Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

S T E E N B E R G S E

O P L AG E :

13 FEBRUARI 2013 WEEK 7

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

PORT HENRICUS ALS RECREATIEPOORT VOOR WATERLINIE

10 . 0 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

ONROEREND GOED

4880

AA

Zundert

AUTO’S

Volg ons via twitter: @SteenbergseBode

I

Te l .

076

SPORT

VOORSTANDERS PLEITEN VOOR DINTELOORDSE WINDENERGIE

599

8 111

I

480.000

www.internetbode.nl

KERKELIJK NIEUWS

VACATURES

PLAN HERINRICHTING MOLENWIJK VERDER VERFIJND

W E E K B L A D

M I D D E L B U R G S E

&

V E E R S E

HEROPENING

(na grondige renovatie)

POMPEDURP - Nog geen maand nadat een grote brand hun carnavalswagen in as legde, stonden de bouwers van BC De Begienurs al paraat in de optocht in hun thuisdorp Pompedurp (Kruisland). Het vergde wat ‘passe en mete’, maar na een geslaagde ‘Affikparty’ en veel hulp vanuit allerlei hoeken, wisten de Begienurs toch met een prachtige wagen mee te rijden. De vrolijke en kleurrijke wagen, die aan het begin van de optocht reed, trok veel bekijks en sleepte daarmee een tweede prijs in de wacht. Meer foto’s van carnavalsactiviteiten zijn te zien verderop in deze Bode en op www.internetbode.nl . FOTO ELNA HELLEMONS

Inspraak bij bewegwijzering STEENBERGEN - De gemeente Steenbergen roept haar inwoners op om mee te praten over de nieuwe bewegwijzering in het plan StadHaven. Nadat vorig jaar al de Markt opnieuw ingericht is, gaan na de carnavalsvakantie ook de Grote Kerkstraat en Kaaistraat op de schop. Bij het nieuwe centrum hoor ook een nieuwe bewegwijzering voor voetgangers, vindt de gemeente. Inwoners en ondernemers kunnen daarom ideeën aandragen voor de stijl en de doelen waarnaar de borden moeten verwijzen. Wie mee wil denken over de bebording kan tot 25 februari zijn contactgegevens opsturen via stadhaven@ gemeente-steenbergen.nl

Meer recreatie langs Mark, Dintel en Vliet STEENBERGEN - De gemeenten EttenLeur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal en Steenbergen en waterschap Brabantse Delta hebben de handen ineengeslagen om de recreatie aan de Mark, Dintel en Vliet te versterken. In het project Waterland, dat onderdeel is van ‘Brabant aan Zee’, werken de overheden samen om langs de rivieren kleine recreatieplaatsjes te realiseren door het plaatsen van bijvoorbeeld aanlegsteigers, picknicktafels, bewegwijzering en informatiepanelen. Daarbij wordt een koppeling met het vaste land gemaakt. Het project wordt mogelijk gemaakt door een provinciale subsidie en moet uiterlijk 30 juni afgerond zijn.

Zaterdag 16 februari (vanaf 10.00 uur) er voor koffie, lunch en din , ge un lo , RestauRant as RR te l, hote

www.wapenvanwillemstad.nl 0168-473450

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL

W E E K B L A D

Meer dan een half miljoen Bodes Elke week!

Stuntaanbieding t h u i s i n d e hoortoestelbatterijtjes! Ga naar www.schoonenberg.nl/shop Batterijtjes van € 6,-

1 ,-

*

OP = OP

per pakje

Makkelijk. Voordelig. Snel.

* Alleen in webshop bij aankoop van 3 pakjes batterijtjes. Actie loopt t/m 28 februari.

r

e

Inloopavond over verkeer Molendijk DINTELOORD - In Hotel de Beurs in Dinteloord vindt op maandag 18 februari een inloopavond plaats, waarbij de resultaten van het verkeersonderzoek op de Molendijk worden gepresenteerd. De gemeente Steenbergen heeft afgelopen najaar een onderzoek laten uitvoeren naar de verkeersbewegingen. De resultaten daarvan gelden als een zogenaamde nulmeting, zodat kan worden vastgelegd of de voorgenomen maatregelen voor de Molendijk effect hebben. De avond is met name bedoeld voor de bewoners van de Molendijk, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. De inloopavond begint om 19.30 uur.

g i o Uitnodiging Het Advocatenkantoor Asselbergs en Klinkhamer Advocaten te Etten-Leur, dat de belangen behartigt van een aantal gedupeerden van neuroloog Sanders van het Amphia ziekenhuis, organiseert een algemene informatiebijeenkomst op maandag 18 februari a.s. om 19:30 uur in het Trivium Hotel & Spa, Trivium 72 te Etten Leur. De informatiebijeenkomst, die vrij toegankelijk is, heeft tot doel mogelijk gedupeerden te informeren over hun juridische positie en mogelijkheden. Bent u niet in de gelegenheid om de bijeenkomst bij te wonen dan kunt u op www.letselzaken.com uw gegevens achterlaten waarna een van de letselschade advocaten persoonlijk contact met u zal opnemen.

Bredaseweg 161

4872 LA Etten-Leur

t. 076 502 20 80

info@ak-advocaten.eu

www.ak-advocaten.eu


Elektro materiaal

Rijksoverheid

Avilek.nl

Pedicure Jeanette

Waterberging Volkerak-Zoommeer, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en aangeeft op welk onderdeel uw zienswijze betrekking heeft. Zo kunt u bijvoorbeeld ingaan op de volgende punten: - Staan er naar uw mening onjuistheden in de plannen? - Zijn er grote zaken en/of belangen over het hoofd gezien? - Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?

Ook bij U thuis 06 - 43084446

Hoe kunt u reageren? U kunt van 15 februari tot en met 28 maart 2013 reageren. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.centrumpp.nl/projecten/actuele_zienswijzeprocedures/. Per post kan ook: Centrum Publieksparticipatie, Waterberging Volkerak-Zoommeer, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. U kunt uw zienswijze tevens mondeling indienen. Hiervoor kunt u binnen de inzagetermijn een afspraak maken met het Centrum Publieksparticipatie via telefoon 070 456 96 04.

RAT IN DE VAL

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

(0113) 57 38 81

www.ongediertespecialist.nl

Jan Jochems Handel

en

TransporT

Te koop:

Bestratingsmaterialen en sierkeien, speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

bel 0113-639760 of mail info@traas.nl

• • • • • • • •

houtworm-, boktor en zwambestrijding preventieplannen faunabeheer weringsmaatregelen bestrijding knaagdieren en insecten bouwkundige inspecties balkkoprestauraties mollenbestrijding Kenniscentrum Dierplagen www.kad.nl KAD - Gecertificeerd

Kennisgeving De Minister van Infrastructuur en Milieu geeft hierbij opnieuw kennis van het ontwerp-Rijksinpassingsplan, het Milieueffectrapport, het ontwerpbesluit tot wijziging van het Peilbesluit, de ontwerpvergunning Natuurbeschermingswet, de ontwerpontheffing Flora- en faunawet en de bijbehorende documenten (alle ongewijzigd) ten behoeve van de uitvoering van het project Waterberging Volkerak-Zoommeer. Het milieueffectrapport en de ontwerpbesluiten liggen ter inzage gedurende zes weken vanaf 15 februari 2013. Eerder heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu onder meer in de Staatscourant 2013 nr. 703 van 10 januari 2013 al kennisgegeven van deze ontwerpbesluiten en documenten die vanaf 11 januari 2013 gedurende zes weken ter inzage lagen. Verzuimd is het ontwerp-Rijksinpassingsplan langs elektronische weg op www.ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar te stellen en het identificatienummer van het ontwerpbesluit in de kennisgeving te vermelden. Bij deze kennisgeving is het verzuim hersteld. Het project Waterberging Volkerak-Zoommeer is een van de projecten van het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. De waterberging zal worden ingezet ter voorkoming van ongewenst hoge waterstanden in het benedenrivierengebied, vooral op het Haringvliet en Hollandsch Diep. Hierdoor worden de omliggende gebieden beter beveiligd tegen overstromingen. De waterberging wordt alleen ingezet als de stormvloedkeringen sluiten en er tegelijkertijd sprake is van zeer hoge rivierafvoeren. In die situatie kan het rivierwater niet wegstromen naar zee en stijgt het water in het benedenrivierengebied tot een ongewenst hoog niveau. Om overstroming van de omliggende gebieden te voorkomen, bergen we het rivierwater tijdelijk in het Volkerak-Zoommeer. Als de keringen weer open gaan, kan het rivierwater weer wegstromen naar zee. De kans dat gesloten stormvloedkeringen en zeer hoge rivierafvoeren samenvallen, is klein. Volgens de huidige modelberekeningen wordt dit geschat op eens in de ca. 1400 jaar. In termen van kansberekening wil dat zeggen dat de kans op inzet van waterberging ieder jaar 1/1400ste bedraagt. Door de gevolgen van de klimaatverandering stijgt naar verwachting de zeespiegel en nemen de rivierafvoeren toe. Daardoor kan waterberging in de loop van de eeuw vaker nodig zijn. Dat zal omstreeks het jaar 2050 – volgens de huidige berekeningen – eens in de 550 jaar zijn (1/550ste keer per jaar). Wat willen we graag van u weten? U kunt reageren op het ontwerp-Rijksinpassingsplan, het Milieueffectrapport, het ontwerpbesluit tot wijziging van het Peilbesluit, de ontwerpvergunning Natuurbeschermingswet, de ontwerpontheffing Flora- en faunawet en de bijbehorende documenten. We stellen het op prijs als u uw zienswijze toelicht met argumenten

Loop- of rugprobLemen

Alleen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, kunnen later beroep instellen tegen de besluiten, tenzij u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend. Zienswijzen die vanaf 11 januari tot 15 februari 2013 zijn ingediend, worden beschouwd als te zijn ingediend gedurende de periode van 15 februari tot en met 28 maart 2013 en hoeven daarom niet opnieuw ingediend te worden. Waar vindt u meer informatie? Uitgebreide informatie en het ontwerp-Rijksinpassingsplan en de bijbehorende documenten zijn digitaal in te zien en te downloaden op www.centrumpp.nl/ projecten/actuele_zienswijzeprocedures/. Het ontwerp-Rijksinpassingsplan is bovendien ook op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen via planidentificatienummer NL.IMRO.0000.IMip12BERGINGVZM-2001. U kunt op www.ruimtelijkeplannen.nl ook zoeken op de naam van het plan: ‘Waterberging Volkerak-Zoommeer’. Inzage rapporten De rapporten Waterberging Volkerak-Zoommeer kunt u tot en met 28 maart 2013 inzien bij: - het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken; - de Rijkswaterstaatdiensten in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant; - de provinciehuizen van de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant; - de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Goeree-Overflakkee, Halderberge, Moerdijk, Reimerswaal, Roosendaal, Schouwen-Duiveland, Steenbergen en Tholen; - de Waterschappen Hollandse Delta, Scheldestromen en Brabantse Delta. Voor adressen zie www.centrumpp.nl/projecten/actuele_zienswijzeprocedures/ en www.rws.nl/water/plannen_en_projecten/vaarwegen/volkerak/waterberging_ volkerakzoommeer/. Informatiebijeenkomsten Rijkswaterstaat heeft op 29 en 31 januari 2013 twee informatiebijeenkomsten over Waterberging Volkerak-Zoommeer georganiseerd. Meer informatie? Indien u vragen heeft met betrekking tot Waterberging Volkerak-Zoommeer kunt u bellen met Rijkswaterstaat 0800 8002 (gratis). Voor vragen met betrekking tot de zienswijzeprocedure kunt u terecht bij het Centrum Publieksparticipatie, telefoon 070 456 96 04.

Zungu en zijn broertjes hebben van HomePlan een nieuw huis gekregen en vieren feest. HomePlan bouwt huizen voor aidswezen in Zuid-Afrika. Winnie viert geen feest, zij wacht nog op haar huis. Er wachten nog heel veel kinderen op een huis. Bouwt u mee? Meer weten? www.homeplan.nl

ZUNGU VIERT FEEST

SMS HOME AAN

naar 5757 en steun HomePlan met 3 euro per maand

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

AANBIEDINGEN:

geldig van 13 t/m 23 februari 2013

AANBIEDINGEN:

geldig van donderdag 24 januari t/m zaterdag 2 februari

UD DERHO

ON

HUUR

NIEUWE CV-COMBI KETEL? Ook voor u hebben wij een betaalbare oplossing!

LEASE KOOP

U HUURT AL EEN CV-KETEL VOOR MINDER DAN 1 EURO PER DAG!

VAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

per kilo ..................................................... € 9,99 per kilo € 3,00 / 4 kg voor ............................

€ 10,00

Maatjes versfrites van onder ‘t mes Kibbeling met

per .................................................... € 1,00 perstuk portie ......................................................

Gerookte zalm Gerookte Makreel

Nu met GRATIS klokthermostaat

De ecoTEC plus, het meest efficiënte toestel van VAILLANT

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE • VERHUUR • VERKOOP • FLEXLEASE • ONDERHOUD

Slibtong Schar

DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

Bezoek onze vernieuwde website: WWW.VIGAR.NL

€ 4,00 € 1,75

100eigen gram ....................................................... uit rokerij per stuk ....................... € 2,50

Slaatje Kibbeling

€ 4,50

per gram stuk €voor 2,50.......................................... / 2 stuks voor ...................... 500 € 5,00 We hopen u te begroeten, Kees en Marjo

Van de Velde VIS

Stevinweg 6 I Tholen I T: 06 - 40 21 87 06 tegenover Melse/Multimate

Het bekende adres voor al uw visschotels Openingstijden: wo-do 9.00 - 17.00 u. vr 9.00 - 18.00 u. za 9.00 - 16.00 u.


actualiteit

Sfeer zeventiende eeuw leidraad bij ontwikkeling Steenbergs fort

Port Henricus als recreatiepoort voor waterlinie STEENBERGEN - Als het aan Yoni Schoonus ligt, krijgt het Steenbergse Fort Henricus binnenkort zijn allures uit de zeventiende eeuw weer terug. De ondernemer heeft van het Steenbergse college groen licht gekregen om een ontwerp uit te werken voor de toekomst van het bijzondere vestingwerk aan de Vliet. Concrete plannen heeft Schoonus nog niet, maar hij verwacht in de loop van dit jaar een duidelijk beeld te krijgen van de toeristische mogelijkheden van het fort. DOOR RIA VAN MEIR Geïnspireerd door de rijke historie van Fort Henricus besloot Yoni Schoonus werk te maken van een nieuwe toekomst voor het vestingwerk. “Het fort maakt onderdeel uit van de West-Brabantse Waterlinie, een belangrijke verdedigingslinie in de zeventiende eeuw. Op die plaats hebben mensen gevochten en geschiedenis geschreven. Die sfeer wil ik terug halen in het hedendaagse fort. Onder de naam Port Henricus moet dit dé ingang worden voor de WestBrabantse Waterlinie”, licht hij toe. Horeca Een belangrijke rol zal daarbij worden weggelegd voor de huidige loods aan de Schansdijk 5. Schoonus ziet daarin kansen voor een bijzondere horecagelegenheid, waarin de bezoeker zich helemaal in de zeventiende eeuw waant, maar tegelijkertijd ook de mogelijkheden van het heden meekrijgt. “Een bezoek moet echt een beleving geworden, waarbij men ongemerkt infor-

matie oppikt. Het is een soort reis door de tijd, die start in de Gouden Eeuw en eindigt in de huidige 21e eeuw.”

‘Een bezoek aan het fort wordt een echte belevenis’ De ondernemer wil daarbij gebruik maken van speciale licht- en geluidseffecten en projectie op de muren, waarbij wisselende thema’s kunnen worden afgebeeld. “Het moet een hele dynamische omgeving worden, die ook geschikt is voor speciale gelegenheden, zoals vergaderingen, congressen en zelfs bruiloften.” Schoonus wil daarnaast ook een verbinding met de waterrecreatie maken. Bij het fort komt een kleine jachthaven voor pleziervaarten. Aan het water van de Steenbergsche Vliet ziet Schoonus tevens kansen voor een terras, waar toeristen kunnen uitkijken over de bijzondere omge-

Het college heeft groen licht gegeven voor de recreatieve ontwikkeling van Fort Henricus.

ving van het fort, terwijl de kinderen zich zowel binnen als buiten kunnen uitleven in een thematische speeltuin. Ook duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij Port Henricus. “We willen het bewustzijn voor de natuur vergroten en zoveel mogelijk gebruikmaken van streekproducten.” Samenwerken De initiatiefnemer benadrukt wel dat alle ideeën nog erg pril zijn. “Het college van

burgemeester en wethouders heeft onlangs ingestemd met ons principeverzoek. Dat betekent dat we nu groen licht hebben om onze ideeën verder uit te werken tot concrete plannen. Dat willen we samen doen met onder andere Natuurmonumenten, de Vrienden van de West-Brabantse Waterlinie en de stichting Menno van Coehoorn. Ook willen we samenwerken met de beheerders van de andere forten in de West-

ARCHIEFFOTO

Brabantse Waterlinie: Fort de Roovere en Fort Pinssen bij Halsteren.” 2013 zal daarom het jaar zijn waarin de plannen verder ontwikkeld worden. Schoonus verwacht rond de zomervakantie de eerste concrete ontwerpen op papier te hebben staan, al wil hij zich niet vastpinnen op een datum. “Ik neem hier liever de tijd voor, zodat we straks een goed ontwerp voor de toekomst van Fort Henricus kunnen presenteren.”

Initiatiefnemers: ‘Dinteloordse energie kopen zal een optie worden’

Voorstanders blijven pleiten voor Dinteloordse windenergie DINTELOORD - De discussie over wel of geen windmolens in de Dinteloordse polders loopt nu al vanaf 2001. De is dus veel efficiënter en bespaart belasveertien betrokken agrarische bedrijven en drie bewoners van de polder zijn voor het windmolenpark, maar heb- tinggeld.” ben echter nog geen overeenstemming bereikt met de gemeente. En dat terwijl de gemeente veel voordeel kan Duurzaamheid halen uit de Dinteloordse windenergie, zo stellen zij. DOOR JOAN GEERTS Arjen Boudeling, Marinus Geluk en Jon en Jeanette Bergeman vertegenwoordigen de tien bedrijven en drie bewoners uit de Anna- en Drievriendenpolder in Dinteloord.

Arjen is vanaf het begin in 2001 al betrokken bij de plannen. In 2008 is de discussie met de gemeente stilgevallen en in 2010 zijn de koppen weer bij elkaar gestoken. De bedrijven, bewoners en energiemaatschappij Eneco overleggen regelmatig

over de stand van zaken. “We hebben een toplocatie hier in de polder”, geeft Arjen aan. “Door de hoeveelheid wind die we hier hebben, kunnen we met minder windmolens meer energie opwekken dan op welke andere plek dan ook in Brabant. Dat

In 2010 gaf de provincie daarom aan om een concentratie van windmolenparken in het West-Brabantse zeekleigebied te willen. Daarmee kan versnippering van een aantal molens hier en daar over Brabant voorkomen worden. De Anna- en Drievriendenpolder kunnen aansluiten bij de al bestaande windmolenparken langs het Volkerak-Zoommeer.

‘Dinteloordse energie goed voor regionale economie’

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

FOTO JOAN GEERTS

www.internetbode.nl

Arjen Boudeling, Martin Geluk en Jon en Jeanette Bergeman met zoon Jaap.

“Er zijn voor ons als bedrijf of bewoners financiële voordelen verbonden aan de windmolens”, vertelt Jon. “We zijn en blijven ondernemer, echter staat bij ons duurzaamheid ook hoog op de prioriteitenlijst.” De agrariërs wijzen erop dat ook de regering als doel heeft om in 2020 zestien procent van de Nederlandse energie duurzaam te laten zijn. “Als gemeente Steenbergen met dit plan zou instemmen, zou het in de bovenste regionen komen te staan van meest duurzame gemeenten”, geven ondernemers aan. “Dat trekt andere bedrijven aan, creëert werkgelegenheid en is dus goed voor onze regionale economie.” Arjen gelooft in de lange termijn visie, die men in Duitsland ook hanteert op het gebied van duurzame energie. “Hun visie van nu investeren in duurzaamheid in plaats van hand op de knip heeft hen tot nu toe verder gebracht dan ons”.

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PaGiNa 3

Dinteloordse Energie Volgens de initiatiefnemers heeft de gemeente daarnaast ook voordelen doordat ze extra inkomsten kan genereren in de vorm van leges en OZB-belastingen. Daarnaast zal er een fonds opgericht worden door het energiebedrijf voor de bewoners uit Dinteloord. Dit fonds zal regionale projecten stimuleren; bij voorkeur op het gebied van duurzaamheid en verbetering van de leefomgeving, zoals de aanleg van wandelroutes. Eneco heeft bij de agrarische ondernemers aangegeven dat indien het windmolenplan gerealiseerd wordt, het tot de mogelijkheden behoort om regiostroom in te kunnen kopen. Qua overlast voor de omgeving maken de boeren zich geen zorgen. Uit andere projecten in Nederland is gebleken dat de geluidsoverlast te verwaarlozen is. Provincie Alle provincies hebben het Rijk gegarandeerd de 6000 megawatt aan windenergie op land in 2020 te zullen leveren. Brabant zal hiervan minimaal 420 megawatt voor zijn rekening nemen. De Regio West Brabant, dit is een samenwerking tussen 18 gemeenten in West Brabant en Tholen, hebben al een regionaal aanbod gedaan voor nieuwe locaties en opschaling van de bestaande windmolens. De bijdrage van de gemeente Steenbergen in het regionale bod bestaat uit de windmolens op het AFC en de opschaling van de huidige windmolens aan de Karolinadijk. Eneco en RWE hebben bij het Rijk een speciale regeling aangevraagd voor de realisatie van het windmolenpark. Gemeente Steenbergen staat kritisch tegenover deze aangevraagde regeling.

Volg ons op twitter: @SteenbergseBode.


CV-ketel storing?

Sierwerk van Elzakker Geulweg 35 - Sint-Maartensdijk

Gespecialiseerd in massief hekwerk dat op maat wordt gemaakt. Hekwerk, poorten, raam- en deurbeveiliging, automatisering, balkonhekken, verlichting, schoorsteenkappen, industriehekken, glittermatten, diverse laswerkzaamheden etc.

GRATIS JURIDISCH ADVIES

2SE4RVICE

> Vervanging > Service > Onderhoud

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen en het bijbehorende ontwerp PlanMER bestemmingsplannen Buitengebied Steenbergen, Dinteloord en Prinsenland ter inzage liggen (NL.IMRO.0851.bgBPstbgeheel-o001).

Voor info, vrijblijvende offerte en/of openingstijden: Tel & fax: 0166 66 19 98 / mobiel 06 51 03 91 32 / Tel & fax: 0164 61 65 77 www.sierwerkvanelzakker.nl

Bel (0165) 54 40 55

UURS

INLOOPSPREEKUUR:

www.warm in huis.nl

Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom (nabij Lievensberg Ziekenhuis)

Of maaK tELEfONISch EEN afSPRaaK: 0164-266600

VITAK Advocaten

21% BTW?

WEG ERMEE!

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Steenbergen en bijbehorend ontwerp PlanMER Bestemmingsplannen Buitengebied Steenbergen, Dinteloord en Prinsenland

Heeft u of iemand uit uW omgeving brandWonden?

De ontwerpen liggen vanaf 18 februari 2013 zes weken ter inzage: - in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen; - op www.ruimtelijkeplannen.nl; - op www.gemeente-steenbergen.nl. Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen heeft betrekking op het buitengebied rondom de kernen De Heen, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en Welberg. Het is het buitengebied ten zuiden van de Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet. Het ontwerp bestemmingsplan betreft een algehele actualisatie van bestaande bestemmingsplannen. In beginsel zijn voor alle functies (agrarische bedrijven, andere bedrijven en burgerwoningen) de bestaande bouwblokken overgenomen. Ontwikkelingsruimte wordt met name geboden door afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden. Met het ontwerp bestemmingsplan wordt ruimte geboden aan de instandhouding en verdere ontwikkeling van de vitaliteit van het Steenbergse Buitengebied. Nota van inspraak en vooroverleg Eerder heeft het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen ter inzage gelegen. De ingekomen reacties zijn verwerkt in de Nota van beantwoording inspraaken overlegreacties bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen. Deze nota ligt eveneens ter inzage als bijlage bij het ontwerp bestemmingsplan. Ontwerp milieueffectrapport Tevens ligt het bijbehorende ontwerp milieueffectrapport ‘PlanMER bestemmingsplannen Buitengebied Steenbergen, Dinteloord en Prinsenland’ ter inzage. De bijbehorende bijlagen (onderzoek ammoniakdepositie en de voortoets) en de eerder in procedure gebrachte bijbehorende notitie reikwijdte en detailniveau liggen eveneens ter inzage. Een PlanMER is verplicht, omdat: - er ruimte wordt geboden voor uitbreiding van de veehouderijen binnen de bestaande bouwvlakken (nog niet benutte uitbreidingsruimte), voor omschakelingsmogelijkheden en voor uitbreiding van de grondgebonden veehouderijen via wijzigingsbevoegdheden. De uitbreidingsmogelijkheden voor de veehouderijen zijn groter dan de betreffende drempelwaarden in het Besluit milieueffectrapportage; - er een passende beoordeling is opgenomen in verband met de mogelijk significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998. Het doel van het planMER is het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. De resultaten van het onderzoek naar de milieueffecten zijn gebruikt als onderbouwing van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Steenbergen.

COMATHERM BETAALT DEZE MAAND UW BTW

De Commissie voor de milieueffectrapportage wordt in de gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen (verplicht advies).

Ramen en deuren

Rolluiken

Dakkapellen

Zonweringen

Serres

Garagedeuren

Zienswijzen indienen & verkrijgen van nadere informatie Iedereen kan binnen de termijn van de terinzagelegging naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de ontwerpen naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de Gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer mr. M. de Jong of de heer mr. H.H.C. Mailoa van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0167. Voor het verkrijgen van nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u ook contact opnemen met de bovengenoemde personen.

U bent zes dagen per week van harte welkom in onze ruime showroom

Wij helpen bij: Lotgenotencontact Voorlichting Belangenbehartiging Juridische zaken

ETTEN-LEUR: Industrieterrein Vosdonk • Ecustraat 1 • tel. 076 - 50 88 077 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur WWW.COMATHERM.NL

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

07

corned beef Wij maken gehakt van onze prijzen! 99 100gr 0.98

kipfilet blank of gemarineerd kg 3. surinaamse buikspeklappen 1kg 2.99 eisalade 150gr 1.85 99 runderbiefstuk ½kg 3. gehaktballen 4 halen 99 rib/haaskarbonade 1kg 3. 3 betalen lapjes/stuk/rollade 99 4. hele kilo

99 3.

spareribs hele kilo

runderkogelbief halve kilo

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Vastgesteld bestemmingsplan De Vossemeren Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat de gemeenteraad op 31 januari 2013 het bestemmingsplan De Vossemeren heeft vastgesteld.

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

varkensfilet

Meer Informatie: www.gemeente-steenbergen.nl > Actueel > Bekendmakingen.

99 4.

Het bestemmingsplan ligt vanaf 14 februari 2013 zes weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1, Steenbergen, op www.gemeente-steenbergen.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0851.nvBPdevossemeren-v001. Binnen zes weken nadat het plan ter inzage is gelegd, kan beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat niet conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze naar voren is gebracht. Meer Informatie: www.gemeente-steenbergen.nl > Actueel > Bekendmakingen.

BrabantWerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten


actualiteit

Column

Grote opkomst bij presentatie herinrichting Dinteloordse wijk

Plan Molenwijk verder verfijnd DINTELOORD - Tijdens een inloopavond in het Hervormd Centrum heeft de gemeente Steenbergen haar aangepaste plannen over de herinrichting van de Molenwijk in Dinteloord gepresenteerd. In november was het eerste plan al voorgelegd aan de bewoners van de wijk. Met de opmerkingen die de gemeente die avond heeft gekregen zijn er op een aantal punten veranderingen aangebracht.

Eugène de Kok

Een kansloze poging

Soms doe je iets, terwijl je weet dat het nutteloos is. Je koopt een oudejaarslot, omdat je denkt dat je kans maakt op de hoofdprijs van honderd miljoenmiljard euro. Je pleit als CDA-backbencher Eddy van Hijum voor een cultuuromslag onder bankiers, terwijl je weet dat ze nooit meer, zoals jij wilt, ‘dienstbaar worden aan de reële economie en samenleving’. Je besluit een weekeinde vrij te maken voor ‘een spannend’ Europees kampioenschap allround schaatsen, omdat je zeker weet dat het nu niet met drie Nederlanders op het podium eindigt. Je legt als premier uit dat er na 26 uur vergaderen in Brussel een goede deal is, maar je weet dat iedereen zich alleen maar afvraagt waarom een Europese begroting in hemelsnaam 997 miljard euro groot moet zijn. Je haast je in een besneeuwd Nederland naar het NS-station, omdat je hoopt dat jouw trein op tijd vertrekt of je vraagt als minister Henk Kamp om (nog) een onderzoek naar aardbevingen in Groningen hoewel iedereen snapt dat de schokken zijn toe te schrijven aan de gasboringen. Soms doe je iets, terwijl je weet dat het nutteloos is. In die categorie valt ook mijn oproep over het onderstaande, overigens futiele onderwerp. Beste televisiemakers, willen jullie stoppen met die programma’s waarin soort van BN’ers in wedstrijdvorm dingen doen? Het zijn niet eens de programma’s, maar vooral de verklaringen waarom BN’ers deelnemen die onuitstaanbaar zijn. Daarin komen altijd ‘uitdaging’ en ‘niet voor het geld’ langs. Als ze nou eens zeggen dat ze het moeten doen, omdat zelfs in de discountsupermarkt op de hoek niemand ze meer herkent. En wees als maker ook eens eerlijk. Zeg niet dat een schansspringprogramma mooie panorama’s van het Oostenrijkse landschap oplevert, maar dat je hoopt dat er zo veel mogelijk deelnemers onderuit gaan. Ik geef toe: een nutteloze oproep. De programma’s zijn er omdat er honderdduizenden, op gapende wonden hopende mensen naar kijken. Nog een oproep dan: stop alsjeblieft met kijken! Ook kansloos. Ik weet het. Maar soms zeg je iets, terwijl je weet dat het nutteloos is, maar het er gewoon een keertje uit moet.

Colofon Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Steenbergse Bode Steenbergse Bode Redactie Ria van Meir Correspondent Elna Hellemons, Joan Geerts Acquisitie Jolanda den Haring Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 14.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 12.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

W E E K B L A D

t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 07

De oplossing van deze puzzel is in week 08 te vinden op www.internetbode.nl

Bewoners buigen zich samen met de gemeente over de nieuwe plannen.

DOOR JOAN GEERTS Het woord vanuit de gemeente werd gedaan door Bert van Drunen, hoofd realisatie beheer, aangezien wethouder Leo Heijmans verhinderd was. Omdat de Molenwijk in Dinteloord uit koop- en huurwoningen bestaat was ook Peter Vergouwen van Woningstichting Dinteloord aanwezig. De plannen voor de herinrichting werden gepresenteerd door Lucien van Langerak van de firma Breijn, die de plannen tekent. Het doel van deze inloopavond is het aangepaste plan toe te lichten en de bewoners inzicht te geven in het verdere traject. Tevens konden de nieuwe tekeningen bekeken worden. Wijzigingen De nieuwe herinrichting van de Weidemolen houdt in dat er afzetpalen geplaatst worden ter plaatse van de aansluiting op de papiermolen. Tevens wordt er een groenstrook geplaatst langs de Weidemolen 1 en 1a en bomen tegenover de Walmolen 2 tot en met 10. Ook krijgt de garage aan de Walmolen een uitrit en wordt er een extra parkeerplaats gemaakt aan de overzijde van de Weidemolen 1 tot en met 7. Bij de Houtmolen wordt een voetpad aangelegd en er wordt een uitrit gerealiseerd bij de garage op Wipmolen.

Het speelveld wordt behouden in de Molenwijk. De groenvoorziening in de wijk leidt tot de nodige discussies. Er staan bomen getekend precies voor deuren of uitritten. Lucien van Langerak geeft aan dat de bomen nog verschoven kunnen worden. Bewoners kunnen hun opmerkingen nog op een formulier invullen en deze zullen opnieuw worden bekeken door de gemeente. Verlichting De brandgangen in de wijk zullen voorzien worden van verlichting. Samen met de gemeente zal bekeken worden of er lantaarnpalen bij in- en uitgangen van de brandgangen geplaatst kunnen worden.

‘Parkeren in de voortuin blijft mogelijk’ Een aantal woningen zijn verkocht en hiervan zijn in principe de eigenaren zelf verantwoordelijk voor de verlichting in de brandgang. “Woningstichting Dinteloord neemt deze kosten voor haar rekening”, aldus Peter Vergouwen. Parkeren De bewoners van de Zaagmolen en Hout-

FOTO JOAN GEERTS

molen hebben al jaren hun voortuinen zo aangepast dat men in de voortuin kan parkeren. Dit initiatief van de bewoners is gekomen omdat er in de wijk te weinig parkeerplaatsen waren en vanwege vandalisme. Het is regelmatig voorgekomen dat men krassen op de auto had als de auto in de straat geparkeerd stond. Zowel de gemeente als de woningstichting is van mening dat dit netter en eenduidiger kan en wil dit meenemen in de plannen. Elke woning krijgt dan een eigen parkeerplaats in de voortuin en groenvoorziening. Deze plannen levert echter een discussie op. De bewoners vragen zich af waarom hier een probleem van gemaakt wordt. “Wij hebben zelf deze parkeerplaatsen bekostigd en er is genoeg groen in deze straat”, aldus een bewoner uit de Zaagmolen. De discussie wordt beslist in het voordeel van de bewoners. Bert van Drunen van de gemeente Steenbergen geeft aan geen geld uit te geven aan deze vernieuwing indien de bewoners er zelf niet achter staan. “Wij besteden het geld dan liever uit aan andere zaken”. In maart 2013 wordt het bestek uitgewerkt. Eind maart zal dan de aanbesteding volgen en worden aannemers gevraagd een offerte uit te brengen. Het streven is dat eind april 2013 aangevangen wordt met de uitvoering van de plannen.

Maatregelen politie en gemeente tonen effect

Jeugdoverlast park heeft aandacht

STEENBERGEN - De overlast van hangjongeren in het park aan de Ravelijnstraat heeft de aandacht van zowel de politie, de jongerenwerker als de cluster handhaving van de gemeente Steenbergen. Dat antwoordt het college in een brief aan Alex van Pelt van de VVD. Hij uitte begin dit jaar zijn zorgen over de situatie in het park, omdat veel omwonenden zich niet meer veilig voelen door de aanwezigheid van de jongeren. Volgens het college werken gemeente en politie echter al enige tijd samen om de overlast terug te dringen. DOOR RIA VAN MEIR

© www.sudokusite.eu

Hoewel de gemeente erkent dat er sprake is van overlast in de omgeving van het park aan de Ravelijnstraat, zijn er volgens het college ook al verbeteringen te bespeuren. “De wijkagent heeft de vervuiling en vernielingen aan de Ravelijnstraat in combinatie met vermoedelijke drugsoverlast opgepakt. Er loopt inmiddels een gezamenlijk onderzoek tussen de politie, cluster handhaving en de jeugdjongerenwerker”, aldus het college. Volgens het gemeentebestuur hebben de jongeren in de week voor oudjaar een ultimatum gekregen, waarbij ze werden opgedragen om minder afval en vervuiling achter te laten onder de luifel PaGiNa 5

van het consultatiebureau. “Aangezien de jogneren geen verbetering hebben getoond, heeft de wijkagent na afstemming met de jongerenwerker in de eerste week van januari hen de toegang tot de luifel voor een week ontzegd. De jongeren hebben zich daaraan gehouden en zijn daar niet gaan staan.” Softdrugs Het college ziet dat als een stap in de goede richting. “Het begrip ‘verdienen van een hangplek’ begint te landen, maar er moeten nog stappen gezet worden. Momenteel laten de jongeren een flinke verbetering zien. Er wordt zo nu en dan wat afval aangetroffen, maar het wordt vervolgens ook weer

opgeruimd.” Het vermoeden dat bij de bewoners leeft dat er sprake is van het gebruik of het dealen van harddrugs, kan het gemeentebestuur niet bevestigen. “Wel zijn er voldoende indicaties dat er softdrugs wordt gerookt op de hangplekken.” Controles De wijkagent en de gemeente willen nu op korte termijn met een plan van aanpak komen, waarin staat hoe zij omgaan met alle aspecten van de overlast. Ook het jongerenwerk investeert in de doelgroep met als doel om de overlast te beperken. Daarnaast voeren zowel de politie als de cluster handhaving van de gemeente regelmatig controles uit in het park.


In Bibliotheek Dinteloord

Tentoonstelling Schildergroep Dinteloord

Prijswinnaars kerstpuzzel Uit de vele inzendingen van de kerstpuzzel zijn de volgende winnaars gekomen: P. Helmons uit Kruisland, dinerbon van proeverij Caruso te Roosendaal B. de Mooij uit Roosendaal dinerbon van De Tuin te Roosendaal J.A.A.M. Koeken uit Wernhout, dinerbon De Tijd te Rijsbergen W.H.C. Wijnen uit Etten-Leur, dinerbon De Belhamel te Etten-Leur Fam. Van Laerhoven uit Sint Willebrord, dinerbon van Lo Stivale te Etten-Leur W.J. Witteveen uit ‘s-Heer Arendskerke, dinerbon t Klok’Uus te ‘s-Heer Arendskerke J. Hoogendoorn uit Domburg dinerbon Hotel/Restaurant Green White te Oostkapelle C. van Iwaarden uit Tholen, dinerbon van restaurant Zeeland te Tholen V.d. Stap uit Oude Molen, dinerbon De 3 Musketiers te Zevenbergen M. Nefs uit Halsteren, dinerbon ‘t Spuihuis te Bergen op Zoom J.G.M. Vermeeren uit Oud Gastel, dinerbon De Sinjoor te Roosendaal L.C.W.M. Stok uit Breda, dinerbon Huis Den Deijl te Breda E. Eggels uit Breda, dinerbon Il Primo te Breda. Alle winnaars gefeliciteerd en zij krijgen hun dinerbon thuisgestuurd.

Bridgeclub de Vliet viert 15-jarig bestaan

Eén van de schilderijen van de cursisten van de Schildergroep, Ria van der Heijden.

DINTELOORD - Tot en met woensdag 27 februari zijn tijdens de openingstijden van Bibliotheek Dinteloord schilderijen van Schildergroep Dinteloord te zien. Het gaat om werk van Lucie Dingemans, Jeanne Vos, Ria van der Heijden, Janneke `t Hart, Anita van der Geest, Bep de Nood, Anny Testers, Lucy Hopmans, Janet Roodbol en Desi Dingemans. Zij krijgen les in het Hervormd Centrum in Dinteloord onder leiding van Cees Willemsen van atelier Les Trois Tulipes uit Made. Het resultaat is heel gevarieerd: van bloemen tot dieren, een dorpsgezicht vanaf de Havenweg in Dinteloord, het Noorderlicht, een strandtafereel, Staphorster meisjes en een boer-

derij. De cursisten volgen acht lessen in het vooren najaar, waarbij ze vier keer met aquarel en vier keer met acryl werken. Cees Willemsen brengt ze de fijne kneepjes van het vak bij. Zo probeert hij hen vrijer te laten schilderen, gemengde technieken te hanteren of terug te gaan naar de basis van perspectief in bijvoorbeeld een landschap. Tijdens één van de lessen schilderden de cursisten allemaal eenzelfde roos in acryl. Het was interessant om te zien hoe er allemaal verschillende rozen op doek ontstonden. Een heel leerzaam proces! Cursusleider Cees Willemsen werkt zelf veel met Artisan, een watermengbare verfsoort vergelijkbaar met olieverf. Daarom gaf hij dit najaar een demonstratie met

Dinteloord DINTELOORD - Programma voetbalvereniging Dinteloord. Uitslag Vriendschappelijke wedstrijden Dinteloord-SC Gastel 4-4 Dinteloord 2-SC Welberg 14-6

Programma senioren Zaterdag 16 februari Dinteloord-Klundert a. 14.30u. Dinteloord 2 vrij V.V.C.’68 6-Dinteloord 3 v. 13.45u. Moerse Boys 2-Dinteloord 4 v. 13.30u.

Artisan om zijn cursisten kennis te laten maken met deze techniek. De Schildergroep is ontstaan uit het Open Onderwijs in Dinteloord, die jaarlijks een ruim cursusaanbod verzorgde. Ondanks dat het Open Onderwijs niet meer bestaat, regelt Annet Huijbregts ieder jaar de schildercursus in het Hervormd Centrum. Janet Roodbol neemt vanuit de schildergroep de organisatie op zich. De schilderijen zijn te bewonderen tijdens de openingstijden van de bibliotheek op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag van half twee tot half zes.

Glasschade?! Ruit stuk?! Supersnel Glasherstel

24 uu rs service

Bel gratis 0800 - 837 52 27

Toernooi zeven voetbalclubs nieuwe traditie in zomervakantie

Eerste Groot Steenbergen Cup STEENBERGEN/WELBERG - De zeven voetbalverenigingen in de gemeente Steenbergen binden in de zomervakantie met elkaar de sportieve strijd aan voor de eerste editie van de Groot Steenbergen Cup. Die wordt in de aanloop naar het nieuwe seizoen gehouden op het nieuwe sportpark van SC Welberg, dat dan meteen de feestelijke opening van haar accommodatie viert. Het is de eerste keer dat alle Steenbergse voetbalclubs elkaar op het veld zullen ontmoeten voor een toernooi, maar de initiatiefnemers hebben er nu al vertrouwen in dat het evenement zal uitgroeien tot een ware traditie. DOOR RIA VAN MEIR De toenmalige wethouder Peter de Koning gooide tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2011 al een spreekwoordelijk balletje op voor een Steenbergse competitie. Hoewel De Koning inmiddels burgemeester in Gennep is, bleven zijn woorden niet onopgemerkt. Als sportcombinatiefunctionaris bij de gemeente Steenbergen besloot Ivo Boluijt de zeven voetbalverenigingen in groot Steenbergen bij elkaar te brengen op een toernooi. “Zelf speel ik bij VV Dinteloord en ik merkte dat men daar wel enthousiast was over een gezamenlijk toernooi. Ook bij de andere vereniging leefde dat enthousiasme. We hebben daarom de koppen bij elkaar gestoken voor de eerste editie van de Groot Steenbergen Cup”, legt hij uit.

De Groot Steenbergen Cup wordt verspreid over drie dagen gespeeld in de week voordat de bekercompetitie start. Dit jaar treffen de teams elkaar op dinsdag 13 augustus, donderdag 15 augustus en zaterdag 17 augustus op het nieuwe sportpark van SC Welberg. Voor die locatie is gekozen, omdat de eerste editie dan meteen samenvalt met de opening van het nieuwe sportpark. De eerste editie wordt dan ook in nauwe samenwerking met SC Welberg opgezet. Aan het einde van het toernooi zal er geloot worden waar het volgende seizoen de Groot Steenbergen Cup wordt gehouden. Die club neemt dan ook de organisatie op zicht. Val Aan uit De Heen heeft echter aangegeven dat het op hun sportpark niet mogelijk is om het toernooi te organiseren, maar wil wel helpen met de organisatie op een ander sportpark.

Poules De zeven voetbalverenigingen worden daarbij verdeeld in twee poules van steeds vier teams. Poule A wordt dit jaar gevormd door VV Steenbergen, VV Dinteloord, Divo en Kruisland. In Poule B nemen Welberg, Val Aan en NVS het tegen elkaar op. De laatste plaats in Poule B wordt steeds ingevuld door de organiserende vereniging. SC Welberg heeft gekozen voor een combinatie-elftal met VV Steenbergen. De winnaar van Poule A wint de Groot Steenbergen Cup, maar de verliezer uit die groep degradeert naar Poule B. De winnaar van die poule kan opklimmen naar de hoogste groep. Boluijt hoopt dat met de Groot Steenbergen Cup een nieuwe traditie is geboren. “Het zou mooi zijn als dit toernooi kan uitgroeien tot begrip binnen onze gemeente en ver daarbuiten.” PAGINA 6

STEENBERGEN - Bridgeclub de Vliet heeft met haar leden het 15-jarig bestaan gevierd op donderdag 7 februari. Bridgeclub de Vliet is in de jaren 90 ontstaan op initiatief van ongeveer 20 personen uit Steenbergen die gingen bridgen bij zaal Koch in Kruisland. Omdat de reisafstand in de winter problemen gaf, is men in 1995 terug gekeerd naar Steenbergen met als thuishonk het oude postkantoor in de Kaaistraat. Hier werd in 1998 de club officieel opgericht met als voorzitter Wout Ligthart en is de naam Bridgeclub de Vliet officieel toegekend. Bij het 5-jarig bestaan in 2003 is er van voorzitter gewisseld. Ton Voorheijen heeft toen de leiding van de vereniging in handen genomen en tot op de dag van vandaag (zijn 10-jarig lustrum) doet hij dat nog steeds met volle overgave. In 2005 moest Bridgeclub de Vliet het oude postkantoor wegens de verbouwing tot appartementen verlaten. Men heeft toen zijn intrek genomen in ’t Cromwiel, hetgeen de nodige financiële cosequenties had. De club is daar verder uitgegroeid tot de

huidige 56 leden die bijna allemaal op het feest in ’t Cromwiel aanwezig waren. De feestavond werd met een terugblik door de voorzitter geopend en Annie Meesters werd speciaal in het zonnetje gezet, omdat ze al 15 jaar een functie in het bestuur bekleed. Zij ontving het beeldje van de ‘Contente vrouw’ en een bos bloemen. Na de opening werd het feest muzikaal opgeluisterd door de Roosendaalse Jettie Palettie die al snel voor de juiste sfeer zorgde, tenslotte is het carnavalstijd. Na enkele leuke sketches van diverse leden stond om 09.00 uur het buffet gereed. Na het buffet werd de avond op muziek van Jettie afgesloten, waarbij nagenoeg iedereen met de beentjes op de dansvloer stond. Het was dan ook een zeer geslaagd feest en het bestuur spreekt de hoop uit dat Bridgeclub de Vliet nog in lengte van jaren zal blijven bestaan in de huidige gezellige vorm op weg naar het 25-jarig bestaan en wil iedereen bedanken die zich in het verleden en heden voor de club dienstbaar hebben gemaakt.

Werkgroep 55+ beurs onder paraplu van S.W.O.S. STEENBERGEN - De Werkgroep 55+ beurs gaat vanaf 2013 de 55+ beurs houden onder de paraplu van Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen. Hiermee onderschrijft de werkgroep het streven van S.W.O.S. om meer structuur te brengen in het grote aanbod van sociale en culturele activiteiten voor ouderen in de gehele gemeente Steenbergen. Ook de ‘gemeente’ is hiervan een groot voorstander. Voor de werkgroep betekent deze aansluiting dat de continuïteit is gewaarborgd en dat de organisatie voortaan niet langer op persoonlijke titel en zonder enige rechtsvorm hoeft te gebeuren. De werkgroep met al haar vrijwilligers blijft wel geheel zelfstandig verantwoordelijk voor de organisatie. Gezien de grote belangstelling van de 2 voorafgaande beurzen in ’t Cromwiel zal ook 2013 een 55+ beurs worden gehouden. Van de werkgroep, o.l.v. voorzitter Hans Oerlemans, hebben ze al te horen gekregen, dat de beurs nog uitgebreider en grootser van opzet wordt en dat er naarstig gezocht wordt naar een aantal vernieuwende elementen. De werkgroep zal een ieder hierover in een later stadium zelf informeren. Naast de aansluiting is het S.W.O.S. ook een nauw samenwerkingsverband aangegaan met tante-Louise-Vivensis. Stichting Welzijn Ouderen hoopt dat door bundeling van bestaande activiteiten en faciliteiten van het voormalige SKOS en SOS en tante-Louise-Vivensis een breed aanbod ontstaat voor alle senioren (zo-

wel zelfstandig wonend als binnen een intramurale setting). Naast de welzijnsactiviteiten draagt S.W.O.S. ook zorg voor dienstverlenende activiteiten die gericht zijn op zelfstandigheidbevordering voor senioren, zoals maaltijdvoorziening, persoonlijke alarmering thuis en de Plusbus. Binnenkort zal ook gestart worden met het project boodschappendienst en het project Mantelzorgondersteuning. Ook is S.W.O.S., samen met tante-LouiseVivensis, in gesprek met woningstichting Dinteloord voor mogelijke samenwerking t.b.v. het welzijn van senioren in Dinteloord. Mocht men als senior interesse hebben in één van de welzijnsactiviteiten in Steenbergen, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Dinteloord of De Heen dan kan men contact opnemen met de coördinator van Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen, mevr. Tonnie Joxhorst, tel. 0167-541137, e-mail: info@ouderenwerksteenbergen.nl Mocht men als organisatie, stichting of vereniging belangstelling hebben voor nadere kennismaking of samenwerking met Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen dan kan men contact opnemen met bovengenoemde coördinator of met dhr. Cees Iriks, secretaris S.W.O.S, tel. 0167-565474 of 06-21573079, e-mail ceesiriks@home.nl. Ook kan men de nodige informatie opdoen via: www. swo-steenbergen.nl. Binnenkort zal S.W.O.S. een nieuw kantoor betrekken in het Rabogebouw, Fabrieksdijk, waardoor de fysieke aanwezigheid nog zichtbaarder wordt en de bereikbaarheid verbeterd wordt.


lief en leed

Familieberichten

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 273 855, voor inwoners van Nieuw-Vossemeer en Steenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 530 200 in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Kruisland en Dinteloord. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Bergen op Zoom naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Dienstapotheek Roosendaal naast de huisartsenpost bij het Franciscus Ziekenhuis, Boerhaavelaan 21, tel. 0165 591 400. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt.

uitvaartverzorging

G. Leeuw Rouwcentra in Steenbergen en Fijnaart

Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 0165 - 57 40 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Steenbergen e.o.: 0167-566104 Fijnaart e.o.: 0168-462230

Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl

Dag en nacht bereikbaar

Voor een uitvaart

www.uitvaartleeuw.nl

overeenkomstig uw wens

Onze zorg - dichtbij en altijd - is er voor ú! Zeven dagen per week staan wij 24 uur p/dag met raad en daad voor u klaar via 0900 - 900 4444. TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

zorgt voor een persoonlijke match

Stoppen ! met roken

Zoekt u een partner?

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

PERSOONLIJK CONTACT EN DAT WERKT!

Bel dan voor vrijblijvend gesprek: 0165-388816 Lia van der Wel Of 0800-0230595 (landelijk)

Lasertherapie

Lekker in bad ...

Afslanken met succes! Lasertherapie

www.mens-en-relatie.nl

erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie

De behanDeling worDt vergoeD www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

de

ren e t t e w

K BADKAMERS EN INSTALLATIETECHNIEK

! e i t c a

Oude Moerstraatsebaan 6 I Bergen op Zoom I tel. 0164-650270 I www.lindhoutbadkamers.nl

Vang een badeendje

De hele maand Februari

5% Winterkorting + 15% Subsidie • 660Wp • 3 zonnepanelen • Omvormer riaal • Basis aansluit mate ten • 17% lagere stroomkos

€ 849,15

• 1600Wp • 8 zonnepanelen • Omvormer 1.5ktl riaal • Basis aansluit mate ten • 41% lagere stroomkos

€ 2.210,00

€ 4.100,00

• 2400Wp • 12 zonnepanelen • Omvormer 3ktl riaal • Basis aansluit mate ten • 62% lagere stroomkos

• 1200Wp • 6 zonnepanelen • Omvormer 1.5ktl riaal • Basis aansluit mate ten • 32% lagere stroomkos

€ 1.657,00

• 3200Wp • 16 zonnepanelen • Omvormer 3ktl riaal • Basis aansluit mate ten • 82% lagere stroomkos

€ 3.272,50

en maak kans op een

iPad

(Actie loopt tot 31 maart 2013, vraag naar de voorwaarden)

Niet klaar binnen afgesproken termijn? Dan krijgt u uw badkamer

GRATIS!

(vraag naar de voorwaarden)

Oude Moerstraatsebaan 6 | Bergen op Zoom | Tel. 0164 - 65 02 70

www.lindhoutbadkamers.nl antiek | (streek)sieraden | design | kunst | verzamelingen | inboedels

Inbreng gevraagd, van één item tot complete inboedel, voor onze

Kunst & Antiek Veiling en VenduVeiling op dinsdag 19 maart en woensdag 20 maart

• 4000Wp • 20 zonnepanelen • Omvormer 4ktl riaal • Basis aansluit mate ten • 99% lagere stroomkos

€ 5.100,00

VenduHuis De Jager Goes BV Ringbaan West 2b | 4461 ED Goes 06 42 11 45 42 | www.venduhuisdejager.nl

AdvocAtenkAntoor SwArt voor al uw juridische vraagstukken op het gebied van onder meer

perSonen– en fAmilierecht, jeugdrecht, ArbeidSrecht en ondernemingS- en verbinteniSSenrecht Vraag naar mw. Mr. L.E. Swart voor informatie of direct advies. Stationsstraat 36 - 4701 nc roosendaal - telefoon: 0165 - 556 000 website: www.advocatenkantoor-swart.nl e-mail: contact@advocatenkantoor-swart.nl

Telefoon: +31(0)76 5017990 Email: solar@verdegro.com

PAGinA 7


Uitslagen optocht Raldal

Burrie Bolten houdt ‘troonrede’ voor leutvierders

Burrieborrel wederom succes STRIENESTAD - Het was weer een gezellig en leutig samenzijn van heel carnavalminnend Strienestad en omstreken: de inmiddels niet meer weg te denken burrieborrel in het gemeentehuis. De Prinsen en hun gevolg van Strienestad, ‘t Vosse-ol en Pompedurp, maar ook de feestcomités van Strienedurpke, d’n Raldal (OVW) en Peeloofdurp (BC De Leuttrappers) kwamen wederom aan het begin van het carnavalsweekend bij de burgemeester op de borrel. Natuurlijk waren ook de nodige dweilbands present zodat de stemming er, net als voorgaande jaren, al snel in zat.

WELBERG - Afgelopen zondag vond op de Raldal de carnavalsoptocht plaats. Deze leutige lui vielen in de prijzen. Enkelingen: 1. Linda Scherpenisse; 2. Johan Helmons; 3. Anna Zomers Paren: 1. Lars de Bont en Janna Bakx Kleine wagens lopend: 1. De Zeeparelmeerminne; 2. De leutige huwelijksboat; 3. De bikinibroekjes

Kleine wagens trappend/motorisch: 1. ‘t Schaduwgevolg; 2. De Bad eendjes; 3. Lloyd van Trijen en Joey Rootsaert Grote wagens: 1. BC 33 cl; 2. De JFK groep Geveldweil: 1. Familie Bakx-Baselier; 2. Familie Bolders; 3. Familie de Bont/familie Bax. Aanmoedigingsprijs: mans.

familie

Oerle-

Petrus en Paulusschool Uitslag optocht Dun 7e keer - we adde gin tijd 145 pnt, 1e, 1e De Haartzvriendinnen - de twee haartzvriendinnu gaan op vakaansie 133 pnt, 2e, 2e BC Naam volgt - de beste reis voor de laagste prijs 155 pnt, 2e, MK De Dikdoeners - gaode gij ok meej op vakaansie naar mars 162 pnt, 1e De Plakkertjes - ga de gij mee op vakancie 150 pnt, 3e De vakantiegekken - de vakantie diva’s 143 pnt 4e De kleutermeute - gaaj je meej op vakaansie? Echt nie; wij gaon vutte gere aant school! 145 pnt, 3e Van alles wat - we kijken terug op een geweldige wintersportvakantie 146 pnt, 2e De Vliegeniertjes - me n’ouwe nie van vliege! 155 pnt, 1e Petpau bovenbouw - we gaan naar wenen 145 pnt, 4e Pavertjes/Vrijtjes - gaode gij ok meej op vakaansie 147 pnt, 1e Pauergirls - da pas vakaansie met d’r petOok twee nieuwkomers Strienius V en Burrie Saskia Bolten hebben het uitstekend naar hun zin.

DOOR ELNA HELLEMONS Dit jaar stonden er wel twee nieuwkomers op het podium, burgemeester Saskia Bolten en prins Strienius V. Maar al snel werd duidelijk dat deze twee het uitstekend naar hun zin hadden, net als de rest van de feestvierende meute. Saskia Bolten werd door zowel prins Strienius V als door prins Ruud I van ‘t Vosse-ol en prins Jurgen I van Pompedurp vol waardering toegesproken, nadat zij zelf aan het begin van het feest haar ‘leutgenoten’ had toegesproken met een toepasselijke ‘troonrede’. Daarin vertelde zij onder andere dat ze de afgelopen tijd veel gezelligheid, warmte en goede

samenwerking heeft ervaren bij de voorbereidingen van diverse bouwclubs, en dat ieder dorp zijn eigen feest moet kunnen vieren.

‘Ieder dorp moet eigen leutfeest vieren’ Ook kreeg zij als zijnde de gastvrouw enkele toepasselijke presentjes overhandigd door de drie prinsen. Verder zorgde de muziek van BenD’1, ‘ofkapel De vossebla-

FOTO ELNA HELLEMONS

pau-cruise 145 pnt, 2e De Beestel boel - wij zijn hier op vakaansie 144 pnt, 3e De Zuinigen - budgetvakansie 137 pnt, 4e Red hair boys - Vakantie 131 pnt De Baasjes - Al edde op vakaansie nog zovul pret, ge leg nog altij ut liefst in oew eige bed! 149 pnt Petpau Ravelijn air - vliegde gij ok mee fijn naor ut Ravelijn 148 pnt De Helmonsjes - meej ‘n zakske zand, op vakaansie naar dromeland 152 pnt, 1e, 1e Eiland bewoners - wij gaan naar droom (ei) land en nemen mee 146 pnt De Boefjes - we zitten hier all-inclusive 151 pnt, 2e, 2e t Gaot alle kaante op - t kan alle kanten op 145 pnt T en T - gaode gij mee met tent 128 pnt De Brokkupilotu - meejdeej, meejdeej 151 pnt, 3e, 3e Duo Dak en Loos - deur de krisus gaon we allemaol naor de Filust(p)ijnen! 145 pnt de Melstars - ga de gij mee op vakantie 140 pnt

Un vos maokte nie blij meej un dooie mus

ozers, de Primurkus, d’n Dweilberg en De Pompeblaozers voor een zee van leut.

Vosse-olse Turreur Tiem

Erepenning Een speciaal moment was er nog voor Grootste Boer Geert, buiten carnaval bekend als Giscard van Tilburg, uit Vosse’ol. Hij vervult zijn functie al dertien jaar en neemt dit jaar afscheid. Hij werd samen met Reinier de Jong, 22 jaar lid van de hofhouding van Vosse’ol, in het zonnetje gezet. UIt handen van Strienius V ontvingen zij een zilveren erepenning.

VOSSE-OL - Un vos maokte nie blij meej un dooie mus. De ondergrondse vrijheidsbeweging van ut Vosse-ol genaomd Vosse-ols Turreur Tiem jaogt erop los dit jaor.

Meer foto’s zijn te vinden op www.internetbode.nl

Vrolijke optocht in de Raldal

Na un goej opgezette operaotie eej de VTT de mus van Strienestad ontvoerd. De pechveugel is meejgenome naor un nog onbekende plaots in ut Vosse-ol waor ut vast gehouwe wer in un kiestje. Volgens un woordvoeder waor ut un blok aon hun been. “Het beestje viel steeds van zun stokje en zong, zoals ut un Strienestadse veugeltje betaambt veul te vroeg.

Hij kwekte de oren van ons kop en ut waor zelf zo doof als un kwartel!” De nie al te slimme veugel haor na un paor daoge nie veul noote op zun zaong mir. “Ut waore unne gladde veugel maor ut waor zo trots als un pauw dat hij in ut vosse-ol waor”, vertelde un woordvoerster. De VTT eej de mus geringd en veurzien van un Vvoss-olse insigne, zodat men in Strienestad zeejker wit dat de mus ontvoerd is gewiest. Na un paor daoge veur ut beestje te hebbe gezeurgd, hebbe ze de schijtlijster wir los gelaote want: ‘un vos maokte immers nie blij meej un dooie mus!’

BRIDGE BRIDGECLUB STEENBERGEN Uitslag 4 februari, Lijn A: 1. Ria Mathlener-Rob Mathlener 62,92%,2. Joke LuijksRinus Dirken 57,08%, 3. Jan van Oeffelen-Ton Voorheijen 54,17%, 4. Wil Cornel-Joke Dansen 50,42%, 5. Thea van Niekerk-Philip Gravestein 50,00%. Lijn B: 1. Rina Verdonk-Wim van Nieuwenhuyzen 56,25%, 2. Ria Biesma-Wilma van Oevelen 53,65%, 3. Ria van Beers-Toos Peeters 51,04%, 4. Els van Bergen-Riet van Trier 50,00%, 5. Sjef de Schutter-Bets Vlam 49,48%. Lijn C: 1. Corrie Rombouts-Annie Meesters 62,50%, 2. Nella van Ruiswijk-Jan Verwijs 59,72%, 3. Trudy van Nijnatten-Dick Kardux 53,47%, 4. Hermien Methorst-Mariette Onland 51,39%, 4. Addy Hage-Corrie Hertogh 51,39%. BRIDGECLUB WELBERG Bergtrofee: Woensdag 6 februari speelde bridgeclub Welberg voor de Bergtrofee. De trotse winnaars van de bokaal waren Dien van Dorst en Toos Nijssen met 63.83%, ged. 2e plaats met 61.17% was voor Riet van de Goorbergh-Willem van Opdorp en Nelly en Jan Brooymans, 4. Ria Adriaansen- Anny Koopmans 60.04%, 5. Riet Brocatus- Annie Smits.

Info SJO Prinsenland DINTELOORD - S.J.O. Prinsenland (jeugd Divo/Dinteloord.

RALDAL - In de Raldal (Welberg) konden leutvierders zondag genieten van het bonte gezelschap dat de carnavalsstoet door het dorp vormde. Het Strienestadse motto ‘Daor gaon we meej in zeej’ leverde ook in de Raldal heel wat creatieve ideeën en acts op. Vooral veel kinderen pakten groots uit met hun vertolking van het motto. Er waren niet alleen veel boten en onderzeërs te zien, ook veel onderwaterfiguren kwamen voor een keer aan wal in de Raldal. FOTO LEO ADRIAANSEN PAGINA 8

Programma Zaterdag 16 februari Roosendaal A3-Prinsenland A1 v. 13.30u. Nieuw Borgvliet B1-Prinsenland B1 v. 13.00u. Prinsenland C1-Baronie C3 a. 12.00u. Unitas’30 MC1-Prinsenland MC1 v. 09.30u. Steenbergen D2-Prinsenland D1 uitgest. Prinsenland D2-D.H.V. D2G a. 10.00u.

Prinsenland MD1- Wernhout MD1a. 9.30 u. Prinsenland E1 vrij Prinsenland E2-Unitas’30 E4 a. 09.00u. R.S.V. E2-Prinsenland E3 v. 09.45u. Prinsenland E4-Roosendaal E7a. 10.30u. Prinsenland F1 -Victoria’03 F1 a 09.00 u. s.c. Gastel F2-Prinsenland F2 v. 08.00u. Prinsenland F3-De Fendert F4 a 10.30u. Klndert F4-Prinsenland F4 v. 08.00 u. Zwaluwe MP1-Prinsenland MP1 v. 09.30u.


Bedrijfsruimte voor starters www.starters-bedrijfsruimte.nl

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

ElisE

DansschoEnEn

TE HUUR TE HUUR

Seniorenappartement en een penthouse (50+) in het complex Vliethaven Steenbergen. Seniorenappartement en eeninpenthouse (50+) in het complex Vliethaven in Steenbergen. Wilt u riant wonen aan de oevers van de Vliet, met de mogelijkheid zorgaan binnen handbereik? Wij hebben Wilt u riantvoor wonen de oevers van de Vliet, met denog in het handbereik? complex Vliethaven. Bij nog enkele appartementen mogelijkheidbeschikbaar voor zorg binnen Wij hebben appartementen huurtoeslag appartementen beschikbaar inis het complex mogelijk. Vliethaven. Bij enkele appartementen is huurtoeslag mogelijk. Kijk voor meer informatie op www.wsgnl.com of bel naar ons in Roosendaal bereikbaar via telefoonnummer Kijkkantoor voor meer informatie op www.wsgnl.com of bel naar ons 0165-562501. kantoor in Roosendaal bereikbaar via telefoonnummer 0165-562501.

Bel geheel vrijblijvend voor het hoogste bod met...

Officieel dealer van Diamant dansschoenen. Uit voorraad leverbaar! 0167-522939 / 06-10807891

Dakwerken vernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera. Bel Zoomdak 06-18514726 www.zoomdak.nl

Pallets

Te koop gevraagd Alle soorten ook kapot 06-51549157 Minimaal 100 stuks.

HELP

VAKMANNNEN GEzocHt

DE VOORDELEN: • geen makelaarskosten • geen verkoop-stress • geen dubbele woonlasten • snelle afwikkeling • geen ontbindende voorwaarden • ook als uw woning al te koop staat

Bagro Vastgoed Oostvoorstraat 25 Dinteloord info@bagrovastgoed.nl

0167 522622

UW WONING DIRECT EN ZONDER Z ORGEN VERKOPEN?

meer dan 90% van onze cursisten beveelt onze opleidingen aan

 

Sierbestrating

WWW.HOBBYKAS.NL

www.vanhaaftenpoortvliet.nl

1 ochtend of 1 avond p/w les in meer dan 50 locaties

o.a. Breda, Oosterhout, Roosendaal, Bergen op Zoom, Middelburg, Goes

van Haaften

info@sierbestratingvanhaaften.nl

Fabius is een CRKBO erkende opleider

www.devakman.info of www.keurmerkbedrijf.nl

astgoed.nl

kunt u bij ons terecht.

Geen specifieke vooropleiding nodig

Schrijf je nu in! 0800-4464464 (gratis) www.fabiusopleidingen.nl

www.bagrov

Ook voor het verzorgen van uw grondwerk, riolering en aanleg

✔ ✔ ✔ ✔

Tablet Actie!

Start succesvol klusbedrijf! Klusopdrachten, reclame, inkoopkortingen, bedrijfsadvies aantrekkelijke voorwaarden. Betrouwbare organisatie Formule Partner BV. Kijk op:

Bagro Vastgo ed koopt uw hu is!

Wij zijn leverancier van o.a.: • Sierbestrating • Blokhutten Paasdijkweg 19A in Poortvliet • Speeltoestellen (bereikbaar via parkeerterrein van de woonboulevard) • Tuinverlichting Pilootweg 5 in Stavenisse • Tuinbeelden Tel. 0166-619200 b.g.g. 0166-692977

Receptioniste / Telefoniste (6 mnd) Administratief Medewerker (9 mnd) OpleidingAdministratief Medewerker (12 mnd) Financieel en starte Commercieel (12 mnd) n in dMedewerker week 25 Administratief e f e b r u Medewerker aProjectadministratie (12 mnd) ri - 1 ma rtmnd) ! Secretaresse a (12 BKB / BKC / PDB

Budget kas

€ 350,-

Alu-pro kas

v.a. € 925,-

Combi-pro kas

v.a. € 950,-

Victoriaanse kas v.a. €1400,Bel voor onze folder/prijslijst

Showterrein met 36 kassen

EmBrEgtS KASSEN gors 70 Hoeven 0165-502506

Wij helpen U met UW

belastingformUlier

                                                                                                             

                             

                     

     

           



  

   

Kantoor Voordeel.com

bij U thUis

0168-371188 / 06 51 38 1577

al 10 jaar vertrouwd en discreet

1000m2 PROFESSIONELE MEUBELEN VOOR THUIS OF KANTOOR

R E T Z Klusbedrijf voor tegel- en timmerwerk

KORTING VAN STALEN DRAAIDEURKASTEN 50t/m80%

80b x 38d x 178h

Met 4 legborden

van de catalogusprijzen

NIEUW IN VERPAKKING

Let op: afhaalprijzen! (... maar wij hebben ook aflevermogelijkheden) Alle prijzen exclusief BTW.

van 125.- voor

95.-

bureaus - kasten - stoelen - tafels

restantpartijen - showroommodellen - retourgoederen

TUINMAN@CEESSCHOLTES.NL

06-28645509

IEDERE VRIJDAG 9-17 u. EN ZATERDAG 9-13 u. Atoomweg 1 Roosendaal - Tel. 06 27 18 58 63

Uitsluitend verkoop à contant. Pinnen mogelijk.


De prinsenwagen was de hekkensluiter in de rij

De Leutschoppers gingen er met de leutprijs voor kinderen vandoor

Met de bobsleej naar beneej

Lange bonte stoet trekt door zonovergoten Kruisland

Passe en mete in Pompedurp

POMPEDURP - In Pompedurp, de rest van het jaar beter bekend als Kruisland, was het zondagmiddag ‘passe en mete’ om alle deelnemers in de lange bonte stoet van de optocht mee te kunnen laten doen. Met veel ludieke en fantasierijke creaties was vorm gegeven aan het leutige motto, terwijl de vele toeschouwers langs de kant volop konden genieten van het kleurrijke resultaat. De uitbundige zonneschijn gaf alles nog eens extra glans. DOOR ELNA HELLEMONS Ondanks de brand bij BC De Begienurs hadden deze toch weer een fraaie wagen, waarmee de grote kleurrijke optocht werd geopend. Om er een ludieke draai aan te geven werd hun wagen voorafgegaan door een antieke brandweerwagen. Daarna was het de beurt aan de vele andere grote en kleine wagens, groepen, paren en enkelingen om er een goed passend geheel van te maken. Iedereen wist weer een leuke draai aan het motto te geven. Zo was het passe en mete in het naaiatelier, passe en mete voor de Fatsisters omdat hun beurs leeg is en kozen de Pompeblaozers voor passe met mate. Dat gold niet voor de feestboys, want die gingen pas passe en mete na het feesten. En wie ‘s avonds veilig naar huis wilde, had geluk. In Pompedurp rijdt de bus weer op tijd, maar de vraag was wel of iedereen er in past... Uitslag Paren en enkelingen: 1. De BFF’s: Spijkers en spijkers, passe en mete, 2. Buurvrouw en buurvrouw: Passe en mete, 3. Buur en buur: Passe en mete, 4. Groot en klein: We moesten heel wat passe en mete. Kleine groepen: 1. De enne van ut haontje: We gaon oe passe en mete, 2. Dodo’s: Onze ganze hebbe zo veul gefrete, nou wor ut passe en mete, 3. De BMW-boys: We hebbe veel gezwete van al da passe en

mete, maor nou gaon we naar beneej mee onze bobsleej, 4. De snotkokers: Ut waar passe en mete, mar ze zitte derin, 5. De broerkes Broos: Passe en mete en de lotjes niet vergete. Grote groepen: 1. Fatsisters: Onze beurs is leeg motte wete, dus is ‘t passe en mete, 2. De Leutschoppers: Het is passe en mete meej de dikke van dale (leutprijs kinderen), 3. De Pompeblaozers: Passe met mate. Kleine wagens: 1. BC ‘t Haantje: We timmeren aon d’n weg, 2. BC ‘t Haantje dun tweede: Ut waar passe en mete, maar alles zit derin, 3. Plasoentje madammekus: Kom bij ons passe en mete, want oe klere zijn verslete, 4. BC De Drietak: Busje komt zo, 5. BC De Feestboys: We passe en mete, maar eerst gaan we feesten, 6. BC De Pompedurpers. Grote wagens: 1. BC DT Witte Gei’t: Mee wa passe en mete krijge wij die vetpannekes wel vol, 2. BC De Begienurs: Snel klaor mee passe en mete (publieksprijs), 3. De Deurdouwers: Ut is passe en mete, maor we zijn Theo nog nie vergete (leutprijs volwassenen), 4. BC Cruysland: Passe en mete, 5. BC Gebeiteld: Gebeiteld gaot deur tot in ut graf…en wijer!, 6. W’Oorkus Digt: Da wor passe en mete, 7. Den rijenden Barhangers: Me drinke, ete en mete, 8. Nedrobaba: Ut wor passe en mete om ons ijsblokskes bij d’n ski-doom binne te krijge, 9. BC D’n Assiebak: Waar ut ier mar troopies. Meer foto’s zijn te zien in ons fotoalbum op www.internetbode.nl BC Witte gei’t won de eerste prijs bij de grote wagens

Bij de Fatsisters is de beurs leeg

De Deurdouwers brachten met hun wagen een eerbetoon aan hun vorig jaar overleden lid Theo Kessel

De wagen van BC De Begienurs werd voorafgegaan door een antieke brandweerwagen

Bij de Dodo’s zijn de ganzen volgevreten PAGINA 10


uitgaan

OP ZEEHONDEN-SAFARI IN HET NATIONAAL PARK DE OOSTERSCHELDE

ZEEHONDEN-SAFARI

OP ZEEHONDEN-SAFARI IN HET NATIONAAL PARK DE OP INOOSTERSCHELDE HET NATIONAAL PARK DE OOSTER

ilia m a F a L Pizzaria

mega g n i n e p o

Alle Pas t en Pizzaa’s ’s

€ 5,-

1 t/m 28

februari

De is een getijde gebiedgeti waarjde bij laag water zeehonden DeOosterschelde Oosterschelde is een gebied waar bij op de zandbanken neerstrijken. De Oosterschelde is een getijde gebied waar bij laag water zeehonden laag water zeehonden op de zandbanken De Zeehonden safari tochten vanuit Zierikzee en Sint-Annaland neerstrijken. op de zandbanken neerstrijken. zijn op getijde te plannen en kunnen we de zeehonden op 50 De Zeehonden tochten vanuit Zierikzee en Sint-Annaland De Zeehonden safari tochtensafari vanuit meter afstand zien liggen.

2013

zijn op getijde zijn te plannen Zierikzee en Sint-Annaland op en kunnen we de zeehonden op 50

Duur v.d. vaartocht vanaf 2 – 2,5 uur getijde te plannen enafstand kunnen weliggen. de zeemeter zien Prijzen vanaf € 695,-- voor heel de boot honden op 50 meter afstand zien liggen. Vaartochten t/m/ maart 15% korting op boothuur Tijdens de vaartocht kunnen zorgvaartocht dragen voorvanaf koffie en2 – 2,5 uur Duurwev.d. gebak, metvaartocht broodjes, Highvanaf Tea, Buffet en2,5 Barbecue Duursoep v.d. 2€ –695,-uur Prijzen vanaf voor heel de boot

Prijzen vanaf €Vaartochten 695,-- voort/m/ heelmaart de boot 15% korting op boothuur

Frisia partyschip is rolstoel geschikt Vaartochten t/m maart 15% kortikunnen ng op we zorg dragen voor koffie en Tijdens de vaartocht max 250 personen per schip boothuur max 200 personen aan gebak, tafel overdekt soep met broodjes, High Tea, Buffet en Barbecue 150 buiten zitplaatsen Tijdens de vaartocht kunnen we zorg dragen Vanaf voor losse voor1 april koffidienstregeling e en gebak, soepopstapmogelijkheden. met broodjes, High Tea,

FrisiaRondvaarten Frisia partyschip is rolstoel geschikt Bronsgeestweg 16 max 250 personen per schip 4697 RT St-Annaland Tel 0166.654321 b.g.g. 06.53470330 max personen aan tafel overdekt Frisia partyschip is 200 rolstoel geschikt • max 250 personen per schip www.frisiarondvaarten.nl 150 buiten zitplaatsen • max 200 personen aan tafel overdekt • 150 buiten zitplaatsen Vanaf 1 april dienstregeling voor losse opstapmogelijkheden. Vanaf 1 april dienstregeling voor losse opstapmogelijkheden.

Buffet en Barbecue

FrisiaRondvaarten Bronsgeestweg 16 4697 RT St-Annaland Tel 0166.654321 b.g.g. 06.53470330 www.frisiarondvaarten.nl

Oesterdam 3 | Speelmansplaten | 4691 PV | Tholen | 0166-607452

Groepsuitjes Familiefeesten Feestlocatie

AKK ERMANS leisure & golf

ANDERE AUTO? Kijk dan op www.autoworkshop.nl ± 50 stuks op voorraad Incl. grote beurt + nw apk Gepolijst en interieurreiniging 3 of 6 of 12 maanden garantie Prijzen vanaf € 1000 t/m € 15.000

gevraagd Tevens uw adres voor gebruikte auto-onderdelen.

Telefoon 0165 - 341913 Autodemontagebedrijf Franken Heimolendreef 36a - Rucphen

Inruil/aanbetaling/financiering mogelijk Tevens uw adres voor onderhoud en reparatiestoringen

AUTOMONTAGEBEDRIJF

Kom langs bij

• Sloop-loop-schade auto’s motors te koop gevraagd. • Alle gebruikte onderdelen online. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW

Auto Work Shop Pluimpotweg 12/14 Sint-Maartensdijk 0166 664467 autowork@zeelandnet.nl www.autoworkshop.nl Openingstijden: ma t/m vr: 08.00 - 18.00 uur za: 09.00 - 16.00 uur lunchpauze: 12.30 - 13.30 uur

JOKO

Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

Wilt u vandaag uW auto verkopen? Bel dan

koogJe auto’S Alle merken, types en bouwjaren Ook bussen, jeeps, sloopauto’s met of zonder gebreken

Contante betaling en RDW vrijwaring

Tel: 06-16423545

1 Sta r Trek First C To bol ontac dly go where t Dan d n u r f j i j o one’s gone before je vas in t het da

? gelijks wel te verdie pen leven van C (45

a , kank er)?! rla

24 uur per dag

winnaar 2012

Winnaar 2012 Beste Familiebedrijf van nederland!

w w w. a k k e r m a n s . co m

U BELT En WIJ KOMEn DIRECT

HUGO

D A N S E N ONTMOET ElKAAR IN RIJSBERGEN

vraagt v.a. ’98

auto’s + bussen + jeeps contant bet. + RDW-vrijwaring!

*********** ZATERDAG 16 FEBRUARI VOOR SINGLES & PAREN: HARMONIEZAAL RIJSBERGEN (naast de Rabo)

06 van - 08.00 122tot 22.00 58 uur443

LIVE BAND AMICI MET ZANGERES MIA Entree € 5,00 p.p.

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

& ZATERDAG 16 FEBRUARI VOOR PAREN & KOPPELS: KOUTERSHOF RIJSBERGEN (naast de kerk)

MET ONZE DJ CLAUDIA

de zekerheid zekerheid van van de

uw officiele suzuki dealer

Merk type Merk Alto type1.0 exclusive Suzuki SuzukiAlto AltoComfort 1.100 plus GLS(wit/m) Automaat Suzuki SuzukiSplash Alto 1.0 5 drs. Comfort Suzuki 1.0 Comfort Airco Suzuki Alto 1.0 5 drs. Exlcusive Suzuki Splash 1.0 5 drs. base Suzuki Ignis 1.3 5 drs. Freestyle Cool Suzuki 1.2 1.2 Exclusive SuzukiSplash Splash Exclusive Suzuki AUTOMAAT SuzukiWagon SwiftR+ 1.31.3 3 drs. Automaatfreestyle SuzukiSwift Swift 1.3 3 drs. Suzuki summum 1.0 Comfort SuzukiSwift Swift Exclusive drs. Suzuki 1.21.5 5 drs. Comfort3(zwart/m) SuzukiSwift Swift 5 drs. Shogun Suzuki 1.21.3 5 drs.Exclusive (wit/m.) Suzuki Swift 1.3 5 drs. Shogun Suzuki Swift Bandit 5 drs. Suzuki SX4 1.6 Exclusive 4 grip Suzuki drs Exclusive 1.3 base SuzukiSwift SX43 1.6 Suzuki Shogun SuzukiSwift SX41.31.65 drs. Shogun Airco Suzuki 1.51.6 exclusive 3 drs. SuzukiSwift Liana Exclusive SuzukiSX4 Grand Vitara 2.0 Cabrio Suzuki 1.6 Shogun SuzukiSX4 Grand Vitara 2.0 5 drs. Exclusive Suzuki 1.6 Exclusive Hyundai Getz 1.5 5 drs. Active Cool Suzuki Kizashi 2.4I sport Mazda 2 1.5 5 drs. Sportline Suzuki Grand drs. 2.0 airco Peugeot 206Vitara 1.4 55 drs. Airline Suzuki Grand 5 drs.Airco 2.4 Exlusive VW Fox 1.4Vitara Trendline Hyundai 1.4 5 drs. Active Cool Ford KaGetz Airco KiaFox Picanto 1.0 5 drs. X-pect VW 1.4 Trendline Airco

bouwjaar bouwjaar 2009 2002 2011 2010 2009 2009 2008 2005 2010 2009 2005 1997 2007 2002 2005 2011 2008 2011 2007 2010 2006 2007 2010 2009 2008 2009 2006 2001 2007 2006 2007 2008 2011 2006 1999 2006 2009 2006 2008 2006 2008 2005

km stand km stand 41200 69450 14420 12436 21287 16200 68764 84594 11620 18500 52340 44200 58700 100121 127850 24300 19200 22427 38340 14560 56782 25725 10935 48620 59350 20740 52820 85398 119500 50137 152291 576941970 51330 140497 102300 46780 52898 57694 56785 18750 35400

Toyota Yaris 1.8 16v VVT-I TS 5 drs. 2007 14500 Kijk voor de hele voorraad op onze website Kijk voor de hele voorraad op onze website

autobedrijf cenTruM

prijs € prijs € 6250 3950 7450 7950 8250 7950 6495 6950 10950 10750 6250 2450 7750 2750 6450 11950 9950 13750 8950 11450 11250 6950 16450 9250 12750 9250 8950 4750 8950 15950 7250 7450 24950 7950 3950 6950 19950 6950 6950 4750 5950 4950

10950

Van Heelulaan Heelulaan 81 81 Bergen Bergenop opZoom ZoomTel. Tel.0164-257057 0164-257057 Van www.suZukicenTrum.nl www.suZukicenTrum.nl

VEEL RUIMTE VOOR (STIJL)DANSERS Entree € 3,00 p.p.

Speciale aanbiedingen

FIAT PANDA 1.2 EMOTION € 5.250,-

PEUGEOT 206 ONE-LINE 1.4 3-DRS € 4.950,-

ABS, Boordcomputer, Buitentemp. meter, Bumpers in carrosseriekleur, Centr. deurvergrendeling afst. bed., Dubbele Airbag, Elektr. ramen voor, Elektr. buitenspiegels, Geregelde airco, Lichtmetalen velgen, Mistlampen,Radio/CD, Startonderbreker, Stuurbekrachtiging, Stuur in hoogte verstelbaar

ABS, Airconditioning, Bumpers in carrosseriekleur, Centr. deurvergrendeling afst.bed., Deelb. achterbank, Dubbele Airbag, Elektr. ramen voor, Elektr. buitenspiegels, Getint glas, Metallic lak, Startonderbreker, Stuurbekrachtiging, Stuur in hoogte verstelbaar

*** Gespreid betalen is ook mogelijk met gunstige voorwaarden tevens de mogelijkheid de helft bij aflevering, andere helft volgend jaar rente vrij. Vraag naar de mogelijkheden *** De rijklaarkosten zijn € 350,-

autobedrijf Veilingweg 18A St.-Annaland tel. 0166-657100

Zalen open 19.30 uur Start 20.15 UUR INLICHTINGEN : 06 22 41 43 07 www.bootrijsbergen.nl kopje dansen

SEIZOENSTART 2013 BIJ VERVAT MEGA KAMPEER-EN VOORTENTENSHOW FAMILIETENT SAFARICA SANTENGA LODGE van € 339,= nu voor € 279,= DOREMA mega voortentenshow met volledig assortiment, en aktie modellen met korting van 30% tot 50%! Nu al vanaf € 332,= Koop nu vast bij Vervat alcohol blaaspijpjes voor Frankrijk € 2,95 (2 stuks verplicht) ACSI en ANWB camping gidsen 2013 nu te koop OPEN MA.T/M ZAT. 9.30-17.00

ZONDAG 17 FEBRUARI OPEN VAN 11.00-17.00

VERV = AT OPEN !

Stadionweg 31, 3077 AP Rotterdam 010-4970832 www.vervat.nl


HMS wint Combiwedstrijd

Peter Plasmans clubkampioen 2012 BV Steenbergen STEENBERGEN - Met de spelsoorten libre en bandstoten was het ook deze competitie weer heel spannend voor de eerste drie plaatsen.

Peter Plasmans speelde erg sterk en bleef Ad de Krom (2e) en Wies van Geel (3e) met resp. 3 en 4 punten net voor en werd dan ook verdiend kampioen. Met een moyenne van 2,260 met het libre en 1,266 met het bandstoten leverde Peter een prima prestatie. Wally Parel werd keurig vierde en Arie van Poortvliet legde beslag op de vijfde plaats. De hoogste serie bij het libre was voor Adri Groffen met 33 caramboles. Bij het bandstoten was de hoogste serie van 12 caramboles voor Wies van Geel en Arie van Poortvliet. Tijdens de halfjaarlijkse vergadering werden de bekers en bloemen voor de eerste drie plaatsen uitgereikt door wedstrijdleider Nico de Bruijn en Aad Bos overhandigde de wisselbeker aan de kampioen.

Deelname teamcompetitie KNBB district West Brabant BV Steenbergen neemt dit seizoen weer met 3 teams deel aan het district. Steenbergen 1 in de C2 klasse, met A. de Krom, A. v. Geel en N. de Bruijn, reserve A. Bos, P. Plasmans en A. v. Poortvliet. Steenbergen 2 in de C2 klasse, met A. v. Poortvliet, L. Bogaard en W. Parel, reserve W. v. Es, A. Bos en P. Plasmans. Steenbergen 3 in de C3 klasse met P. Plasmans, B. Majenburg, T. v.d. Weegen, J. v.d. Zande, reserves A. Bos. W. v. Es en P. Timmers. Inmiddels is bovengenoemde competitie net over de helft en alle teams staan er tot nu toe prima voor. Eindstand clubkampioenschappen 1. Peter Plasmans 281,072-15 2.260 1.266; 2. Ad de Krom 278,661-15 2.453 1.794; 3. Wies v. Gee 277,666-15 2.351 1.386; 4. Wally Parel 275,228-15 1.469 1.076; 5. Arie v. Poortvliet 274,365-15 2.012 1.293; 6. Tiny v.d. Weegen 273,749-15 1.588 0.849;

7. Leon Bogaard 272,700-15 1.640 1.057; 8. Adri Groffen 268,661-15 3.041 1.471; 9. Willem v. Es 263,088-15 1.362 0.907; 10. Nico de Bruijn 259.418-15 1.910 1.131; 11. Aad Bos 256,905-15 1.775 0.949; 12. John v.d. Zanden 249,999-15 1.354 0.674; 13. Cees Dekker 218,500-15 0.586 0.257; 14. Tiny v. Eekelen 209,656-15 0.717 0.448; 15. Piet Timmers 205,938-15 0.493 0.308; 16. Leen Adriaansen 196,387-15 0.456 0.303

ExclusiEf dEalEr

Van drie naar één: De Kieviten (Fijnaart), Malthastars (Willemstad), HMS (Dinteloord).

Va N d E N B E r G Edisonstraat 12 Numansdorp Tel. 0186 - 654122 www.siematicnumansdorp.nl

Geld voor groen en speelvoorzieningen STEENBERGEN - De gemeente Steenbergen zet 54.600 euro in om de speelvoorzieningen en plantsoenen in een aantal nieuwe wijken te verbeteren. Het bedrag was over van een provinciale subsidieregeling, die als doel had om goedkope koopwoningen te realiseren. In Dinteloord krijgen de speelvoorzieningen aan de Troelstrastraat en de Vezelstraat een impuls. In de omgeving van die laatste straat wordt ook het groen vervangen. Ook in de Prinses Irenestraat wordt het groen verbeterd en worden bomen vervangen. Aan de Waterlinie in Steenbergen komt een nieuwe speelvoorziening, terwijl de speeltuin in het Roemrijkhof in Kruisland een impuls krijgt.

DINTELOORD - Zaterdag 2 februari heeft sportvereniging HMS Dinteloord de Combiwedstrijden turnen 2013 georganiseerd. Tijdens deze ochtend hebben de jongens en meisjes van de verenigingen Malthastars uit Willemstad, De Kieviten uit Fijnaart en HMS uit Dinteloord sportief tegen elkaar gestreden voor een eerste plek voor hun club. Ook individueel konden er medailles gewonnen worden. Na een sportieve ochtend, is sportvereniging HMS als winnaar uit de bus gekomen. Naast deze wedstrijd, was er voor alle kinderen, ook uit het publiek, de mogelijkheid om turnen op een speelse manier te beleven.

Vooral werd hier door de allerkleinsten gebruik van gemaakt door zich lekker uit te leven in een aparte zaal. Dat de verenigingen niet alleen tegen elkaar strijden, maar ook goed samen kunnen werken, blijkt uit het feit dat de komende wedstrijd op 9 maart door de verenigingen gezamenlijk wordt georganiseerd. Het betreffen de voorrondes van de turnbond KNGU en vindt plaats in Sporthal de Parel in Fijnaart. Maar voordat het zover is, organiseert HMS eerst nog samen met Volleybalvereniging Voverdi, Voetbalvereniging Prinsenland en Tennisvereniging Dinteloord het Spelsportfestijn op 15 februari in de Buitelstee in Dinteloord.

Viering Internationale Vrouwendag

Inschrijving 44ste Kleine Tour

STEENBERGEN - Op vrijdag 8 maart organiseert de Vrouwenraad Steenbergen de viering van de Internationale Vrouwendag.

STEENBERGEN - De voorbereidingen van de 44e Kleine Tour Steenbergen zijn in volle gang. De 44e Kleine Tour wordt verreden van 29 juli tot en met 3 augustus.

Steenbergen. Het dameskoor La Lisiere uit Wouwse Plantage treedt op en de dichteres Marijke van Hooff uit Hoeven verzorgt de poëzie. Zij ontving in 2012 de cultuurprijs van de gemeente Halderberge. Aanvang van deze avond is 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. De toegang is gratis.

Starters

Een avond vol zang en poëzie in ‘t Cromwiel Krommeweg 1 te

16

kom met een idee... laat het weteN 26 februari a.s.

s ta r wo N t e r siN stee geN iN Nber ge va. € 169.95 N v.o.N. 0,-

wiN D a eeN ip i miN

Dit jaar wordt een nieuwe ploegsponsor verwelkomd. Inschrijving: De rennertjes die vorig jaar mee gefietst hebben worden ook dit jaar persoonlijk benaderd door hun ploegleid(st)er. Geven zij te kennen dat ze mee willen doen, dan zijn deze rennertjes officieel ingeschreven. Criteria om in te schrijven voor de Kleine Tour 2013 zijn: - woonachtig zijn in de gemeente Steenbergen, Steenbergen, Kruisland, Welberg, Nieuw-Vossemeer, Dinteloord en de Heen. - jongens mogen op 29 juli 2013 niet jonger zijn dan 8 jaar en op 3 augustus 2013 niet ouder dan 14 jaar.

Biljarten Regio Competitie NIEUW-VOSSEMEER - Biljarten Regio Competitie 2012-2013, na ronde 5.

De wallevis, steeNbergeN, 26 | 02 | 13 , vaN 19.00 tot 21.00 uur hapjes, DraNKjes eN geNoeg stof om over te prateN

16

Waar in en? Steenberg

me D u u rza e N e rg ie e z u iN ig geN iN N o w

Nog Niet alles staat vast! Bepaal jij de kleur van de stenen, het aantal slaapkamers , kom je met een originele naam of een goed idee voor dit plan? Drop je idee in de ideeënbus. Is jouw idee het beste? Dan win je een Ipad mini!

Kom ooK! Deze avond is speciaal georganiseerd voor mensen die in een korte tijd veel informatie willen vergaren. Al je vragen aan de bank, notaris, gemeente (over bijvoorbeeld de unieke mogelijkheid voor een starterslening) en de makelaar kunnen op één avond gesteld worden. Dat scheelt veel tijd!

tie lo ca l e v i s al De w

We zien je graag de 26ste a.s. bij de Wallevis! De Wallevis, Kade 2, Steenbergen project oNtwiKKeliNg

betroKKeN partijeN

Dorpsstraat 107 4661 HN Halsteren Tel. 0164-685925 Fax 0164-687090 info@helmigmakelaardij.nl www.helmigmakelaardij.nl ABN Amro 52.55.99.452 Rabobank 30.61.40.004

PAGINA 12

- meisjes mogen op 29 juli 2013 niet jonger zijn dan 9 jaar en op 3 augustus 2013 niet ouder dan 14 jaar. Jongens, jonger dan 8 jaar en meisjes jonger dan 9 jaar op 29 juli kunnen niet worden ingeschreven om alvast op de reservelijst geplaatst te worden. Plaatsing op de reservelijst is pas mogelijk indien aan bovenstaande criteria wordt voldaan. Inschrijving kan uitsluitend op woensdag 20 februari van 18.30-19.30 uur in cafe zaal ‘De Joosse’ in Steenbergen onder begeleiding van een ouder/verzorger. Kinderen die vorig jaar op de reservelijst stonden worden dit jaar persoonlijk benaderd door het bestuur. Het inschrijfgeld hoeft op de avond van aanmelding nog niet te worden voldaan. Voor meer info over de inschrijving kan contact worden opgenomen worden met René Baarendse, tel 0167-566923.

Uitslag A-Teams: 1. Vossemeer 1 244,396 6, 2. Hoeven 1 229,101 5, 3. Halsteren 5 218,347 5, 4. Welberg 2 217,312 5, 5. S.B.Ponderosa 1 213,509 5, 6. Halsteren 4 210,372 5, 7. Keijenburg-1 209,032 5, 8.Lepelstraat 1 207,695 6, 9. Halsteren 2 207,591 5, 10. de Heen 1 205,045 5, 11. Welberg 3 204,600 5, 12. Halsteren 1 204,555 5, 13. Welberg 1 202,374 5, 14, Steenbergen 2 193,227 5, 15. Oud Gastel 1 192,388 5, 16. Halsteren 3 192,373 5, 17. Lepelstraat 2 183,609 5, 18. Oud Gastel 2 181,276 5, 19. Steenbergen 1 179,128 5,

20/ S.B.Ponderosa 2 175,512 5. B-Teams: 1. de Hofstee 1 220,075 5, 2. Stampersgat 2 217,763 5, 3. Oud Gastel 4 215,739 5, 4. Halsteren 8 215,577 5, 5. Halsteren 6 207,341 5, 6. Welberg 5 205,949 5, 7. S.B.Ponderosa 3 205,134 5, 8. Oud Gastel 3 205,080 5, 9. de Heen 2 198,148 5, 10. de Heen 3 197,575 5, 11. Steenbergen 3 197,515 5, 12. de Duiventoren 2 194,916 5, 13. de Duiventoren 1 193,432 5, 14. Halsteren 9 191,773 5, 15. Welberg 4 188,561 5, 16. Halsteren 7 188,270 5, 17. Oud Gastel 5 187,868 5, 18. Steenbergen 5 187,297 5, 19. Halsteren 10 183,267 5, 20. Steenbergen 4 182,297 5. Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijtera.

Programma SC Welberg WELBERG - Programma SC Welberg Zondag 17 februari SC Welberg 1-OMC 14.30 uur BSC 7-SC Welberg 2 10.00 uur De Schutters 3-SC Welberg 3 11.00 uur BSC VR3 -SC Welberg Vr1 12.00 uur Zaterdag 16 februari SC Welberg B1-Roosendaal B3 14.00 uur SC Welberg C1-De Schutters C1 12.30 uur SC Welberg D1-SC Kruisland D1 09.00 uur

Grenswachters E1-SC Welberg E1 10.30 uur SC Welberg E2-Tholense Boys E4 10.15 uur HSC F1-SC Welberg F1 10.00 uur SCW/NVS MB1-Virtus MB 1 12.30 uur MOC’17 MC1-SC Welberg MC1 14.00 uur SC Welberg MD1-MOC’17MD1 11.15 uur Unitas’ 30 ME1-SC Welberg ME1 08.30 uur SC Welberg kabouters vrij


Kijk op action.nl voor de online folder

HANDIG IN HUIS TRENDY

CASA SI

ZIKI

streep of uni maten S-XL

ruimtebesparend incl. 4 ophanghaken

diverse kleuren en prints maten XS-L

DROOG TOREN met zwenkwielen

DAMES HIPSTER katoen/elastan

30 M E TE R E ! GT DROOGLEN

Elders 14.99 15.99

SOUNDLOGIC XT

BACK UP BATTERIJ voor het onderweg

7.49

opladen van uw iPhone, iPad, iPod en Android apparaten, extra grote capaciteit van 5600 mAh nooit meer een lege accu!

PERSIL

VLOEIBAAR WASMIDDEL Purple Rain of Summer Breeze 18 wasbeurten 1,188 liter

IMPULS

2.29

60 LED's wit incl. 230V en 12V (auto)oplader

BERGEN OP ZOOM • Kastanjelaan 61-65 BREDA • Tramsingel 74 CHAAM • Baarleseweg 44 DINTELOORD • Raadhuisplein 25a

7.49

2.39

Elders 3.99 4.99

4-SEIZOENEN

DUBBELWANDIG DEK GLAS BED glas blijft koel, half dons

1-persoons 140x200 cm

Elders 2.99 3.49

NEDERLANDSTALIG

1.59

HOLLANDS GLORIE CD diverse Nederlandse topartiesten zoals: André Rieu, Ramses Shaffy of René Froger

OPLAADBARE LOOPLAMP met draaibare haak

Elders 11.95 13.95

TRENDY

12.49

dranken blijven heet voor thee, koffie, cappuccino etc. inhoud 200 ml

12.95

Elders 3.99 4.49

Elders 19.95 24.95

2 - PA C K

Elders 4.99 6.95

1.49

Elders 39.95 44.95

HOME DECO

KUSSEN HOES grote keuze uni kleuren katoen 40x40 cm

DECO

400 ml

nickle plated of old look

Fenjal DOUCHE CREME Sensual Rose 200 ml

1.49

ETTEN LEUR • Markt 33 GILZE • Steenakkerplein 20 KAATSHEUVEL • Hoofdstraat 47 OOSTERHOUT • Arendshof 34

2.49 OSSENDRECHT • De Brouwerij 16 RIEL • Dorpstraat 25a RIJSBERGEN • St. Bavostraat 22 ROOSENDAAL • Boulevard 118f

1.49

Elders 2.95 3.49

FENJAL BODYLOTION OF

BAD CREME Sensual Rose

24.99

SFEER LANTAARN metaal met glas

UITZOE K E N Elders 3.49 3.95

!

1.99

TILBURG • Trouwlaan 19-27 TILBURG • D.J. Jittastraat 8 WAALWIJK • Irenestraat 2a ZEVENBERGEN • Zuidhaven 45a

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 10-02-2013 t/m za. 16-02-2013 in Nederlandse filialen.

DAMES VEST diverse kleuren


Thalita de Jong houdt regionale eer hoog binnen team Marianne Vos

Rabobank Liv/Giant-team kiest voor presentatie in Bergen op Zoom STEENBERGEN - De regio West-Brabant is een echte wielerregio. Dus was het een bijzondere kers op de taart dat het damesteam van Rabobank Liv/Giant voor het Auditorium van Rabobank Het Markiezaat koos voor de officiële presentatie voor 2013.

Demo-avond website maken STEENBERGEN - Nadat Computervereniging Groot Steenbergen in december een schitterende demo omtrent het besturingsprogramma Windows 8 hebben gehad, nodigt Computervereniging Groot Steenbergen haar leden en introducés van harte uit om onderstaande demo te komen bezoeken. Het thema van deze avond zal zijn: Het maken van een website. Deze demo zal plaats vinden op maandag 18 februari. De demo begint om 20.00 en de zaal is open om 19.30 uur. Ook niet-leden zijn welkom om deze avond kosteloos te bezoeken. Zij kunnen dan het doen en laten van deze zeer actieve vereniging eens van dichtbij bekijken. Ze hebben één van hun leden bereid gevonden om een ieder, na een verzoek van diverse leden, wegwijs te maken in het opbouwen van een eigen website. Want een eigen website maken is een zeer gewilde bezigheid geworden en vooral wanneer je een bepaalde hobby uitoefent

is het natuurlijk spectaculair ook anderen mee te laten genieten met uw vorderingen of eindresultaten. Ze zijn er van overtuigd dat dit een grandioze topper gaat worden en een buitengewone interessante avond. Gebruik uw lidmaatschap om zelf en uw eventuele introducé, dit te komen bekijken om vervolgens zelf thuis tot actie over te gaan. Verbreedt uw kennis en zorg dat men erbij is. Tevens is het bestuur op zoek naar jeugdige leden die op verenigingsavonden oudere leden kunnen instrueren omtrent problemen met hard- of software. Ook jeugdige leden die geen technische kennis hebben maar het prettig zouden vinden om binnen de vereniging eigen ideeën te organiseren (spellenavonden b.v.) zijn van harte welkom. Spreek het bestuur hier over aan tijdens de avond, of neem contact op met het secretariaat: mevr. Derksen, Welbergsedijk 16, 4651 TE Steenbergen, tel. 0167565058, e-mail: info@cgsonline.nl, www. cgsonline.nl. De demoavond vindt plaats in de clublocatie De Wallenburg, Oudevest 9, Steenbergen.

KORTE BERICHTEN

IVN-excursie: Zondag 17 februari houdt IVN een excursie naar Rammegors (Sint Philipsland) o.l.v. natuurgids Johan Vermunt. Het vertrek is om 9.00u vanaf parkeerplaats Poort van Visdonk (vooraan rechts Rozenvendreef), Roosendaal. Meer informatie over het IVN-Roosendaal: www.ivn.nl/roosendaal

Team Rabobank Liv/Giant koos Bergen op Zoom voor de officiële teampresentatie. In het midden wereldkampioene Marianne Vos. Derde van links staat de Ossendrechtse Thalita de Jong. FOTO: JOSÉ VAN DER WEGEN

DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN Het Rabobank Liv/Giant-team is het officiële dameswielerteam van de Rabobank. Na alle perikelen rond de dopingzaken in de wielersport trok Rabobank zich in oktober vorig jaar terug uit het profwielrennen bij de mannen. De dames bleven wel de ondersteuning houden van de bank en dus was de presentatie voor het nieuwe team ook bij een bank, bij Rabobank Het Markiezaat. In totaal bestaat het team uit 13 dames, waarbij Marianne Vos toch wel de ultieme kopvrouw is. Maar volgens Koos Moerenhout, samen met Ruud Verhagen ploegleider bij de dames, verdienen alle dames evenveel aandacht. “Rabobank Liv/ Giant staat hier als een team. Ons doel is om te presteren, talent te bundelen en krachten te benutten. Daarom willen we ook Nederlands talent opleiden. In de schaduw van de grote namen in ons team kunnen zij zich verder ontwikkelen.” Kampioene In het team van Rabobank Liv/Giant zijn diverse nationaliteiten vertegenwoordigd. Naast de Nederlandse rensters Marianne Vos, Lucinda Brand, Roxane Knetemann, Iris Slappendel, Rebecca Talen, Sabrina

Stultiens, Annemiek van Vleuten, Sanne van Paassen en Thalita de Jong, zijn dat de Belgische Liesbet de Vocht, de Française Pauline Ferrand Prevot, de Amerikaanse Megan Guarnier en de Zwitserse Jolanda Neff. Volgens Marianne Vos vormen de dames een echt team. “Mijn naam komt wel het meeste naar voren, maar we zijn een mooi team en vormen een groep met veel potentieel. We hebben samen het plan om succesvol te zijn. Wielersport lijkt vaak een individuele sport, maar het is gewoon een teamsport.” Voor een renster die eigenlijk bijna alles al gewonnen heeft wat er te winnen valt, lijkt het alsof er geen uitdagingen meer zijn. Niets is minder waar. De Olympische wegkampioene zal zich storten op een nieuwe uitdaging en discipline, het mountainbiken. Ook het tijdrijden zal meer aandacht gaan krijgen voor de kampioene. Regionale heldin Tijdrijden is ook iets dat op de agenda staat bij Thalita de Jong uit Ossendrecht, de regionale heldin op de fiets binnen team Rabobank Liv/Giant. De benjamin van het team, dit jaar wordt ze 20, is volgens Koos Moerenhout een topper in het tijdrijden. En dus wordt dit jaar ook veel ingezet op het tijdrijden.

“Het is alleen jammer dat er weinig tijdritten zijn. Daarom doe ik dit jaar ook mee aan meerdaagse koersen, omdat hierin vaak wel een tijdrit zit. Op die manier kan ik meer oefenen in het tijdrijden en me hier verder in ontwikkelen.” Maar dit jaar zal ook op ander vlak een leerjaar worden. “Ik ben nog relatief nieuw bij de vrouwen, dit is pas mijn tweede jaar. We zijn net terug van de koers in Qatar. Voor mij was het wel wennen om me te positioneren in een peloton van 90 vrouwen. Maar ik heb de koers met vertrouwen afgesloten, door enkele eindsprintjes in het peloton te winnen.” Een druk leven leidt ze wel. “Ik moet het wielrennen en de bijbehorende trainingskampen combineren met mijn studie en stages en mijn dagelijkse leven, maar mijn school houdt hier gelukkig wel rekening mee.” En die steun vanuit de school heeft Thalita ook wel nodig, want naast een trainingskamp op Lanzarote en een koers in Qatar staan er veel binnen- en buitenlandse wedstrijden op het programma voor Thalita, waaronder de Tour of Chongming Island in China. “De combinatie schoolwielrennen is zwaar, maar het gaat. Ik hoop gewoon zover mogelijk te komen. Ik geniet er in ieder geval van.”

KERKELIJK NIEUWS DINTELOORD Nederlands Hervormde Gemeente Zondag 17 februari: 10.00u Ds. F.J.M. van Veldhuizen; 18.30u Kand. A.L. Kornaat, Klundert Parochie H. Petrus en Paulus Woensdag 13 februari: 17.00u Aswoensdag viering. Voorgangers: pastoor H. v. Geel/dhr R. vd Ham. Zaterdag 16 februari: 19.00u 1e weekend van de 40 dagentijd m.m.v. R.K. kerkkoor. Intenties voor: Pastor Jan Olde-scheper; Kees de Bruijn. Voorgangers: Dhr. P. Goverde. Zes wekelijks gebed: Jan Oostrum (6). NIEUW-VOSSEMEER H. Joannes de Doper Vrijdag 15 februari: 15.00-16.00u gebedsgroep in de kapel. Vrijdag 15 februari: H. Mis in De Vossemeren, 19.00u, misintenties: jgt. Nelly v. Oorschot-Schoutens en Adrianus v. Oorschot; Geert Brocatus. Zondag 17 februari: 9.00u H.Mis, celebrant pater Bertus, misintenties: Lindert Bosters en Pietje Laane; Maarten Meeus; Geert Brocatus; Adriaan v. Oorschot en Nelly Schoutens en familie; To Cools en Piet Roozeboom. Maandag 18 februari: 18.00u H. Mis, misintenties: Jan en Jo v. Bavel-Koevoets en overl. ouders. Woensdag 20 februari: 19.00u H. Mis. Donderdag 21 februari: 19.00u Medjugorjeviering met Rozenkransgebed

Vrijdag 22 februari: 15.00-16.00u gebedsgroep in de kapel Vrijdag 22 februari: 19.00u H. Mis in De Vossemeren, misintenties: Geert Brocatus. Protestantse Gemeente Halsteren en Nieuw Vossemeer Elke zondag 9.00 uur dienst in de Protestantse Kerk aan de Voorstraat te Nieuw Vossemeer. Predikant: Ds. H.C. van het Maalpad, Zwartewaal 46, 4717 NS Bergen op Zoom, tel. 0164-231992. E-mail: hcvhmaalpad@home.nl. Voor informatie: J. Keijzer tel. 0167- 502593. Zondag 17 februari: 9.00u eredienst in de Protestantse Kerk Nieuw Vossemeer; Viering Heilig Avondmaal. Ds. J. de Bie uit ’s Gravenpolder. STEENBERGEN Evangelische kerk Open Deur Iedere zondag 10.30u samenkomst; zondagavond 19.00u gebedsbijeenkomst en iedere maandagavond 20.00u evangelisatiestudie . Geert Vinckestraat 2 te Steenbergen. Meer info: 06-53118236, www.opendeursteenbergen.nl of info@opendeursteenbergen.nl Voor een goed gesprek of gewoon een kop koffie bent U door de weeks van harte welkom in de keuken van Open Deur, maandag van 13.30u tot 17.00u en dinsdag t/m zaterdag van 10.00u tot 17.00u. Hervormde Gemeente Zondag 17 februari: 1e zondag 40-dagentijd Ds. C.A. Streefkerk Dordrecht PAGINA 14

Natuur en milieu: Maandag 18 februari houdt het IVN-Roosendaal een avond met als titel: natuur en milieu in perspectief. De avond staat o.l.v. Harry Mulders en begint om 19.30u in het Milieu Educatief Centrum (MEC), T-Huis Visdonk, Dennescheerderdreef 11, Roosendaal. Info: www.ivn.nl/roosendaal STEENBERGEN S.W.O.S.: Donderdag 14 februari, 2e donderdag maand, vindt de maandelijkse kaartmiddag Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen plaats. Liefhebbers rikken en jokeren worden op donderdag 14 februari verwacht in Ontmoetingscentrum ’t Cromwiel. Zaal open 13.00u, vanaf 13.30u wordt er gekaart. Einde van de middag worden de hoofd- en poedelprijzen uitgereikt en vindt een loterij plaats. De kaartmiddag van S.W.O.S. is altijd een sociaal en gezellig gebeuren, iedereen welkom. WELBERG Bingo: Stichting Herwonnen Levenskracht afd. Steenbergen houdt zaterdag 16 februari een bingo in zaal de Wellse Vaert, Kapelaan Kockstraat, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Het prijzenpakket bestaat geheel uit geldprijzen. Opbrengst komt geheel ten goede aan de organisatie van activiteiten voor gehandicapten, (langdurig) zieken en eenzamen.

Schoolatletiek West-Brabant in volle voorbereiding STEENBERGEN - In navolging van voorgaande jaren staan ook nu weer meer dan 100 teams van West-Brabantse basisscholen te trappelen van ongeduld om zich sportief te meten met andere scholen.

Jongens en meisjes die maximaal 13 jaar oud zijn gaan zich op woensdag middag 17 april, woensdag 24 april en woensdag middag 22 mei 2013, meten op de 60 meter sprint, de lange afstand 600 meter, het balwerpen en verspringen. Ook zal er tijdens de estafette van 10 x 60 meter gestreden worden om de felbegeerde ereprijzen. De teams bestaan uit minimaal 10 en maximaal 20 personen. Scholen die wat minder leerlingen hebben kunnen ook een gemengd team afvaardigen. Uiteraard kunnen ook scholieren die jonger zijn in de teams worden opgenomen. Zoals gewoonlijk worden de wedstrijden georganiseerd door de diverse West-Brabantse atletiekverenigingen. Op de navolgende atletiekcentra strijden scholen van diverse gemeentes, zoals: - Sportpark Rozenoord (Spado) Bergen op Zoom. (teams uit Bergen op Zoom en Halsteren). - Sportpark Albano (AVO 83) Oudenbosch. (Teams uit Oudenbosch, Oud Gastel, Hoeven, Stampersgat en Bosschenhoofd en Etten Leur). - Sportpark Seringenlaan (Diomedon) in Steenbergen. (Teams uit Steenbergen, Lepelstraat, Dinteloord, Oud en Nieuw Vossemeer, De Heen en Kruisland). - Sportpark De Knip (Groene Ster) in Zevenbergen. (Teams uit Zevenbergen, Hooge en

Lage Zwaluwe, Zevenbergen, Klundert, Zevenbergschen Hoek, Noordhoek en Etten Leur.) - Sportpark Akkermolen (DJA) in Zundert. (Teams uit Zundert, Wernhout, Achtmaal, Rijsbergen en Schijf). - Sportpark Red Band (THOR) in Roosendaal heeft 2 data. Op 17 april en 22 mei strijden teams uit Roosendaal, Wouw, Sprundel, Rucphen en Etten Leur. De regionale finale vindt plaats op zaterdag 8 juni op sportpark Rozenoord in Bergen op Zoom. Alle finalisten ontvangen de fel begeerde en unieke Schootatletiek West-Brabant medaille. Deze finalisten strijden met 16 jongensen 16 meisjesteams om de felbegeerde ereprijzen. Als klapstuk wordt de spectaculaire brakkentrofee gelopen waarbij de teams worden versterkt door 1 van de leerkrachten. Op deze finaledag zal ook het Wereld Natuurfonds aanwezig zijn om de scholieren informatie te geven over de diverse jeugdgroepen zoals de Panters. De voorrondes beginnen om 13.30 uur en zijn tegen het einde van de middag afgewerkt. Bezoek aan deze leuke sportieve wedstrijden is voor iedereen gratis toegankelijk. Dus wil je je zoon/dochter, kleinzoon, kleindochter, buurmeisje, vriendje of wie dan ook aan het werk zien op de atletiekbaan om deze eens lekker aan te moedigen? Zorg dan dat je op een van deze parken aanwezig bent. Er is gelegenheid om een bakje koffie, thee of andere drankjes te nuttigen. Je zult zien…. Het is dik de moeite waard.


vacatures

Toneelvereniging Tavenu ‘voor hete vuren’

steenberGen - de steenbergse toneelvereniging brengt het stuk ‘voor hete vuren’ op de planken. het stuk is een klucht in drie bedrijven, geschreven door F. arnold en e. bach in een bewerking ab van der linden.

Handelaar in diervoeders Emile Dobberman en zijn vrouw Ida hebben twee mooie dochters. De ene dochter, Edith, is pas getrouwd en op huwelijksreis met de filosoof Joachim Hilarides. De andere dochter, Dora, heeft in Klaas Reiling haar liefde voor het leven gevonden; zij wil met hem trouwen. Klaas biecht zijn aanstaande schoonvader op dat hij nog wel

eerst zijn relatie met de zangeres Ellie Cornellie moet beëindigen. Gelukkig vindt Emile dit geen bezwaar, integendeel, hij gaat zelf naar deze dame toe om de relatie te verbreken. Maar voordat hij over kan gaan tot afhandeling van deze zaak, moet hij nog eerst een ander probleem oplossen. De voorstellingen vinden plaats op 23 februari 2013 in ontmoetingscentrum ‘t Cromwiel te Steenbergen, Krommeweg 1 om 20.00 uur en op 23 maart 2013 in de Vossenkuil om 20.00 uur te Oud Vossemeer, Bou Kooijmanstraat 48. Meer informatie is verkrijgbaar via Diane Seffelaar, tel 0167-567678 of mail naar toneelverenigingtavenu@gmail.com.

Goede voornemens in de praktijk

Wij zijn op zoek naar een

Transportplanner (m/v) Dyspozytor logistik (m/k)

Werken bij CNC Grondstoffen. Voor wie niet graag stilstaat in zijn/ haar carrière.

Informatie over de vacature: • Je werkt fulltime bij • Voor de Poolse werkmaatschappij onze vestiging in Moerdijk. De werktijden CNC Quality Products ben je liggen tussen 07.00 en 18.00 uur. verantwoordelijk voor het inplannen van • CNC Grondstoffen heeft een eigen cao en de meest efficiënte ritten in binnen- en kent daarnaast aantrekkelijke secundaire buitenland voor de 25 opleggers. arbeidsvoorwaarden. • Je hebt veel contact, in zowel de Poolse als de Nederlandse taal, met de Kijk op vacatures.cncgrondstoffen.nl chauffeurs en met diverse opdrachtgevers voor meer informatie over de vacature, voor het zoeken en inplannen van de functie-eisen en ons bedrijf. retourvrachten.

Doe vrijwilligerswerk bij Inloophuis Het Getij steenberGen - het Getij is een informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met kanker en voor hun naasten. het Getij biedt opvang en steun in een verwarrende en emotioneel zware periode. in het Getij staan veel vrijwilligers klaar voor een dankbare maar soms ook best pittige taak. voorzitter ad valkenburg: “je bent als vrijwilliger luisterend oor en doorverwijzer. en dat vaak voor mensen die kort daarvoor te horen hebben gekregen dat ze kanker hebben. die mensen zitten vol vragen en moeten enorm wennen aan het feit dat ze ziek zijn en wat dat allemaal met zich meebrengt.” bijzondere vrijwilligers Het Getij is altijd op zoek naar goede en bekwame vrijwilligers voor de inloophuizen in Bergen op Zoom en Ossendrecht. Op die manier kunnen we steeds vaker voor steeds meer mensen klaar staan. Alle vrijwilligers zijn bijzonder. Het feit dat je voor een ander klaar staat, is bewonderenswaardig. Ad Valkenburg: “Soms zeggen mensen weleens ‘Ik zou dat niet kunnen, altijd maar met van die ingrijpende en vaak verdrietige zaken bezig zijn’. Ik begrijp best dat dat gezegd wordt. Gelukkig hebben onze vrijwilligers en gasten ook heel veel plezier samen. En voor mensen die zeggen dat ze het echt niet zouden kunnen, heb ik goed nieuws! We zijn ook op zoek naar vrijwilligers voor onze sponsorcommissie en onze activiteitencommissie.” op zoek naar gulle gevers Het is duidelijk dat er veel geld nodig is voor de inloophuizen van Het Getij. Huisvesting, nutsvoorzieningen, allerlei activiteiten. Het kost allemaal. Het Getij is volledig afhankelijk van giften, donaties en sponsoring. De prijswinnende doorkomsten van de Roparun in de regio zijn bijvoorbeeld tot nu toe een belangrijke financiële ondersteuning. Ad

Valkenburg: “Daarnaast zijn er sponsoren die een bepaald project sponsoren of ons steunen met gratis diensten of goederen, zoals koffie, thee, bloemen. Een enkele keer meldt zo’n sponsor zich spontaan, maar vaak is het een zoektocht. Onze sponsorcommissie zoekt daarom naar vrijwilligers die zich in willen zetten voor het goede doel. Natuurlijk is het helemaal prachtig als zo’n vrijwilliger een groot netwerk heeft van bedrijven, organisaties en instellingen. Dat biedt ingangen en openingen naar mogelijke sponsoren.” actief voor activiteiten Andere vrijwilligers die Inloophuis Het Getij zoekt, zijn leden voor de activiteitencommissie. Ad Valkenburg: “We hebben natuurlijk al een gevarieerd activiteitenaanbod, maar we zijn steeds op zoek naar nieuwe dingen die aansluiten bij de wensen en verwachtingen van onze gasten. De informatiebijeenkomsten over ‘Bewegen en kanker’ en ‘Fysiotherapie en kanker’ die we in 2012 georganiseerd hebben, zijn daar mooie voorbeelden van. Nieuwe activiteiten kunnen nieuwe bezoekers aantrekken zodat meer kankerpatiënten en hun naasten geholpen en geadviseerd kunnen worden. In de activiteitencommissie ontstaan de nieuwe ideeën en worden de activiteiten verder ontwikkeld.”

Als transport je passie is nodigen we je graag uit om bij ons te solliciteren! CNC Grondstoffen en CNC Quality Products zijn onderdeel van C4C Holding, een groep toonaangevende bedrijven in de paddenstoelensector. Maak kennis op www.c4cholding.com

S t . E l i s a b e t h : e e n

Er worden bekende en minder bekende Taizéliederen gezongen, en natuurlijk zal er de kenmerkende stilte zijn. De kerk is vanaf 18.00 uur open voor het samen inzingen van de liederen. Na afloop is er de gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Taizé is de door broeder Roger opgerichte oecumenische gemeenschap in Frankrijk,

h u i s m e t k a r a k t e r St. Elisabeth Roosendaal is hét woonzorgcentrum voor ouderen die persoonlijke zorg en een huislijke sfeer belangrijk vinden. Cliënten, medewerkers en vrijwilligers creëren samen een THUIS MET KARAKTER.

aanmelden Wie invulling wil geven aan zijn of haar goede voornemen om iets voor een ander te gaan doen in 2013, kan dus prima terecht bij inloophuis Het Getij. Ad Valkenburg: “Wil je eerst nog wat meer weten, dan kan dat vanzelfsprekend. We zijn telefonisch of via de mail te bereiken voor vragen, of loop gewoon een keer binnen in het inloophuis. Dan kun je direct te sfeer proeven.” Wie meer informatie wil of zich wil aanmelden, kan contact opnemen met inloophuis Het Getij 06-22823531of email: info@inloophuishetgetij.nl.

Met 250 enthousiaste medewerkers en vrijwilligers bieden wij een breed scala aan zorg- en dienstverlening aan de 130 cliënten in ons verzorgings- en verpleeghuis. De 60 cliënten die zelfstandig op ons complex wonen, ontvangen zo nodig thuiszorg op maat. Tijdelijke opname is mogelijk. Thuiswonenden zijn welkom bij ons dagbestedingsprogramma, het verenigingsleven en in ons restaurant.

Taizégebed berGen op ZooM - op zaterdag 16 februari, aanvang 19.00 uur in de Gertrudiskerk. sinds 2010 wordt er iedere maand, meestal de 2e zaterdag van de maand, een taizégebed georganiseerd. (ditmaal dus een weekje later i.v.m. de intocht.) het gebed vindt plaats in de dagkerk van de Getrudiskerk in bergen op Zoom.

T

Binnen de dienst Zorg & Welzijn ontstaan vacatures voor: waar al jarenlang tienduizenden jongeren uit vele landen naar toe trekken voor Bijbelstudie, bezinning, gebed en ontmoeting. Jongeren worden daar opgeroepen om juist ook in hun eigen woonplaats de kerk een plaats van ontmoeting te laten zijn. Het bisdom van Breda kent inmiddels een traditie van bijeenkomsten in de spiritualiteit van Taizé: Sinds 2010 is er ook in Bergen op Zoom een Taizégebed. Contactpersoon in Bergen op Zoom is Arwen Meulenbroek: 06-2554 3957; a.meulenbroek2@kpnplanet.nl. Zaterdag 16 februari: Taizé gebed in de dagkerk van de Gertrudiskerk, aanvang 19:00 uur. De kerk is vanaf 18 uur open voor het samen inzingen van de liederen. Na de viering is er ruimte voor ontmoeting en koffie of thee.

Verzorgenden niveau 3/IG m/v Meer informatie over deze vacature vindt u op onze website St.

Elisabeth Roosendaal

Wouwseweg 21 4703 BL Roosendaal 0165 59 24 00 www.elisabethroosendaal.nl

voor het laatste actuele lokale nieuws kijk op www.internetbode.nl PaGINa 15


donderdag 14 februari 2013

18.00

Op21.00 donderdag 14 februari 2013 van 18.00 tot 21.00 uur

HAPPY HOUR BIJ KARWEI STEENBERGEN

15% KORTING

op het hele assortiment

Actievoorwaarden: Deze kortingsactie is alleen geldig bij KARWEI Steenbergen op donderdag 14 februari 2013 van 18.00 tot 21.00 uur. De korting is ook geldig op alle aanbiedingen uit de KARWEIkrant, maar niet in combinatie met artikelen die voorzien zijn van het Vast Verlaagd label, de Superstunt artikelen, andere landelijke kortingsacties, verhuur, betaalde diensten of aanschaf van de KadoKaart van KARWEI of Bulky.

KARWEI Steenbergen Houtzagerij 4 4651 SN Steenbergen Tel. 0167-56 01 40

Kijk voor inspiratie & advies op karwei.nl

ELKE WERKDAG

OPEN 9-9

ZATERDAG 9.00 TOT 18.00 UUR ELKE ZONDAG UR 12.00 TOT 17.00 UUR 12.00 TOT 17.00 UUR

DSB_20130213  
DSB_20130213