Page 1

lovkommentaren gir grundige kommentarer til lovens andre del om retten til arv. All rettspraksis av interesse er tatt med, både trykte og utrykte dommer og rettspraksis fra den tidligere arvelovens tid som fortsatt har betydning. Lovkommentaren er nyttig for dommere, advokater og andre som har behov for å sette seg inn i arvereglene.

Peter Hambro er førsteamanuensis emeritus ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Denne utgivelsen finnes også på www.juridika.no

isbn 978-82-15-03185-9

Arveloven • Arvereglene

Den nye arveloven, som ble vedtatt i 2019, regulerer både arv og dødsboskifte. Denne

Peter Hambro

Arveloven Arvereglene Lovkommentar Denne utgivelsen finnes også på www.juridika.no


Arveloven

9788215031859_Hambro_Arveloven.indd 1

25.06.2020 07:23


9788215031859_Hambro_Arveloven.indd 2

25.06.2020 07:24


Peter Hambro

Arveloven Lov 14. juni 2019 nr. 21 om arv og dødsboskifte

Arvereglene Lovkommentar

Universitetsforlaget

9788215031859_Hambro_Arveloven.indd 3

25.06.2020 07:24


© Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03185-9 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel. Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo www.universitetsforlaget.no Omslagsdesign: ANTI / Erik Johan Worsøe Eriksen Omslag: Universitetsforlaget Sats: ottaBOK Trykk og innbinding: 07 Media – 07.no Boken er satt med: Times LT Std 10,5/12,5 Papir: 90 g Amber Graphic

9788215031859_Hambro_Arveloven.indd 4

25.06.2020 14:27


Forord

Den nye loven om arv og dødsboskifte trer i kraft 1. januar 2021. De første to deler av loven fra 2019 bygger i stor grad på arveloven fra 1972. Eldre rettskilder – rettspraksis, juridisk teori og forarbeider til 1972-loven – vil derfor fortsatt i mange år fremover ha betydning. Jeg har tidligere utgitt en kommentarutgave til arveloven fra 1972, som sist ble oppdatert i nettversjon i 2018. Denne nye utgaven inneholder mye av de rettskilder som er fremstilt der og som fortsatt vil være relevante. Boken omhandler bare selve arverettsdelen i 2019-loven, dvs. frem til lovens § 83. Den tidligere skifteloven fra 1930 er nå blitt en del av 2019-loven. Rettspraksis og juridisk teori er tatt med frem til mars 2020. Oslo, juni 2020 Peter Hambro

9788215031859_Hambro_Arveloven.indd 5

25.06.2020 07:24


9788215031859_Hambro_Arveloven.indd 6

25.06.2020 07:24


Innhold

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

FØRSTE DEL INNLEDENDE BESTEMMELSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Kapittel 1 Lovens virkeområde, definisjoner mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 § 1 Hva loven gjelder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 § 2 Definisjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Tredje ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 § 3 Hvordan arv fordeles. Skifte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

ANDRE DEL RETTEN TIL ARV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Kapittel 2 Slektens arverett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 § 4 Første arvegangsklasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Annet ledd første punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Annet ledd annet punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Annet ledd tredje og fjerde punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Tredje ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Fjerde ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 § 5 Andre arvegangsklasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Tredje ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Tredje ledd annet punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Fjerde ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

9788215031859_Hambro_Arveloven.indd 7

25.06.2020 07:24


8

Innhold

§ 6 Tredje arvegangsklasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 § 7 Når foreldreskap gir grunnlag for arverett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Adopsjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Adoptivbarns arverett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Eldre regler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Arverett etter adoptivbarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Kapittel 3 Ektefellers arverett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 § 8 Ektefellens arverett når arvelateren etterlater seg livsarvinger . . . . . 37 Gjenlevende ektefelles rettigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 § 9 Ektefellens arverett når arvelateren ikke etterlater seg livsarvinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 § 10 Inngrep i ektefellens arverett ved testament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Første ledd første punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Første ledd annet punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 § 11 Opphør av ektefellens arverett ved separasjon og skilsmisse . . . . . . 49 Kapittel 4 Samboeres arverett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 § 12 Arverett for samboere med felles barn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 § 13 Arverett etter testament for samboere med minst fem års samboerskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Kapittel 5 Ektefellers rett til uskifte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 § 14 Retten til uskifte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Annet ledd annet punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Tredje ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Fjerde ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Femte ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Sjette ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 § 15 Uskifte med særskilt livsarving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Første ledd første punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Første ledd annet punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 § 16 Uskifteretten når noen av arvingene kan kreve arv . . . . . . . . . . . . . 69

9788215031859_Hambro_Arveloven.indd 8

25.06.2020 07:24


Innhold

9

§ 17 Inngrep i ektefellens uskifterett ved testament . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 § 18 Personlige forhold som fratar ektefellen rett til uskifte . . . . . . . . . . 73 Første ledd første punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Første ledd annet punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 § 19 Frist for melding om uskifte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Paragraf 96 første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Paragraf 96 annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Paragraf 96 fjerde ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Paragraf 97 Uskifteattest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 § 20 Ektefellens ansvar for arvelaterens forpliktelser . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Første punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Annet punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 § 21 Hvilke eiendeler som går inn i uskifteformuen etter at boet er overtatt uskiftet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Første ledd første punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Første ledd annet punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Første ledd tredje punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 § 22 Råderetten over uskifteformuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Annet ledd første punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Testamentarisk rådighet over eiendeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 § 23 Adgangen til å gi gaver av uskifteformuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Gaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Annet ledd første punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Annet ledd annet punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Tredje ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Rettspraksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Dansk rettspraksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 § 24 Adgangen til å gi arveoppgjør av uskifteformuen . . . . . . . . . . . . . . . 129 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Annet ledd annet punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Rettspraksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 § 25 Arvingenes adgang til å kreve bevissikring utenfor rettssak . . . . . . 141 § 26 Hvem som tar arv ved skifte av uskifteformuen . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Tredje ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

9788215031859_Hambro_Arveloven.indd 9

25.06.2020 07:24


10

Innhold

§ 27 Bortfall av retten til uskifte hvis den lengstlevende gifter seg eller blir samboer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 § 28 Retten til å kreve skifte av uskifteformuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Rettspraksis om annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Tredje ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Fjerde ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 § 29 Skifte av uskifteformuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Tredje ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Fjerde ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Femte ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 § 30 Arvingenes krav på vederlag ved skifte av uskifteformuen . . . . . . . 171 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Tredje ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 § 31 Hva som inngår i uskifteformuen når den skal skiftes . . . . . . . . . . . 176 Kapittel 6 Samboeres rett til uskifte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 § 32 Retten til uskifte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 § 33 Inngrep i samboerens uskifterett ved testament . . . . . . . . . . . . . . . . 179 § 34 Frist for melding om uskifte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 § 35 Samboerens ansvar for arvelaterens forpliktelser mv. . . . . . . . . . . . 180 § 36 Hvilke eiendeler som inngår i uskifteformuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 § 37 Råderetten over uskifteformuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 § 38 Bortfall av retten til uskifte hvis den lengstlevende gifter seg eller blir samboer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 § 39 Skifte av uskifteformuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Kapittel 7 Arv etter testament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 I. Opprettelse av testament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 § 40 Dødsdisposisjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Annet ledd første punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Annet ledd annet punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Annet ledd tredje punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Tredje ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Rettspraksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

9788215031859_Hambro_Arveloven.indd 10

25.06.2020 07:24


Innhold

11

§ 41 Testasjonsevne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Rettsavgjørelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 § 42 Formkrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Tredje ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 § 43 Påtegning på testamentet om formkrav mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 § 44 Ugyldighet ved testasjon til fordel for testamentsvitne mv. . . . . . . . 274 Historikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Annet ledd første punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Annet ledd annet punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Annet ledd tredje punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 § 45 Ugyldighet på grunn av utnyttelse av testator mv. . . . . . . . . . . . . . . 281 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Rettspraksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 § 46 Nødtestament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Første ledd annet punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Tredje ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 II. Tilbakekall og endring av testament. Arvepakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 § 47 Tilbakekall og endring av testament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Hovedregel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Unntak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 § 48 Formkrav ved tilbakekall eller endring av testament . . . . . . . . . . . . 307 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Rettspraksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Annet ledd første punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Forholdet til § 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Andre måter å tilbakekalle på? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 § 49 Arvepakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Annet ledd første punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Annet ledd annet punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Endrede forhold eller bortfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

9788215031859_Hambro_Arveloven.indd 11

25.06.2020 07:24


12

Innhold

III. Livsarvingenes pliktdelsarv mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 § 50 Livsarvingenes pliktdelsarv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Rettskilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Første ledd første punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Første ledd annet punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Overskridelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Beregning av boet og forholdet til andre regler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Verdsettelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 § 51 Testators bestemmelse om hvilke eiendeler pliktdelsarven skal omfatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Annet ledd annet punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 § 52 Testators bestemmelse om formuesordningen for pliktdelsarven . . 345 § 53 Testators bestemmelse om livsarvingens råderett over pliktdelsarven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Tredje ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Fjerde ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Femte ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 § 54 Testators bestemmelse om den videre arvegangen for pliktdelsarv i visse tilfeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 § 55 Testators bestemmelse om å gjøre en livsarving arveløs . . . . . . . . . . 353 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 § 56 Utdeling til barn som fortsatt ble forsørget da arvelateren døde . . . 355 Oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 IV. Tolkning av testament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 § 57 Tolkning av testament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Rettspraksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 § 58 Supplerende tolkningsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Ad bokstav a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Ad bokstav b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

9788215031859_Hambro_Arveloven.indd 12

25.06.2020 07:24


Innhold

13

Ad bokstav c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Ad bokstav d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Ad bokstav e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 § 59 Forutsetningssvikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 Felles regel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 Første punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Annet punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 V. Felles testament og gjensidig testament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 § 60 Felles testament og gjensidig testament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 § 61 Tilbakekall og endring av felles testament og gjensidig testament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Overtatt arven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 § 62 Supplerende tolkningsregler for felles testament og gjensidig testament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Bokstav a første punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Bokstav a annet punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 Bokstav b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 Bokstav c første punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 Bokstav c annet punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 VI. Oppbevaring og fremleggelse av testament mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 § 63 Oppbevaring og registrering av testament hos tingretten . . . . . . . . 429 Oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 Tredje ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Fjerde ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 § 64 Bortkommet testament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 Oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 Rettspraksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 § 65 Frister for å kreve arv etter et testament eller for å motsette seg et testament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Kapittel 8 Forskjellige bestemmelser om retten til arv etter loven eller etter testament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 § 66 Arvefall og vilkår for å ta arv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444

9788215031859_Hambro_Arveloven.indd 13

25.06.2020 07:24


14

Innhold

§ 67 Ukjent dødsrekkefølge og dødsfall straks etter hverandre som følge av samme hendelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 § 68 Fraværende arving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 § 69 Forbigått arving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 § 70 Krav om tilbakeføring av arv etter § 67, 68 eller 69 . . . . . . . . . . . . . 452 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 Tredje ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 § 71 Foreldelse av arverett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 § 72 Fradømmelse av arverett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 Tredje ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 Fjerde ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 Femte ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 Sjette ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 Tilføyelse til ekteskapsloven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 Rettspraksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 Kapittel 9 Avtaler om arv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 § 73 Arvingens råderett over fremtidig og falt arv . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Tredje ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 Fjerde ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 § 74 Avkall på arv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 Første ledd første punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 Første ledd annet punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 Tredje ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 Fjerde ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 § 75 Avkorting i arv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 Oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 Første ledd første punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 Første ledd annet punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 Rettspraksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487

9788215031859_Hambro_Arveloven.indd 14

25.06.2020 07:24


Innhold

15

Kapittel 10 Fordeling av formuen når den avdøde ikke har arvinger . . . . . 496 § 76 Fordeling av formuen når den avdøde ikke har arvinger . . . . . . . . . 496 § 77 Avgjørelser ved skiftet når formuen skal fordeles etter § 76 . . . . . . 497 Kapittel 11 Internasjonal arverett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 § 78 Lovvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 § 79 Arvelaterens adgang til å foreta lovvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 Tredje ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Fjerde ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 § 80 Formkrav for testamenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 § 81 Grunnleggende rettsprinsipper (ordre public) . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 § 82 Overenskomst med fremmed stat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 § 180 Overgangsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 Arveloven av 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 Forkortelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 Lovregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 Domsregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 Stikkord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557

9788215031859_Hambro_Arveloven.indd 15

25.06.2020 07:24


9788215031859_Hambro_Arveloven.indd 16

25.06.2020 07:24


FĂ˜RSTE DEL

Innledende bestemmelser

9788215031859_Hambro_Arveloven.indd 17

25.06.2020 07:24


9788215031859_Hambro_Arveloven.indd 18

25.06.2020 07:24


Kapittel 1

Lovens virkeområde, definisjoner mv.

§ 1 Hva loven gjelder Loven gjelder fordelingen av arv etter loven eller testament, ektefellers og sam­ boeres rett til å sitte i uskifte og avtaler om arv (lovens andre del). Loven gjelder også dødsfallsbehandling og skifte av dødsbo, herunder deling av ektefellenes eiendeler etter den ene ektefellens død og skifte av uskiftebo (lovens tredje del). Forarbeider Prop. 107 L (2017–2018) s. 281.

Paragraf 1 bestemmer hva loven gjelder. I forarbeidene presiseres det at denne bestemmelsen først og fremst har et rent pedagogisk formål. Det nevnes også at det egentlig ikke er noe behov for en slik saklig avgrensning av hvilke saker loven gjelder for, men at det kan være hensiktsmessig med en slik innledende bestemmelse. Når «lovens andre del» og «lovens tredje del» står i parentes, viser det tilbake til hele leddet.

§ 2 Definisjoner Med arving menes den som etter loven eller etter testament har rett til arv etter arvelateren. Med livsarving menes arvelaterens barn og barnets eller barnas etterkommere. Med samboer menes en person over 18 år som bor sammen med en annen person over 18 år i et ekteskapslikende forhold. Personene regnes som samboere selv om de bor fra hverandre for en tid på grunn av utdanning, arbeid, sykdom, institusjonsopp­ hold eller liknende. To personer som ikke kan inngå ekteskap etter ekteskapsloven § 3, regnes ikke som samboere. Personene regnes heller ikke som samboere hvis en av dem er gift eller samboer med en annen. Forarbeider Prop. 107 L (2017–2018) s. 281; Ot.prp. nr. 73 (2007–2008).

9788215031859_Hambro_Arveloven.indd 19

25.06.2020 07:24


20

Kapittel 1 Lovens virkeområde, definisjoner mv.

Første ledd Bestemmelsen innebærer en forenkling i forhold til skifteloven, som oppheves når den nye loven trer i kraft. I Prop. 107 L (2017–2018) s. 281 heter det: «Departementet går ikke inn for å videreføre skiftelovens terminologi, jf. definisjonene av ‘loddeier’, ‘arving’ og ‘legatar’ i skifteloven § 124.» En begrunnelse for dette er gitt på s. 37–38. Der nevnes det at fellesbegrepet arving «har en mer intuitiv betydning. Begrepet ‘arving’ vil dekke både de tradisjonelle loddeierne, ektefelle og samboer med rett til arv, livsarvinger som har fått sin arv begrenset til en sum, og testamentsarvinger. Med en slik endring oppnår man også en konsekvent språkbruk gjennom både den delen av loven som viderefører arveloven, og den delen av loven som viderefører skifteloven».

Annet ledd Annet ledd er bare tatt med fordi departementet mente det var hensiktsmessig at et så sentralt begrep ble legaldefinert i begynnelsen av loven.

Tredje ledd Samboerbegrepet er behandlet i Asland Uskifte s. 484–490. I Prop. 107 L (2017–2018) s. 281 nevnes bare følgende: «Definisjonen svarer innholdsmessig fullt ut til definisjonen i nåværende arvelov § 28 a, jf. Ot.prp. nr. 73 (2007–2008) side 16–22 og 45–46.» Vi har ingen generell definisjon av samboere som gjelder i alle lover som omfatter samboere. Bestemmelsen i § 2 tredje ledd inneholder den grunnleggende definisjonen av hvem som i lovens forstand er samboere. Tilleggsvilkår for rett til arv og uskifte finnes så i §§ 12 og 32. Samboere kan bare være to personer, og de må være over 18 år. Dermed er bofellesskap med flere personer utelukket fra samboerbegrepet. Denne aldersgrensen er den samme som lavalderen for å inngå ekteskap. Videre kan samboere ikke være gift eller samboer med andre. Videre må samboere leve sammen i «et ekteskapsliknende parforhold». Dette uttrykket sier egentlig ikke så mye. Typiske trekk ved et ekteskapslignende forhold er felles husholdning og bosted og at forholdet har en viss stabilitet. Det er imidlertid ingen absolutte trekk ved et ekteskapslignende forhold som må være oppfylt. Det er for eksempel ikke noe krav om at partene må ha felles økonomi. De må heller ikke ha felles folkeregisteradresse. Se Asland Uskifte s. 487. To studenter som deler en leilighet, vil i utgangspunktet ikke regnes som samboere. Samboere kan være av forskjellig eller samme kjønn. Kravet i §§ 12 og 32 om felles barn vil imidlertid i praksis ofte utelukke samboere av samme kjønn, med unntak av tilfeller der mor og medmor har felles barn etter assistert befruktning. Samboerforholdet må bestå på dødsfallstidspunktet. Dette følger av §§ 12 og 32. Samboere som i en periode bor fra hverandre på grunn av utdannelse, arbeid eller opphold på institusjon, regnes fortsatt som samboere, for eksempel dersom en av samboerne må flytte til Singapore et halvt år for å jobbe. Tilsvarende blir det om en av samboerne på grunn av alder og helsetilstand må flytte på sykehjem. Uttrykket «eller liknende» er grundig behandlet av Thomas Eeg i FAB nr. 1–2 2010 s. 34–40. Han drøfter blant

9788215031859_Hambro_Arveloven.indd 20

25.06.2020 07:24


§ 3 Hvordan arv fordeles. Skifte

21

annet om samboerforholdet består selv om partene midlertidig bor fra hverandre fordi de trenger en tenkepause.

§ 3 Hvordan arv fordeles. Skifte Rett til arv etter loven har arvelaterens slektninger og eventuelt ektefelle eller samboer etter reglene i kapittel 2 til 4. Arvelateren kan innenfor lovens rammer fastsette en annen fordeling av arven enn den som følger av loven, ved å opprette testament etter reglene i kapittel 7. Har ikke arvelateren arvinger som nevnt i første eller annet punktum, går arven til frivillig virksomhet til fordel for barn og unge etter reglene i kapittel 10. Når en person er død, skal boet etter ham eller henne skiftes etter reglene i ka­ pittel 12 til 17 om ikke ektefellen eller samboeren overtar boet uskiftet etter reglene i kapittel 5 eller 6. Forarbeider Prop. 107 L (2017–2018) s. 281; NOU 2014: 1 s. 183.

Også denne bestemmelsen har utelukkende et rent pedagogisk formål. Første ledd er tatt med fordi man mente at personer som ikke har forhåndskjennskap til arverett, kan ha nytte av en innledende oversikt over hovedprinsippene for fordelingen av arv. Annet ledd er tatt med fordi man mente at det er en fordel at det kommer tidlig frem at reglene om dødsboskifte er plassert i arveloven og ikke som tidligere i en egen skiftelov, jf. Prop. 107 L (2017–2018) s. 282.

9788215031859_Hambro_Arveloven.indd 21

25.06.2020 07:24


lovkommentaren gir grundige kommentarer til lovens andre del om retten til arv. All rettspraksis av interesse er tatt med, både trykte og utrykte dommer og rettspraksis fra den tidligere arvelovens tid som fortsatt har betydning. Lovkommentaren er nyttig for dommere, advokater og andre som har behov for å sette seg inn i arvereglene.

Peter Hambro er førsteamanuensis emeritus ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Denne utgivelsen finnes også på www.juridika.no

isbn 978-82-15-03185-9

Arveloven • Arvereglene

Den nye arveloven, som ble vedtatt i 2019, regulerer både arv og dødsboskifte. Denne

Peter Hambro

Arveloven Arvereglene Lovkommentar Denne utgivelsen finnes også på www.juridika.no

Profile for Universitetsforlaget

Arveloven  

Den nye arveloven, som ble vedtatt i 2019, regulerer både arv og dødsboskifte. Denne lovkommentaren gir grundige kommentarer til lovens andr...

Arveloven  

Den nye arveloven, som ble vedtatt i 2019, regulerer både arv og dødsboskifte. Denne lovkommentaren gir grundige kommentarer til lovens andr...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded