Kalendár 2020

Page 1

SSUŠAT

ANIMOFEST 2008

ANIMOFEST 2007

ANIMOFEST 2006 ANIMOFEST 2009

ANIMOFEST 2010

ANIMOFEST 2011 ANIMOFEST 2012

ANIMOFEST 2013

ANIMOFEST 2014 ANIMOFEST 2015

ANIMOFEST 2016 ANIMOFEST 2018 ANIMOFEST 2017

14. ročník Medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl

ANIMOFEST 2020

14th. International Animated Films Festival For Secondary Schools

www.uat.sk


1. MIESTO ZLATÉ RUKY GOLDEN HANDS

VALÉR FUTEJ

SSUŠ filmová Košice SLOVAKIA

Január 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

www.uat.sk www.uat.sk


1. MIESTO STEAMPUNK BARBORA MICHALCOVÁ

SSUŠ animovanej tvorby Bratislava SLOVAKIA

Február 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 www.uat.sk


Marec 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ANIMOFEST

1. MIESTO VYLETIEŤ VON

FLLIPED OUT

JAE BAE

School of visual art New York USA

www.uat.sk www.uat.sk


ANIMOFEST

2. MIESTO BLUT MEDIZIN KLASICKÁ ANIMÁCIA

SAMUEL FULEC

SSUŠ animovanej tvorby Bratislava SLOVAKIA

Apríl 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

www.uat.sk


3. MIESTO ANNONA ANNA ČAJÁNKOVÁ SSUŠ animovanej tvorby Bratislava SLOVAKIA

Máj 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 www.uat.sk


Jún 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ANIMOFEST

Čestné uznanie JÚN ISIS LETERRIER EMCA FRANCÚZSKO

www.uat.sk


Júl 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ANIMOFEST

ČESTNÉ UZNANIE A CENA DIVÁKA UKLADAJTE SI SVOJE SÚBORY

SAVE YOUR FILES

JAKUB BONDOR

SSUŠ animovanej tvorby Bratislava SLOVAKIA

www.uat.sk


3. MIESTO ZNOVU AGAIN

TOMÁŠ BIELY SSUŠ Zvolen SLOVAKIA

August 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

www.uat.sk


2. MIESTO MIA A LESLIE ADAM JANATA

SOŠ multimediální a propagační tvorby Praha CZECH REPUBLIC

September 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

www.uat.sk


ANIMOFEST 3. MIESTO SEN DREAM 3D ANIMÁCIA

MARTINA ŠTAMMOVÁ SSUŠ animovanej tvorby Bratislava SLOVAKIA

Október 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

www.uat.sk


November 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2. MIESTO COSPLAYERI MARTINA KLIMENTOVÁ SSUŠ animovanej tvorby Bratislava SLOVAKIA

www.uat.sk


ČESTNÉ UZNANIE NOČNÉ MESTO NIGHT TOWN

MAREK BRINZÍK

SSUŠ animovanej tvorby Bratislava SLOVAKIA

December 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

www.uat.sk


Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl


ANIMOFEST 2020

14. ročník Medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl

AKTIVITY A VÍZIE SSUŠ ANIMOVANEJ TVORBY

ACADEMY OF ANIMATION – ACTIVITIES AND VISIONS

Myšlienka založiť školu animovanej tvorby mi napadla na Vianoce 1993. Fascinovala ma nepredstaviteľná skutočnosť, že použitím počítačovej animácie v trojrozmerných programoch sa predstava stáva realitou, že v budúcnosti to už nebude záležitosť len umenia, ale stane sa to súčasťou každej ľudskej činnosti – medicíny, biológie, genetiky, letectva, astronómie, archeológie, kriminalistiky, architektúry… Vtedy ma okolie nebralo vážne, vedelo sa o problémoch animovaného filmu (rozpad Filmových ateliérov Koliba) a založiť takúto školu znamenalo v prvom rade vytvoriť nový obsah, nový študijný odbor, čo sa vtedy zdalo nemožným. Dovtedy boli na Slovensku školy len čisto klasického výtvarného smeru. Vedela som, že tie po čase nemôžu mať uplatnenie, pretože technický vývoj ide dopredu nesmiernou rýchlosťou. Uvedomila som si, že školu vyhovujúcu mojej predstave musím vybudovať od základov sama, iba vlastnými silami. Od mala ma fascinoval pohyb ľudského tela v ploche a priestore, túžila som vytvoriť školu hrou, bola som plná optimizmu a nadšenia pri myšlienke spojenia klasickej a počítačovej animácie, spojenia výtvarného a technického do jedného celku, vytvorenia vnútornej harmónie techniky a umenia. Preto som spojila hravú klasickú animáciu s počítačovou animáciou a tvorbou multimediálnych programov, neskôr pribudol grafický dizajn, fotografický dizajn a odevný dizajn. V januári 1997 som organizovala prvé kurzy klasickej a počítačovej animácie pod názvom UAT – nový vzdelávací program – Univerzita Animovanej Tvorby, schválené MŠ SR pod č. 1120, ktoré som realizovala na Katedre dizajnu Fakulty architektúry STU a vo firme INTERLINE. Toto päťročné obdobie sa mi zdalo veľmi zdĺhavé, ale s odstupom času som zistila, že to malo pre mňa nesmierny význam. Získala som mnoho priateľov a odborníkov v animovanej tvorbe, ktorí neskôr začali vyučovať v mojej vytúženej škole. Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby bola schválená a zaradená do siete stredných odborných škôl MŠ SR dňa 17. 1. 2001 pod poradovým číslom 4402/2000-45. V školskom roku 2001/2002 sa prvýkrát na Slovensku otvára denné 4-ročné štúdium v novom odbore Animovaná tvorba, neskôr pribúdajú ďalšie študijné odbory – Grafický dizajn, Fotografický dizajn, Odevný dizajn a Obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih a 2-ročné pomaturitné štúdium v uvedených študijných odboroch. Škola každoročne organizuje jedinečný Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl – ANIMOFEST, Medzinárodnú súťaž grafického dizajnu stredných škôl - UAT Graphic, Medzinárodnú súťaž fotografického dizajnu stredných škôl - UAT Photo, Medzinárodnú súťaž odevného dizajnu stredných škôl - UAT Fashion a Medzinárodnú súťaž filmov stredných škôl - UAT Film, venované špeciálne študentom stredných škôl. Prezentácia prác na uvedených súťažiach slúži študentom ako konfrontácia nevyhnutná pre ich tvorbu a rozvoj. Snahou festivalu je aj prispieť k oživeniu tradície kvalitnej animovanej tvorby, ktorá už na Slovensku bola. V roku 2014 bola založená Akadémia filmovej tvorby a multimédií. Študenti po ukončení školy sú pripravení pracovať v slovenských a zahraničných firmách a iných médiách. Tí najlepší pokračujú v štúdiu na vysokých školách - Vysoká škola múzických umení (odbor Animovaná tvorba, Kameramanská tvorba a fotografia, Strihová skladba, Bábkarská tvorba - scénografia,...), Vysoká škola výtvarných umení (odbor Grafika a iné médiá, Fotografia a nové médiá, Grafický dizajn, Priemyselný dizajn, Intermédiá a multimédiá,...), Fakulta architektúry STU (odbor Dizajn výrobkov), pedagogické fakulty, fakulty masmediálnej komunikácie (Trnava, Nitra), Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (katedra počítačovej grafiky a spracovania obrazu…), Fakulta elektroniky a informatiky STU (katedra informatiky) a na vysokých školách podobného zamerania v zahraničí (napríklad: Praha, Zlín, Brno, Ostrava,...).

I got the idea of founding the school of animation at Christmas in 1993. I was fascinated by the process of creating reality from a mere idea with the aid of computer animation in 3dimensional programmes. In the future, computer animation will not be used in artistic endeavours only, it will become a part of many human activities, for example in medicine, biology and genetics, aviation, astronomy, archaeology, criminology or architecture. Initially, the people around me did not take me seriously. Problems of Slovak animated film industry were widely known and to found a school like this would mean first of all to create a new curriculum, which seemed impossible then. That time just art education was provided. I knew that there was no future in a purely artistic curriculum, because technologies were moving forward extremely fast. I realized that a school, which would fulfil my ideas, would have to be built from the basis with the resources I had. As a child I was fascinated by the movement of the human body and drawing it. Therefore, I wanted to establish a school by play which would be full of optimism and enthusiasm in combining classic animation with computer animation, linking artistic and technological aspects complementing each other, creating inner harmony of technics and art. So, I linked classical animation and computer animation with making multimedia programmes, later it was extended by graphic design, photographic design and clothing design. In January 1997 I started to organize classes of classical and computer animation under the heading of UAT – a new educational system -university of animation, at the design department of the Faculty of Architecture, the Slovak University of Technology and with the help of the INTERLINE company. This 5-year period seemed to me very long, but after some time I realized that it had had an enormous significance for me. I found numerous new friends, experts in animation, who later started to teach at my dreamed school. The Academy was approved by the Ministry of Education of the Slovak Republic and entered into the network of Slovak secondary vocational schools under the number 4402/2000-45 on January 17, 2001. In the school-year 2001/2002 the school accepted the first students for a four-year full-time study in a new study programme – Animation and later, other programmes were opened - Graphic Design, Photographic Design, Clothing Design, Film and Image and Sound Production – camera, sound, editing. The Academy of animation annually organizes international festivals devoted to secondary school students. ANIMOFEST is the international animated film festival of secondary schools, UAT Graphic – is the international graphic design competition of secondary schools, UAT Photo – is the international photographic design competition of secondary schools, UAT Fashion - is the international clothing design and UAT Film – is a film competition of secondary schools. The presentation of school final works at mentioned competitions serves as a feedback that is essential for their work. A constant development in organizing animated film festivals is an effort to contribute to the revival of traditional animated productions and support gifted students. The Academy of Film work and Mulimedia (AFTaM) was established in 2014. Our effort is to enable students to become a part of working process and thus maximize their later career chances. The mentioned study programmes bring out the students´ intellectual, creative and visual abilities. After graduation, many students will work in companies, media or other mass media. Many students continue in their studies at universities in Slovakia and abroad (University of Performing Arts, University of Fine Arts, Faculty of Architecture, University of Filmmaking in Zlín, Faculty of Education, Faculty of mass media and communication...) or they just decide either to work for a Slovak or foreign company or in mass media.

Mgr. Viera Zavarčíková Zriaďovateľka a GR/Founder and General Director SSUŠ animovanej tvorby / Academy Of Animation Bratislava • Slovak Republic

www.uat.sk


MOTION CAPTURE UNIKÁTNA ANIMAČNÁ TECHNOLÓGIA

www.uat.sk


ATELIÉRY A UČEBNE SSUŠAT 2D A 3D ANIMÁCIA

FILMOVÁ TVOR

BA A ZVUKOVÉ

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

www.uat.sk

ŠTÚDIO


ATELIÉRY A UČEBNE SSUŠAT VÝTVARNÝ ATELIÉR

A

B S E R K A N L Á R FIGU

ATELIÉR FOTOGRAFIE

www.uat.sk


ATELIÉRY A UČEBNE SSUŠAT

ATELIÉR ODEVNÉHO DIZAJNU

MULTIFUNKČNÁ KLIMATIZOVANÁ ŠPORTOVÁ HALA A POSILŇOVŇA

www.uat.sk


Cena Viery Zavarčíkovej

UAT GRAPHIC 2018

9. ročník Medzinárodnej súťaže grafického dizajnu stredných škôl

1. miesto

Adrián Gubrica Kritický dizajn THINKOFIT

SSUŠ animovanej tvorby Bratislava, SR

2. miesto

Erika Czáková

Kniha EZOPOVE BÁJKY PRE DETI Súkr. stredná umelecká škola Zvolen, SR

3. miesto

Matej Ježko Dizajn manuál firmy SSUŠ animovanej tvorby Bratislava, SR

Zvláštna cena poroty

Lila Gombos

Kniha A PREDSA SA POSTAVÍM SSUŠ animovanej tvorby Bratislava, SR

www.uat.sk


Cena Viery Zavarčíkovej

UAT GRAPHIC 2018

9. ročník Medzinárodnej súťaže grafického dizajnu stredných škôl

Čestné uznanie Emma Prebreza Digipack COLDPLAY

SSUŠ animovanej tvorby Bratislava, SR

Čestné uznanie Barbora Orošová

Obal KRMIVO PRE PSOV SSUŠ Zvolen, SR

Čestné uznanie Marek Zaťko Design manuál firmy MSG SSUŠ dizajnu Nitra, SR

Čestné uznanie Enrico Novek Produktový dizajn FRUITCAMP

SSUŠ animovanej tvorby Bratislava, SR

Čestné uznanie

Katarína Butašová

Časopis iREADIT

SSUŠ animovanej tvorby Bratislava, SR

www.uat.sk


Cena Viery Zavarčíkovej

UAT PHOTO 2018

8. ročník Medzinárodnej súťaže fotografického dizajnu stredných škôl

1. miesto

Alex Miartuš Čechánky

SSUŠ animovanej tvorby Bratislava, SR

2. miesto

Martina Klimentová Cosplayeri

SSUŠ animovanej tvorby Bratislava, SR

3. miesto

Anna Čajánková Annona

SSUŠ animovanej tvorby Bratislava, SR

www.uat.sk


Cena Viery Zavarčíkovej

UAT PHOTO 2018

8. ročník Medzinárodnej súťaže fotografického dizajnu stredných škôl

Čestné uznanie Sofia Krššáková Okamih

SSUŠ animovanej tvorby Bratislava, SR

Čestné uznanie Martina Bonková

Súbor fotografíí ŠUV Košice, SR

Čestné uznanie

Miroslava Petrášová Pavlač

SSUŠ Animovanej tvorby Bratislava, SR

www.uat.sk


Cena Viery Zavarčíkovej

UAT FASHION 2018

5. ročník Medzinárodnej súťaže odevného dizajnu stredných škôl

1. miesto

Barbora Michalcová SSUŠAT Bratislava, SR

2. miesto

Monika Hambálková

SSUŠAT Bratislava, SR

3. miesto

Vanessa Belovič SSUŠAT Bratislava, SR

UAT Fashion

Prehliadka 2018 SSUŠAT Bratislava, SR

www.uat.sk


Cena Viery Zavarčíkovej

UAT FILM 2018

3. ročník Medzinárodnej súťaže filmov stredných škôl

1. miesto Valér Futej Zlaté ruky

SSUŠ filmová Košice, SR

2. miesto

Adam Janata

Mia a Leslie

SOŠ multimédiální a propagační tvorby Praha, ČR

3. miesto

Tomáš Biely Znovu

SSUŠ Zvolen Zvolen, SR

Čestné uznanie

Daniel Arthur Michalica Krok

SSUŠ animovanej tvorby Bratislava, SR

Čestné uznanie Lucia Sokolová EX

SSUŠ animovanej tvorby Bratislava, SR

Čestné uznanie Marek Brinzík

Nočné mesto

SSUŠ animovanej tvorby Bratislava, SR

www.uat.sk


ANIMOFEST 2018 zoznam premietaných animovaných Filmov SSUŠ ANIMOVANEJ TVORBY, VLASTENECKÉ NÁMESTIE 1, BRATISLAVA 1. I BIŠTEK / HIBISCUS – DÁVID ŠIMON, KRESLENÝ /2:05/ 2. Z ÁHRADA / GARDEN – MICHAELA MOČÁRYOVÁ, 2D /2:46/ 3. N ÁVOD PRE SMUTNÝCH ĽUDÍ/ GUIDE FOR SAD PEOPLE – VERONIKA IVANIČOVÁ, 3D /2:07/ 4. R OZPRÁVKA NA DOBRÚ NOC/ BEDTIME STORY – LAURA MELICHEROVÁ, KRESLENÝ,2D,3D /3:25/ 5. B EARSERKER – BÁLINT ÁLLÓ, ROTOSKOPIA, 3D /2:36/ 6. B LUT MEDIZIN – SAMUEL FULEC, 2D /3:16/ 7. N EVIDITEĽNÁ / INVISIBLE – KRISTÍNA MINDOVÁ, 2D / 2:24/ 8. H RY MOCNÝCH / GAMES OF THE POWERFUL – ADAM LETTRICH, KOMBINOVANÝ /3:32/ 9. V OJNA LABIEK / PAW WARS – BARBORA MITZOVÁ, KOMBINOVANÝ / 2:54 / 10. S TROM / THE TREE – IMRICH KÚTIK, KOMBINOVANÝ / 4:17/ 11. C OI – MIRKA KOUTNÁ, 2D / 3:04 / 12. S KOK OD LÁSKY / JUMP FROM LOVE – MÁRIO BENKOVSKÝ, KOBINOVANÝ /3:30/ 13. A NDRIA – ADAM BÁZLIK, KOMBINOVANÝ /3:03/ 14. V LK A DUCH MESIACA / THE WOLF AND THE MOON – REBEKA HLADÍKOVÁ, 2D / 2:20 / 15. G RAVITÁCIA / GRAVITY – DANIEL ARTHUR MICHALICA, 2D / 1:00 / 16. P RI VEĽA / TOO MUCH – ZUZANA KARSAYOVÁ, 2D /2:31/ 17. M ORTE – ADAM KLÍMA, 3D /3:10/ 18. U KLADAJTE SI SVOJE SÚBORY / SAVE YOUR FILES – JAKUB BONDOR, 2D, /3:59/ 19. I ZO – MATEJ VANČO, KOMBINOVANÝ / 20. M ARVIN – HANA HUPKOVÁ, 2D /2:38/ 21. G REEN – DOMINIKA KIMLIČKOVÁ,2D /1:49/ 22. B RAT/ BROTHER – ADA CHUKWU AGU, 2D /1:47/ 23. V EĽKÁ ZÁCHRANA / THE GREAT RESCUE – NIKOLA PANGELOVÁ, 2D /2:14/ 24. Z ELENÝ PRINC / THE GREEN PRINCE – ANDREA PÁTKOVÁ, 2D /1:37/ 25. S EN / A DREAM – MARTINA ŠTAMMOVÁ, 3D /3:32 / 26. Ž IVOT V BUBLINE / IN BUBBLE – MÁRIA DOBROVODSKÁ, BÁBKOVÝ, KOMBINOVANÝ /2:31/ 27. J OŽIN Z BAŽIN – BÁLINT ALLÓ, ADAM LETTRICH, SAMUEL FULEC, IMRICH KÚTIK, 2D /2:34/ SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA VO ZVOLENE, MÔŤOVSKÁ CESTA 8164 960 01 ZVOLEN 28. S HOWREEL 2018 – JANA JELŠICOVÁ, 2D, 3D, KOMBINOVANÝ / 9:08 / 29. E DGAR ALLAN POE: ŽIVOT A DIELO / LIFE AND WORK – TOMÁŠ BIELY, KOMBINOVANÝ /8:07/ 30. O ČERVENEJ ČIAPOČKE A CUDZINCOVI / LITTLE RED RIDING HOOD AND A STRANGER–TOMÁŠ BIELY, KOMBINOVANÝ /4:58/ 31. B UK / BEECH – ŽOFIA ŠČUROKOVÁ, 2D / 2:35 / 32. P REMENA / METAMORPHOSIS – BABORA SMUTNÁ - KRESLENÝ /3:55/ 33. I NFOGRAFIKA ARTHUR CONAN DOYLE – ANDREAS DAO, KOMBINOVANÝ / 1:15 / 34. K RÁĽ DÁVID / KING DAVID – EVA HRUŠKOVÁ, 2D, PLÔŠKOVÝ / 2:57 / SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA FILMOVÁ, PETZVALOVA 2, KOŠICE 35. RYBÁR / FISHERMAN – TOMÁŠ BUCHER, KRESLENÝ, 2D, KOMBINOVANÝ / 12:30 / STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PODĚBRADOVA 33, OSTRAVA 1, 702 00, ČESKÁ REPUBLIKA 36. B ORNTOSKATE – FILIP SLÁDEK, 2D, KRESLENÝ / 1:10 / 37. T EČKA /THE DOT – LUCIE LISNÍKOVÁ, 2D, KRESLENÝ / 2:23 / 38. Ž IVOT / LIFE – MARIE SARA TODDOVÁ, 2D, KRESLENÝ / 2:25 / 39. B UBÁK / THE SPOOK – MICHAELA MALÍKOVÁ, 2D, KRESLENÝ / 1:41 / 40. M OST / THE BRIDGE – ONDŘEJ HRBÁČ, 2D, KRESLENÝ / 1:15 / 41. N OC KEDY SME SA STRETLI / THE NIGHT WE MET – TEREZA MARKOVÁ, 2D, PLÔŠKOVÝ / 3:54 / STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA GRAFICKÁ KŘÍŽOVÁ 18 586 01 JIHLAVA, ČESKÁ REPUBLIKA 42. J EDNA CHVÍLE / JUST A MOMENT – ANDREA SYNKOVÁ, BÁBKOVÝ / 2:12 / COLLEGE OF CINEMA, TELEVISION AND MULTIMEDIA THE VGIK 129128,BUDAYSKAYA ST.,3.MOSCOW, RUSKO 43. H RAŤ ĽUDÍ / PLAY PEOPLE – NADYA FEDOTOVA, KRESLENÝ / 8:09 / 44. О ПАСНЫЕ СВЯЗИ/DANGEROUS LIAISONG – ANNA SHUMSKAYA, 2D, 3D / 3:35 / 45. М УХА/ FLY – ANNA SAFINA, 2D, 3D / 2:35 / 46. И ГРЯНУЛ ГРОМ/ O SOUND OF THUNDER – MIKHAIL MALASHENKO, KRESLENÝ, 3D / 2:03 / LYCEUM OF ARTS NO.133, SADOVAYA 13 STREET KHARKIV, UKRAINA 47. C HLAPEC - ZRKADLO / MIRROR-BOY – POLINA PIDDUBNA, KOMBINOVANÝ / 11:14 / PRIMUS ANIMATION SCHOOL, MARSHALA TYMOSHENKO STR. 19, KIEV, UKRAINA 48. P OLOVNÍK A SNEŽNÝ LEOPARD/ THE HUNTER AND THE SNOW LEOPARD – VALERIA VOITIKOVA, PLASTELÍNOVÝ / 10:00 / GOBELINS, 73 BOULEVARD SAINT-MARCEL, 75013 PARÍŽ, FRANCÚZSKO 49. L ES FRÈRES CERISE / THE CHERRY BROTHERS – MYRIAM OBIN, 2D, KRESLENÝ / 1:22 / EMCA - ECOLE DES MÉTIERS DU CINÉMA D’ANIMATION, 1 RUE DE LA CHARENTE, 16000 ANGOULÊME, FRANCÚZSKO 50. J ÚN / JUNE – ISIS LETERRIER, COMBINED / 2:00 / SCHOOL OF VISUAL ARTS, 209 EAST 23 STREET, NY, NY 10010, USA 51. V YLETEL VON / FLIPPED OUT – JAE BAE, 2D / 5:41 / NEGATIVE ART STUDIO, AP12-NO43-SAFI AL-KERMAN ST-RESALAT HIGHWAY-TEHRAN, IRÁN 52. Ú RADNÍK / THE SERVANT – FARNOOSH ABEDI, 3D, / 9 :00 / LONDON COLLEGE OF COMMUNICATION, ELEPHANT & CASTLE LONDON SE1 6SB, ANGLICKO 53. R OZHODNUTIE RILEYHO / THE DECISION OF RILEY – YUE XIA, BÁBKOVÝ / 03:39 / EDINBURGH COLLEGE OF ART, 74 LAURISTON PLACE, EDINBURGH, EH3 9DF, ŠKÓTSKO 54. M IMIC – FRANCESCA KENNEDY, 2D / 5:07 /

zoznam premietaných Filmov SSUŠ ANIMOVANEJ TVORBY, VLASTENECKÉ NÁMESTIE 1, BRATISLAVA 1. M AREK BRINZÍK - RECYKLÁCIA PET FLIAŠ NA SLOVENSKU /2:45/ 2. M AREK BRINZÍK - NOČNÉ MESTO /2:35/ 3. D ANIEL ARTHUR MICHALICA - ERASMUS + /2:15/ 4. D ANIEL ARTHUR MICHALICA - MILUJ SEBA / LOVE YOURSERLF /4:54/ 5. D ANIEL ARTHUR MICHALICA - KROK / THE STEP /7:49/ 6. K OLEKTÍV AUTOROV 2.B. ROČNÍKA OZT - LES /7:37/ 7. L UCIA SOKOLOVÁ - EX /4:47/ SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, MÔŤOVSKÁ CESTA 8164, ZVOLEN 8. B RONISLAVA MARKOTÁNOVÁ - KORTEX /4:01/ 9. TOMÁŠ BIELY - ZNOVU / AGAIN /2:00/ SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA FILMOVÁ, PETZVALOVA 2, 040 11 KOŠICE – ZÁPAD 10. VALÉR FUTEJ - ZÁVISLASTI /4:02/ 11. VALÉR FUTEJ - ZLATÉ RUKY / GOLDENHANDS /5:21/ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MULTIMEDIÁLNÍ A PROPAGAČNÍ TVORBY S.R.O., NOVOMESKÉHO 2139/1 149 00 PRAHA 4 – CHODOV 12. A DAM JANATA - MIA AND LESLIE /4:42/

www.uat.sk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.