Ти си Варна / брой 28

Page 1

БРОЙ 28

АПРИЛ 2018СЪДЪРЖАНИЕ-БРОЙ 28

05 ВХОД СВОБОДЕН

06 АКЦЕНТИ

10 АКЦЕНТИ

23 НА СРЕЩА Искра Урумoва

28 НА ПЪТ Зимен дъх на пролет

32 ДЕТСТВО МОЕ Градски игри

36 КОЙ СИ ТИ? Тереза Зиковска

40 STREET ART

BULGARIA

Официалният интерактивен гид на България Всичко интересно около теб.

Ако искаш:

34 И ТИ СИ ВАРНА iLove Bulgaria

Да си информиран какво се случва около теб. Да опознаеш по нов и различен начин България. Да получаваш най-подходящите и атрактивни оферти за теб в реално време. Да се забавляваш по интерактивен начин. Да получаваш награди и отстъпки докато се наслаждаваш на любими дестинации. Да си част от сърцето на България!

1


БЕЛЕЖКИ

Ïîñðåùàìå àïðèë ñ âúçäèøêà íà îáëåê÷åíèå, çàùîòî ïðîëåòòà âå÷å å íåñúìíåíà. Ñëåä êîëåáëèâîòî ÷åðâåíî-áÿëî íà ìàðò, àïðèë èçáóõâà â ðîçîâî è çåëåíî. Öâåòîâåòå ñå âðúùàò – ïî äúðâåòàòà, ïî ÿéöàòà, ïî äðåõèòå. Çàìåñâàìå ñëàäêî òåñòî îò åçè÷åñòâî è õðèñòèÿíñòâî, ðèòóàëíî ÷óïèì ÷åðóïêàòà íà çèìàòà è ïðàçíóâàìå ïðîëåòòà. Íà ñòðàíèöèòå íà òîçè áðîé èçïðàùàìå çèìàòà ñ åäèí ïëàíèíñêè ïúòåïèñ ñðåä ñíÿã è öúôíàëè ìèíçóõàðè, íà ãðàíèöàòà ìåæäó äâà ñåçîíà. Ñëóøàìå ðàçêàçè çà âúëøåáíè ìåñòà è ëþáîâ ìåæäó þíàöè è ñàìîäèâè, êîèòî, îêàçâà ñå, ñúùî ñå ñúáóæäàò íàïðîëåò. Ðàçõîæäàìå ñå èç âúòðåøíè äâîðîâå è çàä áëîêîâå, çà äà ïîèãðàåì çàåäíî ñ äåöàòà íà âúçäóõ è íà ñëúíöå, à íå íà òåëåôîíà. Òîïëà è öâåòíà ïðîëåò è ïðèÿòíî ÷åòåíå!

П Александрова Екип: Издател: Николай Тодоров office@vijvarna.com Редактор: Пламена Александрова contact@vijvarna.com Автори в броя: Пламена Александрова Никол Патрашкова Цветелина Неделчева Дора Солакова Нели Ташкова Божана Сотирова Корица: Александър Лазаров www. alexanderlazarov.com Предпечат: Илиан Димитров Печат: Хеликс прес ЕООД Реклама: Мариан Станков agent@vijvarna.com тел: 0877 885 249

Издава се от: Виж! Варна ЕООД Ти си Варна Всички права запазени С уважение към авторското право молим никаква част от това издание да не бъде възпроизвеждана без изричното съгласие на издателя. Издателят не носи отговорност за информацията в подадените програми и рекламни материали. Тираж: 5000 бр. Разпространява се безплатно в над 100 подбрани обекта и събития в града и региона. Електронно списание свалете от issuu.com

2


3


ВХОД СВОБОДЕН

RUBIK JAM SESSION Много музика в средата на Страстната седмица обещават от Rubik Art Center. Музика на живо, музикални колаборации, интересни интерпретации и вариации на познати парчета, авторска музика, широки усмивки, танци и страхотни вокали. Всичко това ще се случи на 4 април от 21 часа. Входът е свободен.

СРЕЩА В INNOVATOR

From Scratch е нов ежемесечен формат на споделено пространство Innovator, който цели да ни срещне с вдъхновяващи примери от българската предприемаческа сцена. В първото издание на поредицата гостуват Сдружение „Българска История”. Те ще разкажат как са развили проекта си в последните пет години и какво им предстои. Срещата е на 4 април в 18:30ч. Входът е свободен, но е необходима предварителна регистрация на sabitie.bg.

ИЗЛОЖБА В CONTEMPORARY SPACE ПИСАНО(НЕ)КАЗАНО е заглавието на съвместната изложба на Боряна Петкова и Андре Сер-Милан, част от проекта „Две равно на едно”, с куратор Даниела Радева. Това е първата изложба от поредица колаборативни проекти на съвременни художници с водеща идея за създаване на изкуство заедно. Целта е стимулиране и представяне на съвместното художествено сътрудничество въз основа на сходни идеи и възгледи. Изложбата ще бъде в Contemporary Space от 5 до 28 април.

ИЗЛОЖБА ФИЛМОВ РЕКВИЗИТ Изложба с реквизит от филма „Капитан Петко войвода” ще можем да видим през април в Музея на Възраждането на ул. „Заменхов” 21. Изложбата показва пътя на създаването на знаковия филм и припомня историята на българите преселници от Беломорска Тракия. При заснемането на „Капитан Петко войвода" е обявена акция по събиране на автентични облекла, предмети и фотоси, които в момента са изложени във Варна. 4


5 ½ СКАНДИНАВСКИ ВИЗИИ ЗА КУЛТУРА Новото издание на кино формата „5 ½ скандинавски визии за култура” е посветено на стогодишнината от рождението на режисьора Ингмар Бергман и на неговата муза Лив Улман. Прожекциите традиционно са придружени от дискусии под модераторството на Елица Матеева, създател на проекта, и ще се състоят през април с вход свободен. В селекцията влизат заглавията „Персона”, „Есенна соната”, „Сарабанда”, „Шепот и викове” и „Седмият печат”. Датите и местата на прожекциите са във Фейсбук.

ПРОЛЕТЕН САЛОН НА ИЗКУСТВАТА През април, в рамките на продължаващия Пролетен салон на изкуствата 2018, артсалонът на Радио Варна, Градска художествена галерия и още няколко градски локации ще бъдат сцена на концерти, хорови изпълнения, изложби и премиери на книги , всички с вход свободен. Част от програмата са концертът за оперни и оперетни арии и дуети „С усещане за пролет” и изложбата на портретни карикатури на Борис Димовски. Пълната програма на Пролетен салон на изкуствата – на www. varnaculture.bg.

ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС В “ГРАФИТ” До 14 април Галерия „Графит“ ще бъде домакин на изложба живопис на Красимира Генова, основно в жанровете пейзаж, натюрморт и фигурална композиция. В експозицията авторката представя творби, които са рисувани през последните месеци, специално за изложбата. Красимира Генова живее и твори във Варна и активно участва в общи и самостоятелни изложби в България и чужбина. Нейни творби са притежание на частни колекции във Франция, Люксембург, Германия, Англия, САЩ, Япония, Холандия.

ВЕЛОПОХОД “ЗАЕДНО” За трета поредна година Българска асоциация по хемофилия организира велопоход в подкрепа на хората с вродени нарушения в кръвосъсирването и техните близки. Тази година велопоходът ще се състои на 21 април от 11:00 до 13:00 часа в 4 града едновременно – София, Пловдив, Варна и Бургас. Колоезденето е един от препоръчителните спортове за страдащите от хемофилия и затова организаторите канят хора от всички възрасти да изразят съпричастност чрез каране на колело. Точките на тръгване предстои да се уточнят. За повече информация следете събитието във Фейсбук. 5


МЮЗИКЪЛ

ДА ПЕЕШ ПОД ДЪЖДА В рамките на Великденски музикален фестивал-Варна 2018 Орлин Горанов и Мариан Бачев ще излязат заедно на сцената на Драматичен театър „Стоян Бъчваров” в един от най-великите мюзикъли на всички времена - "Да пееш под дъжда". Представлението ще бъде предпремиера за България и Европа, а официалната премиера ще бъде част от програмата на две от най-значимите събития в културния афиш на Варна - ММФ „Варненско лято“ и "Опера в Летния театър" 2018. Класическият мюзикъл„Аз пея под дъжда“ (Singin' in the Rain) представя Холивуд в края на 20-те години на миналия век, когато ерата на немите филми е към края си. В сценичния си вариант мюзикълът е равностоен на филмовия оригинал, но с предимството, че се случва на живо. Режисьор на постановката е Борис Панкин, диригент - Страцимир Павлов, хореографията е на Боряна Сечанова и Мариана Крънчева, сценография - Иван Токаджиев, костюми - Анна-Мария Токаджиева. Редом до Орлин Горанов (Дон Локууд) и Мариан Бачев (Козмо Браун) ще видим още талантливи изпълнители, както и оркестър и балет на Държавна опера Варна. Спектакъла ще гледаме на 4 и 5 април от 19 часа на Основна сцена на театъра. Цената на билетите е между 10 и 20 лв, а в цената от 30 лв е включен и кетъринг. 6


КОНЦЕРТ

JAZZ MIGRATION В поредица от три концерта трима пианисти, живеещи и работещи извън страната, ще представят едно по-различно звучене на съвременен български джаз. Концертите са обединени под заглавието “JAZZ Migration”, а мигрантите са музикантите Събин Тодоров, Димитър Бодуров и Константин Костов. Всяка от концертните програми се отличава с индивидуална интерпретация на фолклора ни и миксира типично българско и световно звучене. Концертите ще се проведат в три последователни петъка на април (13, 20, 27) от 19:00ч. в залата на Радио Варна. Билети с цена 10лв. ще могат да се закупят на място един час преди концерта, както и онлайн.

VARNA JAZZ DAYS FESTIVAL Varna Jazz Days Festival е името на най-новия музикален фестивал във Варна. Започнал на шега от група варненски музиканти с основна цел отбелязването на Международния ден на джаза на 30 април, 4 години и стотици нови фенове по-късно, първото официално издание на фестивала е факт. На 21 април от 20:00 часа в концертната зала на Военноморски клуб ще слушаме музикантите Нейко Бодуров, Теодор Петков, Михаил Иванов и Борислав Петров със специалното участие на джаз певицата Лили Илиева. На 29 април от 20:00 часа в залата на Юнашкия салон от София пристигат супер бандата Александър Славчев, Елена Кокорска, Ивелин Атанасов, Радослав Славчев и Николай Данев, за да бъдат посрещнати на местна почва от вокалиста Нейчо Петров - Реджи и брас групата Нейко Бодуров, Стоян Роянов – Яя и Бисер Михайлов. Като част от паралелната програма на фестивала, на 14 април в сградата на Музикалното училище ще се проведе работилница за медни духови инструменти с ментор варненския тромпетист и главен организатор на фестивала - Нейко Бодуров. Повече информация- на Фейсбук страницата на фестивала. Предварителна продажба на билети- в магазин НА ТЪМНО. 7


ФЕСТИВАЛ

ФЕСТИВАЛ "ВИНО И ХРАНА" За шеста поредна година Българската асоциaция на сомелиерите и виноценители и Българската асоциация за кулинарна култура, в партньорство с Община Варна, организират Национално изложение „Фестивал вино и храна”. To ще се проведе между 13 и 15 април с амбицията да продължи традициите на изложенията и дегустациите на вина и храни от 30-те години на миналия век в града. Своя продукция на изложението ще представят винарски изби, вносители на вина и производители на хранителни продукти. Организаторите са предвидили Street food зона, където акцент ще бъдат пиците с натурален квас и барбекюто.Гурме-зоната „Ресторантът” ще бъде дирижирана от шеф готвач Петър Йоргов и екипът му. Фестивалът ще включва интересни и полезни семинари за здравословно хранене и съчетаване на вино и храна. Пълната програма- на winefoodfestival.eu.

8


ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ПРОФ. АНДРЕЙ ДАНИЕЛ И УЧЕНИЦИ На 17 април в Градска художествена галерия „Борис Георгиев” ще бъде открита изложбата „Професор Андрей Даниел и ученици” като част от проекта на фондация „Въпреки”, наречен „Учители и ученици в изобразителното изкуство”. Мостът между поколенията в изкуството, изграждането на културни пластове и предаването на знанието от учители към ученици са основните теми, които стоят във фокуса на проекта. „Настоящата изложба е опит да се провери на практика как изглежда връзката „учител-ученик“, има ли я и колко е парадоксална. Изводите ни могат да помогнат да се очертае силуетът на изминалите 25-30 години.”, казва проф. Даниел по повод на тази изложба. Откриването на изложбата в 18 часа ще бъде предшествано от дискусия и среща с художниците в 11 часа на същата дата.

ТАНГО С ПИАЦОЛА Истинското аржентинско танго, което разтърсва, обсебва и превръща всичко в един единствен ритъм, ще бъде представено по особено интересен начин в първия по рода си за Варна проект, който съчетава изпълнителското, оперното, драматичното, танцовото и изобразителното изкуство. Спектакълът „Танго с Пиацола” е музикално преживяване с 14 произведения на аржентинския композитор Астор Пиацола, чиято музика носи духа и енергията на тангото. В програмата за вечерта са пиесите LiberTango, Invierno porteno , Oblivion, Tango Kafe 1930, Four for Tango, Adios Nonino и емблематичните „Аз съм Мария” от едноименната опера на Пиацола, „Едно момиче на разсъмване”, „Смърт в Буенос Айрес” и „Какво танго, какво!”, които ще бъдат изпълени от мецосопраното Станислава Марчева. Актрисата Веселина Михалкова ще рецитира интимна лирика от аржентински и български автори, а пред очите на публиката художничката Тереза Зиковска ще рисува своята емоция, породена от „Танго с Пиацола”. Ще се потопим в атмосферата на Аржентина и музиката и на 15 април от 18 часа в Градска художествена галерия. За всички гости ще има и чаша вино от отбрана селекция аржентински червени вина. Цената на билетите е 8 лв. 9


КЛУБ

NEXT EX НА ЖИВО На 27 април във Варна ще ни гостува румънската група NEXT EX. Бандата твори в актуалния напоследък електро и синт поп и идва от Букурещ. Музикантите работят заедно през последните две години, като първият им сингъл „Hey Girl (Self-conscious talk)” излиза през 2016, а година по-късно и вторият, „Close”. Първият им албум е озаглавен „Mistakes” и излиза в края на 2017 г. Името на групата музикантите избират, след като достигат до идеята, че основното си вдъхновение черпят от личния опит и преживявания. Те вярват, че всичко което предстои да им се случи, задължително ще се превърне в тяхна история. Въпрос на време е всяко „следващо” нещо, да се превърне в „бивше”. Мотото на групата е „Истински преживявания, разказани чрез музика”. Музикантите са благодарни за възможността да се изявяват заедно и да предават посланията си на себеподобните. През 2017 групата участва в редица фестивали в Румъния и Европа Sziget Festival (Унгария), United Islands (Прага), Rocanotherworld, Shine Festival, Timeshift, Focus Festival, StreetDelivery, NaturaFest, Unfinished Festival, Murmur Festival, StreetFood, ArtFactory. Мястото, където ще ги слушаме, е клуб „D Theater”, началото- в 22:00 ч. Предварително закупените билети са по 10 лв, а цената на място е 15 лв. 10


ГАЛЕРИЯ

АРТ МАРКОНИ

Галерия„Арт Маркони”е от онези градски пространства, които успяват да бъдат събирателен център на идеи и енергия и дават забележимия си принос за представяне и оцеляване на изкуството във всички негови измерения. Галерията се намира в сърцето на старата част на Варна, на тихата уличка „Охрид”, а собственичката и Ваня Маркова работи, за да я превърне в естетическо убежище, приютяващо изяществото на думи, музика и цвят. Галерията представя предимно български творци. Авторите, записали трайно имената си в афиша и поддържащи колекции в галерията, са Васил Петров, Ивайло Евстатиев, Огнян Георгиев, Антон Антонов, Любен Пашкулски, Стефан Хаджиниколов (Македония), Румен Михайлов и Сейфетин Шекеров. Всички те са не само доказани творци, но и добри приятели на„Арт Маркони”. Всяка година галерията, заедно с Мая Маноловадъщеря на Димитър Манолов, посвещава на художника изложба под надслов„Присъствие”, с идеята творчеството на този достоен творец да не бъде забравено. Във всяка сборна изложба задължително се включва творба на Ангел Атанасов от личната галерийна колекция със същата идея – да напомня за него и творчеството му. Младите автори, стартирали успешно тук и избрали това пространство за отправна точка в кариерата си, са Ренета Павлова, Клементина Манчева, Мая Рад и Анна Пирева. Изложбите са в динамичен режим от двадесет дена. Сборните са три за всяка година, а останалите са индивидуални. Програмата е наситена със събития, повечето от които са инициирани, финансирани и реализирани от самата галерия или със съдействието на творци и приятели. Симбиоза е думата, която най-точно определя случващото се там. В собствен почерк на галерията се е превърнал музикалният съпровод на живо и при всяко откриване на изложба там звучат пиано, китара или цигулка. Миналата година Обществото на почитателите на аржентинското танго припознава пространството като свое любимо място за спонтанни изяви. Някои музиканти отбелязват

присъствието си и като художници в сборни експозиции, като Костадин Георгиев (Калки). Джаз певецът Васил Петров направи съвместна изложба със съименника си, художника Васил Петров. В галерията се тестват различни идеи за приобщаване на малките ценители на изкуството. „Ателие естетско възпитание” е цикъл от 22 теми, които запознават децата с различните видове изкуства, и е реализиран заедно с фондация „Св.Св.Константин и Елена”. „Арте фамилия” са наречени съботните срещи за семейства с малки деца. Те включват организирани занимания за децата, които дават възможност на родителите да контактуват с гостуващия автор и творбите му. От тази година последните вторник и сряда от месеца са посветени на „Художниците и седмата муза” – безплатни кино лектории с прожекции на игрални филми - биографии на известни художници. Тази инициатива галерията реализира заедно с театралния и кинокритик Елица Матеева. Богат е и афишът на представените книги, както и на предстоящите литературни събития. Годината започва с премиерите на третата част от романа „Заветът на Кана” на Христо Милков и сборника с разкази „Бакъреният кон” на обещаващия разказвач Марин Урумов. Вече са включени в графика сборниците разкази „Чувалът на сътворението” на Иван Вакрилов и „Ей тези тук” на Васил Симеонов, както и поредният роман на Радостина А. Ангелова, „Афиши в огледалото”. Болшинството от представящите своите книги са и пишещи в сайта за художествена литература „Хулите.нет”, съвместно с който галерията организира така наречените балове на поезията и ежегодния конкурс за смешна поезия и проза „Очи към себе си”. Интуитивният подход на Ваня Маркова за менажиране на галерията често я отвежда извън пространството и. Затова и улиците „Охрид” и „Дръзки” неколкократно са се превръщали във варненски Монмартр, в партньорство с „ANTIQUES PROVENCE HOUSE”, а в момента колекция от голямоформатни творби е експонирана в МОЛ „Варна” ЕАД.

11


АФИШ

ГАЛЕРИИ до 30.04 Музей на Възраждането Варна, ул. Л. Заменхоф 21 От киноцентъра до музейната витрина „Капитан Петко Войвода" - реквизит от филма, вещи на кинооператора Димо Коларов до 06.04 Икономически университет – Варна Варна, бул. Княз Борис I 77 Витално Пролетна живописна изложба с картините на Мария Чакърова, Диана Стоилова, Марина Русева и Белла до 21.04 Арт Галерия „Тереза Зиковска" Варна, ул. Воден 25 Нежен натиск Изложба на: Леда Старчева, Росица Гецова, Мира Янкова, Ниа Пушкарова, Соня Ковачева, Елена Панайотова и Анна Александрова до 18.04 Галерия „Арт Маркони” Варна, ул. Охрид 22 Пролетно капричио Изложба на Ивайло Евстатиев до 11.04 Галерия „Le Papillоn” Варна, ул. Драгоман 12 Морска музика Изложба живопис на Георги Йорданов Градска художествена галерия „Борис Георгиев" Варна, ул. Любен Каравелов 1 до 10.04 Изложба на Десислава Минчева до 14.04 Изложба на Веселин Костадинов - акварели, малки пластики, скулптура и рисунки

до 16.04 Постоянна експозиция на ГХГ „Борис Георгиев" от 03.04 до 25.04 Галерия A&G ART MEETING Варна, ул. Братя Шкорпил 13 Материя и форми Изложба на Белан Амин на стъклена скулптура и рисунки ТЕАТЪР

Драматичен Театър “Стоян Бъчваров”

02.04 и 24.04 от 19:00 часа Сцена Филиал Бащи, лъжи и още нещо от Рей Кунин Постановка Константин Бандутов С участието на: Свилен Стоянов, Валери Вълчев, Димитър Мартинов, Милена Кънева и др. 03.04 от 19:00 до 21:00 часа Сцена Филиал Канкун психо драма от Жорди Галсеран Режисьор Стилиян Петров С участието на: Биляна Стоева, Стоян Радев, Даниела Викторова, Пламен Димитров, Гергана Арнаудова 10.04 от 19:00 часа Основна сцена Хенри IV от Луиджи Пирандело Режисьор Лилия Абаджиева С участието на: Стоян Радев, Веселина Михалкова, Цветина Петрова, Ненчо Костов, Симеон Лютаков и др. 12.04 от 19:00 до 21:20 часа Камерна сцена „Ст.Камбаров” Паметта на водата Превод Теодора Давидова Режисьор Стоян Радев Ге. К. С участието на: Т. Михайлова, В. Михалкова, Д. Викторова, Г.Плетньова, В. Виолинов

13.04 от 19:00 до 20:50 часа Сцена Филиал Едноокият цар Комедия на наблюдението от Марк Креует Рижисьор Петър Денчев С участието на: Симеон Лютаков, Милена Кънева, Пламен Димитров и др. 27.03 от 19:00 часа Сцена Филиал Приключения опасни със герои сладкогласни от Недялко Йорданов Режисьор Костадин Бандутов С участието на: Стоян Радев, Валентин Митев, Николай Кенаров, Станислав Кондов и др. 16.04 от 19:00 до 21:00 часа Сцена Филиал Комичната илюзия театрална комедия от Пиер Корней Постановка Васил Дуев С участието на: Ненчо Костов, Ивайло Иванов, Цветина Петрова, Сабина Коен, Константин Соколов 17.04 от 19:00 часа Сцена Филиал Брак по принуда и рогоносец без рога от Жан Батист Молиер Постановка Пламен Марков С участието на: Адриан Филипов, Веселина Михалкова, Валери Вълчев, Николай Божков, Николай Кенаров, Петя Ангелова, Стефан Додуров и др. 18.04 и 30.04 от 19:00 часа Основна сцена Телефона на мъртвеца от Сара Рул Превод Харалампи Аничкин Постановка Петър Денчев С участието на: Биляна Стоева, Симеон Лютаков, Веселина Михалкова, Милена Кънева и др. 12


19.04 от 18:00 часа Основна сцена Влюбеният Шекспир романтична драма по сценария на Марк Норман и Том Стопард Сценична адаптация Ли Хол Постановка Пламен Марков С участието на: Адриан Филипов, Цветина Петрова, Стоян Радев, Димитър Мартинов, Валери Вълчев, Симеон Лютаков и др. 20.04 от 19:00 часа Основна сцена Криворазбраната цивилизация смешна позорищна игра от Добри Войников Режисьор Стоян Радев Ге.К. С участието на: Гергана Арнаудова, Никола Божков, Цветина Петрова, Николай Кенаров, Валери Вълчев и др.

28.04 от 16:00 часа Основна сцена Кавказкият тебеширен кръг от Бертолт Брех Постановка Маргарита Младенова С участието на: Стоян Радев, Гергана Плетньова, Биляна Стоева, Георги Богданов, Николай Кенаров, Даниела Викторова 30.04 от 19:00 часа Сцена Филиал Приятели? комедия от Здрава Каменова и Калин Ангелов Постановка Николай Кенаров С участието на: Валери Вълчев, Константин Соколов ОПЕРА

23.04 от 19:00 до 20:45 часа Сцена Филиал Прелестите на изневярата комедия от Валентин Красногоров Режисьор Костадин Бандутов С участието на: Валентин Митев, Веселина Михалкова, Ц. Петрова, Г. Арнаудова, Д. Мартинов и др.

04.04 и 05.04 от 19:00 часа Основна сцена Да пееш под дъжда мюзикъл по музика на Начо К. Браун Сценарий Бети Комдън и Адолф Грийн Диригент Страцимир Павлов С участието на: Орлин Горанов, Мариан Бачев, Миглена Стоева, Д. Димова, Пламен Георгиев, Б. Веженов

25.04 от 19:00 часа Сцена Филиал Свекърва от Антон Страшимиров Постановка Стоян Радев С участието на: Веселина Михалкова, Т. Михайлова, Петя Ангелова, М. Кънева, Н. Кенаров

11.04 от 19:00 часа Основна сцена Турандот опера от Джакомо Пучини Диригент Деян Савич Режисьор Кузма Попов С участието на: Димитринка Райчева, Христо Ганевски, Е. Станимиров, В. Георгиев

27.04 от 19:00 часа Сцена Филиал Ретро от Александър Галин Режисьор Пламен Марков С участието на: М.Мутафов, Т. Михайлова, Нели Вълканова, Юлиана Чернева, Милена Кънева и др.

12.04 от 19:00 часа Основна сцена Мамма Миа мюзикъл по песните на АББА Диригент Ганчо Ганчев Режисьор Костадин Бандутов С участието на Варненската детско-юношеска опера

14.04 от 19:00 часа Основна сцена Симфоничен концерт Диригент Станислав Ушев Солист Веселин Станев 17.04 от 19:00 часа Основна сцена Дон Кихот балет по музика на Лудвиг Минкус и едноименния роман на Мигел Сервантес Хореография Сергей Бобров С участието на: Р. Стефанов, Д. Христов, Д. Стоянов, И. Божкова 20.04 от 19:00 часа ФКЦ, Зала 1 Симфоничен концерт Диригент Борислав Иванов Програмата: Й.Брамс-Концерт за цигулка, виолончело и оркестър, М.Равел, В.Стоянов-Гротескна симфонична сюита „Бай Ганьо” Солисти: Марио Хосен, Л. Хосен 21.04 от 19:00 часа Основна сцена 25 години Варненска детско-юношеска опера 27.04 от 19:00 часа Основна сцена Летящият холандец Опера от Рихард Вагнер Режисьор Ивана Драгутинович-Маричич Диригент Ян ван Маанен КУКЛЕН ТЕАТЪР Държавен куклен театър Варна, ул. Драгоман 4

01.04 от 11:00 часа Кривото патенце 14.04 от 11:00 часа Пепеляшка 15.04 от 11:00 часа Когато куклите танцуват 21.04 от 11:00 часа Трите феи 22.04 от 11:00 часа Чудните готвачи 13


АФИШ РУБИК АРТ ЦЕНТЪР

гр. Варна, бул. „Приморски” №5 FB/RubikArtCenter, тел: 0888/040242 0897/882135

02.04 Клуб Фото свят - гост лектор 03.04 Джага турнир 04.04 Rubik jam session - музикални импровизации 05.04 BeerPong with Glarus 06.04 5 години УМА И ДУМА, специални гости: DAYO 07.04 Басс Народен с Mokushi, KillaBee и Mental Disorder Recоrdings 09.04 Клуб Фото свят - клубна сбирка 11.04 Rubik jam session - музикални импровизации 13.04 DJ Stefan Popov - tech house 14.04 Филмирай се! Marvel vs DC 16.04 Клуб Фото свят - гост лектор 17.04 Вечер на коктейлите 18.04 Rubik jam session - музикални импровизации 19.04 BeerPong with Glarus 20.04 Petrichor live concert - stoner rock 21.04 AWOL & Rubik #14 23.04 Клуб Фото свят - клубна сбирка 24.04 Турнир Tekken 7 25.04 Диана Нанева - изложба

25.04 Rubik jam session - музикални импровизации 27.04 8 години Heavy Noise Crew HNC 30.04 Клуб Фото свят - гост лектор 31.03 Оgi 23 - концерт STUDIO21 CULTURE CLUB VARNA

Раб.време 08:00ч.-02:00ч Варна, бул.”Осми Прим.Полк”115, тел. 0893 660 122

Всеки вторник от 19:00 часа Ден на таланта „Ела изгрей” - музика, поезия, танци, арт изпълнения Всяка сряда от 20:00 часа „СледРаботно с приятели” DJ&Sax Boutique LIVE sensation@ STUDIO21 culture club: 06.04 ТЕЕ KAY -Deep Hose Music 13.04 Сингъл малц дегустация на отбрано уиски от Острова 20.04 IN AURAIRE Гости от Берлин, Германия: Белен Зевалос-пиано и вокал бийт бокс, Изми Ямамотоцигулка, Феликс Каспърсантури и перкусия 27.04 LaMigra Стоян Роянов YA-YAсаксофон, Страцимир Павловпиано, Валери Ценков-ударни 28.04 Deesh mode night Selected 2Plecsible

ФЕСТИВАЛЕН И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР ВАРНА МУЗИКА 09.04 от 19:00 часа ФКЦ, Зала 1 Великденски органов концерт Проф. Ебенбауер - главният органист на виенската катедрала „Свети Стефан” 10.04 от 19:00 часа ФКЦ, Зала 1 Тангуарда Танго с Мария Мартинова, ансамбъл и участието на танцовата двойка Селин Руис и Жереми Бребар. В програмата: творби от Астор Пиацола, Марсело Нисинман, Агустин Барди и Освалдо Тарантино КИНО МЕСЕЦ НА ФРАНКОФОНИЯТА ВАРНА 2018 13.04 от 15:00 часа ФКЦ, Зала Европа В ролята ма мъртвеца Франция, 2012 г., 104 мин. Режисьор: Жан-Пол Саломе Субтитри на български език 27.04 от 15:00 часа ФКЦ, Зала Европа Маестро Франция, 2013 г., 85 мин. Режисьор: Леа Фазер Субтитри на български език Детска Великденска киноваканция 03.04 от 13:00 часа 01.04 и 04.04 от 15:00 часа 02.04, 05.04 и 08.04 от 11:00 часа 14


ФКЦ, Зала Европа Петсън и Финдънс премиерен детско играленанимационен филм на Германия 2014 г., 86 мин., дублиран на български език Режисьор: Али Самади Ахади по книжките на Свен Норквист В ролите: Улрих Ньотен, Мариане Зегебрехт, Макс Хербрехтер 01.04, 04.04, 06.04 и 09.04 от 11:00 часа 02.04 и 05.04 от 13:00 часа 03.04 от 15:00 часа ФКЦ, Зала Европа Дийп детски анимационен филм на Испания, Белгия и САЩ 2017 г., 92 мин., прожекции на 2D Режисьор Хулио Сото Гурпиде дублиран на български език 03.04 и 07.04 от 11:00 часа 01.04 и 04.04 от 13:00 часа 02.04 и 05.04 от 15:00 часа ФКЦ, Зала Европа Ой, къде изчезна Ной! детски анимационен филм на Германия, Белгия, Люксембург, Ирландия 2015 г.,87 мин., прожекции на 2D Режисьори: Тоби Генкел, Шон Маккормак Озвучен на български от: Ненчо Балабанов, Веселин Симеонов, Десислава Чардаклиева, Милена Маркова - Маца, Марин Янев, Петър Бонев и др. 01.04, 07.04 и 08.04 от 15:00 часа ФКЦ, Зала 1 05.04 от 16:00 часа ФКЦ, Зала 1 Лили рибката премиерен филм на България, 2017 г., 107 мин.

Режисьор: Ясен Григоров В ролите: Дарина Досева, Калина Асенова, Боян Григоров, Калоян Минчев, Татяна Лолова, Елена Кабасакалова, Добрин Досев, Койна Русева, Стоян Радев, Калин Сърменов, Десислава Спасова, К. Ранков,Л. Русева, Н. Урумов, К. Демирова, Луизабел Николова 06.04, 07.04,0 8.04, 09.04, 14.04 и 15.04 от 13:00 от 15:00 часа 10.04, 11.04 и 16.04 от 16:00 часа ФКЦ, Зала Европа Откраднатата принцеса Украйна, 2018 год., 85 мин., 2D формат Режисьор Олег Маламуж В ролите: Момчил Степанов, Елена Грозданова, Ненчо Балабанов, Сотир Мелев, Георги Стоянов, Атанас Сребрев и др. Дублиран на български 01.04 и 08.04 от 19:00 часа 05.04 от 18:00 часа 07.04 от 17:00 часа ФКЦ, Зала 1 09.04 от 18:00 часа от 18:00 часа ФКЦ, Зала Европа Извън пътя премиерен филм на България 2017 г., 110 мин. Сценарист и режисьор: Николай Волев В ролите: Деян Донков, Сали Ибрахим, Аня Пенчева 27.04 от 20:00 часа 28.04 от 19 часа 29.04 от 17:00 часа 30.04 от 18:00 часа Нелюбов Русия, Франция, Белгия, Германия, 2017 г., 127 мин. Режисьор Андрей Звягинцев В ролите: М. Спивак,А.Розин, М. Новиков, Марина

Васильева, Андрис Кейш, Алексей Фатеев 02.04, 03.04, 04.04 и 05.04 от 18:00 часа 01.04 от 17:00 часа ФКЦ, Зала Европа Проектът "Флорида" САЩ, 2017 г. , 112 мин. Режисьор Шон Бейкър В ролите: Уилям Дефо, Бруклин Кимбърли Принс, Бриа Винаите, Валерия Кото, Кристофър Ривера, Калеб Ландри Джоунс, Мела Мърдър, Ейдън Малик, Джоузи Оливо, Санди Кейн, Мейкън Блеър 02.04,03.04, 04.04, 05.04, 09.04 и 11.04 от 20:00 часа 01.04, 07.04 и 08.04 от 19:00 часа 06.04 и 10.04 от 18:00 часа ФКЦ, Зала Европа Синът на София премиерен филм на Гърция, България, Франция 2017 ч., 111 мин. Режисьор Елина Псику С участието на: Виктор Комут, Валери Чепланова, Танасис Папагергиу, Артенис Хавалиц, Арети Сейдериду, И. Малтезу Театър 24.04 от 18:00 часа ФКЦ, Зала 1 Благуните на живо - Още един прекрасен ден детски театрален спектакъл Автор и режисьор Илиян Илиев Музика: Димо Стоянов от ПИФ и Александър Дойчев С участието на: актьорите от театър "Вилекула" - Елиза Илиева, Момчил Михайлов, Златина Йорданова, Янко Стоянов, Явор Зехиров, Мая Гелева, Нели Славова, Краси Кирчев. 15


ЗАВЕДЕНИЯ Коктейл бар

Ресторанти

PU N TA CA N A

GODZ I L A

4 Варна, бул. Княз

Борис I-ви 66, раб. време: денонощно

42 Варна, ул. Железни врата 42

Варна, Крайбрежна алея Сезон пролет/лято FB/Коктейл-бар-PUNTA-CANA 5 Варна, бул. Мария Луиза 37а, INSTA/ PUNTA-CANA раб. време: 9:00-23:00 6 Варна, Grand Mall, ул. Андрей

Кафесладкарница

En do r fi n o

3 Варна, бул. Сливница 39,

раб. време: 7:30-23:00 FB/Кафе-сладкарница ENDORFINO INSTA/Кафе-сладкарница ENDORFINO Ресторанти

Сахаров 2, ет.2 раб. време: 9:00-23:00 Телефон за достaвки: 0700 160 10 www.godzila.bg FB/GODZILA INSTA/ GODZILA

Фратели

1 Варна, кв.Чайка, бл.34, партер

Koli n 36 Le Chef Бенковски

Варна, ул. Георги Бенковски 7 Раб. Време 9:00-22:00

37

43 Варна, Гръцка махала,

Le Chef Севастопол Варна, бул. Княз борис I-ви 46 Раб. Време 9:00-22:00

38 Le Chef Grand Mall

Варна, ул. Акад. Андрей Сахаров 2 ул. Граф Игнатиев 23 раб. време: пн- пт 08:00-19:00 Раб. Време 10:00-22:00 Телефон за доставка сб 10:00-19:00 0700 900 90 тел: 0899950347 www.lechef.bg FB/INSTA/ kolinpastryshop

раб. време: 08:00-23:00 Тел. за резервации: 0897 40 50 60

гр. Варна, Фратели Фиш, кв. Чайка, бл.34, вх. А партер раб.време: 08:00-23:00; Тел.за резервации: 0877 33 19 1 2 гр. Варна, Фратели кв. Виница,

ул. "Цар Борис III", №59 раб.време: 08:00-23:00 Тел.: 0877 11 62 10 Телефона за доставки: 0700 33 903 или на www.fratelli.bg всеки ден от 10:00 до 23:00часа

16


Indian Ba r

Спортен бар

39

Муро

Варна, ул. Петър Парчевич 22 41 Варна, ул.Иван Вазов 9, раб. пон.-пет. 16:00-00:00 раб. време: 08:00-19:00 съб.-нед. 09:00-00:00 Тел.: 0879423144 тел: 0887478925

Ресторант

С а н то ри н и

27 бул. Цар Освободител 76 Г,

раб. време: 10:00-00:00 тел: 0876/ 900 111 0898/728 807 FB/Santorini Fish Restaurant

17


So Fre s h

Биомагазин и пекарна Х а т о р и

Healthy food & juices

24 So Fresh Sevastopol

28

Варна, бул. Сливница №16 пред хотел Черно море, раб. време: 08:00-20:30 So Fresh Grand Mall ул. Андрей Сахаров 2, ет.2 (Гранд Мол Варна), раб. време: 10:00-22:00

Ро до п а ми лк

19 Варна, ул. Никола Михайловски 17 Варна, ул. Драгоман 9, раб. време: 10:00-19.00 Тел. 0898 938 371 тел: 052 636 131 facebook.com/TheHatoriPlace Варна, ул. Прага 2 Тел. 0895 181 688

Би р а

магазин и бирария

So Fresh ParkMart Приморски парк 482 (бившето Пикадили Парк)

Варна, ул. Патриарх Евтимий 12 Тел. 0878 597 878 FB/Магазин Родопа милк

So Fresh - Healthy & Delicious 40 гр. Варна, бул. Сливница Варна, ул. Любен Каравелов 28 №33 - до кафе Коста, раб. време: 08:00-23:00 раб. време: 08:00-20:00 тел: 0887478925 Тел.: 0879 277 266 FB/sofreshbg, www.sofresh.bg

Veg e - Joy

45 Варна,ул. Марко

Балабанов 25 раб. време: 12:00-22:30 тел: 0883.777.156 FB/ /vegejoy/ www.vege-joy.com

Би с т р о Re v o l u t io n

44

Варна, ул. 27 юли 13 раб. време: пн- пт 08:00-21:00 сб 10:00-20:00 тел: 0879808809 FB/Revolution Food & Bar 18


19


Др ас ов

38

36

ул .П ро ф .М ар ин

Градска галерия

Пъ рв и Ас ен

Регионален исторически музей

Др ин ов

15

Куклен театър

ул .И ва н

6

Драматичен театър

ул .Ц ар

Варна

Дворец на културата и спорта Община Варна ФКЦ Римски терми

и рн бо Съ . бул

Скейт парк

5

25

Летен Театър Икономически университет

17

11

28

30

Куклен Театър во но ей Ш ул.

Драматичен Театър “Стоян Бъчваров”

ин Бд ул.

31

21

пка ул. Ши

Природонаучен музей

45 ул. Иван Вазов

Туристически информационен център

иза Лу М. . бул

41

39

ца ни ив Сл л. бу

Регионален Исторически Музей

н ма аго Др ул.

Сцена Раковина

ул. В оде н

Морска гара

44

3

7 ул. Михаил Колони

Първи з Борис бул. Кня

26 х Аспару ул. Хан

ул. Охрид

в сла Пре ул.

36

ти ве .С ул

т ен им л К

43 Римски Терми


по лк

27

18

5

20

19

40

ел ит од об св О

ия он ед ак .М ул

ул .Л ю бе н

р Ца л. бу

Ка ра ве ро в

ул .О см и

Пр им ор ск и

33

мов коно дор И ул. То

13

ърви рис П яз Бо н К . бул

Икономически Университет

ДКС

1 2

12

35

Летен Театър

4 3

37

11

24 16

7

Сцена Раковина

10

14

Скейт Парк

42

9

21


МАГАЗИНИ

На Тъ м н о

14

A r t is h o k vintage shop

Варна, ул. Стефан Стамболов 2, 17 Варна, ул. Фредерик Шопен 12 раб. време: 10:30-19:00 пн-сб раб. време: 10:00-19:00 пнпт,.12:00-18:00 сб 11:00-18:00 нд FB/vintage shop Artishok тел: 0876 440 596 Tел: 0888866044 natamno.com

PANDA SHOP suspect x 100

Ш ан таво Е

Магазин за шантави и нестандартни стоки и идеи за подаръци.

25 Варна, ул. Братя Шкорпил 29

(на 20 метра от театър Българан) раб. време: 10:00 - 19:00 пн-пт ; 09:30 - 13:00 сб Тел. 0876 88 6670 www.Shantavo.bg FB: /ShantavoE/

Sunny Dance studio ор игинални и бизне с м арте ниц и

Школа по Салса, Зумба, Бачата, Кизомба. Класове за възрастни и деца! Шоупрограми за фирмени и лични празници. 16

18 Варна, ул. Братя Бъкстон 19 Варна бул. Сливница 10 раб. време: 17:30 - 21:30 раб. време: 10:00-22:00 пнТел: 0884626033 сб11:00-20:00 нд e-mail: sunnydance@abv.bg тел: 0879 167 467 www.sunnysalsa.com pandashop.bg Instagram /FB/ pandashopvarna FB/ Sunny Salsa, Sunny Dance studio

електронен магазин www.Babamarta.bg Тел. 0889607020

Бижутерия от стомана

www.darkmoon.bg

22


НАСРЕЩА

Искра УрУмова от

Пл амена александрова

Познаваме Искра Урумова от телевизонния екран в ролята на журналист в национална телевизия. Този път я слагаме от другата страна на микрофона, като писател, за да ни разкаже за самодивите, магиите и вълшебните места в трилогията си. „Откраднато” и „Обречено” вече са в книжарниците, а третата част, „Опазено”, предстои да излезе на Еньовден. 23


НАСРЕЩА Представяме си телевизионните журналисти като динамични, вечно бързащи хора, подложени на голям стрес. Какво не знаем за тази професия? Това, което си представяш, е точно така. Динамично, стресово, непредвидимо, никога не знаеш какво ще правиш на следващия ден. Трябва да реагираш бързо. Хората не виждат, а и няма защо и как да го видят, колко много труд стои зад репортаж от минута и половина. Готовият продукт изглежда нещо много кратко, бързо, ясно и лесно. Но, докато се стигне до този вид, има много работа, а за да изглежда така, трябва да умееш да го направиш. Традиционният репортаж за новинарска емисия от минута и половина може да отнеме и два дни работа. Понякога пък трябва да го направиш много бързо, за около час. Нужна е предварителна подготовка, разговори, отиване на място, снимане, отново разговори, писане, монтиране, озвучаване – до готовия продукт. Но това е така и във вестниците, и в радиото. Аз съм работила във всички видове медии, навсякъде има невидим предварителен труд, но това в никакъв случай не е оплакване. Това ни е работата. В кой вид медия си се чувствала най-добре? Във всички се чувствах добре. Аз много исках да опитам журналистиката във всичките и форми, т.е. във всички медии. Има специфики, различно е. Във вестника се чувствах добре, защото там имаш малко повече време, можеш да анализираш повече, да изложиш по-широко това, което си научил. В радиото много ми харесваше, че разчиташ на гласа, на друг вид изказ. Средствата, които използваш, за да разкажеш една история журналистически, са различни в различните медии. Най-дълго време съм в телевизията и се чувствам найкомфортно, но пък писането ми остана слабост. Продължава ли да е актуална тенденцията, че новина е само лошата новина, или има промяна в медийния фон? Мисля, че това го е имало винаги и то не е толкова въпрос на тенденция. Хората казват „Не искаме да гледаме лоши новини”, но всъщност лошите новини спират и грабват вниманието им. Лошите новини, за съжаление, са част от нашия живот. Важното за мен е балансът – трябва да има също толкова добри новини и не трябва да се дава превес на лошото. За съжаление, дава се. Аз много обичам хубавите новини. За деца, които са направили нещо добро, за хора, които са постигнали успех.

С какво най-често Варна влиза в новините и имаш ли спомен за репортаж, който дълбоко ти е бръкнал в ума и душата? Темите от регионалните новини, които намират място в централните емисии, за съжаление, са първо лошите неща – инциденти, проблеми. А след това се включват такива, които разказват за нещо хубаво. Наскоро, на Международния ден на хората със синдром на Даун, разказахме за семейство, което отглежда такова дете. Толкова много позитивизъм имаше в тази майка, толкова много сила. Тя сподели, че досега не са срещали лошо отношение и лош поглед. Има проблеми в отглеждането на тези деца в България, обаче вътрешната сила и енергия на тези хора, които вярват, че детето им е герой, много ме развълнува. Много се радвам да правя новини за постижения на деца. Във Варна имаме такиваматематиците, астрономите, спортистите ни. Писането ли е детоксът ти от новините? Първо децата ми, защото всеки журналист си има и личен живот. А писането ми е бягство и е много приятно, съвсем друг вид занимание е. Аз пиша откакто се помня. Трилогията не е написана сега, и трите части са готови отпреди повече от година. Отнеха ми около две години. Писането изисква да останеш сам със себе си, да се потопиш в сюжета, никой с нищо да не те занимава и да си в този свят, за който пишеш. Защо точно към митология и фолклор се насочи, пишейки? Още от малка много харесвам приказните сюжети. Особено за самодиви, за юнаци. Майка ми много ми ги четеше, после аз много четях, пътувахме доста, на много места тя ми разказваше какво се е случвало там. Известно време живях в Трявна, в планината. Там всичко е приказно. Може би от детската ми обич към приказките тръгва всичко. И защото мисля, че имаме страхотни образи във фолклора – много цветни, много хубави митологични образи. Можем да ги използваме, за да предаваме знание на следващите поколения. Всички казват, че младите хора днес не четат. Аз мисля, че четат, стига да им бъде грабнато вниманието. Обичат фентъзи сюжети. Това беше един от основните ми мотиви – да опитаме чрез нашите си образи, нашите приказки, нашите красиви места в България да ги научим на нещо. В края на всяка от книгите ми има карта с местата, на които се развива действието. Много от тези места са ме вдъхновили. Идеята е книгата да е и пътешествие през тези красиви и магични кътчета. 24


25


НАСРЕЩА Думите имат сила и енергия, затова човек трябва много да ги обича и много да внимава с думите. Казват, че в определени дни от годината, като нощта срещу Йордановден и срещу Еньовден, енергията на думите има повече сила да се материализира и да сбъдне желанията ни. Човек трябва да вярва в чудеса и От какви компоненти трябва да е съставена вълшебства, като въобще не влагам в това нещо свръхестествено, а просто, че трябва да една добра история? Историята трябва да има интересно имаме очи за хубавите неща. Самият факт, и неочаквано развитие. Впечатляващо начало – че тази книга излиза, за мен е едно чудо. така че читателят да поиска да продължи. Образи, които да са едновременно близки и да съдържат Сигурно нямаш специфична целева група, но в себе си черти, които всеки иска да притежава. как все пак си представяш хората, които четат Трябва да има любов. Няма ли напрегната, книгите ти? забранена любов, интересът трудно се задържа. Първоначално започнах с идеята, че пиша Трябва да има приключения, опасност, неочакван тинейджърски роман. Макар че, като седнах обрат в сюжета. Трябва да има и нови, интересни да пиша, дори не си давах сметка, че пиша неща, които читателят да научава. Трябва да роман. Имаше една история, която ми се беше има от всичко, както в живота. То е симбиоза оформила в главата като сюжет, и исках да от всички неща, които предизвикват вълнение. я разкажа – историята за самодивата Неда и овчаря Марко. Приказката се разви, сега вече В книгите ти има магия и ритуалност. не мога да определя възрастова граница за Представянията им също са на специални дни аудиторията. Оказва се, че тя е много широка. Но от народния календар. Имаш ли свои лични всеки, който се вълнува от сюжетите, свързани с българския фолклор, който има нуждата да се ритуали, които спазваш? Дните са свързани с народните вярвания. връща към корена си, който обича приключенията Тези вярвания са най-древното знание, което и пътешествията, който усеща със сетивата си, че е запечатано в гените на всеки народ. Имам има някакво вълшебство около нас, би получил ритуали, да. Няма да кажа всички, но ще една хубава емоция от тази трилогия. споделя, че обичам да си правя мълчана вода. На Йордановден, на Еньовден. Водата има памет. Още информация за книгите от трилогията и Зареждаш водата с хубава енергия, когато и разпространението им – на Фейсбук страницата: говориш добри думи. Има си тайнства - прави се в История за чудеса: Откраднато-Обречено мълчание, в глинен съд, навън, на лунна светлина. Легендите за местата в книгата са истински, аз съм ги проучила и съм ги обвързала със сюжета. Най-голямо удоволствие ми доставя, когато някой, който чете, ми сподели, че губи границата между фикция и действителност. Значи съм разказала историята добре, надявам се.

26


27


НА ПЪТ

ЗИМЕН ДЪХ НА ПРОЛЕТ от

нели ташкова

Като човек, който обожава планината и всичко, свързано с природата, имам нужда да си открадвам по някой уикенд и да сменям обставновката, тъй като това е един от моите начини да презареждам батериите си. Обичам март заради събуждането и насищането на пространството с прана и цялата палитра от ведри и позитивни чувства, с които всичко живо се заразява. Реших да се присъединя към моите приятели от Туристическо дружество „Голямата хурка“ и заедно да се разходим из билата на приказната Стара планина. Имах огромна нужда да изключа главата си, а и това беше една от последните възможности да се насладя на зимна планина за този сезон. В един мартенски петъчен ден, след работа, екипирани и ентусиазирани, отпътувахме към Балкана. Към 22 ч пристигнахме в Калофер, където ни очакваше топла и вкусна вечеря, приготвена от домакинята, в чиято къща щяхме да нощуваме. Хапнахме сладко, побъбрихме си, обсъдихме маршрута за следващия ден и с блажено чувство се отправихме към стаите си. На следващата сутрин отпътувахме за Сопот. По пътя наблюдавахме гледка към заснежените била, които щяхме да изкачим след броени часове. Използвахме лифта и след него ни очакваше кратък преход до хижа Добрила. Докато се возех на лифта, имах възможност да се насладя на красивото чуруликане на първите

пойни птици. Времето беше слънчево, във въздуха витаеше аромат на пролет и гледките ставаха все по-живописни. Слязохме на станцията, стегнахме раниците и започнахме разходката си до хижата. Снежните петна постепенно започнаха да се увеличават, докато не се сляха в бяла покривка. Изведнъж неистово ми се приядоха орехи и сирене ... нямах търпение да пристигнем по-бързо в хижата и да задоволя тази нужда! Гладът стимулира походката ми и ускорих темпото. След около час и половина пристигнахме в хижа Добрила. Това беше и първата спирка от днешния маршрут. Последва обилен обяд, в който присъстваха и желаните от мен продукти, разбира се. Трябваше ни стабилно количество калории, тъй като ни предстоеше дълъг преход. След като изиграхме едно хорце, по хуркенски, пред хижата, започна същинската част на нашия преход. Връх Левски (Амбарица) ни очакваше! Започнахме изкачването, с което излезе и силен вятър, който се усилваше с увеличаването на височината, но се радвахме и на слънце. Амбарица ни посрещна с малкото си тенекиено заслонче, поривистия вятър и приказни гледки. На запад ни поздравяваше връх Вежен с прилежащия му старопланински масив, а на изток се извисяваха Купените. В далечината се виждаше и връх Ботев. Спазихме традиционния ритуал да пийнем глътка ром, да хапнем шоколад и, разбира се, да се снимаме, за да увековечим момента. 28


29


НА ПЪТ Спазихме и мотото на дружеството „Да не оставаме никъде по-дълго от възторга си“ и се отправихме към последната спирка за деня – хижа Амбарица. Очакваше ни около тричасово слизане. Гледките ставаха все по-красиви, особено на фона на залеза, който си играеше с облаците и ги оцветяваше в най-различни нюанси. Изморени, пристигнахме в хижата, а аз нямах търпение да смъкна раницата от гърба си. След кратка почивка слязохме в столовата. Обсъждахме впечатления от деня, организацията за следващия и, разбира се, се възползвахме от наличния интернет. Неусетно стана време за сън. Когато влязох в стаята, печката вече бумтеше и въздухът беше приятно затоплен. Неусетно заспах. Ранното ставане в 5.45 и стабилната закуска ни подготвиха за следващия приключенски ден. При стриктна организация и с бодра крачка тръгнахме по същия маршрут, по който дойдохме предния ден. Заветната цел бяха Купените. Предстоеше ни доста дълъг преход, а и трябваше да се впишем в работното време на лифт-станцията. За съжаление, аз имах доста сериозна мускулна треска от дългото ходене и краката ми започнаха да се схващат. В комбинация със силния насрещен вятър, темпото ми започна още повече да отслабва. След поредния изкачен хълм всички започнаха да се екипират за предстоящото изкачване на големия Купен, но, при мисълта колко дълго разстояние ни предстои тепърва, прецених, че ще е по-добре да не се насилвам. Затова реших да поема сама наобратно по пътя към хижа Добрила. Сега беше моментът да усетя какво е да си сам в планината. След кратка почивка сложих раницата на гръб и потеглих отново към връх Амбарица. Дали защото бях сама и не се притеснявах от мисълта, че бавя групата, или почивката преди малко ме беше заредила със сили, но темпото ми беше много бързо. А гледките отново бяха неописуеми!

Времето беше слънчево, подухваше съвсем лек ветрец и малките танцуващи облачета хвърляха интересна сянка върху целия пейзаж. Изпитвах огромна наслада и възхищение към природата. Слушах тишината и хрупането на снега под краката си. Бях напълно сама! Чувствах се едно с планината, дишах в тон с лекия полъх на вятъра и се разтапях от наслада. Водата ми беше свършила и се наложи да утоля жаждата си със сняг. Добре че го имаше! Виждах малкото заслонче, където щях да спра за кратка почивка. Вече имаше някой в далечината зад мен. Неусетно изкачих върха и зачаках. Събрахме се трима души и започнахме да слизаме отново към Добрила. Там този път щяхме да утолим жаждата си подобаващо. Времето напредваше, а все още никой от останалите не се появяваше на хоризонта зад нас. На места склонът беше станал много хлъзгав заради топящия се сняг. След него следваше сравнително равнинен терен, без резки колебания. След около два часа се сгромолясахме в столовата на хижата и изпихме на екс по половин литър вода. Там трябваше да изчакаме и останалите членове на бандата. Получи се много приятна почивка, но за сметка на лифта, който нямаше как да хванем вече. Тогава за миг съжалих, че не се реших да кача Купена. След като се събрахме, нямахме избор и трябваше да тръгваме надолу. Очакваха ни 700 метра денивелация, която да преодолеем слизайки. И това си имаше своя чар. Отново ни съпътстваха красиви панорами, този път към Сопот. Наблюдавах пролетните минзухари, които бяха пробили почвата на оформения от МПС-та коловоз. Изпратихме и залеза и дойде време да извадим челниците. Отново навлязохме в гората. Скоро започнахме да чуваме ромоленето на река Манастирска. Вече беше тъмно и звездите се прокрадваха измежду клоните на дърветата. След три часа и половина слизане излязохме отново на изходната ни точка – паркинга на лифтстанцията. Заредена и пречистена, бях готова да посрещна работния понеделник в офиса, където да се потопя в обичайната си реалност.

30


31


ДЕТСТВО МОЕ

ГРАДСКИ ИГРИ от

д о ра с о л а ко в а

Вече свикнахме да виждаме децата с телефон в ръка. „Що за поколение?“, ще измърмори някой. „А ние едно време... навън до тъмно! Игри, игри...“. Децата на 80-те и 90-те, колкото и да са пораснали, още помнят наизуст броилките, измислените думички, с които се скачаше на ластик, и безброй напявания, гоненици и криеници. Познават ли и днешните варненчета тези лудории от улици и дворове? Ами, всъщност ги познават. Защото, въпреки технологиите, децата са си деца. Желанието за игра и любовта към нея преминават от поколение на поколение, напук на умните телефони, таблетите и компютрите. Да играеш е естествено. Така всяко дете научава нещо за света около себе си, възприема го подобре, разиграва го и го изживява. Нека да проверим какъв път са извървяли игрите за еднодве поколения и да сме подготвени, защото иде ваканция. На какво се играе днес? Много ли е различно от едно време? Футболът и народната топка никога не омръзват. Освен в училищните дворове, групи деца ритат или се целят в Морската градина и на места в града, които възрастните още не са превърнали в паркинг. Улицата, разбира се, отдавна вече не може да бъде игрище. Една от игрите, в които се използва топка, някога беше известна като „Обичаш ли, не обичаш ли“. Днес децата я наричат „Сиджей“ и се играе на няколко нива. Един сиджей, който в нашите игри би се наричал „цар“, задава въпроси и дава възможни варианти за отговор. Внезапно може да подаде топката на някой от играчите. Ако той я хване, отговорът важи за него. Класика тук е например: „Ти харесваш ли...“, което при подрастващите създава и леко напрежение – ще хвана или не? Ако прозвучи думата „сиджей“ при хвърляне и играчът улови топката, може сам да си избере отговора. А въпросите в различните нива варират според децата: от „На колко години ще се ожениш?“ до „В каква къща ще живееш?“ . Помните ли „Сляпа баба“? Чудите се кой би я играл сега? Играят я, но вече се нарича „Зомби“. Така и ходи бабата, така де, зомбито - накуцвайки, с протегнати ръце и понякога с типичното заплашително боботене. А още по-забавно става, когато зомбито улови някого. Да, познахте. И той се превърща в такова. Има и неща, които не са толкова безобидни. С неограничения достъп до информация почти

всяко дете е пробвало уличната мода, наречена паркур (на латиница: parkour). Идва от френското словосъчетание parcours du combattant – „преход на боеца“. Това е изкуството на преодоляване на всякакви препятствия – природни и урбанистични. Разчита се само на уменията на човешкото тяло. Подрастващи и младежи прескачат пейки, коли, катерят се по стени и какво ли още не. В интернет е пълно с безброй нагледни материали, от които е възможно да ви свие под лъжичката. Известно е обаче, че страхът и инстинктът за самосъхранение не са толкова силни у децата. Да се върнем към по-безопасните игри. Гоненица? Хм, това звучи малко архаично. Днес я наричат „Кобра“. Кобра е този, който гони. Той се избира с помощта на добрата стара броилка, която в модерен вариант може да се казва „Мики маус”, заради нареждането на крачетата. Кобрата има силата да „замразява“, а замразеният има шанс да бъде освободен от някой друг участник в играта. Възможно е обаче кобрата да превърне уловения в кобра. Много напомня на „Стражари и апаши”, нали? На снега се радват всички деца. Освен шейни, чували и тобогани, последна мода от тази зима е дъска от скейтборд (без колелцата). Снежната война с топки е абсолютна класика. Кой би и устоял? Особено ако получи снежна топка в гърба. Варненските деца обожават и игрите на плажа през лятото. Освен замъци, по брега се появяват басейни и дори джакузита от пясък. А във водата, то се знае, има място за скачане, гмуркане и малко...давене, но наужким. Учудващо, но децата не са спрели да скачат на ластик. Знаят и какво е „е-ма, е-са-са“, подобре и от нас. Не са зарязали и стъклените топчета (лимките!). За тях сега се правят всякакви подобрения – различни рампи и писти. Криеницата не е обречена да събира прах в спомените ни. Децата се забавляват, винаги търсят и намират начини за това. Не телефоните им пречат да лудеят на въздух. Условията в града с годините ограничават възможностите за волна игра. Автомобили се движат и в междублоковите пространства, а понякога ги срещаме и в парка. Няма да обясняваме на какво можем да попаднем по зелените площи. Добрата игра иска и добри условия и не е зле да помислим как можем да ги осигурим. А детството си е детство - „реално и вълшебно“, понякога и малко виртуално, но пък пъстро и неуморно. Като самите малчугани. 32


33


И ТИ СИ ВАРНА

ILOVE BULGARIA от

Божана сотирова

Жителите и гостите опознават по нов и различен начин град Варна, като получават найподходящите и атрактивни оферти в реално време. Могат да се включат в разнообразни инициативи, да участват в томболи и да печелят бонус точки, докато се наслаждават на любимия си град. Всичко това само с едно приложение: iLoveBulgaria. В България iLove стартира пилотно във Варна и Добрич и вече обхваща цялата страна, в партньорство с Министерството на туризма. Платформата iLoveBulgaria е съвременен високотехнологичен канал за промотиране на България като целогодишна туристическа дестинация. Тя е едновременно пътеводител, стимул за посещение на забележителностите, навигационна система и игра, която увлича и печели все повече почитатели. iLoveBulgaria обединява в едно всички важни канали за маркетиране на туристическия продукт – уебсайт, социални мрежи, Viber и мобилно приложение, достъпно на 13 езика за устройства с Android и iOS. Само за няколко месеца след лансирането си приложението е свалено от над 20 000 потребители от цялата страна и от много туристи и гости на България. Последователите в социалните мрежи са над 50 000. Екипът на iLoveBulgaria създаде и единен регистър на националните туристически обекти, който са включени над 250 забележителности. Потребителите на мобилното приложение (в зависимост от тяхната локация и националност) са стимулирани да посещават забележителностите

чрез специални промоции, бонус точки и персонални съобщения в реално време. До момента сa раздадени 1600 награди и базата включва общо над 5200 обекта, като екипът динамично продължава да я обогатява. Интерактивната платформа и мобилно приложение iLoveBulgaria предоставя информация както за забележителностите в страната, така и за предложенията на бизнесите, свързани с туризма, културата и историята. Благодарение на платформата, има възможност да се приложи ефективен национален маркетинг на България като целогодишна туристическа дестинация, да се стимулират посещенията на туристическите обекти и да бъде подпомогнат туризмът. Целта на екипа на iLoveBulgaria е да даде на малкия и среден бизнес способността да се конкурира по-ефективно на пазара, използвайки интелигентни реклами и нови технологии, които са лесни за използване и финансово достъпни. iLoveBulgaria промотира техните продукти и услуги чрез съвременни технологии, социални мрежи и активно онлайн присъствие, достигащи до стотици хиляди граждани и туристи. iLove мисли и за по-малките. Мобилното приложение помага на децата да се запознаят с историята на града под формата на игра, събирайки iLove точки. Ако желаете да сте информирани какво се случва около Вас, да опознаете по нов и различен начин град Варна, да получавате награди и отстъпки, докато се наслаждавате на любимия си град, да сте част от сърцето на Варна, това е Вашето приложение. 34


BULGARIA

Официалният интерактивен гид на България Всичко интересно около теб.

Ако искаш: Да си информиран какво се случва около теб. Да опознаеш по нов и различен начин България. Да получаваш най-подходящите и атрактивни оферти за теб в реално време. Да се забавляваш по интерактивен начин. Да получаваш награди и отстъпки докато се наслаждаваш на любими дестинации. Да си част от сърцето на България! 35


КОЙ СИ ТИ?

ТЕРЕЗА ЗИКОВСКА ЗА ЖЕНАТА ХУДОЖНИК от

Божана сотирова

Представете се с няколко думи. Казвам се Тереза Зиковска, художник. Занимавам се основно с живопис. Напоследък отново клоня към обемните форми – имам такива периоди. Живяла съм на различни места. Дойдох да преподавам във ВСУ „Черноризец Храбър“, което продължи 10 години, и неусетно минаха общо 18 години във Варна. Преди живеех в София. Имам желание артистичният и духовният живот във Варна да са на по-високо ниво и затова реших да създам галерията – арт пространство, където да се срещат пишещи, рисуващи, композиращи хора за обмяна на идеи, емоции, да пият кафе и чай, да споделят творчески пътища, както и да организират свои арт събития. Върху какво работите в момента ? Работя със свои ученици. Целта на тези занимания е човек да обърне внимание на вътрешния си свят, за да постигне добър баланс и обогатяване. Работя и върху изложбата „Нежен натиск“, която ще остане в галерията до 21 април. Тя е трето издание на моя идея, която ми хрумна по време на собственото ми творчество – как жената се вписва в света, с нежен натиск. Жените художници показват една различна чувствителност. Те разкриват пред свидетели своя таен живот, който изразяват много смело.

Докато за жената по принцип е характерно да пази своя свят интимен, то жената художник го показва. Подбрала съм седем силни, но деликатни художнички, които имам удоволствието да познавам лично. Предстои ми да видя на живо какво са ми изпратили – винаги е различна срещата с творбата „очи в очи“, не е като на снимка. Контактът с произведението стига до сърцето, много се вълнувам какво ще срещна. Ангажирана съм да подредя всичко така, че зрителите да бъдат завладяни. Ще им покажем една седемлика жена. Кой е основният Ви източник на вдъхновение ? Самият живот, хората, с които се срещам, природата като такава; всеки човек е един космос, а вдъхновението, идващо от близък човек, е неизчерпаемо. Художникът обръща внимание на детайлите, стига до дълбина, която е необятна. Вътрешният духовен мир е нескончаем. Пътят е безкраен. Има много неща, които могат да ме мотивират да изследвам себе си, околния свят и близките си. Хората понякога се капсулираме, а е добре да взаимодействаме, за да се обогатяваме и да общуваме. Разбира се, ценя моментите на самовглъбяване. Не е тайна, че хората на изкуството са проводници на космическа симфония и когато творят, отварят сетивата си и носят послания за всички останали.

36


37


КОЙ СИ ТИ?

Художникът до голяма степен е индивидуалист, но в случая с „Нежен натиск“ няколко жени са едно – говоря с няколко гласа, мисля с няколко глави. Харесвам тази многоликост – много лица, впрегнати в моята идея. Темата за жената и нейната роля Ви интересува от много време насам. Претърпявала ли е метаморфози, свързани например с етапи от живота Ви ? Да, например когато родих първото си дете това беше етап на такава метаморфоза. Детето зависи изцяло от теб, да го нахраниш и да се грижиш за него, и това си е цял цикъл. Цената на това да продължа да се занимавам с изкуство е безсънни нощи и силен характер. Не е учудващо, че нямаме толкова жени художници. На художника му трябва много лично време, да бъде отдаден изцяло на това, което прави. Време да разсъждава, да мисли, да прави. В миналото времето е било даденост само за мъжа; жената е трябвало да се грижи за семейството и домакинството. Светът обаче вече не е същият. Кои теми в изкуството Ви вълнуват найсилно? Преди време имаше изцяло моя експозиция, „Лицата на Ева“, защото Ева е многолика. Тя може да е добра и нежна, но може да е и строга, да отнеме живота, който е дарила. Тогава правих философско естетическо проучване: запознах се с литература, която изследва това състояние. Характерно за жените е трупането на детайли, а чрез натрупването се преживява трансформация и се създада живопис – многопластово преживяване, което резонира в душите на зрителите.

Отношенията между мъже и жени също са изключително важни, за да изградим единство. Това са две страни на едно същество. Ясно е, че жената е приемащо същество – като почвата, в която посяваш нещо и тя дава плод. Струва ми се, че сега живеем в свят, в който жената е несигурна – понякога сама трябва да се грижи за потомството, например. Друга любима тема е личният отпечатък, следата, която човек оставя с творчеството си. Струва си да разсъждавам по тези въпроси и да оставям артефакти за доказателство. Как Ви действа морето ? Колкото обичам морето, толкова обичам и планината. През зимата морето ме успокоява – сиво и бурно или сиво и спокойно. През лятото също ми харесва – заради дълбочината си тогава. През зимата е лунна повърхност, която грее. Този контраст много ми харесва – смяната на гледките пред очите ми. И живописта ми е контрастна. Какво бихте препоръчали на читателите? В момента чета българската поетеса Яна Язова. „Проклятието на дарбата“ е интересна книга за нея. Яна Язова се отдава изцяло на изкуството, лишава се е от това да бъде съпруга и майка. Писала е за Левски, за Бенковски. Не е сигурно дали произведенията и са в оригиналните си варианти, защото са иззети при нахлуването в дома и. Но смятам да прочета повечето и книги. Галерия „Тереза Зиковска” е на „Воден” 25.

38


39


STREET ART

40
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.