Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

O P L AG E :

W O E N S D R E C H T S E

14 AUGUSTUS 2013 WEEK 33

Uitgeverij

9800

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AUTO’S

AA

Zundert

I

Te l .

599

SPORT

Volg ons via twitter: @WoensdrechtsBode

PLAN VOOR VIJF WINDMOLENS LANGS KABELJAUWBEEK

076

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

ECHTPAAR CLARIJS VIERT BRILJANTEN BRUILOFT

Groot onderzoek naar veiligheid

Doek valt voor najaarskermis

WOENSDRECHT - Duizend inwoners in de gemeente Woensdrecht ontvangen deze week een brief met het verzoek om mee te doen aan de Veiligheidsmonitor. Dat is een grootschalig, vierjaarlijks onderzoek naar het veiligheidsgevoel onder de inwoners. De enquĂŞtes worden afgenomen door I&O Research, dat nauw samenwerkt met het Centraal Bureau voor de Statistiek. De vragen gaan over de veiligheid van de buurt, de tevredenheid over de politie en of de ondervraagde de afgelopen twaalf maanden slachtoffer is geweest van een misdrijf. Voor het onderzoek is het nodig dat zoveel mogelijk mensen de vragen invullen. De uitkomsten volgen in maart 2014.

HOOGERHEIDE - Er komt dit najaar geen kermis in Hoogerheide. Door de afnemende belangstelling heeft de gemeente Woensdrecht besloten om de handdoek in de ring te gooien. Van de negen vaste exploitanten hadden maar liefst acht ondernemers hun standplaats opgezegd. Een extra inschrijving leverde slechts ĂŠĂŠn nieuwkomer op, waardoor er geen volwaardige kermis opgezet zou kunnen worden. De gemeente heeft daarom besloten de organisatie voor de najaarskermis niet meer op te pakken. “Als iemand anders de kermis nieuw leven in wilt blazen staan we daar altijd positief tegenoverâ€?, meldt wethouder Huijgens.

Namiro verbaasd over visie buitengebied

Bouwprojecten naderen voltooiing

WOENSDRECHT - Namiro plaatst vraagtekens bij het plan van de gemeente Woensdrecht om een visie op te stellen voor het buitengebied. Aanleiding voor de visie is een uitspraak van de Raad van State op het bestemmingsplan buitengebied. De gemeenteraad wilde toestaan dat bedrijven mogen uitbreiden tot 2,5 hectare, maar het rechtsorgaan riep die uitbreiding in de omgeving van de Ecologische Hoofdstructuur een halt toe. Namiro-voorzitter Jim de Blank ziet geen heil in een herhaling van de discussie. “Gaan we weer stoeien over dezelfde regels, terwijl agrariĂŤrs en natuurbeschermers andere belangen hebbenâ€?, aldus De Blank.

HOOGERHEIDE/PUTTE - Henk de Wolf, directeur van Woningstichting Woensdrecht, kan zijn speeches alvast voorbereiden. De woningstichting verwacht dit najaar maar liefst drie grote projecten op te leveren. In de Raadhuisstraat in Hoogerheide wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe winkelcentrum RaadhuisPassage, terwijl aannemer B. De Nijs/Soffers na het faillissement van Bouwbedrijf Haast de woningen aan de Dokter de Bruijnlaan afbouwt. Beide projecten worden in september opgeleverd. Deze zomer is ook het hoogste punt bereikt van het woonzorgcomplex aan de Bradfordstraat in Putte, dat in november klaar moet zijn.

Dronken man rijdt tegen lantaarnpaal HOOGERHEIDE/BREDA - Een 31-jarige man uit Hoogerheide is in de nacht van zaterdag op zondag in Breda aangehouden, nadat hij in een dronken bui een botsing met zijn auto had veroorzaakt. De man reed rond 01.00 uur op de Cornelis Joosstraat in Breda. Ter hoogte van een rotonde raakte hij de controle over zijn stuur kwijt en botste hij tegen een lantaarnpaal aan. Zijn auto liep inke schade op en is total loss verklaard. De agenten die ter plaatse kwamen, constateerden dat de man onder invloed van alcohol was. Hij blies 655 ugl, terwijl de maximaal toegestane hoeveelheid 220 ugl bedraagt. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

OSSENDRECHT - Basisschool De Meulenrakkers mocht na zes weken zomervakantie maandag niet alleen haar zongebruinde leerlingen verwelkomen, ook de bibliotheek heeft een plaatsje gekregen aan de Meulenberg 6. Vanwege de bezuinigingen heeft de bieb ervoor gekozen om dichter bij haar belangrijkste doelgroep te zitten. De bieb is maandag, woensdag en vrijdag geopend. FOTO JOSÉ VAN DER WEGEN

Visie voor woningen en natuurontwikkeling blijft overeind

Vestia trekt handen af van Groeve OSSENDRECHT - Woningcorporatie Vestia ziet af van de ontwikkeling van woningen, een hotel, natuur en recreatie op de Boudewijn Groeve bij Ossendrecht. Volgens wethouder Anton van der Wijst heeft de noodlijdende woningstichting uit de Randstad in een overleg aangegeven om in het kader van haar reorganisatie ook het Ossendrechtse project af te stoten. Bij Vestia reageert men nog afhoudend op vragen over de toekomst van de Groeve. “Wij zijn ons nog aan het beraden over het project en komen pas later met informatie naar buiten�, zegt woordvoerster Reina de Groot. DOOR RIA VAN MEIR Hoewel de Boudewijn Groeve waarschijnlijk op korte termijn van eigenaar zal wisselen, blijft volgens wethouder Van der Wijst, die momenteel de honneurs namens portefeuillehouder Martin Groffen tijdens diens vakantie waarneemt, de visie voor een combinatie van woningbouw, hotel, natuur en recreatie wel overeind. “We streven er nog steeds naar om het project te ontwikkelen, al zullen we daar-

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

De prijswinnaars van de BBQ actie week 1.

Fam. Rens uit Hoogerheide, Fam. Huijskens uit Huijbergen, Fam. Klupper uit Hoogerheide en Fam. Boogaart uit Hoogerheide.

voor wellicht moeten wachten totdat de woningmarkt in een rustiger vaarwater terecht is gekomen�, antwoordt hij desgevraagd. De wethouder geeft aan dat er nu wordt gekeken naar de mogelijkheden om de natuurgebieden op de Groeve over te dragen aan Brabants Landschap, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. “ Het gaat dan om de natuurgebieden, de zandvlakte en de vijvers. Onze eerste zorg ligt immers bij het behoud van de natuur en de steilrand�, ligt Van der Wijst toe.

Marktpartij Vestia zou daarnaast ook kijken naar een verkoop van de andere delen van het perceel. Volgens Van der Wijst vallen de woningstichting af als potentiĂŤle kopers. “Zij mogen zich niet meer met projectontwikkeling bezighouden. Het project zal dus moeten worden verkocht aan een marktpartij. Wij gaan als gemeente niet actief op zoek naar een koper, maar zullen de verkoop wel stimuleren en faciliterenâ€?, geeft hij aan. vervolg zie elders in deze Bode

Bij deze Bode Autostad. De enige echte autodealerkrant van West-Brabant. -ETDEZEWEEKOAs-AAKKENNISMET#INDY)*ZENBRANDTs!LLRENTAUTOVERHUURKIESTVOORDE AUTONIEUWS UIT DE REGIO LOKALEDEALERs.ISSAN#UBE/UTSIDETHEBOXs"ELONA/UD'ASTELEN!UTO"ORCHWERF

OCCASIONS EN NOG VEEL MEER!

autostad ROOSENDAAL

I

BERGEN OP ZOOM

Verzilver uw goud! Inkoop goud, zilver en munten

Sint Lucasplein 4631 LH Hoogerheide

JUMBO Joop en Monique Kesselaar Raadhuisstraat 87 4631 NC Hoogerheide

Open: elke woensdag 10.00 - 16.30 uur www.goudwisselkantoor.nl

Versterking voor parochieteam WOENSDRECHT - Myriam de Jong-Smits (47) is aangesteld als nieuwe pastoraal medewerkster voor parochie De Bron in de gemeente Woensdrecht en de parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud in de omgeving van Wouw. Daarmee wordt de vacature opgevuld, die was ontstaan nadat pastoraal werkster Leny Robijn per 1 juni 2012 een nieuwe benoeming had gekregen. De Jong-Smits krijgt een parttimefunctie voor vijftig procent van de werktijd. Haar taak zal liggen op het terrein van de catechese. Ze wordt op zaterdag 21 september gepresenteerd tijdens een viering in de H. Gertrudis van Nijvelkerk in Heerle. De dienst begint om 17.00 uur

Kritiek kerncentrale op uitbreiding haven ANTWERPEN – Het Belgische agentschap voor kernenergie FANC en Electrabel, dat eigenaar is van de kerncentrale in Doel, stappen naar de Belgische Raad van State tegen de uitbreiding van de Antwerpse haven. Dat schrijven de Vlaamse kranten Het Nieuwsblad en De Standaard. De Vlaamse regering stemde in april nog in met de aanleg van een nieuw dok dat komt te liggen tussen het verlaten dorp Doel en de kerncentrale. Die aanleg staat volgens FANC en Electrabel in conict met de veiligheid van de kerncentrale. Zij betogen dat er sprake moet zijn van een veiligheidszone van 1,8 kilometer en dat de centrale haar twee ontsluitingwegen moet behouden.


'HDFWLHJHOGWDOOHHQYRRUGHLQGHZLQNHODDQZH]LJHYDULDQWHQ0D[LPDDOGH]HOIGHDDQELHGLQJHQSHUNODQW23 23

ZZZFQO

%LMGHNDVVDNULMJWXNRUWLQJ RSGHWRWDDOSULMV

$OOH$PHUNHQZDVPLGGHO DOOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN &%LHIODSSHQ

$OOHVHWV VQRHSUROOHQ

UXQGYOHHV JUDP

VHWVยกUROOHQ DOOHFRPELQDWLHV PRJHOLMN 'H]HDFWLHLV DOOHHQJHOGLJRS VHWYHUSDNNLQJ& +ROODQGVH VSHU]LHERQHQ ORV JUDPNLOR

$SSHOVLHQWMH OLWHU DOOHYDULDQWHQ SDNNHQ

NLOR

DOOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN %LMGHNDVVDNULMJWXNRUWLQJ RSGHWRWDDOSULMV

%LMGHNDVVDNULMJWXNRUWLQJ RSGHWRWDDOSULMV

$OOH-3&KHQHW )UDQVHZLMQ URRGURVรƒRIZLW IOHVRIPORI EDJLQER[OLWHU 23 23

+RHJDDUGHQELHU DOOHYDULDQWHQ VHWIOHVMHVยกRI EOLNMHVPO

3ODDWVKLHUGHDGUHVJHJHYHQV ELMYRRUNHXULQWKHVDQVEROG

C1000 de Veij Vogelaar 29, 4617 LG Bergen op Zoom BESTE C1000 VAN NOORD-BRABANT :HHN $DQELHGLQJHQ]LMQJHOGLJYDQZRHQVGDJWPGLQVGDJDXJ.LMNYRRUGHVSHFLDOHRSHQLQJVWLMGHQRSZZZFQO $FWLHVJHOGHQXLWVOXLWHQGYRRUGHLQGHZLQNHODDQZH]LJHYDULDQWHQ$DQELHGLQJHQ]LMQQLHWEHVWHPGYRRUJURRWYHUEUXLNHUVHQRIZHGHUYHUNRSHUV 9RRUDOOHSURGXFWHQLQGH]HDGYHUWHQWLHJHOGWPD[LPDDOGH]HOIGHDDQELHGLQJHQSHUNODQW23 23 'H]H]LMQXLWVOXLWHQGJHOGLJ]RODQJGHYRRUUDDGVWUHNW3ULMVZLM]LJLQJHQGUXNIRXWHQHQXLWYHUNRFKWYRRUEHKRXGHQ&%9'DWDEDQNZHJ$/$PHUVIRRUW

.LMNYRRURQ]HDDQELHGLQJHQRRNRSZZZFQO

6OLPEH]LJ


ACTUALITEIT

Bestemmingsplan nog tot medio september ter inzage

Plan voor vijf windturbines langs Kabeljauw OSSENDRECHT - Terwijl het windpark langs de Kreekraksluizen zich nog in de afrondende fase bevindt, ligt er alweer een plan voor een nieuw windmolenpark in de gemeente Woensdrecht op tafel. Langs de Kabeljauwbeek in Ossendrecht wil Eneco vijf windmolens plaatsen, met een maximale tiphoogte van zo’n 150 meter. Daarmee kunnen jaarlijks zo’n achtduizend huishoudens voorzien worden van groene stroom. DOOR RIA VAN MEIR De plannen voor het windpark zijn niet nieuw. Al in 2002 zette de gemeente Woensdrecht de eerste stappen voor een onderzoek naar de bouw van windmolens, om zo haar steentje bij te dragen in de duurzame energie. De locatie aan de Kabeljauwbeek, parallel aan de grens met Nederland en België, werd daarbij als meest kansrijk aangewezen. Door de aanwezigheid van de Antwerpse industrie zouden de molens wegvallen tegen de toch al bebouwde achtergrond. Om steenworp afstand staan op Antwerps grondgebied en in de Anna Mariapolder (gemeente Reimerswaal) bovendien al twee windpar-

Informatieavond Om de inwoners van de Ossendrechtse polder en andere belangstellenden bij te praten over de plannen wordt op woensdag 4 september een informatieavond gehouden van 19.30 uur tot 21.00 uur op het gemeentehuis in Hoogerheide. Het plan ligt vervolgens nog ter inzage tot medio september.

ken in de omgeving van de Ossendrechtse polder. Hoogte Eneco heeft de mogelijkheid voor het windmolenpark opgepakt en uitgewerkt in een bestemmingsplan dat momenteel ter inzage ligt. Het energiebedrijf wil vijf molens plaatsen. De exacte uitvoering van het type turbine staat nog niet vast, omdat het bedrijf verplicht is de opdracht aan te besteden. De maximale tiphoogte staat vastgesteld op 150 meter. De ashoogte en rotordiameter mogen maximaal 105 en 92,5 meter bedragen. Afhankelijk voor het type molen dat uit de aanbesteding rolt, wekken de molens tussen de 2 en 2,3 megawatt op. Dat is goed voor zo’n zeven- tot achtduizend huishoudens. Ter vergelijking: de gemeente Woensdrecht telt een kleine tienduizend adressen. “Daarmee dragen de molens in grote mate bij aan het gemeentelijke klimaatbeleid en de provinciale doelstelling van 420 megawatt aan windenergie in 2020”, aldus Eneco. De boeren die door de komst van het windpark schade leiden, worden daarvoor gecompenseerd. “Soms wordt een deel van die vergoeding

De Kabeljauwbeek is aangewezen als zoekgebied door de nabijheid van Antwerpen en andere windmolens.

gebruikt voor een maatschappelijk fonds, maar daarvoor zijn nu nog geen stappen gezet”, aldus een woordvoerder van het energiebedrijf. Geen milieueffectenonderzoek Toch is er ook kritiek op de komst van de windmolens. Natuurvereniging Namiro trok twee jaar geleden al aan de bel, om-

dat de omgeving van de Kabeljauwbeek een populair broedgebied onder ganzen is. Voorzitter Jim de Blank noemde de turbines zelfs ‘permanente gehaktmolens voor de vogels’. In het bestemmingsplan is echter geen studie gedaan naar de milieueffecten van de turbines, omdat het maximum vermogen van het park onder de vijftien megawatt blijft. Ook een passende

FOTO RIA VAN MEIR

beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet is volgens het bestemmingsplan niet nodig. De gevolgen voor het nabijgelegen nationaal park Oosterschelde zijn volgens het bestemmingsplan gering. Wel bevindt zich twee woning in de geluidscontouren tot 47 decibel rondom de molens. De bewoners zijn echter medeinitiatiefnemers van het plan.

Sportiviteit tijdens jaarmarkt Woensdrecht

Rijzende Weg Challenge in overtreffende trap WOENSDRECHT - De Tour de France heeft de Alpe d’Huez, de Eneco Tour finisht dit jaar opnieuw op de Muur van Geraardsbergen en de scherprechter van de wielerronde van Woensdrecht is natuurlijk de Rijzendeweg. Deze flinke kuitenbijter met een stijgingspercentage van vijf procent kan zelfs de getrainde renner nog doen hijgen. En gehijg zal ook zeker klinken op zondag 18 augustus tijdens de Rijzende Weg Challenge, waarbij de renners tot wel 150 keer naar de top rijden. DOOR RIA VAN MEIR Het is de tweede keer dat de Rijzendeweg in Woensdrecht het toneel is van de Rijzende Weg Challenge. Het evenement is

vorig jaar opgezet door de Boezemvrienden en heeft als doel om op de wijze van Alpe d’HuZes geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Waar bij Alpe d’HuZes het doel wordt gesteld op maximaal zes be-

klimmingen, kunnen de deelnemers aan de Rijzende Weg Challenge ervoor kiezen om de berg 25, 50 of 100 keer te bedwingen. Dit jaar voegt de organisatie daar echter een nieuwe overtreffende trap aan toe.

Echte klimmers kunnen er ook voor kiezen om 150 rondjes over de Brabantse Wal te fietsen. Wie weet dat met de beklimming over de Rijzendeweg en de afdaling over de Stompe Torenlaan het parcours 675 meter telt, komt al snel tot de conclusie dat de deelnemers daarvoor meer dan honderd kilometer moeten afleggen, waarvan een kleine veertig procent bergopwaarts. Running Toch is de ‘150’ volgens Corné Koolen veruit het populairst. “We hebben nu 145 deelnemers, waarvan ongeveer een derde zich ten doel heeft gesteld om 150 keer omhoog te gaan.

‘Geen wedstrijd, maar persoonlijke uitdaging’

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

www.internetbode.nl

De deelnemers beklimmen de Rijzendeweg 25, 50, 100 of 150 keer om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding.

ARCHIEFFOTO

Nog eens een kwart gaat voor de honderd en de rest kiest voor vijftig of 25 keer omhoog”, weet hij. Daarnaast ontvangt de organisatie nog zo’n 25 hardlopers, die voorafgaand aan de challenge een uur lang zoveel mogelijk rondjes zullen proberen te lopen. “De Running is nu nog een pilot. Als het een succes is, kunnen we het volgend jaar wellicht in het programma inpassen. De veiligheid staat bij ons echter voorop. Zeker op de Stompe Torenlaan is het met een daling van zeven procent en een aantal scherpe bochten uitkijken. De challenge is dan ook geen wedstrijd, maar een persoonlijke uitdaging.”

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

Opbrengst De Rijzende Weg Challenge start om 08.00 uur met de loopuitdaging. Vanaf 09.30 uur gaan de honderd deelnemers voor de ‘150’ aan de start, een uur later sluiten de deelnemers voor 100 kilometer aan. Na de middag voegen ook de deelnemers voor de 50 en 25 zich toe aan het peloton. De opbrengst van de challenge gaat naar KWF Kankerbestrijding. De eerste editie leverde vorig jaar 5500 euro op. “We hopen dat bedrag minimaal te evenaren, maar meer is natuurlijk altijd mooi meegenomen”, aldus Koolen. Jaarmarkt De Challenge vindt plaats tijdens de Woensdrechtse Jaarmarkt, die traditioneel in het derde weekend van augustus wordt gehouden. De jaarmarkt gaat vrijdag 16 augustus van start met een wieleravond voor de jeugd en renners met een verstandelijke beperking (ID-renners). Naast officiële wedstrijden voor de KNWU is er ook een dikkebandenrace voor basisschoolkinderen uit de hele gemeente Woensdrecht. Zaterdag 17 augustus wordt om 13.00 uur de kermis muzikaal geopend door Aurora. Die dag is er ook een vrijmarkt in het dorp. Zondag 18 augustus staat de Dorpsstraat vol met kramen. De horeca zorgen voor sfeervolle muziek. Bij café het Hoefijzer vindt weer de competitie Sterkste Man van Woensdrecht plaats. De jaarmarkt is van 11.00 uur tot 18.00 uur.

Volg ons op Twitter: @WoensdrechtseBode.


KIJK OP ACTION.NL VOOR DE FOLDER!

SCHWARZKOPF

POWERPLUS

LOTTO

diverse kleuren

tot 125 mm extra zwaar vermogen 710W

maten 31-46 per paar

Hegron HAAR SERUM glans&laagjes 75 ml

2.39

2.49

HAAKSE SLIJPER schijfdiameter

Werckmann SNIJ SCHIJVEN 5-pack

1.79

DIGITALE WEEGSCHAAL OF

TRENDY

ook te gebruiken als maatbeker snijplankenset: in handige houder kunststof 5-delig

satijnlook maten S-XXL

SNIJPLANKEN SET weegschaal:

Elders 8.95 9.49

AXE

SHOWER GEL diverse soorten

5.99

250 ml

DAMES TOP diverse prints

trendy MEISJES T-SHIRT maten 86-164

2.39

ACRYL

SPUIT VERF voor binnen

VOETBAL SOKKEN diverse kleuren

13.95 4.79

en buiten sneldrogend bus 400 ml

UNI OF DECOR

KAFT PAPIER ca. 50x300 cm

1.39

80 gr.

2 VO O R Elders 1.99 2.49

GLAZEN DECO

STAPEL POT 2 modellen

0.79

Elders 8.95 12.95

KINDER

FIETS TAS Cars of

2.59

kinder ZWEM/ GYMTAS Cars of Princess

1.49

PIERRE CARDIN

ONDER GOED b.v. damesslips

2.39

2 PA C K

1.79

met tekst: sweets, chocolates en cookies 3-delig: 23 cm 2-delig: 27 cm

H[FOLQKRXG

1.29

Hello Kitty

L A AGSTE PRIJS!

Elders 1.99 2.29

Coolmax RUNNING SOKKEN maten 35-46

dames slips dames singlets heren slips heren singlets

2.49 3.39 3.59 3.99

VELVET

2.49

KLEDING HANGERS anti-slip 10 S T U K S

4.49

vacuum OPBERG ZAKKEN 130x74 cm en 86x50 cm set/2

1.99

2.49

.LMNYRRUZLQNHODGUHVVHQHQRYHULJHLQIRUPDWLHRSRQ]HZHEVLWHZZZDFWLRQQO

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 11-08-2013 t/m za. 17-08-2013 in Nederlandse filialen.

HAAR KLEURING Natural & Easy


ACTUALITEIT

De Leuvensche Heide biedt rij-oplossing voor mensen met eigen paard

Column

Overdekt paardrijden met uitzicht PUTTE - De gemeente Woensdrecht heeft de afgelopen jaren via onder meer het bestemmingsplan buitengebied en het recreatiebeleid mogelijkheden gecreëerd voor agrariërs om ook op het gebied van toerisme en recreatie actief te worden. Dat heeft geleid tot diverse toeristische en recreatieve trekpleisters. De Woensdrechtse Bode gaat deze zomer bij hen op bezoek. Zevende stop: Rijhal De Leuvensche Heide.

Eugène de Kok

De sportboycot Er zijn zaken die onlosmakelijk zijn verbonden met een tijdsgewricht. De hippies horen bij de jaren ‘60 van de vorige eeuw, in de jaren ‘70 zat er op elke muur beige of paars behang, in de jaren ‘80 waren schoenveters fluorescerend, daarna volgde het optimistische decennium van de schaterende minister van Financiën Gerrit Zalm en in de eerste tien jaar van dit millennium telde je niet mee als je geen Hyves-account had. De sportboycot valt ook in bovenstaande categorie. Eind jaren ‘70 weigerden Johan Cruijff en co af te reizen naar dictatoriaal Argentinië voor het wereldkampioenschap en verschenen er geen Afrikaanse landen op de Olympische Spelen van 1976 in het Canadese Montreal uit protest tegen het regime in Zuid-Afrika. De twee volgende Olympische Spelen in Moskou en Los Angeles stonden in het teken van de boycots van Amerika en de Sovjet-Unie. Daarna waren er sporadisch landen die moeite hadden met organiserende naties, maar grootschalige boycots behoorden tot het verleden. Ik geef Stephen Fry dan ook weinig kans. De Engelse komiek riep vorige week op de Winterspelen in Sotsji te boycotten vanwege de benarde positie van homoseksuelen in Rusland. Je kunt het niet oneens met zijn argumenten zijn, maar er is geen land is dat op 7 februari niet in Sotsji is. Daarvoor zijn de belangen van de Olympische Spelen tegenwoordig te groot, willen regeringen hun topsporters, die ze met miljoenen ondersteunen, zien schitteren en heb je de nog meer miljoenen investerende sponsors die eisen dat hun uithangborden in actie komen. Ik ben het ook met politici eens dat een boycot geen zin heeft. Dat zij de situatie van homoseksuelen in Rusland willen aankaarten, zal echter net zo min effect sorteren. Alleen als sporters in Sotsji een statement maken, is dat van invloed. Jesse Owens is wat dat betreft het mooiste voorbeeld. De zwarte atleet won in 1936 in het Berlijn van Adolf Hitler vier gouden medailles. De foto van hem op het podium, tussen mensen die de Hitlergroet brengen, is onlosmakelijk verbonden met die periode, maar nog steeds van grote waarde en net zo indrukwekkend als toen.

Colofon Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Woensdrechtse Bode Woensdrechtse Bode Redactie Ria van Meir Correspondent José van der Wegen Acquisitie Eduard van Elsacker Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 15.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 13.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

W E E K B L A D

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 33 De oplossing van deze puzzel is in week 34 te vinden op www.internetbode.nl

Twee dames verkennen onder begeleiding van instructrice Susanne de nieuwe rijhal.

DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN Myriam Jacobs had al jaren een droom. Als paardenliefhebster wilde zij graag een rijhal realiseren, waar mensen met een eigen paard overdekt konden rijden onder begeleiding van een eigen instructeur of instructrice. Aangezien zij samen met haar man Piet van Loon op het oude land van haar schoonvader was gaan wonen aan de Herenbaan 2 en daar voldoende ruimte was, besloot zij een aantal jaren geleden deze droom te realiseren. Het was een weg met een lange adem, maar de rijhal staat er. Provincie Het plan voor een rijhal ontstond uit de ervaringen van Myriam zelf. “Ik heb altijd zelf paarden gehad en ook altijd aan huis. Met mij zijn er heel veel mensen die een paard thuis gestald hebben, maar zij beschikken niet altijd over een eigen gelegenheid om te rijden. Vooral in slechte weersomstandigheden is het niet fijn om geen overdekte accommodatie te hebben. Daarom besloot ik een oplossing te zoeken in de vorm van een rijhal.” Myriam wendde zich eerst tot de gemeente Woensdrecht, waar met enthousiasme op

het plan werd gereageerd. Omdat echter het bestemmingsplan gewijzigd moest worden van een agrarische bestemming met woonbestemming naar een recreatieve functie, moest ook de provincie er bij betrokken worden. Het was de provincie die voor heel wat vertraging zorgde in de plannen. “In eerste instantie kwam hier een groep mensen van de provincie. Zij waren heel enthousiast, zagen in dat het geen manege zou worden, maar echt een overdekte oplossing voor mensen met een eigen paard. Een andere groep mensen van de provincie boog zich later over dezelfde plannen en vond het weer helemaal niets. Zo ging dat een tijdje door, totdat we groen licht kregen. Na zes jaar werken aan de plannen werd twee maanden geleden de bouw gestart van de rijhal. Toen duurde het slechts zes dagen en was de hal een feit.” Uitzicht Bij de bouw van de rijhal is rekening gehouden met de locatie. “In eerste instantie wilden wij de rijhal om de hoek van het perceel plaatsen, maar dat was niet mogelijk binnen het bouwvlak en het bestemmingsplan. Daarom staat de rijhal nu in het verlengde van ons huis. Om het

FOTO JOSÉ VAN DER WEGEN

uitzicht te behouden hebben we er voor gekozen de hal niet dicht te maken, maar te voorzien van windbrekersgaas. Zo blijft het landschap zichtbaar. Met 30 zonnepanelen wekken we ook voldoende energie op om de rijhal van onder meer verlichting te voorzien.” De rijhal is nog niet volledig klaar. Er wordt nog gewerkt aan de finishing touch met een verhard deel voor auto’s met paardentrailers en een opzadellocatie. “In september willen we op elke zaterdagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur open huis houden, zodat mensen kunnen kijken naar de rijhal en de mogelijkheden. Vanaf oktober willen we dan echt van start gaan. We gaan werken met een pasjessysteem, waarbij online de rijhal voor een uur geboekt kan worden, een uniek systeem tot nog toe in Nederland.” De Leuvensche Heide is niet alleen daarin uniek, want overdekt paardrijden met een prachtig uitzicht? Dat kan alleen in Putte. Voor meer informatie www.deleuvenscheheide.nl Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Woensdrecht. Een compleet overzicht van recreatie in het buitengebied is te vinden op www.vvvbrabantsewal.nl.

Eerste vrijwilligersdiner bij politieacademie

Etentje voor honderden vrijwilligers WOENSDRECHT - Ze staan altijd klaar met raad en daad, zijn nooit te beroerd om de handen uit de mouwen te steken en offeren vele uren vrije tijd op om zich in te zetten voor hun favoriete club, zieke buurman of de samenleving in het algemeen. Tal van verenigingen en organisaties in de gemeente Woensdrecht draaien op de steun van honderden vrijwilligers. De Brede Welzijnsinstelling (BWI), gemeente en politieacademie willen hen nu iets teruggeven, door een etentje aan te bieden aan maar liefst vijfhonderd vrijwilligers uit de hele gemeente. DOOR RIA VAN MEIR

© www.sudokusite.eu

Toegegeven, de gemeente Woensdrecht telt veel meer dan de vijfhonderd vrijwilligers, waarvoor op donderdag 14 november gedekt wordt. “Via alle instellingen en verenigingen zijn bij ons zo’n 1600 vrijwilligers bekend, maar waarschijnlijk zien wij nog heel veel mensen over het hoofd”, merkt Imilde Gaspar, vrijwilligersmakelaar bij de BWI, op. Volgens haar wordt er de laatste jaren steeds vaker beroep gedaan op vrijwilligerswerk. “Door allerlei maatschappelijke veranderingen zal de vraag alleen maar verder groeien. Zonder vrijwilligers zouden veel activiteiten niet meer gerealiseerd kunnen worden in de gemeente Woensdrecht. Hun PAGINA 5

werk is dan ook onbetaalbaar en dat verdient best een bedankje.” Politieacademie In samenwerking met de gemeente en de politieacademie houdt de BWI daarom voor de eerste keer een vrijwilligersdiner. Het evenement zal plaatsvinden bij de politieacademie en wordt ook ondersteund door de woningstichtingen en diverse zorgorganisaties. “We serveren een uitgebreid buffet, terwijl de Woensdrechtse band de Wallies voor muziek zorgt”, kondigt Gaspar aan. Deelname aan de maaltijd kost de vrijwilligers niets. Vanwege de ruimte is het aantal deelnemers beperkt op vijfhonderd vrijwilligers. Alle verenigingen en grote organisaties

krijgen deze week een brief met een uitnodiging. Zij mogen maximaal veertig mensen opgeven, zodat we van alle organisaties mensen kunnen verwelkomen. Ook mantelzorgers, die minimaal acht uur per week of langer dan drie maanden zorg verlenen aan een chronisch zieke of gehandicapte, worden uitgenodigd. “De aanmeldingen worden op volgorde behandeld. Natuurlijk is het ook mogelijk om vrijwilligers op te geven”, zegt Gaspar. Aanmelden Aanmelden kan tot 14 oktober, een maand voor het evenement, via vrijwilligerswerk@bwiwoensdrecht.nl of per post, BWI Woensdrecht, Kromstraat 4, 4631 KH Hoogerheide. Het diner op 14 november wordt geserveerd 18.00 uur tot 22.00 uur.


KVS Ossendrecht maakt er een feestje van

Veteranen Ontmoetingscentrum Woensdrecht

Zomercarnaval in Ossendrecht

OSSENDRECHT - In de laatste week van de vakantie kun je als kind bij de pakken neer gaan zitten en mokken dat je bijna weer naar school moet, maar je kunt er ook voor kiezen om er een feestje van te maken. Dat deden gemid- WOENSDRECHT - Donderdag 29 au- voor op te geven via Robert Lansbergen, deld 140 kinderen in Ossendrecht tijdens de Zomerweek van Kinder VakantieSpel Ossendrecht. gustus is de volgende bijeenkomst 06-23191672 of robert_lansbergen@hotvan het Veteranen Ontmoetingscentrum Woensdrecht. Op deze avond zullen wij een barbecue houden. Iedereen is welkom en de barbecue zal om 7 uur beginnen. Gelieve hier-

mail.com. Opgeven kan tot 22 augustus. Mochten er mensen zijn die problemen hebben met het vervoer, kunnen zij dit kenbaar maken bij Robert Lansbergen. Indien men verhindert is stelt het bestuur het op prijs dat u dit kenbaar maakt.

KORTE BERICHTEN ‘Lichte dagen, donkere dagen’: De cursus Lichte dagen, donkere dagen kan u helpen om beter om te gaan met uw somberheid of licht depressieve klachten of angstklachten. De cursus is bedoeld voor Turkse en Marokkaanse mannen boven de 35 jaar met (licht) depressieve klachten of angstklachten. De cursus bestaat uit tien wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Ongeveer acht weken na afloop is er nog een terugkombijeenkomst. Bij voldoende deelname gaat de cursus in het najaar 2013 van start. Plaats: Roosendaal of Bergen op Zoom. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met: GGZ WNB, Secretariaat Preventie, Rooseveltlaan 148, 4624 DE Bergen op Zoom, (0164) 289191, preventie@ggzwnb.nl. HOOGERHEIDE Oud papier VV Meto: Op donderdag 15 augustus haalt VV Meto oud papier op in de volgende straten: route 2: Prins Clausstraat, Prins Hendrikstraat, Kromstraat, Matthias Wolffstraat, Kloosterstraat, KLM laan, Van Weerden Poelmanlaan, Lorentzstraat, Van ‘t Hoffstraat, Ossendrechtseweg, bejaardenwoningen e.o., Dennenlaan, Schapendreef, Putseweg Zuidkant, Huijbergseweg v.a. Pastoor v. Roeselstraat, gehele Planduintjes t/m Putseweg noord. Ook kan men inleveren bij de containers bij Jac. van Hoek, sportpark aan de Huijbergseweg. De kinderen vermaakten zich opperbest met de diverse waterspelletjes op de maandag.

DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN Volgens secretaris Karina Verdult was het aantal kinderen afhankelijk van de dag, omdat bij KVS Ossendrecht kinderen kunnen voorinschrijven, maar ook nog kunnen inschrijven op de dag zelf. “Gemiddeld kwamen we echter uit op zo’n 140 kinderen per dag.” De organisatie van KVS Ossendrecht had een heel programma voor deze kinderen opgesteld met een feestelijk thema, een waar Zomercarnaval. Waterspelletjes De Zomerweek begon zoals altijd op de maandag, waarbij er twee programma’s gingen lopen. Het ene programma was bedoeld voor de kleinere kinderen, vanaf een jaar of vier tot zittend in groep 5. Het andere programma was voor de grotere kinderen, van groep 5 tot en met groep 8. “We hebben er expres voor gekozen de groepen 5 de keuze te bieden of bij de grote kinderen of bij de kleinere kinderen mee te doen. Zij kunnen dan zelf kiezen welk programma het beste voor hen werkt.” Zowel de kleintjes als de groten begonnen de maandag met het bouwen van carnavalswagens, voor de optocht die later in de week gepland stond. “In de middag hebben we vervolgens onder de stralende zon diverse waterspelletjes gedaan. De kinderen konden sponzen en waterballonnen gooien en tevens was er een

buikschuifbaan, waar de kinderen zich vermaakten. Op maandagavond was er een spooktocht door het bos binnen het thema.” Optocht De dinsdag begon met knutselen voor de kleintjes, waarna ze naar het bos trokken voor een heuse speur- en survivaltocht. De grotere kinderen konden hun wagens verder afbouwen en gingen daarna ook het bos in. “Met behulp van GPS-systemen konden zij hun weg zoeken door het bos. Dit bleek ook een groot succes te zijn.” Hadden de kinderen op maandag en dinsdag lekker weer, op woensdag sloeg het weer om en regende het vrijwel de gehele dag. De woensdag was echter toch al gepland als een waterdag, omdat de grotere kinderen de gehele dag in zwembad Familyland vertoefden en de kleinere kinderen daar ‘s middags ook naar toegingen, na een ochtendje knutselen aan hun carnavalsmaskers. “Het is alleen jammer dat we door het slechte weer de carnavalsoptocht niet door konden laten gaan. Veel van de wagens waren verregend, waardoor we moesten besluiten de optocht af te gelasten. ‘s Avonds hebben we echter de disco gehouden, die veel goed maakte. Deze disco was voor jong en oud, maar de oudere kinderen mocht na de disco blijven slapen op het terrein van sportpark De Heiloop.

FOTO KVS OSSENDRECHT

Met de grote kinderen deden we nog een avondspel in de vorm van ‘Wie Ben Ik?’ en Levend Memory.” De donderdag werd het weer gelukkig weer wat beter en dus kon het programma onveranderd doorgang vinden. “We zijn eerst gaan ontbijten met de grote kinderen, waarna om 9.30 uur de kleintjes zich bij ons voegden. Beide groepen hebben een speurtocht door het dorp gedaan. Op vrijdag zijn we vervolgens met beide groepen naar attractiepark Drievliet gegaan. Wellicht gaan we volgend jaar, als we 45 jaar bestaan, weer naar Bobbejaanland.”

Tekort Vestia kocht de terreinen van de voormalige steenfabriek Boudewijn in 2006 voor een bedrag van 8,5 miljoen euro van de combinatie Xella Groep/De Nijs. Begin 2012 raakte echter bekend dat de corpo-

€ 9,75

p. m2

Binnendeuren al vanaf

€ 29,-

LOGUSBERGENOPZOOM.NL

ratie uit de Randstad zich verslikt had in haar enorme derivatenportefeuille die het bedrijf moesten beschermen tegen rentestijgingen. Toen de rente echter daalde ontstond een tekort van maar liefst twee miljard euro. Vestia wilde op de Groeve 75 woningen, een hotel, natuur en recreatie ontwikkelen, maar laat dat nu aan een andere partij over.

Duivensport WELKOMSVRIENDEN Uitslag Meaux: 1-2-4-7-10. Comb. Vriens; 3. Jac Ansems; 5-8-9. Alf. Hendrickx; 6. W.J. Vriens. Uitslag Nijvel: 1-3-4-5-7. Gebr. Clarijs; 2. J.C. Verbraeken; 6-8. W.J. Vriens; 9. Jac Ansems; 10. Alf. Ketelaars. PV LUCHTKLIEVERS Meaux 293 duiven: 1-2-6-10. Comb. de Dooij; 3-5-7-8. Comb. Huijgens; 4. Comb. Verresen; 9. L.A.J. Pijnen. Nijvel 551 duiven: 1. J. Damen; 2. Fr. de Nijs & zn; 3-4-5-6-8-9. Comb. de Dooij; 7. J. Kortus; 10. R. Schrauwen.

Wielerwedstrijden voor trimmers in Calfven

al vanaf

Vestia trekt handen af van Groeve Groeve ontwikkelt zal worden”, voorspelt Van der Wijst.

WOENSDRECHT Veteranen Ontmoetingscentrum: Donderdag 29 augustus is de volgende bijeenkomst van het Veteranen Ontmoetingscentrum Woensdrecht. Op deze avond zullen wij een barbecue houden. Iedereen is welkom en de barbecue zal om 7 uur beginnen. Gelieve hiervoor op te geven via Robert Lansbergen, 0623191672 of robert_lansbergen@hotmail. com. Opgeven kan tot 22 augustus. Mochten er mensen zijn die problemen hebben met het vervoer, kunnen zij dit kenbaar maken bij Robert Lansbergen. Indien men verhindert is stelt het bestuur het op prijs dat u dit kenbaar maakt.

Sierbestrating

vervolg van voorpagina

De zoektocht naar een koper betekent overigens niet dat het project ook snel tot stand zal komen. Volgens het woningbouwprogramma van de gemeente kunnen er pas vanaf 1 januari 2015 nieuwe woningen gebouwd worden. “Die datum komt snel dichterbij, maar ik verwacht dat het gezien de huidige economische situatie nog even kan duren voordat de

HUIJBERGEN Bingo: Woensdag 21 augustus, aanvang 14.00 uur bij Vaeders Hoefke.

PV VLUG EN EERLIJK Uitslag Meaux: 1-2-3-4-7-8-10. A. Paassens; 5. J. v. Turnhout; 6-9. R. de Weert. Uitslag Nivelles/Nijvel: 1. R. de Weert; 2-9. J. v. Turnhout; 3-47. A. Paassens; 5-10. G. Levolger; 6-8. A. Vroomen. PV DE PELIKAAN Uitslag Meaux: 1-2-3-4-5-6-8-9-10. Fr. de Brie; 7. D. Adriaansen. Uitslag Nivelles/Nijvel: 1-3-7-9-10. J. Traets; 2-5-6. Fr. de Brie; 4-8. C. Overbeeke. PAGINA 6

Vorige editie wedstrijd voor trimmers Calfven

OSSENDRECHT - Op zaterdag 31 augustus wordt voor de zevende keer de Wielerronde van Calfven voor vrije renners gereden. De wedstrijden worden georganiseerd door de Stichting Bevordering Wielersport Ossendrecht in samenwerking met Trimbelangen Midden Zeeland . Het parcours wordt gevormd door de Trambaan, Bergstraat, Calfven en wederom rechts naar de Trambaan en heeft een lengte van ongeveer 1300 meter. Het vertrek en de aankomst is ter hoogte van het terrein van de stichting De Luchtballon. Het parcours loopt over een deel van de Brabantse Wal en de klim in het weggedeelte Calfven is de scherprechter. Het gedeelte Trambaan gaat licht naar beneden naar de finish en heeft de fraaie bossen als decor. TMZ is een organisatie die wielerwedstrijden organiseert voor vrije renners. Veel van deze wedstrijden worden gereden in Zeeland, maar ook in West-Brabant is er steeds meer belangstelling om dergelijke wedstrijden te organiseren. De wedstrijden op zaterdag 31 augustus beginnen om 12.30 uur met de D-categorie, direct

(foto C.Mous)

gevolgd (12.31u) door de vrije renners in de S/P klasse, Amateurs 40+ (13.45u) en Amateurs A (15.00u). De organisatie verwacht veel regionale renners aan de start uit zowel Nederland en België. De S/P klasse is een opstapcategorie voor Starters en Plaatselijke renners voor zowel dames en heren en is uitermate geschikt voor trimmers van toerclubs, die het leuk vinden een keer een koers te rijden. De S/P wedstrijd gaat over een afstand van ruim 25 km. De meer getrainde renners zijn ook welkom bij de andere categorieën. Er is geen licentie nodig. Voor de liefhebbers die in de omgeving van Ossendrecht wonen is dit een unieke gelegenheid om zich te meten met andere fietsfanaten. Een goede schaalhelm en een deugdelijke racefiets zijn noodzakelijk. Inschrijven op zaterdag 31 augustus vanaf 11.30 uur in de permanence op het terrein van De Luchtballon, Trambaan 58 te Calfven, Ossendrecht. Mocht u nog vragen over deze wedstrijd hebben dan kunt u terecht bij Wim Kooiman, secretaris van SBWO Ossendrecht, mail: kooiman87@ home.nl. Ook kunt de gegevens vinden op de site www.tmzzeeland.nl .


LIEF EN LEED

Familieberichten Onze oprechte dank voor de vele hartverwarmende blijken van medeleven die wij ontvingen na het overlijden van ons ma en oma

Weekenddiensten

Wies den Ouden-Konings

Bel voor levensbedreigende situaties 112.

Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die haar missen.

Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 27 38 55, voor inwoners van Woensdrecht, Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht en Putte. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Bergen op Zoom, naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Dierenarts Via telefoonnummer tel. 0164 235 112 wordt met de dienstdoende dierenarts doorverbonden. Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl Onze zorg - dichtbij en altijd - is er voor Ăş! Zeven dagen per week staan wij 24 uur p/dag met raad en daad voor u klaar via 0900 - 900 4444.

Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd. Kinderen en kleinkinderen. Ossendrecht, augustus 2013.

en en toegankelijk. Christian Zorge, unt bij ons terecht voor een uwaltijd lokale uitvaartverzorger. eds0georganiseerde uitvaart die past ERSOONLIJKENBETROKKEN uw wensen. s/NGEACHTBIJWELKEMAATSCHAPPIJUVERZEKERDBENT s%IGENUITVAARTCENTRUMAANDE0UTSEWEGTE (OOGERHEIDE

TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

an Zorge is 24 uur per dag bereikbaar 0164-616077. Bij overlijden dag en op nacht bereikbaar u niet bij Monuta of ergens anders verzekerd bent. U kunt ons afspraak bezoeken op de Putseweg 147 te Hoogerheide of w.monutazorge.nl.

op

Zorge

0164-616077.

Stoppen ! met roken Lasertherapie

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Afslanken met succes! Lasertherapie

DE BEHANDELING WORDT VERGOED www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

LOOP- OF RUGPROBLEMEN

GRATIS JURIDISCH ADVIES INLOOPSPREEKUUR: Als je goed kunt luisteren, word dan vrijwilliger bij Sensoor

Word VRIJWILLIGER bij SENSOOR Breda Sensoor is er dag en nacht voor een gesprek. Anoniem en vertrouwelijk. We zoeken vrijwilligers voor aan de telefoon of chat. Voor informatie en aanmelden kijk op www.sensoor.nl/brabant of bel 076 - 521 84 50 voor een informatiepakket Aanmelden voor de nieuwe basistraining kan uiterlijk tot 9 september 2013.

Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom (nabij Lievensberg Ziekenhuis)

OF MAAK TELEFONISCH EEN AFSPRAAK: 0164-266600

VITAK Advocaten PAGINA 7

Belgische gediplomeerde en erkende tandprotheticus

LUC GILLEMOT Korte Bosstraat 11 4611 MA Bergen op Zoom Tel. 0164 - 23 00 10 info@tppgillemot.nl

Wouwbaan 2 4631 KM Hoogerheide Tel. 0164 - 66 08 78 www.tppgillemot.nl

* Reparaties, aanpassingen en vernieuwing van gebitsprothese * Implantaatprothese (klikgebit) * Gratis advies * Op reparaties kan gewacht worden * Vergoeding door alle ziektekostenverzekeraars Openingstijden

Openingstijden

Bergen op Zoom:

Hoogerheide:

ma wo: 14.00 - 17.00 uur

ma wo vr 8.30-13.00 uur

di do: 8.30 - 13.00 uur vvr: 14.00 - 16.00 uur

di-do: 14.00-17.00 uur

HKZ gecertificeerd Lid ONT B103

Behandeling na afspraak

In onze ruime showroom vindt u alles op gebied van: s Binnendeuren s Buitendeuren s Hang- en Sluitwerk

DEALER VAN O.A. SKANTRAE EN AUSTRIA BINNENDEUREN EN DEURBESLAG VAN ENTRA

SUPERACTIES! De showroom van Halderberge Deuren is open van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Ook op afspraak!

Halderberge Deuren | St. Antoinedijk 15A | 4751 SC Oud Gastel | wwww.halderbergedeuren.nl


Woensdrechtse Bode 14 augustus 2013 - week 33

Informatie

pagina’s Kernen

Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht, Putte en Woensdrecht

Gemeentehuis Huijbergseweg 3, 4631 GC Hoogerheide

Postadres Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide Telefoon 14 0164 Fax (0164) — 616331 Postbank: 10.72.375 Rabobank 12.29.02.688 Tnv gemeente Woensdrecht

Internet www.woensdrecht.nl E-mail: gemeente@woensdrecht.nl @GemWoensdrecht www.facebook.com/GemeenteWoensdrecht

Openingstijden Vrije inloop: Ma t/m vrij van 08.30-12.30 uur Dinsdagavond van 17.30-20.00 uur Op afspraak: Ma t/m do van 08.30-16.45 uur Vrij van 08.30-12.15 uur

Spreekuren Burgemeester en wethouders volgens afspraak via bestuurssecretariaat, telefoon (0164) 611103 Spreekuur voor ondernemers: Iedere eerste dinsdag van de maand van 19.00-20.00 uur

Alarmnummer Politie, brandweer, ongevallen 1-1-2 Niet spoedeisende zaken en evt. maken van afspraken 0900-8844

Milieuklachten Provinciaal klachtennummer (073) 6812821 Klachtenlijn Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (013) 2060500

Meldpunt Drugsoverlast 0800-2255888

Calamiteiten-info-lijn 0800-0202010 (gratis)

Openbare verlichting Servicenummer voor storing aan openbare verlichting 0800-6846832 (gratis)

✔ WMO ✔ ADVIESRAAD ✔ ✔ WOENSDRECHT

WOENSDRECHT WERKT OP AFSPRAAK Steeds vaker ervaren inwoners van de gemeente Woensdrecht het gemak van werken op afspraak. Met name in de zomerperiode biedt dit grote voordelen, u voorkomt lange wachttijden en weet wanneer u aan de beurt bent.

OPENBARE VERGADERING WMO ADVIESRAAD

In de toekomst wil de gemeente steeds meer gaan werken op afspraak. Hoe plan ik een afspraak in? Ga naar www.woensdrecht.nl en klik op afspraak maken óf bel naar 14 0164.

Datum: Tijd: Plaats:

Weet u zeker dat u naar het gemeentehuis moet komen? Veel zaken kunnen vanuit huis geregeld worden via de website. Bij twijfel, bel eerst!

donderdag 15 augustus 2013 aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis (kapel) Huijbergseweg 3 te Hoogerheide

Agenda 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 20.06.2013. Actualiseren besluitenlijst/actielijst 4. Mededelingen DB 5. Ingekomen stukken, uitgaande post en mededelingen Inkomend Zorgbelang trainingen en bijeenkomsten Najaar 2013 Wmo Magazine Uitnodiging afscheid Burgemeester Fränzel Uitnodiging Cocreatiesessie Transformatie Jeugdzorg Verzoek om advies Wmo-beleidsregels en Wmobesluit Verzoek om advies over Woensdrecht dementievriendelijke Gemeente Reactiebrief Provincie Noord Brabant op ons pleidooi openbaar busvervoer ■ Mededelingen vanuit ambtelijk secretariaat (C. Korstanje) 6. Concept advies Wmo-beleidsregels en Wmobesluit 7. Concept advies Gemeente Woensdrecht dementie vriendelijke gemeente 8. Voortgang Wmo themagroepen 9. Rondvraag 10. Sluiting

WAT KUNT U GRATIS NAAR DE MILIEUSTRAAT BRENGEN? Bij ieder bezoek aan de milieustraat dient u uw Saverpas mee te nemen. In veel gevallen hoeft er echter geen tik betaald te worden. Wat kunt u precies gratis brengen: ■ Snoeihout / groot groenafval ■ Metaal ■ Papier en karton ■ Autobanden (zonder velg). Maximaal 5 stuks per jaar ■ Glas ■ Herbruikbare huisraad, textiel en schoeisel ■ Elektrische apparaten en wit- en bruingoed ■ Klein gevaarlijk afval ■ Gebruikt frituurvet/-olie (op het klein chemisch afval depot) ■ Piepschuim (wit, droog, schoon, geurloos en zonder kunststof-/folielaag) ■ Plastic verpakkingsafval ■ Asbest (Alleen op vertoon van een speciale beschikking, verkrijgbaar bij de gemeente). Voor het aanleveren van asbest op de milieustraat zijn vastgestelde regels. Kijk hiervoor op www.saver.nl.

GEMEENTE WOENSDRECHT HOUDT ZICHZELF EEN SPIEGEL VOOR

De gemeente hoort graag uw mening. Vanaf 15 augustus 2013 zal de gemeente Woensdrecht twee onderzoeken onder de inwoners van de gemeente houden, een klanttevredenheidsonderzoek en een burgeronderzoek. De onderzoeken worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij, namelijk onderzoeksbureau EVA. Klanttevredenheidsonderzoek Om de kwaliteit van de dienstverlening in kaart te brengen wordt eens in de vier jaar het klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Het onderzoek meet de tevredenheid van de klanten over het contact aan de balie, de dienstverlening aan de telefoon, en de afhandeling van brieven en e-mails. Het onderzoek wordt gehouden onder 750 inwoners die de laatste tijd contact hebben gehad met de gemeente. Vanaf 15 augustus kunt u via een schriftelijke enquête of via e-mail uitgenodigd worden voor deelname aan het onderzoek. Daarnaast worden er vanaf 19 augustus 2013 mensen gebeld of op het gemeentehuis geïnterviewd. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek geven de gemeente de mogelijkheid om de dienstverlening gericht te verbeteren. Burgeronderzoek In het tweede onderzoek, het burgeronderzoek, kunnen inwoners van de gemeente Woensdrecht hun mening geven over de relatie met het gemeentebestuur. Zaken als communicatie, burgerparticipatie, contact met het bestuur en betrokkenheid met de plaatselijke politiek komen aan de orde. Voor dit onderzoek worden 1.500 inwoners ad random benaderd. Vanaf 15 augustus 2013 kunt u schriftelijk gevraagd worden mee te doen. U kunt de vragenlijst voor 23 augustus 2013 invullen via internet of met de bijgevoegde antwoordenveloppe terugsturen. De resultaten van het burgeronderzoek geven de gemeentebestuurders belangrijke informatie voor komende beleidsbeslissingen. Mocht u worden benaderd voor deelname aan één van de onderzoeken, dan hopen wij op uw welwillende medewerking.


Woensdrechtse Bode 14 augustus 2013 - week 33

DINER VOOR VRIJWILLIGERS Op donderdag 14 november organiseert de Brede Welzijn Instelling (BWI) een diner voor alle burgers van de gemeente Woensdrecht. Deze avond wordt speciaal georganiseerd voor iedereen die vrijwilligerswerk doet binnen de gemeentegrenzen én daaronder vallen ook mantelzorgers. Iedereen is welkom en het diner is gratis. Van te voren aanmelden is overigens wel verplicht. Er is een capaciteit van vijfhonderd personen en de aanmeldingen worden dan ook op volgorde van binnenkomst behandeld. Aanmelden kan tot uiterlijk 14 oktober via e-mail: vrijwilligerswerk@bwiwoensdrecht.nl. Datum: Tijd: Locatie:

14 november 2013 18.00-22.00 uur Politieacademie, Pannenhoef 19 in Ossendrecht

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN Huijbergen In verband met de organisatie van de braderie en kermis te Huijbergen wordt van zaterdag 24 augustus 2013 (6.00 uur) tot zondag 25 augustus 2013 (20.00 uur) een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld in het centrum van Huijbergen. Het is niet meer mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen. Het besluit is eerder gepubliceerd in de Woensdrechtse Bode van 5 juni 2013. Hoogerheide In verband met de organisatie van het NK tijdrijden

voor ID renners/rensters wordt in de omgeving van de Duinstraat en Antwerpsestraat te Hoogerheide een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld op 24 augustus 2013 van 14.30 uur tot 17.00 uur. Het is niet meer mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen. Het besluit is eerder gepubliceerd in de Woensdrechtse Bode van 30 januari 2013. Hoogerheide, 14 augustus 2013

GENOMEN BESLUITEN Algemene zaken Het college en de burgemeester van Woensdrecht maken bekend vergunning, ontheffing of vrijstelling te hebben verleend voor: ■ Het organiseren van Trekkertrek op 25 augustus 2013 van 10.00 uur tot 24.00 uur en van 26 augustus 2013 van 00.00 uur tot 1.00 uur, De Aanwas te Ossendrecht; ■ Het schenken van zwak-alcoholische dranken tijdens Trekkertrek op 25 augustus 2013 van 10.00 uur tot 24.00 uur en van 26 augustus 2013 van 00.00 uur tot 1.00 uur, De Aanwas te Ossendrecht; ■ Drank- en horecavergunning, artikel 3 Drank- en horecawet voor de horeca inrichting gelegen aan de Schoolstraat 42 te Putte. Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen. Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via www. woensdrecht.nl. Verleende omgevingsvergunningen Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht reguliere voorbereidingsprocedure. Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen, hebben verleend: ■ Het aanleggen van een in- of uitrit Schaepmanlaan 1, 4641 BX Ossendrecht Verzonden 31 juli 2013

De bovenstaande beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie tijdens openstellingsuren van het gemeentehuis, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde verzenddatum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam, adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide. Verlenging beslistermijn Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken. ■ Plaatsen van een dakkapel, gevelkozijnen en een overkapping IJsberg 1, 4634 TK Woensdrecht Ontvangen 17 mei 2013 Hoogerheide, 14 augustus 2013

BINNENGEKOMEN MELDINGEN Sloopmeldingen Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij op grond van het bouwbesluit de volgende melding(en) hebben ontvangen: ■ Het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van een schuurtje Burg. Moorsstraat 6, 4631 ED Hoogerheide Ontvangen 31 juli 2013 ■ Het verwijderen van asbestplaten Antwerpsestraat 114, 4645 BM Putte Ontvangen 31 juli 2013 Hoogerheide, 14 augustus 2013

Hans van Leest werd uitgezonden naar Goma

‘De kogels vlogen soms door de tenten heen’ WOENSDRECHT - Oorlogen worden altijd groots besproken in het nieuws, maar de verhalen achter ‘de oorlog’ komen veel minder vaak aan bod. Voor zover er ‘de oorlog’ is, want voor iedere militair is zijn of haar uitzending anders. Door het gebied waar naartoe gegaan wordt, de situatie, de gebeurtenissen, maar vooral ook door de eigen persoonlijkheid en insteek. In deze serie belichten we iedere keer een veteraan en diens verhaal. DOOR ROBBY VAN DER ZANDE Het is een zaterdagochtend in augustus 1994 als de telefoon gaat bij Hans van Leest. Hij krijgt het verzoek om te kijken om chauffeurs te regelen voor een uitzending naar Goma, een stad in Congo op de grens met Rwanda. Doel is voedsel en medicijnen leveren aan de honderdduizenden gevluchte Hutu’s waaronder veel mannen die net vijfhonderdduizend tot één miljoen Tuti’s en gematigde Hutu’s hebben afgeslacht. Ze zijn gevlucht voor de dreiging van een immens Tutsi-leger en zitten met honderdduizenden in kampen. “Vol verwachting klopte mijn hart”, vertelt Hans cynisch. “Wij komen mensen helpen, dachten we. Toen ik landde, was daar meteen een zwoele geur, een bloemengeur. Maar vervolgens reden we de stad in en stelde ik de vraag waarom een stuk was afgezet. Daar lag 30.000 man begraven en verderop 20.000 kreeg ik te horen.” Roadblock

Zijn onderdeel is verantwoordelijk voor de logistiek. Zo dient de stad Uriva een zending te krijgen, wat een verre en barre tocht oplevert. “Niemand van ons was er ooit geweest. Onderweg moesten we al snel van het asfalt af en over geitenpaden rijden, tot we uiteindelijk aangehouden werden bij een roadblock. Daar konden we in de praktijk brengen wat we op vliegbasis Woensdrecht hadden geleerd.” De instructie blijkt even simpel als risicovol. Stoppen is gevaarlijk, doorrijden eveneens en de keuze dient op basis van de situatie gemaakt te worden. Doordat de militairen gewapend zijn, mogen ze na een gesprekje toch doorrijden. Na het succesvol afronden van deze opdracht, volgt een tweede rit naar Uriva. “Onderweg kwamen we hetzelfde roadblock tegen mét diezelfde kerel met zonnebril, maar nu was iedereen gewapend. We werden aangehouden en moesten onze wapens inleveren. Intussen kwamen er steeds meer dronken of stonede militairen bij.” Het gezelschap wordt zogezegd voor de eigen veiligheid

gevangen gezet in Uriva. Daar weet een van de Nederlanders contact te leggen met Den Haag die het kamp informeert. Vluchten Via Den Haag komt er ook een overlijdensbericht van de moeder van een van de soldaten binnen. Verkleedt als hulpverlener smokkelt Hans de soldaat naar een vliegveld, vanwaar de collega veilig in Goma belandt. Hans keert via hulpverleners terug bij zijn kameraden. “Wat als ze het gemerkt hadden, heb ik naderhand wel eens gedacht. Maar toen waren we blij dat die jongen naar huis kon.” Nadat er duizend euro geld voor de ‘verleende bewaking’ wordt betaald, is ook de rest vrij om te gaan. Gevaarlijk Vijf weken na aankomst wordt de situatie te gevaarlijk. “In de avond mochten we de tenten niet meer uit en vlogen de kogels er soms doorheen. ‘s ochtends werden we wakker met om de tent allemaal PAGINA 9

Hans van Leest schreef zijn ervaringen op in een document ‘Ik ben even weg voor Provide Care’. FOTO ROBBY VAN DER ZANDE

lijken.”Vertrek is de enige optie en dat valt Hans zwaar: “Ik zat bijna te janken toen we onderweg over het kamp vlogen.” Het resultaat, de mensen die ze hebben geholpen, weegt volgens Hans absoluut op tegen de vijf geestelijk en fysiek zware weken. Dat de missie in de Nederlandse geschiedenis relatief onbekend is, komt door het drama in Srebrenica. Nederland is Goma grotendeels vergeten. Bij Hans blijft er echter altijd iets knagen. Hij verwerkt de missie nooit helemaal. Jaren later wordt

hij op aandringen van een hoger geplaatste officier naar een militair psycholoog gestuurd. Die spoort hem aan zijn verhalen op papier te zetten. Na ruim een jaar werken, verschijnt het document ‘Ik ben even weg voor Provide Care.’ Het schrijven is in eigen beheer uitgebracht. Inmiddels is Hans van Leest met pensioen en secretaris van het Veteranen Ontmoetings Centrum. Daar praat hij regelmatig over zijn ervaringen en het is tevens de plek voor belangstellende om het boekje te krijgen.


BRIDGE

Tientallen historische schepen doen mee aan vlootschouw Sail de Ruyter 2013

‘Als je bedenkt waar die schepen allemaal geweest zijn…’

BRIDGECLUB WBM Familyland uitslag 5 augustus, A-lijn: 1. A. Borremans en J. Goossens 64,06%; 2. K. Kriele en R. Verbeek 59,90%; 3. J. Soffers en J. v. Elzakker 54,69% B-lijn: 1. Echtpaar Verleur 64,58%; 2. Echtpaar Mabesoone 62,50%; 3. Echtpaar Kuijper 55,56%

VLISSINGEN - Of je nu aan boord zit of in het publiek op de boulevard, de vlootschouw van Sail de Ruyter 2013 op zaterdagmiddag 24 augustus is voor iedereen even mooi. Dat belooft Hein Versluis van de Sail-organisatie. Hij is BRIDGECLUB T MARKIEZAAT al jaren als vrijwilliger betrokken bij het vierdaagse nautische spektakel in Vlissingen en steekt zijn tijd er met Maandag 5 augustus, groep A: 1. Riet Keij-Jan v. Huffel 63,00%, 2. Ed Mentink-Edwin Rommers 62,17%, 3. Karel Bartelen-Marijke Wanrooy 58,17%, 4. Trudy en Jan v. Eekelen liefde in. “Er komt straks een jongensboek voorbij varen.” duimen dat de weersomstandigheden het toelaten dat dit met de zeilen gehesen kan gebeuren, net als bij de laatste editie in 2007. Toen trok de vlootschouw 80.000 bezoekers. Bij de formatie van de vloot gaan de grootste schepen voor. Dat zijn de Mir, Kruzenshtern en Santa Maria Manuela, Versluis’ favoriet. “Een prachtig gelijnd schip met mooie grote witte zeilen.” Waar de tallships Mir en Kruzenshtern - respectievelijk 114,5 en ruim honderd meter lang - oude bekenden van Vlissingen zijn, is het bijna zeventig meter lange zeilschip Santa Maria Manuela één van de nieuwkomers.

De Kruzenshtern is één van de ontzagwekkende schepen die eind deze maand in Vlissingen te bewonderen is. FOTO SAIL DE RUYTER

DOOR BRITTA JANSSEN De vlootschouw, waarbij tientallen schepen op de Westerschelde langs de boulevard paraderen, is waarschijnlijk het bekendste onderdeel van Sail. Tussen 14.00 en 16.30 uur is het maritieme erfgoed zaterdag 24 augustus te zien. Mensen die de vloot willen bewonderen, zitten op alle drie de Vlissingse boulevards gratis op de eerste rang. Volgens de organisatie maakt dat Sail de Ruyter uniek. “Op andere sails zie je met een verrekijker en een beetje geluk in de verte wat scheepjes varen. Vrijwel nergens varen ze zo dicht langs de kust”, stelt

bestuursvoorzitter Dick Schipper van Sail de Ruyter 2013. Zeilen “Er doen zo’n twintig grote schepen mee en daaromheen varen de kleinere exemplaren”, vertelt Versluis. Hij is de voorzitter van de nautische werkgroep van Sail de Ruyter 2013. “Zij varen straks langs de grootste tribune van Europa.” Voordat de parade begint, liggen de schepen in de Vlissingse binnenhaven. Via de sluizen bereiken de schepen de Westerschelde. Hier wachten ze op het sein van de organisatie en rijkshavenmeester dat de vloot in beweging mag komen. Het is

Saluut Aan het begin van de vlootschouw brengen de schepen een groet aan de gloednieuwe Zr. Ms. Zeeland. Dit marineschip ligt bij de Koopmanshaven. Bij het passeren laten de schepen het voorste zeil zakken. De Zeeland beantwoordt de groet met een saluutschot of de scheepsfluit. Na deze groet wordt het zeil weer gehesen. Vervolgens varen de schepen heen en weer in de monding van de Schelde. Hier hebben de toeschouwers alle gelegenheid om het varend erfgoed uitgebreid te bekijken. “Als je goed kijkt, zie je de geschiedenis op de wind voorbij gaan. Als je weet hoe oud sommige schepen zijn en waar op de wereld ze allemaal al geweest zijn… Dat is prachtig. Ik kijk er nu al naar uit.” Versluis kan het ook iedereen aanraden te proberen de schepen in de haven en sluizen van dichtbij te bekijken en met de bemanning en (oude) zeelieden te praten. “Die verhalen hebben iets mystieks. Het schip komt ervan tot leven. Dat is de nostalgie en romantiek van de kade.” Meer informatie Kijk voor een volledig overzicht van de schepen en het complete Sail-programma op www.sailderuyter.nl.

55,83%, 5. Joep Matthijssen-Koos Weijdt 51,92% Groep B: 1. Helmi Beets-Rina Buckens 57,77%, 2. Elly Pijnen-Jenny Weijdt 55,73%, 3. Adje Maurer-Maurits Schoenmaker 55,21%, 4. Corry v. Leeuwen-Jopie Vale 54,69%, 5. Jose v.d. Maegdenbergh-Jeanne Oele 52,60% BELLEVUE BRIDGE Woensdag 7 augustus, groep A: 1. Elly v. Aken-Joke Jacobs 62,85%, 2. Marloes Serre-Franka Stoutjesdijk 57,64%, 3. Marian Kools-Jan Pigmans 54,17%, 4. Riet v. RooyPartner 52,78%, 5. Lau v. Geel-Peter Sanders 52,43% Groep B: 1. Hans Graafmans-Hans Hoogenberg 58,33%, 2. Joke Harthoorn-Chistina Koek 54,69%, 3. Anneke Diks-Gerdadien Kuijlen 53,13%, 4. Marian en Hans v.d. Meerendonk 51,56%, 5. Elly Pijnen-Willem Frasl 50,00%

BC DE MOERKENS Uitslag 8 augustus, middagzitting A-Lijn: 1. Elisabeth en Kees Luijks 65,10%; 2. Christina Koek en Lau v. Geel 57,81%; 3. Martha en Leo Bogers 55,73%; 4. Joke Buuron en Bob v. Daele 55,21%; 5. Bea en Ton Mouwen 53,65% Middagzitting B-Lijn: 1. Riet Bogers en Theo de Wit 55,26%; 2. Nel v. Steenwijk en Marianne Gijsbertsen 54,17%; 3. Paula Suijkerbuijk en Jan Peijs 52,83%; 4. Bep Jansen en Bep Nelissen 51,92%; 5. Hanny Adriaansen en Isabel Hermans 51,39% Avondzitting A-Lijn: 1. Cor Bruijs en Rien Markusse 60,36%; 2. Corrie Buuron en Jenny Dingemans 58,93%; 3. Mariette ten Dam en Pierre Voeten 57,14%; 4. Nel Heemskerk en Tilly Werner 55,95%; 5. Nol Jansen en Frans v. Haperen 54,17%; 6. Louis Maas en Jac Kil 53,27%; 7. Joke Goossens en Hennie Vermeulen 51,43%; 8. Gemma en Bert Piepers 51,19%; 9. Ellie en Dirk Kuijk 49,29%; 10. Chris Blankers en Hans Graafmans 48,51% Zomercompetitie t/m 5 sept., elke donderdagmiddag en -avond vrije inloopbridge in Wijkcentrum de Moerkens, Kapittelstraat 21 te Bergen op Zoom. Aanmelden v.a. 13.00 en 19.00 uur. Info bij Jac Kil 06-51157770. BC A LA CARTE Zomercompetitie, Uitslag 8 augustus: 1. Henk Hertogs-Harry van Wijnen 66,67%; 2. John Custers-Tommy Hagenaars 60,07%; 3. Frits Hobbelen-Theo Groenewoudt 57,29%; 4. Desirée van Wijnen-Dennis van Geel 54,17%; 5. Marian Kools-Adrie van Kaam 53,47%; 6. Plony en Jan Goossens 53,47%; 7 Jan Schnitker-René de Heer 51,67%.

Natuurclubs zoeken jeugdbegeleider WOENSDRECHT - De natuurverenigingen Brabants Landschap, IVN Groene Zoom en de stichting Brabantse Wal zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kinderen wegwijs willen maken op de Brabantse Wal. Naast het huidige informatieve bezoekerscentrum op de Kraaijenberg krijgt de Brabantse Wal er op landgoed Lievensberg nog een toegangspoort bij, vanwaar er allerlei activiteiten voor de jeugd georganiseerd worden. Vanaf september starten de natuurclubs daarom met een cursus, waarin vrijwilligers in tien lessen leren hoe zij de kinderen kunnen laten kennismaken met de natuur. Aanmelden kan via ivngroenezoom@gmail.com.

Dierenbescherming kritisch op keuze opvang Arduin

Doek valt definitief voor H’Onderdak WOENSDRECHT - Dierenasiel H’Onderdak in Bergen op Zoom sluit medio 2014 definitief de deuren. De gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Tholen hebben het contract met het asiel opgezegd. Tholen gaat vanaf het nieuwe kalenderjaar samenwerken met CVAB/Elkie Stichting op het eiland, terwijl Bergen op Zoom en Woensdrecht in juni de zwerfdieren overstappen naar dierenopvangcentrum Arduin bij Roosendaal. De Dierenbescherming, dat gelieerd was aan H’Onderdak, is teleurgesteld in het besluit. “Daarmee verliezen wij onze grip op de kwaliteit van dierennoodhulp in West-Brabant.” DOOR RIA VAN MEIR De toekomst van H’Onderdak hing al lange tijd aan een zijden draadje. De pachtovereenkomst tussen het asiel en de gemeente Bergen op Zoom loopt per 1 januari 2015 af. Gesprekken over nieuwbouw liepen op niets uit. Jan Prop, woordvoerder van de gemeente Woensdrecht, geeft aan dat het gemeentebestuur zich daarom heeft georiënteerd op alternatieven. “Een aantal andere West-Brabantse gemeenten zijn al aangesloten bij Arduin en daar er te spreken over. De locatie is ook het dichtste bij gelegen en kost zelfs iets minder dan H’Onderdak”, verklaart hij de keuze voor de Roosendaalse opvang. Ook de gemeente Bergen op Zoom kiest om die redenen voor Arduin. Grip De Dierenbescherming, dat verbonden was aan het asiel, is behoorlijk teleurgesteld in de sluiting van H’Onderdak. “Natuurlijk staat het de gemeente vrij om een samenwerking aan te gaan met een ander

asiel, maar het is wel jammer dat men kiest voor een particulier opvangcentrum dat niet aan ons gelieerd is. Zo verliezen wij onze grip op dierennoodhulp in West-Brabant”, meent woordvoerster Anja van Splunder. In tegenstelling tot H’Onderdak heeft de Dierenbescherming immers geen samenwerking met Arduin. “Niet dat Arduin geen goed asiel is, maar het strookt op een paar punten niet met onze visie. Het bedrijf fokt bijvoorbeeld honden. Dat is tegen onze principes. Ook hanteren wij een specifieke aanpak voor de opvang van zwerfkatten. Dat kost echter wel geld en de gemeenten kiezen nu duidelijk voor een goedkope oplossing.” Capaciteit Henk van Hest, eigenaar van Arduin, baalt van de kritische houding die de Dierenbescherming tegenover zijn asiel aanneemt. “En dat terwijl we een jaar geleden nog met elkaar in gesprek waren voor de overname van mijn bedrijf, waarbij ik zou aanblijven als beheerder”, zucht hij.

Gemeenten hebben een wettelijke taak om zwerfdieren te laten opvangen.

Van Hest begrijpt dat de Dierenbescherming graag een vinger in de pap heeft. “Maar dan komen ze wel aan mijn geld, want ik zal het uiteindelijk moeten betalen.” Het Roosendaalse dierenopvangcentrum bestaat al zo’n 25 jaar en vangt PAGINA 10

zwerfdieren uit de gemeenten Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Steenbergen op. De komst van dieren uit Bergen op Zoom en Woensdrecht leidt volgens hem vooralsnog niet tot grote aanpassingen van

ARCHIEFFOTO

het asiel. “Voorlopig hebben we nog voldoende capaciteit. Wel zoeken we nog vrijwilligers voor de dierenambulance in het weekend, maar dat staat los van de nieuwe samenwerking met Bergen op Zoom en Woensdrecht.


Vanaf 1 augustus 2013 hoeft u niet meer aan de bar te bestellen! Wij bedienen met ons enthousiaste team aan tafel.

Wij zijn u graag van dienst.

Onze medewerkers staan voor u klaar!

Pizzeria La Familia gaat u nog meer verwennen!

FamLa ilia

La Familia

NIEUW!

Oesterdam 3 | Speelmansplaten |4696 PV | Tholen | 0166-607452 | daisy@pizzerialafamilia.nl

Lentemenu! 3 gangen v.a. â‚Ź 9,95

Grand eetcafe De Kroon Boomstraat 2 Huijbergen, tel. 0164-642974, klijspost@hetnet.nl GRATIS PARKEERGELEGENHEID

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: ‡DQWLHNHXXUZHUNHQ ‡PRGHUQHXXUZHUNHQ ‡ZLM]HUSODWHQ

WIJ VERZORGEN:

* Feesten en partijen * Zomer rondvaarten * Groeps uitjes VOOR VERDERE INFORMATIE EN ONLINE RESERVERINGEN ZIE

www.Frisiarondvaarten.nl Tel. 0166.654321 b.g.g 06.53470330

DA N S EN O N T M O E T ELKAAR IN RIJSBERGEN *********

ZATERDAG 17 AUGUSTUS VOOR SINGLES & PAREN: HARMONIEZAAL te RIJSBERGEN

Gedroogde zuidvruchten 250 g

1.

79

Pannenkoeken 600 g

1.89

:LOJHQVWUDDW2XGHQERVFK 7HO ZZZNORNNHQPDNHULMGHWLMGQO

TE KOOP GEVRAAGD OUDE MOTOREN BROMMERS en

SCOOTERS loop en sloop

telf 06-22332058

Ambachtelijke salades 200 g

GEVRAAGD Tevens uw adres voor gebruikte auto-onderdelen.

0.

89

2.29

Loempia’s 564 g

Vanaf woensdag 14-08-2013

OOK EXTRA LANG VERKRIJGBAAR

Telefoon 0165 - 341913 Autodemontagebedrijf Franken Heimolendreef 36a - Rucphen

LIVE BAND JERSEY (naast Rabobank) Entree â‚Ź 5,00 p.p.

Geen reservering nodig.

& VOOR PAREN & KOPPELS: ZATERDAG 17 AUGUSTUS KOUTERSHOF te RIJSBERGEN

VLIEG NAAR DE MAAN

Stoomstrijkijzer

MET EDDY SMETS EN LETTY LANKA VEEL RUIMTE VOOR STIJLDANSERS (naast de kerk) Entree â‚Ź 5,00 p.p.

Wel reservering van te voren i.v.m. maximaal aantal personen.

Hoeslaken

'XXU]DPHRSORVVLQJHQELMvliegen KRXWZRUPPROOHQUDWWHQPXL]HQ SDSLHUYLVMHVYRJHORYHUODVWZHVSHQHQ]

- dubbele keramische strijkzool - 2400 watt

19.99

Zalen open 19.30 uur. Start 20.15 uur INLICHTINGEN: 06 22 41 43 07 www.bootrijsbergen.nl kopje dansen

- 1-persoons - lengtematen: 200 of 210 cm - 100% katoen jersey

98.0.1115

Hohenstein

5.99

Broodbakmachine - voor broden van 600-1100 g - 12 programma’s

(0113) 57 38 81

www.ongediertespecialist.nl

Kantoor Voordeel.com 1000m2 PROFESSIONELE MEUBELEN VOOR THUIS OF KANTOOR KORTING VAN STALEN DRAAIDEURKASTEN 50t/m80% Met 4 legborden

van de catalogusprijzen

NIEUW IN VERPAKKING

Let op: afhaalprijzen! (... maar wij hebben ook aflevermogelijkheden) Alle prijzen exclusief BTW.

van 125.- voor 80b x 38d x 178h

95.-

Opbergbox

bureaus - kasten - stoelen - tafels

3.99

Vers & voordelig!

restantpartijen - showroommodellen - retourgoederen

IEDERE VRIJDAG 9-17 u. EN ZATERDAG 9-13 u. Atoomweg 1 Roosendaal - Tel. 06 27 18 58 63

Ca. 15 l

Uitsluitend verkoop Ă contant. Pinnen mogelijk.

44.99 * Vanaf woensdag 14-08-2013

Nectarines

Biologische punt paprika

1 kg

Ca. 180 g

47%

TEGEL DISCOUNT Argon 29, 4751 XC Oud Gastel, Borchwerf 2, 0165 530540

Nieuwe collectie

HOUTTEGELS actie â‚Ź37.50 incl. btw

HOOGWAARDIGE KWALITEIT

goedkop er

HOEZO DUUR? BIJ ONS VASTE LAGE PRIJZEN!!! Heeft u al een offerte? Breng deze gerust mee, wij zijn gegarandeerd goedkoper.

Ma. t/m vrij. van 8.00-12.30 u. en van 13.00-17.30u. Zat. van 8.00-16.00 u. www.tegel-discount.nl

v an 1.69

0.89

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 14-08-13 t/m dinsdag 20-08-13.

47%

goedkop er

v an 1.49

0.79

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl


Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen en bijbehorend milieueffectrapport Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland en bijbehorend milieueffectrapport Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat de gemeenteraad op 20 juni 2013 het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland met bijbehorend milieueffectrapport met aanvulling (NL.IMRO.0851.bgBPdtlgeheel-v001) heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. Tevens maken zij bekend dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan besloten heeft geen exploitatieplan vast te stellen. Bestemmingsplan Het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland heeft betrekking op het buitengebied rondom de kern Dinteloord. Het is het buitengebied ten noorden van de Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet. Het bestemmingsplan betreft een algehele actualisatie van het bestaande bestemmingsplan. In beginsel zijn voor alle functies (agrarische bedrijven, andere bedrijven en burgerwoningen) de bestaande bouwblokken overgenomen. Ontwikkelingsruimte wordt met name geboden door afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden. Met het bestemmingsplan wordt ruimte geboden aan de instandhouding en verdere ontwikkeling van de vitaliteit van het Steenbergse Buitengebied. Gewijzigde vaststelling Het vastgestelde bestemmingsplan is naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan op verschillende punten gewijzigd. Daarnaast zijn er diverse ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Voor een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar de bij het bestemmingsplan behorende bijlage ‘Nota van Zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en bijbehorende ontwerpPlanMER-bestemmingsplannen Buitengebied Steenbergen, Dinteloord en Prinsenland. Milieueffectrapport Voor het bestemmingsplan is tevens een plan-MER en aanvulling plan-MER bij de bestemmingsplannen buitengebied Steenbergen, Dinteloord en Prinsenland vastgesteld. Een milieueffectrapport is verplicht, omdat: - er ruimte wordt geboden voor uitbreiding van de veehouderijen binnen de bestaande bouwvlakken (nog niet benutte uitbreidingsruimte), voor omschakelingsmogelijkheden en voor uitbreiding van de grondgebonden veehouderijen via wijzigingsbevoegdheden. De uitbreidingsmogelijkheden voor de veehouderijen zijn groter dan de betreffende drempelwaarden in het Besluit milieueffectrapportage;  HUHHQSDVVHQGHEHRRUGHOLQJLVRSJHQRPHQLQYHUEDQGPHWGHPRJHOLMNVLJQL¿FDQWHJHvolgen voor een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft op 15 april 2013 een Toetsingsadvies over het milieueffectrapport uitgebracht. Naar aanleiding van het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage is een aanvulling op het milieueffectrapport vastgesteld. Het doel van het plan-MER met de aanvulling is het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. De resultaten van het onderzoek naar de milieueffecten zijn gebruikt als onderbouwing van het vastgestelde bestemmingsplan. Reactieve aanwijzing De provincie Noord-Brabant (Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant) heeft naar aanleiding van de inhoud van het vastgestelde bestemmingsplan besloten om een reactieve aanwijzing te geven. De aanwijzing heeft betrekking op de in het bestemmingsplan opgenomen regels voor de realisatie van teeltondersteunende kassen op het agrarische bouwvlak binnen de groenblauwe mantel (artikel 3.2.2 en 3.4.4 van de regels van het vastgestelde bestemmingsplan). Het aanwijzingsbesluit strekt ertoe dat de desbetreffende onderdelen van het bestemmingsplan, waartegen de aanwijzing zich richt, geen deel blijven uitmaken van het vastgestelde bestemmingsplan. Ter inzage Het bestemmingsplan, het bijbehorend milieueffectrapport met aanvulling en de reactieve aanwijzing van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant liggen vanaf 15 augustus 2013 gedurende de beroepstermijn ter inzage: - in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen; - op www.ruimtelijkeplannen.nl; - op www.gemeente-steenbergen.nl. Beroep De beroepstermijn bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, ofwel 16 augustus 2013. Gedurende de beroepstermijn kan tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad en tevens rechtstreeks tegen het reactieve aanwijzingsbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het instellen van beroep zijn JULI¿HUHFKWHQYHUVFKXOGLJG Beroep kan worden ingesteld door: - belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend; - belanghebbenden tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan; - belanghebbenden tegen het aanwijzingsbesluit van Gedeputeerde Staten van NoordBrabant. Voorlopige voorziening Een ingesteld beroep schorst de werking van het besluit niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van GH5DDGYDQ6WDWH2RNKLHUYRRU]LMQJULI¿HUHFKWHQYHUVFKXOGLJG Inwerkingtreding bestemmingsplan Het vastgestelde bestemmingsplan treedt, met uitsluiting van de onderdelen waarop de reactieve aanwijzing van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant betrekking heeft, daags na DÀRRSYDQGHEHURHSVWHUPLMQLQZHUNLQJ$OVELQQHQGHEHURHSVWHUPLMQWHYHQVHHQYHU]RHN om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Inlichtingen Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer mr. M. de Jong van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Steenbergen, tel. 14 0167.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat de gemeenteraad op 20 juni 2013 het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen met bijbehorend milieueffectrapport met aanvulling (NL.IMRO.0851.bgBPstbgeheel-v001) heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. Tevens maken zij bekend dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan besloten heeft geen exploitatieplan vast te stellen. Bestemmingsplan Het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen heeft betrekking op het buitengebied rondom de kernen De Heen, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en Welberg. Het is het buitengebied ten zuiden van de Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet. Het bestemmingsplan betreft een algehele actualisatie van bestaande bestemmingsplannen. In beginsel zijn voor alle functies (agrarische bedrijven, andere bedrijven en burgerwoningen) de bestaande bouwblokken overgenomen. Ontwikkelingsruimte wordt met name geboden door afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden. Met het bestemmingsplan wordt ruimte geboden aan de instandhouding en verdere ontwikkeling van de vitaliteit van het Steenbergse Buitengebied. Gewijzigde vaststelling Het vastgestelde bestemmingsplan is naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan op verschillende punten gewijzigd. Daarnaast zijn er diverse ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Voor een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar de bij het bestemmingsplan behorende bijlage ‘Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen – Nota van beantwoording zienswijzen, ambtshalve wijzigingen en wijzigingen na PlanMER’. Milieueffectrapport Voor het bestemmingsplan is tevens een plan-MER en aanvulling plan-MER bij de bestemmingsplannen buitengebied Steenbergen, Dinteloord en Prinsenland vastgesteld. Een milieueffectrapport is verplicht, omdat: - er ruimte wordt geboden voor uitbreiding van de veehouderijen binnen de bestaande bouwvlakken (nog niet benutte uitbreidingsruimte), voor omschakelingsmogelijkheden en voor uitbreiding van de grondgebonden veehouderijen via wijzigingsbevoegdheden. De uitbreidingsmogelijkheden voor de veehouderijen zijn groter dan de betreffende drempelwaarden in het Besluit milieueffectrapportage;  HUHHQSDVVHQGHEHRRUGHOLQJLVRSJHQRPHQLQYHUEDQGPHWGHPRJHOLMNVLJQL¿FDQWHJHvolgen voor een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft op 15 april 2013 een Toetsingsadvies over het milieueffectrapport uitgebracht. Naar aanleiding van het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage is een aanvulling op het milieueffectrapport vastgesteld. Het doel van het plan-MER met de aanvulling is het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. De resultaten van het onderzoek naar de milieueffecten zijn gebruikt als onderbouwing van het vastgestelde bestemmingsplan. Reactieve aanwijzing De provincie Noord-Brabant (Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant) heeft naar aanleiding van de inhoud van het vastgestelde bestemmingsplan besloten om een reactieve aanwijzing te geven. De aanwijzing heeft betrekking op de in het bestemmingsplan opgenomen regels voor de realisatie van teeltondersteunende kassen op het agrarische bouwvlak binnen de groenblauwe mantel (artikel 3.2.2 en 3.4.4 van de regels van het vastgestelde bestemmingsplan). Het aanwijzingsbesluit strekt ertoe dat de desbetreffende onderdelen van het bestemmingsplan, waartegen de aanwijzing zich richt, geen deel blijven uitmaken van het vastgestelde bestemmingsplan. Ter inzage Het bestemmingsplan, het bijbehorend milieueffectrapport met aanvulling en de reactieve aanwijzing van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant liggen vanaf 15 augustus 2013 gedurende de beroepstermijn ter inzage: - in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen; - op www.ruimtelijkeplannen.nl; - op www.gemeente-steenbergen.nl. Beroep De beroepstermijn bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, ofwel 16 augustus 2013. Gedurende de beroepstermijn kan tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad en tevens rechtstreeks tegen het reactieve aanwijzingsbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het instellen van beroep zijn JULI¿HUHFKWHQYHUVFKXOGLJG Beroep kan worden ingesteld door: - belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend; - belanghebbenden tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan; - belanghebbenden tegen het aanwijzingsbesluit van Gedeputeerde Staten van NoordBrabant. Voorlopige voorziening Een ingesteld beroep schorst de werking van het besluit niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van GH5DDGYDQ6WDWH2RNKLHUYRRU]LMQJULI¿HUHFKWHQYHUVFKXOGLJG Inwerkingtreding bestemmingsplan Het vastgestelde bestemmingsplan treedt, met uitsluiting van de onderdelen waarop de reactieve aanwijzing van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant betrekking heeft, daags na DÀRRSYDQGHEHURHSVWHUPLMQLQZHUNLQJ$OVELQQHQGHEHURHSVWHUPLMQWHYHQVHHQYHU]RHN om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Inlichtingen Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer mr. M. de Jong van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Steenbergen, tel. 14 0167. Meer Informatie: www.gemeente-steenbergen.nl > Actueel > Bekendmakingen.


FOTOWEDSTRIJD: WINDKRACHT

Stuur uw foto in en win een waardebon t.w.v. €500,voor fotografie-apparatuur Windpark Kreekraksluis – met 31 windmolens het grootste windpark van Zeeland – is gereed en daar zijn we trots op! Het windpark is gerealiseerd door DELTA, Eneco, Winvast en Scheldewind. Eind september wordt het windpark officieel in gebruik genomen. Ter gelegenheid van de opening organiseren we een fotowedstrijd! Doe mee en win! Stuur uw digitale foto met thema ‘windkracht’ naar info@windparkkreekraksluis.nl en maak kans op een waardebon ter waarde van €500,- voor fotografie-apparatuur. Insturen kan t/m donderdag 12 september.

De vijf genomineerde foto’s worden tijdens de officiële ingebruikname van het windpark op vrijdag 27 september tentoongesteld. Alle aanwezigen van de opening stemmen op de mooiste foto en de prijswinnaar wordt dan bekend gemaakt.

De algemene voorwaarden van de fotowedstrijd vindt u op www.windparkkreekraksluis.nl

www.windparkkreekraksluis.nl

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

33

E 

COMPLEET BBQ BASUWISVLEES 4.95 BBQVOOR EEN BBQ FEEST BEPAAL ZELF

500GR P.P

500GR P.P

ALLES

VARKENSLAPPEN ½KG 1.75 RUNDERLAPPEN ½KG 2.75 FRICANDEAU / SHOARMA / ROLLADE 1KG 3.75 KIPFILET NATUREL 1KG 4.75 MAGERE

VERSE WORST / H.O.H GEHAKT 3KG

GEMARINEERDE 99 10. KIPFILET 1KG 3.

11.

80

8.95

SCHOUDERHAM 150GR 1.09 FARMERSALADE 150GR 1.19

ZEEUWS SPEK 100GR 0.79

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL Stichting Jeugdwerk Huijbergen

Start nieuw seizoen HUIJBERGEN - Nu de scholen weer zijn begonnen, beginnen ook de sportieve activiteiten van Stichting Jeugdwerk Huijbergen weer. Deze activiteiten zijn voor alle kinderen uit de gemeente Woensdrecht.

leren. De eerste les is op maandag 3 september. De locatie is de sportzaal in MFC De Kloek. Voor alle activiteiten geldt dat je van harte welkom bent om te komen kijken. Wil je meedoen? Dan neem je gewoon je gymkleding mee.

Judo: Voor kinderen vanaf 5 jaar organiseren we judolessen in de Kloek. Onze judoclub heet Yukio Tani. Iedere donderdagavond krijg je les. Het eerste deel van de les (van 18:30 tot 19:30) is voor de gehele groep. De ouderen of verder gevorderden gaan daarna nog een half uurtje door. Heb je zin om mee te doen met toernooien van andere clubs, krijg je daar tijdens het seizoen steeds uitnodigingen voor. Sportmix: Voor de kinderen van 6 tot 12 jaar organiseren we op maandagmiddag van 16:15 tot 17:15 een sportactiviteit. In dit uur zal Dave de Crom jullie steeds kennis laten maken met allerlei sporten en activiteiten, en jullie vooral laten bewegen. Kom op 3 september naar de Kloek en maak kennis met sport. Jeugdgym: Voor de bewegelijke kinderen van circa 3 tot en met 5 jaar is er op maandagmiddag van 15:15 tot 16:15 uur gelegenheid om onder begeleiding van Mary de Boer allerlei kunsten te

Informatie Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Arrietta Bertram (judo) op 674538 of Clazien Spaans op 643536. Wat is jouw relatietalent? Nu

GRATIS unieke RELATIETALENTEN-TEST bij inschrijving.

Voordelige rijbewijskeuring bij BWI Woensdrecht WOENSDRECHT - BWI Woensdrecht biedt op 27 augustus, 24 september, 15 oktober, 26 november en 17 december aanstaande vanaf 14.00 uur maandelijks rijbewijskeuringen aan tegen een voordelig tarief van € 25,00 per keuring. De locatie voor deze keuringen is het Welzijnscentrum K4, aan de Kromstraat 4 te Hoogerheide. BWI Woensdrecht heeft de vraag gekregen om deze dienst aan te bieden, omdat volgens veel senioren deze dienst wel in andere gemeenten werd aangeboden en zelfs in België, maar niet in Woensdrecht. Voor BWI Woensdrecht is dit een uitgelezen kans om haar dienstenpakket voor senioren te verruimen. Senioren kunnen deze kans ook aangrijpen om vragen te stellen over vrijetijdsbesteding en op welzijnsgebied. De keuringen worden uitgevoerd door een BIG-geregistreerde keuringsarts. Voor wie zijn deze keuringen bedoeld? Voor rijbewijshouders in de leeftijd van 70-plus. Voor deze groep geldt dat bij iedere vernieuwing van het rijbewijs een medische keuring moet plaatsvinden en zo’n keuring is minimaal iedere 5 jaar verplicht. Voor diegenen die momenteel in het bezit zijn van een rijbewijs waarvan de geldigheidsduur verloopt op of na de dag dat de leeftijd van 70 jaar wordt bereikt.

Voegwerk! vakbekwame

Bel uw consulent voor meer info. Bel: Lia van der Wel 0165-388816 Of 0800-0230595 (landelijk) Hoogste slagingspercentage, erkend SinglesKeurmerk

zoekt voegwerk

www.mens-en-relatie.nl

06-55887266

PAGINA 13

VOEGER

Voor personen die jonger zijn dan 70 jaar en die om medische redenen medisch gekeurd moeten worden voor verlenging van hun rijbewijs B/E. De verhoging van de leeftijdsgrens voor de rijbewijskeuring voor senioren van 70 naar 75 jaar, zal naar verwachting ingaan op 1 januari 2014. Deze procedure kan meer dan 4 maanden duren dus begin op tijd met afspraken maken om te voorkomen dat u enige tijd geen geldig rijbewijs heeft. Haal bij de gemeente een Eigen Verklaring -formulier. Hiervoor kunt u bij de gemeente Woensdrecht iedere doordeweekse ochtend op het gemeentehuis terecht. Bij de afspraak met de keuringsarts moet u meebrengen: uw huidige rijbewijs, het ingevulde Eigen Verklaring- formulier, uw ochtendurine (in een schoon potje) en (indien van toepassing) een lijstje met daarop de medicijnen die u gebruikt. Wanneer de keuring in orde is, moet u met de formulieren weer terug naar het gemeentehuis om uw nieuwe rijbewijs aan te vragen. Hiervoor kunt u bij de gemeente Woensdrecht iedere ochtend op het gemeentehuis terecht. Neem uw oude rijbewijs en een goede pasfoto mee. Na een aantal weken kunt u het nieuwe rijbewijs op het gemeentehuis afhalen. Tip: Laat tevoren uw bril en ogen controleren door uw opticien. Ga NIET tevoren zelf naar de oogarts. Wanneer tijdens de keuring blijkt dat u naar de oogarts moet gaan, moet u nogmaals omdat dan door de oogarts op specifieke zaken wordt gelet. Dit geeft dan dubbele kosten. Voor aanmelding en meer informatie over wat u mee moet nemen naar de keuring kunt u contact opnemen met de BWI Woensdrecht en vragen naar mevrouw M. Heijnen, telefoonnummer: 0164-672049, aanwezig op maandag, dinsdag de hele dag, woensdag en vrijdag ochtend.


Ossend rechts stel met groene vingers bewijst liefde voor elkaar

Echtpaar Clarijs viert briljanten bruiloft OSSENDRECHT- Het echtpaar Clarijs-Sloven staat in hun om hun omgeving beter bekend als David en Jo. Sinds tabele leeftijd viert het paar de heuglijke 65 jaar zijn ze man en vrouw en dat mag uitzonderlijk genoemd worden. Vandaag, woensdag 14 augustus, viert dag in besloten kring. het stel hun briljanten bruiloft. Ondanks deze uiterst unieke gebeurtenis blijven David en Joanna Clarijs uit Ossendrecht er bescheiden onder. Broers DOOR SIMONE VAN IPEREN De foto’s van hun diamanten huwelijk hangen nog aan de muur in het verzorgingshuis Mariahove waar David (85) en Jo (87) sinds enkele jaren wonen.

Jo herinnert zich hun bruiloft nog in 1948. Het was een bescheiden viering bij Jo haar ouders thuis. Omdat ze nog jong waren toen ze trouwden, hadden ze geen geld voor een groot feest. Maar ze hebben alles ingehaald vorig jaar

toen ze zestig jaar getrouwd waren. De echtlieden hielden een groot feest met een receptie en de burgemeester kwam het stel felicitaties brengen. Deze week komt de burgervader ook langs maar blijft de fuif bescheiden. Vanwege hun respec-

“Ik ontmoette haar voor het eerst op de Molendreef waar ik eigenlijk met haar broers had afgesproken”, zet David uiteen. Jo’s wederhelft was toen negentien jaar en hij vond haar gelijk leuk . Het duurde dan ook niet lang voordat het jonge stel achter de deur stond te kussen. Binnen een jaar trouwden ze waarna David zijn dertien broers en zussen achterliet om bij Jo in te trekken. In het ouderlijk huis van Jo werd hun zoon Jan geboren.

‘We stonden te kussen achter de deur’ Vlakbij de Zuster Marie Adolphinekapel betrokken ze vervolgens hun eerste eigen huisje. Maar de meeste herinneringen heeft het koppel aan hun woning in de Molendreef waar ze 48 jaar gewoond hebben met hun twee kinderen, Jan en Tiny.

Het echtpaar Clarijs- Sloven in hun huidige woning in Mariahove te Ossendrecht.

FOTO SIMONE VAN IPEREN

KERKELIJK NIEUWS PAROCHIE DE BRON Pastoor Hans de Kort, 0164-672400, 06-12866859. Pastor Bert Grotaers 0164-852375, 06-12778986; www.samenkerk.nl O.L.VROUW HEMELVAART HUIJBERGEN Adres: Boomstraat 1 (in de kerk) 4635 CX Huijbergen, 0164642330, locatie.huijbergen@hetnet.nl Voor parochie-aangelegenheden: Br. Marcus 0164-642650; Mevr. Phielix 0164-653565. Misintenties kunnen worden opgegeven bij de receptie van Ste. Marie 0164-642650. Donderdag 15 augustus Feest Maria ten Hemelopneming. Regioviering in Hoogerheide om 19.00u. Voorganger Pastor B. Grotaers, Eucharistieviering. In Wouw Eucharistieviering om 19.00 uur. Voorganger Pastoor H. de Kort. Zondag 18 augustus 9.30u Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor H. de Kort. Lectrice: Agaath. Intenties: Louise Mertens; jgt. Petrus en Aloijsa Michielsen-Nelen en familie; jgt. o.o. v.d. Keijbus-Antonissen; Leon Nelen en overl. familie; voor alle zieken in onze parochie. ST. GERTRUDISKERK OSSENDRECHT Adres: Dorpsstraat 7, 4641 HV, t. 672400; locatie.ossendrecht@ hetnet.nl. Parochie De Bron inz. Ossendrecht. Zondag 18 augustus 11.00u Woord- en communieviering. Voorganger: diaken E. Bornhijm. Lector: M. Mattheussens. Intenties: Pieter Edixhoven; Sjaak Musters als jgt.; Louisa Kil-Bolders v.w. verj. Dinsdag 20 augustus 19.00u Eucharistieviering in de Adolphinekapel. Intenties: Annie de WitKienhuis als jgt.; Louis v.d. Eijnden namens de onderhoudsgroep. Overleden: Wies den Ouden-Konings; Maria Jansen-Smout. O.L. VROUW HEMELVAART HOOGERHEIDE Parochiecentrum; Raadhuisstraat 134, 4631 NJ, Hoogerheide, 0164-612521; locatie.hoogerheide@hetnet.nl. Openingstijden parochiekantoor: dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00-11.30u. Pastoor Hans de Kort, priester tel. 0164-672400 of 06-12866859. Pastor Bert Grotaers, priester tel. 0164-852375 of 06-12778986. Website: www.samenkerk.nl Zondag 18 augustus 9.30u Dienst van Woord en Gebed met als voorganger pastoor Leon Sep met het seniorenkoor. Intenties: Hendrikus Brouwers en Berendina Welsing; o.o. Brouwers en Berendina Welsing; Johanna v. Tilburg w.v. Petrus de Brie. Dinsdag 20 augustus 8.30u Eucharistieviering. Intenties: voor alle zieke en overleden parochianen. Overleden: Andreas v. Bruggen.

H. JOSEPH WOENSDRECHT Parochiecentrum: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ, Hoogerheide, 0164-612521; locatiehoogerheide@kpnmail.nl. Openingstijden parochiekantoor: dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00-11.30u. Pastoor Hans de Kort, priester tel. 0164-672400 of 06-12866859. Pastor Bert Grotaers, priester tel. 0164-852375 of 06-12778986 website: www.samenkerk.nl Zaterdag 17 augustus 17.00u Geen dienst i.v.m. jaarmarkt; Rommelmarkt: Kerkplein Woensdrecht op 17 en 18 augustus. ST. DIONYSIUSKERK PUTTE Intenties en/of mededelingen, indien parochiekantoor is gesloten, graag in een gesloten enveloppe (met daarbij het verschuldigde bedrag) in de brievenbus op het kerkplein (de groene zijdeur). Postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte, 0164-602491; locatieputte@kpnmail.nl. Zaterdag 17 augustus 19.00u Eucharistieviering. Voorganger Pastoor (EM)J. van Oers. Intenties t.e.v. Heilige Jozef, voor de vaders, die het moeilijk hebben, t.e.v. Heilige Rita, voor de onmogelijke zaken; t.e.v. O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand. SAINTE MARIE HUIJBERGEN Eucharistie: Zondag 09.30u. Weekdagen 08.00u.: Behalve op zaterdag. Contactpersoon Br. Marcus de Deijn. Ingang kapel via Staartsestraat 2a. PROTESTANTSE GEMEENTE WOENSDRECHT Kerkgebouw: Dorpstraat 10, 4631 HW, Ossendrecht, 0164672991, info@pkgw.nl, www.pkgw.nl Zondag 18 augustus 9.45u: ds. M. Punt uit Zierikzee. CEL-KERK ‘Levend Woord Brabant-Zeeland’ Pastors: Jorden & Debora Spijker, Plantagelaan 8, 4631 CS Hoogerheide, 0164-612927, jordenspijker@home.nl, www.lwgbz.nl. Iedere week zijn er Open Celgroepen, kleine groepen, in Hoogerheide en Bergen op Zoom. Heb jij (u) belangstelling, informeer bij ons. Cursus budgetteren in de privé situatie “Jouw geld telt” vanuit SHM Bergen op Zoom, 5 avonden in september en oktober. Aanmelden via schuldhulpmaatjeboz@gmail.com. Zondag 18 augustus 10.30u: Celebration, kerkdienst, met Henk Hempenius. Henk is vanuit een zeer heftig verleden van afwijzing en kindertehuizen, een vader voor andere mensen geworden. Locatie: Kastanjelaan 53A, Bergen op Zoom. POOLSE R.K. PAROCHIE H. MAXIMILIAAN KOLBE Elke 3e zondag van de maand 18.00u. St. Gertrudis kerk, Dorpsstraat 7, Ossendrecht. Pastoor S. Klim 076-5321438 06-14243225. PAGINA 14

Groene vingers Hoewel de grote passie van David het werk als machinist op de stoomlocomotief was, heeft hij uiteenlopende banen gehad. Als hij van zijn werk thuis kwam, zorgde hij samen met zijn vrouw voor hun varkens, konijnen en duiven die ze thuis hielden. De dieren waren naast fijn gezelschap ook goed voor consumptie. “Dan kwam er heel vroeg in de ochtend iemand om de beesten te slachten.” Zo

voorzag de familie zichzelf van een goede maaltijd. Jo werkte op de akkers om onder andere boontjes te trekken. Het werken bij de boer vond ze heerlijk. “Ik ben echt een buitenmens en was vingervlug in het trekken van de boontjes.” Het hardwerkende paar vindt het nu nog steeds heerlijk in de buitenlucht. Het stel vond het daarom spijtig om hun woning aan de Molendreef te verlaten voor een aanleunwoning. Het onderhouden van de tuin werd te veel werk. Momenteel toogt David vier middagen in de week naar de groentetuin om daar samen met zijn zoon hun gewassen te onderhouden. Zo hebben ze nog regelmatig sla, spitskool of tomaten uit eigen tuin. Verliefd Hoewel de dagen dat ze samen naar de kermis gingen voorbij zijn, is het stel nog steeds verliefd. Jo heeft in het verleden haar best gedaan om goed voor David te zorgen en waardeert het enorm in hem dat hij nu voor haar zorgt. Voornamelijk toen Jo zeven jaar geleden een herseninfarct kreeg en sindsdien rolstoelgebonden is. De zorgzaamheid naar elkaar toe is de rode draad in hun huwelijkse leven. Uit die liefderijke verstandhouding zijn naast hun twee kinderen ook nog vier kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen voortgekomen. “Het fijne is dat ze in de buurt wonen”, merkt Jo op. Ze zullen in ieder geval aanwezig zijn op de ingetogen maar zeker bijzondere briljanten bruiloft die het warmhartige echtpaar zal vieren in Mariahove, waar het stel nog steeds een toegewijd huwelijk beleeft.

ZWHoek-Toernooi bij Meto HOOGERHEIDE - Donderdag 15 en zaterdag 17 augustus wordt het ZWHoek-toernooi gehouden bij Voetbalvereniging Meto in Hoogerheide voor de start van de competitie wordt dit elk jaar gehouden. Meto, Vivoo, Odio, WVV`67 en Grenswachters spelen tegen elkaar voor de wisselbeker 2013. Meto, Odio, WVV`67 en Grenswachters komen elkaar ook tegen in de competitie. Vivoo heeft jammer genoeg promotie mis gelopen. We zien dan ook vele derby`s dit jaar in de ZWHoek. In het onderlinge toernooi zullen alle ploegen nog niet op sterkte zijn. door vakanties zijn de ploegen niet compleet, maar het is een

goede voorbereiding op de competitie. We hopen dat er weer veel supporters zijn om de ploegen te bekijken. Programma donderdag 15 augustus 19.00 Grenswachters-Odio 19.00 Meto-Vivoo 20.00 WVV`67-Grenswachters 20.00 Odio-Meto 21.00 Vivoo-WVV`67 Zaterdag 17 augustus 18.00 Grenswachters-Meto 19.00 Odio-Vivoo 19.00 Meto-WVV`67 20.00 Vivoo-Grenswachters 20.00 WVV`67-Odio

Fiets-foto-puzzeltocht buurtschap De Heide OSSENDRECHT - Voor velen loopt de vakantie intussen ten einde of is al achter de rug maar wil je er toch nog eens een dagje tussenuit dan is onze fiets-foto-puzzeltocht een heel mooie gelegenheid om met het gezin of vrienden dicht bij huis een leuke dag door te brengen. De route loopt door en in de omgeving van ons dorp, is ongeveer 30 km lang en onderweg zijn er, op verschillende plaatsen, foto`s getrokken. Op zo`n foto kan een stukje van de omgeving staan, maar ook voorwerpen of details van b.v. gebouwen. Al die foto’s staan in een willekeurige volgorde afgedrukt op het deelnameformulier welke u meekrijgt bij de routebeschrijving en er zijn geen foto’s gemaakt bij gevaarlijke punten. Verder is het de opdracht om al deze foto’s in de juiste volgorde van de route te plaatsen en te noteren op het deelnameformulier. Het mooie van deze puzzelrit is dat u zelf bepaald wanneer en hoe dikwijls u deze

wilt rijden. Tot en met zondag 28 september kunt u in café Boulevard te Ossendrecht, of bij hotel Dekkers, deelnameformulieren afhalen, inclusief 1 consumptie per ingeleverd antwoordformulier te besteden in de Boulevard. Deze deelnameformulieren bestaan uit een routebeschrijving, bladen met foto’s en een formulier om uw oplossingen in te vullen. U mag met meerdere personen, gezamenlijk of individueel een formulier invullen. Als u alle foto`s de eerste keer niet vind mag je de tocht nog eens overdoen, eventueel op een andere dag. De enige voorwaarde is dat uw oplossing op 28 september gedeponeerd moet zijn in een bus welke aanwezig is in café De Boulevard. U hebt dus nog enkele weken de tijd om aan deze tocht deel te nemen. Voor de goede oplossingen zijn er een tiental leuke prijzen beschikbaar. De prijswinnaars worden begin oktober bekendgemaakt en de uitslag zal in de verschillende regionale bladen gepubliceerd worden.


Wilt u op een leuke manier wijzer worden?

Roselina

Bij ons kunnen bedrijven en particulieren terecht voor erkende opleidingen, trainingen en workshops die leuk en leerzaam zijn om te volgen o.a.: Kantooropleidingen Telefoniste/Receptioniste start 26 augustus Financieel/Administratief Medewerker start 26 en 29 augustus (Medisch) Secretaresse start 10 en 18 september Managementassistente start 26 augustus Anatomie en Fysiologie start 10 september Medische Terminologie start 12 september

Lorentzweg 20 Energieweg 11B 4691 SR Tholen 4691 SE THOLEN Telefoon: 0166-603036 Telefoon: 0166-603036 GSM: info@roselina.nl 06-20626810 E-mail: Internet: www.roselina.nl

E-mail: roselina.langius@tisca I li l

JOKO

‡6ORRSORRSVFKDGHDXWRÂśV PRWRUVWHNRRSJHYUDDJG ‡$OOHJHEUXLNWHRQGHUGHOHQ RQOLQH ‡9ULMZDULQJELMRSKDOHQ ‡5HSDUDWLHHQRQGHUKRXG Lid ARN-Stiba-RDW 0DDOEHUJHQVWUD:HUQKRXW 7HO LQIR#MRNR]XQGHUWQO ZZZMRNR]XQGHUWQO

GRATIS STALLING

Boekhouden Basiskennis Boekhouden start 28 augustus Boekhouden en Computerboekhouden 29 augustus Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) start 28 augustus Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) start 28 augustus Coaching & OfďŹ cemanagement

AUTOMONTAGEBEDRIJF

tot 1 december 2013

van boot - caravan camper - auto Bij buitenstalling gratis stroomvoorziening.

Managementopleidingen Middle Management start 5 september )LQDQFLHHO0DQDJHPHQWYRRUGHQLHWÂżQDQFLsOHPDQDJHURNWREHU Resultaatgericht managen (workshop) 24 september Vaardigheden voor manager van vandaag (workshop) 4 oktober Een goed gesprek met lastige types (workshop) 27 september

tuincentrum

Moerkant

Jaarcontract vanaf â‚Ź 175 p/jr

www.bootencaravan stallingzeeland.nl

Managementsupport PR-bedrijfscommunicatie start 26 augustus Resultaatgericht werken (workshop) 25 oktober Notuleren met de laptop (workshop) 27 september

Wil jij een

Ă€MQHNDPHU

Wij zijn erkend opleider voor LSSO, Nemas en de Associatie. Wij sturen u graag informatie toe, ook is een (kosteloos) intakegesprek mogelijk.

LQHHQÂżMQKXLVRSGH 'LMNHQ"%HOGDQJHUXVWRP HHQDIVSUDDNWHPDNHQ 0LMQWHOHIRRQQXPPHULV 06 42171201

In BelgiĂŤ nog steeds echt sterke

ONKRUID BESTRIJDINGSMIDELEN (1 behandeling per jaar volstaat)

Jan Jochems HANDEL

MEDITEREN IN HALSTEREN

EN

TRANSPORT

TE KOOP:

Bestratingsmaterialen en sierkeien,

âœż Zeep op Maat âœż

Vanaf 14 augustus 2013 hervatting van zenmeditatie in Halsteren.

speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

â?€ Workshops volwassenen en kinderen â?€ Kinderfeestjes en grotere groepen â?€ Geboorte-, Huwelijks-, en Communiebedankjes en geschenkjes â?€ Relatiegeschenken â?€ Cadeaubonnen en -artikelen

Zenmeditatie; bewustzijntraining, zonder dat je er iets voor moet doen. Zaterdag 17 augustus Open Dag 10.30 – 14.30 u. We geven informatie en je kunt een eerste ervaring op doen.

Braderie Woensdrecht 18 augustus Workshops ook thuis of op locatie >5 pers.

We zijn te gast bij JOIN, Vang 5 Halsteren (t.o. FIXET)

Internet: E-mail: Telefoon:

Vindt ons via www.zensangha.nl

www.soapemotions.nl info@soapemotions.nl 06-10144010

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

VERHUUR:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3

Moerkantsebaan 180 - 182 2910 Essen - BelgiĂŤ Tel. 0032 - 3 667 50 55

Open van 9.00-18.00 uur Zondag 10.00 - 16.00 uur Maandag gesloten

Vandaag uw auto, jeep of bus v.a. ’98 verkopen. Bel HUGO Contant + RDW. Vrijwaring!

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

06 - 122 58 443 Een overkapping met uitstraling en karakter vanaf 699,-euro Bel voor een afspraak in onze showroom of kijk op onze Website www.overkappingvanhout.nl

VAARBEWIJSCURSUS

Vercammen

Infra & verhuur

PAARDENBAKKEN, STAL- EN MONTAGEWERK

Voor al uw stucwerk. Gratis offerte!

Stukadoren - Sierpleister - Spuiten Sierplafonds - Buitengevels - Isolatie Tel. 0164-604542

2 km van de kerk van H huijbergen

Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

Ook ’s avonds.

STUCADOORSBEDRIJF

Elke zondag open!

Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom Willemstad - Lage Zwaluwe - Dongen Etten-Leur - Rotterdam START HALF SEPTEMBER Spoedcursus op zaterdag Telefoon 0165-546707

WWW.YACHTCONSULT.COM.

Tel. 0165 303332

www.vanewouw.nl

www.stucadoorsbedrijfvercammen.nl

Argon 24B in Oud-Gastel. Tel. 06-30106383

TIMMERWERKPLAATS DrĂŠ Maas Ambachtelijk Timmerman

Praktijk voor:

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren. Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan. Betonpaal in combinatie met betonplaat. Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

KASTEN, DEUREN, KEUKENS, TRAPPEN, KOZIJNEN, KORTOM VOOR ALLES VAN HOUT.

- Psychologische problemen - Leer- en opvoedingsproblemen Ook remedial teaching en huiswerkbegeleiding

Evt. gratis thuisbezorging.

0164-210515 / 06-27336411

In september starten we weer met onze

Huiswerkbegeleiding

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418 www.deschanstuinschermen.nl

Ook voor rooien en verwijderen van uw oude erfafscheding!!!

leren leren

In een kleine groep van max. 5 leerlingen word je begeleid bij het

WWW.HOBBYKAS.NL

maken van je huiswerk. Een combinatie van individuele remedial teaching

Aannemersbedrijf van Haaften B.V. Sierbestrating van Haaften

en huiswerkbegeleiding is mogelijk. De begeleiding vindt plaats in onze vestiging Nobellaan 23B in Bergen op Zoom. Meld je tijdig aan. Het aantal plaatsen is beperkt.

0167-562599 Joke Meerbeek info@praktijkdesleutel.nl

Budget kas

â‚Ź 360,-

Alu-pro kas

v.a. â‚Ź 875,-

Combi-pro kas v.a. â‚Ź 1000,Victoriaanse kas v.a. â‚Ź1450,Bel voor onze folder/prijslijst

Showterrein met 36 kassen

Voor aanmelding of informatie:

EMBREGTS KASSEN

www.praktijkdesleutel.nlGors 70 Hoeven 0165-502506

Wij zijn leverancier van o.a.: ^Ĺ?ÄžĆŒÄ?ÄžĆ?ĆšĆŒÄ‚Ć&#x;ĹśĹ?  ůŽŏŚƾƊĞŜ ^Ä?Śƾƍ ĹśĹ?ĞŜ  dĆľĹ?ĹśÇ€ÄžĆŒĹŻĹ?Ä?ĹšĆ&#x;ĹśĹ? ^ƉĞĞůƚŽĞĆ?ƚĞůůĞŜ  dĆľĹ?ĹśÄ?ĞĞůĚĞŜ dĆŒÄ‚ĹľĆ‰Ĺ˝ĹŻĹ?ŜĞĆ?ÍŹ^ĹŹÄžĹŻĆšÄžĆŒĆ? KÇ€ÄžĆŒĹŹÄ‚Ć‰Ć‰Ĺ?ĹśĹ?ĞŜ

erk, Aanleg, grondw tsen riolering, plaa Äž ǀĂŜÄ?ůŽŏŚƾƊ Ĺś

Paasdijkweg 19A, 4693 RE POORTVLIET Tel.: 0166 61 92 00 Pilootweg 5, 4696 RJ STAVENISSE Tel.: 0166 69 29 77

WWW.VANHAAFTENPOORTVLIET.NL


facebook.com/jumbosupermarkten

Joop en Monique Kesselaar

Hoogerheide: Raadhuisstraat 87 . (0164) 66 20 10hgh@jumbosupermarkten.nl:

DW_20130814  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you