Glossy 2016

Page 1

Later! Ik moet technisch deskundig zijn...

Ik moet mensen motiveren...

Nr. 4 2016

Ik moet ook qualitytime privé inplannen...

Ik moet bedrijfsmatig werken...

Ik moet managen in de uitvoering...

Ik moet een visie ontwikkelen ... DIT IS EEN UITGAVE VAN TWW, NEGAM, MOES EN DOSTAL.

DA’S PAS INFRA!

1


VOORWOORD

LATER?

Inhoud

Daar moet u nu aan werken

Voorwoord Herman Reinten

3

Samenwerken, moet je gewoon mee beginnen!

22

Sportieve studenten!

4

Vernieuwen door een jarenlange relatie?

24

Volle kracht in Arnhem!

6

Later? Zij weten het nu al!

26

Deze vierde editie van onze Glossy kent als thema: later.

Een mooier, natuurlijker en (water)veiliger Nederland

8

Groen en grijs gaat prima samen!

28

Onze sector is laat cyclisch in meerdere dimensies, zowel bij

van de correlatie. Zijn wij daar klaar voor als branche?

Klaar voor bewoning!

10

Acherhoekse nuchterheid maakt mooi werk

30

maatschappelijke, politieke en economische veranderingen.

DE MARKT

Omtoveren naar een echte dorpskern!

12

Snellere verbindingen in gemeente Winterswijk

32

Typisch ‘later’ dan de rest. Onze overheid trekt zich door

De markt waarin wij ons bevinden blijft zorgelijk. De

Ruim baan voor fietsers en voetgangers

14

Alle vakkundige ingrediënten in één project!

34

politieke beslissingen verder terug uit ons domein van

crisis heeft ervoor gezorgd dat we in de laatste zes jaar

Topprestatie onder tijdsdruk

16

Samen met de aannemer aan tafel

36

de infrastructuur. Door verdwijnen van kennis en een

drieduizend banen hebben verloren in de bouw in Twente.

Tenslotte

38

zogenaamde behoefte aan transparantie (in werkelijkheid

Het verdwijnen van collectiviteit in onze opleidingscentra

Column Karin

39

vaak een subjectieve schijntransparantie), zien wij in onze

verdient aandacht, wij moeten strijden voor behoud van

sector in het aanbesteden van werken hoe langer hoe meer

opleidingen voor onze sector in Oost Nederland. Neemt u

niet meer begrijpbare en niet uit te leggen procedures,

daarin uw verantwoordelijkheid?

Almelo en omgeving beschermd tegen overstromingen 18 20

Lunch op locatie

6

26

die de kwaliteit van het uiteindelijke product en de kosten

32 20 14 Twentse Weg- en Waterbouw

Dostal Wegenbouw

www.tww.nl

www.dostal.nl

Redactie

Karin Rog

Ontwerp

Green Bean Design

Moes Infra

Negam

www.moesinfra.nl

www.negam.nl

Fotografie projecten Evert van de Worp

daarvan niet verbeteren. De invoering van de aangepaste

TENSLOTTE..

Aanbestedingswet in april 2016 belooft in deze ook niet veel

Zij aan zij werken wij met onze opdrachtgever in vaak de

goeds. Het instellen van een Aanbestedingsautoriteit is

bebouwde omgeving, als partners in de uitvoering, maar

wenselijk om de noodzakelijke professionalisering tot stand

ook als goede tijdelijke buurman van de omgeving. Het

te brengen. Het ontbreken van enige vorm van collectiviteit

noaberschap past ons ook goed als regionaal betrokken

van de partijen onderling als gezamenlijk draagt hier ook

aannemer. Wij vereenzelvigen ons ook graag met de

niet aan bij. De leidende principes die getekend zijn door

externe zekerheden van de Jumbo supermarkt; altijd

enkele marktpartijen gaan ook niet leiden tot de gewenste

dichtbij, euro’s goedkoper, service met een glimlach, voor al

veranderingen. Het zou beter zijn dat we deze Jip en Janneke

uw infra, kwaliteit is ook altijd kwaliteit, vlot en uw wensen

wensjes omzetten naar de verantwoordelijkheden die de

staan centraal. Voor het bereiken van deze zekerheden

partijen hebben. Verantwoordelijkheid nemen op basis van

hanteren wij daarvoor

rentmeesterschap lijkt mij een realistische. Ook dit jaar

de interne strategie van

gaan we als marktpartijen weer aan tafel om een nieuwe

Volkswagen; meerdere

cao te bespreken. Een sector die moet innoveren, echter

labels passend bij iedere

vanuit korte termijn beleid veelal gekozen heeft voor een

klant en een maximaal

zeer grote flexibele schil is een strijdig vertrekpunt.

streven naar uniformiteit en standaardisatie in

DIGITALE UITDAGINGEN

de werkprocessen en producten.

Drukwerk

Te Sligte Olijdam

De markt van ‘Internet Of Things’ krijgt een geschatte

Oplage

1500

wereldwijde markt in 2020 van $1,7 biljoen. Naast veel

Tel. algemeen TWW, Negam, Moes 0541-572311

procesverbetering binnen onze bedrijven leidt dit tevens tot

Ik wens u veel leesplezier

Bezoekadres

verbetering van de mobiliteit in welke vorm dan ook. Big

en daag u uit om verder

data verandert onze sector, waar het kwaliteitsdenken nog

na te denken over later.

veel gebaseerd is op causaliteit, verandert dit het vinden

Tot dan.

Elsmorsweg 7 in Oldenzaal

Onze vestigingen:

Tel. algemeen Dostal 0575-556691

Oldenzaal, Vorden

Bezoekadres

Rijssen, Twello

2

Onsteinseweg 20 in Vorden

DA’S PAS INFRA!

Herman Reinten

Algemeen directeur

3


UNIVERSITEIT TWENTE

Voor deze klus, de aanleg en renovatie

KENNEN WE IN 2025 NOG EEN

van de atletiekbaan op de UT, was ik

CONTRACTMANAGER? Een functie

verantwoordelijk vanuit de UT. Samen

als deze blijft wel bestaan, maar

met John Snippert en Wim Braakhuis

wel in een vernieuwde vorm. Dan

van TWW en de mensen van Grasadvies

moet je bijvoorbeeld denken aan

hebben wij naar mijn mening een

andere werkwijzen, meer vastleggen

prachtige accommodatie gerealiseerd.

en meer controle. Ook meer samen

TWW

Even voorstellen: Andre de Brouwer, contractmanager op de Universiteit Twente.

met vakmensen kijken naar nieuwe LEUKE BAAN? Door de afwisseling

ontwikkelingen en veiligheidseisen

van de verschillende opdrachten en

die gesteld worden aan de openbare

samenwerking met verschillende

ruimte. Een voorbeeld hiervan is

aannemers is mijn werk steeds weer

de uitvoering van het werk aan de

een grote uitdaging, is elke dag anders

atletiekbaan. Hier kwamen veel

en nooit saai. Samen de klussen op

richtlijnen en regels van bijvoorbeeld

tijd klaren en daarmee als UT aan de

ISA en andere keuringsinstanties bij

wensen van studenten en gebruikers

kijken. Daar gelden hele andere regels

voldoen. Dit geeft voldoening en

en richtlijnen dan je normaal gewend

energie om de volgende klus weer op

bent. Dit maakt de uitvoering niet altijd

te pakken.

makkelijker en kost uitzoekwerk en onderling goed schakelen om het werk te realiseren. n

SPORTIEVE STUDENTEN! Renovatie atletiekbaan Universiteit Twente

FEITEN 4900 M2 VERWIJDEREN OUDE GRAVELVERHARDING 1200 M3 GRONDWERK 2300 M1 DRAINAGE EN RIOOL 1400 TON ASFALT 397 M1 BETONGOOTELEMENTEN ENSCHEDE

Machinist Reno ter Haar: In opdracht van de Universiteit Twente is de atletiekbaan volledig gerenoveerd. De oude gravel toplaag is verwijderd en vervangen door asfalt en kunststof. Op het asfalt kan worden geskeelerd en het kunststof is voor de atletiek. De nieuwe constructie is met een zeer grote nauwkeurigheid aangebracht en voldoet aan de normen van de atletiekbond.

4

5


GEMEENTE ARNHEM

van den Berg, toezichthouder op het dagelijks onderhoud aan rioleringen. Willem Warnshuis, toezichthouder op dagelijks onderhoud, met name asfalt, verkeersborden en markeringen. René Kosters, toezichthouder op dagelijks onderhoud aan rioleringen,

DOSTAL

Wie? Het team van de afdeling Stedelijk Onderhoud van de gemeente Arnhem: Melis

VOLLE KRACHT IN ARNHEM! Dagelijks drie ploegen actief in Arnhem

asfalt, verkeersborden en markeringen. Hans de Braal, coördinator van het onderhoud aan riolering, gemalen, fonteinen, asfalt, bebording, markering en verkeersregelinstallaties. WAT MAAKT DIT WERK ZO

aantal jaren gereorganiseerd en blijft

BIJZONDER? Het contact met de burger

dit de komende tijd doen. Ik denk dat

en dat iedere dag anders. Ons werk

mijn functie in zijn huidige vorm in 2025

is niet te plannen, geen reparatie of

niet meer bestaat. Op dit moment is de

onderhoudswerk is hetzelfde, je moet

gemeente o.a. aan het onderzoeken hoe

snel kunnen schakelen, oplossingen

om te gaan met burgerparticipatie/meer

bedenken die zeker technisch veilig en

invloed vanuit de burger. Ik ben benieuwd

goed te beheren blijven. Het is prettig om

wat hier uit komt.

samen met een fijne groep collega’s de

Rene: In de toekomst neemt het dagelijks

stad zo goed mogelijk te onderhouden

onderhoud in de wijken toe. Arnhem

(schoon, heel en veilig) ondanks de vele

heeft de afgelopen jaren al veel wijken op

bezuinigingen.

basisniveau teruggebracht. Met de juiste contracten en aannemers moet dit niveau

GAAT ER WAT VERANDEREN DE

van de openbare ruimte in Arnhem veilig

KOMENDE JAREN?

en goed te beheren blijven.

Melis: In tijden van bezuinigingen is bijna

Hans: De invloed van de bewoners

alles mogelijk. Het dagelijks onderhoud

in de wijken wordt steeds groter. De

aan de riolering blijft, de vraag hierbij

professionals in de te vormen Wijkteams

is of het toezicht op uitvoering van de

bepalen samen met de bewoners de

werkzaamheden binnen de organisatie

mate van onderhoud in de betreffende

blijft. Volgens mij is dit wel noodzakelijk,

wijk. De hoeveelheid ambtenaren neemt

zodat lokale kennis en binding met de

verder af (richten op de regierol) en

stad in huis blijft.

marktpartijen nemen hierdoor steeds

Willem: De gemeente heeft de laatste

meer taken over van de gemeente.

GWW Vakman Gerrit Holmer: Wij zijn elke dag met minimaal 3 ploegen werkzaam met het dagelijks onderhoud in de gemeente Arnhem. Wij onderhouden en vervangen indien nodig alle verkeerborden. Ook rioolproblemen lossen wij op, net als kleine straatwerkzaamheden en alle kleine asfaltreparaties. Ik begeleid de mensen die middels SROI

ARNHEM

FEITEN TOTAAL AAN PERSONEELSUREN 2015: 26.300 UUR WERK GECREËERD VOOR 6 LANGDURIG WERKLOZEN, € 215.000 AAN LOONKOSTEN VERWERKT PVC: CIRCA 1200 METER HULPSTUKKEN PVC, CIRCA 1900 ST 1000 FIETSBEUGELS GEPLAATST

via de zijdeur bij ons zijn ingestroomd. Wij zien dit niet als verplichting, maar als een maatschappelijke taak.

6

7


Even voorstellen: Ronald Kruise, adviseur natuurtechniek

ECO GROEN

sinds 2008 bij Ecogroen BV in Zwolle. Ecogroen is een advies- en ingenieursbureau, gespecialiseerd in onderzoek naar en inrichting van natuur. NEGAM

EEN MOOIER, NATUURLIJKER EN (WATER)VEILIGER NEDERLAND Beekherstelproject Jufferbeek in Enschede

Ik werk dagelijks aan het opstellen

(ter voorkoming van erosie) en een

van groen- blauwe ontwerpen, vraag

bodemval van natuursteen in beton.

vergunningen aan, schrijf bestekken,

Naast het benodigde grondwerk

organiseer aanbestedingen en voer

zijn op diverse locaties beplanting

toezicht en directie. Binnen het

en afrastering aangebracht. Naast

beekherstelproject ’Jufferbeek’ heb

dit project hebben mijn collega’s en

ik samen met mijn collega Charlotte

ik de afgelopen jaren vele bron- en

Tellegen toezicht en directie gevoerd,

beeksystemen op soortgelijke manier

waarbij NEGAM als aannemer optrad.

mogen herstellen. De samenwerking

Het project, gelegen aan de zuid-

met de Negam verliep erg prettig.

oostzijde van Vliegveld Twente langs

Het was absoluut een pré dat we

de Ledeboerweg en Noordergrensweg,

hier te maken hadden met een lokale

is gestart door de Dienst Landelijk

aannemer die de mensen in het gebied

Gebied en uiteindelijk afgerond door

letterlijk kent.

de Provincie Overijssel. Binnen het project participeerden Waterschap

TOEKOMST? Ik ben optimistisch over

Vechtstromen, Landschap Overijssel en

de toekomst van mijn werkgebied;

een aantal particulieren. De uitdaging

Er zal een verschuiving optreden van

was om alle wensen en eisen van

nieuwe natuur naar optimalisatie van

betrokkenen binnen het project in

bestaande natuurgebieden en het

goede banen te leiden, en dat is

professionaliseren van de uitbesteding

gelukkig goed gelukt.

van natuurbeheer. Ik heb er vertrouwen in dat wij onze producten en diensten

FEITEN ONTGRAVEN, VERVOEREN EN VERWERKEN VAN 10.000 M3 GROND 2.000 M1 AANLEG NATUURLIJKE BEEK 1.000 M1 VERONDIEPEN BESTAANDE BEKEN PLAATSEN VAN 3.000 M1 AFRASTERINGEN 7.000 STUKS LANDSCHAPPELIJKE- EN BEEK BEGELEIDENDE PLANTEN

ENSCHEDE

WAT HIELD HET WERK IN? Het

blijven doorontwikkelen en dat wij de

feitelijke beekherstel betrof een

continu veranderende behoeften van

combinatie van verondiepen, dempen,

onze opdrachtgevers kunnen blijven

graven van nieuwe tracés en realiseren

bedienen. Ik hoop persoonlijk later terug

van technische constructies in de

te mogen kijken op een grote bijdrage

vorm van een voorde (doorwaadbare

aan een mooier, natuurlijker en (water)

plaats), een kunstmatige drempel

veiliger Nederland. n

(om piekafvoer te reguleren), diverse duikers met beëindigingsconstructies

Assistent uitvoerder Mark Grote Beverborg: De combinatie van proactief en oplossingsgericht meedenken en zorgvuldige communicatie zorgden voor wederzijds vertrouwen en daarmee een prettige werksfeer. Veel geleerd!

8

9


GEMEENTE HENGELO

bij afdeling Wegen Groen en Water van de gemeente Hengelo. WAT MAAKT DIT WERK ZO

Wat Dalmeden verder zo bijzonder

BIJZONDER? De wijk Dalmeden is

maakt is de grote diversiteit aan

een nieuw wijk in het groen. Het zijn

werkzaamheden. Momenteel

ruime kavels en bewoners mogen

bijvoorbeeld, variëren de

grotendeels zelf bepalen hoe hun

werkzaamheden van het graven van

nieuwe woning eruit ziet. De wijk

een beek en de aanleg van riolering

heeft een oppervlak van 68 hectare

in ‘Stromen’ tot het bestraten van

en er worden ongeveer vijfhonderd

een plein, asfalteren van een fietspad

huizen gebouwd. De wijk bestaat uit

en het planten van bomen in ‘Kern’.

vijf deelgebieden: Stromen, Meander,

De werkzaamheden strekken zich uit

Kern, Bos en Kamers. Elk deelgebied

over een groot gebied waarbij er veel

heeft zijn eigen landschap, sfeer

aandacht is voor de landschappelijke

en karakter. Het is een lang lopend

inpassing met een beek met diverse

project. Het bouwrijp maken van de

bruggen en faunaduikers, een

eerste fase is gestart in 2008. Er

retentiegebied en veel groen.

NEGAM

Even voorstellen René Segerink toezichthouder en Marco Nijhuis directievoerder

komen steeds fasen bij en de fasering wordt ook wel eens aangepast. Dit

OVER TIEN JAAR? 2026 Is niet meer

gaat vermoedelijk nog wel 5 jaar zo

zo ver weg en de Civiele Techniek is

door. Tot 2 jaar na het woonrijp maken

vrij traditioneel. Wellicht bestaan

zijn wij ook verantwoordelijk voor het

onze functienamen toezichthouder

beheer van de openbare ruimte. Door

en directievoerder niet meer in

de crisis is de woningbouw minder snel

2026, maar ik verwacht dat we

gegaan dan was voorzien. Hierdoor

grotendeels dan nog steeds dezelfde

is de periode tussen het bouw- en

werkzaamheden doen. Hoe dan ook,

woonrijp maken veel langer geworden.

wij zullen steeds vaker projecten

Er zijn ook straten aangelegd, ondanks

samen doen met een opdrachtnemer,

dat nog niet alle woningen zijn

in teamverband. Daar passen de

gebouwd. Door flexibiliteit proberen

traditionele termen ‘toezicht’ en

wij de nieuwe bewoners tegemoet

‘directie’ niet meer bij. n

KLAAR VOOR BEWONING!

Woonrijpmaken Dalmeden Kern Noord en Zuid in Hengelo

te komen. Dit vraagt ook de nodige flexibiliteit van onze aannemer. HENGELO

Grondwerker Gerard Borghuis: Hier hebben

FEITEN 6.000 M2 GROND EN STRAATWERK 3.000 M2 FUNDATIES AANGEBRACHT 1.200 M1 OPSLUITBANDEN GEPLAATST

wij o.a. bouwwegen aangelegd, herprofilering van waterlopen uitgevoerd, nieuwe waterlopen gegraven en bouwkavels opgehoogd.

10

11


GEMEENTE BERKELLAND

VERTEL EENS IETS OVER HET WERK

nodige overlast op voor de mensen in

WAAR WE STAAN. Alle boven- en

Haarlo. Ook het woon- werk verkeer

ondergrondse infrastructuur worden in

vanuit omliggende plaatsen, Haarlo

één werkgang vervangen. Wij bouwen

ligt op een kruispunt van doorgaande

het huidige gemengde rioolstelsel om

wegen, heeft gedurende het werk

naar een gescheiden rioolstelsel. Aan

te maken met omleidingen. Binnen

nutsbedrijven is gevraagd tegelijk

de geplande tijd, een half jaar, ligt er

met ons te investeren in vervanging

uiteindelijk wel een verfraaide openbare

van hun kabels en leidingen. Zo gaat

ruimte waar voor jaren geen of weinig

Vitens alle AC (asbestcement) leidingen

werk aan te verwachten is.

OMTOVEREN NAAR EEN ECHTE DORPSKERN!

DOSTAL

Even voorstellen: Dick Esselink, projectleider Civiele Techniek gemeente Berkelland

Rioolvervanging Haarlo in de gemeente Berkelland

vervangen en gaat Liander alle middenen laagspanningskabels vervangen

HOE ZIET DE CIVIELE WERELD ER

inclusief de huisaansluitingen. Dit

IN NEDERLAND IN 2025 UIT? We

betekent dat er veel werk op Haarlo

moeten rekening moeten houden met

afkomt en de planning niet alleen

de klimaatverandering. De hoeveelheid

van het werk van de civieltechnische

regenwater die geborgen moet worden

aannemer afhankelijk is. Er moet ook

neemt toe. Door aanleg van de nieuwe

terdege rekening worden gehouden met

IT riolering en retentievijvers is Haarlo

de vaak tijdrovende vervangingswerken

nu in ieder geval zo goed als mogelijk

van kabels en leidingen. Dat levert de

toegerust voor deze uitdaging! n

FEITEN CIRCA 6.500 M2 OPBREKEN VAN STRAATMATERIALEN CIRCA 38M2 OPBREKEN VAN ASFALTVERHARDING 950 M1 VERWIJDEREN VAN KOLKEN EN HUISAANSLUITINGEN. 900 M1 AANBRENGEN VAN HOOFRIOOL, VUILWATER EN IT RIOOL 1965 M1 AANBRENGEN VAN TROTTOIRBANDEN 9225 M2 AANBRENGEN VAN NIEUW STRAATWERK

BERKELLAND

Assistent uitvoerder Henk Jan van Lenthe: Werken in een dorpskern kan overlast geven voor de dorpsbewoners en het doorgaande verkeer. Een duidelijk planning en de bewoners goed op de hoogte houden is essentieel tijdens de uitvoering.

12

13


GEMEENTE OLDENZAAL Even voorstellen: Herman Oosterhold, projectleider herinrichting Watertorenstraat

TWW

RUIM BAAN VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS

gemeente Oldenzaal

Reconstructie Watertorenstraat in Oldenzaal

WAT GEBEURT ER IN DE

betonnen busbaan is speciaal op

WATERTORENSTRAAT?

kleur gemaakt met een uitgewassen

De Watertorenstraat in Oldenzaal wordt

deklaag die aansluit bij de gebakken

als derde onderdeel van de Groene

klinkerverharding die als trottoir in de

Loper heringericht. De Groene Loper is

Groene Loper ligt.

onderdeel van het Masterplan Oldenzaal Centraal (2003). De

WAT MAAKT DIT WERK ZO

Groene Loper vormt een groene

BIJZONDER? Laatste fase aanleg

vanzelfsprekende verbinding tussen het

Groene Loper. Een duurzame inrichting

centrum, station en verder richting

met een kwalitatief hoog niveau in

Zuid-Berghuizen. De Watertorenstraat

materiaal keuze.

is een bijzonder gebied in Oldenzaal met een sterk eigen karakter.

HET THEMA VAN DE GLOSSY IS:

Grotendeels wordt dit geografisch

TOEKOMST. WAT GAAT ER VOLGENS U

bepaald door de hoogteligging, waar

VERANDEREN DE KOMENDE JAREN?

voorheen de Watertoren dankbaar

Ik denk dat er geen grote veranderingen

gebruik van maakt om waterdruk

plaats vinden. Misschien vorm van

op te bouwen. De bebouwing

aanbesteden en dat er meer gekeken

rondom heeft een medische tot

wordt naar duurzaamheid, voor zover

zorggerelateerde functie. De versmalde

het nog kan. n

FEITEN 1350 M2 BETONVERHARDING MET TEXTUUR 360 M1 BETONNEN GOOT IN HET WERK GESTORT 110 M1 OPSLUITBAND IN HET WERK GESTORT 1500 M2 OUDE BUSBAAN VAN BETON VERWIJDEREN 3400 M3 GRONDWERK 590 M1 RIOOL PVC LEGGEN 3100 M2 PUINVERHARDING 3300 EENHEDEN BESTRATING OLDENZAAL

Uitvoerder Gerrit Mulder: In opdracht van de Gemeente Oldenzaal is de Watertorenstraat gereconstrueerd. De busbaan is verlegd zodat er een betere doorstroming is voor voetgangers en fietsers van het station naar het centrum. De busbaan is voorzien van een uitgewassen roodbruine beton en is uniek in zijn soort.

14

15


GACT

WAT IS HIER GEBEURD? Afronden van

bijzonder. Door de goede samenwerking

de inrichtingswerkzaamheden in het

en communicatie met alle partijen is

kader van de Landinrichting Enschede-

het werk succesvol uitgevoerd. Het

Noord, Lonnekermarke. Het verontdiepen

resultaat mag er zijn. Dit werk was in

van waterlopen en aanbrengen van

opdracht van de provincie Overijssel en

knijpconstructie, duikers en voordes.

gestart in 2013 onder de Dienst Landelijk

Het aanbrengen van bodem- en

Gebied. Deze dienst is per 1 januari 2015

taludsbescherming, rasters en hekken

opgehouden te bestaan en zijn de werken

met poorten, aanbrengen van kavel- en

en de medewerkers overgegaan naar de

wandelpaden, uitvoeren van achterstallig

provincies.

NEGAM

Even voorstellen Gerald Assink, eigenaar van adviesbureau GACT

onderhoud van de waterlopen en opruimwerkzaamheden en verwijden van

OVER 15 JAAR?

begroeiingen.

Dan bestaat mijn functie nog steeds. Ook over 15 jaar worden er nog wegen

GACT?

en natuur aangelegd. Ik denk dat

Een adviesbureau op het gebied van

opdrachtgevers zich nog verder terug

de Civiele Techniek. Wij begeleiden

trekken uit het realisatieproces.

projecten in de landinrichting, het

De opdrachtgevers richten zich

liefst van raming tot oplevering.

voornamelijk op de inkoop en maken

Voor het project Lonnekermarke is

afspraken uitgedrukt in tijd en geld.

dit het geval geweest. De tijdsdruk

De verantwoording van directie en

op het bestek voor de afronding van

aannemers komt standaard op een hoger

de inrichtingswerkzaamheden was

niveau te liggen. n

TOPPRESTATIE ONDER TIJDSDRUK!

FEITEN 14.000 M1 VERWIJDEREN- EN OPNIEUW AANBRENGENAFRASTERINGEN 42.000 M3 ONTGRAVEN, VERVOEREN EN VERWERKEN T.B.V. NATUURBOUW 3.000 M3 ONTGRAVEN ,VERVOEREN EN VERWERKEN T.B.V. WATERGANGEN 500 ARE PLOEGEN, SPITTEN, EGALISEREN EN INZAAIEN

Machinist Mark Wiggers: Lonnekermarke was een

Herinrichting Rutbeek en omstreken in Enschede Zuid

LONNEKERMARKE

uitdaging, een werkgebied van 350 ha, met veel facetten en een extreem korte uitvoeringsduur van maximaal 30 dagen. Natuurlijk is dat gelukt. Elke dag werken in zo’n mooie omgeving is een feestje, zelfs onder een beetje tijdsdruk.

16

17


WATERSCHAP VECHTSTROMEN

Vanaf de start trekker van het project de Doorbraak WAT MAAKT HET WERK BIJZONDER?

die in zo’n langlopende klus geklaard

De Doorbraak is een zeer omvangrijk

moeten worden maken het project tot

project, in tijd, geld en in samenwerking.

een zeer bijzonder werk. Ik hoop volgend

Het is een project waarin de kennis

jaar na 12 jaar bouwtijd de realisatie te

van het waterbeheer is vertaald in een

voltooien.

ALMELO EN OMGEVING BESCHERMD TEGEN OVERSTROMINGEN

NEGAM

Even voorstellen: Henk Lansink, projectleider bij het waterschap Vechtstromen.

13 kilometer lange beek De Doorbraak

nieuwe manier van inrichting waarin vele functies gestapeld zijn. Water samen

UW FUNCTIE EN DE TOEKOMST?

met natuur, verbetering van de omlig-

Projectleiders zijn over 10 jaar ook nodig.

gende landbouwgronden, ruimtelijke

Sturing in projecten en processen blijft,

kwaliteit, recreatie en educatie. Vanaf

echter de inhoud van de functie kan wel

de start ben ik erbij betrokken en het

eens behoorlijk veranderen. Veel zaken

was een enorme uitdaging om dit werk

die de projectleider nu nog zelf oppakt

in goede banen te leiden. Er was een

worden overgenomen door bijvoorbeeld

grote weerstand vanuit de landbouw,

gebieds- en omgevingsspecialisten,

de procedures moesten grotendeels nog

inkoop- en financiĂŤle specialisten en

afgerond worden en de deadlines vanuit

deelprojectleiders. De digitale wereld

de subsidietrajecten waren leidend in

gaat hier een steeds belangrijkere rol in

de planningen. Vele stakeholders waren

spelen. De projectleider regelt als een

betrokken en op bestuurlijk niveau waren

soort spin in het digitale web zijn taken.

er verschillende belangen te behartigen.

Zijn werkplek is niet meer op kantoor of

Ook moesten er nieuwe technische

in de directiekeet, maar flexibel, zolang

concepten ontwikkeld worden die in de

er toegang is tot Internet. De digitali-

praktijk soms op problemen stuiten. Zo

sering maakt dat de omgeving razend

kwam een boring onder het Twenteka-

snel reageert op positieve en negatieve

naal anderhalf jaar stil te liggen door

impulsen en diezelfde omgeving vereist

zwerfkeien die er niet hoorden te liggen.

dan ook een snelle reactie van de pro-

Door diezelfde zwerfkeien op de ecopas-

jectleider. Kortom functie van project-

sage locatie in Rijksweg 35 moest er een

leider kan zich in de komende 10 jaar

afwijkend diepwandensysteem worden

wel eens ontwikkelen tot een digitale

toegepast. Kortom de vele aspecten

manager die 24/7 paraat is. n DE DOORBRAAK

Assistent Uitvoerder Jelle Dijkhof: De functie van de Doorbraak is het beschermen van Almelo en omgeving tegen overstromingen. Het nevendoel is de natuurlijke

FEITEN DEELPROJECT UITGEVOERD DOOR NEGAM 100 ARE VERWIJDEREN VAN GROEN EN BOMEN 225.000 M3 ONTGRAVEN, VERVOEREN EN VERWERKEN VAN GROND 38.000 ARE PLOEGEN, FREZEN, EGALISEREN EN INZAAIEN GRONDEN 15.000 M1 AFRASTERINGEN VERWIJDEREN EN OPNIEUW PLAATSEN

inrichting als ecologische verbindingszone en de scheiding van landelijk en stedelijk water. Geweldig mooie ervaring om hier in de uitvoering deel van te mogen uitmaken.

18

19


LUNCH OP LOCATIE bij project De Doorbraak

Wij hebben een bezoek gebracht aan het project De Doorbraak van Waterschap Vechtstromen, zie ook de pagina’s hiervoor. De aanleg van de beek is nodig om het water in Twente meer ruimte te geven, wateroverlast en verdroging te voorkomen en een ecologische verbinding te maken tussen Noordoost Twente en de Sallandse Heuvelrug.

Wat een mooie gastenlijst hadden wij

project en natuurlijk ook (nader)

met diverse voedzame menu’s;

op de zonnige vrijdag 26 juni 2015 op de

met elkaar. Uiteraard ook een heuse

aardappelen, vlees en groenten. Zuivel

locatie van waterschap Vechtstromen

excursie op de ‘vlakte’. Zoals ieder jaar

als nagerecht natuurlijk. De schijf van

in Bornebroek. Onze gasten hebben

de nieuwe haring voor de liefhebber.

vijf kwam niets te kort die middag. n

kennis gemaakt met dit bijzondere

Daarnaast een mobiel restaurant

20

21


HOOIJER WEGENBOUW

boerenzoon heeft Karel al jong geleerd hard te werken, het gezonde (boeren) verstand te gebruiken en oog te houden voor de natuur. Nu op bijna zijn zestigste

DOSTAL

Even voorstellen: Karel Hooijer. In 1978 gestart met het wegenbouwbedrijf. Als

levensjaar zit naast zijn vrouw en zuster ook inmiddels zijn zoon en dochter in het bedrijf. Een echt familiebedrijf.

JIJ EN DE BRANCHE OVER 20 JAAR

als EMVI. Anderzijds is het positief

KAREL? Over 20 jaar ben ik tachtig en

dat de lokale overheid toch graag de

hoop dat ik dan nog in het bedrijf kan

ondernemende lokale aannemer blijft

rondlopen, als hulp in de organisatie

zien. De ontwikkeling van de moeilijke

en dan wel in een zelfrijdende auto. De

inkoopprocedures zie ik als een verhoging

wereld is sneller geworden door alle ICT

van de totale kosten en het onnodig

toepassingen. De iPhone zie ik ook als een

moeilijk maken van de uitvoering van

echte vooruitgang.

werken. Het mooiste aan ons vak vind ik nog steeds mooi werk maken met eigen

De afgelopen jaren is er veel veranderd in

mensen en machines. En vooral met

onze branche, grote aannemersbedrijven

plezier, met de mensen op het werk en de

zijn handelshuizen geworden, ze schrijven

opdrachtgever.

goede plannen, maar echt uitvoerend werken kunnen ze niet meer. Dit maakt

Hooijer Wegenbouw heeft zelf geen

het soms lastig om te accepteren dat

asfaltsets, wij werken hierin samen met

onze kansen voor opdrachtgevers,

Dostal Wegenbouw. Dat vind ik ook een

waar wij veertig jaar voor werken,

bedrijf met eigen betrokken mensen en

worden ontnomen door inkoop en

erg mooi materieel, samen levert dat een

andere moeilijke regels en procedures

mooi stukje vakwerk op. En ook plezier. n

FEITEN 3000 TON ASFALT LEVEREN EN VERWERKEN. 3100 TON OPBREKEN VAN TEERVRIJ ASFALT EN VERVOEREN NAAR DE ASFALTCENTRALE VOOR HERGEBRUIK. ALLE ASFALT VOORZIEN VAN BELIJNING.

Uitvoerder Rik Mulder: Op het industrieterrein van Gendt in gemeente Lingewaard hebben wij in opdracht van Hooijer Wegenbouw asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. Om de overlast voor de bedrijven te beperken is er ook op

SAMENWERKEN, MOET JE GEWOON MEE BEGINNEN!

Dostal de asfaltmachine voor Hooijer Wegenbouw

zondag gewerkt. Prettige samenwerking met een mooi eindresultaat en tevreden opdrachtgever(s).

22

23


GEMEENTE LOCHEM

wegbeheer bij gemeente Lochem FUNCTIEGERICHT WEGBEHEER?

gekozen. In principe zorg je dan voor het

Het is een vernieuwend proces in het

beste draagvlak.

VERNIEUWEN DOOR EEN JARENLANGE RELATIE?

DOSTAL

Even voorstellen: Baarte de Rooy, projectleider van integraal functiegericht

vormgeven en veranderen van het beleid en beheer van de openbare

DE GEMEENTE LOCHEM IN 2030?

ruimte. In dit geval specifiek gericht

De gemeente Lochem stelt alles in het

op de wegen die de gemeente Lochem

werk om in 2030 een verantwoorde

in haar buitengebied beheert. Dit

regisserende en duurzame

pilotproject in een deel van het

gemeente te zijn voor de taken en

buitengebied van Laren is bijzonder

verantwoordelijkheden die ze naar

in de manier waarop alle belangen,

haar lokale maatschappij heeft. Dat

inclusief de inframarkt, worden

betekent bijvoorbeeld een evenwicht

betrokken bij de zoektocht naar een

zoeken in de zaken die je nog wel zelf

innovatieve manier van wegbeheer.

wilt blijven doen en hetgeen je goed

Pilot functiegericht wegbeheer Vedel gebied gemeente Lochem

of beter door de markt en instanties In zo’n proces van voortschrijdend

kunt laten regelen. Voor het beleid en

inzicht is het van belang om goed

het beheer van de openbare ruimte

na te denken over de rollen en

kan dat betekenen dat een flink deel

verantwoordelijkheden. De gemeente

bij derde partijen komt te liggen. In die

is weliswaar eindverantwoordelijk

transitie bevinden we ons als Lochem

voor het wegbeheer, maar in

al. Persoonlijk vind ik dat we als

gezamenlijkheid kun je tot

gemeente de zorg hebben dat de leef-

verantwoorde andere keuzes komen.

en gebruiksomgeving zo optimaal maar

Een van de spannende elementen is

ook zo financieel verantwoord mogelijk

bijvoorbeeld het feit dat de inwoners

voor onze bewoners en bedrijven

van het proefgebied uiteindelijk zelf de

vormgegeven en beheerd wordt. n

beste haalbare wegenoplossing hebben

Projectleider Hennie Konink: De pilot omvat het functioneel onderhoud plegen van de wegen in het buitengebied van Lochem gedurende 30 jaar, waarbij de doelstelling is om 70% op de jaarlijkse kosten te reduceren. De contractuele overeenkomst is aangegaan voor 2,5 jaar met 3x2 jaar verlenging. De aanvraag is onderhands aanbesteed (6 genodigden) waarbij de opdrachtgever de inschrijving

LOCHEM

DE (WINNENDE) SPEERPUNTEN VAN DOSTAL: LOKAAL BETROKKEN EN AANWEZIG, UW NOABER BINNEN ÉÉN UUR CONTRACT NA UW MELDING VEILIG OP WEG DOOR ACTIEF ONDERHOUD ONTWERP PASSEND BIJ DE FUNCTIE VAN DE WEG EN DE DIRECTE OMGEVING EÉN AANSPREEKPUNT

/ presentatie toetst aan de randvoorwaarden. De uiteindelijke keuze is bepaald middels meeste stemmen van bewoners in het gebied.

24

25


Ons covermodel! Op de voorpagina loopt Milan Kemna op een werk in Haaksbergen. Zijn vader werkt bij ons en zijn moeder Hanneke is fotografe. Soms kloppen de plek, de blik en de houding van het model zonder aanwijzingen en dan krijg je dit resultaat. Mooi he? n

LATER? ZIJ WETEN HET NU AL. Kiekjes van onze toekomst K Stralende gezichten bij de generatie

vonden wij, na het slabbetje, wel

van de toekomst. De fascinatie voor

noodzakelijk. T-shirts, hoody’s,

vele aspecten van ons vak zit er bij

veiligheidshesjes en rompertjes.

de meesten al jong in. Zand, water

De technische dienst moest even

en materieel boeien. Vaak tot een

wennen aan deze uitbreiding van

bepaalde leeftijd en dat is jammer.

het assortiment. Kleding voor onze

Als branche moeten we blijven

‘eigen’ kinderen, maar ook die van de

boeien en de band met de jeugd

klant en zelfs collega-wegenbouwers.

versterken. En dat begint al jong, dus

Ook voor uw (klein)kinderen dus. n

een beetje aangepaste werkkleding

26

27


PROVINCIE GELDERLAND

DOSTAL

Even voorstellen: John Havekes, projectleider en technisch manager en Wilko van Kalkeren, contactmanager in het UAV-gc contract Stedendriehoek, provincie Gelderland De pilot omvat het functioneel

WAT MAAKT DIT WERK ZO

onderhoud uitvoeren van de openbare

BIJZONDER? Voor onze afdeling,

ruimte van provinciale wegen (rayon

Beheer en Onderhoud wegen, is het

Stedendriehoek) gedurende 24

uitbesteden van het functioneel

maanden met de optie 1x 1 jaar te

onderhoud in een UAV-gc contract een

verlengen. Het werk is in combinatie

nieuwe contractvorm. Hierbij is het

met Growepa aangenomen waarbij

meer sturen op afstand. Dit vraagt voor

Dostal de werkzaamheden m.b.t.

ons een andere manier van denken wat

belijning en asfaltverhardingen voor zijn

het contract bijzonder maakt.

rekening neemt en Growepa zich bezig houdt met de overige zaken zoals groen

HET THEMA VAN DE GLOSSY IS:

(maaien en snoeien) straatmeubilair,

TOEKOMST. BESTAAT UW FUNCTIE

open bestratingen, schoonhouden,

NOG IN 2025? Deze functie zal in 2025

calamiteiten etc. Ook het dagelijkse

zeker nog bestaan. De verwachting

schouwwerk en periodieke opname

is dat in de toekomst steeds meer

behoort tot het takenpakket, net als

onderhoud in deze contractvorm wordt

het opruimen van zwerfafval en het

aanbesteed. Tevens hebben we enkele

legen van vuilnisbakken.

onderhoudscontracten die al tot 2025 lopen. n

GROEN EN GRIJS GAAN PRIMA SAMEN!

Pilot functioneel onderhoud wegen Stedendriehoek; driehoek Deventer-Zutphen-Apeldoorn

FEITEN 125 KM BELIJNING OPGEFRIST 450 M2 FIGURATIE AANGEBRACHT 23100 M2 WEGEN VOORZIEN VAN EEN NIEUWE DEKLAAG ( N 315) 750 M2 KLEINSCHALIG ASFALT HERSTELD.

Machinist Bertus Waarle: Werk is als combinatie STEDENDRIEHOEK

Growepa/ Dostal aangenomen met als doel de opdrachtgever ontzorgen. Elk jaar wordt er op twee momenten een inspectie uitgevoerd door de aannemer en die adviseert aan de opdrachtgever de maatregel die nodig is om de wegen op orde te houden. Daarnaast wordt er door twee medewerkers dagelijks geschouwd en kleine werkzaamheden uitgevoerd.

28

29


GEMEENTE BRONCKHORST

andere het asfaltonderhoud in de gemeente Bronckhorst. Verder begeleid ik reconstructiewerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden en werkzaamheden ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken van nieuwbouwwijken. WAT MAAKT HET WERK BIJZONDER?

realisatiefase van groot belang is. Het

De foto is genomen bij het aanbrengen

tijdig bijsturen als zaken dreigen mis

van een versterkingslaag in de Tulnersweg

te gaan is cruciaal. Er wordt onder

in Halle. Afgelopen jaar hebben wij ruim

andere gestuurd op doorstroming,

30 asfaltwegen onderhouden en ruim

bereikbaarheid, veiligheid, tijd, geld en

80.000 m2 slijtlagen aangebracht.

(duurzame) kwaliteit. De belangen zijn

DOSTAL

Even voorstellen: Maarten Derksen, directievoerder/toezichthouder op onder

ACHTERHOEKSE NUCHTERHEID MAAKT MOOI WERK! Asfaltonderhoud in de gemeente Bronckhorst

groot, het gaat om veel geld en vaak is de Het werk blijft dynamisch omdat er

tijdsdruk hoog. Hoewel er een contract is

altijd wel iets onverwachts gebeurt

afgesloten moet juist in de realisatiefase

tijdens de begeleiding van civiele werken.

worden gecontroleerd of deze op de juiste

Dit werk verricht ik nu 15 jaar (4 jaar

wijze wordt uitgevoerd en moet worden

gemeente Vorden en 11 jaar gemeente

bekeken of het plan op een verantwoorde

Bronckhorst) en doe dit met veel passie

wijze wordt aangelegd. n

en plezier, waarbij voor mij de kwaliteit van het werk centraal staat. Doordat ik de taal in de Achterhoek letterlijk en figuurlijk spreek en beschik over een flinke lading Achterhoekse nuchterheid is geen enkel probleem voor mij te groot. De conflictsituaties worden samen met de inwoners van onze gemeente en de aannemer besproken en opgelost onder het motto ‘afspraak is afspraak’.

HALLE

WAT GAAT ER VOLGENS U VERANDEREN IN DE KOMENDE JAREN? Mijn werk blijft bestaan, omdat begeleiding en controle in de

Asfaltuitvoerder Martin ten Have: Het betreft een OMOP contract (1 jaar gunnen met maximaal 2 jaar verlengen). Het afgelopen jaar zijn meer dan 30

FEITEN 80.000 M2 SLIJTLAGEN AANGEBRACHT 4500 TON ASFALT GELEVERD EN AANGEBRACHT 35000 M2 ASFALT GEFREESD

wegen opgeknapt, die er weer jaren tegen kunnen. De opdrachtgever is zeer tevreden, daar doe je het voor.

30

31


GEMEENTE WINTERSWIJK

TWW

Even voorstellen: Nico Schutte, civiel technisch projectcoördinator gemeente Winterswijk WAAR STAAN WE NICO?

BESTAAT ER NOG EEN

De foto is genomen op het werk

PROJECTCOÖRDINATOR CIVIELE

‘Toegangsweg Arrisveld met vrij liggend

WERKEN OVER 10 JAAR?

fietspad’ te Winterswijk. Normaal

Ja, mijn functie bestaat ook dan nog.

gesproken behoort dit werk tot de

Wellicht in een iets aangepaste vorm.

standaardwerkzaamheden. Als gevolg

Wellicht dat ons taakgebied breder wordt.

van het brede investeringsimpuls Van de

Naast kennis binnen het civieltechnische

Provincie (subsidie) diende dit werk in 2015

gebied, groeit ook de behoefte naar meer

gerealiseerd te worden. door bezwaren uit

betrokkenheid van ons op het sociaal

de buurt hebben wij als gemeente met

maatschappelijke vlak. n

SNELLERE VERBINDINGEN IN GEMEENTE WINTERSWIJK! Arrisveld Winterswijk

de aanbesteding van het werk moeten wachten op een uitspraak van de raad van state begin september 2015. Na de uitspraak was het zaak snel te starten met het werk, dus snel een aannemer zoeken en het werk nog grotendeels in 2015 realiseren. Dat is gelukt. De asfalt deklaag is in laatste week voor de kerstvakantie nog gerealiseerd, doordat de weersomstandigheden boven normaal goed waren.

FEITEN 8.000 M3 GRONDWERK 1.040 M1 RIOOL 3.360 TON MENGGRANULAAT 1.810 TON ASFALT 2.250 EENHEDEN BESTRATING

WINTERSWIJK

Werkvoorbereider Kay Borgerink: In opdracht van de Gemeente Winterswijk worden een nieuwe toegangsweg en vrij liggend fietspad aangelegd naar het toekomstige Gezondheidspark Arrisveld. Volgend jaar wordt deze weg aangesloten op de Groenloseweg middels een rotonde, dit zorgt voor een snellere verbinding naar het ziekenhuis vanuit Groenlo.

32

33


ARCADIS

NEGAM

ALLE VAKKUNDIGE INGREDIËNTEN IN ÉÉN PROJECT! Buursebeek en beken rond Saasveld. Lemselo

Even voorstellen: Jouke de Jong, directievoerder Arcadis op de Buursebeek en beken rond Saasveld, Lemselo WE STAAN HIER AAN DE

BESTAAT ER IN 2025 NOG EEN

BUURSEBEEK, WAT IS ER BIJZONDER

PROJECTLEIDER ANNO 2016?

AAN DIT PROJECT?

De functie projectleider/manager

De vele aspecten en diverse

bestaat volgens mij in 2025 zeker

belangen die samenkomen in dit ene

nog. Ik zie de laatste jaren al wel wat

project, zoals bijvoorbeeld ecologie,

veranderingen optreden. De traditionele

landbouw, archeologie, milieukundige

rol van projectleider is wel aan het

situatie, beheer&onderhoud en nog

verdwijnen en dit hangt samen met de

veel meer. Daarnaast vond ik de

vele (nieuwe) contractvormen waarin

uitvoeringsmethodiek ook bijzonder.

tegenwoordig wordt gewerkt. Meer

De Buursebeek reageert onmiddellijk

en meer wordt bijvoorbeeld met IPM

met haar waterstanden op regenval. De

model gewerkt waarin de projectleider

gemaakte vistrappen moesten worden

een of meerdere rollen krijgt

aangelegd in een droge situatie, dus

toegedeeld. Daar waar ARCADIS in het

was het zaak om zo efficiënt mogelijk

verleden overwegend als adviesbureau

het water om te leiden.

voor de overheden acteerde zijn wij nu veelvuldig samen met de aannemerij in aanbestedingen actief op die nieuwe contractvormen. n

FEITEN AANLEG EN HERINRICHTING VAN 15.000 M BEEKLOOP AANBRENGEN VAN 30 VISPASSAGE TER VERVANGING VAN STUWEN PLOEGEN, SPITTEN, EGALISEREN EN INZAAIEN VAN 35.000 M2 GROND AANLEG VAN 1000 M1 FIETSPAD AANBRENGEN VAN 7.000 STUKS PLANTEN

SAASVELD

Machinist Bennie Veldhuis: Al 25 jaar ben ik werkzaam als machinist, ik blijf mij elke keer weer verbazen over de mooie plekjes in dit mooie deel van ons land. Soms werk je midden in de natuur met alleen een collega. We hebben hier bijvoorbeeld ruim 100.000 m3 grond ontgraven, vervoerd en verwerkt. Werk met grote getallen dus.

34

35


GEMEENTE OOST GELRE

Geert Vruggink, werkvoorbereider wegen. Marcel Groot Zevert, toezichthouder wegen. WAT MAAKT DIT WERK ZO BIJZONDER?

Het voordeel van een raamcontract is

Iedereen maakt dagelijks gebruik van de

dat je eerder met de aannemer om tafel

openbare ruimte. Om naar het werk te

gaat zitten om te kijken welke oplossing

gaan, boodschappen te doen, naar familie

het beste is. De aannemer is niet alleen

te gaan of te gaan sporten. Daarom is

meer de uitvoerende partij, maar wordt al

het zo mooi om bezig te zijn met deze

betrokken in de voorbereiding. Tja, en twee

openbare ruimte. Naast het (op)nieuw

partijen weten meer dan één.

SAMEN MET DE AANNEMER AAN TAFEL HET BESTE RECEPT BEPALEN

TWW

Even voorstellen: Barrie Span, beleidsmedewerker wegen, directievoerder.

Asfaltonderhoud Oost Gelre

inrichten van de openbare ruimte is het onderhouden van deze ruimte minimaal

WAT GAAT ER VOLGENS U

net zo belangrijk. Met het raamcontract

VERANDEREN IN DE KOMENDE JAREN?

‘asfaltverhardingen’ is aannemer TWW

Ongeveer 10 jaar geleden kwam de eerste

op beide vlakken binnen gemeente Oost

smartphone voor de massa op de markt.

Gelre voor meerdere jaren bezig. Van

Dat is nog niet zo lang geleden, maar het

het reguliere onderhoud tot het geheel

is toch al gemeengoed. Op het gebied van

vervangen van een asfaltweg in het

de openbare ruimte kan het zelfsturende

buitengebied.

voertuig voor een ommekeer zorgen. Als niet meer de mens de maat is, maar de

De gemeente Oost Gelre heeft de keuze

techniek, dan kan de openbare ruimte

gemaakt om wegen in het buitengebied

er over 10 jaar wel heel anders uitzien.

niet alleen te blijven onderhouden, maar

Kunnen wegen dan smaller omdat

ook uiteindelijk een keer te vervangen.

stuurcorrecties niet meer bestaan? En zijn

Voor wegen binnen de kom is het vaak

daarmee obstakelvrije ruimten niet meer

vanzelfsprekend dat deze na 60 tot 80 jaar

nodig? Zijn verkeerslichten, markering en

worden vervangen (in een reconstructie

bebording dan nog wel nodig? Is er nog wel

of herinrichting) omdat de riolering dan

individueel autobezit of heeft de overheid

aangepakt wordt. Voor wegen buiten de

de voertuigen op de weg in beheer? Is

bebouwde kom is deze aanleiding er vaak

merkgedrag bij autobezitters dan nog wel

niet. Toch hebben deze wegen niet de

relevant? Weet u het?

eeuwigheid.

We komen er in 2026 achter. n

Uitvoerder Dick Senkeldam: Voor de gemeente Oost Gelre voeren wij het asfaltonderhoud uit op basis van een raambestek. Samen vroeg aan tafel

OOST GELRE

FEITEN 5600 TON ASFALT 1800 M1 SCHEUREN IN ASFALT REPAREREN 23000 M2 SLIJTLAGEN 7000 M1 BERMVERHARDING VAN GRASKEIEN

zitten voorkomt vaktechnische verschillen tijdens de uitvoering. Samen maak je het beste product en daar gaat het uiteindelijk om.

36

37


TENSLOTTE

1 april!

ONZE BORDEN IN HET NIEUWS

fotograaf: M. Verhagen  Project De ondergrondse bierleiding, wij hoeven u niet te vertellen wat hier de impact van is geweest. Uiteindelijk bleek het de 1 april grap van het land. Zelfs een grote kabellegger nam contact met ons op “Dat mogen jullie helemaal niet als wegenbouwer, leidingen aanleggen...”.

Marketeren anno nu

COLUMN KARIN

Kinderen zijn gek op truien met de afbeelding van een tractor, een kraan of een vrachtwagen. Een stoere plaat dus. Lastig te verkrijgen, maar dat is inmiddels geregeld, u ziet de stralende gezichten van de modellen in deze Glossy. De fascinatie voor groot materieel zit er al vroeg in, dat blijft of dat verdwijnt door de jeugdjaren heen. Hoe boeien wij de generatie voor de toekomst tijdens de digitale vooruitgang voor ons vak? En welke functies bieden wij straks? Zo ontstond de naam van onze glossy: Later. Onze geportretteerde opdrachtgevers hebben de vraag beantwoord. Eerlijke antwoorden, misschien ook wel hoopvol. Duidelijk is ook dat wij ons als branche nog niet genoeg verdiepen in de toekomstige functie ontwikkeling. In het kader van later kijk ik marketingtechnisch even vooruit. Binnen de veranderende

DE FIETSTAXI

bouwbranche blijft een duidelijke positionering van het bedrijf essentieel. Wat wil je nu eigenlijk zijn en voor wie? Een bedrijf dat kwaliteit levert. Weinig onderscheidend, dat doen we volgens zeggen allemaal. Het gemiddelde infrabedrijf loopt achter op digitale ontwikkelingen, een kenmerk van een bedrijf binnen de laat cyclische branche. Heel voorzichtig worden de websites van de bedrijven binnen onze branche professioneel ontwikkeld. Er worden stapsgewijs social media initiatieven genomen. We proberen de digitale wereld uit, delen hoe goed we zijn, dat de opdrachtgever de uitvoering van het werk waardeert. Dat boeit wellicht u en uw collega, maar draagt het bij aan uw positionering in de markt of het imago van de branche? De uitvoering van de techniek is eigenlijk van ondergeschikt belang in marketing uitingen, wij zijn immers allemaal

 De borden van ‘Pas op mijn vader werkt hier’ kenden we al, wij hebben er ons eigen sausje over heen gegoten. Onze ‘eigen’ kinderen staan model. Het haalde de pers en daar horen de modellen bij natuurlijk.

goed in ons vak, anders bestonden we al niet meer. Het onderscheid zit in de beleving van het bedrijf, intern en extern. Als uitgangspunt hanteren wij als bedrijf bij het bepalen van onze uitingen dat ook branche-vreemden geïnteresseerd

Excursies op alle niveaus

zijn in wat wij vertellen. Kwaliteit uitstralen is nu minstens zo belangrijk  Overlast beperken door de inzet van de fietstaxi. Voor onderweg een flesje water en een stukje fruit. Kleine moeite, groot plezier en spontane media-aandacht.

als kwaliteit leveren en dat gaat verder dan de kwaliteit van het eindproduct. Ook de toekomstige aanbestedingsmarkt vraagt om positionering van de maatschappelijke bijdrage van het bedrijf. Wat draag je bij als bedrijf aan een maatschappelijke vooruitgang in de breedste zin? Daarmee kun je ook

" De uitvoering van de techniek is eigenlijk van ondergeschikt belang in marketing uitingen, wij zijn immers allemaal goed in ons vak, anders bestonden we al niet meer. "

het onderscheid maken. Onze Glossy’s zijn hiervan een eerste stap. Een thema en een mens. Deze invulling wordt op prijs gesteld, het aantal pagina’s is inmiddels verdubbeld. De inhoud boeit ook een vaste groep relaties buiten onze branche. Zij maken zo kennis met een vakgebied  Ook in 2015 is de jeugd op kennismaking geweest met ons vak. Van asfalt-lessen op de basisschool tot excursies met HBO-ers. U vraagt, wij draaien!

38

waarvan het beeld vaak beperkt was tot: een greppel, een man en een bats. Wij dragen graag bij aan een realistisch en toch uitdagend beeld van onze branche, gaan de discussie aan om wakker te blijven en te houden. Soms lastig en confronterend, maar ook verhelderend en eerlijk. Tenslotte, tips die ik u meegeef in uw marketing uitingen: digitaliseer en personaliseer. Tot later.

Karin Rog

39


Onze Glossy 2016 mede mogelijk gemaakt door onze mensen en onze opdrachtgevers.

40