Új Könyvpiac 2015/II.

Page 1

298 Ft / 1 Eur

www.ujkonyvpiac.hu

Az olvasók és a könyvszakma lapja

Megjelent Spiró György új regénye!

Gorkij- amibe utolsó évei aztán sokan belehaltak

Fotó: Szilágyi Lenke

s

XXV. évfolyam, 2015. II. szám


A General Press Könyvkiadó könyvheti újdonságai

Egy titok, amely mindent megváltoztat, és a múlt, amely baljós árnyként telepszik a jelenre…

Egy sorsfordító szerelem, egy végzetes titok és egy pusztító vihar.

Beatriz Williams

PERZSELŐ NYÁR A perzselő nyárban Lily és Nick kénytelenek szembenézni elfojtott érzéseikkel, állva kell maradniuk érzelmeik viharában, miközben az évszázad legpusztítóbb hurrikánja száguld New England partjai felé, örökre felforgatva világukat. ■ Ár: 2990 Ft

Greg Iles

LÁNGOLÓ KERESZT Greg Ilesnak, a New York Times bestsellerszerzőjének várva várt, nagy visszatérése ez a regény, amely a múlt és a jelen bűnökkel, hazugságokkal és titkokkal teli szövevényében váratlan, izgalmas és sokszor megdöbbentő fordulatokkal ejti rabul az olvasót. Penn Cage és családja története a trilógia következő kötetében, a Csontfában folytatódik. ■ Ár: 3990 Ft


A tartalomból 4 Spiró György íróval Bán Magda beszélget

8 Mészáros Sándorral és Szentmártoni Jánossal Szepesi Dóra beszélget

Minden jó történet abszurd

Könyvünnepek és hétköznapok

A megformálás alól semmi sem menti fel a szerzőt. A legjobb történet is érdektelenné válik, ha rosszul van megírva.

A könyvhét programjait a négy írószervezet, a Magyar Írószövetség, a Szépírók Társasága, a FISZ és a JAK súlyegyen alapján hozza létre.

11 Tarján Tamás könyvajánlója Akárki, bárki

Háy nem egy ízben klasszikus és modernebb mesék transzponálásával enyhíti a fojtogató összképet. A mese az a műfaj, melyben a kizökkent világrend kalandok, próbatételek, csodák nyomán helyébe tolódik, harmonikus állapotába.

Judit főigazgatót 6 Hammerstein Lafferton Kálmán kérdezi

Díszvendégség Göteborgban

A Publishing Hungary program hatékony módon tudja képviselni a magyar irodalom külföldi népszerűsítését

10 Onagy Zoltán könyvajánlója Lugas 4. – Kertek

Ambrus Lajos az a kortárs magyar író, akit akkor is jó olvasni, amikor semmit nem. Szövegeiből egyszerre árad a földszag és a vén könyvek, a hátsó polcokról rég előkerült tudástárak illata.

26 Réz András könyvajánlója Maga a teszt

Kinek szól A film mint mozgás? Itt elvileg a mindentudó marketológus bullshitelése következhetne, de nem szeretnék élni ezzel a csábító lehetőséggel. Meg aztán nem is tudom.

ÚJ KÖNYVPIAC Az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének tagja Felelős kiadó: Lafferton Kálmán Kiadja: Lafferton és Társa Kft. Szerkesztõség: 1043 Budapest, Bocskai u. 26. Tel.: 210-9933, 210-9934, Fax: 210-9935 E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu Honlap: www.ujkonyvpiac.hu HU ISSN 1215-5551

86. Ünnepi Könyvhét – 2015. június 4–8. 2015/június új könyvpiac 3


„Minden jó történet abszurd” Spiró György íróval Bán Magda beszélget

„Arra való az irodalom, hogy ne érezzük magunkat magányosnak, és megtapasztaljuk azt a sokszor keserű, de alapvetően mégis felemelő érzést, hogy olyan szörnyű helyzetben, mint amilyenben most éppen vagyunk, voltak már mások is; amint ezt megérezzük, helyzetünk máris kevésbé reménytelen.” Spiró György: Magtár Két könyved is megjelenik az idei könyvhéten: Drámáid

Diavolina, így becézték Lipát, aki beleszeretett Gorkijba és

VI. kötete (Scolar Kiadó) és a Diavolina című kisregény

vele maradt haláláig. Ő a tükör, amiben láthatjuk a kor

(Magvető Kiadó), stílusosan poveszty, hiszen Makszim

szinte minden hírességét, politikusokat, írókat, herce-

Gorkij életének harmincnégy évét mondja el, 1902-től

geket és kémeket.

1936-ig, haláláig. Ha megengeded, e három mű történeti korában visszafelé haladva, a Helló, doktor Mengele című

Egy műnek az emlékezetes történet a lényege, azt pedig

darabot 2013-ban írtad, és egy abszurd történetet írsz

minél vonzóbban és érdekesebben kell elmesélni.

meg, amely egy kiváló magyar író, Bernáth Sándor

A mesélés sikere attól függ, képes-e a szerző olyan szem-

kálváriáját meséli el a 20. század közepén. A másik darab

pontot, olyan perspektívát találni, ahonnét nézve a

2002-ben született, a Pesti Színház mutatta be és azóta is

kaotikus események valamiféle rendbe szervezhetők.

játsszák, most a Rózsavölgyi Szalonban, ez az Elsötétítés.

Fontos, hogy a történetet érzelmileg is átélje az olvasó,

Igazi kamaradarab, 1941-ben játszódik, a harmadik

így alapvető fontosságú, hogy a műben legyen kivel

zsidótörvény bevezetésekor. Mondhatom, épp ésszel ez is

azonosulnia. Ez az illető hol egy főszereplő, hol egy mel-

elképesztő helyzet. A Magvetőnél megjelenő könyved a

lékszereplő, hol a szerző maga, amennyiben a szöve-

4

új könyvpiac 2015/június


gelése az olvasónak tetszik, vagy pedig valaki, aki a történetet elmeséli, és eközben tárul fel a lelke. Ebben a regényben a mesélőnek szántam ezt a szerepet. Az ő szemével igyekszem láttatni a cári Oroszországot és a Szovjetuniót, mindenekelőtt pedig a főszereplőt. Arra törekedtem, hogy azok a szövegek, amelyeket tőle, a cselédből lett orvosnőtől még 1936ban lejegyeztek, én pedig lefordítottam, semmiben sem különbözzenek azoktól a szövegektől, amelyeket én adok a szájába, illetve a tolla alá. Kérdezgettem előolvasóimat, látnake valamilyen különbséget, és sejtik-e, melyek lehetnek Lipa eredeti mondatai. Nem tudták, és nem láttak törést. Néhányuknak megmutattam Lipa fényképeit, mindenki azt mondta, hogy intelligens arca van. Izgalmasnak tartom, ha egy embert úgy ismerhet meg az olvasó, hogy a szerző által nincs lefestve. Más perspektívákkal is kísérleteztem,

meg újra valami hasonló. Minden korban kissé más

másik, történetesen férfi mesélővel, egyes szám har-

arcát mutatja meg az ember, de az emberáldozás vál-

madik személyű, mindentudó szerzővel, és Lipa perspek-

tozatlanul folyik, a vallásosság pedig ideológiákban és

tívájából is háromszor írtam meg ezt a történetet.

politikai tényezőkben való vakhitté változik. Jó üzlet a

A korszaknak minél kevesebb szereplőjét tettem bele a

rablás és a gyilkolás, ideológiailag pedig ugyanúgy meg

regénybe, számtalan nevet kidobáltam, így is maradtak

lehet indokolni, mint valamely vallás nevében. Ez így

elegen.

azonban túlságosan általános. Az irodalom éppen arra való, hogy konkrét esetek felhasználásával mindezt

Azt mondtad, éppen a Helló, doktor Mengele című dara-

érzékletesen és érzelmekre hatóan meg lehessen mutat-

bodról beszélve, hogy struktúrákban gondolkozol.

ni. Minden jó történet abszurd és elképesztő. Ha nem az

Hozzá teszem, hogy Te szövegstruktúrákról beszéltél

író koholja, hanem megtörtént esetet használ fel, esélye

akkor, de ha társadalmi struktúrákról beszélünk, struk-

lehet arra, hogy túlzás, hamisítás, mellébeszélés nélkül

túrák kontra személyiség, vagy struktúrákba kény-

beszéljen arról, ami lényeges. Ez azonban csak esély. A

szerített személyiségek – magatartása érdekel a legjob-

megformálás alól semmi sem menti fel a szerzőt. A

ban. Így ez a mű éppen beleillik az általad épített sorba:

legjobb történet is érdektelenné válik, ha rosszul van

Ikszek, Jégmadár, Fogság, hogy csak néhányat említsek. Jól

megírva.

gondolom?

A megformálás akkor emlékezetes, ha nem tucatáru. Szélsőséges forma illik a szélsőséges tör-

Társadalmi struktúrákról beszélek, a modern társadalom

ténethez, de a szerző soha nem tudhatja előre, milyen

működéséről, amelyben élnem adatott, és amelyet

lesz ez a forma.

archaikus hagyományok és sok tízezer éves lelki mechanizmusok hatnak át. Sokféle változatban történik újra

A megmunkálás során sok meglepetés éri az embert; ez az írás jutalma voltaképpen. 2015/június új könyvpiac 5


Díszvendégség Göteborgban Szorosabb és hatékonyabb együttműködést kíván kialakítani a Balassi Intézet a hazai kulturális intézményekkel, köztük a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésével is. Hammerstein Judit főigazgatót Lafferton Kálmán kérdezi a várható változásokról. Milyen, a könyvszakmát is érin-

Valójában nincs változás, vagy ha igen, akkor az minden bizonnyal nem érinti a könyvszakmát.

tő változások várhatók a Balas-

Továbbra is azt gondoljuk, és az előző három év tapasztalatai megerősítenek ebben, hogy a

si Intézet működésében az idei

Balassi Intézet lebonyolításában működő Publishing Hungary program hatékony módon tudja

évtől, arra is tekintettel, hogy az

képviselni a magyar irodalom külföldi népszerűsítésének ügyét. Természetesen az első

intézet felügyelete 2014-ben a

hároméves ciklusnak vannak tanulságai is, melyeket a jövőben próbálunk szem előtt tartani.

külügyi tárcához került? Miként és mekkora anyagi tá-

A program 2015-ben, a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, ismét évi 100 millió forintos

mogatással folytatódik a 2012-

keretből gazdálkodik. A korábban említett tanulságok kapcsán idén két dolgon is változtat-

ben indult Publishing Hungary

tunk: igyekeztünk jóval szorosabb és hatékonyabb együttműködést kialakítani az érintett

program?

könyvszakmai szervezetekkel, így a programot felügyelő kuratóriumba minden írószervezet, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, de még az Írók Boltja képviselőjét is meghívtuk. A másik fontos tapasztalat az volt, hogy ebből az összegből csak korlátozott számú, mindenképp évi tíznél kevesebb megjelenés valósítható meg színvonalasan. 2015-ös programunkat már ennek szellemében alakítottuk ki.

A Balassi Intézet számít-e, s ha

Jelenleg épp egy együttműködési megállapodáson dolgozunk, amelynek megkötése a

igen, milyen formában, milyen

közeljövőben várható a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésével. A sarokpon-

területeken a magyar könyvki-

tokat közösen jelöltük ki, és alapvetően a célokban is egyetértünk. A jó kapcsolat első bizonyíté-

adókat tömörítő Magyar Könyv-

ka az idei budapesti könyvfesztiválos együttműködés volt, amelynek jegyében részben a

kiadók és Könyvterjesztők Egye-

Publishing Hungary program finanszírozta a kínai standot a Millenárison, cserébe a jövő évi

sülése együttműködésére a

pekingi könyvvásáron a kínai féltől jelentős engedményekre számíthatunk egy komolyabb

Publishing Hungary program-

bemutatkozás esetén. Támogatjuk, hogy a MKKE magyar könyvpiacot bemutató kiadványa, a

ban?

Bookmarket in Hungary frissített formában megjelenhessen, és minél szélesebb körben eljusson külföldön az érdeklődő szakmabeliekhez.

Az idei évben mely nemzetközi

Februárban – a jövő évi díszvendégséget előkészítendő – 27 nm-es standon állítottunk ki

könyvvásárokon mutatkozik be

Tajpejben, elsősorban angol nyelvű szépirodalmat és ismeretterjesztő könyveket, valamint

a magyar könyvkultúra, hol le-

gyerekirodalmat. Márciusban hagyományosan a lipcsei könyvvásáron vettünk részt, ahol

szünk díszvendég ország, kik

Barnás Ferenc A kilencedik és Kiss Noémi Rongyos ékszerdoboz című műveit mutattuk be német

fogják képviselni hazánkat és

nyelven a szerzők jelenlétében, mindkét programot nagy érdeklődés kísérte. Minden évben

milyen újdonságokra számít-

standot állítunk a budapesti könyvfesztiválon, így történt ez idén áprilisban is. Májusban pedig

hatunk?

a tavalyi, igen sikeres prágai díszvendégség „levezetéseként”szerepeltünk egy kisebb összeállítással a cseh fővárosban. 2016-ban Varsóban lesz díszvendég Magyarország, mindamellett

6 új könyvpiac 2015/június


épp ez az esemény nyitja majd meg a jövő évi lengyelországi kulturális magyar évadot. Ennek bejelentésére került most sor a vásár megnyitóján, de bemutattuk Darvasi László, a vásárra megjelent Virágzabálók című művét is. Folytatódik a Donau Lounge, a bécsi Collegium Hungaricum által kezdeményezett program is, mely a Duna-menti országok irodalmának bemutatásával irodalmi párbeszédet kezdeményez ezen országok írói, szerzői között. A tavalyihoz hasonlóan a Donau Lounge színpada ismét több helyszínen is jelen lesz így. Az őszi „sze-

FOTÓ: MTI, KOVÁCS ATTILA

zon” legfontosabb vására feltétlenül a frankfurti, amelyen idén a MKKE-vel közösen veszünk részt.

2015-ben Magyarország egyetlen helyszínen, a svédországi Göteborgban lesz díszvendég. Az előző három éves sikeres részvételt követően kaptuk a meghívást, amely Európa egyik legdinamikusabban fejlődő, leginkább az északi országok kiemelt eseményének számító könyvvásárára szól. A programban elsősorban szemináriumi beszélgetések, könyvbemutatók, dedikálások szerepelnek, de az irodalmi megjelenésen túl fotókiállítások, filmvetítések és zenei program is található a kínálatban. Göteborgban az eddigi legnépesebb íródelegáció képviseli majd hazánkat: Jókai Anna, Esterházy Péter, Bodor Ádám, Szőcs Géza, Tóth Krisztina, Berg Judit, Kukorelly Endre, Szécsi Noémi, Krusovszky Dénes, Kiss Judit Ágnes, Varró Dániel, Vincze Ferenc. A vásárra jelenik meg svédül Esterházy Péter Egyszerű történet vessző száz oldal – A Márk-változat című műve, Tóth Krisztina Pixel című novellafűzére, Szőcs Géza Ha polip szuszog Kolozsvárott című kötete, valamint egy-egy versválogatás Kiss Judit Ágnestől, Varró Dánieltől és Krusovszky Dénestől. Milyen kommunikációs straté-

Kommunikációs stratégiánk két célkitűzést igyekszik megvalósítani: egyrészt el kell érnünk,

giával, milyen kiadványok meg-

hogy az adott országban, ahol részt veszünk egy könyvvásáron vagy irodalmi fesztiválon, a

jelentetésével kívánják a Pub-

bemutatott szerzők minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak, minél többen látogassanak el

lishing Hungary program minél

programjainkra. Ebben óriási segítséget nyújtanak külföldi magyar intézeteink, amelyek kap-

sikeresebb megvalósulását el-

csolathálójuk és nyelvtudásuk révén sokkal hatékonyabban tudják elérni a külhoni olvasókat.

érni?

Ugyancsak kivételes lehetőséget jelentenek a díszvendégségek. Nemcsak a magyar irodalom , hanem a széles értelemben vett magyar kultúra bemutatkozásának teremtenek platformot. A göteborgi vásár kommunikációs stratégiájának részeként például szemináriumi programfüzetünk hatvanezer példányban jut el a svéd közönséghez. Másrészt nagyon fontosnak tartjuk, hogy a Publishing Hungary programról idehaza is értesüljenek az olvasók és az érdeklődők, többek között ez az interjú is ezt a célt szolgálja. Továbbá minden évben készül egy angol nyelvű ajánló kiadvány, amely a frissen megjelent magyar szépirodalomból nyújt aktuális válogatást elsősorban a külföldi kiadók számára. Amennyire a finanszírozási korlátaink engedik, tervezzük a hatékonyabb online kommunikációt és a közösségi média intenzívebb használatát is. 2015/június új könyvpiac 7


Könyvünnepek és hétköznapok A könyvhét programjait a négy írószervezet, a Magyar Írószövetség, a Szépírók Társasága, a FISZ és a JAK súlyegyen alapján hozza létre. A két legnagyobb írószervezet elnökét kérdeztük az ünnepekről és a hétköznapokról. helyek a Váradi törzsasztal például,

találékonyabbnak kéne lenni. Aztán

de van Veszprémben is ilyen, Maros-

itt van például a slam poetry, az

vásárhelyen,

Székelyudvarhelyen,

elmúlt öt év nagy divathulláma –

Dunaszerdahelyen, vagy Pozsonyban.

mekkora olvasóközönséget terem-

Fenyegető helyzet áll elő a pénztámo-

tett! Az internet végtelen tér, mégis a

Szépírók Társasága

gatás folyamatos kivonásával, de

működő, ismertebb irodalmi portálok

Mészáros Sándor

ezzel nem az irodalmat és az írókat,

látogatottsága igen kicsi lett, mert

Milyen fontos könyvekkel készülnek a

hanem az olvasókat büntetik. Az

arra nincs pénz, hogy ismertté tegyék.

Könyvhétre?

olvasáskultúra hanyatlásához vezet,

Másrészt megjelenni rang egy adott

A listák alapján megsaccolhatók a

hogy a könyvterjesztés az eladható

lapban vagy kiadónál, ahol van

sztárkönyvek, másrészt nem sport-

sztárkönyveket favorizálja, és kis teret

szöveggondozás, szerkesztés, míg az

szerű olvasatlanul beszélni művekről.

ad a kortárs irodalomnak, a könyvtár-

interneten a kiváló és a talmi egymás

Legjobban saját kiadómat, a Kalligra-

programnak. A médiában is erőtelje-

mellé kerül. Pont itt volna szükség a

mot ismerem, több mint 15 könyvből

sen háttérbe szorult az irodalom,

„vesefunkcióra”, a kiválasztásra, – ki

nem könnyű kiemelni, de ha mégis,

ugyanígy a leglátogatottabb inter-

végzi el az olvasó orientálását? Az

akkor talán Schein Gábor Svéd című

netes portálokon a legkevésbé van

értelmezés játéka nélkül nincs

regénye, és Györe Balázs Halálom után

szó művészetekről, könyvekről. A

kultúra. A rendszeres kritika fóruma

eltüzelni! című anyakönyve kaphatja a

Könyvhét valóban egyedülálló, ha

mind a nyomtatott sajtóból mind a

legtöbb figyelmet.

meg ezt a 4-5 napot nézzük, túl szép

legkülönfélébb portálokról egyre

A Szépírók Társasága sokféle progra-

és túl látványos, de mi van a hétköz-

inkább eltűnik.

mot szervez itthon és határainkon túl…

napokon? A szerző-mű-befogadó

Vannak-e aktuális ügyek-bajok a

Ez természetes, évek óta így történik.

háromszögében az elmúlt 25 évben

Szépíróknál?

Minden kortárs irodalom meg kell

különösen a befogadókkal keveset

Hogyne lennének, állandóan, mint

teremtse a maga olvasóközönségét.

törődtek.

minden szervezetnél! Érvről-évre

Az elmúlt tíz évben a legszeren-

Tetszik a videovers kezdeménye-

csökken a szervezetek működésére

csésebb vállalkozásunk az olvasókkal

zésük!

fordítandó támogatás, és ez nagyon

való találkozás volt. Rengeteg hely-

Az irodalomnak újra és újra ki kell

beszorítja a lehetőségeinket; tudjuk-e

színre mennek el szerzőink, bejáratott

találnia önmagát, de ennél sokkal

például „A könyv utóélete” sorozatot

8 új könyvpiac 2015/június


mozgósított közösségekért, mint a

mentumgyűjteményre, vagy épp a

még irodája sincsen, ami teljesen

saját alkotói karrierje érdekében.

Széphalomnál megjelenő Marsall

„normális”, mert az is rengeteg pénzt

Hogyan készül az Írószövetség a

László-kötetre, amely a költő kiadat-

jelentene. Láthatóan a kultúrpolitiká-

könyvheti eseményekre?

lan verseit gyűjti csokorba. Az esti

nak teljesen lényegtelen az irodalom.

Az Ünnepi Könyvhét elsősorban a

Kaláka-koncert előtt a Furcsa Vendég

A komplex rendszer – a szövegek,

könyvkiadók és az alkotók ünnepe, de

zenekar lép majd fel, amelynek én

könyvek megírása, értelmezése, kriti-

idén a MKKE vezetése úgy döntött,

írom a szövegeit.

ka, fórumok –, ami által a modern iro-

hogy a színpadi beszélgetések, bemu-

Már lehet jelentkezni a 43. Tokaji

dalom létezik, folyamatos lesuvadása

tatkozások szerkesztését az irodalmi

Írótáborra, amelynek „Nemzeti kultú-

történt. Az elmúlt harminc évben

szervezetekre bízza. Így mi a vasár-

ra és mítosz a globális átalakulás

kialakult értő olvasó-, és kultúrafo-

napot kaptuk. Nehéz lesz, mert két-

korszakában” a témája. Kifejtené egy

gyasztó közönség jelentős része

szer-háromszor annyi könyvet mutat-

kicsit bővebben, hogy ez mit jelent?

elszegényedett, a meggazdagodott

nánk be szívünk szerint, mint ameny-

Olyan kérdésekre keressük majd a

réteg pedig tüntetően elfordul a

nyi belefér majd a műsoridőbe. A

választ a lehető legtöbb aspektusból,

kultúrától, tisztelet a kivételeknek. A

moderálásra profi rádióriportereket

hogy miképp kell és lehet megőrizni

sznobizmust egyáltalán nem becsül-

kértünk fel, Lázár Balázs és Tallián

és átörökíteni kulturális hagyomá-

ném le, de nincs egy mintaadó réteg

Mariann színművészek pedig majd a

nyainkat a radikálisan átrendeződő

különösen a kultúrafogyasztást ille-

művek illusztrálásában segítenek.

Európa térképén, a legújabb kori

tően. Konkrét példát is mondhatok,

Milyen fontosabb rendezvényeket,

népvándorlás kaotikus korában, a

minősítés nélkül: a 90-es években a

kiemelt programokat terveznek?

határokat nem ismerő gazdasági

parlamenti képviselők közül 8-10 is

Hangsúlyt inkább a minél több bemu-

átrendeződés és az alapvetően arcta-

megjelent a könyvhéten és vásároltak

tatkozásra fektetünk, közönségcsalo-

lan digitális világ virtuális terében.

könyveket, az elmúlt évekre 2-3-ra

gató produkciókkal nem kívánjuk az

Aktuális feladatként említette a

fogyatkozott a számuk. Kivéve, ha egy

írók idejét kurtítani. Délelőtt és

székház felújítását és az irodalmi

politikusnak könyve jelenik meg és

délután is egy-egy órát átengedtünk a

kávéház újraindítását. Hol tart most

reklámnak használja a könyvheti

Magyar Művészeti Akadémiának,

ez a kezdeményezés?

dedikálást. Ugyanígy igaz ez más

amikor is kiváló határon túli alkotók

Előtte megnyugtatóan rendezni kell

eliteknek a könyvekhez, kultúrához

lesznek a színpadon, akiknek egyéb-

az egész jogi környezetét. Sajnos ez

való viszonyát illetően.

ként gálája is zajlik aznap a Vigadó-

még mindig folyamatban van.

ban. Új kötettel jelentkezik a könyv-

Milyen tennivalóról, célkitűzésről

hétre mások mellett Ágh István,

tudhatunk még?

Csukás István, Juhász Ferenc, Mezey

A hagyományos programjaink és a

Katalin, Oláh János, Tornai József,

reformok tovább vitele mellett túl sok

Tőzsér Árpád, Szörényi László, Zalán

nagy fába nem vágnám a fejszém.

Tibor… – őket mindenképp szeret-

Jövő év végéig mindenképp szeret-

nénk megszólítani. De felhívnám a

ném beindítani portálunkon az 1956-

figyelmet a 90 éve született Nagy

os virtuális emlékszobát dokumen-

László

Csodafiú-

tumokkal, képekkel, irodalmi alkotá-

szarvasára és Illyés Gyula Magyarok-

sokkal, visszaemlékezésekkel, hang-

Magyar Írószövetség

jára, amelyek hosszú idő után most

anyaggal, hogy a világ bármelyik pont-

Szentmártoni János

látnak újra napvilágot a Magyar

ján élő magyar olvasó tájékozódhas-

Immár ötödik éve irányítja a Magyar

Naplónál, a Napkút mestersoroza-

son arról, milyen fontos szerepet ját-

Írószövetség munkáját. Egy inter-

tában megjelenő Lázár Ervin-emlék-

szott a forradalomban a magyar író-

júban azt nyilatkozta, ahogy végig-

könyvre, a Péter Pál Kiadó Dsida-

társadalom és a Magyar Írószövetség.

tekint az életén, valamiért mindig úgy

albumára, a legendás könyvkiadó,

Az interjúkat

alakult, hogy nagyobb energiát

Püski Sándor életét feldolgozó doku-

Szepesi Dóra készítette

ifjúságnak

írt

2015/június új könyvpiac 9

Fotó: Graham Shelby

folytatni. Egyébként a Szépíróknak


Lugas 4. Kertek Onagy Zoltán könyvajánlója Ambrus Lajos

Lugas 4.

Pomona Hungarica

Kortárs Kiadó, 160 oldal, 3500 Ft

A negyedik Lugas-kötet fekszik a

cokról rég előkerült tudástárak illata.

mi a megszokottnál nagyobbat üt,

kedves olvasó előtt az előző három

Ambrus olyan mennyiségű információ-

mélyebbre szúr – hogy ne maradjon

után (1. Lugas; 2. Lugas – more patrio (Ősi

val bír és ebből olyan mennyiséget hal-

kétség az olvasóban, honnanfelől szem-

erkölcs, vagy talán Atyai örökség?); 3.

moz fel esszéiben, ha annak alkalman-

léli a vizsgálandó tárgyat.

Lugas – tertium datur (Harmadik osztás;

ként csak a negyedét jegyezi meg az

Géczi János mondja halkan egy

leosztás?; lehetőség?);

4. Lugas –

ember, már annyival éppen elég a

interjúban a kérdésre, hogy mikor

Pamona Hungarica – Magyar Gyümölcs-

dolga, hogy rendezze, de már annyitól

lehet zárni a végtelen nagyesszét:

kertek Istenasszonya.

boldog (aki hajlamos a boldogságra).

„mindent el kell mondani, kényelme-

Ambrus az a kortárs író, akit az

Ambrus az a kortárs magyar író, aki

sen, érthetően és lassan, úgy, ahogy az

ember csak bizonyos önvédelmi ruti-

tudja, és efölött soha nem nyit vitát,

emberi tudatot a mi kortársi kevés

nok beüzemelése után olvas. A föld-

hogy nem csak az ember történelme

ismeretünkkel jellemezzük, elfeled-

közelből származó magyar (egysze-

történelem, a föld történelme is, ami

kezve a környezeti kényszerekről,

rűbben: parasztgyerek), marha köny-

minimum olyan bonyolult, mint a rajta,

mégis infernálisan, akként, ahogy

nyen kedvet kap, hogy érezze a kapa

belőle élő emberé. Ha nem bonyolul-

élnünk adatott. Ambrusnál látjuk ezt a

nyelét, hogy festőlétrán billegve alma-

tabb. Amint az olvasó felfogja, könnye-

módszeres tarackásást, ahogy kinyúl a

fát metsszen, hogy első hajnali útja a

dén vándorol vele a középkori francia

malaclopó alól a végtelenbe, és a maga

veteményesbe vezesse, ellenőrizze az

királyi udvar legendáitól a görög szőlő-

rövid emberi karjával mindent besö-

idei első borsót. A meghasadt lelket

termesztésen át a római dőzs-ig, Erdély

pörne a Lugasba, ami különlegességet,

kerülendő az olvasó íróasztalához hur-

újkori kis- és nagykertjeiig, hogy nem

csodát ők ketten: a természet, és az

kolja magát bokánál, nehogy felugorva

kap izomlázat.

utolérhetetlen ötletgazda-ember nagy

kaszát keressen belé nagy magyar haj-

Ambrus olyan kortárs író, aki a sa-

nalba, hogy harmatos, zsenge lucernát

játságosan egyesített logika mentén

vágjon a nyulaknak (nyula sincs, lucer-

építi újjá a klasszikus esszé műfaját.

Negyvenhat esszé a negyedik

nája se, kaszája pedig végképp, ebből a

Párhuzamos, hasonló súlyú tételként

Lugas-kötetben, a Magyar gyümölcs-

hasadó lélek, ettől hasad).

jeleníti meg, tematizálja a hagyomá-

kertek Istenasszonyában. Ha csak

Ambrus Lajos az a kortárs magyar

nyos irodalom, történelem, társada-

munkanapokon olvasunk el egyet-

író, akit akkor is jó olvasni, amikor sem-

lomismeret, etika, pszichológia tárgy-

egyet ébredés után, két hónapra

mit nem. Szövegeiből egyszerre árad a

köröket, ugyanakkor soha nem hagyja

megoldva a napkezdés természetes

földszag és a vén könyvek, a hátsó pol-

személyes megjegyzés nélkül, ha vala-

öröme.

10 új könyvpiac 2015/június

jókedvében alkotott, majd hagyott veszni.


Akárki, bárki Tarján Tamás könyvajánlója Háy János

Hozott lélek

Európa Kiadó, 379 oldal,3490 Ft

Keserű világlátás súlyos epikai tömb-

mellett a groteszkumot is érzékeli

másik bárkivel próbál vagy nem

jéről pattintja le a kötet novelláit a

meggörnyedéseikben, töpörödésük-

próbál (mindenképp hiábavalóan)

szerző vésője, de ettől a hatalmas kő-

ben, tanácstalan hullásukban. Háy

megosztani. Ám ennek a legtöbbször

darab nem lesz kisebb. A lesújtó

nem fogy ki a „kis tragédiák” feljegy-

kisszerű, előre látható, sőt minta-

tapasztalatok, melyek az érzelmi kap-

zéséből. A javát tekintve egyenletesen

követő balsiker-tömegnek humora is

csolatok, az emberi sors drámáiból

magas prózaszínvonal hátsó vonalá-

pezseg, még ha fekete is.

fakadnak, mind sötétebb képet vetí-

ban tematikus és stiláris ismétléseket

Háy nem egy ízben klasszikus és

tenek elénk. Az öt ciklus fejezetcímek

is elúsztat, de páratlan erénye, hogy

modernebb mesék transzponálásával

helyett a pokolra szállás stációinak

előadásmódjában – főleg a nyelvtani-

enyhíti a fojtogató összképet. A mese

fekete–sárga–vörös borítórajzát is

lag sokszor szándékosan koccanásos,

az a műfaj, melyben a kizökkent világ-

készítő Háy János jellegzetes szomo-

zeneiségében fel-le csapó megfogal-

rend kalandok, próbatételek, csodák

rúmanóitól kap jelölést. Egy, két, há-

mazás, akár csupán a szokatlan szó-

nyomán helyébe tolódik, harmonikus

rom, négy, öt parányi pária – s mintha

egybeírások (szálkolbászok, egybuszon,

állapotába. A Hozott lélekben a mese

csak róluk íródnának a magányver-

orvosnadrág stb.) révén – a tragikum

már-már megcsúfolva pislákol. Olyan

mek, érzelmi csapdák, szerelmi csaló-

rátalál a komikumra is. Komplemen-

hosszú árnyak tövében, mint az újabb

dások, nemzedéki konfliktusok, idős-

ter színei egymásnak.

magyar novellatermés legjobbjai kö-

kori zsákutcák megrázó, részint egy-

Megannyi akárki szerepel e lapo-

zé tartozó (színmű-változatban szin-

más variációiként olvasható rövidtör-

kon. Nem, nem is akárki, hiszen a késő

tén sikeres) A Gézagyerek, A Herner

ténetei. Háromszáz oldalnyi bugyor a

középkori Jedermann, Everyman

Ferike faterja, vagy a másként kitűnő

Hozott lélek, s nem könnyen eldönthe-

moralitás-hagyomány, élet-halál szá-

Apa lánya, A lány, aki hozott lélekből dol-

tő kérdés, kinek a szabóságában fazo-

madás még formátummal bírt: is-

gozott, Két összeillő ember, Elem, s a fo-

nírozzák ilyen majdnem-egyformán

merte Istent. Mára az Akárki helyébe a

náknak is a fonákjára kiránduló Alka-

elfuseráltra az emberanyagot. Mert

bárki sodródott. Olykor a szó szoros

lom szüli. A tulajdonnevek nem ön-

Fennvaló a mennyei magasból nem

értelmében: „Az a ház, ha bárkinek

magukban jelölnek személyt, az álta-

vigyázza a rendre kisikló lépéseket.

beszéltek róla, azt jelentette ennek a

lánosító megnevezések – lány, anya,

Ha azonban valaki közelebb hajol

bárkinek, hogy ők sikeres életet élnek,

papi; néni és bácsi: talán feleség és

a pici, kar nélküli rajzolt figurákhoz és

mert minden bárki csak erre a műkö-

férj, nővér és fivér – maguk is a bárki

az elbeszélésekbe írt, vergődő karak-

désre tud figyelni…” (A balatoni ház).

felé mozdulnak.

terekhez, torzó létük szánalmassága

Bárkivel megeshet, amit bárki egy

Elsőrangú könyv, bárki olvassa. 2015/június új könyvpiac 11


SCOLAR Gyerekkönyvek

A Könyvhéttel együtt tartják immár 14. éve a Gyermekkönyvnapokat. E területen is nagy a konkurencia, számtalan kiadó kínálja különféle minőségben tradicionális és új stílusú portékáját. „A család kiadója” tavaszi kínálatából ezért a kisebbeknek, illetve a fiatalabb olvasóknak szánt újdonságokat szemlézzük, hiszen e területre is kiemelt figyelmet fordít a Scolar. Kínálatukból a Ravensburger könyvek úgy tartalmukban, mint minőségükben külön kategóriát jelentenek a hazai piacon, ahogy a szakmában mondják: „Ezek a Mercédeszek”. A kedvelt sorozatokon túl (Mit? Miért? Hogyan?; Scolar Mini; Idődetektívek) két újjal jelentkeznek. Hétéves kortól ajánlott olvasmány a Pimasz négyes, a sorozat csajbandája az első két kötetben mutatkozik be: Csajbanda a Csillag-tanyán; Micsoda disznóság! A Csillag-tanyán vakációzó lányok olvasmányos, vicces kalandjai hamar a gyerekek és szüleik kedvence lesz. A kivágható, ragasztható, színezhető, megfejthető könyvek a gyerekek kedvencei. A Mit? Miért? Hogyan? sorozat kihajtogatós könyvei mellett ezzel a sorozatcímmel jelennek a foglalkoztatók, melyekből közkedvelt, és a gyerekek számára örökzöld témákat dolgoznak fel úgymint: Dinoszauruszok és a Lovak. Nem maradnak új kalandok nélkül a korábbi sorozatok olvasói sem. A Scolar Mini sorozat kisóvodásoknak szánt kihajtogatós kötetei: Fogmosás és pisilés (a sorozat 31. kötete), Állatsimogató (32), Traktorok (33). A nagyobb óvódásoknak, kisiskolásoknak készült szintén kihajtogatós ablakokkal, a Fedezd fel az erdőt!, amelyik a Mit? Miért? Hogyan? „szakkönyvek” 40.(!) címe. Az Idődetektívek sorozatban új témában nyomoznak, 17. kötete a Mozart és a

12 új könyvpiac 2015/június

kottatolvajok, melyben az Árnyak Fejedelmének cselszövését akadályozzák meg a kis nyomozók Bécsben, 1768-ban... Ezeken túl is sorozatban jönnek a szebbnélszebb könyvek. A sorozat itt nemcsak egymás utánit jelent, hanem újak indítását, korábbiak folytatását is. Ilyen a sorozatfolytatás Békés Rozi elbűvölő grafikáival a hazai gyerekirodalom klasszikusai. Harmadik kötetként Petőfi Sándor szívmelengető verse 1847-es szalontai látogatása alkalmával szólítja meg Arany János akkor hároméves fiát. Gyermekirodalmunk egyik nagy klasszikusában Petőfi az izgő-mozgó kisgyermeket egy mesével köti le, melynek virtuóz ritmusa és rímei, sodró lendülete ugyanolyan élvezhetővé teszik ma is, mint száz éve – nem véletlen, hogy sok iskolában kötelező memoriter is. Az Arany Lacinak kötetet József Attila Csoszogi, az öreg suszter, és Móra Ferenc A didergő király előzte meg. A kisgyerekek körében elért hazai siker után angol nyelven is kiadták a két kiváló festőművész Barabás Zsófia és Moizer Zsuzsa Mindenki tud rajzolni című kötetét. Az Everyone Can Draw megjelenését a múlt évi Franciaországbeli kiadás előzte meg. A könyvhétre készül el Arthur Madsen Five 2 – Shamala bosszúja című könyve. A kamaszok rajongtak az első kötetért. A második részben folytatódik az öt gyerek története: bár a medált biztonságba helyezték, útjukat titkok és cselszövések keresztezik. Kalandjaik során vajon kiállják a barátság próbáját, és meghiúsítják Shamala királynő cselszövéseit? A kínálat alapján a Scolar felkészült a Gyerekkönyvnapokra .


Minden üres Száraz Miklós Györggyel Ayhan Gökhan beszélget

A Lovak a ködben 2001-ben jelent meg

erecskéi mintha pangni látszottak volna.

– elkötelezett. Az autonómiák bizonyos

először. Miért lett aktuális a regény újbóli

Ahol már talán túl sok volt. Az olvasók

formáit mégsem kedveli. Nekünk meg

kiadása?

észre sem veszik.

keserű a szánk, mert különböző európai

2001-ben, a Magyar Könyvklub fényko-

A könyvben érzékenyen megjelenik a

„hiteles mércék” szerint mi idegen-

rában jelent meg a regény, és hamar elfo-

határontúli kérdéskör. Ma, amikor az

gyűlölők meg rasszisták vagyunk, miköz-

gyott, pedig több utánnyomása is volt. Úgy

autonómia ismét terítéken van, például

ben a Kárpát-medencében körbepillantva

nyolc-kilenc éve kérte a második kiadás

Erdélyben, mennyire érzi aktuálisnak a

mindenütt és állandóan csorbulnak a

jogát a Helikon, aztán meg az Alexandra,

könyvet, segíthet-e abban, hogy mi, ma-

jogaink. És ettől persze fikarcnyival sem

de akkoriban más terveim voltak, azt

gyarországiak jobban megértsük a hatá-

lesz elviselhetőbb a szegényeink vagy a

mondtam, inkább majd akkor, ha befe-

ron kívül élő magyarok életét?

hazai cigányság helyzete.

jeztem azokat a munkákat, amiken éppen

Az autonómiák kérdése örök. Egyetemi,

„Vagy ha minden ember, a föld minden

dolgozom. Most viszont kifejezetten

városi, területi, kulturális, egyházi, etnikai

lakója kitűzte volna a sárga csillagot.

örülök az új kiadásnak.

autonómiák, decentralizáció, szeparatiz-

Akkor, amikor mindenkinek ki kellett

Az írói fejlődés és tapasztalat – 14 év nem

mus, szubszidiaritás. Évezredek óta

volna tűznie. Vagy legalább mi kitűztük

kevés idő – segített a „javítás” során? Miket

léteznek. Az autonómia a szabadság

volna.” – írja. Ön szerint kikkel kellene a

javított a könyv második kiadásában?

kérdése. Az önrendelkezés formáiról van

leginkább szolidaritást vállalnunk ma?

Ma nem így írnám meg ezt a könyvet, de

szó. A függetlenségről. Az önálló dön-

Erre azért nehéz válaszolni, mert ezzel fek-

csak azért nem, mert ma nem is tudnám

téshozás

és

szünk, ezzel ébredünk, ezt sulykolják a nap

így írni. Az viszont eszembe sem jutott,

intézményeiről. Ami akár a törvényesnek

minden percében. „Szeresd a mást!

hogy átírjam. Ez így van kész. Ez a könyv

nyilvánított, de valójában elfogadhatatlan

Szeresd a bevándorlót! A hontalant! A

ez. Az sem fordult meg a fejemben, hogy a

rend nyomása ellenében is szilárd belső

menekültet!” Üres szavak. Kongnak.

cselekményen, a szereplőkön változtas-

törvényhozás útján alkot szabályt önma-

„Szeresd felebarátodat! Apádat és anyá-

sak. A Lovak a ködben egy mesefolyam.

gának. Autonómia alatt sokan csak a

dat! Szeresd a szegényt, a rászorulót!” Ez is

Szövegtenger. Burjánzó, barokkos próza.

szabad nyelvhasználatot, identitásvál-

kong. „Szeresd önmagadat!” Minden

Tele szabadjára engedett indulatokkal,

lalást, iskolaválasztást értjük, pedig az

kong. Tudjuk, hogy mi „ildomos”, mégis

érzelmekkel. Van, aki imádja, s van, akinek

autonómiák kérdései mind húsbavágó

minden üres. Pedig amúgy ez mind igaz.

ez sok. A javítás annyit jelent, hogy itt-ott

kérdések voltak és lesznek. Hogyne lenne

De a szeretet nem megy vezényszóra. Az

óvatosan visszanyestem a szövegből. Az

ennek aktualitása? Az európai és a

vagy van, vagy nincs. De tanulható. Nem

első oldaltól az utolsóig. Ott, ahol a mese

nemzetközi közösség az embernek em-

érzelmesség, de feltétlenül figyelem és

elömlő folyóvizei, kanyargó patakjai és

berként kijáró jogok mellett – elméletben

türelem. Sok idő.

képességéről,

jogáról

2015/június új könyvpiac 13


Meredek történet Koncz Tamás könyvajánlója Potozky László

Éles

Magvető Kiadó, 240 oldal, 2990 Ft

Biztos ismerik azt a fajta anekdotázást,

adva a névtelen hős felszínes családi és

tatásakor pedig szinte teljesen lekoppint-

amikor a leghitetetlenebb történetre is

baráti kapcsolatairól. A gond csak az, hogy

ja a Penge vérben úszó nyitójelenetét. Még

habzó szájjal rátromfol valaki: „az semmi,

hiába ismerjük meg múltját, a fiú beteges

vadabb fordulatot vesz a kötet, amikor a

az egyik haverom...” és az eddiginél is

ragaszkodását az első oldalakon fel-

főhős és barátnője eldönti: rablásokból

meredekebb sztori következik piálós és

szedett egyetemista prostihoz. A töredé-

próbál megélni. Potozky itt már teljesen

szexrekordokról, kocsmai verekedésekről.

kes háttér árnyalja, de nem indokolja a

elrugaszkodik a valóságtól, Bonnie és

Ez ugrik be, miközben Potozky László

torz személyiséget, pedig a fájdalom

Clyde-ot farag a két szereplőből, akik min-

regényét olvasom. Kár, mert az Éles sod-

okozása és elszenvedése olyan szerves

den bűntényt megúsznak. Az egyetemi

ró, magával ragadó szövegfolyam, már az

része a regénynek, ami nem maradhatna

tanulmányaikról a kötet folyamán szinte

első oldalakon elkap és nem ereszt. A

magyarázat nélkül.

alig esik szó, egyszer hangzik el, hogy a

fiatal erdélyi író tud és szeret is mesélni, –

Potozky László a későbbiekben sem

pszichológus hallgató vizsgáira készül – és

ez már az Áradat novelláiból kiderült – új

ad sok fogódzót, inkább tovább lendíti

hopp, 100 oldal múlva felveszik a doktori

kötetének hőse pedig felkavaró karakter,

történetét. Az Éles fiktív – Budapestre, de

iskolába. Az sem túl hiteles, ha nyomorgó,

legalább annyira ellenszenves, mint

Kolozsvárra is emlékeztető – városában

csótányos albérletben szorongó egyete-

amennyire érdekes és szánalmas figura. A

egymást érik az egyetemista bulik, slam

mista Jameson whiskyt kortyolgat – és

regény Jan Paulé Sartre és Bret Easton

poetry estek, a szereplők pedig egyik

folytathatnánk a sort, de minek.

Ellis legszebb hagyományait idézve star-

berúgástól és alkalmi partnertől a másikig

A nagyotmondás kényszere ellaposít-

tol: a mizantróp pszichológus hallgató

tántorognak a pincekocsmák forgata-

ja az Élest, hiába biztos kézzel írt,

kurvázással ünnepli születésnapját. Olyan

gában. A szerző valamiért a reálisnál jóval

lendületes regény. Néha úgy tűnik, a

nő kell neki, akit megalázhat, hogy ezzel

durvább képet fest erről a közegről.

szerző sem tudja, milyen irányba terelje

magát is a mocsokba taszítsa – itt

Potozky érezhető indulattal teregeti ki a

szereplőit, mit kezdjen főhősébe kódolt

kezdünk, nincs különösebb magyarázat,

félvilági értelmiségi kör szennyesét, a

tehetetlenséggel, helyette újabb és újabb

csak az első döbbenet: hogy juthat el idáig

nagyotmondástól sem riadva vissza. Ha

kalandokba hajszolja a fiút. A szem csak

valaki? Az alanyi hang, Potozky érzékletes

egy nyugdíjas olvassa majd a regényt, jog-

ritkán pihenhet meg egy-egy szebb rész-

leírásai fokozzák az indokolatlan dur-

gal aggódhat, hogy éjszakánként a pokol

leten: az egymásba gubózó szerelmesek

vaság erejét, amit aztán a főhős bűntuda-

nyílik meg a pesti bulinegyedben. A

monoton rituáléin, vagy egy sivár kül-

ta, hiányérzete követ. Mondhatni, a nyitó-

szerző villamosmegállóban szaró lányok-

városi hajnal leírásán. A teljes képpel

jelenet az Éles csúcspontja, ennél elemibb

ról, testüket összevagdosó és sóval bedör-

pedig úgy vagyok, mint az öreg székely,

később sem lesz a regény, ami aztán

zsölő slam költőkről ír, akik miszlikre zúz-

akivel unokái megnézették a Csillagok

fokról fokra nyílik meg, villanásnyi képet

nak egy egész kocsmát, egy diszkó bemu-

háborúját: „Én ezt bizony nem hiszem.”

14 új könyvpiac 2015/június


Új magyar kis herceg Ádám Péter műfordítót Ayhan Gökhan kérdezi Mintha megdőlni látszanának egyes

fordítás negyvenöt évvel ezelőtt

forrásnyelvvel, mint ma, amikor már

jelentős művek sokáig érvényesnek

készült. Sokan valóságos szentség-

nem kell útlevélért kuncsorogni. Min-

gondolt fordításai. Eddig Rónay György,

törésnek tartották, hogy őutána újra

dig is szerettem a fordításait, nagyon

a legendás műfordító volt A kis herceg

mertem fordítani, de mentségemre

szépek a Maupassant- és Balzac-

magyar hangja. Tulajdonképpen miért

legyen mondva, az utóbbi pár hónap-

fordításai is. Attól függetlenül, hogy én

kell egy irodalmi művet újrafordítani?

ban A kis hercegnek még két fordítása

is lefordítottam ezt a könyvet, változat-

Bár a Rónay-féle fordítás volt az ismer-

született: Takács M. Józsefé és Pálfi

lanul nagyra becsülöm a Rónay-féle

tebb, és ez volt a népszerűbb is, létezett

Ritáé. Ennek a nagy kiadói érdeklődés-

szöveget: ezért is döntöttem úgy, hogy

másik fordítás is, a Zigány Miklósé, ez

nek az a magyarázata, hogy 2015.

egy mondatát, tiszteletadás gyanánt,

1957-ben jelent meg a Magvetőnél. Egy

január elsejétől felszabadultak a könyv

beillesztem az én változatomba.

évre rá, 1958 áprilisában született egy

szerzői jogai.

Mennyire adható vissza a francia

párthatározat. Akkor a pártvezetés úgy

Hogy miért kell egy könyvet újra-

szöveg? Volt olyan, amit lehetetlen,

határozott, hogy A kis herceg nem való a

fordítani? Egy irodalmi művet, bármi-

vagy magyarul csak megközelítőleg

„szocialista ifjúság” kezébe, és ha nem

lyen remekbe sikerült is a fordítása,

lehetett megfogalmazni?

tévedek, azonnal ki is vonták a könyvet

általában negyven-ötven évenként

A kis herceg csak látszatra egyszerű

a forgalomból. Jó tíz év kellett, míg rá

szokás újrafordítani. Egyrészt változik a

szöveg. Probléma volt például a magá-

nem jöttek, hogy a döntés mekkora

nyelv, másrészt változhat a mű értel-

zás, ami a magyarban sokkal nehézke-

marhaság volt. A hatvanas évek legvé-

mezése, változhat az irodalmi ízlés és

sebb, döcögősebb, mint a franciában.

gén aztán a Móra Kiadó végre megkapta

nem utolsósorban változhat a fordítás

Talán a dialógusok és ezen belül a kis

az engedélyt a könyv újrakiadására.

technikája, módszertana, hogyanja is.

herceg hiteles hangját volt a legne-

Aszódi Évának, a Móra szerkesztőjének

Míg Rónay György idejében nem na-

hezebb megtalálni. Hálás is vagyok Kiss

nem tetszett a Zigány-féle fordítás,

gyon lehetett eltávolodni az eredeti

Kornéliának, aki nagyon sokat segített a

száraznak, laposnak tartotta, és Rónay

szövegtől, ma sokkal nagyobb a lehető-

végleges változat kialakításában.

Györgyöt kérte fel a mű újrafordítására

ség az eredeti teljes írói újraalkotásra.

Milyen művek újrafordítását tervezi a

(azért őt, mert egyrészt ő már 1945 előtt

Milyen pontatlanságokat, hibákat

továbbiakban?

is fordított Saint-Exupéryt, másrészt

fedezett fel a Rónay-féle szövegben?

Ez elsősorban a kiadóktól függ, nem

akkoriban nagy sikere volt a Grimm-

Rónay György egészen más korban élt.

tartozom azok közé a fordítók közé,

fordításainak). Aztán ez a Rónay-féle

Aki olvasta a naplójegyzeteit, tudja,

akiket a kiadók elhalmoznak az aján-

fordítás nagyon nagy könyvsiker volt,

milyen nagy esemény volt neki egy-egy

lataikkal. Jelenleg még mindig Camus

nem is tudom, máig hány kiadást ért

párizsi utazás. Abban az időben a

L’Étranger című művén dolgozunk Kiss

meg, de biztos, hogy nagyon sokat.

fordítóknak nem volt – de nem is

Kornéliával, a második részt októbertől

lehetett – olyan eleven kapcsolatuk a

fogja közölni a Nagyvilág.

Elég az hozzá, hogy a Rónay-

2015/június új könyvpiac 15
Marslakók és más tudósok

Hargittai István – Hargittai Magdolna

Budapesti séták a tudomány körül Akadémiai Kiadó, 292 oldal, 3800 Ft

Különleges, egyedi könyvet kap az érdeklődő: kalauz a budapesti tudósokhoz. A sok fényképpel illusztrált könyv emléktáblákhoz, szobrokhoz, egyetemi tanszékek épületeihez kíséri el az olvasót. Feltárja és közelhozza egy város tudományának sikerekkel és tragédiákkal teli történetét. A könyv először angolul jelent meg az Oxford University Pressnél 2015-ben, s annak fordítását adta ki most az Akadémiai Kiadó. Az író házaspár „egyik felét”, Hargittai Istvánt kérdezi Fejes Imre: miért érdekli az angolokat és most már a magyar olvasókat is Budapest tudományos élete, kultúrája. Hargittai István: Mindaz, amit magamról elmondok, mindkettőnkre vonatkozik. Tudományos kutató vagyok, munkáimat angolul publikálom, hiszen az a tudomány „hivatalos” nyelve. Kézenfekvő volt az angol megjelenés. Tudományos magazint szerkesztettem Amerikában, több könyvem is megjelent, némelyik magyarul is napvilágot látott. Hogyan került kapcsolatba a

Több könyvem is megjelent már náluk, először egy szakkönyv, majd egy másik a Nobel-

nagynevű Oxford University

díjról és Nobel-díjasokról, és az nagy sikert aratott. Ez után kértek fel, hogy írjak egy könyvet

Press kiadóval, az eredeti kiadás

a „magyar marslakókról” (magyar kiadás: Az öt világformáló marslakó; Vince Kiadó, 2006)

megjelentetőjével? Kik a magyar marslakók?

Öten voltak, Kármán Tódor, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Neumann János és Teller Ede. Magyar

tudósok, elsősorban fizikusok, akik nyugatra mentek és kockára tették a tudományos kutatói pályájukat, hogy az Egyesült Államok és a szabad világ védelmének szenteljék munkásságukat. Világraszóló eredményeket értek el. Honnan származik az elnevezés?

A Manhattan-terv kidolgozása alatt feltűnt, hogy az atombomba-projekten sok magyar

dolgozik. Egyszer megkérdezték Szilárd Leót, hogy lehet, hogy ennyi briliáns magyar koponya dolgozzon egy helyen, mire Szilárd Leó azt válaszolta, „mi nem is magyarok vagyunk, hanem a Marsról jöttünk, csak magyarul beszélünk, hogy álcázzuk az eredetünket”. Ez a történet sok változatban szerepel az irodalomban, de ez a marslakó kifejezés eredete. Ez a könyvem nagyon sikeres lett Amerikában, 18 új könyvpiac 2015/június


de része volt benne némi szerencseének és reklámnak is. Amerikában divat, hogy a legsikeresebb üzletemberek úgy népszerűsítik az olvasást, hogy választanak egy aktuálisan megjelent könyvet, amit mindenkinek ajánlanak. Egy üzletember, aki történetesen nagyon gazdag és híres, a Marslakókat választotta az év könyvének, és ez olyan propagandát csinált könyvemnek, hogy a kiadó alig győzte utánnyomni. Mennyire inspirálta a siker? Ez a könyv adta az ötletet a Teller Ede életét bemutató könyvemhez (Teller; Akadémiai Kiadó, 2011), hiszen az öt tudós közül ő a legellentmondásosabb – vagy gyűlölik vagy piedesztálra emelik. A korábbi elfogult Teller-életrajzok helyett sikerült írnom egy kiegyensúlyozott, a szigorú kritikusok szerint is elfogulatlan könyvet. Ön tudományos kutatóként dol-

Kutatói múltam abban segített, hogy saját kutatásaimban is mindent tényekre alapoztam

gozott, de igazából más szak-

és ezt megtartottam a könyvírásban is. Bemondásra, megérzésekre semmit sem fogadtam

területen, mint azok, akikről írt.

el. Sokat segítettek levéltári kutatásaim. A marslakókkal kapcsolatban elég sok ponton

Mennyire volt nehéz a tudomá-

találkozott az én kutatói hátterem az ő érdeklődésükkel, ilyen szempontból nagyon jó

nyok közötti „átjárás”?

helyzetben voltam.

De hogyan lesz egy kutatóból

A szakmán kívüli kitekintést én és a szerzőtársam, a feleségem már nagyon hamar

szépíró is egyben, hiszen akár a

elkezdtük. Írtunk olyan szakkönyveket, amiknek egy része már szinte irodalmi jellegű volt.

Budapesti séták a tudomány körül,

Az évek során nagyok sok interjút készítettem, szerencsém volt sok Nobel-díjas és más

akár előző munkái is irodalmi-

kiváló tudóssal találkozni, velük beszélni. Ennek nyomán született meg a Nobel-díjról szóló

aknak is mondhatók?

könyvem is (Út Stockholmba: Tudósok és Nobel-díjak; Galenus Kiadó, 2004). Hozzá kell tennem, hogy nagyon élvezem az írást.

Miről is szól a Budapesti séták a

Bemutatjuk Budapest tudományos emlékeit, szobrokat, emléktáblákat, épületeket,

tudomány körül?

helyszíneket, amik egy-egy tudóshoz köthetők. De azért is érdekes lehet ez a kézikönyv, mert igyekeztünk belevinni azt a hangulatot is, amit Budapesten a tudománnyal és a nem tudománnyal foglalkozók is éreznek a tudománnyal kapcsolatban. Az előszóban megírtuk például, hogy az egyik legnagyobb tudósunk, Szent-Györgyi Albert, a halála előtt még egyszer eljött Budapestre, mondván, hogy magába szeretné szívni azt az atmoszférát, amit az emberek éreznek a tudomány iránt. Magyarországon van valami különleges affinitás a tudomány iránt. Ezt akkor is hangsúlyozni kell, ha magam is sokat bírálom azt a politikusi hozzáállást, amely szerint kevés támogatással is kiválót tudnak alkotni a magyar tudósok. El vagyunk telve azzal, hogy milyen nagyszerű a magyarországi tudomány teljesítménye, de az eredményekbe beleszámítjuk a mostanság külföldön dolgozó, valamint a korábban külföldre menekült, gyakran kifejezetten elüldözött kutatók eredményeit is.

Valamiért mégis fontos a tudo-

Van valami eredendő tisztelet nálunk a tudomány iránt. Ezt a saját bőrömön is tapasztal-

mány hazánkban.

tam, amikor kezdő kutató voltam. A tudomány iránti tiszteletet lépten-nyomon lehet érezni. Ez a tisztelet és érdeklődés inspirált bennünket is arra, hogy érdekes könyvet készítsünk. Több száz fényképpel mutatjuk be a tudományos emlékeket, írunk a tudósokról, elmesélünk történeteket. Útikalauznak is szánjuk, de természetesen ez nem tudománytörténet, mert sok véletlen körülményen is múlik, hogy ki kap, és ki nem kap szobrot esetleg hasonló súlyú teljesítményért.

Mik a közeljövő tervei?

E könyv sikere nyomán elhatároztuk, hogy hasonló, tudományos sétát teszünk New York-

ban is, amiből szintén útikönyvet szeretnénk írni. 2015/június új könyvpiac 19


Ha levágják a kezemet, akkor is írni fogok Lehallgatás és merénylet, egy klini-

az Írószövetség annak idején nem

könnyű megmaradni az ártatlan

ka és egy szerkesztőség, egy alföldi

fogadott be, de a hetvenedik szüle-

szemlélő pozíciójában, de csak így

tanya és Budapest, Afrika és Len-

tésnapomon ez a szervezet – ami

lehet a jövőnek jelenteni – persze,

gyelország. Az Őrült regény az Ün-

persze tagságában már nem ugyan-

nem besúgói értelemben. Egy ilyen

nepi Könyvhétre jelenik meg az

az, mint a nyolcvanas években volt –

típusú regénybe óhatatlanul bele-

Athenaeum gondozásában.

nyilvánosan közölte, örülne, ha

szivárog sok minden. Megírtam

A könyv szerzőjével, Nemere István-

mégis jelentkeznék. Ez elégtételt

olyasmit is, amit eddig nem említet-

nal Szarka Károly beszélget.

jelent, de nem fogok jelentkezni.

tem senkinek.

Fontosnak tartja az olyan rendez-

Megrögzött renitensként már akkor

A történet egy része fikció, bár azt eddig

vényeket, mint az Ünnepi Könyvhét?

megírtam, hogy nincs szükség író-

is lehetett tudni, hogy megfigyelték. A

Igen, de nem a saját megjelenéseim

szövetségre, sztálini találmány egy

regény főszereplőjét folyton üldözik.

szempontjából. Elütök az átlagtól,

szakmát egy helyre terelni és szem-

Önben van ilyen jellegű félelem?

mindig máshogy csináltam mindent,

mel tartani. Az Egyesült Államokban

Lengyelországban kezdtek el figyel-

mint a többség. Közvetlenebbül

van pár tízezer író, de eszükbe sem

ni, és később figyeltek itthon is. Né-

találkozom az olvasókkal. Sokat

jutott ilyet csinálni. Az, hogy konfe-

hány esemény valóban fikció, de

vagyok emberek között, író-olvasó

renciákat szervezzünk egymásnak,

például Afrikában és több más

találkozókra, fesztiválokra, vásárok-

nem az én világom. Az író menjen

helyszínen is megfordultam. Volt

ra járok tavasztól őszig. Elmegyek

haza, és írjon!

egy lengyel barátom, aki a CIA-nak

három-négy napra Szombathelyre,

Nemere leleplezi Nemerét – ez a könyv

dolgozott, de lebukott és lecsukták.

Békéscsabára vagy a Felvidékre, reg-

alcíme. Tele van önéletrajzi elemekkel,

Egy másik ismerősöm ellen Francia-

gel kilenctől este hétig állok és dedi-

és jelen van benne a hatalommal való

országban merényletet követtek el.

kálok. Az, hogy a Könyvhéten leszek

kapcsolata. Ön viszont mindig hangsú-

Nem gondolom, hogy rám is le akar-

néhány órát, nem ráz meg különö-

lyozza, hogy nem politizál. Lehet

nának csapni, mert akkor már meg-

sebben. Remélem, az olvasókat sem.

ilyesmivel kívülállóként foglalkozni?

tették volna, de biztos, hogy néhány

Egy ilyen eseményen megjelenik a

Nehéz, de nem lehetetlen. Érdekel a

szervezetnek nem vagyok a ked-

szakma színe-java, ön viszont nem

politika, annak ellenére, hogy nem

vence. Írtam arról, hogy Gagarin

tartozott soha irodalmi körökhöz,

állok közel a pártokhoz. Ha az ember

sosem járt az űrben, foglalkoztam a

nem élt Budapesten.

körülnéz, rengeteg vérlázító dolgot

KGB-vel és az Al Kaidával.

Most már maradok is a tanyán.

lát, de muszáj az elefántcsontto-

Tisztán önéletrajzi regényen nem

Különösen az előző rendszerben volt

ronyban maradnia. Ha akármelyik

gondolkodott?

elképzelhetetlen, hogy egy író nem

oldalon belesodródik az események-

Az őseim történetét megírnám. Egy

Budapesten él. Nem örültem, hogy

be, már nem az egészet látja. Nem

magyarországi német társaság, amely

20 új könyvpiac 2015/június


Viszont aktuális közéleti témákról viszonylag ritkán ír. Nem véletlen! Magyarország történetét is csak 1989-ig írtam meg. Azt szoktam mondani félig komolyan, hogy nem vagyok öngyilkos alkat. Aki a rendszerváltást követő dolgokat írja meg, óhatatlanul belegabalyodik abba, ami körülöttünk van. Ez nem az én asztalom, írják meg mások! Nem hiányoznak a perek, negyven évet megúsztam nélkülük. Korán kel, nem iszik alkoholt. Mások évekig dolgoznak egy regényen, Ön egy év alatt többet is ír. Folyamatosan jönnek az ötletek. Mindennap gyalogolnom kell a tanya körüli erdőben öt kilométert, közben kitalálok legalább egy novellát. Az írás az én esetemben életmóddá vált. Ha levágják a két kezemet, akkor is írni fogok, mert nem tudok mást csinálni. Lehet ezt íráskényszernek nevezni, de ennél többről van szó. Én vagyok a futár, aki néha rossz hírt hoz, de igazából ez az a szerep, ami izgat. genealógiai kutatásokat folytat, nem-

termése. Előfordult, hogy mondtak

Az idővel, illetve az időutazással koráb-

rég megtudta, hogy félig-meddig sváb

nekem egy címet, én megesküdtem

ban is foglalkozott már. Ha tehetné,

vagyok, és kiderítették, hogy az egyik

volna, hogy nem írtam ilyet, aztán

melyik korba utazna szívesen?

ősöm, Johann Niedermayer kovács-

elém tették a könyvet. Nem tartom

Ez a mániám, a kezdetektől írok róla.

mester egy német kisvárosból egyedül

fontosnak, hogy emlékezzek rájuk,

Nem biztos, hogy a múltba szeret-

vágott neki. Az ő története, a nagy-

mert mindig csak az érdekel, amit

nék menni, legfeljebb azért, hogy

szüleimé és a szüleimé összeállhatna

éppen csinálok. Otthon fel kellett

megnézzek olyan történelmi esemé-

egy könyvvé. A regényben az a jó, hogy

építenem egy műhelyt, beszerezni

nyeket, amik máig vitatottak. Azt

elszabadulhat a fantázia, ugyanakkor

minden forrást. Van pár ezer köte-

szoktam mondani, hogy igazi törté-

rejtőzik bennem egy svábos, németes

tem, és ha valaki azt mondja, hogy

nelemoktatás akkor lesz, ha egy

precizitás is, összeszedni és egymás

Vasco da Gamáról írjak, én csak

osztálykiránduláson a tanár azt

mellé rakni a dolgokat. Mindkettőt

leemelem a polcról a megfelelő

mondja: „Gyerekek, szálljatok be az

szeretem csinálni.

könyvet, és…

időgépbe, megnézzük a catalaunu-

Saját nevén és álnevein több mint

…három nap alatt ír róla egy regényt.

mi csatát!” De én inkább a jövőbe

hatszáz könyvet írt. Fejben tudja

Viccesen mondhatnám, hogy beletelik

mennék. És elutaznék a Marsra,

még tartani a címeket, a szereplők

az négy napba is. Negyven év alatt

akkor is, ha csak ötven százalék len-

neveit, a helyszíneket és a cselek-

rákészültem, gyűjtöttem, és most az

ne az esélye, hogy odaérek. A világe-

ményeket?

ókortól napjainkig nem lephetnek meg

gyetemnél nincs csodálatosabb

Már nem. Ez több mint negyven év

olyan témával, amiről ne tudnék írni.

dolog. 2015/június új könyvpiac 21


Színes és szabálytalan Miklya Zsolttal beszélget Lovász Andrea

Az új köteted, a Végtelen sál alcíme,

mint alcím: Gyerekversek. Maga is

azonosulás teljes, és úgy tűnik, a

műfajmegjelölése az, hogy „Gyerek-

félsornyi vers. Mitől lesz gyerekvers-

költő a saját hangján beszél. Épp ez a

versek”. Mért ez az alcím? Mitől lesz

félsor? Attól, hogy gyerek olvassa. És

„saját” dönti el a megszólalás hitelét.

gyerekvers egy vers?

kiegészíti. Az ő fejében feltehetően

S miután megtörtént, az ember

A kötet címének, alcímének – ahogy a

nem a műfaji meghatározás fog meg-

eltávolodva, már más szemmel és fül-

kötetnek is – külön története van,

jelenni, hanem valami egészen más.

lel mérlegel, kinek szól a vers. Ez már

miután tizenkét év fejlődéstörténete

Ami valószínűleg közelebb áll a vég-

inkább a szerkesztő, az alkalmazó

sűrűsödik benne. Sokáig Manófi volt a

telen sálhoz: színes és szabálytalan.

szeme és füle, még ha azonos is a

kötetcím, az alcím pedig: „gyermek-

költő személyével. Egyszóval, szerin-

versek / versgyermekek”. Közben bő-

És Nálad mennyire számít a remélt

tem azok a legjobb gyerekversek,

vült a versanyag, két-háromkötetnyi

olvasóközönség? Van-e különbség

mikor a költő maga a gyerek.

vers torlódott össze, de az alcím

aközött, ahogyan felnőtteknek, illet-

maradt. A Móra Kiadónál az első kör-

ve gyerekeknek írsz?

Tudjuk, halljuk, hogy a nyelv elsősor-

ben közel felére húztuk a nyolcvan

Legjobban sikerült verseimnél az az

ban muzsika egy gyereknek. És azt is,

verset, így Manófiam nemcsak meg-

elsődleges, hogy kinek a hangja

hogy másszor tömör, erős mondatok-

soványodott az idők során, de neve túl

szólal meg? Ha sikerül eltalálni egy

ban fogalmaz, bölcsebb bárme-

közhelyesen hangzott, az ismételt

manófigura hangját, vagy egy kölök-

lyikünknél. Szabad vers vagy kötött

„gyermek” az alcímben pedig majd-

hangot, akkor valószínűleg gyere-

forma? Hozzád melyik áll közelebb?

hogynem gügyögésnek. Így a cím is

keknek is olvasható lesz a vers. De

Melyikben látod inkább a gyereket?

ugrott – szerkesztőm, Dávid Ádám

olyan is előfordul, hogy a gyerekhang

A gyereklogika nem ilyen követhető

javasolta a Végtelen sálat –, az

inkább felnőtteknek bír jelentéssel. A

és rendszerező, bár szerintem leg-

alcímet pedig teljesen kihúztuk.

Semmise-ének például úszás közben

többször megfejthető, csak más

Szerkesztés közben kiderült, csak kell

született, mikor hazaértem az uszo-

útvonalat igényel. Gyakori benne az

valami műfaji megjelölés, mert mit

dából, már csak le kellett írnom. Nem

analógiára épülő társítás, ami a költői

keressen az olvasó egy Végtelen sál

foglalkoztam vele, hogy kinek szól. A

nyelvnek is az egyik alapja, külö-

című kötetben? Kötésmintákat, mate-

víz alakította a verszenét, versrit-

nösen, ha az eredetét vizsgáljuk.

matikai feladványokat, netán gyerek-

must. S mivel a vers fogalmi készlete

Nemrég az unokám azt mondta az

játékokat? Egyiket se, és mégis min-

elvont és konkrét határán játszik, fel-

anyjának: „Most olyan vagyok, mint

det. Versekbe sűrítve. Így maradt a

nőttnek és gyereknek is olvasható.

egy kopasz hegy.” Ez formailag is

legsűrűbb műfaji meghatározás,

Versszínpadról van szó, akkor is, ha az

hasonlat, akár egy verssor vagy egy-

22 új könyvpiac 2015/június


soros vers is lehetne. Ha az „olvasó” nem ismeri a körülményeket, lemarad az elsődleges jelentésről: mindez közvetlenül hajvágás után történt. De anya, mint „olvasó”, ebből még nem tudta megfejteni a logikai kapcsolatot. Rá kellett kérdeznie, hogy miért kopasz hegy. Mert azt is körbelegelték a barik. Hát igen. Pedig együtt látták a bárányok legelte hegyet. S hogy ez az anyjának nem jutott a felnyírt fejéről eszébe, az jellemző. Felnőtt. De ahogy a kisgyermek sokféle hangkísérlete végül is megtalálja az adott nyelv artikulációs sémáit, úgy sokféle gondolatkísérlete is előbb-utóbb megtalálja a felnőtt logika sémáit. Azt hiszem, a költői alkat tovább megőrzi mind a zenei hangokat próbálgató, mind a sémákon kívüli gondolkodást és jelalkotást. A szokatlan társítások is egyszer csak bevillannak, amit intuíciónak nevez a felnőtt, hogy tudjon valamit kezdeni a jelenséggel. A „szabad” vagy „kötött” formájú vers fogok még oda térni. Mint „kreatív

is ilyen kategória, pedig sokkal közelebb állnak egymáshoz, mint

Mennyire vagy Te a versbéli nyuszi?

nyuszi”, aki „akkor se bírná ki egy

amennyire az idők során kettéváltak.

(Nyuszi, el: „Hátat fordítok és

helyben, / ha róka jönne vagy vadász,

A kettő eredendően összetartozik,

megyek. / Várnak zöld erdők és

/ kiugrana egészen biztos, / és cik-

ami a gyerek nyelvében, így a gyerek-

mezők. / Gyors iramlások, nyúlhe-

cakkvonalban futna el” (Húsvét után).

költészetben is tetten érhető. Az

gyek. / Nem nyúlok ki idő előtt.”) Mert

A cikcakkvonal kreativitása nálam a

ősköltészet (a gyerekkel megszülető

szíven és (nyelv)játékon túl is kihal-

vers mintázata, olyan belső minta,

is) erős ritmikára, ismétlésekre és

latszik az a tartalom, mögöttes jelen-

amit az éles egzisztenciális helyzetek

társításokra épül, logikája egyszerre

tés, ami jól felismerhetővé, egyénivé

csak fokoznak és aktiválnak. Tehát

szabad és kötött. Egyszerre élő-

teszi e verseket. Hogy érzed, ez a

hajrá, róka meg vadász, nem félek,

beszédszerű, és funkcióörömmel teli

hang komorul, vagy egyre köny-

hogy elfogy a cikcakk, ami hol ilyen,

a zenei ütemek, ritmusvariációk

nyedebb és derűsebb lesz? Hogy

hol olyan, általában ellentétes moz-

ismétlésében. A felnőtt az, aki ebből

látod az elkövetkezőket?

gásokból és hatásokból áll, megfér

aztán szabályokat, sémákat csinál, s

A versbéli nyuszi voltam úgy jó

benne a komor és derűs. Igazán nem

attól kezdve „kötött” a forma, még

harminc évvel ezelőtt, amikor csa-

is tudom, hogy lehet derű nélkül

akkor is, ha szabad versnek tűnik.

pot-papot és egyetemet otthagyva

komornak lenni, és komor nélkül

Gyerek ilyesmivel nem törődik, csak

hátat fordítottam Budapestnek.

derűsnek. Lám, rögtön itt egy nyelv-

gajdol, mondókázik, mondja és

Akkor nem tudtam meglépni a

játékkal közvetíthető létparadoxon, s

mondja, az éneket is. Az a jó gyerek-

kisfalu-nagyváros közti különbséget,

a nyuszinak máris kedve kerekedik a

költészet, amely felfedezi ezt.

de valahol belül tudtam, hogy vissza

következő krízishez. 2015/június új könyvpiac 23


Az Oxford University Press ajánlata: Animal Kingdom – Rachel Bladon – 980 Ft Az állatok világa káprázatos változatosságával ejti ámulatba az érdeklõdõket: egy parányi légytõl az elefántóriásokig, az óceán fenekén élõ vak haltól a kilométeres magasságokban repülõ szárnyas csodákig. Sok mindenben hasonlítanak, de még több dologban különböznek, és mi mind évezredek óta együtt élünk. Ez a könyvecske arról szól, hogyan találnak magunknak élelmet, hogyan fejlõdnek, hogyan gondozzák a kicsinyeiket, mi a jövõjük, mi várhat rájuk ebben a gyorsan változó világban. B1 nyelvi szinten beszélõ tanulóknak készült a kiadvány, kapható audio CD-vel is.

Brasil – Nick Bullard – 980 Ft Mindenki hallott a gyönyörû brazil tengerpartról, az Amazonasz esõerdõirõl és a csodálatos Riói Karneválról. De Brazília ennél sokkal több. Megtalálhatóak itt régi autentikus települések, modern nagyvárosok, az Amazonasz vízesései mellett a világ legnagyobb mocsaras területei. Brazília otthont ad több ezer különleges állat és növény fajtának. Számos világhírû mûvész, író, költõ és nemzetközileg elismert sportoló vallja hazájának. A könyvben olvashat mindezekrõl, és megtudhatja, hogy még milyen sok érdekesség található e tájon, mint például az utcai zenészek vagy a szambaiskolák. A1-A2 nyelvi szinten beszél tanulóknak készült a kiadvány, kapható audio CD-vel is.

The Prince and the Pauper – Mark Twain – 980 Ft London, 1547. A kis koldus Tomot apja az utcára küldi koldulni, s ha nem visz haza elég szajrét, jól elveri. Edward herceg, VIII. Henrik fia unatkozik: megvan mindene: szép ruhák, finom ennivaló és szolgák hada körötte. A két fiú különös módon megszólalásig hasonlít egymásra. Egy napon a sors tréfája úgy hozza, hogy Edward a koldustanyára, Tom pedig a palotába kerül. Mi történik velük, mikor egy herceg koldusként, egy koldus pedig királyfiként él? A2-B1 nyelvi szinten beszél tanulóknak készült a kiadvány, kapható audio CD-vel együtt is.

Little Dorrit – Charles Dicken – 1190 Ft Arthur Clennam sokévi távollét után hazatér Angliába. Anyja most is pont olyan rideg és kemény, mint azelõtt, semmi nem változtatott rajta Arthur apjának halála sem. Az öreg azonban mondott valami rejtélyeset halála elõtt, aminek Arthur utána akar járni. Vajon köze van-e ennek a titoknak Amy Dorrithoz, a kis varrólányhoz, aki egész nap ott dolgozik náluk, és éjszaka megy csak haza, a Marshalsea börtönbe? Arthur nagy hévvel nyomoz anyja ügyében, miközben majdnem elszalasztja saját boldogságát. B2 nyelvi szinten beszél tanulóknak készült a kiadvány, kapható audio CD-vel is.

Dubliners – James Joyce – 1119 Ft Dublini emberek esetében nincs jelentõsége az egyes novellák tartalmára kitérni: a történetek mind egy-egy jellegzetes típust vagy élethelyzetet írnak le, s természetesen minden történet Dublinban játszódik. James Joyce szemében Dublin egy kicsike, viszonylag korlátolt, csak a saját dolgukkal törõdõ emberek lakta város, ahol mindenki ismer mindenkit, ahol a mindenkori „többiek” véleményének túlzott szerepe van, s ahol a karakterek jobb életre való törekvése általában megmarad az alkoholba fojtott vagy önmarcangoló ábrándozás szintjén. A novellagyûjtemény az író gyermekkori élményeibõl született. B2-C1 nyelvi szinten beszél tanulóknak készült a kiadvány, kapható audio CD-vel is.

Librotrade Kft. 1173 Budapest, Pesti út 237. Tel: 254-0273 Fax: 257-7472 e-mail: books@librotrade.hu www.librotrade.hu

A könyvek megvásárolhatók: Bookshop Kft. 1052 Budapest, Gerlóczy utca. 7. Tel: 318-8633 e-mail: info@oupbooks.hu

Famulus Könyvesbolt 1137 Budapest, Újpest rakpart 6. Tel: 349-3656 Fax: 288-0769 e-mail: famulus@chello.hu www.famuluskonyv.hu


Végre együtt! Ann Chamberlin: Szafije, a Szultán háremhölgye 155x240 mm, kötve kb. 312 oldal, tervezett ár 4290 Ft Ann Chamberlin regényében valódi történelmi személyek kel-

magát arra, hogy ne csak a szultán szeretője, hanem a kedvese

nek életre egy egzotikus tizenhatodik századi, leginkább csel-

legyen.

szövéssel és fényűzéssel jellemezhető Oszmán világban, amit a

Közben azonban szörnyű sors vár a lánnyal együtt fogság-

törökök a női szultánok uralkodásának hívnak (ennek az

ba esett olasz ifjúra: megfosztják férfiasságától és számos

uralkodási időszaknak Hürrem volt az egyik kulcsfigurája).

kaland után bekerül eunuchnak a hárembe.

A lenyűgöző történetben megismerhetjük Szafije Baffót, egy

A regény Szafije küzdelmeinek krónikája. Nagyszerű leírá-

velencei nemes úr gyönyörű leányát. A nagyravágyó és intelli-

sok váltakoznak a gyorsan pergő, élvezetes párbeszédekkel. A

gens fiatal hölgy élete 1562-ben vesz drámai fordulatot.

fordulatos, váratlan kalandokban teli cselekmény tetszeni fog a

Elrabolják a Földközi-tengeren garázdálkodó kalózok.

szerelmes történetek, de a történelmi regények rajongóinak is.

A gyönyörű, fiatal nőnek nem esik bántódása. Ugyanakkor vi-

Ann Chamberlin alapos munkát végzett. A regényből

szont örökre le kell mondania a szabadságról. A nemes kisasz-

eleven, színes képet nyerhetünk a szultánok birodalmáról, a

szonyból egyszerű rabszolga lesz.

háremhölgyek gyönyörű ruháiról, mesés hétköznapjaikról és a

Szépségével azonban felkelti azoknak a figyelmét, akik magának a török birodalom nagyhatalmú urának, a fényes-

magas kőfalak mögötti, gyakran szenvedéssel, máskor meg gyönyörrel teli hétköznapjaikról.

séges padisahnak, az idős Szulejmán szultánnak keresnek

A történet gyönyörűen ötvözi a gondosan kidolgozott

gyönyörű háremhölgyeket. Szafije azonban nem kerül be a

történelmi regényt a romantikus szerelmi kalanddal. Annyira

szultán háremébe. Egy titokzatos úri hölgy veszi meg

izgalmas, annyira magával ragadó, hogy nehéz akár csak egy

elképesztően magas árért. Nurbanu szultán a fiának, a leendő

pillanatra is letenni. Az ezerötszázas években játszódik a

szultánnak, szánja a lányt.

regény. A Szafije oldalain életre kel a napfényes Itália és a

Az elszánt ifjú nő nem adja meg magát a sorsnak. Semmitől

titokzatos török birodalom. Az olvasó kalandos utazásra indul-

sem riad vissza. Elcsábít egy félszemű rablóvezért és magába

hat a kalózok között, a rabszolgapiacon és a török főváros szín-

bolondítja a birodalom leendő urát. Elképesztően vakmerő és

pompás, kavargó sikátoraiba és nem utolsó sorban a hárembe.

becsvágyó. A hárem titokzatos, fülledten erotikus világában

A Szafije nem véletlenül nyerte el a francia Affaire de Coeur

nem csupán szemtanúja lesz a vakmerő és gyakran kegyetlen cselszövéseknek. Beleveti magát a küzdelembe, és elszánja

magazin legjobb külföldi történelmi regényének járó díját. -x2015/június új könyvpiac 25


Maga a teszt Réz András könyvajánlója Bokor Pál

A film mint mozgás

Atlantic Press Kiadó, 576 oldal, 6800 Ft

Elméleteket sokféle meggondolásból

a film által felvetett fogalmakról, ame-

ezután következik, az tökéletesen

gyárt az ember. Naponta kreálunk

lyek maguk is más fogalmakhoz kap-

megfelel a kötet alcímének: Gondo-

elméleteket a kognitív disszonancia

csolódnak, más gyakorlatoknak felelnek

latok a film szépségéről és szabad-

redukciója céljából. Gyártunk össze-

meg. [...] A filmelmélet nem a filmre

ságáról. És ezek azok a pontok, amikor

esküvés-elméleteket, hogy egyszerű

támaszkodik, hanem a film fogalmaira,

a mozibolondok igazán be tudnak

magyarázatot leljünk bonyolult jelen-

amelyek nem kevésbé praktikusak,

kapcsolódni az elmélkedésbe. A film

ségekre, némelyek meg azért barká-

hatásosak vagy aktuálisak, mint a film

mint mozgás egyes fejezeteiben ugya-

csolnak elméleteket, hogy minden-

maga”. Amiből az is következik, hogy

nis a szerző az elméleti/eszté-

kinek rossz legyen – saját magukat, a

egy filmelméleti gondolatot alap-

tikai/filmelmélet-történeti felvetések

tettestársaikat, a retyerutyájukat stb.

vetően azzal mérünk, hogy az elme

után kritikusként, filmelemzőként

leszámítva. Ha sorolnám, nem lenne

nyújtóján vagy gerendáján bemutatott

szólal meg. És ez már a filmről szól. Az

vége. (Egyébként sem áll szándékom-

gyakorlatát mennyire találjuk tet-

élményről, a film keltette asszociá-

ban elmélet-elméleti dolgozatot írni.)

szetősnek,

ciókról, párhuzamokról, kapcsola-

Vannak azonban olyan elméletek,

továbbgondolandónak,

vitára érdemesnek.

tokról. Ezek azok a fejtegetések, ame-

amelyek az elme tornatermei, ahol a

Ezen hosszú bevezetés mindazon

gondolatok felemás korlátján mutat-

nyájas olvasóknak szól, akik azzal az

nak be gyakorlatokat. Bokor Pál is erre

elszánással ragadják kezükbe a kötetet,

Ez a személyesség teszi lehetővé,

vállalkozott, amikor megalkotta ezt a

hogy választ kapjanak a filmekkel kap-

hogy azoknak is legyen bejárása ebbe a

kötetet. Gyorsan leszögezem: aki film-

csolatos kétségeikre, kérdéseikre, az

világba, akiket – a szerzőhöz hasonlóan

elméletet ír, azt nem az olcsó nép-

életre, a világmindenségre meg min-

– szüntelenül bizgetnek a kérdések:

szerűség vagy a gyors meggazdagodás

denre. Bár ki tudja… A szerző ugyanis

hogyan építkezik, hogyan hat a film,

vágya sarkallja. És még csak nem is az,

nem hardcore filmelméleti kutató, aki

hogyan változott és változik. Egy film-

hogy lájkok százezreivel gyarapodjék.

vasfegyelemmel vezetné végig okfejté-

művelt közép-európai értelmiségi oszt-

Mert a mozgókép elméleteket nem

seit. Abban maradéktalanul követke-

ja meg gondolatait azokkal, akikkel

lehet ráhúzni a létező mozgóképekre.

zetes, hogy alapgondolatát – a film

közös élményei vannak, lehetnek.

Hogy is mondja Gilles Deleuze, a szerző

mozgás – minden fejezetben és a film

Bokor Pál vizsgálódásai alapvetően a

legfontosabb szellemi ihletője? „A

minden vetületében szilárdan képvi-

20. századi mozgókép szépségére és

filmelmélet nem a filmről szól, hanem

seli. Néhány oldalon keresztül. Ami

szabadságára irányulnak. Leggyakrab-

26 új könyvpiac 2015/június

lyekben a szerző leleplezi önmagát, az értékeit, a személyes kötődéseit.


ban idézett szerzői: Werner Herzog,

a technológia, a piac, a kultúra felől fejt

tették. Nincsenek többé olyan televí-

Antonioni, Fellini, Andrzej Wajda,

fel bizonyos mozgóképi jelentéseket.

ziós műsorok, amelyek a főszereplő

Godard, Kuroszava, Jancsó, Bergman,

(Keményen visszafogta magát, ugyanis

válásának/villantásának

Tarr Béla, Tarkovszkij, Sidney Lumet,

pl. az amerikai film gazdasági-kul-

mainál mélyebben kívánnának mozgó-

Visconti – a teljesség igénye nélkül. A

turális közegéről tudna mit mesélni.)

képes művekkel matatni. Esetleg

bonyodal-

szerző érdeme ugyanakkor, hogy

Kinek szól A film mint mozgás? Itt

ismert arcok személyesen, megindí-

folyamatosan felvet olyan kérdéseket,

elvileg a mindentudó marketológus

tóan, életük bensőségeit kiteregetve

amelyek a mozgókép 21. századi

bullshitelése következhetne, de nem

vallanak arról, tetszett-e nekik a film. A

állapotát, változásait érintik: mi a 3D

szeretnék élni ezzel a csábító lehető-

blogoszférában is a lájkolós-csilla-

jelentősége, mit hoz a digitális tech-

séggel. Meg aztán nem is tudom. Az a

gozós tartalmak dominálnak. Guru

nológia, hogyan változtatta meg befo-

helyzet ugyanis, hogy az utóbbi évek-

vagy focivébén sokat próbált polip

gadásunkat a kis képernyő, hogyan

ben, évtizedekben a magyar piacon

legyen az, aki jóslatokat mer tenni a

alakul a sebesség és a ritmus a tisztán

nem hemzsegtek az elméleti művek.

közönség várható érdeklődését ille-

akcióra épülő filmekben, miként lép-

Jelentek meg kötetek sztárokról,

tően. Bizonyos értelemben véve Bokor

nek be életünkbe a sorozatok? Nem

„bakancslisták” (100, 200, 500, 1000

Pál műve maga a teszt, amely kimu-

nagyképűsködik, nem tesz úgy, mintha

film, amelyet látnod kell, mielőtt

tathatja, vannak-e még olyan olvasó-

mindenre lenne válasza. Helyesen gon-

meghalsz), „visszaírt” filmregények,

nézők, akiket a mozgókép mibenléte

dolja, hogy ezeket a kérdéseket akkor is

forgatókönyvíróknak szánt recept-

foglalkoztat, s akik szívesen vennék

fel kell tenni, ha egyelőre nincs válasz.

könyvek stb. Filmelméletet többnyire

kezükbe ezt a nyelvileg ápolt, tipográ-

Pontosabban fogalmazva: megosztja

csak azok olvastak, akik ezt tanul-

fiájában

ezeket a kérdéseket az olvasóival, hogy

mányaik elidegeníthetetlen részeként

kötetet.

igényesen

megmunkált

ők is bekapcsolódhassanak a válaszok keresésébe. Vaskos kötet, ennek ellenére sokszor éreztem úgy, hogy egyes fejezetek kurtára sikeredtek. Szívesen olvastam volna még a filmtrükk és a filmvalóság bonyodalmairól. Az Újabb kinematikus mozgások fejezet (harc, sport, erotika) vagy a film és a zene kapcsolatát elemző passzusok is bátran lehettek volna terjedelmesebbek – az én ízlésem szerint. Talán egy keményebb kezű szakmai szerkesztő rábeszélhette volna a szerzőt, hogy a filmelmélettörténeti fejtegetések kárára erősítse meg az elemző részeket. Sebaj, majd a következő kötetben… És azt is megértem, hogy Bokor Pál alapvetően az immanens elemzéseken keresztül kíván eljutni következtetéseihez. Szóval a film mint mű struktúrájából próbálja levezetni az értéket. Ezért aztán nagyon kevés alkalommal él a transzgresszív elemzés eszközeivel, amikor is 2015/június új könyvpiac 27


A tankönyvügyről – körültekintően Dr. Karlovitz János * […] Az 1990-es években zajló rendszer-

meghatározott árkorlátot, csak így

munkatársaival együtt. A túlburjánzó-

változással, mintegy annak egyik ered-

kerülhet fel munkáik az évente fris-

nak ítélt, noha egyre magasabb szín-

ményeként, a múlt század végén visz-

sített tankönyvjegyzékre, amelynek

vonalú és közkedvelt széles választék

szatért az „arany középúton” járó

alapján az iskolák tanárai, tanulóiknak

kiirtásával párhuzamosan koncentrált,

„szabályozott tankönyvpiac” (egyes

megfelelő tankönyveket választhat-

gyors központi tankönyvfejlesztés fo-

szakemberek szerint „kvázi tankönyv-

nak. Pontosabban: választhattak ez

lyik az Oktatáskutató és Fejlesztő

piac”). Ez lehetővé teszi, de egyúttal

idáig.

Intézetben – az „üdvözítő” egyen-

korlátok között is tartja, állami szinten

Napjainkban ugyanis lázasan folyik

is szabályozza a versenyszerűen műkö-

az államosítás, egy új-régi tankönyvel-

dő privát tankönyvkiadók munkáját, az

látási rendszer kialakítása. Ennek meg-

iskolai tankönyvválasztást – a tanesz-

valósítása érdekében első lépésként az

Érvek és ellenérvek

közrendszer minimumát.

eddigi, vállalkozó terjesztőket a Könyv-

A központosított tankönyvfejlesztés

A „szabályozott tankönyvpiac”

tárellátó (KELLO) monopóliuma váltot-

indoklásában több logikus érv, sőt

működésében az állami irányítás több-

ta fel. Ezzel párhuzamosan van folya-

előremutatónak látszó elem fordul elő.

féle eszközzel is megalapozhatja, sőt

matban az eddigi vállalkozó (privát)

Ezek közé tartozik az a törekvés, hogy a

meghatározhatja a tankönyvek tar-

kiadók (például a szegedi Mozaik

társadalmi demokratizmus, a gyerekek

talmát, jellegét, módszertani irányult-

Kiadó, a debreceni Pedellus Tankönyv-

„esélyegyenlősége” érdekét szolgálja a

ságát, árhatárát. A tankönyvek készítői-

kiadó, a mogyoródi Romi-Suli, a vesz-

mindenki számára egyforma, egységes

nek (íróinak és kiadóinak) kötelezően

prémi OKTKER-Nodus Kiadó, a pilis-

tankönyv (a differenciálást más tan-

meg kell valósítaniuk a Nemzeti alap-

csabai Konsept-H Kiadó, a székesfe-

eszközök segítségével valósíthatjuk

tanterv és az ehhez csatlakozó keret-

hérvári Krónika Nova, de akár a buda-

meg). Az oktatásirányítók közvélemény

tantervek (esetenként speciális helyi

pesti Műszaki Könyvkiadó) és tanköny-

előtt „lebegtetik” a tankönyvek ingye-

tantervek) tartalmi, szakmódszertani,

veik különféle módon történő ellehe-

nességét is, vagyis azt, hogy egyre több

kommunikációs és formai, kivitelezési

tetlenítése, „törvényes” kiiktatása, le-

tanuló kap ingyenesen tankönyveket.

követelményeit. Ezt alapos tankönyv-

rombolása. A két óriási tankönyvkiadó

Azt azonban nem hangoztatják, hogy a

jóváhagyási procedúra során kell –

(a fővárosi Nemzedékek Tudása és a

gyerekek voltaképpen csak kölcsön,

saját költségükön – bizonyítaniuk.

celldömölki Apáczai) pedig ugyancsak

iskolai és esetleg otthoni használatra

Ezenkívül a kiadók és terjesztőik nem

elveszti eddigi sajátos arculatát, színes

kapják meg az államtól szükséges

léphetik át az évente központilag

kínálatát – azok eddigi, alkotó

tankönyveiket, amelyeket év végén visz-

* A fenti címmel dr. Karlovitz János, a Tankönyvesek Országos Szövetsége (TANOSZ) alapító és 23 éven át elnöke hosszabb tanulmányt írt a magyarországi tankönyvhelyzetről és eljuttatta szerkesztőségünkhöz. Terjedelmi okok miatt az írásból csak részleteket tudunk közölni, a teljes dolgozat a honlapunkon (www.ujkonyvpiac.hu) olvasható el.

28 új könyvpiac 2015/június

tankönyvek mielőbbi bevezetése érdekében.

sza kell szolgáltatniuk, hogy a következő tanévben a következő évfolyamok tanulói kapják meg azokat. Előszeretettel érvelnek azzal is,


hogy az új, központi fejlesztések során

nem tudunk, pedig nagyon üdvös len-

ban – amikor csak egy mód volt rá –

az újabb és újabb elvárásoknak, tech-

ne, ha friss adatok születnének.

különféle iskolákban, különféle nyel-

nikai lehetőségeknek megfelelő tan-

A KELLO meghatározó tankönyv-

ven folyó oktatáshoz különféle kiadók

könyvek születnek. (Elfelejtik hoz-

terjesztési monopóliumának életbe

és szerzők eltérő módszerű, stílusú

zátenni, hogy eddigi kiadóink a korsze-

lépése óta, tehát már több éve kirívó

tankönyveit használták.

rűsítést már javában folytatják, „digi-

probléma, hogy nem érkeznek meg

Így volt ez történelmünk minden

talizálják” a tananyagok egy részét.)

idejében a tankönyvek, hónapok óta is

szakaszában, félezer éven át, s így van

Gyakran hivatkoznak arra is, hogy a

hiányos még a gyerekek tankönyvcso-

ez hozzánk közeli vagy távoli országok-

tankönyvmezőn átláthatatlanul kiter-

magja. Éles viták robbannak ki arról,

ban egyaránt. […]

jedt, burjánzó választék alakult ki,

hogy ki ezért a felelős (a terjesztők a

Óriási kár, nemzeti veszteség a

amelyben nehéz eligazodni. Fölmerült,

kiadókat és megrendelőket okolják, a

magyar (fővárosi és vidéki) tankönyvki-

hogy a pedagógusok nem tudtak helye-

kiadók a KELLO információs rend-

adók, kiadói műhelyek alkotógárdák

sen választani, s a kiadók gyakran éltek

szerét). Közismert, hogy két nagy

ellehetetlenítése, „bedarálása”, meg-

a korrumpáló befolyásolással, a megté-

tankönyvkiadót: a Nemzedékek Tudása

szűnése. Mikor ezt kárhoztatjuk, nem

vesztő reklámmal stb. Ebben van némi

Tankönyvkiadót és az Apáczai Kiadót a

az immár évtizedek óta működő

igazság, de hozzátehetjük, hogy a fel-

közelmúltban megvásárolta az állam,

magánkiadók anyagi hasznát, inkább,

használók cáfolják ezeket az állítá-

azaz megtörtént a tankönyvügy álla-

az alkotó munkába „bemelegedett”

sokat.

mosításának második nagy lépése. (A

szerzőgárdájuk: szerzők, szerkesztők,

Nem látunk előzetes felméréseket,

piacvezető szegedi Mozaik Kiadóval ez

lektorok, grafikusok, műszaki szerkesz-

hatástanulmányokat sem, pontosab-

nem sikerült, e kudarc „bosszúja” folya-

tők, nyomdászok, informatikusok stb.

ban, a kutatások, amelyek nem a

matban van.) Az államosítás nyomán

lehetőségeinek eltűnését, beszűkülését

központi oktatásirányítás megbízásá-

kiújulnak az államosított tankönyvki-

siratjuk. S hozzáteszem: a pusztulás,

ból születtek, egyértelműen azt bizo-

adás egykori problémái, például a

veszteség a „dominóelv” alapján tovább-

nyítják, igazolják, hogy az eddigi

tankönyvhiány. De a hiányos, késedel-

gyűrűzik. Nyomdák, papíripari vállala-

„arany középutas” megoldás ered-

mes tankönyvellátás csupán a jéghegy

tok, grafikusok, szakértők, terjesztők,

ménye bevált, nemcsak a fejlesztők

csúcsa. Alatta komolyabb problémák

akik eddig részt vehettek a tankönyvel-

(tankönyvírók és kiadók) szemszögéből

húzódnak. […]

látás

nézve, hanem a felhasználók tömeges véleménye

alapján

is.

Tömeges

Nemzetközi és történeti összehasonlításokból

világosan

folyamatában,

szenvednek

helyrehozhatatlan károkat, állnak le

kiderül:

ideiglenesen vagy véglegesen… Nehéz

véleménykutatást végzett a Tanköny-

sohasem lehetett megvalósítani –

eldönteni, kik lesznek a legnagyobb

vesek Országos Szövetsége 1998-ban,

pedig Mária Teréziától kezdve a szocia-

vesztesek: az alkotói lehetőségektől

majd a TÁRKI (dr. Imre Anna) az ezred-

lista „egység” képviselőiig többen

megfosztott tankönyvírók, szerkesztők,

fordulón idején, legutóbb pedig a

megkísérelték már – az egységes,

grafikusok, avagy a választék, választás

Gazdaságkutató Intézet. Ellenkező

központosított tankönyvkiadás beveze-

lehetőségétől megfosztott felhasz-

eredményt felmutató kutatásokról

tését. Jól tudjuk azonban, hogy hazánk-

nálók. […]

2015/június új könyvpiac 29


Velünk élő Kalef Luzsicza István könyvajánlója Berta Zsolt

Kalef

Magyar Napló Kiadó, 567 oldal, 4000 Ft

Az új Berta-regény hősét, Cseke Zsoltot

keként rögzülnek – csak rövid ideig, az

Csekét „forradalmárságáért” a példa-

mint a rendszerváltás környékén ját-

első házibuli leírásáig tart, majd a kor és

statuálás börtönbe juttatja, ahonnan

szódó Jancsiszög megtört, szétcsúszott,

az atmoszféra vitathatatlanul hitelessé

már nem ugyanaz, nem ugyanoda jön ki,

vegetáló magánélete elől írói vénája

válik, nem egyszer a Megáll az idő

miközben kiugró jelentőségűvé válik az

maradványaihoz és pohárhoz menekülő

emlékezetes filmkockáit idézve fel az

addig háborús mártírként emlegetett –

mellékalakját ismerhettük meg, az

olvasóban, akit magába szívnak az izgal-

valójában lecsukott, mély titkokat hor-

elbeszélő András édesapjaként – a Kalef

masan pörgő, lineárisan épülő ese-

dozó és végül az önfeláldozást választó –

már az ő történetét meséli el ember-

mények és az üdítően szellemes dialógu-

nagybácsi, s ezalatt hal meg a jó barát

öltőnyivel korábbról, folytatás helyett

sok. S miközben az érettségire készülő

sporttárs is, míg nagy szerelme külföldre

előzményként, ám önálló egészként.

Cseke Zsolt szerelmeit, bulizásait, kis-

szökik a vamzer bandavezérrel. Utóbbi

Az aparegény sűrű vonalvezetése és

hitű, ám makacs verselését és ígéretes

végül visszatér a leszámolás látszatáért,

kiterjedt szereplőgárdája a sztori dió-

kajakpályafutását követjük, a gazdag

mert a látszat itt is csal – sőt, még a

héjban összefoglalását is alig engedi

cselekmény és az alakok sokszínű

végére megérkező csecsemő, a Jancsi-

meg, így maradjunk a címszavaknál: a

jellemábrázolása a mélyben gyökerező,

szög Andrása esetében is...

hatvanas évek elején – a társadalomban,

ma is velünk élő törésvonalak, ski-

Az egyetlen életútba beletuszkolt

így Cseke társáságában is tragikus vesz-

zofréniáink elé tart tükröt, egyértelműen

irreálisan sok eseményt a megrázó kor-

teségként élő ’56-os forradalom emlé-

kirajzolva ugyan a bűnösöket és áldoza-

rajz és a derékba tört sorsok, pályák

kével a háttérben – a Moszkva téren, a

tokat is – legyen szó rendszerfüggetlen

ellensúlyozzák – a megannyi csavar

„Kalef”-on gyűlnek össze rendszeresen a

besúgóról, vagy portássá lefokozott pro-

nem kezdi ki a dráma hitelességét, egy

környékbeli, vegyes gyökerű fiatalok,

fesszorról –, másutt viszont a fekete-

generáció jóvátehetetlen megtöre-

koruk, tapasztalatlanságuk miatt tele

fehér felosztás, a leegyszerűsítés értel-

tését; a könyv vége pedig ugyan a kon-

kiforratlan tettvággyal, besúgók között is

metlenségére mutatva rá: kiragadott

szolidálódás felé mutat, de tudható,

veszélyérzet nélkül, brahiból feszegetve

példa a náci karlendítést imitáló, bugyu-

hogy annak ára a felvezetésben említett

a határokat, égig érő életkedvvel, fölös

ta zsidó fiú és a Don-kanyart megjárt,

szétcsúszott vegetálás máig tovább-

energiáikkal együtt is igazából mást nem

rendszerhűségében

hagyományozott nemzedéki életér-

akarva, mint jól érezni magukat, szóra-

börtönigazgató.

kozni, szeretni és szeretve lenni.

is

emberséges

zése. Berta Zsolt fontos műve arról a

A szabadságvágy azonban még

zsákutcáról ad rezignáltan számot,

A bevezetés nehézkessége – ahol az

komolytalanságában is tragédiát hordoz

amelynek tanulságaival eddig nem

alakok, viszonyrendszerek, körülmények

magában, olykor szó szerint: a főbb figu-

tudtunk mit kezdeni – s amely ezután is

és helyszínek mintegy felmondott lec-

rák egy része nem éri meg a befejezést,

rajtunk múlik.

30 új könyvpiac 2015/június


Időutazás a múltban Maczkay Zsaklin könyvajánlója Gyárfás Endre

Törtnelmi kalandok 1–2.

Napraforgó Kiadó, 98–104 oldal, 3990 Ft/kötet

Gyárfás Endre József Attila-díjas író, költő

történeteken, a sorsdöntő pillanatok és a

többek között – fény derül arra is, hogy

Történelmi kalandok című kétkötetes

történelmi erők mögött húzódó emberi-

miként kerültek a mámai harangok a

történelmi olvasókönyvében ezúttal a

lelki tényezők összefüggésében nyílik

Balaton fenekére, ellenállva a török

fiatalabb korosztályok olvasóit hívja izgal-

meg előttük. Az elbeszélések történel-

szultán parancsának.

mas időutazásra a magyarság legendás,

münk kiemelt fejezeteit idézik meg, ám

A kötet második része a felvilágoso-

hősies tettekkel övezett múltjába.

az eseményeket nem a történelem-

dástól a dualizmus koráig kalauzolja

A szerző felnőtteknek szóló versei és

könyvekből ismert nézőpontokból, ill.

végig olvasóit. Elsőként a magyar isko-

prózai munkái mellett korábban már

tárgyilagos megközelítésben láttatva,

laügyért, s a kolozsvári akadémiáért utol-

számos kötettel kedveskedett a gyere-

sokkal inkább a szereplők – gyakorta

só leheletig küzdő tudós tanító, Apáczai

keknek, illetve a tizenéves korosztálynak,

egy-egy mellékszereplő – sajátos látó-

Csere János krónikáját ismerhetjük meg,

akik közül bizonyára sokan jutottak fe-

szögén és személyes élményein keresz-

majd bepillanthatunk az ónodi ország-

lejthetetlen olvasmányélményekhez az

tül. A könnyed elbeszélésmód mind-

gyűlésbe, ahol, túl azon, hogy kiderül

író nem egyértelműen ifjúságinak szánt

amellett széleskörű ismeretanyaggal

ismert szólásunk – Eb ura fakó! – eredete,

történelmi-életrajzi regényei által is. Ez

párosul, politikai, gazdasági, kultúr-

napvilágra kerülnek az eseményeket

utóbbiakban – akárcsak legújabb köny-

történeti, sőt nemzetközi helyzetképet is

mozgató érdekellentétek is. Kultúránk

veiben – a történelem és a kultúrtörténet

fölvillantó tudásanyaggal, melyet a

alapzatának megteremtői közül Apáczai

ismert fejezeteinek kevésbé köztudott

gyerekek szinte észrevétlenül sajátíthat-

Csere János mellett olvashatunk Kármán

elemeit, rejtett összefüggéseit világítot-

nak el a kalandos, szórakoztató történe-

Józsefről, s vele együtt a hírlapindítás és a

ta meg. Gyárfás Endre ezúttal – a

tek olvasása közben.

honi színjátszás kezdeti nehézségeiről,

Napraforgó Kiadó gondozásában megje-

Az első kötet öt elbeszélése az állam-

valamint Irinyi Jánosról, a tudós kémi-

lent – könyveiben a magyar történelem

alapítástól a török hódoltságig tartó

kusról, „a tűz csiholójáról”, az ő króni-

néhány sorsfordító epizódján kíséri végig

időszakot fogja át, és olyan meghatározó

kájából az is kiderül, hogy magyar földön

fiatal olvasóit, az államalapítástól kezd-

momentumokat ismerhetünk meg

bizony küzdelmes út vezetett a találmá-

ve a dualizmus koráig.

belőle, mint például a pogány Búvár

nyok meghonosításáért. És azt is elbe-

A küllemében is impozáns kötetek

Kund legendáját, aki hőstettével megóv-

széli a kötet, miként született meg,

legnagyobb erénye az író korábbi írá-

ta hazáját, a keresztény Magyarországot

hogyan alakult Pest-Buda egyesítésével

saiból jól ismert olvasmányos, izgalmas

a német császár túlerőben lévő hadihajó-

„európai nagyvárossá” fővárosunk mai

meseszövése, mely garantáltan köze-

val szemben. Vagy a céhek ellenállását

arculata.

lebb hozza a gyerekekhez a történelmet,

leküzdő, német származású nyomdász,

A kiadványt Jankovszky Iván, a

mely ezúttal nem száraz tényeken és

Hess András történetét, akinek az első

szöveggel egyenértékű, gyönyörű grafi-

adatokon keresztül, hanem fordulatos

magyar nyomdát köszönhetjük. De –

kái teszik teljessé. 2015/június új könyvpiac 31


Irodalmi ajánlatunk Mr Mercedes – Stephen King – 2605 Ft Egy pangó közép-nyugati kisvárosban a fagyos kora hajnali órákban munkanélküliek százai állnak sorban az állásközvetítõ elõtt. Egy kegyetlen, pszichopata ámokfutó, Brady Hartsfield egy lopott Mercedes volánjánál ülve részvét és minden látható indok nélkül belehajt egy állásbörze elõtt várakozó védtelen tömegbe, és nyolc embert (köztük egy csecsemõt) megöl, további tizenötöt pedig megsebesít. Brady Hartfield alkoholista anyjával él a szülõi házban. Vágyik a mámorra, amit a Mercedes volánja mögött a halálosztó szerepében érzett, ezért újabb, még ördögibb merényletre készül. William Hodges, az ügy kinyomozásában anno kudarcot vallott, nyugdíjas napjait azóta idióta tévémûsorok bámulásával tölti.Lassan, de biztosan elhatalmasodó depressziója sikertelen távol tartásával küzdõ exzsaru levelet kap „Mr. Mercedes”-tõl, aki kéjes, provokatív részletességgel mesél neki a tömeggyilkosság gyomorforgató részleteirõl. Hodges – ahelyett, hogy bûntudata õrületbe és öngyilkosságba kergetné – megrázza magát, talpra áll, és elhatározza, hogy szembe száll az elmebeteggel.

Personal – Lee Child – 2275 Ft Jack Reacher magányos farkas. Amióta elhagyta a hadsereget, egyedül járja az országot, amíg egyik nap hirdetést nem lát az újságban: Reacher hívja fel Rick Shoemakert. A hadsereg visszavárja... A külügyminisztérium és a CIA az õ segítségére számít. Egy ismeretlen merénylõ ugyanis rálõtt a francia elnökre Párizsban, ám a golyóálló üvegnek köszönhetõen a politikus sértetlenül távozhatott a helyszínrõl. Ám ami igencsak figyelemfelkeltõ az eset kapcsán, az a távolság, ahonnan a lövést leadták. 1300 méter. Ilyen messzirõl ennyire pontosan csakis a legképzettebb mesterlövészek képesek pontos találatot elérni. Õket pedig név szerint ismeri a titkosszolgálat, meg kell nézni, melyiküknek állhatott érdekében, hogy eltegye láb alól a franciák elsõ emberét... Egyikük John Kott, aki épp most szabadult tizenöt évnyi börtön után, amit egyetlen embernek köszönhetett, Jack Reachernek. Miközben a lehetséges merénylõ a G8-as találkozóra tart, hogy beteljesítse küldetését, Reacher a nyomába ered. Üldözõt és üldözöttet egyetlen dolog hajt: a bosszúvágy...

How to be Both – Ali Smith – 3270 Ft Az írónõ hatodik regénye meghökkentõ, kettõs narratívájával azonnal felkerült a neves Man Booker díj jelöltjei közé. Egy George nevû tinédzser lánynak anyja halála után érzelmileg kell egyenesbe jönnie öccsét is segítve. A másik szálon megismerkedünk a reneszánsz festõvel, Francesco del Cossával, aki számos kitûnõ freskót szignált a ferrarai Palazzo Schifanoiában. A két történet úgy fonódik össze, távolodik el, majd megint közelít, mint két életteli szõlõinda. Például George utolsó kirándulása édesanyjával Ferrarába vezetett, ahol megtekintették a híres freskókat, míg Francescot furcsa látomások gyötrik, amikben feltûnik egy fiatal lány, aki egy „fogadalmi táblát” tart az ég fele, pont, ahogy a pap a szertartáson felajánlja a kenyeret. Az olvasó persze tudja, hogy egy Ipad-rõl van szó, ez csak egyike azon tréfás ötleteknek, amikkel Smith fûszerezi regényét. A szövegek, a verstöredékek valóságos tükör labirintusba csalják az olvasót, ahol semmi sem biztos. Lehet, hogy a Francesco történet csak George teljes beleéléssel megalkotott iskolai projektje, aminek címe Empátia?

Eleanor and Park – Rainbow Rowel – 2490 Ft Park Sheridan úgy gondolja, ha senki sem látja, senki sem fogja zavarni. Ha belevész a szürkeségbe, mindenki békén hagyja majd. Eleanor Douglas éppen az ellentéte, akkor sem lenne képes eltûnni, ha megpróbálná. Minden feltûnõ rajta, õrült vörös haja, fantasztikus ruhái, a szokatlan bolondságok, amik elhagyják a száját. Mikor Eleanor feltûnik Park iskolabuszán, a fiú nem tudja eldönteni, hogy bátor-e, vagy kész öngyilkosság, amit csinál. De képtelen kiverni a fejébõl a hozzá hasonlóan mindig különc lányt. Két rossz csillagzat alatt született fiatal története ez, akik elég okosak, hogy tudják, az elsõ szerelem szinte sohasem tart örökké, de elég bátrak és elszántak, hogy mégis megpróbálják.

All the Bright Places – Jennifer Niven – 3035 Ft Violet a nõvére tragikus balesete óta csak arra tud gondolni, hogy valahogy túlélje a következõ napot nélküle. Eleanor, a legjobb barátnõje és segítõje is volt, a lány most úgy érzi, teljesen egyedül maradt, és már semmi, sem köti le a figyelmét. Maga se tudja mi viszi arra, hogy felmásszon az iskola harangtornyába, és ki tudja mi történik, ha nincs ott Theodore Finch, az iskola ügyeletes fura sráca, aki nem hagyja, hogy valami butaságot kövessen el. Finch amúgy szinte megszállottan foglalkozik a halál gondolatával, s nem zavarja, hogy az iskolában úgy gondolják, Violet beszélte õt le arról az ugrásról ott a toronyban… Úgyis mindenki lükének, deviánsnak tartja és messzire kerülik, mert híres a hirtelen haragjáról. A fiú új célt talál magának: megmutatni Violetnek, hogy az élet szép, érdemes élni, még Indianában is. Közös munkával kell földrajzra feltérképezniük államuk látványosságait. A fiatalok nekivágnak, hogy megnézzék a fura, egyedi helyeket, s errõl egy iskolai beszámolót készítsenek. Közben pedig feltérképezik egymás titkait is. Vagy mégsem?

A kötetek megvásárolhatók:

Librotrade Kft.

Famulus Könyvesbolt

1173 Budapest, Pesti út 237. Tel.: 254-0273 • Fax. 257-7472 E-mail: books@librotrade.hu Honlap: www.librotrade.hu

1137 Budapest, Újpest rakpart 6. Tel.: 349-3656 • Fax. 288-0769 E-mail: famulus@chello.hu Honlap: www.famuluskonyv.hu


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.