Ти си Варна, брой 32 / август 2018

Page 1

БРОЙ 32

АВГУСТ 2018



СЪДЪРЖАНИЕ-БРОЙ 32

è õðàíà

Street Food

&

Art Festival

04 ВХОД СВОБОДЕН

07 АКЦЕНТИ

24 НА СРЕЩА Яна Маринова

29 НА ПЪТ ЛИСАБОН

37 ИЗМИСЛИТЕ ЛЮБОВ И МОРЕ

38 ДЕТСТВО МОЕ Децата и музиката

11 АКЦЕНТИ

34 КОЙ СИ ТИ? ДЕЯ И ТЕОДОРА

40 STREET ART 1


БЕЛЕЖКИ

Август е за пътуване. Начинът и дестинацията нямат особено значение, смисълът е в движението. Пътуването не е просто придвижване между две точки, то винаги е много повече. Променя посоката на мислите ни, ъгъла, от който гледаме света, променя даже изражението на лицето ни. Да отделяме време за пътуване е важно – не непременно във вид на самолетни билети, ол инклузив и задължителни туристически обекти. Можем да го правим с лек багаж като Туве Янсон, безразсъдно като Керуак или медитативно като Шърли Маклейн. Можем да преоткрием и собствения си град, ако решим да го погледнем през очите на пътешественик: тесните му стари улички, малките разцъфтели вътрешни дворове, местата, на които все сме отлагали да отидем. С колело, влак, пеша, по море или по въздух, с книга или филм, добре е да не стоим на едно място, във всеки смисъл. Август е за малка раница, сламена шапка и любопитство към света. Приятно пътуване!

Пламена Александрова Екип: Издател: Николай Тодоров office@vijvarna.com Редактор: Пламена Александрова contact@vijvarna.com Автори в броя: Пламена Александрова Никол Патрашкова Цветелина Неделчева Грийн Долинска Дора Солакова Божана Сотирова Корица: Светлана Дунева www.mukavastudio.com Предпечат: Илиан Димитров Печат: Хеликс прес ЕООД Реклама: Мариан Станков agent@vijvarna.com тел: 0877 885 249 2

Издава се от: Виж! Варна ЕООД Ти си Варна Всички права запазени С уважение към авторското право молим никаква част от това издание да не бъде възпроизвеждана без изричното съгласие на издателя. Издателят не носи отговорност за информацията в подадените програми и рекламни материали. Тираж: 5000 бр. Разпространява се безплатно в над 100 подбрани обекта и събития в града и региона. Електронно списание свалете от issuu.com


10 àâãóñò - 26 àâãóñò Âàðíà 2018 10.08 – ïåòúê – êâ. ×àéêà – Ïîëÿíàòà äî áë.27 „Ïðèâëè÷àíå” /Ðîìàíòè÷åí, Êîìåäèÿ/ Áúëãàðèÿ, 2018 11.08 – íåäåëÿ – êâ. Àñïàðóõîâî – Ïàðêà „Ðåâîëþöèÿ Õ” /Ìóçèêàëåí, Êîìåäèÿ/ - Áúëãàðèÿ, 2018 12.08 – ÷åòâúðòúê – êâ. Âèíèöà – äâîðà íà ÎÓ “Ï. Âîëîâ” „Îïåðàöèÿ „Çëàòíà ðàêîâèíà” /Êîìåäèÿ/ - Èñïàíèÿ, 2017 17.08 – ïåòúê – êâ. Áðèç – Ñòúëáèòå ïîä ïàìåòíèêà „Ïåðôåêòíè íåïîçíàòè” /Äðàìà, Êîìåäèÿ/ - Èòàëèÿ, 2016 18.08 – ñúáîòà – êâ. Âë. Âàðíåí÷èê – Ïàðêà „Ëåòîâíèöè” /Êîìåäèÿ/ – Áúëãàðèÿ, 2016 19.08 – íåäåëÿ – Öâåòåí êâàðòàë – ÎÓ “ À. Êúí÷åâ” „Îòâëè÷àíå” /åêøúí/ - ÑÀÙ, 2017 23.08 – ÷åòâúðòúê – êâ. Ëåâñêè – Èãðèùåòî íà óë.Ñòóäåíòñêà „Ïëåìåòî” /Êîìåäèÿ/ - Èñïàíèÿ, 2018 24.08 – ïåòúê – Áîòåâàòà ãðàäèíêà „Äúâêà çà áàëîí÷åòà” /Äðàìà, Êîìåäèÿ/ - Áúëãàðèÿ, 2017 25.08 – ñúáîòà – êâ. Ìëàäîñò – Àìôèòåàòúðà „Ðåâîëþöèÿ Õ” /Ìóçèêàëåí, Êîìåäèÿ/ - Áúëãàðèÿ, 2018 26.08 – íåäåëÿ – êâ. Àñïàðóõîâî – Ïàðêà „Äà îáè÷àø Ïàáëî”/äðàìà, áèîãðàôè÷åí/ - Èñïàíèÿ/Áúëãàðèÿ, 2017

Âñè÷êè ïðîæåêöèè çàïî÷âàò â 21:00 ÷ Âõîä Ñâîáîäåí Íîñåòå ñè íåùî çà ñÿäàíå! ÏÐÎÅÊÒÚÒ ÑÅ ÎÑÚÙÅÑÒÂßÂÀ Ñ ÔÈÍÀÍÑÎÂÀÒÀ ÏÎÄÊÐÅÏÀ ÍÀ ÔÎÍÄ “ ÊÓËÒÓÐÀ” ÊÚÌ ÎÁÙÈÍÀ ÂÀÐÍÀ

3


ВХОД СВОБОДЕН

ПРАЗНИК НА ВАРНА

Градските честванията по случай Деня на Варна ще започнат в 10:30 ч. на площад „Св. св. Кирил и Методий". Три събития са предвидени за сцена „Раковина“ в Морската градина. От 10:30 ч. детски улични спектакли, в 17:30 ч. - гайдарски оркестър „Диньо Маринов“, а от 19 ч. концерт на Богдан Томов с децата на Варна. От 19 ч. в Римски терми ще свири камерният оркестър „Анима“, а от 21ч. на площад „Независимост“ е концертът “Синатра симфони“ на Васил Петров със симфоничния оркестър на Държавна опера.

СРЕЩИ С ПИСАТЕЛИ

ПЛУВЕН МАРАТОН

В рамките на Алея на книгата във Варна ще гостуват редица български поети и писатели. На 2 август от 19:00 часа в малкия арт салон на Радио Варна е срещата с Ирена Иванова, позната повече като Рене Карабаш, която ще представи новия си роман „Остайница”. На 3 август, отново на същото място, поетесите Ангелина Александрова и Лилия Йовнова ще се срещнат с публика. На 4 август от 19:00 часа Деница Дилова и Васил Панайотов ще говорят за новите си книги в книжарница Сиела.

На 5 август ще се състои ежегодният Плувен маратон Галата-Варна. Ден преди маратона – на 4 август, за втора поредна година ще се проведе спортният форум „1000 х 1000“. Събитието няма състезателен характер и е своеобразна тренировка за онези, които искат да преплуват маратона „Галата – Варна“ на следващия ден. Организаторите очакват всички желаещи да преплуват разстоянието от нос Галата до Варна в 6:30 ч. на Морска гара Варна за предстартов преглед и превозване към старта.

4

ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА "ВЪЗДУШНИ ЧУДЕСА - ВАРНА 2018"

На 18 и 19 август небето над плажа в квартал „Аспарухово” ще се изпъстри с разнообразни, цветни, малки, големи и още по-големи хвърчила. Фестивалът ще включва атракции за всички възрастови групи, а за да стане факт празникът, организаторите набират средства и канят всички, които се чувстват съпричастни към събитието, да се включат с идеи или доброволен труд.


ЗА ПО-МАЛКО ПЛАСТМАСА

ДРАГО МИ Е, ДРАГОМАН!

ИЗЛОЖБА В ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ

На 26 август от 19:00 часа Социалната чайна ще бъде домакин на лекция със заглавие „По-малко пластмаса. Повече бъдеще”. Лекцията ще ни отговори на въпроса с какво и как можем да заместим еднократните съдове от пластмаса. Ще предложи и интересни идеи и готови решения за всяка една крачка към плажа: от дома, през чантата и колата, до бирата на плажния бар. Дискусията е с вход свободен.

Обединени от улицата, на която сбъдват мечтите си, част от варненските заведения Ви канят на гастрономично-музикална среща! На 15.08 ще станем част от уличния фестивал на ул.Драгоман. Интерпретации на кулинарни класики и музикални стилове от цял свят, опаковани за варненци и съпричастните им по случай празника на града! От 11:00ч до 23:00ч ще се насладим на уникална атмосфера, а специални гости ще бъдат DJ Kokos и DJ Maga Bo от Бразилия.

През август Етнографски музей-Варна ще представи изложба със заглавие „В света на фотографията – у дома”. Експозицията съдържа снимки, рамки и албуми от края на 19 и началото на 20 век. Изложбата е посветена на мястото, което снимката (семейна, портретна, детска) е заемала в интериора на градския и селския дом. Специално място е отделено на фотографите, работили във Варна през този период.

ИЗЛОЖБА „ARTEXTREME СТРАЖА“

До края на август в Морско казиноВарна може да бъде видяна многожанровата изложба „ArtExtreme СТРАЖА“ на АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева, под патронажа на президента Румен Радев. На 3 август от 19:00 ще се състоят „АртЕкстремни разговори“ с екипа на изложбата и на 4 август от 10:00 - работилница „Азбука Глаголица“. На 5 август от 10:00 са БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2018 на тема „Образ Български“. Програмата завършва на 25 август от 10:00 с пешеходна обиколка „ArtExtreme СТРАЖА“ и темата за градските стражи. Повече на www.andaribg.com. 5


ФЕСТИВАЛ

FUNCITY+ Най-големият младежки фестивал по Черноморското крайбрежие, FUNCITY+, е съвкупност от четири направления - музика, танци, спорт и изкуства. Тази година фестивалът ще се проведе от 8 до 12 август и за осма поредна година ще изпълни Морската градина с летни цветове, музика, игри, изкуства, спорт, занаяти и състезания. Денс арената ще бъде място за танци, музика и развлечения на танцьори от цяла България и чужбина, за да обменят опит в различни танцови стилове. На танцовите работилници специални гости от различни краища на Европа ще споделят своите знания за танците, историята на движенията и тяхното място в музиката. Най-атрактивни отново ще бъдат танцовите състезания.В едно от тях, “United We Rise”, ще се надиграват само брейкъри, а в другото, „Bring That Beat Back Dance Battles”, ще участват всички привърженици на стиловете попинг, локинг, хаус, хип-хоп и др. Тази година FUNCITY+ е подготвил голямо разнообразие от работилници: актьорски класове, куклен театър, циркова работилница, бодиарт и др. Отново присъстват традиционните за фестивала спортни дейности като скейт, ролери, лонгборд, слак лайн и игра на джага, заедно с ежегодното състезание. Акцент на фестивала ще е Международния турнир - Varna Foosball Open 2018, организиран от Клуб по футбол на маса „Джа-Ра”. За всички любители на музиката е вокалното акапелно състезание VoiceAffairs с оценяване от публиката. Ще бъдем там, защото фестивалът обещава да е FUN-тастичен. 6


ФЕСТИВАЛ

ЛЮБОВТА Е ЛУДОСТ Международният филмов фестивал “Любовта е лудост” несъмнено е сред най-значимите артсъбития, не само за Варна, но и за живота на европейската киноиндустрия.Фестивалът работи за развитието на българската кинематография и за стимулиране на интереса на българската публика към световните аудио- визуални произведения и подобряване на достъпа до тях. Всяка година на него се представят над 90 игрални филма от българската и световната филмова листа. 26-тото издание ще се открие на 24 август с филма „Студена война” на режисьора Павел Павликовски, спечелил приза за режисура в Кан. Традиционно фестивалът се провежда в няколко модула: конкурсна програма, младежки модул, ретроспективна и съпътстваща програма. В рамките на фестивала ще видим интригуващи заглавия от световното кино като индийския „Димящи дула”, британския „Син на друга майка” на режисьора Кристофър Менал,„Човекът от Рио” на Филип де Брока, ирландския „Доматено червено”. Българското участие включва филми като „Привличане”, „Дъвка за балончета”, „Вездесъщият” и др. Интересен акцент в съпътстващата програма на фествивала е предизвикателството „48 часа любов”. Всеки желаещ на възраст до 35 години може да заснеме късометражен филм, интерпретирайки темата за любовта. Наградените филми ще се излъчат чрез фейсбук гласуване.

7


ТЕАТ ЪР

ИЗБОРЪТ НА МАРТА Августовската театрална премиера на Варненския драматичен театър ще се играе на откритата сцена на Римски терми. Спектакълът „Изборът на Марта” е по текстове на Жорди Галсеран в превод на забележителната Нева Мичева. Режисьор на постановката е Геогри Михалков, а сценографията е на Петър Митев. В главните роли ще гледаме Яна Маринова, Симеон Лютаков, Валентин Митев, Николай Кенаров и Розалия Абгарян. Пиесата се поставя за първи път в България и режисьорът я определя като особена и трудна, защото е на границата между жанровете. Едновременно драматична и комедийна, но дефинирана като криминален трилър. Варненските и гостуващи актьори се справят чудесно с многожанровата сложност на образите и ги изграждат с плътност и майсторство. Жорди Галсеран е между най-добрите съвременни драматурзи заради великолепните диалози, болезнените теми, които третира, и таланта, с който влага дълбоко съдържание в наглед лековата форма. „Изборът на Марта” ще гледаме на 6 и 11 август от 21:00 часа. Цените на билетите са 10 и 12 лв.

8


Street Food

&

Art К И НFestival О

ЛЯТНО КИНО В КВАРТАЛА Лятно Кино в Квартала се завръща! От 10 до 26 август 2018 във варненските квартали ще бъдат прожектирани 9 филма на вече превърналите се в традиционни места за това – Парка в кв.”Владиславово”, Амфитеатъра в кв.”Младост”, двора на у-ще „П.Волов” във „Виница”, поляната до бл.27 в кв.”Чайка”, двора на училище „Ангел Кънчев” в Цветния квартал, игрището в кв.”Левски”, стълбите под паметника в кв.”Бриз”, Ботевата градинка и парка в кв.”Аспарухово”. Филмовата програма включва едни от най-добрите заглавия от българското и световно кино през последните години. Българските филми са „Дъвка за балончета”, „Летовници”, „Революция Х” и „Привличане”, а световните заглавия, с които ще можете да се забавлявате са „Операция „Златна раковина” (Испания), „Да обичаш Пабло” (Испания, България), „Перфектни непознати” (Италия), „Племето” (Испания) и „Отвличане”(САЩ). Прожекциите от филмовия маратон започват в 20:30 ч, входът е свободен! Препоръчваме да заемете места пред екраните по-рано и да си носите нещо за сядане! „Вярваме, че обстановката, в която преживявате филма, е толкова важна, колкото и самия филм” – казват организаторите, на които можете спокойно да се доверите, тъй като в последните 5 години проектът им се превърна в едно от найобичаните летни събития в града. „Лятно Кино” е най-популярният формат за кино на открито в България. Прожекциите следват една проста формула: класически филм на голям екран в неповторима обстановка – градски пространства, паркове, градини, исторически забележителности, плажове, фестивали. Проектът съчетава добре познатото старо усещане от кино на открито със съвременни екрани, цифрови проектори и специално приспособено звуково оборудване. Вземете приятели и доброто си настроение и не пропускайте да се насладите на лятната кино магия под открито небе във Варна! 9


МУЗИКА

RADAR FESTIVAL BEYOND MUSIC За пета поредна година, между 3 и 5 август, ще се проведе фестивалът, обединяващ музика с технологии и други форми на изкуство RADAR Festival Beyond Music. Юбилейното издание ще запази традицията да провежда по един концерт с по-камерен профил в залата на Градска художествена галерия и да запазва по-късните часове за електронните и експериментални проекти. В откриващата вечер съвременен танц и перкусии ще изследват физическите измерения на звука от партитурите на New York School. В това ще си партнират Хердър Уеър от Холандия и Татяна Колева. Втората вечер в залата (4 август от 19:30ч.) е посветена на концерта на Стоимен Стоянов–Nocktern, който успешно съчетава неокласика с електроника. Голямата звезда в програмата ще се качи на сцената на 5 август от 19:30ч. Симин Тандър е последното откритие в легендарния списък на лейбъла ECM. Родена в Германия, с корени в Афганистан, младата певица пленява публика и критика с оригинални композиции и импровизации. На RADAR ще я чуем в компанията на българския пианист Димитър Бодуров и немския барабанист Йенс Дюппе. Програмата им е еклектичен микс от песни на Ленърд Коен, Ник Дрейк и Том Уеитс, както и собствени композиции, преплетени с импровизации. През двете вечери в двора ще видим Ангел Симитчиев като DAYIN с последния му албум Lights Polluting the City. Веднага след него ще застъпи небеизвестният Иван Шопов, придружаван от Лора Шопова в проекта Branches. На 5 август приключението RADAR ще завърши с резултата от артистичната резиденция, провела се в рамките на фестивала. В тазгодишното и издание ще участват електронният артист Йоанна Робова, тромпетистът Нейко Бодуров и визуалният артист Владислав Илиев. За финал на основната програма ще видим момчетата от DAYO, които направиха истински пробив, след като парчета от албума им, съчетаващ джаз и хип-хоп, попаднаха във влога на американската звезда Уил Смит. Специално за RADAR на сцената с тях ще се качи талантливият тромпетист, добре познат на джаз феновете – Росен Захариев – РОКО. Съпътстващата програма (4 август от 16 до 18ч.) ще съдържа лекция, посветена на авторите и творбите, преобърнали хода на историята, както и вече традиционния детски модул. Тази година най-малките ще гледат куклено-музикалното представление „Латерна фантасмагорика”. Мястото е зеленият и слънчев двор на Карин дом в Морската градина, а 20% от приходите от билети за съпътстващата програма ще отидат в полза на тяхната програма за деца със специални нужди - ранна интервенция. 10


ФЕСТИВАЛ

è õðàíà

Street Food

&

Art Festival

“КИНО И ХРАНА“ – STREET FOOD & ART ФЕСТИВАЛ От 29.08 до 02.09.2018 Варна ще бъде домакин на първия по рода си кулинарноартистичен фестивал. На едно място ще се съберат професионалисти и любители готвачи, артисти и музиканти, които обичат да готвят, кулинарни блогъри и влогъри, автори на кулинарни книги и простосмъртни консуматори. В рамките на 5 дни зоната около Аквариума ще се превърне културно – кулинарна арена. Ще станем свидетели на абсолютен микс от изкуства – кино, музика, литература, кулинария, театър. Очакват ни ежедневни срещи с едни от най-актуалните кулинарни специалисти в България. Ще се запознаем с лицата зад най-добрите кулинарни блогове и влогове. Срещи, от които ще научим заглавията на най-новите български кулинарни книги и ще се срещнем с техните автори. На фестивалната сцена ще видим актьори, които свирят и пеят, а след това и ще готвят. Всяка вечер на огромен екран ще гледаме най-добрите филми на кулинарна тематика. През 5-те дни на фестивала „Улицата на Готвачите” ще представи най-доброто от STREET FOOD културата в града, а всеки ден по време на събитието ще се проведат множество дегустации и демонстрации. В шатрите, организирани от българската Street food асоциация, ще опитате вкусна, топла и разнообразна храна. Повече информация на www.liatnokino.com или във FB страницата на събитието.

11


АФИШ

ГАЛЕРИИ

Градска художествена галерия „Борис Георгиев"

Варна, ул. Любен Каравелов 1 до 31.08 Лимонадено време Изложба на Милко Божков до 31.08 Постоянна експозиция на Художествен музей„Георги Велчев" до 31.08 Постоянна експозиция на ГХГ „Борис Георгиев" до 26.08 Изложба на Володя Вълчев и приятели до 06.08 Изложба с картини от ателието на Димитър Киров

Галерия Le Papillоn Варна, ул. Драгоман 12 до 07.08 Важните неща

Изложба на Валентин Ангелов – живопис и Петко Арнаудов- скулптура

Галерия Графит

Варна, бул. Княз Борис I 65 до 06.08 35 години заедно

Колекция на Лора Маринова и Димитър Борисов на произведения на варненски художници

Етнографски музей

ул. Панагюрище 22 до 31.08 В света на фотографията - у дома

Галерия Арт Маркони Варна, ул. Охрид 22 до 08.08 Пътят на копнежа

ТЕАТЪР

08.08 от 21:00 часа Римски терми

Изборът на Марта

09.08 от 21:00 часа

Римски терми Приключения опасни със герои сладкогласни

14.08 от 21:00 часа Летен театър Царицата на чардаша

10.08, 11.08 и 12.08 от 19:00 часа Сцена Филиал Магьосническо езеро

17.08 от 21:00 часа Летен театър Да пееш под дъжда

ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА Шедьоври на руския романтизъм ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР «СТОЯН БЪЧВАРОВ» С участието на: Михаела Берова, Гео Чобанов, 97-МИ ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН (2017-2018) Руслан Павлов и др. 06.08 и 11.08 от 21:00 часа В програмата: Чайковски, Рахманинов, Мусоргски, Римски терми Направник и др. от Жорди Галсеран Режисьор: Георги Михалков С участието на: Яна Маринова, Летен театър Лебедово езеро Симеон Лютаков, Николай Кенаров, Валентин Митев и Розалия Абгарян Балет в четири действия от П.И.Чайковски Хореография: Мариус Петина и Лев Иванов 09.08 от 19:00 часа

от Недялко Йорданов Режисьор: Костадин Бандутов Композитор: Хайгашод Агасян С участието на: Стоян Радев, Валентин Митев, Николай Кенаров, Станислав Кондов и др.

Постановка:СтоянРадев С участието на: Веселина Михалкова, Ивайло Иванов, Цветина Петрова, Ненчо Костов и др.

13.08 от 21:00 часа Римски терми Бащи, лъжи и още нещо

отРейКуни Постановка:Костадин Бандутов,Сучастиетона:Свилен Стоянов,ВалериВълчев,МиленаКъневаидр.

18.08, 19.08 и 20.08 от 19:00 часа Сцена Филиал Парчета любов

театрълен спектакъл по велики текстове за любовта Постановка: Веселина Михалкова и Стоян Радев С участието на: Студио„Театър“ , Боян Ангелов, Виктория Иванова, Габриела Боева, Георги Няголов

ОПЕРА ДЪРЖАВНА ОПЕРА ВАРНА

71-ВИ ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН (2017-2018)

Морско казино

02.08 от 21:00 часа Римски терми Vocal Production NYC

Арт Галерия Ларго

03.08 от 21:00 часа Римски терми Популярни арии и дуети

Изложба на Антон Антонов

Варна, бул. Приморски парк 22 до 31.08 ArtExtreme Стража - изложба

Оперен концерт Възпитаници на Валентин Пейчинов - бас

Варна, ул. Хан Крум 8 до 07.08 Стълкновение – Сливане

В памет на баритона Георги Койчев, с участието на неговите възпитаници Пламен Димитров и Андриана Йорданова

Изложба – графика на Анна Тихонова – Йорданова и Юлиан Йорданов

ФКЦ, фоайе

Варна, бул. Сливница 2 до 04.08 Техните светли ликове

Фотографска изложба по повод 150-годишнината от рождението на последния руски император Николай II Романов

12

Оперета в три действия от Имре Калман Диригент: Цветан Крумов С участието на: Владислав Владимиров, Бойка Василева, Емил Павлов, Мария Павлова и др.

Мюзикъл по сценарии на Бети Комдън и Адолф Грийн, песни на Насио Хърб Браун и Артър Фрийд Диригент: Страцимир Павлов С участието на: Орлин Горанов, Мариан Бачев, Лилия Илиева, Сребрина Соколова, Пламен Георгиев

20.08 от 21:00 часа Летен театър Травиата

Опера в три действия от Джузепе Верди Диригент: Паоло Олми С участието на: Илина Михайлова, Иван Момиров, Свилен Николов, Христо Ганевски и др.

21.08 от 21:00 часа Летен театър Зоро

Постановка: Петко Бонев С участието на: Велин Михайлов, Илиана Михайлова, Калоян Лулчев и др.

23.08 от 21:00 часа Летен театър Оперна гала

Концерт-спектакъл Диригенти: Борислав Иванов и Енрико Калесо

КУКЛЕН ТЕАТЪР

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕТАЪР ВАРНА, УЛ. ДРАГОМАН 4

Спектакли за деца 04.08 от 18:30 часа - Лятна сцена Зайко на море 11.08 от 18:30 часа - Лятна сцена Кривото патенце 04.08 от 21:00 часа 18.08 от 18:30 часа - Лятна сцена Римски терми Чудните готвачи Музиката на Италия Режисьор: Сребрина Соколова 25.08 от 18:30 часа - Лятна сцена Концерт с участието на Стефан Рядков, Благовеста Пепеляшка Статева, Вяра Железова, Валерий Георгиев и др. Спектакли за възрастни 07.08 от 21:00 часа 01.08 от 21:00 часа - Сцена Римски терми Летен театър Възгледите на един пън Джоконда 07.08 от 21:00 часа - Сцена Римски терми Опера в четири ри действия, пет картини от Уестърн Амилкаре Понкиели 10.08 от 21:00 часа - Сцена Римски терми Диригент: Григор Паликаров Професия лъжец С участието на: Димитрина Райчева, Бойка Василева, Евгений Станимиров и др.


ФЕСТИВАЛЕН И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР ВАРНА

от 21:00 часа / ФКЦ, зала Европа На лагер

от 16:00 часа / Хоризонти

02.08, 03.08, 05.08 и 07.08 от 18:00 часа 01.08, 04.08, 06.08 и 8.08 от 20:10 часа

ФКЦ, зала 1 Панорама ирански филми Погранични вили

от 18:00 часа / ФКЦ, зала Европа Вездесъщият

КИНО

ФКЦ, зала Европа

Дрейф САЩ, Хонконг, Исландия, 2018 г., 96 мин. Режисьор: Балтазар Кормакур В ролите: Шейлийн Уудли, Сам Клафлин, Грейс Палмър, Джефри Томас, Елизабет Хотърн, Т. Ашкрафт

Фестивал на планинарското кино 2018 09.08 от 20:00 часа /

ФКЦ, зала 2

Surf the Line, 3 мин., 2016, Франция Denali's Raven, 9 мин., 2016, САЩ The Space Within, 6 мин., 2017, САЩ Intersection: Micayla Gatto, 5 мин., 2017, САЩ The Last Honey Hunter, 36 мин., 2016, Канада Imagination: Tom Wallisch, 5 мин., 2017, Канада

от 21:40 часа до 23:00 часа

Where the wild things play, (2016, САЩ, 4, мултиспорт) Loved by all: The Story of Apa Sherpa, (2017, Канада, 14, култура) Tsirku (Tour Edit), (2016, Канада, 16, ски) Safety Third, (2017, САЩ, 29, катерене, хумор)

МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ "ЛЮБОВТА Е ЛУДОСТ" 2018

24.08 от 15:30 часа / ФКЦ, зала Европа

Панорама френски филми Полина

Франция, 2016 г., 110 мин. Режисьор: Валери Мюлер, Анджелин Прелджокадж В ролите: Анастасия Шевцова, Вероника Жовницка, Жулет Бинош

от 18:00 часа / ФКЦ, зала Европа

Панорама на филми с участието на Ицхак Финци Птици и хрътки

България, 1969 г., 79 мин. Режисьор: Георги Стоянов В ролите: Татяна Лолова, Мая Драгоманска, Константин Коцев, Кирил Господинов, Коста Карагеоргиев, Стефан Мавродиев, Ицхак Финци

ФКЦ, зала 1 Официално откриване от 19:00 часа / Студена война

Полша, Великобритания, любовна драма, 2018 г., 90 мин. Режисьор: Павел Павликовски В ролите: Йоана Кулиг, Томаш Кот, Борис Сич, Седрик Кан, Жан Балибар, Агата Кулеша, Адам Ференци и др.

Испания, 2017 г., 110 мин. Режисьори: Хавиер Амброси и Хавиер Калво В ролите: Макарена Гарсия, Ана Кастилои др.

от 13:30 часа /

ФКЦ, зала 1

2018 г., драма, 95 мин. Режисьор: Тинатин Карджишвили В ролите: Г. Бочоришвили, И. Сукшиташвили, Яно Изория

Иран, 2017 г., 95 мин. Режисьор: Монир Кеиди В ролите: Сабер Абар, Анахита Афшар, Сорая Гасеми, Таназ Табатабаи

България, 2017 г., 120 мин. Режисьор: Илиян Джевелеков С участието на: Велислав Павлов, Теодора Духовникова, Весела Бабинова, Анастасия Лютова, Тони Минасян, Михаил Мутафов

Аз съм ти

Германия, 2016 г.,90 мин. Режисьор: Диди Данкарт В ролите: Б. Катомас, Д. Ридлер, Л. Рисом

ФКЦ, зала 1 Панорама от филми на Петър Попзлатев от 13:45 часа /

България, 2012 г., 120 мин., драма, романтичен Режисьор: Петър Попзлатев В ролите: Жанет Спасова, Ирмена Чичикова, Деян Донков, Захари Бахаров, Владимир Карамазов, Михаил Билалов, Пенко Господинов, Ованес Торосян, Владимир Пенев

от 14:00 часа / Корпоративен

ФКЦ, зала 6

Франция, 2017 г., 95 мин., трилър Режисьор: Никола Силхол В ролите: Келин Салета, Ламбърт Уилсън

от 14:00 часа / ФКЦ, зала 5 Смартфонът беглец от 15:30 часа / ФКЦ, зала 1 Състезателката и затворникът

от 18:00 часа / Гостер

ФКЦ, зала 6

от 18:00 часа / ФКЦ, зала 5 Произведено в Италия

Италия, 2018 г., 100 мин., комедия, драма Режисьор: Лучано Лигабу В ролите: С. Акорси, К. Смутняк, Ф. Мария Сциарапа

от 18:15 часа / ФКЦ, зала 1 Пътуващите артисти Унгария, 2018 г., 102 мин. Режисьор: Пал Сандър

от 20:00 часа / ФКЦ, зала 5 Една добра жена

драма, Сърбия, 2016, 90 мин. Режисьор: Миряна Каранович В ролите: Миряна Каранович, Б. Исакович, Яна Джурчич

от 20:15 часа / ФКЦ, зала Европа

2017 г., 130 мин., Режисьор: М. Роскам В ролите: Матиас Шьонертс, А. Екзаркопулос, Натали ван Тонгелен, Керем Кан Дъвка за балончета България, 2017 г., 104 мин. 24.08 Режисьор: Станислав Тодоров-Роги от 16:00 часа / ФКЦ, зала Европа В ролите: Иван Юруков, Теодора Духовникова, Андрея Захариев, Аглея Гумнеровa, Малин Панорама руски филми Кръстев, Валентин Ганев и др. Селфи от 20:30 часа / ФКЦ, зала 1 Русия, 2018 г., 102 мин. Режисьор: Николай Хомерики Слънцето в нас В ролите: Константин Хабенски, Юлия Хлинина, Франция 2017 год, 95 мин. Фьодор Бондарчук Режисьор: Клеър Дени В ролите: Жулиет Бинош, Ксавие Бовоа, Филип от 13:45 часа / ФКЦ, зала Европа Катрин, Жозиен Баласко, Сандрин Дюма,

Панорама на филми на Петър Попзлатев И Господ слезе да ни види

България, 2001 г., 120 мин. режисьор: Петър Попзлатев в ролите: Ицхак Финци, К. Паскалева, Самуел Финци, Светлана Янчева

от 14:00 часа / ФКЦ, зала 5 Частна пионерска 1

Русия 2012 г., детски, 99 мин. Режисьор: Александър Карпировский В ролите: Семьон Трескунов, Егор Клинаев, А. Вистингаузен, Юлия Рутберг

от 16:00 часа / Зад сцените

ФКЦ, зала 5

27.08 от 13:45 часа / ФКЦ, зала Европа

Панорама руски филми Монах и демон

Русия 2016 г., 113 мин., фантастика, комедия Режисьор : Николай Достал В ролите: Тимофей Трибунцев, Георгий Фетисов, Борис Каморзин, Роман Мадянов, Никита Тарасов, С. Барковский

от 14:00 часа / ФКЦ, зала 5 Частна пионерска 2

Русия, 2013 г., 100 мин., Режисьор: Александър Карпировский В ролите: Семьон Трескунов, Егор Клинаев, Анфиса Вистингаузен, Юлия Рутберг, Светлана Иванова

Унгария, 2017 г., 90 мин. Режисьор: Цаба Векес В ролите: Гергели Банки, З. от 14:00 часа / ФКЦ, зала 6 Човекът от Рио Безереди, Габор Диоси игрален филм на Франция и Италия от 16:00 часа / ФКЦ, зала 6 1964 г., 112 мин. Режисьор: Филип де Брока В Успех, Алжир ролите: Жан-Пол Белмондо, Франсоаз Дорлеак, Франция, 2016 г., 91 мин. Жан Серве 13


АФИШ от 14:00 часа / ФКЦ, зала 1

Панорама ирански филми Листото на живота

Иран, 2017 г., 85 мин. Режисьор: Ебрахим Мохтари В ролите: Саид Пурсамими, Мехди Ахмади, Мариам Мокадам, М. Фарзад

от 16:00 часа / ФКЦ, зала 1 Миризмата на парите

Турция, 2018 г., 103 мин. Режисьор: Ахмед Бояджъоглу В ролите: Мурад Кълъч, Шевал Сам, Емрах Колукъса, Ръза Сьонмез и др.

от 16:00 часа / ФКЦ, зала Европа Преди да забравя Бразилия, 2018 г., 95 мин. Режисьор: Тиаго Аракелян В ролите: К. Калил, Хосе де Абрю, Еусир де Соуза

от 16:15 часа / ФКЦ, зала 5 Моторът

България, 2017 г., 85 мин. Режисьор: Валентин Гошев С участието на: Александра Радичева, Димитър Ангелов, Руди Евтимов, Никола Додов, Филип Трифонов и др.

от 20:30 часа / ФКЦ, зала 5 Смъртта на г-н Лазареску

от 18:00 часа / ФКЦ, зала 5 Семинарът

27.08 от 13:45 часа / ФКЦ, зала 6 Лудият Пиеро

от 18:30 часа / ФКЦ, зала 1 Доматено червено

Румъния, 2005 г., 155 мин. Режисьор: Кристи Пую В ролите: Дору Ана, Моника Барладеану, Алина Берзунтеан

Франция, Италия, 1965 г., 110 мин. Режисьор: Жан-Люк Годар В ролите: Жан-Пол Белмондо, Ана Карина, Грациела Галвани

от 14:00 часа / ФКЦ, зала 1 Раздвоение

Румъния, 2016 г., 100 мин., драма Режисьор: Картинел Данаята В ролите: Богдан Димитраче, Мария Динулеску, Корина Мойсе

от 14:00 часа / ФКЦ, зала Европа

Панорама руски филми Не се предавай

от 18:00 часа / ФКЦ, зала 6

Русия, 2017 г., 100 мин. Режисьор: Кирил Плетньов В ролите: Инга Оболдина, Виктория Исакова, Анна Уколов, Владимир Илин, Данил Стеклов, Никита Кологривов, Татяна Доглиева, Олга Бузова

На чисто

трилър, Испания, 2018, 20 мин.

Панорама на филми с участието на Ицхак Финци България, 1974 г., 92 мин. Режисьор: Леон Даниел В ролите: Петя Вангелова, Ива Иванова, Георги Новаков, Рашко Младенов, Владимир Парушев, Ицхак Финци

от 18:00 часа / ФКЦ, зала Европа Привличане

България, 2018 г. Режисьор: Мартин Макариев В ролите: Яна Маринова, Башар Рахал, Луиза Григорова-Макариев, Койна Русева, Александър Сано, Радина Боршош и др.

от 18:00 часа / ФКЦ, зала 1 За любовта

Русия, 2017 г., 100 мин. Режисьор: Владимир Бортко В ролите: Ана Чиповская, Дмитри Певцов,

от 18:30 часа / ФКЦ, зала 5 Таксим Холдем

от 15:00 часа / ФКЦ, зала 5 Разговорът от 16:00 часа / ФКЦ, зала 6

Панорама на филми с участието на Ицхак Финци Нашият Шоиканини

България, 1982 г., 76 мин. Режисьор:Георги Стоев-Джеки В ролите: Мимоза Базова, Александър Керков, Ицхак Финци

от 16:00 часа / ФКЦ, зала 5 Частна пионерска 3

Русия, 2017 г., 105 мин. Режисьор: Александър Карпировский В ролите: Семьон Трескунов, Егор Клинаев, Анфиса Вистингаузен и др.

от 16:00 часа / ФКЦ, зала 1

Панорама руски филми Привличане

Русия, 2017 г., 140 мин. Режисьор: Фьодор Бондарчук Турция, 2017 г., 90 мин. В ролите: Ирина Старшенбаум, Александър Режисьор: Майкъл Йондер В ролите: Незих Джихан Аксой, Ърмак Еджем Айдемир Петров, Ринал Мухаметов, Олег Меншиков и др.

от 20:00 часа / ФКЦ, зала 1 Дванадесетият

от 16:00 часа / ФКЦ, зала Европа Лили Рибката

от 20:15 часа

от 18:00 часа / ФКЦ, зала Европа Невидимият гост

Норвегия, 2017, 135 мин. Режисьор: Харалд Цварт В ролите: Томас Гулестад, Джонатан Рис-Майърс, Мари Блокхус

ФКЦ, зала Европа Борис без Беатрис

Канада, 2016 г., 95 мин. Режисьор: Дени Коте В ролите: Джеймс Хиндман, Симон-Елизе Жирар, Дени Лаван и др. 14

премиерен филм на България, 2017 г., 107 мин. Режисьор: Ясен Григоров С участието на: Дарина Досева, Калина Асенова, Боян Григоров, Калоян Минчев, Татяна Лолова Испания, 2016 г., 110 мин. Режисьор: Ориол Паул В ролите: Марио Касас, А. Вагенер, Х. Коронадо

Франция, 2017 г., 113 мин., драма Режисьор: Лоран Канте В ролите: Марина Фоа, Матийо Лучи, Флориан Божан, М. Думбиа, М.Гилбер Ирландия, 2017 г.,115 мин. Режисьор: Хуанита Уилсън В ролите: Джулия Гарнер, Джейк Уеърли, Анна Фриел

от 20:00 часа / ФКЦ, зала 6 Попечителство

Франция, 2017 г., 95 мин. Режисьор: Ксавие Льогран В ролите: Леа Друкер, Д. Меноше, Т. Глориа

от 20:10 часа / ФКЦ, зала Европа Посоки

България, Германия, Македония, 2017 г., 103 мин. Режисьор: Стефан Командарев С участието на: Анна Командарева, Васил Василев – Зуек, Иван Бърнев, Борислава Стратиева, Георги Кадурин, Асен Блатечки, Добрин Досев, Герасим Георгиев – Геро

от 20:15 часа / ФКЦ, зала 5 О, любов моя

Македония, 2017 г., 110 мин. Режисьор: Никола - Коле Ангеловски В ролите: Нина Деан, А. Атанасовски, Александър Микик

от 20:40 часа / ФКЦ, зала 1 Помирение

Полша, 2017 г., 87 мин. Режисьор: Мачей Собешчански В ролите: Юлиян Швежевски, Якуб Гершал, Зофя Вихлач, Д. Стенка, Войчех Желински.

29.08 от 14:00 часа / ФКЦ, зала Европа

Панорама руски филми Подхвърляне

Русия 2018 год, 90 мин., криминална драма Режисьор: Иван И. Твердовский В ролите: Анна Слю, Даниел Стеклов, Павел Чинаров

от 15:00 часа / ФКЦ, зала 5 Джъмп кът

България, 2017 г., 7 мин. Режисьори: Румен Русев, Васил Коцев В ролите: Владислав Виолинов, Свилена Николова, Тончо Токмакчиев, Валентин Балабанов, Надя Топалова

от 16:00 часа / ФКЦ, зала 5

Панорама на филми с участието на Ицхак Финци Закъсняло пълнолуние

България, 1996 г., 117 мин. Режисьор: Едуард Захариев В ролите: Ицхак Финци, Николай Урумов, Виргиния Келмелите, Ванча Дойчева, Георги Черкелов, Георги Русев

от 16:00 часа / ФКЦ, зала 5 Разделени светове

Гърция, 2015 г., 115 мин. Режисьор и сценарист: Христофорос Папакалиатис В ролите : Джей Кей Симънс


от 16:00 часа / ФКЦ, зала 5 Майчинство

Иран, 2017 г., 77 мин. Режисьор: Рокиех Таваколи В ролите: Назанин Баяти, Ханиех Тавасоли, Мариам Бобани, Мелиса Закери

от 16:00 часа / ФКЦ, зала 1 Апендицит

30.08 от 14:00 часа / ФКЦ, зала Европа

Панорама руски филми Блокбастер

България, 2018 г. Режисьор: Димитър Гочев В ролите: Гери Никол; Димитър Бербатов; Башар Рахал; Александър Сано; Бойко Кръстанов; Мона Гочев; Иван Иванов

от 18:00 часа / ФКЦ, зала 6 На война

от 18:15 часа / ФКЦ, зала 5 Автопортрет на една послушна дъщеря Румъния, 2015 г., 85 мин. Режисьор: Ана Лунгу В ролите: Елена Попа, Емелиян Опрея,

от 20:00 часа / ФКЦ, зала Европа Възвишение

България, Македония, 2017 г., 142 мин. Режисьор: Виктор Божинов В ролите: Александър Алексиев, Стоян Дойчев, Филип Аврамов, Христо Петков, Кирил Ефремов, Благовест Благоев и др.

от 20:00 часа / ФКЦ, зала 6 Месарят, кучката и едноокият

Унгария, 2017 г., 105 мин. Режисьор: János Szász В ролите: Дорка Грилуш, Геза Хегедус, Жолт Наги

от 20:00 часа / ФКЦ, зала 1 Трансгресия

Русия, 2018 г., 110 мин. Режисьор: Константин Кабенски В ролите: Константин Кабенски, Кристоф Ламбер, Майкъл Еделщайн

ОРКЕСТЪР ''AMARANTH" с диригент Страцимир Павлов

13.08 от 21:00 часа

Летен театър

С музиката на Вили и Хилда Казасян, Васил Петров

Диригент: Борислав Йоцов С участието на: Варненска филхармония, Христо Йоцов, Живко Петров и Димитър Карамфилов

16.08 от 20:00 часа

ФКЦ, зала Европа ПЛАНИНА

ФКЦ, зала Европа

НИКИГОВОРИ за Музика ! Stand UP Comedy Show

В ролите: Валентина Чико, Марко Кониди, Либеро де Риенцо Стендъп комеди шоу на Ники Станоев

от 18:15 часа / ФКЦ, зала 5 Мистър Щaйн е он лайн

Франция-Белгия-Германия, 2017 г., 100 мин. Режисьор: Стефан Робелен В ролите: Пиер Ришар, Янис Леспер, Фани Валет

09.08 от 21:00 часа

ФКЦ, зала 1

Фестивал на Комедията Варна 2018

от 20:15 часа / ФКЦ, зала 5 Мястото

Италия, 2017 г.,105 мин. Режисьор: Паоло Дженовезе В ролите: Валерио Мастандреа, Марко Джалини, Алесандро Борги, Силвио Мучино, Алба Рорвахер, Витория Пучини

Градски бар от ново поколение Раб.време 08:00ч.-02:00ч Варна, бул.”Осми Приморски от 20:15 часа / ФКЦ, зала Европа Али и Нино полк”115 (голямата сграда над Азербайджан, 2016 год. пазар Чаталджа) Режисьр: Асиф Кападия В ролите: Адам Бакри, Мария Валверде, Манди Патинкин За резервации и информация: 31.08 0893 660 122 от 16:00 часа / ФКЦ, зала Европа Всеки делник от 18:00 часа За твое добро

Испания, 2017 г., 95 мин. Режисьор: Карлос Терон България, 2018 г., 99 мин. В ролите: Хавиер Камара, Хосе Коронадо, Роберто Режисьор и сценарист: Вал Тодоров Аламо, Пилар Кастро, Карла Диего и др. В ролите: Мария Бакалова, Росен Пенчев, Йоанна- от 19:00 часа Изабелла Върбанова, Лара Златарева, Стефан ФКЦ, зала 1 Щерев-Чечо

от 20:00 часа / ФКЦ, зала 1 Собибор

Хоризонт Green Stage и Фондациа Крео Култура

2017 г., 75 мин. Режисьор: режисьор Дженифър Пийдън Франция /2018 г. Режисьор: Стефан Бризе В ролите: Венсан Линдон 08.08 от 20:00 часа

от 18:00 часа / ФКЦ, зала Европа Фамилната къща от 18:15 часа / ФКЦ, зала 6 2017 г., 90 мин., комедия Преглед на вътрешните пространства Италия, Режисьор: Аугусто Форнати България 2017 г., 70 мин. Режисьор: Максим Генчев В ролите: Десислава Ковачева, Максим Генчев

01.08.2018 /сряда/ от: 20:30 ч.

Русия 2017, 78 мин. Режисьор: Наташа Тюльпанова представят КОНЦЕРТ В ролите: Светлана Устинова, Анна Чиповская, СЪВРЕМЕННА КЛАСИКA СТРУНЕН Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Михаил Ефремов

Иран, 2017 г., 85 мин. от 15:45 часа / ФКЦ, зала Европа Режисьор: Хосейн Намази В ролите: Амир Али Данаи, Анахита Немати, Пардис Нерешителен Шри Ланка, 2018 г.,90 мина. Манучехри, Реза Акбарпур Режисьор: Малака Деваприя от 17:45 часа / ФКЦ, зала 1 В ролите: Калана Гунакекара, Вийна Джаякоди, Един живот Лакшман Мендис Франция, 2016 г., 120 мин. от 16:00 часа / ФКЦ, зала 5 Режисьор: Стефан Бризе Прекрасен живот В ролите: Жюдит Шемла, Жан-Пиер Дарусен, Португалия, 2018 г., драма, 106 мин. Йоланд Моро Режисьор: Луис Диого от 18:00 часа / ФКЦ, зала Европа В ролите: Ерик да Силва, Сузи Филипе, Руи Оливейра

Революция Х

МУЗИКА

Официално закриване на международен филмов фестивал „Любовта е лудост" 2018 Крадци от магазини

Япония, 2018 г., 121 мин. Режисьор: Хирокадзу Коре-еда В ролите: Лили Франки, Кирин Кики, Сосуке Икемацу

AfterWork Мusic: да се видим следработно с DJ MARCON

08.08 от 19:00 часа LA MIGRA

Концерт на Страцимир Павлов-пиано, Стоян Роянов YA-YA -саксофон и Валери Ценков-барабани

20.08 от 21:00 часа LIVE ЕLITE JAZZ

Трио: Хари -пиано, Велислав-контрабас, Годислав Гъдев- GodY-саксофон 15


ЗАВЕДЕНИЯ

Коктейл бар PUNTA CANA

Рес торанти GODZILA

гр. Варна, бул. Княз Борис I-ви 66, раб. време: денонощно 2 гр. Варна, бул. Мария Луиза 37а, раб. време: 9:00-23:00 3 гр. Варна, Grand Mall, ул. Андрей Сахаров 2, ет.2 раб. време: 9:00-23:00 Телефон за достaвки: 0700 160 10 www.godzila.bg FB/GODZILARestaurants 1

Рес торант Санторини

14 бул. Цар Освободител 76 Г,

раб. време: 10:00-00:00 тел.: 0876/ 900 111 0898/728 807 FB: Santorini Fish Restaurant

16

35 Варна, ул. Железни врата 42

раб. време: 8:00-22:00 FB: puntacanaallseasons 4 Крайбрежна алея раб. време: 8:00-04:00 тел. за резервации:0886 55 50 33 FB: Коктейл-бар PUNTA CANA

Рес торанти Фратели

кв.Чайка, бл.34, партер раб. време: 08:00-23:00 Тел. за резервации: 0897 40 50 60 гр. Варна, Фратели Фиш, кв. Чайка, бл.34, вх. А партер раб.време: 08:00-23:00; Тел. за резервации: 0877 33 19 18 8 гр. Варна, Фратели кв. Виница, ул. "Цар Борис III", №59 раб.време: 08:00-23:00 Тел.: 0877 11 62 10 Телефона за доставки: 0700 33 903 или на www.fratelli.bg всеки ден от 10:00 до 23:00часа 9 гр. Варна, Фратели бул. Сливница, ул.Константин Величков 55 раб.време: 08:00-23:00 Тел.: 0876 61 51 51 7

Кафе-с ладкарница Endor fino

5

Варна, бул. Сливница 39, раб. време: 7:30-23:00 FB: ENDORFINOCAFE INSTA: Кафе-сладкарница ENDORFINO

Рес торанти Ла Пас тария

10 Ла Пастария Драгоман

ул. Драгоман 45 тел.: 0896 77 99 35 работно време: всеки ден от 11:00 ч. до 23:00 ч.

11 Ла Пастария Бриз

кв. Бриз, к-кс Паркмарт (бивш к-кс Пикадили Парк), бул.Княз Борис I, Приморски парк За резервации: 0897 93 87 33 За доставки: 08765 72 782; 08764 72 782 Работно време: всеки ден от 08:00 ч. до 23:00 ч. Разнос: всеки ден от 12:00 ч. до 22:00 ч. www.lapastaria.net FB: RestaurantsLaPastaria Instagram: @lapastaria


Кафене Cake for Unicorn

Indian Bar Спортен бар

12 гр. Варна, ул. Петър Парчевич 22

раб. пон.-пет. 16:00-00:00 съб. - нед. 09:00 - 00:00 тел.: 0887478925

36 Варна ул.Aрхимандрит

Филарет 11 ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ FB: CafeCakeUnicorn INST: Сake.for.unicorn

Кафе с ладкарница Муро

13 Варна, ул.Иван Вазов 9,

раб. време: 08:00 - 19:00 Тел.: 0879423144

Бира магазин и бирария

Кафе-бар "Muffin"

6

гр. Варна, Muffin bar & coffee, бул. Чаталджа № 14 раб.време: 07:00-00:00 Тел.: 0892 30 23 04

Three Lions Pub

est . 2 000

34 гр. Варна,

ул. Любен Каравелов 28 раб. време: 08:00-23:00 тел: 0887478925

36 гр. Варна,

ул. Княз Александър Батенберг 41 раб. време: 18:00 - 01:00 тел: 088 847 5082

17


So Fresh Healthy food & juices

Биомагазин и пекарна Хатори

Родопа милк

21 гр. Варна,

15 So Fresh Sevastopol

Варна, бул. Сливница №16 пред хотел Черно море, раб. време: 08:00-22:30 16 So Fresh Grand Mall ул. Андрей Сахаров 2, ет.2 (Гранд Мол Варна), раб. време: 10:00-22:00 17 So Fresh ParkMart Приморски парк 482 (бившето Пикадили Парк) раб. време: 8:00-21:00 18 So Fresh - Healthy & Delicious гр. Варна, бул. Сливница №33 - до кафе Коста, раб. време: 08:00-22:30 Тел.: 0879 277 266 FB: sofreshbg, www.sofresh.bg

19 Варна, ул. Драгоман 9, раб. време: 10:00-19.00 тел: 052 636 131 FB: TheHatoriPlace

С ЛАДКАРНИЦА Kolin

ул. Никола Михайловски 17 Тел. 0898 938 371 22 гр. Варна, ул. Прага 2 Тел. 0895 181 688 23 гр. Варна, ул. Патриарх Евтимий 12 Тел. 0878 597 878 FB: Магазин Родопа милк

Павилион за ядки

20 Варна, Гръцка махала,

ул. Граф Игнатиев 23 раб. време: пн - пт 08:00-19:00 събота 10:00-19:00 тел: 0899950347 FB/INSTA/ kolinpastryshop

Бис тро Revolution

24 гр. Варна,

булевард„Чаталджа”, точно срещу Ред Рок, тел: 0888 64 93 80 Безплатна доставка Раб. Време: 9:00 - 14:00 ч. / 15:00 - 17:00 ч. FB: usmivkatavarna

Vege-Joy

27 Le Chef Севастопол - гр. Варна,

бул. Княз борис I-ви 46 Раб. Време 9:00-22:00 28 Le Chef Grand Mall - гр. Варна, ул. Акад. Андрей Сахаров 2 Раб. Време 10:00-22:00 Телефон за доставка 0700 900 90 www.lechef.bg 18

26 гр. Варна, ул. 27 юли 13

раб. време: пн- пт 08:00-21:00 събота: 10:00-20:00 тел: 0879808809 FB: Revolution Food & Bar

25 гр. Варна,

ул. Марко Балабанов 25 раб. време: 12:00-22:30 тел: 0883.777.156 FB: vegejoy / www.vege-joy.com



23 9

Др ас ов Ас ен

Регионален исторически музей

ул .П ро ф .М ар ин

ул .Ц ар

Градска галерия

Др ин ов

21 28

Куклен театър

Пъ рв и

3

Драматичен театър

ул .И ва н

16

Варна

Дворец на културата и спорта Община Варна ФКЦ Римски терми

и рн бо Съ . бул

Скейт парк

Икономически университет

иза Лу М. . бул

30

19

Куклен Театър

13

12 36

во но ей Ш ул.

Драматичен Театър “Стоян Бъчваров”

ин Бд ул.

пка ул. Ши

Природонаучен музей

22

ул. Иван Вазов

Туристически информационен център

25

31

ца ни ив Сл л. бу

Летен Театър

Регионален Исторически Музей

2

н ма аго Др ул.

10

Сцена Раковина

ул. В оде н

Морска гара

26

ул. Михаил Колони

Първи з Борис бул. Кня

х Аспару ул. Хан в сла Пре ул.

ул. Охрид

20

ти ве .С ул

т ен им л К

20 Римски Терми


по лк

24 6 35

5

33 34

ел ит од об св О

ия он ед ак .М ул

ул .Л ю бе н

р Ца л. бу

Ка ра ве ро в

ул .О см и

Пр им ор ск и

14

мов коно дор И ул. То

13

ърви рис П яз Бо н К . бул

Икономически Университет

ДКС

7

8

17

11

12

Летен Театър

5 27

1

11

15 18

32

7

Сцена Раковина

10

29

Скейт Парк

4

9

36 21


М А ГА З И Н И

Н а Тъ мн о

29 Варна, ул. Стефан Стамболов 2,

раб. време: понеделник - събота: 10:30 -20:00 часа неделя - 11:00-18:00 часа тел: 0876 440 596 www.natamno.com

PANDA SHOP suspect x100

Antique shop provance

30 Варна ул Преслав 19,

срещу щаба на ВМС работно време понеделник петък 10 -18 часа събота - 10 -15 часа Тел: 0897 009795 0898440 566 www.antiquesharmant.bg FB: Антики от Прованс

ШантавоЕ

31 Варна, ул. Братя Шкорпил

29 (на 20 метра от театър Българан) раб. време: 10:00 - 19:00 пн-пт ; 09:30 - 13:00 сб Тел. 0876 88 6670 www.Shantavo.bg FB: ShantavoE

Sunny Dance studio оригинални и бизнес мартеници електронен магазин www.Babamarta.bg Тел. 0889607020

Школа по Салса, Зумба, Бачата, Кизомба. Класове за възрастни и деца! Шоупрограми за фирмени и лични празници.

32 Варна бул. Сливница 10

раб. време: 10:00-22:00 пнсб11:00-20:00 нд тел: 0879 167 467 www.pandashop.bg Instagram /FB/ pandashopvarna

22

33 Варна, ул. Братя Бъкстон 19

раб. време: 17:30 - 21:30 Тел: 0884626033 e-mail: sunnydance@abv.bg www.sunnysalsa.com FB: Sunny Salsa, FB: Sunny Dance studio


МОЖЕТЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ В: BAR BRAND SHISHI SALOON CONTAGE BAR CLUB THE MARTINI BAR CHERRY FOOD WITH MOOD CHEERS WISKEY AND COCTAILS

CLUB VINTAGE 33 BAR DE ROUGE BAR EGOIST ZAHIR BAR & LOUNGE SEACRETS BAR PIRATITE КРАПЕЦ CLUB THE ONE

23


НА СРЕЩА

Яна МАринова от

Пл амена Александрова

Отдавна любима на публиката като актриса, Яна Маринова пожъна овации и като сценарист и продуцент. Филмът и „Привличане” е сред най-гледаните български ленти през последните години. През август предстои да видим Яна на варненска сцена в „Изборът на Марта”. 24


Обичате спорта, учила сте в спортно училище, занимавала сте се с каскади. Помага ли спортната дисциплина на актьорската професия? При всички случаи. Това си е факт- че спортът, дисциплината и умението да се съсредоточаваш върху дадена цел помагат, да не кажа на всяка професия, но на актьорството специално. Често чувам колеги да казват, че страничните хора не знаят какво реално е да си актьор. Понякога, освен психологическа, това е и чисто физическа работа. И репетициите, и самото присъствие, емоционално и физически, на сцената, са изтощаващи и наистина приличат на тренировка и на спорт, с огромната разлика, че в спорта е найважен резултатът, много е важно ти да завършиш първи. Докато в актьорството това е абсолютно противопоказно. Там моментът, в който се фиксираш да дадеш определен резултат, може да бъде пагубен за теб. По-скоро репетицията прилича на спортна тренировка, защото те подготвя да си максимално добър и спокоен на сцената и после вече, върху твърдо основаната база, всичко зависи от импровизацията и от чувството и умението да отидеш в нужното пространство на емоцията и на съзнанието си, за да си максимално верен на себе си и на ролята.

От всички форми на изява – кино, телевизия, театър -коя Ви привлича най-силно? То действително е свързано с привличане. Неслучайно исках да направя първия си филм точно по начина, който ме привлича, по който аз исках, по който хората не ни вярваха, че ще го направим. И нямаше кой да го направи по този начин, ако аз не посмея. Но не мога да кажа, че в „Привличане” е любимата ми роля. Ще изредя няколко, които са много различни. Разбира се, Елена Атанасова в „Стъклен дом” си ми е един от любимите образи, той ме направи много популярна, много обичана от хората (надявам се). “Фамилията” ме разтърси доста, но сега се чувствам щастлива, че се справих с ролята си на притворна, потисната жена. Много си харесвам и преживяванията в Сървайвър, и в „И аз го мога”, въобще, обичам си ролите и предизвикателствата. Винаги се стремя да направя нещо следващо, което да е атрактивно, да е повече от предишното. Все пак състезателният дух си казва думата.

25


НА СРЕЩА

Филмът „Привличане”, на който сте и сценарист, и продуцент, пожъна голям успех. Тази ли е правилната посока на българското кино – да започнат да се правят по-гледаеми филми? Не може да има общоприета правилна посока в киното. Но за мен създаването на “Привличане” е правилната посока за моята истина, за това, което аз имам да кажа. Това, което ме вълнува и вярвам, че ще развълнува и други. Арт киното има своята мисия, отваря съзнанието и възпитава културата и ценностната ни система. Логично и важно е да бъде подкрепяно от данъкоплатеца, т.е. държавата. Но имам предвид само добрите, стойностни филми, които заслужават да бъдат наречени eлитарно кино. А не филми, създадени просто за да участват в някой и друг фестивал. Моят избор е да правя кино като “Привличане”. Когато бизнесът подкрепя гледаемото, развлекателно кино, резултатът може да бъде изненадващо удовлетворяващ и за едната, и за другата страна. И най-важното, да зарадваме зрителите. Темата за ежедневните, но важни избори и малките геройства, които ни превръщат в личности, е достъпна и близка до сърцата на хората. Актьорите, които участват, са обичани, запомняни, точно както харесваме холивудските актьори. 26

Качествена картина, страхотна музика, а в нашия случай и ефектни танци. Завинаги ще съм благодарна на режисьорa на лентата Мартин Макариев, защото повярва на идеята и запали целия екип. Без него “Привличане” никога нямаше да е филмът, за който си мечтаех. Мартин повтаряше постоянно: “Свежа училищна драма, пичове - нищо сложно!” И всички горяха с идеята да видят усмихнати и развълнувани зрители на премиерата. Искахме публиката да повярва в нас. Да и дадем най-доброто от себе си, това, което сме развивали с години на труд и упорство. А не да сме просто поредните, които правят бг кино и призовават зрителя да ни подкрепи, видиш ли, защото сме българи. Не. Да не се стига дотам, че да чувам мои приятели да казват “Извинявай, ама не харесвам българските филми”, а да чакат с нетърпение следващия проект, който ще извадим. А това се случва, когато не се страхуваш да търсиш отговор на въпросите, които те вълнуват. Да не се страхуваш да кажеш какво те грабва, какво те привлича. Какво те радва. Какво търсиш наистина в живота и да не се правиш на някой, който не си. Вярвам във филмите, които уж гледаш само за забавление, а след това те оставят с една надежда и ти дават някакъв отговор за теб самия.


С Жоро Тошев заедно бяхме жури на „Златна роза” миналата година и аз му казах, че правя филм, а той ми каза „Радвам се, Яна, само много се надявам да знаеш какво правиш, защото всички вече масово пишат.” И сега, когато отидохме в Рим на празника на българското кино , Жоро Тошев беше сред публиката, дойде да ме поздрави и ми каза, че в „Привличане” е намерил вдъхновение за свой избор. И като говорим за сценария - в „Привличане” е и моята история, историята за Яна , която искаше да стане танцьорка. Не станах танцьорка, защото по мое време шоубизнесът не беше толкова развит, нямаше шанс да отида на световна сцена. После се обърнах към посериозното предизвикателство – актьорството. И въпреки хората, които ми пречеха, аз успях и разбрах, че трябва да преодолея пречките и да покажа повече качества, за да мога да ги надвия. Планирате ли да пробвате и режисура, след като написахте сценария на „Привличане”? В никакъв случай и това е нещо, което много искам да заявя открито. И сценария не съм имала желание непременно аз да го пиша, след това го работихме със сценаристите Борислав Захариев, Георги Ангелов и Сашо Чобанов. Просто в началото никой не искаше да направи такъв сценарий, звънях на много сценаристи, всеки казваше „Ооо такава боза, не ми се занимава”. И тогава разбрах, че всъщност трябва аз да го напиша. Сега вече абсолютно съм се доверила на Борислав Захариев за новия си проект, който тепърва ще стартира и то във Варна. Снимките ще започнат около октомври, с няколко ефектни сцени и няколко каскади. Смятам, че по улиците на Варна ще има много хора, които ще се струпват да гледат какво се случва по покривите на сградите. Разкажете ни за новото представление на Варненския драматичен театър, „Изборът на Марта”, чиято премиера предстои през август. Как се сработихте с местната трупа? Варна беше някаква сбъдната мечта за мен. Приятелка ми прати линк към кастинга за главната роля. Имахме кинопремиера на “Привличане” в Пловдив. През нощта тръгнах към Варна, спах два часа и отидох на кастинг. Бях подготвила монолози от моноспектакъла си „Глас” и когато получих потвърждение, че съм избрана, наистина ми омекнаха коленете, толкова много я исках тази роля. Варна ми напомня на някаква малка българска Верона , има много представления, Операта постоянно е пълна, ще играем “Изборът на Марта” в Римски терми, въобще всичко е на изключително високо ниво.

Градът е уникално красив, хората са приветливи, отворени за събития, за шоубизнес в красивата му форма.Три месеца е дълъг репетиционен период, но пиесата го изискваше. Текстът е на Жорди Галсеран. Режисьор е Георги Михалков. Страшен е! Но хайде да не се подмазвам. Много исках да работя със Симеон Лютаков. Обичам енергията му. После се запознах и с Вальо Митев, Николай Кенаров и Розалия Абгарян, която е от Бургаския театър. И смея да ги нарека семейство. Ще остане прекрасен, незабравим период за мен. Със Симеон минахме чрез героите ни през всички етапи на влюбването – да мълчим, да се изследваме и да се дебнем като котараци. Защото всъщност в живота винаги играем роли, но рано или късно идва часът на истината. Как усещате славата, повече помага или пречи? Винаги съм знаела, че всяко нещо на света си има цена. И славата си има добрите и лошите страни. Ако наблягаш на добрите и се опиташ да контролираш лошите, е прекрасно. Лошите моменти трябва да можеш да ги балансираш, да изваждаш поука от тях, а на хубавите да се радваш от сърце. Цяло лято ли ще работите и как си почивате извън театъра и киното? Откакто я работя тази професия, 14-15 години, през лятото не почивам , но това лято ми беше едно от най-почивните, защото да репетираш три месеца, да не се напрягаш, да минеш по целия път без да пришпорваш емоциите и драматургията, а да я оставиш тя да ти влезе под кожата, е прекрасно. Имах страшно много време да се насладя на Варна и всичко красиво в нея. Успявам да балансирам между работа и почивка.

27


Н А П ЪТ

ЛИСАБОН: ЦВЕТОВЕ И ВКУСОВЕ от

Пл амена Александрова

Португалия прилича на накипрена жена със звънлив смях и развяваща се, по цигански шарена рокля. Лисабон има свой собствен цвят. Всичките му седем хълма се извисяват в отенъците на бледорозовото и пастелното жълто. Светлината в този град е особена и това веднага се забелязва. На влизане ни посрещат палми и олеандри, заедно с големи къщи в колониален стил, които приличат на южноамерикански хасиенди. Времето е типично юнско, температурите са приятни без да е жега, както се опасявахме на тръгване. Имаме седем дни, за да се потопим във врявата, цветовете и вкусовете на Лисабон. Португалската теракота, разбира се, моментално ни впечатлява. Шарените плочки азулежу са върху почти всички фасади и наистина са произведения на изкуството. В началото снимаме всеки детайл, но после се отказваме, защото мотивите по керамиката са безброй. В модерната градска част на Лисабон се извисяват 28

внушителни сгради от стъкло и метал, чиито вид рязко контрастира с декадентската стара част на града, олющените и стени и уютните крайбрежни улички. През юни светът е футбол, а Португалия – още повече. В чест на мачовете от Световното целият град е окичен в знамена, по улиците се разхождат въодушевени и шумни фенове, столовете по заведенията са декорирани с фланелки на националния отбор и всички сервитьори носят тениски на Роналдо. Мястото, където сме отседнали, се намира до детска градина. На двора и има малко футболно игрище, а когато играе националният отбор, се чуват детски гласчета, скандиращи „Португал, Португал!”. Мачовете се излъчват на огромен екран на крайбрежния площад, където се изсипват хиляди хора. Струва си да си в масовката, за да те завладее тази групова енергия и за малко да станеш част от ликуващата тълпа.


29


Н А П ЪТ

Храната в Португалия или поне по уличките, на които преобладават туристи, не е особено впечатляваща, защото повечето местни ястия се въртят около комбинацията на риба, ориз, картофи и пържено яйце отгоре върху всичко това. Бакалаото, като местна гордост, трябва да се опита , особено във варианта риба на много малки парченца, ситно настъргани картофи и зеленчуци. Най-добрата храна откриваме в малко квартално ресторантче, където местните обядват редовно, далеч от туристическия поток. Собственичката, която е едновременно и сервитьорка, а може би и готвачка, с един-два липсващи зъба и нито дума чужд език, ни поднася най-вкусно приготвените месо и риба. Португалците са попрочути със сладкишите и натам би трябвало да се насочи всеки фен на гурме туризма. Найизвестни са техните pasteis – кошнички от тесто, пълни с яйчен крем и запечени, но освен с тях , сладкарниците са пълни с всевъзможни еклери, пасти и други произведения на сладкарското изкуство. Португалците имат и приятния навик да пият джинджия – нещо като силна вишновка, която се продава в малки чашки за шотове и се консумира на крак пред павилиона. 30

Туризмът може да бъде занимание изморително, а в Лисабон – с една идея повече, заради хълмистия релеф. Затова една от най-големите атракции е маршрутът на винтидж трамвая с номер 28, който се катери по хълмовете и минава покрай най-живописните гледки на този град. За да се качим на него, чакаме повече от час, но чакането си струва. На места уличките, по които се движи трамваят, са толкова тесни, че минувачите се долепят до сградите, за да му направят път да мине. Лакътуши покрай катедралите, подминава „Пазара на крадлите” и малките кафенета с големи екрани и тумби разгорещени футболни зрители. Линията се използва от местните и ватманите малко се дразнят, че за туристите N28 е средство за обикаляне на забележителности. При пътуване с деца зоопаркът обикновено е задължителна спирка. Лисабонският впечатлява не толкова с фауната, колкото с флората си. Проектиран е като малка тропическа гора с много пищна растителност и през цялото време се усеща, сякаш се движим през малка джунгла, където животните са съвсем на място. Има и въжен кабинков лифт, който минава бавно над целия зоопарк, за да се разгледа и от птичи поглед.


НА ПЪТ

31


Н А П ЪТ

На трийсетина километра от Лисабон е Синтра – малко градче с много история, защото нависоко в планината се намират няколко замъка от различни епохи. Дворецът Пена, построен през Средновековието и реновиран през 19 век, прилича на замък от анимационен филм с ярките си цветове и заоблени форми. И въпреки че някои го обвиняват в кичозност, той е пищна, богата и живописна кралска резиденция. Градините му си заслужават катеренето, а гледките отвисоко са зашеметяващи. Мавърската крепост е другата туристическа отбивка в района. Замъкът е доста по-стар, а крепостните стени и конструкцията на руините напомнят по нещо „Игра на тронове”. Отделяме един ден и за плаж извън Лисабон и отиваме до Кашкайш. Градчето е малко и курортно, но учудващо спокойно, без тълпи и претрупани сергии. Океанската вода е студена и не предразполага към продължително къпане през юни. Наблизо е и нос Кабу Да Рока – найзападната точка на Европа. Не можем да си тръгнем, без да сме слушали фадо и завършваме лисабонската си седмица в стария квартал Грача, в малко ресторантче, където в чиния на бара стои пушена свинска глава, а млада певица с китара дава всичко от себе си с глас, пред който публиката притихва. След този шарен и шумен град ни остава и щипка тъга - като местна мелодия, която ни кани да дойдем отново. 32


http://kinovarna.com

33


КОЙ СИ ТИ?

ДЕЯ И ТЕОДОРА, КИТАРА И ГЛАС от

Н и ко л П ат ра ш ко в а

Представете ни се! Т: Ние сме Дея и Теодора. Тази година завършихме IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри", гр.Варна, и сега сме на прага на нов етап от нашия живот. Занимаваме се с музика - аз пея, а Дея свири на китара.

Т: Аз никога не съм учила пеене. Нещата при мен станаха случайно, когато в 10-ти клас срещнах бившия ми музикален патньор, също китарист. С Дея съдбата ни срещна на първия учебен ден в гимназията, оказахме се от една и съща паралелка. Започнахме да свирим заедно, след като през 2016г. отидохме на концерта на Откога се занимавате с музика? Bebe в Летния театър. За тези две години успяхме Д: Аз се занимавам с музика от малка. На да направим почти 20 нейни песни. 10 години нашите ме записаха на класическа китара. Отдаваше ми се, но учителят ми беше по- Какви са плановете ви за бъдещето? амбициозен от мен и когато започна да изисква Д: Ще учим музика в Англия, като аз лично се много и свиренето вече не ми носеше такова надявам след време да се върна в България, удоволствие, се отказах. за да помагам на родните артисти. Аз ще уча тонрежисура. Т: А аз ще уча музикален бизнес. 34


35


КОЙ СИ ТИ

Защо избрахте да се развивате в чужбина? Т: Избрахме да учим в чужбина, защото там преди всичко има по-добро отношение към музикантите. Там, когато искаш да пееш, просто намираш твоето място на улицата и го правиш, докато тук е забранено. Няколко пъти сме излизали да пеем, основно пред Летния театър, но винаги е било с доза страх. Другото, което според мен липсва в България, а ако го има, то то не се използва достатъчно, са пространствата в града – забележителности, галерии, музеи, дори църкви. Места със страхотна акустика, където могат да станат прекрасни концерти. Д: Освен това, университетът, който сме избрали, разполага и ни предоставя безплатно техническо оборудване, което е в пъти по-добро от това в България. А и ще имаме възможност да отидем на много концерти, разбира се. Каква музика харесвате и каква обичате да изпълнявате? Т: Дея е закърмена по-скоро с класически рок, а аз с българска естрада. Това, което ни обединява, е страстта ни към испанската музика. Обичаме да изпълняваме испански песни, особено тези на Bebe. Имате ли авторски песни? Д: Да, имаме три авторски песни и сме на път да направим четвърта. И двете участваме в измислянето. Обикновено аз пиша мелодиите, а текста оставяме сам да избере своя автор. Т: Аз винаги разказвам историята за създаването на една от авторските ни песни. Директорката ни помоли да изпеем нещо на испански за 60-годишнината на гимназията. Ние, 36

разбира се, приехме с удоволствие и направихме микс от няколко песни, символични за всяка една година от обучението ни. Представихме го, но идеята ни не беше приета с бурни овации. Искаха нещо „по-испанско“ като „Mil pasos”, песен, която сме свирили десетки пъти. Нашето желание беше да покажем нещо различно, защото не се възприемаме като част от масата. Решихме елегантно да подходим към въпроса като измислим песен на испански специално за случая. Получи се много добре, всички много я харесаха, а само испаноговорящите можеха да разберат текста, чийто припев гласи: „Минаха 5 години, научих толкова много неща, хиляди благодарности, но не бих повторила”. Къде в града можем да ви слушаме? Т: Изявявали сме се на концерти в училище, в Карин дом, в Социалната чайна. Последният концерт, който ще направим преди да заминем през септември, ще е на 10 август в Социалната чайна от 19 часа. Там ще изпълним песни от всичките години, през които сме били заедно. Нещо като обобщение на всички концерти, които сме правили досега. Ще има и малка изненада - ще изпълним няколко бъларски народни песни, но по начин, по който ние ги чувстваме. Съвременните музиканти, които включват етно мотиви в песните си, използват предимно народни инструменти като кавал и гайда, за да пресъздадат усещането на народната музика. Ние не го правим. Д: Когато чуеш една народна песен да започва само с китара, първоначално ти звучи някак странно, но после определено се влюбваш в звученето. Няма да издаваме кои са песните, които ще включим в предстоящия концерт. Елате, за да разберете.


изМИСЛИте

ЛЮБОВ И МОРЕ от

Грийн Долинска

Хубаво в да си влюбен, нали ? Да се усмихваш на нищото, да си перманентно щастлив и оптимизмът ти да е на макс.Да си влюбен е велико ! Няма лоши дни, дъждът е повод да пееш, а ранното ставане означава още повече обич. Имаш всичко, нищо друго не искаш.. В главата ти е лято, буболечките вътре са налягали по хавлиите и небрежно отпиват от любимото ти питие. В стомаха пеперудите летят и е най-цветно. Краката ти стъпват по зелена пътечка и си толкова лек...Добре че кецовете ти те държат на земята. Да си влюбен е усмихващо. Не ти трябва причина, просто всичко в теб е щастливо и кара устните ти, дори и без да знаеш, да стоят с ъгълчетата нагоре. Стига ти само другият да е пред теб или даже само мисълта за него. - На кое се усмихваш ? - минава някой и те пита.Как да му обясниш всички красиви мисли в главата си ? Очите ти закачливо шарят, а ти се чувстваш най - красивият човек на света. И най - силният. И най - можещият. Да си влюбен е да се събудиш и да си весел. Да имаш сто причини да си в добро настроение. Да си готов да се усмихнеш на целия свят. Да си влюбен е музика - найякото парче на света, което винаги те вдига, можеш да го слушаш по всяко време и винаги пеееш силно с него. Имаш чувството, че е написано специално за теб или дори че ти си го измислил и от пръв поглед е твоето. Да си влюбен е всичко . И може да бъде допълнено само от още нещо. За мен това е морето. Морето, което можеш да видиш по хиляда различни красиви начина, когато си влюбен. Морето, което те вдъхновява , съживява, отвява... Искаш ли да бъдеш толкова влюбен ? Достатъчни сме аз, ти и морето.

37


ДЕТС ТВО МОЕ

ДЕЦАТА И МУЗИКАТА от

Д о ра С о л а ко в а

Почти неусетно идва времето да изпратим лятото и да посрещем следващата есен... с песен. А както бе възкликнал мъдрият Дъмбълдор: „Тя(музиката) е магия над всичко!“1 Всеки от нас е поне малко свързан с това изкуство. Градът ни отдавна има музикална слава и богати музикални афиши. В този брой ще поговорим за някои интересни възможности за развитие на музикалните заложби на децата във Варна. Започваме с Националното училище по изкуствата, което носи името на композитора Добри Христов. Вече 74 години градът ни се гордее с това учебно заведение, дало старт на много музикални таланти. Формации при Национално училище по изкуствата "Добри Христов" са Симфоничен оркестър, Духов оркестър, Народен оркестър, Смесен хор, Народен хор, Мажоретен състав, Акордеонен ансамбъл, Китарен ансамбъл, Перкусионен ансамбъл, Виолончелов квартет "Firestrings". В Общински детски комплекс се помещават няколко силни музикални школи с традиции. Една от тях е създадената прези 1993 година 38

Варненска детско-юношеска опера. Тя е единствен по рода си състав в страната. Състои се от четири формации – хор, солисти, балет и оркестър. Участват над 80 деца и младежи на възраст между 7 и 18 години. Един от първите детски хорове в страната също носи името на Добри Христов. Основан през 1952-1953 година, има богат репертоар и дава възможност за музикална проява на момичета и девойки между 7 и 18 години. Вокален ансамбъл „Звездни струни“ към ОДК съществува вече 12 години. Репертоарът на ансамбъла включва популярни песни от български и чужди компзитори. Възпитаниците му се обучават на певческо и танцувално майсторство в три състава: малък, среден и концертен състав. Със сигурност познавате и Детския вокален ансамбъл „Сребърни звънчета“. Той съществува повече от 50 години и също се помещава в Общинския детски център. С песните на „Сребърни звънчета“ са израснали няколко поколения, тъй като текстовете им са включени и в учебниците по музика.


Три балетни формации за деца се помоещават в общиснкия комплекс. Както е известно, градът ни е домакин на първия балетен конкурс, което засилва интереса към това изкуство. Има едно място, което създателите му наричат не просто училище, а музикално общество. RockSchool обединява хората, които обичат музиката. С идеите, които осъществява там, екипът на RockSchool се стреми да създава и развива българската музикална сцена. На едно място са обединени училище, репетиционна и зала за концерти, както и звукозаписно студио. Името на школата „Ритъм и звук” е вдъхновено от романите на Пратчет и успешно запознава децата с магията на музиката. Между 20 и 40 деца се обучават по пиано, солфеж и начални уроци по пеене в школата на Наталия Стойнева. Най-малките могат да започнат още на 3-4 годишна възраст. Сценичната изява е много важна за децата, тъй като възпитава самочувствие. Затова школата организира два големи ежегодни концерта в салона на Радио Варна – Коледен и Летен. Освен в тях, децата се насърчават да вземат участие в разнообразни музикални изяви и печелят награди от местни и международни конкурси като „Свят, изкуство и море” Златни пясъци, „Звездна дъга” Варна, „Орфеева дарба” София, както и

музикални конкурси в Будва, в Испания, Сърбия и др. Преподавателката е убедена в принципа на положителната емоция като най-добър начин за музикално обучение, а в уроците си използва и елементи от сугестопедията. За да изградят добра техника на свирене, децата работят по руски, немски, български и американски школи. Според Наталия никога не е късно за музика и обучението може да започне на всяка възраст. Сред изявенитевъзпитаници на школата са Бриана Петрова, Елеонора Георгиева, Страцимир Златев, Анна Бончева, Ева Петкова и много други. Има много възможности и места, където вашето дете може да открие и развие таланта си. Но главна задача на нас, възрастните, е да помагаме и подкрепяме любовта към изкуството. Дори и малчуганът у дома да пее малко фалшивo и да не е посегнал към нито един инструмент, той със сигурност ще оцени музиката. Тя е езикът, на който общуваме всички по света – независимо от възрастта и произхода си. За нея Боб Марли беше казал: „Едно хубаво нещо, свързано с музиката - когато те удари, не чувстваш болка.“ 39


STREET ART

40


è õðàíà

Street Food

&

Art Festival 29 август 02 септември

вход СВОБОДЕН

Street Food Market Кино Концерти Кулинарни демонстрации

Работилници

Игри и състезания Срещи с блогъри, автори и готвачи Морска градина пред Аквариума

www.liatnokino.com



Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.