Create vol 4

Page 1

4/2012

:: http://uat.sk/index.php


Create | volume 4 :: najlepšie

Rozhovory

04/ ROZHOVOR S nAtálIOU ORŠUlOVOU A MAtEjOM VAkUlOM

Rozhovory

20/

Interview Natália Oršulová

04

Interview Matej Vakula

10

Motion Capture

18

MOtIOn CAPtURE

Pomoc v škôlke

20

Deň otvorených dverí na VŠVU

22

Záhada tajomného balíka

26

Najnovšia technika od firmy Vikon od septembra u nás na UAT. Najobávanejšia časť celého štúdia animovanej tvorby, a to práca v programe 3D max, už nie je problém...

Receptárik

30

Kam do mesta - kultúra

32

Poézia

34

Editorial

38

larvami testované, kuklami schválené

V tejto rubrike máme v pláne priblížiť vám život našich učiteľov. Možno o nich čo to viete, ale skoro každý z nich má veľmi zaujímavý život. Mnohí z nich sú mediálne známi, profesionálni umelci, alebo majú kuriózny život...

Udalosti

24/ POMOC V ŠkÔlkE Náš výpomocný deň v bilingválnej škôlke prebehol vo veľmi príjemnej atmosfére. Privítala nás vychovávateľka Venesus, ktorá nás svojim anglickým prízvukom oboznámila s prácou. Bolo jej dosť, aby sa jej zhostili všetci členovia Zelenej školy...

:: Obsah

Komiks

34/ POéZIA Komix z prostredia budúcnosti plný smútku , osamelosti , ale aj nádeje na lepší zajtrajšok.Tento príbeh vám dokáže ,že aj obyčajný malý chlapec môže znamenať niečo viac...


Create | volume 4

INTERVIEW

MGR. NATÁLIA ORŠULOVÁ

Skúste nám niečo o sebe

a telesnú výchovu.

Univerzity Komenského,

v krátkosti povedať.

Aké sú Vaše prvé dojmy z

bolo štúdium náročné?

Volám sa Natália Oršulová, vy-

pedagogickej praxe na našej škole?

Na začiatku každého semestra boli

študovala som Fakultu telesnej

:-) Máte krásne podmienky na cvi-

stanovené podmienky, ktoré bolo

výchovy a športu, odbor Šport a

čenie, či už v športovej hale, posil-

potrebné počas semestra alebo

zdravie so špecializáciou na turis-

ňovni, na vonkajšom ihrisku alebo

v kreditovom týždni splniť, kto ich

tiku. V súčasnosti pokračujem v

v blízkosti mŕtveho ramena Dunaja,

nesplnil bol hodnotený známkou Fx

doktorandskom štúdiu na Univerzi-

už ich len začať naplno využívať.

a musel predmet opakovať.

te Komenského v Bratislave a učím

Vyštudovali ste Fakultu telesnej

V prípade, že ste danú pohybovú

na Vašej škole športovú

výchovy a športu

činnosť neovládali bolo na Vás,

4/ 40

made by fl ou and love

aby ste si to vo svojom voľnom čase

údzať sa s úsmevom :-)

speváckej zložky tanečného súboru

docvičili a zvládli na požadovanej

Odmalička ste sa chceli venovať

US Lúčnica.

úrovni.

športu?

Zvyknete cestovať za športom

Máte neskôr v pláne zostať

Obaja moji rodičia sú športovci a te-

aj do zahraničia?

vyučovať, alebo budete budovať

locvikári, takže som sa v športovom

Nie pravidelne. Niekoľko podujatí

kariéru?

prostredí pohybovala odmalička,

som už však navštívila, napr. MS vo

Byť učiteľom je tiež kariéra :-)

lákali ma aj iné smery ale nakoniec

vodných športoch v Barcelone, ME

V súčasnosti sa venujem doktorand-

vyhral šport.

vo vodnom póle v Malage a pod. Je

skému štúdiu, ktoré trvá tri roky, čo

Dostala sa ku mne informácia, že

to príjemné spojenie mojich dvoch

bude potom, je ešte vo hviezdach.

ste z tanečného súboru Lúčnica, čo

záľub športu a cestovania.

Čo je váš najvyšší životný cieľ?

je na tom pravdy?

Zasadiť strom, postaviť dom a zob-

Áno, je to pravda. Som členkou

5/ 40

made by fl ou and love


Sledujete vo voľnom čase futbal či

cestovaniu a oddychu.

Vedeli ste, že študenti našej školy

hokej?

Máte renomé prísnej učiteľky.

tvoria internetový časopis?

Skôr ten hokej, k futbalu až taký

Chcete na tom niečo zmeniť alebo

Všimla som si ho na začiatku pred

vzťah nemám, ale na dobrý zá-

ste spokojná?

nástupom na vašu školu. Zaujal

pas by som určite šla. Preferujem

Myslím, že prístup učiteľa vo veľkej

ma, je super, že využívate a rozví-

skôr priamu účasť na štadióne ako

miere odzrkadľuje správanie žiakov

jate svoje schopnosti a kreativitu.

sledovanie športu v televízii, aj keď

na hodine. Nemyslím si, že vyžado-

Ďakujem sa rozhovor.

sú športy, ktoré sú naživo menej

vať od žiakov, aby cvičili a aktívne

atraktívne ako v televízii.

sa zapájali na hodine je prísnosť.

Čo robíte vo voľnom čase okrem

Čo očakávate od svojich žiakov?

športových záležitostí?

Záujem o cvičenie a vôľu spraviť

Venujem sa hlavne spevu,

niečo pre svoje zdravie.


„Myslím, že prístup učiteľa vo veľkej miere odzrkadľuje správanie žiakov na hodine. Nemyslím si, že vyžadovať od žiakov aby, cvičili a aktívne sa zapájali na hodine je prísnosť.“


Create | volume 4

INTERVIEW

MGR. ART.

som začal robiť nejaké zákazky

Čo považujete za váš najväčší

Asi to čo sa momentálne deje v

týkajúce sa grafi ckého dizajnu.

úspech v živote?

rámci umenia na Massachusetts In-

Kto vás najviac podporoval v

Zatiaľ asi to, že som bol prijatý

stitute of Technology, Jan van Eyck

myšlienke stať sa umelcom?

na Fulbrightov štipendijný pobyt

Academie, niektorých zaujímavých

Nepodporoval ma asi nikto, ani

do USA, ktorý som ukončil v roku

galériách, DYI hnutie, verejný

rodičia, tí s podporou začali až o

2010.

priestor, sloboda a internet a ľuďia

niečo neskôr.

Ak by ste dostali šancu niečo vo

okolo toho.

Na Slovensku sa udržuje dosť

svojom živote zmeniť , čo by to

Čo si myslíte, že má v živote

negatívny názor o umelcoch a ich

bolo? A prečo?

najväčšiu hodnotu?

činnosti.

Asi by som nemenil nič... Možno

To, čo človeku práve chýba ;-)

Čo vás na umení najviac fascinuje?

keby som sa ako teenager menej

Čo by ste odkázali budúcim

Asi to, že je úplne slobodné.

„pofl akoval”, ale aj to mi niečo dalo,

nádejným grafi kom – žiakom?

Myslíte si, že v budúcnosti grafi cké

nič by som nemenil.

Hlavne robte veľa domácich prác.

umenie bude v popredí pred

Máte nejaký idol? Ak áno, aký.

Na tom sa naučíte najviac a získate

ručným maliarskym umením?

Idoly nemám. O tom majú Sonic

cez umenie vzťah k ďalším veciam.

V histórii umenia boli obdobia,

Youth celkom zaujímavú pesničku

Chceli by sme sa Vám poďakovať,

keď jedno alebo druhé bolo viac v

“Kill Your Idol”... Skôr mám veci

že ste si našli čas a dozvedeli sme

popredí.

alebo ľudí, čo ma inšpirujú. Toho je

sa o Vás niečo nové.

Ale dnes je to úplne rovnocenné.

veľa.

V poho.

MATEJ VAKULA

:: Brucové Naumanové dezinfekčné zariadenie

Predstavte sa nám trošku, čo nám

bezpečnosť, Open Source a ďalšie.

gogického zboru, ale aj študentov,

o sebe prezradíte?

Na akej škole ste študovali, a ako

tvorivosť, vybavenie školy.

Som výtvarník a učím na dvoch

spomínate na roky, keď ste ešte

Prečo sa špecializujete práve na

školách. Jednou je VŠVU a druhou

sedeli v školskej lavici?

grafi cký dizajn?

tá Vaša. Vystavujem na Slovensku,

Strednú školu som študoval v

Pretože mám s ním veľa skúsenos-

ale aj v zahraničí. Pred dvoma

Kremnici, bola to škola úžitkového

tí. Je to najmä zábava. Inak venu-

rokmi som študoval aj učil na Ma-

výtvarníctva. Bolo to super. Tam

jem sa aj veľa iným veciam...

ssachusetts College of Art v Bos-

som naposledy sedel v školskej la-

Kedy nastalo obdobie, kedy ste si

tone. Venujem sa voľnému umeniu

vici. Navštevoval som Vysokú školu

povedali: ,,Áno ,chcem sa venovať

s novými elektronickými médiami,

výtvarných umení v Bratislave, a

tejto práci“

ako je internet a elektronické ume-

potom v USA. Na VŠVU som začal

Ak máte na mysli umenie ako také,

nie, inštalácie, niekedy aj v spojení

ako maliar, ale neskôr som sa začal

tak to bolo keď som mal 17 alebo

s klasickejšími výtvarnými médiami

venovať multimediálnej tvorbe.

18 rokov, ale grafi cký dizajn je

a vedou. V umení sa zaujímam o

Čo Vás na našej škole najviac

vlastne niečo, čím sa živím. Robím

politické, ale aj nepolitické témy,

zaujalo?

to popri umeniu. Čiže už počas

ako je verejný priestor, sloboda,

Zaujímaví ľudia, čo sa týka peda-

toho, ako som študoval na VŠVU

10/ 40

made by fl ou and love

:: Cena za najlepšie dielo vo verejnom priestore, Cena za najhoršie dielo vo verejnom priestore :: 2010, participačný happening (3h 20m), videozáznam (1h), digitálna tlač, inštalácia

11/ 40

made by fl ou and love


Manuály na použitie verejného priestoru :: 2011, Interaktívna multimediálna inštalácia, zvuk, web, kresba, variabilné rozmery

„Na Slovensku sa udržuje dosť negatívny názor o umelcoch a ich činnosti.“


Strach a profit :: 2010, interaktívna digitálna inštalácia, počítačový program, web, arduino

Out and Up to Date :: 2011, Site - specific interaktívna multimediálna inštalácia, digitálna tlač (3,6m x 2,7m), web


Keď nemáme my, nebudete mať ani vy! :: 2010, Intervencia do verejného

Kartónové krabice a vrtuľník

priestoru, videozáznam (2min.) :: 2011, video, kartónový objekt, interaktívny počítačový program

:: Kartónové krabice a vrtuľník 1

:: 17 minút

:: Nemožná štruktúra

:: Let

:: Zábery z inštalácie z galérie Bakalar, Boston

:: Let


Create | volume 4

strana

novátechnológia

18/19

MotionCapture užčoskoro

Najnovšia technika od firmy Vikon od septembra u nás

na UAT. Tento rok si môžu všetci animátori na škole vydýchnuť. Najobávanejšia časť celého štúdia animovanej tvorby, a to práca v programe 3D max, už nie je problém. Vďaka Motion Capture si budete môcť zjednodušiť prácu a zložité 3D animácie si jednoducho zahráte.

Motion Capture je živou predlohou a unikátnou formou

digitálneho zaznamenávania pohybu pomocou 20 špeciálnych kamier a bodových kostýmov. Kamery snímajú každý jeden pohyb hercov a prenášajú ho do virtuálnej animovanej 3D podoby. Možno to znie neuveriteľne, ale áno! Na škole máme program, v ktorom sa robil aj Avatar alebo Assassin´s Creed. Táto novinka posunula našu školu v rebríčku škôl animovanej tvorby výrazne dopredu. Sme jediná stredná škola v celej Európe, ktorá má k dispozícii technické vybavenie skoro dostačujúce na priemerný holywoodsky trhák.

Motto našej pani zriaďovateľky a generálnej riaditeľky

Viery Zavarčíkovej je že: „Umenie a technológia idú ruka v ruke“ , pretože nám okrem nových počítačov a spomínaného Motion Capture zabezpečila aj nové programy (Blade, Mudbox...), ktoré dajú animátorom viac času a slobody pre ich kreatívne práce. To, čo doteraz trvalo mesiace, budete schopní zvládnuť za týždeň. Okrem toho každý maturant dostane certifikát o zvládnutí týchto programov, čo Vám výrazne pomôže uplatniť sa v obore.

Naši pedagógovia sa týždne školili v tomto programe, a

tak môžeme za krátko očakávať jeho výučbu. Tiež sa môžete tešiť na Motion Capture tváre! Snímanie celej mimiky tváre už čoskoro na UAT! :: Erika Schenková


Create | volume 4

strana

zelenáškola

20/21

pomoc v škôlke 19.10.2012

Náš výpomocný deň v bilingválnej škôlke prebehol vo veľ-

mi príjemnej atmosfére. Privítala nás vychovávateľka Venesus, ktorá nás svojim anglickým prízvukom oboznámila s prácou. Bolo jej dosť, aby sa jej zhostili všetci členovia Zelenej školy. Chlapi sa pustili do práce s kompostom a dievčatá prebrali trhanie buriny a hrabanie lístia. Bolo zábavne a hlavne pre nás ťažké rozhodovať sa, čo je krík a čo burina. Pri troche šťastia sme vytrhali len burinu, ak nie, tak bude na jar o jednu rastlinku menej, čo nás samozrejme mrzí. Smiech nás sprevádzal aj pri motaní hadice, ktorá sa skrúcala do všemožných tvarov, len nie tak, ako sa mala. Starší žiaci sa zahrali s deťmi, ktoré tiež pomáhali pri práci. Bolo prekvapivé, že títo malí škôlkari rozumeli anglicky hovoriacim učiteľom bez problémov. Rozhodne je to veľmi dobrý a účinný spôsob výučby jazyka.

Ani sme sa nenazdali a bol sme s našou brigádou hotoví.

Úspešný deň sme zakončili spoločným fotením a potešili sme sa zborovému poďakovaniu od škôlkarov. Venesus nás odprevadila a s dobrým pocitom sme sa vrátili do školy.

:: Erika Schenková


Create | volume 4

vysokáškolavýtvarnýchumení

deň otvorených dverí 22/23 8.11.2012 strana

Dovoľujeme si Vás pozvať na Deň Otvorených Dverí VŠVU. Budete mať príležitosť nahliadnuť do zákulisia jej fungovania. Je to podujatie určené predovšetkým pre všetkých tých, ktorí sa zaujímajú o štúdium na Vysokej Škole Výtvarných Umení. Deň Otvorených Dverí 2012 sa bude konať dňa 8. Novembra a bude prebiehať od 9.00 do 18.00 vo všetkých Bratislavských budovách VŠVU- na Hviezdoslavovom námestí 18, Drotárskej ceste 44 a na Koceľovej ulici 23. Zúčastňujú sa na ňom všetky katedry školy zabezpečujúce bakalárske štúdium- katedra architektonickej tvorby, katedra fotografie a nových médií, grafiky a iných médií, intermédií a multimédií, maľby a iných médií, textilnej tvorby, katedra dizajnu, úžitkového umenia, vizuálnej komunikácie, reštaurovania, katedra socha, objekt, inštalácia a kabinet kresby. Návštevníci budú mať možnosť vidieť vystavené staršie diela študentov aj pedagógov, nahliadnuť do ateliérov či technických dielní v plnej prevádzke, zúčastniť sa prezentácií jednotlivých ateliérov. Taktiež bude možnosť prihliadať konzultáciám pedagógov so študentmi alebo obhajobám rozpracovanosti projektov. Prítomní budú pedagógovia, doktorandi aj študenti nižších ročníkov ochotní odpovedať na otázky záujemcov. Pre záujemcov o komplexný výklad o štruktúre školy a jednotlivých katedrách sa budú konať komentované prehliadky- o 9.00 a 13.00 na Hviezdoslavovom námestí a o 11.00 a 15.00 na Drotárskej ceste. Program bude zavŕšený o 19.00 minivernisážou výstavy „Warm up K23“ na Koceľovej ulici (prezentované budú výsledky spolupráce študentov ateliérov mal+ba a ateliér architektúry II) a napokon Beániou VŠVU, ktorú pripravili študenti o 21.00 v Subclube kam sú pozvaní nielen študenti Vysokej Školy Výtvarných Umení. Hrať budú Emonoizboys, Teapot, Peal, Ian The Indian a Saint Mark.

PROGRAM DOD VŠVU 2012 Komentovaná prehliadka: 9.00 - 13.00- Hviezdoslavovo námestie 11.00 - 15.00- Drotárska cesta Koceľova ulica: Katedra Maľby a Iných Médií- Ateliér mal+ba (Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD. ) 9.00-19.00- prístupné ateliéry, prítomní študenti a pedagógovia otvorení ku konzultáciám, vystavené práce študentov 10.00- 11.00- prezentácia ateliéru mal+ba (projekcia+ prednáška) 11.00-12.00- prezentácia prác študentov (projekcia+ verbálna prezentácia) 19.00- „Warm up K23“- vernisáž výsledkov spoločných projektov študentov ateléru malba a ateliéru architektúry II - neateliér- dielne/idea výtvarného materiálu (prof. Dezidér Tóth, akad. mal.) - prezentácia prác študentov, technologické ukážky, prítomný pedagóg počas celého dňa Hviezdoslavovo námestie: Katedra Maľby a Iných Médií- Ateliér +-XXI (prof. akad. mal. Daniel Fischer)a Štvrtý Ateliér (prof. akad. mal. Ivan Csudai) 9.00-18.00- otvorené ateliéry, prebiehajúci pedagogický proces Katedra Architektúry- všetky ateliéry dopoludnia- vystavené vizualizácie projektov, prezentácie rozpracovania, kritiky 13.30- prezentácia katedry 14.00- 18.00- prístupné ateliéry


Create | volume 4

Drotárska cesta: Katedra Fotografie a Nových Médií- všetky ateliéry

Katedra Dizajnu- všetky ateliéry

9.00- 18.00- výstava fotografií a publikácií, miestnosť č. 307- videoprojekcia s prezentáciou - Individuálne konzultácie pred prijímacími pohovormi (dopredu platené a dohodnuté)

9.00-18.00- prístupné ateliéry, prítomní pedagógovia a doktorandi zodpovedajúci otázky o štúdiu Katedra Vizuálnej Komunikácie- všetky ateliéry

Katedra Socha, Objekt, Inštalácia- všetky ateliéry 9.00-18.00- prezentácia prác na TV a inštalácia prác pedagógov na chodbe, inštalácia minulých prác študentov v ateliéroch, pracujúci študenti v ateliéroch • konzultácie -projekcia a výklad v kabinete 186 • dielne - výklad a prezentácia na požiadanie Katedra Grafiky a Iných Médií- všetky ateliéry 9.00-13.00- možnosť nahliadnutia do ateliérovej tvorby študentov 9.00-18.00- poskytovanie informácií ohľadom prijímacích pohovorov a štúdia na katedre, možnosť konzultácie pre záujemcov o štúdium na katedre, prístup ku katalógom ateliérov a materiálom, ktoré prezentujú aktivity katedry, priebežná prezentácia obrazového materiálu katedry

9.00-18.00- miestnosť č. 226- prezentácia katedry na TV, možnosť prezerania publikácií vydaných alebo súvisiacich s katedrou, prítomnosť pedagógov podávajúcich info Katedra Reštaurovania- všetky ateliéry 9.00-18.00- prístupné ateliéry s pracujúcimi študentmi, prezentácia katedry, premietanie dokumentárneho filmu „Spektrum Vedy“ o výskumnej činnosti na katedre reštaurovania Kabinet Kresby 13.00-18.00- prebiehajúca výučba kresby podľa modelu Afterparty- BEÁNIA VŠVU 2012- Subclub (Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu) Začiatok- 21.00, Vstup 4€

Katedra Intermédií a Multimédií9.00-18.00- všetky ateliéry- prezentácie jednotlivých ateliérov, projekcie prác z archívu 9.00-18.00- Ateliér priestorových komunikácií + (doc. Mgr. Anton Čierny)- projekcia prác, sprievodný text o koncepcii ateliéru, prítomný pedagóg 9.00-18.00- Ateliér IN (doc. akad. mal. Ilona Németh, ArtD.)- projekcia študentských prác 9.00-18.00- Ateliér Videa a Multimediálnej Tvorby (doc. akad. soch. Anna Daučíková)- projekcia prác , prítomná asistentka a doktorandi pre poskytovanie informácií o ateliéri Katedra Úžitkového Umenia- všetky ateliéry 9.00-18.00- študenti pracujúci v ateliéroch, prítomní pedagógovia, vystavené práce študentov Katedra Textilnej Tvorby- všetky ateliéry 9.00-18.00- sprístupnené ateliéry, prítomní študenti, možnosť nahliadnutia peda gogického procesu

LINEUP: Emonoizboys Teapot Peal Ian The Indian Saint Mark


Záhada tajomného balíka :: Adam SliviakCreate | volume 4

250g polohrubej múky, 2 lyžice kakaového prášku, 2 a 1 prášku do pečiva, 1 vajce, 130g cukru, 1 bal. Vanilkového cukru, 80 ml oleja, 25ml kyslej smotany, maslo na vymastenie, 150g bielej čokolády.

Rúru predhrejeme na 180°C. Múku

na plechu na muffi ny do tretiny napl-

zmiešame s kakaom, práškom do

níme cestom.

pečiva. Vajce

Čokoládu polámeme a pokladieme

rozšľaháme a zmiešame s cukrom,

na cesto. Doplníme zvyšným ces-

vanilkovým cukrom, olejom, kyslou

tom, zarovnáme

smotanou. Zmes

a pečieme na strednej priečke asi 25

múky s prísadami pridáme k vaječnej

minút.

mase a miešame tak dlho, kým su-

Muffi ny necháme vo forme ešte 5

ché prísady nezvlhnú.

minút, potom ich vyberieme, nechá-

Plech na muffi ny vymastíme. Jamky

me vychladnúť.

Lístkové cesto, šunka, syr ,rajčinový pretlak, pizza korenie, soľ, rasca, žĺtka & olej.

Predhrejeme si rúru . Lístkové cesto,

a nakrájame na kúsky asi 1,5cm širo-

rozvaľkáme na tenký obdĺžnik a po-

ké. Plech potrieme olejom a poukla-

trieme ho

dáme naň slimáčiky.

rajčinovým pretlakom. Šunku nakrá-

Potrieme ich žĺtkom a posypeme

jame na pásiky a rozložíme po ceste.

rascou a soľou. Vložíme plech do

Syr nastrúhame

rúry, na 200°C. Priebežne

a posypeme ním cesto. Pridáme pi-

kontrolujeme slimáky, kým nie sú

zza korenie. Cesto opatrne zavinie-

upečené do zlatista.

me do valčeka

Môžeme podávať teplé aj studené.

:: Fukariová

30/ 40

made by fl ou and love

31/ 40

made by fl ou and love


Create | volume 4

ku ltu ra

Kam do mesta

kultura

Kultúrne podujatia v našom hlavnom meste Bratislave. Zaujímavá je výstava Príbehy dvoch kolies - bicykle.

32/ 40

Patrola: (Premiéra - 8.11.2012)

Tajomstvá umenia (20.9.2012-24.1.2013)

Pri dopravnej prehliadke zabavia dvaja mladí policajti zbrane a špinavé peni-

Galéria mesta Bratislavy od septembra až do januára pripravuje nové progra-

aze. Nevedia však, že patrili známemu gangu, ktorý ich kvôli tomuto policaj-

my TAJOMSTVÁ UMENIA, zamerané na hlbšie poznávanie sveta umenia.

nému zásahu odsúdil na smrť.

Programy, venované vybraným témam a osobnostiam starého a súčasného umenia, sa budú konať raz mesačne. Vždy vo štvrtok so začiatkom o 14:00hod.

Twilight sága: Úsvit- 2.časť (Premiéra - 15.11.2012) Bella Cullenová porodila krásne a zdravé dievčatko. Bella si na upírsky život totiž zvyká s neuveriteľnou ľahkosťou. Iróniou osudu sa ale práve v tejto do-

Príbehy dvoch kolies (11.5.2012-30.11.2012):

konalej chvíli zdá, že všetko bude zničené. Na scéne sa opäť

Výstavy Príbehy dvoch kolies predstavuje širokú škálu pohľadov na bicykel.

objavujú Voulteirovci, ktorí majú v umýsle zničiť rodinu Cullenových.

Voľne prevádza vznikom a vývojom tohto dopravného prostriedku od prvých pokusov človeka o udržanie rovnováhy ná dvoch kolesách cez rôzne peripetie vývoja až po bicykel ako ho poznáme dnes.

Atlas mrakov: (Premiéra - 22.11.2012)

Miesto konania: STM- Múzeum doprav

Pozoruhodná filmová adaptácia svetového bestselleru Davida Mitchella rozpráva žánrovo šesť rozdielnych príbehov. Tie sa odohrávajú v rôznych časových obdobiach a na rôznych miestach od začiatku 19.storočia až po apoka-

Divadlo v čase- Čas v Divadle (3.3.2012-31.12.2012):

lyptickú budúcnosť.

Výstavu DIAVDLO V ČASE- ČAS V DIVADLE pripravil Divadelný ústav Bratislava pri príležitosti 65. výročia vzniku Divadla Nová Scéna. Návštevníci tejto expozície v dolnom vestibule Divadla Nová scéna uvidia materiály z Archívu

Obnova Bratislavského Hradu (15.12.2012-31.12.2012) SNM Historické múzeum si vás dovoľuje pozvať na výstavu Obnova Brati-

Divadelného ústavu Bratislava, ako aj osobného Archívu Viery Helbichovej Vašekovej

slavskéh hradu, ktorá predstavuje dejiny a obnovu Bratislavského Hradu v priebehu 20. storočia a aktuálnu rekonštrukciu (9:00hod.-17:00hod.)

made by flou and love

33/ 40

made by flou and love


Create | volume 4

Posledné rande

Poézia

Adriana Ducháčková

34/ 40

made by flou and love

Hmlistý opar vznášal sa uličkou, v prostred cesty, ujko s paličkou. Kráčal, lež zdalo sa sťa by stál, tíško, popod fúz, trochu sa usmieval. V očiach beznádej i vrásky na tvári, lež život nie pokojný, pošpinili chmáry. Myšlienky, čo nie len on mal, v živote starostí i radosti znal, teraz však jediná starosť mu v mysli, tá cesta posledná zviera mu zmysli. Tá cesta posledná, lež ku koncu vedie, čo ujka starého zo sveta zvedie. Už len schôdzka s tou dámou posledná, lež je životom celá posadá. Tou dámou je smrť v čiernom odetá, jej kosa, je životu odveta. A ujko len kráčal postave naproti, kým smrtke, tvárou tvár, nestál oproti. ďalej tou uličkou kráčali dvaja, nevedno kam, či do pekla, či do raja.

Ráno Slnečné lúče čo budia ťa zrána, vedú ťa na cestu, otvára sa brána. Tá brána, lež víta ťa v novom dni, tá brána, lež symbol konca tmi. Tak ako svitá, tmu pretína jas, noví deň čaká, opäť a zas. Opäť a zas, zlatý, nebo krášli kotúč, s tmou a snami, počas dňa sa rozlúč. Daj zbohom noci a privítaj deň, čo v zlatom kúpeli krajší je jak sen.

35/ 40

made by flou and love


Create | volume 4

Stratené predstavy V hlbinách Šľapaje tiché, myšlienky blázna, hlúpe nápady, anjelik, stráž ma. Snáď ani nemusíš, už je to fuk, nevzíde z pier mojich, už ani muk. Trápia ma výčitky, žerú mi myseľ, stratil pre mňa, život už zmysel. Už v mojej hlávke iba cieľ jasný, život môj prekliaty, konečne zhasni. Stiahni, Ty voda, telo dole, na koralové, morské pole. Berte, Vy vlny dravé, telo, lež stráca sa v šiali práve. Vzývam, Vás temné hlbiny, zmorte ma, hoc som bez viny. ----Hladina tichá, len kruhy pokoja, skončil život, v hlbinách bez boja.

Tak ako žiari slnka jas, tak počujem v srdci hlas. Tak ako sladké sú tie slová, tak do záhuby ma to volá. Tak ako padám v prostred tmi, tak dúfam v krásne sny. Tak ako letím vzduchom, tak v srdci tvojom som len duchom. Tak ako brázdim nebo, tak tvárim sa už len nemo. Tak ako vädne lásky kvet, tak v očiach mojich slzy niet.

Spomaľ! Hrdinstvá, lež skrývaš za bláznov skutky, nie to dňa, nie to tej minútky, že bys voľno mal, bo večne len práca, život sa ti pritom, medzi prsty stráca. Privysoká rýchlosť unáša ťa svetom, strácaš sa v starostiach zimou i letom. Strácaš sa v živote sťa kvapka v mori. Spomaľ bo potom, samota ťa zmorí! Spomaľ činy, lež vopred ťa vedú, čo z cesty radosti, k samote ťa zvedú. Tie kroky, lež konáš sťa zranené zviera, na rýchlosť čo letíš, nie to žiadna miera. Spomaľ, bo ujdú ti krásne roky! Spomaľ! Spomaľ svoje kroky!

36/ 40

made by flou and love

37/ 40

made by flou and love


Create | volume 4

ŠÉFREDAKTOR ::

Erika Schenková Gordana Šrámeková REDAKCIA ::

Lucia Hrušková / Petra Kořenková Adriana Ducháčková / Adam Sliviak Vanessa Švárová / Andrea Szakálová Sandra Bianka Fukáriová KOREKCIA ::

Mgr. Jana Šifrová GRAFIKA ::

Filip Wawrinský

38/ 40

made by fl ou and love

39/ 40

made by fl ou and loveIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.