VanColland Maart 2020

Page 1

VanColland Het samenwerkingsverband van alle agrarische en groene sociale regelingen

ATTENTIE: Op het moment van maatregelen tegen het coronavirus was deze VanColland al gedrukt. Hierdoor is er geen nieuws over in opgenomen. In de volgende editie wordt uitgebreid stil­gestaan bij corona en de impact hiervan. Voor eventuele suggesties en ­vragen, mail naar: elte.palm@actor.nl

PAGINA 6

Agrarisch Keurmerk Flexwonen Goede huisvesting voor arbeidsmigranten is geen vanzelfsprekendheid

PAGINA 14

Samen aan de slag op varkenshouderij Nijhof BPL Pensioen 70 jaar

PAGINA 22

01 2020

Samen maak je het verschil

Kalkoenhouder kiest voor samenwerking om afzet een impuls te geven


Thema Samenwerking

Column

Samenwerken aan een vernieuwde arbeidsmarkt en 65-70% op flexibele basis. Voeg

decennia lang ook over de X-factor.

daarbij de pieken in de teelt, voor­-

Op weg naar Glastuinbouw 2030

namelijk ingevuld door seizoens-

vraagt deze combinatie van factoren

werk van arbeidsmigranten. In die

om een intensieve samenwerking,

perioden stijgt het gemiddelde

die moet bestaan uit meerdere

aantal arbeidsplaat-sen van 75.000

bouwstenen:

naar 125.000. De conclusie laat zich raden: een ‘mega-clash’

Roept op in hoeverre Glastuin-

tussen genoemde arbeidsmarkten.

bouw Nederland als ondernemersorganisatie en vakbonden als

Sjaak van der Tak Voorzitter Glastuinbouw Nederland

Tegen de achtergrond van deze

CNV Vakmensen en FNV, evenals

mega-confrontatie speelt nog

ambtenaren en politiek een

een toekomstgericht onderwerp.

realistisch beeld hebben van de

Al decennia lang koppelt de

glastuinbouw arbeidsmarkt.

Nederlandse glastuinbouw een

Roept eveneens voor beide

hoog productietempo aan inno­-

partijen de vraag op in hoeverre

vatie en schaalvergroting. Het is

de Human Capital Agenda voor

een vooruitstrevende sector die

de glastuinbouwsector, met

energie produceert, water her­-

‘wederkerige financiering’, leidt tot:

­gebruikt of zuivert tot schoon water,

een aantrekkelijk campagne voor

chemische gewasbescherming

de nieuwe generatie medewerkers

Het zou in de lijn der verwachting

transformeert naar plantgezond-

in de glastuinbouw; tot versterking

liggen: een eerste beschouwing

heid in een circulair ecosysteem

van opleiding en scholings­

over de vastgelopen onderhande-

en waar arbeid wordt benaderd

programma’s voor deze topsector;

lingen voor de Cao Glastuinbouw.

vanuit het sterke adagium van

tot nieuwe kansen vanuit Kasgroeit

Maar er is meer. Laten we de

‘goed werkgeverschap’.

voor jonge nationale en inter­

arbeidsmarkt eens onder de loep

2

nationale werknemers in de

nemen en een vergelijking maken

Mede dankzij de forse export­waarde

leeftijd van 21 tot 27 jaar. Roept

tussen de Nederlandse arbeids-

levert de glastuinbouw een belang-

voor werknemers en werkgevers

markt en die van de glastuinbouw.

rijke bijdrage aan de Nederlandse

in het belang van een moderne

economie. Met vers geteelde glas-

glastuinbouw arbeidsmarkt op tot

Realiteit is dat in Nederland 70-75%

groenten draagt de sector bij aan de

vernieuwing en samenwerking.

van de werknemers vast werk heeft

gezondheid van mensen en het brede

Wellicht de volgende keer toch

en 25-30% flex. In de glastuinbouw

palet aan sierteeltgewassen biedt

maar een andere kijk op het

is die situatie bijna omgekeerd:

een flinke dosis geluk. Kortom, de

‘vastgelopen Cao-overleg’. ■

30-35% werkt in een vaste betrek­king

innovatieve glastuinbouw beschikt al


VanColland magazine #1 | maart 2020

04

Toekomstbestendige arbeidsmarkt

14

Samen aan de slag op varkenshouderij Nijhof

Verder in dit nummer 10 Met pensioen gaan. Hoe werkt dat? 16 Werken aan gezondheid, vitaliteit, ­ontwikkeling en motivatie

17 Stigas Ongevallen Analyse

06

Agrarisch Keurmerk Flexwonen

17

18 Visie, voorop lopen, Winnaar Stigas Gezond & Vitaal Werken 2019

iedereen ­betrekken

20 Complimentjes geven, hoe doe je dat

22 ‘Samen maak je het verschil.’ Kalkoenhouder Twan Jenniskens

23 Fijn om werknemers met een ­arbeidsbeperking een kans te geven

12

BPL; Samen staan we voor u klaar

21

26 Kort nieuws Praktijkverhaal: wat doet een WIA-expert?

COLOFON VanColland is het magazine van het s­ amenwerkings­verband van alle ­agrarische en groene sociale ­regelingen. Dit magazine verschijnt vier keer per jaar

28 Geschiedenis en actualiteit; Colland: Al 15 jaar samen sterk

COVERFOTO Seth Hirdes

VORMGEVING Appeldoorn Vormgeving - Zoetermeer DRUK Drukwerkstudio.nl - Woerden

in een oplage van 16.000. Uw reactie kunt u sturen naar redactie@colland.nl. HOOFDREDACTEUR Marlies van Loon

VanColland is met de grootste zorg samengesteld. Aan de informatie kunt u geen rechten ontlenen.

EINDREDACTEUR Elte Palm

REDACTIE Kim Gerrits, Annemarie van den Hoven,

VanColland is ook digitaal beschikbaar op

­Wendy Kranendonk en Eva van Rijnswou

www.colland.nl

MET BIJDRAGEN VAN Ank van Lier

3


Thema Samenwerking

Colland staat voor samenwerken aan een

toekomstbestendige arbeidsmarkt Interview met Marlies van Loon Hoofdredacteur VanColland

Tekst: Elte Palm

VanColland viert dit jaar haar 15 jarige jubileum. In 2005 verscheen het magazine voor het eerst. In die periode is er natuurlijk het een en ander veranderd. Zo is aan de opzet en lay-out een aantal keer gesleuteld en is de frequentie aangepast. Maar wat altijd is gebleven, is waar VanColland voor staat: u als werkgever zo goed mogelijk informeren over alle agrarische en groene sociale regelingen. Marlies van Loon is directeur van Actor, dat als bestuurs­

Ook de OWM Sazas en Stigas zijn tot stand gekomen vanuit

bureau werkzaam­heden voor de agrarische en groene sector

de sociale partners.

verricht. Daarnaast is zij al 15 jaar hoofdredacteur van

Het magazine VanColland is bedoeld om u als werkgever te

VanColland en is daar trots op. VanColland is het magazine

informeren over verschillende Colland ­regelingen en ont­-

dat alle ­partijen ontvangen die aangesloten zijn bij Colland.

wikkelingen in de agrarische en groene sector via verschillende

Wij ­vroegen haar hoe Colland is ontstaan, waar Colland voor

praktijkvoorbeelden. De eindredactie van VanColland zorgt

staat en wat het belang is van succesvol samenwerken.

ervoor dat de verbinding en samenwerking tussen de Colland

Hoe is Colland ontstaan en wat maakt deze samenwerking zo uniek?

partijen goed voor het voetlicht komen. Wat doet het bestuursbureau en wat vind je het leukste

Het samenwerkingsverband, waaruit uiteindelijk Colland is

aan jouw rol daarbinnen?

ontstaan, bestaat al ruim 15 jaar. De werkgevers en ­werk-

Onderdeel van Actor is het Colland ­bestuursbureau. Dit ­bureau

­nemers in de agrarische en groene sector hebben altijd

ondersteunt de werkgevers- en werknemers­partijen bij alles

geprobeerd om arbeidsvoorwaarden en voorzieningen zoveel

wat te maken heeft met collectieve arbeidsvoorwaarden.

mogelijk collectief te regelen. De afhankelijkheid van het

Het leukste vind ik om samen met mijn collega’s deze partijen

weer, de seizoensinvloeden en de onvoorspelbaarheid van

zo goed mogelijk te ­helpen bij het nemen van besluiten. Als

de markt en politiek maakt het noodzakelijk om met elkaar

werkgevers en werknemers in de agrarische en groene sector

de belangrijke dingen op te pakken. Dit is gebeurd in fondsen

tevreden zijn over bijvoorbeeld het Fonds Colland Arbeids-

en regelingen, zoals het Fonds Colland Arbeidsmarkt en BPL

markt en BPL Pensioen hebben wij het (ook) goed g­ edaan.

Pensioen. Deze fondsen en regelingen vormen samen Colland.

Het ­bestuursbureau is ondersteunend en treedt niet op de voorgrond.

4


VanColland magazine #1 | maart 2020

Redactie van VanColland Magazine. Staand: Marlies van Loon, Annemarie van den Hoven, Kim Gerrits en Wendy Kranendonk. Zittend van links naar rechts: Eva van Rijnswou en Elte Palm

Er vinden allerlei belangrijke ontwikkelingen

Kun je een aansprekend voorbeeld van

Hoe speelt Colland hierop in?

Een mooi voorbeeld vind ik de ketenaanpak waarin

plaats binnen de agrarische en groene sector.

­samenwerken  noemen?

Belangrijke ontwikkelingen in de agrarische en ­groene

de verschillende seniorenregelingen in negen sectoren

­sector zijn bijvoorbeeld digitalisering en ­klimaat­-

tot stand zijn gekomen. Dat is gebeurd in de volgende

verandering. Maatschappelijke, technologische en

cao’s: bloembollengroothandel, dierhouderij, glastuin-

ook ecologische ­ontwikkelingen beïnvloeden de

bouw, hoveniersbedrijf, loonwerk en open teelten

agrarische en groene sector. Colland initieert vele

(bloembollen, boomkwekerij, landbouw, tuinbouw).

projecten om werkgevers en werk­nemers te onder­

Iedereen moet langer doorwerken, maar hoe ga je dat

steunen hier op in te spelen en verder te groeien.

volhouden als oudere werknemer met een zwaar beroep

Ook legt Colland verbinding tussen en met betrokken

of een minder goede gezondheid? Het sleutelwoord

partijen in de sector om onderling kennis en ervaring

daarbij is duurzame inzetbaarheid. Dat kan op diverse

te delen. Denk bijvoorbeeld aan werkgevers, werk­

manieren worden opgepakt en een van de mogelijk­

nemers, branche­organisaties, ­overheden en kennis

heden is gebruikmaken van de senioren­regeling. Voor de

-en onderzoeks­instellingen. ­Samenwerken is hier van

werkgever komt als bijkomend voordeel dat de ­oudere

wezenlijk belang om met elkaar te zorgen voor een

werknemer zijn kennis en ervaring langer kan inzetten.

toonaangevende en toekomstbestendige arbeidsmarkt. Wat is in jouw ogen de essentie van succesvol samenwerken?

Waar ben je het meest trots op? Dat al zoveel jaren de werkgevers- en werknemers­ organisaties in de agrarische en groene sector elkaar

Iedereen wil op een succesvolle manier samenwerken

altijd weer weten te vinden om naar oplossingen te

maar dat gaat niet vanzelf. Voor mij begint succesvol

zoeken en afspraken te maken. In veel andere sectoren

samenwerken met een aantal basis­principes: geen

lukt dat niet en ik hoor vaker geluiden dat ze daarom

vooroordelen, goed luisteren en open vragen stellen.

ook wel jaloers zijn op de ketenaanpak in de agrarische

Dat is soms in onderhandelingstrajecten wat lastiger.

en groene sector. Ik hoop van harte dat we nog vele

Maar als je elkaar iets gunt en iets terug wil geven,

jaren deze samenwerking kunnen voortzetten en goede

moet het gaan lukken.

innovatieve oplossingen voor deze mooie sector kunnen bedenken. ■

5


Thema Samenwerking

Tekst: Elte Palm | Fotografie: Willem Paterik

Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen borgt kwaliteit ĂŠn leefbaarheid Goede huisvesting voor arbeidsmigranten is geen vanzelfsprekendheid 6


VanColland magazine #1 | maart 2020

Kwalitatieve goede huisvesting is voor seizoenarbeiders geen vanzelfsprekendheid. Echter is het een belangrijk argument voor arbeidsmigranten om in Nederland te komen werken of niet. In 2019 is het Agrarisch Keurmerk Flexwonen geïntroduceerd. ­ Hiermee wordt de kwaliteit van tijdelijke huis­vesting in de land- en tuinbouw geborgd. Wij spraken Henry Stroek ­(Bestuurder CNV Vakmensen) en Herman Bus (Beleids­medewerker NFO) over het ontstaan van dit keurmerk voor de sector, de ervaringen tot nu toe en het belang van samenwerken.

Henry Stroek, b ­ estuurder CNV Vakmensen (links) en Herman Bus, Beleids­medewerker NFO (rechts)

“Schaalvergroting is een van de belangrijkste ontwikkelingen”. Henry Stroek legt uit dat de meeste

gezamenlijk initiatief van werknemers- en werk­

agrarische bedrijven de afgelopen jaren zijn

geversorganisaties FNV, CNV, KAVB, NFO, Glastuin-

gegroeid. En dat terwijl het totale aantal land-

bouw Nederland, regionale LTO-organi­saties en

en tuinbouwbedrijven de laatste tientallen jaren

LTO Nederland. Het keurmerk is ontstaan uit

juist sterk is afgenomen. Bedrijven worden

de nationale verklaring huisvesting. Deze is

gemiddeld genomen dus steeds groter. Dat kan

opgesteld in 2012 door het ministerie van

gaan om groei in hectares land per bedrijf, maar

Binnenlandse Zaken samen met alle belangen­

bijvoorbeeld ook om groei van het aantal dieren.

organisaties waaronder LTO, FNV en CNV. Het

“De groei van het bedrijf heeft voor allerlei

Agrarisch Keurmerk Flexwonen bestaat naast

aspecten van de bedrijfsvoering gevolgen.

het keurmerk Stichting Normering Flexwonen”.

Denk bijvoorbeeld aan machines, personeel maar ook huisvesting”, aldus Stroek.

Wat maakt het keurmerk zo anders?

Volgens Herman Bus is de agrarische sector

Herman Bus: “Het keurmerk Stichting Normering

qua werk een stabiele en flexibele sector.

Flexwonen (SNF) bepaalt dat alle voorzieningen

“Doorschaalvergroting ontstaat een toenemende

onder één dak moeten zitten. Dat hoeft bij het

­behoefte aan vast maar ook aan flexibel

Agrarisch Keurmerk Flexwonen niet. Een

­personeel. Flexibele vormen van arbeid worden

belangrijke reden voor de oprichting van het

steeds meer gebruikt. Met name het aantrekken

Agrarisch Keurmerk Flexwonen was dat er geen

en vasthouden van arbeidsmigranten wordt steeds

erkend kwaliteitskenmerk was voor kortdurende

belangrijker vanwege de seizoens­invloeden en

huisvesting in de agrarische sector. Ook willen

oogstperioden. Het Agrarisch Keurmerk

wij dat boeren en tuinders meer grip hebben

Flexwonen speelt daar een b ­ elangrijke rol in.”

op het goed huisvesten van hun werknemers.

Wat houdt het Agrarisch Keurmerk Flexwonen precies in?

Daar kleven vele voordelen aan. Zo zorgt goede huisvesting ook voor een goede en persoonlijke relatie tussen werkgever en werknemer. Daardoor

Henry Stroek: “Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen

stijgt de kwaliteit van producten en werknemers

is in het voorjaar van 2019 gelanceerd en borgt de

komen het jaar erop terug. Gecertificeerde

kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid van tijdelijke

bedrijven mogen de kosten van huisvesting

huisvesting voor seizoensarbeid. Het is een

inhouden op het wettelijk minimum loon.

7


Thema Samenwerking

In de cao is geregeld dat aan de inhouding een

De laatste jaren is de huisvesting voor flex­

maximumbedrag is verbonden. Inmiddels is het

krachten regelmatig negatief in het nieuws.

keurmerk opgenomen in de cao’s Open Teelten

Volgens Henry Stroek klopt het beeld dat wordt

en Glastuinbouw.”

geschetst vaak niet. Natuurlijk zit er wel eens een

Volgens Stroek hebben ongeveer zo’n 100.000

‘rotte appel’ tussen. Maar over het algemeen is de

arbeidsmigranten in de Agrarische sector een

huisvesting goed georganiseerd en geeft het

onderkomen nodig. “Uiteindelijk gaat het om

Agrarisch Keurmerk Flexwonen een extra

mensen die een goede en veilige huisvesting

kwaliteitsimpuls aan huisvesting. In de praktijk

tegen een eerlijke huur verdienen. Dat kan een

zien we inmiddels veel gecertificeerde bedrijven”.

stacaravan, een chalet of ingebouwde huisvesting

De Certificering van Agrarisch Keurmerk Flexwonen

zijn. Hier zit ook een maatschappelijk belang

vindt plaats door onafhankelijke Certificerende

achter.”

Instellingen. Zij auditen op basis van het door de

Kunt u een aansprekend

praktijkvoorbeeld noemen?

Raad van Accreditatie goed­gekeurde schema. Het is zo opgezet dat deze bureaus de jaarlijkse keuring van de huisvesting kunnen combineren

Herman Bus: “Aardbeienteler Jan van Meer

met de audit van Global G.A.P. Zo wordt de

heeft als eerste ondernemer in Nederland het

kwaliteit en leefbaarheid van de huisvesting

Agrarisch Keurmerk Flexwonen in ontvangst

geborgd en worden de kosten beperkt.

mogen nemen. Hij heeft in samenwerking met de gemeente Breda nieuwe huisvesting gerealiseerd voor arbeidsmigranten. Hij heeft daarin sterk rekening gehouden met de privacy van zijn werknemers door de ombouw van kamers met 4 slaapplaatsen naar tweekamerappartementen. Dat is voor werknemers een belangrijke reden om jaarlijks terug te komen”.

“ Agrarisch Keurmerk Flexwonen is hét voorbeeld van een succesvolle ­samenwerking” Hoe geeft het Agrarisch Keurmerk Flexwonen een impuls aan goed werkgeverschap?

Henry Stroek vertelt dat het investeren in zaken zoals goed werkgeverschap, imago en onderwijs eraan bijdraagt om medewerkers aan te trekken en ook vast te houden de komende jaren. “Goed werkgeverschap dient ook bij flexibele arbeid het uitgangspunt te zijn omdat werkgevers steeds afhankelijker worden van deze mensen. Die moet je binden. Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen is in mijn ogen daarom juist een heel belangrijk onderdeel van goed werkgeverschap. Daarmee voorkom je ook illegale arbeid en slechte huisvesting”.

“ Goede huisvesting zorgt niet ­alleen voor een ­goede relatie tussen werkgever en werk­ nemer maar ook voor een ­hogere k ­ waliteit van producten” 8

Welke rol hebben overheden hierin? “De overheid worstelt met huisvesting van arbeidsmigranten. Gemeenten hanteren namelijk verschillend beleid rond het huisvesten van arbeidsmigranten door agrarische ondernemers. Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen biedt overheden uitkomst bij het realiseren van


VanColland magazine #1 | maart 2020

“ Het negatieve beeld van huisvesting voor arbeids­­migranten klopt vaak niet” Bron: NFO

huisvesting. Het geeft gemeenten namelijk handvatten voor een duidelijker huisvestings­ beleid met huisvesting van gecontroleerde

Het Colland Fonds Arbeidsmarktbeleid heeft

kwaliteit. De samenwerking met gemeenten is

een belangrijke rol gespeeld bij de realisatie

belangrijk omdat zij beslissen of het huisvesting

van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen. Glas-

op het agrarische bedrijf via het bestemmings-

tuinbouw en Open Teelten hebben gedurende

plan is toegestaan”, aldus Bus.

drie jaar een bijdrage ter beschikking gesteld

Hoe belangrijk is de samenwerking tussen betrokken partijen?

om het keurmerk te realiseren en de aanloopkosten te betalen. In het kader van dit project is ook onderzocht of aangehaakt kon worden

Henry Stroek: “Samenwerking tussen werk­

bij een van de bestaande keurmerken. Dit bleek

nemers- en werkgeversorganisatie is cruciaal

niet mogelijk. Het keurmerk AKF is een zelfstan-

zeker als je beseft dat de belangen van

dig keurmerk en eigendom van LTO-Nederland.

verschillende partijen niet altijd hetzelfde zijn.

Projecten LTO Noord heeft de projectleiding van

We hebben gelukkig wel een gezamenlijk doel,

dit project voor zijn rekening genomen.

namelijk goede en betrouwbare huisvesting realiseren”. Volgens beide heren is het Agrarisch Keurmerk Flexwonen hét voorbeeld van een succesvolle samenwerking. Herman Bus vult aan dat het keurmerk er mede voor zorgt dat de ­Agrarische en Groene sector aantrekkelijk is en blijft voor arbeidsmigranten. “Het is wel belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Alleen zo zorgen wij voor goede huisvesting voor onze werknemers, nu en in de toekomst”. ■ Kijk voor meer informatie op

www.werkgeverslijn.nl/flexwonen

Het AKF Keurmerk wordt overhandigd door Daan Quaars (wethouder Bouwen en Wonen, gemeente Breda)

9


Thema Samenwerking

Met pensioen gaan. Hoe werkt dat? Uw medewerker gaat op ‘pensioenreis’. Reis met hem mee! Tekst: TKP Pensioen

In de reis ‘op weg naar pensioen’ van uw werknemer, zult u vaak een ­eerste aanspreekpunt zijn. Als werkgever kunt u het verschil maken door uw werknemers écht te helpen. BPL Pensioen helpt u hiermee. Uw werknemer wil met pensioen gaan. Er begint voor hem of haar dan echt een n ­ ieuwe levensfase. Best spannend. Er moet dan natuurlijk nog wel het een en ander geregeld worden. Uw werk­nemer kan daarbij wel wat hulp gebruiken. Als werk­gever­kunt u een belangrijk deel van die hulp bieden. En BPL Pensioen helpt ú. Met deze checklist ziet u wat u kunt doen en waarmee BPL Pensioen u kan helpen. Samen ­komen we er zeker uit.

PENSIOEN CHECKLIST

Wie doet wat en wanneer?

MIJLPAAL 1: PENSIOENOPBOUW IS AUTOMATISCH GEREGELD Werknemer

U als werkgever

“Ik ga (verplicht) pensioen opbouwen. Dan is het fijn

 Vertel werknemers die in dienst komen dat u, naast

om mijn pensioenfonds een beetje te leren kennen.

een salaris, óók betaalt voor hun pensioenopbouw.

Hoe hoog zal mijn pensioen zijn? En wanneer kan ik met pensioen?”

BPL Pensioen  Onze pensioenconsulent kan een presentatie ­geven aan al uw medewerkers.  Jaarlijks sturen wij een overzicht waarop de hoogte van het pensioen staat. Dat is ook te zien op bplpensioen.nl/login

10


VanColland magazine #1 | maart 2020

MIJLPAAL 2: PENSIOENLEEFTIJD KOMT DICHTBIJ Werknemer

U als werkgever

“Ik wil me graag een beetje voorbereiden op wat

 Is uw werknemer 60 jaar of ouder? Informeer eens

­komen gaat. Bijvoorbeeld als mijn werkgever mij vraagt

of hij/zij al plannen heeft. Ja? Adviseer hem/haar

naar mijn pensioenplannen. Het helpt dan als ik weet wat

­contact op te nemen met BPL Pensioen.

mijn mogelijkheden zijn. Daar kunnen mijn pensioenfonds en mijn werkgever me bij helpen.”

BPL Pensioen  Meerdere keren per jaar organiseren we informatie­ bijeenkomsten in de regio.  Op onze website staat alle informatie over de keuzemogelijkheden.  De online Pensioenplanner geeft inzicht in de hoogte van het pensioen.

MIJLPAAL 3 & MIJLPAAL 4: IK MOET ACTIE ONDERNEMEN Werknemer | mijlpaal 3

U als werkgever

“Ik wil graag met iemand praten over mijn situatie en mijn

 Vertel uw werknemer dat BPL Pensioen kan helpen,

wensen voor mijn pensioen. Persoonlijk contact is ­altijd fijn.”

al bij een eerste oriëntatie.

Werknemer | mijlpaal 4 “Ik voer graag een open gesprek met mijn werkgever

BPL Pensioen

over mijn pensioendatum. Welke mogelijkheden biedt

 Plan een spreekuur voor een 1-op-1 contact

de pensioenregeling? Wat is financieel haalbaar? Hoe

 Wij zijn ook bereikbaar via de chat op onze website

hoog is mijn pensioen? Welke keuzes kan ik maken?

D e online Pensioenplanner geeft inzicht in de hoogte

Ik wil dat graag van tevoren met iemand bespreken.”

van het pensioen.

MIJLPAAL 5 & MIJLPAAL 6: AFRONDEN Werknemer | mijlpaal 5

U als werkgever

“Ik krijg een brief van BPL Pensioen waarin al mijn

 De laatste loodjes voor jullie allebei.

­gemaakte keuzes nog eens op een rij staan, hoeveel geld ik

Heeft u de laatste werkdag al afgesproken?

krijg en wanneer. Dat geeft een vertrouwd gevoel. Ik draag mijn werk over en neem mijn laatste vakantiedagen op.”

BPL Pensioen

Werknemer | mijlpaal 6

 We sturen uw medewerker een bevestigingsbrief

“Mijn laatste werkdag: er is wat geregeld door mijn

van de aanvraag van het pensioen.

­werkgever en collega’s. Ook mijn pensioenfonds laat iets van zich horen. En dan krijg je voor het eerst pensioen. Ik heb er lang voor gespaard. Maar het blijft bijzonder. Mijn nieuwe leven is begonnen.”

Heeft u vragen of hulp nodig? Neem contact met ons op: (050) 522 40 00 werkgever@bplpensioen.nl of bplpensioen.nl/werkgevers

11


Thema Samenwerking

Samen staan wij voor u klaar! Heeft u een werknemer in dienst die erover denkt om met ­pensioen te gaan? Uw werknemer zal veel vragen hebben. U misschien ook. Het is fijn om samen goed voor­bereid te zijn. Tekst: TKP Pensioen Onze pensioenconsulenten en pensioenexperts ­stellen zich graag aan u voor. Zodat u weet bij wie u en uw werknemers terecht kunnen. De pensioenconsulent in uw regio Hij geeft antwoord op al uw pensioen­vragen. Bart, Jelmer of Leendert komen graag gratis bij u langs voor een ­persoonlijk gesprek. Op bplpensioen.nl/uw-pensioenconsulent maakt u ­eenvoudig een afspraak. Of bel of stuur een e-mail. (V.l.n.r.) Bart Bekker, Jelmer Leenstra en Leendert Bakker. Fotograaf: Jan van Beijnhem.

Vragen die de BPL Pensioenconsulenten vaak krijgen gebied van communicatie exact uitpakt. Daar gaat de

→ Mijn werknemers hebben vragen over pensioen.

landelijke stuurgroep, met vertegenwoordigers van het

Hoe kan BPL Pensioen mij ­helpen die te ­beantwoorden? Onze consulenten komen graag gratis bij u langs

Kabinet en sociale partners, nu eerst mee aan de slag.

om een presentatie te g ­ even over BPL Pensioen en

Onze consulenten vertellen u en uw werknemers

over de mogelijkheden die werknemers hebben met

graag over de l­aatste stand van zaken.

hun ­pensioen bij BPL Pensioen, zoals bijvoorbeeld eerder met pensioen gaan.

→ Ik merk dat mijn werknemer moeite krijgt met het fysieke werk. ­Welke ­mogelijkheden zijn er voor hem

→ Er zijn veel ontwikkelingen op pensioengebied. Wat zijn de gevolgen voor mijn werknemers?

12

op pensioengebied?

Sommige cao’s bieden een zogenaamde senioren­

Medio vorig jaar stemden de vakbonden in met het

regeling. Ook deeltijd­pensioen is een mogelijkheid

pensioenakkoord. De ­details van het akkoord moeten

om te bespreken. Of een combinatie. Onze consulenten

nog worden uitgewerkt in wetgeving. Onduidelijk is dus

vertellen u en uw werknemers graag over de mogelijk-

nog hoe het akkoord financieel, juridisch en op het

heden.


VanColland magazine #1 | maart 2020

Chat, mail of bel met onze pensioenexperts Onze pensioenexperts staan iedere werkdag van 8.00 tot 18.00 uur voor u klaar. Ook voor uw werk­ nemers. ­Telefonisch, per mail óf chat! De knop om te kunnen chatten vindt u rechts op ­ iedere pagina van de website bplpensioen.nl Werkgevers (050) 522 40 00 of werkgever@bplpensioen.nl (Oud-)werknemers en g ­ epensioneerden (050) 522 30 00 of deelnemer@bplpensioen.nl ■

V.l.n.r. Jan-Willem, Marloes, Wietske, Melinda, Ingrid, Merle. Fotograaf: TKP Pensioen

Vragen die onze pensioenexperts vaak krijgen → Ik heb een ambtshalve nota ontvangen. Wat moet ik doen?

voor uw piek­arbeiders. Lees meer op bplpensioen.nl/regeling-piekarbeid

De ambtshalve nota is gebaseerd op een schatting, omdat gegevens ontbreken. Controleer op het werk-

→ Ik overweeg een excedentregeling te regelen voor

geversportaal bij het tabblad ‘Werknemers’ welke

mijn werknemers die meer verdienden dan € 57.232.

gegevens ontbreken. Als u de gegevens aanvult of

Wat moet ik doen?

wijzigt sturen wij u een nieuwe nota. Neem contact

Inhoudelijke informatie vindt u op

met ons op als u er niet uit komt.

bplpensioen.nl/excedentregeling. Interesse? Bel of mail ons.

→ Ik heb seizoenwerkers (piekarbeiders) in dienst, moet ik die ook aanmelden? Ja. Meld ze binnen 5 werkdagen aan. Binnen een ­aantal cao’s betaalt u trouwens geen ­premie

1

Neem contact op met de pensioenconsulent in uw regio 1

Jelmer Leenstra 06 252 822 17

jelmer.leenstra@bplpensioen.nl 2

Leendert Bakker 06 138 098 52

leendert.bakker@bplpensioen.nl 3

2

3

Bart Bekker 06 138 099 73

bart.bekker@bplpensioen.nl

13


Thema Samenwerking

Samen aan de slag op

Varkenshouderij Nijhof In 2019 bestond BPL Pensioen 70 jaar. Daarom verlootten we ‘70 ­minuten hulp van BPL Pensioen’. Femke kon wel wat hulp ­gebruiken op haar varkens­houderij Nijhof in Haaksbergen. ­Samen met Femke gingen 3 ­bestuursleden van BPL Pensioen aan de slag in Haaksbergen. Tekst: TKP Pensioen | Fotografie: Marco Kuijpers

↑ “Wij gaan graag langs bij mensen die pensioen bij ons opbouwen.

↑ Bestuurders Eline Lundgren, Ronald

Het is altijd leuk en nuttig om te zien wat ‘onze’ bedrijven precies

Zwijnenburg en Harrie de Vaan bespreken

doen en hoe iedereen met elkaar samenwerkt.” Eline Lundgren

met Femke wat er op het programma staat.

wordt begroet door de honden van Varkenshouderij Nijhof. Het

Femke had zelf natuurlijk ook nog wat

belooft een mooie dag te worden. Eline heeft er zin in.

vragen over pensioen. Handig om het daar ook meteen over te hebben! Die werden onder het genot van een kopje koffie beantwoord.

← In een overall van Nijhof stappen de 3 enthousiaste bestuursleden af op het eerste klusje van de dag.

14


VanColland magazine #1 | maart 2020

↑ Superinteressant om te horen dat Femke momenteel onderzoek doet naar welke kleur lamp de biggen het snelst triggert om de couveuse in te gaan. ↑ Femke is verantwoordelijk voor de kraamafdeling. Een zeug bevalt gemiddeld na 3 maanden, 3 weken en 3 dagen. En brengt dan gemiddeld 14 (!) biggen op de wereld. Op een lijst houdt Femke bij wat de v­ erwachte datum is waarop de zeug gaat bevallen.

← Hier draait het allemaal om… deze biggetjes zijn net een paar dagen oud. Goede verzorging van jonge biggen is heel belangrijk; daar gaat dus veel aandacht naar uit. Twee derde van de biggen wordt verkocht, de overige biggetjes brengt Varkenshouderij Nijhof zelf groot.

← “Ze lijken misschien knorrig, maar het zijn echt vriendelijke dieren.”

↑ Samenwerken, daar draait het allemaal om. Iedereen had deze dag zijn eigen taak. Het doel: zo snel mogelijk alle biggen van een zeug naar de couveuse. Femke laat zien hoe ervaren zij hierin is, Harrie bleek ook talent te hebben! → Iedereen had een favoriet biggetje. Een biggetje meenemen kan natuurlijk niet. Maar alles wat de bestuurders deze dag hebben geleerd nemen ze natuurlijk wel mee! ■

15


Thema Samenwerking

Speciaal voor ondernemers in de glastuinbouw

Werken aan gezondheid, vitaliteit, ontwikkeling en motivatie Tekst: Annemarie van den Hoven (Stigas) en Eva van Rijnswou (Kasgroeit)

Weet jij hoe je je werknemers fit en vitaal aan het werk houdt? En hoe je ervoor zorgt dat ze plezier blijven houden door nieuwe ­kennis en vaardigheden op te doen? Met andere woorden: weet jij hoe je ze kan ondersteunen om duurzaam inzetbaar te zijn en blijven? Kasgroeit en Stigas gaan ­glastuinbouwbedrijven hierbij helpen. De Finse professor Juhani Ilmarinen heeft ‘het huis van het

Wat kunnen Stigas en Kasgroeit voor jou doen?

werkvermogen’ bedacht. Met dit huis brengt hij in beeld wat

Stigas is de specialist als het gaat om veilig, gezond

de inzetbaarheid van werknemers bepaalt. K ­ asgroeit en ­Stigas

en vitaal werken (het fundament). De adviseurs van

hebben het huis omgebouwd tot een kas. De focus ligt op

­Stigas ­kunnen je helpen om gezondheidsrisico’s in

duurzame inzetbaarheid van werknemers in de glastuinbouw.

je ­bedrijf b ­ eter te managen. Bijvoorbeeld door een

Het huis bestaat uit 4 lagen.

­risico-inven­tarisatie en -evaluatie uit te voeren. Of met een ­programma waarin je werknemer zelf aan de slag

1. De basis van de kas is de gezondheid van je werknemer.

gaat met zijn vitaliteit.

Gezondheid is de basis van een goed werkvermogen. 2. Daarbovenop komen de zijn competenties. Hebben ­werknemers de juiste mix van kennis en vaardigheden? 3. In laag drie gaat het om drijfveren. Wat motiveert jouw

Kasgroeit is gespecialiseerd in het vinden, binden en boeien van werknemers. En helpt je bij al je vragen over competenties (laag 2). Heb je vragen over de opleiding

werknemers? Respect, waardering, de band met je

en ontwikkeling van werknemers? Wil je aan de slag met

bedrijf? Drijfveren kunnen met de jaren veranderen.

persoonlijke opleidingsplannen? Of heb je interesse in

Doordat iemands leven of het bedrijf verandert.

een workshop over leren op de werkvloer? Neem dan

4. Helemaal bovenin de kas staat het werk zelf. De werk­

­contact op met Kasgroeit.

last, de taakverdeling en hoe je je bedrijf leidt hebben ook invloed op de inzetbaarheid van je werknemer. Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid bij Glastuinbouw ­Nederland en bestuurder van Stigas is blij met de ­samenwerking: “Deze zorgt niet alleen voor goede ­ondersteuning van werkgevers en werknemers, maar ook voor een efficiënte inzet van de premie die de ­telers aan Colland betalen.” 4 3 PIJ AP K CH TSE WER A MAMILI NET FA CIAL SO

16

2 1

Meer informatie • Stigas Servicedesk: 085 044 07 00 of mail: info@stigas.nl • Kasgroeit: 088 329 20 70 of mail: info@kasgroeit.nl ■


VanColland magazine #1 | maart 2020

Ongevalsanalyse

Geraakt door een zelf gevelde boom

Koen van Zeeland werkt vijf jaar in de groensector. Daar komt abrupt een eind

Leren van ongevallen

voerder in de glasvezeltechniek, kijkt terug op het ongeluk: hoe kon het gebeuren?

Als je ongelukken wil voor­

aan als hij onder de boom terecht komt die hij zelf net heeft geveld. Koen, nu uit­

komen, helpt het als je weet

“Ik had een klus aangenomen: er

Koens advies: “Je bent jong en je denkt:

wat er eerder is misgegaan.

moesten ­vijfentwintig hele dikke po-

ik kan alles. Je brengt de risico’s niet

En waarom. Daarom dit jaar

pulieren worden ­gerooid. Het was een

in kaart. Trap niet in die valkuil. Als je

in elk nummer van VanColland

uur of zes, we hadden al een lange

moe bent, op tijd stoppen. Ook al is het

aandacht voor het verhaal van

dag achter de rug, en er stond er nog

een keer midden op de dag. Kies voor

iemand die zelf een ongeluk

maar eentje overeind. Ik overlegde

jezelf, en daarmee ook voor anderen.

heeft meegemaakt.

met de ­jongen waarmee ik aan het

Want je kunt niet alleen jezelf iets

werk was: doen we deze ook nog? Dan

aandoen, maar ook een ander.” ■

hebben we alles gehad.” “Ik was moe, lette niet goed op en begon verkeerd met zagen. Daardoor draaide de boom de verkeerde kant op. Nu is dat op zich nog niet zo erg, maar ik rende ook nog weg. Terwijl je dan juist moet blijven staan. En toen

Bekijk het filmpje:

kreeg ik die klap van de boom.”

zeroaccidents2020.nl/leren-van-ongevallen

17


Thema Samenwerking

Familiebedrijf Van Wijlen wint Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs

Visie, voorop lopen, iedereen betrekken Tekst: Annemarie van den Hoven (Stigas) | Fotografie: Roy Jansen

‘Waarom wij opvallen? Omdat we een beetje voorop lopen. Dan kom je in beeld, dat merk ik steeds vaker. Het gaat erom dat je vernieuwend bent, een eigenwijze visie hebt.’ Bart van Wijlen is een bescheiden mens, maar met aannemersbedrijf Van Wijlen steekt hij zijn hoofd boven het maaiveld uit. Dat resulteert onder andere in prijzen, zoals de Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs. Een interview met Bart en met Eveline van Peer, hr-medewerker bij Van Wijlen. ‘Wij profileren ons op twee punten’, vertelt Van

werven kost tijd, maar verdient zich meer dan

Wijlen. ‘Sociaal ondernemerschap en duurzaam

terug. Zo vinden wij het heel belangrijk dat men-

ondernemen. Waar dat vandaan komt? Ik denk

sen zich realiseren dat ze bij een familiebedrijf

een stukje intrinsieke waarde: gewoon netjes

komen werken. Daar horen een bepaalde sfeer,

met onze mensen en met onze omgeving willen

omgangsvormen en waarden bij. Als hr-professio-

omgaan. Wat we verdienen, investeren we in

nal ben je de schakel die steeds weer zoekt naar

innovatie en groei. Boven mijn bureau hangen

de verbinding met iedereen binnen het bedrijf.

de drie p’s: people, planet, profit. Bij die laatste p

Daarbij hou je rekening met primaire proces, sa-

denk ik niet aan geld maar in progress, vooruit-

menwerkingsafspraken, cultuur en onuitgespro-

gang. Want als je weet waar je naartoe wil en

ken regels. Als je de groei en ontwikkeling van je

goed voor je mensen bent, leveren ze goed werk.

mensen stimuleert, investeer je in de groei en

En dat zorgt automatisch voor tevreden klanten

ontwikkeling van je bedrijf. Je probeert het ver-

en vervolgopdrachten.’

zuim te verlagen en uitval te voorkomen. Zo werk

Investeren in hr Van Peer: ‘Daarom is het zo belangrijk dat je als ondernemer investeert in een hr-medewerker.

je aan de duurzame inzetbaarheid van mensen, want tevreden en gezonde werknemers zijn heel belangrijk voor je bedrijf.’

Daar betaal je inderdaad voor, maar het levert

De kracht van een familiebedrijf

je veel op. Dat begint al bij het werven. Goed

Op de vraag ‘waarom lukt het jullie zo goed?’, antwoordt Van Wijlen nuchter: ‘Verkijk je er niet

‘Als je mensen weten waar je naartoe wil, kunnen ze daar ‘ja’ tegen zeggen en hun steentje bijdragen.’ 18

op, het is vaak drie stappen vooruit en twee achteruit. In 2014 nam ik het bedrijf over van mijn ouders. Je ziet kansen en samen met een gemotiveerd team pak je ze op. Er kwamen steeds meer mensen in dienst. Ik, maar ook de mensen om mij heen, vroegen zich af: waar houdt het op? En ook: behouden we op deze manier wel de kracht van het familiebedrijf? In 2016 ben ik met het


VanColland magazine #1 | maart 2020

team aan de slag gegaan: wie willen we zijn, waar staan we voor, wat zijn onze kernwaarden en wat worden onze gewaagde doelen? Daar hebben we tot 2018 de tijd voor genomen. Onze gewaagde doelen zijn helder: in 2023 zijn onze klanten onze fans; zijn wij de beste werkgever en is onze bedrijfsvoering klimaatneutraal.’ Veiligheidscultuur ‘Of we onze planning halen? We zijn nog steeds aan het vormgeven en we liggen op schema’, aldus Van Wijlen. ‘Zo zijn we op dit moment bezig met het introduceren van zelforganiserende teams en richten we ons op het vergroten van de veiligheidscultuur.’ Van Peer: ‘Om veilig gedrag te stimuleren reiken we een paar keer per jaar een gouden helm uit. Die is, met een knipoog, van chocola; we willen niet alleen maar braaf gezond doen. Wat we

Op 6 februari ontving aannemersbedrijf

belonen, is elke keer weer anders. Zo hebben

Van Wijlen de Stigas gezond en Vitaal

we hem een keer ingezet om het gebruik van de

­Werken prijs 2019. Uit het juryrapport:

Veilig vakwerk-app te stimuleren, waarop je heel

“De Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs

makkelijk toolboxen kunt doen. Ook om dit soort

gaat dit jaar naar het bedrijf dat alle mede-

initiatieven te laten slagen, is het belangrijk dat

werkers op dagelijkse basis - heel eenvoudig

je helder vertelt waarom je het doet en wat je

- betrekt bij het continu verbeteren; aan-

ermee wil bereiken. Alleen als je mensen weten

dacht voor veilig en gezond werken op een

waar je naartoe wil, kunnen ze daar ‘ja’ tegen

originele manier beloont; en het lef heeft

zeggen en hun steentje bijdragen.’

om mensen zelf op te leiden. Van Wijlen

Maak het concreet

onderscheidt zich met deze punten van de andere bedrijven en maakt daarbij het ver-

Desgevraagd heeft Van Wijlen een belangrijke­

schil. Voor hun medewerkers en uiteindelijk

tip voor collega-ondernemers: ‘Denk groot,

voor iedereen die, in welke relatie dan ook

formuleer die stip op de horizon waar je naar­

met dit bedrijf te maken heeft.”

toe wil, maar maak het klein. Je bent overal enthousiast over, wilt het liefst morgen aan de slag, maar dan word je weer opgeslokt door de waan van de dag. Denk dus vijf jaar vooruit, maar formuleer ook jaardoelen en maakt die concreet in een x-aantal verbeterinitiatieven die je dat jaar wil oppakken. Dat geeft rust, het maakt het behapbaar. En: enthou­siasme is fantastisch, maar luister ook naar de ­mensen die weleens kunnen zeuren; zij hebben vaak goed over de problemen in je bedrijf nagedacht.’ ■

Bekijk op YouTube het filmpje dat voor de nominatie over aannemersbedrijf Van Wijlen is gemaakt via: https://tinyurl.com/tfhp2hl

19


Thema Samenwerking

Van werkstress naar werkplezier

Complimentjes geven, hoe doe je dat? Tekst: Marlies Kamps (Stigas)

Als je lekker met iemand samenwerkt, vergeet dan niet om een complimentje te geven. Dat vergroot het werkplezier, de ­onderlinge band en het (zelf)vertrouwen! Wist je dat ­complimentjes geven een kunst is? Een paar tips om deze kunst onder te knie te krijgen. y Deel alleen een schouderklopje uit als je het ook echt meent en de persoon in kwestie het echt verdient. ­Anderen hebben het snel genoeg door als je het niet oprecht meent. y Giet je complimenten bij voorkeur in de ik-vorm. Dat maakt het wel zo persoonlijk. y Neem de tijd om een compliment te geven. Doe het met een blij gezicht en met ­enthousiasme in je stem. Ondersteun het ­eventueel met handgebaren. Dan straal je oprechte waardering uit. y Wees specifiek als je een compliment geeft. Onderbouw het eventueel met een voorbeeld. Dan weet de ander direct waarom je zo positief bent. Zeg dus niet: “Goed ­gedaan, Jan”. Zeg liever: “Jan, ik heb met veel plezier ­geluisterd naar hoe je die boze klant ­vanmiddag kalmeerde door…”. y Geef complimentjes het liefst face-to-face. Dat maakt het persoonlijk, heeft het meer impact en werkt het meestal motiverender dan wanneer je per mail, sms of WhatsApp een pluim geeft. ■

Meer tips voor minder stress en meer werkplezier?

www.stigas.nl/week-van-het-werkplezier

20


VanColland magazine #1 | maart 2020

Praktijkverhaal van de WIA-expert van Sazas

Van arbeidsongeschikt naar nieuwe baan Tekst: Kim Gerrits (Sazas) | Fotograaf: Enith van Tongeren

Sazas werkt aan vitale mensen in gezonde bedrijven. Zij hebben hiervoor onder andere een WIA-expert, verzuimexpert en regresspecialist in het leven geroepen die u als werkgever helpen wanneer dat nodig is. De WIA-expert, Marc Breedveld, komt in actie als uw werknemer langdurig (twee jaar) arbeidsongeschikt is en hierdoor te maken krijgt met de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Hij deelt graag een praktijkverhaal met u waarin een goede samen­werking tot een mooi resultaat voor de werknemer heeft geleid. De situatie

erop neer dat de werknemer de situatie moet oplossen

Een werknemer is langdurig ziek geworden en kan bij de

met de werkgever.”

werkgever het eigen werk niet meer uitvoeren. De werk­ nemer is daardoor volledig arbeidsongeschikt. Nu heeft de werknemer na twee jaar ziekte een WIA-beoordeling gehad van UWV en is deels als arbeidsongeschikt beoordeeld. Dit betekent dat UWV vindt dat de werknemer nog wel deels kan werken. Omdat de werknemer het oude werk niet meer kon doen, kan de werknemer niet meer bij de oorspronkelijk werkgever aan de slag. De werknemer zou wel een ­andere rol kunnen vervullen bij een nieuwe werkgever.. De uitdaging

Het eigenrisico­dragerschap WGA van werkgevers is soms een extra uitdaging De oplossing “Gelukkig zijn we tot een mooie oplossing gekomen“, aldus Breedveld. “Na meerdere keren een afwijzing te hebben

“De kansen voor deze werknemer waren klein”, v­ ertelt

gekregen van organisaties, zijn we beland bij een organisa-

Marc Breedveld. “Naast de plicht vanuit UWV om nog deels

tie die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

te ­blijven werken, was het ook zaak voor de werknemer

begeleidt bij het vinden en behouden van een baan. De

om niet in een isolement te raken vanwege zijn beperkingen.

persoonlijke ­begeleiding door dit bedrijf van de arbeidson-

Al snel bleek dat de werknemer op de reguliere arbeids-

geschikte werknemer en coaching op de werkvloer hebben

markt bijna geen kans op herinstroom maakte. Al helemaal

gezorgd voor een baan voor de werknemer. De nieuwe werk­

niet zonder ondersteuning. Een bijkomende uitdaging

gever is op de hoogte van de beperkingen van zijn nieuwe

was het eigenrisicodragerschap WGA van de werkgever.

­werknemer en houdt hier extra rekening mee. Door de

Normaal kan een werknemer, in een ver­gelijkbare situatie

­samenwerking tussen diverse partijen heeft de werknemer

als deze, hulp krijgen van UWV en/of de gemeente waarin

nu structuur en een zelfstandig verdiend inkomen.” 

hij woont. Vanwege het eigenrisico­dragerschap WGA biedt UWV dit niet aan en kunnen we ook de mensen

Om privacyredenen zijn de namen van personen en

van deze organisaties hiervoor niet inhuren. Dit komt

­bedrijven weggelaten.

21


Thema Samenwerking

‘ Samen maak je het verschil’ Kalkoenhouder kiest voor samenwerking om afzet een impuls te geven Tekst: Ank van Lier | Fotograaf: Seth Hirdes

Samenwerken vormt een rode draad in de ­bedrijfsvoering van ­kalkoen­bedrijf ­Jenniskens uit Ysselsteyn. Volgens ­ondernemer Twan Jenniskens is samen ­optrekken nodig om zaken voor elkaar te krijgen, zeker b ­ innen­een kleine ­sector als de kalkoenhouderij. Dit heeft veel opgeleverd, zowel voor Jenniskens zelf als voor de k ­ alkoensector. Sazas ging met haar klant in gesprek over de  meerwaarde van samenwerken. Ons land telt slechts een kleine dertig kalkoenbe-

je daar als individuele kalkoenhouder aanklopt,

drijven. Het bedrijf van Twan Jenniskens is met

word je niet ­serieus genomen. Daarom trekken

65.000 kalkoenen het grootste van de Benelux.

we ­hierbij samen op; op die manier verbeteren

“Aanvankelijk runde ik een ­gemengd bedrijf, met

we onze onderhandelingspositie.”

varkens en kalkoenen”, zegt Jenniskens. “In 2014

De Limburgse kalkoenhouder gaf daarnaast,

moest mijn broer om gezondheidsredenen

samen met ­collega’s, invulling aan de ­‘Beter

stoppen met zijn kalkoenhouderij. Hij vroeg mij

­Leven-kalkoen’. “Dit ­keurmerk van de ­Dieren­-

om zijn bedrijf over te nemen, wat ik uiteindelijk

bescherming was er wel al voor andere vlees-

heb gedaan. Hierdoor konden we ook een aparte

soorten, maar niet voor kalkoen. Met een groep

­opfoklocatie realiseren en de diverse leeftijds-

kalkoenhouders hebben we dit keurmerk samen

groepen verdelen over meerdere ­locaties. Dit

vormgegeven. Dit betekent dat we een stap verder

werkt efficiënter en verkleint het risico op ­ziektes.”

gaan qua dierwelzijn. We hebben hiermee de

Samen onze onderhandelingspositie verbeteren Omdat de kalkoensector maar een beperkte­

22

afzet richting Nederlandse supermarkten een impuls weten te geven.”

omvang heeft, is samenwerking volgens

Sneeuwbaleffect

­Jenniskens van cruciaal belang. Bijvoorbeeld

Jenniskens zet zich daarnaast actief in om de

in de afzet. “De Nederlandse kalkoenen gaan

­kalkoen meer in de kijker te spelen. “Kalkoenvlees

vooral naar Duitsland; Duitsers zijn echte

is gezond, makkelijk te bereiden én lekker. Dat

‘kalkoen­eters’. Maar er zijn maar enkele Duitse

weten veel Nederlandse consumenten nog

slachterijen die kalkoenen verwerken. Wanneer

onvoldoende. Om de consumptie van kalkoen-


VanColland magazine #1 | maart 2020

vlees te stimuleren, hebben we met een groep van acht

Maar dit is nog niet alles: vorig jaar lanceerde de ­kalkoen-

kalkoen­houders het initiatief ‘De Slanke Bourgondiër’

houder, samen met een collega-­ondernemer, het concept

opgezet. ­Onder deze naam is een lijn met kalkoenproducten

‘Peel­kalkoen’. “Een ondernemer die kerstpakketten verzorgt

ontwikkeld, die wordt gemaakt van onze eigen kalkoenen

voor bedrijven, wilde deze graag aanvullen met een kalkoen

en die iedere kalkoenhouder aan huis verkoopt. Ook regelt

uit de eigen regio. Daarop hebben we het merk ‘Peelkalkoen’

elke ondernemer zelf de promotie. Zo hopen we dat langzaam

ontwikkeld. Dit is een succes, mede door de kracht van deze

maar zeker een sneeuwbal­effect ontstaat.”

unieke samenwerking: ik weet alles over het houden van

En dat blijkt in de praktijk ook zo te zijn: ­Jenniskens ziet

kalkoenen en het vleesproduct, terwijl mijn compagnon

het aantal mensen dat kalkoenproducten bij hem bestelt,

een netwerk heeft en de marketing regelt.”

steeds verder groeien. “Dat geeft ook wel aan dat je samen echt het verschil maakt.”

Neuzen in dezelfde richting Jenniskens benadrukt tot slot dat samen­werking niet per

Jenniskens ziet het ­aantal mensen

definitie garant staat voor succes. “Wanneer je met een

dat kalkoen­producten bij hem bestelt,

­wijzen, kan ­samenwerken juist een rem zetten op ont­

steeds v ­ erder groeien

té grote groep bent en de neuzen niet in dezelfde richting wikkeling. Om succesvol te kunnen samenwerken, moet je eenzelfde doel en visie hebben; dat is van groot belang.” 

Groenvoorziening A.J. van der Werf BV en de Roo Drente BV

‘ Fijn om werknemers met een arbeidsbeperking een kans te geven’ Tekst: Ank van Lier

‘Toen was het een sprong in het diepe, nu zeg ik: ‘hartstikke leuk’’, zegt Jan Kuiper over het aannemen van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor Groenvoorziening A.J. Van der Werf B.V. uit Bedum, al jarenlang een klant van Sazas, is het inmiddels de gewoonste zaak.

‘Groen in goede handen: dat is onze kracht’, staat te lezen op de site van Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. Het bedrijf staat bekend als specialist in de aanleg, beheer en onderhoud van groene buitenruimtes en geldt als een van de meest allround opererende groenvoorzieningsbedrijven in Noord-Nederland. Maar goede handen, waar haal je die vandaan? ‘Wij deden veel onderhoudswerkzaamheden voor gemeentes. Hetzelfde zo’n beetje als het sw-bedrijf. Die was ook actief

Vanuit een Sociale Werkvoorziening (sw-bedrijf) zijn 35

in groenonderhoud, ook bij overheden. Er waren extra

mensen werkzaam bij het groenvoorzieningsbedrijf, en

handjes nodig en zo is het balletje gaan rollen. Wij hebben

voor een aantal is er al een vast dienstverband uitgerold.

de samenwerking opgezocht’, vertelt Kuiper. Het is alweer

Sazas ging met Kuiper in gesprek.

tien jaar geleden. Vier werknemers van het groenbedrijf

23


Thema Samenwerking

volgden een cursus over hoe deze mensen te

Ziekteverzuim

begeleiden. ‘Bij ons kregen de jongens direct al veel

Het ziekteverzuim onder deze kwetsbare groep

meer kansen om te laten zien wat ze in huis

werknemers ligt hoger dan die van de rest van

hebben. Bij het sw-bedrijf mochten ze bij wijze van

het personeel. Het heeft alles te maken met

spreken alleen maar schoffelen. Wij lieten ze ook

een verminderde draagkracht en een kleiner

heggen knippen en grasvelden maaien. Je zag ze

incasserings­vermogen. Kuiper noemt als

groeien. Net als alle andere werknemers, willen ook

voor­beeld de aardbevingsproblematiek. ‘Een van

sw-werknemers als volwaardig worden gezien.

onze werknemers zit hierdoor ziek thuis. Hij kan

Dat ze extra aandacht nodig hebben en dat je als

niet met de onzekerheid omgaan, hij krijgt het

werkgever geduld en empathie moet hebben, dat

niet in proporties teruggezet. Werken lukt niet;

is zeker zo. Ze kunnen niet altijd zelf bedenken hoe

ik heb met ze te doen. Het liefst wil je dat ze er

iets moet, ze hebben bij elke opdracht uitleg nodig.

weer bij zijn.’

Maar ze zijn echt een verrijking voor ons bedrijf.’

Wel is het ziekteverzuim drastisch afgenomen

Zeer betrouwbare werknemers

24

sinds de mensen bij Van der Werf werkzaam zijn. Kuiper noemt de cijfers: ‘bij het sw-bedrijf lag

Kuiper spreekt van ‘zeer betrouwbare’ werknemers,

het op 16-17%, nu ligt het op 3-5%. Voor onze

die loyaal zijn aan het bedrijf en ook het team.

eigen mensen ligt het ziekteverzuim op 2,6%.’

‘Als werkgever moet je ervoor zorgen dat ze een

Dat het ziekteverzuim onder de sw-ers zo ver

stabiele werkomgeving krijgen, met structuur en

is teruggedrongen, heeft alles te maken met de

zekerheid. De mensen die hen aansturen, moeten

persoonlijke aandacht, denkt Kuiper. ‘Voorheen

een zekere en betrouwbare factor zijn, aan wie ze

konden ze zich ziekmelden bij iemand die ze niet

hun verhaal kwijt kunnen. Wij hebben het daarom

kenden. Dat is makkelijk. Maar bellen met je

zo georganiseerd dat de sw-er een vast aanspreek-

collega van je eigen team, is toch net wat lastiger.

punt heeft. Is hij ziek, dan belt hij met deze collega.

Ze realiseren zich dat ze de rest van het team

Die vraagt wat er aan de hand is, knoopt een

in de steek laten en ze lopen de kans er door

praatje aan. Je komt er snel achter of er iets anders

de anderen op te worden aangesproken. Niet rot

speelt. Persoonlijke aandacht helpt. Een bezoek

bedoeld, maar toch. Dat alles maakt dat ze zich

aan huis en een luisterend oor zijn soms genoeg

minder snel zullen afmelden. Het heeft met

om al diezelfde dag weer aan het werk te gaan.’

verantwoordelijkheid te maken die ze hebben


VanColland magazine #1 | maart 2020

ontwikkeld. Dat gebeurt als je

communicatie met onze opdracht­

We hebben twee nieuwe stagiaires, die

mensen in hun waarde laat.

gevers is belangrijk. Deze groep

heb ik nog niet gezien, maar volgende

Als je ze verantwoordelijkheid geeft,

mensen maakt een substantieel

week ga ik er even heen. Het gevoel

dan krijg je er iets voor terug.’

onderdeel uit van ons bedrijf, maar

met de werkvloer willen we absoluut

het is niet alles. Niet voor alle

behouden.’ Het omgaan met mensen is

werkzaamheden kunnen ze worden

een van de mooiste aspecten van het

ingezet en ook de particuliere markt

ondernemerschap, vindt Kuiper. ■

Maatschappelijk verantwoord en sociaal werkgeverschap

De Groningse groenvoorziener is blij

ligt niet voor de hand. En áls ze aan

met de uitbreiding van het personeels-

de slag gaan in een particuliere tuin,

bestand met mensen vanuit de sociale

lopen ze mee als derde man.’

werkvoorziening. Kuiper kan het collega’s aanbevelen als ze er geschikt

Betrokken houding

werk voor hebben en tijd hebben

Jan Kuiper staat samen met zijn zwager

om hen te begeleiden. ‘Ze vinden het

Rob van der Werf aan het roer van het

prachtig om nuttig werk te doen, zoals

familiebedrijf, dat al tachtig jaar actief

een beplanting aanleggen. Denk er

is in de groenvoorziening. Toen zij het

wel goed over na; als je ze alle dagen

in 1994 overnamen van (schoon)vader

een loods wil laten vegen, begin er

Anton van der Werf, telde het bedrijf

dan niet aan.’

tien werknemers en een zevental

Om naar buiten toe uit te stralen dat

opdrachtgevers in de overheidshoek.

de inclusieve arbeidsmarkt een uiting

Tegenwoordig horen ook de zakelijke,

is van maatschappelijk verantwoord

institutionele en particuliere markt tot

en sociaal werkgeverschap, heeft Van

het klantenbestand. Het personeels­

der Werf het PSO Certificaat trede

bestand is gegroeid naar zestig mensen

3 behaald. Doel van de Prestatieladder

in vaste dienst. In drukke tijden kan dat

Socialer Ondernemen (PSO) is om

oplopen naar honderd. Hoe houd je

meer mensen met een kwetsbare

een lijntje met al die mensen? ‘We zijn

arbeidsmarktpositie op een duurzame

een platte organisatie, toegankelijk voor

en kwalitatief goede wijze aan werk

iedereen’, zegt Kuiper. ’Ik durf te zeggen

te helpen. Trede 3 is een erkenning

dat ik iedereen ken. Contact hebben

van bedrijven die behoren tot de

met elkaar is belangrijk. Een betrokken

koplopers. Kuiper: ‘Een goede

houding doet zoveel met mensen.

Al jaren tevreden bij Sazas Bedrijfsbreed is er weinig reden tot zorgen wat het ziekteverzuim betreft. Af en toe zijn mensen wat langer uit de running. Afhankelijk van de reden schakelt het bedrijf een externe deskundige in. Vaak een onafhankelijke derde; een vertrouwenspersoon met een psychosociale achtergrond. Bijvoorbeeld bij een overlijden van een naaste of bij burn-out klachten. Niet voor de werknemer die twee maanden thuis zit vanwege een peesoperatie in zijn hand. In de preventieve sfeer wordt ook aan gezondheidsvoorlichting gedaan. Kuiper: ‘Vorig jaar hebben we een fysiotherapeut uitgenodigd die nog eens wees op het belang van goed tillen en bukken.’ Kuiper weet niet anders of Sazas is verzuimspecialist van het bedrijf. De samenwerking gaat al jaren goed. ‘Ik kan me niet heugen dat er ooit iets problematisch is geweest. De communicatie via de website is prima. Er is veel informatie beschikbaar. De keren dat we een beroep moeten doen op de verzuimverzekering, wordt alles netjes afgewikkeld.’

25


Thema Samenwerking

Kort Nieuws Colland Bijeenkomst Samenwerking

nieuwe wet- en regelgeving en

belangrijkste conclusies en vervolg-

klimaatdoelstellingen. Tevens staat de

stappen kunt u lezen via de volgende

sector voor uitdagende opgaven zoals

link:

werkloosheid, doorontwikkeling van

tinyurl.com/san65g6 ■

Blijf in dialoog en houdt oog voor

systemen. Met verschillende praktijk-

­andermans belang om de samen­

cases werd duidelijk gemaakt wat het

werking te laten werken zoals bedoeld.

belang van samenwerking is, wat de

werknemers, pensioenregelingen, passende huisvesting voor arbeids­ migranten en nieuwe landbouw­

bouwstenen voor een goede samenDat was een van de conclusies van

werking zijn en wat het in de praktijk

de Colland Bijeenkomst Samenwerking

heeft opgeleverd. De bijeenkomst

van 3 maart 2020.

stond onder leiding van Maurits

De Agrarische en Groene sector is aan

Sanders, Kerndocent Publiek Private

vele ontwikkelingen en veranderingen

Samenwerking, Nyenrode Business

onderhevig. Denk aan digitalisering,

Universiteit. Het verslag met de

Ga digitaal Krijgt u nog steeds papieren nota’s van BPL Pensioen? Dat kan anders!

voor ‘Nota per e-mail (PDF)’. Vul hier het e-mailadres in ­waarop u de nota wilt ontvangen. Let op: krijgt u nota’s van Colland? ­Kies dan bij ‘­Betaalgegevens Colland Arbeidsmarkt’ ook voor ‘Nota per e-mail (PDF)’ en vul uw e-mailadres in.

U kunt uw nota’s namelijk ook digitaal ontvangen. Goed voor het milieu, makkelijk op te slaan en een­

Direct betalen met iDeal

voudig door te sturen naar uw administrateur.

Wilt u het nog makkelijker? Kies dan bij

Regel het binnen 2 minuten door op het werkgevers­portaal

‘Betaalwijze’ voor iDeal. In de mail met

naar ‘Mijn gegevens’ > ‘Betaalgegevens BPL’ > ‘Wijzigen’

uw nota zit een handige knop waarmee

te gaan. Ga naar ‘Hoe wilt u de nota ontvangen’ en kies

u direct uw nota betaalt. ■

Sazas wederom nummer 1 in KTO Verbond van Verzekeraars Sazas werkt nauw samen met haar klanten om langdurig verzuim een halt toe te roepen. Die aanpak wordt gewaardeerd, want de verzuimspecialist kwam afgelopen januari voor de derde keer op rij als nummer 1 uit het Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk van het Verbond van Verzekeraars. Klanten zijn vooral te spreken over het persoonlijk contact, de correcte afhandeling, het feit dat ze worden ontzorgd en je er als werkgever ‘niet achteraan hoeft’. Zowel voor het telefonisch (7,8) als het e-mail contact (7,7) met werkgevers scoort Sazas het hoogste in de markt. ■

26

Dr. Maurits Sanders (Kerndocent Publiek Private Samenwerking, Nyenrode Business Universiteit)


VanColland magazine #1 | maart 2020

Nieuw Colland Administratie Systeem Het Colland Administratie Systeem (CAS) is het digitale portaal van het fonds Colland Arbeidsmarkt. Via CAS kunnen werkgevers en werknemers subsidie aanvragen

Inspiratie om uw verzuim ­onder de duim te houden:

het Sazas verzuim­boekje Hoe kunnen we nog beter omgaan met verzuim? Om ervoor te zorgen dat medewerkers bewust omgaan

voor de Colland regelingen. Denk daarbij aan subsidies voor het volgen van cursussen, een tegemoetkoming in de kosten van een BBL-er, deelname aan een ­seniorenregeling of onwerkbaar weer. Op 3 maart is een versie van CAS live gegaan. Deze ­versie is gebruiksvriendelijker en voldoet aan de ­nieuwste eisen op het gebied van veiligheid en privacy. Voor meer informatie en hulp bij het vernieuwde CAS kunnen werkgevers en werknemers contact ­opnemen met de Klantenservice op 088 - 008 45 50 of via info@colland-administratie.nl ■

met het verzuimbeleid heeft Sazas dit aantrekkelijk vormgegeven in een handig formaat boekje met de naam ‘het Sazas verzuimboekje’. Iets tastbaars dat ze hun medewerkers kunnen geven zodat zij weten wat voor henzelf belangrijk is op het moment dat ze mogelijk gaan verzuimen. Ze delen het document graag gratis met u voor eventuele inspiratie voor uw bedrijf. Download het hier: rebrand.ly/inspiratie ■

Training ‘Effectief omgaan met verzuim’ Als werkgever krijgt u te maken met verzuim. Hoe gaat u hiermee om?

Is uw medewerker arbeidsongeschikt door toedoen van een ander? Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn door een verkeers­

Bij ziekte van een medewerker moet u zo nu en

ongeval. Dan kunt u de kosten die u maakt (deels)

dan l­astige gesprekken met elkaar voeren over het

­verhalen op de verantwoordelijke partij. Dit wordt ook wel

verzuim. De Algemene verordening gegevensbescher-

regres genoemd. Het verhalen van (loon)schade vraagt

ming­(AVG) maakt het niet eenvoudig om tijdens zo’n

om kennis van zaken, doorzettings­vermogen en geduld.

gesprek uw medewerker vragen te stellen over zijn of haar gezondheid. In de training Effectief omgaan

Bij Sazas begrijpen ze dat u hier als werkgever weinig

met verzuim ­kwamen werkgevers, leidinggevenden

tijd voor vrij kunt maken. Daarom hebben zij een

en HR-medewerkers samen om te leren wat mag en

regresspecialist in dienst die u hierbij kan helpen:

kan bij ziekteverzuim. De training werd gegeven door

Rosita de Mos. Zij neemt u graag mee in de wereld van

Corine Witter (adviseur van Stigas) en verzuimexpert

regres. Wat is regres (niet) en wat zijn de regels?

Bjûkje de Heer van Sazas. ■

Ontdek het hier: rebrand.ly/regres ■

27


Thema Samenwerking

Geschiedenis

& actualiteit

Colland: Al 15 jaar samen sterk voor de Agrarische en Groene Sector De agrarische en groene sectoren hebben een ­lange ­traditie van eigen sociale afspraken. Na de Tweede Wereldoorlog namen werkgevers- en werknemers­organisaties allerlei initiatieven op landelijk niveau. Het ­bekendst zijn het Bedrijfs­pensioenfonds voor de Landbouw en het ­Vacantiefonds. Door de opkomst van steeds verder gaande automati­sering en ­wijzigingen in de belastingwetgeving werd het ­Vacantiefonds voor de Landbouw over­­bodig. In mei 2006 maakt het fonds de laatste betalingen aan ­werknemers over.

Door Christ Essens, relatiebeheerder arbeidsmarkt

Door de jaren heen zijn vele gemaakte cao-afspraken ontstaan. En niet alleen afspraken voor de hele agrarische en groene sector maar ook voor de afzonderlijke sectoren zelf. De verschillende uitvoerders en fondsen maken het er voor werkgevers en werknemers niet eenvoudiger op. Daarom is er behoefte aan vereenvoudiging, met behoud van sectorale uitvoering indien nodig. Daarom zijn de verschillende fondsen op

Kantoorgebouw Colland in Zoetermeer (2005)

initiatief van onder ander CUMELA Neder-

Vacantiebon uit de beginjaren 60

28

land, LTO Nederland, VHG, CNV Bedrijven-

Met de oprichting van Colland werden de

bond (nu CNV Vakmensen) en FNV Bondge-

verschillende sociale regelingen onder één

noten (nu FNV) per 1 januari 2005

dak gebracht. De bedoeling daarvan wordt

ondergebracht in drie clusters: Pensioen,

tot uiting gebracht in de titel van de eerste

Verzekeren en Arbeidsmarkt. “Colland” is het

brochure van Colland: “Samen sterk”. In veel

gezicht van dit samenwerkingsverband voor

gevallen levert deze bundeling van sectoren

de agrarische en groene regelingen. Op dit

voldoende volume op voor gezamen­lijke

moment bestaan de drie clusters nog steeds,

maatregelen en regelingen. Daarbij streven

ook al zijn de namen nu anders: BPL

Colland en de sociale partners steeds meer

Pensioen (verplichtstelling sinds 1949), Sazas

naar maatwerk. De ontwikkelingen in de

(sinds 1994) en Colland Arbeidsmarkt (met

sectoren en de plannen van de o ­ verheid

voorgangers vanaf 1972). Een belangrijke deel

leveren voldoende stof op voor discussie

van de activi­teiten op het terrein van

over de toekomst van het collectief van

arbeidsmarkt wordt sinds 1986 uitgevoerd

sociale regelingen in de agrarische en

door Stigas.

groene sectoren. ■


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.