Page 1

TỶ GIÁ HOÁN ĐỔI TIỀN TỆ Nước hồ chứa Melbourne

64.7%

MAGAZINE FOR YOUR LIFESTYLE IN 168 HOURS

Mỗi ngày trung bình một gia đình dùng tới 139 lít

12:00 trưa ngày 17/05/2012: AUD $1 = USD 0.9957

VND 20,645

Dùng Mobile Phone Application của Viet Times tại địa chỉ: m.viet-times.com.au

EDITION 724 • FRIDAY 18/05/2012 – 24/05/2012

Vietnamese Weekly Magazine distributed throughout Melbourne and Sydney

Melbourne: (03) 9792 3675 • Sydney: (02) 9037 2905

Trong số 724 tuần này:

Số phụ nữ béo phì ở Australia tăng một cách đáng lo ngại

Heckenberg: Phải hầu tòa vì đóng giả cảnh sát! Petersham: Bé gái 12 tuổi bị băng cướp tuổi mới lớn cướp mobile Một người dân ở Sydney trúng vé số trị giá $25 triệu Bankstown: Bị đâm 11 nhát dao vẫn cố đuổi hung thủ

Chính phủ thắt chặt luật quản lý nhà để bảo vệ người thuê nhà

Marrickville: Đâm chết bạn trai cũ vì gây hấn với ba mẹ Một thanh niên gốc Việt 2 lần liên tiếp đạt giải thưởng điện ảnh trẻ Sydney: Tháng Năm khô hạn nhất trong 130 năm qua Một người đã thoát chết kỳ diệu sau khi rơi từ tầng ba xuống

Làm gì để ham muốn tình dục kéo dài theo thời gian?

Những hiểu lầm về rối loạn cương dương ở nam giới Một viên ngọc quý Chapada Diamantia của Nam Mỹ Điều cha mẹ nên nói dối con Cha dượng, mẹ kế và những điều không bao giờ nên làm

Mười điểm đến tuyệt vời được chọn ra cho những tuần trăng mật Ghé thăm website của Viet Times viet-times.com.au/gia-dinh/du-lich

Phiên bản độ của xe Porsche Cayenne Caister GT 670

Mercedes-Benz sẽ không mang G65 AMG đến Mỹ Chiếc xe hơi Nissan Juke-R có giá 590,000 đô la Mỹ Xe Trung Quốc nhái Ford F-150 bị chặn ngay khi ra mắt

Báo Viet Times có phiên bản cho mobile phones!

m.viet-times.com.au Tiện lợi, dễ sử dụng, đủ mọi dịch vụ hữu ích ngay trên mobile của bạn!

Các khóa học chất lượng cao. Phương pháp dạy và học hiệu quả.* Báo cáo kiểm toán của Australian Universities Quality Agency (AUQA) 2010

Các khóa học để lấy bằng Higher-education Diploma, Bachelor, Post-Graduate Diploma và Master trong các ngành: • Accounting • Business • Management • Marketing • Information Technology • Computer Networking • System Analysis • Telecommunication Engineering

Các chương trình Anh ngữ: chương trình luyện thi IELTS và English for Academic Purposes

www.mit.edu.au CRICOS 01545C (VIC), 02814A (NSW), 03245K (NSW)

Tại sao lại chọn MIT? • Chi nhánh ở trung tâm Melbourne và Sydney CBD • Chuyển hết các tín chỉ từ bằng VET/TAFE Diploma và Advanced Diploma • Dễ chuyển tiếp lên các đại học hàng đầu • Các chương trình học bổng • Chương trình thực tập • Dịch vụ hỗ trợ sinh viên tuyệt vời • Có thể chọn học nhanh (fast track) • Các khóa học được công nhận bởi các cơ quan CPA, ICAA, IPA và ACS

Nộp đơn ngay cho đợt nhập học tháng 7/2012: Melbourne campus, xin gọi (03) 8600 6700 Sydney campus, xin gọi (02) 8267 1400

60121-723/TH/12

*


2

MAGAZINE 168 • Friday, May 18, 2012 Cung Vaên Hoùa Lao Ñoäng Thaønh Phoá Hoà Chí Minh Coâng Ty TNHH Thöông Maïi - Tö Vaán - Dòch Vuï R D Ị C H V Ụ

TỐT NHẤT

Truï sôû chính: 55B Nguyeãn Thò Minh Khai, Q.1, Tp. Hoà Chí Minh Tel: (84.8) 3930.9717 - Fax: (84.8) 3930.9873

GIAÙ TOUR MUA TAÏI AUSTRALIA BAÈNG MUA TAÏI VIEÄT NAM

Chi Nhaùnh Haø Noäi: 8 Phaïm Nguõ Laõo, Q.Hoaøn Kieám, T.p Haø Noäi Tel: (84.4) 6270.2528 - Fax: (84.4) 6270.2526

töø

Chuøm tour Haø Noäi

24 AUD ñeán

94 AUD Melbourne

Haø Noäi - Chuøa Höông - Tam Coác - Haï Long (6 ngaøy) veù maùy bay

FITZROY:

Kim Travel (03) 9419.8152 ST ALBANS:

Yes Travel (03) 9356.0555 FOOTSCRAY:

HoaHop Central Travel (03) 9689.8989

Sunrise Internatinal Services

Haø Noäi - Tam Coác - Haï Long (5 ngaøy) veù maùy bay

Haø Noäi - Haï Long (4 ngaøy) veù maùy bay

Khaùch saïn chuaån: 187 AUD 3* + 4*: 236 AUD 4*: 302 AUD .KͷLKjQK7K΁7́ 7K΁%̻\KjQJWX̿Q 280 AUD

veù maùy bay

Email: vanhoaviet@dulichvanhoaviet.com.vn

JEJU

SEOUL

NAMI

Khaùch saïn chuaån: 430 AUD 3*+ 4*: 543 AUD 4*: 662 AUD

280 AUD

.KͷLKjQK7K΁+DLKjQJWX̿Q

Haø Noäi - Tam Coác - Haï Long -Sapa (8 ngaøy) veù maùy bay

Khaùch saïn chuaån: 397 AUD 3*+ 4*: 496 AUD 4*: 601 AUD

280 AUD

.KͷLKjQK7K΁%DKjQJWX̿Q

Chѭѫng trình giҧm giá ÿһc biӋt: áp dөng cho các tour khӣi hành tӯ 1/5 - 31/12/2012 (trӯ các tháng 6, 7, 8) Thӡi hҥn ÿăng ký so vӟi ngày khӣi hành

Trѭӟc tӯ 5 ÿӃn 9 ngày

Tӯ 10 ÿӃn 19 ngày

Tӯ 20 ngày trӣ lên

Mӭc giҧm trên giá vé máy bay

48 AUD

71 AUD

96 AUD

Tour Phuù h Quoáác Phuù Quoác (3 ngaøy) veù maùy bay

149 AUD

Ngaøy khôûi haønh haøng ngaøy

Giaûm ngay

9.5AUD

(02) 7525.7242

Quyù khaùch coù theå ñaêng kí tröïc tieáp taïi: www.dulichvanhoaviet.com.vn

BUSAN

Haø Noäi - Chuøa Höông - Tam Coác - Haï Long -Sapa (9 ngaøy)

(03) 9687.9081

VienDong Tourist Service

Khaùch saïn chuaån: 220 AUD 3* + 4*: 283 AUD 4*: 363 AUD

280 AUD

.KͷLKjQK7K΁%DKjQJWX̿Q

Hanah Travel

CABRAMATTA:

ngaøy ñeâm

Khaùch saïn chuaån: 253 AUD 3* + 4*: 329 AUD 4*: 425 AUD

280 AUD

.KͷLKjQK7K΁+DLKjQJWX̿Q

(03) 9689.1030

Sydney

^ Tour quoc te^

Tour noäi ñòa

Giaûm

khi ñaêng kyù

EVERLAND

ù Gia

1.014 AUD (Giaù treân chöa bao goàm thueá + dòch vuï)

Khaùch saïn chuaån: 107 AUD 3*: 132 AUD Resort 4*: 178 AUD

Giaûm tieáp

9.5 AUD ñaêng kyù tröôùc 5 ngaøy

Ngoaøi ra coøn nhieàu chöông trình trong vaø ngoaøi nöôùc khôûi haønh haøng ngaøy theo lòch ñònh kyø.

HOT LINE TP HCM: Lieân heä Mrs Thoï ((03) 8001.6027 - 0908.294.728

Haø H Ha a Noäi: Lieân heä Mr Nguyeân (03) 8001.6028 - 092.8888.033

TRUNG TAÂM IMPLANT NHA KHOA NHAÂN TAÂM Ñieàu trò implant trong nhöõng tröôøng hôïp khoù - bò tieâu xöông haøm traàm troïng do maát raêng laâu ngaøy baèng kyõ thuaät gheùp xöông thaät cuûa beänh nhaân laáy töø vuøng hoâng, vuøng trong mieäng vaø xöông nhaân taïo. Phoái hôïp 4 kyõ thuaät hieän ñaïi: Gheùp xöông, gheùp nöôùu, caáy gheùp implant, phuïc hình raêng söù ñeå xaây döïng keá hoaïch ñieàu trò toaøn dieän. Laàn ñaàu tieân taïi Vieät Nam, heä thoáng X Quang caét lôùp 3 chieàu vaø phaàn meàm caáy gheùp implant hieän ñaïi nhaát theá giôùi ñöôïc trang bò vaø aùp duïng thaønh coâng taïi Trung Taâm Implant Nhaân Taâm. Do Thaïc Só, Baùc Só Voõ Vaên Nhaân - Giaùm Ñoác Trung Taâm – Giaûng vieân implant, coá vaán chuyeân moân cuûa taäp ñoaøn implant DIO taïi Vieät Nam, toát nghieäp Implant taïi Ñaïi Hoïc New York – Hoa Kyø, tu nghieäp taïi Ñöùc vaø Haøn Quoác tröïc tieáp ñieàu trò. Thaïc Só, Baùc Só Voõ Vaên Nhaân

IMPLANT AÙP DUÏNG CHO MOÏI TRÖÔØNG HÔÏP MAÁT RAÊNG

Nhöõng yeáu toá quyeát ñònh caáy gheùp implant thaønh coâng: Kinh nghieäm, söï hieåu bieát cuûa baùc só ñeå choïn loïc vaø phoái hôïp öu ñieåm cuûa caùc heä thoáng implant cho töøng tröôøng hôïp maát raêng. Phaûi söû duïng heä thoáng X Quang caét lôùp 3 chieàu vaø phaàn meàm caáy implant ñeå: - Ñaùnh giaù ñuùng soá löôïng vaø chaát löôïng xöông. - Ñaët implant ñuùng vò trí vaø höôùng lyù töôûng. - Ñaûm baûo an toaøn tuyeät ñoái. - Raêng söù treân implant ñaït chöùc naêng nhai vaø thaåm myõ toái öu.

(Implant cuûa Myõ, Ñöùc, Thuïy Só, Phaùp...)


Online eNews: www.viet-times.com.au

MAGAZINE 168 • Friday, May 18, 2012

3

NEWS IN 168 HOURS

TIN TỨC SYDNEY TRONG TUẦN QUA

Theo yêu cầu của nhiều phụ huynh và học sinh Davy’s Academy xin giới thiệu

Local News: Phương Nguyên • World News: Huệ Trần, Hồng Hà

Số phụ nữ béo phì ở Úc tăng Heckenberg: Phải hầu tòa vì đóng giả cảnh sát! một cách đáng lo ngại Tuesday, 15 May 2012

Thursday, 10 May 2012

Hiện nay, Úc có hàng trăm phụ nữ béo phì có số cân nặng trên 140kg đã và đang sinh con với nhiều vấn đề lớn về sức khỏe kèm theo. Điều đáng chú ý là các bác sỹ cũng lo ngại rằng xu hướng này sẽ tiếp tục xấu đi.

Một thanh niên 19 tuổi đã bị cáo buộc tội danh đóng giả cảnh sát sau khi bị bắt với một bộ đồ của cảnh sát tại khu vực phía tây nam thành phố Sydney. Cảnh sát cho hay khoảng 1.15pm hôm thứ Năm tuần trước, người thanh niên này bị bắt khi đang lái chiếc Lexus trên đường Liverpool Rd, thuộc khu vực Heckenberg.

Các chuyên gia cho biết những phụ nữ bị béo phì quá mức có nguy cơ bị cao huyết áp cao hơn gấp 10 lần so với những người không bị béo phì, tương tự họ có nguy cơ bị mắc chứng tiền kinh giật cao hơn gấp 3 so với những người không bị béo phì, và có nguy cơ bị tiểu đường thai kỳ cao hơn gấp 2 lần so với những người không bị béo phì. Ngoài ra, phụ nữ béo phì còn có nguy cơ bị hôn mê cao hơn gấp 4 lần so với phụ nữ khác, nguy cơ cần phải mổ đẻ của họ cũng cao hơn gấp 2 lần so với những người khác và nguy cơ phải được chăm sóc đặc biệt sau khi sinh cũng cao hơn gần gấp 5 lần so với phụ nữ khác.

Mathematics and Science Specialist Coaching College

Cảnh sát cho hay họ tìm được một bộ đồ chuyên dụng giả mạo cảnh sát cùng với một bức hình chụp thủ phạm trong trang phục cảnh sát. Bị cáo buộc tội danh giả mạo là nhân viên cảnh sát, thủ phạm bị tạm giữ tại trạm cảnh sát và sẽ phải ra hầu tòa tại Bankstown Local Court vào tháng tới. Được biết, trong cuộc khám xét tại nhà riêng của tên này sau đó, cảnh sát còn phát hiện thêm nhiều đồ vật có liên quan đến cảnh sát.

3 NGÀY HỌC PHÍ CHỈ

$95 từ 5 học sinh trở lên đăng ký cùng lúc – chỉ $90/người

MONASH UNIVERSITY – CLAYTON Chương trình cấp tốc ba ngày – 11, 18 và 25/5 (tối Thứ Sáu)

SĨ SỐ GIỚI HẠN, HÃY ĐĂNG KÝ NGAY Liên lạc để đăng ký:

Tuesday, 15 May 2012

(Xem tiếp trang 5)

CHEMISTRY

Chương trình chuẩn bị cho kỳ thi

Trẻ em Australia nhận thức được cha mẹ mình làm việc quá vất vả! Nghiên cứu mới đây của Viện nghiên cứu Gia đình Australia cho thấy có khoảng 1/3 số trẻ em 10 tuổi cho rằng cha mẹ các cháu làm việc quá vất vả, và khoảng 1/4 trong tổng số các cặp cha mẹ đồng ý với ý kiến của con cái họ. Trong cuộc khảo sát đầu tiên

HÓA HỌC

UNIT 3 KHÓA NÂNG CAO GIỮA NĂM

0433 558 311 – 0403 002 902 Email: d.academy@live.com.au 71861-719/TH/12

Hệ thống giám sát kết quả Sản khoa ở Australia cho thấy trong năm 2010, có 370 phụ nữ mang thai ở Australia bị béo phì trong tình trạng bệnh tật, cao gấp đôi so với tỷ lệ này ở Anh. Trong khi có hàng chục nghìn phụ nữ béo phì ở Australia sinh con mỗi năm, bác sỹ Nolan McDonnell, một chuyên gia gây mê tại bệnh viện Sản phụ King Edward Memorial Hospital ở thành phố Perth, cho biết hệ thống giám sát mới đây đưa ra đánh giá tổng thể đầu tiên về số lượng phụ nữ mang thai bị xếp vào nhóm béo phì quá mức.

2012 YEAR 12

Ghé thăm Facebook: Davy’s Mathematics and Science Coaching College Davy’s Academy

(03) 8751 7036


4

MAGAZINE 168 • Friday, May 18, 2012

Dental Clinic

10301-690/RE/11

NHA KHOA NGỌC TRAI Phụ trách chuyên môn: Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thưởng Tu nghiệp tại Hoa Kỳ, CHLB Đức

• Áp dụng những kỹ thuật nha khoa tân tiến, vô trùng tuyệt đối • Trang thiết bị mới, hiện đại (X quang kỹ thuật số, Protaper, digital Xray, Camera...) • Laser nha khoa • Tẩy trắng răng 1 giờ bằng tia laser an toàn hiệu quả • Hàm giả Biosoft, khung Attachment cho thẩm mỹ và chức năng tối ưu. • Răng sứ thế hệ mới, Răng sứ không kim loại, Răng sứ quý kim, Răng sứ Cercon đẹp bền như thật • Cấy ghép Implant, Mini Implant vào xương hàm để tạo vững chắc cho phục hình

giá Giảm

Ị -1Đ5IỀ% U TR 5% Í H IP CH

mẫu theo ày đem áo n Khi uảng c q

Chuyên cắm ghép Implant hoàn tất từ 1 -> 8 tuần 13 CMT8, P.Bến Thành, Q.1 (Ngay ngã sáu Phù Đổng) Tel: (+848) 3833 4135 - 3925 4443

79 Lương Hữu Khánh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Tel: (+848) 3925 0029 - 3925 0047 E: nhakhoangoctrai2000@yahoo.com.vn W: www.nhakhoangoctrai.com Giờ làm việc: 8am - 8pm Chủ nhật: 8am - 2pm

Điện thoại liên hệ tại Úc: 03. 9988 6958

TRUNG TÂM PHỤC HÌNH RĂNG SỨ – IMPLANT

NHA KHOA THÁI TỔ

 UY TÍN  TẬN TÂM  TIÊN TIẾN

472-474 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, TP. HCM – Vietnam

Tel: (+848) 6293 3393 • (+848) 2243 9925 Phụ trách chuyên môn: Dr VÕ ĐẶNG THANH THỦY Tu nghiệp răng sứ tại Paris Tốt nghiệp khóa chỉnh hình răng do Malaisia tổ chức tại VN

Giờ làm việc: Ngày thường: 8am-8pm • Chủ Nhật: 8am-4pm

NHA KHOA CHUYÊN SÂU:

• Cấy ghép Implant – Niềng răng • Răng sứ công nghệ mới, Răng sứ CERCON,

trong vòng một giờ, không ê buốt • Chỉnh hình răng Hô – Móm – Lệch lạc

Quý kim, Bán quý Thành viên hội cấy ghép implant HCM • Chuyên phục hình răng sứ cao cấp Dr NGUYỄN QUANG TIẾN Tu nghiệp Implant – Niềng răng tại Los Angeles

NHA KHOA TỔNG QUÁT:

• Điều trị các bệnh về răng miệng • Tẩy trắng răng Lazer (Bleach Bright)

Ghé thăm website để có thêm chi tiết:

www.nhakhoathaito.com

Điện thoại tư vấn MIỄN PHÍ tại Úc: (03) 8652 1043

Giảm 15% cho các dịch vụ Implant và phục hình răng sứ (BẢO HÀNH 10 NĂM)

CHÚNG TÔI TỰ HÀO VỀ: - Đội ngũ Bác sĩ lành nghề, nhiều năm kinh nghiệm - Hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại - Vệ sinh - Vô trùng tuyệt đối, sát khuẩn bằng tia cực tím mỗi ngày

Tư vấn miễn phí ngay tại Úc:

(03) 8820 4010


Online eNews: www.viet-times.com.au

Petersham: Bé gái 12 tuổi bị băng cướp tuổi mới lớn cướp mobile Thursday, 10 May 2012

Chiều hôm thứ Năm tuần trước, một bé gái 12 tuổi đã bị một băng cướp tuổi mới lớn tấn công và cướp mất chiếc mobile khi đang đứng chờ xe bus trên đường Livingstone Road, Petersham, ở phía tây thành phố Sydney. Cảnh sát cho hay vụ cướp xảy ra vào khoảng gần 4pm, khi bé gái đang đứng tại một điểm chờ xe bus thì có một nhóm thanh niên đi qua. Ngay sau đó, ba tên này bất ngờ quay lại, tiến về phía nạn nhân, giật mất chiếc mobile của cô bé và bỏ chạy. Khoảng nửa tiếng sau khi nhận được thông báo về vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ được một trong ba tên cướp tuổi mới lớn này. Thanh tra cảnh sát Jodi Radmore cho hay gần đây số vụ cướp giật thiết bị điện tử cá nhân như điện thoại, laptop, xảy ra

Chuyên trị:

Một người dân ở Sydney trúng vé số trị giá $25 triệu

• Da nám, da mụn • Thu nhỏ lỗ chân lông • Lột da lạnh an toàn • Giảm cân, thân hình thon gọn bằng máy Slimming

Hôm thứ Tư tuần trước, Tổ chức xổ số NSW Lotteries cho biết một người dân ở Sydney đã may mắn được “đổi đời” sau khi bất ngờ trúng vé số trị giá $24.9 triệu trong đợt quay số Oz Lotto hôm thứ Ba trước đó. Tổ chức xổ số này cho hay có ba người tại ba thành phố, Adelaide, Sydney và Melbourne, cùng trúng vé đặc biệt này, nâng tổng trị giá giải thưởng lên $74.8 triệu.

• Làm mặt với máy Oxygen • Làm mặt săn chắc thon gọn bằng máy nâng cơ • Máy S3 IPL kỹ thuật hiện đại, an toàn và hiệu quả

Wednesday, 09 May 2012

NSW Lotteries cho hay ngoài ra, còn có hơn 2.2 triệu giải thưởng khác, có tổng trị giá lên đến $119.6 triệu, tại các khu vực khác trên toàn tiểu bang. Thống kê của công ty này cho biết người trúng vé số đặc biệt tại NSW lần trước là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe, trú tại khu vực phía bắc thành phố Sydney, với trị giá giải thưởng là $38.1 triệu. Trước đó, tấm vé số có giá trị cao nhất là $11.79 triệu trong đợt quay số 11/2007.

Thắt chặt luật quản lý nhà để bảo vệ người thuê nhà Thursday, 10 May 2012

Luật quản lý nhà ở tiểu bang NSW sẽ được cải cách, theo đó các khu nhà thuê, nơi cư trú của những người có hoàn cảnh đặc biệt nhất trên toàn tiểu bang sẽ được kiểm soát với cơ chế chặt chẽ hơn, chế độ xử phạt (Xem tiếp trang 6)

THẨM MỸ VIỆN CLARITY

CHUYÊN VỀ LÀN DA CHÂU Á VỚI KỸ THUẬT TỐI TÂN HIỆN ĐẠI SẼ GIÚP CÁC BẠN CÓ MỘT LÀN DA TRẺ ĐẸP

(Vacuum + RF + IR + Roller) - (Fat & Cellulite Reduction)

- Tẩy lông vĩnh viễn Mở cửa: Thứ Hai và Thứ Ba: Xin hẹn trước - Tẩy các vết nám & tàn nhang Thứ Tư đến Thứ Bảy: 10am - 6pm Chủ Nhật & các ngày lễ: Đóng cửa - Da mặt tươi trẻ Tel: (03) 9005 9791 Mob: 0413 958 398 / 0430 333 662

4/13 Windsor Ave, Springvale VIC 3171

70776-704/HTO/11

Khi được hỏi cha của các em làm việc quá nhiều khiến cho gia đình kém vui vẻ, thì có khoảng 43% trong số các em được khảo sát đã trả lời "có". Tương tự, cũng có khoảng 1/3 trong số các cháu cho rằng mẹ của các cháu làm việc quá nhiều. Kết quả chung của đợt khảo sát còn cho thấy các cháu bé thích dành thời gian với cha mẹ, cụ thể có tới 76% cho biết các cháu cảm thấy vui vẻ trong hầu hết thời gian ở với gia đình. Cũng tương tự như vậy, hầu hết các bậc cha mẹ đều cho rằng họ thấy vui vẻ khi ở cùng con cái mình.

liên tục và không ngừng gia tăng. Do đó, thanh tra Radmore kêu gọi người dân cần chú ý cảnh giác hơn và không dùng mobile hay thiết bị điện tử khác, trừ trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là ở các địa điểm như ga tàu, điểm chờ xe bus.

5

Tư vấn miễn phí!

Xem thêm chi tiết tại: www.claritybeauty.com

(Đối diện với Springvale X-ray Clinics)

Footscray Lingerie Nơi tập trung nhiều sản phẩm quần áo lót thời trang nữ tại Melbourne, với nhiều kiểu áo ngực, áo gen và đồ ngủ sexy thật đẹp. Hàng mới về để giúp các bạn gái có thân hình thon đẹp, hấp dẫn không cần phãu thuật thẩm mỹ mà đạt kết quả hiệu nghiệm, shop chúng tôi có đầy đủ các sản phẩm mới lạ:

t Đặc biệ

C ÁO NGỰ 2 cái

$18

• Quần gen, áo gen, gen khúc, gen bộ (gen toàn thân) • QUẦN NÂNG MÔNG, ĐỘN MÔNG • Quần legging thời trang, đủ màu sắc • Áo ngực silicon, áo ngực hơi tuyệt đẹp • Đặc biệt áo tắm và kính bơi có độ cận thị (từ 2 đến 6 độ cận) • Quần áo ấm mùa đông (thích hợp cho người làm farm)

Shop 171-173 Footscray Market Góc đường Hopkins và Leeds St, Footscray VIC 3011 Tel: 0413 645 659

Giờ mở cửa: Thứ Ba, Tư, Bảy: Thứ Năm: Thứ Sáu:

70389-680/HTO/11

này, các nhà nghiên cứu đã tiến hành kháo sát ý kiến của khoảng 4000 trẻ em ở độ tuổi 10 và 11 về việc các em nghĩ gì về thói quen làm việc của cha mẹ mình. Kết quả cho thấy có khoảng 35% cho rằng cha của các em làm việc quá nhiều, khoảng 27% cho rằng mẹ của các em làm việc quá nhiều.

MAGAZINE 168 • Friday, May 18, 2012

9am - 4pm 9am - 6pm 9am - 7pm

TRUNG TÂM NHA KHOA

NGUYỄN TRÃI

WESTVILLE CENTRAL, SHOP 9, 10 DROOP ST, FOOTSCRAY VIC 3011

20%

Giảm t cả cho tấ vụ mọi dịch

Chuyên răng sứ:

Sứ VITA - Chất lượng Mỹ - Giá Việt Nam Hotline: 0913 66 22 65 (Gặp anh Phát) Chi Nhánh 1: Nha Khoa Mỹ Lệ 162 Phó Cơ Điều, Phường 6, Quận 11, Tp.HCM (Đối diện chợ Thiếc)

Chi Nhánh 2: Nha Khoa Thịnh Phát 131/3 Nguyễn Ảnh Thủ, Chung Chánh 1, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM (Ngay chợ Chung Chánh)

Tel: (+848) 6274 8723

Tel: (+848) 6250 4133

www.nhakhoanguyentrai.com

Tư vấn miễn phí tại Úc:

(03) 9008 4227

Phong Thủy Âu Lạc

• Cắt tóc Nam, Nữ thời trang • Nhuộm, uốn thường/uốn nóng • Duổi tóc thẳng bằng thuốc hay máy • Tạo kiểu tóc, bới tóc, nối tóc ... và nhiều dịch vụ khác nữa.

GIẢM 10%

Khi mang theo voucher này.

60346B-720/TH/12

@ 81

(Địa Lý Bát Trạch - Huyền Không Phi Tinh) Chuyên cố vấn Phong Thủy cho: shop, nhà,, ĐĐẶC BIỆT nhà hàng, công ty… • Phép Trán Trạch Chiêu Tài hoá giải • Coi thế nhà, đất có phù hợp theo Địa Lý Phong mọi sự cố xui xẻo, tán tài, giúp quý Thủy trước khi mua hoặc xây hoặc khi dọn về ở khách bình an và hạnh phúc, may • Nhận xây nhà, shop (lo từ A – Z) hay sửa, nới, mắn; giúp vượng phát tài lộc cho tân trang; làm vườn landscape & garden theo nhà ở hay cơ sở thương nghiệp. thiết kế phong thủy để chỗ ở và gia đạo an vui, Phép Cột Chỉ Tơ Hồng kết nối duyên • khỏe mạnh, con cái học hành suôn sẻ, may Nhiều năm kinh nghiệm, đạt hiệu quả cao tình gãy đổ, trắc trở, khắc kỵ bởi mắn và hưng vượng tuổi, cung phu thê, ngũ hành, can • Nhận thiết kế logo, tên thương hiệu, chọn số • UY TÍN, TẬN TÂM, chi và mệnh; xung khắc giữa cha điện thoại, trang trí nội thất theo phong thủy. • CHẤT LƯỢNG 5 SAO mẹ và con cái • KÍN ĐÁO TRONG CÔNG VIỆC • Phép bán nhà, đất, cơ sở doanh nghiệp… • Coi ngày khai trương, cưới hỏi. Nhận coi phong thủy ở khắp các tiểu bang, Việt Nam và các nước khác

Mọi chi tiết xin liên hệ: Thầy Phong Thủy Minh Đăng

MỞ CỬA: Thứ Hai, Ba, Tư & Bảy: 9am - 6pm Thứ Năm & Sáu: 9am - 8pm Chủ Nhật: 10am - 5pm

0412 321 718

• Chăm sóc, dưỡng da & làm đẹp • Trị nám da, lột da • LÀM MẶT KHÍ HƠI OXY • Làm mặt dùng máy nâng cơ • Tẩy lông toàn thân • IPL permanent hair removal • Chuyên gia làm tóc trang điểm cho mọi trường hợp • DUỖI TÓC VĨNH VIỄN • Đặc biệt có xóa xâm bằng laser

Hair and Beauty

Các bạn muốn có một làn da trẻ đẹp, một mái tóc quyến rũ?

81 Rosamond Rd, Maidstone 3012 Tel: 9346 9470

70632-693/HTO/11

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - KHÔNG ĐAU

Mobile: 0434 620 451 Email: haircuts4u@hotmail.com

70677-689/HTO/11

890A Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Tp. HCM • Tel: 08 3859 3852


6

MAGAZINE 168 • Friday, May 18, 2012 cũng nghiêm khắc hơn. Bộ trưởng phụ trách về Người tàn tật của tiểu bang, ông Andrew Constance, cho hay những cải cách được đề xuất bao gồm chế tài xử phạt nghiêm khắc hơn đối với những hành vi không tuân thủ pháp luật, đồng thời yêu cầu toàn bộ nhân viên của nhà thuê phải tiến hành kiểm tra hồ sơ phạm tội định kỳ.

CRYSTAL FOOT SPA Trung tâm chuyên làm đẹp và dạy nghề nails

Phuong Tran Odyssey Nail System Instructor/Educator

TIN VUI!!!

YOUR CAREER STARTS HERE………….

Cho các bạn nào thích học bộ môn vẽ cọ bản (móng hoa nghệ thuật), chúng tôi có mời được cô Olga Menshikova đến từ Sydney (cô đã đạt

• Nhận đào tạo học viên nghề nail từ căn bản cho đến nâng cao trong chương trình Ambassador Program của trường ODYSSEY NAIL SYSTEMS có lớp tiếng Anh và tiếng Việt • Những khóa học gồm có: • NATURAL SPA SYSTEM • ACRYLIC SYSTEM • GEL SYSTEM • 3D & FANTASY 70950-721/HTO/12

Ngoài ra, theo quy định mới thì người thuê nhà sẽ có quyền cư ngụ lớn hơn, nhân viên của chính phủ có thêm thẩm quyền kiểm tra đột xuất tình trạng sức khỏe của người dân thuê nhà. Những nhà cho thuê không được cấp phép cho những người có thu nhập thấp thuê, hoặc nhà trọ có phép nhưng cho người tàn tật, người thiểu năng về trí tuệ và tâm thần, đều phải đăng ký với Cơ quan NSW Fair Trading. Mức phạt đề xuất đối với cá nhân là $11,000 cho mỗi trường hợp, đối với tổ chức là $22,000 cho mỗi trường hợp.

Chuyên phục vụ: • Móng bột Acrylic (Acrylic nail) – Móng gel (gel nail) • Tay chân nước (Manicure & Pedicure) • Trang điểm cô dâu, dạ hội (Bridal & Formal Make up) • Nhuộm lông mi, lông mày (Eyelash & Eyebrow Tint) • Lấy lông bằng sáp (waxing) • Nối lông mi (Eyelash Extension) và nhiều kiểu vẽ móng đặc biệt (worldwide nail art designs)

• INTRO TO NAIL TECHNOLOGY • SALON TECHNOLOGY • DESIGN SCULPTURE • COMPETITION NAIL

được nhiều Nail Cup vô địch trên thế giới).

Các khóa học sẽ bắt đầu vào Thứ Hai 04/06/2012 Xin ghi danh ngay bây giờ vì số học viên có giới hạn cho mỗi lớp.

CẦN

Bankstown: Bị đâm 11 nhát dao vẫn cố đuổi hung thủ Friday, 11 May 2012

Trăm nghe không bằng mắt thấy, các bạn nào đã biết nghề nail và yêu mến môn nghệ thuật vẽ, xin liên lạc Phương để ghi danh vì hạn chót là ngày: 17/04/2012

Cảnh sát cho hay một người đàn ông đã bị đâm tới 11 nhát dao trong một vụ tấn công táo tợn xảy ra ở khu vực phía tây thành phố Sydney. Nhưng điều đáng chú ý là mặc dù bị đâm tới tấp, nạn nhân vẫn cố rượt đuổi thủ phạm đã tấn công mình trước khi nhận ra là mình đang bị đau. Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 8.30pm hôm thứ Năm tuần trước, khi cậu thanh niên 26 tuổi này đang đứng bên ngoài một căn hộ trên đường Macauley Avenue, thuộc khu vực Bankstown.

Shop 2/54 McCrae St, Dandenong Vic 3175

THỢ NAIL

Tel: (03)

9793 9779

Dù bị đâm liên tiếp, nhưng nạn nhân vẫn rượt đuổi tên côn đồ chạy về phía đường Marshall Street. Cảnh sát cho hay hiện chưa tìm ra bằng chứng cho thấy đây là một vụ cướp. Thủ phạm được miêu tả cao khoảng 168cm, mặc áo màu đen có mũ trùm đầu,

quần dài rộng kiểu thể thao, đi giày trắng. Bất kỳ ai biết thông tin liên quan đến vụ tấn công kể trên hãy liên hệ với Đường dây phòng chống tội phạm theo số điện thoại 1800 333 000.

Marrickville: Đâm chết bạn trai cũ vì gây hấn với ba mẹ Monday, 14 May 2012

Một thanh niên đã bị bạn gái cũ đâm chết sau khi gây chuyện tại nhà riêng của cha mẹ cô gái. Cảnh sát cho hay vào khoảng 9pm hôm thứ Hai tuần này, do xảy ra to tiếng với gia đình bạn gái cũ, cậu thanh niên đã bị cô gái dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát ngay bên ngoài căn hộ nằm trên đường Livingstone Road, thuộc khu vực Marrickville. Vết thương nặng khiến nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường, còn cô gái 22 tuổi thì bị cảnh sát bắt giữ với tội danh giết người. Cảnh sát cho hay hiện họ vẫn đang tiếp tục điều tra các tình huống xung quanh vụ mâu thuẫn này. Họ cũng cho biết nạn nhân là người có quen biết với cảnh sát, ngoài ra chưa có thông tin gì cụ thể vì gia đình của nạn nhân vẫn chưa nhận được tin dữ về cái chết của nạn nhân.

Bankstown: Một thanh niên gốc Việt hai lần liên tiếp đạt giải thưởng điện ảnh trẻ Tuesday, 15 May 2012

Danh tiếng của một nhà làm phim trẻ tuổi người Việt Nam, Vinh Nguyen, tiếp tục được nhân rộng sau khi cậu thanh niên này dành thêm một giải thưởng trong liên hoan phim năm 2012 vừa qua. Mới 23 tuổi, nhưng đây là lần thứ hai Nguyen dành được giải thưởng cho hạng mục phim hay nhất

MASSAGE – THƯ GIÃN – LÀM ĐẸP

(đối diện ga xe lửa Tottenham)

70281-669/HTO/11

100 Furlong Rd, Cairnlea 3023

84 Elgin St, Carlton - Tel: 9347 9264 28 Wingfield St, Footscray - Tel: 9362 0277 891 Burke Rd, Camberwell - Tel: 9882 0598

240 Coventry St., South Melbourne Tel: (03) 9077 6318

71864-704/RE/11

0423 304 652

Mở cửa 7 ngày, từ 1pm đến 2am

HƯƠNG QUÊ

Sang trọng và lớn nhất ở tại Melbourne • Hơn 10 nhân viên trẻ đẹp sẵn sàng phục vụ quý vị • Kỹ thuật massage cao cấp của Trung Hoa và Mã Lai • Phòng LUXURY rộng rãi, Foxtel TV, miễn phí nước uống

34 Adelaide St, St Albans

71784-699/TH/11

0469 795 969 • 0449 286 933 Mở cửa 7 ngày từ 10am - 8pm

• Nhân viên trẻ đẹp • Phục vụ tận tình chuyên nghiệp Cần nhân viên nữ (từ 18 - 35 tuổi)

TRUNG TÂM THƯ GIÃN SPA - SAUNA - STEAM - FOOT & BODY MASSAGE

Body Massage

Shop 2C Cairnlea Town Center (Gần Coles)

• Chuyên nghiệp với các dịch vụ massage • Các cô gái trẻ đẹp đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Ý và Phillipine • Phục vụ tận tâm • Giá thiệt rẻ!!!

1 A Foxton Street, St Albans Tel:

Mở cửa 7ngày từ 10am - 8pm

175 Sunshine Road, Tottenham 3012

Cairnlea Relaxation Massage

ORIENTAL MASSAGE

Level 2, 16 - 18 Errol St., North Melbourne Tel: (03) 9078 1355

CẦN NHÂN VIÊN NỮ (TRẺ)

Mob: 0405 090 304

47 Dickson St., Sunshine 3020 - Tel: 9311 9994 259 Ballarat Rd, Footscray 3011 - Tel: 8307 0114

• Nhân viên trẻ đẹp nhiều kinh nghiệm • Môi trường thoải mái và sạch sẽ • Nhiều chỗ đậu xe dễ dàng thuận tiện

• Shop mới khai trương • Massage chuyên nghiệp • Có nhiều sinh viên trẻ đẹp Việt Nam và Trung Quốc làm part time

• Nhân viên trẻ đẹp • Rất nhiều chỗ đậu xee • Phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp • Phòng có máy lạnh • Giá cả hợp lý

Website: www.royalcityrelax.com.au

547 Elizabeth St., Melbourne 3000

Tel:(03)) 9328 4886

70245-718/HTO/12 5-718/HTO/12

• Chuyên nghiệp • Phục vụ tận tâm • Giá thiệt rẻ!!!

Shop mới khai trương

• Full body massage • Nhân viên trẻ đẹp • Phục vụ tận tình, chuyên nghiệp • Phòng có máy lạnh • Cần nhân viên massage nữ trẻ đẹp

70608-706/HTO/11

ORIENTAL MASSAGE THERAPY

0469 029 004

71800-706/HTO/11

70225-654/HTO/10

Tel: 9311 0198 Tel: 9077 7620 Tel: 9004 1477 70606-677/HTO/11

Sunshine: 5 City Place Nth Mel: 305 Queensberry St Ascot Vale: 219 Ascot Vale Rd

Xin liên lạc Jason:

ST ALBANS MASSAGE

Western Relaxation

Full Body Massage Massage chuyên nghiệp với các cô gái Việt Nam. Giá cả hợp lý.

Massage Thư Giãn 70226A-654/HTO/10

Level 2, 16 - 18 Errol St. North Melbourne Tel: (03) 9078 1355

SS MASSAGE

Trung Tâm Massage St Albans

71740-710/HTO/12

Shop mới khai trương Massage chuyên nghiệp Có nhiều sinh viên trẻ đẹp Việt Nam và Trung Quốc làm part time

70378-667/RE/11

SS MASSAGE


Online eNews: www.viet-times.com.au

Tuesday, 15 May 2012

Các chuyên gia khí tượng cho hay Sydney đang trải qua tháng Năm khô hạn nhất kể từ những năm 1880. Cụ thể, từ đầu tháng cho tới tối hôm thứ Hai tuần này, thành phố này chưa có một trận mưa nào, và tối hôm thứ Hai tuần này cũng được đánh giá là buổi tối lạnh nhất từ đầu năm tới nay. Tính đến hôm thứ Ba tuần này, Sydney đã vượt qua kỷ lục đợt khô hạn năm 2008. Được biết, vào năm đó, cả thành phố không có mưa trong suốt 14 ngày đầu tiên của tháng Năm. Nhưng năm nay, tính đến 9am hôm thứ Ba tuần này, Sydney đã trải qua nửa đầu tháng Năm khô hạn nhất kể từ năm 1882. Và nếu đến 9am Chủ nhật, ngày 20 tháng Năm này, Sydney vẫn chưa có mưa thì đây là tháng Năm khô hạn nhất của Sydney kể từ năm 1859.

Warrawong: Một người đã thoát chết kỳ diệu sau khi rơi từ tầng ba xuống Monday, 14 May 2012

Sáng hôm thứ Bảy tuần trước, một người đàn ông 41 tuổi đã thoát chết một cách kỳ diệu sau khi rơi từ tầng ba của một căn hộ xuống dưới. Cảnh sát cho hay nạn nhân buộc phải nhảy qua cửa sổ tầng ba của căn nhà để trốn thoát khỏi kẻ đang cố dùng hung khí tấn công ông. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết có thể do cú ngã, nạn nhân sau khi tỉnh lại không có chút ký ức nào về vụ việc. Trước đó, vào sáng hôm thứ Bảy, nạn nhân cùng một phụ nữ 39 tuổi đến một căn hộ nằm trên đường Todd Street, thuộc khu vực Warrawong, một ngoại ô của Wollongong, nơi thủ phạm đang sinh sống. Khi mâu thuẫn bắt đầu, người đàn ông 39 tuổi đã đập vỡ một chiếc lọ và dùng nó làm vũ khí tấn công nạn nhân. Vì cố gắng chạy thoát, nạn nhân đã leo qua cửa sổ trên tầng ba của căn nhà và bị ngã xuống đất. Cú ngã khiến nạn nhân bị chấn thương nặng ở đầu. Liên quan đến vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông 34 tuổi nói trên và vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Hôm thứ Sáu tuần trước, tại khu vực bắc Wollongong xảy ra một vụ tai nạn hy hữu, khiến một cô gái 27 tuổi thiệt mạng. Cảnh sát cho hay vụ tai nạn bắt đầu xảy ra vào khoảng 5.45pm hôm đó, nạn nhân điều khiển chiếc Mitsubishi Lancer chở mẹ của mình trên đường Southern Freeway, chạy hướng thành phố Sydney. Xe đang chạy thì xe cô gái bị mất lái, lao qua lan can đường vào một bụi cây ven đường. Lúc này cả hai mẹ con nạn nhân đều không bị thương. Một nhân viên ảnh sát cho hay cô gái nhanh chóng ra khỏi chiếc Mitsubishi và chạy ra khỏi bụi cây. Do bất ngờ lao vào lòng đường, cô gái bị một chiếc Toyota Hi-Ace màu đỏ và một chiếc Holden Commodore màu bạc đâm phải, khiến cô gái chết ngay tại hiện trường do chấn thương ở đầu. Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát tiếp tục điều tra, làm rõ.

Carlingford: Một phụ nữ bị bắt giữ vì tội tổ chức cướp xe Wednesday, 09 May 2012

Hôm thứ Tư tuần trước, một phụ nữ đã phải ra hầu tòa vì bị cáo buộc liên quan đến vụ một cướp xe hơi xảy ra tại khu vực Carlingford. Theo đó, khoảng 4.30pm hôm thứ Ba tuần trước, một phụ nữ 46 tuổi vừa đậu xe tại bãi đậu xe của một trung tâm mua sắm ở Carlingford thì có một phụ nữ đến bắt chuyện, cố tình làm cho nạn nhân mất tập trung để đồng bọn của người phụ nữ trên lẻn vào trong xe. Khi vừa vào được xe, tên cướp đã nổ máy phóng xe đi. Mặc dù nạn nhân hô hoán nhờ giúp đỡ, nhưng tên cướp đã kịp lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau khi nhận được thông báo về vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ nữ thủ phạm 24 tuổi nói trên về tạm giam tại Trạm cảnh sát Eastwood. Được biết, cảnh sát cũng đã tìm được chiếc xe bị đánh cắp sau đó không lâu và vẫn đang tiếp tục điều tra, truy bắt thủ phạm còn lại của vụ cướp.

Revesby sắp có thêm trung tâm trông giữ trẻ nhỏ mới

Call: (03) 9428 1035

M: 0402 615 711

E: vinhpham62@yahoo.com W: www.hoanggia-scct.com

66A Baker St, Richmond Vic 3121 (góc Nhà hàng Vân Mai, Victoria St) Có sân đậu xe.

KẾ TOÁN & KHAI THUẾ: • Khai thuế & kiểm toán mỗi năm cá nhân, hợp doanh, công ty trust, quỹ hưu trí, partnership, GST, FBT, CGT, BAS • Thành lập company, trust, partnership, SMSF (super fund) • Cố vấn mua bán các cơ sở thương mại • Hướng dẫn sử dụng software: MYOB, Quickbook, Cashflow Manager để giữ sổ sách.

• Hướng dẫn và bồi thường lao động, quỹ hưu trí và lương công nhân, bảo hiểm • Đăng ký ABN, GST, TFN, PAYG Business name • Kiểm toán quỹ hưu trí. (Audit SMSF) • Đại diện cho sở thuế ATO và đại diện cho các doanh nghiệp để giải quyết đến các vấn đề liên quan tới Asic TÀI CHÍNH: • Đại diện cho các ngân hàng lớn và nhỏ giúp bạn vay tiền nhà, thương vụ, tiền tài chính • Giúp lo mọi thủ tục mượn tiền

Địa chỉ: 3 Saltbush Court, Sunshine West VIC 3020 020 20 P.O Box 1183, Sunshine West VIC 3020

Tel: 03 9360 4307 Fax: 03 9360 4377 Mob: Kim 0431 679 331 - My 0434 340 982

GIỜ LÀM VIỆC: Thứ Hai - Thứ Sáu: 6pm - 9pm Thứ Bảy - Chủ Nhật: 10am - 4pm

Email: nguyendaniel@bigpond.com

KẾ TOÁN - KHAI THUẾ HANG NGO TAXATION SERVICES Public Accountant - Registered Tax Agent Fellow NTAA

Thuế cá nhân

Cố vấn và khai thuế cá nhân, hợp doanh,công ty, cơ sở thương mại, quỹ hưu trí từ

Đăng ký tên doanh nghiệp, lập công ty, Trust, ABN, GST, workcover

$60

Hướng dẫn và đảm nhận giữ sổ sách (bookkeeping), trả lương và đóng super fund cho công nhân Khai thuế bằng máy điện toán (ELS), sở thuế hoàn tiền trong vòng 14 ngày, bảo đảm lấy lại thuế tối đa và an toàn

0403 066 402

Liên lạc Hằng: 68 Kinterbury Drive, St Albans 3021

KIMBERLEY LOANS SERVICE PTY LTD ABN 69 151 952 457 ACL 389087 ACR 411133

- Vay tiền mua nhà, đầu tư bất động sản

Tuesday, 15 May 2012

Tuần trước, Hội đồng thành phố Bankstown đã chấp thuận dự án xây dựng của công ty Actron Design, theo đó Revesby sẽ có thêm một trung tâm trông giữ trẻ nhỏ mới. Ban đầu khi dự án mới được đưa ra, hội đồng thành phố cũng nhận được một số ý kiến (Xem tiếp trang 8)

- Refinance để chọn phân lời thấp hơn - Vay đến 95% + Lender Mortgage Insurance - Bad Credit bị ngân hàng từ chối cũng được chấp thuận - Vay tiền mua shop hoặc hãng xưởng - Quý Vị Chủ thươngnghiệp hoặc Self-Employed vay tiền không cần cung cấp Trading Statements hoặc BAS - Personal và Car Loan

Do Luật sư Vinh đang hành nghề LUẬT VIỆT NAM tại VIC, NSW, QLD, ACT, SA, WA, TAS và NT chuyên đảm trách về:

- Nhận hồ sơ khắp nơi

a/ Dịch vụ pháp lý: Quốc tịch VN, Passport, Visa; Di trú ; Nhà đất; Đầu tư; Hôn nhân gia đình; Dân sự; Hình sự. b/ Đại diện ủy quyền/Đại diện thương mại.

Kim Le 26 McDougall Drive, Footscray VIC 3011 Tel: (03) 9689 2316 Mob: 0433 158 597 kimberleyloans@optusnet.com.au

c/ Tố tụng tại Toà án VN.

2. THUẾ-KẾ TOÁN(PUBLIC ACCOUNTANT):TỪ$60 Khai BAS (qua BAS Agent được concession chậm nộp GST 4 tuần không lãi), Kế toán công chứng (Public accountant), ghi sổ sách kế toán, lương bổng, workcover, superannuation do cô Ngọc Master (Acc. Swinburne) MIPA,CPA(VN). Khai tax return do TDN Tax Agent.

3. DỊCH THUẬT - ĐIỀN ĐƠN (NAATI). 4. DỊCH VỤ KẾ TOÁN - THUẾ & KIỂM TOÁN TẠI VN: Tại VN do Công ty Tư vấn Luật & Kiểm toán Hoàng Gia SCCT thành lập từ năm 1992 trụ sở số: 46 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Sài Gòn và VP Hà Nội B18, P6, Khu Kim Liên đảm trách.

71613-722/HTO/12

ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN LỢI NHƯ NGƯỜI VN (không chịu nghĩa vụ pháp lý như người VN): + Nhập cảnh vào VN không cần Visa + Đi du lịch vào ASEAN không cần Visa. + Thường trú tại VN không cần visa hồi hương. + Đầu tư - kinh doanh, mua chứng khoán không hạn chế (là nhà đầu tư trong nước), Sở hữu nhà tại VN không bị hạn chế. + Đổi bằng lái xe VN 10 năm không phụ thuộc thời hạn. + Làm việc tại VN không cần Giấy phép lao động và còn được quyền làm công sở. + CON SINH TẠI ÚC SẼ ĐƯỢC SONG TỊCH.

Với hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc tại các văn phòng CPA và CA chuyên về:

Khai thuế GST, BAS, IAS & PAYG

VĂN PHÒNG KẾ TOÁN - LUẬT SƯ HOÀNG GIA 1. DỊCH VỤ LUẬT SƯ CẤP QUỐC TỊCH VIỆT NAM: TỪ $ 200

KẾ TOÁN - THUẾ VỤ - TÀI CHÍNH

Bachelor of Business (RMIT) - FNTAA - MIPA - Registered Tax Agent

71834-713/TH/12

Sydney: Tháng Năm khô hạn nhất trong 130 năm qua

Saturday, 12 May 2012

Daniel Nguyen & Associates

70004-667/HTO/11

Chiến thắng của Vinh Nguyen được xem là gương sáng cho các nhà làm phim trẻ tuổi ở khu vực phía tây thành phố. Giải thưởng Shortcuts lần thứ 9 này được đánh giá là liên hoan phim hàng đầu ở khu vực dành cho những nhà làm phim trẻ tuổi, được tổ chức tại rạp chiếu phim cổ ở Fairfield Forum.

Wollongong: Thoát nạn sau khi lao vào bụi cây, nhưng tử vong do bị xe đâm liên tiếp

7

Phục vụ tận tình, chu đáo và uy tín

71842-715/HTO/12

tại giải Shortcuts. Trong liên hoan phim lần trước, Nguyen chiến thắng ở hạng mục Câu chuyện hay nhất.

MAGAZINE 168 • Friday, May 18, 2012


MAGAZINE 168 • Friday, May 18, 2012 ADVERTISEMENT

Buồn nôn trước và trong bữa ăn, vì sao? 2 năm trở lại đây, tôi bị buồn nôn thường xuyên, đã nằm viện và điều trị tại các bệnh viện của Đà Nẵng. Bác sĩ chẩn đoán rất nhiều bệnh khác nhau: Viêm dạ dạy, rối loại thần kinh thực vật, viêm thực quản, rối loạn tiền đình… Triệu chứng duy nhất của tôi là buồn nôn trước và trong mọi bữa ăn nhất là buổi sáng, ngoài ra không có hiện tượng gì nữa. Đã tiến hành làm tất cả các xét nghiệm, các bác sĩ không có kết luận gì biểu hiện của một bệnh nguy hiểm. Nhưng hiện tại tôi không ăn uống được, nhất là những thức ăn có mùi nên sức khỏe rất yếu, cơ thể gầy còm. Vậy xin hỏi thật ra tôi có dấu hiện của bệnh gì và nên đi đến đâu để tiến hành điều trị... (Nguyễn Thị Hồng) :-P Bạn Hồng thân mến! Có rất nhiều nguyên nhân gây ói như: - Do ăn uống quá nhiều. - Do tác dụng phụ của thuốc. - Do bệnh lý ở các cơ quan tiêu hóa như: dạ dày, ruột, gan, mật, tụy. - Do hội chứng tiền đình. - Do bệnh nội tiết như bệnh đái tháo đường, bệnh Addison. - Do tăng áp lực nội sọ như: u não. - Do nguyên nhân tâm lý và rối loạn tâm thần. Bạn đã khám nhiều lần và làm tất cả các xét nghiệm trong 2 năm, nếu tất cả đều bình thường, thì có thể nguyên nhân gây buồn nôn ở đây là do yếu tố tâm lý – tâm thần... Người ta cho rằng có sự thay đổi về nội tiết do rối loạn vùng hạ đồi là vùng kiểm soát việc thèm ăn của cơ thể. Do đó để điều trị bạn nên đến Trung tâm sức khỏe tâm thần để kiểm tra. Nếu bạn quá gầy yếu, suy nhược có thể phải điều trị tại bệnh viện để số cân nặng trở lại bình thường, sau đó việc điều trị sẽ tiếp tục tại nhà trong vài tháng đến vài năm.Vì vậy bạn phải kiên nhẫn điều trị và luôn lạc quan tin tưởng. Ngoài ra bạn nên làm việc và nghỉ ngơi giải trí có điều độ, thoải mái về tinh thần, tập thể dục thể thao, tránh những stress trong cuộc sống vì bệnh thường tái phát sau khi điều trị nếu gặp phải stress. (theo Suckhoegiadinh.org sưu tầm) HỎI: Em nghe nói con người khoa học cái gì cũng phải căn cứ theo bằng chứng khoa học. Nhưng vị chuyên môn này lại phán đoán bệnh bằng nhiều cái “có thể” thế này, “có thể” thế kia, và lại “người ta cho rằng”... toàn là những cái “đoán” mang tính không chắc chắn, ám chỉ... không tầm được ra bệnh. “Nếu bạn quá gầy yếu, suy nhược có thể phải điều trị tại bệnh viện để số cân nặng trở lại bình thường”.

Nếu đã là tìm tòi nghiên cứu đoán không ra bệnh mà chỉ nghi này đoán kia, mà lại đòi bệnh nhân “phải điều trị tại bệnh viện để số cân nặng trở lại bình thường”. Thế thì họ sẽ “chữa” thế nào cho bệnh nhân “để số cân nặng trở lại bình thường” ? ĐÁP: Để số cân nặng trở lại bình thường đúng theo cái nghĩa “healthy”, tức là khỏe mạnh, thì trước hết việc chẩn đoán bệnh phải mau lẹ và chính sác, tiếp theo là điều trị liền và đúng giúp hồi phục chức năng của các cơ quan nội tạng cho tốt trở lại thì số cân nặng sẽ từ từ bình phục trở lại bình thường, lúc đó mới đúng nghĩa là khỏe mạnh. Ở nhiều nơi có thiết bị tân tiến hiện đại truyền nước biển... kỹ thuật này không cần biết chẩn đoán bệnh có đúng hay không, cứ truyền nước vô là “lên cân” liền, nhưng “số cân nặng” cho dù có bình thường hay không bình thường thì cũng không khỏe mạnh được, mà ngược lại, càng vô nước thì bệnh càng tệ ! Qúy vị nào muốn tự mình chứng minh điều này thì có thể đi truyền nước thử xem. Nhiều người tới cuối đời đã chứng minh được điều này đấy... Tuy nhiên, khi đã chứng minh được thì rất có thể là... đã muộn rồi ! Mời coi thực lệ dưới đây: Thực lệ 12: Một bà đang dùng thuốc thảo mộc trị bệnh tiểu đường, mọi mặt tiến triển khá tốt đẹp thì đàn con thảo quyết định.. chuyển qua chuyên tâm điều trị với chuyên khoa cho “nhanh”. Một ngày kia, bà cứ ăn vào chút gì là ói ra. Các chuyên khoa chung sức hội chẩn, cho rằng bà bị bệnh tâm thần “chê thức ăn”, nên bày cho các con của bà đi học nấu nướng thay đổi món vị sao cho ngon, cho đẹp, cho lạ, cho hấp dẫn tới chảy nước miếng mới mong chữa khỏi được bệnh tâm thần “chê thức ăn” này! Các con bà ngoan ngoãn tin theo, thay nhau nghỉ việc đi học nấu ăn... Rất nghiêm túc, tất cả đều ôm ấp một hy vọng tràn trề sẽ chinh phục được “con qủy vô thường” gây bệnh chán ăn này. Rốt cuộc hy vọng vẫn là hy vọng, thực tế vẫn là thực tế... Bệnh nhân chẳng khấm khá hơn chút nào! Kiên trì đi coi chuyên khoa nữa thì bà bị thêm bệnh suy thận. Chạy máy rửa thận một thời gian thì bị thêm “bệnh đau ngón chân”. Uống thuốc giảm đau không bớt thì ngón chân được tận tình “cưa bỏ”. “Cưa bỏ” ngón chân rồi càng đau thêm thì “cưa” nữa mất luôn khúc đầu gối. “Cưa” mất khúc đầu gối rồi vẫn la đau thì truyền nước ma phiến cho ngủ li bì. Để chấm dứt căn bệnh này, trong bệnh viện người ta cho truyền “nước dinh dưỡng tổng hợp”, không cho ăn cũng không còn biết la đói... Hiệu nghiệm thay bệnh nhân hết la đau! Được đôi ba tuần thì “êm ru nhẹ nhàng”... thanh thoát lên thiên đàng. Thương thay! Y sĩ Trương Khải Hưng

http://suckhoegiadinh.org/?cat=664

Nhà thuốc bắc HOÀI XUÂN ĐƯỜNG 263 Springvale Rd, Springvale, Vic Tel:(03) 9547 2583 10am-5pm

Trương K Hưng - Thiện nguyện viên săn sóc sức khỏe cho 219 thuyền nhân (1979) Tiến sĩ khoa y học truyền thống Trung Hoa (2003), Cựu hội viên hội ATMS Úc châu.

• Trị tiểu đường miễn kiêng, trị bệnh tim miễn giải phẫu. • Sác suất trị ung thư não, phổi, tụy, gan, ruột ... 95%. • Trị rối loạn do ngộ độc thực phẩm hoặc do Hóa trị Xạ trị gây ra. • Đàn ông bất lực, xuất binh sớm, răng lỏng… uống thuốc răng chặt lại. • Trị muộn con, ung bướu tử cung không nên hoang mang cắt bỏ, có thể trị được, tẩy thể hôi, tăng/giảm cân.... và các bệnh phức hợp. • More information: hoaixuanduong.blogspot.com

(Tiếp theo từ trang 7) phản đối, cho rằng dự án sẽ ảnh hưởng đến không gian riêng tư của khu vực, có thể ảnh hưởng đến tiếng ồn, tình trạng đậu xe cũng như giao thông của địa phương này. Được biết, trung tâm mới sẽ được xây dựng tại địa chỉ 112 Queen St, thuộc khu vực Revesby. Trung tâm dự kiến sẽ nhận tối đa 14 trẻ từ 2-3 tuổi và 15 trẻ từ 3-5 tuổi, từ 7am đến 6pm các ngày thường trong tuần.

Người vô gia cư bị hành hung nhiều hơn ở khu vực phía tây Sydney Monday, 14 May 2012

Đợt khảo sát sức khỏe mới đây về người vô gia cư tại khu vực phía tây Sydney cho thấy số vụ hành hung và bạo lực đối với người vô gia cư cao ở mức đáng lo ngại, đồng thời tỷ lệ bệnh tật, ốm đau, kể cả tỷ lệ bệnh nhân ung thư, ở những người này cũng cao hơn so với nhóm người khác. Có tới hơn 40% trong số 148 người vô gia cư được khảo sát từng phải nhập viện ít nhất mỗi năm một lần do hành vi bạo lực gây nên. Nghiên cứu này cũng cho thấy người dân sẽ có nguy cơ chết trẻ cao hơn gấp 20 lần nếu họ phải sống lang thang trên các tuyến đường trong vòng hơn 6 tháng, đặc biệt là nếu họ có ít nhất 1 trong 8 yếu tố rủi ro, chẳng hạn như trên 60 tuổi. Đợt khảo sát áp dụng chỉ số dễ bị tổn thương để xác định 50 người vô gia cư dễ bị tổn thương nhất trong khu vực. Mục tiêu của chương trình này là tìm kiếm nhà ở càng sớm càng tốt cho những người có nguy cơ chết trẻ cao nhất hoặc bị ốm nặng do hoàn cảnh sống. Kết quả chung của đợt khảo sát cho hay có 42% số người vô gia cư được khảo sát từng là nạn nhân của bạo lực kể từ khi sống vô gia cư.

Hầu hết hệ thống máy chụp X-quang tại các bệnh viện ở NSW chưa được kiểm tra chất lượng Tuesday, 15 May 2012

Hiện nay đang có hàng chục ngàn chiếc máy chụp X-quang đang bị các chuyên gia y tế lãng quên tại một số bệnh viện lớn nhất trên toàn tiểu bang, khiến nhiều người lo ngại rằng những vấn đề lớn về sức khỏe của người dân đang bị bỏ qua. Người phát ngôn của Cơ quan y tế NSW Health khẳng định hiện nay có khoảng 79,000 máy chụp X-quang chuẩn đang chờ được chuyên gia rà soát, kiểm tra tại bệnh viện Liverpool Hospital, tương tự có 4000 chiếc tại Westmead. Hệ thống máy chụp X-quang này được cho là bắt đầu đưa vào sử dụng từ tháng Một năm 2010. Phó Chủ tịch Hiệp hội y dược Australia tiểu bang NSW, ông Michael Gliksman, cho biết các chuyên gia về X-quang cần báo cáo các sự cố về máy sớm để tránh xảy ra sai sót đáng tiếc. Các chuyên gia cũng cho biết thêm hiện nay, số lượng máy chụp X-quang bị ùn đống lên tới hàng ngàn chiếc tại các bệnh viện của Sydney.

Mạng đường sắt nội đô Western Sydney Light Rail Network lên kế hoạch nghiên cứu khả thi Wednesday, 16 May 2012

Thị trưởng Parramatta Lorraine Wearne mới đây tuyên bố dự án triển khai mạng đường sắt nội đô Western Sydney Light Rail Network sẽ tiến hành công tác nghiên cứu

BẠN ĐANG CẦN ĐẾN

TÒA ÁN?

Chúng tôi là những luật sư bào chữa chuyên nghiệp, chuyên về:

● TẤT CẢ NHỮNG RẮC RỐI VỀ HÌNH SỰ, TẠI CÁC TÒA ÁN ● RẮC RỐI VỀ LƯU THÔNG (LÁI XE) (Tránh hoặc giảm thiểu nguy cơ bị mất bằng lái)

Là một ● ÁN LỆNH CAN THIỆP (Intervention Order) luật sư chuyên ● TRỘM CẮP / LỪA ĐẢO nghiệp với hơn 25 năm kinh nghiệm. ● HÀNH HUNG Michael và đoàn luật sư được công nhận là những ● CHẤT KÍCH THÍCH chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, đặc biệt là về ● XÂM HẠI TÌNH DỤC luật hình sự. Hãy đến với Michael XÉT XỬ / BIỆN HỘ J Gleeson & Associates để ● thấy được sự khác biệt và ● BẢO LÃNH / KHIẾU NẠI chuyên nghiệp. 71819-696/HTO/11

8

Michael J Gleeson LL.B B.Ed Dip. Crim.

TƯ VẤN 24 GIỜ: 03 9670 3633 • CHI PHÍ CỐ ĐỊNH • SAU GIỜ LÀM VIỆC XIN HẸN TRƯỚC

Michael J Gleeson & Associates Pty ACN 079 163 778 ABN 445 079 163 778

SUITE 5 LONSDALE COURT 600 LONSDALE ST MELBOURNE P: 9670 3633 F: 9670 3699 www.gleesons.com.au


MAGAZINE 168 • Friday, May 18, 2012

khả thi trong đầu tháng tới, sau khi Hội đồng Parramatta cam kết sẽ cấp vốn tài trợ giai đoạn đầu của đề án này. Phát biểu tại Diễn đàn Phát triển Kinh tế Parramatta hôm thứ Tư tuần này, thị trưởng Wearne cho biết mặc dù vấn đề về giao thông thường là trách nhiệm của chính phủ bang và liên bang, nhưng trong trường hợp này, hội đồng thành phố quyết định sẽ giữ vai trò đi đầu đối với khu vực này.

sắt trong vài năm tới đây. Đây được xem là giải pháp cho việc công ty này cải cách và tách thành hai tổ chức riêng biệt – Sydney Trains và NSW Trains. Các đợt cắt giảm nhân viên tiếp theo của công ty dự tính sẽ được tuyên bố khi chính phủ đàm phán thỏa thuận thương lượng doanh nghiệp với các công đoàn liên quan. Được biết, theo thỏa thuận này thì bộ trưởng không được phép đồng loạt sa thải nhân viên.

Theo đó, Hội đồng thành phố cam kết sẽ tài trợ $1 triệu cho một số sáng kiến nhằm thực hiện dự án đường sắt hạng nhẹ này, trong đó có cả giai đoạn nghiên cứu khả thi. Được biết, dự án Western Sydney Light Rail đến nay đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của nhiều tổ chức liên quan, bao gồm Ủy ban giao thông và cơ sở hạ tầng liên bang, Ủy ban giao thông NSW, Cơ quan quản lý phát triển đô thị Sydney,… và nhiều cá nhân liên quan khác.

Blue Mountains: Một người đàn ông bị cưa xích cứa cổ khi đang làm vườn

RailCorp tuyên bố cắt giảm nhân sự theo kế hoạch cải cách mạng lưới đường sắt Tuesday, 15 May 2012

Công ty quản lý đường sắt RailCorp mới đây tuyên bố sẽ sa thải hàng nghìn nhân viên trong đợt cải cách quy mô lớn dự kiến sắp diễn ra trong thời gian tới. Bộ trưởng giao thông Gladys Berejiklian hôm thứ Ba tuần này cho biết trong giai đoạn đầu của cuộc cải cách, RailCorp sẽ sa thải 20% số nhân viên trên toàn hệ thống đường sắt, với số lao động bị sa thải dự tính khoảng 750 người. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho hay đây chỉ là động thái đầu tiên, bởi RailCorp được dự báo sẽ sa thải từ 3000 đến 4500 trong tổng số 15,000 nhân viên trên toàn hệ thống. Hành động này của RailCorp có thể sẽ dẫn đến nhiều đợt đình công trong ngành đường

Tuesday, 15 May 2012

Cơ quan cấp cứu NSW hôm thứ Ba tuần này cho hay một người đàn ông đã bị chiếc cưa xích cứa vào cổ do ông bị ngã khi đang làm vườn. Vụ tai nạn xảy ra ở khu vực Blue Mountains, tại một căn hộ nằm trên đường Coxs River Road, Little Hartley. Một phát ngôn viên của cơ quan cấp cứu NSW cho biết vụ tai nạn xảy ra khi nạn nhân đang chặt cành, chiếc cưa bị mắc kẹt nên ông đã cố gắng kéo chiếc cưa ra và không may bị chiếc cưa cứa đúng vào cổ. Vết đứt của nạn nhân khá sâu, khiến ông bị mất nhiều máu và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng rất nặng.

9 10076-667/RE/11

Online eNews: www.viet-times.com.au

Tự hào là phòng khám nha khoa phục hình răng sứ đạt thẩm mỹ cao và tự nhiên như răng thật! • Tẩy trắng răng trong một giờ bằng đèn plasma an toàn không gây tê buốt răng. • Chỉnh hình các trường hợp hô, móm, răng lệch lạc bằng cung và mắc cài sứ hay kết hợp với phẩu thuật. • Cắm ghép Implant và Mini Implant vào xương hàm tạo vững chắc cho phục hình. • Điều trị tủy răng bằng hệ thống Protaper an toàn và hiệu quả cao. • Đảm bảo quy trình vô trùng y tế tuyệt đối.

706 - 708 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q.11 Tp.HCM Việt Nam (Gần bệnh viện Chợ Rẫy)

Hot line: (+84) 908 330 062 (+84) 913 711 163

Phương Nguyên

Tel: (84 8) 3955 1812 (84 8) 3955 1813

Cùng bạn mọi nơi mọi lúc!

Làm việc: 8g - 11g30, 13g30 - 20g30 Chủ nhật: 8g - 11g30

Cập nhật tin nhanh chóng qua mobile của bạn:

Email: nhakhoahoamy@yahoo.com.vn

Website: www.nhakhoahoamy.com

m.viet-times.com.au

Điện thoại liên lạc tại Úc:

(03) 9988 3931

“Your family dentist“

“Nha sĩ gia đình của Bạn“

154 Hopkins St, Footscray Tel: 03 9689 8133 Fax: 03 9689 8233 www.moderneyewear.com.au

• Chăm sóc răng tổng quát • Chuyên về răng giả • Có phòng phẫu thuật răng Dental Laboratory on premises

ĐÔI MẮT LÀ CỬA SỐ TÂM HỒN!

Một cặp mắt kính sành điệu sẽ là điểm nhấn, thu hút sự chú ý của mọi người!

• Wisdom Tooth Extractions • Surgical Tooth Extractions • Dental Implants • Procedures under Local and General Anaesthesia

Bạn có muốn mình thật sự nổi bật?

Hãy đến với Modern Eyewear để chọn cho mình một cặp kính thời trang với các nhãn hiệu nổi tiếng như Cartier, Gucci, Dolce&Gabbana, DSquared2, Roberto Cavalli, Tiffany&Co, Tom Ford, Prada, Judith Leiber, Bvlgari…

• Nhổ răng khôn • Mổ răng • Cấy chân răng • Thủ tục gây mê cục bộ hoặc tổng quát

Dr Tan Phung Phan

Hãy liên lạc Modern Eyewear để lấy hẹn kiểm tra và chăm sóc mắt trả qua Medicare. Chúng tôi có dịch vụ cắt kính ngay tại chỗ, những kính một tròng cắt lấy liền.

Dental surgeon

Dr Kevin Nguyen BDSC (Hons)

MỞ CỬA:

Buổi tối các ngày trong tuần THỨ BẢY

Tel: (03) 9311 1942 - (03) 9311 1072 Fax: (03) 9311 1052

70904-704/TH/11

70653-724/HTO/12

31A Sun Cresent, Sunshine 3020 22 Watt Street, Sunshine 3020


10 MAGAZINE 168 • Friday, May 18, 2012

Year 14th, Edition 724 • Friday, 18/05/2012 Published by AdPro Media Pty Ltd • Incorporating Viet Times

GENERAL INFORMATION Editing and Advertising: 9792 3675 • Fax: 9791 7863 Email: info@viet-times.com.au News Online: www.viet-times.com.au

LIÊN LẠC – WHO TO CALL Melbourne Head Office: Suite 7, 4 St. James Ave, Springvale.

Telephones: 03. 9792 3675 • 03. 9008 3206 Mailing: PO Box 2689, Dandenong North VIC 3175 Productions: Hoang To,Tham H, P Hong Editing Staff: Ng. Luu, Phương Dzung, Bảo Tú, Hong Ha, Hue Tran, Le Don, Phuong Nguyen, Chu Tat Tien Artwork Dept: Hoang To, Hong Pham, Tham Huynh Advertising Department: • Van Le 0408 454 299 • Ken Le 0435 797 338

QUẢNG CÁO – ADVERTISING

Van Le 0408 454 299 Ken Le 0435 797 338

QUẢNG CÁO: Trang trong – 5 giờ chiều Thứ Ba Rao Vặt – 4 giờ chiều Thứ Tư Bán Hạ Giá – 10 giờ sáng Thứ Năm. MR. BÀI VỞ: Mọi đóng góp về bài vở, thư góp ý, Thông Báo Cộng Đồng, xin email về toà soạn trước 5 giờ chiều Thứ Tư.

MRS.

HEAD OFFICE

03. 9792 3675

Email: adverts@viet-times.com.au

THÔNG BÁO • Mọi quảng cáo trên Viet Times đều đã được qua các bước kiểm soát cẩn thận cần thiết trước khi in ấn. Tuy nhiên nếu có sai sót về kỹ thuật và lỗi đánh máy là ngoài ý muốn của chúng tôi. • Nội dung và hình ảnh trong quảng cáo được cung cấp bởi các nhà quảng cáo. Xin quý độc giả xem xét thận trọng trước khi sử dụng, Viet Times và AdPro Media Pty Ltd không chịu trách nhiệm về những gì mà nội dung của quảng cáo có thể gây nên cho người tiêu thụ. Các nhà quảng cáo chịu trách nhiệm về những dịch vụ và các sản phẩm của họ đã quảng cáo trên Viet Times.

Print Post Publication Number: PP 344356/00028

Nha khoa Nhân Tâm: Một trung tâm implant tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam

H

iện nay có rất nhiều Trung tâm cấy ghép Implant. Vì thế, bạn băn khoăn không biết chọn cơ sở nào để vừa đảm bảo an toàn, vừa thẩm mỹ và không tốn quá nhiều chi phí. Nha khoa Nhân Tâm là sự lựa chọn hoàn hảo của bạn.

Nha khoa Nhân Tâm là trung tâm cấy ghép Implant đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ở đây được trang bị hệ thống CT Scan và phần mềm cấy ghép Implant hiện đại. Nhờ đó, cho phép khảo sát hình ảnh 3 chiều của xương hàm để đánh giá đúng chất lượng và số lượng xương, giúp đặt Implant trong vị trí và hướng lí tưởng, tránh những sai sót có thể xảy ra do đặt implant sai hướng. Ưu điểm nổi bật của việc sử dụng hệ thống này là an toàn tuyệt đối, giúp rút ngắn thời gian điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân ở xa không có nhiều thời gian. Ngoài ra, kỹ thuật cấy ghép sẽ được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm được đào tạo bài bản, có thể đáp ứng được mọi độ khó khăn, phức tạp của các trường hợp cấy ghép Implant khác nhau.

Hệ thống vô trùng tuyệt đối trong điều trị cũng là một trong những tiêu chí được trung tâm quy định khắt khe. Việc khử trùng thực hiện nghiêm túc theo đúng qui trình hướng dẫn, mỗi bệnh nhân có bộ dụng cụ riêng và tuyệt đối tuân thủ qui định những dụng cụ chỉ sử dụng cho 1 bệnh nhân rồi bỏ, không tái sử dụng. Nhờ những yếu tố trên, nha khoa Nhân Tâm đã và đang đem lại những nụ cười rạng ngời tự tin và an tâm cho những người không may gặp khiếm khuyết về răng. Hãy đến với chúng tôi ngay hôm nay để được nhận sự điều trị và chăm sóc không thể tuyệt vời hơn. Địa chỉ: 801-803-805-807 Đường 3/2, P.7, Q.10, TP.HCM, VIỆT NAM • Tel: (84.08) 39570 229

Điện thoại tư vấn ngay tại Úc: (03) 9001 1045 E-mail: drnhan@nhakhoanhantam.com - drnhan@hotmail.com Website: www.nhakhoanhantam.com.vn

Nhà thuốc tấp nập nhất St Albans

K

Đưa coupon này để được tặng MIỄN PHÍ một máy đo đường huyết* (* Điều kiện áp dụng)

Giảm giá từ 18 - 24/5/2012 Jif, Kem tẩy rửa, chai 375ml $1.99, hoặc nước tẩy rửa Domestos chai 750ml $2.99

Proform, Sữa bột cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Mùi vani hay sô cô la trắng, hộp 1 kg

Sorbent, Giấy cuộn toilet, 12 cuộn

Xà bông giặt đồ Duo, hộp 500g $1.99 hoặc nước rửa chén Trix chai 1 lít mùi chanh $1.59

Metsal, kem thoa xoa bóp tuýp 125g

50 Giảm $2.

Phục vụ ân cần • Better service Giá cả phải chăng • Lower Prices

Schwarzkopf Extra Care, Keo xịt tóc 500g hoặc lacquer 500g

Nurofen for children, Dành cho trẻ từ 1-5 tuổi, mùi cam, chai 200ml

Ostelin, Vitamin D, 130 viên $18.95 Vitamin D & Canxi, hộp 130 viên $19.95

30 Alfrieda Street, St Albans 3021

Tel: 03 9366 3173

(near ANZ Bank)

OPEN 7 DAYS

50177-724/HTO/11

Rexona, Chai xịt khử mùi, cho nam giới 150g hoặc nữ giới 100g

Nivea, Lotion giữ ẩm cho da, 400ml hoặc lotion cung cấp dưỡng chất cho da, 400ml


MAGAZINE 168 • Friday, May 18, 2012 11

Online eNews: www.viet-times.com.au

Những hiểu lầm về rối loạn cương dương ở nam giới

PHÒNG MẠCH BÁC SĨ VÙNG KEYSBOROUGH, SPRINGVALE SOUTH, NOBLE PARK

T

hất bại một lần đã tưởng rối loạn cương: Đàn ông trong cuộc sống không thể tránh khỏi ảnh hưởng của yếu tố cảm xúc, môi trường, tình trạng sức khỏe, quan hệ hôn nhân... Chính vì vậy, việc thất bại một đến hai lần trong chuyện tình dục là bình thường. Khi đó, vợ chồng cần điều hòa lại mọi thứ, sẽ nhanh chóng lấy lại cân bằng, lại cảm nhận được sự thăng hoa khi "yêu".

Không làm bạn tình đạt cực khoái cũng tưởng rối loạn cương: Trong quan hệ tình dục, phản ứng giữa nam và nữ là khác nhau, đàn ông nhanh còn phụ nữ từ từ. Vì vậy, sẽ có lúc người đàn ông xuất tinh trong khi người phụ nữ chưa đạt cực khoái, dẫn đến đời sống tình dục bất ổn. Nhưng như thế không phải là rối loạn cương dương.

Thường xuyên mộng tinh sẽ dẫn đến rối loạn cương? Mộng tinh không liên quan đến rối loạn cương dương. Nam giới chưa kết hôn, chuyện có '‘giấc mơ ướt'’ hai hoặc ba lần một tháng là bình thường. Tần số này cao có thể liên quan đến bệnh viêm cơ quan sinh dục hay thói quen sinh hoạt nào đó như mặc quần chật, trời nóng, làm việc quá sức. Các phương pháp điều trị thích hợp có thể giảm bớt tình trạng này. Xuất tinh sớm sẽ chuyển thành rối loạn cương? Từ góc độ y tế mà nói, điều này hoàn toàn là do yếu tố tâm lý (mặc cảm, tự ti, căng thẳng), hoặc phần lớn là do áp lực từ người vợ. Phương Dzung –Theo aFamily

K.N.D Denture Clinic

2 HENDERSON RD, KEYSBOROUGH 3173 (Góc đường Corrigan và Henderson)

PHONE: (03) 9798 4616

BÁC SĨ VINH LÊ (MD, RACGP)

• Bác sĩ gia đình, trị bệnh toàn khoa, tiểu phẫu, đo điện tim ECG • Chích ngừa, thực hiện xét nghiệm máu và nước tiểu Giờ làm việc:

Thứ Hai - Thứ Sáu: 9am - 5:30pm • Thứ Bảy: 9am - 12 trưa

Bác sĩ Tini Pham Chiropractor (B.App.Sc (Comp Med), M. Clin. Chiro.)

Chuyên trị: • Các loại đau nhức đầu, cổ, hàm, vai, lưng… • Bong gân, đau khớp, đau bắp thịt • Thể dục phục hồi chức năng • Thể dục trong hồ nước nóng (hydrotherapy) Nhận bệnh nhân workcover, TAC, EPC và các loại bảo hiểm y tế tư Bồi hoàn medicare và bảo hiểm y tế tư tại chỗ bắng máy HICAPS.

70008-720/TH/12

Hình minh họa

Sau khi đổi bạn tình, cương không đều là rối loạn cương? Một số người tái hôn cảm thấy trong chuyện ấy mình tệ hơn nhiều so với trước đây bởi những dấu hiệu tình dục bất thường. Nhưng trên thực tế, chỉ cần họ điều chỉnh tâm lý, giao tiếp trong tình dục là mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

HENDERSON MEDICAL CLINIC

70655-721/HTO/11

Thủ dâm chắc chắn sẽ dẫn đến rối loạn cương? Thủ dâm là thói quen của nhiều đàn ông khi chưa kết hôn, hoặc vợ chồng ở riêng, ly hôn, hay đàn ông góa vợ. Thủ dâm là một điều bình thường, là một trong những cách thức tình dục tự nhiên và không trực tiếp liên quan đến rối loạn cương. Nhưng một số người đã lo lắng rằng thủ dâm có thể gây ra rối loạn cương dương. Thực chất đây là hệ quả của yếu tố tâm lý. Thủ dâm trong một thời gian dài có thể khiến tinh thần và tâm lý bất thường, hay lo lắng, mặc cảm tội lỗi, trầm cảm, lo âu và chính tình trạng này cản trở sự cương cứng.

Tiệm thuốc bắc Trường Khương Mở cửa 7 ngày trong tuần

DENTAL PROSTHETISTS Assoc. D . A . S . $4250 NTAL REBATE UPgiaTO MEDICARE EPC DE GP theo dõi đình sỹ n bị bệnh mạn tính do các bác

Chương trình này giúp các cá nhâ vụ về răng. có thể xin tài trợ của Medicare cho các dịch • Răng giả mới toàn hàm và từng phần • Răng giả khung kim loại • Có bảo hiềm HICAPS Giảm • Sửa chữa răng giả • Pensioners • Chương trình răng giả Khi mang theo bang Victoria mẩu quảng cáo (Victorian Denture Scheme) này! • Relines • Mouth Guards • Chương trình dành cho cựu chiến binh

10%

NHIỀU LOẠI BẢO HIỂM Y TẾ RĂNG GIẢ MỚI KHÔNG BỊ TÍNH GST LẤY HẸN NHANH CHÓNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC RĂNG GIẢ TỐT

MIỄN PHÍ TƯ VẤN

Kathy & Nick Danoucaras KND Denture Clinic

192 Main Road East, St Albans

Tel: 9364 3677 Mob: 0409 790 820

Suite 8, 242 Caroline Springs Boulevard, Caroline Springs Tel: 8361 9722

• Chuyên bán các loại sâm nhung thuốc bắc cao đơn hoàn tán và các loại hải vị... • Xoa bóp, giác hơi. • Sửa trật gân, trật khớp xương và đau lưng Bổn tiệm có nhận: • Tán thuốc thành bột • Làm thành viên thuốc tể Cần tuyển một Y sĩ Đông y làm việc tại Springvale, thông tạo tiếng Việt Hoa

9548 5319

Golden Plaza Shop 10/17 Balmoral Ave, Tel/ Fax: Mob: 0411 263 886 Springvale Vic 3171

31960-612/TH/6

IP PP CI DENTAL TECHNOLOGY


12 MAGAZINE 168 • Friday, May 18, 2012

175 Athol Rd, Springvale South 3172 ( đối diện Springvale South Shopping Centre - Gần O’Brien Pharmacy )

Làm gì để ham muốn tình dục kéo dài theo thời gian?

NHẬN BỆNH MỚI. Mở cửa 6 ngày/tuần(kể cả thứ Bảy) Bác Sĩ

S

ức khỏe và ham muốn tình dục sẽ giảm dần cùng với thời gian và tuổi tác. Tuy nhiên, không phải không có cách chống lại nó. Khi thấy đời sống tình dục có biểu hiện “lão hóa”, bạn đừng hoảng hốt, cũng đừng vội dùng các loại thuốc kích thích với mục đích “hồi xuân”, bạn đừng bao giờ so sánh khả năng “yêu” của mình với người khác hay so sánh với chính mình thời còn trẻ. Những điều ngày sẽ làm cho tình hình càng thêm tồi tệ.

LÊ HOÀNG NGỌC

Tốt nghiệp Bác Sĩ Hoàng Gia Úc Đại Lợi (FRACGP), Vocational register GP Từng làm việc tại BV Monash Medical Centre - Dandenong Hospital Casey Hospital - Moorabin Hospital, BV Lão Khoa Kingston và trên 18 năm kinh nghiệm trong ngành Y Khoa. • Đặc biệt các bệnh Nhi Khoa, Lão Khoa, Nội Khoa. • Chuyên: Đái Đường, Cao Huyết Áp, Suyễn, các bệnh trẻ em... • Chứng chỉ cấy thuốc tránh thai Implanon NXT (ngừa thai trong 3 năm không cần uống thuốc) • Chủng ngừa các bệnh trẻ em theo chương trình quốc gia • Chủng ngừa đi du lịch và các bệnh cảm cúm mùa đông. Xin gọi

Theo một nghiên cứu của Trường Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ), khi bạn già hơn không có nghĩa là đời sống tình dục của bạn kết thúc mà nó sẽ kéo dài miễn là sức khỏe bạn tốt. Sức khỏe tình dục rất quan trọng ở mọi lứa tuổi, vì vậy bạn hãy nhớ luôn gần gũi và thân mật với bạn đời của mình. Tiến sĩ Pulkit Sharma - Nhà tâm lý học lâm sàng và trị liệu tại Bệnh viện đa khoa Vimahans, Delhi cho chúng ta biết, lão hóa ảnh hưởng thế nào đến đời sống tình dục của bạn.

9574 1718 để lấy hẹn

Phòng mạch mở cửa 6 ngày

70188-722/TH/12

71615-722/HTO/12

Thứ Hai - Thứ Sáu: 9AM - 6PM Thứ Bảy: 9AM - 1PM

7,ͦ07+8ͬ&%͔&

F OO T

C R AY

(Bách Thảo Đường) NHÂN SÂM

YẾN Đại lý phân phối sỉ & p lẻ nước yến cao cấp SANEST ở các vùng e Footscray, Sunshine & St Albans 89 Liên hệ: Vy 0420 555 789

LINH CHI

Hồng Sâm Cao Ly CHEONG KWAN JANG chính hiệu của Hàn Quốc Sản phẩm tốt nhất toàn cầu có thể dùng cho người cao huyết áp, tiểu đường và cholesterol. • Sâm dạng củ • Bột hồng sâm Đem quảng cáo này để • Viên hồng sâm • Cao hồng sâm nhận quà khi mua hàng

Linh Chi Concord

Hồng sâm lát tẩm mật ong

(Đông trùng thảo Concord)

Mối quan hệ thuốc và tình dục

Ngày nay, tình dục đã trở thành khái niệm sức khoẻ nên tác dụng phụ của thuốc đến

Trung tâm có thầy thuốc Đông y chuyên châm cứu, bắt mạch khám và trị các bệnh cho nam, phụ, lão, ấu, nội ngoại toàn khoa. CÓ THỂ XIN HỒI KHẤU (CLAIM) NẾU CÓ BẢO HIỂM.

139 Hopkins Street, Footscray VIC 3011 Tel:

(03) 9687 3388

Mob:

0420 555 789

Theo các nghiên cứu, đối với phụ nữ, thời kỳ mãn kinh không ảnh hưởng gì đến quan hệ tình dục. Sự thay đổi về hoóc môn và các thay đổi khác diễn ra trong cơ thể phụ nữ cũng không ảnh hưởng gì tới ham muốn tình dục của nữ giới hay khả năng đạt khoái cảm của họ.

Thực tế, nhiều phụ nữ biểu hiện sự tăng ham muốn tình dục trong suốt thời gian sống, kể cả sau thời kỳ mãn kinh. Nguyên nhân là do trong giai đoạn này, con cái của họ đã trưởng thành và ra ở riêng, họ có nhiều thời

ÚC Á CHÂU DR KIM SON VU

B App Sci, MBBS, MD, AACSM, FRACGP, FARGP ( SURGERY), FACCS

29 Balmoral Ave, Springvale, VIC 3171 Tel: 9548 2626 Xem thêm chi tiết tại website: www.australasiancosmetic.com

1. Bạn muốn phẫu thuật thẩm 3. Bạn muốn tránh những rũi mỹ với một Bác sĩ đã được ro và không được bảo hiểm huấn luyện đầy đủ về phẫu khi đi phẫu thuật thẩm mỹ ở thuật thẫm mỹ và có nhiều ngoại quốc. kinh nghiệm về phẫu thuật. 4. Bạn muốn phẫu thuật thẩm 2. Bạn muốn phẫu thuật thẩm mỹ với kết quả như ý và phù mỹ ở trung tâm bệnh viện với hợp với khả năng tài chính đầy đủ phương tiện y khoa của bạn. tiên tiến.

Chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ mắt, mũi, căng da mặt, nâng ngực, làm nhỏ bụng... • THẨM MỸ NGỰC Nâng ngực, phẫu thuật làm nhỏ ngực, làm nhỏ đầu ngực • THẨM MỸ VÙNG BỤNG Hút mỡ bụng, căng da bụng, làm nhỏ vòng eo • THẨM MỸ Y KHOA Lazer Medical Spa, Facial Treatments, Botox, Fillers Chemical Peeling • TRỊ BỆNH TOÀN KHOA Vật lý trị liệu, Y khoa châm cứu

THUỐC BỔ SẢN XUẤT TẠI AUSTRALIA Có lợi cho sức khỏe!

ĐẶC BIỆT: Linh Chi Nissan

Mối quan hệ giữa thời kỳ mãn kinh và tình dục

VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ

Túi nước nóng sạc điện, an toàn, nhẹ nhàng, tiện lợi

Linh Chi Meikei của Nhật

chức năng tình dục cũng được chú ý hơn. Những tác dụng phụ của thuốc đến tình dục rất đa dạng, có thể tạm thời hay kéo dài, nhẹ hay nặng... Rất nhiều các loại thuốc tân dược được bác sĩ kê đơn để chữa một căn bệnh nào đó có thể gián tiếp ảnh hưởng đến đời sống gối chăn: Thuốc lợi tiểu có thể gây rối loạn cương dương, các loại thuốc chống trầm cảm có thể làm giảm ham muốn hay gây ra các vấn đề trong xuất tinh...

71636-723/TH/12

(Bulk Bill Clinic)

Dầu cá 369: chữa huyết áp cao, mỡ trong máu, tiểu đường...

THUẬN ĐẠT

Chúng tôi có bán đầy đủ các loại thuốc bổ, có lợi cho sức khỏe, danh tiếng và được sản xuất ngay tại Úc: • Dầu Cá 369 chữa huyết áp cao, mỡ trong máu, chữa tiểu đường, tốt cho gan và thận Sữa ong chúa • Sữa Ong Chúa: Chữa các bệnh như đau khớp xương, Royal Jelly giúp ăn ngon, ngủ ngon, làm giảm cân, đẹp da • Sụn Cá Mập: Trị các bệnh về xương, chữa nhức mỏi • Dầu Cá Mập: Trị ung thư và các bệnh về tim • Thuốc bổ: Chuyên cho gan và thận Liver Tonic • Kem Trừu, Bill Berry, Bổ mắt TẤT CẢ ĐỀU ĐƯỢC SẢN XUẤT NGAY TẠI AUSTRALIA. Australian

Có bán thuốc mọc tóc 101

Chia Seed

284A Springvale Road, Springvale VIC 3171

Tel: 03. 9547 3888 • Mob: 0434 488 818

ATSTAR-721/HTO/12

Phòng Mạch BS Gia Đình vùng Springvale, Springvale South, Keysborough, Dingley, Noble Park


MAGAZINE 168 • Friday, May 18, 2012 13

Online eNews: www.viet-times.com.au

Mối quan hệ xuất tinh sớm hoặc trì hoãn cực khoái và tình dục

Xuất tinh sớm là tình trạng xuất tinh ngoài ý muốn, tại thời điểm xuất tinh, tuy đàn ông đã đạt được khoái cảm nhưng họ chưa kịp tận hưởng hết những hương vị ngọt ngào của tình yêu đôi lứa thì đã bị xuất tinh, còn đối với phụ nữ chưa kịp đạt khoái cảm thì cuộc giao hợp đã bị ngưng lại. Nếu tình trạng này kéo dài, lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ gây nên những căng thẳng trong cuộc sống cho cả hai người. Tiếp đến, căng thẳng này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ gia đình. Đàn ông xuất tinh sớm luôn luôn mặc cảm là “yếu” hơn bạn tình, nên mỗi khi tiến hành quan hệ tình dục anh ta mất tự tin và căng thẳng cố gắng làm sao để làm hài lòng bạn tình, còn người phụ nữ thì liên tục phải chịu cảnh “chơi vơi” dẫn đến những bực bội vô căn cứ. Đây là một trong nguyên nhân gây đổ vỡ gia đình.

Suy giảm của testosterone và tình dục

Nguyên nhân đầu tiên chính là sự "lão hóa" theo quy luật của tự nhiên. Tuổi tác càng cao, hoạt động của các cơ quan trong cơ thể suy giảm, trong đó có các tuyến sinh dục, khiến cho lượng testosterone ngày càng suy giảm. Ngoài ra, còn phải kể đến các nguyên nhân mang tính bẩm sinh như: rối loạn nội

tiết tố bẩm sinh, không có tinh hoàn.... Các nguyên nhân khác như: dược phẩm, chấn thương..., những thói quen xấu như nghiện rượu, thuốc lá, ma túy... cũng gây suy giảm testosterone. Suy giảm testosterone sẽ gây nên hội chứng mãn dục nam. Về tình dục, đàn ông sẽ giảm ham muốn, rối loạn cương dương, giảm tinh trùng gây khó có con. Về sức khỏe toàn thân, đàn ông sẽ tăng các bệnh lý tim mạch, rối loạn hô hấp, rối loạn thần kinh (giảm trí nhớ, khó tập trung), rối loạn tinh thần (stress), gây loãng xương, rối loạn da và tóc (da nhăn nheo, rụng tóc), thiếu máu...

Phòng chống "lão hóa" tình dục

Để duy trì đời sống tình dục có một trái tim khoẻ mạnh. Bạn hãy bổ sung vào chế độ ăn của bạn những loại trái cây mọng nước - những loại quả này thường chứa nhiều chất chống ôxy hoá và cải thiện đáng kể khả năng cương cứng của “cậu nhỏ”. Để có một trái tim thực sự khoẻ mạnh, bạn cần ăn nhiều loại rau, củ, quả và cá (mỗi tuần 2 lần ăn cá là một cách tuyệt vời để có omega-3 và axít béo giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim qua việc giảm áp suất máu và chất béo trung tính). Hãy loại bỏ chất béo trong chế độ ăn của bạn, vì ngoài việc nâng cao lượng cholesterol xấu, chất béo còn làm giảm lượng cholesterol tốt trong cơ thể. Chỉ nên có 1% chất béo trong chế độ ăn hằng ngày của bạn. Bạn nên tránh xa thuốc lá vì người hút thuốc lá có thể bị ung thư và có nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành cao hơn những người không hút. Đặc biệt, bạn nên luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, có thể bạn cũng không cần phải tập theo cường độ cao, mà có khi chỉ cần đi bộ 30 phút mỗi ngày là đủ để giúp cho tim bạn khoẻ mạnh hơn. Phương Dzung biên soạn

Phòng Nha khoa và Nhãn khoa QHL-171/HTO/12

gian, cơ hội dành cho nhau. Hơn nữa, quan hệ tình dục có thể thoải mái hơn và có thể mãnh liệt hơn trước đây khi họ không còn phải lo mang thai ngoài ý muốn. Việc già đi thường đồng nghĩa với việc cả phụ nữ và đàn ông phải mất nhiều thời gian hơn để kích thích. Thực tế, khoảng 80% phụ nữ, ham muốn tình dục có thể giảm đi khi họ già đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là đời sống tình dục của họ đã kết thúc.

Nữ Nha sĩ

Y sĩ Nhãn khoa

Trần Kim Oanh

Quách Hồng Loan

Chuyên khám và chữa trị: • Bệnh nướu răng, chảy máu nướu răng, hôi miệng

Chuyên về: • Chữa trị các bệnh viêm, nhiễm trùng, tăng nhãn áp

• Nhổ răng khôn mọc ngầm, chân răng còn sót, lấy gân máu

• Theo dõi các biến chứng mắt của bệnh tiểu đường • Khám và làm các loại kiếng độ, kiếng mát

• Làm các loại răng giả, thẩm mỹ cố định hay tháo ra được

• Làm kiếng giáp mắt (Contact Lenses)

• Tẩy trắng răng, khám răng tổng quát và định kỳ

• Đặc biệt khám và chữa trị các bệnh về mắt cho trẻ em

Tel: 9548 5824

Tel: 9546 1227

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 9am-5:30pm • Thứ Bảy 9am-3:30pm

22 Windsor Avenue, Springvale VIC 3171

From Nappy to Nana TRUNG TÂM ĐÔNG Y MỚI TẠI SUNSHINE!

Chúng tôi chăm sóc cho cả gia đình bạn

• Chúng tôi có nhiều loại canh dưỡng sinh giúp cho bạn trẻ hơn và cải thiện sức khỏe.

Viên dầu cá 1000mg 400’s was

$18

99

NOW $1699 PHIẾU GIẢM GIÁ

COMMUNITY

PHARMACY

Giảm 10%

CHO GIÁ CÁC LOẠI THUỐ C (TRỪ THUỐC THEO ĐƠN) THÊM QUÀ TẶNG

Chuyên: • Bắt mạch, châm cứu và trị các bệnh nội, ngoại khoa cho nam phụ lão ấu... do Thầy thuốc Đông Y nhiều năm kinh nghiệm đảm trách. • Sửa trật gân, trật khớp • Xoa bóp, giác hơi Có thể xin khấu trừ tại tiệm (nếu có bảo hiểm)

OR TAC, W

K COVE

R

n hông cầ k ị v í u Q phí! trả tiền 70612-683/HTO/11

CHURCHILL AVENUE

71745-724/TH/12

L A I C SPE

• Bán đầy đủ các loại sâm nhung, yến, thuốc bắc, cao đơn, hoàn tán, canh bốn mùa...

MỞ CỬA

Thứ Hai - Thứ Sáu 9am - 5.30pm, Thứ Bảy 9am - 12pm

1164 Churchill Ave, Braybrook 3019

Tel: 9311 2981

Shop 49, Sunshine Plaza, 324 - 328 Hampshire Rd, Sunshine 3020

Tel: (03) 9312

5668

Mob: 0435

179 577


14 MAGAZINE 168 • Friday, May 18, 2012 lý tưởng không thể bỏ qua vì rất nhiều công ty nổi tiếng cung cấp dịch vụ này. Những người yêu thích đánh gôn sẽ được thỏa mãn tại khu nghỉ mát cao cấp bốn mùa Nevis hay tại câu lạc bộ Tryall. Về đêm, cuộc sống ở đây rất náo nhiệt và thú vị và bạn sẽ được thưởng thức những món ăn đa dạng đến từ các nơi như Pháp hay Ý.

Quần đảo Tahiti (Pháp)

T

răng mật là kỳ nghỉ tuyệt vời dành cho các cặp tình nhân mới cưới. Các cặp tình nhân đừng bỏ lỡ 10 địa điểm tuyệt vời dưới đây để có một tuần trăng mật lý tưởng.

Nước Ý

Nước Ý xinh đẹp được xem là địa điểm tuyệt vời nhất cho tuần trăng mật của bạn ở Châu Âu. Không chỉ hấp dẫn với phong cảnh hữu tình, tính cách thận thiện của người dân mà đây còn là một nơi giàu truyền thống lịch sử. Một số thành phố nổi tiếng của Ý mà bạn không nên bỏ qua khi chọn Ý làm nơi hưởng trăng mật đó là Venice, Rome và Florence. Venice nằm trong top những thành phố lãng mạn nhất trên thế giới và có rất nhiều nơi để đến thăm như quảng trường Piazza San Marco với những chú bồ câu không sợ người. Hoặc thủ đô Rome với nhiều địa điểm vui chơi về đêm tuyệt vời như khu Trastevere và Campo de’ Fiori.

TOUR 10 NGÀY THÁI LAN, MÃ LAI, SINGAPORE

TỪ $680

Bao gồm: Khách sạn 4 sao, vé vào cổng và hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp ĐẶC BIỆT 13 NGÀY TOUR HÀN QUỐC, ĐÀI LOAN

TỪ $2,780

Khởi hành: 29/06, 21/09 2012

Thành phố Florence nổi tiếng toàn thế giới với những công trình kiến trúc bắt mắt. Và nếu bạn là một người yêu thích rượu thì đừng bỏ qua vùng Chianti nơi mà bạn có thể thưởng thức những loại rượu ngon nhất trên thế giới.

Quần đảo Fiji

Quần đảo Fiji bao gồm khoảng 330 đảo nhỏ trải dài khoảng 1900 dặm tính từ Sydney, Australia. Với phong cảnh đẹp và người dân bản địa hết sức thân thiện luôn miệng nói ‘Bula’ (xin chào) khi gặp bạn. Bạn chỉ cần vui vẻ chào lại họ và tận hưởng một kỳ nghỉ tuyệt vời.

Biển Caribbean

Nơi đây có nhiều đảo và bạn có thể tham gia nhiều trò chơi dưới nước. Có hàng trăm bãi biển ở Caribbean và bạn có thể chọn tùy theo sở thích của mình. Bạn đã bao giờ lặn biển chưa? Nếu chưa thì đây là một địa điểm

1. Tour đặc biệt 8 ngày Giang Nam $49/ người Thượng Hải, Vô Tích, Nam Kinh Tô CHâu, Hàng Châu. Khởi hành: Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu hàng tuần

Khởi hành: 19/05, 28/06, 15/09, 22/09, 19/10, 03/11 2012

Đức, Nam Kinh $88/người. Khởi hành: Thứ Năm, Chủ Nhật hàng tuần

TỪ $2,690

Khởi hành: 23/06, 15/09, 10/11 2012 Bao gồm: Vé máy bay quốc tế và nội địa, khách sạn 4 sao, di chuyển và ăn uống 3 bữa, vé vào cổng, hướng dẫn viên chuyên nghiệp Không bao gồm: thuế phi trường, visa, tiền tips

ĐẶC BIỆT 6 NGÀY THÁI LAN

$199/NGƯỜI Bao gồm: khách sạn 4 sao,

vé vào cổng và hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. Quý vị ở xa, xin deposit vào:

Ngân hàng: National Bank (NAB) Bank Account Name: PH Travel Pty Ltd BSB: 083 432 Account Number: 5948 10608

Jamaica

Quốc gia này có tất cả những điều kiện để trở thành nơi hoàn hảo cho tuần trăng mật của bạn với những bãi biển xinh đẹp. Bãi biển Montego với khí hậu mát mẻ. Bãi biển Ocho Rios là nơi hoàn hảo để tổ chức những bữa tiệc.

3. Cuộc du ngoạn 9 ngày Giang Nam và Bắc Kinh $199/người. Khởi hành: Thứ Tư hàng tuần

4. Cuộc du ngoạn 10 ngày Giang Nam và Quế Lâm $199/người. Khởi hành: Thứ Năm, Thứ Sáu hàng tuần

5. Cuộc du ngoạn 10 ngày Giang Nam, Thành phố Thành Đô, Nga Mi Sơn (xem gấu trúc) $199/người. Khởi hành: Thứ năm, Thứ Sáu hàng tuần

6. 8 ngày tour đặc sắc về văn hóa ẩm thực của miền Quảng Đông TQ và

khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh thủy mặc của Quế Lâm $199/ người. Khởi hành: Thứ Tư hàng tuần

7. 8 ngày tour Quảng Châu, Chu Hải, Trương Gia Giới $199/người Khởi hành: Thứ bảy hàng tuần

Cùng thuộc sở hữu của Anh và Pháp, vùng đất này là sự lựa chọn hoàn hảo cho tuần trăng mật. Nhâm nhi từng ngụm nước mát giữa những khu rừng mưa nhiệt đới, thật tuyệt vời. Biển ở đây cũng rất đẹp và dễ chịu.

Mexico

Bạn có thể tận hưởng những ngày nắng tươi đẹp và thú vị tại Mexico vì đây là một nơi rất lãng mạn. Bang Oxaca nổi tiếng những bờ biển độc đáo và môn lướt sóng. Những địa điểm mà bạn không thể bỏ qua đó là đảo Cozumel, khu di tích Chichen Itza và Tulum. Tại sao mọi người lại muốn đến những di tích lịch sử trong tuần trăng mật? Bởi vì họ sẽ cảm thấy thoải mái khi vừa được tham quan lại vừa được tìm hiểu về lịch sử với người bạn đời của mình.

Hawaii

Có một danh sách rất dài những nơi mà bạn nên đến thăm và những điều bạn nên khám phá khi đến Hawaii ví dụ như bờ biển tuyệt đẹp, những khu rừng và núi lửa. Hawaii được bình chọn là nơi tốt nhất cho kỳ trăng mật vì thời tiết đẹp quanh năm, những bãi biển cát trắng và những rừng cây xanh tươi. Bạn cũng đừng để lỡ những môn thể thao dưới nước khi đến Hawaii vì đây là nơi tốt nhất để chơi những môn thể thao như bơi, lặn biển, lướt ván, chèo thuyền kayak hoặc đua thuyền buồm. Huệ Trần tổng hợp

VỀ VIỆT NAM DỊP THÁNG 12 (TỪ 01 ĐẾN 07/12) $1130 (BAO THUẾ) VÀ NOEL $1230 (BAO THUẾ) Mua vé về Việt Nam tặng tour đi Thượng Hải 7 ngày 6 đêm $829

(Khởi hành từ bây giờ đến cuối tháng 3, chỉ trong mùa low season). Giá trên bao gồm vé máy bay khứ hồi đi Sài Gòn, Thượng Hải, thuế phi trường, visa vô Trung Quốc, 6 đêm khách sạn 5 sao ở Trung Quốc, 3 bữa ăn, vé vào cổng, hướng dẫn viên chuyên nghiệp

8. Cuộc thám hiểm 8 ngày Giang Nam và núi Hoàng Sơn $299/người Khởi hành: Thứ năm hàng tuần

9. 9 ngày tour khám phá Giang Nam và làng võ thuật Thiếu Lâm Tự $399/ người . Khởi hành: Thứ Sáu hàng tuần

10. 8 ngày tour đặc sắc về văn hóa ẩm thực của miền Quảng Đông TQ và khám phá làng võ thuật Thiếu Lâm Tự $399/người Khởi hành: Thứ Tư hàng tuần Các giá tour trên bao gồm: Hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, khách sạn 5 sao và các bữa ăn trong ngày.

ĐẶC BIỆT TOUR ĐI MỸ 10 ngày America West Coast Tour $628/người (mua 2 tặng 1) Tour khởi hành mỗi ngày

Lucia

ĐẶC BIỆT VÉ RẺ

RẺ NHẤT ĐI TRUNG QUỐC

2. Tour đặc biệt 8 ngày Bắc Kinh, Thừa

16 NGÀY TOUR VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA

Đây là một quốc đảo rộng lớn và bạn có thể tham gia rất nhiều hoạt động khác không chỉ là du lịch. Là một phần của hòn đảo Hispaniola thuộc vùng Caribean, nơi đây có nhiều hoạt động giống với vùng Caribbean. Chắc chắn đây là một nơi tuyệt vời mà bạn không nên bỏ lỡ.

ĐẶC BIỆT GIÁ TOUR

15 NGÀY BẮC KINH, QUẾ LÂM, TÂY AN, VÔ TÍCH, TÔ CHÂU, THƯỢNG HẢI

TỪ $2,680

Cộng hòa Dominican

Được tạo thành từ hơn 700 đảo và cách Mỹ không xa, đây là một địa điểm lý tưởng để nghỉ ngơi và tham gia những môn thể thao dưới nước. Đây cũng là một nơi lãng mạn và yên bình. Có rất nhiều bãi biển đẹp và giá trị như Pink Beach ở đảo Harbor hay bãi biểm Treasure Cay và North Shore …

9 Ngày America East Coast and Canada Tour $699/người (mua 2 tặng 1). Tour khởi hành mỗi thứ Hai, Tư, Sáu và Bảy

13 NGÀY NHÌN VỀ VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC

$1999

Hướng dẫn viên nói tiếng Việt & Anh

Tham quan: Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Bắc Kinh, Nam Kinh, Hàng Châu, Vô Tích và Thượng Hải Bao gồm: Vé máy bay quốc tế và nội địa, tiền thuế phi trường, 11 đêm khách san 4-5 sao, di chuyển và ăn uống 3 bữa, vé vào cổng Không bao gồm: Visa Việt Nam và Trung Quốc, tiền tips Đảm bảo sẽ khởi hành: 09/08, 20/09, 18/10, 08/11, 08/12 2012.

Chuyên bán vé máy bay và tour đi khắp thế giới và Úc Chuyên lo thủ tục visa và đặt khách sạn khắp thế giới Cung cấp bảo hiểm du lịch với giá thật rẻ

Đặc biệt chuyên lo

VÉ & VISA KHẨN 24/7 Đưa đón ra phi trường Melbourne giá thật rẻ!

Nhận gửi hàng về Việt Nam bằng đường hàng không

Bảo đảm sẽ đến trong tuần •Sài gòn $4.5/kg •Hà Nội $5.0/kg

20145-724/HTO/12

Mười điểm đến tuyệt vời được chọn ra cho tuần trăng mật

Bạn có thể chọn nhiều đảo nhỏ trong quần đảo xinh đẹp này để tận hưởng kỳ trăng mật như đảo Bora Bora hay đảo Moorea. Điều tuyệt với nhất ở đảo Bora Bora là làn nước trong suốt và bạn chắc chắn sẽ thích nơi này. Ngoài ra, ở đây còn có bãi biển Matira là bãi biển đẹp nhất với cảnh đẹp như trên cõi thần tiên.

Bahamas


MAGAZINE 168 • Friday, May 18, 2012 15

Online eNews: www.viet-times.com.au

ABN 31 831409517

License #: 32799

50205-653/RE/10

ĐẠI LÝ DU LỊCH CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI SPRINGVALE

Shop 249B Springvale Rd, Springvale VIC 3171

Tel: 8555 0099 • Fax: 9018 8384 - 9005 2965 Email: tnholidaytravel@gmail.com Ngoài sự phục vụ uy tín, tận tâm, giá cả hợp lý, chúng tôi chuyên đảm trách:

Một xứ sở chỉ có đàn ông

N

ếu như nhiều người vẫn cho rằng, "Tây Lương nữ quốc" trong Tây Du Ký, một đất nước chỉ có phụ nữ, là sản phẩm tưởng tượng của Ngô Thừa Ân, thì chắc chắn người ta sẽ khó mà tin rằng, trong thế giới hiện đại này vẫn đang tồn tại một xứ sở chỉ có đàn ông. Kể từ năm 1060, khi hòn đảo Athos, Hy Lạp thực hiện luật “cấm phụ nữ” thì nơi đây thực sự đã trở thành một xứ sở của đàn ông. Thậm chí, ngay với động vật nơi đây cũng không cho phép sự tồn tại của “phái yếu”.

Bán đảo Athos độc đáo này là một dải đất dài 56 km, thuộc địa phận Chalkidiki trên bờ biển Địa Trung Hải. Dẫu không có đại diện trên thế giới như Vatican, song với tư cách một nước cộng hòa tự trị, bán đảo Athos không chịu sự ràng buộc của pháp luật Hy Lạp. Nơi đây, những luật lệ được công bố trực tiếp từ các tu viện. Những tu sĩ ở đây ngay khi vừa mới sinh ra đã bị mang lên đảo. Cả đời không biết đến phụ nữ, đồ điện, thậm chí còn không bao giờ đọc báo. Nơi đây, người ta có lệnh cấm khắc nghiệt đối với mọi hành vi giải trí bao gồm ca hát thậm chí là hút thuốc. Hiện nay, xứ sở thần bí này trở nên rất hấp dẫn đối với nhiều du

khách. Tuy nhiên, “chế độ” dành cho các khách du lịch đến đây cũng rất khắc nghiệt. Mỗi ngày, cảnh sát trên đảo chỉ cho phép 20 du khách là nam giới và trên 18 tuổi lên đảo.

Những du khách lên đảo không được đem theo động vật giống cái, đồng thời phải được thông qua sự kiểm tra ngặt nghèo của cảnh sát nơi đây để xác định chắc chắn giới tính của du khách là nam giới. Những cuộc dạo chơi trên đảo Athos chỉ được thực hiện bằng một phương tiện duy nhất: đôi chân. Các tu viện đều được xây dựng trên những vách đá cheo leo, được bao bởi những bước tường dày. Cổng vào chỉ có thể đi hàng một và nó sẽ đóng cửa ngay khi mặt trời lặn. Đối với du khách đến nơi đây, những chuyến lữ hành như vậy cũng chẳng khác cuộc sống tu hành là bao nhiêu. Vì những điều luật kỳ lạ nơi đây, nên từ trước tới nay đã từng có rất nhiều phụ nữ muốn “đột nhập” vào. Tuy nhiên, những người thành công trong công việc mạo hiểm này không nhiều. Theo những ghi chép trong sử liệu nơi đây thì cho đến nay chỉ có một người phụ nữ Hy Lạp tên là Aliki Diplarakou đã đột nhập thành công lên xứ sở đàn ông này. <

West World International Travel

• Bán vé máy bay đi khắp nước Úc và khắp thế giới. • Có nhiều chuyến du lịch hấp dẫn đi trong và ngoài nước Úc. • Chuyên lo thủ tục Visa khẩn đi Việt Nam Chuyên lo • Nhận làm bảo hiểm du lịch với giá thật đặc biệt. • Nhận chuyển hàng về Việt Nam. trong ngày 24/24 • Bán vé xe bus, xe lửa và vé tàu thủy… • Phiên dịch (Naati cấp III) mọi loại giấy tờ, bằng cấp… • Bảo lãnh thân nhân đến Úc theo diện du học, du lịch, đoàn tụ, diện tay nghề…

Visa khẩn

Đặc biệt: Quý khách ở xa, booking qua điện thoại, trả tiền vào tài khoản của công ty, chúng tôi có thể giao vé tận nhà theo yêu cầu. Chúng tôi có Luật Sư với nhiều năm kinh nghiệm chuyên đảm trách về: DI TRÚ, DU LỊCH, DU HỌC, BẢO LÃNH THÂN NHÂN theo nhiều diện: tay nghề, đoàn tụ… Mr Adewale Oladejo – MARN 0316370

Xin book nhanh để được giá vé rẻ! Tất cả các hãng hàng không hiện có giá

RẤT ĐẶC BIỆT Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý đồng hương

Các chuyến du lịch đặc biệt • Trong nước Úc: Các chuyến du lịch đi Sydney, Gold Coast, Perth… • Các chuyến du lịch ngoài nước: - Xuyên suốt Việt Nam: Sài Gòn - Huế - Hà Nội... - Á châu: Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia... - Âu châu: Anh, Ý, Pháp, Nga, Thụy sĩ… - Mỹ châu: Canada, Mỹ, Brazil, Mexico… và còn rất nhiều chuyến du lịch khác, mời quý vị liên lạc ngay hôm nay!

Đặt vé máy bay và lo visa khẩn, xin gọi

Hương Trần 0413 527 552

Công ty du lịch

Palm Motel: 50 GEELONG RD, FOOTCRAY VIC 3011 Tel: +61 3 9689 8888 | Email: info@westworldtravel.com.au

Khởi hành mỗi Chủ Nhật Group: 24/6/2012 14 ngày Giá: $2,450* + Thuế

Tour Phu Ket Tham quan: City Tour - Phi Phi Island by speedboad - Fanta Sea Show- Safari - Sea Kajaking - Phang Nga Hong by Star light elephant trekking - Golf at Blue Canyon - Phang Nga Bay Cruise

Tham quan : Hong Kong - Ma cau Disney land - Thẩm Quyến - Quảng Châu - Chu Hải

Khởi hành 7/7/2012 10 ngày Giá: $1,890*

Khởi hành 23/12/2012 9 ngày Giá: $2,300* + Thuế

Tour Mỹ và Canada Tham quan: Hollywood Universal Seaworld - Disneyland - Las Vegas - New York - Philadelphia - Washington DC Hershey Chocolate Factory - Niagra Falls - Toronto - Montreal - Quebec,v.v...

20 ngày

Tour X MAS Hong Kong

Khởi hành 29/6/2012 Giá: $3,795* +Thuế

• Bán vé máy bay nội địa và quốc tế, vé xe bus, xe lửa và tàu thủy • Bán tour nội địa và nước ngoài • Bảo hiểm du lịch đi các nước và cho người thân từ Việt Nam qua Úc. • Dịch vụ Visa, miễn thị thực, cấp đổi hộ chiếu mới nhanh chóng • Dịch vụ chuyển tiền qua Western Union nhanh chóng, thuận lợi • Du lịch trọn gói về Việt Nam và từ Việt Nam đi Đại Hàn, Trung Quốc, Đông Nam Á và Châu Âu... có hướng dẫn viêng g tiếng Việt

Tour Âu châu Tham quan: Anh - Pháp - Hà Lan - Bỉ - Tây Ban Nha - Monaco - Ý - Thụy Sĩ - Đức

Vé đi Việt Nam và thêm 1 nước Á Châu chỉ từ $650, bao gồm thuế vào mùa low season

Tour lựa chọn: Hong Kong - Anh Quốc Singapore Bao gồm: Vé máy bay khứ hồi - Ăn theo lịch trình - Khách sạn. 21 ngày

Khởi hành 27/9/2012 Giá: $3,995* +Thuế

CÓ VÉ ĐẶC BIỆT CHO KHÁCH VỀ VIỆT NAM ĂN TẾT - GIÁ RẺ

Liên lạc Kim Hoàng: Tel: 03 9689 8888 Mob: 0433 201 776 Fax: 03 9689 2228 | facebook: annie hoang

$399 71823-721/HTO/11

Tour Singapore Mã Lai & Thái

Tắm nước lưu huỳnh Vào cửa: $35 Di chuyển: $15 1 ngày từ 6am - 6pm

60145B-724/HTO/12

Tour mới! HOT SPRING tại PENINSULA ngày 24/6/2011


Công Ty Du Lịch HỮU NGHỊ 305 VICTORIA ST, ABBOTSFORD VIC 3067 Tel: (03) 9326 9899 Fax: (03) 9429 1926 Email: sales@friendlytravel.com.au Website: www.friendlytravel.com.au

TOUR MỚI - HẤP DẪN!!!

HOT! HOT! HOT!

19 NGÀY DU LỊCH ĐẠI HÀN, NHẬT BẢN VÀ VIỆT NAM Khởi hành: 14/10/2012 Tham quan: Seoul, Everland Theme Park, Mt. Sorak, Pusan, Panstar cruise, Osaka, Kyoto, Tokyo, Disneyland & Sài gòn

$4380

$3680!! (Áp dụng có điều kiện)

Bay với:

Giá rẻ đến cuối tháng 5!

CƠ HỘI CHỈ CÓ 1

1 ĐÊM Ở TRÊN TÀU SANG TRỌNG

G i ngay để đặt chỗ!!! Gọi hỗ!!! Liên hệ: Helen hoặc Charlene MIỄN PHÍ MAKEUP TRIAL, 3D PHOTO

(03) 9326 9899

CHUYÊN BÁN VÉ MÁY BAY VÀ TỔ CHỨC DU LỊCH ĐI KHẮP NƠI… LO MỌI THỦ TỤC VISA VÀ CUNG CẤP BẢO HIỂM DU LỊCH VỚI GIÁ HẠ! TOUR HOT: Chuyến 19 ngày Nam Hàn, Nhật Bản và Việt Nam! Thăm viếng: Seoul, Incheon, Everland, Namyangju (Daejangeum), Mountoun Sorak, Kyongju, Pusan, Osaka, Nara City, Kyoto, Mt. Fuji, Toyohashi City, Lake Kawaguchi, Tokyo Disneyland and Tokyo, và Hồ Chí Minh City. Khởi hành: 14/10/2012. Giá từ: $4180/người (phòng 2 người) nếu đăng ký trước 31/07/2012 Chuyến 13 ngày du lịch Nhật Bản và Đại Hàn. Thăm viếng: Seoul, Incheon, Everland, Namyangju (Daejanggeum), Mountain Sorak, Kyongju, Pusan, Osaka, Nara City, Kyoto, Mt. Fuji, Toyohashi City, Lake Kawaguchi, Tokyo Disneyland và Tokyo.. Khởi hành: 20/09/2012 (hotel 4 và 5 sao, tặng miễn phí xem ca vũ nhạc Đại Hàn). Giá từ: $3750/ người (phòng 2 người) nếu đăng ký trước 30/06/2012. Chuyến 17 ngày du lịch Nam Hàn & Đài Loan. Thăm viếng: Seoul, Incheon, Everland, Cao Hùng, Khẩn Đinh, Đài Đông, Hoa Liên, Đài Bắc. Khởi hành: 20/09/2012. Giá từ: $3380/người (phòng 2 người) nếu đăng ký trước 30/06/2012. TOUR MỚI: Chuyến 16 ngày – Khám miền đất mới lạ vùng Ai Cập!!! Thăm viếng:Ai Cập (Egypt), Jordan, Athens và Istanbul. Khởi hành: 17/08/2012. Giá từ: $4990/người (phòng 2 người) nếu đăng ký trước 30/06/2012. TOUR MỚI: Chuyến 18 ngày/16 đêm Việt Nam và Cambodia. Thăm viếng: Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Hải Phòng, Hòa Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phan Thiết (Mũi Né), MeKong Delta, Củ Chi Tunnels, Hồ Chí Minh City, Siem Reap và Phnom Penh. Khởi hành: 18/09/2012 & 05/12/2012. Giá từ: $3090/người (phòng 2 người) nếu đăng ký trước 30/06/12 TOUR MỚI: Chuyến 22 ngày du lịch Âu Châu và Hong Kong. Thăm viếng: Hòa Lan, Pháp, Italy, Thành Phố Vatican, Áo, Belgium, Đức, London, Luxemburg và Hồng Kông. Khởi hành: 22/09/2012 – bảo đảm đi đúng ngày. Giá từ: $5290/người (phòng 2 người) nếu đăng ký trước 30/06/2012. **Giá cũ, thêm 1 ngày tại London!!! - Cần 1 hành khách nữ và 1 hành khách nam chia phòng cho chuyến này*

Chuyến 22 ngày du lịch Mỹ, Canada, và Seoul. Thăm viếng: New York, Boston, Philadelphia, Washington DC, Los Angeles, Las Vegas, Toronto, Montreal, Niagara Falls, Seoul. Khởi hành: 05/05/2012 (hết chỗ) & 20/09/2012 – bảo đảm đi đúng ngày. Giá từ: $5380/người (phòng 2 người) nếu đăng ký trước 30/06/2012. TOUR MỚI: Chuyến 18 ngày – the Best of China Discovery Tour! Thăm viếng: Bắc Kinh, Tây An, Nam Kinh, Hàng Châu, Thượng Hải, Núi Hoàng Sơn, Quảng Châu. Khởi hành: 08/09/2012 & 13/10/2012. Giá từ: $2280/người (phòng 2 người) nếu đăng ký trước 30/06/2012. TOUR MỚI: Chuyến 14 ngày du lịch Singapore, Malaysia và Thailand. Khởi hành: 18/09/2012. Giá từ: $2430/người (phòng 2 người) nếu đăng ký trước 30/06/2012. Chuyến 20 ngày du lịch Canadian Rocky Mountains, Alaska Cruise, và Nam Hàn. Thăm viếng: Vancouver, Banff, Seattle, Rocky mountain, Alaska Cruise on the Golden Princess Cruise, Seoul. Khởi hành: 19/05/2012 & 21/07/2012 (hết chỗ) – bảo đảm đi đúng ngày. Giá từ: $5490/người (phòng 2 người). TOUR MỚI: Chuyến 16 ngày – Khám phá vùng Nam Mỹ!!! Thăm viếng: Brazil, Argentina, Peru, và Chile. Ngày đi cho năm tới sẽ được thông báo sau. Chuyến 20 ngày du lịch Nam và Bắc Âu. Thăm viếng: Denmark, Sweden, Germany, Switzerland, France, Spain, Portugal và nhiều nơi khác. Khởi hành: sẽ thông báo sau. Giá từ: $6280/người (phòng 2 người). TOUR MỚI: Chuyến 16 ngày – Special Taiwan, Hong Kong & Macau Deluxe Tour! Thăm viếng: Đài Bắc, Đài Trung, hồ Nhật Nguyệt, núi Alisan, Cao Hùng, Khẩn Đinh, Đài Trung, khu suối nước nóng, Hoa Liên, Hong Kong và Macau. Sẽ thông báo sau. Chuyến 6 ngày du lịch Thái Lan. Thăm viếng: Bangkok, Kanchanaburi & Pattaya. Private land tour content only – ngày đi tự chọn. Giá từ: $530/người (phòng 2 người)

* Liên hệ Charlene (aivuong@friendlytravel.com.au) hoặc Helen (helen@friendlytravel.com.au) để biết chi tiết.

The Korea & Japan group in Disney Land - April 2012

The Korea & Taiwan group in Mt.Sorak Park - April 2012

Để biết thêm thông tin các tour, vui lòng xem tại website: www.friendlytravel.com.au hoặc email: sales@friendlytravel.com.au

70102-724/HTO/12

HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/FRIENDLYTRAVELSERVICE


MAGAZINE 168 • Friday, May 18, 2012 17

Dịch Vụ Di Trú

Dạy kèm Toán & Lý lớp 6 - 12

FASTA VISA

Chuyên nhận dạy kèm Math & Physics từ lớp 6 - 12 và luyện VCE cho từng nhóm nhỏ chỉ 1, 2 em.

9711 5529

MARN 0961284 - Cử Nhân Luật (Melbourne) Cựu Nhân viên Di Trú Úc - Thông Phiên dịch NAATI 3 Các loại Visa: Khiếu nại hồ sơ xin Visa bị bác - Du lịch - Vợ chồng/Hôn phu/Hôn thê - Cư trú qúa hạn - Đầu tư - Thương mại - Di dân Tay nghề - Chăm sóc thân nhân - Du học sinh Trung/Đại học - Thường trú - Kết quả nhanh - Lệ phí nhẹ.

The Melbourne Pei-Hua Chinese Language School

Trường Hoa Ngữ “Bồi Hoa” (Pei Hua) tại Melbourne Thông Báo về việc Ghi Danh cho Niên Khóa 2012

NGÀY KHAI GIẢNG NIÊN HỌC MỚI:

thác Fumaça, thác Sossego… Vườn quốc gia Chapada Diamantia có nhiều hồ rất đẹp như Gruta da Pratinha, Os Impossíveis, Poço de Milú, trong đó nổi bật nhất là hồ Poço Encantado. Hồ Poço Encantado còn có tên gọi khác rất đáng yêu là hồ Thần Tiên. Làn nước tại khu hồ trũng khổng lồ với độ sâu hơn 41 m này trong veo tới mức có thể nhìn thấy rõ những tảng đá và gốc cây cổ thụ nơi đáy hồ. Ánh sáng mặt trời soi xuống mặt nước tạo nên một màu xanh da trời tuyệt đẹp, cảnh tượng đó quả thực ấn tượng vô cùng. Tuy nhiên, việc tham quan khu vực này được kiểm soát rất chặt chẽ nhằm bảo vệ hệ sinh thái vô cùng phong phú và quí hiếm tại đây.

Vườn quốc gia Chapada Diamantia tọa lạc tại vùng Chapada Diamantia thuộc tiểu bang Bahia ở miền Bắc Brazil. Với lịch sử nổi tiếng là khu vực khai thác kim cương, đồng thời cũng là nơi có nhiều cảnh quan thiên nhiên hoang dã sinh động, Chapada Diamantia đã thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách quốc tế và địa phương đến tham quan mỗi năm. Đến đây, du khách có thể tham gia các hoạt động giải trí vui nhộn như leo núi, đi xe đạp, chèo thuyền, đi ca nô, cưỡi ngựa hay đơn giản nhất là đi bộ đường dài ngắm cảnh thiên nhiên tươi đẹp.

Ngoài ra, du khách cũng đừng quên các chuyến phiêu lưu mạo hiểm khám phá những khu hang động huyền bí – một trong những điểm nhấn chủ đạo của vườn quốc gia Chapada Diamantia. Đến với vườn quốc gia Chapada Diamantia dù chỉ một lần, du khách sẽ thực sự ấn tượng bởi vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ độc đáo của đất nước Braxin tươi đẹp và sôi động. <

ST ALBANS IN.TUITION LEARNING “Education Centre for Excellence“

• English, Maths & Chemistry từ lớp Prep - 12 VCE • Nhận dạy cá nhân & nhóm Lớp THỨ BA & THỨ NĂM:

5pm - 8pm Lớp THỨ BẢY & CHỦ NHẬT:

10am - 1pm & 1.30pm - 4.30pm

2200 W West est Esplanade, EEsplanade splanade SStt AAlba Albans lba Tel: 9310 9288 • Mob: 0422 890 627

90051527 Mob 0431 661 907 Email: fastavisa@iprimus.com.au

• Trường dạy nhạc hàng đầu miền Tây • Chuyên dạy kèm: Piano, Keyboard • Luyện thi AMEB & nhạc lý • Kèm trẻ em & người lớn • Lớp vở lòng đến nâng cao • Giáo viên kinh nghiệm & có bằng cấp

Ghi danh, xin liên lạc Daniel:

9366 9917 • 0415 863 239 • Nhận dạy đàn piano

Professional vùng phía Tây Melbourne • Giáo viên tốt nghiệp Piano ngành nhạc Đại học Monash University và có Tuition giấy chứng nhận biểu diễn của Associated Board Royal School of Music (ABRSM) • Dạy kèm AMEB, lý thuyết và thực hành kỹ thuật biểu diễn, kiến thức âm nhạc tổng quát. • Nhận dạy cho người mới học & người lớn.

Mob App: viet-times.com.au

Để ghi danh, liên lạc Cô Li

0433 282 197

Mob:

(nói tiếng Anh - Hoa, sau 4pm)

chineseage-724/TH/12

Bên cạnh các hoạt động giải trí thú vị trên, du khách cũng có thể hòa mình vào làn nước trong xanh và mát lạnh ở các điểm bơi lý tưởng nằm trong khuôn viên vườn quốc gia Chapada Diamantia như Ribeirao do Meio,

PEIHUA-703/HTO/11

N

úi đá hùng vĩ, sông ngầm quanh co, hồ nước trong xanh tựa pha lê, suối thác thơ mộng, hệ thống hang động đầy huyền bí… của vườn quốc gia Chapada Diamantia là những điều rất hấp dẫn du khách khi đến với đất nước Brazil sôi động.

• HỌC PHÍ: $280 CHO CẢ NĂM CỘNG THÊM SÁCH VÀ CÁC TÀI LIỆU KHÁC $20. (Nếu đóng học phí trước ngày 13/12/11 thì học sinh sẽ được tặng không sách và các tài liệu khác). • THỜI GIAN HỌC: MỖI THỨ BẢY TỪ 9:30 SÁNG TỚI 12:30 TRƯA • ĐỊA CHỈ TRƯỜNG: MARIBYRNONG SECONDARY COLLEGE RIVER ST, MARIBYRNONG, VIC 3032 (MELWAY MAP 28 REF A11) • HIỆU TRƯỞNG: MR ROBERT CHANG • ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC: 9886 3983 MOBILE: 0403 292 550 EMAIL: changtravel@optusnet.com.au

Xin gọi anh Tuấn

Tel:

70995-723/TH/12

Một viên ngọc quý Chapada Diamantia của Nam Mỹ

VÙNG ĐÔNG NAM MELBOURNE

THỨ BẢY 04/02/2012

71743-696/HTO/11

Xin liên lạc: 03

70342-657/HTO/11

Do giáo sư nhiều năm kinh nghiệm, tận tình đến nhà hướng dẫn thuộc vùng Springvale, Dandenong, Keysborough và các vùng lân cận

71008-721/TH/12

Online eNews: www.viet-times.com.au

ĐỢT THANH LÝ THẢM LỚN NHẤT

KHÔNG THỂ RẺ HƠN NỮA! Thứ Sáu 18/5 • Thứ Bảy 19/5 Chủ Nhật 20/5 • Từ 10am - 5pm

BÁN TRỰC TIẾP CHO CÔNG CHÚNG SPIDERMAN & DORA 103 x 133cm 20 pieces

$13

$39

MODERN OR TRADITIONAL 160x 115cm

$29

$79

THICK MODERN PILE 230 x 160cm

$99

$299

TRADITIONAL LARGE 290x 200cm

$59 $299

SHAGGY MODERN 225x 155

EXTRA LARGE TRADITIONAL 320x 230 8 pieces

$79

$99

$399

HAND KNO TTED BOLCHARA INDI WOOL 240x 170cm

$399

PRINTED HALL RUNNERS

$7

$2

$8

PERSIAN FINE NAIN 180x 120

$999

$1299

TRADITIONAL HALL RUNNERS 230 x170cm 65cm 230x

per metre

$19 BATH MATS 45x 75 50 pcs only

$299

PORCELAIN

$59

HALF MOON MA TS 50x 90cm

From only

$5

$1

$19

$2999

ĐƯA QUẢNG CÁO NÀY ĐỂ NHẬN THẢM PHÒNG TẮM 45X75 MIỄN PHÍ CHÚNG TÔI NHẬN TIỀN MẶT, EFTPOS, CREDIT CARD

Mobile: 0406 116 522 0406 257 416 ( Near Pickett Street )


18 MAGAZINE 168 • Friday, May 18, 2012

Bí ẩn về những giấc mơ

lực như đánh đấm, đá và gào thét. Những hành vi trên là dấu hiệu ban đầu của hội chứng rối loạn trí não trong đó có cả bệnh Parkinson và chứng mất trí. Theo kết quả nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Neurology vào năm 2010, những dấu hiệu ban đầu của hội chứng rối loạn thoái hóa thần kinh có thể diễn ra hàng thập kỷ trước khi người bệnh và bác sĩ phát hiện ra.

Cradles to Crayons Early Learning Centre Trường mẫu giáo Cradles to Crayons • Trung tâm giữ trẻ được cấp phép của Chính phủ • Nhận giữ trẻ từ 8 tuần đến 5 tuổi • Các bữa ăn đủ dinh dưỡng được Trung tâm chuẩn bị tại chỗ • Nhân viên có bằng cấp và kinh nghiệm • Các chương trình học được chuẩn bị kỹ lưỡng cho trẻ • Chương trình giữ trẻ do Chính phủ tài trợ đã thực hiện được bốn năm • Có chương trình tham quan miễn phí dành cho phụ huynh Có giáo viên người Việt chăm sóc tận tình và chu đáo

Thức khuya hay gặp ác mộng

Hình minh họa

T

ừ trước đến nay, con người dường như vẫn chưa hiểu hết về giấc mơ. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn tin rằng giấc mơ là một hiện tượng đầy bí ẩn.

Find us on FACEBOOK!!!

Vì sao chúng ta mơ

Mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu 6:30am - 6:30pm

246 Sunshine Ave, Kealba VIC 3021 Tel: 9356 9466 Fax: 9356 9477

70168-721/HTO/10

1 tuần gởi trẻ eo miễn phí khi mang th mẫu quảng cáo này.

Lâu nay, các nhà khoa học đã trăn trở đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi: "Vì sao chúng ta mơ?". Nhà tâm lý học Deirdre Barrett tại Đại học Harvard cho rằng khoảng thời gian ngủ say giúp chúng ta giải quyết những vấn đề khó khăn mà chúng ta đối mặt vào ban ngày. Do đó, giấc mơ có thể có 2 nhiệm vụ chính là: tái khởi động hoạt động của não bộ và giúp con người giải quyết những vấn đề rắc rối trong cuộc sống.

Giấc mơ mang tính bạo lực có thể là dấu hiệu cảnh báo

Hội chứng rối loạn hành vi giấc ngủ REM được xếp vào một loại rối loạn giấc ngủ hiếm gặp, khiến con người ngay trong lúc ngủ cũng có những hành động mang tính bạo

email: c2celc@hotmail.com.au www.cradlestocrayons.com.au

Kết quả nghiên cứu trên tạp chí Sleep and Biological Rhythms vào năm 2011 cho thấy, những người hay thức đêm thường gặp phải ác mộng. Tuy nhiên, các nhà khoa học chưa thể kết luận chắc chắn nguyên nhân tạo nên mối liên hệ giữa thói quen khi ngủ và những cơn ác mộng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cortisol – một loại hoóc mon gây căng thẳng, đạt nồng độ cao nhất vào buổi sáng ngay trước khi chúng ta thức dậy và cũng là thời điểm chúng ta vẫn đang trong giấc ngủ REM hoặc vẫn còn đang mơ ngủ. Trong trường hợp con người vẫn tiếp tục ngủ vào thời điểm đó, nồng độ cao cortisol sẽ có thể tạo nên những giấc mơ sinh động hoặc những cơn ác mộng kinh hoàng.

Nam giới thường mơ về sex

Nghiên cứu của nhà tâm lý học Jennie Parker tại Đại học West of England vào năm 2009 cho thấy so với phụ nữ thì đàn ông mơ về sex nhiều hơn. Tuy nhiên, nữ giới lại thường trải qua những cơn ác mộng nhiều hơn nam giới. Thông thường giấc mơ và ác mộng của phụ nữ được chia làm 3 loại: những giấc mơ sợ hãi (bị rượt đuổi hoặc đe dọa); giấc mơ mất đi người thân yêu; và những giấc mơ lộn xộn. Huệ Trần sưu tầm

Trung tâm dạy kèm

Trung tâm dạy kèm tiếng Anh

A+ ENGLISH VA MẦM NON

Từ lớp 7 - Luyện thi VCE

• TOÁN, LÝ, HÓA và ANH VĂN từ mẫu giáo đến lớp 12 • Do tiến sĩ BÙI THIỆN CHÍNH và một nhóm thầy cô Việt - Úc đảm trách

70353-659/HTO/11

• Chuyên dạy kèm tiếng Anh từ lớp 7 đến lớp 12 • Chọn nhóm nhỏ ít người 1:1

• Chuyên luyện thi VCE cho lớp 11 và 12 • Nhận kèm từng em hoặc nhóm nhỏ vào trường tuyển theo nhu cầu • Dạy căn bản dể hiểu

LỚP NHỎ, TẬN TÂM, CHUYÊN NGHIỆP

• Khu vực vùng phía Tây

(03) 9311 9829

Liên lạc ngay Josefa

0413 347 679 • 0413 352 179

0419 324 667

71899-713/HTO/12

Liên lạc cô Thương để ghi danh:

SUNSHINE NORTH 15 Suffolk Rd, VIC 3020

Giáo dục âm nhạc tốt nhất dành cho con của bạn!

70967-716/TH/12

Có đầy đủ các lớp cho mọi lứa tuổi:

Buổi học nhập

Từ 4 tuổi trở lên Từ 5 tuổi trở lên Từ 7 tuổi trở lên Từ 12 tuổi trở lên Từ 16 tuổi trở lên

40%

Bảo đảm con của bạn được huấn luyện tốt nhất để thành công trong tương lai.

48% học viên của chúng tôi đã đạt được điểm cao trong kì thi AMEB.

8%

THỂ DỤC CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

9939 9275

1 Moore Street, Moonee Ponds

Liên lạc: (03) 9791 3011 Lầu 1, 207 Lonsdale Street, Dandenong reception.ddg@musictimeschool.com.au www.musictimeschool.com.au

Liên lạc: (03) 9887 9883 Suite 3, 20 Kingsway, Glen Waverley reception.gw@musictimeschool.com.au www.musicacademy.com.au

71621-723/HTO/12

MIỄN PHmôÍ n

• Bumblebess • Wasps • Hornets • Teens • Adults

Kết quả khảo sát năm 2009

PIANO * VIOLIN * ORGAN KEYBOARD * FLUTE * CLARINET SAXOPHONE * DRUMS * GUITAR BASS * SINGING MUSIC THEORY


MAGAZINE 168 • Friday, May 18, 2012 19

Online eNews: www.viet-times.com.au

Điều cha mẹ nên nói dối con PrinƟng sáng lập Học viện Làm cha mẹ tốt hơn (the Better Parenting Institude) tại Mỹ. Nếu vẫn loanh quanh ở nhà vì chưa có việc làm, hẳn bạn không thể che giấu sự thật là bạn thất nghiệp. Nhưng hãy trấn an con rằng kinh tế gia đình vẫn đang trong vòng kiểm soát. Nói với con mọi việc rồi sẽ ổn, bản thân bạn cũng nên tin điều đó.

Khi trẻ chưa thể hiểu: Những cuộc tấn công mang âm mưu khủng bố hay sự sụp đổ của cả một hệ thống là những ví dụ điển hình về những điều nằm ngoài khả năng hiểu biết của trẻ. Bạn không thể bảo vệ trẻ khỏi mọi thứ trên đời nhưng một điều bạn có thể làm là đảm bảo với trẻ bạn sẽ bảo vệ chúng. Cho trẻ biết những nguy hiểm trẻ nghe được trong bản tin tối còn cách xa hàng ngàn dặm và trẻ không có gì phải lo lắng cả. Rắc rối của bạn không phải là của trẻ: Nếu bạn mất ngủ triền miên vì chưa tìm được việc, hãy giữ riêng cho mình thôi. “Các bậc cha mẹ luôn cần giữ vai trò người bảo vệ” – quan điểm của Th.S Vicki Panaccione,

Khi trẻ yếu kém/sai sót trong chuyện gì: Con trai bạn chơi túc cầu không tốt lắm, con gái bị điểm kém ở trường… những vấn đề này được xem là khá tế nhị với trẻ. Các chuyên gia cho rằng, liên quan đến điểm số, thể thao, thi đấu, cha mẹ chỉ nên tập trung vào những nỗ lực của trẻ (“con đã hát bằng cả trái tim mình”) chứ không nên nhắm vào kết quả.

Chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu về in ấn của bạn!

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại mực in và nạp mực máy in, máy in, giấy in và các sản phẩm khác...

Nạp mực máy in để tiết kiệm đến 50% off RRP

Kín đáo về “quá khứ” của bạn: Hùng hồn với một đứa con tuổi mới lớn rằng “trước khi gặp mẹ, ba chẳng biết đến uống rượu hay tán gái là gì” sẽ chỉ biến bạn thành kẻ nói dối trắng trợn. Tốt nhất là nên “nói thật có chọn lọc” cho con về tuổi trẻ không mấy “lành mạnh” của bạn. Hãy dùng những sai lầm trong quá khứ như bài học cuộc sống để dạy con. Đó là hành trang cho con bước vào đời.

70997-721/HTO/12

M

ột lời nói dối ngu ngốc có thể phá hỏng niềm tin của con dành cho bạn. Nhưng lời nói dối thông minh lại có thể giữ cho chúng sống vui, lành mạnh. Bạn biết rằng trong hầu hết mọi trường hợp, nên nói thật, nhưng cũng có lúc cần “sáng tạo” đôi chút.

Khi việc liên quan đến “chuyện người lớn”: Trong trường hợp bé bất ngờ xuất hiện ở phòng ngủ khi ba mẹ đang bận “yêu” nhau, một lời giải thích “ba chỉ đang chơi cù kít với mẹ thôi” được cho là vừa đủ. Nên hết sức tránh khoảnh khắc bối rối này bằng cách đưa ra các giới hạn. Ví dụ bạn nên luyện cho con thói quen gõ cửa phòng ba mẹ trước khi vào hoặc cho con biết rằng, khi cửa phòng ba mẹ đã đóng, con muốn hỏi gì cũng cần phải đợi.

We’ve got your covered!

Huệ Trần - Theo aFamily

Các khóa học năm 2012 Tất Cả Các Khóa Học Đều Được Chính Phủ Tài Trợ

MARNs: 0849098, 0962772

Địa chỉ tin cậy số 1. www.mellink.net.au

Hội Phụ Nữ Việt Úc hợp tác với các trung tâm dạy nghề sẽ khai giảng nhiều khóa học vào tháng Bảy năm 2012 tại các địa điểm Footscray, Richmond, Springvale, Moonee Pond, và Broadmeadows.

DU HỌC & DI TRÚ

Tùy theo từng khóa học, học viên có thể chọn các hình thức học sau đây: • Học tại lớp: 3 hay 2 ngày/tuần. Thời gian: từ 9:30 sáng đến 2:30 chiều. • Học từ xa qua thư từ. • Có các lớp học vào thứ Bảy hoặc buổi tối cho học viên lựa chọn.. Các khóa học đa dạng từ chứng chỉ cấp II, III, IV đến Văn Bằng Diploma thuộc các ngành nghề: • Chăm Sóc Người Cao Niên (Aged Care) • Chăm Sóc Trẻ Em (Children’s Services)

• Tư vấn chọn trường/ khóa học/ nhập học/ xin visa du học • Chuyển trường/ xin gia hạn visa du học • Xin gia hạn hộ chiếu Việt Nam • Tư vấn giải trình cho du học sinh gặp vấn đề về visa/ sắp bị hủy visa • Xin visa TR/ PR theo chương trình thường trú nhân dạng tay nghề • Xin visa bảo lãnh vợ chồng/ bạn đời • Xin visa du lịch/ thăm thân nhân • Xin khiếu nại lên MRT • Dịch thuật các văn bản Anh/ Việt lấy gấp (dịch vụ mới) Mellink là đại diện tuyển sinh chính thức của:

• Sử Dụng Vi Tính Căn Bản, Email và Internet (Essential Computer, Email and Internet). • Cách Tìm Việc, Viết Đơn Xin Việc, Chuẩn Bị Phỏng Vấn (Job Search, Build Resume, Prepare for an Interview) • Chăm Sóc Tại Gia và Cộng Đồng (Home and Community Care) • Anh Ngữ (English as a Second Language) • Vi Tính Ứng Dụng (Information Technology) • Dịch Vụ Tài Chính (Financial Services) • Kế Toán Ứng Dụng (Accounting) • Buôn Bán Lẻ (Retail)

Học viên có thể ĐĂNG KÝ NGAY BÂY GIỜ

Muốn đăng ký nhập học hay biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc: Minh: (03) 9428 9078 hay 0423 509 397 • Phương: (03) 9396 1922 hay 0403 406 341 Chị Trang: (03) 9396 1922 (Thứ Tư )

...và nhiều trường khác nữa!

SPRINGVALE: Liên lạc: Mr. Nathan Tran Level1/279-281 Springvale Rd, Springvale VIC 3171 Tel: +61 03 9546 2646 • Fax: +61 03 9546 2696 Mob: 0411 458 938 • Email: melbourne@mellink.net.au

SÀI GÒN: Liên lạc: Mr. Andy (Huy) Quach 148 Phố Khánh Hội, Phường 6, Quận 4 Tel: +84 8 3826 9406 • Fax: +84 8 3826 9409 Mob: 0903 908 518 • Email: saigon@mellink.net.au

Richmond Office:

30-32 Lennox Street Richmond VIC 3121 Tel: (03) 9428 9078 • Fax: (03) 9428 9079

www.avwa.org.au

Email: info@avwa.org.au P.O Box 1024 Richmond VIC 3121

Footscray Office:

Level 1, 144-148 Nicholson St, Footscray 3011 Tel: (03) 9396 1922 • Fax: (03) 9396 1923

AVWWA-724/HTO/12

HÀ NỘI: Liên lạc: Ms. Hoa Nguyen 114 Ngôi Văn Chương (2), Phố Khâm Thiên, Q. Đống Đa Tel: +84 4 3518 1495 • Fax: +84 4 3851 2291 Mob: 0984 999 153 • Email: hanoi@mellink.net.au

70687-694/HTO/11

FOOTSCRAY: Liên lạc: Mr. Linh Nguyen Level 1/44 Byron St, Footscray VIC 3011 Tel: +61 03 9689 3508 • Fax: +61 03 9689 3908 Mob: 0413 246 675 • Email: info@mellink.net.au


20 MAGAZINE 168 • Friday, May 18, 2012 vào việc nuôi dạy con cái riêng của vợ hay chồng mình. Cha dượng/mẹ kế là một cách dùng từ sai: việc nuôi nấng con cái không liên quan gì tới thuật ngữ này. Đó là nhiệm vụ của những người làm ba làm mẹ, chứ không phải việc của bạn. Khi ba, mẹ đẻ không làm các việc mà bạn nghĩ rằng họ cần phải làm thì bạn cũng nên hết sức thận trọng. Hãy vận dụng sự sáng tạo của bạn và các suy nghĩ tích cực để tạo ra môi trường mà các mối quan hệ với con riêng của chồng hay vợ mình được khuyến khích, động viên chứ không phải là sự ức chế. Điều đó nói lên rằng, bạn vẫn cần phải đặt ra các quy tắc cho gia đình hiện tại. Hãy làm điều đó với sự đồng thuận của người phối ngẫu và đừng ngại thực thi chúng.

Hình minh họa

Cha dượng, mẹ kế và những điều không bao giờ nên làm

V

iệc trở thành cha dượng hay mẹ kế có thể là một niềm hạnh phúc nhưng cũng là một áp lực khổng lồ. Có một số trở ngại nhất định mà người đến sau nên tránh để giữ mối quan hệ tích cực với con riêng của vợ hoặc chồng mình.

Khi kết hôn với một người đã có con, ai cũng nói về gia đình hỗn hợp. Mặc dù vậy, những gì họ không đề cập là một thực tế đi kèm với vô số thách thức. Rất có thể rằng con đường dẫn tới những mối quan hệ tốt, tích cực, hạnh phúc với con riêng của vợ hay chồng mình sẽ vấp phải một số trở ngại. Dưới đây là một vài điều mà cha dượng hay mẹ kế không bao giờ nên làm:

Không nói xấu cha/mẹ đẻ

Bạn sẽ có những quan điểm riêng. Có lẽ người cũ không nghiêm khắc với các quy tắc. Có thể bạn thực sự không thích cô ấy/ anh ấy nhưng dù bạn đang cảm thấy và suy

bạn sẽ không bao giờ có cảm giác yêu quý con riêng của chồng hay vợ mình như với con riêng của bạn. Bọn trẻ hiểu điều này ở một mức độ nào đó, nhưng chúng không cần thiết phải bị chứng kiến thực tế sự thiên vị ấy ngay trước mặt mình. Bởi lẽ, điều có thể gây ảnh hưởng lớn đến lòng tự trọng và tạo ra mối quan hệ đối kháng giữa con đẻ và con riêng.

Đừng mong đợi mọi thứ phải hoàn hảo

nghĩ thế nào chăng nữa thì cũng đừng nói đến ở đây. Đứa trẻ có quyền yêu thương cha mẹ ruột của mình... ngay cả khi bạn nhìn thấy họ không hoàn hảo. Vị trí của bạn chỉ đơn giản là không phải để tham gia bàn luận, tranh cãi giữa cha, mẹ đẻ của trẻ. Việc biểu lộ thái độ khinh thị của bạn cho hành động của cha/mẹ đẻ của chúng sẽ làm cho đứa trẻ có cảm giác so sánh và lựa chọn. Bạn nên giúp trẻ hiểu rõ quan điểm mối quan hệ của con với cha/mẹ đẻ của chúng không có gì thay đổi khi có sự hiện diện của bạn trong cuộc sống của chúng.

Không cố làm thay nhiệm vụ, trách nhiệm của cha/mẹ đẻ

Khi bạn và ba hay mẹ của đứa trẻ ký vào giấy chứng nhận kết hôn thì việc đó cũng không tạo ra một bước chuyển kỳ diệu cho gia đình mới của bạn. Có thể, nó sẽ được tốt đẹp nhưng đơn giản và thường gặp là không như bạn mong muốn. Vì vậy, bạn chỉ nên nghĩ rằng một số mảnh ghép chưa được gọt giũa và chờ đợi tình yêu thương phát triển theo thời gian. Đừng mong rằng bọn trẻ yêu quý hoặc thậm chí chỉ là có cảm tình ngay với bạn. Chúng sẽ đối xử tử tế và tôn trọng một cách xã giao với bạn như bất kỳ người quen hay bạn bè khác của gia đình. Bạn nên giúp chúng tự ý thức được bạn sẽ sống chung với chúng từ nay về sau, vì vậy hãy để cho chúng một khoảng thời gian để tìm hiểu bạn.

Không đối xử thiên vị

Không có gì nghi ngờ khi khẳng định làm cha dượng hay mẹ kế là điều khó khăn. Bạn đang đặt chân vào một lãnh địa không chắc chắn. Một trong những yếu tố quan trọng để duy trì vị thế của bạn là không tham gia sâu

Dù là cha dượng/mẹ kế hay ba/mẹ đẻ, trẻ con vẫn là trẻ con và không cần phải đối mặt với thực tế rằng chúng không thể là người bạn yêu quý. Nếu bạn có con riêng, hãy cố gắng không thể hiện sự thiên vị rõ ràng đối với chúng. Một khả năng có thể là

Không làm ba/mẹ thay thế

Một lần nữa, vai trò đầy trở ngại của cha dượng hay mẹ kế khó khăn và không chắc chắn. Nhưng dù cho ba mẹ đẻ có xấu thế nào, bạn cũng đừng ảo tưởng sẽ thay thế vị trí của ba hay mẹ đẻ bọn trẻ hoặc thậm chí là cố gắng làm điều đó. Nó có thể dẫn đến sự oán giận ở mức nghiêm trọng. Vì vậy, đừng cố gắng thay thế cha mẹ sinh học của con riêng chồng hay vợ mình. Huệ Trần biên soạn theo aFamily

Cùng bạn mọi nơi mọi lúc!

Cập nhật tin nhanh chóng qua mobile của bạn:

m.viet-times.com.au

Dr. Long Thanh Nguyen phụ trách

Do võ sư Hàn Quốc In Dong Kim (World Taekwondo Champion – Vô địch Taekwondo thế giới) và các võ sư nhiều kinh nghiệm huấn luyện

Chuyên dạy:

TIẾN SĨ KHOA HỌC

TOÁN - LÝ - HÓA - ANH VĂN từ lớp 7 đến chương trình luyện thi VCE • Giảng dạy theo phương pháp giáo dục mới, hiệu quả. • Soạn thảo chương trình chuyên biệt dành cho các lớp chuyên luyện thi VCE. • Trắc nghiệm khả năng học sinh kỹ lưỡng trước khi thu nhận. • Cố vấn giáo dục và hướng nghiệp. • Đặc biệt có lớp huấn luyện dành cho các em có biểu hiện khả năng vượt bậc.

CHÚC MỪNG VÕ ĐƯỜNG

60139A-671/HTO/10

Thứ Hai - Thứ Sáu: 5pm - 8pm • Thứ Bảy - Chủ Nhật: 9am - 8pm

Liên lạc: 257 Glengala Rd West Sunshine Tel: 9363 8717 • 0421 605 308

K-Tigers Taekwondo Centre Đoạt 4 Gold Medals và 4 Silver Medals tại Sydney Taekwondo NSW State Championship

17 tháng Ba, 2012

SAMURAI KARATE

SUNSHINE

www.k-tigers.com.au K Tigers Taekwondo Centre đang khai giảng nhiều khóa tập tại • Võ đường chính: 1/8 Hamilton Place, Mt Waverley (Thứ Hai - Thứ Sáu: 4 - 9pm)

Lớp học thử Karate miễn phí

LỚP DÀNH CHO NGƯỜI LỚN • TRẺ EM TỪ 4 TUỔI ỔI TRỞ LÊN

(World Teakwondo Champion - Cựu vô địch Teakwondo thế giới)

• Hồ bơi Surrey Hills: School Hall, Chatham Primary School, Cnrs Weighbridge St & Banool Rd, Surrey Hills (Thứ Hai & Thứ Tư: 6 - 7pm)

Võ sư Bùi Doãn Bình: 0421 371 871

• GIÚP TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE HỎE HUẤN LUYỆN VIÊN TRƯỞNG ƯỞNG • TINH THẦN THƯỢNG VÕ lsen Shihan Darren Olsen Đai đen lục đẳng (6 Dan Black ck Belt) • TUÂN THEO KỶ LUẬT Được công nhận bởi Hội võ thuật Victoria • LỚP THỂ DỤC Huấn luyện viên Kumitee • TỰ TIN LỚP HỌC RIÊNG DÀNH DÀÀNH CCHO HO N NGƯỜI GƯỜ GƯ ƯỜI ỜI LLỚN ỚN VÀ ỚN VÀ TRẺẺ EM

71825-716/HTO/12

Võ sư Vương Trung: 0412 543 968

54a Station Place, Sunshine Tel: 9364 8000

www.shukokaisunshine.com shine.com Mob: 0414 500 886

71756-700/TH/11

th

• Hồ bơi High Point: 1 Aquatic Drive, Maribyrnong (Thứ Ba & Thứ Năm: 4.45 - 5.45pm)

Võ sư Nhất Trịnh: 0433 836 887

Khi tham gia Samurai Karate Sunshine

FREE TRIAL KARATE SESSION! ON!

Võ sư In Dong Kim: 0430 711 408

• Phòng Gym trường Braybrook College: gốc đường Burke St & Ballarat Rd, Braybrook (Thứ Hai & Thứ Tư: 7.30 - 8.30pm)

MIỄN PHÍ ĐỒNG PHỤC


MAGAZINE 168 • Friday, May 18, 2012 21

Đàn ông trân trọng gì trong cuộc sống gia đình của họ?

H

ọ có thể “chém gió” rất bạo miệng về những rắc rối trong hôn nhân, nhưng sự thực, họ thích sự ổn định trong quan hệ tình cảm mà hôn nhân mang lại, và cả những “món lợi” khác.

1. Được tự do là mình: Khi có một tổ ấm, đàn ông trở nên khác biệt hơn rất nhiều. Đàn ông muốn có người yêu thương những gì thuộc bản thân họ, theo cách của họ. Người phụ nữ đó không bới lông tìm vết những lỗi lầm, mà thay vào đó, sẽ tìm ra những điều tuyệt vời ở họ. Khi ở trong một quan hệ tình cảm mà đàn ông được là chính mình, anh ta sẽ thấy tự tin hơn. Anh ta thấy mình đáng yêu và có giá trị. Chỉ với việc ở bên cạnh họ, người phụ nữ gần gũi nhất sẽ nhắc họ nhớ rằng, cô ấy đã chọn anh ta trong số rất nhiều người khác. Cảm giác này ủng hộ đàn ông đáng kể trong nhiều khía cạnh đời sống. 2. Được khuyến khích để trở nên tốt hơn: Đàn ông yêu thích sự thách thức của đời sống hôn nhân. Anh ta biết mình phải làm việc để duy trì tình yêu của vợ, nỗ lực cải thiện bản thân trong mọi lĩnh vực đời sống vì dù sao, chẳng ai muốn một nửa của mình sẽ chạy theo ai khác. 3. Đơn giản là có một người để nhìn thấy lúc cuối ngày: Không ít đàn ông chờ đợi được tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn cuối tuần với người phụ nữ trong mơ. Khi có một quan hệ tình cảm bền chặt, ý nghĩ về khoảnh khắc gần gũi đầy thăng hoa ấy sẽ hệt như ma túy kích thích tâm trí họ trong thời gian phải làm việc mệt mỏi và căng thẳng. Nó là điều nhiều đàn ông hướng tới. Nó nhắc nhở họ về món quà chờ họ ở cuối chặng đường.

Khi có một tổ ấm, cuộc sống của đàn ông tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Khoảnh khắc được thấy nụ cười và được nghe giọng nói của một nửa hệt như phần thưởng dành cho họ sau bao công việc vất vả. Tình yêu sẽ nhắc nhở đàn ông rằng, cuộc sống còn có nhiều điều đáng quan tâm khác nữa ngoài những nỗi vất vả, và anh hãy tự thấy thoải mái hơn mỗi ngày. 4. Được làm cho người mình yêu hạnh phúc: Với nhiều người đàn ông, cảm giác được trông thấy gương mặt vợ ngời lên mỗi khi bước qua cửa thật tuyệt vời. Khi biết người phụ nữ của mình cần họ, họ sẽ làm cô ấy hạnh phúc và giải quyết mọi rắc rối của cô ấy. Có những người đàn ông khi được hỏi vì sao ly dị đã cho rằng, nguyên nhân chính là vì họ cảm thấy mình không thể thỏa mãn bạn đời, không đáp ứng được những nhu cầu của cô ấy. Việc không thể đem lại hạnh phúc cho ai đó khiến họ cảm thấy mình không trọn vẹn. Đàn ông muốn có cảm giác mình đang làm tốt một công việc, và họ cũng cần được nghe thấy sự ghi nhận từ người bạn đời. 5. Hưởng thụ đời sống tình dục: Phải thẳng thắn thế này, đàn ông thích tình dục. Khi có đời sống tình dục hòa hợp, họ sẽ hạnh phúc suốt cả tuần. Nếu không, cuộc sống trở nên vô cùng khó chịu. Do đó, đàn ông rất muốn có ai đó nghĩ rằng họ thật quyến rũ. Trong hôn nhân, ai cũng hiểu, cả vợ lẫn chồng đều hạnh phúc khi đời sống tình dục hòa hợp. Song tất nhiên, tình dục còn có những ý nghĩa khác nữa với những người đã lập gia đình. Với rất nhiều đàn ông, sex giúp họ có cảm giác được yêu thương, chấp nhận, được ngưỡng mộ và trân trọng. <

Khóa Anh ngữ Tập trung Toàn thời bậc Trung học dành cho người mới đến Úc hay cho các học sinh trung học. Trung tâm Anh ngữ của trường Trung học Westall (WESTALL ENGLISH LANGUAGE CENTRE)

Đặc điểm của trung tâm Anh ngữ: • Các giáo sư của môn Anh ngữ như một ngôn ngữ thứ nhì (English as a Second Language) có tiêu chuẩn cao và giàu kinh nghiệm • Các lớp tiếng Anh này ít học sinh • Môi trường an toàn, an ninh và thân mật • Có mối liên hệ trực tiếp với trường trung học Westall (vì vị trí nằm ngay trong khuôn viên của trường trung học) • Có trung tâm media, âm nhạc và kịch nghệ hiện đại và trang bị đầy đủ, phòng thí nghiệm thông tin kỹ thuật, các phương tiện học nấu nướng với tiêu chuẩn kỹ nghệ, các phòng/xưởng nghệ thuật, thiết kế và kỹ thuật có chất lượng

Khi muốn nâng cao trình độ tiếng Anh của con em mình, xin ghi danh ngay vào Trung tâm Anh ngữ của trường Trung học Westall.

Để có thêm thông tin về Trung tâm Anh ngữ của Trường Trung học Westall, hay ghi danh các Khóa Anh ngữ Tập trung toàn thời, xin liên lạc:

Phone: 9546 1732 • Fax: 9547 5785 Email: csa@westallsc.vic.edu.au

88 Rosebank Avenue, Clayton South 3169

71841-724/HTO/12

Online eNews: www.viet-times.com.au

GIÁ KHÔNG THỂ RẺ HƠN NỮA

SKY MUSIC DỜI CỬA HÀNG PIANO NỔI TIẾNG ĐẾN ĐỊA ĐIỂM MỚI LỚN HƠN ĐỂ CẮT GIẢM CHI PHÍ CHUYỂN VĂN PHÒNG, CHÚNG TÔI CÓ ĐỢT KHUYẾN MÃI LỚN NHẤT CHƯA TỪNG CÓ TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY, VỚI TRÊN 100 ĐÀN PIANO ĐƯỢC BÁN VỚI GIÁ HẠ.

2181 Princes Hwy, Clayton 3168 (Đối diện IKEA Springvale) Mở cửa 7 ngày: 10am - 5pm Gọi ngay cho chúng tôi: 03 9546 0188

www.skymusic.com.au

SKYMS-723/HTO/12

HÃY GHÉ THĂM CỬA HÀNG CHÚNG TÔI TRONG THÁNG NÀY ĐỂ XEM CÁC NHẠC CỤ CÓ GIÁ RẺ NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY CHO CÁC LOẠI ĐÀN YAMAHA, KAWAI, PEARL RIVER, KAYSERBURG VÀ SILBERMANN (LOẠI UPRIGHT VÀ GRAND PIANO)


22 MAGAZINE 168 • Friday, May 18, 2012

Làm đẹp với trái chanh tươi

với tỉ lệ bằng nhau. Lấy khăn bông thấm hỗn hợp lên da, để trong khoảng 20 phút sau đó tắm sạch bằng nước ấm. Hỗn hợp này vừa nhẹ nhàng tẩy lớp tế bào chết trên da, vừa cung cấp trực tiếp những vitamin cần thiết cho da, khiến da bạn tươi sáng, rạng rỡ hơn rất nhiều.

Hãy đến với Skinique Beauty, chúng tôi chuyên những dịch vụ giúp làn da của bạn trẻ hóa, mượt mà.

IPL/LASER: Triệt lông trên mặt và cơ thể nhanh chóng, an toàn và hiệu quả Tẩy xóa vết nám, tàn nhang, mụn ruồi và đồi mồi, thu hẹp lỗ chân lông trên mặt, điều trị các vết thâm CÔNG NGHỆ MỚI RF: Làm căng da mặt, nhỏ nộng cằm, thon gọn mặt, săn da bụng và đùi. Tạo đường nét trẻ trung cho khuôn mặt và cơ thể không cần giải phẫu DIAMOND - DERMABRASION: Tẩy bỏ da cũ sần sùi, làm trẻ và mới làn da không đau và rất hiệu quả PHUN XÂM VÀ XÓA XÂM: Xâm viền mắt, chân mày, viền môi và trọn môi. Gây tê không đau. ĐẶC BIỆT: Xóa rãnh nhăn bằng Botox và Restylane, dưỡng da bằng mỹ phẩm của Rational và Jane Iredale Mineral Makeup

Bác sĩ

MBBS, AACS (Hội viên giải phẫu thẩm mỹ Hoa Kỳ) CÁC DỊCH VỤ GIẢI PHẨU THẨM MỸ • Cắt mắt, lấy mỡ mắt • Sửa mũi và cắt cánh mũi • Nâng chân mày • Căng da mặt • Sửa ngực, căng ngực • May vá thẩm mỹ, trị sẹo

FOOTSCRAY: 38-42 Byron St Tel: 9687 1817

RICHMOND: 87 Elizabeth St Tel: 9428 5350

Trị mụn đầu đen: Dùng nước chanh vắt, thấm bằng bông gòn hoặc tăm bông và chấm lên chỗ bị mụn đầu đen. Bạn cũng có thể trộn nước chanh với mật ong hoặc nước hoa hồng với tỉ lệ bằng nhau và rửa mặt 2 lần một ngày. Nước cốt chanh vừa có thể làm hết mụn vừa se khít lỗ chân lông.

N

hững trái chanh tươi mát không chỉ có tác dụng giải nhiệt mà còn được coi là một thần dược làm đẹp, hỗ trợ giảm cân, cho phụ nữ vòng eo thon mơ ước.

Trị gàu: Trộn chanh với nửa muỗng dầu ô liu. Xoa dung dịch lên da đầu và ủ tóc trong vòng 15 phút trước khi gội đầu. Kiên trì với phương pháp này, bạn sẽ không còn phải bận tâm về gàu nữa. Phục hồi tóc hư tổn: Dùng ¾ muỗng dầu ô liu hòa với nửa mưỡng mật ong và 3 uỗng chanh tươi. Ủ tóc bằng hỗn hợp trên trong vòng 30 phút rồi gội xả bình thường. Mẹo nhỏ rất hữu hiệu này sẽ mang lại cho bạn mái tóc mượt mà, khỏe mạnh đầy sức sống.

Nguyễn Trọng Hiếu

ĐẶC BIỆT: LÀM ĐẦY MÔI, HAI MÁ, CẰM VÀ NÂNG MŨI KHÔNG CẦN GIẢI PHẪU!

60438-706/HTO/12

TRUNG TÂM GIẢI PHẪU THẨM MỸ

Đặc Biệt

Giảm 50%ent,

cho facial treatm mỗi Thứ Hai

GIỜ MỞ CỬA THỨ HAI - THỨ BẢY 10:00 AM - 5:00 PM

Làm da khô trở nên mềm mại: Với những người có làn da khô, bạn có thể dùng hỗn hợp chanh, mật ong, dầu ô liu hoặc dầu cải với một lượng đều nhau làm mặt nạ dưỡng da, đắp lên mặt trong khoảng 10 phút sau đó rửa lại mặt bằng nước ấm. Cách này có thể cung cấp những dưỡng chất và độ ẩm cần thiết cho da. Chế sữa dưỡng thể: Cách làm rất đơn giản. Bạn trộn hỗn hợp chanh và nước ép cà chua

Loại bỏ tàn nhang: Ngoài ra, bạn có thể loại bỏ tàn nhang bằng cách tự chế hỡn hợp gồm một lòng trắng trứng, một muỗng nước chanh, một trái hạnh nhân đã giã nhuyễn. Sau đó thoa lên vùng da bị tàn nhang, để trong khoảng 20 phút rồi rửa mặt với nước ấm. Một tuần bạn có thể làm từ hai đến ba lần để có hiệu quả nhanh chóng hơn. Làm đẹp móng: Nếu móng chân hoặc móng tay bị ố vàng, quá mỏng hoặc mềm, bạn nên ngâm móng tay vào dung dịch nước chanh pha loãng hoặc bôi nước cốt chanh lên móng hai lần một ngày. Móng tay và móng chân của bạn sẽ trở nên hồng hào, bóng và khỏe mạnh. Giảm cân: Mỗi sáng thức dậy, bạn nên tạo thói quen uống một ly nước lọc pha với hai muỗng nước chanh trước khi ăn sáng. Nó sẽ giúp bạn cảm thấy vui vẻ, hứng khởi, và hạn chế khả năng hấp thụ chất béo, giải độc cho cơ thể. Tuy nhiên, axit có trong chanh không tốt cho người bị bệnh dạ dày khi phải uống trước khi ăn sáng. Vì vậy, bạn nên cân nhắc trước khi áp dụng cách này. Huệ Trần tổng hợp

Điện thoại tại Úc: (03) 9001 0198

Tặng 10%

Nâng ngực lớn bằng kỹ thuật nội soi với túi Gel (túi hình giọt nước) Thu gọn - nâng ngực xệ, ngực lớn Chỉnh sửa đầu vú, thu gọn quầng vú Đặt túi độn mông

Xin liên lạc để được tư vấn miễn phí tại Úc

Tel: (03) 9001 0198

10082-704/HTO/11

cho tất cả khách hàng khi mang theo mẫu quảng cáo này.


MAGAZINE 168 • Friday, May 18, 2012 23

Online eNews: www.viet-times.com.au

Thể dục giúp ngừa và trị mụn

căng thẳng và cân bằng hormone trong cơ thể - là hai yếu tố gây ra mụn.

Hình minh họa

D

ựa trên cơ sở khoa học và cả trên thực tế đều chứng minh được rằng các hoạt động thể dục thể thao có tác dụng vô cùng lớn trong việc bài tiết độc tố ra khỏi cơ thể đồng thời giúp ngừa mụn và trị mụn.

Tác dụng của những bài tập

Thường xuyên tập thể dục sẽ giúp bạn điều tiết và kiểm soát được hormone, tiêu diệt được nguy cơ số 1 gây ra mụn. Tập thể dục còn giúp bạn tiết mồ hôi nhiều hơn bình thường, khi tập lỗ chân lông của bạn nở ra, lượng mồ hồi nhiều sẽ giống như nước gột sạch nhưng vi khuẩn trong lỗ chân lông của bạn, tiêu diệt nguyên nhân tiếp theo khiến mụn quay trở lại với bạn. Hoạt động thể dục thường xuyên sẽ giúp cho các cơ quan hoạt động hiệu quả hơn, giúp các hệ thống tim mạch hoạt động tốt và vận chuyển oxy dễ dàng hơn. Hoạt động chức năng của các cơ quan bài tiết tốt giúp cơ thể chiết xuất và giữ lại các dưỡng chất tự nhiên, loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể. Tập thể dục cũng là cách tuyệt vời để giảm

Việc tham gia một hoạt động nào đó khiến bạn thích thú, thì chắc chắn hoạt động đó sẽ trở thành một phần thói quen. Bài tập ngoài trời vỗ về làn da với không khí trong lành và một chút ánh nắng. Bơi lội là một trong những bài tập tốt nhất bởi nước cũng rất tốt cho làn da. Hãy tìm các video tập thể dục có rất nhiều trên mạng và bạn có thể cũng chạy bộ quanh khu phố của mình.

• Các lớp học nhỏ ít học sinh! • Cơ hội tuyệt vời! • Đăng ký BÂY GIỜ cho khóa học 2012! • Có chương trình học bổng! • Học sinh lớp 7 được cấp iPad

Gọi 9520 8589 để thêm chi tiết hoặc ghé thăm: www.cbcstkilda.com

Hays International College

Tâm lý

Tìm một bài tập hay một hoạt động mà bạn thích, chẳng hạn như tập yoga, Pilates hoặc bất cứ bài tập gì giúp bạn thư giãn và cảm thấy thoải mái hơn bởi làn da mụn khiến bạn bực bội hơn. Bài tập thể dục thường xuyên giúp giải phóng endorphin, thúc đẩy sự tự tin và tăng lòng tự trọng. Hãy cảm nhận rằng bạn chỉ làm những gì tốt cho chính mình và bạn sẽ suy nghĩ tích cực hơn.

Vệ sinh da

Luôn tắm sau khi tập thể dục để tránh khỏi trường hợp xuất hiện mụn trứng cá nhiều hơn do mồ hôi. Và đừng quên rửa mặt và thay quần áo sạch. Huệ Trần

Eruditio Nostram Viam Illuminat Học vấn soi sáng đường đi

• Hays International College nằm ngay trung tâm Box Hill South, gần mọi phương tiện giao thông công cộng như xe lửa, xe tram và xe buýt. • Trường nhận du học sinh quốc tế và học sinh trong nước. Có ký túc xá cho sinh viên • Hiện có các khóa học + Cert III – IV in Hospitality (Commercial Cookery), Diploma in Hospitality + Cert III – IV in Aged Care + Cert IV – Diploma of Leisure & Health + English as a Second Language (ESL) 71631-724/TH/12

Nếu bạn bắt đầu làm một điều gì đó để cấp cứu cho làn da mụn của mình, thì bạn nên tự tin theo các bài tập thể dục để đạt được kết quả như mong đợi. Đi bộ, chạy bộ hoặc đi xe đạp là những bài tập tuyệt vời để bắt đầu. Bạn có thể mời thêm một người bạn cùng tham gia, ngay lập tức bạn sẽ cảm thấy hứng thú đi tập hơn là tập ở nhà một mình.

70759-693/HTO/11

Phương pháp

Đợt nhập học mới: 9/7/2012 • CRICOS Number 0279OD • Provider Number 21838

15 Hay Street, Box Hill South Melbourne, VIC 3128, Australia Email: admin@hic.vic.edu.au Phone: + 61 3 9898 7222 Fax: + 61 3 9899 1628ORTHODONTIC & IMPLANT CENTRE

Giá đặc biệt cấy ghép răng

Kỹ thuật niềng răng không đau • Chúng tôi chuyên về kỹ thuật niềng răng không đau (pain-free orthodontics) • Kiểm tra răng tổng quát hoặc định kỳ, làm răng giả... Bảo đảm sẽ hài lòng • Sử dụng thiết bị hiện đại, nguyên vật liệu tốt nhất (OPG to scan teeth)

MIỄN PHÍ

Sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng tạo nên uy tín của chúng tôi!

g ră n ề i gn n ô Kh

Kỹ thuật của Đức Không cần nhổ răng 146 Springvale Rd, Nunawading, VIC 3131

4QSJOHWBMF  3E/6/"8"%*/(7*$ Tel: 9878 6988 98780418 6988 504 6050418 504 605 Mob: (English) 0450 275 715 (Danh Tran)

ng

ăng r ổ n nh ầ c ng Khô 71871-720/TH/12

Tư vấn lần đầu


24 MAGAZINE 168 • Friday, May 18, 2012 bộ não của mình. Bạn sẽ phát hiện ra rằng, việc ghi lại những điều mình suy nghĩ sẽ giúp bản thân dễ dàng tìm ra ý tưởng mới hoặc giải pháp tốt hơn.

Hầu hết người Việt tại Melbourne đã chuyển qua đọc báo Viet Times. Khi chuyển qua đọc báo Viet Times, quý vị không chỉ tiết kiệm được những $78* và có cơ hội trúng nhiều giải thưởng có giá trị từ mục đố vui ô chữ, mà quý vị còn được rất nhiều thông tin hữu ích hay các sự kiện xảy ra tại ngay địa phương mình sinh sống.

Tin Địa Phương, chỉ có tại Viet Times. Tin nóng trên mạng: www.viet-times.com.au Phân phối rộng rãi trong các khu đông người Việt, tại tòa soạn hay nếu có nhu cầu, tòa soạn sẽ gửi trực tiếp+ hàng tuần tới nhà của quý vị trên khắp tiểu bang. * Dựa trên giá bán $1.50 mỗi số cho 52 số trong nguyên năm. +Tòa soạn sẽ tính cước phí bưu điện là $1.20 cho mỗi số báo. Mọi thông tin chi tiết, xin liên lạc 03 9792 3675 trong giờ làm việc.

Tiếp năng lượng cho não bộ

Hình minh họa

Bí quyết tăng cường trí não

T

rong số chúng ta, ai cũng từng trải qua những lần đầu óc làm việc không như mong đợi, hay nói cách khác, "chất xám" của mình hoạt động không hiệu quả. Vì vậy, xin được chia sẻ những mẹo nhỏ giúp bạn tăng cường trí não một cách hữu hiệu nhất.

những giấc ngủ ngắn hay nghỉ ngơi lúc giữa giờ cũng làm cho bạn cảm thấy thoải mái và giảm bớt căng thẳng, đóng góp vào thành công chung của công việc.

Chơi game

Đừng ngạc nhiên, đây không phải là những trò chơi thông thường hay các loại game điện tử khác, mà là những trò yêu cầu vận động trí óc cao. Word puzzle hay Sudoku là những ví dụ điển hình cho loại trò chơi thông minh này, bộ não của bạn phải vận động liên tục để tìm ra đáp án. Trò chơi Crosswords bắt nguồn từ xa xưa và rất được yêu thích. Hãy để trí óc được khởi động một cách tốt nhất bằng những trò chơi tìm từ thú vị này. Bạn sẽ thấy sau đó mình làm việc hiệu quả hơn.

Theo nghiên cứu, việc vận động trí não thường xuyên giúp người lớn tuổi minh mẫn và ổn định tinh thần. Có rất nhiều người vẫn học tập và nghiên cứu nhiều năm sau khi nghỉ hưu. Hãy không ngừng khám phá những điều mới lạ cho dù bạn ở độ tuổi nào đi nữa. Và bạn sẽ cảm nhận niềm hứng thú từ việc này, dù là học ngôn ngữ, một kỹ năng thực tiễn hay đơn giản chỉ là đọc sách, báo về một chủ đề mới. Việc tiếp nhận kiến thức thường xuyên sẽ giúp tăng cường trí tuệ và khả năng làm việc của bộ não.

Ngủ đủ giấc

Tập thói quen viết lách

Nếu như bạn muốn bộ não hoạt động hiệu quả, thì những giấc ngủ đủ và đúng giờ là điều vô cùng cần thiết. Khi biết ưu tiên cho giấc ngủ của bản thân, bạn sẽ phát hiện ra rằng bất cứ công việc nào cũng đều diễn ra mà không gặp trở ngại gì. Bên cạnh đó,

Không ngừng học hỏi những điều mới mẻ

Dường như chúng ta thường lãng quên những công dụng của việc viết ra những điều mong muốn. Điều này giúp bộ não sắp xếp và tổ chức những suy nghĩ một cách hệ thống. Nếu bạn đang mắc kẹt ở một vấn đề nào đó, hãy dùng ngay bút và giấy để hỗ trợ

Cũng như cơ thể, bộ não luôn cần tiếp thêm năng lượng để hoạt động tốt nhất. Một chế độ ăn uống không hợp lí sẽ tạo cảm giác uể oải và không tập trung. Có rất nhiều thức ăn tốt cho não bộ mà bạn có thể lựa chọn: dầu cá, các loại đậu và ngũ cốc, quả việt quất và rau bina. Tuy nhiên, lưu ý là không nên ăn chúng cùng 1 lúc.

Thiền định

Chắc hẳn ai cũng biết thiền định là một trong những phương pháp thư giãn tốt nhất. Bên cạnh đó biện pháp đơn giản này còn mang lại rất nhiều lợi ích khác, trong đó có tác dụng làm tăng cường trí não. Một nghiên cứu gần đây của Đại học Yale cho biết rằng ngồi thiền có thể giúp phục hồi những vấn đề liên quan đến thần kinh và giúp não bộ làm việc hiệu quả.

Tập cho mình tính tò mò và thích tìm hiểu

Luôn đặt câu hỏi cho tất cả các vấn đề, bao gồm cả việc tự hỏi bản thân sẽ giúp vận động não bộ vô cùng hiệu quả. Bên cạnh đó, hãy cố gắng tìm ra câu trả lời cho mỗi câu hỏi ấy. Có thể nói rằng, khi bản thân bạn luôn tò mò về mọi thứ, bạn sẽ bắt trí não hoạt động liên tục. Hơn nữa điều này còn giúp bạn cập nhật thông tin mỗi ngày và tự kiểm tra kho tàng kiến thức của mình. Tăng cường vận động trí não giúp bạn luôn năng động và sẵn sàng cho mọi tình huống. Hãy thường xuyên học hỏi, tìm tòi những điều mới lạ, vì điều này là một liều thuốc quý giá cho não bộ của chúng ta. Hồng Hà tổng hợp 70944-722/TH/12

Nhà phân phối độc quyền tại Úc:

Southern Cross Global Consulting P/L 17 Gallipoli St, Condell Park NSW 2200 • Tel: (02) 9786 3700 Contact by email: scgconsulting@yahoo.com

Hiện đang có bán rộng rãi tại các tiệm thực phẩm Á châu trên toàn nước Úc • Sản phẩm rất tốt cho sức khỏe, được nhập khẩu chính thức dưới sự chấp thuận và kiểm nghiệm khắt khe của Chính phủ Úc. Được bảo hiểm trên từng lọ yến. • Một loại nước uống tỏ lòng hiếu thảo khi dâng lên ông bà cha mẹ. • Sản phẩm không thể thiếu cho một gia đình vui, khỏe. • Tốt cho phụ nữ trung niên xáo trộn kinh nguyệt. • Bổ dưỡng cho người bệnh, trẻ em lười ăn.

Đại lý tiểu bang Victoria:

Marketplace Today Pty Ltd 5/453 – 457 Springvale Rd, Springvale 3171

Tel (03) 9546 3437 • Mob: 0421 952 109 Email: marketplace_today@hotmail.com Đại lý vùng Melbourne:

C.T AUSVIC INTERNATIONAL Pty Ltd Xin liên lạc anh Vân Cao:

NƯỚC YẾN CAO CẤP

Mob: 0413 190 888 - 0424 744 666


NATURAL PERFORMANCE

Comvita UMF® Manuka Honey Mật ong Manuka do ong rừng rút từ mật hoa Manuka, Leptospermum scoparium. Là loại mật nguyên chất của New Zealand, UMF Manuka Honey nổi tiếng trên thế giới vì những giá trị dinh dưỡng mà nó mang lại. UMF được viết tắt từ ‘Unique Manuka Factor’ – Yếu tố Manuka Độc đáo, thước đo độ kháng khuẩn hiện diện ở các mức độ khác nhau trong mật ong có nguồn gốc từ mật hoa manuka ở New Zealand. UMF vì thế đại diện cho sức kháng khuẩn của mật ong Manuka.

Ngành công nghệ mật ong New Zealand đã đăng ký bản quyền của UMF nhằm tránh các hoạt động sai lệch làm ảnh hưởng đến uy tín của mật ong Manuka. Được bào chế từ mật hoa Manuka của New Zealand, Comvita Manuka Honey được thế giới ưa chuộng bởi hương vị độc đáo và những tính năng kỳ diệu của nó. Sản phẩm Comvita hiện có bán ở các cửa hàng miễn thuế, các cửa hàng bán thực phẩm dinh dưỡng, các tiệm thuốc tây và cửa hàng đồ lưu niệm trên toàn quốc (trừ WA).

Distributor: Evergreen Star Pty. Limited

Manufacturer: Comvita New Zealand Limited

Tel. 02) 9906 3000 Fax. 02) 9906 2900 20 Waltham Street, Aratarmon NSW 2064, Australia www.evergreenstar.com.au

Wilson Road South, Private BAg1, Te Puke 3153, New Zealand www.comvita.com

60147RH-722/TH/12

PRODUCT OF NEW ZEALAND


26 MAGAZINE 168 • Friday, May 18, 2012

TỬ VI – TƯỚNG MỆNH (Tuần lễ từ 18/5/2012 đến 24/5/2012)

Tu nghiệp tại New York, Hàn Quốc, Trung Quốc Bác sĩ chuyên khoa Implant thuộc hiệp hội Implant Quốc tế (ICOI) Bác sĩ chỉnh nha thuộc hội Roth/William Hoa Kỳ

TUỔI TÝ: Mậu Tý những việc thành công và may mắn đã qua coi như đã lên đến điểm cao nhất, cẩn thận lúc đi xuống mà tránh khó khăn. Canh Tý nên tính việc thực tế hơn là mơ mộng vô ích, tiền bạc và việc làm còn khó khăn, tuy nhiên có quí nhân sẵn lòng giúp đỡ. Nhâm Tý thuận lợi cho việc tình cảm hay tiền bạc làm ăn lúc này, nên thận trọng về xe cộ hay té ngã, tránh chỗ đông người. Giáp Tý nên lo việc học hay làm thì hay hơn, có kẻ tiểu nhân dòm ngó hay chỉ trích, tình cảm có sự lo nghĩ về người thương.

• RĂNG SỨ CERCON, RĂNG SỨ MỸ • TẨY TRẮNG RĂNG BẰNG ĐÈN LED (An toàn - Hiệu quả - Không ê buốt) buốốt)) • CHỈNH HÌNH RĂNG, CẤY GHÉP IMPLANT NHƯ RĂNG THẬT • HÀM GIẢ NHỰA MỀM, THẨM MỸ Cơ sở 1:

Cơ sở 2:

25 Trần Cao Vân, P. Đa Kao, Q.1 ĐT: 08 3822 2487 Cơ sở 3:

53A Bạch Đằng, P.15, Q. Bình Thạnh nh ĐT: 08 3511 5257

GIẢM 50% cho tẩy trăng răng và GIẢM ĐẾN 20% cho một số dịch vụ khác.

www.nhakhoathaiduong.com.vn

TUỔI SỬU: Kỷ Sửu có khó khăn xảy ra về nghề nghiệp hay bị trở ngại về tài chính, không nên tin người mà mình bị thiệt hại, đề phòng khi đi xa. Tân Sửu chuyện xui xấu đã đi qua nhưng vận may chưa tới, nên kiên nhẫn mọi việc và tránh bốc đồng hay nóng nảy có hại mà thôi. Quí Sửu có tin vui từ xa hay có dịp may mắn về đầu tư hay làm ăn, tình cảm cá nhân tương đối dễ chịu hơn tháng trước. Ất Sửu chuyện lủng củng của bạn bè coi như chưa giải quyết được lúc này, lo việc học hay làm là hay hơn, có thư xa.

Bảng giá tham khảo: • Trám răng AUD $8 - $10 • Răng sứ Cercon AUD $184 (Giảm 15%) • Tẩy trắng răng AUD $140 (Giảm 50%) • Cắm ghép implant AUD $700 - $750/1 đơn vị • Răng giả tháo lắp AUD $10 - $15/ răng

Số ố điện thoại liên lạc tại Úc: 03 9999 6706

WILLIAM’S GIFTS

TUỔI DẦN: Bính Dần cố gắng học hành cùng trau dồi nghề nghiệp hơn nữa, đừng vì những chuyện tình cảm nhất thời, chưa đi đến đâu mà làm trở ngại lớn cho tương lai. Giáp Dần tiền bạc tương đối khả quan. Nên mềm mỏng trong gia đạo để giữ hòa khí. Nhâm Dần tình cảm cá nhân vui vẻ. Coi chừng về xe cộ. Canh Dần về tài chánh những may mắn nhỏ bất ngờ vẫn tiếp diễn. Gia đạo bình an.

• Xà bông giặt và dầu xả các loại • Bán đầy đủ các loại mỹ phẩm • Dầu thơm các hiệu nổi tiếng • Đồ dùng hàng ngày g y trong gia đình h

TUỔI MÃO: Tân Mão còn vài trở ngại nhỏ thì xong, nên biết tùy thời mà sống, tiền bạc hay việc làm sắp được khai thông, chưa đi xa được. Quí Mão tin vui vẫn còn nhưng lo xa thì hay hơn là hài lòng hiện tại, tiền bạc và việc làm ăn thành công, tình cảm gia đạo yên vui. Ất Mão chuyện xui xấu sắp qua rồi, tiền bạc và tình cảm lại có cơ hội thành công, nên bình tĩnh và tránh bốc đồng không tốt. Ðinh Mão chuyện học hay làm trong giai đoạn này đều thành công, nhưng nên lo xa cho những tháng sau, để ý kẻ gian.

70 Alf Alfrieda i d S St, S St Albans VIC 3021 Tony Nguyễn 0423 400 058

Podiatry

Tel:

TUỔI THÌN: Nhâm Thìn những việc hài lòng đã đi qua, nên biết lúc nào tốt xấu mà sống thì hay hơn, có con cháu thăm viếng, để ý về té ngã. Giáp Thìn sẽ giải quyết được khó khăn gia đình hay việc làm ăn đang bị trở ngại khó khăn, tình cảm gia đạo tương đối yên vui. Bính Thìn chuyện thành công về nghề nghiệp và tiền bạc đang đi qua, nên biết lo xa hay chuẩn bị cho việc khó khăn đang tới. Mậu Thìn kiên nhẫn đã giúp tránh né được nhiều khó khăn, nên tiếp tục hay hơn là ganh đua hay bốc đồng sôi nổi vô ích.

9364 5484

TUỔI TỊ: Quí Tị có việc trở ngại tiền bạc hay giấy tờ liên quan đến tài chánh, sức khỏe kém hay bệnh vặt xảy ra, để ý về té ngã. Ất Tị có tin vui về con cái hay thân nhân ở xa, tiền bạc và việc làm có quí nhân giúp đỡ. Ðinh Tị thận trọng về xe cộ hay máy móc, sức khỏe kém hay có bệnh vặt bất ngờ. Kỷ Tị không nên tính đi xa hay thay đổi không có lợi cho tương lai, tình cảm lo nghĩ về người thương, tiền bạc có hao tốn.

Osteopathy

389BallaratRd,SUNSHINE

Chuyên trị: • Đau cổ • Đau lưng • Đau vai • Đau đầu gối • Chấn thương thể thao • Các vấn đề viêm khớp 70732-676/HTO/11

Chuyên về: • Chăm sóc móng tay • Mọc móng tay • Da chai và sẹo • Các mụn cóc • Chấn thương thể thao • Đau gót chân • Dụng cụ chỉnh hình

Tel:

9311 1278

TUỔI MÙI: Quí Mùi còn khó khăn về việc làm ăn hay tài chính, sức khỏe kém, có chuyện lo nghĩ về con cái, nên biết kiên nhẫn thì hay hơn. Ất Mùi

Tưng bừng khai trương Thứ Năm 15/12/11

Be Unlimited

Chuyên in thiệp cưới song ngữ Việt - Anh

Imely’s Creative Salon

• Thiệp báo hôn, thiệp mời và các loại thiệp khác • Mẫu mã phong phú, trang nhã và hiện đại • Nhận thiết kế theo yêu cầu và phong cách của bạn.

Chúng tôi chuyên về: • Nhuộm và tỉa lông mày • Làm facials • Bột đắp móng tay

nghề nghiệp vẫn có tin vui hay thành công về tài chính, nhưng nên lo xa cho tháng sau có bị khó khăn, để ý kẻ gian. Ðinh Mùi có tin vui thân nhân hay người phối ngẫu, tiền bạc và việc làm có cơ hội may mắn bất ngờ vào tháng sau, có bạn tốt giúp. Kỷ Mùi không nên ham vui mà bị khó khăn về tài chính, tình cảm tránh quá tin người mà bị lợi dụng hay lừa gạt. TUỔI THÂN: Giáp Thân có tin vui về nghề nghiệp hay tiền bạc có cơ hội giải quyết xong. Bính Thân không nên tin người quá đáng mà bị lợi dụng, chưa đi xa được. Mậu Thân có chuyện lo nghĩ về thân nhân hay con cái, tiền bạc và việc làm có sự chậm trễ yếu kém. Canh Thân có tin vui bất ngờ về việc làm và thi cử, tiền bạc và việc làm sẽ giải quyết xong trong tháng này. TUỔI DẬU: Ất Dậu chuyện lo nghĩ về nghề nghiệp sẽ được giải quyết tốt vào tháng sau. Ðinh Dậu tiền bạc và nghề nghiệp vẫn còn hanh thông đến hết tháng này. Kỷ Dậu còn khó khăn về tài chính hay chưa giải quyết xong về nghề nghiệp, không nên nóng nảy, có khách hay bạn thân đến thăm. Tân Dậu sắp có tin vui về tình cảm cá nhân và việc học hay làm cũng có quí nhân giúp đỡ, đi xa hay thay đổi đều được. TUỔI TUẤT: Bính Tuất có nhiều khó khăn đang chờ, nên bình tĩnh và kiên nhẫn mới được, thận trọng về tiền bạc và giấy tờ, sức khỏe kém. Mậu Tuất chuyện lo nghĩ và buồn phiền sắp hết, sức khỏe tương đối dễ chịu trở lại, tiền bạc và việc làm đã trở lại bình thường. Canh Tuất không nên tính việc lớn hay đầu tư mua nhà cửa mà bị khó khăn, sức khỏe kém hay có tai nạn nhỏ về xe cộ, vật nhọn. Nhâm Tuất cố gắng đã có kết quả tốt rồi, tiền bạc và việc học hay làm sẽ hanh thông vào tháng sau, có thư vui. TUỔI HỢI: Ðinh Hợi có chuyện lo nghĩ con cái hay việc làm ăn bị trở ngại, không nên cố gắng quá sức mình có hại, chưa tiện cho việc đi xa. Kỷ Hợi thuận lợi cho việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên quan đến tiền bạc và luật pháp, tình cảm dễ chịu hơn tháng trước. Tân Hợi không nên tranh chấp hay tính việc thay đổi không có lợi, tình cảm cá nhân có những việc lủng củng vô cớ. Quí Hợi không nên tự tin quá đáng dù đang có người giúp mình, tiền bạc và việc học đều khả quan trước.

Yong Video PRODUC TIONS

experience expe ex p ri pe rien ien ence ce tthe he diff he diff iffe fference ere renc ncee nc

Unmatch U t h Creativity C ti it & E Experience i Chuyên về những dịch vụ quay phim: • Quay phim đám cưới • Quay phim hòa nhạc • Những dịp đặc biệt • Corporate videos • DVD Authoring > Đoạt giải thưởng AVPA National Gold Awards > Extremely high quality - HD Blu-Ray ready > Mới mẻ, độc đáo, nghệ thuật > Nhiều năm kinh nghiệm > Chúng tôi đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách > Advanced Accredited Member of AVPA

Tel:

9390 0202

Mob: 0418 176 002

Email: info@yongvideo.com.au www.yongvideo.com.au

Nhận đặt: Bánh cưới • Bánh cưới cổ truyền Châu Á • Bánh cưới hiện đại kiểu Châu Âu • Các loại bánh sinh nhật

Nhận kết tất cả các loại hoa cưới.

• Body waxing • Nối dài tóc • Duỗi tóc thẳng • Làm móng tay & đắp móng

33-35B Buckingham Ave, Springvale VIC 3171

Mob: 0411 129 198 - 0411 024 543

71850-702/TH/11

• Cắt & uốn các kiểu tóc thời trang • Trang điểm & bới tóc cô dâu • Trang điểm & làm tóc cho các dịp đặc biệt • Colour technicians • Dịch vụ trang điểm và bới tóc cô dâu tại nhà • Nhuộm và uốn lông mi

TUỔI NGỌ: Nhâm Ngọ càng cố gắng giải quyết công việc càng khó khăn thêm, nên kiên nhẫn mọi việc sẽ qua mau, có quí nhân sẵn lòng giúp đỡ. Giáp Ngọ tiền bạc và việc làm ăn nên thận trọng, có kẻ tiểu nhân dòm ngó. Bính Ngọ có tin vui vào cuối tuần hay cơ hội may mắn về nghề nghiệp và tiền bạc. Mậu Ngọ có bạn thăm. Canh Ngọ công việc vẫn tốt đẹp. Tài chánh diễn tiến khả quan. Tình cảm hơi xáo trộn.

71792-704/HTO/11

264 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q.1 ĐT: 08 3829 5648 - 0903 823 059

Davis Lưu

Mob: 0433 113 254

vinishinvitaƟons@yahoo.com.au

www.vinishinvitaƟons.com

71787-701/TH/11

Bác sĩ trưởng: TRẦN NGUYÊN THỊ THÙY NGA

Xin liên lạc

0432 0 432 7 777 279

peonies.cakefloral@gmail.com

71750-702/TH/11

NHA KHOA THÁI DƯƠNG


Năng lượng cho ngày mới KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT

Mua 1 hộp Q10

Tăng cường sự dẻo dai và khả năng chịu đựng của cơ thể Giúp đạt được phong độ cao nhất Giúp tim luôn khỏe, hoạt động tốt

Được tặng 1 hộp OMEGA 3 gồm 200 viên

Khuyến mãi này chỉ có tại một số cửa hàng bán lẻ và hết hạn vào cuối tháng 5/2012. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi (02) 9648 4838

ALFRIEDA STREET PHARMACY 03 9366 3173, 30 ALFRIEDA STREET VIC 3021

70502-723/HTO/12

u


Đặc biệt cho xe Toyota Yaris YR và Corolla Accent Sportivo

tài chánh

FLEXIBLE & LOW RATE

toyota.com.au

2.9%/năm chỉ trong tháng 5 và 6/2012.

Hàng ngàn xe cũ, tha hồ cho bạn lựa chọn! iệt b c ặ đ á i G Xem thêm thông tin chi tiết tại website: nhiều! m ệ i k t Tiế www.lemanstoyota.com.au

THỦ TỤC TÀI CHÍNH VÀ BẢO HIỂM

Xin liên lạc ngay Minh Nhâm số điện thoại 03 9689 2944

05 BMW X5

04 TOYOTA RAV4

08 TOYOTA AURION

$14,990 LÁI ĐI NGAY

$16,990 LÁI ĐI NGAY

$22,990 LÁI ĐI NGAY

$37,990 LÁI ĐI NGAY

• 4 door 5 seat UTILITY• SILVER-4X4 • 4 speed Auto • Abs • 16In Alloy Wheels • Central Locking • Power Steering • Air Cond. - Climate Control

• 5 door 5 seat WAGON • 5 speed Manual • Central Locking • Side Steps

• 4 door 5 seat SEDAN • 6 speed Sports Auto • Abs • Central Locking

• 4 door 5 seat WAGON • KALAHARI BEIGE • 6 speed Sports Auto • 18In Alloy Wheels • Abs • Central Locking • Cd Stacker - 5 Disc In Boot

09 HOLDEN COMMODORE

LeMans

11 NISSAN MURANO

10 KIA GRAND CARNIVAL

TOYOTA

$27,990 LÁI ĐI NGAY

$49,990 LÁI ĐI NGAY

$30,990 LÁI ĐI NGAY

• 5 door 5 seat WAGON • RED • 5 speed Sports Auto • 18In Alloy Wheels • Abs • Alarm • Bluetooth System • Central Locking

• 4 door 5 seat WAGON • BLACK • 18In Alloy Wheels • Abs (Antilock Brakes) • Alarm • Bluetooth System • Central Locking - Key Proximity

• 5 door 8 seat WAGON • SILVER • 6 speed Auto • Dual Airbags • Central Locking • Cruise Control • Cd Player • Abs

N KE

Liên lạc: Đạt Phạm (Sales Manager), Vĩnh Phạm và Hùng Vũ

LeMans

ON GT SIN

R

D OA

DEER PARK 770 BALLARAT RD. PH: 8363 3000

WESTER N

HWY

N

RD

EET MOORE ST R

ET

HAL L ST R EE T IBYR NON G RI VE R

HYD

E ST RE E T

STREET

BARKLY ST RE

WHIT E

EE T STR ING IRV

MAR

STREET

BUYCKLE

STREET

AD

DONALD

CAIRNLEA D R

Y HW

RO

PH: 9689 2944

ES INC PR

S ON BS HO

FOOTSCRAY 4 HOPKINS ST.

N

VICTORIA

$19,990 LÁI ĐI NGAY

• 2 door 3 seat CAB CHASSIS • WHITE • 5 speed Manual • Bluetooth System • Clock - Digital • Audio - Aux Input Socket (Mp3/Cd/Cassette)

• INFERNO • 17In Alloy Wheels • Alarm • Clock - Digital

WESTERN RING

09 TOYOTA HILUX

• GALAXY BLUE • Cd Player • Paint - Metallic • Dual Airbags

STATION RO AD

06 SSANGYONG MUSSO

Liên lạc: Tài Lê

TOYOTA

LMT-724/HTO/12

TOYOTA T OYOTA FINANCE F INANCE AD ANTAGE


M MAGAZINE AGAZINE 16 168 • Friday, May 18, 2012 29

Online eNews: www.viet-times.com.au

QUÁN VUI – BỎ ĐI TÁM

ĐỐ VUI TÌM CHỮ - ĐỐ VUI TÌM CHỮ - ĐỐ VUI TÌM CHỮ

Đầu để trên ngực

MỜI CÁC BẠN VÀO MỤC TÌM CHỮ TUẦN NÀY.

Trong lúc cãi nhau với vợ, chồng bực quá kêu lên: - Không biết hồi tôi ngỏ lời cầu hôn với cô, đầu tôi để ở đâu? - Anh để trên ngực em chứ để ở đâu. Cô vợ cười hóm hỉnh nói.

Các chữ cần phải tìm

House Radio

• Garden

• Mobile

• Lifestyle

• Travel

• Iphone

• Vanhoa •Music

• Online Localnews

Adpro

• Viettimes

Xehoi

• Tintuc

Newspaper

• Giadinh

• Thethao

• Vietnamese

• Lamdep

• Australia

• Nhabep

• Magazine168

• Giaitri • Melbourne

• Suckhoe

• Baochi

• Weekly

• Tapchi • Dineout

J

X

E

H O

I

L

M

A G

A

Z

I

N

E

1

6

8

T

I

Y

R O

K U

V

L

O

R

S

F

R

F

H G

I

S U

C

K H O

E

M

T

Z

L

N

L

U

I

C

T

B

E

M H

B H W E

E

K

L

Y

D

O

I

V O

Y

I

E

U

F

A

A

A U

S

T

R

A

L

I

A

C D

P

B N W N

M

Z Q W L

E

L

P

P

G

I

A

I

T

R

I

R

I

V

I

T W L

G

R

C W R

E

S N

C

Y

G

I

A D

I

N

H N

A

L

U

I

A

L

A M D

E

P

T

E

H N

F

F

X

V

V N

E

C H N

R

R

R

X

P

E

O

S

Y W

I

E

T

J

C

I

H O H

E

J

E

H

V

L

S

V W

I

B

E

A U

O

E

J

T

E

S H D

E

O D

E

D

S

A

Y

J

H

T W E

J

D

A U

M O O N

G

S

S

X

T

B

T

A

Z

T

H

I

N

N

I

V

I

T

O U

V

V M U W

I

P

N

E

F

I

T

R

A

P

P

P

O

T

X

R

B

S

J

E

M

L

O

J

Z

A

P

P

J

H

A O W B H

T

U

P

O G

E

P

D N

M

J

P

Q M

P

Q

F

O D

P

V M

E

L

B O U

E

E

E

M

I W A N

V

C U

Q

R

A

F W X W S N

Z

R

E W Q

R

B

A O

J

V Q

B

E

H M

C

T

L

I

A

E

V W X

K Q

C

R N

E

Mob App: viet-times.com.au

C H

I

O

E

J

D

VIET TIMES ONLINE eNEWS

Báo Viet Times có phiên bản cho mobile phones!

Đọc tin trên mobile phones

& viet-times.com.au

Tiện lợi, dễ sử dụng, đủ mọi dịch vụ hữu ích ngay trên mobile của bạn!

Y

X Z R W N V O H Q A U

M L M K E U J

S T

A H A F Q M P

Z A D O H N M N U N C A R M T

F

T

A B E D U O N E A U O G T

G C H A Y T

U

V

E A G Y

I

L

R A V E L

E T

T

K H E O R Y

L

B A

E S Y

J

X

E M P

C M L

S O Q E S C B

A L L

I

I

K

I

C X N K X E N R E P W E

I

T N L

Y W S F O B L

I

A

P

A U

I N E C C N P H E L W H H X P

A D T

I

R N R T

L

I

I

A O A

Z H D O C L U

I M

K O M F

C E H

I

K

E T

I

E T H A B S B Y H A 1 S E Z

X W U

E W H Y D T N P J

L

A P

P G B O O H X D P

O K O N L

I

C T

I

B L

I M E S E N R O E F N F

C Q V D Q N F G Y

H L U

L D S N Y

Y D S

I

I

E C A D X U O L G

I H N R B D S E G U

I H H E P

S G X T

R A L

I H I

U

I

N

B L

E R O D E W N X U

A Z N W R O N N P X N K M V

I

S

6 Y

E K X

E N P O

E T N A M E S E K V D

Người chồng có thói quen về nhà rất trễ. Một hôm, anh ta bỗng dưng về sớm, người vợ thấy làm lạ, bèn hỏi: - Sao hôm nay về sớm quá vậy? Anh ta liền bảo: - Hôm nay họp với Sếp, ông ấy chửi anh và nói xuống địa ngục đi, thế là anh tắt máy tính, đi về nhà.

Bị chấn thương vì món bít tết

Một người đàn ông bị rạn xương sọ được đưa tới bệnh viện. Bác sĩ hỏi: - Anh làm sao thế? Bệnh nhân trả lời: - Vợ tôi nhất định không chịu khi tôi nói rằng món bít tết cô ấy làm cho tôi quá cứng. - Rồi sao nữa? - Thế là cô ấy cầm miếng bít tết lên và đập vào đầu tôi.

Chỉ vì đợi bạn gái

Đôi tình nhân trẻ dắt nhau đi sở thú. Cô gái hỏi: - Anh ơi, sao con hươu cao cổ cổ nó lại dài thế kia? Chàng trai trả lời: - Chắc nó cũng phải đợi bạn gái đó em.

Cho thuê... nhà!

- Bác năm nay bao nhiêu tuổi? - Tôi 70. - Năm 20 tuổi có bị ho không? - Không. - 40 tuổi bác có bị ho không? - Cũng không. - Thế bây giờ không ho, bác định đợi đến bao giờ?

Anh chàng nọ đi bộ đi làm, chỗ làm gần nhà nhưng phải đi phà qua sông, nhưng ngày nào anh cũng bị nhỡ phà. Hôm nay anh quyết định đi sớm hơn, vừa đến thấy phà cách bờ khoảng hơn 1m, quyết không để nhỡ phà anh lấy đà từ xa và nhảy lên phà. Khi lên phà với vẻ mặt hãnh diện anh nói chuyện với người khách bên cạnh: - Anh thấy tôi giỏi không? Anh khách đủng đỉnh nói: - Giỏi! Nhưng không nhất thiết phải vội như vây, anh chờ một tí thì phà cũng đến bờ mà. Bệnh nhân than phiền: - Bác sĩ ơi tôi mắc bệnh ho mãi không dứt.

Tưởng bạn của ba

Ngày tết, ông giám đốc đi ngắm công viên. Tình cờ, ông thấy đứa con nhỏ của người lái xe. Ông móc túi lì xì cho nó rồi tươi cười hỏi: - Cháu biết chú là ai không? - Dạ biết! Chú là bạn ba cháu! Ngày nào ba cháu cũng cho chú đi nhờ xe.

Từ chối lấy nhau vì không cùng họ Con trai luôn sai

Hai đứa trẻ nói chuyện với nhau, bé trai hỏi bé gái: - Sau này mình lấy nhau nhé? - Không được đâu? - Sao thế? - Vì mình không có họ. - Không có họ thì mới lấy nhau được chứ? - Vì tớ thấy nhà tớ toàn người có họ lấy nhau thôi như ông tớ lấy bà tớ, ba tớ lấy mẹ tớ, chú tớ lấy thím tớ... nên mình không có họ không lấy nhau được.

Điên vì đối đáp

Hai đứa trẻ nói chuyện: - Mày cầm cái gì trên tay thế? - Hộp thịt. - Thịt gì mà nhìn ngon thế? - Thịt hộp - Lấy thịt ở đâu mà ngon thế? - Hộp thịt. - Ý tao không phải thế. Lúc mua người bán hàng không nói với mày đây là thịt gì à? - À, bả nói: Thịt hộp.

Không cần phải vội Tưởng bị chửi

Đợi đến bao giờ

K

8 N

I M V B B E V

J

Khác gì địa ngục

Một anh chàng kỹ sư tin học đi cài máy tính đến công đoạn phải đăng nhập vào máy bèn hỏi khách: - Mật khẩu máy anh là gì thế? - Ngu thì đừng có hỏi. - ????? (Mặt hầm hầm) - Không hiểu à? Mật khẩu máy tôi đó. - Phù! Tôi cứ tưởng!

Tưởng rủ chơi

Hai cậu bé nói chuyện với nhau: - Sang nhà tao đánh bóng bàn - Ok! - Nhớ mang theo giẻ đấy nhé. - ????? - Thắc mắc gì? Bàn dơ đánh cho bóng lên, không dùng giẻ thì dùng gì?

Khi con gái tát con trai, những người ngoài cuộc sẽ cho rằng: "Tội nghiệp con bé, chắc lại vớ phải thằng Sở Khanh". Nhưng khi con trai tát con gái thì những người ngoài cuộc sẽ nghĩ rằng: "Trời! khổ thân con bé vớ phải thằng vũ phu".

Chỉ tại 2 quả cân

Trong giờ sinh học, cô giáo hỏi học sinh: "Tại sao ở lứa tuổi nhỏ, các bạn nữ thường có xu hướng cao hơn các bạn nam?". - Thưa cô, bởi vì con trai có 2 quả cân níu lại ạ. Cô giáo (hơi bực) hỏi tiếp: - Thế tại sao ở tuổi trưởng thành, con trai lại cao lớn hơn con gái? - Bởi vì lúc ấy 2 quả cân của con gái mới lớn lên và nặng hơn 2 quả cân của con trại ạ.

Đánh lừa vi khuẩn Vợ hỏi chồng giọng bực bội: "Sao cứ vài ngày anh mới đánh răng một lần thế?" Chồng thản nhiên trả lời: - Mình phải đánh răng lung tung giờ giấc như vậy vi khuẩn nó mới không đề phòng được.

Dứt vòng bạo lực

Con trai nói với ba: "Ba ơi, khi ba còn nhỏ, ông có từng đánh ba không?" - Đánh nhiều ấy chứ. - Vậy, ông lúc nhỏ có bị ba của ông đánh không? - Đương nhiên, cũng bị đánh nhiều rồi! - Nếu như ba chịu hợp tác với con, chúng ta có thể ngừng ngay cái vòng luẩn quẩn hành vi bạo lực này, được không ba? Tám Bồi Bàn vui mời


Vietnamese Community Weekly Newspaper

These businesses can be found online at: www.viet-times.com.au/directory

Đặt quảng cáo rao vặt

Điện thoại:

9792 3675

trên Viet Times

quá dễ dàng! 30

Alarm - Ăngten – Thợ Điện .......................... 30 Bàn Ghế Gia Dụng - Office ........................... 30 Cây Cảnh, Bonsai, Làm Vườn ....................... 30 Cân Sàn Nhà.................................................. 30 Carport, Fencing ............................................ 31 Cửa Cuốn, Roller Shutter .............................. 31 Cửa Sổ – Cửa Chính ...................................... 31 Chụp Hình ..................................................... 31 Dọn Nhà – Chuyển Nhà................................ 31 Đưa Đón Phi Trường ..................................... 31 Đổ Nền, Ủi Móng Nhà .................................. 31 Dạy Nhạc ....................................................... 32 Dạy Lái Xe ...................................................... 32 Đám Cưới – Dịch Vụ ..................................... 32 Điện Thoại – Sửa Điện Thoại ....................... 32 Food Wholesale.............................................. 32 Giặt Thảm ...................................................... 32 Gỗ - Hãng Gỗ................................................. 32 Hàng Rào – Cổng Sắt .................................... 32 Handyman...................................................... 32 Hồ –Thợ Hồ, Thợ Mộc, Sơn ......................... 33 Khoá – Thợ Khoá .......................................... 33 Kế Toán – Tài Chánh .................................... 33 Kiếng, Gạch Men ........................................... 33 Lò Sưởi – Máy Lạnh....................................... 33 Mái Nhà – Roofing ........................................ 33 Lót Gạch, Sàn Gỗ .......................................... 33 Máy Tính – Mực In........................................ 33 Màn Cửa – Curtains, Blinds .......................... 33 Mua Sắt Vụn .................................................. 34 Nhà Bếp – Design & Install ........................... 34 Ống Nước - Thông Ống Nghẹt ..................... 34 Sắt, Sườn Cho Nhà Và Hãng ........................ 34 Sơn – Trang Trí Nhà Cửa............................... 34 Thiết Kế Xây Dựng Nhà Cửa ........................ 34 Tiệm Bông, Tiệm Hoa.................................... 35 Xi Măng – Đổ Nền Nhà................................. 35 **** Dịch Vụ Người Lớn * ........................... 35

An toàn, uy tín, bảo mật và thông dụng.

30

ALARM - ĂNGTEN – THỢ ĐIỆN

www.viet-times.com.au

Rất nhanh chóng, dễ dàng và hiện đại nhất.

BÀN GHẾ GIA DỤNG - OFFICE

EVOLUTION TREE SURGERY

HN Electric

KENN Office Furniture Free call: 1800 78 55 90 Delivery Australia wide

70628-693/HTO/11

Chúng tôi chuyên cung cấp các mặt hàng trang trí nội thất rất đa dạng về màu sắc và mẫu mã với giá thật rẻ và chất lượng cao. Sản phẩm bao gồm: Quầy tính tiền, bàn họp, bàn làm việc, ghế văn phòng, workstation, sofa, bảng trắng và nhiều mặt hàng cao cấp khác...

Shop ONLINE tại: www.kenn.com.au

Hướng dẫn và khảo giá miễn phí

Mọi thắc mắc, xin gọi:

0466 18 26 18

Xin liên lạc Anh Hồng

Ken Phu hoặc email: info@kenn.com.au

Tel: 9352 4309 - Mob: 0418 171 957

PO BOX 1363 Sunshine West VIC 3020

CÂY CẢNH, BONSAI, LÀM VƯỜN

HEATING AND COOLING SOLUTION

TÀI TRỊNH LÀM VƯỜN

0418 105 871 70370-666/HTO/11

L/l Tài: 70291-672/HTO/11

• Tất cả công việc đều được bảo đảm(warranty)

Xin liên lạc Lee 0434 034 319

•Tỉa cây, đốn cây, lấy gốc •Dọn vườn, dọn rác •Làm Landscape - Retaining wall -Trồng cây kiểng

DESIGNED - SALE - INSTALLATION SERVICE - REPAIR Ducted Heating/Ducted Air-Conditioning/ Evaporative Cooling/Split System • Hệ thống sưởi và mát toàn nhà hay văn phòng • Gọi ngay để được giá đặc biệt trong mùa đông

Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ: • Chăm sóc, cắt tỉa, đốn nhánh cây, đốn cây, lấy gốc. • Công việc bảo đảm chất lượng • Khảo giá miễn phí • Giảm giá cho khách có pensioner

60455-617/HTO/10

• Nhận thiết kế, sửa chữa điện nhà, shop, hãng xưởng • Nhận chạy lại dây điện cho nhà mới và cũ • Gắn Safety Switch • Nhận gắn máy lạnh (Spit System)

71710-691/TH/11

REC 15810

CHUYÊN TRANG TRÍ, GIÀN DÂY LEO (PERGOLAS) VÀ TƯỜNG CHẮN

• Award Winning Workmanship

Chuyên cắt cỏ - Làm vườn - Tỉa cây Dọn rác & chăm sóc vườn tược

• Có sửa chữa bình nước nóng 71706-691/HTO/11

0468 716 838

• Chuyên thiết kế sân vườn • CỎ NHÂN TẠO VÀ CỎ TỰ NHIÊN • Các loại cây cảnh và tiểu cảnh nước trong vườn • Bảo trì vườn tược í khảo giá • Các hệ thống tưới Miễn ph ! bảo đảm • Bốc dỡ, đào đất Công việc

Joe’s Electrical

CHUYÊN SỬA CHỮA ĐIỆN NHÀ, HÃNG, XƯỞNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNGMÁY LẠNH

Liên lạc Karl Houli:

Bảo đảm giá tốt nhất!

Tel. 9369 5471 Mob. 0401 387 899

0447 569 492

Agrade: A3161J R.E.C: 13230

0432 369 446 - 9512 5319

• Chuyên nhận sửa chữa điện nhà, hãng, shop • Rewirring nhà cũ Liên lạc Sơn • Gắn đồng hồ điện và safety Switch • Gắn ăng-ten, hệ thống báo động 0413 248 055 Mọi công việc đều có cấp giấy Safety Certificate!

• Chuyên cắt cỏ

8307 2210

• Dọn rác Công việc bảo đảm, tận tâm

32 năm kinh nghiệm trong ngành điện

Liên lạc Joe 0423 675 241

Chuyên tư vấn về ánh sáng Gọi ngay:

0402 982 312

• Chuyên gắn máy Split System và máy trên tường • Nhận làm việc tất cả mọi vùng. Giá rẻ không ngờ! Bảo đảm 100% Licensed: Liên lạc Cường

0430 190 518

AH: 9363 6167 CẮT CÂY SPRINGVALE, NOBLE PARK

Split System Air Conditioning

• Nhận cắt tất cả các loại cây lớn nhỏ. • Chúng tôi có máy lớn xay tại chỗ. • Làm việc 7 ngày, nhanh chóng và gọn.

Giá đặc biệt cho quý đồng hương Việt Nam! Liên lạc: QUANG 9547 4557 - 0421 826 000

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

Liên lạc 0425 355 538 – 0425 787 892

CÂN SÀN NHÀ

Chuyên về các dịch vụ: • Cân chỉnh sàn nhà bằng máy tính • Thay sửa cột nhà cũ • Giúp xin giấy phép xây dựng iá • Reblocking Khảo gphí • Công việc đảm bảo miễn • 15 năm kinh nghiệm

• Nhận làm việc lặt vặt

• HÃNG XƯỞNG • THƯƠNG VỤ • DÂN DỤNG

NHẬN CẮT CỎ

Nhận cắt cỏ (trên 20 năm kinh nghiệm), làm vườn, đốt tỉa cây vùng Springvale, Keysborough, Dandenong và các vùng phụ cận. Giá rẻ cho đồng hương.

EXTREME REBLOCKING & UNDERPINNING

• Diệt cỏ dại

Sky-lite ElectricsRECP/L 15386 Làm tất cả mọi việc, mọi vùng

J & J Lawn Mowing Service

70613-677

vùng Springvale và các vùng phụ cận. Liên lạc:

5 tuần quảng cáo*

THỢ ĐIỆN

690-715

Nhận cắt cỏ tỉa cây

70113-633/HTO/10

Tặng thêm

7 ngày/tuần Liên lạc An Ha: 0423 433 588

PHUNG’S LAWN MOWING HOME GARDEN SERVICE

$250/năm

0422 838 769

ABN 51823004232

www.uniquelandscape.com.au

Giá quảng cáo ô này:

Liên lạc Vũ

• Trồng bông hoa và cây kiểng mới và cũ • Landscape, Consulting, vẽ kiểu... • Nhận chăm sóc vườn khi bạn đi oversea • Có hóa đơn cho bạn lấy lại thuế

71720-692/TH/11

Liên lạcJoe:

Nhận vùng Springvale , Noble Park và lân cận

60147A-674/HTO/11

Liên lạc Hoàng:

Liên lạc Sam 9324 8575 Mob: 0409 237 487

71719-692/TH/11

Hãy thanh toán bằng Credit Card! Khi đặt quảng cáo, bạn có thể thanh toán bằng:

9791 7863

Internet:

PO Box 2689 Dandenong North VIC 3175

60137A-640/HTO/10

Muốn nhanh chóng?

Xin ghi rõ tên, họ, địa chỉ và số điện thoại

classifieds@viet-times.com.au

70970-716/TH/716

36

Bán Chó Con ................................................. 36 Cần Người ...................................................... 36 Du Ngoạn....................................................... 37 Giữ Trẻ ........................................................... 37 Linh Tinh ....................................................... 37 Lời Nguyện..................................................... 37 Sang Thương Vụ ............................................ 37 Thuê Nhà, Share Phòng ................................ 37 Tìm Bạn - Tìm Người Thân .......................... 37 Truyền Hình Satellite..................................... 37

Từ 9.00am – 5:00pm

Gửi quảng cáo qua bưu điện:

70784-689/HTO/11

RAO VẶT

Email:

Suite 7, 4 St James Avenue

70196-648/HTO/10

TRADE & SERVICES

Fax:

Gặp tại Springvale:

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

www.viet-times.com.au

VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

0413 957 820

Liên lạc Imram:

0402 410 508

Vật liệu hảo hạng - Tay nghề tuyệt vời Chắc chắn sẽ làm quý khách hài lòng!

CHỤP HÌNH

CỬA CUỐN, ROLLER SHUTTER

CONCRETING & EXCAVATIONS 70927-706/TH/12

9 Warrick Avenue Springvale 3171 Tel: 9548 5960 Fax: 9548 0429 Liên lạc Hải Mob: 0432 780 380 Chúng tôi chuyên cung cấp các cửa sổ nhôm và thay các loại cửa: • Aluminium Sliding Windows • Awning Windows • Casement • Sliding Doors • Stacker Doors • Security Doors • Fly Screens • Bán các loại ổ khóa và phụ tùng cho cửa nhôm và Sliding Doors • Bán đủ size Angle nhôm

• Chụp hình miễn phí, quý khách chọn lựa hình theo ý muốn. • Chúng tôi chụp hình đám cưới, đám ma, studio và các tiệc tùng theo yêu cầu của quý khách. • Lâu năm kinh nghiệm, giá phải chăng.

VẬN CHUYỂN VÀ DỌN NHÀ

Gọi ngay hôm nay để được khảo giá miễn phí.

Fax: 8361 7643 • Mob: 0412 624 192 71766-724/TH/12

Roller Shutters Melbourne

TEL:

(03) 8742 7781

Công ty chuyên sản xuất cửa kiếng khung nhôm

Tel: (03) 9310 2895 Fax: (03) 9310 2896

Email: excel.aluminium@y7mail.com

Chi $250 cho một năm quảng cáo, quý vị chỉ cần 1 khách hàng để đủ lấy lại tiền và có thêm lợi nhuận.

Toll Free Gọi ngay:

1300 30 77 39

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

70609-676/HTO/11

Nhận làm loại kiếng cho nhà, cửa hàng, hãng xưởng. Tất cả mọi vùng.

DỌN NHÀ VÀ VẬN CHUYỂN

Gọi ngay 03. 9792 3675 hay ghé thăm

www.viet-times.com.au/directory

Công ty Công Chánh đầu tiên của người Việt tại Victoria, với những kỹ sư và thợ chuyên nghiệp đã làm nhiều năm với council đảm trách.

Đặng Tuyển

Mob: 0403 349 455

ĐƯA ĐÓN PHI TRƯỜNG • Đưa đón quý đồng hương từ Springvale và các vùng phụ cận đến phi trường Melbourne • Hợp đồng các đám tiệc, sinh hoạt văn nghệ, thể thao, tham quan, du lịch quang Melbourne • Hoạt động 7 ngày trong tuần • Giá cả phải chăng • Có xe từ 8 đến 25 chỗ ngồi. Xin liên lạc Hồng: 0402 457 767

ĐỔ NỀN, ỦI MÓNG NHÀ

Truck + Bobcat

THÀNH VIÊN CỦA HIỆP HỘI XÂY DỰNG

NICK’S RE-BLOCKING SERVICE

• Chuyên về xây dựng nhà cửa • Mọi dịch vụ về san lắp, cân sàn nhà • Thay, sửa chữa cột nhà cũ • Restumping với sàn xi măng hoặc redgum stumps • Nhận xin giấy phép council TẶNG THIẾT BỊ • Việc làm đảm bảo BÁO CHÁY • Nhận công việc khắp vùng

Tel: 9360 5357 - Mob: 0412 378 193

• Chở đất - Cho đất Vùng • Đổ xi măng Springvale • Giá bình dân Liên lạc A.Thọ: 8555 2129 Mob: 0412 734 054

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

Tel: 9314 4702

Member Reg No. 8659

Melbourne Airport Bus - Melbourne Tour

Sản phẩm với chất lượng cao

Gọi ngay Qua Nguyễn: 0416 145 046 9 Douglas St,. Nth Sunshine 3020

Factory 2, 41 Halley Crescent Campbellfield VIC 3071

• Làm đường lộ, carpark và cầu cống • Đào, đổ nền nhà, garage, hãng xưởng • Làm drivewway với nhiều màu và kiểu khác nhau (100m2 trở lên) • Định giá và góp ý miễn phí

REMOVALS

Vui lòng liên lạc Minh Long Huynh Mob: 0423 633 566 Tel: 9332 6338

71768A-704/HTO/11

RESIDENTIAL: • Cửa xếp “bifold“ • Cửa quay “awing“ • Cửa mở “casement“ • Cửa kéo “Sliding“

CỬA SỔ – CỬA CHÍNH

Công ty Công Chánh

• Chuyên nhận dọn nhà • Nhận mọi dịch vụ chuyên chở lớn nhỏ • TRONG VÀ XUYÊN TIỂU BANG

AUSTRALIAN manufactured ALUMINIUM

5 stars Energy Rating

www.oztecwindowshutters.com.au

9310 1070 • 0403 046 998

TDL CONTRACTORS P/L

Factory 2, 32 Bentley St, Williamstown

COMMERCIAL: • Cửa kiếng nhôm cho shops/office buidings • Cửa kiếng nhôm giảm âm thanh & cách nhiệt • Khung nhôm & kiếng “balutrade“ cho balconies & cầu thang

Jordan: 9336 0005 • 0413 708 238

Liên lạc: 9799 3651 or 0401 863 433

MINH LONG

Chuyên cung cấp, lắp đặt và thay thế Bảo đảm công việc hoàn thành tốt đẹp!

“Bảo vệ tài sản của bạn”

Chuyên nghiệp về các loại cửa cuốn, giá hợp lý: • Chống nóng, lạnh • Bảo vệ tài sản • Chống ồn, ngăn gió • Điều chỉnh ánh sáng 18 Quinn Drive, Keilor Park VIC 3042

Không có việc gì là nhỏ cả!

8 Mitford Pd, West Footscray

aluminium joinery P/L Tự động hay tự điều khiển

(tối thiểu 2 giờ)

LIÊN LẠC

Chúng tôi chuyên về các loại cửa như: • Cửa sổ • Cửa chính • Cửa bên ngoài • Cửa kéo (Awning & Sliding Doors) • Cửa an toàn • Cửa xếp, kéo kiểu Pháp • Cửa chống ruồi • Cửa sổ nhôm & gỗ

Tel:

Chúng tôi chuyên về các dịch vụ ủi đất, san lắp mặt bằng, tháo bỏ, dọn dẹp sạch sẽ & tráng sân nền xi măng...

71709-691/TH/11

71701-691/HTO/11

• Giúp gia đình bạn tránh khỏi sự thiêu đốt, ánh nắng chói chang của mặt trời và sự đột nhập của kẻ lạ bằng cửa sổ và cửa cuốn an toàn chất lượng cao của Đức! • Motor nhãn hiệu Jolly hàng đầu của Italia với 10 năm bảo hành. • Thợ điện chuyên nghiệp Grade A

Giá $79/giờ

0419 344 075

G & A BOBCAT SERVICES & TIPPER AND CONCRETE SERVICES

70640-680/HTO/11

PROTECT SHUTTERS Ph: 9314 5952

Gọi JERRY:

• Nhận tất cả các công việc về dọn nhà, vận chuyển local, xuyên tiểu bang, làm việc mọi vùng. • Nhận đóng kiện và vận chuyển đàn piano, đồ cổ và bàn billiard • Nơi chuyên bán thùng đựng giá rẻ • Chuyên đổ rác và bỏ đồ cũ.

70689-688/HTO/11

0425 725 917

• plain • color • slate • stencil • expose aggregate • slabs • footing • cross overs • footpaths • bobcat

REMOVALS & STORAGE

70942-712/HTO/12

Raffaele:

MCONCRETING

ALL VIC

16A Humeside Dr, Campbellfield VIC 3061

0411 401 942

editerranean

70176-632/HTO/10

MIỄN PHÍ ĐO VÀ KHẢO GIÁ!

0428 027 888

DỌN NHÀ – CHUYỂN NHÀ

Tất cả các công việc đều được bảo đảm.

• Colour • Plain • Slate • Stencil • Exposed aggregate • Cross overs & Footpaths • Slabs • Footing • Excavations

Hazza

Liên lạc: Sun Ray Photography Email: sunrayphotography@gmail.com ABN: 88 909 261 087 Website: www.sun-ray-photography.com

KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ!

CHUYÊN ĐỔ BÊ TÔNG & ĐÀO VÀ ỦI ĐẤT

hoặc email: pro-elite@hotmail.com

Tuấn (Kevin) Trần

70330-707/HTO/12

• Chất lượng tốt nhất tại Victoria • Trên 23 năm kinh nghiệm trong nghề • Chúng tôi bảo đảm giá rẻ nhất

Thịnh Trần

0424 777 923

70792-714/HTO/12

ROLLER SHUTTERS

70257-667/HTO/11

$$$ Mua trực tiếp từ nhà sản xuất & tiết kiệm $$$

71707-691/HTO/11

Khảo giá miễn phí

70794-691/HTO/11

0432 397 939 - 9352 4361

Tel: 9317 9899 Fax: 9317 9813 Mob: 0412 816 886

• Bobcat on Tracks có thể làm việc dưới mọi điều kiện (khô và ướt) • Bảo hiểm đầy đủ • Trên 15 năm kinh nghiệm • Làm tất cả các công việc xúc, ủi và đổ đất • Làm sân vườn và đổ xi măng • Dọn đất, dọn xi măng và dọn rác

70795-691/HTO/11

Mob:

Xin vui lòng gọi:

• Cửa bảo vệ • Cửa lùa • Lưới ruồi • Song sắt cửa sổ Hãy gọi Claudio:

Khảo giá miễn phí và sửa chữa các loại cửa an toàn

UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - GIÁ CẢ HỢP LÝ!

Chuyên thiết kế, lắp đặt và sửa chữa các loại cửa:

50232A-559/RE/6

Nhận làm: • Carport • Verandah • Colorbond Fencing • Decking • Aluminium windows & sliding doors

Kaled El Kirdi

SECURIT Y DOORS

Chuyên đào và ủi đất

70681-686/HTO/11

• Cửa an toàn (Hinged security doors) • Cửa kéo an toàn • Cửa lưới ruồi • Cửa sổ an toàn Grills • Sửa chữa các loại cửa

Bobcat on Tracks

70604-675/HTO/11

HONGSANH-713/RE/11

K.T. SECURITY DOORS & FLYSCREENS 71728-694/TH/11

CARPORT, FENCING

9792 3675

31


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds • Dạy số tự động • Dạy giờ, dạy bao, dạy mọi trình độ Nhiệt tình, vui vẻ, tận tâm

Nhạc sĩ Duy Thanh: 0413 910 553

Tel:

DẠY LÁI XE

70918-706/TH/11

SỬA TẠI CHỖ

Mob:

Driving School

• Đặc biệt: Unlock, jailbreak, cài nhạc, games, mes, chương trình cho Iphone, Ipad, Ipod. • Sửa máy bị bể, chạm mạch, vô nước, thayy màn hình. Sửa chữa phần cứng, nâng cấpp computer/ laptop, cài đặc, backup dữ liệu, u, chống virus v.v..

0418 176 002

YNTT Computer

18/62 Nicholson St., Footscray

Tel: 03 9943 9105 (Westville shopping centre) Liên lạc TÂN: 0401 689 989

Chuyên làm các loại:

• Bánh cưới • Bánh sinh nhật

FOOD WHOLESALE

Bào ngư IQF đông lạnh. Đóng gói hút chân không.

Tel: 9687 2485 Fax: 9689 4708

Một thùng giao hàng tận nơi tại Victoria Xem thêm chi tiết tại www.ab-abalone.com.au Liên lạc Yu: 0411 763 992

Trường dạy lái xe

FIRST PASS DRIVING SCHOOL

9366 1567

SAN’S * HÀNG RÀO * CỔNG SẮT * CỔNG ĐẨY

Gọi ngay An hôm nay

9544 7180 • 0432 871 744

Nhận dạy bao và giờ (miền Tây) 20 giờ free 2 lần thi lại $900 10 giờ free 2 lần thi lại $550 Bao thi lại cho đến khi đậu,

M. 0421 759 632 H. 9078 9803

GỖ - HÃNG GỖ

HÃNG GỖ

23 Janelaine Court, Springvale South, Melway 88G1 60247-715/HTO/11

Nhận kéo xe và mua xe tất cả các vùng Melb Đặc biệt mua tất cả xe hư, cũ, đụng hư từ $300 - $10.000

Xin vui lòng liên lạc LINH NGUYỄN 0432 459 456

TRƯỜNG DẠY LÁI XE – TST

Instuctor nhiệt tình vui vẽ được đào tạo cấp bằng tại Úc Certificate IV in Road Transport & Driving Instruction Với chứng chỉ cấp 4 về luật giao thông, kỹ năng lái xe an toàn Nhận dạy các vùng Sunshine, Footscray, St Abans và lân cận Làm việc 7 ngày/tuần và dạy khi trời tối từ 7 giờ tới 11 giờ Liên lạc người dạy VĂN NGUYỄN

CHỨNG HÔN NHÂN - PHIÊN DỊCH • Ký hôn thú theo ủy nhiệm của Bộ Tư Pháp Liên Bang - Nhà, văn phòng - 7 ngày/tuần • Phiên dịch các loại giấy tờ (NAATI 3) Lầu 1, 66-68 Nicholson St, Footscray (Vào lối đường Dennis, đối diện RACV cũ & Bilo)

MINH CÔNG

Xin liên lạc anh

Chuyên bán gỗ hardwood và laminate tại vùng Dandenong. Giá wholesale.

Liên lạc Yến:

Ngân Nguyễn 0419 368 214

Tel: 9689 3855

Chuyên làm hàng rào - Cổng sắt Cổng tự động - Carport - Veranda

0402 776 614

Minh: 0422 597 622 Factory: 15/12-18 James Ct, Tottenham 71875-706/HTO/12

HAPPY TOWING TRUCK 24/7

71632-721/TH/12

topreinz-508/TH/6

Nam: Huấn luyện viên với bằng cấp IV DIA, chuyên dạy số ttự động và giúp đỡ 32 câu luật vvà 28 câu luật lấy bằng P, dạy bao, dạy giờ, dạy theo luật GLS.

Trading as PURITY CAKE DESIGN  Nhận làm bánh cưới, bánh sinh nhật và bánh cho những ngày đặc biệt  Loại bánh Pháp (bánh kem) hay bánh Úc và Anh (Chocolate mud cake, fruit cakes, icing flowers)  Cup cakes, Photo cakes, Croquembouches BUSINESS HOURS: Mon (closed) • Sun: 10am-3pm • Tue-Sat: 9am-6pm

60177-678/HTO/11

Quý vị có thể xem kiểu bánh:

Dạy vùng Dandenong, Springvale, Burwood và các vùng lân cận.

• Trên Internet: www.puritycakes.com.au • Tại Showroom: Có trưng bày trên 90 kiểu bánh cưới • Tại Bridal Exhibitions được tổ chức tại Royal Exhibition Building – Carlton Gardens:

Liên lạc: Mob 0423 375 899 • Tel 8707 4968

Ngày 15-16/01/2011

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

296 Bridge Rd, Richmond 3121

Tel: 9429 1495 Mobile: 0400 649 588

Hoàng Bi Fencing Your Specialist in Fencing

Chuyên làm: • Hàng rào • Tất cả các kiểu cửa • Cổng tự động • Cửa an toàn • Verandah, Patio • Carport

50239-650/RE/10

60145A-675/HTO/11

Trường Dạy Lái Xe THU HIỀN

Tiệm Bánh Bích Thuần

HANDYMAN

HÀNG RÀO – CỔNG SẮT 71032-724/TH/12

Three: 0425 098 582 & Virgin 0466 526 693 www.tstdrivingschool.com

KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ ĐẶC BIỆT CHO ĐỒNG HƯƠNG

Liên lạc Hoàng Bi

9566 0285 - 0470 411 618 27 Salmond St, Deer Park, Vic 3023

Giá quảng cáo ô này:

$250/năm Tặng thêm

5 tuần quảng cáo*

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

70355-659/HTO/11

HỌC SINH ĐẬU LẦN ĐẦU 85%

32

Liên lạc: Michael Long

Đặc biệt: Giặt 2 lần, nhà 3 phòng: $50!

Hướng dẫn FREE 32 câu luật và 28 câu computer AUTO + MANUAL

www.viet-times.com.au

Ch ê làm: Chuyên C là • Carports, verandahs, extension nhà • Lo bản vẽ giấy phép coucil • Posts, Beams sắt, nhà lầu, hãng, shop • Lan can, tay vịn cầu thang, bàn, kện, frame • R/C sliding gates, cổng, cửa chống trộm • Hàn & tiện Inox, sắt, nhôm, oxy cắt 25 năm kinh nghiệm bảo đảm chất lượng Khảo giá miễn phí

• Chuyên giặt thảm cho nhà, hãng xưởng, cơ sở thương mại, sofa, xe cộ... • Dùng máy lớn và tối tân nhất được mounted trong xe truck. Dùng hóa chất tốt, an toàn cho sức khỏe, nước nóng 900 giết hết bọ rệp nên thảm rất sạch.

70666-685/HTO/11

email: lewiszhiliu@hotmail.com

Tận tâm - vui vẻ Học phí đặc biệt!

Thợ kinh nghiệm có bằng Fitter & Welder Tradesman

An Giặt Thảm

0419 364 473 – 9499 2144

L P

NEWCAN WELDING

Tel/Fax: Mob: 0413 524 411

GIẶT THẢM

MIỄN PHÍ BÀI HỌC ĐẦU TIÊN Hãy gọi ngay cho Lewis

Driving School

AB- Abalone Tasmanian Abalone xuất khẩu trực tiếp đến khách hàng và các nhà mua bán bán lẻ.

299 Barkly Street Footscray 3011

• Giáo viên có bằng cấp với 16 năm kinh nghiệm • Dạy số tay và tự động • Người dạy kiên nhẫn, giảng dạy nghiêm túc • Chuẩn bị log book • Hazard perception test training • Nhu cầu, sự tự tin và thành công là ưu tiên hàng đầu • Tỷ lệ đậu rất cao • Có nhiều package khác nhau

Mob: 0412 339 445

ĐIỆN THOẠI – LAPTOP – COMPUTER

70265-666/HTO/11

LUCKY STAR

Liên lạc Tel: 9746 7569

71000-721/TH/12

> Mới mẻ, độc đáo, nghệ thuật > Nhiều năm kinh nghiệm > Chúng tôi đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách

WING LA CAKES HOAN-708/HTO/12

Liên lạc 0416 223 630 Email: zhengwinston9@gmail.com

ĐIỆN THOẠI – SỬA ĐIỆN THOẠI

TIỆM BÁNH

TRƯỜNG DẠY LÁI XE HOÀN CẦU Chuyên nhận dạy lái xe tải (truck) bằng HR, MR và LR. Thi và lấy license trong ngày, phải biết manual. Nhận dạy bao lái xe hơi auto/manual giá rẻ: 16 lesson cộng ba lần thi chỉ $780

9390 0202

• HÀNG RÀO • CỔNG SẮT • PERGOLAS

9546 0756 - 0417 542 840

Chuyên về những dịch vụ quay phim: • Corporate videos • Quay phim đám cưới • DVD authoring • Quay phim hòa nhạc • Những dịp đặc biệt E: info@yongvide.com.au • www.yongvideo.com.au

5 Beevers St, Footscray 3011

Chuyên về:

71781-700/TH/11

Yong Video PRODUC TIONS

TẬN TÂM - CHUYÊN NGHIỆP - TIẾN BỘ NHANH

• Đám cưới và tất cả các lễ lạt • Giá rẻ phải chăng • Nhận đi tất cả các vùng

Louie’s Fencing, Gates & Pergolas

50162-683/HTO/10

THNHMT-682/HTO/11

CHUYÊN DẠY NHẠC

www.melbournecivilcelebrant.tk

102 View Rd Springvale, VIC 3171

ĐÁM CƯỚI – DỊCH VỤ

Chuyên dạy hát, guitar, trống, sáng tác

Celestin Corentin Civil Celebrant • A13727

L/l: Thái Phạm 0413 144 940

Liên lạc: Minh 0422 082 016 hay 9795 0707

Thanh Music Tuition

Chứng Hôn Nhân

70627-681/HTO/11

71806-692/TH/11 20313-608

Cách dạy đặc biệt, học ngay hiểu liền. Kết quả nhanh chóng. Chơi giỏi trong vòng 12 tuần lễ. FIRST LESSON FREE.

71845-699/TH/11

TRƯỜNG DẠY LÁI XE A & A

DẠY NHẠC

9792 3675

TRICH’S HANDY MAN Chuyên sơn nhà cũ và mới. Tân trang phòng tắm, toilet, ngăn hoặc nới phòng, lót gạch, đóng plaster, đóng sàn gỗ đủ loại và thay máng xối. Việc làm kỹ lưỡng, tận tâm.

Liên lạc Trích: 0413 561 914 70951-713/TH/12

Phát Handy Man • Sơn sửa nhà, ngăn vách, nới phòng, g, • Bọc garage, đóng plaster, lót gạch, • Thay phòng tắm, toilet, thay hệ thống nước nóng lạnh toàn nhà • Làm carport, máng xối, hàng rào • Việc làm bảo đảm • Khảo giá miễn phí.

UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, BỀN RẺ ĐẸP Xin liên lạc: Phát 0412 389 303 - Linh 0413 441 573

VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds KIẾNG, GẠCH MEN

Liên lạc: Tim Vonic Tel: (03) 9708 6669 Mob: 0419 557 059

Khảo giá miễn phí, xin gọi Jim Gunther 0408 124 533

LẮP ĐẶT MÁY LẠNH 2 CỤC

Trước khi dự định lắp ổ khoá, hãy gọi chúng tôi để được hướng dẫn miễn phí về các loại khoá an toàn nhất. MLA (Master Lock Smith Australian Certified)

(split system)

70946-714/TH/12

Chuyên về: • Sửa mái ngói bị hư • Rửa mái bằng áp suất cao • Phục hồi mái nhà cũ

71788-701/TH/11

70908-704/TH/11

• Nhận khai thuế cá nhân và doanh nghiệp • Công ty, Trust và SMSF • Dịch vụ đến tận nhà tư vấn • Kinh nghiệm trên 25 năm • Bảo mật cho khách hàng • Electronic lodgments - Fast refunds

24 Bell Street, Preston (góc đường Quinn St)

Accountant & Registered BAS Agent • Dịch vụ làm sổ sách kế toán và tiền lương

Bảo hành 15 năm Việc làm uy tín, giá phải chăng

• Lập và nộp báo cáo BAS / IAS định kỳ. • Đăng ký ABN / GST, thành lập doanh nghiệp. • MYOB / QuickBooks Software.

Liên lạc Dung Tran: 0431 605 317

25 Leckie Dr, Albanvale VIC 3021 Tel: 0393 560 214 - Mob: 0432 445 135

HANDY MAN 70317A-711/HTO/12

0432 124 074 - 03 8787 8685

HỒ –THỢ HỒ, THỢ MỘC, SƠN

nw-t

Tel: 9548 3195 Mob: 0431 635 044 - 0402 949 766

BIỆT ĐẶC ng!

GIÁ hươ ồng cho đ

60480-632/HTO/10

PRO CONTRACTOR ABN: 26931108177 31645-463/RE/6

70354-659/HTO/11

Lâm Hữu Lộc Ph: 9548 4466 - Mob: 0425 806 006

• Sửa máng xối, sơn ngói, carport • Sửa chữa từ trong ra ngoài • Việc làm bảo đảm • Giá cả phải chăng

Liên lạc: 0469 611 391 • 0469 617 045

Văn phòng Kế Toán & Bảo Hiểm

29 Windsor Avenue, Springvale VIC 3171

DTF-688/HTO/11

MIỄN PHÍ

KIỂM TRA LAPTOP VÀ PC

MÀN CỬA – CURTAINS, BLINDS

ABN 20 675 105 069

• Màn gỗ • Màn Hòa Lan • Màn Venetian • Màn ngang • Màn đứng • Màn vải xếp • Lưới ruồi • Cửa an toàn • Lều vải bố

Van Guttering

newworldsuper.com.au

High St Preston Vic 3072

0466 591 179

• Sơm mái ngói • Thay máng xối • Công việc làm bảo đảm • Bảo hành 10 năm

03 8502 8639

• Khai các loại thuế, ABN, GST, BAS • Bảo hiểm: Nhà, đồ đạc, thương nghiệp, du lịch...

ÑÒA CHÆ:495

Giá đặc biệt Khảo giá miễn phí

Chúng tôi chuyên về các dịch vụ: • Lập công ty, family trust, unit trust và SMSF Thứ Hai - Thứ Sáu: 10am to 6pm • Báo cáo tài chánh Thứ Bảy: 10am to 3pm Chủ Nhật: hẹn trước • Accounting work experience program and/or franchise

newworldtaxation.com.au

TÔ GẠCH, TƯỜNG

Mob:

71702-696/TH/11

NEW WORLD TAXATION PTY LTD

38 Balmoral Avenue, Springvale VIC 3171 Tel:

Wall Cladding & Coating P/L

Tel: 9546 7974 • Mob: 0488 810 888

• LAPTOP/ PC MỚI 100% HOẶC ĐÃ QUA SỬ DỤNG • BÀN PHÍM • MÀN HÌNH • PIN VÀ NHIỀU THỨ KHÁC • BỘ CẤP NGUỒN, SẠC PIN • CÀI ĐẶT WINDOWS 7, VISTA, XP, MAC OS • KHÔNG SỬA CHỮA KHÔNG TÍNH TIỀN

71776-700/TH/11

• Sửa chữa sàn xi-măng bị bể • Thay sửa mái bị hư • Rửa và sơn mài ngói bằng áp suất cao

60155-699/HTO/11

70255-644/HTO/11

VRD ACCOUNTING SERVICES

• Khai thuế GST / PAYG / WET / LCT / FTX.

Nhận nới phòng, bọc garage, sửa chữa nhà cửa, sơn nhà, làm car port, lót gạch đặc biệt nhà tắm... Khắp tất cả các vùng trong Victoria

Chuyên tráng nền xi măng cho hãng, xưởng và shop.

Tel: 9484 1277

ROOF REPAIR & PAINTING

70678-687/HTO/11

18 Washington Ave, East Malvern 3145

Handyman

Mọi chi tiết xin liên lạc: ĐỐI DIỆN TRẠM XE LỬA SPRINGVALE (Trên lầu tiệm đèn)

Chuyên về: • Sửa, thay mái ngói • Lợp mái cho nhà mới • Sử dụng loại ngói mới nhất và ngói đã qua sử dụng còn rất tốt. www.melbournerooftiletrading.com.au

9572 4402 - 0404 874 402

Liên lạc: 0468 744 185

MỞ CỬA: Thứ Hai - Thứ Bảy 10:30am - 6:30pm

ÑIEÄN THOAÏI : 03 9471 8038 / 0431 028 789 TRANG WEB: www.dstsolutions.com.au 

Xin vui lòng hẹn trước:

ABN 84505220854

Chuyên nhận: Sơn, sửa nhà, cửa hiệu (shop), đóng plaster, lót gạch men, đóng sàn gỗ (wood floor, decking). Thay máng xối, mái đậu xe (carport), nhà bếp, phòng tắm, nới phòng, lắp ráp cửa, thay ổ khóa.

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

• Xếp mái cũ và trét kẽ • Bảo hành hơn 10 năm • Khảo giá miễn phí • Nhận làm ở các vùng miền Tây

Registered Tax Agent and Public Accountant

Hung’s Hadyman

No. 11/Factory 4, Malcolm Crt, Kealba 3021 Tel: 9364 4489 Fax: 9364 4491 Melbourne: 0412 310 217 Sydney: 0432 650 773 www.ultratexwallcladding.com.au

Máy mới và Refurbished Laptops

Liên lạc: 0412 914 074

Liên lạc: Điều 0434 148 557

• Nhận làm tất cả các kiểu tô gạch • Đa dạng màu sắc và độ nhám khác nhau • Cung cấp và lắp ráp nhựa polystyrene • Đường chỉ (moulding) & vữa đặc (Solid plaster)

Đại Hạ Giá Computer

H & R Roofing Services

DT Home & Construction

L/l: Châu

• Cung cấp các loại thiết bị cho các doanh nghiệp nhỏ, văn phòng và đại lý...

MÁI NHÀ – ROOFING

KẾ TOÁN – TÀI CHÁNH

Chuyên nhận sửa nhà, ngăn phòng, tân trang phòng tắm. Desking, painting, máng xối...

SOLUTION

• Chuyên nhận sửa chữa máy vi tính không thành công không tính phí • Lắp ráp tất cả các máy vi tính

www.viet-times.com.au

Liên lạc Cường 0403 085 234

TERRY PC

Liên lạc: Damian 0418 371 644 Email: emma@deinstallations.com.au

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

Sửa nhà, nới phòng, làm garage, carport, veranda, lót gạch, phòng tắm, hàng rào.

0421 898 866

MÁY TÍNH – MỰC IN

• Chuyên cung cấp & lắp đặt tất cả các nhãn hiệu nổi tiếng • Trên 25 năm kinh nghiệm • Công việc bảo đảm!

Thợ khóa lưu động khắp vùng 24/7 Nhận sửa, mở, lắp ráp và cung cấp đủ loại khóa cho nhà, shop và xe Sẽ đến nơi khảo giá miễn phí Trương: 9546 1269 – 0402 597 856

Liên lạc Lee/Thiện:

Lic No. 42089

60104-591/TH/9

Cường’s Handyman

chià khoá khi quý vị muốn thoát ra khỏi nhà, trong trường hợp nguy hiểm như cháy nhà hoặc cấp cứu...

Khảo giá miễn phí

Chuyên: sửa nhà, shop, nới phòng, tân trang phòng tắm, toilet, tráng nền xi măng.

Làm việc tận tâm, vui vẻ

L/l Tân: 0415 824 778 – 9310 7597

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

Miễn phí đo & khảo giá

70762-684/HTO/11

• Pergolas • Lót gạch • Decking

Nhận lót tất cả các loại gạch cho nhà cũ, mới, shop Chất lượng – Uy tín – Rẻ

D&E Installations

Đặc biệt: - Rất khó mở cho kẻ gian - Nhưng nhanh và dễ dàng không cần

Mọi chi tiết xin liên lạc: Dũng 0435 375 698

LÓT GẠCH

LÒ SƯỞI – MÁY LẠNH

* Chuyên đảm trách về các loại khoá - Cửa nhà văn phòng, hãng xưởng - Lắp ráp, sửa chữa và mở các loại khoá Hãy quan tâm tài sản và an ninh cho gia đình quý vị

MOBILE LOCKSMITH

• Làm nhà bếp • Làm nhà tắm • Làm mộc • Sơn nhà

71619-718/TH/12

• Xây nhà mới • Sửa chữa nhà • Cơi nới nhà

QUYÊN – LOCK SMITH

Thợ khóa BWT

Building Contractors

Chúng tôi chuyên về:

L/l: 0417 017 497

Quyên: 9346 9399 • 95473853 • 0403 133 960

O.H. Gunther Co. Pty Ltd

Giá cả phải chăng, việc làm bảo đảm

71836-697/HTO/11

Chuyên về: • Các loại trần nhà: thạch cao, gạch... (Plaster, Grid & Tile Ceilings) • Hệ thống phân loại vật liệu dễ cháy (Fire rated systems) • Tường trang trí bằng kim loại (Metal stud walls) F: (03) 9708 6654 • Cắt kiếng, cắt kiếng cửa (Glass partitions & Doors) P.O.Box 1409 • Trang trí shop, cửa tự động của shop Narre Warren. VIC. 3805 (Shop fronts & auto doors) E: tim@statewideinteriors.com.au • Phá dỡ nhà (Demolition)

60150RH-693/TH/11

PTY LTD

Kể từ ngày 1/2/2012 chúng tôi dời về: (kế bên post office)

3 Victoria Square, St Albans 3021 • Mob: 0425 741 498

• Nhận lót sàn gỗ cho nhà và shop. • Supply laminates, bamboos, and pre-finished timbers. • Laminate flooring fully installed & supply from $28m2 . • Nhận làm tủ âm (wardrobe internal), tủ phòng giặt (laundry cupboard) và thay tủ bếp (kitchen cupboard).

71716-693/HTO/11

STATEWIDE INTERIORS

• Cung cấp và lắp ráp kiếng phòng tắm, gương soi • Thay kiếng cho cửa sổ - splash back cho kitchen • Cửa kiếng và vinyl wrap cho tủ quần áo • Tân trang phòng tắm từ A tới Z

70907-704/TH/11

70956-714/TH/12

Locksmiths: Chuyên sửa khóa • Mở cửa, cắt chìa khóa Shoe Repairs: Sửa giày dép, đóng đế, túi xách, may vá...

70752-708/HTO/12

50128-706/HTO/12

L/l Tân: 0415 824 778 – 9310 7597

LSQ-467/RE/6

Làm việc tận tâm, vui vẻ

A.B.N 12 059 123 787

DŨNG TIMBER FLOORING AND ALL CUPBOARDS

KIẾNG PHÒNG TẮM (TODAY SHOWER SCREENS)

60482-621/HTO/10

60480-632/HTO/10

Chuyên: sửa nhà, shop, nới phòng, tân trang phòng tắm, toilet, tráng nền xi măng.

LÓT GẠCH, SÀN GỖ

60481-621/HTO/10

KHOÁ – THỢ KHOÁ

70335-656/HTO/11

PRO CONTRACTOR ABN: 26931108177

9792 3675

Trên 20 năm kinh nghiệm

26 Central Ave, Sunshine VIC 3020 Tel.

9077 1353

Mob.

0411 507 076

Giá quảng cáo ô này:

$250/năm Tặng thêm

5 tuần quảng cáo*

33


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

9364 6668 - 0421 666 488

70972-716/HTO/12

68-70 Davies Ave, Sunshine Nth 3020

NHÀ BẾP – DESIGN & INSTALL

Tất cả mọi công việc hoàn thành

NHANH CHÓNG VÀ CHẤT LƯỢNG

121 084

Chuyên nghiệp về: Nhà bếp - Bar rượu - Tủ nhà tắm Các loại Sơn hấp - Timber - Vynal Wrap - Laminate

CHUYÊN ĐÓNG VÀ THIẾT KẾ 3 CHIỀU (3D DESIGN) CÁC KIỂU NHÀ BẾP MỚI, SHOP FITTING, VANITY, TỦ ÂM THEO Ý KHÁCH Thợ chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm VẬT LIỆU GỒM CÓ: Vinal wrap, sơn hấp, cửa gỗ, laminate

• Dịch vụ plumbing cho nhà cũ, nhà mới • Tân trang, bảo trì nhà cửa, bếp và phòng tắm • Sửa chữa hệ thống thoát nước, thông cống nghẹt • Lắp đặt, kiểm tra rò rỉ và sửa chữa hệ thống nước nóng/ lạnh, gas • Lắp đặt bồn chứa nước mưa

DỊCH VỤ SỬA CHỮA KHẨN CẤP TRONG VÒNG 24 GIỜ

Mọi chi tiết xin liên lạc ĐỐNG 0434 599 955

• Thợ ống nước có licence gắn và sửa các hệ thống nước gas • Sửa chữa và thay mới hệ thống nước nóng và lạnh bị sét • GẮN NƯỚC TỦ LẠNH, GẮN THÙNG NƯỚC MƯA • Gắn sưởi âm, sưởi tường, bình nước nóng, gắn máy lạnh

• Gắn và lắp ráp các loại lò gas Xin vui lòng liên lạc Phong:

0431 088 428

60452-701/HTO/11

Liên lạc Hồ Nhanh:

0402 88 66 99

Làm mọi vùng

Muốn nhanh chóng? Hãy thanh toán bằng Credit Card! Khi đặt quảng cáo, bạn có thể thanh toán bằng:

An toàn, uy tín, bảo mật và thông dụng.

34

Mob. 0432 150 315

60488-622/HTO/10

Chúng tôi chuyên: • Tân trang nhà cửa, lót gạch, tân trang phòng tắm, nhà bếp (renovation) • Nới phòng hoặc lên lầu (extension) • Xây nhà mới, Unit & townhouse • Do nhóm thợ nhiều năm kinh nghiệm có bằng cấp tại Úc đảm trách

Giá cả phải chăng Nhận làm việc Springvale, Dandenong và các cùng phụ cận.

71755-707/TH/12

I & L.T Painting & Cleaning

Lic no. 49728

Painting

• Thông cống bị nghẹt • Dọn sạch bằng máy bơm áp suất cao • Sửa chữa và lắp đặt hệ thống gas • Thay thế và sửa chữa hệ thống nước nóng • CÁC ĐƯỜNG ỐNG BỊ BỂ VÀ RÒ RỈ • Các công việc liên quan đến plumbing

• Sơn sửa nhà, shop • Nới và ngăn phòng • Làm plaster • Lót gạch & sàn • Thay máng xối

Nhận làm tại các vùng miền Tây

0423 288 893

Sơn nhà, Sơn ngói, Thay máng xối

• Sơn trong và ngoài No job too small • Sơn nhà và shop • Công việc kỹ lưỡng (trước khi sơn sẽ kiểm tra, xóa lỗ thủng, tẩy sạch... )

Everywhere Plumbing

Liên lạc:

HH QUALITY BUILDERS

DIỄN THỢ SƠN

0431 267 883

Làm việc 24 giờ 7 ngày

SƠN – TRANG TRÍ NHÀ CỬA

0433 558 816

0403 189 508

SỬA CHỮA ỐNG NƯỚC CHẤT LƯỢNG VỚI GIÁ HỢP TÚI TIỀN

Home 9547 5205 • Fax 9547 5215

để tìm các dịch vụ mà bạn cần và tiết kiệm từ các vouchers giảm giá!!!

Liên lạc anh Hà:

Bớt cho người lãnh trợ cấp

Chuyên về nhà mới/cũ, cửa hàng và hãng xưởng

viet-times.com.au/directory

Liên lạc: Huy 0421 590 889

• Ống cống bị nghẹt • Mái nhà & vòi nước bị rỉ • Ống nước bị vỡ Đảm bảo • Bình nước nóng giá rẻ nhất! • Xì gas • Tất cả các nhu cầu về ống nước

PHIẾU BỚT $10

• CÓ INSURANCE VÀ UY TÍN.

Destination Cad P/L • Góp ý kiến & phác họa sơ đồ không tính tiền • Kiểm tra đất & kỹ thuật • Vẽ chi tiết bản vẽ xây cất • Chia bằng khoán • Xây nhà mới • Lo giấy phép chia phòng cho thuê • Extension (nới rộng nhà) • Hoàn tất hồ sơ A – Z nhanh và rẻ • Town planning (giấy phép council) Lee (Ly) • Buiding permit (giấy phép xây cất) Email: leeleo8@gmail.com

• Chuyên sơn trong và ngoài nhà mới, cũ và shops • Rửa ngói, trám và sơn ngói • Thay các loại máng xối, bọc bảng gỗ • Làm việc kỹ lưỡng, uy tín, giá phải chăng

70618-677/HTO/11

• Thợ chuyên nghiệp sửa chữa và thay hệ thống nước nóng và lạnh. • Thay đổi vòi nước, sửa ống nước bị bể, hư và rỉ. • Chuyên về lắp ráp và sửa các loại lò gas. • Gắn tủ lạnh và máy lạnh split system, water tank. • Sưởi âm, sưởi tường, lò nước nóng, lò nấu ăn, nước nóng solar. • Làm hệ thống ống cống, ống nước mưa, làm máng xối. • Khai thông hệ thống cống rãnh bị nghẹt, làm phòng tắm.

0433 587 324

Registered Building Practitioner DBU-21525

1 TIẾNG KHẨN CẤP 24/7

Licene no: 52080 cấp Compliance Certificate

1/123 HOPKINS STREET, FOOTSCRAY VIC 3011 TeL: (03) 9077 9752 Mob: 0412 808 578 email: pegazhomes@yahoo.com

70718-723/TH/12

ỐNG NƯỚC - THÔNG ỐNG NGHẸT

HỒ PLUMBING & GAS

• Pergolas • Sàn gỗ • Frames/Lock up/Fixing • Carport

DB-M 32307

Thăm website:

Thợ sửa ống nước + Gas 70023-637/HTO/10

PHỤC VỤ: Khảo giá miễn phí, vui vẽ, uy tín, hoàn thành công việc đúng thời hạn!

Chúng tôi chuyên về :

71732-704/HTO/11

Tel: 9312 2291 - Fax: 9312 2293

• Chuyên sửa chữa nhà cửa • Thiết kế và đóng khung sườn cho nhà mới • Chuyên đảm trách về các loại khóa • Nhận lót sàn nhà (decking) Việc làm kỹ lưỡng và tận tâm, uy tín

Liên lạc Mahmoud

NEW HOMES RENOVATIONS EXTENSIONS Chúng tôi chuyên về: • Nhà mới • Townhouses – Units • Dual Occupancy (Xây hai nhà trên một khu đất) • Cơi nới nhà – Tân trang • Giám sát công trình cho gia chủ - builder • Dịch vụ thiết kế bản vẽ

PTY LTD

Bán và lắp đặt bồn chứa nước mưa sử dụng cho máy giặt, toilet và các nhu cầu khác!

Approved Building Surveyors PTY LTD

8 Stevenson Ave, Dandenong Nth Tel: 9794 8810 E: getapproved@bigpond.com M: 0431 177 093

BODON CONSTRUCTION

0421 670 119

THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHÀ CỬA

- Nhà ở, Units , Townhouses - Công trình thương mại - Cơi nới nhà ở và các sửa chữa lớn

71708-691/TH/11

The First Choice Is Always The Best Choice

0421 590 889

Chúng tôi chuyên cấp phép xây dựng :

SẮT, SƯỜN CHO NHÀ VÀ HÃNG

Hãy tiết kiệm nước và cứu lấy môi trường chúng ta đang sống!

K.E. KITCHEN PTY/LTD 18 Annesley St, Braybrook VIC 3019 Có nhiều kiểu mẫu mới tại Show Room

0412 489 066

70114-634/HTO/10

Tel: (03) 9312 1045 Factory 1, Whitely Parade, West Footscray, VIC 3012

70698-699/HTO/11

- THIẾT KẾ VÀ GÓP Ý - KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ - UY TÍN - TẬN TÂM

Việc làm đảm bảo chất lượng, giá cả phải chăng

Liên lạc Vuthny Nay Email: cnvplumbings@yahoo.com.au

Liên lạc Phú: 1800 880 419 (miễn phí) Mob: 0422 384 400

Đặc biệt nhận cắt ván theo size của Handyman và thợ Kitchen.

Liên lạc Huy:

71813-693/HTO/11

Liên lạc:

• Nhận làm tất cả các loại máng xối, mái tôn cho nhà mới hoặc cũ. • Thay và sửa hệ thống nước nóng, lạnh, bình nước nóng, hệ thống gas, khai thông hệ thống ống cống bị nghẹt, gắn hệ thống nước mưa vào bồn chứa nước, sửa mái bị dột và tất cả các công việc về plumbing. • Nhận làm các loại grease trap (GIT-FOI) cho shop, hãng xưỡng... • Sơn mái ngói, thay ngói bể, rửa sạch, thay giáp mái, trám keo và sơn 3 lớp. • Nhận vẽ và xây xin giấy phép council cho carport, varandad, garage và extension.

Giá cả phải chăng!

70572-685/HTO/11

Mở cửa 6 ngày: 8am -5pm

Member No. 53093

Làm việc kỹ lưỡng, tận tâm, uy tín, bảo đảm, chất lượng.

Cleaning • Chuyên giặt thảm • Tile & grout, • Windows, cleaning • Nhận hút bụi, làm sạch máy sưởi & lạnh

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG,

Đặc Biệt: Giảm 10% giá ưu đãi cho lần 2

Liên lạc: Linh (tiếng Việt): 0435 888 886 Ian (tiếng Anh): 0435 888 885

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

Reg Builder DB-U 24126

Thầu Xây Cất • Nhà mới, Units, Townhouse, Extensions. • Nhận hướng dẫn cho các công trình tự xây cất • Lo thủ tục town planning, Engineer & Building Permits. GIÁ RẺ - CHẤT LƯỢNG - NHANH CHÓNG

Bảo hiểm 6 năm cho nhà mới Liên lạc: Duyên: 0449 719 937

Minh: 0402 985 592

70649-693/HTO/11

Chuyên thu mua sắt vụn, đồng, chì,.. với giá cao.

Lic No. 102509

Chuyên nhận sơn trong và ngoài nhà mới, cũ và shops...

71894-710/HTO/12

CASH FOR SCRAPS!

Chuyên về các dịch vụ: • Hệ thống ga • Hệ thống nước nóng & lạnh • Máy lạnh split system • Lợp mái & sửa máng xối • Lắp đặt bồn nước • Thông cống, ống nước • Nhận các công trình dân sự, thương vụ và công nghiệp

70665-684/HTO/11

D&Y Export Pty Ltd

HUY-THỢ SƠN

Plumbing

DESCAD-704/HTO/11

CNV HỒ PHÚ Plumbing - Building

MUA SẮT VỤN

Liên lạc Dũng: 0413

9792 3675

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

www.viet-times.com.au

VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds 70993-720/TH/12

**** DỊCH VỤ NGƯỜI LỚN *

77 Racecourse Rd, Nth Melbourne

Tel: 9782 5866

70651-682/HTO/11

PCA3337BE

Telephone:

9793 5289

• Bán đầy đủ các loại hoa tươi: Hoa cưới, phúng điếu, sinh nhật, tân gia. • Đặc biệt bán đủ các loại cây kiểng. • Riêng Chủ Nhật, nếu cần bông gấp, delivery trong vòng 1 tiếng đồng hồ.

65

LADIES WARMLY WELCOMED

• Các dịch vụ từ $90 • 30 phút $110

Melway: 43 B1 • Tram 57 Stop 22

7 Heversham Drive, Seaford 3198

Southern Comfort International

Melways 99 H5

70218-664/HTO/10

Giá hợp lý từ

$

• Chúng tôi nhận thẻ tín dụng • Mở cửa từ 11am tới khuya

SWA7590B

Website: www.reddoorseaford.com.au

•Nhiều thiếu nữ trẻ đẹp và quyến rũ • Phục vụ vui vẻ, tận tình và chu đáo • Bảo đảm quý khách hài lòng khi ra về fmflorist/TH/6

Tiệm Hoa Footscray Market

• Người đẹp nhiệt tình nhất • Tiếp viên ngoại trẻ, rất đẹp • Giá hợp lý, chỗ đậu xe kín đáo phía sau (qua lane nhỏ)

• Mở cửa 10am đến khuya • Phòng ốc mới tân trang • Chỗ đậu xe riêng kín đáo • Ladies warmly welcomed

Mở cửa 7 ngày/tuần từ 11AM đến khuya

TIỆM BÔNG, TIỆM HOA

Tel: 9326 8388 PCA 6143B

• Chuyên thiết kế sân vườn & cây cảnh bằng hệ thống vi tính • Công việc bảo đảm chất lượng • Phục vụ các vùng North & West

Mua vé vào cửa $20 & Nhận được voucher $20

PCA 5709b

HOT LIVE BI-TWIN XXX SHOWS Show buổi tối Thứ Năm 7:15pm + Thứ Bảy 8pm Show ban ngày Thứ Năm, Thứ Sáu & Thứ Hai 12 trưa Giá cả & chất lượng phục vụ không thay đổi trong 12 năm!

HOT SEXY GIRLS

26 Rhur Street, Dandenong VIC 3175

20 phút $65 - 1 giờ $155

THƯ GIÃN

TỪ $40 - nửa giờ $70

16 Citrus St, Braeside, VIC 3195

• Nhận giao bông về Việt Nam

SWA4015BE

Trung tâm giải trí và thư giãn

Xin liên lạc 0403 380 980 - 9317 8322 (AH) Shop 96 Footscray Market (đối diện Phở chú Thể)

Tel:

9588 0743 Melway 88 A8 PCA 492BE

A DU LT soms r Che r y Blos SERVICES

BEST IN TOWN!

LADIES ALWAYS WELCOME

• Nhiều thiếu nữ trẻ , xinh đẹp và quyến rũ • Sẵn sàng phục vụ • Chu đáo, tận tình

• Nhiều thiếu nữ trẻ đẹp

417 Brunswick Street, Fitzroy 3065

Tel: 9416 3038

60087-666/HTO/11

Đặc biệt: các người đẹp tới từ Châu Âu.

• Nơi giải trí tuyệt vời cho quý ông vùng phía Nam Melbourne

• Với nhiều cô gái trẻ đẹp, tuổi tuổi 18-22 • Mở cửa từ 12 giờ trưa đến khuya

Giảm $10 khi mang theo quảng cáo này! PCA6260BE

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

www.viet-times.com.au

• Escort Available Có dịch vụ Escort phục vụ tận nhà

70940-713/HTO/12

CÓ DỊCH VỤ ESCORT!

NSB-688/HTO/11

Phiến & Ngọt Kính mời 433/MFR433/TH/5

Tel: 9689 8434

31716-479/RE/6

70292-723/TH/12

Home & Garden MAINTENANCE Xin liên lạc Quân 0435 765 145 handylandman1@gmail.com

9792 3675

MỞ CỬA 7 NGÀY • TỪ TRƯA TỚI KHUYA

7 Park St Sth Melb Ph: 9682 8848

741 Geelong Rd, Brooklyn VIC 3012 Tel: (03)

9314 4242

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

www.viet-times.com.au

Xem thêm tại website: www.club741.com.au

Hot Gossip Dịch Vụ Đặc Biệt $105 SWA 7218BE

• Phong cách hiện đại, độc đáo • Chuyên về hoa đính hôn, kết hôn, phúng điếu. Ngoài ra còn nhận làm hoa theo yêu cầu của khách hàng như: Hoa sinh nhật, khai trương, mừng tân gia. • Phục vụ tận tâm, chu đáo, giao hàng tận nơi. • Đặc biệt: đối với các hóa đơn đặt hàng hoa cưới --> MIỄN PHÍ hoa cài áo chú rể. Chúng tôi xin bảo đảm luôn mang lại sự hài lòng cho quý khách với chất lượng hoa tốt nhất, giá cả cạnh tranh nhất!

9366 6444

42 Cromer Avenue, Sunshine North Mel: Map. 26 Ref: H5 York St

71624-179/TH/12

Masquerades

CALIFORNIA CONCRETE

Với ban quản lý mới

Chuyên về các loại nền móng xi măng, nền nhà, đổ nền xi măng cho lối đi, giá rẻ, chất lượng.

Full Service

Liên lạc: 0427 439 456 Xin gọi

Ladies Most Welcome

9793 1080

ngay!

Giá quảng cáo ô này:

$250/năm Tặng thêm

5 tuần quảng cáo*

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

Từ $69

• Nhiều thiếu nữ trẻ, xinh đẹp từ nhiều quốc gia

• Nhiều tiếp viên trẻ đẹp,

• Phục vụ tận tình

Nhật Bản & Trung Quốc

• Escort available

10am đến khuya

142 Bridge Road, Keysborough

Tel:96905977

• Nơi giải trí thoải mái và riêng tư dành cho quý ông

Tel:

9798 8615

SWA8127BE SWA8128BE

• Phòng hiện đại, mới tân trang

hấp dẫn đến từ Hàn Quốc,

59 York Street South Melbourne Victoria 3205

MỞ CỬA 7 NGÀY

71760-722/HTO/12

31702-559/RE/8

y s wa

Nền móng và xi măng

59

Moray St

XI MĂNG – ĐỔ NỀN NHÀ

K in g

Lily: 0435 885 165 • Tina: 0422 893 443

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

OPENING HOURS: Sun – Thur 12:00 pm – 6:00 am Fri – Sat 12:00 pm – 7:00 am

71760-724/HTO/12

JULIAFLORIS-717/HTO/11

Telephone:

70269-715/TH/12

1/2 giờ

• Nhiều thiếu nữ trẻ, đẹp, quyến rũ sẵn sàng phục vụ tận tình! • Aussie and Asian ladies available!

SWA7559BE

35


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

CUMBERLAND RELAXATION

70994-720/TH/12

PCA 7023B

Có nhiều thiếu nữ mới trẻ đẹp và quyến rũ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Mở cửa 7 ngày: 10am - khuya

Tel:

9793 2988 - 9793 2086

Khu đèn đỏ của Melbourne

thông thạo tiếng Anh, giao tiếp khá. SWA 7510B

RAO VẶT HÀNG TUẦN

CẦN PHỤ TÁ NHA KHOA Cần phụ tá phòng nha khoa vùng Bendigo. Làm việc bán thời hoặc toàn thời. Biết tiếng Anh, không cần kinh nghiệm.

Liên lạc anh Khoa 0402 587 715

CẦN NGƯỜI

722-724

BÁN CHÓ CON Bán chó con hai tháng tuổi lai chihuahua, rất dễ thương, giống đực, lông nâu nhạt hay trắng đốm nâu nhạt. Giá $200.

Cửa hàng giày dép cần tuyển thợ may part-time

Liên lạc 0432 124 419

Liên lạc: Aris Shoes:

có kinh nghiệm, có khả năng may, vá giày, giỏ, không cần giỏi tiếng Anh. Lương thỏa thuận. 3B Armstrong Street, Middle Park 3206

CẦN NGƯỜI

Tel: 9696 4898 (gặp Aris)

724-730

Hãy nói với thân chủ quảng cáo rằng bạn

CẦN THỢ NAIL

Mới khai trương, có rất nhiều người đẹp!

gọi tới từ báo Viet Times!

Cần người làm nail bột, chân tay nước.

Tel: 9543 8820 • 9543 8837

Làm việc ở Sunshine Coast (Queensland), tiền lương khá, bao ăn ở. Xin liên lạc 0422 921 119 – 0406 626 992. 724-728

CẦN THỢ BUTCHER Tiệm thịt chợ Victoria cần một nam butcher có kinh nghiệm. Liên lạc chị Thảo 0434 489 655 – 9328 3624 Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

www.viet-times.com.au/classifieds

housead

WEB DESIGNER WANTED Adpro Media P/L needs to employ a Web Designer / Programmer to work part-time at our office in Springvale/Dandenong. We are having a few websites to be looked after. The candidate will need to post the following: • Superb ability in hand-coding PHP, SQL, web server-client. • Ability to complete the tasks from brief and work independently. • In-deep knowledge of Open Source CMS (Joomla, Wordpress, etc). • Team work spirit and ability to complete the job in high pressure environment. If it sounds like you, please email your CV to mtran@viet-times.com.au or call our office (03) 9792 3675. 719-722

CẦN NGƯỜI Nhà hàng Ticha (Thái Lan) vùng Richmond cần tuyển nam nhân viên phục vụ. Cần có kinh nghiệm, tiếng Anh giỏi.

Liên lạc 9421 1564 TÒA SOẠN VIET Times / Adpro Media cần người giao báo vùng miền Tây Melbourne trong tháng 6/2012. Việc làm tạm thời, mỗi sáng thứ sáu. Cần có xe, 4WD càng tốt. Liên lạc 9792 3675 – 0402 234 157 -------------------------------------------------- HOUSEAD-----------------------------------------------------------------------------------------

CẦN NGƯỜI PHỤ sơn sửa nhà, shop ở vùng Keysborough, Springvale. Cần có xe và bằng lái. Liên lạc 0434 196 334. -------------------------------------------------- 721-724 -------------------------------------------------------------------------------------------

YOUNG BEAUTIFUL SENSUAL DESIRABLE

Mở cửa 7 ngày - từ 10am - khuya • Giá đặc biệt trong dịp khai trương • Nhiều thiếu nữ mới và trẻ đẹp • Môi trường sang trọng • Có dịch vụ Escort

SWA 5109 BE

P urne

try Coven

Đi bộ đến Crown Casino chỉ mất có 3 phút.

l

St Tope

71011-721/HTO/12

o Tichb

St York

y St Mora

36

720-725

723-728

PCA NO. 5531B

 Nhiều chỗ đậu xe kín đáo!  LADIES WELCOME!

Ladies welcome

Liên lạc Miya 8401 4488 - 0401 196 344.

BÁN CHÓ CON

• Nhiều nữ tiếp viên trẻ và đẹp • Nữ sinh trẻ tới từ các nước • Phục vụ tận tình, luôn vừa lòng khách

44A Winterton Road Clayton VIC 3168

Cửa hàng đồ nội thất vùng miền Tây cần gấp nhân viên bán hàng. Ưu tiên nữ,

15A Cumberland Drive, Seaford Vic 3198

Xem chi tiết tại: www.red17.com.au

17 Nicole Way, Dandenong South VIC 3175

CẦN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

St

Tel:

9696 9199

45-47 Tope St, South Melbourne 3205 MELWAY 2F E12 www.melbournecolosseum.com.au

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

70300-724/HTO/12

80

$

Tel: 8774 0689 70178-697/HTO/11

từ

724-730

• Các dịch vụ từ $59.95 • Mở cửa 7 ngày, suốt ngày • Jessica is here!!

Trung tâm giải trí cao cấp và tuyệt vời dành cho quý ông

Full Services

9792 3675

VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds Nhà hàng vùng Hampton Park (cách Dandenong mười phút lái xe)

Cần sang tiệm sửa đồ & phụ kiện thời trang. Thương vụ đã thành lập 15 năm ở Williamstown,

Liên lạc 9311 0170 – 0434 344 123

Cần người phụ bếp và nam chạy bàn có kinh nghiệm.

là tiệm sửa đồ duy nhất trong vùng. Chủ về hưu

LINH TINH -------------------------------------------------- 723-726-------------------------------------------------------------------------------------------

LỜI NGUYỆN 721-750

Lò bánh mì vùng Braybrook cần một nam làm

Nam Mô A Di Đà Phật (ba lần), Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tâm Linh Cứu Khổ, Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô A Di Đà Phật.

bánh mì ban đêm (không cần kinh nghiệm).

Đọc lời cầu nguyện trên đây chín lần mỗi ngày, trong vòng chín ngày liên tục bạn sẽ được toại nguyện và hãy truyền đạt lời nguyện này đến cho mọi người.

0423 989 203 - 0469 858 668 - 0415 419 646

Hiện ông ở đâu, xin liên lạc người nhà.

Liên lạc Hằng 0432 816 969. 715-730

SANG TIỆM FISH & CHIP

Thăm website:

Cần sang gấp tiệm fish & chip vùng Williamtowns. Tiệm có sân courtyard nhỏ, dễ điều hành, thu nhập cao, tiền thuê thấp, hợp đồng dài hạn.

để tìm các dịch vụ mà bạn cần và tiết kiệm từ các vouchers giảm giá!!!

Liên lạc Sharyn 0412 156 340 – Colleen 0402 184 426

Đặng Mỹ Bình tạ ơn.

viet-times.com.au/directory

GIỮ TRẺ

GIỮ TRẺ SPRINGVALE Nhận giữ trẻ tại nhà vùng Springvale,

Cần sang lại đồ dùng, thiết bị của quán cà phê take away gồm bàn ghế, tủ lạnh lớn nhỏ, dĩa, tách và dù để ngoài trời & heater cùng những đồ linh tinh khác. Giá thương lượng.

NHÀ VÙNG KEYSBOROUGH sạch sẽ, yên tĩnh cần cho thuê giá $90/tuần. Nhà gần Parkmore Shopping Centre. Trước nhà có bus stop 813 - 815. Xin liên lạc chủ nhà 0411 524 869.

Liên lạc Trendy 0414 678 911

BUNGALOW VÀ PHÒNG cho thuê vùng Springvale gần mọi phương tiện công cộng. Bếp và nhà tắm mới và sạch. Ưu tiên cho du học sinh Springvale. Cần cho share $100/tuần. Bao ill. Liên lạc Kim 9548 3827 – 0425 556 808.

Xin liên lạc 8502 7546

Muốn nhanh chóng?

Giữ trẻ Noble Park

Hãy thanh toán bằng Credit Card! Khi đặt quảng cáo, bạn có thể thanh toán bằng:

Nhà vùng Noble Park gần Springvale, NHẬN GIỮ TRẺ mọi lứa tuổi cho cha mẹ đi party hoặc đi làm xa. Có kinh nghiệm, có bằng cấp childcare, yêu trẻ, tận tâm chăm sóc. Giá cả phải chăng!

Melb JACE LẮP ĐẶT TRUYỀN HÌNH VỆ TINH • Lắp đặt ăng-ten cho tivi giá từ $150 • Lắp đặt truyền hình vệ tinh giá từ $580 Mọi chi tiết xem tại: www.satallite-tv.net.au Hoặc gọi: 0451 382 898 - (03) 8683 8301

CHIA PHÒNG SPRINGVALE, nhà ngay trung tâm Springvale, chỉ hai phút đi bộ đến Safeway, trạm xe lửa, đầy đủ tiện nghi, bao điện nước gas. Ưu tiên độc thân có việc làm / du học sinh, không hút thuốc. Liên lạc (03) 9512 5308. -------------------------------------------------- 723-726-------------------------------------------------------------------------------------------

60108B-713-1/HTO/12

-------------------------------------------------- 723-726-------------------------------------------------------------------------------------------

NHÀ CHO THUÊ, gần Springvale Town Hall, gồm ba phòng ngủ có tủ âm, nhà gạch mới sơn, tất cả xài gas, hai máy lạnh, garage đôi. Liên lạc 0434 196 334. -------------------------------------------------- 722-725 -------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 722-725 -------------------------------------------------------------------------------------------

CHIA PHÒNG TRUNG tâm Springvale, chỉ 5 phút đi bộ đến Safeway, ga xe lửa, đầy đủ tiện nghi, bao điện nước ga, ưu tiên độc thân có việc làm. Xin gọi 9512 5308. -------------------------------------------------- 721-724 -------------------------------------------------------------------------------------------

NHÀ CHO THUÊ, ba phòng ngủ có tủ âm, nhà gạch mới sơn, tất cả xài gas, hai máy lạnh, garage đôi. Liên lạc 0434 196 334. -------------------------------------------------- 721-724 -------------------------------------------------------------------------------------------

BUNGALOW & PHÒNG cho thuê vùng Springvale gần trường, park. Nhà mới, sạch sẽ. Liên lạc 9548 3827 – 0435 556 808. -------------------------------------------------- 720-723-------------------------------------------------------------------------------------------

70503RH-724724-772

Xin liên lạc Yến: 0434 589 932

TRUYỀN HÌNH SATELLITE

-------------------------------------------------- 724-728-------------------------------------------------------------------------------------------

SANG DỤNG CỤ TAKE AWAY – COFFEE SHOP

nghiệm. Nói tiếng Việt – Hoa.

0424 866 503 - 0468 379 633

CHO SHARE PHÒNG vùng Springvale, gần trạm xe lửa, đi bộ tới shop. Ưu tiên nữ độc thân. Liên lạc 0401 041 208.

724-730

giáo viên có bằng cấp childcare, có kinh

Bất cứ ai biết thông tin gì về ông Phúc, xin gọi

THUÊ NHÀ, SHARE PHÒNG

SANG THƯƠNG VỤ

723-735

SANG SHOP

stock hoặc sang shop trống.

Đọc lời nguyện trên đây chín (9) lần mỗi ngày, trong vòng chín (9) ngày liên tiếp. Bạn sẽ được toại nguyện. Hãy truyền đạt lời nguyện này đến với mọi người.

60148A-678/HTO/11

Quý đồng hương vùng Clayton, Springvale, Noble Park, Keysborough, Dandenong... muốn đưa, rước từ phi trường (Melb Airport) hay tổ chức du ngoạn từng nhóm (10 người) quanh Victoria Xin gọi Huyền Anh

Xin gọi Marta 9397 3356.

Tìm ông Quach Sui Phuc sinh ngày 20/12/1941, đến Australia năm 1984, sau đó sống tại St Albans.

ngay trung tâm shopping. Giá sang $50.000 +

Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ, Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô A Di Đà Phật.

DU LỊCH - DU NGOẠN

Tìm người thân

đồ gia dụng. Hợp đồng thuê còn dài, địa điểm tốt

709-760

DU NGOẠN

718-722

Vì bận rộn, cần sang gấp shop bán đồ mỹ phẩm,

Gia đình TKTJ xin tạ ơn.

Xin liên lạc 9318 3392 – 0421 374 677

-------------------------------------------------- 723-726-------------------------------------------------------------------------------------------

720-725

721-726

CẦN THỢ BÁNH MÌ

Nữ độc thân, không con, 47 tuổi, thật thà, dễ thương, có việc làm ổn định. Muốn tìm bạn trai độc thân tuổi từ 47-57, có việc làm ổn định, thật tình để tiến xa hơn. Ai mến xin gọi về 0421 224 476 sau 7PM.

cần sang gấp. Giá thương lượng.

Cần bán một máy 2 kim Juki đời 220, tự động cắt chỉ, bẻ góc. Giá thương lượng. Liên lạc 9312 1451 (sau 12 giờ trưa).

Xin liên lạc Anh Hải 0403 264 217

TÌM BẠN - TÌM NGƯỜI THÂN

SANG THƯƠNG VỤ

Giữ trẻ tại nhà vùng Sunshine West từ một tuổi trở lên. Có bằng childcare. Quý vị sẽ được hướng dẫn để được trợ giúp từ Centrelink.

An toàn, uy tín, bảo mật và thông dụng.

NHÀ VÙNG SUNSHINE West ba phòng rộng rãi, thoáng, gần bus stop và freeway. Cho thuê giá $350/tuần. Liên lạc 0432 340 520. -------------------------------------------------- 720-723-------------------------------------------------------------------------------------------

Place a Classified Advert

TARGETING MORE THAN

75,000* POTENTIAL BUYERS!

Classified adverts work best in Viet Times and Magazine 168 Network. Full name: .................................Tel: ..................................... Mobile: ..................................................... Address: ................................................................................................................................................. No. of weeks: ......................... x $ ...................... /week. Total = $ ..................................................... ADVERT: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ $5/week (minimum 4 weeks): ............................................................................................................... ................................................................................................................................................................ $10/week (minimum 4 weeks): .............................................................................................................. ................................................................................................................................................................ I would like to pay by:  Credit Card / or  Cheque/Direct Transfer (Call 03 9792 3675 for more details) Card type:  Visa  Master. Expiry date: __/__/__ Name on card: .............................................. Credit card No#: |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

Free on Internet!

All paid adverts will be published online at no extra cost. Great way to capture clients!

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

70210-652/HTO/10

CẦN NGƯỜI

723-735

GIỮ TRẺ SUNSHINE WEST

60108B-713-2/HTO/12

719-723

716-725

9792 3675

) www.viet-times.com.au Modern! More customers for you! Press + Online = Exposure & Results!

Fill in the form and have it posted to:

Viet Times Classifieds

PO Box 2689, Dandenong North VIC 3175

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

//BK

CẦN Ầ NGƯỜI ĐẠI DIỆN

SAMPLE

Cần một nữ đại diện bán sản phẩm Nails & Beauty.. Làm việc kỹ p $ lưỡng và nhiệt tình, cần phải có xe riêng. Làm việc P/T, F/T, Weekend.

5/TUẦN Ô Liên lạc mobile: 0000 000 000

639-648

TUYỂN THỢ MAY Xưởng may ở Glenroy cần tuyển thợ may. Cần có

SAMPLE

$ 0/TUẦN 1 Ô quan trọng nhưng phải có kinh nghiệm tron trong

kinh nghiệm không ghiệm trong ngành giày dép, nhưng khô

điều khiển máy may, may quần áo.

Xin gọi Smith 0000 000 000

PHONE US NOW! VIET TIMES CLASSIFIEDS 9792 3675 37


38 MAGAZINE 168 • Friday, May 18, 2012

13 sự thật kỳ lạ về thứ 6 ngày 13

SANG THẨM MỸ VIỆN

T

hứ 6 ngày 13 có khiến bạn sợ? Nếu có thì xin chia buồn cùng bạn, vì có tới 3 lần thứ 6 ngày 13 trong năm nay. Hãy cùng Live Science tìm hiểu 13 sự thật kỳ kạ về ngày này.

Cần sang thẩm mỹ viện vùng Footscray. Tiệm có nhiều chỗ đậu xe trước cửa, nguồn khách quen đông và ổn định.

1. Năm nay có tới 3 lần thứ 6 rơi vào ngày 13 và đặc biệt hơn nữa là chúng đều cách nhau 13 tuần. Điều này chưa từng xảy ra kể từ năm 1984.

• Hợp đồng dài hạn. • Giá cả thương lượng

2. Nếu thấy sợ khi đọc thông tin trên thì bạn đã mắc phải chứng paraskavedekatriaphobia, thuật ngữ khoa học chỉ hội chứng ám ảnh thứ 6 ngày 13.

Liên lạc

0452 187 899 71625-719/TH/12

CẦN SANG THƯƠNG VỤ GIẶT ỦI

4. Dù là lý do gì, thì nỗi sợ số 13 đang ngày càng lan rộng: Bệnh viện và khách sạn thường bỏ qua tầng 13, thậm chí các sân bay thỉnh thoảng cũng làm ngơ cổng 13. 5. Năm tiếp theo có 3 lần thứ 6 ngày 13 là 2015, rơi vào tháng 2, 3 và 11.

Thương vụ giặt ủi chỉ ở Oakleigh South cần sang gấp. Lượng khách quen đông, thu nhập ổn định. Thương vụ gồm một nồi hơi, sáu bàn ironing table/ bàn ủi.

6. Nếu bạn nghĩ thứ 6 ngày 13 có lẽ là xấu thì bạn nên mừng vì mình không phải là hiệp sĩ dòng Đền của thế kỷ 14. Vào ngày 13/10/1307, các thuộc hạ của vua Philip IV ở Pháp đã ập vào nhà hàng ngàn hiệp sĩ này, bắt giam và kết tội họ có những hoạt động bất hợp pháp. Hơn 100 hiệp sĩ đã chết vì bị tra tấn dã man.

Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc Helen Mob:

3. Vẫn chưa rõ khi nào và tại sao thứ 6 ngày 13 lại có liên quan đến những điều không may. Chúng có thể bắt nguồn từ Kinh Thánh. Theo Kinh Thánh, Tông đồ thứ 13 tên Juda trong bữa tối cuối cùng đã phản bội Jesus, khiến Người bị đóng đinh vào thập giá vào hôm sau, ngày thứ 6. Hoặc có thể số 13 đến sau số 12, con số có vẻ tốt hơn số 13. Chẳng hạn như một năm có 12 tháng, một tá thường là 12, có 12 con giáp, 12 vị thần ở đỉnh Olympus, 12 chủng tộc ở Ixrael…

0425 856 007

7. Đạo diễn của các bộ phim tâm lý kinh dị nổi tiếng người Anh, Alfred Hitchcock sinh vào thứ 6, ngày 13/8/1899.

8. Tại sao sự mê tín về thứ 6 ngày 13 lại ám ảnh tâm trí chúng ta? Theo giáo sư tâm lý tại trường đại học Cornell, Thomas Gilovich, bộ não con người rất giỏi liên tưởng. “Nếu có điều xui xẻo xảy ra với chúng ta vào thứ 6 ngày 13 thì ngày ấy sẽ luôn nằm trong đầu chúng ta, còn những ngày 13 không quan trọng khác rơi vào thứ 6 thì chúng ta sẽ quên mất.” 9. Đối với những người không theo đạo thì số 13 thực tế lại là con số may mắn. Nó tương ứng với số lần trăng tròn trong năm. 10. Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt không bao giờ đi du lịch vào ngày 13 của bất cứ tháng nào và không đãi tiệc có 13 vị khách. 11. Mark Twain từng có lần trở thành vị khách dự tiệc thứ 13 tại một buổi tiệc tối, và quả thật bữa tối đó người ta chỉ chuẩn bị thức ăn cho 12 người. 12. Trong cuốn tiểu thuyết “Thứ 6 ngày 13”, tác giả kiêm nhà môi giới chứng khoán Thomas W. Lawson trong đã viết về chuyện của các nhà môi giới chứng khoán vô đạo đức trong việc đánh sập phố Wall bằng cách lợi dụng sự mê tín về ngày xui xẻo nhất này. Các nhà môi giới chứng khoán sau này đã không dám tiến hành giao dịch chứng khoán vào thứ 6 ngày 13. 13. Nỗi sợ ngày này có thể trở nên nghiêm trọng về mặt tài chính. Theo như trung tâm xử lý Stress và viện phòng chống nỗi sợ tại Asheville, Mỹ thì số tiền thiệt hại do người ta sợ thực hiện các cuộc kinh doanh hay đi máy bay lên đến 900 triệu USD. <

Wax, Wash, Shine

HAND CAR WASH Chỉ

$15

BAO GỒM RỬA XE, LAU KHÔ, VỎ VÀ BÁNH XE SẠCH BÓNG

Các dịch vụ khác như: • Hút bụi cho xe • Rửa sạch động cơ máy xe • Giặt hấp chỗ ngồi và thảm xe • Đánh bóng xe • Sạch sẽ đến từng chi tiết trong xe

CẦN SANG GẤP - GIÁ CẢ THỎA THUẬN Cần sang gấp tiệm thịt ở vị trí rất thuận lợi. Xưởng mới, hiện đại và được trang bị đầy đủ.

Bao gồm: • Rửa xe bằng tay • Lau khô xe • Vỏ và bánh xe sạch bóng • Hút bụi trong xe

Chỉ

$30

• Lau các cửa kính xe • Rửa sạch các động cơ xe • Làm sạch tay lái (dash board) • Đánh bóng vỏ xe

68 East Esplanade, St Albans 3021 pinewood-722/TH/12

Xin vui lòng gọi John 0414 204 089

ĐẶC BIỆT RỬA XE TRỌN GÓI

71754-698/HTO/11

BUTCHER FOR SALE

Tel: 9364

2300 • Mở cửa 7 ngày


ĐẶC TRANG XE HƠI

ĐẶC Đ ẶC TTRANG RANG X XEE H HƠI ƠI

Magazine 168’ Special Advertising Feature To be featured, please call 9792 3675 _ TIN TỨC THỊ TRƯỜNG XE HƠI TUẦN QUA

Honda Civic thế hệ thứ 9 phiên bản châu Á đã chính thức ra mắt tại Thái Lan hôm 10/5, vẫn với hai lựa chọn động cơ: 1.8L và 2.0L i-VTEC. Hình thức xe chỉ có một số khác biệt nhỏ so với bản đã ra mắt tại Bắc Mỹ hồi cuối năm ngoái.

Không như thế hệ trước, xe Civic thế hệ mới bản dành cho thị trường châu Á không có nhiều khác biệt so với bản Bắc Mỹ. Dù nội thất xe Civic thế hệ mới đã được thiết kế lại, nhưng vẫn mang cùng triết lý như thế hệ thứ 8: táp-lô hai tầng và sàn xe phẳng, tạo không gian rộng rãi. Về kỹ thuật, xe Civic thế hệ mới gần như giống hệt bản cũ, tức là sẽ kém sức hấp dẫn với những khách hàng

Trang bị mới ở xe Civic 2013 gồm: hệ thống hiển thị thông minh (i-MID) cho phép tài xế cá nhân hóa kiểu hiển thị, chức năng hỗ trợ lái xe thân thiện với môi trường (Eco Assist), vô lăng trợ lực điện chủ động - hỗ trợ tài xế chỉnh lái tối ưu nhằm tránh tình trạng thừa hoặc thiếu lái. Riêng thị trường Thái Lan, động cơ có khả năng vận hành bằng nhiên liệu sinh học E85. Xe Civic thế hệ mới được hứa hẹn là duy trì ưu điểm và giảm nhược điểm của thế hệ cũ, nhưng tất cả chỉ có thể khẳng định sau khi lái thử. Ưu điểm của xe Civic thế hệ cũ là tính năng vận hành khá thể thao, hệ thống lái nhạy, và không gian nội thất rộng rãi; còn

Trường dạy lái xe Hướng dẫn FREE 32 câu luật và 28 câu computer

Mob App: viet-times.com.au

70965-717/HTO/11

Xin vui lòng liên lạc LINH NGUYỄN 0432 459 456

Liên lạc:

Ở đâu dạy lái xe tận tâm & chất lượng & giá phải chăng?

70803RH-717-/HTO/12

Tung’s Driving Schoo Phone: 0421 023 562 • tungdriving@gmail.com

Nam: Huấn luyện viên với bằng cấp IV DIA, chuyên dạy số ttự động và giúp đỡ 32 câu luật vvà 28 câu luật lấy bằng P, dạy bao, dạy giờ, dạy theo luật GLS.

Dạy vùng Dandenong, Springvale, Burwood và các vùng lân cận. Liên lạc: Mob 0423 375 899 • Tel 8707 4968

V.M.H MOTORS • Làm tất cả mọi công việc về máy xe hơi • Chăm sóc, sửa chữa, bảo trì các loại máy xe Trên 30 năm kinh nghiệm

Có licenced cấp giấy xuống đường

Tận tâm - Uy tín - Nhanh chóng & Bảo đảm

Liên lạc Minh (Minn)

87 Whitehall St, Footscray, VIC 3011

Tel: 9687 2228 • Fax: 9687 2241 • Mob: 0413 117 980

Huấn luyện viên chuyên nghiệp uy tín, xe đời mới - HỌC PHÍ THẤP

60177-678/HTO/11

Tận tâm - vui vẻ Học phí đặc biệt!

Tel: 8502 7312

Trường dạy lái xe HAPPY

Trường Dạy Lái Xe THU HIỀN

L P

(Mel: 79 K5)

Chuyên dạy: • Số tự động • Dạy bao, dạy giờ • Dạy tiếng Việt, Anh • Nhận dạy các vùng: Hampton Park Park, Dandenong, Springvale và các vùng lân cận

happy-700/TH/11

289 238

• Dạy mọi trình độ, theo giờ hoặc theo packages thích hợp • Hướng dẫn sử dụng GPS (máy chỉ đường nói tiếng Việt, Tàu) • Có giá đặc biệt cho đồng hương vùng Preston, Thomastown, Reservoir, Northcote, vùng phụ cận và du học sinh. • Đăng ký online: https://sited.google.com/site/tungdriving

0433 496 215

10 Clive Street, Springvale VIC 3171 70679-689/HTO/11

Liên lạc 0404

7102-9724/TH/12

VN Body Works LÀM ĐỒNG SƠN XE Factory 2/1-3 Burke Street, Braybrook 3019 (Workshop cạnh chùa Quang Minh)

Tel: 9364 7316 Mob: 0422 232 797 Khi lỡ đụng xe, quí vị đừng lo lắng. Hãy liên lạc ngay VN Body Works! Chúng tôi chuyên sơn sửa các loại xe: • Việc làm bảo đảm, kỹ lưỡng, nhanh chóng, đúng hẹn. • Có thay kiếng cho tất cả các loại xe. • Định giá miễn phí, kéo xe free. • Có bán xe, đổi xe, mua xe.

Giúp $250 excess nếu claim bảo hiểm

• Sửa xe với giá bình dân.

ĐẶC BIỆT: Có gắn spoiler và body kit

FNFAUTO-607/RE/9

DRIVING SCHOOL

Giáo viên có bằng DIA cấp IV, chuyên dạy số tay, số tự động, tận tâm, vui vẽ. Nhận dạy các vùng miền Tây, City. Nhận dạy theo giờ hoặc bao plan Ưu tiên cho học sinh hoặc người chưa có việc làm.

Car, Truck, Thay máy, Hộp số Mài dĩa thắng Thay thắng Re-gas aircon giá $75

71786-701/TH/11

HIẾU NGUYỄN

Xe dài chỉ 3.395mm, rộng 1.475mm và cao 1.500mm, nhưng khoang bên trong khá rộng - chỗ để chân giữa hàng ghế trước và sau là 930mm. Nội thất xe có nhiều khoang chứa đồ nhỏ và một số thiết kế tiện ích, như móc ở táp lô (phía trước ghế phụ) để treo túi hoặc các đồ vật khác. Với bán kính vòng quay tối thiểu chỉ 4,4m, Toyota Pixis Epoch dễ dàng xoay sở ở chỗ hẹp. Tại Nhật Bản, xe được báo giá từ 795.000 đến 1,2 triệu yên, tương đương 10.000 - 15.000 USD. (Xem tiếp trang 40)

Nhận làm đồng các loại xe

Giá rẻ - Nhiều năm kinh nghiệm - Uy tín - Kỷ lưỡng Làm khách hàng hài lòng Giá đặc biệt: Xe phai màu muốn sơn lại nguyên chiếc Hoàng 0434 114 996 - 30 Imperial Ave, Sunshine Nth

CHHIN AUTO CARE

Chuyên sửa xe:

• • • •

Pixis Epoch là xe mang thương hiệu Toyota nhưng do phân nhánh Daihatsu sản xuất. Như các xe Kei khác, Toyota Pixis Epoch sử dụng động cơ 660cc, đi kèm với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước, hoặc dẫn động 4 bánh. Cả hai bản đều được trang bị hệ thống dừng-khởi động, hứa hẹn giúp xe có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 3,3 lít/100km với bản dẫn động cầu trước, và 3,7 lít/100km với bản dẫn động 4 bánh.

LÀM ĐỒNG - SƠN XE

SỬA CHỮA & BẢO TRÌ XE HƠI

HAPPY TOWING TRUCK 24/7

Nhận kéo xe và mua xe cũ từ $300 - $10.000 tùy xe

Toyota Pixis Epoch giá rẻ, tiết kiệm nhiên liệu

G+H SMASH REPAIR

GARAGE TOÀN

FIRST PASS DRIVING SCHOOL AUTO + MANUAL Nhận dạy bao hoặc giờ Bao thi lại cho đến khi đậu, HỌC SINH ĐẬU LẦN ĐẦU 85%

nhược điểm là khả năng tiết kiệm nhiên liệu không cao, góc chữ A gốc, gây hạn chế tầm quan sát, và tiếng ồn của lốp dội vào cabin khá lớn.

70367-666/HTO/11

mê công nghệ mới. Ví dụ, động cơ xăng 1.8L cho công suất cực đại chỉ tăng 1 mã lực lên 141 mã lực và mô-men xoắn tăng 4Nm lên 177Nm. Các lựa chọn hộp số sàn và tự động 5 cấp vẫn như cũ - đây có thể cũng sẽ là một điểm trừ của Civic thế hệ mới, vì hiện nay hầu hết các xe hạng C đều được trang bị hộp số tự động 6 cấp, bán tự động, hoặc CVT. Thay đổi nhiều hơn một chút nằm ở bản động cơ 2.0L, với cam đơn như bản 1.8 thay vì cam kép. Công suất cực đại của động cơ này vẫn là 155 mã lực nhưng đạt được ở tốc độ máy 6.500 vòng/phút - cao hơn trước 500 vòng/phút, còn mô-men xoắn tăng từ 188Nm lên 190Nm.

Tel: 9799 0796 Mob: 0433 459 181

Gọi ngay hôm nay để nhận giá ưu đãi

Có bằng cấp lâu năm • Chuyên về sửa chữa các loại xe kinh nghiệm tại Úc. • Chuyên sửa máy xăng EFI và dầu Bảo đảm uy tín và • Thay hộp số tự động, số tay, nhún vui lòng quý khách • Thay thắng mài đĩa • Thay ambraya (clutch), bình xe (battery) • Chuyên sửa xe nhập cảng và xe Châu Âu • Sửa hệ thống điện xe • Thay cục đề, cục sạc (starter motor, alternator) • Rửa hệ thống xăng (carbon clean) • Có máy chụp điện tử (computer scan equipment) • Tất cả công việc bảo hành từ 6-12 tháng • Đặc biệt log book service cho xe mới (warranty) Giờ mở cửa: 6 ngày/tuần từ 8:30 - 6:00pm Chủ nhật xin hẹn trước. Xin liên lạc Toàn (Chhin)

2/14 Clive street, Springvale VIC 3171

Tel: (03) 9512 5012 Mob: 0411 684 059 Email: lokautos@hotmail.com

71868-721/HTO/12

Chiếc xe Honda Civic thế hệ mới ra mắt tại Thái Lan


40 MAGAZINE 168 • Friday, May 18, 2012

Dịch vụ đưa đón sân bay

Vina Express Airport Shuttle REG No.: R0 005865

BMW 3 Series Sports Wagon sẽ được bán tại Mỹ

Xin liên lạc:

Lan Nguyễn: 9798 7238 - 0412 642 648 70971-716/TH/12

Dịch vụ sửa xe hơi của người Việt Dị

Từ cuối năm ngoái, BMW 3-Series Sports Wagon đã chính thức được bày bán tại Châu Âu với các phiên bản 328i, 330d và 320d Touring. Trong khi đó, người tiêu dùng Mỹ chỉ có cơ hội đón nhận BMW 328i Sports Wagon. Theo kế hoạch, phải đến mùa xuân năm sau, BMW 3-Series Sports Wagon mới có mặt tại các showroom trên đất Mỹ. Tạm thời, hãng BMW vẫn chưa công bố hệ dẫn động dành cho BMW 3-Series Sports Wagon phiên bản Mỹ. Chỉ biết rằng, so với phiên bản hiện tại, BMW 328i Sports Wagon 2013 sở hữ kích thước lớn hơn. Nhờ đó, theo hãng BMW, khoang hành lý được cải thiện 10%.

3-WAY

MECHANICAL REPAIRS Phương châm của chúng tôi TẬN TÂM - UY TÍN & Giá đặc biệt cho Đồng Hương

Nguyễn Trung kính mời

• Đảm Đ trách tất cả các dịch vụ về xe • Service, S sửa chữa, bảo trì • Thắng, T điện, hộp số, tay lái dầu • Có C trang bị hệ thống computer để kiểm tra máy Hội viên của iame

30 Ralston Ave Sunshine North 3020

Tel: 9312 5292 Mob: 0434 022 264

Tương tự kiểu dáng sedan, BMW 3-Series Sports Wagon 2013 cũng được chia thành 3 bản trang bị, bao gồm Sport, Luxury và Modern, khi có mặt trên thị trường. Ngoài ra, còn có phiên bản M tính năng cao với

MỞ CỬA 6 NGÀY Thứ Hai - Thứ Bảy 8.30 am - 5.30pm

HÃNG SỬA XE ĐẠI DƯƠNG

Chuyên bán phụ tùng xe, cho đủ các hiệu và đời xe

Ocean Blue Auto

Mở cửa 7 ngày (và cả Public Holiday)

Vùng Keysborough của người Việt

234 Ballarat Road Braybrook VIC 3019

Đặc biệt

Chuyên cung cấp các loại phụ tùng chất lượng cao, phụ kiện, đồ nghề xe, sơn xe và bảo trì xe

Tel: 9460 5755

Cho bất cứ chiếc xe cũ nào! Chỉ cần mang lại địa chỉ:

Chúng tôi có nhân viên người Việt!

9366 0688 224 McIntyre Rd, North Sunshine

CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG XĂNG QUA GAS TIẾT KIỆM ĐƯỢC 70% TIỀN XĂNG. TẤT CẢ XE RÁP GAS SẼ ĐƯỢC TRỢ CẤP TỪ CHÍNH PHỦ VÀ 2 NĂM BẢO HÀNH!

5 Holcourt Road, Laverton hay chúng tôi cũng có thể kéo xe đi giúp quý vị và vẫn trả tới $150 Hãy gọi Robert

0417 012 961

TEL:

* Giá service $89 cho nhiều loại xe, ngoại trừ 4WD & các loại xe Châu Âu

LMCT 9297

HÃNG SỬA SUNROOF VÀ SỬA GHẾ DA

AUTOMOTIVE SUNROOF AND TRIMMING Trên 20 năm kinh nghiệm

CAR VAN 4 WD’S & ALL TRUCK

• Điều chỉnh cân bằng xe • Sửa chữa và bảo trì • Nâng cấp và bảo dưỡng • Universal Joints • Center Bearing

Mở cửa 6 ngày 9am - 6pm

210 Cheltenham Rd, Keysborough Vic 3173

• CV Joints

(New & Reco)

• Boot Kit • Change Over • Lắp ráp phụ tùng

Cho tất cả các đời và model xe! 70769-717/HTO/11

Fax: 9798 6893 • Email: oceanblueautopty@bigpond.com

www.bmsrus.com

$200

AUTOMOTIVE

*

Tel: 9798 1211 - Mob: 0433 357 212

BM’S R US

Mel: 18 C5

S PA R E S & ACC E S S O R I E S Nhiều loại phụ tùng khác nhau Tư vấn chuyên nghiệp - Giá rẻ

Thời gian giới hạn

Thợ có bằng cấp tại Úc với kinh nghiệm lâu năm

PARTS & REPAIRS

Chúng tôi trả ít nhất

89

$

(Xem tiếp trang 42)

250 Edwardes Street Reservoir 3073

9317 0055

SERVICE

Sức mạnh của G65 AMG ngang với sức mạnh của những siêu xe thể thao hàng đầu thế giới, trong đó không loại trừ siêu SUV Lamborghini Urus, chiếc xe vừa được Lamborghini ra mắt tại Bejing Motor Show 2012, và chiếc xe cũng vẫn giữ được những nét đặc trưng đã có từ thế hệ đầu tiên được

•Chuyên sửa các loại xe BMW với hệ thống kiểm tra máy móc hoàn toàn tự động • Chuyên bảo trì và sửa chữa các loại máy xe • Giá cả hữu nghị, việc làm có bảo hành

70181-646/HTO/10

Chuyên sửa: • Máy xăng, dầu EFI, Gas • Hộp số tự động, số tay, Ambraya • Hệ thống điện, sạc, cục đề • Thay thắng, mài đĩa tại chỗ • Thay vỏ xe mới, cũ, mâm • Sữa chữa máy lạnh, bơm gas • Chuyên sửa xe nhập cảng • Tất cả công việc bảo đảm • Đặc biệt làm sạch hệ thống phun xăng bằng máy điện tử cho máy xăng và dầu • Nhận sửa chữa và bảo trì các loại xe truck

Mercedes-Benz vừa chính thức xác nhận sẽ không mang chiếc SUV có công suất 612 mã lực của mình đến Mỹ. Ngay sau khi Mercedes-Benz chính thức ra mắt dòng xe G-Class thế hệ mới, những tín đồ của chiếc SUV sang trọng này đã tin rằng MercedesBenz phát triển thêm phiên bản G65 AMG. Và quả thực Mercedes-Benz đã giới thiệu chiếc G65 AMG, chiếc SUV mạnh mẽ nhất thế giới hiện nay với công suất tối đa lên tới 612 mã lực. Mercedes-Benz vừa công bố sẽ đưa dòng G-Class thế hệ mới đến Mỹ, nhưng trong đó không có chiếc G65 AMG.

BMW Specialist

• Thứ Hai – Thứ Sáu: 8.30am-5.30pm • Thứ Bảy: 8.30am-5.00am • Chủ Nhật: 10am-4pm

Garage chuyên về Sửa Chữa Máy

Mercedes-Benz sẽ không mang G65 AMG đến Mỹ

222 McIntyre Road, North Sunshine 3020 Tel: 9310 8700 Fax: 9310 8711 Website: www.msdriveshafts.com.au

Chúng tôi chuyên về: • Làm mới và sửa các loại sunroof • Chuyển đổi từ ghế vải sang da • Sửa các loại mui xe cho convertible • Sửa tất cả các loại ghế xe • Sửa trần xe bị lỏm hoặc móp Việc làm bảo đảm giá rẻ và có bảo hành! 43 Regent St, Oakleigh • Tel: 9568 0015 www.autosunroofandtrimming.com.au

71783-701/HTO/11

TỔ CHỨC DU NGOẠN TỪNG NHÓM QUANH VICTORIA

Dù không thực sự được ưa chuộng tại thị trường Mỹ nhưng dòng xe station wagon vẫn chưa thực sự bị "khai tử". Thay vào đó, vẫn có hãng tiếp tục phân phối dòng xe này ở Mỹ, điển hình như BMW với tân binh 3-Series Sports Wagon. Phải đến mùa xuân năm 2013, những chiếc BMW 3-Series Sports Wagon mới được bày bán tại đây.

VT/KAP-617/RE/0

An toàn - Uy tín - Tận tâm

70622-712/HTO/12

• Vina Express có bảo hiểm cho quý hành khách và hành lý

Bên cạnh đó, còn phải kể đến hàng loạt tính năng tiện nghi khác như các ứng dụng của BMW, màn hình màu heads-up, hệ thống cảnh báo chuyển làn đường, dò tìm điểm mù, hỗ trợ đậu xe, camera chiếu hậu và dịch vụ viễn tin.

60024-574/RE/9

• Nhận N đưa đón khách vùng Sp Springvale, Noble Park, Ke Keysborough, Clayton, Dandenong... và vùng lân cận D

70682-686/HTO/11

ABN: 44085613798

một số khác biệt trong thiết kế nội-ngoại thất. Bên trong, hàng ghế sau của BMW 3-Series Sports Wagon 2013 được chia với tỷ lệ 40:20:40. Ngoài khoang hành lý rộng rãi, 3-Series Sports Wagon 2013 còn đi kèm nhiều hộc chứa đồ ẩn cực tiện nghi. Về mặt trang thiết bị, hãng BMW không khiến người hâm mộ phải thất vọng với cửa hậu điều khiển điện và gói Comfort Access rảnh tay tùy chọn. Với Comfort Access, người sử dụng chỉ cần hua chân bên dưới cản va để mở cửa hậu, tương tự Ford Escape mới.


MAGAZINE 168 • Friday, May 18, 2012 41

Online eNews: www.viet-times.com.au

LMCT 10836

2 Market Rd, Sunshine VIC 3020 Tel:

9311 5181 - Fax: 9311 7159

Mob: 0411 170 001 - Email: yesbobywork@hotmail.com

Khi chính thức công bố sẽ sản xuất Juke-R, Nissan không đề cập đến mức giá dành cho tân binh. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, Juke-R sẽ có giá dự kiến khoảng 200.000 USD. Đối với một số người, đây là mức giá không hề thấp. Thế nhưng, hãng Nissan lại không dừng lại ở đó. Mới đây, đích thân phó chủ tịch Nissan đã tiết lộ mức giá gây choáng của Juke-R với hãng thông tấn Rueters. Cụ thể, mức giá cơ bản của Juke-R lên tới 450.000 Euro, tương đương 590.000 USD. Tạm thời, tờ Reuters cũng chưa biết lượng xe Juke-R mà Nissan dự định xuất xưởng.

Theo SportAuto, Nissan sẽ chỉ sản xuất từ 20-25 chiếc Juke-R. Việc sản xuất theo đơn đặt hàng sẽ đảm bảo tính đặc biệt và độc đáo cho mỗi chiếc Juke-R. Khi được đưa vào sản xuất, Nissan Juke-R sẽ sở hữu sức mạnh lớn hơn nhiều so với bản concept từng ra mắt trước đây. Ban đầu, Juke-R được trang bị động cơ V6 của GT-R với công suất tối đa 485 mã lực. Tuy nhiên, nhờ những cải tiến từ Nissan, mẫu xe đặc biệt đã có sức mạnh lên tới 545 mã lực và 627 Nm. Juke-R được phát triển dựa trên khung gầm của GT-R phiên bản 2010. Sau đó, Nissan đã nâng cấp động cơ, hệ dẫn động và khung gầm của xe. Những nâng cấp đó góp công không nhỏ trong việc tạo ra sức mạnh và hiệu suất ấn tượng hơn cho xe. Theo kế hoạch, 3 chiếc Juke-R đầu tiên đã được đưa vào sản xuất sẽ đến tay khách hàng vào cuối mùa hè năm nay.

• Chuyên bán phụ tùng xe Toyota, Nissan, Ford, Holden, Mitsubishi

LÀM ĐỒNG • Sơn xe, có bảo hiểm, không bảo hiểm

• Mua xe hư, cũ, đụng giá cao!

Hồng Hà

BÁN XE GIÁ ĐẶC BIỆT Hiace van, Ute, Mercedes van, Toyota... y 71717-691/HTO/11

K

hông phải 200.000 USD như dự đoán trước đó, 590.000 USD mới là mức giá của Nissan Juke-R. Cuối tuần trước, Nissan đã công bố sẽ đưa Juke-R, một trong những mẫu xe đặc biệt nhất thế giới hiện nay, lên dây chuyền sản xuất. Dự kiến, xe chỉ được sản xuất theo đơn đặc hàng với số lượng hạn chế.

• Của người Việt tại vùng Sunshine

Liên lạc Khương 0411 170 001 để có giá tốt nhất

Giá đặc biệt cho đồng hương Việt Nam!

Giá đặc biệt cho vỏ xe truck: Loại 11R22.5 drive recaps giá từ $205 Loại 11R22.5 trailer recaps giá từ $195 Loại 11R22.5 vỏ mới chất lượng giá từ $350 11R22.5 TRAILER TYRE $279 Supplied and fitted Inc GST

V xe t ỏ ruc giá k từ:

$195

$OOSULFHVDUHVXSSOLHG ÀWWHGDQG,QFO*67

702-714 Footscray Rd (Cnr. Sims St.) WEST MELBOURNE VICTORIA 3003

Major credit cards accepted. )OHHWPDQDJHPHQW *RYWYHKLFOHVZHOFRPH The colour ORANGE is a trademark of Tyreright

70282-720/HTO/12

Chiếc xe hơi Nissan Juke-R có giá 590,000 đô la Mỹ

WRECKER

HÃNG SỬA XE GOOD YEAR AUTO CARE SUNSHINE

MINOR SERVICE

(include parts + labour)

99

$

Mời vào website www.goodyearautocare.com.au để thêm chi tiết

Chương trình áp dụng cho đến ngày 30/06/2012

Gọi ngay 9364 7887 495 Ballarat Rd, Sunshine

Kha Nguyễn: 0403 343 765

Sửa chữa máy móc Service xe Ống phuộc Bình xe Tay lái xe Thắng xe Vỏ xe

70684-715/HTO/12

WINTER SPECIAL


42 MAGAZINE 168 • Friday, May 18, 2012

• Luôn có nhiều part mà bạn cần • Đầy đủ phụ tùng mới cho mọi loại xe, đủ đời • Phục vụ tận tình, lời khuyên hữu ích OPEN HOURS Mon-Fri: 8am-6pm Sat: 8am-3pm

39 Hampstead Road Maidstone VIC 3012

9317 7744

Hyundai Sonata 2013 nâng cấp trang thiết bị

9366 7376

Ngoài trang thiết bị tiêu chuẩn bổ sung, Hyundai Sonata 2013 dành cho thị trường Mỹ không có gì thay đổi so với phiên bản cũ. Mới đây, đích thân ông Kim Choonho, giám đốc điều hành hãng Hyundai, đã khẳng định sẽ không tái thiết kế mẫu sedan cỡ trung "cưng" Sonata trước năm 2014. Tuy nhiên, để duy trì sức hút của "hàng hot" Sonata, hãng Hyundai vẫn quyết định bổ sung một số chi tiết mới cho phiên bản 2013 tại thị trường Mỹ, đặc biệt là về mặt trang thiết bị tiêu chuẩn.

“Chất lượng là sự chuyên nghiệp của chúng tôi”

• Bảo hiểm và xe tư nhân • Fleet work • Bảo đảm suốt đời cho sơn xe • Tất cả các công việc được bảo đảm • Sơn hấp • Cho mượn xe miễn phí

Nếu không phải lỗi của bạn, chúng tôi sẽ claim cho bạn!

David: 0417 125 243 John: 0402 223 863 Fax: 9366 4404 220 McIntyre Rd Sunshine North VIC 3020

60351-654/HTO/10

Nhận kéo xe 24 giờ Chúng tôi chuyên về làm đồng, sơn xe:

Bước sang phiên bản 2013, Hyundai Sonata GLS thấp nhất sẽ đi kèm gói phụ kiện Popular, bao gồm đèn sương mù và ghế trước sưởi ấm tiêu chuẩn. Giá bán dành cho Hyundai Sonata GLS 2013 dừng ở mức 21.720 USD. Tiếp đến là bản SE sở hữu một

Cho thuê xe giá từ $25 Rửa xe giá từ $10 Kiểm tra chi tiết xe Dịch vụ kéo xe

3 Meriton Place, Clayton South VIC 3169

Wri ght

Tel: 9311 8774 • Fax: 93118775

ôn luôn Chúng tôi lu

Chúng tôi bảo đảm : 5% 1. Bạn chỉ trả tiền khi nào bạn thực sự hài lòng. giảm 2 u trí. o các bác hư h c 2. Chúng tôi luôn giao xe đúng hẹn . 3. Chúng tôi bảo hành vĩnh viễn với các công việc sửa chữa và làm đồng xe. Về chất lượng sơn, chúng tôi bảo hành ít nhất 5 năm . 4. Khi bạn mang xe đến sửa , chúng tôi đưa bạn về nhà nếu bạn muốn. 5. Chúng tôi kéo xe miễn phí cho bạn từ chỗ bạn đến chỗ chúng tôi. 6. Chúng tôi quote miễn phí và nhận giúp claim bảo hiểm miễn phí .

Thọ 0433 432 496 - Khoa 0424 919 444

www.tommysmashrepairs.com

Từ khi có mặt trên thị trường cách đây vài năm, Sonata đã nhanh chóng chiếm cảm tình của người tiêu dùng đồng thời giúp hãng Hyundai cải thiện hình ảnh đáng kể. Với mẫu mã đẹp, trang thiết bị tiện nghi và giá cả phải chăng, Sonata ngay lập tức trở thành mẫu xe cực ăn khách của Hyundai. Hi vọng những thay đổi nhẹ nhàng về mặt trang thiết bị dành cho phiên bản 2013 sẽ giúp Hyundai Sonata tiếp tục duy trì vị thế của mình trên thị trường. Hồng Hà tổng hợp

Mở cửa 7 ngày

• Kéo, mua xe cũ, xe đụng • Bán phụ tùng xe cũ, có tất cả các loại model LMCT 1229

Chào mừng đến với Tommy Smash Repairs SƠN XE - LÀM ĐỒNG - SỬA XE BỊ VA CHẠM 0403 471 377

Mob: Crn Wright St & Market Rd Sunshine VIC 3020

Ph: 03

St

Sun

shin

eR

d

60125-643/HTO/10

The Professional Window Tinting

9547 7377

1602 Centre Rd, Springvale 3171 www.autowreckers.com.au

MUA XE CŨ, KÉO XE 24/7 Nhận khắp các vùng

Làm chủ một chiếc xe, bạn có muốn:

• Làm chiếc xe hơi đẹp và hấp dẫn hơn? • Giúp ghế và đồ đạc trong xe bền hơn? • Lifetime warranty! • Tránh ánh nắng chói chang, an toàn và • Không tróc, không nổi kín đáo hơn? bong bóng và không bị • Giúp máy lạnh chạy tốt và tiết kiệm đổi màu

nhiên liệu hơn? • Ngăn chặn 99% UV • Bảo vệ gia đình và con trẻ từ tia tử ngoại của ánh nắng mặt trời? • Giảm sức nóng 68% • Lắp ráp các phụ tùng cho xe như: hệ • Giảm chói 67% 71856-716/HTO/12

Bạn chỉ cần cung cấp cho chúng tôi Claim Number, chúng tôi sẽ làm mọi chuyện thay bạn.

Về mặt cơ cấu kỹ thuật, Hyundai Sonata 2013 không có gì thay đổi. Cung cấp sức mạnh cho mẫu sedan cỡ trung Hàn Quốc vẫn là 2 phiên bản động cơ xăng. Đầu tiên là loại Theta II GDI, dung tích 2,4 lít, sản sinh công suất 198 mã lực. Khi xuất hiện trên Hyundai Sonata SE đi kèm ống xả kép, động cơ tương tự sẽ cho công suất 200 mã lực. Thứ hai là động cơ Theta II GDI, tăng áp, dung tích 2.0 lít, tạo ra công suất 274 mã lực. Bên cạnh đó, còn phải kể đến phiên bản hybrid sở hữu công suất 206 mã lực.

thống báo động, DVD/Audio, reverse sensor/camera Xin gọi anh Tuấn để được dán lên xe KIẾNG MÀU ĐẶC BIỆT, Car Tinting!

Mobile: 0421 597 922

9701 2255

• Phim nhập từ hãng phim danh tiếng nhất của Mỹ

Liên lạc ngay hôm nay để được giá rẻ nhất!

Shop 1, 10 Elonera Rd, Noble Park 3174

Đặc biệt Mua tất cả các loại xe hư, cũ, đụng, bỏ

Với giá cao

60337-654/HTO/10

Giá luôn rẻ hơn các nơi khác!

Chắc chắn sẽ có rất nhiều khách hàng tại Mỹ cảm thấy hụt hẫng khi chiếc xe cao cấp nhất trong dòng G-Class đã không có mặt tại Mỹ, dù nếu chiếc xe đến Mỹ thì mức giá của nó cũng sẽ không hề nhỏ. Như như tại thị trường Hà Lan, mức giá được đưa ra cho G65 AMG lên tới 391.327 Euro – tương đương 506.142 USD, mức giá này chưa bao gồm thuế. Mức giá của siêu SUV này tại Đức là 264.180 Euro.

60182-658/HTO/10

Maidstone Speedy Tyre

giá rẻ và chất lượng?

t Rd

• Bán sỉ lẻ các loại vỏ xe cũ, mới • Nhận cân bánh xe

Muốn mua phụ tùng xe hơi

rke

CHEAP TYRE

Ma

CHEAP TYRE

Ave

CHEAP TYRE

Phone: 03 9361 2004 • Fax: 03 9360 5453

giới thiệu vào cuối thập niên 70’. Ấn tượng về G65 AMG chính là khối động cơ V12 Twin-Turbo 6.0 lít, khối động cơ có công suất 612 mã lực được lấy từ chiếc S65 AMG và SL65 AMG. Momen xoắn cực đại mà động cơ V12 này có thể sinh ra lên tới 1.000 Nm. Toàn bộ sức mạnh này được truyền tới cả bốn bánh xe thông qua hộp số tự động năm cấp.

Ave

Vỏ mới từ $49

Factory 9, 1021-1027 Western Hwy Ravenhall 3023 (vùng Deer Park)

tral

Orm ond

VỎ XE

Cen

MỚI

60396-622/HTO/10

VỎ XE

số trang thiết bị tiêu chuẩn mới như ghế trước sưởi ấm. Trong khi đó, bản Limited được cung cấp cửa sổ trời truyền thống. Loại cửa sổ trời Panorama hiện vẫn thuộc gói phụ kiện Limited Premium dành cho Hyundai Sonata 2013.

20154-519/TH/6

(Tiếp theo từ trang 40)

71024-724/TH/12

cho xe Van, Toyota HiAce, Tarago, Hilux, Landcruiser, Dyna, Truck

Nhận kéo xe khắp tất cả các vùng! Liên lạc Nam

0417 557 999

LMCT 10205W


MAGAZINE 168 • Friday, May 18, 2012 43

Online eNews: www.viet-times.com.au

COMPLETE

CAR AUDIO & ALARMS

Model - KDC 139 * CD AM/FM Tuner * High Power 50w x4 * RCA preout

RRP $229

New 2009 model * 208watt CD * EEQ (equalizer) * Rotary Vol. Control

$119

RRP $249

Car DVD & GPS

Mongoose Car Alarm

* 2 Remote Control * Immobiliser * Shock Sensor * Fully install

Một chiếc xe Mazda thể thao điển hình với máy V6

Xe Mazda sẽ bỏ động cơ V6? Danh mục động cơ của Mazda gần đây được thổi luồng sinh khí mới với sự góp mặt của một động cơ 4 xy-lanh ứng dụng công nghệ tiết kiệm nhiên liệu Skyactiv.

Tuy nhiên, Phó chủ tịch Robert Davis của Mazda Mỹ trong một cuộc trả lời phỏng vấn của tạp chí Car&Driver cho biết, động cơ Skyactiv V6 không nằm trong kế hoạch của hãng. Thay vào đó, có vẻ như Mazda sẽ lặng lẽ ngừng sản xuất động cơ V6. Hiện tại, xe Mazda6 và CX-9 được trang bị động cơ 6 xylanh, nhưng mẫu Mazda6 sedan thế hệ mới sắp ra mắt chỉ có bản động cơ 4 xy-lanh, và ông Davis cũng tiết lộ rằng xe CX-9 thế hệ mới sẽ dùng động cơ 4 xy-lanh tăng áp.

Việc này sẽ giúp Mazda đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu về mức tiêu thụ nhiên liệu ngày một khắt khe hơn, đồng thời cho phép hãng tập trung vào việc thiết kế và chế tạo các động cơ 4 xy-lanh trên quy mô lớn.

Việc này cũng sẽ giúp Mazda giải phóng một phần nguồn lực, chuyển sang phát triển các phiên bản mới của động cơ xoay. Ông Davis cho biết, Mazda hiện đang tìm cách ứng dụng công nghệ SkyActiv vào động cơ xoay để dùng cho cả xe động cơ đốt trong truyền thống và xe sạc điện. Để tìm hiểu thêm xe liệu Mazda có loại bỏ máy V6 ra khỏi các đời xe của họ, xin quý độc giả liên hệ Simon Chea tại Mulgrave Mazda qua số điện thoại 8562 5555 hay mobile 0411 637 301. Hồng Hà tổng hợp

RRP $299

$219

Sp

s l a i ec

Sales, Installations & Repairs Car Audios Car Alarms Immobilisers Remote Central Locking Incar DVD/TV’s Incar Navigations Handsfree Car Kits Reverse Camera & Sensors Remote Keypad Repairs Lifetime Warranty On-site Service Avaliable

MONGOOSE

THE RECOGNISED NAME IN SECURITY

9562 3885 - 0412 999933 137 Westall Rd, Clayton Sth (Melway Pg.79 G10)

GIÁ ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG 5 MAZDA 2 NEO MANUAL MAZDA MA ZDA CX-7 CLASSIC AUTO TO

MAZDA 3 NEO O MANUAL

ỉ có Giá ch

0 $ 16,49 AY NG LÁI ĐI

• Dynamic Stability Control now standard across the range • Dual front airbags • Power windows and mirrors

ỉ có Giá ch

• Air-conditioning • ABS with EBD and brake assist • Metallic/mica paint at no cost

• Now with cruise control and 6 airbags as standard across the range

ỉ có Giá ch

21,990

$ NGAY LÁI ĐI

• Dynamic Stability Control

32,990

$ NGAY LÁI ĐI

• Traction Control System • Power windows and mirrors • ABS with EBD and brake assist • CD player (MP3 compatible)

60227-724/HTO/12

• Trip computer

• 17 inch alloy wheels • Climate control air-conditioning • Cruise control • Auto on/off headlamps • Trip computer • 6-disc CD player (MP3 compatible) • Dynamic Stability Control • Traction Control System • Front, side and curtain airbags • ABS with EBD and brake assist • Reversing camera • Metallic/mica paint at no charge

• Air-conditioning • Metallic/mica paint at no charge

GARRY AND WARREN SMITH SERVICES: 715 Springvale Rd, Mulgrave • 1020 Burwood Highway, Ferntree Gully

Để mua được chiếc Mazda đẹp, giá rẻ xin liên lạc

SIMON CHEA 715 Springvale Rd, Mulgrave 0411 637 301 Email: simonc@gws.com.au

Tel: 8562 5555

(Nói tiếng Anh, Việt, Quảng Đông, Phổ Thông,Tiều Châu và Campuchia)

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại website của chúng tôi: mazda.gws.com.au

70769-687/HTO/11

T

heo lời phó chủ tịch Mazda Mỹ, xe Mazda6 thế hệ mới sẽ chỉ có bản động cơ 4 xy-lanh, còn xe CX-9 crossover sẽ dùng động cơ 4 xy-lanh tăng áp.

$119


44 MAGAZINE 168 • Friday, May 18, 2012

Nơi bán vỏ xe rẻ nhất vùng miền Tây!!! ĐẶC BIỆT THÁNG NÀY

NANKANG

KUMHO

YOKOHAMA

165/75/13 $55

175/70/13 $69

175/70/13 $74

175/70/13 $58

175/65/14 $80

185/65/14 $99

KUMHO

NANKANG

215/45/17 $145

KUMHO

205/55/16 $135

NANKANG

NANKANG

185/75/14 $75 195/70/14 $85

205/65/15 $79 215/65/14 $89

KUMHO

NANKANG

215/45/17 $130

205/55/16 $115

KUMHO

KUMHO $89 YOKOHAMA $105

205/40/17 $150

NANKANG

205/40/17 $120

185 R14 LT

185 R4 LT - $74.00 215/60/16 - $109.00 235/45/17 - $109.00 235/40/18 - $130.00 NANKANG

Một chiếc Cayenne nguyên thuỷ

KUMHO

205/65/15 $89

Phiên bản độ của xe Porsche Cayenne Caister GT 670

YOKOHAMA

205/65/15 $99

NANKANG

215/60/16 $119

235/45/17 $120

YOKOHAMA

235/45/17 $145

KUMHO

FALKEN

235/40/18 $179

KUMHO $115 215/60/16 $129 YOKOHAMA $125 195R14 LT

KUMHO

235/40/18 $149

235/40/18 $179

Chúng tôi cũng bán bình ắcqui, thắng, ống nhún và sửa chữa máy móc các loại

FREE

ROTATION AND BALANCE WITH EVERY SET OF 4 TYRES PURCHASED

6, 12 OR 24

OPEN 7 DAYS

Opening Hours: 7.30am-6pm week, 8am-4pm Sat, 9am-2pm Sun

MONTHS INTEREST

FREE

60231-585/RE/9

Ph: 9364 9761 Fax: 9364 8716 34-46 Mcintyre Road, Sunshine

H

ình ảnh và thông số kỹ thuật chính thức của Cayster GT 670, bản độ đầu tiên của Hofele-Design từ Porsche Cayenne thế hệ thứ hai, đã được công bố. Sau khi ra mắt bản độ mới từ chiếc Porsche Cayenne thế hệ mới tại Essen Motor Show 2011, Hofele-Design đã hoàn thiện gói nâng cấp này và chính thức giới thiệu bản độ hoàn chỉnh của chiếc Cayenne thế hệ hai, chiếc xe mang tên Cayster GT 670. Thay đổi kiểu dáng và thiết kế ngoại thất là những nâng cấp chính ở chiếc Cayenne này, Hofele-Design đã phát triển 14 bộ phận mới trên Cayster GT 670. Các bộ phận mới trên chiếc Cayenne độ này gồm có cản trước mới, với dải đèn LED chiếu sáng bay ngày, vòm bánh xe rộng hơn 25mm, mui xe mới với các khe tản nhiệt ở hai bên, ngoài ra, chiếc xe còn có thêm cánh gió ép sát thân ở phía sau, cản sau và hệ thống khuếch tán gió phía sau được điều chỉnh và có thêm mộ bộ ống xả kép mới ở phía sau. Hofele-Design đưa ra hai tùy chọn về la-zăng cho khách hàng, một bộ la-zăng

tiêu chuẩn có kích thước 20 inch và tùy chọn bộ la-zăng 22 inch. Đây cũng là một trong những điểm nhấn ở Cayster GT 670.

Bên trong cabin, Hofele-Design đã đưa ra rất nhiều tùy chọn về chất liệu và màu sắc cho khách hàng, ngoài ra, bảng điều khiển của chiếc xe cũng được làm mới. Gói nâng cấp của hãng độ xe tới từ Đức được dành cho chiếc Cayenne phiên bản trang bị động cơ 3.0 lít TDI hoặc động cơ 3.0 lít TSI Hybrid. Chiếc Cayenne 3.0 TDI nguyên bản có công suất 241 mã lực, momen xoắn cực đại 550 Nm, sau khi được Hofele-Design nâng cấp, công suất tối đa của chiếc xe được đẩy lên 296 mã lực, momen xoắn cực đại 650 Nm. Trong khi đó, sau khi được nâng cấp, chiếc Cayenne 3.0 TSI Hybrid nguyên bản có công suất 375 mã lực, momen xoắn cực đại 580 Nm, đã có được sức mạnh mới là 474 mã lực và 737 Nm. Không chỉ nâng cấp động cơ, thay đổi kiểu dáng, hệ thống truyền động, hệ thống treo của chiếc xe cũng được nâng cấp, với hệ thống treo khí nén tự động điều chỉnh. <

Dịch vụ sửa chữa xe hơi Đồng Tâm 1/11 MALCOLM COURT, KEALBA VIC 3021 - TEL: (03) 9310 8882

Car Audio & Detailing

Hội viên IAME, tốt nghiệp tại Úc

• Đảm trách các dịch vụ về xe MỞ CỬA • Thắng, điện, hộp số, tay lái dầu Thứ Hai - Thứ Bảy 8.30am - 5.30pm • Sửa chữa máy xăng, dầu, EFI • Ống pô, ống nhún, bình nước xe Giá đặc biệt cho đồng hương Việt Nam! 71711-723/HTO/12

Đến với Đồngg Tâm để được giá cả nhẹ nhàng!

• Stereo Upgrade • DVD Entertainment • Reverse Sensors • Bluetooth Installation • Repairs & Service • Video In Motion • Reverse Camera & Mirror • All Makes & Models

Chúng tôi đến tận nơi lắp đặt cho quý vị!

Vui lòng liên lạc ngay Richard: 71880-707/HTO/12

0411 329 669

CÔNG VIỆC TẬN TÂM - UY TÍN - KỸ LƯỠNG 175/70/13

$55

215/60/16

$85

165/70/13

$60

225/50/16

$95

175/65/14 185/65/14

$60 Toyota Yaris $60

205/40/17

$100

4X4 31x10.5 15 $150 225/70/16 $150 Toyota Kluger

215/40/17

$100

265/70/16 $165 prado/navara/pajero

185/60/14

$60

185/55/15 185/60/15

$75 Holden barina $75 Toyota Yaris

215/45/17 205/50/17

$95 $100

235/45/17

$85

195/50/15

$75

225/40/18

$100

195/60/15

$75 Toyota Corolla

CHÚNG TÔI CHỈ SỬ DỤNG SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CHO XE BẠN

195/65/15

$75

235/40/18 245/45/18

$100 $100

PHỤC VỤ TẬN TÌNH GIÁ CẢ THẤP NHẤT

185/65/15

$75 Nissan Pulsar

235/35/19

$125

205/65/15

$70 Camry/Falcon/commodore

205/50/16 205/55/16 205/60/16

$95 $95 New Corolla $90 Toyota Spotivo

245/35/19 245/40/19

$135 $135

225/35/20 245/35/20

$125 $145

Tyre Specialist

Giá đã bao gồm phí thay và cân bánh xe, valve mới và bỏ vỏ xe cũ. BÁN GIÁ SỈ TRỰC TIẾP TỪ NHÀ SẢN XUẤT

258 McIntyre Rd, Sunshine North • Tel: 9364 2167

1300 653 887 www.tyremagic.com.au

New Camry

Subaru Mazda

275/70/16 $185 Landcruiser

MIỄN PHÍ

CÂN BÁNH XE Holden VE

khi mua 4 vỏ xe

Holden VE

70668-713/TH/12


Địa điểm mới về đấu giá và mua bán xe hơi ngay tại Sunshine!

Đấu Giá Vào Mỗi Thứ Ba! 41-45 McIntyre Rd, Sunshine, Melbourne Bãi xe mới ngút ngàn! XĐịa điểm thuận tiện XHoàn toàn mới

ÏÏÏ

XHằng hà sa số loại xe hơi Đấu Giá Xe Hơi

Ph: (03) 9009 3111

XE ĐẤU GIÁ: Mỗi Thứ Ba

XE BÁN: Đủ loại, đủ đời, hằng hà sa số loại

10:00am: 11:00am:

Luôn mở cửa bảy ngày trong tuần

xe có thể mua ngay mà không phải qua đấu giá.

Đấu giá Xe từ Chính phủ và Công ty Đấu giá Xe Thu hồi và Xe Thường

Xem xe: Thứ Hai 8:30am–5:00pm & 8:30am ngày đấu giá

Mua xe: Thứ Hai–Thứ Sáu 8:30am–5:00pm, Thứ Bảy & Chủ Nhật 10:00am–4:00pm

Bãi xe khổng lồ – Tiết kiệm cả ngàn!

và nhiều nữa!

ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN CỦA PICKLES Đấu giá ngay hôm nay! Để có thêm thông tin, xin bấm đường link “Pickles Live” trên website của chúng tôi

Luôn có sẵn Tài chính và Gia hạn Bảo hành cho quý bạn

Các phòng Xe Tải, Máy móc và Xe hư hỏng vẫn làm việc thường lệ Ï'ARDENÏ$RIVE Ï4ULLAMARINEÏÏ0HÏ ÏÏ Hình ảnh & Thông tin xin thăm

www.pickles.com.au

,$Ï


46 MAGAZINE 168 • Friday, May 18, 2012

Chiếc JAC Trung Quốc (hình nhỏ) và Ford F-150 nguyên thuỷ

Hệ thống cửa hàng chuyên về bánh xe, vỏ xe lớn nhất Australia!

AUSTRALIA’S LARGEST RANGE OF Chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu của bạn!

Mua một bộ bốn vỏ xe

or

Xe Trung Quốc nhái Ford F-150 bị chặn ngay khi ra mắt

và nhận được phiếu đổ xăng

MIỄN PHÍ trị giá $50

K

hông ồn ào, Ford đã thành công trong việc ngăn chặn nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc đưa ra thị trường mẫu xe bán tải nhái kiểu dáng xe F-150.

Mua bất cứ bộ vỏ xe 4 chiếc tại Bob Jane T-Marts trong tháng 3 và nhận được

Hồi tháng 1, nhà sản xuất xe hơi JAC Motors của Trung Quốc đã giới thiệu với các đại lý mẫu xe bán tải 4R3, với kiểu dáng nhái xe Ford F-150, cùng kế hoạch sản xuất đại trà vào cuối năm nay. Hình ảnh của xe JAC 4R3 lan truyền rất nhanh trên mạng, và tất nhiên đến cả trụ sở Ford tại Mỹ.

BẢO B ẢO HÀNH HÀNH M MIỄN IỄN P PHÍ HÍ cho bất cứ hư hại không chủ ý trong suốt thời gian sử dụng vỏ xe! Khuyến mãi kết thúc ngày 31/3/2012. Áp dụng có điều kiện. Xem chi tiết tại bobjane.com.au.

BALMORAL AVE

GASS SERVICE STATION

To Princes Hwy

VIRGINIA ST

SAN DOW N RD SP RIN STA GVALE TION

Giờ mở cửa: Mon-Fri: 8:00am - 5:30pm Sat: 8:00am - 4:00pm

Unbeatable Wheel Deals!

O

Store Vouchers available

144 Springvale Road SPRINGVALE

9546 7711

bjspringvale@tmarts.com.au bobjane.com.au

71609-719/HTO/12

NEW COM EN R D

SPRINGVALE RD

REGAL DVE

O

BOULTON ST

JAC từng có kế hoạch chính thức trình làng xe 4R3 tại Triển lãm xe hơi Trung Quốc 2012 vào cuối tháng 4 vừa qua ở Bắc Kinh, nhưng không thực hiện được. Lý do là Ford đã kịp thời ngăn chặn. Trong cuộc trò chuyện với đài Autoline ở Mỹ, ông Bill Coughlin, chủ tịch kiêm CEO của Ford Global Technologies, người phụ trách vấn đề sở hữu trí tuệ của tập đoàn cho biết, Ford đã làm tất cả những gì cần thiết để ngăn chặn việc JAC đưa ra thị trường xe 4R3.

Về vấn đề bản quyền ở Trung Quốc, ông Coughlin giải thích: “Bạn cần có bằng sáng chế và loại giấy tờ này cũng chỉ có giá trị trong biên giới mỗi nước, nên bạn cần phải đăng ký bằng sáng chế ở cả Trung Quốc. Thú thật là chúng tôi đã chuẩn bị khá kỹ về mặt thủ tục giấy tờ để tự bảo vệ mình. Bạn không hề thấy xe Ford nhái lăn bánh ở Trung Quốc.”

Khi được hỏi cụ thể về JAC và mẫu xe 4R3, ông Ford Coughlin nói: “Đã có thông tin rằng xe nhái F-150 sẽ trình làng tại Triển lãm xe hơi Bắc Kinh. Điều đó đã không diễn ra, và sẽ không diễn ra.” Ông Coughlin cho biết, Ford rất chú ý bảo vệ sản phẩm của mình và luôn khẩn trương giải quyết mọi vấn đề phát sinh. “Chúng tôi có sự kết nối toàn cầu khá tốt. Vì thế, chúng tôi có thể tự bảo vệ mình ở Trung Quốc, việc này không dễ, nhưng bạn có thể làm được. Có tốn kém không? Không quá, còn rẻ hơn chi phí ở Mỹ,” ông nói. <

Barloworld Volkswagen Glen Waverley

3 NGÀY HẠ GIÁ Thứ Sáu 18/5, Thứ Bảy 19/5 và Chủ Nhật 20/5

FREE

Stamp Duty Thuế Đường P CT ểm hi o Bả ao xe tận nơi Nhân viên gi * ột số loại xe áp dụng với m

BARLOWORLD

BARLOWORLD

BARLOWORLD

BARLOW ORLD

BARLOWORLD

Nhân viên người Việt Daniel Trịnh 0433 800 628 Das Auto.

565 Springvale Road, Glen Waverley Phone (03) 9550 5800 | www.vwdemos.com.au *Offer applies to new Golf (excluding Golf Cabriolet and Golf R), new Jetta and new Passat stock vehicles only sold and delivered between 4th May and 30th June 2012. While stocks last. Private Buyers only. Offer is not available in conjunction with any other offers. Barloworold Volkswagen Glen Waverley reserves the right to change or extend the offer. LMCT443

71020-724/HTO/12

Barloworld Volkswagen Glen Waverley


Showroom xe lớn nhất tại Úc! Fiesta CL Hatch

FROM F FR ROM M ONL NLY N LY

$

,

DRIVE AWAY

š+if[[ZcWdkWbš<k[b[õY_[dj'$,Bf[jheb[d]_d[š8bk[jeej^®m_j^Le_Y[9edjheb" š78Im_j^ZodWc_YijWX_b_joYedjhebšCF)%_feZYedd[Yj_l_jošIW\[joFWYaT

Focus Ambiente Hatch š<k[b[õY_[dj'$,Bf[jheb[d]_d[ m_j^cWdkWbjhWdic_ii_ed š8bk[jeej^®m_j^Le_Y[9edjheb š:odWc_YIjWX_b_jo9edjheb šKI8FehjWdZ_FeZYedd[Yj_l_jo š7kjelWh_Wdj('"./&:h_l[WmWo

$

FROM ONLY

, DRIVE AWAY FROM FROM FR OM ONL NLY N LY

FROM FROM FR OM ONL NL NLY LY Y

$

$

, DRIVE AWAY

Territory TX RWD

Falcon XR6

š*$&Bf[jheb[d]_d[š,if[[ZWkje š?dj[h_eh9eccWdZ9[djh[  m_j^+$.ÇB9:iYh[[d šH[l[hi[i[di_d]ioij[c š8bk[jeej^®ceX_b[f^ed[_dj[]hWj_ed š($-BJkhXe:_[i[blWh_Wdj *&"//&Zh_l[WmWo

š*$&Bf[jheb[d]_d[ š,#if[[ZcWdkWb š.ÆYebekhjekY^iYh[[d š'.Ç7bbeom^[[bi šH[l[hi[i[di_d]ioij[c šKI8_dj[]hWj_ed

VISIT WWW.FORDKUGA.COM.AU

, DRIVE AWAY

INTRODUCING THE ALL NEW

DER PRE-OR

NOW

D R O F ES E Y O L EMP SAVE!

TẶNG $500

AVAILABLE IN 2 STYLES TREND & TITANIUM

VOUCHER MUA XĂNG cho mỗi xe mới bán ra!

COME IN & TALK TO US TODAY!

70801-724/HTO/12

FREE REGO, GO FREE LOAN O C CAR AT SERVICE S C AND FREE OIL UPTO 15,000 KMS~

AUSTRALIA’S BIGGEST INTEGRATED SHOWROOM

Deer Park D

7 766 Ballarat Road

NATIONAL DEALER OF THE YEAR! www.binks.com.au

9998 2195

Scan here and click ‘like’ on our Facebook page to go into the draw to win a prize! #

Footscray y

448 Geelong Road d

#See our Facebook page for further details, terms & conditions. ~Conditions apply. See in store for details. ^Fiesta CL achieves 5 star ANCAP safety rating when fitted with the safety pack. Pictures are base model, same model or actual vehicle. LMCT1414

Please use a QR Code Reader app.


70727-722/RE/11

Magazine 168, Friday 18 May 2012  

Magazine 168, Friday 18 May 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you