Газета "Ринок Бориспіль" № 596

Page 1

РЕКЛАМНИЙ ВІДДІЛ т. 067-404-24-62 e-mail: rbgazeta@gmail.com

Передплатний індекс: 99399

ШИРОКОФОРМАТНИЙ

ДРУК

вул.

Бежівка,

1;

т. :

6-69-04

№ 39 (596) 6 жовтня 2017 р.

Газета заснована 26.03.2002 р.


2

№ 39 (596) 6 жовтня 2017 р.

Понеділок, 9 жовтня 20.00 “Подробицi”. 20.40 Т/с “Мата Харi”. (16+). 6.00 9.05 Д/с “Садовi скар- 0.35 Т/с “Тiльки про люби”. бов”. 6.30 2.10 5.15 “Подробицi” 7.25,7.40,8.15,14.20,16.30,17.4 “Час”. 0,20.45,23.20 Погода. 2.55 “Скептик”. 6.35 Д/с “Розкриття Амери- 3.20 “Вдалий проект”. ки”. 3.50 “Готуємо разом”. 7.30 Ера бiзнесу. 7.35 Агроера. 7.45 Спорт. 6.30 7.10,8.15 Ранок з 7.50 Вiд першої особи. Україною. 8.20 М/с “Чорний пiрат”. 7.00 9.30 Т/с “Гранд готель”. 8.00,9.00,15.00,19.00,23.50,2.1 11.15 Т/с “Епоха честi”. 5 Сьогоднi. 13.00 9.15 3.10 Зоряний шлях. 15.00,18.05,21.00,1.55 Новини. 11.30 Т/с “Будинок на хо13.10 14.30 Радiо. День. лодному ключi”, 1 i 2 с. (16+). 13.50 Перша шпальта. 15.30 Т/с “Будинок на хо15.15 0.20 Д/с “Вагасi лодному ключi”. (16+). японськi смаколики”. 16.00 4.50 Т/с “Адвокат”. 16.40 Хто в домi хазяїн? (16+). 17.15 5.40 Вiкно до Амери- 18.00 Т/с “Жiночий лiкар 3”. ки. (16+). 17.50 1.10 Новини. Свiт. 19.45 “Говорить Україна”. 18.20 21.30,1.25,2.20 Тема 21.35 Футбол. Квалiфiкацiя дня. ЧС-2018. Україна - Хорватiя. 18.35 1.40 Новини. Культу- 0.10 Х/ф “ЦАР СКОРПIОНIВ ра. 2: СХОДЖЕННЯ ВОЇНА”. (16+). 19.00 До справи. 4.00 Реальна мiстика. 19.30 #@)?$0 з Майклом Щуром. 3.00 Зона ночi. 20.15 Д/ф “Генiчеськ”. 4.10 Абзац. 21.50 2.35 Новини. Спорт. 6.00 7.45 Kids’ Time. 22.15 Д/с “Супервiдчуття”. 6.05 Х/ф “АЛЕКСАНДР I 23.30 Д/с “Обличчя АмериЖАХЛИВИЙ ДЕНЬ”. ки”. 7.50 Х/ф “ЛIГА ВИДАТНИХ 2.50 Д/с “ЛатиноамериДЖЕНТЛЬМЕНIВ”. (16+). канська музика”. 10.00 Х/ф “ПЕРШИЙ МЕС3.45 Т/с “Роксолана”. НИК”. (16+). 12.20 Х/ф “ПЕРШИЙ МЕС5.40 М/ф. НИК: IНША ВIЙНА”. (16+). 6.20 13.30,22.45 “Слiдство 15.10 Т/с “Не родись вродвели...” з Л. Каневським”. лива”. 7.00 19.00 Ревiзор. 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. 22.00 Пристрастi за Ревiзо7.10 8.10 “Ранок з Iнтером. ром”. 0.35 Х/ф “У ВИГНАННI”. 9.20 12.25 Т/с “Любка”. (16+). 16.10 “Чекай на мене”. 2.50 Служба розшуку дiтей. 18.00 19.00,4.30 “Стосується кожного”.

UA:Перший

КАНАЛ УКРАЇНА

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

ICTV

“Ми всi...” з Леончук i Рольником. 13.15 14.15,15.15 “Деталi” 4.50 Служба розшуку дiтей. з В. Фроловою i С. Дойком. 4.55 2.35 Дивитись усiм! 16.15 23.00 Кримiнал. 5.40 19.20 Надзвичайнi но- 17.15 “Ситуацiя” з Т. Беревини з К. Стогнiєм. зовцем. 6.25 Факти тижня. 100 хви- 18.00 19.00,21.00 “Разом” з лин з О. Соколовою. Ганапольским, Кисельовим, Ор8.45 Факти. Ранок. ловською, Ашiон. 9.10 Спорт. 18.40 20.20 “Ехо України” з 9.15 Надзвичайнi новини. М. Ганапольським. Пiдсумки з К. Стогнiєм. 19.20 “Нейтральна терито10.15 Антизомбi. рiя” з С. Орловською. 11.10 13.20 Х/ф “КОВБОЇ 21.20 “Подiї” Вересня. ПРОТИ ПРИБУЛЬЦIВ”. (16+). 22.00 “Пiдсумки” з Є. Ки12.45 15.45 Факти. День. сельовим 14.20 16.10 Х/ф “БИТВА ДРАКОНIВ”. (16+). 16.25 Х/ф “ТЕРМIНАТОР 3. 6.00 Байдикiвка. ПОВСТАННЯ МАШИН”. (16+). 6.30 Казка з татом. 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 6.50 5.30 Кориснi пiдказки. 20.20 Бiльше нiж правда. 7.10 Це наше - це твоє. 21.25 Т/с “Пес 3”. (16+). 7.15 Мультмiкс. 22.30 Свобода слова. 10.30 Х/ф “ВIЛЬЯМ I КЕЙТ”. 0.55 Х/ф “ХУЛIГАНИ”. (16+). (16+). 11.55 Панянка-селянка. 3.20 Провокатор. 12.55 22.00,2.00 Казки У. 13.25 16.50,0.00,2.50 Країна У. 7.05 15.25 “Все буде доб- 14.25 Готель Галiцiя. ре!” 15.30 3.40 Вiталька. 9.05 Х/ф “КОХАННЯ НА ДВА 17.50 Казки У Кiно. ПОЛЮСИ”. (16+). 18.55 21.00 Одного разу пiд 11.00 Х/ф “Я ПОДАРУЮ СО- Полтавою. БI ДИВО”. (16+). 19.55 23.00 Танька i Во13.00 “Битва екстрасенсiв лодька. 17”. 1.00 Т/с “Баффi - винищу17.30 22.00 “Вiкна-Новини”. вачка вампiрiв”. (16+). 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова iсторiя”. 20.00 22.45 “Хата на тата”. 5.35 Т/с “Бухта страху”. 2.20 “Слiдство ведуть екс- (16+). трасенси”. 11.50 19.30 Т/с “Кулагiн та 3.20 “Найкраще на ТБ”. партнери”. 13.30 “Нашi”. 14.1514.15 “2 кiнськi сили”. 6.00 7.15,8.15 “Новий 14.45 19.00,23.15,2.30 день” з Анатолiчем та Шпачинсь- “Свiдок”. кою. 15.05 Т/с “Право на помилу7.00 вання”. (16+). 8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13. 21.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 9”. 00,14.00,15.00,16.00,17.00 “Ре- (16+). портер”. Новини. 23.45 Т/с “Морський пат9.15 10.15,11.15,12.15 руль”. (16+).

ТЕТ

СТБ

HTH

ПРЯМИЙ

1.30

Т/с “Чорнi вiтрила 2”.

(18+). 3.00

“РечДОК”.

3.40

“Правда життя. Про-

фесiї”. 4.10

“Легенди бандитської

Одеси”.

2+2 6.00

М/ф.

8.00

10.55 “Вiн, Вона i те-

левiзор”. 10.00

18.15 “Спецкор”.

10.35

18.40 “ДжеДАI”.

13.20

Х/ф “АГЕНТ КОДI

БЕНКС”. 15.30

Х/ф “АГЕНТ КОДI

БЕНКС 2. ПУНКТ ПРИЗНАЧЕННЯ ЛОНДОН”. 17.25

“Загублений свiт”.

19.10

“Бандерлоги”.

19.30

20.30 Т/с “Ментiвськi

вiйни. Київ 2”. (16+). 21.35

Х/ф “ПОГОНЯ”.

23.20

Х/ф “ВIД ЗАХОДУ ДО

СВIТАНКУ 3: ДОЧКА КАТА”. (18+). 1.10

“Територiя обману”.

2.10

Х/ф “ЯРОСЛАВ МУД-

РИЙ”. 3.20

“Облом.UA”.

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.3 0,0.00 “ТСН”. 6.30

7.10,8.10,9.10 Снiда-

нок з “1+1”. 9.30

“Чотири весiлля”.

10.45

12.20 “Мiняю жiнку

7”. 13.45

14.45 Т/с “Свати 4”.

15.45

Т/с “Величне столiття.

Роксолана”. 17.10

Т/с “Нескiнченне ко-

хання”. (12+). 20.30

Т/с “Свати”.

22.00

“Грошi”.

23.15

0.10 “Танцi з зiрками”.

1.50

Т/с “Пончик Люся”.

(16+). 4.35

“Мольфар”.


Б7

№ 39 (596) 6 жовтня 2017 р.

Вівторок , 10 жовтня 15.50 16.45 “Речдок”. 18.00 19.00,4.30 “Стосу6.00 9.05 Д/с “Садовi скар- ється кожного”. би”. 20.00 “Подробицi”. 6.30 0.35 Т/с “Тiльки про лю7.25,7.40,8.15,14.20,23.20 По- бов”. года. 2.15 5.15 “Подробицi” 6.35 Д/с “Розкриття Амери- “Час”. ки”. 3.00 “Скептик”. 7.30 Ера бiзнесу. 3.25 “Вдалий проект”. 7.35 Агроера. 3.55 “Готуємо разом”. 7.45 Спорт. 7.50 Вiд першої особи. 8.20 М/с “Чорний пiрат”. 6.30 7.10,8.15 Ранок з 9.30 Т/с “Гранд-готель”. Україною. 11.15 Т/с “Епоха честi”. 7.00 13.00 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,3.2 15.00,18.05,21.00,1.55 Новини. 0 Сьогоднi. 13.10 14.30 Радiо. День. 9.15 4.00 Зоряний шлях. 13.50 22.15 Складна розмо- 10.40 Свекруха чи невiстка. ва. 11.40 Реальна мiстика. 15.15 Фольк-music. 13.40 15.30 Т/с “Черговий 16.40 Поколiння Z. лiкар 3”. (12+). 17.10 0.30 Д/с “Порятунок 16.00 4.50 Т/с “Адвокат”. ферми”. (16+). 17.50 1.10 Новини. Свiт. 18.00 Т/с “Жiночий лiкар 3”. 18.20 21.30,1.25,2.20 Тема (16+). дня. 19.45 “Говорить Україна”. 18.35 1.40 Новини. Культу- 21.00 Т/с “Балерина”, 1 i 2 с. ра. 23.30 Т/с “CSI. Мiсце злочи19.00 Перший на селi. ну”. (16+). 19.25 Д/с “Традицiйнi свята 1.20 Х/ф “ЦАР СКОРПIОНIВ Мацурi”. 2: СХОДЖЕННЯ ВОЇНА”. (16+). 20.25 Нашi грошi. 21.50 2.35 Новини. Спорт. 2.55 2.15 Зона ночi. 22.50 Д/с “Супервiдчуття”. 3.45 Абзац. 23.30 2.50 Д/с “Обличчя 5.35 6.55 Kids’ Time. Америки”. 5.40 М/с “Пригоди Кота у 3.45 Т/с “Роксолана”. 5.35 Д/с “Мистецький пульс чоботях”. 7.00 Т/с “Щасливi разом”. Америки”. 10.30 Т/с “СашаТаня”. 12.10 Т/с “Моя прекрасна 6.00 М/ф. няня”. 6.20 13.30,22.45 “Слiдство 15.20 Т/с “Не родись вродвели...” з Л. Каневським”. лива”. 7.00 19.00 Половинки. 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. 21.00 Київ вдень та вночi. 7.10 8.10 “Ранок з Iнте22.00 Зiрки пiд гiпнозом. ром”. 9.20 “Давай одружимося”. Факти. 11.10 12.25,20.40 Т/с “Ма- 4.25 4.45 3.10 Дивитись усiм! та Харi”. (16+).

UA:Перший

КАНАЛ УКРАЇНА

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

ICTV

5.30 20.20 Громадянська оборона. 6.30 Ранок у великому мiстi. 8.45 Факти. Ранок. 9.15 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм. 10.10 Бiльше нiж правда. 11.10 13.20 Х/ф “БИТВА ДРАКОНIВ”. (16+). 12.45 15.45 Факти. День. 13.35 “На трьох”. 14.10 16.10 Т/с “На безiменнiй висотi”. (16+). 16.20 22.35 Т/с “Балада про Бомбера”. (16+). 17.25 21.25 Т/с “Пес 3”. (16+). 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 23.35 Х/ф “КРИВАВИЙ СПОРТ”. (16+). 1.25 Т/с “Невдача Пуаро”. (16+).

СТБ

17.15 “Ситуацiя” з Т. Березовцем. 18.00 19.00,21.00 “Разом” з Ганапольским, Кисельовим, Орловською, Ашiон. 18.40 20.20 “Ехо України” з М. Ганапольським. 19.20 “Нейтральна територiя” з С. Орловською. 21.20 “Подiї” Вересня. 22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.

ТЕТ 6.00 Байдикiвка. 6.30 Казка з татом. 6.50 5.30 Кориснi пiдказки. 7.10 Це наше - це твоє. 7.15 Мультмiкс. 10.45 Т/с “Чудесна подорож Нiльса з дикими гусьми”. 11.55 Панянка-селянка. 12.55 22.00,2.00 Казки У. 13.25 16.50,0.00,2.50 Країна У. 14.25 Готель Галiцiя. 15.30 3.40 Вiталька. 17.50 Казки У Кiно. 18.55 21.00 Одного разу пiд Полтавою. 19.55 23.00 Танька i Володька. 1.00 Т/с “Баффi - винищувачка вампiрiв”. (16+).

6.55 15.25 “Все буде добре!” 8.55 “Все буде смачно!” 9.55 “Битва екстрасенсiв 15”. 12.25 “МастерШеф 6”. 17.30 22.00 “Вiкна-Новини”. 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова iсторiя”. 20.00 22.45 “МастерШеф 7”. 4.35 Х/ф “ДАМА З ПАПУ0.00 “Один за всiх”. 1.15 “Слiдство ведуть екс- ГОЮ”. 6.10 Х/ф “ДВI СТРIЛИ”. трасенси”. 7.55 9.00,19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”. 8.30 Ранковий “Свiдок”. 6.00 7.15,8.15 “Новий 17.20 Т/с “Детектидень” з Анатолiчем та Шпачинсь- 10.25 ви”. (16+). кою. 12.00 “Страх у твоєму домi”. 7.00 15.05,21.30 Т/с “CSI: 8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13. 13.45 00,14.00,15.00,16.00,17.00 “Ре- Нью-Йорк 9”. (16+). 14.45 19.00,23.15,2.30 портер”. Новини. “Свiдок”. 9.15 10.15,11.15,12.15 Т/с “Iнспектор “Ми всi...” з Леончук i Рольником. 15.30 13.15 14.15,15.15 “Деталi” Джордж Джентлi”. (16+). 23.45 Т/с “Морський патз В. Фроловою i С. Дойком. руль”. (16+). 16.15 23.00 Кримiнал.

HTH

ПРЯМИЙ

1.30

Т/с “Чорнi вiтрила 2”.

(18+). 3.00

“РечДОК”.

3.45

“Правда життя. Про-

фесiї”. 4.20

“Легенди бандитської

Одеси”.

2+2 6.00

М/ф.

8.00

12.15 “Вiн, Вона i те-

левiзор”. 10.00

18.15 “Спецкор”.

10.35

18.40 “ДжеДАI”.

10.55

19.10 “Бандерлоги”.

11.25

17.25 “Загублений

свiт”. 13.30

Х/ф “ТЕЛЕФОННА

БУДКА”. (16+). 15.10

Х/ф “ХИЖАКИ”. (16+).

19.30

20.35 Т/с “Ментiвськi

вiйни. Київ 2”. (16+). 21.30

Х/ф “ДЕНЬ, КОЛИ

ЗЕМЛЯ ЗУПИНИЛАСЬ”. (16+). 23.30

Х/ф “ХИЖАК”. (18+).

1.30

Т/с “Вiкiнги 3”. (18+).

2.25

Х/ф “ЯРОСЛАВ МУД-

РИЙ”. 3.40

“Облом.UA”.

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.3 0,0.00 “ТСН”. 6.30

7.10,8.10,9.10 Снiда-

нок з “1+1”. 9.30

11.00 “Чотири весiл-

ля”. 12.20

13.45 “Мiняю жiнку”.

14.55

Т/с “Свати 4”.

16.00

Т/с “Величне столiття.

Роксолана”. 17.10

Т/с “Нескiнченне ко-

хання”. (12+). 20.30

Т/с “Свати”.

22.00

“Життя без обману”.

23.15

0.10 Х/ф “СУРОГАТ”.

(18+). 1.25

Т/с “Пончик Люся”.

(16+). 2.25

“Мольфар”.

3


Б7

№ 39 (596) 6 жовтня 2017 р.

Ліц. №11242/10 від 24.12.10

Ліц. АВ № 214041 від 21.12.10 р.

4

Ліц. АГ № 365465 від 10.09.11

Середа , 11 жовтня UA:Перший

та Харi”. (16+). 15.50 16.45 “Речдок”. 6.00 9.05 Д/с “Садовi скар- 18.00 19.00,4.30 “Стосуби”. ється кожного”. 6.30 20.00 “Подробицi”. 7.25,7.40,8.15,14.20,16.35,23.2 0.35 Т/с “Тiльки про лю0 Погода. бов”. 6.35 Д/с “Розкриття Амери- 2.15 5.15 “Подробицi” ки”. “Час”. 7.30 Ера бiзнесу. 3.00 “Скептик”. 7.35 Агроера. 3.25 “Вдалий проект”. 7.45 Спорт. 3.55 “Готуємо разом”. 7.50 Вiд першої особи. 8.20 М/с “Чорний пiрат”. 9.30 Т/с “Гранд-готель”. 6.30 7.10,8.15 Ранок з 11.15 Т/с “Епоха честi”. Україною. 13.00 7.00 15.00,18.05,21.00,1.55 Новини. 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,2.5 13.10 14.30 Радiо. День. 0 Сьогоднi. 13.50 Нашi грошi. 9.15 3.40 Зоряний шлях. 15.15 До справи. 10.40 Свекруха чи невiстка. 15.50 5.40 Д/с “Мистецький 11.40 4.00 Реальна мiстика. пульс Америки”. 13.40 15.30 Т/с “Черговий 16.40 М/с “Книга джунглiв”. лiкар 3”. (12+). 17.10 0.30 Д/с “Порятунок 16.00 4.50 Т/с “Адвокат”. ферми”. (16+). 17.50 1.10 Новини. Свiт. 18.00 Т/с “Жiночий лiкар 3”. 18.20 21.30,1.25,2.20 Тема (16+). дня. 19.45 “Говорить Україна”. 18.35 1.40 Новини. Культу- 21.00 Т/с “Балерина”, 3 i 4 с. ра. 23.30 Т/с “CSI. Мiсце злочи19.00 Культурна афiша здо- ну”. (16+). рової людини. 19.25 Д/с “Традицiйнi свята 3.00 1.35 Зона ночi. Мацурi”. 3.45 Абзац. 20.25 Слiдство.Iнфо. 5.35 6.55 Kids’ Time. 21.50 2.35 Новини. Спорт. 5.40 М/с “Пригоди Кота у 22.15 Свiтло. чоботях”. 23.25 Мегалот. 7.00 Т/с “Щасливi разом”. 23.30 2.50 Д/с “Обличчя 9.50 Т/с “СашаТаня”. Америки”. 12.10 Т/с “Моя прекрасна 3.45 Т/с “Роксолана”. няня”. 15.20 Т/с “Не родись врод6.00 М/ф. лива”. 6.20 13.30,22.45 “Слiдство 19.00 Зiрки пiд гiпнозом. вели...” з Л. Каневським”. 21.00 Київ вдень та вночi. 7.00 22.00 Зорянi яйця. 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. 1.30 Служба розшуку дiтей. 7.10 8.10 “Ранок з Iнтером”. 4.10 Служба розшуку дiтей. 9.20 “Давай одружимося”. Студiя Вашингтон. 11.10 12.25,20.40 Т/с “Ма- 4.15

КАНАЛ УКРАЇНА

НОВИЙ КАНАЛ

ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ! Бориспільське відділення Броварської ОДПІ нагадує, що набрали чинності: 28.07.2017 наказ МФУ «Про затвердження форми довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань); 11.08.2017 наказ МФУ«Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу та Порядку ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу». Бориспільське відділення Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області

IНТЕР

ICTV

4.20 Факти. 4.40 3.20 Дивитись усiм! 5.30 10.10 Громадянська оборона. 6.30 Ранок у великому мiстi. 8.45 Факти. Ранок. 9.15 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм. 11.10 13.20 Х/ф “КРИВАВИЙ СПОРТ”. (16+). 12.45 15.45 Факти. День. 13.40 “На трьох”. 14.20 16.10 Т/с “На безiменнiй висотi”. (16+). 16.45 22.45 Т/с “Балада про Бомбера”. (16+). 17.30 21.25 Т/с “Пес 3”. (16+). 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 20.20 Секретний фронт. 23.45 Х/ф “ПАТРУЛЬ ЧАСУ”. (16+). 1.40 Т/с “Невдача Пуаро”. (16+).

СТБ

16.15 23.00 Кримiнал. 17.15 “Ситуацiя” з Т. Березовцем. 18.00 19.00,21.00 “Разом” з Ганапольским, Кисельовим, Орловською, Ашiон. 18.40 20.20 “Ехо України” з М. Ганапольським. 19.20 “Нейтральна територiя” з С. Орловською. 21.20 “Подiї” Вересня. 22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.

Т/с “Чорнi вiтрила 2”.

(18+). 2.50

“Випадковий свiдок”.

2.55

“РечДОК”.

3.40

“Правда життя. Про-

фесiї”. 4.10

“Легенди бандитської

Одеси”.

2+2 6.00

М/ф.

8.00

12.15 “Вiн, Вона i те-

левiзор”.

ТЕТ

10.00

18.15 “Спецкор”.

6.00 Байдикiвка. 6.30 Казка з татом. 6.50 5.30 Кориснi пiдказки. 7.10 Це наше - це твоє. 7.15 Мультмiкс. 10.45 Т/с “Чудесна подорож Нiльса з дикими гусьми”. 11.55 Панянка-селянка. 12.55 22.00,2.00 Казки У. 13.25 16.50,0.00,2.50 Країна У. 14.25 Готель Галiцiя. 15.30 3.40 Вiталька. 17.50 Казки У Кiно. 18.55 21.00 Одного разу пiд Полтавою. 19.55 23.00 Танька i Володька. 1.00 Т/с “Баффi - винищувачка вампiрiв”. (16+).

10.35

18.40 “ДжеДАI”.

10.55

19.10 “Бандерлоги”.

11.25

17.25 “Загублений

7.00 15.25 “Все буде добре!” 9.00 “Все буде смачно!” 10.00 “Битва екстрасенсiв 15”. 12.20 “МастерШеф 6”. 17.30 22.00 “Вiкна-Новини”. 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова iсторiя”. 20.00 22.45 “МастерШеф 7”. 4.45 Х/ф “ОПIК”. 0.40 “Один за всiх”. Х/ф “ДОБРЕ СИДИМО!” 1.55 “Слiдство ведуть екс- 6.35 7.55 9.00,19.30 Т/с “Кулатрасенси”. гiн та партнери”. 8.30 Ранковий “Свiдок”. 10.30 17.20 Т/с “Детекти6.00 7.15,8.15 “Новий день” з Анатолiчем та Шпачинсь- ви”. (16+). 12.00 “Страх у твоєму домi”. кою. 13.45 15.05,21.30 Т/с “CSI: 7.00 8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13. Нью-Йорк 9”. (16+). 19.00,23.15,2.20 00,14.00,15.00,16.00,17.00 “Ре- 14.45 “Свiдок”. портер”. Новини. 15.30 Т/с “Iнспектор 9.15 10.15,11.15,12.15 “Ми всi...” з Леончук i Рольником. Джордж Джентлi”. Т/с “Морський пат13.15 14.15,15.15 “Деталi” 23.45 руль”. (16+). з В. Фроловою i С. Дойком.

HTH

ПРЯМИЙ

1.25

свiт”. 13.10

Х/ф “ДЕНЬ, КОЛИ

ЗЕМЛЯ ЗУПИНИЛАСЬ”. (16+). 15.25

“Зловмисники”.

19.30

20.30 Т/с “Ментiвськi

вiйни. Київ 2”. (16+). 21.30

Х/ф “АМЕРИКАНЕЦЬ”.

(16+). 23.30

Х/ф “ХИЖАКИ”. (16+).

1.30

Т/с “Вiкiнги 3”. (18+).

2.25

Х/ф “ЛЕГЕНДА ПРО

КНЯГИНЮ ОЛЬГУ”. 3.30

“Облом.UA”.

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.3 0,0.00 “ТСН”. 6.30

7.10,8.10,9.10 Снiда-

нок з “1+1”. 9.30

11.00 “Чотири весiл-

ля”. 12.20

13.45 “Мiняю жiнку”.

15.00

Т/с “Свати 4”.

16.00

Т/с “Величне столiття.

Роксолана”. 17.10

Т/с “Нескiнченне ко-

хання”. (12+). 20.30

“Секретнi матерiали”.

20.50

Т/с “Свати”.

22.00

23.40,0.10 “Мiняю

жiнку 12”. 1.40

Т/с “Пончик Люся”.

(16+). 2.25

“Мольфар”.


№ 39 (596) 6 жовтня 2017 р.

Четвер , 12 жовтня 11.10 12.25,20.40 Т/с “Мата Харi”. (16+). 6.00 9.05 Д/с “Садовi скар- 15.50 16.45 “Речдок”. би”. 18.00 19.00,4.30 “Стосу6.30 ється кожного”. 7.25,7.40,8.15,9.30,14.20,16.35 20.00 “Подробицi”. ,23.20 Погода. 0.35 Т/с “Тiльки про лю6.35 Д/с “Розкриття Амери- бов”. ки”. 2.15 5.15 “Подробицi” 7.30 Ера бiзнесу. “Час”. 7.35 Агроера. 3.00 “Скептик”. 7.45 Спорт. 3.25 “Вдалий проект”. 7.50 Вiд першої особи. 3.55 “Готуємо разом”. 8.20 М/с “Чорний пiрат”. 9.40 Д/ф “Доньки Єви”. 11.15 Т/с “Епоха честi”. 6.30 7.10,8.15 Ранок з 13.00 Україною. 15.00,18.05,21.00,1.55 Новини. 7.00 13.10 14.30 Радiо. День. 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,2.5 13.50 Слiдство.Iнфо. 0 Сьогоднi. 15.15 Надвечiр’я. Долi. 9.15 3.40 Зоряний шлях. 16.40 М/с “Книга джунглiв”. 10.40 Свекруха чи невiстка. 17.10 0.30 Д/с “Порятунок 11.40 4.00 Реальна мiстика. ферми”. 13.40 15.30 Т/с “Черговий 17.50 1.10 Новини. Свiт. лiкар 3”. (12+). 18.20 21.30,1.25,2.20 Тема 16.00 4.50 Т/с “Адвокат”. дня. (16+). 18.35 1.40 Новини. Культу- 18.00 Т/с “Жiночий лiкар 3”. ра. (16+). 19.00 Д/ф “Дружини. П’ять 19.45 “Говорить Україна”. випадкових iсторiй жiнок в армiї”. 21.00 Т/с “Балерина”, 5 i 6 с. 19.15 Д/ф “Дев’ятнадцяти23.30 Т/с “CSI. Мiсце злочирiчний командир”. ну”. (16+). 19.25 Д/с “Традицiйнi свята Мацурi”. 1.55 Зона ночi. 20.25 “Схеми” з Н. Седлець- 3.00 3.45 Абзац. кою. 5.35 6.55 Kids’ Time. 21.50 2.35 Новини. Спорт. 5.40 М/с “Пригоди Кота у 22.15 Книга.ua. чоботях”. 22.50 Д/с “Супервiдчуття”. 7.00 Т/с “Щасливi разом”. 23.30 2.50 Д/с “Обличчя 9.50 Т/с “СашаТаня”. Америки”. 12.10 Т/с “Моя прекрасна 3.45 Т/с “Роксолана”. 5.30 Д/с “Мистецький пульс няня”. 15.20 Т/с “Не родись вродАмерики”. лива”. 19.00 Зорянi яйця. 6.00 М/ф. 21.00 Київ вдень та вночi. 6.20 13.30,22.45 “Слiдство 22.00 Суперiнтуїцiя. вели...” з Л. Каневським”. 1.50 Служба розшуку дiтей. 7.00 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. 4.20 Студiя Вашингтон. 7.10 8.10 “Ранок з Iнте4.25 Факти. ром”. 4.45 Дивитись усiм! 9.20 “Давай одружимося”.

UA:Перший

КАНАЛ УКРАЇНА

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

ICTV

5.30 Громадянська оборона. 6.30 Ранок у великому мiстi. 8.45 Факти. Ранок. 9.15 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм. 10.10 Секретний фронт. 11.10 13.20 Х/ф “ПАТРУЛЬ ЧАСУ”. (16+). 12.45 15.45 Факти. День. 13.40 “На трьох”. 14.05 16.10 Т/с “На безiменнiй висотi”. (16+). 16.20 Т/с “Балада про Бомбера”. (16+). 17.25 21.25 Т/с “Пес 3”. (16+). 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 20.20 Iнсайдер. 22.40 Х/ф “У ПЕКЛI”. (18+). 0.35 Т/с “Невдача Пуаро”. (16+). 2.30 Т/с “Слiдчi”. (16+).

СТБ 7.00 15.25 “Все буде добре!” 9.00 “Все буде смачно!” 10.00 “Битва екстрасенсiв 15”. 12.25 “МастерШеф 6”. 17.30 22.00 “Вiкна-Новини”. 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова iсторiя”. 20.00 “Зваженi та щасливi 7”. 22.45 “Зваженi та щасливi”. 23.30 “Один за всiх”. 0.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.

17.15 “Ситуацiя” з Т. Березовцем. 18.00 19.00,21.00 “Разом” з Ганапольским, Кисельовим, Орловською, Ашiон. 18.40 20.20 “Ехо України” з М. Ганапольським. 19.20 “Нейтральна територiя” з С. Орловською. 21.20 “Подiї” Вересня. 22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.

ТЕТ 6.00 Байдикiвка. 6.30 Казка з татом. 6.50 5.30 Кориснi пiдказки. 7.10 Це наше - це твоє. 7.15 Мультмiкс. 10.45 Т/с “Чудесна подорож Нiльса з дикими гусьми”. 11.55 Панянка-селянка. 12.55 22.00,2.00 Казки У. 13.25 16.50,0.00,2.50 Країна У. 14.25 Готель Галiцiя. 15.30 3.40 Вiталька. 17.50 Казки У Кiно. 18.55 21.00 Одного разу пiд Полтавою. 19.55 23.00 Танька i Володька. 1.00 Т/с “Баффi - винищувачка вампiрiв”. (16+).

HTH

5.00 Х/ф “IНКОГНIТО З ПЕТЕРБУРГА”. 6.35 Х/ф “ШКIРА”. 7.55 99.00 Т/с “Кулагiн та партнери”. 8.30 Ранковий “Свiдок”. 10.30 17.20 Т/с “Детекти6.00 7.15,8.15 “Новий ви”. (16+). день” з Анатолiчем та Шпачинсь- 12.00 “Страх у твоєму домi”. кою. 13.45 15.05,21.30 Т/с “CSI: 7.00 Нью-Йорк 9”. (16+). 8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13. 14.45 19.00,23.15,2.30 00,14.00,15.00,16.00,17.00 “Ре- “Свiдок”. 15.30 Т/с “Iнспектор портер”. Новини. Джордж Джентлi”. 9.15 10.15,11.15,12.15 Т/с “Кулагiн та парт“Ми всi...” з Леончук i Рольником. 19.30 13.15 14.15,15.15 “Деталi” нери”. (16+). 23.45 Т/с “Морський патз В. Фроловою i С. Дойком. руль”. (16+). 16.15 23.00 Кримiнал.

ПРЯМИЙ

1.25

Т/с “Чорнi вiтрила 2”.

5

ГОРОСКОП на 09.10 — 15.10

(18+). 3.00

“Випадковий свiдок”.

3.05

“РечДОК”.

3.35

“Правда життя. Про-

фесiї”. 4.05

“Легенди бандитської

Одеси”.

2+2 6.00

М/ф.

8.00

12.15 “Вiн, Вона i те-

левiзор”. 10.00

18.15 “Спецкор”.

10.35

18.40 “ДжеДАI”.

10.55

19.10 “Бандерлоги”.

11.25

17.25 “Загублений

свiт”. 13.00

Х/ф “ШВИДКIСТЬ”.

(16+). 15.25

“Зловмисники”.

19.30

20.30 Т/с “Ментiвськi

вiйни. Київ 2”. (16+). 21.30

Х/ф “АНДРОЇД-ПОЛI-

ЦЕЙСЬКИЙ”. (16+). 23.15

Х/ф “БОЙОВИЙ ГIП-

НОЗ ПРОТИ КIЗ”. (16+). 1.05

Т/с “Вiкiнги 3”. (18+).

1.55

Х/ф “ЛЕГЕНДА ПРО

КНЯГИНЮ ОЛЬГУ”. 3.05

“Облом.UA”.

1+1 6.00

ОВЕН (21.03-20.04). На на вас чекає удача на професiйному теренi. Без вагань вiдмовтеся вiд звичного. Середина тижня дасть вам можливiсть блищати i панувати у сiмейному колi. Фiнансова сторона життя не принесе неприємностей. ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Цього тижня як в соцiальнiй, так i в професiйнiй сферi ситуацiя буде яснiша. Ви зможете витратити грошей значно бiльше, нiж звичайно. Можуть виникнути проблеми у вiдносинах з друзями. БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Ви будете поглиненi радощами сiмейного вогнища. Вiдносини з колегами будуть прекрасними. I у фiнансовiй сферi перед вами вiдкриваються великi перспективи. РАК (22.06-23.07). Намагайтеся не робити нiчого, що виходить за рамки звичайного у вашому життi, особливо в професiйнiй сферi. З фiнансової точки зору, багато речей пiдуть не так, як вам хочеться. Вашi друзi вас не розчарують. ЛЕВ (24.07-23.08). На роботi буде напружений клiмат i незадоволенiсть. Наберiться терпiння i дочекайтеся кращих часiв. Можливi значнi втрати ваших накопичень. Ви вiдчуєте потребу в людях, яким можна довiряти.

7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.3 0,0.30 “ТСН”. 6.30

7.10,8.10,9.10 Снiда-

нок з “1+1”. 9.30

11.00 “Чотири весiл-

ля”. 12.20

13.50 “Мiняю жiнку”.

15.00

Т/с “Величне столiття.

Роксолана”. 17.10

Т/с “Нескiнченне ко-

хання”. (12+). 20.30

“Секретнi матерiали”.

20.50

Т/с “Свати 2”.

22.00

“Свiт навиворiт 9”.

23.00

“Право на владу”.

0.40

“Грошi”.

2.05

4.35 Т/с “Пончик Лю-

ся”. (16+).

ДIВА (24.08-23.09). На початку тижня ви протистоятимете радикальним змiнам у вашiй дiяльностi. Намагайтеся зайняти трохи вiдчужену позицiю. У вас будуть прекраснi вiдносини в сiм`ї i з друзями. ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Нарештi з`ясуються проблеми, якi ускладнювали ваше життя в соцiальнiй, професiйнiй i фiнансовiй сферi. Ваша жага правди i справедливостi буде задоволена. СКОРПIОН (24.10-22.11). Початок тижня не примусить вас покладатися на випадок i одночасно змусить використати непродуманi засоби для вирiшення невiдкладних проблем. Не зробiть помилку в особистих вiдносинах. СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Будьте пильнi на початку тижня у фiнансовiй сферi. Виникнуть непередбаченi ситуацiї. У деякi моменти без вагань приймiть допомогу друзiв. Можливi ускладнення у сферi вiдчуттiв. КОЗЕРIГ (22.12-20.01). На початку тижня вам буде запропонована нова дуже цiкава перспектива. Вам доведеться зайнятися новим видом дiяльностi. Значно покращає фiнансова ситуацiя на роботi i в сiм`ї. ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Укладати вигiдну угоду краще всього у серединi тижня. Ви себе вiдчуватимете краще, як в соцiальнiй, так i в професiйнiй сферi. Але вам не вистачає ввiчливостi у вiдносинах з близькими людьми. РИБИ (20.02-20.03). Через обставини ви житимете з розплющеними очима. У вас не буде iлюзiй вiдносно деяких людей з вашого оточення. В кiнцi тижня ви сильно полiпшите ситуацiю у фiнансовiй сферi.


6

№ 39 (596) 6 жовтня 2017 р.

Н

ещодавня ідея уряду підвищити зарплату шкільним вчителям до 9 тис. грн. на місяць стала довгоочікуваним кроком вшанування праці українських вчителів й водночас колосальним розтринькуванням грошей платників податків для фінансування неефективного паразитизму.

Як школа робить українців бідними Українська система шкільної та середньої освіти нагадує чорну діру, яка поглине будьяку кількість мільярдів гривень і незмінно залишиться дірою. А вся справа в ефективності та результативності, яку чиновники вимірюють паперовим окозамилюванням, в той час як реальний стан справ у пересічній школі дисонує між халатністю та криміналом. А самі школи перетворилися на конвертаційні центри клієнтів для репетиторства та збору коштів з батьків. До прикладу, українці платять одні з найвищих податків, з яких фінансуються і утримання та ремонти шкіл, і всі управління освіти, і зарплати вчителям. Окрім того, батьки українських школярів додатково змушенні здавати гроші на ремонти класів, купівлю меблів та штор, на подарунки вчителям, класним керівникам. Але навіть після цих платежів, батьки, які хочуть, щоб їхні школярі мали знання для здачі ЗНО чи до прикладу, володіли англійською, змушені окремо оплачувати роботу репетиторів, тому що на багатьох уроках, зазвичай, їх нічого не навчили. Одна година репетиторства в залежності від предмету та професійної амбітності репетитора на Львівщині коштує від 80 до 350 гривень А повний курс підготовки до ЗНО, наприклад, з англійської мови коштує близько 1000 доларів, з хімії чи біології — від 600– 800 доларів. Нащо тоді утримувати школу та вчителів, якщо цих самих освітніх результатів можна досягти за рік-два репетиторства? То ж не дивно, чому українці є найбіднішою нацією Європи. Ми переплачуємо втричі за автомобілі, за кредити, за найдорожчі комунальні послуги, і ще й тричі платимо за освіту, за яку європейці платять один раз. І хоча нічого немає в тому, що вчителі після уроків додатково займаються з учнями, якби не фактичне перетворення шкільної професії на майданчик пошуку клієнтів для власного бізнесу. А дуже часто не просто пошуку, але й примусу. За останні кілька років існування ЗНО батьки та учні зіткнулися з явищем, коли багато вчителів у школах цілеспрямовано майже нічого не вчать дітей на уроках, навмисне туманно пояснюють матеріал і змушують учнів ходити до них на платне репетиторство. Частими є випадки, коли такі вчителі життя не дають учням, які ходять не до них, а до інших репетиторів. В такому випадку на позитивні оцінки чи добре

ФАЛЬШ І ТУПІСТЬ ЗА 9 тис. В МІСЯЦЬ Присвячується до Дня вчителя ставлення цим учням годі й сподіватися. В школі такі вчителі майже не ведуть занять, а лише отримують зарплату в кілька тисяч гривень, де-факто лише за присутність. Ще жоден вчитель не поніс відповідальності за те, що нічого не навчив, при тому — що це головний показник його роботи. В українських школах є десятки тисяч вчителів іноземних мов — англійської, французької, німецької, проте рівень знання цих мов у школярів насправді дуже низький. Надзвичайно малий відсоток дітей може спілкуватися англійською на базі шкільних уроків, а для ґрунтовного знання мови слід відвідувати платного репетитора чи мовну школу. Виходить, що в Україні десятки тисяч людей роками отримують зарплату від трьох до п’яти тисяч гривень щомісячно не виконуючи своєї головної функції. Учні все одно йдуть до репетиторів, бо нічого не навчилися у школах. Виникає справедливе запитання: за що українська держава платить з бюджету зарплати вчителям, від роботи яких не має жодної користі? Ми що, найбагатша держава Європи, яка не має більше на що витрачати гроші, окрім як на фінансування працівників, які погано працюють і підтверджують нульовий ефект від своєї роботи? Одна директриса мовної школи дуже довго шукала викладачку англійської, тому що ставила обов’язкову умову: щоб раніше не працювала в школі. За її словами, таких вже не перевиховаєш: там педагоги вчаться халявити, дають які-небудь завдання учням і не працюють на результат, не вміють бути ефективними тренерами. Попри те, що в школах працює чимало сумлінних професіоналів, які дійсно віддають серце дітям, тим не менше, ефективність шкільного навчання залишається сумнівною. Інноваційна чиновницька ідея, щоб діти вчитися у школі цілих 12 років за таких умов звучить як знущання. Адже це означатиме ще один змарнований рік вже дорослого життя.

Паперові професіонали При цьому на паперах у всіх вчителів завжди все відповідно до інструкцій. Будь-яка перевірка роботи вчителя здійснюється найбільш неефективним бюрократичним методом — паперами та буквоїдством. Головне — правильно, до дрібниць оформлені та скачані з Інтернету папери. Ви б хотіли, щоб механік вашого авто, столяр, сантехнік чи будівельник звітували вам про виконану роботу паперами та інструкціями? А вчитель звітує паперами, написаними за єдино правильними педагогічними канонами найновіших інструкцій Міносвіти. А інколи вчителі звітують показушними

виставами у вигляді «відкритих уроків», для яких діти зазвичай місяць репетирували свої ролі, а вчителів та начальство в сусідньому класі вже чекав щедро накритий стіл та канапки з червоною ікрою. І будьте впевненні — оцінка «педагогічної майстерності» вчителя завжди була позитивною. Іноді в системі освіти проводять «системні» реформи. Замість «Навчальний план» в документах тепер слід писати «Навчальна програма». І не дай Бог десь залишити старі заголовки — можна потрапити в немилість до директора. Або роками писали в програмі «модуль», а тепер якась світла голова з Міністерства освіти надіслала вказівку писати «змістовний модуль» — і всі педагоги купують пачки паперу для заміни кількох слів у старих документах. А інструкції в Міносвіти міняються навіть не щороку, а мало не щомісяця — адже бюрократам треба імітувати бурхливу реформаторську діяльність за рахунок платників податків. Вчитель має мати на кожен урок купу паперів, в яких заздалегідь на рік написано, які слова він говоритиме кожної частини уроку, які питання учням задаватиме, які навчальні методи використовуватиме (поточне тестування, диктант, усне та письмове опитування). Хоча, будьмо відвертими, на практиці жоден вчитель не скористався цими паперами на своїх заняттях. Уроки ведуться в залежності від ситуації, але кілограми фальшивих та паперових документів все одно мусять бути, адже освітні чиновники вважають, що без них «неможливо вести урок». Окремою паразитичною категорією педагогів є методисти, які отримують непогані доплати за паперове буквоїдство та фальшиві організації «відкритих уроків». Мислячі вчителі жартують, що методисти — це ті, хто сам викладати не вміє, тому вчить інших як це робити правильно за документами. Цікаво, що реально вчитель може вести уроки як завгодно — головне, щоб в його навчальних документах все було правильно і звучало інноваційно. В українських реаліях багато вчителів можуть взагалі не виконувати робочих обов’язків і, навіть, не проводити уроків, натомість, — цілими годинами пити каву в учительській, а під час занять і базікати про життя, погоду і політику з колегами. Такі ситуації є досить поширеними у школах, в яких слабкий директорський контроль або якщо вчителі мають панібратські відносини з педагогічним керівництвом. Навіть на уроках багато вчителів можуть замість теми заняття, розповідати учням все що завгодно: своє бачення політичної ситуації в

країні та світі, новин моди, спортивних подій чи навіть власних історій з дитинства. На відміну від інших професій, у вчителів завжди багато можливостей полегшувати собі роботу, переходячи з учнями на улюблені теми розмови, а то й взагалі ввімкнути в класі якийсь фільм і продовжити пити каву з тортом у вчительській. У багатьох школах є цілий прошарок вчителів, переважно трудовиків чи фізкультурників, які давши дітям м’яч чи якесь заняття, практично не проводять уроків за навчальною програмою. Учні зазвичай раді таким вчителям, які нічого не вчать і нічого не заставляють їх робити. Мабуть, в кожного в школі були вчителі, які нічого нас не навчили зі свого предмету, бо теревенили з учнями на сторонні теми. Сьогодні таким вчителям збираються підвищити зарплату до 9 тисяч гривень. Безумовно, не можна вимагати лише від вчителя, і нічого не робити для підвищення відповідальності учнів, які порушують дисципліну, заважають вчителю ефективно вести урок та й просто не бажають вчитися. Є ціла категорія учнів, які ніколи в житті не вчили уроків і не збираються цього робити. Щоб не робив і як би не зацікавлював вчитель — вони все одно не вчитимуться, позаяк курити за школою чи вживати алкоголь їм цікавіше. Часто такі учні подають поганий приклад однокласникам, які також перестають вчитися, приєднавшись до «шкільного дна». Навчити таких можна або спецметодами, або виключенням зі шкіл за неуспішність у старших класах. Хто не хоче вчитися — нехай не заважає це робити іншим та реалізовує себе в іншій сфері. Українські державні школи повинні стати ефективними навчальними центрами ХХІ століття, а не збіговиськом дармоїдіввчителів та двієчників-учнів. Тож українцям слід подумати над тим, що левова частка їхніх податків тепер піде на підвищення зарплати тим самим вчителям, яким треба ще здати за ремонт класу та окремо заплатити за репетиторство. Адже збільшення фінансування та педагогічного паперообігу без системних реформ залишиться витрачанням грошей на вітер. P.S. Автор цих рядків має 6 років педагогічного стажу в ліцеї, інституті та коледжі (де перші курси навчаються за шкільною програмою), тому не зі слів знає недоліки системи української освіти і, попри те, що сам є педагогом, виступає проти педагогічного паразитизму та за кардинальні реформи та ефективну освіту для українців. Валерій МАЙДАНЮК, викладач leopolis.news


№ 39 (596) 6 жовтня 2017 р.

День в історії

7

Фотофакт: Бориспіль

СТУДЕНТСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ А ПАРК УСЕ ПЛИТКУЮЮТЬ! Згідно з прийнятими змінами до зонінгу, міський парк НА ГРАНІТІ поступово перетворюють у «ділову зону» Рівно 27 років тому, 2 жовтня 1990 року розпочалась Студентська Революція на Граніті. Революцією на граніті називають події дев’яностого року, коли на Майдані Незалежності (тодішня площа Жовтневої революції) розпочалось голодування студентів. Головними вимогами були: – недопущення підписання нового союзного договору; – перевибори Верховної Ради УРСР на багатопартійній основі не пізніше весни 1991 року; – повернення на територію УРСР українських солдатів, а також забезпечення проходження військової служби юнаками-українцями винятково на території республіки; – націоналізація майна Компартії України та ЛКСМУ; – відставка голови Ради Міністрів УРСР Віталія Масола. «Революція на граніті», що була повністю організована силами студентства, не мала на той час аналогів у всій Європі, адже «оксамитові революції» у Східній Європі у 1989 році проводили зріліші політики. Прямим наслідком протестів була відставка голови Ради Міністрів УРСР Віталія Масола та виконання низки вимог мітингувальників. Ці акції та голодування відіграли важливу роль у становленні незалежності України. «В тому їх сила, але, звичайно, перемогли не студенти, а переміг український народ. Вони зіграли свою роль, але роль, а не визначальний крок. Звичайно, мені приємно сьогодні — я з ними спілкуюся, вони дорослі – що вони зайняли принципову позицію. Принципова позиція, її прояв в тому, щоб Україна стала незалежною», — так говорить тодішній голова Верховної Ради України Леонід Кравчук про події жовтня 1990 року. uain.press

РАДА УХВАЛИЛА ПЕНСІЙНУ РЕФОРМУ

В

ерховна Рада підтримала закон про пенсійну реформу. «За» прийняття законопроекту № 6614 проголосували 288 депутатів. Перед голосуванням до зали парламенту прибув Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Реформа передбачає проведення осучаснення пенсій шляхом перерахунку з 1 жовтня 2017 року. Згідно з документом, у 60 років виходять на пенсію ті особи, які на 1 січня 2018 року матимуть 25 років страхового стажу, а діапазон вимог щодо страхового стажу щорічно буде збільшуватися на 12 місяців до досягнення 35 років в 2028 році. У 63 роки виходитимуть на пенсію ті особи, які на 1 січня 2018 року будуть мати 15 років страхового стажу, проте не мати 25 років. У 65 років будуть виходити ті особи, які на 1 січня 2019 року матимуть 15 років страхового стажу, проте не мати 16 років. Особам, які не матимуть 15 років стажу, державну соцдопомогу призначатимуть при досягненні ними 65 років. Також з метою удосконалення пенсійного законодавства пропонується: - переглянути розмір та умови призначення мінімальної пенсії за віком: - за наявності страхового стажу 30/35 років для жінок та чоловіків — на рівні прожиткового мінімуму; - у разі відсутності повного страхового стажу — розрахована пенсія. Доплата до прожиткового мінімуму здійснюється з урахуванням сукупного доходу; - за наявності страхового стажу 30/35 років для жінок та чоловіків після досягнення ними 65 років — на рівні 40 відсотків від мінімаль-

ної заробітної плати, але не менше ніж розмір прожиткового мінімуму; - змінити джерело фінансування виплати компенсації роботодавцям за створення робочого місця. Виплату здійснювати не з бюджету Пенсійного фонду України, а з бюджету Державної служби зайнятості; - уточнити умови призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною органами Пенсійного фонду України; - відновити розмір пенсії за дзеркальним принципом жінкам, яким призначено достроково пенсію в 55 років; - зараховувати за довідками страховий стаж військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) за періоди з 1 липня 2000 року, за які відсутні відомості в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування; - визначити умови призначення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок трудового каліцтва; - удосконалити умови щорічного перерахунку (індексації) страхових виплат та визначити максимальний розмір щомісячної страхової виплати від нещасного випадку на виробництві на рівні 10 розмірів прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб. hromadske.ua

На території між центральною алеєю парку та ГРП з’являються нові плиткові доріжки. Місцями вони настільки широкі, що по них може проїхатися автомобіль. Здавалося, парк — дерева і трава… Навіщо стільки доріжок? Тож деякі місцеві жителі занепокоєні, що невдовзі можуть закласти плиткою увесь парк — так, як це зробили з центральною площею міста, залишивши лише невеличкі фраґменти зеленої зони.

Однак непокоїтися вже, мабуть, пізно. Згідно із прийнятими змінами до Плану зонування міста, замість рекреаційної паркової зони, тут мають постати інші зони, як от «ділова зона», «культурна і спортивна зона» та «зона змішаної багатоповерхової житлової забудови та громадської забудови». Вадим ШАПОШНІКОВ Фото автора

Нардепи ухвалили закон, що запускає судову реформу Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект № 6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу. «За» — 234 голосів. Перед цим парламент протягом 7 пленарних днів розглянув 4 383 поправки до закону. «Таким чином ми завершили тритижневе обговорення цього законопроекту. Це найдовший законопроект в історії українського парламенту», — сказав спікер Андрій Парубій. Низка народних депутатів заявили про «кнопкодавство» при голосуванні цього документу. Перед голосуванням народні депутати ухвалили пропозицію профільного комітету про внесення фінальних правок. «Комітет пропонує вилучити все, що викликало дискусію в цьому залі», — зазначив голова комітету Руслан Князевич, зачитавши номери поправок, зазначивши, що окремим пунктом ідуть 17 сторінок правок, які виправляють орфографічні помилки в законі. Одним з основних нововведень прийнятого закону є визначення Верховного суду як єдиної касаційної інстанції в Україні та введення нового порядку розгляду ним справ, зазначає «Інтерфакс-Україна». Головне науково-експертне управління Верховної Ради у своїх висновках зазначає, що законопроект спрямований на обмеження кола справ, які підпадають під касацію, що звужує конституційні права суб’єктів судових рішення, і це може привести до значного збільшення кількості випадків оскарження судових рішень національних судів у Європейському суді з прав людини. Згідно з новою редакцією Цивільного процесуального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення, відповідача, третю особу, свідка, місце проживання, місцезнаходження або роботи якої невідоме, викликатимуть до суду через оголошення на офіційному веб-порталі Судової влади України. За невиконання процесуальних обов’язків, зловживання процесуальними правами та інші порушення може бути накладено штраф як примусовий захід. Згідно з новою редакцією Господарського процесуального кодексу, в системі господарського судочинства діятиме Вищий суд з питань інтелектуальної власності. Документ також передбачає перегляд ставок судового збору. Закон також містить норми, згідно з якими вводиться «електронний суд». Він передбачає функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Головне науково-експертне управління парламенту в своїх висновках висловило зауваження щодо того, що «пропозиція законопроекту щодо створення так званого «електронного суду» потребує більш ґрунтовного вивчення і наразі видається передчасною». Автори законодавчої ініціативи в пояснювальній записці зазначають, що проект Кодексу адміністративного судочинства, зокрема, містить новелу — процесуальний механізм розгляду типових справ за прикладом рішення Верховного суду в одному з таких справ (наприклад, визначення приблизної справі). Вони також вказують, що Кримінальний кодекс України враховуватиме зміни, що передбачають кримінальну відповідальність за надання завідомо недостовірних або підроблених доказів суду, і вивели такі дії в окремий склад злочину. У першому читанні президентський проект закону парламент ухвалив 20 червня, хоча у Раді пропонували розділити «найдовший в історії» проект на 5 окремих законів. Запропонований Петром Порошенком законопроект пропонує нову редакцію трьох кодексів, а також зміни до 8 інших кодексів і 18 законів. Документ розділено на 6 розділів: зміни до Господарського процесуального кодексу; зміни до Цивільного процесуального кодексу; зміни до Кодексу адміністративного судочинства; зміни до низки законів і кодексів; зміни до закону «Про судоустрій і статус суддів»; прикінцеві положення. Валентина РОМАНЕНКО pravda.com.ua


8

№ 39 (596) 6 жовтня 2017 р.

ТАМАДА

Продаю іриси жовтого і білого кольору. 0991202535. Продам кормовий буряк. Т. 096-619-51-03, 095036-42-82.

ДОРОСЛІ та ДИТЯЧІ СВЯТА. Весело! Сучасно! Надійно! Професійно!

095 537 15 24, Олеся

Дуже красиві котенятат від сибірської кішки, 2 хлопчики, 2 дівчинки, віддамо у подарунок. Т. 6-86-59, 050-594-37-08. Продаються молоді кози, молочні, молоко смачне і без запаху, первачкі і старші, недорого. Село Іванків. 0957623462. Продається коза, 4 роки, дає 1л. молока за раз, молоко смачне і без запаху. 1000 грн. Село Іванків. Т. 0500454453. Продам молоду козочку, недорого. Т. 09322-33-068. Продам індоутки - селоезень та 5 індоуток, тел. (093)-297-96-96.

ПРОДАМ ВАЗ-2107 2003 р.в., 90000 км, відмінний стан, ціна договірна. т. 097-204-62-14 Продам нові якісні хороші. шкіряні туфлі, чорний колір,44- 45 р., поліурітанова підошва, міцна. Ціна 1020 грн. тел. 050-659-12-03. Продам б/в, в гарному стані електронагрівач (тен в захисному корпусі — не для води), 350 грн. Т.050-659-12-03.

ПЕРЕКЛАДАЧ/ВИКЛАДАЧ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ т. 097-204-62-14

Продам чоловічі зимові сапоги 45р нові дуже гарна якість (кліфорт комфорт)чорні.міцна прошита підошва, шкіра, натур хутро 2750грн. Т. 0506591203. Продам гирю 16 кг зручна в руці 650 грн тел..0506591203. Продам сумку-кейс для ноутбука 16/5 ціна 360грн тел 0506591203. Продам 2шт ломи міцні зручні в роботі 350 та 400грн тел0506591203. Продам пристрій для вирізання дір в плитці(балеринка)120 грн тел. 0506591203. Продам полову плитку коричневого кольору 20х20 90шт (виробник СССР)5 грн шт. тел 0506591203. Продам б/у 0506591203.

набір

головок

300грн

Продам нову морозильну камеру, 400 л. Т. 066-524-48-51, 093-275-60-13. Потрібна жінка по догляду за хворою жінкою, сумісне проживання. Т. 066-524-48-51, 093-275-60-13.

тел

Продам автополіроль для авто та тканину для миття авто 300 грн тел 0506590203.

ПРОДАМ МЕД по 130 грн./літр у ветаптеці за адресою: вул. Київський шлях, 79-А.

Продам якісний б/у(тільки соц.сеті) але як в новому стані ноутбук HP Probook 6540b(usa)не Китай, Windows 10 pro, ліцензія, 4gb-озу, 300 gb, Intel i5 Gore 2.27 GHz, Led матриця 15.6, веб.камера, 720PHD, батар.на 5 год.роботи, WI-FI, док. драйвера, все є,сумка-кейс також є, стан супер, ціна 8 500 грн. Т.050-659-12-03. Строгальний та токарний станок, електродвигуни 3-фазні 2 та 2,8кВт, зварювальний апарат . Ціна договірна тел.096-769-22-26. Велосипеди 2шт Ардис, мотоцикли ИЖЮ-3 ,К750,Днепр-12 з колясками не находу. Ціна договірна тел.096-769-22-26. Продам кришталеві вироби 5 видів все нове (салатниці, фруктовниці та інше ) ціна помірна. Черепиця керамічна, глазурована 50 кв.м \ 34 шт в кв.м\ Коричнева,бобрівка. Ціна помірна. тел: 093 648 43 56. Продам: стільці 2 шт, гарбузи, різні кухонні тумбочки, для взуття. Котел «Фастів», б/в. Труби металеві різного діаметру. Т. 5-17-51, 098-103-27-97. Продам плуг для мотоблока. Т. 093-22-33-068. Продам велосипед радянського виробництва, гарний стан. Т. 067-415-32-12. Продам два диван-ліжка, б/в. Т. 7-24-13, 067910-25-02. Продам ліжко з тумбами, дерево, Німеччина, ціна 10500 грн. Т. 097-208-48-00. Продам електромаслобойку і соковижималку. Т. 097-510-84-56. Продам недорого гарбузи солодких сортів на корм тваринам. Т. 097-542-59-20. Куплю вулики, дадан, 20 рамок. Т. 050-10037-37. Продам мед. Т. 6-60-55. Продам сервант та шафу недорого. Т. 066388-59-41. Шукаю людину, яка допоможе в працевлаштуванні та стане опікуном за унаслідування. Т. 068-675-85-01. Продам: вугілля, акордеон «Хонер», манікени, ноги для брюк, машинки швейні. Т. 093-2342-180, 063-767-10-04. Продам: салатниці, стопки хрустальні (недорого), телевізор «Оріон», пояс від радикуліту, хлібниця дерев’яна, матрас, плащ пуховий (жін.) 50 р., радіо, ліжко одинарне, брюки, светри,жіночі чобітки 39-41 р., ковдри, тахту, банки (3, 1, 0,5 л), стаціонарний телефон. т. 679-16. Продам швейну машинку «Подольск», нова; програвач + 2 колонки + платівки; 2 крісла нерозкладні; ел.полотер; 2 подушки 70х70 (пухпір’я). т. 050-179-80-89, 6-30-92. Догляну людину похилого віку за умови успадкування житла тел. 096-99-18-144. Продам станок (Сілкін) для покрою ДВП, ДСП та ін. Т. 067-302-25-28.

Продам зимні б/в автомобільні шини: 1. NOKIAN 195/55 R15 89H XL комплект 4шт. протектор 6,5 мм. Ціна 2600грн. Торг. 2. NOKIAN 185/60 R14 82H комплект 4шт. протектор 6,5 мм. Ціна 2400грн. Торг.Тел. (067) 970-83-74. Продам човен ПВХ,новий,плотність матеріалу680 г/м2, розміри-220х125,балон- 33 см., вантажність- 200 кг., два гермовідсіки, вага- 11 кг., повна комплектація (весла, насос, слань-коврик, ремкомплект,сумка), гарантія. Виробник Україна. тел: 050 547 21 82. Продам М-412, новий кузов, мост, потребує ремонт. Звертатися: смт. Головурів, вул. Чкалова, 17. Продам «Кіа Ріо» чорного кольору, комплектація «люкс», ГБО в подарунок. Т. 097-363-8554. Продам «ЗАЗ Сенс», червоного кольору, з кондиціонером. Оформлення в МРЕВ в подарунок. Можлива оплата частинами. Т. 067-304-80-65. Продам 2 газові балони, гарний стан, ціна по 200 грн./шт, по 50 л. Т. 097-992-25-74.

◘ Підготовка дитини до школи. Навчу писати букви - каліграфічно, читати буквар, вирішувати задачі, приклади. Допоможу учням 1-го класу в навчанні. Педагог. Вища освіта. Досвід роботи. Т. 063-427-13-33. ◘ Шукаю роботу. Т. 050 218 20 97. ◘ Шукаю роботу по кладці камінів, печей, плит та зварюванню, електромонтажу та реставрації. Т. (04595)-5-15-13, 098-045-40-24, 066-841-93-84. ◘ Різноробоча, догляд за людиною похилого віку. Т. 066-369-79-61.

П ’ ятниця , 13 жовтня 7.10 8.10,9.20 “Ранок з Iнтером”. 6.00 9.05 Д/с “Садовi скар- 10.15 Х/ф “СВIЙ СЕРЕД ЧУби”. ЖИХ, ЧУЖИЙ СЕРЕД СВОЇХ”. 6.30 12.40 “Склад злочину”. 7.25,7.40,8.15,9.30,14.20,16.35 15.50 16.45 “Речдок”. Погода. 18.00 “Стосується кожного”. 6.35 Д/ф “Таємницi Вiльню- 20.00 3.40 “Подробицi тижса”. ня”. 7.30 Ера бiзнесу. 22.00 Т/с “Мата Харi”. (16+). 7.35 Агроера. 1.45 Х/ф “ДИКЕ КОХАННЯ”. 7.45 Спорт. 5.20 “Чекай на мене”. 7.50 Вiд першої особи. 8.20 Д/с “Традицiйнi свята Мацурi”. 6.30 7.10,8.15 Ранок з 9.40 Д/ф “Доньки Єви”. Україною. 11.15 Т/с “Епоха честi”. 7.00 13.00 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,2.4 15.00,18.05,21.00,1.55 Новини. 0 Сьогоднi. 13.10 14.30 Радiо. День. 9.15 5.00 Зоряний шлях. 13.50 “Схеми” з Н. Седлець- 10.40 Свекруха чи невiстка. кою. 11.40 3.20 Реальна мiстика. 15.15 Свiтло. 13.40 15.30 Т/с “Черговий 16.40 М/с “Книга джунглiв”. лiкар 3”. (12+). 17.10 Д/с “Порятунок фер16.00 Х/ф “СЛУЖНИЦЯ ми”. ТРЬОХ ПАНIВ”. 17.50 1.10 Новини. Свiт. 18.00 Т/с “Жiночий лiкар 3”. 18.20 21.30,1.25,2.20 Тема (16+). дня. 19.45 “Говорить Україна”. 18.35 1.40 Новини. Культу- 21.00 Т/с “Балерина”. ра. 23.20 “Слiдами 17 жовтня. 19.00 Твiй дiм. Пролог”. 19.25 Д/с “Супервiдчуття”. 0.00 Т/с “CSI. Мiсце злочи20.25 Перша шпальта. ну”. (16+). 21.50 2.35 Новини. Спорт. 22.15 Д/ф “Сiч”. 3.00 2.30 Зона ночi. 22.50 Як дивитися кiно. 4.15 Абзац. 23.20 Х/ф “МАНДРАГОРА”. 6.00 7.55 Kids’ Time. 23.50 Д/ф “Срiбна земля. 6.05 М/ф “Ретчет i Кланк: Хронiка Карпатської України. Галактичнi рейнджери”. 1919-1939”. 8.00 22.40 Половинки. 2.50 Д/с “Обличчя Амери12.00 21.40 Київ вдень та ки”. вночi. 3.45 Т/с “Роксолана”. 19.00 Топ-модель по5.30 Д/с “Мистецький пульс 16.15 українськи. Америки”. 0.30 Х/ф “ЯМА”. (16+). 2.25 Служба розшуку дiтей. 6.00 М/ф. 6.20 “Слiдство вели...” з Л. 4.15 Служба розшуку дiтей. Каневським”. 4.20 Студiя Вашингтон. 7.00 4.25 1.35 Факти. 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини.

UA:Перший

КАНАЛ УКРАЇНА

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

ICTV

4.45 Т/с “Вiддiл 44”. (16+). 5.30 Громадянська оборона. 6.30 Ранок у великому мiстi. 8.45 Факти. Ранок. 9.15 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм. 9.55 Iнсайдер. 10.50 Х/ф “У ПОШУКАХ ПРИГОД”. (16+). 12.45 15.45 Факти. День. 13.20 16.10 Х/ф “ТРИНАДЦЯТЬ ДНIВ”. (16+). 16.30 Т/с “Янголи вiйни”. (16+). 17.25 Т/с “Пес 3”. (16+). 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 20.20 Антизомбi. 21.25 Дизель-шоу. 23.50 Комiк на мiльйон. 1.55 Т/с “Невдача Пуаро”. (16+). 3.10 Т/с “Слiдчi”. (16+).

зовцем. 18.00 19.00,21.00 “Разом” з Ганапольским, Кисельовим, Орловською, Ашiон. 18.40 20.20 “Ехо України” з М. Ганапольським. 19.20 “Нейтральна територiя” з С. Орловською. 21.20 “Подiї” Вересня. 22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.

Т/с “Морський пат-

руль”. (16+). 1.30

Т/с “Чорнi вiтрила 2”.

(18+). 2.55

“Випадковий свiдок”.

3.05

“РечДОК”.

3.50

“Легенди бандитської

Одеси”. 4.40

“Правда життя. Про-

фесiї”.

2+2

ТЕТ

6.00 Байдикiвка. 6.30 Казка з татом. 6.50 5.30 Кориснi пiдказки. 7.10 Це наше - це твоє. 7.15 Мультмiкс. 10.45 Т/с “Чудесна подорож Нiльса з дикими гусьми”. 11.55 Панянка-селянка. 12.55 2.00 Казки У. 13.25 16.50,0.00,2.50 Країна У. 14.25 Готель Галiцiя. 15.30 3.40 Вiталька. Казки У Кiно. 5.25 Х/ф “ТАЄМНИЦЯ “ЧОР- 17.50 18.55 Одного разу пiд ПолНИХ ДРОЗДIВ”. 7.15 23.20 Х/ф “ЗНАК ДО- тавою. 20.00 М/ф “Панда Кунг-Фу ЛI”. 3”. 9.35 Х/ф “ДУРНА КРОВ”. Х/ф “ФАКУЛЬТЕТ”. 17.30 22.00 “Вiкна-Новини”. 21.50 (16+). 18.00 Т/с “Коли ми вдома. 1.00 Т/с “Баффi - винищуНова iсторiя”. 20.00 22.45 “Сюрприз, сюр- вачка вампiрiв”. (16+). приз!” 1.45 “Слiдство ведуть екс5.05 Х/ф “IЗ ЖИТТЯ ВIДтрасенси”. ПОЧИВАЮЧИХ”. 6.35 Х/ф “БЕЗ РОКУ ТИЖДЕНЬ”. 6.00 7.15,8.15 “Новий 9.00,19.30 Т/с “Куладень” з Анатолiчем та Шпачинсь- 7.50 гiн та партнери”. (16+). кою. 8.30 Ранковий “Свiдок”. 7.00 17.30 Т/с “Детекти8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13. 10.25 00,14.00,15.00,16.00,17.00 “Ре- ви”. (16+). 12.00 “Страх у твоєму домi”. портер”. Новини. 13.45 15.05,21.30 Т/с “CSI: 9.15 10.15,11.15,12.15 “Ми всi...” з Леончук i Рольником. Нью-Йорк 9”. (16+). 19.00,23.15,2.25 13.15 14.15,15.15 “Деталi” 14.45 “Свiдок”. з В. Фроловою i С. Дойком. 15.30 Т/с “Служба розслiду16.15 23.00 Кримiнал. вань”. (16+). 17.15 “Ситуацiя” з Т. Бере-

СТБ

HTH

ПРЯМИЙ

23.45

6.00

М/ф.

8.00

12.15 “Вiн, Вона i те-

левiзор”. 10.00

18.15 “Спецкор”.

10.35

18.40 “ДжеДАI”.

10.55

“Бандерлоги”.

11.25

17.25 “Загублений

свiт”. 12.55

Х/ф “ШВИДКIСТЬ 2”.

(16+). 15.25

“Зловмисники”.

19.15

Х/ф “БУНТ”. (16+).

21.00

Х/ф “IКАР”. (16+).

22.50

“Змiшанi єдиноборст-

ва. UFC”. 1.30

“Територiя обману”.

2.30

Х/ф “ЧОРНА ДОЛИНА”.

4.00

“Облом.UA”.

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.3 0 “ТСН”. 6.30

7.10,8.10,9.10 Снiда-

нок з “1+1”. 9.30

11.00 “Чотири весiл-

ля”. 12.20

13.50 “Мiняю жiнку”.

15.00

Т/с “Величне столiття.

Роксолана”. 17.10

Т/с “Нескiнченне ко-

хання”. (12+). 20.15

“Лiга смiху 3”.

22.20

“Iгри приколiв”.

23.15

“Вечiрнiй Київ”.

1.15

“Лiга смiху”.

5.15

“Мультибарбара”.


№ 39 (596) 6 жовтня 2017 р.

Продам кіз високоудійних,

Продам 2 кімн. квартиру.вул.Головатого 77 Б,7/9 пов. новобудова. 65/40/12 м.кв.після будів. Ціна +30,000 у.о. Т. 0662029264. Продам або здам гараж (1000грн) в кооп. Прометей, хороший, великий, оглядова яма, світло, охорона, гарне місце розташування. Т. 050-659-12-03. Продам земельну ділянку під забудову в хорошому тихому місці.електрика.газ по вулиці чорнозем вул.Лобановського ціна 21 тис у.о. тел 0506591203. Продам 2 кімн.квартиру,Бориспіль. вул.Нова 31 А. 6/9 пов.78/470/15 м.кв. Після будів.Ціна 33,000 у.о . ключ на руках. 0964800715. 0634191255. 0508216455. Господарі терміново продають будинок в с. Бутова Долина, від Миргорода 20 км. Площа будинку 80 м.кв., ділянка 30 сот. Є електрика, колодец, гараж, сарай, молодий сад, поряд озеро, зручності на дворі. Тел. 099-52-54-185. Продаю домоволодіння в с. Яворівка, Черкаська обл., Драбівський р-он, є газ, сарай, льох, криниця, 52 сотки землі. Екологічно чистий район, поруч озеро. моб. 0977798341. Продаю домоволодіння в с. Морозовка, Баришивській р-он, 53 км. від Києва, дороги асфальтовані в селі. Зупинка електрички Нова Троянда (Яготинський напрям). Хата, газ, криниця, льох, сарай, 25 соток землі, живописне місце, озеро. Моб. 0977798341. Продам земельну ділянку 10 соток р-он вул Щорса\Крашенівка\. Асфальт. Під’їзд, світло, газ поруч. Зручне місце. Приватизована. тел: 050 23 00450. Продам земельну ділянку 10 соток, вул. Дніпровська. Світло, газ поруч. Приватизована. Державний акт. тел. 093 835 46 57. Продам 2кімнатну квартиру в новобудові ЖК Левада(Бориспіль) від власника. 1 поверх із 9; 77 кв.м. Ціна нижче, ніж у забудовника; т.0953021732, 0639867144 Анжела. Продам 3-к. квартиру, все окремо, центр, цегла, 2 лоджії, місце під гараж, омофон. Т. 095094-96-61. Здам житло тільки для будівельників-монтажників, гарні умови. с.Гора по 1,000 гр. 099 3720140. Здам гараж в центрі 800 грн. 0991202535. Здам кімнату для жінки, дешево. Т. 5-17-51, 098-103-27-97.

ПРОДАМ КАПІТАЛЬНИЙ ГАРАЖ з підвалом по периметру в гаражному коперативі «СТРЕЛА» біля «ЕКО». Т.: 099-111-43-70

молоко без запаху. М'які на удій. Недорого. тел.: 063-822-18-05

ПРОДАМ земельну ділянку

БОРИСПІЛЬ

площею 10 соток в м.Борисполі по провулку Залізняка, для

та НАЙБЛИЖЧІ СЕЛА! Шукаю «перетримку» для тварини — собака. 1500-2000 грн/місяць (домовимося). Т. 098-412-22-18 (Катя).

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ у Вишеньках, гарне місце для житла або дачі. Т. 066-665-70-04

ПРОДАМ БУДИНОК с. Іванків, 102 кв.м, всі комунікації. Гараж, сарай, літня кухня, погріб, великий сад, 26 соток. Т. 099-211-611-5.

будівництва житлового будинку. Ціна договірна. Власник.

Тел. (096) 296-52-82 Продам будинок. Бориспiль, вул. Котляревського. Поряд автобусна зупинка,2 магазини. Дiлянка 8с.,доглянута,свердловина, погреб,гараж,септик. Будинок 75кв.м.,газ,свiтло,централiзована вода, 4кiмнати,ванна,кухня. Пiсля ремонту,заходь та живи. Продаж з меблями та побутовою технiкою. 46 000у.о.(торг можливий). т.063 795 3656. Терміново, Продається 1-к квартира 37.7кв.м. 1-й поверх, (зручне розташування під офіс, магазин тощо). м.Бориспіль вул. Бежівка (Дзержинського) 31б (Вишиванка). Без ремонту, після забудовника. Ціна договірна. Тел. 050 360 63 19 Сергій. У селі Вороньків продається хата, сарай, літня кухня, 2 колонки, 25 соток землі приватизованих, а 5 — ні. Тел. 096-824-07-81. Продам будинок в селі Вороньків, 25 соток. Ціна договірна. Тел: 0500359398. Продам ділянку в селі Кийлів 8 соток. Ціна договірна. Тел: 0674573222. Порядна жінка зніме квартиру або кімнату на зимовий період. Недорого. Тел.: 050-035-9398. Продам гараж цільнометалевий на вивіз 5х3,5х1,90. м. Бориспіль. 14000 грн. Т. 0667793781.

Субота , 14 жовтня UA:Перший 6.00

9.10

3.50 Х/ф “ЛЮДИНА-

Д/ф “Галичина мiлi-

11.00

Х/ф “ЕКIПАЖ”.

тарна. УПА: Галицькi месники”.

14.00

20.30 Т/с “25-та годи-

6.30 Погода. 6.35

Д/ф “Легiон. Хронiка

Української Галицької армiї”. 7.30

2.30 Д/ф “Дмитро Вi-

товський. Шлях до волi”. 8.45

Марафон “День захис-

ника України”. 9.30

Церемонiя складання

9.15

Х/ф “СIНIСТЕР”. (16+). 10.15

ICTV

15.15 “Золотий гусак”. 15.40 17.10

13.15,16.15 “Терито-

19.00

4.05 “Свiдок”.

рiя позитиву” з С. Єгоровою.

19.30

Х/ф “IНТЕРДIВЧИНКА”.

11.15

5.35

Факти.

12.15

“Пiдсумки”.

(16+).

“Подробицi”.

5.55

Бiльше нiж правда.

14.15

“Ехо України” з М. Га-

Х/ф “ХОЧЕШ ЧИ НI?”

7.35

22.20

22.20

Я зняв!

напольським.

9.30

13.00 Дизель-шоу.

ЕКТ”. (16+).

17.15 11.45 Особливостi на- 18.15 цiональної роботи. 19.15

2.05

12.45

(18+). 0.10

Х/ф “РАЙСЬКИЙ ПРО-

“Подробицi” - “Час”.

10.45

Факти. День.

Комiк на мiльйон. 2.35 Х/ф “МИ ЖИЛИ ПО СУ- 14.05 15.50 Х/ф “ТРИНАДЦЯТЬ СIДСТВУ”. ДНIВ”. (16+).

КАНАЛ УКРАЇНА

урочистої клятви лiцеїстами

1.00

Х/ф “СЛIПИЙ”. (16+).

“Закрита зона”.

2.50

“Мисливцi за привида-

“Очi в очi” з Ю. Литви- ми”.

18.45

Факти. Вечiр.

сельовим.

Надзвичайнi новини.

23.00

6.00 “Пiдсумки” з Є. Ки-

7.00

19.20

Iвана Богуна.

9.00,15.00,19.00,3.10 Сьогоднi.

Пiдсумки з К. Стогнiєм.

10.20

Д/ф “Сiч”.

7.15

20.05

11.00

Фольк-music. Дiти.

День захисника.

ГЕНЕЗА”. (16+).

6.00

Байдикiвка.

11.50

Лайфхак українською.

9.10

Т/с “Балерина”, 1 с. 7.

22.50

6.30

Казка з татом.

12.20

Фольк-music. “Встань,

15.20

Т/с “Балерина”.

НЕХАЙ ПРИЙДЕ СПАСИТЕЛЬ”.

6.50

5.30 Кориснi пiдказки.

18.10

Т/с “Ноти любовi”, 1 i

(16+).

7.10

Це наше - це твоє.

козацька славо!” 14.00

Х/ф “СВЯТА ВАРВАРА”. 2 с.

16.40

Д/ф “Аеропорт”.

19.40

Т/с “Ноти любовi”.

18.00

Д/ф “Рейд”.

23.00

Т/с “Герократiя”.

19.35

Д/ф “Дебальцеве”.

(16+).

21.00

Новини.

0.20

Реальна мiстика.

6.15

21.30

Вiйна i мир.

3.50

Т/с “CSI. Мiсце злочи-

ВЕЦЬ”.

22.25

Церемонiя складання

ну”. (16+).

урочистої клятви лiцеїстами

5.50

Київського вiйськового лiцею iменi

Зоряний шлях.

НОВИЙ КАНАЛ

Iвана Богуна.

“Свiтськi хронiки”.

ТЕТ

Х/ф “ТЕРМIНАТОР 5.

Х/ф “ТЕРМIНАТОР 4.

0.55

Х/ф “У ПЕКЛI”. (18+).

7.15

Мультмiкс.

2.35

Провокатор.

9.40

М/с “Свiт Вiнкс”.

10.45

М/с “Дора i друзi. При-

СТБ Х/ф “ЗАПАСНИЙ ГРА-

годи в мiстi”. 11.15

2+2

“Мiсто S” з С. Єгоро-

вою. 21.00

Х/ф “ДЕННА ВАРТА”.

Кримiнал.

ненко. 20.15

“Крутi 90-тi”.

(16+).

Київського вiйськового лiцею iм.

Ранок з Україною.

“Склад злочину”.

Концерт.

20.00

на”. (12+).

10.45,13.50,16.30,20.45,23.15

АЛЬТРОНА”. (16+). 23.50

АМФIБIЯ”.

М/ф “Школа монстрiв:

М/ф.

8.00

9.30 “Цiлком таємно”.

10.00

“Загублений свiт”.

15.10

Х/ф “БУНТ”. (16+).

17.00

Х/ф “IКАР”. (16+).

18.50

Х/ф “МОРСЬКИЙ ПIХО-

ТИНЕЦЬ 3: ТИЛ”. (16+). 20.20

Т/с “Гвардiя 2”. (16+).

22.00

Х/ф “ХИЖАК 2”. (18+).

0.05

Х/ф “ЧУВАКИ I ДРАКО-

НИ”. (16+). 2.10

Х/ф “МОСКАЛЬ-ЧАРIВ-

НИК”. 3.25

“Облом.UA”.

6.00

19.30 “ТСН”.

1+1

Вiтаємо у Monster High”.

8.00

“Караоке на Майданi”.

12.35

9.00

“Все буде смачно!”

2: Удар у вiдповiдь”.

10.15

“Зваженi та щасливi

6.55

“Грошi”.

14.00

Танька i Володька.

8.00

“Снiданок. Вихiдний”.

18.00

М/ф “Панда Кунг-Фу

9.45

“Життя без обману”.

11.15

23.10 “Свiтське жит-

7”.

М/ф “Мавпи в космосi

23.25

Мегалот.

3.00

2.00 Зона ночi.

13.10

“Сюрприз, сюрприз!”

3”.

23.30

1.10 Концертна про-

5.30

6.55 Kids’ Time.

16.00

“Хата на тата”.

19.50

грама “Вони присягнули на свiт i

5.35

М/с “Пригоди Кота у

19.00

“Х-Фактор 8”.

тавою.

чоботях”.

21.30

Т/с “Коли ми вдома.

Х/ф “ВА-БАНК”.

0.00

12.15

волю”.

Казки У Кiно.

14.35

Х/ф “ВА-БАНК 2”.

16.35

21.15 “Вечiрнiй квар-

Одного разу пiд Пол-

3.45

Надвечiр’я. Долi.

7.00

Дешево i сердито.

Нова iсторiя”.

2.50

Країна У.

4.35

Свiтло.

8.30

Ревiзор.

1.30

3.40

Вiталька.

Д/с “Мистецький пульс 11.30 ром. Америки”. 14.10 5.30

IНТЕР

16.10

Пристрастi за Ревiзо-

трасенси”.

ПРЯМИЙ

Зiрки пiд гiпнозом. Зорянi яйця.

“Слiдство ведуть екс-

9.00

HTH 5.45

Х/ф “ДОРОГА В ПЕК-

ЛО”.

6.40

М/ф.

18.00

10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

8.55

7.10

Х/ф “СВIЙ СЕРЕД ЧУ-

(16+).

15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,

ЄЮ ФРОНТУ”. (12+).

21.00

20.00 “Репортер”. Новини.

ЖИХ, ЧУЖИЙ СЕРЕД СВОЇХ”.

Х/ф “МЕСНИКИ”.

Х/ф “МЕСНИКИ: ЕРА

12.00

Х/ф “ФРОНТ ЗА ЛIНI4.35 “РечДОК”.

тя”.

тал”. 18.30

“Розсмiши комiка”.

20.15

“Українськi сенсацiї”.

0.10

5.15 “Мультибарбара”.

1.15

“Вечiрнiй Київ”.

4.50

“Ескiмоска 2: Пригоди

в Арктицi”.

9

Здам кімнату від 1800 грн. Для 1 або пари. Т. 099-923-61-20. Здам металевий гараж в оренду по вул. Нова ІІ, ціна договірна. Т. 093-845-222-6. Дівчина зніме у господаря 1-к. квартиру на 3-5 місяців, з побутовою технікою в центрі Борисполя. Розгляну всі пропозиції. Т. 093593-83-72. Продам земельну ділянку під забудову, с. Рогозів, 19 соток. По вулиці світло, газ - за 80 м, ДА, власник. Ціна договірна. Т. 096361-58-16. Продам земельну ділянку в с. Любарці, терміново, 15 соток, ДА, приватизована, поруч комунікації, озеро, 110 тис.грн. Господар. Т. 063-594-48-70. Продам житловий будинок обкладений білою цеглою, на бетонному фундаменті, з новими пластиковими вікнами, і новою верандою 32 кв.м. в с. Любарці по провулку Соборному (Щорса) №9 для хазяйської родини. Загальна площа 64.8 м кв. Три житлові кімнати, кухня-піч, газове опалення, світло, підведена вода і каналізація. Недобудована двоповерхова літня кухня з піноблоку на двоє дверей, покрита металочерепицею, і двоє нових пластикових вікон. Господарський двоповерховий сарай з шлакоблоку на троє дверей. В дворі три погреби і дві робочі свердловини. Бетонна огорожа довжиною 45 м. Земельна ділянка 30 соток. Гарний садок. Ціна 20000 у.о. з торгом Т. 6-78-72, 050217-61-89. Галина Миколаївна. Продам земельну ділянку, с. Сошників, 0,5 га (50 соток) — 2 ділянки по 25 соток розташовані поруч. Під будівництво будинку, є комунікації: вода, світло, газ. Поруч ліс, за ним — Дніпро. Екологічно чистий район. Т. 050-750-11-12. Село Вороньків, дві земельні ділянки під забудову, одна — 25 соток, ДА, сарай, хата, погріб; друга — 35 соток, під город або забудову. Ділянки в одному місці, 800 у.о./сотка. Без комісії. Т. 096-309-79-04. ЗДАМ город, 35 соток. Т. 6-79-16. Здам врем’янку, с/в на вулиці, меблі, газ.плита, для 2 чол. - 2000 грн., для 3 чол. 3000 грн. Кімната 1000-2000 грн. Т. 050-71423-90.


10

№ 39 (596) 6 жовтня 2017 р.

Неділя , 15 жовтня UA:Перший 6.00

М/с “Легенда про Бi-

лоснiжку”.

22.20

роль, дорогi мої!”

ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ. Т. 066-774-78-60. Продам новий насос дренажно-фекальний каналiзацiйний за 1450 грн. 063-432-04-61. Продам бетонозмішувач на 810 л. т. 097-510-84-56. Продам кахель, 15х15, колір бежевий. Т. 067-186182-6.

“Випадковий свiдок”.

4.00

“РечДОК”. “Легенди бандитської

12.15

“Золотий гусак”.

4.30

14.15

“Закрита зона”.

Одеси”.

20.15 “Кисельов. Ав-

5.00

4.45

Факти.

15.15

0.50

5.10

Бiльше нiж правда.

торське”.

да.

ЛИ”.

6.55

Т/с “Слiдчi”. (16+).

17.15

“Свiтськi хронiки”.

2.25

8.15

Т/с “Вiддiл 44”. (16+).

18.15

Концерт.

11.05

13.00 “На трьох”.

21.00

12.45

Факти. День.

23.00

Х/ф “ТЕРМIНАТОР 4.

напольським.

8.20 Д/с “Традицiйнi

Х/ф “СЛЬОЗИ КАПА-

“Подробицi” - “Час”.

КАНАЛ УКРАЇНА

Кримiнал.

М/ф.

“Ехо України” з М. Га-

8.00

“Бандерлоги”.

9.45

“Вiн, Вона i телевiзор”.

ТЕТ

13.40

Х/ф “РОБIНЗОН КРУ-

6.00

Байдикiвка.

6.30

15.15

Казка з татом.

7.50

Смакота.

6.50

Сьогоднi.

14.05

9.05

Д/с “Садовi скарби”.

7.40

Зоряний шлях.

НЕХАЙ ПРИЙДЕ СПАСИТЕЛЬ”.

9.40

Д/с “Дика планета”.

10.15

Х/ф “СЛУЖНИЦЯ

(16+).

10.25

Х/ф “СВЯТА ВАРВАРА”. ТРЬОХ ПАНIВ”.

12.40

Як дивитися кiно.

12.10

Т/с “Ноти любовi”.

ГЕНЕЗА”. (16+).

13.30

Фольк-music. Дiти.

16.10

Х/ф “МРIЇ З ПЛАСТИ-

18.45

14.20

Фольк-music.

ЛIНУ”.

15.30

Перший на селi.

18.00

16.15

Т/с “Гранд-готель”.

бов”, 1 i 2 с. (12+).

(16+).

21.00

1.10 Новини.

19.00

22.55

Комiк на мiльйон.

21.35

#@)?$0 з Майклом

Панютою.

1.00

Х/ф “У ПОШУКАХ ПРИ- 2: Удар у вiдповiдь”.

Т/с “Доля на iм’я Лю-

Подiї тижня з Олегом

20.00

Т/с “Доля на iм’я Лю-

22.15

Д/с “Супервiдчуття”.

бов”. (12+).

22.45

Книга.ua.

23.00

Музична платформа.

23.10

Лайфхак українською.

1.00

Реальна мiстика.

23.30

Богатирськi iгри.

2.45

Т/с “Жiночий лiкар 3”.

1.35

7.15

Мультмiкс.

9.40

М/с “Свiт Вiнкс”.

10.55

М/ф “Мавпи в космосi

ГОД”. (16+).

12.25

Х/ф “ГЕРЦОГ”.

2.45

Провокатор.

14.00

Країна У.

СТБ

18.00

Одного разу пiд Пол-

тавою.

(16+).

“Караоке на Майданi”.

1.00

Казки У Кiно.

11.45

“МастерШеф 7”.

3.40

Вiталька.

2.20 Зона ночi.

19.00

“Битва екстрасенсiв

4.55

6.05 Kids’ Time.

17”.

5.00

М/с “Пригоди Кота у

21.30

“Один за всiх”.

6.15

22.40

“Х-Фактор 8”.

8.40

1.40

“Слiдство ведуть екс-

цiя”.

НОВИЙ КАНАЛ

чоботях”.

8.00

“Вдалий проект”.

6.10

9.00

“Готуємо разом”.

їнськи.

10.00

“Орел i решка. Рай i

9.00

Топ-модель по-укра-

Х/ф “ЛIГА ВИДАТНИХ

ПРЯМИЙ

ДЖЕНТЛЬМЕНIВ”. (16+). 11.00

М/ф “Робiнзон Крузо:

Х/ф “ФАКУЛЬТЕТ”.

Х/ф “ГОРЕЦЬ: ДЖЕРЕ-

ЛО”. 17.10

Х/ф “СЛIДОПИТ”.

(16+). 19.20

12 тур ЧУ з футболу.

“Чорноморець” - “Динамо”. 21.25

ПроФутбол.

23.15

“Змiшанi єдиноборст-

ва. UFC”. 2.00

Х/ф “ВСЕ ПЕРЕМАГАЄ

3.10

“Облом.UA”.

1+1 6.05

“ТСН”.

7.00

“Українськi сенсацiї”.

8.00

“Снiданок. Вихiдний”.

Х/ф “ОПУДАЛО”.

9.00

“Лото-Забава”.

Т/с “СБУ. Спецопера-

9.40

М/ф “Маша i ведмiдь”.

9.50

“Розсмiши комiка”.

HTH

(16+).

Х/ф “IНТЕРДIВЧИНКА”. 10.50 11.55

15.10

“Легенди карного роз- занiя, Ефiопiя”.

12.15

трасенси”.

ЗО”. (16+).

ЛЮБОВ”.

10.45

Х/ф “ЕКIПАЖ”.

“Орел i решка. Пере-

Х/ф “47 РОНIНIВ”.

23.00

5.20

11.00

20.35

“Все буде смачно!”

3.00

пекло”.

Це наше - це твоє.

9.00

Д/с “Мистецький пульс

IНТЕР

5.30 Кориснi пiдказки.

7.10

“Хата на тата”.

Д/с “Розкриття Амери- (16+).

Америки”.

Факти тижня. 100 хви- 6.50

лин з О. Соколовою.

6.10

ки”. 5.05

Х/ф “ТЕРМIНАТОР 5.

2+2 6.00

Свiт он-лайн.

16.10

“Правда життя. Про-

фесiї”.

7.35

Щуром.

Продаються дрова. Продається грунт на підсипку.Звертатись за тел. 066-583-27-15, 068-852-72-29 Микола. Продам м/п вікна, нові, розмір 172х156см, права створка поворотно-відкідна, двойний склопакет, ціна 1500грн, та вікно 172х96см, одинарне поворотно-відкідне, 1000грн, оптом дешевше, стан відмінний, демонтовані з новобудови при переплануванні, у використанні не були, захисна плівка на місці. т.0665752847. Продам тиски.Тел.097-238-51-25. Продам буржуйку.Тел.097-238-51-25. Продам електричний бетонний стовп, бу, в хорошому стані, 2 тис. грн.. моб. 0991202535. Продам металевий кутик 63 - 5м. Т. 050 157 44 21. Продам бойлер, Франція, 50 л, ціна 1400 грн. Т. 097208-48-00.

3.45

вою.

ДIДУСЬ”.

свята Мацурi”.

тел.: 067-408-28-64.

ICTV

Х/ф “АМЕРИКАНСЬКИЙ

“Територiя позитиву” з С. Єгоро-

7.30,7.45,8.15,9.30,23.20 Пого6.35

ПРОДАМ ГАРАЖНІ ВОРОТА

Х/ф “СIНIСТЕР 2”.

“Євгенiй Леонов. Я ко- (18+).

23.15

6.30

0.00

УДАЧI”.

9.00

шуку”.

12.55

“Свiт навиворiт 9”. “Свiт навиворiт 3: Тан14.00,15.05,16.05

завантаження”.

Дуже населений острiв”.

10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

17.20

“Склад злочину”.

Т/с “Свати 4”.

12.00

13.00

Х/ф “МЕСНИКИ”.

15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,

19.00

Т/с “Розвiдники”.

17.05

16.00

Х/ф “МЕСНИКИ: ЕРА

20.00 “Репортер”. Новини.

(16+).

АЛЬТРОНА”.

9.15

“Пiдсумки” з Є. Ки-

22.35

18.50

сельовим.

(16+). “Очi в очi” з Ю. Литви- 1.15

“Орел i решка. Ювi-

лейний”. 13.00

Т/с “25-та година”.

(12+).

Х/ф “ЗЕЛЕНИЙ ЛIХ-

18.30

“Крутiше за всiх”.

ТАР”. (16+).

20.00

“Подробицi”.

21.00

20.30

Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНИ

(16+).

10.15

Х/ф “ТЕМНИЙ ЛИЦАР”. ненко. 11.15

2.50 13.15,16.15,19.15

ного свiту”.

Х/ф “ДЕННА ВАРТА”.

“Лiга смiху 3”.

19.30

5.00 “ТСН-Тиждень”.

21.00

“Танцi з зiрками”.

23.20

“Iгри приколiв”.

Х/ф “СЛIПИЙ”. (16+).

0.20

“Мультибарбара”.

“Таємницi кримiналь-

1.20

“Аргумент Кiно”.

4.10

“Свiтське життя”.


№ 39 (596) 6 жовтня 2017 р.

АСОЦІАЦІЯ ЧОРНОБИЛЬЦІВ УКРАЇНИ ЗАПРОШУЄ! Всі небайдужі ліквідатори аварії на Чорнобильській

11

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ! Народний депутат України Міщенко Сергій Григорович інформує, що з 09.10.2017 по 13.10.2017 проводитиме прийоми громадян з особистих питань в м. Бориспіль та селах Згурівського, Переяслав-Хмельницького, Бориспільського, Яготинського районів за таким графіком:

АЕС, запрошуємо вас прийняти участь у Всеукраїнській мирній акції, що відбудеться 17 жовтня 2017 р. о 9:00, біля приміщення Верховної ради України, на підтримку своїх законних прав на пенсійне забезпечення.

Запрошуємо всіх бажаючих! МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ВИТЯГ З НАКАЗУ ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРА БОРИСПІЛЬСЬКОГО ОБ’ЄДНАНОГО МІСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРІАТУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (адміністративно-господарчі)

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРИЗОВУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ у жовтні-листопаді 2017 року Відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, Указу Президента України від 24.02.2017 року «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2017 році», розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 14.07.2017 № 364 «Про організацію та проведення в Київській області призову громадян до Національної гвардії та на строкову військову службу з 01 жовтня по 31 листопада 2017 року», рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 25.09.2017 № 559 «Про організацію та проведення у місті Бориспіолі призову громадян України на строкову військову службу у жовтні-листопаді 2017 року» та розпорядження Бориспільської районної державної адміністрації Київської області від 22.09.2017 №600 «Про організацію та проведення у Бориспільському районі призову громадян України на строкову військову службу в жовтні – листопаді 2017 року» та з метою забезпечення успішного проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу

НАКАЗУЮ: 1. Заступнику військового комісара – начальнику відділення комплектування Бориспільського ОМВК старшому лейтенанту ГРЕБЕНЮКУ А.В: - залучити на призовну дільницю м.Бориспіль та Бориспільського району для призову на строкову військову службу осіб чоловічої статі, які до дня відправлення у військові частини досягли 20 років, та старших осіб, які не досягли 27річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призлову на строкову військову службу; - організувати оповіщення громадян, що підлягають призову на строкову військову службу персональними повістками; - підготувати та направити керівникам підприємств, установ, організацій, кооперативів та навчально-виховних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності розпорядження про здійснення оповіщення призовників для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну дільницю відповідно до додатку 23 постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 «Порядк організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних»;

- складати адміністративні протоколи за ч.1 ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення відносно осіб, які ухиляються від призову на строкову військову службу і не з’являються за повісткою до військового комісаріату; - підготувати та направити матеріали відносно призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу до Бориспільського відділу поліції ГУ НП України в Київській області відповідно до ст. 335 Кримінального кодексу України. 2. Усі громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов’язані прибути на призовну дільницю у встановлений час з документами, що зазначені в повістках, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. С.Камінського, 6. Громадяни, які не отримали особистих повісток для призову на строкову військову службу, зобов’язані прибути до військового комісаріату на призовну дільницю за місцем реєстрації до 10 жовтня 2017 року та мати при собі документи,які посвідчують особу. 3. Усі громадяни призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території м. Бориспіль та Бориспільського району Київської області, зо-

бов’язані негайно повернутися до місця постійного проживання та з’явитися у військовий комісаріат для проходження призовної комісії. 4. На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» керівники підприємств, установ, організацій, кооперативів та навчально-виховних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності зобов’язані відкликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну дільницю. 5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 6. Наказ довести до особового складу Бориспільського об’єднаного міського військового комісаріату, в частині, що стосується. Військовий комісар Бориспільського об’єднаного міського військового комісаріату Київської області полковник Р. Я. ГОРБАЧ Згідно: начальник відділення офіцерів запасу і кадрів Бориспільського об`єднаного міського військового комісаріату Київської області майор О. О. ПОШАБЛЯ


12

№ 39 (596) 6 жовтня 2017 р.

ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ! Звертаємось до Вас за допомогою: Мартинюк Катерина Василівна, 1986 р.н. Випуск ВНМУ ім. М. І. Пирогова 2010 р. Працює лікарем-кардіологом у Бориспільській ЦРЛ. На сьогоднішній день знаходиться у відділення гематології Національного Інституту раку. 22.05.2017 р. була прооперована, за життєвими показами, з приводу пухлини головного мозку (Первинна лімфома центральної нервової системи). Залишилась невидаленою ще одна пухлина в скроневій ділянці. На лікування необхідна досить велика сума коштів!!!

Друзі, давайте разом ВРЯТУЄМО ЖИТТЯ Катрусі!!! Карта «ПРИВАТБАНК» — 5168 7572 4331 1133 (Мартинюк К.В.) Номер мобільного телефону чоловіка Олександра: +38 097 129 6539

ДИТЯЧА ТЕАТРАЛЬНА СТУДІЯ ЗАПРОШУЄ Муніципальний театр «Березіль» Бориспільської міської ради Київської області продовжує набір до дитячої театральної студії «Бориспільські діамантики» з шести років та хореографічної студї для дошкільнят. Телефони для довідок: (04595) 9-14-54, +38 (050) 442-72-78


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.