Page 1

MAGAZINE FOR YOUR LIFESTYLE IN 168 HOURS FRIDAY 28/01/2011 – 03/02/2011 Vietnamese Weekly Magazine distributed throughout Melbourne and Sydney

Ä?ᝊA CHáťˆ CHO Báş N

C᝭a tiᝇm Sofa Gallery giảm t᝛i 30% cho đᝓ trang trí n᝙i thẼt ngay tấi Springvale!

Tel: (03) 9546 3688

KẞT QUẢ X᝔ S� TRONG TUẌN QUA

LOTTO GAME

DRAW DATE

DRAW NO

NUMBERS

Tattslotto

22/1/2011

3079

3, 21, 15, 17, 34, 43

Super 66

22/1/2011

3079

7, 3, 3, 2, 1, 1

Powerball

20/1/2011

766

22, 37, 1, 42, 5

SUPPS 16, 41 40

  

  

   

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Melbourne: (03) 9792 3675 • Sydney: (02) 9037 2905

CĂ‚U NĂ“I HAY LĂ˝ trĂ­ cĂł tháťƒ mĂĄch bảo ta Ä‘iáť u phải trĂĄnh, còn con tim sáş˝ chᝉ cho ta biáşżt Ä‘iáť u phải lĂ m. (Khuyáşżt danh)

Táťś GIĂ HOĂ N Ä?áť”I TIᝀN Tᝆ NĆ°áť›c háť“ chᝊa Melbourne

53.9%

M᝗i ngà y trung bÏnh m᝙t gia đÏnh dÚng t᝛i 133 lít

12:00 trĆ°a ngĂ y 27/01/2011: AUD $1 = USD 0.9989

VND 19,478

Trong sáť‘ 658 tuần nĂ y: Sydney: ThĂ nh pháť‘ đưᝣc bầu lĂ  “táť“i tᝇ nhẼtâ€? trong cả nĆ°áť›c Ăšc

Ä?ảng Lao Ä‘áť™ng tiáşżp t᝼c báť‹ giảm phiáşżu tĂ­n nhiᝇm Háť?c phĂ­ trĆ°áť?ng tĆ° th᝼c tăng 100% trong 10 năm ChĂ­nh phᝧ cần cĂł biᝇn phĂĄp nháşąm thu hĂşt sinh viĂŞn quáť‘c táşż

VĂ o tĂš vĂŹ lẼy cắp Ä‘áť“ quyĂŞn gĂłp nấn nhân lĹŠ l᝼t áť&#x; Queensland!

Fairfield: Kho rưᝣu láş­u thᝊ tĆ° tráť‹ giĂĄ $1.5 triᝇu Bankstown: Táť• chᝊc tᝍ thiᝇn giĂşp vĂšng lĹŠ l᝼t Parramatta: Báť‘n v᝼ cĆ°áť›p dĂšng sĂşng Ä‘iᝇn chᝉ trong năm giáť?

Nhᝯng mĂłn ăn trong 3 ngĂ y Táşżt tấi ba miáť n cᝧa Viᝇt Nam

• Báť‘n “tháť?i kĂŹ vĂ ngâ€? cᝧa ph᝼ nᝯ • Sex bĆ°áť›c vĂ o kᝡ nguyĂŞn robot • Máť‘i tĂŹnh cᝧa ngĆ°áť?i Ä‘Ă n Ă´ng • ThiĂŞn Ä‘Ć°áť?ng tiᝇc tĂšng cᝧa tháşż giáť›i • TrĂĄnh mẼt hĂ nh lĂ˝ khi du láť‹ch • Cung Ä‘iᝇn Wallenstein cᝧa SĂŠc • Káťł thĂş gĂ nh Ä?ĂĄ Ä?ÄŠa PhĂş YĂŞn • Máşšo lĂ m Ä‘áşšp cᝧa cĂĄc chuyĂŞn gia

Công d᝼ng tuyᝇt v�i cᝧa cây A-ti-sô

Chiếc Harley-Davidson ra mắt phiên bản Blackline Softail 2011

Chiếc xe Subaru Treiza sẽ đưᝣc bån tấi Châu Âu Chiếc Porsche Panamera Turbo diᝇn mấo m᝛i McLaren MP4-12C đắt hƥn Ferrari 458 Italia

Cåc khoå h�c chẼt lưᝣng cao. Dấy và h�c chuyên sâu cho sinh viên. Tấi sao phải ch�n trư�ng MIT?

MIT Courses

• CĂł tháťƒ háť?c tiáşżp lĂŞn cĂĄc báş­c cao hĆĄn • CĂĄc láť›p háť?c nháť? vᝍa đᝧ sinh viĂŞn Ä‘áťƒ bảo đảm chẼt lưᝣng • Háť?c Ä‘i Ä‘Ă´i váť›i tháťąc hĂ nh • CĂł tháťƒ cháť?n cĂĄc khoĂĄ háť?c cẼp táť‘c • TrĆ°áť?ng náşąm ngay trung tâm thĂ nh pháť‘ • CĂĄc khoĂĄ háť?c tháťąc tiáť…n váť›i cĂĄc ngĂ nh cĂ´ng nghiᝇp • Nhiáť u khoĂĄ háť?c đưᝣc trᝣ cẼp háť?c báť•ng • Chᝊng chᝉ háť?c tấi đây cĂł tháťƒ dĂšng Ä‘áťƒ háť?c cao lĂŞn táť›i Diploma, Barchelor hay Master Degree • CĂĄc khoĂĄ háť?c đưᝣc cĂ´ng nháş­n báť&#x;i cĂĄc táť• chᝊc uy tĂ­n (CPA, ICAA, NIA, ACS)

%JQMPNB #BDIFMPS%FHSFF 1PTU(SBEVBUF%JQMPNB BOE.BTUFS%FHSFFJO #VTJOFTT "DDPVOUJOH .BOBHFNFOU .BSLFUJOH *OGPSNBUJPO5FDIOPMPHZ BOE$PNQVUFS/FUXPSLJOH &OHMJTI-BOHVBHF1SPHSBNT(FOFSBM&OHMJTI (& &OHMJTIGPS"DBEFNJD 1VSQPTFT &"1 &OHMJTIGPS$BSFFST BOE*&-541SFQBSBUJPO1SPHSBN

Ghi danh ngay cho khoĂĄ ThĂĄng Ba cᝧa năm 2011! 4ZEOFZ$BNQVT $BMM PS &NBJMJOGPTZEOFZ!NJUFEVBV

www.mit.edu.au | Practical Excellence CRICOS Provider No: 01545C VIC, 02814A NSW

60121-653/HTO/10

.FMCPVSOF$BNQVT $BMM PS &NBJMFORVJSJFT!NJUFEVBV


MAGAZINE 168 • Friday, January 28, 2011

TAÂN MAÕO

20

SINGAPORE 4 NGAØY

CAMPUCHIA

KH haøng tuaàn

6 NGAØY

529usd

868usd

KH thöù 5 haøng tuaàn (KS 4 sao)

4 NGAØY

195usd

SINGAPORE-MALAYSIA

HOÀNG KOÂNG-DISNEYLAND

KH 6+,16/2/2011 haøng tuaàn

579usd

THAÙI LAN KH 5+,6+,9+,12+,15/2 vaø haøng tuaàn

6 NGAØY

Noä NOÄiI Ñòa ÑÒA

KH haøng tuaàn

6 NGAØY 7 NGAØY

4 NGAØY

HOÀNG KOÂNG-TRUNG QUOÁC

359usd

KH 20/2/2011

6 NGAØY CAÀN GIÔØ, TIEÀN GIANG, BEÁN TRE, ÑOÀNG THAÙP, VUÕNG TAØU, BÌNH CHAÂU (1 Ngaøy) - Khôûi Haønh Chuû Nhaät haøng tuaàn PHAN THIEÁT, CAÀN THÔ, CHAÂU ÑOÁC (2N) - KH thöù 7 haøng tuaàn ÑAØ LAÏT, NHA TRANG, NHA TRANG – ÑAØ LAÏT (4,5N)

- KH thöù 357 haøng tuaàn BUOÂN MEÂ THUOÄT, ÑAØ LAÏT, PHAN THIEÁT-PHAN RANG (3N) - KH thöù 6 haøng tuaàn CHAÂU ÑOÁC-HAØ TIEÂN-CAØ MAU-SOÙC TRAÊNG-BAÏC LIEÂU-CAÀN THÔ, PHUÙ QUOÁC (3,4,5,6,7N) - KH thöù 7 haøng tuaàn

748usd

HOÀNG KOÂNG-DISNEYLAND-ÑAÏI NHÓ SÔN

5 NGAØY

VAÊN HOÙA VIEÄT Luoân tieân phong veà chaát löôïng

Đại hạ giá tất cả các dụng cụ – Chúng tôi có giá tốt nhất cho học sinh, sinh viên tại Melbourrne – Hạ giá cho tới 13/2/2011 – Mở cửa 7 ngày.

KH haøng tuaàn

728usd

PHAN THIEÁT-ÑAØ LAÏT, PHAN THIEÁT-PHAN RANG- NHA TRANG, PHAN THIEÁT-NHA TRANG-ÑAØ LAÏT (4,5,6N) - KH thöù 7 haøng tuaàn SAØI GOØN-HOÄI AN-ÑAØ NAÜNG-HUEÁ-PHONG NHA (7,8N) - KH thöù 7 haøng tuaàn HOÄI AN-ÑAØ NAÜNG-HUEÁ -HAØ NOÄI (5,6,9,11N) - KH thöù 2 haøng tuaàn XUYEÂN VIEÄT, XUYEÂN VIEÄT-SAPA (13,15,16,18N) - KH thöù 2, 7 haøng tuaàn Ñaëc HAØ NOÄI-CHUØA HÖÔNG-TAM COÁC-HAÏ LONG-SAPA bietä (4 ñeán 9N) - KH thöù 2,3,4,7 haøng tuaàn

DU LÒCH

ĐẠI HẠ GIÁ DỊP KHAI TRƯỜNG

698usd

The Best of VietNam

LIEÂN HEÄ

GIAÙ TOUR MUA TAÏI AUSTRALIA BAÈNG MUA TAÏI VIEÄT NAM

Footscray: HoaHop Central Travel: (03) 9689.8989 Sunrise Internatinal Services: (03) 9689.1030 Hanah Travel: (03) 9687.9081 Fitzroy: Kim Travel: (03) 9419.8152

HOT LINE

(03) 9001.8832 9001.8838

CHAÂU ÑOÁC–HAØ TIEÂN–CAØ MAU–BAÏC LIEÂUSOÙC TRAÊNG–CAÀN THÔ (6Ngaøy) - KH thöù 7 haøng tuaàn CAØ MAU - BAÏC LIEÂU - SOÙC TRAÊNG CAÀN THÔ (4N) - KH thöù 7 haøng tuaàn BUOÂN MEÂ THUOÄT - PLEIKU - KONTUM (5N) - KH thöù 6 haøng tuaàn PHUÙ QUOÁC - KH thöù 7 haøng tuaàn (daønh cho khaùch ñaêng kí tröôùc 7 ngaøy ) Haønh trình veà vôùi Thaêng Long 1000 naêm

Saøi Goøn – Hueá – Haø Noäi

19.343.000ñ/1 khaùch

(Tieâu Chuaån 4 sao, Chöa bao goàm veù maùy bay)

13 Ngaøy

Truï sôû: 55B Nguyeãn Thò Minh Khai, Q.1, Tp. Hoà Chí Minh Tel: (84.8) 3930.9717 - Fax: (84.8) 3930.9873 Website: www.dulichvanhoaviet.com.vn CN Haø Noäi: 8 Phaïm Nguõ Laõo, Q.Hoaøn Kieám, T.p Haø Noäi Tel: (84.4) 6270.2528 - Fax: (84.4) 6270.2526 Email: vanhoaviet@dulichvanhoaviet.com.vn

10061-657/RE/11

TRUNG QUOÁC-BAÉC KINH -THÖÔÏNG HAÛI-HAØN CHAÂU

KH thöù 5 haøng tuaàn

SKYMS-658/RE/11

2


MAGAZINE FOR YOUR LIFESTYLE IN 168 HOURS FRIDAY 28/01/2011 – 03/02/2011

  

  

   

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Công ty chuyên bån sᝉ và lẝ

Costco Wholesale Australia

TáşžT TĂ‚N MĂƒO ROADSHOW

CĂ´ng ty Costco & Lay Brothers xin kĂ­nh chĂşc quĂ˝ Ä‘áť™c giả năm máť›i an khang , tháť‹nh vưᝣng!

ThĂ nh láş­p năm 1983, Costco Ä‘ĂŁ giáť›i thiᝇu máť™t loấi hĂŹnh kinh doanh Ä‘áť™c Ä‘ĂĄo trong ngĂ nh bĂĄn láşť: chĆ°ĆĄng trĂŹnh tháşť háť™i viĂŞn nháşąm tăng mᝊc gắn bĂł cᝧa khĂĄch hĂ ng vĂ  cĂł nguáť“n thu liĂŞn t᝼c, Ä‘áť u đạn tᝍ phĂ­ háť™i viĂŞn. M᝼c tiĂŞu cᝧa mĂ´ hĂŹnh kinh doanh nĂ y lĂ  tăng nguáť“n phĂ­ háť™i viĂŞn Ä‘áťƒ

bĂĄn hĂ ng váť›i giĂĄ ráşť hĆĄn. Váť›i phĆ°ĆĄng thᝊc nĂ y, Costco Ä‘ĂŁ máť&#x; ráť™ng mấng lĆ°áť›i bĂĄn láşť cᝧa mĂŹnh vĂ  giĂ nh đưᝣc tháť‹ phần láť›n hĆĄn cho dĂš â€œÄ‘áşż cháşż bĂĄn láşť Wal-Martâ€? vẍn còn tháť‘ng lÄŠnh tháť‹ trĆ°áť?ng bĂĄn láşť tấi Máťš. Năm 1993, Costco vĂ  Price Club sĂĄt nháş­p Ä‘áťƒ tráť&#x; thĂ nh táş­p Ä‘oĂ n bĂĄn sᝉ láť›n vĂ  uy tĂ­n nhẼt, Costco Wholesale, váť›i 100 cáť­a hĂ ng, siĂŞu tháť‹. NgĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng cĂł tháťƒ mua bẼt cᝊ thᝊ gĂŹ, tᝍ máť™t hĹŠ sáť‘t mayonnaise Ä‘áşżn nhẍn kim cĆ°ĆĄng tráť‹ giĂĄ $50.000, chᝉ tấi máť™t Ä‘áť‹a Ä‘iáťƒm.

Xuân Tân MĂŁo Ä‘ĂŁ gần káť . Váť›i ngĆ°áť?i Viᝇt cĹŠng nhĆ° ngĆ°áť?i Hoa, chuẊn báť‹ nguáť“n tháťąc phẊm đầy đᝧ cho gia Ä‘ĂŹnh trong dáť‹p Táşżt váť›i gấo, dầu, bĂĄnh káşšo‌ tưᝣng trĆ°ng cho sáťą may mắn, đầy đᝧ vĂ sung tĂşc cho suáť‘t máť™t năm. (Váť›i ngĆ°áť?i Hoa, gấo, dầu, muáť‘i vĂ  gáť— tưᝣng trĆ°ng cho phĂĄt đất vĂ  đầy đᝧ, còn bĂĄnh káşšo tưᝣng trĆ°ng cho vĂ ng vĂ  bấc, Ä‘áť“ng nghÄŠa váť›i Thần TĂ i.) Bᝯa cĆĄm tẼt niĂŞn quây quần cả gia Ä‘ĂŹnh vĂ o dáť‹p cuáť‘i năm lĂ  truyáť n tháť‘ng vĂ  táş­p t᝼c lâu Ä‘áť?i rẼt cĂł Ă˝ nghÄŠa. Năm nay, Costco Australia chuẊn báť‹ sáşľn cĂĄc loấi tháťąc phẊm Ă châu rẼt phong phĂş Ä‘áťƒ bᝯa cĆĄm tẼt niĂŞn

cᝧa gia Ä‘ĂŹnh lĂ máť™t kᝡ niᝇm khĂł quĂŞn. CĂł tháťƒ káťƒ bĂ o ngĆ° Ä‘Ăłng háť™p tấi Australia, Ä‘iᝇp khĂ´, dầu mè Chee Seng, rưᝣu nẼu ăn ShaoXing hiᝇu Good Luck, nẼm shiitake, Ä‘áş­u hᝧ hiᝇu Good Luck, gia váť‹ sate Ä‘áťƒ lĂ m BBQ‌ NgoĂ i ra còn cĂł trĂ  hĆ°ĆĄng lĂ i vĂ  trĂ  xanh hiᝇu China Fu Ä‘áťƒ thĆ°áť&#x;ng thᝊc váť›i bĂĄnh Good Luck Fortune Cookies‌ HĂŁy Ä‘áşżn Docklands tᝍ nay Ä‘áşżn ngĂ y 31/1/2011 Ä‘áťƒ cĂšng Costco Ä‘Ăłn mᝍng năm máť›i! RiĂŞng ngĂ y 29/1, sáş˝ cĂł buáť•i biáťƒu diáť…n mĂşa lân sĆ° ráť“ng đầy ngoấn m᝼c cᝧa Chinese Youth Society Melbourne!

60065-658/HTO/11

C

ostso Wholesale Corporation quản lý chu᝗i c᝭a hà ng / siêu thᝋ chᝉ dành cho nhᝯng ngư�i có thẝ h᝙i viên, chuyên bån th᝹c phẊm, hàng gia d᝼ng và đᝓ điᝇn t᝭. Costco hiᝇn quản lý 529 siêu thᝋ trên toàn nư᝛c M᝚ và tåm thᝋ trư�ng nư᝛c ngoài khåc, bao gᝓm Nhật, Anh quᝑc và nay là Australia.


MAGAZINE 168 • Friday, January 28, 2011

NEWS IN 168 HOURS

TIN TᝨC TRONG TUẌN QUA

Local News: PhĆ°ĆĄng NguyĂŞn • World News: Huᝇ Trần, Háť“ng HĂ

Ä?ảng Lao Ä‘áť™ng tiáşżp t᝼c báť‹ giảm phiáşżu tĂ­n nhiᝇm

ráť“i Ä‘áşżn Melbourne, Perth, Hobart, Brisbane vĂ Darwin. Cuáť™c khảo sĂĄt do Hiᝇp háť™i BẼt Ä‘áť™ng sản Australia tháťąc hiᝇn, đưᝣc tiáşżn hĂ nh trĂŞn 4072 ngĆ°áť?i dân Ä‘ang sinh sáť‘ng tấi cĂĄc thĂ nh pháť‘. Chᝧ táť‹ch Hiᝇp háť™i BẼt Ä‘áť™ng sản Australia, Ă´ng Peter Verwer, cho ráşąng káşżt quả nĂ y lĂ  do ngĆ°áť?i dân Sydney quĂĄ thiĂŞn váť tĆ° tĆ°áť&#x;ng tháťąc táşż.

Máť™t cuáť™c thăm dò Ă˝ kiáşżn liĂŞn quan Ä‘áşżn cuáť™c bầu cáť­ bang máť›i đây cho thẼy, tᝡ lᝇ phiáşżu bầu ᝧng háť™ ChĂ­nh phᝧ Ä?ảng Lao Ä‘áť™ng áť&#x; tiáťƒu bang New South Wales Ä‘ang cĂł dẼu hiᝇu giảm sĂşt. Sáťą ᝧng háť™ nĂ y cĂł tháťƒ sáş˝ còn giảm nᝯa trong cuáť™c bầu cáť­ diáť…n ra vĂ o thĂĄng ba năm 2011 nĂ y, váť›i káşżt quả khảo sĂĄt trong năm ngĆ°áť?i thĂŹ chᝉ cĂł máť™t ngĆ°áť?i báť? phiáşżu cho Ä?ảng Lao Ä‘áť™ng.

XĂŠt váť chẼt lưᝣng dáť‹ch v᝼ giải trĂ­ thĂŹ Sydney đưᝣc xáşżp hấng cao hĆĄn máť™t chĂşt vĂ chᝉ đᝊng sau thĂ nh pháť‘ Melbourne. NgoĂ i ra, đᝣt khảo sĂĄt cĹŠng cho thẼy Sydney đưᝣc ngĆ°áť?i dân xáşżp hấng thᝊ ba váť Ä‘iáť u kiᝇn tháť?i tiáşżt. Ă”ng Verwer bĂ y táť? Ă´ng hy váť?ng káşżt quả khảo sĂĄt trĂŞn đây sáş˝ giĂşp chĂ­nh phᝧ cĂł biᝇn phĂĄp thiáşżt tháťąc Ä‘áťƒ cải thiᝇn hĂŹnh ảnh cho thĂ nh pháť‘ nĂ y.

Káşżt quả bầu cáť­ Galaxy Poll cho thẼy sáť‘ phiáşżu bầu Ć°u tiĂŞn cho Ä?ảng Lao Ä‘áť™ng Ä‘ĂŁ giảm xuáť‘ng còn 20%, trong khi Ä‘Ăł tᝡ lᝇ phiáşżu bầu cho kháť‘i LiĂŞn Ä?ảng lĂ 51%. Cuáť™c thăm dò Ă˝ kiáşżn bầu cáť­ đưᝣc tháťąc hiᝇn trĆ°áť›c tháť m cuáť™c bầu cáť­ chĂ­nh phᝧ bang New South Wales, diáť…n ra vĂ o ngĂ y 26 thĂĄng ba táť›i đây.

Háť?c phĂ­ trĆ°áť?ng tĆ° th᝼c 100% trong 10 năm Sydney: ThĂ nh pháť‘ “táť“i tᝇ tăng Nhᝯng trĆ°áť?ng háť?c đắt Ä‘áť? nhẼt toĂ n bang giáť? đây cĂ ng tráť&#x; nĂŞn xa váť?i hĆĄn Ä‘áť‘i váť›i nhiáť u nhẼtâ€? trong cả nĆ°áť›c Ăšc

gia Ä‘ĂŹnh. Trong 10 năm káťƒ tᝍ khi chĂ­nh phᝧ cᝧa Ă´ng Howard ĂĄp d᝼ng hᝇ tháť‘ng cẼp váť‘n háť— trᝣ nháşąm giĂşp cĂĄc trĆ°áť?ng tĆ° th᝼c Ä‘iáť u chᝉnh mᝊc phĂ­ hᝣp lĂ˝ hĆĄn Ä‘áť‘i váť›i ngĆ°áť?i dân, nhĆ°ng háť?c phĂ­ tấi nhᝯng trĆ°áť?ng đắt Ä‘áť? nhẼt vẍn tăng táť›i 100%, trong khi tᝡ lᝇ lấm phĂĄt tăng 37%.

ThĂ nh pháť‘ Sydney vᝍa báť‹ gắn mĂĄc lĂ  thĂ nh pháť‘ táť“i tᝇ nhẼt cᝧa Australia, vĂ  nhᝯng ngĆ°áť?i Ä‘Ć°a ra quan Ä‘iáťƒm nĂ y khĂ´ng ai khĂĄc chĂ­nh lĂ  ngĆ°áť?i dân sáť‘ng áť&#x; Sydney. Mạc dĂš cĂł nhiáť u Ä‘áť‹a Ä‘iáťƒm hẼp dẍn nhĆ° biáťƒu tưᝣng NhĂ  hĂĄt Opera House, báşżn cảng xinh Ä‘áşšp váť›i vĂ´ sáť‘ bĂŁi biáťƒn, nhĆ°ng ngĆ°áť?i dân áť&#x; Sydney vẍn táť? ra khĂ´ng hĂ i lòng váť›i thĂ nh pháť‘ nĂ y.

Tấi trĆ°áť?ng tĆ° th᝼c Trinity Grammar, háť?c phĂ­ dĂ nh cho kháť‘i láť›p 12 tăng tᝍ $10,020 háť“i năm 2001 lĂŞn $25,330 trong năm nay, tĆ°ĆĄng Ä‘Ć°ĆĄng mᝊc tăng lĂ  153%. Còn áť&#x; trĆ°áť?ng Scots College, thuáť™c khu váťąc Bellevue Hill, háť?c phĂ­ cho háť?c sinh kháť‘i láť›p 12 năm nay sáş˝ tăng lĂŞn khoảng $28,296. 

Hầu háşżt Ă˝ kiáşżn Ä‘áť u lo lắng váť mĂ´i trĆ°áť?ng táťą nhiĂŞn, cĆĄ sáť&#x; váş­t chẼt áť&#x; cĂĄc trĆ°áť?ng háť?c, mᝊc Ä‘áť™ sấch sáş˝, sáťą hòa nháş­p văn hĂła, mấng lĆ°áť›i giao thĂ´ng cᝧa thĂ nh pháť‘ nĂ y. Cuáť™c khảo sĂĄt cho thẼy Adelaide lĂ  thĂ nh pháť‘ táť‘t nhẼt cả nĆ°áť›c, tiáşżp theo Ä‘Ăł lĂ  thᝧ Ä‘Ă´ Canberra,

www.selectchiropractic.com.au

HIᝆN CĂ“ MáşśT Táş I 2 Ä?ᝊA Ä?Iáť‚M MáťšI

Táş I SAO Báş N PHẢI TIáşžP TᝤC CHᝊU Ä?AU Cáť” VĂ€ Ä?AU LĆŻNG! ChĂşng tĂ´i cĂł tháťƒ giĂşp bấn Ä‘iáť u tráť‹: • Ä?au lĆ°ng, Ä‘au thắt lĆ°ng • Ä?au cáť•, máť?i cáť• • Nhᝊc đầu/chᝊng Ä‘au nᝯa đầu • Ä?au dây thần kinh táť?a • CĂĄc triᝇu chᝊng Ä‘au vĂ  nhᝊc máť?i khĂĄc vĂ  đưᝣc táş­n tĂŹnh tĆ° vẼn giĂşp Ä‘áť&#x;.

KhĂĄm lần đầu giĂĄ $45, bao gáť“m: • Láş­p háť“ sĆĄ bᝇnh ĂĄn • Kiáťƒm tra cĂĄc Ä‘áť™ng tĂĄc, tĆ° tháşż • Ch᝼p hĂŹnh bĂ n chân báşąng mĂĄy tĂ­nh

70313-650/HTO/10

• Ch᝼p X-ray nếu có chᝉ đᝋnh lâm sà ng

60141A-650_2/HTO/10

4


Online eNews: www.viet-times.com.au

MAGAZINE 168 • Friday, January 28, 2011

5

128A Police Rd, Springvale 3171

JV MULGRAVE Đến JV Mulgrave để biết thêm chi tiết! Mob:

0411 225 888

BIG CAP

$29

SONY ERICSSON XPERIA X10I

Phone đẹp ! cảm ứng & sành điệu

Được gọi

$450/tháng

Trước chỉ có $190/tháng LẤY PHONE MIỄN PHÍ

9574 0376 JV ĐÃ CÓ HÀNG IPHONE 4 ĐỀ LẤY LIỀN!* * While stocks last.

IPHONE 4 16/32GB

Phone nóng bỏng nhất thế giới!

Đến với JV

$49/tháng $300/tháng

Nay chỉ trả Được gọi

Đặc biệt quý khách gọi nhiều chỉ trả $99/tháng. Được gọi thoải mái không giới hạn tới bất cứ phone và network nào! (Optus, Telstra, Vodafone, 3) * Conditions apply

NOKIA N8

phone Nokia ! cảm ứng & sành điệu

LẤY IPHONE 4 32GB MIỄN PHÍ

Trước giá $49/tháng

$450/tháng $39/tháng cho 12 tháng đầu, vẫn được gọi $450.

Được gọi Nay chỉ trả

Tại JV Mulgrave

70052-655/HTO/11

Thời gian có giới hạn. LẤY PHONE MIỄN PHÍ

có nhiều sim số dễ nhớ có sẳn THA HỒ CHO BẠN LỰA CHỌN, ĐẶC BIỆT NHƯ 888 HOẶC 999 CHO QUÝ DOANH NGHIỆP. (Điều kiện áp dụng)

JV Mulgrave mở cửa 7 ngày trong tuần (Chủ nhật xin hẹn trước) JV HEAD OFFICE: SHOP 5/119 HOPKIN ST, FOOTSCRAY 3011. TEL: 03 9689 3999

Với số vốn rất ít để mở chi nhánh JV Mobile, tự mình làm chủ thay vì làm công! Kinh nghiệm sẽ được huấn luyện.


MAGAZINE 168 • Friday, January 28, 2011

Year 14th, Edition 658 • Friday, 28/01/2011 Published by AdPro Media Pty Ltd • Incorporating Viet Times

GENERAL INFORMATION Editing and Advertising: 9792 3675 • Fax: 9791 7863 Email: info@viet-times.com.au News Online: www.viet-times.com.au

LIÊN LẠC – WHO TO CALL Melbourne Head Office: Suite 7, 4 St. James Ave, Springvale.

Telephones: 03. 9792 3675 • 03. 9095 2743 Mailing: PO Box 2689, Dandenong North VIC 3175 Productions: Tham H, P Hong Editing Staff: Ng. Luu, Phương Dzung, Bảo Tú, Hong Ha, Hue Tran, Le Don, Phuong Nguyen, Chu Tat Tien Artwork Dept: Hoang To, Hong Pham, Tham Huynh Advertising Department: • Van Le 0408 454 299 • Ken Le 0435 797 338

QUẢNG CÁO – ADVERTISING SENIOR ADVERTISING QUẢNG CÁO: Trang trong – 5 MANAGER: giờ chiều Thứ Ba Rao Vặt – 4 giờ chiều Thứ Tư MRS. Bán Hạ Giá – 10 giờ sáng Thứ Năm. BÀI VỞ: HEAD Mọi đóng góp về bài vở, thư gópDEPT: ý, Thông Báo OFFICE – ADVERTISING Cộng Đồng, xin email về toà soạn trước 5 giờ chiều Thứ Tư.

Van Le 0408 454 299 03. 9095 2743

TEL: Email: adverts@viet-times.com.au

THÔNG BÁO • Mọi quảng cáo trên Viet Times đều đã được qua các bước kiểm soát cẩn thận cần thiết trước khi in ấn. Tuy nhiên nếu có sai sót về kỹ thuật và lỗi đánh máy là ngoài ý muốn của chúng tôi. • Nội dung và hình ảnh trong quảng cáo được cung cấp bởi các nhà quảng cáo. Xin quý độc giả xem xét thận trọng trước khi sử dụng, Viet Times và AdPro Media Pty Ltd không chịu trách nhiệm về những gì mà nội dung của quảng cáo có thể gây nên cho người tiêu thụ. Các nhà quảng cáo chịu trách nhiệm về những dịch vụ và các sản phẩm của họ đã quảng cáo trên Viet Times.

Print Post Publication Number: PP 344356/00028

Trong số 20 trường có học phí đắt nhất bang NSW thì có tới 17 trường báo cáo học phí tăng trung bình 102% trong vòng 10 năm gần đây. Trường Cranbrook, cũng thuộc khu vực Bellevue Hill, được nhận hỗ trợ từ ngân sách chính phủ liên bang với số tiền là $3.5 triệu, trong khi đó trường Hồi giáo Malek Fahd Islamic, ở Greenacre, được nhận hỗ trợ tới $15.46 triệu từ chính phủ Liên bang.

Chính phủ Liên bang cần có biện pháp nhằm thu hút sinh viên quốc tế

Australia đang trải qua giai đoạn khó khăn trong việc tìm ra quyết sách nhằm thu hút sinh viên quốc tế khi mà nền giáo dục các quốc gia như Mỹ, Anh và Canada trở nên cạnh tranh hơn, và những nước như Trung Quốc lại đang tìm cách giữ sinh viên học tập tại nước nhà. Chính phủ Liên bang mới đây dự đoán rằng lượng học sinh quốc tế nhập học trong năm nay sẽ giảm, và chính phủ sẽ xem xét lại thủ tục cấp visa sinh viên nhằm giúp cho ngành giáo dục sinh viên quốc tế vốn mang lại lợi nhuận lớn cho ngân sách chính phủ này duy trì được tính cạnh tranh của mình. Chủ tịch Viện nghiên cứu Chính sách công John Curtin Institute, ông John Phillimore, cho biết nếu không có biện pháp kịp thời thì ngành giáo dục này có thể sẽ đứng trước nguy cơ tụt dốc. Một nghiên cứu do ông đồng làm tác giả cho thấy lệ phí cấp visa cho sinh viên của Australia cao hơn ít nhất $200 so với các nước Anh, Mỹ, Canada hay New Zealand. Ngoài ra, những sinh viên muốn đến Australia học tập phải chứng minh được rằng họ có đủ khả năng tài chính cho suốt quá trình sinh sống, học tập tại quốc gia này, trong khi các nước khác chỉ yêu cầu chứng minh khả năng tài chính trong vòng một năm.

48% học viên của chúng tôi đã đạt được điểm cao trong kì thi AMEB.

40%

GIẢM 50% PHÍ ĐĂNG KÝ

DI TRÚ - DU HỌC BẢO HIỂM

AETC Consulting Groups

Website: www.aetc.com.au

8%

đến ngày 31/07/2010

Liên lạc: (03) 9791 3011 Lầu 1, 207 Lonsdale Street, Dandenong reception.ddg@musictimeschool.com.au www.musictimeschool.com.au

Do nhóm tư vấn luật Di Trú tốt nghiệp tại Úc đảm trách

Kết quả khảo sát năm 2009

Liên lạc: (03) 9887 9883 Suite 3, 20 Kingsway, Glen Waverley reception.gw@musictimeschool.com.au www.musicacademy.com.au

60496-630/HTO/10

Bảo đảm con của bạn được huấn luyện tốt nhất để thành công trong tương lai.

Cabramatta: Truy tìm hai thủ phạm của vụ cướp

Cảnh sát đang tìm kiếm nhân chứng của một vụ cướp táo tợn xảy ra tại khu vực Cabramatta, làm một người đàn ông bị thương nặng. Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 8.40pm hôm thứ Hai tuần trước. Nạn nhân là một người đàn ông 55 tuổi, bị hai tên cướp tấn công khi ông đang đi bộ trên đường McBurney Rd, gần đường Gilmore St thuộc khu vực Cabramatta. Nạn nhân bị hai tên cướp đẩy ngã từ phía sau và đánh đập nhiều lần. Sau khi cướp được tài sản của nạn nhân, hai tên cướp bỏ chạy về phía đường Hill St. Hiện cảnh sát khu vực Cabramatta đang gấp rút truy tìm hai tên cướp nói trên. Một trong hai tên được miêu tả là người gốc châu Á, tuổi từ 17 đến 19, cao khoảng 165cm, tóc đen ngắn và có hình xăm ở tay. Tên này mặc áo phông đen tay ngắn, quần soóc màu xanh đậm. Tên thứ hai là người dân Đảo Thái Bình, khoảng 21 đến 22 tuổi, cao 170cm, người trung bình, mặc quần dài màu đen, áo dài tay có mũ trùm đầu. Cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai biết thông tin liên quan đến vụ cướp nói trên hãy liên hệ với phòng Cảnh sát Cabramatta theo số điện thoại 9725 8999 hoặc Đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000.

Mới đây, một nguồn tin đã giúp cảnh sát Fairfield phát hiện thêm một kho hàng chứa số lượng lớn rượu nhập lậu với trị giá hơn $1 triệu. Vụ phát hiện, bắt giữ này nằm trong khuôn khổ chiến dịch điều tra, truy quét nạn sản xuất, kinh doanh rượu lậu trên diện rộng của cảnh sát khu vực Fairfield. Từ đầu tuần trước, lực lượng cảnh sát đã tiến hành điều tra ba kho rượu lậu, trong đó phát hiện được lượng rượu và nước đóng chai lậu trị giá hơn $5 triệu tại các khu vực Fairfield, Wetherill Park và Alexandria. Đến hôm thứ Năm tuần trước, cảnh sát khu vực Fairfield đã tiến hành kiểm tra kho hàng trên đường Allingham St, thuộc Condell Park, và phát hiện thêm 96 chai rượu có giá ước tính khoảng $1.5 triệu. Cảnh sát kêu gọi nếu có ai từng giao dịch với công ty World Wide Trading Pty Ltd hãy sớm đứng ra cung cấp thông tin cho cảnh sát điều tra.

Bankstown: Tổ chức từ thiện giúp vùng lũ lụt

Thấu hiểu được những mất mát của nạn nhân lũ lụt ở tiểu bang Queensland, bác sỹ Vinh Binh Lieu sẽ tổ chức một bữa tiệc tối tại khu vực Bankstown vào thứ Ba tuần tới nhằm quyên góp tiền từ thiện để ủng hộ những nạn nhân nói trên. Bác sỹ Lieu và các đồng nghiệp trong Tổ chức từ thiện Việt Nam – Australia (VACO) sẽ tổ chức bữa tiệc có tên Golden Heart 2 Heart Dinner tại trung tâm chiêu đãi Maxim’s với mục tiêu quyên góp $100,000 cho người dân gặp nạn ở Queensland. Bác sỹ Liêu sinh ra và lớn lên tại tỉnh Bạc Liêu, một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam, và từng chứng kiến cảnh lũ lụt thường xuyên xảy ra ở khu vực này. Ông cho biết rất nhiều người dân tị nạn như ông thấu hiểu được nỗi đau của sự mất mát. “Chúng tôi là người gốc Việt, vì vậy chúng tôi hiểu tất cả những gì mà người dân đang phải gánh chịu, và khi đã là người Australia, chúng tôi có trách nhiệm phải hỗ trợ đồng bào Australia”, ông tâm sự.

Phát hiện được hành vi này, ông cụ giật tay của người phụ nữ, nhưng lại có một người đàn ông khác đến hỗ trợ nữ thủ phạm này buộc ông cụ buộc phải để họ bỏ chạy. Không lâu sau cảnh sát đã bắt giữ được cả hai thủ phạm này tại một địa điểm gần đó.

Bữa tiệc từ thiện được tổ chức tại trung tâm Maxim’s, 11 Cross St, Bankstown, với giá vé ủng hộ là $40. Để mua vé hoặc quyên góp từ thiện, quý độc giả có thể gọi điện đến số 0409 190 449.

Khi bắt giữ hai thủ phạm nói trên, cảnh sát còn phát hiện được một số tang vật khác, trong đó có cả một số chiếc mobile phone. Hai thủ phạm sau đó còn bị cáo buộc tội danh cướp hội đồng và cướp giật hàng hóa được giám sát, đồng thời hai tên này cũng bị xét xử tại Tòa án Parramatta ngay hôm Chủ nhật tuần vừa qua.

DI TRÚ

DU HỌC

Chuyên đảm trách:

• Hoàn tất hồ sơ du học, gia đình hoặc người giám hộ đi cùng. • Xin gia hạn visa. Chuyển trường hay ngành. • Tư vấn chọn trường, đại diện các trường phổ thông, cao đẳng, đại học toàn nước Úc. Nếu bạn đang học ELICOS hay nếu ngành học không còn trong ngành nghề được thường trú hay sắp hoàn tất khóa học cần tìm trường phù hợp với khả năng và có cơ hội thường trú sau này. • Đặc biệt du học sinh đang ở Úc. • Xin visa thường trú hay hay visa tạm trú lấy kinh nghiệm 18 tháng. • Giải quyết khó khăn trong quá trình học, visa bị hủy.

• Visa du lịch, du học, di dân có tay nghề, thương nghiệp bảo lãnh. • Xin gia hạn visa. Khiếu nại các hồ sơ chậm trể. • Chuyên đảm trách mọi hồ sơ khiếu nại với Tòa Di Trú (MRT).

Fairfield: Kho rượu lậu thứ tư trị giá $1.5 triệu

Sydney: Hết thời một cặp chuyên móc túi trên tàu

Một cặp nam nữ mới đây bị cảnh sát bắt giữ vì có liên quan đến vụ trộm cắp đối với một cụ ông 77 tuổi ở Sydney. Theo thông tin mà cảnh sát nhận được, vào khoảng 5.40pm hôm thứ Bảy tuần trước, khi nạn nhân đang xuống tàu tại nhà ga Ashfield, thì bị một phụ nữ móc túi lấy trộm tiền.

Giáo dục âm nhạc tốt nhất dành cho con của bạn!

PIANO * VIOLIN * ORGAN KEYBOARD * FLUTE * CLARINET SAXOPHONE * DRUMS * GUITAR BASS * SINGING MUSIC THEORY

Việc giá trị đồng đô la Australia tăng cao cũng khiến chi phí học tập ở nước này trở nên đắt đỏ hơn. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy tỷ lệ tuyển sinh của sinh viên quốc tế giảm 9.3% trong vòng một năm tính đến tháng 11, 2010 đối với sinh viên ngành thương mại, còn ở ngành học Anh ngữ thì con số này giảm rất mạnh.

Bankstown: Cảnh sát điều tra vụ một phụ nữ bị giật túi tại một bãi đậu xe

Cảnh sát đang kêu gọi sự hỗ trợ của dân chúng trong việc điều tra vụ cướp giật tại khu vực Bankstown tối thứ Năm tuần

BẢO HIỂM Uy tín, chỉ cần gọi điện thoại chúng tôi sẽ gởi đến tận nhà. Đại diện chính thức: Medibank Private • OHSC: Giảm 6% cho tất cả bảo hiểm sức khỏe cho du học sinh nếu trên 1 năm. • Working/business: Bảo hiểm cho quý vị đến Úc làm việc dài và ngắn hạn.

Aussie Travel cover • Du lịch trong và ngoài nước. • Cho người sang Úc du lịch.

SỐ ĐĂNG BỘ: 0962676 & 0958583

Lầu 3, 480 Collins St., Melbourne VIC 3000 • Xin liên lạc cô TRÂM LÊ • Mob: 0411 067 511 • Tel: 9005 1199 • Email: info@aetc.com.au

70123-642/HTO/10

6


Online eNews: www.viet-times.com.au

Cảnh såt đã bắt giᝯ m᝙t ngư�i đà n ông vÏ t᝙i quẼy rᝑi tÏnh d᝼c m᝙t nᝯ sinh tấi khu v᝹c Bankstown hôm thᝊ Ba tuần trư᝛c. Nấn nhân cho hay v᝼ viᝇc xảy ra vào khoảng 6.15pm, khi cô bÊ đang đi b᝙ trên đư�ng Cairds Avenue thÏ ngư�i đàn ông này chạn

NHẏN Dáş Y KĂˆM

Hinchinbrook: VĂ o tĂš vĂŹ lẼy cắp Ä‘áť“ quyĂŞn gĂłp nấn nhân lĹŠ l᝼t áť&#x; Queensland

TRUNG TĂ‚M NHA KHOA TIĂŠU CHUẨN QUáť?C Táşž www.nhakhoathehemoi.com • info@nhakhoathehemoi.com • Ä?áť™i ngĹŠ BĂĄc sÄŠ kinh nghiᝇm, táş­n tâm. Ä?iáť u tráť‹ nháşš nhĂ ng – ChĂ­nh xĂĄc – KhĂ´ng Ä‘au • PhĆ°ĆĄng phĂĄp Ä‘iáť u tráť‹ luĂ´n đưᝣc cáş­p nháş­t máť›i nhẼt, Ä‘Ăşng tiĂŞu chuẊn quáť‘c táşż • ChẼt lưᝣnh Ä‘iáť u tráť‹ cao – Káşżt quả Ä‘iáť u tráť‹ luĂ´n đưᝣc theo dĂľi vĂ  chăm sĂłc chu Ä‘ĂĄo • Phòng khĂĄm đưᝣc thiáşżt káşż vĂ  xây dáťąng chuyĂŞn biᝇt, vᝇ sinh vĂ´ trĂšng tuyᝇt Ä‘áť‘i • Phong cĂĄch ph᝼c v᝼ thân thiᝇn, chuyĂŞn nghiᝇp • CĂł phòng lĆ°u trĂş miáť…n phĂ­ cho khĂĄch áť&#x; xa CAM KáşžT CHĂ?NH SĂ CH CHẤT LƯᝢNG “LuĂ´n luĂ´n lĂ m Ä‘Ăşng ngay tᝍ đầu HĆ°áť›ng Ä‘áşżn sáťą thoả mĂŁn cᝧa khĂĄch hĂ ngâ€?

HĂ´m thᝊ Hai tuần nĂ y, máť™t ngĆ°áť?i Ä‘Ă n Ă´ng trĂş tấi Hinchinbrook Ä‘ĂŁ phải ra hầu tòa vĂŹ báť‹ cĂĄo buáť™c lẼy cắp hòm tiáť n tᝍ thiᝇn tấi máť™t tiᝇm ăn nhanh áť&#x; khu váťąc Bankstown. Ä?ưᝣc biáşżt, hòm tiáť n tᝍ thiᝇn nĂ y đưᝣc quyĂŞn gĂłp Ä‘áťƒ gáť­i Ä‘áşżn nhᝯng nấn nhân vĂšng lĹŠ áť&#x; bang Queensland.

Máť—i ngĆ°áť?i cĂł nhᝯng nhu cầu và đòi háť?i khĂĄch nhau trong viᝇc chăm sĂłc răng miᝇng, CĂ´ng ty Cáť• phần Nha khoa Tháşż Hᝇ Máť›i luĂ´n dĂ nh tháť?i gian Ä‘áťƒ thảo luáş­n cĂšng QuĂ˝ khĂĄch váť nhᝯng vẼn Ä‘áť mĂ  QuĂ˝ khĂĄch quan tâm Ä‘áťƒ tĂŹm ra máť™t káşż hoấch Ä‘iáť u tráť‹ thĂ­ch hᝣp nhẼt cho tᝍng ngĆ°áť?i máť™t.

Máť›i Hᝇmang Tháşż hĂ ng khoa khĂĄch Năm máť›i 2011, Nhacho sinh 2010, GiĂĄng Máť›ivĂ  Năm MᝍngMᝍng nĂ y. cĂĄo quảng theo nĂ y! cĂĄo tạnghĂ ng mang theo quảng Hᝇ Máť›i Tháşż cho khoa10% khĂĄch Nha TáşśNG

V᝼ viᝇc xảy ra vĂ o khoảng 11.40pm hĂ´m Chᝧ nháş­t trĆ°áť›c Ä‘Ăł, tấi tiᝇm ăn Engadine. Sau khi thĂ´ng tin miĂŞu tả thᝧ phấm vĂ  chiáşżc xe hĆĄi cᝧa hắn đưᝣc đăng trĂŞn phĆ°ĆĄng tiᝇn thĂ´ng tin, thĂŹ chiáşżc xe cᝧa thᝧ phấm Ä‘ĂŁ báť‹ phĂĄt hiᝇn ngay trĂŞn Ä‘Ć°áť?ng Muronga Place, tấi Kirrawee. 

Ä?áťƒ cĂł thĂŞm thĂ´ng tin hay cĂĄc tĆ° vẼn miáť…n phĂ­, xin quĂ˝ váť‹ liĂŞn hᝇ váť›i cĂĄc trung tâm cᝧa Nha khoa Tháşż Hᝇ Máť›i:

TRUNG TĂ‚M Táş I QUẏN 5 472B Trần HĆ°ng Ä?ấo, P2, Quáş­n 5, HCMC

Tel: (+84 8) 3924 4778 • (+84 8) 3924 4779 TRUNG TĂ‚M Táş I QUẏN 3 549 Nguyáť…n Ä?ĂŹnh Chiáťƒu, P2, Quáş­n 3, HCMC

TRUNG TÂM GIᝎ TRẺ

Tel: (+84 8) 3839 8587 • (+84 8) 3830 9458

70342-657/HTO/11

Do giĂĄo sĆ° nhiáť u năm kinh nghiᝇm, táş­n tĂŹnh Ä‘áşżn nhĂ hĆ°áť›ng dẍn thuáť™c vĂšng Springvale, Dandenong, Keysborough vĂ  cĂĄc vĂšng lân cáş­n

Xin liên lấc: 03 9711 5529

www.nhakhoathehemoi.com Ä?iᝇn thoấi tĆ° vẼn miáť…n phĂ­ ngay tấi Ăšc:

Office D4, 67 Ashley Street Central West Shopping Centre, Braybrook 3019 Tel: 9687 4863 • Website: www. shifa.com.au

• Ä?ạc biᝇt dấy TIáşžNG ANH vĂ TOĂ N tiáťƒu háť?c • ChĆ°ĆĄng trĂŹnh dấy lẼy lấi căn bản nhanh chĂłng • GiĂĄo viĂŞn cĂł báşąng cẼp vĂ  đăng kĂ˝ váť›i VIT Nháş­n dấy cĂĄc vĂšng PHĂ?A TĂ‚Y & PHĂ?A BẎC

• Chăm sĂłc tráşť ân cần chu Ä‘ĂĄo, chuyĂŞn nghiᝇp, an toĂ n, vui váşť vĂ  mĂ´i trĆ°áť?ng thân thiᝇn.

Liên lấc chúng tôi ngay hôm nay:

7 Evergreen Ave, Albanvale 3021

• Nhân viĂŞn chăm sĂłc chuyĂŞn nghiᝇp nhiáť u kinh nghiᝇm.

Gáť?i ngay hĂ´m nay:

9390 2100

73 John Paul Drive, Hillside 3037

70172-645/HTO/10

GIĂ CẢ PHẢI CHÄ‚NG, NHIᝀU LᝢI Ă?CH VĂ€ Ä?ƯᝢC GIẢM THUáşž.

Muᝑn biết thêm chi tiết xem tấi website: www.elfdc.com.au

Tiᝠn phí: $6.50/ngà y Trẝ mẍu giåo 4 tu᝕i sẽ không cần trả phí nếu có thẝ Healthcare Card! 86-90 Gove Street, Springvale 3171

9546 4429

PRESCHOOL ACTIVITY HOUSE CHILDCARE CENTRE • Nháş­n giᝯ tráşť tᝍ 6 tuần Ä‘áşżn 5 tuáť•i • Giáť? giẼc tiᝇn lᝣi 7am-6pm (Mon-Fri) • Máť&#x; cáť­a suáť‘t school day • Ä?ưᝣc ChĂ­nh phᝧ tĂ i trᝣ 1 Bellavista, Springvale South 3172 Tel: 9546 2659 - 0488 423 235

“DᝊCH Vᝤ GIᝎ TRáşş MIáť„N PHĂ?“* náşżu bấn đưᝣc ChĂ­nh phᝧ tĂ i trᝣ. * CĂł Ä‘iáť u kiᝇn

60079-617/HTO/10

NOLA-DEE CHILD CARE CENTRE

34 Morton St, Clayton • Tel: 9544 8783 www.noladeechildcarecentre.com.au

Năm 2010 còn cháť—! Máť&#x; cáť­a Xmas! Náşżu bấn muáť‘n con mĂŹnh đưᝣc quan tâm vĂ chăm sĂłc tấi máť™t trĆ°áť?ng táť‘t nhẼt, hĂŁy liĂŞn lấc váť›i chĂşng tĂ´i! • Nháş­n giᝯ tráşť tᝍ 6 thĂĄng Ä‘áşżn 6 tuáť•i • Trung tâm máť›i váť›i phĆ°ĆĄng tiᝇn hiᝇn đấi, Ẽm cĂşng • CĂł nhiáť u chĆ°ĆĄng trĂŹnh giĂşp tráşť phĂĄt triáťƒn khả năng • Bᝯa ăn chẼt lưᝣng, giĂĄo viĂŞn kinh nghiᝇm cao

CĂł nhân viĂŞn nĂłi tiáşżng Ă châu. LiĂŞn lấc Judy ngay hĂ´m nay! Máť&#x; cáť­a: Mon-Fri 7.30am-6.00pm

ACTIVE LEARNING CHILD CARE

• ChuyĂŞn luyᝇn thi VCE cho láť›p 11 vĂ 12 • Nháş­n kèm tᝍng em hoạc nhĂłm nháť? vĂ o trĆ°áť?ng tuyáťƒn theo nhu cầu • Dấy căn bản dáťƒ hiáťƒu

TRUNG TÂM GIᝎ TRẺ 70009-634/HTO/10

L᝚P NHᝎ, TẏN TÂM, CHUYÊN NGHIᝆP

VÚng RICHMOND, BOXHILL hoạc lân cận xin g�i chi nhånh NORTH BALWYN: 9857 7654

eh@rosegardenchildcare.com.au

60428-630/HTO/10

• TOà N, L�, HÓA và ANH VĂN tᝍ mẍu giåo đến l᝛p 12 • Do tiến sĊ BÙI THIᝆN CH�NH và m᝙t nhóm thầy cô Viᝇt - Úc đảm tråch

SUNSHINE NORTH 15 Suffolk Road VIC 3020

53 Heatherton Rd Endeavour Hills Ph: 9700 0155

• ChĆ°ĆĄng trĂŹnh giĂĄo d᝼c tĂ­nh cĂĄch • Nhiáť u chĆ°ĆĄng trĂŹnh mẍu giĂĄo cho lᝊa tuáť•i 3-4 • CĂł tĂ i trᝣ cᝧa chĂ­nh phᝧ • Cung cẼp đᝧ máť?i thᝊ tᝍ tĂŁ cho Ä‘áşżn bᝯa ăn... • CĆĄ sáť&#x; máť›i ráť™ng láť›n & khu váťąc chĆĄi sấch sáş˝.

Máť&#x; cáť­a: 9:15am - 2:45pm

VA MẌM NON

9857 7654 - 0413 347 679

maidstone@rosegardenchildcare.com.au

• Pre-kinder (3 tu᝕i) • Kindergarten (4 tu᝕i)

Trung tâm dấy kèm

LiĂŞn lấc cĂ´ ThĆ°ĆĄng Ä‘áťƒ ghi danh:

Level 1/50 Hampstead Rd Maidstone Ph: 9317 0411

Trư�ng mẍu giåo nhận giᝯ :

9310 7077

• Giáť? giẼc linh hoất,nhiáť u lᝣi Ă­ch và đưᝣc giảm thuáşż. • Nhân viĂŞn chăm sĂłc tráşť nháť? chuyĂŞn nghiᝇp cĂł hĆĄn 15 năm kinh nghiᝇm. • Business trong gia Ä‘ĂŹnh lĂ m chᝧ. • LuĂ´n đưᝣc cĂ´ng nháş­n váť chẼt lưᝣng Ä‘Ă o tấo vĂ  giĂĄo d᝼c cho nhân viĂŞn.

TĂŹm áť&#x; đâu dáť‹ch v᝼ giᝯ tráşť chẼt lưᝣng 5 sao???

9366 7658

SANDOWN PARK KINDERGARTEN

70171-645/HTO/10

Hillside Educational ChildCare Services

Nhận giᝯ trẝ nh� m᝛i sinh đến 12 tu᝕i!

Phòng khåm tấi Quận 3

PROFESSIONAL PRIVATE TUTORING

Vui lòng liên lấc chúng tôi:

Trung tâm giᝯ trẝ

(03) 8888 5203

Phòng khåm tấi Quận 5

60197-630/HTO/10

Dấy kèm Toån & Lý l᝛p 6 - 12 Chuyên nhận dấy kèm Math & Physics tᝍ l᝛p 6 - 12 và luyᝇn VCE cho tᝍng nhóm nh� chᝉ 1, 2 em.

• Trung tâm giᝯ tráşť chẼt lưᝣng, mĂ´i trĆ°áť?ng thân thiᝇn giĂşp tráşť háť?c vĂ vui chĆĄi thoải mĂĄi. • Giáť? giẼc tiᝇn lᝣi phĂš hᝣp theo tháť?i gian cᝧa bấn. • Máť&#x; cáť­a: 9:00am - 6:00pm Thᝊ Hai - Thᝊ SĂĄu.

70156-641/HTO/10

Liên lấc: 0431 197 730 - 0401 459 671

hay ghĂŠ thăm website:

Ch�n l᝹a tᝑt nhẼt cho con cᝧa bấn!

70191-648/HTO/10

70348-658/HTO/11

NhĂłm sinh viĂŞn Ä?ấi háť?c Y khoa nháş­n dấy kèm tấi gia hay táť›i nhĂ cĂĄc mĂ´n ToĂĄn, LĂ˝, HĂła, Khoa háť?c vĂ  Anh văn tᝍ láť›p 6 Ä‘áşżn luyᝇn thi VCE. Nháş­n dấy tấi cĂĄc vĂšng Springvale, Clayton, Dandenong vĂ  cĂĄc vĂšng ph᝼ cáş­n.

THEHEMOI-650/RE/10

Bankstown: M᝙t nᝯ sinh bᝋ quẼy rᝑi tÏnh d᝼c

Cảnh sĂĄt khu váťąc Bankstown Ä‘ĂŁ tiáşżn hĂ nh tuần tra khu váťąc xảy ra v᝼ viᝇc ngay sau Ä‘Ăł, nhĆ°ng khĂ´ng tĂŹm ra đưᝣc thᝧ phấm. Ä?áşżn khoảng 3pm hĂ´m sau thĂŹ thᝧ phấm, máť™t ngĆ°áť?i Ä‘Ă n Ă´ng 28 tuáť•i, trĂş tấi Punchbowl, Ä‘ĂŁ báť‹ bắt giᝯ. Thᝧ phấm đưᝣc tấi ngoấi cháť? xĂŠt xáť­ tấi Tòa ĂĄn khu váťąc Bankstown vĂ o ngĂ y 9 thĂĄng Hai sắp táť›i.

60352-602/TH/9

Cảnh sĂĄt cho ráşąng thᝧ phấm lĂĄi chiáşżc xe hĆĄi nĂłi trĂŞn cĹŠng chĂ­nh lĂ thᝧ phấm v᝼ tráť™m áť&#x; khu váťąc Burwood hĂ´m thᝊ TĆ° tuần trĆ°áť›c. BẼt káťł ai biáşżt thĂ´ng tin cĂł Ă­ch cho viᝇc Ä‘iáť u tra cᝧa cảnh sĂĄt hĂŁy liĂŞn hᝇ váť›i Ä?Ć°áť?ng dây phòng cháť‘ng táť™i phấm theo sáť‘ 1800 333 000.

lấi và cᝑ tÏnh ch�c ghẚo. Khi nấn nhân có ý đᝋnh b� đi thÏ ngư�i đàn ông này bắt đầu có nhᝯng hành vi sàm sᝥ đᝑi v᝛i cô bÊ. RẼt may, v᝼ viᝇc đưᝣc m᝙t ngư�i khåc can thiᝇp kᝋp th�i. Cô bÊ chấy thoåt và båo cåo v᝛i cảnh såt.

70042-641/RE/10

Sau Ä‘Ăł, thᝧ phấm tẊu thoĂĄt kháť?i hiᝇn trĆ°áť?ng trĂŞn máť™t chiáşżc Holden Commodore VL báť‹ Ä‘ĂĄnh cắp cĂł biáťƒn kiáťƒm soĂĄt ALR49Q. Cảnh sĂĄt khu váťąc Bankstown Ä‘ĂŁ cĂł mạt tấi hiᝇn trĆ°áť?ng Ä‘áťƒ Ä‘iáť u tra v᝼ viᝇc. Theo mĂ´ tả, thᝧ phấm lĂ ngĆ°áť?i CĂĄp-ca, khoảng 30 tuáť•i, cao khoảng 175cm, ngĆ°áť?i gầy, mắt xanh. LĂşc xảy ra v᝼ viᝇc, tĂŞn nĂ y Ä‘áť™i chiáşżc mĹŠ mĂ u Ä‘en, mạc báť™ quần ĂĄo táť‘i mĂ u.

7

LA KOSTA Có nhân viên giᝯ trẝ nói tiếng Viᝇt! 1177 Heatherton Rd. Noble Park 3174 Ph: 9546 1100 Fax: 9546 1133

47-51 Branton Drive Hampton Park 3976 Ph: 9798 0999 Fax: 9798 0899

• Giáť? máť&#x; cáť­a thuáş­n lᝣi • Nháş­n giᝯ tráşť trong dáť‹p holiday 20 Clive St, Springvale Tel: 9547 2538 67 Balmoral Ave, Springvale Tel: 9547 0699 Thᝊ hai - Thᝊ sĂĄu 6.30am - 6.00pm A CARING ENVIRONMENT FOR YOUR CHILD

60081-617/HTO/10

trĆ°áť›c. Ä?ưᝣc biáşżt, v᝼ viᝇc xảy ra vĂ o khoảng 9.40pm, khi nấn nhân, máť™t ph᝼ nᝯ 23 tuáť•i, Ä‘ang đᝊng tấi bĂŁi Ä‘áş­u xe cᝧa máť™t trung tâm mua sắm trĂŞn Ä‘Ć°áť?ng Rickard Road, thĂŹ báť‹ máť™t ngĆ°áť?i Ä‘Ă n Ă´ng tẼn cĂ´ng tᝍ phĂ­a sau. TĂŞn cĆ°áť›p đẊy nấn nhân ngĂŁ xuáť‘ng đẼt, ráť“i giáş­t lẼy chiáşżc tĂşi xĂĄch vĂ  kĂŠo lĂŞ nấn nhân Ä‘i máť™t Ä‘oấn.

MAGAZINE 168 • Friday, January 28, 2011


MAGAZINE 168 • Friday, January 28, 2011

Với Viet Times, tất cả mọi người

đều có lợi! Tại công ty Adpro Media Pty Ltd và báo Viet Times, chúng tôi không những mang lại cho độc giả một tờ báo hữu ích với các tin tức thiết thực trong vùng họ cư ngụ, mà chúng tôi còn mang lại cho các nhà quảng cáo sự hữu hiệu cho đồng tiền họ bỏ ra để làm các khuyến mãi. Muốn biết thêm chi tiết về cách thức chúng tôi quản lý, quảng cáo và khuyến mãi giúp quý thương gia, xin liên lạc:

Tel: (03) 9792 3675 hay ghé thăm website:

www.viet-times.com.au

Thủ phạm, một người đàn ông 28 tuổi, cũng bị phát hiện và bắt giữ tại một căn nhà ở gần đó. Tại trạm cảnh sát khu vực, tên này bị cáo buộc 11 tội danh, bao gồm trộm cắp, tàng trữ ma túy trái phép và sử dụng xe hơi trái phép. Thủ phạm đã được xét xử ngay hôm thứ Hai tuần này tại Tòa án khu vực Bankstown.

Parramatta: Xảy ra bốn vụ cướp dùng súng điện chỉ trong năm giờ!

Cảnh sát đang gấp rút điều tra bốn vụ cướp xảy ra trong vòng 5 giờ đồng hồ vào tối hôm thứ Năm tuần trước, quanh khu vực thành phố Sydney. Đồng thời, họ cũng đang xác định xem bốn vụ việc này có liên quan đến nhau hay không. Vụ cướp đầu tiên xảy ra vào khoảng 6.10pm, tại một tiệm bán hàng trên đường Parramatta Rd, gần ngã tư với đường Ross St. Ba thủ phạm bịt kín mặt xông thẳng vào chỗ nhân viên của quầy hàng, đẩy người nhân viên này ra khỏi vị trí của mình. Sau khi lấy được tiền từ ngăn kéo đựng tiền, ba tên cướp bỏ chạy lên bãi đậu xe và tẩu thoát khỏi hiện trường trên một chiếc taxi màu trắng bạc. Chiếc taxi này sau đó được nhìn thấy chạy về hướng vào thành phố trên đường Parramatta Rd. Năm giờ đồng hồ sau đó, đến khoảng 11pm, cảnh sát lại được gọi đến điều tra vụ cướp tại một khách sạn ở Quay St, thuộc khu vực Haymarket. Trong vụ việc lần này, hai tên cướp cũng dùng súng điện đe dọa nhân viên của quầy bar để cướp tiền. Trong lúc xảy ra giằng co, nữ nhân viên của quầy bar bị hai tên cướp dùng súng điện bắn làm bất tỉnh. Một trong hai tên cướp của vụ này được miêu tả đội mũ lưỡi trai màu xanh, dùng khăn đen che kín mặt, mặc áo màu xanh, quần đen và đi giày trắng. Tên thứ hai mặc

quần đen, áo đen có mũ trùm đầu, đội mũ lưỡi trai màu trắng. Ngay sau đó khoảng 15 phút, tại một tiệm tạp hóa trên đường Pitt St lại xảy ra một vụ cướp. Trong vụ việc này, nhóm thủ phạm gồm hai tên cũng dùng súng điện đe dọa nhân viên của quầy hàng. Lần cuối cùng hai tên cướp được nhìn thấy chạy trên đường Pitt St, sau đó rẽ vào đường Hunter St. Một trong hai tên được miêu tả là người bản địa hoặc người dân đảo Torres Strait, người gầy, cao khoảng 175cm, tóc đen và xoăn. Tên này mặc áo khoác màu đen, quần đen và có đội mũ lưỡi trai. Vụ cướp cuối cùng xảy ra vào khoảng 11.55pm, tại một tiệm tạp hóa trên đường Oxford St, Paddington. Thủ phạm của vụ cướp này cũng là hai người đàn ông, và hung khí chúng dùng để đe dọa nhân viên của quầy hàng cũng là một khẩu súng điện. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra xem bốn vụ cướp trên đây có liên hệ với nhau hay không. Họ kêu gọi bất kỳ ai chứng kiến hoặc có thông tin liên quan đến một trong bốn vụ cướp trên đây hãy liên hệ với Đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000.

Sydney: Ẩu đả khiến một nhân viên bảo vệ hộp đêm bị đâm trọng thương

Sáng Chủ nhật tuần vừa qua, tại thành phố Sydney đã xảy ra một vụ ẩu đả, khiến nam nhân viên bảo vệ một hộp đêm trên đường Pitt St bị đâm trọng thương. Vụ ẩu đả xảy ra vào khoảng 4am, khi nam nhân viên này yêu cầu một người đàn ông rời khỏi hộp đêm nói trên. Nhưng do người đàn ông này không tuân theo yêu cầu của nạn nhân, nên đã xảy ra vụ ẩu đả, hậu quả dẫn đến nạn nhân bị đâm một nhát vào cổ. Sau khi được các nhân viên cứu hộ sơ cứu tại hiện trường, nạn nhân được đưa ngay tới bệnh viện St Vincent’s Hospital. Liên quan

đến vụ ẩu đả, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông, nhưng sau đó đã thả cả hai người này để tiếp tục chờ điều tra thêm.

Glebe: Hàng trăm người tụ tập phản đối đóng cửa Glebe Post Office

Thứ Năm tuần trước, hơn 400 người dân khu vực Glebe đã tụ tập ở bốn góc phố xung quanh bưu điện Glebe Post Office để phản đối kế hoạch đóng cửa bưu điện này kể từ tháng tới của cơ quan Bưu chính Austraia (Australia Post). Người đứng đầu nhóm, bà Robyn Kemmis, cho biết việc làm này nhằm thể hiện nỗi bức xúc của người dân địa phương trước quyết định của Australia Post. Bà Kemmis cho hay có khoảng 4500 người đã ký vào một tờ đơn kiến nghị, theo đó yêu cầu bưu điện này tiếp tục được mở cửa hoạt động. Ủy viên chính phủ bang Verity Firth cùng với ủy viên liên bang khu vực Sydney Tanya Plibersek và thị trưởng Sydney Clover Moore đều nhận được thông tin về vụ tụ tập phản đối này của người dân. Bà Firth cho hay tất cả những người tham gia cuộc phản đối này đều nhất trí yêu cầu giữ lại bưu điện. Thị trưởng Clover Moore cho hay cơ quan Bưu chính Australia (Australia Post) sẽ xem xét tình hình hoạt động kinh doanh của bưu điện này, đồng thời bà cho hay Hội đồng thành phố Sydney cũng hoàn toàn ủng hộ chiến dịch của người dân trong việc tiếp tục duy trì hoạt động của bưu điện này. Trước đó, hồi đầu tháng Một năm nay, cơ quan Bưu chính Australia khẳng định sẽ đóng cửa bưu điện này trong tháng Hai năm nay, với lý do số lượng khách hàng sử dụng bưu điện ngày một giảm đi. Phương Nguyên

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NAM QUANG Tel: 1300 791 878 • Mob: 0403 296 797 • Fax: (03) 9687 0788 Email: info@nqt.com.au • Website: www.nqt.com.au

NQT được vinh danh tại Victoria và có mặt trong danh sách chung kết quốc gia giải thưởng Ethnic Business Awards 2010 Nam Quang Tuition là người chiến thắng của bang Victoria và là một trong năm doanh nghiệp lọt vào vòng chung kết quốc gia của giải thưởng thường niên Ethnic Business Awards năm 2010. Giải thưởng này nhằm tìm kiếm và vinh danh những người nhập cư đã sáng lập và điều hành thành công các doanh nghiệp tại Australia, đồng thời có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của nền kinh tế Australia, và giúp đỡ cộng đồng địa phương trong hoạt động kinh doanh. NQT rất tự hào được có mặt trong danh sách vòng chung kết quốc gia và là người giành chiến thắng của bang Victoria. NQT sẽ luôn cố gắng hết sức để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của nền văn hoá nhập cư Australia. Chúng tôi thật sự chận thành cảm ơn quý vị phụ huynh, học sinh và các nhân viên đã làm việc chăm chỉ và hỗ trợ hết mình cho thành công ngày hôm nay của NQT. Năm nay, NQT đã giành chiến thắng của bang Victoria và có mặt trong danh sách vòng chung kết quốc gia, vượt qua 600 ứng viên từ trên 70 quốc gia khác nhau. Một lần nữa chân thành cảm ơn quý vị. Để biết thêm thông tin về NQT tại lễ trao giải, xin vui lòng đón xem chương trình Ethnic Business Awards 2010 được truyền hình trên SBS lúc 2:00pm Chủ Nhật 21/11 và trên SBS Two lúc 9:30 – 11:30 pm Thứ Tư 24/11/2010.

Trung tâm giáo dục Nam Quang chuyên dạy Toán và Anh văn từ Mẫu giáo đến Lớp 12. Đã đào tạo rất nhiều học sinh xuất sắc hiện học tại các trường Grammar, Melbourne High và MacRobertson Girls’ High Schools. Dạy nhiều học sinh mất căn bản, nay được nhiều tiến bộ, phụ huynh rất tin tưởng và hài lòng.

MỖI THỨ BẢY VÀ CHỦ NHẬT

Buổi sáng: 9:30 – 12:30 am Buổi chiều: 1:30 – 4:30 pm Có lớp học buổi chiều hằng ngày từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chúc mừng 86 học sinh của Trung tâm Giáo dục Nam Quang đã thi đậu vào các trường tuyển Melbourne High School, MacRobertson Girls’ High School, Nossal High School và Cory High School năm 2010. • Springvale 1, Springvale 2, Burwood, Hampton Park: 38 students • Footscray, Braybrook, North Melbourne: 28 students • St Albans, Preston: 20 students

MELBOURNE OFFICES:

Braybrook, Burwood East, Footscray, Keysborough, Hampton Park, Preston, St Albans & Springvale

SYDNEY OFFICES: Bankstown và Cabramatta

Ghi danh ngay hôm nay!

70208-652/RE/10

8


Online eNews: www.viet-times.com.au

MAGAZINE 168 • Friday, January 28, 2011

9

Trường mẫu giáo Cradles to Crayons Hình minh họa

Món ăn Tết của người Huế

Khoảng 27-28 Tết, mọi nhà đều lo gói bánh tét, bánh chưng và các loại bánh khác. Bánh chưng chỉ gói độ vài đôi để bày lên bàn thờ cho đẹp, còn phần lớn là bánh tét được gói bằng lá chuối hột với gạo, đỗ, thịt và làm thành từng đòn như bó giò. Khi ăn phải bóc lá, cắt thành từng khoanh rồi sắp lên đĩa. Ngoài bánh tét, bánh chưng, người Huế còn thích ăn một số bánh khác như bánh su sê (phu thê), bánh măng, bánh sen chấy, bánh dừa mận... Bánh su sê làm bằng bột sắn có nhân đậu xanh ngào đường với dừa hay tôm chấy (tôm chấy là tôm tươi được rang xát cho nhỏ tơi ra), gói lá dừa đem hấp cách thủy. Còn bánh sen chấy làm bằng hạt sen nấu chín, nhào với đường đem láng cho mỏng, nướng lên, cuộn tròn, để vào thẩu đậy kín để ăn dần. Bánh dừa mận thì dùng xôi nếp giã nhuyễn ngào với dừa và nước đường, đem cán mỏng, cắt thành miếng vuông vừa, bên ngoài bọc lớp mè (vừng) rang, gói lại bằng giấy bóng. Bánh măng thì làm bằng măng tươi thái chỉ đem rim kỹ với đường, nấu lẫn với bột nếp. Sau đó cắt miếng, phủ lớp bột hoàng tinh bên ngoài rồi bọc bằng giấy bóng.

Có thể chia món ăn Huế làm ba loại: chay, bình dân và ngự thiện. Ngự thiện là những món ngon vật lạ trong cung đình dành riêng cho vua chúa và hoàng thân quốc thích. Sau này, món ăn ngự thiện đã bình dân hóa như món tré nộm, chả giò, nem... Món chay là những món ăn đơn giản, với tài sáng tạo và bàn tay khéo léo của người phụ nữ Huế đã chế biến các loại thực vật bình thường như hoa chuối, nấm rơm, hạt sen, đậu phộng, tàu (Xem tiếp trang 10)

Mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu 6:30am - 6:30pm

246 Sunshine Ave, Kealba VIC 3021 Tel:

9356 9466

SAMURAI KARATE Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để nhận được một bài học MIỄN PHÍ Miễn phí đồng phục khi mang theo quảng cáo này!

Trường dạy Karate hàng đầu tại Melbourne cho trẻ em và người lớn!

54A Station Place, Sunshine

Tel: 9364 8000 • Mob: 0414 500 886 * Có thể có một vài điều kiện nhỏ áp dụng

10178-654/RE/10

Các món ăn mặn cũng được các mệ, các o xứ Huế chuẩn bị chu đáo từ vài hôm trước Tết. Trong các món ăn, dưa món là thứ không thể thiếu được trong mâm cỗ Tết của người Huế. Dưa món gồm dứa (thơm) và củ cải thái miếng đem phơi săn trộn với ớt chín, cà muối, đu đủ, tỏi, cà rốt, nước mắm và đường. Món này phải làm trước Tết độ vài tuần lễ cho ngấm. Tiếp đến là các món chả tôm, nem bò lụi, chả da, xà lách gân bò, chả tré, hành dầm dấm, chả lụa...

Hành dầm dấm là hành củ phơi nắng cho héo đem muối với đường trước Tết vài ba hôm, lúc ăn trộn thêm ớt và tỏi. Chả tré thì làm bằng thịt bò và thịt ba rọi chiên vàng thái chỉ, trộn với riềng, ớt, tỏi, muối, đường, thính. Món này ăn với bánh tráng mè và rau ngò thơm. Còn muốn ăn tré chua thì gói chặt thành từng gói nhỏ bằng lá chuối hột, bên trong lót lá ổi. Để vài ba hôm, tré sẽ có vị chua. Nem bò lụi thì dùng bò nạc thật tươi giã nhuyễn trộn với hàn the, da heo, thính, đem viên thành từng viên, nướng vàng. Khi ăn dùng bánh tráng cuộn nem, xà lách, rau thơm, chuối chát non, khế, chấm với nước lèo. Nước lèo là một thứ nước chấm hỗn hợp gồm tương ngọt, nước mắm, hành phi, gan heo giã, nấu lẫn với hành, tỏi. Trước khi ăn còn rắc thêm lạc rang vàng giã nhỏ. Nem bò lụi cũng là một món ăn hỗn hợp của gần 20 thứ khác nhau. Một món ăn khác là chả tôm làm bằng tôm tươi lột vỏ giã nhuyễn, trộn mỡ, hàn the, lòng trắng trứng, cho tôm lên trên mặt lá chuối hấp chín ăn với dưa món và nước chấm. Muốn ăn chả tôm chiên thì sau khi hấp đem chiên chả lên ăn với rau sống. Ngoài ra, món tôm chua cũng là món ăn rất được người Huế ưa thích. Tôm được chọn làm món chua là loại tôm sống, tôm đồng. Tôm đem dầm rượu, cho vô thạp cùng với nước mắm, riềng và đường, đậy kỹ, đem đặt ngoài nắng chừng 5 hôm thì dùng được.

70168-651/HTO/10

Ngày Tết Nguyên đán đã tới, hãy cùng nhau ôn lại truyền thống Tết của ba miền Bắc, Trung, Nam.

70038-641/RE/10

Những món ăn trong ba ngày Tết tại ba miền của Việt Nam

• Chương trình mẫu giáo dành cho trẻ từ 8 tuần đến 5 tuổi. • Cung cấp bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ. • Có giáo viên người Việt chăm sóc tận tình chu đáo.

* 71

Phạm Ngọc Thạch

(Duy Tân cũ)

P.6, Q.3, Sài Gòn, VN

ĐT: (84.8) 3820 4103 * Số điện thoại tư vấn:

0913 63 66 93 (Bác sĩ Kim Chi)

* Tư vấn miễn phí tại Úc:

(03) 9999 7401

Website: www.nhakhoavietgiao.com.vn

Email: info@nhakhoavietgiao.com.vn


10 MAGAZINE 168 • Friday, January 28, 2011 (Tiếp theo từ trang 9)

CẦN NGƯỜI ĐẦU TƯ

70329-656/HTO/11

VĂN PHÒNG CHUYÊN MÔN ĐĂNG KÝ KINH DOANH MỚI

Món ăn ngày Tết ở miền Bắc

hũ, nước dừa, củ đậu... thành nhiều món ăn thơm ngon, lạ miệng để cúng vào buổi sáng đầu năm. Rượu ở Huế phổ biến là rượu nếp và rượu thuốc đã được hạ thổ lâu ngày cho ngấm men và tăng thêm vị ngọt. Ngày Tết, người Huế rất thích uống trà. Nhiều loại hoa được ướp với trà để dùng như hoa nhài, hoa sen, hoa sói...

Những món ăn ngày Tết ở miệt vườn Nam bộ

Món chính của vùng nông thôn Nam Bộ là bánh tét. Những gia đình giàu có, con cháu đông đúc thường gói đòn bánh rất lớn. Khi bóc ra, khoanh bánh tròn trịa nằm gọn trong đĩa kiểu trông rất đẹp mắt. Trung bình mỗi đòn có đường kính chừng 10 cm và nặng 1 kg. Người Nam Bộ thường dùng lá dứa băm nhuyễn, vắt lấy nước, trộn vào nếp để bánh có màu xanh. Mỗi lần gói bánh, ít cũng phải 30-40 đòn, tùy khả năng của mỗi gia đình. Người ta thường biếu nhau một cặp với dụng ý cầu chúc hạnh phúc đủ đôi. Bánh này ăn cùng thịt và trứng vịt kho tàu, kèm với dưa giá, dưa cải.

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN

e-Trans Group

Ngày Tết, người dân vùng này còn có món cá lóc hấp hay nướng, cuốn bánh tráng rất hấp dẫn và nhiều đặc sản miệt vườn khác. Thức uống kèm là loại rượu hảo hạng, thường là rượu gạo ngon. Mâm ngũ quả có đủ các sản vật của miệt vườn, ít nơi nào bì kịp: xoài, mãng cầu, đu đủ, vú sữa, quýt, nhãn... màu sắc rất hài hòa. Bàn thờ được điểm thêm hai trái dưa hấu lớn bên bộ đèn đồng.

• Cung cấp tỉ giá hối đoái tốt nhất tại Melbourne • Chuyển ngoại tệ thông qua hệ thống ngân hàng khắp toàn cầu, dịch vụ tin cậy hơn 10 năm nay.

70206-651/HTO/10

• Lệ phí thấp, chỉ có $8 nếu gửi nước ngoài trước 31/12/2010. (Bình thường giá $20)

Level 5, 350 Collins St., Melbourne VIC 3000 Xem thêm chi tiết tại website: www.etrans.co.nz

Tel:

9602 1669

Dr. Long Thanh Nguyen phụ trách Chuyên dạy:

TIẾN SĨ KHOA HỌC

TOÁN - LÝ - HÓA - ANH VĂN từ lớp 7 đến chương trình luyện thi VCE • Giảng dạy theo phương pháp giáo dục mới, hiệu quả. • Soạn thảo chương trình chuyên biệt dành cho các lớp chuyên luyện thi VCE. • Trắc nghiệm khả năng học sinh kỹ lưỡng trước khi thu nhận. • Cố vấn giáo dục và hướng nghiệp. • Đặc biệt có lớp huấn luyện dành cho các em có biểu hiện khả năng vượt bậc.

Liên lạc: 257 Glengala Rd West Sunshine Tel: 9363 8717 • 0421 605 308

60139A-643/HTO/10

Thứ Hai - Thứ Sáu: 5pm - 8pm • Thứ Bảy - Chủ Nhật: 9am - 8pm

Ngày Táo quân về trời, các cụ bắt đầu nhắc con cháu chọn cây tre tốt, cao để dựng nêu. Cây nêu cao độ 4 m, được bỏ nhánh, chừa đọt có lá, chờ đến 30 Tết mới dựng và mùng 7 thì hạ xuống. Sau ngày 23 tháng Chạp, người ta tranh thủ tát mương, chắt đìa, dỡ chà để bắt cá linh, lươn, ếch... đặc biệt là cá lóc, lươn được trữ trong lu đất, làm thức ăn cho mấy ngày Tết. Nhà cửa, phần mộ tổ tiên được quét vôi, trang hoàng lại từ 25 Tết. Đêm 29, mọi người quây quần bên bếp lửa nồng ấm, canh chừng nồi bánh tét, vừa uống trà, vừa chuyện trò râm ran. Chiều 30, mọi nhà chuẩn bị mâm cỗ để cúng rước ông bà về chung vui với con cháu trong 3 ngày Tết. Tối 30, các thành viên ngồi bên tách trà thơm, chờ đón phút thiêng liêng của thời khắc giao thừa. Từ phút giao thừa trở đi, người ta kiêng cữ nhiều việc: cãi vã lớn tiếng, động đất, quét nhà, xách nước. Người dân đồng bằng Nam bộ theo phong tục “mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thày”. Cứ thế, gia đình nào cũng đưa con cháu về quê nội, ngoại rồi mới thăm thầy cô giáo. Những năm gần đây, họ thường tổ chức du xuân bằng thuyền trên sông Tiền. Cả gia đình hoặc 2, 3 gia đình thuê chung một thuyền. Có nhiều nhà khá giả, chơi Tết trên sông nước đến 2-3 ngày.

Gạo gói bánh chọn nếp ngon thì bánh mới dẻo, thơm, để lâu ngày không bị lại gạo. Tuỳ theo đặc điểm từng vùng có thể thêm bớt gia giảm nhân bánh, nhưng thông thường có: thịt, đậu, hành khô, hạt tiêu. Nhân bánh phải là thịt ba chỉ, đậu xanh thứ tốt, hành khô thái lát. Dù thời gian nấu bánh lâu (khoảng 14 tiếng) nhưng muốn nhân ngon, đậu xanh phải hấp chín trước, sau đó giã nhỏ, vắt thành từng nắm con để khi gói cho vào bánh cùng với thịt và hành.

Để có được chiếc bánh có màu xanh mướt mắt, khi gói lớp trong để mặt lá xanh tiếp giáp với gạo. Bánh phải vuông vắn, đầy đủ góc cạnh thì khi đặt lên đĩa mới đẹp. Gói bánh hơi chặt tay vì nếu lỏng sau khi luộc sẽ nát, còn nếu quá chặt, hạt gạo nở ra làm bánh nát hay bục lá gói. Có thể dùng khuôn để đóng gói, nhưng theo kinh nghiệm của nhiều người gói bằng khuôn sẽ không vừa độ chặt nên khi luộc bánh dễ bị nứt. Sau khi luộc xong, vớt bánh ra rửa qua nước lã để làm sạch chất nhờn sẽ lâu bị thiu. Sau đó đến công đoạn ép cho bánh chặt, dùng một tấm ván đặt lên những chiếc bánh xếp trên cùng một mặt phẳng và để các vật nặng lên trên. Như vậy khi cắt bánh ăn không nát lại dẻo, cắn vào miệng bánh thơm lại bùi. Bánh chưng dẻo, béo, ăn dễ ngán đã có đĩa dưa hành chua chua, giòn giòn, khiến cho người thưởng thức ăn được nhiều hơn, ngon miệng hơn. Có lẽ câu “bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành”… cũng xuất phát từ đây. Để có lọ dưa hành muối ngon, các bà nội trợ phải chuẩn bị từ rất sớm, trước Tết 15-20 ngày. Hành củ tươi được lột vỏ ngoài, rửa sạch. Một số người để nguyên cả vỏ muối, khi dọn ra đĩa mới bóc lớp vỏ ngoài. Chọn loại hành tím thì mới cay và thơm ngon. Trước khi muối, ngâm hành vào nước gạo vài ngày để giảm bớt độ cay. Sau đó vớt ra, rửa sạch, để cho ráo nước. Kỹ thuật muối hành cũng rất đơn giản, chỉ cần pha nước sôi hơi ấm với một lượng muối vừa phải, cho thêm vào một ít đường, hoà tan rồi cho hành vào nén lại. 70037-640/HTO/10

• Công ty chúng tôi có các chuyên gia về tiền tệ

“Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ. Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh”. Bây giờ cây nêu với tràng pháo đã thành dĩ vãng, câu đối cũng chỉ còn lại trong vài nhà hoài cổ. Chỉ có bánh chưng với dưa hành, chẳng có gia đình miền Bắc nào lại thiếu trong mâm cơm ngày Tết.

"Âm nhạc chuyên nghiệp" Hãy đến showroom chúng tôi để lựa chọn các loại đàn piano mới hay pre-loved upright, grand hay digital


Trong khi đó, miền trung lại kho cá với măng, cho cay quắn lưỡi để ăn cùng với rau sống, miếng măng giòn, thấm vị cay của ớt và vị ngọt của con cá nục. Còn miền nam thì lại dùng con cá lóc, một loại cá sẵn có ở đồng bằng Nam Bộ để kho.

Thịt bò kho quế miền Bắc

Những miếng thịt bò nạm không dày lắm nhưng rất ngon, ướp với chút nước cốt tỏi, chút mắm muối rồi cho thịt ba chỉ cắt mỏng vào giữa, cuộn tròn lại, dùng lạt buộc chặt rồi chiên sơ trước khi cho vào nồi kho. Thả miếng thịt vào nồi nước sôi đã có sẵn xì dầu, chút đường và một miếng quế nhỏ rang thơm, nấu cho đến khi thịt mềm thì vớt ra, để nguội. Bỏ lạt và cắt thành khoanh, miếng thịt bò mềm mà chắc chứ không nát, lẫn vào mầu nâu của thịt bò là mầu trắng của mỡ heo, trong trong của lớp da heo, ăn kèm với bánh chưng hay cơm nếp thì thật là không

CHUYÊN PHỤC HÌNH RĂNG SỨ VÀ IMPLANT Nhân dịp Noel và năm mới, Nha khoa Trường Thành

Giò heo hon miền Trung

Món này được làm từ thịt chân giò (giò heo), có mầu vàng nghệ, ăn vào thơm thơm và mềm, rất được ưa dùng trong những ngày Tết ở miền trung. Thịt giò cắt miếng vuông bằng đốt tay cái ướp chung với nghệ tươi giã nát, nước mắm, muối, đường và nhất là không được thiếu chút ruốc Huế cho đậm đà. Rồi cứ việc đảo cho săn, cho chút nước xâm xấp, kho riu riu cho đến khi thịt mềm, cho thêm đậu phộng luộc chín, bóc vỏ; ai thích ăn cay có thể gia thêm chút ớt bột, hay sau khi thịt chín, cho vào trái ớt giã nhuyễn, mà nhớ là không được quên chút sả giã thật nhuyễn. Cơm nóng, ăn kèm miếng thịt hon, lại thêm chút măng muối, hay lùa chút canh chua măng nấu cua thì ngon làm sao, dù khi ăn xong, có thể nước mắt dàn dụa vì cay.

Cá kho nước dừa miền Nam

Cá lóc tươi làm sạch sẽ, ướp chút muối, đường, nước cốt chanh cùng với ít thịt ba rọi cắt to bằng ba ngón tay cũng ướp như cá, đem phơi nắng khoảng một tiếng rồi lấy vào kho. Thịt cá và thịt heo đã thấm gia vị được thả vào nồi nước dừa tươi đang sôi có cho nước mắm ngon, cứ kho riu riu cho đến khi cá chín, thịt heo mềm rục, nước trong nồi trở mầu vàng nâu là nồi cá đã đạt. Lấy ra, bẻ miếng cá, khỉa một ít thịt cho vào cái bánh tráng đã để sẵn ít rau sống, các loại rau thơm, chút bún, ít dưa giá, kiệu chua, cuộn lại, chấm với chính nước cá kho thì ngon hết biết. Cá chẳng còn mùi tanh, thịt lại mềm béo ngậy trong miệng, cái ngon này đưa đẩy cái ngon kia. Phương Dzung biên soạn

Giảm 10 - 20% cho tất cả các dịch vụ!

ĐẶC BIỆT: RĂNG SỨ ZIRCONIA

• Vinh dự là đơn vị Nha khoa duy nhất tại TP.HCM được nhận kỷ niệm chương Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2008. • Được bầu chọn là một trong những Doanh

nhân thời đại mới năm 2009.

• Tại Nha khoa Trường Thành, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp sẽ mang lại cho bạn nụ cười đẹp để tự tin và thành công hơn trong cuộc sống.

276 Trần Não, P Bình An, Quận 2, TP.HCM Tel: (+84 8) 5402 3009 - Hotline: (+84) 933 363 939

Website: www.nhakhoatruongthanh.com.vn

Để được tư vấn miễn phí, xin liên lạc số điện thoại tại Úc: Tel: (03) 9988 6958

HƯNG GIA DENTAL Smile for Life

• Tẩy trắng răng chuyên biệt • Chuyên làm răng sứ thẩm mỹ, chỉnh nha • Dịch vụ chuyên nghiệp cấy ghép Implant

Giảm 20% phí điều trị (Cạo vôi, trám răng) Giảm 10% các dịch vụ Implant, Răng sứ Tư vấn hoàn toàn miễn phí! Website: www.hunggiadental.com

Hotline: (+84) 918 255 767 Email: info@hunggiadental.com Smile For Life

Nha Khoa Hưng Gia R4-67 Hưng Gia 4, P Tân Phong Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

DLT Immigration & Translation Services

DI TRÚ & DLT DỊCH THUẬT Registered Migration Agent (MARN 0964816)

Do nhân viên làm việc trên 20 năm với Bộ Di Trú đảm trách

10067-637/RE/10

DI TRÚ: Tận tâm, chuyên lo tất cả hồ sơ liên quan đến luật di trú, lo trọn gói, đặc biệt các loại visas:

• Bảo lãnh Vợ chồng, Quan hệ đồng tính, Du lịch, Du học sinh, Tay nghề • Gia hạn Visas, khiếu nại tất cả loại đơn bị từ chối • Đặc biệt khiếu nại đến tòa đơn từ chối diện vợ chồng

DỊCH THUẬT, ĐIỀN ĐƠN Liên lạc THU BANNAN 0439 887 432 hoặc 9687 7437 Chuyên Gia Di Trú (Số đăng bạ chính thức 0964816)

Lầu 3, 480 Collins St, Melbourne Vic 3000

10053-639/RE/10

Do phong thổ và tập quán, mà các món ăn của các miền có sự khác biệt. Giống nhau thì có dưa hành, dưa kiệu, dưa món (dưa góp). Khác nhau thì cũng nhiều. Riêng chỉ với một số loại thịt, cá cũng đã khó kể hết rồi. Nếu miền bắc có thịt đông do khí hậu ngày Tết ở miền bắc rất lạnh (thịt chân giò được nấu và cho gia vị vào để có vị nhạt hơn kho và mặn hơn luộc), miền trung có thịt phay hai đầu (thịt đùi luộc và cuốn khéo thế nào để khi chín và cắt ra, miếng thịt đều có da ở hai đầu) thì miền nam lại có loại thịt thấu (thịt luộc ngâm trong nước mắm đường). Miền bắc hay dùng cá thu nướng để kho ăn dần mấy ngày Tết, cá thu kẹp nẹp tre nướng thơm vàng, kho chung với chút thịt ba chỉ, vài gióng mía hay chút trà xanh, sau khi kho, thịt cá chắc mà mềm (vì đã thấm mỡ từ miếng ba chỉ), lại thơm thơm mùi trà và dìu dịu của mía (chứ không phải vị ngọt của đường).

có gì ngon bằng. Món này thường được chuẩn bị từ ngày hai mươi chín Tết để kịp cúng trưa Ba mươi và mấy ngày Tết. Ngày thường không sẵn dưa hành ăn kèm thịt bò kho thì có thể thay bằng một đĩa gừng cắt sợi nhuyễn.

60213-620/HTO/10

Món đặc biệt các vùng

10079-653/RE/10

MAGAZINE 168 • Friday, January 28, 2011 11

Online eNews: www.viet-times.com.au


ORIENTAL MASSAGE THERAPY • Cơ sở mới khai trương • Phục vụ tận tâm • Giá thiệt rẻ !!!

60083-629/HTO/10

12 MAGAZINE 168 • Friday, January 28, 2011

9311 9 9 9 4

SHINING HANDS MASSAGE Massage chuyên nghiệp, tận tình với các cô gái Trung Quốc và Việt Nam trẻ đẹp

“Cần nhiều nhân viên có kinh nghiệm”

Tel: 9347 9264 Tel: 9362 0277

60436-631/HTO/10

60086-620

Mở cửa 7 ngày! 84 Elgin St Carlton 3053 28A Wingfield St, Footscray 3011

Cắt tóc kiểu Hàn Quốc Cắt tóc 6 lần được một lần cắt free

9546 6673

Chúng tôi chuyên về: • Uốn, cắt tóc kiểu Hàn Quốc • Nhuộm tóc • Clinic, Up style • Uống tóc kỹ thuật số • Stting perm • Điều trị tóc hư, dưỡng tóc • Duỗi tóc thẳng • Làm móng tay Thứ 2,4,5 & CN: 9am-6pm Thứ 6: 9am-7:30pm Thứ 3 Thứ 7: 9am-6:30pm đóng cửa!

Năm mật ngọt đầu tiên

Hôn nhân mang lại hạnh phúc, sự an toàn, sự tin cậy lẫn nhau; hơn thế nữa là cảm giác luôn muốn khai phá một đời sống tình dục tươi mới. Đó là những cảm xúc tuyệt vời mà năm trăng mật mang đến cho mỗi người phụ nữ. Tuy không phải bất cứ người phụ nữ nào cũng “thể nghiệm” được cao trào “yêu” nhưng cùng với niềm hạnh phúc tràn ngập cộng thêm bản năng sẵn có, họ vẫn cảm thấy vô cùng hoan lạc và chủ động với đời sống tình dục lúc tân hôn. Chính vì vậy, tần số hoạt động tình dục của đại đa số các cặp vợ chồng trong năm đầu tiên sẽ là cao nhất.

Thời kì tự do sáng tạo

70041-640/HTO/10

377 Springvale Road Springvale VIC 3171

H

ôn nhân không phải là “nấm mồ” của tình yêu như nhiều người nghĩ, nó là một con đường đầy “lửa” khi mà tình yêu trở nên mãnh liệt đến đỉnh điểm. Từ hạnh phúc của tình cảm trong sáng trước hôn nhân đến hạnh phúc của những “gần gũi” thể xác sau hôn nhân, đó là một bước chuyển lớn trong đời sống tình dục của phụ nữ.

47 Dickson St., Sunshine 3020

TEL:

Bốn “thời kì vàng” của phụ nữ

Thời kì đầu sau kết hôn, do những kế hoạch cho tương lai nên rất nhiều cặp vợ chồng trẻ tạm thời chưa muốn sinh con; vì thế họ phải thường xuyên sử dụng các biện pháp tránh thai và ít khi cho mình cơ hội để tự do “tung hoành”. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng “yêu”. Một khi có quyết định sinh con, bạn sẽ thoát khỏi nỗi lo lắng của việc mang thai ngoài ý muốn, thoát khỏi những ảnh hưởng xấu đến đời sống tình dục mà các biện pháp phòng tránh thai gây ra. Chính sự tự do, thoải mái, không đắn đo đã tạo nên những hưng phấn và kích thích cho việc sáng tạo trên giường. Đó cũng chính là thời kì tình dục đỉnh cao thứ hai.

Website của Viet Times đã có phiên bản cho iPhone!

$ viet-times.com.au

Thời kì nhu cầu tăng cao

Theo đặc điểm sinh lí, thời kì tình dục đỉnh cao của đàn ông vào khoảng những năm tuổi 20, nhưng đến những năm 30 - 40 tuổi thì ham muốn tình dục sẽ phần nào giảm đi, theo đó khả năng tình dục cũng giảm sút. Còn đối với phụ nữ, những năm 30 - 40 tuổi mới chính là thời điểm thực sự căng tràn sức sống, muốn được “khai phá” hơn bao giờ hết. Dân gian thường dùng cụm từ “như sói như hổ” để miêu tả dục vọng phụ nữ thời kì này. Bạn không cần quá lo lắng nếu nhu cầu sex luôn tăng cao bởi ham muốn tình dục của bạn thời kì này trên thực tế đều dựa trên cơ sở tâm sinh lý và điều này hoàn toàn bình thường.

Thời kì “thanh xuân lãng mạn”

Khoảng những năm 40 tuổi, hầu hết cả hai vợ chồng đều đã có nghề nghiệp với mức thu nhập ổn định, con cái đã trưởng thành và có thể giải phóng khỏi những lo toan, vất vả gia đình. Chính vì vậy, họ lại có thời gian để tập trung chăm sóc tình yêu, đáp ứng nhu cầu tình yêu, tạo một thời kì thật thanh xuân, thật lãng mạn. Một nghiên cứu của Đại học Chicago (Mĩ) cho thấy, phụ nữ khoảng 40 tuổi dễ dàng đạt được cực khoái khi giao hợp hơn so với phụ nữ ở bất kì nhóm tuổi nào khác. Đàn ông chú ý đến những “gần gũi” da thịt hơn là những “động chạm” giữa các cơ quan sinh dục. Không vội vàng để đạt cực khoái mà muốn tận hưởng sự ấm áp của cảm hứng vuốt ve mang lại. Kết quả là cả hai đều kéo dài được các cảm giác tuyệt vời lúc cao trào, nâng đời sống tình dục lên một mức cao mới. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, ngay cả khi người phụ nữ bước vào thời kì mãn kinh, thậm chí cả sau mãn kinh, họ vẫn có thể có đời sống tình dục hạnh phúc mĩ mãn. <

TRUNG TÂM Y KHOA & PHẪU THUẬT THẨM MỸ

Úc – Á Châu DR. KIM SON VU Australian Trained Cosmetic Surgeon Australian Trained Procedural General Practitioner

TRUNG TÂM GIẢI PHẪU THẨM MỸ

B. App. Sc, MBBS, MD, AACSM, FRACGP, FARGP (Surgery)

Hãy đến với Skinique Beauty, chúng tôi chuyên những dịch vụ giúp làn da của bạn trẻ hóa, mượt mà.

Bác sĩ toàn khoa và bác sĩ chuyên phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ Vu Kim Son thường xuyên tu nghiệp phẫu thuật tại Hongkong, Shanghai, Singapore, Korea và USA BÁC SĨ GIA ĐÌNH: Khám và trị bệnh toàn khoa cho người lớn và trẻ em.

CÔNG NGHỆ MỚI RF: Làm căng da mặt, nhỏ nộng cằm, thon gọn mặt, săn da bụng và đùi. Tạo đường nét trẻ trung cho khuôn mặt và cơ thể không cần giải phẫu

PHẪU THUẬT THẨM MỸ: Phẫu thuật mắt, mũi, miệng, tai, căng da mặt, căng da bụng, hút mỡ bụng, bơm mỡ, nâng ngực, thu gọn đầu ngực, plus labiaplasty và botox & fillers

DIAMOND - DERMABRASION: Tẩy bỏ da cũ sần sùi, làm trẻ và mới làn da không đau và rất hiệu quả PHUN XÂM VÀ XÓA XÂM: Xâm viền mắt, chân mày, viền môi và trọn môi. Gây tê không đau

ĐẶC BIỆT: Xóa rãnh nhăn bằng Botox và Restylane, dưỡng da bằng mỹ phẩm của Rational và Jane Iredale Mineral Makeup

Bác sĩ

PHẪU THUẬT TỔNG QUÁT: Carpal Tunnel Release, Trigger Finger Release, Hernia Repair, Varicose Vein, Circumcision, Vasectomy, Skin Cancer Surgery (medicare & private insurance only)

Nguyễn Trọng Hiếu

MBBS, AACS (Hội viên giải phẫu thẩm mỹ Hoa Kỳ) CÁC DỊCH VỤ GIẢI PHẨU THẨM MỸ • Cắt mắt, lấy mỡ mắt • Sửa mũi và cắt cánh mũi • Nâng chân mày • Căng da mặt • Sửa ngực, căng ngực • May vá thẩm mỹ, trị sẹo

FOOTSCRAY: 38-42 Byron St Tel: 9687 1817

RICHMOND: 87 Elizabeth St Tel: 9428 5350

60438-652/HTO/10

ĐẶC BIỆT: LÀM ĐẦY MÔI, HAI MÁ, CẰM VÀ NÂNG MŨI KHÔNG CẦN GIẢI PHẪU! GIỜ MỞ CỬA THỨ HAI - THỨ BẢY 10:00 AM - 5:00 PM

LASER REJUVENATION: làm da mặt trẻ đẹp, xóa nếp nhăn da mặt, xóa toàn bộ thẹo lòi lỏm, mặt rổ, mặt nám bằng hệ thống máy laser đời mới (Fraxel Fractional Re-Store System & Cutera Fractional Laser system)

CHẤN THƯƠNG: nhức mỏi, đau nhức khớp xương Sport injury, Work injury, Work Cover, TAC, Rehabilitation: điều trị bằng phương pháp chạy điện, massage điện, châm cứu và siêu âm. CHÂM CỨU: bằng Laser & Needle, Moxa và tia hồng ngoại (Medicare Bulk Billing) MAX-VAL E PHYSIOTHERAPY: Trung tâm có sự cộng tác của các y sĩ chuyên khoa vật lý trị liệu chuyên trị đau nhức. Có thể trả bằng private health insurance hoặc medicare cho các trường hợp đau nhức mãn tính.

29 Balmoral Ave Springvale 3171 Tel: 9548 2626 Fax: 9548 2622

Website: www.australasiancosmetic.com.au

70303-649/HTO/10

IPL/LASER: Triệt lông trên mặt và cơ thể nhanh chóng, an toàn và hiệu quả Tấy xóa vết nám, tàn nhang, mụn ruồi và đồi mồi, thu hẹp lỗ chân lông trên mặt, điều trị các vết thâm


MAGAZINE 168 • Friday, January 28, 2011 13 10076-650/RE/10

Online eNews: www.viet-times.com.au

Hình minh họa

Sex bước vào kỷ nguyên robot

C

người với robot”. Các nhà nghiên cứu khác cũng nói rằng cô nàng robot có tên Longevity Orgasm là một sexbot hoàn chỉnh và những kỹ năng “giao ban” tuyệt vời do được trang bị những kinh nghiệm của hàng nghìn năm và uốn éo các động tác làm tình như người thật, thậm chí còn hơn người thật.

ác nhà nghiên cứu đã chế tạo ra những mẫu “sexbot” cho tương lai. Đó là hững robot đã được chương trình hoá theo kinh nghiệm ái ân rút ra từ hàng nghìn năm nhằm đạt được mục tiêu: sự thoả mãn. “Xin chào ông. Làm ơn kiếm cho tôi mẫu robot 3CX “ – “Nhưng loại 3CX 144 giờ hay loại thường cứ 2 giờ lại phải “sạc” điện ạ ?” Những cuốc trao đổi như thế không còn xa xôi nữa. Công trình nghiên cứu của Terence Aym chỉ ra rằng chỉ trong thập kỷ tới sexbot sẽ trở thành một loại “giả nhân” chung sống với con người.

Vì ngành robot học ngày càng tiên tiến nên các robot ngày càng giống với người. Vì lý do này, việc người thật yêu mê mệt và đầy hứng thú khi ăn nằm với sexbot không phải là chuyện hư cấu viễn tưởng nữa. Ví dụ Real Dolls là một công ty đã nghiên cứu những robot hình dạng các mỹ nhân chân dài hàng thập kỷ nay. Levy dự đoán rằng những người tình nhân tạo sẽ bắt chước được về mọi mặt hành vi của con người thật, tiến tới không thể phân biệt được thật giả nữa, đến mức, gặp “họ”, tiếp xúc với “họ”, người ta sẽ nảy sinh tình yêu, sự ham muốn rồi cùng bước vào cuộc ái ân say đắm”.

Đây không phải là ý tưởng mới. Nó đã từng được nói đến trong câu chuyện Pygmalion, một nhà điêu khắc trẻ đem lòng yêu “nhân vật” là bức tượng do chàng tạo ra. Ý tưởng đó đã đi vào văn chương qua các thời đại, rõ rệt nhất trong tác phẩm của Auguste Villiers de l”Isle-Adam mang tên Nàng Eve tương lai. Trong truyện, một nhà khoa học đã chế tạo ra một cỗ máy phụ nữ đã làm cho một Bá tước Anh chết mê chết mệt. Chủ nhịệm khoa David Levy, sẽ kể rằng: “Theo dự báo của chúng tôi vào khoảng năm 2050, tiểu bang Massachusetts sẽ có những điều luật để hợp pháp hoá những cuộc hôn nhân giữa

Shop mở cửa 7 ngày/tuần!

cho độc giả Viet Times

706 - 708 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q.11 Tp.HCM Việt Nam (Gần bệnh viện Chợ Rẫy)

Hot line: (+84) 908 330 062

Tel: (84 8) 3955 1812 • (84 8) 3955 1813 Làm việc: 8g - 11g30, 13g30 - 20g30 Chủ nhật: 8g - 11g30 Email: nhakhoahoamy@yahoo.com.vn

Website: www.nhakhoahoamy.com Điện thoại liên lạc tại Úc:

(03) 9988 3931

60400-616/RE/10

Andre 70346-658/HTO/11

• Bán đầy đủ các loại hoa tươi cho các dịp: Đám cưới, đám hỏi, đám tang, sinh nhật, tân gia, tiệc tùng, văn phòng và nhà thờ. • Có bán cây Mai và các loại Hoa Lan • Giao hàng tận nhà và các nơi trên thế giới. ĐẶC BIỆT: Hoa khô, hoa giả và các loại cây kiểng!

giảm 10%

• Tẩy trắng răng trong một giờ bằng đèn plasma an toàn không gây tê buốt răng. • Chỉnh hình các trường hợp hô, móm, răng lệch lạc bằng cung và mắc cài sứ hay kết hợp với phẩu thuật. • Cắm ghép Implant và Mini Implant vào xương hàm tạo vững chắc cho phục hình. • Điều trị tủy răng bằng hệ thống Protaper an toàn và hiệu quả cao. • Đảm bảo quy trình vô trùng y tế tuyệt đối.

Bạn thường hình dung chỉ có sexbot nữ thôi phải không? Bạn nhầm to. Các nhà robot học chu đáo lắm, không quên các bà các cô đâu. Các sexbot nam cũng đẹp trai và vô cùng “thiện nghệ”. <

Tiệm Hoa Tươi

Shop mới khai trương

Tự hào là phòng khám nha khoa phục hình răng sứ đạt thẩm mỹ cao và tự nhiên như răng thật!

1471 Centre Road, Clayton VIC 3168

9558 6661 - Mob: 0403 374 984 Email: pixiekinks@bigpond.com Website: www.pixiekinks.com.au

Tel:

MENSWEAR HOUSE Tiệm Thời trang Nam Giới lớn nhất vùng Đông Nam • Nơi bán đủ loại thời trang nhập thẳng từ Châu Âu • Chất lượng tuyệt hảo, nhiều size để chọn lựa • Giá luôn rẻ hơn các tiệm khác rất nhiều

Nhanh chân để có bộ đồ vừa ý!!!

FACTORY (OPEN 7 DAYS)

SHOP (OPEN 6 DAYS)

6/35 Garden Rd, Clayton 3168

309 High St, Northcote 3070

Tel: 9558 5244

Tel: 9482 2270


14 MAGAZINE 168 • Friday, January 28, 2011

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại máy camera quan sát, DVRs

Hình minh họa

Mối tình của người đàn ông T

Mọi chi tiết, vui lòng liên lạc: 218 Broadway, Reservoir Mob: 0430 149 890

MỞ CỬA: 9:00AM - 6:00PM • THỨ HAI - THỨ BẢY

9462 1712

chàng lo lắng phải hỏi đi hỏi lại xem bạn có đồng ý hay không. Tình đầu với chàng rất ngây ngô, chàng không hiểu con gái, không biết bạn thích gì. Những lúc hai người đi chơi cũng không biết làm gì, chàng chỉ nhìn bạn và cười ngô nghê. Bạn hỏi chàng yêu ai chàng cũng không dám nói dối, nói yêu ba mẹ nhất. Bạn hỏi chàng sau này có cưới bạn không, chàng đáp chưa nghĩ đến chuyện đó. Nếu bạn chỉ muốn một tình yêu trong sáng thì tình đầu sẽ đem lại cho bạn giấc mơ đó. Còn nếu bạn muốn kết hôn thì không nên lựa chọn tình đầu.

Mối tình đầu

70014-646/HTO/10

Bạn có thể nhìn thấy những người thân yêu trong gia đình và công ty mọi lúc mọi nơi bằng IPHONE hoặc LAPTOP của bạn!

rong trái tim mỗi người đàn ông đều có một bóng hình khó quên. Bạn không nên ghen tức, cũng chẳng cần ép buộc họ quên làm gì, bởi biết đâu bạn cũng là bóng hình khó quên của người đàn ông khác. Cứ cho chàng tin vào những điều tốt đẹp của ký ức. Người đàn ông thực sự yêu bạn sẽ không làm bạn phải rơi lệ. Song nếu bạn muốn biết là người thứ mấy của chàng mình sẽ hạnh phúc, hãy nhìn vào những mối tình sau:

Chàng lúc đó chưa biết gì nhiều. Chàng có thể viết thư tình cho bạn nhưng lại không đủ can đảm mua hoa tặng bạn, không dám đứng đợi bạn trước cổng trường, lần đầu cầm tay bạn chàng phải suy nghĩ 2 ngày, do dự mất nửa tiếng đồng hồ mới dám nắm chặt tay. Lần đầu chàng nói yêu bạn, mặt đỏ phừng,toàn thân run rẩy. Lần đầu hôn bạn,

Người thứ hai

Chàng tặng hoa cho bạn, mời bạn bè của bạn đi ăn. Chàng nói yêu bạn rồi nắm chặt lấy tay bạn. Khoảnh khắc mà bạn nhận lời yêu, chàng sẽ hôn bạn thật nồng nàn. Đấy là biểu hiện của người đàn ông khi bước vào

(REAR SHOP) 319 SPRINGVALE ROAD SPRINGVALE 3171 Tel: 9540 8868 - 0411 499 778 • Fax: 9540 8865

Mở cửa: Thứ Hai - Thứ Bảy 11am-7pm • Thứ Tư và Chủ nhật đóng cửa.

Nơi bán DVD & VCD lớn nhất Melbourne Cung cấp hơn 10,000 titles bằng tiếng Anh, Hàn, Thái, Hoa và Nhật. Chúng tôi đang giảm giá Karaoke và Manga cartoons!

MONDEO/FOCUS08/S-MAX 2007-2010

CAMRY 2006-2010

MAZDA 6 2002-2007

OUTLANDER 2007-2010

Mở cửa Thứ hai - Chủ nhật 11am - 6pm Thứ Tư nghỉ

Rear Camera

DVD/VCD/CD/MP3/ MP4/JPEG/WMA/ Built-in Games/ SD/USB Port input Headrest Universal MAZDA 3 2004-2008

Mọi hệ thống đều có 6.2 đến 8 Inch Touch-screen TFL LCD/DVD/VCD/CD/MP3/MP4JPEG/WMA/ Built-in GPS/Bluetooth SD/USB Port/Radio TV camera input/ Remote control

NEW MAZDA 6 2008-2010

Toyota Corolla & Yaris & 2002-2006 Camry & Hilux 1996-2005 RAV4 & old Landcruiser Tarago HONDA CRV 2007-2010

LANDCRUISER 2007-2010

Digital Screen, 800*480 Resolutions KỶ NIỆM 10

Cree R2 LED Torches *Uses the very latest aviation aluminum alloy 100 meters long throw - Highly Water resistant Runtime: more 3 hours long with charger & batteries

Color Video Door Phone

H LẬP

NĂM THÀN

% 0 2 T BMỚ NG! ỌI MẶT HÀ

Chúng tôi chuyên nhập khẩu, bán sỉ-lẻ và lắp đặt các hệ thống Camera bảo vệ an toàn cho nhà và xe hơi.

Lần đầu tiên ULTRA HIGH RESOLUTION 600 TVL có mặt trên thị trường!

VS-D206SNH-3 3.5-8mm Sony Zoom Lens 600 TVL

Model 4/8/16 CH DVR L! SUPER SPECIA System included 1000GB HDD L! SUPER SPECIA

VS-D210SNH-3

VS-406SNH-3

6mm Sony Lens 600 TVL

4-9mm Sony Zoom Lens 600 TVL

Taiwan product

Indoor Scanner

With 16mm Lens and Power Supply

Display Frame Rate 120/100fps 240/200fps 480/400fps Recording Frame Rate 60(NTSC)/50(PAL)fps 60 (NTSC) 50(PAL)fps 120(NTSC)/ 100(PAL)fps

Day & Night 270x Zoom Sony 480 TVL $399

31621-646/RE/10

We Import, Wholesale, Retail & Install

All prices are included GST and prices are subject to change without any notice

Email: goldenstar@michael-eye.com • bpbb5814@bigpond.net.au Xem them chi tiết tại website của chúng tôi: www.michael-eye.com


MAGAZINE 168 • Friday, January 28, 2011 15

Online eNews: www.viet-times.com.au

Trải qua một mối tình, đàn ông cơ bản đã hiểu phụ nữ, có thể hiểu được sở thích của phụ nữ. Nhưng đàn ông luôn tìm kiếm những cảm giác mới lạ. Đối với mối tình thứ 2 mặc dù biết bản thân mình cần gì nhưng họ không muốn bị gò bó quá sớm. Chàng chưa nghĩ đến chuyện kết hôn vì chưa đúng thời điểm, chàng muốn tiếp tục phiêu lưu thêm lần nữa.

Người thứ ba

Chàng nói chàng chưa có gì, chỉ có trái tim yêu bạn tha thiết, hãy tin tưởng chàng, hai bạn sẽ hạnh phúc.Và rồi hai người sẽ dọn về ở chung trong căn nhà trọ có phần tồi tàn. Mỗi sớm bạn sẽ thức dậy nấu ăn cho chàng, rồi cả hai vội vã đi làm. Tối về bạn đi chợ nấu cơm cho chàng. Chàng nói có được bạn, chàng là người hạnh phúc nhất. Thỉnh thoàng chàng sẽ rửa chén, dọn dẹp nhà cửa giúp bạn. Chàng hứa chỉ cần đủ tiền hai bạn sẽ tổ chức lễ cưới. Bạn về quê cùng chàng và rồi chàng nói “ba anh bảo em không xinh bằng người yêu cũ của anh”.

Trải qua hai mối tình, người đàn ông đã có dự định kết hôn. Họ chủ động nói ra mong muốn kết hôn, chủ động đưa bạn về nhà ra mắt. Chàng nỗ lực kiếm tiền để xây dựng tổ ấm, chàng hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho bạn. Đàn ông đã trải qua hai mối tình về cơ bản có thể coi là người thích hợp để kết hôn.

Người thứ tư

Chàng bảo hai bạn nói chuyện rất hợp nhau. Chàng rất biết cách chăm sóc, yêu thương bạn. Chàng hiểu được phụ nữ thích nghe gì và cần gì. Mẹ chàng gặp bạn đều giục hai bạn kết hôn. Bạn nhận chiếc nhẫn cầu hôn của chàng, cảm thấy mình thật hạnh phúc. Rồi đến một hôm bạn tình cờ đọc được mail chàng viết cho người cũ. Trong mail nhắc đến chuyện của hai bạn. Chàng viết: “Những thứ đó anh muốn dành cho em nhưng trước đây anh không biết và cũng không đủ điều kiện”. Trải qua 3 mối tình, đàn ông đã có một nền tảng kinh tế nhất định. Họ có thể cho bạn cuộc sống vật chất đầy đủ. Nhưng ở giai đoạn này họ không còn quá chú trọng đến cảm giác của mình, họ chỉ cần tìm đối tượng phù hợp để kết hôn. Thế nên bạn phải xem xét kỹ có phải chàng chỉ vì muốn kết hôn nên mới tiếp cận bạn?

Đài truyền hình Sài Gòn

Đài truyền hình Cần Thơ

• Chuyên nhận sửa chữa máy vi tính không thành công không tính phí • Lắp ráp tất cả các máy vi tính • Cung cấp các loại thiết bị cho các danh nghiệp nhỏ, văn phòng và đại lý...

• Tiền lắp đặt: $350 Xem 6 tháng: $548 • Giới thiệu bạn bè tới Pacific Media, quý khách được thưởng 1 tháng xem miễn phí

MỞ CỬA: Thứ Hai - Thứ Bảy 10:30am - 6:30pm

Mọi chi tiết xin liên lạc: ĐỐI DIỆN TRẠM XE LỬA SPRINGVALE (Trên lầu tiệm đèn) Tel: 95467974 Mob: 04 8881 0888

60416-628/HTO/10

Máy mới và Refurbished Laptops

Xem truyền hình giải trí tiếng Việt của các đài:

Huệ Trần biên soạn

Terry PC Solution Đại Hạ Giá Computer

Mỗi ngày

60108-665/HTO/11

mối tình thứ 2. Bạn hỏi chàng yêu ai nhất, chàng suy nghĩ rồi trả lời là bạn. Bạn hỏi hai bạn có kết quả hay không, chàng đáp bạn có muốn về quê chàng không. Chàng có lúc nhớ đến mối tình đầu của mình và thường nói lúc ấy còn trẻ con quá, không biết gì cả.

ĐẶC BIỆT VÉ RẺ VỀ VIỆT NAM DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TỪ

GIÁ TRỌN GÓI.

Bao gồm vé máy bay & 4 đêm khách sạn. SAIGON/HA NOI MA LAI BANGKOK PHUKET SINGAPORE

$690 $770 $710 $740 $720

Chuyên bán vé máy bay và tour đi khắp thế giới và khắp nước Úc Chuyên lo thủ tục visa và nhận đặt khách sạn khắp thế giới Cung cấp bảo hiểm du lịch với giá thật rẻ

ĐẶC BIỆT 16 NGÀY TOUR VIỆT NAM - CAMPUCHIA $2690 Thăm viếng: Hanoi (Ha Long Bay), Hue, Danang, Hoian, Nha Trang, Phan Thiet (Mui Ne), Saigon, Siem Riep (Angkor Wat, Angkor Thom), Phnom Penh. Khới hành: 02/04, 25/06, 18/09/2011 ĐẶC BIỆT 15 NGÀY TOUR TRUNG QUỐC $2680 Thăm viếng: Bắc Kinh, Tây An, Quế Lâm, Vô Tích, Tô Châu, Thượng Hải. Khới hành: 31/03, 09/04, 25/06, 17/9/2011 CUỘC DU NGOẠN 12 NGÀY TOUR TRUNG QUỐC $1980 Khám phá: Bắc Kinh, Nam Kinh, Vô Tích, Tô Châu, Hàng Châu, Thượng Hải. Khởi hành: 12/04, 26/06, 18/09/2011 CUỘC DU NGOẠN 15 NGÀY NÚI HOÀNG SƠN $2680 Tham quan: Bắc Kinh, Nam Kinh, Vô Tích, Tô Châu, Hàng Châu, Thượng Hải, Núi Hoàng Sơn. Khởi hành: 03/04, 25/06, 17/09/2011 11 NGÀY TOUR NHẬT BẢN VÀ HÀN QUỐC $3550 Khởi hành: 26/03, 02/04 và 09/04/2011 15 NGÀY TOUR NHẬT BẢN, HÀN QUỐC VÀ TRUNG QUỐC $3680 Khởi hành: 23/03, 06/04 và 13/04/2011 17 NGÀY TOUR NHẬT BẢN, HÀN QUỐC VÀ ĐÀI LOAN $3850 Khởi hành: 24/03, 07/04 và 14/04/2011

Đ C BI T VÉ MÁY BAY BANGKOK........................................ $550 THƯỢNG HẢI .................................. $530 MALAYSIA ....................................... $590 SINGAPORE..................................... $530 HONGKONG .................................... $650 BẮC KINH ........................................ $530 QUÃNG CHÂU ................................. $530

ĐẶC BIỆT: ĐI MỸ THẬT RẺ .... TỪ $630 * GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ PHI TRƯỜNG

Đặc biệt chuyên lo vé và visa khẩn 24/7 Đưa đón ra phi trường Melbourne giá thật rẻ!

20145-658/HTO/11

TOUR MỚI

$680


16 MAGAZINE 168 • Friday, January 28, 2011

HOLIDAY TRAVEL

một vùng đất song ngữ (Anh và Pháp) cùng những vại bia địa phương hảo hạng. Số lượng sinh viên ngày càng tăng của Montréal và quảng trường cổ với bầu không khí thoáng đãng trong lành mang tới cho nơi này một không khí rất Bohemia. Những quán cà phê Cựu Thế giới, các CLB jazz, các sàn nhảy đông nghịt và các quán bar mở cửa tới muộn, chưa kể một lễ hội hài vào tháng 7 hàng năm rất nổi tiếng - thật nhiều lựa chọn cho những người ưa vui chơi nhảy múa.

TRANG DU LỊCH, NGHỈ NGƠI Biên tập viên: Huệ Trần, Phương Dzung

Dubai, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE)

Hình minh họa

Thiên đường tiệc tùng của thế giới

N

ếu bóp tiền và tài khoản ngân hàng rủng rỉnh, bạn có thể tới Dubai, nơi các triệu phú, tỷ phú đốt tiền bằng những cách xa hoa nhất. Nếu đam mê khiêu vũ, bạn có thể tới Argentina và nhảy múa thâu đêm trước biển.

Belgrade, Serbia

Năm 1999, người Belgrade còn tổ chức các buổi ca nhạc ngoài trời khi vẫn đang trong giai đoạn bị NATO dội bom - một tinh thần đam mê âm nhạc, giải trí, lễ hội khiến người ngoài phải thán phục. Những năm Serbia và thủ đô đầy sức sống của mình im hơi lặng tiếng trên bản đồ du lịch thế giới đã qua. Và người nước ngoài giờ đây nhận ra một điều mà dân bản địa đã biết quá rõ: Belgrade thực

sự sôi nổi. Dân số đông, nổi tiếng là nơi lui tới của dân trí thức, Belgrade có cuộc sống về đêm rất đa dạng, từ các quán rượu ngon cho dân sành Belgrade, tới những nhà hàng và bar đông đúc ở quận Skadarlija, những câu lạc bộ mùa hè trên các xà lan lênh đênh trên sông Sava và Danube. Các nhạc sỹ, ca sỹ quốc tế lớn đã tới Seva Center của Belgrade và lễ hội EXIT tổ chức vào mùa hè chỉ kéo dài một tiếng tại Novi Sad phía bắc Belgrade được xếp vào một trong những festival tuyệt nhất châu Âu.

Montréal, Canada

Montréal phóng khoáng ngày càng được khách du lịch nước ngoài ưa chuộng vì họ được thưởng thức không khí sôi động của

Nếu bóp tiền và tài khoản ngân hàng siêu rủng rỉnh, bạn có thể tới Dubai, nơi các triệu phú, tỷ phú đốt tiền bằng những cách xa hoa nhất. Nơi này có những siêu khách sạn, các trung tâm thương mại xa hoa hiện đại nhất, hàng tấn những kim loại quý như vàng và bạc lấp lánh trong các cửa hàng cửa hiệu. Đẳng cấp là thế nhưng Dubai cũng vẫn là một nơi mang tính toàn cầu, với các nhân viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Vì thế, nếu bạn không được mời tới một bữa tiệc trên du thuyền sang trọng, vẫn có thể hòa mình vào không khí sôi động và rất đa chủng tộc tại các quầy bar đông nghẹt, các CLB náo nhiệt ở chốn giải trí trên sa mạc này.

Thessaloniki, Hy Lạp

Thành phố này cực kỳ phong cách với vô số cửa hàng cửa hiệu, salon thời thượng, và 1 triệu dân cộng với một 80.000 sinh viên của một trường đại học lớn. Thessaloniki có cuộc sống về đêm hấp dẫn trong những tháng dài khi những địa điểm khác nổi tiếng hơn của Hy Lạp rơi vào tình trạng ngủ đông. Đó là nhờ vào những quán cà phê đậm chất nghệ sỹ, những bar phong cách Latin, những sàn nhảy chơi nhạc house music… Quá nhiều thứ để giữ chân bạn sau khi đã dạo khắp các nhà thờ Byzantine, các bảo tàng và di tích lịch sử. Chi tiêu ở đây

không rẻ nhưng đáng đồng tiền bởi không thành phố nào của Hy Lạp so sánh được với Thessaloniki, trừ Athens.

Buenos Aires, Argentina

Là nơi pha trộn nền văn hóa châu Âu với văn hóa Nam Mỹ có một không hai, là nơi niềm đam mê khiêu vũ có từ trong máu người dân, thủ đô của Argentina là mảnh đất màu mỡ cho cuộc sống về đêm sôi động, hấp dẫn. Khắp Buenos Aires hiện diện dày đặc thời trang và các hình thức giải trí phong phú. Nghỉ ngơi thư giãn tại một CLB Jazz, hay khiêu vũ thâu đêm trước biển. Một số CLB và trung tâm văn hóa mở lớp dạy để khách du lịch có thể nhảy tango hay salsa điêu luyện như dân bản xứ.

La Paz, Bolivia

Đừng bao giờ quên một thực tế: chất lỏng bốc lên đầu ta nhanh hơn so với bình thường khi uống ở thủ đô Bolivia. Đó là nhờ độ cao hơn 3000m so với mặt biển. Hãy thả mình vào không khí nóng bỏng và khoan khoái trong các hộp đêm, đông nghịt dân chơi địa phương và người nước ngoài. Người bản địa thật thân thiện và với nguồn khách du lịch nước ngoài ổn định, La Paz có rất nhiều tiếng nói, ngôn ngữ. Các quán bar tiêu chuẩn thế giới, quán cà phê khoa trương, nhà hàng tràn ngập tiếng nhạc cổ truyền của Bolivia.

Tel Aviv, Israel

Các quán bar, quán rượu và cocktail bắt đầu đông kín từ nửa đêm và từ đó họ nhảy tới tận bình minh. Ngày nay người nước ngoài cùng dân địa phương có hàng chục “điểm nóng” giải trí để thưởng thức âm nhạc đa dạng từ funk, pop, house tới techno, cộng với đủ các live show lớn nhỏ. Tel Aviv có bầu không khí thoải mái và có tinh thần thân thiện với giới gay. Phương Dzung biên soạn

Công Ty Du Lịch

HỮU NGHỊ Friendly Travel Services Pty. Ltd 370 VICTORIA ST, NORTH MELBOURNE VIC 3051 Tel: (03) 9326 9899 Fax: (03) 9326 3588 CHUYÊN BÁN VÉ MÁY BAY VÀ TỔ CHỨC DU LỊCH ĐI KHẮP NƠI… LO MỌI THỦ TỤC VISA VÀ CUNG CẤP BẢO HIỂM DU LỊCH VỚI GIÁ HẠ! TOUR MỚI: Chuyến du lịch 20 ngày North & South Europe. Thăm viếng Denmark, Germany, Switzerland, Monaco, Spain, Portugal, France...$6580. Nếu đăng ký trước 30/11/10, bớt $300. Khởi hành 01/06/2011. TOUR MỚI: Chuyến 21 ngày du lịch Tongren (Đồng Nhân) Phoenix Ancient City (Thành Phố Cổ Phượng Hoàng), Zhangjiajie (Trương Gia Giới), Changsha (Trường Sa), Chengdu (Thành Đô), Leshan (Lạc Sơn), Emei Mountain (Núi Nga Mi), Jiuzhaigou (9 Làng Thung Lũng), Lijiang (Lệ Giang), Kunming (Côn Minh) và Jiuxiang. Khởi Hành: 19/03/2011. $3380 Nếu đăng ký trước 15/01/11.

Chuyến 20 ngày du lịch USA và Canada $5380. Khởi hành 21/05/2011 và 26/09/2011. Thăm viếng: New York, Philadelphia, Washington DC, Niagara Falls, Toronto, Montreal, Boston, Los Angeles, San Francisco, Grand Canyon và Las Vegas. (Bảo đảm sẽ đi đúng ngày). Chuyến 13 ngày du lịch Nhật Bản & Đại Hàn $3950. Khởi hành 31/03/11, 07/04/11 (Hotel 4 sao và 5 sao, miễn phí xem ca vũ nhạc Đại Hàn). Chuyến 14 ngày du lịch Đài Loan, Hồng Kông & Macau $3630. Khởi hành 26/12/10.

TOUR MỚI: Chuyến 17 ngày Canadian Rocky Mountain và Alaska Cruise. Thăm viếng: Kamloops, Banff, Columbia Icefield, Lake Moraine, Lake Louise, Lake Vermillion, Calgary, Drumheller, Anchorage, Coral Princess Cruise Ship, Richmond City and Vancouver.

Chuyến 21 ngày du lịch Âu Châu và Hồng Kông $5390. Khởi hành 22/05/11 và 24/09/11. Thăm viếng Hòa Lan, Pháp, Italy, Thành Phố Vatican, Áo, Belgium, Đức, London, Luxemburg và Hồng Kông.

TOUR MỚI: Chuyến 19 ngày du lịch nhật Bản, Hồng Kông & MaCau. Khởi hành 26/12/10. $5890.

Chuyến 15 ngày du lịch Tây Nam Trung Quốc $2730. Viếng thăm Quảng Châu, Quế Lâm, Kôn Minh, Dali và Ligiang (Sẽ được thông báo sau).

TOUR MỚI Chuyến 13 ngày du lịch Dubai, Hồng Kông và Macau. Khởi hành 09/01/2011. $3980.

Chuyến 15 ngày du lịch Trung Quốc $2680: Singaporean Airlines. Khởi hành ngày 16/04/11 & 21/05/11. Thăm viếng Bắc Kinh, Tây An, Núi Hoàng Sơn, Nam Kinh, Hàng Châu và Thượng Hải.

Để biết thêm thông tin và hình ảnh về các tour,

Chuyến 18 ngày/16 đêm Special Vietnam and Cambodia Discovery Tour. Khởi hành: 12/02/11. Thăm viếng: Hà Nội, Hạ Long Bay, Hải Phòng, Hòa Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phan Thiết (Mũi Né), Mekong Delta, Củ Chi Turnels, Hồ Chí Minh City, Siem Reap và Phnom Penh. $3090 (số chỗ giới hạn, xin book sớm, cám ơn).

vui lòng xem tại website: www.friendlytravel.com.au hoặc email: sales@friendlytravel.com.au

Chuyến 6 ngày du lịch Thái Lan $610.00 (+ vé máy bay).

Tham gia TOUR NHẬT BẢN VÀ ĐẠI HÀN sẽ được tặng MỘT BỘ MỸ PHẨM ĐẠI HÀN

FREE 70102-653/HTO/10


MAGAZINE 168 • Friday, January 28, 2011 17

Online eNews: www.viet-times.com.au

Tránh mất hành lý khi du lịch

Đặt thêm một thẻ ghi thông tin cá nhân bên trong hành lý

M

ỗi năm trên thế giới có hơn 30 triệu túi hành lý không thể đến đích đúng giờ, tính trung bình là 10.000 túi mỗi ngày. Tình trạng này xuất phát do sự cắt giảm ngân sách của các hãng hàng không, sự quá tải của sân bay, thời gian chuyển tiếp chuyến bay quá ngắn, việc mở rộng thêm nhiều tuyến bay và cả sự nghiêm ngặt hơn về mặt an ninh. Hầu hết túi hành lý đều chậm trễ chứ không mất luôn, và trung bình chúng được gửi trả lại cho chủ nhân trong khoảng 31 tiếng đồng hồ khi không có hành lý ở một nơi xa lạ là vô cùng căng thẳng và bực bội.

Gắn lên mỗi giỏ hành lý một tấm thẻ ghi thông tin cá nhân

Gắn lên mỗi giỏ hành lý một tấm thẻ ghi thông tin cá nhân, đồng thời, cột lại bằng một sợi dây bền chắc. Thẻ kèm theo những chiếc vali loại tốt thường có một lớp bìa phủ nhằm che giấu thông tin để bảo vệ sự riêng tư của chủ nhân. Nếu không muốn sử dụng thông tin cá nhân thì có thể dùng thông tin của công ty hay pháp nhân mà bạn đang sử dụng cho việc kinh doanh cũng được. Ngoài ra, hãy ghi lên thẻ số điện thoại hoặc địa chỉ email để người khác có thể liên hệ ngay.

Đánh dấu hành lý của bạn bằng những dấu hiệu đặc biệt

Ví dụ, buộc một dải băng màu sáng lên tay cầm, dán nhãn màu khổ lớn ghi tên tắt của bạn ở các mặt bên giỏ, vẽ một thiết kế đặc trưng riêng của bạn hoặc một hình chữ X lớn ở trên đỉnh và dưới đáy túi đồ. Sau đó dùng máy ảnh kỹ thuật số để chụp hình giỏ đồ. Trong trường hợp bị thất lạc, bạn có thể gửi tấm hình thể hiện nhãn hiệu, hình dáng và dấu hiệu đặc biệt của nó cho đại lý vận chuyển hành lý đề họ có thể nhận diện và thu hồi chúng nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Check-in hành lý của bạn càng sớm càng tốt

Các hãng hàng không thường khuyến cáo ít nhất là 90 phút và 2 tiếng trước giờ bay nếu là du lịch quốc tế, nhưng với tình trạng kẹt xe như hiện nay hoặc trong những mùa mà du khách tăng đột biến thì bạn phải cộng thêm vào đó 30 phút để trừ hao. Nếu bạn để đến phút cuối mới đi kiểm tranh hành lý mà chẳng may chúng bị chặn lại ở màn hình (Xem tiếp trang 19)

10460-636/RE/10

í

Điều này đặc biệt quan trọng vì tấm thẻ bên ngoài có thể bị mất trên đường đi. Cho một tờ lịch trình chuyến đi của bạn trong ngăn ngoài của vali hoặc bên trong nhưng nằm ở trên cùng để các hãng hàng không có thể lần theo tuyến đi của bạn trong trường hợp hành lý bị chậm trễ hay đi sai lộ trình. Điều này cho phép các đại lý vận chuyển gửi hành lý cho bạn ngay trong chuyến du lịch thay vì phải trả lại theo địa chỉ nhà.

Tư vấn miễn phí và đặt vé ngay tại Úc: (03) 9001 0198 ĐẠI LÝ DU LỊCH CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI SPRINGVALE

www.sylaitravel.com

Tel/Fax:84-8-39318704/62645930 Mob:(84)0903073161- 0919460488 Email: dulichsylai@yahoo.com

ABN 31 831409517

Add: 390/4 CMT8, P.10, Q.3, HCM

Shop 249B Springvale Rd, Springvale VIC 3171

(tại ngã ba Tô hiến thành & CMT8)

Tel: 8555 0099 • Fax: 9018 8384 - 9005 2965

Nhận hs du lịch Visa 676 & 679. Nhận cứu xét HS bị từ chối Visa Dịch thuật hs Du lịch trong 2 ngày. Hỗ trợ Sổ tiết kiệm không cần thế chấp

S

A

DU LỊCH DU HỌC

ến Mãii Khuyn gó trọ

Ngoài sự phục vụ uy tín, tận tâm, giá cả hợp lý, chúng tôi chuyên đảm trách:

160 usd 150 usd

• Bán vé máy bay đi khắp nước Úc và khắp thế giới. • Có nhiều chuyến du lịch hấp dẫn đi trong và ngoài nước Úc. • Chuyên lo thủ tục Visa khẩn đi Việt Nam Chuyên lo • Nhận làm bảo hiểm du lịch với giá thật đặc biệt. • Nhận chuyển hàng về Việt Nam. trong ngày 24/24 • Bán vé xe bus, xe lửa và vé tàu thủy… • Phiên dịch (Naati cấp III) mọi loại giấy tờ, bằng cấp… • Bảo lãnh thân nhân đến Úc theo diện du học, du lịch, đoàn tụ, diện tay nghề…

Visa khẩn

Miễn IELTS - Miễn phỏng vấn Hướng dẫn chứng minh tài chánh

Hơn 100 Tours www.sylaitravel.com

Khởi hành thường xuyên. Quà tặng đặc biệt Từ 01/11/2010 nhận đăng ký Tours Tết 2011 Đăng ký từ 2 khách - Hưởng giá Tour hấp dẫn

Cambodia 5N4D 176 usd K/s 3*- 4*

HK - TQ

6N5D: 718 usd 7N6D: 739 usd

K/s 3*- 4*

Hotel:

Email: tnholidaytravel@gmail.com

Khách lẻ & khách Đoàn từ Bắc đến Nam VN

VÉ MÁY BAY

Giá rẻ - Nhiều khuyến mãi

Đặc biệt: Quý khách ở xa, booking qua điện thoại, trả tiền vào tài khoản của công ty, chúng tôi có thể giao vé tận nhà theo yêu cầu. Chúng tôi có Luật Sư với nhiều năm kinh nghiệm chuyên đảm trách về: DI TRÚ, DU LỊCH, DU HỌC, BẢO LÃNH THÂN NHÂN theo nhiều diện: tay nghề, đoàn tụ… Mr Adewale Oladejo – MARN 0316370

SG - Thái Lan

Tết: 308 - 398 usd 7N6D: 298 usd 6N5D: 308 usd 5N4D: 285 usd

Xin book nhanh để được giá vé rẻ! Tất cả các hãng hàng không hiện có giá

SIN - MAL 6N5D: 528 usd

7N6D: 538 usd

K/s 3* - 4*

SYLAI-650/RE/10

V I

Miễn phỏng vấn Có Visa: 3 - 4 Tuần

Nhận đăng ký Tours, Hotel, Vé MB qua phone, email Thanh toán Tiền Mặt,Chuyển Khoản Xem chi tiết tại: www.sylaitravel.com

License #: 32799

RẤT ĐẶC BIỆT Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý đồng hương

Các chuyến du lịch đặc biệt • Trong nước Úc: Các chuyến du lịch đi Sydney, Gold Coast, Perth… • Các chuyến du lịch ngoài nước: - Xuyên suốt Việt Nam: Sài Gòn - Huế - Hà Nội... - Á châu: Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia... - Âu châu: Anh, Ý, Pháp, Nga, Thụy sĩ… - Mỹ châu: Canada, Mỹ, Brazil, Mexico… và còn rất nhiều chuyến du lịch khác, mời quý vị liên lạc ngay hôm nay!

Đặt vé máy bay và lo visa khẩn, xin gọi

Hương Trần 0413 527 552

50205-653/RE/10

SYÕ LAI

Tel:03.86835800 ext 888 9243 467


MAGAZINE 168 • Friday, January 28, 2011 19

Online eNews: www.viet-times.com.au

Hãy hoàn tất báo cáo về việc mất hành lý ngay tại sân bay

Và đừng rời khỏi đó nếu không có trong tay số ghi nhận yêu cầu bồi hoàn và thông tin liên lạc để bạn có thể kiểm tra tình trạng hành lý bị mất của mình. Nhớ giứ thẻ yêu cầu bồi hoàn này cùng với vé và biên lai mua hàng để hãng hàng không có căn cứ nghiên cứu trường hợp của bạn và bồi hoàn nhanh hơn.

(Tiếp theo từ trang 17) an ninh thì có thể bạn sẽ phải lên máy bay một mình mà không có hành lý, đơn giản vì không còn thời gian để xử lý nữa.

Tháo các tấm thẻ thông tin cũ

Điều này cũng quan trong không kém việc dán mới thông tin vì có thể mỗi lần ghi bạn để một địa chỉ khác. Nếu cứ để nhiều tấm thẻ chắc chắn sẽ gây ‘loạn’ cho người quản lý hành lý và vì thế thời gian bạn nhận lại đồ của mình sẽ lâu hơn.

Trong chuyến bay, hãy sử dụng bộ quần áo mà bạn có thể mang được một hoặc hai ngày

Vì trong trường hợp hành lý bị chậm trễ nó cũng không làm bạn phải khó chịu khi phải mặc 1 bộ suốt mấy ngày. Một chú ý nữa chính là đôi giày đi cũng nên lựa chọn loại đa năng. Ngoài ra, hãy xếp một bộ đồ lót hoặc một chiếc áo sơ mi sạch trong giỏ sách

Liệt kê các món đồ trong mỗi thùng hay vali

Hành lý được đóng gói và để một bản sao ở nhà nhằm làm cơ sở đối chiếu sau này. Hầu hết các du khách đều xem nhẹ vấn đề hành lý bị mất của mình bao gồm những gì vì họ không thể nhớ tất cả mọi thứ bên trong. Mang theo bên mình một bản sao thứ hai để kiểm tra mỗi khi mở và đóng gói hành lý nhằm ngăn ngừa chuyên quên đồ đạc vì sự vội vã khi khởi hành.

Vượt qua tình trạng thất lạc hành lý một cách tốt đẹp cũng là một kỹ năng phải học. Hầu hết du khách đều đã từng trải nghiệm điều đó, vấn đề là bạn có rút ra kinh nghiệm và lập ra kế hoạch dự phòng cho mỗi chuyến đi trong tương lai hay không mà thôi. Và điều quan trọng nhất cần nhớ là chuyện bị mất hành lý không phải là điều tồi tệ nhất trên đời. Bạn sẽ hơi có cảm giác như vậy vào lúc phát hiện ra mình là người cuối cùng đứng chờ ở thang nhận hành lý, nhưng đừng để nó làm hỏng cả chuyến đi. <

Công ty Du Lịch

ĐỒNG HÀNH ĐỒ 701 S SWANSTON ST, CARLTON VIC 3053

Gần Lygon St, S CCarlton l (Có nhiều xe Tram ngay trước cửa và nhiều chỗ đậu xe rất thuận tiện ngay sát shop)

T:

9347 8848 F: 9347 0688 Email: withu@withutravel.com

Bán vé máy bay nội địa và quốc tế, vé xe bus, xe lửa và tàu thủy Bán tour nội địa và nước ngoài Đặc biệt: Du lịch trọn gói (package tour) đi Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ... Có hướng dẫn viên nói tiếng Việt Bảo hiểm du lịch đi các nước và cho người thân từ Việt Nam qua Úc Dịch vụ visa, miễn thị thực, cấp đổi hộ chiếu mới nhanh chóng Dịch vụ chuyển tiền qua Western Union: Nhanh chóng, thuận lợi

qua Úc: Vé về Việt Nam và Việt Nam

Bảo đảm vé rẻ nhất!

Chuyển hàng về Sài Gòn $4.5/kg, Hà Nội $5.5/kg

Vé và visa khẩn 24giờ/7ngày, xin gọi: Thảo: 0435 560 386 Ni: 0422 881 988

70339-657/HTO/11

tay để vừa có một bộ để mặc và một bộ đem giặt. Cho thêm vào đó một bộ đồ tắm nếu điểm đến của bạn là một bãi biển. Nếu bạn đi du lịch chung với một người khác thì thay vì mỗi người một giỏ đồ riêng biệt, bạn có thể để nhờ một số bộ quần áo của mình vào trong giỏ hành lý của họ và ngược lại nếu họ cũng muốn như vậy.


20 MAGAZINE 168 • Friday, January 28, 2011

LUYỆN THI IELTS • Cải thiện điểm IELTS của bạn trong học tập hoặc di trú • Khóa học chuyên sâu 4 tuần • Tìm hiểu các kỹ năng luyện thi cho kết quả tốt hơn • Giảng viên nhiều kinh nghiệm • Lớp nhỏ tối đa 10 học viên • Thực hành nói chuyện với giảng viên One-on-one • Có các lớp ban ngày, ban đêm và cuối tuần • Các lớp học khai giảng hàng tuần

Cung điện Wallenstein của nước Séc

C

ung điện được xây dựng vào năm 1623 - 1630 của Albrecht von Wallenstein - Công tước vùng Mecklenburg. Sau khi Thế chiến thứ hai, cung điện trở thành tài sản nhà nước Tiệp Khắc và được cải tạo nhà văn phòng chính phủ. Ngày nay, Thượng viện Cộng hòa Séc hoạt động trong các tòa nhà chính của cung điện.

Cánh chính của cung điện Wallenstein được xây dựng là nơi cư trú dài 60m, mặt tiền có ba cửa sổ giống hệt nhau có luồng ánh sáng đi vào chánh điện. Kiến trúc kết hợp cả hai thời kỳ phục hưng và không tự Bắc Âu được thể hiện trong các cổng và mái nhà, cửa sổ. Để phù hợp với phong cách kiến trúc, hội trường chính đã được trang trí bằng thảm và đồ nội thất được đặt hàng từ Italy và Hà Lan.

ĐẶT CHỖ NGAY HÔM NAY! info@perfectielts.com.au 459 King St., West Melbourne Vic 3003 www.perfectielts.com.au

Cánh phía Tây của là các bức tranh mô tả thần Chiến tranh, Mars, ngồi trong một chiếc xe ngựa, xung quanh là các vũ khí, chiến lợi phẩm chiến tranh và các nhạc

Ngoài ra, trong cung điện cũng có các nhà nguyện, được trang trí với những cảnh miêu tả các truyền thuyết của Thánh Wenceslas. Baccio del Bianco chịu trách nhiệm về những bức tranh trong nhà nguyện này. Bức tranh tường của nhà nguyện được lấy cảm hứng từ nhà thờ St Vitus ở Prague Castle. Ernest Heidelberger được cho là đã tạo ra các tác phẩm điêu khắc của nhà nguyện. <

DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHẨN

0411 222 626 Dịch vụ visa theo diện: • Cha mẹ / Người phối ngẫu / Tay nghề / Thân nhân cuối cùng / Thương mại • Nghề nghiệp của bạn KHÔNG còn trên danh sách tay nghề Skilled List? • Kháng án toà MRT và Liên bang về việc huỷ hay từ chối visa? • Xin visa thường trú New Zealand?

David Chua Managing Director MARN 94858 IAA 201001368 New Zealand Immigration Adviser GENERAL SKILL MIGRATION

FAST

ENT

GEM

LOD

Bạn cần trợ giúp? Hãy liên lạc với đội ngũ luật sư hoặc chuyên viên tư vấn di trú giàu kinh nghiệm của chúng tôi để có được những tư vấn thiết thực!

Xin mời các bạn sinh viên mới tốt nghiệp đến gặp chúng tôi để có được những thông tin mới nhất về di trú và nhập cư từ ngày 1/7/2010 và những thay đổi về cách tính điểm từ ngày 1/7/2011.

Tư vấn miễn phí

Giảm giá

Hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật di trú Chuyên nghiệp – Chất lượng – Uy tín – Kết quả cao 195 Victoria Street West Melbourne VIC 3003 Fax : (+61 3) 9328 4388 Mobile : 0411 222 626 www.migrationtoaustralia.com.au MARN: 94858 David Chua

Tel: 9329 7786 enquiry@newlandmigration.com

70221-654/HTO/10

Trung tâm Perfect English nằm ngay góc King St và Dudley St West Melbourne, chỉ đi bộ đoạn ngắn từ La Trobe St hoặc William St tram hoặc trạm xe lửa Flagstaff

70301-649/HTO/10

9982 1822

Email. Add. Web.

70077M-649/HTO/10

Tel.

cụ, được thực hiện bởi Santino Galli và Domenico Canevall. Đây là những tài liệu tham khảo cho sự nghiệp của Công tước trong quân đội. Hội trường này có diện tích 288m², cao là 10,5m. Đến thế kỷ XIX các cổng bằng đá cẩm thạch từ cung điện Cerninsky và hội trường toàn bộ được xây dựng lại như là một doanh trại. Một tính năng quan trọng của cung điện là hệ thống hành lang kết nối tất cả các phần của cung điện để đi từ phòng này sang phòng khác và để di chuyển xung quanh.


MAGAZINE 168 • Friday, January 28, 2011 21

Online eNews: www.viet-times.com.au

Kỳ thú gành Đá Đĩa Phú Yên

khách e ngại việc đi dọc bờ đá sẽ nguy hiểm. Thế nhưng nếu vì điều đó mà không dám men theo con đường “đi thét mà thành” của người dân địa phương xuống gành, trải qua cảm giác tuyệt vời khi bước chân trần trên “những cái đĩa”, mắt nhìn đá, nhìn biển, nhìn trời; bên tai ầm ì sóng vỗ; mũi và miệng nghe nồng mùi biển; thỉnh thoảng dừng lại nhấm nháp một nhánh rong biển mặn mặn thì thật là một thiệt thòi lớn. Bởi những đợt sóng đó tuy có vẻ dữ dội nhưng chỉ làm ướt áo du khách. Một liên tưởng thú vị sẽ cho ta cảm giác thích thú: những bọt sóng tung cao vừa là lời chào mừng, vừa như rủ rê hòa mình vào dòng nước mát lạnh của gành dành cho du khách.

Đúng như tên gọi, nhìn từ trên xuống, gành Đá Đĩa như một chồng đĩa đen bóng với những viên đá hình tròn và đa giác xếp chồng, khít vào nhau trông thật lạ khiến du khách liên tưởng đến trò chơi Lego khổng lồ của tạo hóa. Cái trò chơi Lego nửa chìm, nửa nổi trong mảng màu xanh rì rào của nước biển, những chiếc thuyền đánh cá xa xa như ru lòng người vào cõi thiên thai. Sóng ở gành Đá Đĩa luôn mạnh, đập vào bờ đá, tung bọt trắng xóa khiến nhiều du

Đi dọc theo gành sẽ phát hiện giữa gành có một lõm trũng. Lâu ngày nước mưa và nước biển đọng lại thành vũng. Nơi đó như một thế giới nước thu nhỏ với những chú nham (loại cua nhỏ), tôm, cá nhỏ… sinh sống. Cả những chú sứa, sao biển theo thủy triều đi lạc. Xung quanh lõm, đá dựng tầng tầng. Du khách có thể dựa lưng vào đó để tâm hồn thư thái mà ngắm từ trời cao lồng lộng đến biển rộng mênh mông.

ĐỊA CHỈ ĐẦY TIN CẬY VỀ TRANG SỨC CAO CẤP VÀ CÁC LOẠI ĐỒNG HỒ VỚI NHỮNG THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG NHÀ ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC TẠI TRUNG TÂM MUA SẮM CHADSTONE: CARTIER, PIAGET, FRANCK MULLER, CHOPARD, TAG HEUER, BAUME & MERCIER, LONGINES, RAYMOND WEIL, GUCCI, DIOR & VERSACE.

NGỌC TRAI TỪ BIỂN AUSTRALIA

Nếu muốn tắm biển, thì phía nam gành Đá Đĩa có bãi tắm nước trong vắt, bờ cát hình lưỡi liềm, trắng, sạch và mịn, dài khoảng 3km. Phía bắc có bãi đá nham thạch rất đẹp trải dài trên 500m, lên đến gành Đèn là cửa vịnh Xuân Đài. Tuy nổi tiếng và thu hút nhiều du khách nhưng hiện nay, gành Đá Đĩa vẫn chỉ có những sản phẩm du lịch do du khách tự tạo như cắm trại, tắm biển, câu cá; tổ chức trại sáng tác nghệ thuật, thơ, hội họa… chứ chưa có hẳn một khu du lịch. Du khách muốn tham quan hay cắm trại tại đây cần chuẩn bị các thứ ở nhà. <

MELBOURNE 288 Collins Street, Melbourne CHADSTONE Shop G010 Chadstone Shopping Centre, Chadstone THE GLEN Shop 2 103 The Glen Shopping Centre, Glen Waverley

Điện thoại liên lạc: (03) 9654 1166

www.antonjewellery.com

70075-654/HTO/10

T

ừ Phú Yên có rất nhiều cách để đi đến gành Đá Đĩa. Đường bộ theo tuyến quốc lộ 1A về hướng Bắc khoảng 30km, đến thị trấn Chí Thạnh rẽ phải đi về phía Đông khoảng 12km hay bằng đường thủy (mất từ 1- 2giờ), xuất phát từ bến cảng phường 6, Tp.Tuy Hòa. Mỗi phương tiện để lại những cảm xúc khác nhau, quang cảnh ven đường cũng khách nhau song du khách thường chọn đường thủy để vừa không phải vất vả cuốc bộ, vừa có thể ngắm cảnh đẹp của biển, các bãi tắm, các hòn đảo...

IELTS preparation and job search make you stressed? IELTS • Bạn đã từng thi IELTS nhưng kết quả không được như ý? • Các quy định di trú mới ngày càng khó hơn với đòi hỏi điểm Band 8! • Tăng điểm band score nhanh chóng và hiệu quả với sự hỗ trợ của chúng tôi! • Các giảng viên giàu kinh nghiệm, là những nhà khảo thí IELTS có đăng bạ. • Chúng tôi sẽ tìm ra những điểm yếu của bạn và có những trợ giúp hiệu quả.

• Tìm việc ngày càng khó vì bạn không có kinh nghiệm và chưa có PR? • Không biết làm cách nào để biến giấc mơ nghề nghiệp thành hiện thực? • Không cần phải thất vọng. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy một chuyên viên tư vấn nghề nghiệp có thể giúp đỡ bạn. • Hãy nói với chúng tôi mục tiêu của bạn và chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được ước nguyện đó!

Don’t waste your time any more!!! Call or email us now for an obligation-free consultation!!!

70321-657/HTO/11

TÌM VIỆC


22 MAGAZINE 168 • Friday, January 28, 2011

Mẹo làm đẹp của các chuyên gia TRUNG TÂM IMPLANT

lên tóc từ gốc đến chân tóc. Và kết quả là bạn có một mái tóc đẹp và không tĩnh điện.

NHA KHOA NHÂN TÂM

Màng dính: Nếu bạn nhuộm da thì hãy lấy một miếng dài màng dính thực phẩm, trải trên sàn và bôi lên đó mousse nhuộm hoặc kem lên giữa chúng. Đứng trước tấm màng dính đó, cầm ở phần cuối màng ở mỗi tay và áp nó lên lưng và sử dụng cùng chuyển động đó khi bạn lau khô với khăn.

801-803 Đường 3 /2, P.7, Q.10, TPHCM, Việt Nam Tel: (+84 8) 3509 5755 • 989 016 780 www.nhakhoanhantam.com • www.implantvietnam.info • Email: drnhan@hotmail.com

Trung Tâm Implant tiêu chuẩn Quốc Tế tại VIỆT NAM Hình minh họa

Lần đầu tiên tại Việt Nam, hệ thống X Quang cắt lớp 3 chiều và phần mềm cấy ghép Implant hiện đại nhất thế giới được trang bị và áp dụng thành công tại Trung Tâm Implant Nhân Tâm. Thạc sĩ, Bác sĩ:

VÕ VĂN NHÂN • Giám đốc trung tâm trực tiếp cấy ghép Implant • Tu nghiệp Implant và cấy ghép thẩm mỹ tại: Hoa Kỳ, Đức, Hàn Quốc. • Thành viên Hiệp hội Implant quốc tế (I.C.O.I) Hoa Kỳ, (I.T.I.) - Thụy Sỹ.

B

ạn có biết bí mật làm nên mái tóc quyến rũ của Gwyneth Paltrow? Đó là loại dầu gội đắt tiền? Sấy khô kiểu Brazillian? Không, theo nhà tạo mẫu tóc David Babaii thì đó là do một công cụ tạo kiểu tóc ít được biết đến đó là bàn chải xơ mướp. Để chụp hình trang bìa cho tạp chí Instyle U.S số tháng này, David Babaii đã cuộn mái tóc ẩm của Gwyneth xung quanh xơ mướp trước khi sấy và dùng keo. Và để thuần hóa những sợi tóc tơ ngoài David đã dùng đến bàn chải lưỡi trong nhà tắm. Không chỉ có Gwyneth Paltrow mới sử dụng những chiêu thức làm đẹp kì quặc này, dưới đây chúng ta sẽ nghe các chuyên gia làm tóc và trang điểm của các sao tiết lộ những bí mật rất thú vị về các bí quyết làm đẹp của họ.

Implant: • Giải pháp trồng răng hiện đại nhất • Giống như răng thật

Nhờ hệ thống X Quang cắt lớp 3 chiều Máy X Quang và phần mềm cấy ghép Implant: cắt lớp 3 chiều • Khảo sát hình ảnh 3 chiều xương (Dental CT Scan For Implantology) • Cấy ghép Implant đúng vị trí và hướng lý tưởng • Đảm bảo an toàn tuyệt đối • Nhẹ nhàng không đau • Răng sứ trên Implant đạt chức năng nhai và thẩm mỹ tối ưu

Nước sốt cà chua: Nếu bạn đã từng bơi trong hồ bơi với nhiều chất clo và mái tóc vàng sẽ bị biến đổi và có xu hướng chuyển sang tông ánh xanh, vậy thì hãy sử dụng nước sốt cà chua trước khi dùng dầu gội. Hãy bôi lên tóc và để nó trong vòng vài phút trước khi gội với nước ấm. Màu đỏ của nước sốt cà chua sẽ giúp trung hòa với màu xanh lá, đưa mái tóc của bạn trở lại màu vàng óng trước đây.

Những yếu tố cấy ghép Implant thành công

• Kinh nghiệm, sự hiểu biết, chọn lọc và phối hợp ưu điểm của nhiều hệ thống Implant trong từng trường hợp. • Đánh giá đúng chất lượng và số lượng xương (1) • Đặt Implant đúng vị trí và hướng lý tưởng (2) (1) (2)

Hai tiêu chuẩn này chỉ đạt được nhờ hệ thống X Quang cắt lớp 3 chiều và phần mềm cấy ghép Implant

Giấy nhôm (thiếc): Để tạo nên một mái tóc gợn sóng mà không dùng cây uốn, hãy dùng các tờ giấy thiếc. Quấn 15 tờ giấy thiếc thành một chiếc que dài khoảng 7,6cm, quấn càng mỏng thì lọn xoăn càng chặt. Sau đó lấy từng phần tóc xoắn quanh chiếc que này, nhớ phần cuối gập lại và giữ chặt. Dùng máy sấy trong khoảng 3 - 5 phút lên toàn bộ mái đầu. Các lá thiếc sẽ cách nhiệt và giữ nóng trong khoảng 5 phút. Sau khi các lá thiếc nguội mát, hãy gỡ bỏ ra và bạn sẽ có một mái tóc rất bồng đẹp.

Răng sứ trên Implant

Chụp X Quang cắt lớp 3 chiều

Hình ảnh 3 chiều

Phẩn mềm cấy ghép Implant

Đặc Biệt: Tại trung tâm Implant Nhân Tâm • Do Thạc sĩ, Bác sĩ, Giám đốc trung tâm Võ Văn Nhân trực tiếp điều trị • Chụp X Quang cắt lớp 3 chiều trước, trong và ngay sau khi cấy ghép Implant nhằm đạt kết quả tối ưu hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra và đánh giá kết quả ngay khi điều trị. • Phối hợp 3 kỹ thuật hiện đại: Cấy ghép Implant - Phục hình răng sứ - Tạo hình thẩm mỹ nướu và xương trong khi thực hiện kế hoạch điều trị toàn diện • Trang bị và chọn lọc ưu điểm của nhiều hệ thống Implant nổi tiếng thế giới như: Nobel Biocare, Straumann, Ankylos, DIO... để phù hợp với từng trường hợp mất răng.

Sữa đặc: Chuyên gia tạo màu tóc Lea Harrison của Felicity Kendal thường dùng sữa đặc lên da đầu cho cô khi tẩy highlight. Harrison cho biết “sữa đặc sẽ giúp ngăn chặn tình trạng kích ứng và làm dịu da đầu, cái mà có thể xảy ra khi nó tiếp xúc với peroxide”.

IMPLANT ÁP DỤNG CHO MỌI TRƯỜNG HỢP MẤT RĂNG Trước khi cắm Implant

Sau khi cắm Implant

Vải mềm: Những tấm vải mềm là một dụng cụ tuyệt vời để giúp bạn loại bỏ tĩnh điện từ tóc sau khi sấy khô. Nhẹ nhàng lướt chúng

Hoàn thành

Muỗng trẻ em: Chuyên gia trang điểm Kabuki luôn có một chiếc muỗng trẻ em trong bộ dán lông mi giả. Kabuki cho biế đó là một công cụ hoàn hảo để tẩy trang mascara. Giữ chiếc muỗng dưới lông mi và dùng cọ sạch để bôi dung dịch tẩy trang không dầu lên phía lông mi trên. Những vết mascara không mong muốn sẽ dính trên muỗng và tránh xa da mặt, vì thế lông mi giả vẫn sẽ giữ nguyên. Mặt khác vết trang điểm mắt vẫn còn. Miếng loại bỏ lông mọc ngược: Nếu bạn gặp phải lỗi khi tự nhuộm da và có những vết loang lổ trên da thì hãy chữa trị nhanh bằng kem đánh trắng răng hoặc tàn thuốc lá. Theo chuyên viên nhuộm da James Harknett thì một trong những miếng loại bỏ lông mọc ngược hiệu quả là Bliss Ingrown Hair Eliminating Peeling Pads, tuy khá đắt nhưng axit salicylic và axit glycolic ở trong đó thực sự sẽ giúp ích cho bạn. Gel tóc và băng dính: Khi chuyên gia trang điểm Kabuki tạo hình cho gương mặt của Lady Gaga trong 2009 MTV Video Music Awards, anh ấy đã dùng rất nhiều ánh nhũ đen xung quanh 2 mắt. Và ánh nhũ đen đó đã được cố định bằng gel tóc không chứa cồn và băng dính được sử dụng để làm sạch những vết ánh nhũ bị lem trên mặt. Dung dịch rửa mặt dịu nhẹ: Chuyên gia trang điểm Issidora thường rửa mặt và loại bỏ vết trang điểm với FemFresh. “Nó nghe có vẻ lạ nhưng sản phẩm này không chứa xà bông, nó rất mềm mượt. Nếu bạn dùng với xơ mướp thì không những loại bỏ được vết trang điểm mà còn giúp bạn tẩy da chết”. Kem E45: Khi bạn không có bất kì serum, mousse hay keo xịt nhưng mái tóc cần được bóng đẹp, vào nếp gọn gàng thì hãy dùng loại dưỡng thể không có mùi. Hãy mát xa một lượng nhỏ bằng hạt đậu lên tóc và lập tức mái tóc sẽ được như bạn mong muốn. Và loại kem E45 là một ví dụ hoàn hảo. Bút chì: Một trong những thủ thuật trang điểm tốt nhất của nghệ sĩ Ariane Poole để dùng lông mi giả đó là quấn chúng trong một chiếc bút chì trước khi sử dụng. Chúng thường để trong gói quá lâu và mất độ cong cần thiết vì thế sẽ rất khó để dán lên mi. Và quấn chúng xung quanh bút chì là cách rất hiệu quả để làm mềm sống lưng của mi giả. Huệ Trần biên soạn

Mất một răng

Giá rẻ chưa từng có! Kiếm lời thật nhiều! Trên 8.000 đôi giày & sandals đủ loại… dành cho trẻ em, phụ nữ và nam giới!

Mất vài răng

BÁN SỈ, MUA ÍT NHẤT $500 – 1,000. THÍCH HỢP CHO CÁC TIỆM BÁN LẺ.

- Cả 2 hàm (trên 20 răng): Khoảng 20 ngày, trong đó có 10 lần hẹn, mỗi lần hẹn cách nhau 2 ngày. - Chỉ 1 hàm: Thời gian khoảng 1 tuần cho 6 lần hẹn - Một vài răng: Khoảng 4 ngày cho 3 đến 4 cuộc hẹn - Một răng: Khoảng 3 ngày cho 3 cuộc hẹn

Điều trị Implant: Từ 1 tháng đến 9 tháng (từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc điều trị) tuỳ thuộc vào chất lượng xương.

MIỄN PHÍ CHỤP PHIM KHI MANG THEO MẪU QUẢNG CÁO NÀY!

Để được tư vấn tại Úc, xin gọi (03) 9988 6943 (Thay cho số trước đây là 03 9001 6753)

giá từ 60144-658/HTO/11

Thời gian điều trị răng sứ:

10188-658/RE/10

Mất tất cả các răng

Giao hàng tận nơi trong thành phố Melbourne với giá chỉ từ $5/đôi.

Ths. Bs Võ Văn Nhân và ông Lưu Tiên Lễ

/đôi

Hãy nhanh chân, kẻo hết hàng! Gọi: 0413 732 789

Cần người đại diện bán hàng tại các vùng người Việt!


MAGAZINE 168 • Friday, January 28, 2011 23

Online eNews: www.viet-times.com.au PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT THẨM MỸ

Mỹ Viện Bác sĩ chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ

Thu Vân Tel: (03) 9999 6643 Bác sĩ

451A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Sài Gòn, Việt Nam • Tel: (0011 84) 8 6275 8218 • Mobile: (0011 84) 1234 22 36 36

Để có thêm thông tin chi tiết, xin quý độc giả ghé thăm www.thammyhoado.com

Nhận điều trị tất cả các trường hợp đã qua phẫu thuật bị hư hoặc chưa hài lòng! MŨI: Nâng cao sống, thu gọn cánh và chóp mũi. Tạo dáng mũi mềm mại tự nhiên MẮT: Treo chân mày, cắt bỏ da thừa, mỡ mi trên, mí dưới. • Tạo lúm đồng tiền, đồng điếu • Sửa tất cả các loại sẹo

Bác sĩ Thu Vân trực tiếp tư vấn:

Chuyên điều trị da:

LÀM TRẮNG da toàn thân đẹp ngay trong lần đầu TRỊ NÁM da, tàn nhang hết tận gốc không tái phát TRỊ DA mụn không thâm không để lại sẹo XÓA XĂM, phun thêu chân mày, mắt môi và xăm hình nghệ thuật ĐẶC BIỆT: TRỊ SẸO LỒI, SẸO RỖ, MỤN THỊT, CAM KẾT HẾT 100%!

IỆT ĐẶC B

NGỰC: Đặt túi ngực, nâng ngực sa trễ, sửa ngực đại phì, chỉnh sửa đầu vú, quần vú BỤNG: Hút mỡ bụng, đùi, vai, tay, cắt mỡ và tạo hình thành bụng – Căng mỡ bụng CĂNG DA MẶT: Kéo căng và cố định lớp cơ mặt sâu để giữ được kết quả từ 5-10 năm Các ca phẫu thuật này được thực hiện tại bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật tạo thẩm mỹ.

Bác sĩ Thu Vân với sự cộng tác đặc biệt từ đội ngũ bác sĩ kinh nghiệm tới từ Hàn Quốc.

10167-658/HTO/10

Phẫu thuật thẩm mỹ:

I G MŨ ẮT N Ố S TẠO O HÌNH M CẦN , TẠ CAO KHÔNG T 2 MÍ U THUẬ PHẪ

Telephone in Australia: (03) 9999 6643

The Ultimate Android Multimedia Smartphone TM

Xperia X10i 4” Touch Screen 1

Uprade yoOuWr !! handset N $0< UPFRONT ON THE

$0 UPFRONT ON THE

29

BIG CAP

29

3.5mm Audio Jack

OPTUS CAP PLAN MIN. COST IS $696 OVER 24 MONTHS

MIN. COST IS $6962 OVER 24 MONTHS

ROLLOVER YOUR UNUSED CREDIT 5

$450 CAP CREDIT

INTERNATIONAL TALK & TEXT INCLUDED INCLUDES

200MB DATA 4

Built-in GPS INCLUDES

200MB

3

FREE

VOICEMAIL IN OZ

UNLIMITED MOBILE TALK & TEXT TO OTHER MEMBERS

MOBILE INTERNET DATA7

2.1 Android Platform

$180 INCLUDED VALUE

6

UNLIMITED* CALLS OPTUS TO OPTUS

UNLIMITED TEXT TO ANY NETWORK <

UNLIMITED MOBILE ACCESS WITHIN AUSTRALIA TO WITH ALL OPTUS CAP PLANS

TeleChoice Springvale

Shop 10 Springvale Central Shopping Centre 268-274 Springvale Road

Terms and Conditions: 1. 24-month contract required. The Sony Ericsson X10 is $1080. Each month the cost of the phone/24 is paid off. 2. Leave anytime, just pay all outstanding charges + balance of the phone + $250 if you leave within 1st 6 months. 3. Included credit may be used for standard national & international calls, text, MMS & 1300 numbers (excluding VMA customer service) only. Standard charges apply if cap credit exceeded & for non-included call & messaging types. 4. Included data has one-month expiry. Additional usage charged at 0.2¢ per KB. Included cap credit cannot be used for data or content charges. 5. Any unused cap credit rolls over to the following month only and is used once the following months cap credit is exhausted. Data does not rollover. All rates apply in Oz. See virginmobile.com.au for full details & coverage. *Bonus 24 month iNcard when you connect to any Optus or Virgin Mobile 24 month $25 or above mobile plan. ^Requires 24 month connection. Cancellation fees apply. New and approved customers only. Handset pricing effective until 31.01.2011. No rain checks. While stocks last. Standard rates apply if you exceed your plan's included value. For full terms and conditions see optus.com.au/standardagreement. Subject to the Optus Mobile Fair GoTM Policy. For details of all your plan's inclusions and exclusions see optus.com.au/standardagreement. 6. Included Cap Value: can be used for standard national voice calls, standard national SMS and MMS, international SMS, national video calls, VoiceMail, PTT, national diversions and calls to 13/1300 and 1800 numbers. Excludes some call and message types such as international calls, premium calls and text, and calls and text to satellite phones & pivotel and 1900xx services. Standard rates apply if you exceed your plan's included value. Data usage will be counted in kilobytes, and includes both uploads and downloads. Any unused monthly data cannot be rolled over. <Unlimited mobile access to Facebook®, Twitter, LinkedIn, MySpace, Ebay, Four Square: provides unlimited mobile access to these services within Australia only. Requires compatible handset. Excludes use of the Facebook SMS alert, external links, or any other social media alert service. eBay and the eBay logo are trademarks of eBay Inc. All rights reserved. Facebook and the Facebook logo are registered trademarks of Facebook Inc. LinkedIn and the LinkedIn logo are registered trademarks of LinkedIn Corporation in the U.S. and/or other countries. All rights reserved. Twitter and the Twitter logo are trademarks of Twitter Inc.

20150-656/HTO/11

9574 2882


24 MAGAZINE 168 • Friday, January 28, 2011

Kseniewan • Chăm sóc sắc đẹp • Trang điểm cô dâu • Cho thuê đồ cưới

70308-649/HTO/10

Mọi chi tiết vui lòng liên lạc Kim: Mob: 0423 036 666 Tel: 03 8502 6267 9 Queens Ave Springvale 3171

Hình minh họa

Thêm sắc màu cho khuôn mặt Thêm một chút sắc màu cho gương mặt và kiểu tóc, bạn sẽ thoát khỏi hình ảnh cứng nhắc nơi công sở và hóa thân thành một cô nàng tiệc tùng quyến rũ. Thời trang - Trang sức- Chuyển tiền & quà

Shop G10, Springvale Shopping Centre 46-58 Buckingham Eva., Springvale 3171 Tel: 9548 2994 Fax: 9558 5450

Môi đỏ: Môi đỏ luôn gây được ấn tượng mạnh khi bạn xuất hiện bất kì đâu. Và đây cũng là cách thay đổi hình đơn giản nhất mà bạn có thể thực hiện. Nên nhớ rằng nên hạn chế kết hợp giữ son đỏ và mắt xám khói.

60437-634/HTO/10

• Quần áo thời trang nam nữ trẻ em luôn có đồ mới đẹp mỗi tuần • Chuyển tiền và gởi quà về Việt nam • Nơi bán đủ loại nữ trang mới đẹp vàng 18k, 24k, hột xoàn, cẩm thạch và đá quý • Bán mỹ phẩm Pola - EV Princess (nổi tiếng trị nám), các loại dược thảo... • Có nhận sửa quần áo

thẫm violet hoặc tím hoa cà thì hãy kết hợp với gương mặt trang điểm nhẹ nhàng.

Ánh nhũ và kim loại: Màu mắt ánh nhũ, đặc biệt là kim loại nhũ được xem là một gợi ý hoàn hảo cho bữa tiệc tối. Ánh vàng và bạc đều có thể sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp với nhau.

Trang điểm mắt màu xanh trời: Đây là tông màu rất thời trang và sành điệu. Bạn có thể kết hợp giữa màu xanh trời với màu xám để cho một bữa chơi tối thật hoàn hảo.

Mái tóc rối tự nhiên: Đây được xem là cách làm đẹp lạ mắt, giúp bạn gỡ ra được hình ảnh của một nhân viên công sở. Bạn cũng không cần phức tạp hóa nó, đơn giản chỉ cần để những sợi tóc rơi, buông thả một cách tự nhiên là đủ đẹp và làm mới mình.

Bĩu môi màu tía: Màu tía tuy không trơn mượt như màu đỏ nhưng nó cũng là gam màu hot trong mùa này. Và bạn cũng nên cẩn thận khi sử dụng gam màu này bởi vì nó khá nổi. Nếu bạn đủ can đảm để thử màu son tím

Tóc bồng: Một mái tóc bồng bềnh, dày đẹp nhờ hiệu ứng của máy sấy sẽ cho bạn một hình ảnh thật tuyệt đẹp. Hãy kết hợp nó cùng với một phong cách trang điểm phù hợp, bạn sẽ thật sự tỏa sáng. <

Imagery Hair & Beauty Concept SPECIALISE IN HAIR, SKIN, AND BODIES

31 Ryan Street, Footscray VIC 3011 • Tel: 03 9687 6828 • Mob: 0400 199 168 Beauty: Facial - Waxing - Body Massage - Tẩy nốt ruồi, tàn nhang - Uốn và nhuộm lông mi Hair: Cắt - Uốn - Gội - Nhuộm - Bới tóc - Trang điểm - Đặc biệt có dưỡng tóc Globe Keratin Treatment

ĐẶC BIỆT

GIẢM 30% KHI LÀM TREATMENT VỚI SẢN PHẨM

GLOBE KERATIN TREATMENT

Tưng bừng khai trương!

60410-636/RE/10

70064-645/HTO/10

Lingerie • Adult DVDs • Adult toys • Adult books •

Professional Wedding Photographers

Telephone: (03) 9689 7411

Mobile: 0411 467 893

326A Kororoit Creek Rd Williamstown Nth 3016

9397 2134

Cung cấp quần áo, phim ảnh, đồ chơi, sách dành cho người lớn! Thứ Hai - Thứ Năm 12:00pm - 10:00pm

Thứ Sáu - Thứ Bảy 12:00pm - 12:00am

Chủ Nhật 1:00pm - 10:00pm

70030-657/HTO/11

Với sản phẩm của ALPHA-H bạn sẽ có làn da mịn màn tươi trẻ!


MAGAZINE 168 • Friday, January 28, 2011 25

Online eNews: www.viet-times.com.au

Mừng Năm Mới 2011

Tiệm chuyên bán đồ trang trí nội thất tại Springvale và Dandenong giảm tới:

Giảm thêm

TẤT CẢ MẶT HÀNG ĐANG TRƯNG BÀY TẠI 2 CỬA TIỆM CHÍNH • Chuyên bán các loại đồ trang trí nội thất cao cấp • Chất lượng cao, nhiều loại da thiệt rất bền • Nhận giao hàng tới mọi địa điểm tại Melbourne

10% khi đưa mẫu quảng cáo này (có giá trị 2 tuần)

$

900,500

$ was 1

$

8000

$ 5 was 1,3

Những bộ sofa bằng da thứ thiệt

$

488000

$ wasChỉ còn 5 cái

$

1,4,47500

$ was 2

Rất nhiều kiểu cách, thiết kế và màu sắc để chọn lựa

Sự thiết kế tinh tế, hiện đại Để có được một bộ salon hay bàn ghế thượng thặng, xin liên ê lạc: l

ofa Gallery BUSINESS HOURS: OPEN 10:30am–5:00pm

SPRINGVALE: DANDENONG:

Unit 5, 134 Springvale Road, Springvale VIC 3171

Telephone: (03) 9546 3688

94 Frankston-Dandenong Road, Dandenong 3175

Telephone: (03) 9793 6883

70327-658/RE/11

Giảm 10% cho các loại gối khi mang quảng cáo này tới! Æ Website: www.sinomax.com.au

• Chuyên buôn bán các loại nệm có lợi cho sức khỏe • Với hơn 20 mẫu gối êm, thích hợp cho một giấc ngủ sâu • Các loại nệm tạo dáng, tốt cho xương và lưng • Bán đủ các loại ghế massage và nệm ghế • Giá cả thấp nhất Melbourne, nhận giao hàng tới nhà

Rất thích hợp cho cao niên, người bị bệnh đau cổ, nhức mỏi!

Nếu bị đau lưng, đau cổ, khó ngủ, làm việc không tập trung – Xin mời tới cửa tiệm của chúng tôi!

Level 1, Centro The Glen (Kế bên Siêu thị Coles) L

235 Springvale Road, Glen Waverley VIC 3150 2

Telephone: (03) 9886 6696 T


26 MAGAZINE 168 • Friday, January 28, 2011

Các lợi ích tuyệt diệu của Atisô

thể loại bỏ các tế bào không cần thiết (tế bào chết) ra khỏi mô mà không ảnh hưởng tới các tế bào khác. Nó còn hạn chế sự nảy nở của tế bào thành nhiều dạng ung thư khác nhau như ung thư tuyến tiền liệt, bệnh bạch cầu và ung thư vú. Thí nghiệm ở nước Ý cho biết một chế độ ăn uống giàu chất chống ôxy hóa có trong atisô sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú.

Các món đặc biệt:

• Mì Quảng • Miến gà • Bún bò lá lốt • Cơm bò lúc lắc • Cơm gà chiên dòn • Bánh hỏi chạo tôm

Điều tiết sự lưu thông của mật

Lá atisô chứa một loại chất chống ôxy hóa được gọi là cynarin có tác dụng điều tiết dòng chảy của mật trong hệ thống dẫn mật.

70073-651/HTO/10

...và nhiều món ăn đặc biệt khác

Một địa điểm lý tưởng cho gia đình và bạn bè:

Tốt cho gan

Atisô có thể được chế biến thành các món ăn ngon và bổ dưỡng cho sức khỏe. Bạn nên bổ sung atisô vào thực đơn hàng ngày của mình vì nó mang lại các lợi ích sau.

110 Hopkins St, Footscray VIC 3011 Tel: 9689 1888

Chất chống ôxy hóa cynarin và silymarin có trong atisô rất có ích cho gan. Một số thí nghiệm cho thấy chúng còn có tác dụng phục hồi chức năng của gan. Trước đây, atisô thường được sử dụng trong khoảng thời gian dài như là thảo dược thay thế cho thuốc trong việc điều trị một số bệnh về gan.

Có tác dụng chống ôxy hóa

Kết quả nghiên cứu của Bộ nông nghiệp Mỹ cho thấy, atisô chứa nhiều chất chống ôxy hóa hơn các loại rau củ khác. Một số chất chống ôxy hóa có trong atisô như quercertin (hợp chất chống ung thư, thúc đẩy sự hoạt động của hệ miễn dịch), rutin (tăng cường sức chịu đựng và sức bền thành mạch mao mạch, làm cho thành mạch dẻo và đàn hồi hơn, tăng tính thẩm thấu, phòng ngừa nguy cơ giòn đứt, vỡ mạch), anthocyanins (hợp chất hữu cơ thiên nhiên có khả năng giúp cơ thể chống tia tử ngoại, viêm nhiễm và ung thư), cynarin (hợp chất có tác dụng lợi mật), luteolin (hợp chất chống lão hóa não và viêm não), silymarin (chất chống ôxy hóa mạnh).

Mở cửa 6 ngày/tuần (Đóng cửa Thứ Ba) Giờ mở cửa: Bữa trưa: 11:30am-3:00pm Bữa tối: 5:30pm-10:00pm

Tiệc Buffet Đồ biển và Lẩu tươi

Hàng đêm!

Đồ biển: Hào tươi, cá hồi tươi, cua xào gừng hành, điệp xào gừng hành, cá biển, tôm hấp, mussel. Lẩu: Cừu cuốn, bò cuốn, cá viên, đậu hũ tươi, cua biển, tôm, muscle, rau tươi… và tới 24 món lẩu khác nhau. Đồ chiên: Gà chiên, mực chiên, chả giò, cà ri chiên, me viên chiên. Đồ ăn nóng: Vịt quay, heo quay, bò quay, kem chuối chiên, gà hấp tẩm xì dầu. Súp nóng: Gà nấu súp sâm, súp đồ biển, súp bí đỏ Các thứ khác: Đồ ăn ướp lạnh, bánh mì tỏi, pizza, đồ xào đủ loại, sushi, bánh ngọt, kem trái cây các loại, cà phê, trà, v.v…

Các thành phần hóa học có trong lá của atisô có thể làm giảm lượng cholesterol bằng cách kiềm chế HMG-CoA reductase ( hợp chất tổng hợp cholesterol). Chúng làm gia tăng cholesterol tốt HDL (bảo vệ và chống lại cơn đau tim) và giảm thiểu các cholesterol xấu LDL (tạo các mảng bám trên mạch máu, gây đau tim và đột quỵ). <

Một số thí nghiệm đối với tinh chất được chiết xuất từ lá cây atisô cho thấy, atisô có

BỮA TỐI (Fri-Sun) Người lớn: $26.80/pp Người già: $26.80/pp 8-11 tuổi: $19.80/pp 4-7 tuổi: $16.80/pp Dưới 3 tuổi: FREE

ĐẶC BIỆT ĐỒ BIỂN CUỐI TUẦN! Thêm thức ăn và đồ biển tươi mỗi ngày! Lẩu: Chỉ trả thêm $4/lẩu

Giảm cholesterol

THIỆN TRUNG SỬA CHỮA • Bán các loại bàn ghế inox cho nhà và nhà hàng • Bán các loại lò khè & phụ tùng lò cho nhà hàng • Chúng tôi nhận đến sửa nồi cơm điện, bếp lò nhà hàng bất cứ mọi nơi trong Melbourne.

70224-653/HTO/10

BỮA TỐI (Mon-Thur) Người lớn: $19.80/pp Người già: $17.80/pp 8-11 tuổi: $16.80/pp 4-7 tuổi: $13.80/pp Dưới 3 tuổi: FREE

Atisô giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Chúng là thuốc lợi tiểu tự nhiên, hỗ trợ chức năng tiêu hóa, cải thiện chức năng của túi mật và mang lại nhiều lợi ích thiết thực đối với gan.

Ngăn ngừa và trị ung thư

60132-628/RE/10

BỮA TRƯA Người lớn: $14.90/pp Người già: $11.90/pp 8-11 tuổi: $11.90/pp 4-7 tuổi: $8.90/pp Dưới 3 tuổi: FREE

Cải thiện khả năng tiêu hóa

ĐẶC BIỆT

10%

cho tất cả bớt điện! m cơ i các nồ

1563 High Street, Glen Iris VIC 3146

Tel: 9886 0688

Có rất nhiều chỗ đậu xe. Mel Ref: 59 K8

Tel:

9546 2417

Mọi chi tiết xin liên lạc anh Trung:

5 Buckingham Ave, Springvale 3171 0432 480 549

CAG WAREHOUSE SALE THỰC PHẨM Á CHÂU BÁN SỈ VÀ LẺ

Special!!!

$1/chai

CAG WAREHOUSE SALE 20 Tower Court, Noble Park VIC 3174 GIÁ RẤT RẺ VÀ ĐẶC BIỆT! Bán đủ loại thực thẩm Á Châu

Tel:

8683 5708

70112-643/HTO/10

• Bún vịt nấu chao • Bún bò Huế • Bún riêu • Bún măng vịt • Bánh canh cua • Mì vịt tiềm


MAGAZINE 168 • Friday, January 28, 2011 27

Online eNews: www.viet-times.com.au

Tin vui cho quý đồng hương tại Fitzroy và Richmond

Tưng bừng khai trương Tiệm phở và Nhà Hàng

Phở 54

VIETNAMESE RESTAURANT

Nằm trên con đường Brunswick với những tiệm thời trang, tiệm cà phê nổi tiếng, Nhà hàng Mandalay Bay (Phở 54) chuyên về những món ăn mang đầy hương vị quê hương Việt Nam:

Ưu điểm của bữa cơm ngày Tết

G

ần đây khi nhắc đến ẩm thực ngày tết, nhiều món ăn thường bị đổ lỗi gây ra các vấn đề cho sức khỏe do chứa quá nhiều chất dinh dưỡng, chất béo... Tuy nhiên các món ăn ngày tết có những ưu điểm chúng ta cần học hỏi và ứng dụng vào bữa ăn thường ngày.

Tính đa dạng: Một nguyên tắc dinh dưỡng tốt phổ biến, đó là trong mỗi bữa ăn nên đa dạng thực phẩm để lấy chất dinh dưỡng từ nhiều nguồn thực phẩm khác nhau. Để đa dạng thực phẩm, cần ít nhất 20 loại thực phẩm khác nhau trong chế độ ăn của một ngày. Lấy ví dụ, trong món phở có bánh phở, thịt bò, rau thơm, giá... kể sơ sơ vậy đã có bốn loại thực phẩm. Các món ăn ngày tết đáp ứng được tiêu chí này. Thật vậy, hầu hết nhà nào ngày tết cũng có không dưới một chục món ăn, gồm cả thịt cá, rau củ quả và tráng miệng. Nhiều chất xơ: Chất xơ có rất nhiều trong các món truyền thống như củ kiệu, dưa giá... Ngoài ra, chất xơ còn có nhiều trong các loại

• Các loại phở bò, phở gà truyền thống • Đủ các loại hủ tiếu và cơm gia đình • Nhiều loại nước giải khát, cà phê kiểu Việt • Nhà hàng sạch sẽ và sang trọng

Phục vụ nhanh chóng, chuyên nghiệp!

ủ tiếu Phở và H t với giá Đặc biệ 9 chỉ từ $7.9

trái cây như dưa hấu, quýt, bưởi. Nhiều gia đình cũng chuộng món cuốn bánh tráng. Đây là cách ăn có lợi cho sức khỏe vì giảm lượng tinh bột, tăng chất xơ - rất tốt cho người ăn kiêng. Tương tự, ngày xưa mỗi dịp xuân về chúng ta mới được thưởng thức dưa hấu. Ngày nay dưa hấu đã trở thành loại trái cây có quanh năm. Nếu các món có nhiều chất xơ chỉ ăn vào ngày tết mà xuất hiện quanh năm thì còn gì bằng, tại sao nhất thiết chỉ nấu lúc xuân về? Giàu vi chất dinh dưỡng: ngày tết nhà nào cũng cố gắng có nhiều món ngon và bổ dưỡng... Do đó, bữa ăn ngày tết càng là dịp bồi dưỡng cho người ốm mới khỏi, trẻ em suy dinh dưỡng, phụ nữ mang thai, người cao tuổi gầy ốm... Các món ăn ngày tết không gây ra hay làm nặng thêm bệnh của ai đó, mà chính cách ăn uống của mỗi người mới là nguyên nhân gây ra bệnh. Chúc quý độc giả ăn tết vừa vui, vừa ngon và vừa khỏe!

Khi đến với nhà hàng Mandalay Bay, quý vị còn tìm thấy các món ăn đặc biệt khác trên menu của chúng tôi như:

GIÁ ĐẶC BIỆT TRONG THỜI GIAN KHAI TRƯƠNG!

• Sườn heo rang muối tiêu • Bò lúc lắc với tiêu đen • Cá ngộ chiên dòn muối tiêu • Và đủ loại gà, đồ biển xào trứ danh

Bạn cư ngụ hay đang đi làm gần nhà hàng?

70183-648/RE/10

Hình minh họa

Các loại phở truyền thống của Việt Nam

Chúng tôi có các phần ăn trưa đặc biệt: • Phở bò gà đặc biệt giá từ $8.99 • Đủ các loại cơm, hủ tiếu hay mì xào • Cà phê phin Việt Nam, Latté, Cappuccino

Đặt chỗ ngay hôm nay!

VIETNAMESE RESTAURANT

Đặc biệt cho khách hàng Viet Times

Đặc biệt cho khách hàng Viet Times

Giảm giá 20%

Giảm giá 20%

183 Brunswick Street, Fitzroy VIC 3065 (Nằm ngay đối diện với các Housing Fitzroy)

Xin mang theo voucher này để được giảm giá! Xin mang theo voucher này để được giảm giá! 183 Brunswick Street, Fitzroy VIC 3065 183 Brunswick Street, Fitzroy VIC 3065 Tel: (03) 9486 0880 Tel: (03) 9486 0880

Tel:

9486 0880

Là người hay đi pub, còn nơi nào vui hơn là đi tới Glengala Hotel? NEW BET LIVE THEATHRETTE HERE NOW!

Tới đây, bạn có thể cá độ bất cứ trận nào được truyền trên truyền hình

• Được sử dụng Function Room MIỄN PHÍ (Có điều kiện áp dụng)

• Những giải túc cầu nổi tiếng English Premiership, Giải vô địch Tây Ban Nha, Vô địch Ý đại lợi và Giải A League Soccer.

• Các trận vô địch Asian Cup • Ngoài ra, bạn còn có thể cá cược các trận Cricket, Bóng rổ và Bóng Bầu dục của Mỹ.

Truyền hình trực tiếp các giải đấu thể thao lớn!

• Câu lạc bộ Punters mỗi Thứ Bảy. Có nhiều giải thưởng bằng tiền mặt và hiện vật!

• Những bữa ăn với giá chỉ $10, bất cứ giờ nào ngày nào, cho cả buổi trưa và buổi tối.

• TAB mở cửa 7 ngày từ 10am tới khuya • EBT mở cửa phòng kéo máy tới 3 giờ sáng

Glengala Hotel, nơi vui thú cho bạn bè!

Đặc biệt!!! Cùng bạn bè ghé thăm ngay!

MUA 1 TẶNG 1

GLENGALA HOTEL 214 Glengala Road, Sunshine 3020 MỞ CỬA 7 NGÀY: 9AM–5AM

Web: www.glengalahotel.com.au

Tel: 9361 1007

Khi bạn mua một jug beer giá $10, thì bạn sẽ được tặng ngay một jug beer khác hoàn toàn miễn phí! * Chỉ áp dụng cho VB BEER và cho khách hàng của Viet Times khi đưa ra voucher này. Một voucher mỗi ngày. Hết hạn 30/1/2011.

70341-657/RE/11

• Mỗi jug beer VB với giá chỉ $10, bất cứ giờ nào cho tới 30/1/2011


Vietnamese Community Weekly Newspaper

These businesses can be found online at: www.viet-times.com.au/directory

Điện thoại:

9792 3675

quá dễ dàng!

Fax:

TRADE & SERVICES 28

Hãy thanh toán bằng Credit Card! Khi đặt quảng cáo, bạn có thể thanh toán bằng:

An toàn, uy tín, bảo mật và thông dụng.

28

Internet:

PO Box 2689 Dandenong North VIC 3175

www.viet-times.com.au

Rất nhanh chóng, dễ dàng và hiện đại nhất.

AUSTRALIAN VIETNAMESE WOMEN’S ASSOCIATION AVA MIGRANT TRAINING & EMPLOYMENT CENTRE +Ӝ,3+Ө1Ӳ9,ӊ7Ò& 30-32 Lennox St, North Richmond - VIC 3121 (03) 9428 9078 - Fax: (03) 9428 9079 Email: info@avwa.org.au Website: http://www.avwa.org.au

Australian Vietnamese Women’s Association

   

Quý chủ nhân muốn tìm người làm việc cho thương vụ hay hãng xưởng của mình, xin quý vị liên lạc với nhân viên Nhân Dụng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm người có đầy đủ khả năng, kinh nghiệm phù hợp với công việc quý vị đang cần. Chương trình phục vụ của chúng tôi hoàn toàn MIỄN PHÍ. Muốn biết thêm chi tiết về các công việc bên dưới đây, xin quý vị liên lạc với: Cô: Anh Thư / Anh: Quang Minh Điện thoại: 9428 9078 30-32 Lennox St, North Richmond Email: employment@avwa.org.au

Việt căn bản, biết sử dụng máy vi tính và có xe để đi làm. Việc làm bán thời 3 ngày một tuần, làm việc vùng Footscray, lương trả theo ngạch định nhân viên xã hội.

thể bắt đầu làm việc ngay, lương ngày/tuần). Có thể bắt đầu ngay, trả theo kinh nghiệm. lương trả theo kinh nghiệm. • Văn phòng Nha Sĩ vùng Richmond đang cần tuyển gấp một cô Phụ Tá cho nha sĩ (Dental Assistant). Ứng viên cần phải nói, hiểu được tiếng Anh, Việt nếu biết tiếng Hoa càng tốt. Có kỹ năng giỏi trong giao tiếp và phục vụ khách hàng. Việc làm bán thời 2 ngày/tuần, có thể tăng giờ thêm trong tương lai, lương trả theo quy định trong ngành y-tế hoặc theo kinh nghiệm.

• Hãng sản xuất máy cắt cỏ vùng Summerton cần tuyển gấp 5 thợ lắp ráp máy cắt cỏ (Lawn mowing Assemblers). Người xin việc cần có kinh nghiệm làm việc qua trong hãng xưởng. Việc làm toàn thời, theo ca, sáng: 8h sáng Anh: Hoàng Hải/ Anh: Lý Hùng Điện thoại: 9396 1922 đến 4h chiều, lương trả $20.80/ Lầu 1, 144 Nicholson St, Footscray giờ, chiều từ 4h chiều đến 12h Website : www.avwa.org.au đêm, mức lương $23.70/giờ. Có • Công ty chuyên chở vật liệu • Hội Phụ Nữ Việt Úc đang cần thể bắt đầu ngay. xây dựng vùng Sunshine đang tuyển gấp 1 nhân viên Trợ Giúp • Công ty may mặc vùng cần tuyển 2 tài xế lái xe tải Thanh Thiếu Niên (Vietnamese Brunswick đang cần tuyển gấp (Truck Drivers). Người xin việc Youth Support Worker). Ứng 2 thợ may (Sewing Machinists). cần có bằng lái HC (Heavy viên cần phải có kinh nghiệm Người xin việc cần phải có kinh Combination Driver Licence), có làm việc trong các ngành xã hội, nghiệm may, lắp ráp quần áo, sức khỏe tốt, biết rành đường xá phục vụ cộng đồng hoặc làm váy, biết overlock và tiếng Anh Melbourne và các vùng lân cận việc với thanh thiếu niên. Nói cơ bản để giao tiếp với chủ và biết sửa xe là một lợi thế. và viết giỏi tiếng Anh và tiếng nhân. Công việc toàn thời, có Việc làm ổn định, toàn thời (5-6

ELECTRICIAN NHÀ XƯỞNG CỬA HÀNG NHÀ Ở

ELECTRICAL DATA SECURITY REC 19117 Khảo giá miễn phí

EXPERIENCED

Lắp đặt - tìm lỗi hư * Electrical Emergencies và sửa chữa * Đèn và điện * Điện 3 pha

* Đèn LV Downlight an toàn * Nâng cấp các Switch Boards * Thiết bị cảm ứng * Chống sét * Garage * Hồ bơi và Spa * Hệ thống nước nóng * Lò điện * Cầu dao điện an toàn * Chuông báo khói

ĐIỆN LẠNH TNT Lic No. : 51148

Chuyên lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống lạnh cho tư gia, văn phòng, shop, nhà hàng, hãng xưởng...

BẢO ĐẢM - UY TÍN - TRÁCH NHIỆM Liên lạc Thành

TK

0411 190 650

THỢ ĐIỆN

8307 2210

0409 341 069 Fax: 9711 1734 Web: www.tkelectrical.com.au Email: tkelectrical@optusnet.com.au

REC 18759

• Switch an toàn • Hệ thống báo cháy • Switch board • Rewire • Intercom • Ăng-ten

• Underground main • Nâng cấp main capacity • Làm điện nhà mới • Hệ thống báo động • Extension

Split System Air Conditioning • Chuyên gắn máy Split System và máy trên tường • Nhận làm việc tất cả mọi vùng. Giá rẻ không ngờ! Bảo đảm 100% Licensed: Liên lạc Cường

0430 190 518

nguyen t e c h n ic a l s olut ion s

INDUSTRIAL - COMMERCIAL - DOMESTIC ABN 171 935 699 69 REC 14909

Tony Kiranci

Chuyên về điện gia đình, thương vụ & nhà xưởng

0404 037 522

• Chuyên nhận sửa chữa điện nhà, hãng, shop • Rewirring nhà cũ Liên lạc Sơn • Gắn đồng hồ điện và safety Switch • Gắn ăng-ten, hệ thống báo động 0413 248 055 Mọi công việc đều có cấp giấy Safety Certificate!

ELECTRICAL

Chuyên dịch vụ về điện cho gia đình, thương vụ và nhà xưởng

Agrade: A3161J R.E.C: 13230

• Tiệm cắt tóc vùng Richmond đang cần tuyển gấp 1 thợ cắt tóc (Hairdresser) và 1 nhân viên mát-xa. Người xin việc cần có kinh nghiệm cắt tóc nam nữ (hoặc có kỹ năng căn bản sẽ được đào tạo thêm) và có bằng cấp về mát-xa. Tiếng Anh giao tiếp căn bản và kỹ năng phục vụ khách hàng tốt. Việc làm toàn thời hoặc bán thời, lương trả theo kinh nghiệm.

Mọi chi tiết xin liên lạc Nhâm Vo (Chris) Mob. Email: northwestet@optusnet.com.au

*** 40 NĂM KINH NGHIỆM ***

60077-617/HTO/10

• Máy điều hòa không khí (split system) • Phòng lạnh (cool room) • Phòng đông lạnh (freezer room) • Tủ lạnh, tủ kem, tủ trữ thực phẩm, ...

QUALIFIED

70113-633/HTO/10

758 809

60090-619/HTO/10

Xin liên lạc: 0425

LICENSED

60412-629/HTO/10

Chuyên điện dân dụng và thương mại

RELIABLE

• Xưởng sản xuất đồ nội thất vùng Preston cần tuyển gấp 1 thợ sơn, 1 thợ cưa và 1 thợ lắp ráp (Furniture Painter, Sawyer and Assembler). Người xin việc cần có kinh nghiệm làm việc, không cần Anh ngữ, có sức khỏe tốt và xe để đi làm. Công việc toàn thời, có thể bắt đầu ngay, lương trả theo kinh nghiệm.

70196-648/HTO/10

ALARM - ĂNGTEN – THỢ ĐIỆN

60393-618/HTO/10

Muốn nhanh chóng?

Xin ghi rõ tên, họ, địa chỉ và số điện thoại

classifieds@viet-times.com.au

Gửi quảng cáo qua bưu điện:

9791 7863

SERVICE

34

Cần Người ...................................................... 34 Dạy Guitar – Trống ........................................ 34 Dạy Kèm ........................................................ 34 Dọn Dẹp Nhà Cửa ......................................... 34 Đăng Ký Thương Vụ ..................................... 34 Hình Album ................................................... 34 Linh Tinh ....................................................... 34 Lời Nguyện..................................................... 34 Nhà Bán ......................................................... 34 Phim Người Lớn............................................. 34 Sức Khoẻ –làm Đẹp ....................................... 34 Sang Thương Vụ ............................................ 34 Thịt Gà Tươi Sống ......................................... 35 Thuê Shop, Khách Sạn .................................. 35 Thuê Nhà, Thuê Phòng ................................. 35 Truyền Hình Satellite..................................... 35 Water Tanks For Sale ..................................... 35 Video, Dvd, Băng Nhạc ................................. 35

Từ 9.00am – 5:00pm

Suite 7, 4 St James Avenue

EMPLOYMENT

Alarm - Ăngten – Thợ Điện .......................... 28 Cây Cảnh, Bonsai, Làm Vườn ....................... 28 Chỉ May, Len Đan .......................................... 29 Chụp Hình Đám Cưới ................................... 29 Cửa Cuốn, Roller Shutter .............................. 29 Cửa Sổ – Cửa Chính ...................................... 29 Dọn Nhà – Chuyển Nhà................................ 29 Đổ Nền, Ủi Móng Nhà .................................. 29 Đưa Đón Phi Trường ..................................... 29 Dạy Nhạc ....................................................... 29 Dạy Lái Xe ...................................................... 29 Đám Cưới – Dịch Vụ ..................................... 29 Giặt Thảm ...................................................... 30 Giàn Móc Đồ, Kệ ........................................... 30 Handyman...................................................... 30 Hàng Rào – Cổng Sắt .................................... 30 Hồ –thợ Hồ, Thợ Mộc, Sơn .......................... 31 Khoá – Thợ Khoá .......................................... 31 Kế Toán – Tài Chánh .................................... 31 Kiếng, Gạch Men ........................................... 31 Lót Gạch ........................................................ 31 Mái Hiên – Verandah..................................... 31 Mái Nhà – Roofing ........................................ 31 Màn Cửa – Curtains, Blinds .......................... 31 Massage – Bấm Huyệt .................................... 31 Nhà Bếp – Design & Install ........................... 31 Nhà Bếp, Tủ Âm, Phòng Tắm....................... 32 Ống Nước - Thông Ống Nghẹt ..................... 32 Phong Thuỷ – Bói Toán ................................. 32 Rangehood –máy Hút Hơi ............................. 32 Sàn Gỗ, Trải Lót Sàn Gỗ................................ 32 Sơn – Trang Trí Nhà Cửa............................... 32 Sửa Áo Quần ................................................. 32 Thiết Kế Xây Dựng Nhà Cửa ........................ 32 Tiệm Bông, Tiệm Hoa.................................... 32 Vẽ Biển Quảng Cáo ....................................... 33 Xe Kéo Hậu Trailers ...................................... 33 Xi Măng – Đổ Nền Nhà................................. 33 **** Dịch Vụ Người Lớn * ........................... 33

RAO VẶT

Email:

70323-654/HTO/10

trên Viet Times

Gặp tại Springvale:

Liên lạc: Đạt Nguyễn 0403 360 636 AdvDip Elec Engineering • Electrical License: D12596 Chuyên lắp đặt: • Hệ thống Ăngten cho digital TV • Lắp mới hay tháo gỡ các loại • Plasma and LCD TV máy lạnh cho nhà và shop • CCTV camera & alarm system • Kiểm tra an toàn các thiết bị • Door bell intercom và dụng cụ điện và điện tử. • Cài đặt và sửa chữa mạng Đặc biệt!!! máy tính Muốn có giá rẻ, xin liên lạc ngay hôm nay! 60293-644/HTO/10

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

www.viet-times.com.au

CÂY CẢNH, BONSAI, LÀM VƯỜN CẮT CÂY SPRINGVALE, NOBLE PARK • Nhận cắt tất cả các loại cây lớn nhỏ. • Chúng tôi có máy lớn xay tại chỗ. • Làm việc 7 ngày, nhanh chóng và gọn.

Lắp hệ thống báo động cho nhà một tầng

Giá đặc biệt cho quý đồng hương Việt Nam!

Giá $1300 Hàng của Úc.

Liên lạc: QUANG 9547 4557 - 0421 826 000

60137A-640/HTO/10

Đặt quảng cáo rao vặt

VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

Liên lạc

Tel:

9793 3530

179 Lonsdale St, Dandenong 3175

CHỤP HÌNH ĐÁM CƯỚI ẢNH LỢI PHOTOGRAPHICS NHẬN CHỤP hình cưới, hình chân dung, lưu niệm đủ loại – Có nhiều package cho đám cưới để lựa chọn. Xin liên lạc: 0411 467 893 hay (03) 9689 7411

60353-604/TH/9

Tony Wedding Photo Nhận chụp hình: • Đám cưới (từ $650) • Đám hỏi, sinh nhật, lễ hội • Ghép hình, sửa hình...

Xin gọi:

VINA WINDOWS & DOORS Giá cả phải chăng! Liên lạc: Anh Mỹ 0421 616 723

• Cửa bảo vệ • Cửa lùa • Lưới ruồi • Song sắt cửa sổ

CỬA CUỐN, ROLLER SHUTTER 70318-651/RE/10

Nhận làm khắp mọi vùng MIỄN PHÍ ĐO VÀ KHẢO GIÁ Bảo hành 10 năm! Vui lòng liên lạc:

Khảo giá miễn phí

Tel: 9317 9899 Fax: 9317 9813 Mob: 0412 816 886

DỌN NHÀ – CHUYỂN NHÀ

5 tuần quảng cáo*

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

Xin liên lạc Hồng 0402 457 767 Hùng 0434 006 434

70162-642/HTO/10 70044-642/HTO/10

FIRST PASS DRIVING SCHOOL Hướng dẫn FREE 32 câu luật và 28 câu computer

AUTO và MANUAL

• Nhận dạy bao, dạy giờ cho mọi trình độ, tất cả các dùng miền Tây • Có nhiều plan cho bạn chọn (5 tiết, 10 tiết or 20 tiết) + 2 lần thi ĐẶC BIỆT: Giảm giá cho học sinh, người thất nghiệp. HỌC SINH LẦN ĐẦU ĐẬU TRÊN 85% Xin vui lòng liên lạc LINH NGUYỄN 0432

459 456

ĐÁM CƯỚI – DỊCH VỤ

Giáo dục âm nhạc tốt nhất dành cho con của bạn!

REMOVALS DỌN NHÀ VÀ VẬN CHUYỂN

PIANO * VIOLIN * ORGAN KEYBOARD * FLUTE * CLARINET SAXOPHONE * DRUMS * GUITAR BASS * SINGING MUSIC THEORY

• Chuyên nhận dọn nhà • Nhận mọi dịch vụ chuyên chở lớn nhỏ • TRONG VÀ XUYÊN TIỂU BANG 70176-632/HTO/10

Tặng thêm

Tận tâm - vui vẻ Học phí đặc biệt!

Liên lạc: Mob 0423 375 899 • Tel 8707 4968

Liên lạc: Minh 0422 082 016 hay 9795 0707

MINH LONG

Vui lòng liên lạc Minh Long Huynh Mob: 0423 633 566 Tel: 9332 6338

Nam: Huấn luyện viên với bằng cấp IV DIA, chuyên dạy số tự động và giúp đỡ 32 câu luật và 28 câu luật lấy bằng P, dạy bao, dạy giờ, dạy theo luật GLS.

Dạy vùng Dandenong, Springvale, Burwood và các vùng lân cận.

Cách dạy đặc biệt, học ngay hiểu liền. Kết quả nhanh chóng. Chơi giỏi trong vòng 12 tuần lễ. FIRST LESSON FREE.

www.northernshutters.com.au

$250/năm

0401 155 171

KARAOKE LƯU NIỆM

Vật liệu hảo hạng - Tay nghề tuyệt vời Chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng!

9402 5782

Giá quảng cáo ô này:

Mob: 0403 349 455

DẠY NHẠC

Hãy gọi Claudio:

Các loại cửa cuốn nhôm cao cấp, điện tử, điều khiển tay hay tự động.

Đặng Tuyển

Springvale - Melbourne - Airport Bus Chuyên thiết kế, lắp đặt và sửa chữa các loại cửa:

CỬA CUỐN WINDOW SHUTTERS

L P

Công ty Công Chánh đầu tiên của người Việt tại Victoria, với những kỹ sư và thợ chuyên nghiệp đã làm nhiều năm với council đảm trách.

• Đưa đón quý đồng hương từ Springvale và các vùng phụ cận đến phi trường Melbourne • Làm việc 7 ngày trong tuần • GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG

*có điều kiện áp dụng

THU HIỀN Trường Dạy Lái Xe

ĐƯA ĐÓN PHI TRƯỜNG

SECURIT Y DOORS

• Dạy các vùng lân cận: Carlton, Sunshine, Hoppers Crossing, Werribee, Broadmeadows, Bundoora Vic Roads.

Xin liên lạc: Thuận

Tel: 9314 4702

Telephone: 9713 0268

0421 116 052 - (03) 9711 5296 (Sau 6pm)

Ph.

• Làm đường lộ, carpark và cầu cống • Đào, đổ nền nhà, garage, hãng xưởng • Làm drivewway với nhiều màu và kiểu khác nhau (100m2 trở lên) • Định giá và góp ý miễn phí

Miễn phí đo và khảo giá!

Chuyên thay đổi tất cả các loại cửa cho Nhà & Shop • Thay kiếng splashback cho nhà bếp • Nhiều kinh nghiệm, tận tình

• Hướng dẫn thi 32 CÂU LUẬT và bài thi trên máy tính “HAZARD PERCEPTION” miễn phí

8 Mitford Pd, West Footscray

Xem thêm chi tiết tại website: www.doorstar.com.au

70186-647/HTO/10

Màu sắc đa dạng • Giá cả phải chăng

• Dạy bao: 25 giờ/3 lần thi = $1,350

Công ty Công Chánh

1A Meriton Place, Clayton South VIC 3169

Knit ‘n’ Purl CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CHỈ MAY, LEN VÀ DỤNG CỤ ĐAN SỢI

0430 067 836

Nam và Nữ huấn luyện viên • $25 cho giờ học đầu tiên + Miễn phí giờ học trước khi thi + Phí thi lại *

TDL CONTRACTORS P/L

Chuyên cung cấp các loại cửa gỗ chất lượng cao! (bán trực tiếp đến khách hàng)

NHẬN DẠY XE TỰ ĐỘNG VÀ SỐ TAY

nhiều năm kinh nghiệm (Cert 3 & 4)

Tel: 9449 5274 Mob: 0412 288 476 CỬA SỔ – CỬA CHÍNH

DRIVING SCHOOL

70107-632/HTO/10

CHỈ MAY, LEN ĐAN

Vương 0403 295 912

Để được đo đạc và khảo giá miễn phí! Xin gọi ngay Eric

THUẬN

60177-626/HTO/10

11 Mahoneys Road Reservoir VIC 3073 (Melway ref: P8 H11) Tel: 9469 5026 • Fax: 9460 3059 • Mob: 0411 551 699 Email: orient_bonsai@hotmail.com • Website: www.orientbonsai.com.au

Mọi chi tiết xin liên lạc

8511 4979 - 0417 667 858

9791 3011

9887 9883

Dandenong

Glen Waverley

Vui lòng xem quảng cáo tại trang 8 (Magazine 168) và voucher khuyến mãi tại trang Vouchers

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

• Thâu Karaoke giọng ca của mình vào CD lưu niệm với bạn bè • Sang các loại băng tape, video, camera film gia đình vào DVD • Bán và cho thuê dàn máy Karaoke • Thâu luyện giọng thi Idol Australia • Gởi CD đến các trung tâm băng nhạc • Nhận quay phim & chụp hình party/đám cưới & đám tang Liên lạc: David 0423 495 813

70226-654/HTO/10

Mở cửa 6 ngày/tuần, THỨ BA ĐÓNG CỬA Thứ Tư - Thứ Hai 10:00AM - 5:00PM

60191-629/HTO/10

• Chuyên bán sỉ và lẻ • Các loại cây cảnh, bình chậu và dụng cụ chơi cây cảnh • Nhận trang trí và gói quà • Đất trồng và đá sỏi • Bộ sưu tập các loại cây cảnh bonsai

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề làm cửa cuốn.

THẾ CHƯƠNG

- 0466 434 755

NHẬN NẤU TIỆC CƯỚI VÀ CHO THUÊ BÀN GHẾ • Đám cưới, đám hỏi, thôi nôi, sinh nhật, đầy tháng tại nhà hoặc Hall. • Tất cả các vùng Melbourne. • Phục vụ từ A-->Z

70334-657/HTO/11

Giảm giá 10% các mặt hàng Giảm giá 10% -30% các chậu cây cảnh

70136-637/HTO/10

• Nhận trả bằng thẻ tín dụng

Có bảo hiểm và license để phá Lo giấy tờ từ A đến Z Bảo đảm sẽ hài lòng • Excavator 5T, 13T • Bobcat • Roller • Forklift • Tip Truck 12.5T LOANEM-575/RE/8

• Chất liệu tốt nhất với tay nghề cao

70053-643/HTO/10

Hội chợ cây cảnh lớn nhất tại Melbourne!

• Chuyên làm cửa cuốn, cửa an toàn, lưới sắt, lưới ruồi • Cố vấn, phục vụ tận tâm, trung thực và thân thiện

0466 438 864

• Dạy bao, dạy giờ, dạy mọi trình độ • Nhiệt tình, vui vẻ, tận tâm • Ưu tiên học sinh, thất nghiệp • Vùng Clayton South, Springvale và lân cận

50232A-559/RE/6

ORIENT BONSAI NURSERY

ROLLER SHUTTERS

60218-650/TH/9

391 Victoria Street, Abbotsford

60383-614/HTO/10

Xin gọi trước, hẹn giờ xem hoa

Trường dạy lái xe

Chuyên phá nhà cũ với giá đồng hương

EXCLUSIVE

Giá cả phải chăng

• Nhận dạy các vùng miền Tây • HLV có bằng Intructor cấp IV (4) • Nhiều năm kinh nghiệm • Dạy giờ hoặc day bao Muốn đạt kết quả tốt hãy gọi cô Thảo

70330-657/HTO/11

• Trong nhà và ngoài vườn • Mùa đông và mùa hè • Nhiều màu sắc ...

0431 168 816

ĐỔ NỀN, ỦI MÓNG NHÀ

Jordan: 9336 0005 • 0413 708 238

Cung cấp sỉ & lẻ các loại Hoa Lan

0431 536 421

PREMIUM DRIVING SCHOOL

20313-608

Nature’s Hidden Treasure

Mob:

Xin liên lạc Trúc

Chuyên nghiệp về các loại cửa cuốn, giá hợp lý: • Chống nóng, lạnh • Bảo vệ tài sản • Chống ồn, ngăn gió • Điều chỉnh ánh sáng 18 Quinn Drive, Keilor Park VIC 3042

Trường dạy lái xe

60496-625/HTO/10

0418 105 871

60169-622/HTO/10

L/l Tài:

• Nhận chuyên chở cho shop/cửa hàng • Nhận dọn nhà vào cuối tuần

“Bảo vệ tài sản của bạn”

Tự động hay tự điều khiển

DẠY LÁI XE

DỌN NHÀ

60247-645/HTO/10

60455-617/HTO/10

•Tỉa cây, đốn cây, lấy gốc •Dọn vườn, dọn rác •Làm Landscape - Retaining wall -Trồng cây kiểng

70059-644/HTO/10

50112-544/RE/8

TÀI TRỊNH LÀM VƯỜN

9792 3675

Liên lạc Chị Huệ:

0422 069 248 29


Chuyên nhận làm các công việc handyman:

Liên lạc Hùng 0412 948 395 - Chọi 0413 115 725

296 Bridge Rd, Richmond 3121

Tel: 9429 1495

LỘC HANDYMAN

Mobile: 0400 649 588

• Nhận sơn sửa nhà cũ và mới • Tất cả các công viện lớn nhỏ về handyman • Nhận lắp đặt lớp cách nhiệt cho nhà cũ và mới • Nhận lắp đặt ăng-ten digital TV

Xin liên lạc anh

Ngân Nguyễn

topreinz-508/TH/6

GIẶT THẢM

VINA GIẶT THẢM Chuyên giặt thảm nhà, nhà hàng, xe hơi, salon... Nhân dịp kỷ niệm 20 NĂM ngày thành lập

20%

70015-636/HTO/10

Jacqueline Celestin Corentin

30

60064A-643/HTO/10

60468-623

TÂN TRANG VÀ BẢO TRÌ NHÀ CỬA Nhận sơn sửa nhà và shop, nới thêm phòng, lót gạch, máng xối, carport, lót sàn... GIÚP XIN GIẤY PHÉP

Bảo đảm chất lượng • Giá cả phải chăng

- Chuyên tráng nền ximăng theo kiểu slate hay patterned - Làm driveway, crossover, garage - Chuyên nới phòng, mở rộng nhà, shop - Sơn nhà, lót gạch men - Thay máng xối, sơn mái nhà - Sửa nhà tắm, toilet - Sửa chữa hệ thống nước nóng lạnh

Mọi chi tiết xin vui lòng gọi : Vinh 0466 880 518 Hiền 0431 383 845 Tòng 0423 085 195

HÀNG RÀO – CỔNG SẮT

SAN’S

LIÊN LẠC BẢY: 9312 7248 - 0417 345 593

An Giặt Thảm

Vùng Springvale và các vùng phụ cận. Liên lạc: 0401 720 678 - 0422 332 158

M. 0421 759 632 H. 9078 9803

GIÀN MÓC ĐỒ, KỆ

QUỐC - RACKING P/L • Nhận cất nhiều kiểu dàn móc máng đồ cho hãng may, hãng ủi, cất gác và dàn móc trên gác • Bàn cắt chân sắt tháo ráp • Xe trải vải thường hoặc có gắn dao cắt • Mobile rack • Nhiều kiểu trolley đựng hàng cho hãng may, hãng ủi, hãng giặt đồ laundry.

garage xe, điều khiển từ xa, cổng điện. MIỄN PHÍ KHẢO GIÁ!

Hải 0433 357 555 • 9798 6161

Peter: 0410 446 161 - 5968 2985

HOME & MAINTANENCE SERVICES

ST ALBANS FENCING

• Nhận làm vườn, trồng cây cảnh, lót gạch, decking, retaining wall và hệ thống nước trong nhà • Gắn hệ thống nước tưới cây, trồng cây và cỏ. • Tân trang phòng tắm, sơn nhà trong và ngoài, và mọi dịch vụ về nhà cửa… • Việc làm kỹ lưỡng và tận tâm

60117-609-658

9544 7180 • 0432 871 744

ABN 21 087 901 460

P.J. GARAGE DOORS P/L Chuyên cung cấp và lắp đặt: các loại cửa

Chúng tôi chuyên làm hàng rào colorbond và hàng rào gỗ Khảo giá miễn phí • Nhận làm các vùng Xin gọi: 9367 8126

Hoàng: 0413 597 379

70137-638/HTO/10

STAR FENCING & GATES TD HANDYMAN FIVE Chuyên cung cấp và lắp đặt: các loại hàng rào,

Sơn sửa nhà cũ, nới phòng, đóng plaster, lót gạch, thay cửa, cửa sổ nhôm, ổ khóa, làm phòng tắm...

Việc làm giá rẻ, kỹ lưỡng, tận tân! 60193-639/HTO/10

60334-601/TH/9

Gọi ngay An hôm nay

• Chuyên sơn sửa nhà, shop • Lót gạch, gắn floatingboard • Hàng rào colorbond • Nâng cấp và làm mới phòng tắm, toilet, nhà bếp. Nới rộng phòng

60166-622/HTO/10

Đặc biệt: Giặt 2 lần, nhà 3 phòng: $50!

60499-624/HTO/10

bóng sàn gỗ, tân trang phòng tắm, toilet, cửa...

613-664

• Chuyên giặt thảm cho nhà, hãng xưởng, cơ sở thương mại, sofa, xe cộ... • Dùng máy lớn và tối tân nhất được mounted trong xe truck. Dùng hóa chất tốt, an toàn cho sức khỏe, nước nóng 900 giết hết bọ rệp nên thảm rất sạch.

Mọi chi tiết xin liên lạc: Tel/Fax: 9363 8418 Quốc Mob: 0418 582 017 Hãng: 20C Second Ave, Sunshine Nhà: 28 Dresden Way, Sunshine West

Nhận: sơn nhà, làm plaster, lót gạch, đánh

70021-636/HTO/10

KỸ LƯỠNG VÀ UY TÍN

* HÀNG RÀO * CỔNG SẮT * CỔNG ĐẨY

QUÂN HANDYMAN 70130-636/HTO/10

• Mọi việc làm do chủ nhân chuyên nghiệp đảm trách

60617-622/HTO/10

Liên lạc LIÊM: 9312 7903 - 0413 320 766

Xin gọi Anthony (Tùng)

• Bảo đảm rất sạch và mau khô

Phiên dịch viên cấp 3 NAATI nhận dịch mọi giấy tờ Việt-Anh, điền đơn - Lệ phí nhẹ

Website: www.crack-a-jack.com.au

• Sửa nhà shop, nới phòng, đóng vách, lót gạch, làm nhà tắm, thay bình nước nóng • Thông ống cống bị nghẹt • Xin giấy phép đổ Driveway, tráng nền xi măng

Tel: 8707 2259 • Mob: 0422 836 936

• Sử dụng máy tối tân & lớn nhất hiện nay để giặt thảm

PHIÊN DỊCH

P.O. Box 4020, Keilor Downs VIC 3038 Ph: 9310 8771 Mob: 0412 070 573

LT BUILDING PTY LTD

L/l Tân: 0415 824 778 – 9310 7597

• Nhận sửa chữa thảm đùn, cháy rách, thảm bị ngập nước...

9546 0756 - 0417 542 840

• Cho các dịp lễ hội • Múa lân • Đám cưới • Mừng năm mới • Khai trương kinh doanh

0413 690 948 - 0416 546 936

CONCRETERS’ GROUP

0418 372 155 - 0451 412 799

Công việc kỹ lưỡng

Làm việc tận tâm, vui vẻ

TNT Builders and

• BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ CẢ so với các nơi khác

102 View Rd Springvale, VIC 3171

Chuyên cung cấp các loại pháo bông trong nhà và ngoài trời:

Chân thành cảm ơn quý khách đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua! • Guarantee money back • Tốt nghiệp trường TAFE • Bảo đảm quý vị hài lòng Xin vui lòng liên lạc Dũng:

• Chuyên trải thảm, cung cấp mọi loại, từ việc nhỏ đến lớn

Đám cưới và tất cả các lễ lạt Giá rẻ phải chăng Nhận đi tất cả các vùng

PHÁO BÔNG AUSTRALIA

Chuyên: sửa nhà, shop, nới phòng, tân trang phòng tắm, toilet, tráng nền xi măng.

(Có điều kiện áp dụng)

NHÀ - NHÀ HÀNG - VĂN PHÒNG

Chứng Hôn Nhân

(Có thể đưa qua phòng mạch bác sĩ Thông tại Footscray)

• Nhận đổ xi măng, làm hàng rào • Làm phòng tắm, toilet, lót gạch • Nhận sơn nhà, ngăn phòng...

609-660

CÔNG TY TRẢI THẢM & GIẶT THẢM

Celestin Corentin Civil Celebrant

SƠN SỬA NHÀ

TỪ NAY ĐẾN CHRISTMAS

GIẢM 23 Janelaine Court, Springvale South, Melway 88G1

0466 323 948 PRO CONTRACTOR ABN: 26931108177 60480-632/HTO/10

Tel: 9689 3855

(Vào lối đường Dennis, đối diện RACV cũ & Bilo)

Uy tín - Đẹp - Chắc chắn

Liên lạc Lộc:

0419 368 214

SƠN SỬA NHÀ-SHOP

• Nới phòng, làm móng nhà, máng xối, sơn sửa nhà, phòng tắm, bếp... Làm carport, decking, cổng và hàng rào các loại. Vùng Springvale và lân cận. • Có ABN, xin giấy phép Liên lạc Định: 8502 8232 - 0412 605 501

70060-644/HTO/10

CHỨNG HÔN NHÂN - PHIÊN DỊCH Lầu 1, 66-68 Nicholson St, Footscray

Bảo đảm chất lượng, giá phải chăng. Minh Mẫn: 0432 942 389 - Mây: 0403 297 026

60489-622/HTO/10

Ngày 15-16/01/2011

• Tráng nền xi măng • Nới rộng phòng • Phòng tắm, toilet

60401C-642/HTO/10

• Carport • Nhà bếp • Plumbing

• Tại Bridal Exhibitions được tổ chức tại Royal Exhibition Building – Carlton Gardens:

• Ký hôn thú theo ủy nhiệm của Bộ Tư Pháp Liên Bang - Nhà, văn phòng - 7 ngày/tuần • Phiên dịch các loại giấy tờ (NAATI 3)

Total Renovation

60495-623/HTO/10

• Tại Showroom: Có trưng bày trên 90 kiểu bánh cưới

0413 93 22 77

Cân sàn nhà và Handyman

Cân sàn nhà, thay cột cây hoặc xi măng. Nhà bị lún, cửa đóng không được. Thay nhà bếp mới, phòng tắm, nới phòng, sơn, lót gạch, máng xối, mái hiên, hàng rào (cây hoặc colorbond), xi măng và mọi việc linh tinh.

• Trên Internet: www.puritycakes.com.au

Liên lạc: Justin

Hòa 0434 466 700 • 8307 2392

L/l: Châu 0432 124 074 - 03 8787 8685

Quý vị có thể xem kiểu bánh:

Chủ nhân người Việt kính mời!

Xin liên lạc ông Bùi Huy Điện 5/30 Fehon Street, Yarraville - Tel: 9314 4442

• Thay máng xối • Lót gạch trong, ngoài nhà • Làm garden • Phòng tắm, toilet

60422-629/HTO/10

• Bánh được đem đến tận nhà bạn

HANDY MAN

Trên 10 năm kinh nghiệm, chuyên: • Tráng nền xi măng • Làm carport • Làm hàng rào colorbon

60195-630/HTO/10

BUSINESS HOURS: Mon (closed) • Sun: 10am-3pm • Tue-Sat: 9am-6pm

70317-658/HTO/11

50162-627/HTO/10

• Bánh Pháp (kem), bánh Úc (Icing)

HANDYMAN HOA

• Chuyên đóng và đánh bóng sàn gỗ • Tất cả công việc • Đóng trên tất cả mọi loại nền • Nhận đóng plaster, ngăn phòng, lót đều được bảo đảm gạch cho nhà cũ và mới • Giá cả bình dân! • Sửa phòng tắm, toilet

60429-630/HTO/10

• Nhận làm bánh cưới, bánh sinh nhật

Trading as PURITY CAKE DESIGN Nhận làm bánh cưới, bánh sinh nhật và bánh cho những ngày đặc biệt Loại bánh Pháp (bánh kem) hay bánh Úc và Anh (Chocolate mud cake, fruit cakes, icing flowers) Cup cakes, Photo cakes, Croquembouches

9792 3675 HANDYMAN

Tiệm Bánh Bích Thuần 50239-650/RE/10

60339-600/TH/9

Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

L/l Tiến: 9364 3214 - 0432 455 669

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

cửa gỗ, cổng sắt , cổng điện, điều khiển từ xa... Miễn phí khảo giá - Thân thiện - Chất lượng!

Tel: 9796 9908 • 0409 996 936

Để biết thêm chi tiết xin xem website: www.fivestarfencing.com.au

VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds Thương mại - Gia dụng - Tự động

ACOUNTANT KẾ TOÁN VÀ KHAI THUẾ

QUYÊN – LOCK SMITH

chià khoá khi quý vị muốn thoát ra khỏi nhà, trong trường hợp nguy hiểm như cháy nhà hoặc cấp cứu...

Trước khi dự định lắp ổ khoá, hãy gọi chúng tôi để được hướng dẫn miễn phí về các loại khoá an toàn nhất. MLA (Master Lock Smith Australian Certified)

70328-656/HTO/11

để tìm các món lời từ rao vặt và được đăng quảng cáo miễn phí!

Quyên: 9346 9399 • 95473853 • 0403 133 960

KIẾNG, GẠCH MEN

Thăm website:

www.viet-times.com.au để tìm các món lời từ rao vặt và được đăng quảng cáo miễn phí!

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

60482-621/HTO/10

Trương: 9546 1269 – 0402 597 856

60076-616

- Chúng tôi chuyên về buôn bán các loại kiếng nhà tắm. Bán thẳng từ Warehouse ra Public nên bạn tiết kiệm nhiều.

Điện thoại:

Xin gọi anh Cường

- Chúng tôi có thể giới thiệu các thợ kinh nghiệm để giúp bạn lắp ráp, làm mới các loại phòng tắm và bạn cũng có thể tiết kiệm ít nhất 10%. BẢO HÀNH 10 NĂM

Liên lạc tiếng Anh 9512 3363

Xin liên lạc Jason:

rkcm@bigpond.net.au

0469 029 004

70335-656/HTO/11

NHÀ BẾP – DESIGN & INSTALL

MÀN CỬA – CURTAINS, BLINDS

Tel: 9796 9441

0457 595 144

Massage Thư Giãn

0423 674 935 0432 026 201 Nhà: 8502 7870

Liên lạc: Ross

1/14 Rich St, Noble Park VIC 3174 Tel: 9546 2715 • Mob: 0411 275 353

Sau những giờ làm việc mệt mỏi!!! Nếu bạn có cảm giác nhức mỏi, đau lưng đến với Phong Massage bạn sẽ có cảm giác thư giãn.

làm hàng rào color bond

KIẾNG NHÀ TẮM

Peter Lai Nguyễn (Chuyên viên trị liệu tốt nghiệp tại Úc)

PHONG MASSAGE

• Sơn trong nhà, ngoài nhà • Nới phòng, bọc garage Giá rẻ, làm việc tận tâm, hiệu quả cao.

Huyệt Massage

640-690

Muốn có một đời sống khoẻ mạnh, vui vẻ, thoải mái? Điểm

• Chuyên sơn ngói, thay máng xối,

575*hong1

- Chất lượng! Làm tại Úc nhưng bảo đảm bạn tiết kiệm ít nhất 30%

Tel: 9311 0198 Tel: 9077 7620 Tel: 9004 1477

Quý khách cần sức khoẻ để làm việc?

MOBILE LOCKSMITH

Thợ khóa lưu động khắp vùng 24/7 Nhận sửa, mở, lắp ráp và cung cấp đủ loại khóa cho nhà, shop và xe Sẽ đến nơi khảo giá miễn phí

Massage chuyên nghiệp với các cô gái Việt Nam. Giá cả hợp lý. Sunshine: 5 City Place Nth Mel: 305 Queensberry St Ascot Vale: 219 Ascot Vale Rd

Tel: 9363 8734 • Mob: 0422 632 218

CƯỜNG-SƠN NGÓI

www.viet-times.com.au

Thợ khóa BWT

27 Salmond Street, Deer Park VIC 3023

Tel: 9548 3195 Mob: 0431 635 044 - 0402 949 766

Thăm website:

LSQ-467/RE/6

Đặc biệt: - Rất khó mở cho kẻ gian - Nhưng nhanh và dễ dàng không cần

Full Body Massage

• Sơm mái ngói • Thay máng xối • Công việc làm bảo đảm • Bảo hành 10 năm

Ph: 9548 4466 - Mob: 0425 806 006

* Chuyên đảm trách về các loại khoá - Cửa nhà văn phòng, hãng xưởng - Lắp ráp, sửa chữa và mở các loại khoá Hãy quan tâm tài sản và an ninh cho gia đình quý vị

MASSAGE – BẤM HUYỆT

Giá đặc biệt Khảo giá miễn phí

Lâm Hữu Lộc 29 Windsor Avenue, Springvale VIC 3171

Xin liên lạc anh Bình ngay hôm nay!

www.viet-times.com.au

QUÝ KHÁCH ĐAU LƯNG, ĐAU ĐẦU, NHỨC MỎI?

Văn phòng Kế Toán & Bảo Hiểm

• Khai các loại thuế, ABN, GST, BAS • Bảo hiểm: Nhà, đồ đạc, thương nghiệp, du lịch...

KHOÁ – THỢ KHOÁ

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

70332-656/HTO/11

60460-618/HTO/10

0401 678 599

Email: in_styleblinds@yahoo.com

70226A-654/HTO/10

Mob:

Xin Liên Lạc Dũng (Steve)

0406 373 557 hoặc 03 8361 7642

MÁI NHÀ – ROOFING

38 Balmoral Avenue, Springvale VIC 3171 Tel 03 8502 8639 (Tax) Tel 03 9512 3699 (Super) Mon – Fri 9am - 6 pm Sat - Sun 10am – 5 pm Fax 03 8502 8619 (Tax & Super) www.newworldtaxation.com.au • www.newworldsuper.com.au

Liên lạc Dũng: 76 Mitchells Lane Sunbury VIC 3429

Tất cả việc làm được bảo đảm & nhanh lẹ

Chuyên nghiệp về Hàng rào và Hiên nhà

60214-582/TH/9

ABN 60 953 626 384

• Nới phòng (bao xin giấy phép) • Sơn nhà, shop • Thay nhà bếp, phòng tắm • Làm plaster • Gắn hệ thống Security Camera, báo động Alarm

Xin liên hệ 0433 916 235

Chúng tôi chuyên về: • Lập công ty & family trusts • Giúp khai thuế thu nhập • Lập kế hoạch hướng dẫn khai thuế doanh nghiệp • Lập & khai thuế quỹ hưu trí • Thanh tra quỹ hưu trí

THỢ MỘC - SƠN

Đo & Khảo giá miễn phí Phục vụ 7 ngày cho mọi vùng trong Melbourne

ABN 43 633 077 976

New World Taxation Pty Ltd New World Super Pty Ltd

HỒ –THỢ HỒ, THỢ MỘC, SƠN

gọi tới từ báo Viet Times!

• Khảo giá miễn phí cho người Việt • Chuyên làm các loại hàng rào, các kiểu cửa, cộng tự động • Lắp ráp cửa an toàn, verandah (mái hiên) và các loại carport • Giá cả phải chăng, có bảo hành!

0411 507 076

• Màn Phủ Đứng (Vertcial) • Màn Gỗ (Timber) • Màn Hòa Lan (Holland/Roller) • Màn Vải Xếp (Roman) • Màn Sáo Ngang (Micro/Slimline)

Hãy nói với thân chủ quảng cáo rằng bạn

V R D ACCOUNTING SERVICES HB Metal Accountant & Business Advisor

Mob.

Chuyên làm:

0421 898 866

MÁI HIÊN – VERANDAH

60155-615/RE/10

60399-624/HTO/10

8 Libbet Ave, Clayton South VIC 3169 Tel/Fax: 9548 2854

383 Corrigan Rd, Keysborough VIC 3173

• Dịch vụ làm sổ sách kế toán • Hướng dẫn và tư vấn kế toán

9077 1353

Muốn được giảm giá?

Tel: (03)9711 5529 Mob: 0431 689 051

31645-463/RE/6

Mob: 0401 905 932 www.remotecontrolaccess.com.au

Liên lạc Lee/Thiện:

26 Central Ave, Sunshine VIC 3020 Tel.

IN-STYLE Blinds

Khảo giá miễn phí

Chuyên về Booking Services: Hướng dẫn làm sổ sách kế toán, MXOB software.

Thiết kế & làm hàng rào nhôm và sắt với nhiều kiểu đẹp Chuyên ráp hệ thống cửa tự động Liên lạc Hậu:

Nhận lót tất cả các loại gạch cho nhà cũ, mới, shop Chất lượng – Uy tín – Rẻ

Đảm nhận tất cả các dịch vụ

Aluminium & Steel Fence Maker and Designer Automatic Remote Control Gates

Làm việc 7 ngày í Khảo giá miễn ph

LÓT GẠCH

Reg. Tax Agent

9367 3165 (AH)

Trên 20 năm kinh nghiệm

Chúng tôi nhận làm đủ các loại: • Verticals (màn đứng) • Màn cuốn (Roller) • Màn La Mã các loại • Plantation Shutters • PVC cafe (rèm che) • Awinings 60470-620

HOÀ BÌNH KITCHEN CABINETS Hãng chúng tôi chuyên thiết kế và đóng các loại nhà bếp và bar rượu theo ý thích của quý vị. • Uy tín và chất lượng • 7 năm bảo hành • Giá rẻ tại hãng Khảo giá miễn phí

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

www.viet-times.com.au

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

Tel:

60461-622/HTO/10

0422 875 956

REMOTE CONTROL ACCESS

LÓT GẠCH

Văn Phòng Kế Toán

60104-591/TH/9

Liên lạc Đức:

Miễn phí đo & khảo giá

60481-621/HTO/10

60397-616/HTO/10

KẾ TOÁN – TÀI CHÁNH

ABN 20 675 105 069

• Màn gỗ • Màn Hòa Lan • Màn Venetian • Màn ngang • Màn đứng • Màn vải xếp • Lưới ruồi • Cửa an toàn • Lều vải bố

60402/HTO/10

DỊCH VỤ LƯU ĐỘNG 24 GIỜ! Liên lạc: David 0408 094 102 - 3 Quarry Rd Tottenham 3012

• Việc làm cẩn thận và bảo đảm • Khảo giá miễn phí • Giá đặc biệt cho pensioner

70225-654/HTO/10

• Chuyên mở khóa - làm chìa khóa mới • Sửa chữa, lắp ráp và cung cấp các loại khóa

60088-644/HTO/10

Chuyên làm hàng rào colorbond và gỗ

WESTPOINT LOCKSMITHS 60179-627/HTO/10

ĐỨC FENCING

9792 3675

9546 6352 - Thái Hòa 0434 596 416

FACTORY: 2/2 Regal Drive, Springvale (Mel 79K8)

31


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

Email: newkeyman_kitchen@yahoo.com.au

Website: www.keyman.net.au

9547 5205

Nhà lý số MINH AN

Đầy đủ dịch vụ Công việc bảo đảm

0403 122 944

60354-602/TH/9

Gọi để được khảo giá miễn phí

SUNSHINE KITCHEN

0402 383 705

Chuyên về các loại cửa: • Cửa gỗ đặc, chất lượng Nhiều năm kinh nghiệm! • Cửa bọc nhựa vinyl Việc làm bảo đảm! • Cửa tráng nhựa

60100-622/HTO/10

9410 4090 - Mob: 0432 092 660

321 178

Giá cả phải chăng!

ABN: 77 881 289 885

• Thợ nhiều năm kinh nghiệm • Sẽ hướng dẫn quý vị mua máy hút với giá đặc biệt, tiết kiệm nhiều tiền.

70127-635/HTO/10

• Sản xuất tại hãng các loại cửa gỗ(timber door) cho tủ bếp và laminate benchtop (giá sỉ) ĐẶC BIỆT: Cung cấp các oven, cooktop, rangehood và dụng cụ cho tủ bếp!

119 McIntyre Rd, Sunshine

9364 9636

• Chuyên đóng và đánh bóng sàn gỗ • Tất cả công việc • Đóng trên tất cả mọi loại nền • Nhận đóng plaster, ngăn phòng, lót đều được bảo đảm gạch cho nhà cũ và mới • Giá cả bình dân! • Sửa phòng tắm, toilet

• Bán đầy đủ các loại hoa tươi: Hoa cưới, phúng điếu, sinh nhật, tân gia. • Đặc biệt bán đủ các loại cây kiểng. • Riêng Chủ Nhật, nếu cần bông gấp, delivery trong vòng 1 tiếng đồng hồ.

• Nhận giao bông về Việt Nam

Xin liên lạc 0403 380 980 - 9317 8322 (AH) Shop 96 Footscray Market (đối diện Phở chú Thể)

Tel: 9689 8434

Phiến & Ngọt Kính mời

0433 300 501

SỬA ÁO QUẦN * Nhận sửa tất cả các loại quần áo, kể cả đồ da, đồ cưới nam và nữ. * Quần áo sau khi sửa sẽ vừa vặn với thân hình của quý khách, đem lại sự thoải mái và hài lòng. * Công việc do thợ có trên 30 năm kinh nghiệm may mặc đảm trách. 612-663

Xin liên lạc Hoa 9540 8518 - 0421 138 518

Homes Thắng Flooring BenGee • Nhận xây nhà mới, townhouse, multi-unit DBU-20471

• Nhận vẽ và thiết kế kiểu nhà theo ý khách hàng Đảm bảo 6 năm cho nhà mới! Mọi chi tiết xin liên lạc Guner Mob: 0403 598 822 - Tel: 5222 3553 Email: bengeehomes@yahoo.com

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

JO JO FLORIST 62 Alfrieda St, St Albans

•Bán đầy đủ các loại hoa tươi, hoa cưới (nhiều kiểu để chọn lựa)

THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHÀ CỬA

Hòa 0434 466 700 • 8307 2392

Chuyên lót sàn gỗ. Đặc biệt lót laminate • Hoàn tất (full): $35/m2 (8mm); $45/m2 (12mm) • Hoặc công (labour): $15/m2

TIỆM HOA KIM QUẾ

Tel: 9310 9983

60401A-626/HTO/10

0401 446 714

Tiệm Hoa Footscray Market

• Sơn nội thất và ngoại thất • Sơn mới và sơn lại nhà cửa • Sơn dân dụng và thương mại

Miễn phí đo và khảo giá Liên lạc ngay Tâm:

SÀN GỖ, TRẢI LÓT SÀN GỖ

Liên lạc

BẢO HÀNH 7 NĂM! 1 Primary Place, Maribyrnong VIC 3032

Perfect Tailor Clothing Ateration

60468-620

Kiên 0413 515 418

• Chuyên đóng và thiết kế bằng 3D và các kiểu nhà bếp hiện đại hoặc theo ý thích của khách hàng

Chúng tôi chuyên về:

• Chuyên gắn máy hút hơi cho nhà bếp và nhà hàng (Gắn ống hơi thoát thẳng qua nóc nhà – Bảo đảm không còn lại mùi dầu mỡ sau khi nấu)

0421 590 889

• Nhà mới - Units - Townhouses • Tư vấn cho chủ xây dựng • Giá cả phải chăng - Chất lượng tuyệt vời

TIỆM BÔNG, TIỆM HOA

Làm việc kỹ lưỡng, tận tâm, uy tín, bảo đảm, chất lượng.

Painting for you

RANGEHOOD – MÁY HÚT HƠI

Chuyên xây dựng nhà cửa dân dụng

0402 042 816

HUY-THỢ SƠN Liên lạc Huy:

MAT’S MODERN HOMES

DB-U 28422 ABN 44312270169 Master Builder 131760 Mật An Nguyễn

Chuyên nhận sơn trong và ngoài nhà mới, cũ và shops...

TIMBER FLOOR SANDING & POLISHING

Kitchens 4 All

32

Thầy Phong Thủy Gia Cát: 0412

Liên lạc Anh Minh 0412 650 902

Liên hệ Châu: 90 Elizabeth St, Richmond VIC 3121

Tel:

Chuyên cố vấn coi phong thủy cho: Nhà ở, nhà hàng, văn phòng, công ty, doanh nghiệp, ... Nhiều năm kinh nghiệm chuyên nghiệp, chỉ dẫn cách thay đổi phong thủy thành một môi trường may mắn và thuận lợi cho người ở. Xin liên lạc: Danny Chan (tiếng Việt và tiếng Hoa)

60457-618/HTO/10

• Chuyên sửa chữa, tân trang nhà shop • Đóng mới các loại nhà bếp và Cabinet

Miễn phí đo & khảo giá!

MINH THỢ SƠN Chuyên nhận mọi công việc về sơn nhà mới, cũ, trong, ngoài nhà, shop, hãng xưởng... Việc làm kỹ lưỡng - Tận tâm - Uy tín - Chuyên nghiệp, Bảo đảm chất lượng cao! GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG - KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ Liên lạc Minh: 0431 421 442 - 9798 1753

RANGEHOOD –MÁY HÚT HƠI

KT CHIEF ARCHITEC Tel:

PHONG THỦY GIA CƯ

Chuyên cố vấn phong thủy cho cơ sở doanh nghiệp, shop, công ty, nhà hàng, nhà, các công trình xây cất, building, apartment... Đặc biệt nhận xây nhà theo thiết kế phong thủy (lo từ A-Z) để có được một căn nhà “Cát Tường“. Coi đất (tốt, xấu) trước khi xây dựng. Nhiều năm kinh nghiệm.

Building Engineer Register Building Practitioner Hội viên Hội Kỹ Sư Úc

hongtrungthai@yahoo.com.au Website: www.vnttimber.com.au

SƠN – TRANG TRÍ NHÀ CỬA

Địa lý Bát Trạch • Huyền không Phi Tinh • Phong thủy tâm linh

4/235 Sunshine Rd, Tottenham 3020 Tel: 9314 1811 • Fax: 9314 1677

0402 932 077 Tel: 9312 3329

15 Mckirdy Street,Springvale VIC 3171

PHONG THỦY “GIA CÁT“

các kiểu nhà bếp mới theo ý khách hàng.

*

Tel: 8502 7725 – 0422 246 098

Mob: 0400 060 390

Chúng tôi nhận đóng và thiết kế

Hiển:

60478-637/HTO/10

Chỉ xem từ thứ Năm đến Chủ Nhật

70151-650/HTO/10

Liên lạc: Ossie

Xin liên lạc NAM NGUYEN Mob: 0421 084 504 Tel: (03) 9332 2717

Liên lạc John Trung:

Xem Gia đạo, tình duyên Bói bài, quẻ dịch, phong thủy

Chúng tôi chuyên về: • Tân trang, sửa chữa nhà tắm, nhà bếp từ A đến Z • Lót gạch, đóng plaster, rendering, doors lock-up và sửa chữa • Cửa sổ nhôm, cửa kéo (cung cấp và sửa chữa) • Pergolas, verandahs, decking và nhiều việc khác nữa

• Xây nhà mới - Units - Townhouses • Thiết kế và xin giấy phép • Bảo đảm đúng tiêu chuẩn Úc • Tận tâm - Uy tín • Bảo đảm 6 năm

ĐẶC BIỆT 2 $28/m Gỗ Fully Lay Laminate

Design & Build

Hãy chọn đúng Builder

Gọi cho chúng tôi để được

Chúng tôi bảo đảm hàng chất lượng với giá rẻ nhất!

PTY

DB-U 15357

• CHUYÊN BÁN SỈ VÀ LẺ CÁC LOẠI GỖ VÁN SÀN NHÀ • Các loại gỗ đặc của Úc với chất lượng cao và bảo đảm theo tiêu chuẩn janka rating từng loại gỗ • Gỗ đặc Prefinished (đã đánh bóng), Engineered Floating Floors, Laminate Floors với giá thật rẻ và nhiều loại màu sắc khác nhau • NHẬN LẮP RÁP SÀN GỖ VÀ BẢO HÀNH KHI ĐẾN CÔNG TY • Hãy liên lạc với anh John Trung với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành gỗ để được GIÁ ĐẶC BIỆT.

KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ!

PHONG THUỶ – BÓI TOÁN

Creative Solution LTD

60483-646/HTO/10

VNTTIMBER TRADING

0402 88 66 99

NHÀ BẾP, TỦ ÂM, PHÒNG TẮM

NAM CONSTRUCTIONS

ABN 12 470 342 449

Chuyên vẽ nhà mới/cũ, shop/ hãng xưởng Liên lạc Nhanh:

Nói tiếng Việt và tiếng Tàu

60421-650/HTO/10

70145-639/RE/10

Ted Wu 0423363688

Jukey 9366 9173 • 0422 830 299

433/MFR433/TH/5

22 Terra Cotta Dr, Blackburn 3130 Tel: (03) 98941868 • Fax: (03) 98941867

Tel: (03) 8361 9541 Mob: 0411 456 735

Việc làm bảo đảm Giá cả phải chăng

60023-574/RE/9

and SHOPFITTING

• Thợ chuyên nghiệp có đăng ký đàng hoàng • Có giá tốt nhất cho mọi công việc lớn nhỏ • Chỉ cần 2 tuần để hoàn thành công việc

Liên lạc: Nam

• Thợ chuyên nghiệp có licence 52080 • Sửa chữa và thay hệ thống nước nóng lạnh • Chuyên về lắp ráp và sửa các loại Gas • Sưởi âm/tường, lò nước nóng, nấu ăn • Thay máng xối, gắn bồn nước mưa • Khai thông hệ thống cống rãnh bị nghẹt • Làm phòng tắm • Sửa chữa vòi nước rò rỉ • Lắp đặt toilet • Lắp đặt máy lạnh

60463-620/HTO/10

NEW KEYMAN KITCHEN

Cho tất cả các loại sàn gỗ

60188-652/HTO/11

Công ty uy tín chuyên làm nhà bếp và nhận trang trí shop

HỒ PLUMBING & GAS

60452-639/HTO/10

70023-637/HTO/10

Mọi chi tiết xin liên lạc ĐỐNG 0434 599 955

0431 088 428

M.J RENOVATION • CHUYÊN XÂY: Carport; Pergola; Sunroom; Verandah; Gazebo and Decking. • RENOVATION: Tân trang nhà cửa, Plasterboard, design phòng tắm, Toilet, Wardrobe tủ âm design theo khách. • LO GIẤY PHÉP: Building construction certification permits.

60137B-641/HTO/10

Xin vui lòng liên lạc Phong:

PHỤC VỤ: Khảo giá miễn phí, vui vẽ, uy tín, hoàn thành công việc đúng thời hạn!

70114-634/HTO/10

• Gắn và lắp ráp các loại lò gas

60488-622/HTO/10

VẬT LIỆU GỒM CÓ: Vinal wrap, sơn hấp, cửa gỗ, laminate

Thợ sửa ống nước + Gas • Thợ ống nước có licence gắn và sửa các hệ thống nước gas • Sửa chữa và thay mới hệ thống nước nóng và lạnh bị sét • GẮN NƯỚC TỦ LẠNH, GẮN THÙNG NƯỚC MƯA • Gắn sưởi âm, sưởi tường, bình nước nóng, gắn máy lạnh

60464-619/HTO/10

CHUYÊN ĐÓNG VÀ THIẾT KẾ 3 CHIỀU (3D DESIGN) CÁC KIỂU NHÀ BẾP MỚI, SHOP FITTING, VANITY, TỦ ÂM THEO Ý KHÁCH Thợ chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm

Chúng tôi chuyên: • Lắp đặt • Đánh bóng • Tẩy vết dơ • Chà nhám • Phục hồi, sửa chữa • Re-coating

fmflorist/TH/6

ỐNG NƯỚC - THÔNG ỐNG NGHẸT

Tel: 9312 2291 - Fax: 9312 2293

Có nhiều kiểu mẫu mới tại Show Room

60496-620

60407-626/HTO/10

K.E. KITCHEN PTY/LTD 18 Annesley St, Braybrook VIC 3019

9792 3675

• Các loại hoa cho tân gia, văn phòng, nhà hàng, phúng điếu, nhà thờ… • GIAO TỚI NHÀ VÀ BỆNH VIỆN

Đặc biệt: Bán cây kiểng lạ, cây ăn trái

MỞ CỬA 7 NGÀY Xin liên lạc:

Chấn 0403 260 582 Trường 0425 899 655

VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds VẼ BIỂN QUẢNG CÁO

Nền móng và xi măng

NSB-645/RE/5

Đổ xi măng từ $300

45-47 Tope Street, South Melbourne 3205

KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ

• Tự thiết kế và lắp ráp theo sở thích

Phục vụ tất cả các vùng có người Việt

www.bbctrailers.com.au

RENDERING • Bảo hành 10 năm Gọi SAM:

60381-613

22 năm kinh nghiệm trát vữa hồ xây dựng dạng Acrylic, Sand Cement và hoa văn

NHẬN THẦU HỢP ĐỒNG ĐỔ XI MĂNG

• Khảo giá miễn phí

0412 728 579 • 9366 4601

• Nhiều thiếu nữ trẻ đẹp và quyến rũ sẵn sàng phục vụ chu đáo, tận tình • Đặc biệt các người đẹp tới từ Châu Âu

0419 003 075 – 0414 849 280

60475-621/HTO/10

SR CONCRERE Nhận đổ tất cả các loại xi măng

741 Geelong Road, Brooklyn VIC 3012

CHUYÊN ĐỔ BÊ TÔNG, CỘT TRỤ, XÂY MÓNG NỀN NHÀ • Bảo hiểm đầy đủ • Được Chính phủ tài trợ • Bảo hành 15 năm • Được Chính phủ cấp giấp phép • Làm phẳng 100% bằng máy tính • Sử dụng máy bơm bê tông • Trên 15 năm kinh nghiệm Miễn phí khảo giá và tư vấn

Here

Koroit Creek Rd.

Mở cửa 7 ngày 10am - khuya

Tel: 9543 5901 PCA 492B

Website: www.firstandlastreblocking.com.au

6 Bignell Road Moorabbin East

9553 0192

Hot Gossip Dịch Vụ Đặc Biệt $100 1/2 giờ

• Nhiều thiếu nữ trẻ, đẹp, quyến rũ sẵn sàng phục vụ tận tình! • Aussie and Asian ladies available! Telephone:

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

www.viet-times.com.au

9366 6444

42 Cromer Avenue, Sunshine North Mel: Map. 26 Ref: H5

PCA 7023B

Liên lạc với chúng tôi: Darren

0408 505 626

Trung tâm giải trí cao cấp và tuyệt vời dành cho quý ông

**** DỊCH VỤ NGƯỜI LỚN *

D B • Địa điểm giải trí tại Dandenong qua hơn 20 năm • Nhiều cô gái trẻ đẹp sẵn sàng phục vụ quý khách • Có 6 phòng sang trọng, giường Queen, máy lạnh, Tivi LCD, phim, bàn bida. Chỗ đậu xe an toàn, kín đáo • Mở cửa: Sun-Wed: 10am-3am • Thu-Sat 10am-5am

Ghé thăm website: www.dandybelles.com 15-17 Maxwell Street Dandenong VIC 3175

Thư giãn HOTPUSSY-541

60322-599/RE/9

CONCRETE

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

50168-628/RE/10

7 Park St Sth Melb Ph: 9682 8848

Pca No. 3702be

STATEWIDE

Ian 0418 530 170

• Có nhiều cô gái trẻ đẹp từ các nước châu Á, được thay đổi mỗi 2 tuần.

PCA 7218BE

• Nơi giải trí tuyệt vời cho quý ông vùng phía Nam Melbourne • Có nhiều thiếu nữ trẻ đẹp • Có dịch vụ Escort phục vụ tận nhà MỞ CỬA 7 NGÀY • TỪ TRƯA TỚI KHUYA

Tráng xi măng – Đổ nền

Kinh nghiệm nhất trong việc tráng nền! • Nhận đổ xi măng, tráng nền nhà, shop và hãng xưởng • Làm driveway với nhiều kiểu, nhiều màu khác nhau • Xi măng có sỏi bóng • Slate, Stencil, Plan Concrete và Exposed Aggregate • Việc làm kỹ lưỡng, rẻ, đẹp, chất lượng • Do thợ Tây nhiều năm kinh nghiệm đảm trách Đo và khảo giá miễn phí!!! 3 Anthlin Court, Templestowe 3106

• Trung tâm giải trí dành riêng cho quý ông • Tiện nghi, phục vụ tận tình, chu đáo, thoải mái

Miễn phí khảo giá! 70203-650/HTO/10

GỌI MICHAEL NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT! Tel: 9323 9666 Mob: 0404 999 969

6

PCA100be

10 Fulton St, South Oakleigh, Vic 3167

60164-644/HTO/10

Chúng tôi chuyên làm: • Cọc gỗ hoặc bê tông cho gốc cây • Có giấy phép của Council • Nới rộng nhà và xây thêm lầu • Tất cả việc làm bảo hành 15 năm • Khảo giá và tư vấn miễn phí

Mở cửa 7 ngày 11am đến khuya 50153-641/RE/10

Trung tâm giải trí tuyệt hảo: • Những cô gái xinh đẹp, quyến rũ nhất đến từ các nước Á châu • Trẻ trung từ 18-25 tuổi • Phục vụ chu đáo, dễ thương

PCA 5532be

ALL TYPES CONCRETING • Stencil Concrete • Crossovers • Slate Concrete • Driveway • Coloured Concrete • Garages • Plain Concrete • Exposed Aggregate and much more...

18 Albemarle St, Williamstown North

TEL: 9399 9740

The Rose Relaxation Giá ban ngày giảm 10%

Chuyên đổ tất các loại xi măng và bê tông

REBLOCKING & UNDERPINNING

$105

31712-556/9

9309 0700 • 0411 174 000

Last

Ban ngày

Dưới sự quản lý mới

Albemarle St.

Liên lạc Simon:

First and

• Mới tân trang

1/2 giờ

60453-617/HTO/10

Vui lòng liên lạc D. Care: 9364 9380

•Tất cả nữ nhân viên phục vụ đều được thay mới

Mason St.

Tel: 03 9314 4242 - www.club741.com.au

UNDERPINNING

60466-621/HTO/10

• Nhiều thiếu nữ mới trẻ đẹp đủ quốc tịch

Giảm $10 khi mang theo quảng cáo này!

5 STAR REBLOCKING &

cho tất cả các công việc

PCA6260BE

CÓ DỊCH VỤ ESCORT!

FIVE STAR

Khảo giá miễn phí

Tuyệt vời nhất miền tây

BEST IN TOWN!

Liễu 0432 823 585

XI MĂNG – ĐỔ NỀN NHÀ

D&F CONSTRUCTIONS

Sea Pearls of Melbourne

60384-614/HTO/10

60087-619/HTO/10

Tel: (03) 8802 0700

Tel: 0423 963 707

Tel: 9416 3038

Caroline Springs, Hillside, Deer Park, St Albans, Sunshine, Footscray, Springvale, Dandenong...

379a Maroondah Highway, RINGWOOD

• Với nhiều cô gái trẻ đẹp, tuổi tuổi 18-22 • Mở cửa từ 12 giờ trưa đến khuya

417 Brunswick Street, Fitzroy 3065

60458-647/HTO/10

• Hàng có nhiều chỉ việc lái đi ngay

Beautiful Ladies LADIES ALWAYS WELCOME

Tel: (03) 9696 9199

Không có việc nào là quá nhỏ cả.

FAIR LADIES 417

PCA 7085BE

CONCRETE-XI MĂNG

TRAILERS

Trung tâm giải trí và thư giãn

• Nơi giải trí sang trọng và Giá đăc biệt: cao cấp cho quý ông • Nhiều tiếp viên mới mỗi ngày, xoa bóp toàn thân • Có giá đặc biệt vào ban ngày Xin ghé thăm website www.melbournecolosseum.com.au

AZNTEK CONCRETE

Better Built Cheaper

PCA 5109be

60094-620/HTO/10

Bạn có thể tìm thấy những trailer với giá rẻ hơn tại

60015-647/0

9792 0166

65

$

Thứ Hai - Thứ Bảy 10am - khuya Chủ nhật 11am - khuya

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

Full Services

từ

80

$

Những cô gái trẻ đẹp, quyến rũ và lộng lẫy!

17 Nicole Way, Dandenong South Tel:

9793 2988

70178-646/HTO/10

XE KÉO HẬU TRAILERS

Xin gọi ngay!

Maddox

Liên lạc: 0427 439 456 9793 1080

• Footpath, pavement, drive way • Car park, garage...

PCA 5709b

Chuyên về các loại nền móng xi măng, nền nhà, đổ nền xi măng cho lối đi, giá rẻ, chất lượng.

Dzung Pham Graphic Ar t

Tel. 9364 5746 Mob. 0425 772 221

70024-638/HTO/10

31702-559/RE/8

CALIFORNIA CONCRETE

70334-657/HTO/11

Đảm trách tất cả các dịch vụ chuyên về QUẢNG CÁO VÀ IN ẤN

9792 3675

33


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

Khu đèn đỏ của Melbourne

9792 3675 DỌN DẸP NHÀ CỬA

PCA NO. 5531B 649-675

PHIM NGƯỜI LỚN DVD PHIM NGƯỜI LỚN: HÌNH ảnh rõ ràng, chất lượng. Giao tận nhà các vùng St Albans, Deer Park, Kings Park, Cairnlea, Sunshine, Footscray, Richmond và các vùng phụ cận. Nhận gửi đi xa. Xin liên lạc 0451 655 004 (3pm – 8.30pm, Thứ bảy và Chủ nhật nguyên ngày).

THANH HẰNG CLEANING SERVICES Dịch vụ dọn dẹp nhà và văn phòng với giá rẻ.

-------------------------------------------------- 655-706-------------------------------------------------------------------------------------------

Xin liên lạc 0421 475 489.

• Nhiều nữ tiếp viên trẻ và đẹp • Nữ sinh trẻ tới từ các nước • Phục vụ tận tình, luôn vừa lòng khách

SỨC KHOẺ –LÀM ĐẸP

ĐĂNG KÝ THƯƠNG VỤ 616-667

 Nhiều chỗ đậu xe kín đáo! LADIES WELCOME!

Mới khai trương, có rất nhiều người đẹp!

CẦN NGƯỜI PHÂN PHỐI HÀNG

44A Winterton Road Clayton VIC 3168

part time/full time Tiếng Việt: Như 0422 839 889 – 9773 3014 • Tiếng Anh: Selwyn 0411 438 348 • Tiếng Hoa: Uyên 0432 311 188

• Thư giản từ $40 • “Dịch vụ đặc biệt” từ $57

625-676

CẦN NGƯỜI

Giá rẻ cho mọi dịch vụ làm đẹp!!! Nối lông nheo $70, làm mặt $25, nail full-set $20…

658-671

Xin liên lạc Dương 9574 6288 – 0421 925 157

DRESSMAKERS / DESIGNERS

Mở cửa 7 ngày từ 10am đến khuya

Thứ Năm – Thứ Bảy đến 6am hôm sau

Cửa hàng thời trang có uy tín vùng Brunswick cần

Hot Live by Twin Sex Shows

tuyển một nhóm thiết kế / thợ may thời trang

Thứ Bảy 8pm • Thứ Hai (Trưa – 1pm) Thứ Năm (Trưa - 7pm & 8pm)

đồ dạ hội phụ nữ. Làm việc với đội ngũ nhân viên

DỊCH VỤ THẨM MỸ SPRINGVALE

(bên trong phòng mạch Bác sĩ Hồ Công Dương)

SANG THƯƠNG VỤ

70329-656/HTO/11

Trung tâm giải trí dành riêng cho quý ông Tiện nghi và thoải mái nhất ở vùng Đông Nam Melbourne

60226-584/TH/9

Tel: 9543 8820 • 9543 8837 Southern Comfort International RAO VẶT HÀNG TUẦN

658-671

9588 0743 Melway 88 A8

thời trang mỗi tuần. Cơ hội việc làm quanh năm.

www.clubkeysstudio.com

tuần trong Aldi Supermarket Shopping Centre.

Cần người

Tiệm rộng có bàn bên trong và bên ngoài. Thiết bị

Cần nam nữ chạy bàn nhà hàng vùng Hampton Park, làm việc part-time.

còn mới, tiền thuê thấp. Doanh số $7.500 – 8.000.

Liên lạc chị Thảo 0403 181 355

George (03) 5995 3887 – 0413 706 019

657-666

PCA6646B

654-659

Giá bán $285.000. Xin liên lạc:

657-669

CẦN THỢ BÁNH

Tiệm bánh vùng Beaumaris cần tuyển gấp thợ làm bánh có kinh nghiệm, rành các công đoạn

MAGNA S.LARA ĐỜI 2001, màu đen, mâm đúc, kiếng màu, CD stacker 6 dics, chạy 120.000 km, thuế đường 12/2011. Bán $5.850. Liên lạc 0430 505 966 – 0468 797 225. -------------------------------------------------- 658-661 ------------------------------------------------------------------------------------------

S T U D I O

Tel: 9555 8100

639-690

CẦN THỢ HỚT TÓC

Cần thợ tóc có kinh nghiệm làm việc full time / part time tại vùng Springvale South. Nhận sinh viên làm việc sau giờ học.

HÃNG MAY ĐÓNG cửa cần bán một số dao cắt đứng lighting power cao gồm 8 inch x 2, 10 x 2, 12 x 2, 14 x 2 và dao 8 inch x 18, 10 x 20, 12 x 10, 14 x 20. Tất cả còn tốt, giá rẻ. Liên lạc Fernando 9465 8787 (tiếng Anh), Khan 0414 229 220 (tiếng Việt) -------------------------------------------------- 655-658 ------------------------------------------------------------------------------------------

LỜI NGUYỆN

Liên lạc (03) 8518 2432 – 0431 024 702 PCA3337BE

DẠY GUITAR – TRỐNG NHẬN DẠY GUITAR/DRUM với cách dạy đặc biệt, học ngay hiểu liền. Kết quả nhanh chóng, chơi giỏi trong 12 tuần lễ. Bài học đầu miễn phí. L/l: Minh 9795 0707 hay 0422 082 016

Telephone:

9793 5289

•Nhiều thiếu nữ trẻ đẹp và quyến rũ • Phục vụ vui vẻ, tận tình và chu đáo • Bảo đảm quý khách hài lòng khi ra về

26 Rhur Street, Dandenong VIC 3175

Thăm website:

viet-times.com.au/directory để tìm các dịch vụ mà bạn cần và tiết kiệm từ các vouchers giảm giá!!!

34

-------------------------------------------------- 608-659 ------------------------------------------------------------------------------------------

DẠY KÈM 70218-652/HTO/10

Mở cửa 7 ngày/tuần từ 12pm đến khuya

Located in one busy shopping centre in South East suburbs. Highly profitable, easily manageable. Opportunity not to be missed. Enquiries to 0488 272 870

LINH TINH

slicing & packaging.

Xin liên lạc Kaan 9589 5596.

SANG HÃNG GÀ

Hãng gà chuyên bán sĩ và lẻ nằm ngay trung tâm thương mại sầm uất vùng Đông Nam cần sang gấp. Thương vụ dễ điều hành, lợi nhuận cao. Đừng bỏ lỡ cơ hội này! Xin gọi 0488 272 870.

Poultry Supplier (Wholesale & Retail)

hand moulding, mixing dough,

67 Keys Rd, Moorabbin

SANG TAKE AWAY SHOP

Cần sang gấp tiệm fish & chips. Mở cửa 6 ngày/

Xin liên lạc John 0431 640 444.

70211-652

Tel:

HÌNH ALBUM

hiện tại của chúng tôi, may khoảng 30 món đồ

16 Citrus St, Braeside, VIC 3195 PCA 4015BE

GIẢM CÂN NHANH

Phương pháp làm tan mỡ bụng bằng thực phẩm dinh dưỡng, thơm ngon, giúp tăng sức đề kháng, chống lão hóa. Sản phẩm đặc chế tại Mỹ, hơn 30 năm và được nhập vào 73 quốc gia. Các mỹ phẩm giúp tóc bớt rụng, làn da mịn màng. Khách liên lạc sẽ được tặng hàng mẫu để dùng thử.

DẠY KÈM TOÁN và Hoá học: sinh viên đại học – cựu học sinh Melbourne High School nhận dạy kèm Toán, Vật lý và Hoá học từ lớp 7 – 12. Dạy từng nhóm hoặc đến tận nhà vùng St Albans và phụ cận. Người dạy tận tâm, phương pháp dễ hiểu. Xin gọi Michael Trần 9310 9182 – 0431 040 579. -------------------------------------------------- 656-659 ------------------------------------------------------------------------------------------

658-671

SPRINGVALE & FRANKSTON TUTORING

DẠY KÈM LỚP TỪ LỚP 4 ĐẾN LỚP 10 • Nhóm nhỏ (nhiều nhất 3 học sinh): học sinh được quan tâm, phát triển kỹ năng giao tiếp và tự tin trong môi trường tập thể nhóm. • Bài học trong 2 giờ đồng hồ: toán, ngôn ngữ. Giúp làm bài về nhà homework. • Sử dụng tài liệu và bài tập của trường tuyển. Sử dụng kỹ thuật hiện đại và internet. • Bài tập dựa theo tình huống thật trong trường. Giáo viên tốt nghiệp ngành Commerce / Law và có trên 10 năm kinh nghiệm.

Giá chỉ có: $35/2 hours Liên lạc Thanh 0410 721 069 hay email: compassworkshops@gmail.com

LỜI NGUYỆN

657-661

“Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát…” Nếu ai đọc lời kinh này càng nhiều thì càng ứng nghiệm, cầu gì được nấy.

NHÀ BÁN

CẦN BÁN NHÀ PHỐ Thảo Điền, Quận 2, Sài Gòn, Việt Nam Diện tích 4.2m x 25m, xây cuối năm 2008, gồm 4 lầu Cách trung tâm thành phố 15 phút đi xe, khu vực nhiều người nước ngoài ở với nhiều nhà hàng, cửa hàng, bars, siêu thị và chợ. Gần trường học quốc tế (mẫu giáo, cấp 1, 2, 3). Để xem ảnh ngôi nhà, xin vui xem đường link http://house-images.ning.com

$

Giá 450,000 USD ONO Liên hệ:

Carlos (+84) 908 120 451 Email: c.smollen@hcm.fpt.vn Phương (+84) 908 633 362 Email: phuongsmollen@hotmail.com

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

657-669

SANG SHOP SUNBURY

Hair & Beauty Salon & Fashion Boutique cần sang gấp. Thương vụ hoạt động trên chín năm ở khu thương mại sầm uất vùng Sunbury, lợi nhuận cao. Thương vụ gồm các dịch vụ về tóc, waxing, làm đẹp, massage, spraytan, bán hàng thời trang, nữ trang…. Bao gồm thiết bị, đồ dùng và stock. Hợp đồng thuê dài hạn. Thu nhập $4680 mỗi tuần, lợi nhuận ròng $2000 mỗi tuần. Giá $85.000. Để thêm chi tiết, xin gọi Simon 0408 177 650. 657-669

SANG THƯƠNG VỤ

Café – bistro – take away chuyên bán fish & chips ở Tasmania. Thị trấn du lịch đẹp với trên 6.000 xe đến mỗi ngày. Thương vụ mới được 12 tháng tuổi. Bày trí đẹp, thiết bị hoàn toàn mới. Mở cửa 7 ngày trong mùa hè, 5 ngày trong mùa đông. Doanh thu 12-14K mỗi tuần. Doanh nghiệp có thể tăng gấp đôi nếu điều hành tốt. Lợi nhuận cao, thích hợp cho gia đình. Giá $250.000 plus (approx. $20.000). Giá thuê $50.000/năm plus outgoings.

LIÊN LẠC TONY 0427 521 731

TAFUKU

BUSINESS FOR SALE Melbourne karaoke lounge for sale, located on Spencer Street. Please call 0421 123 188 for more information. VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds SANG TAKEAWAY SHOP

Sang tiệm takeaway vùng Sunshine, bao gồm 2 mobile food van. Thương vụ ổn định. Apartment gồm 4 phòng ngủ trên lầu. $200 000 neg. WI/WO. Xin liên lạc Hazel 0406 397 291.

Cần sang shop hair & nail ngay Frankston Shopping Centre, trên con đường tấp nập nhất, đối diện trạm xe lửa và xe buýt. Lượng khách ổn định. Vì lý do gia đình cần sang gấp giá $20,000. Liên lạc 9512 3270 – 0423 655 722.

NHÀ Ở VÙNG SPRINGVALE NUÔI gà vịt, dư dùng, cần bán vịt xiêm, trứng gà, trứng vịt và trứng ngỗng. Gọi 0431 802 521. ------------------------------------------- 613-664

NHÀ & SHOP VÙNG RESERVOIR

648-660

SANG LẠI NHÀ HÀNG

HAIR/BEAUTY SALON CARRUM DOWNS

Nhà hàng mới tân trang, đẹp, đông khách vùng St Albans. Cần sang lại.

Nhà hai tầng gồm ba phòng, shop phía trước có thể đóng thêm phòng hoặc dùng để kinh doanh, chứa hàng… Gần trạm xe lửa, bus, trường trung tiểu học. Giá $1.500/tháng.

Well established & modern Hair /Beauty (facials, waxing, nails & massage) Salon business for Sale on busy main road, with 8 cutting stations, 2 nail stations, 4 separate beauty rooms and plenty of parking. Good takings with lots of potential. Sale price $55,000 + GST + stock & low rent

Liên hệ 0401 833 992.

Tatts agency

Spectacular & sub News in rapidly growing Suburb South East of Melbourne.

Xin liên lạc 0466 573 343 SHOP CHO THUÊ Shop cho thuê nằm trên đường Johnston Street, Collingwood, ngay sát trung tâm thành phố Melbourne (CBD), rất thuận tiện cho mọi dịch vụ thương mãi. Tiền thuê $400/tuần (gồm thuế GST). Hợp đồng cho thuê dài hạn 3x3 hay 5x5 tuỳ thích. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Quang / Huệ qua số 9382 7311 (bất cứ giờ nào).

SANG SHOP NAIL

Call Trevor

0401 538 186 (03) 9820 0990

Shop vùng Doncaster, gồm 4 bàn nail, 2 ghế spa, 656-671

một phòng waxing, một phòng facial. Shop rộng

Suite 32, 34 Queens Rd, VIC 3004 Giá $29.000. Liên lạc Hana 9848 3211.

SANG SHOP

SANG NHÀ HÀNG Nhà hàng món ăn Hoa – Việt ngay trung tâm

Xin liên lạc Sash 0421 251 129.

thương mại vùng Springvale: địa điểm tốt, nguồn

657-662

Bán thương vụ

TIỆM THỊT GÀ TƯƠI

950

/tháng (gồm GST)

Vui lòng liên lạc Kim: Mob: 0423 036 666 Or: 0433 348 879

THUÊ PHÒNG SPRINGVALE

654-660

THUÊ PHÒNG KEYSBOROUGH

Nhà vùng Keysborough gần Parkmore Shopping Centre và trạm xe bus. Nhà dư ba phòng & bungalow cho thuê, fully furnished, bao bill. Ưu tiên thanh niên độc thân và người lớn tuổi. Liên lạc 0434 037 606 – 0432 777 099. FOOTSCRAY BUNGALOW MỘT phòng, trạm xe buýt. $140/tuần, bao gas điện nước và internet. Tel: 0423 732 640. -------------------------------------------------- 656-659 ------------------------------------------------------------------------------------------

CHO THUÊ PHÒNG vùng Springvale, phòng đẹp, có đầy đủ tiện nghi, giường tủ bàn ghế. Bao điện nước. Giá $100/tuần. Liên lạc Thuy 0447 650 757. -------------------------------------------------- 656-659 ------------------------------------------------------------------------------------------

TRUYỀN HÌNH SATELLITE

Melb JACE LẮP ĐẶT TRUYỀN HÌNH VỆ TINH • Lắp đặt ăng-ten cho tivi giá từ $150 • Lắp đặt truyền hình vệ tinh giá từ $580 Mọi chi tiết xem tại: www.satallite-tv.net.au Hoặc gọi: 0451 382 898 - (03) 8683 8301

THUÊ PHÒNG ST ALBANS

656-663

THUÊ PHÒNG ELSTERNWICK

MELBOURNE POULTRY Shop 9, Queen Victoria Market Tel: 9329 3008

Ba phòng mới, đầy đủ tiện nghi, riêng biệt, trạm xe lửa và tram trước nhà đến city và Monash (Caulfield campus). Ưu tiên cho du học sinh. Giá thuê $115-130/tuần. Bao gas, điện, nước và internet. Liên lạc 0417 017 497.

• Gà trống (nguyên chân & đầu) cho ăn bắp $16/con hoặc $30/2con • Gà mái (nguyên chân & đầu) cho ăn bắp $18/con hoặc $32/2con • Nuôi gà lớn - $8/con • Gà tơ $12/con • Luộc gà: $2.50/con hoặc $10/6con

Mở cửa: Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật

9 Queens Ave Springvale 3171

BUNGALOW HAI PHÒNG vùng Springvale South cho thuê. Mọi thứ riêng biệt. Liên lạc Trinh 0411 630 418.

Cho thuê phòng và nhà trọ mới tân trang. Phòng đẹp, đầy đủ tiện nghi (tivi, giường, tủ lạnh, internet). Vị trí thuận tiện ngay trung tâm thương mại và shop Việt Nam tại St Albans, thuận tiện cho mọi sinh hoạt và đi lại. Đang có phòng đôi, đơn cho thuê ngắn hạn hay dài hạn. Ưu tiên cho du học sinh hay vợ chồng không con. XIN LIÊN LẠC 0401 429 147. Nếu cần chỗ đậu xe an toàn, dài hạn và giá rẻ, xin gọi số điện thoại trên.

THỊT GÀ TƯƠI SỐNG

Hợp đồng thuê dài hạn:

$

656-665

(nói tiếng Anh, Tiều Châu và Quan Thoại).

70308-649-6R/HTO/10

Sử dụng nước miễn phí

-------------------------------------------------- 658-661 ------------------------------------------------------------------------------------------

Liên lạc: Anh Hùng 0422 863 075

gia đình! Xin liên lạc 9548 1983 – 0432 818 152

• Chăm sóc sắc đẹp • Trang điểm cô dâu • Cho thuê đồ cưới

HAI BUNGALOW CHO thuê vùng Glen Waverley, có đầy đủ tiện nghi, bao điện nước gas và internet. Xin gọi 0403 290 393.

Nhà gần trung tâm Springvale dư phòng cần cho nữ, vợ chồng không con, du học sinh thuê. Nhà gần shop, trạm xe lửa. Giá $100/tuần. Bao điện nước gas.

khách và thu nhập ổn định. Cần sang gấp vì lý do

Sale of business

Chúng tôi sẽ dạy lại nghề cho chủ mới (5 tuần)

THUÊ NHÀ, THUÊ PHÒNG

648-659

Tiệm Godfather’s Pizza ở Footscray cần sang gấp. Thương vụ do gia đình điều hành trên 20 năm, thu nhập cao, hợp đồng dài hạn.

656-659

BUNGALOW SPRINGVALE SOUTH L82329-657/HTO/11

-663

CHO THUÊ SHOP MASSAGE

Tiệm massage đã có sẵn 4 phòng + 4 giường massage, 5 bộ ghế massage chân. Tiệm nằm trên đường Barkly, ngay trung tâm Footscray, đã có giấp phép của council. Tiền thuê $1,200/tháng. Liên lạc Lê Tuấn 9689 3133 – 9689 4455 – 0413 111 810

rãi, hợp đồng còn dài hạn, không cạnh tranh.

Business Brokers

-------------------------------------------------- 658-661 ------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 657-661-------------------------------------------------------------------------------------------

649-668

Don’t pass this up if you want the best!

NHÀ VÙNG SPRINGVALE dư phòng cho thuê, bao điện nước gas. Liên lạc 0435 607 927 – 0435 183 881.

649-662

Contact 0430 057 888.

$880,000 plus SAV

CHIA PHÒNG SPRINGVALE

Nhà ngay trung tâm Springvale, gần shop, xe lửa, xe bus. Có đủ tiện nghi: giường, tủ, máy giặt, tủ lạnh, TV, microwave… Dư phòng cần cho nữ, vợ chồng không con, du học sinh thuê. Giá $75/tuần. Bao điện, nước, gas. Chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái. Liên lạc 0425 787 892.

THUÊ SHOP, KHÁCH SẠN 657-661

655-660

651-670

WATER TANKS FOR SALE 637-664

WATER TANK

Bungalow còn dư một phòng cho thuê. Dành cho người có việc làm đàng hoàng hay du học sinh.

Bán thùng nước mưa loại 1000 lit đã qua sử dụng, dùng chứa nước tưới cây. Giá $90/cái. Xin liên lạc 0415 955 740

Liên lạc 0422 968 880.

Place a Classified Advert

TARGETING MO RE THAN

75,000* POTENTIAL BU YER S!

Classified adverts work best in Viet Times and Magazine 168 Network. Full name: .................................Tel: ..................................... Mobile: ..................................................... Address: ................................................................................................................................................. No. of weeks: ......................... x $ ...................... /week. Total = $ ..................................................... ADVERT: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ $5/week (minimum 4 weeks): ............................................................................................................... ................................................................................................................................................................ $10/week (minimum 4 weeks): .............................................................................................................. ................................................................................................................................................................ I would like to pay by: Credit Card / or Cheque/Direct Transfer (Call 03 9792 3675 for more details) Card type: Visa Master. Expiry date: __/__/__ Name on card: .............................................. Credit card No#: |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

Free on Internet!

All paid adverts will be published online at no extra cost. Great way to capture clients!

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

70210-652/HTO/10

-663

SANG SHOP FRANKSTON

) www.viet-times.com.au Modern! More customers for you! Press + Online = Exposure & Results!

Fill in the form and have it posted to:

Viet Times Classifieds

PO Box 2689, Dandenong North VIC 3175

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

//BK

CẦN Ầ NGƯỜI ĐẠI DIỆN

SAMPLE N

Cần một nữ đại diện bán sản phẩm Nails & MADE AUSTRALIA Beauty.. Làm lưỡng và nhiệt tình, cần phải việc kỹ p $IN có xe riêng. Làm việc P/T, F/T, Weekend. Giảm giá đặc biệt bồn chứa nước!

5/TUẦ Ô Liên iên lạc ạ mobile: 0000 000 000

639-648

5000L

2000L

$595THỢ MAY $695 TUYỂN

GIÁở RẺ TỪ NHÀ SẢNthợXUẤT Xưởng may Glenroy cần tuyển may. Cần có

70141-638/HTO/10

656-660

9792 3675

Bán lẻ trực tiếpM đến E hàng! PLkhách

SA

N Ô 10/TUẦ

kinh nghiệm ngành không ghiệmOldtrong giày dép, nhưng khô 2/435 Geelong Road Hoppers Crossing

1300 569 901$ - 9369 9383 - 0433 103 956 www.topnotchtanks.com.au quanWebsite: trong trọng nhưng phải có kinh nghiệm tron

điều khiểnDVD, máy may, mayNHẠC quần áo. VIDEO, BĂNG

0000 000 PHƯƠNGXin LANgọi DVD:Smith BÁN ĐẦY đủ các loại000 DVD, phim tập, CD, cassette, thuốc lá, thiệp mời. Đủ các loại phim tập PHONE USNga, NOW! Hàn Quốc, Hồng Kông, Thúy Asia... Liên hệ: Shop 21 BiloTIMES Shopping CLASSIFIEDS Centre, Footscray. 9792 Tel: 93963675 1899 VIET

35


ĐẶC TRANG XE HƠI

ĐẶC Đ ẶC TTRANG RANG X XEE H HƠI ƠI

Magazine 168’ Special Advertising Feature To be featured, please call 9792 3675 _ TIN TỨC THỊ TRƯỜNG XE HƠI TUẦN QUA

8511 4979 - 0417 667 858

0431 240 630

• Lắp ráp tận nơi, suốt 7 ngày!!

60125-643/HTO/10

Nhận khắp các vùng

The Professional Window Tinting Làm chủ một chiếc xe, bạn có muốn:

Đặc biệt Mua tất cả các loại xe hư, cũ, đụng, bỏ

Với giá cao

60337-654/HTO/10

• Làm chiếc xe hơi đẹp và hấp dẫn hơn? • Giúp ghế và đồ đạc trong xe bền hơn? • Lifetime warranty! • Tránh ánh nắng chói chang, an toàn và • Không tróc, không nổi kín đáo hơn? bong bóng và không bị • Giúp máy lạnh chạy tốt và tiết kiệm đổi màu

nhiên liệu hơn? • Ngăn chặn 99% UV • Bảo vệ gia đình và con trẻ từ tia tử ngoại của ánh nắng mặt trời? • Giảm sức nóng 68% • Lắp ráp các phụ tùng cho xe như: hệ • Giảm chói 67% thống báo động, DVD/Audio, reverse sensor/camera Xin gọi anh Tuấn để được dán lên xe KIẾNG MÀU ĐẶC BIỆT, Car Tinting!

cho xe Van, Toyota HiAce, Tarago, Hilux, Landcruiser, Dyna, Truck

Nhận kéo xe khắp tất cả các vùng!

Mobile: 0421 597 922

Liên lạc Nam

0417 557 999 9701 2255 LMCT 10205W

• Phim nhập từ hãng phim danh tiếng nhất của Mỹ

Liên lạc ngay hôm nay để được giá rẻ nhất!

Shop 1, 10 Elonera Rd, Noble Park 3174

HÃNG SỬA XE ĐẠI DƯƠNG Ocean Blue Auto

Garage chuyên về Sửa Chữa Máy

LMCT 9081

Nhận mua và kéo các loại xe cũ, hư, đụng, bỏ.

• Làm mới và sửa các loại sunroof • Chuyển đổi từ ghế vải sang da • Sửa các loại mui xe cho convertible • Sửa tất cả các loại ghế xe • Sửa trần xe bị lỏm hoặc móp Việc làm bảo đảm giá rẻ và có bảo hành!

CAR REMOVAL AND CASH FOR CARS

43 Regent St, Oakleigh • Tel: 9568 0015 www.autosunroofandtrimming.com.au

8753 0797 - 0401 829 914

Liên lạc với chúng tôi ngay:

SPOT ON TYRE & AUTO Wheel - Tyre - Battery

FREE đánh bóng

• Hệ thống computer chỉnh tay lái xe mới nhất của năm 2009 Kiểm tra thắng • Bán đủ các hiệu vỏ xe mới và cũ • Bán mâm đúc xe mới và cũ giá rẻ • Nhận sửa và bảo trì các loại xe • Nhận service, thay thắng, mài dĩa, thay cục đề, cục sạc, bình nước, ống bô, service hộp số tự động. • Thay bình điệnh (Battery) hiệu Century 2 năm bảo hành

FREE

TRỢ CẤP TỪ CHÍNH PHỦ VÀ 2 NĂM BẢO HÀNH!

CAR VAN 4 WD’S & ALL TRUCK

Liên lạc: Frank 0422 830 992

Mở cửa 7 ngày 9am - 6pm

210 Cheltenham Rd, Keysborough Vic 3173

Đặc biệt Car service From

$119

• 5 lít nhớt • 1 lọc nhớt • 4 hoặc 6 NGK Japan Bugi (flatium thêm tiền) • Free balance 4 bánh xe • Free chỉnh tay lái xe

10 Berkshire Rd, North Sunshine 1027-651/TH/6

Fax: 9798 6893 • Email: oceanblueauto@optusnet.com.au

D.M. AUTO UNIVERSAL

Chúng tôi chuyên về:

Đặc biệt các xe sửa tại đây đều được

Tel: 9798 1211 - Mob: 0433 357 212

TDI dung tích 0,8 lít với khả năng tiêu thụ nhiên liệu cực khiêm tốn, 1,38 lít/100 km. “Cỗ máy” TDI 800 cc sản sinh công suất 27 mã lực ở chế độ thường và 39 mã lực ở chế độ thể thao cùng tại 4.000 vòng/phút. Trong khi đó, mô men xoắn cực đại của động cơ đạt con số 100 Nm tại 1.900 vòng/phút. Lần tái xuất trong triển lãm Qatar sắp tới dự kiến sẽ không có nhiều thay đổi so với năm 2009. Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là không có nét mới. Có vẻ như mẫu xe siêu tiết kiệm nhiên liệu của Volkswagen sẽ được trang bị hệ dẫn động hybrid, do đó hỗ trợ cho động cơ TDI sẽ là một môtơ điện giúp cải thiện hiệu suất. Thêm vào đó, nhiều nguồn tin còn cho biết, hãng xe Đức đang chuẩn bị một chương trình cắt giảm trọng lượng cho mẫu xe mới. Rất có thể sợi carbon và những vật liệu trọng lượng nhẹ sẽ được ứng dụng cho bản concept mới. <

Trên 20 năm kinh nghiệm

• Nhận sửa chữa cho tất cả các hãng bảo hiểm • Việc làm nhanh chóng và bảo đảm • Kỹ thuật pha màu bằng máy điện tử • Chúng tôi có màu hấp sơn kim loại

Thợ có bằng cấp tại Úc với kinh nghiệm lâu năm

Theo nguồn tin từ trang wiwo.de, mẫu xe trình làng tại triển lãm Qatar có nhiều khả năng sẽ lên dây chuyền sản xuất trong tương lai không xa. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch, thời điểm ra mắt của mẫu xe Volkswagen siêu tiết kiệm nhiên liệu sẽ là năm 2013. Hiện nay, mọi thông tin về phiên bản sản xuất của tân binh nhà Volkswagen vẫn chưa được tiết lộ nhiều. Chỉ biết rằng, nguyên mẫu xuất hiện trong triển lãm Qatar thực chất được cải tiến từ bản concept L1 từng gây bất ngờ trong triển lãm Frankfurt hồi tháng 9/2009. Mẫu xe concept L1 ra mắt tại Đức vào thời điểm đó ứng dụng động cơ

AUTOMOTIVE SUNROOF AND TRIMMING

GIÁ CHỈ CÓ CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG XĂNG QUA GAS TIẾT KIỆM ĐƯỢC 70% TIỀN XĂNG. TẤT CẢ XE RÁP GAS SẼ ĐƯỢC

$250

C

ó vẻ như hãng Volkswagen vẫn chưa từ bỏ ý tưởng sản xuất một mẫu xe siêu tiết kiệm nhiên liệu. Thậm chí, tập đoàn xế hộp Đức còn lên kế hoạch giới thiệu tân binh chỉ “ngốn” lượng nhiên liệu 1 lít/100 km của mình tại triển lãm Qatar diễn ra vào tuần tới.

HÃNG SỬA SUNROOF VÀ SỬA GHẾ DA

Vùng Keysborough của người Việt

Chuyên sửa: • Máy xăng, dầu EFI, Gas • Hộp số tự động, số tay, Ambraya • Hệ thống điện, sạc, cục đề • Thay thắng, mài đĩa tại chỗ • Thay vỏ xe mới, cũ, mâm • Sữa chữa máy lạnh, bơm gas • Chuyên sửa xe nhập cảng • Tất cả công việc bảo đảm • Đặc biệt làm sạch hệ thống phun xăng bằng máy điện tử cho máy xăng và dầu • Nhận sửa chữa và bảo trì các loại xe truck

Xe VW siêu tiết kiệm nhiên liệu

60477-621/HTO/10

MUA XE CŨ, KÉO XE 24/7

(Kế bên Beyond 2000)

Tel: 9311 4838

Mở cửa 6 ngày: Thứ Hai - Thứ Bảy

Chủ nhật xin hẹn trước

60084-641/RE/10

• Dạy bao, dạy giờ, dạy mọi trình độ • Nhiệt tình, vui vẻ, tận tâm • Ưu tiên học sinh, thất nghiệp • Vùng Clayton South, Springvale và lân cận

• Hệ thống báo động xe hơi (Antiscan giá từ $190) • Hệ thống khởi động xe từ xa (Remote Engine Starter) với giá từ $265 • Reverse Camera with Monitor từ $325 • Bộ điều khiển khởi động LCD giá từ $335 • Central locking (tính riêng) • Power windows Liên hệ Richard • Reverse parking sensor giá từ $185

60459-624/HTO/10

RICHARD AUTO SECURITY

THẾ CHƯƠNG 70044-642/HTO/10

Trường dạy lái xe


Vy 0438 985 628

ChĂşng tĂ´i chuyĂŞn váť sĆĄn sáť­a: â&#x20AC;˘ Xe báť&#x2039; Ä&#x2018;᝼ng trầy sĆĄn â&#x20AC;˘ Stone chips â&#x20AC;˘ Sáť­a xe báť&#x2039; Ä&#x2018;᝼ng mĂłp â&#x20AC;˘ Scratches â&#x20AC;˘ CĂĄc váşżt trầy sĆĄn Nháş­n Ä&#x2018;áşżn lĂ m tẼt cả cĂĄc vĂšng

Cho thuĂŞ xe giĂĄ tᝍ $25 Ráť­a xe giĂĄ tᝍ $10 Kiáť&#x192;m tra chi tiáşżt xe Dáť&#x2039;ch v᝼ kĂŠo xe

Wri ght

LMCT 10502

Liên lấc Garry:

9749 0706 - 0401 272 114

Máť&#x; cáť­a 7 ngĂ y

shin

eR

d

9547 7377

1602 Centre Rd, Springvale 3171 www.autowreckers.com.au

First Pass Driving School

COMBINED

Muáť&#x2018;n mua ph᝼ tĂšng xe hĆĄi

giå rẝ và chẼt lưᝣng?

60396-622/HTO/10

Phone: 03 9361 2004 â&#x20AC;˘ Fax: 03 9360 5453

â&#x20AC;˘ LuĂ´n cĂł nhiáť u part mĂ bấn cần â&#x20AC;˘ Ä?ầy Ä&#x2018;ᝧ ph᝼ tĂšng máť&#x203A;i cho máť?i loấi xe, Ä&#x2018;ᝧ Ä&#x2018;áť?i â&#x20AC;˘ Ph᝼c v᝼ táş­n tĂŹnh, láť?i khuyĂŞn hᝯu Ă­ch

â&#x20AC;˘ Thiáşżt káşż lắp Ä&#x2018;ạt xe Van, thĂšng xe â&#x20AC;˘ May bất, mĂ n xe tᝍ 2.4m Ä&#x2018;áşżn 10m â&#x20AC;˘ Trays , Flat Top, Dropsides, Tippers, Trailers, Chassis Extensions & Modifacations. â&#x20AC;˘ POWER TAIL GATES, TOOL BOXES, NOSE CONES â&#x20AC;˘ Gates & Many Extras

GiĂĄ luĂ´n ráşť hĆĄn cĂĄc nĆĄi khĂĄc!

OPEN HOURS Mon-Fri: 8am-6pm Sat: 8am-3pm

â&#x20AC;˘ HĆ°áť&#x203A;ng dẍn Free 32 câu luáş­t vĂ thi trĂŞn Computer (Tiáşżng Anh vĂ  Tiáşżng Viáť&#x2021;t) â&#x20AC;˘ Táş­n tâm, nhiáť&#x2021;t tĂŹnh â&#x20AC;˘ Nháş­n dấy cĂĄc vĂšng phĂ­a Tây: Footscray, St Albans, Sunshine, Hoppers Crossing...

L/l: Anh Linh Nguyáť&#x2026;n 0432 459 456 (optus)

Dáť&#x160;CH Vᝤ CHO THUĂ&#x160; CĂ C LOáş I XE Cáť&#x201D; Ä?Iáť&#x201A;N VĂ&#x20AC; XE LIMOUSINE Xe Limousine 6, 8 vĂ  10 cháť&#x2014; ngáť&#x201C;i phong cĂĄch cáť&#x2022; Ä&#x2018;iáť&#x192;n cᝧa tháş­p niĂŞn 60â&#x20AC;&#x2122;. â&#x20AC;˘ Ph᝼c v᝼ Ä&#x2018;ĂĄm cĆ°áť&#x203A;i â&#x20AC;˘ CĂĄc dáť&#x2039;p láť&#x2026; Ä&#x2018;ạc biáť&#x2021;t â&#x20AC;˘ CĂĄc tour tham quan, du láť&#x2039;ch, mua sắm â&#x20AC;˘ TrĂĄng láť&#x2021; vĂ  sang tráť?ng â&#x20AC;˘ Láť&#x2026; tang

12 Henderson Street Sunshine VIC 3020 Ph: 1300 720 361 Mob: 0437 982 952 e: info@accl.com.au w: www.accl.com.au

Gáť?i chĂşng tĂ´i bẼt káťł giáť? nĂ o Ä&#x2018;áť&#x192; khảo giĂĄ:

70182-646/HTO/10

Factory 9, 1021-1027 Western Hwy Ravenhall 3023 (vĂšng Deer Park)

60247-588/TH/9

Qualified Instructor / Certificate III - IV

TRUCK BODIES ChĂşng tĂ´i chuyĂŞn váť Truck Bodies

9366 7376

â&#x20AC;&#x153;ChẼt lưᝣng lĂ sáťą chuyĂŞn nghiáť&#x2021;p cᝧa chĂşng tĂ´iâ&#x20AC;?

Nháş­n kĂŠo xe 24 giáť? ChĂşng tĂ´i chuyĂŞn váť lĂ m Ä&#x2018;áť&#x201C;ng, sĆĄn xe: â&#x20AC;˘ Bảo hiáť&#x192;m vĂ  xe tĆ° nhân â&#x20AC;˘ Fleet work â&#x20AC;˘ Bảo Ä&#x2018;ảm suáť&#x2018;t Ä&#x2018;áť?i cho sĆĄn xe â&#x20AC;˘ TẼt cả cĂĄc cĂ´ng viáť&#x2021;c Ä&#x2018;ưᝣc bảo Ä&#x2018;ảm â&#x20AC;˘ SĆĄn hẼp â&#x20AC;˘ Cho mưᝣn xe miáť&#x2026;n phĂ­

Náşżu khĂ´ng phải láť&#x2014;i cᝧa bấn, chĂşng tĂ´i sáş˝ claim cho bấn!

David: 0417 125 243 John: 0402 223 863 Fax: 9366 4404 220 McIntyre Rd Sunshine North VIC 3020

60351-654/HTO/10

70340-658/HTO/11

9587 0006

CHUYĂ&#x160;N SᝎA CHᝎA VĂ&#x20AC; CĂ&#x201C; BẢO HIáť&#x201A;M - BẢO Ä?ẢM CHẤT LƯᝢNG Táť?T

ChuyĂŞn mua xe cĹŠ, hĆ°, báť&#x2039; Ä&#x2018;᝼ng BĂ N PHᝤ TĂ&#x2122;NG XE GIĂ Ráşş

Ph: 03 Sun

rke

0403 471 377

Mob: Crn Wright St & Market Rd Sunshine VIC 3020

St

Ma

222 McIntyre Road, North Sunshine 3020 Tel: 9310 8700 Fax: 9310 8711 Website: www.msdriveshafts.com.au

Tel: 9311 8774 â&#x20AC;˘ Fax: 93118775

t Rd

Cho tẼt cả cĂĄc Ä&#x2018;áť?i vĂ model xe!

330 Lower Dandenong Rd, Mordialloc 3195

Cash for Cars

â&#x20AC;˘ KĂŠo, mua xe cĹŠ, xe Ä&#x2018;᝼ng â&#x20AC;˘ BĂĄn ph᝼ tĂšng xe cĹŠ, cĂł tẼt cả cĂĄc loấi model LMCT 1229

(New & Reco)

398 045 (Chᝧ lĂ ngĆ°áť?i Viáť&#x2021;t) Hoạc Russell: 0404 565 044

9317 0055

70116-654W/HTO/10

SĆ N SᝏA XE LĆŻU Ä?áť&#x2DC;NG

â&#x20AC;˘ Boot Kit â&#x20AC;˘ Change Over â&#x20AC;˘ Lắp rĂĄp ph᝼ tĂšng

Pham: 0423

234 Ballarat Road Braybrook VIC 3019

20154-519/TH/6

60024-574/RE/9

60333-600/TH/9

PAINT DOCTOR

â&#x20AC;˘ CV Joints

Ć NG VIáť&#x2020;T NAM! GIĂ Ä?áşśC BIáť&#x2020;T CHO Ä?áť&#x2019;NG HĆŻ

â&#x20AC;˘ Thᝊ Hai â&#x20AC;&#x201C; Thᝊ SĂĄu: 8.30am-5.30pm â&#x20AC;˘ Thᝊ Bảy: 8.30am-5.00am â&#x20AC;˘ Chᝧ Nháş­t: 10am-4pm

Tel: 9460 5755

Ave

â&#x20AC;˘ Ä?iáť u cháť&#x2030;nh cân báşąng xe â&#x20AC;˘ Sáť­a chᝯa vĂ bảo trĂŹ â&#x20AC;˘ Nâng cẼp vĂ  bảo dưᝥng â&#x20AC;˘ Universal Joints â&#x20AC;˘ Center Bearing

Mel: 18 C5

Máť&#x; cáť­a 7 ngĂ y (vĂ  cả Public Holiday)

www.bmsrus.com

Ave

Khi nghÄŠ Ä&#x2018;áşżn máť&#x2018;i quan háť&#x2021; giᝯa hai nhĂŁn hiáť&#x2021;u Toyota vĂ Subaru, thĂ´ng thĆ°áť?ng ngĆ°áť?i ta sáş˝ liĂŞn tĆ°áť&#x;ng ngay táť&#x203A;i dáťą ĂĄn â&#x20AC;&#x153;Toyobaruâ&#x20AC;? dẍn Ä&#x2018;áť&#x2122;ng cầu sau váť&#x2018;n nháş­n Ä&#x2018;ưᝣc khĂĄ nhiáť u káťł váť?ng. Trong khi FT-86 vĂ  â&#x20AC;&#x153;ngĆ°áť?i anh emâ&#x20AC;? Ä&#x2018;eo nhĂŁn Subaru vẍn chĆ°a chĂ­nh thᝊc trĂŹnh lĂ ng, Toyobaru lấi mang sản phẊm khĂĄc Ä&#x2018;áşżn váť&#x203A;i tháť&#x2039; trĆ°áť?ng l᝼c Ä&#x2018;áť&#x2039;a giĂ . Theo nguáť&#x201C;n tin cᝧa trang Automotive News, Subaru Ä&#x2018;ang lĂŞn káşż hoấch giáť&#x203A;i thiáť&#x2021;u mẍu xe hatchback Treiza tấi triáť&#x192;n lĂŁm Geneva diáť&#x2026;n ra vĂ o thĂĄng 3 táť&#x203A;i. Mẍu xe 5 cáť­a váť&#x203A;i khĂ´ng gian

70181-646/HTO/10

Chiáşżc xe Subaru Treiza sáş˝ Ä&#x2018;ưᝣc bĂĄn tấi Châu Ă&#x201A;u

250 Edwardes Street Reservoir 3073

ChuyĂŞn bĂĄn ph᝼ tĂšng xe, cho Ä&#x2018;ᝧ cĂĄc hiáť&#x2021;u vĂ Ä&#x2018;áť?i xe

60182-658/HTO/10

Váť&#x203A;i khĂ´ng gian náť&#x2122;i thẼt ráť&#x2122;ng rĂŁi, Treiza Ä&#x2018;ưᝣc káťł váť?ng sáş˝ thu hĂşt khĂĄch hĂ ng tấi tháť&#x2039; trĆ°áť?ng quáť&#x2018;c táşż. Hiáť&#x2021;n nay, hĂŁng Subaru chĆ°a cĂ´ng báť&#x2018; káşż hoấch mang Treiza Ä&#x2018;áşżn tháť&#x2039; trĆ°áť?ng Bắc Máťš. Váť&#x203A;i tĂŹnh hĂŹnh giĂĄ xÄ&#x192;ng dầu tÄ&#x192;ng lĂŞn nhĆ° hiáť&#x2021;n nay, máť&#x2122;t mẍu xe tiĂŞu táť&#x2018;n Ă­t nhiĂŞn liáť&#x2021;u nhĆ° Treiza lĂ  máť&#x2122;t Ă˝ tĆ°áť&#x;ng khĂĄ phĂš hᝣp. 

BMW Specialist

â&#x20AC;˘ChuyĂŞn sáť­a cĂĄc loấi xe BMW váť&#x203A;i háť&#x2021; tháť&#x2018;ng kiáť&#x192;m tra mĂĄy mĂłc hoĂ n toĂ n táťą Ä&#x2018;áť&#x2122;ng â&#x20AC;˘ ChuyĂŞn bảo trĂŹ vĂ  sáť­a chᝯa cĂĄc loấi mĂĄy xe â&#x20AC;˘ GiĂĄ cả hᝯu ngháť&#x2039;, viáť&#x2021;c lĂ m cĂł bảo hĂ nh

ond

Tuy nhiĂŞn, theo hᝊa háşšn tᝍ phĂ­a nhĂ sản xuẼt Vyrus, 986 M2 sáş˝ cĂł thĂŞm phiĂŞn bản Ä&#x2018;Ć°áť?ng pháť&#x2018; cáťąc Ẽn tưᝣng dáťą kiáşżn Ä&#x2018;ưᝣc giáť&#x203A;i thiáť&#x2021;u vĂ o thĂĄng 3/2011. Ä?ạc biáť&#x2021;t, nhĂ  sản xuẼt Vyrus còn báş­t mĂ­ chuyáť&#x2021;n sản phẊm máť&#x203A;i Ä&#x2018;ưᝣc bĂĄn váť&#x203A;i giĂĄ vᝍa phải thay vĂŹ Ä&#x2018;Ẋy lĂŞn quĂĄ cao. Hiáť&#x2021;n nay, thĂ´ng tin chi tiáşżt váť Vyrus 986 M2 vẍn chĆ°a Ä&#x2018;ưᝣc cĂ´ng báť&#x2018; c᝼ tháť&#x192;. GiĂĄ bĂĄn cĂšng nhᝯng thĂ´ng sáť&#x2018; káťš thuáş­t cᝧa tân binh dòng xáşż náť&#x2022; sáş˝ Ä&#x2018;ưᝣc cáş­p nháş­t trong tháť?i gian táť&#x203A;i Ä&#x2018;ây.

Tấi Nháş­t Bản, Subaru Treiza Ä&#x2018;ưᝣc trang báť&#x2039; Ä&#x2018;áť&#x2122;ng cĆĄ xÄ&#x192;ng 4 xylanh tháşłng hĂ ng dung tĂ­ch 1,3 vĂ  1,5 lĂ­t Ä&#x2018;i kèm háť&#x2122;p sáť&#x2018; vĂ´ cẼp CVT. Tuy nhiĂŞn, khi Ä&#x2018;áşżn tháť&#x2039; trĆ°áť?ng Châu Ă&#x201A;u, Ä&#x2018;áť&#x2122;ng cĆĄ 1,5 lĂ­t sáş˝ Ä&#x2018;ưᝣc thay tháşż báşąng loấi mĂĄy dầu 1,4 lĂ­t. Tấi Nháş­t, khĂĄch hĂ ng cĂł tháť&#x192; láťąa cháť?n Treiza phiĂŞn bản dẍn Ä&#x2018;áť&#x2122;ng 4 bĂĄnh váť&#x203A;i Ä&#x2018;áť&#x2122;ng cĆĄ cĂ´ng suẼt láť&#x203A;n hĆĄn. Trong khi Ä&#x2018;Ăł, ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng Châu Ă&#x201A;u lấi Ä&#x2018;ưᝣc cung cẼp Treiza phiĂŞn bản mĂĄy dầu tÄ&#x192;ng ĂĄp.

BMâ&#x20AC;&#x2122;S R US

tral

Vyrus 986 M2 lĂ mẍu motor máť&#x203A;i cáş­p báşżn tᝍ Italia. Trong triáť&#x192;n lĂŁm Motor Bike Expo Show 2011 vᝍa qua, tân binh nhĂ  Vyrus Ä&#x2018;ĂŁ gây bẼt ngáť? váť&#x203A;i mĂ n ra mắt cᝧa mĂŹnh. Vyrus 986 M2 Ä&#x2018;ưᝣc thiáşżt káşż váť&#x203A;i kháť&#x2018;i Ä&#x2018;áť&#x2122;ng cĆĄ lẼy tᝍ Honda CBR 600 RR vĂ  mang trong mĂŹnh phong cĂĄch cᝧa dòng xáşż khᝧng chuyĂŞn sáť­ d᝼ng cho cĂĄc cuáť&#x2122;c Ä&#x2018;ua táť&#x2018;c Ä&#x2018;áť&#x2122; cao nhĆ° Moto2.

PARTS & REPAIRS

Cen

KhĂ´ng phải lĂ máť&#x2122;t thĆ°ĆĄng hiáť&#x2021;u láť&#x203A;n nhĆ° Ducati nhĆ°ng váť&#x203A;i dòng sản phẊm máť&#x203A;i mang tĂŞn 986 M2 2011, Vyrus cĹŠng Ä&#x2018;ĂŁ kháşłng Ä&#x2018;áť&#x2039;nh Ä&#x2018;ưᝣc phần nĂ o sᝊc mấnh cᝧa mĂŹnh.

náť&#x2122;i thẼt khĂĄ ráť&#x2122;ng rĂŁi vĂ kĂ­ch thĆ°áť&#x203A;c tĆ°ĆĄng Ä&#x2018;Ć°ĆĄng Honda Fit sáť&#x; hᝯu kiáť&#x192;u dĂĄng giáť&#x2018;ng Toyota Verso. Tuy Ä&#x2018;ưᝣc thiáşżt káşż dáťąa trĂŞn cĆĄ sáť&#x; báť&#x2021; gầm cᝧa Toyota Verso, Subaru Treiza vẍn tấo nĂŠt khĂĄc biáť&#x2021;t cho riĂŞng mĂŹnh nháť? lĆ°áť&#x203A;i tản nhiáť&#x2021;t kiáť&#x192;u Impreza. Hiáť&#x2021;n nay, cả hai mẍu xe Toyota Verso vĂ  Subaru Treiza Ä&#x2018;áť u Ä&#x2018;ang Ä&#x2018;ưᝣc bĂĄn tấi tháť&#x2039; trĆ°áť?ng Nháş­t Bản. Dáťą kiáşżn, cả hai sản phẊm mang quáť&#x2018;c táť&#x2039;ch Nháş­t sáş˝ cĂšng nhau Ä&#x2018;áť&#x2022; báť&#x2122; Ä&#x2018;áşżn cĂĄc showroom Châu Ă&#x201A;u vĂ o mĂša xuân nÄ&#x192;m nay.

Orm

Chiáşżc Vyrus 986 M2 2011 kháşłng Ä&#x2018;áť&#x2039;nh sᝊc mấnh

VT/KAP-617/RE/0

MAGAZINE 168 â&#x20AC;˘ Friday, January 28, 2011 37

Online eNews: www.viet-times.com.au O


38 MAGAZINE 168 • Friday, January 28, 2011

Chiếc Porsche Panamera Turbo diện mạo mới

Nhà độ Edo Competition ở Đức đã tạo cho Porsche Panamera Turbo một diện mạo gần như hoàn toàn mới, ngầu hơn từ ngoài vào trong, cùng động cơ tăng áp mạnh mẽ hơn. Về hình thức, nhà độ Edo dùng bộ bodykit của Mansory, gồm cản sốc phong cách mới, gờ chắn bùn rộng hơn, ốp viền hai bên hông xe thấp hơn và nắp ca-pô mới. Gói nâng cấp tính khí động học tập trung vào các bộ phận bên trong.

Rửa xe chuyên nghiệp: kỹ lưỡng và rửa bằng tay

GIÁ ĐẶC BIỆT $20

Trước tiên là mô-đun hạ thấp xe nhằm tăng tính năng vận hành, cùng bộ vành 22-inch phối màu khá lạ (viền trắng - cánh đen). Dưới nắp ca-pô, động cơ V8 tăng áp kép nguyên bản cho công suất 550 mã lực được nâng lên 750 mã lực. Nhà độ Edo Competition cho biết chiếc Panamera Turbo Moby Dick của họ có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong chưa đầy 4 giây và đạt tốc độ cực đại 340 km/h (giới hạn điện tử). Cùng với việc nâng cấp động cơ, nhà độ Edo còn nâng cấp hệ thống ống xả.

vào mỗi Thứ Tư và Thứ Năm

Về nội thất, Edo kết hợp các vật liệu da, gỗ, kim loại và vật liệu sợi carbon. Nếu khách hàng vẫn chưa ưng, Edo sẵn sàng làm nội thất hoàn toàn theo yêu cầu riêng.

Còn gì thú vị hơn khi bạn đang thoải mái shopping, xe bạn đã được sạch sẽ? Chúng tôi rửa chuyên nghiệp và sạch sẽ. Từng chi tiết trong xe, hút bụi, cửa xe, bánh xe, khô và sạch bóng.

SUNSHINE PLAZA

Manager Rami

0410 333 914

Góc đường Hampshire Rd & Services St (Chỗ đậu xe dưới tầng hầm )

CAR AUDIO & ALARMS

$119

Siêu xe Ferrari 458 Italia có giá khoảng 225.000 USD, còn phiên bản mới nhất của Lamborghini Gallardo LP570-4 có giá khoảng 237.000 USD. Công bố giá bán nhưng McLaren chưa cho biết khi nào bắt đầu nhận đặt hàng, nhiều khả năng phải

New 2009 model * 208watt CD * EEQ (equalizer) * Rotary Vol. Control

RRP $249

$119

NANKANG

KUMHO

YOKOHAMA

165/75/13 $55

175/70/13 $69

175/70/13 $74

175/70/13 $58

175/65/14 $80

185/65/14 $99

KUMHO

215/45/17 $145

NANKANG

185 R4 LT - $74.00 215/60/16 - $109.00 235/45/17 - $109.00 235/40/18 - $130.00 NANKANG

KUMHO

205/65/15 $89

215/45/17 $130

205/55/16 $115

NANKANG

KUMHO

KUMHO $89 YOKOHAMA $105

215/60/16 $119

235/45/17 $120

YOKOHAMA

235/45/17 $145

KUMHO

FALKEN

235/40/18 $179

205/65/15 $79 215/65/14 $89

YOKOHAMA

205/65/15 $99

Car DVD & GPS

* 2 Remote Control * Immobiliser * Shock Sensor * Fully install

RRP $299

KUMHO

205/55/16 $135

ĐẶC BIỆT THÁNG NÀY

185/75/14 $75 195/70/14 $85

NANKANG

Mongoose Car Alarm

Hồng Hà tổng hợp

$219

S

als i c pe

Sales, Installations & Repairs Car Audios Car Alarms Immobilisers Remote Central Locking Incar DVD/TV’s Incar Navigations Handsfree Car Kits Reverse Camera & Sensors Remote Keypad Repairs Lifetime Warranty On-site Service Avaliable

MONGOOSE

THE RECOGNISED NAME IN SECURITY

9562 3885 - 0412 999933 137 Westall Rd, Clayton Sth (Melway Pg.79 G10)

205/40/17 $150

NANKANG

205/40/17 $120

185 R14 LT

KUMHO

KUMHO $115 215/60/16 $129 YOKOHAMA $125 195R14 LT

Chúng tôi cũng bán bình ắcqui, thắng, ống nhún và sửa chữa máy móc các loại

NANKANG KUMHO

NANKANG

235/40/18 $149

235/40/18 $179

FREE

ROTATION AND BALANCE WITH EVERY SET OF 4 TYRES PURCHASED

6, 12 OR 24 Ph: 9364 9761 Fax: 9364 8716 34-46 Mcintyre Road, Sunshine

OPEN 7 DAYS

Opening Hours: 7.30am-6pm week, 8am-4pm Sat, 9am-2pm Sun

MONTHS INTEREST

FREE

60231-585/RE/9

RRP $229

McLaren cuối cùng đã công bố giá bán chính thức của siêu xe MP4-12C ở mức từ 229.000 USD - rơi vào khoảng giá giữa Ferrari 458 Italia và Lamborghini Gallardo LP-570-4.

McLaren cho biết siêu xe MP4-12C có thể tăng tốc 0-200km/h trong thời gian dưới 10 giây, và thằng dừng hẳn từ tốc độ 200 km/h trong chưa đến 5 giây, hoặc dừng từ vận tốc 160 km/h sau 30 mét. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau và hộp số bán tự động 7 cấp. Lượng khí thải CO2 của xe là dưới 300g/km, thấp hơn so với mức 307g/km của Ferrari 458 Italia và 314g/km của Mercedes SLS. McLaren sử dụng kết cấu cơ sở gầm bệ bằng hợp chất carbon liền khối (không xát-xi), cùng các vật liệu nhẹ cho những bộ phận khác của xe để giảm tối đa trọng lượng. McLaren cho biết trọng lượng khô (không tải, không dầu nhớt, không nhiên liệu) của MP4 là dưới 1.300kg. Thậm chí khi đổ đầy nhiên liệu và dầu, MP4 cũng nhẹ hơn so với trọng lượng 1.485kg của Ferrari 458 và 1.620kg của Mercedes SLS. Dài 4.507mm, rộng 1.908mm, cao 1.199mm và chiều dài cơ sở 2.607mm, MP4 nhỏ hơn hai đối thủ Ferrari và Mercedes. Dù vậy, McLaren khẳng định rằng nội thất MP4 vẫn tiện dụng, rộng rãi và có đầy đủ chức năng, trang thiết bị cao cấp, như màn hình cảm ứng 7-inch, kết nối wi-fi. Phần lớn việc thiết kế và phát triển xe MP4-12C do các thành viên trong đội đua F1 của McLaren đảm nhiệm, nên không ngạc nhiên khi những công nghệ F1 được ứng dụng vào siêu xe này.

Nơi bán vỏ xe rẻ nhất vùng miền Tây!!!

COMPLETE

Model - KDC 139 * CD AM/FM Tuner * High Power 50w x4 * RCA preout

70020-652/HTO/10

McLaren MP4-12C đắt hơn Ferrari 458 Italia

đến năm 2013 lô xe đầu tiên mới đến tay khách hàng. Siêu xe MP4-12C được trang bị động cơ 3.8L V8 xếp 90 độ, tăng áp kép, cho công suất 600 mã lực tại 7.000 vòng/ phút (tốc độ vòng quay tối đa của động cơ là 8.500 vòng/phút). Mô-men xoắn 442 lbft đạt được tại vòng tua 3.000 vòng/phút. Để tiện so sánh, siêu xe Ferrari 458 Italia có công suất 570 mã lực và mô-men xoắn 398 lb-ft; còn Mercedes-Benz SLS có công suất 571 mã lực và mô-men xoắn 479 lb-ft, cùng với động cơ V8.


MAGAZINE 168 • Friday, January 28, 2011 39

Safe‘n‘Save TRƯỜNG DẠY LÁI XE

AH: 9318 8540 • 0412 307 666

• HLV với bằng Instructor từ năm 1983 • Nhận dạy vìng Footscray, Sunshine, St Albans và các vùng phụ cận • HLV tận tâm, kiên nhẫn và vui vẻ • Hướng dẫn bằng tiếng Việt và tiếng Anh

50133-554

Học Lái Xe An Toàn

(Optus)

60417-627/HTO/10

Trường dạy lái xe uy tín

Liên lạc: RAKESH

Harley-Davidson ra mắt phiên L bản Blackline Softail 2011 P N

THU HIỀN Trường Dạy Lái Xe

Với tôn chỉ “thắp sáng niềm đam mê và khát khao trải nghiệm tốc độ”, hãng xe danh tiếng đến từ Mỹ Quốc muốn gửi tới người hâm mộ một chiến binh hoàn toàn mới với những thay đổi không thể bỏ qua. Được thiết kế theo phong cách thiên về hơi hướng cổ điển của dòng Cruiser đầy mạnh mẽ và cá tính, Harley-Davidson Blackline Softail dễ dàng tạo thiện cảm với tất cả người hâm mộ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Qua những hình ảnh của Harley-Davidson Blackline Softail vừa được công bố, có thể thấy rõ những thay đổi đi vào chiều sâu nhiều hơn là những nét tân trang trong

i e! ạ t ay r av

Không chỉ thế, Harley-Davidson Blackline Softail còn được trang bị hệ thống đồng hồ công tơ mét rộng rãi hơn với cách sắp xếp các thông số hiển thị chi tiết dễ kiểm soát. Yên xe cũng được hạ thấp đáng kể so với các đời trước nhằm giúp những người lái cao vừa phải cũng có thể điều khiển mà không gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, giá bán dành cho Harley-Davidson Blackline Softail 2011 vẫn chưa được công bố cụ thể. Hồng Hà

Tận tâm - vui vẻ Học phí đặc biệt!

60177-626/HTO/10

phong cách mang tính cách mạng. Cụ thể, Harley-Davidson Blackline Softail sẽ được thay hệ thống tay cầm, cam đôi 96B, bình xăng theo phong cách mới, đèn pha phía trước và cánh tay đòn phía sau thanh thoát hơn cùng đuôi xe cũng được tái thiết kế sao cho thật thon gọn.

Dạy vùng Dandenong, Springvale, Burwood và các vùng lân cận.

Liên lạc: Mob 0423 375 899 • Tel 8707 4968

Bảo đảm sẽ đậu ngay trong lần thi đầu tiên (Có điều kiện áp dụng) Xin liên lạc Ken Tề:

0433 211 082 • 0466 112 983 (OPTUS) Trường dạy lái xe

PREMIUM DRIVING SCHOOL • Nhận dạy các vùng miền Tây • HLV có bằng Intructor cấp IV (4) • Nhiều năm kinh nghiệm • Dạy giờ hoặc day bao

Muốn đạt kết quả tốt hãy gọi cô Thảo

Chuyên sửa xe:

• Car, Truck, Thay máy, Hộp số • Mài dĩa thắng • Thay thắng • Re-gas aircon giá $75

FNFAUTO-607/RE/9

gay đầu năm mới, Harley-Davidson đã mang một món quà khá bất ngờ đến với người hâm mộ, đó là một dòng xe Blackline Softail hoàn toàn mới.

Nam: Huấn luyện viên với bằng cấp IV DIA, chuyên dạy số tự động và giúp đỡ 32 câu luật và 28 câu luật lấy bằng P, dạy bao, dạy giờ, dạy theo luật GLS.

RADAR DRIVE SCHOOL • Nhận dạy cho mọi lứa tuổi • Nhận dạy tất cả mọi vùng • Dạy giờ, dạy trọn gói, dạy bao

0433 496 215

Liên lạc:

10 Clive Street, Springvale VIC 3171 (Mel: 79 K5)

Tel: 8502 7312

0466 438 864

TOÀN AUTO REPAIRS SỬA XE LƯU ĐỘNG VÀ TẠI NHÀ

• Chuyên sửa các loại xe xăng và dầu • Tune up và bảo trì

• Sửa hệ thống EFi

• Tất cả công việc bảo hành 6-12 tháng • Đóng mộc Warrantee cho xe mới • Hơn 15 năm kinh nghiệm, tốt nghiệp tại Úc

17 Joyce Street, Springvale VIC 3171

L/lạc: Toàn 0411 684 059 • 9512 5012

h t i m S n g e r r a g W & l Garrry N u M A D Z A M g E X Ả C T n vù ĐẠI HẠ GIÁ TẤ Bảng số 2010 Số lượng giới hạn

Giá chỉ

$ 17,990 Y

L ÁI ĐI

Giá chỉ

$

NGA

60227-658/HTO/11

NG L ÁI ĐI

A

21,9N9G0AY

MAZDA MA A 3 NEO MANUAL Giá chỉ

có Giá chỉ

$ 33,990 Y

L ÁI ĐI

MAZDA 2 NEO AUTO

$ MAZDA 6 CLASSIC SEDAN MANUAL M FREE AUTO cho xe mazda 6 classic sedan (Thời gian có giới hạn)

60372-611/RE/10

0405 471 946

36,9N9G0AY

L ÁI ĐI

MAZDA MAZ AZ CX-7 CLASSIC AUTO Để mua được chiếc Mazda đẹp, giá rẻ xin liên lạc

715 Springvale Rd, Mulgrave

70162-642/HTO/10

• Huấn luyện viên Nam/Nữ nhiều kinh nghiệm dạy chuyên nghiệp, tận tâm và vui vẻ • Có sẵn xe để đi thi (Driving Test) • Thời gian linh hoạt trong tuần hay cuối tuần • Nhận dạy giờ, dạy trọn gói, dạy bao.

VINA DRIVING SCHOOL

TOANAR-561/RE/9

Online eNews: www.viet-times.com.au

SIMON CHEA

0411 637 301

GARRY AND WARREN SMITH

Tel: 8562 5555

SERVICES: 715 Springvale Rd, Mulgrave • 1020 Burwood Highway, Ferntree Gully

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại website của chúng tôi: mazda.gws.com.au

Email: simonc@gws.com.au (Nói tiếng Anh, Việt, Quảng Đông, Phổ Thông,Tiều Châu và Campuchia)


Địa điểm mới về đấu giá và mua bán xe hơi ngay tại Sunshine!

Đấu Giá Vào Mỗi Thứ Ba! 41-45 McIntyre Rd, Sunshine, Melbourne Bãi xe mới ngút ngàn! XĐịa điểm thuận tiện XHoàn toàn mới

ÏÏÏ

XHằng hà sa số loại xe hơi Đấu Giá Xe Hơi

Ph: (03) 9009 3111

XE ĐẤU GIÁ: Mỗi Thứ Ba

XE BÁN: Đủ loại, đủ đời, hằng hà sa số loại

10:00am: 11:00am:

Luôn mở cửa bảy ngày trong tuần

xe có thể mua ngay mà không phải qua đấu giá.

Đấu giá Xe từ Chính phủ và Công ty Đấu giá Xe Thu hồi và Xe Thường

Xem xe: Thứ Hai 8:30am–5:00pm & 8:30am ngày đấu giá

Mua xe: Thứ Hai–Thứ Sáu 8:30am–5:00pm, Thứ Bảy & Chủ Nhật 10:00am–4:00pm

Bãi xe khổng lồ – Tiết kiệm cả ngàn!

và nhiều nữa!

ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN CỦA PICKLES Đấu giá ngay hôm nay! Để có thêm thông tin, xin bấm đường link “Pickles Live” trên website của chúng tôi

Luôn có sẵn Tài chính và Gia hạn Bảo hành cho quý bạn

Các phòng Xe Tải, Máy móc và Xe hư hỏng vẫn làm việc thường lệ Ï'ARDENÏ$RIVE Ï4ULLAMARINEÏÏ0HÏ ÏÏ Hình ảnh & Thông tin xin thăm

www.pickles.com.au

,$Ï


MAGAZINE 168 • Friday, January 28, 2011 41

Online eNews: www.viet-times.com.au

Bị đụng xe? Xin gọi ngay hãng làm đồng

ACCIDENT REPAIR CENTRE

Mua xe mới rất tự tin tại Pickles!

Tại ngay nơi đây, bạn có thể được Pickles cho mượn tài chánh, hướng dẫn bạn việc đóng bảo hiểm xe, bảo trì, bảo hành và nếu bạn có xe để bán lại thì bạn cũng có thể trade-in tại đây. Nếu rành về việc đấu giá, bạn có thể

ghé thăm www.pickles.com.au để nhắm cho mình một chiếc và bạn có thể ra bid để đấu giá cho chiếc xe đó, và theo cách này thì bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền.

Là một công ty của Úc hoạt động dựa trên yếu tố gia đình: thân thiện, chu đáo và Pickles Auction đã có mặt trên thị trường hơn 30 năm thì quả thực việc giúp cho bạn mua được một chiếc xe ưng ý thì có thể trong tầm tay của Pickles. Tới đây, việc duy nhất bạn cần làm đó là chọn ra cho mình một chiếc xe trong cả ngàn chiếc đầy đủ thương hiệu, đời, màu sơn, mẫu mã bóng loáng, hấp dẫn. Những việc còn lại như tài chính, bảo hành, thuế đường, bảo trì… sẽ hoàn toàn được lo liệu và sắp đặt từ các nhân viên của Pickles. Vậy mời bạn ghé thăm Pickles Auction tại 2 địa chỉ: 41-45 McIntyre Road, Sunshine và 89 Garden Drive, Tullamarine hay gọi cho họ qua số điện thoại 9009 3111 hay 9338 8899 ngay hôm nay.

• Cho mượn xe để đi lại, hoàn toàn miễn phí • Nhận rửa xe và đánh bóng từ trong ra ngoài • Làm tất cả các đời xe đủ loại • Việc làm uy tín, giá cả rất phải chăng.

Xin gọi chúng tôi ngay hôm nay để xe bạn được sửa bởi những thợ chuyên nghiệp và uy tín nhất!

70018-642/RE/10

N

ếu bạn đang tìm để mua cho gia đình mình một chiếc xe hơi khá mới với tất cả các lựa chọn nhiều nhất có thể như ghế da, số tự động, màu sơn, bảo hiểm và nhất là tiết kiệm một khoản tiền kha khá thì bạn sẽ không tìm đâu hơn Pickles Auctions. Lợi điểm khi mua xe ngay tại Pickles là việc bạn có thể kiếm cho mình một chiếc xe với đầy đủ bảo hành từ nhà sản xuất, đẹp, ít cây số. Thay vì mua bằng đấu giá, quý vị có thể mua xe mà quý vị thích ngay trước ngày đấu giá với một giá đã được định sẵn. Các loại xe được thanh lý và dùng từ chính phủ có thể được mua tại đây với một giá nhất định nào đó, thấp hơn giá bên ngoài và Pickles giúp bạn mua những chiếc xe này thật dễ dàng.

“Lifetime Guarantee on All Repairs”

BILL TSIOKAS 0425 747 638 • TEL: 9768 3661 Fax: 9768 3669 • E: smartfinish@live.com.au

Factory 7/5 Apoinga Street, Dandenong Sth 3175

Hồng Hà

Bạn có thể tìm thấy những trailer với giá rẻ hơn tại BETTER BUILT CHEAPER TRAILERS!

C&D MOTORWORKS PTY. LTD

KHÁCH HÀNG VÀ UY TÍN LUÔN ĐƯỢC CHÚNG TÔI ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU!

ĐỰƠC ĐÀO TẠO & BẰNG CẤP CAO NHẤT VỀ SỬA CHỮA CỦA ÚC VÀ TTL.

Với 25 năm kinh nghiệm chúng tôi nhận sửa chữa & bảo trì tất cả các loại xe về Máy và Điện tử.

• Service máy, hộp số, hệ thống EFI • Tune up bằng điện tử, scan engine • Chuyên về máy xe Turbo & xe nhập cảng • Độ xe nhanh và mạnh hơn

ĐẶC BIỆT:

Có nhiều mẫu mã và kích thước tha hồ lựa chọn

Tự thiết kế và lắp ráp theo sở thích

Cửa hàng bán trailer lớn nhất tại Australia

70024-637/HTO/10

Thời gian nhanh nhất để có trailer vừa ý mình

• Duy nhất ở miền Tây với dàn máy DYNO • 2WD / 4WD quý khách sẽ sớm tìm được bệnh cho xe của mình trước khi quá trễ. Xe càng có bệnh khó chữa hãy

nhớ đến C&D MOTORWORKS PTY. LTD

Xin liên lạc Công Trần Tel: Fax:

9312 7355 9312 7366

190 Duke St, Braybrook VIC 3019 70011-636/HTO/10

Hàng có nhiều chỉ việc lái đi ngay


s LeMans

TOYOTA

Đặc biệt

YARIS YR 5 DR

COROLLA ASCENT

LÁI ĐI NGAY

MIỄN PHÍ bảo trì xe tính giá cố định $130*

LÁI ĐI NGAY

Hàng ngàn xe cũ, tha hồ cho bạn lựa chọn! Xem thêm thông tin chi tiết tại website: wwww.lemanstoyota.com.au

$21,990

O

MIỄN PHÍ bảo trì xe tính giá cố định $130*

FR

M

$59,990

O

$30,888

M

PRADO GXL PETROL HILUX 4X2 WORKMATE

CAMRY TOURING

O FR

PRIUS HYBRID

FR

M

CAMRY HYBRID

MIỄN PHÍ bảo trì xe tính giá cố định $130*

LÁI ĐI NGAY

ệt trong i b c ặ đ á Gi

THỦ TỤC TÀI CHÍNH VÀ BẢO HIỂM

a dịp Tết Thiều! mn

số điện thoại 03 9689 2944

Tiết kiệ

Xin liên lạc ngay Tuấn Nguyễn

00 TOYOTA COROLLA

07 TOYOTA YARIS YRX

08 NISSAN TIIDA

05 HONDA ACCORD

$9,990 LÁI ĐI NGAY

$14,490 LÁI ĐI NGAY

$14,990 LÁI ĐI NGAY

$16,990 LÁI ĐI NGAY

• 5 speed Manual • 4 door 5 seat • Air Conditioning • Central Locking • Power Steering

• 4 speed Automatic • Black • 4 door 5 seat • Air Conditioning • Abs • 4 Speaker Stereo • Cruise Control • Clock - Digital • Power Door Mirrors • Power Steering

• 5 speed Auto • 4 door 5 seat • Airbags • Cruise Control • Power Steering

• 4 speed Auto • 4 door 5 seat • Air Conditioning • Power Steering • Radio Cassette

• Blue • 4 Speaker Stereo • Abs • Power Door Mirrors • Power Windows

• Silver • 4 Speaker Stereo • Abs • Clock - Digital • Power Windows

• Black • Air Conditioning • 6 Speaker Stereo • Clock - Digital • Power Door Mirrors

06 CAMRY ALTISE

09 FORD FOCUS LV LX

06 TOYOTA RAV4

06 LANDCRUISER PRADO

$16,990 LÁI ĐI NGAY

$18,990 LÁI ĐI NGAY

$28,990 LÁI ĐI NGAY

$39,990 LÁI ĐI NGAY

• 5 speed Auto • 4 door 5 seat • Air Conditioning • Central Locking • Cruise Control

• 5 speed Man • 5 door 5 seat • Airbags • Central Locking • Cruise Control

• 4 speed Auto • 5 door 5 seat • Abs • Sunglass Holder • Guard - Sump

• 4 speed Automatic • 4 door 8 seat • Airbags • Central Locking • Power Steering

• Silver • Air Conditioning • 4 Speaker Stereo • Power Steering • Power Windows

PH: 8363 3000

WESTER N

HWY

LMT-657/HTO/11

LMCT 10334

DEER PARK 770 BALLARAT RD.

RD

S

LMCT 691

N KE

WESTERN RING

MOORE ST RE

ET

T R EE HYD E ST

WHIT EHA LL S TRE MAR ET IBYR N ON G RI VER

TREET VICTORIA S

ET

N

R

STREET

BARKLY ST RE

D OA NR TO ING

CAIRNLEA D

EET STR ING IRV

AD

BUYCKLE

STREET

RO

PH: 9689 2944

DONALD

S ON BS HO

FOOTSCRAY 4 HOPKINS ST.

E INC PR

Liên lạc: Tài Lê

AD

Liên lạc: Đạt Phạm (Sales Manager), An Nguyễn và Vĩnh Phạm N

• WHITE-TURBO • Air Conditioning • 6 Speaker Stereo • Power Steering • Guard - Sump

TOYOTA

LeMans WY SH

• CHARCOAL • Air Conditioning • 6 Speaker Stereo • Power Steering • Sunroof - Electric

STATION RO

• White • 4 Speaker Stereo • Abs • Power Steering • Power Door Mirrors


MAGAZINE 168 • Friday, January 28, 2011 43

Online eNews: www.viet-times.com.au

Trung tâm Đông y, Châm cứu, Trật đả

139 Bách Thảo Đường BAI CAO TANG • CHINESE MEDICINE CENTRE

LINH CHI

NHÂN SÂM Chúng tôi là đại lý độc quyền cho các sản phẩm Hồng Sâm Cao Ly CHEONG KWAN JANG chính hiệu của Hàn Quốc Thương hiệu đẳng cấp nhất thế giới được văn phòng độc quyền chính phủ Chosun đưa ra dưới sự kiểm soát của nhà nước.

Linh Chi Concord (1 hộp tặng 10 viên)

Đông trùng hạ thảo Concord (1 hộp tặng 10 viên)

(có thể dùng cho người tiểu đường và cao huyết áp).

Sản phẩm cao cấp Concord 3-in-1 (1 hộp tặng 10 viên)

Thuốc thanh nhiệt, giải độc, cầm máu: Thời gian sắc thuốc thường là sau khi sôi 30 phút. Uống nóng, kiêng ăn cay, đắng và những món có mùi tanh như tôm, cua, cá, sò hến. Với những bệnh nhân bị xuất huyết như thổ huyết, chảy máu cam, nước thuốc cần lấy đặc, uống ấm chứ không uống nóng để tránh chảy thêm nhiều máu. Bệnh nhân xuất huyết sau khi uống thuốc cấm dùng rượu, thuốc và chất kích thích. Thuốc chống nôn: Uống nguội, nhung không quá lạnh. Nếu uống xong vẫn nôn, lấy gừng sống rửa sạch, giã nát vắt lấy nước đun sôi, uống ấm. Kiêng ăn đồ sống, lạnh, tanh. Thuốc điều khí: Khi sắc đậy thật kín vung, sau khi sôi, giữ lửa nhỏ để tránh bay khí vị, uống hết khi nước thuốc còn ấm. Kiêng ăn đồ sống, lạnh và đầy hơi. Thuốc bổ: Tránh sắc thuốc vội vàng, to lửa mà phải đun từ từ. Thời gian sắc khoảng 40 - 60 phút. Nước thuốc sắc phải đặc.

Đàn ông “sợ” cam thảo!

Cam thảo có mặt trong phần lớn các thang thuốc Đông y nhờ tác dụng điều hòa vị thuốc, giải độc và trị bệnh. Tuy nhiên, nam giới nên hạn chế dùng nó vì vị thuốc này có thể làm suy giảm khả năng tình dục. Cam thảo thường được dùng để phòng ngừa rối loạn tim mạch, điều trị các chứng viêm loét dạ dày-tá tràng, viêm dạ dày mãn; làm dịu các triệu chứng viêm khớp và đau thấp khớp; trị đau họng, viêm amiđan, ho, nhiễm virus; ngăn ngừa các bệnh dị ứng, hội chứng tiền kinh nguyệt; giải độc gan…

Thuốc bổ máu: Cách sắc như thuốc bổ, kiêng uống nguội, nên uống ấm.

Thuốc phong thấp: Nước thuốc nên lấy nhiều một chút để gia tăng lượng đi tiểu, làm cho chất độc theo nước tiểu thải ra ngoài. Không ăn những đồ chua chát. Thuốc hãm mồ hôi: Mồ hôi là dịch của tim, ra nhiều sẽ hại dương dẫn đến hoa mắt, mỏi mệt, tinh thần phờ phạc. Uống khi nước thuốc còn hơi ấm, làm cho tinh thần được ổn thỏa. Tránh suy nghĩ nhiều, kiêng ăn những thứ gây hao khí, động huyết. Thuốc chữa ghẻ lở, mụn nhọt: Kiêng ăn những thứ cay đắng, tanh như tía tô, cá tươi, tôm, cua, ếch... Dụng cụ sắc thuốc: nên sắc bằng nồi đất, ấm đất hoặc đồ tráng men không sứt mẻ. Tuyệt đối không dùng xoong, nồi kim loại sắc thuốc. Nếu sắc bằng nước máy nên lấy 1 ấm để lắng chừng một tiếng hãy dùng, không dùng phần nước lắng bên dưới. Sắc thuốc bằng nước lạnh, không dùng nước nóng hoặc nước sôi để sắc. Huệ Trần sưu tầm Ngoài ra, các nhà khoa học thuộc Đại học New York (Mỹ) đã phát hiện hoạt chất acid glycyrrhizic (AG) trong cam thảo có khả năng ngăn ngừa virus herpes kích hoạt dạng ung thư Kaposi sarcoma. Cần thận trọng khi dùng chung cam thảo với thuốc Tây, đề phòng các tương tác xấu: Phối hợp cam thảo với các thuốc trị bệnh tim thuộc nhóm digitaline và dẫn xuất có thể làm tăng tính nhạy cảm của thuốc; dùng chung với các thuốc lợi tiểu có thể gây mất nhiều kali; dùng chung với nhóm corticoid sẽ làm tăng hoạt tính và tác dụng phụ của thuốc. <

NHÀ THUỐC BẮC

TỐT

YẾN: Tổ yến, huyết yến và các loại yến hộp đã pha chế sẵn. Sâm dạng cao

Dầu gió Singapore

Nếu quý vị muốn mua nhân sâm chính gốc đạt chất lượng, mời đến cửa hàng chúng tôi.

Thích hợp để làm quà cho thần nhân tại Việt Nam

ĐẶC BIỆT: Trung tâm có thầy thuốc Đông y chuyên châm cứu, bắt mạch khám và trị các bệnh cho nam, phụ, lão, ấu, nội ngoại toàn khoa. CÓ THỂ XIN HỒI KHẤU (CLAIM) NẾU CÓ BẢO HIỂM.

139 Hopkins Street, Footscray VIC 3011 Tel:

(03) 9687 3388

• Tiến sĩ danh dự Y khoa và Dược phẩm Đại học Yemaneli (UK) • Phó chủ tịch Hiệp hội Đông y toàn thế giới • Chủ tịch hiệp hội Đông y và Châm cứu liên bang Úc • Người thành lập ban Đông Y và Châm cứu tại Đại học RMIT • Giáo sư thuyết giảng Đại học Đông y Nanjing Trung Quốc

Mob:

0406 49 50 51

TIỆM THUỐC BẮC

NHÂN TẾ ĐƯỜNG CHUYÊN TRỊ: • Nam phụ lão ấu • Nội ngoại toàn khoa • Thuốc bắc châm cứu • Trật đả bắt mạch

Đông y sĩ Lữ Đông Minh Hội viên F.C.M.A

Có trên 30 năm kinh nghiệm!!! Mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu

10:00AM - 6:00PM

5 Victoria Square, East Esplanade St. Albans VIC 3021 Tel & Fax:

THẦN NÔNG

Chuyên trị: • Tiến sĩ Y khoa Đại học Nam Kinh, chuyên khoa nội, gan.

Sâm dạng củ

 CHÚ Ý:

GIÁ RẤT RẺ!

Phòng mạch Đông y, Châm cứu và Trật đả.

Giáo sư Chaing Lin, J.P. (Lâm Tử Cường)

NHẤT

TOÀN CẦU

70188-652/RE/10

Thuốc giải cảm, tiêu hóa: Không nên sắc lâu, khoảng 15 - 20 phút là được. Nên uống nóng, nước thuốc không lấy quá ít. Sau khi uống tránh gió, tránh ăn đồ sống và lạnh.

Các sản phầm Linh chi Nissan, Xích linh chi của Nhật cũng có khuyến mãi.

SẢN PHẨM

60432-631/HTO/10

Kinh nghiệm cần biết để sắc thuốc

Sâm dạng viên Sâm dạng bột

9362 1788 Th B uố án c B đủ ắc cá &S cl âm oại Nh un g!

ISABEL LA BEAUTÉ • Tất cả các bệnh nội khoa và trật đả • Thuốc bổ cho làn da quý cô • Dị ứng, Hayfever, đau về khí quản, suyển trở nên trắng mịn. • Bệnh đàn bà, kinh nguyệt không đều • Lọc thận làm tăng cường • Bệnh bất lực của đàn ông, sinh lực và bổ dưỡng • Cai thuốc lá, giảm cân dùng cho cả nam lẫn nữ. • Đau nhức khớp xương, đau lưng, đau đầu • Thần kinh, đau bao tử

6 Paisley St, Footscray 9689 1571 • 265 Springvale Rd, Springvale 9547 8154

70012-650/HTO/10

và các bệnh về bộ phận tiêu hóa...


SOUTH MELBOURNE

TOYOTA Tưng bừng khai trương Dealer chuyên về Toyota, mới khai trương tại Melbourne, nơi luôn có giá tốt, dịch vụ bảo hành và bảo trì tuyệt nhất!

Mượn tiền mua xe Toyota mới với chúng tôi, quý vị chỉ trả 2.9% tiền lãi suất!

Tới với South Melbourne Toyota để có được giá rẻ! 2010 2WD CV manual

Bao gồm sơn Metallic

Bao gồm sơn Metallic

DRIVE AWAY Come with extra, 17 alloy wheels, reverse camera, rear spoiler, foglamps, 6 CD Display Audio

2010 Prado GXL A/T

DRIVE AWAY

Reversing camera and sensor, Smart entry & start, Cruiser control, USB input, Bluetooth, 7 airbags, 4.2 Multi-information display monitor

5 cửa

2010 Camry Touring SE

DRIVE AWAY ABS, Airbags, Cruise control, CD Player, USB input, Bluetooth, Tinted UV cut glass, Steering Wheel mounted audio controls

2010 Hiace Petrol LWB M/T

DRIVE AWAY Dual airbags, Air, power window, ABS, Bluetooth, CD Player, USB

DRIVE AWAY Come with extra, 17 alloy wheels, reverse camera, rear spoiler, foglamps, 6 CD Display Audio

2010 Hilux 2.7 WorkmatE

DRIVE AWAY Genuine air + Alloy tray, CD player, USB input, Bluetooth

70207-658/HTO/11

2010 Aurion Touring SE

anh Hải Phương Mobile: 0411 131 787

Magazine 168, Friday 28 January 2011  
Magazine 168, Friday 28 January 2011  

Magazine 168, Friday 28 January 2011

Advertisement