Jaarbericht 2019

Page 1

VERBIND

De wereld is rond Relatiemagazine VB Groep • Jaarbericht 2019


2 0 1 9

Inhoud DE WERELD IS ROND 05 DE WERELD VAN ONZE ONDERNEMING 06 DE WERELD VAN ONZE MENSEN 16 FEITEN & CIJFERS 18 DE WERELD OM ONS HEEN 20 HOE BRENGEN WE MEER BALANS IN DE WERELD? 22 EEN MAATSCHAPPELIJK RELEVANTE PARTNER 24 PROJECTEN 2019 28


Trots op wie we zijn Ten tijde van het finaliseren van dit jaarbericht wordt de wereld om ons heen getroffen door COVID-19, het coronavirus. Een onzekere tijd volgt. Ook voor ons. Ik ben trots op onze collega’s die zich flexibel aan de situatie aanpassen en die, op het moment dat we dit schrijven, nog trachten voor al onze klanten hun processen doorgang te laten vinden. In deze tijden bewijst zich eens te meer dat resultaat alleen samen komt. Samen gaan we deze uitdaging aan. Ik hoop dat de gevolgen voor u zowel zakelijk als privé beperkt zijn. Terugkijkend op 2019, hebben we redenen om trots te zijn. Deze willen we u niet ontnemen. We werkten samen met bestaande en nieuwe partners aan boeiende, relevante opdrachten. Sloten de boeken met méér dan mooie cijfers. Voegden veelbelovende posities en projecten toe aan onze portefeuille. We investeerden verder in onze medewerkers, in innovatie en kennis. En vooral ook in het délen van kennis, vanuit de overtuiging dat we samen meer weten en meer kunnen. 2019 was een jaar van veel successen. Successen die we samen vierden tijdens een groots personeelsevent in september. Een inspirerend en feestelijk event voor alle medewerkers van alle bedrijven binnen VB Groep, inclusief hun partners. Voor mij was deze bijeenkomst extra waardevol, omdat ik op deze dag alles terug zag, hoorde en ervaarde wat ik zelf voel. Het bewijs dat we zijn zoals we altijd claimen te zijn: een hecht team dat zich laat leiden door gezamenlijke ambities en waarden. Met oprechte aandacht voor en betrokkenheid bij elkaar. Een groep die zich met trots schaart onder de VB-vlag. Die trots voel ik ook deze periode waarin flexibiliteit van onze mensen op allerlei fronten wordt gevraagd. In het DNA van VB Groep schuilt de kracht van onze onderneming; Resultaat komt samen. Dat motto vertalen we de komende periode in een thema dat ook dit Jaarbericht draagt. Een thema dat staat voor duurzaamheid, circulariteit en continuïteit. Voor gezamenlijkheid en samenwerking op basis van vertrouwen en respect, een wereld waarin we juist nu extra op elkaar moeten letten. Dat is onze wereld en die wereld is rond. Robert van Boldrik Algemeen directeur VB Groep

JAARBERICHT 2019 | 3


2 0 1 9

Robert van Boldrik ALGEMEEN DIRECTEUR


De wereld is rond Onze onderneming acteert op verschillende niveaus, in verschillende werelden. Allereerst natuurlijk op bedrijfsmatig niveau. We dienen zodanig te presteren en te organiseren dat we de continuïteit van de onderneming veiligstellen. Dat kunnen we alleen samen.

En dus koesteren we onze relaties, met wie we langdurige samenwerkingsverbanden aangaan en die we blijven binden en boeien, bijvoorbeeld door het organiseren van symposia. Zoals we vanzelfsprekend ook investeren in het binden en boeien van onze eigen medewerkers. Met andere woorden: onze opgaven liggen eveneens op relationeel niveau. Nauw samenwerkend in een solide organisatie, nemen we onze verantwoordelijkheid op maatschappelijk niveau. We geven gehoor aan wat de samenleving van ons vraagt en verwacht. Daarin immers, in het beantwoorden van vraagstukken vanuit de samenleving, ligt het bestaansrecht van onze onderneming. In deze drie werelden – bedrijfsmatig, relationeel, maatschappelijk – kunnen we alleen maar optreden zoals we zijn. De traditionele wereld van bouw en vastgoed is hard en hoekig. Een wereld van steen, staal en beton. Productgericht en prijsgedreven. Zo was altijd het beeld. De voorbije jaren echter laten een belangrijke kentering zien, die veel meer aansluit bij het DNA van ons bedrijf. De huidige samenleving vraagt om spelers die niet hard en hoekig zijn, maar eerder zacht en rond. Gericht op samenwerken en samen werken, op een persoonlijke en prettige manier. Op continuïteit en duurzaamheid. Op circulariteit; teruggeven aan de wereld wat we van haar lenen. Zo willen we zijn en gekend worden, op welk niveau dan ook. Onze wereld is altijd rond.

JAARBERICHT 2019 | 5


2 0 1 9

De wereld van onze onderneming VB Groep ziet terug op een uitstekend jaar. Natuurlijk hebben we een comfortabele economische wind in de rug gehad, maar dat leidt nog niet automatisch tot een goed resultaat. De sleutel tot duurzaam succes ligt in een solide financiële basis, een behoudende koers, een evenwichtige organisatie en een constante focus op gezamenlijkheid en resultaat. Omzet, resultaat en marge namen in 2019 wederom toe. De orderportefeuille is goed gevuld en kent een gezonde spreiding. We zien een toename in vaste samenwerkingen in de keten. En – voor onszelf het meest overtuigende bewijs dat we het goed doen – we verwelkomden zo’n 50 nieuwe collega’s, waarmee ons bedrijf nu ruim 300 medewerkers telt.

Uitstekende cijfers Financieel gezien heeft de opgaande lijn van 2018 zich gecontinueerd. We noteren voor 2019 een resultaat voor belastingen van € 7,1 miljoen (2018: € 5,4 miljoen). Daarmee zijn de prognoses ruim overtroffen. De eigen vermogenspositie is verder versterkt; het vermogen van VB Groep steeg in 2019 van € 15,1 miljoen naar € 20,4 miljoen. Met een gezonde liquiditeitspositie en een solvabiliteit van 33% presenteert VB Groep zich onverminderd als een solide en betrouwbare partner.


2019 2018 2017 2016

De kracht van samen Zoals gezegd, de focus op continuïteit en gezamenlijkheid werpt zijn vruchten af. We investeerden de voorbije jaren fors in kennis en innovatie. In concepten en processen. En vooral ook in relaties. In het binden en boeien van medewerkers, waardoor de druk op de arbeidsmarkt zich voor onze bedrijven slechts in beperkte mate doet voelen. We werken in toenemende mate samen met vaste partijen, op basis van transparantie,

171.804

wederzijds vertrouwen en respect. Gezamenlijk slagen we erin belangrijke kwaliteits- en

155.616

efficiencyslagen te maken, faalkosten te beperken en risico’s optimaal te beheersen. Deze samenwerking spreekt opdrachtgevers aan die in deze tijd van capaciteitskrapte en toenemende bouwkosten op zoek zijn naar een

109.472

betrouwbare partner die kwaliteit kan leveren tegen een reële prijs.

105.516

Het zijn die opdrachtgevers waarmee VB Groep graag de samenwerking aangaat. Opdrachtgevers die gaan voor continuïteit en partnerschap, duurzaamheid en balans.

Omzet

Euro x1.000

JAARBERICHT 2019 | 7


Euro x1.000

2 0 1 9

Duurzaamheid en circulariteit Als maatschappelijk betrokken onderneming staat onze groep voor de uitdaging om verder invulling te geven aan duurzaam en circulair ontwikkelen en bouwen. Die uitdaging gaan we samen met onze partners aan. Hoewel de sector nog wel eens wordt verweten weinig vernieuwend te zijn, worden met name vanuit de industrie tal van technische innovaties aangedragen. Nieuwe bouwmethodieken, slimme energetische concepten, duurzame materialen en componenten. Aan ons als regisseur van het ontwikkel- en bouwproces de taak om de juiste projecten (en opdrachtgevers) te vinden waar deze innovaties kunnen worden toegepast. Het vraagt echter tijd en projecten om te ervaren wat het beste werkt. We zijn hier volop mee bezig, zoals bijvoorbeeld met de realisatie van een volledig gasloze nieuwbouwwijk en met verduurzaming van bestaande portefeuilles van woningcorporaties. En we staan aan de vooravond van de eerste pilots waarbij een materialenpaspoort voor gebouwen wordt opgesteld, waarmee hergebruik van materialen en componenten

Solvabiliteit

mogelijk wordt gemaakt.

2019 2018 2017 2016

21 21 32 33

% 22

Euro x1.000

2019

Solvabiliteit Orderportefeuille

2018 2017 2016


Hans Geertman DIRECTEUR BOUWEN

JAARBERICHT 2019 | 9


2 0 1 9

Frank Koole FINANCIEEL MANAGER


Resultaat belasting Resultaat voor belasting Resultaat na belasting Euro x1.000

Resultaat belasting Resultaat Resultaat voor belasting Resultaat na belasting 7.121

2019

Euro x1.000

VBGO Om woningcorporaties in hun enorme verduurzamingsopgave te ondersteunen, hebben we afgelopen jaar het concept VBGO (VerBeteren Groot Onderhoud) gelanceerd.

5.238

7.121 VBGO garandeert opdrachtgevers een gestructureerde, transparante, budget gestuurde en bewonersgerichte inrichting van het onderhouds- c.q. verduurzamingsproces. Inmiddels

5.353

2018

worden al enkele duizenden corporatiewoningen in de VBGO-trein meegenomen.

5.238

Wonen Naast onderhouds- en verduurzamingsprojecten hadden we

3.676

afgelopen jaar diverse nieuwbouwwerken in uitvoering. Deels door

5.353

onszelf geïnitieerd, zoals DOK40,

2.358

2017

de Vijf van Vorst en Hoog Stratum. Samen goed voor meer dan 250 wooneenheden in en nabij de

1.737

Eindhovense binnenstad. Ondertussen buigen onze ontwikkelaars 3.676zich over

1.768

2016

nieuwe woningbouwplannen, zoals het project De Bankier aan de Spoorlaan in Tilburg. Hierbij onderzoeken we

1.579

2.358 mogelijkheden om alternatieve, duurzame mobiliteitsconcepten mee

Euro x1.000

te nemen.

1.737

JAARBERICHT 2019 | 11 1.768


2 0 1 9 Werken

Herbestemming erfgoed

Met de florerende economie draait het commercieel

Duurzaam en circulair bouwen beperkt zich niet tot

vastgoed op volle toeren. In Venray bouwden

EPC-waarden, groene energieconcepten en hergebruik

we een distributiecentrum van ruim 40.000 m2.

van materialen. Herbestemming van bestaand

Volgende commerciële vastgoedontwikkelingen en

vastgoed dat door de tijd zijn functie heeft verloren,

DC’s zijn in voorbereiding. Dat geldt eveneens voor

is in onze ogen het summum van circulariteit.

een nieuw kantoorpand van circa 40.000 m2 aan de toekomstige Internationale Knoop XL, in het

Het opnieuw betekenisvol maken van oude

Eindhovense stationsgebied.

monumentale panden blijkt onze groep uitstekend te liggen.

HERBES TEMMING VAN BES TAAND VAS TGOED DAT DOOR D E TI JD ZI JN FUNCTIE HEE FT VERLOREN, IS IN ONZE OGEN HET SUMMUM VAN CIRCULARITEIT.


Stefan Swinkels DIRECTEUR ONTWIKKELEN

JAARBERICHT 2019 | 13


2 0 1 9

Frank Koole FINANCIEEL MANAGER

Robert van Boldrik ALGEMEEN DIRECTEUR


PRETTIG EN RESPECTVOL SAMENWERKEND. MAATSCHAPPELI J K RELEVANT.

Herontwikkeling van religieus erfgoed vraagt oprecht respect voor de historische en spirituele betekenis ervan.

In Limburg werkten we mee aan de transformatie

Verblijven, leren, zorgen

van een oude greswarenfabriek naar een moderne,

We ontwikkelen en bouwen voor alle sectoren waar we

inspirerende onderwijsomgeving. In Valkenswaard

kansen zien om onze bedrijfsdoelstellingen te behalen.

verwierven we een tweetal kerken die we trans-

Voor de hotellerie, waaronder Van der Valk. Voor het

formeren naar appartementen en woningen. En in

onderwijs zoals in Eindhoven, waar een start werd

Eindhoven krijgt het oude Clarissenklooster een

gemaakt met de bouw van een hypermodern

nieuwe bestemming in de vorm van een luxehotel. Een

ICT-gebouw op de Fontys-campus. En voor

dergelijke herontwikkeling van religieus erfgoed vraagt

maatschappelijke middenvelder NEOS waar we in

oprecht respect voor de historische en spirituele

Eindhoven eveneens nieuwbouw realiseren. Prettig en

betekenis ervan. Dat sluit naadloos aan bij de normen

respectvol samenwerkend. Maatschappelijk relevant.

een waarden van ons familiebedrijf.

JAARBERICHT 2019 | 15


2 0 1 9

De wereld van onze mensen Als resultaat inderdaad samen komt en we de werelden waarin we acteren als gesloten ketens, als rond, willen zien, dan ligt onze belangrijkste opgave ook in het binden en boeien van mensen. Van eigen medewerkers, maar evenzeer van opdrachtgevers en partners.

Vaste partnerschappen

Veiligheid voorop

In een tijd van stijgende bouwkosten en lange

Zoals gezegd, de krapte op de arbeidsmarkt doet zich

doorlooptijden van grondverwerving tot oplevering,

voor VB Groep maar beperkt voelen.

zijn opdrachtgevers op zoek naar zekerheid. Meer en

Mensen willen graag bij onze bedrijven werken, omdat

meer relaties kiezen daarom voor vaste samenwerking

we hun ruimte geven om te groeien en duurzaam

met VB Groep, in bouwteams die hun kracht in de

investeren in een gezond en prettig werkklimaat.

praktijk hebben bewezen. Dergelijke samenwerking

Daarbij heeft veiligheid absolute prioriteit. Ook

vraagt transparantie, vertrouwen en respect. Dat

afgelopen jaar stond dit thema weer hoog op de

bieden we onze partners en opdrachtgevers. En dat

groepsagenda en eerder ingezette campagnes lopen

verwachten we ook van hen.

vanzelfsprekend door. Routine is de vijand van veiligheid en daarom blijven we continu hameren op het belang van veilig werken. Wat dat betreft mag geen enkele uitzondering worden getolereerd.


VB Academy We vinden het belangrijk dat nieuwe medewerkers zich zo snel mogelijk bij ons thuis voelen. Om een soepele en gastvrije introductie van nieuwe collega’s te organiseren is afgelopen jaar de VB Academy in het leven geroepen. Een programma dat onder andere nieuwe medewerkers laat kennismaken met de organisatie en collega’s. Onder de noemer van VB Academy gaan we ook opleidingen en trainingen, bedrijfsbezoeken en persoonlijke ontwikkelplannen aanbieden.

Opleiding en ontwikkeling We nemen onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de jonge generatie en van de sector. Ons ontwikkelbedrijf stimuleert afstudeerders in samenwerking met HBO Fontys met de jaarlijkse CRA Vastgoed scriptieprijs. We zijn nauw betrokken bij opleidingen, ontvangen grote aantallen (inter-) nationale eerstejaarsstudenten van de TUe voor een presentatie van ons bedrijf en de sector. We bieden opleidingsplaatsen aan studenten én docenten. We geven voorlichting op scholen, verzorgen gastlessen. En via traineeships kunnen collega’s van Bouwen en Ontwikkelen een kijkje in elkaars keuken nemen, zodat ze elkaar nog beter begrijpen en weten te vinden.

MED EWERKER S KUNNEN REKENEN O P EEN GAS TVRI JE INTRODUCTIE, O PLEIDING, TRAINING EN PER SOONLI J KE ONTWIKKELING VIA D E VB ACAD EMY.

JAARBERICHT 2019 | 17


2 0 1 9

Feiten & cijfers DIENSTTIJDOPBOUW

Gemiddelde diensttijd personeel bedraagt

11,9 jaar

0-5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 30 31 - 40 >41

39% 6% 17% 17% 14% 6% 1%

TOEKOMSTIGE MEDEWERKERS Leerlingen 10 Stagaires 25

10 25

ZIEKTEVERZUIM MEDEWERKERS Het ziekteverzuim van de medewerkers is

4,5%

4,5%


AANTAL MEDEWERKERS

52

314

3% 16%

LEEFTIJD OPBOUW Gemiddelde leeftijd personeel 15-20

56-65

21-35

>66

36-45 46-55

262 230

46,4 jaar

21%

33%

26% 2%

Sociale verantwoordelijkheid Onze verantwoordelijkheid reikt verder dan de grenzen van onze onderneming. Medewerkers kunnen rekenen op een sponsorbudget, om bijvoorbeeld nieuwe shirts of tassen voor het sportteam van hun kinderen te kunnen bekostigen. En we blijven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via social return-projecten (we hebben inmiddels trede 3 van de PSO-ladder bereikt) kansen bieden om een betekenisvolle rol in onze samenleving te vervullen.

JAARBERICHT 2019 | 19


2 0 1 9

De wereld om ons heen De wereld is rond; een gezonde samenleving is in balans. De verwachtingen van die samenleving conflicteren echter zo nu en dan met de weerbarstige praktijk. Daar, in dat spanningsveld, vinden we onze speerpunten en uitdagingen voor de toekomst.

Nieuwe uitdagingen

Meer nog, door de betrekkelijk nieuwe stikstof- en

In de huidige verkopersmarkt is het een uitdaging

PFAS-problematiek (en trage politieke besluitvorming)

om nieuwe posities te verwerven tegen reële prijzen.

worden maar mondjesmaat woningbouwvergunningen

De combinatie van hoge grondprijzen en stijging van

afgegeven. De vraag is enorm, het aanbod minimaal,

bouwkosten legt een forse druk op de haalbaarheid

de woningprijzen rijzen de pan uit. Met name voor

van nieuwe projecten. Dat geldt eveneens voor

starters staat de betaalbaarheid van woningen immens

de problematiek rondom stikstof en PFAS. Er is

onder druk. Juist deze doelgroep moeten we bedienen

creativiteit, slagvaardigheid en innovatiekracht nodig

om de doorstroom op de woningmarkt weer op

om deze uitdagingen met succes te pareren. En vooral

gang te krijgen. Wellicht bieden subsidieregelingen

ook nauwe samenwerking met opdrachtgevers,

van weleer (premie A) daartoe een stimulans.

gemeenten en partners. In de voorbije jaren heeft onze

Dat, plus een kritische bezinning op de huidige

groep fors geïnvesteerd in deze zaken. In kennis en

hoge grondprijzen en nog altijd stroperige externe

innovatie, risicobeheersing en netwerken.

besluitvormingsprocessen.

De wereld om ons heen wordt getroffen door COVID-19, het coronavirus. Hierdoor volgt een onzekere tijd, ook voor ons. In Nederland zijn de economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus voor iedereen voelbaar. Alleen samen kunnen we deze uitdaging aan.

Tekort aan woningen Er is een serieuze crisis gaande op de woningmarkt. De overheid rekent ons voor dat onze sector de komende jaren 70.000 woningen per jaar moet opleveren om de achterstand in de woningvoorraad in te lopen. Hoe en waar dat moet gebeuren – binnenstedelijk, randstedelijk, in de dorpen? – laat zij echter in het midden.


Dat zou eveneens een belangrijke stap zijn in de

representatieve eisen van gebruikers. Met posities

maatschappelijke opgave om de groeiende groep

in de portefeuille waar zich dergelijke kantoren

senioren te bedienen met passende, flexibele

uitstekend laten realiseren, blijft de kantorenmarkt

huisvesting, waarin toekomstige vormen van

onze focus behouden.

zorg mogelijk zijn.

Kansen in de zorg Via Bouwend Nederland blijven we de uitdagingen

Ook de vraag naar passend zorgvastgoed blijft groot.

in onze sector onder de aandacht brengen van

Vanuit financieringsoogpunt is de zorg een lastige

de politiek en aandringen op oplossingen die er

markt die te maken heeft met sterk veranderende

daadwerkelijk toe doen. Ondertussen neemt

wetgeving en krappe budgetten. Vanuit onze eigen

VB Groep haar verantwoordelijkheid en zoeken we

ervaring en nauwe samenwerking met partijen die over

via de juiste keuzes met betrekking tot producten,

specifieke expertise in dit bijzondere marktsegment

logistiek en inzet van bouwmaterialen naar

beschikken, zien we kansen om de zorg de komende

mogelijkheden om de uitstoot van stikstof te

jaren weer aantrekkelijke proposities aan te bieden.

beperken. Zoals we ons ook blijven inspannen om creatief, innovatief en slagvaardig in te spelen op de

Vooruitzichten

behoefte aan flexibiliteit en het verder terugdringen

De orderportefeuille is goed gevuld, bestaande

van bouwkosten. Samen met alle stakeholders.

allianties werden gecontinueerd, nieuwe samenwerkingen tot stand gebracht. De onderneming

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

beschikt over een goede solvabiliteit en een

Op 1 januari 2021 treedt de Wet Kwaliteitsborging

gezonde liquiditeitspositie. In combinatie met de

voor het Bouwen in werking. De WKB beoogt de

aangekondigde steunmaatregelen van het kabinet

bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren

gaan we ervan uit dat de continuïteit van VB Groep

door dossiervorming en onafhankelijke toetsing.

niet in gevaar komt door de gevolgen van het

VB Groep ziet hierin een uitgesproken kans om

coronavirus. De exacte maatschappelijke en

zich te profileren als een betrouwbare en veilige

bedrijfseconomische gevolgen zijn op dit moment

realisator van projecten die zich onderscheiden door

echter niet in te schatten.

hoogwaardige kwaliteit. Voorsorterend op de nieuwe wet, starten we in 2020 drie pilotprojecten die aan de

Hoe de wereld er uitziet na het coronavirus, hoe de

strenge WKB-normen voldoen.

wereld om ons heen daarop reageert en hoe wij daar dan weer mee omgaan, is op dit moment weinig van

Behoefte aan kantoren

te zeggen. We blijven met de nodige omzichtigheid

De grote uitdagingen liggen niet alleen op het vlak

en nuchterheid acteren en zullen er alles aan doen om

van woningbouw. Ook de vraag naar kwalitatief

deze uitdaging het hoofd te bieden. Voor onze relaties,

goede kantoormeters is groot. Duurzaam, slim, op de

opdrachtgevers en medewerkers. Samen kunnen we

juiste locaties. En met een zodanige flexibiliteit dat ze

ervoor zorgen dat de wereld nog beter wordt als hij in

zich makkelijk kunnen voegen naar de functionele en

onze ogen al was.

JAARBERICHT 2019 | 21


2 0 1 9

Hoe brengen we meer balans in de wereld? Om onze inspanningen op duurzaamheidsgebied optimaal te laten renderen, hebben we onze processen in het verleden ingericht volgens de principes van The Natural Step. Afgelopen jaar committeerde onze groep zich aan een aantal concrete doelstellingen van SDG (Sustainable Development Goals) Nederland, om inzichten en best practices op dit terrein met elkaar te kunnen delen en initiatieven op elkaar af te stemmen. Gaat The Natural Step vooral over hoe we dingen doen, onze SDG-doelstellingen beschrijven wat we precies doen.

Zeven Duurzame Ontwikkelingsdoelen SDG Nederland is een groeiende beweging van meer dan 600 bedrijven en instellingen die willen bijdragen aan het behalen van Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De VN heeft 17 doelen vastgesteld, om de wereld tot een betere plek te maken. Ze vormen een mondiaal kompas om uitdagingen aan te gaan op het gebied van armoede, onderwijs en klimaatproblematiek. We selecteerden zeven SDG’s waaraan we een bijdrage willen en kunnen leveren.

Goede gezondheid en welzijn Eerder ingezette campagnes om medewerkers bewust te maken van het belang van veilig werken, lopen continu door. In dat kader wordt in het voorjaar van 2020 de VB Veiligheidsapp gelanceerd, waarmee iedereen snel en eenvoudig onveilige situaties op de bouwplaats kan rapporteren. We bieden bedrijfsfitness aan en de bestaande mogelijkheid om een persoonlijke gezondheidscheck te laten uitvoeren, is opnieuw bij alle bedrijfsonderdelen onder de aandacht gebracht.

Kwaliteitsonderwijs Ontwikkelingen in de bouw gaan zo snel, dat het onderwijs moeite heeft die bij te benen. We nemen in deze onze verantwoordelijkheid en vervullen een rol in het opleiden van nieuwe generaties. We verzorgen gastlessen op scholen, ontvangen studenten op bedrijfsdagen. We treden op als extern gecommitteerde bij afstudeerzittingen van hogescholen, bieden uitdagende afstudeeropdrachten en interessante stageplaatsen. Voor het MBO ontwikkelden we concreet lesmateriaal in de vorm van de module Veiligheid in de Bouw. Voor onze eigen mensen richtten we de VB Academy in. Alle initiatieven in het kader van professionele ontwikkeling worden daarin ondergebracht.


Betaalbare en duurzame energie Niet alleen in projecten, maar ook in onze eigen processen zetten we in op duurzame energie. Via zonnepanelen – onder meer op bouwketen – wekken we 66 megawatt groene energie op. Alle energie die we inkopen, is gecertificeerde windenergie van eigen bodem. Er is een start gemaakt met energieaudits voor onze vestigingen. We zien ons elektrisch wagenpark groeien en door aanpassing van leasecontracten maken we elektrische mobiliteit extra aantrekkelijk voor onze mensen.

Ongelijkheid verminderen We blijven ons inspannen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plaats te geven binnen onze organisatie en/of die van onze ketenpartners. Afgelopen jaar bereikten we trede 3, het hoogst haalbare niveau op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen.

Duurzame steden en gemeenschappen Het tot stand brengen van duurzame omgevingen is inherent aan onze core business. Bijvoorbeeld in verduurzamingsprojecten voor woningcorporaties. We participeren daartoe in de Brabantse Duurzaamheids Alliantie, een innovatief samenwerkingsplatform dat woningcorporaties in Brabant helpt belangrijke stappen te maken in het verduurzamen van hun woningbezit. In gemengde koop/huur-omgevingen bieden we woningeigenaren de mogelijkheid om voordelig ‘mee te liften’ in onze verduurzamingsprojecten voor corporatiebezit. Vanzelfsprekend zetten we in op duurzame energieconcepten en in nauwe samenwerking met gespecialiseerde partijen verdiepen we ons in kansen om te komen tot slimme woon- en werkomgevingen, waar mogelijk met alternatieve, groene mobiliteitsoplossingen.

Verantwoorde productie en consumptie We proberen onze processen zo in te richten dat transportbewegingen tot een minimum worden beperkt. Er vindt onderzoek plaats naar mogelijkheden om onze standaard woning uit te voeren in duurzaam hout. In voorbereiding is de realisatie van een hotel op het hoogst mogelijke BREEAM-niveau Outstanding. Daarnaast voeren we momenteel de eerste pilotprojecten uit met een materialenpaspoort.

Partnerschappen om doelstellingen te bereiken Resultaat komt samen. Samen met partners organiseren we innovatieve processen om tot verduurzaming te komen. We werken met maatschappelijke middenvelders als Springplank040 om dak- en thuislozen via werk een kans te geven weer mee te doen in de samenleving. En samen met onze leveranciers buigen we ons over de uitdaging om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal substantieel terug te dringen.

JAARBERICHT 2019 | 23


2 0 1 9

Een maatschappelijk relevante partner De toekomst is aan organisaties die daadwerkelijk van betekenis zijn voor onze samenleving. Wie zijn bestaansrecht enkel ontleent aan het verdienen van geld, heeft een afslag in onze veranderende wereld gemist.

Guïljo van Nuland, voorzitter Raad van Commissarissen

“VB Groep dient als ontwikkel- en bouwbedrijf een gezond financieel resultaat neer te zetten,” opent RvC-voorzitter Guïljo van Nuland. “Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar dat resultaat kan alleen maar duurzaam zijn, als het bedrijf is wat het geacht wordt te zijn: een betrouwbare, maatschappelijk relevante partner in het veld.”

Belangrijke uitdagingen VB Groep profileert zich meer en meer als een partij die met slimme concepten en innovatieve DAARMEE BEWI JS T D E GROEP ZICH IND ERDAAD ALS EEN MAATSCHAPPELI J K RELEVANTE PARTNER VOOR OVERHED EN, WONINGCORPORATIES EN AND ERE PARTI JEN.

technologieën oplossingen aandraagt voor belangrijke uitdagingen. “Die uitdagingen liggen momenteel vooral op het vlak van wonen en energietransitie,” vervolgt Van Nuland. “Daarmee bewijst de groep zich inderdaad als een maatschappelijk relevante partner voor overheden, woningcorporaties en andere partijen. Een rol die zij zodanig weet te vervullen, dat deze uitstekend blijkt samen te gaan met een verantwoord, solide businessmodel.”

Leren van en met elkaar Om haar maatschappelijke rol te kunnen dragen, dient de organisatie op de juiste wijze te zijn ingericht op bedrijfseconomisch c.q. organisatorisch niveau. En dan blijkt ook VB’s interne wereld rond, constateert de RvCvoorzitter. “Met grote opgaven op de agenda, moet je continu leren en verbeteren van en met elkaar. Dat gebeurt bij grote projecten groeps- en ketenbreed volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus. Je kunt het je in deze tijd niet permitteren om je zonder evaluatie en bezinning van project naar project te haasten. Dan laat je waardevolle kansen liggen. De cyclische verbetermethodiek PDCA resulteert telkens opnieuw in een betere, slimmere en meer innovatieve aanpak van volgende opgaven.”


Guïljo van Nuland VOORZITTER

JAARBERICHT 2019 | 25


2 0 1 9

MEERZICHT: HET HOOGSTE PUNT VAN MEERHOVEN De 88 nieuwbouwwoningen worden uitgevoerd als 2, 3, 4 of 5 kamerappartementen of penthouses. Meerhoven, Eindhoven.


Menselijke maat De drie leden van de Raad van Commissarissen,

constateert Van Nuland. “De onderneming groeit elk

John Hak, Guïljo van Nuland en Paul Vismans,

jaar, in omzet, werkgebied en personele bezetting.

treden op als klankbord en sparringpartner voor

Hoe behoud je bij een dergelijke groei en expansie

het ondernemingsbestuur. Ze brengen daartoe

de menselijke maat? De groep investeert daar heel

expertise in vanuit de financiële wereld, de

bewust in, bijvoorbeeld via de nieuwe VB Academy.

vastgoedwereld en de bestuurlijke wereld. De Raad

Misschien is dat nog wel de belangrijkste opgave

adviseert – gevraagd en ongevraagd - over strategie,

bij alle schaalvergroting en professionalisering – die

organisatie en bedrijfsvoering. Ook de bedrijfscultuur

ook een bepaalde mate van formalisering noodzaakt

hoort daarbij. Want naast maatschappelijke en

– vasthouden aan wat deze onderneming is en wil

bedrijfseconomische opgaven kent VB Groep een

blijven: een Brabants familiebedrijf."

belangrijke uitdaging op het relationele vlak,

De drie leden van de Raad van Commissarissen treden op als klankbord en sparringpartner voor het ondernemingsbestuur.

JAARBERICHT 2019 | 27


2 0 1 9

Projecten 2019

T E R U G K I J K E N D O P 20 1 9, HEBBEN WE ALLE RED EN OM TROTS TE ZI JN. WE WERKTEN SAMEN MET BES TAAND E EN NIEUWE PARTNER S AAN BOEIEND E, RELEVANTE O PDRACHTEN.

DOK40: MODERN STEDELIJK WONEN AAN HET EINDHOVENS KANAAL Waar ooit de industrialisatie van Eindhoven vol op stoom kwam, staat nu een nieuw stukje binnenstad. Het karakter van toen, met de luxe van nu. Kanaaldijk- Zuid, Eindhoven 56 Appartementen, stadswoningen, lofts en stadsvilla's.


DE BANKIER: KLASSIEK, ELEGANT EN ÉCHT TILBURGS Al ruim 65 jaar is aan de Spoorlaan in hartje Tilburg het bankgebouw van Van Mierlo & Zoon gevestigd.

Het gebouw bekleedt de oorspronkelijke functie al geruime tijd niet meer. Maar waar iets eindigt wordt ruimte gemaakt voor nieuwe mogelijkheden. Spoorlaan, Tilburg 118 luxe stadsappartementen en commerciële ruimte.

JAARBERICHT 2019 | 29


2 0 1 9

MUSEUM CATHARIJNECONVENT: MONUMENTAAL EN MODERN Het Monumentale kantoor werd geheel verbouwd.

Met respect voor de monumentale buitenkant werd de gehele binnenkant van modern design voorzien. Lange Nieuwstraat 38, Utrecht


EEN NIEUW HUIS VOOR PANHUYS De overheid wil mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen, waardoor de klassieke bejaardentehuizen langzaamaan verdwijnen. In plaats daarvan komen verpleeghuizen. Panhuys biedt plaats voor zestig cliënten met een hogere zorgindicatie. Panhuys 1, Hulsberg Nieuwbouw Verpleeghuis, vijf appartementen en tien aanleunwoningen

JAARBERICHT 2019 | 31


2 0 1 9


GRESWARENFABRIEK: SCHOOLVOORBEELD VAN HERBESTEMMING De Greswarenfabriek is één van de oudste industriële gebouwen en tegelijkertijd de grootste in Noord-Limburg. Het industrieel erfgoed, waarvan de oudste delen dateren uit 1880, is herbestemd tot vmbo-school BC Broekhin.

Ook een sociaal restaurant, dagbesteding en activiteiten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vinden er onderdak. Keulseweg 36, Reuver Transformatie

JAARBERICHT 2019 | 33


2 0 1 9


COLOFON VerBind is een uitgave voor relaties van VB Groep PRODUCTIE Skillz Brand ID'Z TEKST Ton Manders FOTOGRAFIE Gerard van Hal Fotografie Marco Kolleppel Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming worden overgenomen of vermenigvuldigd. Zet- en drukfouten voorbehouden.


Pos tbus 2 320, 5 600 CH Eindhoven • Elzentlaan 29, 5 611 LH Eindhoven T +31 (0) 4 0 213 51 33 • info@vbgroep.nl • www.vbgroep.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.