Create vol 5

Page 1

5/2013

:: http://uat.sk/index.php


:: Obsah

Create | volume 5 :: Najlepšie

Rozhovory

Rozhovory

Udalosti

Kristán németh

Dušan brachna

Imatrikulačky

V tejto rubrike máme v pláne priblížiť vám život našich učiteľov. Možno o nich čo to viete, ale skoro každý z nich má veľmi zaujímavý život. Mnohí z nich sú mediálne známi, profesionálni umelci, alebo majú kuriózny život...

Rozhovor s Dušanom Brachnom o jeho dlhoročnej záľube: ľudové tance. Dušan, ktorý sa folklóru venuje už 10 rokov si na nás našiel čas, aby nám porozprával niečo o svojom koníčku...

Lol,xD,WoW..tieto nálady nami prvákmi lomcovali v tento osudný deň. Hneď po vstupe do školského areálu nám študenti tretieho ročníka pomaľovali tváre, dominovali hlavne „slniečka“ a „sloníky“...

04/

18/

30/

Kristián Németh

04

Jana Šifrová

12

Andrea Szákalová

16

Dušan Brachna

18

Táňa Husárová

20

Simon Sumerling

22

Deň otvorených dverí

24

Motion Capture

26

Imatrikulačky

30

Záhada tajomného balíka

32

Kam do mesta

36

Poézia

38

Záujmové krúžky

42

Editorial

43


Create | volume 5

interview

Kristián Németh

Bez farieb

:: 2011, foto inštalácia

„Keď ste dieťa, máte v hlave pekne nalinkované ako má vyzerať budúcnosť, ale s okolnosťami ktoré môžu do toho prísť nepočítate..“

Čo nám o sebe môžete v krátkosti

dobrým záhradným architektom

lejší, skúsenejší a mal som presnú

povedať?

a to mať vzťah k rastlinám. To som

predstavu, aké smerovanie bude

Všetko a zároveň nič. Vyštudoval

ja nemal. Postupne ako som sme-

mať moja umelecká tvorba.

dieťa, máte v hlave pekne nalinkova-

riešil akúkoľvek formu umenia.

mám môžem povedať, učenie ma

som záhradnú architekturú na fa-

roval k ukončeniu štúdia sa vo mne

Ako malí stále snívame

né ako má vyzerať budúcnosť,

Smerodajné bolo ešte gymnázium,

baví oveľa viac ako som si povôdne

kulte záhradníctva a krajinného in-

vykrištalizovalo to, čo naozaj robiť

o budúcnosti. O koľko sa líši váš

ale s okolnosťami ktoré môžu

kde náš triedny kolektív bol ume-

predstavoval.

žinierstva na slovenskej poľnohos-

chcem, a to bolo voľné umenie.

sen z detstva od reality?

do toho prísť nepočítate.

lecky založený a navzájom sme sa

Stále študujete, stíhate pomedzi to

podárskej univerzite v Nitre. Škola

Počas posledného ročníka štúdia

Vôbec sa nelíši, iba ak v tom, že

Aký ste mali podnet vydať sa týmto

ovplyvňovali.

ešte aj vyučovať?

ma bavila, navrhovanie, pôdorysné

som teda podal prihlášku na VŠVU

som sa k tomu dopracoval možno

tvorivým smerom?

Ako vám naša škola prišla do cesty?

Na koľko som už na magisterskom

riešenia, projekty to bolo moje, ale

na odbor intermédiá a multimédiá.

za dlhší čas ako som si to v det-

Ťažko povedať, asi som to mal

Pozvali ma na pohovor a už bolo.

stupni štúdia na VŠVU mám oveľa

postupne som prichádzal na to, že

Zobrali ma a vôbec neľutujem,

sve predstavoval. Vždy som chcel

v sebe. Od malička som kreslil, bavi-

Bola to pre mňa úplne nová skúse-

menej hodín a povinností ako na ba-

jedna vec mi chýba

že som to išiel študovať neskoršie.

robiť umenie, cestovať a mať pocit

lo ma lego, ale zas vôbec nepochá-

nosť a nevedel som presne čo

kalárskom stupni. Na začiatku bolo

k tomu, aby som mohol byť naozaj

Skôr vidím pozitíva, bol som vyzre-

slobody. To sa aj splnilo. Keď ste

dzam z rodiny kde by niekto niekedy

od toho očakávať, ale jednu vec

náročnejšie to celé zosynchronizo-

4/ 44

made by flou and love

5/ 44

made by flou and love


Create | volume 5

Krehkosť :: s herečkou Kristínou Tóthovou

vať, ale zvládol som to, nemám

objekty, inštalácie, public art, takže

hudbu nevyužívam, vnimam ju,

s tým problém, stíham to zatiaľ tak

musím byť zdatný aj v tom.

mám rád hudbu kvalitnú

isto ako moje iné aktivity. Keby som

Pre mňa osobne je to väčší relax

a to rôznych žánrov, ale aj tak naj-

mal pocit, že to nestíham skôr by

ako navrhovanie pri počítači, aj keď

radšej mám ticho.

som ubral z mojich ďalších aktivít.

i to má svoje čaro.

Máte nejakého obľúbeného

Vo svojom „profile“ na stránke školy

Podľa našich informácií sa venujete

speváka/hudobníka?

máte napísané, že ste vystavoval

„queer art“-u. Čo vás k tomu vedie?

Vždy je to ten, ktorého si v danom

okrem Slovenska aj v Česku,

Prišiel som k tomu úplne prirodze-

svojom období obľúbim. Momental-

Maďarsku, Rakúsku, Lotyšsku.

ným spôsobom, téma ma zaujímala

ne fičím na Antony and the John-

Lotyšsko? Čo vás tak ďaleko

a mal som pocit, že je tam ešte

sons.

zaviedlo?

veľa vecí čo sa týka témy nedo-

Čo považujete za vašu najväčšiu

Odpoveď je veľmi jednoduchá, ku-

povedaných. To bolo na začiatku

skúsenosť v živote?

rátorka ktorá organizovala výstavu

môjho štúdia, postupne som prešiel

Je ich viac. Ale určite semestrálny

videla moje práce na slovensku

na inú tému a teraz sa už

pobyt v Turecku, z čoho čerpám

a pozvala ma vystavovať.

zaoberám niečím úplne iným, čo

doteraz čo sa týka medziľudských

Vyučujete predmety spojené

sa vôbec queer artu už netýka.

vzťahov a tolerancie a napríklad

s počítačmi, ako ste na tom s ručne

Čo vy a hudba? Vnímate ju tiež

autonehoda mi zas úplne zmenila

vytváraným umením?

ako určitý druh umenia?

život.

Študujem intermédiá a multimédiá,

Samozrejme že je to druh umenia,

Ďakujeme za rozhovor :)

okrem video artu tam riešime aj

to bez debaty. Vo svojej tvorbe síce

V pohode.

6/ 44

made by flou and love

:: 2012, inštalácia


Create | volume 5

Prvé sväté prijímanie :: 2011, objekt

8/ 44

made by flou and love


Create | volume 5

MreĹže :: 2009, video

10/ 44

made by flou and love


Create | volume 5

interview

Mgr. Jana Šifrová Môžete sa nám na začiatok trošku

Čím vás naša škola

ná do projektu Zelená škola, čiže

predstaviť?

prekvapila/neprekvapila?

svoje biologické cítenie si týmto

Pochádzam z Popradu a vyštudo-

Prekvapila ma skvelým vybavením

kompenzujem.

vala som Pedagogickú fakultu Uni-

školy, krásnym prostredím a profe-

Táto škola je hlavne o umení

verzity Komenského v Bratislave,

sionalitou pedagógov. Neprekvapila

a maľbe. Aký máte naňho názor

odbor slovenský jazyk a biológiu.

ma, že aj na takejto skvelej škole

a čo sa vám na ňom najviac páči?

Čo vás priviedlo na našu školu?

sa nájdu žiaci, ktorí vzdelanie berú

Umenie je pre mňa zatiaľ neprebá-

Náhoda :) Výučba na umeleckej

ako nutnosť.

daná oblasť.

škole bola veľká výzva, tak prečo ju

Vyštudovali ste okrem slovenského

Kedy ste sa rozhodli stať sa

nevyužiť.

jazyka aj biológiu, nechýba vám

učiteľkou? Príde mi to ako práca

Ako sa vám tu páči?

u nás?

náročná na nervy.

Zatiaľ som tu veľmi krátko, no som

Nechýba, pretože vyučujem aj

Učiteľkou som chcela byť stále,

spokojná.

predmet ekológia a som zapoje-

aj keď negatívne stránky pedago-

12/ 44

made by flou and love

13/ 44

made by flou and love


Create | volume 5

Jana Šifrová :: 2006, foto

„Stále je niečo možné vylepšovať. Chýba mi však iniciatíva od Vás, žiakov.“

14/ 44

made by flou and love

gického procesu si človek uvedomí,

takže patrím k šťastným ľuďom, pre-

najväčšie životné rozhodnutie?

až keď príde reálne do praxe.

tože sa mi splnil detský sen.

Mojim zatiaľ najväčším rozhodnutím

Myslím si, že učiteľstvo nie je povo-

Na čo vo vašom detstve najviac

bolo vycestovať za skúsenosťami.

lanie ale poslanie.

spomínate?

Aký je váš životný cieľ?

Máte na starosti aj Zelenú Školu, ste

Keďže som vyrastala v Poprade,

Prežiť život v šťastí, zdraví, kľude

spokojná s jej vývojom?

bráne do Vysokých Tatier, celé det-

a harmónii.

Stále je niečo možné vylepšovať.

stvo sa mi spája s prírodou Vyso-

Ďakujeme vám za váš čas,

Chýba mi však iniciatíva od Vás,

kých Tatier, turistikou a lyžovačkou.

a prajeme vám veľa úspechov

žiakov.

Máte nejaké životné motto?

v živote.

Chceli by ste na našej škole niečo

Ak áno, aké?

Ďakujem

výrazne zmeniť/zlepšiť?

Áno. „ Nerob iným to, čo nechceš,

Ani nie.

aby robili oni tebe.“

Čím ste chceli byť ako dieťa?

Myslím, že každého človeka

Alebo sa vám splnil detský sen?

zastihne situácia, kedy sa musí

Stále som chcela byť učiteľkou,

rozhodnúť. Aké bolo zatiaľ vaše

15/ 44

made by flou and love


Create | volume 5

andrea szakálová Kedy si sa začala venovať ľudovým

nastúpila na strednú školu nestíha-

do života?

tancom?

la by som. Ale uvažujem, že sa

Spoznala som nové krajiny a ľudí,

Keď som mala 6 rokov. Mama ma

k tomu vrátim.

dokázala som sa vďaka nim inak

tam prihlásila. Zo začiatku ma

Zúčastnila si aj nejakých súťaží

pozerať na našu kultúru. Folklór

to nebavilo, ale po 2 rokoch som

počas 10 rokov?

mi príde ako dôležitá súčasť

tomu prišla na chuť a začalo ma

Áno, bola som v Krakove a

slovenského národa.

to baviť. Obľúbila som si kolektív

Chorvátsku, no na umiestnenie si

Ako podľa teba vníma dnešná

aj tance.

už nepamätám.

mládež folklór?

Venovala si sa im 10 rokov, prečo

Ako sa volal súbor v ktorom si

Niektorým sa páči niektorým nie,

si skončila?

tancovala?

je to otázka chuti. Viac sa teraz

Skončila som s tým, keď som

FS Dolina.

zaujímajú o moderné štýly a kultúra

dokončila základnú školu, ako som

Dali Ti ľudové tance niečo

ich až tak neberie.

16/ 44

made by flou and love

Dolina

:: folklórny súbor

„Spoznala som nové krajiny a ľudí, dokázala som sa vďaka nim inak pozerať na našu kultúru. Folklór mi príde ako dôležitá súčasť slovenského národa..“

17/ 44

made by flou and love


Create | volume 5

Dušan Brachna

Rozhovor s Dušanom Brachnom o jeho dlhoročnej záľube: ľudové tance. Dušan, ktorý sa folklóru venuje už 10 rokov si na nás našiel čas, aby nám porozprával niečo o svojom koníčku... Dušan ako si na vlastne dostal

Folklóru sa venuješ už 10 rokov,

Ako podľa teba vníma folklór

k folklóru?

nastali počas nich nejaké privilé-

dnešná mládež a ako ty?

Ako malý som sa išiel len tak

gia?

Považujú to za trápne a nezaujíma-

zo zvedavosti pozrieť na tréning,

Samozrejme najprv som bol v ma-

vé, ale podľa mňa je to v pohode,

a keď sa ma vedúca niečo pýtala,

lom súbore, neskôr vo väčšej sku-

lebo si tým zapamätáme našu

odpovedal som jednoducho áno

pine a teraz už so skúsenosťami

históriu.

a už som sa stal členom súboru.

môžem trénovať mladších členov.

Počas tvojej praxe si postrehol,

Aký si mal k folklóru vzťah predtým

Povedz nám niečo konkrétne

že by sa tance museli

a aký ho máš teraz?

o tvojom súbore.

prispôsobovať dnešnej dobe alebo

Vnímaš tam rozdiel?

Názov Gerulata vznikol podľa

si zachovali svoju tradičnú tvár?

Zo začiatku ma to nudilo, ale vply-

názvu rímského múzea a založila

Tance sa nezmenili, stále majú

vom kolektívu sa to zlepšilo

ho bývala členka SĽUKU pred 20

svoju tradičnú tvár, jediné čo

a začalo ma to baviť. Teraz som

rokmi a funguje do teraz.

sa zmenilo, je technológia,

na tom podobne ako na začiatku...

18/ 44

made by flou and love

ako napríklad mikrofóny v kroji.

Gerulata

:: vystúpenia

„Mladý to považujú za trápne a nezaujímavé, ale podľa mňa je to v pohode, lebo si tým zapamätáme našu históriu.“

19/ 44

made by flou and love


Create | volume 5

Táňa Husárová Pred viac ako rokom som sa prida-

Batatimba prináša rytmické štýly

Aktívne vystupujeme na rôznych

la do perkusívneho bubeníckeho

zakomponované do hudobných

akciách prípadne festivaloch.

orchestra Batatimba, ktorý vedie

diel. Patria k nim napríklad samba

Vidieť ste nás mohli napríklad

perkusionista peruánskeho pôvodu

batucada, samba reggae, capoeira,

na Bratislava Street Art festivale,

Eddy Portella.

conga de comparsa, mozambique,

Kubánskej noci v Čadci, na Bažant

Cieľom tohto orchestra je šíriť čaro

carnavalito, descarga callegera,

Pohode, na dňoch majstrov

afro-latinskoamerickej hudby

lando, salla, bembe, toque de gui-

v Bratislave a iných akciách.

a prepojovať osobité umelecké

ro, abakua, columbia, guaguanco,

Počuť ste nás mohli na Rádiu_FM.

prvky rôznych kultúr.

yambu a iné.

20/ 44

made by flou and love

Batatimba :: vystúpenia

21/ 44

made by flou and love


Create | volume 5

Simon Summerling Ani neviem, čo o nás vlastne písať.

dov. Časom sme z menšej časti,

po malej pauze terajšiu – krásnu,

Asi sme len úplne obyčajní hoši,

našej iniciatívy, z váčšej inciatívy

novú NADZEMNÚ, skúšobňu.

čo robia neobyčajnú vec.

susedov, prešli do našej prvej „skú-

V súčasnosti sa snažíme si nájsť

Ktorá je už dnes asi tiež obyčajná.

šobne“. Bola to totálna diera, ktorá

na seba a na hudbu čas cez všetky

Začali sme tak, ako každá kapela:

vyzerala ako z hororového filmu,

naše skúšky, vodičáky, matury,

„On hrá na to – on na to – spravíme

v ktorej nám nástroje vlhli tak, že

a hlavne písať naše vlastné veci.

The Trunks

si skupinu.“ Pamatám si, keď mi

sa kazili, a tieklo nám na zásuvku,

Zaradiť by sa to asi nedalo pod nič

:: 2013, photo

otec kúpil prvé bicie. Boli na elek-

ale mali sme konečne niečo, kam

a sme na to aj náležite hrdí! Dúfa-

trinu, čo sa ukázalo ako neskoršia

môžme chodiť, robiť hluk a zabijať

me, že ešte bude veľa koncerov,

veľká chyba, keď sa kupovali stále

čas. Neskôr sme usúdili, že ten

spálenych cigánskych, „pokaze-

lepšie a hlasnejšie bedne. Skúšali

vodopád na zásuvku asi nie je

ných gramofónov“ a roztrhnutých

sme v mojom byte, pálili sme cigán-

najbezpečnejšia vec a tak sme si

ušných bubienkov.

ske s cibuľou, káble a nervy suse-

zbalili štyri švestky a našli sme si

To sme my, The Trunks.

22/ 44

made by flou and love

„To sme my, The Trunks.“

23/ 44

made by flou and love


Create | volume 5

strana

deň otvorených dverí 5.12.2012

24/25

Dňa 05. 12. 2012 sa na našej škole uskutočnil Deň otvo-

rených dverí. Návštevou nás poctili nie len budúci študenti, rodičia a bývalí absolventi, ale i novinári a ľudia zo zahraničia, keďže tento deň bol spojený aj s prezentáciou Motion Capture.

Návštevníkov sprevádzali naši študenti, odpovedali na

zvedavé otázky, prípadné dotazy. Hostia nazreli do všetkých tried, kde prebiehalo riadne vyučovanie, ako napríklad navrhovanie a typografia, modelovanie či animácia. Okrem teoretického výkladu našich pedagógov mali návštevníci možnosť vyskúšať si modelovanie či animáciu v praxi, teda na vlastnej koži. Bol to výnimočný deň nie len pre nás, ale i pre pani zriaďovateľku našej školy, pretože pozvaným médiám prvýkrát oficiálne predstavila softvér Motion Capture.

Tento zaujímavý deň sme zavŕšili rozdaním informácií o

našej škole, kalendármi s prácami našich študentov a myšlienkou, že sa v takejto bohatej účasti opäť stretneme budúci rok.

:: Gordana Šrámeková


Create | volume 5

Motioncapture Fotky zo ĹĄkolenia


Create | volume 5


Create | volume 5

strana

18/19

Našeobľúbené

imatrikulačky 6.12.2011

Lol,xD,WoW..tieto nálady nami prvákmi lomcovali v tento

osudný deň. Hneď po vstupe do školského areálu nám študenti tretieho ročníka pomaľovali tváre, dominovali hlavne „slniečka“ a „sloníky“. Téma Divoký západ prinútila prvákov oprášiť karnevalové klobúky a všetci vytasili kárované košele. Doobeda si prváci nacvičili svoj program a tretiaci chystali tak dlho očakávané imatrikulačky, ktorými nás strašili už niekoľko dní.

Keď nás konečne pán Mózer, triedny pedagóg, odpre-

vadil do telocvične, pekne nás usadili, moderátori nás srdečne privítali a pán riaditeľ nás poctil príhovorom. Na úvod vyzval nás prvákov, aby sme predviedli svoj program. Začali sme neškodnou Makarénou, pokračovali vystúpením s jojom a diabolom, nasledovala spoločná choreografia na pesničku Mašinka a na záver nám svoje sexi telo predviedol Mrs. Bombastik.

Zožali sme všetku slávu a hurá na úlohy. Neminulo nás

lízanie nutely cez igelit, bláznivé maľovanie, fúkanie múky, spev a octové jablká. S vajíčkom a šľahačkou nás zakaždým odmenili a majstrom kuchárom by sme chceli odkázať, aby sa radšej venovali umeleckej kariére a pečenie nechali odborníkom. Imatrikulácie dotvoril aj program tretiakov vo forme malého koncertu, ktorý nám príjemne prevetral ušné bubienky.

Imatrikulačné slávnosti sme zakončili slávnostnou prísa-

hou a prijatím diplomov. Všetci odišli s úsmevom na tvári, príjemnou náladou a podaktorí aj s omeletou na hlave.

:: Bianka Sandra Fukáriová


Ako keby si ma ten balík našiel. Vôbec som netušil, čo to má znamenať. Bolo to zvláštne. Mal som niekoľko pocitov naraz. Prečo som to vlastne spravil?

Tieto otázky si kladiem posledné tri hodiny. Čo je to? A pre koho je to? Prečo práve ja? Kde to vlastne som?kultura

Create | volume 5

36/ 44

k u ltu r a

Kam do mesta Kultúrne podujatia v našom hlavnom meste Bratislave.

SNG - Jana Želibská - Zákaz dotyku

Kruhy na vode - medzinárodná výstava remeselného dizajnu

30.11.2012-17.3.2013

17. 1. 2013 - 20. 2. 2013 / Dvorana Ministerstva kultúry

Retrospektívna výstava a monografický katalóg Jany Želibskej je pokračo-

Všetkých milovníkov krásy, invencie a čistej radosti z tvorby pozýva ÚĽUV

vaním výskumného programu SNG osobností dejín slovenského výtvarného

na výstavu súťažných prác 7. ročníka medzinárodnej súťaže remeselného

umenia druhej polovice 20. storočia.

dizajnu Kruhy na vode/Rings in water 2012.

GMB (Mirbachov palác) - Joe Klamar - Pohyblivý svet

Štýl a móda 60. rokov

12. 12. 2012 - 24. 2. 2013

1. 2. 2013 - 15. 9. 2013 / Slovenské národné múzeum (SNM)

Chcete vidieť svet úplne novými očami? Navštívite výstavu fotografii jedného

SNM chce výstavou priblížiť dennú realitu na Slovensku, v bývalom Českoslo-

z najkreatívnejších autorov v súčasnosti agentúry fotografie Joe Klamára.

vensku 60. rokov 20. storočia, prostredníctvom vybraných stránok súkromnej

Joe Klamar dokáže s obdivuhodnou ľahkosťou zakomponovať do plochy ob-

sféry života obyvateľov. Ambíciou výstavy je predstaviť to najpríznačnejšie,

razu komorné príbehy rovnako, ako veľké scény.

čo oblasť štýlu a módy tohto obdobia v slovenskom kontexte reprezentovalo.

made by flou and love

37/ 44

made by flou and love


Create | volume 5

Medúza Bývala som mladá, krásna, ale za to nerozvážna. Urážky a blbé reči, to sa mocným bohom prieči. Do každého som rýpala, Olympských bohov urazila. Všetkých som ich tým zranila, preto ma božská sila porazila.

Poézia

Adriana Ducháčková

Aténa nič neodpustí, ale rodných druhov pomstí. Preto kliatbu zoslala, dušu my do pekla poslala. Pohľad predtým nehy plný, tajné túžby všetkým splní. Ale teraz zo mňa potvora, nenávisť zrodila netvora. Miesto vlasov kobry, zmije, pohľad na ne nik neprežije. V kamennú sochu ťa zmením, život skončíš zatratením. Zelené oči zlatom sa mi blišťia, keď zblúdilé duše naposledy kričia. Prešli týždne, roky, storočia, obete moje naveky otročia.

Život Život plynie prúdom času, medzi prsty tečie, krásne chvíle letia, smútok sa však vlečie, smútok mení srdce v mramor a bráni ti žiť, jazva straty brázdi telo, nie to sily žiť. Život plynie, roky bežia, v pamäti sa stráca, budúcnosť je v nedohľadne, spomienky však vracia, spomienky mi ničia telo a trýznia mi myseľ, so smrťou sa ťažko žije, má ten život zmysel?

Dlhé roky životy som brala, v očiach slzy po celý čas mala. Hoc len pohľadom som zabíjala, svoje činy neraz som ľutovala. Aj keď som sa poučila, kliatba ďalej pôsobila. Hoci proti svojej vôli, zabíjala som sťa v boji. Kamenné srdce bez ľútosti, vnútro plné len krutosti, zmenili sa v smútok nemí, keď počula hlások smelí. Perseus hrdinský čin spravil, keď medúzu mečom zabil. Odsekol tú moju hlavu, čo menila ľudí v skalu. Dosť bolo už škoda slov, blúdim tichou večnou tmou. Rozprávam len príbeh svoj, ako skončil život môj.

38/ 44

made by flou and love

Bývala som vrahom zdatná, mračili sa čierne mračná. Blesky, hromy udierali, moje činy ľudia, dlho pamätali.


Create | volume 5

Spomienka

Doručovateľ

Všade páľava, a hľa, nič než lúče slnka, lež pustina, a tam, kŕmiaca sa jedna srnka. Vôkol nič, len čierny uhoľ, a krehké tam krovie, čochvíľa ten tvor, od žiaľu, na páľavu zomrie.

Kráčam po ulici a konám svoju prácu, roznášam letáky a mám za to plácu. Vedľa domou idem a do schránok dávam, od mnohých psov, srdce v krku mávam. Najmä ozruty mi strach dokážu nahnať, tie, ktoré nedokáže nik ani len zahnať. Tých sa bojím, až sa trasiem, leták k bráne ledva nesiem. Pozerám sa kde je psisko, bojím sa ísť príliš blízko. Nevidím ho, reťaz prázdna, ochraňuj ma víla strážna. Vyzerám psa, snáď nie je tam, beztak sa bojím a strach mám. Doga dravá, veľká ozruta, tú veru reťaz žiadna nespúta, chce to titán, možno mrežu, nebodaj vodu ľadovú sviežu. Lenže cerí zuby, a sliny fŕka, chňap, skoro je tam moja ruka. Chýba málo, a prsty v ťahu, na únik treba veľkú snahu, bo je dravá, srsť jej stojí, každý, kto ju vidí sa jej bojí. Fúú! Leták v schránke, už je tam, za odvahu víťazstvo zas mám, no doga cez plot skáče a za mnou beží, srdce plné strachu, v krku mi už leží. Utekám o život s nohami na pleciach, nemám čas rozmýšľať o všemožných veciach. Trielim preč, čo mi stačia nohy, sťa by som za zadkom mala býčie rohy, no palicu do rúk si ja beriem, oproti oblude už sa ženiem. Oháňam sa tyčou z kovu, skryje sa pes do búdy znovu. Po ceste kráčam, a palica moja, ona je hrdinka, psi sa jej boja. Takto to ide vždy a znova, po týždni čaká ma, príhoda zas nová.

Tam, kde hasne plameň malí, mŕtve telo kála k zemi, na tej pláni, už je mĺkvo, fúka tam len vietor nemí. Keď v tom slnko dáva zbohom, k čierňave sa chýli, krížom - krážom nad tým poľom, vetrík smutne kvíli. Nesie súmrak, pozýva si, na večeru, hody, hostí, na ráno z tej mŕtvej srnky, belia sa tam už len kosti.

Priateľstvo Teraz sa vrátili, staré dobré časy. Pred tým sa mlátili, trhali si vlasy. Čo vtedy spravili? Časy sa zmenili. Spolu čas trávili, slová späť vrátili. Priateľstvo stratili, srdcia si ranili. Teraz sa zmenili, už sa však zmierili. Za chyby platili, osud si zmenili. Dôveru stratili, od žiaľu zavili. Pohromu prežili, lebo sa zjašili. Nový svet zažili, rany si zašili. Zradu však tušili, aj tak sa ľúbili. Po sebe túžili, lásku si sľúbili. Život svoj prežili, hoci si klamali. Možno sa zlepšili? Odznovu zrádzali. Druhým sa pomstili, lebo sa rozišli. Strachu sa zmocnili, a zas sa spojili.

40/ 44

made by flou and love

41/ 44

made by flou and love


ŠÉFREDAKTOR ::

Erika Schenková Gordana Šrámeková REDAKCIA ::

Lucia Hrušková / Petra Kořenková Adriana Ducháčková / Adam Sliviak Vanessa Švárová / Andrea Szakálová Sandra Bianka Fukáriová KOREKCIA ::

Mgr. Jana Šifrová GRAFIKA ::

Názov záujmového krúžku

Vedúci

Deň

Čas

Miestnosť

1

Filmový strih a postprodukcia

Ing. Kristián Németh

Piatok

14.40 - 16.15

PA4

2

Španielsky jazyk

Katarína Baková

Štvrtok

12.55 - 14.30

4B

3

Voľná kresba

Mgr. Ján Mózer

Štvrtok

14.40 - 16.15

FIK1

4

Tvorba počítačových hier

Mgr. Eduard Sádovský, PhD.

Pondelok

14.40 - 16.15

PA1

5

Astronomický krúžok

Bc. Peter Kráčalík

Streda

17.30 -19.00

AOD

6

Konverzácie v anglickom jazyku

Mgr. Silvia Kramariková

Piatok

12.55 - 14.30

4A

7

Zelená škola

Mgr. Jana Šifrová

Štvrtok

15.30 - 17.05

3A

Filip Wawrinský


no, i don‘t like to

photoshop


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.