Create18

Page 1

ČASOPIS SSUŠAT

18/2017

ŠTUDENTOV

:: http://uat.sk/index.php


:: Obsah

Create | volume 18 :: Najlepšie

Rozhovory

Umenie

Umelci

MGR. IVANA KORENKOVÁ

FOTOPRÍBEH

GUSTAV KLIMT

V tejto rubrike vám chceme priblížiť našich učiteľov tak, ako ich dosiaľ nepoznáte. Niektorí z nich sú mediálne známi, profesionálni umelci... Avšak, každý z nich má zaujímavý, niekedy až kuriózny život....

V následujúcom článku Vám priblížime tvorbu našich fotografov cez letné prázdniny

Priblíženie na život jedného z najznámejších umelcov 20. storočia.. Gustava Klimta

04/

18/

34/

Mgr. Ivana Korenková

04

PaedDr. Ľubica Ondrejová

10

Fotopríbeh

18

Rozhovor - Marián Šinkovič

24

Komix

26

Zo sveta hier

32

Umelci - Gustav Klimt

34

Próza

36

Kultúra

42


Create | volume 18

Interview

Vanessa Mayerová, 2.B

Mgr. Ivana Korenková

5. Baví vás umenie? Som muzeofil - človek ktorý má rád múzeá, galérie ale aj iné kultúrne stánky ako divadlo. Bytostne sa potrebujem stretávať s umením. Moje deti už v kočíku navštívili niekoľko brilantných výstav, i keď o tom

1. Dobrý deň, ako sa dnes máte?

nevedeli. Teraz, keď sú väčšie, chodíme do detských múzeí, kde sa

Ďakujem za opýtanie, aj dnešný deň je skvelý.

aj ja veľa dozviem. Siaham po celkom nových typoch múzeí, ktoré by

2. Pre začiatok sa nám trochu predstavte

mohli deti zaujať. Vďaka tomu som spoznala berlínske Etnologické

Pochádzam z Kremnice, z historického umeleckého mesta. Otec je vý-

múzeum alebo Múzeum hudobných nástrojov v Lipsku, ktoré ma abso-

tvarník, robí návrhy mincí a mama je účtovníčka. Ja ako jablko som ne-

lútne nadchli. Prípadne to s manželom riešime alternatívne: v lete sme

padla ďaleko od týchto dvoch stromov - vyštudovala som dejiny umenia

v benátskom Peggy Guggenheim Museum využili voľnú wifi, pustili sme

a ekonómiu. Dnes som matka 8-ročnej Grétky a 5-ročného Olivera.

deťom na mobile rozprávku a my sme si v pokoji prezreli úžasnú zbier-

3. Ste na našej škole nová, ako sa vám tu zatiaľ páči?

ku moderného umenia. Všetci boli spokojní:-)

Na prvý pohľad ma zaujala škola pracovným nasadením učiteľov a svojím vybavením. Hneď v prvé dni som si bola pozrieť staršie študentské práce a aj to, ako študenti kreslia na figúre. Chcela som získať základný prehľad o úrovni, akú žiaci dosahujú. Bola som veľmi spokojná až príjemne prekvapená. Zastávam funkciu zástupkyne a dobré výsledky študentov sú mojím pracovným ale aj osobným cieľom. Verím, že k ním prispejem aj ja. 4. Aké predmety na našej škole vyučujete? DVK v štvrtom ročníku a ekonómiu v treťom ročníku.

4/ 46

5/ 46


Create | volume 18

6. Kde ste študovali?

Ale celkovo rada niekam idem, rada spoznávam zaujímavé miesta, či je

Dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite a Ekónómiu a manaž-

to mesto, príroda, indoor.

ment podniku na Vysokej škole manažmentu v Bratislave.

13. Nejaký najväčší sen?

7. Prečo ste si vybrali práve učiteľstvo?

Zdravé, spokojné, vzdelané deti.

Chcem mať prácu, ktorá má hlbší zmysel. To práca učiteľky spĺňa. Cel-

14. Čo vám najviac prekáža na ľuďoch?

kovo ma baví škola, jej atmosféra, radosť, pocit napredovania, guráž,

Sú ľudia, s ktorými si rozumiem viac a sú aj takí, s ktorými si rozumiem

rozvíjanie sa, zrenie. Ja som v škole rada. Verím, že aj vy :-)

menej. S tou druhou skupinou sa stretávam tak málo, že mi nestihnú

8. Neľutujete to?

prekážať.

Nerobila by som prácu, ktorú by som nemala rada. Pocit sebarealizácie

15. Ste spokojná so študentmi, ktorých učíte?

je pre mňa veľmi dôležitý.

Moji študenti sa skladajú z mnohých individualít. Zatiaľ som nenašla

9. Keby ste si opäť vyberali povolanie,

žiadneho jednotlivca, s ktorým by som v ničom nebola spokojná.

rozhodli by ste sa znova pre učiteľstvo?

16. Ako vás vedia študenti najviac potešiť?

Nie som len učiteľka. Pracujem aj vo vedení tejto školy. Kombinácia

Keď pochopia čo ich učím a zároveň prinesú relevantný názor,

učiteľstva a manažmentu je podľa mňa výborná.

ktorý mi vôbec nenapadol.

10. Sme na umeleckej škole, ste nejako umelecky nadaná?

17. Chceli by ste na záver zanechať nejaký odkaz pre čitateľov?

Myslím si, že som nadaná vo vnímaní umeleckých diel.

Umenie je viac ako „páči sa mi“ a „nepáči sa mi“. Len treba hľadať.

11. Keby ste mohli zmeniť vo svete jednu vec, čo by to bolo? Denne mením veci vo svojom mikrosvete. Ale ak by som sa stala riaditeľkou zemegule, zaviedla by som svetový mier :-) 12. Máte nejaké záľuby? Ako som už povedala, mám rada múzeá, vyhľadávam pamiatky.

6/ 46

ďakujem za rozhovor a prajem pekný zvyšok dňa.

7/ 46Create | volume 18

Interview

Vanessa Mayerová, 2.B

PaedDr. Ľubica Ondrejová

Táto škola ponuku mala, korešpondovala s mojimi skúsenosťami, vzdelaním i potrebou bifurkačne transformovať výzvu do alternatív pre úspech na oboch stranách. 4. Na našej škole vyučujete telesnú výchovu a občiansku - ktorý

1. Dobrý deň, predstavte sa trochu našim čitateľom.

predmet máte a učíte radšej?

Moje meno je Ľubica Ondrejová a pochádzam z Martina. Študovala

Učím rada oba predmety, lebo oba majú svoje čaro a pre človeka sú

som na športovom gymnáziu v Kežmarku, špecializácia zjazdové lyžo-

neoddeliteľnou súčasťou každodenného života i umenia.

vanie. V Prešove na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika som vyštudovala pedagogický smer, aprobáciu telesná výchova a občianska náuka. Taktiež som na škole absolvovala rigoróznu skúšku a postgraduálne štúdium. Neoddeliteľnou súčasťou môjho života je manžel a dvaja synovia a samozrejme aj moji rodičia. Doteraz som dlhé roky pracovala na osemročnom gymnáziu v Martine, ktoré sa stalo mojím druhým domovom a kde som našla veľa blízkych a spriaznených duší. Blízkych nielen kolegov ale aj z radov študentov, ktorí sa stali mojimi priateľmi. 2. Na našej škole ste nová, ako sa vám tu zatiaľ páči? Som tu krátko, ale táto škola svojím prostredím, študentami a kolegami je pre mňa výzvou. Jej kreativita a invencia je pre mňa záväzkom, ľudsky i profesionálne sa mi v tejto škole páči. 3.Kde a ako ste sa dozvedeli o našej škole? Po presťahovaní sa do Bratislavy som chcela pokračovať v pedagogickom poslaní. Pozerala som ponuky práce prostredníctvom inzerátov.

10/ 46

11/ 46


Create | volume 18

5. Baví vás šport? Ako ste sa k nemu dostali?

Ale vo svojom živote som na sféru umenia mala minimálny priestor.

Áno, baví ma šport. Priviedol ma k nemu môj oco už v útlom veku.

Vyrastala som v športovej rodine a aj moja rodina je športovo zamera-

6. Obľúbený šport?

ná, kde však nechýba kreatívny vzťah k umeniu najmä zo strany mlad-

Mám rada individuálne športy. Mám čas a priestor pri nich obdivovať

šieho syna a manžela. U nás sa doma veľa číta, maľujú obrazy a píšu

krásu prostredia, premýšľať a rozprávať sa s blízkou osobou, ktorá so

knižky.

mnou športuje. Medzi moje obľúbené aktivity patrí zjazdové lyžovanie,

11. Máte niekoho kto vás nejakým spôsobom inšpiruje?

bicyklovanie, prechádzky v prírode, badminton...

Inšpiratívnych vzorov je viacej, ale najviac ma motivujú ľudia z môjho

7. Čo vás viedlo k tomu sa stať učiteľkou?

okolia, ktorí skutočne dokázali poraziť najsilnejšie svoje vlastnosti a to

Bola to túžba pracovať v oblasti športu, etiky... a odovzdávať vedomosti

je ľudská slabosť.

a skúsenosti mládeži, mať možnosť jej odovzdávať časť svojho ja a byť

12. Nejaké hobby?

pri dozrievaní osobnosti mladého človeka.

Moje hobby bola a aj je moja práca. Pevné miesto má hlavne moja rodi-

8. Baví vás práca s deťmi?

na, okrem toho aj práca v záhradke, hlavne skalničkové rastliny a mini

Áno, veľmi.

dreviny, teší ma pohľad na krásne upravenú záhradu ako celok. Potom

9. Čo vás motivuje v práci?

sú to prechádzky s manželom a našim psom, pobyt v prírode, lyžova-

Je to hlavne pozitívna spätná väzba od ľudí, s ktorými prichádzate v

nie, bicyklovanie...

pracovnom prostredí do kontaktu. Keď vám žiak dá najavo, že vaša

13. Tešíte sa na imatrikulácie?

práca je pre neho prínosom a má význam. Keď žiak vníma výzvy, príle-

Samozrejme áno.

žitosti, možnosti a to všetko cez príbeh, príklad, myšlienku...až po inter-

14. Aké povolanie ste chceli robiť keď ste bola malá?

pretáciu vlastnej osobitosti s pečaťou tvoriť vlastnú budúcnosť.

Chcela som byť učiteľkou v materskej škole.

10. Máte nejaký vzťah k umeniu?

15. Ako si predstavujete svoj život o 10 rokov?

Rada si pozriem diela zo sveta umenia, pokiaľ mám možnosti.

Prajem si hlavne zdravie, a preto verím, že mi bude slúžiť.

12/ 46

13/ 46


Create | volume 18

Verím, že budem mať vnúčatká a budem môcť byť nápomocná pri ich

Určite áno.

výchove a starostlivosti, odovzdávať im vedomosti a skúsenosti. Tráviť

20. Chceli by ste na záver niečo odkázať študentom?

veľa času s nimi, so všetkými členmi mojej rodiny a užívať si s nimi kaž-

Prajem im, aby každý deň bol pre nich úspešný a niečím potešujúci a

dú chvíľu. Ale aj to, že budem bohatšia o ďalších študentov a ich pohľad

výnimočný. Aby našli v sebe asertivitu i pokoru a tiež dôveru i zvedavo-

na svet, do ktorého som aj ja prispievala počas života za katedrou.

sť. Aby si vážili zdravie, rodinu, priateľov a najmä vzdelanie. Aby ľuďom

16. Obľúbená kniha ku ktorej sa rada niekedy vrátite?

okolo seba rozdávali úsmev ktorý poteší a nič ich to pritom nestojí. Aby

Áno, určite. Snáď k niektorým titulom od Dicka Francisa, severských

sa správali k ľuďom tak, ako by chceli, aby sa ľudia správali k nim. Aby

autorov, životopisy umelcov, básne a aforizmy môjho manžela.

v umení hľadali seba, svet, pravdu...aby umenie bolo pre nich výzvou a

17. Absolvovali ste štúdium na pedagogickej škole v Prešove,

cieľom i východiskom pre krásno. A hlavne, aby boli

prečo práve táto škola?

v prvom rade sami sebou na ceste k poznávaniu a aby pritom nezab-

V Prešove na fakulte bola vytvorená špecializácia zjazdového lyžovania

údali na okolie a ľudí, ktorí im vytvárajú priestor na sebarealizáciu.

a mala som možnosť byť súčasťou lyžiarskeho tímu a reprezentovať školu v celoštátnych súťažiach. 18. Čo vás na škole najviac bavilo? Hlavne štúdium telesnej výchovy, bolo to veľmi ťažké a prísne štúdium, ale krásne. Naučila som sa veľa nového, napríklad skákať cez prekážky. Ale naučila som sa mať pevnú vôľu, riešiť problémy, komunikovať s ľuďmi i vedecky pracovať a dokonca aj publikovať v odborných časopisoch. 19. Keby ste si museli znova vybrať kam a čo ísť študovať, rozhodli by ste sa pre rovnakú možnosť?

14/ 46

15/ 46Create | volume 18

Mgr. Katarína Lazárová

FOTOPRiBEH SPOMIENKA NA LETO

Aj tento rok nájdete v úvodnom časopise Creative spomienky vo fotografiách na bohaté leto našich fotografov. Leto sú horúčavy, vylihovanie na pláži, dlhé dni, rozjímanie v horách či vysedávanie v záhrade – aj z takých dní môžu vzniknúť príjemné zábery. Študenti fotografie nenechali svoje aparáty ležať na poličke a chopili sa zachytávania výnimočných letných momentov. Ich objektívy zašli aj mimo kontinent; všimnite si určite zaujímavé zátišia od Miartuša z ďalekej Kanady alebo portréty M. Petrášovej z čoraz obľúbenejšieho Islandu. Sú medzi nimi aj takí, ktorí ostali verní slovenskej kráse a malebné obrazy z domáceho prostredia isto neobídu vašu pozornosť. Nahliadnite do nich spolu s nami.

Anamária Jelínková, 2.B


Create | volume 18

Martina Klimentová, 2.PMŠ

Barbora Drobná, 2.B Miroslava Petrášová, 4.B

32/ 50

21/ 46


Create | volume 18

Alex Miartuš, 4.B

Miriam Pružincová, 3.B

35/ 50


Create | volume 18

Rozhovor

Vanessa Mayerová, 2.B

Marián Šinkovic, IV.A - Odevný dizajn

9. Čo sa týka zadaní, ako si to zvládal ty alebo ešte stále zvládaš? Dobre vieme, že práce na umeleckej škole zaberajú veľa času - málo spánku a času na iné

1. Ahoj, predstav sa nám trochu, ako sa voláš, aký odbor študuješ?

- Nakoľko som na odevnom dizajne, zvládam ich v pohode. Myslím, že na študentov by mal

Marián Šinkovič, študujem odevný dizajn.

byť stanovený menší nátlak z pohľadu učiteľov.

2. Len nedávno sa začal nový školský rok, aj tvoj posledný rok na uate, ako sa cítiš?

10. Máš nejaké dobré rady pre prvákov a mladších študentov, že ako prežiť uate?

Dosť vyčerpane, ale je to iba výsledok čistej práce, ktorá ma baví.

Ak sa budete snažiť, tak to zvládnete. Nebuďte leniví a ľahostajní, i keď, nie vždy sa dočkáte

3. Myslíš, že si dostatočne pripravený opustiť strednú?

spravodlivosti.

Myslím, že skúsenosti na to mám, no nad vysokou školou som ešte neuvažoval.

11. Aký predmet je pre teba najľahší a aký najťažší?

4. Myslíš, že ťa škola a učitelia dostatočne pripravili na život mimo nej?

Odevný dizajn a matematika.

Na život ako samotný, myslím, že nie.

12. Keby si si musel znova vyberať kam na strednú, vybral by si si túto školu?

5. Čo plánuješ po maturite - vysoká škola alebo rovno práca?

- Áno vybral, ale viac by som sa pripravil.

Ako sa podarí.

13. A odporučil by si našu školu súčasným deviatakom?

6. Nebojíš sa uplatnenia?

- Áno, odporučil.

Nie.

14. Máš na záver pre čitateľov nejaký odkaz, ktorý by si im chcel odkázať?

7. Aby sme stále nehovorili len o budúcnosti, tak ako sa ti páčili chvíle na uate?

- Poučte sa z vlastných chýb. Buďte trpezliví, veci sa nestanú lepšími iba preto, že to chcete,

Zažil som tu aj dobré, aj zlé chvíle. Hodnotím to objektívne.

musíte ich zmeniť vy sami.

8. Našiel si si tu nejaké dobré kamarátsva?

Ďakujem ti za rozhovor a za tvoj čas, chcem ti zaželať veľa šťastia, zdravia - hlavne

Našiel a veľmi silné a pevné, no niektoré som vlastnou chybou zničil.

toho psychického, pri maturite aby si to dotiahol do šťastného konca :)

24/ 46

25/ 46


Ilustrovala : Lucia Krútelová, 2.A
Create | volume 18

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

zo sveta hier Vratko Cyprich, 2.B Uncharted The Lost Legacy. Je dobrodružná open world hra o honbe za starodávnym pokladom. V prostredí indického pralesa kde sa ako Chole Frazer spoločne so svojou kamarátkou predierate skrz ruiny dávnych civilizácí. Riešite rôzne hádanky a úlohy, ktoré si pre vás hra pripravila. Hra je plná prepracovaných scenérii, ktorých atmosféru doplňuje realistické grafické spracovanie a napínavý príbeh doplňujú vtipné dialógy . Pre vývojárov je táto hra určite krokom vpred.

32/ 46

je remaster nostalgickej 3D skákačky z dôb play station 1. A vývojári z Vicarious Visions si dali naozaj záležať na autentickosti tejto legendy. Do hry pribudli aj maličkosti ktoré sú už dnes štandardom a to napríklad autosave alebo rýchly reštart levelu. Celkovo je to veľmi podarený remake už bez tak vynikajúcej hry. Na svoje si dôjde každý, kto má rád výzvy a chce zaspomínať.

Snake Pass je farbami hrajúca oddychovka s perfektným soundtrackom kde vy v úlohe hada noodla preliezate a plazíte sa pomedzi bambusové lešenia, schody a iné prekážky, ktoré vám hra pripraví. Príbeh slúži skôr len na uvedenie do hry. Ovládaniu hada nepomáhajú žiadni asistenti, a tak sa zapotí aj ostrielaný hráč. V jednoduchosti sa plazíte cez levely riešite hádanky zbierate farebné kamene a snažíte sa nespadnúť, čo sa nie vždy darí.

33/ 46


Create | volume 18

Umelec

Alinka petrová, 2.A

Gustav Klimt (* 14. júl 1862, Baumgarten – UMRTIE - 6. február 1918, Vieden)

Bol rakúsky maliar, grafik, symbolista, vedúca osobnosť viedenského modernizmu a jeden z najvýznamnejších predstaviteľov secesie. Gustav Klimt sa narodil v Baumgartene blízko Viedne chudobnému rytcovi Ernstovi Klimtovi a jeho žene Anne ako druhý zo siedmich detí. Ako štrnásťročný úspešne absolvoval prijímacie skúšky na Kunstwerbeschule, viedenskú umeleckopriemyselnú školu. Pred jeho umeleckou kariérou bol úspešný maliar architektonických dekorácii. Jeho práca bola predmetom diskusie akonáhle vyvinul osobnejší štýl. Obrazy, ktoré dokončil okolo roku 1900 pre strop Veľkej sály na univerzite vo Viedni, boli kritizované ako pornografické. Neskôr neprijal žiadne verejné komisie, ale získal nový úspech s obrazmi svojej „zlaté fázy“, z ktorých mnohé zahŕňajú zlaté listy.

Práca Klimta mala významný vplyv na jeho mladšieho súčasného Egona Schiele. V roku 1911 získal prvú cenu na svetových výstavách v Ríme jeho obraz Death and Life. Klimt zomrel vo Viedni 6. februára 1918, keď utrpel mŕtvicu a zápal pľúc v dôsledku celosvetovej epidémie chrípky toho roka. Bol pochovaný na cintoríne Hietzinger v Hietzing vo Viedni. Mnohé obrazy ním zostali nedokončené. Gustav Klimt - Bozk (1907 - 1908)

34/ 46

35/ 46


Create | volume 18

Próza

Alexandra Rybárska, 4.A

*Cody Holmes* Už ma omrzelo tam len tak postávať, tak som si išiel do kuchyne pre piňakoládu a rozhodol sa, že si pozriem, čo nové dávajú z MTV. Druhú polovicu plánu mi narušil Victor, ktorý sedel pri spiacej Amy. Hladil ju po temene hlavy a držal ju za ruku. Nechcel som ich rušiť (boli spolu krásni), ale keď som spravil krok dozadu, podlaha zavŕzgala a on sa otočil. Tvár sa mu roztiahla do širokého úsmevu a rukou mi kývol, aby som si k nemu prisadol. Mňa to tak nadchlo, že som bol pri ňom do troch sekúnd, div som ho neoblial. Keď som sedel tvárou v tvár Vicimu, potichu sa mi poďakoval. Ďakoval za Amy. Keď začal hovoriť, že sa do nej zaľúbil ako škôlkár, do očí sa mi znovu začali tlačiť slzy. Hodil na mňa ľútostivý pohľad a zašepkal Bennyho meno. Prikývol som, slzy mi už tiekli prúdom. Vic sa ma snažil utešiť. Ja som len hystericky vzlykal. Toto Benny prehnal. Nielen, že sa so mnou nerozpráva, on ma ešte aj vysmieva. Vstal som a chystal sa na odchod, no ešte predtým som sa spýtal čo bude s Amy. ,,Nemusíš ju hodiť domov, ak nemá nič v pláne. Vieš o niečom? „ Pokrútil som hlavou. ,,Nie. Hovorila mi len, že má voľno, ale nezmienila sa konkrétnejšie. A prečo? Chceš jej spraviť program ?“ Teraz pokrútil hlavou on. ,,Nám. Iba som tak uvažoval...Pamätáš sa na to miesto kde sme natáčali Young Love? Napadlo ma, či by sme tam nezašli. Môžeme bez

36/ 46

Bennyho a Emmy ak chceš.“ Usmial som sa. ,,A čo Adrian a Frederick?“ Zamyslel sa, potom vzdychol. ,,Oni dvaja nemôžu lebo Mary má koncert a Linda ide na rodinnú oslavu. Zostali by sme tam my traja. Neboj sa, ty navyše nebudeš nikdy. Predsa len... teba poznám dlhšie a mám s tebou pevnejšie puto. Ak ti mám pravdu povedať, nikoho z kapely nemám tak rád ako teba. A hlavu hore. Všetko bude OK, iba to chce čas. Uvidíš.“ Hovoril to tak krásne, že som mal chuť pobozkať ho. Ale no tak! Toto mu nespravím. Ešte sa mu zhnusím. Keby som sa ale nerozišiel s Adele, nechcel by som Bennyho. Koľkokrát som sa s ňou znova chcel dať dokopy, ale ono to už nefungovalo. Alebo som tomu nedával šancu? Od doby čo sme sa zhodli, že to nefunguje tak ak predtým, sme si už nevolali. Asi sme sa báli ďalšej hádky, alebo toho, že po našom ,,dobrom“ rozchode by sa mohlo niečo zlé stať (mám na mysli výčitky a tak). Victorov návrh sa mi pozdával, tak som mu potvrdil účasť. Usmial sa a otočil sa k Amy, ktorá bola chrbtom k nám. ,,Takže... odkedy ju poznáš?“ Zmenil tému. ,,Asi od deviatich.“ mykol som plecom. ,,Dvadsať rokov, wow! Ozaj...máte spolu nejakú fotku?“ Vytiahol som z peňaženky fotku, ktorá bola osem rokov stará. Vic na ňu hľadel a klipkal očami. Vedel som, že je prekvapený jej telesnými zmenami. Nielen, že bola teraz o dosť chudšia, ale aj v tvári bola krajšia. Ale ani na tej fotke nevyzerala zle. Len som sa uškrnul, keď mi ju podával nazad. ,,Bola pekná aj vtedy.“ oplatil mi úsmev. Prebral nás šuchot, Amy sa otočila k nám. ,,Ďakujem, chlapci.“ rozosmiala sa a zdvíhala sa z gauča. ,,Som veľmi rada, že sa o mne tak pekne rozprávate. A hlavne ty, Coco Boo. Čo sa ti stalo, že sa mi neposmievaš?“ Vážne? To som k nej bol až taký hnusný, že je nezvykom, že sa s ňou normálne rozprávam?

Objasnil som jej situáciu (svoju orientáciu som nespomenul) a ospravedlnil sa. Tou situáciou bol Vicov návrh. *Amy Parrish* Jasné, že som súhlasila. Veď ktorý fanúšik by nechcel byť uprostred ničoho s členmi kapely? Malo to len jednu chybu- išli len dve pätiny, Cody a Victor. Najväčšia irónia bola, že práve tých dvoch som mala najradšej. Teraz sedeli predo mnou, ako keby čakali, že im začnem rozprávať nejakú storku. Keď som sa ich spýtala na čo čakajú, dostala sa mi dvojhlasná odpoveď: ,,Na nič, ale dobre sa na teba pozerá.“ Prekvapenie, aj potešenie zároveň. Boli tak zlatí. ,,Hej! Nepozrieme si niečo?“ navrhla som. ,,Idem po laptop.“ zdvihol sa Cody a o dve minúty bol späť. ,,Aha, prepáčte. Nenechajte sa rušiť.“ Okamžite som sa odtrhla od Victora a ťahala Codyho za ruku. ,,Hej, len sme ťa čakali, ale vieš...“ začala som, tvár mi vrela. ,,Museli sme to využiť. Dúfam, že vieš, o čom hovorím.“ Pozrel na mňa. ,,Hej. Tak som to robil s Adi...Bolo to už dávno.“ Victor chcel zabránil slzám a tak mu len zobral notebook a začal prehrabávať videá. ,, Čo tak Be Right Here?“ Prikývli sme. Oprela som sa o Victora a Cody o mňa. Vôbec sa nezmenili, boli to stále rovnakí blázni.

Na Frederickovi sme sa smiali najviac, proste tie jeho ksichty... Takto sme sa zabávali už tri hodiny, keď sme si všimli, že sa niečo zmenilo. Po dome sa rozliehalo hrobové ticho. Victor prehltol naprázdno. ,,Kde sú všetci?“ Vstala som a išla preskúmať dom. Obidvaja mi stáli za chrbtom. Chvíľu ticho, potom čudné zvuky a smiech. ,,Niekto je v saune v kúpeľni.“ poznamenal Victor. ,,Tipujem, že Benny.“ precedil Cody naštvane. ,,S kým by tam bol?“ Victor sa zarazil. ,,Veď s Emminkou. S kým iným. Princezná, čo chce Bennyho od nás úplne oddeliť. Ktovie, čo má tá suka za ľubom.“ Bleskurýchle som reagovala: ,,Prosím? Hovoríš akože o mojej kamarátke? Dávaj si pozor na to, čo hovoríš! Ona mi veľmi pomohla v mojom zamestnaní!“ Teraz praskli nervy aj jemu. ,,Hej? Akože v akom? A ty máš nejaký vysoký plat, alebo čo? Kvôli nej? Ha, ale ja nemusím o ničom vedieť! Čo si robila vyše desať rokov! Nič o tebe vlastne neviem.“ Toto bola rana do chrbta. ,,Dobre vieš, že to nebola moja vina! Nesnaž sa zo mňa urobiť fúriu! A ozaj... čo si urobil s taxikárom čo ma mal zaniesť niekam úplne inam? Áno... ja som tu totiž vôbec nemala byť. A ako prepáč...najprv mi v aute hovoríš o firemnej akcií, ktorá má byť neviem kedy,


Create | volume 18

aj keď ty by si nemal vedieť vôbec nič! Neklameš ma tak trochu? Kto doriti si?“ Až teraz som si dala všetko dokopy. ,,Takže to si bol ty! Celý ten čas čo som si myslela, že ma niekto sleduje. TY!“ strelila som mu facku. ,,KOĽKO TOHO VIEŠ?! HOVOR!“ tresla som ho o stenu a držala za rameno. ,,Viem toho dosť, aby som vedel, že si obyčajná klamárka a tajnostkárka! Viem, že máš niečo s tajnými materiálmi, inak by si by si sa po ceste na vlak neobzerala ako besná a nepchala si bleskurýchle do kabelky papiere. To TY klameš, nie ja.“ uzavrel a ja som mala chuť zmlátiť ho. Pravdu mal takmer na dosah ruky. Kebyže nie som z Victora vedľa, všetko by som na neho vychrlila. Všetko. Aj to, že som novinárka a idú mi po krku, aj to, že náš rozchod (chodila som s ním jeden čas) vôbec neľutujem a že som sa zbavila obrovského bremena. Keď som však pozerala na Victora, zúrivosť zo mňa postupne opadávala a nahrádzal ju strach z jeho možnej straty. Vedela som, že o mne začal pochybovať. Odvrátila som sa a bežala smerom von. Nestarala som sa o to, kde skončím, chcela som zmiznúť. Nasadla som do auta, ktorým prišiel Cody a cúvala na príjazdovú cestu. Práve vtedy vybehol Cody z domu, ale ja som dupla na plyn. Prosím, nech nejde za mnou. Hneď na to ma prenasledovalo ďalšie auto. Po niekoľkých kilometroch som prudko stočila volant a odbočila som na poľnú cestu. Stále mi bolo v pätách, preto som sa rozhodla kľučkovať. Vletela som medzi stromy a keďže tam nebolo dosť miesta, vystúpila som. Stratil sa mi z dohľadu, asi to vzdal. Zazrela som malé svetlo a aj keď to nebol najlepší nápad, začala som sa približovať. Vyzeralo to, ako keby sedel niekto pri ohni. Ak som dobre videla, vôkol boli rozložené stany. Sadla som si pod strom, oblečenie som neriešila a zhlboka dýchala. Kroky. Niekto sa nado

38/ 46

mňa postavil, otvorila som oči. Nevidela som veľmi kto to je, ale jeho silueta mi nebola neznáma. Nastavil ruku, aby mi pomohol vstať. Victor. Ruku mi obmotal okolo pliec, nehovoril nič. Ja som pre zmenu pozerala do zeme. Prišli sme späť. Na miesto, kde som odstavila auto. Mlčky sme nastúpili. Čakala som, že naštartuje auto, no namiesto toho sa na mňa pozeral tak, že som mala pocit, že stojím na javisku a všetci čakajú, že sa strápnim. Už som to nevydržala. Hlavu som si dala do dlaní. Bolo mi mizerne. Cítila som dotyk na chrbte, pozrela som zúfalo naňho. *Victor Dale* Otočila sa na päte a vybehla z domu. Samozrejme, že sme tam s Codym nestáli len tak. Keď počul auto, zrýchlil tak, že som ho nestačil dobiehať. Je možné, že si Amy myslela, že za ňou ide Cody (čo aj pôvodne mal, lebo to auto, čo zobrala bolo jeho), ale ja som ho zadržal a sľúbil mu, že všetko dobre dopadne, len nech zostane tu. Mal som plán, aj keď som zatiaľ nevedel aký. Proste som len utekal do auta, ktoré bolo po ruke a prenasledoval som ju. Aj keď išla rýchlo, bola mi v dohľade, ja som sa neponáhľal. Je to nelogické, ale je to tak. Zrazu zbočila z cesty. Dalo mi námahu zabrať zákrutu a než som stihol pridať, stratila sa mi z dohľadu. Cody ma zabije. Musel som ju ihneď nájsť. Vystúpil som z auta a po pár sekundách som si uvedomil, že som presne tam, kde sa natáčalo Young Love. Terén som mal zmapovaný, takže som scela tušil, kde sa nachádza. Keď som našiel Codyho auto medzi tými stromami, vydal som sa tým smerom. Záblesk svetla, motorkári mali akciu. Josh mi o nej hovoril. Vlastne by tam teraz mal byť aj s Tarou (išli tam rovno z oslavy). V záblesku svetla som ju zbadal. Chcel som sa jej opýtať na tie veci okolo Codyho, veľa som toho nepochopil, no vyčítať som

jej nechcel nič. Mala zatvorené oči, postavil som sa teda pred ňu. Nevedel som, či vedela, že som to ja, lebo viditeľnosť bola minimálna. Nastavil som jej ruku a pomohol som jej vstať. Potom som jej ju obmotal okolo pliec a bol som rád, že sa neodtiahla. Nasadli sme do auta. Čakala, že ju odveziem späť, no ja som sa nedotkol volantu. Iba som na ňu hľadel a videl som, že zneistela. Keď si dala hlavu do dlaní, položil som jej ruku na chrbát a čakal, čo sa bude diať. ,,Čo ti to napadlo, ty ťunťa, hmmm? Ak sa niečoho bojíš, povedz mi to. Teda časť som akosi pochopil z tvojej hádky s Codym. Nechaj ma hádať... buď sa zamestnávaš niečim ilegálnym, alebo si slizká novinárka, alebo špiónka... Dobre, buďme reálni. Si novinárka tipujem. Nie netipujem, ja viem...všimol som si totiž pár vecí, ktoré ťa prezradili tak, že by som nesmel mať všetkých päť pokope, aby som to nepochopil a nezaregistroval. *Amy Parrish* Počúvala som ho so zatajeným dychom, odchádzajúcim rozumom z jeho výrazu tváre, postavy... ehm. Nadýchol sa a pokračoval. *Victor Dale* ,,Za A: Keď na teba hovorím, si nesústredená, no nie tak, že ma nepočúvaš. Vyzeráš skôr, ako keby memoruješ to, čo ti vravím a premýšľaš nad tým, ako to napísať. Za B: Keď sa rozprávaš s Emmou, nervózne sa obzeráš, si na ňu natisnutá a na niečo pritakávaš a krútiš hlavou, ako poslušný pes. Za C: Tuším, že Cody vie celú pravdu, nakoľko ťa sledoval a myslím, že ten jeho výbuch má niečo spoločné s nami ako kapelou. Jeho prenasledovanie chápem tak, že niečo medzi vami muselo byť, že ste neboli len priatelia a on o teba neprestal mať záujem, ale zistil si o tebe také veci, čo ho nepotešili. Za D: To, že ti spravil odvoz

39/ 46


do Benovho domu má len jedno vysvetlenie- dúfal, že sa dočká pravdy od teba a budeš k nemu úprimná, ale posral to s tým, že zanadával na Emmu, ale netuším prečo. *Amy Parrish* Nachvíľu sa odmlčal, ale v zápätí zhíkol: ,,Panebože! On je blázon do Bennyho! Preto nemá rád Emmu. Ťahá ho preč od neho. On ju pred tebou urazil, ty si naňho vyletela. Pochopitelne, keď je to tvoja kontaktná osoba a kamarátka. Emma ti pomáha s tým časopisom, alebo s niečím, ja neviem. Môj pocit.“ Prestal. No doriti. Som nahraná. Prečo sa nijak netvári? Čo cíti? Hnev, smútok, pokoj z vedomosti? Victor, bože, nečum doblba, daj mi odpoveď! Bola som zúfalá z tej jeho kamennej tváre, ktorú držal dobrú štvrťhodinu. Len sme sedeli v aute a nič okrem tlmenej hudby zvonka nebolo počuť. Vystúpil a pomalým krokom chytajúc sa za hlavu zmizol medzi stromami. Vyletela som z auta za ním. ,,Victor, počkaj! Mal si pravdu. Som slizká novinárka, čo potrebuje odovzdať nechutné slizké fakty o vás, ináč prídem o prácu, dobrý plat, kariéru, panebože... mám pokračovať?! „ Nevedomky som už kričala. ,,Strácam rozum z celého Vogue, z teba, och bože, ako som z teba vedľa! Mala som dať city bokom a ísť s kamennou tvárou, ale hádaj! Niekto mi tu zobral rozum“ Už sa mi od plaču triasol hlas. ,,Odpusť, ja nechcem, nevládzem, nemôžem inak. BOŽE SOM CHUDERA BEZ VOGUE! Skončila som nadobro!“ Otočil sa, ale jeho pohľad ma desil. ,,Amy, drž hubu!“ Pritlačil ma o strom, zápästia mi pridŕžal tak silno, že mi div nesfialoveli. *Victor Dale* ,,AU, Victor... to bolí! Prosím, som beštia ja viem. AU, Frederick ma varoval, aby som ti neklamala. Ja-ha, ja nechcem byť na teba mrcha, Victor, Vi-au!“ Čo to

robím? Pustil som ju, klesla popri strome a začala vzlykať tak, že ju začalo dusiť. Chytil som ju pod pazuchy a pritisol si ju (samozrejme nežne, nakoľko som oľutoval, že som na ňu zvreskol a zrejme jej spôsobil modriny. Nevládala normálne stáť. Bolo to, akoby sa jej rúcala pevná zem pod nohami. Som idiot. Nevedel som čo robiť, bolo vo mne toľko pocitov. Aj keď sa zachovala odporne, bolo vidieť, že ju pritlačili k múru. Pohľad na ňu ma ubíjalpleť mala šedobielu, ako mŕtva, oči prázdne, no zato parádne opuchnuté a bolo vidieť, že duša opúšťa telo. ,,Amy? Prosím ťa odpusť mi, som hulvát a nemal som sa takto zachovať.“ Na to sa ešte viac rozplakala, ale vysúkala zo seba vetu: ,,Ja ťa nechccem stra-a-tiť.“ Stískal som ju a bozkával na vlasy. ,,Nestratíš, ale niečo tu musíme vyriešiť. Ale nie teraz. Myslím, že ťa už dosť vytrestali. Pozri sa na mňa.“ Pobozkal som ju na pery a utrel zvyšné slzy.,, Je čas vrátiť sa.“ *Cody Holmes* Bol som úplne vynervovaný z celej Amy, Emmy aj Bennyho. Ako sa gratulanti začali v záhrade motať okolo mňa zhúkol som: ,,Vypadnite! Šou sa skončila!“ Všetci na mňa pozreli ako na mimozemšťana a začali sa zberať do áut mumlajúc si niečo popod fúzy. Keď všetci konečne vypadli, začal som si premietať celý dnešný deň. Najradšej by som ho vymazal z povrchu zemského.

41/ 46


Create | volume 5 Create | volume 18

Réžia Will Gluck zombík zahryzol do krku a stiahol ho do Žáner Dráma /Muzikál Kostlivci sa dostali až na dosah a zadavu. Falion utekal ako mohol a po ceste DINOSAURIUM Krajina USA čali sekať a biť do štítov ľudí! Niekto to videl ako zomDušan Kállay Premiéra filmu v SR 5.2. 2015 neudržal a buď ho v lepšom prípade bíci žerú jeho 15.09.2017, Pi 01.12.2017, Pi bodli a zomrel skoro hneď, alebo sa k kolegov. Brána OtváracieJe hodiny 10:00- 18:00 TOTO! galéria nemu dostala kostra s hákom, dala mu bola otvorená Politik a podnikateľ prichádza do sirotinca pomôcť mladým dievčatám, dole helmu a roztrhala mu s hákom krk. a dovnútra sa Viac ktoré ako súaby pod 50 sa exponátov tvrdou rukou dovezených slečny Hannigan až z paleontologického (Cameron Diaz). inštitútu Na to, vaše meno stalo značkou, treba mať talent. Boli počuť bolestné výkriky a volania o hrnuli vydesení ruskej akadémie vied. Zručnosť, ktorá vytvorí dielo. A silu tlačiť nápady stáleďalej, pomoc. Vtom kapitán zavelil: „Teraz!!!!“ rytieri. No na Okrem kostier sa vystavujú aj skameneliny. dopredu. Nestačí vytvoriť jednu, dve, tri „top“ veci, a potom Rytieri vpredu odvrhli od seba nepriamost, ktorý vieich opakovať, nestačí warholovských 15 minút slávy teľov a začali útočiť. Kostlivci nevydržali dol k bráne, sa CIRQUE DU Musíte SOLEIL-mať QUIDAM v novinách. v sebe inštinkt predátora. veľa, stačila jedna silná rana na slabé už dostali zombímiesto a úplne ste ho dolámali. Zdalo ci a vtom poveSkúsme povedať „Dušan Kállay“. to meno a na sa, že ichnahlas dav nemá konca! Rytieri ich Vyslovítedali tú hroznú Odpad 5.-8.2. (2014) 2015 display vám nabehnú desiatky kníh s jeho ilustráciami: Tulák Kláry bili a bili, až nakoniec zničili poslednévetu: „Zatvorte Slovnaft Arena, Bratislava Jarunkovej, Panenská veža ho. Straty boli minimálne, asina nieDevíne viac Márie Ďuríčkovej, bránu!“ RozprávBrána sa Réžia Stephen DaldryAndersena, alebo Slovenské rozprávky Pavla ky Hansa Christiana ako 90 mužov. Celkom dobré na to, že začala vŕzgavo Žáner Na výslní Dobrodružný/ od roku 1996, Dráma /Thriller pozázrakov celom svete zavíta k nám Lewisa už 5. Februára 2015. Dobšinského, či Alica vznámy krajine Carrolla. kostlivci mali početnú prevahu. Morálka a za zrkadlom zatvárať a Falion ako blesk vtrhol do mesKrajina PouličníVeľká umelci Británia z Cirque du Soleil odprezentujú takže sa je na čobodka, tešiť. Všetky jasný rukopis: obrázok, aj7tápredstavení najmenšia mužstvaspája vzrástla. No potom každý bolo zaveta. No asi ilustrátorská 30 rytierov to nestihlo a zatvorila Premiéra Zloženie filmu celého v QUIDAMU SR 1.1. 2015 tvorí skupinka hudobníkov, akrobatov, postáv a spevákov. je koncipovaná vecinosom. aj ľudia„Pusťte sa splietajú. Nikdy nerolené: „Rhaos to ako dá!!!“labyrint „Druhámyšlienok vlnáááá! – zvieratá, rastliny, sa im pred nás! Prosím!“ bí fotografiu príbehu, hľadá súvislosti, vrství detaily, ide až impresie, doNiektorí odhalenia Zoraďte sa akúska bojujte!“ Kričal on kapitán. Kričali, no nikto imdo neodpovedal. Tri O čom deti tosa jepo? objavení peňaženky na skládke vydajú na útek pred policajtmi... vlastnej emócie, zážitku z prečítaného silno, s nesmierne intenzívnou razanciou. Falion doteraz nebojoval, ale už ho bol kričali na veliteľa, nech ju otvorí, ale on sa Nepodceňuje detského čitateľa, neprispôsobuje svoju predstavu jeho veku, je jeho partnerom len v druhom rade! Zas sa časť hada len smutne pozeral, ako tých chudákov Je to o mladom dievčati menom Zoe, ktorú bežný život nudí a nejaví záujem o okolie. – hovorí mu: „Veď sa pozeraj, hľadaj, (tak ako ja).“ odpojila! Vojaci s napätím hľadeli, čo skúmaj ten príbeh začínajú z kraja žrať. Do imaginárneho sveta QUIDAMU sa rozhodne ,,vnoriť“ kvôli rodičom, ktorých nezaujímaktorá a preto, Keď ilustruje, tak najčastejšie technikou gvašu, ktorú niekedy kombinuje s kresbou, príde! Po chvíli to bolo jasné. VrieskajZombíci sa nevedeli dostať cez bránu, že necíti nič okrem prázdnoty. skicou, Na ceste v tomto svete sa stretá s postavami, ktoré jej nápomocné sa nielen podkladom, prvkom Je sú koloristom – jehoa úci stáva ťarbavý dav...... „Zombícíííí!“ Boli ale to rovnocenným no vtom sa ilustrácie. disciplinovane zoradili jeden snažiazložené sa jej dušu oslobodiť. premyslených, dômyselne konštruovaných čiar, prechádzajú diela, množstva očividne roľníci,z no niektorí aj vojaci. V vedľa druhého na kraji mosta. Lukostreldo tlmených, nečakaných farieb. Aj keď – červené stále neopustilo.Nie je len chrbte mali zabodnuté pochodne a boli ciobdobie na nichho strieľali, no nikto sa nepohol, ilustrátorom, rovnako sa tomu venuje voľnej grafike, známkovej tvorbe a ranu od r. do 1990 vedie oddelenie celí hnilí a krvaví. Falion nerodokedy nedostal hlavy. Uprostred voľnej grafiky a knižnej ilustrácie na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení. zumel, pretože nevedel, že zombíkom mosta sa začala k bráne blížiť postava v CONECO RACIOENERGIA môže niekto rozkazovať. Zas rytieri čiernom hrôzostrašne zdobenom brnení museli najprv chvíľu vydržať a potom a dvojručným mečom zasunutým v pošve CAMERA Slovakia odvrhnúť nepriateľa, aby získali miesto na chrbte. Každý šíp Barbarstvo mučenia - 2014 Najlepšia fotografia festivalu z roku na boj. Ten, kto to nevydržal, bol obžrasa od neho odrazil 36. ročník Coneco a 25. ročník RACIOENERGIA Repliky mučiacich predmetov 16.-18. storočia tý zaživa a neskôr povstane ako sám a nakoniec sa do28.10.2016, Pi 31.12.2017, Ne nemŕtvy a vrhne sa na spolubojovníkov. stal k bráne. Vtedy Kedy 25.- 28.3. ? - 31.1. 20152015- 1.2. 2015 Keď dostali rozkaz na zatlačenie odvrhli ako zázrakom celé Kde ? – Incheba Expo Bratislva Priestory v Starej zombíkov asuterénu sekali a bodali, noradnici veľakrátpo sedemročných bojisko snaženistíchlo a ach a riešení klimatických podmienok sasadočkali sa zombík zasnevyhovujúcich postavil. „Musíte im zoťať čakalo, čo bude Čo to je ? realizácie plánovaných zámerov. exponátov – replík hlavu!“ Kričal niekto. To zabralo. No Prezentuje 54diať. No čierny rytier Čo to je ? nástrojov a zariadení z obdobia 16. – 18. storočia. mučiacich tentokrát to bolo horšie, lebo zombíci sa škodoradostne Jedná sa o najväčší festival cestovateľských filmov a fotografií z celého sveta. majú viac sily ako kostlivci! Nepriateľ sa zarehotal a kopol do Každoročne CONECO RACIOENERGIA sa zúčastňujú profesionáli je stavebnícky aj amatéri veľtrh, a delia ktorý saStarej ponúka o svojeradnice. všetko skúsenosti. pre V roku až 2008 začala celková obnova dostal k Falionovi! Ten sekal hlavykomplexu budov brány! Jedna časť domácnosť V júlimohol, 2011 bola radnica zombíka slávnostne sprístupnená verejnosti. ako ale padlého vždy sa otvorila a tresla Ponúka rozumné odporúčania ako spraviť veci jednoduchšie a úspornejšie. Návštevníkov moderné múzeum, no zároveň boli sklamaní, nahradil druhý.potešilo Všetci museli ustupovať! do kraja múrov a že v okruhu prehliadky chýbajú priestory v minulosti známe ako expozícia feudálnej justície Keď bolo jasné, že ich je priveľa, kapitán druhá sa zlomila na dve časti a s rachoTohtoročnou témou je VODA a bude ju sprevádzať oslava Svetového dňa vody a súvisiaca konferencia. alebo mučenia je názov dlhodobej výstavyzmätok prevzatej z Poľska zavelilžaláre.Barbarstvo na ústup, no potom sa mu jeden tomputovnej padla! Vypukol a zombíci s od Annie Cieľom (2014) je upovedomiť vzájomné väzby medzi vodou a energiou. subjektu – Araneus, Sebastian Wadycki.

44 42/ 46

made by flou and love

Uvedená výstava bola inštalovaná v rôznych krajinách (Veľká Británia, Nemecko, Estónsko, Litva, Dánsko, Chorvátsko či Rumunsko). Prezentuje 54 exponátov – replík mučiacich nástrojov a zariadení z obdobia 16. – 18. storočia. Boli vyhotovené podľa originálnych plánov, ilustrácií a dobových dokumentov z Nemecka, Talianska, Španielska a iných krajín. Nájdeme medzi nimi napr. Norimberskú pannu, tzv. Judášovu kolísku, pás cudnosti či škripec. Trojrozmerné exponáty sprevádzajú dobové vyobrazenia a obsiahle vysvetľujúce texty. Inštalácia výstavy a výber, i keď to nebolo cieleným zámerom, evokujú neprítomné, miznúce telo. Scénu oživujú svojím pohybom návštevníci, stávajúci sa aktívnou súčasťou inštalácie.

Reklama a obchod (1918 – 1948)

8.07.2017, Ut - 30.04.2018, Po Historické múzeum SNM Bratislavský hrad, Bratislava Výstava o rôznych podobách reklamy na našom území od vzniku prvej Československej republiky až do roku 1948. Slovo reklama pochádza z fr. réclame, od fr. réclamér vo význame pripomínať, upozorňovať, doslova „opakovane volať“ a aj táto výstava v tomto význame slovachce pripomenúť počiatky reklamy po rozpade Rakúsko-Uhorska až do roku 1948. Chce upozorniť na fenomén reklamy ako komunikačného prostriedku medzi predávajúcima kupujúcim a upozorniť na to, že tento fenomén sa stal súčasťou každodenného života, ktorý určoval módne trendy spoločnosti a zároveň odrážal dobu svojho vzniku v každodennosti všedného dňa. Reklama sa snažila spraviť danú chvíľu nevšednou a povýšiť tak obyčajný nákup na spoločenskú udalosť. Vlastniť určitý produkt či nabvštíviť odporúčané kultúrne podujatie sa stalo vecou spoločenskej prestíže. Reklama nám zároveň rekleftuje dobu svojho vzniku a stáva sa tak dôležitým výpovedným atribútom doby.

Adam Friedrich Oeser

19.09.2017, Ut - 17.12.2017, Ne GMB - Pálffyho palác, Panská 19 Vo februári tohto roku uplynulo 300 rokov od narodenia maliara, grafika, sochára a pedagóga Adama Friedricha Oesera. Galéria mesta Bratislavy pri tejto príležitosti pripravila výstavný projekt mapujúci životné osudy tohto prešporského rodáka, ktorý sa stal rešpektovanou osobnosťou kultúrneho a umeleckého života v Drážďanoch, Weimare a Lipsku. Jeho osobe a dielu sa nevenujú len umelecko-historickí bádatelia, ale význačné miesto zastáva aj v oblasti literárnych vied, pedagogiky či knižnej kultúry.

43/ 44 46

made by flou and love


Create | volume 18

ŠÉFREDAKTOR ::

Alexandra Rybárska, 4.A Vanessa Mayerová, 2.B REDAKCIA ::

Mgr. Katarína Lazárová Alinka Petrová 2.A Vratko Cyprich, 2.B Lucia Krútelová, 2.A KOREKTÚRY::

PaedDr. Tatjana Hanincová GRAFIKA ::

Miroslav Papay, 4.B Lukáš Gabura, 1.BIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.