Page 1

Elsevier Dagboek van e e n stage bij weekblad Elsevier

Watergeuzen Roemruchte De moderne mens is o p zoek naar extreme uitdagingen

roeiwedstrijden, vriendschap en anekdotes over alcoholmisbruik

Onderzoek pleit voor omgangshuizen Verplichte bemiddeling en oprich­ ting van omgangshuizen kunnen conflicten voorkomen die ontstaan bij de omgangsregeling met de kin­ deren na een echtscheiding. Dat zeggen rechters en advocaten in een onderzoek van de Tïlburgse Weten­ schapswinkel. Echt harde sancties ziet de rechterlijke macht niet zit­ ten. In Frankrijk en Engeland kent men zoge­ naamde omgangshuizen. Dit zijn huizen waar vaders hun kinderen op neutraal ter­ rein kunnen ontmoeten. In Nederland bestaat dit nog niet. Een onderzoek over effectuering van de omgangsregeling van mr Ursula Heeffer in opdracht van de We­ tenschapswinkel v/ijst uit dat de behoefte aan dergelijke huizen bestaat."Op het mo­ ment dat ouders niet door één deur kun­ nen, kan een omgangshuis een goed alter­ natief zijn. Ik vind dat w\\ daar in Neder­ land op korte termijn mee moeten gaan experimenteren",zegt prof. mr. PaulVlaar­ dingerbroek, hoogleraar Familie en jeugd­ rechten begeleider van het onderzoek. Ook meer accent op scheidingsbemidde­ ling zou volgensVlaardingerbroek goed zijn. "Zo'n bemiddeling kost drie­ tot zesdui­ zend gulden. Dat kan alleen betaald wor­ den door mensen met een goed inkomen. Dat zou dus vaker verplicht gesteld moe­

Studentenchipkaart in

ten v/orden zodat de overheid de kosten betaalt."Toch hoeft het volgens hem geen automatisme te worden want als iemand per se niet wil, heeft het nauwelijks effect. In Nederland komt zo'n vijftien procent van alle echtscheidingsgevallen met proble­ men over het omgangsrecht voor de rech­ ter. Lang niet alle ouders stappen naar de rechter. De reden is dat de rechters niet vaak overgaan tot harde sancties wanneer afspraken niet worden nagekomen. Dertien van de negentien ondervraagde rechters leggen een enkele keer een dwangsom op. Lijfedwang ofwel gijzeling van de moeder worck zelden of nooit toegepast, evenals (dreigen met) gezagsv/ijziging of onder toe­ zichtstelling.Voor een strafrechtelijke sanc­ tie voelen ze weinig. Bij de advocaten vyras die behoefte iets groter (tv/aalf van de vijfen­ vijfog), maar nog altijd minimaal. Organisaties die opkomen voor de vaders, verenigd In het platform Samenwerkende Clientenorganisaties in Jeugdzorg en Fami­ lierecht, zijn wel voorstanders van harde sancties.Theo Richel van de stichting SOS Papa:"Het is toch te gek dat vrouwen wel de politie mogen langssturen wanneer een vader een kind een dag langer dan afge­ sproken in huis heeft, terwijl de vrouw een rechterlijke uitspraak mag negeren. Die vrou­ wen zijn toch crimineel. Het heeft niets te maken met de belangen van kind, maar met

het op een voetstuk plaatsen van de moe­ der ten koste van de vader.Wetenschappe­ lijk onderzoek wijst uit dat kinderen be­ hoefte hebben aan een vader. Daar wordt geen rekening mee gehouden." [RA] zie pagina 5

^ Jan Timmer en Hans de Vries bereiden zich voor op het debat [Foto: Enk van der Burgt]

(Advertenties)

WEET JE NOG HOE HET WAS OP HET VWO?

financiële problemen De stichting Studentenchipkaart heeft bij de rechter surséance van betaling aange­ »TOgd. Computergigant IBM en KPN heb­ ben zich al teruggetrokken uit de stichting. Vi|f laar geleden werd de studentenchip­ ^n geïntroduceerd. De kaart zou wor­ "Jen gebruikt als betaalmiddel, als leenpas bij de bibhodieek, maar ook als identiteitskaart 'wdeinschnjvingvan tentamens. De KUB S ' een van de weinige onderwijsinstellingen 'ie op grootschalige wijze gebruik maakt «1 de diensten van de stichting. Faillisse­ inentzou gevolgen hebben voor de huidi­ 8'voorziening. "Wij hebben gehoord van e problemen, maar kunnen niet anders dan 'fvachten", zegt drs. Nico Meurders van '^ Dienst Facilitaire Bedrijven."Voor nieu­ we medewerkers en studenten vragen we H steeds een chipkaart bij de stichting ■ ondertussen denken we na over een "wdscenario voor het geval de dienstver­ '«"i"! definitief stopt" [HOPILKIRA]

Het korte termijn succes van saneren "Saneren moet gebeuren in tijden dat het goed gaat met de economie." Dat stelde oud­Philipstopman Jan Timmer woensdag tijdens het economie­ debat 'Saneren, over de gevolgen van machomanagement'. De bijeen­ komst was georganiseerd door Studium Generale in samenwerking met economische studievereniging Etact T immer wil saneren niet direct als negatief bestempelen. "Je moet alleen zorgen dat mensen makkelijk een andere baan kunnen vinden en er genoeg geld in kas is om het bedrijf te vernieuwen en te verbeteren " Timmer kruiste de degens met Hans de Vries, voorzitter van FNV Bondgenoten en de Groningse hoogleraar Inter­ national Economics and Business, Arjen van Witteloostuijn Van Witteloos­ tuijn IS auteur van het boek De Anorexiastrategie waarin hij de schaduwzij­ de belicht van de huidige, op liberale leest geschoeide economie. Hij Stelde dat te vroeg afscheid is genomen van het adagium dat de wereld maakbaar is. "Het moeten boeken van rendement om de aandeelhouder tevreden te stellen, leidt tot korte termijn beleid. Zoals saneren, wat ten koste gaat van de werknemer", meent de auteur. "Nergens in de westerse samenleving wordt momenteel zo weinig geïnvesteerd in onderwijs en innovatie als in Nederland En het aantal arbeidsplaatsen dat er bijkomt, zijn met name flexbanen en deeltijdbanen. "/W'K/

Op woensdag 26 april (economische faculteit) en donder­ dag 27 april (overige faculteiten) komen VWO­ers naar de voorlichtingsdagen op de KUB. Wil je hen helpen met hun studiekeuze? Word dan rondleider! VERGOEDING: f 25,­ EN EEN KUB­TRUi interesse? B el of mail met Claudia Vreeswijk, 013­4662848, c.e.b.j.vreeswijk@kub.nl

STAD NOORD WES T

WONEN i M I D D E N BRABANT

Studeren j J o e J U ... een k a m e r hebben

wi[ 0800­023 023 8 www.wmb.nl


mor in casa Wachten op de regenboog Dacht je dat Hollandse luchten grijs en saai waren, verlang je daarom soms naar een tropisch vergezicht? Niet nodig. Het is mogelijk o m via je pc van een KUBse zonsondergang te genieten. Zeker zo mooi. Via bttp­J/cwis.kuh.nl/­few/few2/

wolken/index.htm beland je op de 'hea­ ven fmm eleven'. De prachtigste zons­ ondergangen en andere meteorologi­ sche hoogstandjes zijn daar te aan­ schouwen. Met romantische titels als: 'belle air en the beast', 'in tears we're

tearing apart'en '2000 lightyears away'. Geestelijk vader achter d e schilderach­ tige plaatjes is coördinator PR van d e e c o n o m i s c h e faculteit Clemens v a n Diek. Sinds hij eind november een knal­ roze, rood, oranje met stukjes groen en blauwe lucht vanuit zijn werkkamer o p de elfde verdieping van gebouw B zag, is hij verkocht. E n verzot als hij inmid­ dels was o p zijn digitale camera, be­ sloot hij het uitzicht met iedereen o p de KUB die niet zo ver kan kijken, te delen. "Er zijn mensen die niet geloven dat d e foto's echt vanaf hier zijn genomen", vertelt Van Diek, terwijl d e lucht van­ daag achter hem een weinig inspireren­ ^

10 vragen Na negen jaar als secretaris verbonden te zijn geweest aan het Samenwerkingsorgaan Brabantse Universiteiten (S OBU), verlaat Marianne Wagemans Tilburg om haar heil in Eindhoven te zoeken. Drs. Wagemans gaat werken bij het Onderzoeksinstituut Eindhoven, verbonden aan de universiteit waar zij vanuit haar vorige baan meermaals contact mee had. Wagemans gelooft niet in de mythe rondom de veronderstelde cultuurverschillen tussen beide universiteiten en verwijst elke uitspraak erover naar het rijk der fabelen. 1) U loopt over van Tilburg nar Eindhoven?

Zo zie ik dat absoluut niet Mijn hart ligt niet bij één van beide. Dat zou ook onzin zijn want wetenschappers zijn weten­ schappers en dat een techneut een ande­ re aanpak heeft dan iemand van de socia­ le faculteit hoeft geen reden te zijn elkaar niet op te zoeken. Helaas zien vooral mensen die er niet aan deelnemen dit niet zitten. Dat is een idee dat je er niet uit krijgt terwijl het op de werkvloer waar ik heb rondgelopen absoluut prima samen­ werken is. Ik vind het simpelweg enorm boeiend om binnen het wetenschappelijk onderzoek werkzaam te zijn. Dat is niet aan een specifieke plaats gebonden. 2) Geognfische ilbikening heeft, gezien uw voorstel voor het gezamenlijk zoeken van de

bijzonder boeien. De reden voor vertrek is dat de totale organisatiestructuur van het SOBU verandert en de onderzoekers die eerst in dienst van het SOBU waren, nu over de faculteiten verdeeld worden. En trouwens, na negen jaar wordt het tijd voor iets anders. Ik heb mijn persoonlijk record daarmee verbroken.Van mijn vo­ rige baan nam ik na tweeënhalf jaar al af­ scheid.

Dat beide universiteiten zich op interna­ tionale strategische samenwerking zou­ den kunnen richten, was enkel een idee. De wereld is groot, dus denk je verder. Je kunt overal mensen gaan werven. 3) Daar is dus in praktijk weinig van terechtgekomen?

Inderdaad. Het bleef bij een vaag idee dat nooit praktisch is uitgewerkt. 4) Is deze teleurstelling tevens de motivatie uw

Mijn baan zou in de nabije toekomst in­ derdaad komen te vervallen. Dit ligt in het verlengde van de veranderde opzet van het samenwerkingsverband. De Colleges van Bestuur van beide universiteiten von­ den de opzet zoals ik die gewend was, niet efficiënt. 6) Gaat deze verandering u aan het hart of bent u gewoon blij dat u er niets meer mee te maken heeft?

Zo extreem moet je dat niet zien. In feite blijft het SOBU met een zelfde pool on­ derzoekers doorgaan maar zijn die men­ sen niet langer allemaal in dienst van het verband. Wat mij aan het hart gaat is het gevaar dat de multidisciplinaire aanpak die het SOBU hanteert, verloren gaat Dat is, ben ik bang, iets dat je inlevert wanneer je mensen aan aparte faculteiten gaat bin­ den.

zon door d e wolken schijnt." Van Diek heeft daarom zijn camera altijd 'schiet­ klaar' in zijn bureaulade liggen. De lol is er na vier maanden misschien een beetje af, maar 'de mogelijkheden zi|n eindeloos' dus voorlopig gaat hij nog door. "Hoewel het sinds de ingang van de zomertijd lastig is geworden. Ik ben meestal al w e g als de zon ondergaai Nu wacht ik eigenlijk vooral op een mooie regenboog."/WK/

Gesprekken in de mensa 2

samenwerking?

Samenwerking heeft geen prioriteit bo­ ven het eigen belang. Dat is wel eens las­

7) Wat zou de beide Colleges van Bestuur dan toch tot dit besluit motiveren?

Ik heb een blad besteld met een aardappelschotel, soep en een crois­ sant. Ik heb enorme honger. Het is wat minder druk in de mensa, want bijna iedereen geniet van de lentezon. Juist als ik een hap wil

9) Blij dat u daarvan af bent?

Je moet het niet zo zwaar oppakken. Het waren geen enorme strijden die we heb­ ben gevoerd. Er zijn geweldige projecten die de universiteiten samen ondernemen. Denk maar aan electronic commerce. Onderzoek op dit gebied heeft discipli­ nes samengebracht die eerder weinig van eikaars bestaan afwisten. Z o is een steeds grotere rol weggelegd voor de samenwer­ king tussen de rechtenfeculteit en de tech­ neuten uit E indhoven gezien de ontwik­ kelingen op het gebied van digitale com­ municatie. In deze veelzijdige aanpak vindt het SOBU haar kracht

nemen, zie ik een meisje met haar blad naar mijn tafel lopen. Zij is erg mooi, met ravenzwart haar, de pas van een model, en priemen­ de ogen zo hongerig en begerig dat ik zie hoe ze me van een af­ standje taxeert. Ze gaat zonder groet zitten aan de tafel tegenover me. "Ben jij die column­schrijver?" Zij smeert haar boterham met jam. ­ "Ik ben bekend onder andere namen." ­ "Hoe noemen ze je dan?" ­ "Sommigen noemen mij de man met de vele gezichten." ­ "Waarom?" ­ "Ik denk dat ik een boek schreef met maskers als hoogtepunten." ­ "Waarom portretteer je Debbie in je columns zoals je doet?" ­ "Hoe portretteer ik haar?"

10) Joch een bee^e spijt van het vertrek?

ftedactJesecretanaat Agendapagina *^Angefa van SchefKieï f2277), Angela van Schendel (2277) kam€rAt2. e­fnail: schendei^'l'ub ni Fotografie Enk van éer Burgt, Joyce van Opmaak Belkom, Ooipfi Cantnjn Adrian varï den £erenbeemt (3330). Desiree Meutemans Illustraties Redattie-adrcs (ontwerp tajr.out en logo) Bas van der Sc Wftrandeiaan 2,5037 ABTSx»^ Bosch. Hans v,i Postbus 90 (53, 500Ö LE Tilburg. Medewerkers (2272) Marjan Vos. Stc KamersAtO, 11 12 en 13 tête­ Natascha van Aalst, Ofeter van foon 013­4662277. Fax 013­ den Bergh, Antonie Bors. Hoger Ondel 4630145.E­mail Schemtet@kubiit Yvonne Doorduyn, jaap reau (HOP) Goedegebuure. Jennifer van Univers maakt ^ Gurp, Bert Heffels.Leoti Heuts HOP waarbij a.i Redactie Ries Agte''berg (hoofdredac­ (foreign affairs,8294),GeHfnda kranten alsmr teur, tel 2926).Atcba Bouwerïs He/wegen, Hichief de jong hogoschoolfelad |eindre<fectie. 2506). Oscar van Arie Kapteyn, Michel Knafien. stoter Dam (onderwijs sn cultuur, Alkeiine van Lenning. Joost 3490). Stijn Dunk (wetenschap, Mangnus, Nathalie Pagte, Frank Pe2925>, Frari^otse Theunen van Pamelen. Claire Polders, F, (stagiair, 8294), Wiêneke Kok Marcella Raaymakers, Varnba O fstudenten, 2272),YvonneVer­ Shertf, Pieter Siebers, Lmdavan H' schuren (internetredactte. Tiltxirg, MarkVerduyn, Cynthia T.. Volkers 3409) o/l-■>/{/ I ?'

UNIVEP4

Financiële winst E r wordt geredeneerd dat wanneer je dertig mensen over zes­ tien faculteiten verdeelt dit ongemerkt ingepast kan worden in de diverse bud­ getten.

de kleur grijs heeft. "Ik kies vaak een fragment van een lucht en dat geeft dan een wat vertekend beeld", verklapt Van Diek zijn aanpak. Hij truukt de boel wel een beetje door een palmboomachtige plant voor een rooddoorlopen sunset te zetten, zodat de websurfer zich even o p Hawaï waant. Naar eigen zeggen geniet zelfs d e hoogste baas van deze universiteit in een verloren minuutje volop van de prachtige plaatjes. "Overigens", vervolgt d e weh-artist, "komen hierboven wel vaker mensen van het uitzicht genieten. Ouders met kinderen staan hier dan in het trap­ penhuis naar buiten te kijken." Echt voorspelbaar zijn de luchten b o ­ ven de KUB nog niet geworden voor de fotograaf. "De lucht kan van het ene o p het andere moment veranderen. Collega's waarschuwen me als de lucht mooi is. Dan moet ik snel zijn, want soms is het net één moment dat de

doelstelling nummer een van het S OBU:

heil elders te zoeken?

Het is geen teleurstelling. Bij het SOBU hebben we enorm veel projecten die me

F o t o : E r i k v a n de r B u r g t

s c h i e t m o o i e l u c h t e n en z i c h z e l f [Afbeeldingen van de sitel

8) Dat lijkt me niet bevorderlijk voor 5) Een gedwongen afscheid?

ïilburgse en de Eindhoveme universiteiten naar internationale perspectieven, niet uw voorkeur?

^

Clemens van Diek

Nee. Ik heb een nieuwe uitdaging gevon­ den. [MR]

­ "Zo idealistisch: ze kookt voor je en houdt van je zoals een nor­ male vrouw zou doen." ­ "Maar ik schrijf wat ik meemaak."

fm ^fo*!g. Kiarre 'Nassau

­ "Ik zou jou niet op die manier behandelen." |«x«r

Redactieraad és w&éf. van vefscfetjrtmg to£ Univers is een onaftiankeltjk 13.00 uur op het redactiesecre­ weekblad dat wordt uitgegeven tariaat door de Katholieke Universi­ teit Brabant, t~4atsertjes moeten contant at­ ­' ■­ ­' •' ­'1 bii voor­ rden aan­ pn «raag

­ "Hoe zou je dan met me omgaan?" ­ "Ik zou je laten lijden." Ze keek me recht in de ogen, met een gemeen lachje terwijl ze een hap van haar brood nam. ­ "Waarom zou je dat doen?" ­ "Omdat ik je ken zoals geen enkele andere vrouw op deze univer­ siteit. Ik heb jou gelezen als niemand anders dat kan." Ergens klettert een blad op de grond en iemand lacht; maar wij staren elkaar aan waarbij het lijkt of het af­ wenden van het gezicht de nederlaag van de ander betekent,

­^ostbus 2ü, j,­t Tel 023­

(wordt vervolgd) of

U N I V E R S 28

ril 20Ü0J


College wijst winnaars en verliezers aan bij ict­projecten

Miljoen hits voor studentenserver De site 'stuwww.kub.nl' met studenten­ informatie over de KUB zit voor het eerst

finan­

Courseinfo (economie), de ontwikkeling

leges. H e t project krijgt 125 duizend gul­

boven een gemiddelde van een miljoen

ciering van ict­projecten g e h o n o r e e r d . Z e v e n p r o j e c t e n zijn b u i t e n d e

van Intranet ten behoeve van interne be­

den.Andere gehonoreerde projecten zijn:

hits per dag. De site w o r d t onderhouden

orijzen gevallen o m d a t h e t draagvlak te k l e i n i s o f te w e i n i g i s g e r i c h t

drijfscommunicatie (letteren) en assimila­

de geïntegreerde leeromgeving v o o r me­

d o o r studievereniging ESB IT en het re­

OP leren door m i d d e l v a n iet. Aan d e w i n n a a r s d e e l t h e t c o l l e g e i n d e

tie iet in onderwijs (rechten). H e t SIA be­

t h o d e n en technieken van o n d e r z o e k

kencentum. Een hit is het aantal keren dat

komende twee jaar 4 5 0 d u i z e n d g u l d e n uit. C a m p u s TV , e e n project waar­

oordeelde de aanvragen op negen criteria

(FSW) v o o r 85 duizend, digitale leerom­

een pagina van een webserver opgevraagd

mee in cursussen v i d e o ­ e n b e e l d m a t e r i a a l k a n w o r d e n v e r t o o n d , krijgt

en gaf onder meer aan welke projecten te

geving V T W (FSW en FdL) v o o r 67 dui­

is. Plaatjes tellen o o k als hit, als je een

weinig draagvlak hadden, niet genoeg ge­

zend gulden, elektronisch leren op maat

pagina hebt met vier plaatjes heb je soms

richt waren o p het leren d o o r middel van

II (FRW en FWV) 60 duizend,VIP spel en

al vijf hits (pagina+plaatjes). H e t is dus

projecten af. Het ging daarbij o m T R O M ­ L ,

iet, te weinig uitgewerkt waren of een o n ­

infogame (FEW) 58 duizend en ICTaal.een

moeilijk in te schatten hoeveel mensen

fonds'ICT in Onderwijs'. Bij de beoorde­

een project bij rechten voor een elektro­

doorzichtige begroting hadden.

onderzoek naar overgang digitaal talen­

v o o r die miljoen hebben gezorgd. Dr.ir.

ling van de gelden is het college geadvi­

nische nieuwsbrief v o o r studenten, de uit­

H e t meeste geld kreeg het project Cam­

practicum (TAC/FdL) 55 duizend gulden.

Jeroen Hoppenbrouwers, onderzoeker bij

seerd door de acht leden van de Stuur­

breiding en innovatie van de Elektronische

pus TY. D i t is een samenwerkingsproject

In totaal heeft het college 50 duizend gul­

het Infolab, denkt dat er een vaste kern

groep Informatiebeleid en Automatisering

Studiegids en de verbetering van C O M A P

tussen het bureau van de universiteit en

den meeruitgetrokken dan gepland v o o r

van rond de tweeduizend studenten is die

(SIA). Het SIA heeft een scheiding aange­

bij economie.Vier projecten vielen af in de

de rechtenfaculteit en w i l een voorzie­

het stimuleringsfonds, dat t e k o r t h o o p t

het grootste deel van de hits v o o r zijn

tweede ronde: de implementatie Compu­

ning creëren waarmee in cursussen video­

ze te kunnen aanvullen met een t e ver­

rekening neemt, de anderen zijn volgens

ter B ased Trainingen (economie), het op­

en beeldmateriaal kan worden v e r t o o n d

wachten overschot bij het millennium­

hem sporadische bezoekers uit het bui­

zetten van een digitale leeromgeving via

t e r ondersteuning en afwisseling van col­

project. [OvD]

tenland. 'Stuwww.kub.nl' is in o k t o b e r

Het College van B e s t u u r h e e f t z e s v a n d e d e r t i e n a a n v r a g e n v o o r

het meeste geld: 1 2 5 d u i z e n d g u l d e n .

Het geld is afkomstig uit het Stimulerings­

bracht tussen wel en geen onderwijsge­ nchte projecten. Daardoor vielen in eer­

#"

ste instantie al drie niet­onderwijskundige

1996 opgezet d o o r Kees Leune en Her­ man Suijs.Alles o m t r e n t de KUB staat o p

Extra computers en

deze site. Naast informatie v o o r de stu­ dent is er o o k de mogelijkheid t o t het aanvragen van een eigen website.Van deze

printers op campus

mogelijkheid w o r d t veelvuldig gebruik

extra

gemaakt. Er zijn inmiddels rond de drie­

computer­ e n printfaciliteiten o p

honderd studenten die een eigen home­

d e c a m p u s . H e t C o l l e g e v a n Be­

page hehben.[FT]

Er k o m e n v ó ó r s e p t e m b e r

stuur heeft dit t o e g e z e g d na v r a g e n v a n s t u d e n t e n f r a c t i e SAM i n d e KUB­raad v a n d o n d e r d a g 3 0 maart.

Snelle economiestudenten

De studenten vrezen een te grote druk

van UvA krijgen duizend

op de huidige print­ en computervoor­ zieningen d o o r de komst van de eerste 'studiehuis­studenten' en de verplaatsing

gulden

van rooster­ en studie­informatie van de

.??^<^%

papieren naar de elektronische studiegids.

Economiestudenten van de Universiteit

Collegelid Cees Mouwen zegde t o e het

van Amsterdam die hun propedeuse bin­

plan o m e­mailzuilen (computers met een

nen een jaar halen, krijgen van de facul­

beperkt aantal programma's) t e plaatsen

t e i t duizend gulden. Deze maatregel is

op de campus met voorrang te behande­

bestemd v o o r de zogeheten kwantitatief

len. D i t o m de reguliere computers te

economische opleidingen zoals econome­

ontlasten.

trie, actuariaat en operationele research

Momenteel zijn er op de K U B ongeveer

en management. H e t gaat hier o m een

acht honderd computers v o o r studenten

eenmalig experiment. Decaan prof.dr. J.

^ RECHTENCAMPAGNE Onder het genot van appelflappen en koffie heeft rechtendecaan prof. dr. Peter Essers maandag

en vier printers aanwezig. Studenten die

van der Gaag zegt dat de resultaten van

meteen druk op de knop de promotiewebsite voor de rechtenfaculteit geopend. Op de site zijn vier rechtenstudenten te

in gebouw P achter de computer werken,

de studenten van deze drie opleidingen

zien die vertellen over hun studie en het studentenleven in T i l b u r g . De campagne m o e t de faculteit een g r o t e r e

kunnen alleen in de bibliotheek of gebouw

altijd gestaag teruglopen in de laatste drie

naamsbekendheid en meer studenten opleveren. " D e campagne is tevens bedoeld o m het rendement te v e r b e t e r e n " ,

A printen. O o k hieraan heeft het college

maanden van het eerste jaar. D o o r de stu­

aldus Essers in zijn openingswoordje. " D e boodschap is dat de faculteit veel te bieden heeft, maar ook veel vraagt van

beloofd op korte termijn w a t t e doen.

denten duizend gulden in het vooruitzicht

studenten." [Foto; Enk van der B urgt]

[WK]

te stellen als ze hun propedeuse binnen een jaar halen, hoopt hij de studenten te stimuleren o m hard te werken. De pre­ mies w o r d e n betaald van de opbrengsten

Rechtencentrum wordt agentschap van de KUB

van contractonderzoek dat de faculteit v o o r het bedrijfsleven doet. [FT]

Het Centrum v o o r Recht, B e s t u u r

versiteit een brug t e ver", vertelt Tops.

en Informatisering (CRBI) i s s i n d s

"Personeel was dan o o k officieel bij ons

een

in dienst gekomen en w e waren dan w a t

f Iet College van Bestuur o n d e i / o e k l of de KUB een nieuwe huisstijl moet

'agentschap' van d e KUB. Het CRBI

vrijer geweest in ons personeelsbeleid.

krijgen. "Bij het nieuwe mission statement hoort een inspirerend logo",

mag zich nu 'biimen h e t b e s t e k v a n

Dat is nu w a t minder.Verder maakt het in

zei collegevoorzitter Y\'onne van Rooy tijdens de KI'B­raad,svergadenng

de faculteit' o p d e markt b e g e v e n ,

de praktijk niet veel uit", aldus de tevre­

vorige week donderdag. "Veel m e d e w e r k e i s e n . u e n het huidige logo

aldus Yvonne van Rooy, v o o r z i t t e r

den hoogleraar. " O n s was het vooral te

niel meer als een verbeeldmg van waar de KUB vooi staal', aldus Van

van het College van Bestuur.

doen o m op de werkvloer minder last te

Rooy

Studenten mogen straks extra bijverdie­

hebben van de universitaire bureaucratie

[)e aldeling \ooriKhting en bxtetne Betiekkingen inventariseert m o m e n ­

nen zonder g e k o r t t e w o r d e n o p hun

Het onderzoekscentrum van de rechten­

en dat is gelukt. W e hebben nu bij con­

teel wat het veiandeien van de huissti)! met zich meebrengt o p het ge­

beurs. De grens gaat van 15.000 gulden

faculteit waar het onderzoek op het ge­

tracten zelf de tekenbevoegdheid die hoe­

bied van kosten, piaklische uitvoering en menskracht die e r m e e gemoeid

naar 19.500 gulden. D a t bedrag stijgt

bied van bestuur, it en recht plaatsvindt,

ven niet meer eerst langs het faculteits­

is T egen de zomer /al het college besluiten of de operatie doorgaat.

voortaan mee met de inflatie. Dat heeft

vaart al vanaf januari een meer zelfstan­

bureau."

KUB­raaclstiactie AbvaKabo zou d e nieuwe huisstijl dan graag een stapje

de Tweede Kamer deze week besloten.

dige koers. Het aantrekken van een eigen

Rechtendecaan Peter Essers is tevreden

verder doorgevoerd zien, dan nu het geval is. 'Waarom zetten w e niet

O o k hoeven studenten die na hun afstu­

administratief medewerkster was de eer­

over het resultaat van de onderhandelin­

gioot de naam van de universiteit in neonlicht o p g e b o u w B? Zoals de

deren niet al te veel verdienen, hun aan­

ste stap op weg naar een meer slagvaar­

gen van de afgelopen maanden, ' o o k al

Erasmus Univer.siteit van Rotterdam ook heeft", aldus een fractielid tij­

vullende beurs niet terug te betalen. Mi­

''ige wijze van het besturen,

heeft het soms geknald'."Ik hoop vooral

d e n s de vergadering.

nister Hermans heeft zich uiteindelijk bij

i^et name de hoogleraren B estuurskun­

dat we d o o r dit experiment te weten

Voorzittel Van Rooy gaf toe dat ze best jaloeis' is als ze over de Biie­

deze wens van de Kamer neergelegd.

"ie Pieter Tops en Paul Frissen koester­

komen w a t de kostprijs is van een w e ­

nenoordbrug rijdt en de lichtreclame o p het Rotterdamse universiteitsge­

O o k versoepelde de Kamer de leeftijds­ grens v o o r het krijgen van een studie­

afgelopen d i n s d a g o f f i c i e e l

Studenten mogen meer bijverdienen

tenschapper", aldus Essers.

b o u w ziet staan. Ze lijkt wel te porren vcxjr het ideetje. Maar collegelid

centrum vrijer te kunnen opereren als het

De komende twee jaar is formeel een

Cees .Mouwen moet tot zi)n spijt de piet bederven

'Vijf jaar geleden

beurs. Hermans had die op dertig jaar

gaat om het afsluiten van contracten voor

proefperiode, daarna w o r d t in overleg

lieblien we o n d e i z o e k gedaan naar de 7ichtbaaiheid van mogelijke licht­

gelegd. Daarna mocht een student van

opdrachtonderzoek en het voeren van

met het college en de faculteit een defi­

1 et lame o p g e b o u w B. Helaas is \ an geen enkel punt in de stad of de

hem nog wel vier jaar lenen. Maar de Ka­

«w eigen personeelsbeleid.

nitieve beslissing genomen over de zelf­

o m g e \ i n g de KUB te zien Een seiieus pioblcem " Waaroji Van Rooy de

mer vond dat niet genoeg. Iedereen die

sn zelfstandig bestuursorgaan, w a t het

standigheid. Gedurende die periode zul­

discussie voorlopig afsluit

v o o r zijn dertigste begint, krijgt nu vier

CI^BI zelf graag wilde, is niet de bestuurs­

len de partijen geregeld met elkaar over­

ten krijgen ' [WK]

vorm geworden. " D a t was v o o r de uni­

leggen. [WK]

"■si al jaren de wens o m als onderzoeks­

6apriI20£0j

Universiteit in neonlicht

"T ilbuig zal eei.st een I^nenenoordbiug m o e ­

jaar recht op beurs en heeft daarna nog recht op een lening.fHOPJ


Beste afstudeerders mijden de overheid De beste jonge HBO'ers en academici kiezen voor een

Het huwelijk en de I april grap

ze waren verhuisd v o o r hun eerste baan. De overheid vist achter het net, zo blijkt uit de resultaten van de SEO-enquête. Vooral gemeenten en provincies trekken

baan in het bedrijfsleven.

HBO'ers aan van minder dan gemiddelde

Provincies en gemeenten

ven hebben een iets lager niveau. Een

kwaliteit. O o k de academici die ze werpositieve uitzondering v o r m t het onder-

zijn niet erg in trek en

wijs en de wetenschap - onder andere

moeten daardoor genoegen

slimme afstudeerders een baan te geven

nemen met afstudeerders van minder allooi. Een

d o o r d a t universiteiten erin slagen o m als assistent-in-opleiding. De onderzoekers zijn verbaasd over de uitkomst, want een starter verdient de eerste jaren bij de overheid gemiddeld

Frisse t o p " . Regelmatig berichtten wij in Univers over de gebeurtenissen in huize

1. Reactie; onze stukjes worden wel degelijk gelezen.

PoMo en over de verrichtingen van de

2. Publiciteit; wellicht worden onze stuk-

dispuutsgenoten. D i t blijkbaar op een

jes zelfs in de toekomst gelezen.

Het blijkt v o o r een studievereniging nog-

zodanig geloofwaardige manier dat we in-

3. Een onverwachte maar daardoor niet

al eens een opgave o m een behoorlijk

derdaad reactie o n t v i n g e n . Maar, w a t

minder welkome I April grap.

contact met haar leden op te bouwen. O m

schetste onze verbazing? N i e t van onze

die reden zijn een aantal personen bij stu-

oorspronkelijk doelgroep, maar van de re-

W e hopen dan o o k dat de redactie de

dievereniging Juribes rond de tafel gaan

dactie!

grap kan waarderen en bedanken haar

zitten o m te kijken hoe we gemakkelijk

v o o r het t r o u w plaatsen van ons 'club-

en regelmatig de aandacht van studenten

In de weken v o o r I april besloten wij een

zouden kunnen trekken. Het antwoord op

huwelijk te ensceneren, dat op 31 maart

houder wint, en dat was in dit geval met

deze vraag lag snel op tafel, de wekelijkse

zou plaatshebben, in de hoop dat hierop

gelukt zonder uw medewerking. Bij het

stukjes in Univers. O m er echter achter

gereageerd zou w o r d e n . Geheel in stijl,

eerst volgende huwelijk bent u allen van

te komen of deze stukjes wel werkelijk

namelijk v i r t u e e l v o n d een i n t e r v i e w

harte welkom.

gelezen w o r d e n , besloten w e ze te vullen

plaats via het internet. Nauwelijks een dag

nieuws'. Nu blijkt maar weer eens;de aan-

met'nieuws' over ons zojuist opgerichte,

later sloegen wij, met de hulp van Uni-

Stefan Schuurkens, Olav Ceurts en Mirjam

virtuele (lees: niet bestaande) dispuut"de

vers, drie vliegen in één klap:

de Rijke

begint de zaal licht over te hellen. Onder

de menigte in zijn richting. Statig neemt

het gewicht van de nog steeds toestro-

hij de situatie in zich op. Je ziet hem ki|-

genomen meer dan in het bedrijfsleven.

miljoenencampagne moet

Zeker low potentials springen er beter uit.

daar verandering in

uur zelfs net zoveel als de hipo's of high potentials in het bedrijfsleven.

Het nu volgende dient gelezen te wor-

brengen.

Maar naarmate de kwaliteit hoger is, be-

den met een lichte o n d e r t o o n van spot,

kaar op schoot o m ruimte te besparen.

taalt de overheid minder Dat geldt zeker

hij de historische volzin...."volgens mii is

minachting, en een ruime dosis sarcasme

O p de gang richting de zaal zijn inmiddels

de zaal te klein". Zoiets geloof je toch

Te kleine zaal

Zij verdienen bij de overheid netto per

mende studenten kan je de vloer lichte-

ken, denken. Gespannen wachten wij op

lijk horen kraken. Mensen zitten bij el-

zijn verlossende woorden. Dan spreekt

v o o r academici. Na een paar jaar verdie-

in de stem van ondergetekende. Maan-

Russische toestanden ontstaan. Met ve-

nen ze in het bedrijfsleven een hoger sa-

niet. Ze hebben weer eens geprobeerd

De tendens blijkt uit onderzoek van de

dagmorgen 10:45. De eerste studenten

len staan ze in de rij al was het de A I

SEO,

laris dan de overheid biedt.

een college waar zo'n honderdvijftig man

schuifelen onder een zacht geroezemoes

tijdens de spits. Een verwarde bejaarde in

De overheid t r e k t zich de resultaten aan.

op afkomt in een zaal voor zestig te stop-

derzoek van de Universiteit van Amster-

de collegezaal in bij het eerste college van

een rolstoel schreeuv/tom hulp, maar zijn

Het heeft inmiddels een campagne van

pen. Tja en dat LUKT NIET. Als na een

dam. De SEO zocht uit v/aar afgestudeer-

het nieuwe trimester.Wat zal het zijn, hoe

schreeuw gaat verloren in de menigte,die

enkele miljoenen guldens aangekondigd

korte inleiding o o k nog eens blijkt dat het

de HBO'ers en academici van het studie-

gaat het gegeven worden? Vragen hangen

nog steeds gestaag groeit. Complete ver-

o m het beroep van ambtenaar aantrek-

boek niet leverbaar is t o t vier weken voor

jaar 1996/97 terechtkwamen en vergele-

in de lucht, je kan ze als het ware voelen.

w a r r i n g slaat t o e , mensen willen weg,

kelijker te maken. N u hebben zowel rijks-

het tentamen slaat de slappe lach toe.Zo

ken hun kwaliteit. Daarbij w e r d gelet op

Langzaam loopt de zaal vol, gespannen

ruimte. De eerste astmapatiënten worden

hun intelligentie, ervaring en motivatie. Z o

overheid, gemeenten als de provincie

w o r d je er toch weer pijnlijk aan herin-

verwachting. Er zijn veel studenten, erg

over de hoofden van de toegestroomde

steeds meer moeite mensen t e interes-

nerd dat je op de KUB z i t

vroegen de SEO-onderzoekers naar cij-

veel. De stroom die binnenkomt groeit

studenten afgevoerd. Dan verschijnt een

ferlijsten van de afstudeerders, hun eer-

seren v o o r gespecialiseerde functies.

gestaag, en groeit, en groeit. Omdat in de

man, wij herkennen in hem onze leider,

dere werkervaring en wilden ze weten of

[HOPIMtW]

zaal de stoelen slechts aan een kant staan

de docent. Met een hoopvolle blik kijkt

de stichting v o o r economisch on-

Arjan van Twisk, student

Ontdekkingstoch t De universiteiten verschoolsen en daardoor kalft het academisch gehalte van het onderwijs af De bestuurders van de universiteiten reageren daar nauwelijks op. Universiteiten gaan gebukt onder 'een verstikkende

r

bureaucratisering' en kenmerken zich door een 'boekhoudersmentaliteit'. Prof. dr. Niels Noorderhaven.vice decaan onderwijs van de economische faculteit:"De verschoolsing van de universiteit hangt samen met de massaliteit van het universitair onderwijs. Maar misschien is het nog wel meer een gevolg van het beperken van de studieduur d o o r de programma's terug te brengen t o t vier jaar en ook de duur van het recht op een beurs te beperken.Tijd voor studenten o m zelf op ontdekkingstocht te gaan is er daardoor niet of nauwelijks meen Aan de andere kant lijkt het er o o k op dat studenten daar minder interesse in hebben dan vroeger."

Bovendien zijn de studenten volgens

zou vinden. N o u , dat viel dus tegen. Maar je verandert er weinig aan."

de hoogleraren ontevreden over het

M a r e van d e Ven, student economie:

'gestandaardiseerde en massale

" H e t is heel simpel: ik moet in vier jaar

onderwijs'. Dat staat in het manifest

klaar zijn. En daarom moet de universiteit mij het eigenlijk zo eenvoudig

'Naar een universitair reveil' dat

mogelijk maken. Is dat raar? Ik vind het o o k wel logisch dat je bij sommige

vijftig hoogleraren hebben

colleges met een paar honderd man

ondertekend. Hebben zij gelijk}

in de zaal zit. Het is toch onmogelijk ^

Illustratie: Hans van den Tillaart

MENINGEN

om al die mensen op te splitsen in kleine groepjes en zo onderwijs aan te bieden? W e e t je wat dat kost!" Niels N o o r d e r h a v e n : "Met de bureaucratie op de KUB valt het denk ik

M a a r t e n Jacobs, student rechten:

deerde. Die was constant op ontdekkings-

te smal, te monodisciplinair geworden. Er

mige dingen worden echt helemaal t o t in

" H e t w o r d t je natuurlijk wel onmo-

tocht. Ik geloof dat hij tien jaar over zijn

is nauwelijks kans om als student bij een

detail uitgelegd en omschreven. Dat is me

komt met name v o o r t uit de sturings-

gelijk gemaakt o m op ontdekkings-

studie heeft gedaan."

ander vakgebied te kijken. Dat vind ik jam-

echt tegengevallen toen ik hier ging stu-

drift van het ministerie in Zoetermeer

m e r Bij het inrichten van het onderwijs

deren. O p de middelbare school was ik

Daar moeten sowieso nota's worden

Prof. dr. F r a n k van d e r D u y n Schou-

volgens het bachelor-master-systeem

gewend dat docenten je met alles hiel-

geschreven en plannen worden gemaakt. O p de KUB zijn de lijnen kort

tocht te gaan. Daar is helemaal geen ruimte v o o r als je in vier jaar klaar

nog wel mee. De bureaucratisering

moet zijn. Het w o r d t steeds moeilij-

ten, rector magnificus:"lk vind dat de kri-

moeten we kijken hoe we met name dat

pen en je alles hapklaar voorgeschoteld

ker om bijvoorbeeld extra vakken te

tiek op het onderwijs in dit manifest het

aspect kunnen verbeteren."

kreeg, maar op een universiteit? In het

en weten de diensten wat er bij ae

volgen.Wat dat betreft ben ik wel ja-

meest hout snijdt. O m een goede eco-

laatste jaar van de middelbare school had

faculteiten leeft." [N\dj]

loers op mijn vader Die vertelt altijd

noom of jurist af te leveren heb je al vier

M a r i e k e van N o o r t , student psycholo-

ik het wel gehad. Ik wilde meer vrijheid

verhalen over de tijd dat hij nog stu-

jaar nodig. Daardoor is het onderwijs w a t

gie: "Ik w o r d niet echt uitgedaagd. Som-

en hoopte dat ik dat op de universiteit

U N I V E R S 28


Emoties staan goede omgangsregeling vaak in de weg Vader en moeder die twisten om het kind. Echtscheiding is nooit leuk, maar het kan leiden tot hoogoplopende ruzies als het gaat om het bepalen van een omgangsregeling. De Wetenschapswinkel onderzocht hoe in het geval van een conflict het best afspraken over de omgang met de kinderen gemaakt kunnen worden. Harde sancties werken niet, zo lijkt de conclusie. Bemiddelen en contact op neutraal terrein zijn de nieuwe wapens in de strijd.

"a

^

^ Illustratie: Judith T e n Bosch

Ries Agterberg

p een gegeven m o m e n t is het een

de kinderen af te dwingen. Mr. Ursula Heeffer deed

advocaten zouden daar in meerderheid een voor-

dan terug naar de rechter, maar meestal volgt er geen

Ikwestie van prestige. Hoe harder de

het onderzoek als eindscriptie v o o r haar rechten-

stander van zijn. Het v o o r k o m t problemen. Heeffer

sanctie. Dat is niet consequent. Er ligt een beschik-

één t r e k t aan het kind, hoe minder

studie. Z e bekeek de mogelijke sancties, keek naar

zelf heeft haar bedenkingen:"lk denk dat het goed is

king van de rechter en die w o r d t d o o r een van de

de ander wil toestaan." M r Cees van Leuven is al

de oplossingen die men in het buitenland hanteert

dat ouders met de neus op de feiten worden ge-

partijen genegeerd. Je ziet af en toe wel dat de vader

tien jaar werkzaam als scheidingsbemiddelaar, ver-

en vroeg rechters, advocaten en medewerkers van

drukt. Ze zijn immers samen verantwoordelijk v o o r

een dwangsom eist, maar vaak betaalt de moeder

bonden aan het advocatenkantoor Mannaerts & A p -

de Raad v o o r de kinderbescherming naar hun erva-

het kind. Maar v o o r veel ouders is de bemiddeling

liever de dwangsom dan dat ze het kind afgeeft."

pels uit Breda. Hij maakt afspraken met scheidende

ringen.

helemaal niet nodig. Dan is het zonde van het geld.

Meijers is geen voorstander van omgangshuizen."Mijn

echtparen: "Emoties staan vaak in de weg. Een goe-

O p basis van het aantal rechtszaken is er in vijftien

Bovendien Is het zo dat bemiddeling bij een ouder

ervaring is dat ouders hun kinderen t o c h het liefst

de onderlinge communicatie is dan niet meer moge-

procent van alle echtscheidingsgevallen een probleem

die absoluut niet w i l meewerken geen zin heeft. Uit-

ontvangen in hun eigen huis en niet in een anonieme

lijk",constateertVan Leuven.Als bemiddelaar brengt

met de omgang van de kinderen. Navraag bij belan-

eindelijk zeggen ze misschien ja, maar doen ze nee."

spelkamenAlleen als de vader ver weg w o o n t , is het

hij de partners v^eer bij elkaar " Z e moeten leren op

genorganisaties leert dat de werkelijke problemen

Zijn er vertrouwensproblemen, dan k o m t de bege-

een alternatiefAl hebben wij ook een spelkamer v/aar

een nieuv/e manier met elkaar o m te gaan. Ze zijn

oplopen t o t vijfentwintig procent, maar dat veel va-

leiding in beeld. In Engeland en Frankrijk kent men

ontmoetingen op neutraal terrein kunnen plaatsvin-

niet meer man en vrouw, maar wel zijn ze beide de

ders de gang naar de rechter niet maken omdat ze

zogenaamde omgangshuizen. In deze huizen kunnen

den.Wij kunnen meer hulp op maat bieden."

ouder van hun kind. O o k dat brengt verplichtingen

weinig vertrouwen hebben in de uitkomst. Die vrees

de vaders hun kinderen ontmoeten op neutraal ter-

In haar onderzoek zet Heeffer alle mogelijkheden

met zich mee."

is niet geheel onterecht. Uit de enquête blijkt dat

rein. Rechters en advocaten vinden, zo blijkt uit het

v o o r de oplossing van conflictsituaties op een rijtje.

Het idee van scheidingsbemiddelaar is eind jaren tach-

maar weinig rechters grijpen naar zware maatrege-

onderzoek, dat dit s o o r t huizen ook in Nederland

Toch k o m t ze aan het einde van het onderzoek t o t

len. Een enkele rechter legt een dwangsom op."Maar

moeten komen. O p dit m o m e n t kent Nederland

de conclusie dat geen enkel middel w e r k t wanneer

malige deken van Nederlandse advocaten mn Glas

het probleem is dat veel vrouwen die dwangsom niet

slechts één v o r m van begeleide omgangsregeling, het

mensen echt niet willen meewerken, blijven weige-

zag de ervaringen daar en zette in Nederland een

kunnen betalen", legt Heeffer uit. N o g minder po-

BOR-project in Maastricht Dit valt onder de Raad

ren en er alles aan doen contact tussen de kinderen

korte opleiding op o m advocaten geschikt t e maken

pulair is de lijfsdwang. Heeffer: " D a t wil zeggen dat

v o o r de kinderbescherming. Wanneer beide ouders

en de ex-partner t e voorkomen. Van het opleggen

als scheidingsbemiddelaar.Van Leuven:"Wij zijn wel-

de v r o u w gegijzeld w o r d t d o o r justitie. Ze moet dus

instemmen en de rechter het heeft overgenomen in

van strenge sancties zal met name het kind de dupe

iswaar advocaten, maar als het gaat o m dit s o o r t

naar het gevang. Zoiets kan onmogelijk in het belang

zijn beschikking, dan dragen vrijwilligers zorg v o o r

w o r d e n . De enig overgebleven mogelijkheid v o o r de

bemiddeling proberen w e juist zoveel mogelijk bui-

zijn van het kind." O o k het dreigen met gezagswijzi-

het brengen van het kind van de ene naar de andere

ex-partner is dan berusting. Meijers beaamt deze

ging zet weinig zoden aan de dijk. "Vanaf 1998 zijn

o u d e r Z e blijven soms nog maximaal twee uur aan-

conclusie vanuit de praktijk:"Het is wrang, maar de

beide ouders gezagsdragend. Maar de toewijzing kan

wezig bij het kind en de vader Het gaat hier alleen

huidige wetgeving is zo dat je alleen maar zoveel

De scheidingsbemiddeling heeft de laatste jaren een

natuurlijk van de ene naar de andere ouder gaan. Er

o m kinderen onder de twaalf jaar en de begeleiding

mogelijk kunt doen o m t o t een overeenstemming t e

enorme vlucht genomen. Dat blijkt o o k uit een o n -

zijn rechters die hier wel mee dreigen, maar in de

d u u r t een half jaar Het BOR-project begeleidt der-

komen. Als een ouder écht tegenwerkt, lukt het in

derzoek van de Wetenschapswinkel dat vandaag tij-

praktijk w o r d t dit hoogst zelden toegepast. De kans

tig a veertig zaken per jaar De helft ervan loopt goed

de praktijk zelden om een goede omgangsregeling

dens een studie-avond w o r d t gepresenteerd. H e t

is immers g r o o t dat de problemen blijven bestaan,

af. In de rest van het aantal gevallen gaat het niet

met maatregelen af te dwingen."

verzoek voor het onderzoek kwam uit de belangen-

alleen in een andere rolverdeling."

goed. Coördinator drs. Mia Meijers:"Het kan voor-

groeperingen van de vaders. Zij vroegen aan de W e -

Omgangsbemiddeling of begeleiding is bij de rech-

komen dat de kinderen afhaken, bijvoorbeeld als ze

tenschapswinkel te onderzoeken w a t de beste ma-

ters verreweg het meest populair In Noorwegen is

's nachts wakker worden. H e t kan o o k zijn dat de

nier IS om bij een conflictsituatie toch omgang met

de bemiddeling verplicht. Nederlandse rechters en

moeder er bij nader inzien t o c h van afziet.Wij gaan

tig overgekomen uit de Verenigde Staten. De t o e n -

ten de rechtsgang t e blijven. H e t is meer w e r k als psycholoog."

Op 6 april vindt de studie-avoad 'Nieu^(ve eifectaering van een onigangsregeling' plaats in zaal YZl

AAeer macht voor de rechter

Geen privacygarantie voor de irrtcmetsurfer

Nederland is op het gebied van het recht een gels van de wet. Keijzer wijst op gaten in de

De internetsurfer moet zich meer bewust wor-

berichten onderzocht, EDI staat voor Electro-

eiland van stabHiteit. Wezenlijk schokkende wetgeving, maar is geen voorstander van een

den van de gevaren als het gaat om kopen via

nic Data Interchange. Hierbij gaat het om uit-

Hij ziet bepaalde ontwik-

internet. Duidelijkheid in de soort berichtgeving

wisseling van gestructureerde

de onrust in de landen om ons heen niet lang kelingen die zo'n rechtspraak dichterbij bren-

is van wezenlijk belang om de juiste wetgeving

berichten zoals de elektronische bestellingen

meer duren en dat vraagt om een sterkere gen. Via pers en televisie zijn we nadrukkelijk

toe te kunnen passen. Dat zegt mr. Sjaak Nouwt

van de melkvoorraad bij Albert Heyn. Nouwt

zfl^en kent ons land niet. Die situatie zal door

contempt-wetgeving.

elektronische

rechterlijke macht Dat betoogde prof.mr. Nico getuige van de Amerikaanse rechtspleging. Daar-

van het Centrum voor Recht Bestuur en Infor-

richtte zich in zijn deel op de inventarisatie

Keijzer vorige week vrijdag tijdens zijn af- naast maakt het Joegoslavië-Tribunaal duidelijk

matisering in het vorige maand verschenen on-

van wetten en wetsvoorstellen die van toe-

dat er behoefte is aan een Europees strafrecht

derzoek 'Toepassing van privacyregels op inter-

passing kunnen zijn op

straf- en strafprocesrecht. Keijzer stelt in zijn met wellicht elementen van de common law lan-

netberichten'. Een onderzoek dat Nouwt samen

Volgens Nouwt is het nu lastig om wetten toe

rede de contempt of court, ofwel de straf voor den. Ten derde ziet Keijzer de grenzen vervagen

publiceerde met dr. Jan Holvast, directeur van

te passen op dit soort berichten. World Wide

waardoor de rechter meer gezag moet tonen als

privacy-adviesbureau Holvasti Partner komt uit

Web toont bijvoorbeeld geen verschil in in-

l-anden als Engeland of de Verenigde Staten ons land ten prooi valt aan bijvoorbeeld smeer-

in de IteR reeks. De jaarlijkse IteR-onderzoeken

formatieoverdracht

scheidsrede als hoogleraar

internationaal

obstructie van de rechtsgang ter discussie,

internetberichten.

tussen

e-mailberichten,

op het gebied van Recht en Informatietechnolo-

die onder het briefgeheim vallen, en een be-

gie worden gefinancierd door diverse ministe-

zoekje aan een website, die onder de vrijheid

Belediging van de rechter of een publicatie

ries die onderzoek naar de juridische kant van

van meningsuiting valt. Een artikel van zijn

die een objectieve beoordeling in de weg staat,

iet belangrijk vinden.

hand over de resultaten van zijn onderzoek

kunnen leiden tot een veroordeling. In Neder-

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Holvast

is te lezen in het tijdschrift Privacy S Infor-

("nd kan dat niet. Hier gelden slechts de re-

heeft de toepassing van privacyregels op EDI-

matie van januari 2000. [CV]

hebben een common law rechtssysteem waar- geldpraktijken zoals die in bepaalde delen van f") tegenwerking van het hof strafbaar is.

' "ipril 2000

de wereld gewoon zijn. [RA]

"#

^


L'anglais, de eigenheid, the top C'est en ce sens que l'anglais coupe des Engels of Nederlands, dat was de vraag. Prof. dr. Egidiusautres Car l'autre n est autre que grace a

Berns, hoogleraar Sociale filosofie en decaan van de faculteit Wijsbegeerte stelt zijn verhaal in het Frans. Hij verzet zich tegen het idee van prof.dr. Petrus van Duyne

domaine de la pensee sociale et politique je decouvre lors de chaque discussion avec

la diversité culturelle Le provincialisme

rire En feit, il n'y a que les economistes

un économiste de nouveaux 'tops

est de croire qu'on peut enfin entrer en

qui o n t besom d'un t o p Et les sportifs evi-

sont absolument inconnus II y a une foule

contact avec les autres en imposant part-

demment Peut-être faut-il songer a instau-

de 'tops' et ils changent tout le temps Cette

o u t la même langue Je sais bien que sou-

rer un controle anti-dopage a la Faculte

top-hysterie dans une discipline somme

vent il n'y a pas d'autre voie que de pas-

des Sciences Economiques Ces economis-

toute peu unifiee malgre un noyau tres dur

ser par une langue commune, par exem-

tes ne parlent de leurs collegues, de leurs

et profond, peu sure quant a ses predic

institutions et de leurs moyens de com-

tions, devenue au fil des annees de moins

dat het moeilijker is om zich uit te drukken in een vreemde ple l'anglais, maïs cela reste un pis-aller et taal dan in de eigen taal. Auteurs als Beckett, Conrad en

l'apanage des philosophes Un 'topjuriste' OU un 'topphysicien' vont egalement sou-

qui me

non pas une panacee Le vrai cosmopoli-

munication qu'en t o p Moi, qui lis tous les

en moins savante et de plus en plus ab

te s'emerveille devant la multiplicite des

jours le NRC,toutes les semaines Le Mon-

straite, arrive a son 'top' quand on se bat

cultures et des langues A u x reticences

de et tous les mois The Guardian, qui ai

pendant t o u t e I'annee a raison de soixan

que formule van Duyne, je voudrais done

aussi une formation d'economiste,qui fre-

te heures par semaine non plus pour être

ajouter que l'introduction de l'anglais ne

quente cette gente depuis trente ans, qui

dans le top, mais pour savoir par quel a l

talen en culturen. Berns moet niets hebben van het streven

signifie pas tant la perte du eigenheid maïs

SUIS attentif a t o u t ce qui se publie dans le

cul on peut determiner le t o p '

naar de top, zoals de economen dat plachten te

conduire a une sorte d"hiltonisation' du

Nabokov schreven in een andere dan hun moedertaal. De ware kosmopoliet verwondert zich over de veelheid aan

la perte de l'autre, de l'étranger Elle peut monde, qui n'en demande pas tant Elle

verkondigen. Die discussie heeft iets hysterisch. Er bestaatne communique

pas avec les autres, elle

les voit d'en haut, du ' t o p ' Aussi, c'est vu

immers niet één top.

du ' t o p ' que l'anglais s'impose et nous

Jaap Goedegebuure

Arie Kapteyn

Aikeline van Lenning

savons tous combien le ' t o p ' importe a

^

Tilburg Qu'en est-il cependant du ' t o p ' '

Egidius Berns

De deux choses l'une o u bien le ' t o p ' est le t o p e t il n'est pas necessaire de

M

onsieur Petrus van Duyne dit

moderne Maïs il a aussi sauve l'Europe

l'afficher, ou bien le ' t o p ' a besom d'etre

des choses tres vraies en pre-

Passie

de la barbarie dans la premiere moitie du

affirme et il se disqualifie du même coup

nant la defense du neerlandais

Moyen Age et creé une grande culture

comme t o p Le discours sur le ' t o p ' est

"ftat i'' di-X t u t h

Q u i plus est, il les dit elegamment Maïs il

universitaire dans la seconde Vive done

par definition un discours hysterique A -

scntinKntck ttk».! k m \<-rtn<lcRn m t(,n pijl dit d\\ iis dot» |c niid

salt bien que Ie Recteur a raison, même

Ie potjes-latijn'Tant qu'on n'identifie pas

t-on deja vu un t o p qui se cache' C'est

dtnnf h t c n s ^ u t t n m jt, k c t l bli|fl sltkcn-" W inncct het t l k c n d(. mu

s'il Ie dit avec'a substantial amount of char-

cette langue vehiculaire avec les choses

peut-être parce que notre pays est telle-

/tt_k w IS 7()U ik het nog kunnen bcsJiifptn

coal' L'ascension de l'anglais comme lan-

elles-mêmes, t o u t cela est plutót bien

ment plat que certains eprouvent le be-

k UI (.en JIKIOÜR m <.ts mmcui een W i IS \(M)I mtin osjcn to\cj<.n

gue vehiculaire au sein de la K U B est ir-

Or, ce danger n'est pas imaginaire a cau-

som de discourir sur le ' t o p '

als m u / i t k ditnl tci b t g e k i d m t ; \ in rts<cK ils Blult nui du Itthts

resistible, ne fut-ce q u ' a cause de ce

se de l'universalite de cette langue La

L'expression 'topphilosophe' ne peut être

Htr/

melange bien neerlandais d'un sentiment

tendance bien connue des Neerlandais de

que comique pour un philosophe N o n pas

SC hiel ik h e l e m u l \<:)i

d'inferiorite quant a sa langue et de pre-

savoir comment les autres devraient se

parce que il n'y aurait pas des sommets

\X k t n i K i s h c h l x n l u l K ^ i c p t n

t e n t i o n de les c o n n a t t r e t o u t e s , que

comporter, s'y engouffre avec la même

dans sa discipline Tout le monde, et pas

t i s t n t o i s \ t h u ^ c k %\tktn%(K>i P a s t n t n h t t i s t t n en A Mattheus

l'interlocutrice allemande de van Duyne

jubilation qu'ils renoncent a leur langue

seulement t o u t philosophe, les connaït

i.n Johannes

decrit SI bien La seule chose a faire est

au profit d'une autre Leur servilite par

Platon,Aristote, Descartes, Kant et enco

nog t ens B K h | i i ! ki is d u s ge en o n t k o m e n u n k>h mn Seb istun en

oi

het m e t h m i s m e dit

t t n niui/oeti,

VXcnn ith (inm il solt s d i c K k n

dooi u i

1 i

Mu/iek h i t t k i n t n u t s il \Iiu

so s c h e n k nithl \ovt om

Wc \ t i k i . K n w t c r m de h t l k

Passton \\ it het o i g t i i i n g t c t t

nu

Tot c n t r m i it is hel ook

de dinger Ie cours de cette ascension de

rapport a l'anglais est largement compen-

re quelques autres Devant ces sommets

/i\t\ eompeisjties %(K)I d e t r o e d e \Xetk

telle maniere que les arguments de van

see par leur mepris pour tous ces etran-

t o u t philosophe se couvrirait de ridicule

^ i m K i > / t i l i t t n horen dat hi) niet i l k t n g o e d k a n praten ovtt tlt

Stephen Jay Gould mocht bij

Duyne soient rencontres au maximum,

gers qui ne Ie parlent pas (encore) Leur

en se disant'top' (ce qui ne l'empêche pas

e\ohUR

par exemple en introduisant l'anglais avec

pretention est que t o u t Ie monde devrait

de rester souvent dans sa t o u r d'ivoire)

hannes

discernement et done pas p a r t o u t

parier l'anglais s'il ne veut pas être béte

Cette retenue devant le ' t o p ' n'est pas

m u i ook mooi weet mee te / i n g e n in het kooi v m d e / o Pafsion

Ik Lut me et g w a g dooi naar ek k t i k lokken

ftoe/eei de pi uts\ei

J'ai bien compris que van Duyne n'est pas

v a n g e n d e s c h a a m t e m e bekruipt ils ik ek ai lateksten van Baehs tekst

anglophobe Maïs sa resistance a la domi-

schrijver P K a n d e r meelees Niet ten « n r c t h t e i p i a k de theoloog Cjti

nation de l'anglais reflete quand-même la

ardus van dot leeuw bekend geworden ais de eerste PvdA mmistei

revendication d'une 'eigenheid' qui me

van Onderwijs Kunsten e n We tense h i p p e n van smlkeloo^heekr^ en

semble un peu louche Ses arguments, que

gevvjongen t i e e k k n

l'on n'apprend convenablement une lan-

lis Dit eU eiiuppels mijner t r i n c n

!"> H is mets te veel g e / e ^ d getuige k k l l e regels

gue etrangere que sur la base d'une bon-

w e g naai leyys hant*n

Hem tot / i t h t t sjxeenj

mi f de

/oals het in ele \ e i r i l i n g \ m ( m Ingelmin

ne connaissance de sa langue maternelle

heet

et que l'on n'apprend jamais celle-li aussi

Pieandtrs teksten ten spiji is ek Maitheas

finement que celle-ci, v o n t dans Ie même

IS dat Bach lutheraan was, a n d e i s had de paus hem a l h n g /alig \ei

h o \ e n kritiek \ e i h e v e n Het

sens Les IrlandaisYeats, Joyce et Beckett

klaard Vee! w e k t e u k e n d e e n me)deine mensen die m e n e n d i t /e iK

apprecieront' Et quelle langue Conrad,

k m d c t e n v m hun tijd a m het ehustendeim ontgioeid /ijn ffloijen net

Nabokov, lonesco, Levinas ou Canetti par-

ds tk g r i i g een h i h e dag h n g weg/wijmelen bij het luisteren n u r

laient-ils a la maison' II me semble plutót

een \ a n Bichs i^assiespekn De k e i k b m k t n / l i t e n haid ma u ek mu/iek

qu'une riche culture langagere implique

IS lis balsem \ o o i de sjneipijn en \ e i i i ( h t hoxendien wondenveiken

un renoncement a l'eigenheid O u plus

a m t k /iel

exactement t o u t apprentissage de la lan-

v a n d i a g ek dag volst iii hel b i | \ \ o n t n v m t k Mattheus

gue est ce renoncement, car perte du

nes

propre d'une choses en echange de son

Pn Uxh

nom qui aurait pu être aussi bien un au-

lem

Moest je ds gelovig kitholiek \re)e^ti jt P i s e n hoitekn

In Weerwil \ m de

nnbeveling

Maehe dieh

ol (JL Johm mem Ik r/e

IS er m P i e i n d e i s o v t i w e g m ^ t n \ u k o n v e i h u k k itelime \ oi

tre n o m C'est bien pour cela que la di-

\leseltjke g e n o e g e n s te h t l u t s i t r e n

versite culturelle est appropriee a l'être

sadom isochisnsche \ ( ilustigin^ in lijde n c n het / \ u Igen m d< < ds\ii

f n d in bedoel ik nog me 1 eens de

symbolique qu'est l'homme Et c'est aus-

h n g e i l m u r v o o i d e k eiodsche

si pour cela que l'informatique est un dan-

sie \ m de Heet \ e e n i een i t g t l ils S t n k t d i t h m t i n l l t i l hmeiii ik

ger, car elle cree l'illusion que Ie detour

kan da u niet i l k e n m u i

par les mots et les concepts est desor-

eenmaal oveigevoelig ben gi i u k l vooi het / w o e k in Bic its mu/iik

l e e t n t e n m e k medititie s op ek p ls

vergeestelijking in htluisleien

mais inutile et que l'information donne

kom ik het o v e i i l tegen

un acces direct au propre d'une chose

pia 1!) m Cantate BNSCX 1 k)

L'introduction de l'anglais est de ce point

de m lei!

I n nu ik

bijvooibeeld in het duel tussen b i s en so \X inn komst du mem Ileik

k h koninie

de vue tres ambigue La jubilation avec

ik denk d u Bach me o n t u e i t om de m m i e i w iiimee hij cU s u i i k

laquelle elle est embrassee par beaucoup

liefde telkens w e t t weel tenig te h u n g e n tot uielst j:)ioi:)oities /iin

indique plutót une liberation

m u / i e k is niet hemels evenmin i K w i j / e l l

Enfin, on

e n d i l is m i it m u d ook

peut communiquer avec t o u t Ie monde' Cet aspect est plutót sympathique et bon pour Ie commerce

De plus, il colle a

I univocite qui est propre au travail conceptuel caracteristique des sciences Pour cette raison, je ne partage pas la condamnation du latin par van Duyne II est vrai que Ie latin a incarné une resistance aristotelicienne i la naissance de la physique

^

I l l u s t r a t i e : Bas van der Schot U N I V E R S 28

6 aprilJOOOj


De kick verschijnt waar

het ideaal verdwijnt Mensen hebben een steeds sterkere behoefte om zich op een extreme manier te uiten. Bungeejumpen of parachutespringen geeft een kick, juist door het gevaarlijke karakter ervan. De behoefte aan dit soort piekervaringen is niet nieuw. Maar door televisie en internet is de stap van fantasie naar werkelijkheid kleiner geworden. ^ Fran?oiseTheunen ^

'Kratjes stapelen' (waarbij een student, gebonde n aan het plafond, lege k r a t t e n op elkaar stapelt) tijdens de Fun and Adventure Day

[Foto. Enk van der Burgt]

M

et een theedoek v o o r de ogen gebonden,

spanning.Voor een oud vrouwtje is dat het overste-

kwamen. Spectaculaire activiteiten in de sfeer van

een rijtje zetten, en k o m t helemaal helder terug van

moesten de deelnemers een klimmuur vol

ken van de straat en v o o r een ander is dat naar enge

uitgaan, popmuziek en sport hebben het karakter

vakantie."

uitsteeksels bestijgen. Met de handen en

films kijken."

gekregen van 'stijgend cultuurgoed.'

Snoek denkt dat een gedeelte van de sensationsee-

ok de media en technologie hebben invloed

O

" H e t zijn vooral de mensen die aan hype-sporten

gehad op het populairder w o r d e n van kicks.

doen. O p dit moment is canyoning erg populair. Bij

in zijn lezing 'Een kleine sociologie van het spekta-

Vroeger bleven onze fantasieĂŤn gewoon fantasieĂŤn.

deze sport zijn de risico's erg groot. Ik denk dat een

kel' die hij onlangs in Amsterdam hield, dat genotser-

N u kun je veel meer verwezenlijken. Met behulp van

hoop van deze mensen niet weten waar ze mee be-

organiseerd.Andere onderdelen waren onder meer

varingen niet zozeer ontstaan d o o r een constante

onder andere internet kun je de hele wereld in huis

zig zijn. Z e zijn steeds op zoek naar iets nieuws en

hetgladiatorenspel, donderbal. Mensen hebben een

toevoer aan prikkels, maar juist door een zekere af-

halen. Onze verbeelding w o r d t werkelijkheid, kijk

kijken niet naar de gevaren die aan sommige spor-

naar grote pretparken zoals W a l t Disney en W a r n e r

ten verbonden zijn."

voeten naar de noppen tastend, w e r k t e n zij zich

Aan de andere kant is het niet zo dat de mens een

omhoog. Heel voorzichtig en vi/eloverv/ogen kv/a-

voortdurende overload aan prikkels nodig heeft. Z o

men zij uiteindelijk aan de top. H e t blindklimmen was

stelde vrijetijdswetenschapper drir. Hans Mommaas

een van de onderdelen van de Fun ond Adventure Oay die vorige week door Sportraad Pendragon w e r d ge-

steeds sterkere behoefte o m zich op een extreme

Bross,die overal als paddestoelen uit de lucht rijzen.

manier te uiten. Hoe komt het toch dat spannend leven nu meer een issue is en dat steeds meer mensen op zoek gaan naar kicks? Historicus Francis Fukuyama denkt dat nieuwe uitdagingen (onbewust) worden opgezocht o m het leven opnieuw zin te geven. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat economische en politieke uitdagin-

kers aan de omschrijving van Van den Berg voldoet.

W e kunnen steeds meer en we willen dus o o k steeds

Bij parachutespringen en bungeejumpen speel je met doodsangsten

gen zijn weggevallen. Personeelswetenschapper dr.

meer. De behoefte die mensen aan kicks hebben, heeft volgens Van den Berg te maken met hun levensinstelling. Gelovigen hebben vaak minder behoefte aan kicks.Zo vertelt hij dat er in een onderzoekeen

Na verloop van tijd gaat de achtbaan ook vervelen

negatieve relatie gevonden is tussen religiositeit en het zoeken naar sensatie."Het geloof dempt de drang naar kicks.Je geeft minder snel toe aan je behoeften,

Peter van den Berg sluit zich aan bij deze visie. " H e t

want dat past niet in je waardenpatroon." Omdat

uitlokken van de piekervaring is een typisch modern verschijnsel", aldus Van den Berg, die als arbeids- en

Snoek calculeert de risco's in waarmee hij tijdens

mensen niet meer zo gelovig zijn of minder idealen

het alpine klimmen mee te maken krijgt. Weloverwogen begint hij iedere keer aan een nieuwe klim-

organisatiepsycholoog meewerkte aan het ontwer-

wisseling daarin. Als wij de eerste keer van een be-

hebben, w o r d t de kick steeds meer een onderdeel

pen van selectieprocedures v o o r sollicitanten met

paalde belevenis een kick krijgen, zal de kick van de-

van de maatschappij.

partij.Toch zijn hij en zijn vrienden een keer tijdens

zelfde belevenis de daaropvolgende keer minder zijn.

Van den Berg is van mening dat steeds meer mensen

een klimpartij in de Alpen verrast. " H e t weer sloeg

chologisch onderzoek naar %ensation%eekmg. " V r o e - Kun je in het begin van een gewone achtbaan nog

leven v o o r de kick van het moment. "Vaak zijn het

o m en daar hadden we geen rekening meegehou-

ger hoefden mensen niet op zoek naar dit gevoel. Zij

d o o r het lint gaan. Na verloop van tijd gaat de acht-

mensen die geen hoger doel in hun leven hebben.

den. Gelukkig was een van mijn vrienden ervaren

hadden te maken met wilde dieren en natuurram-

baan vervelen en w i l je meer.

Ze willen nu ervaren. Echte hedonisten.Alles wat ze

met klimmen en hij heeft besloten o m t e draaien.

pen, Deze spannende gebeurtenissen wekten auto-

Piekervaringen zijn niet nieuw v o o r de mens. W e l

doen, m o e t direct resultaat en genot opleveren."

O p dat m o m e n t was ik wel bang. Je zit in een benar-

matisch endorfinestoten op." Endorfine is de stof die

w o r d t er anders naar gekeken.Vroeger w e r d sensa-

Sensationseekers hebben bijna altijd een zekere o n -

de situatie, waar je niet een, twee, drie uit kunt stap-

voor het 'kickgevoel' zorgt. "Tegenwoordig worden

tionseeking gezien als slap. Het was iets dat vooral

rust in zich stelt Van den Berg. Ze houden van uit-

pen. En als je dan achteraf veilig terugbent, geeft dat

beroepen met extreme gevaren. O o k deed hij psy-

"lensen niet meer aan grote gevaren blootgesteld,

bij lagere milieus v o o r k w a m , bijvoorbeeld een potje

gaan en feesten. " H e t zijn extraverte mensen en zij

wel een kick."

dus moeten ze ernaar op zoek." Van de Berg stelt

vechten met mensen uit het naburige d o r p als het

houden er vaak dan o o k een niet alledaags seksleven

H e t is duidelijk dat sensationseeking steeds meer

kermis was. Volgens Mommaas is er de laatste de-

op na."

iets van het volk w o r d t . Het ligt binnen het bereik

spanning. "Bij parachutespringen en bungeejumpen

cennia een verandering in deze tendens gekomen.

Olav Snoek eerstejaars beleids- en organisatiewe-

van iedereen.Toch denkt Snoek dat het nooit iets zal

speel je met doodsangsten. Dan komt er endorfine

Steeds meer personen uit lagere milieus gingen stu-

tenschappen is het niet eens met Van den Berg. Snoek

w o r d e n waar iedereen zich mee bezig gaat houden.

w j en die zorgt voor de kick. Spelen met spanning is

deren en stroomden zo d o o r naar hogere sociale

klimt in de Alpen en zegt tijdens zijn beklimming ein-

"Een select publiek zal steeds op zoek gaan naar nieu-

een heel ander verhaal. Hierbij komt adrenaline vrij.

milieus. Ze hebben daarbij de smaak van het ouder-

delijk de tijd te hebben om t o t zichzelf te komen.

w e ervaringen, maar het grootste gedeelte van de

Adrenaline prikkelt je t o t actie, maar geeft echte geen

lijk milieu meegenomen en vermengd met de cultu-

"Juist als ik aan het klimmen ben, heb ik tijd o m over

bevolking zal zich verre van zulke nieuwigheden hou-

Kick. ledere mens speelt op zijn eigen manier met

rele elementen die ze in de hogere milieus legen-

van alles en nog wat na te denken. Je kunt alles op

den."

dat er een verschil is tussen een kick en spelen met

UĂźPnl 2()()()

UN1VERS 28


De cao-onderhandelingen staan weer

Vakbonden: 'Universiteiten spelen spel niet zuiver'

voor de deur. Bonden en universiteiten maken zich op voor de strijd. Het hete hangijzer is de vraag of de bonden het aandurven de ambtenarenstatus los te laten. De universiteiten willen dat

hebben althans aangekondigd dat ze betere werkge-

Wiechmann schakelt over op een ander cao-on-

vers willen w o r d e n , d o o r arbeidsvoorwaarden *op

derwerp: het salaris. D e bonden eisen een inko-

maat' te gaan aanbieden. Maar dan moet het perso-

mensverbetering van vier procent, met aan het

I n i v e r s i t e i t e n tiggen niet lekker op

neel wel de beschermde ambtenarenstatus opgeven.

einde van het jaar een bonus van een half pro-

n de arbeidsmarkt. Daar zullen ze

Wiechmann vindt dat standpunt'niet zuiver'."De vraag

cent-Verder moeten assistenten-in-opleiding loon

hard aan moeten werken, anders

of je een streep zet door de ambtenarenstatus is een

naar werken krijgen. Uiteindelijk moeten ze in

krijgen ze straks niet genoeg mensen o m de ko-

te belangrijk onderwerp o m het zo te behandelen.

schaal 10 terechtkomen. Dat vonden de vakbon-

worden met aantrekkelijke voordelen

mende pensioengolf op te vangen. Opvallend ge-

W e hebben ook in de huidige cao afgesproken dat we

den vorig jaar overigens o o k al, maar toen kre-

noeg zijn er maar een paar universiteiten die dat

omdat deze gebonden zijn aan het

zouden onderzoeken w a t nou de voor- en nadelen

gen ze hun zin niet.

beginnen in t e zien."

van zo'n ingrijpende beslissing zijn. Dan is het niet

Zelfs als de werkgevers met deze salariseisen in-

Dat zegt Peter Wiechmann, leider van de vak-

netjes om nu de uitkomst al te claimen."

stemmen, is het gat met het bedrijfsleven nog niet

bonden die deze v/eek aan tafel schuift bij de

Deze maand raadplegen de vakbonden hun leden.

overbrugd. Dat hoeft misschien o o k niet, zegt

die als private organisatie trendvolger

v/erkgevers o m t e onderhandelen over een nieu-

W a t vinden zij ervan als hun universiteit een priva-

Wiechmann, als universiteiten dan maar wel op

we cao. Daarin moet veel achterstallig onderhoud

te instelling w o r d t ! D a t betekent immers dat het

andere punten meer bieden. "Potentiële mede-

is, meer ruimte bieden. De bonden

worden aangepakt, vindt Wiechmann."Als het gaat

personeel de ambtenarenstatus k w i j t r a a k t . W i e c h -

werkers kijken niet alleen naar geld. Ze maken

o m scholing, mobiliteit en loopbaanbeleid heb-

mann: " W e weten niet w a t de uitkomst zal zijn. Ik

meer afwegingen. Is het w e r k interessant? Is er

ben universiteiten nog een wereld t e winnen.Tot

kan me voorstellen dat mensen zeggen; de sociale

perspectief op een carrière? W a t gebeurt er aan

nu toe blijft het bij mooie w o o r d e n . O f ze komen

zekerheid en de rechten en plichten die we nu heb-

scholing? Hoe groot is de werkdruk? En nogmaals,

pas in actie als de nood aan de man is, bij een

ben, willen w e niet opgeven. Maar het kan o o k zijn

daar hebben de universiteiten echt nog een hele

reorganisatie bijvoorbeeld."

dat we wel het groene licht krijgen o m verder te

slag te maken."

De universiteiten lijken die mening t e delen. Z e

gaan met deze discussie."

graag. Het zou ze meer speelruimte geven op de arbeidsmarkt. Nu kan een nieuwe werknemer niet gepaaid

ambtenarenrecht. Dat zou ook de KUB

staan huiverig tegenover het afstand nemen van de verworven rechten. Zij eisen een loonsverhoging van vier

^

MatthétenWolde(HOP)

U

^ ^ 1

procent en een bonus van een half procent aan het einde van het jaar.

Universiteiten: "We willen betere werkgevers worden" ^

MatthétenWolde(HOP)

O

m een aantrekkelijke werkge-

W i e op internet naar een baan zoekt, kan

aantrekkelijk. Vergelijk dat eens met uni-

kiezen uit een overstelpend aanbod aan

versiteiten. Daar is het gelijke monniken,

riante secundaire arbeidsvoorwaarden.

gelijke kappen. Of, negatiever geformu-

ver te w o r d e n , willen universi-

H e t ene bedrijf denkt ruimhartig over

leerd, daar is het eenheidsworst t r o e f " ,

teiten beter inspelen op indivi-

werken in deeltijd of thuis werken, het

zeggen Nico de Voogd en Theo Peper-

duele wensen van hun personeel. Maar

andere is gul met bijscholing. Kinderop-

kamp. Zij zijn namens de universiteiten

dan m o e t dat personeel wel de ambtena-

vang? Z o geregeld. H e t kan allemaal, vaak

de onderhandelaars over de nieuwe cao,

renstatus opgeven. Dat zeggen de univer-

zelfs binnen een en hetzelfde concern.

die er op I juni moet liggen.

siteiten over de nieuwe cao. De onder-

"Elk personeelslid heeft iets te kiezen bij

Met eenheidsworst werf je geen nieuwe

handelingen daar o v e r beginnen deze

zulke bedrijven. De arbeidsvoorwaarden

medewerkers, stelt het duo. Maar de uni-

week.

zijn er individueel. Dat vinden mensen

versiteiten hebben de komende jaren wel hard nieuwe mensen nodig, want maar liefst twintig procent van hun wetenschap-

Als het gaat om scholing, mobiliteit en loopbaanbeleid hebben universiteiten nog een wereld te winnen pelijke staf gaat met pensioen. O m de slag op de arbeidsmarkt niet t e verliezen, gooien de universiteiten het roer o m . " W e willen het werkgeverschap beter gaan invullen", formuleert De Voogd het plechtig, " d o o r arbeidsvoorwaarden 'op maat' te gaan aanbieden." Dat'maatwerk' is nu onmogelijk, stelt het tweetal, omdat het universitair personeel van de openbare universiteiten de status van ambtenaar heeft. De medewerkers van de KUB zijn "semi-ambtenaren", net als die in Nijmegen en aan de V U Amsterdam. Daardoor staat de cao vol gedetailleerde, ambtelijke regels. Daar moet een streep door, vindt De Voogd, in het dage-

^

Theo Peperkamp, namens de VSNU deelnemer aan de onderhandelingen

[Foto's: Nout Steenkamp]

8

W

Nico de Voogd, collegevoorzitter van d e T U Delft en onderhandelaar namens

de universiteiten

lijks leven collegevoorzitter van de T U

chen ze het toe als mensen straks hun

Vorig jaar wilden de werkgevers de amb-

Delft. " W a t de ene medewerker wil, wil

vakantiedagen kunnen inruilen v o o r geld.

tenarenstatus ook al afschaffen. De vak-

de ander juist niet. N u moeten we tegen

Dat valt allemaal onder het kopje ' m o -

bonden stonden echter alleen een studie

die mensen zeggen: helaas, kan niet. Daar

derne arbeidsvoorwaarden', vinden de

naar dit onderwerp toe. Maar nu moet het

moeten we van af.We moeten de ruimte

werkgevers. Zodra het echter over loons-

er toch echt van komen, aldus De Voogd.

krijgen o m in t e spelen op individuele

verhoging gaat, houden De Voogd en Pe-

" H e t beeld dat er bij ons ambtenaren wer-

wensen."

perkamp zich op de vlakte. " W e kunnen

ken is achterhaald. Daarom maken we er

N u al kunnen werknemers die goed pres-

er niets over zeggen, want we weten nog

teren meer loon krijgen. De werkgevers

niet hoeveel geld van Hermans w e v o o r

opnieuw een punt van. Dat vergroot onze slagvaardigheid. En die hebben we hard

willen daarmee doorgaan. Bovendien jui-

de cao krijgen", zegt De Voogd.

nodig o m jong talent te werven." U N I V E R S 28

6 april 2000J


D a g b o e k van een stagiaire

Ruiken aan de macht van een gerenommeerd tijdschrift Hteensdag 22 m a a r t l e i begint aangenaam anders dan andere dagen. |iA|Jde wekker normaal tegen zevenen mijn nachtrust verstoort, gebeurt dit vandaag een uur later Na wat ren en vliegwerk zit ik om vijf over half negen in de trein naar Amsterdam. Ideaal als je vier minuten van het station woont. De reden van mijn late vertrel( is dat ik pas om elf uur op een persconferentie moet zijn. Het bedrijf van de welbekende Maurice de Hond, Newconomy -die van vsrvi^w.nieuwekansennieuwetijden.nl - presenteert haar jaarcijfers. Het bedrijf investeert in jonge internetbedrijven zoals Ilse (zoekprogramma) en Wish (internetprovider) en plant om 12 april naar de beurs te gaan. Om deze reden is Elsevier benieuwd naar hun reactie op het World Online drama. Dit internetbedrijf ging 17 maart naar de beurs en de koers is sindsdien alleen maar gekelderd. Maurice de Hond toont zich -zoals altijd -zelfverzekerd. Volgens hem zien de beleggers wel degelijk het grote verschil tussen een bedrijf als World Online en Newconomy. Met Newconomy investeer je in een heel netwerk van internetbedrijven en het risico op een misser is dus niet zo groot als bij World Online. Na afloop praten we nog even met journalisten van het NRC Handelsblad en het finondee/ Dagblad om vervolgens terug te keren naar het Elsevier-gebouw in West. Daar ligt nog wel wat werk op me te wachten. Ik ben bezig met mijn eerste grote verhaal (twee pagi-

Op een persconferentie bij Maurice de Hond napraten met collega's van NRC Handelsblad En als Je een bedrijf belt, staat de hoogste baasje direct persoonlijk ter woord. Vierdejaars student bedrijfseconomie Yvonne Doorduyn loopt op eigen initiatief drie maanden stage bij de

vormen. Het gaat al heel erg goed, maar er valt ook nog veel te leren.

Maandag Elke maandag vergaderen we over de onderwerpen van de komende week. Iedereen krijgt de kans zijn ideeën te spuien. Belangrijk hierbij is ver vooruit te kijken. Wat staat er de komende week of de week daarop te gebeuren? Ook ontstaat tijdens de vergadering meestal een heftige discussie over hoe een onderwerp benaderd moet worden. De economieredactie vormt in mijn ogen hierbij een erg sterk team. Ze vullen en voelen elkaar goed aan. Wat de één aan visie mist, brengt de ander in en vice versa.Wat de economieredactie nog leuker maakt, is dat meer dan de helft rond of onder de dertig is.

economieredactie van het weekblad Elsevier. Het is de ideale springplank

voor de economische journalistiek. "De gevoerde discussies op de redactie gaan een stuk verder dan watje in de collegebanken leert." ^ Yvonne Doorduyn checken en aan de slag. Het recall verhaal begint al enigszins vorm te krijgen. De voorgaande week sprak ik met woordvoerders van Albert Heijn, Coca Cola en Heineken. Vooral de persvoorlichter van Albert Heijn had een erg Interessant verhaal. De supermarktketen, die jaarlijks met drie of vier van die recalls te maken krijgt, heeft daarvoor een speciaal actieplan opgesteld. Zo zijn binnen een uur nadat de fout ontdekt is.alleAH-kassa's in Nederland geblokkeerd voor het betreffende product! Klanten die het product al in hun winkelwagentje hebben liggen, kun-

zen op feitelijke onjuistheden.Voet bij stuk houden dus.

Vrijdag Deze morgen leg ik de laatste hand aan het recall verhaal. Ik heb er een goed gevoel over en ik ben nu erg benieuwd wat mijn baas ervan vindt. Het is inmiddels mijn zevende week bij Elsevier en omdat ik wil weten wat ze van me vinden, heb ik vorige week gevraagd om een evaluatiegesprek.Vandaag is de dag. In een gesprek van een half uurtje wordt me duide-

's Middags stuur ik alle bronnen die ik heb gebruikt voor het recall verhaal een exemplaar van het artikel. Dit om hen de kans te geven het artikel van de genoernde feitelijke onjuistheden te ontdoen. Het kost me meer dan een half uur om alles naar iedereen toe te faxen. Zonde van de tijd.

Vrijdag Gisteren heb ik een nieuwe opdracht gekregen. Ik moet een verhaal maken over de ontwikkelingen in de autobranche. Er is een opmerkelijk concentratieproces gaande door de vele fusies en overnamen. Het artikel gaat in op vragen als: Is bigger altijd belter''. En hoe ziet de toekomst van deze branche er-

Je hoeft maar te zeggen datje van Elsevier bent en je hebt binnen de kortste keren de allerhoogste pief aan de telefoon

W Yvonne D o o r d u y n : " H e t c o n s t a n t e h a a s t e n o m een deadline te halen en altijd bezig zijn met de actueelste onderwerpen. Dat trekt mij in de journalistiek". [Foto: Erik van der Burgt]

nen er dus niet mee naar buiten.Vandaag bel ik een bedrijf dat een product recall verzekering aanbiedt om de miljoenenverliezen van recalls te dekken. Het interview gaat soepeitjes. De man aan de andere kant van de lijn spreekt honderduit -blij als iedereen is om in Elsevier te worden genoemd. Dat is sowieso iets wat me heel erg opvalt. De macht die je hebt als Donderdag journalist van een gerenommeerd tijdschrift. Je hoeft De overgang van een ongedwongen studentenleven- maar te zeggen dat je van Elsevier bent en je hebt tje naar het werkende leven is even wennen.'sAvonds binnen de kortste keren de allerhoogste pief aan de lekker de kroeg in is er niet meer bij. Vooral als je telefoon. Graag doen ze zelf het woord. En natuurom half acht's morgens nog slaapdronken in de trein lijk is er de gepaste heibel als er iets negatiefs in het stapt-en te veel anderen met jou -besef je dat je het artikel staat.Als je bijvoorbeeld critici aan het woord laat.Jammer, maar helaas. De gouden regel: wij bepaals student wat dat betreft nog niet zo slecht hebt. Um kwart over negen log ik in op mijn pc 'tje. Mail len de inhoud en geïnterviewden mogen alleen wij"3s).Tot nu toe had ik steeds artikelen geschreven van hooguit een halve pagina. Een beetje spannend is het dus wel. Het onderwerp? Product recalk: het terugroepen van producten uit de winkel. Heineken bijvoorbeeld die in januari flesjes bier terugriep nadat er glassplinters in vtraren gevonden.

U N I V E R S 28

lijk dat ze wel blij met me zijn. De economieredactie is op dit moment niet voltallig en mijn sollicitatie kwam hen goed uit. Al heb ik meer begeleiding nodig dan de andere redacteuren, ik neem toch wat werk van andermans schouders. Over mijn grote verhaal toont hij zich erg tevreden. Mooi. Dat geeft de burger moed. Ik ben op de economieredactie de eerste stagiaire sinds jaren. De meeste stagiaires van de school voor journalistiek kiezen niet voor een economieredactie. Mijn collega's zijn dan ook op enkele na allemaal afgestudeerde economen. De gevoerde discussies gaan een stuk verder dan wat je in de collegebanken leert. Na vier jaar theorie kun je nog niet overal over mee praten, laat staan een weloverwogen opinie

uit? Om me goed voor te bereiden op de komende interviews, moet ik eerst een hoop lezen. In het afgelopen jaar is er veel geschreven over de fusies en overnames in de autobranche. Elsevier heeft een documentatiecentrum waar de medewerkers met een druk op de knop alle krantenartikels selecteren die dit jaar verschenen zijn. Het resultaat van één telefoontje naar het documentatiecentrum is een dik pak leesvoer. De rest van de morgen ben ik er zoet mee. Elke vrijdagmiddag komen de chefs van de verschillende redacties bij elkaar om de wekelijkse commentaren (columns over actuele onderwerpen) te bespreken. Daarin besluiten ze onder andere welke mening Elsevier moet uitdragen. Onverwacht beslissen ze dat het coververhaal van deze week over World Online moet gaan. Een aantal mensen van de economieredactie maken een reconstructie van de veelbesproken beursgang.Veel tijdschriften en kranten hadden voor de beursgang een interview met Nina Brink, maar nog geen enkel blad heeft een reportage gemaakt over de aanloop naar de beursgang en waarom het vervolgens is misgegaan. Voor ons het geschikte moment Maar, een coververhaal is een verhaal van zo'n zeven pagina's en het moet dinsdagmorgen af zijn. Dat wordt dus weekendwerk. Voor de betrokkenen althans, waar ik niet bij hoorde. Dat is journalistiek in zijn uiterste vorm. Het constante haasten om een deadline te halen, werken onder spanning en altijd bezig zijn met de actueelste onderwerpen. En dat is ook wat mij het meest trekt in de journalistiek.


'<mmmm»^'-''"

en docenten een webcam zodat hun gezicht in N e derland te zien was. Andersom lukte dat nog niet.

Teie-leren als onderwijs van de toekomst of experimenteren in de mar^e

Enkele weken lang volgden de Duitse en Nederlandse studenten zo dezelfde lessen.Ter afsluiting zijn de

Iet in het onderwijs lijkt hét modewoord van de laatste jaren. Nadat het College van Bestuur in het najaar van 1999 bekendmaakte 400 duizend gulden beschikbaar te stellen voor onderwijsprojecten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie kwamen er niet minder dan dertien aanvragen voor geld vanuit de universiteit (zie ook het bericht hierover op pagina drie). Velen op de KUB zijn er mee bezig. Bij de toepassing van de nieuwe technieken in het onderwijs zijn er per faculteit grote verschillen te zien in de manier waarop men iet in het onderwijs wil toepassen. Een vcx)rbeeld daarvan is tele-leren. Dit is het op afstand in contact komen met andere universiteiten. Voor een gastcollege hoeft een gerenommeerde hoogleraar niet meer fysiek langs te komen, de informatie-uitwisseling kan plaats vinden via een videoconferentie. Ook kan het tele-leren gebruikt worden om studenten uit verschillende landen met elkaar te laten samenwerken. Teleleren bevindt zich in de experimentele fase. Rechten concentreert zich op videocontact door een gezamenlijk college vergelijkend strafrecht te geven met de universiteit van Sheffield. Sociale wetenschappen kent het CCIP-project, ofwel het Cross Cultural Internet Project, waarbij studenten uit verschillende landen samenwerken aan een case op het gebied van arbeids- en organisatiepsychologie. Letteren experimenteert met de universiteit van Tubingen. Opvallend is de stilte uit de hoek van de economen. De enige activiteit op onderwijsgebied is tot nu de medewerking van zeven studenten geweest bij bestuurlijke informatiekunde (het Hong Kong-project met de TU Eindhoven). Niels Noorderhaven, vice-decaan onderwijs bij economie, ziet niet veel in 'een enkele video-conferentie als toevoeging van een vak'. "We zijn hier volop bezig iet een plaats binnen het onderwijs te geven, maar denken daarbij eerder aan een toepassing in heel brede zin. Geïsoleerde toepassing bij een enkel vak of voor enkele studenten is te marginaal." Noorderhaven wijst naar de invoering van Blackboard Courseinfo, een programma dat informatie toegankelijk maakt voor studenten en docenten. De faculteit stopt de energie liever in een systeem waarbij studenten onderling of met docenten eenvoudig van gedachten wisselen en informatie doorgeven. Noorderhaven. "Natuurlijk, andere toepassingen kunnen ook interessant zijn. Maar ik kan in het huidige gebruik bij colleges nog geen revolutionaire verandering zien. Iet mag niet beperkt blijven tot een paar geïsoleerde studenten of vakken, zoals nu gebeurt."

Nederlandse studenten met een paar auto's naar Tubingen gegaan o m daar een presentatie t e geven. D i t jaar vindt er weer gezamenlijk onderwijs plaats. Paijmans vindt het jammer dat de mogelijkheden die hij in Tilburg heeft veel beperkter zijn dan w a t men in Tubingen kent in het daar opgerichte multimedialaboratorium dat geheel op Linux draait Hij heeft

Onderwijs via tv-scherm of internet-discussiegroep. Binnen de KUB

verschillende malen gevraagd hij een camera-verbin-

vinden steeds meer virtuele en grensoverschrijdende

v o o r is er volgens hem geen geld bij letteren. "Er

onderwijsprojecten plaats. Meestal tot grote tevredenheid van

vraag o m een camera in de practicumzaal."

ding kan krijgen o m zijn lessen te geven. Maar daarschijnen onoverkomelijke problemen te rijzen als ik

docenten en studenten. Wel geldt het motto: hoe internationaler hoe

E

en veel groter en internationaal uitgebreider pro-

beter. Bij strafrecht werkt een groep uit Tilburg samen met een groep

ject w o r d t aan het eind van de week afgerond bij

arbeids- en organisatiepsychologie. Daar zijn vanaf

uit het Engelse Sheffield, op een totaal van dertig studenten zijn er

eind februari zestig studenten aan het w e r k met een

meer dan tien nationaliteiten vertegenwoordigd. Bij arbeids- en

virtueel onderwijsproject waarin totaal zo'n zeshon-

organisatiepsychologie lossen Tilburgse studenten cases op met

Turkije,Australie en Thailand aan meedoen. Onder-

derd studenten uit Mexico,Amerika, China, Canada, verdeeld in veertig groepjes (in elk groepje zijn min-

collega's uit Turkije, Thailand, Amerika, Mexico, Australië, China en

stens vijf universiteiten vertegenwoordigd) moeten de studenten verschillende opdrachten vervullen.

Canada. "It is not everyday that one gets the opportunity to interact

Universitair docent arbeids- en organisatiepsychologie Rene Schalk is de Tilburgse coördinator van

with people living thousands of kilometres away!"

het p r o j e c t In eerste instantie moeten de studenten samen een teamlogo (of totem) maken, daarna moe-

^

ten ze een case op het gebied van arbeids- en orga-

Oscar van Dam

nisatiepsychologie oplossen. H e t doel is dat de studenten leren samenwerken met andere culturen en gezamenlijk een project t o t een goed einde te brengen, ondanks alle culturele verschillen en de grote

O

p een woensdagmiddag zitten negen

studenten in zaaiYZ3 aandachtig naar een scherm t e kijken met daarop het pratende hoofd van Jim Dignan. Dig-

Valkenburg, universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht is erg enthousiast over de gezamenlijke lessen; "hoewel je na anderhalf uur kapot bent, zo wende manier o m kennis over te brengen, ze passen

Legal Reseacrh van de rechtenfaculteit van de Uni-

vi«t hem betreft goed in het project kwaliteit en stuDe grootste moeilijkheden die hij t o t nu toe is t e -

minuten geeft hij het v/oord aan docent Mick Cava-

gengekomen zijn van praktische aard.Valkenburg heeft

zit met tien studenten. H e t is discussietijd. De stu-

al lange tijd contact met Sheffield. Hij verzorgde er gastcolleges en is samen met universitair hoofddo-

denten, die angstvallig de blik van de camera probe-

cent straf- en strafJDrocesrechtAnton van Kalmthout

ren te ontv/ijken en onwennig op hun stoelen zitten,

betrokken bij het verschijnen van een boek over

hebben vragen en antwoorden voorbereid.Wim Val-

Comparative Penology, een rechtsvergelijkend onder-

kenburg, de docent die in Tilburg v o o r de camera

zoek naar strafrechtelijke ontwikkelingen in Europa

staat met een microfoon in z'n hand, vraagt welke groep het eerst aan bod komt.Voorstel uit Engeland: " W i j eerst?" Valkenburg: " G o e d idee." Engelse do-

en Japan. De gesprekken o m op het gebied van o n derwijsvernieuwing samen programma's aan te bieden zijn al oud. "Maar hoewel we allebei laaiend en-

c e n t "Jodie, vertel eens w a t over de situatie in Ca-

thousiast vyaren o m samen lessen te verzorgen, ligt

nada." De camera zoemt in op de Canadese Jodie

het aan roostertechnische punten dat w e er niet

melden te hebben " w a n t in Griekenland bestaat er geen privatisering van gevangenissen." De Nederlandse s t u denten kijken geboeid naar

ernational Criminology 'Punishment and Society'.

zijn groep 'overactief' zijn en er dus heel veel tijd

taal. Bij de different cultures h o o r t o o k een different

daan komen en hoe daar iets aan gedaan kan wor-

insteken. "Ik krijg de indruk dat het bij hen alles is

niveau van Engels. Zoals gezegd vonden sommige

den.

w a t ze v o o r een bepaald vak moeten doen, terwijl

rechtenstudenten het in het Sheffieldproject moei-

De studenten werken met elkaar via de goed ver-

het bij ons maar dertig procent van het eindcijfer

lijk o m zichzelf in het Engels live te presenteren. Rech-

zorgde site van het Cross Cultural Internet Project

bepaalt." O o k Nina Banens van groep 22 n o e m t ' d e

tenstudente Rianne Letschert was volgens eigen zeg-

Van bijna alle studentengroepjes zijn er foto's te be-

andere landen' fanatieker dan haar groep. Sterker

gen vooral in het begin erg voorzichtig in de discus-

kijken en kan er w o r d e n ingelezen binnen alle dis-

nog ze staat 'versteld van het fanatisme' van de an-

sies met de native speakers. Z e ziet dan o o k graag

cussiegroepen. Voorheen werden er volgens Schalk

deren.

meer Engelstalige vakken bij de studie internatio-

o o k video's uitgewisseld, maar dat kostte te veel tijd.

Rolanda Veraart uit groep 21 vertelt aardig w a t p r o -

naal recht. " D a n krijg je meer ervaring in het spre-

Behalve over de case w o r d t er gediscussieerd over

blemen te hebben gehad tijdens het samenwerken.

ken, w a t o o k heel handig is v o o r je carrière."

uiteen lopende onderwerpen als werkende vrouwen

" O m een voorbeeld te geven: een jongen uit Mexico

Vanuit Engeland geven de studenten Shawna McCoy

inTurkije, wapens in Amerika en drugs in Nederland.

is er mee gestopt omdat zijn vader ernstig ziek was

en Emma Connoly aan geen klagen te hebben over

menwerken. Z e zijn verplicht twee keer per week

overheen

nog niet recht in de camera - loopt het inmiddels

iets bij t e dragen aan de discussie of aan de case.

voordat we de colleges op

interactieve gehalte. Z e noemt de televisiestudio in

veel soepeler. L e t s c h e r t " H e t zijn echt discussie-col-

College van Bestuur wilde graag een sessie meema-

Sommige studenten krijgen echt heel intensief con-

Sheffield met de warme lampen waarin de studen-

ken.

leges waarbij je goed v o o r de dag w i l t komen. En dus bereid ik me goed voor." Timmermans:"Je w i l t in ieder geval niet onderdoen v o o r de Engelse studenten. In die zin is het echt een rechtsvergelijkend vak. Je vergelijkt aspecten uit het rechtssysteem van alle deelnemers."

gegeven. Volgens Valkenburg zijn verschillende mensen

foon t e pakken en te participeren. Z e durfden die betrokkenheid niet aan. O o k bleek v o o r sommigen

leld is de cursus onderdeel van de MA-course In-

vraag aan studenten is dan waar die problemen van-

eigen faculteit maar o o k vanuit de andere. O o k het

het Engels erg lastig."

cader van de cursus vergelijkend strafrecht in Shef-

waar bij studenten onzekerheid over bestaat is de

ten de cursus erg t e waarderen, vooral vanwege het

Noordzee. N a het commentaar van een Deense stu-

.en Sheffield en Tilburg dat w o r d t gegeven in het

groep 7 was het een nadeel dat andere studenten in

field durfde wat te zeggen en de studenten keken

word is in Sn Lanka. Gelach aan beide kanten van de

Het virtuele college is de derde gezamenlijke les tus-

Sheffield zijn de reacties positief. H e t enige aspect

maken hebben met cross-culturele verschillen. De

Schalk: " H e t is de bedoeling dat studenten leren sa-

den het heel eng o m tijdens zo'n sessie de micro-

de camera spreken, luistert Engeland aandachtig toe.

O o k w a t betreft de tele-colleges tussen Tilburg en

tijd kwijt aan het project.Volgens Joost Niederer uit

proefkonijn voelen. Er bestaat interesse binnen de

daardoor afgehaakt."Een stuk of zes studenten von-

{"In Russia privatisation of prisons is no big issue") in

kosten, waren veel studenten toch aanzienlijk meer

bepaalde problemen tegenkomt die uiteindelijk te

men. Anders zouden de studenten zich t e veel een

Sri Lanka afkomstige studente Buvanasundari Bu-

Nederlandse studenten hun voorbereide a n t w o o r d

eerst goed functioneert, maar na verloop van tijd

nada afkomstige Shawna McCoy laat per e-mail we-

heen worstelen. Na de Griek is de beurt aan de uit

volgens de Duitse, Schotse, Spaanse, Russische en

veel van op."

denten uit zoveel verschillende landen". De uit Ca-

licht verlegen d o o r de vragen

en loopt naar de studenten t o e . Terwijl achtereen-

niet meer dan een paar uur per week zou moeten

roemen de internationale discussies. Waar het in de

hun Engelse collega's die zich

opgewekt dat o o k Nederland zich heeft voorbereid

sitief. " H e t kost nu eenmaal tijd, maar je steekt er

naal bedrijf die in Europa w o r d t gestationeerd, daar

eerste les nogal stroef ging - bijna niemand in Shef-

De Nederlandse studenten elkaar afgestemd hadden." O p 9 februari w e r d de eerkijken geboeid naar hun ste ;o;nt seminar gegeven. Een w e e k d a a r v o o r k w a m de Engelse collega's die zich groep Tilburgse studenten v o o r het eerst bij elkaar. licht verlegen door de Sommige studenten kwamen er t o e n pas achter dat er vragen heen worstelen tele-colleges zouden worden

dente is Nederland aan de beurt.Valkenburg meldt

dat het project met zich meebrengt Hoewel het werk

eerder mee zijn begonnen. De KUB is redelijk flexi-

anderhalf jaar

vanasundaram die meldt dat privatisering een dirty

t o e gaat."Volgens Schalk zijn de meeste reacties po-

over een Amerikaanse manager van een internatio-

bel, maar in Sheffield is het rooster centraal gere-

opgesloten. N a Waddilove is

over het onderwerp niets te

In Tilburg klaagden studenten over het enorme w e r k

Elke week is er een nieuw discussie-onderwerp.

zitten daarom liever bij elkaar

in g e b r e k k i g Engels m e l d t

teressant o m te horen hoe het er in een land aan

de studenten moeten oplossen noemt Schalk de case

vragen of ze niet allemaal tegelijkertijd wilden ko-

geld. Vanwege de andere semesteropbouw ging er

het de b e u r t aan de Griekse

gevoel onder onze groepen. H e t is namelijk heel in-

zo erg klagen over deadlines."

gen meningen en ervaringen te vernemen van stu-

Americans ontwikkelde gevangenissen. De gevangen

student Michael Chronis, die

een verschillende kijk op tijd hebben, dus mag ik niet

mee sinds 1998.Als voorbeeld van een opdracht die

Nederland en Sri Lanka. Letschert en Timmermans

Lynn Waddilove die vertelt over speciaal v o o r natJNt worden gediscrimineerd in gewone opbergcentra en

Internaticnaal discussieren

deerbaarheid dat binnen de rechtenfaculteit loopt.

sering van gevangenissen. N a een inleiding van tien dino die verderop in de Sheffieldse televisiestudio

I l l u s t r a t i e : Hans van den T i l l a a r t

inspannend is het". Hij noemt de lessen een vernieu-

nan, docent bij het Centre for Criminological and

versiteit van Sheffield, praat over het thema privati-

^

afstand. H e t project is gestart in 1996, de KUB doet

In Nederland doen veertien studenten mee aan de tele-colleges. H e t is een internationaal gezelschap met drie uitwisselingsstudenten uit Duitsland en een-

^

I n t e r n e t i o g o m e t alle deelnemende

mansafvaardigingen uit Rusland, Schotland, Spanje,

universiteiten van het CCIP-project 2000, de

Engeland en Amerika. De Nederlandse studenten zijn

KUB staat in het midden

met zes in de minderheid.Volgens Rianne Letschert

tact met elkaar en blijven

ten de les volgen niet de meest geschikte plaats om

elkaar mailen na afloop

aantekeningen te maken. Maar de aanwezigheid van

Rechten loopt voorop met

zoveel verschillende nationaliteiten en dito menin-

tele-colleges, maar o o k bij

gen en achtergronden in de twee groepen maakt veel

andere faculteiten is men

goed.Volgens Buvanasundari Buvanasundaram is het

bezig met virtueel onder-

alsof haar klas verdubbelt elke keer dat de beelden

wijs.Vorig jaar schreef Uni-

uit Tilburg in Engeland verschijnen. De verschillende

vers al over het samenwer-

gezichtspunten vindt ze erg interessant Te|eli|ker-

kingsverband dat T i l b u r g

tijd is ze van mening dat de gezamenlijke klassen de

heeft met Eindhoven en

reguliere colleges niet kunnen vervangen. "Je leert

Heng Kong op het gebied

veel meer tijdens een normaal college. Maar de dis-

van bestuurlijke informa-

cussies met de studenten in Tilburg zijn erg Interes-

tiekunde. Zeven Tilburgse

sant als toevoeging. Juist die combinatie maakt het

studenten deden mee met

Volgens Buvanasundari van het project." De groep van Kristina, SieBuvanasundaram is het alsof na, Aisha en Ana van Mci l l U n i v e r s i t e i t in het haar klas verdubbelt elke keer GCandese Montrael laten hun groepsgenoten weten dat de beelden uit Tilburg op dat ze het project zien als van de meest unieke het scherm in Engeland een ervaringen uit hun studentenleven. 7t is not everyday verschijnen that one gets the opportunity to interact with people

vak ideaal."

een virtueel classroom experiment waar studenten

living tiiousands of kilometres away!'. Pilar Ocampo,

O o k W i m Valkenburg ziet in die combinatie dé grote

met gebruikmaking van G r o u p Support Systems en

studente van de ITESM Universiteit in Cuernevaca

verdienste van het tele-leren."De meerwaarde van

e-mail samen opdrachten vervulden. Aan het begin

in Mexico noemt dit project erg belangrijk v o o r glo-

dit college is het samenbrengen van buitenlandse

en aan het eind van de sessie hadden de studenten

balisering in de wereld. " W a n t als we zaken willen

studenten vanuit verschillende rechtsculturen en het

op de Technische Universiteit Eindhoven per video

doen met andere landen, moeten we de cultuur van

^

Studente internationaal recht Rianne Letschert tijdens een college vergelijkend strafrecht: " M e e r

colleges in het Engels is goed voor je latere c a r r i è r e . " [Foto: Dolph Cantrijn]

onstaan van interactie daartussen", aldus Valkenburg.

contact met hun collega's in Hong Kong.

dat land kennen." De samenwerking is volgens haar

" H e t zou niet goed zijn als de cursus alleen maar uit

Wat betreft het samenwerken via e-mail heeft men

naar wens verlopen omdat alle deelnemers o o k el-

geworden. Maar de jongen zou wel het plaatje v o o r

het academische niveau van het Engels dat de stu-

de joint seminars bestaat Voordat we een gezamen-

op de sociale en op de letterenfaculteit o o k al veel

kaars cultuur respecteerden.Alison, studente van de

de t o t e m in elkaar zetten, daarvoor moest dus snel

denten en docent spreken in de Tilburgse rechten-

en Rob Timmermans (beiden student internationaal

lijk college hebben, bestuderen w e in één of twee

ervaring. Bij letteren w e r d Hans Paijmans, docent In-

Adelaide Universiteit in het Australische Adelaide,

een vervanger worden gezocht Verder was er o o k

O o k de studenten van Sheffield zien in de grote hoe-

groep. Sterker nog, de Engelstalige Buvanasundari

recht) is die aanwezigheid van buitenlandse studen-

normale colleges het grote kader. Tele-colleges zij"

formation retrieval en andere computergeórienteer-

geeft aan dat het begrip krijgen v o o r eikaars cultu-

nog een universiteit die de case veel te laat had ge-

veelheid aan buitenlanders hét grote voordeel van

Buvanasundaram was volgens deTilburgers zelf vaak

ten een g r o o t pluspunt O o k in Sheffield is de aan-

volgens mij niet meer dan een toevoeging. Maar wel

de vakken, in 1998 gevraagd o m mee t e werken met

ren erg belangrijk is.Toch vindt ze het vervelend als

kregen. Daarnaast heeft o o k iedereen zijn tentamens

de bijeenkomsten. H e t is volgens de Engelse studen-

nauwelijks t e verstaan. Per e-mail laat die echter

een heel interessante." Volgens Valkenburg bestaat

de universiteit van Tübingen.Via VirtuGrade volg-

er niet w o r d t gereageerd op vragen die ze per e-

dwars d o o r dit project heen lopen, w a t v o o r som-

weten geen enkel probleem te hebben gehad met

wezigheid van buitenlandse studenten g r o o t In een

te Emma Connolly de overwhelming opinion bij de stu-

groep van twaalf komen er zes uit Engeland. D e rest

er heel veel belangstelling v o o r het project Zo stuur-

den begin 1999 tegelijkertijd Tilburgse studenten en

mail in de groep g o o i t Het zou volgens haar o o k

mige groepen nogal w a t stress met de deadlines heeft

denten in Sheffield dat de colleges een succes zijn.

het Engels van de Nederlanders."/! is important

is afkomstig uit Denemarken, Griekenland, Canada,

de Harry Claassens, hoofd onderwijs bij de rechten-

Duitse graduierten onderwijs. H e t contact vond plaats

beter zijn als er striktere afspraken worden gemaakt

opgeleverd. Maar over het algemeen, ondanks dat er

Dat k o m t volgens Connolly omdat " w e de kans krij-

remember that most of you are bi- lingual or tri-lingual,

faculteit

"ia de computer. In Tubingen hadden de studenten

" H o e w e l ik begrijp dat verschillende culturen o o k

enorm veel tijd in gaat zitten, heerst er een positief

unlike most of us. So that is not a problem!'

aan alle geïnteresseerden een e-mail om te

to

10 U N I V E R S 28

6 april

l^pnl 2000

U N I V E R S 28

I

I


Toegang vn| Wei aanmelden bi] de WEWI tel 4662645

ACADEMISCHE PLECHTIGHEDEN

Aanvang 1900 uur YZI KUB

14 april [ v r ]

Tilburgse Juridische Bedrijvendag 2 0 0 0

J april [ v r ]

Promotie prof.drs. P.J.W. Duffhues (FEW) Trtel proefschrift

Studievereniging Factor organiseert de Juridische Bedrijvendag Recht in Praktijk, Shop

Afscheidsreceptie A.H. (Bert) van Wijlt

Financiële markten en Corporate Risk Management

Promotor

prof dr PW Moerland

11 april [we]

Dhr A H (Bert) van Wijk personeelsfunctionans neemt afscheid van de KUB Aanvang 16 30 uur Goossenszaal gebouw A KUB

pen op de jundische banenmarkt Met banenmarkt workshops presentates Ddg voorzitter profdrPHJ Essers decaan juridische faculteit Aanvang 09 00 uur aula KUB

Aanvang 14 15 uur aula KUB Prominentencollege mevrouw Jorritsma

9 april [ ze]

I 7 april [ m a ]

Studievereniging Efact verzorgt een prominentencollege dat gegeven zal worden dooi mevrouw A jorritsma

Open Huis Theologische Faculteit

Aanvang 16 00 uur aula KUB

Promotie drs. M. Slildter (FEW)

De Theologische Faculteit Tilburg houcJt Open Huis De theologen zullen reflecteren over

Titel proefschrift Decision Making and Cooperation Restrictions Promotor prof dr

het thema Het voordeel van de twijfel Geloven tussen met weten en geloven

S H Ti|s Copromotores dr C G A M van den Nouwenland en dr H W Norde

Met colleges open debat lezingen etc

Aanvang 14 15 uur aula KUB

Aanvang 1245 uur Academielaan 9 Tilburg

Wat is geluk? Studium Generale verzorgt in samenwerking met de Sectie Psychologenstudenten

IO april [ m a ]

OVERIGE ACTIVITEITEN

van het NIP (Ned Inst van Psychologen) een programma met als titel Wat is geluk' Voordracht door Ruut Veenhoven (hoogleraar sociologie EUR) Arie Kapteyn (hoog

Concert

6 april [de]

leraar algemene econometrie KUB) en Frans Jacobs (hoogleraar ethiek, UvA) Voorzit

Koninklijke Liedertafel Souvenir des Montagnards verzorgt een optreden van Rudolf Koel ma (viool) en & Antoine Oomen (piano) Studenten hebben op vertoon van hun college kaart gratis toegang

Forumdiscussie Claimcultuur Studievereniging ELSA organiseert een forumdiscussie met als thema

Amenkaanse

11 april [de]

ter Karei Soudijn (UHD psychologie KUB en gelukkig mens) Scenes door Universi teitstheater De Koffer Aanvang 1300 uurYZ I KUB

Aanvang- 20 15 uur aula KUB

toestanden' De claimcultuur in Nederland Met voordrachten en discussie Meer info

TENTOONSTELLINGEN

1 I april [di]

4668269 Aanvang l330uurYZ

I KUB Leonardo-lezing

Expo Angeliek de Vries

Studie-avond 'Nieuwe effectuering van een omgangsregeling'

Rutger Kopland (pseudoniem van prof dr R H van den Hoofdakker) verzorgt de jaarlijkse

De Wetenschapswinkel organiseert een studie avond over nieuwe effectuenngsmoge

Leonardo lezing van de Faculteit der Letteren Titel van de lezing is Poëtische wetenschap

lijkheden van omgangsregelingen na echtscheidingen De avond staat onder leiding van

Inleiding in de patafysica Toegang vnj

prof mr PVIaardingerbnoek

Aanvang 16 30 uur aula KUB

Studium Generale presenteert schildenjen van de Tilburgse kunstenares Angeliek de Vries (1954) Zij schildert vooral naar waarneming Ze is op zoek naar de bezieling van haar onderwerpen Tot en met donderdag 20 apr aula foyer KUB

MSMSSMSESMSBSSSMSHMnSSSSMnSBSSSSESS^BISSI^^

de bedrijven een lezing geven over hun prak

MATSERTJES Matsertjes i i j n bedoeld voor medewerkers en studenten

ïsm

Internetfreak?

tijkervanngen Voor aile richtingen Bednjfs

Verzilver je hobby C o n t e n t Manager enTraffic G e n e r a t o r v o o r nieuwe

economie IB lEF en BIK zal een lezing wor

adult sites Laatste en geavanceerde technologie Vul je eigen uren in

den verzorgd Houd je mail goed in de ga

Maak deel uit van geweldige t e c h n e u t e n C o n t a c t 0 6 - 5 3 2 1 4 0 1 7

ten meer info volgt'

of robert@global-buycom

van de KUB. Mits de lengte de dertig woorden niet te boven gaat bedraagt de prrjs f 7,50 Tot lestig woorden

Studenten,

O p z o e k n a a r e e n l e u k bijbaantje??

kost een matsertje f 15,-. Berichten met een (para) com-

Laat je stem horen Woensdag 19 april vindt

mercieel karakter tot dertig woorden kosten f 5 0 , - , elk

de jaarlijkse vertaezingsmarkt plaats Maak

20 jaan die nu en dan willen w e r k e n tijdens beursen (AutoRAI) en

woord meer kost een gulden extra. Onder vooruitbetaling

kennis met de fracties Lever je stembiljet in

evenementen (SAIL) etc Bel v o o r m e e r info tijdens kantooruren naar

Maximaal twee matsertjes per activiteit. Inleveren t o t

en win '

Martinair P r o m o t i o n s is altijd o p zoek naar v l o t t e dames/heren vanaf

Martinair P r o m o t i o n s B V , Postbus 240, 2 1 5 0 A E N I E U W VENNEP 0252-660160

donderdag 13.00 uur. HET GEHEIM O P E N B A A R

H i j IS e r w e e r !

De nieuwe dichtbundel van F^es Agterberg Tevreden over je studie?

derdag 13 apnl een lezing door een recher

hoofdredacteur van Univers heet Het ge

Vertel er dan over aan kiezende V W O ars

cheurvan Europol Hij zal iets vertellen over

heim openbaar Naast gedichten bevat de

tijdens de voorlichtingsdagen op wo 26 apr

de organisate en ook zul je verhalen uit de

bundel illustraties van de kunstenares Slavi

(econ fac) of do 27 apr (overige facultei

dagelijkse praktijk van cnmineel Europa te

ca Kekic De bundel is te koop bij Gianotten

ten) Vergoeding f 25 en een KUB-trui In

horen knjgen De lezing vindt plaats in A Z

voor 20 gulden

teresse' Bei of mail met Claudia Vreeswijk

I I 7 en begint om 14 00 uur Iedereen is van

A662848 c e b j vreeswijk@kub nl

harte welkom dus tot de 13e"

Husk z o m e r b r o c h u r e 2000 Griekenland, Malta, Frankrijk,Turkije, Spanje en Kroatië Unieke laagste prijsgarantie & gratis C D p p bij boeking BE$t¥i.UISt? MEER WETEM? 8 E t CJP ( 8 2 0 } « 9 7 77 7 7 SURF M A A R W W W . C J P . M L O F KOOf> M U i E O P BIJ THEATER OF V V V

Informatie en b r o c h u r e 0 3 0 - 2 8 46 0 0 0 o f w v w v h u s k n l M r . R o b e r t M o s z k o w i c z B.V.

_ _ _ _ _ _ _

A d v o c a t e n en belastingadviseurs gevestigd t e Nieuwegein, zoekt voor spoedigst mogelijke indiensttreding juridische m e d e w e r k e r s en advocaat/stagiaire Sollicitaties richten aan m r R, Moszkowicz B V, Post

Bestuur TIK 2001 Heb JIJ interesse om in het collegejaar 2000 2001 deel uit te maken van het dagelijks

op de K U B b e z o c h t ! Dan vreet je dat de rondleiding tijdens het

bestuur van de Tilburgse Introduktie Kom

vrije programma zeer informatief is Wil je

missie en je een jaar lang in te zetten om de

zelf een groep V W O ers rondleiden' Meld

TIK week 2001 te organiseren stuur dan

je ais rondleider voor de economische fa

z s m een bnef met cv naar de TIK (KUB

culteit (wo 26 apr) of voor een van de an

afdeling DSO/TIK. postbus 90153 5000 LE

dere faculteiten (do 27 apr) Vergoeding f

Tilburg) Voor bestuursleden is een zvrare

25 en een KUB-trui Interesse' Bel of mail

beurs beschikbaar

met

Claudia Vreeswijk

466 2848

c e b j vreeswiji^kub ni AIESEC z o e k t n i e u w e bestuursleden!

Weet je nog hoe h e t was o p

Uitdaging Internationale ervaring Professio

Op wo 26 apr (econ fac) en do 27 apr

'ang actief te zijn bij de meest internationale

(overige faculteiten) komen V W O ers naar

studentenorganisatie AlESECGa jij de uit

de voorlichtingsdagen op de KUB Wii je hen

daging aan om de Camereweek te organi

helpen met hun studiekeuze' W o r d dan

seren of lijkt het jou leuk om internationale

rondleiden Vergoeding- f 25

stages te realiseren'Kom naar de voorlich

trui Interesse' Bei of mail met CiaudiaVrees

tingop 18 en 20apnlom

wijk 466 2848 c e b j vreeswijk@kub nl

Lezing d o o r Europool Het Juridisch Mentoraat organiseert op don

12

P r o m o t i e w e r k n a a s t j e studie? BoekenBar nl is een jong, snelgroeiend Internetbednjf dat zich onder andere Richt op het leveren van producten en diensten aan studenten Ter ondersteuning van onze nieuwe Intennetsite zijn wij in de studentensteden op zoek naar

Campuscontacts In alle studentensteden wordt een team van Campuscontacts opgezet Dit team is verantwoordelijk voor het verzamelen en produceren van nieuws en informatie voor de nieuwe site Daarnaast is het team verantwoordelijk voor het ondersteunen en organiseren van (boeken)vert<oopactiviteiten het ontwikkelen en implementeren van marktonderzoek marketingactiviteiten en het managen van het team Vanzelfsprekend knjg je een passende beloning voor je inspanning

~

— — —

W o r d h e t gezicht van C O C A C O L A ' G r o t e samplingactie met name in Z u i d N e d e r l a n d Start

14 apnl en mogelijke d o o r l o o p t o t half

augustus o p vrijdag en zaterdag Verder w e d e r o m v o o r PALM van 25 A p r i l t o t

promotieronde

I 3 mei g e d u r e n d e 5 dagen per week

A u t o en kleding van d e zaak G o e d e verdiensten Tevens divers ander p r o m o t i e w e r k het hele jaar d o o r o p oproepbasis Graag aan de slag' Bel tijdens k a n t o o r u r e n 0 4 0 - 2 2 1 7 9 4 7 T R A D SUPPORT T E A M BV t e W a a l r e T a v Jetsken Jatten t s t @ t r a d e - s u p p o r t - t e a m nl

het VWOI

neel Gezellig Lijkt het jou leuk om een jaar

1600 uurinYZI I

bus 6 6 1 , 3 4 3 0 A R Nieuwegein, tel 0 3 0 - 6 0 4 2 1 19, fax 0 3 0 6050086

O o i t een voorlichtingsdag

en een KUI3-

B e r o e p e n m i d d a g 19 a p r i l Op 19 april komen mensen van verschillen

Voor deze parttime functie zoeken we studenten die midden m het studentenleven staan Zijn er weinig gebeurtenissen in je studiestad of opleiding die je ontgaan' Omschnjf jij jezelf als creatief, ondernemend verantwoordelijk en hou je ervan nieuwe mensen te ontmoeten, dan is dit de kans om je studietijd zowel leuk als nuttig te besteden

hts U AAN i l N «diPOOEiWILTGr

Heb je interesse voor de functie, dan kun je een korte bnef met CV sturen of mailen naar BoekenBar nl Voor meer informatie kun je contact opnemen met BoekenBar nl afdeling Campuscontacts postbus 17616 1001 JM Amsterdam Tel 020-530 9876 fax 020-530 9877 e-mail b vos@boekenbarnl >.-iin1M«lilMliflaii>

U N I V E R S 28

6 apnl 20oT)


Personeelsinformatie verschijnt een keer in de 14 dagen onder de verantwoordelijkheid van Personeel en Organisatie. Redactie en tekst: Michiel de Jong

Gerrit van Balen, nieuwe bedrijfsarts

''Als arbo-arts ben ik spin in het web

WW

Kinderen en bejaarden ziet hij niet op zijn spreekuur. "En daar ben Ik eigenlijk wel blij om. ik zie in mensen met een griepje of een lichte verkoudheid geen uitdaging. Als bedrijfsarts werk je veel breder. Ik ben op de KUB de spin in het web op het gebied van arbobeleid. En af en toe voel ik me de vlieg in dat w e b . Dan wordt er aan heel veel kanten aan me getrokken." Gerrit van Balen - sinds 1 januari 2000 de nieuwe bedrijfsarts van de universiteit - geeft het al aan. Hij houdt zich als bedrijfsarts van de KUB met veel meer bezig dan met zieke werknemers. Zo zal hij een aantal RSI-spreekuren gaan houden, voert hij overleg met de sociaal-medische teams van de diensten en faculteiten en heeft hij regelmatig contact met de veiligheidskundige over arbobeleid. Daarnaast houdt hij ook nog 'gewoon' spreekuur voor zieke KUB-werknemers. Van Balen (47), is getrouwd en heeft twee dochters. "Ik heb in Nijmegen filosofie en in Utrecht geneeskunde gestudeerd. Vervolgens ben ik als arts gaan werken. Het leuke van mijn vak is dat er heel veel afwisseling in zit. De arbodienst heeft veel verschillende klanten. Zo kom ik bijvoorbeeld ook bij een tandarts en een bottelarij. En

Gerrit van Balen (rechts) i dan zie je dus ook dat er verschillende problemen spelen. Bij een productiebedrijf hebben mensen vaak veel meer zware lichamelijke klachten. Ze werken met grote machines die veel geluid maken-t. Het advies kan gaan over werkhouding of om gehoor beschermende maatregelen. Op de universiteit gaat het meer om werkdruk en stress. De universiteit wil mee in de vaart der volkeren en dat legt druk op haar medewerkers. Met mijn adviezen hoop ik de stress en werkdruk

ecretaresse Erna Reyrink [Foto: Erik van der Burgtl te verminderen." Overigens vindt Van Balen dat het met die stress nogal meevalt. "Je zou denken dat er bij grote reorganisaties veel meer klachten zouden zijn. Maar ik merk daar tot nu toe niet heel veel van. "Ik zie dus niet alleen mensen die ziek zijn maar ben ook betrokken bij de verbouwing van gebouw B. Samen met de veiligheidsadviseur kijken we hoe bij de verbouwing de arbonormen worden uitgevoerd. Daarbij kun je denken aan de verlichting van kamers.

de plaats van de brandblussers en de plek van de nooduitgangen." KUB-medewerkers komen alleen bij Van Balen als er problemen zijn die verband houden met het werk. "Ik denk dat veel mensen dat ook wel weten. De huisarts is er nog steeds als coรถrdinator voor de algemene gezondheidszorg en verwijst ook door. Ik ben er voor alle medische problemen die met het werk te maken hebben."

Lokaal Overleg is te onbekend

We zijn er niet alleen voor onze eigen leden''

WW

Vroeger was het heel eenvoudig om aan personeel te komen, maar het tij begint te keren," constateert Torres. "Een heel ander beloningssysteem zie ik er niet van komen. Er zijn nu natuurlijk ook al verschillen. De salarisschaal loopt al van een paar duizend gulden per maand tot veertienduizend gulden. Maar als je een echt ander stelsel van beloningen wilt, moet je een zorgen vooreen waterdicht systeem", aldus Leemans.

Het Lokaal Overleg KUB (LOKUB) is het overlegorgaan waarin vakbonden met het College van Bestuur overleggen over arbeidsvoorwaarden. Hein Leemans (CFO) en Conchita Torres (AbvaKabo) vormen het dagelijks bestuur van het lokaal

Ook bij reorganisaties heeft het lokaal overleg een vinger in de pap. "Mensen zitten niet meer zo vast op hun stoel, ze moeten rouleren. Dat is op zich prima als het netjes gebeurt. Maar als mensen met hun kop tussen de deur dreigen te komen, moeten wij ingrijpen", aldus Leemans.

overleg. Torres is in dienst van de AbvaKabo. Leemans is universitair hoofddocent bij de letterenfaculteit. Naast Torres en Leemans zitten ook vertegenwoordigers van de vakbond CHMF en de Ambtenarencentrale rond de tafel met het College van Bestuur.

"De KUB-gemeenschap weet niet goed wie wij zijn", vertelt Leemans. "Wat we doen, zou inderdaad breder bekend mogen zijn", beaamt Torres. Want wat er in het lokaal overleg besproken wordt, is van groot belang. "En het is natuurlijk niet zo dat we alleen voor onze leden een regeling treffen. Wat wordt afgesproken in het lokaal overleg geldt voor al het personeel", vertelt Torres. Daarom zouden Leemans en Torres graag meer van het KUB-personeel horen. "Wij nemen besluiten over bijvoorbeeld de kinderliapril 2000

UNIVERS 28

O Concliita Torres [Foto: Erik van der Burgtl opvangregeling en seniorenregelingen en zouden graag veel meer horen hoe zulke besluiten in de praktijk werken." Het LOKUB bespreekt met het College van Bestuur alles wat te maken heeft met de rechtspositie van het personeel van de universiteit. "En dat is heel breed. Het gaat dan zowel om ADV-dagen als de nieuwe fietsregeling", vertelt Torres. De rol van het lokaal overleg wordt steeds belangrijker. Dit komt omdat het ministerie van Onderwijs de universiteiten meer vrijheid geeft. "Bij de ADV-regeling zie je bijvoorbeeld dat er alleen een kaderregeling is en dat aan de universiteiten wordt overgelaten hoe een rege-

ling verder ingevuld wordt." Ook de onderhandelingen rondom de CAO worden door het LOKUB gevolgd. Universiteiten kennen geen traditie van actievoeren en staken. Maar dit zou in de toekomst wel eens kunnen veranderen, denkt Leemans. "De positie van het universitair personeel was altijd ijzersterk. Als je een jaar ouder werd kreeg je er een periodiek bij. Zo ging dat. Maar ik weet zeker dat er conflicten ontstaan als een functioneringsgesprek gevolgen heeft voor het salaris." Ook de onderhandelingen rondom de cao worden gevolgd door de leden van het LOKUB. "Een goede cao is van groot belang voor de universiteit.

Fietsenplan KUB De belastingdienst heeft de maximaal toegestane catalogusprijs voor de a a n k o o p van een fiets ten bate van het woon/werkverkeer m e t terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2 0 0 0 verhoogd tot f. 1650,= (was 1500,=}.

13


vindt plaats in A Z 117, aanvang 1400 uur

MEDEDELINGEN

Iedereen is van harte welkom, dus tot de 13eiii

^

Pleitzittingen

Oefenrechtbank inschrijven bij de KUB-studentenpool Stu

De Mededelingenpagina wordt verzorgd door Untvers (tel 2277) Diensten en facul-

^ Cursus Z o e k e n naar

denten uit deze pool worden ingezet bij

Ti|dschriftartikelen

voorlichtingsactiviteiten van de KUB Voor-

Plaats

De pleitzittingen zijn van 8 t/m I I mei Stuvenshouding

teiten gelieve hun kopij in W P 5 t.WP 6 I o f W P 7 0 per e-mail (Schendel@kubnl)

denten die aan dit vak deelnemen kunnen

Met als voornaamste kenmerken humor en

aan te leveren, uiterlijk donderdag 13 00 uur De berichten dienen kort en kernachtig

onder http //oefenrechtbank kub nl/eer/

zin voor het absurde

geformuleerd te zijn Uitgebreide versies van de mededelingen kunnen geplaatst wor

rst_eindpresentatie stm opzoeken op wel-

beelden van voorlichtingsactiviteiten zijn

Dichter-psychiater Rutger Kopland zal in deze

voorlichting geven op V W O -

den in de Internetversie van Univers Daarnaar wordt in de betreffende korte mede-

ke dag/tijd men ingeroosterd is Op de Ie

Bibliotheek. Instructielokaal op niveau O L

vrolijke lezing zijn visie op de patafysica uit-

06

scholen, bezoeken van informatiemarkten op

deling in de krant verwezm met het teken@ De mededelingen voor internet sturen

etage gebouwY hangt het rooster vd pleit-

eenzetten

VWO-scholen, deelname aan de Studie

naarYD Verschuren@kub nl Uiterlijk vrijdag 9 00 uur De redactie behoudt zich overi-

zittingen De zittingen zijn openbaarToehoor-

Datum

Datum dinsdag I I april Plaats Aula Tijd

beurs, voorlichten bij bezoeken van V W O -

gens het recht voor om in te korten

ders zijn van harte welkom

Op dl II apr van 13 30 tot 15 00 uur Inhoud

scholen of decanen aan de KUB

Behandeld wordt het zoeken naar tijdschrift-

7ra/n;ng

artikelen met de volgende bestanden KUB Online Contents

16 30 uur Toegang gratis

^ ^

Rondleiders gezocht

Handelsrecht B

Het extensief college (WC 8) op 21 apr

O m je voor te bereiden op het verzorgen

recht ZIJ houd zich bezig met het beleid en

co, Uruguay Kom zo spoedig mogelijk langs

Voor de voorlichtingsdagen van apr zijn we

(Goede Vrijdag) wordt verzet naar 18 apr

van een rondleiding, wordt er op donder-

de strategie van FEW De 7 studentleden

indien je interesse hebt

op zoek naar studenten die een rondleiding

van 1545-1730 uur in A Z 10

- Landelijke Online Contents

dag 13 apr s middags een training georgani-

(naast de 7 personeelsleden) behartigen zo

- Car! UnCover

seerd Hieraan kun je natuurlijk deelnemen

goed mogelijk de belangen van de studen-

^

Na een korte klassikale uitleg wordt geoe-

Vergoeding

ten in de raad Doorte gaan stemmen geeft

Basisfase Economie

ren (eventueel met hun ouders) begeleidt

^

fend aan de hand van opdrachten

Voor het begeleiden van een groep tijdens

je ze een steun in de rug De stemformulie-

Voor studenten uit de basisfase economie is

tijdens het vnje programma van de voor-

Het college op 1 I apr

Deelnemers

de voorlichtingsdagen krijg je de rode KUB-

ren knjg je thuis gestuurd Je kunt stemmen

uitgebreideinformatie beschikbaar over de

lichtingsdag op do 27 apr Je geeft dan een

verzet naar 13 apr 15 45-17 30 uur in S2 IOI Het college gepland op 18 apr in SZ

willen verzorgen Het is de bedoeling dat je een groep van ongeveer ISVWO-scholie-

Blokopdrachten

Environmental Law in SZ IOI wordt

De cursus duurt anderhalf uuren is bedoeld

sweater en een vergoeding van fl 25,-

per post de stemformulieren deponeren in

exacte regeling met betrekking tot het al dan

rondleiding over de campus, vertelt hoe het

voor studenten, KUB-medewerkers en ex-

Wilje meer informatje of wil je je opgeven^

de stembussen (gebouw P en B) of stem-

met meetellen van blokopdrachten en tus-

IS om aan de KUB te studeren, wat je erva-

101 wordt verzet naar 20 apr 1545 1730

terne gebruikers van de bibliotheek Enige

Neem dan contact op met Claudia Vrees-

men op de verkiezingsmarkt van 19 apr

sentoetsen tijdens de conditionele herkan-

ringen zijn met het studentenleven, etc De

uur in SZ 33

ervanng met MS-Windows en met het ge

wijk, gebouw B kamer I 1, 466 2848 of mail

Stemmen is dus voor jou een kleine stap.

sing en de hertentamens in augustus Deze

groep die je begeleidt heeft interesse in jouw

bruik van de geïntegreerde werkplek (GIW)

c e bj vreeswijk@kub nl, aanwezig van ma t/

maar voor de studentleden van grote bete-

informatie is te vinden op KUBWEBpagina

opleiding

IS voldoende

m do of met üa van Dun, gebouw B kamer

kenis Verhef je stemii

http //fewkubni/basisfase/ onder o/gemene

Training

Het hoorcollege op 17 apr 12 45-14 30 in

inschrijven

IO 466 3142 of mail c j I m vandun@kub nl,

informatie, hertentamenregeling

O m je voor te bereiden op het verzorgen

YZ 2 komt te vervallen en wordt verzet naar

BIJ de Centrale Informatiebalie op niveau I

aanwezig van ma mi X/m vrmi Je kunt je tot

^

van de bibliotheek (telefoon 013-466 2124)

uiterlijk do 20 apr opgeven

Onderwijsbureau

^

of via library@kubnl Deelname inclusief

Zie voor inloop en tel spreekuren bordjes

cursusmateriaal is gratis

bij div deuren O W B (geb B I I e verdieping)

Groepen tot maximaal 12 personen kun-

STUDENTEN ADVIESBUREAU

nen op afspraak op afwijkende tijden een cursus volgen Meer informatie over cursus

^ Strafrecht D

van een rondleiding, wordt er op do 13 apr

18 apr 18 45-20 30 uur in YZ 2 Het college

s middags een training georganiseerd FHier-

(HC-^WC) op 18 apr 1845 2230 uur in

Op do 13/4 van 15 00-15 30 u in kamer B

aan kun je natuurlijk deelnemen

A Z I I 6 wordt verzet naar YZ 2, zodat het

702 door E den Boef (CQM) ' A branch

Vergoeding

hoorcollege op die datum gelijktijdig ver

of internet http //cwis kub nl/"-few/few/obu-

and bound approach to the muHiiple contai

Voor het begeleiden van een groep tijdens

zorgd wordt voor zowel de dag als de

reau/kubweb20/saclvhtm Dhr J Bergmans

ner loading problem '

de voorlichtingsdagen krijg je de rode KUB-

avondstudenten

Bereikbaarheid Afstudeervoordracht

heeft van 6/4 t/m 10/4 geen tel/inloop-

sweater en een vergoeding van f 25,

sen van de bibliotheek is te vinden op KUB-

spreekuur Mevr L Bals heeft 18/4 geen tel /

Voor meer informatie en aanmelding zie on-

^

web onder http//cwiskubnl/~dbi/instruct/

inloopspreekuur

der Algemeen

Aan studenten die verplicht zijn om het ten

FACULTEIT LETTEREN

course htm

^ ^

Cursus Z o e k e n in de KUB

Studie-intensivering

^

Rondleiders gezocht

Strafrecht D

tarnen in de 8-punts-variant af te leggen

^

wordttijdens het hoorcollege op I en 2 mei

Afstudeeronderzoek

a s literatuur uitgedeeld die voor hen ver

Wil je meer uit je studie halen^ Dan biedt

Voor deVWO-voorlichtingsdag van de eco-

De Wetenschapswinkel is op zoek naar een

Catalogus

het Studenten Advies Bureau de gelegen

nomische facuHiert op 26 apr a s zijn wij nog

enthousiaste doctoraalstudent FLW voor

plicht IS en waarover op het tentamen een

Plaats

heid om samen met andere studenten je

op zoek naar enthousiaste studenten die

een afstudeeronderzoek in de richting com-

vraag wordt gesteld

Bibliotheek Instructieiokaai op niveau O L

studie aanpak en tentamenstrategie te opti-

tegen vergoeding van een KUB-sweater en

^ Voorlichting aan

06

maliseren, door o a realistische plannen en

25 gulden van 12 15 tot 14 30 uur een

Propedeuse-studenten

F-tet betreft een onderzoek naar

^

Datum

haalbare afspraken te maken ledere woens-

groepje V W O ers en hun ouders willen

In april zal er een voorlichtingsbijeenkomst

"Vergroting van de betrokkenheid van bur-

mondeling Strafrecht D

municatie en nieuwe media

Wijziging d a t a verlengd

Op WO 12 apr van 9 30 tot I I 00 uur

dag om 1115 uur in kamer N I I Voor meer

rondleiden over de campus Indien je je hier

worden gehouden voor Propedeuse-studen-

gers uit de Reeshof bij politieke aangelegen-

111 hetgeen in de studiegids en syllabus staat

Inhoud

informatie en vragen kun je mailen

voor beschikbaar wil stellen, neem dan zsm

ten Oriëntatie,op Opleiding en Beroep Er

heden '

vinden de verlengde mondelingen met op 5

- zoekmogelijkheden in de catalogus

JMHaarbosch@kubnl

contact op met Claudia Vreeswijk, BI I, tel

zal informatie worden gegeven over de ver

De Reeshof IS een vrij nieuwe wijk inTilburg

en 6 juli plaats maar op 3 en 4 juli

schillende nchtingen in het Doctoraal en over

die redelijk geïsoleerd is van deze gemeen

de invulling van de vnje keuzeruimte

De

te De bedoeling is te onderzoeken of de

^

definitieve datum en het programma vind je

betrokkenheid bij de gemeente verbeterd

Het werkcollege op wo IO 45 12 30YZ I

op het prikbord en de postkast bij Bureau

kan worden, o a via een website en andere

wordt op de volgende data verzet naar 12

O&O

vormen van communicatiemiddelen

a p r Y Z 3 , l 9 a p r P Z 9 0 l en op IOmeiYZ9

- geavanceerd zoeken

(466)2848/3142 of mail

- zoeken op o^dep^^'erp

wijk@kub nl

- boeken reserveren en de uitleentermijn

LOOPBAAN ADVIES CENTRUM

van boeken verlengen pnnten en bewaren van zoekresultaten

^

cebjvrees-

Wijzigingen collegetijden

en/of t e n t a m e n d a t a

Na een korte klassikale uitleg wordt geoe-

Kijk voor wijzigingen regelmatig op Kubweb

fend aan de hand van opdrachten

Nieuwe roosters liggen gereed in gebouw

^

Deelnemers

B I I e verdieping hal West

Ga je binnenkort voor je studie of stage naar

Op weg naar een

Vennootschapsbelasting

Het onderzoek wordt uitgevoerd i o v Stich-

internationalisering

ting Wijkraad Reeshof

^

De medewerkers van de weten scha pswin

De colleges op 20 apr vervallen zowel voor

Vennootschapsbelasting

het buitenland-' Informeer naar de subsidie-

kei zorgen voor deskundige begeleiding op

dag- als voor avondstudenten Het college

regeling van de Letterenfaculteit voor finan-

de KUB

voor dagstudenten is verzet naar 4 mei

De cursus is bedoeld voor studenten, KUB-

^

medewerkers en externe gebruikers van de

i n t e r n a t i o n a l e ambtelijke

bibliotheek Enige ervaring met MS-Windows

loopbaan

See for changes in time tables Kubweb. new

ciële ondersteuning eerstvolgende deadline

Na afronding van het onderzoek, ontvang je

15 30-18 00 uur in YZ 12 en het college voor

en met het gebruik van de geïntegreerde

Het LAC en studievereniging Vite organise-

time tables are available Buildtng B I I''' floor

voor het indienen van aanvragen 15 april

een eenmalige vergoeding van fl 2000.-

avondstudenten is verzet naar 27 apr van

werkplek (GIW) is voldoende

ren in samenwerking met Bureau Interna-

west wing

Ben je geïnteresseerd^ Kom dan eens langs

18 45-20 30 in SZ 25

Inschrijven

tionale Ambtenaren (BIA) van het Ministe-

^

bij de wetenschapswinkel S 08/06 en vraag

BIJ de Centrale Informatebalie op niveau I

rie van Binnenlandse Zaken op wo mi 19

^ Twee tentamens op een dag

Op maandag IO april 2000 organiseert de

naar Isabelle Marks Bellen of mailen kan na

^

van de bibliotheek (telefoon 013-466 2124)

apr een voorlichtingsbijeenkomst over wer-

Als je nu al weet dat je twee tentamens op

sectieTheorie en Geschiedenis van de Lite-

tuurlijk ook. tel 013-4662113/ 2645

Strafrecht B, t a a k 2

of via library@kubnl Deelname inclusief

ken bij internationaleambtelijke organisaties

een dag wenst af te leggen geef dat dan schnf^

ratuur de derdeTGL-Toogdag

E-mail IMarks@kubnl

I t t tot hetgeen in de studiegids en de sylla

cursusmateriaal is gratis

Tijdens deze bijeenkomst ontvang je infor

tehjk door aan mevrM Lukkenaer-B 1118,

Door middel van korte presentaties van

Groepen tot maximaal 12 personen kun-

matie over arbeidsmogelijkheden en selec

we proberen er dan rekening mee te hou-

verschillende leden van de sectie worden

IO april en I mei (dagopleiding) en 13 apnl

nen op afspraak op af^vijkende tijden een

tieprocedures bij instellingen van de Euro-

den dat tentamens op verschillende tijden

studenten, oud-studenten en andere belang-

en 4 mei (avondopleiding) Het tijdstip en

cursus volgen

pese Gemeenschappen en bij organisaties

worden ingepland De datum wordt met

stellenden in staat gesteld nader kennis te

Meer informatie over cursussen van de bi

van internationale samenwerking Heb je

gewijzigd

bliotheek is te vinden op KUBweb onder

belangstelling^ Meld je dan aan m het l_AC

^

Changed t i m e tables

3eTGL-Toogdag

Wijziging d a t a hoorcolleges

bus staat, vinden de hoorcolleges plaats op

FACULTEIT RECHTEN

maken met het onderzoek van de sectie

de plaats zijn met gewijzigd, de data en tiet aantal hoorcolleges wel

Voor studenten is drt een gelegenheid om

(N 7), telefonisch 4662521 of via e-mail

^

ideeën op te doen voor de eigen studie, bij-

^ Verplicht onderdeel

lac@kub nl Het l_AC is geopend ma en vr

Internationalisering van het

voorbeeld met betrekking tot de keuze van

vaardigheden Strafrecht B

van 1300- 1600 uur di t/m do van 1000-

Onderwijsbureau FEW

een afstudeerspecialisatie of een scriptie-

^

1200 en 1300- ! 6 0 0 u u r

Interesse om een semester in het buiten-

onderwerp

M i v het studiejaar 2000/2001 zullen de

in de 2e studietaak een verplicht onderdeel

op zoek naar studenten die een rondleiding

land te studeren^

Oud studenten kunnen een indruk krijgen

namen van een aantal opleidingen verande

vaardigheden ingevoerd Het betreft een

willen verzorgen Het is debedoeling dat je

Wisten jullie dat we nog uitwisselingsplaat-

van de huidige trends binnen de Irteratuur-

ren De fiscaal jundische opleiding wordt Fis-

schriftelijke en een mondelinge vaardigheid

hup //cw/s kub nl/'-dbihnstruct/course htm

^

Rondleiders gezocht

Voor de voorlichtingsdagen van apr zijn we

Afdeling

Voor deze cur sus, studiejaai 1999/2000, is

N i e u w e namen opleidingen

sen zijn in België, Frankrijk, Duitsland, Polen

wetenschap O m het informele karaktervan

caal Recht de juridisch bestuurswetenschap-

waarbij geldt dat voor voltijdstudenten bei-

Denemarken, Finland, Italië, Oostenrijk, Zwit-

deze derde TGL-Toogdag te benadrukken

pelijke opleiding wordt Bestuurskunde en de

de onderdelen vei plicht zijn gesteld en voor

serland en Engeland'' Kom eens langs tijdens

wordt de bijeenkomst afgesloten met een

Europees-jundische opleiding worctt Inter

deeltijdstudenten alleen de schriftelijke vaar-

lichtingsdagen op wo 26 apr (economische

de spreekuren en laat je voorlichten over

borrel

nationaal en Europees Recht Bij iedereen

digheid Zonder deelname aan genoemde

faculteif) of op do 27 apr (overige facultei-

deze plaatsen

Datum ma 10 apr 2000 Plaats AZ 10 Tijd

die na 31 augustus 2000 afstudeert, zal de

onderdelen volgt geen eindcijfer Voor meer

Als extra mogelijkheid hebben we de Lille

1445

nieuwe benaming van de opleiding op de

info ZIJ verwezen naarde syllabus Strafrecht

Business School in Frankrijk voor 2 studen-

Spoormans, kamer B 2 I I , tel 2942/3060

bul komen te staan

taak 2 of een vd betrokken docenten

^

^

^ Verplichte stof

een groep van ongeveer 15 VWO-scholie-

FACULTEIT ECONOMIE

ren (e^/entueel met hun ouders) begeleidt tjjdens het vrije programma van de voor

-ten) Je geeft dan een rondleiding over de campus, vertelt hoe het is om aan de KUB

^

Verkiezingen

te studeren wat je ervaringen zijn met het

Faculteitsraad

ten die daar een semester kunnen gaan stu-

studentenleven enzovoorts

De verkiezingen voor de facufteitsraad, zo-

deren (gedeeltelijk Engels en Frans) De ülle

17 30 uur Contactpersoon Geno

Leonardolezing d o o r

Lezing d o o r Europol

Handelsrecht B

De groep die je begeleidt heeft interesse in

wel voor de student- als de [personeelsle-

Business School biectt een heel interessant

Rutger Kopland

JOUW opleiding

den, zijn van 7 apr t/m 4 mei De faculteits-

programma aan in management

Poëtische wetenschap Inleiding in de pataf/si- lezing door eenrechercheur van Europol Hij

I t t hetgeen vermeld is bij de vakinfomiatie

Studentenpooi

raad vormt de klankbord voor het Manage

Het 'iSEP multilateral program' biecft studen-

ca

zal iets vertellen over de organisatie en ook

op de Internet-site is de juiste verplichte li-

Vind je het leuk om voorlichting te geven

ment Team en heeft over bepaalde zaken

ten de extra mogelijkheid voor o a Canada

De patafysica is een schijn weten schap' ont-

zul je verhalen urt de dagelijkse praktijk van

teratuur van het vak te vinden in de Leidraad

over je ppleiding en de KUB dan kun je je

instemmingsrecht en over andere advies-

en Australië, Japan Korea, Argentinië, Mexi

staan als grap maar uitgegroeid tot een le-

crimineel Europa te horen krijgen De lezing

Handelsrecht 6 2000 op pag 3 Het betreft

14

hiet Mentoraat organiseert op 13 april een

UNIVERS 28

6 ,ipnl 2'Wg.


MJGC Raaijmakers. Rechtspersonenrecht

riodes juli t/m sept 2000, okt t/m dec 2000

ondergaan van ca 2,5 uur; waaiioij er een-

"Het aanbod van recreatieve voorzieningen

Ptodeel 2. vierde druk, Gouda Quint De-

en juli Üm sept 2001 is de stageplaats nog

maal een medicijn wordt ingenomen (nalo-

m Landschap Waterland"

je„ter2000 en M J G C Raaijmakers,Ven-

vrij Belangstellenden voor deze stage kun

rex in pilvorm) wat tijdelijk endorfinen blok

Met name wordt er gekeken naar skeelei

nootschapsrecht Junsprudentie en annota-

nen contact opnemen met mw Renee Rij

keert Door het eenmalig gebruik hiervan

voorzieningen, ruiterpaden, wandelpaden en

tes urt Ars Aequi 1952-1997 en uit de NJ

kensY304.tel 4663141 Zie ook univers op

zullen geen of weinig bijwerking worden

voorzieningen voor invaliden Aan de hand

en de RvdW een selectie, Ars Aequi Libri,

interne1@

ondervonden

van de resultaten zullen de recratieve inves

Naast het lab-expenment dragen mannelij

tenngen worden aangepast

Niimegen 1998 Op Y 251 kunt u een sten-

ke deelnemers tweemaal gedurende ander

Het onderzoek wordt in opdracht van het

De VVetenschapswinkel is op zoek naar een

halve dag een draagbare bloeddrukmeter

recreatieschap Landschap Waterland' uitge

de leidraad Deze beperking heeft m n be-

enthousiaste doctoraalstudent FRVV voor

bij zich en houden middels een electronisch

voerd

j5l(|(ingopdecolleges8,9en I I In week 9

een afstudeeronderzoek in de nchtng vreem

dagboek hun bezigheden, op bepaalde tijd-

De medewerkers van de wetenschapswin

betreffende de financiering zal er uitsluitend

öelingenrecht

stippen, bij Voor deelname gaat een scree-

kei zorgen voor deskundige begeleiding op

een hoorcollege voorden gegeven en vin-

Het betreft een onderzoek naar

ning (ca 15 mm) en een medische keunng

de KUB

den er in deze week geen werkcolleges

"De posrtie van au-pars in Nederland Ne-

(ca IO mm) vooraf De beloning voor deel

al ophalen m b t een nadere inperking van

^

de verplichte literatuur zoals aangegeven in

Afstudeeronderzoek

derland IS 1 van de weinige Europese lan-

name bedraagt vrouwen f 80,- en mannen

Na afronding van het onderzoek ontvang je

den die de Conventie inzake Au-pairs van

f 160,-Voor informatie en aanmelding Vio-

een eenmalige vergoeding van f 2,000,-

^ Privaatrecht B

de F<aad van Europa met heeft geratificeerd

na Wijnen, OI 3-4662491, VJ M Wijnen-

Ben je geïnteresseerd' Kom dan eens langs

Een integi aat onderdeel van de 2e deeltoets

Wat heeft dit voorgevolgen voor Au pars

@kub nl

bij de wetenschapswinkel S 08/06 en vraag

IS het schn|ven van een paper De informa-

in Nederland' Hoe kan hun posrtie verbe

te betreffende het paper voor de deeltoets

tend worden' "

^

van 13 )uni is va IO apnl beschikbaar in de

De vraag kan o a in combinatie met Euro-

De Wetenschapswinkel is op zoek naar een

kast bij de lift op de 2e etage gebouwY Het

pees recht tot een interessant scnptieon-

enthousiaste doctoraalstudent FSW voor

wordt ook op de werkcolleges uitgedeeld

der^^erp leiden

een afstudeeronderzoek in de richting vnje

^

Dit informatiestencil bevat naast de onder-

Het onderzoek wordt in opdracht van stich

tijdswetenschappen

Het tentamen Personeelspsychologie is ver-

werpen ook de uiterste inleverdatum van

ting welzijn filippino's in Nederland "Bayani

Het betreft een onderzoek naar

plaatst van WO 28 juni naar do 6 juli

het paper Ook bevat het enige aanwijzin-

han'uitgevoerd

gen voor het schnjven Overigens is het zon-

De medewerkers van de wetenschapswin-

der het schrijven van een paper zinloos om

kel zorgen voor deskundige begeleiding op

deel te nemen aan de deeltoets B2 op 13

de KUB

juni

Na afronding van het onderzoek, ontvang je

naar Isabelle Marks Bellen of mailen kan

een eenmalige vergoeding van f 2 000,-

^ Individueel Arbeidsrecht

Ben je geïnteresseerd' Kom dan eens langs

Tijdens college is een nieuwe versie van de

by de wetenschapswinkel S 08/06 en vraag

paginas 139 t/m 142 vd literatuur syllabus

naar Isabelle Marks Bellen of mailen kan na-

uttgedeeld, omdat de betreffende pagina's

tuurlijk ook tel 013-4662II3/2645 E-mail

in de syllabus met goed leesbaar zijn Een

IMarks@kubnl

exemplaar is af te halen op Y 144 Op het college van 5 april zal een aanvulling op het ARAR urtgedeeld worden Deze aanvulling

SOCIALE WETENSCHAPPEN

mag meegenomen worden naar het tentamen

Informatisering I Het hertentamen is op 10 aug Studenten

^

die aan dit tentamen willen deelnemen die-

Personeelsplanning

nen voor ! juni contact op te nemen met B

Het departement PEW kan door omstan-

Gamier b m gamier@kub nl Afhankelijk van

digheden het Skill-lab Personeelsplanning

Skill-lab

het aantal deelnemers zal het tentamen

(760914) in het 3e tnm'ester met verzor

schnftelijk dan wel mondeling worden afge-

gen Daarom vervalt het Skill-lab Personeels

nomen

planning van 04/4 t/m 13/6 van 13 45 - 15 30 u u r i n Q Z 105

^ Electronic Commerce:

In het opleidmgsjaar 2000/2001 is er m het

International Legal Aspects I

3e tnmester de gelegenheid om keuze Skill-

Examination resits for Law & Electronic

labs te volgen

Commerce I will be held on 14 August Stu-

Studenten voor wie de ontstane situatie tot

dents wishing to retake this exam should

studievoortgangspnoblemen leidt, worden

contact B Gamier through email address

verzocht zich vóór 7 apr te melden te bij

bmgamier@kubnl before I June The exam

het secretanaat van het Onderwijsinstituut

will either be written or oral, depending upon

in P 313

the number of participants

Studeren in het buitenland

^ Algemene

Wil je volgend academisch jaar in het kader

ledenvergadering Fractie

van je studie naar

Vri|spraak

dan nu je kans'

Wil je meepraten over de faculteit' Of ben

BIJ de volgende Europese universiteiten zijn nog

je gev^oon opzoek naar een gezellige vere-

plaatsen beschikbaar

niging' Kom dan naar de algemene verga-

*Lund University Zweden department of

denng van Fractie Vereniging Vrijspraak op I apr ]e bent van harte welkom om 20 00

bei

education (met mogelijkheid tot volgen van vakken aan de department of sociology)

uur in A 186 Va 7 apr zijn er weer facul

*Vnje Universiteit Brussel, belgie faculteit

teitsraadïvrerkiezingen dus vergeet met te

psychologie

stemmen op de kandidaat van jouw keuze'

•Universidad de Deusto (Bilbao), Spanje

^ Stage Max Planck I n s t i t u u t

Groot-Bnttanme

voor strafrecht in Freiburg

^University of foensuu, Finland faculteit so-

(Duitsland)

ciologie

De vakgroep Strafrecht kan studenten die

Ook IS er nog een plaats m Amerika voor

*fi in de laatste fase van hun studie bevin-

het 2e en 3e tnmester van 2000-2001

den een unieke stagemogelijkheid bieden bij

•University of Mississippi, Oxford, VS met

het Max Planck Instituut Gedurende mm 3,

name interessant voor sociologiestudenten

"lax 6 maanden wordt de stagiaire betrok-

Voor informatie kun je tijdens spreekuren

™ bij de lopende onderzoeken en werk-

terecht bij JannekeEsselink evenals voor een

samheden van de referent voor Nederland

aanmeldingsformulier (Ma t/m do van 1300

Ookvrordt met de stagiaire een onderwerp,

tot

liggend op het terrein van het Durtse straf-

Aangezien de deadlines verstreken zijn, geldt

"^cht afgesproken, waarover een werkstuk

wie het eerst komt wie het eerst maalt'

14 30 uur m N 18)

wordt geschreven dat scnptiever^angend is '^ kosten van de stage komen volledig voor

^

Proefpersonen

gevraagd

rekening van het Max Planck Instituut De

Proefpersonen gevraagd voor een gezond-

lur'fac univ Fneiburg steft een kamer ter be-

heidspsychoiogisch onderzoek naar de rela-

schikking en keert daarioij een vergoeding

tie tussen bloeddruk en waarneming bij

Wvan 200 DM per maand Daarnaast ont-

mannen en vrouwen Het onderzoek houdt

Wgt men een aanvullende beurs De pe-

in tweemaal een laboratonum-expenment

U N I V E R S 28

I Marks@kub nl

Wijziging

tentamendata

PC Shop Katholieke Universiteit Brabant Gebouw C, kamer 24S

WACOM Graphire Draadloze Pen & Muis set ESL; Draad-eft btitterulDOS' örökgeveeiigi* pen tip * 512 druk niveaus Vrij prosrameertjare dubbeizydtge knop Pe« ïïjjnt voor en aciiterop een gum Erjonomisch sevomid

MUIS: Ïirös6 en batterljloos Eiektromscii, zonder bal FmgerWheei (Inleiliwheei functie) 3 v n i programeertjare knoppen Ocschlkt voor linkjs- en rachtshandigen lOOODPI resolutie (normale muls 400DPI)

Van tekenen tot kantoorwerkzaamheden en van liandscltrift toevoeging tot web-browser, het gaat allemaal een stuk eenvoudiger, prettiger en ergonomischer met de onverwoestbare Wacom Graphire !

nu ïn de PC Shop voor

fl. 249,00 inclusief BTW

PC Shop Katholieke Universiteit Brabant Gelwuw C, kamer 245 Wataniielaaii 2,5037 AB Tilburg

telefoon (Ii3-4ee3111, fax 013-4663055 e-mai! pc.shopCikub.ni internetadres http://cwis.kub.ni/~drc/pc5t>op/incle)i.l>tm alle pnjzen en informatie zijn ondervoorfaehoud en inclusief fatw

AIESEC

STUDENT

VERDIENT

ÏHuursubsidiemedewerkers

Will YOU be the next generation AIESEC is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Uitdaging, internationale ervaring, professioneel, gezellig. Spreken deze woorden jou aan en lijkt het jou leuk om een jaar lang actief te zijn bij de internationale studentenorganisatie AIESEC? Carrièreweek organiseren, trainingen organiseren, internationale stages realiseren, bedrijven benaderen, sponsoring los peuteren bij bedrijven^'Allemaal in een team bestaande uit 18 enthousiaste studenten' Geïnteresseerd? Kom naar de voorlichting op 18 en 20 april om 16.00 uur in YZ11. Of neem contact met ons op: AIESEC@kub.nl, kamer K i l 1/121, tel 4662573. Oriëntatie traject van AIESEC Weet jij eigenlijk allemaal wel wat je zelf kan? Om dit te weten te komen kun je op 25 april meedoen aan het Oriëntatie traject van AIESEC. In dit trainingsprogramma krijg je antwoord op de vragen; Wie ben ik? Wat wil ik? wat kan ik? Je kunt je inschrijven bij de stand in de mensa of op onze kamer in gebouw K, kamer K111/121. Persoonlijke Vaardigheidstrainingen Sta jij ook te baden in het zweet als je weer eens een presentatie voor drie studenten moet houden? Om dit nu eens een keer niet te hebben, kun je meedoen aan de Persoonlijke Vaardigheidstraining van AIESEC, In dit trainingsprogramma leer je presenteren, communiceren en nog meer Skills. Deze training zal plaatsvinden inhouse bij de Rabobank in Eindhoven. Schrijf je in bij de stand of kom langs op de AIESEC kamer (K111/121?

m/v

Bij diverse woningbouwverenigingen in alle regio's. Je wordt ingezet bij de controle en venwerking van huursubsidie-aanvraagformulieren en/of het assisteren en informeren van huurders bij het invullen van de formulieren. FUNCTIE-EISEN: Klantvriendelijk, nauwkeurig en cijfermatig inzicht. Ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking is gewenst. Opleiding; min. HBO (economisch, juridisch). BESCHIKBAAR: In de periode eind april tot eind juni minimaal 3 weken aaneengesloten voor 4 tot 5 dagen per week. Uitstekende verdiensten!

IHorecamedewerkers

m/v

Komende zomer is het spitsdrukte in de horeca. En daar kun jij van profiteren door via ASA aan de slag te gaan in deze afwisselende branche. We hebben uiteenlopende functies; medewerker op een zonnig terras, in de bediening bij een restaurant, pizzakoerier, afwasser, hamburgerverkoper in een attractiepark of tijdens een groot evenement. Het ligt er maar helemaal aan wat je wilt, wat je kunt en wanneer. FUNCTIE-EISEN: Gemotiveerd en bereid je handen uit de mouwen te steken (de horeca verdient goed, maar je moet vol aan de bak). Ervaring is niet noodzakelijk, maar voor sommige functies wel een pre. Indien nodig krijg je van ASA een horecatraining. Ben je sociaal ingesteld en op zoek naar een vakantiebaan of permanente bijbaan? Dan is de horeca geknipt voor jou.

IMagazijnmedewerkers

m/v

Voor o.a. een grote producent van snacks in Tilburg zij we op zoek we mensen voor diverse en afwisselende werkzaamheden in het magazijn. Je pakt o.a. de pallets over en scant alle artikelen. FUNCTIE-EISEN: Je bent 100% betrouwbaar, een absolute aanpakker, top gemotiveerd en i8 jaar of ouder. De werktijden zijn van ma. t/m vr. van 17.45 tot 23.45 uur. Je moet minimaal één avond per week beschikbaar zijn. De werkperiode stemmen we in onderling met jou af.

Wasserijmedewerkers

het buitenland' Gnjp

•University ofTeesside (Middlesbrough),

een

natuurlijk ook tel 013 46621 13/2645 E-mail

De graphire wordt geleverd als electronische muismat met drukgevoelige draadloze pen en muis, 4 software bundels en uitstekende Wacom driver software. Graphire is aansluitbaar op MS Windows (USB of Serieel) en Apple Macintosh systemen (USB), 2 jaar fabrieksgarantie, inclusief Nederlandstalige handleiding.

^ Capita Selecta Recht &

^

Afstudeeronderzoek

'n BEETJE

m/v

In het centrum van Tilburg zit een wasserij die wel wat hulp kan gebruiken. Binnen deze functie ben jij van de afdeling 'schone was'; Je stapelt en sorteert deze alvorens alles op te vouwen. Je kunt er zowel parttime als fulltime werken. De werkweek kan worden opgedeeld in dagdelen van 7.30 tot 11.45 ^lur of van 12.15 tot 16.30 uur.

iBijrijders

m/v

Een meubelbedrijf in Tilburg zoekt bijrijders. Let op; het is leuk werk en je komt nog 'ns ergens, denk er wel aan dat je lange werkdagen maakt (je begint om 06.00 uur 's ochtends). Je helpt mee met het laden en lossen van meubelen en fysiek gesproken moet je je mannetje (m/v) staan. Parttime op dagen die jou 't beste uitkomen.

Nu OF BINNENKORT BESCHIKBMR OM MN DE SLAC TE CAAN, BEL OF KOM METEEN EVEN LANCS BIJ DE ASA VESJICINC.

TILBURG

asa StudentenUitzendbureau.

HEUVELSTRAAT

013

535

11

Denkers

125

45

Die

w\A/'v\/.as3-uzl:>.nl

Doen.


r

bank in Eindhoven Schrijf je in bij de stand

STUDENTEN VFRFNIGINGFN

121'

^

kijkje nemen op onze vernieuwde home-

MEMO

of kom langs op de AIESEC kamer ( K i l l /

Cicero

O p dl i I apr gaan we namelijk per trein naar Den Haag om te jureren bij de Natio

De Memoberichten zijn bedoeld voor studenten en gezelligheids

nale Parlementaire Debat Competitie

verenigingen plus instituten en afdelingen welke activiteiten ontplooien

rug zijn. IS het weer tijd voor een gezellig

Heb je zin om in de Hofstad mee te debat-

op het terrein van cultuur ontspanning en sport Hou het kort en

feestje De jaarclubs UFO en de fabeltjes

teren of gewoon te komen kijken, bei dan

bondig De redactie behoudt zich het recht-voor berichten in te

Plato

Nu de meeste tentamens weer achter de

krant organiseren di I lapr een activiteit

met Belinda 013 5431058 of Susan 040-

Hou de posters goed in de gaten dan weet

2551716 Heb je een hekel aan bellen, e-

je het thema en de tijden die belangrijk zijn

maii dan cicero@kub nl Voor meer informa-

Verder moet je 14 15 en 16 apr vrij hou

tie over Cicero httpV/wwwstuwwwkubnl/

den want dan organiseert de accu het 60-

cicero

^

korten, inleveren donderdags tot 13 00 uur Niet op woensdag Kopij

^Olof

POLIS

4663031) kan ook

invullen

K/ochten'

^

puter)faciliteiten, mensa elektronische stu

EFACT

Beroepenmiddag 19 apr

aanleveren in w p 5 1 6 1 of 7 O

uren weekend'

Mallen (ecco@kub nl) of bellen (O13

je op deze homepage een inschrijfformulier

Klachten over tentamens, colleges (com

Deze week debatteert Cicero niet op ma ^

langs bij een vergadenng of op kamer B1007

page(stuvmvwkubnl/unipartners) Ook kun

diegids etc'

Op 19 apr komen mensen van verschillen

Hou ze met voor je maar spui je kritiek Ie

de bedrijven een lezing geven over hun prak-

kunt het kwijt in de klachtenbussen die over

tijkervaringen Voor alle nchtingen Bedrijfs-

de KUB verspreid staan Je kunt ze boven

economie, IB, lEF en BIK zal een lezing wor-

dien o o k doormailen naar Klachten

den verzorgd Houd je mail goed in de ga

bus@kub nl'

ten, meer info volgt'

Vergadering

MKB-dag

De volgende vergadenng is IO apr om 20 30

Oort oveiM/ogen om te gaan werken in het

in Bruin Cafe de Stomerij Graag afmelden

MKB' O f ben je gewoon geïnteresseerd in

als je met kunt Verkiezingsmarkt

ginal greeting cards They will talk about the

om meer helderheid te krijgen in het feno-

het MKB' Kom dan 10 mei naar de MKB

company ancjtheir marketing strategy in an

meen bestuurlijk vermogen wat wordt er

dag van EFACT

19 Apr organiseren SAM, ECCO Vrijspraak,

Actief worden^

Fractie FSW enTicTac een verkiezingsmarit

Do 20 apr vindt de Landelijke Bestuurskun-

informal way Afterwards there will be a dr ink

onder verstaan, hoe kan bestuurlijk vermo-

Dl 18 apr middels een mega-schuimparty

de Dag 2000 plaats Deze wordt gehouden

and you will have the opportunity to get in

gen worden en wanneer doe de overheid

de Pre-Open Tijd van start die verder nog

Lijkt het je leuk om actief te worden, kom

in Nijmegen met ais thema 'Bestuurlijk ver

contact with the employees of Hallmark

Op de markt kun je inlichtingen knjgen over

de goede dingen goed'

de dagen 25 en 27 apr zal vullen

dan langs bij EFACT en vraag naar Martijn

mogen in de 21 ste eeuw' Mocht het je wat

Start 20 30 Place cafe Polly Maggoo

de fracties en wordt stemmen beloond"

Meer" informatie en inschnjtformulieren op

Do 13 apr zal de sociateit tot 21 OOu geslo-

of Bart Jeroen voor de mogelijkheden O p

lijken dan licht er in de Poliskamer meer in

ten zijn i v m het Tempeliers hockeytoemooi

formatie en inschnjformulieren

^

te Nijmegen Zoals u ongetwijfeld al wist gaat

Andere data om te onthouden zijn 18 apr

Marleen en haar band BESTOF op do 20

het spreekuurte verkrijgen alsmede op http/

drt moment zoeken we mensen voor de

^ Input

/wAAAvIbdnl

organisatie van de Startersdag en voor de

Student

W o / 9 apr het thema van de peeweenight

Excursie Brussel

verre reis (ICT)

(Restaurantocht) en 2 mei (Management

zal zijn Hollandse avond met Heerlijke Hap

Integrand bemiddelt tussen bedrijven en stu

Op WO 10 mei a s heeft Juribes een dagje

apr een gooi doen naar de overwinning van

Carnère Contact

Cafe)

jes, Andre Hazes en een Hoop meezingers'

denten van alle studienchtingenyoor een af-

Brussel gepland O p deze dag zullen wij een

hetAHC-songfêstivalte Grciningen Voor bus

Door inschrijving in de Carrière Contact

In de Pollskamer hangt ook nog steeds de

Trek je beste klompen uit de kast en kom

studeerstage, werkopdracht of vaste baan

bezoek brengen aan o a Permanente verte-

en toegangskaarten kun je bij de Senaat te-

Database ontvang je informatie van vele

inschnjflijst voor mentoren voor het intro-

oerhollands genieten, echt een avond om

Voor meer informatie of om je gratis in te

genwoordiging en de D66 fractie aldaar

recht Bovendien is de allernieuwste AHC-

bedrijven over stages business courses work

naar toe te gaan dus" Vergeet je ook met in

kamp 20001 Mocht je interesse hebben, kom

schrijven kom langs op kamer K 122, iedere

Meer informatie volgt

shops en vacatures O p de intemet-pagina

te schrijven voor de excursie naar gemeente

cd vanaf nu verkrijgbaar bij de Senaat

Integrand Bedrijf en

dan snel een keer langs Jullie zijn van harte

werkdag open van 9 30 12 30 en van 13 30

Dispuut De Fnsse Top

wAOTvcarrierecontact ni vind je alle relevan-

Den Haag, op het inputbord in het halletje

welkom om een lekker bakkie koffie of thee

16 30 of bezoek onze internetsite, vvwvvi-

Op de eerste plaats willen Ene en Marcha

^Vidar

te informatie Tevens wordt er twee keer per

van gebouw S' Met eventuele vragen kun je

te komen drinken en effe bij te kletsen De

ntegrandnl Daarop kun je ook alle leuke

eenieder danken die hun huwelijksdag tot

jaar een magazine met veel recrurtmentin

aftijd terecht tijdens kantooruren (1230

Vandaag do 6 apr is deTRC aanwezig en is

kamer is open op ma van I i 30-13 30 en

opdrachten door heel Nederland vinden

zo n onvergetelijke dag hebben gemaakt Als

I3 30)di-wo do inK204i

het voor de lenteleden mogelijk om af te

formatie urtgegeven Inschrijfformulieren zijn

op dl t/m vr van 13 00-15 00 uur

Bestuurs/eden

gevolg van dit huwelijk is er nog steeds een

te verkrijgen op de EFACT-kamer

Ben JIJ op zoek naar een uitdagend jaar'Wil

kamer vrij in Huize PoMo Mocht je interes

schnjven om vanavond een wedstrijd over

Openingstijden

^

T.F.V " D e S m e e t s k r i n g "

je iets leerzaams naast je studie doen' Zo ja,

se hebben, mail dan naar frissetop@-

2km te varen en zich daarmee te selecteren

De EFACT kamer (KI 19/120) is ma t/m vrij

Vandaag is deTilburgse Fiscale Bedrijvendag

Onentatie- en Voorlichtingsdag

lijkt een functie ais bemiddelaar tussen be

freemail nl o vv Aafke Laatste nieuws O p 7

open van 10 00 tot 1600 uur

Op 12 apr IS de jaariijkse Onentatie en Voor

^ELSA

onentei en op de mogelijkheden na je stu die zijn er in de ochtend presentates en in

sturen Competrtieroeiers kunnen zich in-

^TEV

voor de Varsity Inschnjven voor het eten kan

dus vandaag is er geen inloopuur Wil jij vol-

drijf en student je iets' Als je naast een leer-

apni zal onze goede vnend Guus Meeuwis

weer tot 16 OOu Na het afsluitend afsturen

gend jaar de bednjvendag organiseren of

zaam ook een gezellig jaar als bestuurslid in

optreden in huize PoMo, er zijn nog enkele

van de lenteleden is het tijd voor gezellig-

anderszins actief worden bij de Smeetskring'

een team wilt doorbrengen (naast het ac-

plaatsen vnj dus wees er snel bij" Wilt u hier-

heid Iedereen kan zich inschnjven voor de

Op do 13 apr 2000 organiseert ELSA een

Dat kan' Je kan je via het formulier in de

count managen en het eventueel vervullen

bij aanwezig zijn dan moet je f7,50 afgeven

grootse Bierestaffette Daarna zal aansluitend

symposium over Cnminaliteit & Internet Deze

volgende Circulaire aanmelden, maar je kan

de middag cases van verschillende bedrij

van een PR-functie ga je ook regelmatig op

aan Ard-Michiel drt is inclusief de drank en

een veiling plaatsvinden Aankomend week-

vindt plaats in YZ 2 en duurt van 1330-

je ook gewoon aanmelden bij iemand van

ven Zowel voor eerste- als voor tweede

bedrijfsbezoek of met andere vestigingen

de hapjes Onze web-site is nog onder con-

end IS het tweede weekend van de Oocuz

nOOuur

het bestuur

jaars is er s ochtends een voorlichting over

naar opleidingendagen bij multinationals)

structie U kunt hem al wel vinden onder

en de wedstnjdroeiers kunnen zich bewij-

Het toenemend gebruik van internet heeft

Za 8 apr is het dan zover we gaan op stu-

de keuzes in het doctoraal De dag wordt

kom dan even langs bij IntegrandTilburgvoor

Http//stuwwwkubnl/junbes/fnssetop

zen op de 2-Head, de Skiff Head en de

nieuwe vormen van misdadig gedrag moge-

diereis naarToronto

natuurlijk afgesloten met een bonrei Inschif

meer infoi

lijk gemaakt Deze vorm van cnminalitert staat

ven kan op wwwtevnl of op deTEV-kamei;

lichtngsdag voor Econometnsten Om je te

Spnngregatta in Gent (Big) Dus iedereen

Let op Volgende week (8-16 apr) zal er de

De opdracht van deze week

^

Roeien voor de eer van VidaH Volgende week

de laatste tijd sterk in de belangstelling

hele week geen inloopuur gedraaid worden

KI08

Betreft een opdracht voor een PEW er of

Het jundisch facultertsblad, Secjure zoei<t nog

do 13 apr is de DEADLINE voor de Re-

Een van de factoren die de opsponng be-

Vr 28 apr is de pleitfinale van de Deioite &

Economenfeest

een A & O psycholoog Er dient een functie-

enthousiaste redacteurem die zin hebben

coveH

moeilijkt IS de anonimitert van internetge-

Touche piert- en procedurecompetitie i 999/

Ja ja het volgende economenfeest komt er

profielrasterte worden gemaakt dit wil zeg

om vier keer per jaar een artikel te verzor-

bruikers Er IS dan ook het idee geopperd

2000 in Rotterdam Mensen die onze piert

weer aan O p IO apr vanaf 22 00 uur kun

gen het structureren en definiëren van func

gen over een juridisch, politiek of bestuurlijk

om deze anonimrtert aan banden te leggen

commissie willen aanmoedigen, kunnen zich

nen alle economische adievelingen urt ge

tieprofielen binnen het bedrijf Hier kan een

ondeiwerp Er zijn nog vacatures voor een

door bijvoorbeeld iedereen een internet-

meiden bij het bestuur Vr 12 mei is het Lo-

bouw K zich weer urtleven in Brandpunt'

theoretisch l<ader aan worden gekoppeld

redacteur Europees en Internationaal recht.

kenteken te geven

yens & Loeff hockeytoernooi Net als voor

Borrel apr

zodat de opdracht afstudeerbaar is

Strafrecht en Staats-en bestuursrecht Heb

Deze en andere problemen zullen op deze

de pleitfinale kunnen we ook voor dit eve-

Zoals gewoonlijk zal de borrel plaatsvinden

Business Courses

jij zin om redacteur te worden, dan kun je

middag besproken worden Tevens zal vol-

nement supporters gebruiken

op de derde di van de maand 18 apr Deze

Je kunt je via Integrand het hele jaar door

contact opnemen met de redactie (sec-

doende mogelijkheid tot discussie zijn

Onze homepage kan je vinden op httpV/

borrel zal tjeginnen met een etentje in t Bruin

inschnjven voor business courses bij verschil

jure@kub ni)

Sprekers

stuwwwkubni/smeetsknng inloopuren zijn

Kafee De Chinees komt bij ons langs' Daar

lende multinationals, zoals Shell Mc

Uiteraard kan iedereen altijd een artikel (op

Drs Oussama Chen-ibi (Tweede Kamerlid

na zal de softwareontwikkelaar ONS een

VÉPieMHSINGEN

^

AIESEC

Wili YOU be the next generawn

van ma f m do van I I 30-13 30 uur in ka

Kinsey&Company Unilever en vele anderen

floppy) insturen De deadline voor het vol

voor de W D )

merKII2

lezing geven over ONS en de mogelijkhe

Kom gewoon eens langs onze kamer om te

gende nummer is 20 apr 2000

Dhr Maunce Wessling (ex-werknemer van

den van Econometristen daar Op de TEV

kijken wat er op dat moment ligt Interme-

Tenslotte willen vi/ij van de gelegenheid ge-

XS4ALL en opnchter van de burgerrech-

kamer kun je je inschrijven voor het eten

^

diair organiseert ook drt jaar weer de Inter-

bruik maken om Ene en Marcha van het dis-

tenorganisatie 'Brts for Freedom")

AIESEC is op zoek naar nieuwe bestuursleden Uitdaging, internationale ervaring, pro-

Secjure

VITE International

fessioneel, gezellig Spreken deze woorden

You re inVITEd'

mediair Competition in Excellence in samen

puut de Fnsse Top van onze kamergenoot

JOU aan en lijkt het jou leuk om een jaar lang

Mr Leonie Siemennk (werkzaam aan de

VITE international is the study-association for

^

werking met een zevental multinationals in

Junbes die afgelopen za zijn getrouwd, te

actief te zijn bij de internationale studenten-

Universrtert Leiden aan het departement

International Business and international Eco

Congres 2000

teresse, kom langs of meel gewoon Naast

feliciteren, alleen jammer dat wij met waren

organisate AIESEC Camereweek organise

Recht en computerwetenschappen)

nomics and Finance students By offenng a

Op 19 apr zal TOP-DOWN haar jaarlijkse

twee hele leerzame dagen zijn er ook leuke

uitgenodigd voor het feest

ren trainingen organiseren internationale

Dhr Richard Vriesde (werkzaam bij de Cen-

wide vanety of artivrties VITE tries t o in

congres organiseren Dit jaar 15 het thema

geldprijzen te winnen'

crease members= knowledge and under-

A^lu/Dnot/ona/s

^

"stages realiseren,bednjven benaderen, spon-

UniPartners Tilburg

TOP-DOWN

trale Recherche Informatedienst)

World Class Purchasing In de ochtend zul

Spreekuur

ten er lezingen zijn van dhr Van Weele Phi

soring los peuteren bij bedrijven?' Allemaal

standing of international business and eco-

Interesse om btj een multinational stage lo-

Marketingcommunicatieplan

in een team bestaande uit 18 enthousiaste

ELSA houdt op ma en di spreekuur van

nomic issues A unique opportunity to look

lips Randstad Interim Kader, Corus IBM

pen' Dat i<an via Integrand' Integrand heeft

Voor het schrijven van een marketingcom-

12 30-13 30u op kamer K 210 Kom gerust

Compendium enAKZO-Nobel Na de lunch volgen er workshops van Randstad Intenm

studenten? Geïnteresseerd? Kom naar de

beyond your study" For all your questions

namelijk ai geruime tijd goede contacten met

municatieplan voor een bedrijf in de regio

voorlichting op 18 en 20 apr om 16 00 uur

een keer langs

you can visit us at room K I 14 or e-mail us

diverse multinationals zoals Unilever,

Tilburg zoeken wij een marketingstudent

in Y Z I I

Borrels

atVITE@kubnl

Kader Corus General Electric Cap Gemini

Procter&Gambie,TNT Post Groep en ING

(2 dagen per week) Het project zal zo n 6

Natuurlijk is iedereen ook welkom op een

en Compendium De dag zal worden afge

O f neem contact met ons op

AIESEC@kubnl

kamer KI I l/l 2 I tel

Monthly Dnnk

Mocht je hienn interesse hebben, dan kan je

weken in beslag nemen

4662573

van onze bonr^ls De eerstvolgende borrel

sloten met een borrel De uiterste inschrij

On Tuesday Apr I I our traditional monthly

natuurlijk altijd langs onze kamer (K 122)

Geïnteresseerd in consultancy^ Spreken de-

IS 12 apr in De Verbeelding (aan het Heu-

vingsdatum, 7 apr, nadert met rasse schne den Twijfel daarom met en schrijf je nu nog

Oriëntatie traject van AIESEC

drink will take place at our favorite cafe

komen of onze internet pagina w w w -

termen consultancy werken in een team

Weet JIJ eigenlijk allemaal wel watje zelf kan'

velplein) W e zijn er vanaf 21 30u Iedereen

Heuvel i 5, start 22 00 You re inVITEd"

integrand nl raadplegen

projectmanagement en ondernemerschap

O m dit te weten te komen kun je op 25 apr

krijgt f I - korting op een biertje of fris

Information meeting Werken bij Internatio-

in op kamer KI 18 of bij onze stand in de

JOU aan Dan is studievereniging UniPartners

Mensa

meedoen aan het Orientate traject van AIE-

nale Ambtelijke orgonrsatjes' in co-operation

^

Tilburg JOU op het lijf geschreven Laat je vnj-

SEC In dit trainingsprogramma knjg je ant-

^

with the Loopbaan Advies Centmm (lAC)

Studiereis

blijvend inlichten op onze kamer KI IO

woord op de vragen Wie ben ik' Wat wil ik'

ECCO (EConomen Coairtie) is de studie-

At this meeting you will hear about the ca-

Wil je mee met onze studiereis naar Berlijn,

UniPartners Tilburg geeft advies aan bedrij-

wat kan ik' Je kunt je inschnjven bij de stand

vereniging die de belangen van de FEW stu-

reer-opportunities with institutions like the

kader overleg zijn in de Korenbeurs (Heu

wees dan snel' Deze reis zal plaatshebben in

ven en instellingen De opdrachten worden

in de mensa of op onze kamer in gebouw K

denten op de KUB behartigt Wij leveren de

United Nations and the European Commu-

vel 24) Vanaf 20 00 uur is iedereen van har-

de paasvakantie van di 25 apr tot en met vr

(tegen betaling) uitgevoerd door studenten

kamer KI il/121

studenten voor de faculteitsraad opleidings-

nrty

te welkom De avond zal worden besloten

28 apr W e zullen o a een Ijezoek brengen

van de KUB onder begeleiding van project

commissies en opleidingsbesturen Wij zijn

met een gezellige borrel in cafe Dolleman

Furthermore the Department of Foreign

aan de Nederiandse ambassade, de Rijks

managers uit het bestuur Dit is dé manier

Sta JIJ ook te badeb in het zweet als je weer

er dus voor BIK ers Tristen IBers lEFers Fis

Affairs will talk about the possibilities of be

dag, en vele andere bezienswaardigheden

om je kennis in praktijk te brengen en in

eens een presentatie voor dne studenten

calisten Bedrijfs- en Algemeen economen

coming an ambassador This meeting will be

^

Natuurlijk blijft er ook nog voldoende tijd

contact te komen met het bedrijfsleven

moet houden' O m dit nu eens een keer

Verkiezingen

A s dl 2 mei om 2000 uur in zaalYZ 11

held in Dutch Date Apr 19 Time 13 30-

over om je eigen plan te trekken Wil je dus

Projectadwseurs

niette hehiben. kun je meedoen aan de Per-

De raadsverkiezingen komen er weer aan'

vindt er weer een (vrijblijvende) beleggmgs

1600 Location S 21 Subscnption at our

mee, meld je dan snel aan bij Enk de Ridder

Lijkt het JOU iets om tegen betaling een pro

sooniijkeVaardigheidstraining van AIESEC In

Vergeet met te stemmen"

vergadenng plaats van beleggingsvereniging

room K i 14 or at VAC room N 7

of Ellen Buter of kom langs op ons spreek

ject op JOUW vakgebied uit te voeren, neem

dit trainingsprogramma leer je presenteren,

yVlening^

Marge O f kijk op stuwwwkub nl/marge

Lecture Cafe Hallmark

uur(di t / m d o 1300-1500)

dan contact met ons op Voor meer infor

communiceren en nog meer Skills Deze trai-

Als JIJ een mening hebt over het ondenA/ijs

On Wednesday Apr 19 we have invited Hall

Landelijke Bestuurskunde Dag 2000

matie kun je langskomen op kamer KMO

ning zal plaatsvinden inhouse bij de Rabo-

op de economische faculteit en je kan met

mark the company that is known for rts on-

^

De LBD van do 20 apr 2000 heeft tot doel

mailen (unipartners tilburg@kub nl) of een

wachten om deze te uiten kom dan eens

De Juridische Bedrijvendag Recht in Prak

' Persoonlijke Vaardigheidstrainingen

Juribes

ECCO

Actief Kader Overleg Volgende week di I I apr zal er een actief

Marge

Factor

16 U N I V E R S 28

6 .ipnl 200'L


actief zijn en de tijd die je er aan kwijt bent

sualiteit en geloof

wijn in nieuwe zakken verkocht-" Met o a

nog"klappen"op te vangen,ga dan mee' De

Uit ma 16 45-17 30 uur (zaal 2a. halve zaal)

l2apr organiseert is vo|i Meer dan 200

Langskomen kan op kamer KIOI /102 Heb

Do 13 apr 1205-1230 Kom in de krant,

Theo van de Klundert en Jacques Smulders

precieze datum volgt zo snel mogelijk O p 5

dl 16 30-17 15 uur (zaal 2a. halve zaal), di

rechtenstudenten hebben zich ingeschreven

je vragen, dan kun je ons ook altijd mailen of

kamer C I 17, Mollergebouw, Fontys

(economen) en Bert van de Ven (filosoof)

6 en 7 mei wordt het traditionele Haarlem-

21 00-21 45 uur (zaal I), di 21 45-22 30 uui

weekend gehouden, al jaren met meer in

(zaal l ) . w o 1545-1630 uur (zaal I),

Haarlem Geef je op bij de PR-commissie

wo 16 30-17 15 uur (zaal I)

tijk' die Juridische

FacuHeitsvereniging op

vooi de bedrijvendag Voor mensen die he-

bellen, ons adres MAKUB@kubnl,tel 013-

Hogescholen, 18 30 eetgnoep (even aanmel-

Kom meepraten of luisteren in het smakelij-

laas met meer kunnen worden ingeschre-

4663044

den) 19 30 viering van woord en gebed

ke discussieprogramma van het CWL'

20 00 repetitie koor

Het Laatste Broodje Met van dit seizoen is

of bij Leone (013-4686124)

studenten die geplaatst zijn krijgen een be-

^

Alle activiteiten vinden plaats op Maranatha,

op IO mei Meer informatie Cathy de Wae-

tussen 1700 uur en 1800 uur het zoge

^

vestiging thuisgestuurd

Hetjundischfacuftertsblad.SecJure.zoektnog

tenzij anders staat aangegeven Maranatha,

le cwl@kubnl, K 221 013-4663217/3183

naamde verenigingsuur; oftewel een extra

Op wo 12 apr is er een cltnic mountainbi

enthousiaste redacteurem, die zin hebben

prof Cobbenhagenlaan 19, tel 4675302,

^FST

om vier keer per jaar een artikel te verzor

maranatha@kubnl

Workshop MeesP/erson

gen over een jundisch, politiek of bestuurlijk

Economie

of judo pak nodig, vraag het dan aan like

8 deelnemers mee die geen eigen moun

Op do 13 apr brengen we een bezoek aan

onderwerp Er zijn nog vacatures voor een

met o a Woltgens. Albeda en Roebroek

(013-4676516) of aan een ander bestuurs-

tainbike hebben

deze financiële dienstverlenet in Amsterdam

redacteur Europees en Internationaal recht

Onder voorzftterschap van Yvonne van Rooy

lid op de trainingen'

Voor deelnemers met een eigen mountain-

ven IS de banenmarkt vrij toegankelijk De Secjure

STUDIUM GENERALE

^

Een d e b a t over d e N i e u w e

Elke do is er

training Het uur is vooralle niveaus en alle

ken Eerste groep 18 30-19 30 uur; tweede

budosporten Heb je nog een Karate.JiuJitsu

groep 19 30 20 30 uur Per groep kunnen er

bike IS deelname onbeperkt Vertrek is vanaf

Datum 14 apr. Plaats SZ l7,Tijd 1400 uur

s Morgens worden stage- en loopbaanmo-

Strafrecht en Staats-en bestuursrecht Heb

gelijkheden besproken,'s middags is er een

JIJ zin om redacteur te worden, dan kun je

case over private banking Je kunt je inschrij-

contact opnemen met de redactie (sec

ven op de FST-kamer

jure@kub nl)

^

Graag van te voren aanmelden

Clinics

^

Lacoste (Tennis)

hetSportcentrum Heb jij altijd we\ eens (be

Geef je nu op voor de Isostar Nederlanse

ter) willen leren mountainbiken. schrijf je dan

Expositie ' C o r humanum*

Studenten Kampioenschappen Tennis 2000

snel in op de lijsten op het clinicbord in het

Vr 14 apr vindt de opening plaats van de

die dit jaar in Maastncht zullen worden ge

Sportcentrum ledereen kan meedoen Deel

Workshop Rabobank Nederhnd

Uiteraard kan ledei een altijd een ai tikel (op

Op dl 18 apr brengen we een bezoek aan

floppy) insturen De deadline voor het vol

1^ Wat is Geluk:

expositie Cor Humanum De kunstenares

houden Je kunt je inschrijven bij Peter (O I 3

name is gratis, sportkaart echter wel ver

de Rabobank te Utrecht 'S Morgens wor-

gende nummer is 20 apr 2000

Op do 13 apr staat Studium Generale in

Jes van der Bijl zal haar werk toelichten en

5435655 of PBHulshof@kubnl) ledere don

plicht

den er lezingen gegeven door Rabobank

Tenslotte willen wij van de gelegenheid ge-

het teken van Geluk De Sectie Psychologie-

iedereen is uitgenodigd deze opening bij te

derdagavond wordt er weer fanatiek geten-

Nederland en het Rabo Beleggingsinstituut

bruik maken om Ene en Marcha van het dis-

studenten van het NIP (Ned Inst van Psy

wonen Stiltecentrum, aanvang 19 30 uur

nist Kom ook langs om weer in vorm te

S Middags is er eerst een workshop van

puut de Frisse Top van onze kamergenoot

chologen) en Studium Generale hebben dne

Robeco overaandelenselectie en daarna van

Junbes, die afgelopen za zijn getrouwd, te

wetenschappers een econoom, een socio-

^

Rabo Securities over beursintroducties Ter

feliciteren, alieen jammer dat wij met waren

loog en een filosoof uitgenodigd die vanuit

ledeie wo om I 800 uur is er in het Stilte-

@kub nl) Ga ook snel naar onze internetpa-

afsluiting IS er een rondleiding over de dea

uitgenodigd voor het feest

hun vakgebied spreken over wat geiuk is Ruut

centrum oefening in leven in aandacht' Be-

gina om te stemmen voor de soap, een be-

Veenhoven (hoogleraar sociologie, EUR) Ane

geleiding en informatie Rob de Groof tel

richt achter te laten in ons guestbook en

Kapteyn (hoogleraar algemene econometie.

4662314, e-mail RJ deGroof@kub ni en Rob

om op de hoogte te blijven van de laatste

lingroom Schrijf je in op de FSTkamet JST i n r e c h t e

komen vooi de competitie Je kunt je opgeAandachtsbeoefening

ven bij Thijs (013 4633551 of Lieshout-

Themaborrel

^

Op dl 18 apr zal er in de Bacchant weer

Word nu lentelid van JST in rechte Voor maar

KUB), Frans Jacobs (hoogleraar ethiek, UvA)

Assmann, tel 46628 17, e-mail R W M

nieuwsbenchten http //stuvvwwkub nl/lacos

een spetterende thennaborrel plaatsvinden

f 12.50 ben je de rest van dit collegejaar lid

De voorzitter is Karel Soudijn{ UHD psycho-

Assmann@kub nl

te/

HIJ zal deze keer m het teken staan van de

(propedeusestudenten betalen zelfs maar f

logie KUB en gelukkig mens) Ook Universi

Zen

bestemming van onze studiereis, Chicago'

IO,-)i

teitstheater De Koffer voert hun versie van

Zenmeditatie in het Stiltecentrum waarbij

^TilSAC

Alle met creatievelingen kunnen natuurlijk bij

De komende tijd organiseren we de vol-

Geluk op Kom kijken en word gelukkig 13

de hoofdactitiviteit zazen' is Begeleiding en

Za 8 apr'kun je meedoen met deTilSAC

de FSTkamer langskomen voor kledingad

gende activiteiten

apr 13 00-15 30 uur zaalYZ I toegang vrij

informatie JomVeenstra.tel 4663163 e-mail

NijSAC wedstrijd Deze wordt gehouden bij

Vlezen

* W o 19 apr gaan we naar Stadhouders

Leiöraden

Advokatenkantoor (gespecialiseerd m at

We hebben weer leidraden voor verschil-

beidsrecht)

Studium Generale presenteert schilderijen

Chanten

voor info kun je me bellen of mailen Marjon

lende vakken die je als hulpmiddel kunt ge-

* Do 20 apr is er een excursie naar de

van de Tilburgse kunstenares Angeliek de

Dl I i apr in het Stiltecentrum vanaf 18 30

Weerens, Activiteitencommissans TilSAC.

bruiken voor het leren van je tentamens W e

Politieschool,

Vnes (1954) Angeliek deVnes schildert voor-

uur Meer info Peter van de Berg, tel 2949,

tilsac_accie@zonnet nl

hebben onder andere AO, Kwaliteit van In-

* Ma I mei is er vanaf 21 OOu weer een

al naar waarneming Ze is op zoek naar de

e-mail PTvandenberg@kubnl

formatiesystemen, OF I, LAC. Externe Ver

borrel in het Bruin Kaffee,

bezieling van haar onderwerpen Zij probeert

^

slaggeving Ben je op zoek naar andere lei-

* W o 3 mei gaan we naar Marking (bureau

het heimelijke van de haar omnngende we

(paardrijden)

gebonden champignonsoep of helde-

draden van financiële vakken, kom dan even

voor merkenrecht)

reid te doorgronden Door het verbeelden

Zo 9 apr organiseert Cave ne Cadas een

re fiondasoep

langs op kamer KI 06/107

Als je lid wilt worden of als je meewilt met

van een onderwerp wil zij de diepere bete-

buitennt bij Manege t Moleneind in Tilburg

zigeunerschnitzel of rundei steak met

een excursie meewilt, stuur dan een mailtje

kenis blootleggen Kom kijken naar de ten-

De nt duurt 4 uur onden/veg zal er een pauze

papnkasaus

^SBIT

naarJST@KUB NL of kom langs op het

toonstelling die t/m do 20 apr te zien is in

ingelast wonden om bij een cafe wat te drin-

poestamix of andijvte a la a eme

jassen

spreekuur (elke ma en wo van 12 45u tot

de aula-foyer gebouw A en gebouw Y bega

ken De kosten voor deze nt zijn f60.- per

patates fntes of gekookte aai dappe-

SBIT heeft nog enkele mooie jassen liggen

l330uopK2ll)

ne grond

persoon Er is plaats voor I I personen Geef

len

je dus snel op bij Karen, tel 040-2368055

veg chiliburger

Jorn Veenstra@kubnl Elke wo ^

Expo Angeliek de Vries

om 1600

uur in het Stiltecentrum

SPORTRAAD PENDRAGON

^ISST

voor het luttele bedrag van f 40.- per stuk.

menu

(klimmen)

NeolietTilburg De inschrijflijst hangt op de wand, maar je kunt ook bij mij terecht Ook

Periode 10 t / m 14 april

Maandag

Cave ne Cadas

$n&ck broodje gyros

Alsjeooknogzo'n collectors item wilt kom

^Integratie

Van 25 t/m 28 apr wordt er weer het jaar-

er dan éen halen op de SBIT-kamer

Discussieer mee op het web (v^^^A/\/kubnl/

lijkse International Students SportsToumam-

^

sg) over de volgende stelling "Actieve deel-

ent georganiseerd Naast het beoefenen van

Dames 2 heeft nog steeds een goede kans

name aan de eigen etnische gemeenschap en zes sporten, te weten veldvoetbal, volleybal,

om degradatie te ontlopen, heren I en 3

gebonden tomatensoep of heidere as-

STUDENTEN

Studiereis Cairo 2000 Erzijn nog enkele plaatsen over voor de stu-

Gepidae (volleybal)

Dinsdag

diereis naar Cairo Als je meewilt kom je dan

integratie versterken elkaar" Deze stelling is

handbal, rugby, hockey en tafeltennis is er

kunnen best of the rest worden, heren 2

pergesoep

inschnjven op de SBlT-kamer De reis is van

van jeanTillie, politicoloog aan het Instituut

ook tijd voor de nodige ontspanning Niet

gaat boven Goirie eindigen en dames I kan

rundei"vink of gehaktbal in eigen jus

23 juni t/m 2 juli en kost f 995,- Voor meer

voor Migratie en Etnische Studies van de

alleen zullen er een band.verschiltende de-

nog steeds van de laatste plek af Dus komt

gestoofde i ode bietjes of spe'"2ie*-

UvA Wat vind jij^ De discussiepagina Stu-

mo's en DJ's (waaronder DJ Cor) zijn, ook

allen kijken en moedig Gepidae aan Met

boontjes patates fntes of gekookte aardappe-

informatie kijk op vwvwsbitnl/travel

^

lezing Effective

Ben je christen of wil je meer van het chris-

dium Digitale (wwwkubni/sg) is een initia

zal er dit jaar als lustrumact een schuimpar-

name de wedstnjden van Dames 2 zijn dus

Op IO apr houdt Effective een lezing op de

telijke geloof weten^ Kom dan eens langs bij

tief van Studium Generale landelijk

ty worden gehouden Heb je interesse om

erg belangrijk Tevens moet iedereen zo 28

len

KUB Drt bednjf heeft een systeem ontwik-

de chnstelijke studentenvereniging Ichthus

mee te doen of bied jij je aan als vrijwilliger;

mei in zijn of haar agenda vrijhouden voor

veg kaasomeiet

kelt waarmee realtime via internet op de

Tilburg De komende tijd zijn er de volgen-

neem dan contact op met Sportraad Pen-

de enige echt Gepi-Day

snack broodje hamburger

beurs gehandeld kan worden Deze dag ko

de" activiteiten

dragon 4663012 (Eefje van Duijnhoven) of

De TC-enquête komt ei ook aan (deze is

kom voor I 3 apr even langs op de Pendra-

misschien inmiddels al uitgereikt) Vul deze

gonkamer op het sportcentrum

svp zo nauwkeurig mogelijk in en lever hem

gebonden fi anse mosterdsocp of hel

daarna snel in bij een van de bestuursleden

óere bloemkoolsoep

ofbij Sander Willems ( H l ) of Michel Werts

kipfilet of uienburger met uiensaus

(H4)

gemengde groenten of chinese kool

Ichthus

cwt

men ze dit systeem demonstreren Inschnj

6 & 13 apr lezing door Joost Storm Neder-

ven kan op de SBIT kamer of via de websi-

land bestaat uit veel verschillende kerkelijke

te

stromingen, van katholiek tot oud-gerefor-

/nhousedag PncewaterhouseCoopers

meerd Omdat vrijwel niemand het verschil

^

Op 18 apr zijn we uitgenodigd bij PwC Den

weet, worden er eentweetal lezingen geor-

W o 12 apr hebben we weer een spelletjes

Bosch om daar gedurende de dag aan een

ganiseerd die ingaan op de kerkgeschiede

^

uitdagende case te werken, getiteld 'E-Busi-

nis vanNederland Bel voor meer info

en Levensbeschouwing

zich wil opgeven of meer informatie wil heb

^

ness no boundanes' Inschrijven kan op de

12 & 26 apnl open maaltijd in de studen-

Door het organiseren van activiteiten dis-

ben kan terecht bij Bngitte (4551 107) of

Schrijf je in voor de taddercompetitie van

SBiï-kamer of via de website

tenkerk Maranatha

cussiemiddagen, werkgroepen en culturele

Ruud (4681898)

D'Arthur en bepaal zelf met wie en wan-

ledere ma en di gespreks en discussieavond

bijeenkomsten vraagt het C W L aandacht

^MAKUB

rond de bijbel Alle genoemde activiteiten

voor de relatie tussen wetenschap en levens

^

Excursie MARS 6 V

staan ook open voor met-leden Nog ster-

beschouwing Contactpersonen Moniek IJ

Op do 13 apnl organiseert de MAKUB 's

ker je bent van harte welkom' Bel voor meer

zermans, tel 4663183 en Cathy de Waele,

middags een excursie naar Mars B V inVeg-

informatie Samantha, tel 5438465 of Wil-

tel 4663217 kamer K 221, e-mail cwl@kub nl

M Wil meer over dit "lekkere" bedrijf te

lem te! 4689013

weten komen schrijf je dan in op de MA-

^

KUB kamer KIOI /102

^

A^AKUB Ouderejoof^poo/

C e n t r u m voor Wetenschap

Broodje M e t

Sauron (badminton)

gebakj<en of gekookte aaidappeien

avond Deze wordt bij Bngitte gehouden Wte D'Arthur

(darten)

snack paslei kippen'ago n

Donderdag

spelen^ Informeer dan naar de mogelijkhe-

Italiaanse tomatensoep ot heldere kip-

Op woav 12 apnl organiseert Parcival een

den om deel te nemen aan de externe com-

pensoep

introductietraining op de atletiekbaan Tijdens

petitie Info darthur@kub nl of stuv/v^w-

shoarma met knoflooksaus of beef-

deze training kun je kennis maken met alle

kub nl/darthur Lid en nog geen pasfoto in-

burgei met vieesjus

facetten van atletiek. Je kunt onder andere

geleverd' Deponeer deze dan zo snel mo-

rauwkost of i ode kool

speergooien kogelstoten, sprinten, hordelo-

gelijk in het postvakje van D Arthur

patates fi ites of gekookte aaixiappe-

veg chinaiTiedatllon

len

pen, hoogspnngen, verspringen en hardio

Do 6 apr 12 05 12 30 kom in de krant ka-

apr.plaats Stiltecentrum,yijd 1245-13 15

pen W e verzamelen om 2000 uur bij het

^

Zit JIJ in de laatste fase van je studie en wil je

mer C I 17 Mollergebouw. fontys hogescho-

Vraag en aanbod doen er met meer toe

Sportcentrum en vertrekken vanaf daar per

softbal)

graag op de hoogte worden gehouden van

len, 18 30 eetgroep (even aanmelden). 19 30

Het verdelen van schaarse middelen is met

fiets naar de atletiekbaan in Tilburg Zuid De

De nieuwe tramingstijden voor softbal zijn

de laatste marketingstages business courses,

viering van woord en gebed, 20 00 Koorre-

langer het belangrijkste doel Oude regels

training begint om 20 30 uur en duurt tot

do 6 apr- 15 juni 1800 19 30 Alle trainin-

interessante trainingen, e d stuur dan een

petitie, 20 00 film over Job ATD-vierde we

gaan met meer op, want bij de Nieuwe Eco-

2200 uur Als je vragen hebt kun je bellen

gen vinden plaats op hetTheresiaveld

Maranatha

veg gevulde paptika

neer je wilt spelen Wil je liever competitie Parcival ( a t l e t i e k )

Ondenwerp de nieuv^ Economie.datum 12

Studentenkerk

Woensdag

Avaion Angels (honk- en

snack loempia speciaal

Vrijdag gebonden preisoep of mmestfone

mailtjenaarMAKUB@kubnl

reld

nomie IS alles anders' Informatie, communi

met Janneke(4634446) Ook kun je natuur-

soep

nCr/Hf worden''

Z a S a p r 1000 repetitie zanggroep Anthus

catie en netwerken staan centraal, met In

lijk altijd langskomen op een van de regulie-

gebakken vis met remouladesaus of

Ue MAKUB is per direct op zoek naar nieu-

Zo 9 apr viering rond schrift en tafel Voor-

ternet als supermedium Voorstanders van

re trainingen ma 19 00 uur - 21 30 uur di

we actieve helden In een aantal lichte en

ganger Hub Lenders Ens kindemevendienst

de Nieuwe Economie beweren dat et meer

20 30

^are commissies zullen plaatsen vrijkomen

13 30-1600 open dag Theologische Facul

te besteden is en dat iedereen hiervan kan

uur

^^^ je het komend jaar wat tijd over naast

teit

profiteren Tegenstanders zijn van mening dat

je studie en lijkt het je leuk actief te worden

Dl I I apr 2000 tekenen en schilderen

de kloof tussen arm en rijk groter wordt

^

binnen de gezelligste vereniging van de KUB

W o 12 apr 1400-1700 project "Kruis in

Kortom wat houdt die nieuwe economie

Binnenkort zal de ME-dag weer plaatsvin

'^om dan eens bij ons langs We vertellen je

de steigers"-film met MarjeetVerbeek, 17 00

precies in^ Is er werkelijk sprake van iets

den, heb je zin om een keer voetbalvandaal

^

graag meer over de meenA'aarde van het

Ichtus te gast 2000 werkgroep homosek-

nieuws onder de zon of wordt hier de oude

relschopper; of ander tuig te spelen en ook

Het volledige roostei Thai Bo ziet er als volgt

1

^ p i i l 2000

UNIVERS 28

Sf^OftTCENTfiVA

21 30 uur en wo 20 30 uur - 22 00

rundei vink met vieesjus geglaceerdc wortelen of dopwerten parijse aardappeltjes of aardappelpu ree

Chikara

(budosporten)

veg gevulde auber^gines snack broodje visbui gC' Uitbreiding Thai bo

17


DE HUMOR VAN TWAALF MOSLIMS IN EEN MASSAGRAF Oe cabaretier André Manuel

ontwikkelingen? De daarop vol-

shockeert om te shockeren. In

gende grap over de huisvluchte-

zijn nieuwe programma 'De

ling in de centrifuge laat de puzzel

kluts' fantaseert de Twentse

weer uiteen vallen. De afstand tot

tekstschrijver lustig over

het persoonlijke is te groot Tel-

vluchtelingen in de centrifuge,

kens wanneer Manuel wel zijn ei-

een massagraf op de

gen n o r m e n t e r discussie stelt,

breedbeeldtelevisie en het

w o r d t het interessant. Een voor-

genot van een portie stront in

beeld daarvan is het verhaal over

het gezicht.

de hulpacties op televisie."lk voel

A

me bekocht als opeens blijkt dat ndré Manuel's vorige p r o -

in Turkije geen veertig-, maar ze-

gramma kwam veelvuldig in

ventienduizend doden zijn. Kunnen

het nieuws omdat een record aan-

ze dat niet beter bijhouden. Ik had

tal mensen de zaal verliet. Hij is

mijn bijdrage gebaseerd op veer-

er t r o t s op. Sterker nog, hij heeft

tigduizend."

er zijn handelsmerk van gemaakt.

In schril contrast met de spreker

Die houding heeft hem geen wind-

staat de zanger Manuel. Hij paro-

eieren gelegd. In zijn nieuwe voor-

d i e e r t verschillende genres van

stelling s t r o o m t het publiek toe.

het Nederlandse lied: van de car-

En Manuel biedt 'waar' v o o r zijn

navalskraker via het Cornells

geld. Zijn nieuwe programma begint met een reeks absurde fantasieën over de moderne televisie die het doden van mensen t o t in-

Vreeswijklied t o t een parodie op ^

het volkslied. H e t is bijna schok-

André Manuel: "Ik voel me bekocht ais opeens blijkt dat in Turkije geen veertig-, maar

kend dat deze haast brave, en soms

zeventienduizend doden zijn." [Foto: Marijke Reijnders]

aardige parodietjes uit de dezelf-

zet van een,spelletjesprogramma

Z o zijn negers lui. Herstel: de zwar-

lingengrappen gaat Manuel zo over

gramma zit een mooi lied waarin

de mond komen als de provoca-

maakt. Manuel verklaart dat de

te mensen zijn lui. Alleen op het

de t o p dat er weinig humor meer

hij de verharding van de mens be-

t e u r met de keiharde grappen.

[RA]

breedbeeldtelevisie is uitgevonden

gebied van seks niet. Dat kunnen

in is te ontdekken. De verhalen zijn

zingt. W e zijn nergens meer gevoe-

o m de twaalf moslims in het mas-

ze zich in Afrika niet veroorloven.

zo sterk aangezet dat het niet

lig voor, de verhoudingen zijn zoek

sagraf zo commercieel mogelijk in

Anderzijds koketteert hij met een

meer prikkelend is en daardoor

en veel daarvan kan op het conto

beeld te brengen. André Manuel

perverse v o r m van genot. Z o be-

verliezen ze hun functie. W a t wil

van de televisie geschreven worden. Spiegelt hij het publiek een

shockeert op twee fronten. Ener-

schrijft hij de liefde als het opdwei-

de cabaretier bereiken met deze

zijds d o o r de onderwerpskeuze.

len van natte scheten en het d o o r

shockerende teksten? Even lijkt er

keiharde wereld voor? Een wereld

Zijn grappen gaan over vluchtelin-

een v r o u w in zijn gezicht laten

een antwoord te komen op deze

die de ver doorgevoerde conse-

gen, Afrikanen en gehandicapten.

schijten. Vooral met zijn vluchte-

vraag. Aan het eind van het p r o -

quentie is van maatschappelijke

JOHNNY

André Manuel 'De Kluts', 7 en 8 april in de Studiezaal van de Schouwburg. Aanvang 20.30 uur, entree f23,-

D E P P SCHITTERT IN BIZAR SPROOKJE jurk, maar lippen zo rood als

Tim Burton, de

van Sneeuwwitje, door de

maker van Sleepy

film. Depp w o r d t verliefd.

Hollow, is een

Toch houdt de ruiter-zon-

sprookjesverteller.

der-hoofd hem teveel bezig

Eerder maakte hij

o m er w e r k van te kunnen

onder meer

maken.

Batman,

Burton gaat in Sleepy Hol-

Ed Wood en Mars

low in elk facet van de film

Attacks. Wrede

helemaal uit zijn dak en ein-

sprookjes weliswaar

digt met een climax die geen

en vaak volstrekt

eind lijkt t e hebben. Een

onzinnig. In die

spectaculaire achtervolging

wreedheid of onzin

van de headless horseman

gaat hij echter zeer

achter Depp met naast hem

serieus te werk

Ricci en haar zwaar zuch-

waardoor zijn films

tende boezem, is het piece

ower de volle lengte

de resistance van deze film.

geloofwaardig zijn en

D e uit vroeger tijden afkomstig lijkende filmmuziek

een bijna ouderwets

die bijna onophoudeli|k is te

avondje film

horen, gunt de kijker geen

opleveren.

moment rust en bereikt bij ^

johnny Dep met regisseur T i m Burton in over de top gothic decor [Foto- Clive Coote]

de achtervolging een hoogtepunt. Bombastisch, enorm

N

et als in Edward Sdssorhands,

politie-rechercheur uit N e w York.

volgens geruchten gedaan d o o r

don't touch anything on the scene of

van Burton en vorig week-

H e t verhaal speelt zo'n tweehon-

een headless horseman, gespeeld

the crime moeten het personage

end ook nog op televisie, speelt

derd jaar geleden. In zijn zoektocht

d o o r wie anders dan Christopher

van Crane enig aanzien geven in

Johnny Depp de hoofdrol in Sleepy

naar criminelen gaat Depp te werk

Walken.

het dorpje. Maar de bevolking is

Hollow. Hoewel hij zonder meer

met ogenschijnlijk gruwelijke in-

Het klinkt als het begin van een

te veel bezig met de angst dat hun

een goed acteur is, lijkt zijn talent

strumenten. In die tijd moet hij het

horrorfilm en op het oog onder-

eigen hoofd gaat rollen o m onder

vooral geschikt v o o r de films van

politiecorps er van overtuigen dat

schrijft het grijs-zwarte uiterlijk

de indruk te zijn van de politie-

Burton. In het suikerzoet getinte

het modern spul is en noodzake-

van de film dat alleen maar Maar

agent uit N e w York. Grappig aan

Scissorhands speelt hij een schat-

lijk om bijvoorbeeld moordenaars

Depp oogt als een schriel manne-

de film is het volstrekt over de top

tig s o o r t Frankenstein en weet hij

mee op te sporen. Als 'beloning'

ke en valt bijna flauw bij de eerste

gothic decor dat slechts d o o r de

met zijn onschuldige blik een over-

w o r d t hij naar het absolute ge-

onthoofding die hij ziet. Burtons

verschijning van actrice Christina

tuigend personage neer te zetten.

hucht Sleepy Hollow gestuurd o m

humor ontbreekt o o k bij dit deels

Ricci af en toe w a t kleur krijgt.

In Sleepy Hollow, de naam van een

een reeks onthoofdingen op t e

lugubere verhaal niet.Voor ons uit

Bijna lichtgevend schrijdt zij met

oude legende, speelt Depp een

lossen. Deze horrordaden worden

politieseries bekende regels als

goudkleurig engelenhaar en lichte

gothic en o o k zeer grappig met de hakkelende clown Johnny Depp. Dat is Sleepy Hollow, een spetterende film o m heel vaak te herzien. [ G H ]

Sleepy Hollow van Tim Burton (Verenigde Staten 1999) draait vanaf de première op 6 april elke dag in bioscoop Midi

U N I V E R S 28

6 apnl 2000^


niets tegen moderne kunst, maar ik heb iets tegen dat keurslijf van die moderne kunst.Als je het niet precies zus of zo doet, als je je dat maniertje niet eigen maakt, dan heb je het vreselijk moeilijk. Zeker als je geen papiertje van een academie hebt, kun je lang op erkenning wachten." Ze vreesde dan ook dat ze bij Mare Mulders gedwongen zou worden om 'modern' te gaan schilderen."Abstract bijvoorbeeld. Maar dat ligt me gewoon niet, ik heb daar niets mee. Ik schilder naar de waarneming, de dingen om me heen, naar het leven, ik zou niet anders kunnen. Kijken kan leiden tot zien." Bij Mulders, van wie ze tot haar verrassing juist alle ruimte kreeg, ging het twee jaar goed ("eindelijk lovende woorden"), maar langer hield ze het toch niet vol. "Ik ben niet iemand die erg lang aan het handje van een ander kan lopen, ik wil het op eigen kracht doen, zelf ontdekken waar het om draait" Na een tijd op de kunstacademie in Breda volgt ze nu tekenlessen bij Paul van Dongen, "om de basis nog beter onder de knie te krijgen". Maar ook daar zal ze binnen afzienbare tijd vertrekken. Inmiddels heeft ze, zo zegt ze zelf, het moment bereikt waarop ze niet meer afhankelijk is van wat anderen van haar werk vinden. "Het lukt nu om op mijn eigen oordeel te vertrouwen. Dat heeft me lang gekost." De werken die De Vries nu laat zien vormen een broos, kwetsbaar evenwicht tussen haar eigenzinnigheid en de klassieke bronnen waaraan ze zich laaft. Op de beste momenten levert dat schilderijen op die je niet zo makkelijk zult vergeten en die zich In een plaats In je geheugen weten te verwerven.

EEN TEER EN KWETSBAAR EVENWICHT Angeliek de Vries schildert harmonieuze schilderijen, teer en kwetsbaar van aard. In haar werken, waar bloemen en alledaagse taferelen de boventoon voeren, weet ze een broze maar boeiende balans te bewerkstelligen tussen een klassieke werkwijze en een persoonlijke benadering. De komende weken hangen haar werken op de KUB.

p Pieter Siebers

H

et meisje leunt met haar rug tegen een vrouw, de handen sereen gevouwen. Het meisje, een kind nog, wordt stevig omarmd door de vrouw (de moeder!) wiens hoofd we niet op het schilderij zien. Zo kunnen we slechts vermoeden hoe die vrouw er uitziet, en hoe haar blik zal zijn. Ze klemt het kind, gekleed in een lange, rode jurk met de ene hand tegen zich aan, de andere hand rust op tafel. Je zou verwachten dat de vrouw ook dié hand liefdevol om het kind slaat: dat kijkt verdrietig, de ogen geloken, de lippen neerv/aarts gekruld. Het meisje en de vrouw koesteren een diepe genegenheid voor elkaar, maar het lijkt alsof ze zich realiseren dat dit verbond tijdelijk is, dat er een moment aanstaande is dat ze uit elkaar zullen groeien, dat het meisje haar eigen weg zal gaan. Het schilderij, van de hand van de Tllburgse schilder Angeliek de Vries, is wat je noemt een klassiek schilderij. De compositie is harmonisch opgebouwd volgens de eeuwenoude regels die sinds de Renaissance het werk van bijna elke meester - tot de moderne tijd

- bepaald hebben. Het is daarbij geschilderd met een techniek die eveneens teruggrijpt op die grote traditie, en ook het onderwerp is vertrouwd. Je zou ook kunnen zeggen dat hier hét recept voor bedaagde, stoffige kunst is geschetst die ogenschijnlijk perfect is, maar zich helaas bij nadere beschouwing kenmerkt door een pijnlijke zielloosheid. De doeken die nu de gangpartijen van gebouwA enY sieren zijn echter niet geschilderd door een kunstenaar die, zonder zich te storen aan de eigen tijd, een beproefd recept serveert. Angeliek de Vries (45) is pas op latere leeftijd gaan schilderen, na een leven waarvoor meestal de term 'bewogen' wordt gebruikt Ze werd ooit afgewezen op de kunstacademie, werd toen maar kleuterleidster ("toch ook een beetje creatief, nietwaar?"), liep een hardnekkige ziekte op, zocht haar heil op talloos veel terreinen, zag haar huwelijk in rook opgaan om uiteindelijk te belanden op een cursus schilderen bij de vermaarde Mare Mulders. "Het bloed kroop toch waar het niet gaan kon.Toen

^

Angeliek de Vries: "Ik heb niets tegen moderne kunst, maar ik heb iets tegen dat keurslijf van die

moderne kunst." [Foto: Enk van der Burgt]

ik de lagere school verliet werd al gezegd dat de kunstacademie voor de hand lag. Maar bij het toelatingsexamen ging het mis. Ik zag in het academiegebouw replica's van Griekse, klassieke beelden

staan. Of ik die niet mocht tekenen? Maar nee, dat was de opdracht niet." Ze heeft zich daarvoor geschaamd, zegt ze."Experts die zeggen dat je geen talent hebt - en zo heb ik die

afwijzing opgevat - dat is vreselijk." Of het daardoor komt, weet ze niet, maar ze heeft wel een verklaarde afkeer opgebouwd van wat ze noemt modernistisch schilderen. "Begrijp me goed, ik heb

De schilderijen van Angeliek d e "Vries zijn te zien in de gebouwen Y en A, tot en met donder^ dag 20 april.

rULTUW^ •KORT* Nederlands, en omlijsten dat met drums, blazers en gitaar Vrijdag 7 De Kift is een van de opmerke- april treedt de groep uit Oostlijkste bands in Nederland. De Knollendam op in muziekpodium Paradox. Samen met de groep groep, die In de jaren tachtig begon als punkband, heeft zich inmid- Available Jelly brengen ze een mudels getransformeerd tot meesle- ziektheater over leven en werken pend poëtisch hoempa-orkest dat van Lord Byron. Available Jelly is teksten voordraagt van oude, een improviserende band die gedode schrijvers. Op hun laatste bruikt maakt van uiteenlopende drie cd's Krankenhaus.Caaphonger muziekstijlen als jazz, pop en eten Vlaskoorts dragen ze literaire nisch. Onder de titel 'De Moleteksten voor, grotendeels in het naar' zullen De Kift en Available

Muziek

P "e Kift: poëtisch hoempa-orkest [Foto. Piet Veel] ( ^ n l 2000

U N I V E R S 28

Jelly hun beider sterkste punten gebruiken om het leven van Byron te verbeelden. Byron, die leefde van 1788-1824, was een belangrijk dichter in een harde tijd. Hij koesterde een grote haat tegen de onrechtvaardigheden van zijn tijd en schreef daarover met een pen gedoopt in gal. De muzikanten die zijn leven door middel van muziek gestalte proberen te geven, omschrijven hem als iemand die leefde in een toestand van gisting. Iemand die constant koorts heeft en vecht om zijn ziekte de baas te

worden. Muzikaal wordt dat leven vertaald in een vreemd samenvoegsel van geïmproviseerde jazz, surrealistisch muziektheater en rusteloze poëzie.[OvD]

L'Aventura: Available JeUy met De Kift, muziekp o d i u m Paradox. Aanvang 21.00 uur, entree fl2,50. 19


Moord op de KUB 12 Van een helpende medebewoner hoort de hoofdpersoon dat Preek al dagen niet meer thuis is geweest. Vervolgens hoort hij in de koffiekamer dat Wever niet in Orlando zit. Maar hoe komt die andere medebewoner daar dan bip De hoofdpersoon gaat verhaal halen in zijn studentenhuis, maar daar is de tipgever niet. Wel vindt hij een brief van TIWOS voor hem. Net als hij de brief open doet, gaat de voordeur open.

Zat er in het oude huis nog een groot gat in de muur waardoor kennis kon worden gemaakt met de nieuwe buren, in het huidige thuis van Vidars enige dispuut 'De Watergeuzen' is het voor de tien be'woners goed vertoeven. Een riante woonkamer is met grote regebnaat het toneel voor vergaderingen, borrels en feesten van de studentenroeivereniging. Gezien de bar in de hoek en de vele kamers boven, klinkt het oorspronkelijke bestemmingsplan van deze ruimte aan de smalle, donkere Van Sonstraat in hartje Tilburg niet zo gek: een bordeel. Maar aangezien de vereiste vergunningen niet werden toegekend, konden de heren 'geuzen' hun intrek nemen. De huisbaas, enigszins teleurgesteld in het mislukken van zijn originele Invulling voor het pand, bleek alsnog verheugd met de nieuwe bev/oners. De kamers v/orden door veel leden van de vereniging geambieerd, dus hoeft hij zich geen zorgen te maken voor de continuering van de huur Dat het grote pand een meubelmakerij is gev/eest, valt niet meer uit het interieur op te maken. Een lange tafel met fauteuils voor het bestuur, grenst direct aan de bar die de huisbaas graag voor de heren liet inbouwen. Straatnaamborden met diverse verwijzingen naar de 'geuzen' hangen onder de toog. Aangezien enkel kerstverlichting een iets te intieme sfeer blijkt te creëren, wordt bij binnenkomst van de preses van de Watergeuzen, tevens vierdejaars student fiscaal recht, Ingmar van derWaaij (21), het groot licht aangedaan. Ook hoofd van de huishouding en derdejaars student bouv^echnische bedrijfskunde Arthur van Kempen (22), schuift aan.Van derWaaij gaat aan het bier

sJloyiltruiiipstein presanteert

öf öotre riirïifr

Fanatiek roeierVan Kempen kiest voor koffie. Elf maal per week trainen dwingt hem tot een ijzeren discipline. Ondanks de onontkoombare verhalen over vele roemruchte roeiwedstrijden, is het de onderlinge vriendschap waarachter de kracht van het dispuut schuil gaat. "Ondanks de gedeelde passie voor het roeien is vooral een sterk punt dat we een kleine club zijn binnen het grotere geheel van Vidar", verklaart Van Kempen. "Je ziet ook steeds meer groepjes binnen Vidar die de ambitie hebben een eigen dispuut te vormen.Wij hebben het pad daartoe geplaveid." Tijdens het gesprek komen verschillende bewoners even poolshoogte nemen. Met roepnamen als Berend Botje, Berry van den Bebber (eenTilburgs fenomeen) en Den Hofnar trekken beurtelings enkele medebewoners een biertje uit de koelkastAnekdotes over een te hoog alcoholgehalte monden uit in verhalen over huisgenoten die hun eigen bureau met daarop een videorecorder eens voor de wasbak aanzagen. "Dit gebral behoort tot de interne zaken", roept de preses zijn volgelingen tot de orde. De kamer is behangen met officiële oorkonden die de geuzen bij aantreden tot het dispuut krijgen uitgereikt. Het houten gevaarte aan het plafond blijkt een zogenaamde twee-zonder, een roeiboot zonder stuur bestemd voor twee roeiers. Dat verklaart meteen de roeipennen die overal in het interieur, vaak zwaar gehavend, zijn terug te vinden. De boodschap is duidelijk: de heren verkiezen bovenal het ruime sop. Dit alles onder het toeziend oog van een enigszins gedateerde Koningin Beatrix. Een verdere verkenningstocht voert langs een roze muur, resultaat van een dartpijl in een spuitbus met rode verf.

een verdwaalde pelgrim k o m t de dode ridder tec

Bij de voordeur van het Geuzenhuis wordt de aandacht getrokken door een mysterieuze foto van een donker ogende man met tulband. "Een ode aan de overbuurman", licht Van derWaaij toe."Sindbad.We kennen hem eigenlijk alleen van zijn busje waarin hij zijn handel in haarstukjes vervoert."Veel contact met de overige buurtbewoners Is er niet.Wel zijn de heren graag gezien door de lokale wijnhandelaar die onlangs een wijnproeverij in het huis verzorgde. Het sociale leven bestaat vooral uit de roeiweekenden waaraan de nodige feesten zijn gekoppeld. Een bekend fenomeen tijdens dergelijke bijeenkomsten is het zogenaamde 'brassen'. Onderlinge rivaliteit tussen diverse verenigingen wordt in dit ritueel gestalte gegeven. "Het is een kwestie van respect afdwingen zonder daarbij te vervallen in agressie", aldus de preses. "Het gaat dan ook om verbaal geschut. Een eeuwenoude traditie eigenlijk waarbij je degenen die je neerbrast even later een fles bier aanbiedt." De helft van het ledenbestand van de Watergeuzen is inmiddels afgestudeerd, maar lijkt maar moeizaam los te komen van het studentenleven. In de studio naast de woonkamer woont dan ook een oudgediende en tevens enige geus die zich de meest luxe ruimte in het huis kan veroorloven."De aanleunwoning," lacht Van Kempen."Soms gaan we hem helpen met wassen. Dat vindt hij leuk." De band met inmiddels afgestudeerde geuzen is sterk. "Ze behoeden ons voor misstappen", vertelt Van Kempen."Je kunt niet enkel en alleen met de vereniging bezig zijn. Je zult ook je studie serieus moeten nemen." Maar het stukje heroïek dat een gewonnen roeiwedstrijd met zich meebrengt, hoort onlosmakelijk bij het herendispuut. "Geuzen zijn vrienden voor het leven", besluit Van Kempen.

/Teksf AlorceHa Raaijmakers]

KÜB G

elukkig liep er iemand anders het studentenhuis binnen. Wie is u?, wilde ik eerst vragen toen ik dat chique pak zag Maar toen zag ik pas dat hij een van mijn helpers was Ik schoot m de lach "Denk maar niet dat ik dit pak voor mijn lol aan doe", mopperde hij "Het is voor jouw lol" Door zijn OIof-kostuum kon hij bi) Tias binnen dringen Hij had zich voorgesteld als een medewerker van de Rabobank "Waarom nou in hemelsnaam de Rabobank?", schaterde ik - die meer informatie wilde over het cursusaanbod. Zijn interesse lag vooral in Virtual Economy. "O, dan moet je bij Preek zijn", had de man van Tias hem gezegd. Om daar aan toe te voegen: "Als hij weer beter wordt tenminste Jammer dat hij ziek is, had mijn medebewoner nog geslijmd, want ik ben een groot fan van hem "Ach, als hij niet ziek was geweest, had hij in Oriando gezeten " Wat moest hij m Orlando' "Een lezing over zijn nieuwste rapport of zo.' Waarover gaat dat rapport? "Vraag dat maar bij de economische faculteit", glimlachte de Tiasser Bi) Wever? Even stilte. "Welke studie wilt u eigenlijk volgen'" O, lijkt me allemaal niks, antwoordde mijn medebewoner, en hij was gauw naar buiten gerend. Daar belde hi| de andere Preek-student, die inmiddels had uitgevonden dat Preek al lange tijd met meer thuis was geweest. Net toen ik conclusies wilde trekken, ging de voordeur weer open. Nu was het wel de student die me met Wever-nieuws op het verkeerde been had gezet. Hij stormde meteen op me af. "Is dat mijn post?", schreeuwde hij terwijl hi) zijn brief uit mijn handen trok. Voordat ik (X)k maar iets kon zeggen, had tk een dreun op mijn hoofd. Ik verloor mijn evenwicht en viel met mijn hoofd op ae eerste tree van de trap Voordat ik mip bewustzijn verioor zag ik mijn mepper het studentenhuis weer uitrennen. En mijn Preek-helper er achteraan, QMl

V 20

óannlMW


Katholieke Universiteit Brabant

Verkiezingen

KUB-raad en faculteitsraden 2 0 0 0 Opleidinqscommissies en dienstraad TIAS

Studenten en medewerkers 7 april

Toezending stembiljetten

Tot 4 mei

Insturen of inleveren stembiljetten

Vergeet de oproepkaart niet te ondertekenen! 8 - 1 0 mei

Telling van de stemmen

10 mei

16.00 uur, vaststelling en voorlezing van het procesverbaal in Az -111

Verkiezingen KUB-raad

"We hebben als raad wel degelijk invloed Van 7 april tot en met 4 mei worden de verkiezing voor de KUB-raad, de faculteitsraden, opleidingscommissies en de dienstraad TIAS gehouden. Aan de vooravond van deze verkiezingen een gesprek met zes politici op de campus. Bart Bosmans (SAM), Karin Merkx (P99) en Wout Dons (Abvakabo) zitten in de KUB-raad en zijn voor een volgende periode herkiesbaar. Frans van den Heuvel (Abvakabo), Ingeborg Koopmans (P99) en Wieneke Slootman (SAM) zijn voor het eerst verkiesbaar.

Onderwerpen die m de KUB-raad besprol<en worden zijn niet altijd erg 'sexy'. "Op de vraag wat de KUB-raad precies doet kun je daarom ook vaak niet direct een antwoord geven," zegt Karin IVlerkx (universitair docent bestuursrecht) van fractie P99. "IVIaar we houden ons wel de-

gelijk bezig met belangrijke zaken," meent Abvakabo-raadslid Wout Dons (studie-adviseur bij de sociale faculteit). "De laatste tijd is er bijvoorbeeld veel gesproken over de informatie- en communicatietechnologie en over gratis Internet voor studenten en medewerkers. Dat is iets waar je niet heel snel over kunt beslissen. Daar gaat een hele tijd over heen." Abvakabo-lijstaanvoerder Frans van den Heuvel (universitair docent openbare financiĂŤn) vult aan: "Ik zou het een grandioos succes vinden als zoiets als gratis Internet voor medewerkers en studenten in 2002 gerealiseerd is." Ook SAM-leden Slootman (student personeelwetenschappen) en Bosmans (student bestuurlijke informatiekunde) hebben de indruk dat hetgeen wat in de KUB-raad speelt voor veel mensen iets is dat heel ver weg is. Bosmans: "Als SAM hebben we namelijk wel degelijk heel veel bereikt m de KUB-raad maar het is moeilijk om te zeggen wat dat nu precies is. Het gaat in de raad namelijk vooral om de grote lijn." Kemphanen Door de invoering van de IVIUB (Modernisering Universitair Bestuur) is er het nodige veranderd. Meebesturen werd medezeggenschap. Hierdoor

Q

Wieneke Slootman (SAM)

[Foto's: Erik van der Burgt]

kan de raad alleen nog instemming verlenen of een positief advies geven over besluiten van het College van Bestuur. Volgens de raadsleden betekent dit niet dat de raad daardoor vleugellam is geworden. "Het is heel simpel: deze tent moeten we met z'n allen runnen. En dan heeft het weinig zin om als een stel kemphanen tegenover elkaar te gaan staan. Maar als iets volledig indruist tegen wat wij als fractie vinden dan gaan we daartegenin," stelt Merkx. Dons ziet wel een duidelijke verandering. "We hebben nu veel meer vooroverleg en proberen vooraf een standpunt te bepalen. Dat was in het begin wel even wennen." Belang Over het belang van de KUB-raad zijn alle zes politici het eens. En daarbij geldt dat een hoge opkomst in het voordeel is van de raad. Bosmans: "Dan kun je het college laten zien, kijk er hebben zoveel mensen op ons gestemd, daar moeten jullie ook naar luisteren."

Ingeborg Koopmans (P99)

##

Lees verder op pag. 2

In dit nummer KUB-RAAD

SAM

pag. 3

P99

pag. 3

ABVAKABO FNV

pag. 4

FACULTEITSRADEN

Ecco

pag. 5

Fractie Vrijspraak

pag. 5

Fractie FSW

pag. 6

Soof

pag. 7

Tictac

pag. 8

DIENSTRAAD TIAS

pag. 8


Q Frans van den Heuvel

Q Bart Bosmens (SAM)

(Abvakabo)

"Van medezeggenschap moet je gebruik maken" V e r v o l g van pag. 1 Invloed "Je kunt natuurlijk wel steeds overal roepen 'we hebben geen inspraak en er wordt voor ons besloten' maar dat is natuurlijk niet zo," weet Karin Merkx. "Met dat gevoel zit ik ook een beetje in de raad. We hebben wel degelijk invloed. De komende tijd staan er een heleboel punten op de agenda die in feite gaan over de toekomst van deze universiteit." Als voorbeelden noemt Merkx de financiering van onderzoek en de uitkomsten van de personeelsenquête. Ook voor Koopmans (universitair docent strafprocesrecht) is de inspraak op 'haar universiteit' een reden om zich verkiesbaar te stellen. "Voor veel mensen is de KUB-raad misschien een beetje een 'ver-van-mijn-bed-show' maar ik denk dat het zeker van belang is dat wij als personeel meepraten. Als je de kans krijgt om de voorwaarden waaronder je werkt in te vullen dan moetje dat doen." Ook Dons en Van den Heuvel zitten om soortgelijke redenen in de universitaire politiek. Van den Heuvel: "Je ziet wel dat er steeds minder mensen te vinden zijn voor dergelijk werk. Het is ook zo dat jeer een heleboel tijd aan kwijt bent. Maar ik vind dat je als personeelslid betrokken hoort te zijn bij wat er speelt binnen de organisatie waar je werkt." Voor Slootman geldt dat ze op de middelbare school al lid was van medezeggenschaps- en leerlingenraden. "Ik vind dat als ergens medezeggenschap is dat je daar gebruik van moet maken. Ik zit bijvoorbeeld ook in de opleidingscommissie bij personeelwetenschappen."

stelling voor universitaire politiek zou de welvaartvan de huidige generatie kunnen zijn. "Het gaat goed met Nederland en dus ook met de student, dan is de interesse in politiek automatisch minder," meent Bosmans. "De afstand tussen wat in de KUB-raad wordt besproken en de werknemer is natuurlijk ook vrij groot. Je ziet als het direct over de portemonnee gaat dat mensen wel interesse hebben," weet Van den Heuvel. Maar zo is het absoluut niet bij alle onderwerpen van de raad vindt Merkx. "Zaken als de uitkomsten van de personeelsenquête zijn heel belangrijk en worden de komende tijd in de KUB-raad besproken." Kroketten Bosmans en Slootman zien het als hun taak om de studenten meer te betrekken bij de universitaire politiek. "Door in bijvoorbeeld SAM-info te melden wat er in de raad besproken wordt, moet de interesse van de studenten te wekken zijn. We moeten dat alleen zo vertalen dat studenten het begrijpen." Als voorbeeld noemt Bosmans de prijs van kroketten in de mensa. "Dat is niet iets wat wij aan de orde kunnen stellen in de raad. Maar wij kunnen wel iets zeggen over het algemene prijsniveau van de voorzieningen op de campus." Daarnaast is het volgens Slootman en Bosmans

Toch wordt het enthousiasme voor besturen niet breed gedragen op de KUB. Veel mensen hebben het druk met andere zaken. "Je ziet dat het steeds moeilijker is om mensen enthousiast te krijgen. Er zijn andere prioriteiten. Bovendien is het zo dat iemand bij de Automatiseringsdienst moeilijker is te vervangen dan iemand van het wetenschappelijk personeel. Daar kun je een student-assistent een deel van het werk laten overnemen. Je ziet op onze lijst ook dat er opvallend veel vrouwen op lage posities staan. Dat is absoluut geen Abvakabo-beleid maar dat komt omdat ze parttime werken en dus moeilijk tijd vrij kunnen maken voor het raadswerk," stelt Van den Heuvel Portemonnee Een andere reden voor de verminderde belang-

0

Karin Merkx (P99)

Wout Dons (Abvakabo) belangrijk dat SAM als vereniging een gezicht krijgt. "Wij hebben de studenten nodig. Zij zijn onze input. Van hen horen we wat er speelt op

de universiteit. Daarom is het voor ons ook belangrijk om bijvoorbeeld een boekenmarktteor ganiseren. Dat heeft weliswaar niet zo heel veel met politiek te maken, maar mensen weten dan wel wie je bent." Ook Van den Heuvel denkt dat betere communi catie van belang kan zijn om mensen meer te betrekken bij de politiek. "Als je met enig regelmaat over KUB-politiek bericht in Universwordt het denk ik beter begrepen." Randvoorwaarden In de komende raadsperiode gaan een aantal zaken spelen. SAM noemt als een van de belangrijke punten de invoering van het bache^ lor/master-programma waarin mogelijk oo een bindend studie-advies wordt opgenomen SAM houdt in een werkgroep die over dit bindend studie-advies gaat de vinger aan de pols Voor SAM is het namelijk niet vanzelfsprekend dat het bindend studie-advies wordt ingevoerd. Van belang is volgens Bosmensen Slootman dat de randvoorwaarden goed ingevuld worden. P99 en Abvakabo noemen de uitkomsten van de personeelsenquête en de herwaardering van onderwijs als belangrijke punten die de komen de raadsperiode gaan spelen. "En je hebt tuurlijk altijd zaken als ICT en internationalisering die spelen, dat is heel belangrijk en kan atijd beter," zegt Merkx. Verkiezingen

2000


Verzamellijst KUB­raad Geleding studenten SAIVI

B.T.A.Bosmans, W.SIootman,

(B art)

(Wieneke)

N.W.Berge, ten (Niels) D.Berg, van den (Dorien) M.J.G.Matze,

(Menno)

L.A.M.C.Beek, van (Linda) B.M.T.Pape, de (B aptist) S.N.Arentsen,

(Sevrien)

A.P.C.Ribbers, (Anne) A.A.L.E.E.Put, van der (Ankie) M.Voet,

(Monlek)

M.Kalfs,

(Marcel)

J.M.Brouwer,

(Jessica)

R.A.M.Schoonen, K.Wagemakers,

(Roger) (Koen)

A.Grootswagers,

(Annelieke)

S.G.C.Haarhuis,

SAM

Beslist

(Sanne)

J.Poelman,

(Jochem)

J.Hearkens,

(Jeroen)

E.A.C.Coremans, E.P.J.C.Maas,

ktitisch!

(Esther)

(Erik)

R.J.RM.Kroon, (Rob) J.Saddiki,

Wie vraagt jouw stem?

Concrete resultaten

Studentenfractie S A M . . . IS dé organisatie die studentenbelangen behartigt op het hoog­ ste politiel<e plan, namelijk de KUB­raad. In de KUB­raad wordt het beleid van de KUB besproken en gemaakt. Dat de visie van de student hierin niet mag ontbreken is een gegeven. Dit ge­ geven is SAM.

S A M heeft... ondanks het feit dat functioneren op beleidsniveau je niet een gezicht geeft, in het verleden initiatieven ontplooid die gecon­ cretiseerd zijn. Zo zal binnenkort de Centrale StudentenB alie geopend worden en wordt er door onderzoek van SAM gewerkt aan verbeteringen van het Grand Café. Een onderzoek van SAM naar de Thuiswerkplek heeft ervoor gezorgd dat de KUB deze voorziening zo goedkoop mogelijk gaat aanbieden.

(Jaouad)

A.C.Brouwershaven, van (Arnout) M.C.J.Mertens,

(Mario)

E.H.W.Wit, de (Esther) S.Janssen, (Sjoerd) B.J.Meijer,

(B en)

F.N.Bruin, de (Florence) M.D.Grooters,

(Marjolein)

Waarom jouw stem? Met jouw stem... laat je zien dat je bent betrokken bij alles wat nu jouw leven beheerst: je studie, je studentenleven, jouw mening over KUB­ faciliteiten, jouw aanbevelingen, jouw kritiek en jouw visie op onderwijspolitiek. De student heeft invloed op het door de KUB gevoerde beleid. Met jouw stem kun je de positie van de stu­ denten binnen dit beleid veilig stellen. Ga dus stemmen want zo wordt jouw mening meegenomen in allerlei beslissingen..

SAM nu inzet wordt nu getoond om... * inzicht te krijgen in het mogelijk in te voeren B achelor­Master­ systeem * meer computer­ en printfaciliteiten te verkrijgen * afstudeerbegeleiding te verbeteren * de dictatenverkoop soepeler te laten verlopen

* een helder beeld te krijgen van de kansen en de bedreigingen van het bindend studieadvies * de lang beloofde prijsdifferentiatie te realiseren * de elektronische studiegids te blijven verbeteren * verdere verbetering en stimulering van de internationalisering van de KUB ­student te bewerkstelligen

P99

P99: Een Duidelijke Keuze De KUB heeft de laatste jaren een reputatie opge­ bouwd als een kwaliteitsuniversiteit met internationale visie en ambities. Het onderwijs en onderzoek aan de KUB werpen hun vruchten af. Maar een dynamisch instituut als de KUB mag nooit op zijn lauweren rusten. Vanuit de huidige sterktes moet de universiteit deze lijnen van succes de komende jaren doortrekken. P99 is een sterke fractie die staat voor kwaliteit en vernieuwing. Maar zij is een fractie die met beide voeten op de grond staat. Beleidslijnen moeten hun weerslag vinden in gedegen financie­ ■■ing en structurering. Als er meer aandacht voor onderwijs moet zijn, moet dat ook weerspiegeld worden in betere financiële en organisatorische randvoorwaarden daarvoor. Kwaliteit begint aan de basis De kwaliteit van onderzoek en onderwijs zijn de pijlers waarop de universiteit gebouwd is. Dit wordt vooral gewaarborgd door te investeren in de kwaliteit van de mensen die onderwijs en onderzoek moeten verzorgen en ondersteunen. Een goed per­ soneelsbeleid ligt hieraan ten grondslag. P99 is van mening dat <^it personeelsbeleid, evenals andere beleidspunten, het best kan Worden bewaakt en bijgestuurd binnen een structuur van onge­ deeld medezeggenschap. Nieuwe uitdagingen aangaan Er ligt een uitdaging voor de KUB om de huidige kwaliteit en •■eputatle vast te houden en, beter nog, uit te bouwen. De KUB Verkiezingen 2 0 0 0

moet uitgaan van haar eigen sterktes en van daaruit nieuwe ini­ tiatieven ondernemen. Zo is het een goede zaak dat studierich­ tingen als B edrijfskunde en B edrijfscommunicatie en Digitale Media de middelen krijgen die nodig zijn om deze een stevige startpositie te verschaffen. Ook moeten de banden met de TIAS Business School gehandhaafd blijven. Nieuwe initiatieven op nieuwe terreinen en in nieuwe vormen, maar altijd met als doel de kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek van de KUB te verbeteren. Vernieuwing is tenslotte geen doel op zich; er zal gewaakt moeten worden voor een wildgroei aan kleine institu­ ten en afstudeerrichtingen. En groei mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de KUB : bij de zoektocht naar nieuwe stu­ denten mag de KUB niet haar universitaire identiteit uit het oog verliezen en vervallen tot een veredelde HB O­opleiding. In de visie van P99 leidt vernieuwing ook zeker niet tot het ver­ lies van de wortels, de oorsprong, van de KUB . P99 ziet graag de banden met de Theologische Faculteit Tilburg aangehaald worden. Ook is het ons standpunt dat het Nederlands de primai­ re taal van de KUB blijft; alleen waar Engels een duidelijke meer­ waarde oplevert, mag het de voertaal zijn.

ringsbronnen voor het bekostigen van de kerntaken van onder­ zoek en onderwijs. P99 zal het College van B estuur kritisch blij­ ven volgen en zelf initiatieven nemen om te verwezenlijken waar de fractie voor staat; uitstekend onderwijs en onderzoek, een modern personeelsbeleid en aandacht voor nieuwe kansen.

Verzamellijst Geleding personeel P99

C.J.A.M.Merkx, M.Vitullo,

(Karin)

(Mark)

W.H.Verhagen, (Willem) I.M.Koopmans, B.C.PIanken,

P99: voor een sterke medezeggenschap P99 is een sterke fractie in een sterke KUB ­raad. De fractie geeft serieus inhoud aan de medezeggenschap op de KUB en wil dit in de toekomst blijven doen. Er wordt gestreefd naar pro­actie­ ve medezeggenschap in plaats van reactieve medezeggenschap. De universitaire wereld staat voor grote uitdagingen; verhevig­ de concurrentie vraagt om vindingrijk beleid. De KUB zal hard moeten werken aan een coherent en effectief programma van profilering binnen en buiten de academische gemeenschap. Ook zal met ijver moeten worden gezocht naar alternatieve financie­

KUB­raad

(Ingeborg)

(B rigitte)

A.A.Maes, A.J.A.Meijers,

(Guust)

H.J.A.Verdaasdonk, M.A.Sanders,

(Hugo)

(Marianne)

A.G.J.J.Heinen, (Ton) R.G.J.Lauwerier,

(Roel)

-3


FEW: Ecco

ECCO: Jouw belam onzi Studievereniging ECCO is de studentenpolitieke vereniging op de economische faculteit. De leden nemen plaats in de faculteitsraad, opleidingsbesturen en opleidingscommissie. Naast de belangenvertegen, woordiging in de verschillende geledingen, organisuii

Geleding s

ECCO in samenwerking met de TEV elk Jaar de Beste Docentverkiezingen. Daarnaast onderhouden wij samen met de andere fracties op de KUB de klachten. bussen en de elektronische klachtenbus

J.H.Binsben

C Lierop, va

E M.C.Koole

J.Oudheusd

(klachtenbus@kub.nl) bij.

S.W.BIüm, (

E.J.H.Derksf

Faculteitsraad

JJ Achterste rij van links naar rechts: Wout Dons, Frans van den Heuvel en Korrie van Helvert Voorste rij van links naar rechts: Corry Stuyts, Paul Vermaseren en Thérèse van den Heuvel

ABVAKABO FNV

Professionele inspraak ABVAKABO FNV is aan de KUB de grootste én tevens meest actieve val<bond. Kaderleden van ABVAKABO behartigen in de medezeggenschapsorganen de belangen van het personeel. Tussen hen vindt regelmatig overleg plaats. Daarnaast heeft ABVAKABO een professionele vakbondsconsulent aangesteld voor de KUB, mr. Conchita Torres. Zij behartigt individuele belangen van KUB-medewerkers en zij ondersteunt de kaderleden. En, heel belangrijk, zij is voorzitter van de werknemersdelegatie van het LO-KUB, het officiële overleg tussen het CvB en de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden. Deze organisatiestructuur maakt dat ABVAKABO de personeelssectie van de KUB bijzonder efficiënt kan dienen. Natuurlijk gaat dit nog beter als de fractie in de KUB-raad sterk is. De kandidaten zijn daarom uit alle geledingen afkomstig. Lijsttrekker Frans van den Heuvel is econoom en o.a. lid geweest van de SER, het belangrijke adviesorgaan van de regering over sociaal-economisch beleid. Paul Vermaseren is lid van het hoofdgroepsbestuur onderwijs en onderzoek van ABVAKABO, alsook KUB-vertegenwoordiger in het CAO-traject. Corrie Stuyts heeft eerder zitting gehad in de ondernemingsraad. Wout Dons, studieadviseur, heeft als voorzitter van het personeel in de dienstraad van FSW mede zorg gedragen dat in de grote reorganisatie bij FSW het personeel kon instemmen. Herman van Erp is lid geweest van de Universiteitsraad, en zo kunnen wij doorgaan. Met een nieuwe KUB-raad in aantocht heeft ABVAKABO enige onderwerpen geselecteerd voor extra aandacht. Werkdruk Is een belangrijk item geweest in de onlangs gehouden personeelsenquête. Er is een verband tussen werkdruk en de algemene sfeer in de afdelingen van de universiteit. De werkgever heeft toegezegd hier wat aan te doen. ABVAKABO zal zowel in de CAO-onderhandelingen als op KUB-niveau zoeken naar concrete instrumenten om het probleem aan te pakken en tevens om te controleren dat er daadwerkelijk resultaten worden bereikt. De beloning aan de universiteiten is geregeld bij CAO, dus dat wordt niet behandeld in de KUB-raad. Hetzelfde geldt voor het functiewaarderingsysteem. Onze looneisen, met onder andere nadruk op het wegwerken van de onderbetaling van aio's, zijn bekend. De KUB-raad fractie zal zich inzetten om de mogelijkheden voor speciale beloning en gebruikmaking van fiscale faciliteiten te bevorderen. Denk daarbij aan objectieve maatstaven voor arbeidsmarkt- en functioneringstoeslagen enerzijds, en anderzijds aan computer(faciliteiten) en fietsen. Deze kwesties zoals ook de premieregelingen zijn zaken waarbij een goede samenspraak

tussen LO-KUB en KUB-raad, vooral de ABVAKABO fractie, rendeert. Gezondheid, welzijn, veiligheid op de werkplek, milieubeleid, maar ook de juiste mensen op de juiste plek vindt ABVAKABO belangrijke punten. Zowel werknemer als werkgever hebben baat bij een prettige werksfeer. Wij willen de zorg voor goede arbeidsomstandigheden en een minimale belasting van het milieu integreren in de universitaire bedrijfsvoering. Niet alleen het vaak vieze en lichamelijk zware werk van velen van ons OBP gaat ons ter harte. Ook de kantooromgeving, het computerwerk, waarmee het merendeel van ons te maken heeft, is onze zorg, net als aandacht bij ziekte en de werkverhoudingen. De kwaliteit van en deelname aan de medezeggenschap dient serieus te worden bevorderd en ook gewaardeerd door het management. Voor de leden van de KUB-raad bestaat er weliswaar een regeling waarmee hun afdeling vervanging voor hen kan betalen, maar in de faculteits- en dienstraden is dat nog niet het geval. Bovendien blijkt dat goed functioneren in de medezeggenschap niet wordt meegerekend bij beoordeling. Integendeel, niet zelden vindt de leiding het lastig. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat de medezeggenschap een extra belasting wordt voor de collega's!

Verzamel lijst KUB-raad Geleding personeel ABVAKABO FNV

Studentenfractie ECCO is de vertegenwoordiger vaii{ FEW-studenten in de faculteitsraad. De faculteitsraad bestaat uit 7 personen uit de personeels!' tie(s) en 7 studenten van ECCO. De faculteitsraad vergad»ieder geval minimaal eens in de 2 maanden. Regelmatigi r echter extra vergaderingen, omdat er actuele punten speler' de vergadering met de raad is er een overleg-vergaderinghet Management Team (= bestuur van de economischeI teit). Sinds de invoering van de MUB op 1 januari 1999is! faculteitsraad niet meer medebestuurder, maar functioneer; nu als een soort klankbord voor het Management Team Opsc mige punten hebben wij adviesrecht en op andere weennsir mingsrecht. Ook mag de faculteitsraad gevraagd en ongevrii: adviezen geven. Door zulke initiatieven te nemen brengjedi mee punten onder de aandacht van het Management tearr de overlegvergaderingen komen een scala aan onderwerpeni bod. Zo zijn dit jaar onder andere het meerjarenplan, de bef ting, Bedrijfskunde/Bedrijfswetenschappen en de voorstellen, de commissie Jaarindeling ter sprake gekomen..

M.R.TPauw

J H.Pennink

J Rodenhuii

LUIubas, (L

T Simons, (1 I.M.Maas, (I

R.Heijnen, (I

M.A.J.S.Ho!

R.M.L.Reek,

K Wagemak

D.W.H.L'Ort' H.C.Koudijs

R.A.M.Scho

S.Janssen, ( Opleidingsbesturen en commissies M.C.J.Merte Naast de faculteitsraad nemen ook studenten plaats in oplsM.W.Kouwf dingsbesturen en commissies. Waar de faculteitsraad zicbvci al bezig houdt met de grote lijn (beleid en strategie) richten» opleidingsbesturen zich puur op het onderwijs. De opleidin: commissies vormen het klankbord voor de opleidingsbestwii Nieuwe initia en zijn tevens het controlerend orgaan, zij bewaken de k' van een opleiding. Een van de nie de nieuw oplei

Het verkiezingsseizoen is weer geopend! Vanaf dit moment tot aan 4 mei zet heel Vereniging Fractie Vrijspraak zich in voor de verkiezingen van de juridische faculteitsraad. In deze raad zitten zeven perso-

FRW: V

NoV

neelsleden en zeven studenten. Deze studenten zetten

mentatie van c de inspraak ve Voorbeelden hiervan zijn benoemingen van hoogleraM KUBdesituati lilke implemer en controle op de begroting van de faculteit. gelukt door mi van de invloec Een tijdje geleden is de landelijke wet die inspraak van stu* invloed van de ten regelt drastisch gewijzigd. Toenmalig minister Ritzen von hetzelfde nivea dat de studenten er niet zoveel behoefte aan hadden mee" kunnen beslissen over zaken die hen direct aangaan en wet hen dus niet zoveel inspraak hoefde te bieden. De zich in voor de belangen van elke rechtenstudent.

F.G.Heuvel, van den (Frans) P.B.M.Vermaseren, (Paul) C.A.A.J.Stuyts, (Corry) W.J.Dons, (Wout)

Verzamellijst Faculteitsraad FRW

H.H.H.Erp, van (Herman) PE.H.Jaminon, (Petra)

Geleding personeel SB-CRBI

C.LJ.Boos, (Kees) A.G.Nagelkerke, (Ad) M.E.C.Luybregts - v. Opstal, (Marianne) W.Simmers, (Wim) W.J.C.M.Heuvelmans, (Wim) C.M.J.Helvert, van (Korrie) A.Lenning, van (Alkeline)

G.Leenknegt, (Gert-Jan) W.B.H.J.Donk, van de (Wim) J.Nouwt, (Sjaak) M.G.W.Boer, den (Monica) J.A.F.Peters, (Hans) W.J.M.Voermans, (Wim)

RH.Th.Creemers, (Frans) A.J.M.Klerks, (Ad)

Geleding personeel Snoep

O '^an links n Annette Omt '^^Ikhoff, Joc ^^Pers, Bob

M.G.Yzermans, (Maria) M.T.A.Heuvel, van den (Thérèse)

P.S.Snoep, (Pauline) L.D.E.M.Wijk, van (Loet) Verkiezingen 2000

^«fWezingen


^elani onze zorg lolitieke D e leden lingsbesture» genvertegen. 8 " . organiseeii aar de Beste u d e n wij 1 de klachH

Verzamellijst Faculteitsraad FEW Geleding studenten ECCO

J.H.Binsbergen, v a n (Jules) CLierop, van (Coen) E.M.C.Koolen, (Eva) J.Oudheusden, van (Joost) S.W.BIüm, (Sjoerd) E J.H.Derksen, (Ernst-Jan)

)ordiger vanj e personeelsla raad vergadeiti Regelmatig a|ii junten spelen I -vergadering IB onomischefas anuari 19995. arfunctionee* ntTeam Opsi)t| Je re weer j d en ongevra len breng)e4 agement teamlid onderwerpen, snplan, debei de voorstellen)^

in..

M.R.T.Pauwels, (Meivin) J.H.Penninkhof, (Jan Henk) J.Rodenhuis, (Jasper) L.UIubas, (Levant) T.Sinnons, (Tomas) I.M Maas, (Imre) R.Heijnen, (Renate) M A.J.S.Hogerbrugge, ( M a u r i c e ) R.M.L.Reek, van den (Rennko) K Wagemakers, (Koen)

H.C.Koudijs, (Enrico) R.A.M.Schoonen, (Roger)

M.C.J.Martens, (Mario) n plaats in opl M.W.Kouwenberg, (Maartje) iitsraad zich vol ategie) richtenl |s. De opleidinjj jleidingsbestui /aken de kwalilJ Nieuwe initiatieven

Een van de nieuwe initiatieven op de economische faculteit is de nieuw opleiding Bedrijfswetenschappen (ook wel bekend als

g Fractie an de jurldieven perso-

Bedrijfskunde). Dit moet een geheel nieuwe Engelstalige opleiding worden met een eigen propedeuse. Daarnaast houdt da raad zich op het ogenblik bezig met de jaarindeling. Wat is de meest Ideale jaarindeling, wanneer dienen da hartentamans plaats te vinden? ECCO probeert hier zo goed mogelijk da studentenbelangen te vertegenwoordigen. Dit kan het beste gebeuren door een zo breed mogelijke faculteitsraad te hebben. Zo zijn de eerste 7 personen op de verkiezingslijst 2 bedrijfseconomen (Joost en Sjoerd), 2 fiscaal economen (Eva en Meivin), 1 IB'er (Coen), 1 Trist (Jules) en 1 BIK'er (Ernst-Jan).

D.W.H.L'Ortye, (Dolf)

S.Janssen, (Sjoerd)

Vanaf dit

Q Van links naar rechts: Meivin Pauwels, Ernst-Jan Derksen, In,, o ,.,acis, Jan-Henk Penn,,,,s,,^,, ,.,,,,^^ ,^^^^,j^, ^,^órd Blüm, Jules van Binsbergen, Coen van Lierop, Remko van den Reek, Joost van Oudheusden, Maurice Hogerbrugge, Maartje Kouwenberg. Onder: Eva Kooien.

No Votes No Glory: Vrij Vrijer Vrijspraaic

mentatie van deze wet (MUB) heeft er inderdaad toe geleid dat de inspraak veelal minder werd en dat op elke faculteit op de an hooglera* KUB de situatie weer anders is geregeld. Ondanks de uiteindelijke implementatie van deze MUB, is het de raadsleden toch telt. gelukt door middel van een 'addendum' de beoogde inperking van de invloed in hoge mate buiten de deur te houden en de )raakvanstud(i invloed van de studenten op de rechtenfaculteit grotendeels op ister Ritzen voi hetzelfde niveau te houden. Op da rechtenfaculteit heeft da stam nstudent.

van da student dus grotendeels nog evenveel kracht als voorheen, waardoor de raadsleden nog steeds optimaal kunnen opkomen voor jullie belangen. Het afgelopen jaar hebben weer diverse belangrijke zaken de raad gepasseerd. Te noemen zijn bijvoorbeeld de discussie over de invoering van het openbaar afstuderen, de jaarlijks terugke-

1 hadden me! jngaan endall lieden Deimpl*

len 2000

Geleding personeel Cools

J.M.Cools, (Nettie) J.R.M.Muijden, van (Josette)

Waarom nu stemmen? Vroeger moest er een drempel gehaald worden bij de verkiezingen. Scoorde men eerder minder dan een bepaalde drempel, dan hadden de studenten 1 of meerdere plaatsen minder in de raad. Dat is nu niet meer zo. Maar waarom dan toch gaan stemmen? Heel simpel: door te gaan stemmen, steun je de studenten die in de raad zitten. Je begrijpt dat de positie van de studentenfractie veel sterker is als er veel studenten gaan stemmen. De initiatieven en de adviezen die de fractie geeft worden bij een hogere opkomst natuurlijk veel serieuzer genomen door het Management Team. Het stemmen zelf is dus voor JOU een kleine moeite, maar voor ECCO veel waard!

FRW: Vrijspraak

denten zetten

Verzamellijst Faculteitsraad FEW

N.S.Bruin, de (Sandra) C.A.J.M.Boxal, van (Nicole)

Geleding personeel Triple O

J.Grazell, (Jos) H.Herk, van (Hester) B.R.C.J.Brand, van den (Bob;

rende begroting en natuurlijk de hierboven al genoemde discussie over de vormgeving en inhoud van de invloed van studenten aan de rechtenfaculteit. De studenten zitten in de faculteitsraad namens alle rechtenstudenten en vertegenwoordigen dus JULLIE BELANG. Hoe meer mensen door middel van het ingevuld terugsturen van het sternformulier hun stem uitbrengen, hoe duidelijker het is dat de studenten op de rechtenfaculteit hechten aan de mogelijkheid tot inspraak. Hoe groter de steun is, hoe sterker de raadsleden staan wanneer zij opkomen voor jullie belangen. Hat is daarom belangrijk dat er bij de verkiezingen een hoge opkomst is. Dus ga voor 4 mei stemmen en laat zien dat de rechtenstudenten de inspraak waard zijni

Verzamellijst Faculteitsraad FRW Geleding studenten fractie Vrijspraak

o Van links na^

ictc iviGn:^, tvictnuü van uc; iviaöi, tcua L^uinerscek, Jacco van Jole, Dl lh%'^^^^'^^' •^^''osn Heerkens, Marcel Castelijns, Lisette Griep, Michiel Bindels, Klaas I off, Jochem Meulesteen, Raymond Kubben, Ellen Vanherck, Drieska Roks, Gabrielle

Sepers, Bob van Beers

Verki,«zingen 2000

G.Sepers, (Gabrielle)

J.Brandt, (Jojannneke)

M.L.M.Bindels, (Michiel)

E.M.A.Es, van (Ester)

K.H.D.M.Dijkhoff, (Klaas)

M.L.Goudzwaard, (Mirjam)

L.Griep, (Lisette)

S.C.Zeeman, (Steven)

A.A.Omtzigt, (Annette)

J.B.Craanen, (Bas)

R M.H Kubben,

E.M.C.Melis, (Ilse)

M.F.Maat, van der (Marius)

J.Heerkens, (Jeroen)

M.F.M.Berg, van den (Melanie)

M.Pullens, (Maartje)

L.Jongejan, (Linda)

S.Haardt, de (Sabine)

J.F.W.Jole, van (Jacco)

H.FG.E Vaart, van der (Henrietta)

J.T.Meulesteen, (Jochem)

K.P.E.A.Lammers, (Kristel)

M.W.G.Castelijns, (Marcel)

B.Kloosterman, (Babette)

D.S.E.Roks, (Drieska)

P.E.F.Domevscek, (Petra)

B Beers, van (Bob)

J.A.H.Smulders, (Johan)

E.J.E.M.Vanherck, (Ellen)

R.Roef, (Robbert)


FSW: studentenfractie FSW

Fractie FSW De Faculteit der Sociale Wetenscliappen heeft er een aantal bewogen jaren op zitten. Zo heeft zij een grondige reorganisatie ondergaan, heeft ze te kampen gehad met personeeisveriies en waren er veel negatieve geluiden te horen in de wandelgangen, zowel onder docenten als studenten. Het academisch jaar van 1999/2000 laat op veel punten zien geleerd te hebben van voorgaande jaren en de reorganisatie begint haar positieve uitwerking te krijgen. Communicatielijnen worden strakker, de algehele cultuur krijgt langzaam een wending in positieve richting en het voor studenten zo belangrijke onderwijsprogramma krijgt een professionelere aanpak! De uitwerking van bovenstaande punten wordt nauwgezet gevolgd door studenten uit de opleidingscommissies en faculteitsraad. Zij spelen een cruciale rol in de bewaking van kwaliteit op alle bovengenoemde facetten. Studenten uit de faculteitsraad laten hun stem dan ook graag horen om studentenbelangen op hoog niveau te kunnen vertegenwoordigen. Hiertoe hebben zij zich verenigd binnen Studentenfractie FSW. De studentenfractie IS voornemens in het raadsjaar 2000/2001 een slagvaardige, daadkrachtige en pro-actieve rol te spelen binnen de besluitvormingsprocessen op de faculteit. Zij heeft daartoe een programma opgesteld dat de volgende elementen omvat. - De faculteit besteed veel aandacht aan de verbetering van de communicatielijnen. De studentenfractie wil daarop toezien en actief aan meewerken door o.a. het debat tussen studenten, do-

Geleding personeel ABVAKABO FNV C.J.G.Aarts-Poulussen, (Tinie) W.J.Dons, (Wout)

0 Een deel van de fractie. Van links naar rechts: Arjen van Uiden (verkiesbaar), Charlotte Wennekers (huidig fractielid) en Bert Smid (huidig fractielid en verkiesbaar) centen en bestuurders levendig te houden. Hiertoe zijn positief gewaardeerde overleggen tussen studentenfractie, opleidingscommissies, studentenverenigingen en bestuurders geĂŻnitieerd. - De studentenfractie wil en kan een kritische rol spelen in de kwaliteitsbewaking van onderwijs in de breedst mogelijke zin. Door o.a. actief mee te denken aan onderwijsbeleidsplannen en het kritisch beschouwen van cursus- en trimester-evaluaties. - Plezier in studeren en werken aan de faculteit zijn een eerste vereiste om tot goede resultaten te komen. De studentenfractie wil hieraan haar steentje bijdragen door voorwaardenscheppende factoren voor dit plezier optimaal aanwezig te laten zijn. Zowel primaire factoren (gekwalificeerd personeel, een prettig werkklimaat en goede facilitaire voorzieningen) als secundaire factoren (prikkelend onderwijs en motiverende docenten) zullen dan ook niet aan onze aandacht ontsnappen. - Tenslotte wil de studentenfractie wederom actief bezig zijn met o.a. het organiseren van de Beste Docent Verkiezing, het overleg met andere fracties voortzetten en haar steentje bijdragen in het oplossen van alledaagse klachten die het onderwijs aangaan.

Verzamel lijst Faculteitsraad FSW Geleding studenten studentenfractie FSW

A.UIden, van (Arjen) H.A.P.Smit, (Bert) J.F.Berg, van den (Judith) M.Cremers, (Martijn) M.G.Bos, (Maria) W.H.Ouden, den (Willeke) Y.LMitde, de (Yolanda) M M.OIijerhoek, (Marjolein) M.O.Heiligers, (Milan)

Om bovenstaande speerpunten te kunnen verwezenlijken heeft de studentenfractie een kritische en grote achterban nodig. Als JIJ je kan vinden in ons programma laat dan je STEM HOREN en stuur je stemformulier op. Wij zullen dan samen met de faculteit er hard aan werken om voor jou een nog plezieriger en kwalitatief betere studie-omgeving te creĂŤren.

L.Esch, van (Lotje) F.Boumans, (Floor) J.Schokker-Schouten, (Jacqueline) C.H.W.Wennekers, (Charlotte) G.M.J.Mars, (Godelief) S.A.F.Schardijn, (Santino) FM.Gaag, van der (Marcel) A.Hardorff, (Arend) J.A.M.Erp, van (Irene) S.M.A.A.Lejeune, (Severine) D.Berg, van den (Dorien) K.L.H.Massen, (Kjell) R.Nijnens, (Ruud)

Verzamel lijst Faculteitsraad FSW Geleding personeel Onafhankelijken

F.Joldersma, (Cisca) I.J.T.Veldhuizen, (Ingrid) K.A.Soudijn, (Karel) J.G.M.Scheirs, (Jan) A.M.M.C.Roestenberg, (Anita) A.Lenning, van (Alkaline) P.T.Berg, van den (Peter) A.J R.Vijver, van de (Fons)

B"

Vorkiezingon

Verkil


Verzamellijst Faculteitsraad FWW Geleding studenten Soof

E.Sulsters, (Eef) T . W . M . H u i s m a n , (Dorien) F.P.G.Lomme, (Freek) N.Oudejans, (Nanda) F.M.J.Beyn, d e (Fabian) P M H e r t r o y s , (Paul) M.Schalley, ( M a a r t e n ) T.Brosens, (Teunis) A

Faculteitsraad

van links naar rechts: Paul Hertroys, Freek Lomme, EefSulsters, Fabian de Beyn, Nanda Oudejans

Verzamellijst Faculteitsraad FWW Geleding personeel Meijs P.H.A.Meijs, (Paul)

FWW: Soof

Ik stem, dus ik besta! Filosofisch g e z i e n is d i t m i s s c h i e n t e b e t w i s t e n , m a a r geverifieerd is d a t h e t s t e m m e n n i e t m i n d e r is d a n e e n categorische i m p e r a t i e f ! D e l e e f w e r e l d v a n d e T i l b u r g s e filosoof loopt o n h e r r o e p e l i j l < s t u k w a n n e e r h i j z i j n s t e m niet verheft. S t u d e n t e n m e d e z e g g e n s c h a p is d e n o o d z a kelijke v o l m a a k t e s y n t h e s e v a n g o e d {studenten)

en

kwaad (...).

Voorwie het nog niet d o o r h e e f t , het is w e e r t i j d o m j e s t e m u i t t e brengen' Een aantal h e l d e n heeft het w e e r a a n g e d u r f d k o m e n d laar jouw belangen te v e r d e d i g e n . Dit d o e n zij in drie v e r s c h i l lende organen: Opleidingsbestuur HetOpleidingsbestuur bestaat uit één d o c e n t e n één s t u d e n t . Z i j formuleren s a m e n het o n d e r w i j s b e l e i d en v o e r e n het uit. Het studentlid w o r d t , na o v e r l e g m e t de O p l e i d i n g s c o m m i s s i e , a a n gewezen door de Decaan. Faculteitsraad De Raad heeft advies- en i n s t e m m i n g s r e c h t bij de b e s l u i t v o r m i n g m de Faculteit. Dit betekent d a t de Raad g e v r a a g d én o n g e v r a a g d advies kan u i t b r e n g e n aan d e Decaan, G i d o Berns. Daarnaast heeft de Decaan i n s t e m m i n g n o d i g v a n de Raad v o o r v a s t s t e l ling van de b e g r o t i n g , het f a c u l t e i t s r e g l e m e n t , het s t r a t e g i s c h plan, of de o n d e r w i j s - en e x a m e n r e g e l i n g . De Raad v a n F W W bestaat uit tien m e n s e n . De v o l g e n d e s t u d e n t e n h e b b e n zich kandidaat gesteld o m de vijf zetels k o m e n d jaar te bezetten: Eet -Zweef- Sulsters ( s p e c i a l i s a t i e d o c t o r a a l ) Dorien -Spicy D- H u i s m a n ( b a s i s d o c t o r a a l ) f reek-Misschien- L o m m e ( p r o p e d e u s e ) Nanda -BloemetjesgordijnO u d e j a n s (basisdoctoraal) Fabian -De Beer- de Beyn ( s p e c i a l i s a t i e d o c t o r a a l )

Paul -Proost- H e r t r o y s ( b a s i s d o c t o r a a l ) M a a r t e n -Grover- S c h a l l e y ( s p e c i a l i s a t i e d o c t o r a a l ) Teunis -Flegelneef- Brosens ( s p e c i a l i s a t i e d o c t o r a a l ) Opleidingscommissies De twee opleidingen van FWW, systematische wijsbegeerte en wijsbegeerte van een wetenschapsgebied, hebben ieder een eigen Opleidingscommissie (OC). In iedere OC zijn acht zetels te verdelen, waarvan vier voor studenten en vier voor docenten. De OC=s bewaken de kwaliteit van het onderwijs en het door het Opleidingsbestuur gevoerde beleid, en ondernemen actie waar nodig. Ze doen dit o.a. door de bekende onderwijs- en tentamenevaluaties. Ook behandelt de OC alle voorstellen tot verandering binnen het onderwijs, en legt zij haar oor te luisteren bij de studenten om knelpunten aan de orde te stellen. Voor de OC wijsbegeerte van een wetenschapsgebied hoeven geen verkiezingen georganiseerd te worden, omdat er vier kandidaten zijn voor de vier beschikbare plaatsen. Deze mensen zijn Cornells -P/n/ce/fye- van Putten, Luigi -Overruled'- Comas, Teunis -Regelneef- Brosens en Merel -Case closed- Prinsen. Voor de OC systematische wijsbegeerte hebben de volgende personen zich verkiesbaar gesteld: Freek -Bassie- G r o o t e n b o e r ( p r o p e d e u s e ) J o e l -De Vrolijke Viking-Zaagvnan (propedeuse) M a a r t e n -Grover- S c h a l l e y ( s p e c i a l i s a t i e d o c t o r a a l ) M i e k e -Deels hier, deels daar- M o u c h a e r s ( b a s i s d o c t o r a a l ) Fabian -De Baard- de Beyn ( s p e c i a l i s a t i e d o c t o r a a l ) A l deze p e r s o n e n w i l l e n zich k o m e n d c o l l e g e j a a r sterk m a k e n v o o r j o u w b e l a n g e n in de Faculteit. D a a r v o o r is het w e l n o d i g dat j i j n u je s t e m u i t b r e n g t . D u s daal neer uit j e i v o r e n t o r e n , sta o p uit j e luie f i l o s o f e n f a u t e u i l , laat j e I d e e ë n w e r e l d even b a r s t e n en kruis de k a n d i d a a t v a n je keuze aan o p het s t e m b i l j e t ' W a n t , je w e e t w a t ze z e g g e n : Waarover men niet stemmen zal...

Verzamellijst Faculteitsraad FWW Geleding personeel Poulussen M . J . A . P o u l u s s e n , (Marja)

Verzamellijst Faculteitsraad FWW Geleding personeel De Regt H.C.D.G. Regt, d e ( H e r m a n )

Verzamellijst Faculteitsraad FWW Geleding personeel Cobben PG.Cobben,(Paul)

Verzamellijst Opleidingscommissie FWW Geleding studenten Soof-co F.Grootenboer, (Freek) J . H . Z a a g m a n , (Joel) M.Schalley, ( M a a r t e n ) M.P.G M o u c h a e r s , (Mieke) F.M.J.Beyn, de (Fabian)

Q Opleidingscommissies Staand van links naar rechts: Mieke IVIouchaers, Freek Grootenboer, Teunis Brosens, Merel Prinsen. Zittend van links naar rechts: Cornells van Putten en Joel Zaagman Verk lezingen 2 0 0 0

Verzamellijst Opleidingscommissie FWW Geleding studenten Soof-plus C.Putten, v a n (Cornells) L.Corrias, (Luigi) T.Brosens, (Teunis) M . M . P r i n s e n , (Merel)


TIAS

FLW: TicTac

Stem voor studentenfractie T icT ac, want perikelen op de Letterenfaculteit

Verzamellijst Dienstraad T IAS Geleding Personeel Kort en Krachtig M.E.C.Kort, de (Marjan)

gaan ook studenten aan!

J.J.M.Eijkemans, (José) M.J.J.Kennes, (Marianne)

Verzamellijst Dienstraad T IAS Geleding Personeel Antenne F.P.M.Oirschot, van (Frank) A.I.C.M Dirks, (Anette)

'm^M^^na.f^fpffd^is^ w«^g^­j«Sf^*3^ ^^'^^'

^ > ï i ^ ï 3 3 « ^ .<■

Jolijn Fa ber, Eefje Sperber, Mirja m de Bruijne (dochter Ana )

De verkiezingen voor de Faculteitsraad van september 2 0 0 0 t o t september 2 0 0 1 staan weer voor de deur. in de Faculteits­ raad worden belangrijke zaken over het onderwijs en onderzoek van de Letteren­ faculteit besproken. De Faculteitsraad bestaat uit 7 personeelsleden en 7

langs op het Studentenberaad, elke dinsdag 14.45­15.45 in B309. Bij het Studentenberaad kan je jouw ideeën naar voren brengen en hulp krij­ gen bij problemen met docenten. B ureau On­ derwijs of B ureau Examens. Op de Letterenfa­ culteit is een Studentcoordmator aangesteld die goed op de hoogte is van alle (on)mogelijkhe­ den op de Letterenfaculteit. De studentencoor­ dinator is live bereikbaar in B 236 of per mail (Studentenberaad.Fdl(a>kub.nl).

studenten van de faculteit; de studenten

Hoe kan jij zorgen dat jouw belangen zo goed mogelijk vertegenwoordigd wor­ den? Alle studenten die dat wilden hebben zich In maart verkiesbaar kunnen stellen vooreen plek­ je in de Faculteitsraad. Mede door jouw stem wordt bepaald welke studenten uiteindelijk m de Faculteitsraad. Binnenkort krijg je een stem­ biljet thuisgestuurd voor de Faculteitsraad. Vul dit in en stuur het zo snel mogelijk terug of doe het m een van de stembussen op de KUB .

hebben dus heel w a t te zeggen. De studenten zijn afkomstig uit alle studie­ richtingen en verschillende jaren. Ook jouw belangen worden dus door hen vertegenwoordigd. TicTac De kandidaten voor de studentengeleding van de Faculteitsraad van de Letterenfaculteit zijn vereningd in studentenfractie TicTac. Tic staat voor Taal Informatie en Communicatie en Tac voor Taal en Cultuurstudies, de twee opleidin­ gen van de faculteit. Fractie TicTac volgt het fa­ cultaire beleid kritisch en praat hierover mee in het belang van de studenten, vooral als het over onderwijszaken gaat. Afgelopen jaar waren dit onder andere de duale opleiding NT2 expert en de cursusevaluaties. Hiernaast heeft TicTac de invoering van de MUB (Modernisering Univer­ sitaire B estuurstructuur) kritisch bekeken. De studenten uit de fractie publiceren in elke KIK een artikel waarin staat wat er besproken is in de Faculteitsraad en Opleidingscommissies.

Verzamellijst Faculteitsraad FLW Geleding personeel Personeel Letteren

8

van het Stembureau. Bijlage bij

Geleding studenten T icT ac

Univers, 6 april 2 0 0 0 .

P.RC.Mohnen, (Peter)

Productie: Afdeling Voorlichting en Externe Betrekkingen, Monique van der Maas

Deze verkiezingskrant wordt uitge­ bracht onder verantwoordelijkheid

H.W.A.J.Verhulst, (Hans) A.C.Koster, (Anneliene) A.LMVallen, (Ton) H.J.A.Verdaasdonk, (Hugo) B.J.H.Hermans, (B en) H.A.M.J.Driel, van (Hans) H.C.Bunt, (Harry) E.P.P.M.Waes, van (Esther) S.S.Rincon, (Sandra)

Studentenberaad Wil je weten wat er in de Faculteitsraad bespro­ ken wordt? Vind je dat met jouw belangen met genoeg rekening gehouden wordt? Kom dan

Verzamellijst Faculteitsraad FLW

T.A.M.Roestenberg, (Dorine) C.M.J.Helvert, van (Korrie)

E.H.J.M.Sperber, (Eefje) J.Faber, (Jolijn) RJ.M.KLerks, (Patrick) H.G.J.Heeswijk, van (Lonneke) M.Voet, (Moniek) B.A.RSchel, (Bas) M.Bruijne, de (Mirjam) A.Leest, van der (Anoek) S.Bouteba, (Senna)

Interview voorpa gina : Michlel de Jong Fotografie: Ben B ergmans, Enk van der B urgt Vormgeving: Adrian van den Eerenbeemt Drut Em. de Jong, B aarle­Nassau

Verkiezingen 2000

2000 04 06  
2000 04 06  
Advertisement