__MAIN_TEXT__

Page 1

Kjell Gunnar Hoff og Morten Helbæk

Økonomistyring 2 er skrevet for det andre kurset i emnet økonomistyring i den nasjonale studieplanen for bachelor i økonomi og administrasjon. Boken drøfter ulike styringsmodeller og metoder for lønnsomhetsanalyser og hvordan de kan integreres. Drøftingene suppleres med aktuelle eksempler og case fra ulike virksomheter. Den praktiske og grundige tilnærmingen gjør boken meget godt egnet også for ledere og økonomimedarbeidere, som oppslagsverk eller til selvstudier. Bokverket har egne nettsider med interaktive oppgaver, Excel-løsninger til mange av bokens eksempler og videoforelesninger: www.nettressurser.no/hoff

Morten Helbæk er utdannet både siviløkonom (NHH) og dr.ing. (NTNU). Han er dosent ved Nord universitet. Helbæk har mange års undervisningserfaring fra høgskoler og universiteter og har tidligere gitt ut lærebøker i operasjonsanalyse, finansmodellering i Excel, finansiering og investering og statistikk.

ISBN: 978-82-15-03881-0

9

788215

038810

Arbeidsbok til Økonomistyring 2

Kjell Gunnar Hoff er utdannet siviløkonom ved Washington State University. Han har over 20 års erfaring som leder av virksomheter innen handel, produksjon og internasjonale petroleumstjenester. Hoff har dessuten lang undervisningserfaring og er dosent emeritus fra Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han er æresdoktor ved Riga Technical University i Latvia.

Kjell Gunnar Hoff og Morten Helbæk

Oppgavetrening er et viktig redskap for alle som skal tilegne seg bedriftsøkonomisk teori og analyse. Denne arbeidsboken til 7. utgave av Økonomistyring 2. Driftsregnskap og budsjettering er utarbeidet for anvendelse av teoristoffet gjennom praktisk oppgaveløsning. Arbeidsboken er revidert i henhold til læreboken og følger samme struktur. Den inneholder mange nye oppgaver og forklarende løsningsforslag, hvorav mange er utarbeidet i Excel. Den egner seg derfor også godt til selvstudier.

Arbeidsbok til Økonomistyring 2 Oppgaver og løsningsforslag 7. u t g a v e


OPPGAVER

Arbeidsbok til Økonomistyring 2 – oppgaver og løsningsforslag

1


2

OPPGAVER


OPPGAVER

Kjell Gunnar Hoff og Morten Helbæk

Arbeidsbok til Økonomistyring 2 – oppgaver og løsningsforslag 7. utgave

Universitetsforlaget

3


4

OPPGAVER

© Kjell Gunnar Hoff, Morten Helbæk og Universitetsforlaget 2021 7. utgave 2021 ISBN 978-82-15-038810 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel. Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo www.universitetsforlaget.no Omslag: Sissel Tjernstad Sats: Morten Helbæk Trykk og innbinding: 07 Media - 07.no Boken er satt med: Adobe Garamond 12 Papir: 90 g Amber Graphic 1,25


OPPGAVER

Innhold Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Kapittel 1 Økonomistyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Kapittel 3 Kostnadsestimering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Kapittel 4 Driftsbudsjettering og driftsregnskapet basert på normalkalkulasjon. . . . . . . . . 17 Kapittel 5 Driftsbudsjettering basert på kostnadsstandarder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Kapittel 6 Standardkostregnskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Kapittel 7 Standardkostregnskapet - drifts- og resultatoppfølging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Kapittel 8 Just in Time og beholdningskontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Kapittel 9 Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) – begreper og prinsipper . . . . . . . . . . . . . . 83 Kapittel 10 Lønnsomhetsanalyser – anvendelser av ABC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Kapittel 11 Relevante kostnader og beslutningsproblemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Kapittel 12 Prissetting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Kapittel 13 Budsjettene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Kapittel 14 Fastsettelse av budsjettmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Kapittel 15 Budsjettering av inntekter, kostnader og resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Kapittel 16 Likviditetsbudsjettering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Kapittel 17 Balansebudsjett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Kapittel 18 Ansvarsenheter og effektivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Kapittel 19 Styring, oppfølging og kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

5


6

OPPGAVER

Løsningsforslag Kapittel 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Kapittel 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Kapittel 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Kapittel 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Kapittel 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Kapittel 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Kapittel 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Kapittel 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Kapittel 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Kapittel 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Kapittel 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Kapittel 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Kapittel 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Kapittel 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Kapittel 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Kapittel 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Kapittel 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Kapittel 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283


OPPGAVER

7

Forord Denne 7. utgaven av oppgavesamlingen er utarbeidet for læreboken Økonomistyring 2. Oppgavesamlingen er revidert sammen med hovedboken. Ny skattesats på 22 % er bl.a. lagt inn der hvor det er relevant. De fleste av de tidligere oppgavene er beholdt, men denne nye utgaven inneholder også flere nye oppgaver. Det er utarbeidet løsningsforslag til samtlige oppgaver. Til hvert kapittel er det 2–3 oppgaver uten løsningsforslag, men disse disponeres av faglærer. Løsningsforslagene er grundige og forklarende, og oppgaveløsning vil være velegnet til selvstudium. Det finnes også regnearkløsninger i Excel tilgjengelig for de oppgavene der dette er hensiktsmessig. Disse finner du på bokens hjemmeside. Fra 1. utgaven av har flere bidratt med god hjelp til oppgavene. I driftsregnskapsdelen har førsteamanuensis Harald Olsen bidratt med mange av normalkostoppgavene. Førsteamanuensis Morten Kringstad, Handelshøyskolen i Trondheim, har bidratt med mange standardkostoppgaver, mens de tidligere kollegaene førstelektor Sigurd Köber og førsteamanuensis Jan Velvin har bidratt med enkeltoppgaver til flere kapitler. En tidligere student, siviløkonom NHH Bjørn Lislien, har også bidratt med oppgaver. I den 4. og 5. utgaven var siviløkonom/MBA Jan Erik Hoff medforfatter og bidro med mange oppgaver med et humoristisk innslag. I budsjettkapitlene har vi også fått anledning til å benytte noen oppgaver utarbeidet av tidligere høgskolelektor Bjarne Fossheim, Handelshøyskolen ved Universitetet i Tromsø. En hjertelig takk til dere alle. Boken har egen internettside: www.nettressurser.no/hoff. På de passordbelagte sidene (brukernavn og passord oppgis av faglærer eller kan fås ved henvendelse til Universitetsforlaget) er det flere oppgaver av typen «test deg selv», Excel-filer, videoforelesninger og annen informasjon som leseren kan finne av interesse i forbindelse med de temaer som boken tar opp. Vi håper arbeidsboken vil bidra til økt interesse og kunnskap om økonomistyring.

Kongsberg/Levanger, november 2020 Kjell Gunnar Hoff

Morten Helbæk


8

OPPGAVER


OPPGAVER

KAPITTEL 1

9

Kapittel 1

Økonomistyring Del 1 – Riktige eller gale påstander Sett ring rundt det alternativet du mener er riktig. 1.1 Oppfølging og kontrolloppgavene knyttet til den økonomiske utviklingen er økonomiavdelingens eneansvar. Riktig

Galt

1.2 Å være proaktiv betyr å ha en offensiv holdning til fremtiden gjennom å planlegge for den. Riktig

Galt

1.3 Det viktigste i et budsjettdokument er talloppstillingene. Riktig

Galt

1.4 Med ressursstyring menes å sikre virksomheten best mulige ressurser til lavest mulig kostnad. Riktig

Galt

1.5 Med produktivitetsstyring menes at virksomheten oppnår størst mulig effektivitet. Riktig

Galt

Del 2 – Ingen flervalgsoppgaver i dette kapitlet Del 3 – Oppgaver 1.6 Case – Kaffebaren Roger gikk ut fra Handelshøyskolen våren 20x2 med spesialisering i bedriftsutvikling og valgte å starte for seg selv. Han ville kaste seg på trenden med kaffebarer og åpne en kaffebar i hjembyen. Lokaliseringen skulle være ved Næringsparken, et kontor- og industriområde med over 5 000 arbeidstakere. Med pant i foreldrenes bolig fikk han et lån i den lokale banken, og kort tid etter åpnet han kaffebaren «Klein Cappuccino». For å ikke «ta munnen for full» med en gang, valgte Roger å satse på kun to typer kaffe: vanlig og cappuccino. Akkurat som Roger forventet, ble kaffebaren tatt godt i mot blant de ansatte i Næringsparken, og innen to år hadde han åpnet to nye avdelinger med beliggenhet i byens sentrum. Han overlot den daglige driften til de daglige lederne i de tre avdelingene og han skulle selv ha en slags overordnet rolle. Han leide også inn en medhjelper som skulle ta seg av regnskapsføringen.


10

OPPGAVER

KAPITTEL 1

a) Hvilke faktorer kan sies å ha hatt stor innflytelse på suksessen?

b) Hva slags oppgaver vil Roger utføre nå som han har overlatt den daglige driften til andre?

c) Hva er de største kostnadene ved å drive bedriften?

d) Roger ønsker kontroll over hvordan de daglige lederne utfører jobben sin og hvilke resultater de klarer å skape. Hvordan kan han oppnå dette, og hva er de beste prestasjonsmålene?

e) Hvis du foreslo flere prestasjonsmål i spørsmål 4, hvilket ville du valgt dersom du bare kunne velge ett, og hvorfor mener du dette er det beste/viktigste?


OPPGAVER

KAPITTEL 3

11

Kapittel 3

Kostnadsestimering Del 1 – Riktige eller gale påstander Sett ring rundt det alternativet du mener er riktig. 3.1 Innenfor det relevante kapasitetsintervallet resulterer en aktivitetsendring i en endring av de variable kostnadene og i de faste enhetskostnadene. Riktig

Galt

3.2 Sammensatte kostnader består av et fast kostnadselement og et kostnadselement som varierer med aktiviteten. Sammensatte kostnader kan derfor uttrykkes på tilnærmet samme måte som funksjonen for de totale kostnadene. Riktig

Galt

3.3 Kontoklassifiseringsmetoden går ut på å klassifisere de enkelte kostnadsartene i virksomheten ut fra om de antas å være faste eller variable. Riktig

Galt

3.4 R-kvadrat kan si noe om hvor god sammenhengen er mellom aktivitetsnivå og kostnadstall. Riktig

Galt

3.5 Høy-/lav-metoden er generelt sett mer nøyaktig i kostnadsestimeringssammenheng enn minste kvadraters metode. Riktig

Galt

Del 2 – Flervalg Sett ring rundt det alternativet du mener er riktig. 3.6 Et eksempel på en sammensatt kostnad er: a. direkte lønn uten lønnsgarantier b. en leasingkostnad c. FoU-kostnader d. reklamekostnader


12

OPPGAVER

KAPITTEL 3

3.7 Når vi beskriver funksjonen y = a + bx, hvilket av de følgende alternativene er korrekte: a. y er den uavhengige variabelen. b. a er stigningstallet. c. a og b er begge avhengige variabler. d. i høy/lav-metoden tilsvarer b kostnadsendringen dividert med aktivitetsendringen. 3.8 Høy-/lav metoden benyttes for å estimere følgende kostnader: a. variable b. sammensatte c. driftsavhengige faste d. driftsuavhengige faste 3.9 Minste kvadraters metode: a. beregner en regresjonslinje som minimerer summen av avvikskvadratene mellom observasjonene og regresjonslinjen. b. er generelt mindre nøyaktig enn høy-/lav metoden. c. kan kun benyttes når det faste kostnadselementet er større enn det variable. d. alle alternativene er korrekte. 3.10 Kontorkostnader hos Carlsen & Sønner AS er sammensatte. I regnskapsavdelingen koster det i gjennomsnitt kr 50 å håndtere et bilag når det totalt er 32 000 bilag. Når det er 22 000 bilag, er de totale kostnadene kr 1 250 000. Basert på disse dataene, hva blir forventede totale kostnader dersom det for neste periode budsjetteres med 25 000 bilag? a. kr 875 000 b. kr 1 040 000 c. kr 1 355 000 d. kr 1 497 500 3.11 En bedrifts kostnader er sammensatte. I 20x1 produserte de 800 000 enheter og da var de totale kostnadene 79 000 000 kr. I 20x2 produserte de 600 000 enheter og da var de totale kostnadene 68 000 000 kr. Det betyr at variabel kostnad per enhet er: a. 98,75 kr b. 28.50 kr c. 55,00 kr d. 105,00 kr


OPPGAVER

KAPITTEL 3

13

Del 3 – Oppgaver 3.12 For en liten bedrift øker de totale kostnadene per måned fra 150 000 kr til 170 000 kr når antall produserte enheter per måned øker fra 500 til 600. Hva er bedriftens faste kostnader per måned? 3.13 For en liten bedrift har du gjort to observasjoner: De totale kostnadene per måned er 150 000 kr ved 500 enheter produsert (per måned). De totale kostnadene per måned er 170 000 kr ved 600 enheter produsert (per måned). Finn regresjonslinjen ved hjelp av minste kvadraters metode. Hva kan du si om usikkerheten i denne regresjonslinjen? 3.14 For salget av en bestemt vare har vi gjort 20 observasjoner og kommet frem til følgende kostnadsligning der x er antall solgte enheter: TK = 3 587 000 + 589 · x En regresjonsanalyse i Excel gir en R-kvadrat lik 0,9978 og en p-verdi for koeffisienten foran x lik 0,00035. Hva forteller disse to tallene? Kan vi konkludere med at TK øker når x øker? 3.15 Du har tastet inn en del relevante salgs- og produksjonsdata i et statistikkprogram og kommet frem til følgende kostnadsligning: Totale kostnader = kr 382 000 + kr 2,82 · (antall solgte enheter) + kr 165 · (antall maskintimer) – kr 1 250 · (antall servicer på maskin) Forklar hvert ledd i regresjonsligningen.


14

OPPGAVER

KAPITTEL 3

3.16 Dataprodukter AS har de syv siste månedene registret antall forsendelser av dataprogrammer og forsendelseskostnadene. Følgende oversikt er satt opp: Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Antall forsendelser 2 000 3 250 4 000 5 250 6 000 4 500 3 750

Forsendelseskostnader kr 37 500 « 41 250 « 52 500 « 60 000 « 67 500 « 53 750 « 48 750

Bedriften ønsker å finne kostnadsfunksjonen for forsendelseskostnadene. a) Hva blir den dersom du benytter høy/lav-metoden?

b) Basert på den kostnadsfunksjonen du kom frem til, hvor store forsendelseskostnader kan bedriften forvente dersom den en måned sender ut 5 500 dataprogrammer?


OPPGAVER

KAPITTEL 3

15

c) Lag et spredningspunktsdiagram og tegn inn den omtrentlige «regresjonslinjen» (uten beregninger med minste kvadraters metode).

d) På grunnlag av det spredningspunktsdiagrammet du har tegnet i c), hva blir nå den omtrentlige kostnadsfunksjonen?

3.17 En bedrift som bearbeider metalldeler har funnet en sammenheng mellom hvor lenge de forskjellige metalldelene blir behandlet og størrelsen på de tilvirkningskostnader som oppstår. Sammenhengen er etablert ved hjelp av en regresjonsanalyse. Regresjonslinjen er: Y = 500 + 40 · direkte maskintimer, der Y er de totale tilvirkningskostnader for metalldelene. a) Hvilke ytterlige informasjon om regresjonslinjen vil du trenge før du kan kalkulere kostnadene ved ulike tilvirkningsintervaller?


16

OPPGAVER

KAPITTEL 3

b) Vi har følgende bekreftede data fra produksjonen: To metalldeler brukte 15 og 20 maskintimer og de virkelige tilvirkningskostnadene var henholdsvis 950 og 1 500. Kommenter disse tallene mot de som er estimert av regresjonslinjen med hensyn på avvik.

3.18 En bedrift har en formening om at det finnes en sammenheng mellom antall direkte arbeidstimer i produksjonen og de indirekte kostnader som oppstår ved tilvirkningen. Bedriften skal kalkulere en ordre og ønsker å finne denne sammenhengen. Dataene som skal legges til grunn for analysen er som følger. Måned 1 2 3 4 5 6 7 8

Indirekte kostnader 88 200 86 800 72 800 96 250 81 550 94 150 86 800 91 350

Direkte arbeidstimer 2 940 2 905 2 590 3 955 2 695 3 185 3 325 4 095

Måned 9 10 11 12 13 14 15

Indirekte kostnader 101 850 95 550 96 600 73 850 75 950 105 700 95 550

Direkte arbeidstimer 4 060 3 605 4 200 2 730 2 625 4 515 3 710

Det anbefales å bruke regneark når denne oppgaven skal løses p.g.a mye regning og store tall. a) Finn ved hjelp av minste kvadraters metode den linjen som forklarer sammenhengen mellom indirekte kostnader og direkte arbeidstimer. b) Innen hvilket intervall kan vi gjøre bruk av denne sammenhengen? c) Bruk regresjonslinjen til å estimere kostnadene ved flere tilvirkningsnivå som bruker henholdsvis 2 350 t, 3 465 t og 5 395 t og kommenter presisjonen. 3.19 En bedrift skal starte opp produksjon av en bestemt type elektronisk måleutstyr. Produksjonsprosessen er komplisert og man antar at lærekurven har en L-faktor på 90%. På den første enheten bruker bedriften 75 arbeidstimer. Tegn lærekurven for de 20 første enhetene.


OPPGAVER

KAPITTEL 4

17

Kapittel 4

Driftsbudsjettering og driftsregnskapet basert på normalkalkulasjon Alle nødvendige skjema ligger på bokens nettside: https://nettressurser.no/driftsregnskap

Forelesningseksempel AS Ordrespesialisten benytter normalkostkalkulasjon som sitt driftsregnskap. Bedriften har budsjettert følgende indirekte kostnader for 20x8: Bud. indirekte kostnader Herav: Variable Faste

Materialavd. Tilvirkningsavd. 1 Tilvirkningsavd. 2 Salgs-og adm. avd. kr 800 000 kr 2 400 000 kr 3 200 000 kr 2 560 000 kr 200 000 kr 480 000 kr 320 000 kr 256 000 kr 600 000 kr 1 920 000 kr 2 880 000 kr 2 304 000

Budsjettert direkte materialforbruk Budsjettert direkte lønn T1 Budsjettert direkte lønn T2 Budsjetterte maskintimer T1

kr 8 000 000 kr 4 800 000 kr 6 400 000 24 000 timer

Selskapet benytter følgende aktivitetsmål for innkalkuleringen av de indirekte kostnadene: Materialavdelingen: Direkte materialforbruk Tilvirkningsavdeling 1: Medgåtte maskintimer Tilvirkningsavdeling 2: Direkte lønn Salgs- og adm. avdeling: Tilvirkningskost solgte varer Vi har følgende opplysninger om tilvirkningen i mars 20x8: Direkte materialforbruk Direkte lønn T1 Direkte lønn T2 Maskintimer T1

2 kr 120 000 kr 80 000 kr 120 000 300 t

3 kr 320 000 kr 180 000 kr 240 000 700 t

4 kr 160 000 kr 100 000 kr 120 000 400 t

Per 01. mars hadde bedriften disse beholdningene: Ordre nr.: Direkte materialer Direkte lønn T1 Direkte lønn T2 Innkalkulerte tillegg materialavd. Innkalkulerte tillegg T1 Innkalkulerte tillegg T2 Tilvirkningskost

Ferdigvarer 1 kr 160 000 kr 60 000 kr 140 000 kr 16 000 kr 10 000 kr 70 000 kr 456 000

Varer i arbeid 2 kr 40 000 kr 5 000 kr 10 000 kr 4 000 kr 10 000 kr 5 000 kr 74 000

Andre opplysninger om de enkelte ordrer: Ordre nr. 1 er solgt i mars. Salgsbeløpet var kr 600 000. Ordre nr. 2 er ferdigprodusert og solgt i mars for kr 680 000. Ordre nr. 3 ble påbegynt i mars, men ikke ferdigprodusert. Ordre nr. 4 ble påbegynt og ferdigprodusert i mars.

Sum kr 600 000 kr 360 000 kr 480 000 1 400 t


18

OPPGAVER

KAPITTEL 4

De budsjetterte faste indirekte kostnadene divideres med 12 for ĂĽ finne budsjettallene for den enkelte mĂĽned. De indirekte kostnadene i mars ble: Materialavd.

Tilvirkningsavd. 1 Tilvirkningsavd. 2

Salgs-og adm. avd.

Virkelige indir. kostnader

kr 64 000

kr 182 000

kr 260 000

kr 190 000

Herav: Variable

kr 20 000

kr 30 000

kr 40 000

kr 10 000

kr 44 000

kr 152 000

kr 220 000

kr 180 000

Faste

1. Utarbeid normalsatsene for 20x8.


Kjell Gunnar Hoff og Morten Helbæk

Økonomistyring 2 er skrevet for det andre kurset i emnet økonomistyring i den nasjonale studieplanen for bachelor i økonomi og administrasjon. Boken drøfter ulike styringsmodeller og metoder for lønnsomhetsanalyser og hvordan de kan integreres. Drøftingene suppleres med aktuelle eksempler og case fra ulike virksomheter. Den praktiske og grundige tilnærmingen gjør boken meget godt egnet også for ledere og økonomimedarbeidere, som oppslagsverk eller til selvstudier. Bokverket har egne nettsider med interaktive oppgaver, Excel-løsninger til mange av bokens eksempler og videoforelesninger: www.nettressurser.no/hoff

Morten Helbæk er utdannet både siviløkonom (NHH) og dr.ing. (NTNU). Han er dosent ved Nord universitet. Helbæk har mange års undervisningserfaring fra høgskoler og universiteter og har tidligere gitt ut lærebøker i operasjonsanalyse, finansmodellering i Excel, finansiering og investering og statistikk.

ISBN: 978-82-15-03881-0

9

788215

038810

Arbeidsbok til Økonomistyring 2

Kjell Gunnar Hoff er utdannet siviløkonom ved Washington State University. Han har over 20 års erfaring som leder av virksomheter innen handel, produksjon og internasjonale petroleumstjenester. Hoff har dessuten lang undervisningserfaring og er dosent emeritus fra Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han er æresdoktor ved Riga Technical University i Latvia.

Kjell Gunnar Hoff og Morten Helbæk

Oppgavetrening er et viktig redskap for alle som skal tilegne seg bedriftsøkonomisk teori og analyse. Denne arbeidsboken til 7. utgave av Økonomistyring 2. Driftsregnskap og budsjettering er utarbeidet for anvendelse av teoristoffet gjennom praktisk oppgaveløsning. Arbeidsboken er revidert i henhold til læreboken og følger samme struktur. Den inneholder mange nye oppgaver og forklarende løsningsforslag, hvorav mange er utarbeidet i Excel. Den egner seg derfor også godt til selvstudier.

Arbeidsbok til Økonomistyring 2 Oppgaver og løsningsforslag 7. u t g a v e

Profile for Universitetsforlaget

Arbeidsbok til Økonomistyring 2  

Denne arbeidsboken til 7. utgave av "Økonomistyring 2. Driftsregnskap og budsjettering" er utarbeidet for anvendelse av teoristoffet gjenno...

Arbeidsbok til Økonomistyring 2  

Denne arbeidsboken til 7. utgave av "Økonomistyring 2. Driftsregnskap og budsjettering" er utarbeidet for anvendelse av teoristoffet gjenno...