Nye forretningsmodeller i handelen

Page 1

Denne boken viser hvordan innovasjon i forretningsmodeller kan være en kilde til konkurransekraft og ikke minst hvordan bærekraft kan bli lønnsomt. Sentrale spørsmål som forfatterne besvarer er: • • • •

Hva er status på innovasjon i handelen? Hvordan ser nye forretningsmodeller i handelen ut? Hvordan implementere nye forretningsmodeller? Hvordan ser fremtiden til handelen ut?

Sagt om boken

The landscape of retailing is changing at a fast pace and consumers are in the lead. Only those who embrace digitalization, sustainable development, and a customer-centric behaviour will be successful. This book provides a toolkit on how to move your business to be fit for the future. Clare Rodgers – Administrerende direktør IKEA Norge Mer forskning på nye forretningsmodeller i handelen er viktig og riktig. Denne boken forklarer og analyserer sentrale temaer for fremtidens handelsnæring. Spekket med gode eksempler er den også en inspirasjonskilde for alle som driver med bærekraftig forretningsutvikling og innovasjon i praksis. Runar Hollevik – Konsernsjef NorgesGruppen I S B N 978-82-15-02847-7

ISBN: 978-82-15-02847-7

9

788215 028477

Camilla Skjelsbæk Gramstad, Sigrid Helland og Tina Saebi

En høyaktuell og relevant bok som utfordrer, og skaper økt forståelse for hvordan vi i handelen kan utvikle bærekraftige forretningsmodeller for fremtiden. Boken er inspirerende og inneholder mange gode eksempler på innovasjon og nyskapning. Marius Varner – Varnergruppen

NYE FORRETNINGSMODELLER I HANDELEN

Digitalisering. Bærekraft. Forbrukermakt. Myndighetskrav. Norsk handel er i endring og etablerte forretningsmodeller utfordres.

innovasjon for en bærekraftig fremtid Camilla Skjelsbæk Gramstad Sigrid Helland Tina Saebi (red.)


1

Nye forretningsmodeller i handelen

Nye forretningsmodeller i handelen.indd 1

03.08.2017 12.53


2

ďťż

Nye forretningsmodeller i handelen.indd 2

03.08.2017 12.53


3

Camilla Skjelsbæk Gramstad, Sigrid Helland og Tina Saebi

Nye forretningsmodeller i handelen Innovasjon for en bærekraftig fremtid

u n i v e r s i t e t s f o r l ag e t

Nye forretningsmodeller i handelen.indd 3

03.08.2017 12.53


4

© Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02847-7 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel. Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo www.universitetsforlaget.no Omslag: Jorunn Småland Sats: Rusaanes Bokproduksjon AS Trykk og innbinding: 07 Media – 07.no Boken er satt med: Adobe Garamond Pro 11,5/14 Papir: 100 g Amber Graphic 1,25

Nye forretningsmodeller i handelen.indd 4

03.08.2017 12.53


Innhold

5

Innhold

Forord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Takk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Sammendrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Kapittel 1 Rethink. Restart. Retail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Camilla Skjelsbæk Gramstad, Sigrid Helland, Tina Saebi Klar, ferdig, kappløp!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rethink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Digitaliseringens andre bølge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fra varer til tjenester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delingsøkonomi kan fremme ressursutnyttelse. . . . . . . . Bærekraft: ressurskrise, reguleringsmylder og forbrukerkrav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ressurskrisen kommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miljøkrav er kommet for å bli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Endret forbrukerkrav gjennom økt transparens. . . . . . . . Restart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forretningsmodellinnovasjon som kilde til konkurransefortrinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva er en forretningsmodell? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bærekraftige forretningsmodeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . Er bærekraft lønnsomt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barrierer mot forretningsmodellinnovasjon. . . . . . . . . . . Retail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verdensmestere i omstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oversikt over boken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nye forretningsmodeller i handelen.indd 5

17 18 18 19 19 20 20 21 22 22 23 24 27 30 30 32 32 34

03.08.2017 12.53


6

Innhold

Kapittel 2 Radikal forretningsmodellinnovasjon i varehandelen . . . . . . . . . . . 35

Birgit A.A. Solem, Kristin Bentsen og Per Egil Pedersen Er handelen innovativ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Innovasjon og forretningsmodellinnovasjon i varehandelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radikal forretningsmodellinnovasjon i varehandelen . . . . . . Økologisk og kortreist dagligvarehandel. . . . . . . . . . . . . Sirkulær handel med klær. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fremtidens forretningsmodellinnovasjoner i varehandelen . . .

35 36 40 40 43 45

Kapittel 3 Bærekraftige forretningsmodeller i varehandelen: En RESTART av bransjen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen Alt som skal vare, må forandres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RESTART din forretningsmodell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva er ditt bærekraftsproblem?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bærekraftsproblemets to ansikter: ansvar og mulighet. . . . . . RESTART i praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49 52 54 57 59 65

Kapittel 4 Å bli en aktør i den sirkulære økonomien: Hvordan designe en sirkulær forretningsmodell? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Sunniva Adam, Christian Bücker, Samuel Desguin, Nicolai Madsen Vaage og Tina Saebi Den sirkulære økonomien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konseptet sirkulær økonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pådrivere for utvikling i handelsbransjen . . . . . . . . . . . . . . . Endring i etterspørsel fra forbruker. . . . . . . . . . . . . . . . . Endret politisk syn og retningslinjer . . . . . . . . . . . . . . . Uttømming av jordens ressurslager . . . . . . . . . . . . . . . . Fire sirkulære forretningsmodeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) Reparasjonskafeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) Gjenbruksbutikken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) Reversert handel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nye forretningsmodeller i handelen.indd 6

67 68 71 71 72 72 73 74 75 77

03.08.2017 12.53


Innhold

7

(4) Leasing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Avsluttende kommentarer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Kapittel 5 Samarbeidende forbruk: Fra fast fashion til motedeling. . . . . . . . . . 83

Anna Soler Perlacia, Valeria Duml og Tina Saebi Delingsøkonomi på fremmarsj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definisjon av samarbeidende forbruk . . . . . . . . . . . . . . . . . Samarbeidende forbruk i moteindustrien . . . . . . . . . . . . . . . Fra «fast fashion» til motedeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modell for motedeling: Et overblikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moteutleiemodellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motebyttemodellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-motemodellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utfordringer og betraktninger i fremtiden . . . . . . . . . . . . . .

83 84 85 85 87 88 90 91 92

Kapittel 6 Steg-for-steg-implementering av bærekraftige forretningsmodeller . . 95

Silje Sørfonn Moe, Anna Christina Rosenqvist og Tina Saebi En stegvis forretningsmodellinnovasjon . . . . . . . . . . . . . . . . Innovasjon mot en bærekraftig forretningsmodell. . . . . . . . . Initiering: Forstå behovet for endring . . . . . . . . . . . . . . Idéprosess: Tankegangen endres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Integrering: Føre en strategisk tilnærming . . . . . . . . . . . Implementering: Bevege seg fra A til B . . . . . . . . . . . . . Jevn endring: Konstant åpen for videre endringer . . . . . Avsluttende kommentarer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95 96 97 98 99 99 103 104

Kapittel 7 Bærekraftige forretningsmodeller og utfordringer for ledere . . . . . . 105

Kristin Ringvold Ledere er avgjørende for å lykkes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Avsluttende kommentarer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Nye forretningsmodeller i handelen.indd 7

03.08.2017 12.53


8

Innhold

Kapittel 8 Grønne kanarifugler: Om viktigheten av saksinnselgere for bærekraft og hvordan de kan lykkes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Erlend Aas Gulbrandsen Hvordan sikre seg mot å overse trusler og muligheter. . . . . . Kanarifugler? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanaribehovet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanarifarer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Få kanarifuglene til å trives! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanariknep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knep for grønne kanarifugler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115 116 118 120 121 124 126 129

Kapittel 9 Forretningsmodellinnovasjon i varehandelen – verdifangst, verdiskaping og bærekraft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Per Egil Pedersen Forretningsmodellbegrepet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulike typer forretningsmodellinnovasjon. . . . . . . . . . . . . . . Eksempler på forretningsmodellinnovasjon i varehandelen. . . Kundesegment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kunderelasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verdiforslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjerneressurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjerneaktivitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Partnerskap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostnadsmodell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inntektsmodell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon i varehandelen . . .

131 133 134 134 135 136 137 137 138 140 140 141 142

Kapittel 10 Varehandelens fremtid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Tor W. Andreassen En næring i omstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Varehandelens verdibidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Bærekraftig som livsstil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Nye forretningsmodeller i handelen.indd 8

03.08.2017 12.53


Innhold

9

Nye bærekraftige forretningsmodeller . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Filippa K og bærekraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Avslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Om bidragsytere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Redaktørene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Bidragsyterne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Referanser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Nye forretningsmodeller i handelen.indd 9

15.08.2017 09.17


10

ďťż

Nye forretningsmodeller i handelen.indd 10

03.08.2017 12.53


Forord

11

Forord

Verden skal oppnå økonomisk vekst og samtidig redusere miljø- og klimaproblemene. Vi må derfor endre måten vi utvinner ressurser, produserer, frakter, forbruker og håndterer avfallet vårt på. «Business as usual» kan rett og slett ikke bestå. Det krever endring og omstilling, men heldigvis er mange enige om at det er mulig! Mange snakker om bærekraftige forretningsmodeller som løsningen på utfordringene vi har, og digitalisering muliggjør forretningsmodeller vi ikke kunne forestille oss tidligere. Vi ser nye forretningsmodeller som oppstår, etablerte bransjer som endres og nye markeder som skapes. I denne boken argumenterer vi for at også veletablerte bedrifter må utforske, endre og eksperimentere med nye forretningsmodeller for å få flere ben å stå på og være rustet til å møte utfordringene. Handel er ifølge FN det som i størst grad bidrar til global utvikling og fattigdomsbekjempelse. I Norge er handelsnæringen med sine 370 000 arbeidsplasser vår største private sysselsetter og bidrar med 9 prosent av den samlede verdiskapingen i Fastlands-Norge. Lykkes vi ikke med omstilling i handelen, lykkes vi ikke i Norge – verken med å opprettholde full sysselsetting eller å omstille oss til et lavutslippssamfunn. Handelen selv er en relativt liten forurenser målt i nasjonalt CO2-utslipp, energibruk og avfall. Men som bindeledd mellom produsenter og forbrukere kan handelen ta en avgjørende rolle ved å fremme nye forretningsmodeller, legge premisser for produktene som selges og hjelpe forbrukere til å ta bevisste valg. Vi er alle innom butikker og handler – noen av oss hver eneste dag. Noen vil argumentere at handelen i sin natur – med å selge stadig mer varer og dermed bidra til avfallsgenerering og ressursforbruk – ikke kan være bærekraftig. Men siden handelen bidrar til problemet, må også handelen bidra til løsningen. Handelen er lite studert, og oppfattes kanskje som en «enkel» næring. Denne boken handler om hvordan handelen kan innovere gjennom

Nye forretningsmodeller i handelen.indd 11

03.08.2017 12.53


12

Forord

å skape nye, bærekraftige forretningsmodeller – og dermed skape ny, lønnsom og bærekraftig vekst. Vi har samlet forskere og fageksperter med innsikt i handel, forretningsmodeller, innovasjon, digitalisering og bærekraft. Denne boken inneholder noen kapitler spesifikt rettet mot handel og noen som er mer generelle for alle bransjer. Vi presenterer mange eksempler fra handelsbedrifter, og også fra enkelte andre bransjer der vi mener dette har overføringsverdi for handelen. Vi håper boken vil inspirere til videre forskning på handel og nye, bærekraftige forretningsmodeller, og at flere aktører i handelen selv tar utfordringen, ser potensialet og finner lønnsomhet i å skape fremtidens handel.

Takk Vi retter med dette en stor takk til alle bidragsyterne til denne boken. Vi takker Senter for tjenesteinnovasjon (CSI) ved NHH og Hovedorganisasjonen Virke for støtte og innspill fra flere. Vi vil særlig takke Johanne Kjuus og Anne K. Eggen Lervik for all god sparring og hjelp. Vi vil også gjerne takke Silje Moe for bistand til oversetting og redigering. En stor takk går også til Universitetsforlaget for muligheten til å gi ut denne boken. Oslo og Bergen, juli 2017 Camilla Skjelsbæk Gramstad, Sigrid Helland og Tina Saebi

Nye forretningsmodeller i handelen.indd 12

03.08.2017 12.53


Sammendrag

13

Sammendrag Camilla Skjelsbæk Gramstad, Sigrid Helland, Tina Saebi Kapittel 1. Rethink. Restart. Retail. Hva er bærekraftige forretningsmodeller og hvorfor trenger vi det? Hva er de største driverne for endring, og hvordan kobler vi bærekraft, innovasjon og forretningmodeller i handelen? Hvorfor vil en tilpasning til driverne kreve innovasjon i forretningsmodellen, og hvordan gjør man det? Kapittelet gir en introduksjon til resten av boken. Birgit A.A. Solem, Kristin Bentsen og Per Egil Pedersen Kapittel 2. Radikal forretningsmodellinnovasjon i varehandelen. Er handelen innovativ? Innovasjon kan drives på flere måter: formelt eller uformelt, radikalt eller inkrementelt, fokusert på verdifangst eller verdiskaping. Myten om at det finnes lite innovasjon i handelen diskuteres, og eksempler på nisjefenomener fundamentert i bærekraft vises. Kanskje er det nisjene som overtar mainstream handel? Forfatterne argumenterer for at handelen ikke er så lite innovativ som vi ofte tror. Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen Kapittel 3. Bærekraftige forretningsmodeller i varehandelen: En RESTART av bransjen? Trenger handelen en restart? RESTART er et akronym på syv bokstaver som beskriver syv veier til bærekraftig business: redesign, eksperimentering, sirkulasjon, tjenestelogikk, allianser, resultat og tredimensjonalitet. Forfatterne argumenterer for at siden teknologiske endringer skjer i rekordfart, må også dagens forretningsmodeller endres raskt. Sunniva Adam, Christian Bücker, Samuel Desguin, Nicolai Madsen Vaage og Tina Saebi Kapittel 4. Å bli en aktør i den sirkulære økonomien: Hvordan designe en sirkulær forretningsmodell. Hvordan vil sirkulær økonomi prege handelen? Med utgangspunkt i byggevarehandelen gir kapittelet en

Nye forretningsmodeller i handelen.indd 13

03.08.2017 12.53


14

Sammendrag

introduksjon til konseptet sirkulær økonomi, og gir flere eksempler på hvordan sirkulære forretningsmodeller kan skape, levere og kapre verdi. Anna Soler Perlacia, Valeria Duml og Tina Saebi Kapittel 5. Samarbeidende forbruk: Fra fast fashion til motedeling. Går vi fra eie til leie? Kapittelet utforsker nye forretningsmodeller som har oppstått innen deling av moteklær. Leie, leasing- og delingsmodeller og hvordan disse skaper, leverer og kaprer verdi vises med eksempler fra både Norge og USA. Silje Sørfonn Moe, Anna Christina Rosenqvist og Tina Saebi Kapittel 6. Steg-for-steg-implementering av bærekraftige forretningsmodeller. Hvordan kan man gjennomføre en bærekraftig forretningsmodellinnovasjon? Dette kapittelet foreslår et praktisk rammeverk for innovasjonsprosessen gjennom fem steg og gjennomgår utfordringer og muligheter i hvert steg. Kristin Ringvold Kapittel 7. Bærekraftige forretningsmodeller og utfordringer for ledere. Hva krever bærekraftige forretningsmodeller av ledere? Bedriftens beslutningstakere står overfor kompleksitet og tvetydighet når de samtidig prøver å ta hensyn til økonomiske, sosiale og miljømessige spørsmål som kanskje ikke har en optimal løsning. Kapittelet argumenterer for at ledere må omfavne disse spenningene snarere enn å avfeie dem. Erlend Aas Gulbrandsen Kapittel 8. Grønne kanarifugler: Om viktigheten av saksinnselgere for bærekraft og hvordan de kan lykkes. Hvordan kan man få medarbeidere til å hjelpe organisasjonen i en omskiftelig verden? Kapittelet belyser hvordan en bedrift må innse at bærekraft kan være en avgjørende uutnyttet mulighet eller et potensielt kritisk uløst problem før man kommer i gang med forretningsmodellinnovasjon. Å legge til rette for «grønne kanarifugler» eller interne saksinnselgere kan bistå virksomheten i om­ stillingen. Det presenteres også «knep» for kanarifulger for å nå gjennom med sitt budskap.

Nye forretningsmodeller i handelen.indd 14

03.08.2017 12.53


Sammendrag

15

Per Egil Pedersen Kapittel 9. Forretningsmodellinnovasjon i varehandelen – verdifangst, verdiskaping og bærekraft. Hvilke lærdommer kan vi trekke fra de gode eksemplene på verdiskapende forretningsmodellinnovasjon i handel? Med utgangspunkt i fire ulike typer forretningsmodellinnovasjon, tar forfatteren oss gjennom ulike eksempler på verdiskaping – fra små, lokale «mann og kone»-virksomheter til store, internasjonale kjeder. Er handelen for opptatt av verdifangst – og ikke verdiskaping? For å innovere en forretningsmodell kan virksomheten stille seg spørsmål innen ni ulike dimensjoner – og spørsmål nummer ti er om forretningsmodellinnovasjonen er bærekraftig og lønnsom over tid. Tor W. Andreassen Kapittel 10. Varehandelens fremtid. Vil butikkene overleve? Dette kapittelet diskuterer handelens sentrale rolle i Norge og fremtiden til handelen. Kundeforhold, netthandel, transaksjonskostnader og krav om bærekraft vil prege fremtidens handel. Vil dagens forretningsmodeller endres i tide, eller vil man bli påkjørt bakfra fra nye og uventede aktører?

Nye forretningsmodeller i handelen.indd 15

03.08.2017 12.53


Denne boken viser hvordan innovasjon i forretningsmodeller kan være en kilde til konkurransekraft og ikke minst hvordan bærekraft kan bli lønnsomt. Sentrale spørsmål som forfatterne besvarer er: • • • •

Hva er status på innovasjon i handelen? Hvordan ser nye forretningsmodeller i handelen ut? Hvordan implementere nye forretningsmodeller? Hvordan ser fremtiden til handelen ut?

Sagt om boken

The landscape of retailing is changing at a fast pace and consumers are in the lead. Only those who embrace digitalization, sustainable development, and a customer-centric behaviour will be successful. This book provides a toolkit on how to move your business to be fit for the future. Clare Rodgers – Administrerende direktør IKEA Norge Mer forskning på nye forretningsmodeller i handelen er viktig og riktig. Denne boken forklarer og analyserer sentrale temaer for fremtidens handelsnæring. Spekket med gode eksempler er den også en inspirasjonskilde for alle som driver med bærekraftig forretningsutvikling og innovasjon i praksis. Runar Hollevik – Konsernsjef NorgesGruppen I S B N 978-82-15-02847-7

ISBN: 978-82-15-02847-7

9

788215 028477

Camilla Skjelsbæk Gramstad, Sigrid Helland og Tina Saebi

En høyaktuell og relevant bok som utfordrer, og skaper økt forståelse for hvordan vi i handelen kan utvikle bærekraftige forretningsmodeller for fremtiden. Boken er inspirerende og inneholder mange gode eksempler på innovasjon og nyskapning. Marius Varner – Varnergruppen

NYE FORRETNINGSMODELLER I HANDELEN

Digitalisering. Bærekraft. Forbrukermakt. Myndighetskrav. Norsk handel er i endring og etablerte forretningsmodeller utfordres.

innovasjon for en bærekraftig fremtid Camilla Skjelsbæk Gramstad Sigrid Helland Tina Saebi (red.)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.