Page 1

TỶ GIÁ HOÁN ĐỔI TIỀN TỆ Nước hồ chứa Melbourne

56.1%

MAGAZINE FOR YOUR LIFESTYLE IN 168 HOURS FRIDAY 01/07/2011 – 07/07/2011

Mỗi ngày trung bình một gia đình dùng tới 132 lít

12:00 trưa ngày 30/06/2011: AUD $1 = USD 1.0693

VND 21.542

Dùng Mobile Phone Application của Viet Times tại địa chỉ: viet-times.com.au

Vietnamese Weekly Magazine distributed throughout Melbourne and Sydney

Melbourne: (03) 9792 3675 • Sydney: (02) 9037 2905

Trong số 680 tuần này: Nhiều giáo viên ở NSW bị sa thải vì liên quan đến tình dục

Bồi thường thuế cacbon cho gia đình thu nhập thấp Tỷ lệ tăng dân số Australia đang giảm dần Belfied: Bắt giữ thủ phạm của vụ cướp giật túi xách Newtown: Phát hiện xác chết trong xe hơi

Cabramatta tổ chức chương trình tập luyện thể dục bằng tiếng Việt

Wiley Park: 15 tuổi bị tố liên quan đến 12 vụ đột nhập Dự án công viên Peter Miller Reserve chính thức bắt đầu Canley Vale: Đám cháy thiêu trụi một căn hộ Busby: Một người gốc Việt có thể đã bị sát hại

Điều gì hấp dẫn ở nam giới?

Phiên bản Lexus LS460 Touring Edition thể thao, năng động

Không ghen không phải đàn bà? • Điều gì tăng hấp dẫn nam giới? Hạnh phúc của doanh nhân? • Phát hiện mới liên quan đến sex Túi nâng ngực tối đa là 10 năm • Thiếu ngủ làm giảm ham muốn Thác Bà - Với nét đẹp hoang sơ • Hy Lạp - Đất nước thần thoại Bí quyết tạo hương vị món ăn • Char Kway Teow - "mì chiên khô"

Các khóa học chất lượng cao. Phương pháp dạy và học hiệu quả.* * Báo cáo kiểm toán của Australian Universities Quality Agency (AUQA) 2010.

• Dễ chuyển tiếp lên các đại học hàng đầu • Ngay trung tâm thành phố • Học bổng và chương trình thực tập • Có thể chuyển đổi credit • Các khóa học được công nhận bởi các cơ quan CPA, ICAA, NIA và ACS.

Melbourne and Sydney courses Higher-education Diploma, Bachelor degree, Post-Graduate diploma, and Master degree in: Business, Accounting, Management, Marketing, Information Technology, Computer Networking, and System Analysis. English language programs: IELTS Exam Preparation Program and English for Careers.

Nộp đơn ngay cho đợt nhập học tháng Bảy 2011 Melbourne campus

Sydney campus

Call (03) 8600 6700 or

Call (02) 8267 1400 or

Email enquiries@mit.edu.au

Email info.sydney@mit.edu.au

www.mit.edu.au | Practical Excellence CRICOS Provider No: 01545C VIC, 02814A NSW


2

MAGAZINE 168 • Friday, July 01, 2011

DU LÒCH VAÊN HOÙA VIEÄT Luoân tieân phong veà chaát löôïng

Truï sôû chính: 55B Nguyeãn Thò Minh Khai, Q.1, Tp. Hoà Chí Minh Tel: (84.8) 3930.9717 - Fax: (84.8) 3930.9873

AIÙ LAN TH BangKok - Pattaya (6 Ngaøy)

GIAÙ TOUR MUA TAÏI AUSTRALIA BAÈNG MUA TAÏI VIEÄT NAM

3*: 3.582.000ñ

KH 28/6 - 3,5,7,10,17,19,21,24/7 - 2,9,16,23/8 .......

1 buoåi buffet haûi saûn + 1 buoåi laåu Suki.

278 AUD 248 AUD

veù maùy bay

Khaùch saïn 3*: 3.815.000ñ

1.243.000ñ

FITZROY:

N.Trang - Q.Nhôn - H.Noäi - H.An - Hueá - Ñ.Naüng (8N)

Thaêm vöôøn traùi caây Supattraland. Buffet & ngaém caûnh ñeâm treân du thuyeàn Chao Phraya Princess. Khaùm phaù & traûi nghieäm nhieàu caûm xuùc vôùi Jungle Cruise.

veù maùy bay

CAMPUCHIA (4 Ngaøy)

199 AUD

Khaùch saïn 3*: 6.799.000ñ

1.673.000ñ

Kim Travel:

Yes Travel:

HoaHop Central Travel:

4*: 25.179.000ñ

2.499.000ñ 4.988.000ñ

3 buoåi buffet ñaëc saûn ñòa phöông + 1 buoåi Apsara Show.

(03) 9689.8989

Sunrise Internatinal Services: Hanah Travel:

H.Noäi - Chuøa Höông - Tam Coác - Haï Long (6N) veù maùy bay

(03) 9356.0555

FOOTSCRAY:

Khaùch saïn 2+3*: 16.535.000ñ

veù maùy bay

(03) 9419.8152

ST ALBANS:

Melbourne

4*: 9.299.000ñ

Xuyeân Vieät -Sapa (18N)

Ngoaøi ra chuùng toâi coøn caùc tour nöôùc ngoaøi ñaëc saéc khaùc:

KH thöù 5 haøng tuaàn - KS 4 sao.............................

4*: 4.679.000ñ

BMT - Pleiku - Kontum (5 ngaøy)

Khuyeán maõi

Haáp daãn, môùi laï vaø ñoäc ñaùo

Khuyeán maõi

Tour noäi ñòa

Nha Trang - Ñaø Laït (5 ngaøy) Khaùch saïn 2*: 3.099.000ñ

KH 23,25,26/6 .........................................................

HOT

Chi Nhaùnh Haø Noäi: 8 Phaïm Nguõ Laõo, Q.Hoaøn Kieám, T.p Haø Noäi Tel: (84.4) 6270.2528 - Fax: (84.4) 6270.2526

(03) 9689.1030

(03) 9687.9081

Khaùch saïn 2+3*: 4.645.000ñ 4*: 8.695.000ñ CABRAMATTA:

SINGAPORE (4 Ngaøy)

Sydney

VienDong Tourist Service:

(02) 7525.7242

368 AUD

KH 16,23,30/6

SINGAPORE - MALAYSIA (6 Ngaøy)

368 AUD

KH 8,15,22,28/6 - 2,9/7

HONGKONG - T.QUYEÁN - Q.CHAÂU (6 Ngaøy) KH 22/6 - 13/7 (Ks 4 sao + 1 buoåi aên Jumbo)

678 AUD

B.KINH - T.HAÛI - H.CHAÂU - T.CHAÂU (7 Ngaøy) KH 10/7, 18/8 (Khaùch saïn 4 sao )

648 AUD

(Giaù treân chöa bao goàm thueá + dòch vuï)

HOT LINE H

Khuyeán maõi

- C.Ñoác - H.Tieân - C.Mau - B.Lieâu - S.Traêng - C.Thô (6N): 4.586.000ñ - C.Mau - B.Lieâu - S.Traêng - C.Thô (4N): 3.335.000ñ - Phuù Quoác (3N): 1.995.000ñ (veù maùy bay: 2.497.000ñ) - C.Ñoác - H.Tieân - C.Mau - B.Lieâu - C.Thô - P.Quoác (8N): 6.985.000ñ (veù maùy bay: 2.236.000ñ)

(03) 9001.8832 (03) 9001.8838 Quyù khaùch coù theå ñaêng kí tröïc tieáp taïi: www.dulichvanhoaviet.com.vn Email: vanhoaviet@dulichvanhoaviet.com.vn

TRUNG TÂM IMPLANT NHA KHOA NHÂN TÂM 801-803 Đường 3 /2, P.7, Q.10, TPHCM, Việt Nam • Tel: (+84 8) 3509 5755 - 989 9 016 780 www.nhakhoanhantam.com • www.implantvietnam.info • Email: drnhan@hotmail.com m

Trung Tâm Implant tiêu chuẩn Quốc Tế tại VIỆT NAM

Thạc sĩ, Bác sĩ:

VÕ VĂN NHÂN • Giám đốc trung tâm trực tiếp cấy ghép Implant • Tu nghiệp Implant và cấy ghép thẩm mỹ tại: Hoa Kỳ, Đức, Hàn Quốc. • Thành viên Hiệp hội Implant quốc tế (I.C.O.I) Hoa Kỳ, (I.T.I.) - Thụy Sỹ.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, hệ thống X Quang cắt lớp 3 chiều và phần mềm cấy ghép Implant hiện đại nhất thế giới được trang bị và áp dụng thành công tại Trung Tâm Implant Nhân Tâm.

Máy X Quang cắt lớp 3 chiều (Dental CT Scan For Implantology)

Implant: Giải pháp trồng răng hiện đại nhất • Giống như răng thật

Nhờ hệ thống X Quang cắt lớp 3 chiều và phần mềm cấy ghép Implant: • Khảo sát hình ảnh 3 chiều xương • Cấy ghép Implant đúng vị trí và hướng lý tưởng • Đảm bảo an toàn tuyệt đối • Nhẹ nhàng không đau • Răng sứ trên Implant đạt chức năng nhai và thẩm mỹ tối ưu

Những yếu tố cấy ghép Implant thành công. • Kinh nghiệm, sự hiểu biết, chọn lọc và phối hợp ưu điểm của nhiều hệ thống Implant trong từng trường hợp. • Đánh giá đúng chất lượng và số lượng xương (1) • Đặt Implant đúng vị trí và hướng lý tưởng (2) (1) (2)

Hai tiêu chuẩn này chỉ đạt được nhờ hệ thống X Quang cắt lớp 3 chiều và phần mềm cấy ghép Implant

IMPLANT ÁP DỤNG CHO MỌI TRƯỜNG HỢP MẤT RĂNG Trước khi cắm Implant

Sau khi cắm Implant

Hoàn thành

Mất một răng

Mất vài răng Hình ảnh 3 chiều

Phẩn mềm cấy ghép Implant

Đặc Biệt: Tại trung tâm Implant Nhân Tâm • Do Thạc sĩ, Bác sĩ, Giám đốc trung tâm Võ Văn Nhân trực tiếp điều trị • Chụp X Quang cắt lớp 3 chiều trước, trong và ngay sau khi cấy ghép Implant nhằm đạt kết quả tối ưu hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra và đánh giá kết quả ngay khi điều trị. • Phối hợp 3 kỹ thuật hiện đại: Cấy ghép Implant - Phục hình răng sứ - Tạo hình thẩm mỹ nướu và xương trong khi thực hiện kế hoạch điều trị toàn diện • Trang bị và chọn lọc ưu điểm của nhiều hệ thống Implant nổi tiếng thế giới như: Nobel Biocare, Straumann, Ankylos, DIO... để phù hợp với từng trường hợp mất răng.

Răng sứ trên Implant

Bảng giá tham khảo: • Trám răng AUD $12-$17 • Răng sứ AUD $70-$230 • Tẩy trắng răng AUD $70-$140 • Implant AUD $670-$890 • Abutment AUD: $170-$335 • Răng trên Implant AUD: $110-$290

Để được tư vấn miễn phí ngay tại Úc, xin gọi (03) 9001 1045 (Thay cho số trước đây là 03 9988 6943)

Mất tất cả các răng

Thời gian điều trị răng sứ:

Điều trị Implant:

10188-669/RE/10

Chụp X Quang cắt lớp 3 chiều

- Cả 2 hàm (trên 20 răng): Khoảng 20 ngày, trong đó Từ 1 tháng đến 9 tháng (từ lúc bắt có 10 lần hẹn, mỗi lần hẹn cách nhau 2 ngày. đầu đến khi kết thúc điều trị) tuỳ - Chỉ 1 hàm: Thời gian khoảng 1 tuần cho 6 lần hẹn thuộc vào chất lượng xương. - Một vài răng: Khoảng 4 ngày cho 3 đến 4 cuộc hẹn MIỄN PHÍ CHỤP PHIM KHI MANG - Một răng: Khoảng 3 ngày cho 3 cuộc hẹn THEO MẪU QUẢNG CÁO NÀY


MAGAZINE 168 • Friday, July 01, 2011

3

ATMC-680/HTO/11

Online eNews: www.viet-times.com.au

2011 Annual Fee (AUD)

Higher Education Programs offered in Geelong Duration Years

School/Course

CRICOS CODE

School of Business Associate Degree of Information Technology Bachelor of Business Bachelor of Commerce (Accounting)

066094K 039579B 044114D

066094K 057381M 065125E 071882F 061339A 061337C 071884D 071885C 050402A 047260C 061332G 061329C 049566B 056887D

Duration Years

School of Business 15,000 14,600 14,600

2 3 3

School of Information Technology & Mathematical Sciences Associate Degree of Information Technology Bachelor of Information Technology Bachelor of Information Technology (Business Systems) Bachelor of Information Technology (Software Engineering) Graduate Certificate in Information Technology Management Graduate Diploma in Information Technology Management Graduate Diploma of Information Technology Graduate Diploma of Business Information Systems Master of Information Systems (By Coursework) Master of Information Technology (By Coursework) Master of Information Technology Management Studies Master of Information Technology Management Master of Information Technology Studies Master of Business Information Systems

2011 Annual Fee (AUD)

15,000 15,000 15,000 15,000 8000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000

2 3 3 3 0.5 1 1 1 2 2 1.5 2 1.5 1.5

CĂĄc khoĂĄ háť?c bắt đầu thĂĄng Ba, Bảy vĂ MĆ°áť?i Máť™t Sinh viĂŞn Huy Mai & Huan Dinh Ä‘ang háť?c Bachelors tấi ATMC: “ChĂşng tĂ´i thĂ­ch cĂĄc láť›p háť?c nháť?, Ă­t sinh viĂŞn. Bấn sáş˝ cảm thẼy thoải mĂĄi, khĂ´ng báť‹ lấc lĂľng giᝯa Ä‘ĂĄm Ä‘Ă´ng. Ä?áť™i ngĹŠ giảng dấy luĂ´n cĂł tháť?i gian cho bấn, luĂ´n thân thiᝇn vĂ  háť— trᝣ bấn khi cần.â€?

Bachelor of Commerce (Accounting) Master of Commerce (Professional Accounting) Master of Professional Accounting (MPA)

057382K 057379E 057378F

AUD 14,600 AUD 15,600 AUD 15,600

3 2 1.5

School of Information Technology & Mathematical Sciences Associate Degree of Information Technology Bachelor of Information Technology Bachelor of Information Technology (Business Systems) Bachelor of Information Technology (Software Engineering) Graduate Diploma of Information Technology Graduate Diploma of Business Information Systems Master of Business Information Systems Master of Information Technology Studies Master of Information Systems Master of Information Technology

066094K 057381M 065125E 071883E 060366F 060365G 057438K 057372A 057376G 057377G

AUD 15,000 AUD 15,000 AUD 15,000 AUD 15,000 AUD 16,000 AUD 16,000 AUD 16,000 AUD 16,000 AUD 16,000 AUD 16,000

2 3 3 3 1 1 1.5 1.5 2 2

ATMC Pathway Diplomas at Melbourne School/Course

CRICOS CODE

2011 Fee (AUD)

Duration Weeks

English as a Second Language (ESL) Certificate II in ESL (Access) (21932VIC) Certificate III in ESL (Further study) (21939VIC) Certificate IV in ESL (Further Study) (21940VIC)

068829D 068830M 068832J

5900 5900 5900

23 23 23

Certificate IV in Information Technology Certificate IV in Information Technology (General) (ICA40105)

064976C

7100

39

064981F 064982E 064977B 064978A

6900 6900 6900 6900

36 36 36 37

ATMC Pathway Diplomas Diploma of Business (BSB50207) Advanced Diploma of Business (BSB60207) Diploma of Information Technology (General) (ICA50105) Advanced Diploma of Information Technology (Process Improvement) (ICA60105)

ATMC Head Office: 104 Franklin Street, Melbourne, Victoria – 3000, Australia Phone: + 61 3 9328 5333 Fax: + 61 3 9328 5833 Email: admissions@atmc.vic.edu.au Web: http://www.atmc.vic.edu.au/

CRICOS CODE

www.atmc.vic.edu.au

Higher Education Programs offered in Melbourne School/Course

!"ấ""Ä‘áşż!" áť™ " !""ă!"!"Ć°áť›"Ä‘ " Ć°áť›"!" 20/7 "Ä‘áťƒ đưᝣ"!áş­"áť?" áťą" áşż" !"đᝣ " áťƒ! !" !" 7/2011 "!" "!" !" " Ẽ "ả Ẽ" áť? "áşą!"Ẽ Education Agent Mel Link Level 1, Suite 1, 44 Byron Street, Footscray Contact: Linh Nguyen 9689 3508

AMMA Education Agent 112 Cranwell St, Braybrook, VIC 3019 Contact: Anne Nguyen 0432 405 096 email: amma.edu.melbourne@gmail.com

DL Migration Group 20 Droop St, Footscray, VIC 3011 Contact: Lisa Le 9687 7899

Top Reinz & Associates Level 1, 66-68 Nicholson Street, Footscray Contact: Ngan Nguyen 9689 3855

Káťš năng vĂ kinh nghiᝇm lĂ m viᝇc cĂł tháťƒ giĂşp bấn lẼy đưᝣc báşąng cẼp nhĆ°ng khĂ´ng cần Ä‘áşżn trĆ°áť?ng! GiĂ nh đưᝣc báşąng cẼp thĂ´ng qua chĆ°ĆĄng trĂŹnh khảo thĂ­ nhᝯng kinh nghiᝇm lĂ m viᝇc vĂ  háť?c táş­p cᝧa bấn trĆ°áť›c đây do máť™t giĂĄm khảo (qualified accessor) tháťąc hiᝇn. GiĂĄ $255*. Xin liĂŞn lấc chĂşng tĂ´i Ä‘áťƒ biáşżt thĂŞm chi tiáşżt. * CĂł tĂ i trᝣ cᝧa ChĂ­nh phᝧ cho nhᝯng háť?c viĂŞn háť™i đᝧ Ä‘iáť u kiᝇn.

Bright Career in BUILDING & CONSTRUCTION One the highest pay industry in Australia!

Government accredited and funded courses in Building& Construction from Pre-Apprenticeship to Diploma level for Local and International Students. Get your place on our next Intake: 15 August 2011

T: 03 9399 9511 www.tradeinstitute.vic.edu.au

TIV - mang lấi tưƥng lai tᝑt đẚp hƥn trong ngà nh xây d᝹ng

70290-679/HTO/11

TIV, Practical and professional training lead you to Job Ready in the Building Industry!


70734-676/RE/11


Online eNews: www.viet-times.com.au

MAGAZINE 168 • Friday, July 01, 2011

5

128A Police Rd, Springvale 3171

JV MULGRAVE Đến JV Mulgrave để biết thêm chi tiết! Mob:

9574 0376

TẠI ĐÂY ĐÃ CÓ IPHONE 4 TRẮNG ĐỂ LẤY LIỀN!*

0411 225 888

*while stocks last

Easy CAP

$39

H HTC IINCREDIBLE S

Phone đẹp ! cảm ứng & sành điệu

$300/tháng

LẤY PHONE MIỄN PHÍ

ĐẶC BIỆT

BIG CAP

TRẮNG sang trọng và quyến rũ

$49/tháng Được gọi $450/tháng Đặc biệt quý khách gọi nhiều chỉ trả $99/tháng. Được gọi thoải mái không giới hạn tới bất cứ phone và network nào! (Optus, Telstra, Vodafone, 3) * Conditions apply

LẤY IPHONE 4 16GB MIỄN PHÍ

ĐẶC BIỆT

$29

SAMSUNG GALAXY S S Phone đẹp, Sang trọng và cảm ứng!

$29/tháng, được gọi $450/tháng Chỉ trả

Gọi không hết, chuyển qua tháng sau LẤY PHONE MIỄN PHÍ

BIG CAP

$29

SONY ERICSSON XPERIA X10I

Phone đẹp, Sang trọng và cảm ứng! Trước trả $29/tháng

70052-680/HTO/11

Được gọi

IPHONE 4 16GB/32GB

$19

nay chỉ trả /tháng, Cho 10 tháng đầu Được gọi $450/tháng Gọi không hết, chuyển qua tháng sau LẤY PHONE MIỄN PHÍ

JV Mulgrave mở cửa 7 ngày trong tuần (Chủ nhật xin hẹn trước) JV HEAD OFFICE: SHOP 5/119 HOPKIN ST, FOOTSCRAY 3011. 3011 T TEL: 03 9689 3999 Với số vốn rất ít để mở chi nhánh JV Mobile, tự mình làm chủ thay vì làm công! Kinh nghiệm sẽ được huấn luyện.


6

MAGAZINE 168 • Friday, July 01, 2011

Báo cáo của công ty truyền thông News Ltd ra ngày Chủ nhật vừa qua cho biết những gia đình có ba con và có mức thu nhập dưới $128,000 sẽ được hưởng trợ cấp theo chương trình bồi thường thuế cacbon của Chính phủ Liên bang. Ngoài ra, báo cáo này cho hay những gia đình có cả cha và mẹ đang làm việc có thể được cắt giảm thuế và yêu cầu tăng lương cho gia đình, còn những người nghỉ hưu thì sẽ được bồi thường trước từ $500 đến $760.

Year 14th, Edition 680 • Friday, 01/07/2011 Published by AdPro Media Pty Ltd • Incorporating Viet Times

GENERAL INFORMATION Editing and Advertising: 9792 3675 • Fax: 9791 7863 Email: info@viet-times.com.au News Online: www.viet-times.com.au

Tờ Sydney Morning Herald hôm thứ Bảy tuần trước cho hay thủ tướng Gillard có thể sẽ dành hầu hết khoản bồi thường giá cacbon cho những hộ gia đình có thu nhập dưới $150,000. Bà cho biết khoản bồi thường này có thể được bù đắp từ việc đánh thuế những cơ sở gây ô nhiễm lớn nhất.

LIÊN LẠC – WHO TO CALL Melbourne Head Office: Suite 7, 4 St. James Ave, Springvale.

Telephones: 03. 9792 3675 • 03. 9008 3206 Mailing: PO Box 2689, Dandenong North VIC 3175 Productions: Tham H, P Hong Editing Staff: Ng. Luu, Phương Dzung, Bảo Tú, Hong Ha, Hue Tran, Le Don, Phuong Nguyen, Chu Tat Tien Artwork Dept: Hoang To, Hong Pham, Tham Huynh Advertising Department: • Van Le 0408 454 299 • Ken Le 0435 797 338

NSW được thưởng $47 triệu cho thành quả về chất lượng giáo dục Tiểu bang NSW sẽ được nhận $47 triệu từ Chính phủ Liên bang như một phần thưởng cho nỗ lực nâng cao khả năng học số học và ngôn ngữ cho học sinh. Vào hôm thứ Ba, Bộ trưởng Giáo dục Liên bang, ông Peter Garrett, đã tuyên bố khoản tiền trên. Đây là phần thưởng mà NSW nhận được từ việc đáp ứng được 11/12 tiêu chí theo thỏa thuận hợp tác quốc gia trị giá $540 triệu. Hiện nay, tiểu bang này cũng đã đáp ứng được một phần chỉ tiêu còn lại.

QUẢNG CÁO – ADVERTISING

Van Le 0408 454 299 Ken Le 0435 797 338

QUẢNG CÁO: Trang trong – 5 giờ chiều Thứ Ba Rao Vặt – 4 giờ chiều Thứ Tư Bán Hạ Giá – 10 giờ sáng Thứ Năm. MR. BÀI VỞ: Mọi đóng góp về bài vở, thư góp ý, Thông Báo Cộng Đồng, xin email về toà soạn trước 5 giờ chiều Thứ Tư.

MRS.

03. 9008 3206

Email: adverts@viet-times.com.au

THÔNG BÁO • Nội dung và hình ảnh trong quảng cáo được cung cấp bởi các nhà quảng cáo. Xin quý độc giả xem xét thận trọng trước khi sử dụng, Viet Times và AdPro Media Pty Ltd không chịu trách nhiệm về những gì mà nội dung của quảng cáo có thể gây nên cho người tiêu thụ. Các nhà quảng cáo chịu trách nhiệm về những dịch vụ và các sản phẩm của họ đã quảng cáo trên Viet Times.

Print Post Publication Number: PP 344356/00028

Dạy kèm Toán & Lý lớp 6 - 12

NHẬN DẠY KÈM

Chuyên nhận dạy kèm Math & Physics từ lớp 6 - 12 và luyện VCE cho từng nhóm nhỏ chỉ 1, 2 em.

Nhóm sinh viên Đại học Y khoa nhận dạy kèm tại gia hay tới nhà các môn Toán, Lý, Hóa, Khoa học và Anh văn từ lớp 6 đến luyện thi VCE. Nhận dạy tại các vùng Springvale, Clayton, Dandenong và các vùng phụ cận.

Xin liên lạc: 03

70342-657/HTO/11

Do giáo sư nhiều năm kinh nghiệm, tận tình đến nhà hướng dẫn thuộc vùng Springvale, Dandenong, Keysborough và các vùng lân cận

9711 5529

Liên lạc: 0431 197 730 - 0401 459 671

Trung tâm giữ trẻ

Nhận giữ trẻ nhỏ mới sinh đến 12 tuổi!

Hillside Educational ChildCare Services • Chăm sóc trẻ ân cần chu đáo, chuyên nghiệp, an toàn, vui vẻ và môi trường thân thiện.

Liên lạc chúng tôi ngay hôm nay:

7 Evergreen Ave, Albanvale 3021

• Nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm.

Gọi ngay hôm nay:

9390 2100

73 John Paul Drive, Hillside 3037

DI TRÚ - DU HỌC BẢO HIỂM

AETC Consulting Groups

Website: www.aetc.com.au Do nhóm tư vấn luật Di Trú tốt nghiệp tại Úc đảm trách

70172-645/HTO/10

GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG, NHIỀU LỢI ÍCH VÀ ĐƯỢC GIẢM THUẾ.

70348-658/HTO/11

Đây là lần đầu tiên các tiểu bang và vùng lãnh thổ được đánh giá về những chỉ tiêu do chính các tiểu bang đặt ra. Các chỉ tiêu được xây dựng dựa trên những biện pháp đánh giá như tỷ lệ tham gia và mức độ tiến bộ trong các kỳ thi quốc gia, và tỷ lệ học sinh đến lớp nghe giảng. Ông Garrett cho hay các tiểu bang và vùng lãnh thổ sẽ được thưởng nếu

• Mọi quảng cáo trên Viet Times đều đã được qua các bước kiểm soát cẩn thận cần thiết trước khi in ấn. Tuy nhiên nếu có sai sót về kỹ thuật và lỗi đánh máy là ngoài ý muốn của chúng tôi.

9310 7077

• Giờ giấc linh hoạt,nhiều lợi ích và được giảm thuế. • Nhân viên chăm sóc trẻ nhỏ chuyên nghiệp có hơn 15 năm kinh nghiệm. • Business trong gia đình làm chủ. • Luôn được công nhận về chất lượng đào tạo và giáo dục cho nhân viên. Muốn biết thêm chi tiết xem tại website: www.elfdc.com.au

Trên toàn quốc, hiện Chính phủ Liên bang đang thực hiện thanh toán tiền tưởng với số tiền là $139 triệu trong đợt đầu. Tiểu bang duy nhất được nhận phần thưởng lớn hơn NSW là Queensland với số tiền thưởng là $49 triệu. Riêng tiểu bang Victoria, do chỉ đạt 6/34 chỉ tiêu mà tiểu bang này đặt ra, nên chỉ nhận được $94 triệu. Tuy nhiên, ông Garrett công nhận rằng những chỉ tiêu mà Victoria đặt ra cao và khó đạt được hơn so với chỉ tiêu của những tiểu bang khác. Quyền giám đốc Sở giáo dục và cộng đồng NSW, bà Pam Christie, cho biết kết quả mà tiểu bang này đạt được là một minh chứng cho chất lượng giảng dạy và khả năng lãnh đạo tại các trường công lập của tiểu bang.

Tỷ lệ tăng dân số đang hạ

Gia tăng dân số ở Australia đang có xu hướng giảm mạnh, trong đó tiểu bang NSW chỉ xếp thứ tư trong số tất cả các tiểu bang. Số dân nhập cư giảm một nửa trong vòng hai năm gần đây, từ mức đỉnh điểm là 316,000 người vào năm 2008 xuống còn 171,000 trong năm ngoái, xấp xỉ với chỉ tiêu 170,000 người mà chính phủ Liên đảng đặt ra trong chiến dịch bầu cử trước đây. Số liệu của Cơ quan thống kê cho thấy số người di cư khỏi Úc tăng lên, cụ thể là có 138,400 người dân rời khỏi đất nước này trong vòng 6 tháng gần đây, tăng 13% so với 6 tháng trước đó. Năm ngoái, dân số Úc tăng 1.5%, là mức tăng chậm nhất kể từ năm 2005. Trong đó, tỷ lệ tăng dân số ở tiểu bang NSW chỉ là 1.2%, còn tiểu bang Victoria và Queensland tăng 1.6%, và Western Australia tăng 2.1%. NSW và South Australia là hai tiểu bang duy nhất có sự di cư liên bang, với số dân di cư đi các tiểu bang khác là 11,243 người, và hầu hết đều di cư đến tiểu bang Queensland và Victoria. Tuy nhiên, xét về tổng thể, NSW vẫn là điểm đến yêu thích, với khoảng 51,000 người dân nhập cư từ nước ngoài, chiếm khoảng 1/3 trên tổng số dân nhập cư cả nước.

Nhiều giáo viên ở NSW bị sa thải vì liên quan tình dục

Năm ngoái, NSW lại có thêm nhiều giáo viên bị sa thải do có hành vi không đúng đắn với học sinh, tàng trữ tranh ảnh khiêu dâm trẻ em hoặc có quan hệ tình dục với chính học sinh của mình. Điều đáng chú ý là số giáo viên bị sa thải do những hành vi trên cao hơn cả so với số giáo viên bị cho thôi việc do thiếu năng lực.

70171-645/HTO/10

HEAD OFFICE

đáp ứng hoặc có tiến bộ trong việc đạt được khoảng 80% số chỉ tiêu mà họ đặt ra.

Có 19 giáo viên bị sa thải hoặc bị thu hồi giấy phép do hành vi phạm tội về tình dục, trong đó có cả một phó hiệu trưởng và một trợ lý hiệu trưởng. Cả hai người này đều bị cáo buộc có hành vi lạm dụng tình dục với

DI TRÚ

DU HỌC

Chuyên đảm trách:

• Hoàn tất hồ sơ du học, gia đình hoặc người giám hộ đi cùng. • Xin gia hạn visa. Chuyển trường hay ngành. • Tư vấn chọn trường, đại diện các trường phổ thông, cao đẳng, đại học toàn nước Úc. Nếu bạn đang học ELICOS hay nếu ngành học không còn trong ngành nghề được thường trú hay sắp hoàn tất khóa học cần tìm trường phù hợp với khả năng và có cơ hội thường trú sau này. • Đặc biệt du học sinh đang ở Úc. • Xin visa thường trú hay hay visa tạm trú lấy kinh nghiệm 18 tháng. • Giải quyết khó khăn trong quá trình học, visa bị hủy.

• Visa du lịch, du học, di dân có tay nghề, thương nghiệp bảo lãnh. • Xin gia hạn visa. Khiếu nại các hồ sơ chậm trể. • Chuyên đảm trách mọi hồ sơ khiếu nại với Tòa Di Trú (MRT).

chính thành viên trong gia đình mình. Có 9 giáo viên bị phát hiện có quan hệ tình dục với học sinh, một giáo viên bị cáo buộc quấy rối tình dục với học sinh, và hai giáo viên bị sa thải do tàng trữ tranh ảnh khiêu dâm trẻ em. Theo thông tin từ Chính phủ, trong năm ngoái chỉ có 5/49,000 giáo viên trong biên chế của Chính phủ bang bị sa thải hoặc buộc phải từ chức do bị xem là "thiếu năng lực giảng dạy". Ngoài ra, có gần 100 giáo viên bị gửi đến các trung tâm đào tạo bổ sung. Sau đó, giáo viên sẽ được chuyển đến một trường khác, và tại đây giáo viên sẽ phải dành một kỳ làm việc dưới sự giám sát của một giáo viên giàu kinh nghiệm hơn. Trong ba năm tính đến năm 2010, có 104 giáo viên bị sa thải, trong đó có cả những trường hợp bị thu hồi giấy phép và bị buộc thôi việc. Số giáo viên bị sa thải vì có liên quan đến tình dục ngày càng tăng, từ 9 trường hợp năm 2008 lên 12 trường hợp năm 2009 và 19 trường hợp trong năm ngoái.

Belfied: Bắt giữ thủ phạm của vụ cướp giật túi xách

Mới đây, cảnh sát đã phát hiện và tịch thu được một chiếc súng bắn đinh và chất steroid tại nhà riêng của một người đàn ông ở Belfied sau khi người đàn ông này bị cáo buộc là cướp giật chiếc túi xách của một phụ nữ ở Campsie trên đường Campsie St, Campsie, ngày 9/6. Trước đó, khoảng 3.30pm, người đàn ông này bị cho là đã giật chiếc túi xách từ một phụ nữ, sau đó bỏ chạy. Sau khi điều tra hệ thống CCTV, cảnh sát đã nhận dạng được thủ phạm, và đến hôm 17/6, họ đã tiến hành lục soát nhà riêng của người đàn ông này, qua đó phát hiện được nhiều chất steroids và một khẩu súng bắn đinh. Người đàn ông này bị buộc tội cướp giật và tàng trữ chất steroid và hiện đang bị tạm giam chờ xét xử tại tòa án vào ngày 21 tháng Bảy tới đây.

Wiley Park: 15 tuổi bị tố liên quan đến 12 vụ đột nhập

Thứ Tư tuần trước, một thiếu niên 15 tuổi ở Wiley Park, đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc liên quan đến 12 vụ đột nhập và trộm cắp tại các khu vực Belmore, Lakemba và Wiley Park. Sau khi tiến hành điều tra, đến khoảng 9.25am hôm 22/6, cảnh sát đã kiểm tra đột xuất nhà riêng của thủ phạm tuổi vị thành niên này tại Wiley Park và bắt giữ thủ phạm. Cảnh sát cho hay thủ phạm từng thực hiện hành vi đột nhập, trộm cắp tại các gia đình trên đường Lucerne St, ở Belmore, Cecilia St, Belmore, Paxton Ave, Belmore, Kent St, Belmore, Leylands Pde, Belmore, Macdonald St, thuộc Lakemba và Shadforth St, thuộc Wiley Park, trong khoảng thời gian từ tháng

BẢO HIỂM Uy tín, chỉ cần gọi điện thoại chúng tôi sẽ gởi đến tận nhà. Đại diện chính thức: Medibank Private • OHSC: Giảm 6% cho tất cả bảo hiểm sức khỏe cho du học sinh nếu trên 1 năm. • Working/business: Bảo hiểm cho quý vị đến Úc làm việc dài và ngắn hạn.

Aussie Travel cover • Du lịch trong và ngoài nước. • Cho người sang Úc du lịch.

SỐ ĐĂNG BỘ: 0962676 & 0958583

Lầu 3, 480 Collins St., Melbourne VIC 3000 • Xin liên lạc cô TRÂM LÊ • Mob: 0411 067 511 • Tel: 9005 1199 • Email: info@aetc.com.au

70123-642/HTO/10

Bồi thường thuế cacbon cho gia đình thu nhập thấp


Online eNews: www.viet-times.com.au

Cảnh sát đang điều tra các tình huống xung quanh vụ việc một xác chết nam giới được phát hiện trong một chiếc xe hơi ở khu vực Newtown sáng thứ Năm tuần trước. Cảnh sát cho hay tử thi là của một người đàn ông 45 tuổi, người ở Waverley, và chiếc xe nơi liên quan là một chiếc Ford 1996. Cảnh sát đã tái dựng hiện trường để làm rõ thêm thông tin. Ngoài ra, cảnh sát cho hay họ sẽ phải khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông này. Bất kỳ ai biết thông tin hãy liên hệ với Phòng cảnh sát Newtown thông qua Đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000.

Chủ tịch Ủy ban Thực phẩm và tạp hóa Úc, Kate Carnell, cho biết lạm phát sẽ ở khoảng 5% và giá cả những loại hàng hóa như đường và lúa mỳ (những sản phẩm quan trọng để sản xuất thực phẩm) lại tăng từ 2030% trong vài năm gần đây. Theo một số nông dân ở NSW thì vấn đề này chủ yếu là do yếu tố ở nước ngoài. Do giá dầu tiếp tục tăng, người nông dân chuyển sang trồng những loại cây phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học, vì những loại cây này mang lại lợi nhuận cao hơn so với những loại cây sản xuất thực phẩm.

TIẾN SĨ KHOA HỌC

Chuyên dạy:

TOÁN - LÝ - HÓA - ANH VĂN từ lớp 7 đến chương trình luyện thi VCE

Thứ Hai - Thứ Sáu: 5pm - 8pm • Thứ Bảy - Chủ Nhật: 9am - 8pm • Giảng dạy theo phương pháp giáo dục mới, hiệu quả. • Soạn thảo chương trình chuyên biệt dành cho các lớp chuyên luyện thi VCE. • Trắc nghiệm khả năng học sinh kỹ lưỡng trước khi thu nhận. • Cố vấn giáo dục và hướng nghiệp. • Đặc biệt có lớp huấn luyện dành cho các em có biểu hiện khả năng vượt bậc.

Liên lạc: 257 Glengala Rd West Sunshine Tel: 9363 8717 • 0421 605 308

Cabramatta tổ chức tập luyện thể dục bằng tiếng Việt

Người dân Úc chuẩn bị đón thêm đợt bão giá mới bất chấp chi phí sinh hoạt vẫn không ngừng gia tăng trong thời gian gần đây. Các chuyên gia phân tích tin rằng tình trạng lạm phát thực phẩm sẽ tăng khoảng 5% trong quý tới và tiếp tục tăng trong vòng 18 tháng tiếp theo, đẩy mức chi phí mua thực phẩm hàng tuần của các hộ gia đình lên đến mức $200.

Đối với ông Ken Cheung, một người dân ở khu vực Cabramatta, thì không có gì quan trọng hơn là sức khỏe. Tuy nhiên, khó khăn về ngôn ngữ đã khiến ông không thể tham gia các chương trình tập thể dục bằng tiếng Anh. Vốn có một chế độ tập thể dục chặt chẽ, bao gồm cả đi bộ, tập thái cực quyền và đi xe đạp, hôm Chủ nhật vừa qua, ông Cheung đã chính thức tham gia tập luyện cùng chương trình thể dục của trung tâm In Shape, bởi vì chương trình này được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Việt.

Với khả năng giá điện sẽ tăng 17% trong vòng 12 tháng tới, kéo theo sự tăng giá gas, nước, và cuối cùng là tăng giá thực phẩm, sẽ khiến cho hầu bao của các gia đình ở Úc bị giảm bớt đi nhiều. Theo một báo cáo kinh tế mới đây của tập đoàn Citigroup, chi phí đầu vào để sản xuất thực phẩm và rượu trong ba tháng tính đến tháng Năm tăng 25.2% so với kỳ trước, chủ yếu do các loại hàng hóa

Khóa thể dục kéo dài trong 14 tuần này là một cơ hội rất tốt giúp người tham gia có những lựa chọn giúp cải thiện sức khỏe. Thị trưởng thành phố Fairfield Nick Lalich cho biết khóa giáo dục thể chất này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân. "Chương trình giáo dục thể chất đặc biệt, có tên gọi là In Shape, này sẽ được tổ chức thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Việt. Ngoài ra, trung tâm

Giá hàng hóa tiếp tục tăng

Dr. Long Thanh Nguyen phụ trách

60139A-671/HTO/10

Newtown: Phát hiện xác chết trong xe hơi

mềm như café, lúa mỳ, đường và dầu, một phần do đồng đô la Úc mạnh lên. Báo cáo này cho biết lạm phát tại các siêu thị cũng bắt đầu leo thang và được dựa đoán sẽ tăng hơn 4% từ nay cho đến tháng 9.

Trung tâm dạy kèm tiếng Anh

A+ ENGLISH

Từ lớp 7 - Luyện thi VCE

• Chuyên dạy kèm tiếng Anh từ lớp 7 đến lớp 12

70353-659/HTO/11

7/2010 đến tháng 3/2011. Thủ phạm hiện đã được bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử tại tòa án vào ngày 6 tháng Bảy tới đây.

7

MAGAZINE 168 • Friday, July 01, 2011

• Chọn nhóm nhỏ ít người 1:1 • Khu vực vùng phía Tây

Liên lạc ngay Josefa

0419 324 667 Tìm ở đâu dịch vụ giữ trẻ chất lượng 5 sao???

9366 7658

Level 1/50 Hampstead Rd Maidstone Ph: 9317 0411

SANDOWN PARK KINDERGARTEN

maidstone@rosegardenchildcare.com.au

• Pre-kinder (3 tuổi) • Kindergarten (4 tuổi) Mở cửa: 9:15am - 2:45pm 70156-641/HTO/10

Tiền phí: $6.50/ngày 86-90 Gove Street, Springvale 3171

9546 4429

SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN CHO CON CỦA BẠN!

NOLA-DEE CHILD CARE CENTRE

34 Morton St, Clayton • Tel: 9544 8783 www.noladeechildcarecentre.com.au

Năm 2010 còn chỗ! Mở cửa Xmas!

Nếu bạn muốn con mình được quan tâm và chăm sóc tại một trường tốt nhất, hãy liên lạc với chúng tôi! • Nhận giữ trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi • Trung tâm mới với phương tiện hiện đại, ấm cúng • Có nhiều chương trình giúp trẻ phát triển khả năng • Bữa ăn chất lượng, giáo viên kinh nghiệm cao

Có nhân viên nói tiếng Á châu. Liên lạc Judy ngay hôm nay!

TRUNG TÂM CHĂM SÓC TRẺ EM nhận giữ trẻ từ 6 tuần - 12 tuổi

Mở cửa: Mon-Fri 7.30am-6.00pm

Full time - Part time - Casual Weekend Care - Overnight Care - Respite Care

KIDS HEAVEN Family Day Care

60428-630/HTO/10

70227-660/HTO/11

10067-637/RE/10

eh@rosegardenchildcare.com.au

• Chương trình giáo dục tính cách • Nhiều chương trình mẫu giáo cho lứa tuổi 3-4 • Có tài trợ của chính phủ • Cung cấp đủ mọi thứ từ tã cho đến bữa ăn... • Cơ sở mới rộng lớn & khu vực chơi sạch sẽ.

Trường mẫu giáo nhận giữ :

Trẻ mẫu giáo 4 tuổi sẽ không cần trả phí nếu có thẻ Healthcare Card!

53 Heatherton Rd Endeavour Hills Ph: 9700 0155

Unit 5/6 South Road, Braybrook VIC 3019

9689 0720

Tel: email: kidsheaven@hotmail.com

TRUNG TÂM GIỮ TRẺ

LA KOSTA

Có nhân viên giữ trẻ nói tiếng Việt!

Mob App: viet-times.com.au

60352-602/TH/9

Vui lòng liên lạc chúng tôi:

70042-641/RE/10

• Đặc biệt dạy TIẾNG ANH và TOÁN tiểu học • Chương trình dạy lấy lại căn bản nhanh chóng • Giáo viên có bằng cấp và đăng ký với VIT Nhận dạy các vùng PHÍA TÂY & PHÍA BẮC

60197-630/HTO/10

PROFESSIONAL PRIVATE TUTORING

1177 Heatherton Rd. Noble Park 3174 Ph: 9546 1100 Fax: 9546 1133

47-51 Branton Drive Hampton Park 3976 Ph: 9798 0999 Fax: 9798 0899


8

MAGAZINE 168 • Friday, July 01, 2011 cĹŠng sáş˝ táť• chᝊc nhiáť u chĆ°ĆĄng trĂŹnh khĂĄc trong năm báşąng tiáşżng Anh vĂ cĂĄc thᝊ ngĂ´n ngᝯ khĂĄc", Ă´ng Lalich cho biáşżt. In Shape lĂ  chĆ°ĆĄng trĂŹnh giĂĄo d᝼c tháťƒ chẼt đưᝣc táť• chᝊc hoĂ n toĂ n miáť…n phĂ­. CĂĄc hoất Ä‘áť™ng thuáť™c chĆ°ĆĄng trĂŹnh bao gáť“m: Ä‘i báť™, Ä‘i xe đấp vĂ  ăn uáť‘ng theo cháşż Ä‘áť™ lĂ nh mấnh. Tháť?i gian táť• chᝊc lĂ  14 tuần, bắt đầu tᝍ Chᝧ nháş­t, 26 thĂĄng SĂĄu, tấi trung tâm Cabravale Leisure, lĂşc 10am. Ä?áťƒ biáşżt thĂŞm chi tiáşżt, vui lòng liĂŞn hᝇ váť›i Fran theo sáť‘ 9725 0877 hoạc gáť?i cho sáť‘ 131 450 Ä‘áťƒ gạp phiĂŞn dáť‹ch viĂŞn.

Trư�ng mẍu giåo Cradles to Crayons

Canley Vale: Ä?ĂĄm chĂĄy thiĂŞu tr᝼i máť™t căn háť™

Láťąc lưᝣng Ä‘iáť u tra háť?a hoấn vẍn Ä‘ang tiáşżp t᝼c Ä‘iáť u tra nguyĂŞn nhân v᝼ háť?a hoấn lĂ m thiĂŞu tr᝼i máť™t căn háť™ áť&#x; khu váťąc Canley Vale hĂ´m thᝊ Ba tuần trĆ°áť›c. TrĆ°áť›c Ä‘Ăł, vĂ o khoảng 2.30pm, láťąc lưᝣng cᝊu háť™ đưᝣc gáť?i táť›i dáş­p tắt Ä‘ĂĄm chĂĄy tấi máť™t căn háť™ trĂŞn Ä‘Ć°áť?ng Ravenswood St sau khi máť™t ngĆ°áť?i dân phĂĄt hiᝇn cĂł khĂłi Ä‘en báť‘c ra tᝍ căn nhĂ .

70168-651/HTO/10

• ChĆ°ĆĄng trĂŹnh mẍu giĂĄo dĂ nh cho tráşť tᝍ 8 tuần Ä‘áşżn 5 tuáť•i. • Cung cẼp bᝯa ăn đầy đᝧ chẼt dinh dưᝥng cho tráşť. • CĂł giĂĄo viĂŞn ngĆ°áť?i Viᝇt chăm sĂłc táş­n tĂŹnh chu Ä‘ĂĄo.

Máť&#x; cáť­a: Thᝊ Hai - Thᝊ SĂĄu 6:30am - 6:30pm

246 Sunshine Ave, Kealba VIC 3021 Tel:

9356 9466

Trung tâm dấy kèm

VA MẌM NON • ChuyĂŞn luyᝇn thi VCE cho láť›p 11 vĂ 12 • Nháş­n kèm tᝍng em hoạc nhĂłm nháť? vĂ o trĆ°áť?ng tuyáťƒn theo nhu cầu • Dấy căn bản dáťƒ hiáťƒu

SUNSHINE NORTH 15 Suffolk Road VIC 3020

VÚng RICHMOND, BOXHILL hoạc lân cận xin g�i chi nhånh NORTH BALWYN: 9857 7654

70009-669/HTO/11

L᝚P NHᝎ, TẏN TÂM, CHUYÊN NGHIᝆP

9857 7654 - 0413 347 679

Qua v᝼ háť?a hoấn nĂ y, Ă´ng Fitzpatrick gáť­i láť?i cảnh bĂĄo váť nguy cĆĄ xảy ra háť?a hoấn khi mĂša Ä‘Ă´ng Ä‘áşżn do cĂĄc gia Ä‘ĂŹnh sáť­ d᝼ng nhiáť u thiáşżt báť‹ Ä‘áť‘t nĂłng. Sau đây lĂ  máť™t sáť‘ láť?i khuyĂŞn cᝧa láťąc lưᝣng cᝊu háť?a nháşąm phòng trĂĄnh xảy ra háť?a hoấn: KhĂ´ng Ä‘áťƒ chăn máť n hoạc khăn Ć°áť›t lĂŞn lò sĆ°áť&#x;i; LuĂ´n Ä‘áťƒ lò sĆ°áť&#x;i trĂĄnh xa cĂĄc chẼt dáť… chĂĄy, káťƒ cả chăn máť n vĂ  rèm cáť­a; LuĂ´n chĂş Ă˝ cảnh giĂĄc an toĂ n váť›i lò sĆ°áť&#x;i ngoĂ i tráť?i.

Busby: Máť™t ngĆ°áť?i gáť‘c Viᝇt cĂł tháťƒ Ä‘ĂŁ báť‹ sĂĄt hấi

• TOà N, L�, HÓA và ANH VĂN tᝍ mẍu giåo đến l᝛p 12 • Do tiến sĊ BÙI THIᝆN CH�NH và m᝙t nhóm thầy cô Viᝇt - Úc đảm tråch

LiĂŞn lấc cĂ´ ThĆ°ĆĄng Ä‘áťƒ ghi danh:

Ä?ĂĄm chĂĄy khiáşżn láťąc lưᝣng cᝊu háť?a phải mẼt hĆĄn 1 giáť? Ä‘áť“ng háť“ máť›i cĂł tháťƒ dáş­p tắt. Ă”ng Bruce Fitzpatrick, máť™t nhân viĂŞn cᝊu háť?a thuáť™c Ä‘áť™i cᝊu háť?a Fairfield cho biáşżt vĂ o tháť?i Ä‘iáťƒm xảy ra háť?a hoấn, trong nhĂ  khĂ´ng cĂł ngĆ°áť?i, vĂŹ váş­y v᝼ háť?a hoấn khĂ´ng lĂ m ai báť‹ thĆ°ĆĄng. Tuy nhiĂŞn, Ă´ng Fitzpatrick cho hay Ä‘ĂĄm chĂĄy Ä‘ĂŁ gây thiᝇt hấi nghiĂŞm tráť?ng cho gia Ä‘ĂŹnh nấn nhân. Hiᝇn tấi, nguyĂŞn nhân cᝧa v᝼ háť?a hoấn vẍn Ä‘ang tiáşżp t᝼c đưᝣc Ä‘iáť u tra, lĂ m rĂľ.

HĂ´m thᝊ Ba tuần trĆ°áť›c, láťąc lưᝣng Ä‘iáť u tra táť™i phấm cĂł táť• chᝊc Ä‘ĂŁ tiáşżn hĂ nh l᝼c soĂĄt căn háť™ cᝧa ngĆ°áť?i Ä‘Ă n Ă´ng báť‹ mẼt tĂ­ch áť&#x; khu váťąc Busby sau khi cĂł thĂ´ng tin cho ráşąng nấn nhân Ä‘ĂŁ báť‹ sĂĄt hấi. Van Thanh Huynh, 56 tuáť•i, còn gáť?i lĂ  Chickenwing, đưᝣc nhĂŹn thẼy lần cuáť‘i tấi nhĂ  riĂŞng trĂŞn Ä‘Ć°áť?ng Galloway St, vĂ o khoảng 1.30pm, ngĂ y 26 thĂĄng MĆ°áť?i, 2009. Tᝍ Ä‘Ăł Ä‘áşżn nay, ngĆ°áť?i Ä‘Ă n Ă´ng nĂ y vẍn đưᝣc gia Ä‘ĂŹnh bĂĄo mẼt tĂ­ch vĂŹ khĂ´ng ai liĂŞn lấc đưᝣc váť›i Ă´ng.

Ä?iᝇn thoấi tấi Ăšc: 03 9001 6756

D᝹ ån công viên Peter Miller Reserve chính thᝊc bắt đầu

CĂ´ng tĂĄc xây dáťąng, cải tấo khu Peter Miller Reserve, náşąm ngay ngĂŁ tĆ° giᝯa Ä‘Ć°áť?ng Cedar Rd vĂ Ä‘Ć°áť?ng Flame Tree St, thĂ nh máť™t cĂ´ng viĂŞn vui chĆĄi giải trĂ­ Ä‘ĂŁ chĂ­nh thᝊc đưᝣc bắt đầu. Theo káşż hoấch, dáťą ĂĄn táť•ng váť‘n đầu tĆ° lĂŞn táť›i $3.5 triᝇu nĂ y sáş˝ cĂł máť™t khu liĂŞn hᝣp tháťƒ thao Ä‘a năng, sân chĆĄi bĂłng ráť• vĂ  máť™t trung tâm tháťƒ thao tiᝇn nghi. NgoĂ i ra, trung tâm tháťƒ thao nĂ y sáş˝ cĂł thĂŞm sân tháťƒ thao nhiáť u tầng gháşż vĂ  bĂŁi Ä‘áş­u xe 80 cháť—, Ä‘áť“ng tháť?i cĂł thĂŞm sân chĆĄi dĂ nh cho tráşť em. PhĂł tháť‹ trĆ°áť&#x;ng Ned Mannoun cho biáşżt dáťą ĂĄn nĂ y nháşąm m᝼c Ä‘Ă­ch tấo ra cả khu vui chĆĄi giải trĂ­ chᝧ Ä‘áť™ng vĂ  th᝼ Ä‘áť™ng. Dáťą kiáşżn cĂ´ng tĂĄc xây dáťąng, cải tấo sáş˝ đưᝣc hoĂ n tẼt trong thĂĄng 11 năm nay.

Toongabbie: M᝙t ngư�i đà n ông bᝋ bắt vÏ tàng trᝯ tranh ảnh khiêu dâm trẝ em

HĂ´m thᝊ TĆ° tuần trĆ°áť›c, cảnh sĂĄt Ä‘ĂŁ bắt giᝯ máť™t ngĆ°áť?i Ä‘Ă n Ă´ng áť&#x; Toongabbie váť›i táť™i danh tĂ ng trᝯ tranh ảnh khiĂŞu dâm tráşť em sau khi phĂĄt hiᝇn mĂĄy tĂ­nh cĂĄ nhân cᝧa ngĆ°áť?i Ä‘Ă n Ă´ng nĂ y cĂł chᝊa máť™t lưᝣng láť›n hĂŹnh ảnh lấm d᝼ng tĂŹnh d᝼c tráşť em. Cảnh sĂĄt cho hay v᝼ bắt giᝯ diáť…n ra vĂ o khoảng 8am, sau khi cảnh sĂĄt tiáşżn hĂ nh kiáťƒm tra Ä‘áť™t xuẼt căn háť™ cᝧa ngĆ°áť?i Ä‘Ă n Ă´ng nĂ y trĂŞn Ä‘Ć°áť?ng Holden Street, thuáť™c khu váťąc Toongabbie. Trong mĂĄy tĂ­nh cĂĄ nhân cᝧa thᝧ phấm, cảnh sĂĄt tĂŹm thẼy nhiáť u tranh ảnh váť lấm d᝼ng tĂŹnh d᝼c tráşť em. Sau Ä‘Ăł, cảnh sĂĄt Ä‘ĂŁ láş­p tᝊc bắt giᝯ ngĆ°áť?i Ä‘Ă n Ă´ng 32 tuáť•i nĂ y vĂ  Ä‘Ć°a váť trấm cảnh sĂĄt Parramatta váť›i cĂĄo buáť™c sáť­ d᝼ng thiáşżt báť‹ Ä‘Ć°a tin Ä‘áťƒ truy cáş­p tranh ảnh khiĂŞu dâm tráşť em. Cảnh sĂĄt cho hay ngĆ°áť?i Ä‘Ă n Ă´ng nĂ y còn báť‹ buáť™c táť™i tĂ ng trᝯ tranh ảnh khiĂŞu dâm tráşť em. Hiᝇn, thᝧ phấm Ä‘ang đưᝣc bảo lĂŁnh tấi ngoấi cháť? xĂŠt xáť­ tấi Tòa ĂĄn Parramatta vĂ o ngĂ y 20 thĂĄng Bảy sắp táť›i. PhĆ°ĆĄng NguyĂŞn Ä?áť?c tin, tĂŹm thĆ°ĆĄng v᝼, gáť­i quảng cĂĄo miáť…n phĂ­ ngay trĂŞn mobile phones:

Ä?áşżn chiáť u thᝊ Ba tuần trĆ°áť›c, cảnh sĂĄt Ä‘ĂŁ tiáşżn hĂ nh giĂĄm Ä‘áť‹nh phĂĄp y tấi nhĂ  riĂŞng cᝧa nấn nhân. Thanh tra Mick Plotecki cho biáşżt do Ă´ng Huynh cĂł liĂŞn quan Ä‘áşżn táť• chᝊc táť™i phấm, nĂŞn rẼt cĂł khả năng Ă´ng Ä‘ĂŁ báť‹ sĂĄt

NHA KHOA K᝸ THUẏT CHĂ‚U Ă‚U ET DENTAL IMPLANT CLINIC 76%6'Ń­ŃŤQJ0LQKĈӭF 7UrQQăPNLQKQJKLÓ‹PĂżÓƒQWÓŻ3KiS FKX\rQQJjQK,PSODQWÿҧPQKLÓ‹P - ,03/$17JLҧLSKiSWÓ•LŃ­XWKD\WKÓƒUăQJPŇŠW .ÓťWKXŇąWPÓ&#x;LQKŇŠWFÓŤD3KiSFKÓ?2 - 3 QJj\ KRjQWŇŠW,PSODQW0mRVÓ­WUrQ,PSODQW

hấi. NgĆ°áť?i ta tĂŹm thẼy chiáşżc xe hĆĄi cᝧa Ă´ng Huynh, máť™t chiáşżc Saab mĂ u Ä‘en cĂł biáťƒn kiáťƒm soĂĄt AMD31S, ngay trĂŞn tuyáşżn Ä‘Ć°áť?ng gần nhĂ  trong cĂšng ngĂ y Ă´ng báť‹ bĂĄo mẼt tĂ­ch. Cảnh sĂĄt cho hay đạc Ä‘iáťƒm ngoấi hĂŹnh cᝧa Ă´ng Huynh lĂ  cao khoảng 150cm, ngĆ°áť?i gáť‘c châu Ă , dĂĄng ngĆ°áť?i trung bĂŹnh, nĆ°áť›c da mĂ u Ă´ liu, tĂłc Ä‘en, mắt nâu vĂ  cĂł Ä‘eo kĂ­nh.

Mob App: viet-times.com.au

ThĂĄng 8 &KÓ?$8'$8' ,PSODQW$EXWPHQW0mRVÓ­WUrQ,PSODQW

6ÓąGÓŠQJKÓ‹WKÓ•QJ,PSODQW3KiS .K{QJVŃ­QJNK{QJĂżDX 0i\;TXDQJ 3D FKŇ­QĂżRiQFKtQK[iFYÓ?WUt PŇĽFKPiXWKŇŤQNLQKJL~SFŇłPJKpS,PSODQWDQWRjQ 3KzQJFŇŠ\JKpS,PSODQWWLrXFKXŇ­QTXÓ•FWÓƒ

ĂˆSGÍ˝QJW΃ÿ͗Q

9LÓ‹W1DP/ĂŞ7KiL7Ó™ST7S+&0917HO +RWOLQH  %61JX\Ó‹W (PDLOQJX\HWQJX\HQ#HWGHQWDOFRPYQ )UDQFH 5XHGH%UHVW/\RQ)UDQFH7HO(PDLOGXRQJGXF#KRWPDLOIU

ZZZHWGHQWDOFRPYQ


Online eNews: www.viet-times.com.au

MAGAZINE 168 • Friday, July 01, 2011

9 10076-667/RE/11

Không ghen không phải đàn bà?

cảm đàn bà mới nhận thấy. Nhưng biết đâu cô tin tưởng ở mình trong tình yêu đó. Khi sự việc chưa đến độ của nó thì cô biết kìm nén, không tỏ thái độ ghen. Khi việc bung ra, cô biết để cá nhân mình xuống sau hạnh phúc vợ chồng, biết mở cho chồng một lối thoát trong danh dự và yêu thương.

gày xưa, trong kiệt tác “Truyện Kiều”, thi hào Nguyễn Du đã bất tử hóa một cái ghen gọi là “ghen Hoạn Thư” - cái ghen có bài có bản, có tiến có thoái, mà kết quả là buộc được cả hai phía đối phương phải khuất phục.

Không ghen không phải đàn bà?

Ngày nay, phụ nữ thường hay “bắt nọn” chồng, chỉ cần một cái cớ rất nhỏ nhặt là thấy chồng đi với một phụ nữ nào khác mình không biết (mà nhiều khi là biết cũng vậy thôi), hoặc chẳng cần căn cứ gì cả, chỉ nghe ai đó nói “chồng mày đi với cô này cô kia”, thế là người vợ sẵn lòng tra hỏi, hạch sách, vặn vẹo chồng “cô đó là ai?”, “sao lại đi với cô ta?”, “chắc là hai bên quan hệ với nhau lâu rồi mà giấu tôi chứ gì?”, hoặc là tìm đến và xông vào kéo tóc, xé áo “bồ nhí” của chồng. Chuyện sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu người chồng biết cách hóa giải cơn ghen của vợ và vợ biết kịp thời nhận ra cái vô lý nực cười trong những căn vặn của mình. Nhưng tia lửa sẽ bùng thành đám cháy một khi người vợ đi quá đà, dồn chồng vào tình huống không thể phản ứng cách nào khác hơn là quát tháo, đôi co, cuối cùng nhận bừa cái điều gán ghép, áp đặt của vợ cho xong chuyện, mặc mọi sự muốn ra sao thì ra. Bệnh ghen bóng ghen gió hầu như ở phụ nữ nào cũng có, nhưng mạnh nhất là ở những người quá nhạy cảm, dễ bị thương tổn, quá yêu chồng, hoặc quá tự ti, cũng có thể là muốn tỏ ra mình có uy lực tuyệt đối với chồng. Đôi lúc trong cuộc sống, ghen bóng ghen gió một chút cũng làm ấm áp, hạnh phúc thêm tình cảm vợ chồng. Những câu chọc đùa giữa vợ chồng đại loại như: “Thế mà anh không ghen à?”, “Em đến phát ghen lên vì anh mất”… được dùng đúng lúc, hợp cảnh hợp tình sẽ tăng thêm vị mặn cho cuộc sống gia đình. Tuy nhiên nên nhớ là chỉ ghen một xíu thôi, đủ để bên ấy bên này nhận ra sự quan tâm của nhau.

Tự hào là phòng khám nha khoa phục hình răng sứ đạt thẩm mỹ cao và tự nhiên như răng thật! • Tẩy trắng răng trong một giờ bằng đèn plasma an toàn không gây tê buốt răng. • Chỉnh hình các trường hợp hô, móm, răng lệch lạc bằng cung và mắc cài sứ hay kết hợp với phẩu thuật. • Cắm ghép Implant và Mini Implant vào xương hàm tạo vững chắc cho phục hình. • Điều trị tủy răng bằng hệ thống Protaper an toàn và hiệu quả cao. • Đảm bảo quy trình vô trùng y tế tuyệt đối.

706 - 708 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q.11 Tp.HCM Việt Nam (Gần bệnh viện Chợ Rẫy)

Hot line: (+84) 908 330 062 (+84) 913 711 163

Ghen bi kịch

Linh và Phương cưới nhau được 2 năm. Sau nhiều lần vợ chồng cãi vã, Phương có nhiều biểu hiện muốn ly dị với vợ để sống với bồ. Dù Phương tuyên bố đã có người khác nhưng Linh vẫn cố níu kéo bằng những lần ân ái, những lời dịu ngọt, mong sao Linh quay về. Không đạt được mong muốn, quá tức giận vì bị phụ tình, Linh đã dùng axít tạt thẳng vào người chồng. Dân gian có câu: “Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng”. Và cái lý mà đàn bà thường biện hộ cho ghen là: Vì yêu nên ghen. Nhưng ngoài lý do tính vọng ngoại, hóa lạ của đàn ông, còn một lý do chính là sự mất cân bằng trong quan hệ tình cảm vợ chồng. Người đàn ông khi tìm đến người phụ nữ khác chưa hẳn là yêu, là muốn lập tổ ấm mới, mà đơn giản chỉ là vì muốn khỏa lấp một khoảng trống trong lòng do vợ gây ra, muốn chạy trốn vợ. Người vợ nếu không kịp hiểu ra căn nguyên sự việc, không kịp điều chỉnh thái độ của mình và có biện pháp khéo léo kéo anh chồng quay về thì từ phản ứng tiêu cực ban đầu người chồng sẽ ngoại tình có ý thức và còn đi xa hơn nữa. Nguy cơ tan vỡ gia đình xuất hiện. Cơn ghen bùng phát ở đây của người vợ sẽ chỉ như dầu đổ thêm vào lửa. Nhiều cặp vợ chồng sau khi chia tay mới hối hận bởi thấy là ghen tuông vớ vẩn, giận dỗi kiểu trẻ con, chuyện không đâu mà vụng xử nên cơ sự mới ra nông nỗi. Khi đó thì cái đẳng thức ghen - yêu không đúng nữa. Phương Dzung biên soạn

Tel: (84 8) 3955 1812 (84 8) 3955 1813 Làm việc: 8g - 11g30, 13g30 - 20g30 Chủ nhật: 8g - 11g30 Email: nhakhoahoamy@yahoo.com.vn

Website: www.nhakhoahoamy.com Điện thoại liên lạc tại Úc:

(03) 9988 3931

CHUYÊN GIA RĂNG GIẢ Colin A. Mackay Denture Services Thành viên Hội Răng Hàm Mặt

Bạn có cần bảo trì sửa chữa hàm răng giả không? Hãy gọi cho chúng tôi để khảo giá và kiểm tra hàm răng miễn phí Chúng tôi chuyên về: • Làm răng giả cả hàm/nửa hàm (nhựa và kim loại) • Sửa hàm răng, lấy trong ngày • Chỉnh hàng răng • Mặt nạ phòng hộ răng

Nhiều kinh nghiệm và chuyên nghiệp trong ngành nha khoa trên 30 năm tại Melbourne!

• Có chứng nhận của bộ Cựu chiến binh Úc • Thành viên của chương trình Răng Hàm Mặt Victoria • Cấp cứu 7 ngày/24 tiếng • Phục vụ ngoài giờ

Xin liên lạc: Ph:

(03) 9890 6683 • 0418 332 524

Shop 8, 938 Whitehorse Rd, Box Hill 3128 10178-654/RE/10

Có cô nhân viên kế toán cho một công ty nước ngoài lấy chồng đã hai năm tâm sự: “Em chẳng cần ghen, bởi vì yêu quá thì không ghen, không yêu thì không ghen, giữa hai cực ấy em ghen làm gì cho mệt”. Cho dù cô không ghen đi chăng nữa, thì cô đâu có dửng dưng được khi hay biết chồng mình đột nhiên tỏ ra có những mối quan tâm khác lạ, đột nhiên có những biểu hiện mà chỉ linh

Một câu chuyện của anh kỹ sư xây dựng cũng gây xôn xao cho bà con lối xóm: Tuy đã có một vợ và hai con rồi nhưng vì công việc xa nhà nên những lần đi công tác, anh thường hay hẹn hò với các cô gái trẻ ở tỉnh lẻ. Trong quan hệ với bồ, tất nhiên anh không dại gì mà lại công khai mình đã có vợ. Nhưng dấu sao được mắt thiên hạ. Thiên hạ bèn nhào nặn cô vợ thật của anh thành cô “bồ hờ” và bắn tin đến tai cô “bồ thật” rằng anh ta lại đèo bồng thêm một cô nữa. Thế là “bồ thật” tìm đến tận cơ quan cô “bồ hờ” đánh ghen làm thiên hạ được phen cười chảy nước mắt. Đến khi biết rõ “bồ hờ” chính là vợ thật, cô “bồ thật” tá hỏa tam tinh nhưng vẫn thấy mình ghen là đúng, chỉ mỗi tội ghen... nhầm đối tượng mà thôi. Như vậy là thấy rõ, cái ghen được đàn bà lấy làm một phương tiện giành quyền sở hữu tình cảm và thân xác người đàn ông.

70617-678/HTO/11

N

Hình minh họa

* 71

Phạm Ngọc Thạch

(Duy Tân cũ)

P.6, Q.3, Sài Gòn, VN

ĐT: (84.8) 3820 4103 * Số điện thoại tư vấn:

0913 63 66 93 (Bác sĩ Kim Chi)

* Tư vấn miễn phí tại Úc:

(03) 9999 7401

Website: www.nhakhoavietgiao.com.vn

Email: info@nhakhoavietgiao.com.vn


10 MAGAZINE 168 • Friday, July 01, 2011 cần lưu ý giữ cho cơ thể sạch sẽ không để "bốc mùi" khó chịu.

Thể hiện một sức khỏe tốt

Điều gì tăng hấp dẫn nam giới?

Ă

n mặc lịch sự, thể hiện sức khỏe tốt, bày tỏ thái độ quan tâm (không chỉ với nàng mà cả những người xung quanh hoặc con vật cưng của cô ấy)... là những điều mà cánh mày râu nên lưu tâm để ghi điểm trong mắt phái đẹp.

Trong những công trình khảo sát trên hàng chục nghìn phụ nữ thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau, hai nhà nghiên cứu tâm lý Allen và Barbara Pease (Mỹ) đã chỉ ra 8 điều đơn giản sau đây mà các đấng mày râu nên lưu tâm thực hiện để gia tăng chỉ số hấp dẫn của mình trong những cuộc tiếp xúc:

Ăn mặc lịch sự

Phần lớn phụ nữ bày tỏ, họ không mấy quan tâm đến vẻ bề ngoài của phái mạnh. Tuy nhiên trong một thí nghiệm tìm hiểu sự tác động từ những bộ quần áo của nam giới lên sức hấp dẫn đối với phái đẹp, hai nhà

nhân chủng học John Townsend và Gary Levy (thuộc đại học Syracuse) đã kết luận rằng, hầu hết phụ nữ dễ bị hấp dẫn bởi đàn ông ăn mặc lịch sự, sang trọng. Trong thí nghiệm này, các nhà khoa học đã cho phụ nữ ở nhiều quốc gia khác nhau xem ảnh của những người đàn ông lần lượt diện các bộ trang phục, từ sang trọng đến bình dân. Kết quả thu được là mọi cô gái đều tuyên bố sẽ xem xét nhận lời đi uống cà phê, hẹn hò, hoặc thậm chí quan hệ tình dục với những anh chàng ăn mặc sang trọng mà không hề để tâm đến các gã trong bộ đồ bình dân, tuềnh toàng. Ở một công trình nghiên cứu khác, nhiều phụ nữ thừa nhận trong lúc gần gũi, họ thường bị mất hứng vì mùi khó chịu trên cơ thể của người đàn ông. Thậm chí không ít cuộc tình tan vỡ chỉ vì nguyên nhân này. Vì thế để "ghi điểm" trong mắt nàng, ngoài việc để ý đến bộ cánh của mình, phái mạnh cũng

Những công trình nghiên cứu cũng cho thấy các vận động viên thể thao thường có sức hút với phái đẹp hơn. Cũng bởi thế mà họ thường lăng nhăng gấp đôi đàn ông bình thường. Rút ra bài học ở đây, các nhà tâm lý khuyên nam giới nên tham gia các hoạt động thể dục thể thao để có thân hình cân đối, khỏe mạnh. Thêm vào đó, khi có thân hình cân đối sẽ giúp gia tăng lòng tự trọng lẫn tự tin, giúp phái mạnh có thêm cơ hội hấp dẫn bạn khác giới hơn.

Thể hiện sự tử tế

Khi đặt mối quan hệ nghiêm túc với một ai đó, phụ nữ thường để ý đến khả năng gắn bó lâu dài qua những hành động của anh chàng. Vì thế muốn cho nàng thấy thái độ chân thành của mình, phái mạnh nên quan tâm hơn đến những nhu cầu của nàng để có sự giúp đỡ đúng lúc. Nắm được "nhược điểm" này của nữ giới, nhiều gã trăng hoa thường thực hiện chiến thuật lấy lòng nàng bằng cách tỏ ra giả vờ tử tế để có được những mối quan hệ qua đường. Vì thế ở đây, để nàng không hiểu lầm bạn là một tay "sát gái" chuyên nghiệp thì cần lưu ý không chỉ đối xử tốt với nàng mà còn phải để ý quan tâm hơn đến những người xung quanh. Bởi phụ nữ rất nhạy cảm và hay nghe ngóng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

Thể hiện sự quan tâm

CHO THUÊ CỬA HÀNG Shop for Lease - Sunshine

Các nhà tâm lý học tiến hóa Peggy La Cerra, Leda Cosmides và John đã tiến hành thí nghiệm, trong đó phụ nữ được cho xem ảnh của một anh chàng với ba thái độ khác nhau: đứng một mình, vui đùa cùng đứa trẻ, bỏ mặc đứa trẻ khóc một mình. Kết quả là đa số phụ nữ đánh giá anh chàng có sức hấp dẫn nhất là lúc chơi đùa cùng đứa trẻ và ít hấp dẫn là lúc chàng ta bỏ mặc đứa trẻ. Nghiên cứu được lặp lại với một chú cún thay vì đứa trẻ và kết quả thu được cũng tương tự. Ở góc độ khác, khi được hỏi, hầu hết phụ nữ từ tri thức đến bình dân, cả những cô gái trẻ

Corner of Dickson Street & Station Place, sunshine.

Mọi chi tiết, xin liên lạc Mr. Lê Văn Bình Mr. Lâm Hữu Lộc

0425 806 006

Thể hiện sự thành thật

Thành thật có nghĩa là không ba hoa về bản thân, không khoe khoang quá mức về tài sản hoặc địa vị của mình. Trong tác phẩm "Why men want sex and women need love", hai tác giả Allen và Barbara Pease đã chỉ ra rằng, thật tai hại khi anh chàng khoe rằng mình đang sở hữu một công ty phân phối thức ăn mà cuối cùng nàng phát hiện ra sự thật anh ta chỉ là một nhân viên giao bánh pizza. Song ở đây, anh ta hoàn toàn có thể nói với nàng rằng mình đang bắt đầu học hỏi ở vị trí rất thấp để đến ngày nào đó mở một tiệm bánh pizza riêng, thì sẽ để lại nhiều dấu ấn đẹp trong mắt nàng hơn. Cần phải lưu ý, thành thật ở đây không có nghĩa là nói thẳng với nàng rằng: "dạo này trông em mập quá" hay "chiếc váy này trông kệch cỡm quá"; mà thay vào đó bạn nên nói rằng, bạn yêu nàng vì chính bản thân cô ấy chứ không phải điều gì khác.

Thể hiện tình yêu

Kể cả khi đã chấp nhận lời tỏ tình, phụ nữ vẫn xem bất kỳ một hành động nào chứng minh cho tình yêu từ chàng cũng là dấu hiệu thể hiện sự gắn bó bền vững. Đó có thể là một bó hoa, món quà, những cử chỉ yêu thương hoặc một câu nói "anh yêu em"... Cánh mày râu thường cho rằng thể hiện tình yêu thì cần phải làm một điều gì đó thật độc đáo nên sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền để mua một bó hoa thật to hoặc những món đồ đắt tiền. Tuy nhiên một khảo sát tiết lộ rằng, chỉ cần một mảnh giấy viết tay nói rằng "nàng thật đặc biệt" cũng có giá trị lớn hơn gấp nhiều lần. Phương Dzung biên soạn

• Bán đầy đủ các loại hoa tươi cho các dịp: Đám cưới, đám hỏi, đám tang, sinh nhật, tân gia, tiệc tùng, văn phòng và nhà thờ. • Có bán cây Mai và các loại Hoa Lan • Giao hàng tận nhà và các nơi trên thế giới. ĐẶC BIỆT: Hoa khô, hoa giả và các loại cây kiểng!

Giá thuê: $865/tuần

0423 428 888

Sau những công trình nghiên cứu của mình, vào năm 1989, Barkow đã rút ra kết luận thú vị rằng sự mức độ tự tin tỷ lệ thuận với mức thu nhập của phái nam. Vì thế sự tự tin cũng là yếu tố giúp phụ nữ yên tâm hơn về khả năng chu cấp về kinh tế cho gia đình của anh ta sau này. Cho dù giả vờ tự tin cũng là một chiến thuật được nhiều chàng trai sử dụng để thu hút phái yếu, song các nhà tâm lý học cho rằng về lâu dài, thái độ này thường không dễ qua mắt được các nàng. Vì thế khi nắm được đặc điểm này, cánh mày râu nên tích cực cải thiện chỉ số tự tin của mình bằng cách thiết lập mục tiêu cuộc đời cụ thể hơn, có nhiều sở thích và luôn rèn luyện bản thân và chứng tỏ tham vọng. Chính việc thiết lập mục tiêu cải thiện kỹ năng và thu nhập sẽ giúp phái mạnh trở nên tự tin hơn, khiến cơ thể giải phóng nhiều testosterone - là loại hormone giúp gia tăng sự tự tin sẵn có.

Tiệm Hoa Tươi

• Diện tích: 335m2 • 2 chỗ đậu xe + loading zone, 3 mặt tiền đường • Góc đường Station Place & Dickson St., Sunshine • Đối diện ga xe lửa, xe buýt, centre link SITE :

Thể hiện sự tự tin

Shop mở cửa 7 ngày/tuần!

N

Đưa voucher khi thanh toán, quý khách được

giảm 10%

1471 Centre Road, Clayton VIC 3168

9558 6661 - Mob: 0403 374 984 Email: pixiekinks@bigpond.com Website: www.pixiekinks.com.au

Tel:

70346-662/HTO/11

Hình minh họa

Đôi lúc đi bên các bạn trai, phái đẹp tỏ ra yếu đuối, giả vờ không vác được một túi đồ nặng hoặc không mở được một chiếc nắp chai, chủ yếu để dò xét xem khả năng về sức khỏe của đối phương thế nào. Trong trường hợp này, chỉ cần chịu khó một chút, anh chàng nào ra tay giúp đỡ sẽ dễ dàng ghi được "điểm cộng" trong mắt các nàng. Khi được hỏi về mẫu người đàn ông lý tưởng của mình, 92% phụ nữ tham gia nói rằng họ thích những anh chàng có bộ ngực và cánh tay lực lưỡng, nói khác hơn là anh ta phải có một sức khỏe tốt. Xét về bản năng, đàn bà mọi thời đại thường lựa chọn những người đàn ông có khả năng chu cấp tốt cho cuộc sống lâu dài của mình. Khả năng này được cụ thể hóa qua những kỹ năng săn bắt, mang vác vật nặng, gỡ nắp lọ...

hay phụ nữ tuổi trung niên đều thừa nhận họ yên tâm khi trao trái tim mình cho một người đàn ông sâu sắc, biết quan tâm. Đặc điểm này thậm chí còn chiếm vị trí quan trọng hơn cả tiền tài và địa vị của anh ta.


MAGAZINE 168 • Friday, July 01, 2011 11

Online eNews: www.viet-times.com.au

Bạn có biết giờ này người thân của bạn đang làm gì? D x: 33155 Lalor ACN: 123 413 721 ABN: 62 120 108 177

Dịch vụ thám tử tư

INVESTIGATIVE SOLUTIONS P/L Họ về nhà trễ mà không có lý do gì? Có phải họ đang che đậy, cố gắng bảo vệ điện thoại di động của họ không?

Hình minh họa

Ở cơ quan, bạn quen với việc điều hành mọi việc, ra lệnh, sai bảo nhân viên cấp dưới. Nhưng khi bước vào cửa nhà, bạn hãy điều chỉnh từ “chế độ chuyên quyền” sang “chế độ dân chủ”. Hãy vứt bỏ công việc, trách nhiệm với nhân viên ở ngoài cửa và tận hưởng cuộc sống gia đình. Ở đó, chỉ có người bạn đời, con cái là những người chia sẻ cùng bạn chứ không phải là người tuân theo mệnh lệnh cứng rắn của bạn.

Ở bên gia đình khi nào có thể

Thật khó để một doanh nhân bận rộn như bạn dành một kì nghỉ dài bên gia đình bởi công việc đòi hỏi ở bạn 100%. Dù không thể bên nhau thường xuyên, hãy cố gắng “hâm nóng tình yêu với người bạn đời của mình, chỉ đơn giản là uống một tách càphê cùng nhau vào bữa sáng hay đi dạo quanh nhà lúc tối. Bạn nên nhớ rằng bất cứ cặp đôi nào cũng cần có thời gian riêng bên nhau để chia sẻ nụ cười hạnh phúc và cả những lúc đau buồn... Ở bên gia đình nhắc nhở bạn rằng mình còn có những niềm vui lớn hơn ngoài thành công trong công việc.

Tắt điện thoại khi ở nhà

Chiếc điện thoại đã kè kè bên bạn cả ngày và reo lên gần như liên tục. Nếu nó xuất hiện cả ở bên ngoài công việc, trong phòng khách, ở nhà hàng hay trên giường, chắc chắn những khoảnh khắc riêng tư của gia đình bạn sẽ bị xáo trộn. Do đó, hãy chống lại sự cám dỗ của công nghệ bằng cách tắt điện thoại, hạn chế sử dụng máy tính khi ở nhà. Bạn làm việc cả ngày nên hãy dành chút thời gian ít ỏi còn lại để tận hưởng cùng gia đình.

Chia sẻ với nửa kia khi bạn đưa ra một quyết định lớn

Những quyết định nào đó trong công việc cũng có thể ảnh hưởng tới người bạn đời của bạn như thay đổi công ty, tổ chức một chương trình mới, thế chấp nhà cửa cho công ty mới hoặc mở rộng công ty. Chúng đòi hỏi bạn phải đi lại nhiều hơn và điều này sẽ gây áp lực lớn cho người ở lại. Hãy chia sẻ với người ấy, biết đâu họ có thể đưa ra cách tiếp cận mới mẻ, giúp ích cho bạn. Ngoài ra, không giống như nhân viên cấp dưới luôn sợ sệt phải bất đồng ý kiến với sếp, họ là người bạn hoàn toàn tin tưởng và có thể bày tỏ mọi thứ.

Công việc đòi hỏi bạn phải dồn hết nguồn năng lượng, thời gian, suy tính bất tận vào nó. Chúng xâm chiếm bạn mọi lúc mọi nơi. Những cuộc nói chuyện với vợ/ chồng mình, bạn cũng đề cập tới chúng. Mặc dù nửa kia quan tâm tới công việc của bạn nhưng cách tiếp cận của họ khác của bạn. Họ cũng có một thế giới với những vấn đề khác của bạn. Bạn nên nói chuyện với người ấy về chúng thay vì chỉ độc thoại về công việc của mình. Tốt hơn nữa, bạn có thể góp mặt trong buổi hội thảo quan trọng của người ấy, làm khán giả khi họ thuyết trình, hay đơn giản là đưa con đi khám răng khi người ấy bận.

Thám tử tư Patrick: 0404 164 001 (Nói tiếng Anh) Thông dịch viên Anna: 0407 176 695 (Nói tiếng Việt)

9483 0293

9404 5747

Ph: Fax: Email: investigativesolutions@telstra.com

P.O Box 246 Epping Victoria 3076 1st Floor Suite 19, The Stables Shopping Centre 314-360 Childs Road, Mill Park Victoria 3082

CẦN NGƯỜI ĐẦU TƯ VĂN PHÒNG CHUYÊN MÔN ĐĂNG KÝ KINH DOANH MỚI

Luôn ưu tiên cho gia đình

Người ấy biết rằng bạn luôn bận rộn và nhận được hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi hàng ngày nên sẽ không liên lạc trong giờ làm nếu không có việc quan trọng. Vì thế hãy ưu tiên trả lời điện thoại của gia đình trước.

Đừng khiến nửa kia lo lắng một cách không cần thiết

Ví dụ, bạn không nên gọi điện thông báo cho người ấy chuyện khẩn cấp hay những thay đổi trong kế hoạch khi ở sân bay vì họ sẽ thấy lo lắng không yên bởi những tiếng ồn ào, tiếng loa thông báo. Tương tự, người ấy cũng không vui khi bạn gọi điện nói chuyện qua loa 5 phút trước cuộc họp. Hay như mỗi khi phải đi công tác xa, bạn gọi điện cho họ và luôn vội vàng “Anh phải đi đây”, chắc chắn người ấy sẽ thấy chạnh lòng.

Luôn đối xử người ấy như khách hàng quan trọng nhất

Bạn lôi cuốn khách hàng bằng cách quan tâm, tận tình, sẵn sàng tiếp đón và làm thoả mãn nhu cầu của họ. Hãy đối xử với nửa kia của bạn hơn thế bởi đó là khách hàng quan trọng nhất của cuộc đời bạn. Những món quà nhỏ như một tách càphê nóng phục vụ tận giường, một cái ôm bất chợt sẽ khiến người ấy thêm hài lòng về bạn.

Nhận thức rõ vai trò người ấy

Thường thường, doanh nhân xuất hiện dưới ánh đèn sáng còn vợ họ đứng đằng sau sân khấu. Nhưng chính người ẩn mình đó lại giữ vai trò quan trọng trong bất cứ thành công nào của chồng họ. Cô ấy giúp bạn tận hưởng cuộc sống gia đình và cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho bạn. Ngoài ra, cô ấy còn quan tâm tới công việc của bạn và đóng góp không ít cho thành công của nó. Do đó, hãy thể hiện niềm tự hào của bạn về cô ấy bằng những lời cám ơn chân thành trước đám đông. Hơn nữa, hãy trực tiếp bày tỏ sự đánh giá cao và biết ơn những cống hiến của cô ấy. Phương Dzung sưu tầm

Website của Viet Times đã có phiên bản cho iPhone!

$ viet-times.com.au

VĂN PHÒNG DI TRÚ

BA (HON)

MARN: 9367342

Nhiều năm kinh nghiệm

Nhận cố vấn và hoàn tất mọi thủ tục:

• Di trú • Du lịch • Du học • Khiếu nại • Dịch thuật 9 Windsor Ave, Springvale VIC 3171 Tel: 9558 5366 Fax: 9574 2298 Mob: 0402 989 508 Mở cửa: 10:00am - 5:30pm, Thứ Hai - Thứ Bảy

70002-633/HTO/10

Bạn không phải là sếp ở nhà

Có mặt trong không gian của “một nửa”

Footscray Lingerie Nơi tập trung nhiều sản phẩm quần áo lót thời trang nữ tại Melbourne, với nhiều kiểu áo ngực, áo gen và đồ ngủ sexy thật đẹp. Hàng mới về để giúp các bạn gái có thân hình thon đẹp, hấp dẫn không cần phãu thuật thẩm mỹ mà đạt kết quả hiệu nghiệm, shop chúng tôi có đầy đủ các sản phẩm mới lạ:

t Đặc biệ

C ÁO NGỰ 2 cái

$18

• Quần gen, áo gen, gen khúc, gen bộ (gen toàn thân) • QUẦN NÂNG MÔNG, ĐỘN MÔNG • Quần legging thời trang, đủ màu sắc • Áo ngực silicon, áo ngực hơi tuyệt đẹp • Đặc biệt áo tắm và kính bơi có độ cận thị (từ 2 đến 6 độ cận) • Quần áo ấm mùa đông (thích hợp cho người làm farm)

Shop 171-173 Footscray Market Góc đường Hopkins và Leeds St, Footscray VIC 3011 Tel: 0413 645 659

Giờ mở cửa: Thứ Ba, Tư, Bảy: Thứ Năm: Thứ Sáu:

70389-680/HTO/11

oanh nhân là những người luôn luôn bận rộn với trăm công nghìn việc. Thậm chí, họ phải cần tới 48 tiếng thay vì 24 tiếng một ngày để giải quyết những vấn đề liên quan tới công ty. Vì thế mà thời gian dành cho gia đình rất hạn chế. Tuy nhiên, vẫn có cách để họ vừa đảm bảo cuộc sống gia đình hạnh phúc vừa thành công trong sự nghiệp. Nếu là một doanh nhân bận rộn, bạn có thể tham khảo một số lời khuyên sau:

70329-656/HTO/11

Hạnh phúc của doanh nhân? D

• Có vết son môi hay mùi hương lạ trên quần áo nhưng không phải của bạn • Có sợi tóc nào đó trên xe hơi hoặc trên quần áo • Bắt đầu ăn mặc chải chuốt hơn • Thường xuyên về trễ với lý do đi làm hay đi họp • Có người bạn mới mà họ nói là không đẹp, nhưng bạn thấy là hấp dẫn • Viện cớ không gần gũi thân mật với bạn • Mua quà tặng hoặc có những biểu hiện tốt bất thường • Nghe điện thoại của người lạ nào đó nhưng nói là đồng nghiệp • Trả lời điện thoại rất nhỏ, tắt ngay khi bạn bước vào phòng

70121-635/HTO/10

CÓ PHẢI BẠN ĐANG LO LẮNG VÀ NGHI NGỜ về chồng, vợ hoặc đối tác làm ăn không?

9am - 4pm 9am - 6pm 9am - 7pm


12 MAGAZINE 168 • Friday, July 01, 2011

MASSAGE – THƯ GIÃN – LÀM ĐẸP

SHINING HANDS MASSAGE Mở cửa 7 ngày! Tel: 9347 9264 Tel: 9362 0277

70225-654/HTO/10

Massage chuyên nghiệp với các cô gái Việt Nam. Giá cả hợp lý. Tel: 9311 0198 Tel: 9077 7620 Tel: 9004 1477

Shop mới khai trương Massage chuyên nghiệp Có nhiều sinh viên trẻ đẹp Việt Nam và Trung Quốc làm part time

70378-667/RE/11

SS MASSAGE

Full Body Massage Sunshine: 5 City Place Nth Mel: 305 Queensberry St Ascot Vale: 219 Ascot Vale Rd

0469 029 004

60436-631/HTO/10

84 Elgin St Carlton 3053 28A Wingfield St, Footscray 3011

Xin liên lạc Jason:

70226A-654/HTO/10

Massage Thư Giãn

Massage chuyên nghiệp, tận tình với các cô gái Trung Quốc và Việt Nam trẻ đẹp

Túi nâng ngực tối đa là 10 năm

Level 2, 16 - 18 Errol St. North Melbourne Tel: (03) 9078 1355

Cắt tóc 6 lần được một lần cắt free

47 Dickson St., Sunshine 3020 - Tel: 9311 9994 259 Ballarat Rd, Footscray 3011 - Tel: 8307 0114

PHONG MASSAGE Điện thoại:

0457 595 144

377 Springvale Road Springvale VIC 3171

9546 6673 70332-656/HTO/11

Sau những giờ làm việc mệt mỏi!!! Nếu bạn có cảm giác nhức mỏi, đau lưng đến với Phong Massage bạn sẽ có cảm giác thư giãn.

Chúng tôi chuyên về: • Uốn, cắt tóc kiểu Hàn Quốc • Nhuộm tóc • Clinic, Up style • Uống tóc kỹ thuật số • Stting perm • Điều trị tóc hư, dưỡng tóc • Duỗi tóc thẳng • Làm móng tay Thứ 2,4,5 & CN: 9am-6pm Thứ 6: 9am-7:30pm Thứ 3 Thứ 7: 9am-6:30pm đóng cửa!

70041-640/HTO/10

• Chuyên nghiệp • Phục vụ tận tâm • Giá thiệt rẻ!!!

70606-677/HTO/11

Cắt tóc kiểu Hàn Quốc

ORIENTAL MASSAGE THERAPY

70281-669/HTO/11

Cairnlea Relaxation Massage • Nhân viên trẻ đẹp nhiều kinh nghiệm • Môi trường thoải mái và sạch sẽ • Nhiều chỗ đậu xe dễ dàng thuận tiện

Hình minh họa

Shop 2C Cairnlea Town Center (Gần Coles)

N

hững phụ nữ nâng ngực bằng silicon nên lấy túi nâng này ra sau 10 năm đưa vào nếu không muốn bị các biến chứng như sưng tấy do túi nâng gây ra, FDA cho biết.

Cục Quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ (FDA) cho biết sẽ xem xét lại hướng dẫn an toàn đối với phẫu thuật nâng ngực bằng silicon sau khi có nhiều dữ liệu từ các cuộc nghiên cứu quy mô và kéo dài trong nhiều năm cho thấy các loại túi nâng này có thể liên quan với một loại ung thư hiếm gặp. FDA cho biết về cơ bản, các nghiên cứu đều chung kết luận rằng đưa túi nâng ngực vào cơ thể là an toàn nhưng lưu ý rằng các kết luận này cũng có giới hạn bởi một số phụ nữ không nên thực hiện. “Điểm mấu chốt là túi nâng ngực không phải là thiết bị vĩnh viễn. Túi nâng ngực càng ở trong cơ thể lâu, nguy cơ biến chứng càng cao”, GĐ TT Sức khỏe X-quang và Thiết bị cho biết. Theo Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ Hoa Kỳ, đã có gần 400.000 bầu ngực được “sửa chữa”

100 Furlong Rd, Cairnlea 3023

Chuyên gia thẩm mỹ trên 25 năm kinh nghiệm trong nghề, sử dụng kỹ thuật và máy móc tối tân để phục vụ quý bạn.

hay nâng cấp tại Mỹ năm 2010 với 2 loại túi thông dụng là túi nâng silicon và túi nước muối. Khoảng 70% phụ nữ đã phẫu thuật đã phải chịu các bệnh tật hoặc chấn thương, trên 40% những người này sử dụng túi nâng chứa silicon, một loại sản phẩm chỉ có tuổi thọ tối đa là 10 năm, theo các nghiên cứu đã được công nhận. Cấy ghép silicon đã từng bị cấm tại Mỹ năm 1992 sau khi có một số trường hợp bị rò rỉ và mắc bệnh mãn tính vì nó và được cấp phép trở lại năm 2006.

Dựa trên các dữ liệu, FDA cho biết những biến chứng cục bộ phổ biến nhất khi nâng ngực là xơ cứng vùng ngực xung quanh túi đặt, vỡ hoặc xẹp túi đặt và phải có thêm các phẫu thuật bổ sung. Các biến chứng cục bộ khác bao gồm nếp nhăn cấy ghép, tình trạng không cân xứng, sẹo, đau và nhiễm trùng tại vết mổ. Báo cáo cũng tìm thấy một mối tương quan nhỏ giữa cấy ghép và u lympho lớn tế bào biệt hoá, một dạng ung thư ảnh hưởng đến khoảng 3.000 người Mỹ một năm. Huệ Trần biên soạn

Tẩy xóa vết nám, tàn nhang

Kết quả tuyệt hảo, an toàn, làm hài lòng quý vị Chuyên tẩy xóa vết nám, tàn nhang, nếp nhăn, túi mỡ dưới mắt, quầng đen...

(Kết quả an toàn, chỉ một lần mà thôi)

Các khóa học thẩm mỹ • Khóa làm thẩm mỹ cá nhân - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $400 • Khóa làm thẩm mỹ cơ bản - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $800 • Khóa làm thẩm mỹ trung cấp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $1,800 • Khóa làm thẩm mỹ chuyên nghiếp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -$3,000 • Xâm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -$2,000 • Trang điểm cô dâu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $1,000 • Xoa bóp cơ thể - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $400

Sửa cằm, lấy mô mỡ Làm trán tròn Sửa xâm lông và mi mắt hư Mọng mắt

Tẩy vết nhăn Xâm lông mày

Quầng thâm

• An toàn, nhanh chóng

Săn da mặt Xóa nốt ruồi Xóa đầu đen Da không bằng Xóa vế nhăn

Sửa cằm

Trị mụn Xóa tàn nhang

70736-680/HTO/11

Xâm mi mắt Lấp lỗ chân lông

• Không có tác dụng phụ • Một lần là hết

Chỉnh màu da

Lấy mỡ cổ

• Chuyên xâm lông mày và mi mắt • Sửa xâm bay màu hay bị hư

Giảm

10%

362 Clayton Rd, Clayton 3168 • Tel: 9543 6688

dành cho độc giả báo Viet Times!


MAGAZINE 168 • Friday, July 01, 2011 13

Online eNews: www.viet-times.com.au

Phát hiện mới liên quan đến sex Các nhà khoa học phát hiện có một số hiểu lầm về chế độ một vợ một chồng. Theo một nghiên cứu gần đây của Đại học Oregon (Mỹ), có tới 40% các cặp tình nhân trẻ khác giới, trong đó một đối tác cho biết không đồng ý về việc một vợ một chồng, trong khi người còn lại nói không tồn tại một thỏa thuận như vậy; và các cặp đã kết hôn nhiều khả năng sẽ đi đến một thỏa thuận rõ ràng về vấn đề một vợ một chồng hơn so với những đôi chưa tổ chức lễ cưới.

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Vrigham Young (Mỹ) phát hiện, các cặp đôi chờ đợi tới thời điểm thích hợp để quan hệ tình dục sẽ hạnh phúc hơn và rằng sự trì hoãn quan hệ tình dục có thể dẫn đến một cuộc hôn nhân lành mạnh hơn. "Tôi nghĩ đó là bởi vì họ đã chờ đợi để học hỏi và có khả năng đối phó với những khó khăn phát sinh", Dean Busby, người đứng đầu nghiên cứu, nhận định. Nhật Bản có tỷ lệ sinh trung bình đối với mỗi cặp vợ chồng chỉ đạt 1,21, trong khi tỉ lệ sinh cần thiết để duy trì dân số của một đất nước là 2,08. Do vậy, nhà chức trách ở đất nước mặt trời mọc vô cùng quan ngại khi biết kết quả của một cuộc điều tra gần đây rằng 35,1% đàn ông trong độ tuổi từ 16 - 19 tại nước này có một thái độ thờ ơ đối với tình dục. Con số này cao hơn gấp đôi tỷ lệ tương ứng thu được vào năm 2008, khi 17,5% thanh niên trẻ cho biết họ không quan tâm đến tình dục.

Kết quả một nghiên cứu gần đây của Đại học Erciyes ở Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy, nam giới thừa cân có thể kéo dài thời gian "lâm trận" lâu hơn so với những người đồng giới nhẹ cân hơn. Nghiên cứu cũng phát hiện, những quý ông có chỉ số cơ thể BMI thấp hơn điểm dễ bị xuất tinh sớm và người ta ngờ rằng điều đó nhiều khả năng sẽ dẫn tới kết quả thấp kém hơn ở chốn phòng the. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy, 40% phụ nữ thú nhận việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, cho dù đó là mạng Facebook hay tin nhắn văn bản, đã làm cho họ nhanh chóng bị lôi cuốn quan hệ tình dục với một đối tác hơn. Các nhà nghiên cứu nhận định: "Nếu mục tiêu của bạn là quan hệ tình dục với người khác thì việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội như nhắn tin thực sự hữu ích vì nó khiến việc giao tiếp dễ dàng hơn và trực tiếp hơn". Theo một cuộc thăm dò không chính thức ở Mỹ, iPhone "đã đánh bại các loại điện thoại thông minh khác xét về các vấn đề về trái tim hoặc kích thích tố". Các chủ sở hữu iPhone tuyên bố có nhiều bạn tình hơn những người nắm trong tay điện thoại Blackberry. Trong đó, phụ nữ dùng iPhone trung bình có số bạn tình là 12,3. Đàn ông có thể dị ứng với tinh trùng của mình, đó là kết luận của các nhà khoa học Hà Lan trong một nghiên cứu về hội chứng bệnh hậu cực khoái, liên quan đến các trường hợp đàn ông có các triệu chứng như bị cảm cúm sau khi xuất tinh. Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Utrecht (Hà Lan) gần đây nêu vấn đề rằng, dị ứng tinh dịch chính là nguyên nhân duy nhất gây hội chứng bệnh hậu cực khoái như trên.

TRUNG TÂM GIẢI PHẪU THẨM MỸ Hãy đến với Skinique Beauty, chúng tôi chuyên những dịch vụ giúp làn da của bạn trẻ hóa, mượt mà.

IPL/LASER: Triệt lông trên mặt và cơ thể nhanh chóng, an toàn và hiệu quả Tấy xóa vết nám, tàn nhang, mụn ruồi và đồi mồi, thu hẹp lỗ chân lông trên mặt, điều trị các vết thâm CÔNG NGHỆ MỚI RF: Làm căng da mặt, nhỏ nộng cằm, thon gọn mặt, săn da bụng và đùi. Tạo đường nét trẻ trung cho khuôn mặt và cơ thể không cần giải phẫu DIAMOND - DERMABRASION: Tẩy bỏ da cũ sần sùi, làm trẻ và mới làn da không đau và rất hiệu quả PHUN XÂM VÀ XÓA XÂM: Xâm viền mắt, chân mày, viền môi và trọn môi. Gây tê không đau

ĐẶC BIỆT: Xóa rãnh nhăn bằng Botox và Restylane, dưỡng da bằng mỹ phẩm của Rational và Jane Iredale Mineral Makeup

Bác sĩ

Nguyễn Trọng Hiếu

MBBS, AACS (Hội viên giải phẫu thẩm mỹ Hoa Kỳ) CÁC DỊCH VỤ GIẢI PHẨU THẨM MỸ • Cắt mắt, lấy mỡ mắt • Sửa mũi và cắt cánh mũi • Nâng chân mày • Căng da mặt • Sửa ngực, căng ngực • May vá thẩm mỹ, trị sẹo

ỆT ĐẶC BI Giảm

$20

01/04 Từ ngày

1 - 31/05/1

ĐẶC BIỆT: LÀM ĐẦY MÔI, HAI MÁ, CẰM VÀ NÂNG MŨI KHÔNG CẦN GIẢI PHẪU! FOOTSCRAY: 38-42 Byron St Tel: 9687 1817

RICHMOND: 87 Elizabeth St Tel: 9428 5350

Huệ Trần biên soạn

60438-666/HTO/10

B

ạn có biết việc trì hoãn quan hệ sex có thể dẫn đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn về sau, hay đàn ông thừa cân có thời gian "lâm trận" trên giường lâu hơn? Đó chỉ là một trong số những phát hiện mới, gây kinh ngạc về sex, theo thống của trang web giáo dục giới tính trực tuyến TOSE.

GIỜ MỞ CỬA THỨ HAI - THỨ BẢY 10:00 AM - 5:00 PM

LDT NAIL AND BEAUTY SUPPLY Cung cấp tất cả các trang thiết bị & sản phẩm cho ngành nail. • Uy tín • Chất lượng • Giá cả hợp lý • Phục vụ tận tình

Có nhiều loại nước sơn để cho bạn lựa chọn!

Giảm 20% cho tất cả các loại lotion!

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:30AM - 5:00PM Thứ Bảy: Xin vui lòng hẹn trước Chủ nhật: 10:00AM - 5:00PM

Có bán thuốc mọc lông mi hiệu RevitaLash®

• Scrub Ice: Mua 1 thùng (4 gal) Giảm 50%: Thùng thứ 2

store n w e N g soo ! n i n e op ybrook in Bra

70228A-671/HTO/11

• Muối Pedicure: mua 1 thùng (50pounds) Giảm 50%: Thùng thứ 2

10A Parsons Ave, Springvale VIC 3171 Tel: 9548 0851 • Fax: 9548 0549 Mob: 0401 328 838 Email: ldtnailsupply@optusnet.com.au


CONCORD-680/HTO/11


MAGAZINE 168 • Friday, July 01, 2011 15

Online eNews: www.viet-times.com.au

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại máy camera quan sát, DVRs

Hình minh họa

Đ

ây sẽ là một tin buồn cho những cô nàng sắp sửa cưới người đàn ông tham công tiếc việc. Thiếu ngủ sẽ làm cho ham muốn tình dục của anh ấy giảm sút đáng kể. Các nghiên cứu khoa học cho thấy, ở một người đàn ông thiếu ngủ thường xuyên thì lượng hormone tình dục testosterone giảm sút đáng kể và từ đó gây ra tình trạng thiếu ham muốn trong đời sống gối chăn.

Đàn ông ngủ ít hơn 5 tiếng đồng hồ trong một đêm thì lượng hormone testosterone sẽ thấp hơn nhiều so với đàn ông ngủ đúng và đủ giấc. Giáo sư Eve Van Cauter cho hay: “Lượng testosterone thấp sẽ làm giảm thiểu ham muốn tình dục và ảnh hưởng đến cả việc cho ra đời một đứa con khỏe mạnh… Ngủ ít và ngủ không chất lượng được xem là nguyên nhân gây ảnh hưởng tuyến nội tiết của nam giới”.

Các chuyên gia đã khẳng định, việc suy giảm loại hormone này sẽ gây ra hậu quả tiêu cực mà những người đàn ông trẻ tuổi không ngờ đến. Không chỉ giảm ham muốn tình dục, hormone này giảm sút còn ảnh hưởng đến hệ thống sinh sản của nam giới. Sức mạnh cơ bắp và mật độ xương giảm gây ra kém tập trung, mệt mỏi và sinh lực cũng yếu dần.

Các nghiên cứu của đại học Chicago cho thấy lượng testosterone sẽ giảm mạnh sau một tuần mất ngủ. Đồng thời, những người đàn ông được khảo sát sẽ cảm thấy sức khỏe và tâm trạng tồi tệ hẳn đi. Chính vì vậy, các bác sĩ thường khuyến cáo các đấng mày râu hãy cố gắng ngủ đủ để đảm bảo chất lượng cho cuộc sống lứa đôi cũng như đón chào những đứa con khỏe mạnh. Nếu bạn đang có một người yêu hay người chồng thường xuyên vì tính chất công việc mà thiếu ngủ thì tốt nhất bạn hãy khuyên anh ấy cố gắng dung hòa thời gian để đảm bảo sức khỏe và cuộc sống hạnh phúc nhé!. <

Khi mất ngủ trong thời gian dài, lượng testosterone thấp sẽ tạo ra tác động nghiêm trọng hơn, đó là bệnh về tim mạch: đau tim, đột quỵ, tiểu đường loại 2… là những gì mà nam giới phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt.

Bạn có thể nhìn thấy những người thân yêu trong gia đình và công ty mọi lúc mọi nơi bằng IPHONE hoặc LAPTOP của bạn! Mọi chi tiết, vui lòng liên lạc: 218 Broadway, Reservoir Mob: 0430 149 890

MỞ CỬA: 9:00AM - 6:00PM • THỨ HAI - THỨ BẢY

9462 1712

Máy hút hơi bếp cực mạnh Giải thưởng nghiên cứu sáng tạo

PRH-680/HTO/11

Sản phẩm chính hiệu từ Đài Loan, được Cơ quan Giám định chất lượng quốc tế công nhận ISO 9002

AS 760

AS 900

HÀNG MỚI

dễ lắp đặt, tháo ráp thuận tiện cho lau sạch PR300 (60cm width) PR936 (90cm width)

RẤT ÊM, TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH

• Làm sạch - Hoàn toàn tự động trong 38 giây, không cần tháo ra, thải bỏ chất dầu bám rất nhanh Hợp đồng sản xuất bởi Đức và Đài Loan, làm tại chỉ cần bấm nút một cái là xong. Đài Loan, phổ biến ở Mỹ, Canada, Hồng Kông, Đài • Êm - Thiết kế tuyệt đối êm, rất thoải mái nhẹ nhàng! Loan. Mọi kiểu đều phù hợp với tiêu chuẩn Úc. • Phù hợp với sức khỏe - Không cần đầu lọc, cánh • Máy hút hơi - Hãy chọn loại lớn thật lớn, 6 vận tốc, quạt vẫn sạch, giảm dơ và dầu bám bên trong. Tiết vùng hút rộng hơn bình thường, sẽ cho bạn một sức kiệm tiền, thì giờ và công sức! • Chúng tôi còn nhiều kiểu khác dễ dàng lau chùi hút mạnh vô song! Mời quý khách đến xem và mua sản phẩm của chúng tôi tại các cửa hàng sau Head Office: Unit 34, 41 - 49 Norcal Rd, Nunawading (Melway 48 G10)

Service Hotline: 1300 880 069 Thứ Hai - Thứ Sáu: 10am-5pm Thứ Bảy: Xin hẹn trước

www.pacificrangehoods.com.au

Harvey Norman 396 Whitehorse Rd Nunawading

Newtone Retravision 291 Springvale Rd, Springvale (near station)

Newtone Retravision 216 Barkly St, Footscray

Camberwell Electrics Superstore 1110 Toorak Rd, Camberwell

Quang Thuan An 182 Victoria St Richmond

Tin Dat Electrical 7 Buckingham Ave Springvale

70014-671/HTO/11

Thiếu ngủ làm giảm ham muốn


16 MAGAZINE 168 • Friday, July 01, 2011

Du lịch Úc bằng cách nào?

C

ó nhiều cách để tìm 1 Visa du lịch đến Úc, người quốc tịch VN có thể đến Úc bằng cách tham gia Tour từ các công ty lữ hành quốc tế (thời gian du lịch rất hạn chế tùy theo chương trình Tour, chi phí rất đắt) hoặc đi du lịch Tự Túc không cần hồ sơ bảo lãnh cũng không tham gia Tour cty lữ hành; hoặc thân nhân, bạn bè, con cái đang theo học tại Úc có thể mở hồ sơ để bảo lãnh du lịch: Visa du lịch Úc dành cho mọi lứa tuổi & không hạn chế số lượng, chúng ta có thể tiến hành hồ sơ xin Visa theo 2 loại Visa sau:

10083-677/HTO/11

1. Loại Visa 679: Quý vị là công dân Úc hoặc Thường trú nhân có mối quan hệ với người đi du lịch là: Cha, mẹ, anh, chị, em, vợ, chồng, cô, chú, bác, con cái,.. sẽ nộp 2 mẫu đơn: 48S và 1149 cùng các giấy tờ cần thiết khác tại các văn phòng của Bộ nhập cư & quốc tịch (DIAC) tại tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của mình. Với loại Visa này Người bảo lãnh thường được yêu cầu đóng Security Bond từ 5,000 đến 15,000 đôla Úc. Visa 679, người bảo lãnh sẽ bảo trợ chi phí chuyến đi cho người đi du lịch. Và phải đảm bảo đi về Việt Nam đúng thời hạn. Người được bảo lãnh sẽ gửi tất cả hồ sơ sang Úc: copy hộ chiếu, khai sinh, hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn (hoặc ly hôn), Giấy đăng ký kinh doanh (giấy xác nhận việc làm), bản sao sổ tiết kiệm, 4 hình 4x6,...tất cả phải dịch sang tiếng Anh trước khi nộp 2. Loại Visa 676: hồ sơ sẽ nộp tại LSQ Úc ở Việt Nam, dành cho tất cả các đối tượng, độ tuổi. Đặc biệt: người bảo lãnh không cần đóng Security Bond. Chỉ cần gửi về VN các giấy tờ sau đây: Thư mời du lịch: gốc (trình bày dưới hình thức: Statutory Declaration Form là tốt nhất), bản sao giấy quốc tịch/ thường trú nhân/visa sinh viên, Giấy xác

nhận tiền gửi ngân hàng, Giấy thông báo Thuế được cấp gần nhất/2 phiếu lãnh lương mới nhất, Giấy khai sinh (nếu là thân nhân): tất cả hồ sơ phải được chứng thực. Nếu thân nhân tại VN chi trả tài chánh thì không phải gửi giấy Thuế & Giấy xác nhận tiền trong nhà băng (Bank statement).

Đương đơn tại VN sẽ nộp cùng với các chứng từ cá nhân của mình (như đã nêu trên). Thời gian xét duyệt hồ sơ tại VN là 3 tuần. Miễn phỏng vấn. Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin từ website của Bộ nhập cư & Quốc tịch (DIAC): http://www.immi.gov.au/visitors/ index.htm hoặc của Lãnh sự quán Úc tại Việt Nam: http://www.vietnam.embassy.gov. au hoặc tại www.sylaitravel.com, một trong những công ty chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ Visa Du lịch Úc với chi phí rất thấp từ 50usd (đối với Visa 679, hoàn tất hs trong 2 ngày). Và 160 usd/1hs (Visa 676). Và dịch vụ hỗ trợ sổ tiết kiệm không cần thế chấp, phí dịch vụ 1.2% (chỉ đóng 1 lần duy nhất) Hoặc các bạn cũng có thể tham vấn cùng với công ty Sỹ Lai theo số: (+613) 8683 5800 (các bạn vui lòng giữ máy sau lời chào và bấm tiếp số 888 924 3467, nhân viên chuyên trách sẽ thông tin hồ sơ đến các bạn hoàn toàn miễn phí). Hoặc email: touristvisa@sylaitravel.com. Địa chỉ liên lạc: 390/4 Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, Sài Gòn (gần chợ Hòa Hưng) Hoặc gọi số: ĐT: (+848) 3931 8704 - 6264 5930 ĐTDĐ: (+84) 903 073 161 - 983 942 273 Bảo Phương

ĐẶC Ặ BIỆT Ệ VÉ RẺ VỀ VIỆT Ệ NAM DỊP LỄ Ễ GIÁNG SINH TỪ $990 RẺ NHẤT ĐI TRUNG QUỐC TOUR ĐẶC BIỆT 8 NGÀY GIANG NAM $99/NGƯỜI Thượng Hải, Vô Tích, Nam Kinh, Tô Châu, Hàng Châu Đảm bảo khởi hành ngày thứ Sáu , Chủ Nhật hàng tuần

Quý vị ở xa, xin deposit vào: Ngân hàng: National Bank (NAB) Bank Account Name: PH Travel Pty Ltd BSB: 083 432 Account Number: 5948 10608

TOUR ĐẶC BIỆT 8 NGÀY BẮC KINH, THỪA ĐỨC, THIÊN TUÂN $198/NGƯỜI Đảm bảo khởi hành ngày thứ Tư, thứ Năm hàng tuần 12 NGÀY TUOR GIANG NAM, VÂN NAM $399 Thượng Hải, Vô Tích, Nam Kinh, Tô Châu, Hàng Châu, Côn Minh, Rừng Đá, Đại Lý, Lê Giang. Đảm bảo khởi hành: 01/07, 05/08, 09/09, 08/10 , 04/11/2011 14 NGÀY TOUR KHÁM PHÁ QUÊ LÀNG CỦA KHỔNG TỬ $599 Bắc Kinh, Thừa Đức, Thiên Tuân, Tế Nam, Thái An, Khúc Phụ, Duy Phường, Thanh Đảo Đảm bảo khởi hành: 08/09, 13/10, 10/11/2011 TOUR 11 NGÀY BẮC KINH, TÂY AN, GIANG NAM $699/NGƯỜI Bắc Kinh, Tây An, Nam Kinh, Vô Tích, Tô Châu, Hàng Châu, Thượng Hải Đảm bảo khởi hành ngày thứ Tư hàng tuần CUỘC THÁM HIỂM 10 NGÀY GIANG NAM VÀ NÚI HOÀNG SƠN $449/NGƯỜI Thượng Hải, Vô Tích, Nam Kinh, Tô Châu, Hàng Châu, núi Hoàng Sơn Đảm bảo khởi hành: 01/07, 05/08, 02/09, 07/10/2011 CUỘC DU NGOẠN 9 NGÀY GIANG NAM VÀ BẮC KINH $399/NGƯỜI Bắc Kinh, Nam Kinh, Vô Tích, Tô Châu, Hàng Châu, Hàng Châu, Thượng Hải Đảm bảo khởi hành: 17/07, 21/08, 18/09, 16/10, 20/11/2011 CÁC GIÁ TOUR TRÊN BAO GỒM: Hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, khách sạn 5 sao, vé vào cổng, ăn uống và các tuyến bay hay xe nội địa theo chương trình.

Đặc biệt chuyên lo

VÉ & VISA KHẨN 24/7 Đưa đón ra phi trường Melbourne giá thật rẻ!

ĐẶC BIỆT VÉ MÁY BAY

BANGKOK ................................................... $550 THƯỢNG HẢI .............................................. $530 MALAYSIA ................................................... $590 SINGAPORE ................................................ $530 HONGKONG ................................................ $650 BẮC KINH .................................................... $530 QUÃNG CHÂU ............................................. $530 ĐẶC BIỆT: ĐI MỸ THẬT RẺ ........................... TỪ $850 * GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ PHI TRƯỜNG

20145-680/HTO/11

ĐẶC BIỆT GIÁ TOUR

Chuyên bán vé máy bay và tour đi khắp thế giới và khắp nước Úc Chuyên lo thủ tục visa và nhận đặt khách sạn khắp thế giới Cung cấp bảo hiểm du lịch với giá thật rẻ


Ẩn mình giữa khu rừng cổ của Bình Thuận, thác Bà đẹp hoang sơ với những tảng đá lớn nhỏ dọc thác và những tầng thác chưa được khám phá trọn vẹn. Thác Bà toạ lạc tại xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình /Thuận. Có rất nhiều hướng để du khách đến thác như từ Phan Thiết (cách 100km), từ Sài Gòn (cách 140km) hay từ Thị trấn Đạmri, Đạ Huoai, Lâm Đồng (cách 40km). Mỗi cung đường có một vẻ đẹp khác nhau và đều làm say lòng người. Thác Bà nằm gọn trong núi Ông và gắn với một truyền thuyết xưa về tình yêu son sắt ícủa người vợ, sự ăn năn hối hận của người chồng. Chuyện kể rằng, ở đây có hai vợ chồng và một người con trai chung sống. Người chồng rất thương yêu vợ nhưng có một tật xấu là khi ngồi vào bàn cờ, thì không ai hay đều gì có thể khiến ông phân tâm. Một ngày kia, ông lên núi đánh cờ với tiên ông. Đều là những tay lão luyện, ván cờ của hai vị kéo dài từ ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng kia, năm này đến năm nọ. Người vợ ở nhà chờ chồng đến khi tóc bạc như mây vẫn không thấy chồng về. Bà qua đời, tóc xoã trắng bên sườn núi thành một ngọn thác. Sau khi kết thúc ván cờ, người chồng về nhà. thấy vợ đã mất. Vừa giận mình, vừa hối hận, ông hoá thành ngọn núi ôm thác trong lòng. Đến nay, đền thờ Ông và dinh Cậu vẫn còn trên đỉnh núi. Muốn đến thác Bà, du khách phải trải qua

cảm giác hồi hộp thót tim khi men theo con đường mòn nhỏ ẩn sâu dưới những tán cổ thụ to hơn hai người ôm, trải nghiệm cảm giác trơn trượt, cái nóng như than khi men qua những tảng đá lớn. Cũng như chứng kiến tình yêu, sự bao bọc và lòng hối hận của người chồng dành cho vợ qua những tảng đá lớn nhỏ xung quanh thác. Màu xám, sự cứng cáp của đá, nét dịu dàng của dòng nước, màu xanh của cây rừng khiến thác Bà vừa hùng vĩ, vừa yên bình.

Theo những người đi rừng, thác Bà có 9 tầng, mỗi tầng cao từ 15 - 25m. Nhưng do địa thế khó đi, lại chưa được đưa vào khai thác nên hiện nay du khách đến với thác Bà chỉ có thể chinh phục được ba trong số đó là thác số 7, 8 và 9. Thác số 7 mạnh mẽ với những dòng nước lớn nhỏ tung toé và buông thẳng xuống từ độ cao 15m. Thác số 8 lại như một người thiếu nữ mảnh dẻ, nhẹ nhàng luồn lách qua những tảng đá lớn, trông xa như chiếc khăn trắng xoá uốn lượn giữa thinh không rồi phình rộng thành một hồ nước trong vắt. Từ hồ nước đó, vượt qua ghềnh nhỏ, dòng nước lúc buông mạnh, lúc uốn lượn qua các dốc đá cao gần 20m, rồi hòa vào dòng suối nhỏ dưới chân thác tạo thành thác số 9. Từ trên cao nhìn xuống, những tảng đá dưới chân thác Bà uy nghiêm như những người lính tận tụy canh giấc ngủ thiên thai cho chủ nhân của mái tóc. Xa xa, những tán lá rừng đan vào nhau như bức tranh thuỷ mặc. Sau khi khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của 3 thác, du khách thường dừng chân ở thác giữa, ngâm mình trong hồ nước trong vắt, lạnh một cách kỳ lạ, thả người thư giãn hoàn toàn, nghe tiếng thì thầm của đá, tiếng chim ríu rít trong rừng. Phương Dzung

West World International Travel TOUR ĐẶC BIỆT G iá

5* $3,+6th9 uế

20ày

ng TOUR MỸ VÀ CANADA

Khởi hành 5/08/2011 Tham quan: New York - Philadelphia - Washington D.C.-Harrisburg - Niagara Falls - Toronto -Thousand Island - Ottawa - Montreal -Quebec - Boston - Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon -Yosemite - San Francisco - Hearst Castle - Solvang - San Diego Sea Worlds - Universal Studios - Disneyland. Bao gồm: Vé máy bay, khách sạn, di chuyển

9

ngày TOUR HONG KONG - DISNEY LAND - THAM QUYEN - QUANG CHAU - CHU HAI - MACAU Khởi hành: 23/11 giá $1995 bao trọn gói ( không bao bảo hiểm ) Khởi hành: 24/12 giá $1998 + thuế: Bao gồm vé máy bay và khứ hồi - khách sạn - 3 bữa ăn - di chuyển và vé vào cửa.

8

Trọn

gói

12 y à ng

ngày

5 $1,49

n Trọ

i

0 ,88 2 $

HOLIDAY TẠI ĐẢO HẢI NAM GIỐNG NHƯ HAWAII TẠI MỸ

TOUR ĐÀI LOAN VÀ VIỆT NAM

Khởi hành ngày 13/11/2011 Bao gồm: vé máy bay và khứ hồi - ăn ngày 3 bữa - khách sạn 4 sao - phương tiện di chuyển - vé vào cửa. Không bao: Bảo hiểm - Visa - Tip

Bao trọn gói (không bao gồm bảo hiểm và tip)

9 y à ng

21

G iá

ngày

G iá

*

0 $5,+7th0uế

TOUR ĐÀI LOAN

TOUR ÂU CHÂU Khởi hành 23/09/2011. Tham quan 8 nước ở Châu Âu: Anh - Phap - Bi - Ha Lan -Duc - Thuy si - Ao - Y và Hong Kong. Bao gồm: vé máy bay và khứ hồi, khách sạn 3 sao, phương tiện di chuyển, ăn ngày 3 bữa và vé vào cửa. HDV người Việt Nam ở Châu Âu.

0 ,35 $2+ thuế

Khởi hành 26/12/2011 sau đó về Việt Nam ăn Tết Thăm 3 đảo lớn nhất của Taiwan là Đài Bắc - Đài Nam Đài Trung với những danh lam thắng cảnh như Hồ Nhật Nguyệt Đàm... Tòa nhà cao thứ 2 trên thế giới.

Land Tour Đặc biệt: • Tour Nhật và Korea 12 ngày: $3,395 • Tour Hong Kong 9 ngày: $895 • Tour Mỹ & Canada 8 ngày: $995

• Tour Mỹ & Cananda 20 ngày: $1,980 • Tour China 12 ngày: $950 • Tour Đài Loan 3 ngày & Việt Nam 12 ngày: $950

Liên lạc Kim Tel: 9318

7880 Fax: 9689 2228 Mob: 0433 201 776 www.westworldtravel.com.au • info@westworldtravel.com.au *Áp dụng có điều kiện/có HDV đi từ Úc

70280-680/HTO/11

Thác Bà - Với nét đẹp hoang sơ

60145B-677/HTO/11

MAGAZINE 168 • Friday, July 01, 2011 17

Online eNews: www.viet-times.com.au


18 MAGAZINE 168 • Friday, July 01, 2011

ABN 31 831409517

License #: 32799

50205-653/RE/10

ĐẠI LÝ DU LỊCH CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI SPRINGVALE

Shop 249B Springvale Rd, Springvale VIC 3171

Tel: 8555 0099 • Fax: 9018 8384 - 9005 2965 Email: tnholidaytravel@gmail.com Ngoài sự phục vụ uy tín, tận tâm, giá cả hợp lý, chúng tôi chuyên đảm trách: • Bán vé máy bay đi khắp nước Úc và khắp thế giới. • Có nhiều chuyến du lịch hấp dẫn đi trong và ngoài nước Úc. • Chuyên lo thủ tục Visa khẩn đi Việt Nam Chuyên lo • Nhận làm bảo hiểm du lịch với giá thật đặc biệt. • Nhận chuyển hàng về Việt Nam. trong ngày 24/24 • Bán vé xe bus, xe lửa và vé tàu thủy… • Phiên dịch (Naati cấp III) mọi loại giấy tờ, bằng cấp… • Bảo lãnh thân nhân đến Úc theo diện du học, du lịch, đoàn tụ, diện tay nghề…

Visa khẩn

Đặc biệt: Quý khách ở xa, booking qua điện thoại, trả tiền vào tài khoản của công ty, chúng tôi có thể giao vé tận nhà theo yêu cầu. Chúng tôi có Luật Sư với nhiều năm kinh nghiệm chuyên đảm trách về: DI TRÚ, DU LỊCH, DU HỌC, BẢO LÃNH THÂN NHÂN theo nhiều diện: tay nghề, đoàn tụ… Mr Adewale Oladejo – MARN 0316370

Xin book nhanh để được giá vé rẻ! Tất cả các hãng hàng không hiện có giá

RẤT ĐẶC BIỆT Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý đồng hương

Các chuyến du lịch đặc biệt • Trong nước Úc: Các chuyến du lịch đi Sydney, Gold Coast, Perth… • Các chuyến du lịch ngoài nước: - Xuyên suốt Việt Nam: Sài Gòn - Huế - Hà Nội... - Á châu: Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia... - Âu châu: Anh, Ý, Pháp, Nga, Thụy sĩ… - Mỹ châu: Canada, Mỹ, Brazil, Mexico… và còn rất nhiều chuyến du lịch khác, mời quý vị liên lạc ngay hôm nay!

Đặt vé máy bay và lo visa khẩn, xin gọi

Hương Trần 0413 527 552

Hình minh họa

Hy Lạp - Đất nước thần thoại V ới 130.000km bờ biển, nước trong xanh nhìn xuống tận đáy, những hòn đảo xanh như thiên đường nơi hạ giới, thời tiết Địa Trung Hải lý tưởng cho nghỉ dưỡng cùng các đền đài lịch sử được lưu giữ sau hàng ngàn năm... Hy Lạp, quốc gia châu Âu ở nam bán đảo Balkan, là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất trên thế giới...

Cũng như đa phần du khách khi đến Hy Lạp, lựa chọn đầu tiên của chúng tôi là những địa danh mang tính lịch sử, các đền đài, sân vận động - vốn là những điểm đến độc đáo của đất nước này. Đền Parthenon, cùng với các công trình khác ở Acropolis, là một trong những địa điểm khảo cổ học có nhiều khách du lịch đến tham quan nhất tại Hy Lạp. Là một ngôi đền thờ thần Athena, Parthenon được xây dựng vào thế kỷ 5 trước Công nguyên ở Acropolis. Đây là công trình xây dựng nổi tiếng nhất còn lại của Hy Lạp

cổ đại, và được ca ngợi như một thành tựu vĩ đại của kiến trúc Hy Lạp.

Các điêu khắc trang trí của ngôi đền bằng đá cẩm thạch trắng, được coi như là đỉnh cao của nghệ thuật Ai Cập cổ đại. Đền Parthenon là biểu tượng của sự kết thúc Hy Lạp cổ đại và của nền dân chủ Athena, và được đánh giá như là một trong những công trình văn hóa vĩ đại nhất thế giới. Nhìn vào các chi tiết trên ngôi đền, ta có thể hiểu vì sao Hy Lạp là một trong những nền văn minh rực rỡ nhất thời cổ đại, có ảnh hưởng sâu rộng đến nền văn minh quanh khu vực Địa Trung Hải. Do thành phố Athen phát triển nhanh chóng, giao thông và ô nhiễm không khí đã khiến các trận mưa axit xuất hiện, bào mòn đá cẩm thạch. Ngoài thủ phạm thời gian, môi trường đang đe dọa đến sự bền vững của công trình. Việc tu bổ công trình này bắt đầu từ 1975, với sự trợ giúp kỹ thuật và tài chính từ Liên minh châu Âu.

Công Ty Du Lịch

HỮU NGHỊ Friendly Travel Services Pty. Ltd 370 VICTORIA ST, NORTH MELBOURNE VIC 3051 Tel: (03) 9326 9899 Fax: (03) 9326 3588 CHUYÊN BÁN VÉ MÁY BAY VÀ TỔ CHỨC DU LỊCH ĐI KHẮP NƠI… LO MỌI THỦ TỤC VISA VÀ CUNG CẤP BẢO HIỂM DU LỊCH VỚI GIÁ HẠ! TOUR MỚI: Chuyến 13 ngày Deluxe China Southern Express Train Ancient Silk Road. Tham viếng: Phía Nam, Trung tâm và phía Tây Trung Quốc. Khởi hành ngày 15/07/2011 Route A - 27/07/2011 Route B. $2750 TOUR MỚI: Chuyến du lịch 20 ngày North & South Europe. Thăm viếng Denmark, Germany, Switzerland, Monaco, Spain, Portugal, France...$6580. Nếu đăng ký trước 30/11/10, bớt $300. Khởi hành 01/06/2011.

Chuyến 20 ngày du lịch USA và Canada $5380. Khởi hành 26/09/2011. Thăm viếng: New York, Philadelphia, Washington DC, Niagara Falls, Toronto, Montreal, Boston, Los Angeles, San Francisco, Grand Canyon và Las Vegas. (Bảo đảm sẽ đi đúng ngày). Chuyến 13 ngày du lịch Nhật Bản & Đại Hàn $3950. Khởi hành: 22/09/11 (Hotel 4 sao và 5 sao, miễn phí xem ca vũ nhạc Đại Hàn).

TOUR MỚI: Chuyến 21 ngày du lịch Tongren (Đồng Nhân) Phoenix Ancient City (Thành Phố Cổ Phượng Hoàng), Zhangjiajie (Trương Gia Giới), Changsha (Trường Sa), Chengdu (Thành Đô), Leshan (Lạc Sơn), Emei Mountain (Núi Nga Mi), Jiuzhaigou (9 Làng Thung Lũng), Lijiang (Lệ Giang), Kunming (Côn Minh) và Jiuxiang. Khởi Hành: 19/03/2011. $3380 Nếu đăng ký trước 15/01/11.

Chuyến 14 ngày du lịch Đài Loan, Hồng Kông & Macau. Khởi hành: sẽ thông báo sau.

TOUR MỚI: Chuyến 20 Ngày Canadian Rocky Mountain, Alaska Cruise và South Korea Tour. Khởi hành: 13/08/2011. Thăm viếng: Vancouver, Victoria Island, Kamloops, Golden, Banff, Columbia Icefield, Lake Louise, Vernon, Kelowna, Seattle, Golden Princess Cruise Ship and Seoul. Khởi hành: 13/08/2011. $5690 (Nếu đăng ký trước 30/04/11 sẽ được bớt 300 cho mỗi người.)

Chuyến 6 ngày du lịch Thái Lan $530/người (phòng 2 người).

TOUR MỚI: Chuyến 19 ngày du lịch Nhật Bản, Hồng Kông & MaCau. Khởi hành: sẽ thông báo sau.

Để biết thêm thông tin và hình ảnh về các tour, vui lòng xem tại website: www.friendlytravel.com.au hoặc email: sales@friendlytravel.com.au

Chuyến 21 ngày du lịch Âu Châu và Hồng Kông $5390. Khởi hành 24/09/11. Thăm viếng Hòa Lan, Pháp, Italy, Thành Phố Vatican, Áo, Belgium, Đức, London, Luxemburg và Hồng Kông. Chuyến 15 ngày du lịch Tây Nam Trung Quốc $2730. Viếng thăm Quảng Châu, Quế Lâm, Kôn Minh, Dali và Ligiang (Sẽ được thông báo sau). Chuyến 15 ngày du lịch Trung Quốc $2680: Singaporean Airlines. Khởi hành ngày 14/09/11. Thăm viếng Bắc Kinh, Tây An, Núi Hoàng Sơn, Nam Kinh, Hàng Châu và Thượng Hải. Chuyến 18 ngày/16 đêm Special Vietnam and Cambodia Discovery Tour $3390 Nếu đăng ký trước ngày 31/07/2011 sẽ được giảm giá $300 mỗi người. Khởi hành: 12/11/2011 & 03/02/2012. Thăm viếng: Hà Nội, Hạ Long Bay, Hải Phòng, Hòa Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phan Thiết (Mũi Né), Mekong Delta, Củ Chi Turnels, Hồ Chí Minh City, Siem Reap và Phnom Penh. (số chỗ giới hạn, xin book sớm, cám ơn).

Tham gia TOUR NHẬT BẢN VÀ ĐẠI HÀN sẽ được tặng MỘT BỘ MỸ PHẨM ĐẠI HÀN

FREE 70102-672/HTO/11


MAGAZINE 168 • Friday, July 01, 2011 19

Online eNews: www.viet-times.com.au

Với chi phí khoảng 98 euro, chúng tôi chọn hành trình bằng tàu ghé thăm ba hòn đảo nổi tiếng nhất. Thăm các hòn đảo là điều bạn nên làm khi đến Hy Lạp. Nhiều du khách đã lựa chọn hành trình này để ngắm cảnh trời biển mênh mông, đảo mờ xa và nằm sưởi nắng, uống ly bia hoặc lắng nghe những giai điệu vui tai truyền thống của người Hy Lạp. Các hòn đảo như phơi mình trong ánh nắng ấm áp. Những di tích vẫn được gìn giữ, những ô cửa màu xanh, cánh buồm xinh xinh xếp hàng bên bờ biển. Người ta không quá lời khi mô tả những cảnh ở các hòn đảo của Hy Lạp là xứ thần tiên. Và nếu là du khách, hẳn bạn cũng muốn mua sắm vài thứ mang về làm quà. Thủ đô Athens đem lại rất nhiều lựa chọn mua sắm cho du khách với quảng trường Syntagma và khu Plaka là lựa chọn số một. Nằm ở ngay trung tâm Athens, hai khu này quả thực là niềm vui bất tận cho những người có thú vui mua sắm. Tại đây, bạn có thể chọn những món quà rất độc đáo. Con mắt xanh biểu trưng sự mong ước may mắn mà bất kỳ khách du lịch nào đến đây cũng mua về treo ở nhà. Các bức tượng mô phỏng các vị thần trong các câu chuyện thần thoại Hy Lạp, những con ngựa thành Troy, nữ thần Hellen hay các đồ gốm, các đồ trang sức kiểu

cổ đại được chế tác với tài nghệ khéo léo của các nghệ nhân Hy Lạp là những món quà rất đáng yêu từ đất nước này. Tại những vùng đồng bằng có rất nhiều rừng cây ôliu xanh tốt. Người Hy Lạp cũng rất tự hào về ôliu và mỹ phẩm, món ăn làm từ loại cây này. Bạn có thể mua dầu ôliu hay xà bông làm quà tặng cho người thân. Nguyệt quế là loài cây biểu trưng của đất nước Hy Lạp và đã được dùng làm vòng nguyệt quế cho những nhà vô địch thể thao thời xưa. Đi mua sắm, đi dạo đã mỏi chân, du khách có thể ghé một quán ăn truyền thống của người Hy Lạp, thưởng thức những món ăn miền Địa Trung Hải vốn nổi tiếng tốt cho sức khỏe nhờ ôliu và các loại salad. Ẩm thực Hy Lạp rất đa dạng và phong phú, đồng thời chịu ảnh hưởng của nhiều dòng ẩm thực khác nhau như của miền nam nước Pháp, Ý và Trung Đông. Các món ăn làm chủ yếu từ thịt cừu, thịt dê, thịt heo, thịt bò. Người Hy Lạp thường ăn bánh mì chấm dầu ôliu trước bữa ăn, như người Pháp ăn bánh mì với bơ. Khi ăn, du khách cũng được thưởng thức những bản nhạc vui tai truyền thống. Hy Lạp là quốc gia phát triển, với thu nhập bình quân đầu người gần 30.000 USD, đứng thứ 27 trên thế giới. Hy Lạp nhỏ bé với hơn 10 triệu dân - cái nôi của nền dân chủ, triết học phương Tây và Thế vận hội Olympic quả là có nhiều điều quyến rũ. Phương Dzung

10460-636/RE/10

Đón gần 20 triệu du khách hàng năm, du lịch là nguồn thu ngoại tệ chủ yếu của Hy Lạp và đóng góp tới 15% GDP, đồng thời tạo ra nhiều việc làm cho người dân nơi đây.

Website của Viet Times đã có phiên bản cho iPhone!

$ viet-times.com.au

Tư vấn miễn phí và đặt vé ngay tại Úc: (03) 9001 0198

Công ty du lịch Panoworld Travel Tel: (03) 9478 8668 Fax: (03) 9478 8168

TOUR ĐẶC BIỆT 7 NGÀY

TOUR ĐẶC BIỆT 10 NGÀY

TOUR ĐẶC BIỆT 10 NGÀY

GIANG NAM

GIANG NAM & BẮC KINH

LỄ HỘI HOA

GIÁ $88/NGƯỜI CHO KHÁCH NÓI TIẾNG HOA

GIÁ $280/NGƯỜI CHO KHÁCH NÓI TIẾNG HOA

GIÁ $380/NGƯỜI CHO KHÁCH NÓI TIẾNG HOA

Giá: $280/người Phòng đơn: $460/người

Giá: $520/người Phòng đơn: $810/người

Giá: $530/người Phòng đơn: $890/người

Khởi hành ngày: 16/5, 23/5, 27/6, 17/7, 8/8, 5/9, 21/10 Nhóm 10 người

Khởi hành ngày: 27/6, 8/8, 23/10

Ngày 01: Australia Ngày 02: Shanghai Ngày 03: Suzhou Ngày 04: Nanjing Ngày 05: Wuxi Ngày 06: Hangzhou Ngày 07: Shanghai

--> Shanghai --> Suzhou --> Nanjing --> Wuxi --> Hangzhou --> Shanghai --> Australia

Tour bao gồm: • Hướng dẫn viên chuyên nghiệp nói tiếng Anh • Đưa đón tại sân bay/khách sạn, Tour Bus • 6 đêm tại khách sạn 5 sao • Vé vào cửa, ăn uống và di chuyển theo hành trình

Yuantouzhu Isl

and Hangzhou

Khởi hành ngày: 27/4

Ngày 01: Australia --> Shanghai Ngày 02: Shanghai --> Suzhou Ngày 03: Suzhou --> Nanjing Ngày 04: Nanjing --> Wuxi Ngày 05: Wuxi --> Hangzhou Ngày 06: Hangzhou --> Shanghai Ngày 07: Shanghai --> Beijing Ngày 08 & Ngày 09: Beijing Ngày 10: Beijing --> Australia

Ngày 01: Australia --> Shanghai Ngày 02: Shanghai --> Suzhou --> Wuxi Ngày 03: Wuxi --> Hangzhou Ngày 04: Hangzhou --> Shanghai Ngày 05: Shanghai --> Qingdao Ngày 06: Qingdao Ngày 07: Qingdao --> Qufu Ngày 08: Qufu --> Heze --> Tai’an Ngày 09: Tai’an --> Feicheng --> Jinan Ngày 10: Jinan --> Shanghai --> Australia

Tour bao gồm: • Hướng dẫn viên chuyên nghiệp nói tiếng Anh • Đưa đón tại sân bay/khách sạn, Tour Bus • 10 đêm tại khách sạn 5 sao • Vé vào cửa, ăn uống và di chuyển theo hành trình

Tour bao gồm: • Hướng dẫn viên chuyên nghiệp nói tiếng Anh • Đưa đón tại sân bay/khách sạn, Tour Bus • 10 đêm tại khách sạn 5 sao • Vé vào cửa, ăn uống và di chuyển theo hành trình

Great W all

Jinan

Qufu

Shan

ghai

Đặt chỗ ngay hôm nay để có giá tốt nhất, xin gọi Jenny (03) 9478 8668.

Beijing

70373-673/HTO/11

364 High St, Preston Vic 3072


10081-680/HTO/11


R E STAUR A NT S • F O O D R E V I E W

• FOOD GUIDE

Đặc trang Ẩm Thực của Viet Times / Magazine 168 Để có thêm các món ngon, dễ làm, xin ghé thăm website của Viet Times từ computer hay mobile phone của bạn tại: www.viet-times.com.au

Thư Tòa soạn, Bắt đầu từ tuần này, Viet Times / Magazine 168 xin giới thiệu đặc trang về ẩm thực Dine Out. Ngoài việc giới thiệu đến độc giả các địa điểm ăn uống theo các tiêu chí ngon, bổ và vừa túi tiền cho mọi gia đình ở Melbourne, Dine Out còn có các bài viết về tinh hoa ẩm thực của nhiều nước trên thế giới, các bài giới thiệu food review về nhà hàng ở Melbourne và mục Cùng nhau vào bếp quen thuộc trước đây. Trong số đầu tiên, Dine Out mời các bạn đến Hàn Quốc để cùng tìm hiểu về bộ phim cổ trang nổi tiếng của Hàn Quốc: Báu vật Hoàng cung hay Nàng Dae Jang Geum. (Tại các tiệm video ở Australia và các nước có người Việt sinh sống, bộ phim này còn có tên Nước mắt Đại Trường Kim).

Dae Jang Geum

ảnh hưởng văn hóa và ẩm thực từ điện ảnh

Dae Jang Geum – thông qua diễn xuất tuyệt vời của nữ diễn viên Lee Young Ae – đã tạo nên cơn bão hâm mộ tại Hàn Quốc, các nước Á châu và nhiều nước trên thế giới, không chỉ về điện ảnh, âm nhạc mà còn về văn hóa ẩm thực cổ truyền cũng như hiện đại của nước này.

nhãn hàng mà các công ty Hàn Quốc muốn hướng đến thị trường thế giới. Kế đến, Dine Out xin giới thiệu một địa điểm ăn uống cuối tuần cho gia đình và bạn bè. Đó là nhà hàng Ing Doi Thai với các món ăn Thái Lan rất đặc sắc ở vùng Collingwood. Phần lớn các nhà hàng trong chuyên mục Dine Out đều có giảm giá 5-10% cho độc giả Viet Times. Nếu bạn muốn giành được phiếu giảm giá (discount voucher) trị giá đến $50 để thưởng thức món ăn của nhà hàng China T Bar, xin mời bạn tham gia mục Đố vui tìm chữ (trang 24) của báo Viet Times. Chúng tôi hy vọng rằng Dine Out sẽ bạn đồng hành trong việc giải trí và ăn uống của gia đình người Việt ở Melbourne vào dịp cuối tuần. Tòa soạn Viet Times / Magazine To be featured on this special edition, please call 9792 3675!

Cũng từ vai diễn này, Lee Young Ae đã là gương mặt đại diện quảng cáo cho nhiều

KỶ NIỆM 18 NĂM THÀNH LẬP 3

$ 80

/phần (Trả tiền mặt)

ĂN TRƯA Thứ Hai - Thứ Sáu

CUA SỐNG

MUD CRAB CHỈ

12

$

80

/pound*

(Trả tiền mặt)

TỪ THỨ HAI - THỨ SÁU TRỪ KHI HẾT HÀNG

Đặc biệt món mới: • Bồ câu quay • Lẩu dê trong niêu • Bún tàu cua trong niêu Đặc biệt mời đầu bếp nổi tiếng Hongkong đến,

bảo đảm quý khách sẽ hài lòng!

(03) 9886 1388 - 9886 1288 562-570 High Street Road, Mt Waverley VIC 3149 (Cnr Blackburn Road) * Khi ăn tối tại nhà hàng (Dinner EAT IN - Cash Only) từ ngày 01/07 - 07/07/2011. Trừ các ngày lễ.

GIẢM 10% ĂN TRƯA** (TRẢ TIỀN MẶT) Thứ Bảy ăn xong trước 12PM Thứ Hai - Thứ Sáu: 11:30AM - 3:00PM

**Chỉ áp dụng đối với Yumcha/ À la carte

70364-680/HTO/11

Bánh cuốn thịt bò Bánh cuốn xá xíu


22 MAGAZINE 168 • Friday, July 01, 2011

FUNCTION CENTRE

• Nhận tổ chức tiệc sinh nhật, họp mặt, hội họp, tiệc cưới, các sự kiện lớn… • Thực đơn hấp dẫn phong phú và đủ cho các dạng tiệc như tiệc đứng (cocktail function), buffet… • Có các chương trình ca nhạc và live show vào cuối tuần!!! 525-531 Frankston – Dandenong Rd, Dandenong Để biết thêm về các chương trình biểu diễn sắp tới, vui lòng vào website: www.villaadriana.com.au

60435-632/HTO/10

Địa điểm lý tưởng cho các bữa tiệc và hội họp!

Hình minh họa

9768 3822 Tự làm sốt Mayonaise tại nhà ĐẶC BIỆT C ách làm sốt mayonaise cực kỳ đơn giản, nguyên liệu cũng giản đơn. Nếu tự làm, bạn sẽ tiết kiệm được kha khá so với mua ở siêu thị.

NHẬN NẤU cơm phần trưa/tối cho khách ở city và vùng lân cận!

Dine In & Takeaway * Breakfast & Lunch

Để làm một chén sốt mayonaise tại nhà, bạn chỉ cần chuẩn bị một lòng đỏ trứng tươi (nếu để lạnh thì phải để ngoài một lúc cho đến khi trở lại nhiệt độ bình thường), 200 ml dầu ăn. Nên chọn dầu đậu nành hoặc hướng dương, ô liu. Dầu ô liu cho món sốt mùi vị đặc trưng, nhưng mùi khá mạnh nên nếu không thích, bạn có thể pha với dầu khác. Ngoài ra, bạn cần có dấm, đường, muối, mù tạt vàng, dụng cụ đánh trứng hoặc máy xay sinh tố.

FREE DESSERT

Đủ các loại đồ nguội, thức ăn nóng cà phê, sandwich, mì, salad và các món ăn Việt Nam tuyệt vời khác!

60497-664/HTO/10

TỔ CHỨC TIỆC • Có thể nấu tiệc từ 4 đến trên 200 người cho các dịp lễ, hội họp, sinh nhật... tại nhà của khách. Hoặc tổ chức ngay tại Cafe (khoảng 50 chỗ). Free delivery nếu đặt số lượng lớn • Tư vấn khách hàng chọn thực đơn ngon, giá cả hợp lý Mở cửa • Có menu ăn chay Thứ Hai - Thứ Sáu • Đủ món finger food 7:00am - 7:00pm • Đồ ăn Việt–Hoa Cần gấp một người phụ bếp và cô bán Sandwich Bar

Bạn cho lòng đỏ trứng, hai muỗng cà phê dấm, một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê muối và một muỗng cà phê mù tạt vàng vào tô (các gia vị này có thể tăng giảm tùy khẩu vị), dùng dụng cụ đánh trứng đánh

324 King Street Melbourne VIC 3000

cho các booking 5 người trở lên!

Tel:

9642 2033 Mob: 0411 172 908

THE TREASURE C H I N E S E R ESTAU R ANT n nữa! ơ h t ệ i b c ặ Đ ON GIÁ RẺ! G

Đặc biệt phần ăn

/POUND

6

Đặc biệ t giảm

10%

người với cua

YUM CH A

thứ Sáu )

Đặc biệt giảm

$48 Trong tháng 7*

$15 DAILY Trong t hán Hai đến g 7*

Huệ Trần sưu tầm

• 1 CON VỊT BẮC KINH: 12 MIẾNG • 4 SAN CHOI BAO

80*

(từ thứ

Bạn có thể chữa cháy cho món sốt bị hỏng bằng cách đánh một lòng đỏ trứng khác cùng với dầu, khi đã rót hết 2/3 lượng dầu thì cho dần sốt hỏng vào đánh cùng cho quyện đều với nhau. Nếu không có dụng cụ đánh trứng, bạn có thể cho các nguyên liệu (trừ dầu) vào máy xay sinh tố, mở nắp rồi nhấn nút, trong quá trình xay thì rót dầu ăn vào từ từ.

70726-680/HTO/11

CUA THỊT N

đều rồi bắt đầu cho dầu vào đánh. Bạn chỉ nhỏ từng giọt dầu thì dầu và trứng với quyện vào nhau, sau đó tăng dần tốc độ cho dầu, nhưng vẫn phải rất từ từ. Chỉ đánh trứng theo một chiều, và phải đánh đều tay, đánh liên tục cho đến lúc xong, nếu không món sốt của bạn sẽ vữa. Xong, bạn cho sốt vào bát khô sạch, bọc kín, cất vào ngăn mát tủ lạnh. Nên dùng hết trong 5 ngày.

HOT POT: giá từ $1750 - $1950

GIÁ ĐẶC BIỆT $1050 • Tôm Hot Pot • Đậu hũ dồn tôm Hot Pot • Gà Hạt Dẻ Hot Pot • Cá mặn, Gà, Đậu hũ Hot Pot • Vịt, khoai môn Hot Pot

• Cải khô, thịt ba rọi Hongkong Hot Pot • Bò Sa tế Hot Pot • Hot Pot ăn chay

(mud crab)

was $238

$188/6 người ăn* • 1 dozen hào hấp • Canh hầm bổ dưỡng • Cua (mud crab) gừng hành (với mì lót) • Gà Shandong • Cải xào đồ biển • Cà tím hầm thố • Cá hấp gừng hành • Cơm trắng • Đồ ăn tráng miệng: 3 món

Do đầu bếp trứ danh HongKong đảm trách! * Trả tiền mặt, có giá trị đến ngày 31/07/2011

482 Springvale Rd, Forest Hill VIC 3131

9803 2388

Tel: (03)


MAGAZINE 168 • Friday, July 01, 2011 23

Online eNews: www.viet-times.com.au

CỬA HÀNG THỰC PHẨM CHAY tại vùng phía Đông

Hình minh họa

"Phật nhảy tường" - ngon và bổ

N

gười ta thường nói về món phật nhảy tường như món ăn có sức quyến rũ huyền bí khiến cho vị cao tăng phải vì đó mà phạm giới luật, truyền thuyết đó đã được lưu truyền từ rất lâu rồi và làm nên tên gọi “ Phật Nhảy Tường”...

Từ đó đến nay, phật nhảy tường không chỉ hấp dẫn bởi cái tên mà hơn hết đó là công dụng bồi bổ sức khỏe từ những nguyên liệu làm nên hương vị độc đáo này. Được nấu từ các loại cao lương mỹ vị như : Hải Sâm,Vi Cá, Bào Ngư, Sâm Hoa Kỳ,…. Phật nhảy tường là tinh túy của các loại thực phẩm từ thiên nhiên mang những giá trị dinh dưỡng tốt cho cơ thể, đặc biệt có tác dụng tốt trong việc phục hồi sức khỏe cho người bệnh. Theo các tạp chí sức khỏe, Hải Sâm có giá trị tốt trong việc trị suy nhược thần kinh, bổ thận, nhuận trường và đặc biệt có tác dụng ức chế tế bào ung thư. Bên cạnh đó, Vi Cá Mập vừa là loại thực phẩm bổ dưỡng cao cấp vừa được coi là thần dược nhờ vào chất Chondroitin có trong sụn vi cá mập thường được chế biến thành những thuốc có tác dụng: Chữa trị các bệnh về xương khớp,

Mở cửa 7 ngày, 9:00AM-6:00PM

Chữa các bệnh về mắt và bồi bổ cơ thể.

Thêm một nguyên liệu quý nữa trong “Phật Nhảy Tường” là Bào Ngư. Trong Bào Ngư có chứa, vitamin B1, B2, khoáng chất và nguyên tố vi lượng, chất đạm ….. Chất đạm từ bào ngư có đủ 19 loại axit amin thiết yếu cho cơ thể ở lượng mức tương đối cao như Threonin; Isoleucin; Valin và axit glutamic. Ngoài ra, Bào Ngư còn là vị thuốc độc đáo trong cả Đông và Tây y, giúp sáng mắt, trị ho và tăng cường sinh lực cho nam giới Với tác dụng tăng thể lực, tăng trí nhớ, chống stress, bảo vệ và tác động lên hệ miễn dịch giúp chống viêm, bảo vệ tế bào chống lão hóa, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Sâm Hoa Kỳ cũng là một nguyên liệu quý góp phần tạo nên hương vị của món ăn phật nhảy tường. Phật nhảy tường là sự kết hợp tinh túy của những nguyên liệu quý được tiềm trong 3 ngày. Vì thế, những chất bổ dưỡng được hòa quyện vào nhau tạo nên vị ngọt thanh khiết và vị ngon độc đáo của món ăn..

Tel:

9877 7697

Chúng tôi tại đây!

17 Mahoneys Rd Forest Hill 3131

Tiệm thực phẩm bán sỉ và lẻ

VINCENT VEGETARIAN FOOD

353 Barkly Street, Footscray VIC 3011 Tel: 9325 1188 Mobile: 0412 517 388 Xem thêm chi tiết tại website: www.vincentvegetarianfood.com

Chúng tôi chuyên bán đủ loại đồ ăn chay 100% và các loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe. THỰC PHẨM CHAY ĐÔNG LẠNH: Dim sims, Curry puffs, d Spring rolls, Buns, Mock ham, Chicken, Duck, Fish, Seafood and %. Sausage style products – Tất cả dành cho người ăn chay 100%. THỰC PHẨM CHAY KHÔ: Seaweed, Sauces, Condiments, Instant noodles, Konyaku products, TVP products. NHẬN CUNG CẤP tới các tiệm tạp hóa, Healthy Foods stores, Siêu thị, Nhà hàng, Đầu bếp tư, take away, khách sạn, chùa.

MỞ CỬA: Thứ Hai - Chủ nhật 9am-6pm

Huệ Trần sưu tầm

Giao hàng đến tận nơi!

70625-679/HTO/11

ĐẦU BẾP TỪ HONG KONG VÀ MALAYSIA ĐẾN • NHÀ HÀNG TÂN TRANG HIỆN ĐẠI • OUTDOOR DINING PHONG CÁCH ĐÔNG NAM Á CÓ PHÒNG VIP HOẶC PHÒNG HỌP RIÊNG BIỆT • NỘI THẤT THANH LỊCH, DỄ CHỊU • SÂN ĐẬU XE LỚN • UNDER NEW MANAGEMENT Hong Kong Chef’s Special Cua Tuyết hấp sữa, yoghurt và trứng

10% Off

Malaysia Chef’s

Cơm phần hàng ngày

8.50

$

đến cuối tháng 7/2011 áp dụng cho dinner và takeaway trước 7pm và sau 8pm

(trừ tối thứ bảy trước 6:30 pm và sau 8:30pm)

cơm phần/mì xào

Cơm gà C à Hải ải Nam Malaysia l i (Trưa & Tối)

Cá Ă Ăn Mừng Múa Bale Mừ Mú B l

Xin đặt trước sư phụ Jacky giới thiệu những món ăn đặc biệt và thơm ngon

Luôn có cá Marwong, Parrot fish, nghêu, bào ngư, cá chẽm, cua tuyết, tôm hùm, mud crab

Sư Phụ Kin từ Malaysia giới thiệu: Cari Đầu cá - Cari Cua

Cua Tuyết hoặc Cua Darwin hấp yoghurt hoặc xào Pate Ngỗng.

LOBSTER

1. Hảo Hạng với Phật Nhảy Tường 2. Bào ngư nguyên con từ $28 - $68 each

Booking:

9540 3017

68

$ Khe Sanh seafood restaurant

/POUND

Người phụ trách Daniel Cheng Trịnh Quốc Dũng danielofkhesanh@gmail.com Mob. 0433 776 558

FULLY LICENSED & BYO (WINE ONLY)

Ăn Trưa: Thứ Hai - Chủ Nhật: 11:00am - 3:00pm, Thứ Ba: Nghỉ nguyên ngày. Ăn Tối: Chủ Nhật - Thứ Năm: 5:30pm - 10:00pm, Thứ Sáu - Thứ Bảy: 5:30pm - 11:00pm

1/792-806 Heatherton Rd, Springvale South, VIC 3172 Tel: 03 9540 3017 • Fax: 03 9540 3424 • Facebook: khesanhseafoodrestaurant • www.khesanh.biz • Nằm trước mặt Sir Reception • Kế bên Seven Eleven.

70746-680/HTO/11

2. Bí dồi điệp khô nguyên con với sốt thịt cua và trứng cá

Giảm giá chỉ một tuần


24 MAGAZINE 168 • Friday, July 01, 2011

Bí quyết tạo hương vị món ăn T

Tiệm tạp hóa & Thực phẩm Á Châu

MỸ TÂM

m kiệ iều t ế Ti t nh thậ

hêm một chút nước cola vào gia vị ướp cho món thịt chiên, rán, nướng hoặc một chút xíu vào nước xốt, nước thịt hầm sẽ làm cho các món này đậm đà, ngon hơn. Có một số món ăn bạn cần vận các bí kíp nho nhỏ để tạo thêm hương vị đặc sắc và thẩm mỹ khi chế biến. Mời bạn tham khảo một vài món dưới đây:

Vì thế, bạn cần xả đông “khô” ở ngăn dưới trong tủ lạnh. Trước khi chế biến, tẩm ướp tôm với ít đường hoặc rượu gạo để tôm săn chắc hơn. Hãy nhúng tôm nhanh vào chảo dầu nóng sâu trước khi chiên hoặc rán tôm, thịt tôm sẽ săn chắc và bóng bẩy hơn.

Món bánh xếp

Cho một ít nước vào ngăn dưới cùng của lò trước khi nướng. Nước sẽ giúp hút hết khói và dầu mỡ đồng thời làm cho miếng thịt mềm. Hãy thêm nước cola vào gia vị ướp cho món thịt chiên, rán, nướng hoặc một chút xíu vào nước xốt, nước thịt hầm để làm khởi sắc hương vị của chúng. Quết nước cola trên thịt vịt nhiều lần trong lúc quay, nướng để có lớp da màu nâu óng ánh.

Bánh xếp ngon thường phải dùng đến trứng gà. Nhưng bạn có thể thay thế mỗi trái trứng gà trong công thức bằng một trong nguyên liệu như sau: 60 ml yaourt hoặc bơ fraiche, 1/2 trái chuối nghiền nhuyễn với một muỗng canh sữa, 60 ml nước xốt táo đặc. Trong mỗi trường hợp, rây vào 1/4 muỗng cà phê bicarbonatre soda vào bột mì. Nó sẽ tạo Hình minh họa phản ứng với axit trong vật liệu thay thế để tạo cấu trúc nổi phồng tương đương như khi dùng trứng gà. Hoặc bạn có thể thay bằng 2 muỗng canh đậu hũ non nghiền với 1 muỗng canh bơ hơ chảy và 1/2 muỗng cà phê bột nổi vào bột mì.

• Nhiều mặt hàng mới lạ • Giá cả phải chăng • Nhiều chỗ đậu xe thoải mái

70350-680/HTO/11

Món khoai tây chiên / nghiền

TIỆ TIỆM ỆM TẠP HÓA HÓ ÓA DUY NHẤT NHẤ ẤT tại Springvale South

Shop 11, 792-806 Heatherton Rd, Springvale Sth

Tel:

9548 5688

Muốn khoai tây chiên (hoặc chuối chiên) được giòn hơn, hãy phun một ít nước muối lên khoai tây hoặc chuối trong lúc chiên. Hoặcbạn có thể ngâm khoai tây mới cắt trong nước khoảng 5 phút để ráo nước trước khi chiên. Món khoai tây nghiền sẽ ngon và mịn hơn khi bạn rắc vào đó một ít sữa bột.

Tôm

Tôm ngon nhất là tôm được chế biến nhanh chóng ngay sau khi đánh bắt. Xả đông trực tiếp hải sản trong nước thường làm thực phẩm bị mềm nhão do các tinh thể nước đá đã phá vỡ một phần cấu trúc protein thịt.

Thịt nướng

Bánh mì chiên Để có miếng bánh mì chiên nóng giòn, thơm ngon bạn hãy cắt những mẫu bánh mì thành từng khối, cho thêm gia vị và chiên bằng dầu ôliu. Dầu ôliu giúp giảm bớt chất béo khi tiêu thụ. Sau đó, cho thêm tỏi, mắm muối, ngò tây và một ít phó mát chiên đến khi bánh mì vàng đều.

Bắp cải Để làm cho lá bắp cải mềm hơn khi dùng cho các món cuốn, hãy cho bắp cải vào ngăn đá tủ lạnh từ 1 giờ đến 2 ngày, sau đó rã đông. Cắt bỏ cuống bắp cải và rửa sạch. Lá bắp cải sẽ mềm hơn và bạn có thể tách chúng ra một cách dễ dàng, cho nhân vào giữa và cuốn lá cải lại. Có thể cắt bỏ cuống, trụng sơ bằng nước sôi có pha ít muối, sau đó chỉ việc tách từng lá ra và cuốn nhân tùy thích.. Huệ Trần sưu tầm

TEA + YUM CHA

70388-680/HTO/11

YUM CHA GIÁ ĐẶC BIỆT: từ 25/06 - 31/08/2011

China T - Cairnlea

Cairnlea Town Centre, Shop 5, 100 Furlong Rd, Cairnlea VIC 3023

8361 8868

Tel: (03)

Thứ Ba - Thứ Sáu: 12pm - 3pm • Thứ Bảy - Chủ Nhật: 11:30am - 3pm

$

Đặc biệ t

5

Tất cả D im

YUM

Steam CHA & Fried

Dim Sim

Sim do đ ầu bếp H ongKon g làm.


MAGAZINE 168 • Friday, July 01, 2011 25

Online eNews: www.viet-times.com.au

Xin giới thiệu tiệm thực phẩm mới khai trương:

Shop Sho op 2 2, 2 23A 3A Douglas Douglas S St, t N Noble oble P Park ark • Tiệm thực phẩm ngay trung tâm Noble Park • Đầy đủ các loại thực phẩm cần thiết hàng ngày cho người Á châu, đặc biệt là người Việt

Hình minh họa

Món mắm chưng thịt ba chỉ

X

in giới thiệu tới các bạn món mắm chưng thịt ăn với cơm đặc biệt. Cùng bắt tay vào làm nhé!

Nguyên liệu

400 gram thịt ba chỉ (ba rọi); 50 gram mắm tôm khô; 2 củ hành khô hoặc 1 củ hành tím cỡ vừa; 1 mẩu gừng nhỏ; ½ củ sả; 2 – 3 thìa nước hàng (chưng từ 1 thìa đường); Dầu ăn; Nước mắm, gia vị, đường, tiêu, ớt.

Cách làm

1. Mắm tôm pha loãng với chút nước và 1 thìa đường. Tầm ½ bát con ăn cơm là vừa. Ở nhà nếu dùng mắm tôm dạng nước thì bạn chỉ cần pha với đường thôi. 2. Lấy 1 củ hành khô mang đi bóc vỏ và thái lát mỏng. Đun nóng 1 thìa con dầu ăn trong chảo. Phi thơm hành. Đến khi hành bắt đầu chuyển vàng thì đổ bát mắm tôm vừa pha vào. Chưng lửa vừa cho sôi liu riu tầm 1-2 phút (vừa chưng vừa khuấy đều). Đổ ra bát, để nguội. Thịt ba chỉ rửa sạch, thấm khô, xắt thành miếng mỏng vừa ăn. Ướp thịt với mắm tôm

N

• Giá cả luôn đặc biệt hơn các nơi khác • Luôn có người phục vụ tận tình • Đủ các loại gạo thơm ngon, giá rẻ • Các mặt hàng thực phẩm chất lượng cao

vừa chưng, 1 thìa café gia vị, nước hàng. Bọc kín. Nếu trời mát thì để ngoài trời khoảng 5-6 tiếng, không thì cho vào tủ lạnh cũng được. Nếu để qua đêm được thì càng ngon. 3. Bóc vỏ và băm nhỏ củ hành khô còn lại. Gừng xắt lát mỏng, thái chỉ (gừng không nên cho quá nhiều, dùng khoảng 4-5 lát thôi). Sả bằm nhỏ.

Giá rẻ, chỗ đậu xe thoải mái, hàng chất lượng!

4. Làm nóng 1 thìa café dầu ăn trong chảo (cho thật ít dầu ăn thôi, vì thịt ba chỉ cũng nhiều mỡ rồi). Cho hành khô vào phi thơm. Tiếp theo cho gừng vào đảo cùng hành ở lửa to trong khoảng 1 phút. Tiếp theo đổ thịt đã ướp vào chảo. Để lửa to, rang thịt đến khi thịt săn tương đối thì cho nốt sả vào. Nếm lại, nếu thiếu mặn thì cho thêm nước mắm, thiếu ngọt thì cho thêm đường (tùy khẩu vị của các bạn). Rang tiếp ở lửa to đến khi nước cạn, thịt săn và chín vàng đều (thơm nức mũi).

Tại sao cần phải shop ở Noble Springvale trong khi tại ry? oce Gr m Lâ c Trú có Park

Và thế là bạn đã có món thịt ba chỉ chưng mắm mang hương vị đậm đà cho buổi cơm gia đình thêm ngon.

Mọi chi tiết xin liên lạc:

Huệ Trần sưu tầm

0413 152 683

ng à h hà

đã tưng bừng khai trương tại Footscray (Nằm trong THƯƠNG XÁ TÂY ĐÔ)

MIỄN PHTÍ NƯỚC NGỌ

trong tháng đầu khai trương!

Đặc biệt các món ăn của Công Tử Bạc Liêu như:

• • • • •

Bún mắm Bún vịt chua ngọt Bánh tằm bì Bánh tằm xíu mại Mì khô phá lấu

• • • • •

Cháo gỏi vịt Lẩu dê Lẩu “Hai lúa” Canh chua cá kho tộ Lẩu đồ biển

Nhà hà ng

CÔNG TỬ BẠC LIÊU

70603-680/HTO/11

Ngoài ra còn có đầy đủ các loại chè, sinh tố, nước giải khát và cà phê!

Shop 4, 62 Nicholson St, Footscray VIC 3011

Tel: (03)

9004 2013


26 MAGAZINE 168 • Friday, July 01, 2011

ING DOI - NHÀ HÀNG DƯỚI CHÂN ĐỒI Nhà hàng đồ Thái - All You Can Eat

Ing Doi Thai Restaurant ở Collingwood mang lại hương vị độc đáo của ẩm thực Thái Lan, đặc biệt là của vùng đồi núi Chiang Mai, cho thực khách Việt Nam.

T

ối thứ sáu. Nhà hàng Ing Doi Thai khá bận rộn. Trước đó, chúng tôi điện thoại đặt bàn và được thông báo bữa ăn tối được chia làm hai đợt do lượng khách quá đông. Đợt đầu bắt đầu từ 6 giờ và đợt hai từ 8 giờ tối. Chúng tôi chọn lượt ăn tối thứ hai. Nằm trong căn nhà kiến trúc cổ, Ing Doi Thai có vẻ như không được rộng rãi lắm. Và giữa vùng Collingwood và Richmond đất quý như vàng này, Ing Doi Thai có thể thuộc loại lớn. Cách bày trí không mang đậm chất truyền thống Thái Lan lắm, nhưng thức ăn lại mang đầy màu sắc của đất nước này.

Bốn người chúng tôi chọn ăn buffet với giá $29.90 mỗi người. Cách phục vụ buffet ở đây khác hẳn các nhà hàng khác: Thức ăn không bày sẵn trên bàn buffet, bạn phải tự chọn món mà mình thích trên thực đơn buffet và người phục vụ sẽ mang ra. Người phục vụ luôn miệng khuyến cáo: “Quý vị có thể gọi tất cả các món mình thích. Nếu không ăn hết, quý vị sẽ trả tiền phạt.” Lời khuyến cáo đó có làm mọi người e dè một chút. Chúng tôi chọn bánh curry puff, gà ghim và bò ghim saté làm món khai vị.

Món gỏi đu đủ som tum với ba khía cay xé, nhưng ai cũng thích. Món súp tomyum goong với vị chua cay từ sả, hương lá và nước cốt trái chanh xanh làm mọi người thêm ngon miệng. Tôi chọn riêng cho mình súp tom kha gai với thịt gà nấu trong nước cốt dừa, có vị chanh xanh và riềng. Không thể nào là hương vị chánh gốc nhưng theo tôi đó là những món Thái ngon nhất ở Melbourne. Pad Thai – hủ tiếu xào kiểu Thái Lan – là món chính đầu tiên. Rồi sau đó là món càri vịt gang ped nấu với thơm và cà chua và món càri xanh nấu với thịt gà. Hai món nướng được chọn: moo yang là thịt heo nướng với sốt mật ong, nước tương và tiêu; còn gai yang là món mực nướng kiểu Thái. Mọi người có vẻ không thích món heo nướng vì mùi heo còn khá nồng. Riêng món mực nướng được thưởng thức nhiệt tình… Một trong bốn người rời bàn. Còn lại ba người, chúng tôi chọn món tráng miệng: bánh chuối nếp và kem. Ai cũng ngại với khuyến cáo bị phạt. Đĩa đầu tiên nháy mắt hết. Cảm giác thèm và ngon miệng. Thế là, chúng tôi phải gọi người thêm hai lần và tổng cộng là… năm đĩa bánh chuối nếp và kem!

Ing Doi Thai là nhà hàng do gia đình quản lý. Họ đến từ Chiang Mai – vùng đất phía Bắc của Thái Lan. Ken – chủ nhân của nhà hàng – nói khi ở Chiang Mai, nhà họ ở sát đồi núi của vùng này. Ing Doi trong tiếng Thái có nghĩa “sát những ngọn núi”. Và Ken và gia đình đã chọn cái tên này cho nhà hàng của họ ở Collingwood. Ngẫu nhiên, nhà hàng lại nằm ở vùng trũng thấp trên con đường Victoria Parade ở Collingwood. Ken nói anh và gia đình luôn mong mang lại cho thực khách những cảm giác tinh tuý nhất của ẩm thực Thái Lan, đặc biệt là vùng đất Chiang Mai của họ. Ricky Hồ

73 Victoria Pde, Collingwood VIC 3066 Tel:

(03) 8415 0161

/per head Thai Cuisine Buffet - All You Can Eat


MAGAZINE 168 • Friday, July 01, 2011 27

Online eNews: www.viet-times.com.au

Hình minh họa

Món gỏi tôm thịt chua ngọt Nguyên liệu:

1 lạng thịt nạc vai; 6 con tôm lớt tươi; 1 củ cà rốt; 1 trái dưa chuột; ½ củ hành tây; 1 muỗng đường, 1 muỗng dấm, 1 muỗng nước mắm; 2 trái ớt, 2 nhánh tỏi; Rau răm, rau húng bạc hà.

Thực hiện: Hành tây thái mỏng theo chiều ngang. Ngâm trong bát nước lọc có pha dấm cho bớt hăng. Cà rốt gọt vỏ, nạo sợi. Dưa chuột rửa sạch, để nguyên vỏ nạo sợi (chỉ nạo đến hết phần thịt, không nạo phần hạt).

Tôm luộc chín, bóc vỏ, cắt đôi con tôm theo chiều dọc. Thịt nạc vai luộc chín, thái chỉ.

CÔNG TY NHẬP KHẨU & BÁN LẺ

Chuẩn bị nước mắm chua ngọt: tỏi đập dập, ớt băm nhỏ. Hòa tan mắm, đường, dấm với tỏi, ớt đã băm. Bày tôm, thịt, hành tây, dưa chuột, cà rốt, lá rau răm, lá húng bạc hà theo vòng tròn, ở giữa để chén nước mắm chua ngọt. Khi ăn bạn rót nước mắm chua ngọt lên đĩa, trộn cho đều. Gỏi tôm thịt ngoài việc đổi món trong bữa ăn hàng ngày có thể dùng làm món khai vị trong các bữa tiệc nữa: Màu sắc bắt mắt, hương vị chua ngọt dễ ăn của gỏi tôm thịt sẽ làm cho bữa tiệc nhà bạn thêm phần hấp dẫn và ngon miệng hơn.

• Các loại thực phẩm Á châu • Đồ dùng nhà bếp 23-24 Kempson Court, Keysborough 3793 • Các vật dụng gia đình ĐẠI HẠ GIÁ VÀO CUỐI TUẦN Website: www.neweastland.com.au

NEW EASTLAND P/L

Cô Tư Viet Times

Nhà hàng Tân Lạc Viên Shop 2, 310 Springvale Rd Springvale (cạnh Safeway)

9558 4277

• Khung cảnh thanh lịch • Thực đơn hấp dẫn • Ngon không chê được

Tel:

(03) 9798 5800

9:30AM - 5:30PM

MỞ CỬA 7 NGÀY TRONG TUẦN!

70304-679/HTO/11

Với món gỏi tôm thịt bữa ăn sẽ nhẹ nhàng hơn; vị chua, ngọt, cay sẽ kích thích vị giác, giảm cảm giác chán ăn thường thấy trong những ngày cuối tuần.

10% off

Đến hết tháng 7/2011 Chỉ áp dụng cho dinner ay. Không áp dụng cho take aw

ĐẶC BIỆT trong tháng 7

Các món cua độc đáo chỉ có tại Tân Lạc Viên

Cua tươi xào bún tàu

Tôm Hoàng Kim

$16

/tô 60149-680/HTO/11

Bánh canh cua tươi nổi tiếng hơn 20 năm, từ Sài Gòn tới Melbourne

Tôm rang gan ngỗng Đầu bếp từ Hong Kong giới thiệu:

- Cá chẽm gừng hành - Tôm hùm xào XO - Nghêu xào XO - Lẩu dê thượng hạng...

Ngoài ra, còn có các món ăn gia đình như: canh chua - cá kho tộ, các món đồ xào... Thực đơn đặc biệt cho các dịp hội họp, liên hoan, sinh nhật ...

Cua lột Hoàng Kim Cua hấp BIA

Món cua được giới thiệu trong Liên hoan Ẩm thực Melbourne Food & Wine Festival 2011.


28 MAGAZINE 168 • Friday, July 01, 2011

Global Green Vegetarian Food 105 South Road, Braybrook VIC 3019 • Tel/Fax: (03) 9939 8566 Open Hours: 9am - 6pm / 7 days Phương tiện giao thông công cộng: Đi xe bus 216, 219 www.globalgreenvegetarian.com.au

BÁN SỈ VÀ LẺ THỰC PHẨM CHAY & THUẦN CHAY DINH DƯỠNG: Đồ đông lạnh, đồ khô, tương, gia vị chay...

giá Giảm

15O% FF

up to

• Giao hàng tận nơi cho chùa, nhà hàng, food carerers, take away, tiệm tạp hóa...

Hình minh họa

70616-679/HTO/11

Char Kway Teow - "mì chiên khô"

Tiệm bánh Phú Cường 27 Alfrieda Street, St Albans VIC 3021 Tel: 9310 9218 Mob: 0434 275 165

• Bánh cưới • Bánh ngọt • Thức ăn nóng • Bánh ít trần • Rau câu

70723-675/HTO/11

Đặc biệt nhận đặt: • Bánh sinh nhật • Bánh mì • Khô bò (home made) • Bánh bột lọc • Chè xôi đủ loại

Nhận làm bánh cho tất cả các dịp lễ lạt!

C

har Kway Teow nghĩa là "mì chiên khô", một món ăn nổi tiếng và được yêu thích ở Singapore. Char Kway Teow thường được xào với thịt, tôm, sò và nguyên liệu như trứng, giá đỗ, xúc xích…

Thực hiện:

Char Kway Teow trước đây được xem là món ăn chỉ dành cho giới lao động, người nghèo bởi giá rẻ, dễ ăn và đầy đủ chất dinh dưỡng. Theo thời gian, người ta đã cải tiến, bổ sung thêm nhiều các loại rau thịt mỗi khi chế biến nên ngày nay Char Kway Teow trở thành món ăn được yêu thích, hấp dẫn khách du lịch nhất tại Singapore. Khi đến đảo quốc sư tử này, bạn có thể thưởng thức Char Kway Teow ở khắp nơi, từ các nhà hàng sang trọng cho tới những quán cóc ven đường. Một công thức phổ biến để nấu Char Kway Teow như sau:

Tiếp tục phi thơm 2 muỗng canh tỏi, xào rau cải khoảng 2 phút, cho phở vào xào thêm 2 phút nữa. Khi rau và phở gần chín, tiếp tục đập trứng vào xào chín. Trước khi tắt bếp cho giá đỗ, hành lá vào đảo đều. Trộn hỗn hợp này với tôm + xúc xích + nước mắm + xì dầu + ớt. Ăn nóng.

Nguyên liệu: (cho 5 người ăn)

1 kg sợi phở khô, 4 muỗng canh tỏi (bằm nhỏ), 350g giá đỗ, 6 cây hành lá cắt khúc, 300g cải xanh, rửa sạch, cắt khúc, 2 cây xúc xích (cắt lát mỏng), 300g tôm lột vỏ, 5 trứng gà, 4 muỗng canh nước mắm, 5 muỗng canh

Mở cửa 7 ngày: 7 AM - 7 PM

Cửa hàng thực phẩm HÀN QUỐC, NHẬT BẢN VÀ TRUNG QUỐC

Thực phẩm Hàn Quốc đáng tin cậy: Nhiều loại sản phẩm - Giá rẻ bất ngờ!

xì dầu, 3 trái ớt đỏ, 8 muỗng canh dầu.

Ngâm sợi phở khô trong nước ấm khoảng 10 phút cho mềm, vớt ra để ráo nước. Phi thơm 1 muỗng canh tỏi, trút tôm xào chín với chút nước mắm cho đậm đà. Cho ra dĩa để riêng.

Với món Char Kway Teow này – các đầu bếp trong mỗi nhà hàng hay quán ăn ở Singapore có thể tự nghĩ ra nhiều công thức chế biến khác nhau, thay vì nấu với tôm họ có thể thêm các loại thịt, hay hải sản cho hợp khẩu vị của nhiều người. Xì dầu cũng có thể được thay thế bằng nước mắm để sợi phở vẫn trắng trong và món ăn trở nên hấp dẫn hơn. Hồng Hà sưu tầm

SPECIAL COUPON

dành cho khách hàng của báo Viet Times.

Giảm 10% 10/06/2011

Có điều kiện áp dụng

Shin Noodle, Neoguri, Cold Noodle... Các loại thực phẩm Á Châu như: • Japanese Miso, Snacks, Ice Cream... • Chinese seasoning, Noodle...

Mở cửa: 8:30 Sáng - Khuya Kimchi!! Cabbage, Radish, Spring Onion & Side Dishese!

Korean BBQ Meats

527 Elizabeth St, Melbourne VIC 3000 (Kế bên chợ Victoria) Korean Soju beer

Korean Snack

Tel: 03

9329 8242


MAGAZINE 168 • Friday, July 01, 2011 29

Online eNews: www.viet-times.com.au

Seoul. Khách tham quan không chỉ được sống trong không khí của bộ phim mà còn sẵn sàng bỏ ra vài chục đô la thử mặc đồ truyền thống (hanbok), học nấu ăn từ các "đầu bếp hoàng cung" và tham gia các trò chơi dân gian.

Hình minh họa

Dae Jang Geum - ảnh hưởng văn hóa và ẩm thực từ điện ảnh

N

ếu bạn là người yêu thích phim bộ Hàn Quốc, chắc bạn không thể nào quên hình ảnh nàng Dae Jang Geum tài hoa và xinh đẹp. Bộ phim mang tên nhân vật nữ chính, còn có tên là Báu vật Hoàng cung. Tại các tiệm video ở Australia và các nước có người Việt sinh sống, bộ phim này còn có tên Nước mắt Đại Trường Kim. Tuần trước, Quỹ Ẩm thực Hansik của Hàn Quốc đã loan báo sẽ thực hiện phiên bản Dae Jang Geum cho màn ảnh rộng và công chiếu vào năm 2013.

Dae Jang Geum do đài MBC lên sóng từ tháng 9/2003 tới tháng 3/2004 đạt tỷ suất bạn xem đài lên tới 50% và trở thành một trong những bộ phim truyền hình ăn khách nhất lịch sử Hàn Quốc. Dae Jang Geum kể về cuộc đời của nữ y (bác sĩ) tài năng Dae

Jang Geum xứ Cao Ly thời Joseon. Từ một cung nữ trong ngự thiện phòng (nhà bếp của hoàng cung), Dae Jang Geum đã phấn đấu, vượt qua nhiều cản trở để trở thành một danh y, được nhà vua vô cùng quý mến. Bộ phim cổ trang này cũng đề cao văn hóa truyền thống, đặc biệt văn hóa ẩm thực của xứ sở kim chi với những mô tả chi tiết về dược thảo học và nghệ thuật ẩm thực cung đình của triều đại Joseon. Bộ phim đã vượt ra khỏi biên giới Hàn Quốc, lan tỏa ảnh hưởng ở nhiều nước châu Á và nhiều châu lục khác. Dae Jang Geum đã làm mê mẩn hàng chục trái tim của khán giả màn ảnh nhỏ. Sau thành công vang dội của Dae Jang Geum, kênh truyền hình MBC quyết định giữ lại toàn bộ trường quay, biến nó thành một công viên văn hóa ở ngoại ô

phim cho các nhà sản xuất đồ chơi trẻ em, các sản phẩm búp bê Dae Jang Geum và bộ truyện tranh cùng tên phục vụ bạn đọc nhỏ tuổi… Nhiều nhà hàng Hàn Quốc, tại Việt Nam cũng như nhiều nước khác, cũng lấy tên là Dae Jang Geum.

Nhận thấy tiềm năng của công viên này, Chính phủ Hàn Quốc đã bỏ tiền ra mua lại toàn bộ khu Dae Jang Geum, và xây dựng nó thành "át chủ bài" trong chiến dịch truyền thông cho du lịch quốc gia. Ngày nay, trên các ấn phẩm quảng bá du lịch Hàn Quốc thường có hình ảnh Dae Jang Geum và công viên mang tên nhân vật này. Ngay cả đảo Jeju, vốn trước kia nổi tiếng với phong cảnh tự nhiên lãng mạn, nay đều được "gán" thêm một dòng "nơi quay cảnh nàng Dae Jang Geum học nghề y". Dae Jang Geum đã thực sự mang đến cho màn ảnh nhỏ Hàn Quốc một cơn bão hâm mộ mà “dư chấn” vẫn còn cho đến tận ngày nay. Ðã có nhiều cơn sốt thú vị xảy ra ở nhiều nơi, không chỉ tại Hàn Quốc như: món ăn cung đình, uống thuốc nam, nói giọng Triều Tiên xưa. Nhiều gia đình khi xem phim đã biết quan tâm đến việc ăn uống như thế nào để có lợi cho sức khỏe. Chuyên gia đầu bếp Han Bok Ryo - người đảm nhận vai trò thực hiện các món ăn và đóng thế cho nhiều diễn viên trong các cảnh xắt rau, thái thịt đã trở thành đầu bếp nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Trường dạy nấu ăn truyền thống của bà luôn là địa chỉ tin cậy với số lượng học viên đăng ký không kịp xếp lớp. Từ thành công của bộ phim, rất nhiều sách dạy nấu ăn đã ra mắt dành cho fan của Dae Jang Geum như: Những món ăn tốt cho sức khỏe theo công thức Dae Jang Geum, Bí quyết nấu ăn của Dae Jang Geum, 100 món ăn dành cho vua chúa ngày xưa và công thức nấu. Với hình tượng Dae Jang Geum, các nhà làm phim còn bỏ vào túi số tiền bán bản quyền khai thác hình ảnh nhân vật

MELBOURNE TOUDARI

Hình minh họa Không chỉ gom được số doanh thu bất ngờ, bộ phim Nàng Dae Jang Geum còn thu được nhiều cái lợi khác, lớn hơn nhiều so với số tiền triệu USD đã đạt được. Đó là đã tiếp thị rất hiệu quả cho văn hóa truyền thống Hàn Quốc, đặc biệt là những tinh hoa của văn hóa ẩm thực. Bộ phim cũng là lời khẳng định của các nhà làm phim Hàn Quốc: phim Hàn không chỉ có lãng mạn, ung thư, máu trắng… mà còn nhiều đề tài mới mẻ và rất sâu sắc như Nàng Dae Jang Geum vẫn đang tiếp tục được khai thác. Chính tài năng diễn xuất và vẻ đẹp dịu hiền với ánh mắt long lanh như biết nói của Lee Young Ae đã tạo nên thành công cho bộ phim Dae Jang Geum. Sau vai diễn thành công này, sự hâm mộ của công chúng trong và ngoài nước dành cho cô tăng gấp bội. Cô giành được các giải thưởng danh giá do chính phủ Hàn Quốc, các liên hoan phim trong và ngoài nước trao tặng… Cô cũng là gương mặt đại diện quảng cáo cho nhiều sản phẩm của Hàn Quốc. Song Hảo

EVENT sau 9pm Tầng 1 & tầng 2

Nơi được các gia đình yêu thích!

Rượu Soju

$11

Tầng 2: BBQ và lẩu

Tầng 1: miến, thịt heo nướng & thịt bò nướng y Mở cửa 7 ngà

t Victoria Marke

City Mart

Giờ mở cửa: 6pm đến khuya

260 Victoria St, North Melbourne Tel: (03) 9329 5556

70278-668/HTO/11

e o u rn M e l b a ri Toud


Vietnamese Community Weekly Newspaper

These businesses can be found online at: www.viet-times.com.au/directory

Điện thoại:

9792 3675 Fax:

TRADE & SERVICES 30

Hãy thanh toán bằng Credit Card! Khi đặt quảng cáo, bạn có thể thanh toán bằng:

An toàn, uy tín, bảo mật và thông dụng.

30

Rất nhanh chóng, dễ dàng và hiện đại nhất.

Australian Vietnamese Women’s Association

   

Quý chủ nhân muốn tìm người làm việc cho thương vụ hay hãng xưởng của mình, xin quý vị liên lạc với nhân viên Nhân Dụng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm người có đầy đủ khả năng, kinh nghiệm phù hợp với công việc quý vị đang cần. Chương trình phục vụ của chúng tôi hoàn toàn MIỄN PHÍ. Muốn biết thêm chi tiết về các công việc bên dưới đây, xin quý vị liên lạc với: Cô: Anh Thư / Anh: Quang Minh Điện thoại: 9428 9078 30-32 Lennox St, North Richmond Email: employment@avwa.org.au Anh: Hoàng Hải/ Anh: Lý Hùng Điện thoại: 9396 1922 Lầu 1, 144 Nicholson St, Footscray Website : www.avwa.org.au • Hội Phụ Nữ Việt Úc đang cần tuyển 2 nhân viên chăm sóc tại gia (Home Care Workers) làm việc ở vùng miền Đông Melbourne. Ứng viên xin việc cần có kinh nghiệm

làm việc, chứng chỉ cấp III về Chăm sóc người Cao niên (Certificate III in Aged Care), có hạnh kiểm tốt (Police check). Nói và viết khá tiếng Anh, biết thêm tiếng Hoa là một lợi thế, có xe để đi làm. Việc làm công nhật, giờ làm việc linh động, lương trả theo quy định. • Công ty chuyên chở thực phẩm vùng Deer Park đang cần tuyển 2 tài xế lái xe tải (Truck Drivers). Người xin việc cần có bằng lái xe tải hạng trung (Medium Rigid Driver Licence), có sức khỏe tốt, biết rành đường xá Melbourne và các vùng lân cận và biết sửa xe là một lợi thế. Việc làm ổn định, toàn thời (5-6 ngày/tuần). Có thể bắt đầu ngay, lương trả theo kinh nghiệm. • Hãng sản xuất thực phẩm vùng Brunswick đang cần tuyển 1 Trợ lý sản xuất (Production Assistant). Người xin việc cần có tối thiểu chứng chỉ cấp I và II về an toàn thực phẩm (Certificate I&II in Food Handling), có kinh nghiệm lấy hàng theo đơn

30-32 Lennox St, North Richmond - VIC 3121 (03) 9428 9078 - Fax: (03) 9428 9079 Email: info@avwa.org.au Website: http://www.avwa.org.au

đặt hàng, quản lý kho, biết sử dụng các phần mềm vi tính như: ERP, Excel, Word, MYOB và Outlook. Nói và viết khá tiếng Anh, tiếng Việt, có kiến thức về thực phẩm là 1 lợi thế. Việc làm toàn thời, lương trả theo kinh nghiệm.

lương trả theo thương lượng.

Delivery Driver). Người xin việc cần có kinh nghiệm làm việc tại kho hàng, có bằng lái xe tải hạng trung và xe nâng (MR & Forklift Licences). Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, biết rành đường xá ở Melbourne và các vùng lân cận. Việc làm toàn thời,

• Hãng may vùng Yarra và Oakleigh cần tuyển 3 thợ may tại gia (Homebased Sewing Machinists). Người xin việc cần có kinh nghiệm may, có máy may để lãnh hàng về may tại gia. Việc làm công nhật, lương trả theo sản phẩm.

• Xưởng sản xuất đồ nội thất vùng Campbellfiled cần tuyển 2 thợ lắp ráp (Furniture Assemblers). Người xin việc cần có kinh nghiệm làm việc, không cần Anh ngữ, có sức khỏe tốt và xe để đi làm. Công • Xưởng sản xuất đồ nội thất vùng việc toàn thời, từ 7 giờ sáng đến 3 Preston cần tuyển gấp 1 thợ cưa và giờ 30 chiều, có thể bắt đầu ngay, 1 thợ lắp ráp (Furniture Sawyer and lương trả theo kinh nghiệm. Assembler). Người xin việc không • Công ty sửa chữa và mua bán cơ cần có kinh nghiệm làm việc, không giới đang cần tuyển gấp một thợ cần Anh ngữ, có sức khỏe tốt và xe sửa xe máy dầu (Diesel Mechanic). để đi làm. Công việc toàn thời, có Người xin việc cần phải có kinh thể bắt đầu ngay, lương trả theo nghiệm sửa xe máy dầu, không kinh nghiệm. cần Anh ngữ. Việc làm toàn thời • Hãng sản xuất thực phẩm vùng hay bán thời, ổn định, làm việc Brunswick đang cần tuyển 1 nhân vùng Braybrook, lương trả theo viên kho hàng/giao hàng (Storeman/ kinh nghiệm.

ALARM - ĂNGTEN – THỢ ĐIỆN

Liên lạc ngay với

Paul Mittersteiner để có giá tốt nhất!

ĐIỆN LẠNH TNT

Liên lạc: Đạt Nguyễn 0403 360 636

Lic No. : 51148

Chuyên lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống lạnh cho tư gia, văn phòng, shop, nhà hàng, hãng xưởng...

Chuyên lắp đặt:

60077-617/HTO/10

• Máy điều hòa không khí (split system) • Phòng lạnh (cool room) • Phòng đông lạnh (freezer room) • Tủ lạnh, tủ kem, tủ trữ thực phẩm, ...

BẢO ĐẢM - UY TÍN - TRÁCH NHIỆM Liên lạc Thành

Agrade: A3161J R.E.C: 13230

Muốn có giá rẻ, xin liên lạc ngay! 70222-669/HTO/11

0411 190 650

THỢ ĐIỆN

AdvDip Elec Engineering • Electrical License: D12596

• Kiểm tra an toàn các thiết bị • Hệ thống Ăngten cho digital TV và dụng cụ điện và điện tử. • Plasma and LCD TV • Gắn alarm system cho nhà 1 tầng • Door bell intercom • Cài đặt và sửa chữa mạng máy tính • CCTV camera & alarm system • Lắp mới hay tháo gỡ các loại máy Đặc biệt!!! lạnh cho nhà và shop

Chuyên sửa chữa:

Điện - Máy lạnh Phone & Data

Lắp hệ thống báo động cho nhà một tầng

9974 3336

Tel: Fax: 9974 3716 • Mob: 0414 840 851 Email: psmelec@alphalink.com.au

Giá $990 Hàng của Bocsh và Crow.

Joe’s Electrical

• Chuyên nhận sửa chữa điện nhà, hãng, shop • Rewirring nhà cũ Liên lạc Sơn • Gắn đồng hồ điện và safety Switch • Gắn ăng-ten, hệ thống báo động 0413 248 055 Mọi công việc đều có cấp giấy Safety Certificate!

Split System Air Conditioning

CHUYÊN SỬA CHỮA ĐIỆN NHÀ, HÃNG, XƯỞNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNGMÁY LẠNH

• Chuyên gắn máy Split System và máy trên tường • Nhận làm việc tất cả mọi vùng. Giá rẻ không ngờ! Bảo đảm 100% Licensed: Liên lạc Cường

Bảo đảm giá tốt nhất!

8307 2210

Liên lạcJoe:

0447 569 492

0430 190 518

Chuyên về điện gia đình, thương vụ & nhà xưởng HEATING AND COOLING SOLUTION DESIGNED - SALE - INSTALLATION SERVICE - REPAIR Ducted Heating/Ducted Air-Conditioning/ Evaporative Cooling/Split System • Hệ thống sưởi và mát toàn nhà hay văn phòng • Gọi ngay để được giá đặc biệt trong mùa đông • Tất cả công việc đều được bảo đảm(warranty) • Award Winning Workmanship

GIẢM GIÁ ĐẶC BIỆT cho nhà đang xây! Liên lạc Hoàng:

0468 716 838

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

www.viet-times.com.au REC 18759

• Switch an toàn • Hệ thống báo cháy • Switch board • Rewire • Intercom • Ăng-ten

• Underground main • Nâng cấp main capacity • Làm điện nhà mới • Hệ thống báo động • Extension

Mọi chi tiết xin liên lạc Nhâm Vo (Chris) Mob. Email: northwestet@optusnet.com.au

0404 037 522

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

CÂY CẢNH, BONSAI, LÀM VƯỜN CẮT CÂY SPRINGVALE, NOBLE PARK 70323-654/HTO/10

Muốn nhanh chóng?

www.viet-times.com.au

AUSTRALIAN VIETNAMESE WOMEN’S ASSOCIATION AVA MIGRANT TRAINING & EMPLOYMENT CENTRE +Ӝ,3+Ө1Ӳ9,ӊ7Ò&

EMPLOYMENT

SERVICE

36

Bán Xe Hơi Cũ ............................................... 36 Cần Người ...................................................... 36 Cơm Phần ...................................................... 36 Dạy Kèm ........................................................ 36 Dạy Guitar – Trống ........................................ 36 Du Ngoạn....................................................... 36 Đăng Ký Thương Vụ ..................................... 36 Kết Bạn Bốn Phương ..................................... 36 Hợp Tác Làm Ăn ........................................... 36 Hình Album ................................................... 36 Nhà Bán ......................................................... 36 Phim Người Lớn............................................. 36 Sức Khoẻ –Làm Đẹp ...................................... 36 Sang Thương Vụ ............................................ 36 Thuê Shop, Share Shop ................................. 37 Thuê Nhà, Share Phòng ................................ 37 Tìm Người Thân ............................................ 37 Truyền Hình Satellite..................................... 37 Water Tanks For Sale ..................................... 37 Video, Dvd, Băng Nhạc ................................. 37

9791 7863

Internet:

PO Box 2689 Dandenong North VIC 3175

70113-633/HTO/10

RAO VẶT

Xin ghi rõ tên, họ, địa chỉ và số điện thoại

classifieds@viet-times.com.au

Gửi quảng cáo qua bưu điện:

70291-674/HTO/11

Alarm - Ăngten – Thợ Điện .......................... 30 Cây Cảnh, Bonsai, Làm Vườn ....................... 30 Chỉ May, Len Đan .......................................... 31 Cửa Cuốn, Roller Shutter .............................. 31 Cửa Sổ – Cửa Chính ...................................... 31 Dọn Nhà – Chuyển Nhà................................ 31 Đổ Nền, Ủi Móng Nhà .................................. 31 Đưa Đón Phi Trường ..................................... 31 Dạy Nhạc ....................................................... 31 Dạy Lái Xe ...................................................... 31 Đám Cưới – Dịch Vụ ..................................... 31 Giặt Thảm ...................................................... 32 Handyman...................................................... 32 Hàng Rào – Cổng Sắt .................................... 32 Hồ –Thợ Hồ, Thợ Mộc, Sơn ......................... 32 Khoá – Thợ Khoá .......................................... 32 Kế Toán – Tài Chánh .................................... 33 Kiếng, Gạch Men ........................................... 33 Lò Sưởi – Máy Lạnh....................................... 33 Lót Gạch ........................................................ 33 Mái Nhà – Roofing ........................................ 33 Mái Hiên – Verandah..................................... 33 Màn Cửa – Curtains, Blinds .......................... 33 Máy Tính – Mực In........................................ 33 Nhà Bếp – Design & Install ........................... 33 Nhà Bếp, Tủ Âm, Phòng Tắm....................... 33 Ống Nước - Thông Ống Nghẹt ..................... 34 Phong Thuỷ – Bói Toán ................................. 34 Rangehood –Máy Hút Hơi ............................ 34 Sàn Gỗ, Trải Lót Sàn Gỗ................................ 34 Sắt Cho Nhà Và Hãng ................................... 34 Sơn – Trang Trí Nhà Cửa............................... 34 Thiết Kế Xây Dựng Nhà Cửa ........................ 34 Tiệm Bông, Tiệm Hoa.................................... 34 Vật Nuôi – Thú Nuôi .................................... 34 Vẽ Biển Quảng Cáo ....................................... 34 Xi Măng – Đổ Nền Nhà................................. 34 **** Dịch Vụ Người Lớn * ........................... 35

Từ 9.00am – 5:00pm

Suite 7, 4 St James Avenue

70288-671/HTO/11

quá dễ dàng!

Email:

70196-648/HTO/10

trên Viet Times

Gặp tại Springvale:

• Nhận cắt tất cả các loại cây lớn nhỏ. • Chúng tôi có máy lớn xay tại chỗ. • Làm việc 7 ngày, nhanh chóng và gọn.

Giá đặc biệt cho quý đồng hương Việt Nam! Liên lạc: QUANG 9547 4557 - 0421 826 000

60137A-640/HTO/10

Đặt quảng cáo rao vặt

VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

Giá $79/giờ TEL:

9310 1070 • 0403 046 998

Knit ‘n’ Purl

NHẬN DẠY XE TỰ ĐỘNG VÀ SỐ TAY

8 Mitford Pd, West Footscray

• Làm đường lộ, carpark và cầu cống • Đào, đổ nền nhà, garage, hãng xưởng • Làm drivewway với nhiều màu và kiểu khác nhau (100m2 trở lên) • Định giá và góp ý miễn phí

70318-651/RE/10

Các loại cửa cuốn nhôm cao cấp, điện tử, điều khiển tay hay tự động.

70053-643/HTO/10

Chuyên cung cấp các loại cửa gỗ chất lượng cao! (bán trực tiếp đến khách hàng)

0430 067 836

Miễn phí đo và khảo giá!

Xem thêm chi tiết tại website: www.doorstar.com.au

• Cửa bảo vệ • Cửa lùa • Lưới ruồi • Song sắt cửa sổ

9402 5782

www.northernshutters.com.au 50112-544/RE/8

“Bảo vệ tài sản của bạn”

Chuyên nghiệp về các loại cửa cuốn, giá hợp lý: • Chống nóng, lạnh • Bảo vệ tài sản • Chống ồn, ngăn gió • Điều chỉnh ánh sáng 18 Quinn Drive, Keilor Park VIC 3042

Jordan: 9336 0005 • 0413 708 238

Xin liên lạc: Thuận

Khảo giá miễn phí

FIRST PASS DRIVING SCHOOL

Tel: 9314 4702

• Nhận dạy bao, dạy giờ cho mọi trình độ, tất cả các dùng miền Tây • Có nhiều plan cho bạn chọn (5 tiết, 10 tiết or 20 tiết) + 2 lần thi ĐẶC BIỆT: Giảm giá cho học sinh, người thất nghiệp. HỌC SINH LẦN ĐẦU ĐẬU TRÊN 85%

Hướng dẫn FREE 32 câu luật và 28 câu computer

Muốn nhanh chóng? Hãy thanh toán bằng Credit Card! Khi đặt quảng cáo, bạn có thể thanh toán bằng:

An toàn, uy tín, bảo mật và thông dụng.

AUTO và MANUAL

459 456

Springvale - Melbourne - Airport Bus • Đưa đón quý đồng hương từ Springvale và các vùng phụ cận đến phi trường Melbourne • Làm việc 7 ngày trong tuần • GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG

ĐÁM CƯỚI – DỊCH VỤ

KARAOKE LƯU NIỆM • Thâu Karaoke giọng ca của mình vào CD lưu niệm với bạn bè • Sang các loại băng tape, video, camera film gia đình vào DVD • Bán và cho thuê dàn máy Karaoke • Thâu luyện giọng thi Idol Australia • Gởi CD đến các trung tâm băng nhạc • Nhận quay phim & chụp hình party/đám cưới & đám tang

DẠY NHẠC

Liên lạc: David 0423 495 813

Cách dạy đặc biệt, học ngay hiểu liền. Kết quả nhanh chóng. Chơi giỏi trong vòng 12 tuần lễ. FIRST LESSON FREE.

Tel: 9317 9899 Fax: 9317 9813 Mob: 0412 816 886

Vật liệu hảo hạng - Tay nghề tuyệt vời Chắc chắn sẽ làm quý khách hài lòng!

0401 155 171

Đặng Tuyển

ĐƯA ĐÓN PHI TRƯỜNG

Hãy gọi Claudio:

Vui lòng liên lạc:

• Hướng dẫn thi 32 CÂU LUẬT và bài thi trên máy tính “HAZARD PERCEPTION” miễn phí

*có điều kiện áp dụng

Xin liên lạc Hồng 0402 457 767 Hùng 0434 006 434

SECURIT Y DOORS

Nhận làm khắp mọi vùng MIỄN PHÍ ĐO VÀ KHẢO GIÁ Bảo hành 10 năm!

• Dạy bao: 25 giờ/3 lần thi = $1,350

Xin vui lòng liên lạc LINH NGUYỄN 0432

1A Meriton Place, Clayton South VIC 3169

Chuyên thiết kế, lắp đặt và sửa chữa các loại cửa:

• $25 cho giờ học đầu tiên + Miễn phí giờ học trước khi thi + Phí thi lại *

• Dạy các vùng lân cận: Carlton, Sunshine, Hoppers Crossing, Werribee, Broadmeadows, Bundoora Vic Roads.

Mob: 0403 349 455

Liên lạc

CỬA CUỐN WINDOW SHUTTERS

nhiều năm kinh nghiệm (Cert 3 & 4)

Công ty Công Chánh đầu tiên của người Việt tại Victoria, với những kỹ sư và thợ chuyên nghiệp đã làm nhiều năm với council đảm trách.

70604-675/HTO/11

CỬA CUỐN, ROLLER SHUTTER

Nam và Nữ huấn luyện viên

Công ty Công Chánh

Tất cả các công việc đều được bảo đảm.

179 Lonsdale St, Dandenong 3175

70162-642/HTO/10

TDL CONTRACTORS P/L

70186-647/HTO/10

Màu sắc đa dạng • Giá cả phải chăng

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

DRIVING SCHOOL

50232A-559/RE/6

Chúng tôi chuyên cung cấp các cửa sổ nhôm và thay các loại cửa: • Aluminium Sliding Windows • Awning Windows • Casement • Sliding Doors • Stacker Doors • Security Doors • Fly Screens • Bán các loại ổ khóa và phụ tùng cho cửa nhôm và Sliding Doors • Bán đủ size Angle nhôm

Liên lạc: 9799 3651 or 0401 863 433

70107-632/HTO/10

9 Warrick Avenue Springvale 3171 Tel: 9548 5960 Fax: 9548 0429 Liên lạc Hải Mob: 0432 780 380

KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ!

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CHỈ MAY, LEN VÀ DỤNG CỤ ĐAN SỢI

Tự động hay tự điều khiển

THUẬN

70330-657/HTO/11

CHỈ MAY, LEN ĐAN

Ph.

Chúng tôi chuyên về các dịch vụ ủi đất, san lắp mặt bằng, tháo bỏ, dọn dẹp sạch sẽ & tráng sân nền xi măng...

20313-608

11 Mahoneys Road Reservoir VIC 3073 (Melway ref: P8 H11) Tel: 9469 5026 • Fax: 9460 3059 • Mob: 0411 551 699 Email: orient_bonsai@hotmail.com • Website: www.orientbonsai.com.au

9793 3530

Liên lạc: Mob 0423 375 899 • Tel 8707 4968

70257-667/HTO/11

60191-629/HTO/10

Mở cửa 6 ngày/tuần, THỨ BA ĐÓNG CỬA Thứ Tư - Thứ Hai 10:00AM - 5:00PM

G & A BOBCAT SERVICES & TIPPER AND CONCRETE SERVICES

60247-645/HTO/10

Giảm giá 10%

Tận tâm - vui vẻ Học phí đặc biệt!

Dạy vùng Dandenong, Springvale, Burwood và các vùng lân cận.

Không có việc gì là nhỏ cả!

các mặt hàng • Chuyên bán sỉ và lẻ Giảm giá 10% -30% • Các loại cây cảnh, bình chậu các chậu cây cảnh và dụng cụ chơi cây cảnh • Nhận trang trí và gói quà • Đất trồng và đá sỏi • Bộ sưu tập các loại cây cảnh bonsai

Tel:

1300 30 77 39

L P

Nam: Huấn luyện viên với bằng cấp IV DIA, chuyên dạy số ttự động và giúp đỡ 32 câu luật vvà 28 câu luật lấy bằng P, dạy bao, dạy giờ, dạy theo luật GLS.

Liên lạc: Minh 0422 082 016 hay 9795 0707

Three: 0425 098 582 & Virgin 0466 526 693 www.tstdrivingschool.com

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

NHẬN NẤU TIỆC CƯỚI VÀ CHO THUÊ BÀN GHẾ • Cho thuê cổng cưới, mâm quả, rạp che, bàn ghế, lư hương, chân đèn, bảng vu quy và tân hôn

TRƯỜNG DẠY LÁI XE – TST

Instuctor nhiệt tình vui vẽ được đào tạo cấp bằng tại Úc Certificate IV in Road Transport & Driving Instruction Với chứng chỉ cấp 4 về luật giao thông, kỹ năng lái xe an toàn Nhận dạy các vùng Sunshine, Footscray, St Abans và lân cận Làm việc 7 ngày/tuần và dạy khi trời tối từ 7 giờ tới 11 giờ Liên lạc người dạy VĂN NGUYỄN

- 0466 434 755

• Nhận trang trí nhà đám cưới, đám hỏi

DẠY LÁI XE Driving School

70226-654/HTO/10

ORIENT BONSAI NURSERY

Toll Free Gọi ngay:

0431 536 421

ĐỔ NỀN, ỦI MÓNG NHÀ

Nhận làm loại kiếng cho nhà, cửa hàng, hãng xưởng. Tất cả mọi vùng. 70609-676/HTO/11

60147A-674/HTO/11

7 ngày/tuần Liên lạc An Ha: 0423 433 588

Xin liên lạc Trúc

Factory 2, 41 Halley Crescent Campbellfield VIC 3071

8511 4979 - 0417 667 858 Trường Dạy Lái Xe THU HIỀN

70059-644/HTO/10

• Nhận chuyên chở cho shop/cửa hàng • Nhận dọn nhà vào cuối tuần

ABN 51823004232

Hội chợ cây cảnh lớn nhất tại Melbourne!

(tối thiểu 2 giờ)

DỌN NHÀ

0422 838 769

THẾ CHƯƠNG

• Dạy bao, dạy giờ, dạy mọi trình độ • Nhiệt tình, vui vẻ, tận tâm • Ưu tiên học sinh, thất nghiệp • Vùng Clayton South, Springvale và lân cận

LIÊN LẠC

CỬA SỔ – CỬA CHÍNH

Nhận vùng Springvale , Noble Park và lân cận

• Trồng bông hoa và cây kiểng mới và cũ • Landscape, Consulting, vẽ kiểu... • Nhận chăm sóc vườn khi bạn đi oversea • Có hóa đơn cho bạn lấy lại thuế

Trường dạy lái xe

0466 438 864

• Tất cả các vùng Melbourne.

70334-667/HTO/11

70370-666/HTO/11

Tel: 9449 5274 Mob: 0412 288 476

Chuyên cắt cỏ - Làm vườn - Tỉa cây Dọn rác & chăm sóc vườn tược Liên lạc Vũ

• Nhận tất cả các công việc về dọn nhà, vận chuyển local, xuyên tiểu bang, làm việc mọi vùng. • Nhận đóng kiện và vận chuyển đàn piano, đồ cổ và bàn billiard • Nơi chuyên bán thùng đựng giá rẻ • Chuyên đổ rác và bỏ đồ cũ. 70640-680/HTO/11

60455-617/HTO/10

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề làm cửa cuốn. Để được đo đạc và khảo giá miễn phí! Xin gọi ngay Eric

0418 105 871

Muốn đạt kết quả tốt hãy gọi cô Thảo

VẬN CHUYỂN VÀ DỌN NHÀ

• Nhận trả bằng thẻ tín dụng

•Tỉa cây, đốn cây, lấy gốc •Dọn vườn, dọn rác •Làm Landscape - Retaining wall -Trồng cây kiểng

• Nhận dạy các vùng miền Tây • HLV có bằng Intructor cấp IV (4) • Nhiều năm kinh nghiệm • Dạy giờ hoặc day bao

70044-642/HTO/10

REMOVALS & STORAGE

• Chất liệu tốt nhất với tay nghề cao

TÀI TRỊNH LÀM VƯỜN

L/l Tài:

ALL VIC

• Chuyên làm cửa cuốn, cửa an toàn, lưới sắt, lưới ruồi • Cố vấn, phục vụ tận tâm, trung thực và thân thiện

PREMIUM DRIVING SCHOOL

60145A-675/HTO/11

0432 369 446 - 9512 5319

ROLLER SHUTTERS

70136-637/HTO/10

vùng Springvale và các vùng phụ cận. Liên lạc:

70613-677

Nhận cắt cỏ tỉa cây

Trường dạy lái xe

DỌN NHÀ – CHUYỂN NHÀ

60177-678/HTO/11

EXCLUSIVE

PHUNG’S LAWN MOWING HOME GARDEN SERVICE

9792 3675

Liên lạc Chị Huệ:

0422 069 248 31


9792 3675 CÔNG TY TRẢI THẢM & GIẶT THẢM

LT BUILDING PTY LTD • Sửa nhà shop, nới phòng, đóng vách, lót gạch, làm nhà tắm, thay bình nước nóng • Thông ống cống bị nghẹt • Xin giấy phép đổ Driveway, tráng nền xi măng

NHÀ - NHÀ HÀNG - VĂN PHÒNG

• Chuyên trải thảm, cung cấp mọi loại, từ việc nhỏ đến lớn

Chuyên dạy nấu ăn và làm đủ loại bánh • Nhận đặt bánh sinh nhật và bánh cưới. • Nhận đặt làm các món ăn Á Châu đặc sắc và bánh tây cho tiệc/party. • Nhà hàng trang trí lịch sự là nơi lý tưởng đãi khách cho mọi trường hợp (50 chỗ ngồi) với các món ăn Hoa - Nhật - Việt độc đáo và có karaoke. • Phía sau nhà hàng có bãi đậu xe thật rộng rãi.

• Nhận sửa chữa thảm đùn, cháy rách, thảm bị ngập nước...

KỸ LƯỠNG VÀ UY TÍN

LIÊN LẠC BẢY: 9312 7248 - 0417 345 593

HANDYMAN

HANDY MAN

Trên 10 năm kinh nghiệm, chuyên: • Tráng nền xi măng • Làm carport • Làm hàng rào colorbon

LỘC HANDYMAN

60480-632/HTO/10

Quý vị có thể xem kiểu bánh: • Trên Internet: www.puritycakes.com.au

Ngày 15-16/01/2011

bóng sàn gỗ, tân trang phòng tắm, toilet, cửa...

Tel: 9429 1495

Vùng Springvale và các vùng phụ cận.

Mobile: 0400 649 588

Liên lạc: 0401 720 678 - 0422 332 158

AB- Abalone PHÁO BÔNG AUSTRALIA

• Cho các dịp lễ hội • Múa lân • Đám cưới • Mừng năm mới • Khai trương kinh doanh

Liên lạc Yu: 0411 763 992

GIẶT THẢM

An Giặt Thảm

P.O. Box 4020, Keilor Downs VIC 3038 Ph: 9310 8771 Mob: 0412 070 573 Website: www.crack-a-jack.com.au

CHỨNG HÔN NHÂN - PHIÊN DỊCH Xin liên lạc anh

Ngân Nguyễn

• Chuyên giặt thảm cho nhà, hãng xưởng, cơ sở thương mại, sofa, xe cộ... • Dùng máy lớn và tối tân nhất được mounted trong xe truck. Dùng hóa chất tốt, an toàn cho sức khỏe, nước nóng 900 giết hết bọ rệp nên thảm rất sạch.

Đặc biệt: Giặt 2 lần, nhà 3 phòng: $50! Gọi ngay An hôm nay

0419 368 214

Tel: 9689 3855 topreinz-508/TH/6

9544 7180 • 0432 871 744

60429-630/HTO/10

MOBILE LOCKSMITH

HOME & MAINTANENCE SERVICES

Thợ khóa lưu động khắp vùng 24/7 Nhận sửa, mở, lắp ráp và cung cấp đủ loại khóa cho nhà, shop và xe Sẽ đến nơi khảo giá miễn phí Trương: 9546 1269 – 0402 597 856

Muốn nhanh chóng?

Hoàng: 0413 597 379

TÂN TRANG VÀ BẢO TRÌ NHÀ CỬA Nhận sơn sửa nhà và shop, nới thêm phòng, lót gạch, máng xối, carport, lót sàn... GIÚP XIN GIẤY PHÉP

chià khoá khi quý vị muốn thoát ra khỏi nhà, trong trường hợp nguy hiểm như cháy nhà hoặc cấp cứu...

Thợ khóa BWT

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - TẬN TÂM Thanh: 0425 869 838 - 8790 5723

• Nhận làm vườn, trồng cây cảnh, lót gạch, decking, retaining wall và hệ thống nước trong nhà • Gắn hệ thống nước tưới cây, trồng cây và cỏ. • Tân trang phòng tắm, sơn nhà trong và ngoài, và mọi dịch vụ về nhà cửa… • Việc làm kỹ lưỡng và tận tâm

Đặc biệt: - Rất khó mở cho kẻ gian - Nhưng nhanh và dễ dàng không cần

Quyên: 9346 9399 • 95473853 • 0403 133 960

Hàng rào - Cổng - Cửa kéo tự động Máng xối - Mái che - Carport 70627-680/HTO/11

Một thùng giao hàng tận nơi tại Victoria Xem thêm chi tiết tại www.ab-abalone.com.au

* Chuyên đảm trách về các loại khoá - Cửa nhà văn phòng, hãng xưởng - Lắp ráp, sửa chữa và mở các loại khoá Hãy quan tâm tài sản và an ninh cho gia đình quý vị

Trước khi dự định lắp ổ khoá, hãy gọi chúng tôi để được hướng dẫn miễn phí về các loại khoá an toàn nhất. MLA (Master Lock Smith Australian Certified)

Hàng rào ColorBond

Tasmanian Abalone xuất khẩu trực tiếp đến khách hàng và các nhà mua bán bán lẻ. Bào ngư IQF đông lạnh. Đóng gói hút chân không.

Chuyên cung cấp các loại pháo bông trong nhà và ngoài trời:

70060-644/HTO/10

Nhận: sơn nhà, làm plaster, lót gạch, đánh

LSQ-467/RE/6

70265-666/HTO/11

QUÂN HANDYMAN QUYÊN – LOCK SMITH

• Tại Bridal Exhibitions được tổ chức tại Royal Exhibition Building – Carlton Gardens:

296 Bridge Rd, Richmond 3121

Fax: 9689 4708

KHOÁ – THỢ KHOÁ

Làm việc tận tâm, vui vẻ L/l Tân: 0415 824 778 – 9310 7597

• Tại Showroom: Có trưng bày trên 90 kiểu bánh cưới

299 Barkly Street Footscray 3011

Chuyên: sửa nhà, shop, nới phòng, tân trang phòng tắm, toilet, tráng nền xi măng.

60482-621/HTO/10

• Bánh cưới • Bánh sinh nhật

• Nhận làm tất cả các kiểu tô gạch • Đa dạng màu sắc và độ nhám khác nhau • Cung cấp và lắp ráp nhựa polystyrene • Đường chỉ (moulding) & vữa đặc (Solid plaster) No. 11/Factory 4, Malcolm Crt, Kealba 3021 Tel: 9364 4489 Fax: 9364 4491 Melbourne: 0412 310 217 Sydney: 0432 650 773 www.ultratexwallcladding.com.au

ABN: 26931108177

BUSINESS HOURS: Mon (closed) • Sun: 10am-3pm • Tue-Sat: 9am-6pm

Chuyên làm các loại:

0466 323 948 PRO CONTRACTOR Liên lạc Lộc:

Wall Cladding & Coating P/L

TÔ GẠCH, TƯỜNG

70021-636/HTO/10

WING LA CAKES

• Nhận sơn sửa nhà cũ và mới • Tất cả các công viện lớn nhỏ về handyman • Nhận lắp đặt lớp cách nhiệt cho nhà cũ và mới • Nhận lắp đặt ăng-ten digital TV

50239-650/RE/10

Tiệm Bánh Bích Thuần

TIỆM BÁNH

HỒ –THỢ HỒ, THỢ MỘC, SƠN

• Thay máng xối • Lót gạch trong, ngoài nhà • Làm garden • Phòng tắm, toilet

L/l: Châu 0432 124 074 - 03 8787 8685

Liên lạc: Justin

Trading as PURITY CAKE DESIGN Nhận làm bánh cưới, bánh sinh nhật và bánh cho những ngày đặc biệt Loại bánh Pháp (bánh kem) hay bánh Úc và Anh (Chocolate mud cake, fruit cakes, icing flowers) Cup cakes, Photo cakes, Croquembouches

Tel: 9796 9908 • 0409 996 936

Để biết thêm chi tiết xin xem website: www.fivestarfencing.com.au

70317-658/HTO/11

9546 0756 - 0417 542 840

70137-638/HTO/10

FIVE STAR FENCING & GATES Miễn phí khảo giá - Thân thiện - Chất lượng!

Liên lạc Dung Tran: 0431 605 317

102 View Rd Springvale, VIC 3171

Peter: 0410 446 161 - 5968 2985 Chuyên cung cấp và lắp đặt: các loại hàng rào, cửa gỗ, cổng sắt , cổng điện, điều khiển từ xa...

Nhận nới phòng, bọc garage, sửa chữa nhà cửa, sơn nhà, làm car port, lót gạch đặc biệt nhà tắm... Khắp tất cả các vùng trong Victoria

Chứng Hôn Nhân

garage xe, điều khiển từ xa, cổng điện. MIỄN PHÍ KHẢO GIÁ!

70354-659/HTO/11

Jacqueline Celestin Corentin

Chủ nhân người Việt kính mời!

0413 93 22 77

70255-644/HTO/11

Handyman

60117-609-658

• Bánh được đem đến tận nhà bạn

Liên lạc: 0468 744 185

60195-630/HTO/10

• Bánh Pháp (kem), bánh Úc (Icing)

P.J. GARAGE DOORS P/L Chuyên cung cấp và lắp đặt: các loại cửa

Chuyên nhận: Sơn, sửa nhà, cửa hiệu (shop), đóng plaster, lót gạch men, đóng sàn gỗ (wood floor, decking). Thay máng xối, mái đậu xe (carport), nhà bếp, phòng tắm, nới phòng, lắp ráp cửa, thay ổ khóa.

Celestin Corentin Civil Celebrant

Đám cưới và tất cả các lễ lạt Giá rẻ phải chăng Nhận đi tất cả các vùng

• Nhận làm bánh cưới, bánh sinh nhật

ABN 21 087 901 460

ABN 84505220854

70015-636/HTO/10 70334-659/HTO/11

60339-600/TH/9

0422 069 248

32

Chuyên làm hàng rào - Cổng sắt Cổng tự động - Carport - Veranda

Minh: 0422 597 622

Hung’s Hadyman

23 Janelaine Court, Springvale South, Melway 88G1

Liên lạc Chị Huệ:

(Vào lối đường Dennis, đối diện RACV cũ & Bilo)

MINH CÔNG Factory: 15/12-18 James Ct, Tottenham

• Nhận đám cưới, đám hỏi, thôi nôi, sinh nhật, đầy tháng tại nhà hoặc Hall • Cho thuê rạp, bàn ghế... • Tất cả các vùng Melbourne • Phục vụ từ A-->Z

Lầu 1, 66-68 Nicholson St, Footscray

70130-636/HTO/10

• Mọi việc làm do chủ nhân chuyên nghiệp đảm trách

70355-659/HTO/11

• Bảo đảm rất sạch và mau khô

CATERING

• Ký hôn thú theo ủy nhiệm của Bộ Tư Pháp Liên Bang - Nhà, văn phòng - 7 ngày/tuần • Phiên dịch các loại giấy tờ (NAATI 3)

HÀNG RÀO – CỔNG SẮT

• Sử dụng máy tối tân & lớn nhất hiện nay để giặt thảm

SUPER STAR

9687 2485

Liên lạc LIÊM: 9312 7903 - 0413 320 766

• BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ CẢ so với các nơi khác

Mọi chi tiết vui lòng liên lạc: Tel: 9370 1816 hoặc cô Bình: 0413 137 648 266-268 Maribyrnong Rd, Moonee Ponds 3039 Website: www.goldenchefcooking.com

Tel:

60422-629/HTO/10

70259-666/HTO/11

Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

Hãy thanh toán bằng Credit Card! Khi đặt quảng cáo, bạn có thể thanh toán bằng:

Bảo đảm chất lượng • Giá cả phải chăng

Mọi chi tiết xin vui lòng gọi : Vinh 0466 880 518 Hiền 0431 383 845 Tòng 0423 085 195

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

An toàn, uy tín, bảo mật và thông dụng.

VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds - Chúng tôi chuyên về buôn bán các loại kiếng nhà tắm. Bán thẳng từ Warehouse ra Public nên bạn tiết kiệm nhiều.

- Chúng tôi có thể giới thiệu các thợ kinh nghiệm để giúp bạn lắp ráp, làm mới các loại phòng tắm và bạn cũng có thể tiết kiệm ít nhất 10%. BẢO HÀNH 10 NĂM

Chuyên về Booking Services: Hướng dẫn làm sổ sách kế toán, MXOB software.

383 Corrigan Rd, Keysborough VIC 3173

Liên lạc Hiệp:

Trên 20 năm kinh nghiệm FIX2QIK-677

60155-615/RE/10

Có giá ưu đãi đặc biệt cho trademen

Miễn phí đo & khảo giá

DELUXE

www.viet-times.com.au

Công ty uy tín chuyên làm nhà bếp và nhận trang trí shop

NEW KEYMAN KITCHEN

and SHOPFITTING

60261-664 60481-621/HTO/10

Mon. – Fri. 10am to 6pm Sat. 10am to 3pm Sun. by appointments only

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

• Thợ chuyên nghiệp có đăng ký đàng hoàng • Có giá tốt nhất cho mọi công việc lớn nhỏ • Chỉ cần 2 tuần để hoàn thành công việc

LÓT GẠCH

38 Balmoral Avenue, Springvale VIC 3171 t. 03 8502 8639

Ted Wu 0423363688

Website: www.keyman.net.au

NHÀ BẾP, TỦ ÂM, PHÒNG TẮM

0421 898 866

MÁI NHÀ – ROOFING

38 Balmoral Avenue, Springvale VIC 3171 t. 03 9512 3699 patrick@newworldsuper.com.au Mon. – Fri. 10am to 5pm

• Khảo giá miễn phí cho người Việt • Chuyên làm các loại hàng rào, các kiểu cửa, cộng tự động • Lắp ráp cửa an toàn, verandah (mái hiên) và các loại carport • Giá cả phải chăng, có bảo hành! Xin liên lạc anh Bình ngay hôm nay!

27 Salmond Street, Deer Park VIC 3023

Tel: 9363 8734 • Mob: 0422 632 218 Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

23/260 Wickham Rd

9555 8755

FOOD WHOLESALE

Kitchens 4 All

AB- Abalone

Kiên 0413 515 418

Tasmanian Abalone xuất khẩu trực tiếp đến khách hàng và các nhà mua bán bán lẻ. Bào ngư IQF đông lạnh. Đóng gói hút chân không. Một thùng giao hàng tận nơi tại Victoria Xem thêm chi tiết tại www.ab-abalone.com.au Liên lạc Yu: 0411 763 992

• Chuyên đóng và thiết kế bằng 3D và các kiểu nhà bếp hiện đại hoặc theo ý thích của khách hàng • Sản xuất tại hãng các loại cửa gỗ(timber door) cho tủ bếp và laminate benchtop (giá sỉ) ĐẶC BIỆT:

Giá quảng cáo ô này:

$250/năm Tặng thêm

5 tuần quảng cáo*

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

0402 383 705

Chuyên về các loại cửa: • Cửa gỗ đặc, chất lượng Nhiều năm kinh nghiệm! • Cửa bọc nhựa vinyl Việc làm bảo đảm! • Cửa tráng nhựa

Melway 77 J8

60076-616

1300 30 77 39

70609-676/HTO/11

Toll Free Gọi ngay:

Hiển:

Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:30 - 6:00 và thứ Bảy: 10:30 - 3:00

Tel:

HB Metal Chuyên nghiệp về Hàng rào và Hiên nhà

Nhận làm loại kiếng cho nhà, cửa hàng, hãng xưởng. Tất cả mọi vùng.

4/235 Sunshine Rd, Tottenham 3020 Tel: 9314 1811 • Fax: 9314 1677

Xem thêm chi tiết tại website:

(Via Commercial Rd) Moorabbin

MÁI HIÊN – VERANDAH Factory 2, 41 Halley Crescent Campbellfield VIC 3071

các kiểu nhà bếp mới theo ý khách hàng.

www.apacnotebooks.com.au email: sales@apacnotebooks.com.au 70248-664/HTO/11

Tel: 9548 3195 Mob: 0431 635 044 - 0402 949 766

60104-591/TH/9

• Sơm mái ngói • Thay máng xối • Công việc làm bảo đảm • Bảo hành 10 năm

Chúng tôi nhận đóng và thiết kế

Chuyên gia hàng đầu về máy tính xách tay!

Giá đặc biệt Khảo giá miễn phí

KIẾNG, GẠCH MEN

SUNSHINE KITCHEN

Sửa chữa - Nâng cấp - Bảo hành - Linh kiện

70627-680/HTO/11

60214-672/HTO/11

Khảo giá miễn phí Liên lạc Lee/Thiện:

22 Terra Cotta Dr, Blackburn 3130

Tel: (03) 98941868 • Fax: (03) 98941867 Email: newkeyman_kitchen@yahoo.com.au

Nhận lót tất cả các loại gạch cho nhà cũ, mới, shop Chất lượng – Uy tín – Rẻ • Self Managed Super Fund Administration • Set up Pension Phase • SMSF Compliance (TAX & AUDIT)

VẬT LIỆU GỒM CÓ: Vinal wrap, sơn hấp, cửa gỗ, laminate

Mọi chi tiết xin liên lạc ĐỐNG 0434 599 955

Ph: David (Tiếng Việt) 9546 0400 www.printgear.com.auE

LÓT GẠCH

Từ $60

CHUYÊN ĐÓNG VÀ THIẾT KẾ 3 CHIỀU (3D DESIGN) CÁC KIỂU NHÀ BẾP MỚI, SHOP FITTING, VANITY, TỦ ÂM THEO Ý KHÁCH Thợ chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm

PHỤC VỤ: Khảo giá miễn phí, vui vẽ, uy tín, hoàn thành công việc đúng thời hạn!

• Bán sỉ và lẻ bình mực in mới. Giá thật rẻ. • Bảo đảm chất lượng tốt. • Nhận và giao tận nhà.

Liên lạc ngay: Minh 0419 873 735 Hoặ c Jason 0424 649 245 Email: deluxeheatcool@live.com

TAX RETURN

Tel: 9312 2291 - Fax: 9312 2293

0411 507 076

HP-Canon-Lexmark-Brother-Épson

Cho Giá Rẻ Nhất!

Ph: 9548 4466 - Mob: 0425 806 006

Mob.

BƠM & BÁN BÌNH MỰC IN

60148-677

31645-463/RE/6

• Có đủ các sản phẩm hàng đầu • Cung cấp & lắp đặt hoặc chỉ lắp đặt • Thay má y cũ đổ i máy mới sẽ hoàn tất trong ngày

9077 1353

K.E. KITCHEN PTY/LTD 18 Annesley St, Braybrook VIC 3019

MÁY TÍNH – MỰC IN

Chuyên Về Dị ch Vụ Lò Sưở i và Hệ Thống Máy Lạnh Âm DUCTED GAS HEATING * EVAPORATIVE COOLING * DUCTED REVERSE CYCLE * SPLIT SYSTEMS * ALL LEADING BRANDS ARE AVAILABLE SAME DAY CHANGEOVERS

9546 6352 - Thái Hòa 0434 596 416

Có nhiều kiểu mẫu mới tại Show Room

26 Central Ave, Sunshine VIC 3020 Tel.

HEATING & COOLING

Lâm Hữu Lộc

70335-656/HTO/11

• Màn gỗ • Màn Hòa Lan • Màn Venetian • Màn ngang • Màn đứng • Màn vải xếp • Lưới ruồi • Cửa an toàn • Lều vải bố

• Doanh nghiệp có đăng ký môn bài và bảo hiểm.

(shop ở Noble Park)

Khảo giá miễn phí Tel:

ABN 20 675 105 069

9095 3481 - 0412 067 647

• Uy tín và chất lượng • 7 năm bảo hành • Giá rẻ tại hãng

FACTORY: 2/2 Regal Drive, Springvale (Mel 79K8)

• Thợ điện tốt nghiệp tại Úc từ 1997, làm việc tận tâm.

Văn phòng Kế Toán & Bảo Hiểm

29 Windsor Avenue, Springvale VIC 3171

HEATER - COOLER • Nhận sửa dụng cụ điện máy gia dụng như: Máy giặt, sấy, rửa chén. Bếp nướng. Quạt hút. Đèn, Intercom

ABN 43 633 077 976

• Khai các loại thuế, ABN, GST, BAS • Bảo hiểm: Nhà, đồ đạc, thương nghiệp, du lịch...

rkcm@bigpond.net.au

•Chuyên sửa và bảo trì : máy sưởi, máy quạt hơi nước (evaporative cooler).

Accountant & Business Advisor

Xin liên hệ 0433 916 235

Tel: 9796 9441

& ELECTRICAL APPLIANCES

V R D ACCOUNTING SERVICES • Dịch vụ làm sổ sách kế toán • Hướng dẫn và tư vấn kế toán

Liên lạc: Ross

LÒ SƯỞI – MÁY LẠNH 70328-656/HTO/11

Tel: (03)9711 5529 Mob: 0431 689 051

Liên lạc tiếng Anh 9512 3363

70023-637/HTO/10

KẾ TOÁN VÀ KHAI THUẾ

KITCHEN CABINETS

Hãng chúng tôi chuyên thiết kế và đóng các loại kitchen,vanities và laundry theo ý thích của quý vị.

70145-639/RE/10

Đảm nhận tất cả các dịch vụ

Chúng tôi nhận làm đủ các loại: • Verticals (màn đứng) • Màn cuốn (Roller) • Màn La Mã các loại • Plantation Shutters • PVC cafe (rèm che) • Awinings 60470-620

60100-622/HTO/10

Reg. Tax Agent

HOÀ BÌNH

MÀN CỬA – CURTAINS, BLINDS

- Chất lượng! Làm tại Úc nhưng bảo đảm bạn tiết kiệm ít nhất 30%

70127-635/HTO/10

ACOUNTANT

NHÀ BẾP – DESIGN & INSTALL

www.viet-times.com.au

60461-668/HTO/11

KIẾNG NHÀ TẮM

Văn Phòng Kế Toán

• Lập công ty và family trusts • Lập quỹ hưu trí • Khai thuế và thanh tra quỹ hưu trí

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

575*hong1

KẾ TOÁN – TÀI CHÁNH

9792 3675

Miễn phí đo & khảo giá!

Cung cấp các oven, cooktop, rangehood và dụng cụ cho tủ bếp!

119 McIntyre Rd, Sunshine Tel:

9364 9636 33


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

Chuyên xây dựng nhà cửa dân dụng

TARNO FLOORS

DB-U 28422 ABN 44312270169 Master Builder 131760 Mật An Nguyễn

60452-666/HTO/11

- Đặt nền floor laying. - Đánh bóng bằng dung dịch không gây độc (non toxic waterbased hand staining) DỊCH VỤ RẤT TẬN TÌNH & CHUYÊN NGHIỆP Liên lạc: ZIBI 8707

0402 88 66 99

4792 – 0411 165 292

664-715

9547 5205

1 Primary Place, Maribyrnong VIC 3032

TIỆM BÔNG, TIỆM HOA

Tel: 9689 8434

Liên lạc John Trung: 70114-634/HTO/10

• Gắn và lắp ráp các loại lò gas

0431 088 428

0402 932 077 Tel: 9312 3329

Chuyên cố vấn coi phong thủy cho: Nhà ở, nhà hàng, văn phòng, công ty, doanh nghiệp, ... Nhiều năm kinh nghiệm chuyên nghiệp, chỉ dẫn cách thay đổi phong thủy thành một môi trường may mắn và thuận lợi cho người ở. Xin liên lạc: Danny Chan (tiếng Việt và tiếng Hoa)

Thăm website:

62 Alfrieda St, St Albans

Tel: 9310 9983

•Bán đầy đủ các loại hoa tươi, hoa cưới (nhiều kiểu để chọn lựa)

Chuyên cố vấn phong thủy cho cơ sở doanh nghiệp, shop, công ty, nhà hàng, nhà, các công trình xây cất, building, apartment... Đặc biệt nhận xây nhà theo thiết kế phong thủy (lo từ A-Z) để có được một căn nhà “Cát Tường“. Coi đất (tốt, xấu) trước khi xây dựng. Nhiều năm kinh nghiệm.

Chuyên làm sắt cho nhà và nhà hàng BUILDER LINTELS

70360-664/HTO/11

Địa lý Bát Trạch • Huyền không Phi Tinh • Phong thủy tâm linh

321 178

ngay!

CONCRETE-XI MĂNG Đổ xi măng từ $300

Đặc biệt: Bán cây kiểng lạ, cây ăn trái

Không có việc nào là quá nhỏ cả. KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ

Chấn 0403 260 582 Trường 0425 899 655

Phục vụ tất cả các vùng có người Việt

Caroline Springs, Hillside, Deer Park, St Albans, Sunshine, Footscray, Springvale, Dandenong...

Julia Florist

NỔI TIẾNG TRÊN 15 NĂM TẠI ÚC VÀ NƯỚC NGOÀI.

Liễu 0432 823 585

ABN : 34469155466 - www.facebook.com/Julia.florist

SƠN – TRANG TRÍ NHÀ CỬA

MINH THỢ SƠN Chuyên nhận mọi công việc về sơn nhà mới, cũ, trong, ngoài nhà, shop, hãng xưởng... Việc làm kỹ lưỡng - Tận tâm - Uy tín - Chuyên nghiệp, Bảo đảm chất lượng cao! GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG - KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ Liên lạc Minh: 0431 421 442 - 9798 1753

First

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

Last

REBLOCKING & UNDERPINNING

Liên lạc: Lily: 0435 885 165 • Tina: 0422 893 443

www.viet-times.com.au

and

Chúng tôi chuyên làm: • Cọc gỗ hoặc bê tông cho gốc cây • Có giấy phép của Council • Nới rộng nhà và xây thêm lầu • Tất cả việc làm bảo hành 15 năm • Khảo giá và tư vấn miễn phí

GỌI MICHAEL NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT! Tel: 9323 9666 Mob: 0404 999 969 Website: www.firstandlastreblocking.com.au

70203-650/HTO/10

• Phong cách hiện đại, độc đáo. • Nhận làm hoa theo yêu cầu của khách hàng, kết hoa cưới, sinh nhật, khai trương, phúng điếu… • Phục vụ nhiệt tình chu đáo, giao hàng tận nơi. • Đặc biệt miễn phí thiệp làm bằng tay

JULIAFLORIS-678/HTO/11

Liên lạc: ANDY LU O411 989 178 Fax: 9464 2265 Email: austarc@gmail.com Hãng: 349 Settlement Rd, Thomastown

60137B-641/HTO/10

web: www.fengshui1628.com

9793 1080

AZNTEK CONCRETE

• Các loại hoa cho tân gia, văn phòng, nhà hàng, phúng điếu, nhà thờ… • GIAO TỚI NHÀ VÀ BỆNH VIỆN

Xin liên lạc:

MINGLIANG HE

Nói tiếng Anh và Trung Quốc

Liên lạc: 0427 439 456 Xin gọi

MỞ CỬA 7 NGÀY

THẦY PHONG THỦY/FENGSHUI MASTER

1/39 LIGHTWOOD RD. SPRINGVALE

Chuyên về các loại nền móng xi măng, nền nhà, đổ nền xi măng cho lối đi, giá rẻ, chất lượng.

JO JO FLORIST

SẮT CHO NHÀ VÀ HÃNG

31702-559/RE/8

CALIFORNIA CONCRETE

TIỆM HOA KIM QUẾ

Mob: 0400 060 390

PHONG THỦY “GIA CÁT“

Alex: 0425 200 663 63 Nền móng và xi măng

để tìm các món lời từ rao vặt và được đăng quảng cáo miễn phí!

PHONG THỦY GIA CƯ

Việc làm chất lượng. Giá cả phải chăng.

hongtrungthai@yahoo.com.au Website: www.vnttimber.com.au

www.viet-times.com.au

PHONG THUỶ – BÓI TOÁN

70239-663/HTO/11

*

60023-574/RE/9

Thợ sửa ống nước + Gas • Thợ ống nước có licence gắn và sửa các hệ thống nước gas • Sửa chữa và thay mới hệ thống nước nóng và lạnh bị sét • GẮN NƯỚC TỦ LẠNH, GẮN THÙNG NƯỚC MƯA • Gắn sưởi âm, sưởi tường, bình nước nóng, gắn máy lạnh

2 $28/m Gỗ Fully Lay Laminate

Victoria Concrete Works Tráng nền xi măng kiểu slate, stencil & exposed aggregate cho nền garage, arage, lối xe vào, lối đi và verandahs.

60188-652/HTO/11

Chúng tôi bảo đảm hàng chất lượng với giá rẻ nhất!

70334-657/HTO/11

fmflorist/TH/6

ĐẶC BIỆT

0423 288 893

XI MĂNG – ĐỔ NỀN NHÀ

Phiến & Ngọt Kính mời

KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ!

Dzung Pham G r ap hi c Ar t

Tel. 9364 5746 Mob. 0425 772 221

Xin liên lạc 0403 380 980 - 9317 8322 (AH) Shop 96 Footscray Market (đối diện Phở chú Thể)

433/MFR433/TH/5

70618-677/HTO/11

Liên lạc:

BOOKING: or 0403 782 998 8 03 95740 86

Ph: 9314 8945

Đảm trách tất cả các dịch vụ chuyên về QUẢNG CÁO VÀ IN ẤN

• Nhận giao bông về Việt Nam

Gọi cho chúng tôi để được

Làm việc 24 giờ 7 ngày

• Xem ngày sinh ( ), FUTUNE TELLER và thay đổi cho may mắn. • Thuật phong thủy TAOIST

291 Wiliamstown Rd, Yarraville 3013

60458-647/HTO/10

Nhận làm tại các vùng miền Tây

• Làm thay đổi vận mệnh của bạn tại: Cửa hàng kinh doanh, văn phòng, nhà cửa, mộ phong thủy...

Thứ Hai - Thứ Sáu 9am - 7pm Thứ Bảy 9:30am - 2pm

VẼ BIỂN QUẢNG CÁO

• Bán đầy đủ các loại hoa tươi: Hoa cưới, phúng điếu, sinh nhật, tân gia. • Đặc biệt bán đủ các loại cây kiểng. • Riêng Chủ Nhật, nếu cần bông gấp, delivery trong vòng 1 tiếng đồng hồ.

• CHUYÊN BÁN SỈ VÀ LẺ CÁC LOẠI GỖ VÁN SÀN NHÀ • Các loại gỗ đặc của Úc với chất lượng cao và bảo đảm theo tiêu chuẩn janka rating từng loại gỗ • Gỗ đặc Prefinished (đã đánh bóng), Engineered Floating Floors, Laminate Floors với giá thật rẻ và nhiều loại màu sắc khác nhau • NHẬN LẮP RÁP SÀN GỖ VÀ BẢO HÀNH KHI ĐẾN CÔNG TY • Hãy liên lạc với anh John Trung với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành gỗ để được GIÁ ĐẶC BIỆT.

• Thông cống bị nghẹt • Dọn sạch bằng máy bơm áp suất cao • Sửa chữa và lắp đặt hệ thống gas • Thay thế và sửa chữa hệ thống nước nóng • CÁC ĐƯỜNG ỐNG BỊ BỂ VÀ RÒ RỈ • Các công việc liên quan đến plumbing

34

BẢO HÀNH 7 NĂM!

VNTTIMBER TRADING Tiệm Hoa Footscray Market

Lic no. 49728

Thầy Phong Thủy Gia Cát: 0412

Mở cửa:

• Nhà mới - Units - Townhouses • Tư vấn cho chủ xây dựng • Giá cả phải chăng - Chất lượng tuyệt vời

ABN 12 470 342 449

Everywhere Plumbing

Xin vui lòng liên lạc Phong:

0402 042 816

Bác sĩ Ian Burns

Nhận khám và chữa bệnh tất cả các loại thú nuôi

MAT’S MODERN HOMES

Chuyên đánh bóng & lót sàn gỗ (polishing & sanding)

Liên lạc Nhanh:

THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHÀ CỬA

SÀN GỖ, TRẢI LÓT SÀN GỖ

Chuyên về nhà mới/cũ, cửa hàng và hãng xưởng

0421 590 889

Viện Thú Y Yarraville ĐỦ MỌI DỊCH VỤ THÚ Y chăm sóc cho vật nuôi của bạn

70253-664/HTO/11

Liên lạc Anh Minh 0412 650 902

Liên lạc Huy:

60488-622/HTO/10

• Thợ nhiều năm kinh nghiệm • Sẽ hướng dẫn quý vị mua máy hút với giá đặc biệt, tiết kiệm nhiều tiền.

Giá cả phải chăng! 70151-650/HTO/10

nhà – Bảo đảm không còn lại mùi dầu mỡ sau khi nấu)

Sửa chữa và thay hệ thống nước nóng lạnh Chuyên về lắp ráp và sửa các loại Gas Sưởi âm/tường, lò nước nóng, nấu ăn THAY MÁNG XỐI, GẮN BỒN NƯỚC MƯA Khai thông hệ thống cống rãnh bị nghẹt Làm phòng tắm Sửa chữa vòi nước rò rỉ LẮP ĐẶT TOILET Lắp đặt máy lạnh

YARRAVILLE VETERINARY CLINIC

Làm việc kỹ lưỡng, tận tâm, uy tín, bảo đảm, chất lượng.

• Chuyên gắn máy hút hơi cho nhà bếp và nhà hàng (Gắn ống hơi thoát thẳng qua nóc

Licence 52080 & Compliance Certificate

VẬT NUÔI – THÚ NUÔI

Chuyên nhận sơn trong và ngoài nhà mới, cũ và shops...

RANGEHOOD – MÁY HÚT HƠI

HỒ PLUMBING & GAS • • • • • • • • •

HUY-THỢ SƠN

RANGEHOOD –MÁY HÚT HƠI

60421-650/HTO/10

ỐNG NƯỚC - THÔNG ỐNG NGHẸT

9792 3675

VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

1/2 giờ

• Nhiều thiếu nữ trẻ, đẹp, quyến rũ sẵn sàng phục vụ tận tình! • Aussie and Asian ladies available! 42 Cromer Avenue, Sunshine North 60453-617/HTO/10

Mel: Map. 26 Ref: H5

Ban ngày

$105 1/2 giờ

t. son S

417 Brunswick Street, Fitzroy 3065

PCA3337BE

**** DỊCH VỤ NGƯỜI LỚN *

Tel: 9416 3038

t.

Ma

e St.

marl

Albe

it Koro

ây Tại đ . k Rd

Cree

PCA 7023B 70218-664/HTO/10

Mở cửa 7 ngày/tuần từ 11AM đến khuya

Nhiều cô gái trẻ đẹp!

4/12 Mosrael Place

ROWVILLE OFF STUD RD

Mel 72K9, Off Stud Rd

•Nhiều thiếu nữ trẻ đẹp và quyến rũ • Phục vụ vui vẻ, tận tình và chu đáo • Bảo đảm quý khách hài lòng khi ra về

Trung tâm giải trí cao cấp và tuyệt vời dành cho quý ông Thư giãn

Full Services

65

26 Rhur Street, Dandenong VIC 3175

$

9764 2100 70295-678/HTO/11

từ

YOUNG BEAUTIFUL SENSUAL

Thứ Hai - Thứ Bảy 10am - khuya

DESIRABLE

17 Nicole Way, Dandenong South

Chủ nhật 11am - khuya

70300-675/HTO/11

• Nơi giải trí sang trọng và cao cấp cho quý ông • Nhiều tiếp viên trẻ, đẹp và hấp dẫn đến từ nhiều quốc gia • Có giá đặc biệt vào ban ngày. Xin ghé thăm website www.melbournecolosseum.com.au

Southern Comfort International “Dịch vụ đặc biệt” $155/1 giờ $95/30 phút Thư giản từ $40 full service từ $57

Tel: (03) 9696 9199

9720 4044 70258-666/HTO/11

One Great Show tối thứ Năm 7:15PM Còn có các show thứ Năm, thứ Sáu và thứ Hai vào lúc 12 giờ trưa

Bi Twin XXX Shows

SWA 7660B/7665B

thứ Bảy lúc 8 giờ tối

16 Citrus St, Braeside, VIC 3195 PCA 4015BE

Tel:

9588 0743

Melway 88 A8

7 Park St Sth Melb Ph: 9682 8848

BEST IN TOWN!

50153-641/RE/10

• Trung tâm giải trí dành riêng cho quý ông • Tiện nghi, phục vụ tận tình, chu đáo, thoải mái

• Có nhiều cô gái trẻ đẹp từ các nước châu Á, được thay đổi mỗi 2 tuần.

9553 0192

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

CÓ DỊCH VỤ ESCORT! Giảm $10 khi mang theo quảng cáo này! PCA6260BE

Đặc biệt: các người đẹp tới từ Châu Âu. 741 Geelong Rd, Brooklyn VIC 3012 Tel: (03)

9314 4242

Xem thêm tại website: www.club741.com.au

Nhiều cô gái trẻ và đẹp từ nhiều nước Nữ sinh từ 18 tuổi trở lên Ladies welcome! Phục vụ tận tình, chu đáo và vui vẻ

CÓ NHIỀU CHỖ ĐẬU XE KÍN ĐÁO! PCA NO. 5531B

• Nhiều nữ tiếp viên trẻ và đẹp • Nữ sinh trẻ tới từ các nước • Phục vụ tận tình, luôn vừa lòng khách

• Nhiều thiếu nữ trẻ , xinh đẹp và quyến rũ • Sẵn sàng phục vụ • Chu đáo, tận tình 60087-666/HTO/11

6

rs” e n w O “New

Khu đèn đỏ của Melbourne

50168-628/RE/10

• Nơi giải trí tuyệt vời cho quý ông vùng phía Nam Melbourne • Có nhiều thiếu nữ trẻ đẹp • Có dịch vụ Escort phục vụ tận nhà MỞ CỬA 7 NGÀY • TỪ TRƯA TỚI KHUYA

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

Mở cửa 7 ngày từ 10am đến khuya!

Hot Live Bi Twin XXX Shows PCA 492B

www.viet-times.com.au

9793 2988

Mountain Hwy Bayswater 3153

Tiện nghi và thoải mái nhất ở vùng Đông Nam Melbourne

45-47 Tope Street, South Melbourne 3205

Tel:

895

Trung tâm giải trí dành riêng cho quý ông 60226-672/TH/11

SWA 5109 BE

80

$

Những cô gái trẻ đẹp, quyến rũ và lộng lẫy! 70178-646/HTO/10

QUẢN LÝ MỚI

6 Bignell Road Moorabbin East

Mở cửa 7 ngày 11am đến khuya

9793 5289

$100 Monday Special $70 Nude 1/2 giờ

PCA100be

18 Albemarle St, Williamstown North

TEL: 9399 9740

Telephone:

swa 7690b

Ph:

Beautiful Ladies LADIES ALWAYS WELCOME

9309 0700 • 0411 174 000

Chúng tôi tại đây

FAIR LADIES 417 • Với nhiều cô gái trẻ đẹp, tuổi tuổi 18-22 • Mở cửa từ 12 giờ trưa đến khuya

Liên lạc Simon:

Rd pe Tam Mosrael Pl

• Phòng ốc hiện đại tiện nghi • Các thiếu nữ mới trẻ đẹp • Chỗ đậu xe kín đáo • Escort Available • Mới tân trang

Trung tâm giải trí và thư giãn

9366 6444

Telephone:

of Melbourne

PCA 7085BE

70270-666/HTO/11

NSB-645/RE/5

CHUYÊN ĐỔ BÊ TÔNG, CỘT TRỤ, XÂY MÓNG NỀN NHÀ • Bảo hiểm đầy đủ • Được Chính phủ tài trợ • Bảo hành 15 năm • Được Chính phủ cấp giấp phép • Làm phẳng 100% bằng máy tính • Sử dụng máy bơm bê tông • Trên 15 năm kinh nghiệm Miễn phí khảo giá và tư vấn

Sea Pearls

PCA 7218BE

dox S

REBLOCKING & UNDERPINNING

60094-620/HTO/10

5

PCA 5709b

Mad

Hot Gossip Dịch Vụ $100 Đặc Biệt

FIVE STAR

STAR

9792 3675

 Nhiều chỗ đậu xe kín đáo! LADIES WELCOME!

Mới khai trương, có rất nhiều người đẹp! 44A Winterton Road Clayton VIC 3168

Tel: 9543 8820 • 9543 8837

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

35


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds RAO VẶT HÀNG TUẦN

CẦN THỢ CƠ KHÍ

-682

BÁN XE HƠI CŨ

Liên lạc Michael 9460 5755

Liên hệ chị Linh 0434 723 506

CƠM PHẦN

Nhà hàng vùng Malvern cần nam phụ bếp, làm part-time.

675-687

70211-652

Xin liên lạc 0434 088 045 (sau 6:00 pm)

678-681

Lớp kèm Toán và Anh văn cho mọi trình độ tai trường Thế Hệ số 90 Buckley Street, Noble Park từ 1 – 3pm các chiều thứ Bảy. Miễn phí hai buổi khảo sát trình độ vào chiều 18/6 và 25/6/2011. Chính thức khai giảng chiều 23/7/2011. L/L: 9546 5024.

667-679

NHÀ BÁN

CẦN BÁN NHÀ PHỐ

NHẬN DẠY GUITAR/DRUM với cách dạy đặc biệt, học ngay hiểu liền. Kết quả nhanh chóng, chơi giỏi trong 12 tuần lễ. Bài học đầu miễn phí. L/l: Minh 9795 0707 hay 0422 082 016 -------------------------------------------------- 608-659 ------------------------------------------------------------------------------------------

DU NGOẠN

Liên lạc 9576 3103 (sau 3:00 pm)

CẦN TUYỂN

0423 989 203 - 0469 858 668 - 0415 419 646

Liên hệ:

• Đặc biệt khám da miễn phí! CHUYÊN NGHIỆP - PHUN XÂM THẨM MỸ: Môi hồng, mí mắt, thuê lông mày, xóa vết xâm hư và làm lại nét xâm mới thích hợp. CÁC DỊCH VỤ GIẢI PHẪU THẨM MỸ: Đặc biệt may vá thẩm mỹ cho phụ nữ. LÀM MÔI DẦY MỘNG VĨNH VIỄN: Do cô Yến nhiều năm kinh nghiệm tại Việt Nam, tốt nghiệp tại Úc, Hongkong và bác sĩ chuyên khoa.

CÔ YẾN KÍNH MỚI!

shop rộng và khang trang.

5 bàn nail, 2 ghế spa, phòng waxing.

Cơ hội làm giàu ngay tại đây!

70329-656/HTO/11

KẾT BẠN BỐN PHƯƠNG TRẦN THỊ THU Hằng 24 tuổi, dễ thương, vui vẻ, cởi mở, mong được làm quen với các bạn trai ở Úc. Liên lạc +84 903 140 860. -------------------------------------------------- 676-679 ------------------------------------------------------------------------------------------

TRẦN KIM LIÊN 27 tuổi, hiền lành, cởi mở, vui vẻ, hoạt bát, nội trợ giỏi, mong được làm quen với bạn trai ở Úc chân thành. Liên lạc +84 936 096 494. -------------------------------------------------- 674-677-------------------------------------------------------------------------------------------

Xin liên lạc cô Rạng 0421 457 750

HỢP TÁC LÀM ĂN

676-693

CẦN HỢP TÁC

Cần người hợp tác hoặc sang nhà hàng ngay

SANG TIỆM CÀ PHÊ WILLIAMSTOWN

Nhà hàng vùng Hampton Park cần nam nữ chạy bàn buổi tối, làm việc từ 4pm.

Nếu quan tâm xin liên lạc Anh Nguyên:

Tiệm café / sandwich bar vùng Williamstown mở cửa 6 ngày trong tuần từ 6am – 4pm (trừ Chủ nhật). Trung bình bán 15 kg cà phê mỗi tuần, thu nhập $10.500 (cao hơn vào mùa hè). Tiệm có 40 chỗ bên trong và 15 chỗ ngoài trời, tiệm sạch đẹp và trang thiết bị còn tốt, thực đơn gọn nhẹ, nằm trên con đường chính khu thương mại sầm uất. Hợp đồng thuê 3+3+3+3 bắt đầu từ tháng 5/2009, tiền thuê $865 mỗi tuần. Thương vụ có tiền lời cao, chủ cần sang gấp vì lý do gia đình. Giá $245.000.

Liên lạc Thảo 0403 181 355.

0413 144 886 – Chị Phương 0434 482 777

Xin liên lạc 0418 174 119

Xin liên lạc 0439 751 345

trung tâm Springvale. Có tiềm năng rất lớn khi

CẦN NGƯỜI

khu vực shop mới và apartment hoàn tất vào cuối tháng 6 này. Giá cả thương lượng.

Liên lạc: Candy 0413 140 240 674-686

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

BUSINESS FOR SALE

Cửa hàng Computer Sales & Repair hoạt động trên mười năm, địa điểm tuyệt vời ngay góc đường ở Dingley, walk in walk out $33K plus SAV, thương vụ uy tín ở địa phương.

Liên lạc Rod 0466 967 029

SANG THƯƠNG VỤ

Cần sang thương vụ về Bin/Skip hire, Bobcat and Excavation, đang hoạt động gồm có: Heavy vehicle: 1994 Scania Hook Lift Truck. 3 axle. Bobcat: Clark Bobcat. Model - 763. Excavator: Caterpillar Mini Excavator with Hammer Piping & Half Hitch. Model - 303CR. 6 skips : 1x 4m3, 2x 6m3, 1x 8m3, 1x 10m3, 1x 15m3. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Thu 0423 812 168. 675-687

676-693

Giá sang $65,000

GIÁ ĐẶC BIỆT

SANG THƯƠNG VỤ

with any queries.

36

(Koornang Rd, khu vực đông người qua lại,

SĂN SÓC VÀ TRỊ LIỆU DA: Chuyên trị mụn, nám da, tàn nhang, nhăn, nếp nhăn. Dùng mỹ phẩm của Bác sĩ chuyên khoa và Laser Máy IPL tối tân, kết quả nhanh chóng.

Christina on (03) 9239 7777

673-681

CẦN SANG SHOP TÓC, NAIL TẠI CARNEGIE

Cần sang shop cắt tóc và nail vùng Carnegie

43 Anna St, St Albans VIC 3021

tempapply@staffaus.com.au, or call

Nhà hàng An Vy vùng Chadstone đang cần chạy bàn và phụ bếp.

DVD PHIM NGƯỜI LỚN: HÌNH ảnh rõ ràng, chất lượng. Giao tận nhà các vùng St Albans, Deer Park, Kings Park, Cairnlea, Sunshine, Footscray, Richmond và các vùng phụ cận. Nhận gửi đi xa. Xin liên lạc 0451 655 004 (3pm – 8.30pm, Thứ bảy và Chủ nhật nguyên ngày). -------------------------------------------------- 655-706-------------------------------------------------------------------------------------------

Tel: 9323 0545 - Mob: 0415 235567

To apply for this position please email:

CẦN NGƯỜI CHẠY BÀN

674-683

Shop có 8 bàn cắt tóc, 2 chỗ gội đầu,

This position is working 1-2 days per week. Successful applicant will have production supervisory experience, be familiar with LEAN manufacturing principals and speak fluent Vietnamese AND English.

675-680

www.viet-times.com.au

THẨM MỸ VIỆN XUÂN YẾN

Staff Australia is currently looking for a Production Supervisor to work for a sheet metal company in Carrum Downs.

tiệm quần áo, đồ lưu niệm. Tất cả đều phải có kinh nghiệm, nói được tiếng Anh, ưu tiên cho người nói tiếng Hoa. Nhà vùng Cairnlea cần một nữ phụ việc nhà buổi chiều, không cần tiếng Anh.

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

SỨC KHOẺ –LÀM ĐẸP

STAFF WANTED

CẦN NGƯỜI 1 nam làm thịt heo, bò, trừu • - 1 nam làm cá, biết fillet • 1 nữ làm

Carlos (+84) 908 120 451 Email: c.smollen@hcm.fpt.vn Phương (+84) 908 633 362 Email: phuongsmollen@hotmail.com

PHIM NGƯỜI LỚN

Xin vui lòng liên lạc 0426 833 950

675-680

Stephen 0411 136 416

Giá $450,000 USD ONO

ĐĂNG KÝ THƯƠNG VỤ

Công ty chuyên bán các sản phẩm dinh dưỡng của Hoa Kỳ chuẩn bị mở rộng hoạt động và mở văn phòng tại Australia. Hiện chúng tôi đang cần tuyển ba (3) team leader, làm việc part time hoặc full time. Có thể chọn làm việc tại nhà. Ứng viên cần phải nói và thông hiểu tiếng Anh, có thể làm việc chung nhóm team work, và có tinh thần năng động, cầu tiến.

675-680

Diện tích 4.2m x 25m, xây cuối năm 2008, gồm 4 lầu Cách trung tâm thành phố 15 phút đi xe, khu vực nhiều người nước ngoài ở với nhiều nhà hàng, cửa hàng, bars, siêu thị và chợ. Gần trường học quốc tế (mẫu giáo, cấp 1, 2, 3). Để xem ảnh ngôi nhà, xin vui xem đường link http://house-images.ning.com

DU LỊCH - DU NGOẠN Quý đồng hương vùng Clayton, Springvale, Noble Park, Keysborough, Dandenong... muốn đưa, rước từ phi trường (Melb Airport) hay tổ chức du ngoạn từng nhóm (10 người) quanh Victoria Xin gọi Huyền Anh

Cần sang tiệm cà phê fish & chip ở Apolo Bay với giá $540K + sav (neg). Tiệm lâu năm, lợi nhuận cao. Thiết bị mới, bảo trì tốt. Bán rất đắt trong mùa hè và khá đắt trong suốt năm. Menu đơn giản, dễ điều hành, hợp đồng thuê dài hạn. Thích hợp cho gia đình hoặc hai partner. Không có nhiều thương vụ tương tự như thế này trên thị trường. Ai thật lòng muốn mua, xin liên lạc:

Thảo Điền, Quận 2, Sài Gòn, Việt Nam

DẠY GUITAR – TRỐNG

SANG SHOP

SANG SHOP TOC • Shop ngay trung tâm West Sunshine nằm trên hai mặt đường chính • Đã họat động 7 năm, nay vì quá bận rộn nên cần sang lại shop tóc/waxing và nối tóc (hair extension). • Hợp đồng dài hạn/có thể ký hợp đồng mới theo ý. • Lượng khách quen rất đông • Giá sang $60k có thể thương lượng

Mọi chi tiết xin liên lạc: Hạnh (B): (03) 9310 2949 (MB): 0411 507 830 672-679

70230-661/HTO/11

CẦN NGƯỜI PHỤ BẾP

$285.000, có thể thương lượng.

DẠY KÈM

Liên lạc (03) 8518 2432 – 0431 024 702 677-679

quen, thu nhập $8.000 – 10.000 / tuần. Giá sang

70237-662/HTO/11

CẦN THỢ HỚT TÓC

Cần thợ tóc có kinh nghiệm làm việc full time / part time tại vùng Springvale South. Nhận sinh viên làm việc sau giờ học.

Richmond. Vị trí rất tốt, có bãi đậu xe, đông khách

Liên lạc 9548 0707 – 0421 890 099

Xin gọi 9311 1881 639-690

Cần sang gấp nhà hàng Việt Nam ở vùng

Nhà hàng vùng Springvale nhận nấu cơm phần, cơm tháng. Phần ăn $16 cho hai người gồm cơm, canh, đồ xào và đồ mặn. Thực đơn thay đổi mỗi ngày. Nhận giao tận nhà*.

CẦN NGƯỜI

Hãng xuất nhập khẩu thực phẩm vùng Sunshine North cần tuyển tài xế MR / HR, làm việc full time / part time. Có thể làm bốc dỡ hàng trong warehouse, có bằng forklift sẽ được ưu tiên.

SANG NHÀ HÀNG RICHMOND

60148A-678/HTO/11

678-681

669-683

CƠM PHẦN

672-684

-------------------------------------------------- 676-679 ------------------------------------------------------------------------------------------

HÌNH ALBUM

Cần bán gấp khách sạn mười phòng ở Sài Gòn, Việt Nam, gần bến xe miền Tây. Chiều ngang 4m x chiều dài 20m, đúc đổ ba tấm. Giấy tờ đầy đủ, một chủ đứng tên.

-------------------------------------------------- 677-680-------------------------------------------------------------------------------------------

CẦN NGƯỜI: ORIENTAL Message Therapy ở gần city cần tuyển nhân viên nữ dưới 30 tuổi. Xin liên lạc 0433 150 812

BÁN HOTEL SÀI GÒN

675-680

Cần thợ cơ khí chính và phụ cho hãng sửa xe model châu Âu vùng Reservoir. Lương cao.

DƯ DÙNG CẦN bán Toyota Tarago GLX 1991 ba tháng thuế đường, chạy 260.000 cây số. Xe còn tốt, trong ngoài sạch sẽ. Giá $5000 bao RWC. Liên lạc Minh 0431 057 864.

CẦN NGƯỜI

9792 3675

BÁN VƯỜN BONSAI

Cần bán hết vườn cây bonsai hoặc bán từng cây một. Cây tuyển lựa kỹ, đẹp. Xin liên lạc:

Trung 0422 839 115 VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds THUÊ SHOP, SHARE SHOP

viet-times.com.au/directory để tìm các dịch vụ mà bạn cần và tiết kiệm từ các vouchers giảm giá!!!

670-680

Khu vực trung tâm thương mại Springvale còn trống văn phòng cho thuê. Xin liên lạc:

HAIR & BEAUTY SALON FOR SALE OR LEASE

BS Hồ Công Dương 9574 6288 673-685

Beauty salon opposite Carrum Downs Shopping Centre, 8 hair & 2 nail stations, 4 massage /

Shop cho thuê nằm trên đường Johnston Street, Collingwood, ngay sát trung tâm thành phố Melbourne (CBD), rất thuận tiện cho mọi dịch vụ thương mãi. Tiền thuê $400/tuần (gồm thuế GST). Hợp đồng cho thuê dài hạn 3x3 hay 5x5 tuỳ thích.

waxing rooms. Sale Price $49,000. Rent $600 or lease $1000 per week (without sale price). GST not inclusive. Contact 0430 057 888. 672-684

CHO THUÊ SHOP

SANG TIỆM UỐN TÓC

Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Quang / Huệ qua số 9382 7311 (bất cứ giờ nào).

Cần sang tiệm uốn tóc vùng Lalor. 661-686

Nằm trên con đường sầm uất của khu thương mại.

Hai căn shop mới trong khu thương mại đang xây dựng ngay trung tâm Springvale. Nằm trên đường Balmoral Ave (đối diện Quyên Fashion). Diện tích mỗi shop 60m2, thích hợp cho tất cả các business như tiệm tóc, nail, văn phòng, take away… Giá cho thuê mỗi shop là $950 + GST. Nếu thuê cả hai shop, tiền thuê sẽ rẻ hơn. Xin liên lạc anh Nguyên 0413 144 886 – chị Phương 0434 482 777 để thương lượng về điều kiện và giá cả.

Lượng khách ổn định, thu nhập khá. Cần sang gấp vì lý do cá nhân.

Xin gọi Kat 0403 300 572

CẦN SANG CỬA HÀNG THỰC PHẨM • Cửa hàng rất đông khách trên con đường chính tại Noble Park • Gần trạm xe lửa • Tiệm thịt heo và thịt gà kế bên • Walkin-walkout sale • Có việc gia đình nên bán gấp • Giá đặc biệt: AUD 85,000 bao gồm hàng tồn kho Liên lạc:

0409 123 811

CHO THUÊ SHOP MỚI

THUÊ NHÀ, SHARE PHÒNG CHO THUÊ BUNGALOW hai phòng vùng Springvale. Mọi thứ riêng biệt, có lối đi riêng. Liên lạc 0411 630 418. -------------------------------------------------- 678-681 ------------------------------------------------------------------------------------------

CHO THUÊ PHÒNG vùng Maribyrnong, gần mọi phương tiện công cộng (xe buýt và xe tram) và khu Highpoint Shopping Centre. Liên lạc 0437 261 101. -------------------------------------------------- 677-680-------------------------------------------------------------------------------------------

NHÀ VÙNG KINGS Park dư ba phòng, nhà sạch gọn, có sân đậu xe, ưu tiên cho độc thân. Trước nhà có trạm xe buýt. Liên lạc 0403 300 122. -------------------------------------------------- 677-680-------------------------------------------------------------------------------------------

674-677

SHOP RICHMOND

NHÀ VÙNG COLLINGWOOD dư phòng cần cho nữ độc thân mướn, gần shop Richmond, gần mọi phương tiện công cộng, bao điện nước gas. Giá $100/tuần. Liên lạc bác Hồng 0411 459 293.

TRUYŠN HINH SATELLITE TØ VIŒT NAM

Cho thuê phòng vùng Springvale, gần mọi phương tiện công cộng xe buýt và xe lửa, khu shopping và Safeway, trường học. Nhận nấu ăn hàng tuần.

CHO THUÊ VĂN PHÒNG

674-677

THUÊ PHÒNG SPRINGVALE

VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV6

Lưu ý: Gắn đĩa hơn 1.2M cần xin phép Council. (Warranty - Công lắp đặt 12 tháng, thiết bị 2 năm)

Liên lạc chị Nguyệt 0412 167 550. 673-685

L¡p Ç¥t rÈ nhÃt

THUÊ PHÒNG

60108A-661/HTO/11

Thăm website:

673-678

9792 3675

Nhà vùng Springval Central dư phòng cho thuê.

trung tâm Richmond. Giá $15.000 (bao gồm

THUÊ PHÒNG NOBLE PARK

Cho thuê phòng vùng Noble Park, gần mọi phương tiện giao thông công cộng, xe lửa, xe buýt, shopping và trường học. Nhà mới, sạch sẽ. Ưu tiên nam nữ độc thân, có việc làm hoặc du học sinh. Giá $120/tuần. Bao điện nước gas và internet.

stock), tiền thuê shop rẻ $1.000/tháng (hợp đồng dài hạn). Shop mới đẹp, đông khách.

Liên lạc 0421 903 901

Vì xa nhà cần sang lại.

Xin liên lạc 0411 831 098.

Chia phòng Springvale

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

Nhà ngay trung tâm Springvale, gần shop, xe lửa, xe bus. Có đủ tiện nghi: giường, tủ, máy giặt, tủ lạnh, TV, microwave… Dư phòng cần cho nữ, vợ chồng không con, du học sinh thuê. Giá $75/tuần. Bao điện, nước, gas. Chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái. Liên lạc 0425 787 892.

676-683

www.viet-times.com.au

Đặc biệt: Coi trực tiếp giải ngoại hạng Anh

$548

chợ và shopping centre, gần trạm xe buýt và trạm

Liên lạc Văn:

Xin liên lạc 0416 377 970 hay 0422 206 046

0425 903 718

(xem nhà sau 7pm weekdays hoặc cả ngày cuối tuần). 673-678

THUÊ PHÒNG SPRINGVALE

WATER TANKS FOR SALE

Nhà trên đường Victoria Court ngay trung tâm Springvale, gần chợ, trường học, trạm xe buýt & xe lửa, ngân hàng… Cần cho thuê phòng double giá $470/tháng. Chia bills với mọi người trong nhà. Liên lạc chị Thi 0466 466 520. 673-678

667-676

BUNGALOW SPRINGVALE SOUTH

Cho share bungalow vùng Springvale South gần mọi phương tiện công cộng. Ưu tiên cho người có việc làm, du học sinh. Liên lạc 0422 968 880.

TÌM NGƯỜI THÂN 667-686

VIDEO, DVD, BĂNG NHẠC

TÌM NGƯỜI THÂN

PHƯƠNG LAN DVD: BÁN ĐẦY đủ các loại DVD, phim tập, CD, cassette, thuốc lá, thiệp mời. Đủ các loại phim tập Hàn Quốc, Hồng Kông, Thúy Nga, Asia... Liên hệ: Shop 21 Bilo Shopping Centre, Footscray. Tel: 9396 1899

Tìm chú Phạm Hồng Đức trước ở 12 Đường Nguyễn Trãi, Q5, Sài Gòn.

Muốn nhanh chóng?

Cháu Phạm Hồng Tuấn ở Sài Gòn cần gặp, liên lạc điện thoại (+84-8) 987 779 942 hoặc email

Hãy thanh toán bằng Credit Card! Khi đặt quảng cáo, bạn có thể thanh toán bằng:

phtuan54@yahoo.com.vn. Tại Australia, xin liên lạc số 0403 036 268

An toàn, uy tín, bảo mật và thông dụng.

TRUYỀN HÌNH SATELLITE

Giá quảng cáo ô này:

Melb JACE LẮP ĐẶT TRUYỀN HÌNH VỆ TINH • Lắp đặt ăng-ten cho tivi giá từ $150 • Lắp đặt truyền hình vệ tinh giá từ $580 Mọi chi tiết xem tại: www.satallite-tv.net.au Hoặc gọi: 0451 382 898 - (03) 8683 8301

$250/năm Tặng thêm

Full name: .................................Tel: ..................................... Mobile: ..................................................... Address: ................................................................................................................................................. No. of weeks: ......................... x $ ...................... /week. Total = $ ..................................................... ADVERT: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ $5/week (minimum 4 weeks): ............................................................................................................... ................................................................................................................................................................ $10/week (minimum 4 weeks): .............................................................................................................. ................................................................................................................................................................ I would like to pay by: Credit Card / or Cheque/Direct Transfer (Call 03 9792 3675 for more details) Card type: Visa Master. Expiry date: __/__/__ Name on card: .............................................. Credit card No#: |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| All paid adverts will be published online at no extra cost. Great way to capture clients!

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

Modern! More customers for you! Press + Online = Exposure & Results!

Fill in the form and have it posted to:

Viet Times Classifieds

PO Box 2689, Dandenong North VIC 3175

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

5 tuần miễn phí*

TARGETING MORE THAN

75,000* POTENTIAL BUYERS!

Classified adverts work best in Viet Times and Magazine 168 Network.

) www.viet-times.com.au

WATER TANK

Bán thùng nước mưa loại 1000 lit đã qua sử dụng, dùng chứa nước tưới cây. Giá $90/cái. Xin liên lạc 0415 955 740

Place a Classified Advert

Free on Internet!

(Tiền công lắp đặt $350 và phí thuê bao 6 tháng)

xe lửa, chỉ 5 phút đi bộ. Giá $500/tháng (plus bill).

70210-652/HTO/10

676-680

HTV2/7, HTV9, VTV3/4, cÀn thÖ TV, VTC3

Nhà đẹp, đầy đủ tiện nghi (fully-furnished), gần

-------------------------------------------------- 676-679 ------------------------------------------------------------------------------------------

Cần sang shop quần áo tạp hóa mỹ phẩm ngay

$599*

CẦN Ầ NGƯỜI ĐẠI DIỆN

//BK

SAMPLE

Cần một nữ đại diện bán sản phẩm Nails & Beauty.. Làm việc kỹ p $ lưỡng và nhiệt tình, cần phải có xe riêng. Làm việc P/T, F/T, Weekend.

5/TUẦN Ô Liên lạc mobile: 0000 000 000

639-648

TUYỂN THỢ MAY

Xưởng may ở Glenroy cần tuyển thợ may. Cần có

SAMPLE

$ 0/TUẦN 1 Ô quan trọng nhưng phải có kinh nghiệm tron trong

kinh nghiệm không ghiệm trong ngành giày dép, nhưng khô

điều khiển máy may, may quần áo.

Xin gọi Smith 0000 000 000

PHONE US NOW! VIET TIMES CLASSIFIEDS 9792 3675 37


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds CƯỚI HỎI & LỄ LẠT Alternative Classic Convertibles .......................Sunshine ........................ 1300 720 361 Betterwood Funeral Services............................Mulgrave ..............................9547 1818 Crack A Jack Fireworks Australia .....................Keilor Downs .......................9310 8771 Doan Viet Trung ................................................Springvale South ................ 9546 8484 Global Monument Design P/L ...........................Heidelberg ...........................9458 1818 Golden Chef Cooking ........................................East Keilor............................9370 1816 Le Pine Asian Footscray ...................................Footscray.............................9315 3877 Villa Adriana......................................................Dandenong ......................... 9768 3822 Wedding Celebrant ...........................................Springvale........................... 9546 0756

DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP Abbotsford Financial Group Pty Ltd .................Coburg .................................9201 0310 Bao Long Quach & Associates PL ....................Springvale........................... 9547 8266 Bui Huy Dien - Translator ..................................Yarraville ..............................9314 4442 Cong ty Chau Dai Duong.....................................................................+848 3948 1580 DLT Migration & Financial Referral Services ....Melbourne............................9687 7427 Duc Anh - Du hoc & Dich thuat ................................................................ 04 3971 6229 Duc Mai Lawyers ..............................................Athol Park ...................... 08 8345 5888 Great Wall Insurance.........................................Springvale............................9574 2833 Hoang Gia Accountant ......................................Richmond ............................9428 1035 Investigative Solutions P/L ...............................Doncaster East ................... 9483 0293 KT Chief Architec ..............................................Richmond ............................9410 4090 Long T. Nguyen .................................................Springvale .......................... 9540 3830 Ly So Minh An...................................................Springvale............................8511 4609 Lyca Mobile Pty Ltd ..........................................Melbourne South ................ 9690 0956 Mekong Corporate Services .............................Springvale........................... 9548 4466 ND Accounting Services ...................................Keysborough ...................... 9583 4488 New World Taxation P/L ...................................Springvale........................... 8502 8639 Newland Migration Law ....................................West Melbourne.................. 9329 7786 Ngo & Associates .............................................Springvale........................... 9558 5366 Provey Property & Conveyancing Services ......Springvale............................9010 5510 S & W Consulting Group ...................................Melbourne........................... 9629 6068 Sica & Co Barrister & Solicitors........................St Albans ............................ 9366 8044 Springvale Financial Group Pty Ltd...................Springvale........................... 8543 1068 Top Reinz ..........................................................Footscray............................ 9689 3855 Vanssing Finance Services ...............................Brooklyn ............................. 8307 0878 VIP Estate .........................................................Springvale........................... 9540 8586 Visatec Australia...............................................East Melbourne................... 9694 4406 VRD Accounting Services.................................Albanvale .............................9356 0214

DU LỊCH NGHỈ NGƠI P.H. Travel ........................................................Springvale........................... 9562 3830 Friendly Travel Service P/L ...............................North Melbourne................. 9326 9899 Kim Travel .........................................................Fitzroy .................................. 9419 8152 Panoworld Travel ..............................................Preston ............................... 9478 8668 Springvale Travel ..............................................Springvale............................9547 5122 Sy Lai Service ............................................................................................ 8 6264 5930 Van Hoa Viet .....................................................Mount Pritchard ...................3938 9717 Vietravel ............................................................Quan 3 ........................+848 3828 898 West World International Travel ........................QLD..............................(03) 9318 7880 With U Travel.....................................................Carlton ................................ 9347 8848

GIẢI TRÍ VUI CHƠI Adult Cherry Blossoms Service ........................Melbourne Sth .................... 9682 8848 Club 741............................................................Brooklyn ..............................9314 4242 Club Striptease .................................................Richmond ............................9421 0105 Clubkeys ...........................................................MoorabinEast ......................9555 8100 Glengala Hotel ..................................................Sunshine ..............................9361 1007 Golden Star VCD P/L.........................................Springvale........................... 9540 8868 Harbin Yao P/L (Flame Angels) .........................Bayswater ........................... 9720 4044 Hot Gossip ........................................................Sunshine ............................. 9366 6444 Massage ...........................................................Sunshine ..............................9311 0198 Melbourne Colosseum......................................South Melbourne .................9696 9199 Moon Club ........................................................Dandenong ......................... 9793 5289 Ngo Chuong Dance Club ...................................Maribyrnong ....................0414792 096 Pacific Media (Classy) ......................................Cheltenham......................... 9001 8821 Phuong Nam DVD .............................................St Albans ............................ 9364 0976 Red Lantern Relax ............................................Dandenong South .......... 0401 353 392 Red Light Relaxation Centre .............................Clayton ............................... 9543 8820 Sea Pearls of Melbourne...................................Williamstown North .............9399 9740 Shinning Hands Massage .................................Footscray............................ 9362 0277 Southern Comfort International ........................Braeside...............................9588 0743 The Bignell ........................................................Moorabbin East ...................9553 0192 Vu Su Long Thuy ..............................................St Albans ............................ 9366 1065

GIÁO DỤC HUẤN NGHỆ Active Learning Childcare Centre .....................Springvale............................9574 0699 Cradles To Crayons Childcare...........................Kealba ................................. 9356 9466 Early Learning Family Day Care ........................Albanvale .............................9310 7077 First Pass Driving School .................................St Albans ....................... 0432 459 456 Gurkhas Institute ..............................................Melbourne........................... 8639 9000 Hillside Educational Child Care Services ..........Hillside ................................9390 2100 International Brain Academy.............................Glen Waverley ..................... 9887 9883 Josefa Tutoring .................................................Cairnlea................................9361 1031 Kids Heaven Family Day Care ...........................Braybrook ........................... 9689 0720 La Kosta Childcare Centre & Kindergarten .......Noble Park .......................... 9798 0999 Menzies Institute of Technology .......................West Melbourne.................. 9329 8877 Minh Guitar Tuition ...........................................Noble Park ...........................9795 0707 New Careers .....................................................Melbourne............................9654 2818 Nola-Dee Child Care Centre ..............................Clayton ............................... 9544 8783 Preschool Activity House .................................Springvale Sth .................... 9546 2659 Prestige Education............................................Broadmeadows................... 9309 4000 Private Tuition (Dạy kèm tư nhân).....................Endeavour Hills .............. 0431 197 730 Professional Private Tutoring............................Kings Park ......................... 9366 7658 Sandown Park Kindergarten .............................Springvale........................... 9546 4429 School No 1 ......................................................West Footscray....................9363 8717 Thu Hien - Driving School .................................Dandenong ........................ 8707 4968 Vina Driving School ..........................................Maribyrnong ........................9318 8540 YMCA................................................................Moonee Ponds.................... 8371 0500

NGHỆ THUẬT THỦ CÔNG Charis Photography ..........................................Scoresby ............................ 9778 5263 Dong Son Art ....................................................Footscray.............................9711 1838 Frog Photobook ................................................Carlton ................................ 9347 8960 Knit 'n Purl ........................................................Dandenong ......................... 9793 3530 Pixiekinks .........................................................Clayton ............................... 9558 6661

NHÀ CỬA VƯỜN TƯỢC 5 Star Reblocking & Underpinning ...................Roxburg Park .................. 0411 174 000 Acclaim Electrical Technologies .......................Darley ............................ 0425 758 809 All Types Concreting.........................................Hillside ........................... 0408 505 626 Auto Sunroof and Trimming..............................Oakleigh ...............................9568 0015 Bay's Carpet Laying & Cleaning Service...........Sunshine .............................9312 7248 Better Living Furniture HK Pty Ltd ....................Blackburn .......................... 9894 7768 Bui Quang Binh .................................................Springvale South ................ 9547 4557 C-Vila Security Doors .......................................Avondale Heights .................9317 9899 Chiropedic Bedding ..........................................Braybrook ............................ 9318 1211 Cường - Sơn Ngói .............................................Springvale Sth .................... 8502 7870 D&F Constructions ...........................................West Sunshine .................... 9364 9280 Deesigns ..........................................................St Albans .............................9364 5746 Dinh Pham ........................................................Springvale.......................0412 605 501 DM Auto Universal ............................................Dandenong ..........................8753 0797 Door Star ..........................................................Clayton South ......................9544 1155 Duc Fencing ......................................................Sunshine Nth .......................9367 3165 Essential Filtration P/L ......................................Narre Warren ...................... 9704 8079 Fine Finish Rendering .......................................Point Cook .......................... 9395 5347 First & Last Reblocking & Underpinning...........Fawkner ............................. 9323 9666 Five Star Fencing ..............................................Narre Warren East ......... 0409 996 936 Fix2Qik ..............................................................Noble Park .......................... 9546 0400 Garden Door & Cafe ..........................................West Footscray....................9314 2002 Green Engineering Pty Ltd ................................Mt Waverley .........................9562 7951 Green Space Pty Ltd .........................................Oakleigh Sth ....................... 9544 9576 Ho Plumbing & Gas Services............................Noble Park .......................... 9547 5205 Hoa Binh Kitchen Cabinet .................................Springvale........................... 9546 6352 Huy - Thợ Sơn...................................................Mulgrave ........................ 0421 590 889 HV Aluminium Windows ...................................Springvale........................... 9548 5960 In-Style Blinds ..................................................Burnside ............................. 8361 7642 Interior Fitting ...................................................Sunshine ............................. 9364 9386 Jolly Electrical Services P/L .............................Dingley Village .................... 9551 6505 KE Kitchen P/L ..................................................Braybrook ............................9312 2291 Kitchens 4 All....................................................Sunshine ............................. 9364 9636 LT Buidling P/L..................................................Sunshine Nth .......................9312 7903 Mat's Modern Homes .......................................Maribyrnong .................. 0403 058 918 Minh - Tho Son .................................................Keysborough .......................9798 1753 Minh Cong Welding...........................................St Albans ............................ 9356 4697 MJ Construction ...............................................St Albans .............................9366 9173 MS Drive Shafts ................................................Sunshine North ....................9310 8700 Nam Constructions...........................................Yarraville ..............................9332 2717 Nature's Hidden Treasure .................................Reservoir ............................ 9478 5779 New Keyman Kitchen & Shopfitting .................Blackburn ........................... 9894 1868 Northern Window .............................................Lalor .................................. 9402 5782 Northwest Electrical Trade ...............................St Albans ............................ 9078 0036 Orient Bonsai Nursery ......................................Reservoir ............................ 9469 5026 Paint Spot Footscray ........................................Footscray............................ 9689 8500 Phuc Fencing ....................................................Clayton South ..................... 9548 2854 PJ Garage Doors P/L.........................................Emerald .............................. 5968 2985 Quoc Racking P/L .............................................Sunshine West .................... 9360 4696 Rainbow One Blinds & Curtains........................Sunshine ............................. 9077 1353 Richard Auto Security.......................................St Albans ....................... 0431 240 630 RKCM Blinds .....................................................Narre Warren Nth ................ 9796 9441 San's Fencing ...................................................Keilor Downs ...................... 9078 9803 Select Chiropractic ...........................................St Albans ............................ 9356 4833 Sunline Roller Shutter .......................................Kealba ................................. 9364 2232 Sunshine Furniture............................................Sunshine ..............................9311 1629 Sunshine Glass .................................................Braybrook ............................9311 3553 Sunshine Kitchen ..............................................Tottenham............................ 9314 1811 Tai Trinh Gardener.............................................Springvale.......................0418 105 871 TD Handyman ...................................................St Albans .............................9364 3214 Thien Trung Ly ..................................................Springvale...................... 0421 898 866 Timber Floor Sanding & Polishing ....................St Albans ............................ 8307 2392 TNT Refrigeration Services ..............................Delahey ...........................0411 190 650 Top Notch Water Tanks ....................................Hoppers Crossings ............. 9369 9383 Total Renovation ...............................................Patterson Lake............... 0432 942 389 TPD Paint & Decorating ....................................Ascot Vale...................... 0433 300 501 Trang Son sua nha ............................................Deer Park .............................9266 1165 Truong Vi Thang BWT Mobile Locksmith .........Springvale............................9546 1269 Ultratex .............................................................Kealba ................................. 9364 4489 Van Tan Tran - Handyman.................................St Albans .............................9310 7597 Venus Drapes ...................................................Campbellfield...................... 9357 1055 Vina Windows and Doors .................................Dandenong ..........................9713 0268 VNT Timber Trading ..........................................Sunshine ..............................9312 3329 Westpoint Locksmiths ......................................Tottenham...................... 0408 094 102 Yingli Group P/L ................................................Oakleigh South ................... 9543 1991

NHÀ HÀNG TẠI MELBOURNE Dai Duong Restaurant.......................................Footscray............................ 9689 9899 Gabriella's Restaurant .....................................Kealba ................................ 9364 5552 Hoa Binh Karaoke Restaurant ...........................St Albans ............................ 9356 0228 iSpicy Richmond...............................................Richmond ........................... 9429 4559 Mandalay Bay ..................................................Fitzcroy ............................... 9486 0880 New Royal Garden ............................................Mt Waverley ........................ 9886 1388

QUẦN ÁO THỜI TRANG

MÁY TÍNH ĐỒ ĐIỆN Able Cash..........................................................Mordialloc........................... 9580 8807 Apac Notebooks ...............................................Moorabbin ......................... 9555 8755 Brother Green Group P/L ..................................Epping................................. 8401 4620

38

E-Solutions Pty Ltd...........................................Springvale........................... 9547 2364 Fast Track Computer.........................................Ascot Vale........................... 9326 2967 HKC Electrical P/L.............................................Springvale........................... 9560 3437 JV Mobile Springvale ........................................Springvale............................ 9574 0611 Lam Son Electrical Contractor..........................St Albans .............................8307 2210 Melb Jace Satellite TV Instalation .....................Carton ................................. 8683 8301 Nguyen Technical Solutions (NTS) ...................Deer Park ....................... 0403 360 636 Print Gear..........................................................Noble Park .......................... 9546 0400 TeleChoice Springvale ......................................Springvale............................9574 2882 Terry PC Solution..............................................Springvale............................9546 7974

Andre J .............................................................Clayton ............................... 9558 5244 DK Fashion Collection.......................................Springvale........................... 9546 2500 Roslyn Hong Hoa ..............................................Springvale........................... 9548 2994

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

9792 3675 SỨC KHỎE Y TẾ Bai Cao Tang .....................................................Footscray............................ 9687 3388 Benross ............................................................Moorabbin .......................... 9532 0404 Caroline Springs Blvd Denture Clinic ................Caroline Springs ................. 8390 2702 Concord Linh Chi ..............................................Glen Waverley ..................... 9803 0398 Eye Trend ..........................................................Forest Hill............................ 9878 7328 Hoa My Dental ..................................................Quan 11 ..........................08 3955 1812 Namo Dental Pty Ltd.........................................St Albans ............................ 9364 4446 Nhan Tam Dental ..............................................Q10 ................................ 08 3509 5755 Oriental Massage Therapy ................................Sunshine ..............................9311 9994 Phong's Massage .............................................Deer Park .............................8390 1424 Royal City Health Centre...................................Melbourne........................... 9328 4886 Truong Thanh Dental ........................................Quận 2 ........................... 08 5402 3009 Universal Pharmaceuticals (Wealthy Health) ...Silverwater..................... 02 9648 4838 Viet Giao Dental ........................................................................................08 3820 4103 Westcoast International Dental Clinic ...............District 1 ....................... 03. 9001 6756 Winner Trading P/L ...........................................Kensington.......................... 9376 0088

THÚ NUÔI VẬT NUÔI Fastway Aquarium & Hydroponics ...................West Footscray.................... 9314 1119 Yarraville Veterinary Clinic ................................Yarraville ..............................9314 8945

THỨC UỐNG ĐỒ ĂN 7 Seas Cakes ....................................................Springvale.......................0413 932 277 CAG Asian Food Warehouse Sale .....................Noble Park .......................... 8683 5708 Global Green Vegetarian Food Mart ..................Braybrook ........................... 9939 8566 My Tam Asian Groceries...................................Springvale Sth .................... 9548 5688 New Eastland P/L..............................................Keysborough ...................... 9798 5800 Purity Cake Design ...........................................Richmond ............................9429 1495 Sonex Cafe........................................................Scoresby ............................ 9642 2033 Star Restaurant Springvale ...............................Springvale........................... 9546 9000 Vincent Vegetarian Food ...................................Footscray.............................9325 1188 Wingla Cakes ....................................................Footscray............................ 9687 2485

TRANG ĐIỂM LÀM ĐẸP Art To Life Artistry ............................................Sunshine North ...............0424 185 687 CTT Hair & Nail Salon .......................................Springvale .......................... 8555 9997 Gerbera Nails ....................................................Springvale .......................... 9546 6673 Imagery - Hair & Beauty Concepts ...................Footscray............................ 9687 6828 My Day Spa.......................................................Nth Melbourne .................... 9328 5581 Skinique Beauty ...............................................Footscray.............................9687 1817 LDT Nail & Beauty Supply.................................Springvale........................... 9548 0851 Xuan Yen Beauty ...............................................St Albans ............................ 8307 3827

TRUNG TÂM MUA SẮM Chic Gallery ......................................................Heatherton .......................... 9558 0564 Commercial Food Machinery VIC .....................Clayton ................................9543 1611 Jo Jo Florist ......................................................St Albans .............................9310 9983 Sunshine Master Buy ........................................Sunshine ..............................9311 1868 Superior Tanks Pty Ltd .....................................Sunshine .............................. 9312 1164 Yen Direct Supply P/L .......................................Sunshine ..............................9311 8847

XÂY DỰNG NHÀ CỬA A-Z Building & Construction Group ..................Springvale South ................ 8555 2521 Able Truss Pty Ltd ............................................West Sunshine .................... 9364 9544 Archi Build Commercial P/L..............................Laverton North.....................9314 9788 Archiclad P/L ....................................................Thomastown....................... 9464 3666 BG Auctions P/L ...............................................Deer Park .............................8348 5174 BH Tank Solutions.............................................Keysborough ...................... 9706 3073 Boran Real Estate .............................................Sunshine ............................. 9312 4444 California Concrete ...........................................Springvale Road ..................9793 1080 Chau Handyman ...............................................Hampton Park ..................... 8787 8685 Expert Glass Co. ...............................................Sunshine North ....................9312 2322 Hallmarc Developments ...................................Melbourne........................... 9548 9088 HB Metal ...........................................................Deer Park ............................ 9363 8734 K C Locksmiths ................................................Springvale........................... 9346 9399 Lam Handyman ................................................Springvale...................... 0431 635 044 Maxcool Refrigeration ......................................Vermont .............................. 9873 0973 Nguyen Phung Hoang - Handyman...................Sunshine ..............................8307 3410 Oztec Window Shutters ....................................Keilor Park .......................... 9336 0005 Pacific Rangehoods..........................................Nunawading .........................9873 2176 Paint Doctor ......................................................Springvale...................... 0438 985 628 Statue Innovations ............................................Dandenong ......................... 9794 9930 Sunshine Roofing Tiles Bricks & Pavers...........Sunshine ..............................9312 4377 Sunshine Stone & Marble Universe P/L ............Sunshine North ....................9364 7718 Tarno Floors......................................................Dandenong North ................8707 4792 TDL Contractors PL ..........................................West Footscray....................9314 4702 Thang Flooring .............................................................................................. 9366 3028 Triple Star Diecasting .......................................Dandenong South ................ 9793 1114

XE HƠI & PHỤ TÙNG BM's R Us .........................................................Reservoir ............................ 9460 5755 Combined Truck Bodies ....................................Mordialloc............................9546 2135 Complete Options - Car Audio & Alarms ..........Clayton South ..................... 9562 3885 Custom Body Repairs .......................................Sunshine Nrth ..................... 9366 7376 Garry & Warren Smith Mazda ...........................Brandon Park ...................... 8562 5555 Good Year Auto Care Essendon ........................Essendon ............................ 9370 0777 Imlachs Auto Parts ...........................................Clayton ................................9552 1971 Independent Car Parts ......................................Ravenhall ............................ 9361 2004 KAM Auto Parts ................................................Braybrook ............................9317 0055 Kim Auto Paint (Sunshine)................................Sunshine ..............................9311 5446 Lemans Toyota - Footscray ..............................Footscray............................ 9689 2944 Maidstone Speedy Tyres ..................................Maidstone ............................9317 7744 Nam Duong .......................................................Sunshine North ...............0417 557 999 OZ Rent A Car P/L .............................................Sunshine .............................. 9311 8774 Patterson Cheney Toyota..................................Dandenong ..........................9215 2222 Pickles Auctions ...............................................Sunshine ...............................90093111 Repco AUTO REPAIRS P/L ...............................Springvale............................8502 7312 Sunshine Plaza Hand Car Wash ........................Broadmeadows..................................... The Tyre Professionals .....................................Sunshine ............................. 9364 9761 Van Quang Autos ..............................................Footscray.............................9687 1188

VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Sử dụng năng lượng mặt trời, vừa sạch lại vừa tiết kiệm tiền! Có ngay được một hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời (Solar System), vừa tiết kiệm tiền, vừa giúp trái đất có được khí hậu tốt hơn! Lắp một hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời trên mái nhà ngay hôm nay: • Công suất 1.5 kW (có thể nâng cấp) • 8 tấm chất lượng cao, kỹ thuật hiện đại với công suất 190W mỗi tấm • Bảo hành 10 năm ròng • Lắp ráp bởi công ty uy tín có đội ngũ nhân viên kinh nghiệm, có bằng cấp

Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc: Anh Tâm (Wang Qin) 0469 278 111

NHẤT! BẢO ĐẢM GIÁ THẤPđơn khảo giá

Chúng tôi sẽ giảm 5% cho bất cứ nào cùng sản phẩm và quy cách.

Khảo giá miễn phí, đo đạc miễn ễ phí, lắp ắ ráp chuyên nghiệp ở đâu? www.yinglisolar.NET.au Thứ Hai - Thứ Sáu: 9am - 5pm Thứ Bảy: 9am - 3pm Chủ Nhật: 10am - 3pm

YINGLI SOLAR 22 Manton Road Oakleigh South 3167

PRESTON STORE

Tel: 9543 1991 TEL: 9470 3099

70232-672/RE/11

(Nói tiếng Việt, Quảng Đông và Phúc Kiến)


ĐẶC TRANG XE HƠI

ĐẶC Đ ẶC TTRANG RANG X XEE H HƠI ƠI

Magazine 168’ Special Advertising Feature To be featured, please call 9792 3675 _ TIN TỨC THỊ TRƯỜNG XE HƠI TUẦN QUA

Cash for Cars GM ra mắt xe Chevrolet Beat

Liên lạc Garry:

LMCT 10502

chạy điện tại Ấn Độ

mát bằng dung dịch. Bộ pin nặng 270 kg và có công suất 20kWh. Mô-tơ điện vận hành xe có công suất 45kW (60 mã lực), truyền trực tiếp tới hệ dẫn động 1 cấp. GM cho biết Ấn Độ là một trong những thị trường thử nghiệm cho mẫu xe chạy điện này của tập đoàn, bên cạnh Trung Quốc, Nam Hàn và Đức. Tuy nhiên, hiện có một vấn đề là pin Lithium-ion có chi phí quá cao với những khách hàng Ấn Độ vốn nhạy cảm về giá và thường xuyên bị cắt điện cả ở nhà lẫn nơi làm việc.

9749 0706 - 0401 272 114 Factory 9, 1021-1027 Western Hwy Ravenhall 3023 (vùng Deer Park)

Muốn mua phụ tùng xe hơi

giá rẻ và chất lượng? Giá luôn rẻ hơn các nơi khác!

N

gày 23/6 vừa qua, GM đã trình làng phiên bản chạy điện của mẫu xe cỡ nhỏ Chevrolet Beat tại New Delhi, Ấn Độ. Đây là một phần trong chương trình thử nghiệm nhằm đánh giá tính khả thi của xe hơi chạy điện tại các đô thị lớn.

OPEN HOURS Mon-Fri: 8am-6pm Sat: 8am-3pm

9547 7377

Mẫu xe mini chạy điện này có thể khả năng vận hành quãng đường 130 km sau mỗi lần sạc. Mất khoảng 8 tiếng để sạc pin với nguồn điện 240V. Beat sử dụng pin lithium-ion làm

1602 Centre Rd, Springvale 3171 www.autowreckers.com.au

G+H SMASH REPAIR

SPOT ON TYRE & AUTO Wheel - Tyre - Battery Liên lạc: Frank 0422 830 992

From

Giá rẻ - Nhiều năm kinh nghiệm - Uy tín - Kỷ lưỡng Làm khách hàng hài lòng Giá đặc biệt: Xe phai màu muốn sơn lại nguyên chiếc Hoàng 0434 114 996 - 30 Imperial Ave, Sunshine Nth

$119

• 5 lít nhớt • 1 lọc nhớt • 4 hoặc 6 NGK Japan Bugi (flatium thêm tiền) • Free balance 4 bánh xe • Free chỉnh tay lái xe

10 Berkshire Rd, North Sunshine (Kế bên Beyond 2000)

Mở cửa 6 ngày: Thứ Hai - Thứ Bảy

Tel: 9311 4838

Chủ nhật xin hẹn trước

Liên lạc:

• Phục vụ đám cưới • Các dịp lễ đặc biệt • Các tour tham quan, du lịch, mua sắm • Tráng lệ và sang trọng • Lễ tang

• Điều chỉnh cân bằng xe • Sửa chữa và bảo trì • Nâng cấp và bảo dưỡng • Universal Joints • Center Bearing

12 Henderson Street Sunshine VIC 3020 Ph: 1300 720 361 Mob: 0437 982 952 e: info@accl.com.au w: www.accl.com.au

•Chuyên sửa các loại xe BMW với hệ thống kiểm tra máy móc hoàn toàn tự động • Chuyên bảo trì và sửa chữa các loại máy xe • Giá cả hữu nghị, việc làm có bảo hành 60182-658/HTO/10

Cho thuê xe giá từ $25 Rửa xe giá từ $10 Kiểm tra chi tiết xe Dịch vụ kéo xe

250 Edwardes Street Reservoir 3073 Mel: 18 C5

www.bmsrus.com

Tel: 9460 5755

Chuyên bán phụ tùng xe, cho đủ các hiệu và đời xe

Sun

shin

t Rd rke Ma

0403 471 377

Mob: Crn Wright St & Market Rd Sunshine VIC 3020

ond

Tel: 9311 8774 • Fax: 93118775

• Thứ Hai – Thứ Sáu: 8.30am-5.30pm • Thứ Bảy: 8.30am-5.00am • Chủ Nhật: 10am-4pm

St

Ave

Wri ght

Ave

70235-675/HTO/11

Mở cửa 7 ngày (và cả Public Holiday)

tral

9317 7744

222 McIntyre Road, North Sunshine 3020 Tel: 9310 8700 Fax: 9310 8711 Website: www.msdriveshafts.com.au

BMW Specialist

Cen

36 Hampstead Rd, Maidstone Tel: 3

(New & Reco)

• Boot Kit • Change Over • Lắp ráp phụ tùng

BM’S R US

Orm

CÂN CHỈNH BÁNH XE BẰNG MÁY TÍNH • BALANCE • VÁ VỎ XE

• CV Joints

Cho tất cả các đời và model xe!

$65 $68 $65 $55 $45

* có điều kiện áp dụng

(Mel: 79 K5)

PARTS & REPAIRS

Vỏ mới giá rẻ đặc biệt!*

Giá rẻ bất ngờ chỉ có tại Maidstone!

0433 496 215

Tel: 8502 7312

Xe Limousine 6, 8 và 10 chỗ ngồi phong cách cổ điển của thập niên 60’.

Đầy đủ các hiệu vỏ xe mới và cũ chất lượng!

205/65/15 215/60/16 185/R14 175/65/14 175/70/13

Car, Truck, Thay máy, Hộp số Mài dĩa thắng Thay thắng Re-gas aircon giá $75

DỊCH VỤ CHO THUÊ CÁC LOẠI XE CỔ ĐIỂN VÀ XE LIMOUSINE

Speedy Tyres $90 $119 $119 $ 119 $90

Chuyên sửa xe:

10 Clive Street, Springvale VIC 3171

MAIDSTONE 235/45/17 235/40/18 225/35/20 245/35/19 225/45/17

Hồng Hà

• • • •

Nhận làm đồng các loại xe

Đặc biệt Car service

Xe Chevrolet Beat từng gây sốc tại Triển lãm xe hơi Delhi 2010 với mức giá bán 334.000 rupee (7.200 USD) cho phiên bản Beat PS, 354.000 rupee (khoảng 7.700 USD) cho bản Beat LS , và 394.000 rupee ( khoảng 8.500 USD) cho bản Beat LT. Thoạt nhìn, mẫu Chevrolet Beat giống như xe 3 cửa, vì tay nắm cửa sau được giấu vào cột C. Beat sử dụng động cơ S-TEC II 4 xy-lanh 1.2L DOHC, đi cùng hộp số sàn 5 cấp..

70181-646/HTO/10

FREE

• Bán đủ các hiệu vỏ xe mới và cũ • Bán mâm đúc xe mới và cũ giá rẻ • Nhận sửa và bảo trì các loại xe • Nhận service, thay thắng, mài dĩa, thay cục đề, cục sạc, bình nước, ống bô, service hộp số tự động. • Thay bình điệnh (Battery) hiệu Century 2 năm bảo hành

LÀM ĐỒNG - SƠN XE

60084-641/RE/10

• Hệ thống computer chỉnh tay lái xe mới nhất của năm 2009 Kiểm tra thắng

70367-666/HTO/11

Ph: 03

• Luôn có nhiều part mà bạn cần • Đầy đủ phụ tùng mới cho mọi loại xe, đủ đời • Phục vụ tận tình, lời khuyên hữu ích

70182-646/HTO/10

• Kéo, mua xe cũ, xe đụng • Bán phụ tùng xe cũ, có tất cả các loại model LMCT 1229

20154-519/TH/6

Mở cửa 7 ngày

60396-622/HTO/10

Phone: 03 9361 2004 • Fax: 03 9360 5453

FNFAUTO-607/RE/9

Chúng tôi chuyên về sơn sửa: • Xe bị đụng trầy sơn • Stone chips • Sửa xe bị đụng móp • Scratches • Các vết trầy sơn Nhận đến làm tất cả các vùng

Chuyên mua xe cũ, hư, bị đụng BÁN PHỤ TÙNG XE GIÁ RẺ

eR

d

60024-574/RE/9

Vy 0438 985 628

70116-654W/HTO/10

SƠN SỬA XE LƯU ĐỘNG

234 Ballarat Road Braybrook VIC 3019

9317 0055

VT/KAP-617/RE/0

60333-600/TH/9

PAINT DOCTOR


MAGAZINE 168 • Friday, July 01, 2011 41

Online eNews: www.viet-times.com.au O

Nhà sản xuất Nhật Bản nâng cấp mẫu sedan hạng sang cao cấp LS460 theo phong cách thể thao, năng động hơn nhằm hướng tới khách hàng trẻ. Điểm nổi bật dễ nhận ra so với những chiếc LS khác là lớp sơn Smoky Granite Mica. Vành hợp kim 19 inch với 5 nan cho phiên bản RWD (dẫn động cầu sau), 18 inh cho phiên bản AWD (dẫn động 4 bánh). Lưới tản nhiệt và bộ dụng cụ phong cách thể thao. Vô-lăng trang trí với da và gỗ, sử dụng núm trượt. Các trang bị tiêu chuẩn gồm đồ trang trí gỗ màu nâu mờ, ghế bọc da đen, thảm chùi chân chất lượng cao. Lexus cho biết họ sẽ sản xuất LS 460 Touring Edition với số lượng hạn chế, nhưng không nói số lượng đó là bao nhiêu. Sản phẩm bán tại Mỹ vào cuối tháng này với giá niêm yết 73.000 USD. Lexus LS 460 phiên bản 2011 trang bị động cơ V8 dung tích 4,6 lít liên kết cùng hộp số tự động 8 cấp có thể tạo ra công suất 380 mã lực, mô-men xoắn cực đại 498 Nm. Xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 5,8 giây.

nguy cơ tai nạn cho người sử dụng. Theo kế hoạch, hãng Porsche sẽ thông báo cho các khách hàng mang xe đến đại lý kiểm tra. Nếu cần, đại lý sẽ thay thế miễn phí các bộ phận bị lỗi cho xe của khách hàng.

Hyundai vượt Mercedes, BMW về chất lượng tại Mỹ

Theo Khảo sát chất lượng ban đầu năm 2011 của công ty nghiên cứu thị trường JD Power, xe Hyundai Equus mới có mặt tại Mỹ vào cuối năm ngoái đã được xếp hạng cao hơn cả BMW 7-series và Mercedes-Benz S-class ở phân khúc Xe cỡ lớn hạng sang. Đứng đầu phân khúc là Lexus LS, còn Equus đứng đầu trong số 12 xe mới lần đầu được đánh giá chất lượng để xếp hạng. Xếp hạng về chất lượng của JD Power là vậy, nhưng doanh số của Hyundai Equus vẫn chưa khả quan. Trong tháng 4, hãng chỉ bán được 222 chiếc tại Mỹ, và trong tháng 5 là 221 chiếc, đứng thứ 8 về doanh số trong phân khúc Xe cỡ lớn hạng sang. Kia Pride và Hyundai Verna đứng vị trí thứ 2 và thứ 3 trong phân khúc Xe cỡ nhỏ (sub-compact).

Mới đây, hãng Porsche đã thông báo thu hồi 1.702 chiếc 911 được trang bị chốt khóa trung tâm. Nguyên nhân nằm ở trục bánh của những chiếc Porsche 911. Theo hãng Porsche, những chiếc 911 bị thu hồi đều được sản xuất từ ngày 18/5/2009 - 17/9/2010 và bán tại thị trường Mỹ. Cụ thể, những chiếc xe bị lỗi gồm có Porsche 911 GT2 RS, 911 GT3, 911 GT3 RS, 911 Turbo và 911 Turbo S.

Xét tổng thể, liên minh Hyundai-Kia có lý do để nâng ly mừng chiến thắng tại Mỹ, thị trường xe hơi lớn thứ hai thế giới. 15 năm sau khi gia nhập thị trường Mỹ, HyundaiKia Automotive Group đã dẫn đầu về doanh số ở phân khúc sedan hạng trung trong tháng 5/2011. Thành công này của liên minh Hyundai-Kia nhờ vào sự cải tiến chất lượng và thiết kế của hai mẫu xe “đinh” của hai hãng là Hyundai Sonata và Kia K5, phần khác do thảm hoạ động đất và sóng thần ở Nhật hồi tháng 3 đã làm gián đoạn nguồn cung xe và phụ tùng từ Nhật Bản.

Trao đổi với Viện An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA), hãng Porsche cho biết, theo thời gian, trục bánh có thể bị mòn sớm hơn bình thường và lỏng ra, từ đó gây

Hyundai Sonata đạt doanh số 22.754 xe, còn Kia Optima (hay K5 tại Nam Hàn và một số thị trường khác) đạt 7.401 xe trong tháng 5, dẫn đầu phân khúc sedan hạng

Porsche 911 thu hồi 1.702 xe

COMBINED

TRUCK BODIES Chúng tôi chuyên về Truck Bodies • Thiết kế lắp đặt xe Van, thùng xe • May bạt, màn xe từ 2.4m đến 10m • Trays , Flat Top, Dropsides, Tippers, Trailers, Chassis Extensions & Modifacations. • POWER TAIL GATES, TOOL BOXES, NOSE CONES • Gates & Many Extras Gọi chúng tôi bất kỳ giờ nào để khảo giá:

9587 0006

70340-658/HTO/11

Phiên bản LS460 Touring Edition thể thao, năng động

ƠNG VIỆT GIÁ ĐẶC BIỆT CHO ĐỒNG HƯ

NAM!

Pham: 0423

398 045 (Chủ là người Việt) Hoặc Russell: 0404 565 044

330 Lower Dandenong Rd, Mordialloc 3195 CHUYÊN SỮA CHỮA VÀ CÓ BẢO HIỂM - BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG TỐT

ĐẠI HẠ GIÁ CUỐI NĂM TÀI CHÁNH MAZDA A CX CX-7 7 CLASSIC AUTO TO

Đợt khuyến mãi sẽ kết thúc vào cuối tháng Sáu.

MAZDA 3 NEO MANUAL

ỉ có Giá ch

$

MAZDA AZDA 2 NEO MA MANUAL L

36,I9N9G0AY

LÁI Đ

• 17 inch alloy wheels • Climate control air-conditioning • Cruise control • Auto on/off headlamps • Trip computer • 6-disc CD player (MP3 compatible) • Dynamic Stability Control

• Dynamic Stability Control • Traction Control System • Front, side and curtain airbags • ABS with EBD and brake assist • Reversing camera • Metallic/mica paint at no charge

ỉ có Giá ch

• Now with cruise control and 6 airbags as standard across the range

0 $ 21,99 I NGAY LÁI Đ

• Dynamic Stability Control • Traction Control System • Power windows and mirrors

ỉ có Giá ch

$

0 16,I4N9 GAY

LÁI Đ

• Dynamic Stability Control now standard across the range • Dual front airbags • Power windows and mirrors • Air-conditioning • ABS with EBD and brake assist • Metallic/mica paint at no cost

• ABS with EBD and brake assist • CD player (MP3 compatible)

60227-680/HTO/11

• Trip computer • Air-conditioning • Metallic/mica paint at no charge

Để mua được chiếc Mazda đẹp, giá rẻ xin liên lạc

SIMON CHEA 715 Springvale Rd, Mulgrave 0411 637 301

GARRY AND WARREN SMITH SERVICES: 715 Springvale Rd, Mulgrave • 1020 Burwood Highway, Ferntree Gully

Tel: 8562 5555

Email: simonc@gws.com.au (Nói tiếng Anh, Việt, Quảng Đông, Phổ Thông,Tiều Châu và Campuchia)

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại website của chúng tôi: mazda.gws.com.au


42 MAGAZINE 168 • Friday, July 01, 2011 60125-643/HTO/10

MUA XE CŨ, KÉO XE 24/7 The Professional Window Tinting Làm chủ một chiếc xe, bạn có muốn:

• Làm chiếc xe hơi đẹp và hấp dẫn hơn?

Mua tất cả các loại xe hư, cũ, đụng, bỏ

Với giá cao cho xe Van, Toyota HiAce, Tarago, Hilux, Landcruiser, Dyna, Truck

Nhận kéo xe khắp tất cả các vùng!

nhiên liệu hơn?

• Bảo vệ gia đình và con trẻ từ tia

• Ngăn chặn 99% UV

• Lắp ráp các phụ tùng cho xe như: hệ thống báo động, DVD/Audio, reverse sensor/camera Xin gọi anh Tuấn để được dán lên xe KIẾNG MÀU ĐẶC BIỆT, Car Tinting!

• Giảm chói 67%

tử ngoại của ánh nắng mặt trời?

Mobile: 0421 597 922

Liên lạc Nam

0417 557 999 9701 2255 LMCT 10205W

THẾ CHƯƠNG

• Dạy bao, dạy giờ, dạy mọi trình độ • Nhiệt tình, vui vẻ, tận tâm • Ưu tiên học sinh, thất nghiệp • Vùng Clayton South, Springvale và lân cận

70044-642/HTO/10

Trường dạy lái xe

8511 4979 - 0417 667 858 HÃNG SỬA SUNROOF VÀ SỬA GHẾ DA

• Giảm sức nóng 68%

phim danh tiếng nhất của Mỹ

Liên lạc ngay hôm nay để được giá rẻ nhất!

Bugatti Veyron bán chiếc RICHARD AUTO SECURITY cuối cùng

• Lắp ráp tận nơi, suốt 7 ngày!!

0431 240 630

D.M. AUTO UNIVERSAL

AUTOMOTIVE SUNROOF AND TRIMMING

LMCT 9081

Nhận mua và kéo các loại xe cũ, hư, đụng, bỏ.

Trên 20 năm kinh nghiệm

Chúng tôi chuyên về:

60477-621/HTO/10

• Làm mới và sửa các loại sunroof • Chuyển đổi từ ghế vải sang da • Sửa các loại mui xe cho convertible • Sửa tất cả các loại ghế xe • Sửa trần xe bị lỏm hoặc móp Việc làm bảo đảm giá rẻ và có bảo hành!

CAR REMOVAL AND CASH FOR CARS

43 Regent St, Oakleigh • Tel: 9568 0015 www.autosunroofandtrimming.com.au

8753 0797 - 0401 829 914

Liên lạc với chúng tôi ngay:

Bugatti Veyron là siêu xe mà hầu như tất cả tỷ phú và triệu phú mê xe hơi trên thế giới đều muốn sở hữu, nhưng không phải cứ có tiền là muốn mua lúc nào cũng được. Khách hàng may mắn sở hữu chiếc Bugatti Veyron cuối cùng hiện giấu tên, chỉ biết là một người châu Âu. Ông phải đợi tới mùa thu này mới được nhận chiếc siêu xe trị giá 1,7 triệu USD của mình.

Có mặt trên thị trường đã 7 năm, nhưng Veyron vẫn tạo được những “cơn sốt” quanh mình, với chỉ 300 chiếc xuất xưởng, trong đó có nhiều phiên bản đặc biệt, như Hermes hay Pur Sang. Veyron đi vào lịch sử vì đã định nghĩa lại khái niệm “tính năng vận hành cao” trong thế giới siêu xe. Nó có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,3 giây và đạt tốc độ cực đại hơn 400 km/h, với động cơ W16 dung tích 8.0L, đi kèm không dưới 4 bộ tăng áp, cho công suất cực đại

Chủ sở hữu của Saab, tập đoàn xe hơi Thụy Điển Swedish Automobile (trước đây tên là Spyker Cars N.V.) cho biết họ đang trong quá trình thương lượng với các chủ nợ, với nỗ lực có được nguồn vốn ngắn hạn. Mới đây, công ty cho biết đã đạt được thỏa thuận với hai đối tác Trung Quốc về việc đầu tư 245 triệu euro (350 triệu USD) vào Saab. Tuy nhiên, việc triển khai thỏa thuận còn phải đợi sự thông qua của chính phủ Trung Quốc, các cơ quan quản lý châu Âu, và Ngân hàng đầu tư châu Âu (EIB). Sản xuất tại nhà máy chính của Saab tại Thụy Điển hiện đang phải tạm ngừng do công ty không có khả năng thanh toán tiền hàng cho các nhà cung cấp. “Swedish Automobile và Saab Automobile đang trong quá trình thương lượng với nhiều đối tác khác nhau nhằm đạt được nguồn vốn ngắn hạn, trong đó có cả việc bán một số bất động sản của Saab,” thông cáo báo chí của công ty

1300 36 36 32 www.nationalwindscreens.com.au

Dịch vụ chuyên nghiệp RỬA XE VÀ TẮM CHÓ ĐẶC BIỆT RỬA BẰNG TAY

Tình hình tài chính của Saab nghiêm trọng tới mức hãng xe Thụy Điển này không những phải tạm ngừng ra mắt một số mẫu concept mới, dừng dây chuyền sản xuất, mà thậm chí còn không thể trả lương cho nhân viên.

Shop 1, 10 Elonera Rd, Noble Park 3174

• Hệ thống báo động xe hơi (Antiscan giá từ $190) • Hệ thống khởi động xe từ xa (Remote Engine Starter) với giá từ $265 • Reverse Camera with Monitor từ $325 • Bộ điều khiển khởi động LCD giá từ $335 • Central locking (tính riêng) • Power windows Liên hệ Richard • Reverse parking sensor giá từ $185

Siêu xe Bugatti Veyron chiếc cuối cùng đã có chủ, nhưng vẫn còn bản Veyron Grand Sport mui trần, với giá bán đắt hơn bản coupe 285.000 USD - một số tiền có thể không phải quá lớn với những chủ nhân có thể chi 20.000 USD phí dịch vụ hàng năm cho xe, hay mua bộ lốp Michelin giá 35.000 USD sau mỗi 16.000 km xe chạy.

Hãng xe Thụy Điển tạm ngừng sản xuất

• Phim nhập từ hãng

60459-624/HTO/10

60337-654/HTO/10

Đặc biệt

• Giúp ghế và đồ đạc trong xe bền hơn? • Lifetime warranty! • Tránh ánh nắng chói chang, an toàn và • Không tróc, không nổi kín đáo hơn? bong bóng và không bị • Giúp máy lạnh chạy tốt và tiết kiệm đổi màu

1.001 mã lực. Veyron sử dụng hệ dẫn động 4 bánh và hộp số bán tự động 7 cấp. Phiên bản Super Sport thậm chí có công suất lên tới 1.200 mã lực và tốc độ cực đại 415 km/h…

CHÚNG TÔI ĐẾN TẬN NƠI CỦA QUÝ VỊ! Chúng tôi tính tiền trực tiếp với hãng

• Kiếng gió “Quý vị ở đâu thì • Kiếng của thân xe chúng tôi ở đó“ • Kiếng sử dụng lại 24 GIỜ - 7 NGÀY • Sửa hệ thống điện tử MỌI VÙNG • Dán kiếng mờ • Tới tận nơi không tính thêm tiền

$20

Rửa bằng tay rất kỹ từng chi tiết, các dịch vụ chuyên nghiệp và chăm sóc tốt hơn những gì bạn mong đợi.

bảo hiểm của quý vị.

CHIP REPAIRS Giá đặc biệt

CITY WEST PENINSULA EAST SOUTH GEELONG PAKENHAM

• RỬA SẠCH BẰNG TAY VÀ KHÔ • HÚT BỤI THẬT KỸ TOÀN XE • KIẾNG XE SÁNG BÓNG • VỎ XE SẠCH SẼ TUYỆT ĐẸP

$88

107 Whitehall St, Footscray 57 Matthews Ave, Airport West 5 New St, Frankston 27 New St, Ringwood 419 Warrigal Rd, Moorabbin 128 Fyans St, Geelong 11/25 Bald Hill Rd, Pakenham

9687 6222 9379 7922 9781 1900 9879 6866 9532 5353 5221 1666 5940 3895

70289-671/HTO/11

Nhận khắp các vùng

trung tại Mỹ, với 19% thị phần - theo số liệu của Automotive News công bố hôm 26/6. GM đứng thứ hai với 18,8% thị phần, kế đến là Nissan (16,1%), Ford (15,5%), Toyota (11,8%) và Honda (10,7%). Đây là một dấu mốc quan trọng nữa của Hyundai-Kia trong năm nay, sau khi đã thống lĩnh thị trường xe nhỏ tại Mỹ trong quý I. Sự thành công không ngừng của liên minh xe hơi Nam Hàn này tại Mỹ thể hiện ở thị phần hơn 10% vào tháng trước.

ACCIDENT ASSESSMENT CENTRE P/L

DỊCH VỤ CHĂM SÓC CHÓ

LÀM VIỆC CÙNG NHAU ĐỂ GIÚP BẠN CÓ ĐƯỢC TRỞ LẠI ĐƯỜNG... BẠN ĐƯỢC BẢO HIỂM VỚI CHÚNG TÔI!

Tắm / sấy khô / chải lông / cắt móng /tỉa và cắt lông từ $40/chó nhỏ.

Chúng tôi mở cửa Thứ Hai - Thứ Năm: từ trưa - 4pm, Thứ Sáu - Chủ nhật: 10am -6pm, thời gian khác vui lòng liên lạc đặt chỗ qua số: 0417 545 710

92 Station Road, Deer Park

(Vừa xuống từ Ballarat Road)

Email: colin@hyperwash.com.au • Website: www.hyperwash.com.au

70704-670/HTO/11

0412 130 626

70226-677/HTO/11

Đặt chỗ và có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Cheryl

KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ! CHÚNG TÔI SẼ CHĂM SÓC XE... • Chúng tôi có giải pháp đơn giản giúp bạn giải quyết vấn đề. Bảo đảm không nhức đầu! • Chúng tôi không tính phí cho bạn và deal trực tiếp với Smash Repair Centres, Insurance Companies, Legal Recovery Firms và Car Rental Companies. Bạn an tâm lo công việc làm ăn bình thường. • Tất cả những gì chúng tôi cần là ít phút thời gian của quý vị để tìm hiểu như thế nào bạn liên quan đến vụ tai nạn.

WWW.1300CLAIMZ.COM.AU Phone: 1300 252 469 Fax: 1300 252 470

52 Westall Road, Springvale VIC 3171 ABN: 57 147 896 393


MAGAZINE 168 • Friday, July 01, 2011 43

Online eNews: www.viet-times.com.au

Trong khi Saab đang cố cầm cự thì Hiệp hội các nhà cung cấp phụ tùng xe hơi châu Âu (CLEPA) thúc giục hãng làm thủ tục phá sản để nhân viên được đền bù vật chất. Theo luật của Thụy Điển, các nhân viên của Saab được quyền nhận khoảng 28.000 USD nếu hãng đệ đơn xin phá sản.

Aston Martin Cygnet Colette chỉ có 14 chiếc

Dòng xe mini Cygnet của Aston Martin phát triển dựa trên xe Toyota iQ - trở nên phong cách hơn với gói độ hợp tác với hãng thời trang Pháp Colette, với số lượng hạn chế chỉ 14 chiếc.

VINA DRIVING SCHOOL

• Cơ khí, điện, máy, clutch, hộp số, thắng • Car service và tune-up bằng computer • Nhận service máy lạnh xe hơi • Cung cấp và lắp ráp máy cho tất cả các loại xe NHẬT và ÚC. Bảo đảm 6 tháng.

Aston Martin cho muốn cho ra đời thêm nhiều phiên bản đặc biệt cho xe Cygnet, hợp tác với các nhà thiết kế khác. Cygnet & Colette là dự án đầu tiên. Giá xe Cygnet & Colette là từ 48.995 EUR (70.000 USD).

2 Whitehall St. Footscray 3011

Hồng Hà biên soạn

Tel:

0466 438 864

TRƯỜNG DẠY LÁI XE – TST

Instuctor nhiệt tình vui vẽ được đào tạo cấp bằng tại Úc Certificate IV in Road Transport & Driving Instruction Với chứng chỉ cấp 4 về luật giao thông, kỹ năng lái xe an toàn Nhận dạy các vùng Sunshine, Footscray, St Abans và lân cận Làm việc 7 ngày/tuần và dạy khi trời tối từ 7 giờ tới 11 giờ Liên lạc người dạy VĂN NGUYỄN

Nam: Huấn luyện viên với bằng cấp IV DIA, chuyên dạy số ttự động và giúp đỡ 32 câu luật vvà 28 câu luật lấy bằng P, dạy bao, dạy giờ, dạy theo luật GLS. 60177-678/HTO/11

Three: 0425 098 582 & Virgin 0466 526 693 www.tstdrivingschool.com

Nhận kéo xe 24 giờ Chúng tôi chuyên về làm đồng, sơn xe:

David: 0417 125 243 John: 0402 223 863

• Bảo hiểm và xe tư nhân • Fleet work • Bảo đảm suốt đời cho sơn xe • Tất cả các công việc được bảo đảm • Sơn hấp • Cho mượn xe miễn phí

First Pass Driving School

Fax: 9366 4404 220 McIntyre Rd Sunshine North VIC 3020

END OF FINANCIAL YEAR

Qualified Instructor / Certificate III - IV

• Hướng dẫn Free 32 câu luật và thi trên Computer (Tiếng Anh và Tiếng Việt) • Tận tâm, nhiệt tình • Nhận dạy các vùng phía Tây: Footscray, St Albans, Sunshine, Hoppers Crossing...

Dạy vùng Dandenong, Springvale, Burwood và các vùng lân cận. Liên lạc: Mob 0423 375 899 • Tel 8707 4968

“Chất lượng là sự chuyên nghiệp của chúng tôi”

60145A-675/HTO/11

Driving School

9687 6812

9366 7376

70162-642/HTO/10

• Nhận dạy các vùng miền Tây • HLV có bằng Intructor cấp IV (4) • Nhiều năm kinh nghiệm • Dạy giờ hoặc day bao Muốn đạt kết quả tốt hãy gọi cô Thảo

Tận tâm - vui vẻ Học phí đặc biệt!

Chuyên sửa chữa:

PREMIUM DRIVING SCHOOL

Trường Dạy Lái Xe THU HIỀN

L P

VANTOWN AUTO REPAIRS

60247-588/TH/9

• HLV với bằng Instructor từ năm 1983 • Nhận dạy các vùng Footscray, Sunshine, St Albans và các vùng phụ cận • HLV tận tâm, kiên nhẫn và vui vẻ • Hướng dẫn bằng tiếng Việt và tiếng Anh

VĂN TẠO SỬA CHỮA XE HƠI

Trường dạy lái xe

50133-666

AH: 9318 8540 • 0412 307 666

Bên ngoài, Cygnet & Colette có màu sơn ánh bạc, thêm dải màu xanh dọc capo như kiểu xe đua, cùng một số chi tiết trang trí tạo sự nổi bật cho xe. Bộ la-zăng đặc chăm chút đặc biệt. Bên trong, bản Colette lấy cảm hứng từ giống chó Labrador, nên có tông màu nâu sôcôla. Và chất liệu da được dùng cho hầu hết mọi bề mặt nội thất. Phần không bọc da thì dùng thép không gỉ hoặc Alacantara giả da lộn. Đi kèm theo xe Cygnet & Colette là một móc chìa khóa độc đáo và những chiếc đệm rời màu xanh, trông giống gối dựa.

Nếu không phải lỗi của bạn, chúng tôi sẽ claim cho bạn!

L/l: Anh Linh Nguyễn 0432 459 456 (optus)

60351-654/HTO/10

cho biết. Tuy nhiên, hiện chưa có gì đảm bảo là Saab sẽ có được nguồn vốn ngắn hạn đủ để trả lương nhân viên.

ĐẠI HẠ GIÁ CUỐI NĂM TÀI CHÁNH! IN! STOCK WON’T LAST! RUSH

Liên lạc với Christina Chu (Nga) nhân viên bán hàng người Việt để biết thêm chi tiết về việc mua bán xe!

$21,990

$23,990

DRIVE AWAY

CAPPED PRICE SERVICING

DRIVE AWAY

$15,990 DRIVE AWAY

CAPPED PRICE SERVICING

$130#

$170#

BRAND NEW HILUX WORKMATE 4X2 SCCC MANUAL, TOYOTA GENUINE <ELA> TRAY,

BRAND NEW COROLLA ASCENT

$130#

BRAND NEW 2010 YARIS YR

AUTO

TOYOTA GENUINE AIR CONDITIONING

CAPPED PRICE SERVICING

5 DOOR, MANUAL

Ngoài ra còn nhiều xe demo chất lượng cao với giá rẻ: 2010 HIACE LWB Manual, White, YEP684 $32,888 lái đi ngay

2009 HYBRID CAMRY Auto, Arctic Frost, XNH665 $27,888 lái đi ngay

2011 COROLLA ASCENT Manual, Grey, YIP714 $20,888 lái đi ngay

2009 YARIS YR Manual, Black, XTD553 $12,888 lái đi ngay

2010 HIACE LWB Auto, Silver, YCV229 $35,888 lái đi ngay

* Vehicles shown for illustration purposes. # Maximum payable for standard scheduled servicing (normal operating conditions) until fi rst of 3 years or 60,000 kms (up to the fi rst 4 services for Camry, Hybrid Camry & Aurion/6 services all remaining vehicles). Excludes Government and Rental vehicles. Driveaway pricing applicable for private and ABN buyers on vehicles purchased and delivered between 1 June and 30 Jun 2011. Patterson Cheney Toyota reserves the right to extend any offer. Excludes Demos. While stocks last. Offers not available in conjunction with other registered fl eet discounts or offers.

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng liên lạc chúng tôi để được hỗ trợ và giải đáp tận tình:

200 Cheltenham Rd. Dangdenong 3175 www.pattersoncheney.com.au

1300 062 996 Melway 89H9 LMCT578

Mở cửa Thứ Hai đến Thứ Bảy

Xin liên lạc anh Liêm Nguyễn hoặc Tâm Hà, đại diện công ty tài chánh chúng tôi để được vay tiền tại chỗ.

Liêm Nguyễn Finance Manager

Tâm Hà Finance Manager

70262-676/HTO/11

2009 Aurion ATX Auto, Silver, XLX703 $21,888 lái đi ngay


TOYOTA

LeMans

FR

O

M

PRADO GXL PETROL $59,990 LÁI ĐI NGAY

MIỄN PHÍ bảo trì xe tính giá cố định $130*

LÁI ĐI NGAY

HILUX 4X2 WORKMATE M

MIỄN PHÍ bảo trì xe tính giá cố định $130*

O

$30,888

FR

FR

O

M

CAMRY TOURING $21,990 LÁI ĐI NGAY

Hàng ngàn xe cũ, tha hồ cho bạn lựa chọn! ệt i b c ặ đ á Gi Xem thêm thông tin chi tiết tại website: iều! h n m ệ i Tiết k www.lemanstoyota.com.au

MIỄN PHÍ bảo trì xe tính giá cố định $130*

THỦ TỤC TÀI CHÍNH VÀ BẢO HIỂM

Xin liên lạc ngay Tuấn Nguyễn số điện thoại 03 9689 2944

05 TOYOTA YARIS

04 TOYOTA ECHO

06 TOYOTA HILUX

03 TOYOTA CAMRY

$9,990 LÁI ĐI NGAY

$11,990 LÁI ĐI NGAY

$11,990 LÁI ĐI NGAY

$12,990 LÁI ĐI NGAY

• 4 speed Auto • LIGHT GREEN • 4 door 5 seat • Air Conditioning • Chrome Grille • 4 Speaker Stereo • Central Locking • Cd Player • Power Door Mirrors • Power Steering

• 5 speed Manual • 2 door 3 seat • Air Conditioning • Engine Immobiliser • Mudflaps - Front

• 4 speed Auto • 4 door 5 seat • Air Conditioning • Cd Player • Power Windows

• 5 speed Manual • 3 door 5 seat • Air Conditioning • Clock - Digital • Central Locking

• BLACK • 4 Speaker Stereo • Audio - Mp3 Decode • Power Door Mirrors • Power Steering

• SILVER • 2 Speaker Stereo • Cd Player • Headrests • Power Steering

• SILVER • 4 Speaker Stereo • Abs • Power Steering • Power Door Mirrors

05 MITSUBISHI 380

06 TOYOTA COROLLA

09 TOYOTA COROLLA

07 FORD TERRITORY

$14,990 LÁI ĐI NGAY

$14,990 LÁI ĐI NGAY

$16,990 LÁI ĐI NGAY

$22,990 LÁI ĐI NGAY

• 5 speed Semi-Auto • 4 door 5 seat • Airbags • 17In Alloy Wheels • Cruise Control

• 4 speed Auto • 4 door 5 seat • Air Conditioning • Cd Player • Central Locking

• 4 speed Auto • 4 door 5 seat • Air Conditioning • Sunglass Holder • Central Locking

• 4 speed Semi-Auto • 4 door 5 seat • Air Conditioning • Control - Traction • Central Locking

• WHITE • 6 Speaker Stereo • Audio - Mp3 Decoder • Power Steering • Clock - Digital

PH: 8363 3000

WESTER N

HWY

LMT-680/HTO/11

LMCT 10334

DEER PARK 770 BALLARAT RD.

RD

S

LMCT 691

N KE

WESTERN RING

MOORE ST RE

ET

T R EE HYD E ST

WHIT EHA LL S TRE MAR ET IBYR N ON G RI VER

TREET VICTORIA S

ET

N

R

STREET

BARKLY ST RE

D OA NR TO ING

CAIRNLEA D

EET STR ING IRV

AD

BUYCKLE

STREET

RO

PH: 9689 2944

DONALD

S ON BS HO

FOOTSCRAY 4 HOPKINS ST.

E INC PR

Liên lạc: Tài Lê

AD

Liên lạc: Đạt Phạm (Sales Manager), An Nguyễn và Vĩnh Phạm N

• SILVER • 4 Speaker Stereo • Cd Player • Power Steering • Power Door Mirrors

TOYOTA

LeMans WY SH

• GREY • 6 Speaker Stereo • Clock - Digital • Power Steering • Power Door Mirrors

STATION RO

• GOLD • Air Conditioning • 8 Speaker Stereo • Central Locking • Clock - Digital


MAGAZINE 168 • Friday, July 01, 2011 45

Online eNews: www.viet-times.com.au

bình của hệ thống GM đặt ra khoảng 13.600 km. Trong khi dầu có thể làm việc trong thời gian gấp đôi. Tới 2010, có 14 trên tổng số 35 nhà sản xuất lớn đã sử dụng hệ thống kiểm soát tuổi thọ dầu.

Nơi bán vỏ xe rẻ nhất vùng miền Tây!!! NANKANG

KUMHO

YOKOHAMA

165/75/13 $55

175/70/13 $69

175/70/13 $74

175/70/13 $58

175/65/14 $80

185/65/14 $99

Hệ thống làm việc hữu ích?

Hệ thống làm việc như thế nào?

Một vài cảm biến điện tử giám sát hệ thống truyền lực, gửi thông tin về tốc độ vòng quay, nhiệt độ động cơ, thời gian đã chạy của dầu máy tới bộ điều khiển. Dữ liệu chạy qua một vài thuật toán lô-gic để tiên đoán trước khi nào dầu xe bắt đầu xuống cấp, tới thời điểm đó đèn sẽ bật sáng thông báo. Xuất hiện cách đây khoảng 30 năm, hệ thống này được General Motors đưa vào những chiếc xe của mình từ những năm 1980. Mức trung

Những thí nghiệm trên cho thấy, thứ tốt nhất mà hệ thống này đem lại là giúp cho chủ xe giải phóng khỏi sự lúng túng trong việc phân tích điều kiện xe chạy do việc phân loại điều kiện khắc nghiệt của mỗi nhà sản xuất có sự khác nhau. Nếu xe bạn trang bị hệ thống này, hãy đọc thêm những hướng dẫn trong sổ tay hướng dẫn để cảm nhận được những gì giao tiếp giữa hệ thống thông tin trên xe với bạn. Thông thường hệ thống này được thiết kế khá dễ hiểu để sử dụng. Một số hiện thị tỷ lệ tuổi thọ còn lại của dầu để bạn có kế hoạch “viếng” thăm gara. Số khác lại hiện thị cả giá trị âm chỉ ra đã qua thời điểm thay dầu. Sau khi kỹ thuật viên thay dầu, họ sẽ đặt lại hệ thống, bạn cũng có thể làm dễ dàng làm được điều này bằng cách thực hiện một số thao tác ghi trong sách hướng dẫn sử dụng. <

KUMHO

215/45/17 $145

KUMHO

NANKANG

205/55/16 $135

185 R4 LT - $74.00 215/60/16 - $109.00 235/45/17 - $109.00 235/40/18 - $130.00 NANKANG

KUMHO

205/65/15 $89

215/45/17 $130

205/55/16 $115

NANKANG

185/75/14 $75 195/70/14 $85

KUMHO

KUMHO $89 YOKOHAMA $105

215/60/16 $119

235/45/17 $120

YOKOHAMA

235/45/17 $145

KUMHO

FALKEN

235/40/18 $179

NANKANG

205/40/17 $150

NANKANG

205/40/17 $120

185 R14 LT

KUMHO

KUMHO $115 215/60/16 $129 YOKOHAMA $125 195R14 LT

Chúng tôi cũng bán bình ắcqui, thắng, ống nhún và sửa chữa máy móc các loại

205/65/15 $79 215/65/14 $89

NANKANG KUMHO

YOKOHAMA

205/65/15 $99

NANKANG

235/40/18 $149

235/40/18 $179

FREE

ROTATION AND BALANCE WITH EVERY SET OF 4 TYRES PURCHASED

6, 12 OR 24 Ph: 9364 9761 Fax: 9364 8716 34-46 Mcintyre Road, Sunshine

OPEN 7 DAYS

Opening Hours: 7.30am-6pm week, 8am-4pm Sat, 9am-2pm Sun

MONTHS INTEREST

FREE

70712-673/HTO/11

C

ho đến tận gần đây, khi đưa ra câu hỏi cho các gara rằng khi nào xe cần thay dầu? Bạn luôn nhận được câu trả lời nên thay dầu sau quãng đường 4.800 - 5.000 km điều này không phải lúc nào cũng đúng trong các điều chạy xe khác nhau. Một số dòng xe mới cho bạn biết khi nào chúng cần được thay dầu bằng cách hiện thị tín hiệu trên bảng đồng hồ, thông thường chúng báo khi đi được khoảng 8.000 - 13.000 km với dầu có chất lượng tốt.

Tờ Edmund đã tiến hành thí nghiệm thực tế trên chiếc Honda Fit Sport đời 2007. Lái xe được nhắc nhở cần thay dầu khi đi được 8.850 km trong thành phố, và 12.230 km trên đường cao tốc, chứng tỏ có sự khác biệt khi lái xe trong các điều kiện khác nhau. Các mẫu dầu được gửi đến tổ chức Blackstone Laboratories để tiến hành phân tích. Kết quả cho thấy trong mỗi trường hợp, dầu còn có thể chạy ít nhất 3.200 km nữa trước khi không thể sử dụng. Với cách tiến hành tương tự cho chiếc Pontiac G8 GT, kết quả phân tích thực tế cho thấy dầu vẫn còn sử dụng an toàn ít nhất với 3.200 km nữa mới cần thay thế.

ĐẶC BIỆT THÁNG NÀY

Dịch vụ đưa đón sân bay

Vina Express Airport Shuttle ABN: 44085613798

REG No.: R0 005865

An toàn - Uy tín - Tận tâm

70622-678/HTO/11

• Nhận đưa đón khách vùng Springvale, Noble Park, Keysborough, Clayton, Dandenong... và vùng lân cận • Vina Express có bảo hiểm cho quý hành khách và hành lý

60231-585/RE/9

Hệ thống kiểm soát tuổi thọ dầu

Chúng tôi chuyên sơn sửa xe do thiệt hại của mưa đá Các vết lỏm hay móp - SƠN LẠI CÁC CHỖ KHÔNG CÓ SƠN Bảo đảm có giá rẻ nhất cho quý vị Kỹ thuật mới sửa chữa tại chỗ. *** XIN LƯU Ý KHÔNG SỬA CHỮA SCRATCHES HAY BUMPER BARS ***

Xin liên lạc:

Lan Nguyễn: 9798 7238 - 0412 642 648

Để khảo giá, vui lòng liên lạc:

P: 0402 500 753 E: ashandgen@aapt.net.au

Giá đặc biệt cho vỏ xe truck:

V xe t ỏ ruc giá k từ:

$205 5 $195 Loại 11R22.5 trailer recaps giá từ $195 5 Loại 11R22.5 vỏ mới chất lượng giá từ $350

Cnr Footscray Rd & Sims St C WEST MELBOURNE

Loại 11R22.5 drive recaps giá từ

$OOSULFHVDUHVXSSOLHG ÀWWHGDQG,QFO*67

Major credit cards accepted. )OHHWPDQDJHPHQW *RYWYHKLFOHVZHOFRPH The colour ORANGE is a trademark of Tyreright


46 MAGAZINE 168 • Friday, July 01, 2011

Địa điểm mới về đấu giá và mua bán xe hơi ngay tại Sunshine!

Đấu Giá Vào Mỗi Thứ Ba!

41-45 McIntyre Rd, Sunshine, Melbourne Bãi xe mới ngút ngàn! XĐịa điểm thuận tiện XHoàn toàn mới

ÏÏÏ

XHằng hà sa số loại xe hơi Ph: (03) 9009 3111

Đấu Giá Xe Hơi

XE ĐẤU GIÁ: Mỗi Thứ Ba

XE BÁN: Đủ loại, đủ đời, hằng hà sa số loại

10:00am: 11:00am:

Luôn mở cửa bảy ngày trong tuần

xe có thể mua ngay mà không phải qua đấu giá.

Đấu giá Xe từ Chính phủ và Công ty Đấu giá Xe Thu hồi và Xe Thường

Xem xe: Thứ Hai 8:30am–5:00pm & 8:30am ngày đấu giá

Mua xe: Thứ Hai–Thứ Sáu 8:30am–5:00pm, Thứ Bảy & Chủ Nhật 10:00am–4:00pm

Bãi xe khổng lồ – Tiết kiệm cả ngàn!

và nhiều nữa!

ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN CỦA PICKLES Đấu giá ngay hôm nay! Để có thêm thông tin, xin bấm đường link “Pickles Live” trên website của chúng tôi

Luôn có sẵn Tài chính và Gia hạn Bảo hành cho quý bạn

Các phòng Xe Tải, Máy móc và Xe hư hỏng vẫn làm việc thường lệ Ï'ARDENÏ$RIVE Ï4ULLAMARINEÏÏ0HÏ ÏÏ Hình ảnh & Thông tin xin thăm

www.pickles.com.au

,$Ï


MAGAZINE 168 • Friday, July 01, 2011 47

Online eNews: www.viet-times.com.au

COMPLETE

CAR AUDIO & ALARMS

Model - KDC 139 * CD AM/FM Tuner * High Power 50w x4 * RCA preout

RRP $229

$119

Mongoose Car Alarm

Đấu giá xe hơi tại Pickles Auctions!

N

ếu bạn đang tìm để mua cho gia đình mình một chiếc xe hơi khá mới với tất cả các lựa chọn nhiều nhất có thể như ghế da, số tự động, màu sơn, bảo hiểm và nhất là tiết kiệm một khoản tiền kha khá thì bạn sẽ không tìm đâu hơn Pickles Auctions. Lợi điểm khi mua xe ngay tại Pickles là việc bạn có thể kiếm cho mình một chiếc xe với đầy đủ bảo hành từ nhà sản xuất, đẹp, ít cây số. Thay vì mua bằng đấu giá, quý vị có thể mua xe mà quý vị thích ngay trước ngày đấu giá với một giá đã được định sẵn. Các loại xe được thanh lý và dùng từ chính phủ có thể được mua tại đây với một giá nhất định nào đó, thấp hơn giá bên ngoài và Pickles giúp bạn mua những chiếc xe này thật dễ dàng. Tại ngay nơi đây, bạn có thể được Pickles cho mượn tài chánh, hướng dẫn bạn việc đóng bảo hiểm xe, bảo trì, bảo hành và nếu bạn có xe để bán lại thì bạn cũng có thể trade-in tại đây. Nếu rành về việc đấu giá, bạn có thể

ghé thăm www.pickles.com.au để nhắm cho mình một chiếc và bạn có thể ra bid để đấu giá cho chiếc xe đó, và theo cách này thì bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền.

Là một công ty của Úc hoạt động dựa trên yếu tố gia đình: thân thiện, chu đáo và Pickles Auction đã có mặt trên thị trường hơn 30 năm thì quả thực việc giúp cho bạn mua được một chiếc xe ưng ý thì có thể trong tầm tay của Pickles. Tới đây, việc duy nhất bạn cần làm đó là chọn ra cho mình một chiếc xe trong cả ngàn chiếc đầy đủ thương hiệu, đời, màu sơn, mẫu mã bóng loáng, hấp dẫn. Những việc còn lại như tài chính, bảo hành, thuế đường, bảo trì… sẽ hoàn toàn được lo liệu và sắp đặt từ các nhân viên của Pickles. Vậy mời bạn ghé thăm Pickles Auction tại 2 địa chỉ: 41-45 McIntyre Road, Sunshine và 89 Garden Drive, Tullamarine hay gọi cho họ qua số điện thoại 9009 3111 hay 9338 8899 ngay hôm nay. Hồng Hà

New 2009 model * 208watt CD * EEQ (equalizer) * Rotary Vol. Control

RRP $249

$119

Car DVD & GPS

* 2 Remote Control * Immobiliser * Shock Sensor * Fully install

RRP $299

$219

S

als i c pe

Sales, Installations & Repairs Car Audios Car Alarms Immobilisers Remote Central Locking Incar DVD/TV’s Incar Navigations Handsfree Car Kits Reverse Camera & Sensors Remote Keypad Repairs Lifetime Warranty On-site Service Avaliable

MONGOOSE

THE RECOGNISED NAME IN SECURITY

9562 3885 - 0412 999933 137 Westall Rd, Clayton Sth (Melway Pg.79 G10)

SẢN PHẨM TỐT NHẤT - MÀU SẮC TỐT NHẤT - ĐỊA ĐIỂM TỐT NHẤT - MUA BÁN TỐT NHẤT - THÊM, CAFE MIỄN PHÍ TỐT NHẤT TẠI MELBOURNE • GỌI NGAY HÔM NAY

KHÔNG ĐÂU CÓ GIÁ RẺ HƠN.

TIẾT KIỆM QUÁ KHÔ BẬN VIỆ ĐƯỢCNG THỂ Đ C CH O ? G Ọ I N G Ế N VÀ CHCHÚNG TÔAY MAN ÚNG TÔ I... G XE I SẼ Đ Q U Ý Ế N CH O VỊ!

Nhanh tay lên! còn

$35,690 Hoặc có thể trả

$88

xe mỗi tuần

, T HA Ọ N! DỤNG Ị LỰA CH V Ý QU :30 e từ 8 Xem x i - thứ Sáu a thứ H

KHÔNG ĐÂU CÓ GIÁ RẺ HƠN.

YARRA-680/HTO/11

2A0SỬ0 N Ơ HXE ĐÃ QU HỒ CHO


SMA là nhãn hiệu hàng đầu thế giới Sản phẩm nhập từ Đức được bảo hành quốc tế với công nghệ sản xuất điện năng tốt nhất và thông minh nhất Hãy tận hưởng nguồn năng lượng sạch!

ồm og t B a p đặ lắ

ồm og t B a p đặ lắ

ồm og t B a p đặ lắ

Sản phẩm Trung Quốc

Sản phẩm từ Đức

Chỉ $7/ngày

ồm og t B a p đặ lắ

ồm og t B a p đặ lắ

Australia Dux315L Solar Water Hệ thống nước nóng bằng năng lượng mặt trời Khoản tài trợ của chính phủ lên đến $3000 có thể trả góp trong 40 tháng (có điều kiện) Chỉ $7/ngày

SMA của Đức

Nhãn hiệu Sharp của Nhật

Chỉ $7/ngày

Chỉ $7/ngày

Nhân viên người Việt

Anh Tú

0434 254 734

Green Engineering là công ty lắp đặt tấm panel năng lượng mặt trời. Dịch vụ của chúng tôi có mặt trên toàn quốc với hơn 5000 khách hàng. Riêng lượng khách hàng ở Melbourne cao nhất.

Tiết kiệm 100% năng lượng với hệ thống năng lượng mặt trời của Green Engineering.

Bảo đảm hệ thống sẽ hoạt động tốt trong 25 năm

Hệ thống này sẽ kiếm tiền cho gia đình bạn. Bảo hành trong 5 năm.

Làm tăng giá trị căn nhà của bạn.

Thợ lắp đặt có bằng cấp do Chính phủ cấp.

118 / 45 Gilby Rd, Mount Waverley VIC 3149 Tel:

(03) 9562 7951 - 8555 9703 info@greenengineering.com.au

5/340 Chisholm Rd, Auburn NSW 2144

14 / 115 Dollis St, Rocklea QLD 4106

60146-680/HTO/11

Chỉ $6.50/ngày

Magazine 168, Friday 01 July 2011  
Magazine 168, Friday 01 July 2011  

Magazine 168, Friday 01 July 2011

Advertisement