__MAIN_TEXT__

Page 1

stillinger, advokater, tillitsvalgte, arbeidsgivers representanter og studenter på høyskole- og universitetsnivå. Boken følger en normalsyklus for et arbeidsforhold, fra ansettelse til opphør. Forfatterne tar for seg spørsmål knyttet til utlysning, ansettelse, midlertidig ansettelse, innleie, prøvetid, arbeidstid, lønn, sykepenger, permisjoner, ferie, likebehandling, arbeidsmiljø, trakassering, personvern og yrkesskade. Endringer i og avslutning av arbeidsforholdet, herunder spørsmål knyttet til oppsigelse, avskjed, suspensjon, omorganisering, nedbemanning, permittering, outsourcing, virksomhetsoverdragelse og sluttavtaler, er viet stor plass. Boken fremstiller også reglene for arbeidstakernes medbestemmelsesrett og gir en oversikt over de viktigste sidene av den kollektive arbeidsretten. Spørsmålene illustreres av et rikt utvalg dommer og andre avgjørelser. Arbeidslivets spilleregler er opprinnelig skrevet av advokatene Nils H. Storeng, Tom H. Beck og Arve Due Lund i Advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund (SBDL). Rettsfeltet er i stadig utvikling, i stor grad som følge av rettslig påvirkning fra EU. Boken foreligger derfor nå i femte reviderte utgave, hvor kapittelinndelingen er noe annerledes enn tidligere, samtidig som den pedagogiske fremstillingen i tidligere utgaver er beholdt. Boken er oppdatert med lovendringer og rettspraksis og er ført à jour per utgangen av november 2019.

S TO RE NG / B E C K / D U E L U ND / ANDERS EN / ANDER SE N / S VEN DS E N

og grundig måte. Boken er et nyttig hjelpemiddel for praktikere i leder- og HR-

ARBEIDSLIVETS SPILLEREGLER

Arbeidslivets spilleregler presenterer arbeidsretten i privat sektor på en praktisk

NILS H. STORENG / TOM H. BECK / ARVE DUE LUND KARI B. ANDERSEN / TERJE G. ANDERSEN / THOMAS B. SVENDSEN

ARBEIDSLIVETS SPILLEREGLER 5 . U T G AV E

5 . U T G AV E

Arbeidslivets spilleregler 2020 ORG.indd 1

07.05.2020 11:18


Arbeidslivets spilleregler

9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 1

07.05.2020 06:55


9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 2

07.05.2020 06:55


Nils H. Storeng • Tom H. Beck • Arve Due Lund • Kari B. Andersen • Terje G. Andersen • Thomas B. Svendsen

Arbeidslivets spilleregler 5. utgave

u n i v e r s i t e t s f o r l ag e t

9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 3

07.05.2020 06:55


© Universitetsforlaget 2020 1. utgave 2006 2. utgave 2011 3. utgave 2014 4. utgave 2016 ISBN 978-82-15-03537-6 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel. Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo www.universitetsforlaget.no Omslag: Mette Gundersen Sats: ottaBOK Trykk: 07 Media – 07.no Innbinding: Bokbinderiet Johnsen AS Boken er satt med: Adobe Garamond Pro 11/14 Papir: 90 g Amber Graphic

9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 4

07.05.2020 06:55


Forord

Arbeidsretten berører de fleste. Alle vil i løpet av livet møte arbeidsrettslige utfordringer og problemstillinger, enten som arbeidstaker, representant for arbeidsgiver eller arbeidstaker, som tillitsvalgt, personalmedarbeider eller fagforeningsrepresentant. Rettsfeltet er i stadig utvikling, ikke minst som følge av EU-rettens inntog i norsk rett. Vår femte utgave av Arbeidslivets spilleregler har studenter ved universiteter og høyskoler som målgruppe, foruten alle som arbeider med arbeidsrettslige spørsmål. Boken bør kunne inngå som pensum eller støttelitteratur i de ulike studier som tilbys i arbeidsrett og personaladministrasjon. Boken bygger fortsatt på våre tre opprinnelige bøker Arbeidslivets spilleregler I, II og III fra 2003 og er en direkte videreføring av vår bok Arbeidslivets spilleregler som første gang ble utgitt i 2006. Boken følger et kronologisk løp i et arbeidsforhold, fra utlysning av stilling til opphør gjennom oppsigelse, avskjed eller frivillig fratreden. Systematikken er valgt for å gjøre det enkelt å finne frem, også for den som har mindre kunnskap om arbeidsrett. Boken er oppdatert med nye lovendringer og rettspraksis, og er ført à jour per utgangen av november 2019. I boken behandler vi grundig det individuelle arbeidsforhold, alt fra inngåelse av arbeids- og innleieavtaler, arbeidsmiljø, arbeidstid, sykelønn, ferie og stillingsvern til kravene til likebehandling og personvern. Boken fremstiller også reglene om arbeidstakernes medbestemmelsesrett, og gir en oversikt over de viktigste sider ved den kollektive arbeidsretten. De ulike problemstillinger illustreres av et rikt utvalg dommer og andre avgjørelser. Disse er først og fremst valgt ut for å belyse rettslige poeng. Det er derfor også vist til flere underrettsdommer og praksis fra forvaltningsorganer. Ved utgivelsen av tredje utgave bidro følgende medarbeidere i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund DA og støttespillere: – Advokat Nils H. Storeng – Advokat Arve Due Lund – Advokat Terje Gerhard Andersen

9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 5

07.05.2020 06:55


6

Forord

– Advokat Thomas Braut Svendsen – Advokat Kari Bergeius Andersen – Advokat Ine Hagen – Advokat Arvid Dahm – Dag Sørlie Lund (Utenriksdepartementet, Rettsavdelingen) I arbeidet med femte utgave er vi takk skyldig til alle våre medarbeidere, og særlig Benedicte Hille, Kristian Foss Aalmo, Helene Larsen Brustad, ­Sindre Dahl Kristensen og Marie Halstensen. Som nye partnere i SBDL har også Erik Herlofsen og Anne Lise Rolland deltatt i ajourføringsarbeidet. Vi vil være takknemlige for tilbakemeldinger og forslag til endringer. Slike henvendelser kan gjøres til mail@sbdl.no. Oslo, mars 2020 Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund DA

9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 6

07.05.2020 06:55


Innhold

Forord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

DEL I INNLEDNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Kapittel 1 Arbeidsrett som rettsområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Arbeidsrettens særpreg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1 Kollektiv og individuell arbeidsrett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2 Vernehensynene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.3 Arbeidsrettens privat- og offentligrettslige side. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 De rettslige grunnlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1 Lovgivning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2 Den individuelle arbeidsavtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3 Tariffavtaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Utviklingslinjer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.1 Fra klassekamp til ordnede forhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2 Velferdsstat og sosial vernelovgivning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3 Internasjonalisering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 31 31 31 32 32 32 32 33 33 33 34 35

Kapittel 2 Styringsrett og lojalitetsplikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Skranker for styringsretten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Styringsretten som restkompetanse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 Lovgivning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3 Arbeidsavtaler og tariffavtaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4 Det alminnelige saklighetskrav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Lojalitetsplikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 40 41 41 41 42 43 44

9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 7

07.05.2020 06:55


8

Innhold

DEL II INDIVIDUELL ARBEIDSRETT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Kapittel 3 Partene og arbeidsavtalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Partene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1 Arbeidstaker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2 Arbeidsgiver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Arbeidsavtalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1 Krav om skriftlig arbeidsavtale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2 Minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen. . . . . . . . . . . . . . . 3.3.3 Andre typiske avtalereguleringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 Konkurransebegrensende avtaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.2 Arbeidsrettslige utgangspunkter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.2.1 Behovet for konkurransebegrensende klausuler. . . . . . . . . . 3.4.2.2 Sentrale hensyn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.3 Tilgrensende regler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.4 Konkurranseklausuler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.4.1 Hva er en konkurranseklausul? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.4.2 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.4.3 Vilkår om «særlig behov». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.4.4 Andre vilkår. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.4.5 Unntak for virksomhetens øverste leder. . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.4.6 Redegjørelse ved konkurranseklausuler . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.4.7 Kompensasjon dersom konkurranseklausul gjøres gjeldende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.5 Kundeklausuler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.6 Rekrutteringsklausuler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.7 Klausuler som begrenser adgang til å «rappe» medarbeidere. . . . . . . . . 3.4.8 Virkemidler ved brudd på konkurranseforbud. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47 47 48 48 51 58 58 60 66 68 68 69 69 69 70 73 73 73 74 75 76 77

Kapittel 4 Ansettelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Arbeidsgivers informasjonsplikt om ledige stillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Annonsering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Begrensninger i arbeidsgivers adgang til å innhente opplysninger ved ansettelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 Begrensninger i arbeidsgivers frie valg ved ansettelse – særlig om fortrinnsrett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.1 Oversikt over ulike begrensninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.2 Fortrinnsrett ved overtallighet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.3 Deltidsansattes fortrinnsrett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.4 Fortrinnsrett ved virksomhetsoverdragelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89 89 90

9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 8

78 79 81 82 84

90 93 93 94 100 105

07.05.2020 06:55


Innhold

4.4.5 4.4.6 4.4.7

9

Fortrinnsrett for ansatte med redusert arbeidstid . . . . . . . . . . . . . . . . . Konflikt mellom fortrinnsberettigede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virkninger av brudd på reglene om fortrinnsrett . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.7.1 Dom for tilsetting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.7.2 Dom for erstatning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.8 Prosessuelle regler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deltidsansattes rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.2 Bestemmelsens anvendelsesområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.3 Arbeid utover avtalt arbeidstid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.4 Opptjeningsperioden for rett til utvidet stilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.5 Merarbeidet må være «jevnlig». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.6 Retten til utvidet stilling er begrenset til virksomhetens behov. . . . . . . 4.5.7 Innholdet i den utvidede stillingen («merarbeidsstillingen»). . . . . . . . . 4.5.8 Arbeidstaker må være kvalifisert for merarbeidsstillingen. . . . . . . . . . . 4.5.9 Prosessuelle regler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ansettelse av barn og ungdom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105 106 107 107 108 108 109 109 109 110 110 111 112 112 114 114 114

Kapittel 5 Fast og midlertidig ansettelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Fast ansettelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3 Oversikt over hjemlene for midlertidig ansettelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4 «Når arbeidet er av midlertidig karakter». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5 Vikariater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6 Nærmere om «ekstrahjelp»/«tilkallingshjelp» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.7 Praksisarbeid, arbeidsmarkedstiltak og idrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.8 Generell adgang i tolv måneder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.9 Åremål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.10 Virkninger av ulovlig midlertidig ansettelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.11 Tre- og fireårsregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.12 Opphør av midlertidig ansettelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116 116 117 118 119 122 125 127 128 130 131 132 134

Kapittel 6 Innleie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2 Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.1 Vilkår for innleie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.2 Innleide arbeidstakeres rett til lønns- og arbeidsvilkår mv. . . . . . . . . . . 6.2.2.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.2.2 Likebehandlingsprinsippet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.2.3 Opplysningsplikt og innsynsrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.2.4 Solidaransvaret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136 136 137 137 140 140 141 142 143

4.5

4.6

9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 9

07.05.2020 06:55


10

Innhold

6.3 6.4

Innleie fra virksomhet som ikke har utleie til formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Entrepriseforhold sammenlignet med leieforhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Kapittel 7 Prøvetid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 7.1 Hva er prøvetid?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 7.2 Adgangen til å forlenge prøvetiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Kapittel 8 Arbeidstid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 8.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 8.2 Hva regnes som arbeidstid? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 8.3 Alminnelig arbeidstid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 8.3.1 Hovedregel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 8.3.2 Arbeid av passiv karakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 8.3.3 Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 8.3.4 Døgnkontinuerlig skiftarbeid, nattarbeid mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 8.3.5 Helkontinuerlig skiftarbeid mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 8.3.6 Tredelt skift- og turnusarbeid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 8.4 Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstiden. . . . . . . . . . . . . . . . . 166 8.4.1 Hva er gjennomsnittsberegning? Etableringsformer. . . . . . . . . . . . . . . 166 8.4.2 Avtale med den enkelte arbeidstaker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 8.4.3 Avtale med tillitsvalgte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 8.4.4 Tillatelse fra Arbeidstilsynet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 8.4.5 Begrensninger i adgangen til å gjennomsnittsberegne. . . . . . . . . . . . . . 168 8.4.6 Krav til arbeidsavtalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 8.5 Overtid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 8.5.1 Merarbeid og overtidsarbeid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 8.5.2 Vilkår for iverksettelse av merarbeid og overtidsarbeid. . . . . . . . . . . . . 170 8.5.3 Grenser for overtidsarbeid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 8.5.4 Fritak for merarbeid og overtidsarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 8.5.5 Godtgjørelse og avspasering for merarbeid og overtidsarbeid . . . . . . . . 172 8.6 Pauser, daglig og ukentlig fritid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 8.6.1 Rett til pause. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 8.6.2 Rett til daglig og ukentlig arbeidsfri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 8.7 Søn- og helgedagsarbeid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 8.7.1 Lovens utgangspunkt – rett til arbeidsfri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 8.7.2 Vilkår for iverksettelse av søn- og helgedagsarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . 175 8.7.3 Godtgjørelse for søn- og helgedager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 8.8 Nattarbeid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 8.8.1 Adgangen til å iverksette nattarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 8.8.2 Begrensninger i den alminnelige arbeidstid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 8.8.3 Fritak for nattarbeid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 8.8.3.1 Håndheving. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 10

07.05.2020 06:55


Innhold

8.9 8.10 8.11 8.12

11

Rett til fleksibel arbeidstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rett til redusert arbeidstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbeidsplan og oversikt over arbeidstiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.12.1 Ledende stilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.12.2 Særlig uavhengig stilling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.12.3 Naturhendelser, ulykke m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.12.4 Tariffavtaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.12.5 Dispensasjon fra Arbeidstilsynet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.12.6 Forskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.13 Særlig om arbeidstid for barn og ungdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.13.1 Arbeidstid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.13.2 Nattarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.14 Fjernarbeid og omsorgsarbeid i hjemmet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.14.1 Fjernarbeid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.14.2 Arbeid i arbeidsgivers hjem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.15 Private gjøremål i arbeidstiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

179 180 182 182 182 183 184 184 185 186 186 186 187 188 188 189 190

Kapittel 9 Lønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1 Lønnssystemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Begrensninger ved fastsettelse av lønn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.2 Lov om allmenngjøring av tariffavtaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.3 Rett til overtidstillegg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.4 Rett til lønn 1. og 17. mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3 Utbetaling av lønn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4 Trekk i lønn og feriepenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5 Lønns- og trekkoppgave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193 193 193 193 194 195 197 197 197 200

Kapittel 10 Ferie og feriepenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2 Hvem omfattes av loven?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3 Feriens lengde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.4 Fastsetting og avvikling av ferie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.4.1 Normaltilfellene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.4.2 Ferieavvikling i oppsigelsestiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.4.3 Ferie og sykdom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.4.4 Ferie under foreldrepermisjon og omsorgspermisjon. . . . . . . . . . . . . . . 10.4.5 Ferie og pliktig militærtjeneste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.4.6 Ferie og arbeidskamp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.5 Beregning av feriepenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

201 201 201 203 204 204 206 207 208 209 209 210

9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 11

07.05.2020 06:55


12

Innhold

10.5.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.5.2 Feriepenger fra arbeidsgiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.5.2.1 Feriepengegrunnlaget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.5.2.2 Prosentsats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.5.3 Feriepenger fra folketrygden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utbetaling av feriepenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.6.1 Utbetaling fra arbeidsgiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.6.2 Utbetaling fra NAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.6.3 Feriepenger og rett til trygdeytelser eller lønn i samme periode. . . . . . . 10.6.4 Utbetaling fra solidaransvarlig oppdragsgiver eller innleier. . . . . . . . . . Trekk i feriepenger – særlig om forskuddstrekk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foreldelse, erstatning og virksomhetsoverdragelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avtalefestet ferie – den femte ferieuken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

210 210 210 212 213 214 214 217 217 218 219 220 220

Kapittel 11 Permisjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2 Graviditet, fødsel og adopsjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2.1 Permisjonsrettigheter etter arbeidsmiljøloven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2.2 Retten til foreldrepenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2.2.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2.2.2 Vilkår for rett til foreldrepenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2.2.3 Foreldrepengenes størrelse – full eller redusert sats. . . . . . . . 11.2.2.4 Stønadsperiodens lengde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2.2.5 Fordeling av stønadsperioden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2.2.6 Gradert uttak av foreldrepenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2.2.7 Utsettelse av uttak av foreldrepenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.3 Barns og barnepassers sykdom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.4 Omsorg for og pleie av nærstående. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.5 Utdanningspermisjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6 Militærtjeneste og offentlige verv mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.7 Religiøse høytider. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.8 Tariffestede velferdspermisjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

223 223 223 223 226 226 226 227 228 229 231 232 233 235 237 238 238 239

Kapittel 12 Sykdom og rett til sykepenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2 Krav om medlemskap i folketrygden og arbeidstakerforhold. . . . . . . . . . . . . . . 12.3 Krav om fire ukers opptjeningstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.3.1 Generelle vilkår for opptjening av rett til sykepenger . . . . . . . . . . . . . . 12.3.2 Tilleggsvilkår for opptjening av rett til sykepenger fra arbeidsgiver. . . . 12.4 «Arbeidstaker» på sykmeldingstidspunktet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.5 Krav om minsteinntekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

241 241 243 244 244 245 245 248

10.6

10.7 10.8 10.9

9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 12

07.05.2020 06:55


Innhold

13

12.6 Krav om tap i pensjonsgivende inntekt – alder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 12.7 Krav om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 12.7.1 Krav om arbeidsuførhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 12.7.2 Krav om funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. . . 249 12.8 Krav om melding til arbeidsgiver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 12.9 Krav om levering av legeerklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 12.10 Retten til å nytte egenmelding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 12.10.1 Krav til egenmeldingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 12.10.2 Krav om opptjeningstid hos samme arbeidsgiver . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 12.10.3 Lengden på egenmeldingsperioden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 12.10.4 Unntak fra egenmeldingsretten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 12.10.5 Tap av egenmeldingsretten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 12.10.6 Krav om egenerklæring ved bruk av egenmelding. . . . . . . . . . . . . . . . . 261 12.11 Krav om at arbeidstaker er i aktivitet senest innen åtte uker. . . . . . . . . . . . . . . . 261 12.12 Krav om arbeidstakers medvirkning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 12.13 Krav om opphold i Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 12.14 Krav om arbeidsførhet i 26 uker etter full sykepengeperiode . . . . . . . . . . . . . . . 267 12.15 Arbeidsgiverperioden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 12.15.1 Lovens utgangspunkt – 16 kalenderdager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 12.15.2 Arbeidsgiverperiodens starttidspunkt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 12.15.3 Beregning av arbeidsgiverperiodens sluttidspunkt. . . . . . . . . . . . . . . . . 269 12.15.4 Redusert arbeidsgiverperiode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 12.15.5 Fritak for arbeidsgiverperiode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 12.15.6 Hvilke dager plikter arbeidsgiver å betale sykepenger? . . . . . . . . . . . . . 270 12.15.7 Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden. . . . . . . . . . . . . . . 272 12.16 Sykepenger fra folketrygden (NAV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 12.17 Sykepengenes størrelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 12.17.1 Sykepengesatsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 12.17.2 Sykepengegrunnlaget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 12.17.3 Fastsettelse av sykepengegrunnlaget i arbeidsgiverperioden. . . . . . . . . . 274 12.17.3.1 Gjennomsnittlig ukeinntekt i forutgående beregningsperiode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 12.17.3.2 Fastsettelse av beregningsperioden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 12.17.3.3 Arten av inntekt som skal gjennomsnittsberegnes . . . . . . . . 276 12.17.3.4 Omregning til sykepengegrunnlag per dag. . . . . . . . . . . . . . 276 12.17.3.5 Omregning til sykepengegrunnlag per år. . . . . . . . . . . . . . . 277 12.17.4 Fastsettelse av sykepengegrunnlaget når trygden yter sykepenger . . . . . 277 12.18 Reisetilskudd i stedet for sykepenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 12.19 Avtalefestet rett til lønn under sykdom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 12.20 Refusjon av sykepenger til arbeidsgiver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 12.21 Overgang til andre trygdeytelser – arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. . . . . 281 12.22 Skatte- og avgiftsmessige forhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 13

07.05.2020 06:55


14

Innhold

Kapittel 13 Yrkesskade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2 Hva regnes som en yrkesskade?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.2 Arbeidsulykke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.3 Andre type skader og sykdommer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.3 I arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.4 Nærmere om yrkesskadeforsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.4.1 Plikt til å tegne yrkesskadeforsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.4.2 Tap som omfattes av dekningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.5 Yrkesskadedekning fra folketrygden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

284 284 284 284 285 286 287 289 289 290 291

Kapittel 14 Arbeidsmiljø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.1 Krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.2 Krav til det fysiske arbeidsmiljøet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.4 Tilrettelegging, medvirkning og utvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.4.1 Generelle tilretteleggingskrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.4.2 Spesielle tilretteleggingskrav for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.4.2.1 Arbeidsgivers tilretteleggings- og omplasseringsplikt . . . . . . 14.4.2.2 Oppfølgingsplan og dialogmøter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.4.2.3 Sanksjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.5 Verne- og miljøarbeidet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.5.1 Hovedansvaret ligger hos arbeidsgiver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.5.2 Verneombud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.5.3 Arbeidsmiljøutvalg (AMU). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.5.4 Bedriftshelsetjeneste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.6 Internkontroll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.7 Arbeidstakernes medvirkningsplikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.8 Tilsyn og sanksjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.9 Varsling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.9.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.9.2 Kritikkverdige forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.9.3 Forsvarlig fremgangsmåte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.9.4 Vern mot gjengjeldelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.9.5 Arbeidsgivers plikt til å legge til rette for varsling . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.9.6 Ytringsfrihetens vern av ytringer som faller utenfor varslingsreglene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

293 293 294 295 296 296

9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 14

297 297 300 301 301 301 302 303 305 306 308 309 310 310 311 312 312 313 314

07.05.2020 06:55


Innhold

15

Kapittel 15 Mobbing og trakassering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.1 Mobbing og trakassering som ikke er diskriminering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.1.1 Et alvorlig arbeidsmiljøproblem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.1.2 Hva regnes som slik mobbing og trakassering?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.2 Erstatning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.2.1 De tre erstatningsvilkårene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.2.2 Ansvarsgrunnlag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.2.3 Nærmere om kravene til økonomisk tap og årsakssammenheng. . . . . . 15.3 Oppreisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.4 Kritikk av lovgiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

317 317 317 318 323 323 323 327 327 329

Kapittel 16 Likebehandling og vern mot diskriminering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.2 Generelle forbud mot diskriminering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.2.1 Innledning – fellestrekk ved regelverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.2.2 Diskrimineringsgrunnlagene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.2.2.1 Arbeidsmiljøloven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.2.2.2 Likestillings- og diskrimineringsloven . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.2.3 Lovlig forskjellsbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.2.3.1 Arbeidsmiljøloven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.2.3.2 Likestillings- og diskrimineringsloven . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.2.4 Positiv særbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.2.5 Forbud mot tilknytningsdiskriminering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.2.6 Forbud mot gjengjeldelse ved klage mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.2.7 Forbud mot instruks om å diskriminere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.2.8 Forbud mot å medvirke til diskriminering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.3 Diskriminering ved ansettelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.3.1 Krav til utlysningsteksten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.3.2 Forbigåelse ved ansettelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.3.3 Krav til faglige kvalifikasjoner, arbeidserfaring, språk, bekledning mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.3.4 Forbud mot innhenting av opplysninger ved ansettelse. . . . . . . . . . . . 16.3.5 Arbeidsgivers opplysningsplikt overfor arbeidssøker. . . . . . . . . . . . . . . 16.4 Diskriminering ved lønnsfastsettelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.4.1 Lik lønn for arbeid av lik verdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.4.1.1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.4.1.2 Nærmere om bestemmelsens virkeområde. . . . . . . . . . . . . . 16.4.1.3 Nærmere om hvem som skal kunne sammenlignes lønnsmessig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.4.1.4 Nærmere om vurderingen av arbeidets verdi. . . . . . . . . . . . 16.4.1.5 Lovlig forskjellsbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.4.2 Arbeidsgivers opplysningsplikt om lønn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

331 331 333 333 334 334 335 339 339 341 343 343 344 345 345 345 345 347

9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 15

350 352 352 353 353 353 354 354 355 356 358

07.05.2020 06:55


16

Innhold

16.5 Diskriminering ved foreldrepermisjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.5.1 Arbeidstakers rettigheter ved foreldrepermisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.5.1.1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.5.1.2 Rett til samme eller tilsvarende stilling. . . . . . . . . . . . . . . . . 16.5.1.3 Rett til å nyte godt av forbedringer av arbeidsvilkårene . . . . 16.5.1.4 Rett til å fremme lønnskrav og rett til lønnsvurdering. . . . . 16.5.2 Resultatbaserte bonusordninger og permisjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.6 Forbud mot trakassering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.6.1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.6.2 Seksuell trakassering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.7 Aktivitets- og redegjørelsesplikter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.7.1 Aktivitetsplikter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.7.2 Redegjørelsesplikter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.8 Universell utforming og individuell tilrettelegging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.8.1 Universell utforming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.8.2 Rett til individuell tilrettelegging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.9 Delt bevisbyrde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.9.1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.9.2 Bevisbyrdereglene i ansettelsessaker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.9.3 Bevisbyrdereglene i likelønnssaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.10 Reaksjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.10.1 Nemndas sanksjonsmuligheter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.10.2 Straffansvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.10.3 Erstatning og oppreisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.10.4 Ugyldighet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.10.5 Opphør av ansettelsesforhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

359 359 359 360 361 361 362 363 363 364 366 366 368 368 368 369 369 369 371 373 373 373 375 375 376 376

Kapittel 17 Arbeidstakernes medvirkning og medbestemmelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.1 Utgangspunkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.1.1 Medbestemmelse – et overblikk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.1.2 Ulike former for medbestemmelsesrett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.1.3 Forholdet mellom lovfestede og tariffavtalte samarbeidsordninger . . . . 17.2 Tillitsvalgtes rolle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.2.1 Oversikt – tillitsvalgtes oppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.2.2 Kravene til tillitsvalgte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.2.3 Balansering av roller: tillitsvalgt og arbeidstaker. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.3 Arbeidsgivers lovbestemte informasjons- og drøftelsesplikt. . . . . . . . . . . . . . . . . 17.3.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.3.2 Hvem er forpliktet?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.3.3 Pliktens nærmere innhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.3.4 Fortrolige opplysninger og taushetsplikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

377 377 377 378 379 379 379 380 382 382 382 383 383 385

9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 16

07.05.2020 06:55


Innhold

17

17.4 Tariffavtalte medbestemmelsesordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 17.4.1 Hovedavtalen LO–NHO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 17.4.2 Regler i Hovedavtalen av særlig betydning for tillitsvalgte. . . . . . . . . . . 386 17.4.2.1 Den tillitsvalgte er talsmann for og kan forplikte arbeidstakerne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 17.4.2.2 Rasjonelt og betryggende samarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 17.4.2.3 Tilrettelegging for tillitvalgtsarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 17.4.2.4 Fratreden som tillitsvalgt og oppsigelse/avskjed av tillitsvalgte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 17.4.3 De tillitsvalgtes rett til informasjon og drøftelser etter Hovedavtalen. . . 390 17.4.3.1 Generelt om samarbeid etter Hovedavtalen kap. 9. . . . . . . . 390 17.4.3.2 Retten til drøftelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 17.4.3.3 Retten til informasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 17.4.4 Bedriftsutvalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 17.4.4.1 Generelt om bedriftsutvalget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 17.4.4.2 Bedriftsutvalgets oppgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 17.4.4.3 Bedriftsutvalgets sammensetning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 17.4.4.4 De ansattes valg av medlemmer til bedriftsutvalget . . . . . . . 396 17.4.4.5 Bedriftsutvalgets ledelse og møter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 17.4.4.6 Felles bedrifts- og arbeidsmiljøutvalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 17.4.5 Avdelingsutvalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 17.4.5.1 Generelt om avdelingsutvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 17.4.5.2 Avdelingsutvalgets oppgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 17.4.5.3 Avdelingsutvalgets sammensetning, valg, møter mv. . . . . . . 398 17.5 Arbeidstakernes lovbestemte rett til representasjon i styrende organer . . . . . . . . 399 17.5.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 17.5.2 Aksjeselskap som selskapsform. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 17.5.3 Aksjeselskapets organer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 17.5.4 Konsernforhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 17.5.5 Vilkår for representasjon i aksjeselskapets organer. . . . . . . . . . . . . . . . . 404 17.5.6 Hvem kan velges som representant?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 17.5.7 Representantenes funksjonstid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 17.5.8 Representantens oppgaver som representant for de ansatte. . . . . . . . . . 407 17.5.9 Representantenes ansvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 17.5.10 Habilitet og taushetsplikt for styremedlemmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Kapittel 18 Personvern og kontrolltiltak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.2 Arbeidsmiljølovens generelle regler om kontrolltiltak i virksomheten. . . . . . . . . 18.2.1 Virkeområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.2.2 Tiltaket må være saklig begrunnet i virksomhetens forhold . . . . . . . . .

9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 17

411 411 412 412 413

07.05.2020 06:55


18

Innhold

18.2.3 Tiltaket må være forholdsmessig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.2.4 Personopplysninger må behandles i samsvar med personopplysningsloven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.2.5 Drøftingsplikt med arbeidstakernes tillitsvalgte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.2.6 Informasjonsplikt overfor berørte arbeidstakere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.2.7 Evalueringsplikt med arbeidstakernes tillitsvalgte. . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3 Personvernforordningen og personopplysningsloven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.1 Saklig virkeområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.1.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.1.2 Personopplysning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.1.3 Behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.1.4 Register eller automatisert behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.1.5 Profilering og monitorering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.1.6 Unntak og begrenset anvendelsesområde for ulike behandlinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.2 Geografisk virkeområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.3 Aktørene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.3.1 Den registrerte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.3.2 Behandlingsansvarlig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.3.3 Databehandler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.3.4 Datatilsynet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.3.5 Personvernnemnda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.3.6 Personvernrådet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.3.7 Personvernombud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.4 Lovlighet og rettferdighet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.4.1 Utgangspunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.4.2 Samtykke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.4.3 Avtale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.4.4 Rettslig forpliktelse for den behandlingsansvarlige. . . . . . . . 18.3.4.5 Oppgave i allmennhetens interesse og utøvelse av offentlig myndighet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.4.6 Berettiget interesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.4.7 Tilleggskrav for særlige kategorier av personopplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.4.8 Tilleggskrav for personopplysninger om straffbare forhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.5 Formålsbegrensning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.6 Dataminimering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.7 Bruk av databehandlere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.8 Overføring av personopplysninger til utlandet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.9 Åpenhet – plikt til å informere den registrerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 18

414 415 415 416 416 417 417 417 417 417 418 418 419 420 420 420 421 421 423 423 423 424 425 425 426 428 429 431 432 433 435 436 438 439 440 442

07.05.2020 06:55


Innhold

19

18.3.10 Åpenhet – rett til innsyn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.11 Riktighet – rett til retting av personopplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.12 Rett til å protestere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.13 Rett til begrensning av behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.14 Rett til dataportabilitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.15 Lagringsbegrensning – rett til sletting («rett til å bli glemt»). . . . . . . . . 18.3.16 Integritet og konfidensialitet (personopplysningssikkerhet) . . . . . . . . . 18.3.17 Dokumentering og varsling ved sikkerhetsbrudd . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.18 Ansvar (dokumentert internkontroll). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.4 Innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.4.1 Virkeområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.4.2 Vilkår for innsyn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.4.3 Fremgangsmåte ved innsyn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.4.4 Sletting mv. ved opphør av arbeidsforholdet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.5 Kameraovervåking i virksomhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.6 Faktaundersøkelse og granskning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.7 Fødselsnummer og biometriske opplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.7.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.7.2 Bruk av fødselsnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.7.3 Bruk av biometri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.8 Reaksjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.8.1 Arbeidstilsynets og Datatilsynets sanksjonsmuligheter . . . . . . . . . . . . . 18.8.2 Straff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.8.3 Resignasjonsplikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.8.4 Bevisforbud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.8.5 Erstatning og oppreisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.8.6 Konsekvenser i stillingsvernssaker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

448 450 451 452 453 453 459 461 463 465 465 466 468 469 470 473 477 477 477 478 479 479 479 479 480 481 482

Kapittel 19 Endringer i arbeidsforholdet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.1 Om problemstillingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.2 Endring av arbeidsoppgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.3 Endring av arbeidssted. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.3.1 Arbeidsavtalen angir utgangspunktet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.3.2 Flytteplikt følger av arbeidsavtalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.3.3 Arbeidsavtalen gir ingen holdepunkter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.4 Endring av arbeidstid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.5 Endring av økonomiske vilkår. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.5.1 Utgangspunktet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.5.2 Lønnsnedgang som følge av endrede arbeidsoppgaver . . . . . . . . . . . . . 19.5.3 Utgiftsgodtgjørelser, ansattgoder mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.6 Endring av pensjonsordning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

484 484 486 491 491 492 494 495 496 496 497 497 499

9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 19

07.05.2020 06:55


20

Innhold

19.6.1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.6.2 Arbeidsrettslig adgang til å endre pensjonsordningen. . . . . . . . . . . . . . 19.6.3 Forsikringsrettslig adgang til å endre pensjonsordningen . . . . . . . . . . . 19.7 Arbeidstakers mulighet til å motsette seg endring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.8 Kort om «fristilling». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

499 499 503 503 504

Kapittel 20 Permittering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.1 Hva er permittering? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.2 Vilkår for å kunne permittere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.3 Lønnsplikt under permittering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

507 507 508 510

Kapittel 21 Avvikling av inngått arbeidsforhold før tiltredelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 Kapittel 22 Arbeidstakers egen oppsigelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.1 Oppsigelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.2 Heving med umiddelbar virkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.3 Tilbakekall av oppsigelse m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.3.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.3.2 Tilbakekall etter re-integraregelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.3.3 Ugyldighet etter avtaleloven § 36, urimelige avtaler. . . . . . . . . . . . . . . 22.3.4 Ugyldighet etter andre bestemmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

516 516 516 517 517 517 518 520

Kapittel 23 Oppsigelse og avskjed på grunn av arbeidstakers forhold. . . . . . . . . . . . . . . 23.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.2 Forskjellen mellom oppsigelse og avskjed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.2.1 Oppsigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.2.2 Avskjed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.3 Generelt om kravet til saklig grunn og vesentlig mislighold. . . . . . . . . . . . . . . . 23.4 Mangelfulle arbeidsprestasjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.5 Ulovlig fravær. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.5.1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.5.2 For sent fremmøte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.5.3 Skoft hele dager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.5.4 For sent tilbake fra ferie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.5.5 Soning av fengselsstraff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.6 Ordrenekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.6.1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.6.2 Hvilke ordrer er rettmessige?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.6.3 Når gir ordrenekt grunnlag for avskjed eller oppsigelse?. . . . . . . . . . . . 23.7 Brudd på lojalitetsplikten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.7.1 Lojalitetsplikt og ytringsfrihet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

521 521 522 522 523 523 525 528 528 529 530 530 530 532 532 533 535 538 538

9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 20

07.05.2020 06:55


Innhold

23.7.1.1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.7.1.2 Taushetsplikt og ytringsfrihet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.7.2 Konkurrerende virksomhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.7.2.1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.7.2.2 Arbeid for konkurrerende virksomhet. . . . . . . . . . . . . . . . . 23.7.2.3 Planlegging og oppstart av konkurrerende virksomhet. . . . . 23.8 Tillitssvikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.8.1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.8.2 Tillitssvikt som skyldes uærlighet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.8.3 Tillitssvikt som skyldes andre forhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.8.4 Handlinger som kan skade tillitsforholdet mellom virksomheten og omverdenen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.8.5 Forhold utenfor tjenesten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.9 Samarbeidsproblemer og utilbørlig opptreden overfor kolleger. . . . . . . . . . . . . . 23.9.1 Samarbeidsproblemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.9.2 Utilbørlig opptreden overfor kolleger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.10 Oppsigelse eller avskjed etter press fra de ansatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.11 Urettmessig bruk av Internett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.12 Rusmisbruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.13 Oppsigelsesvern ved sykdom, yrkeshemming, svangerskap, fødsel, adopsjon og nådd pensjonsalder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.13.1 Oppsigelsesvern ved sykdom og yrkeshemming. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.13.1.1 Oppsigelse i verneperioden begrunnet i sykdom . . . . . . . . . 23.13.1.2 Oppsigelse i verneperioden begrunnet i andre forhold enn sykdom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.13.1.3 Beregning av verneperiodens lengde. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.13.1.4 Oppsigelsesvern ved fravær på grunn av nedsatt arbeidsevne etter verneperiodens utløp. . . . . . . . . . . . . . . . 23.13.1.5 Oppsigelsesvern ved omfattende korttidsfravær. . . . . . . . . . 23.13.2 Oppsigelsesvern ved svangerskap og etter fødsel og adopsjon. . . . . . . . 23.13.3 Opphør av arbeidsforhold grunnet alder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.13.3.1 Opphør av arbeidsforhold når arbeidstaker fyller 72 år . . . . 23.13.3.2 Virksomhetsinterne aldersgrenser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.14 Oppsigelse av ledere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.14.1 Virksomhetens øverste leder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.14.2 Andre ledere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.15 Oppsigelse av prøvetidsansatte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.16 Suspensjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 21

21 538 538 540 540 541 542 545 545 546 547 548 550 552 552 554 555 556 558 561 561 561 562 562 563 565 566 566 566 567 572 572 573 574 575

07.05.2020 06:55


22

Innhold

Kapittel 24 Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.1 Oversikt over saklighetsvurderingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.2 Kravet til oppsigelsesgrunn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.2.1 Hvilke forhold vil kunne gi saklig grunn til oppsigelse? . . . . . . . . . . . . 24.2.2 Kan domstolene overprøve arbeidsgivers vurdering av rasjonaliseringsbehovet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.3 Interesseavveiningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.3.1 Konkret vurdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.3.2 Bedriftens behov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.3.3 Arbeidstakers ulemper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.3.3.1 Muligheten for å finne annet arbeid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.3.3.2 Alder og ansiennitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.3.3.3 Sosiale forhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.4 Utvelgelseskriterier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.4.1 Saklighetskrav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.4.2 Betydningen av ansiennitet som utvelgelseskriterium . . . . . . . . . . . . . 24.4.2.1 Et alminnelig ansiennitetsprinsipp?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.4.2.2 Krav til ansiennitetsforskjell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.4.2.3 Tariffestet ansiennitetsprinsipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.4.2.4 Ansiennitetsberegning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.4.2.5 Mindre plass for ansiennitetshensyn i dag enn tidligere? . . . 24.4.3 Kompetanse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.4.4 Arbeidstakers sykefravær. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.4.5 Diskrimineringsreglenes betydning i utvelgelsesprosessen. . . . . . . . . . . 24.4.6 Avveiningen mellom utvelgelseskriteriene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.5 Utvelgelseskretsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.5.1 Virksomhet eller avdeling? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.5.2 Bedriften må kunne dokumentere hvordan utvelgelsen har skjedd. . . . 24.6 Annet passende arbeid i virksomheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.6.1 Omplasseringsplikten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.6.2 Finnes det annet ledig arbeid i virksomheten?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.6.3 Arbeidstakeren må være skikket for stillingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.6.4 Passende arbeid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.6.5 Nedbemanning i kombinasjon med nyansettelser. . . . . . . . . . . . . . . . . 24.6.6 Ny prøvetid?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.6.7 Hva skal regnes som én og samme virksomhet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.7 Fortrinnsrett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 22

578 578 579 579 581 582 582 583 583 583 584 585 585 585 585 585 588 588 590 591 591 593 595 597 598 598 602 605 605 605 606 607 609 611 612 613

07.05.2020 06:55


Innhold

23

Kapittel 25 Saksbehandlingsregler ved oppsigelse og avskjed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.2 Krav til oppsigelsen og avskjedens form og innhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.2.1 Skriftlighetskravet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.2.2 Innholdskrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.2.3 Krav til overlevering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.2.4 Virkningene av at de formelle krav ikke er overholdt . . . . . . . . . . . . . . 25.2.5 Hva hvis arbeidsgiver retter formfeil?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.3 Arbeidsgivers drøftelsesplikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.4 Arbeidstakers rett til forhandlinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.5 Attest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.6 Masseoppsigelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.6.1 Hva er en masseoppsigelse?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.6.2 Saksbehandlingsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.6.3 Arbeidsgivers drøftelsesplikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.6.4 Arbeidsgivers informasjonsplikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.6.5 Tidspunktet for drøftelser og informasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.6.6 Oppsigelsesfrister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.6.7 Konsekvensen av brudd på informasjons- og drøftelsesplikten. . . . . . .

614 614 614 614 615 615 616 617 617 619 619 620 620 621 621 622 622 623 623

Kapittel 26 Søksmål etter oppsigelse eller avskjed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.2 Søksmålsfrister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.2.1 Ugyldighetspåstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.2.2 Erstatningspåstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.2.3 Ingen frister ved formfeil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.3 Saklighetsvurderingen for domstolene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.4 Bevisregler og krav til dokumentasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.4.1 Problemstillingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.4.2 Det alminnelige sannsynlighetskrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.4.3 Skjerpet beviskrav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.4.4 Hvilken rett har arbeidstaker til å kreve utlevering av dokumentasjon/bevis?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.5 Virkningene av rettsstridig oppsigelse og avskjed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.5.1 Ugyldighet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.5.2 Erstatning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.6 Småkravprosess. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625 625 625 625 626 626 626 627 627 628 629

9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 23

633 634 634 635 637

07.05.2020 06:55


24

Innhold

Kapittel 27 Retten til å stå i stillingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.1 Hva innebærer retten til å stå i stillingen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.2 Fristene for å kreve å stå i stillingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.3 Unntak fra retten til å stå i stillingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.4 Arbeidsgiver kan begjære fratreden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.4.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.4.2 Oppsigelser begrunnet i virksomhetens forhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.4.3 Oppsigelser begrunnet i arbeidstakers forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.4.4 Oppsigelsens sannsynlige utfall – ankeomgangen. . . . . . . . . . . . . . . . . 27.4.5 Hva skjer når arbeidsgiver får medhold i at arbeidstaker må fratre?. . . . 27.5 Utestengelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.6 Retten til å stå i stillingen som forhandlingskort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

638 638 639 640 641 641 641 644 644 646 646 646

Kapittel 28 Outsourcing og virksomhetsoverdragelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.1 Outsourcing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.1.1 Hva er outsourcing?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.1.2 Nærmere om «selvstendig oppdragstaker». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.1.3 Nødvendig av hensynet til virksomhetens fortsatte drift. . . . . . . . . . . . 28.1.4 Kravet om årssakssammenheng mellom outsourcingen og oppsigelsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.1.5 Avgrensningen mot virksomhetsoverdragelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.2 Virksomhetsoverdragelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.2.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.2.2 Når foreligger det en virksomhetsoverdragelse?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.2.3 Virksomhetsbegrepet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.2.4 Identitetskravet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.2.5 Overføring må skje ved overdragelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.2.5.1 Hvem regnes som innehaver?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.2.5.2 Hvilke overføringssituasjoner regnes som overdragelser? . . . 28.2.5.3 Hvilke situasjoner omfattes ikke?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.2.6 Lønns- og arbeidsvilkårene videreføres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.2.7 Videreføring av pensjonsordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.2.8 Tariffavtalens stilling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.2.9 Vern mot oppsigelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.2.10 Arbeidstakers reservasjonsrett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.2.11 Informasjon og drøftelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.2.12 Vern av tillitsvalgte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

648 648 648 649 649

9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 24

650 650 651 651 652 652 654 664 664 664 667 668 670 671 671 672 676 677

07.05.2020 06:55


Innhold

Kapittel 29 Sluttavtaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.1 Hva er sluttavtaler?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.2 Sluttavtalens innhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.2.1 Formalia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.2.2 Opphørs- og fratredelsestidspunkt i sluttavtalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.2.3 Ytelser fra arbeidsgiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.2.4 Betinget betalingsplikt – lønn fra annen arbeidsgiver. . . . . . . . . . . . . . 29.2.5 Tilbakelevering av arbeidsgivers eiendeler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.2.6 Sletting av arbeidstakers e-postkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.2.7 Sletting av personopplysninger i personalmappe og personalregister. . . 29.2.8 Sluttattest – referanseperson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.2.9 Taushetsplikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.2.10 Konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.2.11 Fortrinnsrett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.2.12 Opp og avgjort-klausul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.3 Sluttavtaler og skatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.3.1 Utgangspunktet: skatteplikt for ytelser fra arbeidsgiver. . . . . . . . . . . . . 29.3.2 Dekning av kostnader ved utdanning og outplacement . . . . . . . . . . . . 29.3.3 Oppreisning ved usaklig oppsigelse eller urettmessig avskjed . . . . . . . . 29.3.4 Oppreisning etter skadeserstatningsloven §§ 3-5 og 3-6. . . . . . . . . . . . 29.3.5 Kostnader til juridisk bistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.4 Sluttavtaler og trygdeytelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.4.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.4.2 Pensjonsgivende og ikke-pensjonsgivende inntekt. . . . . . . . . . . . . . . . 29.4.3 Sykepenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.4.4 Dagpenger under arbeidsløshet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.4.4.1 Opphørstidspunktet i sluttavtalen – vilkår om tapt inntekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.4.4.2 Bakgrunnen for sluttavtalen – forlenget ventetid. . . . . . . . . 29.4.4.3 Ytelser i sluttavtalen – vilkåret om tapt inntekt . . . . . . . . . . 29.4.4.4 Ytelser i sluttavtalen – beregning av dagpenger. . . . . . . . . . . 29.4.5 Arbeidsavklaringspenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.4.6 Uføretrygd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.4.6.1 Ytelser i sluttavtalen – vilkåret om nedsatt inntektsevne. . . . 29.4.6.2 Ytelser i sluttavtalen – reduksjon av uføretrygden . . . . . . . . 29.4.7 Foreldrepenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.5 Sluttavtaler og private pensjons- og forsikringsordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 25

25 678 678 679 679 679 680 683 683 683 683 684 684 684 685 685 685 685 686 687 688 689 689 689 690 690 692 692 693 694 696 696 697 697 699 700 701

07.05.2020 06:55


26

Innhold

DEL III KOLLEKTIV ARBEIDSRETT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703 Kapittel 30 Oversikt over den kollektive arbeidsrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.1 Innledning – hva er kollektiv arbeidsrett?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.2 Aktørene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.3 Grunnleggende prinsipper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.3.1 Organisasjonsretten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.3.2 Skillet mellom rettstvister og interessetvister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.3.3 Retten til arbeidskamp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.3.4 Fredsplikten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.3.5 Partenes jevnbyrdighet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.3.6 Tariffavtalens ufravikelighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.3.7 Forholdet til EØS-retten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

705 705 706 707 707 708 709 709 709 709 710

Kapittel 31 Tariffavtalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.1 Hva er en tariffavtale?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.2 Tariffavtalens inngåelse og virkeområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.3 Tolkning av tariffavtaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.3.1 Ordlydens betydning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.3.2 Forutgående forhandlinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.3.3 Partenes opptreden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.3.4 Innfortolkede forutsetninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.3.5 Tariffavtalen er «altomfattende» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.3.6 Partenes fortolkningsmonopol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.4 Tariffavtalens ufravikelighetsvirkninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.4.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.4.2 Ufravikelighetsvirkninger overfor underordnede tariffavtaler . . . . . . . . 31.4.3 Forholdet mellom tariffavtalen og den individuelle arbeidsavtale. . . . . 31.4.4 Ufravikelighetsvirkninger overfor uorganiserte arbeidstakere . . . . . . . . 31.4.5 Ufravikelighetsvirkninger mellom konkurrerende tariffavtaler . . . . . . . 31.4.6 Ufravikelighet, «gratispassasjerer» og forholdet til organisasjonsfriheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

711 711 712 714 714 715 715 715 716 716 716 716 717 717 718 720

Kapittel 32 Rettstvistene – Arbeidsretten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.1 Absolutt fredsplikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.2 Uenighet skal søkes løst gjennom forhandlinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.3 Arbeidsretten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

724 724 724 725

9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 26

722

07.05.2020 06:55


Innhold

27

Kapittel 33 Interessetvistene – arbeidskamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.2 Gangen i en interessetvist – en oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.3 Tariffavtalen bringes til opphør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.4 Plassoppsigelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.5 Melding til Riksmekleren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.6 Tvungen mekling og forbud mot arbeidsstans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.7 Meklingen igangsettes – forlik oppnås. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.8 Brudd i meklingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.9 Frivillig lønnsnemnd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.10 Tvungen lønnsnemnd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.11 Grunnlaget for lønnsoppgjørene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.12 Ulike oppgjørsformer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

727 727 727 728 728 729 730 730 731 731 732 733 733

Kapittel 34 Fredsplikten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.2 Streik, lockout og annen arbeidskamp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.3 Politiske demonstrasjonsstreiker og sympatiaksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.4 Erstatningsansvar ved brudd på fredsplikten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

735 735 735 736 737

Forkortelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741 Lovregister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743 Domsregister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763 Stikkordregister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782

9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 27

07.05.2020 06:55


9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 28

07.05.2020 06:55


Del I

Innledning

9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 29

07.05.2020 06:55


9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 30

07.05.2020 06:55


Kapittel 1

Arbeidsrett som rettsområde

1.1

Arbeidsrettens særpreg

1.1.1 Kollektiv og individuell arbeidsrett Arbeidsretten særpreges av oppdelingen i en individuell og en kollektiv del. Den individuelle arbeidsrett regulerer forholdet mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver, mens den kollektive del regulerer forholdet mellom fagforeningene og arbeidsgiverforeningene, eventuelt uorganiserte arbeidsgivere. De sentrale rettsgrunnlagene i den individuelle arbeidsretten er den individuelle arbeidsavtalen og arbeidsmiljøloven. Tvister knyttet til det individuelle arbeidsforhold avgjøres av de alminnelige domstoler. I den kollektive arbeidsrett er tariffavtalen den sentrale reguleringsmekanismen. Videre regu­lerer arbeidstvistloven og tjenestetvistloven forholdet mellom fagforeningene og arbeidsgiverforeningen og det offentlige i form av regler om mekling osv. Den kollektive og individuelle arbeidsrett møtes i spørsmålet om forholdet mellom den individuelle arbeidsavtale og tariffavtalen; spørsmålet om tariffavtalens ufravikelighet. Dette er behandlet i punkt 30.3.6.

1.1.2 Vernehensynene Selv om arbeidstakernes rettsstilling har blitt stadig bedre, gjelder fremdeles det grunnleggende prinsipp om at arbeidstakeren skal anses som den svakeste part i avtaleforholdet. Med mindre annet er særskilt bestemt, er derfor den arbeidsrettslige lovgivning ufravikelig til fordel for arbeidstaker, se bl.a. aml. § 1-9 og feriel. § 3. I de tilfeller man er i tvil om hvordan ­loven skal forstås, tilsier vernehensynene generelt at loven skal tolkes i favør av arbeidstaker. Her må det også tas i betraktning at arbeidsgiver som den profesjonelle part har et særlig ansvar for å uttrykke seg klart i avtalen. Eventuelle uklarheter i avtalen må arbeidsgiver derfor ha risikoen for. De samme hensyn gjør seg ikke gjeldende ved tolkning av tariffavtaler. Dette skyldes at den kollektive arbeidsrett bygger på en generell forestilling om at partene er jevnbyrdige. Følgelig må tariffavtalens ordlyd, forhistorie og tradisjon tillegges tilsvarende større vekt.

9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 31

Arbeidstaker ­svakeste part Ufravikelig ­lovgivning

07.05.2020 06:55


32

Kapittel 1 Arbeidsrett som rettsområde

1.1.3 Privatrettslig side

Offentligrettslig side

Arbeidsrettens privat- og offentligrettslige side

En arbeidsavtale er en privatrettslig avtale. Hvordan avtalen etterleves mellom partene, er således noe som i utgangspunktet kun vedkommer disse. Dersom arbeidstaker mener arbeidsgiver ikke etterlever avtalen, må arbeidstaker derfor selv forfølge sitt krav rettslig. I tillegg til de privatrettslige regler som skal sikre arbeidstakerens avtale­ rettslige posisjon, er det i arbeidsretten også en rekke offentligrettslige reg­ ler. Tanken er at samfunnet som sådan har en interesse i at reglene etterleves på den enkelte arbeidsplass. Et brudd på reglene vil således ikke bare være et brudd overfor arbeidstakeren, men også overfor samfunnet. Brudd på offentligrettslige regler kan derfor føre til reaksjoner fra ulike tilsynsmyndigheter, og kan i grove tilfeller også føre til idømmelse av straff i form av bøter eller fengsel.

1.2

De rettslige grunnlag

1.2.1 Lovgivning Arbeidsretten reguleres av en rekke lover. Gjennomgående er disse preseptoriske, altså ufravikelige til gunst for arbeidstaker. Sentral arbeidsrettslig lovgivning omfatter særlig arbeidsmiljøloven, statsansatteloven, ferieloven, folketrygdloven, personopplysningsloven, permitteringslønnsloven, arbeidstvistloven, tjenestetvistloven og likestilling- og diskriminerings­loven. Det er ikke alltid like lett å lese ut av lovteksten hvordan loven skal forstås. Når det oppstår tolkningstvil, kan man finne god støtte i lovens forarbeider, i rundskriv og andre veiledninger fra offentlige myndigheter og i rettspraksis. I boken vil du derfor finne en rekke henvisninger til slike rettskilder.

1.2.2

Den individuelle arbeidsavtale

Innenfor rammene av den ufravikelige lovgivning og eventuelle tariffavtaler står partene fritt til å inngå arbeidsavtaler med det innhold de måtte ønske. En bestemmelse i en arbeidsavtale vil være ugyldig i den utstrekning den er i strid med ufravikelig lov eller tariffavtale. De øvrige vilkår i arbeidsavtalen vil imidlertid være gyldige. Dette innebærer at man alltid må vurdere individuelle arbeidsavtaler opp mot de lover og tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet.

9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 32

07.05.2020 06:55


33

1.3 Utviklingslinjer

1.2.3 Tariffavtaler Selv om mange spørsmål i utgangspunktet er lovregulert, spiller tariffavtalene fremdeles en sentral rolle i norsk arbeidsrett. Ofte gir disse bedre og mer utfyllende rettigheter for arbeidstakerne enn det som følger av loven. Tariffavtaler inngås mellom en fagforening på den ene siden og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening på den annen side. Tariffavtalene kommer kun direkte til anvendelse i de arbeidsforhold hvor både arbeidstaker og arbeidsgiver er organisert eller part i tariffavtalen. Tariffavtalene kan gjennom sine ufravikelighetsvirkninger også få en viss betydning overfor uorganiserte. Dette er nærmere behandlet i punkt 30.3.6. Videre vil man ved tolkningstvil i enkelte tilfelle særlig kunne se hen til Hovedavtalen mellom LO og NHO. Dette gjelder for eksempel forståelsen av den ulovfestede permitteringsadgang, se kapittel 20. Tariffavtalene gis gjerne ulike navn avhengig av hva de regulerer og plassering i avtale-hierarkiet, for eksempel hovedtariffavtale, hovedavtale og særavtaler. Dette er nærmere behandlet i Del III.

1.3 Utviklingslinjer 1.3.1

Fra klassekamp til ordnede forhold

I begynnelsen av 1870-årene fant det sted flere impulsive streiker i norsk arbeidsliv. Dette skulle vise seg å være en spire til dannelsen av de første Typografstreiken fagforeningene, blant annet Den Typografiske Forening. Streikene var først sporadiske og kortvarige, men etter hvert, og særlig i løpet av 1880-årene, ble fagforeningene bedre organisert. Det ble ført en mer systematisk og målrettet arbeidskamp. Typografstreiken og fyrstikkarbeiderstreiken i Fyrstikkarbeider­ 1889 fikk stor oppmerksomhet. Bjørnstjerne Bjørnson kastet seg inn i det streiken offentlige ordskiftet og uttalte: «Denne Streik og Streikene efter denne og alle senere Streiker skal tvinge Arbeidsgiverne til at gjøre det rette. Jeg tror at dette med Streiker er en ren Velsignelse. De er i stedet for det som er haardt, i stedet for Revolution – de er en ren Velsignelse, tror jeg. Arbeiderne samler sig, og saa siger de: Gjør det som er Ret mod os – det er det de siger. Og saa rører de Hjertelaget i os, saa vækkes vi, saa iler vi til og siger: Det er sandt, I har Ret. Gjør det som er Ret mod dem … Og det er paa den Maaden Streiken og alt saadant banker paa. Nu banker det ganske forsiktig med en Fyrstikpegefinger; men næste Gang blir det med en Mands Knytnæve, og næste Gang igjen med en Slægge. Vi blir ikke kvit dette. De skal flytte paa sig og dele med sig, det er det som er Sagen. Det er det som Tiden er inde for.»

9788215035376_Due Lund mfl_Arbeidslivets spilleregler.indd 33

07.05.2020 06:55


stillinger, advokater, tillitsvalgte, arbeidsgivers representanter og studenter på høyskole- og universitetsnivå. Boken følger en normalsyklus for et arbeidsforhold, fra ansettelse til opphør. Forfatterne tar for seg spørsmål knyttet til utlysning, ansettelse, midlertidig ansettelse, innleie, prøvetid, arbeidstid, lønn, sykepenger, permisjoner, ferie, likebehandling, arbeidsmiljø, trakassering, personvern og yrkesskade. Endringer i og avslutning av arbeidsforholdet, herunder spørsmål knyttet til oppsigelse, avskjed, suspensjon, omorganisering, nedbemanning, permittering, outsourcing, virksomhetsoverdragelse og sluttavtaler, er viet stor plass. Boken fremstiller også reglene for arbeidstakernes medbestemmelsesrett og gir en oversikt over de viktigste sidene av den kollektive arbeidsretten. Spørsmålene illustreres av et rikt utvalg dommer og andre avgjørelser. Arbeidslivets spilleregler er opprinnelig skrevet av advokatene Nils H. Storeng, Tom H. Beck og Arve Due Lund i Advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund (SBDL). Rettsfeltet er i stadig utvikling, i stor grad som følge av rettslig påvirkning fra EU. Boken foreligger derfor nå i femte reviderte utgave, hvor kapittelinndelingen er noe annerledes enn tidligere, samtidig som den pedagogiske fremstillingen i tidligere utgaver er beholdt. Boken er oppdatert med lovendringer og rettspraksis og er ført à jour per utgangen av november 2019.

S TO RE NG / B E C K / D U E L U ND / ANDERS EN / ANDER SE N / S VEN DS E N

og grundig måte. Boken er et nyttig hjelpemiddel for praktikere i leder- og HR-

ARBEIDSLIVETS SPILLEREGLER

Arbeidslivets spilleregler presenterer arbeidsretten i privat sektor på en praktisk

NILS H. STORENG / TOM H. BECK / ARVE DUE LUND KARI B. ANDERSEN / TERJE G. ANDERSEN / THOMAS B. SVENDSEN

ARBEIDSLIVETS SPILLEREGLER 5 . U T G AV E

5 . U T G AV E

Arbeidslivets spilleregler 2020 ORG.indd 1

07.05.2020 11:18

Profile for Universitetsforlaget

Arbeidslivets spilleregler  

"Arbeidslivets spilleregler" presenterer arbeidsretten i privat sektor på en praktisk og grundig måte.

Arbeidslivets spilleregler  

"Arbeidslivets spilleregler" presenterer arbeidsretten i privat sektor på en praktisk og grundig måte.