Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

H A L D E R B E R G S E

O P L AG E :

11 JULI 2012 WEEK 28

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

13 . 5 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

NIEUWE BEHEERDER VOOR SPORTHAL DE BEUK

I

Te l .

076

SPORT

VAREN LANGS WATERLINIE EN VESTINGSTEDEN

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

STAGEMAKELAAR OP ZOEK NAAR STAGEPLEKKEN

‘Gebrek aan aandacht voor veteranen’

Huisarts Van Schaik uit Raad van Toezicht

HALDERBERGE - Raadslid Jan Brans van de VDG-fractie vindt dat Halderberge te weinig aandacht heeft voor veteranen. “Op Veteranendag kan de gemeente zijn waardering tonen voor de door veteranen geleverde prestaties. In onder andere Roosendaal en Rucphen werden dit jaar activiteiten voor hen georganiseerd, maar in Halderberge staat de geringe gemeentelijke belangstelling voor de veteranen in schril contrast met de aandacht en de financiële ondersteuning die van gemeentewege gegeven wordt om de herinnering aan de zouaven in stand te houden”, zegt Brands die zich afvraagt waarom Halderberge geen Veteranendag organiseert.

OUD GASTEL - Huisarts Vincent van Schaik uit Kruisland beëindigt zijn werkzaamheden als lid Raad van Toezicht van het Franciscus Ziekenhuis. Het laatste half jaar was hij vice-voorzitter. Van Schaik is 11,5 jaar werkzaam als huisarts in Kruisland en Oud Gastel en is lid van de huisartsengroep Nieuw Gastel. Recentelijk zijn er contacten gelegd tussen de huisartsengroep Nieuw Gastel en het Franciscus Ziekenhuis om mogelijk in de toekomst te komen tot een gezamenlijk project. Om de kans op belangenverstrengeling te voorkomen, heeft Van Schaik besloten niet langer lid te zijn van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht respecteert zijn keuze.

W E E K B L A D

B&W pakt schulden problematiek aan

‘Senioren moeten meer bewegen’

HALDERBERGE - Het college gaat voor een duurzame totaalaanpak van schuldenproblematiek met aandacht voor preventie, oplossen en nazorg. Dat staat in het beleidsplan Schuldhulpverlening 2012-2015. Een belangrijke aanleiding voor het beleidsplan is dat met ingang van 1 juli 2012 de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht is. Deze wet verplicht gemeenten een beleidsplan op te stellen dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening aan de inwoners van de gemeente. Aan inwoners met (dreigende) problematische schulden biedt Halderberge integrale schuldhulpverlening aan. De nota wordt in oktober in de raad behandeld.

HALDERBERGE - De gemeente vindt dat Halderbergse ouderen meer moeten bewegen. Daarom stelt het college 2.521 euro beschikbaar om een ‘Taskforce Senioren’ op te zetten om te onderzoeken of via het Groninger Actief Leven Model (GALM) Halderbergse senioren gestimuleerd kunnen worden om meer te bewegen. Het is erop gericht inactieve inwoners met een bewegingsachterstand in beweging te krijgen en te houden. Zo wil de gemeente de drempel voor sportbeoefening voor senioren verlagen en beweegactiviteiten inzetten. In september benadert de gemeente lokale ouderenbonden, sportverenigingen en welzijnsorganisaties.

Subsidiebedragen voor 2013 bekend HALDERBERGE - De gemeente maakt bekend welke 173 instellingen in 2013 subsidie krijgen. Dit overzicht ligt van 20 augustus tot en met 16 september ter inzage. In het kader van de bezuinigingen is er geen indexering toegepast op het subsidiebudget voor 2013. Ook de subsidiekorting voor Bibliotheek VANnU, CVK Amadeus, Nederlands Zouavenmuseum, Natuurhistorisch en Volkenkundig museum en Stichting Dorpshuizen staat in het overzicht. Ook de stimuleringsregeling ‘Breng je buurt tot leven’ blijkt te komen vervallen. In totaal worden in 2013 voor ruim twee miljoen euro aan subsidies verstrekt. Dit is ruim twee ton minder dan in 2012.

Eikenprocessierups nog niet gesignaleerd HALDERBERGE - De eikenprocessierups laat zich nog niet zien in Halderberge. De harige beestjes zijn al wel aangetroffen in omliggende gemeenten zoals Rucphen. Reden dat ze hier nog niet zijn gevonden kan zijn dat de gemeente op plekken waar ze vroeger vaak zaten preventief bestrijdt. De eikenprocessierups is een larf van een nachtvlinder die de winter doorbrengt in eikenbomen en soms in berken en beuken. De eitjes zitten in de boomtoppen. Wanneer de eitjes uitkomen, gaan de rupsen vervellen. De dieren verblijven in grote groepen op de stam van eiken. Nesten bestaan uit dichte spinsels van brandharen, ontlasting en vervellingshuidjes.

STAMPERSGAT - Meer dan vierhonderd kinderen hebben deelgenomen aan de spelonderdelen van de Nationale Jeugdronde op het terrein van de Suiker Unie. Daar bonden de jonge wielrenners de strijd met elkaar aan in de achtervolging over een parcours van 850 meter. Daarna koersten zij via Stampersgat, Steenbergen en Welberg naar de finish in Roosendaal. FOTO LEO ADRIAANSEN

Oud Gastel en Hoeven worden servicepunten, Oudenbosch verliest kernfunctie

M I D D E L B U R G S E

&

V E E R S E

Mes in aanbod bibliotheken

HALDERBERGE – Het feit dat bibliotheek VANnU in Halderberge dertig procent minder te besteden krijgt, heeft grote gevolgen. Het bestuur vormt de vestigingen in Hoeven en Oud Gastel op korte termijn namelijk om naar servicepunten. Ook de vestiging in Oudenbosch moet eraan geloven; in 2013 wordt de kernvestiging namelijk omgevormd naar een reguliere vestiging met een aanzienlijk lager aanbod of zelfs een servicepunt. DOOR VERA DE GEUS Na een korting van tien procent op de huidige subsidie én een aangekondigde bezuiniging door de raad op het bibliotheekwerk van 100.000 euro moest het bestuur van Bibliotheken VANnU keuzes maken. Ingrijpende keuzes. De besluiten zijn nu genomen; De vestigingen in Oud Gastel en Hoeven worden binnen nu en enkele maanden omgevormd tot servicepunten. De kernvestiging in Oudenbosch zal volgend jaar veranderen in een reguliere vestiging of zelfs een servicepunt. De locatie in Hoeven beslaat nu 400 vierkante meter en dat gaat teruggebracht worden naar 150 vierkante meter. De ruimte die overblijft wordt ingericht als aula en twee klaslokalen voor basisschool De Lindenlommer t hdie nu u geen i aula heeft en werkt met sterk verouderde noodlokalen.

Volg ons via twitter: @H_bergseBode

Openingstijden De bibliotheek zal het pand in Oud Gastel hoe dan ook verlaten. De gemeente moet nog bekijken welke functie ze aan het gebouw zal geven. Zeker is wel dat het nieuwe servicepunt van de bibliotheek wordt ondergebracht bij een partner in de vorm van een ondernemer. Volgens directeur Frédérique Assink heeft dat als voordeel dat de openingstijden dankzij de samenwerking ruimer zullen worden en er minder personeel nodig is. Ze verwacht op korte termijn duidelijkheid te hebben over waar het servicepunt W wordtEondergebracht. E K B L InAzowel D het servicepunt in Oud Gastel als in Hoeven komt een beperkte collectie boeken te staan. Verder is het de bedoeling dat de leden digitaal hun boeken bestellen. Ophalen en inleveren kan op gezette tijden sop de locatie. i nAssink wildde bezuiniging e r positief benaderen: “Het digitaal snuffelen tussen de collectie past helemaal in

deze tijd. Je bestelt je boek en even later ligt het in het servicepunt voor je klaar. De modernisering die er toch al aan zat te komen, wordt door de bezuinigingen alleen iets versneld.” Personeel De bezuinigingen hebben niet alleen gevolgen voor de leden, ook het personeel moet eraan geloven. Voor Oud Gastel en Hoeven verwacht Assink 1.5 fte in te moeten leveren. “Ik heb hele goede hoop dat we dit op kunnen vangen door tijdelijke contracten niet te verlengen. Zo kunnen we hopelijk gedwongen ontslag voorkomen”, zegt ze. In Hoeven zal het servicepunt begin september al in werking treden, het pand in Oud Gastel wordt naar alle waarschijnlijkheid 1 oktober verlaten. Het komende jaar zal het bestuur op de gevolgen e zich g verder i richten o van de bezuinigingen voor de bibliotheek in Oudenbosch.

Uw krant is bij uitgeverij De Bode

Alle maten en merken

BANDEN & VELGEN 0168 - 46 22 44, Fijnaart

korstbanden.nl

in uitstekende handen Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden: Tel. 076 599 81 11 | www.internetbode.nl

Toneelvoorstelling over genotsmiddelen HALDERBERGE - De gemeente zet 6.505 euro in voor interactieve theatervoorstellingen over roken, blowen en alcohol voor de leerlingen van groep 8 van de Halderbergse basisscholen. De voorstelling met de titel Wat wil JIJ eigenlijk vormt samen met ouderinformatieavonden het project Gezonde School en Genotmiddelen dat sinds schooljaar 2009 op de Halderbergse basisscholen wordt uitgevoerd. Basisscholen, Novadic-Kentron en GGD hebben deze aanpak gezamenlijk met de gemeente Halderberge voorbereid. Het project moet voorkomen dat de leerlingen uit groep 8 genotmiddelen als alcohol, tabak en drugs gaan gebruiken.

Flinke hap uit WVS-reserves HALDERBERGE - De WVS-groep heeft over het jaar 2011 een tekort van bijna tweeënhalf miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening 2011 WVS-groep. Dit tekort haalt men uit de algemene reserves van de WVS-Groep. Een dergelijk tekort was wel voorzien, maar dat neemt niet weg dat men zich zorgen maakt over de toekomst. Om die reden zijn er al fikse bezuinigingen aangekondigd. Desalniettemin verwacht men ook over 2012 een fiks tekort wat ook uit de algemene reserves gehaald zal moeten worden. “Dit heeft grote gevolgen voor het weerstandvermogen van de WVSGroep”, zegt men. “We moeten zulke tekorten zien te voorkomen.”


GOUD IS G€LD TA X AT I E L O U N G E

Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Zelfs als deze beschadigd of kapot zijn. Wij kopen alle soorten gouden/zilveren sieraden in; art deco, kettingen, ringen, armbanden, oorbellen, gouden tanden, munten en diamanten. Wij betalen hiervoor de hoogst mogelijke dagprijs en betalen u direct contant. Goud is Geld Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68

AL MEER DAN EEN HALF JAAR BETALEN WIJ MEER DAN 40 EURO PER GRAM VOOR FIJN GOUD*

www.goudisgeld.nl

Wij nodigen u graag uit voor een taxatie van uw (oude) juwelen, munten en diamanten vanaf 1 karaat. Op een van de volgende locaties: Op donderdag 12, 19 en 26 juli vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur Hotel Dekkers, Zr.M. Adolfinestraat 6, 4641 CP OSSENDRECHT

Openingstijden Maandag 13.00 tot 17.00 u Di. Wo. en Do. 10.00 tot 17.00 u Vrijdag 10.00 tot 18.00 u Zaterdag 10.00 tot 16.00 u Zondag alleen op afspraak

Iedere zaterdag van 14 juli t/m 25 augustus vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur Hotel de Ram, Steenbergseweg 1, 4661 RJ HALSTEREN

Op zondag 15 en 29 juli en 12 en 26 augustus vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur Golden Tulip Zevenbergen, Schansdijk 3, 4761 RH ZEVENBERGEN

*Prijs is afhankelijk van de dagkoers.

WWW.GOUDISGELD.NL

• Poorten (ook automatisch) • Industriële hekwerken • Gaashekwerken • Sierhekwerken • Balkonhekken

nieuwe friet AArDAPPeLen

ligt ergens verstopt in een la of kast bij u in huis!

Dre Wit (‘t) goed reparaties witgoed producten Etten-Leur

Dore’s & Frieslanders GRATIS GESCHRAPT

Fam. Wijnen, Eerste Molenweg 8, Hoeven, 0165-502423 ma. en woe. gehele dag gesloten

UW VAKANTIE

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00 buiten Etten-Leur € 20.00

Heeft u of iemand uit uW omgeving brandWonden?

Tel.: 06-50905037

Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656 www.verstijlenhekwerken.nl

Wij helpen bij: Lotgenotencontact Voorlichting Belangenbehartiging Juridische zaken

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

DE HELE MAAND JULI: MAGAZIJN OPRUIMING! Wand & vloertegels, Sanitair, Bestrating, Tuinhout, Verf, Plafonds, Elektrisch gereedschap, Vensterbanken, MET HOGE KORTINGEN!!! Zolang de voorraad strekt.

MA

GA

ZIJ

NO PR UIM ING !


actualiteit

Sportpunt Hoeven wil sporthal Oudenbosch n ieuw leven in blazen

Nieuwe beheerder voor De Beuk OUDENBOSCH - Sportpunt Hoeven BV. wordt de komende anderhalf jaar de beheerder van sporthal De Beuk in Oudenbosch. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het pand, de sportzaal en materialen. Sportpunt Hoeven zelf gaat vooral aanzienlijk investeren in de sportkantine. Directeur Dankert Geene wil namelijk de ontmoetingsfunctie terug laten keren. Voor het beheer na 1 januari 2014 moet een aanbestedingsprocedure gevolgd worden. De gemeente heeft er echter alle vertrouwen in dat Geene er in die periode in slaagt weer leven in De Beuk te krijgen. DOOR VERA DE GEUS In maart kwam sporthal De Beuk in handen van de gemeente. Het college besloot de sporthal over te nemen, omdat de toenmalige beheerder niet aan zijn financiële verplichtingen kon voldoen en zodoende de huurprijzen met vijftig procent verhoogde. Daarop besloten de huurders waaronder sportverenigingen en scholen op te stappen. Halderberge wilde de sportvoorziening behouden en nam de hal over. De afgelopen maanden zijn de eerste voorzieningen getroffen om de hal weer in gebruik te nemen. Zo is de verwarming onder handen genomen, heeft men een legionella-onderzoek laten uitvoeren en is de gemeente tot de conclusie gekomen dat er een nieuwe vloer in de sportzaal moeten komen. Gezelligheid De grootste stap die echter gemaakt is, is het vinden van een nieuwe beheerder voor de komende anderhalf jaar. “Als we de Beuk nu in de markt zouden zetten, moeten we aanbesteden. Op deze manier hoeft dat nu nog niet waardoor we snel weer leven in de sporthal kunnen krijgen. De loop moet er weer in. Wanneer dat ge-

lukt is, kunnen we in 2014 aanbesteden”, aldus wethouder Jan Paantjens. Het tijdelijk beheer van de Beuk komt in handen van Sportpunt Hoeven met Dankert Geene als directeur. Het beheer van de Hoevense sporthal De Parrestee verloopt succesvol en om die reden heeft Halderberge alle vertrouwen in Geene. Hij zal zich vooral bezighouden met de exploitatie van de sportkantine. “Voor de kantine willen we, in de lijn van de kantine in Hoeven, een andere look en feel creëren. Compleet met nieuw meubilair.

‘Plek waar sport en gezelligheid samen komen’ Ook kiezen we voor een ander tap- en koelsysteem.” Sportpunt Hoeven wordt eveneens verantwoordelijk voor de schoonmaak en de planning. “We willen gaan werken met een digitaal plansysteem waarmee verenigingen en andere huurders via internet de zaal kunnen reserveren. Ik heb het streven om de sportzaal optimaal te gebruiken. De Beuk is van oudsher een ontmoetingsplek waar sport

Dankert Geene voor De Beuk in Oudenbosch.

en gezelligheid samen komen en dat moet het weer worden.” Rommelmarkt Geene zal vooral inzetten op sportgerelateerde horeca in de sportkantine. Hij heeft

echter ook toestemming voor een vijftal evenementen per jaar die niet binnen het bestemmingsplan passen. Halderberge wil onderzoeken of er verruiming van dit bestemmingsplan mogelijk is. Hoewel Geene zich in eerste instantie vooral wil richten

FOTO GEMEENTE HALDERBERGE

op de sporthal en de kantine, sluit hij niet uit dat er extra evenementen zoals een muziekavond of rommelmarkt terugkeren in de Beuk. Ook heeft hij de insteek de sporthal ook na 2014 nog te blijven exploiteren.

Twee nieuwe routes bieden overzicht mogelijkheden watersport

Varen langs waterlinie en vestingsteden STAMPERSGAT/OUD GASTEL - De dorpen Stampersgat en Oud Gastel zijn opgenomen in twee nieuwe recreatieve waterroutes van VVV Brabantse Wal. Het toerismebureau van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht biedt met de Vaarroute en de Zeilroute een compleet overzicht van de waterrecreatie op en rond de Brabantse Wal. Daarop staan ook de aanmeerplaatsen en bruggen nabij Stampersgat en Oud Gastel vermeld. DOOR RIA VAN MEIR Voor het eerst zijn alle mogelijkheden voor waterrecreatie op de Brabantse Wal in kaart gebracht. De Zeilroute Langs de West-Brabantse Waterlinie en de Vaarroute langs het vestingsverleden van de Brabantse Wal bieden een compleet overzicht van de jachthavens, aanmeerplekken, verhuurlocaties en horecagelegenheden aan het water. Ook de doorvaarhoogte van bruggen en viaducten wordt weergegeven, evenals de vaardiepte in de belangrijke waterwegen. Lia van Dongen van de VVV Brabantse Wal benadrukt echter dat het de routes geen waterkaarten zijn. “Het is meer een overzicht van de mogelijkheden van waterrecreatie op de Brabantse Wal”, verklaart ze. Uitvoeringsprogramma De ontwikkeling van de twee waterroutes komt voort uit het uitvoeringsprogramma dat de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht hebben opgesteld voor de Brabantse Wal. “Vanuit dat uitvoeringsprogramma investeren wij ieder

jaar weer in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie. De Brabantse Wal bevindt zich op een kruispunt van waterwegen en vaarroutes. Met Steenbergen als watergemeente vonden we het belangrijk om de watersporters te attenderen op de mogelijkheden”, legt Van Dongen uit. Willemstad De VVV heeft voor het ontwikkelen van de routes actief de samenwerking met Willemstad opgezocht. “Willemstad is erg in trek bij watersporters.

‘Watersporters attenderen op mogelijkheden’ Wij willen de bezoekers van de Brabantse Wal de mogelijkheid bieden deze historische vestingstad te bezoeken, maar vooral ook de watersporters vanuit Willemstad uitnodigen onze streek te ontdekken”, zegt Van Dongen. De Zeilroute is voornamelijk een verbinding tussen Steenbergen

De Vaarroute en Zeilroute voeren watersporters naar de mooiste plekjes aan het water.

en Bergen op Zoom, maar biedt de zeilers ook de gelegenheid een uitstapje te maken naar Willemstad. De Vaarroute doet de wat kleinere waterwegen in het West-Brabantse polderlandschap aan. De tocht vertrekt in de haven van Steenbergen. Meteen na het verlaten van de haven passeren de opvarenden het eeuwenoude Fort Henricus dat in 2012 in

ere wordt hersteld. Via de Steenbergsche Vliet voert de route langs De Heen en het historische sluizencomplex Benedensas naar het Volkerak. Bij de Mandersluis kunnen de watersporters de Dintel op varen, richting Stampersgat. Bij de Suiker Unie gaat de route verder zuidwaarts richting Oud Gastel om via het negentiende eeuwse sluizencomplex Bovensas weer terug

De ideale reclame voor uw bedrijf Drukkerij Vorsselmans levert vele producten die uw zaak opvallend promoten.

ARCHIEFFOTO RUUD VAN KAAM

naar Steenbergen te keren. Verkrijgbaar De Vaarroute en de Zeilroute zijn gratis verkrijgbaar bij de VVV Brabantse Wal, VVV agentschappen, VVV informatiezuilen, TAB Willemstad, watersportondernemers en bij leden van de Ondernemersvereniging De Brabantse Wal.

Een greep uit de mogelijkheden: displays, plafondhangers, banners, vlaggenlijnen, loterijacties, kraskaarten, ballonnen, stickers, wobblers, schapkaarten en -stroken, flyers, folders,

Professionele reclame-uitingen zijn nog succesvoller in combinatie met een advertentie in de Bode. Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden:

mailings, krantenspecials.

Drukkerij Vorsselmans BV | Bredaseweg 26 | 4881 DE Zundert | Tel. 076 599 81 11 | drukkerij@vorsselmans.nl | www.internetbode.nl PAGINA 3


NU IN DE SHOWROOM: DE NIEUWE KIA CEE‘D TIJDELIJK MET PREPAID TANKPAS* T.W.V. € 750,- !

Life on stage. Dat is typisch de nieuwe Kia cee’d. Met een veelgeroemd design, en een opvallende 7 jaar garantie. Geniet verder van ongeremd rijplezier, geruststellende veiligheid, en zaken als Smart Park Assist, variabele stuurbekrachtiging en een DCT transmissie met dubbele koppeling. Om het helemaal af te maken is de nieuwe cee’d uitermate ruim en tegelijkertijd zuinig met brandstof. Helemaal nu, want wie een cee’d koopt, krijgt er tijdelijk een prepaid tankpas* van maar liefst € 750,- bij. Ontdek meer Kia cee’d op kia.nl

DE KIA CEE’D

v.a. € 17.195,lease v.a. € 355,-/mnd

Gem. verbruik: 3,7-5,5 l/100km, CO2 -uitstoot: 97-145 g/km

Autoromme Roosendaal Autoromme Etten-Leur Autoromme Hoeven

ROOSENDAAL

Belder 41

4704 RK

0165 82 02 50

www.kia-roosendaal.nl

ETTEN-LEUR

Vosdonk 43

4879 NC

076 502 59 50

www.kia-ettenleur.nl

HOEVEN

Brede Molenweg 6 4741 RL

0165 50 29 86

www.kia-hoeven.nl

Getoond model kan afwijken van standaarduitvoering. Verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW/BPM, exclusief metallic lak, kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage. Leasetarief o.b.v. 60 maanden en 20.000 km./jr. Full Operational Lease via Kia Autolease. Tarief is excl. BTW en brandstof en incl. rente, afschrijving, reparatie, onderhoud en banden, houderschapsbelasting en all-risk verzekering. Onder voorbehoud van kredietacceptatie. SE&O. *Tankpas actie alleen geldig voor een nieuwe Kia cee’d 5-deurs, met een uiterlijke kentekenaanvraag van 27 september 2012 en een uiterste registratiedatum van 12 oktober 2012. De tankpas is 9 maanden geldig en te gebruiken voor brandstof, oliën, ruitensproeiervloeistof en wasbeurten. Actie niet geldig in combinatie met andere acties. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor meer informatie en volledige (garantie) voorwaarden op www.kia.nl.

Laatste weken! Op TOTALE = Op LEEGVERKOOP PROFITEER VAN ONZE LAATSTE MAGAZIJN & SHOWROOMMODELLEN MET NOG EENS 50% KORTING!

Op onder andere: bankstellen slaapkamers verlichting kasten eetkamers stoelen fauteuils karpetten boxsprings

50% op alles

e eprijsd g f a d / v prijs! p o o k r ve

EXTRA G N I T R KO

Woonboulevard Oostplein 5 Roosendaal tel. 0165 53 93 15 ma 13.00 - 17.30 uur di t/m do 10.00 - 17.30 uur vrij 10.00 - 21.00 uur za 10.00 - 17.00 uur

www.kia.nl

Dennis van Paradijs Zanger/Gitarist Op zoek naar mooie (achtergrond) muziek? Nummers van o.a. Sting, Coldplay, Frank Boeijen en Bløf worden op pure wijze gebracht met zang en gitaar.

http://www.dennisvanparadijs.nl

Tandprothetische Praktijk

Touwen b.v.

ACTIE vanaf juni: Géén EIGEn bIjdrAGE op nIEuwE proThEsE! www.tpptouwen.nl info@tpptouwen.nl raadhuisplein 4, 4741 AM hoeven tel. 0165 - 505510 reparaties - implantaten nieuwe protheses

DEZE MAAND BETALEN WIJ VOOR U DE BTW! V.M. WIJ ZIJN I.ANTIE K ZOMERVAN VAN E T O L S E G 9 JULI. 14 T/M 2

INFORMEER NAAR ONZE LAAGSTE PR IJSGARANTIE OP KOZIJNEN, SERR ES EN ZONWERINGE N Wij heten u van harte welkom in onze showroom voor een ruime keuze in aluminium, kunststof en houten kozijnen, serres en tuinkamers, dakkapellen, carports, garagedeuren en zonwering.

ETTEN-LEUR: Industrieterrein Vosdonk • Ecustraat 1 • tel. 076 - 50 88 077 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur WWW.COMATHERM.NL


actualiteit

Column

Expositie over maatschappelijke stages in gemeentehuis

Stagemakelaar op zoek naar stageplekken in Halderberge

Eugène de Kok

Libor en Higgs: de verschillen Had er tot twee weken geleden nog nooit van gehoord: het Libor-tarief. Het blijkt het fundament te zijn van de rente die je betaalt voor bijvoorbeeld je hypotheek of een bedrijfskrediet. Immens belangrijk dus. En hoe bepalen onze bankiersvrienden het Libor-tarief? Door een soort dagelijks belrondje waarin ze, ongetwijfeld onder het genot van een bakje koffie, tegen elkaar vertellen hoeveel rente ze moeten betalen als ze van andere banken geld willen lenen. In artikelen die zijn verschenen na de megaboete voor Barclays vanwege gesjoemel met het tarief - wat natuurlijk voor iedereen als een donderslag bij heldere hemel is gekomen - bleek hoe simpel het was om ermee te frauderen. Niets of niemand leek te controleren wat onze bankiersvrienden tegen elkaar vertelden. Onwaarschijnlijk dat het kan bij iets wat blijkbaar zo belangrijk is. De ene bankier beweert iets en de andere neemt het al koffiedrinkend voor waar aan. Wanneer dringt het op het Beursplein, in de City en op Wallstreet eens door dat simpele aannames niet de basis mogen zijn van een heel systeem? Beste bankiersvrienden, kijk eens naar de wetenschap. De Schot Peter Higgs maakte in de jaren ‘60 van de vorige eeuw zijn aanname wereldkundig dat er een klein deeltje moest zijn dat massa gaf aan alle elementen en dus ook aan het heelal, de aarde, bomen, bankgebouwen, telefoons en kopjes koffie. Het leek wetenschappers een logische veronderstelling en via andere theorieën borduurden ze er op voort, zodat er een heel wetenschappelijk systeem ontstond dat was gebaseerd op dat ene Higgsdeeltje. Maar niemand nam het voor waar aan. Tot vorige week. De wetenschappers van het immense CERN-laboratorium maakten bekend dat het voor 99,9999 procent zeker is dat het Higgs-deeltje bestaat. Ze houden nog een slag van één op één miljoen om de arm, maar 48 jaar nadat Higgs erover begon, lijkt het deeltje gevonden. En ik heb nog geen artikel gelezen waarin aan de resultaten wordt getwijfeld. Het duurt even, maar dan weet je tenminste zeker dat je het bij het rechte eind hebt. Daar kunnen bankiers nog iets van leren.

Colofon

De expositie is tot en met 28 juli te zien in het gemeentehuis.

DOOR VERA DE GEUS

Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Halderbergse Bode H_bergse Bode Redactie Vera de Geus Correspondenten Els Rommers, Tineke van der Borst Acquisitie Jean-Pierre van der Heijden Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 09.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 07.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl

W E E K B L A D

Bezorgklachten 076 599 8111 t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 28

HALDERBERGE - De Maatschappelijke Stage is onder Halderbergse leerlingen uitgegroeid van een verplicht nummer in vrijwilligerswerk dat enthousiasme oproept. Dat is ook te zien in de expositie over de maatschappelijke stages in het gemeentehuis van Halderberge die nog tot 28 juli te zien is. Stagemakelaar Juliëtte Hoogaerts is blij met de omslag onder de leerlingen. Het is haar het afgelopen jaar gelukt iedere leerling onder te brengen op een maatschappelijke stageplek, maar ze benadrukt dat stageplekken in Halderberge nog steeds van harte welkom zijn.

De oplossing van deze puzzel is in week 29 te vinden op www.internetbode.nl

Middelbare scholieren moeten sinds afgelopen schooljaar verplicht een maatschappelijke stage lopen. Dit houdt in dat zij tijdens hun schoolcarrière minstens 72 uur vrijwilligerswerk uit moeten. Volgens stagemakelaar Juliëtte Hoogaerts is de maatschappelijke stage niet alleen een vorm van leren buiten de klaslokalen, maar het is vooral een manier om kennis te maken met vrijwilligerswerk, jongeren zich bewust te laten worden van hun rol in de maatschappij en een manier om je persoonlijk te ontwikkelen. “De meeste jongeren hebben het beeld dat overal geld genoeg voor is en dat ze met alles wat ze doen geld kunnen verdienen. Dankzij de maatschappelijke stage leren de leerlingen dat de samenleving voor een groot deel draait op vrijwilligers. We willen ze enthousiasmeren voor het doen van vrijwilligerswerk en de maatschappij”, zegt

ze. “Daarom zet ik ook absoluut geen leerlingen bij een organisatie die ze al kennen. Het is juist de bedoeling dat ze in een wereld terecht komen waar ze nog niets van kennen. Dát is leerzaam.” Extra De stagemakelaar is tevreden over het verloop van het eerste schooljaar waarin de maatschappelijke stage verplicht was. “We hebben alle leerlingen een goede stage kunnen laten lopen. Daar zijn we de instanties en ondernemingen die een maatschappelijke stageplek aanbieden dan ook erg dankbaar voor.

‘’Plezier staat centraal’ Het aanbod mag echter wel wat groter en daarom gaan we nog steeds de boer op om extra plekken te werven.” Volgens Hoog-

FOTO GEMEENTE HALDERBERGE

aerts is de kwaliteit van de stages goed en dat merkt ze ook aan de reacties van de leerlingen. “De maatschappelijke stage is uitgegroeid van iets dat moet tot een stage met veel minder tegenstand en veel meer enthousiasme onder de leerlingen. Ik vind dat mooi om te zien”, aldus de stagemakelaar. Foto’s Wie dat enthousiasme met eigen ogen wil zien, moet tot en met 28 juli zeker een bezoekje brengen aan het gemeentehuis van Halderberge in Oudenbosch. Daar is namelijk een expositie te zien over maatschappelijke stages. Er zijn foto’s en filmpjes te zien van leerlingen van het Markland College die hun maatschappelijke stage doen bij verschillende organisaties in de gemeente. Hoogaerts: “Het is leuk om te zien dat de leerlingen zo veel plezier uitstralen op de foto’s.”

Inbesteding Attero zou andere afspraken mogelijk maken

Gemeenten willen af van zeer hoog tarief afvalverwerking

HALDERBERGE - De gemeenten in West Brabant betalen bij Attero 140 euro per ton om GFT- en restafval te laten verwerken, terwijl de marktprijs bijna de helft lager ligt. Gezien het contract zit men echter tot 2017 vast aan de gemaakte afspraken, tenzij men een inbestedingstraject wordt gevolgd. Dit houdt in dat de aandeelhoudende grotere gemeenten zoals Roosendaal, Bergen op Zoom en Breda meer aandelen kopen en dus andere afspraken te kunnen maken over de prijzen en de minimale aanleververplichting van maar liefst 510.000 ton afval. DOOR VERA DE GEUS

© www.sudokusite.eu

De West-Brabantse gemeenten laten hun restafval verwerken door Attero. Hiermee zijn flink bedragen gemoeid. Men betaalt namelijk 140 euro per ton, terwijl de marktprijs tussen de 80 en 100 euro per ton ligt en daar zijn de gemeenten niet gelukkig mee. Een andere afspraak die men liever kwijt dan rijk is, is het feit dat de gemeenten samen minsten 510.000 ton afval per jaar aan moeten leveren aan Attero, omdat er anders een fikse boete wordt opgelegd. De gemeenten vinden dit niet passen in de tijd waarin afval scheiden het streven is en willen af van dergelijke afspraken. Vanwege de contracten die tot en met 2017 lopen is dat echter geen optie. PAGINA 5

Stemmen Wel is er de mogelijkheid tot inbesteding. Dit maakt het mogelijk om ruim voor het aflopen van het huidige contract andere afspraken met Attero te maken. Het gaat daarbij dan om meer flexibiliteit, meer duurzaamheid en meer marktconforme tarieven. Daarvoor is het echter noodzakelijk dat de gemeenten die klant zijn bij Attero ook aandeelhouder worden.

‘Onderzoek naar risico’s’ Gemeenten zoals Bergen op Zoom en Breda zijn al aandeelhouder en ook de provincie Noord Brabant heeft dertig procent van

de aandelen in handen. Om in te kunnen besteden moet een groot aantal gemeenten instemmen. Om precies te zijn het aantal gemeenten dat verantwoordelijk is voor de helft van totale afvalaanbod. Gemeenteraad De komende maanden wordt het inbesteedalternatief nader onderzocht. Men wil namelijk voorkomen dat de kosten straks hoger zijn en wil daarom weten wat het toekomstperspectief is op het gebied van afval. Ook wordt er gekeken onder welke voorwaarden de aandelen gekocht kunnen worden en welke risico’s eraan kleven. Ook moeten de diverse gemeenteraden er nog een besluit over nemen.


Winnaars kleurplaat en Zweedse puzzel speciale uitgave bekend

Prijzen Schrauwen Fietsen uitgereikt ROOSENDAAL - Patrick Schrauwen van Schrauwen Fietsen heeft de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de kleurplaat en de Zweedse puzzel die in de speciale uitgave ‘Schrauwen Fietsen 75 jaar’ stonden.

De 2-jarige Sanne van Zundert won een kinderfiets met haar kleurplaat.

KORTE BERICHTEN De prijswinnaars van de Zweedse puzzel ontvingen cadeaubonnen van Patrick Schrauwen (r).

De winnaar van de kleurplaat is de 2-jarige Sanne van Zundert. Zij won een prachtige kinderfiets en staat op de foto met haar papa, mama en haar broertje Tijs. Voor de winnaars van de Zweedse puzzel waren

er cadeaubonnen te winnen. Conny Houtepen uit Roosendaal won de eerste prijs en kreeg drie cadeaubonnen van 75 euro. Frank Mies uit Roosendaal kreeg voor de tweede prijs twee cadeaubonnen van 75

euro en Ireen Mies uit Roosendaal ontving voor de derde prijs een cadeaubon van 75 euro. De oplossing van de Zweedse puzzel in de speciale uitgave van Schrauwen Fietsen was ‘Uw fiets op maat’.

Een vroeg Triduüm in Oud Gastel OUD GASTEL - Terwijl in het verleden het Triduüm meestal rond het eind van juli begon, was dit jaar het begin van de maand aan de beurt vanwege de vroege vakantieperiode. De organisatie van het Triduüm prijst zich erg gelukkig met de bereidheid van de beheerder van het Veerhuis om de benodigde ruimten gedurende 4 dagen beschikbaar te stellen aan dit jaarlijkse gebeuren, waarbij mensen uit Oud Gastel, Kruisland en Stampersgat die niet meer zo mobiel zijn de gelegenheid krijgen om drie dagen lang van elkaars nabijheid te genieten. Op 2 juli begon al om 9 uur ’s morgens een groep van tegen de 20 vrijwilligers de Grote zaal en de Glazen zaal in gereedheid te brengen voor de komende drie dagen. Vanuit Kruisland hadden zich maar liefst 3 nieuwe vrijwilligers aangesloten! In de grote zaal werd een altaar opgesteld voor de religieuze momenten; links van het podium kwam een Mariahoekje, waar de gasten desgewenst een kaarsje konden branden. Er waren vanuit Oud Gastel rond de 55 aanmeldingen en vanuit Kruisland tegen de 20; jammer genoeg was de be-

langstelling vanuit Stampersgat ook dit jaar teleurstellend, terwijl er toch enkele jaren geleden tussen de 10 en 15 deelnemers daar vandaan kwamen. Het verloop van het Triduüm ligt redelijk vast: dagelijks om 10.30 uur een godsdienstige viering, dit jaar op dinsdag en donderdag een eucharistieviering en op woensdag een door enkele vrijwilligers voorbereide gebedsdienst. Op de eerste dag werd ook aandacht besteed aan het onverwachte overlijden van Riet Timmermans uit Kruisland, die jarenlang als vrijwilliger geassisteerd heeft bij de vieringen. Na de dienst begaf iedereen zich naar de Glazen zaal alwaar een kopje koffie geschonken werd. Rond het middaguur volgt dan de lunch, afgesloten door ijs of fruit, waarna er een korte pauze wordt ingelast om de vrijwilligers in de gelegenheid te stellen de tafels af te ruimen en op dinsdag en donderdag de plankjes voor de bingo uit te delen. Dank zij de gulle gaven van veel middenstanders in ons dorp is het steeds weer mogelijk om een geanimeerde bingomiddag te organiseren! Na de bingo volgt tenslotte nog in de grote zaal een Lof, op donderdag aangevuld met de ziekenzegening. Alle religieuze momen-

ten worden trouw opgeluisterd door ons gemengd Kerkkoor, waarvoor de organisatie ook erg dankbaar is, want sommigen stellen er zelfs hun vakantie voor uit! Op woensdagmiddag wachtte ons na de gebedsdienst een grote verrassing, want in plaats van de lunch met brood kwam er een 4- gangendiner op tafel. Dit hadden we te danken aan de haringparty die kort geleden in het Veerhuis was gehouden. De organisatie had het Triduüm aangemeld als een van de goede doelen en deze aanvraag was door de jury gehonoreerd met een bijdrage in natura voor een diner tijdens het Triduüm 2012. Langs deze weg willen wij mede namens alle gasten en vrijwilligers de jury van harte danken voor deze zeer gewaardeerde geste! Na dit uitgebreide diner wachtte ons nog een optreden van de zangeres Marie Christien Verstraten dat door de gasten erg op prijs werd gesteld. Dat de maaltijd goed in de smaak was gevallen werd tijdens dit optreden ook een beetje duidelijk door enkele knikkebollende gasten, die natuurlijk hun dagelijks middagdutje moesten ontberen! Foto’s van het triduüm zijn te zien op: http://photobucket.com/

Teams kunnen nog inschrijven voor de Halderbergse beker

Stampersgatse dartcompetitie STAMPERSGAT - Dartvereniging La Plaza dat de Stampersgatse dartcompetitie organiseert en ook de Halderbergse beker kunnen nog teams zich inschrijven voor de Halderbergse beker. Ook dit jaar kunnen teams uit de RDF weer deelnemen aan de Halderbergse beker maar ook recreantenteams van wijkvereni-

ging of gelegenheidsteams. Deze teams kunnen inschrijven als ze een speellocatie hebben binnen de gemeente Halderberge en voldoende spelers hebben minimaal 6. De teams kunnen inschrijven tot en met 1 augustus bij Ad van Laarhoven, adlaarhoven01@gmail.com of 0165512809. Er zijn al 26 teams ingeschreven. Er zal na de eerste ronde verder gespeeld worden in een winnaars en verliezersron-

de vanaf dan is het ook knock-out ronde. Ieder team dat deelneemt speelt minimaal 2 wedstrijden. De laatste 4 teams van de winnaars en verliezersronde spelen op de finaledag, zaterdag 30 maart 2013, en zullen dan onderling bepalen welk team zich dit seizoen kampioen, van de winnaars of verliezersronde, van de gemeente Halderberge mag noemen. PAGINA 6

OUDENBOSCH Activiteiten in Zellebergen: Vrijdag 13 juli: Workshop dienbladen decoreren, 14-16u. Woensdag 18 juli: Workshop sieraden maken, 10-12u en Bingo 14-16u. Zellebergen 1, Oudenbosch. Zondagmiddagbridge: Bridge Club Bridge Meets zorgt voor een gezellige zondagmiddag in restaurant grand café Livado aan het Turfhoofd in Oudenbosch. Bridgen alleen of met een partner. Aanmelden vanaf 13.00 uur. Om 13.30 uur beginnen we met spelen. Aan het eind van de middag is de uitslag en zijn er enkele prijsjes. OUD GASTEL Workshop volksdansen: Volksdansgroep Tschaveska te Oud Gastel geeft op zondag 16 september van 13.00 tot 17.00 uur een Workshop met de Roemeense dansleiders Cristian Florescu & Sonia Dion in de oefenzaal van het Veerhuis, Veerkensweg 22, 4751 CS Oud Gastel, 0165-512005. Iedereen kan aan deze workshop deelnemen. Aanmelden voor 1 september bij secretaris Inge Bruijns, tschaveska.1@kpnmail.nl, 0165-542015. Meer informatie www.tschaveska.com - Ad v e rto ria l -

Op zoek naar een relatie of maatje?

Cobie de Weerd.

GOES - Vrienden, kennissen, familie, er zijn genoeg leuke, lieve mensen om ons heen. Maar de meeste singles willen toch een hechte band met iemand. Een persoon die je kunt vertrouwen en met wie je je diepste gedachten en gevoelens kunt delen. Samen kun je tenslotte ook veel meer aan, zelfs een crisis! 40PlusRelatie is een gerenommeerd relatiebemiddelingsbureau met vijftien kantoren met een groot landelijk bestand singles en brengt mensen van 40 tot 80 jaar bij elkaar. De kracht van 40PlusRelatie is de persoonlijke bemiddeling, vertelt Cobie de Weerd. “In mijn regio ken ik al mijn cliënten persoonlijk, want ik ben hun vaste consulente en houd regelmatig contact. Dit alles maakt de slagingskans groter.” Telefoontje ‘Toen ik jouw advertentie las, was het best een grote stap om je te bellen’. Het begint allemaal met een telefoontje. Hierin maak ik geheel vrijblijvend een afspraak met je. Ik kom bij je thuis en we praten over de werkwijze en jouw wensen en achtergrond. De volgende stap is een uitgebreid intakegesprek en het opmaken van een persoonsbeschrijving en dan ga ik op zoek naar een passende match. Door deze persoonlijke aanpak vinden steeds meer singles via 40PlusRelatie hun partner. Neem het geluk zelf in de hand en bel! Gewoon doen! Cobie de Weerd van relatiebemiddelingsbureau 40PlusRelatie (regio Zeeland en West-Brabant), tel. 0166 78 5000, website www.40plusrelatie.nl


lief en leed

J&& d& W&&&&&

Familieberichten

&&&&&&&&&&&&&&&&&& Markt 70 Etten-Leur www.jandewit-zn.nl

Open en toegankelijk. U kunt altijd bij ons terecht voor een goed georganiseerde uitvaart die past bij uw wensen.

Weekenddiensten

076-5015807

Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 50 40 444, voor inwoners van Bosschenhoofd, Hoeven en Oudenbosch. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 53 02 00, in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Oud-Gastel. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek naast de huisartsenpost. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Dierenartsenpraktijk De Vierschaar Vierschaarstraat 7, 4751 RP Oud-Gastel, tel. 0165 330 466. 24 uur bereikbaar. Dierenartsgroep West-Brabant Gezelschapsdieren tel. 076 501 2928/501 6915. Landbouwhuisdieren en paarden tel. 076 501 3645/596 1333.

We zijn 24 uur per dag bereikbaar op 0800 - 023 05 50. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. Kijk op www.monuta.nl voor het uitvaartcentrum bij u in de buurt.

Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 0165 - 57 40 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Iedereen Iedereenverdient verdienteen eenwaardig waardigafscheid. afscheid. Iedereen een waardig afscheid. Jan Reedijk Uitvaarverzorging helpt daarbij. Jan Reedijkverdient Uitvaarverzorging helpt daarbij. Jan Reedijk Uitvaarverzorging helpt daarbij.

Met Mettoewijding toewijdingenenaandacht aandachtverzorgt verzorgt Jan JanReedijk ReedijkUitvaartverzorging Uitvaartverzorgingeen een Met toewijding en aandacht verzorgt begrafenis ofofcrematie van begrafenis crematie vaneen eengegeJan Reedijk Uitvaartverzorging een liefde, liefde,vriend vriendofoffamilielid. familielid.Vanaf Vanafhet het begrafenistot ofen crematie van een gevoorgesprek uitvaartvoorgesprek tot enmet metde de uitvaartliefde, vriend of familielid. Vanaf plechtigheid met plechtigheidkunt kuntu uop opons onsrekenen rekenenhet metruim ruim25 25jaar jaarervaring ervaring voorgesprek tot en met uitvaartenenuw bijbij ons centraal. uwwensen wensenstaan staan onsde centraal. een eenbegrip begripininde deregio regio plechtigheid kuntonze u oppersoonlijke ons rekenen met ruim 25 jaar ervaring Tevens zijn Tevens zijnwij wijdoor door onze persoonlijke en uw wensen staan bij ons centraal. een begrip in de regio aanpak tete aanpakininstaat staateen eenunieke uniekeuitvaart uitvaart www.janreedijkuitvaartverzorging.nl www.janreedijkuitvaartverzorging.nl Tevens zijn wij door onze persoonlijke verzorgen verzorgentegen tegenredelijke redelijkekosten. kosten. info@janreedijkuitvaartverzorging.nl info@janreedijkuitvaartverzorging.nl aanpak in staat een unieke uitvaart te www.janreedijkuitvaartverzorging.nl verzorgen tegen redelijke kosten. info@janreedijkuitvaartverzorging.nl Wij 076-50228 2887* 87* Wijzijn zijn2424uur uurper perdag dagbereikbaar bereikbaarop: op:076-502

Surplus de Markenlanden thuiszorg: passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij.Voor al uw thuiszorgvragen: 0168 331826 en ksbthuiszorg@surplusdemarkenlanden.nl TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

*Ook Natura uitvaartverzekering heeft, kunt bellen. *Ookals alsuzijn ueen een Natura uitvaartverzekering heeft, kuntu uons ons bellen. 076-502 28 87* Wij 24 uur per dag bereikbaar op: *Ook als u een Natura uitvaartverzekering heeft, kunt u ons bellen.

antiek | (streek)sieraden | design | kunst | verzamelingen | inboedels

Bespaar direct op uw energie rekening! Profiteer nu tijdelijk van 15% subsidie op VerdegroSolar® zonnepanelen!

Inbreng gevraagd voor onze belangrijke

Kunst & Antiek Veiling en VenduVeiling op dinsdag 7 en woensdag 8 augustus

VenduHuis De Jager Goes BV Ringbaan West 2a | 4461 ED Goes 06 42 11 45 42 | www.venduhuisdejager.nl

Garagedeuren Leverbaar in hout - kunststof en staal. Waarom kiezen voor Romass?

Setprijs q 999,– - 15% subsidie

• • • • • •

q 849,15 Uw totaalprijs incl. 15% subsidie*

Showroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel 0165-387335

COMPLETE 650 Wp SET 3 zonnepanelen + 1 omvormer + aansluitmateriaal = plug-and-play

Voor andere sets en úw rendement bezoekt u onze website Bestel online of bezoek onze showroom: Munnikenheiweg 59, Etten-Leur Open op werkdagen van 09.00-16.30 uur & zaterdag van 09.00-13.00 uur

www.VerdegroSolar.nl

*Kijk voor meer informatie op www.agentschapnl.nl

PAGINA 7

De beste kwaliteit in de regio Gratis professioneel advies Persoonlijk contact Professionele montage Snelle service bij storingen Onderhoud en service aan alle merken garagedeuren

www.romass.nl sprundel@romass.nl


Treeport werkt samen met vogelopvang aan biodiversiteit Sinds 2011 werkt Treeport samen met het Vogelrevalidatiecentrum in Zundert. Treeport en het Vogelrevalidatiecentrum vinden elkaar in onderwerpen als duurzaamheid en biodiversiteit. Om de toekomst van de boomkwekerijen en een goede leefomgeving te

bevorderen, worden diverse activiteiten ondernomen. In een nulmeting is van diverse vogels en zoogdieren de verspreiding in de gemeente Zundert onderzocht. Met allerlei maatregelen gaat Treeport nu deze dieren, de zogenaamde indicatorsoorten, een handje helpen met als doel de biodiversiteit in de boomkwekerijen en de omgeving daarvan te bevorderen.

‘DE BOOM IN MET TREEPORT’ Rubriek bomen over bomen

Voorbeelden van deze maatregelen zijn het ophangen van diverse nestkasten, het creëren van takkenhopen en het doen ontstaan van ruigtes en overhoekjes. Door het ophangen van nestkasten worden bepaalde soorten bevorderd. Zo helpen kerkuilen en torenvalken aan het terugbrengen van de muizenstand in de kwekerij. Met het ophangen van kunstnesten voor boeren- en huiszwaluwen worden deze zwaluwsoorten gestimuleerd om te broeden in de buurt van boomkwekerijen. Het zijn echte insecteneters en daarmee kan er een win-winsituatie voor kweker én zwaluw ontstaan. Onlangs heeft het Vogelrevalidatiecentrum in opdracht van Treeport 200 nestkastjes voor koolmezen gemaakt. Deze kastjes zijn voorzien van een plaatje met “Treeport Natuursupporter”. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Treeport van 26 juni jl. hebben de aanwezige leden een nestkastje meegekregen. Naast de functionaliteit van zo’n nestkastje, tijdens de 18 dagen dat koolmezen een nestje hebben, vangen zij zo’n 18.000 rupsen weg!, heeft het kastje ook een symbolische betekenis. Treeport is namelijk te vergelijken met een nestkastje; het is een broedplaats voor goede, vruchtbare ideeën om de boomkwekerij in deze regio nog beter op de kaart te zetten. Vanaf heden zijn de nestkastjes te koop bij de VVV in Zundert. Samen met Vogelrevalidatiecentrum Zundert werkt Treeport aan biodiversiteit en dus aan de toekomst!

Cotinus: Een boom met pruiken Cotinus coggygria groeit van nature in China maar komt ook voor in delen van Europa. Van Zuidoost-Frankrijk tot in Turkije groeit de plant op stenige hellingen tot ruim 1000 meter hoogte waar hij vanuit een forse heester uitgroeit tot een kleine meerstammige boom van zo’n vijf meter hoogte. In onze tuinen blijft de plant iets kleiner en bij tuincentra is veelal alleen de struikvorm te koop. Toch kan zo’n struik ook hier uitgroeien tot een enkele meters hoge boom en soms helpen kwekers een handje door de plant eerst op te kweken tot een stamhoogte van ruim 1,5 meter waarna de plant zich vrij mag vertakken. De familie waartoe Cotinus behoort - de pruikenboomfamilie - bestaat voor het overgrote deel uit planten die vooral in de tropische regiones voorkomen. Bekende tropische familiegenoten zijn de mango, de cashewnoot en de echte pistache. Slechts een paar vertegenwoordigers groeien in de gematigde zones en Cotinus is daar samen met Rhus, in het Nederlands fluweelboom geheten, het bekendste voorbeeld van. Cotinus coggygria bloeit in Nederland in de zomermaanden. Aan elke struik zijn zowel mannelijk, vrouwelijke als steriele bloemen te vinden en elke bloem heeft een doorsnede van circa drie millimeter. Een aantal bloemen tezamen vormt echter een tot soms wel 30 cm grote groene bloempluim. Tijdens het rijpen van de vruchten vergroten de bloemstelen zich waardoor uiteindelijk, aan het einde van de zomer, grote ’pruiken’ ontstaan. Hieraan heeft de heester zijn Nederlandse naam pruikenboom te danken. In Engeland spreekt men over de ‘smoke-bush’. Behalve vanwege de fantastische wolken met bloemen en vruchtjes is de groenbladige vorm ook een aanwinst vanwege de opvallende herfstkleur. Het grijzig groene blad verkleurt vanaf begin oktober opvallend goudgeel. Een recente aanwinst is de groenbladige cultivar ‘Young Lady’ die al op jonge leeftijd rijk bloeit. De vele bloempluimen hebben een purperbruine gloed die mooi met het frisse blad contrasteert. ‘Green Fountain’ is een groenbladige variëteit met een beperkte hoogte en een zeer rijke bloei. Cotinus coggygria is vooral populair vanwege de roodbladige cultivars. Die groeien uit tot forse struiken die opvallen van het vroege voorjaar tot de late herfst. Van alle roodbladige cultivars is ‘Royal Purple’ veruit het meest gekweekt. Zijn blad loopt in het voorjaar zeer donkerrood uit en blijft die kleur het hele seizoen behouden. De ‘pruiken’ van de roodbladige cultivars hebben een eveneens donkerrode kleur. Ze zijn beduidend kleiner dus ook minder opvallend dan bij de soort. Ook de herfstkleur bij de roodbladige vormen is meer bescheiden; het rode blad verkleurt langzaam naar oranjebruin. Een recente introductie is ‘Golden Spirit’ met heldergeel loof dat ongevoelig is voor zonnebrand. Juist in de zon is de bladkleur het meest intens. ‘Golden Spirit’ bloeit zoals de soort. Cotinus ‘Grace’ is een kruisingsvorm met een lossere habitus. Het opvallend grote blad heeft een zacht purperrode tint en verandert in de herfst naar koperkleurig.

BEDRIJF UITGELICHT:

Boomkwekerij P. de Labie en Zn. Van: Charly en Peter de Labie. Bedrijfstype: Bos en haagplantsoen, beveerd materiaal, struiken en laanbomen. Plaats: Zundert Sortiment: Eik, beuk, haagbeuk, taxus, buxus en diverse soorten voor de kerstbomentelers. Buiten deze soorten nog verschillende andere soorten in diverse herkomsten. Heeft u participaties van Treeport: Nee Waar bent u trots op wat betreft uw bedrijf: Niet specifiek ons bedrijf, maar dat de boomkwekerijsector over het algemeen ondanks alle economische malaise nog steeds floreert. Wat vindt u mooi aan het vak: Afwisseling en met mooi weer buiten de kost kunnen verdienen, met slecht weer is het allemaal wat minder. Wat is uw favoriete boom: Moerbei, deze staan op ons terras, dus daar geniet ik het meest van.

Vakantie kennen ze niet bij Senioren Geduld Vangt Vis Harmonie Harvano

Harvano tijdens een vorig concert.

OUD GASTEL - Het vijfendertig jarig jubileum is en blijft een druk jaar voor Harvano. De repetitiemiddag op de woensdagmiddag in Het Veerhuis te Oud-Gastel blijft voor de 51 muziekanten een feest, maar ook het Veerhuis

sluit tijdelijk in deze periode. Dit valt onder de leden niet in goede aarde, dus heeft het bestuur gezorgd voor een goede invulling. Dit noemen ze van de nood een deugd maken. Zo geven ze

op 11 juli een concert in Het Pluspunt te Oud-Gastel, 17 juli is Harvano te gast in de Meilustresidentie te Bergen op Zoom waar ze optreden tijdens het tuinfeest. De volgende dag zijn ze weer te beluisteren tijdens een concert in Het Blankershof te Oud-Gastel en op 23 augustus geven ze een concert voor de seniorenmiddag van de Fendertseweek in Fijnaart. Voor het najaar staan er ook alweer diverse concerten op het programma. Dat Harvano van alle markten thuis is blijkt wel uit het repertoire wat bestaat uit klassiek, pop, rock, musicals en bekende Nederlandse meezingers. Het geheel staat onder leiding van een professionele dirigent Dhr. Nico van Oudheusden uit Puttershoek, welke zorgt dat het muzikaal peil op hoog niveau blijft. Harvano kan nog in diverse secties muzikanten gebruiken zoals klarinettisten, fluitisten, trompettisten, alt saxofonisten en slagwerkers. Voor meer informatie secretaris@harvano. nl of zie www.harvano.nl PAGINA 8

OUDENBOSCH - De jeugdleden hebben woensdag hun onderlinge wedstrijd gevist aan de Blankershove vijver.

Mitch Oomen gaf een demonstratie vissen door in 2 uur tijd 91 vissen te vangen met een totale lengte van 905 cm. Tweede werd Quinten Luijs met 293 cm en derde was Michiel Kerstens met 257 cm. Ouderen Senioren De ouderen senioren hadden donderdag hun koppelwedstrijd aan de Mark. 1. J.Kerkhof/C.Koevoets 4150 gram 2. J.Quirijnen 2100 gram

3. S.Breugelmans/J.de Bont 1800 gram. Senioren De senioren hebben gevist in de Zandwiel hier was de uitslag: Vak 1: 1. J.van de Leur 5000 gram; 2. J.van Dorst 900 gram; 3. A.Mannien 200 gram. Vak 2: 1. R.van Dorst 2250 gram; 2. A.Braat 500 gram; 3. C.van de Klundert 350 gram. Vak 3: 1. A.Hendrikx 200 gram; 2. F.Koevoets 100 gram; 2. A.Brans 200 gram. Programma De ouderen senioren gaan vissen in Oud Gastel. Dinsdag is een vrije wedstrijd deze is verplaatst naar Oud Gastel.

HSV ‘t Bliekske OUD GASTEL - Op dinsdag 26 juni is de eerste wedstrijd gehouden voor de jeugd.

2. Ronnie Bartelen 4 vissen 3. Jarno Pluijgers 1 vis 4. Djemo Blokland 0 vissen

Er waren vier deelnemers die in ieder geval met veel plezier hebben gevist. De uitslag 1. Djowie Blokland 6 vissen

Programma Op zondag 15 juli is de volgende wedstrijd in de Blankershovevijver van 8.00 uur tot 12.00 uur.


• Schoonheidsbehandelingen • Gelnagels/soak off nails • Pedicurebehandelingen • Lichaammassages • Beauty kinderfeestjes Verhaegenpark 9 te Hoeven Tel.: 06-23887382 schoonheidssalonlabeaute@gmail.com

Ingrid en Lian van den Broek

*grondverzet of wegenbouw

Een écht vak leren Binnen 2 jaar je eerste diploma halen en meteen ook nog een salaris verdienen, is dat wat voor jou? Grijp dan nu je kans en kies voor een baan met spierballen!

installatiebedrijf

jan schouw

bv

Uw droombadkamer vanaf een gratis 3d ontwerp bij u thuis. Het leveren en vakkundig installeren van het sanitair tot en met het tegelwerk.

bel 0113-639760 of mail info@traas.nl

• • • • • • • •

houtworm-, boktor en zwambestrijding preventieplannen faunabeheer weringsmaatregelen bestrijding knaagdieren en insecten bouwkundige inspecties balkkoprestauraties mollenbestrijding Kenniscentrum Dierplagen www.kad.nl KAD - Gecertificeerd

vakman infra, straatmaker, machinist* of machinemonteur

Bliksemsnel start jij met een vak waarin volop toekomst zit! Want doorgroeimogelijkheden zijn er in de infra meer dan genoeg, als je maar van aanpakken weet! Kortom, kijk op onze website, bel (voor Brabant; Rienus 06 - 54252472, voor Zeeland; Simon 06 - 51113062) of schrijf of mail ons vandaag nog!

Postbus 152 4460 AD Goes, t.a.v. Ate de Bourgraaf Tel. 0113 - 23 00 89 Fax 0113 - 21 64 21

Meer dan 30 jaar ervaring. Voorsteven 7, Postbus 231, 4870 AE Etten-Leur, tel. 076-5033698 www.janschouw.nl

Schoon genoeg van vuil tapijt?

chem-Dry Droger, schoner, gezonder

Reeds meer dan n le 250 pane ! verkocht

uw woning comfort duurzaamheid

+ ontdek de pluspunten van zonnepanelen

• • • • •

Voor particulieren en bedrijven Snel droog en langer schoon Vuilafstotende behandeling Specialist in moeilijke vlekken Speciale behandeling voor Berbers, Perzen etc.

Bel voor gratis advies en prijsopgave.

Ook voor meubelreiniging

Dé tapijt- en meubelreinigers www.chemdry.nl brooymans@planet.nl

Bergen op Zoom Goes 0800 - 4477999 (gratis) 0164-245005 0113-229020

Middelburg Roosendaal Roosendaal Goes 0118-639623 0165-529955

ALLES VOOR UW

BUITENLEVEN

13-07 t/m 12-08 GESLOTEN i.v.m. vakantie

KOM & KIJK!

Profiteer nu van tijdelijke subsidie 2 juli jl. is er vanuit de Nederlandse overheid een subsidie van

Du Bois Sierbestrating & T uintechniek Rucphenseweg 49a Zundert (t.o. A bd ij) T. 076 - 597 3201 w w w.du-bois.nl

tuinaanleg sierbestrating tuinaccessoires waterpartijen veranda’s buitenkeukens

15% op de aanschaf van zonnepanelen beschikbaar gekomen. Deze subsidie* is tijdelijk. Daarnaast gaat per 1 oktober 2012 de btw omhoog van 19% naar 21%. Het is dus nu hét moment om de overstap te maken naar duurzame energie. Heeft u een plat of schuin dak op het zuiden? Dan kunnen wij uw zonnepanelen inclusief de technische installatie tot in de meterkast verzorgen. Direct na de montage kunt u starten met het behalen van een rendement van meer dan 10% per jaar. Dat is veel meer dan uw spaarrekening oplevert.

en verwijderen

Naast het terugverdienen van uw investering blijven er nog meer voordelen onder de streep over: de waarde van uw woning wordt

Elektrotechniek

aanzienlijk verhoogd door de lagere energiekosten en u draagt

Verwarming & Koeling

uw steentje bij aan een beter milieu. Wilt u weten wat de

Water & Sanitair

contact met ons op.

Daktechniek Duurzame energie

Ontvang nu bij uw opdracht

Gratis oplader voor uw mobiele telefoon op zonne-energie

nl

mogelijkheden voor uw woning zijn? Neem geheel vrijblijvend

* De subsidie voor 2012 is beperkt, in 2013 komt een tweede subsidie-bedrag beschikbaar

Maak snel een afspraak. Bel 0165 542 450 of mail naar info@bogersbv.nl. (tijdens bouwvaksluiting 0165 544 055)

Ge ope nd wk 29 t/m 32 ges lot en ma - 17 u 8 di - vr 8 - 12 u za

DIG A D

V IE S

T E K WA

L ITEIT

Boulevard 166

N VA K KU

4701 GC Roosendaal

HO O G S

Email: info@bogersbv.nl

TR AT INGEN.NL

VAKANTIEGEVOEL IN UW EIGEN TUIN

www.bogersbv.nl/zonnepanelen

Telefoon (0165) 542 450

WW W.VA NDENBROEKBES

BE S T E E 10 0 % T

SER V IC

E

= NHEID V R E DE

DE BASIS VINDT U BIJ Van den Broek Bestratingen Bosstraat 6, 4714 SB Sprundel info@vandenbroekbestratingen.nl SIERBESTRATING • TUINVERLICHTING • BLOKHUTTEN • VERANDA’S


Uitslag Kwastbokaal

Mariëlle Asselbergs-Van Meel haalt inspiratie uit eigen levensverhaal

Kunstenares bedankt donor met LEVERfeest en expositie

OUDENBOSCH - Ton van Eekelen en Frie Schoonen uit Lepelstraat zijn winnaar geworden van de Kwastbokaal 2012.

BREDA – Twintig jaar geleden ontving de toen 22-jarige Mariëlle Asselbergs-Van Meel uit Rucphen een donorlever. Dit orgaan redde haar leven. Nu –twee decennia later- dankt Mariëlle haar donor met een leverfeest en een expositie waarin alles draait om de kwetsbaarheid van het leven. De veelzijdige kunstenares haalt inspiratie uit haar eigen bijzondere levensverhaal.

Mariëlle Asselbergs naast een sculptuur.

DOOR MONIQUE JANSEN In de tentoonstelling die wordt gehouden in de StadsGalerij in Breda heeft Mariëlle eigenhandig enorme multimediale installaties gebouwd. Een onderdeel van de geëxposeerde stukken is een kunstwerk met foto’s waarin mensen zich van hun kwetsbaarste kant laten zien. Op de foto’s zijn de littekens van in totaal twintig personen te zien die een lever-, nier-, long- of een harttransplantatie hebben ondergaan. De beelden gaan schuil onder lapjes stof die met wasknijpers boven de foto’s zijn gehangen. Bezoekers zijn op deze manier vrij om de beelden wel of niet te bekijken. “Alle mensen staan er anoniem op. Het is een heel intiem werk”, vertelt een gepassioneerde Mariëlle. Pillensculpturen Een ander bijzonder kunstwerk dat Mariëlle in de Stadsgalerij toont, zijn sculpturen die gebouwd zijn van de pillen die de Rucphense dagelijks moet slikken. Nadat ze twintig jaar geleden een levertransplantatie onderging, was niets meer hetzelfde. Haar leven staat grotendeels in het teken van het slikken van medicijnen, ziekenhuisbezoeken en medische controles. Dat weerhoudt Mariëlle er niet van om alles

uit het leven te halen. Ze bruist van de levenslust en geniet van elke dag. Dagelijks staat ze nog stil bij de donor die haar een tweede leven schonk. Dat gebeurde toen Mariëlle voor haar werk voor een toeristische organisatie in Turkije ernstig ziek werd door hepatitis B.

‘Ik kreeg extra levenstijd’ In het ziekenhuis in Nederland verkeerde ze in acuut levensgevaar. Alleen een levertransplantatie kon haar nog redden. Mariëlle: “Doordat iemand ooit een formuliertje invulde, heb ik extra levenstijd gekregen.” Naast haar werk als kunstenares geeft Mariëlle op scholen ook voorlichting over het donorschap voor de Nederlandse Transplantatie Stichting. Kort, maar krachtig Mariëlle houdt de expositie bewust in een tijdsbestek van drie dagen. Ze wil alle dagen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en om te zien hoe bezoekers reageren op de kunstwerken. “Ik houd de tentoonstelling liever kort, maar krachtig”, vertelt Mariëlle. Op de expositie wordt ook

voor het eerst de abstracte film ‘LEVEN en LEVER’ getoond , een zelfportret van de kunstenares zelf. In zeventien minuten tijd laat Mariëlle zien hoe haar leven er voor én na de transplantatie uitzag. Alle kunstwerken laten mensen zelf stilstaan bij het thema DONOR: de kwetsbaarheid van lichaam en geest na een transplantatie. Mariëlle hoopt de expositie een vervolg geven als reizende tentoonstelling. Locatie StadsGalerij Theatermaker en schrijver Godfried Beumers opent het LEVERfeest en de expositie. Beumers heeft zelf ook een levertransplantatie ondergaan. Daarna treedt de Belgische blueszanger Tiny Legs Tim die muziek maakt om de krassen van zijn gehavende lichaam te genezen. Mariëlle is dolblij met de locatie van het Leverfeest en de expositie: “De StadsGalerij heeft als galerie een tweede leven gekregen. Het was vroeger een kazernegebouw. Ook wilde ik graag mijn expositie in Breda houden, omdat het in Breda bij St. Joost allemaal begonnen is”, besluit Mariëlle. De expositie DONOR is vrijdag, zaterdag en zondag te zien van 11.00 tot 17.00 uur in de StadsGalerij Breda aan de Oude Vest 34.

Ander opzet voor trim- en tourfietsers

Volksronde Roosendaal HALDERBERGE - Zaterdag 28 juli is het weer zover, dan is de Kade weer het toneel voor de Volksronde van Roosendaal. Dit jaarlijks terugkerend wieler evenement is dit jaar iets anders van opzet dan de afgelopen jaren. Zo is er dit jaar geen dikke banden race voor de jeugd maar heeft de organisatie ervoor in het kader van de breedtesport een wedstrijd te organiseren voor ID renners. ID staat voor intellect disabled en zijn dus renners en rensters met een geestelijke beperking die de wielersport bedrijven en wekelijks door het hele land wedstrijden rijden onder auspiciën van de KNWU. En dit jaar heeft de Volksronde er dus voor gekozen om ze op de Kade te laten rijden. Een van de deelnemers in deze categorie is Nederlands kampioen Dave Mertens uit Etten-Leur, maar uiteraard ook verschillende andere kleppers uit het peloton der

ID renners. Wat dit jaar ook afwijkt van voorgaande jaren is de strijd om het kampioenshap van Roosendaal voor trim- en tourfietser. Om meer deelnemers aan de start te krijgen heeft de Volksronde er voor gekozen om ook trim- en tourfietsers van buiten de gemeente grenzen toe te laten op dit kampioenschap. Dit betekent dat dus ook leden van tourclubs uit bijvoorbeeld omliggende gemeentes zich aan kunnen melden. Regel blijft wel dat ze niet in het bezit mogen zijn van een wedstrijd licentie van bijv. de KNWU, BWF, TMZ e.d. Het podium is dan voorzien voor de nummers 1, 2 en 3 van de wedstrijd en de eerste inwoner van de gemeente Roosendaal in de uitslag, mag zich dus een jaar lang Kampioen van Roosendaal noemen en krijgt de bij behorende trui en beker van de gemeente. Belangstellende kunnen zich aanmelden via: www.volksronde.nl of Jan Nijssen, jcmnyssen@kpnmail.nl.

Wat niet verandert is de wedstrijd voor de oud beroeps renners als de ‘hoofdschotel’ van de Roosendaalse Volksronde. Die dit jaar weer een drietal manches verrijden achter de dernies op en rond de Kade. Vele bekende namen staan inmiddels al op de deelnemerslijst zoals: Cees bal, Ad Tak, Bart van Est, Maarten den Bakker. Aan deze lijst hoopt de organisatie nog een of twee klinkende namen toe te voegen uit de “rijke” wielerverleden. Al met al belooft het weer een sfeervolle wieleravond te worden op de Kade in Roosendaal, met het ronkende geluid van de dernies en volop vermaak en vertier in de horeca gelegenheden op en rond de Kade in Roosendaal. De Volksronde is dit jaar op zaterdag 28 juli en start om 17.30u met de wedstrijd voor de ID renners, en zal duren tot ongeveer 22.00u met de finale van de oud beroepsrenners. Uiteraard is de toegang gratis. PAGINA 10

Er waren vier koppels overgebleven voor deze finaledag. Deze vier koppels waren: Johan van Ginneken-Hennie Mol; Toon Mertens-Henk Timmers; Arno Sep-Peter Verstijlen; Ton van Eekelen-Frie Schoonen. De halve finales was een strijd tussen Johan van Ginneken-Hennie Mol tegen Ton Mertens-Henk Timmers en Frie SchoonenTon van Eekelen tegen Arno Sep-Peter Verstijlen. In beide halve finales was de beslissing snel duidelijk doordat het bij sommige niet wou lukken. Mertens-Timmers worstelden veel tegen zichzelf en het wou dan ook niet echt lukken om goed aan de gang te komen. Mol-van Ginneken gingen daarintegen soepel van start en konden al snel een voorsprong opbouwen. Enkel het uitmaken wou niet zo vlotten. Voordat de laatste carambole gemaakt werd, werd er door beide partijen 10 maal gemist. Mol-van Ginneken plaatsen zich hiermee voor de finale. In de andere halve finale waren het Verstijlen-Sep die meer tegen zichzelf speelden dan tegen hun tegenstander. Pech en frustratie zorgden ervoor dat deze partij vlotjes verloren ging. Hun tegenstanders Schoonen-van Eekelen speelden echter soepel en vlotjes. Vooral Ton van Eekelen had een superdag. Nagenoeg alles wat hij probeerde had succes en dat was te zien in zijn partijgemiddelde, welke de 2e hoogste was van het gehele toernooi: 1,556. Na 36 beurten voor 37 caramboles mochten Schoonen-van Eekelen zich finalist noemen. In de finalepartij ging het voor beide partijen wat stroever, mede door flink verde-

digend spel. Ton van Eekelen zette echter zijn vorm door en speelde ook in de finale een moyenne van boven de 1. Hiermee maakte hij het verschil in de partij. Na 56 beurten mochten Frie Schoonen-Ton van Eekelen zich dan ook tot winnaar laten kronen van de 22e Kwastbokaal. Uitslag 1 Ton van Eekelen-Frie Schoonen (Lepelstraat) 2 Johan van Ginneken-Hennie Mol (St. Willebrord) 3 Toon Mertens-Henk Timmers (Prinsenbeek) 3 Arno Sep-Peter Verstijlen (OudenboschSt. Willebrord) Deelnemers: 90 koppels. Toernooimoyenne: 0,4363 (7741 caramboles in 17744 beurten). Hoogste toernooimoyenne: 1 Eric de Busser 1,244 (148-119) (5 partijen). Hoogste partijmoyenne: 1 Eric de Busser 1,947 (37-19) 8e finale, 2 Ton van Eekelen 1,556 (28-18) ½ Finale, 3 Ton van Eekelen 1,526 (29-19) 3e ronde, Annelies Criellaard 1,462 (19-13) Laatste 32 (dit verdient een eervolle vermelding). Hoogste serie: 1 Bonny Gijzen 10 2e ronde; 2 Eric de Busser 9 Laatste 32; 3 Walter de Jong 8 1e ronde; 3 Wim Roeloffs 8 2e ronde; 3 Henk Schepers 8 5e ronde; 3 Eric de Busser 8 ¼ finale. Kortste partij: 4e ronde 24 beurten. Langste partij: 2e ronde 90 beurten. Partijen 1,000 en hoger: 25 partijen (28 in 2011). Namens de organisatie iedereen bedankt voor hun hulp, steun, sponsoring en deelname. Dankzij hen was het ook dit jaar weer mogelijk een geweldig toernooi neer te zetten. Bedankt. Wij kijken uit naar de 23e editie volgend jaar!

Amivedi Vermist 8 juli: Kat, poes, gesteriliseerd, Europese korthaar of huiskat, Cypers bruin met wit, is blind loopt daardoor heel voorzichtig, botst in onbekende omgeving overal bijna tegen aan, Chipnummer 94000000046801, naam Noortje, leeftijd 12 jaar, vermist in Meireweikes in Oud Gastel 763936.

Gevonden 3 juli: Konijn, wildkleur, lang haar met licht en donkerbruin, gevonden in Parkstraat in Oud Gastel 762813. Informatie Amivedi meldpunt Roosendaal e/o, tel. 088-0064651, email: roosendaal@amivedi.com, www.amivedi.nl

Ombudsman speciaal voor ouderen

WEST-BRABANT - Het Nationaal Ouderenfonds lanceert vandaag de OuderenOmbudsman: een vraagbaak en klachteninstituut, speciaal voor ouderen. Een initiatief dat volgens bestuur en directie van het Ouderenfonds hard nodig is in deze economisch moeilijke tijden, waarin ook de ouderen flink worden geraakt. Door de vele bezuinigingen en de brij aan regelgeving hebben veel senioren geen idee meer waar ze recht op hebben. Daarnaast hebben ze grote moeite om de juiste instanties te vinden. Ook familie en vrijwilligers, die zorg aan een oudere verlenen, zien vaak door de bomen het bos niet meer. De OuderenOmbudsman wil aan deze onoverzichtelijke situatie een einde maken. De organisatie verwijst mensen met vragen door naar de juiste regelingen en instanties. Daarnaast kunnen mensen, die zich onheus bejegend voelen door bijvoorbeeld een zorginstelling of op enigerlei wijze gediscrimineerd worden, bij de OuderenOmbudsman een klacht indienen. De OuderenOmbudsman bekijkt alle klachten serieus en onderneemt actie waar nodig. Daarnaast biedt de OuderenOmbudsman senioren de mogelijkheid hun stem te laten horen. Zo zal de kersverse instantie nauwlettend in de gaten houden of bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen, die ouderen treffen, leiden tot extra klachten. Indien nodig, trekt de OuderenOmbudsman hierover aan de bel. Bevorderen zelfredzaamheid Het Nationaal Ouderenfonds, de drijvende kracht achter de OuderenOmbudsman, wil met haar initiatief de zelfredzaamheid van ouderen bevorderen. Omdat de groep senioren almaar groter wordt, mensen langer op zichzelf blijven wonen en familie/mantelzorgers steeds minder tijd hebben, is het van groot belang dat de ouderen zelf de weg weten te vinden naar de juiste instanties. Oproep Het Nationaal Ouderenfonds doet een oproep aan ouderen en degenen die voor hen zorgen om hun vragen, ervaringen of klachten te delen met de OuderenOmbudsman. Dit stelt de OuderenOmbudsman in staat om in de toekomst gerichte hulp te verschaffen aan al diegenen die dat nodig hebben. De OuderenOmbudsman is op doordeweekse dagen geopend van 9 uur ‘s morgens tot 17 uur ‘s middags en is bereikbaar via tel. 0900-6080100 (5 cent per minuut) of via de mail op ouderenombudsman@ouderenfonds.nl. Website www.OuderenOmbudsman.nl


Halderberge Rubriek van de gemeente Halderberge Jaargang 2 - weeknummer 28 - woensdag 11 juli 2012

Bijeenkomsten structuurvisie leveren veel reacties op

IN DEZE EDITIE: • Bijeenkomsten structuurvisie leveren veel reacties op • Beheer sporthal De Beuk overgedragen aan Sportpunt Hoeven BV • Expositie maatschappelijke stage in gemeentehuis Halderberge

Voor meer informatie over de gemeente kijk op www.halderberge.nl

Expositie maatschappelijke stage in gemeentehuis Halderberge De afgelopen weken stonden in het teken van de bewonersavonden voor de structuurvisie van Halderberge. Op maar liefst vijf avonden, per avond een kern, dachten inwoners actief mee over het toekomstig ruimtelijk beleid. Het is nu aan de gemeente om alle ingebrachte reacties te wegen en te verwerken in de concept-structuurvisie voor geheel Halderberge. Zo ontstaat er een belangrijk instrument dat onder andere de basis vormt voor alle nieuwe bestemmingsplannen. De bijeenkomsten voor de bewoners werden over het algemeen goed bezocht. Dit varieerde van 15 tot maar liefst 60 belangstellenden. Gezien het abstractieniveau van dit onderwerp vindt verantwoordelijk wethouder Jan Akkermans dit een goede opkomst. Hij is ook erg verheugd over de waardevolle reacties die zijn ingebracht. Bij deze bijeenkomsten werd na een korte algemene presentatie aan de aanwezigen een agenda van tien vraagstukken voor hun dorp voorgelegd. Sommige vraagstukken werden ingewisseld voor datgene wat de bewoners belangrijker vonden en welke op voorhand niet als vraagstuk waren

gepresenteerd. Hierdoor ontstonden vaak levendige discussies. Ook de prioritering van deze vraagstukken werd door de aanwezigen bepaald. Op deze manier werd duidelijk welke problematiek er werkelijk speelt in de kernen. Naast de input van inwoners zijn in een eerder stadium ook reacties ingewonnen bij het college, de gemeenteraad en verschillende organisaties uit de samenleving (stakeholders). De komende maanden gaat de gemeente aan de slag met het opstellen van de conceptstructuurvisie. In oktober is de structuurvisie in concept klaar en dan zal dit concept aan de inwoners van de gemeente worden voorgelegd. Evenals aan alle betrokken partijen. Volgens de planning zal aan het eind van het jaar de formele vaststellingsprocedure worden gestart met de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen. Voor vragen of nadere informatie kunt u altijd even een kijkje nemen op onze website www.halderberge.nl of een email verzenden naar structuurvisie@halderberge.nl.

Beheer sporthal De Beuk overgedragen aan Sportpunt Hoeven BV

In het gemeentehuis van Halderberge aan de Parklaan 15 in Oudenbosch is van 2 juli tot en met 28 juli tijdens openingsuren een expositie te zien over maatschappelijke stages in de gemeente Halderberge. Er zijn foto’s en filmpjes te zien van leerlingen van het Markland College die hun maatschappelijke stage doen bij verschillende organisaties in de gemeente. Maatschappelijke stage Tijdens een maatschappelijke stage kunnen scholieren zelf ontdekken hoe leuk, uitdagend en nuttig het is om je vrijwillig in te zetten voor anderen, de buurt, de politiek of de samenleving.Een maatschappelijke stage is geen ‘gewone stage’ waarmee je ervaring opdoet in de praktijk van een bepaald beroep. Het is een stage waarbij jongeren vrijwilligerswerk verrichten en op die manier meer betrokken raken bij de mensen om hun heen. Vanaf het schooljaar 2011-2012 is het vak MaS (maatschappelijke stage) verplicht. Scholieren moeten dan minimaal 30 uur stage lopen. Het is daarbij de bedoeling dat jongeren leren waar hun talenten liggen, dat ze betrokken raken bij anderen en dat hun wereld op die manier een stukje groter wordt. Vanuit school worden ze daarin begeleid. Scholieren kiezen voor een maatschappelijke stageplek via de stagemakelaar maatschappelijke stage, die op de vrijwilligerscentrale werkt. Voorstellen voor maatschappelijke

stageplekken die van leerlingen zelf afkomstig zijn, worden eerst gecontroleerd door de stagemakelaar. Project jongerenwerk Het jongerenwerk van Surplus Welzijn organiseerde, als maatschappelijk stageproject, een week waarin leerlingen van het Markland College verslag leggen van de verschillende stages die er in die week werden gelopen. Ze kregen hierbij hulp van BN|deStemjournalist Frank Timmers die hen uitleg gaf over het maken van een goed interview, een mooie foto en de juiste filmshots. De leerlingen interviewden niet alleen klasgenoten, maar ook vrijwilligers, begeleiders en deelnemers. Hierdoor is er een breed beeld over vrijwilligerswerk ontstaan. Plezier Stagemakelaar Juliette Hoogaerts: “Het is leuk om te zien dat de leerlingen zo veel plezier uitstralen op de foto’s. Uit de interviews blijkt ook dat de leerlingen veel plezier hebben op stage, het is tenslotte wat anders dan naar school gaan. Daarnaast doen de leerlingen veel ervaring op waar ze later misschien wat aan hebben. Een aantal leerlingen (8-10%) doet nu al vrijwilligerswerk en blijft dit doen. Een aantal weet het nog niet en wil eerst hun studie vervolgen en weer anderen willen werken en geld verdienen.”

noodzakelijk waren om het gebouw weer in een goede staat te brengen. In de maand augustus zal de huidige sportvloer in zijn geheel worden vervangen door een nieuwe vloer die aan de eisen van deze tijd voldoet. Het gymnastiekonderwijs en de sportverenigingen kunnen er dan ook weer terecht.

Het beheer en de exploitatie van sporthal De Beuk te Oudenbosch is door de gemeente Halderberge overgedragen aan Sportpunt Hoeven BV. Er is een afspraak gemaakt om deze taak uit te voeren tot 1 januari 2014. Sportpunt Hoeven BV voert momenteel ook het beheer van sporthal De Parrestee te Hoeven naar volle tevredenheid uit. De gemeente Halderberge wil samen met Sportpunt Hoeven vanaf begin september van sportcomplex De Beuk weer een thuis maken voor verenigingen, scholen en overige huurders. De gemeente is sinds medio maart eigenaar van het gebouw. Op voorhand was duidelijk dat diverse technische aanpassingen

Bij een goede thuisbasis voor sporters hoort een gezellig sportcafé. Sportpunt Hoeven draagt zorg voor de nodige aanpassingen van het huidige sportcafé, zodat sporters weer verantwoord en gezellig na afloop van trainingen en wedstrijden een drankje kunnen drinken. De gemeente heeft de afspraak gemaakt met Dankert Geene, algemeen directeur Sportpunt Hoeven, om het beheer voorlopig uit te voeren tot 1 januari 2014. Voor de uitvoering van het beheer en de exploitatie na deze periode zal een aanbestedingsprocedure volgen. De start van deze procedure zal tijdig worden aangekondigd op de daarvoor aangewezen kalender, de gemeentelijke website en de Halderbergse Bode.

Let op: van 9 juli tot en met 3 augustus aangepaste openingstijden gemeentehuis (zie colofon op de volgende pagina)


Halderberge • 11 juli 2012

interactieve toneelvoorstelling over roken, blowen en alcohol voor groep 8 Het college van burgemeester en wethouders heeft voor het komende schooljaar (2012 – 2013) een bedrag van € 6.505,= beschikbaar gesteld voor de uitvoering van interactieve theatervoorstellingen over roken, blowen en alcohol voor de leerlingen van groep 8 van de basisscholen in de gemeente Halderberge. De voorstellingen, getiteld ‘Wat wil JIJ eigenlijk’, worden verzorgd door theaterbedrijf Helder Theater. De theatervoorstellingen vormen samen met ouderinformatieavonden het project Gezonde School en Genotmiddelen dat sinds schooljaar 2009 op de Halderbergse basisscholen wordt uitgevoerd. Basisscholen, Novadic-Kentron en GGD hebben deze aanpak gezamenlijk met de gemeente Halderberge voorbereid. Het project Gezonde School en Genotmiddelen vloeit voort uit de Voksgezondheidsnota 2012 – 2015 die de gemeenteraad eind februari 2012 heeft vastgesteld. Met de uitvoering van het project wordt beoogd dat de leerlingen uit groep 8 geen genotmiddelen als alcohol, tabak en drugs gaan gebruiken. Vanaf 2009 worden de toneelvoorstellingen aan groep 8 gegeven. De basisscholen hebben aangegeven hier zeer positief over te zijn en willen de aanpak graag voortzetten. Door het spelen van situaties gaan onderwerpen echt leven bij de leerlingen en kunnen ze er ook iets van vinden. Door met de leerlingen open te praten over hoe zij tegen zaken aan kijken voelen ze zich serieus genomen en leren ze er veel van. Naast de theatervoorstellingen worden er ook informatieavonden aangeboden aan de ouders. Deze avonden worden verzorgd door Novadic-Kentron. De GGD coordineert het geheel.

Fotowedstrijd ‘Breng Halderberge in beeld ‘ Dinsdag 26 juni is alweer de derde maandwinnaar verkozen. Het was een moeilijke keuze maar de foto van Adri van Kalmthout is het uiteindelijk geworden. Doe deze maand ook mee en laat ons zien wat u mooi vindt aan de gemeente Halderberge. Stuur uw foto in via www.halderberge.nl en win die maandprijs. Alle maandwinnaars dingen automatisch mee naar de jaarprijs: een rondvlucht van 30 minuten over de gemeente Halderberge die mogelijk wordt gemaakt door Seppe Airservice De wedstrijd loopt van 1 april 2012 tot 1 april 2013. De wedstrijd staat open voor iedereen. U kunt dus ook mee doen als u niet in de gemeente Halderberge woont.

concept-notitie Ouderenbeleid ter inzage Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 juli 2012 de concept-notitie Ouderenbeleid 2012-2015 vastgesteld en heeft besloten deze ter inzage te leggen. deze notitie geeft de plannen van de gemeente weer op het gebied van ouderenbeleid voor de periode 2012 - 2015. daarin staat een algemene gemeentelijke visie op ouderenbeleid, maar worden ook concrete doelstellingen en actiepunten voor de komende jaren beschreven. Het gemeentelijk ouderenbeleid is erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig, onafhankelijk en gezond blijven. In deze notitie Ouderenbeleid wordt vooral aandacht geschonken aan het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid, het verstrekken van duidelijke informatie en het bevorderen van burgerparticipatie om beter aan te sluiten bij wat leeft onder de groep oudere inwoners van Halderberge. Voor de totstandkoming van deze notitie ouderenbeleid is de beleidsnotitie van de Seniorenraad Halderberge een van de uitgangspunten geweest. De concept-notitie Ouderenbeleid wordt aan de Seniorenraad en de Wmoraad ter advisering voorgelegd. De concept-notitie ligt in het gemeentehuis ter inzage van 5 juli tot 20 augustus 2012 en is

tijdens deze periode tevens in te zien op de gemeentelijke website (www.halderberge.nl > zorg & inkomen > senioren). Gedurende deze periode kan een ieder een reactie geven op de concept-notitie. De gemeente ontvangt graag zoveel mogelijk reacties. Reacties kunnen schriftelijk of via de mail (t.degoeij@halderberge.nl) ingediend worden. Elke reactie wordt besproken en kan leiden tot aanpassing van de notitie. Voor meer informatie kan men ook telefonisch contact opnemen met mevrouw T. de Goeij via telefoonnummer 0165 – 390736. Na afloop van de inspraaktermijn worden de reacties verwerkt en wordt het concept door het college definitief vastgesteld. Hierbij wordt aangegeven wat er met de ingekomen reacties is gedaan. De notitie Ouderenbeleid wordt tenslotte in oktober 2012 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Stemmen in de gemeente Halderberge U kunt ook een kiezer uit een andere gemeente in Nederland machtigen. De aanvraag daarvoor doet u via een apart aanvraagformulier. Dit formulier kunt u onderaan deze pagina downloaden en moet uiterlijk 29 augustus 2012 bij de gemeente ingediend zijn. Stemmen in een andere gemeente in nederland Wilt u zelf stemmen in een andere gemeente? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. Met deze kiezerspas stemt u zelf in een gemeente in Nederland. U kunt een ander dan niet meer machtigen om voor u te gaan stemmen. Waar en hoe kunt u straks stemmen? Op uw stempas staat het dichtstbijzijnde adres van een stembureau bij u in de buurt. U kunt met uw stempas in elk stembureau in de gemeente Halderberge stemmen! Binnenkort plaatsen we alle adressen van de stembureaus in de gemeente Halderberge op onze internetsite. Deze stembureaus staan ook vermeld op de achterzijde van de kandidatenlijst die enkele weken voor de verkiezingen nog huis-aan-huis worden verspreid. U moet altijd uw stempas en een identiteitsbewijs meenemen om te kunnen stemmen. Ook als u in een ander stembureau wilt gaan stemmen. iemand anders voor u laten stemmen Kunt u op 12 september 2012 niet zelf stemmen? Laat dan uw stem niet verloren gaan en laat iemand anders voor u stemmen. Dit noemen we machtigen. Een andere kiezer uit de gemeente Halderberge kunt u eenvoudig machtigen. Daarvoor vult u het volmachtbewijs op de achterzijde van de stempas in. Denk wel om de handtekening van de gemachtigde. U moet degene die voor u gaat stemmen ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dit betekent dat uw identiteitsbewijs niet voor 13 september 2007 mag zijn verlopen!!

Schriftelijk aanvragen van een stempas Het schriftelijke verzoek voor een kiezerspas moet uiterlijk 29 augustus 2012 bij de gemeente ingediend zijn. Het formulier kunt u onderaan deze pagina downloaden. persoonlijk aanvragen aan de balie U kunt ook een kiezerspas aanvragen bij de balie van Burgerzaken. Dit kan tot en met vrijdag 7 september 2012. Neemt u hiervoor wel uw identiteitsbewijs mee. Stemmen vanuit het buitenland Bent u op de dag van de stemming door uw werk in het buitenland? Of is uw echtgenoot, geregistreerd partner, levensgezel of ouder op de dag van de stemming door haar of zijn werk in het buitenland? Dan kunt u een verzoek indienen om pr brief te mogen stemmen. Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk woensdag 15 augustus 2012 bij de gemeente zijn ingediend. Ook dit formulier kunt u onderaan deze pagina downloaden. Bijbehorende documenten De volgende informatie kunt u op de website van de gemeente vinden: homepage > alle nieuwsberichten > stemmen in halderberge: - Verzoek om bij volmacht te stemmen; - Verzoek om met een kiezerspas te stemmen; - Verzoek om per brief te mogen stemmen.

Colofon Gemeente Halderberge Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch Telefoon: 0165-390 500 Fax: 0165-318 858 E-mail: gemeente@halderberge.nl Internet: www.halderberge.nl Twitter: www.twitter.com/halderberge. Facebook: www.facebook.nl OpeningStijden Maandag tot en met donderdag van 9.00 13.00 uur en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur Avondopenstelling maandag (alleen burgerzaken) van 17.30 - 19.00 uur. StOringSnummer Telefoon: 0165-312872 (buiten kantooruren over verlichting, wegen en riolering) eindredActie Team communicatie Telefoon 0165-390 487 E-mail: communicatie@halderberge.nl

Overzicht te verlenen subsidies 2013 ter inzage Het college van burgemeester en wethouders van Halderberge heeft het overzicht ‘te verlenen subsidies 2013’ vastgesteld onder voorbehoud van vaststelling van de subsidieplafonds, zoals opgenomen in de begroting van 2013 die door de raad in november wordt vastgesteld. Subsidieplafonds zijn totaalbedragen die beschikbaar zijn voor activiteiten in de categorieën: zorg, informatie, jeugd, ouderen, leefbaarheid, cultuur en sport. Het overzicht ‘te verlenen subsidies’ wordt voor inspraak ter inzage gelegd. Alle gesubsidieerde instellingen krijgen een overzicht toegestuurd. In het kader van de bezuinigingen is er geen indexering toegepast op het subsidiebudget voor 2013. Hiernaast is er rekening gehouden met de bezuinigingen in het kader van de zomernota, zoals deze eerder zijn aangekondigd. Het gaat hier over een bezuiniging voor Bibliotheek VANnU, CVK Amadeus, Nederlands Zouavenmuseum, Natuurhistorisch en Volkenkundig museum en Stichting Dorpshuizen. Tevens zal de stimuleringsregeling ‘Breng je buurt tot leven’ komen te vervallen. In totaal is er voor de subsidies in 2013 een bedrag nodig van € 2.121.256. Dit is € 203.559 minder dan 2012. Er is in totaal voor 173 instellingen een subsidie geraamd. Van 20 augustus tot en met 16 september 2012 ligt het overzicht op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur ter inzage op de afdeling Samenleving, Parklaan 15 te Oudenbosch. Gedurende de periode van ter inzage legging kunnen zienswijzen schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge, postbus 5, 4730 AA Oudenbosch. Het overzicht wordt na de inspraakperiode tegelijk met de ingekomen zienswijzen ter vaststelling voorgelegd aan het college. Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2013 in november kan de gemeenteraad nog besluiten tot bijstelling van de subsidieplafonds.


Halderberge • 11 juli 2012

Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012-2015 vastgesteld Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge heeft het beleidsplan Schuldhulpverlening 20122015 vastgesteld, dat ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit plan wordt aangegeven welke uitgangspunten de gemeente hanteert bij schuldhulpverlening. Een belangrijk uitgangspunt is een duurzame totaalaanpak van schuldenproblematiek met aandacht voor preventie, oplossen en nazorg. Een belangrijke aanleiding voor het beleidsplan is dat met ingang van 1 juli 2012 de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht is. Deze wet verplicht gemeenten een beleidsplan op te stellen dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening aan de inwoners van de gemeente. Visie op schuldhulpverlening Aan inwoners met (dreigende) problematische schulden biedt de gemeente integrale schuldhulpverlening aan. Maar deze is niet zonder grenzen. Er wordt een groot beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid, kracht en creativiteit van cliënten. Daarbij is er niet alleen oog voor de financiële problemen van de cliënt, maar ook voor daarmee samenhangende achterliggende immateriële problemen, zoals bij-

voorbeeld een verslaving. Daarnaast levert de gemeente individueel maatwerk, waarbij een passende vorm van hulpverlening wordt aangeboden. De schuldenaar is verantwoordelijk voor de gemaakte schulden en bepaalt dus mede het traject dat daarvoor wordt ingezet.

Halderbergse senioren moeten meer bewegen! Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten € 2.521 ter beschikking te stellen om een ‘Taskforce Senioren’ op te zetten. Deze ‘Taskforce’ gaat onderzoeken of via het Groninger Actief Leven Model (GALM) Halderbergse senioren gestimuleerd kunnen worden om meer te gaan bewegen. Om het percentage inactieve senioren de komende jaren terug te brengen, wordt gekeken naar de mogelijkheden om hen te motiveren en hierbij te voorzien in een passend aanbod. Het uitvoeringspro-

Problematische schulden moeten worden voorkomen, omdat iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Het hebben van schulden is daarvoor een belemmering. Belangrijk is dan ook het accent op preventie en nazorg.

gramma is er op gericht deze inwoners met een bewegingsachterstand in beweging

Burgerparticipatie In de periode van 14 april tot en met 11 mei heeft een concept-beleidsplan ter inzage gelegen. Ook diverse netwerkpartners, de Wmoraad en de Seniorenraad zijn uitgenodigd om een zienswijze te geven. De Wmo-raad, de Seniorenraad en twee instellingen hebben dit gedaan. Deze reacties zijn waar dit kon in het beleidsplan verwerkt.

De methode richt zich op mensen in de leeftijd van 55 tot 65+, die niet of onvoldoende ac-

te krijgen én te houden. Om dit te bereiken wil de gemeente de drempel voor sportbeoefening voor senioren verlagen en gerichte sport- en beweegactiviteiten inzetten. GALM GALM is een stimuleringsmethode om senioren te motiveren om (meer) te gaan bewegen. tief zijn. De sportstimuleringsstrategie GALM onderscheidt zich van andere strategieën als het gaat om beweegstimulering door het (her)winnen van plezier in sportieve activiteiten centraal te stellen en aan te haken bij de specifieke wensen en aanbod van de doelgroep. Onderzoek heeft uitgewezen dat GALM-deelnemers minder last hebben van fysieke beperkingen in het dagelijks leven en minder depressieve klachten in vergelijking tot senioren die niet deelnemen. Het inzetten van de GALM-methode sluit aan bij de gemeentelijke visie en ambities om te komen tot een geschikt laagdrempelig sportaanbod voor senioren binnen

De nota schuldhulpverlening wordt behandeld in de raadsvergadering van 11 oktober 2012. Na vaststelling door de gemeenteraad is de nota digitaal in te zien via de gemeentelijke website (www.halderberge.nl > zorg & inkomen > schuldhulpverlening).

de eigen gemeente. Recreatief sporten en bewegen moet voor elke inwoner mogelijk zijn, zowel voor jongeren als voor ouderen. Planning Medio september benadert de gemeente via een projectteam (aangestuurd door Sportservice Noord-Brabant) lokale ouderenbonden, sportverenigingen en welzijnsorganisaties met de vraag om zitting te nemen in de ‘Taskforce’. Na de oriënterende fase wordt het project geëvalueerd en wordt bekeken of implementatie van de GALM-strategie binnen de gemeente zal worden voortgezet. De uitkomst van de oriënterende fase is de basis voor het opzetten van een GALM-project waarbij de ‘Taskforce’ uiteindelijk als klankbordgroep gebruikt zal worden.

Besluitenlijsten raadsvergadering Halderberge van 28 juni 2012 De raad van de gemeente Halderberge heeft in zijn vergadering van 28 juni 2012 de volgende besluiten genomen: • De Zomernota 2012 - 2016 vastgesteld, waarbij de volgende moties (verzoeken aan het college) zijn aangenomen: • Motie Gemeenschapsbelangen Halderberge om te (laten) onderzoeken of vóór 2013 met de inrichting van de voetbalvelden op sportpark Albano kan worden begonnen en bij dit onderzoek de noodzaak en mogelijkheden van een kunstgrasveld te betrekken. • Motie ONS Halderberge om in overleg met het bestuur van de hockeyvereniging de bruikleenovereenkomst en/of onderhoudssubsidie van het huidige kunstgrasveld aan te passen, zodat hier langer dan de vastgestelde afschrijvingstermijn gebruik van kan worden gemaakt. • Motie ONS Halderberge om te onderzoeken of het huidige gymlokaal, gelegen naast de Mariaschool opgeknapt kan worden zodat basisschool Maria/De schakel daarvan gebruik kan blijven maken. • Motie WOS om de dekking van het verwachte tekort van 2013 te zoeken binnen de begroting 2013 en zo nodig nieu-

we bezuinigingen op te leggen, de intentie uit te spreken dat niet verder wordt ingeteerd op de algemene reserve om het negatieve exploitatie tekort in 2013 te dekken en daarom het college de opdracht geven om alles uit de kast te halen om de begroting 2013 sluitend voor te dragen, in aanloop op te nemen acties voor 2013 deze bezuinigingen al zo spoedig mogelijk in 2012 in te laten gaan om hiermee ook het negatieve exploitatieresultaat van 2012 in positieve zin om te buigen, het college de uitvoering direct ter hand te laten nemen en de gemeenteraad voor eind september over deze bezuinigingen te informeren. U kunt de besluitenlijsten met de volledige tekst van het raadsbesluit nalezen op internet via de website van de gemeenteraad van Halderberge www.gemeenteraadhalderberge.nl. Deze publicatie geldt slechts als openbaarmaking van de besluitenlijst van de raadsvergadering (artikel 23 van de Gemeentewet) en treedt niet in de plaats van eventueel wettelijk voorgeschreven bekendmakingen. Voor zover voor afzonderlijke raadsbesluiten nog aparte bekendmakingseisen worden gesteld, kunnen aan deze openbaarmaking geen rechten worden ontleend.

Wil je blijven leven, wacht dan even Hoor je de overwegbel? Zet dan je leven niet op het spel. Let op en wacht met oversteken. Kijk extra goed uit bij het spoor als er geen bellen, bomen of lichten zijn. Meer weten? Ga naar www.prorail.nl. Test je kennis, download de overweg-ringtone en maak kans op een iPhone.

Denk aan je veiligheid. Pas op bij het spoor.


Officiële publicaties Woensdag 11 juli 2012

Oudenbosch

Hoeven

Bosschenhoofd

Op deze pagina vindt u de wettelijk verplichte bekendmakingen van de gemeente Halderberge. De datum van de gemeentepagina geldt als publicatiedatum. Voor de wijze waarop u stukken kunt inzien, verwijzen wij u naar de desbetreffende bekendmaking. De openingstijden van het gemeentehuis vindt u in het colofon. Eerdere publicaties kunt u vinden op www.halderberge.nl >Actueel > Publicaties.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend, dat onderstaande aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn ingediend: Aanvraagnummer:

Adres:

Activiteit:

Ontvangstdatum:

2012/0226/OV/

Fabrieksstraat 9A in Stampersgat Pietseweg 10 in Oud Gastel Jan Teunisstraat 1 in Oudenbosch naast inrit Vlierstraat in Oudenbosch speelveld sectie B nr 4904 Bosanemoon 5 in Hoeven kavel 112, plan Opperstraat St. Antoinedijk 15C in Oud Gastel

het uitbreiden van de woning

28-06-2012

het wijzigen van de voorgevel het kappen van 4 naaldbomen (ivm aanleg duiker) het kappen van 23 kastanjes

29-06-2012 28-06-2012

het bouwen van een woning

28-06-2012

het bouwen van een werkplaats

03-07-2012

2011/0177/OV/ 2012/0181/OV/

28-06-2012

U kunt de aanvragen inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Indien voor het verlenen van de omgevingsvergunning van het bestemmingsplan afgeweken dient te worden, kunt u hiertegen (bij voorkeur schriftelijk) gemotiveerde zienswijzen indienen. Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend dat onderstaande omgevingsvergunning is verleend: Aanvraagnummer:

Adres:

Activiteit:

2012/0133/OV/

Eerste Molenweg 6 in Hoeven

het aanleggen van een retentievijver/wadi

Het college van de gemeente Halderberge maakt bekend dat zij met toepassing van een artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening ontheffing verleend ten behoeve van: Oudlandweg 5c te Oudenbosch, kadastraal bekend als Oudenbosch, sectie E, perceel nummer 351, voor het wijzigen van de bestemming van het bestaande pand van ‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijf – statische opslag’. Kapelstraat nabij 2a te Oudenbosch, kadastraal bekend als Oudenbosch, sectie F, perceelnummer 35, voor het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ met specifieke vorm ‘Maatschappelijk’.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

2012/0229/OV/

Stampersgat

Besluit artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening

Bekendmakingen

2012/0227/OV/ 2012/0228/OV/

Oud Gastel

Verzenddatum: 05-07-2012

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift moet door de indiener worden ondertekend en bevat: naam en adres van de indiener; de verzenddatum van het bezwaarschrift; een vermelding van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en een motivering. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit waartegen u bezwaar maakt niet. Belanghebbenden kunnen, indien onverwijlde spoed dat vereist en indien zij tevens een bezwaarschrift hebben ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indienen bij de Rechtbank Breda, Sector bestuursrecht, T.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Alleen als de activiteit betreft het uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde, het slopen van een bouwwerk, of het verstoren e.d. van een gemeentelijk monument, het kappen van bomen e.d. heeft het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening automatisch opschortende werking totdat door de rechter op dat verzoek is beslist. Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend, dat onderstaande aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn ingediend: Aanvraagnummer:

Adres:

Activiteit:

Ontvangstdatum:

2012/0233/OV/

Oude Antwerpsepostbaan 52 in Hoeven

04-07-2012

2012/0231/F1/

Goudbloemsedijk 3 in Hoeven

het bouwen van een vervangende woning en het verplaatsen en verbreden van een bestaande uitrit het bouwen van een vleeskuikensstal (fase 1 milieu)

Het besluit ligt vanaf donderdag 12 juli gedurende zes weken op werkdagen ter inzage bij de gemeentebalie REZ, Parklaan 15 te Oudenbosch tijdens reguliere kantooruren. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd hiertegen een beroepschrift indienen. Het beroepschrift moet door de indiener worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een vermelding van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk een kopie van het bestreden besluit bijvoegen) en de gronden waarop het beroep berust. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Breda, Sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift zijn griffierechten verschuldigd. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het bestreden besluit niet. Belanghebbenden kunnen, indien onverwijlde spoed dat vereist en indien zij een bezwaarschrift als bovengenoemd hebben ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indienen bij de Rechtbank Breda, Sector bestuursrecht, T.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J.W.E. van Nispen, afdeling REZ, 0165 – 390436.

Vergunningen APV/ Bijzondere wetten Ingediende aanvragen De volgende aanvragen zijn ontvangen voor: Standplaatsvergunning Straatfeest Straatfeest Straatfeest Open dag

Markt Neerstraat Mentanalaan Kastanjelaan Goudbloemsedijk

Oud Gastel Oud Gastel Oudenbosch Bosschenhoofd Hoeven

Zaterdagen 25 augustus 2012 1 september 2012 22 september 2012 25 augustus 2012

Op verzoek zijn de aanvragen voor vergunningen in te zien op het cluster Bestuursondersteuning. Het is verstandig vooraf even te bellen met een medewerker van het cluster om te vragen of de stukken beschikbaar zijn en om een afspraak te maken. U kunt uw reactie of zienswijze op een ingediende aanvraag kenbaar maken. De reacties worden in de besluitvorming betrokken. U kunt formeel nog geen bezwaar maken. Dit kan pas als de vergunning is verleend. Inlichtingen via telefoonnummer 0165-390798 of 390562. Verleende vergunningen De volgende vergunningen zijn verleend: Kermis

Straatfeest

Centrum Markt Centrum (Kade) Turfhoofd

Hoeven Oud Gastel Oudenbosch Oudenbosch

27 tot en met 30 juli 2012 3 tot en met 6 augustus 2012 17 tot en met 20 augustus 2012 21 juli 2012

Op verzoek kunt u de verleende vergunningen inzien op het cluster Bestuursondersteuning. Het is verstandig vooraf even te bellen met een medewerker van het cluster om te vragen of de stukken beschikbaar zijn en om een afspraak te maken. De mogelijkheid bestaat voor belanghebbenden om binnen 6 weken na toezending/ uitreiking van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester c.q. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch. Inlichtingen via telefoonnummer 0165-390798 of 390562.

U kunt de aanvragen inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Kandidaatstelling verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

De burgemeester van Halderberge maakt het volgende bekend:

03-07-2012

Aanvraagnummer:

Adres:

Activiteit:

Datum start ter inzage legging:

2011/0414/OV/

Hogestraat 12 in Bosschenhoofd

het wijzigen van de voorgevel en het tijdelijk plaatsen van een woon-unit

12-07-2012

Iedereen kan vanaf de dag waarop de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage is gelegd, gedurende een periode van zes weken (bij voorkeur schriftelijk) een zienswijze indienen. Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken, dan kunt u contact opnemen met de cluster Ruimtelijke Beheer via 0165-390585 / 390470. Wij maken u erop attent dat u tegen de verleende omgevingsvergunning slechts beroep kunt indienen als u belanghebbende bent en tevens een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking. Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Halderberge maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken: Aanvraagnummer:

Adres:

Activiteit:

2012/0167/OV/

Strijpdreef 6 in Oud Gastel

het bouwen van een schuur bij een monument t.b.v. wagen- en fietsenstalling en ruimte voor exposities

1. Op dinsdag 31 juli 2012 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal plaatshebben. 2. Op die dag kunnen bij de hoofdstembureau’s van 9.00 tot 15.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd. 3. De benodigde formulieren voor: - de lijsten van kandidaten (model H 1) - de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9) - de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1) - samenvoegingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2) - de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4) - de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie (model I 10) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar. 4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 11.250,00 (elfduizendtweehonderdvijftig euro) worden betaald door overmaking van dit bedrag op het rekeningnummer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken te Den Haag, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal één of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend. Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de kandidaatstelling worden verstrekt door cluster Burgerzaken, Parklaan 15, Oudenbosch. De burgemeester, G.A.A.J. Janssen


ren · Keukens · Trappen · Plafonds ervoor ervoor

ervoor ervoor

ervoor ervoor

Bel: 026-4463027 of bezoek ons

info-dagen! PORTAS-Renovatie Advies Centrum®

Kom naar Kom Open Deur naar de deBosveld Open Deur Dagen Dagen Houthandel

Kom, kijk en bewonder op geschi kt voor alle keukens! trede systeem! Wij renoveren, Grote keuze aanVR decors en Zonder hak- of breekwerk! moderniseren 13 en Za 14 juli modellen!

van de nr. 11ininEuropa Europa van de Renovatiespecialist renovatiespecialist nr. Sonsbeeksingel 71-72

vrijdag zaterdag zondag 6821 AB ARNHEM 21:00 uur tijden de open dag. erna erna erna 14en plaats 15 vanwww.bosveld.portas.nl 16 erna erna erna januari van 10.00-17.00 ERNA Kom naar de Open Dagen Kom naar de Open Deur Geschi k t voor al l e deuren! Met hetuur frontenwi sDeur seluwsysteem, Dagen Met hetuw PORTAS-trede-opDeuren ´s ´s morgens morgens oud oud gehaald gehaald De De andere andere weg weg naar naar uw Laat uw Deuren Laat vrijdag 2 oktober Hier komen de data,14.00 uur -

tijden en plaats van de open dag. zaterdag 3 oktober 10:00 - 17:00 uur

droomkeuken! trap in in waarde waarde stijgen! stijgen! droomkeuken! nr. 11inintrap Europa van de de Renovatiespecialist renovatiespecialist nr. Europa

´s avonds avonds nieuw nieuw gebracht! gebracht! ´s

Deuren nooit meer verven!

vrijdag 2 oktober Hier komen de data,14.00 uur -

21:00

uur

en bouwen van 10.00-16.00 uur

tijden en 3plaats van de10:00 open -dag. oktober 17:00 uur

zaterdag

PORTAS-Vakbedrijf nieuw op maat! ren · Keukens · Trappen · Plafonds Deuren ´s morgens oud gehaald De andere weg naar uw Laat uw Bel: 026-4463027 L.K.B. BV uw MeerBunschoten dan hier komt

ervoor ervoor

ervoor ervoor droomkeuken!

´s avonds nieuw gebracht!

ervoor ervoor trap in waarde stijgen!

of bezoek bezoek ons ons of

telefoonnummer Energieweg 20 Centrum ·beproefd! 3751 LT BUNSCHOTEN Advies 30 jaar PORTAS-Renovatie ® ®

en uw adres

GRATIS JURIDISCH ADVIES INLOOPSPREEKUUR Iedere donderdag 16.30 tot 18.00 uur

Bosveld Houthandel Houthandel Bosveld

Exclusief voor de regio‘s Amersfoort,Sonsbeeksingel Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Barneveld, Kootwijk en omgeving Sonsbeeksingel 71-72 71-72

6821 AB AB ARNHEM ARNHEM 6821 ren · Keukens · Trappen · Plafonds erna erna erna erna erna erna

erna ervoor ervoor

ERNA Geschikt alle Geschikt voor voorERNA alle deuren! deuren!

ERNA

erna www.bosveld.portas.nl ervoor ervoor www.bosveld.portas.nl

erna ervoor ervoor

geschikt voor alle keukens! Wij renoveren, Grote keuze aan aan decors decors en en Grote keuze moderniseren PORTAS-Renovatie modellen! modellen! en bouwen

trede systeem! systeem! trede Zonder hakhak- of of breekwerk! breekwerk! Zonder

Met frontenwisselsysteem, Met het het 026-4463027 frontenwisselsysteem, Met Met het het PORTAS-trede-opPORTAS-trede-opBel:

Deuren nooit nooit meer meer verven! verven! Deuren

voorons alle keukens! Wij renoveren, of bezoek Degeschikt renovatiespecialist Nr.1 in Europa

de renovatiespecialist nr.1 in Europa en bouwen

Advies Centrum PORTAS-Vakbedrijf PORTAS-Vakbedrijf nieuw op maat! Bosveld Houthandel hier komt Tijdens onze shows tonen wij u waarom L.K.B. Bunschoten BV uwPortas-vakbedrijf Meer dan reeds Sonsbeeksingel 71-72 Energieweg 20 ··beproefd! 3751 LT BUNSCHOTEN BUNSCHOTEN telefoonnummer méér dan een miljoen klanten overtuigd zijn Renovatie Noord Brabant Energieweg 20 3751 LT 30 jaar 6821 ARNHEM Exclusief voor de de regio‘s regio‘s Amersfoort, Amersfoort, Baarn,AB Bunschoten-Spakenburg, Barneveld, Kootwijk en en omgeving omgeving Exclusief Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Barneveld, Kootwijk en uw adres van devoor Een bijCampagneweg 11 S erna erna erna erna PORTAS-renovatie-systemen. erna erna www.bosveld.portas.nl zondere belevenis Open Dagen 4761 RM Zevenbergen Geschikt voorERNA alle deuren!zijn onzeMet het Deur frontenwisselsysteem, Met het PORTAS-trede-opDe renovatiespecialist renovatiespecialist Nr.1 in Europa Europa De in ERNA geschikt vooreen alleNr.1 keukens! trede systeem!0168-330129 Wij renoveren, waar u ERNA de mogelijkheid krijgt voor betelefoon: Deuren nooit meer verven! Grote keuze aan decors en Zonder hakbreekwerk! moderniseren drijfsbezichtiging, ook vrienden Fax:of0168-330251 modellen! en bouwen renovatiespecialist Nr. 1 in Europa enDe kennissen zijn hartelijk E-Mail: info@rnb.portas.nl PORTAS-Vakbedrijf nieuw op maat! hier uw Deuitgenodigd. renovatiespecialist nr. 1komt inBV Europa L.K.B. MeerBunschoten dan w w w. rn b . p o r t a s . n l telefoonnummer Energieweg 20 ·beproefd! LT BUNSCHOTEN 30 jaar Deuren · Voordeuren · Keukens ·3751 Trappen · Plafonds · Kastsystemen ®

Tel.: 033 83 al·istwww.lkb.portas.nl De- 298 renovati66deuren especi nr. 1 in Europa

 keukens Deuren · Voordeuren · Trappen · Plafonds · Kastsystemen · Keukens trappen  plafonds De renovatiespecialist Nr.1 in Europa

Tel.: 033 - 298 66 83 · www.lkb.portas.nl

Deuren · Voordeuren · Keukens · Trappen · Plafonds · Kastsystemen

en uw adres

Exclusief voor de regio‘s Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Barneveld, Kootwijk en omgeving

ERNA

De renovatiespecialist Nr.1 in Europa

De renovatiespecialist Nr. 1 in Europa

- Vakbedrijf R.N.B.

Tel.: 033 De - 298 66 83 · www.lkb.portas.nl renovatiespecialist nr. 1 in Europa

Campagneweg 11S

Deuren · Voordeuren · Keukens · Trappen · Plafonds · Kastsystemen

4761 RM Zevenbergen (bij de suikerfabriek)

Tel. 0168-330129 www.portas.nl

Op 26 juli, 2 en 9 augustus is er wegens vakantie GÈÈN SPREEKUUR

Gemeenschapshuis De Lanteern Dorpsstraat 119, St. Willebrord OF MAAK TELEFONISCH EEN AFSPRAAK: 0164-266600

VITAK Advocaten

Feestje? Voor verhuur van: tafels • stoelen toilet- en frituurwagens partytenten springkussen v.a. € 45,-

snijdersverhuur.nl

%

Bel: 0165-386105 0165-386613

www. eurofix.nl IDEAAL VOOR ZELFBOUW

Fietsshop Oudenbosch Nieuwe fietsen, fietsonderdelen en accessoires. Fietsreparaties en onderhoud, gespecialiseerd in 2de handsfietsen. • Snelle reparatie, ochtend brengen, avond klaar! • Ophaal- en afleverdienst, LAGE PRIJZEN! ijkje, st een k lkom! u r e g m we Nee an harte u bent v

GESPECIALISEERD IN 2e HANDSFIETSEN!

Fenkelstraat 7 4731 JA Oudenbosch Tel/Fax: 0165 795 435 GSM 0618 448891

Altijd de voordeligste keuze

Tel. 0165 31 35 39 Fax 0165 32 15 59

carports serredaken overkappingen

Direct de laagste Iso-reno

SINT ANNALAND | DBKEUKENS.NL

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar: Eurofix Eurofix Klinkstraat 10 - 4731 DM Oudenbosch

Klinkstraat 10 - 4731 DM Oudenbosch

Bon voor gratis informatie of bel met 0165 31 35 39

* * * * * *

Dhr./mevr. Adres PC + plaats

Heeft u de

Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 09.00 t/m 18.00 uur Zondag gesloten

factor

voor ledenraadslid?

Kozijnen, Ramen, DeuRen timmeRweRKen HoogRenDement isolatieglas teRRasoveRKappingen RolluiKen/scReens/maRKiezen seKtional gaRageDeuRen

www.iso-Reno.nl De Waterman 2 4891 TL Rijsbergen Openingstijden: di. t/m vr. 10.00-17.00 uur 076 - 596 25 49 zat. 10.00 - 14.00 uur ‘s avonds op afspraak aan de weg Rijsbergen/Etten-Leur Offerte vrijblijvend

Uw showroom aan huis! Verkoop/leggen/onderhoud

gebr. timmermans b.v. boekerman 4 (borchwerf 11) tegenover Saver milieustraat tegenover milieustraat 4751 Xk oudSaver gastel 47510165 Xk oud Tel.: - 31 gastel 77 46 tel.: 0165 - 31 77 46 info@krt.nl www.krt.nl of mobiel.krt.nl

Uw oUde kabel en metalen zijn geld waard!

KRT al meer dan jaar gespecialiseerd in hetvanverwerken van krt is alismeer dan 50 jaar50 gespecialiseerd in het verwerken kabel en metalen. wijkabel zijn iSo en 9001: beschikken uiteraard over de vereiste en9001:2000 metalen.gecertificeerd Wij zijn ISO 2000 gecertificeerd en beschikken uiteraard(milieu)vergunningen. over de vereiste (milieu)vergunningen. kuntdagelijks dagelijkskabel kabel en en metalen, metalen, tegen UU kunt tegen contante contantebetaling, betaling,aanleveren. aanleveren. ook kunnenwij, wij,bij bijvoldoende voldoende volume, volume, containers plaatsen. ook kunnen containersop opuw uwlocatie locatie plaatsen. Metaalprijzen geldig week 32 28 metaalprijzen

Ga naar onze Ledenwebsite via www.wbn.rabobank.nl voor meer informatie en vul daar het auditieformulier in.

Aanmelden toten enmet met15 15augustus augustus 2012. Aanmelden kan tot 2012.

plastic koper kabel plastic aluminium kabel loodkabel koper grondkabel koper loodkabel aluminium grondkabel aluminium zuiver blank koper onzuiver koper gemengd rood geel koper aluminium roest vrij staal zuiver lood zink electro motoren ijzer accu’s wasmachines, drogers auto katalysator

vanaf € 1,70 € 1,90 € 0,80 € 0,95

€ 3,75 € 4,80

per kg per stuk

tot € 2,70 € 2.90 p/kg € 0,75 € 0,70 p/kg € 1,00 € 1,15 p/kg € 0,50 € 0,50 p/kg € 5,00 € 5,80 p/kg € 4,50 € 5.30 p/kg € 4,25 € 5,05 p/kg € 2,90 € 2,95 p/kg € 0,85 € 0,95 p/kg € 1,10 € 1,30 p/kg € 0,90 € 1,20 p/kg € 0,85 € 0,80 p/kg € 0,45 € 0,50 p/kg € 0,18 € 0,21 p/kg € 0,40 € 0,45 p/kg € 0,18 € 0,21 p/kg € 20,00 € 15,00

Prijzen onder voorbehoud van kwaliteit en marktontwikkelingen. openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-17.45 uur • vrijdag 07.30-15.45 uur • zaterdag 07.30-12.15 uur openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-18.00 uur • vrijdag 07.30-16.00 uur • zaterdag 07.30-12.30 uur


W e s t- P o i n t v o o r d e m u z i e k l i e f h e b b e r We s t - Po i n t ge e ft g ra a g a a n e e n i e d e r d e ru i m te o m z i ch te p re s e n te re n . H e b j e w a t t e m e l d e n ? L a a t v a n j e h o r e n v i a w w w. w e s t - p o i n t . n l West-Brabantse band blijft groeien

Uitgeput en schor na optreden van The Fabulous Wannabeatles Agenda Vision Of Johanna Gebouw-T Bergen op Zoom donderdag 12 juli 22.00u El Fish Gebouw-T Bergen op Zoom zaterdag 14 juli 21.00u The Tuners Café De Klomp Etten-Leur zaterdag 14 juli 21.30u The Jerkinbirds Time Out Roosendaal zaterdag 14 juli 22.30u Bai Kamara Jr. Mezz Breda zondag 15 juli 16.00u Sparrow Falls Gebouw-T Bergen op Zoom donderdag 19 juli 22.00u Wolf Pack Time Out Roosendaal zaterdag 21 juli 22.30u Nevada Drive Mezz Breda zondag 22 juli 20.00u Blommenkindersfestival Vrouwenhofpark Roosendaal zondag 22 juli 14.00u

Nu Online Op de West-Point site tref je steevast achtergrondinformatie aan. Denk aan extra nieuws, een evenementenagenda en uitgebreide fotoreportages. Dit aanbod wordt steeds verder uitgebreid. Vers van de pers: Flat Out in het Ravelijn, Dijkpop Roosendaal, Jazztafette IJssalon Emma, Clash of the Coverbands, Hit the 90’s en Goedkoper Kwint, Van Velzen in de MediaMarkt en Mundial. The Fabulous Wannabeatles zijn in West-Brabant geworteld. FOTO GRAAF DEGO.

Hoe ontstaat een band? Vaak per toeval. De basis voor The Beatles werd gelegd, toen John Lennon op een festival, tussen de optredens van zijn groep The Quarrymen door, Paul McCartney ontmoette. Het zou fabelachtig prachtig zijn geweest als ‘The Fabulous Wannabeatles’ ook zo zou zijn gevormd. Deze band doet er immers echt alles aan om hun grote voorbeelden zo exact mogelijk te kopiëren. De band is echter ontstaan omdat Floor en Thijs (John Lennon en George Harrison) zich in Frankrijk bevonden met de bedoeling een aantal songs te schrijven. Op een gegeven moment speelden ze een aantal Beatles nummers en toen borrelde spontaan het idee naar boven om een Beatles-tribute band te starten. De band werd gecompleteerd met Niels-Jan (Paul McCartney), Arjan (Ringo Starr) en Egbert (Billy Preston). In de loop van de jaren hebben The Fabulous Wannabeatles in Nederland en daarbuiten steeds meer naamsbekend-

heid gekregen. Dat hebben ze te danken aan de fabuleuze, uiterst professionele, wijze waarop ze hun grote voorbeelden in alles imiteren. Qua zang, stemmen, instrumenten, kleding, maniertjes, bewegingen. Deze jonge West-Brabantse band (roots met name in en rond Zevenbergen) is inmiddels een gevestigde naam in het Nederlandse theatercircuit. En dat doen weinige tributebands hun na! Wij bezochten onlangs een optreden en kwamen uitgeput en schor weer naar buiten. Uitgeput van het meedeinen en schor van het meezingen. Bijna griezelig zoals al die geweldige Beatles songs in je hoofd blijken te zitten. Eigenlijk best raar dat je, ook al heb je een Beatles song een paar jaar niet gehoord, toch onverwachts zo’n song van begin tot einde mee kunt brullen. Het moet ongelofelijk ‘kicken’ zijn voor de jonge mannen van The Fabulous Wannabeatles als zij een volgepakte zaal massaal aan het meezingen krijgen. En niet zomaar een paar nummers. Bijna alle nummers

worden door het uit zowel oudere jongeren (50 plussers) als tieners, twens, dertigers en veertigers bestaande publiek meegezongen. De muziek van The Beatles is en blijft geschikt voor alle generaties. The Fabulous WannaBeatles slagen erin om de magie van de Beatles over te brengen, om je weer even onder te dompelen in die uitgestrekte oceaan van prachtige, tijdloze muziek, van liedjes die bij iedereen iets van nostalgie, vrolijkheid en verlangen oproepen. Maar het is meer dan alleen een sentimental journey, dat zie je aan het enthousiasme van al die jonge mensen die uit hun dak gaan bij een optreden van The Fabulous WannaBeatles. Want na 40 jaar sprankelen die Beatle-liedjes nog steeds alsof ze gisteren pas ontstaan zijn, alsof ze volgende week gewoon weer op nummer 1 in de hitparade staan. Binnenkort treden The Fabulous Wannabeatles in West-Brabant op; ze staan op 22 juli op het Blommenkindersfestival. Meer info: tfwb.nl

NEWZZ

Aangepast zomer programma Poppodia Met het aanbreken van de zomer passen de poppodia hun programma aan. Sommige podia doen zelfs gedurende de zomerperiode hun deuren dicht. Bij poppodium Mezz in Breda worden in juli en augustus traditioneel op de zondagmiddagen de gratis Terrasconcerten gegeven. Bij het Bergse Gebouw-T zijn dat op de donderdagavonden de, eveneens gratis, Zomerconcerten. Meer info: mezz.nl en gebouw-t.nl

Vrouwenhofpark Roosendaal zondag 22 juli

Langer leven dankzij Blommenkindersfestival Heeft u een paar maanden terug op Omroep Max het programma ‘Krasse Knarren’ gezien? Dit programma ging uit van de stelling dat als je terug in de tijd ging, je jezelf jonger en vitaler zou voelen. Krasse Knarren is gebaseerd op het onderzoek van de Amerikaanse sociaal psycholoog Ellen Langer. In 1981 bedacht zij een experiment om te bekijken of mensen zich geestelijk en lichamelijk zouden verbeteren door terug te gaan in de tijd. De uitslag van haar onderzoek was verrassend. ‘Senioren’ die aan haar experiment meededen vertoonden op allerlei gebieden forse verbetering. Zowel lichamelijk als geestelijk! Dat belooft wat voor de bezoekers van het Roosendaalse Blommenkindersfestival dat op zondag 22 juli in het Vrouwenhofpark plaats zal vinden. De hele dag worden de bezoekers immers meegenomen op een muzikale feesttrip terug in de tijd. Alle muziek komt uit de periode 1965-1975. De band ‘Kinksize’ opent om 14.00 het

festival. Behalve een forse portie ‘Kinks’ speelt deze band ook songs van Stones, Golden Earring en The Who. ‘Stormbringer’ is een Deep Purple tribute band. Met de Deep Purple songs kan Stormbringer putten uit een aantal van de meest fantastische stukken rockmuziek die ooit zijn gemaakt. ‘Smoke On The Water’ en ‘Child In Time’ zullen zeker voorbijkomen! ‘Boys Named Sue’spelen de liedjes van Johnny Cash niet klakkeloos na, maar brengen de songs zoals zij denken dat ze het beste uit de verf komen. De Amsterdamse band ‘Mirage’ blaast de gouden Fleetwood Mac songs leven in. Tijd voor ‘Dreams’, Rhiannon’ en ‘Go Your Own Way’. Om een Jimi Hendrix tribute band te vormen heb je steevast één heel groot probleem: je moet beschikken over een gitaarvirtuoos. De band ‘Hendrix Alive Project’ beschikt met Eelco Bisschop over een gitarist die adembenemende techniek koppelt aan intense beleving. Kippenvel gegarandeerd!

Met ‘The Fabulous Wannabeatles’ hebben bezoekers dé kans om eindelijk de magie van een optreden van John, Paul, George en Ringo te beleven. Gillende vrouwen, huilende fans, meebrullende mannen: The Beatles zijn terug! Ingeklemd tussen het weelderig groen van het Vrouwenhofpark bevindt zich het openluchttheater. Met plaats voor ruim 800 toeschouwers. Op dit podium staan dit jaar grote namen. Oerhippie ‘Armand’ zal zijn publiek ongetwijfeld meenemen op een pad vol levenswijsheden en onwijsheden. Brainbox frontman Kaz Lux vormt een uniek gelegenheidsduo met podiumkunstenaar Jan de Bruijn. Jacques Mees zijn stem is bijna 1-op-1 die van zijn grote voorbeeld Bob Dylan. Om het wonder compleet te maken; qua uiterlijk lijkt hij ook nog eens sprekend op zijn idool! En er is nog veel meer te beleven op het festival….. Voor meer info: blommenkinders.nl

w w w. W e s t - P o in t. n l - In fo @W est- Point.nl - www.West- Point.nl - I nf o @ We st - Po int . nl - w w w .We st - Po int . nl PAGINA 16


auto’s

Vandaag uw auto, jeep of bus v.a. ’96 verkopen. Bel HUGO Contant + RDW. Vrijwaring!

06 - 122 58 443

A.P.K. Keuring

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

benzine

€14,95

Ook ’s avonds.

OER-DEGELIJK! Levering en montage van:  Personenwagenbanden  Vrachtwagenbanden  Tractorbanden  Heftruckbanden  Tuinbouwbanden

24-uur : ch service bandenpe 2 39 3 0168 - 40 en ijv voor bedr

AUTOMONTAGEBEDRIJF

Mercedes-Benz A-ctie!

JOKO

Nu nog maar enkele beschikbaar!

 Grondverzetbanden  Motorbanden/accu’s

• Sloop-loop-schade auto’s motors te koop gevraagd. • Alle gebruikte onderdelen online. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW

Mercedes-Benz

 Accu’s

A160 Edition 125

 Sportvelgen

Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

Leverbaar al vanaf

€ 18.990,Incl. metallic lak, stoelcomfortpakket, airconditioning, Audio 20, Bluetooth telefoonvoorbereiding, vloermatten tapijt. Ook leverbaar in 20% bijtellings uitvoering. Klantvoordeel tot € 4.258,-. ExtRA AANBOd - NavigatieMedia center nu voor € 995,- 16” Licht metalen velgen nu voor € 995,-

FinAnciEr dEzE Auto voordElig MEt EEn rEntEtAriEF vAn 5,9%

Dynamoweg 6, Klundert Tel. 0168-403239

info@groenenbergbanden.nl www.groenenbergbanden.nl Openingstijden: Ma. t/m Vr. 8.30-17.30 Zat. 8.30-12.30

Bergen op zoom Mimosastraat 50 4621 HV Bergen op Zoom

roosendaal Bredaseweg 225 - 227 4705 RN Roosendaal

www.sturmauto.nl

Speciale VRIENS aanbiedingen met extreem veel Zomer Registratie voordeel

Agila 1.0i Edition prijs Afleveringskosten Prijs RIJKLAAR

€ 12.365,= € 692,= € 13.057,=

Vriens zomer registratie voordeel € 2.250,-

N rijklaar Nu ijkl VOOR € 10.807,=

Agila 1.2i Edition prijs Afleveringskosten Prijs RIJKLAAR

€ 13.165,= € 692,= € 13.857,=

Vriens zomer registratie voordeel € 2.250,-

N rijklaar Nu ijkl VOOR € 11.607,=

Corsa 1,2i anniversary Edition prijs Afleveringskosten Prijs RIJKLAAR

€ 16.445,= € 722,= € 17.167,=

Vriens zomer registratie voordeel € 3.750,-

Nu rijklaar N ijkl VOOR € 13.417,=

* aanbiedingen mits uit voorraad leverbaar inclusief afleveringskosten. Het betreft hier reeds geregistreerde auto’s. auto s. Actie niet in combinatie met eventuele andere acties.

Let op, alle prijzen zijn RIJKLAAR! i Mi Minervum 7001A 7001A, Breda B d - (076) 5877 950 www.vriensopel.nl Ecustraat 25, Etten-Leur - (076) 5020 652

Astra 1.4T 120PK Edition prijs Afleveringskosten Prijs RIJKLAAR

€ 24.630,= € 722,= € 25.352,=

Vriens zomer registratie voordeel € 5.000,-

Nu rijklaar N ijkl VOOR € 20.352=


SPORT

Duivensport

Jeugdtriathlon is avondspektakel geworden

Gastelse atleten onderweg

Winnares Ancia van den Bos begint te fietsen

OUD GASTEL - Terugblik op de jeugdtriathlon, voor het eerst op vrijdagavond. Na 18 edities op woensdagmiddag maakte ‘t Veerke deze geslaagde move naar de avonduren. Hoewel een frisse avond, waren de prestaties van de jongste triatleten hartverwarmend. Groep 3 beet het spits af. Falco Piree en Ancia van den Bos waren eerst terug bij de finish in respectievelijk 25.11 en 26.35. In groep 4 was broertje Ernson van den Bos de beste in 21.12. Groep 5, een snelle Moreno Tak die won in 18.13 (nieuw groep 5 parcoursrecord) en Jeske Godschalk, die haar overwinning van vorig jaar een vervolg gaf in 21.54. In groep 6 het triathlondebuut van Janne Englebert. Hij vloog door het zwembad en hield aan de streep bij ‘t Veerhuis nog ruim 2,5 minuut over. Janne’s eindtijd was 16.45, waarmee hij het record van Gerbert van den Biggelaar verbreekt. Uitblinker bij het lopen bleek Merlijn van Alewijk, snelste meisjes in 19.28. In groep 7 won Max Dingenouts na een spannend duel met Stan van den Bergh in de tijden 18.05 en 18.22. Meisjes waren er in die

groep niet. Het omgekeerde bij groep 8 met expert Max Donkersloot, die voor de zesde keer won, nu in 15.30. Voor Maartje Tak was het haar eerste zege, dankzij supersterk zwemmen in 17.26. Ook Rhinaldo Rockx moest tien jeugdtriathlons wachten voor hij de beste was: bij de middelbare scholieren in de toptijd van 14.07. Het meisjesrecord werd door Kirsten Balemans aan flarden geslagen: nu 14.15 en voor Kirsten de achtste winst, absoluut recordhoudster. De overige resultaten: gr 3: 3. Jay van Dijk 26.55; 4. Owen van Aalst 27.48. Meisjes: 2. Elke Bolijn 27.55; 3. Elke de Jong 28.22; 3. Rikke Knobel 30.20. gr 4: 2. Sem Lazaroms 21.26; 3. Kiran Buiks 21.50; 4. Roan Knobel 23.07; 5. Rick Michielsen 23.38; meisjes: 2. Enola de

Kunstgebit stuk?

Jongh 23.31; 3. Anne Bolijn 24.01; 4. Lara Roovers 24.37; 5. Yanna van As 26.51; 6. Lieke Schrauwen 27.01. gr 5: 2. Koen Lockefeir 20.30; 3. Jelmer Huijsmans 21.28; 4. Lex Bovee 21.55; 5. Milan van Nijnatten 24.50; meisjes: 2. Lotte Uijtdewilligen 22.28; 3. Veerle Bus 23.48. gr 6: 2. Jarno Pluijgers 19.26; 3. Tim Lazaroms 19.58; 4. Cas Broeren 20.53; 5. Tiago Rijsdijk 20.57; 6. Rens Neelen 21.36; meisjes: 2. Lara van Aalst 24.57. gr. 7: 2. Stan van den Bergh 18.22; 4. Bart Bus 18.48; 5. Mark van Wijk 19.17; 6. Bjorn van de Lindeloof 19.26; 7. Luuk van den Bos 20.07; 8. Hein Roovers 20.11; 9. Sjoerd Peeters 20.13; 10. Nando Piree 20.49; 11. Luuk Schrauwen 20.58; gr. 8: 2. Bas Dingenouts 17.57; 3. Mark Geers 20.06; 4. Stef Buckens 20.58; 5. Stijn Bovee 23.59; meisjes: 3. Silke van den Broek 19.00; 5. Dorian Neelen 19.58; 6. Sandra Akkermans 21.01; 7. Sanne Koevoets 21.34; 8. Demi Buiks 21.35; 9. Aniek van Alewijk 22.56; Voortgezet Onderwijs: 3. Corné Stoop 16.10; 4. Michel Corstjens 17.01. Wielrennen Dré Klep werd 8e op het NK masters wielrennen te Zuidbroek bij de 60-plussers. Corné Hagenaars eindigde als 111e in de Dorpenomloop Lichtenvoorde. Wil Buurstee kwam in Bred-Liesbos tot een 36e plaats. En Moreno Tak had een superweekend: winnaar van de jeugdtriathlon en twee dagen later vijfde in Kaatsheuvel.

Klaar terwijl u wacht!

Tandprothetisch Centrum Zevenbergen Vergoeding door alle zorgverzekeraars!

Molenstraat 3 • Zevenbergen T. 0168 370986 www.tpczevenbergen.nl Ook weekend reparatie.

Stap 1: Loes van Rijckevorsel; Justin Gerritsen; Bo Meijers; Julia Dekkers; Daniël Vlug; Martijn Broeren; Bauke Wallinga; Sidney Meijer; Menno de Jong; Sjoerd de Jong en Tanja de Jong. Stap 2: Lotte Boost; Tobias Lansbergen; Robbe Snepvangers; Stephen Moss; Jeroen Wapstra en Jan Pertijs. Stap 3: Cindy van Rijckevorsel; Sandrina Clements en Pepijn Wierikx. Stap 4: Daan Frijters; Teun Vorstius-Kruijff

en Luc Verstraaten. Nieuwe lessen Er beginnen weer nieuwe lessen voor Stap 1. Deze schaaklessen worden verzorgd door schaakvereniging de Schaakhoeve uit Hoeven. Bij Stap 1 worden meer geleerd dan alleen hoe de stukken gezet moeten worden. Er wordt ook geleerd wanneer een stuk wel of niet gezet mag worden, hoe geslagen wordt en hoe een rokade uitgevoerd mag worden. Ook de pionpromotie wordt uitgelegd. Veel thuisschakers weten wel hoe ze een stuk moeten zetten maar een aantal regels worden vaak niet goed gehanteerd. Zo worden er nog wel eens

fouten gemaakt bij een rokade. Na het behalen van Stap 1 kan er echt geschaakt worden. Ook kan verder gegaan worden met Stap 2 en verder. Wanneer een examen niet gehaald wordt is dat geen probleem. Er kan dan een herkansing gedaan worden. Stap 1 bestaat uit 15 lessen van 1 uur. Een les bestaat uit 30 min. theorie en 15 min. spel met één of meerdere stukken. De lessen zijn zowel voor volwassenen als voor jeugd en zijn op dinsdagavond in het Kompas in Hoeven en starten 2 november. Voor inlichtingen en aanmelden kunt je terecht bij Mees Willemsen, tel. (0165) 317 517 of email meesschaken@gmail.com.

TC Bosschenhoofd BOSSCHENHOOFD - Ook dit jaar zijn de clubkampioenschappen van TCB weer gehouden.

partijtjes, waarin onderscheid was gemaakt tussen jeugd van -10 en jeugd van +10

Ondanks dat er wat minder inschrijvingen waren dan vorig jaar was het gezellig druk en werden er spannende en sportieve wedstrijden gespeeld, met als hoogtepunt de spannende Heren Enkel Finale tussen Ton Vogelaar en Guido Sprangers. Ook na de wedstrijden was het gezellig toeven op het terras met als uitschieter de boerenavond. Nieuw dit jaar was dat ook de jeugd het clubkampioenschap heeft gespeeld. Dankzij een goede aanwas van nieuwe jeugdleden kon dit weer georganiseerd worden. Het waren leuke en spannende

Uitslagen HE: Ton Vogelaar-Guido Sprangers 0-6 6-1 7-6; HD6/7 Hendrik Herman/Rini van Zundert- Jack Hoendervangers/Adrie Linders 6-1 6-3; DD6 Jenny Hellemons/Corrie van Zundert-Elly Versluis/Corry van Zundert 6-2 6-4; DD7 Jose Konings/Anneke Verbocht-Rika Kerstens/Jolanda Schoonen 6-4 1-6 6-4; GD6 Corrie van Meer/Hendrik Herman-Corry en Rini van Zundert 6-0 6-3; GD7 Elly Buys/Peter van Dissel-Lenie en Floor Koopman 7-5 3-6 6-3. Verliezersronde HE Peter van Dissel-John Lucassen 3-6 7-5

de Meijer; 9. C. Damen. Bosschenhoofd PV SEPPE 7 juli, Tarbes: 1-2-4-5-6-7-8-9. M van Batenburg; 3-10. Gebr. Valentijn. La Souterraine: 1-5. Gebr. Valentijn; 2. P. Wildhagen; 3-9. A van de Broek; 4. P. Sprenkels; 6. A. Vissenberg; 7-8. H. Valentijn; 10. M. van Batenburg. Quivrain: 1-8. P. Sprenkels; 2-5-9-10. A. Vissenberg; 3-4. H. Valentijn; 6. P. Wildhagen; 7. M van de Buys.

80 jarige Henk de Bruin voor 3e maal winnaar

Varkenstoernooi BV De Kneuters OUDENBOSCH - Afgelopen weken werd er bij de Kneuters onderling weer gespeeld in het zogenaamde varkenstoernooi. Het gaat hierom dat ze allemaal met een stuk spek/ham naar huis gaan, alleen de winnaar mag het grootste stuk kiezen. iedere woensdagmiddag spelen de Kneuters onderling een spelsoort zoals libre, bandstoten, driebanden, triatlon en het

borden spel wat enkele weken duurt. De gezelligheid onderling staat bovenaan in deze club. De gemiddelde leeftijd van de Kneuters ligt ruim boven de 60 jaar, maar door toevoeging van twee jeugdige dames (beide nog geen 50) zakt de gem. leeftijd en de kneuters blijven hierdoor maar wat al te graag biljarten. In de zomer maanden wordt er even niet gebiljart maar in september gaan ze weer van start en gaat het onderlinge spektakel weer beginnen.

OTC Oudenbosch

45+ Tennis Toernooi OUDENBOSCH - Zondag 15 juli start bij OTC, aan de Baarlebossche, weer het jaarlijkse open tennistoernooi voor 45plussers uit de hele West Brabantse regio. Het toernooi stond tot vorig jaar bekend als het Letoprint toernooi, maar dit jaar Open BakkerDeRooy genaamd. Het karakter van het toernooi wordt in ere gehouden, wat betekent dat, naast het wedstrijdelement, de plezierige sfeer en het elkaar weer eens ontmoeten erg belangrijk blijven. Dit

eerste BakkerDeRooy toernooi heeft een thema dat verwijst naar het aloude motto brood en spelen. Heb je ook ingeschreven? Goed zo, dan zien we je straks vanzelf. Doe je niet zelf mee, maar zie je de combinatie tennis en gezelligheid wel zitten? Kom dan eens kijken, want we zien je graag op ons park, hoe meer zielen hoe meer vreugd. We hebben een leuk terras, met goed zicht op de banen en met de bar in de rug. Wil je er meer van weten, kom dan even langs bij OTC, of bel 0165-312988.

WEES ONS OOG, FOTOGRAFEER VOOR ONS

Schaakonderwijs weer een groot succes HALDERBERGE - Het schaakonderwijs in Halderberge heeft weer geresulteerd in het behalen van vele diploma’s.

Oud Gastel PV HET ZUIDEN 7 juli, Tarbes, 36 duiven: 1. R. van Baal; 2. A. Hollemans; 3. W. Willemse; 4. A. Antes; 5. C. Backx. La Souterraine, 70 duiven: 1-4. H. Palings; 2-5. J. Korst; 3. R. van Baal; 6. J. de Meijer; 7. Kees van den Bos; 8. John Palings; 9. A. van Oosterhout; 10. P. Kempenaars. Quievrain, 267 duiven: 1-5-8-10. A. van Oers; 2-4-6. John Palings; 3. J. Korst; 7. J.

6-1; HD6/7 Jan Kriesels/Jac Voet-Johan Melissen/Lauran vd Nobelen 6-3 6-1; DD6 Marijke de Heij/Ella Scheepers-Ietje van Halderen/Cor Kuystermans 6-4 6-4; DD7 Willeke van Meer/Conny Stevens-Wendy Bust/Patricia van Rijckevorsel 6-4 6-4; GD 6 Elly Versluis/Jac Voet-Jenny Hellemons/ Geert Hermes 6-3 3-6 7-6; GD7 Conny Stevens/Ad Schrauwen-Karin van Eekelen/ Erik van Vliet 3-6 7-5 6-3. Jeugd van -10: 1e Joris van der Steeg 2e Joey Buinsters 3e Max van der Steeg Jeugd van +10: 1e Rubin Lucassen 2e Jade Lucassen 3e Celine Jung PAGINA 18

Wij roepen onze lezers op ons te bestoken met foto’s van een actuele gebeurtenis in straat, wijk of woonplaats. Insturen kan via foto@internetbode.nl of www.internetbode.nl (button lezersfoto’s, de rest wijst zich vanzelf). Vermeld naam en telefoonnummer.Licht toe waar en wanneer de foto is genomen en wat we precies zien.

SDW werkt aan nieuwe woonlocatie in Oud Gastel

Samen dromen waarmaken OUD GASTEL - SDW is voornemens om samen met Bernardus Wonen een nieuwe woonlocatie in Oud Gastel voor 26 cliënten met een verstandelijke beperking te realiseren. De verwachting is dat begin 2014 het pand aan de Kerkstraat 25 klaar is voor gebruik. Een aantal ouders uit Oud Gastel heeft de droom voor een passende woonlocatie voor hun kinderen in deze dorpskern. Tot op heden zijn (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking, die zelfstandig willen wonen, aangewezen op huisvesting buiten hun eigen vertrouwde dorp. SDW en Bernardus Wonen zien ernaar uit samen deze droom werkelijkheid te laten worden. “Net als iedereen willen zij gewaardeerd worden om wie ze zijn, vrienden maken en een bijdrage leveren aan de samenleving. Door een thuis te bieden in kleinschalige woonvormen midden in de samenleving, biedt SDW cliënten de ruimte zo normaal mogelijk te kunnen leven en participeren binnen de lokale gemeenschap”, zegt Yvonne van Deutekom, netwerkmanager Roosendaal en omgeving. Bij de zoektocht naar een geschikte locatie is in eerste instantie uitvoerig gekeken naar het voormalige kloostergebouw naast de kerk aan de Kerkstraat. Na een

langdurig, intensief en zorgvuldig traject met de eigenaar van dit pand, bleek dit echter financieel niet haalbaar. Met de keuze voor het pand aan de Kerkstraat 25 is echter een prachtige locatie gevonden die volledig voldoet aan de wensen. In het pand komen twee woongroepen voor zestien (jong)volwassenen in leeftijd variërend van 18 tot 30 jaar met een verstandelijke beperking. Daarnaast komen er nog tien appartementen voor cliënten die zelfstandig kunnen wonen. Voordat de nieuwe bewoners hun intrek kunnen nemen, wordt het pand volledig verbouwd en komt er een stuk nieuwbouw. De historische gevel wordt echter intact gelaten, zodat het straatbeeld niet verandert. Aan de achterzijde komt, op eigen terrein, een parkeervoorziening voor personeel, zodat er geen extra parkeerdruk ontstaat in de Kerkstraat. ‘t Sluiske De bewoners van de huidige woonlocatie van SDW in Oud Gastel, ’t Sluiske, zullen verhuizen naar de nog te verbouwen villa Generalaat in Oudenbosch. Hier worden voor deze doelgroep (mensen met een licht verstandelijke beperking) 24 wooneenheden gerealiseerd. Locatie ’t Sluiske wordt vervolgens door Bernardus Wonen herontwikkeld.


Jan Jochems Handel

St. Willebrord

Voor het vakkundig en degelijk herstofferen van al uw meubelen. O.a. Capitonneerwerk, antiek, klassiek en modern. Ook boten, caravans en auto’s. Met ruim 25 jaar stoffeer ervaring. Gegarandeerd een goed resultaat. Bel voor een vrijblijvende prijsopgave: tel. 0165-383958. www.meubelstoffeerderij-koevoets.nl

GOEDKOPER DAN INTERNET

en

Bestratingsmaterialen en sierkeien,

In de maanden juni & juli

speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:

 Ervaren heftruckchauffeurs (kennis word/excel vereist)

Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

Inloopspreekuren Sociaal Raadsliedenwerk Het is dinsdagmorgen. Jeroen en Willem zijn deze ochtend de vrijwillig medewerkers die het inloopspreekuur van het Sociaal Raadsliedenwerk verzorgen. Bezoekers van het inloopspreekuur kunnen zonder afspraak tot 12 uur binnenstappen en hun vraag stellen. stageplaatsen voor studenten. Jeroen: “Ik ben 3e jaars student HBO-recht en kan hier mijn juridische kennis combineren met sociale vraagstukken. Ik heb een cliënt geholpen die vragen had over de garantie van een zonnescherm, gekocht via internet. Daarnaast heb ik nog contact gehad met de woningbouwvereniging over huurachterstand”. Vrijwilligers De vrijwilligers die werkzaam zijn bij het Sociaal Raadsliedenwerk hebben allen hun eigen achtergrond, opleiding en

 Ervaren Bulk-Chemie laad/losmedewerkers Zoekt u flexibel & gecertificeerd personeel:

Wilgenstraat 81 Oudenbosch Tel. 0165 - 320948 www.klokkenmakerijdetijd.nl

gratis apK *

Wij zoeken met spoed:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken • moderne uurwerken • wijzerplaten

Vrijwilligers van het Sociaal Raadsliedenwerk tijdens een excursie in Den Haag.

opgelet

Te koop:

Klokkenmakerij

Willem: “Ik doe dit vrijwilligerswerk nu al acht jaar en met veel plezier. Nadat ik met vroegpensioen ben gegaan, heb ik hier mijn kennis en ervaring goed kunnen gebruiken. Het houdt je actueel op het gebied van wet- en regelgeving en je kunt heel veel voor mensen betekenen. Deze ochtend heb ik een aantal cliënten geholpen met vragen over een bijstandsuitkering, problemen met de kwijtschelding van de gemeentelijke belasting en ik heb een bezwaarschrift geschreven over de afwijzing van bijzondere bijstand.” Het sociaal raadsliedenwerk biedt ook

autorijders

TransporT

* u betaalt enkel €10,- afmeldkosten automobielbedrijf

Kessel b.v.

HavendijK 13, 4731 ta oudenboscH tel. 0165 - 313858

www.detacheringsburosnoeijs.nl piet@snoeijs-detachering.nl

werkervaring. In hun werk worden zij ondersteund door de coördinator en sociaal raadsvrouw. De kracht is de bundeling van kennis van alle medewerkers samen. Om goed op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen in wet- en regelgeving volgen zij regelmatig cursussen. Tijdens deze cursussen is er veel onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. Jeroen: ”Soms zijn mensen in paniek door een brief, bijvoorbeeld van de Belastingdienst. Na uitleg en soms bemiddeling gaan ze vaak gerustgesteld weer naar huis”.

Spreekuurtijden aangepast Tijdens de zomervakantie van 2 juli t/m 12 augustus zijn de spreekuren aangepast. Oudenbosch, Kade 3: dinsdag van 9.30 tot 12 uur en donderdag van 13.30 tot 16 uur. Ook per email kunnen vragen gesteld worden: sociaalraadslieden@surpluswelzijn.nl Vanaf 13 augustus zijn de spreekuren weer op de normale tijden. Meer informatie is beschikbaar op www.surpluswelzijn.nl

Eerst vrijwilliger, nu klant van Menu Surplus Goede voeding is voor iedereen belangrijk. Zelf een verse maaltijd bereiden is niet voor iedereen haalbaar. Plezierig is dat er ook alternatieven zijn. Eén van de mogelijkheden is de maaltijdenservice van Menu Surplus. Vrijwilligers bezorgen de maaltijden aan huis. De heer Nieuwkerk (81) is één van deze vrijwilligers én bovendien zelf maaltijdklant van Menu Surplus. Nieuwkerk is een geboren en getogen Fijnaarder. Hij heeft tot 1992 een eigen transportonderneming gehad. Zijn vrouw zorgde thuis voor hun vijf kinderen. Zij was na zijn pensioen gedurende een jaar of vier vrijwilliger bij de maaltijdenservice. Toen ze er vanwege gezondheidsredenen mee moest stoppen, heeft Nieuwkerk het werk overgenomen. Inmiddels is Nieuwkerk ruim vijf jaar actief als vrijwilliger. Onlangs heeft hij besloten om er op zijn 81e mee te stoppen. “Het leuke aan het werk is het contact met de mensen, het praatje aan de deur”, vertelt hij, “maar ik ben nu mantelzorger voor mijn vrouw.” Omdat het mevrouw Nieuwkerk niet meer lukt om te koken, zijn ze sinds anderhalf jaar ook zelf klant van de maaltijden van Menu Surplus. Over de kwaliteit is Nieuwkerk goed te spreken. “Alleen de nieuwe verpakking is wel even wennen.”

Nieuw jasje Onlangs is Menu Surplus in een nieuw jasje gestoken. De maaltijden worden nu koelvers verpakt, en twee keer per week in een doosje aangeleverd. De maaltijden zijn door de nieuwe verpakkingswijze langer houdbaar waardoor er niet elke dag geleverd hoeft te worden. Het voordeel is dat klanten niet dagelijks op de maaltijd hoeven te wachten. Daarnaast is het op deze manier mogelijk ook in de weekeinden gebruik te maken van de maaltijdenservice wat voorheen niet zo was. De maaltijden worden aangeleverd in een wegwerpschaal. Na opwarming in de magnetron kan de maaltijd in een porseleinen dekschaal worden geserveerd. Het ambachtelijke bereidingsproces van de maaltijden is hetzelfde gebleven. Ook kunnen de klanten zelf de maaltijd samenstellen. “Dat bevalt heel goed”, aldus

Nieuwkerk; “ik heb er nog nooit klachten over gehad”. Nieuwkerk heeft de laatste paar weken als vrijwilliger nog een paar keer de nieuwe verpakking geleverd bij de klanten. Nu neemt iemand anders het stokje van hem over. “Ik heb het met veel plezier gedaan en hoop dat ik nog lang mag genieten van de maaltijden”. Voor meer informatie over de maaltijdenservice van Menu Surplus of vrijwilligerswerk als maaltijdbezorger: www.surpluswelzijn.nl/loketsurplus of bel met Loket Surplus: 0168-33 18 33.

Activiteitenagenda Pluspunt Oud Gastel: 11 juli zomerconcert Harmonie Harvano. September: cultuurmaand in Halderberge. Het Jongerencentrum Tune Inn organiseert op 29 september een mini festival jongerencultuur met dans, muziek, kunst, expressie.

Surplus Welzijn Nieuws p/a Pastoor van Kessellaan 7 4761 BH Zevenbergen Telefoon (0168) 32 33 50 infowest@surpluswelzijn.nl www.surpluswelzijn.nl


In het buitengebied ging het er soms ‘wild’ aan toe.

Het droge weer op zaterdag maakte het ook meteen erg stoffig.

U i t s la g ju bileumeditie b e p a a l d a c h t e r j u y t a fe l

Jeroen Swaanen en Robin Buijsmans winnaars Exotic Green Rally ETTEN-LEUR - Jeroen Swaanen en zijn Belgische bijrijder Robin Buijsmans zijn afgelopen weekend winnaar geworden van de 25e editie van de Exotic Green Rally met start en finish in EttenLeur en klassementsproeven in Etten-Leur zelf, maar ook op het grondgebied van de gemeenten Zundert, Rucphen en Roosendaal. DOOR PETER HOUTEPEN Toen Swaanen en Buijsmans tot winnaar werden uitgeroepen was het overigens bijna al zo goed als zondagochtend, terwijl eerder op zaterdagavond nog Bob de Jong en Annemieke Hulzebos op het podium in EttenLeur als winnaars van de jubileumeditie waren gehuldigd.

Toeschouwers verzekerden zich van een mooi plaatsje om alle deelnemers goed te kunnen aanschouwen.

Tijdstraf Echter, op dat moment waren Swaanen en Buijsmans samen met nog 12 andere equipes achter de jurytafel al druk bezig om een in hun ogen onterechte tijdstraf van drie minuten aan te vechten vanwege het te vroeg melden bij een controlepunt. Weliswaar was hierover voor aanvang van de rally een officiële mededeling uitgedaan naar alle deelnemers, maar op de tijdenregistratiekaarten was een en ander niet aangepast, hetgeen tot de nodige verwarring leidde. Overstag De jury ging uiteindelijk overstag en riep het tweetal diep in de nacht alsnog tot winnaar uit van de Exotic Green Rally. De beslissing leidde er tevens toe dat het Nederlands/Belgische koppel Bernhard ten Brinke/Davy Thierie op de tweede plaats eindigde. De oorspronkelijk gehuldigde winnaars De Jong/Hulzebos werden ‘teruggezet’ naar de derde plaats. Uitslag Exotic Green Rally 1. Jeroen Swaanen/Robin Buysmans (NL/B, Ford Focus RS WRC 08, A8) 1:48:07,7

2. Bernhard ten Brinke/Davy Thierie (NL/B, Ford Fiesta RS WRC, A8) +3,9 3. Bob de Jong/Annemieke Hulzebos (NL, Mitsubishi Lancer WRC 05, A8) +1:56,5 4. Eric Bolhaar/Gert Kamphuis (NL, Skoda Fabia WRC 06, A8) + 5:21,8 5. Piet van Hoof/Max Jacobs (NL, Mitsubishi Lancer Evo IV, HA16) +5:44,5 6. Arjen de Koning/Hein Verschuuren (NL, Mitsubishi Lancer Evo VII, A8) +5:57,8 7. Chris van Woensel/Justine Demeestere (B, BMW 130i, S20) +8:51,5 8. Antoine van Ballegooijen/Johan Findhammer (NL, Mitsubishi Lancer EvoX, N4) +8:51,9 9. Noortje van Gennip/Sander van Barschot (NL, Mitsubishi Lancer Evo X, N4) +10:33,1 10. Adwin Hoondert/Ruud Koole (Mitsubishi Lancer Evo X, N4) +10:58,1 Uitslag R Sport-Cars Shortrally 1. Kevin van Deijne/Martin Nortier (NL, Suzuki Swift S1600, A6) 53:52,6 2. Martijn Broekhuizen/Sascha van Veen (NL, Mitsubishi Lancer Evo VI, A8) +14,1 3. Martijn Moree/Marlon Krieger (NL, Citroën C2R2, A6) +1:27,1 4. Jasper van Tienen/Christiaan van der Rijssen (NL, Citroën C2, A6) +1:55,1 5. Eep Borgers/Peter van der Wardt (NL, Opel Astra F GSI, HA15) +2:37,7

Jeroen Swaanen en Robin Buijsmans in hun Ford Focus WRC, winnaars van de 25e editie.

Kevin van Deijne en Martin Nortier eisten in hun Suzuki Swift Super 1600 de overwinning in de Shortrally op

Het duo Bob de Jong/Annnemieke Hulzebos werd aanvankelijk uitgeroepen tot winnaar van de Exotic Green Rally, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats. FOTO’S WIMO FOTOGRAFIE PAGINA 20


computer problemen?

Het goedkoopst in container verhuur 6 m3 Container voor: - bouw en sloopafval € 220,- puin € 100,Prijzen zijn incl. BTW - A-B hout € 100,Struikhei 1 - 4714 VC Sprundel - Tel: 0165-387334

Service/verkoop aan huis

06-51157192 www.klaverdesk.com

Te huur

In Bosschenhoofd

Nostalgisch muziektheater BOSSCHENHOOFD - Steunpunt Bosschenhoofd organiseert vrijdagmiddag 24 augustus een gezellig feest in de tent van de Bosschenhoofdse Midzomerfeesten voor 55+. Theatergroep Mooi Weer geeft een voorstelling in oude stijl boordevol muziek, nostalgie, humor en meezingliedjes.Kaarten zijn te koop in de steunpunten. Na het optreden is er een loterij. Mensen die slecht ter been zijn kunnen contact

In Klundert (nabij industrieterrein Moerdijk)

OPSLAG-, WerK-, KANTOOrruimtes nodig?

opnemen met de steunpunten. Steunpunt Bosschenhoofd, Past.v Breugelstraat 49, 4744 AA Bosschenhoofd, 0165-392622/06-81273572 Steunpunt St.Louis, Aloysiushof 70, 4731 PL Oudenbosch, 0165-331140/06-30102551 Steunpunt Pagnevaart, Prof. Mulderslaan 97, 4731 BS Oudenbosch, 0165-322799/06-30102551 Steunpunt Stampersgat, Dennis Leestraat 5, 4754 BA Stampersgat, 06-30166410.

Angst de baas voor 55+ HALDERBERGE - Wilt u uw angst overwinnen, dat kan.

70 m2 - 180 m2 240 m2 - 450 m2 480 m2

Soms kan angst steeds meer uw leven gaan bepalen. Zo kunt u regelmatig last hebben van trillingen, hartkloppingen of zweten. Of u raakt vaker zonder duidelijke reden in paniek. Overmatige angst kent vele verschijningsvormen en kan uw dagelijkse leven danig ontregelen. U gaat bepaalde situaties maar liever uit de weg en het ontneemt u het nodige plezier in uw leven. U kunt uw angst weer overwinnen. De cursus ‘Angst de baas voor 55+’ van GGZ WNB kan u hierbij behulpzaam zijn.

tegen aantrekkelijke prijzen INfO:

J. den hollander verhuur B.V.

CG de Hoeksteen

Bel: 0168-402955 info@denhollander-verhuur.nl of kom langs op Molenvliet 1 te Klundert

Iedere zondagmorgen om 10.00 uur een dienst in De Nieuwe Nobelaer (ingang Vincent van Goghplein). Voor directe informatie of contact kunt u bellen naar 0165-383927 (secretariaat) of mail naar info@dehoeksteen.com Zondag 1 juli spreekt Danny Dane. Voor elke leeftijdsgroep is er een aparte kinderdienst. De tienergroep, 12-16 jaar, heeft om de twee weken een eigen Bijbelstudie.

Loop- of rugprobLemen

Cursus is bedoeld voor senioren vanaf 55 jaar met lichte tot matige angstklachten die zelf hun klachten willen overwinnen. Start donderdag 20 september, totaal 8 bijeenkomsten van 14.00-16.00 uur. Afhankelijk van de woonplaats van de cursisten vindt de cursus plaats in Roosendaal of in Bergen op Zoom. Voor de cursus kennismakingsgesprek (vrijdag 7 september en woensdag 12 september) met nadere informatie en wordt gekeken of u baat kunt hebben bij de cursus. De cursus is gratis, er wordt alleen een bijdrage gevraagd voor het lesmateriaal. Informatie/aanmelden: 0164-289781, Ouderenrsd.secretariaat@ggzwnb.nl.

Weekactiviteiten Woensdag 27 juni 20.00u Huisgroepen in Etten-Leur, Sprundel, Rucphen en Roosendaal. Zaterdag 30 juni Seizoensafafsluiting jeugd, bel voor meer info met Steven & Loryn Meer info over de Hoeksteen: Kijk op onze website: www.dehoeksteen.com. Alle preken van de voorgaande zondag te beluisteren via onze website. De Hoeksteen is aangesloten bij de VPE, zie www.VPE.nl

65e toernooi met clinic door Sjeng Schalken

Jubileum tennistoernooi TV Roosendaal

Antiekrenovatie Hans Swanenberg

HALDERBERGE - In de week van 30 juli tot en met 5 augustus zal voor de 65e keer het Open West Brabantse tennis toernooi-/***Nationaal Ranglijst Toernooi gehouden worden op het tennispark TV Roosendaal aan de Kennedylaan 1a te Roosendaal.

• Verwijderen van verf- en laklagen. • Opnieuw kleuren en/of lakken. • Ook voor al uw overige meubelen. • Tevens straal- en spuitwerk. • Keukenrenovatie. • Stoelenmatten en webbing.

65x betekent nog lang niet dat het toernooi de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. In tegendeel. In het sportieve jaar 2012 met het EK voetbal, Tour de France, Wimbledon en de Olympische Spelen, past het gezelligste TVR Open/***NRT toernooi van Roosendaal in week 31, perfect. Tijdens deze week, van 30 juli t/m 5 augustus zal het toernooi weer in het teken staan van Brabant, met de typische Brabantse hapjes, de Brabantse gastvrijheid, de Brabantse gezelligheid en tot de kleine uurtjes feesten tijdens de Brabant Party op vrijdag. Dit gecombineerd met tennis wedstrijden van het ***NRT op hoog niveau en de even spannende TVR-Open wedstrijden op ieders niveau belooft het weer een fantastische week te worden. Het NRT wordt voornamelijk overdag gespeeld.

Zevenbergschen Hoek Tel/Fax 0168-452451

www.antiekrenovatie.nl Donker eiken meubels maken wij blank of een andere kleur. Gratis Transport. info: 073-6417807 b.g.g. 06-52691413 www.sunny-meubel.nl

infra & verhuur Verreiker/Hoogwerker verhuur - Rioleringstechniek Grond- en sloopwerken - Bestratingen - Tuinaanleg / onderhoud Paardenbodems - Carwash-infra - Machineverhuur Riool VeRsToPT 24-uuRs seRViCe

Tel. 0651 434275 www.vanewouw.nl BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

28

10.00

schouderkarbonade

3 kilo

bbq all-in

11.

80

schouderham

1. 1.

98 48 150 gr schnitzels ½kg 2. h.o.h gehakt 1 kilo 2.98 farmer salade 09 48 150 gr Verse kipfilet ½kg 2. originele hamfricandeau 1 kilo 4.49 barbecue schotel 500 gr 4.95 alle soorten

/

gemarineerd naturel

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

Op maandag, dinsdag en woensdag zijn de kwalificatierondes voor het eindtoernooi dat vanaf woensdag wordt gespeeld. Het toernooi is te volgen op internet, facebook en twitter en in de Bode. Op vrijdag 3 augustus komt Sjeng Schalken naar ons park voor een tennis clinic! Onder de lezers verloten wij 2 deelnameplaatsen. Stuur een leuke/originele reden waarom jij mee wilt doen aan deze clinic voor donderdag 2 augustus 12.00 uur naar clinic@tvroosendaal.nl; vermeld tevens je naam, telefoonnummer en je tenniservaring. De winnaar van de clinic krijgt uiterlijk donderdag eind van de dag bericht. Dus schrijf je in en kom in ieder geval allemaal kijken naar de clinic van deze ex-topper van het Nederlandse tennis. Datum clinic: vrijdag 3 augustus van 17.00 tot 18.30 uur, TV Roosendaal, Kennedylaan 1a te Roosendaal. Toegang tot het park is de gehele week gratis. Voor de tennisliefhebber een leuk dagje uit en een goede kans toekomstige toppers te zien. Arantxa Rus won dit toernooi in 2007 bijvoorbeeld.

Bandexamens en clubkampioenschappen

Judovereniging de Kroeven HALDERBERGE - Zaterdag 23 juni vonden er in Roosendaal bandexamens en de jaarlijkse clubkampioenschappen plaats als afsluiting van het judoseizoen. De dag begon om 9.00 uur met 16 judoka’s die bandexamen deden, nadat zij met goed gevolg de slipexamens hadden afgelegd. Alle judoka’s hebben een goed examen laten zien en zo zijn er 5 gele, 6 oranje, 2 groene en 3 blauwe banden uitgereikt door de 9 examinatoren o.l.v. Piet de Jong (7e dan). Vanaf 13.00 uur startte de clubkampioenschappen voor zo’n 50 judoka’s in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar. De judoka’s zijn in 14 poules ingedeeld op leeftijd, gewicht, lengte, bandkleur en niveau. Deze clubkampioenschappen waren tevens de laatste kans om punten te

scoren voor de yusei gachi beker (aanmoedigingsprijs voor wedstrijdjudoka’s). Na een kleine 2 uur waren alle clubkampioenen bekend en zo ook de winnaars van de yusei gachi beker. Lotte Boone (vorig seizoen tweede) en Huub van der Geest (vorig seizoen vierde) bleken over het gehele seizoen genomen, de meeste punten verzameld te hebben voor de yusei gachi beker. Zij mogen zich komend seizoen met trots, houder van de yusei gachi beker noemen. Ook dit jaar kende de vereniging wéér een jubilaris. Fons Kuerten (blauwe band en gewaardeerd vrijwilliger) is dit seizoen al 10 jaar lid en is hiervoor bedankt. Meer info over de vereniging of judosport: www.kroeven.nl

Bedrijfsruimte nodig? www.kantoor-opslag-bedrijfsruimte.nl PAGINA 21

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!


Acht Halderbergse wensen op de lijst

Arboretum Oudenbosch

Genomineerden ‘Hart op de juiste plek 2012’

Kinderactiviteitenmiddag groot succes OUDENBOSCH - Op woensdag 4 juli

prachtige bloeiende kuipplanten, horten-

Onder het thema ‘Wij zijn jarig’ werd het voor honderdveertig kinderen al dan niet vergezeld door pappa’s, mamma’s oma’s en opa’s een fantastische middag. Nog voor de binnenkomst in de tuin werd er van de kinderen een bloemen of bomenfoto gemaakt, die vanaf 1 augustus aan de balie kan worden afgehaald. Na het passeren van de kassa kreeg elk kind een vouwblad met de boom die paste bij hun verjaardag. Dat werd dus zoeken naar hun eigen boom. Verspreid in de tuin waren er tal van spellen en opdrachten die de kinderen konden doen zoals luisteren naar een verhaaltje, het maken van verjaarskaart voor het arboretum en nog veel meer. Natuurlijk waren er ook spectaculaire opdrachten zoals het lopen over de apenbrug en het spuiten met een echte brandspuit en kijken naar circusacts. Voor veel kinderen was de middag veel te kort. Maar geen nood je kunt nog steeds je eigen boom met vader en moeder komen zoeken. En indien kinderen de middag gemist hebben; dat geeft niets aan de balie is tegen een kleine vergoeding het vouwblad met je eigen boom nog te koop en daarna kan je in de tuin je zoektocht beginnen. Wanneer je de komende weken de tuin bezoekt zie je verder nog

Voor kinderen is een bezoek aan het Arboretum Oudenbosch nog leuker geworden. Zij kunnen aan de hand van een vouwblad met de boom van hun verjaardag (tegen en kleine vergoeding te koop aan de kassa) op zoek naar hun eigen boom. Het vouwblad biedt ook informatie over die boom en de zoektocht.

HALDERBERGE - Rabobank West-Brabant Noord maakt bekend welke organisaties genomineerd zijn voor een werd in de Botanische Tuin Arbore- sia’s, de Trompetboom en de schitterende bijdrage uit ‘Hart op de juiste plek 2012’. In Halderberge gaat het om Stichting Creatief Contact, Muzikael, Blaas- tum Oudenbosch weer de traditionele Grootbloemige Magnolia. band Ullie, Stichting Arboretum Oudenbosch, De Vasteloavedzotte, Gastels Smartlappenkoor, Gastels Fanfare en kinderactiviteitenmiddag gehouden. Zoektocht naar je eigen boom drumband en mandolineorkest Melodia. In totaal keert Rabobank West-Brabant Noord in 2012 50.000 euro uit. DOOR VERA DE GEUS Hart op de juiste plek is een initiatief van Rabobank West-Brabant Noord, waarmee een aanzienlijk deel van de nettowinst van de bank - het coöperatieve dividend - uitgekeerd wordt aan de lokale samenleving waarin de bank opereert. Onlangs hebben de beoordelingscommissies - bestaande uit leden en ledenraadsleden van de bank en onder voorzitterschap van een medewerker van de bank- maar liefst 57 aanvragen beoordeeld en er 30 genomineerd! Wensen In Halderberge zijn dat er acht. Zij maakten hun wensen kenbaar aan de jury. Zo wil Stichting Creatief Contact graag voor duizend euro de website willen professionaliseren om zo bezoekers voldoende informatie te geven. Muzikaèl heeft vanwege uitbreiding dringend behoefte aan een nieuwe gitaarversterker met kist ter waarde van negenhonderd euro en Blaasband Ullie wil door middel van een eventuele bijdrage van 2500 euro nieuwe jassen kopen. Stichting Arboretum Oudenbosch vraagt 2000 euro

voor het onderhoud van de Theekoepel. De Vastelaovedzotte wil jongeren zelf een feest laten organiseren om ze meer betrokken te laten worden bij het verenigingsleven van Halderberge en vraagt hiervoor 1500 euro. Het Gastels Smartlappen Koor vraagt een bijdrage van 2500 euro om een CD op te nemen en gratis optredens te kunnen verzorgen in bejaardenhuizen en inrichtingen. Gastels Fanfare en drumband hebben als hartenwens om de Fanfare in de St. Laurentiuskerk in Oud Gastel verder te professionaliseren om bezoekers te laten genieten van een mooie muzikale avond. Daarvoor heeft men 2500 euro nodig. Mandolineorkest Melodia uit Stampersgat willen 990 euro om twee solisten te kunnen inhuren voor het concert op 16 december 2012.

stemmen past geheel bij de visie van de bank om haar 19.000 leden meer invloed te geven, precies zoals past bij een coöperatieve bank. De genomineerden verenigingen en stichtingen kunnen nu al gaan lobbyen voor hun project. Klanten van Rabobank WestBrabant Noord die nog geen lid zijn van de bank kunnen het lidmaatschap aanvragen. Als ze dat doen vóór 10 augustus 2012 mogen ze ook dit jaar nog hun stem digitaal uitbrengen voor wat betreft ‘Hart op de juiste plek’ 2012.

Stemmen Leden kunnen vanaf 7 september hun stem uitbrengen via de ledenwebsite. Ook dit jaar kunnen leden van Rabobank WestBrabant Noord digitaal hun stem uit te brengen. Dat kan vanachter de computer thuis of op een van haar kantoren. De wijze van

Exposities Corry Buitelaar uit Kruisland heeft begin jaren ’90 enkele jaren les gehad van een kunstschilder uit Oosterhout en is nu al weer enkele jaren voor zichzelf bezig en probeert daarbij een eigen stijl te ontwikkelen. Haar voorkeur gaat uit naar realistische stillevens en voorstellingen die het oog bedriegen. Zij maakt voornamelijk schilderijen met olieverf op paneel en zij werkt meestal naar eigen inspiratie, maar maakt ook werken in opdracht. Sinds enkele jaren is ze ook bezig met beeldhouwen in speksteen. In de expositie op zondag 15 juli toont Corry de bezoeker van de botanische tuin Arboretum Oudenbosch haar werkstukken beeldhouwen. Peet Quintus schildert op molenzeil en exposeert haar oeuvre in de maand juli. Meer informatie www.typicaldutchart.nl

KERKELIJK NIEUWS H.LAURENTIUS OUD GASTEL Pastoor Maickel Prasing, 0165-330502, buzzernummer 06-65426689. Parochie-secretariaat Korte Dreef 4, 4751 HZ Oud Gastel, tel/fax 0165-511286. Geopend elke werkdag m.u.v. woensdag van 10 tot 12u. Vieringen: H. Laurentius, Kerkstraat, zondag om 09.30 uur. Elke tweede zaterdag van de maand om 19.00 uur een viering door parochianen. Ziekenbezoek: Bent u thuis langdurig ziek of ligt u in het ziekenhuis en wilt u graag bezoek van pastoor Maickel Prasing dan kunt u dit melden op tel. 330502. PAROCHIE H.HART VAN JEZUS BOSSCHENHOOFD Pastorie: Pagnevaartdreef 1, 4744 RE Bosschenhoofd, 0165-312747. Pastoor M. Prasing is bereikbaar via de pastorie van de basiliekparochie te Oudenbosch; t. 330502. Zaterdag 14 juli 17.00u Eucharistieviering. Voorganger: pastor A. Schuerman pr. Intenties: de overl. ouders Koevoets-Verhelst en Wilma en Henk; Theo Franken; overl. broer Jan van den Bosch; Harrie van den Brink; Johanna v.d. Biggelaar-de Ree; pater Antoine Verpalen; t.e.v. de H. Clemens. Dinsdag 17 juli 9.00u Eucharistieviering. Voorganger: em. pastoor H. Pitt. Intentie: tot zekere intentie. ST.JAN DE DOPER HOEVEN Pastorie: St.Janstraat 38, 0165-502336. De pastorie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.30 en 11.30u. Pastoor Maickel Prasing is bereikbaar in Oudenbosch 0165-330502. Annemiek Buys is ook via dit nummer te bereiken. Frank van Gerven is bereikbaar via 0165-312181. Ziekenbezoek: Bent u thuis langdurig ziek of ligt u in het ziekenhuis en wilt u graag een bezoekje van een van de pastores laat het dan even weten bij de pastorie. Adreswijziging: Gaat u verhuizen of wordt u nieuwe inwoner van onze parochie, laat het dan even weten bij onze pastorie. Tweede zaterdag van de maand viering om 19.00u. Zondag is er een viering om 09.30u.

Zondag 15 juli 9.30u Voorganger: Frank van Gerven. Lector: Frans Buys Misdienaar: Stan en Sander. Dameskoor. Intenties: Franciscus Aarts en Arnolda Verhoeven; o.o. Aarts van Dommelen en zoon Kees; Maria van Herwijnen en Petrus Verhoeven; Jo Heyens-Oomen; Cornelia Nelemans e.v. Marinus Oomen; overl. echtpaar Johannes Lauwerijssen en Pertonella Kas; Adriana Dam. Verj. Johanna Jacobs e.v. Marinus Schouw. Jgt.: Anny Hellemons e.v. Marinus Mannien; Cornelia Buys e.v. Antonius Marinus Dam. Koster deze week: Jan Verschuuren Mededelingen: In juli en augustus is er geen zaterdagavondviering. Deze week hebben wij afscheid genomen van Cor Konings-van Rijsbergen w.v. Cees Konings. Familie en nabestaanden wensen wij veel sterkte. PAULUS PAROCHIE OUDENBOSCH Pastoor Maickel Prasing, Markt 59, 4731 HN Oudenbosch, 0165-330502. Parochie e-mail: paulus@ipv-oudenbosch.nl. Website: www.paulus.ipv-oudenbosch.nl. Secretariaat 0165-312181, geopend op dinsdag van 10.00-12.00u en op woensdagavond aansluitend aan de viering tot 20.00u. Zaterdag 14 juli 19.00u Eucharistieviering. Intenties: Petronelle de Klerk-Wagemakers vanwege het jaargetijde, Corrie Snijders-Suijkerbuijk tot zekere intentie, Jack Veeke e.v. Net Mol. Voorganger: Pastoor Alex Schuerman. Lector: Marguerite van Leeuwen . Koster: Riet Baecklant. Vakantiekoor. Zondag 15 juli 11.00u Woord- en Communieviering. In de dagkapel. Intenties: Voor alle overledenen van onze parochie. Voorgangers: Herman Groels & Wim Rennings. Koster: Ben Claassen. Woensdag 18 juli 19.00u Woord- en Communieviering. Intenties: uit het gebedsboek van onze Parochie. Voorganger: Diaken Frank van Gerven. Koster: Riet Baecklant. BASILIEK VAN DE H.H. AGATHA & BARBARA Pastoor Maickel Prasing pr. Pastorie: Markt

59, 4731 HN Oudenbosch, 0165-330502, fax 0165-330514, buzzernr. 06-65426689. Diaken Fr. v. Gerven 0165-312181. Pastoraal werker A. Buijs 0165-330502. Team-assistent E. Roovers 06-16540840 buzzernr. 06-65426693. E-mail: basiliek@ ipv-oudenbosch.nl. Op werkdagen is er ‘s morgens van 9.00 tot 12.00u iemand op de pastorie om uw misintenties en boodschappen in ontvangst te nemen. U kunt verder altijd telefonisch een afspraak maken met de pastoor. Ziekenbezoek: Bent u thuis langdurig ziek of ligt u in het ziekenhuis en wilt u graag bezoek van de pastoor Prasing dan kunt u dit melden op de pastorie. Adreswijziging: Gaat u verhuizen of wilt u parochiaan van de Basiliekparochie zijn laat u dat dan even weten op de pastorie. Woensdag 11 juli Basiliek Nacht van de Basiliek: 15.30u Plechtig lof; 19.00u Lezing diaken Fr. van Gerven; 20.45u Film Des hommes et des Dieux; 23.00u Eucharistieviering met pastoraal team. Jan Antens; overl. echtpaar Frans Koetsenruijter en To van Kinderen; Ruud Prasing; overl. fam. Prasing- Ewers; o.o. Bedaf- van den Bosch; Donderdag 12 juli 19.00u Hellemonskapel. Viering. Cisca den Braber. Zondag 15 juli 11.00u Basiliek. Eucharistieviering pastoor M. Prasing en diaken Fr. van Gerven. Voor het welslagen van een operatie; Corrie Magielse e.v. Jack Beuzenberg verj; Wim Maatjens; Toine en Aart Maatjens; Marieke Kools-Maatjens; voor moeder jgt en verj en vader verj; Piet Brood e.v. Nel Hopstaken verj. Lector: M. Jongmans. Acolieten: Annemiek, Willemijn, Maria. Vakantiekoor Basiliekkoor. Dinsdag 17 juli 19.00u Hellemonskapel. Viering. Voor het welzijn van de parochie. Donderdag 19 juli 19.00u Hellemonskapel. Viering. Cisca den Braber; Collecte: De opbrengst van de collecte is bedraagt € 90,25 Voor uw gaven hartelijk dank. Gedoopt: Zaterdag 7 juli zijn Keano Weis, Sven Kroeze en Lana Mahut gedoopt. Zaterdag 14 juli worden Shayena Fens en PAGINA 22

Danisha Dubois gedoopt. Winkel: Het boek en postzegels Honderd jaar Basiliek zijn te verkrijgen in de winkel van 13.00 tot 16.30 uur. U kunt de winkel bereiken via de Basiliek en het Doelpad. KAPEL VAN SAINT LOUIS Stg. Behoud Cultureel Erfgoed Saint Louis. Contactpersoon. J. Snepvangers, 0165319000. Rector J. Adriaansen. Contactpersoon kapelgemeenschap; W. Koch, 0165314219. Opgave misintenties: M.L. van Hooijdonk, 0165-315042. Zaterdag 14 juli 19.00u Eucharistie. Deze is voor iedereen toegankelijk. Voorganger: emeritus pastoor H. Pitt. Lector: Marie Louise van Hooijdonk. Acolieten: Marjan Verheijen en Liesbeth Berflo. Koster: Paul Hokke. Afscheid: Zaterdag 21 juli gaat pastor Joost Adriaansen in onze kapel voor de laatste maal voor tijdens de Eucharistie. Er komt dan een einde aan zijn verbondenheid met de kapel van Saint Louis, die meer dan veertig jaar duurde. Wij nodigen u dan ook van harte uit om deze Eucharistie te komen meevieren. Na de viering kunt u van hem afscheid nemen in het steunpunt van Saint Louis tegenover de kapel. U bent allen van harte welkom. Ter voorkoming van misverstanden: De vieringen in de kapel gaan gewoon door. PROTESTANTSE GEMEENTE DE BAAI Protestantse Gemeente te Etten-Leur, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 0765013794, www.protestantsettenleur.nl Volgende kerkdienst Zondag 15 juli zal voorgaan ds. A.G.E. Klap uit Heikant. Er is kindernevendienst alle kinderen van de basisschool samen in één groep. Aanvangsuur kerkdiensten: Iedere zondag om 10.00u (tenzij anders aangegeven). Kinderoppas aanwezig (0-4 jaar). Sectie Hoeven/Sprundel en Sint Willebrord Alg.aanspreekpunt: mevr. N. Oostmeijerv.d. Guchte, Bovendonksestraat 73, 4711 EE Hoeven, t. 0165-503313. Contactpersoon in Sprundel: dhr. J. Dorst, Raadhuisplein 34, 4715 CN, Rucphen, t. 0165-386826 Contactpersoon in Sint Willebrord: mevr. J.

Nijman, Noorderstraat 119, 4711 NA Sint Willebrord, t. 0165-388853 Predikant: Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs, Lukaserf 4, 4871 ZM Etten-Leur, t. 0765013793 (b.g.g., alleen voor pastorale zaken, 06-47597120). Medewerker Gemeentewerk: Vacature. Coördinatie activiteiten De Baai: Mevr. G.C. van Silfhout, Kruisberg 57, 4871 BK Etten-Leur, t. 076-5013794. Kerkelijk Bureau: Dhr. A.J. van Wel, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 0765963400. Gezinsmutaties (geboorte, huwelijk, overlijden enz.) en verhuizingen s.v.p. doorgeven aan het Kerkelijk Bureau. PROTESTANTSE GEMEENTE OUDENBOSCH C.A. Kerkgebouw Fenkelstraat 24. Telefoon pastorie: 312453, www.pkn-oudenbosch. nl Protestantse Gemeente te Gastel & Kruisland. Kerkgebouw Dorpsstraat 13, Oud Gastel, www.pkn-gastel-kruisland.nl Zondag 15 juli: begint de kerkdienst in Oudenbosch om 09.00u en in Oud Gastel om 10.30u. Voorganger zal zijn Dhr L. Le Pair uit Roden. Deze week: Dinsdagmiddag is er Soos voor Senioren in de Pastorij van 13.30-15.30u. Dinsdag- en zaterdagmiddag van 14-16 u is de kerk open voor belangstellenden. Schoenendoosactie: Gedurende de vakantieperiode kunt u weer volop schoolspullen voor de schoenendoosactie kopen. We bevelen deze actie weer van harte bij u aan. Tot slot: Een dag is een blad van de levensboom, vertrap hem niet. VOL EVANGELIE GEMEENTE ‘OP DE ROTS’ Erediensten iedere zondag 10.30u. Bijbelstudie en bidstond donderdagavond 19.30u. Constantijn Huijgensplein 12, 4741 AZ te Hoeven. Op www.opderots.nl iedere maand een nieuwe overdenking en actuele agenda. Voorganger J. Mulder, 0165-316064 Donderdag 12 juli bidstond. Zondag 15 juli gaat J. Mulder voor. Donderdag 19 juli bijbelstudie.


Voor onze afdeling koel/vriestransporten, standplaats Moerdijk, zijn wij op zoek naar een:

TRANSPORTPLANNER (M/V)

Groenhuysen zoekt

• Oproepkrachten

voor het inplannen van transporten binnen Europa, het onderhouden van contacten met opdrachtgevers/ GROUP chauffeurs/vervoerders en het geautomatiseerd verwerken van opdrachten. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Horeca

WIJ BIEDEN BV, standplaats Moerdijk, zijn wij op zoek naar een: FUNCTIE-EISEN Voor onze vestiging Farm Trans Fresh & Frozen Voor onze afdeling koel/vriestransporten, standplaats Moerdijk, zijn wij op zoek naar een: Voor onze afdeling koel/vriestransporten, standplaats Moerdijk, zijn wij op zoek naar een: Een uitdagende fulltime baan in een team van jonge enthousiaste collega’s in een • kennis van automatisering bedrijf met een informele werksfeer en een passende beloning. • flexibele en servicegerichte voor het inplannen van transporten binnen Europa, het onderhouden van contacten met opdrachtgevers/ voor het inplannen van transporten binnen Europa, het onderhouden van contacten met opdrachtgevers/ instelling voor het inplannen van transporten binnen Europa, het onderhouden van contacten met chauffeurs/vervoerders en het geautomatiseerd verwerken van opdrachten. chauffeurs/vervoerders en het geautomatiseerd verwerken van opdrachten. REAGEREN • stressbestendig opdrachtgevers/chauffeurs/vervoerders en geautomatiseerd verwerken van opdrachten. WIJ BIEDEN WIJhet BIEDEN FUNCTIE-EISEN FUNCTIE-EISEN Wilt u ons komen versterken, dan kunt u uw sollicitatiebrief met CV sturen naar: • goede contactuele eigenschappen Een uitdagende fulltime baan in een team van jonge enthousiaste collega’s in een Een uitdagende fulltime baan in een team van jonge enthousiaste collega’s in een • kennis van automatisering • kennis van automatisering Kijk voor meer informatie op bedrijf met een informele werksfeer en een passende beloning. bedrijf met een informele werksfeer en een passende beloning. • flexibele en servicegerichte • flexibele en servicegerichte Wij bieden: Farm Trans B.V., t.a.v. Irma Velthuizen, postbus 82, 4780 AB Moerdijk. E-mail: • kennis van de moderne talen instelling instelling WWW.farmtrans.nl pz@farmtrans.nl. Voor telefonische informatie: 0168-393030 (Koen van den Dung • opleiding op minimaal MBO-niveau Een uitdagende fulltime baan in een team van REAGEREN REAGEREN • stressbestendig • stressbestendig Wilt u ons komen versterken, dan kunt u uw sollicitatiebrief met CV sturen naar: • goede contactuele eigenschappen • goede contactuele eigenschappen • ervaring in een soortgelijke of bel naar jonge enthousiaste collega’s in een bedrijfWilt u ons komen versterken, dan kunt u uw sollicitatiebrief met CV sturen naar: met Farm Trans B.V., t.a.v. Irma Velthuizen, postbus 82, 4780 AB Moerdijk. E-mail: Farm Trans B.V., t.a.v. Irma Velthuizen, postbus 82, 4780 AB Moerdijk. E-mail: • kennis van de moderne talen • kennis van de moderne talen functie is een pré Velthuizen O R pz@farmtrans.nl. Voor telefonische informatie: 0168-393030 (Koen van den Dungen) Q U A LIrma I T Y G 0168-393030 O O D S H A N D L I N een informele • opleiding op minimaal MBO-niveau werksfeer en eenFpassende beloning pz@farmtrans.nl. Voor telefonische informatie: 0168-393030 (Koen van den Dungen) • opleiding op minimaal MBO-niveau

TRANSPORTPLANNER TRANSPORTPLANNER (M/V)(assistent) (M/V) TransporTplanner

(m/v), locatie De Zellebergen, Oudenbosch

Heb jij een passie voor lekker eten en drinken en vind je het leuk om onze cliënten in een gastvrije ambiance te ontvangen?

• ervaring in een soortgelijke • ervaring in een soortgelijke ABB Bode.ai 1 19-7-2011 20:24:07 Mark S. Clarkelaan 17 (Havennr. www.farm functie is een pré functie is een pré F 516), O R4761Q RK U Zevenbergen A L I T F Y (industrieterrein O GR O Q O U D A S Moerdijk) L HI T A YNTel. DG0168 L OI O-N39 DG30 S 30,Hemail A Ninfo@farmtrans.nl, D L I N G

Kijk voor meer informatie op www.groenhuysen.nl/vacatures.

Mark S. Clarkelaan 17 (Havennr. 516), 4761 MarkRK S. Zevenbergen Clarkelaan 17(industrieterrein (Havennr. 516), 4761 Moerdijk) RK Zevenbergen Tel. 0168 - 39 (industrieterrein 30 30, email info@farmtrans.nl, Moerdijk) Tel. 0168 www.farmtrans.nl - 39 30 30, email info@farmtrans.nl, www.farmtrans.nl

TANDARTSENPRAKTIJK STROEK te Roosendaal en Oud Gastel

C

M

Y

Is op zoek naar een

CM

tandartsassistente

Ouder worden, jezelf blijven

MY

CY

CMY

KOMAN’S VISHANDEL B.V., groothandel in vis en visprodukten in geheel Nederland, zoekt voor spoedige indiensttreding een ervaren

Met of zonder opleiding. (kan intern opgeleid worden)

MEDEWERKER ORDERADMINISTRATIE (m/v)

Reacties schriftelijk naar: Vondellaan 34 4707 AG Roosendaal

K

Functie De belangrijkste taken na een inwerkperiode omvatten: - Orderinvoer middels antwoordapparaat, faxen en emails - Bestellijsten en invoer nieuwe klanten - Overige voorkomende administratieve werkzaamheden

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag:

VERHUUR AFVALCONTAINERS

Profiel Aan een geschikte kandidaat stellen wij de volgende eisen: - opleiding op middelbaar niveau, richting BE/BA - goede beheersing van Microsoft Office - accuraat en flexibel - kennis van visprodukten is een pre - avond c.q. nachturen (zo/ma/di/wo 22.00 – 2.00 en do/vrij 21.00 – 2.00 u)

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD

Weekaanbiedingen

www.tandartsstroek.nl

(min. 20 u/p.week)

Uw specialist in:

Buitendijk West 12 4791 SC Klundert Tel.: 0168-402433 Fax: 0168-402995 info@hblokland.nl www.hblokland.nl

Voor bouw en sloopafval-puin-groen-bedrijfsafval enz. Verhuur van 7m³ 20m³ 40m³ afvalcontainers. Ook voor al uw bestratingsmaterialen, ophoogzand, grindzand, enz

Tel. 0622523365 / 0765971547

Worstenbrood € 1,00 Appelflap € 1,00 Rozijnenbollen 3 voor € 1,00 Eierkoeken 3 voor € 1,00

broodje van de maand

€ 1,00

Ettens Puur (licht meergranen)

Tevens kunt u sparen voor graTis artikelen (zie info in winkel)

vrijdag - zaTerdag

Saucijzenbroodje

€ 1,

20

U kunt uw schriftelijke sollicitatie richten aan:

Koman’s Vishandel B.V. T.a.v. dhr. J.M. Koman Den Bels 1, 4782 PG Moerdijk Of aan personeelszaken@komanvis.nl

Loon- en Grondverzetbedrijf

fa R. de Regt

Fa R. de Regt is een gerenommeerd loonbedrijf, dat sinds 1935 actief is in: agrarisch loonwerk, weg- en waterbouw, transport, maaiwerken, natuurbouw, grondwerken en cultuurtechniek. Ons doel is onze klanten met raad en daad bij te staan, en de uit te voeren opdrachten efficiënt en compleet te verzorgen.

St. Janstraat 41 • Hoeven • 0165-506900 Oude Bredaseweg 31 • Etten-Leur • 076-5012415

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste

kRaanmachinist • Met ervaring in onze werkgebieden • Die fulltime beschikbaar is (geen 8 tot 5 mentaliteit) • Met rijbewijs en VCA diploma

geldBINgO

v.a. zondag 15 juli a.s. in de Bosbadhal Hoeven. Aanvang 20.00 uur. Boekprijs v.a. e11.Volle kaarten 20-25-50-75-100 Bij voldoende deelneme e200.grAtIs pArkereN. toegang v.a. 16 jaar. Zondag 5 augustus rommelmarkt.

Wij bieden: • Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng • Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf • Goed salaris Solliciteren kan mondeling of schriftelijk. Ook zzp-ers zijn welkom. Voor vragen neem je contact op met John de Regt, t. 076-5016819, Vijfhuizenweg 40, 4871 EE, Etten-Leur. www.rderegt.nl

BENT U KLAAR VOOR DE WARE LIEFDE? Bel voor informatie: Lia van der Wel 0165-388816 Of 0800-0230595 (landelijk)

www.mens-en-relatie.nl

1

Star T

rek

First C To bold ontac ly go w her t Dan d urf jij e no one’s gone before je vas in het dageli t wel te verd ? jks le iepe (45, k ven van Car n anker

)?!

la

erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie

Gesloten vanaf vrijdag 27 juli t/m maandag 30 juli Openingstijden: ma - vr 8.30 - 18.00 uur, za 9.00 - 12.00 uur Pres. Kennedylaan 152 • Roosendaal • 0165 - 542613

Maison d’Amis

DANSEN

Iedere Zaterdag

ZAAL KOUTERSHOF te RIJSBERGEN Zaal open 19.30 uur Start 20.15 uur Gelegen naast de RK Kerk, Koutershof 4 Alle ballroom, latin en zuid-amerikaanse dansen wij !!! Kom uw geleerde danspassen van uw eigen dansschool bij ons oefenen. Allemaal met een danspartner. Entree € 3,00 tel: 06 22 41 43 07 www.bootrijsbergen.nl

DANSEN

VOOR SINGLES & PAREN: Café In den Bocht is een authentiek Brabants poldercafé. Als vanouds ieder weekend geopend.

Een leuk idee. Op zaterdag 21 juli:

‘Harinkje In den Bocht’ Vanaf 17.00 uur 2 harinkjes van het huis. Heerlijk met een biertje, jenevertje of aquavit. (haring van ‘de Zeeuwse Bron’ Etten-Leur) Nico Freling en Hilde Stroek Moleneindsestraat 58, 4741 RK Hoeven Telefoon: 0165-50 53 65, E-mail: nj.freling@hetnet.nl Internet: www.cafeindenbocht.nl

DANSEN

ZATERDAG 21 JULI VOOR SINGLESte&RIJSBERGEN PAREN: HARMONIEZAAL Ingang lagestraat 1 cq 3 naast rabo bank ZATERDAG juli Zaal open 19.30 uur 21 start 20.30 uur

Harmoniezaal te Rijsbergen EDDY SMETS MET LETTY LANKA Ingang Lagestraat 1 cq 3 naast Rabobank Zaal open 19.30 uur Start 20.30 uur Inlichtingen: 06 22 41 43 07

Eddy SmEtS mEt lEtty lanka

Inlichtingen: 06 22 41 43 07 ALLROUND MET

ALLROuNd LIVE LIVE PARty PARTY BANd BAND

Afmeting ongeveer 74 x 70 mm

mEt GOEDE GOEdE dANS DANS MUZIEK muZIEk


d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

op Kijk dagelijks de action.nl voor

100 NIEUWSTE A R TI K E L E N 3.05 METER

PROLINE

KATOEN

inclusief veiligheidsnet TÜV-gekeurd op=op

zware kwaliteit incl. spuit- en koppelstukken lengte 20 meter

diverse uitvoeringen en prints 100% katoen maat S-XXL

RBR A AK!

99.95

PR IJ S DOO Elders 249.95 299.99

4.95

Elders 8.95 9.95

HEREN SHIRT

2.49

Elders 6.99 9.99

VAKANTIE

FLADDERENDE

DIVERSE

uitzoeken!

vliegt in de rondte leuk in huis of tuin!

keuze uit: passerset, memoset met markers, snelhechters set/8, gelpennen met geur of pennenetui

SPEEL GOED

Elders 3.99 5.95

ASSORTI

LEES BOEK

2.39

zeer ruime keuze

! 10 0 T I T E L S M E E R DA N Elders 7.95 9.95

GEVOERDE

DAMES TAS

0.79

textiel/gevlochten riet diverse dessins

ZONNE BRIL diverse modellen en kleuren

0.79

SOLAR VLINDER

Elders 4.95 5.95

2.29

0.79

Elders 1.99 2.99

PURE COCONUT

CAMILLE

500 ml

eerste hulp voor de huid werkt verzachtend op de huid o.a. bij insectenbeten en na te lang zonnebaden 30 ml

INECTO SHAMPOO

CONDITIONER BODYWASH DOUCHECREME BODYCREME BODYLOTION

500 ml 200 ml 250 ml 275 ml 250 ml

BODY BENEFITS

1.69

SHOWER GEL Fresh, Cool Wave, Caring of 2in1 douche+shampoo 300 ml

2.49

SCHOOL SPULLEN

Elders 1.49 1.69

0.79

S.O.S. CREAM

Elders 5.99 7.99

ELECTRISCHE

2.29

INSECTEN LAMP 10x10x20 cm kunststof zwart

anti-vlieg KLEEFSTRIP set/4 of CITRONELLA GEL 125 gram

0.35

2.49

Kijk op onze website voor meer informatie, openingstijden, onze nieuwsbrief en onze productfolder: WWW.ACTION.NL BERGEN OP ZOOM • Kastanjelaan 61-65 BREDA • Tramsingel 74 CHAAM • Baarleseweg 44 DINTELOORD • Raadhuisplein 25a

ETTEN LEUR • Markt 33 GILZE • Steenakkerplein 20 KAATSHEUVEL • Hoofdstraat 47 OOSTERHOUT • Arendshof 34

OSSENDRECHT • De Brouwerij 16 RIEL • Dorpstraat 25a RIJSBERGEN • St. Bavostraat 22 ROOSENDAAL • Boulevard 118f

TILBURG • Trouwlaan 19-27 TILBURG • D.J. Jittastraat 8 WAALWIJK • Irenestraat 2a ZEVENBERGEN • Zuidhaven 45a

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 08-07 t/m za. 14-07 in Nederlandse filialen.

TUIN MEGA TRAMPOLINE SLANG

DH_20120711  

MIDWEEKEDITIE ‘Senioren moeten meer bewegen’ STAGEMAKELAAR OP ZOEK NAAR STAGEPLEKKEN VAREN LANGS WATERLINIE EN VESTINGSTEDEN Informeer vrijb...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you