Page 1

Filatelistenvereniging

“de Vierstroom”

afd. Arnhem, Elst en Velp/Rozendaal

INHOUD: 2 Beknopt verslag ALV 3 Van de voorzitter 3 Rondzendingnieuws 4 Huldiging jubilarissen 5 Amerika, .... 7 Zwitserland ..... 8 2132 mogelijkheden ... 9 Kroningszegel 10 Australië: ...

REDACTIE

Afb. Mi B24 - Wetlands National Park Kakadu in Northern Territory (AUS) zie artikel op blzn 10 & 11

John Driessen Jan Huiskes

maart 2016 WWW. VIERSTROOMFILATELIE.NL


COLOFON Voorzitter: J. Driessen tel: 026 381 28 98 (j.driessen191@upcmail.nl) Vice-voorzitter: N. Mol tel: 0481 374 116 (nic.mol42@gmail.com) Secretaris: W. Vermeire tel: 06 110 186 99 (werner.vermeire@telfort.nl) Penningmeester: I. Zeijlstra tel: 0481 376 808 (i.zeijlstra@kpnplanet.nl) Taxateur: J. Niehoff tel: 026 361 01 39 (j.niehoff@versatel.nl) Hoofd Rondzendverkeer: J. Verburgt tel: 026 321 34 17 (johnny.verburgt@gmail.com) Distributie Rondzending Noord: mevr. A. Hamburg tel: 026 361 20 14 (angelahamburg@gmail.com) Distributie Rondzending Zuid: J. Verburgt tel: 026 321 34 17 (johnny.verburgt@gmail.com) Ledenadministratie: W. Vermeire tel: 06 110 186 99 (werner.vermeire@telfort.nl) Redactie Vierstroom-Nieuws: J. Driessen tel: 026 381 28 98 (j.driessen191@upcmail.nl) J. Huiskes tel: 026 323 16 78 (j_huiskes@hetnet.nl) Webmaster: J. Verburgt tel: 026 321 34 17 (johnny.verburgt@gmail.com) ****************************************

LAATSTE BIJEENKOMSTEN EERSTE HELFT 2016 VELP: 4 april 2016 2 mei 2016

Lokatie: Zalencentrum "Parkstaete", Parkstraat 3-B, Velp (aanvang 20.00 uur) Zalencentrum "Onder de Toren", St. Maartenstraat 54, Elst (aanvang 19.30 uur)

ELST: 18 april 2016

Naast de stockboeken ter inzage op elke bijeenkomst, wordt er in Velp steeds een kleine verloting gehouden (prijzen tegoedbonnen voor zegels uit de rondzendingen) en in Elst een korte bingo (prijzen series Nederlandse zegels).

***********************************************************************

BEKNOPT JAARVERGADERING DE VIERSTROOM Op 1 februari werd de jaarvergadering gehouden in Velp, bijgewoond door 24 leden van de vereniging. Om 20.00 uur opende de voorzitter de vergadering, iedereen welkom hetend. Hij berichtte dat dhr. Klip zich had afgemeld i.v.m. ziekte. De agenda werd in snel tempo afgewerkt: het aantal ingekomen stukken was summier, waarna het jaarverslag werd behandeld en goedgekeurd, na het aanbrengen van een drietal correcties/typefouten. Twee namen van overledenen werden toegevoegd in de lijst. De notulen van de vorige jaarvergadering werden zonder op-/aanmerkingen aangenomen, waarna het afgetreden Hoofd Rondzendverkeer zijn verslag presenteerde, gevolgd door het behandelen van de jaarrekening en begroting door de penningmeester. Een typefout werd verbeterd, waarna beide werden goedgekeurd. De financiële toestand van de vereniging geeft (nog) geen aanleiding tot verhoging van de contributie. De kascommissie deed verslag en prees de overzichtelijkheid en duidelijkheid van het werk van de penningmeester. De boeken en kas werden in orde bevonden, waarop de commissie de aanwezigen verzocht het bestuur te dechargeren voor het financieel beleid, hetgeen gebeurde. Voor 2017 werd de kascommissie vastgesteld: dhrn. Sepers en Mantel met als reserve dhr. Huisman. Tot grote verrassing stelde één der leden zich alsnog verkiesbaar als secretaris. Onder applaus werd dhr. Vermeire secretaris, als opvolger van dhr. Huiskes, die door het bestuur, als blijk van waardering, benoemd werd tot "lid van verdienste". Dhr. Verburgt werd officieel benoemd als Hoofd Rondzendverkeer. In de rondvraag werd toegezegd in het vervolg de jaarstukken per email bekend te stellen aan die leden, waarvan het email-adres bekend is. De rondzendleider zal trachten niet-deelnemende leden over te halen (weer) deel te nemen aan het rondzendverkeer. Dhr. Driessen wordt bedankt voor zijn werk als Hoofd Rondzendverkeer, dat hij zeer vele jaren heeft verricht. Verdere vragen werden beantwoord en zullen te lezen zijn in het volledige verslag van de jaarvergadering. Om circa 21.00 uur werd het officiele gedeelte gesloten, waarna de gebruikelijke verloting plaats vond en de leden onderling gegevens konden uitwisselen en snuffelen in de aanwezige stockboeken. .

2


VAN DE VOORZITTER Dachten we met zijn allen in december en januari dat de zomer in aantocht was, die hoop werd de bodem ingeslagen, want in februari kreeg Koning Winter dan toch nog ons kikkerlandje in de greep. Onze bijeenkomsten, gehouden in Zalencentrum Parkstaete in Velp waren weer enerverend. Op de bijeenkomst van 7 december hield dhr. Jelis Klip, samen met ondergetekende, een fantastische Power Point Presentatie over het voormalige Nederlands-IndiĂŤ en Nederlands Nieuw-Guinea. Op 4 januari hadden we onze gebruikelijke Nieuwjaarsbijeenkomst, met daarbij een aantal jubilarissen, waarvan dhr. Jan Huiskes verderop in dit blad verslag doet. Altijd indrukwekkend om te ervaren dat leden reeds 40 en zelfs 50 jaar lid zijn. Tenslotte hadden we op 1 februari onze jaarvergadering, waar onder meer namens de kascommissie, dhr. Anton Sepers verslag deed.

In Elst in "Onder de Toren" leidde dhr. Nic Mol deskundig de gezellige bijeenkomsten op 21 december en 15 februari, waar altijd fervente "postzegelaars" aanwezig zijn.

Bestuurswisseling Waar we reeds lange tijd zochten naar een nieuwe secretaris als opvolger van dhr. Jan Huiskes, toonde, tot onze enorme verrassing, dhr. Werner Vermeire zich bereid aan te treden als secretaris. Dit gebeurde tijdens de jaarvergadering. Tevens bekrachtigden de leden op de jaarvergadering de benoeming van dhr. Johnny Verburgt als opvolger van dhr. John Driessen als Hoofd Rondzending. Kortom, we zijn bijzonder blij dat beide heren er de schouders onder gaan zetten en heten hen van harte welkom in hun nieuwe functie. Rondzending Van mijn kant nog een opmerking ter zake van de rondzending; immers waar een enkeling wellicht twijfelt of de rondzending nog wel levensvatbaar is, wil ik graag benadrukken dat nog vele leden (heel) veel geld besteden aan de rondzending. Let wel! De rondzending is de kurk, waarop de vereniging drijft en we houden dus absoluut vast aan de rondzending.

Foto's Op deze pagina ziet u een tweetal foto's, gemaakt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in januari in het zalencentrum Parkstaete. Slechts een deel van de aanwezige leden zijn zichtbaar op de foto's. De opkomst tijdens deze bijeenkomst als ook tijdens de jaarvergadering was verheugend groot. Gehoopt wordt dat ook de komende bijeenkomsten bijgewoond zullen worden door vele leden.

John Driessen

Nagekomen bericht Op 4 april of op 2 mei (exacte datum is nog niet bekend bij de redactie op het moment van drukken van deze editie van Vierstroom-Nieuws) zal dhr. Joop v.d. Vate een lezing houden op de bijeenkomst. Ongetwijfeld zeer interessant. Dhr. Joop v.d. Vate heeft eerder een fraai artikel geschreven in ons blad, dat vermeld werd met een afbeelding in het maandblad Filatelie. Voor nadere gegevens en datum betreffende de lezing verzoeke contact op te nemen met uw voorzitter, dhr. John Driessen (telefoonnummer en email-adres, zie colofon).

************************************************************************************************************************************************

RONDZENDINGNIEUWS Op de jaarvergadering van februari 2016 heb ik het stokje van John Driessen overgenomen als Hoofd Rondzending van De Vierstroom. Ik hoop dat de overdracht goed verloopt; gelukkig weet ik dat John mij nog wel even blijft ondersteunen. Wisten jullie dat John 15 jaar de functie van Hoofd Rondzending heeft vervuld? John, ik denk dat ik je namens iedereen hiervoor hartelijk mag

bedanken! Een andere naam, die ik nog wil noemen, is Angela Hamburg. Angela verzorgt (samen met mij) de verwerking van het rondzendmateriaal, waarin heel wat uurtjes zitten. Ook hiervoor mijn dank, Angela. Inmiddels is de rondzending in volle gang. We hadden een stroeve start, maar alles wat nieuw is heeft altijd wat tijd nodig om te wennen. 3

Ook de rondzending van de postwaardestukken is gestart, hetzij nog met een klein aantal, maar het is een begin. Ik kom hier in de volgende Vierstroom-Nieuws op terug. We verwachten medio maart een nieuwe zending boekjes uit Den Haag met hopelijk goed materiaal. Lees verder op bladzijde 9!


Hiernaast een afbeelding van een briefkaart van 's Gravenhage naar Manokwari in Nieuw Guinea uit 1937. Gebruikt is een puntvlak-stempel als aankomst-stempel. Deze briefkaart is afkomstig uit de fenomenale collectie van de heer Jelis Klip, ten tijde marinier in Indië. Dezelfde heer Klip die op 7 december een presentatie hield gedurende de bijeenkomst in Parkstaete, zoals gemeld op pagina 3. Tevens is afgebeeld een foto van de Dakota. In die jaren overal ingezet door de gealliëerden en het werkpaard van de tweede wereldoorlog genoemd.

************************************************************************************************************************************

HULDIGING JUBILARISSEN TIJDENS NIEUWJAARSBIJEENKOMST IN VELP Op 4 januari 2016 kon het bestuur een verheugend groot aantal leden welkom heten op de eerste bijeenkomst in het nieuwe kalenderjaar.Te midden van circa 30 aanwezigen werden 4 van de 8 jubilarissen gehuldigd ( 4 moesten helaas verstek laten gaan). Zij ontvingen, naast de oorkonde een fraai stockboek uit handen van de voorzitter. Alle aanwezigen ontvingen als presentje een mooie ballpoint met erop ge-

V.l.n.r.: dhr. Driessen (vz) en de jubilarissen dhrn. Cappetti, Den Hartog, Smits en Leenen. drukt de website van de vereniging, naast de door het bestuur aangeboden

Verheugend was het dat op deze nieuwjaarsbijeenkomst ook diverse

consumptie. Na het officiële gedeelte met o.a. de verloting kon gestart worden met het "snuffelen" in de stockboeken en het uitwisselen van gegevens.

leden uit Elst aanwezig waren. Het geheel was een geslaagd begin van het nieuwe jaar.

De overige jubilarissen, te weten dhrn. Borninkhof (50 jaar lid), Van Schaijk, Stolwijk en Witteveen (allen 40 jaar lid) hebben intussen hun oorkonde ook ontvangen. 4


AMERIKA, LAND VAN INDIANEN, HUIFKARREN EN COWBOYS Nam ik u vorige keer mee naar het verre Nieuw Zeeland, land van de Kiwi's, ditmaal gaan we op reis naar Amerika, land van Indianen, huifkarren en cowboys.

Afb. 1 - Washington, 1951, Scott # 136 Natuurlijk onbegonnen werk om heel Amerika "te behandelen", daarom beperk ik mij tot de romantische periode. Die van de ontdekking en de trek naar het westen. Amerika (de V.S. of U.S. A.) is qua oppervlak, na Rusland en Canada, het grootste land ter wereld. De ontdekking

Afb. 2 - Indianen op buffeljacht, 1898, Scott # 287 Na de ontdekking van het Amerikaanse continent door Columbus in 1492, volgden meerdere ontdekkingsreizigers, die delen van de oostkust ontdekten en in de loop van de 16-de eeuw met de kolonisatie begonnen. Onder hen bevonden zich natuurlijk onze eigen zeevaarders. Eén van hen was Peter Stuyvesant, die gedurende zijn avonturen een been verloor en het verder moest doen met een houten been!

Nieuw-Nederland werd. Zoals de geschiedenis in die tijd vaak laat zien, waren het de Engelsen, Portugezen en Nederlanders, die elkaar steeds ver-

Afb. 5 - de Verenigde Staten

joegen. Ditmaal waren het de Engelsen, die in 1664 Nieuw-Amsterdam (de hoofdstad van Nieuw-Nederland) verover-

Het vervolg van dit verhaal kennen we allemaal wel. In die tijd ontstond er een grote trek naar het westen, van boeren in huifkarren en goudzoekers.

Go West

den op de Nederlanders.

Afb. 3 - Buffel, 1922, Scott # 569 Als reactie daarop veroverde admiraal Abraham Crijnssen in 1667 Brits Guyana. In de daarop volgende onderhandelingen werd in datzelfde jaar, gedurende de Vrede van Breda,de kolonie Nieuw-Nederland ingeruild voor Suriname.

Afb. 6 - Huifkar, 1959, Scott # 1124 Dit betekende ook dat de indianen het onderspit dolven tegen de met geweren bewapende kolonisten. Wie heeft niet jarenlang naar de bekende Westerns gekeken, waarbij de huifkarren in een kring stonden opgesteld, met kampvuren in het midden en woeste indianen, die aanvielen met hun tomahawks. Diezelfde indianen, die jarenlang leefden van het vlees en de huiden van honderd duizenden buffels (afb. 2 & 3). De posterijen

Van Nieuw-Amsterdam naar New York

Afb. 4 - Pioniers met huifkarren, 1947, Scott # 950

Peter Stuyvesant (1611 - 1672) was een Nederlandse koloniale bestuurder, die in 1645 directeur-generaal van

Achteraf gezien dus een rampzalige ruil. En de naam van Nieuw-Amsterdam veranderde in New York. 5

Eén van de eerste zegels was er natuurlijk één van Washington uit 1870, de eerste president van Amerika (afb. 1). Voor de bezorging van de post ontwikkelde zich al gauw een soort


relay-systeem, de zgn. Pony-Express, waarbij de postbodes pony's bereden, die na een bepaalde afstand gereden te hebben, werden omgewisseld voor "verse" pony's (afb. 7).

Afb. 7 - Pony Express, 1940, Scott # 894

Toch werd nog geruime tijd de huifkar gebruikt. Immers de trein kwam natuurlijk nog niet overal.

Afb. 10 - U.S. Parcel Post, 1912, Mi # 5 (pakketpost)

Afb. 12 - The Old Faithful, 1934, Scott # 744 De Grand Canyon is door de Colorado rivier uitgeslepen in het rotsmassief van de staat Arizona en strekt zich uit over 446 km. De Canyon is zo'n 29 km breed op zijn breedste punt en is 1857 m diep. Voor de toerist, die een blik in de diepte werpt, duizelingwekkend.

Comfortabeler was de ontwikkeling van de Overland Mail, waarbij mail coaches werden ingezet (afb. 8). Mail coaches, die regelmatig door bandieten werden aangevallen.

Afb. 11 - Huifkar, 1954, Scott # 1061

Afb. 8 - Mail Coach, 1958, Scott # 1120 Maar de modernisering stond niet stil. De trein was in opkomst en het werk aan de spoorwegen heroïsch. Een belangrijk moment in 1869 was het aanbrengen van de ceremoniële "Golden Spike", door Leland Stanford. Aangebracht om de spoorrails van de Central Pacific en Union Railroads met elkaar te verbinden (afb. 9). Dat was in de staat Utah. Met de aanleg van de spoorweg was het westen van het land opengelegd voor de pioniers en de post.

Afb. 9 - Golden Spike, 1944, Scott # 932

Bekend met name is de Oregon Trail, die vanaf de jaren 1830 werd ontwikkeld door de emigranten in hun huifkarren (afb. 11). De Oregon Trail was zo'n 1350 km lang en verbond de Missouri rivier met de valleien in Oregon in het NW van Amerika. Het huifkarrenspoor liep dwars door de staten Kansas, Nebraska en Wyoming, om uit te komen in de staten Idaho en Oregon. De nationale parken Niet onvermeld mag blijven dat Amerika beschikt over een imposante natuur. Amerika heeft vele Nationale Parken. In het noord-westen bevindt zich het Yellowstone National Park. Daar ontdekte de Washburn-Langfort-Doane expeditie in 1870 een enorme geiser in het later genoemde Yellowstone National Park. De geiser spuit zo om de 35 tot 120 minuten een enorme hete straal water en gas zo'n 32 tot 58 m de lucht in, gadegeslagen door duizenden toeristen (afb. 12). Eén van de wereldwonderen is toch wel de Grand Canyon. 6

Afb. 13 - Grand Canyon, 1934, Scott # 741 Peter Stuyvesant Aardig detail is dat op Curaçao de HBS het Peter Stuyvesant College heette. In de tuin van de school stond een standbeeld van Peter Stuyvesant met zijn houten been.

Afb. 14 - Peter Stuyvesant


Helaas heeft het "Gezag" van Curaçao het beeld in 2011 laten verwijderen. Men wilde niet herinnerd worden aan de koloniale tijd. Vandaar! De school heet nu het Kolegio Alejandro Parla. Laat ons afscheid nemen van Peter Stuyvesant, de stichter van New York. John Driessen

===============================

CONTRIBUTIE EN OPZEGGING LIDMAATSCHAP Helaas komt het voor dat een lid zijn lidmaatschap opzegt, veelal aan het einde van het jaar, wanneer de penningmeester verzoekt de contributie vóór medio januari over te maken voor het nieuwe kalenderjaar. Opzegging dient te geschieden vóór medio november, daar anders de volgende afdrachten toch moeten plaatsvinden: abonnement maandblad Filatelie € 21,-; € 5,- KNBF en € 4,- Samenwerkingsverband Filatelie. De jaarcontributie bedraagt momenteel € 36,- (inclusief abonnemet maandblad Filatelie) of € 19,- (zonder abonnement). Bij niet-betalen bij te laat opzeggen dient de vereniging toch de afdracht te betalen. Het bestuur verzoekt u zich te houden aan bovengenoemde termijnen. B.v.d. ===========================

===========================

ZWITSERLAND ALS ZEEVAARTNATIE 75 JAAR ZWITSERSE KOOPVAARDIJVLOOT

De eerste pogingen om onder Zwitserse vlag te varen in de Middellandse Zee vonden plaats omstreeks 1860 door Zwitsers, die in het buitenland woonden. Ze wilden niet meer onder een vlag varen van een ander land. Het mislukte in het begin door bezwaren van Pruissen en Frankrijk, waarop de Zwitserse Bondsraad dit plan opgaf, temeer daar in die tijd nog twijfel bestond of een land, zonder buitengrenzen aan zee wel een eigen vlag mocht voeren op zeeschepen. Eerst op een Vergadering van de Volkerenbond in Barcelona (1921) werd dat recht ook toegekend aan landen, zonder kustlijn. Dit recht werd in 1958 tijdens de Conventie van Génève, betreffende Open Zeerecht, nogmaals bekrachtigd en in 1982 opgenomen in de Zeerecht-overeenkomsten van de Verenigde Naties.

In de Tweede Wereldoorlog was Zwitserland afhankelijk van scheepsruimte voor de aanvoer en transport van levensbehoeften voor de economische verzorging van het land. Het lukte het toendertijd bestaande Oorlogstransportministerie 15 schepen onder Griekse vlag te charteren. Nadat in oktober 1940 Italië Griekenland binnenviel, konden die schepen niet meer op de Middellandse Zee varen. Dat nu zorgde voor de geboorte van de Zwitserse vloot. De Bondsraad gaf opdracht aan Prof. Rudolf Haab uit Bazel een Zwitserse vloot op te zetten met wettelijke basis. Binnen 6 maanden was dat project gereed. De Bondsraad nam het aan in april 1941 met een noodwet en in diezelfde maand nog werd het mogelijk gemaakt dat het eerste koopvaardijschip onder Zwitserse vlag ging varen: SS CALANDA.

Verkoop van de zegels:vanaf 3 maart 2016 (zolang de voorraad strekt) en geldigheidsduur: onbeperkt. 7

De Zwitserse koopvaardijvloot is geen eigendom van Zwitserland zelf, maar word door private reders in stand gehouden. De vloot word wel beschermd door Zwitserland, wiens vlag gevoerd wordt. Daardoor heeft de Staat het recht die schepen te vorderen voor het transport van goederen in tijden van crisis en noodtoestanden. De reden van het instellen van de Zwitserse koopvaardijvlag ligt niet in concurrentie of prestige, maar alleen in het veiligstellen van het transport van levensbehoeften voor de Zwitsers in tijden van rampspoed in welke vorm dan ook..

J. Huiskes. Die Lupe nr 1-2016


2132 MOGELIJKHEDEN BOVEN ZEENIVEAU MET DE PILATUS BERGBAHN Afb. 1 - Zegels Pilatus Bergbahn

Of men gebruik maakt van de panorama gondelbahn, de "luftseilbahn" of de steilste tandradbahn ter wereld, de Pilatusbahnen hebben veel te bieden. De Pilatus is uniek en mag ongetwijfeld gerangschikt worden onder de mooiste plekken in Europa. Een blik op het stervormige centraal Zwitserse merenlandschap is onuitwisbaar, zeker als men dat in de ochtendnevel ziet. Het rijkelijke aanbod van Bahnen, hotels, restaurants en evenementen lokt de bezoekers. Dit was voldoende reden voor de Zwitserse Post t.g.v. het 125-jarig jubileum van de Pilatusbahnen een bijzondere zegel uit te geven in 2014. Hotel Pilatus-Kulm De verschillende bergbahnen van de Pilatus laten het hart van de bezoekers beslist sneller kloppen. Zowel in de zomer als in de winter worden liefhebbers van bergen en steden er door aangetrokken. "Op grote hoogte een diepe slaap hebben" is de slogan van het met liefde gerenoveerde historische berghotel Pilatus-Kulm op 2132 m hoogte gelegen. Zeer in trek is het terras bij zonsondergang, een schitterend panorama biedend. Het is goed toeven in het restaurant Queen Victoria van het hotel of in de Steinbock-bar om vervolgens te overnachten in één van de ruime, modern ingerichte kamers.

Afb. 2 - Pilatus tandradbahn

Afb.3 - Panorama Gondelbahn Van Pontius naar Pilatus De naam van de berg is volgens een legende ontstaan: Zelfs na zijn dood zou Pontius Pilatus nog gekweld worden door de kruisiging van Jesus. Uiteindelijk zou zijn rusteloze ziel in een klein bergmeer zijn rustplaats gevonden hebben. Wanneer iemand die zielerust verstoorde, zo geloofde men, zou een geweldig onweer losbarsten, die de berg en omgeving immense schade zou berokkenen. De Raad van Luzern verbood derhalve, met drakonische straffen, het betreden van de berg Pilatus en de Oberalp. Eerst tegen het einde van 1600 werd dat verbod opgeheven. Nadien kon de berg weer zonder gevaar beklommen worden.

8

125 Jaar Tandradbahn Op 4 juni 1889 starte de Pilatusbahn met stoomlocs. 600 arbeiders hadden in 400 dagen de bahn aangelegd, een hele prestatie. De tot op heden steilste tandradbahn ter wereld geldt als meesterwerk der ingenieurstechniek, uniek in die tijd en topmodern thans. In die 125 jaar is veel gewijzigd. Het hotel werd na 120 jaar in 2010 volledig gerestaureerd en geldt als één der mooiste, beschermde, hotels in Zwitserland. Technisch uniek Gaten-Tandenstoker principe De uit Zürich afkomstige Eduard Locher-Freuler (1840-1910) gold als vernieuwer en otwierp een compleet ander Tandradsysteem. Hij verkleinde de spoorbreedte tot 80 cm, verkleinde de draaicikels en overwon de lengte van 4,5 km met hellingen tot 48%. Hierna ontwierp hij alleen nog bruggen en tunnels, o.a. de Gotthardtunnel. De Pilatus Tandradbahn bleef daardoor uniek en wordt met veel toewijding onderhouden..

Afb. 4 - Pilatus Bergbahn Route Gondelbahn: Kriens-Fräkmüntegg Route Luftseilbahn: FräkmünteggPilaus Kulm De postzegel werd uitgegeven van 30 april 2014 tot 30 juni 2015 en is onbeperkt geldig vanaf 8 mei 2014. Jan Huiskes.


KRONINGSZEGEL Op 6 september 1898 werd ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina de kroningszegel uitgegeven. Het is een zegel zonder watermerk, uitgevoerd in lijntanding 11½ x 11. Het bijzondere aan deze zegel, naar een ontwerp en kopergravure-beeltenis van professor Stang:.de rand werd ontworpen door J. Vurtheim, terwijl de gravure van de rand werd uitgevoerd door W. Steelink en ontstond pas bij de uitgave van 1 september 1899, toen de zegel voorzien werd van een nieuw cijfer en waarde-aanduiding, die enigszins afweek van de oorspronkelijke kroningszegel weten dat van de eerste versie, volgens de speciale catalogus, maar 147 736 stuks zijn uitgegeven en van het tweede type beduidend meer (ruim 9.629.826 stuks). Het is dan toch verstandig wat extra aandacht te schenken aan de verschillen in uitvoering. In

"De Philatelist" van jaargang 1926 stond het onderstaand artikel:

KRONINGSGULDEN

"GEWONE" GULDEN

Lettertype van het woord "GULDEN"

Dunne letters, even dun als "KONINKRIJK DER NEDERLANDEN"

Dikkere letters dan "KONKRIJK DER NEDERLANDEN"

Grootte van het cijfer "1"

Groot, met verhoudingsgewijs brede voet

Kleiner, met verhoudingsgewijs smallere voet

Onderlijn van de voet van "1" bevindt zich op een afstand van:

¾ breedte van de groene buitenrand boven die rand

De gehele breedte van de groene buitenrand, er boven

Arcering van het cijfer "1"

Onzuiver, slecht gevuld

Regelmatig, geheel gevuld

Tanding

Uitsluitend 11½ x 11

11 x 11, 11 x 11½, 11½ x 11, 11½ x 11½

Gedrukt in vellen van:

25 stuks

50 stuks

Gom

Geel of wit

Wit

Derhalve bestaan er duidelijk twee types van deze zegel. Voor een aantal verzamelaars is dat niet echt iets om zich druk over te maken, dus kom je een enkele keer de kroningszegel als gewone zegel, geplaatst in de rondzendboekjes, tegen. U dient echter te

********************************************************************************************************** RONDZENDINGNIEUWS Vervolg van bladzijde 3: Hiermee kunnen we zeker tot de zomer mee vooruit. Wist je dat je als lid ook rondzendboekjes kunt maken of enveloppen met postwaardestukken kunt insturen? We hebben nog steeds een (beperkte) voorraad "Globe"-boekjes (16 bladzijden) voor € 0,50 per stuk en nieuwe enveloppen (couverts) voor € 1,- per stuk. Je kunt deze kopen bij Angela Hamburg, John Driessen of bij mij. De nieuwe boekjes (20 bladzijden) kosten € 1,- en zijn nu alleen nog verkrijgbaar via de website www.svfilatelie.nl (onder de tab "diensten"). Je kunt

de rondzendboekjes en/of couverts rechtstreeks naar Den Haag sturen of afgeven bij eerder genoemde personen. Wij rekenen tot nu toe € 0,10 per item i.v.m. portokosten. Items worden altijd aangetekend naar Den Haag gestuurd. Volkomen nieuw voor ons is dat wij in de zomer gewoon blijven doorgaan, omdat svfilatelie geen 'seizoenen' kent, maar ons boekjes en postwaardestukken zonder pauze zal doen toekomen. Vanzelfsprekend zal dat voor iedereen even wennen zijn. Wij zullen bij de 9

rondzending een nieuwsbrief voegen, die daar verder op zal ingaan. Johnny Verburgt, Hoofd Rondzending.


AUSTRALIË: CONTINENT MET VELE NATIONALE PARKEN EN STRANDEN

Afb. 1: Uluru Als bezoeker van Australië zult u zeer waarschijnlijk op één der grote luchthavens aankomen, Sydney, Melbourne of Perth en vandaar veelal verder reizen per (huur)auto of per trein. Ook zijn er veel binnenlandse vluchten mogelijk, alsmede busverbindingen tussen de grote steden. Om de diverse Nationale Parken te bezoeken, verdient het de voorkeur gebruik te maken van de auto, waarbij u rekening moet houden dat wanneer u de grotere wegen verlaat u veelal te maken krijgt met zgn. gravelroads. Deze wegen zorgen ervoor dat uw auto binnen de kortste tijd overdekt is met roodachtig stof.

Wie kent niet Uluru of Ayers Rock? Ontelbare afbeeldingen zijn in de loop der tijd gepubliceerd van deze gigantische rotsformatie, gelegen in het centrum van Australië, in Northern Territory. Het geldt als één der belangrijkste natuurlijke attracties in het continent. Wellicht heeft u zelf dit al eens bezocht, maar er zijn nog vele andere locaties, die het bezoeken waard zijn. De Australische Post geeft vele zegels uit met afbeeldingen van Nationale Parken en stranden om het toerisme te bevorderen. Graag toon ik u hiervan enige. Road naar Adelaide met o.a. de Twelve Apostles en de ingestorte London Bridge. Overigens zijn de twaalf apostelen ook al verminderd door de erosie.

Afb. 4 - Pad vanaf parkeerplaats Reed Lookout naar the Balconies Helaas is the Balconies gedeeltelijk afgesloten i.v.m. instortingsgevaar, maar ernaast is een ander uitzichtpunt met o.a. zicht op Lake Wartook. Het Grampians Nationale Park staat bekend om zijn uitzichtpunten, van waaraf men schitterende vergezichten heeft. Eén der mooiste plekken is de top van Mount William, een bergtop van 1168 m.

Afb. 2 - Gravel road Cape York Wanneer u "Down Under" binnen bent gekomen via luchthaven Tullamarine bij Melbourne zult u ongetwijfeld, naast allerlei andere attracties, de Grampians bezoeken, in 1984 als beschermd Nationaal Park aangewezen, groot ruim 1600 km², met de plaats Halls Gap als middelpunt. Ruim 40 diersoorten en 200 vogelsoorten zijn er te vinden. The Balconies is één van de spectaculaire uitzichtspunten, gemakkelijk bereikbaar.

Afb. 3 - The Balconies

Afb. 7 - Mt William Vanuit Melbourne is het in het zuiden gelegen Philip Island ook gemakkelijk bereikbaar. Het is een schiereiland, vooral bekend om zijn talloze dwergpinguins en het motorcircuit. Indien u niet wilt wachten tot de vele pinguins na het invallen van de duisternis terugkeren naar hun jongen, dan kunt u aan de andere zijde van het eiland genoeg kleine pinguins zien, vlak bij het strand en tussen de rotsen. Vanuit Melbourne is het gemakkelijk een langere attractie te bezichtigen via de plaats Geelong: de Great Ocean 10

Afb. 5 - Philip Island

Afb. 6 - Twelve Apostles In het noordelijk deel van Victoria loopt de Murray River, een rivier, die veel bevaren wordt door speciale raderboten. Deze rivier wordt vnl. gevoed door de Murumbidgee River, zijn oorsprong vindend in de Snowy Mountains, onderdeel van de Australian Alps, een gebied, deels in Victoria gelegen en deels in New South Wales.

Afb. 8 - Murrumbidgee River Wanneer we aan Australië denken, verwachten we lange zandstranden, grote zandvlakten in het centrum en veel bossen, alles in een warme temperatuur. Maar in de Australian Alps is


vormd in lang vervlogen tijden uit schelpen trotseren nog steeds de invloeden van het weer.

het zeker in de winter behoorlijk koud. In dat gebied wordt dan veel geskied, zeker rondom de hoogste berg van Australië, de Mount Kosciuszko, 2228 m hoog, gelegen in New South Wales.

De zuid-west kust van West-Australië is behoorlijk bewoond, maar naar het noorden is de bebouwing spaarzamer met feitelijk Broom als noordelijkste stad. ook daar weer fraaie natuur.

Afb. 12 - Cape Tribulation

Afb. 9 - Alpine National Park Verder naar het noorden en in de omgeving van Sydney liggen de toeristische Blue Mountains met o.a. de Three Sisters. Verwacht niet hoge bergen te zien, want u rijdt zelf op de top van de bergkam en kijkt vervolgens in de dieper gelegen vlakten.

Zoals bovenstaande afbeelding zijn grote stukken aan de kust te vinden, peaktisch uitgestorven; ideaal voor de rustzoeker en genieter van de natuur. Het doorkruisen van Northern Territory kan niet met een "normale" auto. Een 4-wheel-drive is beslist noodzakelijk. Om het Nationale Park te betreden is een "special permit" noodzakelijk, te verkrijgen via de oorspronkelijke bewoners. Dit tropisch gebied is buitengewoon mooi en zeer afwisselend. Onderstaande zegels geven slechts gedeeltelijk weer hoe fraai daar de natuur is.

Afb. 15 - Kust bij Broom De cirkel is nagenoeg rond, alhoewel South Australia wellicht er ietwat bekaaid van af komt (Great Ocean Road) moet nog het eiland Tasmanië vermeld worden (Overigens South-Australia is de enige staat binnen Australië, waar geen Engelse gestraften werden gehuisvest). Tasmanië wordt op zegels benadrukt omwille van zijn natuur. Het eiland is gemakkelijk te bereiken met de veerdienst vanuit.Melbourne (vaartijd 10½ uur). Onderstaand weer een afbeelding van een zegel, waardoor u wellicht ook eens dat eiland wilt bezoeken.

Afb. 16 - Bay of Fires Afb. 10 & 11 - Blue Mountains & Three Sisters De kust volgend worden de zonnige stranden van Queensland bereikt (o.a. Gold Coast, Sunshine Coast en Great Barrier Reef). Queensland is ook voor de Australiërs het vakantiegebied bij uitstek.

Afb. 13 & 14 - Kakadu N.P. en Katherine Gorge In het westelijk deel van Australië is het "Nambung National Park" met de Pinnacles wel het meest bekend, niet ver landinwaarts van de goudgele stranden bij Cervantes, noord van Perth. De zichtbare punten van zandsteen, ge-

11

In een volgend artikel over Australië zal ik de diverse hoofdsteden van Australië belichten en later de bijzondere dier- en plantensoorten, die dat continent kent. Mogelijk spoort het u aan ook eens de verre reis te maken en "Down Under" te bezoeken. Het is zeker de moeite waard. Jan Huiskes.


Indien onbestelbaar retour: Winschotenstraat 41, 6835 AS Arnhem

ADVERTENTIE

"ONDER DE TOREN" ELST (O.B.) Het ontmoetings- en zalencentrum voor Elst en omgeving. Perfect bereikbaar met bus en/of trein. Ruime (gratis) parkeergelegenheid. De diverse zalen zijn geschikt voor bedrijf, vereniging of instantie om te vergaderen of een clubavond te houden; ook voor particulieren, die iets te vieren hebben. Arrangementen op afspraak. Zeer redelijke prijzen voor catering en drankjes. Locatie: St. Maartenstraat 54, 6661 DA Elst (Gld). Tel: 0481 371 302. www.onderdetoren.net

email: hans@onderdetoren.eu

Vierstroom Nieuws Maart 2016  
Vierstroom Nieuws Maart 2016  
Advertisement