Elevens verden

Page 1

Boka gir en oversiktlig innføring i emnene læring, motivasjon og sosialisering og dekker sentrale områder i faget pedagogikk og elevkunnskap for lærerutdanningene for både lavere og høyere trinn. Boka har en profesjonsorientert vinkling der idealet er den myndige læreren som kan fatte selvstendige valg i samarbeid med kolleger innenfor rammene av lover og gjeldende læreplaner. Sjette utgave er generelt oppdatert med aktuelt stoff der dybdelæring, tilpasset opplæring, læringsutbytte, testing, klasseledelse, læringsstrategier og psykisk helse er satt inn i sine teoretiske sammenhenger. Boka har 15 kapitler, alle med forslag til utdypende lesning og spørsmål til diskusjon og refleksjon.

Gunn Imsen har lang erfaring som lærer i skolen, som lærerutdanner og professor i pedagogikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Hennes forskning omfatter læring og motivasjon, likestilling, læringsmiljø, skolemiljø, styring og skoleutvikling. Hun har også skrevet Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk og hva er PEDAGOGIKK.

Gunn Imsen Elevens verden

Elevens verden er en klassiker for lærerstudenter og andre studenter som skal arbeide med barn og unge.

ISBN 978-82-15-04056-1

9

788215

040561

6. utgave

Gunn Imsen

Elevens verden

INNFØRING I PEDAGOGISK PSYKOLOGI 6. utgaveELEVENS VERDEN

9788215040561_Imsen_Elevens verden 6 utgave.indd 1

26.02.2020 12:52


9788215040561_Imsen_Elevens verden 6 utgave.indd 2

26.02.2020 12:52


Gunn Imsen

ELEVENS VERDEN Innføring i pedagogisk psykologi 6. utgave

universitetsforlaget

9788215040561_Imsen_Elevens verden 6 utgave.indd 3

26.02.2020 12:52


© Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-04056-1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel. Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo www.universitetsforlaget.no Omslag: Universitetsforlaget ved Sissel Tjernstad Omslagsillustrasjon: © Solrunn Rones Sats: ottaBOK Trykk og innbinding: 07 Media AS – 07.no Boken er satt med: Minion Pro 11/14 Papir: 100 g Artic Matt 1,0

9788215040561_Imsen_Elevens verden 6 utgave.indd 4

26.02.2020 12:52


Innhold Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

DEL I INNLEDNING Kapittel 1 Pedagogisk psykologi som profesjonskunnskap. . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Læreren som profesjonell regissør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Skolens oppgaver og krav til profesjonalitet. . . . . . . . . . . . . 1.3 Læreryrkets kunnskapsgrunnlag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Den myndige læreren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Pedagogisk psykologi som verktøy for lærere . . . . . . . . . . . 1.6 Psykologi og politikk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spørsmål og oppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utfyllende lesning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 15 16 22 26 27 30 31 31

Kapittel 2 Den psykologiske ­teoriverdenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2.1 Noen vitenskapsteoretiske perspektiver . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2.2 Behaviorismen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2.3 Fenomenologisk og humanistisk psykologi. . . . . . . . . . . . . 37 2.4 Psykoanalytisk teori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.5 Kognitiv psykologi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.6 Det sosialpsykologiske perspektivet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.7 Konstruktivisme og sosiokulturell teori . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2.8 Noen viktige skillelinjer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2.9 Det universelle og det spesielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2.10 Psykologiske begreper som hypotetiske konstruksjoner. . . 49 2.11 Teoretiske begreper og lærerens profesjonalitet. . . . . . . . . . 51

9788215040561_Imsen_Elevens verden 6 utgave.indd 5

26.02.2020 12:52


6

Innhold

2.12 Psykologi og verdiforankring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13 Opplegget i denne boka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spørsmål og oppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utfyllende lesning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52 53 54 54

DEL II LÆRING OG INDIVIDUELLE ­FORSKJELLER Kapittel 3 Hva er læring? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Læring – et mangfoldig begrep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Hvordan vi kan bruke læringsteori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Hva er læring?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 Behavioristisk versus kognitivt syn på læring . . . . . . . . . . . 3.5 «Ferdig» eller konstruert kunnskap?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6 Læring som samspill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7 En oversikt over læringsteoriene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8 Læringskvalitet: Hva er god læring? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.9 Hva de neste kapitlene i del II handler om. . . . . . . . . . . . . . Spørsmål og oppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utfyllende lesning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57 57 58 59 64 66 68 71 72 77 77 78

Kapittel 4 Behavioristisk orienterte læringsteorier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Klassisk betinging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Operant betinging og forming av atferd. . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Neobehavioristiske læringsmodeller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spørsmål og oppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utfyllende lesning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81 81 85 98 110 111

Kapittel 5 Kognitivt orienterte læringsteorier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 Sosialkognitiv læringsteori: Bandura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Hukommelse og informasjonsbehandling . . . . . . . . . . . . . . 5.3 Metakognisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4 Læringsstrategier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5 Betydningen av struktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6 Selvregulering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113 113 120 138 139 143 146

9788215040561_Imsen_Elevens verden 6 utgave.indd 6

26.02.2020 12:52


Innhold

7

5.7 Strategisk læring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Spørsmål og oppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Utfyllende lesning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Kapittel 6 Konstruktivistiske ­læringsteorier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1 Det konstruktivistiske perspektivet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2 Jean Piaget – den utviklingsorienterte teoretikeren. . . . . . . 6.3 Grunnbegreper i Piagets teori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4 Stadiene i Piagets teori om den intellektuelle utviklingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5 Anvendelse og kritikk av Piaget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6 Jerome Bruner – pedagogen blant psykologene. . . . . . . . . . 6.7 Læringspyramiden – et populært gjenferd. . . . . . . . . . . . . . Spørsmål og oppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utfyllende lesning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapittel 7 Sosiokulturelle perspektiver på læring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1 Det sosiale perspektivet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2 Vygotskys bakgrunn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3 Vygotskys syn på utvikling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4 Språket som psykologisk redskap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5 Den proksimale utviklingssonen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6 Vygotskys syn på undervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.7 Vygotskys syn på lek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.8 Vurdering av Vygotskys teori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.9 Vygotskys etterfølgere: kulturhistorisk aktivitetsteori. . . . . 7.10 Å bygge læringsfellesskap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.11 Digitale læringsfellesskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spørsmål og oppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utfyllende lesning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

153 153 155 157 163 170 177 186 188 188

191 191 192 195 196 199 203 206 207 209 216 218 221 222

Kapittel 8 Språk, tenkning og kommunikasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 8.1 Språk og tenkning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 8.2 Teorier om språkutvikling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

9788215040561_Imsen_Elevens verden 6 utgave.indd 7

26.02.2020 12:52


8

Innhold

8.3 Språket som system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4 Skriftlig og muntlig språk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5 Tospråklighet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.6 Språk og kommunikasjon: Bakhtin og de mange «stemmer». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.7 Sosiolingvistiske forskjeller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spørsmål og oppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utfyllende lesning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

232 235 237 239 243 250 250

Kapittel 9 Individuelle forskjeller og ­tilpasset opplæring. . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1 Hva er tilpasset opplæring?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Teoretiske perspektiver på tilpasset opplæring . . . . . . . . . . 9.3 Individuelle forskjeller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4 Litt testteori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5 Lese- og skrivevansker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6 Matematikkvansker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7 Sosiale relasjonsvansker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.8 Andre spesialpedagogiske utfordringer. . . . . . . . . . . . . . . . . 9.9 Tilbud til elever med lærevansker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spørsmål og oppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utfyllende lesning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

253 254 259 264 273 280 285 289 293 297 297 298

DEL III MOTIVASJON OG IDENTITET Kapittel 10 Motivasjon, følelser og behov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.1 Hva er motivasjon?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2 Det følelsesmessige grunnlaget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3 Behavioristiske perspektiver på motivasjon. . . . . . . . . . . . . 10.4 Humanistiske motivasjonsteorier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.5 Prestasjonsmotivasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.6 Utvikling av mestringsmotivet: den gode og den onde sirkelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.7 Verdier, kultur og motivasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spørsmål og oppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utfyllende lesning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9788215040561_Imsen_Elevens verden 6 utgave.indd 8

303 303 307 309 312 323 328 334 336 336

26.02.2020 12:52


Innhold

Kapittel 11 Kognitiv og sosialkognitiv motivasjonsteori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1 Selvoppfatning og selvvurdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2 Forventningenes betydning for motivasjonen. . . . . . . . . . . 11.3 Attribusjonsteori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.4 Personlighetsegenskaper og årsaksfortolkninger. . . . . . . . . 11.5 Årsakstolkninger og konsekvenser for forventningene . . . 11.6 Å tro at en kan klare noe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.7 Hva påvirker personens tolkningsmønster?. . . . . . . . . . . . . 11.8 Banduras teori om «self-efficacy». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.9 Fortolkningsmønsteret kan endres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.10 Ti gode råd for å stimulere elevenes motivasjon. . . . . . . . . Spørsmål og oppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utfyllende lesning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapittel 12 Identitet og ­identitetsutvikling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1 Personlighetens sosiale forankring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2 George Herbert Meads teori om det sosiale mennesket. . . 12.3 Erik Homburger Eriksons teori om personlighetens utvikling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.4 Kjønn og kjønnsidentitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.5 Flerkulturell identitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spørsmål og oppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utfyllende lesning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

339 340 346 347 352 357 359 360 361 364 366 368 369

371 372 373 384 393 396 397 398

DEL IV ELEVEN I SAMFUNNET Kapittel 13 Sosialisering – begreper og perspektiver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.1 Hva er sosialisering?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2 Primær- og sekundærsosialisering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.3 Ulike sosialiseringsinstanser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.4 Det store samspillet: Bronfenbrenners bioøkologiske teori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.5 Individ og samfunn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9788215040561_Imsen_Elevens verden 6 utgave.indd 9

401 401 405 407 409 415

26.02.2020 12:52


10

Innhold

Spørsmål og oppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Utfyllende lesning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Kapittel 14 Sosialisering i hjem og ­lokalmiljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.1 Hvem bestemmer barneoppdragelsen?. . . . . . . . . . . . . . . . . 14.2 Livet i barnefamilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.3 Barn og barnekultur – et produkt av vår tid?. . . . . . . . . . . . 14.4 Barns og unges fritidssysler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.5 Barns og unges medieverden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.6 Ungdom og modernitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spørsmål og oppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utfyllende lesning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

421 421 424 438 443 449 452 455 455

Kapittel 15 Skolen som ­sosialiseringsarena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.1 Skolen som et mikrosystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.2 Følelsesmessig frakobling? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.3 De instrumentalistiske understrømmene. . . . . . . . . . . . . . . 15.4 Individualismen i skolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.5 Hva elevene lærer om makt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.6 Hjelpsomhet og toleranse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.7 Kjønn i skolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.8 Psykisk helse i skolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.9 Barn under press. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spørsmål og oppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utfyllende lesning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

459 459 462 465 470 473 478 479 489 491 494 494

Litteratur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 Bildeliste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 Navneregister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 Emneregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533

9788215040561_Imsen_Elevens verden 6 utgave.indd 10

26.02.2020 12:52


Forord Dette er ei begynnerbok skrevet for studenter som tar sikte på pedagogisk arbeid med barn og unge. Den er særlig rettet inn mot skolen og dekker sentrale kunnskapsområder i grunnskolelærerutdanningene og i praktisk-pedagogisk utdanning. Den gir en grundig og oversiktlig innføring i emnene læring, motivasjon og sosialisering og er tilpasset lærerutdanning for både lavere og høyere trinn i grunnopplæringen. Boka har som mål å bidra til en slitesterk profesjonsutdanning som er innrettet mot de varige oppgavene skolen har, og som alltid vil være til stede som faste holdepunkter i en økende strøm av internasjonalisering, forskningsresultater, skolereformer og nye forventninger til skolen og lærerne. En lærerutdanning må ha et perspektiv på 30–40 år, og da er det viktig at lærerne har en kunnskapshorisont som kan hjelpe dem til å orientere seg i forhold til skiftende pedagogiske trender. Derfor er også de kritiske perspektivene viktige. Skolen vil alltid stilles overfor forventninger om endring og fornyelse, og lærerne må kunne gjøre kloke valg i et voksende «marked» av oppskrifter for praksis. All praksis har en innebygd teori, og det er verdier i all teori, derfor er det viktig at læreren kjenner teoriene og kan vurdere både nye og gamle pedagogiske praksisformer i lys av skolens overordnede verdier. Boka fikk sin tittel, Elevens verden, i en periode da et rent elevperspektiv var uproblematisk. Denne utgaven fremmer også et mer profesjonsrettet perspektiv, i tråd med den allment aksepterte sannheten at det er læreren som er den viktigste aktøren i en god skole. Hensynet til elevenes beste og det å kunne se den enkelte elev står fortsatt sentralt. Vi har å gjøre med barn og unge i vekst og utvikling, og respekten for eleven og den enkeltes personlighet er en av skolens viktigste pilarer og utgjør det verdimessige fundamentet i denne boka. De grunnleggende pedagogisk-psykologiske teoriene utgjør grunnstrukturen eller «knaggene» i bokas innhold. Disse er viktige for å skape mening og sammenheng i den økende strømmen av forskningsresulta-

9788215040561_Imsen_Elevens verden 6 utgave.indd 11

26.02.2020 12:52


12

Forord

ter og «evidens». Hovedtemaene er de klassiske teoriene om læring og motivasjon, og i tillegg blir grunnlaget for tilpasset opplæring grundig gjennomgått sammen med en oversikt over det spesialpedagogiske feltet. Læring og sosialisering skjer også utenfor skolen, derfor avrundes boka med noen perspektiver som setter elevens læring og utvikling inn i et større samfunnsmessig perspektiv. Boka gir leseren en forståelse av hvordan ulike teorier kan bygge opp under ulik pedagogisk praksis. Den er ikke primært ei «oppskriftsbok». Bakerst i hvert kapittel er det presentert en del spørsmål og oppgaver som egner seg både til selvrefleksjon, gruppearbeid og ikke minst til selvstendig kritisk tenkning. Det er også henvist til utfyllende litteratur som kan være til hjelp både når det gjelder mer praktiske råd, og når en skal finne litteratur til bachelor- og masteroppgaven. Boka er skrevet slik at den kan brukes på ulike måter. Den har krysshenvisninger mellom kapitlene som gir en indre sammenheng for den som leser hele boka. Hvert kapittel står likevel på egne ben, slik at det også gir mening å lese dem enkeltvis. Den femte utgaven av boka, som ble utgitt i 2014, var en større revisjon med ny struktur på kapitlene og mye nytt stoff. Denne utgaven, som er den sjette, er også gjennomrevidert, men med mindre endringer og oppdateringer og med synliggjøring av aktuelle temaer som dybdelæring og psykisk helse i skolen. I arbeidet med boka har jeg vært i kontakt med flere lærerutdanningsmiljøer som har bidratt med verdifull hjelp og forslag til endringer. Jeg takker dere alle for gode og konstruktive innspill. Takk også for bidrag fra kolleger ved mitt eget institutt ved NTNU. Bildene i boka er hentet fra skoler i Trondheim og er et resultat av kommunens kunstneriske utsmykningsordning. Takk til førstekonservator Randi Nygaard Lium, som ga meg ideen, og til rådgiver Ulrika Wallin, som hjalp til med å finne bildene. Sist, men ikke minst, stor takk til Universitetsforlagets tålmodige, profesjonelle stab som utrettelig bidrar til å gi nytt liv til denne boka. Boka har ei «tvillingbok», Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk. Den utdyper temaer om skolens oppgave, skolens faginnhold og kompetanseorientering, arbeidsformer i klasserommet, vurdering, planlegging, organiserings- og samarbeidsformer, endringsarbeid og profesjonsetiske spørsmål i skolen. Trondheim, januar 2020 Gunn Imsen

9788215040561_Imsen_Elevens verden 6 utgave.indd 12

26.02.2020 12:52


Forord

13

Del I

Innledning

9788215040561_Imsen_Elevens verden 6 utgave.indd 13

26.02.2020 12:52


14

ØVELSE: Sett av et minutt eller to til å tenke på lærerne. Forsøk å se for deg hvem de egentlig er. Ta i betraktning at de er på denne skolen like ofte som deg. Ja, kanskje til og med oftere. Tenk på at de lever et helt eget liv i tillegg til å være lærere – nesten på samme måte som deg. Tenk også på at den dagen du er ferdig med syvende klasse og kan gå ut fra skolen som et fritt menneske så må lærerne fortsatt være her. Tenk på at lærerne har følelser og tanker og at de på så godt som alle livets områder er til forveksling lik vanlige mennesker. Hvis disse tankene ikke forbløffer deg, så gjenta samme øvelse en annen dag. Kim Hiorthøy og Erlend Loe: Øvelse

9788215040561_Imsen_Elevens verden 6 utgave.indd 14

26.02.2020 12:52


Kapittel 1

Pedagogisk psykologi som profesjonskunnskap Pedagogisk arbeid må utføres profesjonelt. Det vil si at en i den praktiske hverdagen må bygge på en kombinasjon av erfaring, innsikt og faglig kunnskap om det arbeidsfeltet en befinner seg i, og på anerkjente etiske prinsipper for yrkesutøvelse. Pedagogisk psykologi bidrar med vitenskapelig kunnskap om læring og undervisning, som er skolens kjernevirksomhet, og er derfor en viktig del av lærerens profesjonskunnskap. Denne kunnskapen er ikke bare til hjelp i praksis. Den gir også viktige holdepunkter for å kunne manøvrere med klokhet i den store strømmen av pedagogiske «oppskrifter» som tilbys i utdanningssektoren, både nasjonalt og internasjonalt. I dette kapitlet skal vi utdype dette ved å reflektere litt over hva skolens oppgaver består i, hva som utgjør lærerens kunnskapsgrunnlag, og hva det vil si å være profesjonell som lærer.

1.1 Læreren som profesjonell regissør Å arbeide med barn og unge gir mye glede. Det fins ikke noe mer givende enn å møte dagen med elever som er sprell levende, tillitsfulle og oppfinnsomme. Det er alltid utfordringer, noen som trenger hjelp, ting som skal forklares, konflikter som skal løses, eller uakseptabel oppførsel som må stoppes. Du må ha et øye på hver finger og leve med i det som skjer. Det nytter ikke å gjemme seg vekk for å ha en rolig stund for seg selv. Du må balansere mellom å være blid og hyggelig på den ene siden, og samtidig tydelig og bestemt på den andre. Du skal både være en formidler av kunnskap og kultur og samtidig være en «grei» lærer som er oppdatert på

9788215040561_Imsen_Elevens verden 6 utgave.indd 15

26.02.2020 12:52Boka gir en oversiktlig innføring i emnene læring, motivasjon og sosialisering og dekker sentrale områder i faget pedagogikk og elevkunnskap for lærerutdanningene for både lavere og høyere trinn. Boka har en profesjonsorientert vinkling der idealet er den myndige læreren som kan fatte selvstendige valg i samarbeid med kolleger innenfor rammene av lover og gjeldende læreplaner. Sjette utgave er generelt oppdatert med aktuelt stoff der dybdelæring, tilpasset opplæring, læringsutbytte, testing, klasseledelse, læringsstrategier og psykisk helse er satt inn i sine teoretiske sammenhenger. Boka har 15 kapitler, alle med forslag til utdypende lesning og spørsmål til diskusjon og refleksjon.

Gunn Imsen har lang erfaring som lærer i skolen, som lærerutdanner og professor i pedagogikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Hennes forskning omfatter læring og motivasjon, likestilling, læringsmiljø, skolemiljø, styring og skoleutvikling. Hun har også skrevet Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk og hva er PEDAGOGIKK.

Gunn Imsen Elevens verden

Elevens verden er en klassiker for lærerstudenter og andre studenter som skal arbeide med barn og unge.

ISBN 978-82-15-04056-1

9

788215

040561

6. utgave

Gunn Imsen

Elevens verden

INNFØRING I PEDAGOGISK PSYKOLOGI 6. utgave