__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

1

CPÉÆÃÖ §gï-r¸ÉA§gï 2014 ¸ÀA¥ÀÄl - 6 | ¸ÀAaPÉ - 2

¥Àz æ Ás £À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ

qÁ.§AdUÉgÉ dAiÀÄ¥ÀP æ Á±À ¸ÀA¥ÁzÀPÀ

®QëöäÃ¥Àw PÉÆïÁgÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ

J¥sï.J¸ï. zÀÄgÀUt À ª Ú g À À «£Áå¸À

ªÀÄAdÄ


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

2 PUSTHAKALOKA A literary Journal (Quarterly) Edited by Lakshmipathykolara

¸ÀA¥ÀÄl ¸ÀAaPÉU¼ À ÄÀ ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ

:6 :2 : 1000

¥ÀÄlUÀ¼ÄÀ

: 92

gÀPÁë¥ÀÄl M¼À¥ÀÄl «£Áå¸À : ªÀÄAdÄ£ÁxÀ.J¸ï. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄÄzÀt æ

: QæAiÀiÁ ¥ÀæPÁ±À£À 16£Éà PÁæ¸ï, ¸ÀA¥ÀAVgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560027, zÀÆ : 080-2223469

avÀæPÀ鴃 : CAvÀeÁð® ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°£ è À C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½UÉ DAiÀiÁ ¯ÉÃRPÀgÃÉ dªÁ¨ÁÝgÀgÀÄ

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ CzsÀåPÀëgÀÄ qÁ.§AdUÉgÉ dAiÀÄ¥ÀæPÁ±À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ qÁ. gÁd±ÉÃRgÀ ºÀvÀUÀÄA¢ ²æà J¥sï.J¸ï. zÀÄgÀÄUÀtª Ú ÀgÀ | qÁ. ¨ÉÆÃgÉÃUËqÀ aPÀª Ì ÀÄgÀ½ ²æà ¸À. gÀWÀÄ£ÁxÀ | ²æêÀÄw ªÀiÁzsÀ« ¨sÀAqÁj PÉgP É Æ É Ãt

¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ªÀĺÀzÉêÀAiÀÄå DqÀ½vÁ¢üPÁj (¥Àæ¨sÁgÀ) PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£À, eÉ.¹.gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-02 zÀÆgÀªÁt / ¥sÁåPïì : 080-22484516


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

3

CPÉÆÃÖ §gï-r¸ÉA§gï 2014 ¸ÀA¥ÀÄl - 6 | ¸ÀAaPÉ - 2

¥ÀĸÀP Û ÀªÇ É AzÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ§®èzÀÄ- gÉÃZɯï PÁ¸Àð£ïgÀªÀgÀ `ªÀiË£À ªÀ¸ÀAvÀ’ qÁ.eÉ.¨Á®PÀȵÀÚ |

07

§zÀÞvÉ ªÀÄgÉAiÀÄzÀ «ªÀıÀðPÀ, ¸À§ Û v Þ A É iÀÄjAiÀÄzÀ PÀ« ¸ÀAzÀ±Àð£À : ¸À.gÀWÀÄ£ÁxÀ |

16

¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À «ÄêÀiÁA¸É ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgAÉ § ¸ÀºÀ¥ÀAiÀÄtÂUÀgÀ PÉʦr. -qÁ.ºÉZï.dAiÀÄ¥ÀæPÁ±ï ±ÉnÖ |

27

¸ÀAUÀA, vÀ«Ä¼ÀÄ ¥ÀÄgÁvÀ£À PÁªÀå -Dgï.«dAiÀÄgÁWÀªÀ£ï |

32


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

4

UÉÆgÀÆgÀgÀ ¥À§ æ AzsÀUÀ¼À°è PÀxÀ£À ¸Àg é ÀÆ¥À - JZï.zÀAqÀ¥Àà |

44

AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ZÀjvÉAiÀÄ NzÀÄ-1 - qÁ.gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà n ¨ÉÃUÀÆgÀÄ |

50

qÁ.PÁ. ªÉA. ²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwð CªÀgÀ «ªÀıÁð ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ | 62

JgÀqÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À «ªÀıÉð : - qÁ.J¸ï.£ÀlgÁd §ÆzÁ¼ÀÄ |

CgÀ«AzÀ ªÀiÁ®UÀwA Û iÀĪÀgÀ ‘U˪ÉÄðAmï ¨ÁæºÀät’ - ®QëöäÃ¥Àw PÉÆïÁgÀ |

82

78


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

5

qÁ.§AdUÉgÉ dAiÀÄ¥ÀæPÁ±ï

¸ÁUÀgÆ É ÃvÀ£ Í À£ÀzÀ zÁæ«qÀ ¸ÀA¸Àw øÌ £ÀªÀ¤ÃvÀ ¦æAiÀÄ NzÀÄUÀgÉÃ, vÀ«Ä½£À CvÀåAvÀ ¥ÁæaãÀªÁzÀ ¸Á»vÀå ¸ÀAUÀA ¸Á»vÀå. CzÀgÀ®Æè ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV £Á±ÀªÁVzÉAiÉÄAzÀÄ £ÀA§¯ÁVgÀĪÀ ¸ÀAUÀA CªÀ¢üAiÀÄ ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ºÀAvÀzÀ ¸Á»vÀå ¸ÀȶÖAiÀiÁzÀzÉÝà EAzÀÄ ªÀÄļÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À¯ÁVgÀĪÀ PÀĪÀiÁj RAqÀA JA§ zÁæ«qÀ £É®zÀ°è JA§ÄzÀ£ÀÄß vÀ«Ä½£À ¨sÁµÁ©üªÀiÁ¤ «zÁéA¸ÀgÀÄ PÀÆqÀ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà GZÀÑj¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. D PÀÄjvÀ QgÀÄ ¸ÁPÀëöåavÀæUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ CAvÀeÁð®zÀ°èAzÀÄ ºÀjzÁqÀÄwÛªÉ. EzÀÄ PÉÆAZÀÄ GvÉàçÃPÉëAiÀÄÆ DV¢ÝgÀ§ºÀÄzÁzÀgÀÆ CzÀgÀ°è ¸ÀvÀåzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÆ E®èzÉà E®è. ¸À A UÀ A ¸Á»vÀ å ºÁUÀ Ä ªÀ Ä Æ®zÁæ « qÀ ªÀ Ä vÀ Ä Û zÁæ « qÀ ¥ À Æ ªÀ ð ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ½UÀAvÀÆ MAzÀÄ ¤PÀl ¸ÀA§AzsÀ RArvÀ EzÉ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

6

¯ÁåAqï D¥s ï UÉ Æ AqÁé £ À z À ¹zÁÞAvÀ ª À Å PÀ Æ qÀ vÀ « ĽUÀ g À PÀĪÀiÁj RAqÀA ¨sÀÆ «¸ÀÛgÀuÁ¨sÁUÀzÀ ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß ¨É A §°¸À Ä ªÀ A vÉ A iÉ Ä Ã EzÉ . DzÀgÀÆ UÉÆAqÁé£À ¨sÀƨsÁUÀzÀ ¹zÁÞAvÀªÀÅ E£ÀÆß RavÀUÉÆAr®èªÉA§ÄzÀÆ £ÀªÀÄä UÀ ª À Ä £À z À ° è g À ¨ É Ã PÀ Ä . CzÉ Ã £É à EzÀÝgÀÆ, UÉÆAqÁé£À ¨sÀƨsÁUÀªÀÅ ªÀÄļÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀªÉÇà CxÀ ª Á UÉ Æ AqÁé £ À z É Æ A¢UÉ ¸ÀA§AzsÀ«®èzÀAvÉAiÉÄà ªÀÄļÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ PÀĪÀiÁjRAqÀA£À ¥ÁAqÀå ¸ÁªÀiÁædå ¯É ª À Ä ÆjAiÀ Ä £ï JA§ ¢é à ¥À ¸À ª À Ä ÆºÀ U À ¼ À A vÀ Æ EzÀ Ý ªÀ Å . F ¢éÃ¥ÀUÀ¼À°è ¯ÉªÀÄÆgï JA§ PÉÆÃwUÀ¼ÀÄ C¢üPÀªÁVzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀPÉÌ ¯ÉªÀÄÆjAiÀÄ£ï ¢éÃ¥ÀUÀ¼ÉAzÉà PÀgÉ¢zÁÝgÉ. ¥sÉæqÀjPï KAUÀ¯ïì PÀÆqÀ F dUÀwÛ£À ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ fêÀ ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼À «PÁ¸ÀPÉÌ ¯ÉªÀÄÆjAiÀÄ£ï ¢éÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ vÉÆnÖ¯ÁVzÀݪÀÅ JA§ ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉýzÁÝgÉ. CzÀµÉÖà C®èzÉ zÁæ«qÀ ºÁUÀÄ zÁæ«qÀ¥ÀƪÀð §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ D¦üæPÀ¢AzÀ ªÀ®¸ÉºÉÆgÀlÄ F ¯ÉªÀÄÆjAiÀÄ£ï ¢éÃ¥ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÉà ¨sÁgÀvÀzÀ £É®PÉÌ PÁ°nÖgÀ§ºÀÄzÉA§ CAzÁdÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÀ ««zsÀ eÁÕ£À²¸ÀÄÛUÀ¼À vÀdÕgÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÁÝgÉ. CzÀPÉÌ vÀPÀÌ DzsÁgÀUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ PÀæªÉÄÃt MAzÉÆAzÁV ®©ü¸ÀÄwÛªÉ. CzÀPÉÌ ¸ÁQëèsÀÆvÀªÁV ¨sÁgÀvÀzÀ ¥À²ÑªÀÄ PÀgÁªÀ½AiÀÄÄzÀÝPÀÆÌ ¸ÁUÀgÉÆÃvÀÍ£À£ÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀÄ 9jAzÀ 10 ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ¼ÀµÀÄÖ ¥ÁæaãÀªÁzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼ÀÄ ªÀÄļÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÀĪÀ §UÉÎ «¥sÀÄ® ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ ¹PÀÄÌwÛªÉ. UÀÄdgÁw£À ¨ÉÃmï zÁégÀPÁzÀ §½AiÀÄ PÁåA¨Éà PÉÆ°è¬ÄAzÀ »rzÀÄ CjPÀªÉÄÃqÀÄ, ¥ÀÆA¥ÀĺÁgï, ªÀĺÁ§°¥ÀÄgÀAUÀ¼ÀªÀgÉUÀÆ zÉÆgÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ EAvÀºÀ ¸ÁUÀgÀzÁ¼ÀzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼ÀÄ Erà dUÀwÛ£À EwºÁ¸ÀPÁgÀgÀ£ÀÄß, ¥ÁæUÉÊwºÁ¸ÀPÁgÀgÀ£ÀÄß CZÀÑjUÉƽ¹zÉ. EªÀÅ £ÀUÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼ÉAzÀÄ WÉÆövÀUÉÆAqÀ°è §ºÀıÀB dUÀwÛ£À CvÀåAvÀ ¥ÁæaãÀ £ÁUÀjPÀvÉ zÀQët¨sÁgÀvz À À ¸ÀªÄÀ ÄzÀz æ ° À è ªÀÄļÀÄUÀqA É iÀiÁVgÀĪÀ £ÁUÀjPÀvU É ¼ À ÃÉ DUÀÄvÀÛªA É §ÄzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀð. §ºÀıÀB zÁæ«qÀ¨sÁ¶PÀ D¸ÀÖç¯ÁAiÀiïØ d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ ¯ÉªÀÄÆjAiÀÄ£ï CxÀªÀ PÀĪÀiÁjRAqÀzÀ ¨sÀÆ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ D¦üæPÀ¢AzÀ £ÉÃgÀ §AzÀªÀgÀÄ. PÀæªÉÄÃt C°èAzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ EA¢£À zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ°èAiÀÄÆ §zÀÄPÀ£ÀßgÀ¹ ºÀgÀrPÉÆArgÀ®Æ§ºÀÄzÀÄ. ºÁUÉ D¦üæPÀzÀ ªÀ®¸É UÀÄA¥ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ £É®PÉÌ §AzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è£ÀÆß »ªÀÄAiÀÄÄUÀ C¹ÛvÀézÀ°èvÀÄÛ. ºÁUÁV FV£À ¸ÀªÀÄÄzÀæ wÃgÀUÀ½AzÀ 200 Q¯ÉÆëÄÃlgÀÄUÀ¼À Da£ÀªÀgÉUÀÆ £É®ªÉà EvÀÄÛ JA§ §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÁzÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß ªÀA±ÀªÁ» vÀdÕ CªÉÄjPÀzÀ qÁ.¸Éà£Àìgï ªÉ¯ïì PÀÆqÀ ºÉýzÁÝgÉ. D¦üæPÁzÀ £À«ÄéAiÀiÁ ºÁUÀÄ PÀ®ºÀj ªÀÄgÀĨsÀÆ«ÄAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸Áå£ï§ÄµïªÀÄ£ï §ÄqÀPÀlÄÖ EA¢£À DzsÀĤPÀ ªÀiÁ£ÀªÀgÉ®ègÀ ªÀÄÆ®ªÉAzÀÄ, §ÄµïªÀÄ£ï §ÄqÀPÀnÖ£À M§â ªÀåQÛAiÉÄà £ÀªÉÄä®ègÀ ¥ÀÆ«ÃðPÀ ¦vÀȪÉAzÀÄ qÁ.¸Éà£Àìgï ªÉ¯ïì CªÀgÀÄ rJ£ïJ «±ÉèõÀuÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ FUÁUÀ¯Éà ¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¹zÁÝgÉ. D ¥ÀÆ«ÃðPÀ ¦vÀÈ PÉêÀ® 60,000 ªÀµÀðzÀ »A¢£ÀªÀ£ÉAzÀÄ PÀÆqÀ ¸Éà£Àìgï w½¸ÀÄvÁÛgÉ. CAzÀgÉ 60,000 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¥ÁæaãÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ªÀÄÆ® ¸ÀAvÀw EgÀ°®èªÉAzÀ®è. EvÀÄÛ. DzÀgÉ £Á£Á PÁgÀtUÀ½AzÁV D ªÀA±À§½îUÀ¼ÀÄ ¤AiÀiÁAqÀðvÀÀ¯ï£ÀAvÉAiÉÄà ¸ÀA¥ÀÆtð PÀtägÉAiÀiÁzÀªÀÅ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À PÀ¼Áîgï JA§ §ÄqÀPÀnÖ£À «ÃgÀĪÀiÁAr JA¨ÁvÀ£À rJ£ïJ ¸Áå£ï§ÄµïªÀÄ£ï §ÄqÀPÀnÖ£À ªÀÄÆ® rJ£ïJ ªÀiÁPÀðgï 130gÉÆA¢UÉ ºÉÆðPÉUÉÆArzÀÝ£ÀÆß ¸Éà£Àìgï zÁR°¹zÁÝgÉ.


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

7

F §UÉAiÀÄ C£ÀåeÁÕ£À ²¸ÀÄÛUÀ¼É®èªÀÇ MmÁÖgÉAiÀiÁV zÁæ«qÀ¨sÁ¶PÀgÀÄ D¦üæPÀ¢AzÀ ªÀ®¸ÉºÉÆgÀlÄ ¯ÉªÀÄÆjAiÀÄ£ï CxÀªÀ PÀĪÀiÁjRAqÀA ¨sÀƨsÁUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀªÉà ¨sÁgÀvÀPÉÌ 10-12 ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉAzÉÆà PÁ°lÖªÀgÀÄ JA§ÄzÀAvÀÆ ¤«ðªÁzÀªÁV ¸Á©ÃvÁUÀÄvÀÛzÉ. §ºÀıÀB »ªÀÄAiÀÄÄUÀzÀ CAvÀåzÀ¯ÉèAzÉÆà ¸ÁUÀgÀzÀ ¤Ãj£À ªÀÄlÖ Kj, ¸ÀÄ£Á«Ä C¯ÉUÀ¼ÉzÀÄÝ ¯ÉªÀÄÆjAiÀÄ£ï / PÀĪÀiÁjRAqÀ ¨sÀƨsÁUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄļÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄļÀÄUÀqÉUÉÆAqÀ ¨sÀƨsÁUÀ PÉÆ®èªÀiï J£ÀÄßvÁÛgÉ. DzÀgÀÆ PÀĪÀiÁjRAqÀA£À°è ¥ÁAqÀå ¸ÁªÀiÁædå«vÀÄÛ JA§ CA±ÀzÀ §UÉÎ EwºÁ¸ÀPÁgÀgÀ°è RavÀvÉAiÉÄãÀÆ E®è. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¥ÁAqÀå zÉÆgÉUÀ¼Éà ¸ÀAUÀA ¸Á»vÀåzÀ ªÉÆzÀ® ºÀAvÀzÀ ¥ÉÆõÀPÀgÁVzÀÝgÀÄ JA§ ªÀiÁvÀAvÀÆ vÀ«Ä¼ÀÄ ¸Á»vÀå ZÀjvÉæPÁgÀgÀ°èzÉ. CzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÁUÀgÉÆÃvÀÍ£À£ÀzÀ PÉ®ªÀÅ avÀæUÀ¼ÀÄ CAvÀeÁð®zÀ°è ®¨sÀå«zÀÄÝ CªÀ£ÀÄß PÉêÀ® NzÀÄUÀgÀ PÀÄvÀƺÀ®PÁÌVAiÀĵÉÖà E°è ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. EzÉãÉà EzÀÝgÀÆ §ºÀıÀB K¼ÉAlÄ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉAzÉÆà PÀgÁªÀ½ ¨sÀƨsÁUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄļÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀªÉA§ÄzÀPÉÌ ¸ÁUÀgÉÆÃvÀÍ£À£ÀªÉà ¸ÁQë £ÀÄrAiÀÄÄwÛzÉ. DzÀgÉ PÁåA¨É PÉÆ°èAiÀÄ°è£À £ÁUÀjPÀvÉ ²æÃPÀȵÀÚ£À zÁégÀPÉ JAzÀÄ ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÁtUÀ¼À ªÀåvÁå¸ÀªÀ£ÀßjAiÀÄzÀ C¥ÀPÀé w¼ÀĪÀ½PÉ ªÀiÁvÀæªÁUÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ ¥ÁæaãÀ ªÀiÁ£ÀªÀgÀ ªÀ®¸É, d£ÁAVÃAiÀÄ ªÀÄÆ®, ¨sÁµÉ, ¸ÀA¸ÀÌøw ¸ÀAUÀwUÀ¼É®èªÀ£ÀÆß ªÉÄüÉʹPÉÆArgÀĪÀ ¸ÀAUÀA ¸Á»vÀå F PÁgÀt¢AzÁV ªÀĺÀvÀézÀÄÝ. ¸ÀAUÀA ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß D «²µÀÖ PÁ®ªÀiÁ£ÀzÀ°èmÉÖà £ÁªÀÅ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ JZÀÑgÀ«gÀ¨ÉÃPÀÄ. C£ÀĪÁzÀªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ vÀªÀÄä ¸ÀÈd£À²Ã® §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ MAzÀÄ ªÀÄÄRå¨sÁUÀªÉAzÉà £ÀA©gÀĪÀ Dgï.«dAiÀÄgÁWÀªÀ£ï ¸ÀAUÀA ¸Á»vÀåzÀ §UÉÎ MAzÀÄ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀæªÉòPÉAiÀÄ£ÀÆß ¤Ãr G¥ÀPÀj¹zÁÝgÉ. G½zÀAvÉ CªÀgÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ zÀÄAzÁUÀzÀAvÉ ºÀæ¸Àé ±ÉÊ°AiÀÄ C£ÀĪÁzÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀðªÀAwPÉAiÀÄ£ÀÆß MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¸ÁAzÀæUÉƽ¹zÁÝgÉ. §ºÀıÀB £À£ÀUÉ w½zÀAvÉ ¸ÀAUÀA ¸Á»vÀåzÀ C£ÀĪÁzÀªÀÅ »ÃUÉ MnÖUÉ ¥Áæw¤¢üPÀªÉA§xÀðzÀ°è MAzÉqÉ ¹UÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ, PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄnÖUÉ ªÉÆzÀ®£Éà ¨Áj JAzÀÄPÉÆArzÉÝãÉ. «fUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀ¨ÉÃPÉÆÃ, zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀ¨ÉÃPÉÆà w½AiÀÄÄwÛ®è. CzÉãÉà EzÀÝgÀÆ EzÀÄ £ÀªÀÄä NzÀÄUÀjUÁzÀ ¯Á¨sÀ. G½zÀAvÉ vÀªÀÄä GUÀÄgÀĨÉZÀÑ£ÉAiÀÄ ¨sÁµÉ-«ªÀgÀuÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÀµÉÖà C®èzÉ UÁA¢üªÁzÀ ºÁUÀÄ eÁvÀåwÃvÀ §zÀÄQ£À ±ÉÊ°¬ÄAzÀ JvÀÛgÀzÀ ¯ÉÃRPÀgÁV PÀ£ÀßrUÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ°è G½¢gÀĪÀ UÉÆgÀÆgÀgÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À PÀÄjvÀAvÉ zÀAqÀ¥Àà CªÀgÀÄ ¸ÀªÀÄxÀð jÃwÃAiÀÄ «±ÉèõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÁÝgÉ. CzÀÄ «ªÀıÉð C®è J£ÀÄߪÀµÀÄÖ D¥ÀÛªÁVzÉ. ºÁUÉAiÉÄ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀ F ¸ÀAaPÉAiÀÄ J¯Áè §gÀºÀUÁgÀjUÉ PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ.

D¦üP æ £ À ï ªÀÄÆ®zÀ PÀÄjAa ºÀƪÀÅ


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

8


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

9

¥ÀĸÀP Û ÀªÇ É AzÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ§®èzÀÄ- gÉÃZɯï PÁ¸Àð£ïgÀªÀgÀ `ªÀiË£À ªÀ¸ÀAvÀ’ - qÁ.eÉ.¨Á®PÀȵÀÚ ‘ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ vÀ£ÀßzÉà ¸ÀȶÖAiÀÄ gÀPÀ̸ÀgÀ£ÀÆß UÀÄgÀÄw¸À¯ÁUÀÄwÛ®è’ -D®âmïð ¹Ì÷élÓgï

J¥ÀàvÀÛgÀ

zÀ ± À P À z À PÉ Æ £É A iÀ Ä ¨s Á UÀ z À ° è £ÁªÀ Å ¨É A UÀ ¼ À Æ j£À PÀ È ¶ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ «zÁåyðUÀ¼ÁVzÉݪÀÅ. ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß QÃl ¦ÃqÉUÀ½AzÀ gÀQë¸À®Ä ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À £Á±ÀPÉÌ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÉÄà CAwªÀĪÉA§ ªÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÆâü¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ ºÁUÀÆ £ÁªÀÅ CzÀ£Éßà UÀÄtUÀÄt¸ÀÄwÛzÉݪÀÅ. CªÀÅUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è J®è gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼ÀAvÉAiÉÄà JZÀÑgÀ ªÀ»¸À¨ÉÃPÉA§ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ ªÀiÁvÀæ £ÀªÀÄUÉ w½¹PÉÆqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. J®è QÃl ‘¦ÃqÉ’UÀ½UÀÆ ¹zÀÞ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£É¬ÄvÀÄÛ. ªÉÊzÀågÀÄ PÁ¬Ä¯É PÀ¸Á¯ÉUÀ½UÉ ¦æ¹Ìç¥Àê£ï §gÉzÀÄPÉÆlÖAvÉ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è gÉÊvÀjUÉ PÀȶ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ QÃlªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr ¹zÀÞ«gÀĪÀ gÁ¸ÀAiÀĤPÀUÀ¼À ¦æ¹Ìç¥Àê£ï §gÉzÀÄPÉÆlÖgÉ ¸ÁPÀÄ ‘ºÀ¹gÀÄPÁæAw’UÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ eÉÊPÁgÀ ºÁQzÀAvÉ! CAvÀºÀÄzÉà ¢£ÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «zÉò «eÁÕ£À ¥ÀwæPÉAiÉÆAzÀgÀ°è ¥ÀæPÀÈw ºÁUÀÆ EvÀgÀ fêÀgÁ²AiÀÄ ªÉÄÃ¯É GAmÁUÀĪÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À zÀĵÀàjuÁªÀÄUÀ¼À §UÉUÉ ªÉÆlÖªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ gÉÃZɯï PÁ¸Àð£ï JA¨ÁPÉ vÀªÀÄä `¸ÉʯÉAmï ¹àçAUï’ PÀÈwAiÀÄ°è vÉÆÃj¹PÉÆnÖzÁÝgÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

10

N¢zÀ vÀPÀët CzÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQzÁUÀ CzÀÄ PÀȶ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ¯Éèà EvÀÄÛ. £ÀªÀÄä UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ¯Éèà EzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÆâü¸À¨ÉÃPÉAzÉãÀÆ EgÀ°®èªÀ¯Áè! ‘d£ÀjUÉ «µÀ Gt¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀ¥ÀÄà. DzÀgÀÆ QÃlUÀ¼À£ÀÄß, ²°ÃAzsÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀ £É¥ÀzÀ°è d£ÀjUÉ EAzÀÄ AiÀiÁgÀÆ H»¸À¯ÁUÀzÀµÀÄÖ §ÈºÀvï ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è «µÀªÀÅt¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. £ÁªÀÅ ¸Éë¸ÀĪÀ, PÀÄrAiÀÄĪÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°èAiÀÄÆ PÁå£Àìgï GAlĪÀiÁqÀĪÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀU¼ À À G½PÉ PÀAqÀħgÀÄwÛz.É «µÀPÁgÀPÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀU¼ À À §¼ÀPÉ EzÉà jÃw ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ°è ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄð£À ªÀÄ£ÀĵÀå£À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÉ Erà fêÀgÁ² ¤£ÁðªÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ’ JA§ JZÀÑjPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆlÖªÉÆzÀ°UÉ vÀªÀÄä ‘¸ÉʯÉAmï ¹àçAUï’ PÀÈwAiÀÄ°è ¤ÃrzÀªÀgÀÄ CªÉÄjPÁzÀ gÉÃZɯï PÁ¸Àð£ï. DzsÀĤPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÁ DAzÉÆüÀ£ÀPÉÌ £ÁA¢ ºÁrzÀªÀgÀÄ gÉÃZɯï PÁ¸Àð£ï JAzÉà ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. `F ¥ÀĸÀÛPÀ E®è¢zÀÝ°è ¥Àj¸ÀgÀ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼À DgÀA¨sÀ vÀqÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ CxÀªÁ §ºÀıÀB DgÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛ¯Éà EgÀ°®èªÉãÉÆÃ. D PÀÈw ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ºÀAvÀzÀ®Æè ¥Àj¸ÀgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ £ÁA¢ ºÁrvÀÄ’ JAzÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ w½ªÀ½PÉAiÀÄ ¥Àæ¸ÁgÀzÀ°è ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÁUÀÆ 2007 £ÉÆÃ¨É¯ï ±ÁAw ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀ CªÉÄjPÀzÀ »A¢£À G¥ÁzsÀåPÀë D®âmïð UÉÆÃgï `¸ÉʯÉAmï ¹àçAUï’£À 1994 DªÀÈwÛAiÀÄ ªÀÄÄ£ÀÄßrAiÀÄ°è §gÉ¢zÁÝgÉ. 1999gÀ `mÉʪÀiï’ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ £ÀÆgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À°è gÉÃZɯï PÁ¸Àð£ï ¸ÀºÀ M§âgÀÄ. 1992gÀ°è PÀ¼ÉzÀ LªÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À°è£À CvÀåAvÀ ¥Àæ¨sÁ«Ã PÀÈwAiÉÄA§ ªÀiÁ£ÀåvÉ `¸ÉʯÉAmï ¹àçAUï’UÉ zÉÆgÀQvÀÄÛ. 2012gÀ ¸É¥ÉÖA§gï 27PÉÌ ‘¸ÉʯÉAmï ¹àçAUï’ (ªÀiË£À ªÀ¸ÀAvÀ) ¥ÀæPÀlªÁV 50 ªÀµÀðUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ. F LªÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À°è PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À dUÀwÛ£À°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ §zÀ¯ÁVzÉ. ¤dªÁVAiÀÄÆ §zÀ¯ÁVzÉAiÉÄ? §zÀ¯ÁVzÀÝgÉ EAzÀÄ eÁUÀwPÀ QÃl£Á±ÀPÀ GzÀåªÀÄzÀ ªÀ»ªÁlÄ ªÁ¶ðPÀ 45 ©°AiÀÄ£ï qÁ®gïUÀ¼ÀµÀÄÖ EgÀÄwÛvÉÛ? CªÉÄjPÀzÀ¯Éèà ªÉÆlÖªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À zÀĵÀàjuÁªÀÄUÀ¼À §UÉUÉ gÉÃZɯï PÁ¸Àð£ïgÀªÀgÀ PÀÈw d£ÀgÀ°è w½ªÀ½PÉ ªÀÄÆr¹zÀÝgÀÆ EAzÀÄ CzÉà CªÉÄjPÁ QÃl£Á±ÀPÀ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è ªÉÆlÖªÉÆzÀ® ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ ªÁ¶ðPÀ QÃl£Á±ÀPÀ GzÀåªÀÄzÀ ªÀ»ªÁlÄ ¸ÀºÀ 3.8 ©°AiÀÄ£ï qÁ®gïUÀ¼À¶ÖzÉ (2011) ºÁUÀÆ ªÁ¶ðPÀ ±ÉÃ.8-9gÀµÀÄÖ ªÀÈ¢Þ ºÉÆAzÀÄwÛzÉ. CªÉÄjPÀ, d¥Á£ï ªÀÄvÀÄÛ aãÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¨sÁgÀvÀ QÃl£Á±ÀPÀ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è £Á®Ì£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÉ ºÁUÀÆ vÀ£Àß GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ ±ÉÃ.50gÀµÀÖ£ÀÄß gÀ¥sÀÄÛ ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è EA¢UÀÆ d£À JAqÉÆøÀ¯Áá£ï£ÀAvÀºÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À zÀĵÀàjuÁªÀÄUÀ½UÉ §°AiÀiÁV «PÀ¯ÁAUÀ ¸ÀAvÀwAiÉÄà gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀÄîwÛzÉ. gÉÃZɯï PÁ¸Àð£ïgÀªÀgÀ `¸ÉʯÉAmï ¹àçAUï’ 1962gÀ°è ¥ÀæPÀlUÉÆAqÁUÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ GzÀåªÀÄUÀ¼ÀªÀgÀÄ ºÉÃUÉ DPÉAiÀÄ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß «gÉÆâü¹ DPÉ `ºÀÄaÑ’AiÉÄ£ÀÄߪÀAvÉ ¥ÀæZÁgÀ ºÀ©â¹zÀgÉÆà FUÀ®Æ D GzÀåªÄÀ UÀ¼ÄÀ JAqÉÆøÀ¯Áá£ï£ÀAvÀºÀ gÁ¸ÁAiÀ Ä ¤PÀ ª À £ À Ä ß ¤gÀ Ä ¥À z À æ « J£ÀÄߪÀAvÉ ¥ÀZ æ ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ¯É EªÉà ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À ºÀtzÀ ¨ÉA§®¢AzÁV ªÉÄîÄUÉÊ


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

11

¸Á¢ü¸ÀÄvÀÛ¯Éà EªÉ. «¥ÀAiÀiÁð¸ÀªÉAzÀgÉ, dUÀwÛ£À ºÀvÀÄÛ Cw zÉÆqÀØ QÃl£Á±ÀPÀ GvÁàzÀPÀ PÀA¥É¤UÀ¼À°è K¼ÀÄ ©vÀÛ£É ©Ãd GzÀåªÀÄUÀ¼ÀÆ DVªÉ ºÁUÀÆ CªÀÅ dUÀwÛ£À ±ÉÃ.75gÀµÀÄÖ eÁUÀwPÀ QÃl£Á±ÀPÀ GzÀåªÀĪÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄwÛªÉ. ¥ÀĸÀÛPÀªÁV ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä `¸ÉʯÉAmï ¹àçAUï’ dÆ£ï 1962gÀ°è CªÉÄjPÀzÀ `£ÀÆå AiÀiÁPÀðgï’ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À gÀ Æ ¥À z À ° è ¥À æ P À l ªÁUÀ ® Ä ¥Áæ g À A ©ü ¹ vÀ Ä . D ¥À æ P À l uÉ ¸À º À ¸ÀÄ®¨sÀªÁVgÀ°®è. CzÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä D ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À®Ä ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀS æ ÁåvÀ ¥ÀwPæ U É ¼ À ÄÀ ¤gÁPÀj¹zÀݪÅÀ . DUÀ PÁ¸Àð£ï CªÉÄjPÀzÀ «ÄãÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ£ÀåªÀÄÈUÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è D ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À ¥À æ z s Á £À ¸À A ¥ÁzÀ P À g ÁV PÁAiÀ Ä ð¤ªÀ 𠻸À Ä wÛ z À Ý gÀ Ä . 1950gÀ ¯ É è à ¥ÀæPÀlªÁVzÀÝ DPÉAiÀÄ `zÀ ¹Ã CgËAqï C¸ï’ ªÀÄvÀÄÛ ‘zÀ JqïÓ D¥sï zÀ ¹Ã’ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ d£À¦æAiÀĪÁV DPÉUÉ DyðPÀ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀºÀ vÀAzÀÄPÉÆnÖzÀݪÀÅ. gÉÃZɯï PÁ¸Àð£ï PÀ«¬ÄwæAiÀÄÆ DVzÀÄÝzÀÄ `¸ÉʯÉAmï ¹àçAUï’ CµÀÄÖ ºÀÈzÀAiÀĸÀà²ð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV DzsÀĤPÀ PÀÈvÀPÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ C¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqɸÀĪÀ ºÁ¤AiÀÄ£ÀÄß awæ¸À®Ä PÁgÀtªÁVgÀ®Æ§ºÀÄzÀÄ. DPÉAiÀÄ PÁ¼Àf ºÉZÀÄÑ EzÀÝzÀÄÝ r.r.n. QÃl£Á±ÀPÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À §UÉUÉ. 1950gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ, QÃl ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÉUÀ¼À £Á±ÀPÁÌV AiÀÄÄzÉÆÞÃ¥Á¢AiÀiÁ°è §¼ÀPÉAiÀiÁzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß DzsÀĤPÀ ¥ÀªÁqÀUÀ¼ÉAzÉà ¥ÀjUÀt¸À¯ÁVvÀÄÛ. CªÀÅUÀ¼À°è ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀÄzÀÄ r.r.n. CzÀgÀ QÃl£Á±ÀPÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ¥Á¯ï ªÀÄÄ®ègï JA§ «eÁÕ¤ 1930gÀ¯Éèà PÀAqÀÄ»r¢ÝzÀÝgÀÄ ºÁUÀÆ 1942gÀ JgÀqÀ£Éà «±ÀéAiÀÄÄzÀÞzÀ°è CªÉÄjPÁzÀ «Ä°ljAiÀÄÄ ºÉãÀÄ, aUÀl ªÀÄÄAvÁzÀ ¦ÃqÉUÀ½UÉ §°AiÀiÁVzÀÝ vÀ£Àß ¸ÉʤPÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ£ÀÄß QÃld£Àå gÉÆÃUÀUÀ¼ÁzÀAvÀºÀ mÉÊ¥sÀ¸ï, ªÀįÉÃjAiÀiÁ ªÀÄÄAvÁzÀ gÉÆÃUÀUÀ½AzÀ PÁ¥ÁqÀ®Ä AiÀıÀ¹éAiÀiÁV §¼À¹vÀÄ. AiÀÄÄzÀÞzÀ £ÀAvÀgÀ r.r.n. vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ PÁSÁð£ÉUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸À°®è ºÁUÀÆ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉÊvÀgÀÄ zsÁgÁ¼ÀªÁV §¼À¸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ (J¥ÀàvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è PÉÆïÁgÀzÀ PÉ®ªÀÅ ºÀ½îUÀ¼À°è ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è£À ºÉãÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä vÀ¯ÉUÉ r.r.n. ºÀaÑ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄ ©lÄÖ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ PÉýzÉÝãÉ). CªÉÄjPÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ DgÉÆÃUÀå ¸ÉÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ ºÁUÀÆ OµÀzsÀ DqÀ½vÀ «¨sÁUÀzÀªÀgÀÄ r.r.n. ªÀiÁ£ÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀPÁj ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀĪÀÅ¢®è JA§ ¸Ànð¦üPÉÃmï ¸ÀºÀ PÉÆlÖgÀÄ. r.r.n. PÀAqÀÄ»rzÀ ªÀÄÄ®ègïgÀªÀjUÉ 1948gÀ°è £ÉÆ¨É¯ï ¥Àæ±À¹Û ¤Ãr UËgÀ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ. «±ÀézÀ¯Éè¯Áè r.r.n.AiÀÄ£ÀÄß ªÁå¥ÀPÀªÁV §¼À¹zÀgÀÄ ºÁUÀÆ «±Àé DgÉÆÃUÀå ¸ÀA¸ÉÜ r.r.n.AiÀÄÄ 50jAzÀ 100 zÀ±® À PÀë d£ÀgÀ fêÀª£ À ÄÀ ß ªÀįÉÃjAiÀiÁ¢AzÀ G½¹zÉAiÉÄAzÀÄ ºÉýzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è 1935gÀ°è ºÀvÀÄÛ zÀ±À®PÀë EzÀÝ ªÀįÉÃjAiÀiÁ gÉÆÃVUÀ¼À ¸ÀASÉå 1969gÀ°è 2.86 ®PÀëPÌÉ E½¬ÄvÀÄ. PÀȶAiÀÄ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ QÃl£Á±ÀPU À ¼ À À §¼ÀPÉ C¤§ðA¢üvª À ÁV §¼ÀPÉAiÀiÁV PÀȶ GvÁàzÀ£É ¸ÀºÀ ºÉZÁѬÄvÀÄ. DzÀgÉ r.r.n. ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «£Á±ÀPÁj ªÀÄUÀÄ먀 ºÉÆA¢zÀݪÀÅ. CªÀÅUÀ½UÉ J®è QÃlUÀ¼ÀÆ ¦ÃqÉUÀ¼É. ¦ÃqÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¯Á¨sÀPÁj fêÀUÀ¼À ¤£ÁðªÀÄ ¸ÀºÀ ªÀiÁrzÀªÀÅ. ¥ÀæPÀÈw ªÀÄvÀÄÛ ªÀ£ÀåfëUÀ¼À §UÉÎ C¥ÁgÀ M®ªÀÅ ºÉÆA¢zÀÝ PÁ¸Àð£ï F «£Á±ÀªÀ£ÀÄß, ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ°è QÃl£Á±ÀPÀUÀ½AzÀ GAmÁUÀÄwÛgÀĪÀ C¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß PÀÈwAiÀÄ°è ºÉüÀ®Ä AiÀÄwß¹zÁÝgÉ. CªÀÅUÀ¼À «µÀ ¥ÀgÀªÀiÁtÄ ¨ÁA¨ï¤AzÀ GAmÁUÀĪÀ «QgÀtUÀ¼ÀµÉÖà ºÁ¤PÁgÀPÀ JA§ÄzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆnÖzÁÝgÉ. QÃl£Á±ÀPÀUÀ½UÉ §°AiÀiÁzÀ QÃlUÀ¼À£ÀÄß DºÁgÀªÁV ¸Éë¹zÀ ¥ÀQëUÀ½UÉ ¸ÀºÀ DºÁgÀ ZÀPÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ «µÀ ¸ÉÃj QÃlUÀ¼ÀÄ eÉÆvÉUÉ ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¤£ÁðªÀĪÁV ªÀ¸ÀAvÀ IÄvÀÄ«£À°è ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä a°¦°¬ÄAzÀ ºÁqÀ®Ä ¨ÁgÀ¢gÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÉßÃ


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

12

`ªÀiË£À ªÀ¸ÀAvÀ’(Silent Spring)ªÉAzÀÄ `J ¥sÉç¯ï ¥sÁgï lĪÀiÁgÉÆ’ CzsÁåAiÀÄzÀ°è ºÉýzÁÝgÉ. CAvÀºÀ ¥ÀQëUÀ¼À ±ÀjÃgÀ ¸ÉÃjzÀ r.r.n. «µÀ D ¥ÀQëUÀ¼À ªÉÆmÉÖUÀ¼À PÀªÀZÀ vɼÀĪÁVgÀĪÀAvÉ ªÀiÁr ªÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀÆæuÁªÀ¸ÉÜAiÀįÉèà ¸Á¬Ä¸ÀÄvÀÛªÉ CxÀªÁ ªÀÄjUÀ¼ÀÄ ºÀÄlÄÖªÀÅzÉà E®è. QÃl ¥ÀQëUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÀæªÀ®è r.r.n.AiÀÄ «µÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj «ÄãÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀ d®ZÀgÀUÀ¼À ªÉÄïÉ, ªÀ£ÀåfëUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÀÆ «µÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉA§ÄzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆlÖgÀÄ. r.r.n.AiÀÄ CA±À vÁAiÀÄ ªÉÆ¯É ºÁ°£À°è EgÀĪÀÅzÀÆ PÀAqÀħA¢zÉ. CzÀgÀ «µÀ¢AzÀ PÁå£ÀìgïUÉ §°AiÀiÁzÀ ªÀåQÛUÀ¼À ºÀ®ªÁgÀÄ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÁ¸Àð£ï PÉÆnÖzÁÝgÉ. `§Ä¢ÞªÀAvÀ fëUÀ¼ÁVgÀĪÀ £ÁªÀÅ Erà ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß PÀ®Ä¶vÀUÉƽ¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®PÉÌà «µÀªÀÅt¹ ¸ÁªÀÅAlĪÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÄÀ UÉ ¨ÉÃqÀªÁzÀ PÉ®ªÉà fêÀ ¥À¨ æ ÃÉs zÀU¼ À £ À ÄÀ ß ¤AiÀÄAw渮 À Ä ºÉÆgÀngÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÉÄÃ? ªÀiÁ£ÀªÀ£À ZÀjvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ªÉÆlÖªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è£À ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀiÁ£ÀªÀ£ÀÆ FUÀ vÁ£ÀÄ vÁAiÀÄ UÀ¨sÀðzÀ°è CAPÀÄj¸ÀĪÁV¤AzÀ ¸ÁAiÀÄĪÀªÀgÉUÀÆ ¥Àæw PÀët C¥ÁAiÀÄPÁj gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀPÀðPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝ£É. F gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ°è ªÀAiÀĹì£À ¤§ðAzsÀ«®èzÉ zÉúÀzÀ°è ¸ÀAUÀæºÀªÁUÀÄwÛªÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß ºÀÄlÖzÀ ªÀÄUÀÄ«£À fêÀPÉÆñÀUÀ¼À°è, vÁAiÀÄ ªÉƯɺÁ°£À®Æè PÀAqÀħgÀÄw۪ɒ JAzÀÄ PÁ¸Àð£ï `¸ÉʯÉAmï ¹àçAUï’£À°è §gÉzÀÄ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä «gÀÆ¥À UÀæ»PÉAiÀÄ£ÀÄß §zÀ°¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉA¢zÁÝgÉ. PÁ¸Àð£ïgÀªÀgÀ «ZÁgÀzsÁgÉAiÀÄ£ÀÄß gÁ¸ÁAiÀĤPÀ PÉÊUÁjPÉÆÃzÀåªÀĪÀgÀÄ MPÉÆÌgÀ°¤AzÀ «gÉÆâü¹zÀgÀÄ. `£ÁªÉãÁzÀgÀÆ «Ä¸ï PÁ¸ïð£ïgÀªÀgÀ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ²¸ÁÛV C£ÀĸÀj¹zÀ°è £ÁªÀÅ CAzsÀPÁgÀzÀ AiÀÄÄUÀPÉÌ ªÀÄgÀ¼À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ QÃlUÀ¼ÀÄ, gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀļÀĺÀÄ¥ÀàmÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ AiÀiÁdªÀiÁ£Àå ªÀ»¹PÉƼÀÄîvÀ۪ɒ JAzÀgÀÄ CªÉÄjPÀ£ï ¸ÉÊ£Á«Äqï PÀA¥É¤AiÀÄ C¢üPÁjAiÉƧâgÀÄ. ªÀiÁ£ÁìAmÉÆ PÀA¥É¤AiÀÄÄ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤µÉâü¹zÀ°è CzÀjAzÁV §gÀUÁ®, gÉÆÃUÀgÀÄf£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV, QÃl ¦ÃqÉUÀ¼ÀÄ J®èªÀ£ÀÆß ºÁ¼ÀĪÀiÁqÀĪÀÅzÉA§ÄzÀ£ÀÄß w½¸ÀĪÀ ºÀÁUÀÆ `¸ÉʯÉAmï ¹àçAUï’ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉêÀr ªÀiÁqÀĪÀ, `zÀ qɸÉƯÉÃmï EAiÀÄgï’ (¥Á¼ÀÄ©zÀÝ ªÀµÀð) JA§ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ LzÀÄ ¸Á«gÀ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß CZÀÄѺÁQ¹ J¯ÉèqÉ ºÀAavÀÄ. PÉ®ªÀÅ PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ PÁ¸Àð£ïgÀªÀgÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉAiÀÄ£Éßà ¥Àæ²ß¹zÀgÉ E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ DPÉAiÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ¹ÜwAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀAzÉúÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀªÀÅ. QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤µÉâü¹zÀ°è DºÁgÉÆÃvÁàzÀ£É PÀÄApvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ CzÀjAzÁV ºÉZÀÄÑwÛgÀĪÀ d£À¸ÀASÉåUÉ DºÁgÀ MzÀV¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®èªÉ£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀ MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ªÁzÀªÁVvÀÄÛ. PÁ¸Àð£ïgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÈwAiÀÄ°è §gÉà ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ZÀað¹®è. FUÀ PÀȶ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¨ÉA§°¸ÀÄwÛgÀĪÀ eÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ ¤AiÀÄAvÀæt ºÁUÀÆ EvÀgÀ ¸ÀĹÜgÀ ¦ÃqÉ ¤AiÀÄAvÀæt «zsÁ£ÀUÀ¼À §UÉÎ DPÉ DUÀ¯Éà vÀªÀÄä PÀÈwAiÀÄ°è w½¹zÁÝgÉ. ¥ÀæPÀÈw ¸ÀªÀÄvÉÆðvÀªÁVzÀÄÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀPÀÆÌ CzÀgÀ¯ÉèÃ


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

13

¥ÀjºÁgÀ EzÉà JA¢zÁÝgÉ. EzÀ£Éßà £ÀAvÀgÀ d¥Á¤£À ªÀĸÀ£ÉÆ§Ä ¥sÀÄPÀĪÉÇÃPÀ ¸ÀºÀ vÀªÀÄä ¸ÀºÀd PÀȶAiÀÄ vÀvÀéªÀ£ÁßV¹PÉÆArzÁÝgÉ. gÁ¸ÁAiÀĤPÀ PÀA¥É¤UÀ¼À «gÉÆÃzsÀªÀ£ÀÄß ¤jÃQë¹AiÉÆà K£ÉÆà DPÉ CªÀgÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀÆ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀĪÀAvÉ 55 ¥ÀÄlUÀ¼À n¥Ààt ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß N¢ C£ÀĪÉÆâ¹zÀ vÀdÕgÀ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÆß ¸ÀºÀ vÀªÀÄä PÀÈwAiÀÄ°è ¤ÃrzÁÝgÉ. MAzÉqÉ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ DPÉAiÀÄ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß «gÉÆâü¹zÀgÉ DPÉAiÀÄ ¨ÉA§®PÁÌV ºÀ®ªÁgÀÄ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ DPÉAiÀÄ eÉÆvÉVzÀÝgÀÄ. `¸ÉʯÉAmï ¹àçAUï’ GAlĪÀiÁrzÀ DAzÉÆüÀ£À¢AzÁV CªÉÄjPÀzÀ DV£À CzsÀåPÀë eÁ£ï J¥sï. PÉ£Ér vÀªÀÄä ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸À®ºÁ ¸À«ÄwUÉ PÁ¸Àð£ï JwÛgÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉUÉ ¥Àj²Ã°¸À®Ä w½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄÄ ¸ÀºÀ DPÉAiÀÄ «ZÁgÀªÀ£Éßà ¨ÉA§°¸ÀÄwÛvÀÄÛ. PÉÆ£ÉUÉ CªÉÄjPÀzÀ ¸ÀPÁðgÀ JZÉÑvÀÄÛ dÆ£ï 1972gÀ°è CªÉÄjPÀzÀ ¥Àj¸ÀgÀ gÀPÀëuÁ Keɤì r.r.n. §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤µÉâü¹vÀÄ. ¥Àj¸ÀgÀ gÀPÀëuÉUÉ PÉ®ªÀÅ PÉÊUÁjPÉÆÃzÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætzÀ°èqÀ¨ÉÃPÉA§ «ZÁgÀ ªÉÆlÖªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ ¹éÃPÀÈvÀªÁ¬ÄvÀÄ. EAzÀÄ ¨sÁgÀvÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ºÀ®ªÁgÀÄ zÉñÀUÀ¼ÀÄ r.r.n.AiÀÄ£ÀÄß ¤µÉâü¹ªÉ. DzÀgÉ CµÉÖà CxÀªÁ CzÀQÌAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ «µÀPÁjAiÀiÁzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄPÀÛªÁV §¼ÀPÉAiÀÄ°èªÉ. `¸ÉʯÉAmï ¹àçAUï’ PÀÈw ¥ÀæPÀÈw JµÀÄÖ ¸ÀÆPÀëöäªÁzÀÄzÀÄ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°è£À ªÀiÁ£ÀªÀ£À ºÀ¸ÀÛPÉëÃ¥À JµÀÄÖ C¥ÁAiÀÄPÁj JA§ÄzÀgÀ §UÉUÉ ºÁUÀÆ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ §UÉUÉ d£ÀgÀ°è w½ªÀ½PÉ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæªÀ»¹gÀĪÀÅzÀgÀ §UÉÎ JgÀqÀÄ ªÀiÁw®è. vÁAwæPÀ ¥ÀæUÀw ¸ÀzÁ ¥ÀæPÀÈwUÉ «gÉÆÃzsÀ ¢QÌ£À°è J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ §UÉÎ PÁ¸Àð£ï DvÀAPÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀÝgÀÄ. vÀªÀÄä PÀÈw £ÀAvÀgÀzÀ ªÀµÀðUÀ¼À°è ¥ÀæPÀÈw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀzÀ §UÉUÉ d£ÀgÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀzÀ°è vÀAzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä PÁ¸Àð£ï EgÀ°®è. `¸ÉʯÉAmï ¹àçAUï’ ¥ÀæPÀlUÉÆAqÀ MAzÀƪÀgÉ ªÀµÀðUÀ¼À¯Éèà (1964) DPÉ ¸ÀÛ£À PÁå£ÀìgïUÉ §°AiÀiÁzÀgÀÄ. vÀªÀÄä ¸Á«UÉ ªÀÄÄ£Àß ¹.©.J¸ï. ¸ÁPÀëöåavÀæªÉÇAzÀgÀ°è DPÉ, `¥ÀæPÀÈwAiÀÄ §UÉV£À ªÀÄ£ÀĵÀå£À ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ CvÀåAvÀ ªÀÄÄRåªÁzÀÄzÀÄ, KPÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ£ÀÄß §zÀ°¸ÀĪÀ ºÁUÀÆ CzÀ£ÀÄß £Á±ÀªÀiÁqÀĪÀ ±ÀQÛ £ÀªÀÄVzÉ. DzÀgÉ ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀºÀ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀ ºÁUÀÆ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ «gÀÄzÀÞzÀ CªÀ£À AiÀÄÄzÀÞ CAwªÀĪÁV CªÀ£À «gÀÄzÀÞzÀ AiÀÄÄzÀÞªÉà DVzÉ’ JA¢zÀÝgÀÄ. PÉ®ªÀÅ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ Erà zÉñÀªÀ£ÀÄß §rzÉ©â¹ gÁµÀÖçªÀÄlÖzÀ°è ZÀZÉðAiÉÆAzÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr PÁAiÀÄð¤ÃwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ©ÃgÀ§®èªÀÅ. ZÀjvÉæAiÀÄ ¢PÀÌ£ÀÄß CxÀªÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß §zÀ°¹gÀĪÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À GzÁºÀgÀuÉUÀ½ªÉ. gÉÃZɯï PÁ¸Àð£ïgÀªÀgÀ `¸ÉʯÉAmï ¹àçAUï’ ¸ÀºÀ CAvÀºÀÄzÉà ¥ÀĸÀÛPÀ. D ¥ÀĸÀÛPÀ CªÉÄjPÀzÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è GAlĪÀiÁrzÀ ZÀZÉð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ¦æ¹¯Áè ªÀĦüð JA§ÄªÀgÀÄ `What a Book Can Do: The Publication and Reception of Silent Spring’À (¥ÀĸÀPÛ ª À ÇÉ AzÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ§®èzÀÄ: ¸ÉʯÉAmï ¹àçAUï£À ¥ÀæPÀluÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¹éÃPÀÈw) JA§ ¥ÀævÉåÃPÀ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß 2005gÀ°è ¥ÀæPÀn¹zÀgÀÄ. «µÀAiÀĪÉÇAzÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ ZÀZÉðUÉ vÀgÀĪÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ªÉÃUÀªÀzsÀðPÀ ¥ÁvÀæ ªÀ»¸À§®èªÀÅ. CªÉÄjPÁzÀ DV£À G¥ÁzsÀåPÀëgÁVzÀÝ D¯ï UÉÆÃgïgÀªÀgÀ 2006gÀ°è CvÀåAvÀ ZÀZÉðUÉƼÀUÁzÀ ºÁUÀÆ d£À¦æAiÀÄ ¸ÁPÀëöåavÀæ `D£ï E£ïPÀ¤éäAiÉÄAmï lÆæxï’ `¸ÉʯÉAmï ¹àçAUï’£À ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ ¨sÁUÀªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À§ºÀÄzÀÄ. ªÀĦüðAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÈwAiÀÄ°è `¸ÉʯÉAmï ¹àçAUï’£À «±ÉèõÀuÉ ªÀiÁr®è. §zÀ°UÉ CzÀÄ ªÉÆzÀ°UÉ ¯ÉÃR£ÀgÀÆ¥ÀzÀ°è ºÁUÀÆ D£ÀAvÀgÀ ¥ÀĸÀÛPÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ £ÀAvÀgÀ EvÀgÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À, d£ÀgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÉÊUÁjPÉÆÃzÀå«ÄUÀ¼À ¥ÀæwQæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß «±Éèö¹ PÉÆ£ÉUÉ gÁµÁÖçzsÀåPÀëgÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉzÀÄ PÁAiÀÄð¤ÃwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÃUÉ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃjvÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß «±Éèö¹zÁÝgÉ.


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

14

¸ÉʯÉAmï ¹àA ç Uï£À DAiÀÄÝ ¨sÁUÀU¼ À ÄÀ F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ fêÀ¸ÀAPÀÄ®zÀ ZÀjvÉæAiÉÄAzÀgÉ fëUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¥Àj¸ÀgÀzÀ £ÀqÀÄ«£À ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀæwQæAiÉÄAiÉÄà DVzÉ. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¨sËwPÀ gÀÆ¥À ºÁUÀÆ CzÀgÀ°è£À ¸À¸Àå ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæt fêÀ ¸ÀAPÀÄ®UÀ¼ÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ¢AzÀ¯Éà §ºÀÄ¥Á®Ä gÀƦ¸À®ànÖªÉ. F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¸ÀÄ¢ÃWÀð ªÀAiÀĸÀì£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹zÀ°è EzÀPÉÌ «gÀÄzÀÞªÁzÀ ¥ÀæQæAiÉÄ CAzÀgÉ fëUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß §zÀ°¹gÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ wÃgÁ PÀrªÉÄ. F fëUÀ¼À°è ªÀÄ£ÀĵÀå ¥Àæ¨sÉÃzÀ ªÀiÁvÀæ F dUÀwÛ£À ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£Éßà §zÀ°¸ÀĪÀAvÀºÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß CvÀå®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CAzÀgÉ PÉêÀ® MAzÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÁÝ£É. PÀ¼ÉzÀ PÁ®Ä ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è F ±ÀQÛ CUÁzsÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ªÀÈ¢ÞAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀµÉÖà C®è CzÀgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ®Æè §zÀ¯ÁVzÉ. CªÀ£À F ±ÀQÛAiÀįÉè¯Áè CvÀåAvÀ DvÀAPÀPÁjAiÀiÁzÀÄzÀÄ UÁ½, ªÀ Ä tÄÚ , £À ¢ ªÀ Ä vÀ Ä Û ¸ÁUÀ g À U À ¼ À £ À Ä ß C¥ÁAiÀ Ä PÁj ªÀ Ä vÀ Ä Û «µÀ P Áj ªÀ ¸ À Ä Û U À ½ AzÀ ªÀÄ°£ÀUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ. F ªÀÄ°£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß §ºÀÄ¥Á®Ä ¸Àj¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÆ CzÀjAzÀ C¥ÁAiÀÄzÀ ¤gÀAvÀgÀ ¸ÀgÀ¥À½AiÉÄà ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¸ÁªÀðwæPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀÄ°£ÀUÉƽ¸ÀĪÀ PÁAiÀ Ä ðzÀ ° è ºÉ Z À Ä Ñ ¥À j UÀ t £É U É vÉ U É z À Ä PÉ Æ ¼À î z À DzÀ g É CvÀ å AvÀ C¥ÁAiÀ Ä PÁjAiÀ i ÁVgÀ Ä ªÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ «QgÀtUÀ¼À ¸ÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA§A¢üUÀ¼ÀAwzÀÄÝ CªÀÅ F dUÀwÛ£À ºÁUÀÆ CzÀgÀ°è£À fêÀgÁ²AiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£Éßà §zÀ°¸ÀÄwÛªÉ. CtĸÉÆáÃlzÀ°è UÁ½UÉ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÁÖç¤ëAiÀÄA 90 ¨sÀÆ«ÄUÉà £ÉÃgÀªÁV ºÁUÀÆ ªÀļÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj D ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¸À¸ÀåUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ DºÁgÀzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ£À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÉ J®è fëUÀ¼À zÉúÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj CªÀÅUÀ¼À ªÀÄƼÉUÀ¼À°è ±Á±ÀévÀªÁV G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. CzÉà jÃw ¨É¼ÉUÀ½UÉ, PÁqÀÄUÀ½UÉ CxÀªÁ vÉÆÃlUÀ½UÉ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄtÚ£ÀÄß ¸ÉÃj C°èAzÀ DºÁgÀ ZÀPÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸À¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÁætÂUÀ¼À zÉúÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj «µÀvÀé ºÁUÀÆ ¸ÁªÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛªÉ CxÀªÁ ºÁUÉAiÉÄà CAvÀdð® ¸ÉÃj ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À ºÉÆgÀ§AzÀÄ UÁ½ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃjUÉ ¥ÀÄ£ÀB ¨É g É v À Ä ºÉ Æ ¸À gÀ Æ ¥À z À ° è ¸À ¸ À å , eÁ£À Ä ªÁgÀ Ä ºÁUÀ Æ ªÀ i Á£À ª À g À ° è gÉ Æ ÃUÀ g À Ä f£À U À ¼ À £ À Ä ß GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. D®âmïð ¹Ì÷élÓgï ‘ºÉýgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ vÀ£ÀßzÉà ¸ÀȶÖAiÀÄ gÀPÀ̸ÀgÀ£ÀÆß UÀÄgÀÄw¸À¯ÁUÀÄwÛ®è.’ FUÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ fêÀgÁ² «PÁ¸ÀUÉƼÀî®Ä PÉÆÃmÁåAvÀgÀ ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÉ. F CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÈ¢ÞUÉƼÀÄîªÀ ªÀÄvÀÄÛ «PÁ¸ÀUÉƼÀÄîªÀ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ fêÀgÁ² vÀ£Àß ¥Àj¸ÀgÀzÉÆA¢UÉ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄvÉÆî£À ºÀAvÀ vÀ®Ä¦ªÉ. ªÉÆzÀ°UÉ ¥ÀæwPÀÆ®ªÁVzÀÝ ¥Àj¸ÀgÀªÀÇ ¸ÀºÀ CAwªÀĪÁV fêÀgÁ²UÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁVzÉ. fêÀgÁ² ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÄÀ vÉÆî£À ¸Á¢ü¸¨ À ÃÉ PÁzÀgÉ ®PÁëAvÀgÀ ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. E°è ¸ÀªÀÄAiÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÁzÀÄzÀÄ, DzÀgÉ DzsÀĤPÀ dUÀwÛ£À°è PÉÆgÀvÉ EgÀĪÀÅzÉÃ


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

15

¸ÀªÀÄAiÀÄzÀÄÝ. Që¥ÀæªÁV gÀavÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀ ºÉƸÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ªÀÄÄAzÁ¯ÉÆÃZÀ£É¬Ä®èzÀ DvÀÄgÀzÀ £ÀrUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ¸ÀAAiÀĪÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀÄ £ÀrUÉAiÀÄ®è. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É fêÀ «PÁ¸ÀªÁUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Æ ²¯ÉUÀ¼À, RUÉÆüÀzÀ, ¸ÀÆAiÀÄð£À C¯ÁÖçªÀAiÀįÉmï ªÀÄÄAvÁzÀ «QgÀtUÀ¼ÀÆ EzÀݪÀÅ. DzÀgÉ FUÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ «QgÀt ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ CtÄ«£À°è ºÀ¸ÀÛPÉëÃ¥À ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀgÀ ¥sÀ®ªÁV GAmÁzÀ C¸ÀºÀd ªÀÄvÀÄÛ C¥ÁAiÀÄPÁj «QgÀtªÁVzÉ. gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä fêÀgÁ²AiÀÄ ªÉÄÃ¯É MvÀÛqÀ ºÉÃgÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¥ÁæPÀÈwPÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À®è, §zÀ°UÉ ªÀiÁ£ÀªÀ£À C£ÉéõÀtPÁj ªÀÄ£À¹ì£À ¥sÀ®ªÁzÀ CªÀ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À°è GvÁàzÀ£ÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ PÀÈvÀPÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ. fêÀgÁ² D gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ½UÉ ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀgÉ M§â ªÀiÁ£ÀªÀ£À fëvÁªÀ¢ü ¸Á®zÀÄ, CzÀPÉÌ ºÀ®ªÁgÀÄ vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀĪÉà ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁzÀgÀÆ D ºÉÆAzÁtÂPÉ ¤µÀàçAiÉÆÃdPÀ KPÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ½AzÀ ºÉƸÀ ºÉƸÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À ºÀjªÀÅ ¤gÀAvÀgÀªÁV ºÀjAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÀÛzÉ. CªÉÄjPÀzÀ°è ¥ÀæwªÀµÀð L£ÀÆgÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ºÉƸÀ ºÉƸÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À£ÀÄß §¼ÀPÉUÉ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. F gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À ¸ÀASÉå ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀÄ H»¸À®Æ ¸ÁzsÀå«®è. ªÀÄ£ÀĵÀågÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂUÀ¼À zÉúÀUÀ¼À£ÀÄß eÉÊ«PÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ «ÄwAiÀÄ£ÀÆß «ÄÃjzÀ F ºÉƸÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ½UÉ ºÉÃUÁzÀgÀÆ ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ MvÀÛqÀ«zÉ. F gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À°è ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄzÀÞ £ÀqɸÀ®Ä §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀAxÀªÀÇ EªÉ. 1940gÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢ü¬ÄA¢ÃZÉUÉ DzsÀĤPÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è `¦ÃqÉUÀ¼ÀÄ’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®àqÀĪÀ QÃlUÀ¼ÀÄ, PÀ¼ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄƶPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ fëUÀ¼À£ÀÄß PÉÆ®è®Ä 200PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ֪ÀiÁqÀ¯ÁVzÉ ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸Á«gÁgÀÄ ««zsÀ ¨ÁæAqï ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½AzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉ®ªÉà QÃl ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼U É ¼ À £ À ÄÀ ß PÉÆ®ÄèªÀ £É¥z À ° À è ¹A¥Àgu À ,É zsÆ À ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ KgÉÆøÁ¯ï gÀÆ¥ÀU¼ À ° À è ºÉÆ®UÀzÝÉ U½ À UÉ, vÉÆÃlUÀ½UÉ, PÁqÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è §¼À¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ; AiÀiÁªÀÅzÉà DAiÉÄÌ ºÉÆA¢gÀzÀ F gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ `M¼ÉîAiÀÄ’ ªÀÄvÀÄÛ `PÉlÖ’ QÃlUÀ¼ÉA§ ¨sÉÃzÀ¨sÁªÀ«®èzÉ ºÁqÀĪÀ ¥ÀQëUÀ¼À£ÀÄß, FdĪÀ «ÄãÀÄUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÉ J®èªÀ£ÀÆß £Á±ÀªÀiÁqÀÄwÛªÉ. J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É «µÀzÀ CA±ÀªÀ£ÀÄß G½¸ÀÄwÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÂÚ£ÉƼÀUÉ £É¯ÉUÉƼÀÄîwÛªÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß `fêÀ£Á±ÀPÀ’UÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀĨÉÃPÉà ºÉÆgÀvÀÄ §gÉà `QÃl£Á±ÀPÀ’UÀ¼ÉAzÀ®è. F gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À Erà ¹A¥ÀgÀuÁ ¥ÀæQæAiÉÄ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ CAvÀå«®èzÀ ZÀPÀæzÀ ºÁUÉ. r.r.n.AiÀÄ£ÀÄß d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ §¼ÀPÉUÉ ªÀÄÄPÀÛUÉƽ¹zÀ ªÉÄÃ¯É E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ «µÀPÁgÀPÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À D«µÁÌgÀªÁUÀ¨ÉÃPÉA§ PÀÆUÀÄ PÉý§gÀÄwÛzÉ. KPÉAzÀgÉ qÁ«ð£ÀߣÀ §°µÀתÁzÀÄzÀÄ G½AiÀÄÄvÀÛzÉ£ÀÄߪÀ vÀvÀézÀAvÉ QÃlUÀ¼ÀÄ ¤¢ðµÀÖ QÃl£Á±ÀPÀUÀ½UÉ PÀæªÉÄÃt ¤gÉÆÃzsÀPÀvÉ ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ §°µÀ×, ¤gÉÆÃzsÀPÀ ¸ÀAvÀwAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞUÉƽ¸ÀÄwÛªÉ ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ «µÀPÁgÀPÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À£ÀÄß GvÁࢸÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.... D£ÀAvÀgÀ E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ «µÀPÁgÀzÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀªÀ£ÀÄß GvÁࢸÀĪÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉ vÀ¯ÉzÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ...! `¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt’ J£ÀÄߪÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¤AiÀiÁAqÀvÀð¯ï AiÀÄÄUÀzÀ fêÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀvÁézÁs jvÀ CºÀAPÁgÀzÀ ºÁUÀÆ ¥ÀPæ ÈÀ w EgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¯Á¨sPÀ ÁÌVAiÉÄà J£ÀÄߪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀzÀ PÀ®à£ÉAiÀÄ ¥sÀ®ªÁVzÉ. C£Àé¬ÄPÀ QÃl±Á¸ÀÛçzÀ §ºÀÄ¥Á®Ä ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ C¨sÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ ²¯ÁAiÀÄÄUÀzÀ «eÁÕ£ÀzÀ DzsÁjvÀªÁVzÉ. CAvÀºÀ J¼À¸ÀÄ «eÁÕ£ÀzÀ ¨ÉA§®¢AzÀ DzsÀĤPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ C¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä zÀÄgÀzÀȵÀÖªÁVzÉ ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß QÃlUÀ¼À «gÀÄzÀÞ §¼À¸ÀĪÀ GvÁìºÀzÀ°è CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ®Æ §¼À¸ÀÄwÛzÉÝêÉ.


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

16

§zÀÞvÉ ªÀÄgÉAiÀÄzÀ «ªÀıÀðPÀ, ¸À§ Û v Þ A É iÀÄjAiÀÄzÀ PÀ« ¸ÀAzÀ±ð À £À: ¸À.gÀWÄÀ £ÁxÀ PÉ®ªÀgÀzÀÄ F HgÀÄ PÉ®ªÀgÀzÀÄ D HgÀÄ CzÉÝÃ¥À°èAiÀĪÀgÀ «¼Á¸À

vÉÉ®ÄUÀÄ

£É®zÀ HgÀÆgÀÄ JA§ C©üªÀiÁ£ÀzÀ £ÀÄrUÉ ¥ÁvÀægÁzÀ qÁ. CzÉÝÃ¥À°è gÁªÀĪÉÆúÀ£ÀgÁªï vÀªÀÄä J¥ÀàvÉÛüÀ£Éà ªÀAiÀĹì£À°èAiÀÄÆ vÀªÀÄä ¸Á»vÀå wgÀÄUÁlªÀ£ÀÄß ¤°è¹¢Ý®è. CªÀgÀ zÉÊ»PÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ DgÉÆÃUÀå ¨ÉgÀUÀÄ ºÀÄnÖ¸ÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ «ªÀıÉð ºÁUÀÄ PÁªÀåzÀ DgÉÆÃUÀåªÀÇ »ÃUÉAiÉÄà EzÉ. ¥ËæqsÀzÉêÀgÁAiÀÄ£À D¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÝ PÀ«¸ÁªÀð¨s˪ÀÄ ²æãÁxÀ£ÀAvÉ EªÀgÀÆ ¤gÀAvÀgÀ zÉñÀ ¸ÀAZÁj. §ºÀÄzÉÆqÀØ UɼÉAiÀÄgÀ §¼ÀUª À ÅÀ ¼Àî ¸ÉßúÀfë. CzÉÝÃ¥À°è JAzÀÄ SÁåvg À ÁzÀªg À ÄÀ . EAzÀÄ DAzsz æÀ ° À è CvÀå¢üPÀ AiÀÄĪÀ PÀ«UÀ¼À C©üªÀiÁ£À UÀ½¹gÀĪÀ PÀ«. ‘PÀ«zÀ¼À¥Àw’ JA§ÄzÀÄ EªÀjUÉ ¸Á»vÀå ªÀ®AiÀÄzÀ d£À ¤ÃrgÀĪÀ C©üzsÁ£À. CzÉÝÃ¥À°èAiÀĪÀgÀÄ d¤¹zÀÄÝ 06-09-1936gÀAzÀÄ §AzÀgÀÄ(«±ÁR¥ÀlÖtA)£À°è. £É¯É¹gÀĪÀÅzÀÄ PÁQ£ÁqÀzÀ°è. ‘§AzÀgÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæ MAzÀÄ MzÉ MzÁÝUÀ PÁQ£ÁqÀzÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ zÀqÀPÉÌ §AzÀÄ ©zÉÝ’ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀ CzÉÝÃ¥À°è, vÀªÀÄä G¹gÁzÀ PÁªÀå ªÀÄvÀÄÛ «ªÀıÉðUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥Àæ¹zÀÝgÁzÀªÀgÀÄ.


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

17

AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÀÆÌ «ªÀıÉðAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß, CzÀgÉÆA¢V£À §zÀÞvÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖPÉÆqÀzÉ «ªÀIJð¸ÀĪÀ CzÉÝÃ¥À°è ªÀiÁQìð¸ïÖ «ªÀıÁð ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆAqÀªÀgÀÄ. ºÁUÉAiÉÄ AiÀiÁªÀ gÁfUÀÆ M¼À¥ÀqÀzÀªÀgÀÄ. PÀ« »jAiÀĤgÀ° QjAiÀĤgÀ° «ªÀıÁð ªÀiÁ£ÀzÀAqÀªÉÇAzÉ. ‘²æòæà PÀ«vÁ ¥Àæ¸ÁÜ£ÀA, «ªÀıÀð ªÉâPÀ, VÃlÄgÁ¬Ä(MgÉUÀ®Äè), zÀȶ֥ÀxÀA’ ªÀÄÄAvÁV ºÀvÀÛPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ «ªÀıÀð£Á ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ. «ªÀıÉðAiÀÄAvÉAiÉÄà PÁªÀåªÀ£ÀÄß C¦àPÉÆAqÀ EªÀgÀÄ ‘¥ÀzÀåPÀ«vÉ’UÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀ°èAzÀ ¥ÁægÀA©ü¹, ‘ªÀZÀ£À PÀ«vÉ’(ªÀÄÄPÀÛ bÀAzÀPÁªÀå) ZÀ¼ÀªÀ½¬ÄAzÀ DPÀ¶ðvÀgÁV §gÉzÀªÀgÀÄ. ‘«¥ÀèªÀ PÀ«vÀ’ gÀZ£ À U É É PÉÊ ºÁQ §gÉzÀ EªÀgÄÀ ¥ÀzåÀ PÀ«vÉ, ªÀZ£ À À PÀ«vÉ, PÁæAw PÁªÀå ZÀ¼ª À ½ À UÀ¼À GvÀÛªiÀ ÁA±ÀU¼ À £ À ÄÀ ß UÀ滹 ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¹PÉÆAqÀªÀgÀÄ. ‘CAvÀeÁéð®, gÀPÀÛ¸ÀAzsÀå, ¥ÉÆUÀZÀÆj£À DPÁ±ÀA, UÉÆÃzÁªÀj £Á ¥Àæw©A§A, ¸ÀAWÀA ±ÀgÀtA UÀZÁÒ«Ä’ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ EªÀgÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼ÀÄ. EªÀgÀ ¥ÀæPÀnvÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉå JAlPÀÆÌ C¢üPÀ. ‘¤gÀAvÀgÀ ¥ÀæUÀw²Ã®£ÁzÀ ¥ÀæwAiÉƧâ£ÀÆ AiÀÄĪÀPÀ£É’ CAzÀ F PÀ« §½UÉà §AzÀ ¥Àæ±À¹Û, ¸À£Áä£ÀUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À. CªÀÅUÀ¼À°è ‘¨ÉÆìĩüêÀÄ£Àß, eÁµÀĪÁ, ²æòæÃ, vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À a£ÀߥÀà ¨sÁgÀw, w®Pï, ¦æêÀgïìð ¥sÀæAmï, vÉ®ÄUÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¥Àæw¨sÀ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ’ ªÀÄÄRåªÁzÀªÀÅ. CzÉÝ¥À°èAiÀĪÀgÀ ‘¥ÉÆUÀZÀÆj£À DPÁ±ÀA’ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ ‘ºÉÆUÉ ªÀÄĸÀÄQzÀ DPÁ±À’ JA§ ºÉ¸Àj¤AzÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁzÀUÉÆArzÉ. PÀ«, «ªÀıÀðPÀgÁzÀ ¤ÃªÀÅ F JgÀqÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ ¥ÁæzsÁ£ÀåvÉ PÉÆqÀÄ«j? PÀ«AiÀiÁV, «ªÀıÀðPÀ£ÁV PÀȶ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ £À£ÀUÉ JgÀqÀÆ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁVAiÉÄ PÁtÄvÀÛªÉ. PÁªÀå ¸ÀÈd£ÁvÀäP,À «ªÀıÉð «±ÉÃè µÀuÁvÀäP.À «ªÀıÉðVAvÀ®Æ PÀ«vÉ d£Àg£ À ÄÀ ß ¥À¨ æ Ás «vÀg£ À ÁßV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. DzÀÄzÀjAzÀ PÀ«vÉ, D zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛzÉ. «ªÀıÉð AiÀiÁªÀÅzÉà PÀÈwAiÀÄ°è£À C£ÉÃPÀ CA±À U À ¼ À £ À Ä ß aAvÀ P À j UÉ vÉ g É A iÀ Ä ÄvÀ Û z É . DzÀ Ä zÀ j AzÀ «ªÀ Ä ±É ð AiÀ Ä §UÉ Î GzÁvÀ Û ª ÁzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. MnÖ£À°è JgÀqÀÆ M¼ÉîAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÉÃ. JgÀqÀgÀ°èAiÀÄÆ £À£Àß°è ¸ÀªÀiÁ£À ¦æÃw¬ÄzÉ. ¤ªÀÄä°è£À PÀ« ªÀÄvÀÄÛ «ªÀıÀðPÀ ¥Àæw¸Àà¢üðUÀ¼Éà «ÄvÀægÉ? £À£Àß°è£À PÀ«, «ªÀıÀðPÀ JµÀÄÖ ªÀiÁvÀæPÀÆÌ ¥Àæw¸Àà¢üðUÀ¼À®è. KPÉAzÀgÉ £À£Àß PÁªÀå £À£Àß «ªÀıÉðAiÀÄ£ÀÄß PÁªÀåzÀ ªÀĪÀÄðUÀ¼À£ÀÄß UÀ滸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ§®èzÀÄ. £À£Àß «ªÀıÉð £À£Àß PÁªÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀévÀB ªÉÊgÀÄzsÀågÀ»vÀ£À£ÁßV gÀƦ¸À§®èzÀÄ. «ªÀıÀðPÀ£À®èzÀ PÀ«AiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁfPÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÁUÀ°, G½zÀ CA±À U À ¼ ÁUÀ ° ¤zÀ Ä ðµÀ Ö ª ÁV, §zÀ Þ vÉ ¬ ÄA¢gÀ ª À Å . PÀ « AiÀ Ä ®è z À «ªÀ Ä ±À ð PÀ PÀ « AiÀ Ä ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀvÉAiÀÄ°è£À D¼ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀ滸À¯ÁgÀ. DzÀÄzÀjAzÀ¯É n.J¸ï. J°AiÀÄmï, GvÀÛªÀÄ «ªÀıÀðPÀ£À®èzÀªÀ£ÀÄ GvÀÛªÀÄ PÀ«AiÀiÁUÀ¯ÁgÀ JA¢gÀĪÀ. PÀ«UÀÆ «ªÀıÀðPÀ¤UÀÆ EgÀĪÀ ªÀåvÁå¸ÀªÉãÀÄ? PÁªÀåªÀÅ §ºÀĪÁV ºÀÈzÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀåªÀºÁgÀ. DªÉñÀU¼ À £ À ÄÀ ß, ¸ÀàAzÀ£U É ¼ À £ À ÄÀ ß ¸ÀÈd£ÁvÀäPª À ÁV ªÀiÁ¥Àðr¹PÉƼÀÄîªÀ ±ÀQÛ PÁªÀåzÀ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ. «ªÀıÉ𠫪ÉÃPÀPÉÌ, «eÁÕ£ÀPÉÌ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CA±À. ¤ªÀÄä PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃªÉà «ªÀIJð¸À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð MzÀV §AzÀgÉ ºÉÃUÉ «ªÀIJð¸ÀÄ«j? M§â PÀ« vÀ£Àß PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß «ªÀIJð¸ÀĪÁUÀ vÁ£ÀÄ ¸ÉÆUÀ¸ÁV ºÉýgÀÄªÉ CAzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, EvÀgÀjUÉ vÀ£Àß PÁªÀåzÀ gÀºÀ¸ÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄlÖ°®è CAzÀÄPÉÆrzÀÄÝ, ²®àgÀºÀ¸ÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß w½¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛ£É. MmÁÖgÉAiÀiÁV D J®èªÀÇ C£ÀÄPÀƯÁA±ÀUÀ¼ÁV DvÁä±ÀæAiÀÄ zÀȶÖAiÀÄ°èAiÉÄ EgÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ PÉ®ªÀgÀÄ ¥ÀÄ£ÀgÁ¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄðªÀÄPÁgÀªÁV ªÀiÁqÀ§®ègÀÄ. vÀªÀÄä


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

18

¯ÉÆÃ¥ÀUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀºÀ PÀAqÀÄPÉƼÀègÀÄ. £Á£ÀÄ C£ÉÃPÀ PÀqÉ »ÃUÉ ªÀiÁrzÀÝgÉ ZÉ£ÁßVgÀÄwÛvÉÛAzÀÄ £À£Àß §gÀºÀUÀ¼À°è ºÉýPÉÆArzÉÝãÉ. «ªÀıÉðAiÀÄ°è ªÀ¸ÀÄÛ«£À ZÀZÉð ªÀÄÄRåªÉ, C©üªÀåQÛ ZÀZÉð ªÀÄÄRåªÉ? «ªÀıÉðAiÀÄ°è ªÀ¸ÀÄÛ«£À ZÀZÉðAiÉÄà ªÀÄÄRåªÉAzÀÄ ºÉüÀĪÀªÀjzÁÝgÉ. C©üªÀåQÛ ZÀZÉðAiÉÄà ¥À æ z s Á £À ª É £ À Ä ßªÀ ª À g À Æ EzÁÝgÉ . ªÀ ¸ À Ä Û ª É ªÀ Ä ÄRåªÉ £ À Ä ßªÀ ª À j UÉ ¸À ª À i ÁdzÀ ¥À Ä £À ¤ ðªÀ i Áðt ®PÀëöåªÁVgÀÄvÀÛzÉ. C©üªÀåQÛ ªÀÄÄRåªÉ£ÀÄߪÀªÀjUÉ ªÀ¸ÀÄÛ«£ÉÆA¢UÉ ¸ÀA§AzsÀ«gÀzÀ gÀZÀ£Á ±ÀQÛ ®PÀëöåzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛ §Ä£Á¢AiÉÄAzÀÄPÉÆAqÀgÉ, PÀlÖzÀ ¤ªÀiÁðtzÀ°è ZÁvÀÄAiÀÄð«®è¢zÀÝgÉ CzÀÄ §ºÀ¼À PÁ® zÀÈqsÀªÁVgÀzÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà ªÀ¸ÀÄÛ ²®àgÀ»vÀªÁVzÀÝgÉ CzÀÄ UÁqsÀªÁV ¥Àæ¨sÁ«vÀUÉƽ¸À¯ÁgÀzÀÄ. F ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉêÀ® ªÀ¸ÀÄÛ ¥ÀæZÁgÀªÀ£ÀÄß §AiÀĸÀĪÀ ªÉÄÃzsÁ«UÀ¼É®è ºÉýgÀĪÀgÀÄ. ¤ÃªÀÅ «ªÀıÉðUÉ DAiÀÄÄÝPÉÆAqÀ ªÀiÁUÀð AiÀiÁªÀÅzÀÄ? £À£Àß «ªÀıÁð ªÀiÁUÀðzÀ°è ªÀ¸ÀÄÛ«UÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀåQÛUÉ ¸ÀªÀiÁ£À ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀªÀiÁd ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥ÀÄ£À¤ðªÀiÁðt £À£Àß ®PÀëöå. £À£Àß PÁªÀå ºÁUÀÄ «ªÀıÉðUÀ¼À°è F ®PÀëöåªÀÅ ¸ÀªÀÄUÀæªÁV ¥Àæw¥sÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ. «ªÀıÉð ¯ÉÃRPÀjUÁVAiÉÄà «zÁåyðUÀ½UÁVAiÉÄ E®è ¸Á»vÁå¸ÀPÀÛjUÁVAiÉÄ? «ªÀıÉð J®èjUÀÆ DVgÀÄvÀÛz.É ¯ÉÃRPÀjUÉ ªÀÄvÀÆÛ ZÉ£ÁßV §gÉAiÀÄ®Ä ¸ÀºPÀ j À ¸ÀÄvÀÛz.É «zÁåyðUÀ¼° À è NzÀĪÀ D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸Á»vÁå¸ÀPÀÛgÀ°è gÀZÀ£ÉUÀ¼À°è£À gÀºÀ¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå NzÀÄUÀjUÉ «ªÀıÉðAiÀÄ°è CAvÀºÀ D¸ÀQÛ GAmÁUÀ¢gÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? ¤dªÉ. «ªÀıÉðAiÀÄ §UÉÎ ¸ÁªÀiÁ£Àå NzÀÄUÀjUÉà C®è, ¯ÉÃRPÀjUÀÆ ¸ÀºÀ D¸ÀQÛ CµÀÖPÀ̵ÉÖ. EzÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¥Àj¹ÜwUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É DzsÁgÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. MAzÉÆAzÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è «ªÀıÉðUÉ §ºÀ¼À ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ¨sÁµÉUÀ¼À°èAiÉÄà £ÉÆÃrzÀgÉ MªÉÆäªÉÄä PÀxÉUÀ½UÉ, MªÉÆäªÉÄä PÁzÀA§jUÀ½UÉ, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÁªÀåPÉÌ ªÉÆzÀ® ¸ÁÜ£À ®©ü¸ÀÄvÀÛzÉ. EªÉ®è ¸ÀªÀiÁd ZÀ®£ÉAiÀÄ ¸ÀÆvÀæzÀ ªÉÄÃ¯É DzsÁgÀUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. ¤ªÀÄä «ªÀıÁð zsÉÆÃgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ºÉý. ªÉÆzÀ°¤AzÀ UÀªÀĤ¹zÁÝzÀgÉ £À£Àß «ªÀıÉð DUÀ ºÉZÁÑV ²®à zsÉÆÃgÀuÉAiÀÄ°è ¸ÁVzÉ C¤ß¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥À j uÁªÀ Ä PÀ æ ª À Ä zÀ ° è ¸À ª À i Ád ¥À Ä £À ¤ ðªÀ i ÁðuÁ¸À Q Û GAmÁzÀ £À A vÀ g À ªÀ ¸ À Ä Û «±É è à µÀ u É C¢üPÀªÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. F PÀæªÀÄzÀ°èAiÉÄ J¯Éè°è ªÀ¸ÀÄÛ«UÉ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ, J°è C©üªÀåQÛUÉ ¥ÀæzsÁ£ÀåvÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ ¸ÀàµÀÖ zÀȶÖPÉÆãÀªÉÃ¥ÀðlÖ £ÀAvÀgÀ JgÀqÀgÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀÇ £À£Àß «ªÀıÉðAiÀÄ°è PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. vÉ®ÄUÀÄ «ªÀıÁð ¥ÀæQæAiÉÄ §UÉÎ ¤ªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀĪÉãÀÄ? vÉ®ÄV£À°è «ªÀıÁð ¥ÀæQæAiÉÄ §®»Ã£ÀªÁVzÉAiÉÄAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁgɪÁzÀgÀÆ «ªÀıÀðPÀgÀ°è §zÀÞgÁV, «¸ÀÛøvÀ zÀȶÖPÉÆãÀªÀżÀîªÀgÁV ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ PÀrªÉÄ. E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀAUÀwAiÉÄAzÀgÉ vÁvÁÌ°PÀ DªÉñÀUÀ¼ÀÄ, ªÁzÉÆÃ¥ÀªÁzÀUÀ¼ÀÄ ºÉaѪÉ. ¸ÀvÀåzÀ±Àð£ÀzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ £ÉÆÃrzÀgÉ EªÀÅUÀ¼À ¨Á½PÉ vÁvÁÌ°PÀªÁzÀÄzÁUÀÄvÀÛzÉ. vÉ®ÄV£À°è «ªÀıÀðPÀjVAvÀ «ªÀıÉð ±ÀPÀÛªÁVzÉ. ¤ÃªÀÅ PÁªÀå «ªÀıÉðUÉà CAQvÀªÁzÀªÀgÉAzÀÄ C¤¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀxÉ, PÁzÀA§j, £ÁlPÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß «ªÀIJð¸À°®èªÃÉ PÉ? £Á£ÀÄ PÀ«. PÀ«vÀéªÀ£ÀÄß §ºÀĪÁV ¦æÃw¸ÀĪÀªÀ£ÀÄ. DzÀÄzÀjAzÀ PÀ«vÉ §gÉAiÀÄĪÀªÀgÉà E®èªÉ PÁªÀå «±ÉèÃóµÀuÉ §AiÀĸÀĪÀªÀgÉà £À£ÀUÉ CvÀåAvÀ ¸À¤ß»vÀgÁUÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ PÀxÉ,


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

19

PÁzÀA§j, £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gÉzÀ ¸À«ÄÃPÉëUÀ¼ÀÄ, «ªÀıÉðUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄ£ÀÄßrUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÁPÀ¶ÖªÉ. DzÀgÉ ¥ÁæzsÁ£ÀåvÉ ¤ÃrzÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°èAiÉÄà ºÉaÑ£À PÀȶ EgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd vÁ£É. vÉ®ÄV£À°è ¹ÛçêÁzÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¹ÛçêÁ¢ ¸Á»vÀå ºÀÄnÖvÉ, E®è ¹ÛçêÁzÀ ¸Á»vÀå §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¹ÛçêÁzÀ ºÀÄnÖPÉÆArvÉ? AiÀiÁªÁUÀ®Ä ¸Á»vÀå gÀ Z À £ É U É Æ ¼À Ä î ª À Å zÀ P É Ì ªÉ Æ zÀ ¯ É ¸ÀªÀiÁd D ¸Á»vÀåPÉÌ ¹zÀÞªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¹ÛçêÁzÀªÀÇ CµÉÖ. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀæUÀw, ¥ÀÄgÀĵÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ UÀ½¸À¨ÉÃPÉA§ ¢ÃPÉë, MAzÀÄ ºÀAvÀ vÀ®Ä¦zÀ £ÀAvÀgÀªÉà ¹ÛçêÁzÀ ¸Á»vÀå ºÀÄnÖPÉÆArvÀÄ. MAzÀÄ ªÁzÀªÁV §gÀĪÀ ªÀÄÄAZÉ C¨sÀÄå£ÀßwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ JA¢¤AzÀ¯ÉÆà PÀAqÀħA¢gÀ§ºÀÄzÁzÀgÀÆ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è MAzÀÄ ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ ºÀAvÀªÀ£Àß vÀ®Ä¦zÁUÀ®µÉÖ ªÁzÀªÉA§ÄzÀÄ ºÀÄnÖPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. EzÀÄ ¨sÁgÀvÀ zÉñÀzÀ°èAiÉÄà «©ü£Àß ¨sÁµÉUÀ¼À°è «©ü£Àß jÃwAiÀÄ°è EgÀ§ºÀÄzÀÄ. vÉ®ÄV£À zÀ°vÀ ZÀ¼ÀªÀ½, zÀ°vÀ ¸Á»vÀå PÀÄjvÀÄ ºÉý. zÀ°vÀ ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ «µÀAiÀĪÀÇ ¹ÛçêÁzÀzÀAvÉAiÉÄà C¹ÛvÀézÀ DPÁAPÉë wêÀæUÉÆAqÁUÀ vÉ®ÄV£À°è PÁt¹PÉÆArvÀÄ. E°è ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. vÉ®ÄV£À°è 1930jAzÀ ªÀiÁQìð¸ïÖ ¸Á»vÀå ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ ªÀ»¹vÀÄ. ªÀUÀð ºÉÆÃgÁl ¸À¥sÀ®ªÁUÀÄvÀÛ¯É J®è PÉÆãÀUÀ¼À°è ¥ÀæUÀw, ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ PÀAqÀħgÀÄwÛzÉ. 1980gÀªÀgÉUÉ UÁqsÀªÁzÀ ¸ÀªÀiÁzÀgÀuÉ ¥ÀqɬÄvÀÄ. CzÀÄ ¤dªÉà DzÀgÀÄ, ¸ÀªÀiÁd D ®PÀëöå ¸Á¢ü¸ÀĪÀ ªÀiÁUÀðPÉÌ zÀÆgÀªÁzÀÄzÀjAzÀ C¹ÛvÀéªÁzÀUÀ¼ÀÄ wêÀæUÉÆAqÀªÀÅ. F J®èªÀÇ MAzÀÄ CUÀvÀå¢AzÀ ºÀÄnÖ, DAiÀiÁ ªÀUÀðUÀ¼À C¨sÀÄå£ÀßwAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄwÛgÀĪÀŪÉà DVªÉ. PÀªÀÄÆ夸ïÖ PÀ«UÀ½UÉ, ¥ÀæUÀw²Ã® PÀ«UÀ½UÉ EgÀĪÀ ºÉÆðPÉUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? ¸ÀªÀiÁd ¸ÀzÁ »A¢£À ¥Àj¹ÜUÀ½UÉ, ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ¥Àj¹ÜwUÀ½UÉ K¥ÀðlÖ ªÉÊgÀÄzsÀåUÀ½AzÁV ¥ÀÄgÉÆÃUÀ«Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. F ªÉÊgÀÄzsÀåUÀ¼À ¸ÀªÀÄvÁªÁzÀ ¥ÀjµÁÌgÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À £ÉÃ¥ÀxÀåzÀ°è ¥ÀæUÀw²Ã® PÁªÀåPÉÌ ºÉaÑ£À DzÀåvÉ GAmÁVzÉ. DzÀgÉ ªÉÊgÀÄzsÀåUÀ¼À awæÃPÀgÀt, ªÁ¸ÀÛ«PÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄÆ d£ÀgÀ°è ZÉÊvÀ£ÀåªÀ£ÀÄß vÀgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ ªÉÆzÀ® ªÀiÁUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ PÀªÀÄÆ夸ïÖ PÀ«UÀ¼ÁUÀÄvÁÛgÉ. JgÀqÀ£Éà ªÀiÁUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ ¥ÀæUÀw²Ã® PÀ«UÀ¼ÁUÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ªÀiÁQìð¸ïÖ PÀ«UÀ¼ÀÄ ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß D²¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀ PÀ«AiÀÄ£ÀÆß wgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀÅ¢®è. mÁ¯ï¸ÁÖAiÀiï PÀªÀÄÆ夸ïÖ C®è. DzÀgÉ ¯É¤£ïUÉ CvÀåAvÀ ¦æÃw¥ÁvÀægÁVzÀÝgÀÄ. ±ÉÃPïì¦AiÀÄgï PÀªÀÄÆ夸ïÖ C®èªÁzÀgÀÆ ªÀiÁPïìðUÉ §ºÀ¼À ¦æAiÀĪÁVzÀÝ£ÀÄ. PÀ«AiÀiÁzÀªÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀ ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀÄvÁÛ£É?


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

20

PÀ«AiÀiÁzÀªÀ£ÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ ªÀåQÛvÀézÀªÀ£Éà DVgÀ¨ÉÃPÀÄ. AiÀiÁgÀ ¤AiÀÄAvÀætzÀ°èAiÀÄÆ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ. vÁ£ÀÄ £ÀA©zÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀæUÀ¼À°èAiÉÄà EgÀ¨ÉÃPÀÄ. J®ègÀÆ ºÁVgÀ¯ÁgÀgÀÄ. ¸Á»vÀå ZÀ¼ÀªÀ½UÀ½UÀÄ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ZÀ¼ÀªÀ½UÀ½UÀÆ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? ¸Á»vÀå ZÀ¼ÀªÀ½ ¸ÁªÀiÁfPÀ ZÀ¼ÀªÀ½UÉ ªÀÄÆ® PÁgÀtªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ ¯ÉÃRPÀ£À°è C£ÀÄPÀÆ®, ¥ÀæwPÀÆ® ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÉgÀqÀPÀÆÌ £ÉÃ¥ÀxÀåªÉÃ. JgÀqÀ£ÀÆß ZÀ¼ÀªÀ½ ¹éÃPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¸ÀàµÀÖvÉ ªÀÄÆrgÀzÀ ºÀAvÀzÀ°è C¤ªÁAiÀÄðªÁV ¸ÁªÀiÁfPÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À ZÀ®£É £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ¯É EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ MAzÀÄ ¥ÀgÁPÁµÉÖAiÀÄ ¹ÜwUÉ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸Á»vÀå ZÀ¼ÀªÀ½AiÀiÁV MAzÀÄ C©üªÀåQÛ ªÀiÁUÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀ« vÀ£Àß PÁªÀåzÀ ªÀÄÆ®PÀ ZÉÊvÀ£ÀåªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÉÛ «ªÀıÀðPÀ? «ªÀıÉðAiÀÄÆ PÀÆqÀ ZÉÊvÀ£ÀåªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀĪÀ ¢¸ÉAiÉÄÃ. CzÀÄ ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ wêÀævÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DzsÁgÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ ¹ÜwAiÀÄ°è ¸Á»vÀå «ªÀıÀðPÀ£ÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«UÉ DzÀåvÉ ¤ÃqÀÄvÁÛ£É. ºÁUÁV CzÀÄ vÀ£Àß ¹zÁÞAvÀPÉÌ ¥ÀæZÁgÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÀÇ DUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ, ZÀ¼ÀªÀ½ wêÀæUÉƼÀîzÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀåQÛ JgÀqÀÆ ¸ÀªÀÄ¥ÁæzsÁ£ÀåvÉUÉ §gÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ EzÀgÀ°èAiÀÄÆ ªÀåªÀ¸ÜÉ U¼ À À ¥À¨ æ Ás ªÀ«gÀÄvÀÛz.É MAzÉÆAzÀÄ ªÀåªÀ¸ÜÉ AiÀÄ°è ZÀ¼ª À ½ À ²®àª£ À ÄÀ ß wgÀ¸ÌÀ j¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ E£ÉÆßAzÀÄ «©ü£ÀߪÁzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥Àj¹ÜwUÀ¼À°è ²®àPÉÌ ¥ÁæzsÁ£ÀåvÉAiÀĤßÃAiÀÄzÉ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀܼÀ PÁ® ¤¢ðµÀÖvÉ ¸ÀªÁðA±ÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ ªÁå¥ÀPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¤ÃªÀÅ C¨sÀÄåzÀAiÀÄ PÀ«AiÉÄAzɤ¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ ¤ÃªÉãÀ£ÀÄß«j? C¨sÀÄåzÀAiÀÄ JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß §¼À¸À¯ÁVzÉ. £Á£ÀÄ ¥ÀæUÀw²Ã® PÀ« CAzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀ vÉ®ÄUÀÄ PÀ«UÀ¼À°è C£ÉÃPÀgÀÄ ¹£ÉªÀiÁUÀ½UÁV ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀªÀgÁVzÁÝgÉ. ¤ÃªÉÃPÉ §gÉAiÀÄ°®è? ¹£ÉªÀiÁUÀ½UÉ §gÉAiÀÄ®Ä JµÉÖµÉÆÖà ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ. CzÀÄ ±ÀÄzÀÞ ªÁå¥Áj PÉëÃvÀæ. PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀtzÀ gÀÆ¥ÀPÉÌ ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ. MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ UÀÄj EzÀݪÀ£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ §ºÀ¼À PÀµÀÖ. CµÀÄÖ ªÀiÁvÀæªÀ®è, §zÀÞvɬÄzÀÆÝ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖPÉÆqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. »AzÉ ªÉÆzÀ¯Éà PÀ«AiÀiÁVzÀݪÀgÀ£ÀÄß ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀÄ DºÁ餸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀjÃUÀ §ºÀ¼À ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ, CzÀȵÀÖzÀ ªÉÄð£À £ÀA©PɬÄAzÀ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è UɮĪÀÅ ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ C¤¢ðµÀÖªÁzÀ ªÀåªÀºÁgÀ. ªÁ¸Àª Û ª À ÁV £À£ßÀ vÀvU éÀ ¼ À ,À £À£ßÀ ®PÀöë åU½ À AzÁV ¹£ÉªÀiÁgÀAUÀ ¥ÀæªÉñÀ ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀÄ. ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä PÁªÀåzÀ ªÀÄÆ®PÀ eÁUÀwÃPÀgt À ªÀ£ÄÀ ß wêÀª æ ÁV «gÉÆâü¹¢j. vÉ®ÄV£À°è ¤ªÀÄäAvÉ «gÉÆâü¹zÀ PÀ«UÀ½zÁÝgÉAiÉÄ? EAzÀÄ C¹ÛvÀéªÁ¢ PÀ«UÀ¼ÀÄ, E£ÀÄß½zÀªÀgÀÆ eÁUÀwÃPÀgt À PÉÌ «gÀÄzÀÞªÁV §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝg.É KPÉAzÀgÉ CzÀÄ J®ègÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß, J¯Áè ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À£ÀÆß czÀæUÉƽ¸ÀÄwÛzÉ. DzÀgÉ 1990jAzÀ eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀöë äªÁV ¥Àj²Ã°¹, J®è ¸À¤ßªÉñÀU¼ À £ À Æ À ß PÀæªÀÄ¥ÀjuÁªÀÄzÀ°è awæ¸ÀÄvÀÛ PÁªÁåvÀäPÀvÉ-


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

21

AiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖPÉÆqÀzÉ wêÀæªÁzÀ DªÉÃzÀ£É¬ÄAzÀ, DUÀæºÀ¢AzÀ §gÉAiÀÄÄwÛzÉÝãÉ. F «µÀAiÀÄzÀ°è £À£Àß gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ J®è «ªÀıÀðPÀjAzÀ, ¥ÀæªÀÄÄRjAzÀ UÀÄgÀÄw¸À®àqÀÄwÛªÉ. EA¢£À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÉÆä¼ÀV£À PÀ«, «ªÀıÀðPÀ ºÉÃUÉ «±Éèö¸ÀÄvÁÛ£É? £À£Àß°è£À PÀ« wêÀæªÁV ¸ÀàA¢¹ ¥Àæw¨sÀn¸ÀÄvÁÛ£É. £À£Àß°è£À «ªÀıÀðPÀ gÁdQÃAiÀÄ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ, DyðPÀ ¥Àj¹ÜwUÀ¼À£ÀÄß D¼ÀªÁV «±Éèö¸ÀÄvÁÛ£É. F JgÀqÀgÀ ¸ÀªÉÄÊPÀåvÉAiÉÄ £À£Àß ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ ZÉÊvÀ£Àå. vÉ®ÄUÀÄ ¨sÁµÁ©üªÀÈ¢Þ, vÉ®ÄUÀgÀ ¨sÁµÁ©üªÀiÁ£ÀzÀ §UÉÎ ¤ªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀĪÉãÀÄ? eÁUÀwPÀ ªÁå¥ÁgÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è J®è gÀAUÀUÀ¼ÀÆ ¤fÃPÀgÀt ®PÀëöåzÉÆA¢UÉ ±Á¯Á ²PÀët¢AzÀ »rzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ EAVèµï ¨sÁµÉUÉà ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁÜ£ÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÉ®ÄUÀÄ ¨sÁµÉ C¥ÁAiÀÄzÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß vÀ®Ä¦zÉ. AiÀÄģɸÉÆÌà ¸ÀºÀ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À°è £À²¹ ºÉÆÃUÀĪÀ ¨s Á µÉ U À ¼ À ° è vÉ ® ÄUÀ Ä ¸À º À MAzÉ A zÀ Ä ºÉ à ½zÉ . DzÀ Ä zÀ j AzÀ vÉ ® ÄUÀ Ä ¨s Á µÁ©ü ª À È ¢ÞUÁV ¨sÁµÁ©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ ¤gÀAvÀgÀ ºÉÆÃgÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. DzÀgÀÄ ¨sÁµÁ©üªÀiÁ£ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÉ®ÄUÀÄ §ºÀ¼À »A¢gÀĪÀÅzÉA§ ªÀiÁvÀÄ ¤d. vÉ®ÄUÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÀÄÄPÁÌ®Ä ¨sÁUÀ EAVèµï ¥ÀzÀUÀ¼Éà EgÀÄvÀÛªÉ. CµÀÄÖ ªÀiÁvÀæªÀ®è C£Àå ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ªÁ¹¸ÀĪÀ vÉ®ÄUÀgÀÄ EAVèµï£À°è ¸ÀA¨sÁ¶¸ÀĪÀÅzÀÄ «avÀæ C¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæZÁgÀ, ¥Àæ¸ÁgÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ½AzÁV F ªÁåªÉÆúÀªÀÅ MmÁÖgÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°èAiÉÄà ºÀzÀÄÝ «ÄÃgÀÄwÛzÉ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©.Dgï.®PÀëöätgÁªï C£ÀĪÁ¢¹zÀ ‘DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ PÀ«vÀ’ ¸ÀAPÀ®£ÀPÉÌ ¤ÃªÀÅ ªÀÄÄ£ÀÄßr §gÉzÀÄzÀ®èzÉ PÀ£ÁðlPÀPÉÌ §AzÀÄ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼É¢j. F »£É߯ÉAiÀÄ°è ¤ªÀÄä C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀÄî«gÁ? DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ PÀ«vÀ ¥ÀæPÀlªÁzÀÄzÀÄ 1996gÀ°è. CAzÀgÉ 17 ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀªÀÅ. C¢£ÀÆß F ¢£ÀPÀÆÌ vÉ®ÄV£À¯ÉÆèAzÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ UÀæAxÀªÁV G½zÀÄPÉÆArzÉ. ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À°è ‘dAiÀÄ«ÄvÀæ’ ¸ÀA¸ÉÜ zÉÆqÀØzÁV ©qÀÄUÀqÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ K¥Àðr¹vÀÄÛ. DUÀ ¤ÃªÀÅ, ©.Dgï.®PÀëöätgÁªïgÉÆA¢UÉ §ºÀ¼À ªÀÄA¢ DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ PÀ«UÀ¼ÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ. CzÉÆAzÀÄ agÀ¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ ¸À¨sÉ. D ¢£ÀUÀ¼À°è ¤Ã«§âgÀÄ C£ÀĪÁ¢¹zÀ D ¥ÀĸÀÛPÀzÀ §UÉÎ vÉ®ÄV£À°è §ºÀ¼À ªÀÄA¢ ¸À«ÄÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀgÀÄ. EvÀgÉ ¨sÁµÉUÀ½AzÀ vÉ®ÄVUÉ §AzÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À°è EzÀÄ §ºÀ¼À ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ ¥ÀqɬÄvÀÄ. £À£Àß ªÀÄÄ£ÀÄßrAiÀÄ°è ºÉýzÀAvÉ DUÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼É®èzÀgÀ°è ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV ¥ÀæZÀ°vÀ«zÀÝ ‘ªÁzÀ’UÀ¼É®èªÀÇ F C£ÀĪÁzÀ UÀæAxÀzÀ°è ¥Àæw¥sÀ°¸ÀÄwÛvÀÄÛ. CµÉÖà C®è DAiÀiÁ ªÁzÀUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è PÀ£ÀßqÀ PÀ«UÀ¼À «±ÉõÀ jÃwUÀ¼ÀÄ J®ègÀ UÀªÀÄ£ÀPÀÆÌ §AzÀªÀÅ. ¤ÃªÀÅ 197576jAzÀ £À£ÉÆßA¢UÉ ¥ÀvÀæªÀåªÀºÁgÀ £ÀqɸÀÄvÀÛ ¥ÀgÉÆÃPÀë UɼÉAiÀÄgÁV¢Ýj. F C£ÀĪÁzÀ UÀæAxÀ ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀ ªÀÄÄAZÉ §ºÀıÀB 1995gÀ°è £À£ÀߣÀÄß ¤ªÀÄä HgÁzÀ ²æäªÁ¸À¥ÀÄgÀPÉÌ DºÁ餹, MAzÀÄ ªÁgÀPÁ® ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DwxÀå ¤Ãr, £À£ÀUÉ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV N¢ ºÉý¢j. £À£Àß ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArj. C°èUÉ §AzÀÄzÀÄ £À£Àß°è G½zÀÄPÉÆAqÀ zÉÆqÀØ C£ÀĨsÀªÀ. DUÀ ®QëöäÃ¥Àw PÉÆïÁgÀ PÉÆïÁgÀzÀ°èzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ, CªÀgÀÄ, ¤ÃªÀÅ PÀ£ÁðlPÀzÀ C£ÉÃPÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß «ÃQë¹zɪÀÅ. ªÀÄÄRåªÁV ©.Dgï.®PÀëöätgÁªï CªÀgÀ aAvÁªÀÄtÂUÉ ºÉÆÃV PÀ¼ÉzÀ PÀëtUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÉAiÀįÁUÀzÀªÀÅ. ¤ÃªÀÅ C£ÉÃPÀ PÀqÉ £À£Àß G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¹¢Ýj. ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¢£ÀUÀ¼À°èAiÉÄ £À£ÀUÉ PÀ£ÀßqÀ PÁªÀåªÀ£ÀÄß PÀÄjvÁzÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ w½zÀÄ §AzÀªÀÅ. ¤ÃªÀÅ £À£Àß C£ÉÃPÀ PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁ¢¹ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀn¹¢j. E°è£À vÉ®ÄUÀÄ PÀ«UÀ¼À°è §ºÀ¼À ªÀÄA¢UÉ C£ÀĪÁzÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¤ÃªÀÅ ZÉ£ÁßV ¥ÀjavÀgÁVgÀÄ«j. DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ PÀ«vÉAiÀÄ jÃwUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀî®Ä ¤ÃªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöätgÁªï PÀÆr


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

22

C£ÀĪÁ¢¹zÀ ‘DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ PÀ«vÀ’ PÉʢåÀªÁVzÉ. EzÀÄ ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀætªÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå«zÉAiÉÄAzÀÄ £Á£ÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÉÛãÉ. C£ÀĪÁzÀUÀ¼À ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ PÀÄjvÀÄ ºÉý. EzÀÄ C£ÀĪÁzÀUÀ½UÉ §ºÀ¼À ¥ÉÆæÃvÁìºÀ«gÀĪÀ PÁ®. KPÉAzÀgÉ EµÀÄÖ ¢£À CªÀgÀªÀgÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è CªÀgÀÄ ¥Àæ¹zÀÞgÉ DzÀgÀÆ EAzÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ EvÀgÉ ¨sÁµÉUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀ®Ä GvÀÄìPÀgÁVzÁÝgÉ. EzÀgÀ CUÀvÀå §ºÀ¼ÀªÁVzÉ. CµÉÖà C®è CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÆ C¢üPÀªÁVªÉ. ¥ÀæZÁgÀ-¥Àæ¸ÁgÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÆ ªÀÄvÀÄ E¤ßvÀgÉ «zsÁ£ÀU¼ À ÄÀ §A¢ªÉAiÀiÁV MAzÀÄ ¥Àz æ ÃÉ ±Àzª À g À ÄÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¥Àz æ ÃÉ ±Àzª À j À UÉ ¥ÀjavÀgÁUÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼ÀÄ K¥ÀðqÀÄwÛªÉ. EzÀÄ ªÀåQÛUÀvÀªÁVAiÀÄÆ ¸ÀªÀiÁdUÀvÀªÁVAiÀÄÆ ¸Á»vÀåPÉÌ M¼ÉîAiÀÄzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¨sÁªÉÊPÀåvÉUÀÆ ¸ÀºÀ £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. zÉñÀ¥ÀæwµÉ×AiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀÄvÀÛzÉ. C¢üPÁgÀ gÁdQÃAiÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ d£ÀgÀ£ÀÄß ¨ÉÃ¥Àðr¸ÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. PÀ¯É d£ÀgÀ£ÀÄß MUÀÆÎr¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ C£ÀĪÁzÀUÀ½AzÀ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. (EwÛÃZÉUÉ ¤zsÀ£ÀgÁzÀ ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ PÀ« CzÉÝÃ¥À°è gÁªÉÆäúÀ£ÀgÁªï CªÀjUÉ ±ÀæzÁÞAd°¥ÀƪÀðPÀ ºÁUÀÄ UËgÀªÀzÉÆA¢UÉ CªÀgÀ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß E°è ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ)


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

23

qÁ. CzÉÝÃ¥À°è gÁªÀĪÉÆúÀ£ÀgÁªïgÀ PÉ®ªÀÅ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ C£ÀĪÁzÀ: ¸À.gÀWÀÄ£ÁxÀ

¤Ã£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ DAiÀÄð£ÁzÀgÉãÀÄ? zÁæ«qÀ£ÁzÀgÉãÀÄ? §ºÀÄgÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÉvÀÛgÀÄ ¤£Àß°è EAUÀÄwgÀĪÁUÀ ¤Ã£ÀÄ ¥Àæ¨sÀÄvÀéªÁzÀgÉãÀÄ? ¥ÀæeÉAiÀiÁzÀgÉãÀÄ? £ÁªÉ®è C£Àå ¥Àæ¨sÀÄUÀ½UÉ zÁ¸ÀgÁUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤Ã£ÀÄ PÀtÄÚ vÉgÉ¢zÀÝgÉãÀÄ? ªÀÄÄaÑPÉÆArzÀÝgÉãÀÄ? PÀtÄÚUÀÄqÉØUÀ¼À ºÀzÀÄÝ QvÉÆÛAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

24

¤Ã£ÀÄ UÀAqÁzÀgÉãÀÄ? ºÉuÁÚzÀgÉãÀÄ? E£ÉÆߧâ£À ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖÃUÉ ¸ÀgÀPÁV ºÉÆÃUÀÄwgÀĪÁUÀ ¤Ã£ÀÄ ¨sÀÆvÀzÀ°è §zÀÄQzÀÝgÉãÀÄ? ¨sÀ«µÀåzÀ°è §zÀÄQzÀÝgÉãÀÄ? ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ°è ªÀÄgÀt¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁvÁrzÀgÉãÀÄ? ªÀiË£ÀªÁVzÀÝgÉãÀÄ? C¤åÃPÀgÀt ¨sÁªÀPÉÌ PÉƽî¬ÄqÀ¢gÀĪÁUÀ.

GzÀAiÀÄzÀ §¹gÀÄ ºÉÆvÀÛ PÀvÀÛ®Ä KPÁUÀævɬÄAzÀ, ªÀÄļÀÄUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀÆAiÀÄð£ÀvÀÛ £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÉ. PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ ¢£ÀªÀ£ÀÄß £É£ÉAiÀÄÄvÀÛ UÁqsÀªÁV «µÁzÀzÀ ¤lÄÖ¹gÀÄ ©qÀÄwÛgÀÄªÉ ¢£ÀzÀAvÀåªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¨É¼ÀQ£À gÉPÉÌUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆvÀÄÛ ¨ÁrzÀ ¸ÀÆAiÀÄð£À CRAqÀ vÉÃd¹ìUÉ ¤£Àß PÀtÚ DgÀw ¨É¼ÀUÀÄwÛgÀĪÉ. ºÀUÀ°£À ¥ÀæwPÀëtªÀ£ÀÄß ¤£Àß UÀvÀPÁ®zÁªÉñÀzÀÄjAiÀÄ°è ¸ÀÄlÄÖ ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄ PÁªÀåªÁV¹ IÄt wÃjvÉAzÀÄ vÀÈ¥ÀÛ£ÁUÀÄwÛgÀĪÉ. ¥ÀqÀĪÀtzÀ PÉA¥À£Éß ªÀÄÆqÀtzÀ PÉA¥ÉAzÀÄ d£ÀgÉÃPÉ ¨sÁ«¸ÀgÉAzÀÄ £ÉÆÃAiÀÄÄwÛgÀĪÉ. C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ PÉÆ£ÉUÉƼÀÄîªÀÅzÉA§ DªÉÃzÀ£ÉAiÉÆAzÀÄ PÀqÉ §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®ªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ PÉÆvÀUÀÄqÀÄwÛgÀĪÀ ¢V¯ÉÆAzÀÄ PÀqÉ D DªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ°è PÀëtUÀ¼À ºÉÆvÀÄÛ ¨É£ÀÄߪÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ PÁ®¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è ²y® ªÀÄƼÉUÀ¼ÁUÀĽzÀÄ fêÀ£ÀªÀ ±ÀÆ£Àå ªÀ®AiÀĪÀ£ÁßV¹PÉƼÀÄîwgÀĪÉ. F PÁ®ªÀ£ÀÄß MvÀÄÛwÛgÀĪÀ ªÀÄÆ®¸ÀàAzÀ£É CjªÁUÀÄwÛ®è ¤£ÀUÉ. §zÀ¯ÁªÀuÉ AiÀiÁªÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ §gÀĪÀÅzÉÆ £ÉÆÃqÀÄwÛ®è ¤Ã£ÀÄ. ¨É¼ÀPÀ PÀAqÀÄ ªÀÄÄRªÀgÀ¼ÀĪÀÅzÀ®è PÀvÀÛ® PÀAqÀÄ ºÉÆmÉÖ ZÀÄgÀÄUÀÄlÄÖªÀÅzÀ£ÀÄß PÀ° C¸ÀÛªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß ¨É£Àß°è ºÉÆvÀÄÛ vÀAzÀ ºÀUÀ°VAvÀ GzÀAiÀĪÀ£ÀÄß §¹gÀ°è ºÉÆvÀÛ PÀvÀÛ®Ä ªÀÄÄAzÁj vÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ w½.


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

25

qÁå£ïì ¨Éé qÁå£ïì qÁå£ïì ¥Á¥ï ¨ÉæÃPï qÁå£ïì

¨Éé qÁå£ïì! qÁå£ïì ¨Éé qÁå£ïì! qÁå£ïì, gÁå¥ï qÁå£ïì qÁå£ïì, µÉÃPï qÁå£ïì ¨Éé qÁå£ïì! qÁå£ïì ¨Éé qÁå£ïì!

¤Ã£ÀÄ ¸ÉÆAl §¼ÀÄQ¸ÀĪÁUÀ F ªÀÄÄ¢ zÉñÀzÀ ¸ÉÆAl ªÀÄÄjAiÀĨÉÃPÀÄ ¯ÉÆl¯ÉÆl! ªÉÄÊ PÀÄ®ÄQ¸ÀĪÁUÀ ‘£ÀªÀÄä zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄäzÉà C¢üPÁgÀ’ªÉA§ ¹ÛçêÁzÀ vÉgÉAiÀÄ »AzÉ ¸ÀjAiÀĨÉÃPÀÄ ZÀPÀZÀPÀ! PÀnÖPÉÆ UÀAqÀ¹£À ªÁå¥ÁgÀzÀ PÀ§AzsÀ¨ÁºÀÄUÀ¼À ºÀUÀÎ »rzÀÄPÉÆ «zÉñÀUÀ¼À PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À ¨É¼É¸ÀĪÀ ¥Á®PÀgÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À. ¥ÀĸÀÛPÀ«®è : ªÀĸÀÛPÀ«®è ¨Ár¬ÄzÉ : eÉÆÃr¬ÄzÉ ¥Á£ï¥ÀgÁV£À ¨Á¬ÄUÀ¼À £À±É¬ÄzÉ ºÀÄZÉÑzÀÝ ZÀ¥Áà¼ÉUÀ¼À GvÁìºÀ«zÉ qÁå£ïì ¨Éé qÁå£ïì! qÁå£ïì ¨Éé qÁå£ïì! ªÉÆ£Éß ¹¯ïÌ ¹ävÁ¼À PÀÄtÂvÀPÉÌ JZÉÑvÀÄÛ ¥Àæw¨sÀn¹zɪÀÅ ¤£Éß eÁvÉæAiÀÄ°è jPÁqïð qÁå¤ì£ÀªÀgÀ£ÀÄß C¢üPÁgÀ¢AzÀ ¤§ðA¢ü¹zɪÀÅ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ gÀPÀëuÉUÉ PÁå§gÉUÀ¼À ¤µÉâü¹zɪÀÅ JwÛzÀ PÁ°¤AzÉ®è ¹zÁÞAvÀUÀ¼À MzÉ J®è ¤µÉÃzsÀUÀ¼À zÉñÀ¢AzÀlÄÖ DZÉ. n.«. ¸ÁÖgÀÄUÀ¼À ªÉÄUÁ µÉÆÃUÀ¼ÀÄ ¥Á¥ÀÄ £ÀvÀðQAiÀÄgÀ PÁªÀÄ¢gÀļÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è, UÁæªÀÄUÀ¼À°è zÉÊ»PÀ PÁæAwAiÀÄ vÀÆ¥sÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉgÀ½¸À° ¤£Àß PÀÄtÂvÀPÉÌ »£É߯ÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¨ÉvÀÛ¯É ºÁqÀÄ ¤WÀAlÄ«¤AzÀ C½¹ ºÁPÀ° C¸À¨sÀåvÉAiÉÄA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ¤£Àß PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ‘bÀAiÀÄå bÀAiÀÄå’ C£ÀÄßwÛzÀÝgÉ vÀQl vÀQlUÀ¼ÀÄ ¥ÁvÁ¼ÀPÉÌ Nr ¨sÀgÀvÀ, ªÁvÁìöåAiÀÄ£ÀgÀ PÁ®Ä »rAiÀĨÉÃPÀÄ ¤£Àß vÉÆqÉUÀ¼ÀÄ ‘C§â! gÀ§â’AiÉÄAzÀÄ zÀÄqÀÄØ GzÀÄj¸ÀÄwÛzÀÝgÉ ªÀiÁPïìð, ªÉÄÊPɯï eÁPÀì£ï §½ ¥ÁoÀ PÀ°AiÀĨÉÃPÀÄ qÁå£ïì ¨Éé qÁå£ïì! qÁå£ïì ¨Éé qÁå£ïì!


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

26 ¹àÃqï qÁå£ïì, ºÁmï qÁå£ïì ¹éAVAUï qÁå£ïì, dA¦AUï qÁå£ïì qÁå£ïì ¨Éé qÁå£ïì ªÉÄÊ vÀÄA© zÉúÀUÀ¼À ¥ÀgÀ¹ÃªÉÄUÀ¼À ZÀAqÀªÀiÁgÀÄvÀzÀ°è £ÉÊwPÀ PÁæAwUÀ¼ÀÄ UÀUÀ£ÀPÉÌ ºÁgÀÄwÛzÀÝgÉ PÉgÀ½¸ÀĪÀ DåAPÀgÀÄUÀ¼À CgÀZÁlPÉÌ DrmÉÆÃjAiÀÄAUÀ¼ÀÄ ²¼Éî ºÁPÀÄwÛzÀÝgÉ ‘L ®ªï ªÉÄÊ EArAiÀiÁ, ªÉÄÊ EArAiÀiÁ’ EAVèµï zÉñÀ¨sÀQÛAiÀÄ DªÁºÀ£ÉUÉ vÀ¯ÉzÀÆUÀĪÀ ªÉÄÊzÁ£ÀUÀ¼À CgÀZÀÄUÀ¼À°è ºÀÈzÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ »AqÀÄwÛzÀÝgÉ F £É®zÀ MA¢µÀÄÖ ªÀÄtÚ ¨ÉÆUÀ¸É¬ÄAzÉwÛ E°è£À d£ÀgÀ PÀtÄÚUÀ½UÉgÀZÀÄvÀÛ qÁå£ïì ¨Éé qÁå£ïì! qÁå£ïì! qÁå£ïì! qÁå£ïì ¨Éé qÁå£ïì.

§tÚUÀ¼À »AzÉ GjªÀ ¤d PÀ¯É : PÁªÀÄ£À©°è£ÀAvÉ ZÉÊvÀ£ÀåªÀ£ÀÄß DPÀæ«Ä¸ÀÄvÀÛzÉ CAvÀgÀAUÀUÀ¼À°è ªÉÆÃqÀ PÀ«zÀÄ ªÀÄ¼É ¸ÀÄjzÀÄ ¨sÁªÁAPÀÄgÀUÀ¼ÀÄ ªÉƼÀPÉAiÉÆqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. PÉ®ªÀÅ ªÉƼÀPÉUÀ¼ÀÄ C£ÀÄPÀÆ® ªÁvÁªÀgÀt ¹UÀzÉ ªÀÄÄgÀÄn ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ PÉ®ªÀÅ ªÉƼÀPÉUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀªÁV ¨É¼ÉzÀÄ ZÉÃvÀ£ÁPÁ±ÀzÀ°è PÉÆA¨ÉUÀ¼À£ÀÄß ZÁZÀÄvÀÛªÉ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¸ÀºÀfëUÀ¼À ZÉÃvÀ£ÁPÁ±ÀUÀ¼À PÉÆA¨ÉUÀ¼ÉÆqÀ£É PÉÊ eÉÆÃr¹zÁUÀ ¸ÀA¸ÀÌøw - gÀÆ¥ÀvÁ¼ÀÄvÀÛzÉ PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß §jzÉà PÁªÀÄ£À©¯ÁèV PÁtĪÀªÀ£ÀÄ Zɮī£À ¨ÁV®°è ¤AvÀÄ©qÀÄvÁÛ£É ªÀļÉAiÀÄ°è vÉÆAiÀÄÄÝ ªÀÄ£ÀªÀ ¸ÀàA¢¸À§®èªÀ£ÀÄ Zɮī£À »A¢gÀĪÀ ¸ÀvÀåªÀjvÀÄ ¸ÁUÀÄvÁÛ£É.


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

27

¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À «ÄêÀiÁA¸É ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÉA§ ¸ÀºÀ¥ÀAiÀÄtÂUÀgÀ PÉʦr. -qÁ.ºÉZï.dAiÀÄ¥ÀPæ Á±ï ±ÉnÖ

ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÀÄ, ºÀÄqÀÄQzÀÝ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ

EwºÁ¸ÀzÉÆA¢UÉÉ C£ÀÆZÁ£ÀªÁV ¨É¸ÉzÀÄPÉÆArzÉ. F ºÀÄqÀÄPÁlPÉÆÌAzÀÄ ZËPÀlÄÖ zÀQÌ, ¸ÁA¹ÜPÀvÉAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ ©zÁÝUÀ CzÀÄ ±Á¸ÀÛç¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ ‘²¸ÀÄÛ’ JAzɤ߹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. DzÀgÉ »ÃUÉ ²¸ÀÄÛ J¤ß¹PÉÆAqÀ AiÀiÁªÉÇAzÀÄ ±Á¸ÀÛçªÀÇ vÀ£Àß DgÀA¨sÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è EzÀÝAvÉAiÉÄà EgÀzÉ vÀ£Àß UÀwAiÀÄ°è «¸ÀÛgÀuÉ E®èªÉ §zÀ¯ÁªÀuA É iÀÄ£ÀÄß vÉÆÃgÀÄvÀz Û .É »ÃUÉ ¨É¼A É iÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ²¸ÀÄÛ PÁ®PÁ®PÉÌ vÀ£Àß ¸ÀégÀÆ¥ÀÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹PÉÆqÀĪÀ ºÉƸÀ¤ªÀðZÀ£À, ¤gÀÆ¥ÀuÉUÀ¼À C¥ÉÃPÉëAiÀįÉèà EgÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß CUÀvÀåPÉÌ C£ÀĸÁgÀªÁV ºÉƸÀaAvÀ£É, ºÉƼÀºÀÄUÀ¼À DUÀªÀÄ£ÀzÀ ¤jÃPÉëAiÀįÉèà EgÀÄvÀÛzÉ. F ªÀiÁwUÉ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ PÉëÃvÀæªÀÇ ºÉÆgÀvÁV®è. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á dUÀwÛ£À ºÀgÀªÁzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄÄ ¸ÀºÀd«eÁÕ£À, ªÀiÁ£À«PÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¸Á»wåPÀªÉA§ ªÀÄÄRå ¨sÀÆ«ÄPÉUÀ¼À°è ºÀgÀrgÀĪÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É J£ÀÄߪÀ ¸ÁªÀiÁ¤åÃPÀÈvÀ CxÀðzÀ°è E°è PÉÉ®ªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£ÁåA±ÀUÀ½ªÉ. DzÀgÉ ¸ÁªÀÄåvÉAiÀÄ £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ PÉ®ªÀÅ ¸ÀAUÀwUÀ¼° À è DAiÀiÁPÉÃë vÀU æ ¼ À ° À è ©ü£ßÀ vɬÄzÉ. ¸Á»vÀå ¸ÀA±ÉÆÃzs£ À É PÁ®PÁ®PÉÌ ¥À q É z À Ä PÉ Æ AqÀ «¸À Û g À u É ¬ ÄAzÁV CzÀ P É Ì ¸À º À d «eÁÕ £ À ªÀ Ä vÀ Ä Û ªÀiÁ£À«PÀ«eÁÕ£ÀQÌAvÀ ©ü£ÀߪÁzÉÆAzÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À«zÉ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

28

¸Á»vÀå ¸ÀA±ÉÆÃzs£ À A É iÀÄ ¸ÀA¨sÁªÀå zÁjUÀ¼£ À ÄÀ ß ¸Á¥ÉÃPÀv ë A É iÀÄ £É¯A É iÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄ£Àªj À PÉ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁzÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀ PÉʦrUÀ¼À CUÀvÀåªÀÇ EzÉ. EzÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ £É¯ÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA±ÉÆÃzs£ À U É É PÉʢëUÉAiÀiÁUÀĪÀ C£ÉÃPÀ PÀÈwUÀ¼£ À ÄÀ ß »jAiÀÄgÀÄ FUÁUÀ¯ÃÉ PÉÆnÖzÁÝg.É ¸ÀA±ÉÆÃzs£ À A É iÀÄ ¢PÀÄÌzɸÉUÀ¼À£ÀÄß ¤gÀƦ¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà §A¢ªÉ. DzÀgÀÆ ºÉƸÀPÁ®zÀ C¥ÉÃPÉë, CUÀvÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÆÛ ºÉƸÀzÀ£ÀÄß ¨ÉÃqÀÄwÛªÉ. F CgÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃUÀĪÀ £É¯ÉAiÀÄ°è, PÀ£ÀßqÀ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸À §AiÀĸÀĪÀ D¸ÀPÀÛjUÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁUÀĪÀÀ ªÀĺÀvÀézÀ PÀÈwAiÉÆAzÀ£ÀÄß ºÀA¦ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¥ÀæPÀn¹zÉ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É JAzÀgÉãÀÄ? C°è ¸ÁUÀĪÀÀ zÁj ºÉÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ? GvÀj Û ¹PÉƼÀ¨ î ÃÉ PÁzÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÃÉ £ÀÄ? EvÁå¢ ¥À± æ ßÉ UÀ½UÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁUÀ¨ÃÉ PÁzÀ ºÉƸÀºÁ¢AiÀÄ ¥À A iÀ Ä t U À j UÉ PÉ Ê ªÀ Ä gÀ z À A vÉ ¸À º À P À j ¸À Ä ªÀ F PÀ È wAiÀ Ä £À Ä ß gÀ º À ª À Ä vï vÀ j ÃPÉ g É A iÀ Ä ªÀ g À Ä ‘¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À«ÄêÀiÁA¸É’ JA§ ²gÉÆãÁªÉÄAiÀÄrUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢nÖzÁÝgÉ. DzÀgÉ gÀºÀªÀÄvï vÀjÃPÉgÉAiÀĪÀgÀ F PÀÈw ¹zÀÞ ªÀiÁzÀjAiÀÄ PÉʪÀÄgÀªÀ®è. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ gÁdªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß JzÀÄjVqÀĪÀ ‘¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á gÁdªÀiÁUÀð’ªÀÇ C®è. CzÀÄ CzsÁåAiÀÄUÀ¼ÀÄ, ¥Áj¨sÁ¶PÀvÉUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ vÁAwæPÀ CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß½zÀÄ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß eÁÕ£À¤ªÀiÁðt ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ¸Á¥ÉÃPÀëvÉAiÀÄ £É¯ÉAiÀįÉèà £ÉÆÃrzÉ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÉÄAzÀgÉ ¸ÀvÀåzÀ ºÀÄqÀÄPÁlªÉA§ «ÄxÉåAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄPÉÆArzÉ. DzÀgÉ CzÀPÉÌ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀ £ÀPÁgÁvÀäPÀ ¤®Ä«®è. AiÀiÁPÉAzÀgÉ PÀÈwUÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É JAzÀgÉ ‘UÀvÀªÀ£ÀÄß ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ CUÀvÀåPÉÌ vÀPÀÌAvÉ ªÀÄgÀĤªÀða¹PÉƼÀÄîª,À ªÀvð À ªÀiÁ£Àª£ À ÄÀ ß CxÀð¥ÀÆtðªÁV ªÀÄÄSÁªÀÄÄT ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀzÀļÀzÁAiÀÄPÀ ¨sÀ«µÀåªÀ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ zÁ±Àð¤PÀ ZÀlĪÀnPÉ’. CzÀÄ ‘ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ PÁtĪÀÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖPÉƼÀÄîªÀ ¤gÀAvÀgÀ AiÀiÁ£À’ ªÀiÁvÀæªÀ®è, PÉêÀ® eÁÕ£ÀzÀ AiÀiÁ£ÀQÌAvÀ®Æ «ÄV¯ÁV ‘w¼À Ä ªÀ ½ PÉ A iÀ Ä Ä ¯É Æ ÃPÀ z À eÉ Æ vÉ U É ªÀ i ÁqÀ Ä ªÀ £ÀªÀ¸ÀA§AzsÀzÀ ¸ÁÜ¥À£É’. »ÃUÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ZÀ l ĪÀ n PÉ U É ¯É Æ ÃPÀ z À ºÀ A VzÉ A iÉ Ä A§ UÀ n Ö w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ°è ¹Üg¸ À v À åÀ ª£ À ÄÀ ß zÁnPÉƼÀĪ î ÅÀ zÀjAzÀ¯ÃÉ CzÀÄ, “¤¢ðµÀÖªÁzÀ «zÀåªÀiÁ£À CxÀªÁ DPÀgÀªÀÅ ºÀ®ªÀÅ CxÀðUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ CxÀðzÀ AiÀiÁªÀ ªÀÄUÀÄή£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁPÁV ºÉÆgÀr¸ÀÄvÁÛgÉ JA§ÄzÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁégÀ¸ÀåPÀgÀ ¸ÀAUÀw”(¥ÀÄ.52)J£ÀÄßvÀÛzÉ. eÉÆvÉUÉ ¸ÀvÀåzÀ ¸ÁA¹ÜÃPÀgÀtzÀ°è vÉÆqÀUÀzÉ CzÀgÀ §ºÀÄgÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß UËgÀ«¸ÀĪÀ ¥ÀæeÁ¸ÀvÁÛvÀäPÀvÉAiÀÄ°è, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ»vÀzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ dªÁ¨ÁÝj ªÀÄvÀÄÛ PÀ¸ÄÀ §ÄzÁjPÉU¼ À £ À ÄÀ ß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉƼÀĪ î ÅÀ zÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzs£ À A É iÀÄ CUÀvÀåªÉ£ÀÄßvÀÛzÉ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ PÀÈw ¥Àæw¥Á¢¸ÀĪÀAvÉ DPÀgÀUÀ¼À eÉÆvÉV£À §ºÀÄPÉÆãÀUÀ¼À ¸ÀAªÁzÀ ºÁUÀÆ vÁAwæPÀP˱À®åzÀ PÀ ¸ À Ä §ÄzÁjPÉ A iÀ Ä °è ¸Ázs À å ªÁUÀ Ä ªÀ fêÀ ¥ À g À ªÀ i Á£À « ÃAiÀ Ä vÉ ¸À A ±É Æ Ãzs À £ É A iÀ Ä WÀ £ À v É A iÀ Ä £À Ä ß ºÉ a Ñ ¸ À Ä vÀ Û z É . »ÃUÉ vÁwé P À ª ÁV ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄÄ ¤°ð¥ÀÛªÀ®èzÀ ¨Ë¢ÞPÀ gÁdPÁgÀtªÉA§ ¤®ÄªÀ°èzÉ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É PÀÄjvÀ gÀºÀªÀÄvï CªÀgÀ ¤®ÄªÀÅ PÉêÀ® F PÀÈwUÀµÉÖà ¹Ã«ÄvÀªÀ®è. EzÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á §gÀºÀzÀ PÀÄjvÁzÀ CªÀgÀ UÀæ»PÉAiÀÄ ¨s Á UÀ ª À Ç ºËzÀ Ä . GzÁºÀgÀuÉUÉ CA¨ÉÃqÀÌgï PÀÄjvÀÄ ¥ÀæeÁªÁt ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ CªÀgÀ EwÛÃa£À ¥ÀÄlÖ §gÀºª À £ À ÄÀ ß UÀªÄÀ ¤¸À§ºÀÄzÀÄ. C°è CA¨ÉÃqÀÌgï CªÀg£ À ÄÀ ß DzsÄÀ ¤PÀ ¨sÁgÀvz À À ªÀĺÀvéz À À ¸ÀA±ÉÆÃzsPÀ g À ÁV UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ gÀºÀªÀÄvï, “AiÀiÁªÉÇvÀÆÛ MAzÀÄ aAvÀ£É PÉêÀ® CzsÀåAiÀÄ£À E®èªÉà vÀPÀðzÀ wÃPÀë÷ÚvɬÄAzÀ vÀ£ÀUÉ vÁ£Éà ¥Àæw¨sÁªÀAvÀªÀÇ ¢üêÀÄAvÀªÀÇ DUÀ¯ÁgÀzÀÄ. CzÀgÀ WÀ£ÀªÁzÀ


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

29

ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ GzÉÞñÀUÀ¼ÀÄ CªÀÀPÉÆÌAzÀÄ WÀ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆqÀÄvÀÛªÉ. CA¨ÉÃqÀÌgï CªÀgÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¢üêÀÄAwPÉ EgÀĪÀÅzÀÄ CzÀgÉƼÀV£À ¸ÀªÀiÁd §zÀ°¸ÀĪÀ bÀ® ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ¸ÀªÀiÁd PÀ l ÄÖ ª À PÀ £ À ¹ ¤AzÀ ” (‘ºÀ ® ªÀ Å ZÁZÀ Ä UÀ ¼ À CA¨É à qÀ Ì g ï ¨Ë¢ÞPÀ v É ’ ; ¥À æ e ÁªÁt : 12-415;ªÀÄÄPÀÛbÀAzsÀ,¥ÀÄ.4) J£ÀÄßvÁÛgÉ. CA¨ÉÃqÀÌgï CªÀgÀ°è gÀºÀªÀÄvï UÀÄgÀÄw¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¢üêÀÄAwPÉ DzsÄÀ ¤PÀ ¸ÀAzÀ¨ð Às zÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsPÀ g À ® À Æè ¸ÁzsåÀ ªÁUÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÄÀ ä «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼° À è GvÁà¢vÀªÁwÛgÀĪÀ ¦ºÉZï.r ¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀ¥ÀgÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ ZÉÆÃzÀPÀUÀ¼Á¨ÉÃPÉA§ D±ÀAiÀÄ E°èzÉ. DzÀgÉ F D±ÀAiÀÄ, ¤®ÄªÀÅUÀ¼À ¤gÀÆ¥ÀuÉ E°è ±ÀĵÀ̱Á¸ÀÛçzÀ Mt ¨sÁµÀtzÀAw®è. PÀÈwAiÀÄ°è ¨sÁ¶PÀªÁzÀ £À«gÀÄvÀ£ÀªÉÇA¢zÉ. ¥ÁæAiÀıÀB vÀgÀUÀwAiÀÄ DªÀgÀtzÀAwgÀĪÀ CzÀgÀ ¤gÀÆ¥ÀuÁ ±ÉÊ° ºÁUÀÆ ¯ÉÃRPÀjUÉ ¸ÀéAiÀÄA EgÀĪÀ ¸ÀÄ¢ÃWÀðªÁzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ EzÀgÀ PÁgÀtUÀ½gÀ§ºÀÄzÀÄ. F C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀÄîªÀ PÀÈw ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ¥Àæwà ºÀAvÀ, ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À ¹zÀÞvÉ, ¸ÁUÀÄ«PÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁzÀȱÀUÀ¼ÀļÀî vÀgÀUÀw DªÀgÀtzÀ ¥ÁoÀzÀAvÉ ®ªÀ®«PÉAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ°è PÀnÖPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ C£ÉÃPÀ ¨Áj F ¸ÁzÀȱÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÉAiÉĤ¸ÀÄvÀÛªÉ. EzÀÄ ¥ÁoÀªÀiÁqÀĪÀ CzsÁå¥ÀPÀjUÉ, PÉý¹PÉƼÀÄîªÀ «zÁåyðUÀ½UÉ »vÀPÀgÀ. DzÀgÉ N¢UÉ M¼À¥ÀqÀĪÀ PÀÈwAiÉÆAzÀgÀ°è MAzÉà ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß C£ÉÃPÀ ¸ÁzÀȱÀåUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ºÉüÀĪÀ CUÀvÀå«®è. CªÀÅ ZÀÄlÄPÁVzÀݵÀÆÖ C£ÀÄPÀÆ®. E®èªÁzÀ°è ºÉýzÀÝ£Éßà ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ QªÀÅazÀAvÁUÀĪÀ C¥ÁAiÀÄ«zÉ. F «ÄwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ AiÉÆÃa¸ÀĪÀ°è PÀÈwAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ C£ÀĨsÀªÀPÀ̵ÉÖà «ÄvÀªÁUÀzÉ ¸Á»vÀå ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøw ¸ÀA±ÉÆÃzs£ À Á PÉÃë vÀz æ À UÀA©üÃgÀ «zÁåyðUÀ¼£ À ÃÉ PÀgÀ GzÁºÀgu À U É ¼ À À C¥ÁgÀÀ PÉëÃvÁæ£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ¥ÀƪÀð¸ÀÆjUÀ¼À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀiÁzÀjUÀ¼À MAzÀÄ «±Á®©üwÛAiÀÄ£ÀÄß EAvÀºÀ £À«gÁzÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ¤gÀƦ¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ±Á¸ÀÛçzÀ dqÀ N¢¤AzÀ PÀÈw vÀ£ÀߣÀÄß ¥ÁgÀĪÀiÁrPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß »ÃUÉAiÉÄà EgÀ¨ÉÃPÉ£ÀßzÉ, ºÉÃVgÀ¨ÁgÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀAiÀiÁj ºÉÃVzÀÝgÉ M½vÉA§ÄzÀ£ÀÄß CxÀðªÀiÁr¹, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀ¤UÉ vÀ£Àß zÁj vÁ£Éà ºÀÄqÀÄQPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ «±Á®©üwÛAiÀÄ°è ªÀiÁzÀj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄjVqÀĪÀ ¦æÃwAiÀÄ ¥ÁoÀzÀ F §UÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyðUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀjUÀÆ CUÀvÀåzÀ PÉʦrAiÀÄAvÉAiÉÄà EzÉ. gÀºÀªÀÄvï vÀjÃPÉgÉ CªÀgÀ F PÀÈw ªÁå¥ÀPÁxÀðzÀ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. DzÀgÉ CzÀgÀ ¥ÀæzsÁ£ÀÀ UÀÄj ¦ºÉZï.rUÁV £ÉÆAzÁ¬Ä¸ÀĪÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÁyðUÀ¼ÉÃ. «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀAvÀzÀ ¸ÁA¹ÜPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ vÁAwæPÀ CUÀvÀåUÀ¼À C¥ÉÃPÉëUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV gÀƦvÀªÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÉÃ. CzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV PÀÈwUÉ ‘¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À «ÄêÀiÁA¸É’ JAzÀÆ, CzsÁåAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ±Á¸ÀÛç¸Á»vÀåzÀ CzsÁåAiÀÄUÀ¼ÀAvÉ ‘¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ’ JAzÀÆ ºÉ¸Àj¸À¯ÁVzÉ(PÉògÁd£À ªÁåPÀgÀt PÀÈwAiÀÄ CzsÁåAiÀÄUÀ¼ÀÆ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼Éà DVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ). E°è CAvÀºÀ 8 ¥ÀæPÀgÀtUÀ½ªÉ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ ¸Á»vÀåzÀ ZÀºÀgÉ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ EwºÁ¸À, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ «ªÀıÉðUÀ¼À PÀÄjvÁzÀ UÀ» æ PÉU¼ À £ À ÄÀ ß «ªÀj¹PÉÆqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉòÃgÁd£À ¸ÀAeÁÕ¥PæÀ g À t À zÀAvÉ ¥ÀæªÉòPÉAiÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°èzÉ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¹zÀÞvÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÉ. E°è ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀ DAiÉÄÌ, PÉëÃvÀæzÀ DAiÉÄÌ, ¸ÀªÀĹåÃPÀgÀt, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¥Àæ¸ÁÛªÀ ¸À°èPÉAiÀÄ ºÀAvÀUÀ½ªÉ. EzÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¥Àæ§AzsÀªÉÇAzÀgÀ ¤Ã®£ÀPÉë ºÉÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ CZÀÄÑPÀmÁÖzÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÉÆA¢UÉ ¦ºÉZï.r «µÀAiÀÄ gÀƦ¹PÉƼÀî®Ä £ÉgÀªÁUÀĪÀ PÉʦrAiÀÄ ºÁVzÉ. ¥ÀPæ ÀgÀt ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ‘vÉÆqÀUÀÄ’«PÉAiÀÄ ºÀAvÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á NzÀÄ, £ÉÆÃqÀÄ, PÉüÀÄ, ªÀiÁvÀÄPÀvÉ, n¥ÀàtÂ, «±ÉèõÀuÉ, ªÁåSÁå£À, ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄUÀ¼ÉA§ ªÀÄÄRå¨sÀÆ«ÄPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjwzÉ. ¥ÀæPÀgÀt £Á®ÄÌ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ ‘vÉÆqÀPÀÄ’UÀ¼À£ÀÄß PÀÄjwzÉ. ªÉÊzsÁ¤PÀvÉ, ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ×vÉ-vÀvÀ餵À×vÉ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£ÀvÉ, «gÉÆÃzsÀUÀ¼ÀÄ, ¥Àj¨sÁµÉUÀ¼À EPÀÌlÄÖ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ZÀZÉð F ¨sÁUÀzÀ°èzÉ. LzÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¥Àæ§AzsÀªÀ£ÀÄß CPÀëgÀ gÀÆ¥ÀQ̽¸ÀĪÀÅzÀgÀ


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

30

PÀÄjvÁzÀÄzÀÄ. EzÀÄ aAvÀ£A É iÀÄ£ÀÄß ºÀg¼ À ÄÀ UÀnÖ¸ÄÀ ªÀ ºÀAvÀ. ¸ÀA±ÉÆÃzs£ À É C¢üPÈÀ vÀªÁV DPÁgÀUÆ É ¼ÀĪ î ÁUÀ F ºÀAvÀ C£ÉÃPÀ vÁAwæPÀ CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃqÀÄvÀÛzÉ. ºÀzÀUÉƽ¹PÉÆAqÀ «µÀAiÀÄ ¥ÀæªÉÄÃAiÀĪÀÅ ¸ÀjAiÀiÁzÀ PÀæªÀÄzÀ°è ¤gÀƦvÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ ¤dPÀÆÌ ‘¸ÀªÁ®Ä’. F ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ CzÉà ºÉ¸ÀjzÉ. ¥ÀæPÀgÀt DgÀÄ ¸ÀgÀ¢AiÀÄ°è DgÀ£ÉAiÀÄzÀÄ. DzÀgÉ EzÀÄ vÁAwæPÀªÁV ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¥Àæ§AzsÀzÀ ªÉÆzÀ®¨sÁUÀ. ¥ÀæªÉñÀ ªÀÄÄV¹ ºÉÆgÀ§AzÀÄ M¼ÀUÀqÉ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀ F ªÉÆzÀ® CzsÁåAiÀĪÀÅ ¹zÀÞUÉƼÀÄîªÀÅzÉà ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ ºÀAvÀzÀ°è. M¼ÀVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¹ NzÀÄUÀgÀ£ÀÄß M¼ÀPÉÆAqÉÆAiÀÄÄåªÀ F ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ‘UÀªÀÄ£À’ JAzÉÉà PÀgÉAiÀįÁVzÉ. K¼À£ÉAiÀÄzÀÄ ¥Àæ§AzsÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ CzsÁåAiÀĪÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ ¥ÀæPÀgÀt. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ¥sÀ°vÀªÁV K£À£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀî¯ÁVzÉ? EzÀÄ E°è zÁR¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥sÀ°vÀªÀÅ ºÉƸÀ«zsÁ£ÀUÀ¼À D«µÁÌgÀ, CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÆß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ªÀÄÄRåªÁV ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ªÁzÀªÉãÉA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀĪÀ ¨sÁUÀªÁzÀÄzÀjAzÀ EzÀÄ ‘ªÀÄAqÀ£É’. JAl£ÉAiÀÄ ºÁUÀÆ PÉÆ£ÉAiÀÄzÀÄ ¦ºÉZï.r CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA§AzsÀzÀ ¸ÁgÀ¯ÉÃR, ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉë, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ C®à«gÁªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÁt¸ÀĪÀ ¨sÁUÀ. ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæzÁZÉUÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁfPÀ D£Àé¬ÄPÀvÉAiÀÄ°è ¥Àæ²ß¹PÉƼÀÄîªÀ ºÉÆuÉÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß £É£À¦¸ÀĪÀ F ¨sÁUÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ JzÀÄgÁUÀĪÀ CVߢ§åªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀzÀÄÝ. ºÁUÁV ‘¥ÀjÃPÉë’. »ÃUÉ 8 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ºÉÆgÀZÀºÀgÉAiÀÄ°è PÀÈw ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ eÁÕ£À²¸ÉÆÛAzÀgÀ DPÀÈwAiÀÄAwzÉ. DzÀgÉ F vÁAwæPÀ CUÀvÀåzÀ ºÉÆgÀªÉÄÊPÀlÖ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ CzÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀ ¹zÀÞ«ÄêÀiÁA¸ÉAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃjPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ¢PÀÄÌ zɸÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ aAw¸ÀĪÀ gÀºÀªÀÄvï CªÀgÀ PÀÈw CzÀÄ FUÀ ºÉÃVzÉ? AiÀiÁPÉ »ÃVzÉ? JA§ÄzÀ£ÀÆß «ªÀj¹PÉƼÀî®Ä AiÀÄw߸ÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÁV ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ªÀÄÄRå WÀlÖªÁzÀ PÉëÃvÀæ DAiÉÄÌUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ZÀZÉð UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. gÀºÀªÀÄvï ºÉüÀĪÀAvÉ, “EzÀÄ fêÀ£À ¸ÀAUÁwAiÀÄ DAiÉÄÌAiÀĵÉÖà dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ PÉ®¸À”(¥ÀÄ.41). £ÀªÀÄä ¸ÀA±ÉÆÃzs£ À À PÉëÃvÀz æ À ¸ÀªÄÀ ¸Éå DgÀA¨sU À Æ É ¼ÀÄîªÅÀ zÉà E°èAzÀ. CªÀg£ É ÄÀ ߪÀAvÉ, “§ºÀÄvÉÃPÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsPÀ g À ° À è ‘£Á£ÀÄ EAvÀºÀ PÉëÃvÀæzÀ ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀiÁqÀ§AiÀĸÀÄvÉÛãɒ JA§ ºÀlªÉà EgÀĪÀÅ¢®è. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä D¸ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjtwAiÀÄ PÉëÃvÀæzÀ §UÉÎ ¥ÀƪÀð¨sÁ«AiÀiÁV D¼ÀªÁzÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ£Éßà ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢®è. PÉëÃvÀæzÀ DAiÉÄÌ ªÀÄvÀÄÛ «µÀAiÀÄ gÀƦ¹PÉƼÀÄîªÀ §UÉÎ EgÀĪÀ ¸Àr® zsÉÆÃgÀuÉ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ zÉÆõÀ ªÀiÁvÀæªÀ®è, ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ zÉÆõÀ PÀÆqÀ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀjUÉ ¥À z À « vÀ g À U À w UÀ ¼ À ° è ¸À A ±É Æ Ãzs À £ À ¹zÀ Þ vÉ ªÀ Ä vÀ Ä Û vÀ g À ¨ É Ã w ¥Áæ x À « ÄPÀ ªÀ Ä lÖ z À ® Æè zÉÆgÀQgÀĪÀÅ¢®è”(¥ÀÄ.38). »ÃUÉ £ÀªÀÄä ²PÀëtPÀæªÀÄzÀ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ w¼ÀĪÀ½PÉ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀªÃÉ DUÀÄwÛ®è J£ÀÄߪÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀÈw, ¸ÀA À ±ÉÆÃzs£ À U É ¼ À À PÀ¼¥ À É UÀÄtªÀÄlÖz° À è ¸ÀA±ÉÆÃzsPÀ £ À À eÉÆvÉUÉ ¸ÀªÄÀ ƺÀªÇÀ ºÉÆuÉ J£ÀÄßvÀÛz.É eÉÆvÉUÉ ¸Á»vÀå ¸ÀA±ÉÆÃzs£ À A É iÀÄ ¸ÀAzÀ¨ð Às zÀ°è ¥ÀzÀ« ºÀAvÀUÀ¼À°è ¸Á»vÁåzsÀAiÀÄ£ÀPÉÌ EgÀĪÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆPÀëöä N¢UÉ ¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ºÁ¼ÀÄUÉqÀ«gÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ, ºÀ¼ÉUÀ£ÀßqÀzÀ PÀqÉUÉ M°AiÀÄzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁ¸ÀÛªÀ, §ºÀĨsÁµÁ ¥ÀjtwAiÀÄ PÉÆgÀvÉAiÀÄ KPÀ¨sÁ¶PÀvÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ‘§qÀPÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¢éÃ¥À’ªÁV¹ªÉ J£ÀÄßvÀÛzÉ. “ªÀiÁ»wAiÀÄÄ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝgÀĪÀ ºÀtÄÚ; CzÀ£ÀÄß ºÉQÌ vÀgÀĪÀÅzÉà PÉëÃvÀæPÁgÀå”(¥ÀÄ.95); “DPÀgÀUÀ¼Éà ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß CAwªÀĪÁV ¤zsÀðj¸ÀÄvÀ۪ɔ(¥ÀÄ.52) JA§ £É¯É¤AvÀ UÀæ»ÃvÀUÀ¼À C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÆß £É£À¦¹, CSÉÊgÀÄUÉÆAqÀ ¸ÀvÀåUÀ½gÀĪÀÅzÀÄ DPÀgÀUÀ¼À®è®è. C¢gÀĪÀÅzÀÄ ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ «±Éèö¸ÀĪÀ zÀȶÖPÉÆãÀzÀ°è JAzÀÄ JZÀÑj¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÀÈwAiÀÄ vÁwéPÀvÉ C®è°è ºÉƼÀºÀÄUÀ¼ÁV ºÉƼɬĸÀ®àlÄÖ CªÉ®èªÀÇ PÉ£ÉUÀnÖ §AzÀ A vÉ PÉ Æ £É A iÀ Ä Czs Á åAiÀ Ä zÀ ° è g À ¨ É Ã PÉ A §ÄzÀ Ä gÀ º À ª À Ä vï CªÀ g À ¤®ÄªÀ Å . EzÀ £ À ß ªÀ g À Ä ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀjUÀµÉÖà ºÉý ªÀÄÄV¸ÀzÉ vÀªÀÄä PÀÈwUÀÆ C¼ÀªÀr¹PÉÆArzÁÝgÉ. PÉÆ£ÉAiÀÄ CzsÁåAiÀÄzÀ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É K£ÀÄ J£ÀÄߪÀ ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¹PÉÆAqÀAvÉ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

31

ºÉÆuÉUÁjPÉ §UÉÎ ªÀiË°PÀªÁzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ½ªÉ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄÄ PÉêÀ® CPÁqÉ«ÄPï CUÀvÀåzÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀiÁV, £À¢ zÁlĪÀ zÉÆÃtÂAiÀÄAvÉ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ »vÁ¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß FqÉÃj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÁV «ÄvÀUÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ. ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ D£Àé¬ÄPÀvÉAiÀiÁV, «ZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DZÁgÀzÀ £ÀqÀÄ«£À ©VPÉÆArAiÀiÁV £É¯ÉUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CµÉÖà C®è, “’£À£Àß ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ CxÀð¥ÀÆtð §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ°è ºÉÃUÉ §¼ÀPÉAiÀiÁ¢ÃvÀÄ’ JA§ ¥Àæ±Éß ¨sÁgÀvÀzÀ J®è ¤PÁAiÀÄzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀjUÉ PÁqÀ¨ÉÃPÀÄ”(¥ÀÄ.225)J£ÀÄߪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄÄ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ §zÀÄPÀÀ£ÀÄß ¸ÀºÀåªÁV¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ JzÀÄgÁUÀĪÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄgÀÄUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀAiÀÄtPÉÌ DgÀA¨sÀ ©AzÀĪÁUÀ¨ÉÃPÉAzÉà §AiÀĸÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß dqÀ¸ÀvÀåzÀ ºÀÄqÀÄPÁlQÌAvÀ ¸ÀªÀÄƺÀ »vÀzÀ ¥À± æ ÉßAiÀiÁV ªÀiÁ¥Àðr¹PÉÆAqÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀ w¼ÀĪÀ½PÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀ°è ©vÀÛ®Ä AiÀÄw߸ÀĪÀ F ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ CUÀvÀåªÁV UÀªÀĤ¹¨ÉÃQzÉ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ CUÀvÀåPÁÌV gÀºÀªÀÄvï ªÉÄøÀÖç ¥ÁoÀ PÉ Ã ½zÀ C£É à PÀ j UÉ F PÀ È w ¸À º À d ªÁV C¥À j avÀ ª ÁzÀ ºÉ Æ ¸À ¥À Ä ¸À Û P À ª É Ç AzÀ £ À Ä ß N¢zÀAvɤ¸ÀzÀÄ. ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÉÄà ªÀÄvÉÆÛªÉÄä vÀªÀÄä ¸ÁzÀȱÀUÀ¼À §ÄnÖ ©aÑlÄÖ ªÀiÁwUÉ PÀĽvÀ DwäÃAiÀÄ CzsÁå¥PÀ g À À ªÀiÁvÀÄUÀ¼A À vÉAiÉÄà ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄvÀª Û .É DzÀgÉ EªÀÅ PÉêÀ® UɼÉvÀ£ÀzÀ ¸À®ÄUÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀµÉÖà C®è. C°è ¸ÀàµÀÖ ºÁUÀÆ RavÀ vÁwéPÀ ZËPÀnÖzÉ. £É¯É¤AvÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ «ÄxïUÀ¼À eÉÆvÉUÉ CUÀvÀåªÁV ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÁzÀ DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄzÀ ¸ÉÊzÁÞAwPÀ zÁR°¸ÀÄ«PɬÄzÉ. DzÀgÉ F ¸ÀÆPÀëöävÉUÀ¼ÀÄ J®èjUÀÆ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV zÀPÀÄÌvÀÛªÉ JAzÉãÀ®è. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀzÀ«, ¥ÀzÉÆãÀßwAiÀÄ eÁgÀĺÀ®UÉAiÀiÁV¹PÉÆAqÀªÀjUÉ F ¸ÉÊzÁÞAwPÀ ¸ÀÆPÀëöävÉAiÀÄ ¯Á¨sÀ zÀPÀÌzÉAiÀÄÆ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAUÀÄzÁt ªÀiÁrPÉÆAqÀªÀgÀÆ PÀÈw ªÀÄÄA¢qÀĪÀ vÁAwæPÀ CUÀvÀåzÀ ¨sÁUÀUÀ¼À G¥ÀAiÀÄÄPÀÛvÉAiÀÄ£ÀÄß RArvÁ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ ¸ÉÊzÁÞAwPÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁAwæPÀªÉA§ G¨sÀAiÀÄ £É¯ÉAiÀÄ°è G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀ F PÀÈw ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÁÜ£À§® ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§¼ÀzÀ PÁgÀt¢AzÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÁUÀ¯ÉèÉÃPÁV §AzÀ UÉÊqÀÄUÀ½UÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÉà DVzÉ.


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

32

¸ÀAUÀA, vÀ«Ä¼ÀÄ ¥ÀÄgÁvÀ£À PÁªÀå -Dgï.«dAiÀÄgÁWÀªÀ£ï

JlÄÖmÉÆÖÃPÉÊ

ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀvÀÄÛ¥ÁlÄÖ JA§ JgÀqÀÄ ªÀĺÁ£ï ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À°è ¥ÀÄgÁvÀ£À vÀ«Ä¼ÀÄ PÁè¹PÀ¯ï PÁªÀå ¸ÀAPÀ°vÀªÁVzÉ. CªÀÅ CPÀA ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÀA JA§ ¥ÀæPÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀAzÀªÀÅ. vÀ«Ä¼ÀÄ PÁè¹PÀ¯ï PÀ«PÁªÀåzÀ UÀÄA¥ÀÄ - ¸ÀAUÀA JA§ ¸ÀAWÀU¼ À ° À è gÀa¸À®àlÄÖ ¸ÀAPÀ°vÀªÁzÀªÅÀ . F zsª À iÀ ÁðwÃvÀ PÁªÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉ fêÀAvÀ ¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀiÁV Qæ¸ÀÛ±ÀPÀ 6-8£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÁZÉUÉ ¨É¼ÉAiÀÄ°®è, G½AiÀÄ°®è. CzÀgÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ±ÉʪÀ ºÁUÀÆ ªÉʵÀÚªÀ ¨sÀQÛ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ PÁªÀå DPÀæ«Ä¹PÉÆArvÀÄ. EzÉà PÁ®zÀ ° è ¨s Á µÉ A iÀ Ä ¸À é g À Æ ¥À ºÀ ¼ É vÀ À « Ľ¤AzÀ ªÀ Ä zs À å vÀ « ĽUÉ ¥À®èlªÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀzÀ CPÀëgÀ ªÀiÁvÉæUÀ¼ÀvÀÛ ªÁ°zÀ ¨sÁµÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀiÁzÀjUÀ¼£ À ÄÀ ß §zÀ¯Á¬Ä¹vÀÄ. zsª À ÄÀ ð¤gÀ¥ÃÉ PÀë, C£Á«ÄPÀ ¥Àt æ AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄzÀÞPÁªÀåªÀÅ ªÀÄgÉUÉ ¸ÀAzÀÄ ¨sÀQÛAiÀÄ, ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁzÀ ¸ÉÆÛÃvÀPæ ÁªÀåªÀÅ ºÀÄnÖ ªÀÄÄ£É߯ÉUÉ §AvÀÄ. CzÀÄ ºÁrzÁvÀ£À £ÀA©PÉUÉ C£ÀĸÁgÀªÁV CªÀ £ À Ä ¸ÁVzÀ A vÉ ²ªÀ £ À , £ÁgÁAiÀ Ä t£À UÀ Ä r¬ÄAzÀ UÀ Ä rUÉ ¸ÀAZÁgÀªÀiÁrvÀÄ. ºÀ¼ÉAiÀÄ PÁªÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ªÀÄgÉvÀgÉ ¨sÀQÛAiÀÄ PÁªÀ媣 À ÄÀ ß, ¸ÉÆÃÛ vÀPæ ÁªÀ媣 À ÄÀ ß ºÁrzÀªg À ÄÀ vÀªÄÀ 䪣 À ÄÀ ß PÁè¹PÀ¯ï ¥ÀgA À ¥ÀgA É iÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è ¸ÀAUÀ滹 ¸ÀAgÀQë¹zÀgÀÄ. DzÀgÉ 1450gÀ §½PÀ «zÁéA¸ÀgÄÀ ¨sQÀ A Û iÀÄ PÁªÀ媣 À ÄÀ ß, ¸ÉÆÃÛ vÀPæ ÁªÀ媣 À ÄÀ ß PÀÄjvÀ D¸ÀQÛ PÀ¼z É ÄÀ PÉÆAqÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PÉ®ªÉà PÉ®ªÀÅ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀzÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ G½zÀÄPÉÆAqÀªÀÅ. ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À CzÀgÀ®Æè ªÀÄzsÀåPÁ®zÀ PÀqÉAiÀÄ ºÀAvÀzÀ «Ä°mÉAmï DzÀ ¨ÁæºÀätÂÃPÀÈvÀ »AzÀÆzsÀªÀÄðzÀ Cr J®è zsÀªÀÄð¤gÀ¥ÉÃQëvÀ PÁªÀåªÀ£ÀÄß C£À¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀĪÉAzÀÄ PÀgÉzÀÄ CzÀPÉÌ ¤µÉÃzsÀzÀ ºÀuÉ¥ÀlÖ PÀlÖ¯Á¬ÄvÀÄ. eÉÊ£À, ¨ËzÀÞ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß PÉlÖzÉAzÀÄ ¤µÉâü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÁè¹PÀ¯ï ¸Á»vÀå ªÀÄgÉAiÀiÁV ºÉÆìÄvÀÄ.


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

33

F PÁªÀåUÀ¼À C¹ÛvÀézÀ §UÉÎ CeÁÕ£À J¶ÖvÉÛAzÀgÉ 19£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¢éwÃAiÀiÁzsÀðzÀªÀgÉUÀÆ ªÀÄgÉAiÀÄ°èzÝÀ F PÁªÀåzÀ EgÀÄ«PÉAiÀÄÄ UÉÆvÁÛzz À ÝÉ Ã ¥ÁæaãÀ ¸Á»vÀ媣 À ÄÀ ß ºÉÆgÀvU É ª É À ºÀÄqÀÄPÁlzÀ°è £ÀªÀÄæªÁV Cw±ÀAiÀÄ £ÀA©PɬÄAzÀ vÉÆqÀVPÉÆArzÀÝ qÁ. AiÀÄÄ « ¸Áé«Ä£ÁxÀ CAiÀÄågï(18551942) ªÀÄvÀÄÛ J¸ï « zÁªÉÆÃzÀgÀ ¦¼ÉîöÊ(1832-1901) CªÀjAzÀ. (CªÀjUÀÆ ªÉÆzÀ®Ä UÀªÀÄ£ÁºÀð PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÝ ªÀĺÁ«zÁé£ï «ÄãÁQë¸ÀÄAzÀgÀA ¦¼ÉîöÊ(1815-1876) ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ ¥Àj±ÀæªÀÄ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀAxÀzÀÝ®è.) CzÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä §®Ä zÉÆqÀØ «zÁéA¸ÀgÀÆ ¸ÀºÀ »A¢£À ¸ÀAUÀA PÁªÀåzÀ C¹ÛvÀézÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w E®èzÀªÀgÁVzÀÝgÀÄ. G¯ÉèÃTvÀ ±ÉÆÃzsÀzÀ ¥sÀ®ªÁV £Á®Ì£Éà ¸ÀAUÀA C£ÀÄß ªÀÄzÀÄgÉÊ£À°è 1901gÀ°è ¸Áܦ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CzÀÄ PÀ¼ÉzÉà ºÉÆÃVzÀݪÉAzÀÄ §UÉ¢zÀÝ PÁªÀåªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ vÉUÉzÀÄ ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À®Ä ±ÀÄgÀĪÀiÁrvÀÄ. EzÀjAzÀ vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ PÁ®ªÀiÁ£ÀPÉÌ, vÀ«Ä¼ÀÄ ¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÉ, CzÀgÀ ¸Á»vÀå ZÀjvÉæUÉ ºÉƸÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼ÀÄAmÁzÀªÀÅ. Erà ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À£ÀÄß ºÉƸÀzÀȶ֬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉâPÉ ¹zÀÞªÁ¬ÄvÀÄ. vÀ«Ä¼ÀÄ dUÀwÛ£À PÁè¹PÀ¯ï ¨sÁµÉU¼ À ° À è MAzÁV ¥ÀjZÀAiÀÄUÉÆArvÀÄ. ®©ü¹gÀĪÀ ZÁjwæPÀ zÁR¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ«Ä½£À ªÉÆzÀ® PÀÈwUÀ¼À PÁ®ªÀ£ÀÄß Qæ¸ÀÛ¥ÀƪÀð 100jAzÀ Qæ¸ÀÛ±ÀPÀ 250gÀªÀgÉUÀÆ «¸ÀÛj¸À§ºÀÄzÀÄ. EªÀÅUÀ¼À°è ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÀÄ vÉƯÁ̦àAiÀÄA. EzÀÄ vÀ«Ä½£À ®PÀëtUÀæAxÀ. §½PÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ L£ïPÀÄgÀÄ£ÀÆgÀÄ, CPÀ£Á£ÀÆgÀÄ, PÀÄgÀÄAmÉÆÃPÉÊ, £Ájæ£ÁAiÀiï, ¥ÀnægÀÄ¥ÁàlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÀ£Á£ÀÆgÀÄ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄ£Àgï «AUÀr¹ ¸ÀAUÀ滹 JlÄÖmÉÆÖÃPÉÊ (JAlÄ ¸ÀAUÀæºÀUÀ¼ÀÄ)JA§ ºÉ¸Àj£À°è ¸ÀAPÀ°¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CAvÉAiÉÄà ¥ÀvÀÄÛ¥ÁlÄÖ (ºÀvÀÄÛ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ) ¸ÀAPÀ°vÀªÁ¬ÄvÀÄ. F ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À°è CqÀPÀªÁzÀªÀÅ JAzÀgÉ PÀÄjAa¥ÁlÄÖ, agÀÄ¥À£ÁgÀÄ¥ÁmÉÖöÊ, ¥ÉgÀÄA¥À£ÁßgÀÄ¥ÁmÉÖöÊ, ªÀÄzsÀÄgÉÊPÁÌAa, ªÀįÉÊ¥ÁlÄÖPÀlA, ªÀÄįÉèöÊ¥ÁlÄÖ, ºÁUÀÆ ¥ÁæAiÀıÀB wgÀĪÀÄÄgÀÄPÀgÀÄ¥ÁàmÉÊ. EªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀAPÀ°vÀªÁzÀ PÁªÀåzÀ ZÀgÀtUÀ¼ÀÄ 2381. EªÀÅUÀ¼À°è 102 C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ PÀ«UÀ¼ÀªÀÅ. G½zÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 473 PÀ«UÀ½UÉ CAQvÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ. F 473gÀ ¥ÉÊQ 16 PÀ«UÀ½UÉ ¸ÉÃjzÉÝAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁzÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ±ÉÃPÀqÀ 50gÀµÀÄÖ EªÉ. EªÀgÀ ¥ÉÊQ 16 ªÀÄA¢ 20QÌAvÀ ºÉaÑ£ÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ. CªÀgÉAzÀÀgÉ PÀ¦®gï-253, CªÀÄÄäªÀ£Ágï 127, GgÀA¥ÉÆÃQÌAiÀiÁgï 110, ¥ÉÃAiÀÄ£Ágï 105, Ml¯ÁAlAiÀiÁågï 103, ¥ÀgÀ£Ágï 85, ªÀÄgÀÄvÀ¤®£ÀPÀ£Ágï 30, PÁAiÀĪÀÄ£Ágï 23, ¥ÉgÀÄ£ÀÄÌ£ÀÆægïQ¯Ágï 21, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉjZÉlÖ£Ágï 20. PÁ®ªÀiÁ£ÀzÀ ¯ÉPÀÌzÀ°è EªÀgÀ PÁ® 250-300 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. §ºÀ¼À ªÀÄÄRå ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ°è ¥ÁæaãÀ£ÀÆ DzÀ ¥ÀgÀ£Ágï ¥ÁæAiÀıÀB Qæ¸ÀÛ±ÀPÀ 150gÀ°è fë¹zÀÝ. £À®èAlĪÀ£Ágï JA§ ªÀÄvÉÆۧ⠪ÀĺÁPÀ« ¥ÁæAiÀıÀB Qæ¸ÀÛ±ÀPÀ 400gÀªÀ£ÀÄ. F vÀ«Ä¼ÀÄ PÀ«UÀ¼À PÁªÀå »AzÉ ºÉýzÀAvÉ gÁµÀÖçzÀ ªÉÆzÀ® zsÀªÀÄð¤gÀ¥ÉÃPÀë PÁªÀå. ¸ÀAUÀA PÁ®zÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß PÁ®zÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄÆgÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÁßV «AUÀr¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆzÀ® JgÀqÀÄ ®Ä¥ÀÛªÁVzÉ. MAzÀPÉÌ PÁgÀt ªÀĺÁ£ï ¸ÀÄ£Á«ÄAiÉÄAzÀÄ, E£ÉÆßAzÀPÉÌ PÀqÀ®Ä £É®ªÀ £ÀÄAVzÉÝAzÀÄ ¨sÁ«¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅ ¥ÀƪÀð PÀqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁåPÀĪÀiÁjAiÀÄ zÀQëtQÌzÀÝ PÀĪÀiÁj RAqÀA JA§ JqÉUÀ¼ÉAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁVzÉ. ªÀÄÆgÀgÀ°è ¨sÀQÛPÁªÀåzÀ zɸɬÄAzÀ £À®ÄVzÀ PÁªÀå ªÀÄzsÀÄgÉAiÀÄ MqÀ°£ÀzÀÄ.


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

34

¸ÀAPÀ°vÀªÁVgÀĪÀ ¸ÀAUÀA PÁªÀåªÀ£ÀÄß CPÀªÀiï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÀªÀiï JAzÀÄ «AUÀr¸À¯ÁVzÉ. CPÀªÀiï ¥ÉæêÀÄ PÁªÀå. ¥ÀÄgÀA PÁªÀåzÀ Cr G½zÉ®èªÀÇ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁVªÉAiÀiÁzÀgÀÆ CªÀÅUÀ¼À ¥ÀæzsÁ£À £É¯É M½vÀÄ PÉqÀPÀÄUÀ¼À, AiÀÄÄzÀÝ, ¸ÀªÀiÁd, ¸ÁªÀiÁædåUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ. EªÀÅ ¥ÁæaãÀ vÀ«Ä¼ÀgÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÁªÀå. E°è ¥ÀæzsÁ£À £É¯ÉUÉ §gÀĪÀÅzÀÄ CgÀ¸ÀgÀ ¥ËgÀĵÀ, £ÁAiÀÄPÀgÀ ¸ÁªÀÅ, PÀ«UÀ¼À zÁjzÀæ÷å ªÀÄÄAvÁzÀÝ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ. CPÀªÀiï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÀA JgÀqÀÆ ©ü£Àß gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. CPÀªÀiï C£ÀĨsÀªÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, M¼À¯ÉÆÃPÀzÀ PÀÄjvÀÄ £ÀÄrzÀgÉ ¥ÀgÀªÀiï ºÉÆgÀV£ÀzÀ£ÀÄß D±Àæ¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. vÉƯÁ̦àAiÀÄA «ªÀj¸ÀĪÀAvÉ CPÀªÀiï£À°è AiÀiÁªÀ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÆß G¯ÉèÃT¸ÀĪÀAw®è. ¤¢üðµÀÖ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄgÀªÀiï PÁªÀå §¼À¸ÀÄvÀÛzÉ. CPÀA£À ¥ÁvÀæzsÁjUÀ¼ÀÄ DzÀ±ÀðUÀ¼ÀÄ, CªÀgÀÄ ¯ËQPÀ ªÀåQÛUÀ¼À®è. C°è ¨sËUÉÆýPÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ «ªÀgÀªÀÇ ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀªÀiï PÁªÀåzÀ°è KQ®è JAzÀgÉ GvÀÛgÀ DAvÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß «ªÀj¸À¯ÁUÀzÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ. PÀÄgÀAPÉÆÃmÉÖöÊ£À°è d£ÀgÀ, eÁUÀUÀ¼À ºÉ¸Àj®è. C°è ºÉüÀĪÀªÀ¼ÀÄ M§â CªÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ. ºÉtÄÚ UÀAr£À £ÀqÀĪÀt ¥ÉæêÀÄ DAvÀAiÀÄðzÀ°è ¸ÀA¨sÀ«¸ÀĪÀAxÀzÀÄ. DzÀÝjAzÀ¯Éà CPÀªÀiï vÀ«Ä½£À ±ÀÈAUÁgÀ PÁªÀå. CªÀÅ M¼ÀUÉƼÀÄîªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß CªÀ®A©¹ CPÀA PÁªÀåªÀ£ÀÄß »ÃUÉ «AUÀr¸À§ºÀÄzÀÄ. PÀÄjAf: ¥Àæt¬ÄUÀ¼ÀÄ UÀÄmÁÖV ¨sÉÃnAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄįÉèöÊ: ¨sÀgÀªÀ¸É¬ÄAzÀ PÁAiÀÄĪÀ ºÉAqÀw. ªÀÄgÀÄvÀªÀiï: UÀAqÀ£À zÁA¥ÀvÀå zÉÆæúÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀwAiÀÄ «µÀtÚ ¨sÁªÀ. ¤ÃqÀ¯ï: DvÀAPÀ¢AzÀ ºÉAqÀw UÀAqÀ¤UÁV PÁAiÀÄĪÀzÀÄ. ¥Á¯ÉÊ: ¦æAiÀÄPÀgÀ£À ¤UÀðªÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ «vÀÛ, «zÉåUÁV E®èªÉà ¸ÁºÀ¸ÀPÁÌV PÁr£À ºÁ¢AiÀÄ ¥ÀAiÀÄt. EªÀÅUÀ½UÉ CPÀA£À°è ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁÜ£À«zÉ. E£ÀÆß JgÀqÀÄ §UÉAiÀÄÆ EzÉ. CªÀÅ GvÀÛªÀĪÀ®èzÀ ¦æÃw-PÉÊQ̯ÉÊ CAzÀgÉ KPÀ¥ÀQëÃAiÀÄ CxÀªÁ CAiÀiÁavÀªÁzÀzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉgÀÄAw£ÉÊ CAzÀgÉ ºÉÆAzÁtÂPɬĮèzÀ CxÀªÁ Cw PÁªÀÄzÀ ¥À æ t AiÀ Ä . EªÀ £ À Ä ß CPÀ A £À ° è ¸É Ã j¸À ¨ É Ã PÉ Ã J£À Ä ßªÀ Å zÀ g À §UÉ Î ZÀ Z É ð UÀ ¼ À Ä £À q É ¢ ªÉ . vÉƯïPÁ¦àAiÀÄA EªÀ£ÄÀ ß ¥ÀÄgÀªiÀ ï£À°è ¸ÉÃj¹zÉ. K£Éà EzÀÝgÀÆ CPÀªÀiï PÁªÀå ¥ÀætAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉʪÁ»PÀ §zÀÄQ£À PÀÄjvÀÄ VÃw¸ÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅ ¤¢ðµÀÖ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À°è ¤PÉëævÀªÁVªÉ. F w£ÉÊUÀ¼ÄÀ PÀÄvÀƺÀ®PÁjAiÀiÁV ºÀÆUÀ¼À ºÉ¸g À £ À ÄÀ ß ºÉÆwÛª.É EzÀÄ ¥ÁæAiÀıÀB PÀÄ®zÉêÀvÁ ¸Àg é Æ À ¥ÀzÀ ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄwÛzÉ JAzÀÄ vÀ«Ä½£À aAvÀPÀ J Dgï ªÉAPÀmÁZÀ®¥Àw C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. CPÀªÀiï£À ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀð «ZÁgÀ CzÀgÀ ¹Ûçà dUÀvÀÄÛ. PÁªÀå«°è ºÉtÂÚ£À ¸ÀÄvÀÛ ¸ÀÄvÀÄÛªÀÅzÀ®èzÉ CªÀgÀ ªÀÄÆ®PÀªÉà ºÉý¸À®àqÀÄvÀÛzÉ. 1862 CPÀªÀiï PÀ«vÉUÀ¼À°è 785


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

35

UÉ ¼ À w AiÀ Ä ªÀ i Áw£À ° è ª É , 550 £ÁAiÀ Ä QAiÀ Ä ªÀiÁw£À°èªÉ, 72 vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀiÁw£À°èªÉ, 51 ElÄÖPÉÆAqÀªÀ¼À ªÀiÁw£À°èªÉ. £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ g À g À Ä £À Ä rAiÀ Ä ÄªÀ Å zÀ Ä 401gÀ ° è ªÀ i ÁvÀ æ . £ÁAiÀÄQAiÀÄ vÀAzÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÆÃzÀgÀ £ÀÄrAiÀÄĪÀAw®è JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁVzÉ(ªÀiÁtÂPÀÌA). £ÁAiÀ Ä QAiÀ Ä UÉ ¼ À w AiÀ Ä Ä ¸À ¤ ßªÉ Ã ±À P É Ì JµÀ Ä Ö ªÀÄÄRå¼ÉAzÀgÉ CªÀ¼À£ÀÆß M¼ÀUÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀÄrAiÀÄĪÁUÀ DPÉ ¥ÀæxÀªÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀ §ºÀĪÀZÀ£ÀªÀ£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÁÛ¼É(J Dgï ªÉAPÀmÁZÀ®¥Àw). CPÀªÀiï£ÀAvÉAiÉÄà ¥ÀÄgÀªÀiï C£ÀÄß ¸ÀºÀ w£ÉÊUÀ¼ÁV «AUÀr¸À¯ÁVzÉ. CªÀÅ ªÉaÑ, ªÀAa, G°UÉßöÊ, vÀÄA¨ÉÛ, ªÁUÉÊ, PÀAa ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ£ï. DzÀgÉ ¥À Ä gÀ ª À i ïC£À Ä ß ¸À Æ PÀ ë ÷ ä ª ÁV «AUÀ r ¸À Ä ªÀ Å zÀ Ä ¸ÁzsÀå«®è (ªÀiÁtÂPÀÌA). »A¢£À PÁè¹PÀ¯ï PÀÈwUÀ¼À°è zsÁ«ÄðPÀ ¥Àæ¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁwéPÀ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ §ºÀÄ¥Á®Ä UÉÊgÀĺÁdgÁVªÉ. EªÀÅ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ. ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ §tÚ£ÉAiÀÄ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ. ªÀiÁ£ÀªÀ£À JgÉ Æ ÃnPï C£À Ä ¨s À ª À U À ¼ À Ä ªÀ Ä vÀ Ä Û »ÃgÉ Æ Ã¬Ä¸À A PÀ Ä jvÀ Ä ºÁqÀ Ä ªÀ A xÀ ª À Å . ¸ÁvÀ v À å ªÀ Å ¼À î ªÀĺÁ¥ÀÄgÁtUÀ¼ÀÄ E°è®è. £ÁåµÀ£À°¸ïÖ ¸Á»vÀåPÀÆÌ ºÀ¼ÉAiÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ ¸Á»vÀåPÀÆÌ EgÀĪÀ §®Ä zÉÆqÀØ ªÀåvÁå¸À«zÀÄ. £ÀAvÀgÀzÀ £ÁAiÀÄPÀ ¥ÀæzsÁ£À PÀÈwUÀ¼À DUÀªÀÄ£À ªÀĺÁ PÁªÀåUÀ¼À ¥ÀgÀA¥ÀgɬÄAzÀ §AzÀAxÀzÀÄ. F ¸ÀAUÀA PÁªÀåzÀ JgÀqÀÄ ªÀĺÁ DAxÁ®fUÀ¼À°è EgÀĪÀÅzÀÄ PÉÆAr ¨É¸ÉAiÀÄzÀ CZÀÑj vÀgÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀ £ÁdÆPÀÄ PÀlÄÖ«PÉ. E°è ¨sÁµÉ ¸ÁzsÁgÀtÂÃPÀgÀtUÉÆArzÉ. ¤gÀÆ¥ÀuÉ ¸ÀÄAzÀgÀªÁVzÉ. «µÀAiÀÄ D¸ÀQÛzÁAiÀÄPÀªÁVzÉ. F PÁªÀåzÀ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀë÷äªÁV UÀªÀĤ¹zÀgÉ Qæ¸ÀÛ±ÀPÉAiÀÄ ±ÀÄgÀÄ«UÉ ªÀÄzÀÄgÉAiÀÄ°è ¥ÁAqÀå£ï CgÀ¸ÀgÀ PÁ®zÀ°è CAxÀ ¸ÀAUÀ – CPÀqÉ«Ä EzÀÄÝzÀÄ ¤dªÉAzÀÄ M¥Àà¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ZÀjvÉæAiÉÄAzÀÄ M¥Àà¢zÀÝgÉ CzÀ£ÀÄß PÀ«¸ÀªÀÄAiÀĪÉAzÁzÀgÀÆ ¨sÁ«¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAUÀA ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è PÁªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¤ZÀѼÀªÁV PÁtvÉÆqÀUÀÄvÀÛzÉ. 6£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ §½PÀ vÀ«Ä¼ÀÄ ¸Á»vÀå ªÉÆÃPÀëzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀ½vÀÄ. CzÀjAzÀ F±ÀégÀ£À ¸ÀÄÛw £ÀĸÀļÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀÄgÁt ¥ÀÄgÀĵÀgÀ ¥ÀæªÉñÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. eÁ£À¥À¢ÃAiÀÄ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ £ÀĸÀļÀÄvÀÛªÉ. vÉÆÃPÉÌöÊ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ LzÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ºÉÆwÛUÉ CzÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgɬÄAzÀ ºÉÆgÀ¼ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. vÀ«Ä½UÉ ªÉÆÃPÀëzÀ ¥ÀæªÉñÀªÁzÀ §½PÀ ¥Àj¥ÁlÖ¯ï£À ºÀ®ªÀÅ gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÉÃzÀ¸ÀÄÛwUÀ¼À gÀÆ¥À vÀ¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. 1887 ªÀÄvÀÄÛ 1923gÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀAUÀA ¸Á»vÀåzÀ J®è PÁè¹Pï PÀÈwUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlUÉÆAqÀªÀÅ. ¥ÀvÀÄÛ¥ÁlÄÖ 1889, ¥ÀÄgÀ£ÁgÀÆgÀÄ -1894, L£ïPÀÄgÀÄ£ÀÆgÀÄ 1903, ¥ÀwlÄæ¥ÀvÀÄÛ 1904, £ÀnÖç£ÉÊ 1914, PÀÄgÀÄAvÉÆÃPÉÌöÊ 1915, ¥Àj¥ÁqÀ¯ï 1918 ªÀÄvÀÄÛ CPÀ£Á£ÀÆgÀÄ 1923 EªÉà »ÃUÉ ¥ÀæPÀlªÁzÀªÀÅ. F PÁ®WÀlÖªÀ£ÀÄß vÀ«Ä½£À ¥ÀÄ£ÀgÀÄvÁÜ£ÀªÉAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÉ. EzÀÄ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ°è AiÀÄÆgÉÆæ£À°è VæÃPï PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆAqÀ ¥ÀÄ£ÀgÀÄvÁÜ£ÀPÉÌ ¸ÀªÀÄ. F ¸ÀAUÀA ¸Á»vÀå ¸ÀA¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ«Ä½£À C¥ÀƪÀð PÁªÀåUÀ¼ÁzÀ wgÀÄPÀÄÌgÀ¼ï ªÀÄvÀÄÛ ²®¥Àà¢PÁgÀAUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀA ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß »AzÀPÉÌ vÀ½î ªÀÄÄ£É߯ÉUÉ §A¢zÀÝ zsÁ«ÄðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀQÛ ¸Á»vÀåzÀ vÀqÉUÉÆÃqÉUÀ¼À£ÀÄß


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

36 GgÀĽ¹ ªÀÄÄ£É߯ÉUÉ §AzÀªÀÅ. 1924gÀ°è CgÀå ¥ÀƪÀð ¹Azs À Æ £ÁUÀ j PÀ v É A iÀ Ä £À Ä ß ¸À g ï eÁ£ï ªÀ i Á±À ð ¯ï GzÉ Æ ÏözÀ §½PÀ ¸À A UÀ A zÁæ « qÀ ¸À A ¸À Ì ö ÈwAiÀ Ä ¨sÁUÀªÉ£ÀÄߪÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆrzÀªÀÅ (ªÉAPÀmÁZÀ®¥Àw: ®ªï ¸ÁÖAqïì C¯ÉÆãï (2010)). F ¯ÉÃR£ÀzÀ «ÄwAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ªÀiÁvÀÄ C¸ÁzsÀå. Kamil Veith Zvelebil gÀªÀgÀ Tamil Literature : Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1974 MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À. F ¯ÉÃR£ÀzÀ°è F PÀÈw¬ÄAzÀ DAiÀÄÝ C£ÀĪÁzÀzÀ ¨sÁUÀ ºÉZÀÄÑ. CAvÉAiÉÄà ‘PÀ¯ÉPÉÖqï J¸Éìøï D¥sï J PÉ gÁªÀiÁ£ÀÄd£ï’ PÀÈwAiÀÄ°è ¸ÉÃjgÀĪÀ Form in Classic Tamil Poetry ¯É à R£À U À ¼ À Ä UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁzÀĪÀÅ.

¥ÉAVé£ï ¥ÀæPÀn¹gÀĪÀ ‘®ªï ¸ÁÖAqïì C¯ÉÆÃ£ï’ (2010) 2012gÀ ¸Á»vÀå CPÁzÉ«Ä C£ÀĪÁzÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀ PÀÈw. EzÀgÀ°è ¸ÀAUÀA PÁªÀåzÀ DAiÀÄÝ C£ÀĪÁzÀUÀ½ªÉ. JA J¯ï vÀAUÀ¥àÀ C£ÀĪÁ¢¹zÀ PÀÈw¬ÄzÀÄ. F PÀÈwAiÀÄ°è CqÀPU À Æ É ArgÀĪÀ PÀ«vÉU¼ À ÄÀ PÁ® zÉñÀ ¨sÁµÉ ¸ÀA¸ÀÌöÈwUÀ¼À DZÉUÉ ¤AvÀÄ £ÀªÆ É äA¢UÉ ¸ÀAªÁzÀPÌɼ¸ É ÄÀ vÀª Û .É DAvÀAiÀÄðzÀ CPÀªÀiï ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁºÀåzÀ ¥ÀÄgÀªÀiï F ¸ÀªÁðUÀæ» PÀÈwUÀ¼À wgÀļÀÄ. CPÀA ¥ÀætAiÀÄzÀ §UÉÎ-C£ÉÊwPÀ, £ÉÊwPÀ ¥Àt æ AiÀÄ, ºÁzÀg,À £ÀA©PÉU¼ À £ À ÄÀ ß, ¯ÉÊAVPÀvA É iÀÄÄ vÀgÄÀ ªÀ ¸ÀAvÉÆõÀª£ À ÄÀ ß, «gÀºÀ ¸ÀªiÀ ÁUÀªÄÀ UÀ¼£ À ÄÀ ß, ©ü£Àß ©ü£Àß ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À°è, PÁ®zÀ ¥Àj¥ÉæÃPÀë÷åUÀ¼À°è ºÁqÀÄvÀÛªÉ. CAvÉAiÉÄà ¥ÀÄgÀªÀiï PÀÈwUÀ¼ÀÄ F L»PÀ §zÀÀÄQ£À «ÃgÁªÉñÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ºÁqÀÄvÀÛªÉ. ®ªï ¸ÁÖAqïì C¯ÉÆãï (2010) PÀÈwUÉ «¸ÀÛöÈvÀ ªÀÄÄ£ÀÄßrAiÀÄ£ÀÄß J Dgï ªÉAPÀmÁZÀ®¥Àw §gÉ¢zÁÝgÉ. F ¸ÀAPÀ®£À¢AzÀ DAiÀÄÝ PÀªÀ£ÀUÀ¼À C£ÀĪÁzÀªÀ£ÀÆß ¥ÀævÉåÃPÀªÁV MzÀV¸À¯ÁVzÉ. £ÉgÉAiÀÄ £Ár£À ªÀĺÀvÀÛgÀ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ GzÉÝñÀ F C£ÀĪÁzÀzÀ ®PÀë÷å.


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

1.

37

amÉÖ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄAzÀgÀ gÉPÉÌUÀ¼ÀÄ

ªÀÄzsÀÄ PÀÄrzÀÄ §zÀÄPÀĪÀ ZÉAzÀzÀ gÉPÉÌAiÀÄ amÉÖAiÉÄ, ºÉüÀÄ JzɪÀÄÄnÖ £À£Àß Cw ¦æÃwAiÀÄ UɼÀw ¸ÀÄAzÀgÀ zÀAvÀ¥ÀAQÛAiÀÄ £À«® UÁA©üÃAiÀÄðzÀ D ºÀÄqÀÄVAiÀÄ PÀÄgÀĽVAvÀ ¤Ã §®èAvÉ ¸ÀĪÁ¹vÀ ºÀƪÉÇAzÀÄAmÉãÀÄ? (¥ÉÃæ AiÀĹUÉ PÉüÁUÀĪÀAvÉ ¦æAiÀÄPÀgÀ amÉÖAiÀÄ£ÀÄßzÉÝò¹ ºÉýzÀÄÝ) PÀÄjAf-EgÉÊAiÀÄ£Ágï, PÀÄgÀÄAvÉÆÃPÉÌöÊ 2

2. ¨sÀÆ«ÄVAvÀ®Ä «ÄV®Ä D PÀ¥ÀÄà zÀAn£À PÀÄjAf ºÀÆUÀ½AzÀ ºÉÃgÀ¼À eÉãÀÄ ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ eÉägÀĪÀ ¨ÉlÖzÀ CªÀ£ÀÄ ¨sÀÆ«ÄVAvÀ®Ä «ÄV®Ä DPÁ±ÀPÀÆ «¸ÁÛgÀ ¸ÁUÀgÀQAvÀ®Ä C¼ÉAiÀįÁUÀzÀµÁÖ¼À D CªÀ£À ªÉÄð£À £À£Àß ¦æÃw (vÀ£Àß E¤AiÀÄ£À ªÉÄðgÀĪÀ ¦æÃw, DgÁzsÀ£ÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ UɼÀwUÉ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄ) PÀÄjAf- zÉêÀªÀPÀÄ®vÁÛgï, PÀÄgÀÄAvÉÆÃPÉÌöÊ 3

3. PÉÊUÉÆA¨ÉAiÀÄAvÉ D ªÀ¯ÉÊ «ÄãÀÄ ¤ÃgÀļÀî ºÀ¼ÀîzÀ°è PÀ½vÀ ªÀiÁ«£ÀºÀtÚ£ÀÄß PÀaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ D ºÀ½îAiÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå EªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É CªÀ£À ªÀÄUÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ £À£ÀUÉ PÉÆlÖ J®è DuÉ ¨sÁµÉUÀ¼À UÁ½UÉ vÀÆj


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

38

CªÀ£ÀÄ FUÀ ªÀÄArAiÀÄÆjzÁÝ£É D ºÉtÚ ªÀÄÄAzÉ PÉÊUÉÆA¨ÉAiÀÄAvÉ JvÀÄÛvÀÛ F PÉÊ D PÁ®Ä CªÀ¼À PÉÊ£À ¸ÀÆvÀæ Dr¹zÀAvÉ (ElÄÖPÉÆAqÀªÀ¼ÀÄ CªÀ£À §UÉÎ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ PÀqÉAiÀÄ d£ÀPÉÌ PÉüÀĪÀAvÉ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄ) ªÀÄgÀÄvÀªiÀ ï-C®APÀÄrªÀAUÀ£Ágï, PÀÄgÀÄAvÉÆÃPÉÌöÊ 4

4.

£ÁAiÀÄQAiÀÄ ¸ÁQë

£À£Àß ¦æAiÀÄPÀgÀ UÀÄmÁÖV £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀAzÀÄ D ªÀAZÀPÀ£À «£ÀºÀ ¨ÉÃgÉ ¸ÁQë¬ÄgÀ°®è CªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀÄ ªÀÄÄjzÀÄPÉÆAqÀgÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ £Á£ÀÄ DzÀgÉ C°è ¤AwzÉ §PÀ¥ÀQë GzÀÝ ºÀ¹gÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÁV ¥ÉÊj£À zÀAn£À ºÁUÉ D¼À«®èzÀ ¤Ãj£À°è «ÄäUÉ PÁzÀÄ (ºÀÄqÀÄV vÀ£ßÀ UÀAqÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ ªÀAZÀ£U É AÀ f Uɼw À UÉ ºÉýzÀÄÝ) PÀÄjAf, PÀ¦®gï, PÀÄgÀÄAvÉÆÃPÉÌöÊ 25

5.

ºÀ¸ÀÄ«£À ¸À«ºÁ°£ÀAvÉ

£É®zÀ ªÉÄÃ¯É ZÉ°èºÉÆÃzÀ ºÀ¸ÀÄ«£À ¸À«ºÁ°£ÀAvÉ PÀgÀĪÀÅ PÀÄrAiÀÄ°®è ¥ÁvÉæAiÀÄ°è »rAiÀÄ°®è ªÀåxÀðªÁUÀÄvÀÛ°zÉ ªÀÄZÉÑzÉÆÃgÀÄwÛgÀĪÀ £À£Àß ªÀÄÄRzÀAzÀ ZÀAzÀ wAzÀĺÁPÀÄvÀÛ°zÉ CzÀ£ÀÄß ©¼ÀÄa¸ÀĪÀ ¥ÉæêÀÄdégÀ


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

39

UɼÉAiÀÄ C£ÀĨsÀ«¹zÀAvÀ®è £Á£Éà G½¹PÉÆAqÀAvÀ®è (D ºÀÄqÀÄV UɼÀwUÉ ºÉýzÀÄÝ) ¥Á¯ÉÊ-ªÉ½î«ÃwAiÀiÁgï, PÀÄgÀÄAvÉÆÃPÉÌöÊ 27

6. ¥ÉæêÀÄzÀ QZÀÄÑ JzÀÄÝ©qÀĪÀ PÁvÀÄgÀ JzÀÄÝ J®èªÀ£ÀÆß MqÉzÀĺÁPÀ¨ÉÃPÀÄ vÀ¯É ZÀaÑ, MqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ QgÀÄZÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀåUÀæ¼ÁV ºÀÄZÀÄÑZÁÑV F xÀtÚ£É EgÀļÀ ¸ÀĽUÁ½ £À£Àß°è ¥ÉæêÀÄdégÀzÀ eÁé¯ÉUÀ¼À£Éß©â¸ÀÄwÛzÉ DzÀgÉ F HgÀÄ ¸À«¤zÉæAiÀÄ°è ªÀÄļÀÄVºÉÆÃVzÉ (D ºÀÄqÀÄV UɼÀwUÉ ºÉýzÀÄÝ) ¥Á¯ÉÊ - CªÉéAiÀiÁgï, PÀÄgÀÄAvÉÆÃPÉÌöÊ 28

7. ªÀļɤÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PɨÉ⠣ɮ £À£ÀߪÀÄä ¤£ÀߪÀÄä CjAiÀÄgÀÄ M§âj£ÉÆߧâgÀ£ÀÄß ¤£ÀߥÀà £À£ÀߥÀà M§âjUÉƧâgÀÄ ¸ÀA§A¢üUÀ¼À®è E£ÀÄß £Á£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ CjAiÀÄĪɪÀÅ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ? DzÀgÀÆ PɨÉ⠣ɮzÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ªÀļɤÃj£ÀAvÉ £ÀªÀÄä ºÀÈzÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉgÉvÀĺÉÆÃVªÉ (vÀªÀÄä ªÉÆzÀ® ¨sÉÃnAiÀÄ §½PÀ ¦æAiÀÄPÀgÀ£ÀÄ ¥ÉæÃAiÀĹUÉ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄ) PÀÄjAf- ZÉA¥ÀÄ®¥ÉÃAiÀĤgÁgï, PÀÄgÀÄAvÉÆÃPÉÌöÊ 28


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

40 8. J¼ÉAiÀÄ ºÀj²£À PÉÆA©£ÀAvÉ «ÄãÀÄUÁgÀgÀ D Hj£À°è ¤ÃgÀ §¢UÉà EgÀĪÀÅzÉAxÀ ¸ÀAvÉÆõÀ WÀªÉÄä£ÀÄߪÀ ªÀÄgÀUÀ¼À £ÉgÀ¼À°è PÉÆqÀªÉÄUÀ¼À°è »rzÀ ¹ÃUÀrUÀ¼À MtUÀ®Ä ºÁQzÁÝgÉ CªÀÅUÀ¼À zÉúÀ J¼ÉAiÀÄ ºÀj²£ÀzÀ PÉÆA§ÄUÀ¼ÀAvÉ DzÀgÉ CzÀÄ ºÁV®è PÁgÀt «ÄãÀÄUÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼À fAPÉ PÀuÉÆÚ¼ÀUÉ £Á¤£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁgÉ D vɼÀÄ £ÀqÀÄ«£À zÀ¥Àà ¤vÀA§zÀ CªÀ¼À PÀuÉÆÚ¼ÀUÉ (¦æAiÀÄPÀgÀ vÀ£ÀUÉ vÁ£Éà ºÉýPÉÆAqÀzÀÄÝ) ¤ÃqÀ¯ï - ªÉ½îAiÀiÁAw£ÀߣÁgï, £ÀnÖç£ÊÉ 101

9. ¸ÀAeÉ ¸Áܦ¹zÉ C¢üPÁgÀ UÉÆÃ¥Á®PÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÆ£ÉæöÊ PÉƼÀ®ÄUÀ¼À HzÀÄwÛzÁÝgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÁ¢AiÀÄ°è CªÀgÀ ºÀ¸ÀÄUÀ¼À ªÀÄAzÉUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß »A¨Á°¸ÀÄwÛªÉ ¥ÀÄlÖ PÀgÀÄUÀ¼À £É£ÉzÀÄ ¸ÀAeÉ ¸Áܦ¹zÉ C¢üPÁgÀ ªÉÆÃqÀUÀ¼ÀÄ UÀÄqÀÄUÀÄ ¹r°£À vÀÄAqÀÄUÀ¼ÁV ¹rAiÀÄÄwÛªÉ £À£Àß PÀuÉÚzÀÄj£À¯Éèà DPÁ±ÀªÀ£ÀÄß PÀ«AiÀÄÄwÛªÉ MAzÀÄ ªÀļɩ°è£ÉÆqÀ£É (vÀ£Àß KPÁQvÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀÄjw ¨Á¯É vÀ£Àß UɼÀwUÉ ºÉýzÀÄÝ) ªÀÄįÉöè Ê-ªÀÄƪÀwAÛ iÀiÁgï LAw£ÉÊ J¼ÀÄ¥ÀvÄÀ Û 22


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

41 ¥ÀÄgÀªÀiï PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ 1.

N CgÀ¸À£ÃÉ ¤£Àß zÉñÀ

CgÀtåUÀ¼À ©ÃqÀÄ ¤£Àß gÁdå C°è C¯ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ PÁqÁ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃAiÀÄĪÀ zÀ£ÀUÀ¼À ºÁUÉ JªÉÄäUÀ¼À ºÁVgÀĪÀ PÀ¥ÀÄà PÀ®Äè UÀÄqÀØUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¤Ã£ÀÄ CgÀ¸À DzÀÝjAzÀ F ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀ®Ä ©qÀÄ ¦æÃw¬Ä®èzÀªÀgÀ, ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆw EgÀzÀªÀgÀ UɼÉvÀ£À §AiÀĸÀ¨ÉÃqÀ AiÀiÁªÀwÛUÀÆ £ÀgÀPÀªÁ¹UÀ¼ÁV G½AiÀÄĪÀªÀgÀÄ CªÀgÀÄ gÀQë¸ÀÄ ¤£Àß gÁdåªÀ£ÀÄß vÁ¬Ä ªÀÄUÀĪÀ gÀQë¸ÀĪÀAvÉ PÁgÀt ¤£Àß C¢üPÁgÀ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ¹¢Þ¹zÀÝ®è (£ÁjêÉgÄÀ vÀÛ¯ÊÉ AiÀiÁgï ZÉÃgÀ£ï EgÀÄA¥ÉÆgÉÊ PÀÄjvÀÄ) ¥ÀÄgÀ£Á£ÀÆgÀÄ 5

2. zÁ½UÀ¼ÀÆ §°UÀ¼ÀÆ ¤£Àß ªÉÊjUÀ¼À PÉÆÃmÉPÉÆvÀÛ¼ÀUÀ½AzÀ gÀQë¸À¯ÁzÀ ¥ÀÄgÀªÀ£ÀÄß £Á±ÀUÉÊzÉ gÁd©Ã¢UÀ¼À£ÀÄß PÀvÉÛUÀ½AzÀ G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁr¹zÉ ¸ÀzÁ ºÀQÌ PÀ®gÀªÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ CªÀgÀ ¥sÀ®ªÀvÁÛzÀ ºÉÆ®UÀ¼À£ÀÄß ¤£Àß PÀÄzÀÄgÉ PÀnÖzÀ gÀxÀUÀ¼À£ÉÆßÃr¹ £Á±ÀUÉƽ¹©mÉÖ CªÀgÀ ¹»¤ÃgÀ a®ÄªÉÄUÀ¼À£ÀÄß ¤£Àß D£ÉUÀ½AzÀ vÀĽ¹ zsÀéA¸À ªÀiÁr¹©mÉÖ ¤£Àß ¹lÄÖ §®Ä zÉÆqÀØzÀÄ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ ¨sÀ¯ÉèAiÀÄ »jzÀÄ ªÉ Æ ¼É U À ¼ À ©VzÀ UÀ Ä gÁt »rzÀÄ ¤£ÀUÉzÀÄgÀÄ ©zÀÝ ±ÀvÀÄæUÀ¼À¥ÁgÀ


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

42

DzÀgÉ ¤£Àß ªÀÄÄAzÁ¼ÀÄvÀ£ÀzÀ ¸ÀªÀÄgÀªÀzÀgÀ° ¤£ÉßzÀÄgÀÄ ¤®èzÉ ºÉÆÃzÀgÀªÀgÀÄ ¤Ã£ÀtV¹zÉ CªÀgÀ£ÀÄß vÀªÉÄä®è DPÁAPÉëUÀ¼ÀÄ PÀªÀÄj CªÀºÉüÀ£ÀzÀ §zÀÄPÀ §zÀÄQzÀgÀªÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ JµÉÆÖà ºÉÆêÀĺÀªÀ£ÀUÀ¼À ªÀiÁr¹zÉ C¦ð¹ vÀ Ä ¥À à zÉ Æ A¢UÉ ¨É à ¬Ä¹zÀ C£ÀߪÀ£ÀÄß ¥Á°¹ ±ÀÄæw ¸ÀäöÈwUÀ¼À ±Á¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß N CgÀ¸À, D ªÀÄÄ®ªÀÅ £ÁzÀPÉÌ £ÀÈvÀå ªÀiÁqÀĪÀ ¨Á¯É ºÉÆUÀ½zÀ ¥ÀgÁPÀæªÀÄzÀ ¥Àæ±ÀA¸ÉUÉ CºÀð£ÁzÀªÀ£É ¤£ÀUÉ EªÉgÀqÀgÀ°è QÃwð vÀAzÀzÁݪÀÅzÀÄ? (£ÉnÖªÉÄÊAiÀiÁgï ¥ÁAqÀå gÁd ªÀÄÄqÀÄPÀÄqÀÄ«Ä ¥ÉgÀĪÁ¼ÀÄwÛ PÀÄjvÀÄ - ¥ÀÄgÀ£Á£ÀÆgÀÄ 15)

3. ªÀÄgÀzÉƼÀUÀt QZÀÄÑ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄð£À ¨ÉªÀgÀ£ÀÄß ¨sÀ¯ÉèAiÀÄ vÀÄ¢¬ÄAzÀ MgɹPÉƼÀÄîªÀ CgÀ¸À £ÀÄr¢zÁÝ£É ©gÀÄ£ÀÄrUÀ¼À£ÀÄß D ºÉtÚ vÀAzÉAiÀÄÆ UËgÀªÀzÀ ªÀiÁvÁr®è £ÉlÖ £ÉÃgÀ £ÀqÉ¢zÁÝ£É EzÀÄ »ÃUÁzÀgÉ CªÀgÀ ¤®ÄªÀÅUÀ½AvÉà EzÀÝgÉ DUÀ ¥Á¥À D ºÀÄqÀÄV vÀ£Àß HjUÉ ¨sÀAUÀ vÀgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀvÀå PÁµÀ×zÀ°è£À QZÀÄÑ PÁµÀתÀ£Éßà ¸ÀÄqÀĪÀAvÉ ªÀÄzÀÄgÉÊ ªÀÄgÀÄvÀ¤Ã®£ÀPÀÌ£Ágï - ¥ÀÄgÀ£Á£ÀÆgÀÄ 349


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

43 4. ¸ÀÄqÀÄUÁqÀÄ §gÀqÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¸Á°£À°è ¨ÉÆnÖlÖAvÉ C°è°è PÀ½î ¥Á¥Á¸ÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÆ¨É UÀÆPÀÄvÀÛªÉ C°è ºÁqÀºÀUÀ°£À°è avÉAiÀÄ GjAiÀÄ ¨É¼ÀQ£À°è ºÉtÄÚ zɪÀéUÀ½ªÉ ¨ÁAiÉÄÝgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ GjªÀ avÉUÀ¼À ºÉÆUÉ §Ä¸ÀÄUÀÄqÀÄvÀÛ F ¸ÀÄqÀÄUÁqÀÄ ¨sÀAiÀĪÀ ºÀÄnÖ¸ÀÄwÛzÉ ¦æAiÀÄgÀÄ PÀgÉzÀ PÀA§¤ £É£À¸ÀÄwÛªÉ ¦æAiÀÄgÀ J®Ä§ÄUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À §Æ¢AiÀÄ£ÀÄß EAvÀÄ ¸ÀÄqÀÄUÁqÀÄ J®ègÀ ¨É£ÀÄßUÀ¼À£ÀÆß £ÉÆÃrzÉ ªÀÄ£ÀĵÀå£À PÀÄ®zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ D±ÀæAiÀÄzÁt DzÀgÉ CzÀÄ ¨É£ÀÄß wgÀĪÀŪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉƧâgÀÆ PÀAr®è vÁAiÀÄAPÀtÚ£Ágï - ¥ÀÄgÀ£Á£ÀÆgÀÄ 356


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

44

UÉÆgÀÆgÀgÀ ¥À§ æ AzsÀUÀ¼À°è PÀxÀ£À ¸Àg é ÀÆ¥À - JZï.zÀAqÀ¥àÀ 1989gÀ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ §AQªÀÄZÀAzÀægÀ §AUÁ½ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À C£ÀĪÁzÀ ‘¯ÉÆÃPÀgÀºÀ¸Àå ‘PÀ£ÀßqÀzÀ°è §AzÀ ªÉÆzÀ® ¥Àæ§AzsÀ ¸ÀAPÀ®£À. EzÉÆAzÀÄ «qÀA§£ÉAiÀÄ ¸ÀégÆ À ¥ÀzÀ PÀÈwAiÀiÁVzÀÝgÆ À PÀx£ À z À À CA±ÀU¼ À ÄÀ EªÉ. 1913gÀ°è ‘ªÉAPÀmÁZÁAiÀÄðgÀ zÁrAiÀÄ ºÉýPÉ’ JA§ ¸ÀévÀAvÀæ ¥Àæ§AzsÀ ¸ÀAPÀ®£À ¥ÀæPÀlªÁ¬ÄvÀÄ. EzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¥Àæ§AzsÀ ¸ÀAPÀ®£À. F ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À°è ªÀåQÛavÀætUÀ½zÀÝgÀÆ CzÀgÀ ¤gÀÆ¥ÀuÁ «zsÁ£ÀzÀ°è PÀx£ À z À À ¸ÀégÆ À ¥Àª£ À ÄÀ ß CAvÀUð À vÀUÆ É ½¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. C°èAzÀ E°èAiÀĪÀgU É É §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¥Àæ§AzsÀPÁgÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢zÁÝgÉ. CªÀgÀ°è UÉÆgÀÆgÀÄ gÁªÀĸÁé«Ä CAiÀÄåAUÁgï CªÀgÀÄ M§âgÀÄ. ¥Àæ§AzsÀ ¥ÀæPÁgÀzÀ°è EªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉà DzÀ bÁ¥À£ÀÄß ªÀÄÆr¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ§AzsÀ ¸Á»vÀåzÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è agÀ¸ÁܬÄAiÀiÁV G½¢zÁÝgÉ. UÉÆgÀÆgÀÄ CªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ¥Àæ§AzsÀ ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼ÀÄ F PɼÀV£ÀAwªÉ : 1. £ÀªÀÄä Hj£À gÀ¹PÀgÀÄ : 1929 2. ºÀ½îAiÀÄ avÀæUÀ¼ÀÄ : 1930 3. UÀgÀÄqÀUÀA¨sÀzÀ zÁ¸ÀAiÀÄå : 1940 4. ¨É¸ÀÛgÀ PÀjAiÀÄ : 1946 5. ¨ÉÊ®ºÀ½î ¸ÀªÉð : 1971 6. ¨ÉlÖzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÄ : 1972 7. ºÀ¼ÉAiÀÄ ¥À¼ÉAiÀÄ ªÀÄÄRUÀ¼ÀÄ : 1981 ¥À§ æ AzsÀPÉÌ MAzÀÄ HºÉAiÀÄ J¼É, C£ÀĨsÁªÀzÀ ¸ÀĽ, C£ÀĨsÀªÀzÀ ¥ÀqÉ£ÀÄr, UÁzÉ ªÀiÁvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¹QÌzÀgÀÆ gÉõÉä ºÀļÀÄ UÀÆqÀ£ÀÄß PÀnÖPÉƼÀÄîªÀAvÉ


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

45

¥Àæ§AzsÀ ºÉuÉzÀÄPÉÆAqÀÄ©qÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ§AzsÀªÀÅ UÀzÀåzÀ ¨sÁªÀVÃvÉ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®àqÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ§AzsÀPÉÌ EAvÀºÀzÉÝà «µÀAiÀÄ ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀqÁØAiÀÄ«®è. ºÀ½îAiÀÄ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß awæ¸ÀÄvÁÛ ®WÀĺÁ¸ÀåzÀ ¯ÉÃ¥À£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ UÉÆgÀÆgÀgÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ MAzÀÄ ªÉʲµÀÖöåªÉAzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ §zÀÄQ£À zÀlÖªÁzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ §ºÀĸÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À, eÁvÀåwÃvÀvÉ, ¨sÁªÉÊPÀåvÉ, ¨sÁævÀÈvÀé, ¸ÀºÀ¨Á¼Éé, ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄzÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß MqÀ®°è Ej¹PÉÆAqÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ CvÀÄåvÀÛªÀÄ §gÀªÀtÂUÉAiÀiÁV G½zÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÉ. PÁzÀA§j, ¸ÀtÚPÀvÉ, ªÀĺÁPÁªÀå, PÀxÀ£À PÁªÀå EªÀÅ ªÀiÁvÀæ PÀxÀ£ÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ, G½zÀ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ PÀxÀ£ÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÁzsÀå«®è. J¯Áè ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÆ MAzÀ®è MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è PÀxÁ ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÉÄà DVgÀÄvÀÛªÉ. ¨sÁªÀVÃvÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¤«ÄµÀzÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ DvÀäPÀxÉ EgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÄß½zÀAvÉ PÁzÀA§j, ¸ÀtÚPÀvÉ, ªÀĺÁPÁªÀå, PÀxÀ£ÀPÁªÀå, £ÁlPÀUÀ¼À°è PÀxÀ£ÁA±À EzÉÝà EgÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ§AzsÀzÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¨sÁªÀVÃvÉAiÀÄAvÉ MAzÀÄ PÀvÉ, E®èªÉà ºÀ®ªÀÅ PÀvÉUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁªÀVÃvÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ¤«ÄµÀzÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ DvÀäPÀvÉ M¼ÀUÉÆArzÀÝgÉ ¥Àæ§AzsÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ ¤«µÀUÀ¼À PÁ® ªÀÄ£À¸ÀÄì CwÛvÀÛ vÀÆUÁqÀĪÀ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ MAzÀÄ PÀxÁ£ÀPÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. UÉÆgÀÆgÀgÀÄ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À°è ¥ÀæPÀÈw, d£ÀgÀ zÉÊ£ÀA¢£À ¸ÀgÀ¼ÀªÁzÀ fêÀ£ÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄRzÀÄBR ,£ÉÆêÀÅ £À°ªÀÅ, J®èªÀ£ÀÆß ¸ÁAPÉÃwPÀªÁV eÁ£À¥ÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è »r¢qÀÄvÁÛgÉ. eÁ£À¥ÀzÀ CzsÀåAiÀÄ£À, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¸Á»vÀåzÀ eÁÕ£À, ¸ÀzÀ©ügÀÄa, gÀ¹PÀvÉ EªÉ®èPÀÆÌ «ÄV¯ÁV CªÀgÀÄ ªÉÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆArzÀÝ UÁA¢ü «ZÁgÀzsÁgÉAiÀÄÆ PÀÆqÀ CªÀgÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À°è CAvÀUÀðvÀªÁVzÉ. EµÉÖ¯Áè «ZÁgÀ «ªÀgÀUÀ½gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥Àæ§AzsÀzÀ gÀZÀ£Á «£Áå¸ÀzÀ°è «µÀAiÀiÁAvÀgÀUÀ½ªÉ. »ÃUÁV UÉÆgÀÆgÀgÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À°è ‘G¥ÀPÀvÉUÀ¼ÀÄ’ §gÀÄvÀÛªÉ. UÉÆgÀÆgÀgÀ ¥Àæ§AzsÀzÀ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß »ÃUÉ ¸ÀAUÀ滸À§ºÀÄzÀÄ. 1. eÁ£À¥ÀzÀ ¸ÀvÀé E®èªÉà eÁ£À¥ÀzÀ »£Éß¯É 2. PÀxÀ£ÀzÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ - PÀxÀ£À ¥Àæ§AzÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥À 3. avÀæUÀ¼ÀÄ, ºÉZÀÄÑ - ºÀgÀmÉ PÀrªÉÄ 4. WÀl£Á¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÀ ±ÉÊ° 5. «£ÉÆÃzÀ CxÀªÁ ºÁ¸ÀåPÉÌ ¥Áæ±À¸ÀÛöå AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ§AzsÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ CzÀgÀ°è eÁ£À¥ÀzÀ »£Éß¯É EgÀÄvÀÛzÉ. d£À¥ÀzÀ PÀxÉ, UÁzÉ MUÀlÄ, ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ DZÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀåQÛ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV§¼À¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. »ÃUÁV UÉÆgÀÆgÀgÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ½UÉ PÀxÀ£À ¥Àæ§AzsÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥À §AzÀÄ©qÀÄvÀÛzÉ. ¤zÀ±Àð£ÀPÁÌV ‘ºÁgÀĪÀAiÀÄå ºÀeÁªÀÄ£ÁzÀzÄÀ Ý’, ‘DZÁgÀ PÉlÖgÆ À DPÁgÀ PÉq¨ À ÁgÀzÄÀ ’, ‘qÉÆAPÀĨÁ®’, ‘UÀgÄÀ qÀUA À ¨sz À À zÁ¸ÀAiÀÄå’, ‘«zsÀªÁ «ªÁºÀ’, ‘ºÁgÀĪÀAiÀÄå PËëjPÀ£ÁVzÀÄÝ’, ‘¨ÉlÖzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è’... ªÀÄÄAvÁzÀ ¥À§ æ AzsU À ¼ À £ À ÄÀ ß UÀªÄÀ ¤¹zÀgÉ J®è zÀȶ֬ÄAzÀ®Æ ¸ÀÄAzÀgª À ÁzÀ PÀxU É ¼ À ÁVgÀĪÀÅzÀ£ÄÀ ß UÀªÄÀ ¤¸À§ºÀÄzÀÄ. WÀl£Á ¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÀ ±ÉÊ° EªÀgÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ®PÀët. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV J¯Áè ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À°è EzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. PÀÄvÀƺÀ®PÁÌV ‘£ÀªÀÄä JªÉÄäUÉ ªÀiÁvÀÄ §gÀĪÀÅzÉ’ JA§ ¥Àæ§AzsÀªÀ£ÀÄß D¸ÀPÀÛgÀÄ UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. ‘¥Àæ§AzsÀ’ JA§ ¥ÀæPÁgÀªÉà «£ÉÆÃzÀ ºÁ¸ÀåªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀ¨ÉÃPÉA§ ¨sÁªÀ£É EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÁ¸Àå ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À°è ºÁ¸ÀĺÉÆPÁÌV ¨ÉgÉvÀÄPÉÆArzÉ. ¤ÃªÀÅ ¹PÁÌ¥ÀmÉÖ £ÀUÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ, ºÁ¸Àå §AiÀĹzÀgÉ, ºÀ½îAiÀÄ avÀæUÀ¼ÀÄ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°ègÀĪÀ ‘£ÀªÀÄä ¨ÁªÀ£À ªÀgÀ ªÀÄÄr’ JA§ ¥Àæ§AzsÀ UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. UÉÆgÀÆgÀgÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀAvÉ ºÉêÀiÁªÀw £À¢, ªÀÄ°èUÉ ºÀ½îAiÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ avÀæUÀ¼ÀÄ PÀtÂÚUÉ PÀlÄÖvÀÛªÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ì£À°è CªÀÅ £É¯É¹ £Á£Á CxÀð ¸ÁzsÀåvÉUÀ½UÉ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛªÉ. »ÃUÁV CªÀgÀÄ ªÀtÂð¸ÀĪÀ avÀæUÀ¼ÀÄ UÁæ«ÄÃt d£ÀgÀ §zÀÄQ£À ¸ÀÆPÀëöäªÁzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ, CªÀgÀ §zÀÄQ£À PÀµÀÖ ¸ÀÄRUÀ¼ÀÄ, DZÁgÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ, ºÀ§â DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÁAPÉÃwPÀªÁVAiÉÄà §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. F ¸ÁAPÉÃwPÀvÉ PÀxÀ£À ¥ÀæPÁgÀzÀ MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ®PÀët. «ªÀgÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ, avÀæUÀ¼À


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

46

ªÀÄÆ®PÀ, ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ºÉüÀĪÀ PÀæªÀÄ¢AzÁV UÉÆgÀÆgÀgÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÄ NzÀÄUÀjUÉ ºÉZÀÄÑ D¥ÀÛªÁUÀÄvÀÛªÉ. UÉÆgÀÆgÀgÀ ºÁ¸Àå CªÀgÀÄ awæ¸ÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À «Që¥ÀÛvÉ ºÁUÀÄ WÀ l £É U À ¼ À ZÀ ª À Ä vÁÌ g À EªÉ ® è ª À Ç ¥À g À ¸ À à g À PÀÆrPÉÆAqÀÄ EªÀgÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À°è PÀxÁA±À ¸É à jPÉ Æ ArzÉ . F PÀ x ÁA±À AiÀ i ÁªÀ jÃw ¸ÉÃjPÉÆArzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß PÉ®ªÀÅ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀAqÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. ‘qÉÆAPÀĨÁ®’ JA§ ¥Àæ§AzsÀ J®è zÀȶ֬ÄAzÀ®Æ MAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ PÀxÀ£ÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ ¥Àæ§AzsÀªÁVzÉ. ¸ÀȶÖAiÀÄ°è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ jÃwAiÀÄ ©ü£Àß ¸À é ¨ s Á ªÀ z À ªÀ å QÛ U À ½ gÀ Ä vÁÛ g É . ¥À æ P À È w ªÀ Ä ÆPÀ ª ÁVgÀ Ä ªÀ A vÉ ¨sÁ¸ÀªÁzÀgÀÆ CzÀgÀ°è MAzÀÄ ZÉÃvÀ£À«gÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ C£Á¢ PÁ®¢AzÀ®Æ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ MAzÀÄ ªÉÊavÀæöå. CzÀgÀ°èAiÀÄÆ ¥ÀæPÀÈw ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ JµÀÄÖ PÀÄvÀƺÀ®PÁjAiÉÆà CµÉÖà ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀzÀÄÝ PÀÆqÀ. ªÀiÁ£ÀªÀ£À §zÀÄQUÉ ¥ÀæPÀÈw ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀzÀÄÝ. ¥ÀæPÀÈw E®è¢zÀÝgÉ ªÀÄ£ÀĵÀå£À C¹ÛvÀéªÉà E®è. ºÁUÉ A iÉ Ä Ã ªÀ Ä £À Ä µÀ å ¤UÉ EvÀ g É ªÀ Ä £À Ä µÀ å gÀ Ä ¥À Æ gÀ P À ª ÁVgÀ Ä vÁÛ g É . ªÀÄ£ÀĵÀå£ÉƧâ JµÉÖà ¤gÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀۣɤ¹zÀgÀÆ CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ MAzÀ®è M A z À Ä «zsÀzÀ°è ¥ÀÆgÀPÀªÁVgÀÄvÁÛ£É. CUÀvÀåªÀżÀîªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. C¤ªÁAiÀÄðªÀÇ DUÀÄvÁÛ£É. ‘AiÀiÁªÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÆ PÀ¤µÀÖ£ÀÆ C®è GvÀÛªÀÄ£ÀÆ C®è’ JA§ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß F ¥Àæ§AzsÀzÀ°è UÉÆgÀÆgÀgÀÄ PÀxÀ£ÁvÀäPÀªÁV PÀnÖPÉÆnÖgÀĪÀÅzÀÄ C£À£ÀåªÁVzÉ. qÉÆAPÀĨÁ® JA§ ¥Àæ§AzsÀzÀ°è ‘vÀÆgÀ’£ÉA§ ªÀåQÛ §gÀÄvÁÛ£É. EªÀ£À£ÀÄß PÀAqÀgÉ ºÀ½îAiÀÄ d£ÀjUÉ wgÀ¸ÁÌgÀ. F wgÀ¸ÁÌgÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼À°è ºÁ¸ÀåªÀÇ EzÉ. vÀÆgÀ£À£ÀÄß M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÉAzÀÄ d£ÀgÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀÅzÉà E®è. MAzÀÄ ¢£À CªÀ¤UÉ PÁ¬Ä¯É A iÀ i ÁV Hj£À zÀ £ À U À ¼ À £ À Ä ß PÁAiÀ Ä ÄªÀ Å zÀ £ À Ä ß ¤°è ¹ ©qÀ Ä vÁÛ £ É . Erà ºÀ ½ î A iÀ Ä °è PÉÆïÁºÀ®ªÀÅAmÁUÀÄvÀÛzÉ. F PÉÆïÁºÀ®zÀ ªÀtð£ÉAiÀÄ°è «£ÉÆÃzÀ, PÀgÀÄtUÀ¼ÀÄ «Ä½vÀUÉÆAqÀÄ NzÀÄUÀgÀ°è «avÀæªÁzÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄAmÁUÀÄvÀÛªÉ. d£ÀjUÉ vÀÆgÀ£À ªÀĺÀvÀé «ÄAa£ÀAvÉ ºÉƼÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. zÀAvÀPÀvÉUÀ¼À°è §gÀĪÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ£À jÃwAiÀÄ°è d£ÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è CªÀ£ÀÄ PÁt¹PÉƼÀÄîvÁÛ£É. zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀįÁgÀzÉ CªÀÅUÀ½UÉ ªÉÄë®èzÉ, ¸ÀUÀt J¯ÉèAzÀgÀ°è PÁt¹PÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ PÀ¹«¹AiÀiÁV ‘vÀÆgÀ£À’ ªÀĺÀvÀé CªÀjUÉ ZÉ£ÁßV ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. PÁ¬Ä¯É ªÁ¹AiÀiÁzÀ £À A vÀ g À CªÀ £ À Ä zÀ £ À P ÁAiÀ Ä ®Ä ¥Áæ g À A ©ü ¸ À Ä vÁÛ £ É . d£À g À Ä ªÉ Æ zÀ ° £À A vÉ A iÉ Ä Ã CªÀ £ À §UÉ Î GzÁ¹Ã£ÀgÁV©qÀÄvÁÛgÉ. ¥Àæ§AzsÀzÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄzÀ°è EzÀÄ PÀvÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÀÄgÀAvÀzÀzÀ zÀ¤AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ªÀÄÆ® ZÉÃvÀ£ÀzÀAvÉ PÁtĪÀ ‘vÀÆgÀ’ C£Á¢PÁ®¢AzÀ £ÀqÉzÀħAzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ªÀiÁzÀjUÉ ¸ÀAPÉÃvÀªÁUÀÄvÁÛ£É. ªÀÄ£ÀĵÀå£À WÀ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß JwÛ»rAiÀÄÄvÀÛzÉ. EzÀÄ UÉÆgÀÆgÀgÀ PÀxÀ£À ªÀiÁzÀjUÉ CvÀÄåvÀÛªÀĪÁzÀ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. §zÀÄQ£À ¸ÀgÀ¼À ¸ËAzÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À PÀtÂÚ¤AzÀ £ÉÆÃr vÀzÀÆæ¥ÀªÁV C©üªÀåQÛ¸ÀĪÀ PÀ¯ÉUÁjPÉ UÉÆgÀÆgÀgÀzÀÄ. DzÀÝjAzÀ ¥Àæ§AzsÀ CzÀgÀ®Æè ºÁ¸Àå ¥Àæ§AzsÀ JAzÀÄ NzÀÄwÛzÀÝgÀÆ £ÀªÀÄUÉ CzÀÄ AiÀiÁªÀ ¥ÀæPÁgÀzÀÄÝ JA§ÄzÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ §gÀĪÀÅ¢®è. CµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ £ÁªÀÅ CzÀgÀ°è vÀzÁvÀäöåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÉÛêÉ. ªÁ¸ÀÛ«PÀvÉAiÀÄ fêÀ£À avÀæt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ°è CªÀgÀÄ AiÀıÀ¸ÀÄì ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ‘UÀgÀÄqÀUÀA§zÀ zÁ¸ÀAiÀÄå’ JA§ ¥Àæ§AzsÀzÀ°è MAzÀÄ PÀvÉAiÀÄ ¤gÀÆ¥ÀuÉ EzÉ. F ¥Àæ§AzsÀzÀ ¤gÀÆ¥ÀPÀ£À£ÀÄß D Hj£À D¢PÀ£ÁðlPÀzÀ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨sÀd£ÉUÉ MAzÀÄ UÀgÀÄqÀUÀA§ ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉýgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀÄ PÉÆr¸ÀĪÀÅ¢®è. MAzÀÄ ¸À® EªÀgÀÄ ªÀįÉèñÀégÀPÉÌ §A¢zÁÝUÀ JgÀqÀÄ


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

47

gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ UÀgÀÄqÀUÀA§ ºÀvÀÄÛ DuÉUÉ ¹UÀÄvÀÛzÉAzÀÄ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄ ±ÀAPÀgÀ¥Àà w½¹zÁUÀ CzÀ£ÀÄß ¤gÀÆ¥ÀPÀ PÉÆAqÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ£É. ªÉÊ¢PÀgÁzÀ ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÄ UÀqÀØ«ÄÃ¸É ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ ¸Àé®à ªÀiÁ¸À¯ÁVzÀÝ SÁ¢ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÉÆÃrzÀªÀgÉ®Æè EªÀgÀ£ÀÄß PɼÀeÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ¤gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¨sÁ«¹ EªÀgÀ PÀqÉAiÉÄà £ÉÆÃqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ ¤gÀÆ¥ÀPÀ¤UÉ CªÀªÀiÁ£ÀªÁzÀAvɤ¸ÀÄvÀÛzÉ. gÀ¸ÉÛ GzÀÝPÀÆÌ EªÀgÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ D UÀgÀÄqÀUÀA§ªÀ£ÀÄß ¸ÀzsÀå ¸ÉßûvÀ£À gÀÆ«Ä£À°èlÄÖ gÁwæ ºÀvÀÄÛ UÀAmÉAiÀÄ gÉÊ°UÉ HjUÉ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¨sÁ«¹ ¸ÀA¦UÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÉßûvÀ£ÉƧâ£À PÉÆoÀrUÉ ºÉÆÃV CzÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀÄƯÉAiÀÄ°èlÄÖ PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. C°èzÀÝ UɼÉAiÀÄ£À ¸ÉßûvÀgÀÄ ¤gÀÆ¥ÀPÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ UÀgÀÄqÀUÀA§ªÀ£ÀÄß ªÀåAUÀå¢AzÀ £É Æ ÃqÀ Ä vÁÛ g É . EªÀ j UÉ CªÀ ª À i Á£À ª ÁUÀ Ä vÀ Û z É . AiÀ i ÁgÉ Æ Ã QüÀ Ä eÁwAiÀ Ä ªÀ £ À £ À Ä ß gÀ Æ «ÄUÉ ¸ÉÃj¹PÉÆArzÁÝ£ÉA§ÄzÀÄ CªÀgÀ ¨sÁªÀ£É. ºÉÃUÉÆà MA§vÀÆÛªÀgÉ UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ C°èzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß HjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀjUÉ CAzÀgÉ D¢PÀ£ÁðlPÀjUÉ PÉÆlÄÖ©lÖgÉ ¸ÁPÉAzÀÄ gÉʯÉéøÉÖõÀ¤ßUÉ UÀgÀÄqÀUÀA§zÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV CzÀ£ÀÄß ¹Ãn£À PɼÀUÉ ElÄÖ PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. PÀ Ì ¥À P À Ì zÀ ª À g À Ä ¥À Ä £À B C£À Ä ªÀ i Á£À ¢ AzÀ £É Æ ÃqÀ ® Ä ¥Áæ g À A ©ü ¸ À Ä vÁÛ g É . ¤gÀ Æ ¥À P À ¤ UÉ CªÀªÀiÁ£ÀªÁzÀAvɤ¸ÀÄvÀÛzÉ. vÁ£ÀÄ ‘zÁ¸ÀAiÀÄå£À®è, D¢PÀ£ÁðlPÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ£À®è, JAzÀÄ ¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¹®Ä EAVèÃµï ¸ÀA¨sÁµÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ CªÉgÀ®ègÀÆ C£ÀĪÀiÁ£À¢AzÀ £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝgÉA§ ¨sÁªÀ£É G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ jÃwAiÀÄ CªÀªÀiÁ£À, ¸ÀAPÀl, £ÉÆêÀÅ C£ÀĨsÀ«¹zÀ ¤gÀÆ¥ÀPÀ Hj£À gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï §AzÀ PÀÆqÀ¯Éà E½zÀÄ D¢PÀ£ÁðlPÀzÀ ¨sÀd£ÁªÀÄA¢gÀzÀ PÀqÉ NqÀ®Ä vÉÆqÀUÄÀ vÁÛ£.É CzÀ£ÄÀ ß PÀAqÀ gÉʯÉéªiÀ Á¸ÀÖgï UÀgÄÀ qÀUA À §zÉÆA¢UÉ NrºÉÆÃUÀÄwÛzÝÀ ¤gÀÆ¥ÀP£ À À PÀqÉ PÉÊvÉÆÃj¹ CzÁågÉÆ zÁ¸ÀAiÀÄå nPÉnÖ®èzÉ NqÀÄwÛzÁÝ£É JAzÁUÀ C°èAiÀĪÀgÉUÀÆ vÀqÉzÀÄ ElÄÖPÉÆArzÀÝ ¹lÄÖ, CªÀªÀiÁ£À, C¸ÀªÀÄzsÁ£À¢AzÀ PÀÄ¢AiÀÄÄwÛzÀÝ ¤gÀÆ¥ÀPÀ ‘¤ªÀÄä¥Àà zÁ¸ÀAiÀÄå’ JAzÀÄ PÀÆV nPÉlÖ£ÀÄß CªÀ£ÀvÀÛ ©¸Ár NrºÉÆÃUÀÄvÁۣɒ. F ¥À§ æ Azsz À ° À è UÉÆgÀÆgÀgÄÀ PÀx£ À ÁvÀäPÀ ±ÉÊ°AiÀÄ£ÀÄß §¼À¹ zÀ餥ÀÆtðªÁV¹zÁÝg.É D¢PÀ£ÁðlPÀg£ À ÄÀ ß ¸ÁªÀ i Á£À å ªÁV QüÁV PÁt¯ÁUÀ Ä vÀ Û z É . EAvÀ º À ¸À A zÀ ¨ s À ð zÀ ° è CªÀ j UÉ £É Æ ÃªÀ Å CªÀªÀiÁ£ÀªÀÅAmÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ. DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ £ÁªÀÅ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà QüÁV PÁtÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÉÛêÉ. CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr¹PÉÆAqÀ ªÀåQÛ PÉÆ£ÉUÉƪÉÄä ¹rzÉüÀÄvÁÛ£ÉA§ÄzÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ E£ÉÆߧ⠪ÀiÁ£ÀªÀ£À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁ£À¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß F ¥Àæ§AzsÀ PÀxÀ£ÁvÀäPÀªÁV zÀ餸ÀÄvÀÛzÉ. EwÛÃa£À §AqÁAiÀÄ zÀ ° vÀ P À x É U ÁgÀ g À Ä PÀ Æ qÀ EAvÀ º À PÀ v É A iÀ Ä £À Ä ß §gÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁV®è. E°ègÀĪÀ DPÉÆæñÀ, ¹lÄÖ M«Ää A zÉ Æ ªÉ Ä ä ¯ É ¸É Æ á à lUÉ Æ ¼À î z É , ¸À P ÁgÀ t ªÁV ¸É Æ áÃn¸À Ä vÀ Û z É . ¸Á»vÀ å zÀ ° è ¸À P ÁgÀ t ªÁV, zÀ餥ÀÆtðªÁV ¸ÉÆáÃlUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛzÉ, UÉÆgÀÆgÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À°è F zÀ餥ÀÆtðvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀÄvÁÛgÉA§ÄzÀÄ ªÀÄÄRå. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è zÀ.gÁ.¨ÉÃAzÉæAiÀĪÀgÀÄ UÀgÀÄqÀUÀA§zÀ zÁ¸ÀAiÀÄå ¥Àæ§AzsÀ ¸À A PÀ ® £À P É Ì §gÉ ¢ gÀ Ä ªÀ ªÀ Ä Ä£À Ä ßrAiÀ Ä ªÀ i ÁvÀ Ä UÀ ¼ À Ä G¯ÉèÃR¤ÃAiÀÄ. “UÉÆgÀÆgÀgÀ §gÀºÀzÀ°è MAzÀÄ PÀvɬÄzÉ, ¥ÁvÀæ ¸Àȶ֬ÄzÉ, £ÀUɬÄzÉ, £ÉÆëzÉ, vÀvÀé«zÉ... M§â CgÀ¸ÀÄUÀ¼É, ºÀeÁªÀÄgÉ, ºÁgÀĪÀgÉ, vÀÄgÀÄPÀgÉ, zÁ¸ÀAiÀÄåUÀ¼ÉÃ, §AiÀįÁlzÀªÀgÉ, ¸ÀĨÉÃzÁgÀgÉ, ±Á£ÀĨsÉÆÃUÀgÉ ºÉƯÉAiÀÄgÉÃ... EªÀgÉ®ègÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀiÁ¯ÉAiÀÄ°è ¥ÉÆÃt¹zÀ «PÀl PÀ«vÀéªÀÅ ¥Àæ±ÀA¸À¤ÃAiÀĪÉAzÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÉüÀ°QÌ®è? ºÁ¸ÀåªÀÅ ¸ÁªÀÄåªÁ¢. ªÀåAUÀå ¸ÀgÀtÂAiÀÄ UÁzÉ ªÀiÁw£À ¯ÉúÀåUÀ¼ÀÄ. QlQAiÀÄ ªÀiÁw£À wgÀĦ£À PÀµÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, ºÁ¸ÀåUÀ©üðvÀ


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

48

G¥ÀªÉÄ zÀȵÁÖAvÀUÀ¼À ªÁZÀPÀ gÉÃZÀPÀUÀ¼ÀÄ. EªÉ®èªÀÇ ¸ÁªÀiÁfPÀ gÀÄUÀÚvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉAiÀÄĪÀ EªÀgÀ ºÁ¸Àå, ªÉÊzÀåPÀzÀ°è GavÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÁjAiÀiÁzÀÄzÀ£ÀÄß CrUÀrUÉ PÀAqÀÄ »ÃUÉAiÉÄà F PÀ¯ÉAiÀÄÄ £ÀªÀÄä d£ÀªÀÄ£ÀzÀ PÉƼÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄ ¨É¼ÀUÀĪÀAwgÀ° JAzÀÄ ºÀgÀ¸ÀĪÀAvÁUÀªÀÅzÀÄ. UÉÆgÀÆgÀªÀgÀ PÀ¯ÉAiÀÄÄ J°èAzÀ¯ÉÆà gÀ¥sÁÛV §AzÀ ¹ÃªÉÄ bÁ¦£À ¸ÀgÀPÀ®.è CzÀÄ eÁ£À¥ÀzÀ fêÀ£ÀzÀ°è ºÀÄzÀÄVzÀÝgÀÆ ºÀjAiÀÄÄwÛzÀÝ ºÁ¸ÀåzÀ ºÉƼÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ»rzÀÄ CzÀ£ÀÄß §tÂÚ¸À§®è ¸Àé¨sÁªÀ ¹zÀÞªÁzÀ ªÀZÀ£À ªÉÊRjAiÀÄÄ. CzÀPÉÌà JA¢UÀÆ dAiÀĪÁUÀ°”. ¨ÉÃAzÉæAiÀĪÀgÀ F ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è UÉÆgÀÆgÀgÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À ªÀĺÀvÀé ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. UÉÆgÀÆgÀgÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À PÀxÀ£ÁvÀäPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀßjAiÀÄ®Ä ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥Àæ§AzsÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. ‘«zsÀªÁ «ªÁºÀ’ JA§ ¥Àæ§AzsÀªÀ£ÀÄß UÉÆgÀÆgÀgÀ PÀxÀ£ÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¸À®Ä «±ÉèõÀuÉUÉ M¼À¥r À ¸À§ºÀÄzÀÄ. ²æäªÁ¸À£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀgÄÀ t J¼ÉAiÀÄ ªÀAiÀĹ죰 À è vÀ£ßÀ UÀAqÀ££ À ÄÀ ß PÀ¼z É ÄÀ PÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À «zÁå¨sÁå¸ÀPÁÌV ªÀÄzÁæ¹UÉ ºÉÆÃV MA§vÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ HjUÉ ªÀÄgÀ½ §gÀÄvÁÛ¼É. HjUÉ §AzÀªÀ¼Éà «zsÀªÁ«ªÁºÀ, UÁæªÉÆÃzÁÞgÀ, «ªÁºÀ «ZÉÒÃzÀ£À EvÁå¢ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É. EzÀjAzÁV C°è£À AiÀÄĪÀ d£ÀvÉ JZÀÑgÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. D ªÀµÀð ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVzÀÝ ªÀÄzÀĪÉUÀ¼É¯Áè ¤AvÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. D Hj£À°èzÀÝ J¯Áè AiÀÄĪÀPÀgÀÄ «zsÀªÁ«ªÁºÀªÉAzÀÄ ºÉý ‘PÀgÀÄuÁ’ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄvÀÛ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. M§âjUÉ PÁtzÀAvÉ M§âgÀÄ ‘PÀgÀÄuÁ’ eÉÆvÉUÁUÀ°, CªÀgÀ vÀAzÉ ²æãÀªÁ¸ÀgÀ eÉÆvÉUÁUÀ° J°è ªÀiÁvÀ£Ár©qÀÄvÁÛgÉÆà JA§ ¨sA À iÀÄzÀ°èzÄÀ .æ ‘«zsª À Á «ªÁºÀªÃÉ £ÀªÄÀ ä zÉñÀzÀ ªÉÆÃPÀë’ JA§ wêÀiÁð£À CªÀgz À ÁÝV©nÖvÄÀ . ‘PÀgÀÄuÁ’ K£ÀÆ w½AiÀÄzÀªÀ¼ÀAvÉ EzÀݼÀÄ. MAzÀÄ ¢£À MAzÀÄ PÁgÀÄ §AzÀÄ PÀgÀÄuÁ ªÀģɪÀÄÄAzÉ ¤AwvÀÄ. M§â AiÀÄĪÀPÀ PÁj¤A¢½zÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃzÀ. Hj£À AiÀÄĪÀPÀjUÉ AiÀiÁgÀÄ §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ PÀÄvÀƺÀ®. EzÀ£ÀÄß ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. C°èUÉ ²æäªÁ¸À §AzÁUÀ M§â AiÀÄĪÀPÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÉAzÀÄ PÉüÀÄvÁÛ£É. ²æäªÁ¸À CªÀgÀ£É߯Áè ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ PÀÄaðAiÀÄ°è PÀĽwzÀÝ gÁªÀÄZÀAzÀæ£À£ÀÄß vÀ£Àß C½AiÀÄ£ÉAzÀÄ ‘PÀgÀÄuÁ’¼À UÀAqÀ£ÉAzÀÄ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄvÁÛ£É. D ¢£À ªÀÄzsÁåºÀߪÉà ‘PÀgÀÄuÁ’ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÁæ¹UÉ ºÉÆgÀqÄÀ vÁÛ¼.É AiÀÄĪÀPg À ¯ É Áè ºÀ¼A É iÀÄ ¤zÁ檸 À ÜÉ UÉ ªÀÄgÀ¼ÄÀ vÁÛg.É «zsª À Á«ªÁºÀ ºÀ½îAiÀÄ ¥ÀÄ£ÀgÄÀ fÓêÀ£À J®èªÀÇ ¤AvÉà ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀÄgÉÆûvÀgÀÄ ‘EªÀjUÉ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ «zsÀªÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ «zsª À Á«ªÁºÀª® À ’è JAzÀÄ UÉÆtUÀĪÀÅzÀgÆ É A¢UÉ ¥À§ æ AzsÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. «zsÀªÁ«ªÁºÀ¢AzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuA É iÀÄ PÀ£¸ À ÄÀ CA¢£À d£ÀgÀ ªÀÄ£ÉÆÃzsª À ÄÀ ðªÁVvÀÄ.Û DzÀgÉ AiÀÄĪÀ d£ÀjUÉ CzÀÄ ªÉÆÃf£ÀzÁÝVvÀÄÛ. MAzÀÄ ªÀ i Ë®åªÁVgÀ ° ®è ; AiÀ i ÁªÀ Å zÉ Ã MAzÀ Ä ¸À Ä zs Á gÀ u É ¨É à PÁVzÀ Ý gÉ CzÀ £ À Ä ß MAzÀ Ä ªÀ i Ë®åªÁV ¹é à PÀ j ¹ DZÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀiÁd, zÉñÀ GzÁÞgª À ÁUÀÄvÀz Û A É §ÄzÀ£ÄÀ ß F ¥À§ æ AzsÀ PÀx£ À z À À zÀé¤AiÀÄ°è ºÉüÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉÊ®ºÀ½îAiÀÄ ¸ÀªÉð, UÀgÀÄqÀUÀA§zÀ zÁ¸ÀAiÀÄå ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¥Àæ§AzsÀ ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À°è ºÀ½îAiÀÄ d£ÀfêÀ£ÀzÀ J¯Áè «ªÀ g À U À ¼ À Ä C£ÁªÀ g À t UÉ Æ ¼À Ä î v À Û ª É . ºÀ ½ î A iÀ Ä d£À v É , C¢üPÁgÀzÀ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ, £À¢, £ÁlPÀ±Á¯É, ¥ÁPÀ±Á¯É, eÁvÉU æ ¼ À ÄÀ , ¨Él,Ö ªÉÆÃqÀ, EAvÀºÀ ªÁ¸À« Û PÀªÁzÀ ¥Àw æ ªÉÄUÀ¼ÄÀ EªÀgÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À°èzÀÄÝ zÀ餥ÀÆtðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢ªÉ. EzÀ j AzÁV ¥À æ § Azs À U À ¼ À Ä PÀ x À £ ÁvÀ ä P À ¸À é g À Æ ¥À ª À £ À Ä ß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ©nÖªÉ.


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

49

‘UÀgÀÄqÀUÀA§zÀ zÁ¸ÀAiÀÄå’ ¥Àæ§AzsÀ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è §gÀĪÀ ‘ºÁgÀĪÀAiÀÄå’ PËëjPÀ£ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PËëgÀ’ JA§ ¥À æ § Azs À U À ¼ À Ä §ºÀ Ä ¸À A ¸À Ì ø w EgÀ Ä ªÀ , §ºÀ Ä d£ÁAUÀ z À ºÁUÀ Ä ««zs À ±É æ à t A iÀ Ä eÁwUÀ½gÀĪÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è PËëjPÀ£À ªÀĺÀvÀéªÉãÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß zÀ餥ÀÆtðªÁV »r¢nÖªÉ. »ÃUÁV E°è ¤gÀÆ¥ÀuÉ PÀxÀ£ÀzÀ zÁnAiÀÄ°è ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ. ‘ºÁgÀĪÀAiÀÄå PËëjPÀ£ÁzÀzÀÄÝ’ ¥Àæ§AzsÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ G¥À P À v É U À ¼ À Ä ¸É à jPÉ Æ AqÀ Ä £À ª À Ä ä ¸À ª À i ÁdzÀ ¸À A QÃtðªÁzÀ ¸À é g À Æ ¥À ª À £ À Ä ß »r¢qÀ Ä ªÀ ° è AiÀıÀ¹éAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. F JgÀqÀÄ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß EAVèÃµï ¸Á»vÀåzÀ ¥Àæ¹zÀÞ ¥Àæ§AzsÀPÁgÀ gÁ§mïð °Aqï CªÀ g À PËë g À JA§ ¥À æ § Azs À z É Æ A¢UÉ ºÉÆð¸À§ºÀÄzÀÄ. °Aqï CªÀgÀ ¥Àæ§AzsÀzÀ°è gÉ Ã dgï, §æ µ ï, ¸Á§Æ£À Ä EªÉ ® èªÀ Å UÀ ¼ À ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ PËëgÀ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. E®è¢zÀÝgÉ »A¸É CzÉà jÃw dUÀvÀÄÛ PÀÆqÀ J®èzÀgÀ J®ègÀ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ £ÀqÉAiÀÄĪÀAvÀºÀzÀÄÝ. ªÀÄ£ÀĵÀå §zÀÄPÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ fêÀ£ÀzÀ ¸ÀªÀÄUÀævÉAiÀÄ£ÀÄß CjwgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ F ¥Àæ§AzsÀ ºÉüÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ UÉÆgÀÆgÀgÀ ¥Àæw¨sÉ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄvɬÄAzÀ PÀÆrgÀĪÀ, §ºÀĸÀA¸ÀÌøwUÀ¼ÀÄ £É¯É¹gÀĪÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÀªÀÄUÀævÉAiÀÄ£ÀÄß »r¢qÀ®Ä ¥ÀA æ iÀÄw߸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÁzÀzÀÄÝ. PËëjPÀ£ÀÄ JµÀÄÖ ªÀÄÄRåªÉÇà zÉñÀzÀ C¢üPÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄÆ ªÀÄÄRå, ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPÀ JA§ÄzÀ£ÀÄß UÉÆgÀÆgÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À°è ºÉüÀÄvÁÛgÉ. UÉÆgÀÆgÀÄ gÁªÀĸÁé«Ä CAiÀÄåAUÁgï CªÀgÀÄ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À §UÉÎ ºÉüÀĪÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß GzÀÞj¹ £À£Àß ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛãÉ. “GvÀÛªÀÄ ¥Àæ§AzsÀzÀ°è ¤gÀÆ¥ÀuÁ PÀæªÀÄ DPÀµÀðPÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ, .CzÀÄ £ÀªÀÄä ¨Á½£À ªÉÄÃ®Æ fêÀ£ÀzÀ ºÉƸÀ ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß ¸Àé®àªÁzÀgÀÆ ©ÃgÀ¨ÉÃPÀÄ. MAzÀÄ «avÀæªÁzÀ ¨É¼ÀPÀ£ÁßzÀgÀÆ ©ÃgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ, «ÄvÀªÁV CxÀð¥ÀÆtðªÁV ªÀÄzsÀÄgÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ... GvÀÛªÀÄ avÀæPÁgÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀgÀzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÉ¢zÀÝgÀÆ CzÀÄ ¸Á«gÁgÀÄ ªÉÄÊ° ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀAvÉ PÁtĪÀAvÉ CzÀgÀ°è ¤Ãw ¨ÉÆÃzsÉ K£ÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ CzÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ. fêÀ£À ºÉÃUÉ MAzÀÄ °Ã¯ÉAiÉÆà J¸ÉìAiÀÄ°è ±ÉÊ°AiÉÄA§ÄzÀÆ ºÁUÉ §jà °Ã¯É. §gÉAiÀÄĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV CzÀgÀ°è £Á«Ã£ÀåªÀÇ ªÀiÁvÀÄ PÀ¯ÉUÀ¼À ¸ÀAUÀªÀĪÀÇ DUÀÄvÀ۪ɔ. UÉÆgÀÆgÀgÀ F ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÄ PÀ¯ÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ, PÀ¯ÉAiÀiÁzÁUÀ CzÀÄ PÀxÀ£ÀªÀÇ DUÀÄvÀÛzÉ, PÀxÀ£ÀªÁzÁUÀ zÀ餥ÀÆtðªÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ CA±À ªÀÄ£ÀzÀmÁÖUÀÄvÀÛzÉ. fêÀ£ÀzÀ ««zsÀ ªÀÄUÀÄήÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÁªÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ NzÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸Áé¸ÀÜöå ¸ÀªÀiÁd ¤ªÀiÁðtªÁUÀ®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

50

¥ÀoåÀ zÀ NzÀÄ

AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ZÀjvÉAiÀÄ NzÀÄ-1 - qÁ.gÁªÀÄ°AUÀ¥àÀ n ¨ÉÃUÀÆgÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀåUÀ¼À£ÀÄß NzÀĪÀ §UÉÎ MAzÀÄ PÀAw£À°è ZÀZÉð ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. ªÀiÁzÀj ¥ÀoÀåzÀ NzÀ£ÀÄß PÀÆqÀ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. F PÀAw£À°è d£ÀߣÀ AiÀıÉÆÃzsÀgÀZÀjvÉAiÀÄ DAiÀÄÝ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß «±ÉèõÀuÉUÉ JwÛPÉƼÉÆîÃt. EzÀ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ©.J. ¥ÀzÀ« £Á®Ì£É ¸É«Ä¸ÀÖgï LaÒPÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ CAwªÀÄ ©.J. LaÒPÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ¥ÀoÀåªÁV EnÖzÁÝgÉ. E°è£À ªÀÄAqÀ£ÉAiÀÄÄ ¥ÀzÀ« «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß zÀȶÖAiÀÄ°è Ej¹PÉÆAqÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ ªÀÄAqÀ£ÉAiÀiÁVzÉ. ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ NzÀ£ÄÀ ß ¸ÀévA À vÀª æ ÁV £Àq¸ É ÄÀ ªÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß «zÁåyðUÀ½UÉ C¨sÁå¸À gÀÆ¥Àz° À è w½¹PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ F §gɺÀzÀ ªÀÄÄRå GzÉÝñÀ. «zÁéA¸ÀgÀÄ ºÉaÑ£À w¼ÀĪÀ½PÉUÉ EvÀgÀ ¥ÀgÁªÀıÀð£À UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. ºÀj¨sÀzÀæ §gÉzÀ ¸ÀªÀÄgÀEZÀÒ PÀºÁ JA§ JAl£É ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÁæPÀÈvÀ UÀæAxÀªÉ EzÀĪÀgÉUÉ zÉÆgÉwgÀĪÀ ¥ÁæaãÀ AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ZÀjvÉ. Qæ.±À. 778gÀ°è£À GzÉÆåÃvÀ£À ¸ÀÆjAiÀÄ PÀĪÀ®AiÀĪÀiÁ¯Á UÀæAxÀzÀ°è ¥Àæ¨sÀAd£À J£ÀÄߪÀ PÀ« §gÉ¢gÀĪÀ AiÀıÉÆÃzsÀgÀZÀjvÉAiÀÄ G¯ÉèÃR §gÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ D PÀÈw EzÀĪÀgÉUÉ zÉÆgÀQ®è. £ÀAvÀgÀ 10£É ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è ¸ÉÆêÀÄzÉêÀ¸Æ À j §gÉzÀ AiÀıÀ¹® Û PÀ ZÀA¥ÀÄ«£À®Äè AiÀıÉÆÃzsg À £ À À PÀv¬ É ÄzÉ. £ÀAvÀgÀzÀ°è 10£É ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ¯Éè ¥ÀĵÀàzÀAvÀ£ÀÄ C¥À¨sÀæA±À ¨sÁµÉAiÀÄ°è d¸ÀºÀgÀZÀjªÀÅ JA§ UÀæAxÀ §gÉ¢zÁÝ£É. EªÀgÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ°è 11£É ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ªÁ¢gÁd£ÀÄ AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ZÀjvÉ §gÉ¢zÁÝ£É. EªÀ£À£Éß d£ÀߣÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ C£ÀĸÀj¹zÁÝ£É. D£ÀAvÀgÀªÀÇ ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ°è ºÀvÁÛgÀÄ d£À AiÀıÉÆÃzÀgÀ£À PÀvÉ §gÉ¢zÁÝgÉ. ¥ÀĵÀàzÀAvÀ£À d¸ÀºÀgÀZÀjªÀÅ UÀæAxÀªÀ£ÀÄß w¢Ý §gÉzÀ UÀAzsÀªÀð£ÀÄ ªÁ¸ÀªÀ¸ÉãÀ, ºÀj¸ÉãÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ZÀjvÉUÀ½AzÀ ¸ÁªÀiVæ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÁV w½¸ÀÄvÁÛ£É. 778PÀÄÌ ªÀÄÄAa£À ¥ÁæaãÀ PÀxÀ£ÀUÀ½ªÀÅ. DzÀgÉ EªÀÅUÀ¼ÀÄ zÉÆgÀQ®è.


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

51

d£ÀߤUÉ ¥ÀƪÀðzÀ°A è iÀÄÆ £ÀAvÀgz À ° À A è iÀÄÆ PÀ£ßÀ qÀz° À è ºÀ®ªÀÅ AiÀıÉÆÃzsg À À ZÀjvÉU¼ À ÄÀ gÀZ£ À A É iÀiÁVªÉ. d£ÀߥÀƪÀð gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ EzÀĪÀgÉUÉ zÉÆgÀQ®è. d£ÁߣÀAvÀgÀzÀ°è ¥ÀzÀä£Á¨sÀ, ¦jAiÀÄ £ÉêÀÄtÚ, ZÀAzÀtªÀtÂð, ZÀAzÀæ¸ÁUÀgÀªÀtÂð EªÀgÀÄ gÀa¹gÀĪÀ ZÀjvÉUÀ¼ÀÄ zÉÆgÀQªÉ. AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ¸ÁAUÀvÀå ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀAiÀiÁµÀÖ«Ä £ÉÆÃA¦AiÀÄ PÀvÉ JA§ E£ÉßgÀqÀÄ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÀQzÀÝgÀÆ CªÀÅUÀ¼À PÀvÀÈ AiÀiÁgÉA§ÄzÀÄ w½¢®è. E£ÀÄß ¸ÀA¸ÀÌøvÀ, »A¢, UÀÄdgÁw, vÀ«Ä¼ÀÄ, ªÀÄgÁp, »ÃUÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ºÀ®ªÀÅ ¨sÁµÉUÀ¼À®Äè AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ZÀjvÉUÀ¼ÀÄ AiÀÄxÉÃZÀÒªÁV gÀZÀ£ÉAiÀiÁVªÉ. AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ZÀjvÉ(1209) ªÀÄvÀÄÛ C£ÀAvÀ£ÁxÀ ¥ÀÄgÁt JA§ JgÀqÀÄ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢gÀĪÀ d£ÀߣÀÄ ºÉÆAiÀÄì¼À «ÃgÀ§¯Áè¼À£À D¸ÁÜ£ÀzÀ°è PÀ«AiÀiÁVzÀÝ£ÀÄ. eÉÊ£À zsÀªÀÄðzÀ°è ±ÀæzÉÞ¬ÄzÀÝ FvÀ£ÀÄ ZÉ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖtzÀ 179£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀjÃPÉgÉAiÀÄ 45£ÉAiÀÄ ±Á¸À£ÀUÀ¼À£ÀÆß §gÉ¢zÁÝ£É. ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÁzÉë EªÀ£À vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ. PÀ« ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊAiÀiÁåPÀgÀt JgÀqÀ£É £ÁUÀªÀªÀÄð FvÀ£À UÀÄgÀÄ. ¸ÀÆQÛ¸ÀÄzsÁtðªÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¹zÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ£À ¸ÉÆÃzÀjAiÀÄ ¥Àw. AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ZÀjvÉAiÀÄ£ÀÄß d£ÀߣÀÄ eÉÊ£ÀgÀ fêÀzÀAiÀiÁµÀÖ«ÄAiÀÄ ªÀævÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÁgÁAiÀÄt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌAzÉ §gÉ¢zÁÝ£É. AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ZÀjvÉAiÀÄ ªÉÆzÀ®£É CªÀvÁgÀzÀ°è DgÀA¨sÀPÉÌ eÉÊ£À ªÀÄĤUÀ¼À ¸ÀägÀuÉ, ¥ÀƪÀðPÀ«UÀ¼À ¸ÀägÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆAiÀÄì¼À gÁdªÀA±ÀzÀ ªÀtð£ÉUÀ¼ÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ gÁd¥ÀÄgÀzÀ ªÀtð£É §gÀÄvÀÛzÉ. C°èAzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ «ªÀgÀuÉUÉ JwÛPÉÆArgÀĪÀ F PÁªÀå¨sÁUÀªÀÅ DgÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆzÀ°UÉ NzÁtÂPA É iÀÄ C£ÀÄPÀÆ®PÁÌV E°è£À d£ÀߣÀ PÀAzÀ¥z À åÀ UÀ¼£ À ÄÀ ß MAzÉÆAzÁV vÉUz É ÄÀ PÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À ©r¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀÄeÉÆÃr¹zÀ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹PÉƼÉÆîÃt. £ÀAvÀgÀ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀgÀ¼ÀPÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹PÉÆAqÀÄ eÉÆvÉeÉÆvÉAiÀįÉè Ej¹PÉƼÉÆîÃt. DUÀ PÁªÀåªÀ£ÀÄß E£ÉÆߧâgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ E®èzÉ £ÁªÉ N¢PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ºÉZÀÄÑ ¸ÀÄ®¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. E°è d£ÀߣÀ PÁªÀåzÀ ¥ÀzåÀ U¼ À À C£ÀÄPÀª æ ÄÀ tÂPA É iÀÄ ¸ÀASÉåU¼ À £ À ßÉ ¥ÀzåÀ U½ À UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. ¨ÉÃQzÀݪg À ÄÀ d£ÀßPÁªÀåzÀ DPÀg¥ À o À åÀ ª£ À ÄÀ ß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. 6. CzÀÄ ¦jAiÀÄ ¹jAiÀÄ ¨Á¼ÉÆäzÀ ®zÀÄ ZÁUÀzÀ ¨sÉÆÃUÀzÁUÀgÀA ¸ÀPÀ® ¸ÀÄR PÀÌzÀÄ d£Àä¨sÀÆ«ÄAiÉĤ¹zÀÄ zÀzÀ£Á¼ÀéA ªÀiÁjzÀvÀÛ£ÉA§ £ÀÈ¥Á®A. CzÀÄ ¦jAiÀÄ ¹jAiÀÄ ¨Á¼ïªÉÆzÀ¯ï, CzÀÄ ZÁUÀzÀ ¨sÉÆÃUÀzÀ DUÀgÀA, ¸ÀPÀ® ¸ÀÄRPÀÌzÀÄ d£À ä ¨s À Æ «Ä J¤¹zÀ Ä zÀ Ä , CzÀ £ Á¼À é A ªÀiÁjzÀvÀÛ£ÉA§ £ÀÈ¥Á®A. CzÀÄ ¦jAiÀÄ ¹jAiÀÄ ¨Á¼ïªÉÆzÀ¯ï, E°è ‘CzÀ Ä ’ JAzÀ g É ¨s À g À v À R AqÀ z À ° è EgÀ Ä ªÀ CAiÉÆÃzsÁå zÉñÀzÀ gÁd¥ÀÄgÀ JA§ ¥ÀlÖt. ¹jAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »jAiÀÄ ¨Á½£À vÀªÀgÀĪÀÄ£É JA§AvÉ , ªÀ Ä Æ®¸ÁÜ£À JA§AvÉ D ¥À l Ö t «zÉ . CzÀ Ä vÁåUÀ z À , ¨s É Æ ÃUÀ z À DUÀgÀªÁVzÉ. ¸ÀPÀ® ¸ÀÄRUÀ½UÀÄ d£Àä¨sÀÆ«Ä J¤¹zÉ. CAvÀºÀ ¥ÀlÖtªÀ£ÀÄß ªÀiÁjzÀvÀÛ£ÉA§ zÉÆgÉ D¼ÀÄwÛzÁÝ£É.


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

52

7. D ¥ÀÄgÀzÀ vÉAPÀªÀAPÀzÉÆ ¼Á¥ÉÆvÀÄÛªÀÄ£ÉÃPÀ fêÀºÀw vÀ£ÀUÉ ¸ÀÄSÉÆà ¢ÝÃ¥À£ÀªÉĤ¸ÀĪÀ ¥Á¥ÀPÀ ¼Á¥ÀArvÉ ZÀAqÀªÀiÁjzÉêÀvɬĥÀð¼ï D ¥ÀÄgÀzÀ vÉAPÀªÀAPÀzÉƼï, D¥ÉÆvÀÄÛªÀiï, C£ÉÃPÀ fêÀºÀw vÀ£ÀUÉ ¸ÀÄSÉÆâÝÃ¥À£ÀªÀiï J¤¸ÀĪÀ, ¥Á¥ÀPÀ¼Á¥ÀArvÉ ZÀAqÀªÀiÁj zÉêÀvÉ E¥Àð¼ï D ¥ÀÄgÀzÀ vÉAPÀªÀAPÀzÉƼï, D¥ÉÆvÀÄÛªÀiï, vÀ£ÀUÉ C£ÉÃPÀ fêÀºÀw ¸ÀÄSÉÆâÝÃ¥À£ÀªÀiï J¤¸ÀĪÀ ¥Á¥ÀPÀ¼Á¥ÀArvÉ ZÀAqÀªÀiÁj zÉêÀvÉ E¥Àð¼ï D ¥ÀlÖtzÀ zÀQët ¢QÌ£À°è C£ÉÃPÀ fêÀ§° ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀAvÀgÀ fêÀ§°AiÉÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀÄR ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀªÀ¼ÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á¥ÀPÀ¯ÉAiÀÄ°è ¥ÀjtvÀ¼ÀÆ DzÀ ZÀAqÀªÀiÁj zÉêÀvÉAiÀÄÄ EzÁݼÉ. ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¸Á»vÀå, ¸ÀAVÃvÀ, £ÀÈvÀå, avÀæPÀ¯Á ¥ÀArvÀgÀÄ EzÀÝgÉ FPÉAiÉÆ ¥Á¥ÀPÀ¯ÉAiÀÄ°è ¥ÀArvÉAiÀiÁVzÁݼÉ. (¥Á¥ÀPÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¥Á¥ÀPÀ¼É JgÀqÀÆ jÃwAiÀÄ°è E°è£À ¥Á¥ÀPÀ¼Á ¥ÀArvÉ JA§ ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ) FPÉUÉ ¥Áæt§°AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ (ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ) PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼É JgÀqÀÆ ºËzÀÄ. EzÀgÀ°è FPÉ ¥Àæ«ÃuÉ. 9. D zÉëAiÀÄ eÁvÉæUÉ ªÉÆ¼É ªÉÇÃzɼÀªÉgÉ ¹gÀzÀ UÁ¼ÀªÀÄÄjAiÀÄÄAiÀÄå¯É PÉÊ ªÉÇÃzÀ¸ÀÄPÉ PÉÆÃQ®zÀé¤ ªÀÄÆzÀ¯ÉAiÀÄÄ°AiÀiÁUÉ §AzÀÄzÀAzÀÄ §¸ÀAvÀA D zÉëAiÀÄ eÁvÉæUÉ, ªÉƼɪÉÇÃzÀ J¼ÀªÉgÉ ¹gÀzÀ UÁ¼ÀªÀiï, GjAiÀÄ GAiÀÄå¯É PÉʪÉÇÃzÀ¸ÀÄPÉ, PÉÆÃQ®zÀé¤ ªÀÄÆzÀ¯ÉAiÀÄÄ° DUÉ §AzÀÄzÀAzÀÄ §¸ÀAvÀA ¹gÀzÀ UÁ¼ÀªÀiï ªÉƼɪÉÇÃzÀ J¼ÀªÉgÉ, GjAiÀÄ GAiÀÄå¯É PÉʪÉÇÃzÀ C¸ÀÄPÉ, PÉÆÃQ®zÀé¤ ªÀÄÆzÀ¯ÉAiÀÄÄ° DUÉ CAzÀÄ D zÉëAiÀÄ eÁvÉæUÉ §¸ÀAvÀA §AzÀÄzÀÄ


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

53

D ªÀiÁjAiÀÄ eÁvÉæUÉ IÄvÀĪÀ¸ÀAvÀ£ÀÄ C±ÉÆÃPÀªÀÈPÀëzÀ aUÀÄgÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ, PÉÆÃV¯ÉAiÀÄ PÀĺÀÆ PÀĺÀÆ zÀ¤AiÀÄ eÉÆvÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÁ±ÀzÀ°è aUÀÄjzÀ ¨Á®ZÀAzÀæ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è §AzÀ£ÀÄ. DPÁ±ÀzÀ ¨Á®ZÀAzÀ£ æ ÄÀ ªÀiÁjUÉ §°ªÀiÁrzÀ ¥ÁætÂU¼ À À vÀ¯A É iÀÄ£ÀÄß vÀÆUÀĺÁPÀĪÀ PÉÆPÉÌAiÀÄAvÉAiÀÄÆ, aUÀÄjzÀ C±ÉÆÃPÀªÀÈPÀëzÀ aUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ GjAiÀÄ GAiÀiÁå¯ÉAiÀÄAvÉAiÀÄÆ, PÉÆÃV¯ÉAiÀÄ PÀÆUÀÄ ªÀÄÆzÀ°¸ÀĪÀ zÀ¤AiÀÄAvÉAiÀÄÆ vÉÆÃgÀÄvÀÛ EgÀĪÁUÀ IÄvÀÄ ªÀ¸ÀAvÀªÀÅ CAzÀÄ §A¢vÀÄ. (DPÁ±ÀzÀ ¨Á®ZÀAzÀæ£ÀÄ §°AiÀiÁzÀ ¥ÁætÂUÀ¼À vÀ¯É§ÄgÀÄqÉUÀ¼À£ÀÄß vÀÆUÀĺÁPÀĪÀ PÉÆPÉÌ JAzÀÆ, UÁ½UÉ C®ÄUÀĪÀ C±ÉÆÃPÀªÀÄgÀzÀ aUÀÄgÀÄUÀ¼É ¨ÁqÀÄ ¨ÉìĸÀĪÀ GjAiÉÄAzÀÆ, PÉÆÃV¯ÉAiÀÄ zÀ¤AiÉÄ ªÀiÁjAiÀÄ eÁvÉæ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ ¤AzÁ¸ÀÄÛw (ªÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀ CZÀð£É) JAzÀÆ ºÉüÀÄvÀÛ ªÀ¸ÀAvÀIÄvÀĪÀÅ §A¢vÀÄ) 10. ¹¹gÀªÀÄ£É ¦rzÀÄ ¥ÀgÀPÉUÉ ªÀ¸ÀAvÀ£À®ªÉÇÃðzÀ ªÀiÁ«£ÀrªÀÄAaPÉAiÉƼï PÀĸÀÄjzÀjzÀqÀV£ÀAvɪÉÇ ¯É¸ÉzÀĪÀÅ vÀzÀé£ÀzÉƼÀÄ¢zÀð ªÀÄÄvÀÛzÀ ªÀÄÄUÀļÀÎ¼ï ¹¹gÀªÀÄ£É ¦rzÀÄ ¥ÀgÀPÉUÉ, ªÀ¸ÀAvÀ£ï C®ªÉÇÃðzÀ ªÀiÁ«£À CrªÀÄAaPÉAiÉƼï PÀĸÀÄjzÀ, CjzÀ CqÀV£ÀAvɪÉǯï J¸ÉzÀĪÀÅ, vÀzÀé£ÀzÉƼï G¢zÀð ªÀÄÄvÀÛzÀ ªÀÄÄUÀļÀμï vÀzÀé£ÀzÉÆ¼ï ªÀ¸ÀAvÀ£ï ¹¹gÀªÀÄ£É ¦rzÀÄ ¥ÀgÀPÉUÉ PÀĸÀÄjzÀ CjzÀ CqÀV£ÀAvɪÉǯï C®ªÉÇÃðzÀ ªÀiÁ«£À CrªÀÄAaPÉAiÉƼï G¢zÀð ªÀÄÄvÀÛzÀ ªÀÄÄUÀļÀμï J¸ÉzÀĪÀÅ. D ªÀ£ÀzÀ°è ªÀ¸ÀAvÀ£ÀÄ ²²gÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ªÀiÁjUÉ ºÀgÀPÉ M¦à¸À¯ÉÆøÀÄUÀ §° ªÀiÁr CªÀ£À ªÀÄAiÀÄå ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß ZÉ°ègÀĪÀAvÉ (PÁr£À¯Éè®è ZÀgÀUÀ ZÉ°èzÁÝ£ÉãÉÆ JA§AvÉ) ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ GzÀÄjzÀÝ ªÀÄÄvÀÄÛUÀzÀ ºÀƪÀÅUÀ¼ÀÄ PÁtÄwÛzÀݪÀÅ. ªÀ¸ÀAvÀIÄvÀÄ«£À°è aUÀÄjzÀ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀUÀ¼À PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝ ºÀƪÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Erà ªÀ£ÀzÀ°è GzÀÄjzÀÝ ªÀÄÄvÀÄÛUÀzÀ ºÀƪÀÅUÀ¼ÀÄ ²²gÀ IÄvÀĪÀ£Éß »rzÀÄ ºÀgÀPÉUÉ ªÀiÁjUÉ §°ªÀiÁr ZÀÆgÀÄZÀÆgÁV PÀvÀÛj¹zÀ CªÀ£À ªÀiÁA¸ÀªÀ£Éß D ªÀiÁjAiÀÄ ªÀ£ÀzÀ¯Éè®è ZÉ°èzÁÝgÉãÉÆà JA§AvÉ PÁtÄwÛzÀݪÀÅ.


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

54

(²²gÀ IÄvÀÄ ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀ¸ÀAvÀ IÄvÀÄ §gÀĪÀÅzÀjAzÀ E°è ²²gÀ£À£Éß ªÀiÁjUÉ §° ¤ÃrzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀ¸ÀAvÀ£ÀÄ §A¢zÁÝ£É JAvÀ®Æ ªÀ¸ÀAvÀ£É ²²gÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ §° ªÀiÁr CªÀ£À ªÉÄÊAiÀÄ ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ JgÀZÀÄvÀÛ §gÀÄwÛzÁÝ£É JA§ÄzÀÆ EAVvÀ) (ªÀÄÄvÀÄÛUÀzÀ ºÀƪÀÅUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ EgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÉýzÀgÉ CªÀjUÉ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ªÀÄÄvÀÄÛUÀzÀ ºÀƪÀ£Éß vÀAzÀÄ -vÉgÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DzÀgÀÆ- vÉÆÃj¸À§ºÀÄzÀÄ) ªÀ£ÀªÀtð£É, IÄvÀĪÀtð£ÉUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀtð£ÉUÀ¼ÀÄ PÁªÀåzÀ°è C£ÀUÀvÀåªÁV §gÀ¨ÁgÀzÀÄ. ºÉZÀÄÑ ®A©vÀ DUÀzÀAvÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðPÉÌ vÀPÀÌAvÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀ C¥ÉÃPÉë. E°è ªÀ£ÀªÀtð£É ªÀÄvÀÄÛ IÄvÀĪÀtð£É JgÀqÀÆ PÁªÀåzÀ°è ªÀiÁjeÁvÉæAiÀÄ »A¸Á ªÁvÁªÀgÀtPÉÌ vÀPÀÌAvÉ §A¢ªÉ. Erà ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ°è ZÀAzÀæ, aUÀÄgÀÄ, ºÀ¹gÀÄ, UÁ½, ºÀƪÀÅ EvÁå¢UÀ¼À ªÀtð£É eÁvÉæAiÀÄ ¥Áæt§° DZÀgÀuÉAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è OavÀå¥ÀÆtðªÁV §A¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. C®èzÉ ²²gÀ IÄvÀÄ«£À ¤UÀðªÀÄ£À ªÀ¸ÀAvÀ£À DUÀªÀÄ£À JgÀqÀÆ §°¥À±ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §°UÁgÀ ¥ÁvÀæ zsÁgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ ©ü£Àß C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß NzÀÄUÀ£À°è GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. F IÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁjeÁvÉæAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ ªÀtð£É ªÀÄÄAzÉ E£ÀßµÀÄÖ ©üÃPÀgÀ »A¸ÉAiÀÄ avÀæt §gÀ°gÀĪÀÅzÀgÀ ¸ÀÆZÀ£É DVAiÀÄÆ PÁªÀåzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. PÀxÀ£ÀzÀ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß »A¸ÉAiÀÄ QæAiÉÄ DV PÁtĪÀ PÁªÀåzÀ PÀtÄÚ ¥ÀæPÀÈw, IÄvÀÄZÀ®£ÉUÀ¼À£ÀÆß »A¸ÉAiÀÄ ¥ÀæwÃPÀ DVAiÉÄ PÁtĪÀÅzÀ£ÀÄß E°è UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. 12. CAvÀÄ zÉÆgɪÉvÀÄÛ §AzÀ ªÀ ¸ÀAvÀzÉƼÁ ªÀiÁjzÀvÀÛ£ÀÄA ¥ÀÄgÀd£ÀªÀÄÄA vÀAvÀªÀÄUÉ ZÀAqÀªÀiÁjUÉ ¸ÀAvÀ¸ÀªÀÄA ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ eÁvÉæUÉ £ÉgÉzÀgï CAvÀÄ zÉÆgɪÉvÀÄÛ §AzÀ ªÀ¸ÀAvÀzÉƼï, D ªÀiÁjzÀvÀÛ£ÀÄA ¥ÀÄgÀd£ÀªÀÄÄA, vÀAvÀªÀÄUÉ ZÀAqÀªÀiÁjUÉ ¸ÀAvÀ¸ÀªÀÄA ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ, eÁvÉæUÉ £ÉgÉzÀgï D ªÀiÁjzÀvÀÛ£ÀÄA ¥ÀÄgÀd£ÀªÀÄÄA, vÀAvÀªÀÄUÉ ZÀAqÀªÀiÁjUÉ ¸ÀAvÀ¸ÀªÀÄA ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ, CAvÀÄ zÉÆgɪÉvÀÄÛ §AzÀ ªÀ¸ÀAvÀzÉƼï, eÁvÉæUÉ £ÉgÉzÀgï


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

55

ºÁUÉ ªÀ¸ÀAvÀ£ÉA§ PÉÆÃV¯ÉAiÀÄ PÀÆUÀÄ, ªÀiÁjzÀvÀÛ£ÀÆ, D GAlĪÀiÁqÀ¯ÉAzÉÉ

zÉÆgÉAiÀÄÄ C±ÉÆÃPÀ ªÀÈPÀëzÀ aUÀÄgÀÄ, ªÀiÁ«£À ºÀƪÀÅ, ªÀÄÄvÀÄÛUÀzÀ ºÀƪÀÅ, ¨Á®ZÀAzÀæ£À zÀAqÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ §AzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D gÁd¥ÀÄgÀzÀ zÉÆgÉAiÀiÁzÀ ¥ÀÄgÀzÀ d£ÀgÀÆ vÀªÀiïvÁªÉ ¸ÀéAiÀÄA¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ ZÀAqÀªÀiÁjUÉ ¸ÀAvÀ¸À eÁvÉæUÉ ¸ÉÃjzÀgÀÄ.

13. ¸ÀÄgÀVjzÀZÀð£ÉAiÀiÁqÀĪÀ ¥ÀgÀPÉAiÀÄ£ÉƦà¸ÀĪÀ ®PÀ̯ÉPÀÌzÀ ¯ÉAPÀgï ªÉgÀ¸ÀÄ §®UÉÆAqÀÄ zÉëAiÀÄ ZÀgÀtAUÀ¼ÉÎgÀV gÀAUÀªÀÄAl¥ÀzÉqÉAiÉƼï 14. ¤AzÀÄ £ÀgÀ¥Àw vÀ¼ÁgÀA UÉAzÀA ¤Ã£ï §j¸ÀÄ ªÀÄ£ÀÄdAiÀÄÄUÀ¼ÀªÀÄA ªÀÄÄ£ÀßA PÉÆAzÀað¸ÀĪÉA ¥ÀÆeÉAiÉÆ ¼ÉA¢£À ¥Àj vÀ¥Éà zÉë vÀ¥ÀàzÉ ªÀiÁt¼ï ¸ÀÄgÀV EjzÀÄ CZÀð£É DqÀĪÀ, ¥ÀgÀPÉAiÀÄ£ï M¦à¸ÀĪÀ ®PÀ̯ÉPÀÌzÀ ¯ÉAPÀgïªÉgÀ¸ÀÄ, §®UÉÆAqÀÄ, zÉëAiÀÄ ZÀgÀtAUÀ¼ÉÎ JgÀV gÀAUÀªÀÄAl¥ÀzÀ JqÉAiÉÆ¼ï ¤AzÀÄ, £ÀgÀ¥Àw vÀ¼ÁgÀAUÉ JAzÀA; ¤Ã£ï §j¸ÀÄ ªÀÄ£ÀÄd AiÀÄÄUÀ¼ÀªÀÄA, ªÀÄÄ£ÀßA PÉÆAzÀÄ Cað¸ÀĪÉA, ¥ÀÆeÉAiÉƼï JA¢£À ¥Àj vÀ¥Éà zÉë vÀ¥ÀàzÉ ªÀiÁt¼ï ¸ÀÄgÀV EjzÀÄ CZÀð£É DqÀĪÀ, ¥ÀgÀPÉAiÀÄ£ï M¦à¸ÀĪÀ ®PÀ̯ÉPÀÌzÀ ¯ÉAPÀgïªÉgÀ¸ÀÄ, §®UÉÆAqÀÄ, zÉëAiÀÄ ZÀgÀtAUÀ¼ÉÎ JgÀV gÀAUÀªÀÄAl¥ÀzÀ JqÉAiÉÆ¼ï ¤AzÀÄ, £ÀgÀ¥Àw vÀ¼ÁgÀAUÉ; ¤Ã£ï §j¸ÀÄ ªÀÄ£ÀÄd AiÀÄÄUÀ¼ÀªÀÄA, ªÀÄÄ£ÀßA PÉÆAzÀÄ Cað¸ÀĪÉA, ¥ÀÆeÉAiÉƼï JA¢£À ¥Àj vÀ¥Éà zÉë vÀ¥ÀàzÉ ªÀiÁt¼ï JAzÀA. PÀwÛ¬ÄAzÀ EjzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉëAiÀÄ CZÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ, ºÀ®ªÀÅ jÃwAiÀÄ ºÀgÀPÉUÀ¼À£ÀÄß M¦à¸ÀĪÀ ®PÀë ®PÀë ¨sÀAlgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀiÁjzÀvÀÛ£ÀÄ ªÀiÁjzÉêÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀQëuÉ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ ¥ÁzÀPÉÌ CqÀØ©zÀÄÝ £ÀªÀĸÀÌj¹zÀ£ÀÄ. gÀAUÀªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ (§°ªÀÄAl¥ÀzÀ JzÀÄgÀÄ ¤AvÀÄ)vÀ£Àß vÀ¼ÀªÁgÀ¤UÉ »ÃUÉ DeÉÕ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ: E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß »rzÀÄ vÁ. ªÉÆzÀ®Ä CªÀgÀ£ÀÄß PÉÆAzÀÄ zÉëAiÀÄ£ÀÄß Cað¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ. F ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĪÀ£ÀÄß «ÄÃjzÀgÉ zÉë PÉÆæ¹PÉƼÀÄîvÁÛ¼É. DªÉÄÃ¯É DPÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß ²Që¸ÀzÉ ©qÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ°è DUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß »A¸ÉAiÀÄ ¥ÀæwÃPÀUÀ¼ÀAvÉ ªÀtÂð¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁjeÁvÉæAiÀÄ DªÀgÀtzÀ ªÀtð£É ¤dPÀÄÌ ©üÃPÀgÀ, ¨sÀAiÀÄd£ÀPÀ ªÀtð£ÉAiÀÄÆ DV §A¢zÉ. F Erà ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ M¼ÀUÉ EAvÀºÀ DZÁgÀ zÀAiÀiÁ»Ã£ÀªÀÇ, CªÀiÁ£À«ÃAiÀĪÀÇ DzÀÄzÀÄ JAzÀÄ NzÀÄUÀgÀÄ M¥ÀÄàªÀAvÉ zÀÄrAiÀÄÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ §§ðgÀ DZÁgÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä°èzÀÄݪÉ! JAzÀÄ NzÀÄUÀgÀÄ CZÀÑj ¥ÀqÀĪÀAvÉ, ¨ÉZÀÄѪÀAvÉ F ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉuÉAiÀįÁVzÉ. F ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ PÁªÀåzÀ°è LzÀÄ£ÀÆgÀÄ AiÀÄwUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸ÀÄzÀvÁÛZÁAiÀÄð ªÀÄĤUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ gÁd¥ÀÄgÀzÀ §¢AiÀÄ G¥ÀªÀ£ÀzÀ°è vÀAVzÀ «ªÀgÀ«zÉ. CªÀgÉÆqÀ£É QjAiÀÄ¥ÁæAiÀÄzÀ±ÀĨsÀ®PÀëtzÀ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆqÀ EgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ¸ÀÄzÀvÁÛZÁAiÀÄðgÀÄ (ZÀjUÉUÉ) ©üPÉëUÉ PÀ½¸ÀÄvÁÛgÉ. DUÀ CªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀ ZÀAqÀPÀªÀÄð£ÀÄ (vÀ¼ÁgÀ-vÀ¼ÀªÁgÀ£ÀÄ) PÁr£À JgÀqÀÄ fAPɪÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄ°AiÉÆAzÀÄ »rAiÀÄĪÀAvÉ »rAiÀÄÄvÁÛ£É. CªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁjzÉêÀvÉUÉ §°PÉÆqÀ¯ÉAzÀÄ MAiÀÄÄåvÁÛ£É. ºÁUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ; 21. C¨sÀAiÀÄgÀÄaAiÀĨsÀAiÀĪÀÄwAiÉÄA


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

56

§Ä¨sÀAiÀĪÀÄ£Á ¥Á¥ÀPÀªÀÄð£ÀÄAiÉÄéqÉAiÉÆ¼ï ªÀÄ vÀÛ¨sÀAiÀÄgÀÄa vÀAUÉUÉAzÀ¥À £À©üÃvÉAiÀiÁUÉ®UÉ vÁAiÉÄ ªÀÄgÀtzÀ zɸÉAiÉƼï 22. ¤AiÀÄwAiÀÄ£Ágï «ÄÃjzÀ¥Àgï ¨sÀAiÀĪÉÄêÀÅzÉÆ ªÀÄÄnÖzÉqÉUÉ ¸ÉÊj¸ÀĪÀÅzÉ PÉÃ¼ï £ÀAiÀÄ«zÉ ¥ÉvÀÛ ¥ÀjõÀºÀ dAiÀĪÉÄ vÀ¥ÀA vÀ¥ÀPÉ ¨ÉÃgÉ PÉÆÃqÉgÀqÉƼÀªÉà 23. CtÚ£À ªÀiÁvÀA ªÀÄ£ÀzÉƼï wtÚA vÀ¼ÉzÉAzÀ¼À£ÀÄeÉ ªÀiÁrzÀÄzÀA £Á ªÀÅtÚzÉ ¥ÉÆÃPÀĪÉÄ ¨sÀAiÀĪÉÄà PÀtÚ ¨sÀªÀ¥ÀæPÀÈw «PÀÈw £ÁªÀjAiÀÄzÀÄzÉà C¨sÀAiÀÄgÀÄa C¨sÀAiÀĪÀÄwAiÉÄA§ G¨sÀAiÀĪÀÄ£ï, D ¥Á¥ÀPÀªÀÄð£ï MAiÀÄé JqÉAiÉƼï, ªÀÄvï C¨sÀAiÀÄgÀÄa vÀAUÉUÉ JAzÀ¥À£ï, C©üÃvÉAiÀiÁUÀÄ J®UÉ vÁAiÉÄ ªÀÄgÀtzÀ zɸÉAiÉÆ¼ï ¤AiÀÄwAiÀÄ£ï, Dgï «ÄÃjzÀ¥Àgï? ¨sÀAiÀĪÀiï KªÀÅzÉÆ? ªÀÄÄnÖzÉqÉUÉ ¸ÉÊj¸ÀĪÀÅzÉ. PÉÃ¼ï £ÀAiÀÄ«zÉ: ¥ÉvÀÛ ¥ÀjõÀºÀ dAiÀĪÉÄ vÀ¥ÀA, vÀ¥ÀPÉ ¨ÉÃgÉ PÉÆÃqÉgÀqÀÄ M¼ÀªÉÃ? CtÚ£À ªÀiÁvÀA ªÀÄ£ÀzÉƼï wtÚA vÀ¼ÉzÀÄ, JAzÀ¼ï C£ÀÄeÉ; ªÀiÁrzÀÄzÀA £Áªï GtÚzÉ ¥ÉÆÃPÀĪÉÄ? ¨sÀAiÀĪÀiï KPÀtÚ? ¨sÀªÀ¥ÀæPÀÈw «PÀÈw £Áªï CjAiÀÄzÀÄzÉà C¨sÀAiÀÄgÀÄa C¨sÀAiÀĪÀÄwAiÉÄA§ G¨sÀAiÀĪÀÄ£ï, D ¥Á¥ÀPÀªÀÄð£ï MAiÀÄé JqÉAiÉƼï, ªÀÄvï C¨sÀAiÀÄgÀÄa vÀAUÉUÉ JAzÀ¥À£ï, C©üÃvÉAiÀiÁUÀÄ J®UÉ vÁAiÉÄ ªÀÄgÀtzÀ zɸÉAiÉƼï, ¤AiÀÄwAiÀÄ£ï Dgï «ÄÃjzÀ¥Àgï? PÉÃ¼ï £ÀAiÀÄ«zÉ: ¨sÀAiÀĪÀiï KªÀÅzÉÆ? ªÀÄÄnÖzÉqÉUÉ ¸ÉÊj¸ÀĪÀÅzÉ. ¥ÉvÀÛ ¥ÀjõÀºÀ dAiÀĪÉÄ vÀ¥ÀA, vÀ¥ÀPÉ ¨ÉÃgÉ PÉÆÃqÉgÀqÀÄ M¼ÀªÉÃ? CtÚ£À ªÀiÁvÀA ªÀÄ£ÀzÉƼï wtÚA vÀ¼ÉzÀÄ, ªÀiÁrzÀÄzÀA £Áªï GtÚzÉ ¥ÉÆÃPÀĪÉÄ? ¨sÀAiÀĪÀiï KPÀtÚ? ¨sÀªÀ¥ÀæPÀÈw «PÀÈw £Áªï CjAiÀÄzÀÄzÉà JAzÀ¼ï C£ÀÄeÉ. C¨sÀAiÀÄgÀÄa ªÀÄvÀÄÛ C¨sÀAiÀĪÀÄw JA§ D E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß D ¥Á¥ÀPÀªÀÄð£ÁzÀ ZÀAqÀPÀªÀÄð£ÀÄ J¼ÉzÉÆAiÀÄÄåªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÀAVAiÀiÁzÀ C¨sÀAiÀĪÀÄwUÉ CtÚ£ÁzÀ C¨sÀAiÀÄgÀÄaAiÀÄÄ ‘¸ÁªÀÅ ¸À«Äæ¹zÁUÀ ¨sÀAiÀÄ¥ÀqÀ¢gÀÄ vÁ¬Ä’ JAzÀ£ÀÄ. ºÁUÉAiÉÄ «¢üAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ vÁ£É «ÄÃgÀ®Ä ¸ÁzsÀå? PÉüÀÄ £ÁªÀÅ C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ ¤Ãw EzÉ DVzÉ. ©üÃwAiÀÄÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß K£ÀÆ ªÀiÁqÀ¯ÁgÀzÀÄ. AiÀiÁªÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄÄ £ÀªÄÀ UÉ MzÀV§gÀÄvÀÛzÆ É Ã CzÀ£ÄÀ ß ¸À»¹PÉƼÀî¨ÃÉ PÀµÖÉ. MzÀV §AzÀ ¸ÀAPÀµÖÀU¼ À £ À ÄÀ ß d¬Ä¸ÀĪÀÅzÉ vÀ¥À¸Àì®èªÉ? vÀ¥À¸ÀÄì JA§ÄzÀPÉÌ ¨ÉÃgÉ JgÀqÀÄ PÉÆA§ÄUÀ¼ÀÄ EªÉAiÉÄ? JAzÀÄ ºÉýzÀ CtÚ£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀzÀ°è ZÉ£ÁßV ¨sÁ«¹zÀ vÀAVAiÀÄÄ ¨sÀAiÀĪÉÃvÀPÉ CuÁÚ? £ÁªÀÅ ªÀiÁrzÀ ¥Á¥ÀPÀªÀÄðªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ GtÚzÉ EgÀĪÀÅzÀPÉÌ DUÀÄvÀÛzÉAiÉÄ? F d£Àä d£ÁäAvÀgÀzÀ°è £ÁªÀÅ C£ÀĨsÀ«¸ÀÄvÀÛ §A¢gÀĪÀ ¥ÀæPÀÈw-«PÀÈw (M½vÀÄ PÉqÀÄPÀÄ) EªÉ®è £ÁªÉãÀÄ CjAiÀÄzÀ ¸ÀAUÀwAiÉÄ? JAzÀÄ GvÀÛj¹zÀ¼ÀÄ. PÁªÀåªÀÅ AiÀiÁªÁUÀ®Æ CzÀgÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß zÁn ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ N¢UÉ UÀÄjAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðPÉÌ vÁ£ÀÄ C£ÀéAiÀÄ DUÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÉ C£ÀéAiÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÁUÀ CzÀÄ £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä ªÀåQÛvÀé ªÀÄvÀÄÛ DZÁgÀUÀ¼À «±ÉèõÀuÉUÉ MzÀV §gÀ¨ÉÃPÀÄ. PÁªÀåzÀ°è ¸ÁAzÀ©üðPÀªÁzÀ ¸ÀAUÀw N¢£À°è ¸ÁªÀðwæPÀ PÀÆqÀ DUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå. ¸ÁªÀðwæPÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ PÁªÀåzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð¢AzÀ¯É JzÀÄÝ §gÀÄvÀÛ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÁªÀåzÀ°è §gÀĪÀ PÀvÉAiÀiÁUÀ°, ¥ÁvÀæUÀ¼ÁUÀ° ¤dfêÀ£ÀzÀ feÁÕ¸ÉAiÀÄ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀµÉÖ.


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

57

£ÀªÀÄä ¤vÀåzÀ zsÀªÀÄð, vÀ¥À¸ÀÄì, DZÁgÀ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁAzÀ©üðPÀªÁV ZÀað¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀµÉÖ. E®Äè »ÃUÉ DVzÉ. E°è C¨sÀAiÀÄgÀÄa, C¨sÀAiÀĪÀÄw E§âgÀÄ ªÀiÁvÁrPÉƼÀÄîªÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® ªÀÄPÀ̼ÄÀ DqÀĪÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼® À è. C¥ÁAiÀÄ MzÀVzÁUÀ ºÉzg À z À É EgÀĪÀÅzÀÄ; ¸ÁªÀÅ ¸À«Äæ¹zÁUÀ ¨sÀAiÀÄ¥ÀqÀzÉ EgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄUÉ MzÀV§AzÀ PÀµÀÖPÁ¥ÀðtåUÀ¼À£ÀÄß d¬Ä¸ÀĪÀÅzÉà ¤dªÁzÀ fêÀ£À; CAvÀºÀ ¨Á¼À£ÀÄß ¨Á¼ÀĪÀÅzÉà ¤dªÁzÀ vÀ¥À¸ÀÄì JAzÀÄ E°è vÀvÀéeÁÕ£À ºÉüÀ¯ÁVzÉ. ºÁUÉAiÉÄ E°è £ÁªÀÅ ªÀiÁrzÀ ¥Á¥ÀPÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ C£ÀĨsÀ«¸À¯ÉèÉÃPÀÄ; «¢üAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁjAzÀ®Æ ¸ÁzsÀå«®è JA§ vÀvÀéeÁÕ£ÀªÀ£ÀÆß ªÀÄAr¸À¯ÁVzÉ. £ÁªÀÅ ªÀiÁrzÀ ¥Á¥ÀPÀªÀÄðUÀ½UÉ vÀPÀÌ ¥ÁæAiÀIJÑvÀÛªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀÅzÉà £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä «¢ü JAzÀÆ; MzÀV§AzÀ PÀµÁÌ¥ÀðtåUÀ¼À£ÀÄß zsÀÈwUÉqÀzÉ JzÀÄj¸À¨ÉÃPÀÄ, ºÁUÉ JzÀÄj¸ÀĪÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß §zÀÄPÀĪÀÅzÉà vÀ¥À¸ÀÄì JA§ ©ü£Àß vÀvÀéeÁÕ£À E°è ¥Áæ¸ÀAVPÀªÁV ªÀÄArvÀªÁVzÉ. PÁªÀåzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð PÉ®ªÉǪÉÄä ¸ÀAzÀ¨sÀð zÁn ¸ÁzsÁgÀt ¸ÁªÀiÁfPÀ vÀvÀé ªÀÄAqÀ£ÉUÉ ZÀ°¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß E°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. EAvÀºÀ ºÀ®ªÀÅ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼ÀÄ AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ZÀjvÉAiÀÄ°è C®è°è §gÀÄvÀÛªÉ. PÀvÉ E°è ªÉÃUÀªÁV ªÀÄÄAzÉ ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ. C¨sÀAiÀÄgÀÄa, C¨sÀAiÀĪÀÄwAiÀÄgÀÄ M§âgÀ£ÉÆߧâgÀÄ ¸ÀAvÉʸÀÄvÀÛ AiÀĪÀÄ£À ºÀ¹zÀ CqÀÄUɪÀÄ£ÉAiÀÄAvÉ EzÀÝ ªÀiÁjAiÀÄ UÀÄrUÉ §gÀÄvÁÛgÉ. C°è; 27. vÀ¼ÀªÀÄ£ÀÄr¢qÀĪÀ PÀtÚA PÀ¼ÉzÉÃj¥À PÀgÀļÀ vÉÆÃgÀtAUÀlÄÖªÀ PÁ ®Î¼À£ÀÄj¦ £ÉvÀÛgÁ PÀÆ ¼ÀμÀ£ÀqÀÄwºÀ «ÃgÀgÉvÀÛ £ÉÆüÉÆàqÀªÀÄzÀgÉƼï vÀ¼ÀªÀÄ£ï GrzÀÄ EqÀĪÀ, PÀtÚA PÀ¼ÉzÀÄ Kj¥À, PÀgÀļÀ vÉÆÃgÀtA PÀlÄÖªÀ, PÁ®Î¼À£ï Gj¦ £ÉvÀÛgÀ PÀƼÀμÀ£ï CqÀÄwºÀ «ÃgÀgï JvÀÛ £ÉÆüÉÆàqÀªÀiï CzÀgÉƼï. JvÀÛ £ÉÆüÉÆàqÀªÀiï CzÀgÉƼï vÀ¼ÀªÀÄ£ï GrzÀÄ EqÀĪÀ, PÀtÚA PÀ¼ÉzÀÄ Kj¥À, PÀgÀļÀ vÉÆÃgÀtA PÀlÄÖªÀ, PÁ®Î¼À£ï Gj¦ £ÉvÀÛgÀ PÀƼÀμÀ£ï CqÀÄwºÀ «ÃgÀgï. J¯Éè°è £ÉÆÃrzÀgÀÆ ZÀªÀÄð(vÀ¼À)ªÀ£ÀÄß ¸ÀÄ°zÀÄ EqÀĪÀ, PÀtÚ£ÀÄß QvÀÄÛ ¸ÀgÀªÁV Kj¸ÀĪÀ, PÀgÀļÀ£ÀÄß §UÉzÀÄ vÉUÉzÀÄ vÉÆÃgÀtªÀ£ÁßV PÀlÄÖªÀ, PÁ®ÄUÀ¼À£Éß M¯ÉAiÀÄ°è Ej¹ Gj¹ gÀPÀÛzÀ C£ÀߪÀ£ÀÄß ¨ÉìĸÀĪÀ »ÃUÉ £Á£Á «zsÀzÀ «ÃgÀgÀÄ C¯Éè®è EzÀÝgÀÄ. (vÀ¼À JAzÀgÉ PÀgÀvÀ¼À, ¥ÀzÀvÀ¼À JAzÀÆ w½AiÀħºÀÄzÀÄ. DUÀ vÀ¼ÀªÀÄ£ï Gr¢qÀĪÀ JAzÀgÉ PÉÊ CxÀªÁ/ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ¼À PÉƣɨsÁUÀUÀ¼À£ÀÄß CAzÀgÉ ºÀ¸ÀÛ-¥ÁzÀUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¹ EqÀĪÀ JAzÁUÀÄvÀÛzÉ)


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

58

28. vÁ¼ÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄað £ÉwÛAiÀÄ UÁ¼ÀA UÀUÀ£ÀzÉƼɼÀ®é ªÁjAiÀÄ ©ÃgÀgï ¥Á½AiÉƼɸÉzÀgï ¥Á¥ÀzÀ eÉÆüÀzÀ ¨É¼À¹AUÉ ¨ÉZÀÄðUÀnÖzÀ vÉgÀ¢A vÁ¼ÀÄUÉAiÀÄ£ï Gað £ÉwÛAiÀÄ UÁ¼ÀA UÀUÀ£ÀzÉƼï J¼À®é, ªÁjAiÀÄ ©ÃgÀgï ¥Á½AiÉƼï J¸ÉzÀgï, ¥Á¥ÀzÀ eÉÆüÀzÀ ¨É¼À¹AUÉ ¨ÉZÀÄð PÀnÖzÀ vÉgÀ¢A. ¥Á¥ÀzÀ eÉÆüÀzÀ ¨É¼À¹AUÉ ¨ÉZÀÄð PÀnÖzÀ vÉgÀ¢A vÁ¼ÀÄUÉAiÀÄ£ï Gað £ÉwÛAiÀÄ UÁ¼ÀA UÀUÀ£ÀzÉƼï J¼À®é, ªÁjAiÀÄ ©ÃgÀgï ¥Á½AiÉƼï J¸ÉzÀgï. ¨ÁAiÀÄ CAUÀ¼¢ À AzÀ ºÉÆgÀlÄ £ÉwÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆgÀ§AzÀ UÁ¼ÀU½ À UÉ vÀªÄÀ ä£ÄÀ ß vÀÆUÀĺÁQPÉÆAqÀÄ DPÁ±ÀzÀ°è vÀÆUÀĪÀ ªÀiÁjAiÀÄ (ªÁjAiÀÄ) «ÃgÀgÀÄ ¸Á®Ä¸Á¯ÁV ºÀgÀPÉ wÃj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ ºÉÃUÉ PÁtÄwÛzÀÝgÉAzÀgÉ ¥Á¥ÀªÉA§ eÉÆüÀzÀ ¨É¼ÉUÉ ¨ÉZÀð¥ÀàUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ vÀÆUÀÄ ºÁQ ¤°è¹zÀ ºÁUÉ PÁtÄwÛzÀÝgÀÄ. 29. DqÀÄ PÀÄj PÉÆý PÉÆÃt£À PÀÆrzÀ ¦AqÉƼÀgÉ ¥É¼ÀgÉ ªÀiÁzÀð¤¬ÄAzÀA PÀÆqÉ §£ÀªÀļÀÄÛzÀĪÀðgÉ ©ÃqɬģÉzÉðAiÉÆqÉzÀÄzÀªÀgÀ PÉÆÃl¯ÉUÁUÀ¼ï DqÀÄ PÀÄj PÉÆý PÉÆÃt£À PÀÆrzÀ ¦AqÀÄ M¼ÀgÉ ¥É¼ÀgÉ, ªÀiÁzÀð¤¬ÄAzÀA PÀÆqÉ §£ÀªÀiï C¼ÀÄÛzÀÄ, GªÀðgÉ ©Ãqɬģï JzÉð MqÉzÀÄzÀÄ CªÀgÀ PÉÆÃl¯ÉUÉ DUÀ¼ï. CªÀgÀ PÉÆÃl¯ÉUÉ DUÀ¼ï DqÀÄ PÀÄj PÉÆý PÉÆÃt£À PÀÆrzÀ ¦AqÀÄ M¼ÀgÉ ¥É¼g À ,É ªÀiÁzÀð¤¬ÄAzÀA PÀÆqÉ §£ÀªÀiï C¼ÀÄÛzÀÄ, GªÀðgÉ ©Ãqɬģï JzÉð MqÉzÀÄzÀÄ. DqÀÄ PÀÄj PÉÆý PÉÆÃtUÀ¼À »AqÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉzÀj CgÀZÀÄwÛgÀ®Ä; CªÀÅUÀ¼À CgÀZÁlªÀÅ PÁr£À°è ¥ÀæwzÀé¤ DUÀÄwÛvÀÄÛ. D ¥ÀæwzÀé¤AiÀÄÄ PÁrUÉ PÁqÉà C¼ÀÄvÀÛ CgÀZÁqÀÄvÀÛ EzÉAiÉÆà JA§AvÉ ¨sÁ¸À DUÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀÅUÀ¼À PÉÆÃl¯ÉUÉ ¨sÀÆ«ÄAiÉÄà ©jzÀÄ JzÉ MqÉzÀÄPÉÆArvÉÆ JA§AvÉ DAiÀÄÄÛ. ¥Áæt§°, ªÀiÁ£ÀªÀ§°UÀ¼ÀÄ DZÀgÀuÉAiÀÄ°è EzÀÝgÉ ºÉÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ »A¸ÀæPÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß E°è ¤gÀƦ¸À¯ÁVzÉ. E°è£À »A¸ÉAiÀÄ ¤gÀÆ¥ÀuÉ JµÀÄÖ GUÀæªÁV EzÉAiÉÄAzÀgÉ £ÁªÀÅ ¨ÉaÑ ºÉêÀjPÉ ¥ÀqÀĪÀAvÉ EzÉ. ¥Áæt§° ªÀÄvÀÄÛ »A¸ÁgÀƦ eÁvÉæ(DZÁgÀ)UÀ¼À §UÉÎ NzÀÄUÀjUÉ «gÉÆÃzsÀªÀÇ fUÀÄ¥ÉìAiÀÄÆ GAmÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤dªÁVAiÀÄÆ ¨sÀQÛ-DZÁgÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥À ºÉÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ? JA§ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß NzÀÄUÀgÀÄ UÀA©üÃgÀªÁV PÉýPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ F ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ GzÉÝñÀ EgÀĪÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ. CvÀåAvÀ ©üÃPÀgÀªÁzÀ ªÁvÁªÀgÀt EzÀÝgÀÆ C°è C¨sÀAiÀÄgÀÄa, C¨sÀAiÀĪÀÄwAiÀÄgÀÄ MAzÀÄ ZÀÆgÀÆ ¨sÀAiÀÄ¥ÀqÀzÉ EgÀÄvÁÛgÉ. C°è£À ¥ÀjªÁgÀzÀªÀgÀÄ ªÀiÁjzÀvÀÛ zÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀgÀ¹ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ E§âgÀÆ ‘¤ªÀÄð® zsÀªÀÄð¢AzÉ ¥Á°¸ÀÄ zsÀgÉAiÀÄA’ JAzÀÄ ºÀgÀ¸ÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ£ÀÄß §° ªÀiÁqÀ®Ä ¹zÀÞ£ÁVzÀÝ zÉÆgÉAiÀÄÄ EªÀgÀ zsÉÊgÀåPÉÌ ªÉÄaÑ ‘EAvÀºÀ ¢üÃgÀ PÀĪÀiÁgÀgÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ EzÀĪÀgÉUÉ J°èAiÀÄÆ PÀAr®è. ¸Á«UÉ ºÉzÀgÀzÉ EµÀÄÖ ¤¨sÀðAiÀÄgÁV EzÁÝgÀ®è! EªÀgÀÄ AiÀiÁgÀ ªÀÄPÀ̽gÀ§ºÀÄzÀÄ?’ JAzÀÄ ¨ÉgÀUÁUÀÄvÁÛ£É. CªÀgÀ£ÀÄß ‘¤ªÀÄä PÀÄ® AiÀiÁªÀÅzÀÄ? J°èAzÀ ¤ÃªÀÅ §A¢j? ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ? F aPÀÌ ªÀAiÀĹì£À¯ÉèÃPÉ F ©üPÁëªÀÈwÛ ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝÃj?’ JAzÀÄ PÉüÀÄvÁÛ£É. DUÀ;


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

59

37. zsÀªÀÄð¥ÀgÀUÀð®èzɪÀÄäAiÀÄ ¤ªÀÄð®ZÁjvÀæ«ÄA§ÄPÀAiÀÄåzÀÄ ¤£ÀUÁ zsÀªÀÄðzÀ ¥ÉÆÃzÀ ¥ÉÆ®A§zÀÄ £ÀªÀÄðzɬÄA UÉAlzÉÃPÉ PÉüÀÝ¥ÉAiÉĪÀÄäA 39. UÀÄtÂUÀ¼À UÀÄtgÀvÀß «¨sÀÆ µÀtªÉĸɪÀÅzÉ «PÀ¼ÀºÀÈzÀAiÀÄgÁzÀªÀUÉð £ÀÈ¥Á UÀæt ¥Éüï vÀÄ¥ÉàÃjzÀ zÀ ¥ÀðtzÉÆ¼ï ¥ÀdÓ½¸À¯Á¥ÀÄðzÉ ¥Àæw©A§A zsÀªÀÄð¥ÀgÀUÉð C®èzÉ JªÀÄäAiÀÄ ¤ªÀÄð® ZÁjvÀæªÀiï EA§ÄPÀAiÀÄåzÀÄ, ¤£ÀUÉ, D zsÀªÀÄðzÀ ¥ÉÆÃzÀ ¥ÉÆ®A CzÀÄ £ÀªÀÄðzɬÄA UÉAlÄ, CzÉÃPÉ PÉüÀÝ¥É JªÀÄäA UÀÄtÂUÀ¼À UÀÄtgÀvÀß «¨sÀƵÀtªÀiï, J¸ÉªÀÅzÉ «PÀ¼ÀºÀÈzÀAiÀÄgï DzÀªÀUÉð, £ÀÈ¥ÁUÀæt ¥Éüï vÀÄ¥ÉàÃjzÀ zÀ¥ÀðtzÉÆ¼ï ¥ÀdÓ½¸À¯ï D¥ÀÄðzÉ ¥Àæw©A§A. ¤£ÀUÉ, D zsÀªÀÄðzÀ ¥ÉÆÃzÀ ¥ÉÆ®A CzÀÄ £ÀªÀÄðzɬÄA UÉAlÄ, CzÉÃPÉ PÉüÀÝ¥É JªÀÄäA? zsÀªÀÄð¥ÀgÀUÉð C®èzÉ JªÀÄäAiÀÄ ¤ªÀÄð® ZÁjvÀæªÀiï EA§ÄPÀAiÀÄåzÀÄ, £ÀÈ¥ÁUÀæt ¥Éüï vÀÄ¥ÉàÃjzÀ zÀ¥ÀðtzÉÆ¼ï ¥ÀdÓ½¸À¯ï D¥ÀÄðzÉ ¥Àæw©A§A? UÀÄtÂUÀ¼À UÀÄtgÀvÀß «¨sÀƵÀtªÀiï, J¸ÉªÀÅzÉ «PÀ¼ÀºÀÈzÀAiÀÄgï DzÀªÀUÉð zsÀªÀÄð ªÀiÁUÀðzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀªÀjUÉ ªÀiÁvÀæ £ÀªÀÄä ¤ªÀÄð® ZÁjvÀæªÀÅ »vÀ J¤¹ÃvÀÄ. (ZÁjvÀæ JAzÀgÉ £ÀqÀvÉ JAvÀ®Æ, EwºÁ¸À JAvÀ®Æ JgÀqÀÆ CxÀðUÀ½ªÉ) »A¢¤AzÀ ¥Á°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ gÀÆrüUÀvÀªÁzÀ zsÀªÀÄðzÀ zÁjAiÀÄÄ ¤£ÀßzÀ®è. CzÀÄ ¤£ÀUÉÆà £ÀªÀÄðzÁ £À¢VAvÀ®Æ zÀÆgÀ. £ÀªÀÄä£ÉßÃPÉ F ªÀiÁvÀÄ PɼÀÄwÛgÀĪÉ? UÀÄtªÀAvÀgÀ G£ÀßvÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ zÀAiÀiÁ»Ã£À£ÁzÀ ¤£ÀßAvÀºÀ PÀ¯ÉèzÉAiÀĪÀ¤UÉ gÀÄa¸ÀĪÀÅ¢®è. ºÉüÀAiÀiÁå zÉÆgÉAiÉÄà JuÉÚ ªÉÄwÛzÀ PÀ£ÀßrAiÀÄ°è ¥Àæw©A§ªÀÅ ZÉ£ÁßV PÁtÄvÀÛzÉAiÉÄÃ? »ÃUÉ D ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¤¨sÀðAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä zÉÆgÉ ªÀiÁjzÀvÀÛ£ÀÄ ªÀÄ£À PÀgÀV CªÀjUÉ PÉʪÀÄÄVzÀ£ÀÄ. CzÀ£ÀÄß PÀAqÀ ¥ÀjªÁgÀzÀªÀgÀÄ, ¥ÀÄgÀd£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß PÀAqÀ zÀjzÀægÀAvÉ vÀªÀÄä ºÀuÉUÀ¼À£ÀÄß £É®PÉÌ vÁV¹ D E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ £ÀªÀĸÀÌj¹zÀgÀÄ. DUÀ C¨sÀAiÀÄgÀÄaAiÀÄÄ; 42. ¨sÀ®gÉ £ÀÈ¥ÉÃAzÁæ zÀAiÉÄAiÉÆ¼ï £É¯ÉUÉƽ¹zÉ ªÀÄ£ÀªÀÄ£ÀªÀĪÀÄ ¤Ã£ï PÉüÀÄÝzÀÄ ¸Àvï ¥sÀ®ªÀiÁAiÀÄÄÛ zsÀªÀÄð¥ÀxÀzÉÆ¼ï ¸À¯É ¤AzÀ¥É PÁ®®©Þ ¥ÉÆ®UÉr¸ÀĪÀÅzÉà 43. JAvÀÄ ¨É¸ÀUÉÆAqÉ ¨É¸ÀUÉÆA qÀAwgÉ zÀvÁÛªÀzsÁ£À£ÁUÀÄ dAiÀIJæà PÁAvÉAiÀÄĪÀÄA ¥ÀgÀªÀIJæà PÁAvÉAiÀÄĪÀÄA ¤£ÀUÉ PÀÄqÀÄUÀÄ«Äà ¸ÀvïPÀxÀ£ÀA ¨sÀ®gÉ £ÀÈ¥ÉÃAzÁæ, zÀAiÉÄAiÉÆ¼ï £É¯ÉUÉƽ¹zÉ ªÀÄ£ÀªÀÄ£ï, CªÀĪÀÄ ¤Ã£ï PÉüÀÄÝzÀÄ ¸Àvï¥sÀ®ªÀiï DAiÀÄÄÛ, zsÀªÀÄð¥ÀxÀzÉÆ¼ï ¸À¯É ¤AzÀ¥É PÁ®®©Þ ¥ÉÆ®UÉr¸ÀĪÀÅzÉÃ? JAvÀÄ ¨É¸ÀUÉÆAqÉ, ¨É¸ÀUÉÆAqÀAvÉ EgÉ zÀvÁÛªÀzsÁ£À£ï DUÀÄ, dAiÀIJæà PÁAvÉAiÀÄĪÀÄA; ¥ÀgÀªÀIJæÃ


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

60

PÁAvÉAiÀÄĪÀÄA ¤£ÀUÉ PÀÄqÀÄUÀĪÀiï F ¸ÀvïPÀxÀ£ÀA CªÀĪÀÄ ¤Ã£ï PÉüÀÄÝzÀÄ ¸Àvï¥sÀ®ªÀiï DAiÀÄÄÛ, zÀAiÉÄAiÉÆ¼ï £É¯ÉUÉƽ¹zÉ ªÀÄ£ÀªÀÄ£ï, ¨sÀ®gÉ £ÀÈ¥ÉÃAzÁæ, zsÀªÀÄð¥ÀxÀzÉÆ¼ï ¸À¯É ¤AzÀ¥É. PÁ®®©Þ ¥ÉÆ®UÉr¸ÀĪÀÅzÉÃ? JAvÀÄ ¨É¸ÀUÉÆAqÉ, ¨É¸ÀUÉÆAqÀAvÉ EgÉ zÀvÁÛªÀzsÁ£À£ï DUÀÄ, dAiÀIJæà PÁAvÉAiÀÄĪÀÄA; ¥ÀgÀªÀIJæà PÁAvÉAiÀÄĪÀÄA F ¸ÀvïPÀxÀ£ÀA ¤£ÀUÉ PÀÄqÀÄUÀĪÀiï ¨sÀ¯Éà zÉÆgÉAiÉÄÃ. PÉÆ£ÉUÀÆ ¤£Àß ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß CºÀºÁ zÀAiÉÄAiÀÄ°è £É¯ÉUÉƽ¹zÉAiÀįÁè! ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä «ZÁgÀªÀ£ÀÄß PÉýzÀÝjAzÀ M¼ÉîAiÀÄzÉà D¬ÄvÀÄ. E£ÁßzÀgÀÆ ¤Ã£ÀÄ zsÀªÀÄðªÀiÁUÀðzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ D¬ÄvÀ®è. J®èPÀÄÌ PÁ®ªÀÅ GvÀÛgÀ ¤ÃrAiÉÄà ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. PÁ®¥ÀæªÁºÀªÀÅ AiÀiÁgÀ£ÀÆß PÉr¸ÀĪÀÅ¢®è. ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ £ÀªÀÄä «ZÁgÀªÀ£ÀÄß w½AiÀÄ®Ä GvÀÄìPÀ£ÁV §AiÀĹzÉAiÉÆ CzÉà GvÀÄìPÀvɬÄAzÀ UÀªÀÄ£À«lÄÖ PÉüÀĪÀªÀ£ÁUÀÄ-£ÀªÀÄä PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀÄvÉÛêÉ. F ¸ÀvïPÀxÀ£ÀªÀÅ ¤£ÀUÉ dAiÀIJæà PÁAvÉAiÀÄ£ÀÆß (¯ÉÆÃPÀzÀ°è ¤Ã£ÀÄ §AiÀĸÀĪÀ dAiÀĪÉA§ ®QëöäAiÀÄ£ÀÆß) ¥ÀgÀªÀIJæà PÁAvÉAiÀÄ£ÀÆß (¤Ã£ÀÄ §AiÀĸÀĪÀ fêÀ£ÀägÀtzÀ DZÉV£À ªÀÄÄQÛ JA§ ºÉtÚ£ÀÆß) JgÀqÀ£ÀÆß RArvÁ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ C¨sÀAiÀÄgÀÄa, C¨sÀAiÀĪÀÄwAiÀÄgÀÄ vÁªÀÅ ºÉÃUÉ F d£ÀäªÀ£ÀÄß JwÛzɪÀÅ? KvÀPÉÌ F d£ÀߪÀ£ÀÄß JwÛzɪÀÅ? ¤dªÁVAiÀÄÆ ªÀiÁ£ÀªÀ d£ÀäUÀ¼À GzÉÝñÀªÁzÀgÀÆ K£ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ? AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÉÌ ªÀiÁ£Àªg À ÄÀ fêÀ£äÀ gt À UÀ¼À ZÀPz æÀ ° À è ¹®ÄQ vÉƼÀ®¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV vÀªÄÀ ä ¥ÀƪÁð¥ÀgÀ PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£ÀvÀvÀéeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉüÀĪÀÅzÉà AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ZÀjvÉ. PÀvÉAiÀÄ ¥ÁvÀæUÀ¼Éà vÀªÀÄä PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀĪÀAvÉ F PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉuÉAiÀįÁVzÉ. E°è ¸ÀévÀºÀ ªÀiÁjzÀvÀÛ£É vÁ£ÀÄ §° ¤Ãr ªÀiÁqÀĪÀ ªÀiÁjeÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß EªÀgÀ PÀvÉ PÉüÀ¯ÉAzÉ ¸Àé®à PÁ® vÀqÉAiÀÄÄvÁÛ£É. PÀvÉUÉ K£É®è ±ÀQÛ¬ÄzÉ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÆ PÀÆqÀ E°è PÀvÉAiÀÄ GzÉÝñÀªÁVzÉ. eÉÊ£À zsÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ fêÀzÀAiÀiÁµÀÖ«ÄAiÀÄ £ÉÆÃA¦AiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÉüÀĪÀ PÀvÉ EzÁzÀÝjAzÀ fêÀ zÀAiÉÄAiÉÄ F PÀxÉAiÀÄ ªÀÄÄRå ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉAiÀiÁVzÉ. ªÀÄPÀ̼À ªÀiÁvÀÄ PÉýzÀ ªÀiÁjzÀvÀÛ£Éà ªÀÄ£À¸ÀÄì §zÀ¯Á¬Ä¹ zÀAiÀiÁ¥ÀgÀ£ÀAvÉ DzÀ; CªÀgÀ ¥ÀƪÀðªÀÈvÁÛAvÀªÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä vÉÆqÀVzÀ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ E°è PÀvÉAiÀÄ°è K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄߪÀ ºÁUÉ EzÉ. CµÉÆÖAzÀÄ »A¸ÀæPÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è gÁd PÉʪÀÄÄVzÀ PÀÆqÀ¯É ¥ÀjªÁgÀzÀªÀgÉ®è ²gÀ¨ÁV £ÀªÀĸÀÌj¹ EªÀgÀ PÀvÉ PÉüÀ®Ä CtÂAiÀiÁzÀgÀÄ J£ÀߪÀÅzÀÆ ¸Àé®à £ÀA§ÄªÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÉÃ. PÀvÉAiÀÄ°è MzÀVzÀ C¤jÃQëvÀ wgÀĪÀÅ CvÀåAvÀ ªÉÃUÀªÁV MzÀVzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀd J¤ß¸ÀĪÀAvÉ PÀvÉ wgÀĪÀÅ ¥ÀqÉ¢®è JA§ÄzÀÄ AiÀiÁjUÉà DzÀgÀÆ ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ C¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. CvÀåAvÀ ªÉÃUÀªÁV PÀvÉ dgÀÄUÀĪÀÅzÀÄ, NqÀĪÀÅzÀÄ; ¥Àæ¸ÀAUÀ-WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ CvÀåAvÀ ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV ¤gÀÆ¥ÀuÉ DUÀĪÀÅzÀÄ AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ZÀjvÉAiÀÄ MAzÀÄ ®PÀëtªÀÇ z˧ð®åªÀÇ DVzÉ. ¨sÀPÀÛgÀÄ ºÀgÀPÉAiÀÄ £ÉªÀzÀ°è, ¨sÀQÛAiÀÄ £ÉªÀzÀ°è vÀªÀÄä PÀtÚ£ÀÄß QvÀÄÛPÉƼÀÄîªÀ, ºÀ¸ÀÛ¥ÁzÀUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¹ EqÀĪÀ, ZÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ¸ÀÄ°zÀÄ EqÀĪÀ, PÁ®ÄUÀ¼À£Éß ¸ËzÉAiÀÄAvÉ Ej¹ gÀPÀÛzÀ°è C£Àß ¨ÉìĸÀĪÀ ¸Àé»A¸ÉAiÀÄ avÀæt E°è MAzÀÄ PÀqÉ EzÀÝgÉ E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ PÀÄj PÉÆÃt ªÉÄÃPÉ PÉÆýUÀ¼À »AqÀÄ »AqÀÄUÀ¼À£Éß vÀAzÀÄ PÀÆrºÁQPÉÆArgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÉÄà ©jAiÀÄĪÀAvÉ CgÀZÁqÀĪÀ ¥ÀgÀ»A¸ÉAiÀÄ avÀæªÀÇ EzÉ. F JgÀqÀÆ »A¸ÉUÀ½UÉ PÁgÀtªÁVgÀĪÀ zÉÆgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjªÁgÀzÀ d£ÀgÀ£Éß®è C»A¸ÁªÁ¢UÀ¼À£ÁßV, zÀAiÀiÁ¥ÀgÀgÀ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ ¥ÀªÁqÀªÀÅ E°è PÉ®ªÉà ¥ÀzÀåUÀ¼À°è dgÀÄV ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ »A¸É ªÀÄvÀÄÛ C»A¸ÉUÀ¼À°è C»A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß DAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîªÀ; zÀAiÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤zÀðAiÉÄUÀ¼À°è zÀAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß DAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîªÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¸ÀĪÀ PÀxÀ£ÀzÀAvÉ PÀAqÀgÀÆ; ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ EzÀ£ÀÄß NzÀĪÀ J®ègÀÆ E°è£À ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß M¥ÀÄàªÀAvÉ; M¦à vÀ¯ÉzÀÆUÀĪÀAvÉ F ¥Àæ¸ÀAUÀ EzÀÝgÀÆ; EzÀ£ÀÄß ¸À¸ÁåºÁgÀ ¸ÀA¸ÀÌøw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁA¸ÁºÁgÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À ¸ÀAWÀµÀðzÀ ¸ÀAPÀxÀ£ÀªÁVAiÀÄÆ NzÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ.


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

61

Er ¥ÀPæ ÈÀ wAiÀÄ£Éß IÄvÀĪÀtð£É, ªÀ£ª À t À ð£ÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨ð Às zÀ°è »A¸ÀPæ ª À ÁV awæ¸ÄÀ ªÁUÀ PÀ«¸ÀªÄÀ AiÀÄ, PÁªÀå¥ÀæeÉÕUÀ¼ÀÄ C»A¸ÉAiÀÄ LrAiÀiÁ®fAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃj PÀÆqÀ PÉ®¸À ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß NzÀÄUÀgÀÄ UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. ¸ÁܦvÀ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÝòvÀ LrAiÀiÁ®fAiÀÄ£ÀÆß «ÄÃj PÉ®ªÉǪÉÄä gÀÆ¥ÀPÀ, G¥ÀªÉÄ, ¸ÁzÀȱÀåUÀ¼ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀPÉÌ F ¥Àæ¸ÀAUÀzÀ ªÀiÁjeÁvÉæAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ ¥ÀæPÀÈw ªÀtð£É ¸ÁQëAiÀiÁVzÉ. ¸ÉÆêÀÄzÉêÀ¸ÀÆjAiÀÄÄ AiÀıÀ¹Û®PÀ ZÀA¥ÀÄ«£À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 800 ¥ÀzÀåUÀ¼À°è ºÉýgÀĪÀ F ¥À¸ æ A À UÀª£ À ÄÀ ß d£Àß PÉêÀ® 20 ¥ÀzåÀ UÀ¼° À è ªÀÄÄV¸ÀÄvÁÛ£.É E°è §gÀĪÀ C¨sA À iÀÄgÀÄa, C¨sA À iÀĪÀÄwAiÀÄgÀÄ AiÀiÁgÀÆ C®è, ¸ÀévÀºÀ ªÀiÁjzÀvÀÛ£À vÀAV PÀĸÀĪÀiÁªÀ½AiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ. EªÀgÀÄ eÉÊ£À ªÀÄĤ ¸ÀÄzÀvÁÛZÁgÀågÀ ²µÀågÉà DVgÀÄvÁÛgÉ. ªÀiÁjzÀvÀÛ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÄ®UÀÄgÀĪÁzÀ «ÃgÀ¨sÉÊgÀªÀ£À ¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ ¥À±Àħ°, £ÀgÀ§° ªÀiÁr ZÀAqÀªÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß M°¹PÉÆAqÀÄ ºÀ®ªÀÅ ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ vÁAwæPÀ DZÁgÀzÀ°è vÉÆqÀVgÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ C¨sÀAiÀÄgÀÄa, C¨sÀAiÀĪÀÄwAiÀÄgÀÄ vÀªÀÄä UÀÄgÀÄ ¸ÀÄzÀvÁÛZÁgÀågÀ ¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ ªÀiÁjzÀvÀÛ£À£ÀÄß ¥ÀjªÀwð¸À¯ÉAzÉ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÉÆêÀÄzÉêÀ£À°è EgÀĪÀ F «ªÀgÀUÀ¼É®è d£ÀߣÀ°è E®è. CAvÀÆ vÁAwæPÀ ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ£À JgÀqÀÆ ¥ÀAxÀUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ E§âgÀÄ UÀÄgÀÄUÀ¼À ¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ E°è MAzÀÄ fêÀ£ÀPÀæªÀĪÀÅ E£ÉÆßAzÀÄ fêÀ£ÀPÀæªÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É dAiÀÄ ¸Á¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV CAvÀgÀAUÀzÀ°è EzÉÆAzÀÄ ªÀÄvÁAvÀgÀ ¥Àæ¸ÀAUÀzÀ ¥À¼ÉAiÀÄĽPÉAiÉÄ DVzÉ. ¥ÀĵÀàzÀAvÀ£À d¸ÀºÀgÀZÀjªÀÅ PÀÈwAiÀÄ°è PÁ¥Á°PÀgÀ UÀÄgÀĪÁzÀ ¨sÉÊgÀªÁ£ÀAzÀ£ÀÄ ªÀiÁjzÀvÀÛ£À gÁdzsÁ¤UÉ §AzÀÄ PÁ¥Á°PÀ ªÀÄvÀzÀ ¥ÀæZÁgÀ £ÀqɸÀÄvÀÛ EgÀÄvÁÛ£É. F «µÀAiÀÄ zÉÆgÉUÉ w½zÀÄ ªÀiÁjzÀvÀÛ£ÀÄ ¨sÉÊgÀªÀ£À£ÀÄß CgÀªÀÄ£ÉUÉ PÀgɹPÉƼÀÄîvÁÛ£É. vÀ£ÀUÉ SÉÃZÀgÀ«zÉå ªÀ±ÀªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ªÀiÁUÀð w½¸ÉAzÀÄ PÉüÀÄvÁÛ£É. DUÀ ¨sÉÊgÀªÀ£ÀÄ zÉÆgÉUÉ ¥À±Àħ°, £ÀgÀ§°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ZÀAqÀªÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß DgÁ¢ü¸À®Ä ¸ÀÆa¸ÀÄvÁÛ£É. F «ªÀgÀªÀÇ d£ÀߣÀ°è E®è. EªÀ£ÀÄ ºÉZÁÑV ªÁ¢gÁd£À £ É ß C£À Ä ¸À j ¹zÁÝ£É . (ºÉ a Ñ £ À «ªÀ g À U À ½ UÉ £É Æ Ãr: AiÀ Ä ±É Æ Ãzs À g À Z À j vÉ ¸ÀA.PÀ.ªÉA.gÁWÀªÁZÁgï, ªÉÄÊ.«.«. PÀ£ÀßqÀ UÀæAxÀªÀiÁ¯É ¥ÀæPÀluÉ, 1941, ¦ÃpPÉ ¨sÁUÀ) (ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀzÀ°è d£ÁäAvÀgÀUÀ¼À PÀvÉUÉ PÁgÀtªÁzÀ CªÀÄÈvÀªÀÄwAiÀÄ ¥Àæ¸ÀAUÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ZÀjvÉAiÀÄ PÀvÉAiÀÄ CAvÀå¨sÁUÀ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ZÀZÉðUÉ JwÛPÉƼÉÆîÃt)


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

62

qÁ.PÁªÉA. ²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwð CªÀgÀ «ªÀıÁð ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ ‘¨sÀÄdAUÀAiÀÄå£À zÀ±ÁªÀvÁgÀUÀ¼ÀÄ’: ¸ÁªÀiÁ£Àå£ÉƧâ£À ªÀĺÁPÁªÀå ²æÃPÀȵÀÚ D®£ÀºÀ½îAiÀĪÀgÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¢AzÀ ªÀÄgÉAiÀiÁzÀgÀÆ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ PÀ£ÀßqÀ PÁzÀA§j PÉëÃvÀæzÀ°è AiÀiÁªÀvÀÆÛ G½AiÀÄĪÀAxÁzÀÄÝ. PÁqÀÄ, UÉAqÉÀwªÀÄä, ¨sÀÄdAUÀAiÀÄå£À zÀ±ÁªÀvÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ C¥ÀƪÀð PÁzÀA§jUÀ½AzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÁUÀ¸ÀzÀ°è ¸ÀzÁ «Ä£ÀÄUÀĪÀ ¨É½îZÀÄQÌAiÀiÁV G½¢zÁÝgÉ. ªÉÄð£À JgÀqÀÄ PÀÈwUÀ¼ÀÄ FUÁUÀ¯Éà ¨É½î vÉgÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆrªÉ. D PÀxÉUÀ¼À £ÁAiÀÄPÀgÀÄ (¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ) PÀ£ÀßqÀ avÀæ gÀ¹PÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ°è EA¢UÀÆ £É¯É ¤AwzÁÝgÉ. F J¯Áè PÀÈwUÀ¼ÀAvÉ ‘¨sÀÄdAUÀAiÀÄå£À zÀ±ÁªÀvÁgÀ’ªÀÇ MAzÁVzÀÄÝ, §zÀÄQ£À C£ÉÃPÁ£ÉÃPÀ ¤UÀÆqsÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV NzÀÄUÀjUÉ ªÀÄÄnÖ¸ÀĪÀ°è ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¸À¥sÀ®gÁVzÁÝgÉA§ÄzÀ£ÀÄß PÀÈwAiÉÄà ºÉüÀÄvÀÛzÉ. ‘¨sÀÄdAUÀAiÀÄå’ PÁzÀA§jAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæªÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ C£ÉÃPÀ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ ªÉÄüÉʹªÉ. CªÉ®è vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁvÀæ ªÉʲµÀÖöåªÀ£ÀÄß G½¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÀÄvÀÛªÉ. PÉ®ªÀÅ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ ¨sÀÄdAUÀAiÀÄå£À fêÀ£ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀiÁgÀPÀªÁVzÀÝgÀÆ PÀxÉUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁVAiÉÄà ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVªÉ. ¨sÀÄdAUÀAiÀÄå£À£ÀÄß ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæzsÁjAiÀiÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ DvÀ£À fêÀ£À ZÀPÀæ ZÀ°¸ÀĪÀ ºÁ¢AiÀįÉèà §zÀÄQ£À C£ÉÃPÀ UÀºÀ£À «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ «±Éèö¸ÀÄvÁÛgÉ. PÀxÉAiÀÄ°è ¨sÀÄdAUÀAiÀÄå£À ªÀAiÀĸÀÄì ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-25 EzÀÝgÀÆ ªÀÄÄAzÉ ¹AºÁªÀ¯ÉÆÃPÀ£À PÀæªÀÄ¢AzÀ vÀ£Àß ¨Á®å fêÀ£ª À £ À ÄÀ ß NzÀÄUÀjUÉ w½¸ÀÄvÁÛg.É MmÁÖgÉ M§â ªÀåQA Û iÀÄÄ ºÀÄnÖ¤AzÀ ¸ÁAiÀÄĪÀªÀgÉV£À ¢£ÀUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ fêÀ£À ºÉÆÃgÁlªÀ£ÀÄß E°è


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

63

¸À«ªÀgª À ÁV PÁt§ºÀÄzÀÄ. ¨sÄÀ dAUÀAiÀÄå ªÀģɩlÄÖ ºÉÆÃzÀzÄÀ Ý, £ÀAvÀgÀ »A¢gÀÄVzÀÄÝ, ªÀ媸 À ÁAiÀÄzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ ºÉÆÃmÉ®Äè vÉgÉ¢zÀÄÝ, CAUÀr vÉgÉ¢zÀÄÝ PÉÆ£ÉUÉ PÀÄgÀÄqÀ£ÁV £É® PÀaÑzÀÄÝ..... »ÃUÉ C£ÉÃPÀ ¸ÀÛgÀUÀ¼À°è M§â ªÀåQÛ £ÀqɸÀĪÀ ºÉÆÃgÁl, CzÀjAzÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸Á¥sÀ®å, ªÉÊ¥sÀ®åUÀ¼ÀÄ, £É Æ ÃªÀ Å -£À ° ªÀ Å UÀ ¼ À Ä eÉ Æ vÉ U É ¸ÁªÀ i ÁfPÀ ªÀiËqsÀåUÀ¼À£ÀÄß gÀ¸ÀªÀvÁÛV awæ¹zÁÝgÉ. ¨sÀÄdAUÀAiÀÄå£À ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀĺÀvÁéPÁAPÉëAiÀÄļÀî J¯Áè £ÉÊd ¥ÁvÀæUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆð¸À§ºÀÄzÀÄ. MAzÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À ºÉÆgÀl°è C£ÉÃPÀ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ ªÉÄüÉʹPÉÆAqÀÄ §gÀ§ºÀÄzÀÄ; §gÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ CªÀÅ ¥ÀÆgÀPÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÉèÁgÀzÀÄ; §zÀ¯ÁV ªÀiÁgÀPÀªÁV §AzÀÄ vÀ£Àß UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸Á¢ü¸À®Ä DUÀzÉà EgÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀPÌÉ GzÁºÀgu À A É iÀiÁV ¨sÄÀ dAUÀAiÀÄå£À ¥ÁvÀæ E°èzÉ. ¥ÀÄAræ, GgÀÄ¥sÀ, CdÓ¥Àà, ZÀ£ÀߪÀÄ®è ªÀÄÄRåªÁV ¸ÀIJî EªÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ ¨sÀÄdAUÀAiÀÄå£À ¥ÉÆõÀPÀ ¥ÁvÀæUÀ¼ÁVzÀÝgÉ, CªÀé, ¥ÁªÀðw, gÀÄzÀæ¥Àà, ºÉ¸ÀjUÉ vÀPÀÌAvÉ ¸ÀtÚ¥Àà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ ¨sÀÄdAUÀAiÀÄå£ÀÄ vÀ£Àß zÁj ¸ÀªÉ¸ÀĪÀ°è CqÀتÁV §gÀĪÀ ªÀÄļÀÄîUÀ¼ÁV G½zÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. ¥ÁægÀA¨sÀ¢AzÀ®Æ DyðPÀªÁV ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ªÀĺÀvÁéPÁAPÉëAiÀĤßlÄÖPÉÆAqÉà ¸ÁUÀĪÀ ¨sÀÄdAUÀAiÀÄå£À ¥ÁvÀæ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ CzsÁåvÀäzÀ ¨É¼ÀQ£À°è ¨É¼ÀPÁUÀÄvÀÛzÉ. DyðPÀªÁV DvÀ C£ÉÃPÀ ºÀAvÀUÀ¼À°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ QrUÉÃrUÀ¼À ªÀvÀð£É¬ÄAzÀ £É®PÉÌ PÀĹAiÀÄÄvÁÛ£É. ªÀÄvÉÛ K¼ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr ¸À¥sÀ®£ÁUÀÄvÁÛ£É. GzÁºÀgÀuÉUÉÆAzÀÄ PÀxÁRAqÀ. ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ¢AzÀ C¢üPÀ ¯Á¨sÀ UÀ½¸ÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃmÉ°nÖzÄÀ Ý ªÀÄvÀÄÛ CAUÀr ©lÄÖ ‘PÀAvÁæl’ PÉ®¸À DgÀA©ü¹ O£ÀßvÀåPÉÌÃjzÀÄÝ. EzÀÄ ¥ÁæaãÀ PÁ®¢AzÀ®Æ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ C£ÉÃPÀ ªÀĺÀvÁéPÁAQëUÀ¼À PÀxÉAiÀiÁVzÉ. EA¢£À ªÀĺÀvÁéPÁAPÉA ë iÀÄ ªÀåQU Û ½ À UÉ CzÀg® À Æè AiÀÄĪÀPj À UÉ zÁj¢Ã¥ÀªÁVzÉ. ‘¨Á¼ÉÆà ªÀÄ£ÉUÆ É AzÀÄ ¨ÉÆUÀ¼ÉÆà £Á¬Ä’ CAzÀAUÉ ¨sÀÄdAUÀAiÀÄå£À DyðPÀ C¨sÀÄåzÀAiÀÄPÉÌ gÀÄzÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ¥Àà£À ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÀPÀªÁVzÀÝgÀÆ ¥ÀÆgÀPÀªÉAzÀgÉãÀÆ vÀ¥ÁàUÀĪÀÅ¢®è; ¸ÀÆPÀëöä zÀȶ֬ÄAzÀ £ÉÆÃrzÀgÉ ªÀiÁvÀæ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß GzÉÝñÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÉ vÉÆqÀVzÁUÀ C£ÉÃPÀ CqÉvÀqÉUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀĪÀÅzÀÄ. gÀPÀÛ ªÀiÁA¸À vÀÄA©zÀ ‘ªÀiÁ£ÀªÀ’ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è EªÀÅ ¸ÀºÀd, ¸Áé¨sÁ«PÀ. CªÀÅUÀ¼À£Éß®è ªÉÄnÖ zsÉÊAiÀÄðªÁV ªÀÄÄAzÉ ¸ÁVzÀ°è ªÀiÁvÀæ vÀ£Àß zsÉåÃAiÀĪÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ. CzÀgÀAvÉ ¨sÀÄdAUÀAiÀÄå vÁ£ÀÄ DyðPÀªÁV ªÀÄÄAzÀĪÀgz É ÄÀ , ¸ÀªiÀ ÁdzÀ°è vÀ£ßÀ zÉà DzÀ MAzÀÄ CAvÀ¸£ ÛÀ ÄÀ ß ¸ÀȶֹPÉƼÀî¨ÃÉ PÉA§ CwêÀ §AiÀÄPÉ-bÀ®¢AzÀ ºÉÆÃmɯï vÉgÉAiÀÄÄvÁÛ£É. CzÀPÁÌV C£ÉÃPÀjAzÀ; ¸ÀévÀB ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ Hj£À ªÀÄÄRå¸ÀÜjAzÀ eÁwAiÀÄ PÀÄ®¸ÀÜjAzÀ §AzÀ ZÀÄZÀÄѪÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ ªÀÄÄ£ÀÄßUÀÄÎvÁÛ£É. CªÀ¤UÉ EªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRåªÁVgÀzÉ CdÓ¥Àà£À fêÀ£ÀªÉà ªÀiÁzÀjAiÀiÁVzÀÄÝ, DvÀ£À ¸À®ºÉAiÉÄà CvÀåAvÀ ¥ÀæªÀÄÄRªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. eÉÆvÉUÉ DvÀ£À ªÀiÁw£À¯ÉèãÀÆ wgÀĽ®è¢®è J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆÃmÉ®Äè vÉgÉzÀÄ «PÀÖgï ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ‘¨ÁAzsÀªÀ’jAzÀ ªÀÄgÀ½£À UÉÆÃ¥ÀÄgÀ PÀlÄÖwÛgÀĪÀ°è gÀÄzÀæ¥Àà, ¸ÀtÚ¥Àà E£ÀÆß C£ÉÃPÀ zÀĵÀÖgÀ zÀħÄð¢Þ¬ÄAzÀ «¥sÀ®£ÁUÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ZÉÃvÀj¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄïÉüÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁAiÀiÁ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è ªÀiÁAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ®è¯ÁgÀzÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£.É PÉÆ£ÉAiÀÄĹj£À vÀ£PÀ À ¥ÀgÆ É Ã¥ÀPÁjAiÀiÁVAiÉÄà ¨É¼z É ÄÀ , PÀtÄÚU¼ À £ À ÄÀ ß PÀ¼z É ÄÀ PÉÆArzÀÝgÆ À £ÁgÁAiÀÄt£ÀAvÀºÀ zÀĵÀÖ dAvÀĪÀ£ÀÄß G½¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¯ÉªÀiÁjUÉ ‘QÃwð±ÉõÀ’£À£ÁßV ªÀiÁr ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. »ÃUÉ C®èªÉà £ÀªÀÄä ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ §AzÀzÀÄÝ!


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

64

¨sÀÄdAUÀAiÀÄå£À PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß NzÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀAvÉ D®£ÀºÀ½îAiÀĪÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥ÁæAvÀåzÀªÀgÉAzÀÄ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖUÀÄvÀÛzÉ. C°è£À ¨sÁµÉ, ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉÄ®èªÀÇ ªÀiÁzÀ½î, dPÀ̽î, PÀ®è½î ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ºÀ½îUÀ¼À®Æè eÉÆvÉUÉ PÉÆÃmÉ (ºÉUÀÎqÀzÉêÀ£À PÉÆÃmÉ), ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ©r¸ÀzÀ PÀÄtÂPÉUÀ¼ÁVªÉ. C°è£À ªÀÄÄRå ¨É¼É ¨sÀvÀÛ, gÁVAiÉÄà DVzÀÄÝ ¸Á¹ªÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ G¥À¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß E°è C¤ªÁAiÀÄðªÁV ¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ gÀªÀÄåvÉAiÀÄ£ÀÄß E°è ªÀtÂð¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀiÁzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ ¹¤ªÀiÁ ªÀÄgÉvÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ ¹¤ªÀiÁªÀ£ÀÄß ¥Àæ¸ÁÛ¦¹gÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÉǧâ PÀ£ÀßqÁ©üªÀiÁ¤UÀÆ £ÉÆêÀÅ vÀgÀzÉà EgÀzÀÄ. EzÀPÉÌ PÁgÀt D®£ÀºÀ½îAiÀĪÀgÀÄ C®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¢£ÀzÀ°è£À ªÉÄʸÀÆj£À ªÁ¸ÀÛªÀ ¹Üw. ¸ÀIJî, gÁd, ¨sÀÄdAUÀAiÀÄå£À eÉÆvÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀĪÀ vÀ«Ä¼ÀÄ ¹¤ªÀiÁ §ºÀ¼À ªÀå¸À£ÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. EªÀjUÉ ¨ÉÃgÁªÀ PÀ£ÀßqÀ ¹¤ªÀiÁ ¹UÀ°®èªÉ? JA§ ¥Àæ±Éß ¥ÀæwAiÉƧâ C©üªÀiÁ¤ PÀ£ÀßrUÀgÀ®Æè GzÀ㫸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd. C£ÉÃPÀ £ÀªåÀ §gÀºU À ÁgÀgA À vÉ ²æÃPÀȵÀÚ D®£Àº½ À A î iÀĪÀgÄÀ ¯ÉÊAVPÀvA É iÀÄ §UÉÎ ªÀÄÄPÀª Û ÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛg.É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀAPÉÆÃZÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀÆ M¼ÀUÁUÀzÉ ºÀ½îUÀgÀ DqÀÄ£ÀÄrAiÀÄ£Éßà ¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀÄvÁÛgÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ C£ÉÃPÀ PÀxÁA±ÀUÀ¼ÀÄ E°è §gÀÄvÀÛªÉ. ¨sÀÄdAUÀAiÀÄå-¥ÁªÀðwAiÀÄ gÁ¸À°Ã¯É, gÁd¸ÀIJîgÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ, ¸ÀIJî¼À ªÉÄð£À £ÁgÁAiÀÄt£À CvÁåZÁgÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ WÀl£ÉUÀ¼À°è ¯ÉÊAVPÀ wêÀævÉ ºÉZÁÑV PÁt§gÀÄvÀÛzÉ. ºÀ½îUÁr£À ºÉÊzÀgÀÄ ¯ÉÊAVPÀ QæAiÉÄUÀ¼À°è ºÉZÁÑV vÉÆqÀVzÀgÀÆ ªÀÄÄPÀÛ ¯ÉÊAVPÀ ZÀZÉðAiÀÄ°è vÉÆqÀUÀĪÀÅzÀÄ ºÀ½îfêÀ£À £ÀqɹzÀªÀjUÉ RArvÀ CxÀðªÁUÀzÉà EgÀzÀÄ. D®£ÀºÀ½îAiÀĪÀgÀÄ ºÀ½îªÁ¹UÀ¼Éà DVzÀÄÝ, ºÀ½î ºÉÊzÀgÀ ¨ÁAiÀįÉèà PÉ®ªÀÅ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀÄr¹zÁÝg.É GzÁ: ¨sÄÀ dAUÀAiÀÄå “£ÉÆÃqÉ ¤£ÀUÉ JgÀqÄÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀzÄÀ Ý £À¤ßAzÀ¯Æ É Ã zÉêÀjAzÀ¯Æ É Ã”, “K£ÁzÀÄæ vÀj¹ §mÉÖ CAzÉæ ªÉÆzÀÆè ¤£Àß ZÀrØ ©aÑ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É GfÓ¹Ûä”, “PÀÆvÀÄ vÁ£É ªÀÄ®UÉÆÃzÀÄ”, ‘ªÀÄAZÀ EzÉæ ºÁ¸ÉÎ §vÀÛzÉ. ºÁ¸ÉÎ §AzÉæ CzÀÆ §AzÉ §vÀÛzÉ ¸ÀtÚ¥Àà’. “¯ÉÆà PÀÆvÉÆÌ, £ÁåAiÀÄ AiÉÄüÀPÉÌ WÀ£ÀAzÁgÀ £ÉÆÃqÀÄ? AiÀiÁªÁåªÀ HgÀ PÉÃjAiÉÆà ¥ÀvÁæªÀ½ JvÀÌAqÀÄ §AzÀªÉæ®è £ÁåAiÀÄ ºÉýzÉæ £ÁªÉãÀÄ ±Áål vÀjAiÀiÁPÀ E¯ÉÎ §gÉâÃPÀÄ” »ÃUÉ PÀxÉAiÀÄ GzÀÝUÀ®PÀÆÌ EAvÀºÀ ªÀÄÄPÀÛ ¯ÉÊAVPÀ £ÀÄrUÀlÄÖUÀ½AzÀ¯Éà PÀxÉ ¸ÁUÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ MUÀlÄUÀ¼ÀAwzÀÝgÀÆ ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀÅUÀ¼À°è D¼ÀªÁzÀ CxÀð CqÀVzÉ. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ £ÀÆgÁgÀÄ UÁzÉ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ E°è ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄà §A¢ªÉ. d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀåzÀ°è MAzÁzÀ UÁzÉUÀ¼ÀÄ d£ÀgÀ C£ÀĨsÀªÀzÁ¼À¢AzÀ ºÉÆgÀ©zÀݪÀÅUÀ¼ÁVªÉ. DzÀÝjAzÀ “ªÉÃzÀ ¸ÀļÁîzÀgÀÆ UÁzÉ ¸ÀļÁîUÀ®è” C£ÀÄߪÀAvÉ UÀnÖAiÀiÁV ¤AwªÉ. “¨sÀÆ«Ä vÁAiÀÄ£ÀÄß £ÀA©zÀªÀgÀ ¨Á¬ÄUÉ CªÀ¼ÀÄ ªÀÄtÄÚ ºÁPÀĪÀÅ¢®è”. “DgÀPÉÌ KgÀ°®è ªÀÄÆgÀPÉÌ E½AiÀÄ°®è” EªÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÇ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ªÁ¸ÀÛªÀvÉUÉ ºÀwÛgÀªÁV¹ªÉ. PÀȶ ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀªÀiÁdzÀ PÀxÉ EzÁzÀÝjAzÀ ºÀ½î d£ÀgÀ alQ ªÀiÁvÉÆAzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹. “¸Á®Ä ºÉÆqÉzÀgÉ vÀAw J¼ÉzÀAvÉ” J£ÀÄߪÀ°è G¼ÀĪÉÄAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ºÉÆð¹ ºÉüÀĪÀ ªÀiÁvÀÄ EzÁVzÉ. ªÀÄAf£À ²RgÀ ºÀvÉÆÛÃzÀÄ, ªÀÄAdÄ PÀgÀV £É®PÉÌ eÁgÉÆÃzÀÄ ¨sÀÄdAUÀAiÀÄå£À PÀxÁ avÀætªÁzÀgÉ; ¸ÀIJî¼À ¥ÁvÀæ PÀgÀÄuÁd£ÀPÀªÁV ªÀÄÆr §A¢zÉ. vÁAiÀÄ vÉÆgÉzÀ vÀ§â°AiÀÄ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À PÀtÂÚÃgÀ F PÀxÉAiÀÄ°è ²æÃPÀȵÀÚ D®£ÀºÀ½îAiÀĪÀgÀÄ NzÀÄUÀgÀ PÀtÄÚUÀ¼À°è ¤ÃgÀÄ vÀj¹zÁÝgÉ. ªÀÄ®vÁ¬Ä zsÉÆÃgÀuɬÄAzÁV ¸ÀIJî½UÉ PÀ®ÄèªÀÄĽî£À ºÁ¢AiÉÄà ºÀÆ«£À ºÁ¢AiÀÄAvÉ PÁtĪÀÅzÀÄ, ZÀÄZÀÄѪÀiÁvÀÄUÀ¼Éà vÀÄA©zÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀV£À £ÉgÀ¼Éà ºÉÆgÀV£À ©¹°VAvÀ ¸ÀzÁ ©¹¯ÁV vÉÆÃgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ gÀ¸ÀªÀvÁÛV awæ¹zÁÝgÉ. C¥ÀƪÀð ZɮĪÀ£ÀÄß ¸ÀIJî¼À ªÉÄÊAiÀįÉèà vÉÆÃj CªÀ¼À AiÀi˪Àé£ÀzÀ ¨ÉqÀV¤AzÀ, CªÀ¼À gÀÆ¥ÀÄ PÁAw¬ÄAzÀ C£ÉÃPÀ ºÀzÀÄÝUÀ¼ÀÄ PÀtÄÚ ºÁQzÀgÀÆ £ÁgÁAiÀÄt£ÀAvÀºÀ ºÀzÀÄÝUÀ¼ÀÄ PÀtÄÚ ºÁPÀzÉà EgÀ°®è. vÁgÀÄtåzÀ ªÀÄÄzÀ¢AzÀ C®è°è JqÀ«zÀgÀÆ ¸ÀzÀÄÎt ¸ÀA¥À£Àß¼ÁVAiÉÄà PÀÄgÀÄqÀ ¨sÀÄdAUÀAiÀÄå¤UÉ ¦æÃwAiÀÄ ¤¢üAiÀiÁVzÀÝ Zɮī£ÀgÀVtÂAiÀÄÄ £ÁgÁAiÀÄt£ÀAvÀºÀ ºÀ¢ÝUÉ §°AiÀiÁzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¤gÀƦ¹zÁÝgÉ. »ÃUÉ PÀxÉAiÀÄ DgÀA¨sÀ¢AzÀ®Æ PÀ®Äè, «µÀ-ªÀÄļÀÄî ºÁ¢AiÀįÉèà £ÀqÉzÀ ¸ÀIJî¼À PÉÆêÀÄ®ªÁzÀ


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

65

vÁªÀgA É iÀÄ ¥ÁzÀU¼ À ÄÀ £ÉÆë£À gÀPz ÛÀ ° À è ªÀÄļÀÄVzÀgÉ vÀ£ßÀ PÀAUÀ¼£ À ÄÀ ß PÀtÃÚ gÀ PÉƼÀª£ À ÁßV¹PÉƼÀÄîvÁÛ¼.É PÀjÃUËqÀ, PÁ¼ÀªÀé, ªÀÄÄzÉÝÃUËqÀ, ªÀÄ®èªÀégÀAvÀºÀ JµÀÄÖ d£À ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄjzÀÝgÉ vÁ£É ¸ÀIJî¼ÀAvÀºÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ, CAvÀºÀ vÀ§â°UÀ½UÉ°è ¸ÀÄR-¸ÀAvÉÆõÀ? PÀxÉAiÀÄÄ CvÀåAvÀ ¢ÃWÀðªÁV ¸ÁVzÀgÀÆ MAzÀÄ zÀĵÀÖ ºÀļÀÄ vÀ£Àß ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß DgÀA¨sÀ¢AzÀ CAvÀåzÀªÀgÉUÀÆ PÁ¥ÁrPÉÆAqÉà ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. CzÉAzÀgÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¤ÃZÀ ¥ÀzÀÞwAiÀiÁzÀ eÁwÃAiÀÄvÉ. ªÀiÁzÀ½îAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ WÀµÀðuÉUÀ¼ÀÄ -JgÀqÀÄ eÁwUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ JAzÀgÉ vÀ¥ÁàUÀ¯ÁgÀzÀÄ. PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀÄnÖUÉ ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ MPÀÌ°UÀ, °AUÁAiÀÄvÀ, ¨ÁæºÀät eÁwUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ vÀªÀÄä ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß G½¹PÉÆAqÀÄ §A¢ªÉ. »ÃUÉ G½¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ°è CªÀÅUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ WÀµÀðuÉUÉ M¼ÀUÁUÀĪÀÅzÉà E®è. J®è eÁw-zsÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ M½vÀ£Éßà §AiÀĸÀĪÀ vÀvÀéUÁjPÉ ºÉÆA¢zÀÝgÀÆ CªÀÅ ¸ÁªÀiÁfPÀ «µÀªÀÄvÉUÉ PÁgÀtªÁVªÉ. CzÀ¤ß°è ¯ÉÃRPÀgÀÄ WÀl£ÉAiÉÆAzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ «±Éèö¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀiÁzÀ½îAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ dUÀ¼À ¨sÀÄdAUÀAiÀÄågÀÄzÀæ¥Àà, ¸ÀtÚ¥Àà£ÀªÀjUÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀªÁVgÀzÉ MPÀÌ°UÀ-°AUÁ¬ÄvÀgÀ £ÀqÀÄ«£À WÀµÀðuÉAiÉÄà ¥ÀæªÀÄÄRªÁV PÁt§gÀÄvÀÛzÉ. °AUÁAiÀÄvÀ zsÀªÀÄðzÀ vÀvÀéUÀ¼ÉãÉÆà ªÀÄÄwÛ£ÀAvÀªÀÅUÀ¼ÉÃ. §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ vÀvÀé¨ÉÆÃzsÉ G¥À¤µÀwU Û É «ÄV®Ä JAzÀgÃÉ £ÀÆ vÀ¦à®.è CªÀgÀ ¤dªÁzÀ vÀvéÀU¼ À £ À ÄÀ ß ¸ÀjAiÀiÁV CxÀðªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ°è C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîªÀªÀgÉà ¥Àj±ÀÄzÀÞgÀÄ. DzÀgÉ F PÀtÂÚ®èzÀ °AUÁAiÀÄvÀgÀÄ? ¨sÀÄdAUÀAiÀÄå£À °AUÁAiÀÄvÀ ºÉÆÃl°UÉ ºÉƯÉAiÀÄjUÉ ¥ÀæªÉñÀ«®è! °AUÁAiÀÄvÀgÀ ºÉÆgÀvÁzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è EªÀgÀÄ Hl ªÀiÁqÀĪÀAw®è! ¥Àæw¢£À JzÉ ªÉÄð£À °AUÀPÉÌ ¥ÀÆeÉ. ¨ÉÃgÉ eÁwAiÀÄ ºÉtÚ£ÀÄß EvÀgÉ eÁwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉƸÉAiÀÄ£ÁßV¹PÉƼÀÄîªÀAw®è. EªÀ£É߯Áè «ÃgÀ±ÉʪÀjUÉ «ÃgÀ±ÉʪÀ ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ ºÉýzÀÝgÉ? CªÀgÉà ¸ÀévÀB ¤AvÀÄ CAvÀeÁðw «ªÁºÀ ªÀiÁqÀ°®èªÉ? JA§ C£ÉÃPÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ NzÀÄUÀgÀ°è ªÀÄÆr¸À®Ä F ‘¨sÀÄdAUÀAiÀÄå£À zÀ±ÁªÀvÁgÀUÀ¼ÀÄ’ PÀÈw AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÉ. HjUÉ PÁ°qÀĪÀ ªÀÄoÀzÀ ¸Áé«ÄUÀ¼À G¥ÀzÉñÀUÀ¼À CAvÀgÁxÀðªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ CjAiÀÄĪÀÅ¢®è. CzÀgÀ CxÀðªÀ£ÄÀ ß CjvÀÄ vÀ£ßÀ fêÀ£z À ° À è C¼Àªr À ¹PÉÆAqÀÄ C£ÀĨs« À ¹zÀ £ÉÆêÀÅ-ªÀå¸À£ÀUÀ½UÉ ¨sÀÄdAUÀAiÀÄå£É GzÁºÀgÀuÉ. JµÀÄÖ dUÀzÀÄÎgÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÝgÉ vÁ£É K£ÀÄ? dUÀvÀÄÛ MAzÉÃ! EªÀjªÀgÀ wPÁÌlzÀ°è ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀiËqsÀåUÀ¼À£ÀÄß QvÉÛ¸ÉzÀÄ ºÀ¸À£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ°è ªÀiÁzÀ½îUÉ §gÀĪÀ ¸Áé«ÄUÀ¼À «¥sÀ® PÁAiÀÄðvÀvÀàgÀvÉAiÀÄÄ MAzÀÄ ZÁjwæPÀ ¥ÀæwªÉÄAiÀiÁVzÉ. CzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ E°è ¨ÉÃgÀÄ ©lÖ eÁw JA§ ªÀĺÁ «µÀªÀÈPÀëzÀ §UÉUÉ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ D®£ÀºÀ½îAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ‘¨sÀÄdAUÀAiÀÄå£À zÀ±ÁªÀvÁgÀUÀ¼ÀÄ’ JA§ PÁzÀA§jAiÀÄ°è ¨sÄÀ dAUÀAiÀÄ壣 À ÄÀ ß PÉÃAzÀæ ¥ÁvÀª æ £ À ÁßV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, §zÀÄQ£À ««zsÀ WÀlÖU¼ À À ¸ÀÆPÀöë ä C£ÀĨsª À U À ¼ À £ À ÄÀ ß «±Éèö¸ÀÄvÁÛ ¸ÁVzÁÝgÉ. ¨Á®å¢AzÀ®Æ vÁªÀÅ ºÀ½îAiÀÄ°è PÀAqÀÄ C£ÀĨsÀ«¹zÀ ºÁUÀÆ PÀuÁÚgÉ PÀAqÀ C£ÉÃPÀ avÀæUÀ¼ÀÆ E°è ªÀÄÆvÀð gÀÆ¥À vÁ½ªÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀ½îUÁr£À ªÀåQÛAiÀiÁV PÀAqÀħgÀĪÀ ¨sÀÄdAUÀAiÀÄå ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛ fêÀ£ÁrAiÀÄ£ÀÄß vÀAwAiÀÄ£ÁßV ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛ C£ÀĨsÀªÀzÀ ¸ÀàAzÀ£À¢AzÀ £ÁzÀªÀ£ÀÄß «Är¸ÀÄvÁÛ ¸ÀȶÖUÉ ºÉƸÀUÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤Ãr CUÁzsÀªÁzÀ CzsÁåvÀä PÁAw ¥ÀÄAdzÀ°è °Ã£ÀªÁV ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ vÀ£Àß PÀvÉUÉ CAvÀåªÀ£ÀÄß ºÁrPÉƼÀÄîvÁÛ£É. ²æøÁªÀiÁ£Àå£À£ÀÄß vÀ£Àß PÀxÁ£ÁAiÀÄPÀ£À£ÁßV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀ ºÉÆÃgÁlzÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß ºÉuÉzÀÄ CzÀ£ÀÄß ¤gÀƦ¸ÀĪÀ°è PÁªÁåvÀäPÀvÉ ¸ÁPÁgÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ¤gÀ Æ ¥À u É ¬ ÄAzÀ PÀ È w ªÀ i Ë°PÀ ª É ¤ ¹zÉ . DzÀ Ý jAzÀ «ªÀ Ä ±À ð PÀ g É Æ §â g À F ªÀ i ÁvÀ Ä E°è G¯ÉèÃR£ÁºÀðªÁVgÀĪÀÅzÀÄ. CzÉAzÀgÉ “EzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄ£ÀĵÀå£ÉƧâ£À ªÀĺÁPÁªÀå”.


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

66 PÀA¨ÁgÀ : eÁ£À¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀvU É À¼À ¤gÀAvÀgÀ C£ÀĸÀAzsÁ£À

ZÀ A zÀ æ ± É Ã RgÀ PÀ A ¨ÁgÀ CªÀ g À Ä DzsÀĤPÀ £ÁlPÀPÁgÀgÀ°è vÀªÀÄäzÉà DzÀ ¸ÁÜ£ª À £ À ÄÀ ß ¥Àq¢ É zÁÝg.É ªÀÄÄRå DzsÀĤPÀ £ÁlPÀPÁgÀgÀÀ£ÁßV PÀ Ä ªÉ A ¥À Ä , PÉ Ê ¯Á¸À A , ²æ à gÀ A UÀ , PÁ£Áðqï, ®APÉñÀ, ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¸À§ºÀÄzÀÄ. F £ÁlPÀ P ÁgÀ g À Ä D±À A iÀ Ä zÀ £É¯A É iÀÄ°è aAvÀ£ÁºÀð £ÁlPÀU¼ À £ À ÄÀ ß PÉ Æ nÖ g À Ä ªÀ Å zÀ Ä ¤d. DzÀ g É F £ÁlPÀPÁgÀgÀ ¸Á°£À°è PÀA¨ÁgÀ CªÀgÀÄ aAvÀ£ÉAiÉÆA¢UÉ C©üªÀåQÛAiÀÄ £É¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀzÀ eÁ£À¥ÀzÀ, ºÁqÀÄ, PÀÄtÂvÀ, ¸ÀAVÃvÀ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆgÉUÉÆAqÀ £É¯ÉAiÀÄ°è JzÀÄÝPÁtÄvÁÛgÉ. gÀAUÀzÀ ªÉÄð£À PÀÈw JAzÁUÀ aAvÀ£ÉAiÀĵÉÖà ªÀÄÄRåªÁUÀĪÀÅ¢®è, C°è ¸ÀºÀÈzÀAiÀĤUÉ gÀAd£É, ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ £É¯ÉAiÀÄ°è ºÁqÀÄ, PÀÄtÂvÀ, gÀAUÀ¸ÀfÓPÉ, ¥Àæ¸ÁzÀ£À EvÁå¢ PÀÆqÀ ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛzÉ. F £É¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÀAUÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ, eÁ£À¥ÀzÀzÀ ±ÉÆÃzsÀ F £ÁlPÀPÁgÀgÀ°è «±ÉõÀªÁV PÁtÄvÀÛzÉ. CAvÉAiÉÄà vÁªÀÅ §zÀÄQgÀĪÀ PÁ®zÀªÀgÉV£À aAvÀ£Á ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ vÀªÀÄä ¥ÀæeÉÕAiÀÄ ¨sÁUÀªÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ. ºÁUÁVAiÉÄà D±ÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀåQÛAiÀÄ £É¯ÉAiÀÄ°è EªÀgÀ£ÀÄß awæ¸À®Ä EvÀgÉ £ÁlPÀPÁgÀgÀ£ÀÄß awæ¸À®Ä §¼À¸ÀĪÀ §tÚUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ ¸ÀASÉåAiÀÄ §tÚUÀ¼ÀÄ CªÀ±ÀåªÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀÝjAzÀ¯Éà ©.«. PÁgÀAvÀ CAvÀºÀ gÀAUÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ EªÀgÀ £ÁlPÀU½ À UÉ ºÉZÄÀ Ñ PÉʺÁPÀĪÀÅzÀÄ. EAvÀºÀ ¸ÁzsåÀ vÉU¼ À £ À ÄÀ ß vÉgÉAiÀÄ®Ä EªÀjUÉ ¸ÁzsÀåªÁzÀzÀÄÝ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ºÁqÀÄUÁgÀgÀÄ, PÀ Ä t v À §®è ª À g À Ä , §AiÀ Ä ¯ÁlUÀ ¼ À £ À Ä ß D¸Áé ¢ ¸À Ä ªÀ ª À g À Ä , eÁ£À¥ÀzÀzÀ ªÉÄÃ¯É »rvÀ ¸Á¢ü¹zÀÀªÀgÀÄ. CAvÉAiÉÄà vÀªÀÄä PÁ®zÀªg À V É £À ¸Á»vÀ媣 À ÄÀ ß UÀA©üÃgÀªÁV N¢PÉÆArgÀĪÀªg À ÄÀ DVgÀĪÀÅzÀÄ. EzÀ£ÀÄß ¥ÀĶÖÃPÀj¸À®Ä ªÉÆzÀ°UÉ ‘eÉÆÃPÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä’ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. ‘eÉÆÃPÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä’ £ÁlPÀzÀ°è ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ MqÉvÀ£À ºÁUÀÆ PÁªÀÄ JA§ªÀÅ JgÀqÀÄ ªÀÄÄRå £É¯ÉUÀ¼ÁV PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ‘eÉÆÃPÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä’ PÀÄjvÀ eÁ£À ¥ À ¢ ÃAiÀ Ä DZÀ g À u É , §AiÀ Ä ¯Ál, ºÁqÀ Ä , PÀ Ä t v À EvÁå¢UÀ¼É®èªÀÇ PÀAqÀħAzÀgÀÆ aAvÀ£ÉAiÀÄ £É¯ÉAiÀÄ°è £ÀªÀå ªÀ Ä vÀ Ä Û ¥À æ U À w ²Ã®zÀ ªÀ Ä ÄRå £É ¯ É U À ¼ À C£ÁªÀ g À t ªÀ Ç PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ PÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ«Ä ºÁUÀÆ CzÀgÀ MqÉvÀ£À ¥Àæ±Éß. F JgÀqÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

67

£ÀªåÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀU æ w À ²Ã®ªÀ£ÄÀ ß ¥Àj¨sÁ«¸À®Ä ºÉÃUÉ ¸ÁzsåÀ «®èªÇÉ Ã ºÁUÉAiÉÄà £ÀªåÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀU æ w À ²Ã®ªÀ£ÄÀ ß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¸ÀºÀ F £ÁlPÀªÀ£ÀÄß ¥Àj¨sÁ«¹®Ä ¸ÁzsÀå«®èªÁVzÉ. »ÃUÉ £ÀªÀåzÀ°è PÀÄrAiÉÆqÉzÀ PÀA¨ÁgÀ vÀªÀÄä PÁ®zÀªÀgÉV£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÀAUÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ eÁ£À¥ÀzÀ ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»wåPÀ ¥ÀgÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß §®è £É¯ÉAiÀÄ°è EzÁÝgÉA§ÄzÀÄ PÁtÄvÀÛzÉ. M§â fêÀAvÀ ¯ÉÃRPÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄÆ®vÀB AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®WÀlÖzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀAxÀzÀ°è PÀuÉÛgÉ¢zÀÝgÀÆ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¨Ë¢ÞPÀ ªÁUÁézÀUÀ½UÉ PÀuÁÚVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ«AiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÉ DUÀzÀ ¯ÉÃRPÀ ‘¨sÀÆvÀ’ªÁ¢ ¯ÉÃRPÀ ªÀiÁvÀæªÁVgÀÄvÁÛ£É. F »£É߯ÉAiÀÄ°èAiÉÄà PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄzÀ M§â PÀ« ¥ÀæUÀw²Ã®zÀ°è ‘¥ÁAZÀd£Àå’, ‘PÉÆÃV¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆëAiÀÄvï gÀµÁå’ PÉÆqÀĪÀAvÉ zÀ°vÀ §AqÁAiÀÄzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÁªÀåzÀ £É¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ fêÀAvÀªÁV PÁtĪÀÅzÀÄ. EAvÀºÀ PÀĪÉA¥ÀÄUÀ¼À£ÉÃPÀgÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÁt®Ä ¸ÁzsÀå«zÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ £ÀªÀåzÀªÀgÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹PÉƼÀÄîªÀ vÉÃd¹é, ®APÉñï, C£ÀAvÀªÀÄÆwð ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀ£ÀÄß §AqÁAiÀÄzÀ ¸ÉÊzÁÞAwPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀ £É¯ÉAiÀÄ°è PÁt®Ä ¸ÁzsåÀ ªÃÉ ? »ÃUÉ PÀA¨ÁgÀ CªÀgÄÀ vÁªÀÅ §zÀÄQgÀĪÀ J¯Áè PÁ®UÀ¼À ¸ÁzsåÀ vU É ¼ À £ À ÄÀ ß ¸ÀÆgÉUÆ É ArgÀĪÀÅzÀÄ CªÀgÀ £ÁlPÀUÀ¼À «PÁ¸ÀzÀ PÀæªÀÄzÀ°èAiÉÄà UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ¯Éà PÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ«Ä ¥ÀæzsÁ£À ‘eÉÆÃPÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä’VAvÀ EzÀÄ ¨ÁæºÀät, PÀëwæAiÀÄgÀ PÁ®ªÀ®è; ªÉʱÀågÀ PÁ®ªÉAzÀÄ eÁUÀwÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß «ªÀQë¸ÀĪÀ EwÛÃa£À gÀAUÀgÀÆ¥À ‘²RgÀ ¸ÀÆAiÀÄð’ ºÉZÀÄÑ ©ü£ÀߪÁV PÁtÄvÀÛzÉ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ CªÀgÀ £ÁlPÀUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUɬÄzÉ. F ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÀAUÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ, eÁ£À¥ÀzÀ vÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀvÉUÀ¼À C£ÀĸÀAzsÁ£À ¤gÀAvÀgÀªÁV ªÀåPÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÁlPÀªÉAzÀgÉ PÉêÀ® PÀxÉAiÀÄ®è: ¸ÀA¨sÁµÀuÉAiÀÄ®è; EªÀÅUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÁqÀÄ, PÀÄtÂvÀ, aAvÀ£É EvÁå¢ C£ÉÃPÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÁUÀ CzÀÄ §ºÀĪÀtðUÀ¼À°è ©r¸À§ºÀÄzÁzÀ DPÀµÀðPÀ PÀ¯ÁPÀÈwAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ §ºÀÄ PÀ¯ÉUÀ¼À ªÀÄÆ®zÀ ¸ÀȶײîvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀA¨ÁgÀgÀÄ ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ¯Éà £ÁlPÀPÁgÀgÀ ¸Á°£À°è EªÀjUÉ ºÉZÀÄÑ ªÀĺÀvÀézÀ ¸ÁÜ£À ®©ü¸ÀĪÀÅzÀÄ.

‘¹j¸ÀA¦UÉ’: «WÀnvÀ ªÀåQÛvÀé ¤«Äð¹zÀ ¸ÀAWÀµÀðUÀ¼À C£ÁªÀgÀt ZÀ A zÀ æ ± É Ã RgÀ PÀ A ¨ÁgÀ CªÀ g À £ÁlPÀ U À ¼ À ° è eÁ£À¥À¢ÃAiÀÄvÉ ºÁ¸ÀĺÉÆPÁÌVzÉ. EzÀÄ EªÀgÀ EvÀgÉ ¸Á»vÀå ¥ÀPæ ÁgÀU½ À UÀÆ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛz.É EzÀgÆ É A¢UÉ EªÀ g À Ä Dzs À Ä ¤PÀ ¸Á»vÀ å zÀ «zÁåyðAiÀ i ÁV ¹¢Ý¹PÉÆAqÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã®vÉ ¸ÀºÀ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ EªÀgÀ MlÄÖ ¸À馅 QæAiÉÄ ¸ÀAQÃtðzÁÝV, ZÀZÁð¸Àz à ª À ÁV ªÉÄÊvÀ¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. F £É¯ÉAiÀÄ°è EªÀgÀ EvÀgÉ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À §ºÀÄvÉÃPÀ PÀÈwUÀ¼À ¸Á°£À°è ‘¹j¸ÀA¦UÉ’ AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ ¤®ÄèªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ‘¹j¸À A ¦UÉ ’ AiÀ Ä °è eÁ£À ¥ À z À , ZÀ j vÉ , ¥À Ä gÁt, ªÀÄ£ÉÆëeÁÕ£À ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ ªÀÄÄRå £É¯ÉUÀ¼ÁV PÀAqÀħgÀÄvÀÛª.É EªÀÅ ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀA§AzsU À ¼ À ° À è£À ««zsÀ ªÁå¥ÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ°è £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. EzÀgÀ ¨sÁUÀªÁV gÁdPÀĪÀiÁgÀ£À «WÀnvÀ ªÀåQv Û éª À ÃÉ ªÀÄÄA¢£À J¯Áè ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ªÀÄÆ®ªÁV PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. PÀqÉUÉ EzÀgÀ CjªÀÅ ªÀÄÆrzÀ ¥Àæ§ÄzÀÞ ¹ÜwAiÀÄ°è EzÉà gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¹j¸ÀA¦UÉAiÀÄ°è ºÀÄlÄÖªÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

68

‘ªÀÄUÀ vÀ£ÀߣÀÄß ¹Ã½PÉƼÀîzÀ ºÁUÉ £ÉÆÃrPÉÆ’ JAzÀÄ F ¹j¸ÀA¦UÉUÉ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ. F ¥Àæ§ÄzÀÞ ªÀÄ£À¹Üw F ºÀAvÀzÀ°è vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ gÁdªÀiÁvÉUÉ ¸ÀºÀ §A¢zÉ. DzÀÝjAzÀ¯Éà F E§âgÀÄ PÁ½AUÀ¤UÉ UÀ¨sÀðªÀwAiÀiÁzÀ ¹j¸ÀA¦UÉAiÀÄ §UÉÎ PÉÆæÃzsÁ«µÀÖgÁUÀzÉà G½AiÀÄĪÀÅzÀÄ. »ÃUÉ Split Personality CxÀªÁ «WÀnvÀ ªÀåQÛvÀéªÉà C£ÉÃPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ªÀÄÆ®. CzÀÄ DUÀzÀ ºÁUÉà EgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. F ¤jÃPÉë «ªÁºÀ ¸ÀAzÀÀ¨sÀðzÀ°è JzÀÄgÁUÀĪÀ JgÀqÀÄ ªÀåQÛvÀéUÀ½UÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. F ¤jÃPÉë ºÀĹAiÀiÁzÁUÀ F JgÀqÀÄ ªÀåQÛvÀéUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ CAvÀgÀ ¸ÀAWÀµÀð ºÀÄlÄÖªÀ ªÉÆzÀ¯Éà MAzÀÄ ªÀåQÛvÀézÀ M¼ÀUÉÃ£É ªÉÆzÀ°UÉ CAvÀB¸ÀAWÀµÀð ºÀÄlÄÖvÀÛzÉ. MAzÀÄ ªÀåQÛvÀé E£ÉÆßAzÀÄ ªÀåQÛvÀézÀ°è zÉúÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£À¸ÀÄì: JgÀqÀ£ÀÄß ErAiÀiÁV C¥ÉÃQë¸ÀÄvÀÛzÉ. DUÀ F JgÀqÀgÀ°è MAzÀÄ ¹QÌ E£ÉÆßAzÀÄ ¹UÀzÁUÀ D ¹UÀzÀ E£ÉÆßAzÀPÉÌ EzÀÄ ªÁªÀÄ JAzÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV ºÉüÀ§ºÀÄzÁzÀ ªÀiÁUÀðPÉÌ E½AiÀÄÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ F zÉúÀ ¸ÁªÀiÁfPÀªÁzÀzÀÄ JA§ÄzÀÄ JµÀÄÖ ªÀÄÄRåªÉÇà CµÉÖà ªÀÄÄRå vÁ£ÀÄ £ÉʸÀVðPÀªÀÇ DzÀÄzÀÄ JA§ÄzÀÄ. F £É¯ÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ MAzÀÄUÀÆqÀĪÀ JgÀqÀÄ ªÀåQÛvÀéUÀ¼ÀÄ, ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀ JgÀqÀÆ MAzÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ ¹Üw C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀÄ. EzÀÄ E®èzÀ ¹ÜwAiÀįÉèà gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ½AUÀ JA§ JgÀqÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ K¥ÀðqÀĪÀÅzÀÄ. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV EªÉgÀqÀÄ CRAqÀ ªÀåQÛvÀéªÉÇAzÀgÀ JgÀqÀÄ RAqÀ (vÀÄAqÀÄ) ªÀåQÛvÀéUÀ¼Éà ºËzÀÄ. ºÁUÁVAiÉÄà ¹j¸ÀA¦UÉ F E§âgÀ°è M§â£À°è zÉúÀªÀ£ÀÄß E£ÉÆߧâ£À°è ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. F ªÀÄÆ®PÀ vÁ£ÀÄ ¥ÀÆtðvÉAiÀÄvÀÛ ZÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ. F CjªÀÅ gÁdPÀĪÀiÁgÀ, gÁdªÀiÁvÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀjUÀÆ ªÀÄÆqÀĪÀÅzÀÄ. EAvÀºÀ zÀ±Àð£À ¥ÀæeÉÕAiÀÄ£ÀÄß CxÀ ª Á PÁuÉ Ì A iÀ Ä £À Ä ß CxÀ ª Á D±À A iÀ Ä ªÀ £ À Ä ß £ÁlPÀ P ÁgÀ g À Ä E°è ªÀ Ä Ar¸À Ä vÁÛ g É . EzÀ Ä ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV ¸ÀºÀÈzÀAiÀĤUÉ ªÀÄÄlÄÖªÀ°è PÀÈw PÀ¯ÁvÀäPÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀÝjAzÀ CzÀPÁÌV vÀAvÀæzÀ ¨sÁUÀªÁV ªÀ¸ÀÄÛ, ¥ÁvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¤ßªÉñÀ ¤ªÀiÁðt ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½UÉ eÁ£À¥ÀzÀPÉÌ ªÉÆgÉ ºÉÆÃVzÁÝgÉ. F eÁ£À¥ÀzÀzÀ ¨sÁUÀªÁV ¸ÀuÁÚlzÀ gÀÆ¥À ¸ÀºÀ E°èzÉ. DzÀgÉ F ºÉÆgÀªÉÄÊ »ÃVzÀÝgÉ EzÀgÆ É ¼ÀUÉ vÀªÄÀ ä ¸ÉÆÃ¥ÀdÕ w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀPæ n À ¹zÁÝg.É F CjªÀÅ ZÀjvÉ,æ ªÀÄ£ÉÆëeÁÕ£,À ¸ÀªÀiÁd ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À £É¯ÉUÀ½AzÀ ¥ÀqÉzÀzÁÝVzÉ. »ÃUÉ PÀÈw ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ D±ÀAiÀÄ - JgÀqÀÄ £É¯ÉUÀ¼À°è £ÁlPÀPÁgÀgÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ F §UÉAiÀÄ C£ÉÃPÀ ZÀZÉðUÀ¼À°è «¢üvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.

`¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ’: ¸ÁAPÉÃwPÀªÁV ¨ÉªÀj£À ªÀiË®åªÀ£ÀÄß ¥Àw æ ¥Á¢¸ÀĪÀ £ÁlPÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ CªÀgÀ ‘¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ’ £ÁlPÀ vÀªÀÄä EvÀgÉ £ÁlPÀUÀ¼ÀAvÉ N¢¹PÉƼÀÄîvÀÛ CzÀgÉÆA¢UÉ §AiÀįÁlzÀ DºÁèzÀPÀgÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. CAwªÀĪÁV ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ £ÁlPÀ K£ÀÄ ºÉüÀÄvÀÛzÉ JA§ vÀÄvÀÄð N¢£À ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¸ÀĽAiÀÄĪÀÅ¢®è. ¨ÉÃAzÉæAiÀĪÀgÀ ‘PÀvÉAiÀÄ ªÉÄÊVAvÀ «ÄV®zÀgÀ §tÚ’ JA§ ªÀiÁvÀÄ E°è £É£À¥ÁUÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ C©üªÀåQÛAiÀÄ «£Áå¸ÀzÀ°è ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ AiÀıÀ¸ÀÄì £ÁlPÀPÁgÀ£À ¥ÀƪÁðzsÀðzÀ AiÀıÀ¸ÁìUÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ AiÀıÀ¸ÀÄì ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÉÆA¢UÉ C£ÀĸÀAzsÁ£ÀPÉÌ £ÀªÀÄä£ÀÄß M¼À¥Àr¹ UÀA©üÃgÀ aAvÀ£ÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV M¼À¥Àr¸À®Ä ±ÀPÀÛªÁzÁUÀ CzÀÄ £ÁlPÀPÁgÀ£À GvÀÛgÁzsÀðzÀ AiÀıÀ¸ÁìUÀÄvÀÛzÉ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀÈwAiÀÄ°è ¥ÀÆtð AiÀıÀ¸ÀÄì PÁtĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁVzÉ. ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£ÀÄ ¸ÉÊvÁ£ÀgÀ PÀtÂÚUÉ ¨É¥ÀÄàvÀPÀÌr ¤d. DzÀgÉ F ¸ÉÊvÁ£ÀgÀÄ JAxÀªÀgÀÄ? D¸É§ÄgÀÄPÀgÀÄ, ¨ÉªÀj®èzÉ zÀÄrAiÀÄĪÀªÀgÀÄ, CxÀªÁ zÀÄrªÉĬĮèzÉà GtÄÚªÀªÀgÀÄ, zsÁ£ÀåQÌAvÀ £Átå, a£ÀßUÀ½UÁV


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

69

ºÁvÉÆgÉAiÀÄĪÀªÀgÀÄ. EAvÀºÀ ¸ÀA¥ÀwÛ£À «¸ÀÛgÀuÉUÉ, gÀPÀëuÉUÉ, ¸ÉÊ£ÀåzÀ CUÀvÀå PÁtĪÀªÀgÀÄ. CAvÀºÀ ¸ÉÊ£Àå¢AzÀ ¥ÀgÀgÁdåUÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃaAiÀiÁzÀgÀÆ §zÀÄPÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ §AiÀĸÀĪÀªÀgÀÄ. C®èzÉà EvÀgÀgÀÄ ¨ÉªÀj¤AzÀ ¨É¼ÉzÀ zsÁ£ÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁAiÀĸÀA¥ÀwÛ¤AzÀ PÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ ºÀA§®ªÀżÀîªÀgÀÄ. EAxÀÀªÀgÀÄ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ vÉÊ®ªÀiÁ¦üAiÀiÁzÀ CªÉÄÃjPÁzÀAvÉ PÁtÄvÁÛgÉ. C°è ºÀt, a£Àß, ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ, ¸ÉÊ£Àå J®èªÀÇ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÀgÀ PÉÆAZÀÀ¨sÁUÀ¢AzÀ¯Éà dUÀwÛ£À ¨ÉªÀj£À°è ¨É¼ÉzÀ zsÁ£ÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀzÀå Rjâ¸ÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ¨ÉªÀj£À d£À zsÁ£ÀåªÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉà ºÉÆÃzÁUÀ D PÉƼÀÄîªÀ zÉñÀPÉÌ MzÀUÀĪÀ ¹Üw JAvÀºÀ §§ðgÀªÁzÀÄzÀÄ? ºÁUÁV CAvÀºÀ §AqÀªÁ¼À±Á» zÉñÀUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ vÀAvÀæPÉÌ ¨É¯É PÉÆqÀzÉ ¨ÉªÀjUÉ vÀªÀÄä ¨É¯É PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÀ®èªÉÃ? ºÁUÁzÁUÀ C£ÀågÀ ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß zÉÆÃZÀĪÀ ¸ÁªÀiÁædå±Á» zsÉÆÃgÀuÉ PÉÆ£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÀ®èªÉÃ? »ÃUÉ AiÀÄÄzÀÞUÀ¼ÀÄ, EA¢£À ¸ÁªÀiÁædå±Á» ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À »AzÉ EgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÉÊvÁ£À ¥ÀæªÀÈwÛ ªÀiÁvÀæ. EzÀ£ÀÄß ©mÁÖUÀ J®è ªÀiÁ£ÀªÀgÀÆ vÀªÀÄäµÀÖPÉÌ vÁªÀÅ ¨ÉªÀj£À £É¯ÉAiÀÄ°è DzÀ±ÀðzÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß ¸ÀºÀdªÁV §zÀÄPÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. CAvÀºÀ C±ÀAiÀÄzÀ CxÀªÁ PÀ£À¹£À ‘²ªÁ¥ÀÄgÀ’ E°è PÁtÄvÀÛzÉ.

`ªÀĺÁªÀiÁAiÉÄ’: ¸ÀAWÀµÀðzÀ £É¯U É À¼ÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä JA¢£À £ÁlPÀUÀ¼ÀAvÉ E°èAiÀÄÆ vÀªÀÄä C±ÀAiÀÄzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C©üªÀåQÛUÁV eÁ£À¥ÀzÀ CzÀgÀ®Æè §AiÀįÁlzÀ ¸ÀvÀéªÀ£ÀÄß ¸ÀÆgÉUÉÆArzÁÝgÉ. Erà £ÁlPÀzÀ PÀxÀ£À §AiÀįÁlzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ªÉÆzÀ®zsÀðªÀÅ £ÁlPÀzÀ ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAfêÀ ²ªÀ JA§ ªÉÊzÀå ºÁUÀÆ FvÀ£À ¸ÁPÀÄ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ «±ÉõÀ ªÉÊzÀå±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀgÀÄt¹zÀ ±ÉÀl« vÁ¬ÄAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ EgÀĪÀ ¸ËºÁzÀðAiÀÄÄvÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ £É¯ÉAiÀÄ°è ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ. F ºÀAvÀzÀ°è EªÀ¤UÉ ¸ÀéAwPÉAiÀiÁUÀ°, QªÀÄävÁÛUÀ° E®è. PÁgÀt, vÀ£Àß ªÉÊzÀå¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÉÆÃUÀ UÀÄtªÁzÀgÀÆ CzÀgÀ ±ÉæÃAiÀĸÀÄì ¸À®ÄèªÀÅzÀÄ vÁ¬ÄUÉà ºÉÆgÀvÀÄ EªÀ¤UÀ®è. ºÁUÁV E°è EªÀ¤UÉ ¸ÀéAwPÉAiÀiÁUÀ°Ã, ¸ÁévÀAvÀæöåªÁUÀ°Ã PÀqÉUÉ ¸Áé©üªÀiÁ£ÀPÉÌ £É¯ÉAiÀiÁUÀ°Ã E®è. EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è gÁdPÀĪÀiÁjUÉ vÁ¬ÄAiÉÆA¢V£À F M¥ÀàAzÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀ £É¯ÉAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆlÄÖ DPÉUÉ ¸ÀªÁ¯ÁUÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt, F gÉÆÃVUÉ vÁ¬ÄAiÀÄ PÀȥɬĮè. DzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß «ÄÃjzÀ £É¯ÉAiÀÄ°è ¸ÁPÀĪÀÄUÀ£ÁzÀ vÁ£ÀÄ FPÉUÉ aQvÉì ¤Ãr FPÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄtªÀÄÄR¼À£ÁßV¹zÀÄÝ vÁ¬ÄAiÉÆA¢V£À ¸ÀAWÀµÀðPÉÌ ªÀÄÆ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ DgÀA¨sÀªÁzÀ GvÀÛgÁzsÀðzÀ°è ¸ÀAfêÀ ²ªÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À°è MAzÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ PÀpt ¸ÀAzÀ¨sÀðªÉÇzÀUÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ vÁ¬ÄAiÀÄ PÀÈ¥ÉAiÀÄ£ÀÄß G½¹PÉÆAqÀgÉ vÀ£Àß ªÉÊzÀå±ÀQÛ G½AiÀÄÄvÀÛzÉ; DzÀgÉ gÁdPÀĪÀiÁj ¸ÁªÀ£ÀߥÀÄàvÁÛ¼É. EzÀgÀ §zÀ¯ÁV gÁdPÀĪÀiÁj G½AiÀĨÉÃPÁzÀgÉ vÁ¬ÄAiÀÄ PÀ鴃 vÀ¥ÀÄàvÀÛzÉ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÀĵÀå ±ÀQÛUÉ ºÀA§°¸ÀÄvÁÛ£É. vÀ£Àß°è CzÀÄ FªÀgÉUÉ EgÀ°®è, CzÀ£ÀÄß FUÀ¯ÁzÀgÀÆ ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀéAwPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé©üªÀiÁ£À¢AzÀ vÀ£Àß ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄgÉAiÀÄ®Ä ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. EAvÀºÀ ¸ÀAWÀµÀðzÀ°è vÀ£Àß DAiÀĹì£À PÉÆAZÀ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß gÁdPÀĪÀiÁjUÉ ¤Ãr CPÉAiÀÄ£ÀÄß G½¹PÉƼÀÄîvÁÛ£É. F ªÀÄÆ®PÀ vÀ£ÀUÀÆ vÀ£Àß ªÉÊzÀå ±ÀQÛUÀÆ FªÀgÉUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀzÉà EzÀÝ ¹«ÄÃvÀªÁzÀgÀÆ MAzÀÄ C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß ¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¸ÀÄvÁÛ£É. »ÃUÉ zÉʪÀzÀ JzÀÄj£À ºÉÆÃgÁlzÀ°è CzÀgÀ PÀÈ¥ÉUÉ ºÉÆgÀvÁzÀ ¸ÀéAwPÉ, ¸Áé©üªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ F ªÀÄÆ®PÀªÁzÀ C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀĵÀå ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀÈwAiÀÄ D±ÀAiÀĪÁV PÁtÄvÀÛzÉ.


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

70

`¥ÀĵÀàgÁtÂ’: ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¥Àj¸ÀgÀ ¥Àe æ A ÕÉ iÀÄ zÀ¤ é AiÀiÁV qÁ|| ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀgÀ ‘¥ÀĵÀàgÁtÂ’ £ÁlPÀ ª À Å vÀ ª À Ä ä JA¢£À £ÁlPÀ U À ¼ À A vÉ eÁ£À ¥ À z À zÀ æ ª À å ªÀ £ À Ä ß vÀ ª À Ä ä PÁuÉ Ì UÉ ¥À Æ gÀ P À ª ÁV zÀ Ä r¹PÉ Æ ArgÀ Ä ªÀ A vÉ PÁtÄvÀÛzÉ. ‘¥Àj¸ÀgÀ ¥ÀæeÉÕ’ AiÉÄA§ÄzÀÄ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¥ÀæeÉÕUÀ¼À°è MAzÁVzÀÝgÀÆ DzsÀĤPÀ PÁ®zÀ°è EzÀÄ CvÀåAvÀ ªÀÄÄRå ¥ÀæeÉÕUÀ¼À°è MAzÁV C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀl¥Àr¹zÉ. EzÀPÉÌ PÁgÀt, PÉÊUÁjQÃPÀgÀtzÀ PÁ®¢AzÀ UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁV £Á±ÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¥Àj¸ÀgÀ«zÉ. PÀ¼ÉzÀ £Á£ÀÆgÀÄ-L£ÀÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À F £Á±ÀzÀ ªÉÃUÀ EwÛÃa£À zÀ±ÀPÀUÀ¼À°è ºÉaÑzÉ. DzÀÝjAzÀ¯Éà F PÁ®zÀ J®è §gÀºÀUÁgÀgÀ°è ¥Àj¸ÀgÀ ¥ÀæeÉÕ JA§ÄzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÄRå £ÉɯÉUÀ¼À°è MAzÁV PÁtĪÀÅzÀÄ. F £É¯ÉAiÀÄ°è ¨Ë¢ÞPÀªÁV, ¸ÀºÀdªÁV §zÀÄQgÀĪÀ PÀA¨ÁgÀgÀÄ EzÀPÉÌ ¸ÀàA¢¹zÁÝgÉ. F ¸ÀàAzÀ£ÀªÀÅ vÀªÀÄä ªÀiÁAwæPÀ ªÁ¸ÀÛªÀªÁzÀzÀ £É¯ÉAiÀÄ°è ‘¥ÀĵÀàgÁtÂ’ JA§ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß PÀnÖzÉ. E°è eÁ£À¥À¢ÃAiÀÄ ¥ÀÄgÁtzÀ MAzÀÄ G¥ÀPÀxÉAiÉÆà JA§AvÉ ¥ÀĵÀàgÁt £ÁlPÀzÀ PÀxɬÄzÉ. E°è ¥ÀĵÀàgÁt ªÀÄÆ®vÀB ªÀÄgÀªÉà DVzÁݼÉ. C£ÀAvÀgÀzÀ°è vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå gÀÆ¥ÀÄ zsÀj¹zÁݼÉ. G½zÉ®èªÀÇ gÁdªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæUÀ¼ÁV PÁtÄvÀÛªÉ. £Ár£À M¼ÀV£À F d£ÀjUÉ PÁr£À ªÀÄÆ®zÀ ¥ÀĵÀàgÁt ¥Àj¸ÀgÀ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ E°èAiÀÄ PÀxÀ£ÀzÀ ªÀÄÄRå £É¯É. PÁr¤AzÀ £ÁqÉà ºÉÆgÀvÀÄ £Ár¤AzÀ PÁqÀÄ C®è. PÁr£À ¸ÀºÀªÁ¸ÀPÉÌ £ÁqÀÄ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ ¸ÁPÀÄ; CzÀÄ vÁ£ÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. CAvÀºÀ PÁqÀÄ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ°è ¸ÀªÀiÁdªÁ¢AiÀÄÆ ºËzÀÄ, ¥ÀæeÁvÁAwæPÀªÀÇ ºËzÀÄ. vÁ£ÀÄ G½AiÀÄÄvÀÛzÉ: EvÀgÀgÀ£ÀÄß G½¸ÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼É¸À®Ä ¸ÀºÀ ¥ÉÆõÀPÀªÁUÀÀÄvÀÛzÉ. F vÁwéPÀ £É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ‘PÁqÀÄ’ JA§ PÁªÀå ¥ÀæwªÉÄAiÀÄ°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. EzÀgÀ ªÀåAd£É £ÁrUÉ ¥ÁoÀªÀÇ ºËzÀÄ. EzÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ £ÁlPÀzÀ D±ÀAiÀĪÁVzÉ. F D±ÀAiÀĪÀÅ ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄjUÉ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV ªÀÄÄlÄÖªÀ°è PÀÈwAiÀÄ NzÀÄ ¸ÁPÁgÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. EzÀgÀ ¨sÁUÀªÁV PÀvÉ, ¥ÁvÀæ avÀæt, ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À eÉÆÃqÀuÉ, ¸ÀA¨sÁµÀuÉ, gÀ¸Á£ÀĨsÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ F J®èªÀÅUÀ¼À ¸ÁªÀAiÀĪÀ fêÀ²®à £ÁlPÀPÁgÀgÀ JA¢£À P˱À®åªÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ £ÁlPÀªÀÅ ªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ C±ÀAiÀÄzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ PÀA¨ÁgÀgÀ £ÁlPÀUÀ¼À°è ºÉƸÀ «¸ÀÛgÀuÉAiÀiÁV PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ.

¹zÀg Þ ÁªÀÄ: PÀªÀÄðªÀiÁUÀðzÉÆA¢UÉ eÁÕ£ÀªÀiÁUÀðzÀ C£ÀĸÀAzsÁ£À ¹zÀÞgÁªÀÄ ªÀÄÆ®vÀB PÀªÀÄðAiÉÆÃV. F PÀªÀÄðªÉA§ÄzÀÄ PÁAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÀºÀ C£ÉÃPÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀAxÀzÀÄÝ DVzÉ. vÀ£Àß ¥Á°UÉ §AzÀ EzÀ£ÀÄß CµÉÖà ¤µÉ׬ÄAzÀ ¥Á°¸ÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ F AiÉÆÃVAiÀiÁVzÁÝ£É. F zÁjAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ EªÀ£À ¥Àæ¨sÁªÀzÀ°è »ÃUÉAiÉÄÃ


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

71

£ÀqÉzÀ C£ÉÃPÀgÀÄ EªÀ£À »A¨Á®PÀgÁVzÁÝgÉ. EªÀgÀ£ÀÄß E°è MqÀÄØUÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÉ. PÉgÉ, PÀmÉÖ, zÉêÁ®AiÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ¨sËwPÀ DPÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀ PÁAiÀÄPÀzÀ°è vÉ Æ qÀ V gÀ Ä ªÀ EªÀ g À F £ÁAiÀ Ä PÀ £ À £ À Ä ß MqÀ Ø JAzÀ Ä PÉgÉAiÀįÁVzÉ. F MqÀØ JA§ ¥ÀzÀªÀÅ KPÀPÁ®PÉÌ ªÀÈwÛ ¸ÀÆZÀPÀªÁVAiÀÄÆ eÁw ¸ÀÆZÀPÀªÁVAiÀÄÆ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ¥ÀzÀzÀ G¯ÉèÃR ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß ¹zÀÞgÁªÀÄ£À §UÉV£À ¸ÀA¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÁßV §¼À¹gÀĪÀ ºÀ®ªÀÅ ªÀZÀ£ÀUÀ½ªÉ. CªÀÅUÀ¼À°è MAzÉgÀqÀÄ »ÃVªÉ. PÉgÉAiÀÄ PÀnÖ¸ÀĪÀ MqÀØ£À ¥ÀævÁ¥ÀªÉãÉA¨É£ÀAiÀiÁå! £É®£À£ÀUÉzÀÄ vÉUÉzÀºÉ£ÉA§ §¼À°PÉAiÀÄ £ÉÆÃqÁ! MAzÀ Ä PÀ ® è £ À Ä PÀ r zÀ Ä ªÀ Ä vÉ Æ Û A zÀ Ä PÀ ° è U É ¨s É Æ ÃUÀ ª À PÉÆnֺɣÉA§ CeÁÕ£À«zÉãÉÆ? UÉƺÉñÀégÁ, F EgÀ«£À ¥ÀjUÉ ¨ÉgÀUÁzÉ£ÀÄ! M¼ÀUÀ vÉƼÉzÀÄ d®ªÀ vÀÄA§®jAiÀÄzÀ CgɪÀÄgÀļÀ£ÉãÁzÀ ºÉýgÉ? d®zÀ ¸ÀAUÀªÀ vÉƼÉAiÀÄ®jAiÀÄzÉ, d®ªÀ §AiÀĸÀĪÀ£ÉAwzÀðºÀ ºÉýgÉ? £É®£À ±ÉÆâü¹, £É¯ÉAiÀÄ£ÀjAiÀÄzÉ, PÉgÉAiÀÄ PÀnÖ¸ÀĪÀ MqÀØgÁªÀÄAiÀÄå£À EgÀªÉAvÀÄ ºÉýgÉ? £ÀªÀÄä UÉƺÉñÀégÀ ¤®ªÀ£ÀjAiÀÄzÀ ªÀÄgÀļÀÄ ¹zÀÞgÁªÀÄ£ÉAwzÀðºÀ ºÉýgÉ? ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃQzÉ. EzÀÄ C¤ªÁAiÀÄð. EzÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÀÄÆ®zÀÄÝ. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß ªÀÈwÛ zsÀªÀÄðzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¤ªÀð»¹zÁUÀ CzÀPÉÌ £ÉÊwPÀvÉAiÀÄ DAiÀiÁªÀĪÀÇ zÉÆgÀPÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ªÀåQÛ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è DzÀ±Àð fëAiÀ Ä Æ DUÀ Ä vÁÛ £ É . CªÀ ¤ UÉ ºÉ ¸ À g À Ä EgÀ Ä ªÀ Å zÀ ® è z É Ã »A¨Á®PÀgÀÆ ºÀÄnÖPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è DvÀ¤UÀÆ CªÀ£À »A¨Á®PÀjUÀÆ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è UÀtå ¸ÁÜ£ÀªÉÇzÀUÀÄvÀÛzÉ. D £É¯ÉAiÀÄ°è PÀAqÀÄ §gÀĪÀªÀ£ÁV ¹zÀÞgÁªÀÄ EzÁÝ£É. EzÀ£ÀÄß CªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ C®èªÀÄ£À ªÀZÀ£ÀUÀ½AzÀ w½AiÀįÁVzÉ. ¹zÀÞgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À »A¨Á®PÀgÀÄ PÀªÀÄðAiÉÆÃVUÀ¼ÁV, CzÀgÁZÉUÉ ¨sÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ G¼ÀîªÀgÁV PÀAqÀÄ §gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ¯ÃÉ PÉg,É PÀmÖU É ¼ À À eÉÆvÉUÉ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À ¤«ÄðwAiÀÄ°è ¸ÀºÀ CµÉÖà ¤µÉ׬ÄAzÀ vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÀÄ. E°è zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖªÀÅzÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÀÈwÛzsÀªÀÄðzÀ ¨sÁUÀªÉà DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. vÀ£ÀUÉ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è ¨sÀQÛ EzÉAiÉÆà E®èªÉÇà JA§ ¥Àæ±ÉßAiÀÄÆ E°è C¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ EªÀ£À ºÀ®ªÀÅ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ FvÀ £Á¹ÛPÀ£ÁVAiÉÄãÀÆ PÀAqÀÄ §gÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ FvÀ D¹ÛPÀ£Éà DVzÁÝ£É. §ºÀÄvÉÃPÀ D¹ÛPÀgÀAvÉ FvÀ ¸ÁܪÀgÀUÀ¼À §UÉUÉ ¨sÀQÛAiÀÄ£ÀÄß G¼ÀîªÀ£Éà DVzÁÝ£É. EAxÀªÀjUÉ ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄà Që¥Àæ PÁ®zÀ°è CvÀå¢üPÀ ¨sÀPÀÛgÀÄ


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

72

»A¨Á®PÀgÁV ¸ÀºÀ ¹UÀĪÀÅzÀÄAlÄ. EAvÀºÀ £É¯ÉAiÀÄ°è PÁtĪÀ ¹zÀÞgÁªÀÄ£À£ÀÄß ¸ÀévÀB C®èªÀÄ£Éà §AzÀÄ PÀArzÁÝ£É. EAvÀºÀ ªÀÈwÛ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÉ×AiÀÄ°è ¥ÀæPÀlUÉƼÀÄîªÀ EªÀ£À §UÉUÉ C®èªÀÄ «qÀA§£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. CzÀPÁÌV vÁ£ÀÄ ¹zÀÞgÁªÀÄ£À »A¨Á®PÀjAzÀ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ JzÀÄj¸ÀÄvÁÛ£É. CAwªÀĪÁV EªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÞgÁªÀÄ£À ªÀÄÄSÁªÀÄÄT DUÀÄvÀÛzÉ. F ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀÄ°è zÉÆqÀØ ¸ÀAªÁzÀªÉÇà ªÁUÁézÀªÉÇà £ÀqÉzÀ¢ÝzÉ. CzÀÄ ±ÀÆ£Àå ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ°è £ÁlQÃAiÀĪÁV PÀ¯ÁvÀäPÀªÁV avÀætUÉÆAr¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÀÄ gÀÆ¥ÀPÀ. £ÀqÉzÀ fêÀ£ÀzÀ MAzÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ PÀnÖgÀĪÀ gÀÆ¥ÀPÀ«zÀÄ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è E°èAiÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛzÉ. C®èªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÞgÁªÀÄgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀÄ°è CAUÀªÉà °AUÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ, PÀÄgÀĺÀÄ«rzÀÄ PÀÄgÀĺÀ£ÀÄß ªÀÄgɪÀÅzÀÄ, EºÀzÀ°èAiÉÄà ªÉÆÃPÀëªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ EvÁå¢UÀ¼À £É¯ÉAiÀÄ°è §zÀÄQUÉ PÀ ª À Ä ðAiÉ Æ ÃUÀ z À µ É Ö Ã eÁÕ £ À A iÉ Æ ÃUÀ PÀ Æ qÀ ªÀ Ä ÄRå JA§ÄzÀ Ä ¥À æ w ¥Á¢vÀ ª ÁUÀ Ä vÀ Û z É . EzÀ g À ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ°è C®èªÀÄ EzÁÝ£É. CzÀgÀ ¹éÃPÁgÀzÀ°è ¹zÀÞgÁªÀÄ EzÁÝ£É. F ¸ÀÄ¢ÃWÀð ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¸ÀAWÀµÀð«®è. §zÀ°UÉ C£ÀĸÀAzsÁ£À«zÉ. ¹zÀÞgÁªÀÄ£ÀÄ C®èªÀĪÀ£ÀÄß PÀæªÉÄÃt UÀÄgÀĪÀ£ÁßV M¥ÀÄàwÛgÀĪÀ, ¹éÃPÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ««zsÀ ªÀÄd®ÄUÀ½ªÉ. CAwªÀĪÁV C®èªÀÄ UÀÄgÀĪÉà DUÀĪÀÅzÀÄ, ¹zÀÞgÁªÀÄ ²µÀå£Éà DUÀĪÀÅzÀÄ E°è PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ GzÉÝñÀ ¸Á¥sÀ®åPÁÌV ¸ÀévÀB C®èªÀÄ£Éà ¹zÀÞgÁªÀÄ£À£ÀÄß CgÀ¹ §gÀĪÀÅzÀÄ E°è PÁtÄvÀÛzÉ. E°è E§âgÀÆ C©üªÀåQÛ¸ÀĪÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è vÀvÀé, ¸Á»vÀå, «ZÁgÀ, §zÀÄPÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ PÁt¸ÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À°è MAzÉÆAzÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¥ÀgÁªÀIJð¸À®Ä ¸ÁzsÀå«zÉ. DzÀgÉ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ §gÀºÀzÀ D±ÀAiÀÄ ¹zÀÞgÁªÀÄ£À §zÀÄQ£À ¹ÜvÀåAvÀgÀ ªÀiÁvÀæªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ C®èªÀÄ£ÉÆA¢V£À ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀÄ°è ¹zÀÞgÁªÀÄ vÀ£Àß PÀªÀÄðAiÉÆÃUÀ¢AzÀ eÁÕ£ÀªÀiÁUÀðzÉqÉUÉ £ÀqÉzÀ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ UÀÄgÀÄw¸À®Ä E°è AiÀÄw߸À¯ÁVzÉ. eÁÕ£ÀªÀiÁUÀðzÉqÉUÉ vÀÄrzÀ FvÀ£À fêÀ£À PÀªÀÄðAiÉÆÃUÀPÉÌ ¨É£ÀÄß vÉÆÃj®è JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀĨÁgÀzÀÄ. PÀªÀÄð ¤AvÀgÉ Hl«®è; §mÉ֬Įè. EzÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ w¼ÀĪÀ½PÉ. F `PÀªÀÄð’ªÉA§ÄzÀÄ ªÀÄÄRåªÁV PÁAiÀÄPÀ CxÀªÁ ªÀÈwÛ. F £É¯ÉAiÀÄ°è ¨ÉªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §Ä¢Þ - F JgÀqÀÆ MAzÀÄUÀÆrgÀĪÁUÀ §zÀÄQUÉ ºÉZÀÄÑ ºÉƼÀ¥ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CxÀð §gÀÄvÀÛzÉ JA§ D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß E°è PÁt§ºÀÄzÁVzÉ. CzÀ£ÀÄß ¹zÀÞgÁªÀÄ£À MAzÀÄ ªÀZÀ£À »ÃUÉ vÉgÉ¢qÀÄvÀÛzÉ. CAUÀzÀAvÉ °AUÀ, °AUÀzÀAvÉ CAUÀªÁzÀ §½PÀ CAUÀzÀAvÉ °AUÉÊPÀå, °AUÀzÀAvÉ CAUÉÊPÀå. ªÀÄ£ÀªÉ °AUÀ, °AUÀªÉ ªÀÄ£ÀªÁzÀ §½PÀ ªÀiÁvÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼É®è ºÉƼÁîzÀ PÁgÀt ªÀiÁvÉ °AUÉÊPÀå, °AUÉÊPÀåªÉ ¸ÀégÀ ±À§Ý ¸ÀAzÀtÂV£ÀÄß vÉgÀºÀÄAmÉ? PÀ¦® ¹zÀÞªÀÄ°èPÁdÄð£À E£ÀÄß ¤ªÀÄä zÉêÀgÉAzÀÄ CgÀ¸À®ÄAmÉÆà E®èªÉÇà JA§ÄzÀ£ÀÄ w¼ÀÄ»PÉÆqÁ, J¯É CAiÀiÁå F ªÀiÁwUÉ °AUÁAUÀ ¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåzÀ £É¯ÉAiÀÄ°è CxÀªÁ eÁÕ£ÀzÀ £É¯ÉAiÀÄ°è CzÉéöÊvÀªÀ ¸Á¢ü¹zÀ £ÀAvÀgÀ CjªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄgÀĺÀÄUÉ ¥ÀævÉåÃPÀ JqÉAiÉÄ°èzÉ JA§ £É¯ÉAiÀÄ°è C®èªÀÄ£À ªÀiÁvÀÄ »ÃVzÉ: PÀ¥ÀÄðgÀzÀ VjAiÀÄ£ÀÄj »rzÀ §½PÀ E¢Ý®ÄAmÉ? ªÀÄAf£À ²ªÁ®AiÀÄPÉÌ ©¹® PÀ¼À¸ÀªÀÅAmÉ? PÉAqÀzÀ VjAiÀÄ CgÀV£À ¨ÁtzÀ¯ÉZÀÑgÉ, ªÀÄgÀ½ ¨ÁtªÀ£ÀgÀ¸À®ÄAmÉ? UÉƺÉñÀégÀ°AUÀªÀªÀjzÀ §½PÀ, zÉêÀgÉAzÀÄ CgÀ¸À®ÄAmÉ ¹zÀÞgÁªÀÄAiÀÄå? E°è UÉƺÉñÀégÀ JA§ÄzÀÄ CAQvÀ ªÀiÁvÀæªÁVzÉ. G½zÀAvÀºÀ °AUÀªÉA§ÄzÀÄ MAzÀÄ ¹Üw


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

73

DVzÉ. CzÀÄ vÁ£ÁzÀ §½PÀ CzÀ£ÀÄß CgÀ¸ÀĪÀÅzÁUÀ°Ã CzÀQÌAvÀ vÀ£ÀUÉ ¨ÉÃgÉ JqÉAiÀiÁUÀ°Ã E®è JA§ÄzÀÄ E°è «¢üvÀªÁVzÉ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è PÀªÄÀ ðAiÉÆÃVAiÀiÁzÀ ¹zÀÞgÁªÀÄ vÀ£ßÀ ªÀÄÆ® ªÀiÁUÀðªÀ£ÄÀ ß ©qÀzÃÉ eÁÕ£ª À iÀ ÁUÀðªÀ£ÄÀ ß CzÀPÉÌ C£ÀĸÀAzsÁ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀ £É¯ÉAiÀÄ°è ¹ÜvÀåAvÀgÀUÉÆArzÁÝ£É. EzÀPÉÌ C£ÀĪÁzÀªÀ£ÀÄ C®èªÀÄ. EzÀÄ ¥ÁætÂVAvÀ ©ü£Àß fêÀ£ÀPÀæªÀĪÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆArgÀĪÀ ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ PÉêÀ® C¤ªÁAiÀÄð. EAvÀºÀ ªÀiÁ£ÀªÀgÀÄ JA¢¤AzÀ®Æ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è PÀrªÉÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ F ¥Àæ¸ÁÜ£À ªÀÄvÀÄÛ EzÀgÀ D±ÀAiÀÄ EA¢UÀÆ JA¢UÀÆ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.

ªÉAPÀmÁ¥ÀÄ ¸ÀvÀåA CªÀgÀ `£ÉøÀgÀÄ £À£Àß zÉêÀgÀÄ’ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄä £ÀqÀÄ«£À PÀ«UÀ¼À°è ªÉAPÀmÁ¥ÀÄ ¸ÀvÀåA CªÀgÀÄ PÀÆqÀ M§âgÀÄ ªÀÄÄRå PÀ«UÀ¼ÁV UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. EzÀPÌÉ PÁgÀt EªÀjUÉ ¸Á»vÀåzÀ §UÉV£À PÁ¼ÀfAiÉÆAzÉà EgÀ¢gÀĪÀÅzÁVzÉ. EªÀgÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ fêÀ£ÀzÀ°è ºÉZÀÄÑ ²¸ÀÄÛ¼ÀîªÀgÁV PÁtÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ ¨sÁUÀªÁV ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¥ÀæeÉÕ, ªÀÈwÛ¥ÀgÀvÉ, ¥ÁæPÀÈwPÀ fêÀ£À, ¥Àj¸ÀgÀ PÁ¼Àf, ¸ÁªÀiÁfPÀ PÁ¼Àf, zÀ°vÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£É ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ ªÀÄÄRå £É¯ÉUÀ¼ÁV PÁtÄvÀÛªÉ. EªÉ®èªÀÅUÀ½UÉ ¸ÉÊzÁÞAwPÀ »£É߯ÉAiÀiÁV zÀ°vÀ ZÀ¼ÀĪÀ½ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ PÀ°¹ PÉÆlÖ ¥ÁoÀUÀ½ªÉ. ºÁUÁVAiÉÄà EªÀgÀÄ C£ÉÃPÀ £É¯ÉUÀ¼À°è ¥Àæ¸ÀÄÛvÀgÁUÀĪÀÅzÀÄ. zÀ°vÀ ¸ÀA¸ÀÌøw, ZÀ¼ÀĪÀ½ JAzÁUÀ C°è N¢VAvÀ ºÁqÀ Ä ¥À æ ª À Ä RªÁV PÉ Ã ½ §gÀ Ä vÀ Û z É . NzÀ Ä UÀ § â C£ÀAvÀgz À ÄÀ Ý. CzÀPÆ À Ì ªÉÆzÀ°£ÀzÄÀ ºÁqÀÄUÀ§âªÃÉ . EzÀPÌÉ £ÀªÀåPÀ« PÀÆqÀ ªÀÄ£À¸ÉÆî¢gÀ¯ÁgÀ. CAvÀºÀ DPÀµÀðuÉ EgÀ Ä ªÀ ºÁqÀ Ä ¸À º À d ªÁVAiÉ Ä Ã AiÀ i ÁªÀ Å zÉ Ã ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ d£ÀªÀÄÄTUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. F £É¯ÉAiÀÄ°è ªÉAPÀmÁ¥ÀÄ ¸ÀvÀåA CªÀgÀ `£ÉøÀgÀÄ £À£Àß zÉêÀgÀÄ’ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°èAiÀÄ PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. E°è NzÀÄUÀ«vÉUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄAiÉÄÃ. D PÀrªÉÄ PÀ«vÉUÀ¼À°è ¸ÀºÀ PÉÆAZÀªÁzÀgÀÆ ºÁr£À UÀÄAVzÉ. F ªÀiÁvÀÄ vÁ¼À§zÀÞªÁV ¸ÁUÀĪÀ ²Ã¶ðPÉ `£ÉøÀgÀÄ £À£Àß zÉêÀgÀÄ’ E°è ¸ÀºÀ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. ªÉAPÀmÁ¥ÀÄ ¸ÀvÀåA CªÀgÀ PÀÈwAiÉÆAzÀ£ÀÄß EwÛÃZÉUÉ N¢zÉ. CzÀÄ `£Á¼ÉUÉ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ £ÀrUÉ’ JA§ ¥ÀæPÀÈwUÉ ºÉZÀÄÑ ºÀwÛgÀ §zÀÄPÀĪÀ fêÀ£À «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉƼÀÄîªÀ «ZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ MvÁ۸ɬÄgÀĪÀ PÀÈwAiÀiÁVzÉ. EzÀgÀ°èAiÀÄ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ EªÀwÛ£À AiÀiÁAwæPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÉÆÃUÀ fêÀ£À £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀªÀjUÉ ºÉZÀÄÑ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁzÀ PÀÈwAiÀiÁVzÉ. C®èzÉà £ÀUÀgÀzÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß §zÀÄPÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ CUÀvÀåªÁV NzÀ¨ÉÃPÁzÀ PÀÈwAiÀiÁVzÉ. EzÀgÀ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ gÀÆrü¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ zÉÊ£ÀA¢£À DºÁgÀ «zsÁ£À, PÀÄrAiÀĨÉÃPÁzÀ ¤ÃgɵÀÄÖ EvÁå¢ «ZÁgÀUÀ¼À°è C£ÀĵÁ×£À £À¤ßAzÀ JµÁÖ¬ÄvÀÄ


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

74

JA§ÄzÀÄ C£ÀAvÀgÀzÀ «ZÁgÀ. CzÀÄ £À£Àß «ÄwAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ PÀÈwAiÀÄ «ÄwAiÀÄ®è. K£Éà DzÀgÀÆ »ÃUÉ N¢¹PÉƼÀÄîªÀ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ºÉZÀÄÑ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀgÀ®èªÉÃ! DzÀÝjAzÀ ¸ÀºÀdªÁV EªÀgÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À ¸ÀºÀ EAvÀºÀÄzÉà UÀÄt¢AzÀ PÀÆr UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. EªÀgÀ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°èAiÀÄ C£ÉÃPÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ ¨Áj N¢¹PÉƼÀÄîvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ, `¤gÁPÀgÀuÉ’, `©r¹PÉƼÀî¯ÁUÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ’, `fêÀd®’, `¥ÁvÁ¼ÀQ̽zÀµÀÄÖ GvÀÛgÀ«®è’, `Cj«£ÉqÉUÉ’, `eÁ«ÄãÀÄ ¤gÁPÀgÀuÉ’, `±ÀÆ£ÀåPÀÆÌ ±ÀÄgÀÄ«zÉ’, `dAUÀªÀÄ gÀƦ’, `UÀÄtªÁUÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ’, `UÀjPÉ ºÀÄ®Äè D®ªÁUÀ°’, `PÁæAwPÁj §¸ÀªÀtÚ’, `ªÀiË£À ªÀÄÄjzÀgÉ’ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼ÁVªÉ. EªÀÅUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ E£ÀßµÀÄÖ ªÀÄ£À PÀ®PÀÄvÀÛªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ : PÀgÀÄuÉ E®èªÀªÀÄä F PÀªÀÄð ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¤gÁPÀgÀuÉAiÉÄà ¤vÀå §zÀÄPÀÄ E°è (¤gÁPÀgÀuÉ) HgÀªÀ£À£ÀÄß ©nÖ®è DvÀ HgÀ£ÀÄß ©lÄÖ ©nÖzÀÝ wgÀÄUÁlPÉÌ PÁ®ÄUÀ¼À°è ZÀPÀæUÀ½zÀݪÀÅ CAUÉÊAiÉƼÀUÉ G¹gÀ£ÉÆßvÀÄÛ HgÀÆgÀ wgÀÄUÀÄvÀÛ CªÀ£ÀÆgÀÄ zÀÆgÀ ¸ÁVvÀÄÛ (dAUÀªÀÄ gÀƦ) ªÀÄ©â£À ªÀiÁAiÉÄAiÀÄ°è §A¢üAiÀiÁzÀ £À£Àß d£ÀgÀÄ UÀjPÉ ºÀÄ®Äè D®ªÁUÀ®Ä ¥ÀlÖ ¥ÁqÀÄ £ÀÆgÁgÀÄ (UÀjPÉ ºÀÄ®Äè D®ªÁUÀ°) £Á£ÀÄ ¥ÀAZÀªÀÄ . . . . ªÀtðUÀ¼ÁZÉUÉ J¸ÉAiÀÄ®àlÖªÀ£ÀÄ (ªÀiË£À ªÀÄÄjzÀgÉ)

F §UÉAiÀÄ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ MlÄÖ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ EªÀwÛ£À ¸ÀªÁ®ÄUÀ½UÉ JzÉAiÉÆrØ ¤AvÀ ¥Àæw¸ÀàAzÀ£ÀzÀ zÀé¤UÀ¼ÁVªÉ. E°è ¯ÉÆîĥÀvÉ E®è; dªÁ¨ÁÝj EzÉ. §zÀÄPÀ£ÀÄß ºÀ¸À£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

75

PÀ¼ÀPÀ½¬ÄzÉ. EzÀPÁÌV ZÁjwæPÀ ¥ÀæeÉÕ EzÉ. D »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ C¤µÀ×UÀ½UÉ «ªÉÆÃZÀ£Á ªÀiÁUÀðzÀ ¢PÀÄÌ zɸÉUÀ½ªÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥sÀįÉ, CA¨ÉÃqÀÌgï, §ÄzÀÞ ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ vÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ §zÀÄPÀÄUÀ¼ÀÄ gÀƦ¹ªÉ. D PÀªÀÄäl ±Á¯ÉAiÀiÁV zÀ°vÀ ZÀ¼ÀĪÀ½¬ÄzÉ. F ¤nÖ£À°è NzÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAPÀ®£À `£ÉøÀgÀÄ £À£Àß zÉêÀgÀÄ’ DVzÉ. CAvÉAiÉÄà N¢zÀ £ÀAvÀgÀzÀ°è ªÀiË£ÀªÉà EzÀgÉÆA¢UÉ ºÀ®ªÀÅ PÁ® ¸ÀAªÁ¢¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.

‘ªÉÇåêÀiÁªÉÇåêÀÄ’zÀ ±ÉÊ° qÁ|| ZÉ£ßÀ tÚ ªÁ°ÃPÁgÀgÀ ºÉƸÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁPÀÈw ‘ªÉÇåêÀiÁªÉÇåêÀiÁ’ DVzÉ. EzÀÄ FªÀgÉV£À ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À ¸Á°£À°è ©ü£ÀߪÁV PÁtÄvÀÛzÉ. FªÀgÉV£À ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÁzÀ ZÀA¥ÀÆ, ªÀZÀ£À, gÀ U À ¼ É , µÀ l à ¢ , wæ ¥ À ¢ , ¸ÁAUÀ v À å , QÃvÀ ð £É ªÀÄÄAvÁzÀ ºÀ¼ÉAiÀĪÀÅ ªÀÄvÀÄÛ PÀ«vÉ, ¸ÀtÚPÀvÉ, £ÁlPÀ, PÁzÀA§j, «ªÀıÉð, DvÀäPÀxÀ£À, fêÀ£À ZÀjvÉæ ªÀÄÄAvÁzÀ ºÉƸÀªÀÅ: EªÀÅUÀ¼À ¸Á°£À°è EzÀ Ä AiÀ i ÁªÀ MAzÀ Ä ¥À æ P ÁgÀ z À ° è A iÀ Ä Æ CqÀPÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ¯Éà EzÀÄ ºÉƸÀ ¥ÀæPÁgÀªÁVzÉ. EzÀgÀ°è gÀUÀ¼É, ªÀĺÁbÀAzÀ¸ÀÄì, vÀvÀé¥ÀzÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÀ½zÀÝgÀÆ EzÀgÀ ±ÀjÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁjÃgÀ ©ü£ÀߪÉà DVzÉ. ºÁUÁV EzÀ£ÀÄß ¸Á»vÀåzÀ ºÉƸÀ ¥ÀæPÁgÀ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹ EzÀ£ÀÄß ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ«AiÀÄ PÉÆqÀÄUÉ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À®Ä ¸ÁzsÀå«zÉ. DzsÀĤPÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è PÁtĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼ÄÀ E°è PÁtĪÀÅ¢®è. C®à«gÁªÀÄ, ¥À Æ tð«gÁªÀ Ä , D±À Ñ A iÀ Ä ð ¸À Æ ZÀ P À aºÉ ß , ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ aºÉß EvÁå¢. ºÁUÁV ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ ¤®ÄUÀqÉAiÀÄ vÁtUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ JA§ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆqÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ NzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛ ºÉÆÃzÀAvÉ®è ¤®ÄUÀqÉAiÀÄ vÁtUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀdªÁV ®©ü¸ÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. EzÀ£ÀÄß ‘AiÀÄw’ JA§ÄzÁV bÀAzÀB±Á¸ÀÛçdÕgÀÄ ºÉýgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß E°è £É£À¦¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. ‘ªÀÄwAiÉÄA§ÄzÀĹªÀð vÁtA’ JA§ÄzÀÄ CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À MAzÀÄ ¨sÁUÀªÁVzÉ. F ¤®ÄUÀqA É iÀÄ vÁtUÀ¼ÄÀ UÉÆAzÀ®¢AzÀ K£ÁzÀgÆ À ªÀåvÁ帪 À ÁzÀgÉ CxÀð UÀ» æ PÉ ¸ÁzsåÀ ªÁUÀĪÀÅ¢®è. EzÀÄ ZÀA¥ÀÆ PÀÈwUÀ¼À°è §gÀĪÀ UÀzÀåzÀ §UÉAiÀÄzÀÄÝ. DzÀgÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀ NzÀÄ D ¤®ÄUÀqÉAiÀÄ vÁtUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàµÀÖUÉƽ¹©qÀÄvÀÛzÉ. F PÀæªÀÄzÀ°è ¥ÀÆtð«gÁªÀÄ, C®à «gÁªÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ¤®ÄUÀqÉUÀ¼À®èzÉ D±ÀÑAiÀÄð, ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¨sÁªÀ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ C¸ÀàµÀÖªÁUÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÀª Û .É EzÀÄ MmÁÖgÉ ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ÄUÀqA É iÀÄ vÁtUÀ¼£ À ÄÀ ß PÀÄjvÀ «ZÁgÀªÁ¬ÄvÀÄ. CAvÉAiÉÄà ªÀåvÀå¸ÀÜUÉƼÀÄîªÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ N¢£À NWÀzÀ°è C£ÀĨsÀªÀPÉÌ §gÀÄvÀÛªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, UÀzÀå ªÀÄvÀÄÛ ªÀZÀ£À PÀÈwAiÀÄ DgÀA¨sÀzÀ°è PÀ« PÀ«¸ÀägÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ.


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

76

C£ÉÃPÁ£ÉÃPÀ PÀ«UÀ¼À ¥À¸ æ ÁÛ¥À C°è §gÀÄvÀz Û .É CAvÉAiÉÄà ºÁqÀÄUÁgÀgÄÀ , zÁ±Àð¤PÀgÄÀ , ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÄÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ ¥Àæ¸ÁÛ¥À ¸ÀºÀ E°è §gÀÄvÀÛzÉ. ªÀĺÁPÀÈwUÀ¼À D¢¨sÁUÀªÀ£ÀÄß £É£À¦¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀA¥À£À «PÀæªÀiÁdÄð£À «dAiÀÄ, PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ ²æà gÁªÀiÁAiÀiÁt zÀ±Àð£ÀA «ÃgÀ¥Àà ªÉƬÄèAiÀĪÀgÀ ²æà gÁªÀiÁAiÀÄt ªÀĺÁ£ÉéõÀtA EvÁå¢UÀ¼ÄÀ E°è £É£¦ À UÉ §gÀÄvÀÛª.É DzÀgÉ E°èAiÀÄ ªÀåvÁå¸ÀªA É zÀg,É E°è ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÀ PÀ«UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀĺÁPÀÈwUÀ½UÉ ªÀ¸ÀÄÛ, ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃrzÀ DªÀgÉV£À D zsÁgÉAiÀÄ PÀÈwPÁgÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ £É£ÉzÀgÉ, E°è PÀ« CAxÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ M¼ÀUÉÆAqÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß F PÀÈw gÀZÀ£ÉAiÀÄ £É¯ÉUÉ vÀAzÀÄ ¤°è¹zÀ E°è ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÀ ºÁqÀÄUÁgÀgÀÄ, zÁ±Àð¤PÀgÀÄ, ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀÄ, vÀ£Àß §¼ÀUÀ, ¥Àj¸ÀgÀ ªÀÄÄAvÁzÀ J®èªÀ£ÀÄß £É£ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. E°è ¨sÁµÉ vÀ®PÁr£À°è ¸ÀªÀÄvÀmÁÖzÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÁªÉÃj ºÉÆ¼É ºÀjAiÀÄĪÀAvÉ ºÀjAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. E°è ºÀjºÀgÀ£À gÀUÀ¼ÉUÀ¼À ¨sÁµÁUÀwUÉ «gÀÄzÀÞªÁzÀ UÀw PÁtÄvÀÛzÉ. PÀÈwAiÀÄ C£ÉÃPÀ ¨sÁUÀUÀ¼À°è ºÀjºÀgÀ£À gÀUÀ¼ÉUÀ¼À GvÁìºÀzÀ ¨sÁµÁ ¨sÉÆÃUÀðgÉvÀ PÁtÄvÀÛzÉ. CzÀÄ J°èUÉ ¤®ÄUÀqÉ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ JAzÀÄ H»¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è. C°è «±ÉõÀªÁV PÁtĪÀÅzÀÄ zsÀéAzÀéªÀiÁ£À «gÉÆÃzsÀUÀ¼ÀÄ. “JvÀÛtzÀ ªÀiÁªÀÄgÀªÉÇà JvÀÛtzÀ PÉÆÃV¯ÉAiÉÆÔ JA§ C®èªÀÄ£À ªÀZÀ£À ¸ÀºÀ CAxÀ°è £É£À¥ÁUÀÄvÀÛzÉ. MmÁÖgÉ C®èªÀÄ£À ªÀZÀ£ÀzÀ°ègÀĪÀ F zÀéAzÀéªÀiÁ£À «gÉÆÃzsÀzÀ DPÀÈw ªÀÄvÀÄÛ ªÀZÀ£À ºÁUÀÆ vÀvÀé¥ÁzÀUÀ¼À ¸ÁgÀ EAxÀ PÀqÉUÀ¼À°è ºÁ¯ÉÆßgÉAiÀiÁV PÁtÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ “CAUÀzÉƼÀUÉ °AUÀªÇÉ °AUÀzÆ É ¼ÀUÉ CAUÀªÇÉ ºÉýgÀAiÀÄå ªÀÄÆvÀðzÉƼÀUÉ CªÀÄÈvÀªÇÉ CªÀÄÈvÀzÆ É ¼ÀUÉ ªÀÄÆvÀðªÉÇ w½¹gÀAiÀÄå ªÀÄgÀzÉƼÀUÉ CªÀÄgÀªÉÇ CªÀÄgÀzÉƼÀUÉ ªÀÄgÀªÉÇ PÉýgÀAiÀÄå ªÀÄÈvÀzÉƼÀUÉ CªÀÄÈvÀªÉÇ CªÀÄÈvÀzÉƼÀUÉ ªÀÄÈvÀªÉÇ ºÉýgÀAiÀÄå ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄzÉƼÀUÉ C¥ÀæªÉÄÃAiÀĪÉÇ C¥ÀæªÉÄÃAiÀÄzÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉÄÃAiÀĪÉÇ w½¹gÀAiÀÄå HºÀåzÉƼÀUÉ C£ÀƺÀåªÉÇ C£ÀƺÀåzÉƼÀUÉ HºÀåªÉÇ ºÉýgÀAiÀÄå” »ÃUÉ EzÀgÀ £ÀrUÉAiÀÄ®è, Nl ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ. J°è ¤®ÄèvÀÛzÉA§ SÁwæ¬Ä®è. EAxÀ £ÀrUÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸Á»vÀå ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà FUÁUÀ¯Éà ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÀAvÀºÀ ªÀZÀ£À, QÃvÀð£É, wæ¥À¢ ªÀÄÄAvÁzÀ zÉùà ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ «±ÉõÀªÁV PÁtĪÀÅzÀÄ. ±ÉÊ°AiÉÄA§ÄzÀÄ PÀÈwPÁgÀ¤AzÀ PÀÈwUÁgÀ¤UÉ ©ü£Àß. CAvÉAiÉÄà ¸Á»vÀåzÀ MAzÀÄ ¥ÀæPÁgÀ¢AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀæPÁgÀPÉÌ ¸ÀºÀ ©ü£ÀߪÁUÀÄvÀÛzÉ. GzÁgÀuÉUÉ PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨sÁªÀVÃvÉUÀ¼À°è PÁtĪÀ PÀæªÀÄPÀÆÌ PÁzÀA§jUÀ¼À°è PÁtĪÀ PÀæªÀÄPÀÆÌ N¢£À C£ÀĨsÀÆwAiÀÄ°è ©ü£ÀßvɬÄzÉAiÀÄ®èªÉÃ? CAvÉAiÉÄà PÀÈwPÁgÀ£À MAzÀÄ PÁ®WÀlÖzÀ §gÀºÀzÀ ±ÉÊ° MAzÀµÀÄÖ zÀÆgÀzÀ §gÀºÀzÀ ±ÉÊ°VAvÀ ©ü£ÀߪÁVgÀ®Ä ¸ÁzsÀå«zÉ. CzÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ«AiÀÄ 70-80zÀ±ÀPÀUÀ¼À PÀ«vÉUÀ¼À NzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀÈwAiÀÄ NzÀÄ EªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀºÀ PÁtÄvÀÛzÉ. F »A¢£À PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ D PÀëtzÀ ¨sÁªÀ, «ZÁgÀzÀ ¸ÁägÀPÀUÀ¼ÁV PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ. CAxÀ wêÀævÀgÀªÁzÀ ««zsÀ ¨sÁªÀ£ÉÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ PÁtÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ ¥À¸ æ ÄÀ ÛvÀ PÀÈwAiÀÄ°è FªÀgV É £À vÀªÄÀ ä ««zsÀ ¸Á»vÀå, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£U É ¼ À ÄÀ ªÀÄÄ¥ÀÄàjUÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀiÁV UÀA©üÃgÀ ºÀjªÀÅ DV E°è PÁt¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀĺÁPÀÈwAiÀÄ ¤«ÄðwAiÀÄ°è EgÀĪÀ ±ÉÊ° ¸ÀºÀ ºËzÀÄ. D £É¯ÉAiÀÄ°è vÀÄA©zÀ ‘ZÉ£ÀßtÚ’ E°è PÁªÀåªÁV ¥ÀæªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ. EAvÀºÀ UÀA©üÃgÀ PÁªÀå §ºÀÄvÉÃPÀ JqÉUÀ¼À°è GvÁìºÀzÀ ªÉÆgÉvÀPÉÌ M¼ÀUÁUÀÄvÀÛzÉ. CAxÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ ±À§Ý ¨sÀAqÁgÀzÀ aîªÉà E°è ºÀjzÀĺÉÆÃV ¥ÀæªÀ»¸ÀÄwÛzÉAiÉÄãÉÆ J¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, “M½vÀÄ E®è PÉqÀPÀÄ E®è ¸Àj E®è vÀ¥ÀÄà E®è ¥Á¥À«®è ¥ÀÄtå«®è £ÁPÀ«®è £ÀgÀPÀ«®è ¥ÀæªÀiÁzÀ«®è C¥ÀæªÀiÁzÀ«®è PÁªÀÄ«®è CPÁªÀÄ«®è PÉÆæÃzsÀ«®è CPÉÆæÃzsÀ«®è ¯ÉÆèsÀ«®è C¯ÉÆèsÀ«®è ¯Á¨sÀ«®è C¯Á¨sÀ«®è ªÀÄzÀ«®è CªÀÄzÀ«®è ªÀÄvÀìgÀ«®è CªÀÄvÀìgÀ«®è ªÉÆúÀ«®è CªÉÆúÀ«®è ªÀiÁAiÉĬĮè CªÀiÁAiÉÄ¬Ä®è £Á£ÀÄ E®è ¤Ã£ÀÄ E®è CzÀÄ E®è EzÀÄ E®è PÀzÀÄ E®è QzÀÄ E®è UÀzÀÄ E®è VzÀÄ E®è ºÀUÀ®Ä E®è EgÀļÀÄ E®è ¨ÉÊUÀÄ E®è ¨É¼ÀUÀÄ E®è


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

77

ºÀÄtÄÚ E®è ºÀtÄÚ E®è PÀtÄÚ E®è ºÉtÄÚ E®è.” F ¸Á®Ä E£ÀÆß ¸ÀÄ¢ÃWÀðªÁV ºÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ EAvÀºÀ JqÉAiÀÄ°è ºÀjºÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀĪÀiÁgÀªÁå¸ÀgÀ ±À¨ÉÆÝÃvÁìºÀ ¸ÀºÀ £É£À¥ÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÆÛ PÉ®ªÉǪÉÄä CªÀgÀ£ÀÄß «ÄÃjzÀ ZÉ£ÀßtÚ ¸ÀºÀ PÁtÄvÁÛgÉ. EAvÀºÀ ¥ÀzÀUÀw ¥ÀA¥À¤UÉ «gÀÄzÀÞ UÀwAiÀÄzÀÄÝ. CzÉãÉà EzÀÝgÀÆ F ¥ÀzÉÆÃvÁìºÀªÀÅ ºÀÄZÀÄÑ PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ Nl JAzÀÄ ¸ÀºÀ PÉ®ªÉǪÉÄä C¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ £ÉÃvÁåvÀäPÀªÀ®è. EAvÀºÀ NlzÀ°è ¸ÀºÀ PÀ«AiÀÄ ¸ÀÈd£À ²Ã®vÉAiÉÄA§ÄzÀÄ £ÀªÀ¥ÀzÀ ¤ªÀiÁðtªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. EzÀÄ ¨sÁµÁ «¸ÀÛgÀuÉAiÀÄÆ ºËzÀÄ. CAvÀºÀ £À«Ã£À ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ E°è ºÉÃgÀ¼ÀªÁV lAQvÀUÉÆArªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, FUÀ GzÁºÀj¹zÀ ¨sÁµÁ¨sÁUÀªÀ£ÀßµÉÖà £ÉÆÃrzÀgÉ ¸ÁPÀÄ; F ªÀÄÄA¢£À ºÉƸÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ PÁtÄvÀÛªÉ. CPÉÆæÃzsÀ, C¯ÉÆèsÀ CªÀÄzÀ, CªÀÄvÀìgÀ, CªÉÆúÀ, CªÀiÁAiÉÄ EvÁå¢. E°è ªÁåPÀgÀtzÀ ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹¢ÝzÀÝgÉ ‘¤gï’JA§ ¥ÀƪÀð ¥ÀævÀåAiÀÄ §¼ÀPÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß «ÄÃgÀĪÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¨sÁµÁ «PÀ¸À£ÀzÀ°è GAlÄ. CAvÀºÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß «±ÉõÀªÁV ¸ÀÈd£À²Ã® §gÀºÀUÁgÀgÀÄ, ªÀiÁvÀÄUÁgÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÄÀ vÁÛg.É EAvÀºÀ £ÀªÀ ¥ÀzÀ ¤ªÀiÁðtPÉÌ ¤¢ðµÀÖ ªÀiÁzÀjAiÉÆAzÀÄ DUÀ¯ÃÉ £É¯A É iÀiÁVgÀÄvÀz Û .É CzÀ£ÀÄß DzsÀj¹AiÉÄà ¥ÀÄ£Àgï¸À馅 ¸ÀA¨sÀ«¸ÀĪÀÅzÀÄ. EzÀ£ÀÄß ¸ÁªÀÄå ªÀÄÆ® ¸À馅 JAzÀÄ ¨sÁµÁ «eÁÕ¤UÀ¼ÄÀ PÀg¢ É zÁÝg.É F ¸À馅 PÀª æ ÄÀ zÀ°è ¨sÁµÁ «¸ÀÛgu À A É iÀÄ®èzÉ ¨sÁµÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ¸ÀAZÀAiÀĪÁzÀ ªÁåPÀgÀtzÀ «¸ÀÛgÀuÉ ¸ÀºÀ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ªÁåPÀgÀt ªÀfð¹zÀgÀÆ ¨sÁµÁ«eÁÕ£À ¹éÃPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ ¨sÁµÉ, ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀégÀzÀ°è ªÀiÁUÀðQÌAvÀ «ÄV¯ÁV zÉùà £É¯ÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ. E°è FªÀgÉV£ÀzÀÝ£ÀÄß CgÀV¹PÉÆAqÀ ªÀÄ£ÀĸÀÄì CzÀ£ÀÄß «ÄÃj £ÀqÉAiÀÄĪÀ zÁjAiÀÄÆ PÁtÄvÀÛzÉ. CAvÀºÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ §ÄzÀÞ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV CA¨ÉÃqÀÌgï, ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÀÄvÀÄÛ ZÀjvÉæAiÀÄ°è DV ºÉÆÃzÀ D §UÉAiÀÄ C¸ÀARå ¢Ã¥ÀzsÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ZÉÊvÀ£Àå PÁtÄvÀÛzÉ. EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ¢Ã¥ÀzsÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ EzÁÝgÉ.


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

78

JgÀqÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À «ªÀıÉð : - qÁ.J¸ï.£ÀlgÁd §ÆzÁ¼ÀÄ

E°è AiÀiÁªÀÅzÀÆ CªÀÄÄRåªÀ®è ²æêÀÄw D±Á gÀWÀÄ CªÀgÀ ‘DªÀvÀð’ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß N¢zÁUÀ Erà gÁwæ PÀÆvÀÄ ‘¸ÀA¥ÀÆtð’ £ÁlPÀªÉÇAzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ C£ÀĨsÀªÀªÁ¬ÄvÀÄ. ºÁUÁV EzÀ£ÀÄß MAzÀÄ PÁzÀA§j CAzÀÄPÉƼÀî®Ä DUÀÄwÛ®è. »ÃUÉ C¤ß¸À®Ä E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ PÁgÀtUÀ½ªÉ. ªÉÆzÀ°UÉ, ‘¨sÁgÀwÃAiÀÄ’ JAzÀÄ CT® ¨sÁgÀvÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è UÀÄgÀÄw¸À®ànÖgÀĪÀ C£ÉÃPÀ ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼À, ªÀĺÁ£ÁlPÀUÀ¼À J¼ÉUÀ¼À£ÀÄß J¼ÉzɼÉzÀÄ ºÉuÉzÀ PË¢AiÀÄAwgÀĪÀÅzÀjAzÀ, EzÀÄ C£ÉÃPÀ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ¤ªÀð»¹zÀ ©üwÛAiÉĤ¹vÀÄ. PÀÈwPÁgÀgÀÄ M§âgÉà DzÀ g À Æ F §ÈºÀ v ï PÀ È wAiÀ Ä °è CªÀ g À £ À Ä ß ¥À æ ¨ s Á «¹zÀ C£É à PÀ ªÀĺÁPÀ«UÀ½zÁÝgÉ, ªÀĺÁPÁªÀåUÀ½ªÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÁlPÀPÁgÀjzÁÝgÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀ Ä ºÁ PÁªÀ å UÀ ¼ À ° è C©ü ª À å PÀ Û ª ÁVgÀ Ä ªÀ ªÀ Ä £À Ä µÀ å £À ¸À A ¢UÀ Þ UÀ ¼ À £ À Ä ß ‘¹AºÁªÀ¯ÉÆÃPÀ£À’ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è E¢gÁUÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß«¢ÝgÀ§ºÀÄzÉ? JAzÀÄ PÀÆqÁ C¤ß¹vÀÄ. ¯ÉÆÃPÀ¥ÀæªÀÈwÛUÀ¼À£ÀÄß ¤¸ÀUÀð ¸ÀºÀdªÁV ¹éÃPÀj¹ ¤ªÀð»¸ÀĪÀ°è£À ªÀÄvÀÄÛ EA¢æAiÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À EPÀÌlÄÖUÀ¼À£ÀÄß EµÀÄÖ «¸ÁÛgÀªÁV ¤ªÀð»¹gÀĪÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ vÀÄA¨Á C¥ÀgÀÆ¥À. ¯ËQPÀzÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß M¦à ¨Á¼ÀĪÀ DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ¤®ÄªÀ£ÀÄß C£ÉÃPÀ ¥ÁgÀ¯ËQPÀ ªÀåQÛUÀ¼ÉÆA¢UÉ E¢gÀÄ §¢gÁV¹ JgÀqÀ£ÀÆß C£À Ä ¸À A zs Á £À ªÀ i ÁqÀ Ä ªÀ vÀ v Áé £ À Ä ¸À A zs Á £À ª À Å F PÀ È wAiÀ Ä £À Ä ß ¸ÀºÀdUÀA©üÃgÀªÁV¹zÉ. EzÀ£ÀÄß ²æêÀÄw D±Á gÀWÀÄ CªÀgÀ ªÉÆzÀ® PÀÈw JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV UÀÄgÀÄw¸À¯ÁUÀzÀÄ. KPÉAzÀgÉ EAvÀºÀ PÀÈw gÀZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄ£Àß ¸Á»vÀå, ¸ÀAVÃvÀ, PÀ¯É, gÀAUÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀvÀé±Á¹ÛçÃAiÀÄ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è zÀÄrzÀÄ UÀ½¹zÀÝ£ÀÄß E°è ¥ÀæAiÉÆÃV¹gÀĪÀ ¸ÀàµÀÖ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß F PÀÈwAiÉÄà ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ.


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

79

¥ÀæwÃ¥À£ÉA§ KPÁQAiÉƧâ (AiÀiÁªÀ ¸ÀAgÀZÀ£ÉUÀ½®èzÉ) §zÀÄPÀ£ÀÄß DgÀA©ü¹, zÉúÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉÆà ¥ÀæªÀÈwÛUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀAzsÁ£À ªÀiÁqÀÄvÀÛ¯ÉÃ, CªÀÅ ¤zÉÃð²¹zÀAvÉ £ÀqÉzÀ ºÁ¢AiÉÆà JA§AvÉ awævÀªÁVgÀĪÀ PÀÈwAiÀÄÄ NzÀÄUÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¨sÁUÀªÁV¹PÉƼÀÄîªÀ°è CvÀåAvÀ ±ÀPÀÛªÁVzÉ. UÀw¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ PÁ® ªÀÄvÀÄÛ zÉñÀPÉÌ NzÀÄUÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåªÀ EAvÀºÀ C£ÉÃPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ PÁzÀA§jUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ £ÁlPÀUÀ¼À°è EªÉ. £ÁlPÀ gÀAUÀzÀ UÁqsÀ C£ÀĨsÀªÀ«gÀĪÀ ²æêÀÄw D±Á gÀWÀÄ gÀAUÀzÀ ªÉÄð£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ zÀȱÀåªÀ£ÀÆß avÀæPÀÈwAiÉÄA§AvÉ ¤ªÀð»¸À§®ègÀÄ. E°è AiÀiÁªÀÅzÀÆ CªÀÄÄRåªÀ®è J£ÀÄߪÀ CZÀÄÑPÀlÖ£ÀÄß ªÀiÁr §r¹zÀAwgÀĪÀ EAvÀºÀ E£ÀÆß C£ÉÃPÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß CªÀjAzÀ ¤jÃQë¸À§ºÀÄzÀÄ.

PÀ£ÀßqÀzÀ £É®PÉÌ ªÀÄvÉÛ PÁ°lÖ zÀAqÁfëPÀgÀÄ PÉÆïÁgï, ¥Á¯Ágï, ¥É£Áßgï- ªÀÄÄAvÁV £À¢UÀ½®èzÉ PÉêÀ® £À¢ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ G¼Àî PÉÆïÁgÀ (C«¨s À f vÀ ) f¯É è A iÀ Ä °è ºÀ j AiÀ Ä ÄwÛ g À Ä ªÀ JgÀ q À Ä vÀvÀéªÁ»¤UÀ½ªÉ. MAzÀÄ CZÀ°UÀgÉAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¨ËzÀÞ ªÀÄzsåÀ ªÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ ¸ÁzsPÀ À ¥ÀgA À ¥Àg.É E£ÉÆßAzÀÄ ªÀ Ä RÍ° UÉ Æ ÃµÁ®£É A § ªÀ Ä ºÁ£ï zÁ±À ð ¤PÀ £ À vÀvÀé¥Àæ¸ÁÜ£ÀªÁzÀ DfëPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÀÄ vÀÄA© ºÀjAiÀÄĪÀ ¥ÀæªÁºÀzÀAvÉ EzÀÝgÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÁvÀæ ªÀiÁvÀæ G½¢gÀĪÀ §wÛzÀ £À¢. PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À°è DfëPÀgÀ §UÉUÉ FªÀgÉUÉ AiÀiÁªÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÆ §A¢®è. EAVè ¶ £À ° è EgÀ Ä ªÀ MAzÉ Ã MAzÀ Ä ¥À æ ª À Ä ÄR ¥ÀĸÀÛPÀªÉAzÀgÉ J.J¯ï. ¨sÁµÀA CªÀgÀ ‘»¸ÀÖj CAqï qÁQÖç£ïì D¥sï DfëPÁ¸ï’. UËvÀªÀÄ §ÄzÀÞ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ«ÃgÀgÀ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À£ÁVzÀÝ ªÀÄRÍ° UÉÆõÁ®¤AzÀ ¥ÀætÂÃvÀªÁzÀ DfëPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ §UÉUÉ w½AiÀÄ®Ä CzÀgÀ ¤gÁPÀgu À U É ,É £Á±ÀPÌÉ ¥ÀA æ iÀÄwß¹zÀ «gÉÆâüà ¥Àæ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À PÀÈwUÀ¼À£Éßà D±Àæ¬Ä¸À¨ÉÃPÁVzÉ. EªÀgÀ ¨ÉÊUÀļÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ CªÀgÀÄ K£ÁVzÀÝgÀÄ JAzÀÄ w½zÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ zÀÄzÉð¸É MzÀVzÉ. zÀÄgÀAvÀªÉAzÀgÉ PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃzÀÄzÀÄ DfëPÀªÉA§ ºÉ¸Àj£À AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ aAvÀ£Á¥Àæ¸ÁÜ£ÀªÀ®è; §zÀ°UÉ CzÀgÉÆqÀ£É £ÀªÀÄäzÉà C¸À° ZÀºÀgÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛAzÀÆ ¨É¼ÀQUÉ ¨ÁgÀzÀAvÉ PÀvÀÛ® UÀĺÉUÉ vÀ¼Àî®ànÖªÉ. £ÁªÀÅ ¨Á¼ÀÄwÛgÀĪÀ £ÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛ°£À F ªÀ¸ÀÄÛ¥Àæ¥ÀAZÀªÉ£ÀÄߪÀÅzÀÄ K£ÀÄ? £ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥À K£ÀÄ? JA§ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀªÉà J®è vÀvÀézÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä AiÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß DgÀA©ü¸À¨ÉÃPÀÄ, DgÀA©ü¸ÀÄvÀÛªÉ. F ¯ÉÆÃPÀ AiÀiÁªÀÅzÀjAzÀ DVzÀÝgÉ £À£ÀUÉãÀÄ? CzÀÄ ºÀÄt¸ɺÀtÂÚ¤AzÀ¯ÉÆÃ, JgɪÀÄtÂÚ¤AzÀ¯ÉÆà DVzÀÝgÉ CzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ¤vÀå ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ K£ÀÄ ªÀåvÁå¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ? JA§ GqÁ¥sÉ E°è ¸À®è. KPÉAzÀgÉ F ¥Àæ±ÉßUÉ £ÁªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

80

GvÀÛgÀ gÀƦà ¤®ÄªÉà £ÀªÀÄä §zÀÄQ£À ¥Àæw £ÀqÉAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁVAiÉÄà ¨ËzÀÞ zsÀªÀÄð F zÉñÀzÀ°è G½zÀgÉ vÀªÀÄUÉ G½UÁ®«®è JAzÀÄ FUÀ®Æ PÉ®ªÀÅ zÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ §UÉUÉ CwêÀ JZÀÑgÀ ªÀ»¸ÀÄvÀÛªÉ. ªÉÊ¢PÀ ªÀÄÆ®zÀ ¨sÁªÀ£ÁªÁ¢UÀ¼ÀÄ CzÀȱÀå ±ÀQÛAiÉÆAzÀÄ «±ÀéPÉÌ ZÁ®£É ¤ÃrvÉAzÀÄ, D CzÀȱÀå ±ÀQÛAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ («zsÁ£À¸ËzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ) ¸ÀªÀðªÀÇ M¼À¥ÀqÀ¨ÉÃPÉAzÀÆ MvÁ۬ĸÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ CA¨ÉÃqÀÌgï MzÀV¹PÉÆlÖ ¸ÀA«zsÁ£À, ¨ËzÀÞ, ZÁªÁðPÀ, DfëPÀ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ «eÁÕ£ÀzÀAvÀºÀ ¨sËvÀªÁ¢ aAvÀ£Á ¥Àæ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ CzÀ£ÀÄß M¥ÀÄàªÀÅ¢gÀ°, wgÀ¸ÀÌj¸À®Æ CºÀðªÀ®èzÀ ¤®ÄªÉ£ÀÄßvÀÛªÉ. ‘£ÀwÜ ¥ÀÄj¸ÁìPÁgÉà - ¥ÀÄgÀĵÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÉA§ÄzÀÄ ¤µÀá®’- ªÉA§ WÉÆõÀªÁPÀå¢AzÀ vÀvÀéfeÁÕ¸ÉAiÀÄ gÀAUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹zÀ ªÀÄRÍ°UÉÆõÁ® £ÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛ°£À ªÀ¸ÀÄÛ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ¤d«ªÀgÀuÉ PÉÆqÀ®Ä ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀªÀgÀ°è M§â£ÀÄ. DzÀgÉ E°è£À §ºÀÄzÉÆqÀØ zÀÄgÀAvÀªÉãÉAzÀgÉ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄvÀgÀ ¸Á»vÀåªÀ£É߯Áè ªÉÊ¢PÀgÀÄ £Á±À¥Àr¹gÀĪÀAvÉAiÉÄÃ, DfëPÀgÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÆß £Á±À ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. ¸Á»vÀåªÀ£ÀßµÉÖà C®è, ªÀÄPÀÍ° UÉÆøÁ®£À ªÀåQÛUÀvÀ §zÀÄQ£À §UÉUÉAiÀÄÆ PÉêÀ® CªÀºÉüÀ£ÀPÁjAiÀiÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÀµÉÖà eÉÊ£À ªÀÄvÀÄÛ ¨ËzÀÞ ¸Á»vÀåzÀ°è ¹UÀÄvÀÛªÉ. CªÀ£À ¤®ÄªÀ£ÀÄß »ÃUÉ ¸ÀAUÀ滸À§ºÀÄzÀÄ.: J®èªÀÇ ¤AiÀÄw¬ÄAzÀ ZÁ°vÀ. DzÀÝjAzÀ ¥ÀÄgÀĵÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÉA§ÄzÉãÀÆ E®è. ¥ÀÄgÀĵÁxÀðPÉÌ AiÀiÁªÀ CxÀðªÀÇ E®è. ¤AiÀÄwAiÉÄà ¸ÀªÀð¸Àé” JA§ UÉÆøÁ®£À ¤AiÀÄwªÁzÀªÀ£ÀÄß wÃgÁ ¸ÀgÀ½ÃPÀj¸À¯ÁVzÉ. CªÀ£ÀÄ vÀvÀézÀ ¸ÁgÀªÀ£ÀÄß ¤gÀƦ¸À®Ä PÉÆqÀĪÀ gÀÆ¥ÀPÀªÉÇAzÀÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°èzÉ. ¸ÀÄwÛzÀ zÁgÀzÀ GAqÉAiÉÆAzÀgÀ vÀÄ¢ »rzÀÄ GAqÉAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV GgÀĽ©lÖgÉ CzÀÄ ¥ÀqÉzÀ ±ÀQÛUÀ£ÀĸÁgÀªÁV GgÀĽºÉÆÃV ¤®ÄèvÀÛzÉ. CzÀ£ÀÄß ªÀÄzsÀåzÀ°è AiÀiÁjAzÀ®Æ ¤°è¸À¯ÁUÀzÀÄ. F gÀÆ¥ÀPÀzÀ zÀé¤AiÉÄAzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæQæAiÉÄAiÉÆAzÀÄ DgÀA¨sÀUÉÆAqÀgÉ CzÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉ «gÀ«Ä¸ÀzÀÄ. MªÉÄä DgÀA¨sÀUÉÆAqÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjuÁªÀĪÉà E®èzÉ PÉÆ£ÉUÉƽ¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è. ¥ÀÄgÀĵÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪɣÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß F CxÀðzÀ°è §¼À ¸ À ¯ ÁVzÉ JAzÀ Ä PÉ Æ ¼À Ä î ª À Å zÀ Ä ¸ÀÆPÀ۪ɤ߸ÀÄvÀÛzÉ. ¯É Æ ÃPÀ « ªÀ g À u É A iÀ Ä £À Ä ß §ÄzÀ Þ , ªÀĺÁ«ÃgÀgÀÄ «ªÀj¸ÀÄwÛzÀÝ ¸À A zÀ ¨ s À ð zÀ ° è A iÉ Ä Ã UÉ Æ Ã¸Á®£À Ä PÀ Æ qÀ vÀ £ À ß «ªÀ g À u É A iÀ Ä £À Ä ß ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÉAzÀgÉ, CªÀ£À «ªÀgÀuÉ CzÉà ºÀAvÀzÀ°ègÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. ºÁUÁV ¥ÀæQæAiÀiÁ «ÄêÀiÁA¸ÉAiÀÄ ºÀ A vÀ ª É Ç AzÀ £ À Ä ß UÉ Æ Ã¸Á®£À Æ ¤ÃrgÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. EzÀ Ä DvÀ £ À vÀ v À é z À §UÉ V £À ªÀ i ÁvÁzÀ g É ¨s Ë UÉ Æ Ã½PÀ ª ÁV PÉÆïÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀzÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À §UÉUÉ DfëPÀjUÉ EgÀĪÀ £ÀAlÄ D¼ÀªÁzÀÄzÀÄ. vÀĪÀÄPÀÆj£À ¹zÀ Þ UÀ A UÁ ªÀ Ä oÀ ª À Å ªÉ Æ zÀ ° UÉ DfëPÀgÀ ªÀÄoÀªÁVvÉÛ£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄoÀzÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ WÉ Æ Ã¶¹PÉ Æ ¼À Ä î v À Û z É . UÉ Æ Ã¸À ®


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

81

DfëPÀ zsÁå£À UÀÄºÉ : ¨ÁgÁ§gïÀ UÀĺÉ

¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÉÄAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹PÉƼÀÄîªÀ UÀÄ©â, ºÉÆ£ÀÄßrPÉ, AiÀÄrAiÀÄÆgÀÄ, ¨É¼ÀUÁ« f¯ÉèAiÀÄ ¸ÀªÀzÀwÛ, ¸ÉÆUÀ®, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀzÀ ºÀgÀzÀ£ÀºÀ½î, PÉÆïÁgÀzÀ DªÀ¤, PÉʪÁgÀ, DAzsÀæzÀ UÀÄAlÆgÀÄ, PÀȵÀÚ, £É®ÆègÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ«Ä¼ÀÄ £Ár£À DPÁðmï ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ DfëPÀgÀ £É¯ÉUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. DfëPÀgÀ ¥ÀAxÀzÀ ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀ vÁwéPÀ£ÁzÀ ªÀÄRÍ° WÉÆõÁ®£À ªÉÄÃ¯É ®QëöäÃ¥ÀwUÉ §ºÀ¼À ¦æÃw. CªÀ£À §UÉUÉ, DfëPÀgÀ C½zÀĽ¢gÀ§ºÀÄzÁzÀ PÀÄgÀĺÀÄUÀ¼À §UÉUÉ CªÀjUÉ CzÉÆAxÀgÁ ªÁåªÉÆúÀ, vÁ£Éà FUÀ G½¢gÀ§ºÀÄzÁzÀ KPÉÊPÀ DfëPÀ C£ÀÄߪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ! AiÀiÁgÁzÀgÀÆ CªÀgÀ ¥ÀÆ«ðPÀgÀÄ DfëPÀ ¥ÀAxÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀÝgÉÆà CxÀªÁ PÉÆïÁgÀªÀÅ DfëPÀgÀ MAzÀÄ PÁ®zÀ PÉëÃvÀæªÁVvÀÄÛ JAvÀ¯ÉÆà K£ÉÆÃ! MnÖ£À°è PÉÆïÁgÀzÀ°è ¹UÀ§ºÀÄzÁzÀ MAzÀÄ ªÀÄqÀPÉ ZÀÆgÀÄ PÀÆqÁ EªÀgÀ£ÀÆß D £ÀAUÀ°AiÀĪÀgÀ£ÀÆß «¥ÀjÃvÀ «¸ÀäAiÀÄPÉÌ FqÀĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæ ¸ÀvÀå! £ÀªÀÄä PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃzÀ ZÀºÀgÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä £ÀqÀÄ«UÉ vÀAzÀÄ ®QëöäÃ¥Àw ElÖzÉÝà vÀqÀ JA¢£ÀAvÉ PÉÆïÁgÀzÀ §Ä¢Þfë UɼÉAiÀÄgÀÄ ¸ÀA¨sÀæ«Ä¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ. zÀAqÁfëPÀgÀ §UÉUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §AzÀ ªÉÆzÀ® ¥ÀĸÀÛPÀ EzÀÄ!


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

82

CgÀ«AzÀ ªÀiÁ®UÀwA Û iÀĪÀgÀ ‘U˪ÉÄðAmï ¨ÁæºÀät’ - ®QëöäÃ¥Àw PÉÆïÁgÀ

DvÀäPÀxÉAiÉÄAzÀgÉ

§zÀÄQ£À C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D PÀÄjvÀ ¸ÀäøwUÀ¼À

UÀ Ä ZÀ Ò . AiÀ i ÁgÀ z É Ã DvÀ ä PÀ x É A iÀ i ÁzÀ g À Æ NzÀ Ä UÀ £ É Æ §â ¤ UÉ «avÀ æ ¤jÃPÉëUÀ½gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd. PÀÄvÀƺÀ®zÀ ªÀÄ£ÀB±Á¹ÛçÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÀÌzÀÄ CºÀð. DzÀgÉ DvÀäPx À A É iÉÄ£ÀÄߪÀÅzÀÄ ±ÀÄzÁÞAUÀªÁV ¥ÁgÀz± À ð À PÀªÁVgÀ¨ÃÉ PÀÄ. £É£¦ À £ÉÆAzÉÆAzÀÄ J¼ÉAiÀÄÆ, CPÀg ë PÀ g ëÀ ª À ÇÀ ¥ÁæªiÀ ÁtÂPv À A É iÀÄ PÀĮĪÉÄAiÀÄ°è ¨É A zÀ Ä vÀ ª À Ä UÉ vÁªÉ à ¸ÁQë à ¥À æ e É Õ A iÀ i ÁV ¤®è § ®è µ À Ä Ö ¢lÖ N¢UÉ CtÂAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀvÁåUÀæºÀzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ªÀiÁvÀæ EAvÀºÀÄzÉÆAzÀÄ ¢lÖ ºÁUÀÄ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ DvÀäPÀxÉAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀħ®è zsÉÊAiÀÄð ¸ÁzsÀåªÁUÀ§®èzÀÄ JA§ÄzÀÄ £À£Àß RavÀ £ÀA©PÉ. ªÀĺÁvÀägÀ §zÀÄPÀ®Æè PÀÆqÀ, £ÀªÄÀ UɯÁè w½¢gÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸Àºd À ªÁzÀ z˧ð®åUÀ½gÀ§®èªÀÅ. £ÉÊwPÀ-C£ÉÊwPÀ w¼ÀĪÀ½PÉUÀ¼À ªÀåvÁå¸À CµÁÖV PÁqÀzÀ ¨Á®å ªÀÄvÀÄÛ ºÀgÉAiÀÄzÀ ¢£ÀUÀ¼À®èAvÀÆ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁqÀzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£Éà EgÀ¯ÁgÀ£É¤¸ÀÄvÉÛ. £ÀªÀÄä vÀ¥ÀÄà ºÁUÀÄ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À zÁR¯ÉAiÉÄà ¸ÀvÀåPÁÌV £ÀqɸÀĪÀ £ÀªÀÄä §zÀÄQ£À ºÉÆÃgÁlUÀ¼À ¸ÀvÀéªÀ£Àß¼ÉAiÀħ®è ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼ÀÄ. ªÀÄ£ÀĵÀå£ÉƧâ£À ¸ÀºÀd z˧ð®åUÀ¼À ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¤ªÉÃzÀ£ÉAiÉÄà CªÀ£À WÀ£ÀvÉAiÀÄ£Àß¼ÉAiÀħ®è, ¤dªÁzÀ ¸Á¥ÉÃPÀë UÀdPÀrØ. §zÀÄQ£À EAvÀºÀ MmÁÖgÉ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼É®è D ªÀåQÛAiÀÄ CAvÀgÀAUÀzÀ ªÀåQÛvÀézÀ §UÉÎ, §zÀÄPÀÄ ºÁUÀÄ ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ DvÀ£À ¸ÀÆPÁëöäw¸ÀÆPÀëöä UÀæ»PÉUÀ¼ÀÄ, ¤®ÄªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄðzÀ §UÉÎ £ÉÊd ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ§®èªÀÅ. EzÀPÉÌ ºÉÆgÀvÁzÀ DvÀäPÀxÀ£ÀUÀ¼À°è vÀ£Àß ¸ÁªÀiÁfPÀ ¤®ÄªÀ£ÀÄß, ¸Á»vÀåPÀ zsÉÆÃgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À ª À Ä yð¸À Ä ªÀ A vÀ º À ±É Ê °AiÉ Æ AzÀ Ä vÀ £ À U É vÁ£É à gÀ Æ ¥À Ä UÉ Æ AqÀ Ä DvÀ䫪ÀıÉðAiÀÄ DgÉÆÃUÀåPÀgÀ zsÁn ªÀiÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. EAxÀ°è vÀ£ÀUÉ


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

83

¨ÉÃPÁzÀ §zÀÄQ£À WÀl£É, ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼ÀµÉÖ ¨ÉÃPÀÄ ¨ÉÃPÁzÀAvÉ ©A©¸À®àqÀĪÀ C¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÆ E®è¢®è. CgÀ«AzÀ ªÀiÁ®UÀwÛAiÀĪÀgÀ DvÀäPÀxÉ ‘U˪ÉÄðAmï ¨ÁæºÀät’ ¥Àj¥ÀÆtð DvÀäPÀxÉAiÀÄ®è. PÉ®ªÀÅ DAiÀÄÝ WÀl£É-£É£À¥ÀÄUÀ¼À ªÉÄ®ÄPÀÄ ªÀiÁvÀæ. F §UÉAiÀÄ ±ÉÊ° DvÀäPÀxÉAiÀÄ MAzÀÄ ¥Á±ÀéðªÀ£ÀßµÉÖà ¥ÀjZÀ¬Ä¹PÉÆqÀ§®èzÀÄ. G½zÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄUÀÄΰ£À - CAzÀgÉ §zÀÄQ£À E¤ßvÀgÀ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ «ªÀgÀUÀ¼À¯Éèà ¤dªÁzÀ §zÀÄQ£À DvÀä ¸ÁPÁgÀUÉƼÀèzÀÄ. NzÀÄUÀjUÉ CUÀvÀåªÁzÀ vÀ®ètzÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆqÀ§®èzÀÄ. ‘¥ÀAZÀªÀÄ’ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è F »AzÉ ¥ÀæPÀlUÉÆArgÀĪÀ CAvÀºÀ C£ÉÃPÀ £ÀUÀtåªÉ¤¸À§ºÀÄzÁzÀ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ «zsÁ£À ºÁUÀÄ ¨sÁ¶PÀ ªÁåSÁå£ÀUÀ½AzÁVAiÉÄà ±ÉæõÀÖ ¸ÀÈd£À²Ã® C©üªÀåQÛUÀ¼ÁV, ªÀĺÀvÀézÀ §gÀªÀtÂUÉUÀ¼ÁV £ÀªÀÄä £É£À¥À°è G½¢gÀĪÀÅzÉà £À£Àß F ªÀiÁwUÉ ¤zÀ±Àð£À. CgÀ«AzÀ ªÀiÁ®UÀwÛAiÀĪÀgÀÄ ºÀUÀ®Ä-gÁwæUÀ¼À ¤gÀAvÀgÀ §zÀÄQ£Á£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉuÉzÀÄPÉÆqÀzÉ AiÀiÁPÉ ¥À¸ æ A À UÀU¼ À £ À ÄÀ ß DAiÀÄÄÝ, DAiÀÄÄÝ ¥ÉÆÃt¹PÉÆqÀĪÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄ̪iÀ ÁrPÉÆAqÀgA É §ÄzÀÄ PÀÆqÀ £À£Àß ¥Á°UÉ PÀÄvÀƺÀ®zÀ ¸ÀAUÀwAiÉÄÃ. EAvÀºÀ DAiÉÄÌAiÀÄ CªÀPÁ±À vÀ®ètªÀÄAiÀÄ zÀ°vÀ §zÀÄQ£À «gÁmïgÀÆ¥ÀzÀ ªÀÈPÀª ë £ À ÄÀ ß NzÀÄUÀgz É ÄÀ jUÉ ‘¨ÉÆ£ÁìAiÀiï’ jÃwAiÀÄ°è PÀħÓUÆ É ½¹©qÀÄvÀz Û A É zÀÄ r.Dgï.£ÁUÀgÁeï C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀnÖzÁÝg.É ºÁUÉ £ÉÆÃqÀºÆ É ÃzÀgÉ ¹fPÉAiÀĪÀgÀ ‘PÀvÁÛ¯É ¨É¼¢ À AUÀ¼Æ É ¼ÀU’É PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀgÉ G½zÀ £Á®ÆÌ zÀ°wÃAiÀÄ DvÀäPÀxÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ‘WÀl£Á§zÀÞ DvÀäPÀxÉ’UÀ¼Éà DVªÉ. zÀ°wÃAiÀÄ DvÀäPÀxÉUÀ¼É®è F ºÀæ¸Àé ªÀiÁzÀjAiÀÄ£Éßà AiÀiÁPÉ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆArªÉ JA§ÄzÀÄ PÀÆqÀ PÀÄvÀƺÀ®zÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÉà DUÀ§®èzÀÄ. ¹fPÉAiÀĪÀgÀ ¸À«¸ÁÛgÀªÀÇ ºÁUÀÄ PÁ¯Á£ÀÄPÀæªÀÄtÂPÉAiÀÄÆ DzÀ ¤gÀÆ¥ÀuÁ ±ÉÊ°¬ÄAzÁV CªÀgÀ §zÀÄPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¥ÀAyÃAiÀÄ ZÀ¼ÀªÀ½UÀ¼ÀÄ, CzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ZÀ¼ÀªÀ½ JA§ÄzɯÁè MAzÀgÉƼÀUÉÆAzÀÄ C«£Á¨sÁªÀªÉA§AvÉ ¸ÀAUÉÆævÀUÉÆAqÀÄ CRAqÀ §zÀÄQ£Á£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß NzÀÄUÀjUÉ ¤ÃqÀ§®èzÀÄ. WÀl£Á§zÀÞ ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ®PÀët PÀxÀ£ÀUÀÄtªÉÃ. F PÀxÀ£ÀUÀÄtªÉA§ÄzÉà zÀ°vÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¤gÀÆ¥ÀuÁ ±ÉÊ°AiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÉÃ? AiÀiÁPÉAzÀgÉ zÀ°vÀ ¸ÀA¸ÀÌøw JA§ÄzÉà vÉÆÃAr ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ®èªÉÃ? vÀªÀÄä zÁjzÀæöåzÀ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß, ªÀiËTPÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÀÄqÀÄPÀĪÀ


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

84

zÀ°vÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì ‘PÀxÉUÀ¼À PÀxÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄr°VlÄÖPÉÆArzÉ’. PÀxÉUÀ¼À gÁ²AiÀÄ£Éß ºÉÃjPÉÆAqÀ §ArAiÉÆAzÀÄ CZÀÄÑUÁ° ªÀÄÄjzÀÄ zÀ°vÀ PÉÃjAiÀÄ §½AiÉÄà ¤AvÀÄ©mÁÖUÀ PÀxÁ¦æAiÀÄ zÀ°vÀgÀÄ vÀ ª À Ä ä RtdUÀ ¼ À ° è £ À zÀ ª À ¸ À z s Á £À å UÀ ¼ À £ É ß ¯Áè SÁ°ªÀ i Ár, PÀ x É U À ¼ À gÁ² ¸À Ä jzÀ Ä Rtd ¨sÀwðªÀiÁrPÉÆAqÀgÀAvÉ. DzÀÝjAzÀ¯Éà vÀªÀÄUÉ zÁjzÀæöå DªÀj¹PÉÆArzÉAiÉÄ£ÀÄߪÀ zÀ°vÀgÀÄ PÀxÉUÀ¼À §UÉV£À vÀªÀÄä ªÉÆúÀªÀ£ÀÄß ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV vÉÆÃrPÉÆArzÁÝgÉ. zÀ°vÀgÀ §gÀªÀtÂUÉAiÉÄà CzÀÄãvÀªÁUÀĪÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£Éßà £ÁªÀÅ E£ÀÆß £ÉÆÃqÀÄwÛzÉÝêÉ. ¥Àj¹Üw »ÃVzÀÝgÀÆ ¸ÀtÚªÀAiÀĹìUÉà DvÀäPÀxÉ §gÉAiÀĨÉÃPÉA§ dgÀÆj CxÀªÀ CAvÀgÀAUÀzÀ MvÀÛqÀUÀ¼ÉAvÀºÀªÀÅ? G½zÀ ¯ÉÃRPÀgÀ «ZÁgÀ ºÉÃUÉÆÃ, K£ÉÆÃ- PɼÀeÁwUÀ¼À CzÀgÀ®Æè C¸Ààø±Àå »£É߯ÉAiÀÄ ¯ÉÃRPÀjUÀAvÀÆ vÀªÀÄä §zÀÄQ£À ªÁ¸ÀÛªÀ vÀ®ètUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉ¢qÀ¯ÉèÉÃPÉA§ ¸ÀÈd£À²Ã® vÀÄvÀÄð JµÁÖzÀgÀÆ E¢ÝÃvÀÄ. DzÀgÉ §zÀÄQ£À JAvÀºÀ vÀ®ètzÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ C©üªÀåQÛ¸ÀÄvÁÛgÉA§ÄzÉà E°è ªÀĺÀvÀézÀ ¥Àæ±Éß. F CA±ÀªÉà D §UÉAiÀÄ PÀÈwAiÉÆAzÀgÀ AiÀıÀ¹ì£À ªÀÄÆ® ªÀiÁ£ÀzÀAqÀªÁUÀ§®èzÀÄ. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ DvÀäPÀxÉAiÀÄ zÀæªÀåUÀ¼Éà CAwªÀĪÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉÃRPÀ£ÉƧâ£À ¥Á°UÉ ¸ÀÈd£À²Ã®±ÀQÛAiÀÄ ºÀjªÀÅ JA§xÀðzÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß FUÁUÀ¯Éà r.Dgï.£ÁUÀgÁeï ºÉýzÁÝgÉ. F zÀȶ֬ÄAzÀ CgÀ«AzÀ ªÀiÁ®UÀwÛAiÀĪÀgÀ DvÀäPÀxÉVAvÀ®Æ CªÀgÀ PÁzÀA§j ‘PÁAiÀÄð’ªÉà DvÀäPÀxÁ£ÀPÀ CA±ÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¸À¥sÀ® ¸ÀÈd£À²Ã® PÀÈwAiÉÄA§ ZÀZð É UÀ¼Æ À £Àq¢ É ªÉ. ªÀiÁ®UÀwÛAiÀĪÀgÀ ‘PÁAiÀÄð’ PÁzÀA§j ¸ÀÈd£À²Ã® vÀ®ètUÀ¼£ À ÄÀ ß zÁR°¹gÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ‘U˪ÉÄðAmï ¨ÁæºÀät’ PÀÈwVAvÀ®Æ ºÉZÀÄѪÀÄÄRå PÀÆqÀ. CgÀ«AzÀgÀ DvÀäPÀxÉAiÀÄ°è zÀ°vÀ §zÀÄQ£À, C¸Ààø±ÀåvÉAiÀÄ CvÀåAvÀ zÁgÀÄt avÀætUÀ½ªÉ. CªÀªÀiÁ£À, »A¸É, gÉÆaÑ£À CA±ÀUÀ½ªÉ. £ÁUÀjPÀ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ¨ÉaѩüÀĪÀ ¸ÀAUÀwUÀ½ªÉ. DzÀgÉ CªÀgÀÄ awæ¹gÀĪÀ C£ÉÃPÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁzsÁgÀtªÁV §ºÀÄvÉÃPÀ zÀ°vÉÃvÀgÀjUÀÆ w½¢gÀ§ºÀÄzÁzÀAvÀºÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÉÃ. vÁ£Éà zÀ°vÀ£ÁV ¸ÀévÀB PÀAqÀÄAqÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ PÁgÀtPÁÌV D §gÀªÀtÂUÉUÉ MAzÀÄ C¢üPÀÈvÀvÉ ¥Áæ¥ÀÛªÁVgÀĪÀÅzÀgÀ «£Á ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ UÀwAiÀįÁèUÀ°Ã, UÀæ»PÉAiÀÄ ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀįÁèUÀ°Ã ¸ÀÆPÀëöä N¢£À ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß »rzÀÄ C¯Áèr¸ÀĪÀ M¼À£ÉÆÃlUÀ¼À ¸ÀvÀé«®è. C¸Ààø±Àå£ÉƧ⠪ÀiÁvÀæ C£ÀĨsÀ«¸À§ºÀÄzÁzÀ jÃwAiÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ »A¸ÉAiÀÄ «ªÀgÀUÀ½zÀÝgÀÆ, C¸Ààø±ÀågÀ¯Éèà CgÀ « AzÀ ªÀ i Á®UÀ w Û A iÀ Ä ªÀ g É Æ §â g À Ä ªÀ i ÁvÀ æ PÀ n Ö P É Æ qÀ § ºÀ Ä zÁzÀ C£À Æ ºÀ å C£À Ä ¨s À ª À « zÀ Ä , C£À£ÀåªÁzÀzÀÄÝ- MAzÀÄ ‘Unique Experience’ JA§AvÀºÀÄzÉãÀÆ £À£Àß N¢£À C£ÀĨsÀªÀzÀ°è zÀPÀÌ°®è. ¸ÀªÀtÂÃðAiÀÄ N¢£À ªÀÄ£À¹ìUÉ, »A¸ÁvÀäPÀ ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄðzÀ £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß WÁ¹UÉƽ¸ÀĪÀ ¸ÀAAiÀĪÀÄzÀ Interpretation ªÁå¥ÀPÀªÁV §gÀªÀtÂUÉAiÀĤßrà DªÀj¹PÉÆAr®è. CeÁÕvÀªÀÇ, vÀ®ètªÀÄAiÀĪÀÇ DzÀ C£ÀĨsÀªÀ ¤ªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ ±À¨ÁÝ£ÀĨsÀªÀªÁV N¢£À£ÀĨsÀªÀzÀ°è ªÀÄ£À¸ÀÄì PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. ¤µÀÄÖgÀzÀ F ªÀiÁvÀ£ÁßqÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄ£À¹ì£À°è ªÀÄgÁpà zÀ°vÀ ¯ÉÃRPÀgÀ DvÀäPÀxÉUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ¼ÀÄwÛªÉ.


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

85

CzÀgÀ®Æè «±ÉõÀªÁV ±ÀgÀtPÀĪÀiÁgÀ °A¨Á¼ÉAiÀĪÀgÀ ‘CPÀª æ ÀÄ ¸ÀAvÁ£À’zÀAvÀºÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ PÀzÀ®ÄwÛªÉ. C¸Ààø±ÀåvÉAiÀÄ CvÀåAvÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÉ¤ß¸À§ºÀÄzÁzÀ C£ÀĨsÀªÀªÉà ¸ÁPÀÄ - ¸ÀÆPÀëöä ªÀÄ£À¸ÉÆìAzÀ£ÀÄß «ZÀ°vÀUÉƽ¸À®Ä. DzÀgÉ zÀ°vÀ ¸ÀªÀÄƺÀzÀ F §UÉAiÀÄ §zÀÄQ£Á£ÀĨsÀªÀPÀÆÌ- D C£ÀĨsÀªÀUÀ¼Éà ¸Á»vÀå PÀÈwAiÀiÁV gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀÄîªÀÅzÀPÀÆÌ £ÀqÀÄªÉ EgÀĪÀ ¸ÀÈd£À²Ã¯ÁvÀäPÀ ¸ÀªÁ®Ä, ¸ÀA¢UÀÞvÉ ºÁUÀÄ PÀ¯ÁvÀäPÀ CAvÀgÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ F ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÁßrzÉÝãÉA§ÄzÀ£ÀÄß E°è ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸À®Ä EµÀÖ¥ÀqÀÄvÉÛãÉ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ ¥Àj²µÀÖ eÁ£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀå F ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸Àé¨sÁªÀPÉÌ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÉ¤¸ÀĪÀÅzÀ£Éß C¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¤gÀƦ¹gÀĪÀÅzÀÆ EzÉ. zÀ°vÀ §zÀÄQ£À ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀvÉAiÀÄ §UÉÎ, F £É®zÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ZÀjvÉæAiÀÄ PÀqÀÄ C£ÉÊwPÀvÉAiÀÄ §UÉÎ, ºÀ¹zÀ zÀ°vÀ ªÀÄ£À¹ì£Á¼ÀzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¤UÀÆqsÀUÀ¼À §UÉÎ ºÉüÀ®Ä - Erà dUÀvÉÛà ¨ÉaѩüÀĪÀAvÀºÀ ¸ÀAUÀwUÀ½ªÉAiÉÄA§ÄzÀÄ £À£Àß £ÀA©PÉ. C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀåQÛ¸ÀĪÀ°è ¸ÁA¸ÀÌøwPÀªÁV ¸ÀàµÀÖ ºÁUÀÄ ©ü£Àß £É¯ÉAiÀÄ°è ¤®è®Ä ¸ÁzsÀå. F §UÉAiÀÄ CeÁÕvÀ, ¸Àȶֲî ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À CRAqÀ zÀ°vÁ£ÀĨsÀªÀUÀ¼À ¸Àäøw ¤ªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ DvÀäPÀxÉUÀ¼À ¤jÃPÉëAiÀÄ°è £Á£ÀAvÀÆ PÁ¢zÉÝãÉ. ªÀiÁ®UÀwÛAiÀĪÀgÀ C¸Ààø±ÀåvÉAiÀÄ »A¸É ªÀÄvÀÛzÀgÀ zÁgÀÄt C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ DvÀäPÀxÉAiÀÄ ±À§ÝUÀ¼À ºÉÆgÀ¥ÀzÀgÀzÀ°èAiÉÄà ¤AvÀÄ©qÀÄvÀÛªÉ. zÀé£ÁåxÀðUÀ¼À D¼ÀQ̽zÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÉÄïÁÓwUÀ¼À D¢ªÀĸÀé¨sÁªÀªÉà DVgÀ§ºÀÄzÁzÀ »A¸Á¦æAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆãɯÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À±ÀPÀÛªÁV £ÉÊwPÀ PÀlPÀmÉAiÀÄ°è ¤°è¹ ¥Àæ²ß¸ÀĪÀÅ¢®è. C£ÉÃPÀ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À°è, ¨Á®åPÁ®zÀ £É£À¥ÀÄUÀ¼À ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ°è CvÀåAvÀ ¸ÀÆPÀëöäªÁV ªÀAiÀĸÀÌ CxÀªÀ ¥ËæqsÀ CgÀ«AzÀgÀ DzsÀĤPÀ ªÀÄ£À¹ì£À UÀæ»PÉUÀ¼ÀÄ, «ZÁgÀ-¤®ÄªÀÅUÀ¼ÀÄ bÀzÀäªÉõÀ zsÀj¹ £ÀÄVΣÀÄVÎ §gÀÄvÀÛªÉ. ¨sÀÆvÀzÀ £É£À¥ÀÄ, ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÊgÀÄzsÀå£É¯É¬ÄAzÀ ¤gÀƦ¸À®àqÀĪÀÅzÀjAzÀ®Æ, C£ÀUv À åÀ ªÁzÀ ªÁåSÁå£U À ½ À UÉƼÀ¥q À ÄÀ ªÀÅzÀjAzÀ®Æ, §gÀªt À U  A É iÀÄ ¸Àºd À ªÀiÁAwæPÀ ¸À± à ð À ªÀiÁAiÀĪÁV C®è°è PÉÆAZÀ PÀÈvÀPÀ zÀé¤UÀ¼ÄÀ C£À¥ÃÉ Qëvª À ÁVAiÀiÁzÀgÆ À PÉý§gÀÄvÀª Û .É F ªÀiÁwUÉ GzÁºÀgu À A É iÀiÁV £Á£ÀÄ ¯ÉÃRPÀgÉà §gÉ¢gÀĪÀ ‘¢éwÃAiÀÄ ªÀÄÄzÀætPÉÌ PÉ®ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ’ JA§°è ªÁåPÀåªÉÇAzÀ£ÀÄß


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

86

GzÀÞj¸À§AiÀĸÀÄvÉÛãÉ. CzÀÄ »ÃVzÉ : ‘PÀÈw ºÉÆgÀvÀgÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß NzÀÄUÀgÀ°è JAvÀºÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ GzÉÝñÀªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ PÀÈwUÉ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁVvÉÆÛÃ...’ JAzÀÄ D ªÀiÁvÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄÄvÉÛ. ªÀiÁ®UÀwÛAiÀĪÀgÀ F ªÀiÁvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉÆÃzsÉÆÃgÀuÉ F ‘U˪ÉÄðAmï ¨ÁæºÀät’ JA§ PÀÈwAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ NzÀÄUÀgÀ ªÀÄ£ÉÆë¯Á¸ÀzÀ°è K£ÉãɮèªÀ£ÀÆß ¥Àæw«Ä¸À¨ÉÃPÉA§ ¥ÀæeÁÕªÀAwPÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀgÀ ¸ÀĽªÀÅ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ UÀÈ»ÃvÀ ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄð ¯ÉÃRPÀ£ÉƧâ£À£ÀÄß C£ÀĨsÀªÀ¤µÀÖ£À£ÁßV G½¸ÀÄvÀÛzÉAiÉÄà JA§ÄzÀÄ £À£Àß ¥Àæ±Éß. §ºÀıÀB EAvÀºÀ Cw ¥Àe æ ÁÕªA À wPÉAiÀÄ §¼ÀĪÀ½AiÀiÁVAiÉÄà £À£ßÀ AvÀºª À g À À ¥Á°UÉ Cw ªÀÄÄR媤 É ¸ÀĪÀ, DzÀ g É CgÀ « AzÀ g À ¥Á°UÉ UËtªÉ ¤ ߸À Ä ªÀ ¨Á®åzÀ C®Që v À «ªÀ g À U À ¼ À Ä DvÀ ä P À x É A iÀ Ä °è ®Ä¥ÀÛªÁVªÉAiÉĤ¸ÀÄvÀÛzÉ. §ºÀıÀB CzÀjAzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ £ÀµÀÖªÉà DVzÉAiÉĤ¸ÀÄvÉÛ. CgÀ«AzÀ ªÀiÁ®UÀwÛAiÀÄAvÀºÀ zÀlÖ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À »£É߯ÉAiÀÄ ¸À±ÀPÀÛ ¯ÉÃRPÀjAzÀ §ºÀıÀB £Á£ÀÄ ©ü£ÀߪÁzÀzÀÄÝ ¤jÃQë¹zÀÝjAzÀ®Æ ºÁUÀÄ CªÀgÀ DvÀäPÀxÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄãvÀ jÃwAiÀÄ°è C©üªÀåQÛ ¸Á¢ü¸À¨ÉÃQvÉÛA§ UÀÄuÁvÀäPÀ ¤®Ä«¤AzÀ®Æ C£Àå£ÁV ºÉÆgÀ¤AvÀÄ F ¤µÀÆÖgÀzÀ «ªÀıÉðAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß DrzÉÝãÉ. ¯ÉÃRPÀgÁVgÀĪÀ ªÀiÁ®UÀwÛAiÀĪÀgÀ §UÉV£À UËgÀªÀzÀ PÁgÀtPÁÌVAiÉÄà £À£Àß ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉAiÀÄ£Éßà MgÉVlÖAvÉ CªÀgÀ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÉÆÃð»AiÀiÁV N¢zÉÝãÉ. F ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÁZÉUÀÆ ‘£Á½£À PÀ¸ÀzÀ ¥Á½ -ªÀiÁ®PÀwÛ’ ‘PÀjAiÀÄ ¨ÉPÀÄÌ ¨É¼ÀîUÁUÀ®è’ ‘ºÀAqÁå£À ¯Á½ PÀvÀÛj¹zÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘£À£Àß fêÀ w£ÀÄߪÀ ¨Á¼ÉAiÀÄ J¯É’AiÀÄAvÀºÀ CzsÁåAiÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ PÁ®PÀÆÌ GvÀÛªÀÄ DvÀäPÀxÁ£ÀPÀ §gÀªÀtÂUÉUÀ¼ÁUÀ§®èªÉA§ÄzÀPÉÌ ¸ÁQëUÀ¼ÁVªÉ. ZÀgÀArAiÀÄ ¤ÃgÀ°è §mÉÖ MUɪÀÅzÀÄ, C°èAiÉÄà ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀAvÀÆ ºÀÈzÀAiÀÄ PÀ®PÀĪÀAvÀºÀzÀÄÝ. D ZÀgÀArAiÀÄ ¤ÃgÉA§ÄzÀÄ §jAiÀÄ ZÀgÀAr ¤ÃgÁV £À£ÀUÉ PÀAr®è. ªÉÄïÁÓwAiÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄUÀ¼À PÉƼÀPÁV ºÀjªÀ ¥ÀæªÁºÀªÁV £À£ÀUÀzÀÄ ¨sÁ¸ÀªÁVzÉ. £ÁUÀjPÀvÉAiÉÄA§ÄzÉà E°è ¸ÀvÀÄÛ, CzÀgÀ ¸ÀÆvÀPÀ £À£Àß ªÀÄ£À¸Àì£ÁߪÀj¹zÉ. JªÉÄä, PÉÆÃt, £Á¬ÄUÀ¼ÀAvÀºÀ ¥ÁætÂUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ®Æè eÁwAiÀÄ GZÀÑ-¤ÃZÀ ¨sÁªÀ Jt¸ÀĪÀÅzÀÄ PËæAiÀÄðzÀ ¥ÀgÀªÀiÁªÀ¢üAiÀiÁV PÁt¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ »ÃUÉ ¥ÁætÂUÀ¼À «ZÁgÀzÀ®Æè eÁw¨sÉÃzÀ «AUÀr¸ÀĪÀ »AzÀÆ eÁvÀåAzsÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì CzÉà PɼÀeÁwAiÀÄ ºÉtÄÚUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ NPÀĽAiÀÄ°è £É£É¹ RĶ¥ÀqÀĪÀÅzÀÄ D eÁw¨sÉÃzÀPÉÌ ¸ÀºÀdªÁzÀ «PÀÈvÀªÀÇ ºÁUÀÆ ¤ÃZÀvÀ£ÀªÀÇ DVzÉ. F §UÉAiÀÄ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ªÀiÁ®UÀwÛAiÀĪÀgÀÄ C£ÀUÀvÀå DPÉÆæñÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀzÉ ¤°ð¥ÀÛ¨sÁªÀ¢AzÀ¯Éà ªÀåªÀºÀj¹gÀĪÀÅzÀÄ CµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ D §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ vÀÆPÀ ºÉaѹzÉAiÉÄ£ÀߧºÀÄzÀÄ. ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀ WÀl£É, ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß awæ¸ÀĪÁUÀ ªÀiÁ®UÀwÛAiÀĪÀgÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ±ÉÊ°UÉ ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀ PÀxÁ£ÀPÀzÀ ªÀiË®å ®©ü¹ CzÀÄ eÁ£À¥À¢ÃAiÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÉ ºÀwÛgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀåQÛUÀvÀªÁzÀ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¸ÀĪÁUÀ CzÀÄ PÉÆAZÀ DvÀäPÀxÁ£ÀPÀzÀ UÀÄtPÉÌ JgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ‘£À£Àß ªÀiÁf ¥ÉæÃAiÀĹ’ JA§ ¢ÃWÀð CzsÁåAiÀÄ F ªÀiÁwUÉ ¤zÀ±Àð£ÀªÁUÀ§®èzÀÄ.


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

87


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

88

£ÀªÄÀ ä ¯ÉÃRPÀgÄÀ ºÉZï.zÀAqÀ¥Àà 41, UÉÆÃPÀÄ®, 6£Éà PÁæ¸ï, 6£Éà ¨ÁèPï 2£Éà ºÀAvÀ, £ÁUÀg¨ À Á«, ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀÄ-72 9481485109 080 23211122

qÁ.eÉ.¨Á®PÀȵÀÚ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À «¨sÁUÀ, PÀȶ «±Àé«zÁ央AiÀÄ, f.PÉ.«.PÉ ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀÄ-560065. E-ªÉÄïï: j.balakrishna@gmail.com

¸À.gÀWÀÄ£ÁxÀ PÀAmÁæPÖÀgï gÁdtÚ£ª À g À À ªÀÄ£É ªÉÃtÄ «zÁå ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ JzÀÄgÀÄ PÀĪÉA¥ÀÄ ªÀÈvÀÛ, ²æäªÁ¸À¥ÀÄgÀ 563 135 PÉÆïÁgÀ f¯Éè 9483137885. raghunathamalitata@gmail.com

gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà n. ¨ÉÃUÀÆgÀÄ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, ªÀĺÁgÁt ªÀÄ»¼Á PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ, ±ÉõÁ¢æ gÀ¸,ÛÉ ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀÄ-560001. ªÉƨÉʯï - 9449271156 E-ªÉÄïï: begur41@gmail.com

qÁ.J¸ï.£ÀlgÁd §ÆzÁ¼ÀÄ ¥ÁæzÁs å¥ÀPg À ÄÀ ‘UËj’ ¸À¥ÀÛVj §qÁªÀuÉ, £À¼ÀAzÀ ±Á¯É »A¨sÁUÀ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ. ªÉƨÉʯï : 9844387175


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

89

Dgï. «dAiÀÄgÁWÀªÀ£ï ªÀÄÄRå ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¥ÀæUÀw PÀȵÁÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï PÉÆïÁgÀ. ªÉƨÉʯï : 9900263178

qÁ. dAiÀÄ¥ÀP æ Á±ï ±ÉnÖ ºÉZï PÀ£ßÀ qÀ ¸Àº¥ À ÁæzÁs å¥ÀPÀ ¸À.¥Àæ.zÀ.PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ. vÉAPÀ¤rAiÀÄÆgÀÄ GqÀĦ f¯É.è 99805 93921, 94831 37885

qÁ.PÁªÉA.²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwð ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À «¨sÁUÀ, ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÉÃAzÀæ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ªÀÄAUÀ¸AÀ zÀ,æ PÉÆïÁgÀ-563 102 ªÉƨÉʯï : 93438 78368 E-ªÉÄïï : kaavem@gmail.com

®QëöäÃ¥Àw PÉÆïÁgÀ £ÀA.405, ²æà DPÉÃðqï C¥ÁmïðªÉÄAmï [ºÀ¼É ¥ÀĵÁàAd° yAiÉÄÃlgï] ²ªÀ£ÀUÀgÀ, gÁeÁf£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-10 E-ªÉÄïï : lakshmipathikolara@gmail.com ªÉƨÉʯï : 9481479353


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

90


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

91


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

92

Profile for Veeresha Hogesoppinavar

Oct dec 2014 pustaka loka  

Oct dec 2014 pustaka loka  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded