Legathåndboken 2023

Page 1

MYE PENGER I STIPENDER

2023

Legathåndboken 2023

Legathåndboken 2023

universitetsforlaget

© Universitetsforlaget 2023 1. utgave 1987

ISBN 978-82-15-06716-2

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesse organ for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel.

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

www.universitetsforlaget.no

Omslag: Sissel Tjernstad Sats: ottaBOK

Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia

Boken er satt med: Times LT Std 10/12

Papir: 70 g Holmen Book Cream 1,8

Innhold

FORORD ............................................... 7

HVORDAN BRUKE LEGATHÅNDBOKEN 8

NYTTIGE RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE PÅ LEGATER ..... 10

FAGORIENTERT ......................................... 11

Næringsliv ............................................ 11 Husflid ............................................... 18 Media 21 Kultur ................................................ 28 Primærnæringer ........................................ 85 Helse ................................................. 86 Religion .............................................. 94 Teknikk 97 Undervisning .......................................... 101 Andre ................................................ 113

UTLANDET 133 Danmark .............................................. 133 Finland ............................................... 134 Frankrike ............................................. 134 Hellas ................................................ 137 Italia 138 Japan ................................................. 138 Storbritannia ........................................... 140 Sverige ............................................... 140 Tyskland .............................................. 141 USA 143 Udefinert .............................................. 153 Australia .............................................. 168

FORSKNING ............................................ 174

Primærnæringer ........................................ 174 Næringsliv ............................................ 178 Historie ............................................... 183

Jus ................................................... 191 Kultur ................................................ 195 Helse ................................................. 198 Realfag ............................................... 250 Samfunnsfag 257 Teknikk ............................................... 261 Annet ................................................ 267

SOSIALE 290

Barn og ungdom ........................................ 290 Kvinner ............................................... 297 Yrkesgrupper .......................................... 298 Syke og uføre 306 Syns- og hørselshemmede ................................ 319 Annet ................................................ 323

GEOGRAFISK BEGRENSEDE 332 Oslo og Akershus ....................................... 332 Østfold ............................................... 383 Hedmark .............................................. 397 Oppland .............................................. 414 Buskerud 430 Vestfold .............................................. 447 Telemark .............................................. 462 Aust-Agder ............................................ 478 Vest-Agder ............................................ 486 Rogaland 494 Hordaland ............................................. 526 Sogn og Fjordane ....................................... 568 Møre og Romsdal ....................................... 575 Sør-Trøndelag .......................................... 589 Nord-Trøndelag 619 Nordland .............................................. 632 Troms ................................................ 646 Finnmark ............................................. 659

DIVERSE ............................................... 668

6 Innhold

Forord

Vi er stolte over å kunne presentere den eneste utgivelsen som gir en samlet oversikt over stipender og legater i Norge. Vi lover at Legathåndboken også i fremtiden skal være den beste og mest pålitelige kilden til slik informasjon.

Legathåndboken gir en oversikt over støtteordninger for utdanning, personlig utvikling, kulturarbeid og forskning samt sosiale legater.

Denne 36. utgaven har vært gjennom en fullstendig revidering og oppdatering. Endringer i legatene skjer imidlertid kontinuerlig, og hvis du oppdager feil, mangler, vet om legater som burde vært en del av boken eller har forslag til forbedringer av produktet vennligst send en e-post til post@legathandboken.no. Du kan også besøke oss på www.legathandboken.no.

Oslo, 15. desember 2022

Redaksjonen Universitetsforlaget

Hvordan bruke Legathåndboken

I Legathåndboken er det så mange stipender og legater at du må ha klart for deg hva du søker støtte til. Er det et prosjekt? En reise? En ekstra inntekt i hverdagen? Skolebøker eller utvekslingsopphold?

I tillegg er det lurt å tenke gjennom om det er noe spesielt ved det du skal søke støtte til. Hva definerer deg, prosjektet ditt eller reisen din? Hvis det er en reise og den går til USA, har du allerede et kriterium å søke på. Hvilket formål har reisen? Skal den utvikle deg som person, eller har reisen et annet formål? Reiser du med en organisasjon eller alene? Hvis du skal utvikle produkter eller oppnå resultater, er det et eget kriterium ved mange legater.

I Legathåndboken er legatene inndelt i seks kategorier. Ikke mist motet selv om det er over 100 legater og stipender innenfor din kategori. Det betyr bare at det er håp om at du kan finne noe som passer for deg.

1 Fagorienterte

stipender og legater

Dette er legater for deg som trenger økonomisk støtte til prosjekter innenfor et fagområde. Her kan du ta utgangspunkt i hva du studerer eller temaet for prosjektet du søker støtte til. Skal du for eksempel ta en medisinutdanning, finnes fagområdet «Medisin/sykepleie/helse». Skal du gjennomføre et prosjekt om kristendom i Malawi, finnes kategorien «Religion».

2 Utdanningsstipender og legater

Denne kategorien gjelder for deg som skal studere i utlandet enten det er et kort eller langt opphold. Her finner du en landsoversikt som gjør det lett å finne stipender til akkurat det landet du skal reise til.

3 Forskningsstipender og legater

De fleste av legatene i denne kategorien er rettet mot deg som skal forske på nivået høyere enn master. Forskningsstipendene er delt inn i fagfelt og skal være lett å finne frem i. Mange av stipendene og legatene er tilknyttet en institusjon, så søk for eksempel på Universitetet i Oslo eller Universitetet for miljø- og biovitenskap. Lurer du på om du skal ta en doktorgrad, kan kategorien være til inspirasjon dersom du er usikker på hva du vil skrive oppgave om.

4 Sosiale stipender og legater

Kategorien dekker et bredt spekter av sosiale behov og grupperinger som igjen er inndelt i følgende underkategorier: Barn og ungdom, kvinner, ulike yrkesgrupper, syke og uføre, blinde, svaksynte og hørselshemmede og andre uspesifiserte. Tilhører du en av underkategoriene, kan du søke på sosiale stipender og legater.

5 Geografisk begrensede stipender og legater

Hovedkriteriet i denne kategorien er ofte at du må være født og oppvokst i en bestemt region eller et geografisk område i Norge. Ved siden av det blir kriteriene «utenlandsopphold», «verdig trengende» eller tilknytning til et bestemt fagområde ofte brukt. Uansett hva du søker om støtte til, er det en god idé å se etter stipender fra ditt geografiske område. Erfaring viser at det er mye å hente for deg som kommer fra nettopp dette stedet. Fra 01.01.2020 ble det 11 fylker. Vi i Legathåndboken har likevel valgt å beholde den gamle fylkesstrukturen. Dette først og fremst fordi den gamle fylkesstrukturen med 19 fylker gir et mer presist bilde og gjør søket etter aktuelle legater enklere.

6 Diverse stipender og legater

Denne samlebetegnelsen omfavner stipender eller legater som har mer allmenngyldige formål. Det betyr at du må være litt tålmodig når du leter etter noe som kan passe deg. Men skal du starte et prosjekt og mangler finansiering, kan det være nyttig å bruke litt tid her.

Slik søker du: Når du har funnet frem til stipender og legater du kan søke på, gjenstår det kun å søke på riktig måte.

• Finn ut om det kreves et eget søknadsskjema.

• Sjekk om du kan søke når som helst, eller om det finnes en bestemt søknadsfrist.

• Har du spørsmål til søknaden? Ring legatstyrelsen, de kan antakelig hjelpe deg.

• Lurer du på om legatet har mange søkere, kan du ringe legatstyrelsen. På den måten får du en anelse om du vil komme med i betraktningen eller ikke.

9 Hvordan bruke Legathåndboken

Nyttige råd til deg som skal søke på legater

1 Les nøye gjennom legatets forutsetninger. Oppfyller du ikke kriteriene, er det unødvendig å sende en søknad. Den går rett i søppelkassen.

2 Søknadsfristen må overholdes. Sørg derfor for å sende søknaden noen dager før fristen går ut. Dobbeltsjekk gjerne fristen med legatstyreren før du sender søknaden.

3 Hvis eget søknadsskjema er påkrevet, må du sørge for å få dette tilsendt, eventuelt laste skjemaet ned fra Internett. Hvis det ikke kreves at du fyller ut et spesielt skjema, må du skrive søknaden i brevs form. Ikke bruk et generelt, standard søknadsskjema, det irriterer bare mottakeren.

4 Hvis du sender søknad i brevs form, skriv om deg selv på en nøktern måte. Ikke overdriv, men fortell gjerne om spesielle ting du har drevet med. Har du for eksempel gått med avisen for å tjene penger som ungdom, vært flink i idrett eller hatt spesielle tillitsverv, kan dette være aktuelt å nevne. Mottakeren er interessert i å få vite noe om deg som person. Beskriv deg selv, men vær nøktern.

5 Husk å sende med de vedleggene som er nødvendig. Dette kan være kopi av eksamensvitnemål, attester eller lignende. Hvis det ikke er oppgitt i legatteksten, sjekk med legatstyrer hvilke vedlegg som kreves.

6 Hvis du ikke må fylle ut et søknadsskjema som krever håndskrift, bruk tekstbehandling slik at søknadspapirene dine blir enklest mulig å lese.

7 Sørg for at søknaden er språklig korrekt. En søknad full av skrivefeil gir ikke et godt inntrykk.

8 For sikkerhets skyld: Kontroller at søknadsfristen er korrekt. Det hender at frister blir endret etter at Legathåndboken er publisert.

Fagorientert

Næringsliv

Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs Stipend Chaîne des Rôtisseurs (Chaine) er et fransk gastronomisk broderskap med internasjonal tilslutning. Med ca. 25.000 medlemmer i 70 land har Chaine som formål å forene profesjonelle i restaurantbransjen med amatører med stor interesse for mat, vin og det gode måltid, på et høyt faglig nivå. Chaine ble etablert i Norge i 1968 og hadde per 01.08.2016 vel 802 norske medlemmer. Gjennom lokale og nasjonale arrangement viderefører medlemsorganisasjonen gode tradisjoner og byr på opplevelser fra det nyeste innen kokkekunst. Et viktig mål er å bidra til utviklingen av restaurantfaget i Norge ved å fremme kokk, servitør og sommelier som yrke. Chaine har i lengre tid bidratt med pengepremier til lærlingekonkurranser som fører frem til NM i kokekunst i Stavanger, dessuten arrangerer Chaine årlig kokke- og sommelierkonkurranser for medlemsbedrifter. Med ønske om å bistå både faglærte og ufaglærte som gjennom ulike prosjekter og tiltak vil bidra til å ivareta mattradisjoner og etikette, og/eller videreutvikle restaurantfaget, mat- og drikkekunst, tilbyr Chaine årlige stipender på inntil kr 30 000,–.

Aktuelle søkere kan henvende seg til Bailli Délégué Thore Sande per e-post: thore@chaine.no. Søknader behandles forløpende. Kreativitet og nytenkning vil vektlegges. Søknadsskjema kan fås ved henvendelse per e-post eller lastes ned fra www.chaine.no. Søkers CV legges ved som vedlegg. Henvendelser bes merkes med «Chaîne des Rôtisseurs Stipend» i emnefeltet. Stipendiaten vil bli invitert til deltakelse på et Chaîne des Rôtisseurs-arrangement, for en formell overrekkelse av stipendet. For mer informasjon om Chaîne des Rôtisseurs se også www.chainedesrotisseurs.com. Søknadene blir ikke returnert og mangelfulle søknader blir ikke behandlet. Søknadene vil, på fritt grunnlag, bli behandlet av Hovedstyret i Chaîne des Rôtisseurs Norge. Internett: www.chainedesrotisseurs.com

Ellen

og

Axel Lunds legat

Til barn hvis far eller mor har vært leder i restaurant- eller hotellfaget, – eller i næringsvirksomhet tilknyttet reiselivet i Norge. Stipendiet skal benyttes til utdannelse i en av ovennevnte virksomheter. Kan også gis

til barn hvis far eller mor har hatt tilsvarende stilling i Danmark, under forutsetning av at barnets utdannelse skjer i Norge.

Søknadsfrist: 30. april. Det er ikke nødvendig med eget søknadsskjema. Søknaden sendes til: Jørgen Aall Flood, Kjøita 22b, 4630 Kristiansand Telefon: +47 93 08 56 00

E-post: jaflood4@gmail.com

Erik Schau-Larsens Minnefond

Erik Schau-Larsens Minnefond ble opprettet etter en testamentarisk bestemmelse fra Erik Schau-Larsen, som var eier og driver av Solstrand Fjord Hotell utenfor Bergen. Fondet ble senere tilført midler fra SND, NHO Reiseliv, bedrifter og enkeltpersoner i hotellnæringen samt studentene ved Norsk Hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger. Fondet har som formål å bidra til kompetanseheving i den norske hotell- og restaurantnæringen gjennom internasjonale tilknytninger. Dette gjøres ved å gi støtte til norske studenter ved Cornell University i USA og andre anerkjente universiteter med utdanning innenfor hotellog restaurantnæringen. Fondet kan også støtte tiltak der en henter inn internasjonal kompetanse til hotell- og restaurantnæringen i Norge gjennom gjesteforelesere eller lærerutveksling. Fondets årlige tildeling varierer i henhold til avkastning og kvalifiserte søkere. Vi kan også gi støtte til kortere opphold ved kompetansehevende jobbutveksling i utlandet eller studieturer for personer som jobber som ledere eller ansatte i hotellnæringen. Lærlinger kan også søke. Det skrives en søknad som sendes på e-post til følgende adresse: eslfondet@gmail.com. Søknaden skal inneholde følgende deler: – Søkerens CV, – Hva søkes det penger til og hvorfor? – Hva koster det og hvordan skal det finansieres?, – Beskriv dine fremtidsplaner. Utdyp hvordan det du søker penger til vil hjelpe deg med å nå dine mål. – Hvordan tror du at internasjonal erfaring og kontakter kan forbedre dine prestasjoner i en fremtidig karriere? Søknadsfristen er 15. mai. Mer informasjon finnes på nettsiden.

Telefon: 51 83 37 00

E-post: trond.bastiansen@choice.no Internett: www.eslfondet.no

Innovasjon innen kultur og kulturnæringer

Tilskuddsordningen støtter tiltak som bidrar til innovasjon og nyskaping i kulturfeltet og kulturnæringene i Oslo. Ordningen skal bidra til at kultur- og næringslivet samarbeider, utforsker og prøver ut nye ideer. Du kan også søke om midler til forprosjekter og konseptutvikling.

12 Fagorientert

Det er løpende søknadsfrist.

Alle aktører som kan bidra til innovasjon i kulturfeltet og kulturnæringene i Oslo kan søke om midler. Dere kan søke sammen og i samarbeid med andre næringer.

Kriterier og prioriteringer

I vurderingen ser vi etter tiltak som: utforsker, eksperimenterer og omhandler oppstart av prosjekter skaper nye verdier som kan komme andre aktører eller tiltak til gode bruker eksisterende kompetanse eller ressurser på nye måter bidrar til økt internasjonalisering utvikler bransjen og styrker samarbeid på tvers av fagfelt, kultursjangre og næringsliv har en delt økonomisk risiko med andre bidragsytere Vi gir ikke tilskudd til normal drift, gjennomførte tiltak eller tiltak basert på pengeinnsamling.

Du kan ikke søke andre ordninger i kommunen om å få midler til det samme tiltaket samme år. Som hovedregel kan du bare motta tilskudd til innovasjon i kulturnæringene én gang per prosjekt.

Kontaktinformasjon

Sigrun Sæther Birkeland, Kulturetaten

Telefon: 21 80 21 80

E-post: tilskudd@kul.oslo.kommune.no

Kåre Willochs minnestipend

Tildeles yngre personer som er i gang med mastergradsarbeid innenfor samfunnsvitenskapelige, økonomiske eller juridiske fag. Særlig relevante fag er økonomi, historie, statsvitenskap, sosiologi, jus. Stipendet kan gå til å dekke (helt eller delvis) kostnader knyttet til oppgaven, eksempelvis studieopphold utenlands eller gjennomføring av undersøkelser/ feltarbeid. Temaet for oppgaven må være samfunnsrelevant og i Kåre Willochs ånd. Stipendet utlyses årlig, med en søknadsfrist og er for tiden på 50.000 kr. Det settes som en forutsetning for tildeling av stipendet at mottakeren forplikter seg til å dele kunnskap fra sitt arbeid, for eksempel i form av foredrag.

Begrunne samfunnsrelevansen for prosjektet

Være på maks 2 sider

Gjerne inneholde referanse, for eksempel fra veileder

Frist: 1. juli

Legg ved karakterutskrift

Send søknaden din til stipend@hoyre.no

Internett: https://hoyre.no/kare-willochs-minnestipend/

Næringsliv 13

Masterstipend PwC

Advokatfirmaet PwC AS er et høykompetent og rendyrket firma med kjerneområder innenfor skatt, avgift, selskapsrett og transaksjonsstøtte. Vi tilbyr stipend til faglig engasjerte og dyktige studenter som ønsker å skrive masteravhandling innenfor et av kontorets kjerneområder. Stipendet tilbys ved våre kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand.

I samråd med studenten vil vi komme frem til et praktisk og aktuelt tema som kan gi både studenten og oss økt fagkompetanse. Vi kan tilby følgende: Eget kontor i Advokatfirmaet PwCs’ lokaler

Egen PC med e-post og Internett

Stipend fra kr 25 000,– avhengig av avhandlingens omfang og varighet

Tilgang til bibliotek og relevante databaser Deltagelse på faglige og sosiale arrangementer

Et meget godt faglig og sosialt miljø Diskusjonspartnere med student og veileder

Den avhandlingsskrivende vil ta del i kontorets egne rutiner og bli fulgt opp som ansatt. Studenten vil gjennom hele perioden få innblikk i løpende oppdrag som har sammenheng med temaet for oppgaven. Søknadsfrist: Vi tar imot søknader fortløpende. Søk på våre nettsider. Telefon: +47 952 60 000 E-post: vy.mai@pwc.com Internett: https://www.pwc.no

Negotias utdanningsstipend

Medlemmer i Negotia kan søke om stipend til etter- og videreutdanning eller omstilling innenfor forbundets organisasjonsområde. Stipend kan også tildeles der videreutdanning baseres på selvstudium. Det forutsettes minimum ett år medlemskap i forbundet. Det gis støtte til dokumenterte studieutgifter (studieavgift, litteratur, eksamensavgift o.l.) Det vises for øvrig til statuttene for utdanningsstipendet.

Det er ingen fast søknadsfrist: Innkommende søknader behandles normalt den 20. i hver måned, med unntak av juli og august. Kontaktadresse er kurs@negotia.no. Skjemaer ved henvendelse til: Negotia, Postboks 9187 Grønland, 0134 Oslo.

Telefon: 815 58 100

E-post: kurs@negotia.no

Internett: http://www.negotia.no/medlemsfordeler/stipendordninger

14 Fagorientert

NHO Reiselivs legater

}Hans R. Larsens legat

Legatet er for mennesker som driver med med mat og drikkefaglig videreutvikling. Alle som jobber innen dette, kan søke, legatet tilgodeser spesielt søknader som gir faglig kompetanseutvikling for utøveren og samtidig innebærer fornyelse for bransjen

}Frydenlunds Bryggeris Legat

Legatet er for mennesker som jobber innen hotell, restaurant og reiselivsdag. Alle som jobber innen dette, kan søke, men fortrinnsvis de i stillinger som møter gjester/kundene.

}Rekrutteringsfond

Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag ønsker å gi støtte til tiltak som fremmer interessen for restaurant- og matfag. Norge trenger faglærte kokker og servitører – har du en god ide for å få flere til å velge kokke- og servitøryrket, søk Stiftelsen. Midlene vil for eksempel kunne fordeles til rådgivere på ungdomsskoletrinnet, elever i ungdomsskolen, gjennom Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og Foreldreutvalget for Grunnopplæringen (FUG), samt instanser med eierskap til aktuelle skoler/ skoleplasser på kommune- eller fylkesnivå. Offentlige og private aktører innenfor opplæring, kurs og entreprenørskap kan søke midler av stiftelsen. Eksempler på aktiviteter det kan søkes om støtte til: 1) Ulike tiltak som fremmer yrkesområdene, og som er med på å skape større kunnskap og forståelse for innholdet i fagene. Det legges vekt på rekrutteringstiltak som treffer ungdomsskoleelever. 2) Frikjøp av dedikerte unge kokker med høy «status» blant ungdom, som kan bidra til å fremme faget. 3) Deltakelse på ulike yrkes- og/eller utdanningsmesser. 4) Tiltak som utvikler gode kokketalenter, der elever fra ungdomsskolen kan delta. Stiftelsen kan bevilge opp til 50 prosent av prosjektets totale budsjett. Merk at stiftelsen ikke dekker lønnskostnader eller administrasjonskostnader.

}NHOs reiselivs utviklingsfond Gir økonomisk støtte til utvikling og kompetanseheving i hotell- og restaurantnæringen i NHO Reiselivs virkeområde.

}Hans R. Larsens legat: Søknadsfrist 1. mai. En kan søke via søknadsskjema på https://www.nhoreiseliv.no/jobb-i-reiseliv/legaterstipend-priser/hans-r-larsens-legat/, og man kan kontakte NHO Reiseliv for mer informasjon.

}Frydenlunds Bryggeris legat: Søknadsfrist 1. mai. En kan søke via søknadsskjema på https://www.nhoreiseliv.no/jobb-i-reiseliv/legaterstipend-priser/frydenlunds-bryggeris-legat/, og man kan kontakte NHO Reiseliv for mer informasjon.

Næringsliv 15

}Rekrutteringsfond: Stiftelsen har tre søknadsfrister per år, satt til 1. mars, 1. juni og 1. oktober. Søknaden om midler må inneholde en prosjektbeskrivelse som gjør rede for hvilke tiltak som skal gjennomføres, når og med hvilke ressurser. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde et detaljert budsjett som gjør rede for prosjektets totale budsjett og hva bevilgede midler skal brukes til. Søknader sendes fortløpende til post@nkl.no. Søknadsskjema og rapportmal finner du på www.stiftelsenrm.no

}NHOs reiselivs utviklingsfond

Søknader sendes, i henhold til vedtektene, til henrik.hamborg@nhoreiseliv.no. Han er og kontaktperson for mer informasjon. Vi mottar søknader gjennom hele året. Se https://www.nhoreiseliv.no/jobb-i-reiseliv/legater-stipend-priser/nhoreiselivs-utviklingsfond/ for vedtektene Internett: http://www.nhoreiseliv.no/

NIR Forskningsstipend

Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse (NIR) arbeider for å utbre kjennskap til immaterialrettighetene, særlig de industrielle rettighetene patent, design og varemerker. Du kan søke stipend hvis du oppfyller ett av kriteriene nedenfor:

1. Student ved et norsk universitet, som skal skrive masteravhandling innenfor området for det industrielle rettsvern (patentrett, varemerkerett, designrett) eller tilgrensende rettsområder.

2. Student fra et norsk universitet, som skal ta en mastergrad ved et utenlandsk universitet innenfor området for det industrielle rettsvern eller tilgrensende rettsområder.

3. Ph.d.-student ved et norsk universitet, som skriver ph.d.-avhandling innenfor området for det industrielle rettsvern eller tilgrensende rettsområder, og som trenger finansieringsstøtte til opphold ved et utenlandsk universitet.

Søknaden skal inneholde en redegjørelse for mastergradsprogrammet, masteravhandlingsprosjektet eller forskningsprosjektet for en ph.d.student. Redegjørelsen skal ikke overstige 2 – to – sider (A4). Hvis det søkes om støtte til mastergrad ved utenlandsk lærested eller studieopphold for stipendiat ved utenlandsk lærested, skal det også vedlegges bekreftelse på oppholdet fra det utenlandske lærestedet. For studenter som skal skrive mastergrad i Norge, skal det opplyses om prosjekttittel og om hvem som skal være veileder.

Søknadsfrister (vår/høst) vil kunngjøres nærmere på: www.nirnorge.no.

Kontaktperson: Julius Berg Kaasin

16 Fagorientert

Telefon: 92 26 48 31

E-post: kaasin@braekhus.no Internett: www.nirnorge.no

Nordkappklubbens stipend

The Royal North Cape Club (RNCC) – eller Nordkappklubben – deler ut stipend til ungdom som tar utdanning innenfor reiseliv. Bare søkere fra Nordkapp kommune kommer i betraktning, – søkere utenfor kommunen blir ikke vurdert. Det deles ut inntil ca. kr 15.000,– utdelingen gjennomføres imidlertid ikke regelmessig.

Søknadsfrist: 31. juli. Det er ikke nødvendig med eget søknadsskjema. Søknaden sendes til: The Royal North Cape Club, Boks 354, 9751 Honningsvåg. For mer informasjon, ta kontakt med Nordkapp Reiseliv AS på telefon.

Telefon: 78 47 70 30

E-post: post@rncc.no

Internett: http://www.visitnordkapp.net/no/the-royal-north-cape-club

Oslohandelens utdanningslegat

Legatets formål er økonomisk støtte til unge kvinner og menn født og oppvokst i eller bosatt i Oslo-regionen til utdanning innen handel, eller til formål som bidrar til økt kompetanse innen handelen. Studiene/ kompetanseheving, herunder etter- og videreutdanning, kan foregå i Norge eller utlandet.

Søknadsfristen er 1. oktober.

Søknadsskjema kan lastes ned på www.ohf.no – se stipend og legatside under fagstoff.

Vær nøye med å legge ved all forespurt dokumentasjon. Mangelfulle søknader blir ikke behandlet.

Spørsmål om legatet kan rettes til admin@ohf.no eller på telefon 22 40 34 40.

Telefon: 22 40 34 40

E-post: admin@ohf.no

Internett: www.ohf.no

Studiefondet for siviløkonomer i Troms og Finnmark

Til siviløkonomer fra Troms og Finnmark som ønsker å utvide sine kunnskaper ved videregående studier og/eller praktikantopphold i inn- og utland, – fortrinnsvis med sikte på at kunnskapene skal komme næringslivet i de to fylkene til gode. Det forutsettes medlemskap i Siviløkonomene samt botid i Troms eller Finnmark i 2 år og at søkeren

Næringsliv 17

fortsatt bor der. I særlige tilfeller kan styret gjøre unntak fra denne regelen. Stipendiebeløp: Vanligvis porsjoner à kr 10–20.000. Søknadsfrist: Oktober–desember, se nedenstående internettadresse. Det er ikke nødvendig med eget søknadsskjema. Ytterligere informasjon fra: Studiefondet Siviløkonomene Troms og Finnmark, Ketil Sundelin, O.L. Aunes gate 5, 9009 Tromsø. Telefon: 91 88 55 64 E-post: ketil.sundelin@trollnet.no Internett: www.siviløkonomene.no

Viggo Hagstrøms stiftelse til fremme av privatrettsforskning Stiftelsen skal fremme forskning innenfor privatrett.

For mer informasjon se www.unifor.no E-post for generelle henvendelser er viggo-hagstroms-stiftelse@jus.uio.no E-post: unifor@unifor.no Telefon: 22 34 01 40 Internett: www.unifor.no

Husflid

Hans R. Larsens legat

Legatet er for mennesker som driver med mat og drikkefaglig videreutvikling.

Alle som jobber innen dette, kan søke, legatet tilgodeser spesielt søknader som gir faglig kompetanseutvikling for utøveren og samtidig innebærer fornyelse for bransjen.

En kan søke via søknadsskjema på https://www.nhoreiseliv.no/jobb-ireiseliv/legater-stipend-priser/hans-r-larsens-legat/, og man kan kontakte NHO Reiseliv for mer informasjon.

Internett: https://www.nhoreiseliv.no

Kokkekarlas Legat

Stipendet deles ut til unge lovende kvinnelige kokker, pålydende 50.000 kroner

Legatet er opprettet etter ønske fra Karla Linhave Siverts og hennes arvinger, og skal tildeles en ung kvinnelig kokke, og på den måten fremme kokkefaget og kvinner i faget.

Følgende kriterier legges til grunn:

1. Stipendet er etablert for å fremme unge kvinnelige kokker. Kokker som er opptatt av å bruke og fremme gode norske råvarer og styrke

18 Fagorientert

LEGATHÅNDBOKEN 2023

Legathåndboken 2023 gir en oversikt over stipender og legater til utdanning, videreutvikling, kultur, idrett og forskning samt til sosial hjelp.

Fagorienterte utdanningsstipender og -legater

Utdanningsstipender og legater for studier i utlandet

Legathåndboken 2023 gir deg informasjon om hvor mye det kan søkes om, søknadsfrist, begrensninger og forutsetninger for å kunne søke, om det er nødvendig med eget søknadsskjema, hvor søknadsskjemaet skal sendes, og e-post- og internettadresser som gjør det mulig å kontakte det enkelte legat- og stipendstyre. 2023-utgaven er fullstendig oppdatert og revidert. Uaktuelle legater er strøket og nye har kommet til.

«Veldig oversiktlig og god bok. Kjøpet av Legathåndboken er en av de beste investeringene jeg noen gang har gjort.»

Olav Schewe, forfatter av boken Superstudent og Superhjernen, tidligere Oxford-student og stipendmottaker

STØTTEORDNINGER: •
Forskningsstipender • Sosiale stipender og legater • Geografisk begrensede stipender og legater • Diverse stipender og legater
9 788215 067162 ISBN 978-82-15-06716-2
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.