Page 1

forsikringer. Den gir deg en god oversikt over ulike forsikringer og deres rammebetingelser. I boken finner du først en kort innføring i risikoanalyse, risikohåndte­ ring og forsikring som risikoavlastning. Deretter får du praktisk og opp­ slagsvennlig informasjon om forsikringer for privatpersoner, landbruket og næringslivet. Boken kommer også inn på ulike former for pensjons­

ROGER LOEN

Dette er en oversiktlig introduksjonsbok og et praktisk oppslagsverk om

sparing.

og uttrykk. Forsikringer er velegnet både for bedriftsintern opplæring innen for­ sikringsbransjen og for økonomistudenter på bachelor- og masternivå. Boken er også nyttig for regnskapsførere i landbruket og andre som har forsikringer som en del av sitt ansvarsområde. Boken har en egen nettside under www.nettressurser.no. Her finner du nyttige tilleggsressurser som løpende oppdateringer, oppgaver og Power­ Point-presentasjoner. Roger Loen har lang erfaring fra forsikrings- og finansnæringen. Han foreleser i forsikringer ved Handelshøyskolen ved NMBU og har skrevet flere artikler om forsikring i Store norske leksikon.

ISBN 978-82-15-02619-0

9

788215

032467

FO R S IK R ING ER

Bakerst i boken finner du en fyldig oversikt over forsikringstekniske ord


FORSIKRINGER

9788215032467_Loen_Forsikringer.indd 1

14.11.2019 13:13


9788215032467_Loen_Forsikringer.indd 2

14.11.2019 13:13


Roger Loen

FORSIKRINGER

universitetsforlaget

9788215032467_Loen_Forsikringer.indd 3

14.11.2019 13:13


© Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03246-7 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel. Boken er utgitt med økonomisk støtte fra Stiftelsen Forsikringsakademiet. Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo www.universitetsforlaget.no Omslag: Mette Gundersen Sats: ottaBOK Trykk og innbinding: 07 Media – 07.no Boken er satt med: Times LT Std 10,5/14 Papir: 100 g Arctic Matt

9788215032467_Loen_Forsikringer.indd 4

14.11.2019 13:13


Innholdsfortegnelse

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Kapittel 1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Kapittel 2 Risikohåndtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.1 Risikohåndteringsprosessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.2 Risikohåndtering for private . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.3 Risikohåndtering for næringsdrivende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

DEL 1 PRIVATE DEKNINGER – SKADEPRODUKTER Kapittel 3 Forsikring av eiendom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.1 Hus, hjem og hytte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.1.1 Hjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.1.2 Villa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.1.3 Forsikring av selveierseksjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3.1.4 Bofellesskap/bokollektiver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3.1.5 Utleieforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3.1.6 Hytte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3.2 Forsikring ved salg og kjøp av bolig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3.2.1 Boligselgerforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3.2.2 Boligkjøperforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.2.3 Tilstandsgaranti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.2.4 Rettshjelp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

5

9788215032467_Loen_Forsikringer.indd 5

14.11.2019 13:13


Innholdsfortegnelse

Kapittel 4 Forsikring av kjøretøy og båt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 4.1 Bil- og motorkjøretøy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 4.2 Bobiler og campingvogner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4.3 MC- og mopedforsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4.4 Båt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 4.5 Sykkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Kapittel 5 Reise- og personforsikringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 5.1 Reiseforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 5.2 Ulykkesforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 5.3 Barneforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 5.4 ID-tyveriforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 5.5 Graviditetsforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 5.6 Ungdom og forsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Kapittel 6 Skader, forsikringssvindel og skaderegister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 6.1 Skader innen private forsikringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 6.1.1 Skader på bolig og hytte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 6.1.2 Bilskader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 6.2  Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister – FOSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 6.3 Forsikringssvindel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Kapittel 7 Skifte av forsikringsgiver og prising av forsikringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 7.1 Skifte av forsikringsgiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 7.2 Hva fastsetter prisen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 7.2.1 Mange prisbestemmende faktorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 7.2.2 Andre forhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 7.2.3 Kriterier ved prissammenligning på boligforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 7.2.4 Kriterier for prissammenligning for motorvognforsikring. . . . . . . . . . . . . 67 Kapittel 8 Private dekninger – personforsikring og pensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 8.1 Forsikringsavtalen i livsforsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 8.2 Nærmere om helseopplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 8.3 Individuell kapitalforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 8.3.1 Ulike alternativer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 8.3.2 Kontoprodukter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 8.3.3 Fondsforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 8.4 Pensjonssparing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 8.4.1 Individuell pensjonssparing med skattefordel (IPS). . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 8.5 Skatteregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

6

9788215032467_Loen_Forsikringer.indd 6

14.11.2019 13:13


Innholdsfortegnelse

8.5.1 Private personforsikringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 8.5.2 Arbeidsgiverfinansierte personforsikringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 8.6 Pensjonsaldersgrenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 8.6.1 Folketrygden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 8.6.2 Avtalefestet pensjon (AFP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 8.6.3 Private tjenestepensjonsordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 8.6.4 Individuelle pensjonsordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 8.6.5 Statens pensjonskasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 8.6.6 Kommunal tjenestepensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 8.6.7 Pensjonsordningen for apoteketaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 8.6.8  Andre lovfestede førtidspensjonsordninger for særskilte grupper . . . . . . . 86 8.6.9  Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og statsråder. . . . . . . . . . . 86 8.7 Register over livsforsikringer og pensjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 8.7.1 Register over forsikringssøkere og forsikrede – ROFF. . . . . . . . . . . . . . . . 87

DEL 2 FORSIKRINGER FOR LANDBRUKET Kapittel 9 Landbruksforsikringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 9.1 Virksomhetsrelaterte forsikringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 9.1.1 Drift og driftsbygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 9.1.2 Driftstap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 9.1.3 Produktansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 9.1.4 Maskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 9.1.5 Gårdsbil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 9.1.6 Driftsløsøre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 9.2 Avlinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 9.2.1 Avling og varer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 9.2.2 Kulturer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 9.3 Husdyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 9.3.1 Storfeproduksjonsforsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 9.3.2 Svineproduksjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9.3.3 Småfeproduksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9.3.4 Enkeltdyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9.3.5 Hund og katt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9.4 Skog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 9.4.1 Forsikring av skog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 9.4.2 Branndekning av juletrefelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 9.5 Gårdsarbeidere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

7

9788215032467_Loen_Forsikringer.indd 7

14.11.2019 13:13


Innholdsfortegnelse

9.5.1 Yrkesskade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 9.5.2 Ulykke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

DEL 3 NÆRINGSLIVSFORSIKRING Kapittel 10 Næringslivsforsikring – skade- og ansvarsdekninger. . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10.1 Forsikring for gründere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10.2 Bedrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 10.3 Industri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 10.4 Fiskeoppdrettsforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 10.5 Ansvar og underslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 10.5.1 Bedrifts- og produktansvarsforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 10.5.2 Formueskadeforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 10.5.3 Styreansvarsforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 10.5.4 Ansvarsforsikring for profesjonsansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 10.5.5 Underslagsforsikring (kriminalitetsforsikring) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 10.5.6 Miljøansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 10.5.7 Datakriminalitetsforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 10.5.8  Hoveddekningsregler mellom Claims made og Claims occured . . . . . . . . 114 10.5.9 Yrkesskadeforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 10.6 Kausjons- og kredittforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 10.6.1 Kausjonsforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 10.6.2 Kredittforsikringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Kapittel 11 Næringsdekninger – personforsikringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 11.1 Gruppeliv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 11.2 Kollektiv ulykke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 11.3 Annen sykdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 11.4 Sykeavbrudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 11.5 Helse- og behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 11.6 Kritisk sykdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 11.7 Loss of license (LOL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 11.8 Reise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Kapittel 12 Næringslivsdekninger pensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 12.1 Privat tjenestepensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 12.2 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 12.3 Ytelsesbasert tjenestepensjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

8

9788215032467_Loen_Forsikringer.indd 8

14.11.2019 13:13


Innholdsfortegnelse

12.4 Hybridpensjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 12.5 Innskuddsbasert tjenestepensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 12.6 Avtalefestet pensjon (AFP) for privat sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 12.7 Offentlig tjenestepensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 12.8 AFP i offentlig sektor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 12.9 Fripoliser og pensjonsbevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 12.10 Norsk Pensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 12.11  Skatteregler for personforsikringer og pensjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Kapittel 13 Folketrygden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 13.1 Alderspensjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 13.2  Pensjoner i privat og offentlig sektor i forhold til folketrygden. . . . . . . . . . . . . . 151

DEL 4 ANDRE FORMER FOR FORSIKRINGER OG RISIKOAVLASTNINGER Kapittel 14 Andre forsikringsrelaterte områder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 14.1 Forsikringsformidling og rådgivning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 14.1.1 Finans Norges bransjenorm om forsikringsmegling. . . . . . . . . . . . . . . . 156 14.1.2 Regelverk om forsikringsformidling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 14.1.3 Finansnæringens autorisasjonsordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 14.2 ART – Alternative risk transfer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 14.2.1 Områder for ART. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 14.3 Captive (Captive insurance). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 14.4 Kidnap and ransom insurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 14.5 Pensjonskasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 14.6 Reassuranse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 14.6.1 Hovedformer for reassuranse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 14.6.2 Andre former for reassuranse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 14.6.3 Forsikringspooler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 14.7 Utestasjonering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 14.7.1 Internasjonale forsikrings- og pensjonsløsninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 14.7.2 Syke-/helseforsikring for utlandsstasjonerte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 14.7.3 Utlandsstasjonerte og folketrygd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 14.7.4 Student i utlandet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

9

9788215032467_Loen_Forsikringer.indd 9

14.11.2019 13:13


Innholdsfortegnelse

Kapittel 15 Bærekraftig forsikringsnæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 15.1 Investering og forvaltning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 15.2 Restverdiredning og skadeutbedring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 15.3 Produktutvikling og prising av forsikringsprodukter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

DEL 5 ORD OG UTTRYKK I FORSIKRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

9788215032467_Loen_Forsikringer.indd 10

14.11.2019 13:13


Forord

Denne boken om forsikringer handler om et vidt og spennende fagfelt som er i stadig utvikling. Forsikringer er på sitt enkleste en måte å få andre til å ta en risiko på som en selv ikke ønsker å bære, mot en betaling. Derfor starter boken med håndtering av risiko og hvordan vi forholder oss til ulike former for risiko; hvordan vi fjerner risiko, reduserer risiko, overfører risiko og aksepterer risiko. Første del av boken omfatter forsikringer for oss som privatpersoner – både skadeforsikringer og personforsikringer. Boken skiller gjennomgående mellom hva som er lovbestemt forsikring L , hvilke forsikringer vi «må» ha M , hvilke vi «bør» ha B , og hvilke vi «kan» ha K . De ulike forsikringene er merket i teksten etter hvilken kategori de kommer under. Hva den enkelte velger her er ulikt, ettersom vi alle har en individuell oppfatning av som er akseptabelt å bære av risiko. Dette må også ses i sammenheng med den enkeltes livssituasjon og økonomiske stilling, og er ment som et hjelpemiddel ved prioriteringer. I del 2 av boken blir forsikringer for landbruket omtalt. Dette er fordi landbruksvirksomheter ofte står i en mellomstilling mellom private forsikringer og forsikringer for næringslivet samtidig som det er en virksomhet som representerer en særskilt risiko. Del 3 omhandler forsikringer for næringslivet. Disse er mer omfattende og komplekse enn hva forsikringer for private er, men samtidig er de like på mange områder. Det er samme typer risiko, men det er ofte snakk om større summer. Videre er det stor forskjell på mindre og mellomstore bedrifter i industrirelatert virksomhet. Industrivirksomhet krever ofte spesialdekninger. De kan gjerne forsikre seg i utlandet og kan også opprette egne forsikringsselskaper slik for eksempel Telenor og Hydro har gjort. Dette beskrives også i del 4 av boken. For næringsvirksomheter er ansvarsdekninger viktig. Derfor blir de ulike ansvarsdekninger beskrevet for seg. Slik sett er ansvarsforsikringer ikke en

L Lovbestemt (L) M Må ha (M) B Bør ha (B) K Kan ha (K)

11

9788215032467_Loen_Forsikringer.indd 11

14.11.2019 13:13


Forord

forsikring av tap av eiendeler, men en forsikring mot at andre kan rette et krav mot virksomheten for å få dekket sitt eget tap. Personforsikringer for bedrifter er stort sett like de som er for enkeltindivider. Forskjellen er at de omfatter definerte grupper som kan være risikoutjevnende i seg selv og dermed gir lavere kostnader enn om de skulle kjøpes på egen hånd av den ansatte. Hva den enkelte bedrift velger av forsikringsdekning avhenger av flere faktorer som; risikobærende evne og vilje, hva som er lovbestemt for virksomheten og hva som er vanlig innenfor bransjen virksomheten er i. Det siste gjelder spesielt for personforsikringer og pensjoner. Fjerde del av boken omtaler en del særområder som vanligvis er lite kjent. Dette er pensjonskasser, captives, Kidnap and ransom insurance, ART og forsikringer ved utestasjonering. Til sist har boken en definisjon av sentrale faguttrykk i forsikring og forsikringsrelaterte begrep. Det er tall og statistikk i denne boken, hvor mesteparten er hentet fra ­Finans Norge og NAV. De fleste av disse er fra utgangen av 2018. Det er flere målgrupper for denne boken: Studenter innenfor administrasjon, ledelse og økonomi som har forsikringer som et emne innen fagkretsene. I tillegg vil den være et nyttig oppslagsverk for ansatte innen forsikring og for bruk i opplæring internt i selskapene. Boken er også ment som et verktøy for dem som har forsikringer som en del av sitt ansvarsområde – enten de er i en personalfunksjon, juridisk avdeling eller innen økonomi. Det finnes i dag lite som er skrevet om forsikringer, og opplæring innenfor faget skjer hovedsakelig i regi av forsikringsnæringen. Derfor er behovet for en egen bok om emnet så absolutt til stede. Denne boken er skrevet i 2019, og de fleste tallene er fra 2018. Disse vil naturlig nok endre seg etter hvert, og på bokens side under www.nettressurser.­ no/forsikringer finner du oppdateringer, nyttig tilleggsstoff med mer. Skulle du finne noen feil, er det fint om du gir beskjed om dette til post@universitetsforlaget.no. Jeg vil gjerne takke Christian M. Johannessen for gode og konstruktive innspill under arbeidet med boken. Stiftelsen Forsikringsakademiet har bidratt økonomisk slik at denne utgivelsen ble mulig og fortjener derfor stor takk. Lesja, 1. november 2019 Roger Loen

12

9788215032467_Loen_Forsikringer.indd 12

14.11.2019 13:13


Kapittel 1

Innledning

Forsikring er for mange et komplisert område. Forsikring og finans er dess­ uten tett sammenvevd. Dette er en stor næringsvirksomhet, både i Norge og internasjonalt. Finans Norge har cirka 240 medlemsbedrifter med rundt 50 000 ansatte. I tillegg kommer forsikringsagenturer og forsikringsmeglere, samt leverandører av uavhengige skadeoppgjørstjenester. Innen skadeforsikring var premieinntekten 59 milliarder kroner i 2018. I samme år ble det meldt inn 2,1 millioner skadetilfeller og anslått erstatning på 42,4 milliarder. Innen livsforsikring var premieinntektene for livsforsikring og pensjon i overkant av 100 milliarder og forvaltningskapitalen utgjorde 1534 milli­arder ved utgangen av 2018. Til sammenligning var oljefondet på 10 000 milli­ arder kroner i november 2019. I dag er det vanskelig å skaffe seg formell akademisk kompetanse innen forsikring. Det er til nå kun Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som har tilbudt forsikring som et eget kurs ved Handelshøyskolen. BI Bank og forsikring tilbyr utdanning for ansatte i forsikringsbransjen. I andre land har dette lenge vært et fag på universitetsnivå. Denne utdanningen er i hovedsak tilpasset forsikringsbransjens behov. Sett i forhold til bransjens økonomiske størrelse og betydning i Norge, bør utdanning innen forsikring også være et fagvalg innen økonomisk-administrative fagområder. Ut ifra bransjens økonomiske styrke er det også av stor interesse å se hvordan norsk forsikring vil kunne bidra til bærekraftig utvikling i fremtiden.

Hvorfor en bok om forsikring?

Dette kan gjøres på flere områder: • Økonomisk direkte ved å styre investeringene inn i bærekraftig virksomhet • Skademessig direkte ved å tenke gjenbruk og restverdiredning fremfor sanering

13

9788215032467_Loen_Forsikringer.indd 13

14.11.2019 13:13


Kapittel 1

• Utvikling av nye forsikringsprodukter som tar hensyn til konsekvenser av klimaendringer Litt forsikringshistorie

Det å forsikre seg mot hendelser har vært gjort i en eller annen form siden vi har vært organisert i samfunn. I Babylon overtok handelsmenn risikoen for at karavaner skulle komme trygt frem ved å gi lån. Lånet forfalt ved ankomst, da med en høy rente. Kom ikke karavanen frem, ble lånet ettergitt. Lånet er derfor å betrakte som en erstatning som ble betalt ut før en skade. Skjedde ikke skaden, påløp det høye renter, altså en forsikringspremie som ble betalt etterskuddsvis. Dette var lovfestet i Hammurabis lovbok fra 2250 før vår tidsregning. Dette prinsippet ble videreført av fønikerne, og det er tilsvarende bestemmelser i Talmud (jødisk religiøs lovbok m.m.) for skip og eseleiere om å hjelpe hverandre ved tap. Andre forsikringsformer fra tidligere tider gikk ut på å gi stormenn, fyrs­ ter og konger gaver med løfte om hjelp tilbake om det oppstod vanskeligheter av noe slag. Begravelseskasser var vanlig i Romertiden. Den første dødelighetstabell ble utarbeid av Ulpian, som var en rettskyndig i 220 etter vår tidsregning. Senere utviklet de ulike håndverkslaugene former for hjelpekasser som skulle gi støtte til medlemmer ved ulike hendelser som brann, død og tyveri. Moderne sjøforsikring kan spores tilbake til 1300-tallet. Lloyds of London ble opprettet i 1686 for å forsikre tap av skip og last. Lloyds eksisterer fortsatt og er en viktig aktør på forsikringsmarkedet. Lloyds er kjent for å ta ulike former for risiko som man ikke får forsikret andre steder. Eksemp­ ler på dette er forsikring av stemmebåndene til Celine Dion og Whitney ­Houston, leggene til Marlene Dietrich og Tina Turner, Keith Richards fingre og p­ enisen til pornoskuespilleren Keiran Lee. Litt enkelt kan vi si at skadeforsikring bærer mer preg av veddemål, mens livsforsikring er mer forutsigbart med hensyn til livslengde og så videre. Dette gjorde at forsikringsmatematikken ble et verktøy først og fremst innenfor livsforsikring. Etter hvert som man fikk et erfaringsgrunnlag og kunne bruke dette matematisk, ble verdens første livsforsikringsselskap etablert i London 1762, The Equitable – som fortsatt eksisterer. Benjamin Franklin etablerte et brannforsikringsselskap i 1762 i Phila­ delphia, og det eksisterer fortsatt. Norges første brannforsikringsselskap var Norges Brannkasse (Christiania Brand Assuranse Casse) som ble etablert i 1753 – og som nå er If. I 1847 ble Christiania Gjensidige forsørgelsesanstalt opprettet, det er nå Gjensidige liv. Idun var Norges første aksje-livsfor­ sikringsselskap som ble etablert i 1861. Det er nå Storebrand.

14

9788215032467_Loen_Forsikringer.indd 14

14.11.2019 13:13


Innledning

Når det gjelder pensjon, ble det også opprettet ulike former for pensjonskasser. Disse var ment for å sikre enker etter embetsmenn. Den alminnelige enke-casse ble opprettet i 1775. Som en form for understøttelse av enker bør det også nevnes at det innen kirken var et krav om at der hvor en prest døde og kallet var ledig, måtte den nye presten ekte enken og forsørge henne og hennes barn! Et eksempel på denne ordningen finnes omtalt i Vålerenga historielags skrifter. Der omtales biskopen for Christiania, Christen Schmidt, født 1727, som giftet seg med Ingeborg Catharina Birkenbusch i november 1803, før han døde i oktober 1804. Hun var født i 1778. På denne måten ville han sørge godt for sin unge tjenestejente etter sin død. Slikt sett har det vært en utvikling fra de første enkle forsikringsordninger og frem til dagens løsninger for risikoavlastningsprodukter.

9788215032467_Loen_Forsikringer.indd 15

14.11.2019 13:13


forsikringer. Den gir deg en god oversikt over ulike forsikringer og deres rammebetingelser. I boken finner du først en kort innføring i risikoanalyse, risikohåndte­ ring og forsikring som risikoavlastning. Deretter får du praktisk og opp­ slagsvennlig informasjon om forsikringer for privatpersoner, landbruket og næringslivet. Boken kommer også inn på ulike former for pensjons­

ROGER LOEN

Dette er en oversiktlig introduksjonsbok og et praktisk oppslagsverk om

sparing.

og uttrykk. Forsikringer er velegnet både for bedriftsintern opplæring innen for­ sikringsbransjen og for økonomistudenter på bachelor- og masternivå. Boken er også nyttig for regnskapsførere i landbruket og andre som har forsikringer som en del av sitt ansvarsområde. Boken har en egen nettside under www.nettressurser.no. Her finner du nyttige tilleggsressurser som løpende oppdateringer, oppgaver og Power­ Point-presentasjoner. Roger Loen har lang erfaring fra forsikrings- og finansnæringen. Han foreleser i forsikringer ved Handelshøyskolen ved NMBU og har skrevet flere artikler om forsikring i Store norske leksikon.

ISBN 978-82-15-03246-7

9

788215

032467

FO R S IK R ING ER

Bakerst i boken finner du en fyldig oversikt over forsikringstekniske ord

Profile for Universitetsforlaget

Forsikringer  

Denne boken gir deg en grundig oversikt over ulike forsikringer og deres rammebetingelser.

Forsikringer  

Denne boken gir deg en grundig oversikt over ulike forsikringer og deres rammebetingelser.