De vierstroom huishoudelijk reglement

Page 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Filatelistenvereniging “De Vierstroom”

opgericht 01 september 2008 geregistreerd onder nr. 62300393 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem


HUISHOUDELIJK REGLEMENT Filatelistenvereniging “De Vierstroom”

Hoofdstuk I – ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Het onderhavige huishoudelijk reglement behelst uitwerking van en aanvulling op de akte van omzetting en statutenwijziging van FILATELISTEN VERENIGING “DE VIERSTROOM”. Artikel 2. Voor zover enige bepaling in dit reglement in strijd is of lijkt te zijn met een bepaling in de wet of de statuten van de vereniging zal de wettelijke bepaling c.q. statutaire bepaling prevaleren. Hoofdstuk II – VAN DE LEDEN EN DONATEURS Leden Artikel 3. Meerderjarige personen, die zich willen aanmelden als lid van de vereniging dienen een aanmeldingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Artikel 4. Het aanmeldingsformulier dient bij de secretaris van de vereniging te worden ingeleverd. Artikel 5. De verdere behandeling van het aanmeldingsformulier geschiedt door de secretaris (zie hoofdstuk III art. 58) en de ledenadministrateur van het Samenwerkingsverband Filatelie (zie hoofdstuk VII art. 223). Artikel 6. De persoon, die zich heeft aangemeld als lid, ontvangt van de secretaris van de vereniging bericht of hij al dan niet wordt toegelaten. Artikel 7. Bij niet toelating dient het bericht aan betrokkene de mededeling te bevatten, dat hij binnen een maand na dagtekening schriftelijk in beroep kan gaan bij de eerstvolgende algemene vergadering. Dit beroep dient te worden ingediend bij de secretaris van de vereniging. Artikel 8. Betrokkene wordt door de secretaris van de vereniging schriftelijk in kennis gesteld van datum, tijd en plaats van de behandeling van het beroep door de algemene vergadering. Uitsluitend voor de behandeling van het beroep wordt hij toegelaten tot deze vergadering. Artikel 9. Bij toelating volgt opgave van de verschuldigde contributie en eventueel de kosten van het stempel t.b.v. de rondzenddienst. Artikel 10. De betaling dient te geschieden aan de penningmeester van de vereniging binnen een maand na datering van het bericht van toelating. Nadat aan de financiële verplichting is voldaan, gaat het lidmaatschap in en volgt toezending van het bewijs van lidmaatschap en eventueel het stempel. Artikel 11. Bij toetreding in de loop van het jaar wordt de contributie verminderd met één twaalfde deel voor elke op het moment van toetreding reeds verstreken volle kalendermaand. Artikel 12. De kosten van het stempel worden vastgesteld door het bestuur van de vereniging. Artikel 13. De jaarlijks verschuldigde contributie dient vóór 1 januari van het betreffende jaar te zijn voldaan aan de penningmeester. Artikel 14. Bij adreswijziging is het lid verplicht deze wijziging zo spoedig mogelijk aan de secretaris van de vereniging mede te delen.

06 februari 2017

Pagina 2 van 12


HUISHOUDELIJK REGLEMENT Filatelistenvereniging “De Vierstroom”

Artikel 15. Naast de in de statuten genoemde rechten is het een lid toegestaan: a) algemene vergaderingen/buitengewone algemene vergaderingen, b) bijzonder vergaderingen, c) bijeenkomsten van andere bij het Samenwerkingsverband Filatelie d) aangesloten verenigingen en de grote veilingen van het Samenwerkingsverband Filatelie te bezoeken. Artikel 16. Bezoekers van de in artikel 15 sub a en b genoemde vergaderingen hebben geen stemrecht en mogen, behoudens toestemming van de voorzitter, het woord niet voeren. Artikel 17. Voorts kan een lid deelnemen aan: a) de rondzenddienst b) de nieuwtjesdienst van het Samenwerkingsverband Filatelie c) de veilingen d) tentoonstellingen e) ruilbeurzen f) andere in de vereniging georganiseerde activiteiten. Artikel 18. Het lid ontvangt het maandblad “FILATELIE”, indien hij zich daarvoor heeft opgegeven en het abonnementsgeld daarvoor bij overmaking van de jaarlijkse contributie heeft voldaan. Artikel 19. Opzegging door het lid van het lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar kan slechts schriftelijk geschieden vóór 1 december van het lopend jaar bij de secretaris van de vereniging. De opzegging door het lid wordt alleen dan geaccepteerd, indien het lid heeft voldaan aan al zijn geldelijke verplichtingen. Indien het lid niet voldaan heeft aan zijn geldelijke verplichtingen wordt hij hiervan schriftelijk in kennis gesteld. De kennisgeving houdt tevens in dat hij is geschorst.

06 februari 2017

Pagina 3 van 12


HUISHOUDELIJK REGLEMENT Filatelistenvereniging “De Vierstroom”

HOOFDSTUK III – HET BESTUUR Algemeen Artikel 20. Naast de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester kan het bestuur onder meer bestaan uit: a) vicevoorzitter; b) hoofd rondzendingen; c) hoofd nieuwtjesdienst; d) hoofd veilingen; e) jeugdleider; f) bestuursleden, die belast kunnen worden met specifieke taken. Artikel 21. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid deeltaken te laten uitvoeren door leden van de vereniging, die geen deel uitmaken van het bestuur. Artikel 22. De essentiële taken van de verschillende bestuursleden/functionarissen worden in de artikelen 26 t/m 51 van dit hoofdstuk omschreven. Artikel 23. Het bestuur regelt de gang van zaken in de vereniging en is belast met de handhaving en toepassing van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Het is tevens belast met de voorbereiding voor de algemene (jaar)vergadering alsmede met de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering. Artikel 24. Bestuursleden zijn bevoegd correspondentie te voeren binnen hun taakgebied; zij tekenen namens het bestuur. Artikel 25. Van alle wijzigingen in de samenstelling en/of functieverdeling van het bestuur dient binnen twee weken kennis worden gegeven aan het bestuur van het Samenwerkingsverband Filatelie, alsmede aan de Kamer van Koophandel te Arnhem (met gebruikmaking van de daartoe geëigende formulieren). Voorzitter Artikel 26. De voorzitter leidt de algemene vergadering, de bestuursvergaderingen en de verenigingsbijeenkomsten. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt de vicevoorzitter op als leider van de vergadering of bijeenkomst. Indien ook hij afwezig is, neemt één der overige bestuursleden de functie waar. Secretaris Artikel 27. De secretaris voert de algemene correspondentie van de vereniging in overleg met het dagelijks bestuur. Artikel 28. De secretaris verzorgt de ledenadministratie. Hij kan in overleg met het bestuur deze taak delegeren aan een lid van het bestuur, in welk geval de gedelegeerde in de bevoegdheden van de secretaris treedt. Artikel 29. De secretaris houdt een systeem bij, waarin de namen, adressen en lidmaatschapsnummers zijn opgenomen van de leden. Ook vermeldt hij in het systeem de datum van intrede van de leden in de vereniging, zodat hij per jaar een overzicht kan verstrekken aan het bestuur van de jubilarissen (50-, 40- en 25-jarig lidmaatschap). Leden, die 60 jaar of langer lid zijn van de vereniging zijn vrijgesteld van contributie. De leden van verdienste, ereleden en donateurs worden afzonderlijk geregistreerd. Artikel 30. In hoofdstuk IV (ledenadministratie en contributie-inning) wordt de wijze, waarop de ledenadministratie word gevoerd, nader omschreven. Artikel 31. De secretaris notuleert de in de statuten genoemde vergadering, alsmede de bestuursvergaderingen, tenzij de voorzitter hiervoor een ander als notulist aanwijst.

06 februari 2017

Pagina 4 van 12


HUISHOUDELIJK REGLEMENT Filatelistenvereniging “De Vierstroom”

Artikel 32. De secretaris stelt het verslag op over het afgelopen verenigingsjaar ten behoeve van de algemene vergadering. Artikel 33. De secretaris archiveert de voor de vereniging van belang zijnde correspondentie alsmede de notulen en de jaarverslagen. Penningmeester Artikel 34. De penningmeester beheert de gelden van de vereniging, int alle toekomende en betaalt, binnen het raam van de begroting, alle verschuldigde gelden. Artikel 35. De penningmeester treedt op als gemachtigde van alle bank-, spaar- en beleggingsrekeningen van de vereniging. Artikel 36. Ten behoeve van de algemene vergadering stelt de penningmeester het financiële verslag over het afgelopen jaar op en in overleg met het bestuur de begroting voor het volgende jaar. Artikel 37. De door het bestuur gekochte goederen met een waarde per stuk van € 50,- of meer dienen door de penningmeester geregistreerd te worden en jaarlijks op de balans te worden opgevoerd. Artikel 38. Deze bezittingen kunnen eerst op de balans worden afgevoerd nadat de algemene vergadering hiertoe haar toestemming heeft gegeven. Artikel 39. Ingeval de penningmeester in de loop van een jaar zijn functie neerlegt of niet meer in staat is zijn functie te vervullen, dan zal het bestuur een commissie ad hoc benoemen, die ten behoeve van de opvolger de boeken en bescheiden alsmede de kas en de waarden controleert. Artikel 40. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de kascommissie en rapporteert haar bevindingen aan het bestuur. Artikel 41. De penningmeester belegt de gelden van de vereniging op de door het bestuur te bepalen wijze. Artikel 42. De penningmeester int de contributie van de leden en draagt de verschuldigde bedragen af aan het Samenwerkingsverband Filatelie betreffende contributie Samenwerkingsverband Filatelie, de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen en de abonnementsgelden maandblad Filatelie. Artikel 43. De penningmeester int de door de donateurs toegezegde bedragen, alsmede de advertentiegelden, verschuldigd voor advertenties in het verenigingsblad Vierstroom-Nieuws en verantwoordt deze in zijn financieel verslag, Overige bestuursleden. Artikel 44. De hoofden rondzendingen, nieuwtjesdienst en veilingen zijn belast met: a) de organisatie; b) de administratie a. de financiële verantwoording van hun dienst binnen de vereniging. Artikel 45. In de bijlagen A – Rondzenddienst, B – Nieuwtjesdienst en C – Veilingen worden de taken van de in artikel 44 genoemde functionarissen nader omschreven.

06 februari 2017

Pagina 5 van 12


HUISHOUDELIJK REGLEMENT Filatelistenvereniging “De Vierstroom”

Artikel 46. Bestuursleden met een bijzondere taak zijn de webmaster en de redactie van het verenigingsblad Vierstroom-Nieuws. Artikel 47. De webmaster verzorgt de website van de vereniging en wijzigt en vernieuwt de inhoud ervan aan de hand van verstrekte gegevens van het bestuur. Hij is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Artikel 48. De redactie van het verenigingsblad draagt zorg voor het verschijnen van het verenigingsblad VierstroomNieuws en verspreiding ervan onder alle leden van de vereniging. In principe verschijnt het blad drie keer per jaar. Artikel 49. In het verenigingsblad worden de officiële mededelingen van het bestuur opgenomen. Artikel 50. Ingezonden artikelen voor het verenigingsblad dienen altijd voorzien te zijn van de naam van de inzender. De artikelen geven niet de mening weer van het bestuur. Artikel 51. Het bestuur zal aan de algemene vergadering voorstellen doen voor het benoemen van bestuursleden voor nieuwe taken, die zij aan die bestuursleden wenst te delegeren en die nog niet in het huishoudelijk reglement zijn geregeld.

06 februari 2017

Pagina 6 van 12


HUISHOUDELIJK REGLEMENT Filatelistenvereniging “De Vierstroom”

HOOFDSTUK IV – LEDENADMINISTRATIE EN CONTRIBUTIE-INNING Artikel 52. De secretaris voert de ledenadministratie op grond van artikel 30 van het huishoudelijk reglement, de penningmeester int de contributie volgens de regels gesteld in dit hoofdstuk. Artikel 53. Alleen de secretaris is bevoegd alle ledenmutaties te verstrekken aan de ledenadministratie van het Samenwerkingsverband Filatelie door middel van het formulier, verstrekt door het Samenwerkingsverband Filatelie. Artikel 54. Na ontvangstbevestiging van de ledenadministratie van het Samenwerkingsverband Filatelie verstrekt de secretaris de mutatie aan die bestuursleden, die eigen ledenlijsten moeten bijhouden ten behoeve van hun functie: a) de penningmeester; b) het hoofd rondzendingen; c) het hoofd nieuwtjesdienst; d) de redactie van Vierstroom-Nieuws; e) de webmaster; f) coördinator regio Elst. Artikel 55. In de ledenadministratie zijn van een lid de volgende gegevens opgenomen: a) het lidmaatschapsnummer; b) bankrekeningnummer; c) naam en voorletters; d) adres; e) postcode en woonplaats; f) datum ingang lidmaatschap; g) geboortedatum. Artikel 56. Voorts kunnen in de administratie geregistreerd zijn: a) het email-adres van de leden; b) abonnement maandblad Filatelie. c) het telefoonnummer. Artikel 57. Het is niet toegestaan een ledenbestand of gedeelten daarvan onder te brengen op een andere wijze dan door het bestuur bepaald. Artikel 58. De secretaris deelt vóór 1 november rechtstreeks of via een officiële mededeling in het verenigingsorgaan aan de leden mede, dat eventuele opzegging van het lidmaatschap op grond van artikel 7 van de statuten schriftelijk bij hem dient te geschieden vóór 1 december van het lopend jaar; in deze mededeling wordt tevens vermeld het bedrag van de contributie voor het komende jaar. Artikel 59. De penningmeester regelt tijdig, dat ieder lid, met uitzondering van de ereleden, een bericht krijgt voor contributiebetaling. Berichtgeving kan geschieden met behulp van alle tegenwoordig ten dienste staande middelen. Artikel 60. De penningmeester draagt zorg dat het bericht met betrekking tot contributiebetaling alle leden heeft bereikt vóór 15 november van het lopend jaar. In het bericht dient vermeld te staan dat betaling vóór 1 januari van het volgend jaar dient te zijn voldaan.

06 februari 2017

Pagina 7 van 12


HUISHOUDELIJK REGLEMENT Filatelistenvereniging “De Vierstroom”

Artikel 61. Indien op 1 januari de contributie niet is ontvangen, nodigt de penningmeester het betreffende lid zo spoedig mogelijk uit de contributie alsnog binnen twee weken te voldoen onder de mededeling, dat hij anders tot schorsing en –op grond van artikel 5 en 13 van de statuten en artikel 13 van het huishoudelijk reglement- tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging zal overgaan. Artikel 62. Leden, die binnen de in het vorige artikel gestelde termijn niet aan hun contributieplicht hebben voldaan, zijn overeenkomstig artikel 6 van de statuten geschorst. Artikel 63. De penningmeester verstrekt aan de secretaris een opgave van leden, die zijn geschorst. Artikel 64. De secretaris deelt de schorsing van het lidmaatschap binnen veertien dagen na ontvangst van de opgave van de penningmeester mede aan: a) de ledenadministrateur van het Samenwerkingsverband Filatelie; b) het hoofd rondzendverkeer; c) het hoofd nieuwtjesdienst; d) de redactie van het verenigingsorgaan. e) het betrokken lid, per aangetekende brief, onder opgave van reden. Artikel 65. De in artikel 64 sub e bedoelde kennisgeving bevat ook de mededeling dat: a) de schorsing alsnog wordt opgeheven, indien hij zijn contributieschuld, verhoogd met porto- en administratiekosten uiterlijk één week voor de eerstvolgende algemene vergadering voldoet; b) bij niet voldoening van de in sub a genoemde contributie en kosten het lid op de eerstvolgende algemene vergadering onder vermelding van datum, tijd en plaats voor ontzetting zal worden voorgedragen; c) het lid tijdens de behandeling van dit voorstel de gelegenheid gegeven wordt zijn bezwaren kenbaar te maken. Artikel 66. Van de opheffing van schorsing als bedoeld in artikel 65 sub a wordt mededeling gedaan aan het lid en aan de in artikel 64 sub a t/m d genoemde instanties. Artikel 67. Een besluit tot ontzetting wordt binnen veertien dagen door de secretaris ter kennis gebracht aan de in artikel 64 sub a t/m d genoemde instanties, het Bond Informatie Bureau en aan het lid. Artikel 68. De secretaris houdt aantekening van de leden, die uit het lidmaatschap zijn ontzet onder vermelding van de reden. Artikel 69. De secretaris controleert de gegevens op het aanmeldingsformulier van de vereniging (bijlage A) en zendt het ingevulde digitale aanmeldingsformulier van het Samenwerkingsverband Filatelie (bijlage B) naar de ledenadministratie van het Samenwerkingsverband Filatelie met het verzoek een ontvangstbevestiging te sturen. Artikel 70. De secretaris ontvangt, bij toelating, van de ledenadministratie van het Samenwerkingsverband Filatelie een lidmaatschapsnummer. De secretaris geeft hiervan kennis aan: a) de betrokkene, met het verzoek binnen een maand het verschuldigde contributiebedrag voor het lopende jaar en de eventuele entree- en stempelgelden over te maken op de bankrekening van de penningmeester van de vereniging; b) de penningmeester onder vermelding van het door betrokkene verschuldigde bedrag en datum van ingang van het lidmaatschap. Artikel 71. Nadat de betaling door de penningmeester is ontvangen, stelt deze de secretaris hiervan in kennis. Artikel 72.

06 februari 2017

Pagina 8 van 12


HUISHOUDELIJK REGLEMENT Filatelistenvereniging “De Vierstroom�

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de door het nieuwe lid verschuldigde gelden zendt de penningmeester de lidmaatschapskaart, de via het Samenwerkingsverband Filatelie te ontvangen Bondspas en eventueel het stempel aan betrokkene toe. Artikel 73. De aanmelding als lid vervalt, indien niet aan de geldelijke verplichting, zoals is vastgesteld in artikel 10 van dit reglement binnen de aangegeven termijn is voldaan.

06 februari 2017

Pagina 9 van 12


HUISHOUDELIJK REGLEMENT Filatelistenvereniging “De Vierstroom”

HOOFDSTUK V – COMMISSIES. A. Kascommissie van de vereniging. Artikel 74. De voorzitter van de kascommissie neemt deel aan de uit te voeren controle werkzaamheden. Artikel 75. De voorzitter van de kascommissie heeft bovendien tot taak het inventariseren van de te verrichten werkzaamheden van alle met enig financieel beheer belaste leden van het hoofdbestuur belaste leden van het bestuur als bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 76. De leden van de kascommissie hebben tot taak: a) het controleren van inkomsten en uitgaven aan de hand van de te zake overlegde belegstukken van alle tot rekening en verantwoording verplichte bestuursleden; b) de bezittingen aan de hand van de registratie te controleren. Artikel 77. De kascommissie is bevoegd: a) de inkomsten en uitgaven te toetsen aan de begroting; a. onverantwoorde uitgaven te signaleren in haar rapport aan de algemene vergadering; b. aanwijzingen te geven inzake het financieel beheer. Artikel 78. Ingeval de kascommissie optreedt op grond van artikel 12 van de statuten heeft zij dezelfde taken en bevoegdheden als hiervoor aangegeven, doch zij rapporteert ook aan de opdrachtgever. Artikel 79. De door de leden van de commissie gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester van de vereniging. Artikel 80 De kascommissie bestaat uit twee leden, waarvan de langst zittende de voorzitter is. alsmede één reserve-lid. Elk jaar treedt de voorzitter af en komt het reserve-lid in functie, waarna een nieuw reserve-lid wordt aangezocht. B. Redactie commissie. Artikel 81. De redactiecommissie bestaat uit de voorzitter en maximaal twee leden van de vereniging. Artikel 82. Het voorzitterschap berust bij een bestuurslid van de vereniging. Artikel 83. De leden van de redactiecommissie worden door het bestuur benoemd en ontslagen op voorstel van de algemene vergadering. Artikel 84. De taak van de redactiecommissie is: a. het publiceren van filatelistische en voor de leden van de vereniging van belang zijnde artikelen; b. het opnemen in het verenigingsorgaan van de agenda alsmede de hierop betrekking hebbende toelichting en afschriften van de te behandelende stukken op grond van artikel 12 van de statuten; c. het publiceren van o.m.: verenigingsnieuws; activiteiten; bestuurssamenstelling en mutaties hierop; b) het samenstellen en de opmaak van het verenigingsorgaan. Artikel 85. De redactiecommissie is bevoegd de ter publicatie aangeboden artikelen, advertenties e.d.: a) zonder opgave van redenen te weigeren; b) na overleg met de inzender te wijzigen of te bekorten. Artikel 86. De door de leden van de commissie gemaakte kosten kunnen binnen de daartoe gestelde begrotingspost worden gedeclareerd bij de penningmeester van de vereniging.

06 februari 2017

Pagina 10 van 12


HUISHOUDELIJK REGLEMENT Filatelistenvereniging “De Vierstroom”

HOOFDSTUK VI – COMMUNICATIE. Artikel 87. De secretaris draagt zorg voor het tijdig bekend stellen van de verenigings-bijeenkomsten in de huis-aan-huisbladen van de plaatsen, waar het merendeel van de (toekomstige) leden wonen. Artikel 88. De secretaris reserveert tijdig de locaties, waar de vereniging haar bijeenkomsten houdt. Volgens het door het bestuur vastgestelde jaar-schema. HOOFDSTUK VII – MATERIAAL. Artikel 89. Het bestuur kan een materiaalbeheerder benoemen ten behoeve van: a) duurzame goederen; b) verbruiksgoederen; c) het verenigingsarchief. Het bestuur is bevoegd deze functionaris van zijn functie te ontheffen. Artikel 90. De materiaalbeheerder is verantwoording verschuldigd aan de penningmeester van de vereniging en ontvangt van deze aanwijzingen voor het te voeren beheer. Artikel 91. De materiaalbeheerder houdt een systeem bij waaruit blijkt aan welke personen de duurzame gebruiksgoederen zijn uitgeleend. In overleg met het bestuur stelt hij de uitleenvoorwaarden vast. Artikel 92. De materiaalbeheerder bewaakt de voorraad verbruiksgoederen en stelt deze op aanvraag ter beschikking. Artikel 93. De materiaalbeheerder regelt na vooroverleg met de penningmeester de aankoop van verbruiksgoederen ter aanvulling van de voorraad. Artikel 94. De materiaalbeheerder slaat het archiefmateriaal op overzichtelijke wijze op na registratie in het door hem bij te houden archiefboek.

06 februari 2017

Pagina 11 van 12


HUISHOUDELIJK REGLEMENT Filatelistenvereniging “De Vierstroom”

HOOFDSTUK VIII – BEWAARTERMIJNEN. Artikel 95. Notulen en jaarverslagen van het bestuur mogen niet worden vernietigd. Alle overige stukken kunnen na tien jaar worden vernietigd, tenzij deze van historische waarde zijn. Artikel 96. De boeken en bescheiden van: a) het hoofd rondzendingen; b) het hoofd veilingen; c) het hoofd nieuwtjesdienst d) alle bestuursleden, die tot rekening en verantwoording verplicht zijn mogen, mits ouder dan drie jaar, per jaargang worden vernietigd. Artikel 97. De boeken en jaarverslagen van de penningmeester van de vereniging mogen pas na dertig jaar worden vernietigd, tenzij deze van blijvende waarde zijn. Artikel 98. De bescheiden van de penningmeester van de vereniging mogen na tien jaar vernietigd worden. Artikel 99. Alle stukken van historische of blijvende waarde worden overgedragen aan de materiaalbeheerder, voor zover in functie. HOOFDSTUK IX – SLOTBEPALINGEN Artikel 100. De voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement dienen schriftelijk bij de secretaris van de vereniging te worden ingediend. Artikel 101. In het huishoudelijk reglement van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping voor een zodanige vergadering bedraagt tenminste zeven dagen. Artikel 102. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot reglementswijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ter kennis van de leden van de vereniging brengen. Artikel 103. Tot wijziging van het reglement kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met tweederde meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Artikel 104. De wijziging van het huishoudelijk reglement treedt eerst in werking op de door de algemene vergadering te bepalen datum. Artikel 105. Waar in deze reglementen de mannelijke persoonsvorm of functionaris wordt aangeduid, wordt ook de vrouwelijke persoonsvorm of functionaris bedoeld.

Goedgekeurd in de algemene vergadering op 6 februari 2017 te Velp. J.P. Driessen

Voorzitter

06 februari 2017

W.J.A. Vermeire

Secretaris

Pagina 12 van 12


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.