Samen

Page 1

Samen

DIT IS EEN UITGAVE VAN TWW, NEGAM, EN DOSTAL.

Nr. 5 2018

DA’S PAS INFRA!

1


VOORWOORD

Inhoud Voorwoord Herman Reinten

3

Rioolvervanging en Herinrichting Kerkeres

18

Groot onderhoud Rotonde N755 Markelo

4

Een natuurlijk beeksysteem in Oldenzaal

20

Renovatie strand Nulde en strand Horst

6

TWW 50 jaar!

22

Klein onderhoud gemeente Doesburg

8

Asfaltonderhoud gemeente Dalfsen 24

Huiskes-Kokkeler, grote merken onder drie daken

10

Nieuwe in- en uitrit voor Heisterkamp 26

Samen aan kop

12

Sanering Cromhoffpark in Enschede

28

TWW foto’s uit de oude doos

13

Een feestje vier je natuurlijk samen!

Rehabilitatie wegen gemeente Rijnwaarden

14

Werken aan Traverse Dieren

16

13

Het thema voor dit jaar is samen. Volgens de Dikke

maken voor goed onderwijs in Oost Nederland. Ik

van Dale zijn er voor ‘samen’ vijf definities, echter het

zie te weinig practicumlokalen voor beton, asfalt en

gaat altijd over bij, in, met, of onder elkaar. Tijdens

waterbouwkundig laboratoria. Naast verdergaande

mijn opleiding kregen wij uitleg over de Uniforme

robotisering en automatisering in onze branche blijven

30

Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering

ook vakmanschap en degelijke basiskennis vereisten.

Vogelhuisjes in de wegenbouw?

32

van werken (U.A.V.) 1968. Belangrijk, zo werd ons

Om dit te bereiken hebben we elkaar hard nodig, maar

Column Karin

33

onderwezen, de gelijkwaardigheid van partijen, de

ook lef is nodig om dit collectief, dus samen, te borgen.

algemene verplichtingen van partijen omschreven

Ook een wegenbouwer dient rentmeester te zijn ‘over’

in Hoofdstuk III met in de paragrafen 5 en 6 de

zijn mensen en zijn omgeving. Onze infrastructuur

verplichtingen van respectievelijk opdrachtgever en

wordt langer hoe meer als verblijfsgebied gezien,

-nemer. Zo werden ons de normen en waarden in

waar we ook oog moeten hebben voor thema’s zoals

de samenwerking ook bijgebracht. Wat is er gebeurd

duurzaamheid, circulariteit en veiligheid. We hebben een

dat we tegenwoordig het samenwerken op basis

paar opgaven voor de toekomst. De uitvoering hiervan

van gelijkwaardigheid met Jip en Janneke taal onder

gaan we samen doen. Het behoud van vakmanschap,

de aandacht moeten brengen in een marktvisie? Is

instroom en behoud in de branche en zorgen voor een

dit het gevolg van ons onderwijs, waarbij kennis via

gezonde wereld, in alle opzichten.

18

10

MOOI WERK, TROTS, LEF, LATER EN... Samen

20 22 30

Google wordt vergaard? Het is dan ook van belang dat de kennisdragers van ‘toen’ blijven communiceren

De vorige Glossy edities hadden als thema: mooi werk,

met de keel en niet alleen met de mail. Zij moeten de

trots, lef en later. Wij zien iedere dag op de werken dat

kennisdragers van ‘morgen’ opvoeden, waarbij met

het plezier geeft als we een mooi stukje werk maken

respect een plezierige samenwerking wordt opgezocht,

samen met onze opdrachtgever. Onze mensen, maar

rekening houdend met de wederzijdse verplichtingen.

ook onze klanten, zijn trots op de uitgevoerde werken

Als we daarnaast samen zorgen dat in het onderwijs

en dat er weer iets zichtbaar in de openbare ruimte is

ook weer de praktijkopleiding, waar theorie in de

verbeterd. In deze editie ziet u weer vele werken die wij

praktijk wordt gebracht, een plek krijgt, dan komt het

hebben mogen maken samen met onze opdrachtgevers.

vakmanschap en het respect vanzelf terug. Wij blijven werken aan onze Als we als opdrachtgever en opdrachtnemer verder

positie als uw gezelligste en

verwijderd raken van de kennis van zaken, dan zoeken

beste wegenbouwer van

Ontwerp Green Bean Design

we, zoals nu vaak gebeurt, de zekerheid in dikke

Oost Nederland!

Fotografie projecten Evert van de Worp

voorschriften en eisen. Laten we samen werken aan het

Drukwerk Te Sligte Olijdam

kan zijn om de gezamenlijke cost of ownership te

Twentse Weg- en Waterbouw Redactie Karin Rog

www.tww.nl Negam

Dostal Wegenbouw

www.negam.nl

www.dostal.nl

Oplage

1500

Tel. algemeen TWW, Negam 0541-572311 Bezoekadres Elsmorsweg 7 in Oldenzaal

Onze vestigingen: Oldenzaal, Vorden

Bezoekadres Onsteinseweg 20 in Vorden

Rijssen, Twello

Veel leesplezier!

verlagen, samen zoeken naar meer uniformiteit van producten en bouwwijzen.

Tel. algemeen Dostal 0575-556691

2

simpel houden van de regels naar elkaar toe. Drijfveer

Samen met de vier O’s (onderwijs, onderzoek, DA’S PAS INFRA! overheid en ondernemers) moeten we ons hard

Herman Reinten Algemeen directeur

3


PROVINCIE OVERIJSSEL

PROVINCIE OVERIJSSEL

GROOT ONDERHOUD ROTONDE N755 MARKELO TWW

Ontzorgen in de communicatie

MARKELO

EVEN VOORSTELLEN: Jordy de Boer, projectleider bij de Provincie Overijssel. Ik werk bij de eenheid Wegen en Kanalen en zit in het team Assetmanagement en Bodemsanering. Ik ben projectleider van diverse wegenprojecten, van planstudie tot en met realisatie.

WAT IS HIER GEBEURD EN WAAROM

TOEPASSING OP DIT WERK?

STAAN WE JUIST HIER?

Het werk op de N755 was een RAW contract op laagste prijs. Er was echter wel degelijk aandacht voor punten uit de Marktvisie. Zo heeft TWW goed gescoord op het ontzorgen van de opdrachtgever in de communicatie naar diverse partijen. Daarnaast heeft TWW het werk zelfs sneller kunnen uitvoeren (drie weken in plaats van vier weken).

Wij staan hier bij de rotonde van de N755 in het buitengebied van Markelo. Vorig jaar is door TWW groot onderhoud uitgevoerd aan deze rotonde en aan de hoofdrijbaan + parallelweg richting de bebouwde kom in Markelo. HOE HOUDT DE PROVINCIE OVERIJSSEL DE KENNIS OP ORDE BINNEN HAAR ORGANISATIE?

De Provincie Overijssel zoekt meer de samenwerking met marktpartijen om kennis te delen (marktdagen, zoals een veiligheidsdag). Dit is ook van belang om tot uitvoering van innovaties te komen. DE MARKTVISIE 2020 KENT EEN AANTAL LEIDENDE PRINCIPES VOOR EEN BETERE SAMENWERKING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN OPDRACHTNEMER. WAREN DIE VAN

FEITEN 40.000 m2 5100 ton 650 m2 68 stuks 26.500 m2 16 stuks

4

frezen van asfalt asfalt beton creteprint rammelstroken rotonde profileren en inzaaien bermen lichtmasten vervangen

DE ARBEIDSMARKT IS KRAP, DE ZWAKKE INSTROOM IN DE TECHNIEK IS NU AL VOELBAAR. WAAR STAAT ONZE INFRABRANCHE VOLGENS U IN DE ARBEIDSMARKT IN 2020?

Ik denk zelf dat er een verschuiving ontstaat naar andere contractvormen waar samenwerking centraal staat, zoals een bouwteam. En dat het voor de aannemerswereld een grote uitdaging wordt om goede vakmensen vast te houden. n

Projectleider Rob Scholten: Jaarlijks maken we meerdere werken voor de provincie Overijssel. Vaak zijn dit werken die onder grote tijdsdruk gerealiseerd moeten worden. Dat betekent lange en hectische dagen. Door de goede en prettige samenwerking met de provincie hebben we voor dit werk optimalisaties kunnen doorvoeren in de fasering. Dat heeft geresulteerd in een kortere uitvoeringsduur van de werkzaamheden. Met als eindresultaat een tevreden opdrachtgever en omgeving.

5


LEISURELANDS

LEISURELANDS

RENOVATIE STRAND NULDE EN STRAND HORST DOSTAL

Weer surfen over het asfalt

STRAND NULDE & STRAND HORST

EVEN VOORSTELLEN: Adriaan van der Linden, Manager Ontwikkeling en Realisatie bij Leisurelands. Als Leisurelands werken wij dagelijks om onze recreatiegebieden duurzaam aantrekkelijk te houden voor de miljoenen bezoekers die we jaarlijks mogen ontvangen en de ondernemers waar we mee samenwerken.

WAAR EN WAT?

De foto is genomen op Strand Horst. Dostal heeft hier voor ons de renovatie van de hoofdweg op Strand Nulde en Strand Horst uitgevoerd. Dit recreatiegebied van 10 kilometer lang, ligt parallel aan de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Het is ruim 40 jaar geleden aangelegd en de oorspronkelijke weg was ‘op’. De weg ligt er na de renovatie weer voor jaren netjes en verkeersveilig bij. WORDT ER KENNIS GEDEELD BIJ LEISURELANDS?

Als Leisurelands zien we dat kennis essentieel is om voorbereid te zijn op de uitdagingen van de toekomst. Kennisontwikkeling,

FEITEN Planten beukenhagen: 45.000 stuks Bewerken bermen: 12.000 m2 Aanbrengen slijtlaag: 15.000 m2 Aanbrengen asfalt: 12.000 m2

6

zowel binnen de organisatie als in de samenwerking met andere partijen, is van groot belang. Als organisatie delen we graag kennis. Wie niet kan delen kan immers ook niet vermenigvuldigen. SAMENWERKEN?

De essentie bij ieder werk is dat je het als opdrachtgever en aannemer samen maakt en dat je daarmee ook een relatie aangaat die verder gaat dan alleen dit ene werk. Als Leisurelands bouwen we graag langdurige relaties op met de partijen. Alleen dan ben je in staat om oog te houden voor elkaars lange termijn belangen en risico’s. n

Uitvoerder Henk de Bruin: Alle disciplines zijn door Dostal uitgevoerd, zoals freeswerk, asfalt, slijtlagen, markeringen en verkeersmaatregelen en de groenvoorziening door de Groenste Zaak. Ook de communicatie met de omliggende bedrijven doen wij als Dostal zelf. Met name McDonalds had prioriteiten (bereikbaarheid), waardoor het aanbrengen van het asfalt in de nacht is uitgevoerd.

7


GEMEENTE DOESBURG

KLEIN ONDERHOUD GEMEENTE DOESBURG DOSTAL

Adoptie van schadelocaties

GEMEENTE DOESBURG

DOESBURG

EVEN VOORSTELLEN: Ronnie Joling, werkzaam bij de gemeente Doesburg als projectleider realisatie nieuwe werken en beheerder wegen / openbare verlichting.

WAAR EN WAT?

Door ervaring uit het verleden is Dostal vertegenwoordigd op de Doesburgse groslijst. In 2016 is bij een (EMVI) aanbesteding ‘klein asfaltonderhoud wegen’ een raamcontract gesloten met Dostal, voor ‘adoptie’ van schadelocaties gedurende 2 jaar. Dostal diende het beste plan van aanpak in door ontzorging en innovatie. Middels goede communicatie vooraf en tijdens de uitvoering, werkt de aannemer goed samen met de opdrachtgever en loopt dit contract naar verwachting. WAAR STAAN WE EN WAT IS HIER VOOR WERK UITGEVOERD?

Naast scheuren vullen worden ook lokale asfaltschades te Doesburg verholpen. Deze foto is genomen bij de brug over de Oude IJssel naar Doetinchem, een drukke invalsweg. Scheurvorming in asfalt, door zettingsverschil in de ondergrond

FEITEN Naadherstel: 1500 m1 Asfaltherstel: 750 m2 Chipfill aanbrengen: 150 m2 Driejarig onderhoud op herstelmaatregel

8

bij het brughoofd, bezorgt mij al jaren grijze haren. In goed overleg met het Waterschap en de opdrachtgever, heeft Dostal de uitvoeringsperiode en methodiek bepaald voor vervanging van de fundatie en de asfaltopbouw, met de minste verkeersoverlast. WAT BRENGT DE TOEKOMST?

Door de vergrijzing, recessie en het nieuwe denken (langer studeren) van jonge mensen heeft de GWWsector te kampen met een tekort aan ervaren en (geschoold) personeel. Je merkt nu dat de werkvoorraad voor aannemers weer snel toeneemt. Om dit deels op te vangen moeten opdrachtgevers en -nemers samen de doelgroep enthousiasmeren voor de GWW-sector. Door het bezoeken van basisscholen en/of door technische studenten vroegtijdig actief te benaderen en begeleiden. Tevens blijft opleiden belangrijk om mensen te binden met onze sector. n

Projectleider Hennie Konink: Voor ons was dit een prachtige gelegenheid om het innovatieve product Chipfill in de praktijk te brengen. Chipfill is een (warm) reparatieasfalt systeem, waarmee een naadloze naad en/of gat reparatie wordt uitgevoerd. Met dit werk hebben wij als Dostal ervaring opgedaan in het aanbrengen van Chipfill en de mogelijkheid gekregen tot het monitoren van dit product.

9


HUISKES-KOKKELER

HUISKES-KOKKELER

HUISKES-KOKKELER, GROTE MERKEN ONDER DRIE DAKEN NEGAM

HENGELO

EVEN VOORSTELLEN: Mijn naam is Marco Golbach en ik zit in de directie bij Huiskes-Kokkeler. Na mijn studie ben ik direct in de autobranche terecht gekomen. Door vele fusies en overnames heet het bedrijf nu HuiskesKokkeler automobielbedrijven.

Conform de nieuwe corporate identity WAAR STAAN WE EN WAT IS HIER GEBEURD?

We staan hier voor het compleet gerestylede pand van HuiskesKokkeler in Hengelo aan de A35. We hebben recent ons nieuwe stand-alone Audi pand geopend en zijn nu bezig met de nieuwbouw van het VW pand. Het oude VW pand is compleet gesloopt en conform de nieuwe corporate identity wordt de VW showroom gebouwd. Als dit gereed is starten we met de verbouwing van het ‘oude’ Audi pand tot een moderne Škoda showroom. We staan hier omdat ik denk dat we ook voor de automobielbranche aan het begin staan van een revolutie op gebied van elektronica, verstedelijking en digitalisering. De nieuwbouw voldoet aan deze nieuwe eisen die gesteld worden aan onze

branche. En we staan natuurlijk ook hier, omdat Negam hier letterlijk en figuurlijk een mooi steentje aan heeft bijgedragen.

de branche. De arbeidsmarkt is krap, de zwakke instroom in de gehele technische branche is voelbaar.

HOE HOUDT U DE KENNIS OP ORDE

WAAR STAAT UW BRANCHE VOLGENS

BINNEN DE ORGANISATIE? EN MET

U IN DE ARBEIDSMARKT IN 2020? IS

DE CON-COLLEGA’S?

TECHNIEK DAN NOG STEEDS SEXY?

We doen veel aan opleiding en training binnen onze teams (zowel commercie als techniek), waarbij we gebruik maken van de trainingsfaciliteiten die de fabriek en Pon ons bieden. Daarnaast trainen we veel ‘on the job’ met specialisten die ons verder helpen bij onderwerpen zoals klanttevredenheid en time management. Verder maken we veelvuldig gebruik van benchmark met andere bedrijven binnen Pon om het wiel niet opnieuw te hoeven uitvinden. We kijken altijd naar de best practice bedrijven in

Oh ja, dat is één ding wat zeker is. De techniek in de automobielbranche is volop in beweging. Connected en elektrische voertuigen komen hoe dan ook snel op de markt. VW verwacht in 2025 dat 35% volledig elektrisch rijdt. Een mooie uitdagende ontwikkeling voor de branche en voor ons. n

FEITEN 4.500 m2 800 m 2.000 m3 5000 m3 2.500 m2 3.500 m2 2500 m1

10

bestaande verhardingen opnemen en afvoeren ondergronds infra opnemen en afvoeren grondwerk voor nieuw te bouwen garage onderdelen precisie sloop en demontage tegel- en dekvloeren verwijderen klinkers en 1500 m2 asfaltverhardingen aanbrengen belijning met figuraties aanbrengen

Sloop-vakman Rene Schuurman: Tijdens de uitvoering van onze sloop- en infrawerkzaamheden, bleef Huiskes-Kokkeler volledig operationeel. Dat was een uitdaging. Dat betekent het maximaal beperken van overlast zoals geluid, stof en trillingen voor medewerkers en klanten van Huiskes-Kokkeler. En daarnaast de veiligheid borgen voor onze medewerkers en klanten, medewerkers en leveranciers van Huiskes-Kokkeler.

11


COLUMN

UIT DE OUDE DOOS

Samen aan kop Als voormalig wielrenner weet ik dat je ‘bijna’ alles samen moet doen. Om het simpele feit al dat een peloton aan concurrenten nodig is om een wedstrijd te organiseren.

Wielrennen lijkt een individuele sport. Je zit immers alleen op de fiets. Maar klopt dit wel? Kun je alleen letterlijk en figuurlijk de top bereiken? Rob Harmeling won o.a. een etappe van de Tour de France, wij vroegen hem wat ‘samen’ in de wielersport voor inhoud heeft.

12

Na ruim drie weken fietsen heb ik in 1992 een etappe van de Tour de France op mijn naam weten te schrijven. Tijdens mijn actieve carrière heb ik overigens naast deze overwinning ook de Rode Lantaarn weten te bemachtigen. De Rode Lantaarn is de prijs voor de allerlaatste klassering in het algemeen klassement van de Tour.

concurrenten, uit de wind rijden noemen we dat. Een ontsnapping inzetten met enkele renners, ‘kop over kop’ rijden kost veel minder energie dan alleen fietsen. Zo kan ik een handvol voorbeelden geven waarom je je concurrenten nodig hebt. Echter nog belangrijker voor het slagen van je missie: je ploeggenoten.

De meerdaagse etappekoers van de Tour ging van start met een tijdrit over 20 km. De daaropvolgende etappes van gemiddeld 220 km logen er ook niet om. Het uitdagende parcours dat moest worden afgelegd voer over kasseien, de Pyreneeën, de Alpe d’Huez en uiteindelijk met de finish op de Champs-Elysees in Parijs. Kan je dat alleen? Buiten de mensen die nodig zijn om deze wedstijd te kunnen organiseren, weet ik eigenlijk wel zeker dat je deze uitdaging fysiek gezien helemaal alleen nooit aankan. Nu denk je wellicht; je moet toch zelf trappen op de pedalen, niemand kan je daarbij helpen. Dat klopt, je bent verantwoordelijk voor je eigen fysieke conditie om maximaal te kunnen presteren. Toch heb je de concurrenten nodig om de finish te halen. Als het hard waait kun je schuilen achter de brede ruggen van je

Samen met je ploeg stippel je een plan uit. Hoe gaan we de wedstrijd of etappe winnen? Iedere ploeggenoot heeft een rol waarbij alles draait om de kopman die de klus moet klaren. De kopman heeft een maatje die hem uit de wind houdt, de ander zorgt dat hij wordt voorzien van genoeg eten en drinken, een die hard op kop kan fietsen. Ploeggenoten die goed kunnen klimmen zodat de kopman bij bergetappes niet geïsoleerd komt te zitten. Komt de kopman te snel alleen te zitten dan zal hij het uiteindelijk niet vol kunnen houden.

Vrachtauto Teberg met chauffeur voor het kantoor aan de Lindestraat in Oldenzaal.

TWW FOTO’S

UIT DE OUDE DOOS

19701980

Deze foto is waarschijnlijk genomen op het Hulsbeek in Oldenzaal.

Het rioleringswerk werd uitgevoerd bij de aanleg van de nieuwbouwwijk de Thij in Oldenzaal.

Het Twentse Ros pronkte toen in het logo van TWW.

Bovendien, als je wint is het toch veel leuker om dit samen met je ploeggenoten te kunnen delen? Dus mijn conclusie: alleen ga je hard en samen kom je verder!

Rob Harmeling

De walsen zijn net afgeleverd in de oude werkplaats aan de Lindestraat rond 1980.

13


GEMEENTE RIJNWAARDEN

REHABILITATIE WEGEN GEMEENTE RIJNWAARDEN DOSTAL

Alles voor het beste resultaat

GEMEENTE RIJNWAARDEN

EVEN VOORSTELLEN: Robert Hulsman, extern projectleider bij de gemeente Rijnwaarden. Ik ben gevraagd om Rijnwaarden schoon door de poort te helpen naar de gemeentelijke herindeling met de gemeente Zevenaar in 2018. RIJNWAARDEN

WAAR EN WAT?

De foto is gemaakt in Spijk. Dostal heeft hier in opdracht van de gemeente Rijnwaarden een wegreconstructie, inclusief het vervangen van het riool, uitgevoerd. Dostal heeft het werk aangenomen als economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Tijdens de werkzaamheden heeft Dostal aangetoond een prettige partner te zijn, door het werk op tijd uit te voeren en bij afwijkingen en wijzigingen ook het belang van de opdrachtgever mee te nemen zodat er een win-win situatie ontstaat. Op de foto staan de voor het project twee belangrijkste personen. Links Jan Nijmeijer die als uitvoerder van Dostal samen met toezichthouder Dennis te Nijenhuis, rechts op de foto, van de gemeente Rijnwaarden het werk succesvol heeft uitgevoerd. HOE HOUDT U DE KENNIS OP ORDE BINNEN UW ORGANISATIE?

De gemeente Rijnwaarden is een kleine gemeentelijke organisatie die veel gebruik maakt van expertise uit de markt. FEITEN 1200 m1 4500 m2 4500 m2 3500 ton 225 stuks

14

ZIJN DE BOVENSTAANDE PUNTEN VAN riool straatwerk opbreken teerhoudend asfalt gebroken menggranulaat huisaansluitingen

TOEPASSING OP DIT WERK?

Ja, de gekozen aanbestedingsvorm

past bij de uitdagingen van het werk. Het toegepaste UAV contract kent een duidelijke risicoverdeling. Risico’s die niet door het contract gedekt zijn waren voor de opdrachtgever, waarbij wel verwacht werd dat Dostal de gevolgen maximaal beperkt. Dit heeft Dostal naar grote tevredenheid gedaan. Ik denk dat dit kwam doordat wij samen dit project hebben gerealiseerd, waarin ieder zijn rol en verantwoordelijkheid heeft gepakt en daar waar mogelijk elkaar heeft geholpen om het best mogelijke projectresultaat te behalen. DE ARBEIDSMARKT IS KRAP, DE ZWAKKE INSTROOM IN DE TECHNIEK IS NU AL VOELBAAR. WAAR STAAT ONZE INFRABRANCHE VOLGENS U IN DE ARBEIDSMARKT IN 2020?

De krapte op de arbeidsmarkt zal ons dwingen om zorgvuldiger om te gaan met de beschikbare capaciteit. Krapte op de markt biedt kansen voor innovatie en verandering in de conservatieve branche. Het kijken naar de total cost of ownership zal belangrijker worden, omdat bijvoorbeeld slimmere keuzes bij aanleg tot minder of eenvoudiger onderhoud tijdens de levenscyclus leiden. n

Uitvoerder Jan Nijmeijer: het werk voor de gemeente Rijnwaarden bestond uit 3 delen: Lobith, Karel van Gelrestraat en Willem van Gulikstraat; Tolkamer, De Meerpaal; en Spijk, Dijkhoevestraat en de Wardstraat. De werkzaamheden betroffen voornamelijk opnemen van verhardingen en het aanbrengen van nieuwe verhardingen inclusief kolken en putkoppen.

15


TRAVERSE DIEREN

TRAVERSE DIEREN

WERKEN AAN TRAVERSE DIEREN DOSTAL

DIEREN EVEN VOORSTELLEN: Mathijs Mombarg, projectleider bij Mourik Groot-Ammers B.V. en momenteel actief op het project Traverse Dieren.

Over samenwerking gesproken... WIE MAKEN DIT MOOIE WERK?

Dit werk voeren we samen uit met Besix N.V. en Hegeman Beton en Industriebouw. Daarnaast is Dostal vanuit de tender reeds betrokken voor meer lokale (gebieds)kennis.

Voor deze werkzaamheden zijn er zorgvuldig betrouwbare en kwalitatief goede bouwpartners geselecteerd, waarbij de lokale kennis van Dostal van meerwaarde was.

alleen de MBO en HBO scholen, maar ook de middelbare scholen in de buurt. Natuurlijk omdat we trots zijn op het werk, maar ook om meer jonge mensen te enthousiasmeren voor ons mooie vakgebied.

WAT MAAKT DIT WERK ANDERS? WAARDEVOLLE SAMENWERKING?

Een goed voorbeeld van de waarde van deze samenwerking met Dostal is de recent uitgevoerde korte en hevige bouwfase. Binnen drie weken is de complete constructie van de N348 tussen de Wilhelminaweg en het Apeldoorns Kanaal vernieuwd en verdubbeld qua capaciteit. Goed voor ongeveer 10.000 manuren aan werk met pieken tot 100 man per shift. De sleutel voor een dergelijke prestatie is de samenwerking en het daarbij horende vertrouwen.

FEITEN 70.000 m3 grondverzet 40.000 ton menggranulaat 0-31,5 35.000 ton asfalt 8.000 m1 betonbanden 6.000 m2 gebakken klinkers 5 stuks Verkeer Regel Installaties 14.600 m3 beton 1275 stuks nagelverankering CSM-wand

16

2.150 ton wapeningsstaal 6.600 m2 CSM-wand 1500m1 dassenraster 626 stuks kappen bomen 610 stuks aanbrengen bomen 616 m1 aanbrengen groenschermen 200 m1 faunapassage KW1

Bijzonder op dit project is dat we niet traditioneel werken met een demarcatielijst tussen de combinanten, maar dat het werk als één bedrijf met gedeelde winst en risico wordt uitgevoerd. Hierdoor zorg je dat er zo min mogelijk silovorming optreedt. Je ziet dat dit de synergie tussen de bedrijven en dus ook de kennisdeling bevordert. Bijna continu draait er ook een stagiair mee in de teams van zowel infra als civiel. Als project werken we daarnaast actief mee aan excursies voor scholen. Niet

GENOEG INSTROOM IN DE TOEKOMST?

De krapte zal de komende jaren enkel toenemen en dan moet je goed op de kwaliteit blijven letten. Het mee laten draaien van stagiaires is daar een indicator voor. Wat je daarnaast probeert te bereiken is dat zij ook een positief gevoel overhouden aan je bedrijf. Zodat wanneer ze naar ons vakgebied komen, je een voorsprong hebt op andere bedrijven. n

Projectleider Rob Rouhof: Binnen de Traverse Dieren heeft Dostal haar steentje bijgedragen als partner in een geïntegreerd contract. Voor Dieren is deze binnenstedelijke reconstructie een puzzel op een postzegel. In de voorbereiding en uitvoering heeft Dostal haar lokale kennis en kunde op het juiste tijdspad kunnen inbrengen. Deze kennis en kunde komen voornamelijk tot zijn recht bij het asfalt, markering, groen en ecologie. Gezien de werkzaamheden en het samenwerkingsverband is het zeer prettig om deel uit te maken van dit project.

17


Met passie voor het vak en weten dat het anders kan en moet om ons mooie vak voor de toekomst te borgen. Dit was voor wegenbouwer in hart en nieren, Herman Reinten, de drive om in 2010 te starten als ondernemer in de wegenbouw. De trein kwam snel op gang en groei bleek onvermijdelijk. Een jongensdroom? Zeker, elke dag kansen en verbeteringen zien en, niet onbelangrijk, genieten van mooi werk, materieel en bovenal mensen. Hieronder onze mooie ‘merken’, de zusjes binnen ReintenInfra BV. Allen zelfstandig functionerend, met een gemene deler: betrokkenheid. Samen realiseren zij ruim 120 miljoen omzet met inmiddels al ruim 450 medewerkers.

DA’S PAS INFRA!

dusseldorp infra · sloop · milieutechniek

De Twentse Weg- en Waterbouw, Negam en Dostal Wegenbouw. Vakbekwame spelers in cultuurtechnisch werk, gronden sloopwerkzaamheden en weg- en waterbouwwerk. Voornamelijk in de provincies Overijssel en Gelderland voor de overheid en voor diverse particuliere klanten.

De Asfaltcentrale Twente is de Twentse asfaltproducent met een no-nonsens mentaliteit. De wegenbouw in Nederland kenmerkt zich als sector waar vakmanschap nog telt en mensen trots zijn op hun werk. Een goede infrastructuur is van groot belang. Asfalt is een van de producten die hier aan bijdraagt.

DEGA werkt voor opdrachtgevers in de aannemerij, de overheid, maar bijvoorbeeld ook voor evenementenorganisaties. Met als motto: uw veiligheid, onze zorg. Voor de invulling van verkeersmaatregelen en het aanbrengen van markeringen. Vanuit vestigingen in Rijssen en Vorden.

Door jarenlange ervaring garandeert Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek u vakkundig advies en gedegen uitvoering. In de wegenbouw, sloopen asbestsanering en milieutechniek. Dusseldorp groeit van een regionale speler meer en meer uit tot een landelijke speler.


GEMEENTE DINKELLAND

GEMEENTE DINKELLAND

RIOOLVERVANGING EN HERINRICHTING KERKERES TWW

Geen grote verrassingen in Denekamp

DENEKAMP

EVEN VOORSTELLEN: Robin Hannink, en ben al ruim 16 jaar werkzaam bij

de gemeente Dinkelland, waarvan de laatste 4 jaar voor Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen.

WAAR EN WAT?

We staan midden in de wijk Kerkeres in Denekamp waar we de rioolvervanging en herinrichting van Kerkeres fase 3 hebben afgerond. In bijna de gehele wijk Kerkeres lag een riool van ruim 55 jaar oude en niet meer waterdicht was. Daarom heeft de gemeente Dinkelland besloten het gehele riool in de wijk in fases te vervangen. Ook is de hemelwateropvang gescheiden van het vuilwaterriool door het leggen van een extra Infiltratie riool. Vervolgens is de inrichting vernieuwd en de bestrating met nieuwe materialen gelegd. HOE IS HET MET DE KENNIS BIJ DE

de markt wordt gezet en de opdracht bewaakt wordt door ‘eigen mensen’. Als dit niet gebeurt verdwijnt de grip op het werk en slaat de balans om naar andere partijen. EN BIJ DIT WERK?

Nee dit werk is, buiten het maken van het definitieve bestek en tekeningen, uitgevoerd door ‘eigen mensen’. De toezichthouder is in een vroeg stadium betrokken bij het werk. Ook fase 1 en 2 heb ik destijds zelf uitgevoerd. TWW had de zaakjes goed op orde. Mede door uitvoerder Nico Loohuis fulltime op het werk te hebben, zijn we op dit werk niet voor echt grote verrassingen komen te staan.

OPDRACHTGEVER?

FEITEN 1300 m1 vuilwaterriool 1300 m1 infiltratieriool 45 stuks bomen verwijderen 7000 m3 grondverzet 2500 m3 zand leveren 500 ton puinverharding 15000 m2 bestrating

20

Een groot probleem bij de overheid (erg actueel momenteel, zie ook diverse artikelen in de media) is naar mijn mening het vele, haast ongelimiteerde inhuren van externen. Veel kennis en expertise verlaat de werkvloer, interne techneuten waarschuwen hier al langer voor. Als opdrachtgever is het mijn inziens belangrijk dat een project ‘goed’ in

HOE KRAP WORDT DE ARBEIDSMARKT?

De arbeidsmarkt wordt voelbaar krap. Er moet wel wat gebeuren om mensen te bewegen om voor de civiele techniek te kiezen. Ik hoor en merk zelf dat met name de vakmensen in het straat- en grondwerk steeds schaarser worden. Goed investeren in het opleiden blijft noodzakelijk. n

Uitvoerder Nico Loohuis, rechts op de foto: Werken in een woonwijk betekent overlast voor de omgeving. Om deze overlast te beperken is het een noodzaak om te werken volgens een juiste planning. Mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Een goede communicatie richting en vooral met de omgeving is dan ook zeer belangrijk.

21


ROYAL HASKONINGDHV

EEN NATUURLIJK BEEKSYSTEEM IN OLDENZAAL NEGAM

Extra waterberging bij de Gammelkerbeek

ROYAL HASKONINGDHV

OLDENZAAL

EVEN VOORSTELLEN: Martin Jansen, sinds 2007 werk ik als projectleider bij Royal HaskoningDHV aan een toekomstbestendige inrichting van Nederland. Voor diverse opdrachtgevers draag ik bij aan slimme oplossingen en een betere samenleving. Dat is onze drijfveer: Enhancing Society Together.

WAAR STAAN WE?

We staan In Oldenzaal, bij een zijtak van de Gammelkerbeek. Deze is onlangs ook opnieuw ingericht om het natuurlijke beeksysteem te herstellen. Door aanleg van retentiebekkens is waterberging gecreÍerd om piekafvoeren bij zware regenval op te vangen. Een integrale opgave waarin techniek, omgeving en toekomstbestendigheid bijeenkwamen. Als projectleider heb ik met mijn collega’s berekeningen gemaakt, het contract voorbereid en de uitvoering begeleid. Dit deeltraject was voor mij de afronding van een aantal prachtige projecten rondom beekherstel in Twente. HOE HOUDT U DE KENNIS OP ORDE BINNEN UW ORGANISATIE?

Naast het bijhouden van ontwikkelingen is het uitwisselen van kennis belangrijk. Binnen Royal HaskoningDHV zorgen we voor kruisbestuiving door het meedraaien in verschillende projecten met

wisselende teams. Zo blijven we met elkaar continu leren. EN DE SAMENWERKING TIJDENS DIT PROJECT?

Ook de uitvoering van een project is teamwerk. De praktische kennis en lokale contacten van de aannemer waren samen met onze kennis van ecologie en hydrologie van grote meerwaarde. Je moet openstaan voor elkaars kennis. Direct na de aanleg bleek de berging al nodig te zijn. Dan ben je met elkaar trots dat het werkt. DE TOEKOMST?

Ik denk dat in de toekomst meer gevraagd gaat worden van marktpartijen ten aanzien van kennis, het aandragen van bestendige oplossingen en het betrekken van de omgeving. Dit vraagt meer dan technische kennis alleen en het is goed dat opleidingen daar op inspelen. n

FEITEN 200 m 180 m 160 1000 m3 75 are

22

kavelscheidingssloten beek meanderen met de aanleg natuurlijke oevers oude drainage uitlopen op beek aanpassen naar de nieuwe kavelsloten vrijkomende gronden vervoeren en verwerken rij- en werkstroken herstellen en weer in cultuur brengen

Vakman Remie Elshoff: Het werkgebied kent een hoge natuurwaarde, kwetsbare flora & fauna en zowel droge als natte delen. Specifieke kennis is van essentieel belang, zodat schade aan en rondom de beek wordt voorkomen. Daarnaast is rekening gehouden met de belevingswaarde van de recreanten. De Gammelkerbeek ligt namelijk in een recreatiegebied dat volledig opengesteld is voor publiek.

23


TWW 50 JAAR

TWW 50 JAAR

TWW 50 JAAR

dát is natuurlijk gevierd! Het was een bijzondere middag en avond donderdag 12 oktober 2017 bij het Wapen van Beckum. Ruim 450 gasten gaven gehoor aan de uitnodiging om met ons 50 jaar TWW te vieren en Johnny Koster en Gert van Eerden de hand te drukken. Johnny en Gert gaan genieten van hun welverdiende pensioen.

Foto’s: Carolien Abbink

Burgemeester Schouten van Gemeente Oldenzaal heeft ons verrast met mooie oprechte woorden, over de TWW, maar zeker ook over vakmanschap, betrokkenheid en ondernemerschap in algemene zin. Jos Brand heeft een mooi cadeau namens het personeel overhandigd, een echt Boeskoolmanneke.

24

Kijk verder op pagina’s 30 en 31 è

25


GEMEENTE DALFSEN

GEMEENTE DALFSEN

ASFALTONDERHOUD GEMEENTE DALFSEN TWW

DALFSEN EVEN VOORSTELLEN: Peter Linthorst, directievoerder en toezichthouder bij de gemeente Dalfsen. Als toezichthouder bij een kleinere gemeente heb je een veelzijdige functie. De werkzaamheden zijn ontzettend breed, van onderhoud en renovatie van een persriool tot het bouwrijp en woonrijp maken van nieuwe woonwijken. Het onderhoud asfalt voor de gehele gemeente valt ook binnen deze werkzaamheden.

Werken aan één van de mooiste wegen

WAAR STAAN WE?

De foto is gemaakt op de Dalmsholterweg in Dalfsen. Dit is één van de mooiste wegen van de gehele gemeente. De weg snijdt dwars door de landerijen en bossen van landgoed Rechteren. De weg heeft de allure van een allee, met aan beide zijden een dubbele rij bomen. Het eerste deel op de foto is opnieuw aangepoot. Verderop zijn de oudere bomen die er al jaren staan te zien. WAT IS HIER GEBEURD?

We hebben op dit wegvak groot onderhoud uitgevoerd. De gehele weg onder profiel gefreesd, diverse bakken gerepareerd om vervolgens een tussenlaag en deklaag asfalt aan te brengen. Ter hoogte van het midden van dit

wegvak zit een groot bedrijf waar per dag ongeveer een vijftigtal vrachtwagens en een veelvoud aan auto’s naartoe gaan. Het was een flinke uitdaging om dit bedrijf maximaal bereikbaar te houden. Maar door de inzet van uitvoerder Wim Braakhuis is dit naar alle tevredenheid van de ondernemer en de gemeente gelukt. EVEN AFGESTAPT VAN DE TRADITIONELE WERKWIJZE?

Voor deze werkzaamheden hebben we een bestek met open posten toegepast. Per wegvak wordt door de uitvoerder en opzichter bekeken welke werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Voor de gemeente Dalfsen is dit een nieuwe manier van werken.

Uiteraard waren er in de aanloop kleine uitdagingen, maar het resultaat geldt. Daarnaast is men is nooit te oud om te leren. EN DE TOEKOMST VOOR ONS VAK?

Na de magere tijden in de wegenbouw zie je dat het werk weer aantrekt. Dit heeft ook een keerzijde met de huidige krapte aan vakpersoneel. De nieuwe aanwas is minimaal. Om het vak van wegenbouwer te promoten, moeten meer middelen beschikbaar worden gesteld. Zonder (jeugdige) instroom snijden de opdrachtnemers, maar ook opdrachtgevers zichzelf flink in de vingers. Er komt wellicht een wachttijd totdat een aannemer een keer tijd heeft. n

Uitvoerder Wim Braakhuis: Voor de gemeente Dalfsen voeren we het asfaltonderhoud uit op basis van een raambestek. Dit betekent dat we samen met de gemeente in een vroeg stadium bepalen welke werkzaamheden uitgevoerd worden. Deze werkwijze voorkomt dat we voor verrassingen komen te staan tijdens de uitvoering, zowel in financieel als uitvoeringstechnisch opzicht. Samen komen we tot een beter eindresultaat. In 2017 is 4000 ton asfalt en 9800 m2 slijtlagen verwerkt.

26

27


HEISTERKAMP

HEISTERKAMP

NIEUWE IN- EN UITRIT VOOR HEISTERKAMP NEGAM

OLDENZAAL

Blijven doen waar je goed in bent

WAAR STAAN WE?

Recent heeft Negam de in- en uitrit van het zware verkeer opnieuw bestraat. Negam doet voor ons alle reparatiewerkzaamheden aan de bestrating, kolken en de aanleg van de verharding. HOE HOUDT HEISTERKAMP HET BEDRIJF GEZOND?

‘Blijven doen waar je goed in bent’. Door onze jarenlange ervaring binnen de branche hebben wij een brede expertise. Onze verschillende bedrijfstakken werken nauw met elkaar samen. Heisterkamp Trucking is gericht op de non-stop trailer trucking, waarbij wij uitstekend in staat zijn om chauffeurs, trailers en non-stop trucking diensten te leveren. Onze klanten hoeven

FEITEN 250 m 15 m 300 m2 200 m 200 m

28

mantelbuizen incl. het benodigde grond en straatwerk gestuurde boringen aanpassen en verharden van verbindingswegen hekwerk en poorten aanpassen onderhoud van ondergrondse infra en verhardingen

EVEN VOORSTELLEN: Bart Hesselink. Werkzaam bij Heisterkamp Transportation Solutions. Binnen de organisatie ben ik verantwoordelijk voor facility en ADR Safety Advisor (gevaarlijke goederen). In het kort ‘alles aangaande gebouwen, kantoren, werkplaatsen en terreinen die Heisterkamp in bezit heeft’. Heisterkamp Transportation Solutions is gevestigd in Nederland, Duitsland, België, Polen, Letland en Roemenië. In Nederland - Oldenzaal - hebben we meerdere kantoren, werkplaatsen en terreinen op het industrieterrein de Hanzepoort. Onze gehele organisatie telt ruimt 1.400 medewerkers.

vervolgens niet te investeren in eigen materiaal of chauffeurs. Onze bedrijfstak Heisterkamp Truck & Trailer Rental en Leasing richt zich op de verhuur en leasing van trucks en trailers. Ons garagebedrijf Truck & Trailer Service heeft 3 werkplaatsen in Nederland en een grote werkplaats in Duitsland. Hier voeren wij reparaties, onderhoud en keuringen aan trucks en trailers uit, voor zowel onze klanten als ook ons eigen wagenpark. De Heisterkamp Breakdown Service is onze 24-uurs dienstverlening voor de pech-onderweg-service. Binnen Heisterkamp Used Trucks worden gebruikte trucks en trailers gekocht en vervolgens weer verkocht. Heisterkamp Mobility Centre richt zich op

aanhangwagens, bedrijfswagens, bussen en campers. Al met al een compleet dienstenpakket, waarbij onderling tussen de verschillende bedrijfsonderdelen veel kennis wordt gedeeld. EN CHAUFFEURS GENOEG?

Ook bij ons merken we de krapte op de arbeidsmarkt. Toch proberen wij voor onze werknemers een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. Wij investeren veel in opleiding en bijscholing, zodat onze medewerkers zich ook persoonlijk verder ontwikkelen. Onze medewerkers, van staf tot chauffeurs, zijn enorm betrokken bij onze onderneming. We zijn een prachtig familiebedrijf! n

Uitvoerder Marcel Hermelink: We werken aan vernieuwing, onderhoud en verbetering van het terrein van Heisterkamp. Dat betekent naast geplande werkzaamheden ook ad-hoc herstelwerkzaamheden uitvoeren. Uitdagend voor een terrein waar zeven dagen per week bedrijvigheid is, waarbij logistiek doorslaggevend is.

29


TEBODIN

TEBODIN

SANERING CROMHOFFPARK IN ENSCHEDE NEGAM

ENSCHEDE EVEN VOORSTELLEN: Sander Reuvers, circa 16 jaar werkzaam bij

Tebodin Netherlands BV in Hengelo. Ik ben projectmanager op de afdeling consultancy die zich onder andere bezighoudt met bodemonderzoek en bodemsanering.

Weer ruimte voor natuur WAAR STAAN WE VOOR HET MAKEN VAN DE FOTO? Op de foto staan

FEITEN 2.000 m3 bemalen en droogleggen van de saneringslocatie en zuiveren van het bronneringswater 600 m3 herschikken van grond op locatie 2.000 m3 grond afvoeren naar een reiniger

30

we bij het project genaamd ‘bodemsanering tweetal sloten’, gelegen aan de Industriestraat ten westen van de Getfertsingel 41 te Enschede. Tebodin heeft in opdracht van de gemeente Enschede ter plaatse bodemonderzoeken uitgevoerd. Daarbij zijn twee gevallen van ernstige bodemverontreiniging met zware metalen, PAK, minerale olie en VOCl aangetoond. Op basis van het door Tebodin opgestelde deelsaneringsplan is samen met TWW het verontreinigde slib en de verontreinigde grond gesaneerd. De bodemsanering bestond op hoofdlijnen uit het ontgraven van de sterk verontreinigde grond en slib (teersloot) en de aanleg van een nieuwe sloot vanaf het Cromhoffpark tot de inrit van het bedrijfsterrein aan de Industriestraat, inclusief het ingraven van een duiker. Om de geplande graafwerkzaamheden tijdens fase 1 en 2 ‘in den droge’ te kunnen uitvoeren, is nabij de ontgraving een bronbemaling toegepast. Het onttrokken grondwater is verontreinigd met 1,2-dichloorethenen, vinylchloride en plaatselijk ook met

minerale olie en PAK boven de interventiewaarden. Het vrijkomende grondwater is daarom eerst gezuiverd, alvorens het kon worden geloosd op het vuilwaterriool van de gemeente.

bezocht of organiseren wij zelf symposia om kennis op orde te houden en te delen met onze klanten. DE ARBEIDSMARKT IS KRAP, DE ZWAKKE INSTROOM IN DE TECHNIEK

HOE HOUDT U DE KENNIS OP ORDE

IS NU AL VOELBAAR. WAAR STAAT

BINNEN UW ORGANISATIE?

ONZE INFRABRANCHE VOLGENS U IN

Op het gebied van bodem zijn er telkens wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving en aanbestedingen van projecten. Vooral als consultants op milieugebied is het belangrijk dat wij deze veranderingen nauwlettend in de gaten houden en onze klanten, vooral industriële klanten, op tijd op de hoogte brengen, omdat die veranderingen van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering. Hierdoor worden door onze medewerkers vaak symposia

DE ARBEIDSMARKT IN 2020?

Gezien de zwakke instroom in de techniek en het herstel van de economie is het van belang om de werknemers voor langere tijd te binden aan je bedrijf. Door de steeds wisselende aanpak van projecten en aanbestedingstrajecten blijft scholing erg belangrijk. Enerzijds om je personeel te blijven uitdagen en te laten ontwikkelen, anderzijds om de projecten zo veilig als mogelijk uit te blijven voeren. n

Uitvoerder Niels Vlaskamp: Naast genoemde feiten zijn er door ons ook bemalings-,V&G- en uitvoeringsplannen opgesteld. Het terrein is gesaneerd onder 3T- 1 F condities naar de beoogde functie van bedrijfsterrein en openbaar groen. Het terrein is geheel heringericht. Een nat ontoegankelijk bos is veranderd in een ontwateringsgebied met retentie-mogelijkheden en een parkachtige invulling in de stad Enschede.

31


TWW 50 JAAR

TWW 50 JAAR

EEN FEESTJE VIER JE NATUURLIJK

samen! Wat is het mooi dat een feestje samen vieren met zo’n gemêleerd gezelschap (weer) kan. Opdrachtgevers, leveranciers, collegaaannemers en andere relaties samen met natuurlijk alle TWWers beleefden een ontspannen avond om het 50 jarig jubileum te vieren. En een ontspannen sfeer, inclusief hapje en drankje, is de beste omgeving om met elkaar van gedachten te wisselen.

‘What happened in Beckum stays in Beckum’, maar het is wel fijn dat uiteindelijk iedereen zijn fiets weer heeft gevonden en dat er voldoende taxi’s beschikbaar waren…

Foto’s: Carolien Abbink

32

33


COLUMN

GEMEENTE OLDENZAAL

Vogelhuisjes

IN DE WEGENBOUW?

EEN DROOM

Foto’s: Carolien Abbink

De laatste Glossy in deze variant. Vier edities zijn er gepasseerd en in totaal vijf edities is een mooi rond

COLUMN KARIN

XL

wereld speelt en die wereld is groter dan alleen de bouwwereld.

getal. Vijf Glossy’s gevuld met opdrachtgevers die iets te melden hadden en mooi werk wilden laten zien. Op de

Zelf voel ik mij als een vis in het water binnen ons bedrijf.

achterzijde van deze editie een korte terugblik middels

Natuurlijk geef ik toe dat het fijn is als de lijnen zo kort

de modellen van de afgelopen jaren. Is er dan niets meer

zijn dat als er aan de keukentafel een idee bedacht

te melden om een volgende Glossy te vullen? Zeker wel,

wordt het binnen 24 uur in proces is. Gelukkig dat mijn

maar het is het moment van tijdige vernieuwing. Ons

tafelpartner vertrouwen heeft in mijn, soms, wilde ideeën,

bedrijf heeft ook niet stilgestaan in de afgelopen jaren.

ik krijg vrijwel altijd de vrije hand. Als het aan een aantal

Wat midden in de crises begon als het verwezenlijken van

collega’s ‘vanaf het begin’ had gelegen, was er namelijk

Hermans droom: een eigen bedrijf in de wegenbouw is

geen noodzaak aan enige imagoversterking van het

inmiddels uitgegroeid tot een droom XL. Een hele mooie

bedrijf. Inmiddels zijn ook zij overtuigd, een krachtig

familie waarvan een ieder bezig is met hun eigen ambities

marketingconcept was en is van groot belang. In deze

en doelen. Bedrijven met stevige ankers en bevlogen

tijd is het zeker van belang om een krachtige positie

mensen, voor ons is dit elke dag een feestje.

op te eisen in de markt. Goed personeel werf je niet middels een ouwerwets A4-tje met functie-eisen, goed

TWW heeft in opdracht van de gemeente Oldenzaal de Wilhelminastraat in Oldenzaal opgeknapt. Duurzaamheid in de uitvoering was een belangrijk speerpunt. Daar moet toch een leuke invulling voor te vinden zijn? Dat is gelukt! Om meer vogels in het straatbeeld terug te brengen, hebben kinderen uit Oldenzaal samen met wethouder Manouska

Molema vogelhuisjes opgehangen. En niet zomaar vogelhuisjes... Echte kunstwerkjes, geschilderd door leerlingen van basisschool de Drie-Eenheid uit Oldenzaal onder begeleiding van kunstenares Bianca Leusink. Uiteraard hielpen de leerlingen ook nu een handje... Met als resultaat een kleurrijke en duurzame ‘expositie’ in de Wilhelminastraat. n

Bianca Leusink heeft een galerij in Ootmarsum en staat bekend om haar kleurrijke en vrolijke werken. www.biancaleusink.nl

Met ongeloof zitten Herman en ik soms aan de

personeel zoekt zelf een bedrijf waar zij de volgende

keukentafel. Alles wat de afgelopen tijd als niet haalbaar

stap gaan zetten. Met overredingskracht middels mooie

en onverstandig werd betiteld door met name ‘anderen’,

woorden en dikke premies krijg je niet de juiste mensen,

bleek toch te kunnen. Als ik voor een klas studenten sta is vaak de vraag die ik krijg als ik de groei van ReintenInfra kort toelicht; “hoe dan?” Daar een goede analyse van

34

een magneet wel. Wekelijks spontane sollicitanten en dagelijks tevreden

te geven is lastig. Wel weet ik dat een combinatie

klanten, dat maakt ons trots en geeft

van gevoel en verstand de juiste is. Als je oprecht

ons een meer dan goed gevoel voor

geïnteresseerd bent in mensen en door de regels heen

de toekomst.

luistert helpt dat een handje. Daarnaast is verdieping in de branche een must, maar ook wat daarbuiten gebeurt.

En nu, zonder jaarlijkse Glossy?

Leren van elkaar en op de hoogte blijven wat er in de

Laat u verrassen wat de toekomst hiervoor in de plaats brengt.

VOOR NU EN VOOR LATER Uitvoerder Gerrit Mulder: Natuurlijk sta je als ervaren uitvoerder wel eens te kijken van de veranderingen in onze branche de afgelopen jaren. Twintig jaar geleden had ik niet kunnen vermoeden dat een wegenbouwer vogelhuisjes ophangt in 2017. Ik vind het een vrolijke invulling!

maar als bedrijf met aantrekkingskracht van

U als klant: wij kijken uit naar nog meer samen. U als collega: fijn dat je aan boord bent! U als nog-niet-collega: wellicht tot snel? U als concurrent: wat wordt het blauw op straat hè?

Karin Rog

Directeur Klant & Markt

35


ONZE GLOSSY 2018 MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONZE MENSEN EN ONZE OPDRACHTGEVERS.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.