Page 1

Filatelistenvereniging

“de Vierstroom”

afd. Arnhem, Elst en Velp/Rozendaal

INHOUD: 2. Bijeenkomsten 2. Van de secretaris 3. Van het bestuur 4. Aangenaam: Werner Vermeire 4. In memoriam: J. Klip 5. Curaçao 7. Venezuela 9. Sydney NSW 11. Henri Nestlé 11. Rondzendingnieuws

REDACTIE John Driessen Jan Huiskes

AUGUSTUS 2016

SYDNEY, EEN LANGER VERBLIJF WAARD (zie artikel op blzn 9 & 10)

WWW.VIERSTROOMFILATELIE.NL


BIJEENKOMSTEN SEIZOEN 2016-2017

COLOFON Voorzitter: J. Driessen tel: 026 381 28 98 (j.driessen191@upcmail.nl) Vice-voorzitter: N. Mol tel: 0481 374 116 (nic.mol42@gmail.com) Secretaris: W. Vermeire tel: 06 110 186 99 (werner.vermeire@telfort.nl) Penningmeester: I. Zeijlstra tel: 0481 376 808 (i.zeijlstra@kpnplanet.nl) Taxateur: J. Niehoff tel: 026 361 01 39 (j.niehoff@versatel.nl) Hoofd Rondzendverkeer: J. Verburgt tel: 026 321 34 17 (johnny.verburgt@gmail.com) Distributie Rondzending Noord: mevr. A. Hamburg tel: 026 361 20 14 Distributie Rondzending Zuid: J. Verburgt tel: 026 321 34 17 (johnny.verburgt@gmail.com) Ledenadministratie: W. Vermeire tel: 06 110 186 99 (werner.vermeire@telfort.nl) Redactie Vierstroom-Nieuws: J. Driessen tel: 026 381 28 98 (j.driessen191@upcmail.nl) J. Huiskes tel: 026 323 16 78 (j_huiskes@hetnet.nl) Webmaster: J. Verburgt tel: 026 321 34 17 (johnny.verburgt@gmail.com)

VELP

Lokatie Zalencentrum "Parkstaete", Parkstraat 3-B, Velp Aanvang 20.00 uur. 5 september 2016 Presentatie World Stamp Show NY 2016 (Adri Veenstra) 3 oktober 2016 Postzegelwinkel "De Globe" (Hans v. Laarhoven) 7 november 2016 Powerpoint Presentatie (Joop v.d. Velde) 12 december 2016 Powerpoint Presentatie (Hans Niehoff) 9 januari 2017 Nieuwjaarsviering met huldiging jubilarissen 6 februari 2017 Jaarvergadering 6 maart 2017 3 april 2017 1 mei 2017 ELST

Lokatie "Onder de Toren", St. Maartenstraat 54, Elst Aanvang 19.30 uur

12 september 2016 10 oktober 2016 14 november 2016 19 december LET OP: 3de MAANDAG!! 13 februari 2017 13 maart 2017 10 april 2017 Naast de stockboeken ter inzage op elke bijeenkomst, wordt er in Velp steeds een kleine verloting gehouden (prijzen: tegoedbonnen voor zegels uit de rondzendingen) en in Elst een korte bingo (prijzen: series Nederlandse zegels). -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

VAN DE SECRETARIS (WERNER VERMEIRE) Dit is het eerste "officiële" stukje van jullie nieuwe secretaris. Na mijn benoeming heb ik een spoedcursus van de scheidende secretaris mogen ontvangen. Het was immers niet zo moeilijk en de werklast hooguit 1 à 1½ uur per week, althans vlgens het bericht in "Vierstroom-Nieuws" van december 2015. Dat kan zo zijn voor een routinier, maar voor een beginneling pakt het toch wat anders uit. Alras kwamen er meer taken en verplichtingen dan genoemd in het takenpakket, waarop ik moest inspelen. Alles lijkt nu redelijk onder controle. Alleen het struikelblok is het adressenbestand. Niet die van onze vereniging, maar die van bestanden elders in het postzegelland. Al deze bestanden moeten voorzien wor-

den van de NAW-gegevens van jullie nieuwe secretaris opdat ik jullie adequaat kan vertegenwoordigen en op de hoogte houden van postzegelmieuws. Daarnaast moest ik me nog inwerken in de diverse regionale en landelijke overlegorganen, want De Vierstroom maakt deel uit van een groter geheel. Aldus 2

heb ik bijgewoond de bijeenkomst van Rayon Midden en de ALV van SVFilatelie, gesteund door Hans Niehoff, een gewaardeerd ervaringsdeskundige. Ik heb daarbij vooral contacten gezocht met andere verenigingen. De zomermaanden werden gebruikt om de contacten aan te halen met regionale dag- en weekbladen. We kunnen immers wel wat gratis publiciteit gebruiken. Daarnaast ben ik bezig geweest een nieuwsbrief op te tuigen. Slechts een klein percentage van de leden bezoekt de bijeenkomsten. De overigen blijven verstoken van interessant nieuws. Het eerste exemplaar isper email verstuurd. De vorm kan nog wel veranderen. Uw nieuwe secretaris is druk bezig voor jullie, onze leden, maar kan altijd raad en daad gebruijen van die zelfde leden. Schroom niet om mij te benaderen.


VAN HET BESTUUR Helaas moeten wij vermelden dat Jelis Klip in april is overleden. Jelis Klip, die op 7 december nog zo'n geweldige presentatie gaf over de post in voormalig Nederlands Nieuw Guinea.

Van de voorzitter Op het moment van schrijven (begin mei) kijken we terug op een herfstig, zo niet ijzig, voorjaar; maar er gloort nu dan toch de verwachting dat we warmer weer gaan krijgen. Voor uw voorzitter was, in februari, een week naar het warme Curaçao een welkome afwisseling. Ditmaal bezocht hij er het Postmuseum, waar o.m. aandacht besteed wordt aan de eerste transatlantische kerstpostvlucht van Nederland naar Curaçao in 1934 (zie het artikel daarover op bladzijden 6 en 7 in dit blad). Intussen kijken we terug op een prima seizoen v.w.b. het aantal bezoekers aan onze bijeenkomsten. In Velp (Parkstaete) varieerde dat tussen de 15 en 26 bezoekers en in Elst (Onder de Toren) rond de 10 bezoekers. Vooral het postzegelwinkeltje van Hans van Laarhoven, aanwezig op de bijeenkomst van 5 oktober 2015 in Velp, was weer een echte publiekstrekker. Toen telden wij een record van 32 aanwezigen. We sloten het seizoen af in Parkstaete op 2 mei. Een bijzondere gebeurtenis was daarbij de terugkeer in onze gelederen van Jan Unk, die we mochten verwelkomen na een spannende periode voor hem, waaronder behandelingen in het ziekenhuis. Op diezelfde bijeenkomst was Hans Broens aanwezig met zijn klein postzegelwinkeltje. Overigens was hij ook present op de laatste bijeenkomst van het seizoen in Elst op 18 april. De bijeenkomsten in Elst worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een hechte trouwe club van fervente postzegelverzamelaars.

Kijken we vooruit, dan mag ik vermelden dat onze eerste bijeenkomst in Velp is op 5 september en in Elst op 12 september. Er is besloten de bijeenkomsten in Elst te houden op de tweede maandag van de maand i.p.v. de derde maandag, zoals voorheen. Dit omdat onze nieuwe secretaris Werner Vermeire op de tweede maandag meer kans heeft om die bijeenkomsten bij te wonen. Werner leidt nog steeds een druk bestaan, waarbij hij de hele wereld over reist. Voor wat betreft ons komend seizoen kijken we alweer uit naar twee Power Point Presentaties, respectievelijk te houden door Joop van de Vate en Hans Niehoff (zie het programma op bladzijde 2). Tenslotte moet ik helaas vermelden dat onze Vicevoorzitter Nic Mol te kennen heeft gegeven zijn inzet als Vicevoorzitter te willen beëindigen met ingang van de komende jaarvergadering in februari. U begrijpt het al: wij zijn thans op zoek naar een lid, dat onze Vicevoorzitter wil vervangen, intussen Nic Mol dankend voor zijn jarenlange inzet als Vicevoorzitter en voorheen als voorzitter van de afdeling Elst van De Globe.

neer te leggen op de komende jaarvergadering i.v.m. andere, drukke werkzaamheden. Gezocht wordt naar een opvolger. De functie van vicevoorzitter is niet duidelijk te omschrijven, maar hij vervangt de voorzitter indien deze door omstandigheden zijn taak niet kan uitvoeren. Daar dhr. Nic Mol jarenlang de bijeenkomsten in Elst voor zat, gaat de voorkeur uit naar een opvolger uit Elst of omgeving om continuïteit binnen dat gebied te waarborgen. Laat het bestuur niet in spanning zitten, maar stel u beschikbaar. Nadere informatie bij dhr. Nic Mol en/of dhr. John Driessen.

Het bestuur heet u hartelijk welkom en zal u graag wegwijs maken. VAN DE PENNINGMEESTER Aan het einde van ieder jaar blijkt dat een aantal leden het lidmaatschap wil opzeggen.

VICEVOORZITTER De huidige vicevoorzitter, dhr. Nic Mol, heeft te kennen gegeven zijn functie 3

Het opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 november van het lopende kalenderjaar. Tot op heden was het bij ontvangst van de contributie-nota, die eind december werd verzonden, dan onmofelijk het lidmaatschap nog op te zeggen.


AANGENAAM: WERNER VERMEIRE, DE NIEUWE SECRETARIS

Het bestuur heeft daarom besloten de betaling van de contributie te vervroegen naar 1 november. Leden, die geen email-adres hebben, ontvangen de contributie-nota voor het jaar 2017 bij de augustus-editie van Vierstroom-Nieuws. Leden met een bij het bestuur bekend zijnde email-adres ontvangen de contributie-nota medio oktober. Indien leden onverhoopt willen opzeggen, is hiervoor voldoende tijd. Hopenlijk heeft u begrip voor deze wijziging. Mai Zeijlstra

Tijdens de jaarvergadering van 1 februari j.l. ben ik verkozen tot jullie nieuwe secretaris. Het was een spontane actie van mijzelf om mij ter plekke voor deze functie aan te melden. Dat heeft alles te maken met wie ik ben en hoe ik in het leven sta. De voorzitter was zo teleurgesteld over het feit dat het bestuur, na zo lang zoeken, nog geen opvolger voor dhr. Jan Huiskes had gevonden, dat ik het gewoon niet over mijn hart kon verkrijgen mij niet kandidaat te stellen. Niet dat ik er al eerder over had nagedacht. Maar door mijn drukke werkzaamheden (waardoor ik regelmatig op dienstreis naar het buitenland ga) had ik er gewoon nooit tijd voor. Nu had ik op 1 februari 2015 besloten het wat rustiger aan te gaan doen en meer tijd voor andere dingen vrij te maken. Ik heb toen van de ene op de andere dag al mijn contracten (ik ben ZZP-er) verbroken en tevens besloten gedurende één jaar

geen enkel verplichting aan te gaan. Het is een fijn jaar geworden, waarin ik inderdaad veel tijd in mijn hobby's, gezin en familie heb kunnen steken. Maar dat jaar was op 1 februari 2016 voorbij en nu ben ik dus jullie nieuwe secretaris. Eén van mijn hobby's is dus postzegels verzamelen. Ik ben hier al op jonge leeftijd mee begonnen. In mijn jeugdjaren (4 - 10) verzamelde ik van alles - suikerzakjes, sigarenbandjes, lucifermerken, speldjes, sleutelhangers en postzegels. In mijn tienerjaren had ik hiervoor niet zoveel belangstelling meer. Enkele verzamelingen heb ik toen aan mijn broertje over gedaan en die heeft ze op zijn gebruikelijke wijze laten verdwijnen. Enkele heb ik bewaard (en heb ik nog steeds) en op een gegeven moment ben ik weer met mijn postzegels verder gegaan. Toen vervolg op blz 5.

========================================================================================================

IN MEMORIAM JELIS KLIP Jelis Klip is op 25 april, na een lang ziekbed, overleden.Hij is op één maand na 89 jaar geworden. Jelis herinneren wij als één der veteraan-leden, die geen bijeenkomst in Parkstaete oversloegen. In de tijd dat Piet de Boer nog leefde (Piet overleed vorig jaar), zat Jelis altijd naast Piet. Beide heren lieten tijdens de rondvraag altijd van zich horen, vaak kritisch, maar altijd onderstrepend hoe beiden betrokken waren bij hun vereniging. Jelis was tijdens de politionele acties in Nederlands Indië na de Tweede Wereldoorlog marinier bij het KNIL. In Velp werkte Jelis bij de PTT, waar hij tenslotte postdirecteur was. In zijn jongere jaren was hij een fervent fietser. Nog op 7 december 2015 gaf Jelis op de bijeenkomst in Parkstaete een geweldige Power Point Presentatie over de postgeschiedenis in Nederlands Indië en Nieuw Guinea, waarbij hij een diepgaande kennis over dit onderwerp ten toon spreidde, ongetwijfeld mede door zijn werkzaamheden bij de posterijen. Jelis had een enorme verzameling brieven en postwaardestukken, die hij in een vuistdikke ordner bewaarde. In het verleden exposeerde hij vaak kaders op postzegeltentoonstellingen, waarbij hij dikwijls in de prijzen viel. In de achter ons liggende edities van ons Vierstroom-Nieuws mocht de redactie vaak een artikel weiden aan een selectie van zijn brieven en postwaardestukken. Jelis Klip was een aimabele man en wij zullen hem missen. ==============================================================================================

4


ik namelijk in het voorlaatste jaar van de HTS zat, zocht ik een baantje voor de zondag en kwam bij het GWK terecht. Daar liep iemand rond, die vrij fanatiek postzegels verzamelde en door hem heb ik de draad weer opgepakt. Hij nam mij mee naar ruilavonden van de NS en introduceerde mij bij De Globe, afdeling Arnhem. Ik ben lid geworden en heb een week later 's nachts wacht gelopen bij een meerdaagse tentoonstelling in "De Coehoorn", dus veel tijd om het tentoongestelde te bekijken. En aldus en op dat moment besloten om mij toe te leggen op gestempelde zegels van Nederland, BRD, Zwitserland en Luxemburg. Gestempelde zegels, omdat ik niet mee wilde werken aan het verdienmodel van de posterijen. Een postzegel drukken kost circa 0,0001 cent en daar verdienen de posterijen dus lekker aan. Nee, ze moeten gewerkt hebben voor de waarde van de postzegel; hij moet echt gelopen hebben. Luxemburgse zegels, omdat ze in Nederland gewoon moeilijk te vinden zijn: lekkere uitdaging. Aldus. Nu moet ik zeggen, dat ik het grootste plezier beleef aan het werk om de verzameling heen: het afweken, drogen, pletten, sorteren, catalogiseren en in albums stoppen is voor mij, na al die jaren nog steeds een groot genoegen. Daar kan ik uren, dagen aan spenderen. Een tafel vol, zoals hier getoond, is een traktatie.. In de loop van de jaren echter werden de emissies van de posterijen steeds talrijker en tegelijkertijd het verzenden van brieven en dus het gebruik van postzegels steeds minder. Het werd steeds moeilijker om mijn verzameling compleet te maken met al deze nieuwe emissies. De eenwording van Duitsland was een goed moment voor mij om dit verzamelgebied te begrenzen, als ook de invoering van de euro voor Nederland en Luxemburg. Zwitserland deed in eerste instantie niet mee aan deze emissie gekte (verdienmodel van de posterijen), maar toch heb ik beslo-

ten ook van Zwitserland nieuwe emissies van na 2010 niet meer mee te nemen. Maar wat dan? Je moet toch wat! Ik heb toen besloten om alle postzegels (gestempeld uiteraard), die wereldwijd in mijn geboortejaar 1954 zijn uitgebracht, te gaan verzamelen. Dat vereist dat elk boekje in de rondzending, elk album op een ruilbeurs, alles moet worden bekeken, immers die 1954-zegeltjes kunnen overal zitten. Leuk!! Daarnaast heb ik, omdat ik nu iets want ik lon het niet laten en ben inmiddels weer begonnen met werken en zit dus weer regelmatig in het buitenlandmeer tijd heb, recentelijk besloten om ook alle "normale frankeerzegels", die zijn afgestempeld op 17 augustus 1954 te gaan verzamelen. Voor wat betreft het postzegel-verenigingsleven kan ik nog melden dat ik, omdat ik meerdere keren voor mijn werk verhuisd ben, lid ben geweest van meerdere postzegelverenigingen. Na in 1976 lid geworden te zijn van De Globe, was ik lid van Philatelica, afdeling Zoetermeer, Utrecht en Emmen. In Utrecht enkele jaren bestuurslid en ik deed daar de financiële administratie van het rondzendverkeer. Dat was vóór de introductie van computers, dus lekker alles met de hand. Parallel 5

nog lid van de Philips Filatelisten Vereniging Hilversum. Ook hebben wij 3 jaar in Saoedi Arabië gewoond, waar ik lid was van de Saudi/British Society of Stamp Collectors, een interessante ervaring. Ook ben ik zo'n 20 jaar lid geweest van de Cercle Philatélique Echternach en ik ging één keer per jaar (soms op de motor) naar Echternach om mijn verzameling Luxemburg aan te vullen. Door al die mutaties echter ben ik dus wel mooi het gouden horloge, behorend bij het 40-jarig lidmaatschap van De Globe misgelopen. Ziehier jullie nieuwe secretaris. Succes ermee! Werner Vermeire. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

E-MAIL ADRESSEN Zowel de secretaris als de penningmeester willen graag de emailadressen van de leden voor een snelle en goede communicatie! Heeft u een e-mail adres en is dit niet bij hen bekend, geef het dan alsnog door. Uw e-mail adres wordt niet bekend gesteld aan derden.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


CURACAO, HET POSTMUSEUM & DE TRANS-ATLANTISCHE KERSTVLUCHT De toerist, die ons koude februari-weer ontsnapt en inruilt voor het weldadig warme klimaat van Curaçao, staat een leuke verrassing te wachten, wanneer hij het postmuseum in Willemstad bezoekt (afb. 5).. Eén van de hoogtepunten van ons bezoek is namelijk het verhaal van de eerste trans-Atlantische vlucht. Eerste trans-Atlantische vlucht Deze vlucht werd uitgevoerd in het jaar 1934 met een Fokker vliegtuigje "de Snip" (afb. 2). De bemanning: (gezagvoerder Jan Hondong, co-piloot Jan van Balkon, telegrafist Simon van der Molen en boord-werktuigkundige Leo Stolk), verliet Schiphol rond middernacht op 15 december 1934, vlak voor de Kerst dus. Het toestel was speciaal uitgerust met sterkere Pratt & Whitney Wasp motoren en de Koninklijke Marine had een onderzeeboot stand-bye halverwege de Atlantische Oceaan. Afb. 1 toont de vliegroute. Stops werden gemaakt in Marseille, Alicante, Cassablanca en de Kaap Verdische eilanden, waar een pauze van drie dagen was ingelast. Vervolgens ging het via Caracas en Paramaribo naar Curaçao, waar men met de kerstpost arriveerde op 22 december. De reisafstand omvatte 12.200 km en nam 54 uur en 27 minuten in beslag. Voorwaar een gedenkwaardige prestatie.

Afb. 1 - Trans-Atlantische vlucht 1934 is er één van Frederik Hendrik uit een serie t.g.v. het 300-jarig gezag op Curaçao (afb. 3).

Afb. 4 - Informatie display Afb. 3 - Frederik Hendrik

Curaçao - N.A. - Curaçao

Gelukkig is de kerstpostvlucht van 1934 wel het hoogtepunt van ons bezoek aan het museum, getuige de foto's van De Snip en poststukken, die met die vlucht meekwamen (afb. 4).

Vanaf 1873 werden postzegels uitgegeven met de aanduiding Curaçao, maar in 1949 veranderde dat in Nederlandse Antillen. Afb. 6 toont nog een zegel van de ingang van de St. Annabaai (met op de achtergrond het rif-ford in Willemstad), met de aanduiding Curaçao

Afb. 2 - De Snip En de postzegel?

In 1949 echter verschenen de eerste zegels met de aanduiding Nederlandse Antillen.Afb. 7 toont één van de eerste zegels uit 1949.

Een logische reactie is, dat je van dit evenement dan toch een speciale postzegel-uitgifte zou verwachten. Helaas niets van dat al. De enige postzegel, die uitgegeven werd in

Afb. 5 - Ingang postmuseum 6


Dankzij de beschutte ligging van haar binnenbaai, het Schottegat, werd Curaçao de uitverkoren lokatie van een immense olieraffinaderij van de CPIM (Curaçaose Petroleum en Industrie Maatschappij), een dochteronderneming van de Shell.

mie verslechterde, zodat de Shell Curaçao verliet. De olieraffinaderij werd in de jaren tachtig aan de Venezolanen verkocht voor één dollar.

De raffinaderij Afb. 6 - Ingang haven Willemstad, 1943 (# 163) Thans worden weer zegels uitgegeven onder de naam van Curaçao. Curaçao is nu immers een zelfstandige staat, net zoals Aruba en Sint Maarten. Een soort Gemenebest met Nederland zou je kunnen stellen.

De raffinaderij (afb. 8) verwerkte de olie uit Venezuela, aangevoerd door een vloot van tankers, die via de St. Annabaai het Schottegat invoeren.

Afb. 9 - Wapen Posterij Curaçao

Afb. 8 - de raffinaderij, 1960 (# 314)

Nemen we afscheid van het postmuseum en van de Snip. Tot een volgende keer, Curaçao!

Afb. 7 - Zeilschip, 1949 (# 208) Maar tijden veranderen en de econoJohn Driessen =======================================================================================

VENEZUELA, DE OLIE EN HET MEER VAN MARACAIBO Daar in het meer van Maracaibo is een woud van boortorens, al sinds lang, bezig met het oppompen van de olie, die Venezuela haar rijkdom verleent. Nevenstaande kaart laat zien dat het meer van Maracaibo vlakbij Curaçao ligt. Een postzegel van dat woud (afb. 1) is van 1938. Dus reeds vóór de Tweede Wereldoorlog werd daar al olie gewonnen. Ook de oude Dakota (DC-3) is te zien. Een fraaie postkaart met hetzelfde beeld wordt weergegeven in afb. 2.

Van Curaçao stappen we over naar Venezuela. Immers de raffinaderij van Curaçao draait op de olie van Venezuela.

Situatiekaart

Afb. 1 - Boortorens, 1938 7


een serie, gewijd aan kaarten van alle staten (afb. 6).

Afb. 6 - Staat Falcon De staten Falcon en Zulia bezitten enorme voorraden olie. Twee postzegels met betrekking tot de olie-industrie op afb. 7 & 8.

Afb. 2 - Postkaart Het meer van Maracaibo is verbonden met de Golf van Venezuela door de Straat van Tablazo. De straat is maar liefst 5½ km breed en wordt overspannen door een gigantische brug. De bouw van de brug werd gestart in 1957, ten tijde van het bewind van de dictator generaal Marcos Pereze Jimenes, maar kwam enige tijd stil te liggen toen de dictator werd afgezet. Maar in 1962 werd de brug geopend door president Romulo Betancourt. De brug, claimt men, is de langste voorgespannen betonbrug van de wereld. Postzegels van deze gebeurtenis werden uitgegeven in 1963 (afb. 3 & 4)..

Afb. 4 - El Puente Sobre el Lago de Maracaibo (oorspronkelijke naam)

Afb. 7 & 8 - Staten Falcon en Zulia met afbeeldingen olie-industrie

De afbeelding van de eerste dag enveloppe is helaas in zwart-wit, maar toch interessant.

Tenslotte tonen wij u op afb. 8 een foto van een tanker, die de St. Annabaai van Curaçao uitvaart, op weg naar Venezuela.

Venezuela heeft 23 staten, waarvan Falcon wordt getoond op een zegel uit

De St. Annabaai vormt de verbinding tussen het Schottegat en de zee. De

Afb. 3 - Generaal Rafael Urdanetabrug Een fraaie FDC wordt weergegeven in afb. 5.

Afb. 5 - FDC Opening brug 8


raffinaderij bevindt zich in het Schootegat.

Afb. 8 - Tanker, op weg van Curaçao naar Venezuela John Driessen, met dank aan Rombout Swanborn xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SYDNEY (NSW) Na het toeristisch rondje door Australië in de vorige editie van VierstroomNieuws thans bekijken we de eerste van de belangrijke steden in Australië, te weten Sydney in de staat New South Wales met thans ruim 5 miljoen inwoners.

Oceaan. Sydney zelf heeft zo'n 70 stranden, waaronder de beroemde "Bondi Beach". Door de ligging heeft Sydney geen last van cyclonen en aardbevingen, wel van bosbranden, o. a. in 1994 en 2002.

Afb. 2 - Aankomst Arhur Philip ( # 155)

Afb. 1 - James Cook (# 437 A) James Cook ontdekte in 1770 Botany Bay, waar hij aan land ging en het gehele gebied opeiste voor Engeland, ondanks dat in het land Aboriginals woonden. In 1788 werd in de omgeving van de landingsplaats van Cook het eerste strafkamp ingericht door Arthur Philip. Hij vond Botany Bay hiervoor minder geschikt en voer door naar Sydney Cove in het huidige Port Jackson (de officiële naam van de haven). Arthur Philip noemde de kolonie New Albion, maar die naam werd veranderd in Sydney, genoemd naar de toenmalige Britse minister van Binnelandse Zaken, Thomas Townsend, Lord Sydney (vanaf 1789). In 1847 bestond nog slechts 3,2% van de bevolking uit strafgevangenen.

Onder leiding van Arthur Philip, de latere gouverneur, werd het strafkamp opgericht in het huidige Hyde Park (afb, 3) waar momenteel de oude gevangenis nog te zien is, nu ingericht als museum.

Afb. 4 - Blue Mountains (2016)

Afb. 3 - Hyde Park (# 3234)

Eerst in 1813 slaagde men er in de Blue Mountains te doorkruisen. Niet de hoogte van het bergmassief was het probleem (hoogste punt 1.189 m) maar de afdaling aan de westzijde door de diepe kloven (tot wel 760 m diep).

Omgeving Sydney Bij Sydney, hoofdstad van New South Wales, liggen twee grote Nationale Parken: "Royal", 32 km zuid, groot 132 km² en in het noorden het "Ku-ring-gai Chase" Nationale Park, groot 152 km². In het westen liggen de "Blue Mountains" en in het oosten ligt de Grote

9

Afb. 5 - Geslaagde doorsteek Blue Mountains (# 327)


In de tijd van de gevangenkampen in Sydney, was het door de ligging ervan, nagenoeg onmogelijk om te ontsnappen en vervolgens te overleven. Een gevangene bleef na zijn vrijlating veelal ook in Sydney, daar hij de terugkeer naar Engeland niet kon betalen. Hierdoor ontstond een automatische groei van de bevolking. Afb. 7 - Opera House (# 537 C) Goudkoorts Doordat er goud werd gevonden in Australië (vooral in de staat Victoria) trokken in eerste instantie ontelbare Chinezen naar dit continent om hun geluk te beproeven. Na de Chinezen volgden de Europeanen. Alhoewel het merendeel van de goudzoekers aankwamen in Melbourne, was Sydney ook in trek als aankomstplaats. Ook hier ontstond een Chinese wijk. Door de goudkoorts besloot de Britse regering in 1852 geen gestraften meer naar Australië te deporteren.

Vanuit de bovenste etage van de voorste pijler van de brug (waar een foto-expositie is te bezichtigen van de bouw van de brug) is het havengebied goed te zien, het Opera House en de "Rocks" (de tot restaurantjes en boutiekjes omgebouwde voormalige pakhuizen). Zoals dikwijls in grote steden, heeft ook Sydney parkeerproblemen. Mocht u geen gebruik maken van de trein (afb. 8) bij een bezoek aan Sydney), parkeer dan uw (huur)auto in Manly en neem de "ferry" (afb. 9) naar Circular Quay.

Door de gunstige ligging en de "goldrush" groeide Sydney in snel tempo. Van barakkenkamp groeide de stad uit tot de huidige metropool in goed 2½ eeuw. Slechts weinig gebouwen herinneren nog aan het verleden.

Een rondvaart door het havengebied is zeer aan te bevelen vanaf Circular Quai naar Harbourside, waar het Maitiem Museum is gevestigd en ook het Sydney Aquarium. Vanaf het nabij gelegen Convention Centre kon u tot 2013 met de monorail (een soort zweefbaan) een rit maken rond het Exposition Centre, Darling Harbour (het uitgaanscentrum met o.a. de "Chinese Garden"), tot vlakbij de Sydney Tower (met draaiend restaurant afb. 10) en terug via de "Market" (afb. 11).

Af. 9 - Veerboot van Manly Naast de vele (Nationale) Parken heeft Sydney ook een botanische tuin (afb. 12), gelegen bij Hyde Park en de "Barracks".

Bezienswaardigheden Tot de meest populaire attracties behoren de "Harbour Bridge" (afb. 6) en het Öpera House" (afb. 7).

Afb. 8 - De Dubbeldeks Citytrein (2012) Afb. 6 - Harbour Bridge

Afb. 10 - Chinese Garden met op de achtergrond de Sydney Tower

Afb. 10A - Zicht vanuit de Sydney Tower. Bij goed zicht zijn zelfs de Blue Mountains te zien (op 90 km afstand). Een speciale attractie is het zicht bij zonsondergang. 10


Afb. 11 - Vismarkt Sydney Na het bezichtigen van de vele attracties in Sydney is even uitblazen gewenst. De parken en stranden zijn hiervoor uitermate geschikt. Bent u van plan (weer) Sydney te bezoeken, probeer dan niet alles in één dag te zien. Neem de tijd en geniet. Jan Huiskes Afb. 12 - Eén der botanische tuinen in NSW

In de volgende editie: Melbourne, de grote rivaal van Sydney.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

HENRI NESTLÉ, DE VISIONAIRE vens ontwikkelde hij een nieuwe voeding voor zeer jonge kinderen, die hij op speciaal verzoek een te vroeg geboren baby van een vriend van hem met succes toediende. Door dit succes kreeg zijn "Kindermeel" grote bekendheid en na korte tijd kon hij zijn produkt, voorzien van het "nest"-logo (afgeleid van zijn familiewapen) verkopen op alle continenten. Afb. 1 - Henri Nestlé

Henri Nestlé, grondlegger van de onderneming en uitvinder van "Kindermeel" werd geboren in 1814 in Frankfurt. Na zijn opleiding tot Apotheker emigreerde hij naar Vevey (Zwitserland), waar hij werk vond als assistent in een apotheek. Op 28-jarige leeftijd beslooit hij zelfstandig te gaan werken en startte een bedrijf,dat verschillende produkten ging maken voor de lokale markt. In zijn laboratorium ontwikkelde hij kunstmest en vloeibaar gas. Henri trouwde in 1860 en verloor, na de bouw van een gasfabriek in zijn omgeving, zijn grootste bron van inkomen. Op zoek naar nieuwe bronnen van inkomen stuitte hij op een onopgelost probleem bij de voeding voor zuigelingen. 25% van de baby's stierf in het eerste levensjaar. Op basis van wetenschappelijke gege-

61 Jaar oud verkocht hij zijn firma aan drie plaatselijke ondernemingen en ging rentenieren in de omgeving van Montreux, waar hij in 1890 stierf. Zijn opvolgers gaan een fusie aan met de "Anglo-Swiss Condensed Milk Cie" in 1904, die in Cham in 1866 de eerste gecondenseerde melk in Europa introduceerde. Uit deze fusie ontstond de grootste levensmiddelenfirma ter wereld, die in 2014 een omzet haalde van meer dan 90 miljarden Zwitserse franken en rond 339.000 werknemers had.. T.g.v. het 150-jarig bestaan van de firma gaf de Zwitserse Post de afgebeelde zegel uit van Henri Nestlé op 3 maart 2016. Philippe Oertlé - "Die Lupe"

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 11

RONDZENDINGNIEUWS Inmiddels is de Rondzending weer begonnen, dacht u, maar hij is zelfs niet gestopt. Hoe komt dat. De boekjes, uit Den Haag komend, zijn het hele jaar te bestellen. Sectiehoofden zijn vrij de zendingen door te laten lopen. Er is een continue aanbod van boekjes. In overleg met het sectiehoofd kunt u zendingen overslaan. Enige wijzigingen in de Rondzending zullen plaatsvinden. De aftekenkaarten zullen er iets anders gaan uitzien, Een volle kaart wordt vervangen door een nieuwe kaart met opvolgende nummers. In 2017 wordt begonnen met nummer 17001 (met jaartal dus ervoor). Elk jaar krijgt u een overzicht (ter controle) van uw uitnamen via e-mail of per post. Met dit overzicht worden de uitnamen verrekend. Het overzicht loopt van 01-09-2015 t/m 31-12-2016. Volgend overzicht bestrijkt steeds een vol jaar.. Globe-rondzendboekjes zijn nog beperkt te koop (€ 0,50). Nieuwe couverts voor PWS kosten € 1,-. Nieuwe rondzendboekjes (20 blzn) zijn alleen verkrijgbaar à € 1,- via www.svfilatelie.nl (onder de tab "diensten"). Inleveren gevulde boekjes opsturen naar Den Haag of inleveren bij mij (geen portokosten). Johnny Verburgt.


Indien onbestelbaar retour: Winschotenstraat 41, 6835 AS Arnhem

ADVERTENTIE

"ONDER DE TOREN" ELST (O.B.) Het ontmoetings- en zalencentrum voor Elst en omgeving. Perfect bereikbaar met bus en/of trein. Ruime (gratis) parkeergelegenheid. De diverse zalen zijn geschikt voor bedrijf, vereniging of instantie om te vergaderen of een clubavond te houden; ook voor particulieren, die iets te vieren hebben. Arangementen op afspraak. Zeer redelijke prijzen voor catering en drankjes. Locatie: Sint Maartenstraat 54, 6661 DA Elst (Gelderland). Telefoon: 0481 371 302. www.onderdetoren.net

email: hans@onderdetoren.eu

Vierstroom Nieuws augustus 2016  

Vierstroom

Vierstroom Nieuws augustus 2016  

Vierstroom

Advertisement