Page 1

Filatelistenvereniging

“de Vierstroom”

afd. Arnhem, Elst en Velp/Rozendaal

INHOUD: 3. Van de Voorzitter 4. Een brief van Hollandia ... 5. Boortorens op de dateline 6. Sri Lanka, ... 9. Dinosaurussen ... 10. Postwaardestukken waardevol 11. Een postzegel thuisbrengen

TRINCOMALEE BEACH Zie het artikel over Sri Lanka (bladzijden 6 t/m 8)

REDACTIE: John Driessen Jan Huiskes

AUGUSTUS 2015 WWW.VIERSTROOMFILATELIE.NL


BIJEENKOMSTEN TWEEDE HELFT 2015

COLOFON Voorzitter: J. Driessen tel: 026 381 28 98 (j.driessen191@upcmail.nl) Vicevoorzitter: N. Mol tel: 0481 374 116 (nic.mol42@gmail.com) Secretaris: J. Huiskes tel: 026 323 16 78 (j_huiskes@hetnet.nl) Penningmeester: I. Zeijlstra tel: 0481 376 808 (i.zeijlstra@kpnplanet.nl) Taxateur: J. Niehoff tel: 026 361 01 39 (j.niehoff@versatel.nl) Hoofd Rondzendverkeer: J. Driessen tel: 026 381 28 98 (j.driessen191@upcmail.nl) Distributie Rondzending Noord: mevr. A. Hamburg tel: 026 361 20 14 (angelahamburg@gmail.com) Distributie Rondzending Zuid: J. Verburgt tel: 026 321 34 17 (johnny.verburgt@gmail.com) Ledenadministratie: J. Huiskes tel: 026 323 16 78 (j_huiskes@hetnet.nl) Redactie Vierstroom-Nieuws: J. Huiskes tel: 026 323 16 78 (j_huiskes@hetnet.nl) J. Driessen tel: 026 381 28 98 (j.driessen191@upcmail.nl)

VELP: 7 september 2015 5 oktober 2015 2 november 2015 7 december 2015

Extra (andere) stockboeken aanwezig Postzegelwinkeltje

ELST: 21 september 2015 19 oktober 2015 16 november 2015 21 december 2015 De bijeenkomsten vinden plaats in Velp: Zalencentrum "Parkstaete", Parkstraat 5 (aanvang 20.00 uur) . In Elst: Önder de Toren", St. Maartenstraat 54 (aanvang 19.30 uur). Naast de stockboeken ter inzage op elke bijeenkomst, wordt in Velp steeds een kleine verloting gehouden en de bijeenkomsten in Elst worden afgesloten met een rondje bingo (voor series zegels). Prijzen in Velp tegoedbonnen voor zegels uit de rondzendingen. De eerstvolgende grote veiling in Velp wordt gehouden op 31 oktober o.l.v. de nieuwe veilingmeester C. Ursem. Noteer zo mogelijk al de volgende bijeenkomstdat in de eerste helft van 2016: Velp: 4 januari (nieuwjaarsbijeenkomst & huldiging jubilarissen); 1 februari (jaarvergadering voor alle leden van De Vierstroom); 7 maart; 4 april en 2 mei. Elst: 15 februari; 21 maart en 18 april. ************************************************************************************** OVERZICHT RAYONS EN SECTIES RONDZENDING N.a.v. het "Van de voorzitter" op blz. 3 is het wellicht interessant een overzicht te geven van onze rayons en secties: Rayon 001

Locatie Elderveld/De Laar

002

Arnhem-zuid-oost

003

Arnhem-noord-oost

004

Arnhem-noord-west

005

Velp

006

Elst

Totaal

Sectie 1.33 1.70 2.17 2.34 2.55 3.58 3.61 4.08 4.13 5.01 5.10 5.14 6.01 6.02 6.03

Aantal deelnemers 4 5 5 5 2 6 6 6 5 9 6 7 6 4 7 89

De 15 secties worden bemand (m/v) door 12 sectiehoofden. M.a.w.: er is een aantal sectiehoofden, dat meer dan één sectie leidt. Veelal zijn die mensen dan ook nog rayonhoofd. Er is dringend behoefte aan (meer) vrijwilligers!! 2


VAN DE VOORZITTER Als u dit leest, zijn we alweer een flink eind op weg in de zomer anno 2015 met een flink tegenvallende maand juni v.w. b. de zon. In dit verband weet ik echt niet of ik in de opwarming van de aarde geloof. Gelukkig echter bleek eind juni de zon dan toch door te breken. Dus kijken wij alweer vol goede moed vooruit naar de start van ons komende postzegelseizoen 2015/2016. Zoals u allen weet is de kogel door de kerk en zijn wij één van de vele zelfstandige verenigingen, onder de vlag van het "Samenwerkingsverband Filatelie" (SvF). Bijeenkomst in Nieuwegein Op zaterdag 16 mei togen uw vicevoorzitter (Nic Mol) en de voorzitter naar een grote bijeenkomst in Nieuwegein, onder voorzitterschap van Louis Nobelen. Belangrijk nieuws was o.m. het aftreden van de oud-bestuursleden van "De Globe", te weten dhrn. Joan Woldendorp (voorzitter), Joop de Wolf (vicevoorzitter), Ton van Reenen (secretaris) en Hans Niehoff (veilingmeester). Jan Spekschoor, die directeur rondzendingen was, trad toe tot het SvF-bestuur als secretaris. Onze Hans Niehoff moet intussen met weemoed zijn vervuld. Immers, hij is meer dan 42 jaar in touw geweest voor onze grote veiling, die de laatste jaren in "Zalencentrum Parkstaete" in Velp plaats vindt, in april en oktober. Heel veel dank gaat uit naar deze aftredende bestuursleden. Goed nieuws bij dit alles is, dat Cees Ursem, bij velen van ons bekend (als oud-voorzitter), aantreedt als opvolger van Hans Niehoff. Een interessant weetje is dat onze vroegere "De Globe" bestond uit maar liefst 21 afdelingen. Thans zijn er 15 opgegaan in zelfstandige verenigingen. "De Vierstroom" is, na "De Gelderse Vallei" (199 leden) en "De Achterhoek"(172 leden) de derde grootste van rayon Gelderland met 167 leden (stand 31 december 2014. Rondzending Op 6 juni was het weer zover. Thuis bij uw voorzitter, werden, gezamenlijk met de hoofden distributie Angela Hamburg (Arnhem-N) en Johnny Verburgt (Arnhem-Z), aan het einde van ons postzegelseizoen maar liefst 1400 boekjes en 154 enveloppen met postwaardestukken (PWS) op nummer gesorteerd. Eerder hadden de hoofden distributie al alle boekjes gecontroleerd, achterkantjes geteld en de uitgenomen bedragen per boekje op verzamellijsten genoteerd. Onze omzet van dit seizoen was € 6.030,74. Dat is wederom iets lager dan het vorige seizoen, toen de omzet € 6.270,69 bedroeg. De boekjes en enveloppen PWS gaan ditmaal via één van de inzamelpunten SvF richting Den Haag, waar de boekjes en enveloppen administratief worden verwerkt en de inzenders daarvan worden uitbetaald. Intussen zijn wij, mede op verzoek van rayonhoofden, hier en daar begonnen met een herindeling van de secties. Dat betekent dat kleinere secties worden samengevoegd tot grotere. Als u deze "Vierstroom-Nieuws" in handen krijgt is de vernieuwde indeling van de secties waarschijnlijk al bekend bij u. Een bijzonder heikel punt blijft dat slechts weinigen onder de leden zich geroepen voelen om enig werk te doen als sectie- of rayonhoofd. Met de afmelding van Theo Wichman als rayonhoofd van rayon 003 (zie ook de separate tekst over Theo Wichman), zag Angela Hamburg zich genoodzaakt om zijn functie van rayonhoofd over te nemen. Mensen, kom op, alstublieft, meldt u als sectie- of rayonhoofd. Zonder de inzet van deze vrijwilligers kan de rondzending niet functioneren. Een sectiehoofd is per maand circa 3 uur kwijt en een rayonhoofd minder dan 2 uur per week. Secretaris Jan Huiskes heeft te kennen gegeven tijdens de komende jaarvergadering in februari 2016 af te treden als secretaris, dit na een langere periode van intensief werk voor "De Vierstroom". Dus allereerst onze grote dank en hulde voor zijn inzet. Jan blijft overigens redacteur van ons "Vierstroom-Nieuws". U voelt het al aankomen: wij zoeken naarstig naar een opvolger (zoals steeds, blijkt het enorm lastig mensen te vinden, die iets voor de vereniging willen doen), vooral onder hen, die met pensioen zijn. Wat is er mis om iets te doen voor "De Vierstroom", als u met pensioen bent. Kom achter die geraniums vandaan en meldt u! Wij zullen u zeer dankbaar zijn. De tijdsbesteding voor secretaris schat ik op zo'n 1 à 2 uur per week. 3


EEN BRIEF VAN HOLLANDIA NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA (1945)

Hiernaast een afbeelding van een interessante enveloppe uit de verzameling van één der leden van "De Vierstroom", tonend de voor- en achterzijde van een brief van Majoor Harmsen. Harmsen behoorde tot uit NederlandsIndië geëvacueerd personeel van de Vlieg- en Waarnemersschool en is vóór de Japanse inval in NederlandsIndië naar Australië vertrokken. Hij werd op 4 april 1942 geplaatst in het opgerichte 18 NEI (Netherlands East Indies) Squadron, onderdeel van de R.A.A.F. (Royal Australian Air Force). Onder aanvoering van Generaal

Mac Arthur werd de belangrijke oorlogshaven Morotai, nabij Nieuw-Guinea gelegen, veroverd. Deze brief werd vanuit Morotai via APO (Army Post Office) 565 (= Hollandia) verzonden. John Driessen.

************************************************************************************************* HARTELIJK WELKOM Bij het begin van het nieuwe postzegelseizoen 2015/2016 heet het bestuur van "De Vierstroom", namens alle leden twee nieuwe leden welkom, te weten dhr. H. van der Sterren (lidnummer 45262) en dhr. W.F.A. Peters (lidnummer 45264). Zij zijn ingeschreven per 1 september 2015. Het bestuur hoopt dat beiden zich spoedig thuis zullen voelen in de vereniging en de bijeenkomsten zullen bezoeken. Hopenlijk kunnen zij m.b.v. de aanwezige stockboeken en/of de rondzending de zegels vinden om hun verzameling uit te breiden. Het bestuur wenst hen beiden veel plezier en genoegen met hun hobby binnen de vereniging. ********************************************************************************************

5 OKTOBER 2015: "POSTZEGELWINKELTJE" Op 5 oktober 2015 bezoekt het "POSTZEGELWINKELTJE" weer "De Vierstroom" in Parkstaete Zalencentrum in Velp. Het bestuur prijst zich gelukkig vroegtijdig de komst ervan te hebben kunnen reserveren. Debijeenkomst met het "POSTZEGELWINKELTJE" was vorig jaar een succes, vandaar voor die leden, die toendertijd niet aanwezig konden zijn, een herkansing. Dhr. Van Laarhoven, met assistent, zal weer vele tientallen stockboeken en kaartenbakken meebrengen, nagenoeg alle landen en thema's vertegenwoordigend. U kunt weer vele zegels en/of velletjes aanschaffen voor prijzen, die een fractie zijn van de catalogusprijs. Een unieke kans om goedkoop uw verzameling uit te breiden. Noteer die datum en kom naar de bijeenkomst op 5 oktober a.s. U zult er geen spijt van hebben. 4

Adresvoering geadresseerde: MOROTAI-HOLLANDIA-WOODSTOCK. De militair maakte deel uit van het bevrijdingsleger op Nieuw-Guinea. Adressering afzender: APO 565 Base Post Office, periode 28-04-1944 tot 31-01-1946. Adres voorzijde brief: Mrs Harmsen. In later stadium werd de naam gewijzigd in "Maraasen" (door wie en waarom dit is gebeurd is onbekend). Tarief & frankering: Port voor brief naar het buitenland 9 cents (gebruikt een Amerikaanse zegel!). Stempel: Ringstempel (21 mm) U.S. ARMY POSTAL SERVICE JUN 13 1945 1945 4-PBO, gebruikt te Morotai vanaf 18 mei 1945 (zie "Die Briefmarken von Niederländisch Neuguinea" van Drs. Roel H. Houwink). Censuur: De brief werd open aangeboden en daarna gecensureerd door de R(oyal) N(etherlands) F(orces). Stempel: Passed by RNF Examiner + nummer en paraaf. ****************************************


============= BOORTORENS OP DE DATE LINE ===================

1969

1990

1969

Alweer zo'n vijf jaar geleden (december 2010) stond in ons "Vierstroom-Nieuws" een artikel van mij over Tonga Islands. In die zin was het een hele verrassing, toen ik recentelijk van ĂŠĂŠn van onze rondzendleden per e-mail bovenstaande afbeeldingen van boortorens ontving. Betreffend lid, vroeger

werkzaam in de olie-industrie, verzamelt postzegels van boortorens als motief. Ik vond dit zo interessant, dat ik u dit niet wilde onthouden. De postzegels links en rechts laten een boortoren zien op het hoofdeiland Tongatapu van de archipel. De middelste zegel toont een boortoren en Koning

Taufa'ahau Tupou IV ter gelegenheid van zijn 25-jarig regeren als koning. De middelste postzegel is getand. De twee andere zegels zijn van het type "sticker", waar Tonga juist zo bekend om is.

Een afbeelding op enveloppe (1982) van twee sticker-zegels is hierbij tevens getoond. Misschien herinnert u zich dat het eiland Tongatapu op de datumlijn ligt. Vanuit Nederland daar naar toe vliegen, betekent een jetlag van 12 uur. Dat betekent dat u 's middags wilt slapen en 's nachts recht over eind in bed zit. Het duurt wel even voor uw biologische klok weer gewend is aan de lokale tijd.... En onze dappere zeevaarder Abel Tasman was wel heel erg ver van huis geraakt, toen hij in 1643 de Tonga archipel ontdekte. Maar omdat zijn schip "De Eendracht" langzaam voer, had hij geen last van jetlag! John Driessen 5


SRI LANKA, LAND VAN OUDE KONINKRIJKEN, WILDE OLIFANTEN EN RIKSJA-RENNERS Maar ook in de Tweede Wereldoorlog speelde Sri Lanka een rol van betekenis voor de geallieerden. Ceylon

Afb. 1 - Sri Lanka Nam ik u vorige keer mee naar Canada, het land van pelsjagers en indianen, ditmaal bezoeken wij een idyllisch eiland in de Indische Oceaan: Sri Lanka, een wondermooi eiland, dat in de geschiedenis steeds een rol heeft gespeeld in de scheepvaart.

Thans de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka, maar tot 1972 werd dit land Ceylon genoemd (in het Arabisch Serendib). De meerderheid van de bevolking bestaat uit Sinhalezen, maar er bestaat ook een grote groep Tamils, die in feite uit de Indiase deelstaat Tamil Nadu komen.

Van Portugees naar Hollands en dan Engels Een stukje geschiedenis. Zoals gebruikelijk in dit werelddeel kregen we de Portugezen als de eerste koloniale overheersers. De Portugezen, aangeland in 1517, bouwden met name de stad en haven van Colombo.

Afb. 6 - Wilde olifanten (1935-36) Maar, na meer dan een eeuw, was het de V.O.C., die met de Koning van Ceylon in 1638 een verdrag sloot. Maar natuurlijk, daar heb je het al. Ten tijde van de Napoleontische oorlog waren het de Engelsen, die de kustgebieden van Sri Lanka innamen en de Hollanders verdreven. Eerste postzegels

Afb. 2 - Queen Victoria (1886)

Afb. 4 - Colombo haven (1935-36)

Een eiland met veilige havens, zoals Colombo, Trincomalee en Galle, waar bijvoorbeeld de schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, op weg naar "de Oost", het anker uitwierpen om te fourageren en te bunkeren.

Helaas kent Sri Lanka vele jaren van guerilla strijd tussen de Tamil Tigers en het reguliere leger van Sri Lanka, welke strijd vooral werd uitgevochten in het noordoosten van Sri Lanka. Deze oorlog kwam pas ten einde in het jaar 2009.

De eerste postzegels van Ceylon werden in de tachtiger jaren van de negentiende eeuw uitgegeven. Afbeelding 2 toont ons de vertrouwde Queen Victoria en afbeelding 3 toont het portret van King George VII. Zeer fraaie postzegels zijn die, welke zijn uitgegeven in de jaren 1935 tot 1952. Achtereenvolgens zijn dat de afbeeldingen 4 (de haven van Colombo), 5 (de Temple of the Tooth), 6 (wilde olifanten), 7 (de haven van Trincomalee) en 8 (de Sigiriya Lion Rock). Interessant Sri Lanka De bezoeker zal eerst aankomen op

Afb. 3 - King George VII (1908)

Afb. 5 - Temple of the Tooth, Kandy (1935-36)

6

het vliegveld van Colombo. Colombo is de hoofdstad van Sri Lanka en het


uitvalspunt voor een rondreis over dat grote eiland. Landinwaarts gaande, beland je in een bergachtig landschap. Daar ligt dan de stad Kandy, hoofdstad destijds van het Koninkrijk Kandy, in 1592 gesticht door Koning Vimaladharmasriya I. Daar in Kandy betreden we de tempel van the Tooth (afb. 5).

Afb. 9 - Sigiriya Rock die je kunt bewonderen, wanneer je over een langs de rotswand aangebracht plankier naar boven klimt.

Afb. 7 - Trincomalee (1935-36) Daar in die tempel wordt het vereerde relikwie van de tand van Buddha bewaard. We vervolgen onze tocht noordwaarts en onderweg komen we een aantal malen wilde olifanten (afb. 6) tegen, die door hun kornakken in de rivier gewassen worden. Een aantal uren later arriveren we in Trincomalee met zijn wonderschone haven (afb. 7). Gelukkig is thans de rust teruggekeerd, na vele jaren van oorlog met de Tamil Tigers.

Afb. 10 - muurschilderingen (1973) Op de terugweg naar Colombo is er nog een interessant complex, dat we gaan bezoeken. Dat zijn de Siva tempels van Polonnaruwa (afb. 11), overblijfselen van het oude Koninkrijk van Polonnaruwa.

Afb. 12 - Ceylon thee keuring (1967) We maken nog ĂŠĂŠn keer een rit de bergen in, naar het hoog gelegen Nuwara Eliya, vanuit Colombo oostwaarts rijdend. Daar, rond om Nuwara Eliya, genieten we van het uitzicht op de met theestruiken begroeide hellingen. Wanneer we overnachten in het Government Guesthouse is het kil op deze grote hoogte en wordt voor ons in onze kamer de open haard aangestoken. En dat, terwijl we toch in de tropen zijn..... Op de terugweg naar Colombo vinden we in een dorpje een handelaar in edelstenen. Hier kopen we als aandenken een blauwe saffier, waar Sri Lanka zo bekend om is (afb. 13).

Afb. 13 - Blauwe saffier (1976) Afb. 8 - Sigiriya Rock (1938-52) De volgende dag reizen we verder westwaarts. Daar in het binnenland gaan we de rots van Sigiriya beklimmen (afb 8 en 9). Hier heerste heel lang geleden Koningin Anula van 47 - 52 voor Christus. De rots, die hoog boven het omringende land uittorent, herbergt op haar bovenste plateau een fort. Maar Sigiriya is vooral beroemd vanwege de muurschilderingen (afb 10),

Terug in Colombo

Afb. 11 - Polonnaruwa Hoog in de bergen Sri Lanka, een land met wisselende landschappen, van tropische stranden tot koele "hill-stations". Sri Lanka, beroemd vanwege haar Ceylon Thee, maar ook producent van koffie, kokosnoten, rubber en kaneel. 7

Terug in Colombo wacht ons nog een verrassing. We laten ons rondrijden in riksja's. Echter, de riksja wordt niet voortgedreven door een fiets, maar door riksja-renners op blote voeten, waarbij de renners als het ware als een paard de riksja trekken (afb. 14). We voelen ons behoorlijk koloniaal. Tegelijkertijd beseffen we dat dit nu eenmaal Sri Lanka is en het leven hier


zo is. GROTE DANK AAN THEO WICHMAN

Theo Wichman (84) is vele jaren lang trouw Rayonhoofd geweest in ArnhemNoord (Presikhaaf en omgeving). Theo was lid sinds 1966 en vierde dus bijna zijn 50-jarig jubileum. Het bijzondere van hem is dat hij jaren geleden stopte met het verzamelen van postzegels, maar desondanks zijn taak als Rayonhoofd bleef vervullen. Hij bediende 7 secties en had daarbij zo'n goede aanpak, dat heel veel doosjes bij alle secties geweest waren voor ze weer naar het distributiepunt terug kwamen. Het tempo van de rondzendingen lag daardoor hoog. Het spreekt vanzelf dat wij ook daarom diepe bewondering hebben voor Theo. Helaas gaf hij ons in juni te kennen te willen stoppen als Rayonhoofd en zijn lidmaatschap van "De Vierstroom" op te zeggen. Samen met Angela Hamburg (Hoofd Distributie Noord) bezocht uw voorzitter op 1 juli Theo om hem namens de vereniging dank te zeggen. Wij wensen hem een gezonde oude dag toe. Dank je wel, Theo. John Driessen. Afb. 14 - Riksja-renners 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Tsja, Sri Lanka, anders dan Nederland, maar desalniettemin, zeer interessant. John Driessen 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NIEUWS VEILINGEN & BEURZEN Veilingsite "eCosta" Het bestuur van veilingsite "eCosta" verzoekt bekendheid te geven aan haar bestaan: elke twee weken wordt er een veiling gehouden van honderden kavels, waaronder een ruim aanbod aan postzegels met een breed scala aan inzetprijzen. U kunt de kavellijst(en) bekijken op www.ecosta.com en/of u aanmelden voor de nieuwsbrief. "eCosta" is een Belgische firma en gevestigd in Maasmechelen (Rijksweg 525). Filatelistenvereniging "De Klomp" Op zondag 1 november 2015 wordt in Theater "De Storm" in Winterwijk (Haitsma Mulierweg 11) de Grensruildag (Postzegels, munten, boeken en prentbriefkaarten) gehouden van 10.00 - 16.00 uur. Toegang is gratis. Inlichtingen & tafelreserveringen: J. Doornheim; tel.: 0543 515817 (na 18.00 uur).

Grote "Globe"-veiling Op zaterdag 31 oktober 2015 wordt weer een grote veiling gehouden in Parkstaete Zalencentrum te Velp, nu o.l.v. dhr. C. Ursum (oud-voorzitter van "De Vierstroom"). Ondanks de fusie van IV Philatelica met De Globe blijft de naam van de veiling gehandhaafd. Veilinglijst wordt weer gepubliceerd op internet. Wilt u liever een papieren exemplaar, dan kunt u het op de gebruikelijke wijze aanvragen met gelijktijdige overmaking van de hieraan verbonden kosten. POSTEX Van 16 t/m 18 oktober 2015 wordt in de Americahal (Laan van Erica 50) te Apeldoorn weer POSTEX gehouden, de grote tentoonstelling en beurs met vele standhouders, alsmede met de stand van Post.Nl. Openingstijd: dagelijks 10.00 16.00 uur. Noteer de data al in uw agenda en neem uw Bondspas mee voor de reductie op de toegangsprijs. OranjeLeeuw Op 27 september 2015 de eerste maandelijkse verzamelbeurs (postzegels & munten) in het nieuwe seizoen in "De Brink", Brink 8 in Huissen van 10.00 15.00 uur. Toegang gratis. 8


DE TIJD VAN DE DINOSAURUSSEN IN AUSTRALIË De op het velletje afgebeelde uitgestorven dieren zijn van links naar rechts: de Timimus, de Australovenator, de Serendipaceratops, de Qantassaurus, de Koolasuchus en tenslotte de Diamantinasaurus. Naast de serie zegels, zowel gegomd als zelfklevend, en het velletje was er ook een zgn. "pop-up"-pack beschikbaar (met losse zegels en velletje), waarin een chip zit, die het brullend geluid maakt van dinosaurussen (leuk fantasiegeluid).

Ook de Australische Posterijen wilden niet achterblijven en haakten in 2013 in op de hype betreffende dinosaurussen. In september van dat jaar verscheen een serie van 6 zegels met préhistorische dieren, die geleefd hebben in de Krijttijd (van circa 145 miljoen jaar tot 65 miljoen jaar geleden). Vijf van de afgebeelde dieren zijn dinosaurussen. De andere is de Koolasuchus, een carnivore amfibie, dat nog leefde op dat continent, lang nadat het in de andere gebieden op aarde was uitgestorven. Het kon terecht een levend fossiel genoemd worden in die tijd. Het minivelletje beslaat van links naar rechts een periode van bijna 30 miljoen jaar en strekt zich uit van het oudere en meer polaire Victoria tot tot het jongere, meer ge-

afb. - Koolasuchus

matigde Queensland. Gedurende deze periode vond de meest diepgaande verandering plaats in de aardse flora: het verschijnen van bloeiende planten.

Deze bijzondere dieren uit Queensland en Victoria zijn gekozen omdat in deze twee staten de meeste vondsten van dinosaurussen zijn gedaan in Australië. De amfibie en één van de afgebeelde dinosaurussen zijn nooit eerder afgebeeld op postzegels. Dit voor het eerst afgebeelde dier is de Timimus, een dinosaurrus, die verwant blijkt te zijn aan de afgebeelde dieren op een zegel uit 1993. Dit is een voorbeeld van voortschrijdend onderzoek (door nieuwe informatie kan bestaand inzicht wijzigen). Dankzij de steun van de paleontologisten van het Museum van Victoria en de dinosaurus tekenaar James Gurney kwamen de zegels tot stand. 9

Naast een FDC met de losse zegels was uiteraard ook een FDC met het velletje beschikbaar en wie daar niet genoeg aan had kon ook nog een enveloppe met de zegel en een munt van de Timimus aanschaffen. Verder was te koop een enveloppe met 3 zegels

en 3 munten. Alle munten lichten op in het donker. Voor de veelschrijvers waren ook nog boekjes te koop met verschillende zegels (respectievelijk met 10 en 20 zegels). Tenslotte omocht natuurlijk ook het "prestige"-boekje niet ontbreken. Gelet op de hoeveelheid verkrijgbare "filatelistische" artikelen (niet alleen in Australië), lijkt het mij verstandig selectief te verzamelen. Jan Huiskes. ******************************************


EERST WEER OP DE GROND ZIJN DE POSTWAARDESTUKKEN WAARDEVOL Daadwerkelijk gevlogen moeten ze hebben, de postwaardestukken van de Aerofilatelisten. Dat wil zeggen, dat ze, aan de hand van afstempeling, ook werkelijk weer "geland" zijn (op welke wijze dan ook). Dit komt voor een leek wellicht vreemd voor, maar voor de gespecialiseerde motief verzamelaar is het een "must". Een luchtpostzending moet een starten een landingsplaats hebben. Normale luchtpost. Aangetekende FDC van Bern naar Kabul. Eerstedagstempel Bern 01-12-1953. Aankomststempel Kabul 12-12-1953.

De aerofilatelie is een gespecialiseerd onderdeel van de filatelie. Deze specialisatie houdt zich bezig met het verzamelen van poststukken, die per luchtpost zijn vervoerd. Onder deze post vallen kaarten, brieven, verpakkingen, vrachtbrieven, zowel als de voor verzending benodigde postzegels. Reeds kort na de uitvinding van het vliegtuig, begin twintigste eeuw, werd begonnen met luchtvervoer van post. De eerste vliegdiensten waren veelal postvluchten. Aerofilatelisten hebben o.a. belangstelling voor brieven en luchtpostzegels uit die beginjaren.. Er bestaan echter ook talrijke jongere verzamelgebieden binnen de aerofilatelie. Daaronder valt ook de astrofilatelie (postzendingen, samenhangend met de ruimtevaartvluchten). Onder de verzamelingen van de aerofilatelie vallen luchtpostzegels, vignetten, luchtpost (brieven, briefkaarten, brieven met stempels voor bijzondere vluchten en eerste lijnvluchten) en zgn. post van verongelukte vliegtuigen.

Ongevalpost. Postkaart, verzonden op 17-12-1942, bestemd voor Budapest. Machinestempel Bern 17-12-1942. Ronde, zwarte stempel "KOX' en blauwe, tweeregelige stempel "Durch Flugzeugunfall besch채digt". Het lijnvliegtuig van de Lufthansa uit Berlijn, via Praag en Wenen, heeft de eindbestemming Budapest niet bereikt. Plaats van ongeval onbekend. Verbazingwekkend dat de postzak werd gevonden! Tot de belangrijkste sub-gebieden van de aerofilatelie behoren de Zeppelinpost, de Katapultpost (lichte vliegtuigen met post werden van schepen met een katapultsysteem afgeschoten, bijvoorbeeld midden op de Atlantische Oceaan), Ballonpost, evenals DO-X-post (DO-X was het grote watervliegtuig van de firma Dornier).

Zeppelinpost. Speciale kaart ter gelegenheid van de Zwitserse nationale feestdag in 1929, vervoerd van Bern naar Guines (Cuba). Vertrekstempel Bern 31-07-1929. Stempel Friedrichshafen 31-07-1929. Speciale Zeppelin-stempel Amerikafahrt 1929. Transitstempel New York 05-08-1929 en aankomststempel Guines 08-08-1929. De Zwitserse Aerofilatelistenvereniging hield in mei 2015 in Fehraltdorf (ZH) de 49ste Dag van de Aerofilatelie. Sinds 1967 wordt deze Dag jaarlijks gehouden. De vereniging werd in 1925 opgericht. Vanaf het in de directe omgeving gelegen vliegveldje "Speck" werd de gebruikelijke bijzondere retour-postvlucht gemaakt met een helicopter naar Hasenstrick. Vervoerd werden speciale enveloppen en onderstaande postkaarten, verkrijgbaar in het speciale (tijdelijke) postkantoor ter plaatse. De kaarten zijn nog verkrijgbaar tot 30-06-2016 aan de filatelieloketten (zolang er voorraad is). De 50-ste Dag van de Aerofilatelie wordt op grootste wijze gevierd van 7 tot 18 oktober 2016 in Luzern in de Luchtvaarthal van het Verkeersmuseum. Afbeeldingen afkomstig uit de verzameling van H. Berger (voorzitter v.d. Zwitserse Aerofilatelistenvereniging). Die Lupe nr 2/2015. J. Huiskes.

10


POSTZEGELALBUM

BESTE BELEGGING

Ook schilderijen veilige keuze Particuliere beleggers kunnen hun geld het beste in dure postzegels steken en niet in aandelen, huizen of goud. Die belegging adviseert de wereldberoemde investeerder Marc Faber, die meerdere crises goed voorspelde. "Dr. Doom" waarschuwt dat de aandelenmarkten overal met 30 tot 40% gaan instorten. Dat leidt bij de trage groei in Europa en de Verenigde Staten de komende jaren tot een nieuwe wereldwijde crisis, aldus Faber, die in 1987 de beurzencrash goed voorspelde, evenals de val van de dollar en de stijging van de olieprijs. Banken zullen instorten en proberen de spaarrekeningen

Th. Besteman (Telegraaf 30-05-2015)

van particulieren te blokkeren om geld vast te houden. Tegelijkertijd gaan prijzen voor consumenten fors stijgen. "Goud, of als je het betalen kunt diamanten, waren vroeger altijd goed om in moeilijke tijden als bezit achter te houden om mee te betalen. Daar kunnen banken niet bij. Maar je kunt met gouden en zilveren munten bijvoorbeeld niet meer door de douane van Schiphol. Ze vallen overal op in de nieuwste scanners", aldus de vermaarde Zwitserse investeerder. "Maar die scanners zien postzegelverzamelingen en schilderijen niet. Dat worden goede beleggingen in een zware crisis, als je niet meer bij je contante geld kunt."

********************************************************************* HOE EEN POSTZEGEL THUIS TE BRENGEN (XII) Eupen & Malmédy Voormalig Duits gebied, dat na WO I door België werd overgenomen. Voor dit gebied verschenen 7 Belgische zegels, die ook in het overgenomen Malmédy werden gebruikt, met de opdruk "Eupen en Malmédy" (1920). In hetzelfde jaar verschenen er ook zegels uitsluitend voor Eupen, met de opdruk "Eupen". Deze zegels (17 frankeerzegels en 5 portzegels) waren echter ook in Malmédy geldig. In dezelfde periode verschenen er zegels met de opdruk "Malmédy", die ook in Eupen geldig waren.

Europa Inschrift in de door de afzonderlijke C. E.P.T. (Conférence Européenne des Postes et des Télécommunications)-landen uitgegeven Europa-zegels. Deze "Europa"-zegels verschenen in 1956 voor het eerst als jaarlijkse uitgifte van de 6 E.G.K.S. (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal)-landen. In 1960 wordt deze jaaruitgifte uitgebreid door de lidstaten van de C. E.P.T., die overigens niet allemaal elk jaar een emissie verzorgden. De zegels hadden tot 1974 in de meeste gevallen een voor alle landen gelijk basisontwerp. Vanaf 1974 heeft elk land een heel eigen ontwerp, gebaseerd op een gezamenlijk gekozen thema. Het inschrift "Europa" is ook wel eens te vinden bij andere zegels, die in sommige gevallen als "meelopers" van de "echte" Europa-zegels beschouwd kunnen worden. Falkland Islands Eilandengroep in het zuiden van de Atlantische Oceaan. Britse Kroonkolonie. Geeft postzegels uit sinds 1878. Tot 1962 behoorde ook een deel van Antarctica tot de zogeheten Falkland Islands Dependencies. Tezamen met enkele andere eilanden werd dit gebied in 1962 een afzonderlijke kolonie: British Antarctic Territory. Voor Falkland Island Dependencies kwamen er gedurende de periode 11

Marc Faber ("Dr. Doom")

******************************** 1946-1956 aparte zegels uit. Ook voor de afzonderlijke delen van de Falkland-eilandengroep verschenen zegels.

Foroyar Faroer, letterlijk: schapeneilanden. Tot Denemarken behorende eilandengroep ten zuidoosten van IJsland. Hier werden tot voor enkele tientallen jaren de gewone Deense zegels gebruikt. Tijdens de 2 wereldoorlogen werden ook nooduitgiften gebruikt t.g.v. aanvoerproblemen. Sinds 1975 is Faroer postaal onafhankelijk en geeft het eigen zegels uit. wordt vervolgd.


Indien onbestelbaar retour: Winschotenstraat 41, 6835 AS Arnhem

ADVERTENTIE

"ONDER DE TOREN" ELST (O.B.) Het ontmoetings- en zalencentrum voor Elst en omgeving. Perfect bereikbaar met bus en/of trein. Ruime (gratis) parkeergelegenheid. De diverse zalen zijn zeer geschikt voor bedrijf, club, vereniging of instantie om te vergaderen of een clubavond te houden; ook voor particulieren, die iets te vieren hebben. Arrangementen op afspraak. Zeer redelijke prijzen voor catering en drankjes. Locatie: St. Maartenstraat 54, 6661 DA Elst (Gld). Tel.: 0481 371 302. www.onderdetoren.net

email: hans@onderdetoren.eu

Vierstroom Nieuws Augustus 2015  
Vierstroom Nieuws Augustus 2015  
Advertisement