Grunnbok i psykisk helsearbeid

Page 1

mennesker som strever med livene sine, på en respektfull, omsorgsfull og hjelpsom måte. Denne grunnboken i psykisk helsearbeid gir studenter i bachelor på helseutdanningene en første, grunnleggende innføring i hva psykisk helse er, hvordan man kan arbeide med psykisk helse i ulike tjenester, og hvordan man kan møte kravene om både å møte enkeltmennesket som individ og å gi profesjonell og god omsorg. Vi er alltid mennesker i en sammenheng, og for å forstå mennesker er det viktig å se det «landskapet» de befinner seg i. Lauveng drøfter betydningen av praktiske forhold som bolig, arbeid, økonomi, ensomhet og relasjoner, og hva dette har å si for å bli frisk. Alle kapitlene inneholder beskrivelser av mennesker som strever og hvordan de kan få hjelp. Hvert kapittel innledes med en oversikt over det aktuelle læringsutbyttet kapittelet dekker ( jf. RETHOS for sykepleierutdanningen).

ARNHILD LAUVENG (f. 1972) er utdannet cand.psychol. fra Universitetet i Oslo, spesialist i klinisk samfunnspsykologi og har en ph.d. fra Universitetet i Oslo. Hun har erfaring med klinisk arbeid med barn, unge og voksne, fra spesialisthelsetjenesten og fra samarbeidsprosjekter i kommunene. Hun er en aktiv foredragsholder, og ved siden av sin faste stilling som forsker ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse holder hun en rekke foredrag for ulike målgrupper, inkludert studenter i ulike helseutdanninger.

ISBN 978-82-15-02662-6

arnhild lauveng grunnbok i psykisk helsearbeid

NOE AV DET ALLER VIKTIGSTE i psykisk helsearbeid er å møte

arnhild lauveng

grunnbok i psykisk helsearbeid

det landskapet vi er mennesker iGRUNNBOK I PSYKISK HELSEARBEID

9788215026626_Lauveng_Grunnbok i psykisk helsearbeid 310120.indd 1

03.02.2020 11:33


9788215026626_Lauveng_Grunnbok i psykisk helsearbeid 310120.indd 2

03.02.2020 11:33


Arnhild Lauveng

GRUNNBOK I PSYKISK ­HELSEARBEID Det landskapet vi er mennesker i

universitetsforlaget

9788215026626_Lauveng_Grunnbok i psykisk helsearbeid 310120.indd 3

03.02.2020 11:33


© Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-02662-6 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel. Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo www.universitetsforlaget.no Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond. Omslag: Cecilie Mohr Sats: ottaBOK Trykk: 07 Media – www.07.no Boken er satt med: Minion Pro 11/14 Papir: 90 g Amber Graphic

9788215026626_Lauveng_Grunnbok i psykisk helsearbeid 310120.indd 4

03.02.2020 11:33


Innhold Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Oversikt over tekstbokser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

DEL 1 Kapittel 1 Modeller for psykisk sykdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Å tolke brudd på sosiale normer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modeller og modellers funksjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psykisk sykdom har ulik alvorlighet og varighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biologiske forståelsesmodeller – «Hva feiler det deg?». . . . . . . . . . . . . . Psykologiske forståelsesmodeller – hva har du opplevd? . . . . . . . . . . . . Sosiologiske forståelsesmodeller – hva er problemet ditt?. . . . . . . . . . . Kombinasjon av modeller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 19 21 22 26 28 30 31 33

Kapittel 2 Valg av forståelsesmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Den medisinske modell og psykiatriske diagnoser. . . . . . . . . . . . . . . . . Diagnostiske systemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sykdom, naturlig reaksjon på belastning, eller begge deler? . . . . . . . . . Modellenes begrensninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Å velge behandlingsmodell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nivåer for forståelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvordan velger vi modell i praksis?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35 35 36 37 38 40 42 46

9788215026626_Lauveng_Grunnbok i psykisk helsearbeid 310120.indd 5

03.02.2020 11:33


6

Innhold

Konsekvenser av valg av forståelsesmodell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moralske forståelsesmodeller og etisk refleksjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva er pasientens modell? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modeller må benyttes fleksibelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modeller som arbeidsverktøy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47 49 51 52 53 54

Kapittel 3 Sykdom og helse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definisjoner av helse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GAP-modellen (den relasjonelle modellen) for helse. . . . . . . . . . . . . . . Helse er ikke enten–eller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Når samfunnet endres, endres også sykdomsterskelen. . . . . . . . . . . . . . Noen begrensinger ved GAP-modellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GAP-modellen i praktisk helsefremmende arbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55 55 57 59 60 62 64 68

Kapittel 4 Politikk, samfunnsendringer og psykisk helsevern. . . . . . . . . . . . . . . . Opptrappingsplanen for psykisk helse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fra døgnavdelinger til desentralisert psykisk helsevern. . . . . . . . . . . . . Brukermedvirkning, tvang og autonomi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Endring av føringer og endring av praksis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69 70 70 74 74

DEL 2 Kapittel 5 Organisering av helsetjenesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Førstelinjetjenesten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andrelinjetjenesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tredjelinjetjenesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foretaksmodellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjelpesystemer utenfor helsetjenesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9788215026626_Lauveng_Grunnbok i psykisk helsearbeid 310120.indd 6

79 79 86 88 89 94 94

03.02.2020 11:33


Innhold

Kapittel 6 Tverrfaglig samarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tverrfaglig samarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lege, psykolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helsefagarbeidere, miljøarbeider/assistent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erfaringskonsulent, erfaringsmedarbeider, medarbeider med brukererfaring (MB-er). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utfordringer med tverrfaglig samarbeid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasienter og pårørendes erfaringer og kompetanse. . . . . . . . . . . . . . . . . Samarbeid med instanser utenfor helsevesenet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taushetsplikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102 104 106 108 109 110

Kapittel 7 Helhetlig behandling og ­individuell plan (IP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kartlegging av personens livssituasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maslows behovspyramide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjerneområdene påvirker hverandre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Er det noe som mangler? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Individuell plan (IP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Planer skal lages i samarbeid med pasienten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koordinators oppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva inneholder en god plan? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kan pasienten sette opp hva som helst på planen? . . . . . . . . . . . . . . . . . Evaluering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111 111 115 116 118 119 121 122 123 125 126 127

Kapittel 8 Brukermedvirkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brukermedvirkning er lovfestet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvorfor er brukermedvirkning så viktig?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brukerperspektiv – er det et meningsfullt begrep? . . . . . . . . . . . . . . . . . Brukermedvirkning på systemnivå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brukermedvirkning på individnivå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Systematiske tilbakemeldingsverktøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva hvis brukeren ikke kan/vil medvirke?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grenser for brukermedvirkning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva når vi ikke får det til? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128 128 130 131 136 137 143 144 145 147 147

9788215026626_Lauveng_Grunnbok i psykisk helsearbeid 310120.indd 7

7

95 95 101 101

03.02.2020 11:33


8

Innhold

Kapittel 9 Pårørende og familier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pårørendes situasjon og behov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva er en familie?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasienter og pårørende kan ha ulike ønsker og behov . . . . . . . . . . . . . . Ulike former for familiearbeid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barn som pårørende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Familier har ulik kultur og kommer fra ulike kulturer. . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148 148 149 150 152 156 160 165

Kapittel 10 Nettverk og ensomhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nettverk og ensomhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utredning av nettverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Digitale nettverk og relasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noen nettverk er skadelige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Å finne nye nettverk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva er en venn?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasientfellesskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fra pasientrolle til andre sosiale roller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167 167 168 171 173 174 176 176 178 179

DEL 3 Kapittel 11 Forebygging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Generell forebygging (primærforebygging). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selektiv forebygging (sekundærforebygging). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indikativ forebygging (tertiærforebygging) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tidlig intervensjon og lavterskeltiltak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183 184 185 186 188 188

Kapittel 12 Recovery og empowerment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Modeller for bedring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Klinisk recovery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

9788215026626_Lauveng_Grunnbok i psykisk helsearbeid 310120.indd 8

03.02.2020 11:33


Innhold

Personlig recovery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kast recovery i søpla! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Empowerment – å fordele makt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192 196 197 199

Kapittel 13 Planlegging og gjennomføring av miljøterapeutiske tiltak . . . . . . . . Å planlegge, gjennomføre og evaluere miljøterapeutiske tiltak. . . . . . . Identifisering av problem og valg av forståelsesmodell. . . . . . . . . . . . . . Valg av tiltak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontroll av hvordan tiltaket passer med sammenhengen. . . . . . . . . . . . Kontroll av sikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gjennomføring og evaluering av tiltaket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulike behov i ulike situasjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

201 201 204 205 208 209 211 212 213

Kapittel 14 Beskyttelse og støtte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miljøterapi for alvorlig syke pasienter (akutt og intensivbehandling). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beskyttelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Støtte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skjerming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Endret eller svekket selvopplevelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rammer og trygghet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dempende tiltak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stimulerende tiltak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

214 215 217 218 220 223 224 225 226

Kapittel 15 Struktur og engasjement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miljøterapi for pasienter i rehabilitering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Struktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engasjement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miljøterapi i pasientens hjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om å gi og få råd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fysisk helse og livsstil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

227 227 228 229 229 231 233 239

9788215026626_Lauveng_Grunnbok i psykisk helsearbeid 310120.indd 9

9

214

03.02.2020 11:33


10

Innhold

Kapittel 16 Gyldiggjøring, aktiviteter og glede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyldiggjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meningsfull hverdag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktiviteter må tilpasses personen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktiviteter må tilpasses forholdene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mestring – på godt og vondt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

240 240 241 242 244 246 247 249

Kapittel 17 Relasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stabilitet og forutsigbarhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hyppigheten av kontakt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relasjonstraumer påvirker nye relasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eget bidrag til relasjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 251 253 254 254 258

Kapittel 18 Når pasienter avviser tilbud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enkle tiltak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relasjonsarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vurdering av behov for tvungen behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etiske utfordringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

259 262 263 264 266

Kapittel 19 Selvmordsadferd og villet ­egenskade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selvmordsadferd er symptomer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det er umulig å forutsi hvem som vil begå selvmord . . . . . . . . . . . . . . . Å snakke om selvmord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Våre reaksjoner på pasienter som skader seg selv . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

269 271 274 275 276 277

9788215026626_Lauveng_Grunnbok i psykisk helsearbeid 310120.indd 10

03.02.2020 11:33


Innhold

11

DEL 4 Kapittel 20 Etiske utfordringer i hverdagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Språk skaper virkelighet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System og individ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taushetsplikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utvikling som fagperson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

281 282 286 289 294

Kapittel 21 Tvungent psykisk helsevern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tvang i ulike lovverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tvang er siste utvei, og bare lovregulert tvang er lovlig. . . . . . . . . . . . . Samtykkekompetanse (beslutningskompetanse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tvang er et alvorlig inngrep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frivillighet skal alltid være forsøkt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

297 297 301 301 304 305 308

Kliniske eksempler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

9788215026626_Lauveng_Grunnbok i psykisk helsearbeid 310120.indd 11

03.02.2020 11:33


9788215026626_Lauveng_Grunnbok i psykisk helsearbeid 310120.indd 12

03.02.2020 11:33


Innledning Å møte mennesker som strever med livene sine, på en respektfull, omsorgsfull og hjelpsom måte er noe av det aller viktigste innen psykisk helsearbeid. Samtidig kan nettopp dette grunnleggende og enkle noen ganger bli veldig vanskelig i en praktisk arbeidshverdag. Denne grunnboken i psykisk helsearbeid ønsker å gi studenter i bachelorutdanningen en første, grunnleggende innføring i hva psykisk helse er, hvordan man kan arbeide innen dagens psykiske helsevern, og hvordan man kan møte kravene om både å møte mennesker som individer og å gi profesjonell god omsorg. Vi er alltid mennesker i en sammenheng, og for å forstå mennesker er det viktig å se det «landskapet», det vil si den sammenhengen, de befinner seg i. Det handler om praktiske forhold, som bolig, arbeid, økonomi, ensomhet og relasjoner. Det handler også om strukturer i samfunnet, som stigma, normer og om hvilke modeller vi bruker for å forstå og fortolke mennesker som bryter med vanlige sosiale normer. Boken har fire deler. Den første delen gir det brede oversiktsbildet over «landskapet» og fagfeltet psykisk helsearbeid, med eksempler på hvordan vi tolker og forstår (forståelsesmodeller), og hvordan praktiske forhold påvirker hverdagen til både pasienter og ansatte. Her beskrives hva en modell er, ulike modeller innen psykisk helsearbeid, valg av modell og litt om historisk utvikling. Del 1 er ment å gi en generell innramming av feltet og en grunnleggende forståelse av hvordan psykisk helsearbeid har utviklet seg fra den medisinske disiplinen psykiatri til det tverrfaglige fagområdet det er i dag. Der psykiatrien tidligere konsentrerte seg om institusjonsbehandling, er dagens tilbud bredt sammensatt, med tilbud på ulike nivåer, og med mange tilbud utenfor institusjonene, i kommunene og i pasientens eget hjem. Del 2 går tettere på, og beskriver nettopp dette mangfoldet av systemer og tilbud som utgjør psykisk helsearbeid anno 2019. I denne delen er det beskrivelser av de ulike yrkesgruppene, betydningen av samhandling og planarbeid, og egne kapitler om brukermedvirkning og pårørendearbeid.

9788215026626_Lauveng_Grunnbok i psykisk helsearbeid 310120.indd 13

03.02.2020 11:33


14

Innledning

I del 3 går vi enda mer detaljert inn i hverdagen. Først med beskrivelser av forebygging og recovery, og deretter ulike former for miljøterapi, både i avdelinger og andre steder, inkludert i pasientens hjem. Det er også beskrivelser av hvordan gi pleie og støtte i spesielle situasjoner, for eksempel til pasienter som avviser hjelp, pasienter som er passive, og pasienter som er suicidale. Siden dette er en grunnbok, konsentrerer beskrivelsene seg om de helt grunnleggende tingene som er viktige for å gi omsorg til, skape en relasjon med, ta vare på og samhandle med pasientene. Del 4 går helt tett inn på relasjonen mellom helsearbeider og pasient, når det blir utfordrende og vanskelig, og beskriver ulike etiske utfordringer, inkludert bruk av tvang. Alle kapitlene har mange eksempler fra hverdagen, og hvert kapittel innledes med en oversikt over hvilke aktuelle læringsutbytter fra de nasjonale retningslinjene for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) kapittelet dekker. Spredt utover i boken finner du også flere tekstbokser i ulike farger. Du finner en egen oversikt over alle disse boksene etter denne innledningen. Å skrive en bok er å foreta mange valg. Noe skal med, andre ting må ute­lates. Det er veldig mye jeg kunne ha ønsket å ha med i denne boken: spennende prosjekter, spesifikke behandlingsmetoder, problemstillinger knyttet til spesielle grupper av pasienter og fordypning i ulike tema. Men selv om alt dette er viktig og spennende, er likevel det meste utelatt. Fordi dette er en grunnbok, og fordi det har vært viktig for meg å gi plass og rom til det helt grunnleggende: møter mellom mennesker, samarbeid og utfordringer i hverdagslivet. Dette er heller ingen bok i sykdomslære. Det er en innføringsbok i psykisk helsearbeid, hvor jeg først og fremst ønsker å beskrive hvordan vi som helsearbeidere kan samarbeide med, støtte og hjelpe mennesker med ulike typer psykiske lidelser, og deres pårørende, i hverdagen. Derfor konsentrerer boken seg om det helt sentrale i alt arbeid med mennesker: å møte hverandre, samarbeide og ta hensyn til det «landskapet» og den sammenhengen vi befinner oss i. Alt det andre kan du lære senere, avhengig av hva du ønsker å jobbe videre med.

9788215026626_Lauveng_Grunnbok i psykisk helsearbeid 310120.indd 14

03.02.2020 11:33


Oversikt over tekstbokser

Rød boks – lover og paragrafer. Det er viktig at helsepersonell følger de lovene som

regulerer helsevesenet, og behandlingen som gis. Mange pasienter vil være i en sårbar periode i livet, og det er ikke å forvente at alle pasienter har kjennskap til alle lover og rettigheter. Derfor er det viktig at helsepersonell kjenner til de aktuelle lovene som er relevante for psykisk helsearbeid, og for helsearbeid generelt. Dette er den eneste måten vi både kan følge loven selv og gi pasientene informasjon om sine rettigheter. Som helsearbeidere skal vår lojalitet være overfor pasienten. Vi har derfor plikt til å informere pasienten om rettigheter og hjelpe dem med å klage. Dette gjelder også når klagen gjelder det systemet vi arbeider i, våre kollegaer eller oss selv. Mange steder i denne boken vil du finne røde tekstbokser. I boksene står det opplyst hvilke lover og paragrafer som er aktuelle for det tema som behandles i det aktuelle kapittelet eller avsnittet. I del 5 finner du en kort gjennomgang av de lovene som er mest aktuelle for helsevesenet og helsepersonell. Blå boks – figurer, tabeller, oversikt og faktabokser, og gul boks – læringsutbytte, tips til søkeord, videre lesning og refleksjon. Som helsepersonell har vi ansvar for å holde

oss faglig oppdatert til enhver tid. De blå boksene inneholder faktainformasjon, figurer, tabeller og annen nyttig informasjon presentert på en oversiktlig måte. De gule boksene i begynnelsen av hvert kapittel beskriver læringsutbyttet man får av kapittelet, og hva du bør kunne når du har arbeidet med kapittelet. Det er også gule bokser i teksten som inneholder spørsmål til refleksjon og diskusjon. Selv om lærebøker er nyttige når man skal lære seg et nytt fag, vil de aldri kunne erstatte nye vitenskapelige artikler som kilde til oppdatert kunnskap. Derfor er det

9788215026626_Lauveng_Grunnbok i psykisk helsearbeid 310120.indd 15

03.02.2020 11:33


16

Oversikt  over tekstbokser

nødvendig så tidlig som mulig å venne seg til å gjøre gode litteratursøk og finne relevante forskningsartikler som omhandler tema du er særlig opptatt av. For å hjelpe deg i gang med dette vil noen av de gule boksene inneholde tips til søkeord og hvordan du kan finne mer informasjon om tema som behandles i kapittelet. Grønn boks – praksishistorier. Teori er viktig og nødvendig, men helsearbeid handler først og fremst om møter mellom mennesker, relasjoner og konkrete situasjoner. Derfor er det mange grønne bokser med historier og eksempler fra praksis. I mange lærebøker er slike eksempler gjort mest mulig «nøytrale», og er av typen «Per er 47 år og har schizofreni. Han har …». Men i praksis finnes aldri den nøytrale fortellerstemmen. Det er alltid noen som lager beskrivelsen, enten pasienter, pårørende eller helsearbeidere, og beskrivelsene vil påvirkes av hvem det er som forteller. Derfor har alle eksemplene i denne boken en fortellerstemme. Noen ganger er fortelleren en helsearbeider eller student, andre ganger en pasient eller en pårørende. Du vil møte igjen noen av de samme personene flere steder gjennom boken, og du vil også få presentert samme situasjon, sett fra ulike vinkler. Bakerst i boken finnes det en samlet oversikt over de ulike personene som beskrives.

9788215026626_Lauveng_Grunnbok i psykisk helsearbeid 310120.indd 16

03.02.2020 11:33mennesker som strever med livene sine, på en respektfull, omsorgsfull og hjelpsom måte. Denne grunnboken i psykisk helsearbeid gir studenter i bachelor på helseutdanningene en første, grunnleggende innføring i hva psykisk helse er, hvordan man kan arbeide med psykisk helse i ulike tjenester, og hvordan man kan møte kravene om både å møte enkeltmennesket som individ og å gi profesjonell og god omsorg. Vi er alltid mennesker i en sammenheng, og for å forstå mennesker er det viktig å se det «landskapet» de befinner seg i. Lauveng drøfter betydningen av praktiske forhold som bolig, arbeid, økonomi, ensomhet og relasjoner, og hva dette har å si for å bli frisk. Alle kapitlene inneholder beskrivelser av mennesker som strever og hvordan de kan få hjelp. Hvert kapittel innledes med en oversikt over det aktuelle læringsutbyttet kapittelet dekker ( jf. RETHOS for sykepleierutdanningen).

ARNHILD LAUVENG (f. 1972) er utdannet cand.psychol. fra Universitetet i Oslo, spesialist i klinisk samfunnspsykologi og har en ph.d. fra Universitetet i Oslo. Hun har erfaring med klinisk arbeid med barn, unge og voksne, fra spesialisthelsetjenesten og fra samarbeidsprosjekter i kommunene. Hun er en aktiv foredragsholder, og ved siden av sin faste stilling som forsker ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse holder hun en rekke foredrag for ulike målgrupper, inkludert studenter i ulike helseutdanninger.

ISBN 978-82-15-02662-6

arnhild lauveng grunnbok i psykisk helsearbeid

NOE AV DET ALLER VIKTIGSTE i psykisk helsearbeid er å møte

arnhild lauveng

grunnbok i psykisk helsearbeid

det landskapet vi er mennesker i


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.