Page 1

jasangarritasunerako udalerrien euskal sarea red vasca de municipios hacia la sostenibilidad

plan 2010 estrategikoa 2015

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA


Argitaraldia: 2011ko maiatza

IHOBE, Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa Urkixo Zumarkalea, 36 - 6. solairua (Bizkaia emparantza) - 48011 Bilbo Tel.: 94 423 07 43 • Fax: 94 423 59 00 www.ihobe.net Argitaratzailea: Ihobe, Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa Ingurumen, lurralde plangintza, nekazaritza eta arrantza saila. Eusko Jaurlaritza. Edukia: Dokumentu hau egiteko, Minuartia Enea enpresaren lankidetza izan dugu. Diseinua: Woko Creativos. Itzulpena: Elhuyar. Lege-gordailua: BI-349/2012 Argitalpen hau % 100 paper birziklatuarekin eginda dago.

Liburu honen edukiak, oraingo edizioan, litzentzia honetan argitaratu dira: Aitortu – Ez merkataritzarako – Lan eratorririk gabe 3.0 Unported (informazio gehiago http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.eu).


plan 2010 estrategikoa 2015


Partekatzea Ekohirigintza

Sine Si

J

Laguntza

Herritarrak

Konpro

Klima-aldaketa

Erantzukizuna

Ingurumenaren

Parte-hartzea a Baliabideak Barnean hartzea

Lerrokatzea L k

Eredugarria

Topaketa

Lankidetza

Ura Ezagutza

Globalitatea

Europa p Hondakinak

Laguntza

Sine Si

Konpro

Jasangarritasuna Aintzatespena A p

Elkarrekikota a

Hond nd daki

Lag

Ko

Partekatzea Ekohirigintza za

Ingu

Jasangarritasuna

Biodibe

E d

Ura Ezagutza

Gl b

Orientazioa

Lorpenak Energia

Bar

Lank

Ura Ezagutza

Parte-hartzea rte-h a

Klima-a

i

Ler L

E d

Top

B Biodibertsitatea

Globa

a

E AE ikotasuna otasu tas Sarea S a EAE

EmaitzakGizartean Hezkuntza Kalitatea H

ergia i

tean an n eragina er g na a izatea

omisoa

n kal kalitatea li

Mugikortasuna Aurkibidea a Ekintza Irtenbideak Erantzukizuna Ek

Orientazioa

Europa p

Ura

Biodibertsitatea

Eredugarria

Parte

Erantzukiz aldaketa

ekatzea Ekohirigintza

rrokatzea k

rritarrak

paketa

Plan Estrategikoa 2010-2015

kidetza

Udalsarea 21

alitatea

4

Baliabideak rnean hartzea

ntzukizuna

Elkarrekikotasuna Sa

Jasangarritasuna Aintzatespena A p inak

a rria Parte-hartzea atea

Lorpenak Energia

guntza

suna Sarea EAE

g EmaitzakGizartean eragina Hezkuntza Kalitatea H

Sinergia Si i

eragina g izatea

onpromisoa

rumenaren kalitatea

Mugikortasuna ntza Irtenbideak Erantzukizuna Ekintza Irt

Herritar

Partekatzea Ek


Laguntza

J 1. Aurkezpena

k

n

ta ibe

d

AURKEZPENA

6

1.1

Aurrekariak eta testuingurua

7

1.2

Plana lantzeko prozesua

8

1.3

Plan Estrategikoaren Egitura

9

DIAGNOSIAREN ETA ERRONKA ESTRATEGIKOEN FORMULAZIOA

10

2.1

Diagnosi estrategikoa, AMIA

11

2.2

Erronka estrategikoak

13

PLAN ESTRATEGIKOAREN FORMULAZIOA 3.1

Misio, Ikuspegi eta Balioen Formulazioa

17

3.2

Helburu operatiboak

19

3.3

Helburu operatiboak eta Ekintzak

20

3.4

Zerbitzuen kartera

25

3.4.1

Zerbitzuen karteraren definizio orokorra

25

3.4.2

Zerbitzuen karteraren ezaugarriak

26

Gl b

a

4.1

Alderdi Orokorrak

29

4.2

Funtzionamendu Organoak

30

4.3

Organo, esparru eta barneko komunikaziorako kanalen mapa

30

4.4

Lankidetza, Saretik kanpoko udalerrien gaineko erakundeekin

31 32

5.1

Jarraipen ereduaren egitura

33

5.2

Emaitzen adierazleen panela

34

ERANSKINA 6.1.

3

28

JARRAIPEN ETA EBALUAKETA EREDUA

rt

2

16

DINAMIKA ETA ANTOLAKETA EREDUA

a

1

37 Zerbitzuen oinarrizko ezaugarriak

38

Sa

4 5 6

e

z

r

Ek

Udalsarea 21

Plan Estrategikoa 2010-2015

5


Partekatzea Ekohirigintza

Sine Si

J

Laguntza

Herritarrak

Konpro

Klima-aldaketa

Erantzukizuna

Ingurumenaren

Parte-hartzea a Baliabideak Barnean hartzea

Lerrokatzea L k

Ura Ezagutza

Globalitatea

Hondakinak

Europa p

Lankidetza

1. Aurkezpena

Eredugarria

Topaketa

Laguntza

Sine Si

Konpro

Jasangarritasuna Aintzatespena A p

Elkarrekikota a

Hondaki

Lag

Ko

Partekatzea P artekatzea Ekohirigintza Ekohirigintza

Ingu

Jasangarritasuna

Biodibe

E d

Ura Ezagutza

Gl b

Orientazioa

Lorpenak Energia

Barr

Lank

Ura Ezagutza

Parte-hartzea a

Klima-a a

i

Ler L

E d

Top

Biodibertsitatea

Globa

a

ikotasuna Sarea EAE

EmaitzakGizartean Hezkuntza Kalitatea H

ergia i

tean eragina g izatea

omisoa

n kalitatea

Mugikortasuna Aurkezpena a Ekintza Irtenbideak Erantzukizuna Ek

Orientazioa

Europa p

Ura

Biodibertsitatea

Eredugarria

Parte

Erantzukiz aldaketa

ekatzea Ekohirigintza

rrokatzea k

rritarrak

paketa

Plan Estrategikoa 2010-2015

kidetza

Udalsarea 21

alitatea

6

Baliabideak rnean hartzea

ntzukizuna

Elkarrekikotasuna Sa

Jasangarritasuna Aintzatespena A p inak

a rria Parte-hartzea atea

Lorpenak Energia

guntza

suna Sarea EAE

g EmaitzakGizartean eragina Hezkuntza Kalitatea H

Sinergia Si i

eragina g izatea

onpromisoa

rumenaren kalitatea

Mugikortasuna ntza Irtenbideak Erantzukizuna Ekintza Irt

Herritar

Partekatzea Ek


Laguntza

J 1. Aurkezpena

1

k

n

ta ibe

d

Aurrekariak eta testuingurua Udalsarea 21 2002 urtean eratu zen, Garapen Jasangarrirako Euskal Ingurumen Estrategia 2002-2020ren baitan. Helburua zen beren Tokiko Agenda 21 diseinatzeko fasea gaindituta zuten eta tokiko jasangarritasun prozesuak abiatzera zihoazen udalerriei erantzutea.

1.1

2002 urtearen amaieran, Sarearen helburuak eta jarduera definitzeari ekin zitzaion, diagnosi eta plangintza prozesu baten bitartez; Sareko kide guztien parte-hartzea izan zuen prozesu horren emaitza 2003-2005 garaiko Plan Estrategikoa izan zen. Lehendabiziko Plan horretan definitu ziren Sareak bere funtzionamenduaren lehen hirurtekoan izango zituen misioa eta helburu estrategikoak, eta baita garatuko zituen jarduerak ere. Geroago, Plan hori urtez urte zehaztu da, Kudeaketa Planak lantzearen bidez. Sarearen hasierako definizioaren baitan, Sarearen funtzionamendu eredua ere ezarri zen, Batzorde Exekutibo bat, Batzorde Tekniko bat eta Idazkaritza Teknikoa eratuz, eta geroago Ekitaldeak ere eratuz, Batzorde Teknikoa osatuko zuten lan-talde bezala. Horren ostean, 2006 urtean, bigarren Plan Estrategikoa prestatu zen (2006-2009). Plan horrek ez zuen aldaketa handirik egin Sarearen hasierako formulazioan ezarritako norabidean, baina beraren zerbitzuak eta funtzionamendua doitu zituen, 2003 eta 2005 bitartean bazkideen kopuruak izandako igoera mardulera eta prozesuek eskuratutako heldutasun mailara egokitzeko.

a

Gl b

Une honetan, 2010-2015 sasoiko Plan Estrategiko hau onarpenarekin, Udalsarea 21ek erronka bati aurre egiten dio, hots, bere jarduna eta bere funtzionamendu eredua testuinguru berrira egokitzeko erronkari. Barneko eremuari dagokionez, testuinguruaren elementuak hauexek dira: Sareko kide diren udalerriak asko eta askotarikoak dira, beren prozesuak heldutasun maila desberdinetan daude, eta beren eskariak ere desberdinak dira. Kanpora begira, berriz, testuingurua oso baldintzatuta dago egoera ekonomikoagatik eta jasangarritasun eta ingurumen politikek Europan eta EAEn duten bilakaeragatik.

rt

a

Sa e

z

r

Ek

Udalsarea 21

Plan Estrategikoa 2010-2015

7


1. Aurkezpena

Plana lantzeko prozesua

1.2

Plana lantzeko prozesuak 1. Irudian erakusten diren lan-faseak eta jarduera nagusiak izan ditu; bertan, azterketak eta kabineteko lana uztartu dira Sareko kideen partaidetzan oinarritutako zereginekin.

2006-2009ko Plan Estrategikoaren Ebaluaketa

a

EGOERAREN AZTERKETA

b

DIAGNOSI ESTRATEGIKOA (AMIA)

Barneko eta kanpoko testuingurua

Interes-taldeen behar eta itxaropenak: ELKARRIZKETAK (10) + FOCUS GROUP TAILERRA

Udalsarea 21en Batzorde Teknikoa: AMIA, Erronka Estrategikoak, Ikuspegia, Zerbitzuak eta Jarduerak

c

FORMULAZIO ESTRATEGIKOA (2010-2015)

Udalsarea 21en Batzorde Exekutiboa: Plan Estrategikoaren zirriborroa Plan Estrategikoa (Misioa, Ikuspegia eta Balioak / Helburu Estrategiko eta Operatiboak / Jarduerak eta Zerbitzuen behin betiko Katalogoa)

d

PLANAREN GARAPEN ETA JARRAIPEN EREDUA

1. Irudia Plan Estrategikoa lantzeko Prozesua

Sareko kideen parte-hartze eta ekarpenetan oinarritutako zereginei dagokienez, ekintza esanguratsuenak hauexek izan dira: Elkarrizketak interes-taldeekin: Elkarrizketa sakonak, Udalsarea 21eko kide diren interes-taldeen beharrak eta itxaropenak formulatzeko. Horri begira, 10 elkarrizketa egin zaizkie Eusko Jaurlaritzako eta udalerrien gaineko beste administrazio batzuetako erakundeen ordezkari tekniko eta politikoei, eta baita Sareko kide diren udaletako ordezkariei ere, udalerrien tamainak, Lurralde Historikoak eta prozesuen aurrerapen gradu desberdinak islatuz haien bidez. Eztabaida-taldea (Focus Group) Talde-dinamika baten garapena, Udalsarea 21 osatzen duten udalerri mota desberdinen parte-hartzearekin; bertan, talde moduan, hausnarketa egin zen Sarearen ibilbideaz, beraren oraingo egoeraz eta etorkizunean izango dituen erronkez. Lan-tailerra, Sarearen Batzorde Teknikoaren baitan Egoerari buruz egindako azterketa eta formulatutako diagnosi eta erronka estrategikoen hasierako aurkezpena; eztabaida tan-taldeetan bideratu zen, erronka estrategikoen arabera; geroago, konklusioak jendaurrean azaldu ziren, osoko bileran.

8

Udalsarea 21

Plan Estrategikoa 2010-2015


1. Aurkezpena

Zeregin horiez gain, Plan Estrategikoa hasi baino lehen edo garatzen zen bitartean sortutako zenbait ekimenen ekarpenak ere jaso dira; horien artean, honako hauek nabarmentzen dira: • 2006-2009ko Plan Estrategikoaren jarduerak eta zerbitzuak ebaluatzeko Lan-saio bat, Batzorde Teknikoaren baitan, Plana lantzeko prozesua hasi baino lehen. • Udalsarea 21en Think Tank saioa. Bertan, hiru udalerri aurreratuk Sareari buruzko hausnarketa egin zuten, Sarearen funtzionamenduarekin zerikusia duten funtseko gaientzako irtenbide berritzaileak identifikatzeko dinamikatik abiatuta. Jarduera horiei esker, Sareko alderdi bakoitzaren egoerari eta bilakaerari buruz dauden pertzepzio desberdinak ezagutu ahal izan dira, prozesuaren beharrentzat egokiak diren kalitate, adierazgarritasun eta sendotasunarekin; horrekin batera, beraren orientazioa eta 2010-2015 sasoian bultzatu beharreko lehentasunak ere ezagutu ahal izan dira, kalitate, adierazgarritasun eta sendotasun berdinekin.

Plan Estrategikoaren Egitura Udalsarea 21en 2010-2015eko Plan Estrategikoak 2. Irudian erakusten diren elementu guztiak biltzen ditu. Plan Estrategikotik abiatuta, biurteko Kudeaketa Planak garatzen dira; horien bidez, Plan Estrategikoan definitutako helburu operatiboak eta ekintzak abiapuntutzat hartuta, bi urteko garaietan gauzatu beharreko jarduera espezifikoak abiatzen dira.

1.3

UDALSAREA 21en 2010-2015eko PLAN ESTRATEGIKOAK IKUSPEGIA, MISIOA ETA BALIOEN

HELBURU OPERATIBOAK (6)

HELBURU ESTRATEGIKOAK (3)

ZERBITZUEN KARTERA (28)

ANTOLAKUNTZA EREDUA

JARRAIPEN PLANA

Informatiboak

Sarearen organoak: Batzorde Exekutiboa eta Teknikoa

Emaitza estrategiko eta operatiboen adierazleak

Topaketarako eta barneko komunikaziorako esparruak

Plan Estrategikoaren eta Kudeaketa Planen gauzatze-gradua

Prestakuntzakoak Metodologia Informatikoak Finantzarioak Laguntza teknikoa Aitortza ekintzak Ekintzak (22) Izenburua Gauzatzeko epea (2010-2015) Lehentasuna Arduradunak Finantziazio-iturria

KUDEAKETA PLANAK (2010-2011) (2012-2013) (2014-2015) HELBURU OPERATIBOAK (6)

Ekintzak (22)

Jarduerak Izenburua Gauzatze-epea (seihilekoa) Lehentasuna Arduradunak Udalen rola Finantziazio-iturria

2. Irudia 2010-2015 sasoiko plan estrategikoaren egitura eta biurteko Kudeaketa Planak abiatzeko eta gauzatzeko prozesua

Udalsarea 21

Plan Estrategikoa 2010-2015

9


Partekatzea Ekohirigintza

Sine Si

J

Laguntza

Herritarrak

Konpro

Klima-aldaketa

Erantzukizuna

Ingurumenaren

Parte-hartzea a Baliabideak Barnean hartzea

Lerrokatzea L k

Eredugarria

Topaketa

Lankidetza

Ura Ezagutza

Globalitatea

Europa p Hondakinak

Laguntza

Sine Si

Konpro

Jasangarritasuna Aintzatespena A p

Elkarrekikota a

Hondaki

Lag

Ko

Partekatzea Ekohirigintza

Ingu

Jasangarritasuna

Biodibe

E d

Ura Ezagutza

Gl b

Orientazioa

Lorpenak Energia

Ba

Lank

Ura Ezagutza

Parte-hartzea a

Klima-a

i

Ler L

E d

Top

Biodibertsitatea

Globa

a

ikotasuna Sarea EAE

EmaitzakGizartean Hezkuntza Kalitatea H

ergia i

tean eragina g izatea

omisoa

n kalitatea

Diagnosiaren eta erronka Irtenbideakformulazioa Erantzukizuna Ek a Ekintza estrategikoen

Orientazioa

Europa p

Ura

Biodibertsitatea

Eredugarria

Parte

Erantzukiz aldaketa

ekatzea Ekohirigintza

rrokatzea k

rritarrak

paketa

Plan Estrategikoa 2010-2015

kidetza

Udalsarea 21

alitatea

10

Baliabideak rnean hartzea

ntzukizuna

Elkarrekikotasuna Sa

Jasangarritasuna Aintzatespena A p inak

a rria Parte-hartzea atea

Lorpenak Energia

guntza

suna Sarea EAE

g EmaitzakGizartean eragina Hezkuntza Kalitatea H

Sinergia Si i

eragina g izatea

onpromisoa

rumenaren kalitatea

Mugikortasuna ntza Irtenbideak Erantzukizuna Ekintza Irt

Herritar

Partekatzea Ek


Laguntza

J 2. Diagnosiaren eta erronka estrategikoen formulazioa

2

k

n

ta ibe

d

2.1

Aurreko Plan Estrategikoaren ezarpen mailaren ebaluaketa abiapuntutzat hartuta, eta Sarearen barneko eta kanpoko testuingurua aztertuta, diagnosi estrategiko bat egiteari ekin zitzaion. Diagnosi hori, AMIA matrize moduan egituratuta, jarraian aurkezten da:

Gl b

a

Diagnosi estrategikoa, AMIA

rt

a

Sa

AHULEZIAK

INDARRAK

Pertsonal politikoak pertsonal teknikoaren eskuetan utzi du TA21en prozesuen lidergoa eta Sareko parte-hartzea.

Sarea osatzen duten udalerrien kopurua eta haien dibertsitatea: masa kritikoa eta ordezkagaitasuna.

Udalen gaineko eragileen arteko koordinazioa txikia da: Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta EUDEL

Bada erregulazio-esparru egonkor bat Udalsarea 21entzat, eta horrek egonkortasun handiagoa ematen du eta konpromiso handiagoa ekarri. Udalerri gehienek bere egin dute esparru hori.

Sarea osatzen duten udalerrien artean konpromiso maila desberdinak daude TA21 eta Udalsarea 21 prozesuekin.

Eragile teknikoen inplikazio eta konpromisoa Sarearen helburuekin, kulturarekin eta lan estiloarekin

Idazkaritza Teknikoarekiko mendetasun maila nabaria da, eta nolabaiteko proaktibotasun falta dago Udalsarea 21 osatzen duten udalerrien aldetik.

Lankidetza eta esperientzien trukea ahalbidetzen duen pertsona sare bat eratu da

Udalerri txikiek eta Arabako Lurralde Historikoko udalerriek badituzte zailtasunak Udalsarea 21en guztiz integratzeko.

Zerbitzu integral bat eskaintzen da udalerrientzat, bost elementu hauek oinarritzat hartuta: norabidea, “jarduteko modu� jakin bat, topagunea, zerbitzu eta baliabide konpartituak, eta finantziazioa.

Idazkaritza Teknikoaren zerbitzua ez da hain pertsonalizatua, Sarea osatzen duten udalerrien kopurua etengabe hazi delako.

Sareko zerbitzuen irismena, kalitatea eta balio erantsia; gainera, zerbitzu horiek gero eta gehiago egokitzen zaizkie udalerriei eskari eta beharrizanei (Ekitaldeak, Auzolan 21, Berringurumena, MUGI 21...). Hurrengo orrialdean jarraintzen du R

e

z

r

Ek

Udalsarea 21

Plan Estrategikoa 2010-2015

11


2. Diagnosiaren eta erronka estrategikoen formulazioa

AHULEZIAK

INDARRAK

Sareak egindako lana eta lortutako emaitzak ez dira behar bezainbeste bistaratu eta kanporantz proiektatu, batez ere tokiko eskalan.

Baliabideen diseinu egokia, kideen kopuruaren igoera esanguratsuari egokitu baitzaizkio.

Prozesuen kalitate globala ebaluatzeko estandarrak definitu dira; definizio horri esker, egin beharreko bidea zehaztu daiteke eta konpromiso handiena hartu duten udalerrien balioa aitortu.

MEHATXUAK

AUKERAK

Aurrekontu publikoen murrizketa, bai orokorra eta bai ingurumen-politiketara bereziki zuzentzen dena.

EcoEuskadi 2020 Euskadiko garapen Jasangarrirako Estrategian eta III. Ingurumen Esparru Programan (2011-2014) ezartzen diren lehentasunak aprobetxatzea lan-ildo argiak ezartzeko Udalsarea 21en kideei.

Badira zalantzak Foru Aldundiek eta EUDELek Udalsarea 21en esparru berrian epe laburrean izango duten inplikazioaren inguruan.

Maila anitzeko jasangarritasun-ekimenak egituratzeko eta abiatzeko ahalmena (EAE-Udalerria-Hiritarrak)

TA21en esparruan integratuta ez dauden ingurumen-politika sektorialen sorrera, politika horiek Agenda ahuldu eta beraren helburuak nahastu baititzakete tokiko eremuan.

Sarea udalerrien gaineko beste eragile batzuekin elkartu daiteke edo haiekin kooperatu, lana bultzatu eta sakondu ahal izateko gai-eremu jakin batzuetan.

TA21en nolabaiteko ahultze-joera, erreferentziazko esparru bezala, estatuko eta nazioarteko testuinguruan.

Arabako udalerri kopuru esanguratsu baten integrazioa.

TA21 ezartzeko prozesuak geldirik daude eta kalitate gutxikoak dira Sareko kide batzuetan, eta horrek kalte egin diezaieke TA21en ospe, garapen eta finkapenari.

Gehien konprometitu diren udalerrien lanaren aitortza, apustu teknikoa indartuz eta Sarearekiko konpromiso politikoa bultzatuz. Udalerri aurreratuen kopurua igotzea ahalbidetzen duten ibilbideen definizioa. Jarduna sakontzea eta bideratzea garrantzia hartuz doazen eta lehentasuna duten gai-eremuen arabera, TA21en baitan kokatuz. TA21kudeaketa-tresna gisa erabiltzea udalerri jakin batzuetan, jasangarritasunaren hiru dimentsioen integrazioa ahalbidetzeari begira. Hurrengo orrialdean jarraintzen du R

12

Udalsarea 21

Plan Estrategikoa 2010-2015


2. Diagnosiaren eta erronka estrategikoen formulazioa

MEHATXUAK

AUKERAK Jarduna gehiago orientatzea emaitzak lortzera eta komunikatzera. Sareko kide diren udalerrien jardunbide egokien eta kasu arrakastatsuen berri ematea, bai Sarearen barnean eta bai kanpoan, izen ona eta ospe soziala emateko xedez.

1. Koadroa Udalsarea 21en AMIA azterketaren laburpena

Erronka estrategikoak

2.2

Egindako azterketatik, beheko koadroan erakusten diren gai estrategikoak ondorioztatzen dira, funtsean: ARDURADUNAK

KIDE DIREN UDALERRIAK

UDALSAREA 21EN ERRONKAK

FUNTSEZKO ESTRATEGIAK

Udalsarea 21ek bultzatu behar ditu bere kideen lidergo politikoa, ekarpena eta proaktibotasuna

• Batzorde Teknikoa eta komunikazio teknikoaren beste kanal batzuk indartzea • Batzorde Exekutiboa eta komunikazio politikoaren beste kanal batzuk dinamizatzea • Sareko kide diren eragileen proaktibotasuna

IDAZKARITZA TEKNIKOA

IDAZKARITZA TEKNIKOA – KIDEAK

Udalsarea 21ek indartu behar du bere kideek kalitatearekin duten konpromisoa, hoberenen aitortza abiapuntutzat hartuta

• Kalitatearen autoebaluaketa

Udalsarea 21ek zerbitzuen eskaintza optimizatu eta lehenetsi behar du, eskari handi, dibertsifikatu eta aldakorrari erantzuteko

• Zerbitzuen kartera segmentatzea eta eguneratzea

Udalsarea 21ek eta bere kideek jakinarazi behar dituzte Sareak eta TA21ek lortutako emaitzak, balio eta ospe soziala emateari begira

• Ahalegin eta emaitzen proiekzio publikoa

• Aitortzara zuzendutako jarduerak

• Zerbitzu jakin batzuen eskaintza mugatzea

• Pertsonal politikoarentzako komunikazioa

2. Koadroa Udalsarea 21en gai eta erronka estrategikoak

Udalsarea 21

Plan Estrategikoa 2010-2015

13


2. Diagnosiaren eta erronka estrategikoen formulazioa

Udalsarea 21en etorkizuneko garapenari begira bere kideek adierazi dituzten itxaropen eta lehentasunak ikusita, hauexek dira Sarearentzat ondorioztatzen diren zereginak: • Sareak topagune gisa betetzen duen rola indartzea, eginkizun hauek betetzen dituen neurrian: bere kideen jarduna bultzatzea, orientatzea eta bideratzea; baliabideak konpartitzeko eta eskuratzeko bidea ematea; eta udalerrien dibertsitatera egokitutako kalitatezko zerbitzu erabilgarri ugari eskaintzea. • Udalerrien konpromisoa eta TA21en prozesuen heldutasun maila eta kalitatea handitzea, prozesuak etorkizunean hobetzeko eta eboluzionatzeko ibilbide argiak ezarriz, eta baliabide gehiago eta proiekzio publiko handiagoa asignatuz gehien ahalegintzen diren udalerriei. • Sareko kideen rol proaktiboa indartzea alor teknikoan, lidergoa alor politikoan indartzeaz batera, Sarearen jardueren formulazioan eta garapenean, Udalsarea 21en funtzionamendu-sistemaren heldutasuna eta sareko lana bultzatuz, interes komuneko taldeen araberako lana eta heldutasun maila uztartuz jarduera eta espazio komunekin. • Hobekuntzazko emaitza ukigarriak eta azpimarragarriak lortzea gizartearen eta ingurumenaren alorrean eta kudeaketa publikoaren alorrean, eta emaitza horiek EAEko gizarteari eta eragile publiko, sozial eta ekonomikoei helarazten jakitea, TA21en baitan, egindako kalitatezko lanean oinarritutako ospe eta aitortza publiko handiagoa lortzeko. • Jarduerak, baliabideak eta zerbitzuak Tokiko Agenda 21en gai-eremu espezifikoetara gehiago fokalizatzea eta zeharkakotasunez egituratzea, Sarearen eta udalerriaren eskalan, lehentasunezkotzat eta gero eta garrantzia handiagokotzat jotzen diren gaieremu espezifikoei begira, urtebetetiko gorako epeetarako (2 eta 5 urte bitartean). Fokalizazio horrek kontuan hartu behar ditu nazioarteko eta EAEko joerak, eta uztartu behar da udalerri bakoitzaren eta/edo udalerri mota bakoitzaren lehentasun espezifikoekin, eta baita Tokiko Agenda 21ek berez duen zeharkako izaerarekin ere, berau erreferentzia-esparrutzat hartuta. • Sareak kanpoko eragile publiko batzuekin (Eusko Jaurlaritzako Sailak eta erakundeak, Foru Aldundiak, EUDEL,…) duen lankidetza indartzea eta egituratzea, horren bidez laguntzeko Sarearen helburuen garapenari eta sinergien sorrerari, Sarearen aktiboen balioa erakustea oinarritzat hartuta: kide diren udalerrien kopurua eta dibertsitatea, barneko komunikaziorako kanal eta espazio finkatuak, sareko lanaren kultura eta TA21, jasangarritasun-politika sektorialak tokiko eskalan integratzeko esparru bezala. • Nolabaiteko rola garatzea udal iritzi-talde tekniko bezala, udalerrien gaineko ekimen eta jarduerei lotuta, tokiko jasangarritasunaren alorreko alderdietan; halaber, Europako eta EAEko ingurumen- eta jasangarritasun-politikak transmititzeko mekanismo bezala funtzionatzea, politika horiek udalerrien eta hiritarren eskalara eramateko.

14

Udalsarea 21

Plan Estrategikoa 2010-2015


2. Diagnosiaren eta erronka estrategikoen formulazioa

TOKIKO AGENDA 21EN JARDUERAREN BEREZKO GAI EREMUAK, EAEKO UDALERRIETAN LUARRALDEARI LOTUTAKO ALDERDIAK

SENTSIBILIZAZIOA, HIRITARREN PARTEHARTZEA ETA BARNEKO KOORDINAZIOA

Lurraldea eta Plangintza

Komunikazioa, sentsibilizazioa eta hiritarren parte-hartzea

Biodibertsitatea eta Ingurune Naturala

Barneko koordinazioa eta zeharkakotasuna

Mugikortasuna eta Garraioa

TOKIKO AGENDA 21EN JARDUERAREN BEREZKO GAI EREMUAK, EAEKO UDALERRIETAN BALIABIDE NATURALAK, HONDAKINAK ETA INGURUMEN KALITATEA

GARAPEN SOZIAL ETA EKONOMIKOA

Ura

Biztanleria

Hondakinak

Garapen ekonomikoa eta lan-merkatua

Energia

Ongizatea eta gizarte-inklusioa

Ingurumen-kalitatea (Atmosfera, Akustika eta Lurzoruak)

Berdintasuna

Arriskuaren kudeaketa eta jarduera ekonomikoak

Hezkuntza

Udal administrazioaren erosketa publikoa eta ingurumen-kudeaketa

Osasuna

Klima-aldaketa eta inpaktu globala

Kirola

Kultura

Euskara

Etxebizitza

Udalsarea 21

Plan Estrategikoa 2010-2015

15


Partekatzea Ekohirigintza

Sine Si

J

Laguntza

Herritarrak

Konpro

Klima-aldaketa

Erantzukizuna

Ingurumenaren

Parte-hartzea a Baliabideak Barnean hartzea

Lerrokatzea L k

Eredugarria

Topaketa

Lankidetza

Ura Ezagutza

Globalitatea

Europa p Hondakinak

Laguntza

Sine Si

Konpro

Jasangarritasuna Aintzatespena A p

Elk Elkarrekikota a

Hondaki

Lag

Ko

Partekatzea P artekatzea Ekohirigintza Ekohirigintza

Ingu

Jasangarrritasuna

Biodibe

E d

Ura Ezagutza

Gl b

Orientazioa

Lorpenak enak Energia

Barr

Lank

Ura Ezagutza

Parte-hartzea a

Klima-a a

i

Ler L

E d

Top

Biodibertsitatea

Globa

a

ikotasuna Sarea EAE

Emaitzak itzakGizartean Hezkuntza Kalitatea H

ergia i

tean eragina g izatea

omisoa

n kalitatea

Mugikortasuna Plan estrategikoaren Irtenbideak Erantzukizuna Ek a Ekintza formulazioa

Orientazioa

Europa p

Ura

Biodibertsitatea

Eredugarria

Parte

Erantzukiz aldaketa

ekatzea Ekohirigintza

rrokatzea k

rritarrak

paketa

Plan Estrategikoa 2010-2015

kidetza

Udalsarea 21

alitatea

16

Baliabideak rnean hartzea

ntzukizuna

Elkarrekikotasuna Sa

Jasangarritasuna Aintzatespena A p inak

a rria Parte-hartzea atea

Lorpenak Energia

guntza

suna Sarea EAE

g EmaitzakGizartean eragina Hezkuntza Kalitatea H

Sinergia Si i

eragina g izatea

onpromisoa

rumenaren kalitatea

Mugikortasuna ntza Irtenbideak Erantzukizuna Ekintza Irt

Herritar

Partekatzea Ek


Laguntza

J 3. Plan estrategikoaren formulazioa

3

k

n

ta ibe

d

Misio, Ikuspegi eta Balioen Formulazioa

3.1

2010-2015eko Plan Estrategikoaren misioa honela definitzen da: MISIOA

Kalitatezko Tokiko Agenda 21en ezarpena eta Tokiko Ekintza Planen finkapena bultzatzea, udaletako jasangarritasun-politiken kudeaketa-sistema integratu bezala, horren bidez modu eraginkorrean laguntzeko ingurumen-hobekuntzari eta bizi-kalitateari, eta, halaber, udalek EAEko garapen jasangarriko politiketan duten rola bultzatzeko eta euskal gizartearen erantzunkidetasuna sustatzeko. Lehengo misioaren aldean, oraingo misioak alderdi hauek gehitu edo indartzen ditu: • Ekintza Plana, udal kudeaketarako tresna bezala.

a

Gl b

• Prozesuen kalitatearekiko konpromisoa, ingurumenaren eta bizi-kalitatearen hobekuntza lortzeko baldintza bezala.

rt

a

Sa e

z

r

Ek

Udalsarea 21

Plan Estrategikoa 2010-2015

17


3. Plan estrategikoaren formulazioa

Sarearen apustu estrategikoa IKUSPEGI batean konkretatzen da, hau da, plangintza estrategikoaren sasoiaren amaieran (2015) UDALSAREA 21ek berari buruz lortu nahi duen pertzepzioaren formulazio batean: IKUSPEGIA 2015

Udalsarea 21 udal konprometituak biltzen dituen Sare bat da; udal horiek ingurumena eta bizi-kalitatea hobetzearen alde lan egiten dute elkarrekin, eta topaguneak, metodologia eta baliabideak konpartitzen dituzte. Sarearen eta beraren kideen jarduerek inpaktu sozial nabaria dute euskal gizartean, eta aitortza lortzen dute beren kalitateagatik eta emaitzengatik, bai estatuaren alorrean eta bai Europaren alorrean.

Ikuspegi horren eraginez, 2010-2015 sasoian HELBURU ESTRATEGIKO hauek lortu behar dira: HELBURU ESTRATEGIKOAK

18

Udalsarea 21

1

UDALERRIEN ROL PROAKTIBOA indartzea alor teknikoan, eta lidergo handiagoa lortzea maila politikoan, Sarearen jardueren formulazioari eta garapenari dagokienez; halaber, inplikazio handiagoa lortzea Sarearen kide diren gainerako erakundeen aldetik.

2

Udalerrien KONPROMISOA eta TA21en prozesuen HELDUTASUNA eta KALITATEA handitzea, haien AITORTZA bultzatuz.

3

EMAITZA ukigarri eta azpimarragarriak lortzea gizartearen eta ingurumenaren alorrean eta kudeaketa publikoaren eremuan, eta emaitza horiek modu eraginkorrean komunikatzea euskal gizarteari, INPAKTU SOZIAL handiagoa lortzeko eta Sarearen eta beraren kideen ospe publikoa hedatzeko estatuan eta Europan.

Plan Estrategikoa 2010-2015


3. Plan estrategikoaren formulazioa

Sarearen garapenak balio hauek hartzen ditu oinarritzat: UDALSAREA 21en BALIOAK 1

JASANGARRITASUNA, bere ekimen guztien orientazio- eta ebaluaketa-irizpide bezala.

2

Bere kide guztien garapenarekin.

3

Helburuen araberako PLANGINTZARA eta emaitzen jarraipen eta EBALUAKETARA orientatzea.

4

Metodologia, baliabide tekniko, ezagutza eta informazioaren GARAPEN KONPARTITUA.

5

ELKARLANAREN KULTURA, bere kideen aniztasunean.

6

BERRIKUNTZAREN ETA HOBEKUNTZA ETENGABEAREN aldeko bokazioa eta ALDAKETAREN BULTZADA.

7

Ahaleginaren eta bikaintasunaren AITORTZA.

8

GIZARTEAREN PARTE-HARTZEA sustatzea erabakiak hartzeko prozesuetan, eta herritarren zein euskal gizartearen eragileen ERANTZUNKIDETASUNA bultzatzea.

KONPROMISOA

prozesuen

kalitatearekin

eta

Sarearen

Helburu operatiboak Sareak datozen bost urteotan izan behar duen garapenerako egindako formulazio estrategikotik abiatuta, ondorengo 6 helburu operatiboak definitzen dira Udalsarea 21entzat. Helburu horiek erraztu behar dute aurretik aurkeztutako misio, ikuspegi eta helburu estrategikoen lorpena, Sareari datxezkion balioekin bat etorriz.

3.2

HELBURU OPERATIBOAK 1

Sarea indartzea, bere KIDE guztien KONPROMISOA eta INPLIKAZIOA dinamizatuz eta bultzatuz, sareko lana indartzeaz batera.

2

EZAGUTZAREN KUDEAKETAN eta PRESTAKUNTZA TEKNIKOAN sakontzea eta balio erantsi handiko ZERBITZU eta BALIABIDE konpartituak eskaintzea, askotariko beharrei egokituta.

3

TA21en GIZA BALIABIDEAK eta KUDEAKETAREN BARNEKO PROZESUAK indartzea, udalen aldetik; Ekintza PLANAK aldizka BERRAZTERTEA eta plan horiek GAUZATZERA bideratutako BALIABIDE EKONOMIKOAK eskuratzea.

4

Prozesuen heldutasuna eta KALITATEAREN hobekuntza etengabea bultzatzea, eta EMAITZAK eta horien AITORTZA lortzea.

5

Sarearen eta beraren kideen LANKIDETZA sustatzea EAEko ERAGILE publiko, sozial eta ekonomikoekin, eta KANPO ELKARLANA bultzatzea estatuan eta Europan.

6

Sarearen PROIEKZIO PUBLIKOA eta ospea bultzatzea, eta baita jasangarritasunaren balioei lotutako ERANTZUNKIDETASUNA eta HEZKUNTZA ere, euskal gizarte osoan.

Udalsarea 21

Plan Estrategikoa 2010-2015

19


3. Plan estrategikoaren formulazioa

3.3

Helburu operatiboak eta Ekintzak Jarraian, 2010-2015 garaian garatu beharreko ekintzak formulatzen dira, aurretik ezarritako helburu operatibo bakoitzari lotuta. Kontuan hartutako ekintzak gauzatzeko arduradunak Sareko Idazkaritza Teknikoa, udalerriak, kide diren gainerako erakundeak edo horiek guztiak dira, kasu bakoitzaren arabera. Arduradunen asignazioa eta Saretik kanpoko beste eragile batzuekin egon litekeen lankidetza ondorengo atalean erakusten dira. Ondorengo tauletan, Plan Estrategikoa abiatzeko eta aplikatzeko bidea azaltzen da, jarduerak gauzatzeko urtebeteko denbora-tarteekin, eta horien ardura izango duten erakundeekin:

A

Arduradunak:

US21

Udalsarea 21

IT

Udalsarea 21en Idazkaritza Teknikoa (IHOBE)

UD

Udalerriak

UE

Udalerrien gaineko erakundeak

Ekintza bakoitzari lehentasun maila bat egozten zaio, eskala honen arabera:

L

20

Udalsarea 21

Lehentasuna:

Handia

Ertaina

Neurritsua

Plan Estrategikoa 2010-2015


3. Plan estrategikoaren formulazioa

HELBURU OPERATIBOA 1 Sarea indartzea, beraren KIDE guztien INPLIKAZIOA dinamizatuz eta bultzatuz, sareko lana indartzeaz batera.

EKINTZA

L

A

1.1

Batzorde Teknikoa eta pertsonal teknikoaren parte-hartzerako beste kanal batzuk hobetzea eta dinamizatzea.

UD IT

1.2

Batzorde Exekutiboa dinamizatzea eta beste partaidetza-kanal espezifiko batzuk sortzea hautetsientzat, ezagutza eta inplikazio mailaren arabera segmentatuta.

UD IT

Parte-hartzerako kanalak bermatzea udalen gaineko erakundeentzat, laneremuetan zeharkakotasun handiagoa lortzeko eta eremu horietan gehiago sakontzeko.

IT UE

1.3

2010 2011

2012 2013

2014 2015

HELBURU OPERATIBOA 2 EZAGUTZAREN KUDEAKETAN eta PRESTAKUNTZA TEKNIKOAN sakontzea eta balio erantsi handiko ZERBITZU ETA BALIABIDE konpartituak eskaintzea, askotariko beharrei egokituta.

EKINTZA

2.1

2.2

2.3

L

A

Prestakuntza eta baliabide metodologiko aplikatuak eta segmentatuak eskaintzea, prozesuen heldutasun mailaren arabera eta udalen izaeraren arabera.

IT

Informazio erabilgarri eta aplikatua eskaintzea eta jardunbide egokiak hedatzea, Udalsarea 21en webgunearen bitartez.

UD IT

Tokiko Agenda 21en aurrerapena eta emaitzen lorpena urtero ebaluatzea eta EAEko Tokiko Jasangarritasunaren Behatokia bultzatzea.

UD IT

2010 2011

2012 2013

2014 2015

Hurrengo orrialdean jarraintzen du R

Udalsarea 21

Plan Estrategikoa 2010-2015

21


3. Plan estrategikoaren formulazioa

L

EKINTZA

2.4

Lan-taldeen garapena dinamizatzea, ezagutza konpartitua eta jarduera konkretuak sortzeko Sareko kide diren udalen aldetik.

A

2010 2011

2012 2013

2014 2015

UD, IT UE

2.5

Estrapola daitezkeen proiektu berritzaileak pilotatzen laguntzea, lehentasunezko eremuetan.

UD IT

2.6

TA21en kudeaketarako MUGI21 tresnaz hornitzea udalerriak, eta baita beste tresna informatiko batzuk ere eskaini, gai-eremu espezifikoetarako.

IT

HELBURU OPERATIBOA 3 TA21en GIZA BALIABIDEAK eta KUDEAKETAREN BARNEKO PROZESUAK indartzea, udalen aldetik; Ekintza PLANAK aldizka BERRAZTERTZEA eta plan horiek GAUZATZERA bideratutako BALIABIDE EKONOMIKOAK eskuratzea.

EKINTZA

3.1

3.2

3.3

22

Udalsarea 21

L

A

Tokiko Agenda 21en kudeaketarako giza baliabideak indartzea, eta TA21ak eta TEPa bultzatzea, udal kudeaketaren tresna bezala.

UD IT

Tokiko Ekintza Planak aldizka berraztertzea, haien indarraldia amaitu ondoren.

UD

Laguntza ekonomikoko lineetara iristeko bidea erraztea, ekintzak gauzatzeari begira.

UE IT

Plan Estrategikoa 2010-2015

2010 2011

2012 2013

2014 2015


3. Plan estrategikoaren formulazioa

HELBURU OPERATIBOA 4 Prozesuen heldutasuna KALITATEAREN hobekuntza etengabea bultzatzea, eta EMAITZAK eta haien AITORTZA lortzea.

EKINTZA

4.1

L

A

Tokiko Agenda 21en kalitate globalaren urteko autoebaluaketarako sistema bat diseinatzea eta txertatzea, udala kokatzeko eta TA21en prozesuen hobekuntza orientatzeko.

UD IT

4.2

TA21en hobekuntzarako eta heldutasunerako ibilbideak lantzea, udalerrien tipologien arabera.

UD IT

4.3

Aitortza publikorako eta diskriminazio positiborako mekanismoak ezartzea, prozesuen kalitateari lotuta.

IT

2010 2011

2012 2013

2014 2015

HELBURU OPERATIBOA 5 Sarearen eta beraren kideen LANKIDETZA SUSTATZEA, EAEko ERAGILE publiko, sozial eta ekonomikoekin, eta KANPO ELKARLANA bultatzea estatuan eta Europan.

EKINTZA

5.1

5.2

5.3

Sarearen lankidetza indartzea eta egituratzea, bai eragile sozial eta ekonomikoekin eta bai EAEko administrazioekin eta udalen gaineko erakunde publikoekin.

L

A

2010 2011

2012 2013

2014 2015

IT

Iritzia sortzea eta EAEko udalen gaineko jasangarritasun plan, programa eta politikak prestatzeko eta abiatzeko lanean laguntzea.

UD, IT UE

Sare homologoekin kooperatzea eta foro eta kanpaina komunetan parte hartzea, estatuan eta nazioartean.

UD, IT UE

Udalsarea 21

Plan Estrategikoa 2010-2015

23


3. Plan estrategikoaren formulazioa

HELBURU OPERATIBOA 6 Sarearen PROIEKZIO PUBLIKOA eta ospea bultzatzea, eta baita jasangarritasunaren balioei lotutako ERANTZUNKIDETASUNA eta HEZKUNTZA ere, euskal gizarte osoan.

EKINTZA

6.1

6.2

6.3

6.4

24

Udalsarea 21

L

A

Hedapen-edukiak garatzea, zenbait formatutan, Sarearen eta beraren kideen jarduerak eta lortutako emaitzak jakinarazteko.

IT UD

Mekanismo egonkorrak ezartzea Udalsarea21en eta beraren kideen jarduerak eta lortutako helburuak jakinarazteko.

IT UD

Hiritarren erantzunkidetasuna sustatzea, komunikazio- eta hezkuntza-kanpainen bidez, gai-eremu espezifikoei lotuta, eta Eskoletako Agenda 21ak egitera bultzatzea.

UD IT

TA21ri lotutako parte-hartze prozesuak tokiko eskalan dinamizatzea, Sareko kide diren udalen aldetik.

UD IT

Plan Estrategikoa 2010-2015

2010 2011

2012 2013

2014 2015


3. Plan estrategikoaren formulazioa

Zerbitzuen kartera

3.4

3.4.1 Zerbitzuen karteraren definizio orokorra Formulatutako helburu operatiboak eta jarduerak kontuan hartuta, Udalsarea 21ek udalei eskainiko dizkien zerbitzuen kartera definitzen da. Karterak 28 zerbitzu biltzen ditu, eta ondorengo kategorien arabera sailkatzen da, zerbitzuen izaeragatik:

INFORMATIBOAK

AITORTZA EKINTZAK

AHOLKULARITZA ETA LAGUNTZA TEKNIKOA

PRESTAKUNTZAKOAK

ZERBITZUEN KATALOGOA UDALSAREA

FINANTZARIOAK

METODOLOGIKOAK

INFORMATIKOAK

3. Irudia Udalsarea 21en zerbitzuen kartera

Kategoria horiez gain, zerbitzuak bereizten dira helmugatzat duten udalerri motaren arabera, batez ere udalak erakutsitako konpromiso mailari dagokionez eta Tokiko Agenda 21en prozesuaren heldutasun graduari dagokionez: • Aurreratuak • Bitartekoak • Hasierakoak Halaber, zerbitzuen garapen konkretuari dagokionez, Sarea osatzen duten udalerrien tipologiak kontuan har ditzakeen segmentazio bat egiten da, batez ere udalerrien tamaina eta izaerari dagokienez (landa-udalerriak edo hiri-udalerriak).

Udalsarea 21

Plan Estrategikoa 2010-2015

25


3. Plan estrategikoaren formulazioa

3.4.2 Zerbitzuen karteraren ezaugarriak Ondorengo taulan, alderdi hauen funtsezko ezaugarriak azaltzen dira: zerbitzuen kartera, erakunde arduradunak –dela gauzapenean dela finantziazioan-, Sarearen barneko hartzaile nagusiak eta lehentasun gradua. Eranskinean, berriz, zerbitzu bakoitzaren oinarrizko deskribapena egiten da. Hartzaileei dagokienez, aipatzen den lehenengo datua da zeintzuk izango liratekeen hartzaile horiek, alegia, guztiak edo talde edo segmentu espezifikoak, prozesuen heldutasun eta aitortza mailaren arabera: aurreratuak, bitartekoak edo hasierakoak. Prozesuen heldutasun maila TA21ek lortutako kalitate mailaren arabera ezartzen da. Horri begira, alderdi hauek dira lagungarriak: Ekintza Planen kudeaketa eta ezarpen maila, lidergo politikoa, zeharkakotasuna eta pertsonal teknikoaren parte-hartzea, eta hiritarren parte-hartzearen ezarpen maila. Zerbitzuak, oro har, pentsatuta daude udalerri mota guztiek erabili ahal izan ditzaten, hala hiri izaerako udalerri handiek nola landa izaerako udalerri txikiek. Hala eta guztiz ere, zerbitzu bakoitzaren erabilera maila eta zerbitzu horrek udalerri mota bakoitzari ekartzen dion onura aldatu egin daiteke sortzen diren aukera eta beharren eraginez. Lehentasunak zerikusia du zerbitzuak ekartzen duen balio erantsiarekin, beraren kostuonura erlazioarekin eta izan dezakeen hartzaile kopuruarekin; dena dela, azken irizpide hori nolabait moteltzen da udalerri aurreratuei zerbitzu espezifikoak eskaintzeko bokazioagatik, zeren udalerri horien kopurua txikia izan baitaiteke osoko kopuruaren aldean. Erakunde arduradunei dagokienez, parentesi artean agertzen dira euskarri moduan funtziona dezaketen erakundeak, hau da, ardura nagusia duen erakundeari lagundu diezaioketen erakundeak.

KATEGORIA ETA ZERBITZUAK

Udalerri hartzaileak

L

A

INFORMATIBOAK www.udalsarea21.net

Guztiak

IT (UD)

US21

Udalsarea 21en buletin elektronikoa

Guztiak

IT

US21

Ihobe-Line

Guztiak

IT

UE

Jardunbide Egokien Katalogoa

Guztiak

IT, UD

US21

Informazio interesgarria konpartitzeko datu-basea

Guztiak

IT, UD

US21

Udal ekobarometroa

Handiak

IT

UE

EAEko Tokiko Jasangarritasunaren Behatokia eta Txostena

Guztiak

IT

US21

Gai konkretuak jorratzeko ikastaro eta jardunaldi teknikoak

Guztiak

IT

US21

Prestakuntza-jardunaldiak, udalerrien beharren arabera (“kartara”)

Guztiak

IT

US21

Aurreratuak

IT

US21

PRESTAKUNTZAKOAK

Prestakuntzarako jardunaldiak eta bisitaldiak

26

Udalsarea 21

Plan Estrategikoa 2010-2015


3. Plan estrategikoaren formulazioa

Udalerri hartzaileak

KATEGORIA ETA ZERBITZUAK

L

A

â‚Ź

METODOLOGIKOAK Udalsarea 21Koadernoak

Guztiak

IT

US21

Eskuliburu eta gida metodologikoak

Guztiak

IT

US21

Komunikazio publikorako baliabideak eskuratzea

Guztiak

IT

US21

TA21en kudeaketa integraturako MUGI 21 aplikatiboa

Guztiak

IT

IT

TA21en kalitate globalaren neurketarako aplikatiboa : tak 21

Bitartekoak / Aurreratuak

IT

IT

Euskarri moduko aplikatibo informatikoak gaieremu espezifikoetan

Bitartekoak / Aurreratuak

IT

IT

Laguntza eta diru-laguntzei buruzko Informazio eta Aholkularitza Zerbitzua (SIyA/IAZ).

Guztiak

IT

US21

Laguntza ekonomikoa, parte-hartzera zuzendutako ekintzentzako

Guztiak

IT

UE

Laguntza ekonomikoa, Ekintza Planak berraztertzeko

Bitartekoak / Aurreratuak

IT

UE

Laguntza ekonomikoa, Bulego 21entzat

Txikiak

IT

UE

Planen eta urteko programazioaren ezarpena ebaluatzea

Bitartekoak / Aurreratuak

IT (UD)

IT

Tokiko jasangarritasun adierazleak eta BEGen inbentarioak kalkulatzea eta aplikatzea

Bitartekoak / Aurreratuak

IT (UD)

IT

TA21en kalitate globalaren neurketarako zerbitzua tak 21 bitartez.

Bitartekoak / Aurreratuak

UD (IT)

IT

Guztiak

IT, UD, UE

US21

Auzolan 21

Aurreratuak

IT, UD, UE

US21

Berringurumena

Aurreratuak

IT, UD

UE

Aurreratuak

IT

US21

Guztiak

IT

US21

INFORMATIKOAK

FINANTZARIOAK

AHOLKULARITZA ETA LAGUNTZA TEKNIKOA

Ekitalde

AITORTZA ZERBITZUAK TA21en kalitate globalaren aitortza Udalsarea 21 sariak tokiko proiektu eta ekimenentzat

L Lehentasuna

Handia

Ertaina

Txikia

A Arduradunak â‚Ź Finatziazioa

Udalsarea 21

Plan Estrategikoa 2010-2015

27


Partekatzea Ekohirigintza

Sine Si

J

Laguntza

Herritarrak

Konpro

Klima-aldaketa

Erantzukizuna

Ingurumenaren

Parte-hartzea a Baliabideak Barnean hartzea

Lerrokatzea L k

Eredugarria

Topaketa

Lankidetza

Ura Ezagutza

Globalitatea

Europa p Hondakinak

Laguntza

Sine Si

Konpro

Jasangarritasuna Aintzatespena A p

Elkarrekikota a

Hondakii Hond

Lag

Ko

Partekatzea P artekatzea Ekohirigintz Ekoh rigintza Ekohirigint za

Ingu ngu

Jasangarritasuna asang

Biodibe

E d

Ura Ezagutza

Gl b

O Orientazioa

Lorpenak Energia rgia

Bar

Lank k

Ura Ezagutza

Parte-hartzea a

Klima-a a

i

Ler L

E d

Top

Biodibertsitatea

Globa a

a

ikotasuna Sarea EAE

EmaitzakGizartean Hezkuntza Kalitatea H

ergia i

tean eragina g izatea

omisoa

n kalitatea

Mugikortasuna Dinamika eta antolaketa Irtenbideak Erantzukizuna Ek a Ekintza eredua

Orientazioa

Europa p

Ura

Biodibertsitatea

Eredugarria

Parte

Erantzukiz aldaketa

ekatzea Ekohirigintza

rrokatzea k

rritarrak

paketa

Plan Estrategikoa 2010-2015

kidetza

Udalsarea 21

alitatea

28

Baliabideak rnean hartzea

ntzukizuna

Elkarrekikotasuna Sa

Jasangarritasuna Aintzatespena A p inak

a rria Parte-hartzea atea

Lorpenak Energia

guntza

suna Sarea EAE

g EmaitzakGizartean eragina Hezkuntza Kalitatea H

Sinergia Si i

eragina g izatea

onpromisoa

rumenaren kalitatea

Mugikortasuna rtasuna ntza Irtenbideak Erantzukizuna Ekintza Irt

Herritar

Partekatzea Ek


Laguntza

J 4. Dinamika eta antolaketa eredua

4

k

n

ta ibe

d

Alderdi Orokorrak Udalsarea 21 partaide hauek dituen sare bat da: EAEko 188 udalerri –horiek dira Sareren protagonista nagusiak-, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila, Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo Saila, Ihobe Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa, eta Uraren Euskal Agentzia (URA).

4.1

Egindako diagnosi eta plangintza estrategikoarekin bat etorriz, ondoren adierazitako alderdiak hartu behar dira etorkizuneko dinamikaren eta funtzionamendu-ereduaren erronka nagusitzat: • Sarea osatzen duten udalerrien proaktibotasuna indartzea, alor teknikoan. • Sarea osatzen duten udalerrien lidergoa sustatzea, alor politikoan, Sarearen jardueren formulazioan eta garapenean. • Komunikazio-esparruak interes-guneen eta prozesuen heldutasunaren arabera segmentatzea, udalerrien tipologietara egokitzeko; aldi berean, baina, sarearen eta taldearen nortasunari eutsi behar zaio. • Sareak kanpoko beste eragile publiko batzuekin duen lankidetza indartzea eta egituratzea, Sarearen helburuen garapenari laguntzeko xedez.

a

Gl b

Oro har, Udalsarea 21en funtzionamendu-sistemaren heldutasuna bultzatu behar da, topaguneen eta komunikazio-guneen dibertsifikazioa oinarritzat hartuta, eragile bakoitzak espazio egokia aurkitu dezan balioa ekartzeko eta jasotzeko.

rt

a

Sa e

z

r

Ek

Udalsarea 21

Plan Estrategikoa 2010-2015

29


4. Dinamika eta antolaketa eredua

Funtzionamendu Organoak Datorren garaian, Sarea jarraian adierazten diren funtzionamendu-organoen bidez egiturako da, eta jarraian adierazten diren funtzioak bultzatuko ditu Plan Estrategikoari dagokion sasoirako:

ORGANOA Batzorde Exekutiboa

EGINKIZUNAK • Sarea bultzatzea eta beraren lidergo politikoa hartzea. • Plan Estrategiko hau eta urteko Kudeaketa Planak eta aurrekontuak onartzea

Batzorde Teknikoa

• Sarea bultzatzea eta beraren lidergo teknikoa hartzea. • Plan Estrategikoa eta Kudeaketa Planak diseinatzea. • Jarduerak gauzatzea eta haien aldizkako jarraipena egitea. • Erreferentzia izatea barneko komunikazioaren esparruan

Idazkaritza Teknikoa

• Laguntza ematea Sarearen funtzionamendurako. • Kudeaketa Planak dinamizatzea eta haien ezarpenaren jarraipena egitea. • Zerbitzuak lortzeko bidea erraztea. • Kanpoko interlokuzio teknikoa

4.3

Organo, esparru eta barneko komunikaziorako kanalen mapa Organo horiekin batera, Sareak topaketarako esparru osagarriak ere eskaintzen ditu bere funtzionamenduan, zenbait zerbitzuren bitartez; gainera, esparru osagarri horiek gero eta rol garrantzitsuagoa dute topagune eta komunikazio-gune bezala. Horien artean, Ekitaldeak eta Auzolan 21ak nabarmentzen dira. Halaber, on-line informazio eta komunikaziorako kanalek ere gero eta garrantzi handiagoa dute. Hori guztia kontuan hartuta, Udalsarea 21en sistemari buruz hitz egitean, badirudi egokia dela esatea sistema horren osagaiak direla Sarearen organo formalak eta beraren zerbitzuen parte bat. Horrek guztiak Sarearen oraingo organo, esparru eta barneko komunikaziorako kanalen mapa itxuratzen du, elementu horiek elkarren osagarri izanik.

30

Udalsarea 21

Plan Estrategikoa 2010-2015


4. Dinamika eta antolaketa eredua

On-line informazio eta komunikaziorako kanalak

Topaguneak eta barneko komunikaziorako esparruak Sarearen organoak

MUGI 21 Auzolan 21

Batzorde teknikoa

Batzorde exekutiboa

E-boletína

Ekitaldeak

Prestakuntza jardunaldiak

Idazkaritza teknikoa

TA21 jardunaldiak

Udalsarea 21en webgunea

Sare sozialak

4. Irudia Organo, esparru eta barneko komunikaziorako kanalen mapa

Lankidetza, Saretik kanpoko udalerrien gaineko erakundeekin Sareak sustatzen du lankidetza-esparruen eraketa udalerrien gaineko erakundeekin, jarduera konkretuak modu bateratuan garatzeko, Sarearen helburuak lortzen laguntzeko xedez. Erakunde horiek ez dute Sarearen partaide izan behar.

4.4

EAEko udalerrien gaineko erakunde horien artean, honako hauek azpimarratu behar dira bereziki: • Foru Aldundiak • Eudel • Eusko Jaurlaritzako Sailak • Eusko Jaurlaritzako Erakunde Publikoak • Unibertsitateak • Enpresak eta fundazioak Lankidetza honen baitan sartzen diren ekimenen tipologian, honako ekimen hauek nabarmentzen dira: • Ekitaldiak eta ikastaroak antolatzea teknikari eta/edo politikarientzat • Laguntzea ematea komunikazioaren eta hezkuntzaren alorreko jarduerak gauzatzeko • Aholkularitza eta laguntza teknikoko zerbitzuen ekarpen teknikoa (Auzolan 21, Ekitalde, e.a.) • Lankidetza, zerbitzu jakin batzuen garapenean (ekintza planen ebaluaketa, …) • Proiektu konkretuen kofinantziazioa • Ekimenen hedapenean laguntzea, Udalsarea21en esparruan • Beste zenbait

Udalsarea 21

Plan Estrategikoa 2010-2015

31


Partekatzea Ekohirigintza

Sine Si

J

Laguntza

Herritarrak

Konpro

Klima-aldaketa

Erantzukizuna

Ingurumenaren

Parte-hartzea a Baliabideak Barnean hartzea

Lerrokatzea L k

Eredugarria

Topaketa

Lankidetza

Ura Ezagutza

Globalitatea

Europa p Hondakinak

Laguntza

Sine Si

Konpro

Jasangarritasuna Aintzatespena A p

E Elkarrekikota a

Hondaki

Lag

Ko

Partekatzea P artekatzea Ekohirigintza Ekohirigintza

Ingu

Jasangar garritasuna

Biodibe

E d

Ura Ezagutza

Gl b

Orientazioa

Lorpena orpenak Energia Energ

Barr

Lank

Ura Ezagutza

Parte-hartzea a

Klima-a a

i

Ler L

E d

Top

Biodibertsitatea

Globa

a

ikotasuna Sarea EAE

Emaitzak aitza Gizartean Hezkuntza Ka H Kalitatea

ergia ia

tean eragina g izatea

om omisoa

n kalitatea

Mugikortasuna Arraipen eta ebaluaketa Irtenbideak Erantzukizuna Ek a Ekintza eredua

Orientazioa

Europa p

Ura

Biodibertsitatea

Eredugarria

Parte

Erantzukiz aldaketa

ekatzea Ekohirigintza

rrokatzea k

rritarrak

paketa

Plan Estrategikoa 2010-2015

kidetza

Udalsarea 21

alitatea

32

Baliabideak rnean hartzea

ntzukizuna

Elkarrekikotasuna Sa

Jasangarritasuna Aintzatespena A p inak

a rria Parte-hartzea atea

Lorpenak Energia

guntza

suna Sarea EAE

g EmaitzakGizartean eragina Hezkuntza Kalitatea H

Sinergia Si i

eragina g izatea

onpromisoa

rumenaren kalitatea

Mugikortasuna ntza Irtenbideak Erantzukizuna Ekintza Irt

Herritar

Partekatzea Ek


Laguntza

J 5. Jarraipen eta ebaluaketa eredua

5

k

n

ta ibe

d

Plan Estrategikoaren jarraipen eta ebaluaketa plana osatzen duten elementuak hauexek dira:

EBALUAKETA ELEMENTUA

EBALUAKETA TRESNA

PLANAREN GAUZAPENA

Ekintzen urteko gauzapen gradua

PLANAREN HELBURU ESTRATEGIKO ETA OPERATIBOEN LORPENA

Emaitza estrategikoen adierazleak Emaitza operatiboen adierazleak

5.1

Gl b

a

Jarraipen ereduaren egitura

rt

a

Sa e

z

r

Ek

Udalsarea 21

Plan Estrategikoa 2010-2015

33


5. Jarraipen eta ebaluaketa eredua

5.2

Emaitzen adierazleen panela Panelean, emaitza estrategiko eta operatiboen adierazle hauek biltzen dira:

HELBURU ESTRATEGIKOAK 1

UDALERRIEN ROL PROAKTIBOA indartzea alor teknikoan, eta lidergo handiagoa lortzea maila politikoan, Sarearen jardueren formulazioari eta garapenari dagokienez; halaber, inplikazio handiagoa lortzea Sareko kide diren gainerako erakundeen aldetik.

2

Udalen KONPROMISOA eta TA21en prozesuen HELDUTASUNA ETA KALITATEA handitzea, haien AITORTZA bultzatuz .

3

Emaitza ukigarri eta azpimarragarriak lortzea gizartearen eta ingurumenaren alorrean eta kudeaketa publikoaren eremuan, eta emaitza horiek modu eraginkorrean komunikatzea euskal gizarteari, INPAKTU SOZIAL handiagoa lortzeko eta Sarearen eta beraren kideen ospe publikoa hedatzeko estatuan eta Europan.

AIDERAZLEA / DEFINIZIOA

ITURRIA

1

Tokiko Ekintza Planen ezarpenaren aurrerapen gradua TEPen gauzapenean urtean izandako batez besteko aurrerapena (%)

EAEko Tokiko Jasangarritasunaren Behatokia

2

Tokiko jasangarritasun indizea Defintu gabe

Definitu gabe

3

Tokiko Agenda 21en kalitate globala TA21en kalitatearen neurketarako on-line sistema abian dagoenean ezartzeko

TA21en kalitatearen neurketa sistema: tak21

4

Udalsarea 21ekiko satisfazio gradua Sareko kideek Udalsarea 21i buruz adierazi duten satisfazio gradua (0-10)

Udalsarea 21ekiko safisfazioa neurtzeko inkesta

HELBURU OPERATIBOAK 1

1

34

Udalsarea 21

Sarea indartzea, bere KIDE guztien KONPROMISOA eta INPLIKAZIOA dinamizatuz eta bultzatuz, sareko lana indartzeaz batera.

AIDERAZLEA / DEFINIZIOA

ITURRIA

Udalsarea 21ean dagoen parte-hartzea Tokiko eta udalen gaineko administrazioen aldetik Batzorde Teknikoan mugitzen diren pertsonen kopurua*

Idazkaritza Teknikoa

Plan Estrategikoa 2010-2015


5. Jarraipen eta ebaluaketa eredua

2

EZAGUTZAREN KUDEAKETAN eta PRESTAKUNTZA TEKNIKOAN sakontzea eta balio erantsi handiko ZERBITZU ETA BALIABIDE konpartituak eskaintzea, askotariko beharrei egokituta. AIDERAZLEA / DEFINIZIOA

ITURRIA

1

Egindako argitalpenak * Udalsarea 21ek argitaratutako argitalpenen kopurua

Idazkaritza Teknikoa

2

Prestakuntza-jardueretara bertaratutakoak * Prestakuntza jardueretara / jardunaldietara bertaratutakoen kopurua

Idazkaritza Teknikoa

3

Udalsarea 21en webguneak izandako bisita kopurua

Idazkaritza Teknikoa

4

Jardunbide egokien identifikazioa eta hedapena * Udalsarea 21 osatzen duten udalerrietan urtean identifikatutako eta argitaratutako jardunbide egokien kopurua, tokiko jasangarritasunaren alorrean

Idazkaritza Teknikoa

5

Beren Ekintza Planen jarraipena Mugi 21 tresnaren bidez egiten duten udalerrien kopurua

Idazkaritza Teknikoa

6

Ekitalde eta Auzolan 21etan parte hartzen dutenen kopurua * Parte hartzen duten udalerrien eta udalerrien gaineko erakundeen % / Kideen osoko kopurua

Idazkaritza Teknikoa

Mugi21en erabilera gradua MUGI21 erabiltzen duten udalerrien % / Kide diren udalerrien osoko kopurua.

Idazkaritza Teknikoa

7

3

TA21en GIZA BALIABIDEAK eta KUDEAKETAREN BARNEKO PROZESUAK indartzea, udalen aldetik; Ekintza PLANAK aldizka BERRAZTERTZEA eta plan horiek gauzatzera bideratutako BALIBDIE EKONOMIKOAK eskuratzea.

1

2

AIDERAZLEA / DEFINIZIOA

ITURRIA

Tokiko Jasangarritasuneko /Tokiko Agenda 21eko teknikari kopurua Zenbat udalerritan (%) dagoen profil teknikoko pertsona bat, zeinaren zeregin nagusia –edo zeregin nagusietako bat- den TA21 bultzatzea eta kudeatzea. 5.000 biztanletik beherako udalerrien kasuan, kontuan hatuko dira TA21en koordinazioa eskualdeko teknikari baten esku uzten duten udalerriak, 21 Bulegoaren edo eskualdean eginkizun berdintsua duen beste egitura baten bidez, nahiz eta udalaren barnean egon prozesuari euskarria ematen dion pertsonala / Kide diren udalerrien osoko kopurua.

Idazkaritza Teknikoa

Berraztertutako Ekintza Planen Kopurua * Berraztertutako Ekintza Planen kopurua

Idazkaritza Teknikoa

Udalsarea 21

Plan Estrategikoa 2010-2015

35


4

Prozesuen heldutasuna eta KALITATEAREN hobekuntza etengabea bultzatzea, eta EMAITZAK eta horien AITORTZA lortzea. ITURRIA

1

Tokiko Agenda 21en prozesuen kalitatearen neurketa TA21en kalitatearen neurketarako egiten duten udalerrien kopurua

TA21en kalitatearen neurketarako on-line sistema: tak21

2

Sarearen eta beraren kideen esperientzien proiekzio publikoa * Udal ekimenek ekitaldi publikoetan izandako aurkezpenen kopurua.

Idazkaritza Teknikoa

5

1

2

te i

Sarearen eta beraren kideen LANKIDETZA sustatzea EAEko ERAGILE publiko, sozial eta ekonomikoekin, eta KANPO ELKARLANA bultzatzea estatuan eta Europan.

AIDERAZLEA / DEFINIZIOA

ITURRIA

Lankidetza Saretik kanpoko beste erakunde batzuekin * Sarearen ekimen eta jardueren garapenean kooperatu duten EAEko erakunde publikoen kopurua.

Idazkaritza Teknikoa

Lankidetza beste sare batzuekin * • Beste sare batzuekin indarrean dauden lankidetzahitzarmenen kopurua • Elkarrekin egindako jardueren kopurua

Idazkaritza Teknikoa

6

a

a

AIDERAZLEA / DEFINIZIOA

Konpro

5. Jarraipen eta ebaluaketa eredua

Sarearen PROIEKZIO PUBLIKOA eta ospea bultzatzea, eta baita jasangarritasunaren balioei lotutako ERANTZUNKIDETASUNA eta HEZKUNTZA ere, euskal gizarte osoan.

AIDERAZLEA / DEFINIZIOA

ITURRIA

1

TA21en ezagutza * TA21 ezagutzen duten euskal biztanleen ehunekoa

Ekobarometroa

2

Eskolako Agenda 21 prozesuak dituzten udalerriak • Eskolako Agenda 21en prozesuetan dauden udalerri eta ikastetxeen kopurua* • Eskolako Agenda 21en eta TA 21en arteko koordinazio maila duten udalerrien %, % 50etik gora

Idazkaritza Teknikoa

E

n

er

su ate

rr

36

Udalsarea 21

Plan Estrategikoa 2010-2015

n

r

ek


Partekatzea Ekohirigintza

Sine Si

J

Laguntza

Herritarrak

Konpro

Klima-aldaketa

Erantzukizuna

Ingurumenaren

Parte-hartzea a Baliabideak Barnean hartzea

Lerrokatzea L k

Eredugarria

Topaketa

Lankidetza

Ura Ezagutza

Globalitatea

Europa p Hondakinak

Laguntza

Sine Si

Konpro

Jasangarritasuna Aintzatespena A p

omisoa

Mugikortasuna Eranskina: a Ekintza Irtenbideak Erantzukizuna Ek a

Hondaki

Lag

Ko

Ingu

Partekatzea P arteka kattzzea EEkohirigintza kohir irigintza

Barr

Jasangarritasuna

Biodibe

E d

U Ura Eza Ezagutza

Gl b

Lorpenak Energia

Orientazioa

Hezkuntza Kalitatea H

ergia i

n kalitatea

Klima-a a

Parte--hartzea a

Ler L

Ura Ezagutza

i

Lank

E d

Top

Biodiibertsitatea atea

Globa

a

Zerbitzuen oinarrizko tean eragina g izatea EmaitzakGizartean ezaugarriak Elkarrekikota ikotasuna tasuna su Sarea Sa EAE

rrokatzea k

paketa

Udalsarea 21

Biodibertsitatea

Eredugarria

Parte e

Erantzukizz Plan Estrategikoa 2010-2015

aldaketa

Orientazioa

Ura

kidetza

ekatzea Ekohirigintza

Europa p

alitatea

rritarrak

Baliabideak rnean hartzea

ntzukizuna

Elkarrekikotasuna Sa a

Jasangarritasuna Aintzatespena A p inak

a rria Parte-hartzea atea

Lorpenak Energia

guntza

suna Sarea EAE

g a EmaitzakGizartean eragina Hezkuntza Kalitatea H

Sinergia Si i

eragina g izatea

onpromisoa

rumenaren kalitatea

Mugikortasuna ntza Irtenbideak Erantzukizuna Ekintza Irt

37

Herritarr

Partekatzea Ek


6. Eranskina

Informazio-arloa

38

Udalsarea 21

1

Sarearen web-orria: www.udalsarea21.net

1

Sarearen web-orriaren kudeaketa, eduki-mota hauekin:

1 1 1 1 1 1 1 1 2 3

-

2

Udalsarea 21 buletin elektronikoa

1

Sareari eta udalerriei loturiko berriei eta nobedadeei buruzko aldizkako komunikazioa, euskarri digitalean eta hipertestuan.

3

IHOBE-Line: 900 150 864

1

Ingurumenari buruzko telefono bidezko informazio-zerbitzua, espezialisten eskutik. Zerbitzu horri esker, tokiko jasangarritasunari eta ingurumenari buruzko edozein gairen gaineko doako erantzuna jaso daiteke.

4

Jardunbide egokien katalogoa

1

Euskal udalerrien eta, orobat, EAEko udalerrietarako ekintzak bideratzen dituzten EAEtik kanpoko udalerrien jardunbide egokiak identifikatzea, ezaugarritzea eta jendarteratzea.

1

Web orriaren bitartez jendarteratzea, bilatzailea erabiliz: gaien, udalerrien eta Aalborgeko konpromisoaren arabera. Zenbait kasutan, jendarteratze-lanetarako ekimen osagarriak antolatzen dira; esate baterako, jardunaldietan edo batzorde teknikoetan in situ aurkezpenak eginez eta ikus-entzunezko formatuak garatuz.

5

Informazio interesgarria partekatzeko datu-basea

1

Baliabide dokumentalen basea: ordenantzak planak, baldintza-agiriak, araudiak‌

6

Udal Ekobarometroa

1

15.000 biztanle baino gehiago dituzten EAEko udalerriei berariaz zuzendutako inkesta, lau urtean behin ingurumenari buruzko iritziak jasotzekoa. Herritarren iritzian oinarritutako tokiko zenbait jasangarritasun-adierazleren kalkuluak ere jasotzen ditu.

7

EAEko Tokiko Jasangarritasunaren Behatokia eta Txostena

1

MUGI 21 aplikazioan datuak sartzea, tokiko jasangarritasun-politiken ezarpen-mailari buruzko informazioa interpretatzea eta zabaltzea (ekintza-planak eta baliabide sektorialak), eta udalerrietako gizarte- eta ingurumen-arloko hobekuntza-maila zehaztea.

1

EAEko bi urtean behingo tokiko jasangarritasun-txostena egitea.

Plan Estrategikoa 2010-2015

Sarearen aurkezpen orokorra Sarearen zerbitzuak Udalsarea 21en jardueren agenda Berriak Jardunbide egokien bankua Argitalpenak Bideoak Buletin digitala Bilatzailea eta diru-laguntzen egutegia


6. Eranskina

Trebakuntza-arloa 8

Gaikako ikastaro eta jardunaldi teknikoak

1

Gai espezifikoetara bideraturiko kudeaketa eta izaera irekiko saioak dira jardunaldiak. Egun edo goiz bat irauten dute, eta elementu hauek lantzen dituzte: gaiaren egoera, esparru arauemaile eta finantzarioa, baliabideak eta metodologiak, Udalsarea 21eko kideen eta EAEtik kanpokoen esperientzia zehatzen aurkezpena, eta lantegi laburrak. Publiko objektibo honi zuzenduak daude jardunaldiak: TA21en arduradunei, eta udaletako eta eskualdeetako erakundeetako langile orori.

1

Beste formatu batzuk ere hartuko dira kontuan, hala nola ikastaro teknikoak (gai espezifiko bati buruzko prestakuntza teknikoko jarduerakedo gaitasun profesionalen garapenak), teorikopraktikoak, tokiko kudeaketara bideratuak, 16-40 orduko iraupenekoak, aurrez aurreko eta bertaratu gabeko eskolak tartekatzen dituztenak.

1

Udalen eta hartzaileen berariazko eskakizunetara egokitutako edukiak eta irakasleak. Publiko objektibo honi zuzenduak daude jardunaldiak: TA21en arduradunei, eta udaletako eta eskualdeetako erakundeetako langile orori.

9

Neurrira antolatutako trebakuntza-jardunaldiak

1

Udal-multzo batek berariaz eskatutako kudeaketari buruzko gai espezifikoetara bideratutako saioak.

10

Trebakuntza-jardunaldiak eta -bisitaldiak

1

Tokiko erabaki politikoak hartzearen arloko intereseko gai espezifikoei loturiko esperientzia praktikoak bisitatzeko irteerak, batez ere ordezkari politikoei zuzenduak.

Metodologia-arloa 11

Udalsarea 21 lan-koadernoak

1

Sarearen berezko jardueretatik abiatuta sortutako dokumentu eta gida metodologikoen argitalpena (Auzolan 21, Ekitaldeak‌).

12

Eskuliburuak eta gida metodologikoak

1

Tokiko jasangarritasunaren kudeaketaren zenbait alderdiren gaineko ekintzetara bideratutako eskuliburuen eta gida metodologikoen argitalpena.

13

Jendaurreko komunikaziorako baliabideak ematea

1

Baliabide komun moldagarriak sortzea eta udalerrien eskura jartzea, TA21 eta hari loturiko tokiko ekimenak jendaurrean azaltzeko erabiltzeko.

Udalsarea 21

Plan Estrategikoa 2010-2015

39


6. Eranskina

Informatika-arloa 14

Tokiko Agenda 21en barruko MUGI 21 kudeaketa-aplikagarria

1

MUGI 21 aplikazio informatiko bat da, Udalsarea 21 osatzen duten udalerriei tokiko ekintza-planak kudeatzen eta haien segimendua egiten laguntzen diena. Kide berriei MUGI 21 instalatzen laguntzeko zerbitzu egonkorra, garatuz doazen bertsio berrien berrinstalazioa, eta haiek erabiltzeko etengabeko aholkularitza metodologikoa eta informatikoa.

1

Trebakuntza integratuko saioak eta saio praktikoak MUGI 21 erabiltzen eta Tokiko Agenda 21en arlo espezifikoak kudeatzen ikasteko (ebaluazioa, programazioa, adierazleak, berrikustea). Saio horiek, sortutako informazioari ahalik eta baliorik handiena ematea errazte aldera, barne hartuko dute, halaber, emaitzak jakinaraztea.

1

Erabilgarritasunaren eta funtzionaltasunen (kudeaketa, komunikazioa, elkarreragina, beste udal-plan eta -aurrekontu batzuekiko integrazioa, lineako elkarreragina eta berehalakotasuna‌) hobekuntza jarraitura bideratutako bertsio berriak garatzea.

15

tak 21: TA21en kalitate orokorraren neurketarako aplikagarria

1

TA21en kalitate orokorraren autoebaluaziorako lineako aplikagarria da, eta sareko Tokiko Agenda 21en kalitate orokorra neurtzeko eta ezagutzera emateko oinarria.

16

Ingurumenaren kudeaketan laguntzeko aplikagarri informatikoak

1

Arlo espezifikoen kudeaketan laguntzeko aplikagarri informatikoak: BEGen isurketen inbentarioa, jarduerak‌

Finantza-arloa

40

Udalsarea 21

17

Laguntzei eta diru-laguntzei buruzko informazio- eta aholkularitza-zerbitzua (SIyA/IAZ)

1

TEPen ekintzak gauzatzeko laguntzei eta diru-laguntzei buruzko identifikazio- eta aholkularitza-zerbitzu pertsonalizatua.

1

Diru-laguntza aipagarrienen egutegia egitea eta alerta-zerbitzua barne hartzen ditu.

18

Parte-hartzeari loturiko ekintzetarako laguntza ekonomikoa

1

Tokiko Ekintza Planen gaineko sentsibilizazioa eta parte-hartzea sustatzeko ekintzak batera finantzatzeko urtean behingo laguntza ekonomikoen ildoa.

1

Pixkanaka, konpromisoaren eta prozesuen kalitatearen araberako esleipen-irizpide selektiboagoak eta trazabilitate handiagokoak sartzea.

19

Ekintza-planak berrikusteko laguntza ekonomikoa

1

Ekintza-planak berrikusteko prozesuak batera finantzatzeko urtean behingo laguntza ekonomikoen ildoa; aldez aurretik, Udalsarea 21en metodologia komunaren aplikazioa baliozkotu behar da.

20

21 Bulegoak planerako laguntza ekonomikoak

1

21 Bulegoak plana abiarazteko eta haren mantentze-lanak egiteko laguntza ekonomikoen ildoa.

Plan Estrategikoa 2010-2015


6. Eranskina

Aholkularitza eta laguntza teknikoa 21

Planen ezarpenaren eta planen programazioaren ebaluazioa

1

Ekintza-planak eta jardueren programazioa zer mailataraino gauzatu diren ebaluatzeko laguntza teknikoa, metodologia estandarizatuaren bitartez eta MUGI 21eko modulu elkartuak erabiliz. Prozesu horretan udal-eragileek parte hartzen dute, eta prozedurak zehaztasun eta homogeneotasun metodologikoa bermatzen du.

22

Tokiko jasangarritasunaren adierazleen kalkulua eta aplikazioa, eta BEG inbentarioak

1

Tokiko jasangarritasunaren adierazleak kalkulatzeko eta BEGen inbentarioak egiteko laguntza integratua, honako hauek barne hartzen dituena: kalkuluak egiteko prestakuntza metodologikoa, datu-bilketa eta -esportazio zentralizatua, aholkularitza metodologikoa, kalitate-kontrola, eta emaitzak interpretatzeko eta emaitzok kudeaketan eta komunikazioan aplikatzeko trebakuntza eta laguntza.

23

TA21en kalitate orokorraren neurketa egiteko laguntza-zerbitzua tak21 bitartez

1

TA21en kalitatearen irizpide anitzeko ebaluazio-sisteman oinarritutako kalitate globalaren neurketa, lineako aplikagarri espezifikoaren bitartez (tak 21).

24

Ekitalde

1

Gaikako lantaldeak dira, Sareko udalerrien komunikazio, ikaskuntza eta laguntzarako topagunea.

25

Auzolan 21

1

Sareko udalerrien artean estrapola daitezkeen eta berritzaileak diren interes komuneko proiektuak laguntzeko eta gauzatzeko laguntza tekniko eta ekonomikoa eta udal kopuru murritzeko taldeei zuzendua.

26

Berringurumena

1

Sareko udalek lehentasunezko gaietan ekintza berritzaileak egiteko laguntza ekonomikoen eta teknikoen ildo espezifikoa.

2 Ezagutze-zerbitzuak 27

TA21en kalitate orokorraren aintzatespena

1

Tokiko Agenda 21en prozesuetan aurrerapen- eta kalitate-maila handia duten udalerriak publikoki aintzatesten dira, tak 21en oinarrituz. Tak 21 Tokiko Agenda 21en kalitate orokorra neurtzeko sistema da, Udalsarea 21en kalitatea balioesteko eta ezagutzeko berezko tresna.

28

Tokiko proiektuak eta ekimenak saritzeko Udalsarea 21 Sariak

1

Bi urtean behingo sariak dira, eta tokiko jasangarritasunaren arloan nabarmentzen diren proiektuak eta ekimenak saritzen dituzte.

Udalsarea 21

Plan Estrategikoa 2010-2015

41


INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Plan Estrategikoa 2010-2015  

jasangarritasunerako udalerrien euskal sarea red vasca de municipios hacia la sostenibilidad DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN T...