Page 1

från tomtköp till färdigt hus

39 sek

Energisnåla & smarta hus

HUSKATALOG

Hitta ditt drömhus här! Modernt Funkis New England Klassiskt

Vårt nya hus Nr 2/2014 sek 39 • € 6,50 NOK 55 • DKK 55


Hemmet har fått ett nytt hjärta - Hitachi Premium Performance Kostnadseffektiv

Upp till 60 % besparing av uppvärmningskostnaderna.

Miljöeffektiv

Energiklass A++ som är en indikation på mycket låg energiförbrukning.

Lägsta ljudnivån

Prestandan skapar en av marknadens tystaste luft-luftvärmepumpar.

Klimatanpassad

Utvecklad för nordiskt klimat. Fjärrkontroll som ger dig kontroll.

Ren behaglig inomhusluft

Högteknologiskt luftrengöringssystem som tar bort damm, pollen och lukter.

10° C

Underhållsvärme +10°C Ger möjlighet till maximal energibesparing även när huset står tomt. Även risken för mögelbildning minskas.

Scanna in QR-koden för att få veta mer om hemmets nya hjärta.

Värden gäller för Hitachi Premium Performance 35

Besök vår hemsida www.kcc.se för mer information Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB


Hej husbyggare! Många drömmer att bygga ett nytt hus, anpassat efter sina egna önskemål och drömmar. Vägen dit kan tyckas lång, men med rätt redskap, kunskap och människor omkring dig blir processen både enklare och mer konkret. I din hand håller du det nya numret av Huskatalogen - en inspirerande katalog med de senaste husmodellerna på marknaden samt värdefulla tips om vad du som står i begrepp att bygga nytt hus ska tänka på. Vi hoppas vi kunna vägleda dig som går i byggtankar till att ta det första steget mot ditt drömhus. När du väl bestämt dig för att bygga nytt kanske du även vill passa på att göra ditt hus energisnålt och intelligent? På de senaste åren har värmepumpar blivit allt mer populära som uppvärmningsalternativ. På sidorna 62-66 får du reda på

allt du behöver veta om dagens värmepumpar fungerar. Har du någonsin drömt om att kunna styra ditt hem även när du inte är hemma? Eller hur skönt låter det inte kunna säga åt hemmet att höja temperaturen, tända upp belysningen och starta upp din favoritmusik tills att du kommer hem från en hård arbetsdag? Med de nya intelligenta systemen för hemmen kan du göra detta och mycket därtill. Läs mer på sidorna 12-15. Vi bjuder också på information om de nyaste husmodellerna från några av Sveriges ledande husleverantörer. På sidorna 18-61 finns hela 44 aktuella husmodeller presenterade - det är bara att välja och vraka. Trevlig läsning! Redaktionen

Se hur bra det kan bli när man bygger efter sina egna behov och önskemål inspireras av familjen Tomaszewskis husbygge på sidorna 68-69.

huskatalogen ges ut av vårt nya förlag

Ansvarig utgivare

Kambiz Javadinia

Redaktör

Nora Lindkvist

Art Director

Andrea brandin

Layout / Traffic

Tom Hiekkamäki

Fotograf

Key Account manager

Shahin Mirahmadi

shahin@vartnyaforlag.se

Key Account manager bita vesali

bita@vartnyaforlag.se

Ekonomi

marzena jonsson

Reception / Prenumerationer Åsa Samuelsson

Pierre wester

pren@vartnyaforlag.se

Sales Director VNF

IT ansvarig

maria javadinia

Omslag Husmodell Skogslund 114 från Ekeforshus. Sid: 23

chris andersson

maria@vartnyahus.se

Vårt Nya Förlag AB ger ut följande titlar:

Vårt Nya Hus, Vårt Nya Hus Bygga om & Renovera, Vårt Nya Hem, Vårt Nya Kök, Magasinet KVINNA samt Vårt Nya Kontor. Adress Box 300 60, 104 25 Stockholm Besöksadress Strandbergsgatan 57, 112 51 Stockholm Tel 08-517 880 00 Fax 08-517 880 01, info@vartnyahus.se, www.vartnyahus.se Allt material i Vårt Nya Hus lagras och publiceras elektroniskt. Icke anställda måste meddela eventuellt förbehåll mot sådan lagring och publicering. I princip publiceras inget material med sådant förbehåll. För ej beställt material, texter och bilder, ansvaras ej. Eftertryck av text och bilder förbjudes. Citera oss gärna, men ange källan. Eventuell vinstskatt i samband med tävlingar och lotterier betalas av vinnaren.

Medlem i sveriges tidskrifter

TS kontrollerad upplaga

v å r t n ya h u s - h u s k a t a l o g e n 3


så bygger du drömhuset Att bygga ett nytt hus är en av de viktigaste projekten i livet - du ska ju trots allt bo i huset i många år framöver. Därför finns det många saker att tänka på när du planerar ditt drömhus. Här får du matnyttiga tips på vägen. av NORA lindkvist

FÖRE BYGGSTART Tomt och bygglov Om du ännu inte har någon tomt finns det några saker att ha i åtanke. För det första - får tomten verkligen bebyggas? Detta får du svar på genom att kontakta kommunens stadsbyggnadskontor som kan bistå med en nybyggnadskarta. För det andra måste du se över i fall detaljplanen sätter några begränsningar med tanke på byggarea, höjd och hustyper. Man bör också tänka igenom ifall omgivningen, väderstrecken och utsikten passar det hus man tänkt bygga. Det finns även kostnader som kan tillkomma vid köp av en tomt, så som avstyckning, geoteknisk undersökning (om tomten verkar svår att bebygga), gatubyggnadskostnad, anslutning till vatten och avlopp, anslutningar och elledningar, lagfart och inskrivning av pantbrev. Ta reda på vilka kostnader som tillkommer innan du bestämmer dig för tomten. När du väl har en tomt måste du sedan ansöka om bygglov för att kunna uppföra en byggnad på tomten. Detta gäller för detaljplanerade områden, alltså tätorter. Bor du utanför ett detaljplanerat område ska du ändå kontakta kommunen för att undersöka om det finns några särskilda bestämmelser för området. En bygglovsansökan ska innehålla 4 v å r t n ya h u s - h u s k a t a l o g e n

tydliga, lättlästa och fackmannamässigt utförda ritningar och handlingar. I de flesta fall måste ansökan kompletteras med ritningar och handlingar vilket kan dra ut på processen. Se därför till att vara ute i god tid med din ansökan. När bygglovet beviljats ser byggnadsnämnden till att du som byggherre har god kontroll över byggnadsarbetena. Det här kontrollerar de genom att ha ett byggsamråd, upprättande av kontrollplan och till sist att utfärda ett slutbevis. Under byggets gång görs besök på byggarbetsplatsen för att kontrollera att bygget följer reglerna. Kostnaderna för att ansöka om bygglov varierar från kommun till kommun, men man kan räkna med att få betala mellan 10 000 och 40 000 kronor.

Kataloghus eller lösvirke Idag finns det ett stort antal företag som levererar mer eller mindre färdiga hus, så kallade kataloghus. Men det har också blivit allt vanligare med lösvirkeshus, till exempel arkitektritade hus där huset anpassats direkt efter tomt och kundens önskningar. Vilken husform du ska välja beror på dina egna behov, men också på hur mycket pengar du vill lägga ner på huset. Vad får huset kosta? Hur mycket energi får huset dra? Vilken typ av hus får vi

bygglov till? (detta beror på om du bor i ett detaljplanerat område eller inte), Hur stort ska huset vara? Vilken typ av hus passar till tomten? Vilka material vill vi använda? Vad är viktigast att huset innehåller? Vad är minst viktigt? Detta är bara några av de frågor som är viktiga att ha i åtanke när du planerar ditt nya hus. Kom också ihåg att huset ska vara funktionellt för en lång tid framöver, och inte bara för de närmaste åren.

Byggherre Oavsett vilken husform du väljer är det viktigt att komma ihåg att det är du som beställare som också är byggherre över bygget, vilket betyder att det yttersta ansvaret för bygget ligger på dig. En byggherre har ett övergripande ansvar för byggprocessen gentemot myndigheterna. Byggherren bestämmer över husets utseende inom de tillåtna ramarna och bestämmer vilka som deltar i byggprocessen. Vare sig du bygger ett kataloghus eller ett lösvirkeshus kan flera olika företag komma att bli inblandade i processen: byggentreprenör, markentreprenör, grundläggningsentreprenör, hantverkare och så vidare. Det är viktigt att du som byggherre har koll på vem som är ansvarig för vad.


Det är mycket att tänka på när man planerar sitt nya hus. Allt från bygglov till kontrakt.

Det är också byggherrens ansvar att lagar, föreskrifter och tekniska specifikationer följs. Därför är det viktigt att ha seriösa och välkända avtalsparter med sig genom byggprocessen. Vid nybyggnad krävs normalt en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Byggherren ansvarar för att dessa finns om det krävs enligt lagen. Självbyggare är undantagna från kravet på byggfelsförsäkring. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun för råd.

stora drag handlar det dock om att man kan ha avtal med bara en eller med flera parter innan huset är färdigbyggt.

Byggledare

Delad entreprenad

Kontrakt

Den eller de som får förtroendet att leverera ditt hus ska ha en representant som du samarbetar med. Denne fungerar som ett bollplank och hjälper dig med frågor som rör ditt husbygge. Har du ingen möjlighet att följa bygget på plats kan det vara bra att anlita en byggledare som organiserar, leder och kontrollerar bygget samt håller koll på tid och pengar. Du kan också själv ta rollen som byggledare om du känner att du har tillräckligt med kunskap eller erfarenhet.

Vid delad entreprenad skriver du ett avtal med varje företag som är inblandat - ett med elinstallatören, ett med golvläggaren och så vidare. Väljer du denna entreprenadform måste du se till att varje entreprenör ger ett tioårigt konsumentskydd och att någon av entreprenörerna tar på sig helhetsansvaret och att detta regleras i ett särskilt kontrakt er emellan. Vanligast när man anlitar ett husföretag är att husföretaget försäkrar alla entreprenörer under förutsättning att entreprenören är seriös och har sina räkenskaper i ordning, samt godkänns av försäkringsbolaget.

En viktig detalj att ta med i kontraktet är en utfästelse om datum för när huset ska vara klart och en särskild bötesklausul vid händelse av försening. Naturligtvis ska också priset finnas med i kontraktet. Är du det minsta tveksam angående kontraktets utformning, anlita juridisk eller teknisk expertis innan du skriver under. Det är väl investerade pengar. Efter att du skrivit under kontraktet ska det skickas till husföretaget, som är din avtalspart, för underskrift. När du sedan får tillbaka det underskrivna kontraktet, kanske tillsammans med ritningarna på ditt hus, har ni ett bindande avtal. Om det är flera parter som ska utföra ditt husbygge behöver inte alla avtal skrivas precis samtidigt.

Samarbetsformer Det finns många olika sätt att bygga hus på. Vissa husföretag färdigställer i princip hela huset innan det levereras till byggplatsen. I

Totalentreprenad Vid totalentreprenad ansvarar en enda entreprenör för hela bygget, från första ritningen till dess att allt är klart. Viktigt är i detta fall att precisera exakt hur man vill att allt ska se ut och hur det ska användas.

Generalentreprenad

Generalentreprenad kallas det om du till exempel tecknar avtal med en arkitekt att sköta projekteringen och generalentreprenad med en byggmästare att bygga huset efter angivna ritningar. Då ska generalentreprenören svara för allt utom projektering. Ett problem med denna typ av entreprenad kan dock vara att utreda vem som ansvarar för vad om något går fel - projektören eller generalentreprenören.

v å r t n ya h u s - h u s k a t a l o g e n 5


Tänk på att vara delaktig i hela byggprocessen så att du har koll på att allt går rätt till.

BYGGPROCESSEN När bygglovet beviljats och alla kontrakt är klara tar byggprocessen vid. Det första som händer är att kommunens tjänstemän markerar husets exakta läge på tomten, vid en så kallad utstakning. Därefter kan markarbetet startas upp, vilket normalt tar upp till ett par veckor beroende på tomtens beskaffenhet. Mer kuperade och svårare tomter kan ta längre tid.

Startintyg Det som tidigare kallades bygganmälan heter numera bara anmälan och utgör kommunens tekniska granskning i byggprocessen. Ett viktigt moment är ett samrådsmöte där byggherren med sin kontrollansvariga får redogöra för hur mycket som ska genomföras och vilka kontroller som ska göras. Man får inte påbörja bygget innan kommunen beviljar startbesked.

Kontrollansvarig För alla nybyggnadsprojekt ska det finnas en kontrollansvarig, KA, som ansvarar för att gällande bestämmelser följs. KA tar fram en kontrollplan som sedan ska följas under byggets gång. Kostnaden för en kontrollansvarig är väldigt varierande beroende på byggets komplexitet.

Grunden Grundläggning och resning av stommen går ganska fort. En enkel platta som grund 6 v å r t n ya h u s - h u s k a t a l o g e n

kan ta någon vecka att gjuta och resning av stommen cirka fyra veckor om mycket är tillverkat i förväg. Däremot tar det oftast flera månader att inreda huset, det vill säga resa innerväggar, tapetsera, sätta upp kök och lägga golv. Just därför är det viktigt att komma ihåg att redan i kontraktet komma överens om inflyttningsdatum så att inte eventuella problem under byggprocessen leder till att du förlorar på det.

Byggfelsförsäkring En byggfelsförsäkring krävs alltid vid nybyggnation av en- och tvåbostadshus. Detta gäller för både permanentboende och fritidshus och oavsett om du gör allt jobb själv eller anlitar hantverkare. Undantag kan göras för fritidshus som är av enklare standard och har ett lågt skyddsvärde.

Färdigställandeskydd Ett färdigställandeskydd behövs i samtliga fall där en entreprenör är inkopplad. I praktiken innebär det att tio procent av hela produktionskostnaden säkras genom en försäkring eller en bankgaranti för att täcka oförutsedda händelser under byggets gång. Det kan handla om att byggaren av någon anledning inte kan slutföra arbetet, exempelvis på grund av en konkurs.


Besiktningen ska utföras av en opartisk och erfaren besiktningsman som du själv har valt.

NÄR HUSET ÄR KLART Besiktning När ditt hus är färdigbyggt är det dags för slutbesiktning. Besiktningen ska utföras av en opartisk och erfaren besiktningsman och det är du själv som väljer vem du vill anlita. Vid besiktningen skriver besiktningsmannen ned eventuella fel och brister som upptäckts, samt antecknar det du som beställare har synpunkter på. För att projektet ska godkännas måste besiktningsmannen godkänna entreprenaden. Om det inte godkänns måste felen rättas till av den aktuella entreprenören och en ny besiktning göras. Vid fel och brister har entreprenören två

månader på sig att åtgärda dessa. Annars har du rätt att ta in en annan entreprenör på den förre entreprenörens bekostnad. Det är också viktigt att den som är kontrollansvarig anmäler till byggnadsnämnden när bygget är färdigställt genom att skicka in ifyllda och undertecknade kontrollplaner. Du som kund måste få ett slutbesked för att få flytta in, detta är väldigt viktigt. Om du flyttar in innan slutbesked utfärdats av kommunen kan du själv få betala böter. Kontrollera också i god tid före inflyttning att din hemförsäkring gäller på den nya adressen. Se annars till att teckna en på en gång. v å r t n ya h u s - h u s k a t a l o g e n 7


välj rätt tomt Innan ditt drömhus kommer på plats måste du först hitta den rätta tomten. Men vad ska man egentligen tänka på när man väljer tomt? Drömmen om ett nytt hus börjar med att hitta den perfekta tomten att placera huset på. Kanske har du alltid drömt om en sjötomt? Eller vill du kanske återvända till dina barndomstrakter ute på landet? Eller så kanske du hittat den perfekta stadstomten att uppföra en modern villa på? Vad du än tänkt dig kan det finnas begränsningar för husbygget som kommer med vilken tomt du väljer. Därför är det viktigt att ta tid på sig att välja tomt och att undersöka alla bestämmelser som finns för området.

Detaljplanerat område eller inte?

Om du väljer en tomt inom detaljplanerat område (tätort) finns det alltid särskilda regler och bestämmelser för tomten och området. Därför är det viktigt att först och främst ta kontakt med kommunen för att se om tomten får bebyggas. Inom tomten kan det sedan finnas bestämmelser för vad du får bygga samt var du får placera en byggnad. Det kan också finnas bestämmelse för exempelvis höjd, exteriör och hustyp. Tänk på att varje tomt är unik, vilket betyder att du till exempel inte kan jämföra med vad grannarna i området har fått bygga. Det kan helt enkelt finnas särskilda regler för din tomt som du måste förhålla dig till. Att ta kontakt med kommunen är ett måste när det kommer till detaljplanerade områden men är också något du bör göra om du hittat en obebyggd tomt ute på landet. Även om tomten ligger utanför detaljplanerat område kan det finnas särskilda bestämmelser för vad som får byggas i området. Man bör också kontrollera om det finns något servitut, det vill säga om kommunen eller någon annan har rätt att utnyttja din tomt för särskilda ändamål, till exempel för att bygga en väg.

8 v å r t n ya h u s - h u s k a t a l o g e n

Undersök marken och omgivningarna

När du väljer tomt är det också viktigt att undersöka vilken kvalitet marken har samt vilken typ av förberedande markarbete som behövs för att kunna uppföra ditt drömhus. Hur ser marken ut? Är det en torr, packad mark? Är marken blöt eller ligger grundvattnet ytligt? Det viktigaste när det kommer till underlaget är att ta reda om på det verkligen håller för att bygga ett nytt hus på. Om du köper tomten från en privatperson bör du låta en markkonsult göra en grundundersökning, en så kallad geoteknisk undersökning, för att se vilka markförutsättningar som finns. Om man köper en befintlig tomt av kommunen har de ofta redan gjort en undersökning för att se om tomten är lämplig att bygga på. Om du väljer en kuperad mark behöver den ofta sprängas eller fyllas för att det ska bli en plan mark som det går att bygga på. Detta kan bidra till att kostnaderna för bygget ökar och är något du måste ta med i beräkningen. Samma gäller om marken är lerig och måste fyllas ut med dräneringsgrus eller behöver pålning ner till fast grund. Undersök därför noggrant vilka förutsättningar just din tomt har innan du bestämmer dig. När man hittat en tomt är det också viktigt att tänka igenom var på tomten man placerar sitt hus. I detaljplanerade områden kan det finnas bestämmelser för detta. Annars kan det vara klokt att utgå från väderstrecken, vindriktningarna och utsikten. Tänk också på att placera huset så att det inte stör dina grannar, exempelvis genom att skugga deras tomter. Ett hus ska harmonisera väl med dess omgivningar. Tänk därför igenom vilken typ av hus du vill bygga och ha detta i åtanke när du väljer tomt.

Tips när du ska köpa tomt

• Ta tid på dig att välja rätt plats. Du kommer förmodligen bo i ditt nya hus i många år framöver och därför är det viktigt att välja en tomt som passar dina behov och önskemål. Tänk igenom vad du vill ska finnas i din närhet, så som kommunikationer och barnomsorg. • Får man bygga på tomten? Hos kommunen finns befintliga tomter som ingår i kommunens detaljplan. För detaljplanerat område kan det i sin tur finnas särskilda bestämmelser kring vad som får byggas. Ta kontakt med kommunen och undersök vad som gäller för din tilltänkta tomt. Har du hittat en tomt utanför ett detaljplanerat område måste du även då kontakta kommunen för att ta reda på om det finns några särskilda regler för bebyggelse på tomten. • Undersök området. Innan du bestämmer dig för tomten kan det vara klokt att undersöka om det finns någon framtida plan för omgivningarna. Ta reda på vad kommunen har för planering. • Undersök marken. Om du köper en tomt av en privatperson bör du låta en markkonsult utföra en geoteknisk undersökning - en grundundersökning för marken där man undersöker i fall den går att bygga på. • Undersök i fall tomten belastas av något servitut eller om tomten är pantsatt. Ett servitut innebär att kommunen eller någon annan kan ha rätt att utnyttja din tomt för att till exempel bygga en brunn, en väg eller anlägga en brygga. Hos Lantmäteriet finner du information om servitut i fastigheter. Tingsrätten kan visa gravationsbevis - ett bevis om en fastighet eller en tomt med uppgifter om ägare, inskrivningar med mera. • Var medveten. Du måste veta vad du köper. Innan du slår till bör du veta vad du får och inte får göra på tomten. Undersök detta noga!


Bygglov För att få bygga ett hus inom detaljplanerat område krävs bygglov. För att ansöka om bygglov kontaktar du byggnadsnämnden i din kommun, och skickar in all information om ditt bygge, inklusive skalenliga ritningar. Man ska i regel få svar på ansökan inom tio veckor, men oftast måste ansökan kompletteras med fler handlingar och uppgifter. Räkna därför med att det kan ta längre tid. Generellt sett gäller det att vara ute i mycket god tid före din planerade byggstart. Tänk också på att bygglovshandläggarna har mer att göra under våren och sommaren. Därför kan det vara klokt att ansöka under vinterhalvåret. Enligt plan- och bygglagen (PBL) måste man anpassa huset efter stads- och landskapsbilden och projektet ska vara estetiskt tilltalande. I kommunens detaljplaner finns bestämmelser som du måste följa, till exempel hur stor yta huset får uppta, hur många våningar som är tillåtet och hur högt huset får vara. Det finns också regler för husets placering på tomten. Står det inget om avstånd till tomtgränserna i detaljplanen gäller att huset ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen mot grannen. Ofta finns så kallade prickmark på detaljplanens karta - en grön yta med svarta prickar där man inte får bygga alls. Innan du köper en tomt är det viktigt att undersöka vilka bestämmelser som finns för tomten så att du får lov att bygga det du tänkt. Det är du som byggherre som är ansvarig för att lagar, förordningar och regler följs.

Så ansöker du

Kostnaderna för att ansöka om bygglov varierar från kommun till kommun och grundavgiften fastställs av kommunfullmäktige. Man kan räkna med att få betala mellan 10 000 och 40 000 kronor. När du ska lämna in ansökan för att bygga en villa ska den innehålla följande handlingar. Ritningarna ska vara tydliga, lättlästa och vara fackmässigt utförda. • Ansökningsblankett (ifylld och underskriven) • Situationsplan upprättad på en aktuell Nybyggnadskarta • Markplaneringsritning • Planritningar • Fasadritningar • Sektionsritning • Anmälan av ansvarig byggledare • Anmälan av kontrollansvarig (KA)

Kom ihåg att vara ute i god tid med din bygglovsansökan.

v å r t n ya h u s - h u s k a t a l o g e n 9


Så fixar du bolånet Att bygga nytt hus och köpa tomt innebär ofta många kostnader och avgifter, och för att få banklån krävs det att du noga tänkt igenom alla aspekter av bygget och din ekonomi. Det är dyrt att bygga ett nytt hus, och så gott som alla som vill bygga söker idag bolån för att kunna dra projektet i land. Men vad ska man egentligen tänka på när man ansöker om banklån för ett husbygge? Det går att låna pengar på olika sätt. Om du trivs med din nuvarande bank och bankman kan det vara klokt att hålla fast vi den kontakten. Det går också att kombinera ditt banklån med ett lån i ett kreditinstitut. Dessa är ofta på längre tid än vanliga banklån, och har också en annan räntesats. Lån från kreditinstitut är vanligtvis ett bottenlån, vilket gör det säkrare. Ett banklån kan vara på längre eller kortare tid och kallas för ”topplån” då det ligger ovanpå bottenlånet. Amorteringen, det vill säga avbetalningen, är större på ett banklån än på ett bottenlån som kan vara i det närmsta amorteringsfritt. Den första stora utgiften vid ett husbygge är oftast själva tomten. För att finansiera detta tas oftast ett vanligt fastighetslån från banken. Lånet liknar ofta ett bolån med låg amortering och låg ränta. Men i samband med tomtköpet är det också klokt att börja fundera över lån i samband med husbyggnationen. Kom ihåg att det inte bara är huset som kostar utan även dragningar av el, vatten och avlopp, markarbete, inköp av tomt, lagfarter och interiör. Allt detta måste tas med i beräkningen när du funderar över hur mycket pengar du ska låna till bygget av ditt nya hus. När du bygger hus behöver du ett även banklån under byggtiden, ett så kallat byggnadskreditiv. Detta betalas ut successivt och ska täcka alla byggkostnader som uppstår under byggtiden. Du måste ha ett beviljat byggnadskreditiv innan du ansöker om bygglov. Först när detta gått igenom kan kreditivet utnyttjas. Som säkerhet för ditt byggnadskreditiv lämnar du pantbrev. När bygget är klart och besiktigat värderas fastigheten och ditt byggnadskreditiv kan skrivas om till ett bottenlån. Om du inte nöjer dig med budet du får från din egen bank går det ofta att förhandla sig 1 0 v å r t n ya h u s - h u s k a t a l o g e n

till bättre byggnadskreditiv och lån genom att vända sig till flera banker och spela ut dem mot varandra. Det råder hård konkurrens mellan olika banker och kreditinstitut idag vilket ofta leder till budgivningssituationer mellan dessa för att försöka få dig som kund. Kom också ihåg att du inte behöver ta samma bank för bolånet som du haft för byggnadskreditivet. När du ansöker om lån gör alltid banken eller kreditinstitutet en kostnadskalkyl för att avgöra din kreditvärdighet och hur stora lån du klarar att belasta din ekonomi med. Denna baserar ofta på Konsumentverkets huskalkyl men även på långivarens egen bedömning av dig som låntagare, det vill säga vilka fasta inkomster och utgifter du har. För att kunna köpa hus så måste du räkna med att ha en kontantinsats på 15 procent. Ju mer kontanta medel du är beredd att lägga hos en bank, desto större är chansen att du får en bra boränta. För att testa vilka räntevillkor det går att få kan du gå till flera banker och fråga vilken boränta de ger om du utöver lånet flyttar lönekontona, bank- och kreditkort och dina besparingar dit. Är du egentligen nöjd med den bank du har kan du sedan ta det bästa erbjudandet och gå tillbaka till din egen bank och fråga om de är beredda att ge dig ett lika bra pris. Samtliga typer av lån kan vara rörliga, obundna och följa ränteläget. Men det går också att binda lånen på flera år med en fastslagen ränta som då inte påverkas av det allmänna ränteläget. Du kan också välja att ha ett av dina lån rörligt och resten bundna. Allt detta beror på hur mycket trygghet du vill ha i din privatekonomi, och är en viktig fråga att ha i åtanke när du ansöker om lån. Som nybliven husägare vill man ofta göra klart huset så fort som möjligt, vilket kan betyda stora extrautgifter. Tänk på att skynda långsamt - kanske behöver du inte tapetsera och köpa nya möbler till alla rum med en gång efter att huset står klart? Njut av ditt nya hus och låt ditt hem växa fram med tiden. Det vinner både du och din ekonomi på.

Checklista

1. Gör en budgetkalkyl - gå igenom dina inkomster, utgifter och kostnader. Genom att göra en budget får du bättre koll på din ekonomi och vet vad du har råd att bygga och inte. 2. Kontrollera med din bank om du kan få lån och begär ett så kallat lånelöfte. Kom ihåg att det inte bara är huset som kostar utan även dragningar av el, vatten och avlopp, markarbete, inköp av tomt, lagfarter och interiör. Allt detta måste tas med i beräkningen. 3. Förutom banklånet behöver du ett så kallat byggnadskreditiv för att finansiera projektet under byggnadsprocessen. När bygget är besiktigat värderas fastigheten och ditt byggnadskreditiv skrivs om till ett bottenlån. 4. Om du inte är nöjd med budet du får från din egen bank går det ofta att förhandla sig till bättre byggnadskreditiv och lån genom att vända sig till flera banker och låta dem buda mot varandra. 5. Undersök vilka räntevillkor du kan få genom att gå till flera banker och fråga vilken boränta de ger om du utöver lånet flyttar lönekontona, bank- och kreditkort och dina besparingar dit. 6. Tänk över vilka lån du vill ha bundna och vilka du vill ha rörliga.


Hitta rätt stil i husdjungeln Det finns en mängd olika husmodeller och stilar ute på marknaden, och vad som passar dig bäst beror självklart på tycke och smak. Men det är också beroende av vilka behov du som husägare har. Vill du ha öppen planlösning eller är avskildhet viktigare? Hur ser omgivningarna och tomten ut? Bor du i ett detaljplanerat område kan det också finnas regler för hur ditt hus får se ut och inte. Kom därför ihåg att först vända dig till kommunen för att se det inte finns några hinder för den husmodell du valt. av nora lindkvist

Modern stil Den moderna stilen kan idag se väldigt olika ut för olika husmodeller, men kännetecknas av enkla, rena drag hämtade från funktionalismen. Ljus, rymd, kvalitet, medvetenhet och noggranna materialval står i fokus. Stilen passar bra för den medvetna kunden som prioriterar det enkla framför några extra ”krusiduller”. Kommer ofta med fasad i trä eller puts. Invändigt går det att förstärka den moderna stilen med att välja moderna möbler och sparsmakat med färg på väggarna. Kom dock ihåg att det aldrig är fel att sätta sin personliga prägel på sitt hem!

föll du för något av huset? Se husen i sin helhet och flera andra modeller längre fram i tidningen.

New England En stil som vi ser mer och mer av är New England-stilen, som inspirerats av hus från den amerikanska östkusten. Karaktäristiskt för modellen är stora, spröjsade fönster, dubbla pardörrar, liggande träpanelfasad i vitt och plana takpannor som för tankarna till träflistak eller skiffer. Passar den som gillar det romantiska, marina och traditionella. Förstärk känslan interiört med inredningsdetaljer i vitt och mörkt trä, rottingmöbler, stjärnmönster och randigt i marina färger.

Funkis

Klassisk stil Inom den klassiska stilen hittar vid tidlösa husmodeller som har ett starkt släktskap med äldre byggtraditioner. Spröjsade fönster, snickarglädje, lockläktpanel och gedigna och naturliga material är vanligt för de klassiska husen. Husmodeller i klassisk stil är ofta lätta att anpassa efter egna önskemål och passar bra in i såväl lantlig som stadsmiljö. Förstärk gärna den klassiska känslan invändigt med kakelugn, furugolv, pärlspont och textilier i romantisk stil.

Den populära funkisstilen har sin grund i det funktionalistiska formspråket som utvecklades under mitten av 1900-talet. De traditionella materialen byttes ut mot betong, stål och glas vilket resulterade i ett nytt utseende. Det typiska funkishuset har ofta platt tak samt är kubikformat med ett stilrent formspråk interiört och exteriört. Fasaden är slät, oftast putsad och odekorerad i vitt, svagt gult eller ljust grått. Invändigt går det att förstärka stilen med hjälp av klassiska möbler, ljus färgsättning och naturliga material.

v å r t n ya h u s - h u s k a t a l o g e n 11


Med det intelligenta systemet från Gröna Hus kan du till exempel få bättre koll på din energiförbrukning i olika rum.

Låt huset tänka åt dig Om du står inför att bygga ett nytt hus kanske du samtidigt vill passa på att göra ditt nya boende smart och energisnålt? Intelligenta produkter har funnits länge men börjar nu på allvar slå sig in på den svenska marknaden. av NORA lindkvist

Energisnåla hem är en trend som växer, och hela tiden lanseras nya lösningar som gör hemmet smartare och enklare att styra. Med intelligenta lösningar kan du bland annat koppla ihop vitvaror, brandvarnare, larm, kameror och lampor för att sedan kontrollera dem från din mobil, dator eller läsplatta. Och det är egentligen bara fantasin som sätter stopp för vad du kan installera i ett smart system. – Man kan egentligen styra allt som är elektriskt anslutet. Men du behåller också de normala funktionerna, det vill säga att du till exempel fortfarande kan tända lampor med lysknappen. Det fina med ett smart hem är att du kan styra det från vilken plats du än befinner dig på. Har du glömt stänga av kaffebryggaren går det lika bra att göra det från semestern i Spanien som om du stod på garageuppfarten hemma, säger Niclas Hallin, försäljningschef på Gröna Hus. En av fördelarna med ett intelligent system 1 2 v å r t n ya h u s - h u s k a t a l o g e n

är också att du lättare kan få bättre koll på hur ditt hem utnyttjas. Detta till exempel genom att installera mätare i olika rum som mäter din energiförbrukning. Mätarna kopplas sedan ihop med din mobil, dator eller läsplatta där du sedan kan se hur mycket el du förbrukar i varje rum. – På så sätt kan du i realtid se hur mycket el som går åt i varje rum, och därefter planera hur du ska minska din förbrukning. Det går också att säga till huset att känna av när du inte är hemma och att då stänga av dina apparater och släcka all belysning, säger Niclas Hallin. I dagens smarta hem går det också att starta så kallade “kedjereaktioner” där du ställer in flera enheter på att svara mot varandra. Det baseras på att du “säger åt hemmet” att känna av vart du befinner dig och utifrån det reagera på olika sätt. – Det går till exempel att ställa in hemmet på att känna av när du är på väg hem från

jobbet. Då kan det gradvis börjar tända upp lampor, sätta på musiken och höja inomhustemperaturen så att du kommer hem till ett livfullt hem istället för ett mörkt och kyligt, säger Niclas Hallin. Utöver detta finns det också sensorer som känner av eventuella fuktskador eller indikationer på brand. Med en så kallad “flood sensor” som installeras vid till exempel diskmaskinen eller tvättmaskinen kan huset känna av i fall en vattenskada är på väg att uppstå. Den skickar då ut ett meddelande till din mobil som varnar dig om vad som är på väg att hända. – Om en vattenskada är på väg att uppstå när du är på jobbet kan det vara en fördel att du direkt får reda på det. Om det går att förhindra är det en fördel för såväl plånbok som nerver, säger Niclas Hallin. Samma system fungerar för Gröna Hus brandvarnare. Börjar det brinna när du ligger


I din läsplatta får snabbt överblick över hemmets alla funktioner och kan styra det efter dina behov och önskemål.

Med en ”flood sensor” från Gröna Hus behöver du inte oroa dig för ovälkomna vattenskador.

och sover går det att ställa in brandvarnaren på att först och främst börja tjuta, men också på att tala om för belysningen att tändas upp samt att sända ut en ljudstark signal till mobilen. På så sätt ökar chanserna att du både vaknar vid en eventuell brand, och att du lyckas ta dig ut från det brinnande huset. – Skulle det börja brinna när du är på semester får du ett meddelande till din mobil om att en brand uppstått i huset, vilket gör att du direkt kan ringa brandkåren, säger Niclas Hallin. På samma sätt kan du välja att koppla ihop kameror, lampor, sirener och larm och på så sätt minimera risken för inbrott. Om någon sensor i hemmet är “under påverkan” får du dels ett meddelande till din mobil om att någon försökt bryta sig in i huset samt att du med kamerornas hjälp direkt kan se om det handlar om ett riktigt inbrott eller ej. – Alla dessa lösningar gör att ditt hem blir v å r t n ya h u s - h u s k a t a l o g e n 1 3


Med sensorer på fönstren känner huset av om någon försöker bryta sin in i hemmet.

Med ett intelligent hem kan du ställa in belysningen på att reagera på olika sätt beroende på var du befinner dig.

Med ett smart hem kan du enkelt styra dina vitvaror, vare sig du är hemma eller på semester.

”Du kan åka bort och känna dig säker på att hemmet meddelar dig om något händer...””

1 4 v å r t n ya h u s - h u s k a t a l o g e n

mer säkert. Du kan åka bort och känna dig säker på att hemmet meddelar dig om något händer, säger Niclas Hallin. För Gröna Hus är formen och designen viktig då de flesta kunder vill ha ett osynligt system som inte stör det estetiska uttrycket. – Vi har jobbat mycket på att göra våra produkter dolda, vilket är det som de flesta kunder efterfrågar, säger Niclas Hallin. Företaget har bland annat satsat mycket att göra en enkel och stilren brandvarnare som smälter in i en modern hemmiljö. För sensorer har företaget utformat en design som går att matcha med de material och den inredning som redan finns i hemmet. – Vi har tagit fram sensorer som matchar de vanligaste materialen och färger som finns på fönster- och dörrkarmar i dag. På detta sätt

syns de knappt. Resten av produkterna är så gott som osynliga förutom brandvarnaren som vi stället gett en modern och stilren form, säger Niclas Hallin. För de som står i begrepp att bygga ett nytt hus kan det vara en fördel att redan i planeringsstadiet rita in sina smarta lösningar. Men enligt Niclas Hallin går det också lätt att installera ett smart system i ett färdigt hus. – Det går snabbt och smidigt att installera ett system, men det beror såklart på hur omfattande det är. Bygger man nytt kanske man vill satsa på ett fullgott system men för de som gör om ett färdigt hus kanske det passar bättre att börja med några delar och sedan bygga på de. Ett smart system går att utveckla och bättra på allt eftersom och det kommer hela tiden nya spännande produkter.


Det intelligenta huset De smarta lösningarna för hemmen blir allt mer vanliga, och de mest efterfrågade produkterna idag finns utan tvekan inom belysning. av NORA lindkvist

Med inbyggd rumsregulator från Schneider Electric kan du ställa in den temperatur du vill ha i varje rum, till exempel lite varmare i badrummet på morgonen när du är frusen.

Med märkningen I-III går det att skapa förinställda ljusscenarier beroende på vilken aktivitet du ska ha i rummet. Från Schneider Electric.

Intelligenta system blir allt vanligare, vilket går hand i hand med att fler vill ha möjligheten att skräddarsy sitt hem efter egna önskemål och behov. Med dagens utveckling inom teknik finns det också en ökad efterfrågan på att kunna styra sitt hem med hjälp av sin smartphone eller läsplatta. – Vi lever helt enkelt i ett digitalt samhälle där vi vill kunna styra mer och mer med teknikens hjälp. Det handlar framförallt om komfort, säger Marie Holmberg, produktchef på Schneider Electric. En av de mest populära smarta lösningarna idag finns inom belysning där allt fler vill ha möjligheten att styra hemmets ljus beroende på sysselsättning. Med utvecklingen av LEDlampor har de smarta lösningarna för belysning blivit allt fler samt att de blivit billigare och lättare att installera. – Idag är belysning ett av de viktigaste inslagen i inredningen. Det har blivit allt viktigare hur man ljussätter sitt hem, och med de smarta lösningarna går det att göra mycket, med allt från dimrar till specialinställda reaktioner. Med smarta lösningar går det bland annat att ställa in så att belysningen reagerar på olika sätt i olika situationer. Du kan skapa olika “ljusscenarierr” i ditt hem där belysningen är

Beroende på vilken aktivitet du ska ha i rummet kan du ställa in olika ljusscenarier. Från Schneider Electric.

reglerad olika för olika ändamål. – Om du vill städa kanske du vill ha mycket ljus. Sitter du istället och tittar på film vill du förmodligen ha en helt annorlunda ljussättning med mer dämpat ljus. Med ett intelligent system kan du enkelt säga åt hemmet att “switcha” mellan dessa ljussättningar vilket så klart är väldigt smidigt säger Marie Holmberg. Marie Holmberg berättar även om andra smarta lösningar där man till exempel kan säga åt systemet att släcka ner hela huset samt stänga av alla apparater i huset när det är dags att gå och lägga sig. Det går även att koppla ihop exempelvis markiser med belysningen så att belysningen stängs av när markiserna öppnas. Det finns även produkter som är inställda på “hemma” och “gå bort” där huset tänder upp eller släcker ner alla förvalda system. Många är idag intresserade av att göra sina hus mer energieffektiva, vilket är en fråga som ofta tas upp i samband med smarta lösningar. Men Marie Holmberg menar att det är viktigt att komma ihåg att ett intelligent system i sig inte sänker några elkostnader, utan att det först och främst är ett sätt för husägaren att få bättre översikt över sina elförbrukning. – De hus som byggs idag är oftast planerade för att vara energieffektiva i sig. Med ett intelligent system som mäter din

elanvändning får du dock bra koll på hur din energiförbrukning ser ut, och får kanske insikt om hur du kan minska den. Många som är intresserade av att installera ett intelligent system kanske funderar över hur säkert det är. Kopplar man ihop brandvarnare och larm i systemet vill man förmodligen vara säker på att det funkar. Men Marie Holmberg menar att dagens system är så pass säkra att ingenting ska kunna gå fel. – Dagens smarta system är utformade så att även om någon av produkterna skulle “dö” så fungerar fortfarande de andra. Man behöver inte vara orolig för att hela systemet kollapsar bara för att en del gör det. Idag är ett av de vanligaste standardsystemen för smarta lösningar det så kallade KNXsystemet. Med detta går det enkelt att kombinera olika produkter från olika företag, vilket gör att man inte blir beroende av att köpa hela system från en och samma leverantör. – Skulle en del i systemet gå sönder går den på så sätt lätt att byta ut. Och vill du ha en särskild produkt från en annan leverantör går även den att kombinera med ditt befintliga system. Idag bygger det flesta på sitt system eftersom och därför kan det vara bra att installera ett KNX-system som funkar med många olika produkter. v å r t n ya h u s - h u s k a t a l o g e n 1 5


Hitta rätt hus på Nybygget Står du inför ett svårt husval och behöver råd och inspiration på vägen? På den permanenta husutställningen Nybygget i Arlandastad utanför Stockholm finns visningshus, utställningar och gratis rådgivning från experter. av NORA lindkvist Att bygga ett nytt hus är inget man gör i en handvändning, och något av det svåraste under processen är kanske alla val som måste göras. Hur ska huset se ut? Hur stort ska det vara? Hur mycket får det kosta? Passar huset till omgivningarna och tomten? Det här är bara några av de frågor som du som ska bygga hus står inför. Idag finns en hel uppsjö av husmodeller att välja mellan samt en rad olika husleverantörer med olika förmåner och erbjudanden. Den permanenta husutställningen Nybygget i Arlandastad invigdes 2010 med syfte att göra husvalet lite enklare. Nybyggets affärsidé är att ständigt presentera nya visningshus 1 6 v å r t n ya h u s - h u s k a t a l o g e n

från ledande leverantörer och har skapat en plattform där inspiration, kunskap och informationsrika utställningar underlättar för dagens husköpare. – Istället för att åka runt till flera olika leverantörer och visningshus har vi samlat allt på ett enda ställe. På så sätt sparar du både tid och energi, säger Camilla Yngfalk, platschef på Nybygget. För den som vill ha mer hjälp på vägen finns det även möjlighet att få personlig rådgivning från Nybyggets experter. Som besökare blir du först välkomnad av en värdinna som leder dig till rätt del av utställningen. Vid

varje visningshus finns även säljare som är specialiserade på den specifika husmodellen och leverantören. Förutom detta anordnar Nybygget även rådgivningshelger och temadagar samt en husbyggarskola för den som vill ha mer kunskap om husbyggen. – Det är många beslut som ska fattas när man står i begrepp att bygga nytt och alla har mer eller mindre kunskap om hur man bygger hus. Vi jobbar ständigt med att bredda vår plattform och ge våra besökare så mycket information, kunskap och inspiration som möjligt gällande husbyggandets olika aspekter, säger Camilla Yngfalk.


På plats finns 15 visningshus där säljare ger dig personlig rådgivning. Här ett visningshus från Anebyhus.

I centrumhuset finns café, toaletter och möjlighet till barnpassning.

Att åka till Nybygget är tänkt att vara en utflykt för hela familjen, varför inträdet är gratis, På plats finns även barnvakt samt ett familjevänligt café. – Det är framförallt barnfamiljer som kommer hit, och oftast besöker de oss flera gånger under processen. Att ta beslut kring ett nytt hus kan ta tid och därför har vi satsat mycket på att göra utställningen rolig för hela familjen. Vi har till exempel Barnens Nybygge med ett antal lekstugor från olika leverantörer. Att välja hus är ingen enkel process, framförallt inte när det finns så många olika modeller och tillval. Därför menar Camilla Yngfalk att det är

viktigt att fundera igenom vilken typ av hus man vill ha innan man tar några beslut. – Mitt råd till de som står i begrepp att bygga hus är att spalta upp de behov man har. Det handlar om allt från storlek till ekonomisk kalkyl. Ställ därför upp ett antal frågeställningar om vad just du vill ha. Gör research och gå runt till olika hustillverkare och sålla sedan bland dessa. Det är viktigt att ditt beslut mynnar ut i rätt hus men även att processen blir smidig. Det är därför många uppskattar Nybygget då det är möjligt att välja hus men också få en bra känsla för leverantören och deras tillvägagångssätt på plats.

Fakta nybygget Nybygget ligger i Arlandastad utanför Stockholm i direkt anslutning till E4:an. Anläggningen har öppet onsdagar, lördagar och söndagar 11-16. På Nybygget finns alltid 15 visningshus samt fritidshus, garage, friggebodar och lekstugor. På nybygget.se hittar du de visningshus som ställs ut för tillfället. På plats finns också Barnens Nybygge med lekstugor för de allra minsta. Det finns också möjlighet till barnpassning samt ett familjevänligt café.

v å r t n ya h u s - h u s k a t a l o g e n 1 7


Platåvägen 152 & Kaptensgatan 196

trähus med charm Platåvägen 152

Varför ska man välja er som leverantör? – Anebyhus är en av Sveriges äldsta trähustillverkare med över 65 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder väldesignade, funktionella hus oavsett vilka förutsättningar Hannah Bengtsson, kunder har. Vi erMarknadsassistent bjuder våra kunder möjligheten att ändra på befintliga ritningar för att skapa just sitt drömboende. Vad är viktigt att tänka på inför ett husköp? – Framtiden! Ett hus är många gånger en av de större investeringarna man gör i sitt liv och vill självklart kunna bo i det en längre tid. Den mindre familjen kanske ska fundera en extra gång över hur många de kommer bli i hushållet om 5-10 år? Kanske behövs möjligheten att sätta upp en extra vägg i vardagsrummet för att skapa ett extra sovrum. På samma sätt kan de familjer med äldre barn fundera kring hur många som bor i huset om några år. Vill man riva en vägg för att få en större matsal eller kanske göra om något rum till en walk-in-closet? Hur ser hustrenderna för 2014 ut? – Det är fortsatt mycket New England som med sin klassiska stil som verkar fånga intresset hos de flesta husköpare. På samma sätt är funkishus med sina raka linjer och stora fönster fortsatt populära. Framförallt i södra Sverige ser vi ett stort intresse för putsade villor.

Platåvägen 152

1 8 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n

anebyhus Tel: 0380-470 00 Mail: info@anebyhus.se hemsida: www.anebyhus.se

… för den som vill ändra och sätta sin egen prägel finns alla möjligheter i världen. Platåvägen 152

Stil: Modern Antal plan: 2 Antal rum: 7 rum och kök Boarea: 152 kvadratmeter Fasad: Träfasad som standard Standard som ingår: Nibe frånluftsvärmepump, kök och badrumsinredning från Ballingslöv, vitvaror från Siemens, parkettgolv från Tarkett, dörrar från SnickarPer, fönster från Elitfönster, fönsterbänkar i marmor, takpannor från Benders, trappa från Atab med mera. Leveranstid: 12-16 veckor Pris: I standardutförande 1 804 000

Vem passar husmodellen för? – Platåvägen har försetts med hela sju rum och kök. Från övervåningens allrum är det öppet ner till vardagsrummet vilket ger en spännande överblick. För den som söker efter en modern villa med vackra raka linjer är det här ett förverkligande av drömmar. Vilka materialval har gjorts och varför? – Vi rekommenderar ljusa färgval både invändigt och utvändigt för att höja den moderna känslan av huset. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Villan är arkitektritad och välarbetad, men för den som vill ändra och sätta sin egen prägel finns alla möjligheter i världen. Dessutom till ett överkomligt pris.

Platåvägen 152


Kaptensgatan 196 Kaptensgatan 196 Stil: Modern Antal plan: 1 Antal rum: 6-7 rum och kök Boarea: 196 kvadratmeter Fasad: Träfasad som standard Ingår som standard: Nibe frånluftsvärmepump, kök och badrumsinredning från Ballingslöv, vitvaror från Siemens, parkettgolv från Tarkett, dörrar från SnickarPer, fönster från Elitfönster, fönsterbänkar i marmor, takpannor från Benders. Leveranstid: 12-16 veckor Pris: I standardutförande 1 789 700

Vem passar husmodellen för? – Det här kan bli ett riktigt drömhus för den större familjen. Den spännande planlösningen ger en självklar avdelning för barnen och en härlig gemensam yta i andra delen av huset. Carporten finns i anslutning till groventrén och missa inte de stora skjutpartierna i kök och vardagsrum som leder direkt ut i trädgården.

Kaptensgatan 196

Kaptensgatan 196

Vilka materialval har gjorts och varför? – Alla våra hus har en stomme av trä och likaså har fasaden fått en fin träpanel i standardutförande. Fundera gärna kring hur ni vill att huset ska lyftas fram genom färgval och kanske låta en del av huset få en fin putsad fasad? Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Det mesta är möjligt med Villaskaparmetoden, så låt bara fantasin sätta era gränser. Det mesta går att ändra utan att priset behöver skena iväg.

Platåvägen 152

Kaptensgatan 196

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n 1 9


MAGNOLIAN 91 & NOVA 3

stilrent och vågat MAGNOLIAN 91

Varför ska man välja er som leverantör? – Vi vill ge våra kunder flexibla boendelösningar med hög kvalitet. Våra husmodeller kan betraktas som inspiration som sedan anpassas efter tomtens förutsättningar och familjens behov. Anna Nergården, Borohus är ett av Västkustugan/Borohus Sveriges äldsta trähusföretag och vi erbjuder allt från klassiska till moderna villor. Villorna håller hög standard och planlösningarna är noga genomtänkta av konstruktörer vad gäller inomhusmiljö, ljusflöde, ljudnivåer, ventilation, värmeåtervinning och detaljer som placering av eluttag med mera. Borohus är ett ekonomiskt stabilt företag.

BOROHUS

STIL: MODERNT ANTAL PLAN: 1 ANTAL RUM: 4 RUM OCH KÖK BOAREA: 80.8 KVADRATMETER FASAD: TRÄ (PUTS GÅR ATT FÅ SOM TILLVAL) INGÅR SOM STANDARD: SE LEVERANSBESKRIVNING PÅ BOROHUS.SE LEVERANSTID: CIRKA 4 MÅNADER PRIS: NYCKELFÄRDIGT CIRKA 1 310 100:- EXKL. SCHAKT OCH UTVÄNDIG MÅLNING

Tel: 0325-18620 Mail: info@borohus.se hemsida: www.borohus.se

Vi vill ge våra kunder flexibla boendelösningar med hög kvalitet.

Vad är viktigt att tänka på inför ett husköp? – Vilka önskemål, behov och krav har våran familj? Vilket hus passar på tomten? Var har vi söder? Vad säger detaljplanen? Vilken typ av hus gillar vi? Är företaget vi tänker handla av ekonomiskt stabilt? Det finns en mängd frågor man skall ta hänsyn till. Utgå från tomtens förutsättningar och familjens behov. Det kan vara reglerat hur högt huset får vara, hur mycket taket får luta, vilken kulör huset skall ha o.s.v. fråga på byggnadsnämnden vilka regler som gäller där ni skall bygga. Tänk på väderstrecken, var hamnar morgonsolen respektive eftermiddagssolen? Skall man vrida lite på husets placering eller spegelvända planlösningen för att få ut det bästa av tomten? Prata gärna med våra säljare. Vad passar familjen? Har man små barn eller snart utflugna barn? Hur tänker man använda bostaden på sikt? Hur ser hustrenderna för 2014 ut?  – Kunderna vill sätta sin personliga prägel på bostaden.  De hämtar inspiration från våra kataloger och sedan anpassar vi planlösningen, det arkitektoniska uttrycket och husets utrustning efter familjens önskemål, behov och tomtförutsättningarna. Vi har alltid ett stort utbud av material/tillval som ständigt uppdateras. Så fort våra leverantörer av kök, bad, parkett m.m. förnyar eller uppdaterar sitt sortiment så finns det tillgängligt för våra kunder.

Vem passar husmodellen för? – Magnolian 91 är ett modernt hus för den lilla familjen. Huset är uppdelat i två separata sektioner. En del för samvaro med härligt kök/matplats och storstuga där snedtaket ger extra volym. Den andra avdelningen är skapad för enskildhet och vila. Vill du, kan du med enkla medel göra om klädkammaren till en bastu. Ibland byggs huset som sommarstuga till en familj. När barnen är utflugna och föräldrarna har blivit pensionärer säljer de sitt dåvarande hem och flyttar till ”sommarstugan” som är ett hus av villastandard. Vilka materialval har gjorts och varför? – Borohus har alltid ett stort utbud av material och tillval som ständigt uppdateras. För komplett leveransbeskrivning se borohus.se eller kontakta våra säljare. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Våra kunder väljer ett hus de gillar och sedan anpassar vi tillsammans planlösning, exteriör och interiör efter familjens önskemål och behov. Borohus har ett brett sortiment av interiörer att välja mellan och de flesta kunder vill exempelvis designa sitt kök efter sin personliga smak.

MAGNOLIAN 91

MAGNOLIAN 91

2 0 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n


Nova 3 STIL: MODERNT ANTAL PLAN: 2 ANTAL RUM: 6 RUM OCH KÖK BOAREA: 137 KVADRATMETER FASAD: TRÄ (PUTS GÅR ATT FÅ SOM TILLVAL) INGÅR SOM STANDARD: SE LEVERANSBESKRIVNING PÅ BOROHUS.SE LEVERANSTID: CIRKA 4 MÅNADER PRIS: NYCKELFÄRDIGT CIRKA 2 400 000:- EXKL. SCHAKT OCH UTVÄNDIG MÅLNING.

Vem passar husmodellen för? – Det här är en husmodell för den som inte är rädd för att sticka ut från mängden. Med en nästan kvadratisk planlösning, kubisk form och en rakt igenom modern fönstersättning ville den kända danska arkitektfirman Skovhus skapa ett hem som skiljer sig från andra hus. Utformningen är perfekt för den som vill ha en framsida fri från insyn och som har en vacker utsikt eller en härlig trädgård mot baksidan. Nova 3 har sammanlagt fyra sovrum och på övervåningen överraskar föräldrasovrummet med möjligheten att sätta in ett fönster med kontakt mot vardagsrummet på nedre våningen.

NOVA 3

Vilka materialval har gjorts och varför? – Borohus har bland annat valt vita innerdörrar med massiv ram, ett stilrent kök från Marbodal, ekgolv samt bänkskivor i polerad natursten. Detta bidrar till husets stilrena känsla som kännetecknas av naturliga material, ljus och rymd. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Vi anpassar planlösning, exteriör och interiör efter kundens önskemål och behov.

NOVA 3 NOVA 3

MAGNOLIAN 91

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n 2 1


Providence 192 & Skogslund 114

Många valmöjligheter Providence 192

Varför ska man välja er som leverantör? – Vi erbjuder våra kunder en större möjlighet att ändra på befintliga ritningar för att skapa just sitt drömboende. Dessutom har vi tagit fram en unik “villaskaparmetod” Hannah Bengtsson, Marknadsassistent som innebär att kunden dessutom kan göra alla ändringar utan att priset behöver springa iväg. Vad är viktigt att tänka på inför ett husköp? – Framtiden! Ett hus är en av de större investeringarna man gör i sitt liv och man vill självklart kunna bo i det en längre tid. Den mindre familjen kanske ska fundera en extra gång över hur många de kommer bli i hushållet om 5-10 år? Kanske behövs möjligheten att sätta upp en extra vägg i vardagsrummet för att skapa ett extra sovrum. På samma sätt kan de familjer med äldre barn fundera kring hur många som bor i huset om några år. Vill man riva en vägg för att få en större matsal eller kanske göra om något rum till en walk-in-closet? Hur ser hustrenderna för 2014 ut? New England verkar ha kommit för att stanna och har även gett ett uppsving för de klassiska husen. Intresset för sekelskifteshus blir allt större då fler och fler söker hem med ett gediget och hållbart hantverk i fokus.

ekeforshus Tel: 0474-488 80 Mail: info@ekeforshus.se hemsida: www.ekeforshus.se

Vi erbjuder våra kunder en större möjlighet att ändra på befintliga ritningar för att skapa just sitt drömboende. Providence 192

Stil: New England Antal plan: 1,5 Antal rum: 6 rum och kök Boyta: 192 kvadratmeter Ingår som standard: Inredd i båda planen, frånluftsvärmepump/bergvärmepump från NIBE enligt energiberäkning, kök från Ballingslöv, vitvaror från Huskvarna, parkettgolv från Tarkett, fönster från Elitfönster, trappa från Snickarlaget. Leveranstid: 12 veckor efter slutlig beställning. Pris: 1 742 600 (gäller komplett byggsats i standardutförande enligt leveransdeklaration).

Vem passar husmodellen för? – Detta är ett av våra populära hus i New Englandstil som tack vare sin smarta utbyggnad även får flera skyddade uteplatser. Huset har flera sovrum och praktiska klädkammare för familjen som behöver gott om utrymme. Vilka materialval har gjorts och varför? – Det här huset har fått ett extra stort vardagsrum med stora fönster ut mot trädgården för att få in så mycket av både ljus och natur som möjligt. New England-stilen känns självklar med den vita träfasaden. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Vår villa har försetts med flera fönster, men för den som önskar går det självklart att både lägga till fler eller ta bort några om så önskas. Kanske känns det stora sovrummet på övervåningen överflödigt och passar bättre till allrum? Välj om du vill ha vitt eller kanske ett mörkt valnötsgolv valen är oändliga.

Providence 192

Providence 192

2 2 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n


Skogslund 114 Skogslund 114 Stil: Klassisk Antal plan: 1 Antal rum: 4 rum och kök Boyta: 114 kvadratmeter Standard som ingår: Frånluftsvärmepump/bergvärmepump från NIBE enligt energiberäkning, kök från Ballingslöv, vitvaror från Huskvarna, parkettgolv från Tarkett, fönster från Elitfönster. Leveranstid: 12 veckor efter slutlig beställning. Pris: 1 121 100 (gäller komplett byggsats i standardutförande enligt leveransdeklaration).

Vem passar husmodellen för? – Här har vi ett hus som rymmer det mesta på en lite mindre yta. Förutom en ljus och öppenplanlösning för hall, kök och vardagsrum finns även en avskild del för sovrummen. Ett hus som helt enkelt fungerar lika bra för 50+ som för den mindre familjen.

Skogslund 114

Skogslund 114

Vilka materialval har gjorts och varför? – Skogslund är ett traditionellt hus med enkla och självklara materialval. Köket har fått större rymd tack vare bardisken och entrén känns luftig och inbjudande. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Med “villaskaparmetoden” till hjälp kan man på ett enkelt sätt välja att lägga till en vinkelbyggnad för att få in fler rum. Det mesta är möjligt helt enkelt.

Skogslund 114

Providence 192

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n 2 3


Solberga & PrioTre

Erbjuder tre olika slags husserier Solberga

Rikard Frost, Marknadschef

Vad utmärker er som husleverantör? – För oss på Eksjöhus handlar det om att bygga hus för hela livet. Ett husköp är ofta ditt livs största affär. Därför är det viktigt med en husleverantör med lång erfarenhet av att bygga hus och som naturligtvis har husmodeller för

alla smaker. Eksjöhus har tillverkat trähus i över 70 år och är i dag en av Sveriges ledande hustillverkare. Under åren har vi hittat de bästa underleverantörerna, jobbat med väl utvalda hantverkare och samlat på oss goda kunskaper om just ekonomi och juridik. Kort sagt: vi kan bygga hus. Hur mycket kan kunden påverka planlösning samt husens interiör och exteriör? – Vi på Eksjöhus erbjuder våra kunder tre olika husserier. En där kunderna i princip får anpassa huset precis efter sina behov och önskemål. Sedan har vi en serie där vi har förutbestämda ändringar exteriört bland annat, och till sist så har vi en serie där man varken får göra några ändringar exteriört eller i planlösningen. Våra kunder kan dock alltid välja köksluckor, vitvaror, golv, färger, alternativa utföranden på innerdörrarna med mera. Dessutom har vi alltid samma kvalitet och standard oavsett vilken husserie du har köpt.

Eksjöhus Tel: 0381-383 00 Mail: info@eksjohus.se hemsida: www.eksjohus.se

Våra kunder ska känna sig trygga och nöjda när de flyttar in i sitt nya hus.

Stil: Funkis. Antal plan: 2. Antal rum: 6 rum och kök. Boarea: 177 kvadratmeter. Byggnadsarea: 120 kvadratmeter. Fasad: Träpanel. Ingår som standard: Bergvärme, massiv ektrappa, vitvaror från Miele, ekparkett, massiva innerdörrar och så vidare. Hög standard med välkända leverantörer. Leveranstid: Från beställning till leverans 16-20 veckor. Pris: Cirka 3 200 000 exklusive tomt, byggherrekostnader och utvändig målning.

Vad är unikt med den här husmodellen? – Solberga har en form som sticker ut. Exteriören andas kubism med en touch av rådande stiltrender. De varierande fasadpanelerna ger huset ett dynamiskt och livfullt uttryck tillsammans med den stilrena formen.

Solberga

Vilka materialval har gjorts och varför? – Genomgående arbetar vi med välkända leverantörer med mycket hög kvalitet. Trägolv, kakel och klinker, massiv ektrappa, vitvaror från Miele och bergvärme är bara några exempel på vad som ingår som standard. Eftersom Eksjöhus strävar mot att leverera felfritt så måste våra leverantörer också hålla hög kvalitet och vara stabila leverantörer till oss. Våra kunder ska känna sig trygga och nöjda när de flyttar in i sitt nya hus.

Solberga

Solberga

2 4 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n


PrioTre PrioTre Stil: Modern. Antal plan: 2. Antal rum: 5 rum och kök. Boarea: 141 kvadratmeter. Byggnadsarea: 115 kvadratmeter. Fasad: Träpanel. Ingår som standard: Massiv ektrappa, vitvaror från Miele, ekparkett, massiva innerdörrar, kakel och klinker, aluminiumbeklädda Elitfönster, golvvärme, radiatorer och så vidare. Hög standard med välkända leverantörer. Leveranstid: Från beställning till leverans 16-20 veckor. Pris: Cirka 2 500 000 exklusive tomt, byggherrekostnader och utvändig målning.

Vad är unikt med den här husmodellen? – PrioTre är ett Eksjöhus som är designat för att passa dig som vill ha ett unikt boende med hög kvalitet till ett lägre pris, utan att ge avkall på vare sig form, funktion eller standard.

PrioTre

PrioTre

PrioTre

Solberga

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n 2 5


Maine & Alsike

Enerisnåla och flexibla familjehus Maine

Varför ska man välja er som leverantör? – Vi har funnits med som husleverantör i över 50 år och alltid levererat välisolerade, energisnåla hus av hög kvalitet och med bestående värde. Söker ni ett hus med Stefan Eriksson, låga driftskostnader Säljrepresentant och vill påverka husets utseende och planlösning är Faluhus ert val. Att vi dessutom har hög grundstandard, till exempel golvvärme även på övervåningen, välkända underleverantörer som Vedum Kök och Bad, Nibe värme, Kährs golv med flera gör att Faluhus är ett bra val. Genom ett professionellt agerande erbjuder vi våra kunder trygghet genom hela processen, från offert och avtal till inflyttning. Vad är viktigt att tänka på inför ett husköp? – Anpassa ert hus efter tomt och omgivningar. Placera huset så att väderstrecken optimeras och att ni får kvällssolen där ni vill ha den. Gå noga igenom era behov och hur planlösningen skall utformas för att huset ska bli funktionellt både idag och när familjen förändras. Tänk på att förhållanden på er tomt kan påverka totalpriset, till exempel sprängning, pålning, uppfyllnad med mera. Prata med hussäljaren redan från början om pengar, kostnader och er budget. Säljaren är van vid det och ni kommer snabbare fram till rätt lösning. Hur ser hustrenderna för 2014 ut? – Nyfunkishusen med pulpettak lever vidare, liksom New England-husen. Men vi har förfrågningar på många olika typer av hus, från traditionellt lantliga till extremt moderna.

2 6 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n

faluhus Tel: 0243 21 72 00 Mail: info@faluhus.se hemsida: www.faluhus.se

”Varje detalj, från virket i fasaden till de interiöra valen, präglas av miljötänk och omsorg om boendemiljön i huset.” Maine

Stil: New England Antal plan: 2 Antal rum: 6 Boarea: 190 kvm Fasad: Träpanel, liggande Ingår som standard: Komplett materialleverans. Golvvärme på bägge våningsplanen. Se vår leveransdeklaration FH-13. Leveranstid: 12-15 veckor efter beviljat bygglov. Därefter ca 20 veckor färdigställande. Pris: Färdigt hus byggt på normaltomt - ca 3,4 milj exkl. utvändig färdigmålning och byggherrekostnader.

Vem passar husmodellen för? – Familj med 1-3 barn eller den mindre familjen som vill kunna arbeta hemifrån. Vilka materialval har gjorts och varför? – Våra hus byggs i trä, vilket är det bästa byggmaterialet ur miljösynpunkt. Varje detalj, från virket i fasaden till de interiöra valen, präglas av miljötänk och omsorg om boendemiljön i huset. Vår isolering i yttervägg består av mineralull (glas) med extra bra isoleringsvärde för att minimera energiförbrukningen i huset. Alla väggar kläs med dubbla skivor, spån och gips, vilket ger ett tystare hus och ni kan också enkelt sätta upp saker på väggarna med spik eller skruv. Isolering i alla innerväggar och mellanbjälklag ökar boendekomforten. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Våra kunder kan påverka hela huset. Det är mer sällan som något av standardhusen uppfyller kundens alla krav och önskemål, vi gör gärna ändringar. Kunder med egen skiss eller ritning är också välkomna till oss. Tillsammans skapar vi ert drömboende.

Maine


Alsike Alsike Stil: Nyfunkis Antal plan: Sluttningshus, 2-plan eller 1-plan Antal rum: 6 rum och kök Boarea: 170 kvadratmeter Fasad: Träpanel, liggande och stående Ingår som standard: Komplett materialleverans. Golvvärme på bägge våningsplanen. Se vår leveransdeklaration FH-13. Leveranstid: 12-15 veckor efter beviljat bygglov. Därefter ca 20-22 veckors färdigställande. Pris: Färdigt hus (sluttningshus) ca 3,4 milj exkl. utvändig färdigmålning och byggherrekostnad. Beroende på tomt kan kostnad för sprängning eller större uppfyllnad tillkomma.

Alsike

Vem passar husmodellen för? – Familjen som söker nyfunkisdesign med stora fönsterpartier och höga invändiga tak. Tonårsbarn kan ha sin egen våning och föräldrarna sin. Modellen passar alla tomter då den byggs i många varianter, 1-plan, 2-plan eller sluttningshus. Förslag på olika storlekar finns. Vilka materialval har gjorts och varför? – Traditionell trästomme med utvändig träpanel, bästa materialet ur miljösynpunkt. Mixen av stående panel gör fasaden spännande. Extra bra isolering minimerar energiförbrukningen. Att alla väggar, även innerväggar, kläs med dubbla skivor och isoleras ger ett tystare hus med en härlig bokomfort. Takbeläggning är i standard 2-kupiga betongpannor, men en helt slät betongpanna som tillval ger huset ett extra lyft.   Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Kunden kan som med alla våra hus påverka hela huset. Kom med era idéer och förslag så gör vi allt vi kan för att hjälpa er till det optimala Alsikehuset. Välkommen också med egna skisser och ritningar.

Alsike

Maine

Balkong

G Sovrum

Sovrum

Allrum

Klk

Klk

Bastu Badrum

Sovrum

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n 2 7


VRÅKEN & BRILJANTEN

tillverkas på plats VRÅKEN

Varför ska man välja er som leverantör? – Då våra hus tillverkas på plats kan vi enkelt skapa ett hem utifrån kundens tankar och drömmar. Tryter idérikedomen hjälper våra arkitekter gärna till, oavsett om det handlar om Emelie Langer Strömberg, Marknadsassistent att göra huset större eller rita ditt drömkök. Villabyggsatsen är vad vi brukar kalla navet i hela byggprocessen. Med ett välsmort nav rullar allt lite bättre och lite fortare, vilket gör att du i slutändan sparar både tid och pengar. Vad är viktigt att tänka på inför ett husköp? – Att utgå från sin egen levnadssituation men samtidigt förbereda för eventuella förändringar i framtiden. Är man till exempel ensamstående vill man kanske bygga ett mindre hus som lätt går att bygga ut vid behov. Har man små barn bör man komma ihåg att de inte alltid är små utan en dag blir större och behoven kan komma att förändras. Har man redan en tomt kan det även där finnas planbestämmelser på vad du får bygga för hus, vilken takvinkel, vilken färg och så vidare. Tomten är också avgörande för vilket hus man väljer i slutändan. Hur ser hustrenderna för 2014 ut? – Trenden går från moderna och kubiska hus till mer klassiska, tidlösa och traditionella hus. Husen utsmyckas med traditionella detaljer som nockdekoration, spröjs och fönsterdekorer som speglar klassiskt hantverk. Idag nöjer man sig inte heller med standardlösningar, kunden söker istället unika lösningar och personligt ritade hus för just deras familj och tomtens förutsättningar. Kataloghusen är ett hjälpmedel för vilken stil kunden efterfrågar men sedan vill de flesta arkitektrita sitt personliga hus.  Vi ser också att efterfrågan på stenhus ökar vilket vi tror går hand i hand med ökade hållbarhetskrav. I övrigt ökar också energikraven, inte bara på grund av högre ställda krav från kommunerna utan också på grund av en högre medvetenhet hos kunden.  

Fiskarhedenvillan Tel: 0243-79 42 42 Mail: info@fiskarhedenvillan.se hemsida: www.fiskarhedenvillan.se

Tryter idérikedomen hjälper våra arkitekter gärna till, oavsett om det handlar om att göra huset större eller att rita ditt drömkök. VRÅKEN

Stil: Modern och traditionell Antal plan: 1,5 plan Antal rum: 6 rum och kök Boarea: 160.1 kvadratmeter Fasad: Dubbelfaspanel Ingår som standard: I villabyggsatsen ingår allt material ovan grund inkl. bygglovs- och monteringshandlingar. Kök och garderober från Ballingslöv, vitvaror från Siemens, aluminiumbeklädda fönster (u=1.0) från Elitfönster med mera. Leveranstid: 10-12 veckor Pris: Färdigt hus 2 170 000 exkl. tomt- och byggherrekostnader.

Vem passar husmodellen för? – Här förenas gammaldags charm med dagens krav på estetik och funktion. Huset är anpassat för en barnfamilj som vill ha en våning för umgänge med gäster och en våning för sovrum och familjemys. Förhöjd takfot ger en ljus och effektivt utnyttjad övervåning samt en vacker fasad. Interiören är luftig med öppen planlösningen mellan kök och vardagsrum. Stort vardagsrum och kök med lutande innertak skapar naturliga samlingsplatser. Luftig och ljus interiör tack vare stora glasytor och väl utnyttjat totalutrymme. Fasadens rena ytor samspelar med den uppåtsträvande taklinjen. Vilka materialval har gjorts och varför? – Villabyggsatsen är av en bra standard men kunden väljer själv vad man vill utrusta huset med. För oss är det viktigt att erbjuda kunden en rejäl husstomme med naturliga och massiva material. I övrigt har vi bland annat kök och garderober från Ballingslöv, vitvaror från Siemens och aluminiumfönster från Elitfönster med u-värde 1.0. Vi har också ett stort tillvalsprogram att erbjuda kunden. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Kunden kan i stort sett påverka exteriör och interiör så mycket de vill så länge det inte finns några hinder i konstruktionen. Eftersom vi bygger husen på plats finns det inga maskinella begränsningar för att ändra husen.

VRÅKEN

2 8 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n


BRILJANTEN BRILJANTEN Stil: Modern Antal plan: 1 Antal rum: 7 rum och kök. Boarea: 165,6 kvadratmeter Fasad: Liggande träpanel Ingår som standard: I villabyggsatsen ingår allt material ovan grund inkl. bygglovs- och monteringshandlingar. Kök och garderober från Ballingslöv, vitvaror från Siemens, aluminiumbeklädda fönster (u=1.0) från Elitfönster med mera Leveranstid: 10-12 veckor Pris: För husleverans (komplett leverans exkl. entreprenad, tomt och byggherrekostnader) - 1 080 000.

Vem passar husmodellen för? – Stort vardagsrum och kök - båda med lutande innertak, skapar naturliga samlingsplatser för vänner och familj. Luftig och ljus interiör tack vare stora glasytor och väl utnyttjat totalutrymme. Fasadens rena ytor samspelar med den uppåtsträvande taklinjen. Vilka materialval har gjorts och varför? – Villabyggsatsen är av en bra standard men sedan väljer kunden själv vad den vill utrusta huset med. Vi erbjuder även här en rejäl husstomme med naturliga och massiva material, samt kök och garderober från Ballingslöv, vitvaror från Siemens och aluminiumfönster från Elitfönster.

BRILJANTEN

Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Kunden kan påverka utformningen så mycket de vill så länge det inte finns några hinder i konstruktionen.

BRILJANTEN BRILJANTEN

VRÅKEN

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n 2 9


VILLA ARLANDA & VILLA FLÄDERN

tidlös design i timmer Villa arlanda

Varför ska man välja er som leverantör? – Ett vackert timmerhus med modern värmetimmerteknik och tidlös design från en välkänd leverantör går hem hos de flesta. Vad är viktigt att tänka på inför ett husköp? – Att välja ett hus som man tycker om, som passar familjens behov och som är anpassat efter den tomt man har. Välj en etablerad leverantör och en säljare som har koll, kan ge bra råd och tips och som lotsar kunderna genom hela byggprocessen. Kemin mellan köpare och säljare är viktig.

Lars Sundberg, Forsgrens Timmerhus

forsgrens timmerhus Tel: lars sundberg, säljare i stockholm 070- 512 64 42 Mail: info@forsgrenstimmerhus.se hemsida: www.forsgrenstimmerhus.se

Vi planerar och ritar husen tillsammans med våra kunder, och det är fritt fram för kunden att komma med egna idéer.

Hur ser hustrenderna för 2014 ut? – Hus med stora fönsterytor med ljus och rymd står sig alltid. Timmerhus med lite grövre fasad och färg av järnvitrol är stort idag. Klassiskt utseende blandas med modernare trender.

STIL: KLASSISKT TIMMERHUS ANTAL PLAN: 1 ANTAL RUM: 6 RUM OCH KÖK BOAREA: 142 KVADRATMETER FASAD: FORSGRENS VÄRMETIMMER INGÅR SOM STANDARD: KOMPLETT MATERIALLEVERANS ENLIGT LEVERANSBESKRIVNING FTB-13, MONTERING AV STOMME INGÅR LEVERANSTID: 10-16 VECKOR EFTER AVROP PRIS: CIRKA 1 839 175

Vem passar husmodellen för? – Arlanda är ett enplanshus för den lite större familjen. Huset har två huskroppar - den ena med stort föräldrasovrum, badrum samt stort vardagsrum med anslutning till kök och matplats intill entrédel. Separat groventré/tvätt i anslutning till köket. Högt i tak i vardagsrum/kök och matplats med mycket ljus och rymd. Andra huskroppen har tre sovrum för barn eller gäster. Här finns också allrum och dusch/wc. Vilka materialval har gjorts och varför? – Forsgrens värmetimmer. Vi har marknadsledande teknik och produkter i vår materialleverans. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Vi planerar och ritar husen tillsammans med våra kunder, och det är fritt fram för kunden att komma med egna idéer.

Villa Arlanda

Villa Arlanda

Villa Arlanda

3 0 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n


Villa Flädern STIL: KLASSISKT TIMMERHUS MED MODERNA INSLAG ANTAL PLAN: 2 ANTAL RUM: 5-6 RUM OCH KÖK BOAREA: 146 KVADRATMETER FASAD: FORSGRENS VÄRMETIMMER INGÅR SOM STANDARD: KOMPLETT MATERIALLEVERANS ENLIGT LEVERANSBESKRIVNING FTB-13, MONTERING AV STOMME INGÅR. LEVERANSTID: 10-16 VECKOR EFTER AVROP PRIS: CIRKA 1 936 532

Villa Flädern

Vem passar husmodellen för? – Flädern är ett charmigt hus med stora öppna ytor. Vardagsrummet med stora glasytor och relaxvdelningen med bastu har båda utgångar mot uteplatsen. Det är en njutning att sitta i relaxavdelningen och titta på utsikten genom de stora glasfönstren. Uteplatsen kan med fördel kompletteras med bubbelpool eller badtunna. Den stora matplatsen och de tre sovrummen ger plats för den stora familjen och många vänner. Flädern har två toaletter, två duschar och ett badkar. Övervåningens allrum kan enkelt göras om till ett extra sovrum. Vilka materialval har gjorts och varför? – Forsgrens värmetimmer. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Det är fritt fram för kunden att komma med egna idéer. Vi planerar och ritar husen tillsammans med våra kunder.

Villa Flädern

Villa Arlanda

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n 3 1


MARIEHOLM & STORÅS

funkis och futurism Marieholm

Varför skall man välja er som leverantör? – Götenehus är ett väletablerat företag som har funnits i 80 år, vilket har gett oss stor erfarenhet och kunskap. Det genomsyrar också känslan i våra hus. Vi erbjuder hus med Johan Danielsson, Götenehus god arkitektur och väl genomarbetade planlösningar. Säkra lösningar i totalentreprenad, vilket ger trygghet i husköpet. Vad är viktigt att tänka på inför ett husköp? – Tänk igenom vad ni vill skapa och uppleva i ert nya hus. Vilket funktionsprogram som kommer ligga till grund för det huset ni tänker bygga. Framförallt är det viktigt hur tomten ser ut med tanke på topografi, läge, utsikt och miljö. Se över er budget, så att ni inte hamnar fel från början med ett hus som inte ryms inom ramen som satts upp. Välj sedan en leverantör som kan införliva era förväntningar och skapa en trygg och säker produktion av ert nya hus.

Götenehus

STIL: MODERN FUNKIS ANTAL PLAN: 2 ANTAL RUM: 6 RUM OCH KÖK BOAREA: 184 KVADRATMETER FASAD: LIGGANDE PANEL/PUTS INGÅR SOM STANDARD: ENLIGT LEVERANSBESKRIVNING LEVERANSTID: 7-16 VECKOR EFTER AVROP PRIS: 3 984 000 INKL. MOMS, ENTREPRENAD, KAKEL, KLINKER OCH MÅLNING

Tel: 0511-34 56 00 Mail: info@gotenehus.se hemsida: www.gotenehus.se

Vi erbjuder hus med god arkitektur och väl genomarbetade planlösningar.

Vem passar husmodellen för? – Det här är en mycket välutformad modernistisk villa i 2-plansutförande med spännande arkitektur utöver det vanliga. Huset vänder sig till en stilsäker familj som vill uttrycka sin personlighet lite extra genom detta arkitektoniska uttryck med en mycket hög grad av funktion och känsla. Det övre planet i huset är mer privat medan det nedre fungerar som det stora sociala rummet, med öppenhet och maximalt dagsljusflöde. Vilka materialval har gjorts och varför? – Huset är utformat i en kubistisk anda med arkitypernas grundtankar, vilket gestaltar sig genom två solida kuber i olika storlekar som skapar dynamik mellan sig. En kraftig form med ett stenkaraktäruttryck, vilket medför att fasaden är putsad. I den dynamiska zonen mellan dessa huskroppar integreras volymerna. Huset ”öppnar” sig vid entrén, där fasaden är utförd i liggande träpanel detta för att uttrycka en ”inre” del av huset som är mjukare och varmare och mer välkomnande. Alltså är materialvalet för fasaden mycket genomtänkt för att formmässigt harmonisera med upplevelsen och logiken i dess arkitektur. En viktig detalj är den borstade pelaren vid entrén som markerar en hög grad av klass och medvetenhet. Invändigt är huset utrustat med vertikala fönster som ger ljusa, vackra rum. Genomgående siktaxlar ger utblickar och suddar ut gränsen mellan inne och ute, vilket medför att huset upplevs större än vad det är.

Hur ser hustrenderna för 2014 ut? – I dagsläget är det svårt att se en specifik designlinje. Mycket baseras på respektive beställares tankar och värderingar. Men om vi skall nämna vissa element så är färger tillbaka, mjukare material men fortfarande är det volym och ljus som gäller. Till detta kommer goda energilösningar vilket borgar för en bra ekonomi i framtiden.

Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Vi är mycket flexibla i såväl planering som produktion och kunden har alla möjligheter att påverka husets utformning, även tillsammans med arkitekt om så önskas. Marieholm

Marieholm Marieholm

3 2 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n


Storås Storås STIL: FUTURISTISK ANTAL PLAN: 1 ANTAL RUM: 7 RUM OCH KÖK BOAREA: 185 KVADRATMETER FASAD: STÅENDE PANEL/PUTS INGÅR SOM STANDARD: ENLIGT LEVERANSBESKRIVNING LEVERANSTID: CIRKA 16 VECKOR EFTER AVROP PRIS: 3 483 000 INKL. MOMS, ENTREPRENAD, KAKEL, KLINKER OCH MÅLNING

Vem passar husmodellen för? – Detta spännande hus är väldigt unikt i sin planstruktur, och lämpar sig perfekt för en familj som önskar en stor enplansvilla. Genom denna smarta form kan de vuxna ha en egen ”masterdel” i vinkelbyggnaden. Även barndelen/ungdomsdelen ligger i en egen flygel/del av huset. Detta medför också att huset lämpar sig bäst för en stor familj.

Storås

Vilka materialval har gjorts och varför? – Exteriört är huset utformat med sektionering i fasaden, vilket bygger på att den högre huskroppen är utformad i puts och de mindre delarna i träpanel. På detta sätt skapas dynamik vilket skapar ett spännande och starkt fasaduttryck. Interiört är detta ett ljust och vackert hus med stora fönsterpartier och volym. Golv av parkett, släta väggar och tak. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Götenehus har stor flexibilitet i både planering och produktion, varför kunden har alla möjligheter att påverka husets utformning - även tillsammans med arkitekt om så önskas.

Storås

Storås

Marieholm

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n 3 3


Lotsgården 176 & Hasselösund 163

äkta herrgårdskänsla Lotsgården 176

Varför ska man välja er som leverantör? – Vi erbjuder våra kunder en större möjlighet att ändra på befintliga ritningar för att skapa just sitt drömboende. Dessutom har vi tagit fram en unik “villaskaparmetod” Hannah Bengtsson, som innebär att Marknadsassistent kunden dessutom kan göra alla ändringar utan att priset behöver springa iväg. Vad är viktigt att tänka på inför ett husköp? – Framtiden! Ett hus är många gånger en av de större investeringarna man gör i sitt liv och vill självklart kunna bo i det en längre tid. Den mindre familjen kanske ska fundera en extra gång över hur många de kommer bli i hushållet om 5-10 år? Kanske behövs möjligheten att sätta upp en extra vägg i vardagsrummet för att skapa ett extra sovrum. På samma sätt kan de familjer med äldre barn fundera kring hur många som bor i huset om några år. Vill man riva en vägg för att få en större matsal eller kanske göra om något rum till en walk-incloset? Hur ser hustrenderna för 2014 ut? New England verkar ha kommit för att stanna och har även gett ett uppsving för de klassiska husen. Intresset för sekelskifteshus blir allt större då fler och fler söker hem med ett gediget och hållbart hantverk i fokus.

kungshus Tel: 031-89 50 60 Mail: info@ekeforshus.se hemsida: www.ekeforshus.se/vara_hus/kungshus

Den som drömt om ett liv på en herrgård kommer säkerligen trivas i det här huset.

Stil: Klassisk Antal plan: 2 Antal rum: 7 rum och kök Boarea: 176 kvadratmeter Fasad: Träfasad som standard Ingår som standard:: Inredd i båda planen, frånluftsvärmepump/bergvärmepump från NIBE enligt energiberäkning, kök från Ballingslöv, vitvaror från Huskvarna, parkettgolv från Tarkett, fönster från Tanumsfönster, trappa Snickarlaget. Leveranstid: 12 veckor efter slutlig beställning Pris: Grundpris 1 864 600 (gäller komplett byggsats i standardutförande enligt leveransdeklaration)

Vem passar husmodellen för? – Huset har sju rum och kök med stora generösa utrymmen. Lotsgården är klassiskt utformad med väderskyddad veranda, kapprum och ett vardagsrum med charmig inglasning. Den som drömt om ett liv på en herrgård kommer säkerligen trivas i det här huset. Vilka materialval har gjorts och varför? – Lotsgården är ett vackert trähus med stående panel och hattläkt som verkligen förhöjer den klassiska herrgårdskänslan. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Möjligheten till förändring är oändlig när det gäller våra hus. Byt fasaden till puts istället för trä, höj takhöjden och riv väggen mellan vardagsrum och bibliotek. Det mesta är möjligt med vår “villaskaparmetod”.

Lotsgården 176

Lotsgården 176

Lotsgården 176

3 4 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n


Hasselösund 163 Hasselösund 163 Stil: Klassisk Antal plan: 1,5 Antal rum: 7 rum och kök Boarea: 163 kvadratmeter Fasad: Träfasad som standard Ingår som standard: Inredd i båda planen, frånluftsvärmepump/bergvärmepump från NIBE enligt energiberäkning, kök från Ballingslöv, vitvaror från Huskvarna, parkettgolv från Tarkett, fönster från Tanumsfönster, trappa Snickarlaget. Leveranstid: 12 veckor efter slutlig beställning Pris: Grundpris 1 636 300 (gäller komplett byggsats i standardutförande enligt leveransdeklaration)

Vem passar husmodellen för? – Det här är en villa med stora och ljusa sällskapsrum. Fina möjligheter till skyddade uteplatser och en stor klädkammare i anslutning till det stora sovrummet. De stora fönstren i vardagsrummet gör att huset passar perfekt för den som vill kunna njuta av sin utsikt året runt.

Hasselösund 163

Hasselösund 163

Vilka materialval har gjorts och varför? – Hasselösund har potential till mycket beroende på det material som kunden väljer. Fönster utan spröjs, putsad fasad och kanske ett runt fönster istället för en halvmåne skapar genast en ny karaktär på huset. I vår standard har huset fått en klassisk träfasad med kustkänsla. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Det finns mängder med möjligheter med vår “villaskaparmetod”. Förstora eller förminska hela huset, lägg till en extra flygel eller något annat spännande.

Hasselösund 163

Lotsgården 176

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n 3 5


LB 202 & LB Optimal 11

klassiska materialval LB 202

Magnus Bergquist, LB-Hus

Varför ska man välja er som leverantör? – Vi säljer nyckelfärdiga hus på äkta totalentreprenad. Kunden skriver ett kontrakt med LB-Hus som sedan tar hand om allt. Kunden har en part att vända sig till när frågor kommer upp.

Vad är viktigt att tänka på inför ett husköp? – Att man verkligen lägger tid på att ta reda på vad som ingår i huspaketet som man är intresserad av. Att köpa hus är en av de största affärerna man gör i sitt liv, så det gäller att ha med sig alla tänkbara kostnader när man gör sin produktionskostnadskalkyl - allt för att slippa oförutsedda utgifter. Hur ser hustrenderna för 2014 ut? – Moderna hus har varit en stor trend, samtidigt börjar traditionella hus med ”american porch” bli allt vanligare.

LB 202

LB 202

3 6 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n

LB-Hus Tel: 0456-455 00 Mail: info@lbhus.se hemsida: www.lbhus.se

Kunden har en part att vända sig till när frågor kommer upp. LB 202

Stil: Klassisk Antal plan: 1,5 Antal rum: 7 rum och kök Boarea: 165 kvadratmeter Fasad: Stående panel Ingår som standard: Platta på mark, vattenburen golvvärme. Ballingslöv kök och badrum, vitvaror från Siemens, Elitfönster, Kährs parkett, kakel och klinker i badrum, frånluftspump från Nibe. Leveranstid: Cirka 35 veckor från färdigt bygglov till inflyttningsbart hus. Pris: Från 2 723 100 för nyckelfärdigt utförande.

Vem passar husmodellen för? – Detta hus passar för familjen som behöver upp till sex sovrum eller vill ha fyra sovrum och avskilda rum för tv eller kontor. Stor umgängesyta med kök och vardagsrum gemensamt. Huset har även förråd och klädkammare inbyggt. Vilka materialval har gjorts och varför? – Klassiska materialval så som trestavs-parkettgolv och traditionellt kök från Ballingslöv. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – LB-husen är våra flaggskeppshus och här finns möjlighet för kunden att göra egna val.


LB Optimal 11 LB OPTIMAL 11 Stil: Modern Antal plan: 1 Antal rum: 3 rum och kök Boarea: 90 kvadratmeter Fasad: Stående panel Ingår som standard: Platta på mark, vattenburen golvvärme. Ballingslöv kök och badrum, vitvaror från Siemens, Elitfönster, Kährs parkett, kakel och klinker i badrum, frånluftspump från Nibe. Leveranstid: Cirka 35 veckor från färdigt bygglov till inflyttningsbart hus Pris: Från 1 496 100 för nyckelfärdigt utförande.

Vem passar husmodellen för? – Detta hus passar den som haft ett stort hus men som nu behöver ett mindre. Alternativt för de som vill bo i hus och inte i lägenhet. Ett eller två sovrum och kontor. Kök och vardagsrum i gemensam yta där man kan umgås och laga mat samtidigt. Vilka materialval har gjorts och varför? – Klassiska materialval så som trestavs-parkettgolv och traditionellt kök från Ballingslöv. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – LB Optimal är vår mest-hus-för-pengarna-kategori. Du har lite färre valmöjligheter, men får riktigt mycket hus för pengarna. LB OPTIMAL 11

LB OPTIMAL 11

LB Optimal 11

LB 202

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n 3 7


LÖVSTA BRUDBÄCKEN & LÖVSTA SMÖGEN

klassiskt och lantligt LÖVSTA BRUDBÄCKEN

Varför ska man välja er som leverantör? – Eftersom Lövsta Trähus är en mindre husleverantörer har vi möjlighet att vara mer flexibla och anpassa oss efter kundens önskningar och ritningar. Tillsammans med Per-Anders Josefsson, Lövsta Trähus kunden bygger vi mer än ett boende - vi skapar ett hus att älska. Det kan man bara göra om man har en bra kommunikation med kunden, vilket vi har under hela byggprocessen. Vad är viktigt att tänka på inför ett husköp?  – Tomtens läge är väldigt viktigt, man får utgå efter läget och se vilket hus som passar just där. Därefter utgår vi från planlösningen kunden tänkt sig och utseendet på huset. Det är mycket som ska stämma vid ett husbygge så det är viktigt att man tänker igenom alla bitarna innan man sätter igång. Hur ser hustrenderna för 2014 ut?  – Vi på Lövsta Trähus bygger mest klassiska och New England-hus just nu men givetvis även funkishus.

Lövsta Trähus Tel: 0390-310 55 Mail: info@lovsta-trahus.se Hemsida: www.lovsta-trahus.se

Tillsammans med kunden bygger vi mer än ett boende - vi skapar ett hus att älska. LÖVSTA BRUDBÄCKEN

Stil: Klassisk Antal plan: 1,5 plan med förhöjt väggliv Antal rum: 7 rum och kök Boarea: 196.5 kvadratmeter Fasad: Trä Ingår som standard: I princip allt material ovan grund förutom kakel/klinker, färg och tapeter. Leveranstid: 4-6 månader Pris: Cirka 3 500 000 nyckelfärdigt

Vem passar husmodellen för? – Brudbäcken är ett rymligt och stiligt hus som bjuder på snickarglädje och mycket samvaro. Kök och matplats i burspråk ligger i anslutning till vardagsrum med tv-hörna och utgång till altan. Två sidobyggnader rymmer separat groventré med tvättstuga respektive uteplats under tak. På övervåningen går ryggåstaket genom hela allrummet vilket separerar de två sovavdelningarna. Ett hus som passar perfekt för barnfamiljen. Vilka materialval har gjorts och varför? – Materialen i husen är valda med omsorg och känsla för kvalitet. Exempelvis använder vi råspont i både ytter- och innerväggar samt i yttertak. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Kunden kan vara med och påverka planlösning, material och utrustning såväl interiört som exteriört. På detta sätt skapar vi huset som kunden efterfrågar.

LÖVSTA BRUDBÄCKEN

3 8 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n


LÖVSTA SMÖGEN LÖVSTA SMÖGEN Stil: Klassisk Antal plan: 1,5 plan med förhöjt väggliv Antal rum: 6 rum och kök Boarea: 142.8 kvadratmeter Fasad: Trä Ingår som standard: I princip allt material ovan grund förutom kakel/klinker, färg och tapeter. Leveranstid: 4-6 månader Pris: Cirka 2 500 000 nyckelfärdigt

Vem passar husmodellen för? – Smögen är ett hus som andas salta hav och kala klippor. Med sin rödmålade fasad ger det dock också en känsla av lantlig idyll. Invändigt är stilen mer modern med öppen planlösning mellan kök och matplats, vardagsrum och hall. Övervåningen rymmer en ljus och trevlig sovrumsdel tack vara takkupan med balkong och det förhöjda vägglivet med sina charmiga småfönster. Detta hus passar utmärkt till den mindre familjen och även för det ensamma paret som vill ha lite mer utrymme.

LÖVSTA SMÖGEN

Vilka materialval har gjorts och varför? – Materialen i husen är valda med omsorg och känsla för kvalitet. Exempelvis använder vi råspont (massivt trä bakom gipsskivorna) i både ytter- och innerväggar samt i yttertaket. Med detta går det exempelvis lätt att hänga tavlor och montera hyllor på väggarna. Det blir dessutom tystare. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Tillsammans med kunden skapar vi det hus som efterfrågas. Detta genom att låta kunden vara med och påverka planlösning, material och utrustning. Kunden kan påverka mycket både exteriört och interiört, men givetvis inom rimliga gränser. De husförslag vi presenterar är för att ge kunden idéer och inspiration, vi har inte låst oss vid ett antal färdiga lösningar.

LÖVSTA SMÖGEN LÖVSTA BRUDBÄCKEN

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n 3 9


Move #22 & Move #06

nyfunkis och new england MOVE #22

Varför ska man välja er som husleverantör? – Därför att det är ett enklare, smartare och tryggare sätt att bygga nytt hus. Därför att du får ett fast lågt pris, utan att kompromissa med design och kvalitet. Och därför att det Bernt Gustavzon, Arkitekt ger dig frihet att leva som du vill. Här och nu, i eget hus. Nyckeln är vår nya digitala tjänst ”Bygg online”. Med hjälp av den kan du och din familj enkelt bygga ert personliga hem och få prisuppgifter på momangen. Vad är viktigt att tänka på inför ett husköp? – Utgå från dina drömmar – men ställ dem i relation till din tomt, din ekonomi och din kunskap. Sätt dig in i förutsättningar kring din tomt, tala med byggnadsnämnden. Det kan vara regler för hur stor area du får bebygga, hur högt huset får vara eller hur mycket taket får luta. Titta också närmare på tomtens mått, markförhållanden och väderstreck för att avgöra om det går att bygga det hus som du och din familj tänkt er. Gör en geoteknisk undersökning så slipper du obehagliga merkostnader för markarbeten och grundläggning i ett sent skede. Ta in offerter, be om referenser, jämför, ställ frågor! När du fått svar och du känner dig helt trygg – då är det dags att gå vidare. Hur ser hustrenderna för 2014 ut? – Vi ser fler mindre hus med yteffektiva planlösningar. Genom att sammanföra utrymmen som kök-vardagsrum-allrum uppnås ljus och rymd samtidigt som korridorer minimeras. På så sätt sparas både kvadratmetrar och energi för en bättre boendeekonomi. Ett större fokus på energi och miljö, precis som i bilbranschen där fler väljer mer praktiska och energisnåla modeller. Fortsatt dominerar en mer ombonad inredningsstil som är enkel att kombinera med det klassiska trähusets exteriör med spröjsade fönster och kanske liggande träpanel.

Movehome Tel: 0383-208 50 Mail: info@movehome.se hemsida: www.movehome.se

Med enkla färgoch materialval sätter du personlig prägel på ditt nya hem

Stil: New England / Soft Antal plan: 2 Antal rum: 6 rum och kök Boarea: 168 kvadratmeter Fasad: Liggande panel (tillval) Ingår som standard: God kvalitet och hög standard där helkaklade badrum och fullutrustat kök och klädvård är självklarheter. Leveranstid: Pris: 2 386 600 i standardutförande totalentreprenad inkl. grund. Exkl. tomt, mark och byggherrekostnader.

Vem passar husmodellen för? – Villa i två plan med charmig exteriör och en bra planlösning! Kök-vardagsrum-arbetsrum i l rymlig vinkel mot trädgården och fönster i tre väderstreck. Klädvården med klädkammare i direkt anslutning. På övre planet finns hela fyra sovrum samt allrum, klädkammare och ett generöst badrum med plats för både badkar och duschhörna som tillval. Ett perfekt hus med stora ytor för barnfamiljen! Exteriören har vacker fönsterplacering och du väljer själv om huset får mjuka drag av New England eller tuff Edge. Se alla möjligheter på movehome.se! Vilka materialval har gjorts och varför? – Ditt MoveHome har god kvalitet och hög standard där helkaklade badrum, fullutrustat kök och klädvård är självklarheter.

MOVE #22

Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Med vårt unika “Bygg online-verktyg” har du oändliga variationsmöjligheter! Varje husmodell har exempelvis två olika taktyper i olika stil och med varierande funktion. Med enkla färg och materialval sätter du personlig prägel på ditt nya hem. Och får direkt ett fast lågt pris. Hur kommer ditt MoveHome att se ut? Det är bara att börja bygga!

MOVE #22

MOVE #22

4 0 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n

MOVE #22


MOVE #06 MOVE #06 Stil: Edge / Nyfunkis Antal plan: 1 Antal rum: 5 rum och kök Boarea: 122 kvadratmeter Fasad: Pulpettak och liggande panel (tillval) Ingår som standard: God kvalitet och hög standard där helkaklade badrum och fullutrustat kök och klädvård är självklarheter. Leveranstid: Pris: 1 863 000 i standardutförande totalentreprenad inkl.grund. Exkl. tomt, mark och byggherrekostnader.

MOVE #06

Vem passar husmodellen för? – Vinkelhus med mycket rymd. Kök/vardagsrum och allrum går runt hela innervinkeln, endast delade av en halvvägg vid matplatsen. Härlig kontakt med uteplats och trädgård. Sovrummens placering på motstående sida gör att alla kvadratmeter utnyttjas. Huset kan placeras med långsidan eller gaveln mot vägen så du får vinkeln i bästa solläge. Se också på de fina exteriörerna. Välj en mer traditionell stil med sadeltak och stående panel, eller en kaxigare med pulpettak och liggande panel. Med pulpettak får du en lite högre vägg och kan göra ett pergolatak eller sätta upp ett stort segel eller markis i hörnet. I ”Bygg online”-verktyget på vår hemsida byter du enkelt mot ett klassiskt sadeltak och andra fasadbeklädnader och får pris direkt. Vilka materialval har gjorts och varför? – Ditt MoveHome har god kvalitet och hög standard där helkaklade badrum och fullutrustat kök och klädvård är självklarheter. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Med vårt unika “Bygg online-verktyg” har du oändliga variationsmöjligheter! Varje husmodell har exempelvis två olika taktyper i olika stil och med varierande funktion. Med enkla färg och materialval sätter du personlig prägel på ditt nya hem. Och får direkt ett fast lågt pris. Hur kommer ditt MoveHome att se ut? Det är bara att börja bygga!

MOVE #06 MOVE #22

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n 4 1


Båstad & Skepparegården

erbjuder totalentreprenad Skepparegården

Varför ska man välja er som leverantör? – Myresjöhus startade sin verksamhet redan 1927 vilket har gett oss en erfarenhet som ingen annan i branschen kan stoltsera med. Det är en erfarenhet som vi dagligen Magnus Brusefält, Marknadsansvarig delar med oss av till våra kunder. Vi är en av få hustillverkare som erbjuder totalentreprenad - en entreprenadform som ger våra kunder trygghet och tid över till annat medan vi bygger deras hus. Vad är viktigt att tänka på inför ett husköp? – Man bör tänka praktiskt och försöka anpassa huset efter de krav och önskemål man har. Ta gärna hjälp av en av våra arkitekter, de hjälper dig gärna att utforma och anpassa huset. Ofta kan man behöva anpassa huset efter planbestämmelserna på tomten. Välj ett hus som är attraktivt och praktiskt och som har en bra totalekonomi.

Myresjöhus AB Tel: 0383-960 00 Mail: Kontakt@myresjohus.se Hemsida: www.myresjohus.se

…våra arkitekter hjälper dagligen kunder med deras önskemål. Skepparegården

Vem passar husmodellen för? – Husets väl tilltagna ytor gör att det passar till familjer som vill ha stora umgängesytor men som också vill ha rum för avskildhet. När du öppnar dörren möts du av rejäla sällskapsytor i en öppen planlösning. Köket och det intilliggande vardagsrummet fortsätter ut i en glasad veranda. På övervåningen finns fyra stora sovrum och ett allrum med pardörrar till balkongen. Vilka materialval har gjorts och varför? – Skepparegården för tankarna till klassiska skärgårdshus, men kan också ges ett modernt uttryck med funkispanel och stora fönsterpartier. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Det finns stora möjligheter att anpassa utformningen på huset, våra arkitekter hjälper dagligen kunder med deras önskemål.

Hur ser hustrenderna för 2014 ut? – Vi tror att New England-stilen blir fortsatt efterfrågad. Det är en stil som är enkel, stilren och lätt att ta till sig och en stil som tolkas och definieras till våra nordiska förhållanden. Våra arkitekter är dagligen med och diskuterar med våra kunder om anpassning. Och oftast utgår kunderna från någon av modellerna i vår huskatalog.

Båstad Skepparegården

Skepparegården

4 2 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n

Stil: Klassisk eller modern beroende på utförande Antal plan: 2 med förhöjt väggliv Antal rum: 5 rum och kök Boarea: 187.8 kvadratmeter Fasad: Trä Ingår som standard: Se standardbeskrivning på myresjohus.se Leveranstid: Cirka 20 veckor Pris: Cirka 2 800 000 med totalentreprenad i utgångsstandard.

Skepparegården


Båstad Båstad Stil: Klassisk Antal plan: 1 Antal rum: 6 rum och kök Boarea: 146 kvadratmeter Fasad: Trä, puts eller tegel Ingår som standard: Se standardbeskrivning på myresjohus.se Leveranstid: Cirka 15 veckor Pris: Cirka 2 400 000, byggt med totalentreprenad.

Vem passar husmodellen för? – Husmodellen är populär för sin planlösning som lämpar sig väldigt väl till barnfamiljer. Kök och vardagsrum bildar tillsammans en ”storstua” på hela 52 m². Ungdomsavdelningen ligger avskild och har både eget allrum och toalett. Sovrummet för föräldrarna ligger i andra delen av huset. Föräldrarna har eget badrum och klädkammare. Vilka materialval har gjorts och varför? – Båstad är ett sydsvenskt hus i modern tappning med ett tvärgående åstak som förstärker rymden. Huset har god genomsikt och de stora glaspartierna mot trädgården gör ute till inne. Huset går att få med pulpettak och byter då namn till Torekov. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Det finns stora möjligheter att anpassa utformningen på huset, våra arkitekter hjälper dagligen kunder med deras önskemål.

Båstad

Båstad

Båstad

Skepparegården

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n 4 3


Gäddskär & Granholmen

kombinerar traditionellt med nytt Gäddskär

Varför ska man välja er som leverantör? – Våra skickliga egna konstruktörer och säljare hjälper dig att hitta en optimal planlösning utifrån dina behov och drömmar. Valfrihet är vår standard och det gör att du kan Camilla Ekman, styra maximalt själv. Sälj- och marknadskoordinator Vi har kunskapen och vi älskar de kluriga lösningarna. Vi hjälper er hela vägen hem. Vad är viktigt att tänka på inför ett husköp? – Lägg ner tid på att hitta rätt tomt. Kolla med en markentreprenör innan ni köper tomten om vilka kostnader som kan tillkomma. Fundera på vilket slags hus som passar på tomten i förhållande till norr-söder. Läs detaljplanen - den kan eventuellt medföra hinder eller valet av husmodell.

mälarvillan Tel: 021-470 56 00 Mail: info@malarvillan.se hemsida: www.malarvillan.se

Vi har kunskapen och vi älskar de kluriga lösningarna.

Stil: Traditionell/Modern Antal plan: 1,5 Antal rum: 7 rum och kök Boarea: 156 kvadratmeter Fasad: Trä Ingår som standard: Se leveransbeskrivning på malarvillan.se Leveranstid: 10-15 veckor Pris: Nyckelfärdigt från 2 790 000

Vem passar husmodellen för? – En blandning av tradition och nytänkande kännetecknar denna villa som med sina fem sovrum passar den stora familjen. Då du redan vid entrén möts av en stor välkomnande hall med fri sikt genom huset. Mittskeppet är öppet till nock och de stora fönsterpartierna ger rymd och generöst med ljusinsläpp. Vilka materialval har gjorts och varför? I vår husbyggsats ingår: ytterväggar i storblock, totalt 240mm mineralullsisolering och grundmålad panel. Yttertak av 21 mm råspånt och papp, ytbehandlade takpannor, isolering på vind, gipsplank till innertaket, 500mm isolering. Isolerade innerväggar, extra förstärkning av OSB-träskivor och gips, organiska skivor i badrum, fönster och fönsterdörrar, ytterdörrar, innerdörrar, innertrappa, listverk, parkett, köksinredning, vitvaror, badrumsinredning, sanitetsporslin och frånluftsvärmepump. Vi har valt att jobba med kända leverantörer som vi anser ger kvalitet till ett bra pris. För fullständig leveransdeklaration - kontakta oss.

Hur ser hustrenderna för 2014 ut? – Vi tror att det kommer se ut som tidigare år men våra kunder kommer att vara mer miljömedvetna och titta närmare på faktorer som påverkar hur vi arbetar med miljön i form av materialval, hantering av byggavfall och energieffektivitet.

Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Valfrihet är vår standard och det gör att du kan styra maximalt själv. Full frihet i utformning och stil gör att ditt trähus kommer att kännas både unikt och hemtrevligt.

Gäddskär

4 4 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n


Granholmen

Granholmen Stil: Traditionell Antal plan: 2 Antal rum: 7 rum och kök Boarea: 184 kvadratmeter Fasad: Trä Ingår som standard: Se leveransbeskrivning på malarvillan.se Leveranstid: 10-15 veckor Pris: Nyckelfärdigt från 2 985 000

Vem passar husmodellen för? – För familjen med en tomt där utsikten vetter främst mot baksidan och där svängrum och öppen planlösning är ett önskemål. Kök och vardagsrum bildar ett stort öppet rum på bottenvåningen, och uppe finns tre stora sovrum, ett allrum och badrum. Lyxigt föräldrasovrum på hela 19,3 kvadratmeter, tillsammans med en stor klädkammare ryms på övervåningen.

Granholmen

Vilka materialval har gjorts och varför? – I vår husbyggsats ingår ytterväggar i storblock, totalt 240mm mineralullsisolering och grundmålad panel. Yttertak av 21mm råspånt och papp, ytbehandlade takpannor, isolering på vind, gipsplank till innertaket, 500mm isolering. Isolerade innerväggar, extra förstärkning av OSB-träskivor och gips, organiska skivor i badrum, fönster och fönsterdörrar, ytterdörrar, innerdörrar, innertrappa, listverk, parkett, köksinredning, vitvaror, badrumsinredning, sanitetsporslin och frånluftsvärmepump. Vi har valt att jobba med kända leverantörer som vi anser ger kvalité till ett bra pris. För fullständig leveransdeklaration - kontakta oss. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Valfrihet är vår standard och det gör att du kan styra maximalt själv. Full frihet i utformning och stil gör att ditt trähus kommer att kännas både unikt och hemtrevligt.

Granholmen Gäddskär

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n 4 5


Villa Newport & Villa Sigtuna

kvalitet för familjen Villa Newport

Varför ska man välja er som leverantör? – Vi specialritar husen för familjen och tomten. Vi betonar den dolda kvaliteten med stabila konstruktioner och bra ljudisolering. Hur ser hustrenderna för 2014 ut? – Många olika stilar blommar samtidigt. Bland de klassiska stilarna New England, men även Jugend och svensk tradition. I modern stil kompletteras nyfunkis av kubism och tradifunkis. Efter många år med maximalt öppna hus börjar kunder fråga efter mer uppdelning, till exempel mellan kök och vardagsrum. Thorsten Lingö, Rörvikshus

Rörvikshus Tel: 0382-212 80 Mail: Info@rorvikshus.se Hemsida: www.rorvikshus.se

Genom att vi specialritar huset för kunden blir möjligheterna mycket stora.

Villa Newport

Stil: New England Antal plan: 2 Antal rum: 6 rum och kök Boarea: 206 kvadratmeter Fasad: Liggande träpanel Standard som ingår: Allt material ovan grund utom ytskikt som färg, tapet, kakel och klinkers Leveranstid: Cirka 10 veckor efter slutlig beställning Pris: Enligt offert

Vem passar husmodellen för? – Som de flesta av våra hus är Villa Newport specialritat av en av våra arkitekter. Med fyra sovrum och generösa samvaroutrymmen passar det perfekt för familjen. Det finns även gott om plats för umgänge. Vilka materialval har gjorts och varför? – Det framdragna mittpartiet och hörnkolonner ger huset resning. Fjällpanelen med sin skuggeffekt balanserar. Den svarta ytterdörren och de småspröjsade fönstren fullbordar New Englandstilen. Inomhus balanseras New England-stilen av modernare inslag som kökets släta luckor med infrästa handtag. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Genom att vi specialritar huset för kunden blir möjligheterna mycket stora.

Villa Newport

Villa Newport

4 6 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n


Villa Sigtuna Villa Sigtuna Stil: Nyfunkis Antal plan: 2 Antal rum: 6 rum och kök Boarea: 179 kvadratmeter Fasad: Liggande panel Standard som ingår: Allt material ovan grund utom ytskikt som färg, tapet, kakel och klinkers Leveranstid: Ca 10 veckor efter slutlig beställning Pris: Enligt offert

Vem passar husmodellen för? – Huset är lämpligt för en tomt där bästa utsikten finns från ovanplanet, då umgängesdelen med kök, vardagsrum och stor balkong finns på plan två. Alla sovrum rymmer parsäng, då passar huset under småbarnsåren då alla sover nere och senare när föräldrarna flyttar upp och lämnar över entréplanet till tonåringarna. Vilka materialval har gjorts och varför? – Liggande panel och stora fönster förstärker nyfunkisstilen. Glasräcken och ventiler ger en marin touch. Inredningen är lika modern som huset i övrigt. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? Genom att vi specialritar huset för kunden blir möjligheterna mycket stora. Här började diskussionen som ett sluttningshus och utvecklades i samtal mellan kunden och familjen till ett tvåplanshus.

Villa Sigtuna

Villa Sigtuna

Villa Newport

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n 4 7


Villa Kråkbär & Villa Lind

yteffektivt och välplanerat Villa Kråkbär

Varför ska man välja er som leverantör? – Om man söker en stabil leverantör med full flexibilitet, stort kundfokus, rätt pris och hög kvalitet, så är vi rätt leverantör. Vad är viktigt att tänka på inför ett husköp? – Självklart att välja en leverantör som tar ansvar genom hela processen. Våra kompetenta säljare hjälper till att analysera behovet och vi ritar sedan upp ett optimalt hus för den aktuella kunden. Att bygga lagom stort utifrån behov och förutsättningar är ekonomiskt fördelaktigt i produktionsskedet, men även senare, när det gäller driftskostnader och underhåll. Per Gutung, Marknadschef

skidstahus Tel: 0613-72 04 60 Mail: Info@skidstahus.se Hemsida: www.skidstahus.se

Materialvalen har gjorts med fokus på god kvalitet och huvudsakligen svenska leverantörer.

Hur ser hustrenderna för 2014 ut? – Vi tror att det kommer att bli en förskjutning mot mindre, men smart utnyttjade, hus, som dock fortfarande uppfyller kundernas behov.

Stil: Traditionell stil Antal plan: 2 Antal rum: 5 rum och kök Boarea: 135 kvadratmeter Fasad: Träfasad Ingår som standard: Trägolv, Nibe värmepump, Sentens-kök via Electrolux Home, Electrolux vitvaror, fönster från Elitfönster, kakel/klinker, dörrar från Diplomat och Benders takpannor. Pris: 2 200 000

Vem passar husmodellen för? – Här är det perfekta huset för familjen som behöver ett yteffektivt hus, som ändå innehåller allt som familjen behöver. Detta hus känns betydligt större i verkligheten då det är så väl utnyttjade ytor. Vilka materialval har gjorts och varför? – Materialvalen har gjorts med fokus på god kvalitet och huvudsakligen svenska leverantörer. Standardvalen bygger i stor utsträckning på de önskemål som vår standardkund brukar ha. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Det går självklart att påverka såväl exteriör som planlösning, och även specifika inredningsdetaljer som kök, vitvaror och kakel.

Villa Kråkbär

Villa Kråkbär

4 8 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n


Villa Lind Villa Lind Stil: Funkisstil Antal plan: 1 Antal rum: 4 rum och kök Boarea: 127.2 kvadratmeter Fasad: Träfasad Ingår som standard: Trägolv, Nibe värmepump, Sentens-kök via Electrolux Home, Electrolux vitvaror, fönster från Elitfönster, kakel/klinker, dörrar från Diplomat och Benders takpannor. Pris: 2 300 000, inklusive bergvärmepump.

Vem passar husmodellen för? – Huset passar för paret i åldern 55+, men även för den unga familjen, som vill ha ett ljust och trevligt hus för samvaro. Vilka materialval har gjorts och varför? – Materialvalen har gjorts med fokus på god kvalitet och huvudsakligen svenska leverantörer. Standardvalen bygger i stor utsträckning på de önskemål som vår standardkund brukar ha. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Det går självklart att påverka såväl exteriör som planlösning, och även specifika inredningsdetaljer som kök, vitvaror och kakel.

Villa Lind

Villa Lind FD

Ry g

sta

Villa Kråkbär

k Inv: 1.95 m

Inv: 7.20 m

FD

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n 4 9


Villa Emmaboda & Villa Kalmar

optimerade planlösningar Villa Emmaboda

Varför ska man välja er som leverantör? – SmålandsVillans idé är att erbjuda ett urval av arkitektritade hustyper med optimerade planlösningar. Istället för att erbjuda en uppsjö av tillval har vi redan från början valt kvalitet Magnus Brusefält, från ledande Marknadsansvarig leverantörer för att utrusta alla hus. Dels blir det enklare för kunden att överblicka vad som ingår, dels blir det lättare för oss att tillverka husen. Och det gör att vi kan hålla förmånliga priser utan att ge avkall på kvaliteten. Vad är viktigt att tänka på inför ett husköp? – Att man väljer en husmodell som passar familjen både praktiskt och ekonomiskt. Våra småländska priser gör att man får pengar över till annat som sätter guldkant i vardagen. I rådande konjunktur bör man även kolla kreditvärdigheten hos tillverkaren man väljer. Det är tryggt att veta om det finns ekonomiska förutsättningar om något skulle gå snett.

Smålandsvillan Tel: 0382-345 50 Mail: info@smalandsvillan.se hemsida: www.smalandsvillan.se

…vi kan hålla förmånliga priser utan att ge avkall på kvaliteten. Villa Emmaboda

Stil: Klassisk Antal plan: 1,5 plan med oinredd övervåning Antal rum: 3 rum och kök (upp till 8 rum och kök med inredd övervåning). Boarea: 108.5 kvadratmeter (178 med inredd övervåning). Fasad: Trä Ingår som standard: Se leveransbeskrivning på smalandsvillan.se Leveranstid: Cirka 15 veckor Pris: Cirka 1 400 000

Vem passar husmodellen för? – Villa Emmaboda passar familjer som vill ha lite större ytor i kök och vardagsrum. Med en inredd övervåning ökar husets boyta från 108,5 till hela 178 kvadratmeter Vilka materialval har gjorts och varför? – Enkla men slitstarka material som står vardagens krav samt möjlighet till en rad tillval. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Det finns ett antal val att göra, men tanken med SmålandsVillan är att ha lite färre tillval, allt för att hålla nere prisbilden men aldrig på bekostnad av kvaliteten. De stora möjligheterna finns med den oinredda övervåningen.

Hur ser hustrenderna för 2014 ut? – Vi ser fortsatt att liggande panel är populärt och att våra kunder lägger mycket tid på att inreda sina nya hus. Många uppskattar möjligheten med våra oinredda övervåningar där kunden har fritt spelrum att inreda och anpassa efter eget tycke, smak och krav på ett funktionellt boende. Villa Emmaboda

Villa Emmaboda

5 0 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n


Villa Kalmar Villa Kalmar Stil: Klassisk Antal plan: 1,5 med oinredd övervåning Antal rum: 2-3 rum och kök (upp till 8 rum och kök med inredd övervåning). Boarea: 95 kvadratmeter med oinredd ovanvåning (156 kvadratmeter med inredd övervåning). Fasad: Träpanel Ingår som standard: Se leveransbeskrivning på smalandsvillan.se Leveranstid: Cirka 15 veckor Pris: Cirka 1 300 000

Vem passar husmodellen för? – Villa Kalmar passar den lilla familjen men med inredd ovanvåning också för den stora familjen. Med den oinredda övervåningen ges möjlighet till personlig anpassning och en extra yta på cirka 60 kvadratmeter. Vilka materialval har gjorts och varför? – Enkla men slitstarka material som klarar vardagens krav samt möjlighet till en rad tillval. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Det finns ett antal val att göra, men tanken med SmålandsVillan är att ha lite färre tillval, allt för att hålla nere prisbilden men aldrig på bekostnad av kvaliteten. De stora möjligheterna finns med den oinredda övervåningen.

Villa Kalmar

Villa Kalmar

Villa Kalmar Villa Kalmar

Villa Emmaboda

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n 5 1


Vintage C:021 & house C:024

med fokus på kvalitet Vintage C:021

Varför ska man välja er som leverantör? – Vi sätter kvalitet i främsta rummet. Kvalitet kan vara så mycket. Den sitter i vad ögat ser, men också i tryggheten, valfriheten och kunskapen om hur man bygger hus som Jessica Nilsson, håller i längden. Designchef Mest av allt handlar kvalitet om din känsla och dina drömmar. Därför är vår kvalitet något du måste uppleva. Vad är viktigt att tänka på inför ett husköp? – Utgå från dina drömmar – men ställ dem i relation till din tomt, din ekonomi, din kunskap? Sätt dig in i förutsättningar kring din tomt, tala med byggnadsnämnden. Det kan vara regler för hur stor area du får bebygga, hur högt huset får vara eller hur mycket taket får luta. Titta också närmare på tomtens mått, markförhållanden och väderstreck för att avgöra om det går att bygga det hus som du och din familj tänkt er. Tänk noga igenom hur du och familjen vill bo. Rummens funktioner och placering i förhållande till varandra, trädgården och eventuell utsikt. Väderstrecken och solens vandring över tomten bör i hög grad få påverka husets utformning. På Trivselhus är vi måna om att allt detta ska stämma och vid behov utformar vi därför ett unikt hus som passar just dig och din tomt! Gör geoteknisk undersökning så slipper du obehagliga merkostnader för markarbeten och grundläggning i ett sent skede. Ta in offerter, be om referenser, jämför, ställ frågor! När du fått svar och du känner dig helt igenom trygg – då är det dags att gå vidare. Hur ser hustrenderna för 2014 ut? – Det är fortsatt stort fokus på individualitet. Man vill optimera sitt hem genom att anpassa det efter sina egna behov. När nya former av familjer bildas, kanske med blandade åldrar, skapas behovet av att hitta avskildhet. Den tidigare givna öppna planlösningen tar ett steg tillbaka och fler rum växer fram där alla i familjen kan hitta sin plats. Funktionen blir också allt mer given, i vardagen ska allt bara fungera och då ska exempelvis plats för gamla tidningar och pantburkar ha sin givna dolda plats. Smarta hem med tekniska lösningar som underlättar blir en naturlig del av huset.

Vintage C:021

5 2 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n

Trivselhus Tel: 0383-208 00 Mail: info@trivselhus.se hemsida: www.trivselhus.se

Mest av allt handlar kvalitet om din känsla och dina drömmar.

Stil: Klassisk / Vintage Living Antal plan: 2 Antal rum: 6 rum och kök Boarea: 222 kvadratmeter Fasad: Läktpanel (tillval) Ingår som standard: Byggs på totalentreprenad med hög standard för samtliga materialval, till exempel badrumskommoder i massiv ek, rostfria vitvaror med induktionshäll, golvvärme och markvärme. Leveranstid: Pris: Från 3 900 000 med totalentreprenad exkl. tomt och byggherrekostnader.

Vad är unikt med den är husmodellen? – Ett klassiskt hus med härliga vinklar och vrår. Det är smyckat med extra förhöjt väggliv och liggande fönster, en vacker glasveranda med krysspröjs mot trädgården och en inbjudande veranda vid entrén. Huset har rymliga sociala ytor som lätt kan anpassas till era behov och på överplanet finns ett lyxigt badrum/relax. Rummen har ljusinsläpp från flera håll, vilket ger en trivsam, ljus och vacker inomhusmiljö. Vilka materialval har gjorts och varför? – Till stilen Vintage Living har helt nya snickeridetaljer tagits fram. Genom att blanda stående och liggande panel på fasaden får den liv. Foder med fasad kant, keps över fönster liksom nocksmycke är fina detaljer. Klä väggarna invändigt med pärlspont och rama in fönster med listverk, foder runt om och profilerad list under fönsterbänken.

Vintage C:021

Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Vi på Trivselhus tycker att det är självklart att du deltar aktivt i utformningen av ditt nya hus. Därför erbjuder vi gott om valmöjligheter redan som standard. Om behov finns, erbjuder vi att i samarbete med en husdesigner skräddarsy en huslösning. Resultatet blir ett hus anpassat både efter dina behov och tomtens förutsättningar.

Vintage C:021


House C:024 Stil: Klassisk Antal plan: 2 Antal rum: 7 rum och kök Boarea: 201 kvadratmeter Fasad: Liggande träpanel (tillval) Ingår som standard: Byggs på totalentreprenad, med hög standard för samtliga materialval, t ex badrumskommoder i massiv ek, rostfria vitvaror med induktionshäll, golvvärme och markvärme. Leveranstid: Pris: Från 3 508 000 med totalentreprenad exkl. tomt och byggherrekostnader

Vad är unikt med den är husmodellen? – I detta pampiga tvåplanshus flödar ljuset in genom vinkeln och fördelar sig genom husets öppna planlösning på entréplanet. En trappa upp i allrummet hänförs man av utsikten och rymden som ryggåstaket skapar. Husets kök består enbart

av underskåp som avslutas med en sittbänk. Avsaknaden av överskåp bidrar även till rymd på entréplanet. Husform och stil är klassisk och passar bra in i olika miljöer. Vilka materialval har gjorts och varför? – Ditt nya Trivselhus byggs på totalentreprenad, med hög standard för samtliga materialval, t ex badrumskommoder i massiv ek, rostfria vitvaror med induktionshäll, golvvärme och markvärme. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Vi på Trivselhus tycker att det är självklart att du deltar aktivt i utformningen av ditt nya hus. Därför erbjuder vi gott om valmöjligheter. Om behov finns, erbjuder vi att i samarbete med en husdesigner skräddarsy en huslösning. Resultatet blir ett hus anpassat både efter dina behov och tomtens förutsättningar.

House C:024

House C:024

Vintage C:021

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n 5 3


DESIGNHUS 163 & DESIGNHUS 128

modernt och funktionellt DESIGNHUS 163

Varför ska man välja er som leverantör? – VimmerbyHus står för hög kvalitet och har lång erfarenhet inom trähusbranschen. Vi gör kundanpassade hus så du kan få ditt drömboende precis som du vill ha det. Du Elin Karlsson, Husdesigner får skisser och kan göra ändringar utan extra kostnad, exklusive tillkommande material. Vad är viktigt att tänka på inför ett husköp? – Ta reda på vilka bestämmelser som gäller på tomten du ska bygga på. Det kan handla om största tillåtna byggyta, antal våningar och takvinkel. Utforma även ditt hus med hänsyn till tomtens storlek, markförhållanden och väderstreck för att exempelvis kunna utnyttja solljuset och minska påverkan på tomten. Fundera på vad just din familj har för behov och intressen. Det kan vara frågeställningar som: Hur många sovrum behöver ni? Har ni ofta gäster som sover över? Är ni intresserade av matlagning och vill att köket ska vara husets naturliga samlingsplats? Har ni ungdomar i familjen som vill ha tillgång till en egen ungdomsdel i huset? Vilken stil ligger er varmast om hjärtat och passar det in där ni tänkt bygga? Det är också viktigt att ha kontakt med banken och skaffa er en bra koll på vad er ekonomi tillåter. Hur ser hustrenderna för 2014 ut? – Vi ser att det är en väldig blandad kompott med hus i stilarna New England, funkis och traditionell. En ökad försäljningsvolym under året får visa vart trenden är på väg.

DESIGNHUS 163

5 4 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n

vimmerbyhus Tel: 0492-757 66 Mail: info@vimmerbyhus.se Hemsida: www.vimmerbyhus.se

Vi gör kundanpassade hus så att du kan få ditt drömboende precis som du vill ha det.

Stil: Modern Antal plan: 2 Antal rum: 8 rum och kök Boarea: 163 kvadrat,eter Fasad: Puts och liggande panel Ingår som standard: Förutom byggsystemet med bjälklag, väggar och tak ingår även golv, listverk, vitvaror, fönster och dörrar, golvvärme, värme- och ventilationssystem, inredning till kök, bad och WC. Leveranstid: 10-16 veckor Pris: Från 1 399 000 exkl. entreprenad, tomt, byggherrekostnader och anslutningsavgifter.

Vem passar husmodellen för? – Huset är speciellt anpassat till lite svårare tomter, exempelvis för de som är små och branta. Vi ser att det är många tomter av detta slag som nu bebyggs i storstadsregionerna. Men huset passar så klart för alla delar av Sverige. Det är smakfullt och funktionalistiskt utformat med stora ljusinsläpp. Entréplanet inbjuder till samvaro och matlagning medan sovrum och privata ytor finns en trappa ner. Fina skjutpartier öppnar upp mot trädgården och balkongen. Under balkongen skapas en skyddad uteplats som nås från det stora sovrummet och allrummet. För den som jobbar hemifrån är kontoret ett stort plus. Vilka materialval har gjorts och varför? – Variationen av puts och panel i fasaden skapar ett spännande materialmöte som ligger rätt i tiden.

DESIGNHUS 163

Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Kunden kan anpassa husets interiör och exteriör efter sina egna behov. Det går exempelvis att bestämma färgsättning och att välja mellan att få hela huset i panel eller i puts. Invändigt bestämmer kunden ytskikt och utformning efter smak och plånbok.

DESIGNHUS 163


DESIGNHUS 128 Stil: Traditionell eller modern beroende på utförande Antal plan: 1 Antal rum: 4 rum och kök Boarea: 128 kvadratmeter Fasad: Liggande och stående träpanel, alternativt puts med inslag av liggande träpanel. Ingår som standard: Förutom byggsystemet med bjälklag, väggar och tak ingår även golv, listverk, vitvaror, fönster och dörrar, golvvärme, värme- och ventilationssystem, inredning till kök, bad och WC. Leveranstid: 10-16 veckor Pris: Från 1 050 000 exkl. entreprenad, tomt, byggherrekostnader och anslutningsavgifter.

DESIGNHUS 128

DESIGNHUS 128

Vem passar husmodellen för? – Det här är ett funktionellt och flexibelt hus som familjen har rum att växa i. Planlösningen kan enkelt anpassas för ett fjärde sovrum eller ett bibliotek om så önskas. Öppenhet mellan kök och vardagsrum skapar en naturlig samlingspunkt för familj och vänner. Den lilla vinkeln i köket ger en fin matplats och fasaden sin karaktär. I anslutning till entrén finns en mindre toalett. Det större badrummet ligger i anslutning till sovrummen. Där finns möjlighet att ta ett varmt bad och samtidigt ligga och kika på vinterlandskapet utanför. Vilka materialval har gjorts och varför? – Vi samarbetar med en rad olika, noga utvalda leverantörer. För oss är hög kvalitet och trygghet viktigt. Vi har även lokala leverantörer på virke och jobbar kontinuerligt med att minimera transporterna med tanke på miljön. Det här huset har en fasad bestående av liggande och stående träpanel som standard men kan även fås i puts med inslag av träpanel. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Kunden kan anpassa husets interiör och exteriör efter sina egna behov, så länge det går inom ramarna för vad Svensk Standard tillåter och efter vad som är möjligt rent konstruktionsmässigt. Vi på VimmerbyHus hjälper dig!

DESIGNHUS 163

DESIGNHUS 128

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n 5 5


VILLA EMYHILL & VILLA ROSENDAL

naturliga material och energitänk VILLA EMYHILL

Varför ska man välja er som leverantör? – VårgårdaHus har en lång och gedigen erfarenhet av husbyggnation. Vi bygger funktionellt och energieffektivt. Våra hus har exempelvis treskiktsvägg för bästa isolering Ulrica Bodin, samt rejäl råspont i Vårgårdahus yttertak. Vi är dessutom flexibla och kan anpassa planlösningar allt efter kundens behov och önskemål. Personalstyrkan är inte större än att varje kontakt med oss blir personlig vilket ger kunden trygghet i sina val. Företaget har dessutom en stabil och trygg ekonomi.

VårgårdaHus Tel: 0322-650 450 Mail: info@vargardahus.se hemsida: www.vargardahus.se

…varje kontakt med oss blir personlig vilket ger kunden trygghet i sina val.

Vad är viktigt att tänka på inför ett husköp? – Att bygga nytt är en lång resa, från tomtköp till inflyttning. Välj en husleverantör/säljare ni känner förtroende för. Hör er för hos vänner och bekanta efter rekommendationer. Kolla efter referenser, både vad gäller säljare och entreprenörer. Tänk långsiktigt, det billigaste huset kanske inte är det mest ekonomiska i förlängningen. Jämför noga vad som ingår i respektive offert ni tar in.

Stil: New England Antal plan: 2 Antal rum: 6-7 rum och kök Boarea: 187.2 kvadratmeter Fasad: Liggande panel Ingår som standard: Ekparkett i alla rum, kök och bad från Vedum, vitvaror från Siemens, golvvärme, treskiktsvägg, massivt råsponttak, byggfels- och färdigställandeförsäkring, ettårig villaförsäkring, effektiv frånluftsvärmepump Nibe f750, aluminiumbeklädda träfönster. Leveranstid: Enligt avtal Pris: Från cirka 2 615 000 exkl. tomt, schakt, utvändig målning (redovisat pris gäller för göteborgsområdet).

Vem passar husmodellen för? – Om man gillar den härliga New England-stilen är det här ett perfekt hus! Ett rymligt hus med en underbar amerikansk veranda. En villa där det dessutom går att anpassa planlösningen efter eget tycke och smak. Villa Emyhill lämpar sig väl för den större barnfamiljen då det är ett stort hus med rymliga sällskapsytor, fyra sovrum och två klädkammare. Vilka materialval har gjorts och varför? – En viktig faktor för oss är funktion; ett hus ska fungera optimalt olika tider på dygnet, men även under olika skeden i livet. Vi strävar efter att kombinera de hårda värdena med de mjuka - det vill säga förenkla vardagen med lösningar som är praktiska, men även sköna för ögat. Energi är naturligtvis en annan viktig hörnsten. Våra hus består mestadels av naturliga material; det vill säga trä. Till det kommer våra välisolerade konstruktioner. Med bra isolerade fönster och en effektiv värmepump blir energiförbrukningen låg.

Hur ser hustrenderna för 2014 ut? – New England-stilen är fortfarande mycket populär men efterfrågan på klassiska hus har också ökat. Modernt väljs bort till förmån för det lite mer klassiska.

VILLA EMYHILL

Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Vi är mycket flexibla och det finns många möjligheter att förändra huset efter kundens önskemål och behov eller efter tomtens beskaffenhet. Vad gäller tillval finns det en rad olika, som kök- och badrumsinredning, golv, vitvaror och tapeter att välja mellan. Exteriört kan kunden välja mellan ett antal olika paneltyper, takpannor, fasadfärger och fönsterdetaljer. De personliga valen ger huset den karaktär kunden önskar.

VILLA EMYHILL

VILLA EMYHILL

5 6 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n


VILLA ROSENDAL Stil: Klassisk Antal plan: 2 Antal rum: 6 rum och kök Boarea: 179.6 kvadratmeter Fasad: Träpanel Ingår som standard: Ekparkett i alla rum, kök och bad från Vedum, vitvaror från Siemens, golvvärme, treskiktsvägg, massivt råsponttak, byggfels- och färdigställandeförsäkring, ettårig villaförsäkring, effektiv frånluftsvärmepump Nibe f750, aluminiumbeklädda träfönster. Leveranstid: Enligt avtal Pris: Från cirka 2 695 000 exklusive tomt, schakt, utvändig målning (redovisat pris gäller för göteborgsområdet)

Vem passar husmodellen för? – Med fyra rejäla sovrum passar villan bäst för den större barnfamiljen.

VILLA ROSENDAL

Vilka materialval har gjorts och varför? – Villa Rosendal är ett klassiskt hus som andas sekelskiftesromantik. Härligt inbjudande entréveranda med balkong och snickarglädje. Invändigt är det ljusa och öppna ytor i hall och vardagsrum såväl på bottenplan som på det övre planet. Även här har vi strävat efter att använda så mycket naturliga material som möjligt. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Precis som med våra andra hus går det här att påverka husets utseende efter kundens egna behov och önskemål. Kök- och badrumsinredning, golv, vitvaror och tapeter är bara några av de avdelningar där man göra egna tillval. Exteriört kan kunden välja fritt mellan ett antal olika paneltyper, både stående och liggande. Val av takpannor, fasadfärg och fönster med eller utan spröjs är också detaljer som går att förändra efter kundens önskemål.

VILLA ROSENDAL VILLA ROSENDAL

VILLA EMYHILL

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n 5 7


GARPEN 119 & TRUBADUREN 101

flexibla lösningar GARPEN 119

Varför ska man välja er som leverantör? – VästkustStugan är ett ekonomiskt stabilt företag med kreditvärdighetsbetyg AAA som sedan starten 1932 har legat i framkant på villa- och fritidshusmarknaden. Våra hus håller hög Anna Nergården, standard och är Västkuststugan kundanpassade med flexibla lösningar. Kunden kan i princip ändra på vad som helst då varje hus kundanpassas. Det är väldigt individuellt vilka behov och krav som ställs på boendet - därför låter vi kunden och tomtförutsättningarna bestämma hur huset ska utformas.

VÄSTKUSTSTUGAN Tel: 0325-186 00 Mail: info@vastkuststugan.se hemsida: www.vastkuststugan.se

Våra hus håller hög standard och är kundanpassade med flexibla lösningar.

Vad är viktigt att tänka på inför ett husköp? – Att företaget ni köper hus av är ekonomiskt stabilt, har erfarenhet av byggprocessen och att ni känner förtroende för företagets representanter. Det är också viktigt att välja husmodell med omsorg, det skall vara ett hus som passar familjen idag men också i framtiden. Ofta hittar våra kunder en husmodell de gillar men kanske vill de lägga till ett rum för att de behöver mer utrymme, ändra fönstersättningen för att anpassa till utsikten och så vidare. VästkustStugan är ett ekonomiskt stabilt företag med kreditvärdighetsbetyg AAA som sedan starten 1932 har legat i framkant på villa- och fritidshusmarknaden. Våra hus håller en hög standard, är kundanpassade och har flexibla lösningar. Hur ser hustrenderna för 2014 ut? – Kundanpassade och flexibla lösningar. Samtliga våra hus kundanpassas. Det är väldigt individuellt vilka behov och krav som ställs på GARPEN boendet,119 därför låter vi kunden och tomtförutsättningarna bestämma hur huset skall se ut.

Stil: Kaptensvilla Antal plan: 1,5 plan Antal rum: 5 rum och kök Boarea: 118,5 kvadratmeter Fasad: Trä (puts går att få som tillval) Ingår som standard: Se leveransbeskrivning på vastkuststugan.se Leveranstid: Cirka 16 veckor Pris: Cirka 2 200 000:- nyckelfärdigt exkl. schakt och utvändig målning

Vem passar husmodellen för? – Garpen 119 är ritat för att ge plats åt det moderna familjelivet. Det är ett hus för familjen att växa i. Fungerar för familjer med barn i alla åldrar eftersom huset ger möjlighet till både samvaro och avskildhet. På bottenvåningen finns rum för umgänge med familj och vänner och en trappa upp väntar avskildhet och rekreation. Vardagsrum med ”avdelat” tv-rum, matplats och kök ligger i bottenplan med en gemensam yta på 44,6 kvadratmeter. Klädvårdsavdelning ligger praktiskt i anslutning till köket. På övre plan finns tre sovrum varav föräldrasovrummet har en stor klädkammare. På övre plan finns också bad och allrum i anslutning till den fina balkongen. Vilka materialval har gjorts och varför? – Vi har betongtakpannor från S:t Erik, plåt från Lindab, fönster från Trarydfönster, Elitfönster och Velux. Ytterdörrarna kommer från BorDörren och innerdörrar från Dooria. Trägolv i ek från Tarkett, innertrappor från SnickarLaget, ATAB och Drömtrappor. Kök från Marbodal, skjutdörrsgarderober från Mirro, vitvaror från Siemens, sanitetsutrustning från Svedbergs, braskaminer från Contura, centraldammsugare från CanVac och frånluftsvärmepump från Nibe. Vi har alltid ett stort utbud av tillval som ständigt uppdateras. VästkustStugans villor håller en hög standard vad gäller material.

GARPEN 119

Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Det finns alla möjligheter att anpassa planlösning, exteriör och utrustning efter tomt, smak och behov. Vi låter kunden och tomtförutsättningarna bestämma hur huset skall se ut. Ofta väljer kunden en modell som den gillar och sedan lägger man till eller tar bort något rum, flyttar ett fönster eller spegelvänder huset för att anpassa bostaden efter tomten samt de behov och krav som kunden har.

GARPEN 119

5 8 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n


TRUBADUREN 101 Stil: Modernt Antal plan: 1 plan Antal rum: 4 rum och kök Boarea: 101.4 kvadratmeter Fasad: Trä (puts går att få som tillval) Ingår som standard: Se leveransbeskrivning på vastkuststugan.se Leveranstid: Cirka 16 veckor Pris: Cirka 2 060 000:- nyckelfärdigt exkl. schakt och utvändig målning

TRUBADUREN 101

Vem passar husmodellen för? – Trubaduren 101 är det stora huset för den lilla familjen. Här finns alla ytor och fördelar som det stora huset har - enda skillnaden är att antalet sovrum är färre. De båda sovrummen är rymliga och har gott om förvaringsutrymmen. Huset har både ett stort badrum med dusch och ett mindre WC. Över vardagsrum och kök breder ett öppet ryggåstak ut sig och de höga spetsfönstren får rummen att bada i ljus. Notera att kök, vardagsrum och terrassdörrar ligger mot framsidan. Till huset hör också ett förråd och en carport som leder direkt in i huset och rummet för klädvård. Vilka materialval har gjorts och varför? – Här gäller samma som för Garpen 119. Utbudet av material och tillval uppdateras ständigt och så fort våra leverantörer förnyar eller uppdaterar sitt sortiment finns det också tillgängligt för våra kunder. Våra villor håller en hög standard rent materialmässigt. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Det finns alla möjligheter att anpassa planlösning, exteriör utformning och utrustning efter tomt, smak och behov. Kundens önskningar och tomtförutsättningarna bestämmer hur huset ska se ut.

TRUBADUREN 101 TRUBADUREN 101

GARPEN 119

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n 5 9


Saga & Idun

nyckelfärdigt för alla SAGA

Sara Bohlin, Marknadsassistent

Varför ska man välja er som leverantör? – Vi är Sveriges största småhusleverantör och vi levererar nyckelfärdiga hus. På riktigt. Vårt koncept gör att de flesta har råd att bo bra och ändå ha pengar över till annat.

Vad är viktigt att tänka på inför ett husköp? – Du bör utgå från behoven i din egen levnadssituation, och samtidigt ha eventuella framtida förändringar i åtanke. Tomtens läge och storlek påverkar också val av husmodell. Utsikt, morgon- och kvällssol bör man också tänka på när man studerar en planritning. Hur ser hustrenderna för 2014 ut? – Vi går mot mer personliga hem, som speglar den familj som bor där. Det gäller både i färg, form och detaljer. Med våra tillvalsprodukter får varje köpare möjlighet att utforma sitt hus efter personligt tycke och smak.

Älvsbyhus Tel: 0929-162 00 Mail: info@alvsbyhus.se hemsida: www.alvsbyhus.se

Vårt koncept gör att de flesta har råd att bo bra och ändå ha pengar över till annat. SAGA

Stil: Klassisk Antal plan: 1,5 i vinkel Antal rum: 4 rum och kök Boarea: 125,8 kvadratmeter Fasad: Trä Leveranstid: 6-9 månader Ingår som standard: Monterad husgrund, samt inflyttningsklart hus med golv och tapeter på plats, inklusive VVS, el och komplett köksinredning med vitvaror. Pris: Från 1 549 000

Vem passar husmodellen för? – Saga är vårt nya vinkelhus. Med övervåning och förhöjt väggliv på husets ena del, får du stor boendeyta även om tomten är liten. Huset har öppen planlösning med ljusinsläpp från tre vädersträck. Det stora köket ger gott om plats för umgänge med familj och vänner. Sovrummen är väl tilltagna och det största ligger avskilt i den bortre änden av huset. Uteplatsen ligger skyddad inne i vinkeln med utgång från vardagsrummet och det stora fönsterpartiet ger en bra utsikt mot tomtens bästa läge. Huset levereras med oinredd vind som du kan färdigställa efter eget behov. Saga kan kombineras med carport/garage och husmodellen kan också fås spegelvänd. Du kan också skapa en mer personlig prägel på huset genom att utrusta det med olika tillval. Vilka materialval har gjorts och varför? – Alla val görs mot bakgrund av vår affärsidé. Materialen vi använder håller bästa tänkbara kvalitet och pris. Vi ser även till att de följa de miljökrav som ställs. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Det finns möjlighet att välja ett antal alternativa planlösningar. Det finns också ett stort antal tillval som hjälper dig att sätta personlig prägel på huset. Till exempel placering av fönster och möjlighet att välja inbyggda vitvaror. De husmodeller som har inredningsbar övervåning är noga förberedda med monterad trapp, och golv. Där kan du sedan fritt inreda efter egna behov och önskemål.

SAGA

6 0 V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n


IDUN IDUN Stil: Klassisk Antal plan: 1 plan Antal rum: 4 rum och kök Bostadsyta: 101.5 kvadratmeter Fasad: Trä Leveranstid: 6-9 månader Ingår som standard: Monterad husgrund, samt inflyttningsklart hus med golv och tapeter på plats, inklusive VVS, el och komplett köksinredning med vitvaror. Pris: Från 1 165 600

IDUN

Vem passar husmodellen för? – Idun är vårt minsta hus på ett plan och med fyra rum och kök en rätt så attraktiv modell som ger plats för hela familjen. Planlösningen är öppen och ljus med ett rymligt kök och stort vardagsrum där altandörren enkelt tar dig ut i trädgården. Idun kan kombineras med carport/garage och husmodellen kan också fås spegelvänd. Du kan också skapa en mer personlig prägel på huset genom att utrusta det med olika tillval. Vilka materialval har gjorts och varför? – Alla val görs mot bakgrund av vår affärsidé. Materialen vi använder håller bästa tänkbara kvalitet och pris. Vi ser även till att de följa de miljökrav som ställs. Hur mycket kan kunden påverka husets utformning? – Det finns möjlighet att välja ett antal alternativa planlösningar. Det finns också ett stort antal tillval som hjälper dig att sätta personlig prägel på huset.

SAGA

IDUN Sovrum

G L

DM

TS

F

Kök/Vardagsrum

Sovrum

G

L

Sovrum

Bad

Bad

Sovrum

Hall

G

Sovrum

G

FM

TM

L

L

Klädvård

G

L G

Sovrum

VP

G

K/S F S TS

G

DM

Hall

G

Kök

KS

VP S

TM

Vardagsrum

TS

Klädvård

FM

G

V å r t N ya H u s - h u s k a t a l o g e n 6 1


Värmepumparna EcoHeat, EcoAir, EcoZenith samt solpaneler från CTC.

Energisnål uppvärmning med värmepump För den som bor i hus finns det många olika alternativ för energisnål uppvärmning. Ett av de vanligaste är olika typer av värmepumpar som hämtar värme från marken, berggrunden, vattnet i en sjö eller från luften. av NORA lindkvist

Den största vinsten med en värmepump är att den sänker husets elanvändning till värme och varmvatten. Samtidigt kan en värmepump vara en relativt kostsamt investering, även om man ofta får tillbaka detta i och med att de rörliga värmekostnaderna sänks. – Det är självklart också bra för miljön. Du stoppar i praktiken in en watt och får fyra watt tillbaka, så det är ett väldigt energisnålt alternativ, säger Johan Liljeblad, marknads- och försäljningsdirektör på CTC Enertech Group. En värmepump hämtar värme ur berg, ytjord, grundvattnet, sjön, ventilationsluften 6 2 v å r t n ya h u s - h u s k a t a l o g e n

och luften, även när energikällans temperatur är låg. Sedan distribueras värmen inne i huset med hjälp av ett vattenburet värmesystem, genom ventilationssystemet eller genom varmluft. Hur väljer man då värmepump till sitt hus? Ja, detta beror på flera olika saker, dels på hur mycket el du förbrukar varje år. Har ditt hus låg energianvändning kan uteluft vara en potentiell värmekälla. Har huset hög energianvändning ska du istället välja en värmepump som hämtar värme ur mark, berg, grundvatten eller sjö. Men detta beror också på hur stort hus du har och i vilken del av landet du bor i. I norr är

det framförallt bergvärme som gäller eftersom att en bergvärmepump är stabil och kan hålla huset varmt även under de kallaste dagarna. Men ju längre ner i landet du kommer blir valet desto svårare. – I de mellersta delarna och längre söderut i Sverige ger det ungefär lika stor effekt med en luftvatten-värmepump som med bergvärme, framförallt under en mild vinter som denna. Dessutom är det en lägre investeringskostnad samt är enklare att installera, säger Johan Liljeblad. Luftvatten-värmepumpar styrs av


Frånluftsvärmepumpen F750 från NIBE hämtar värmen från ventilationssytemets frånvärme.

”Du stoppar i praktiken i en watt och får fyra watt tillbaka, så det är ett väldigt energisnålt alternativ”

utomhustemperaturen och ger därför bättre effekt under höst, vår och sommar. Under de senaste åren har det skett stor utveckling inom luftvatten-värmepumpar och idag räknas de som ett av mest effektiva uppvärmningsalternativen på marknaden. Enligt Energimyndighetens rapport “Uppvärmning i Sverige” från 2011 är luftvatten det billigaste och mest effektiva valet av värmepump idag när det kommer till en normalstor villa i Mellansverige. Om du står och väljer mellan olika värmepumpar kan det också vara en idé att

tänka över vilken slags tomt du har och hur pass rädd du är om tomten. Med mark/ jordvärme måste ofta hela tomten grävas upp i samband med installationen. Detta slipper du vid installationen av bergvärme, luftvatten och sjövärme. – Det är fortfarande billigare att gräva än att borra för bergvärme, men det är ju inte jättekul att bli av med trädgårdslandet, träd och buskar. Men det beror helt på hur mycket man värdesätter sin tomt och trädgård, säger Johan Liljeblad. Att installera en värmepump tar ungefär en

till två dagar för två installatörer. Undantaget är bergvärme där borrningen kan ta upp till en vecka, samt vid mark/jordvärme där tomten måste grävas ut. Johan Liljeblad menar att det är viktigt att redan vid installationen tänka långsiktigt, vilket är något som många gör fel, framförallt när de installerar bergvärme. – Det är viktigt att man inte borrar ett för grunt hål. Du har en viss effekt per meter och vill du ta ut mer effekt om några år är det inte någon bra idé att “borra extra” då. Borra hellre djupare från början, gärna 10-20 meter mer än du tänkt dig. v å r t n ya h u s - h u s k a t a l o g e n 6 3


Mitsubishi Electric Ecodan

EX50 Comfortzone

Luft/vattenvärmepumpen Ecodan från Mitsubishi Electric är en tyst, effektiv och miljövänlig värmepump som ger dig ett behagligare inomhusklimat i hemmet. Ecodan är ett komplett system för värme och varmvatten som med Mitsubishi Electrics egenutvecklade inverterteknologi och ett stort utbud av olika storlekar värmer såväl slott som koja.

Frånluftsvärmepumpen EX50 i serien Excellence från Comfortzone är en ny generation av ännu effektivare frånluftsvärmepumpar. Passar både för nybyggda hus och äldre hus på 120-190 kvadratmeter. Den finns även i en mindre modell för mindre hus på 80-120 kvadratmeter. Värmepumpen håller en låg ljudnivå trots sin höga effekt och har dessutom en modern design.

EX65 Comfortzone Frånluftsvärmepumpen EX65 är i serien Excellence från Comfortzone klarar att värma hus i storlekarna 180-260 kvm. Värmepumpen har en kraftfull kompressor, modern design och ett modernt och lättförståeligt användargrässnitt.

Hitachi SX Premium 25 Luft/luftvärmepumpen Hitachi SX Premium 25 är utvecklad för att passa svenska klimat och är en kostnads- och miljöeffektiv värmepump som sänker uppvärmningskostnaderna med upp till 60 procent. Värmepumpen har ett självrengörande luftfilter vilket gör att behovet av underhållsarbete minskar. Värmepumpen sprider en ren och behaglig inomhusluft med sitt luftrengöringssystem och håller en låg ljudnivå, vilket betyder att bullret minskar. Produkterna marknadsförs av Ahlsell.

Luftvärmepump Det finns tre typer av värmepumpar som tar tillvara på värmen från utomhusluft eller den förbrukade ventilationsluften: luftvattenvärmepumpar, luftluft-värmepumpar och frånlufts-värmepumpar. Luftvatten-värmepumpen utvinner värme ur uteluften och överför värme till husets vattenburna värmesystem, samt värmer husets varmvatten. Luftluft-värmepumpen utvinns också värme ur uteluften men bygger på att den uppvärmda luften behöver cirkulera. Därför passar den bäst för hus med öppen planlösning, och ses mer som 6 4 v å r t n ya h u s - h u s k a t a l o g e n

ett komplement till annan uppvärmning då den är beroende av hur väl värmen kan sprida sig i huset. Frånluftsvärmepumpen hämtar värme från ventilationssytemets frånluft, och kräver att huset har ett mekaniskt ventilationssystem. Den går att ansluta till värmesystemet och användas för varmvattenberedning.

Fördelar Luftvärmepumpar har en stor fördel då de tar tillvara på utomhusluft eller den förbrukade luften från ventilationen för att värma upp huset. Pumparna kräver ingen borrning och

är därför enklare att installera. Luftvattenvärmepumpar kan mer än halvera dina kostnader för värme och varmvatten.

Nackdelar Eftersom luftvärmepumpar hämtar värmen från utomhusluften varierar verkningsgraden och värmefaktorn med utomhustemperaturen. Vid lägre temperaturer blir värmefaktorn lägre. Luftvärmepumpar kräver visst underhåll, så som avfrostning och rengöring av filter. I pumpens utedel finns en fläkt som kan ge upphov till störande ljud.


NIBE F750 Frånluftsvärmepumpen NIBE F750 kan uppfylla energibehovet i bostäder från 100 kvadratmeter upp till 200 kvadratmeter. Den förser bostaden med värme, varmvatten och ventilation och har en väl isolerad varmvattentank för att minimera värmeförlusten. F750 har en energisnål cirkulationspump och fläkt i ventilationsenheten för att hålla en låg energiförbrukning. Det finns också en tydlig färgdisplay så att du kan ha överblick över inställningar och själv kunna styra förbrukningen.

LG Nordic Prestige LGs nya luft/luftvärmepump Nordic Prestige är byggd för Norden från grunden och anpassad för våra temperaturskillnader. För att minska buller är den utvecklad till att vara en tyst värmepump. Nordic Prestige erbjuder också underhållsvärme för att passa sommarstugan eller källaren och fryser därför inte under kalla vintermånader.

Källa: Energimyndigheten, CTC Enertech Group

Sjövärmepump

LG Therma V Split Luft/vattenvärmepumpen LG Therma V Split från LG är högeffektiv och går att koppla till golvvärme, radiatorer, varmvattentank och komplettera med solfångare. Den har ett COP på 4,5 och finns i fyra olika utföranden, 9 kWh-16 kWh, som ger hög effekt även vid lägre temperaturer än -15 grader.

Sjövattenvärmepumpen hämtar värme från sjö- eller havsvatten genom en slang som läggs ner på sjöbotten eller i bottenslammet. Sjövärmepumpen fungerar på liknande sätt som jordvärmepumpen och bergvärmepumpen. Tänk på att det inte får vara en för grund sjö där sjön riskerar att bottenfrysa under vintertid. Slangen som ligger på botten tyngs ner av tyngder för att inte flyta upp till ytan. Där slangen går ner kan man, för att inte få skador på slangen, sätta upp en skylt med ”Ankring förbjuden”.

Fördelar

Kräver ingen borrning eller grävarbete vilket också leder till en lägre installationskostnad samt att tomten ej skadas.

Nackdelar

Slangen som placerats på sjöbotten skadas lätt av båtar. Därför får man ha platsen under uppsikt och även sätta upp information om förbjuden ankring.

v å r t n ya h u s - h u s k a t a l o g e n 6 5


Jordvärmepump

Bergvärmepump

Vid en installation av en jordvärmepump gräver man ner en slang på 0,9 – 1,5 meters djup i marken och avståndet mellan dem ska vara mer än 1,5 meter. I slangen cirkulerar frostskyddad vätska som värmer upp varmvatten och ger värme åt huset. De bästa förutsättningarna inför installationen är om jorden är av lätt- eller mellanlera för att det lättast ska gå att gräva. Jordvärme passar bra om man har en stor tomt eller betesmark som angränsar till huset. Extra kostnader kan uppstå om marken är stenig, då den i så fall behöver fyllas med annat material.

Bergvärmepumpen hämtar värmen till huset med en cirkulerande frostskyddad vätska i en slang genom ett borrhål ner till berggrunden. Det är viktigt att anlita en certifierad borrare för installationen så att du inte får problem med läckage eller skötsel senare. Värmen i borrhålen är relativt konstant och påverkas inte märkbart av hur kall eller varm lufttemperaturen är. För installation av bergvärme, jordvärme och sjövärmepumpar krävs tillstånd från kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Fördelar

Fördelar

Kräver ingen borrning. Är en relativt stabil värmekälla.

Bergvärmepumpen ger stabil värme året runt och tappar inte verkningsgrad när det är kallt ute. Värmepumpen syns inte på tomten då den placeras inomhus. Bergvärme passar bra även för små tomter.

Nackdelar Vid installationen måste en stor del av tomten grävas ut, vilket ofta leder till att delar av tomten får skador eller förstörs. Tänk på att buskar och träd på tomten kan gå förlorade vi markarbetet.

Nackdelar Bergvärme har en högre investeringskostnad än till exempel luftvatten. Kräver borrning.

Thermia Diplomat Optimum G3 Diplomat Optimum G3 från Thermia är en tystgående värmepump för berg-, jord- och sjövärme som kan minska dina uppvärmningskostnader upp till 85 procent. Med tekniklösningen HGW, Hot Gas Water heater, producerars varmvatten samtidigt som huset värms upp. Thermia Diplomat Optimum G3 har, tack vare den nyutvecklade kylkretsen, blivit ännu effektivare än sin föregångare G2.

CTC EcoHeat 400 Från CTC kommer bergvärmepumpen CTC EcoHeat 400 som gör att du kan spara upp till 80 procent av dina uppvärmningskostnader. Tekniken ger en komfortabel, jämn värme i hemmet. Kompressor och kylkomponenter är inneslutna i en separat, ljudisolerad enhet vilket gör värmepumpen tystare. CTC EcoHeat är utrustad med EnergyFlex vilket gör det möjligt att kombinera bergvärme med andra värmekällor, exempelvis solvärme.

6 6 v å r t n ya h u s - h u s k a t a l o g e n

”Borra hellre djupare från början, gärna 10-20 meter mer än du tänkt dig”


Fredrik Svedbrant på Pnthaus Arkitektur som investering, driver eget sedan flera år tillbaka, och har precis beviljats bygglov för att omvandla en gammal butikslokal till en spännande bostad. Om detta skriver han mer om på sin blogg pnthaus.se/blogg.

Arkitekten tipsar Det finns många val och frågor att ta ställning till inför ett stundande husbygge. Arkitekten Fredrik Svedbrant delar här med sig av några goda råd på vägen. av NORA lindkvist

Vad är det första man ska tänka på när man ska bygga hus? – Att man hittar en tomt i ett bra läge. Det finns både lätta, plana tomter och svårare tomter som kanske är kuperade, steniga och kräver markarbete. Trots att de svårare tomterna kräver mer kan de dock bli betydligt intressantare och finare. Anlitar man en arkitekt som hjälper till att anpassa huset efter tomten och området kan man vinna väldigt mycket på det. Man ska helst inte göra om naturen för husets skull. Börja inte bläddra i huskataloger förrän du hittat rätt tomt. När man väl hittat sin tomt och positionen för huset på tomten kan man börja planera huset. Hur ska man tänka vid val av hustyp? – Man ska välja huset efter tomten och inte tvärtom. Det är också viktigt att ta kontakt med kommunen och kolla upp vad man får bygga på tomten. Fråga kommunen hur de ställer sig till bebyggelse av den hustyp du tänkt dig för tomten. Risken finns annars att du köper en tomt där du inte kan bygga den typ av hus du tänkt dig. Gillar du supermoderna hus men flyttar till en tomt där det bara är tillåtet att bygga ett hus i traditionell stil finns det inte mycket du kan göra i efterhand. Kolla därför upp alla bestämmelser innan. Om man aldrig byggt hus innan - vad är då det viktigaste att tänka på? – Det viktigaste är att man är ute i god tid. Att bygga hus är en lång process som är mycket tidskrävande. Sedan är det också viktigt att man har höjd i budgeten så att man vet att man har råd att genomföra hela projektet. Hur ska man tänka om man har en begränsad budget och vill få ner sina kostnader? – Det viktigaste är att man har tak över huvudet och värme inomhus. När man väl har

den grunden kan man ta allt eftersom man får mer tid och pengar. Bygg klart en våning så att ni kan flytta in och ta den andra våningen senare. Det är bättre än att till exempel stå med dubbla hyror under en längre tid. Ett annat tips är att göra så mycket man kan själv invändigt. Genom att själv sätta gipsskivor, måla paneler, väggar, tak och lister kan man spara mycket pengar. Vad finns det för fördelar samt nackdelar med kataloghus/arkitektritade hus? – Många tror att det är dyrare med arkitektritade hus men så behöver det absolut inte vara. Får man en bra relation med arkitekten så finns det så klart en vilja hos denne att projektet ska bli riktigt bra. Som arkitekt kan det även vara en intressant utmaning att rita ett funktionellt budgethus, så priset behöver inte bara vara en begränsning. Dessutom kan arkitekten använda bygget som en egen referens vilket gör att det självklart ligger i dennes intresse att göra så bra ifrån sig som möjligt. Som arkitekt blir man ofta ”kär” i sitt projekt så det är större chans att det blir riktigt bra. Med en arkitekts hjälp får man också mer hjälp att anpassa huset efter tomten, samt att hitta skräddarsydda lösningar. Nackdelen är att det kan bli dyrare än ett kataloghus, men detta beror självklart på vad man är ute efter. Kataloghusets fördel är att husleverantörerna direkt kan ge dig ett fast pris samt att de kan leverera huset relativt snabbt. Nackdelen är att du inte får ett lika personligt hus, samt att det kan vara svårare att etablera samma typ av kontakt som med en arkitekt. Finns det något i processen som är vanligt att man missar? – Många glömmer tidsaspekten och är inte ute i tillräckligt god tid. Sedan är det

viktigt att komma ihåg att placera huset efter väderstrecken, vilket är något som många inte tänker på. En annan vanlig miss är att man inte undersöker marken på tomten ordentligt. Man ska till exempel inte planera en källare om det inte går att bygga en. Det finns även marker med radonproblem där man måste lösa detta med ventilering och så vidare för att kunna bygga. Kommunen ska ha koll på allt sådant, så ta kontakt med dem om du är osäker. Något annat som många glömmer är leveranstiden på produkter. Fönster tar till exempel upp emot sex veckor från beställning till leverans. Planera ordentligt så din tidsplan inte står och faller med leveranstider. Vilka material kan man välja om man vill bygga mer miljövänligt? – Det är viktigt att tänka på hållbarheten genom tid. Om det är ett material som håller länge så är det på sikt miljlövänligare än någonting ekologiskt som bara håller i tjugo år. Ett välisolerat trähus kan vara ett bra val. Hur lång tid ska ett husbygge ta? – Det beror självklart på hur mycket tid man vill lägga ner på sitt husbygge. Personligen tycker jag att man ska lägga minst ett år, men gärna flera år på det. Ska man slå rekord i att bygga snabbast så går det att få till ett hus på sex månader, men hur bra blir ett sådant hus? De flesta bygger bara ett hus i livet, och då är det väl värt att lägga ner mycket tid på det. Då får man ett hus att älska och som man kan leva länge i. Fredrik Svedbrant på Pnthaus - Arkitektur som investering, driver eget sedan flera år tillbaka, och har precis beviljats bygglov för att omvandla en gammal butikslokal till en spännande bostad. Om detta skriver han mer om på sin blogg pnthaus.se/blogg. v å r t n ya h u s - h u s k a t a l o g e n 6 7


Vårt husbygge

Att bygga nytt är mångas stora dröm - för familjen Tomaszewski blev drömmen verklighet. Och att det skulle vara jobbigt att bygga hus är något som Åsa Tomaszewski inte håller med om. av NORA lindkvist

Hur valde ni platsen för huset? – Vi fick vårt gamla hus sålt lite för snabbt och visste inte vart vi skulle bo. Då hyrde vi ett hus i Vejbystrand, som ligger precis i närheten av Magnarp. Vi insåg hur ljuvligt det var att bo här, och bestämde oss för att stanna. Vi brukade promenera här med hundarna, och det här var den mysigaste tomten, då den både ligger nära stranden samt granne med ett gammalt vackert hus. Ni funderade ju först på ett kataloghus men uteslöt sedan detta - varför då? – Jag hämtade alla huskataloger som fanns och tittade på alla leverantörer men hittade aldrig något som kändes helt rätt. Även om man kan ändra mycket på befintliga husmodeller så kostar det ibland mycket också. Vi kom sedan i kontakt med 6 8 v å r t n ya h u s - h u s k a t a l o g e n

Sonny Janzon, Marie Beckman, samt Niclas Samberg AB. De förstod direkt vad vi ville ha, och det slutade med att vi själva var med och ritade upp huset. Hur valde ni hustyp? – Jag ville först bygga ett snyggt 60-talshus men så blev det inte. Ängelholms kommun godkände inte ett sådant hus. Då fick vi ta fram vårt andrahansval - ett stenhus i klassisk skånestil. När jag tittar exteriört på huset idag tycker jag inte att det är det snyggaste huset jag sett. Men interiört är det helt perfekt. Och det är det som är det absolut bästa med att bygga eget - att man får det precis som man vill ha det. Hur pass involverade var ni i byggnadsprocessen? – Vi var väldigt involverade, vilket bara var roligt och inte alls jobbigt. Jag målade

till exempel allting invändigt helt själv, från lister till väggar och dörrar. Hantverkarna var väldigt tillmötesgående och det var bra för kontrollbehovet att vara med. Jag köpte även in alla golv, vitvaror och så vidare själv vilket blev enormt mycket billigare. Det är ett råd jag vill ge till alla som ska bygga hus - gör mer själv så blir det både billigare och roligare. Vad var det svåraste under processen? – Alla beslut man måste ta, i förhållande till tidsplanen. Även om vi hade en tidsplan från början så var den svår att hålla. Har man bara ett bra samarbete med sina byggare går dock allting väldigt mycket smidigare. Vad är det viktigaste att tänka på efter inflyttningen? – Låt saker ta tid. Det tar ett tag innan man bott in sig och vet vad man vill göra med


Stilrent kök med en generös köksö. Naturliga material som kalksten har valts för bänkskivor. För trädäcket har familjen valt lärkträ som grånar vackert med åren.

”Bygg! Det är jättekul! Man ska inte vara rädd för det. Det tar mycket tid, men det är mestadels roligt.” FAKTA Här bor: Åsa och Rafal Tomaszewski med två barn. Var: I Magnarp, strax norr om Ängelholm. Hustyp: Stenhus i traditionell Skånestil. Byggnadsperiod: Fem månader. Familjen flyttade in i huset 21 maj 2013. Entreprenör/arkitekt: Niclas Samberg AB. Paret ritade huset tillsammans med byggkonsult Sonny Janzon och Marie Beckman. Antal rum: Fem rum och kök Boarea: 149.8 kvadratmeter Läs mer om familjen Tomaszewskis bygge på bloggen villatomaszewski.blogspot.se.

T. v: Med sin vita puts smälter huset in fint i det skånska landskapet. Nedan t.v : Ritningar och handlingar från planeringsstadiet.

tomten, trädgården och huset. Sedan måste man ju få bo och leva också och inte bara bygga hela tiden. Hur trivs ni idag, vad är ni mest nöjda med? – Vi är jättenöjda med vår interiör. När man letar hus är det ju allting något man vill ändra. Här är allt precis som vi vill ha det huset är byggt efter vår familj. Dessutom är det en häftig känsla att veta allt om sitt hus, både invändigt och utvändigt. Då jag varit med i hela byggprocessen vet jag till exempel var alla rör i hela huset finns. Det är en superhäftig känsla! Om du skulle ge ett råd till andra som ska bygga eget, vad skulle det vara? – Bygg! Det är jättekul! Man ska inte vara rädd för det. Det tar mycket tid, men det är mestadels roligt. v å r t n ya h u s - h u s k a t a l o g e n 6 9


Lågenergihus från XNvillan. Huset är isolerat med cellulosa-isolering som är en återvunnen produkt av tidningspapper.

Ekohus - ny trend med historia Att tänka miljövänligt och klimatsmart är en trend som håller i sig - så även när det kommer till att bygga hus. För dig som drömmer om ett klimatanpassat hus finns det idag många alternativ att välja mellan. av NORA lindkvist

Fram till 1940-talet användes i Sverige främst traditionella byggmetoder som hade utvecklats under flera århundraden. Husen placerades omsorgsfullt i landskapet för att hålla nere energikostnaderna. Byggmaterialen var främst naturliga och lokalt producerade med virke från närliggande skogar och tegel från lokala tegelbruk. Husen målades i naturliga färger som slam- och linoljefärger. Husen hade ingen större miljöpåverkan, men var inte heller särskilt energieffektiva. Efter andra världskriget började dock en ökad industrialisering påverka husbyggandet med nya konstruktionsmetoder och införande av syntetiska och oprövade material. Eternit och plast ersatte trä och betong. Detta ledde så småningom till flera skandaler förknippade med radon, asbest, flytspackel och mögel. Asbest, som trots flera stora hälsoskandaler med dödsfall, blev bannlyst, fortsatte användas fram till 1970-talet och finns fortfarande inbyggt i många svenska byggnationer.

Tillbaka till det naturliga Idag har de flesta övergett den periodens 7 0 v å r t n ya h u s - h u s k a t a l o g e n

estetik och naturliga material värdesätts åter. Syntetiska och massproducerade produkter kopplas knappast längre ihop med hög standard. Många önskar istället gedigna hus som håller länge och som producerats i symbios med naturen. – Det finns ett nyvaknat intresse för miljöfrågor, som under de senaste åren kommit att växa sig allt starkare. Detta har nu fångats upp av byggbranschen som till allt större grad satsar på miljöaspekter, säger Cathrine Bülow, ansvarig utgivare på nätguiden Ekobyggportalen.se. Samtidigt som det finns ett stort intresse för miljö och klimat, menar dock Cathrine Bülow att en stor del av byggbranschen fortfarande motarbetar utvecklingen av hållbart byggande. Detta genom att fokusera på kortsiktiga lösningar istället för på hus som håller i längden. – De flesta hus som byggs idag kanske bara överlever i 60 år, och det är en väldigt kort tid om man jämför med äldre hus som stått i flera hundra år. Det går också att applicera på många av dagens kök som inte

gjorts för att hålla länge, utan snarare för att bytas ut ofta.

Fokus på helheten Cathrine Bülow menar också att det i dagens byggbransch fortfarande används en stor mängd icke nedbrytbart byggmaterial som även innehåller ämnen som kan vara farliga för hälsan. – Besöker man ett nytt hus idag luktar det alltid väldigt mycket, vilket är resultatet av alla kemikalier och giftiga ämnen. I dag vet vi att vissa konventionella byggmaterial, till exempel pvc-golv och fogmassor, innehåller mjukgörande ämnen som fungerar hormonstörande. Många husleverantörer och tillverkare idag försöker göra sina hus så energieffektiva som möjligt. Men Cathrine Bülow menar att det är lätt att man fokuserar för mycket på energi, och istället glömmer bort helhetstänket kring hur man bygger ett hållbart hus. – Idag fokuserar man mycket på energieffektiv drift och uppvärmning, och


Projekthus från Ekologiska Byggvaruhuset.

Foto: Anna Lefvert

”Idag fokuserar man mycket på energi-effektiv drift och uppvärmning, och tänker kanske inte så mycket på vilken klimatpåverkan vissa byggnadsmaterial och byggmetoder har.” Det vindtäta och energisnåla passivhuset Villa Atrium från Emrahus.

Klassiskt med en modern twist är det miljövänliga huset Villa Sadeltak från Emrahus.

tänker kanske inte så mycket på vilken klimatpåverkan vissa byggnadsmaterial och byggmetoder har. Det är önskvärt att vi börjar fokusera mer på helheten, där allt ifrån tomten, husets läge, byggprocessen och drift bör tas med i beräkningen. Vill du bygga ett hus som är rakt igenom klimatsmart finns det idag en mängd leverantörer och tillverkare som erbjuder ekologiska och miljövänliga hus. Det kan dock finnas fördelar med att bygga ett lösvirkeshus om du hittar en arkitekt som har intresse och erfarenhet av att rita miljöanpassat. Om du inte vill ha ett arkitektritat hus så vänd dig till olika husleverantörer och fråga vad de kan göra för dig när det kommer till miljöaspekterna. Var noggrann vid ditt val av

samarbetspartner och tänk igenom alla val innan du sätter igång.

Välj en miljösmart tomt Redan vid val av tomt går det att tänka klimatsmart. Detta genom att välja bort tomter som kan innehålla skadliga ämnen eller som ligger i anslutning till miljö- och hälsofarliga områden. Undvik att köpa en tomt med föroreningar eller markradon i marken, vilket är något som kommunen bör ha vetskap om. Ta kontakt med kommunen och hör dig för om din tilltänkta tomt innan du slår till. Ligger tomten i anslutning till ett konventionellt jordbruk som bedrivs med bekämpningsmedel kan detta också påverka din egen tomt. Undvik en sådan tomt. Du bör

inte heller välja en tomt som ligger mindre än 100 meter från en järnväg, kraftledning eller transformator eftersom de bildar elektromagnetiska fält som kan innebära hälsorisker. Ett vindutsatt läge kan också vara en dålig idé då detta kräver mer energi för uppvärmning. – Ett vindskyddat och soligt läge är det allra bästa, eftersom att ett ekologiskt hus bygger på att det är välisolerat och vindtätt. Man vill även kunna utnyttja solenergin så mycket det bara går, säger Cathrine Bülow. Det viktigaste är kanske att välja en tomt som inte kräver för mycket förberedande markarbete. Detta då det dels ökar på kostnaderna för bygget, men också då det kan skada den naturliga topografin och växtligheten. v å r t n ya h u s - h u s k a t a l o g e n 7 1


Naturhus från Greenhouse Living där ett omslutande växthus skapar ett unikt och miljövänligt boende.

”Har man väl byggt ett miljösmart hus bör man satsa på en lika hållbar inredning.”

Vem skulle inte vilja bo här? Naturhus från Greenhouse Living.

Miljösmart lågenergihus från XNvillan med en förbrukning på 25-30 kwh/m² och år.

– Har man en kuperad tomt kan man låta huset följa den naturliga terrängen i stället för att spränga bort berget. Detta kan dessutom bli väldigt fint, säger Cathrine Bülow. Kom också ihåg att välja en tomt utifrån dina egna behov, till exempel kommunikationer och barnomsorg. Många och långa transporter ökar miljöpåverkan, varför det kan vara smart att välja en tomt som inte ligger alltför långt ifrån skola och jobb.

Passivhus och lågenergihus Idag finns det två typer av hus som är vanliga när man pratar om ekohus. Dels är det så kallade ”lågenergihus” som är vindtäta, välisolerade och värmeeffektiva hus där man försökt minska miljöpåverkan så långt det går. Det finns också så kallade passivhus där man tagit det ett steg längre och där huset endast värms upp av de boendes kroppsvärme, solvärme och den värme som alstras från husets hushållsapparater. Passivhus blir allt vanligare, men har samtidigt kritiserats för att ofta vara isolerade med de, 7 2 v å r t n ya h u s - h u s k a t a l o g e n

ur miljösynpunkt, sämre valen mineralull och cellplast samt för att vara för tekniskt avancerade för att underhålla på ett enkelt sätt. – Passivhus kräver en tekniskt avancerad ventilationsanläggning, som dessutom för med sig en lågfrekvent ljudstörning. Gällande isoleringen finns det dock sunda material idag där man till exempel använt cellulosa istället för mineralull och cellplast. Om det ändå känns för krångligt kan ett lågenergihus där man jobbar med andra hållbara lösningar vara minst lika bra, säger Cathrine Bülow. Vilken typ av hus man än väljer gäller det att placera huset i rätt läge, isolera det väl samt använda energisnåla fönster och miljövänliga byggmaterial.

Husets placering Det är viktigt att placera huset i en vindtätt och torrt läge, gärna med mycket sol. Ett miljövänligt hus bör planeras efter väderstrecken, där man gärna vill placera husets mest använda delar mot söder och de delar som inte används lika mycket mot norr.

– Man bör ha flera och större fönster mot söder och mindre och färre fönster mot norr. På så sätt får man mer värmeinstrålning och mindre värmeförluster, säger Cathrine Bülow. Beroende på vilket material du har i väggarna kan du också lagra värme längre. Tunga väggar av trä och tegel lagrar mer värme än träreglar med isolering. Trä och tegel har en förmåga att ackumulera värme så att du sedan får en värmeutstrålning från väggen. En tung värmelagrande vägg kan också byggas in ett regelhus, till exempel som en så kallad hjärtvägg. Det är också viktigt att tänka på vilken form ditt hus har. Den mest energisnåla konstruktionen är en sfärisk eller en kubisk huskropp där värmen lättare sprids än om du har många utbyggnader och en långsträckt form på huset. – Desto större yta av yttervägg som kyls av desto svårare är det att sprida värmen i huset på ett effektivt sätt, säger Cathrine Bülow.

Val av uppvärmning För att ha varmt i huset under alla årets


Runda eller kubiska konstruktioner är bäst för energisnåla hus. Här i en version av passivhuset Villa Atrium från Emrahus, uppfört i Borlänge.

månader behöver ett energisnålt hus oftast kompletteras med ett uppvärmningssystem. Förnyelsebara energikällor som sol, vatten och vind är bra val. Den vanligaste lösningen är att man dels använder sig av solfångare. – Solen bjuder på fri, flödande energi som ingen kan ta betalt för. Solfångare kan täcka stora delar av uppvärmningsbehovet, i alla fall under den varmare årstiden och solceller kan bidra med grön el. Idag kan man ofta få bidrag från kommunen för att installera solfångare och solceller, säger Cathrine Bülow. Under vintern behöver solvärmen kompletteras med annan uppvärmning. Enligt Cathrine Bülow är ett bra val då en miljögodkänd biobränslepanna, där man använder pellets, ved eller annat växtmaterial. För att man ska kunna lagra energin behöver man även en ackumulatortank som samlar den värme som alstras.

Inred klimatsmart Det är inte bara byggmaterial och gifter i marken som kan skapa en dålig boendemiljö

ur miljösynpunkt. En stor del av dagens möbler, golv och textilier innehåller också hälsofarliga ämnen. Vi lever också i en allt mer utpräglad slit-och-släng-kultur där man allt oftare byter ut sin heminredning. – Har man väl byggt ett miljösmart hus bör man satsa på en lika hållbar inredning. Även här gäller det att utgå från naturliga material som inte innehåller mjukgörare, flamskyddsmedel eller andra kemikalier, säger Cathrine Bülow. Samtidigt kan det vara klokt att tänka på att alla nya produkter, ekocertifierade som konventionella, har en miljöpåverkan. Därför kan det ibland vara bättre att använda sina gamla möbler eller köpa saker begagnade. Det går också att hitta lösningar där man förbättrar sitt hållbara boende istället för att köpa nytt. – Ett bra exempel på detta är då man ska byta fönster för att spara energi i ett äldre hus. Men att köpa helt nya fönster har visat sig kosta betydligt mer och ge en större total miljöpåverkan om man ser till helalivscykel-

perspektivet än att renovera fönstren och installera ett lågnenergiglas i innerbågen av de befintliga fönstren, säger Cathrine Bülow. Det finns alltså många aspekter av det ekologiska, hållbara boendet och mycket som måste tänkas igenom innan man sätter igång att bygga. Något som många säkert funderar över när det kommer till miljövänliga hus är ifall dessa är dyrare än ”vanliga”. Cathrine Bülow menar dock att det är en fråga om vilka behov och önskemål man själv har, precis som vid alla andra husbyggen. – Ett ekologiskt hus kan vara allt från en enkel stuga i skogen till en lyxig ekohusvilla med exklusiva material. Då drar det självklart iväg, men man kan ju välja enklare material som är sjysta. Linoliumgolv kostar till exempel inte mer än plastgolv. Furu är också ett sunt och billigt material. Vissa saker tjänar man också in pengar på i längden. Det gäller att se på de långsiktiga fördelarna med ett ekohus och inte stirra sig blind på kortsiktiga lösningar. v å r t n ya h u s - h u s k a t a l o g e n 7 3


husleverantörer anebyhus

kungshus

Smålandsvillan

Tel: 0380-470 00

Tel: 031-89 50 60

Tel: 0382-345 50

Mail: info@anebyhus.se

Mail: info@ekeforshus.se

Mail: info@smalandsvillan.se

hemsida: www.anebyhus.se

hemsida: www.ekeforshus.se/vara_hus/kungshus

hemsida: www.smalandsvillan.se

sid 18

sid 50

sid 34

BOROHUS

LB-Hus

Trivselhus

Tel: 0325-18620

Tel: 0456-455 00

Tel: 0383-208 00

Mail: info@borohus.se

Mail: info@lbhus.se

Mail: info@trivselhus.se

hemsida: www.borohus.se

hemsida: www.lbhus.se

hemsida: www.trivselhus.se

sid 52

sid 20 sid 36

ekeforshus Tel: 0474-488 80

Tel: 0492-757 66

Lövsta Trähus

Mail: info@ekeforshus.se

Mail: info@vimmerbyhus.se

Tel: 0390-310 55

hemsida: www.ekeforshus.se

vimmerbyhus

Hemsida: www.vimmerbyhus.se

Mail: info@lovsta-trahus.se Hemsida: www.lovsta-trahus.se

sid 22

sid 54 sid 38

Eksjöhus Tel: 0381-383 00 Mail: info@eksjohus.se

Mail: info@vargardahus.se

Tel: 0383-208 50

hemsida: www.eksjohus.se

VårgårdaHus Tel: 0322-650 450

Movehome

hemsida: www.vargardahus.se

Mail: info@movehome.se hemsida: www.movehome.se

sid 56

sid 24

sid 40 VÄSTKUSTSTUGAN

faluhus Tel: 0243 21 72 00

Myresjöhus AB

Mail: info@faluhus.se

Tel: 0383-960 00

hemsida: www.faluhus.se

Mail: Kontakt@myresjohus.se

Tel: 0325-186 00 Mail: info@vastkuststugan.se hemsida: www.vastkuststugan.se

Hemsida: www.myresjohus.se

sid 58

sid 26

sid 42

Fiskarhedenvillan Tel: 0243-79 42 42

mälarvillan

Mail: info@fiskarhedenvillan.se

Tel: 021-470 56 00

hemsida: www.fiskarhedenvillan.se

Mail: info@malarvillan.se

Älvsbyhus Tel: 0929-162 00 Mail: info@alvsbyhus.se hemsida: www.alvsbyhus.se

hemsida: www.malarvillan.se

sid 60

sid 28

sid 44

forsgrens timmerhus Tel: lars sundberg, säljare i stockholm

Rörvikshus

070- 512 64 42

Tel: 0382-212 80

Mail: info@forsgrenstimmerhus.se

Mail: Info@rorvikshus.se

hemsida: www.forsgrenstimmerhus.se

Hemsida: www.rorvikshus.se

sid 30

sid 46

Götenehus

skidstahus

Tel: 0511-34 56 00

Tel: 0613-72 04 60

Mail: info@gotenehus.se

Mail: Info@skidstahus.se

hemsida: www.gotenehus.se

Hemsida: www.skidstahus.se

sid 32 74 v Xå Xr XtX X nX ya h u s - h u s k a t a l o g e n

sid 48

Vårt Nya Hus vill tacka alla medverkande husleverantörer för ett trevligt samarbete!


Högeffektiv designprisvinnande frånluftsvärmepump ❑ ❑ Tyst gång ❑ ❑ ❑

Vinnare av Design S pris 2012

ComfortZone AB, Kemistv 10, Täby

www.comfortzone.se


Posttidning B Economique Vårt Nya Hus 104 25 Stockholm

Enkla lånet

– låna till vad du vill och få snabbt besked Gör så här för att ansöka Ǘ Gå in på seb.se/enklalanet Ǘ Ring ����-ENKLALANET (eller ����-��� ���)

och ange ”Enkla lånet” – du får lånebesked direkt!

Ǘ Kom in på närmaste kontor

Enkla l

ånet, f

�,�� % * rån

rörlig r ä

nta

– du får besked och hjälp medan du väntar! * Vi tillämpar individuell prissättning (ränta för närvarande �,�� % - ��,�� %) och en sedvanlig kreditprövning görs alltid. Det får inte finnas några betalningsanmärkningar och lägsta årsinkomst är ���.��� kr. Om den rörliga årsräntan är �,�� %, blir den effektiva räntan �,�� % för ett annuitetslån på ���.��� kronor upplagt på � år, med uppläggningsavgift ��� kronor, samt under förutsättning att betalning sker via autogiro. Det totala beloppet att betala, under förutsättning att räntan är oförändrad, blir ���.��� kronor och din månadskostnad blir �.��� kronor. Årsränta per ����-��-��.

Vårt Nya Hus - Huskatalog  

Vårt Nya Hus - Huskatalog 2014 - Nr 2