Verkiezingen gemeenteraad rucphen 2018

Page 1

VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD e t n e e m Ge

n e h p Ruc

Rucphen WEEKBLAD

WOENSDAG

21 MAART

2018


GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GEMEENTE RUCPHEN 21 MAART 2018

ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEEFT GEVRAAGD EN ONGEVRAAGD ADVIES

Adviesraad nauw betrokken bij beleidsplannen komen voor betaling in natura voor hun kinde-

Halderberge, Moerdijk, Roosendaal en Zundert.

ren zoals kledingpakketten en abonnementen voor sportclubs, aan te vragen via Stichting

Vroeg stadium

Leergeld. “ Samen met de beleidsmedewerkers

Ambtenaren voeren regionaal overleg betreffen-

hebben we ons gebogen over deze stukken,

de grote onderwerpen. Wijnen daarover: “Daar-

alvorens ze ter goedkeuring werden voorgelegd

om hebben wij als adviesraad de afspraak met

aan het college”.

de gemeente Rucphen in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te worden bij de plannen.

Huishoudelijke hulp

Wij krijgen inzage voordat het regionaal overleg

Op het gebied van Wmo bleek met name in de

plaatsvindt. Maar ook binnen onze gemeente

huishoudelijke zorg dat de gemeente Rucphen

hebben we overleg over de inhoud, voordat

tekort schoot. “In dat traject hebben wij gead-

de beleidsstukken kant-en-klaar bij het college

viseerd de uren van huishoudelijke hulp nog

terechtkomen. Bij goedkeuring worden de stuk-

eens goed onder de loep te nemen. Er waren

ken aan de gemeenteraad voorgelegd”.

bij ons gevallen bekend van ouderen die slechts

Jan wijnen.

FOTO CORINE ROKS

twee uurtjes per week toegekend kregen. De

Overschotten

adviesraad heeft contacten met de KBO, die

Zo krijgen eveneens plannen van het college

ook signalen doorspeelt. De gemeente Rucphen

en gemeenteraad feedback van de adviesraad.

heeft ons advies ter harte genomen en werkt

“De overschotten in het sociaal domein dreig-

aan verbetering”.

den in de pot algemene middelen te geraken.

Gevraagd en ongevraagd adviezen maken

gemoeid”, aldus Wijnen over de decentralisatie

voor het college van burgemeester en wet-

per 1 januari 2015 waarbij de rijksoverheid

Uitkering

uitgebracht; houdt deze middelen in de pot

houders van de gemeente Rucphen over

taken van jeugdzorg, werk en inkomen en

Een ander voorbeeld geeft Wijnen in het kader

sociaal domein! Ook dit advies is gedeeltelijk

jeugdhulp, Wmo (Wet maatschappelijke

zorg aan langdurig zieken en ouderen heeft

van de Participatiewet: “Mensen met een uit-

opgevolgd”, vult Wijnen aan.

ondersteuning) en participatie, dat is de

overgedragen aan de gemeenten. “Vandaar

kering moeten zo snel mogelijk aan een baan

taak van de adviesraad sociaal domein.

dat de adviesraad sociaal domein in het leven

worden geholpen, zo is het beleid. Helaas heb-

Functie

Een raad die bestaat uit zeven leden die

is geroepen, als opvolger van de Wmo-raad. In

ben ze hierbij te weinig aandacht voor burgers

Momenteel is er een vacature bij de advies-

op vrijwillige basis advies uitbrengen op

een vroeg stadium adviseren wij beleidsmakers

zonder werk die géén uitkering ontvangen, zoals

raad

grond van signalen uit de maatschappij.

bij het uitwerken van hun stukken”.

jonge alleenstaande moeders die weer bij hun

kunnen contact opnemen bij Dorith van

Jan Wijnen, voorzitter van de adviesraad, doet verslag. DOOR CORINE ROKS “Grote taken waarmee enorme bedragen zijn

Wij hebben daarop ons advies (ongevraagd)

sociaal

domein.

Belangstellenden

ouders intrekken. Ook die moet je helpen aan

der Wegen van de gemeente Rucphen,

Armoedebeleid

een baan, is ons ongevraagd advies dat we bij

d.van.der.wegen@rucphen.nl. Leden worden

Als voorbeeld geeft Wijnen de Kindpakketten,

de gemeente hebben weggelegd”. Om mensen

benoemd door het college voor een periode

een onderdeel uit het armoedebeleid van de

te helpen aan werk is de gemeente Rucphen

van twee jaar. Deze functie kan maximaal

gemeente Rucphen waarbij ouders en/of verzor-

aangesloten bij Het Werkplein Hart van West-

acht jaar worden bekleed.

gers die het niet zo breed hebben in aanmerking

Brabant, samen met de gemeenten Etten-Leur,

DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN BEELD

‘Er komt organisatorisch heel wat kijken bij gemeenteraadsverkiezingen’ Op woensdag 21 maart is het dan zover,

de ontvangst van de stemmer geen politiek sig-

de dag van de gemeenteraadsverkiezin-

naal afgeven, zoals het gebruik van een verwij-

gen. Stemgerechtigden uit de gemeente

zende pen of een kleur stropdas. De uitstraling

Rucphen (in totaal 18.362) kunnen op

moet neutraal zijn”, aldus Snoeijers.

tien locaties terecht om hun stem uit te brengen. Een strak verkiezingsplan ligt

Referendum

ten grondslag om het gehele project, van

De stemhokjes moeten de privacy waarborgen

de eerste voorbereidingen tot de officiële

en de stembus moet op een zichtbare plek

uitslag op 23 maart, in goede banen te lei-

geplaatst worden. Daags voor de verkiezingen

den. Een kijkje achter de schermen van de

wordt het stemlokaal in gereedheid gebracht.

gemeenteraadsverkiezingen.

“Dit jaar telt elk stembureau twee stembussen. Eén voor de verkiezingen van de gemeenteraad

DOOR CORINE ROKS

en één voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veilig-

“Met de eerste voorbereidingen zijn we al in

heidsdiensten (Wiv), waarbij veiligheidsdiensten

november gestart. We werken met een strakke

meer bevoegdheden krijgen met name in de

agenda die we stapsgewijs afvinken, conform de

digitale mogelijkheden voor opsporing en om

regels van de Kieswet”, aldus beleidsmedewer-

terreuraanslagen te voorkomen. De stemlokalen

ker burgerzaken, Peter Biskop, die ook de taak

zijn dit jaar heel duidelijk te herkennen aan de

van projectleider verkiezingen vervult. Samen

witte vlag met rode letters”.

met Jacqueline Ossenblok organiseert hij de

Peter Biskop en Corry Snoeijers.

FOTO CORINE ROKS

gemeenteraadsverkiezingen waarbij de afde-

Pijldatum

lingsmanager gemeentewinkel, Corry Snoeijers,

Op 5 februari, de dag van de kandidaatstelling,

leden van het stembureau waarna de stem-

spanning hier te snijden. We leven in een demo-

de eindverantwoording draagt.

leverden de politieke partijen hun kandida-

men in verzegelde pakketten naar het centraal

cratie en het is uiteindelijk de kiezer beslist”,

tenlijst in bij het centraal stembureau van de

stembureau worden gebracht. Hier worden de

concludeert Snoeijers.

Kieswet

gemeente. Biskop: “ Een belangrijke datum,

stemmen van alle bureaus handmatig en in

“Een heel leuk onderdeel van ons werk, de

zodra de lijsten bestempeld werden met defi-

tweevoud gedigitaliseerd. Nadat de uitslag is

Locaties

gemeenteraadsverkiezingen, maar er komt heel

nitief, hebben we het drukwerk in gang gezet”.

verwerkt worden de zetels verdeeld middels de

De stemlokalen zijn op 21 maart geopend

wat bij kijken”, laten Snoeijers en Biskop weten.

Deze datum geldt ook als pijldatum voor de

kiesdeler. “In de gemeente Rucphen hebben

vanaf 7.30 uur tot 21.00 uur en bevinden

In de Kieswet staat duidelijk omschreven waar-

stemgerechtigden. De gemeente waar men op

we negentien raadszetels. Het aantal stemmen

zich op de volgende locaties.

aan de gemeenteraadsverkiezingen moeten

dat moment staat ingeschreven is bepalend.

wordt gedeeld door de zetels. Deze uitslag is

voldoen en binnen welke termijn. Verantwoor-

Behalve de stempas ontvangen kiezers een

het aantal stemmen dat een partij moet halen

In Rucphen: centrum voor wonen&zorg

delijkheden als het aanwijzen van stembureaus,

overzicht van de partijen met de kandidaten

voor één zetel. De definitieve vaststelling is op

Kerkakkers en gemeenschapshuis De vaart.

het inrichten van stembureaus en het aanstellen

per de post.

23 maart om 10.00 uur tijdens een openbare

In Schijf: gemeenschapshuis d’n Hoge

zitting”, verklaart Biskop.

Dries.

van stembureauleden zijn bij deze verkiezingen de verantwoording van het college, met de

Telling

burgemeester als voorzitter. Zo ook de taken

De voorzitter van het stembureau opent en

Voorkeursstemmen

en dorpshuis De Trapkes.

toezicht op regels die gelden voor het voeren

sluit het stembureau op 21 maart. Na sluiting,

“De gemeenteraadsverkiezingen zijn voor ieder-

In Sint Willebrord: sportpark Rood-Wit,

van de verkiezingscampagne, en propaganda in

om 21.00 uur, worden de stemmen door de

een extra spannend. Je hebt ook te maken met

centrum voor wonen&zorg Heidestede

de omgeving van de stembureaus. “In de week

stembureauleden handmatig geteld, zij krijgen

voorkeursstemmen waarbij een kandidaat zo

en ’t Pleintje.

voor de verkiezingen krijgen de stembureaule-

daarbij hulp van twee extra tellers. Hierna

maar op nummer twee kan eindigen. Tijdens de

In Rucphen: gemeentehuis Rucphen.

den een instructiecursus. Zo mogen zij tijdens

wordt het proces- verbaal getekend door alle

voorlopige uitslagen, op woensdagavond, is de

In Zegge: steunpunt Mariavaart.

In Sprundel: café de Coop


GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GEMEENTE RUCPHEN 21 MAART 2018

Voorwoord

Wat doet de gemeenteraad?

Op 21 maart zijn er weer gemeenteraads-

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van

Politieke instrumenten

verkiezingen! De lokale politiek is voor velen een

het beleid van de gemeente. Daarnaast con-

De gemeenteraadsleden kunnen verschillen-

ver-van-mijn-bed-show, maar de raad beslist over

troleert de gemeenteraad of het beleid goed

de instrumenten gebruiken om hun taken uit

veel aspecten in de eigen woon- en leefomgeving

wordt uitgevoerd. De gemeenteraad houdt

te voeren:

zoals zorg, verkeer, onderwijs, ruimtelijke orde-

zich bezig met allerlei onderwerpen die voor

• Zelf met een idee voor beleid komen (ini-

ning, verenigingen, gemeenschapsvoorzieningen,

u als inwoner van de gemeente Rucphen van

lokale lasten en veiligheid. Gebruik daarom uw

belang zijn.

• Aanpassing van een raadsvoorstel voor-

mede de samenstelling van de gemeenteraad

Taken gemeenteraad

• De

van Rucphen. Met uw stem heeft u invloed op het

De gemeenteraadsleden hebben 3 belang-

beleid dat de nieuwe raad de komende vier jaar

rijke taken:

vaststelt.

• De inwoners vertegenwoordigen. Dat

• Verzoek indienen om vragen te stellen

tiatiefvoorstel) stellen (amendement)

stem. Door uw stem uit te brengen bepaalt u

gemeenteraad

over

een

bepaald

onderwerp een standpunt laten innemen (motie)

doen ze door contact met de inwoners

over een onderwerp dat niet op de agenda

Waarom deze verkiezingskrant?

te hebben, naar hen luisteren om zo te

van de raadsvergadering staat (recht van

In onze gemeente doen dit jaar zes politieke

weten wat er speelt en wat er leeft. Zo

partijen mee aan de verkiezingen. Dit betekent

kunnen ze bij het nemen van besluiten de

• Een zogeheten actualiteitendebat aan-

dus zes verkiezingsprogramma’s met allemaal

belangen van de inwoners goed afwegen.

vragen (spoeddebat) over een actuele

hun eigen standpunten. Wij snappen dat het niet

• De hoofdlijnen van het beleid van de

kwestie op momenten tussen raadsverga-

meevalt om te bepalen welke partij u uw stem

gemeente bepalen. De gemeenteraad

wil geven. In deze krant leest u waar welke partij

besluit bijvoorbeeld hoeveel geld waaraan

voor staat en hoe iedere partij denkt Rucphen de komende jaren aantrekkelijk, levendig, sociaal,

wordt besteed (gemeentebegroting). Ook

bereikbaar, schoon en veilig te houden.

besluit de gemeenteraad over gemeente-

• Meer informatie over een onderwerp aan

Ook al zult u het niet altijd direct merken, maar iedereen heeft vrijwel dagelijks met de gevolgen

lijke wetten (verordeningen). Vaak gaat

het college van B&W vragen (recht van

van het gemeentelijke beleid te maken. De verkiezingsuitslag, mede dus met uw stem, bepaalt

het over onderwerpen die veel inwoners

de samenstelling van de gemeenteraad. Het is dus van groot belang dat u op 21 maart uw stem

aangaan zoals wonen, werken, cultuur en

uitbrengt. Door te stemmen laat ú weten wat u belangrijk vindt voor de gemeente Rucphen en

recreatie. Een plan gaat alleen door als de

onderwerp te doen (recht van onderzoek)

wie uw ideeën en overtuigingen mag vertegenwoordigen.

meerderheid van de gemeenteraad het

• Het recht om te bepalen hoeveel geld

Weet u nog niet op welke partij u gaat stemmen? Dan hoop ik dat deze verkiezingskrant voor u

ermee eens is. • Controleren of het college van burgemees-

duidelijk maakt welke partij uw stem verdient.

interpellatie)

deringen in. • Schriftelijke vragen aan het college van B&W stellen (vragenrecht)

inlichtingen) • Verzoek indienen om onderzoek naar een

er voor welk plan of beleidsonderwerp beschikbaar komt (budgetrecht)

We mogen erg blij zijn in een democratie te leven waar we de vrijheid hebben onze stem te laten

ter en wethouders (B&W) het afgesproken

horen: maak daarom op 21 maart gebruik van uw kiesrecht. Dit is hét moment om aan te geven

beleid goed uitvoert. De gemeenteraad

Ondersteuning

wat u wilt met en in onze gemeente.

kan hierbij de onafhankelijke Rekenka-

De gemeenteraad wordt ondersteund door

Op 21 maart is het woord aan u, de Rucphense kiezer. Doe mee en laat zien dat de democratie

mercommissie inschakelen.

de griffier.

in onze gemeente leeft! Aan de kandidaten zal het niet liggen, die staan te trappelen om zich in te zetten voor onze mooie gemeente!

Wat doet het college van burgemeester

Marjolein van der Meer Mohr,

en wethouders?

Burgemeester van Rucphen

Nieuwsgierig naar de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen? U bent maandag 21 maart vanaf 21.30 uur van harte welkom in het gemeentehuis. Daar worden tijdens de Verkiezingsavond de voorlopige uitslagen bekend gemaakt.

‘De Binnentuin is straks een begrip in de regio’

College van burgemeester en wethou-

Raadsvergadering

ders

De gemeenteraad neemt besluiten tijdens

Het college van burgemeester en wethouders

de gemeenteraadsvergaderingen. De burge-

is het dagelijks bestuur van de gemeente.

meester zit de vergadering voor. Raadsver-

Het college voert de besluiten uit die de

gaderingen van de gemeente zijn openbaar:

gemeenteraad neemt. Het college heeft voor

u bent dus van harte welkom om deze bij te

de uitvoering van zijn taken tal van wet-

wonen op de publieke tribune.

telijke bevoegdheden. In het college heeft iedere wethouder zijn eigen taakgebied of

Alle informatie over de gemeenteraad, de

portefeuille.

vergaderingen en de raadscommissies vindt u op www.rucphen.nl/gemeenteraad

Gemeenteraad Rucphen De gemeenteraad in Rucphen heeft 19 zetels,

U kiest en bepaalt op 21 maart 2018

19 raadsleden dus.

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeen-

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt,

teraadsverkiezingen. Uw stem maakt die dag

wordt dit voorbereid in een raadscommissie.

het verschil. Door te gaan stemmen heeft

De gemeenteraad van Rucphen heeft drie

u rechtstreeks invloed op de koers die de

van deze commissies. Hierin mogen inwoners

gemeente de komende vier jaren gaat varen.

of belangstellenden hun mening geven over

U bepaalt zo wat er gaat gebeuren in uw

het onderwerp waarover besloten wordt.

directe leefomgeving.

nentuin ook op recreanten uit de regio. De Bin-

vijf banen telt. Dit zou op zich al een enorme

nentuin moet de trekpleister worden voor sport

impuls aan de regio geven doordat we hier dan

en actieve vrijetijdsbesteding.

ook zelf wedstrijden kunnen organiseren. We zijn nu aangewezen op zwembaden en vereni-

Vlnr: Bas Nijssen, Lizet Elsten, Roel en Aniek Aarts uit Roosendaal.

FOTO CORINE ROKS

De stelling luidt: ‘De Binnentuin is straks

gingen die behoorlijk uit de buurt liggen. Onze

een begrip in de regio’.

club telt ruim negentig leden, onder wie ook

Wat vinden de jongeren uit de gemeente Rucp-

leden uit omringende gemeenten die zijn aan-

hen in de aanloop naar de gemeenteraadsver-

gewezen op ons binnenbad. Ik zie hier kansen

kiezingen van deze stelling?

voor de gemeente Rucphen”.

Forse bedragen

Tractor Pulling

Bas Nijssen (28) uit Rucphen hierover: “Of de

Joost Wagemakers (21) uit Rucphen kan zich

Binnentuin straks een begrip is in de regio?

momenteel niet zo druk maken om De Bin-

Als De Binnentuin er komt is dat inderdaad

nentuin: “Ach misschien dat ik er over tien

een enorme aanvulling voor heel de gemeen-

jaar anders over denk, als ik kinderen heb of

te, met de kanttekening dat alle verenigin-

een bepaalde tak van sport beoefen. Zelf heb

Werken en Vrije Tijd is een van pijlers van

Naast het stimuleren van ondernemerschap, wil

gen er beter van moeten worden, en niet

ik als kind heel wat uurtjes op het zwembad

Puur Rucphen 2030, de toekomstvisie van

Rucphen zich op recreatief gebied meer op de

alleen de wielerclub. Het gaat om forse bedra-

doorgebracht. Nu ben ik heel fanatiek met

de gemeente Rucphen. Rucphen is een aan-

toeristische kaart zetten. De verdere ontwik-

gen waar alle verengingen profijt van moeten

Tractor Pulling. Door heel Nederland neem ik

trekkelijke gemeente om te werken en te

keling van De Binnentuin draagt hieraan bij.

hebben. Ik heb nu het idee dat het vooral

deel aan wedstrijden, met name op kleigrond.

recreëren. De gemeente stimuleert en faci-

Deze impuls stimuleert ook de werkgelegenheid.

draait om een wielerbaan, en dat is niet fair”.

Ik denk niet dat de gemeente Rucphen hierop

liteert ondernemerschap. Op economisch

Rucphen wil haar inwoners een ruim aanbod

gebied krijgen ondernemers de ruimte. De

geven van sportieve en recreatieve voorzienin-

Versleten

al één keer per jaar op de agenda van Schijf,

gemeente zet daarnaast in op kleinschalig

gen. De sportieve faciliteiten concentreren we

Lizet Elsten (28) uit Rucphen vult aan: “Kijk nou

maar daar hebben ze zandgrond geschikt voor

lokaal verzorgende werkgelegenheid.

waar mogelijk in De Binnentuin. Naast voorzie-

naar het binnenzwembad, hartstikke versleten.

minder zwaar materieel”. (Joost wilde niet op

ningen voor eigen inwoners richt de gemeente

Wij als leden van de zwemvereniging De Flip-

de foto)

zich met de verdere ontwikkeling van De Bin-

pers willen graag een volwaardig binnenbad dat

DOOR CORINE ROKS

een aanvulling kan geven, het Trekkertrek staat


GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GEMEENTE RUCPHEN 21 MAART 2018

Informatie over het stemmen op 21 maart 2018 Twee verkiezingen

Vindt u later alsnog uw 'oude' stempas? Deze

De gemachtigde ontvangt het volmachtbewijs

Op woensdag 21 maart kunt u twee maal uw

• Bij gemeenteraadsverkiezingen mogen ook

daatstelling en in Nederland woont.

‘oude’stempas kunt u dan niet meer gebruiken.

per post. Hiermee kan hij/zij gelijktijdig met

stem uitbrengen. Deze dag zijn er namelijk twee

mensen stemmen die geen Nederlander zijn,

U kunt gaan stemmen met uw nieuwe stempas.

het uitbrengen van zijn/haar eigen stem ook uw

verkiezingen. Allereerst kunt u stemmen voor

maar die wel al vijf jaar of langer legaal in

de nieuwe gemeenteraad (gemeenteraadsver-

Nederland verblijven.

stem uitbrengen. Volmacht

Het inleveren van het volmachtformulier kan

kiezingen). Daarnaast vindt op deze dag ook het

• Als iemand op de dag van de verkiezingen

Als u zelf niet wilt of kunt gaan stemmen, kunt

uiterlijk tot en met 16 maart 2018 (twee weken

Referendum plaats over de wet op de inlichtin-

‘rechtmatig de vrijheid is ontnomen’, dan

u iemand anders namens u laten stemmen. U

voor de dag van de verkiezingen).

gen- en veiligheidsdiensten (sleepwet).

mag deze persoon iemand anders een vol-

verleent dan een volmacht.

macht geven om namens hem of haar te

Het verzoek tot verlening van een volmacht

Volmacht: onderhandse procedure

stemmen.

kan via een schriftelijke of een onderhandse

Op de achterzijde van uw stempas kunt u de

procedure.

naam invullen van de gemachtigde. De gemach-

Raadgevend referendum sleepwet Bij het referendum kunt u aangeven of u voor of tegen de sleepwet bent. Het refe-

Stempas

rendum is raadgevend. De uitslag van een

Om op 21 maart 2018 te kunnen stemmen,

Wat moet u weten als u wilt machtigen?

woont en ook een stempas heeft ontvangen. Het

raadgevend referendum is raadgevend en

ontvangt u een stempas.

• De gemachtigde kan iedereen zijn die in de

geven van de machtiging kan tot en met de dag

niet bindend. Als de meerderheid van alle

Om te kunnen stemmen, moet u zich kun-

kiezers tegen de wet stemt én de opkomst

nen legitimeren!

is hoger dan 30% van het totale aantal kies-

Neem dus uw stempas en uw legitimatiebewijs

gerechtigden, dan moet de wetgever de wet

mee.

tigde kan iedereen zijn die in de gemeente

gemeente Rucphen woont.

van de verkiezing zelf.

• De gemachtigde moet op de verkiezingsdag

opnieuw in overweging nemen. Identificatieplicht

kiesgerechtigd zijn.

BELANGRIJK: de gemachtigde moet van de

• De gemachtigde mag niet meer dan twee

volmachtgever de stempas met onderhandse

machtigingen aannemen (hij mag dus voor

volmacht én een (kopie) legitimatiebewijs

maximaal twee personen gaan stemmen).

kunnen tonen bij het stembureau. Zonder dit

• De gemachtigde moet de volmachtstem

(kopie) legitimatiebewijs kan de gemachtig-

Wat is de sleepwet?

Kiezers die hun stem uitbrengen moeten zich

De vernieuwde Wet op de inlichtingen- en

legitimeren.

veiligheidsdiensten, ook wel sleepwet, geeft

Legitimeren kan met

een uitbreiding van de middelen die de dien-

• een Nederlands paspoort

Volmacht: schriftelijke procedure

de afdeling Gemeentewinkel, telefoon 0165

sten (AIVD en MIVD) mogen inzetten. De

• een identiteitskaart

Inleveren formulier tot en met

- 349500.

grootste veranderingen zijn:

• een Nederlands rijbewijs.

16 maart 2018

gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.

de niet namens u stemmen! Meer informatie hierover kunt u opvragen bij

• Er mag een zogenaamd 'sleepnet' worden

U kunt gratis een formulier ophalen bij de afde-

Stembureaus

ingezet om massaal online communicatie

Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar zijn

ling Gemeentewinkel in het gemeentehuis.

De gemeente Rucphen heeft bij de gemeente-

af te luisteren, ook van niet verdachte

verlopen (bij ‘geldig tot’ moet 22 maart 2013 of

U vult op het formulier de gegevens van de

raadsverkiezingen 10 stembureaus.

burgers. Zo mag een hele wijk afgeluisterd

een latere datum staan).

gemachtigde en uw eigen gegevens in. Zowel u

Net als bij de vorige gemeenteraadsverkiezin-

als de gemachtigde moeten dit formulier onder-

gen stemmen we met het bekende rode potlood.

tekenen. Daarna kunt u het formulier inleveren.

Alle stembureaus zijn geopend van ’s morgens

worden wanneer er een verdacht persoon in woont.

Stemmen in stembureau naar keuze

• Alle geautomatiseerde apparaten mogen

U kunt zelf bepalen in welk stembureau u gaat

gehackt worden. Denk bijvoorbeeld aan uw

stemmen. Op uw stempas staat een stem-

telefoon, computer of smart-tv.

bureau dat dicht bij uw woonadres is. U kunt

07.30 uur tot 's avonds 21.00 uur.

• Er mag een geheime DNA-databank aange-

daar gaan stemmen. Maar u mag dus ook in

legd worden waar iedereen in terecht kan

een ander stembureau gaan stemmen. In de

Overzicht stembureaus

komen. Verzamelde data mag met buiten-

gemeente Rucphen zijn 10 stembureaus. Een

Rucphen

landse inlichtingendiensten gedeeld wor-

overzicht van deze adressen vindt u op de ach-

den, ook zonder deze eerst geanalyseerd te

terzijde van de kandidatenlijst.

hebben. Stempas kwijt? Wie mogen stemmen?

Vervangende aanvragen kan tot en met 20

• In Nederland hebben in principe alle mensen

maart 12.00 uur

Centrum voor Wonen & Zorg De Kerkakkers (Burg. Voetenstraat 29) Gemeentehuis (Binnentuin 1, Rucphen) Schijf

Gemeenschapshuis d’n Hoge Dries (Zoeksestraat 5a)

Sprundel

Café de Coop (Sint Janstraat 31) Dorpshuis de Trapkes, (Kloosterplein 3)

St. Willebrord

die op de dag van de verkiezingen minimaal

Bent u uw stempas kwijtgeraakt? Vraag dan op

18 jaar zijn het recht om te stemmen.

tijd een vervangende stempas aan bij de afde-

• Een andere belangrijke voorwaarde is dat je

ling Gemeentewinkel van de gemeente Rucphen.

Nederlander bent op het moment van kandi-

Dat kan tot en met 20 maart 2018 12.00 uur.

Gemeenschapshuis De Vaart (Sint Martinusstraat 2c)

Sportpark Rood-Wit, (Emmastraat 86) Centrum voor Zorg & Wonen Heidestede (Dorpsstraat 123) Zaal ’t Pleintje, (Kanariestraat 15)

Zegge

Steunpunt Mariavaart (Jacob van Lennepstraat 25)

KANDIDATENLIJSTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GEMEENTE RUCPHEN VVD

10 Gordeijns, J.A.D.M. (Hans) (m) St. Willebrord

16 Schumacher, M.H.H. (Martien) (m) Rucphen

1 Lazeroms, M.J.A.J. (René) (m) Sprundel

11 Lambregts, M.M.C.D. (Monique) (v) St. Willebrord

17 Konings-Vriends, M.H.A. (Ria) (v) Schijf

2 Spijkers-Suijkerbuijk, H.M.J. (Hilde) (v) Rucphen

12 Brans-Konings, A.J.F.B. (Zusje) (v) Rucphen

18 Bosman-Baljet, S. (Sonja) (v) Rucphen

3 Suijkerbuijk, J.C.A. (Johan) (m) Rucphen

13 Gijzen, M.W.C. (Martijn) (m) Rucphen

19 van Hal, J.L.J. (John) (m) St. Willebrord

4 Nouws, J.P.H. (Johan) (m) Schijf

14 Kas, W.M. (Wijnand) (m) St. Willebrord

20 Naalden, A.F.M. (Toon) (m) Rucphen

5 van den Broek, D.M.D.C. (Daan) (m) Rucphen

15 Coremans, Y.J.C. (Yanick) (m) St. Willebrord

21 Konings, A.J.M. (Adrie) (m) Schijf

6 van de Luijtgaarden, B.P.J.H. (Barry) (m) St. Willebrord

16 van Gils, M.H.H. (Theo) (m) St. Willebrord

D66

7 Lodewijks, M.J.W.M. (René) (m) Sprundel

17 van Beers, P.M. (Piet) (m) St. Willebrord

1 Vos, H.W.A. (Heidi) (v) St. Willebrord

8 Olsthoorn, W.P.G. (Willy) (m) Sprundel

18 Heijnen, J.P.M. (Richard) (m) St. Willebrord

2 Buijk, M.A. (Marion) (v) Zegge

9 Vergouwen, C.J.M. (Kees) (m) Zegge

19 van den Beemd, C.P. (Cees) (m) St. Willebrord

3 Duurkoop, B.J.M. (Ben) (m) Sprundel

10 Lauwerijssen, J.B.M. (Jan) (m) Rucphen

20 Schijven jr., A.A. (Arjan) (m) St. Willebrord

4 Bakkers, C.G. (Cees) (m) St. Willebrord

11 Oonincx-Elsten, K. (Kim) (v) Sprundel

21 van Overveld, L.J.M. (Ludo) (m) Schijf

5 Konings, I.L.J.C. (Iroy) (m) Rucphen

12 van Rooden, A.P.A. (Peter) (m) Zegge

22 Brouwers, B.B.A. (Bjorn) (m) Sprundel

6 Mol, M.J.N. (Roger) (m) Rucphen

13 van Nijnatten, C.P.J.M. (René) (m) Schijf

23 van den Broek, C.J.M.M. (Cor) (m) Zegge

7 van de Put, J.A.W.L. (Johan) (m) Schijf

14 Wagtmans, J.J.G.H. (Johan) (m) St. Willebrord

24 Sprenkels, C.P. (Corrie) (m) St. Willebrord

8 Koenen, J.C.J. (Guido) (m) Sprundel

15 Gijzen, A.P.A.H (Ad) (m) Sprundel

25 van Ginneken, C.J. (Cor) (m) Sprundel

PVDA

16 van Nijnatten, W.F.C. (Werner) (m) St. Willebrord

26 Thijsse, M. (Mona) (v) St. Willebrord

1 Jongenelis, A.J.F. (Ad) (m) St. Willebrord

17 Roks, F.A.H. (Frank) (m) Sprundel

27 Vergouwen, H.C.A. (Harry) (m) Sprundel

2 Mathijssen-Janssen, L.A.E. (Lisenka) (v) Sprundel

18 Hereijgers, J.M.J. (Leon) (m) Schijf

28 Veeke-Jongenelis, C.P.J. (Carla) (v) Schijf

3 van der Meijs, M.B.H. (Mathieu) (m) Rucphen

19 Oomen, V.S.A.M. (Vincent) (m) Sprundel

29 Thijsse, A. (Bram) (m) St. Willebrord

4 Balemans, C.A.M (Corrie) (v) St. Willebrord

20 Verdaasdonk, A.C. (Toon) (m) Sprundel

30 Brouwers, C. (Nil) (m) St. Willebrord

5 Bergenhenegouwen, T.C. (Ton) (m) Sprundel

21 Dorst, R.E.B. (Ricardo) (m) Zegge

CDA

6 van de Sande, C.C.P. (Jos) (m) St. Willebrord

22 Jochems, C.J.A. (Carlo) (m) St. Willebrord

1 Breedveld-de Ruiter, S. (Suzanne) (v) Rucphen

7 Remie, F.H. (Frans) (m) Sprundel

23 Verwijs, A. (Angela) (v) Sprundel

2 Goorden-Winde, C.M.J. (Tosca) (v) Schijf

8 Jansen- van Nijnatten, M.J.J.P. (Marianne) (v) Rucphen

24 Roozen, J.C.A.M. (Johan) (m) Rucphen

3 Siemons, A.P.A.M. (Ad) (m) St. Willebrord

9 Hermans, A.J.A.C. (Ad) (m) St. Willebrord

25 de Bruijn, B.H. (Bonny) (m) St. Willebrord

4 Lazeroms, N.J.C.M. (Nicojan) (m) Sprundel

10 van der Meijs-Brooijmans, C.M.J. (Corrie) (v) Rucphen

26 Evers, C.J. (Cees) (m) Sprundel

5 Timmerman, J.P. (Peter) (m) Zegge

11 Jansen, A.F. (Ad) (m) Rucphen

RVP

6 Engelen-Vervaart, A.C.A. (Annemiek) (v) St. Willebrord

PVV

1 de Bruijn, M.J. (Martien) (m) St. Willebrord

7 Vermunt, K.J.M. (Koen) (m) Sprundel

1 Vissenberg, A.J. (Ad) (m) St. Willebrord

2 Matthijssen-de Jong, L.F.E.A. (Laura) (v) Sprundel

8 Gevers-Konings, I.M.D.P. (Ingrid) (v) Schijf

2 Clercx, B.M.J. (Brigitte) (v) St. Willebrord

3 van den Beemd, J.W.M. (Johan) (m) St. Willebrord

9 Antonissen, P.J.M. (Piet) (m) Rucphen

3 van Meel, A.W. (Adrie) (m) St. Willebrord

4 van Loon, A.P.M. (Ad) (m) Rucphen

10 Buiks, G.J.P.M. (Gerard) (m) Rucphen

4 Tack, W.C.P.Y. (Wesley) (m) Rucphen

5 Pijlman, W.A.J. (Wim) (m) Rucphen

11 van Wezel, L.L.M. (Ludo) (m) Rucphen

5 de Jong, M. (Rini) (m) St. Willebrord

6 Blom, A.J. (Adri) (m) St. Willebrord

12 Lambregts, A.J.C.M. (Anthony) (m) Schijf

6 Goossens, A.J. (Danny) (m) St. Willebrord

7 Konings, J.P.C.J. (Joop) (m) St. Willebrord

13 Berkers, M.H.J.M. (René) (m) Rucphen

7 Huijbregts, F.C. (Frank) (m) St. Willebrord

8 Verstraten, C.P.A.H. (Edwin) (m) Zegge

14 Martens, J.D.M. (Jac) (m) Schijf

8 Roels, J.C.T. (Joop) (m) Sprundel

9 Aerts, A.P.C.M. (Adry) (m) St. Willebrord

15 van Bruggen, F.A.P. (Frans) (m) St. Willebrord


GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GEMEENTE RUCPHEN 21 MAART 2018

‘Inwoners zijn goed in staat om voor zichzelf te zorgen’ Zorgzaam Samenleven is een van de pijlers

Wat vinden de jongeren uit de gemeente Rucp-

dat ik van het kastje naar de muur wordt

van Puur Rucphen 2030, de toekomstvisie

hen in de aanloop naar de gemeenteraadsver-

gestuurd.

van de gemeente Rucphen. De gemeente

kiezingen van deze stelling?

is verantwoordelijk voor jeugdzorg, het

Mix van jong en oud

bieden van zorg aan langdurig zieken of

Vast aanspreekpunt

Lars van Hulzen (20) uit Sprundel: “Een goede

ouderen en het bieden van ondersteuning

Yvana Jansen (25) uit Zegge hierover: “Ik ben

ontwikkeling is dat ouderen niet meer alleen op

bij werk.

werkzoekende maar het valt niet mee om als

een kamertje komen te zitten, met eenzaam-

jonge moeder een baan te vinden. Of ik ben

heid als gevolg. Dat vind ik namelijk het nadeel

te oud, of heb te weinig ervaring, of het werk

van een verzorgingshuis. Ouderen thuis in de

gebeurt in ploegen en dat is niet handig met

nabijheid van hun kinderen en familie, daar

Door de ontwikkelingen in de maatschappij

een kindje. Werk voor uitzendbureaus is in de

ben ik een voorstander van. Je ouders hebben

stimuleren we dat inwoners zoveel mogelijk

praktijk ook maar tijdelijk. Ik vind het een taak

jarenlang voor jou gezorgd, dus ik vind het heel

in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. De

van de gemeente om betere kinderopvang te

normaal iets terug te doen. Daarbij, door voor

gemeente ondersteunt en faciliteert. We gaan

regelen voor werkende moeders. Ook loop ik

elkaar te zorgen draaien de ouderen optimaal

uit van de eigen kracht en samen zorgen we

tegen een wirwar aan van regelingen, een bete-

mee in de maatschappij. Een samenleving met

voor elkaar.

re begeleiding door de gemeente vind ik hierbij

een mix van jong en oud”. Op de vraag of hij

erg wenselijk. Een vast aanspreekpunt dat

gaat stemmen is het antwoord: “Jazeker, via

De stelling luidt: ‘Inwoners zijn goed in

jongeren en werkzoekenden de weg wijst naar

internet ga ik me verdiepen in de standpunten

staat om voor zichzelf te zorgen’

instanties en mogelijkheden. Ik heb nu het idee

van de partijen”.

DOOR CORINE ROKS

Yvana met haar moeder Angeline Jansen.

‘In de gemeente Rucphen is het prima wonen’ vooral op starters en senioren. Ook moeten er voldoende sociale huurwoningen zijn. De stelling luidt: ‘In de gemeente Rucphen is het prima wonen’ Wat vinden de jongeren uit de gemeente Rucphen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van deze stelling? Betaalbare huurwoningen Loïs Schrauwen (18) uit Schijf hierover: “In de gemeente Rucphen is het inderdaad prima wonen. Ik woon op Schijf en daar vind ik het vooral lekker rustig en mooi groen. Momenteel studeer ik Dienstverlening niveau twee, en woon nog bij mijn ouders. Ik zie mijn toekomst hier op Schijf, met een baan in de regio. Helaas zijn er Giovanni Kools

te weinig woningen voor jongeren. Er is vooral vraag naar huurwoningen (eengezinswoningen)

Aantrekkelijk Wonen is een van de pijlers

in het goedkopere segment. Nieuwbouw richt

van Puur Rucphen 2030, de toekomstvi-

zich in dit dorp voornamelijk op koopwoningen,

sie van de gemeente Rucphen. Gemeente

en dat is voor een starter financieel te hoog

Rucphen wil inwoners een aantrekkelijk

gegrepen. Hopelijk komt hier verandering in en

woon- en leefklimaat bieden.

stijgt het aanbod aan (nieuwe) huurwoningen”.

Dat betekent onder meer voldoende en moder-

Jongerencafé

ne voorzieningen. De centra van de vijf kernen

Giovanni Kools ( 19) uit Sint Willebrord is dui-

zijn aantrekkelijk en gezellig en vormen een

delijk: “Ik heb het prima naar mijn zin in Sint

ontmoetingsplek. Inwoners ontmoeten elkaar

Willebrord en als het aan mij ligt ga ik hier niet

op het dorpsplein, in het gemeenschapshuis of

meer weg. Al mijn vrienden, kennissen en fami-

in de lokale supermarkt. Maar ook een drankje

lie wonen hier, dus wat heb ik elders te zoeken?

op een van de gezellige terrassen is mogelijk.

Ik heb een baan bij een bouwbedrijf uit Sint Wil-

De woonomgeving is schoon en ligt er netjes

lebrord dus ook dat telt mee. Wat ik overigens

bij. De gemeente zorgt daar samen met de

best mis op Willebrord is een jongerencafé. Lek-

inwoners voor. Er is voldoende groen in de

ker met vrienden een biertje drinken en gezellig

kernen en zeker in het ruime buitengebied. In

bijpraten op de vrijdag- of zaterdagavond, met

het buitengebied is het prima vertoeven. In de

het grote voordeel dat je de fiets kunt pakken.

gemeente zijn voldoende woningen beschik-

We zijn nu aangewezen op gelegenheden en

baar. De bouw van nieuwe woningen richt zich

cafés buiten het dorp”.

Loïs Schrauwen.

Lars van Hulzen.

FOTO’S CORINE ROKS


GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GEMEENTE RUCPHEN 21 MAART 2018

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GEMEENTE RUCPHEN 21 MAART 2018

PVV

STELLINGEN Binnentuin

Binnentuin

Binnentuin

Binnentuin

Binnentuin

Binnentuin

Binnentuin

‘De Binnentuin moet zich in eerste instantie richten

‘De Binnentuin moet zich in eerste instantie richten

‘De Binnentuin moet zich in eerste instantie richten

‘De Binnentuin moet zich in eerste instantie richten

‘De Binnentuin moet zich in eerste instantie richten

‘De Binnentuin moet zich in eerste instantie richten

‘De Binnentuin moet zich in eerste instantie rich-

op voorzieningen voor eigen inwoners‘

op voorzieningen voor eigen inwoners‘

op voorzieningen voor eigen inwoners‘

op voorzieningen voor eigen inwoners‘

op voorzieningen voor eigen inwoners‘

op voorzieningen voor eigen inwoners‘

ten op voorzieningen voor eigen inwoners‘

Met deze stelling is het CDA het helemaal eens. Maar als

Eens D66 Rucphen is tegen het plan voor de Binnentuin:

Eens. Het is belangrijker de binnentuin in te richten

De RVP wil géén voorzieningen voor toeristen, zoals een

De realisatie van de Binnentuin geeft een boost aan de

De voorzieningen in de Binnentuin kunnen divers van

exploitanten zich aandienen voor verdere ontwikkelingen

veel te ambitieus en risicovol. Het kost teveel geld en

met voorzieningen zoals een sporthal met binnen-

BMX-baan, dierentuin, hotel of vakantiehuisjes, als een

voorzieningen voor eigen inwoners (aantrekkelijk wonen)

aard zijn, het belangrijkste is dat de gemeente zaken

in dit gebied dan kan dat en de kosten komen voor reke-

onze bestaande sportverenigingen staan in de kou. D66

zwembad, buitenzwembad en accommodaties voor onze

groot deel hiervan door onze inwoners betaald moet

én versterkt de recreatie in de groene long van West-Bra-

realiseert die ten goede komen aan onze éigen inwo-

ning van de exploitant.

Rucphen zal teruggaan naar de basis: Een gebied met

eigen (sport)verenigingen: AVR, WWV, Orion en Mistral.

worden. De RVP wil wel investeren in het vernieuwen van

bant. Dat stimuleert de werkgelegenheid en de economie

ners. De gemeente moet daarbij vooral faciliteren

ruimte voor sport en recreatie, en vooral met een mooi

Met de planning van dierentuin, vakantiebungalows en

het binnen- en buitenzwembad, maar niet de ligweide

en daar profiteren ook de inwoners van. Rucphen kan er

boven financieren: een goed vestiging klimaat voor

groot buitenbad!

WielerExperience kunnen we stoppen en de hiervoor

van het buitenbad opofferen voor een parkeerplaats voor

40 jaar mee vooruit!

ondernemers is van belang voor de goede ontwikkeling

gekochte grond omzetten voor woningbouw.

toeristen!

van een gebied.

Aantrekkelijk Wonen

Aantrekkelijk Wonen

Aantrekkelijk Wonen

Aantrekkelijk Wonen

Aantrekkelijk Wonen

Aantrekkelijk Wonen

Aantrekkelijk Wonen

‘De kwaliteit van de woonomgeving moet naar een

‘De kwaliteit van de woonomgeving moet naar een

‘De kwaliteit van de woonomgeving moet naar een

‘De kwaliteit van de woonomgeving moet naar een

‘De kwaliteit van de woonomgeving moet naar een

‘De kwaliteit van de woonomgeving moet naar een

‘De kwaliteit van de woonomgeving moet naar een

hoger niveau. Dus schoner en meer aantrekkelijk’

hoger niveau. Dus schoner en meer aantrekkelijk’

hoger niveau. Dus schoner en meer aantrekkelijk’

hoger niveau. Dus schoner en meer aantrekkelijk’

hoger niveau. Dus schoner en meer aantrekkelijk’

hoger niveau. Dus schoner en meer aantrekkelijk’

hoger niveau. Dus schoner en meer aantrekkelijk’

Het CDA staat hier neutraal in. De signalen die ons berei-

Eens. We zien door het onkruid de straat niet meer. Dat

Eens. Geef inwoners inspraak bij kwaliteitsverbetering

Eens. Mensen hechten er in onze gemeente aan dat hun

Aan deze wens willen we graag voldoen. In 2017 drongen

Rucphen kan altijd beter, mooier en veiliger. Onze inwo-

ken zijn dat burgers tevreden zijn over hun woning en

is ons een doorn in het oog. Dat moet beter. Daarnaast

van onderhoud en inrichting en communiceer duidelijk

tuintje en erf er netjes bij staat. Mensen mogen dat wat

we aan op verbetering van het onderhoud van openbaar

ners moeten zich er thuis (blijven) voelen en kunnen

woonomgeving. Wel moeten er voldoende en betaalbare

maakt D66 Rucphen zich aantoonbaar sterk voor meer

binnen welke financiële en praktische ruimte zij invul-

de RVP betreft ook van de gemeente verwachten. Vooral

groen door de WVS. De eerste stappen zijn gezet! Elk

genieten van de activiteiten en gezellige ontmoetingen

woningen zijn. Uit een enquête onder de inwoners blijkt

speeltuintjes, die veilig en uitdagend zijn ingericht. Voor

ling kunnen geven zodat zij niet teleurgesteld afha-

het groenonderhoud heeft veel klachten van onze inwo-

jaar beoordelen we of het budget omhoog kan om de

die in de dorpen door de inwoners en lokale bedrijven

dat er behoefte is aan meer bomen en struiken in de

onze ouderen moeten de stoepen en straten rollatorproof

ken. Inspraakbijeenkomsten worden ongeloofwaardig als

ners opgeleverd. Het verbeteren hiervan heeft voor de

kwaliteit verder te verhogen. Goed dat andere partijen

worden georganiseerd. Initiatieven vanuit de inwoners

kernen. Het CDA deelt deze mening.

zijn aangelegd.

inwonerswensen niet te verwezenlijken zijn.

RVP hoge prioriteit.

ons hierin steunen!

zijn daarbij welkom en worden aangemoedigd.

‘De gemeente moet meer investeren in toezicht

‘De gemeente moet meer investeren in toezicht

‘De gemeente moet meer investeren in toezicht

‘De gemeente moet meer investeren in toezicht

‘De gemeente moet meer investeren in toezicht

‘De gemeente moet meer investeren in toezicht

‘De gemeente moet meer investeren in toezicht

en handhaving van de openbare ruimte. Alleen zo

en handhaving van de openbare ruimte. Alleen zo

en handhaving van de openbare ruimte. Alleen zo

en handhaving van de openbare ruimte. Alleen zo

en handhaving van de openbare ruimte. Alleen zo

en handhaving van de openbare ruimte. Alleen zo

en handhaving van de openbare ruimte. Alleen zo

wordt de gemeente veilig’

wordt de gemeente veilig’

wordt de gemeente veilig’

word de gemeente veilig’

wordt de gemeente veilig’

wordt de gemeente veilig’

wordt de gemeente veilig’

Het CDA staat hier neutraal in. Wij zijn van mening dat

Oneens. D66 Rucphen vindt dat het zorgen voor vei-

Eens. Zet wijkagenten, wijkBOA’s en buurtpreventie-

Voor de RVP staat veiligheid voorop. Volgens de RVP

De VVD vraagt continu aandacht voor de veiligheid

De PVV Rucphen wil voldoende blauw op straat. Onze

er momenteel veel aan wordt gedaan om op een goede

ligheid een gezamenlijke inspanning moet zijn van de

teams doeltreffender in voor toezicht en handhaving om

maken we veiligheid samen. Burgers, gemeente en poli-

voor onze inwoners. Zo zorgden wij dat er geld kwam

inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de poli-

manier toezicht te houden en te handhaven in de open-

gemeente, inwoners en organisaties. Initiatieven als

geluidsoverlast en zwerfafval in de openbare ruimte te

tie. Meer investeren in toezicht en handhaving door de

om jeugdoverlast en GHB-gebruik terug te dringen. We

tie goed bereikbaar en indien nodig snel ter plaatse is.

bare ruimte. Maar als blijkt dat er dit niet voldoende is,

buurtpreventie en buurt-whatsappgroepen vinden wij

bestrijden en vernielingen en woninginbraken te voorko-

gemeente is volgens de RVP niet nodig. Belangrijker is

zijn er trots op dat inwoners zich hierdoor weer meer

De inzet van extra BOA's moet worden overwogen. Zij

dan is acteren nodig.

belangrijk. Door goede samenwerking tussen buitenge-

men zodat mensen zich daar veilig voelen.

volgens de RVP om de huidige werkwijze met inzet van

veilig voelen. Maar we zijn er nog niet. Daarom heeft

moeten met zo ruim mogelijke bevoegdheden en mid-

buurtpreventie te handhaven.

dit onderwerp een prominente plaats in ons verkiezings-

delen hun werk kunnen doen.

woon opsporingsambtenaren (BOA’s), de wijkagenten,

programma!

buurtpreventie en het jeugd- en jongerenwerk kunnen we Rucphen veilig houden en veiliger maken.

Vrijetijdseconomie

Vrijetijdseconomie

Vrijetijdseconomie

Vrijetijdseconomie

Vrijetijdseconomie

Vrijetijdseconomie

Vrijetijdseconomie

‘De gemeente moet meer geld vrij maken voor de

‘De gemeente moet meer geld vrij maken voor de

‘De gemeente moet meer geld vrij maken voor de

‘De gemeente moet meer geld vrij maken voor de

‘De gemeente moet meer geld vrij maken voor de

‘De gemeente moet meer geld vrij maken voor de

‘De gemeente moet meer geld vrij maken voor de

lokale (sport)verenigingen en zorgen voor goede

lokale (sport)verenigingen en zorgen voor goede

lokale (sport)verenigingen en zorgen voor goede

lokale (sport)verenigingen en zorgen voor goede

lokale (sport)verenigingen en zorgen voor goede

lokale (sport)verenigingen en zorgen voor goede

lokale (sport)verenigingen en zorgen voor goede

(sport)voorzieningen’

(sport)voorzieningen’

(sport)voorzieningen’

(sport)voorzieningen’

(sport)voorzieningen’

(sport)voorzieningen’

(sport)voorzieningen’

Het CDA is het hier mee eens. Verenigingen hebben een

Eens. D66 Rucphen vindt dat alle organisaties gelijk

Eens. Goed onderhouden sportvoorzieningen is een recht

De RVP wil de terechte klachten van de voetbal-, hand-

Al vanaf 2013 vraagt de VVD hier aandacht voor. Veel

‘Rucphen is niet alleen Wielergemeente, ook

sociale functie. De gemeente moet goed in overleg gaan

behandeld moeten worden. Beloftes aan verenigingen

en Rucphense inwoners hebben daar ook behoefte aan.

bal- en hockeyverenigingen over de onderhoudsbijdrage

verenigingen hebben geen geld voor vernieuwing van

andere sporten moeten meer aandacht krijgen’

met de verenigingen en kijken wat bijvoorbeeld de moge-

moeten nagekomen worden. Daarnaast is de gemeen-

De handtekeningenactie voor behoud van het open-

uit de wereld hebben. Verder zou de aanleg van kunst-

gebouwen en/of organiseren van evenementen. In 2017

Antwoord op deze twee stellingen luidt: Sport is van

lijkheden zijn om bijvoorbeeld achterstallig onderhoud op

tekas vrijwel leeg door de ambitieuze binnentuinplannen

luchtzwembad De Vijfsprong heeft dat bewezen. Als we

grasvelden voor de voetbalverenigingen problemen kun-

vroeg de VVD om indexering van de onderhoudsbijdra-

belang in onze gemeente, waarbij vooral breedte- en

een duurzame manier aan te pakken.

van het huidige college. Het geld kan maar één keer wor-

de lokale sport)verenigingen subsidiëren hoeven zij de

nen oplossen. De RVP investeert liever in accommodaties

gen en eenmalige compensatie van achterstallig onder-

gehandicaptensport centraal moeten staan in gemeen-

den uitgegeven. D66 Rucphen kiest voor voorzieningen

contributie niet te verhogen en blijft sporten betaalbaar

die veel gebruikt worden door onze inwoners dan in

houd op te nemen in het budget 2018. De andere partijen

telijk beleid. De gemeente kan door goede faciliteiten of

voor onze eigen inwoners, zoals het buitenbad.

voor de minima.

accommodaties voor toeristen.

verwierpen dit. Een gemiste kans!

mede-organiseren hier een stimulerende rol in spelen. Daar waar absoluut nodig mag de gemeente financieel

‘Rucphen is niet alleen Wielergemeente, ook ande-

‘Rucphen is niet alleen Wielergemeente, ook ande-

‘Rucphen is niet alleen Wielergemeente, ook ande-

‘Rucphen is niet alleen Wielergemeente, ook ande-

‘Rucphen is niet alleen Wielergemeente, ook ande-

‘Rucphen is niet alleen Wielergemeente, ook ande-

bijspringen, maar dat moet niet de belangrijkste manier

re sporten moeten meer aandacht krijgen’

re sporten moeten meer aandacht krijgen’

re sporten moeten meer aandacht krijgen’

re sporten moeten meer aandacht krijgen’

re sporten moeten meer aandacht krijgen’

re sporten moeten meer aandacht krijgen’

zijn waarop de gemeente het verenigingsleven onder-

Het CDA is het hier mee eens. De evenementen op wie-

Eens. Sporten is gezond en goed voor de leefbaarheid.

Eens. Plan BMX baan schrappen omdat Rucphense

Eens. De laatste jaren ligt de nadruk van de gemeente

Onze gemeente heeft veel wielerhelden voorgebracht.

steunt. Op school gymmen en zwemmen is van groot

lergebied mogen natuurlijk georganiseerd worden het zit

De focus van het huidige college op de ambitieuze plan-

sportverenigingen hierdoor het kind van de rekening zijn

wat sport betreft vooral op wielrennen. Voor de RVP tellen

Dit spreekt mensen van buiten de gemeente aan. Daar-

belang voor de ontwikkeling van onze jeugd.

immers een beetje in ons DNA. Andere sportevenemen-

nen voor een Wielerwereld, heeft ervoor gezorgd dat

geworden. De gesprekken over oplossingen die zij wen-

alle sporten mee, van atletiek tot zwemmen. Investeren

om gebruiken we wielerslogans om Rucphen beter op

ten mogen niet uitgesloten worden en zijn uiteraard ook

veel verenigingen in de kou zijn gezet. D66 Rucphen

sen verlopen stroef. Goed gemeentelijk sportbeleid richt

in sportaccommodaties is voor de RVP vanzelfsprekend.

de kaart zetten. Dat wil niet zeggen dat andere sporten

van harte welkom.

heeft hier steeds tegen geprotesteerd. Rucphen is een

zich op Een breed aanbod van wedstrijd- en recreatieve

Eerlijk en redelijk (betaalbaar en in verhouding), zonder

geen aandacht verdienen en krijgen. Je moet promotie

gemeente met ruimte voor alle sporten!

sporten binnen de gemeentegrens.

gevoel van willekeur. Want alle sporten zijn belangrijk.

niet verwarren met daadwerkelijk aandacht of financiële steun.

Zorgzame en zelfredzame gemeenschappen

Zorgzame en zelfredzame gemeenschappen

Zorgzame en zelfredzame gemeenschappen

Zorgzame en zelfredzame gemeenschappen

Zorgzame en zelfredzame gemeenschappen

Zorgzame en zelfredzame gemeenschappen

Zorgzame en zelfredzame gemeenschappen

‘De gemeente gaat te veel uit van de eigen kracht

‘De gemeente gaat te veel uit van de eigen kracht

‘De gemeente gaat te veel uit van de eigen kracht

‘De gemeente gaat te veel uit van de eigen kracht

‘De gemeente gaat te veel uit van de eigen kracht

‘De gemeente gaat te veel uit van de eigen kracht

‘De gemeente gaat te veel uit van de eigen

van mensen. Als er zorg nodig is, moet de gemeen-

van mensen. Als er zorg nodig is, moet de gemeen-

van mensen. Als er zorg nodig is, moet de gemeen-

van mensen. Als er zorg nodig is, moet de gemeen-

van mensen. Als er zorg nodig is, moet de gemeen-

van mensen. Als er zorg nodig is, moet de gemeen-

kracht van mensen. Als er zorg nodig is, moet de

te hiervoor zorgen’

te hiervoor zorgen’

te hiervoor zorgen’

te hiervoor zorgen’

te hiervoor zorgen’

te hiervoor zorgen’

gemeente hiervoor zorgen’

Het CDA is het hier mee eens. Mensen die zelfstandig

Eens. D66 Rucphen wil graag dat de eigen kracht van

Eens. Voor veel Rucphense inwoners die aangewezen zijn

De RVP vindt dat mensen met een zorgvraag binnen

Sinds 1 januari 2015 geldt het nieuwe Sociaal Domein.

Het stimuleren van zelfredzaamheid is uitstekend, maar

en zelfredzaam zijn zullen niet snel een beroep doen op

mensen centraal staat. Maar de overheid misbruikt zelf-

op zorg en hun familie is de zorg een kopzorg geworden.

het sociaal domein; WMO, jeugdwet en participatiewet,

Uitgangspunt: mensen zijn vanuit eigen kracht regisseur

daar waar hulp nodig is moet de gemeente er zijn voor

de gemeente. Juist degenen de hulp zoeken hebben dit

redzaamheid om makkelijk te bezuinigen. D66 Rucphen

Het gemeentelijk zorgaanbod is confectiezorg, terwijl er

moeten kunnen vertrouwen op hulp vanuit de gemeente.

van hun eigen zorg. De rol van de gemeente is “zorgen

de hulpbehoevende inwoners. Wij vinden de zorg voor

meestal dan ook nodig. Als CDA vinden we het een plicht

zet zich al jaren in voor een goed preventief armoede-

voldoende geld is voor maatwerkoplossingen. Zorggeld

Maar alleen als ze niet in staat blijken om zelf, of met

dat”. Zo houden mensen het heft in eigen handen én blijft

onze èigen inwoners erg belangrijk en zullen ons daar-

van de gemeente om te zorgen dat mensen zelfredzaam

beleid, zodat voorkomen wordt dat mensen diep in de

moet geoormerkt zijn en niet worden besteed aan andere

behulp van mensen in hun naaste omgeving, zorgvragen

de zorg betaalbaar. Onze inwoners waarderen de zorg

voor sterk maken. Geld voor de zorg moet daadwerke-

kunnen worden en blijven.

problemen komen. Dat is beter dan achteraf ingrijpen.

zaken, gemeente Rucphen schiet te ver door met ‘Eigen

op te lossen.

met een ruime voldoende!

lijk voor de zorg bestemd blijven.

kracht’.

Overheidsparticipatie

Overheidsparticipatie

Overheidsparticipatie

Overheidsparticipatie

Overheidsparticipatie

Overheidsparticipatie

Overheidsparticipatie

‘De gemeente moet faciliteiten beschikbaar stellen,

‘De gemeente moet faciliteiten beschikbaar stellen,

‘De gemeente moet faciliteiten beschikbaar stellen,

‘De gemeente moet faciliteiten beschikbaar stellen,

‘De gemeente moet faciliteiten beschikbaar stellen,

‘De gemeente moet faciliteiten beschikbaar stellen,

‘De gemeente moet faciliteiten beschikbaar stel-

zodat inwoners zelf bepaalde zaken kunnen rege-

zodat inwoners zelf bepaalde zaken kunnen rege-

zodat inwoners zelf bepaalde zaken kunnen rege-

zodat inwoners zelf bepaalde zaken kunnen rege-

zodat inwoners zelf bepaalde zaken kunnen rege-

zodat inwoners zelf bepaalde zaken kunnen rege-

len, zodat inwoners zelf bepaalde zaken kunnen

len in hun woonomgeving’

len in hun woonomgeving’

len in hun woonomgeving’

len in hun woonomgeving’

len in hun woonomgeving’

len in hun woonomgeving’

regelen in hun woonomgeving’

Het CDA is het hier mee eens. Wij denken dat inwoners

Eens. D66 Rucphen vindt dat inwoners en organisaties

Eens. Beloonde inwonersinitiatieven stimuleert mensen

De RVP wil tussen de mensen staan en vindt dat ook

Dit is een vurige wens van de VVD! Alleen zo krijgen

Het is goed als mensen zelf zoveel mogelijk hun zaken

uitstekend in staat zijn om bepaalde ideeën en plannen

in onze gemeente eerder en beter betrokken moeten

om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor een leef-

de gemeente op gelijk niveau met de inwoners hoort te

inwoners meer invloed op hun eigen leefomgeving en het

willen regelen. Inwoners met redelijke plannen of initi-

te realiseren. De gemeente moet voorwaardenscheppend

worden bij plannen en besluitvorming. Inwoners weten

bare woonomgeving voor jong en oud en verhoogt de

staan. Luisteren naar de wensen en ideeën, maar ook

verhogen van de leefbaarheid. Ja, daar is verandering

atieven moeten ruim baan krijgen. De gemeente moet

en faciliterend zijn door kennis en knowhow beschikbaar

vaak beter wat oplossingen zijn voor hun problemen dan

saamhorigheid. De gemeente zou materialen in bruikleen

klachten is daarom heel belangrijk. De gemeente moet

voor nodig. In denken en handelen van inwoners én van

daarbij niet hinderen maar vooral meedenken, facilite-

te stellen. Als voorbeeld een inhoudelijk ambtenaar die

de gemeente. Ook moet er meer ruimte komen voor

beschikbaar kunnen stellen en kan een regisserende rol

het gesprek aangaan en daaropvolgend transparant zijn

medewerkers van de gemeente. Maar door dingen samen

ren en daar waar mogelijk procedures vereenvoudigen

met initiatiefnemers in gesprek gaat.

initiatieven van inwoners, waar de gemeente dan serieus

vervullen door ideeën van inwoners bij elkaar te brengen.

over de rol en opvatting van de gemeente.

te doen kunnen we veel meer bereiken.

en doorlooptijden verkorten.

naar luistert.


GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GEMEENTE RUCPHEN 21 MAART 2018

VVD Rucphen: ‘Stem voor zekerheid’ Zo gezond, gelukkig en gezellig leven als moge-

ons graag in voor:

u rekenen op zekerheid en een daadkrachtige

lijk: dat willen we allemaal. In een fijne omge-

• Uw portemonnee: de OZB verhogen we

uitvoering. Voor onze sterke en zelfstandige

ving waarin je goed kunt wonen, werken, spor-

slechts met maximaal de inflatiecorrectie,

gemeente en voor uw goede en veilige toe-

ten en genieten. Ook in deze bijzondere tijd,

riool- en afvalstoffenheffing blijven kosten-

komst. Stem 21 maart, lijst 1 VVD Rucphen!

waarin technologische ontwikkelingen sneller

dekkend en bezuinigingen gaan in principe

gaan dan ooit. Die bieden ons veel voordelen, waar we bijna allemaal van profiteren. We willen dus vooruit, maar wel vanuit een veilige basis.

voor verhoging van woonlasten. • Uw leefomgeving: minimaal basisvoorzieningen in elk kerkdorp. Goed onderhoud van openbaar groen en wegen. Geen uitplaatsing

Veel bereikt

van de woonwagenlocatie Helakkerstraat.

“En dat is precies wat wij als VVD Rucphen

• Uw lokale economie: onder andere door het

bieden. Goede plannen vanuit vertrouwde nor-

ruimhartig faciliteren van de ondernemers en

men en waarden”, vertelt lijsttrekker René

agrariërs. Winkels zijn goed bereikbaar en

Lazeroms. De afgelopen vier jaar was hij wet-

parkeren blijft gratis.

houder van onder andere Bouwen en Wonen,

• Uw woongenot: duurzaam bouwen naar

Economie, Sport en Toerisme en Recreatie. “We

behoefte en voor elke doelgroep. Dus betaal-

hebben veel kunnen bereiken. Zo is op ons ini-

bare huur- en koopwoningen voor starters,

tiatief de OZB in 2017 en 2018 niet verhoogd.

éénpersoonshuishoudens en senioren.

Onder andere daardoor zijn de woonlasten 7 %

• Uw mobiliteit: goede bereikbaarheid over

gedaald ten opzichte van 2016. Door onze inzet

de weg, realisatie van het zuidelijk deel van

zijn ook onderdelen van de centrumplannen

de omleiding, openbaar vervoer blijft in elk

zoals het Kloosterplein, de herontwikkeling van

kerkdorp met opstapplaatsen binnen redelij-

Parkzicht en de mfa Agora gerealiseerd. In alle

ke loopafstand.

kernen wordt bovendien weer volop gebouwd

• Uw ideeën: met raad en daad ondersteunen

voor starters, doorstromers en senioren. Verder

we ideeën en wensen van onze inwoners en

worden eindelijk de dorpskernen verlost van het

vrijwilligers van verenigingen.

doorgaande zware vrachtverkeer en daar zijn

• Uw welzijn: we zijn sociaal en betrokken voor

we trots op. Net als op het feit dat er vrijwel

jong en oud, willen de juiste zorg bieden aan

geen overlastsituaties meer zijn in onze dorpen

alle hulpbehoevenden en hebben oog voor

en de criminaliteit is gedaald.”

mantelzorgers. • Uw interesses: op het sociaal cultureel werk

En nu door!

willen wij niet verder bezuinigen. We ver-

Dat betekent niet dat VVD Rucphen klaar is.

strekken passende onderhoudsbijdragen en

“Integendeel! Iedereen moet zich steeds weer

subsidies aan verenigingen.

aanpassen aan veranderingen en ontwikkelin-

• Uw kansen: we zetten sterk in op recreatie

gen. Dat geldt ook voor de gemeente. Daarom

en toerisme, want die bieden kansen voor

gaan we ook de komende vier jaar weer graag

heel Rucphen.

aan de slag voor alle inwoners”, legt René uit. Hoe? Dat heeft VVD Rucphen verwoord in

Stem VVD!

tien speerpunten waaraan prioriteit gegeven

Meer weten? Kijk op vvdrucphen.nl voor ons

moet worden. De komende vier jaar zetten wij

verkiezingsprogramma. Bij VVD Rucphen mag

lijst 1

Stem 21 maart Gewoon RVP! www.gewoonvooru.nl www.gewoonvooru.nl www.gewoonvooru.nl


GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GEMEENTE RUCPHEN 21 MAART 2018

De RVP is er gewoon voor u! De Rucphense Volkspartij (RVP) is er sinds 1962 en komt op voor gewone mensen uit St. Willebrord, Sprundel, Rucphen, Zegge en Schijf.

gemeente sterk heeft verbeterd. De RVP wil deze samenwerking voortzetten. • Onderhoud groen weer op orde. Afgelopen periode is duidelijk geworden dat het onderhoud van het gemeentelijk groen te wensen

De mensen achter de RVP zijn actief, betrokken

over laat. De RVP vindt dat dit niet langer

en onafhankelijk. Actief en betrokken binnen

kan. Mensen hechten er in onze gemeente

de lokale gemeenschap van de vijf kerkdorpen.

aan dat hun tuintje en erf er netjes bij staat.

Als vrijwilliger, bestuurslid van een vereniging

Mensen mogen dat wat de RVP betreft ook

of als raadgever voor de mensen. Maar vooral

van de gemeente verwachten.

onafhankelijk. Onafhankelijk van de landelij-

• Alle sport is belangrijk. Sport verbroedert en

ke politiek en onafhankelijk van commerciële

sporten is gezond. Belangrijk dus voor de

belangen. Daarom zeggen wij: De RVP is er

saamhorigheid in de lokale gemeenschap en

gewoon voor u!

de gezondheid van onze inwoners. De RVP vindt alle sporten belangrijk die door onze

Aankomende periode komt de RVP onder andere op voor:

inwoners in onze gemeente worden beoefend, vroeger, nu en in de toekomst.

• Moderne scholen voor goed onderwijs. Want

• Meer woningen voor starters en senioren. De

de jeugd heeft de toekomst. Goed onderwijs

RVP vindt dat zowel starters als senioren uit

is belangrijk om onze jeugd een goede basis

de gemeente Rucphen altijd de kans moe-

mee te geven voor hun verdere leven. De

ten krijgen om in hun eigen dorp te blijven

schoolgebouwen in de gemeente Rucphen

wonen. De RVP wil daarom zoveel mogelijk

zijn in bijna alle gevallen behoorlijk verou-

woningen bouwen, maar vooral ook wonin-

derd. De RVP wil investeren in onze basis-

gen van Thuisvester beschikbaar houden

scholen, zodat er weer goed en eigentijds onderwijs kan worden gegeven aan onze kinderen.

voor de eigen starters en senioren. • Laag houden van de lokale belastingen. Afgelopen periode zijn mede dankzij RVP

• Meer en betere zorg. De zorgtaken van de

wethouder Martien de Bruijn van financiën,

gemeente op het gebied van WMO, Jeugdwet

de lokale belastingen voor huiseigenaren met

en Participatiewet (Sociaal Domein) kunnen

3,6% gedaald en voor mensen met

beter. De RVP wil daar de komende periode

een huurwoning met maar liefst

werk van maken. Bovendien vindt de RVP

15,8% gedaald. De RVP is trots op

dat geld voor zorg voor de zorg moet blijven.

dit resultaat en wil ook de komen-

Dus ook eenmalige overschotten moeten

de periode de lokale belastingen

beschikbaar blijven voor het sociaal domein!

voor onze inwoners tot het mini-

• Veiligheid voorop. De RVP vindt dat in de

mum beperkt houden.

gemeente Rucphen iedereen zich veilig moet

lijst 2

kunnen voelen. Veiligheid maken we samen.

Voor het volledige verkiezingspro-

Burgers, gemeente en politie. Afgelopen

gramma nodigen wij u graag uit

periode is bewezen dat de samenwerking

p onze website: www.gewoonvooru.nl. Voor Op

tussen die drie partijen de veiligheid in onze

21 maart zeggen wij: Stem lijst 2, STEM RVP!

CDA Rucphen: ‘Concreet, Duidelijk en Ambitieus’ Het CDA gelooft in een samenleving waar mensen naar elkaar omzien en verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Samen hebben wij de sleutel in handen voor een betere toekomst. We werken samen aan een betere toekomst voor de generaties van nu en morgen. Een sterke samenleving laat ruimte aan burgers om eigen keuzes te maken en met elkaar problemen op de lossen. Wij stimuleren dat inwoners zelf initiatieven ontplooien om de leefbaarheid in hun dorp of wijk, de zorg of duurzame energie ter hand te nemen. Maar we zijn eveneens verantwoordelijk voor de zorg aan mensen die zelf niet mee kunnen komen. Het CDA ziet het als noodzakelijk dat er meer maatwerk komt en dat organisaties op het gebied van zorg en hulpverlening hun hulp afstemmen op de behoeften en de wensen van hun clienten. Er moet meer aandacht zijn voor mantelzorgers. Het CDA zet zich eveneens in voor passend

lijst 3

onderwijs dat kinderen en jongeren de kans actieve rol weggelegd voor de gemeente. Er

met een eigen identiteit en cultuur.

ken en te ontwikkelen en uit te groeien tot

verenigingsleven voor iedereen betaalbaar en

moet integraal gekeken gaan worden naar de

Een veilige en leefbare omgeving waarin reke-

volwaardige en betrokken inwoners. Kinderen

bereikbaar te houden.

wensen van de ondernemers.

ning wordt gehouden met de ander.

nen doen aan sport, muziek, spel en andere

Het CDA ziet Rucphen als een prachtige groene

Wij vinden het onze plicht en verantwoordelijk-

iedereen meedoet

maatschappelijke activiteiten. Het CDA wil een

gemeente. In onze gemeente liggen schitteren-

heid om een beter Rucphen door te geven aan

Een gezond en sportief bestaan in een duur-

investering in de algemene voorzieningen en

de natuurgebieden. De toeristische voorzienin-

onze (klein)kinderen. Daarom kiezen wij heel

zaam landschap met waardevolle natuur.

de diversiteit in woningaanbod. De leefbaarheid

gen en de economische ontwikkelingen moeten

bewust voor een extra impuls richting een duur-

van de dorpen is van belang. Een samenhan-

in de eerste plaats tegemoet komen aan de

zame toekomst.

gende aanpak van de verkeersdruk in en rond

lokale en regionale behoeften.

biedt om hun persoonlijke talenten te ontdek-

Een duurzame economische structuur waarin

moeten de kans krijgen om volop mee te kun-

de dorpen is nodig voor de veiligheid van weg-

Hoewel we het goed hebben in onze mooie gemeente Rucphen, kent onze gemeente de

Het CDA zet zich in voor

nodige uitdagingen. Wij gaan als CDA deze

gebruikers. Cultuur evenementen, sport en het

Het CDA is van mening dat het midden - en

Een betrokken samenleving waar mensen tot

uitdagingen aan. Sámen werken, sámen leven!

verenigingsleven zijn het cement van de Rucp-

kleinbedrijf van belang is voor de lokale econo-

hun recht kunnen komen en waar zorg op maat

Dit is óns Rucphen en daar is Rucphen groot

hense samenleving. Het CDA vindt dat door de

mie. Ze verdient vanuit de overheid de grootst

de norm is.

mee geworden! Voor deze ambitie hebben wij

gemeente ondersteund dient te worden om het

mogelijke ondersteuning. Het CDA ziet een

Een stevige maatschappelijke verbondenheid

ú nodig!


GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GEMEENTE RUCPHEN 21 MAART 2018

D66 Rucphen: ‘Meer aandacht voor onze inwoners’ Er is op 21 maart zeker iets om voor te kiezen. Als het aan ons ligt, gaan we terug naar de basis: aandacht voor onze verenigingen, aandacht voor groen en speeltuinen, aandacht voor goede zorg en voorzieningen. Meer aandacht voor onze inwoners! Als het aan ons ligt, stoppen we met alle geldverslindende plannen. Deze hebben de afgelopen jaren miljoenen gekost. D66 Rucphen heeft altijd tegen deze plannen gestreden. Ook het gebrek aan aandacht voor onze inwo-

lijst 4

ners is ons een doorn in het oog. Er zijn veel te veel bestemmingsplannen richting de Raad van State gegaan. Als het aan ons ligt moet er vooraf gesproken worden met alle betrokkenen. Aandacht voor onze inwoners • Ieder dorp krijgt 1 wethouder als vast aanspreekpunt. • Wethouders moeten eerst met betrokkenen praten voordat besluitvorming over plannen plaatsvindt.

• Goed functionerende verenigingen zorgen voor een goede sociale samenhang in onze

• Nieuwe ideeën om duurzaam en circulair te bouwen krijgen de ruimte.

• Meer vaart zetten achter het centrumplan Rucphen.

• D66 Rucphen wil kleine betaalbare woningen

gemeente. Alle verenigingen en stichtingen

• We blijven een groene gemeente en stimule-

en woningen voor starters en senioren. De

moeten op gelijke wijze behandeld worden.

ren goede samenwerking tussen natuurorga-

Aandacht voor goede zorg

lege en ontsierende plekken in de dorpsker-

Cultureel, sport, sociaal.

nisaties en bedrijven.

• Het optrekken van de inkomensgrens voor

• De gemeente versterkt de samenwerking

nen moeten worden ingevuld. • Wij zetten ons in voor een goede aanvlie-

de bijzondere bijstand naar 120%.

tussen organisaties inwoners en onderne-

Aandacht voor goede voorzieningen

mers.

• Als het aan ons ligt, blijft het buitenbad open.

veel aandacht voor het vroegtijdig signale-

D66 Rucphen heeft hier altijd voor gevoch-

ren, zodat grote problemen worden voorko-

Aandacht voor groen

ten. Wij blijven dit doen. Het buitenbad blijft

men.

bijzonder Zegge, moet verbeteren.

• De speeltuintjes worden uitdagender en

een volwaardig groot buitenbad.

Aandacht voor onze verenigingen

• Onkruid hoort niet. Het openbaar groen moet

groute van het vliegveld Breda International Airport (Seppe). • De verkeersveiligheid in de dorpen, in het

moderner ingericht. • Als het aan ons ligt, dan stoppen we per direct met de geldverspillende en ambitieuze plannen voor de Binnentuin. Het is tijd voor onze eigen verenigingen. Zij moeten krijgen wat hen beloofd is.

goed onderhouden worden. • Aanbieden van groenafval bij de milieustraat moet gratis worden. • Aanleg van de snelfietsroute in West-Brabant.

BINNENTUIN TERUG NAAR DE BASIS

RVP: 'Beter investeren voor inwoners dan voor toeristen' Voor de RVP is de Binnentuin in de eerste en belangrijkste plaats het sport en recreatiegebied van en voor onze inwoners! De RVP wil daarom wel investeren in behoud, verbetering, uitbreiding en / of nieuw vestiging van sport faciliteiten.

Maar

alleen

voor

sporten die voornamelijk door onze eigen inwoners, in verenigingsverband, worden beoefend. Ook nieuwbouw van de Vijfsprong met zwembad en sporthal kan daarom op steun van de RVP rekenen. De RVP wil ook het buitenbad behouden inclusief de huidige ligweide en deze niet opofferen voor een parkeerplaats! Bij het buitenbad hoort de ligweide vindt de RVP! Maar waar moeten al die toeristen dan hun auto kwijt?

Nr.2 van lijst 2

Laura Matthijssen www.gewoonvooru.nl

21 MAART STEM IK RVP

De RVP staat niet achter miljoenen investeringen door de gemeente om enkele commerciële ontwikkelingen in de Binnentuin mogelijk te maken. Zoals een dierentuin, een hotel en een huisjespark van circa 150 vakantiehuisjes. Investeren in toerisme is wat de RVP betreft aan het bedrijfsleven in de toeristische sector. De plannen voor toerisme in de Binnentuin zijn de laatste jaren veel te ver doorgeschoten. Net als de bijbehorende kosten, risico’s en voorgenomen investeringen voor rekening van de gemeente. De RVP wil daar een einde aan maken. Want de RVP vindt dat de gemeente beter investeert voor haar eigen inwoners dan voor toeristen. Daarom zeggen wij: De RVP is er gewoon voor U! Stem 21 maart lijst 2, STEM RVP!

• Uitbouw van de armoedebestrijding, met

• Er moet goed openbaar vervoer komen voor

Laat uw stem niet verloren gaan. Stem voor

alle dorpskernen. De haltes moeten vooral

meer aandacht voor groen, voor onze verenigin-

afgestemd worden op het gebruik door jon-

gen, voor goede voorzieningen. Stem 21 maart

geren en senioren.

op D66 Rucphen.

• Behoud van de basisvoorzieningen in de klei-

En geef uw stempas niet zomaar mee aan

nere dorpen, zoals basisschool, pinmogelijk-

iemand. Daar kan misbruik van gemaakt wor-

heid, gemeenschapsgebouw en postkantoor

den.


GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GEMEENTE RUCPHEN 21 MAART 2018

PvdA: ‘Het kan anders’ Dit jaar is er alle reden om te gaan stemmen op 21 maart. Waarom? De gemeente heeft taken erbij gekregen die inwoners raken en die voorheen door de landelijke overheid werden geregeld. Voor die taken heeft de gemeente geld gekregen van het rijk. Om enkele voorbeelden te noemen: denk aan de uitvoering van de participatiewet waarbij de gemeente mensen ondersteunt om passend werk te vinden. Daarbij is het de bedoeling dat vanuit de sociale werkvoorziening, de bijstand en het speciaal onderwijs een doorstroming gaat plaatsvinden naar regulier werk. Voor wie dit niet haalbaar is zouden beschutte werkplekken de oplossing moeten zijn, maar die zijn nog volop in ontwikkeling en over de lonen is nog discussie. Een ander voorbeeld is de zorg en ondersteuning in de eigen woonomgeving zodat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De omvang van de vraag naar thuiszorg kan elk jaar verschillen. Als het mogelijk is geld over te houden van het rijksbudget, prima. Maar het moet wel gereserveerd blijven voor de zorg en niet aan iets anders worden uitgegeven zoals nu het college

net voldoende stemmen voor één zetel in de

• inefficiënte confectiezorg met teveel geleuter

van b&w van plan is te doen. Net zoals het

raad. Onverstoorbaar bleef hij namens PvdA

en papieren rompslomp, dat ten koste gaat

budget voor armoedebestrijding van kinderen

volharden dat naast mooie wegen en grootse

van zorg op maat en een zorgbeleid dat men-

aan kindpakketten is besteed, zo moet dat ook

plannen, zaken die inwoners raken minstens zo

kunnen voor zorg op maat. En wat hebben onze

belangrijk zijn. Soms zelfs belangrijker!!!!

inwoners aan een dierentuin en bungalowpark

De komende vier jaren wil PvdA Rucphen dat

van buurthuizen en andere organisaties die

als de eigen sportverenigingen de kind van de

blijven doen. Liefst met meer raadsleden, zodat

leiden tot misverstanden en teleurstellingen;

rekening zijn en het geliefde openlucht zwem-

we ook meer invloed kunnen hebben op het

• vage plannen in de Binnentuin, waar geen

bad moet ruimen?

beleid. Het hangt van jouw stem af kiezer, of wij

Ad Jongenelis, het enige raadslid van PvdA

dat kunnen doen of strijdend ten onder gaan.

Rucphen, heeft de afgelopen vier jaren geprobeerd het college van b&w te overtuigen dat er

PvdA Rucphen wil afrekenen met

ook andere keuzes gemaakt kunnen worden.

• financiële blunders en niet doorberekende

Keuzes waarbij het welzijn van mensen maatge-

kosten, die ten koste gaan van gemeen-

vend is. Vier jaar geleden kreeg PvdA Rucphen

schapsgeld;

sen kunnen snappen; • vage overleggen met verenigingen, besturen

enkele initiatiefnemer op afkomt.

lijst 5 aandacht voor; - duurzaam bouwen en energieopwekkende projecten; - kinderen in gezinnen met een inkomen op bijstandsnorm; - de nieuwbouw van scholen.

PvdA Rucphen wil snelle aanpak van

Met nieuw elan gaan wij dat doen met

• achterstallig onderhoud van sportvoorzie-

twee ervaren bestuurders (Ad Jongenelis en

ningen en invulling van nieuwe sporthal en

Mathieu van der Meijs), een nieuwe frisse

binnen- en buitenbad.

kracht Lisenka Mathijssen-Janssen en acht

• PvdA Rucphen wil snel geld op tafel en meer

actieve leden.

PVV: ‘Omdat de belangen van onze éigen inwoners voorop staan’ De titel van het verkiezingsprogramma van de PVV Rucphen laat geen onduidelijkheid bestaan over de keuzes en de prioriteiten van de PVV Rucphen: 'Voor onze éigen mensen'. De PVV bedoelt daarmee vooral dat de gemeente gericht moet zijn op, en het beleid en de besteding van belastinggeld primair bestemd moet zijn voor onze éigen inwoners. Dus niet voor allerlei zaken zoals statushouders, arbeidsmigranten, linkse hobby's, megalomane projecten, klimaathysterie, elitaire bestuurders of

lijst 6

Brussel. Referendum De gemeente is er voor de inwoners, en niet andersom. Goed luisteren moet een startpunt zijn. Bewoners moeten vooraf inbreng kunnen hebben en goed gehoord worden bij het opstellen van plannen in de gemeente Rucphen. Zij

het bestrijden van leegstand en verrommeling.

Werkzaamheden in de gemeente moeten zoveel

kennen immers hun omgeving goed en kunnen

Behoud van onze gemoedelijke en gezellige

mogelijk in de regio worden gegund. Door

Verkeer

meedenken om knelpunten goed op te lossen.

dorpssfeer staat voorop. Een bruisend vereni-

goede faciliteiten en zo laagdrempelig mogelijke

Fietspaden moeten veilig en zo nodig goed

Maar daarnaast moet de inwoners bij grote

gingsleven van sport en spel, fanfares en gildes,

procedures kan de gemeente ondernemers aan-

verlicht zijn, zeker op gevaarlijke plekken. Fiets-

kwesties via een referendum worden gevraagd

toneel en carnaval, maar ook een mooie ver-

trekken en behouden. Ook in de woonkernen

routes naar de scholen moeten zo weinig als

naar hun mening. De PVV pleit dan ook voor

zorgde groenverzorging, laagdrempelige toeris-

moet het mogelijk worden (aan huis) een bedrijf

mogelijk drukke wegen kruisen.

een referendumverordening om dat mogelijk

tische voorzieningen en gezellige horeca dragen

te vestigen, mits kleinschalig, niet-risicovol en

te maken.

daar alle aan bij.

geen overlast veroorzakend.

Om de veiligheid te vergroten dient de poli-

Ten slotte Opkomen voor ónze vrijheden, ónze bescha-

Zorg

tiesurveillance minimaal op peil te blijven, en

Gemeentelijke financiën

ving, ónze westerse idealen en ónze leefom-

Wat de zorg betreft is de PVV kort en duidelijk:

moeten voldoende BOA's worden ingezet die

De PVV vindt een gezonde financiële huishou-

geving staat dus voorop. We moeten onze

geld voor de zorg mag nooit weglekken naar

bovendien zo ruim als mogelijke bevoegdheden

ding voor onze mooie gemeente van groot

gemeente behouden en herkenbaar houden

andere doelen. Daar waar nodig moeten extra

voor handhaving krijgen. Veroorzakers van

belang.

voor ónze bevolking. Dat zijn onze fundamen-

handen aan het bed worden gerealiseerd.

overlast worden stevig aangepakt.

Voor de zaken die voor de inwoners van belang

tele kernwaarden. En daarom: Géén moskeeën

zijn, mag voldoende geld worden gereserveerd.

en asielzoekerscentra in onze gemeente, géén

Leefbaarheid

Economie en ondernemen

Lokale belastingen moeten zoveel als moge-

voorrang voor statushouders bij woningtoewij-

De leefbaarheid in onze dorpskernen is een

Een goed ondernemersklimaat is van belang,

lijk worden verlaagd, sommige kunnen wor-

zing, en géén geld voor integratieprojecten.

belangrijke prioriteit voor de PVV. Daar horen

ondernemers zorgen immers voor werkgelegen-

den geschrapt (denk aan toeristenbelasting en

Wat je keuze ook zal zijn, maak gebruik van je

maatregelen rondom veiligheid bij, maar ook

heid en daarmee voor een gezonde economie.

forensenbelasting).

stemrecht!


GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GEMEENTE RUCPHEN 21 MAART 2018

Jouw gemeente Daar maak je je toch sterk voor!

WOENSDAG 21 MAART 2018


Rucphense Bode

pagina 29


Rucphense Bode

pagina 30

Verkiezingstijd bij D66 D66 is bekend als een partij die ook landelijk actief is. Voor een lokale afdeling heeft dat flinke voordelen. Niet omdat ze dan subsidiegeldgeld krijgen vanuit hun landelijke organisatie. Dat is zeker bij D66 niet zo. Wel om op allerlei andere gebieden steun te hebben aan elkaar. Inderdaad, ook plaatselijk. Zo werken de afdelingen Etten-Leur, Moerdijk en Rucphen op bestuurlijk gebied nauw samen. Politiek doen ze dat als dat nuttig of nodig is. Zo zijn ze het er onderling over eens dat de politiek vertrouwen moet hebben in de eigen kracht van mensen. Gewoon beseffen dat ze te maken hebben met mondige mensen. Daarnaast zijn ze het erover eens dat je iemand die het op eigen kracht toch niet redt, niet in de steek laat. D66 spreekt dan van Sociaal Liberaal.

D66 Rucphen landelijke organisatie. Voorbeelden genoeg. In

grondstof voor een duurzamere samenleving.

betaald worden. Hoe bekostigt D66 dat? Uit

Lokaal verschillen die afdelingen vaak wel van

Moerdijk bijvoorbeeld is lang niet iedere inwoner

D66 pakt dat in zo’n gemeente dan ook lokaal

zelf en lokaal opgebrachte middelen, zo blijkt.

doelstelling. De gemeente Rucphen heeft ande-

blij met windmolens. Moet voor de opwekking

op. Etten-Leur heeft nog een slag te maken op

Ze maken geen geheim van de herkomst van

re uitdagingen dan Moerdijk en Moerdijk heeft

van energie naar alternatieven worden gezocht?

het gebied woningbouw voor met name jongere

dat geld, iedereen mag zien hoe zo’n campagne

andere problemen op te lossen dan Etten-Leur.

Zonnepanelen bijvoorbeeld? De lokale afdeling

en oudere mensen, D66 in die gemeente zet dit

wordt betaald.

In een enkel geval zijn belangen zelfs strijdig

van D66 zet het op de agenda. In Rucphen

op de lokale agenda.

met elkaar. Ook dan is het goed dat er een sterke

moet voor het aanbieden van groenafval betaald

Nog even over de financiering. Een campagne

Politiek bedrijven is altijd maatwerk. Landelijk,

organisatie is waarop je terug kunt vallen. Maar

worden, waar andere gemeenten dit juist gra-

voor de gemeenteraadsverkiezingen kost geld.

provinciaal en zéker ook lokaal. D66 maakt dat

de beslissing wordt lokaal genomen. Niet in een

tis en in dank aannemen als een waardevolle

Borden, leaflets, posters enzovoort moeten

juist nú waar.

D66 Etten-Leur

Tips voor het stemmen Op woensdag 21 maart kunt u naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hieronder vindt u wat tips voor als u gaat stemmen.

U heeft begin maart uw stempas in de brievenbus gekregen. Gooi deze niet weg. U moet deze stempas namelijk meenemen als u gaat stemmen. Iedereen heeft altijd een druk dagprogramma. U kunt bij de stembureaus terecht van 7.30 uur tot 21.00 uur. Het kost maar een kwartiertje om te gaan stemmen en u draagt zo bij aan uw lokale politiek. Kleine moeite; groot plezier! Hiernaast vindt u een overzicht met alle locaties waar u kunt gaan stemmen. Er is altijd een stembureau bij u in de buurt. Neem altijd uw paspoort, ID-bewijs of rijbewijs mee als u gaat stemmen. De voorzitter van het stembureau vraagt erom. Uw

D66 Moerdijk

Wist u dat… De werkdag van stembureauleden al om 07.00 uur begint en meestal pas na middernacht eindigt? De voorzitter verantwoordelijk is voor het opstellen van een proces-verbaal? Dat hierin staat opgetekend: het aantal niet en wel toegelaten kiezers, het aantal stembiljetten, het aantal uitgebrachte stemmen, bezwaren of opmerkingen van kiezers en eventuele onregelmatigheden? Het aantal stembureauleden minimaal drie en maximaal zeven personen bedraagt? Dat voor de opening om 07.30 uur de stemhokjes al nauwkeurig zijn gecontroleerd, de stembiljetten nageteld en de lege stembussen zijn verzegeld? Dat de voorzitter bij verstoringen die het stemresultaat beïnvloeden, de zitting mag schorsen? Dat je niet met twee mensen tegelijk in een stemhokje mag? Dat kleine kinderen namens hun ouders niet het vakje mogen inkleuren? Dat er niet aan het potlood gelikt mag worden? Dat het stembiljet ongeldig is als er iets op staat dat uw identiteit verraadt? Dat stembiljetten niet mee naar huis mogen worden genomen? Dat de stemmen na 21.00 uur worden geteld en daarna naar de gemeente gaan, samen met het proces-verbaal en de verzegelde envelop met stembiljetten? Dat een eventuele hertelling nooit op het gemeentehuis plaatsvindt maar op het stembureau?

legitimatiebewijs mag vijf jaar verlopen zijn, dus het geeft niets als het er even niet van gekomen is om deze te verlengen (voor het stemmen dan). U mag niet met meerdere personen in één stemhok, hoe gezellig

Woensdag 21 maart

dat ook klinkt. Zijn alle stemhokjes even bezet? Wacht dan tot er één beschikbaar is en sla uw slag. Op het stembiljet wat u krijgt, maakt u met een rood potlood een keuze voor de partij en persoon van uw keuze. U mag maar 1 bolletje kleuren. Meerkeuze is bij verkiezingen niet aan de orde. Heeft u een keuze gemaakt en bedenkt u zich? Dat kan natuurlijk. Ga dan niet aan de slag met kruisjes zetten en een ander bolletje kleuren, want dan is uw stem ongeldig. Vraag dan aan de medewerkers van het stembureau een nieuw stembiljet en gooi uw eerste weg. Heeft u uw keuze gemaakt? Vouw dan het stembiljet zo dicht dat uw keuze niet zichtbaar is. U hoeft niet creatief te doen met origami, een eenvoudige vouw (of twee) is voldoende. Doe vervolgens het stembiljet in de stembus.

Laat uw stem niet verloren gaan!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.