Glossy 2014

Page 1

DE VALKEN LANDEN IN ZWOLLE

ARBEITEN IN DEUTSCHLAND

Trots!

50 HECTARE NIEUWE NATUUR

BESTE LEERBEDRIJF INFRA 2013 Nr. 2 2014

DIT IS EEN UITGAVE VAN TWW, NEGAM, SV INFRA, MOES EN DOSTAL.

DA’S PAS INFRA!

1


VOORWOORD

Inhoud Voorwoord

3

Asfalt in Haaksbergen

14

Van der Valk in Zwolle

4

Landelijk vakmanschap

16

Samenwerken loont in Enschede

6

50 Hectare nieuwe natuur

18

Arbeit(en) in Deutschland

8

TWW, beste leerbedrijf Infra 2013!

20

Ons sterke team werkvoorbereiding

10

Keet in de keet

21

Weer een prachtig centrum

12

Tenslotte

22

Uitvoerder Marcel Hermelink

4

18 20

8 10 TWW, beste leerbedrijf Infra 2013!

Twentse Weg- en Waterbouw BV

Dostal Wegenbouw

www.tww.nl

www.dostal.nl

SV Infra BV

Negam BV

www.svinfra.nl

www.negam.nl

8

www.moesinfra.nl

Concept Karin Rog

Ontwerp Green Bean Design

Fotografie Evert van de Worp en Eric Brinkhorst

Oplage 1500

een wegenbouwer!

Voor u ligt onze nieuwe Glossy. De vorige editie had als thema vakmanschap. Op die uitgave hebben wij veel positieve reacties ontvangen, van zowel opdrachtgevers als collega wegenbouwers. Het tonen van vakmanschap en dit delen met elkaar bleek bijzonder. Deze Glossy heeft als thema: Trots. Daar ontbreekt het in onze branche nog al eens aan. Laten we daar verandering in brengen. In deze uitgave tonen wij trotse mensen. Trots komt ten goede aan ons vakmanschap, maar is ook nodig om onze jeugd te enthousiasmeren om te kiezen voor ons mooie vak. In hoeverre is trotsheid echter overdraagbaar? We zien dit

In de tijd van Napoleon werden de soldaten gerekruteerd

vaak nog wel heel duidelijk in de sport, ouder en kind de-

op basis van twee van de vier kwadranten. IJverig en dom

len de trots voor hun cluppie. De tijd dat de zoon bewust

voor in het leger en ijverig en slim achter in het leger.

kiest voor het bedrijf waar vader werkt is echter verleden

Voor Napoleon en zijn mannen was ijverig zijn dan ook de

tijd. Hele families deelden het verleden en de toekomst bij

primaire voorwaarde tot deelname in het team. De Neder-

dezelfde werkgever. Nu moeten we als branche de jeugd

landse economie heeft ons verwend. Hard en slim werken

uitdagen tot ons vak. Daar is samenwerking met het on-

wordt niet als stoer of sexy gezien.

derwijs voor nodig. De jeugd krijgt de vrijheid om te kiezen

Arbeit(en) in Deutschland

Moes Infra BV

2

21

“PROUD TO BE”…

Onze vestigingen: Oldenzaal, Vorden

DA’S PAS INFRA!

Rijssen, Twello

wat bij hun past, hierdoor is de studiekeuze haast onbe-

2014 wordt het jaar waarin

grensd. Vraag eens een student hoe de keuze voor een

we als sector collectieve trots

studie tot stand is gekomen. Vaak kiest de student eerst

tonen binnen de wegenbouw.

voor de stad en daarbij een studie of een van de ouders

Dat komt ten goede aan onze

adviseert. De gemiddelde student heeft geen idee wat

sector en behoud van ons

de arbeidsmarkt te bieden heeft over 5 of 10 jaar, helaas

vak, maar ook aan

ontbreekt die kennis ook bij veel docenten. De student

Maatschappelijk Verant-

kiest voor nu, een leuke tijd en studie en nog te weinig

woord Ondernemen. Dit

voor later. We hebben nog een slag te maken, binnen

wordt dan niet alleen een

onze branche, maar ook binnen het huidige onderwijs-

term voorin jaarverslagen,

systeem. Het onderwijs legt onvoldoende de relatie met

maar onderdeel van onze

de topsport. Hier kun je alleen wat bereiken met aanleg,

sector. Ik wens u dan

ambitie en er hard voor werken. Succes geeft dan ook de

ook, met veel trots,

impuls tot trots.

veel leesplezier!

Reinten HermanAlgemeen directeur 3


VAN DER VALK

Hedwig en Paul van der Valk Eigenaars hotel-restaurant Van der Valk in Zwolle WAT MAAKT VAN DER VALK ZO’N

DE TOEKOMST VAN DE HOTELLERIE?

SUCCESVOLLE FAMILIE?

“De branche blijft in beweging.

“Genen en opvoeding. Ieder familielid

Benzinestations die de lunchmarkt

heeft vrijheid en vertrouwen in wat

bestormen en hotelbunkers met

hij of zij doet. Je bent je ‘eigen baas’.

minikamers met alleen een bed. We zijn

Natuurlijk is er controle op cijfers, maar

echter wel wat gewend. Van der Valk

bijvoorbeeld inzake aankleding heb je

is groot geworden met restaurants,

vrijheid en eigen verantwoordelijkheid.

toen volgde de hotelkamers en nu ook

Dit biedt de mogelijkheid om de

zelfs aangevuld met sauna’s. Het is

vestiging met een regionale functie ook

dus belangrijk om iedere keer nieuwe

qua stijl aan te passen”.

paarden voor de koets te spannen, dan

VAN DER VALK IN ZWOLLE

blijft het karretje rollen”. n STAAT ER AL WEER EEN NIEUWE GENERATIE TE POPELEN? Paul: “Van mijn generatie is circa 60% werkzaam binnen ons familiebedrijf. Van de opvolgende generatie ongeveer 40%. Blijft dat al onze kinderen opgroeien met

ZWOLLE

afwassen in het bedrijf. Zelfs mijn eigen dochter geeft de voorkeur aan werken boven vakantie….”. DE VOLGENDE UITDAGING? De nieuw te bouwen Van der Valk hotelrestaurants in Enschede en Deventer.

FEITEN

Werken aan het kersje op de appelmoes, de realisatie van de parkeerplaats van dit mooie hotel-restaurant, is een bijzondere ervaring. Betrokkenheid en oog voor

Fotografie: Evert van de Worp

Uitvoerder Gerard Klein Oonk:

VALKEN IN EIGEN HOTELLERIE: 250 VESTIGINGEN: 93 AANTAL HOTELKAMERS ZWOLLE: 185

het kleinste detail, samen maak je dan werk waar je trots op mag zijn.

4

5


GEMEENTE ENSCHEDE

Jan Paul Boutkan ENSCHEDE

Hoofd Stadsingenieurs gemeente Enschede WAAR, WAT? De Oosterstraat in Enschede. Dit is

terecht te komen. Nu sinds 3,5 jaar

een project dat de gemeente Enschede

als Hoofd Stadsingenieurs.

SAMENWERKEN LOONT IN ENSCHEDE

samen met de TWW heeft gemaakt. Dit project is door middel van een EMVI

PERSOONLIJKE AMBITIES?

met RAVA (Risk Analyses & Value

Stil zitten kan en wil ik niet en ik heb

Added) aanbesteed. TWW heeft onder

nog volop ambities. Zo zie ik nog heel

andere de aanbesteding gewonnen met

veel kansen in ons mooie vakgebied

een aangepast ontwerp waardoor de

waar alle partijen van kunnen profiteren.

wortels van de bomen werden gespaard.

Dus wie weet wat de toekomst brengt!

Het aanbestedingstraject en de samenwerking tijdens de uitvoering is

WAT ZIJN DE UITDAGINGEN VOOR

onderzocht door de Universiteit Twente.

STADSINGENIEURS DE KOMENDE

Gezamenlijk kunnen we trots zijn op het

10 JAAR?

resultaat!

De wereld verandert en de gemeente verandert mee. Door bezuinigingen

DE CIVIELE TECHNIEK, OMDAT?

kan de gemeente niet anders dan zich

Van kinds af aan speelde ik al

te concentreren op haar kerntaken. Dit

met technisch speelgoed. Na mijn

raakt ook Stadsingenieurs. Wij staan aan

middelbare school ben ik naar de HTS

de vooravond van grote veranderingen.

Baggertechnologie in Groningen gegaan

De komende tijd wordt duidelijk hoe

en vervolgens Civiele Techniek en

deze veranderingen eruit gaan zien.

Management op de Universiteit Twente.

Persoonlijk vind ik het belangrijk om

Na mijn studie ben ik aan de slag gegaan

ongeacht welke veranderingen er

als projectleider kustmorfologie bij een

plaats vinden te zorgen dat kwaliteit en

wereldwijd opererend ingenieursbureau.

vakmanschap voorop blijven staan. We

Daarna naar Rijkswaterstaat als

hebben een mooi vak

projectleider Ruimte voor de Rivier om

waar specialisten voor

vervolgens bij de Gemeente Enschede

nodig zijn. n FEITEN

In opdracht van de gemeente Enschede is de Oosterstraat gereconstrueerd. De oude klinkerverharding is vervangen door een nieuwe gebakken klinkers. Ook zijn

1500M3 GRONDVERZET 1300 TON MENGGRANULAAT 715 M1 HUISAANSLUITINGEN VERVANGEN 5600 EENHEDEN STRAATWERK

Fotografie: Eric Brinkhorst

Uitvoerder Wim Braakhuis

de trottoirs en de parkeervakken geheel vernieuwd. Het was een uitdaging om binnen een beperkte omgeving dit intensieve werk uit te voeren.

6

7


DUITSLAND

Herr Paul Schmeing Diplomiert Ingenieur und Abteilungsleiter für den Straßenbau beim Betrieb für Straßen, Gebäudewirtschaft und Grünflächen des Kreises Borken in Deutschland. WIE GROSS IST KREIS BORKEN?

Straßenquerschnitte der Straßen und

Der Kreis Borken hat eine Flächengröße

Radwege sind in Holland großzügiger. Die

von 1.418,78 qkm und 366.978

Holländer arbeiten auch nicht viel anders

Einwohner. Der Kreis Borken ist für

als auch die Deutschen.

ARBEIT(EN) IN DEUTSCHLAND

460 km Kreisstraßen und 320 km Radwege zuständig. Darunter fällt: Aus

INVESTITION DEUTSCHLAND

und Neubau einschließlich Planung,

IM STRASSENBAU?

Unterhaltung der Straßen und Radwege

Die Investitionen im Straßenbau werden

einschließlich Winterdienst.

im Deckenbau verstärkt und im reinen Neubau weniger.

UNTERSCHIED ZWISCHEN DEUTSCHLAND UND HOLLAND?

UND WER WIRD

Große Unterschiede im Straßenbau

FUßBALLWELTMEISTER?

bestehen zwischen Deutschland und

Bezüglich der Fußballweltmeisterschaft

Holland nicht. Unterschiede bestehen

bin ich zuversichtlich, dass unsere

in der Vergabe der Bauarbeiten. In

Nationalmannschaft Weltmeister wird. n

der Bauweise der Straßen bestehen keine sehr großen Unterschiede. Die

Projectleider Johnny Koster: Sinds de jaren 60 werkt de TWW binnen een straal van 100 km om Oldenzaal, dus ook in Duitsland. In de uitvoering van de projecten zijn er geen grote verschillen. Wegen en voetpaden werden en worden in Duitsland altijd gefundeerd met een ongebonden steenverharding terwijl dit in Nederland uit zand bestond. tegels. Het is noodzakelijk dat je goed op de hoogte

FEITEN

bent van de voorschriften die gelden in Duitsland.

5400M3 GROND ONTGRAVEN 6000 TON PUIN AANBRENGEN 2800 TON ASFALT AANBRENGEN 11000M2 BERMEN AFWERKEN EN GRASZAAD AANBRENGEN

Om in Duitsland te kunnen werken moet elke medewerker dagelijks aangemeld worden met een vastgesteld uurloon, dit ter bescherming. Een opmerkelijk materiaalverschil is dat ze in

Fotografie: Evert van de Worp

De trottoirs bestaan meestal uit klinkers in plaats van

Duitsland altijd ronde putranden gebruiken en in Nederland vierkante.

8

9


Even voorstellen: Fotografie: Evert van de Worp

ONS STERKE TEAM WERKVOORBEREIDING NIELS VLASKAMP

ROB SCHOLTEN

CHIEL HAMSE

ROB ROUHOF

Opleiding infratechniek op het ROC van Twente te

Tijdens mijn opleiding Civiele Techniek aan de Saxion

Opleiding Bouwkunde aan de Saxion hogeschool in

Na de Hofstede MTS te Hengelo heb ik de opleiding

Hengelo in 2008 behaald. Vervolgens civiele techniek

in Enschede, heb ik in stage gelopen bij de TWW.

Enschede, in 2012 afgerond. Vervolgens de kopopleiding

Civiele techniek aan de Saxion Hogeschool te Enschede

op het Saxion in Enschede en in 2012 afgestudeerd.

Na afronding van deze opleiding in 2005 ben ik als

Bedrijfskunde 5 gaan volgen. De ‘5’ staat voor het

gevolgd. Sinds september 2006 ben ik werkzaam bij

Door mijn vooropleiding was het mogelijk om een

werkvoorbereider in dienst gekomen. Na een paar

vijfde jaar dat je extra na je technische hbo-studie

de TWW. Na ruim vijf jaar calculatiewerk ben ik de

aangepast HBO traject te volgen. Ik ben in het derde

jaar, heb ik, naast de werkvoorbereiding, buiten

doet. Alle bedrijfskundige vakken van de reguliere

laatste twee jaar betrokken bij de werkvoorbereiding.

leerjaar afgestudeerd en heb in het vierde leerjaar een

een aantal werken uitgevoerd. Nu combineer ik de

opleiding Commercieel-Technische Bedrijfskunde zijn

Een civieltechnische klus staat elke keer op zich en zit

minor gevolgd. In 2011 heb ik bij de Twentse Weg- en

werkvoorbereiding met de projectleiding en dit bevalt

in een jaar gevat. Mijn afstudeeronderzoek voor deze

vol uitdagingen en kansen die samen opgelost moeten

Waterbouw onderzoek gedaan naar het optimaliseren

mij zeer goed. Dat wij de laatste jaren als ReintenInfra

kopopleiding was toegespitst op de efficiëntie van het

worden met mensen binnen de eigen organisatie en

van het asfalttransport. Dit onderzoek heb ik januari

flink gegroeid zijn biedt ook weer meer kansen. Ik kijk er

materieelbeheer bij de Twentse Weg- en Waterbouw. Na

externe partijen. Mijn ambitie is om door te groeien

2012 afgerond, waarna ik in dienst ben gekomen als

naar uit wat dit in de toekomst brengt.

het afronden van deze studie ben ik in juli begonnen als

binnen de organisatie naar een leidinggevende functie.

werkvoorbereider.

10

in Oldenzaal

werkvoorbereider.

11


WEER EEN PRACHTIG CENTRUM

GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN

Jan Bruins RIJSSEN-HOLTEN

Teamleider uitvoering gemeente Rijssen Holten EVEN VOORSTELLEN

WAAROM?

Als teamleider uitvoering van de

Het bedrijfsleven in Rijssen-Holten kent

afdeling Infra en Wijkbeheer binnen

veel met name (bouwgerelateerde)

de gemeente ben ik verantwoordelijk

ondernemers, daarom is het voor mij

binnen mijn team voor het dagelijks

geen verrassing dat de gemeente

beheer van de openbare ruimte.

Rijssen is gekozen tot de meest

Hieronder valt ook het beheer van het

ondernemersvriendelijke gemeente van

civieltechnisch gedeelte in de openbare

Oost-Nederland. De gemeente heeft de

ruimte.

structuur binnen de gemeente hierop aangepast. We luisteren naar elkaar.

WAAR ZIJN WE EN WAAROM HIER? Hartje Rijssen. Een aantal jaren

ONZE BRANCHE, OVER TIEN JAAR?

geleden heringericht door Moes. De

De toepassing van een SROI constructie

herinrichtingswerkzaamheden zijn op

wordt steeds belangrijker. Op welke

een professionele wijze uitgevoerd

wijze kunnen we werklozen, mensen

met aandacht voor de ergonomie van

met afstand tot de arbeidsmarkt

de stratenmakers. Hele gedeelten zijn

opleiden in de praktijk tot vakkrachten

machinaal gestraat. Ook de aanleg van

en zodoende weer terug en in laten

het natuurstenen plein is op een voor

stromen binnen deze branche. Volgens

de stratenmakers ergonomisch manier

opleidingsinstituten zoals ROC’s lopen

aangelegd door toepassing van speciaal

de aanmeldingen voor de opleiding tot

gereedschap.

vakkrachten zeer sterk terug. Ik denk dat SROI kan helpen om op den duur het

DE GEMEENTE IS DE MEEST

aantal vakkrachten in deze branche te

ONDERNEMERSVRIENDELIJKE

waarborgen. n

GEMEENTE VAN OOST-NEDERLAND.

Fotografie: Eric Brinkhorst

Team Moes Infra De mannen van Moes Infra kennen hun weg in de gemeente RijssenHolten. Het is altijd prettig werken in de streek waar je thuis bent. Volgens de mannen blokkeert hun auto automatisch als de straal om Rijssen-Holten te groot wordt.

12

13


GEMEENTE HAAKSBERGEN

Sjaak Ribbink Seniormedewerker Beheer Openbare Ruimte gemeente Haaksbergen WAAR EN WAT? De Westsingel in Haaksbergen ter

uitvoering dikwijls problemen met zich

hoogte van het Texaco-brandstofstation.

meebrengt.

ASFALT IN HAAKSBERGEN

Op dit moment wordt groot (asfalt) onderhoud gepleegd. De bovenste

JEUGD. HOE KRIJGEN WE ZE

10 cm asfalt is verwijderd, waarna

GEÏNTERESSEERD VOOR ONS VAK?

een (metalen) asfaltwapening is

Een echte slogan weet ik niet, maar

aangebracht. Vervolgens is er weer

werken in de buitenlucht met voldoende

9 cm asfalt in twee lagen teruggebracht.

afwisseling op diverse plekken met

Verder zijn de bermen opnieuw op

(meestal!) leuke collega’s. Iets moois tot

hoogte gebracht en zijn er op meerdere

stand brengen en daar de voldoening

locaties grasbetonstenen langs het

van hebben. Trots zijn op iets wat je

asfalt gelegd.

‘gemaakt’ hebt. n

STELLING: VAKKENNIS SIJPELT LANGZAAM WEG, OOK BIJ DE OVERHEID. Natuurlijk is het jammer dat er bij de overheid vakkennis weglekt! Blijkbaar denken de mensen die aan het roer

HAAKSBERGEN

staan dat uitbesteden beter c.q. goedkoper is. Of dat inderdaad zo is betwijfel ik wel eens. Verder is het gemis aan specifieke plaatselijke kennis ook groot, waardoor er vaak geen maatwerk

FEITEN NOORDSINGEL Uitvoerder Chris Aarsen: Op de Westsingel is de bestaande constructie verwijderd en vervangen door een nieuwe. Er is een speciale metalen wapening aangebracht tussen de asfaltlagen, zodat de constructie langer op het gewenste niveau blijft. Verder is de laatste fase van de Noordsingel gerealiseerd. Dit betekent tevens dat de

68 M1 SCHANSKORVEN 5900 TON MENGGRANULAAT 9500 TON ZAND 4400 TON ASFALT 5000 M2 FREZEN 605 M2 GEFIGUREERDE BETON

Fotografie: Eric Brinkhorst

wordt geleverd, hetgeen tijdens de

FEITEN WESTSINGEL

9500 M2 FREZEN 2100 TON ASFALT 500M1 GRASSTENEN 9200 M2 WAPENING 4 KM BELIJNING

aansluiting op de N18 gereed is. Uiteindelijk betekent een betere verkeersstroom rondom Haaksbergen.

14

15


LANDELIJK VAKMANSCHAP

GEMEENTE BRUMMEN

Huub Beekman Procesbeheerder riolen en leidingen, afdeling Beheer & Realisatie team openbare werken gemeente Brummen WAAR EN WAT?

van de riolering in stedelijk gebied tot en

We staan in de kern van Brummen, in de

met drukriolering in het buitengebied.

Leliestraat. Hier is rioolwerk uitgevoerd.

Daarnaast ook voorbereiding,

Het gaat om een diametervergroting

aanbesteding en directievoering en

van een aantal rioolstrengen om de

de zorg voor de tijdige verwerking

afvoercapaciteit van het stelsel in de

van de revisie. Bij grote gemeenten

kern Brummen te vergroten, zodat

ben je vaak maar op een onderdeel

bij hevige regenval de wateroverlast

binnen dit werkgebied werkzaam. De

verminderd wordt. Dit is één van

verscheidenheid houdt het voor mij ook

de doelstellingen uit het huidige

interessant.

gemeentelijk rioleringsplan. BIJZONDER MOMENT BINNEN UW VAK ALTIJD AL BELANGSTELLING

Realisatie van bijzondere constructies,

VOOR CIVIEL GEHAD?

zoals de aanleg van een infiltratie/ber-

Mijn interesse voor de civiele techniek

gingskelder met een inhoud van 1500

is er van jongs af aan geweest. Bij

kuub onder een plein van een winkelcen-

de gemeente Brummen deed zich de

trum in Eerbeek. Dit was een bijzonder

mogelijkheid voor om te specialiseren op

leuk en leerzaam project, overigens

het onderdeel riolering.

samen uitgevoerd met Dostal. n

WAT VERSCHILT UW WERK MET DIE VAN EEN COLLEGA UIT EEN STEDELIJKE OMGEVING? Het is prettig werken in een mooie landelijke omgeving. De bezetting bij het team openbare werken is niet

FEITEN

360 M1 RIOOLBUIZEN 24 KOLKEN 1545 M2 BESTRATING 950 M2 BETONTEGELS

ruim bezet, daardoor kom je met alle facetten van rioleringswerken in Fotografie: Evert van de Worp

aanraking. Van vervanging, nieuwe aanleg, financiën, jaarlijks onderhoud BRUMMEN

Projectleider Rob Mijnen: We zijn trots op de samenwerking met Brummen. De organisatie is toegankelijk en communicatie loopt direct. De vakmensen met brede kennis en trots voor het vak bij de gemeente Brummen willen, net als wij, samen mooi werk maken.

16

17


50 HECTARE NIEUWE NATUUR

DIENST LANDELIJK GEBIED

Miriam Leferink Medewerker gebiedsontwikkeling Dienst Landelijk Gebied (DLG) Ministerie Economische Zaken WAAR EN WAT?

WAT DOE JIJ OVER TIEN JAAR?

Een zijtak van de Schoolbeek ter hoogte

De toekomst van DLG staat vast. Deze

van de Twekkelerweg te Twekkelo in

dienst houdt op te bestaan per

de gemeente Enschede. Rond Boekelo

1 januari 2015. Na meer dan 10 jaar voor

en Twekkelo wordt 50 hectare nieuwe

de overheid gewerkt te hebben, zou ik

natuur ingericht in opdracht van de

de komende 10 jaar graag in opdracht

uitvoeringscommissie Enschede-Zuid.

van de gebruikers/bewoners van het platteland willen werken. n

HOE WORD JE EEN CULTUURTECHNISCHE VROUW? Ik wist nooit goed wat ik wilde worden, maar na mijn studie aan hogeschool Larenstein te Velp wist ik dat het iets met het platteland moest zijn. Hier ben ik opgegroeid en dit ‘stukje’ Nederland wil ik voor de toekomst bewaren met

FEITEN

1,6 KM WANDELPAD 7 VISPASSAGES 3 MEANDERS AANLEGGEN 16,5 KM AFRASTERING 7 KM BEEKVERBETERING

ruimte voor oude en nieuwe functies. Net zoals vele collega’s van mij vind ik het leuk om betrokken te zijn bij projecten die daadwerkelijk uitgevoerd worden. Het traject vanaf een eerste idee uitgevoerd te zien met de daarbij horende processen, daar word ik blij van! Voor mijn gevoel werk ik overigens niet in een

TWEKKELO

echte mannencultuur. Vrouwen zijn in de minderheid maar zeker geen uitzondering (circa 40% van mijn collega’s is vrouw).

Fotografie: Eric Brinkhorst

Uitvoerder Marcel Hermelink: Het werk is op basis van EMVI aanbesteed en gegund. We hebben specifiek aandacht besteed aan de wijze van communiceren en het borgen van de afspraken met de grondeigenaren en DLG. In de planning zijn de kritieke momenten/punten in de planning benoemd inclusief de te nemen beheersmaatregelen als borging op deze kritieke momenten. Een heel leerzaam proces.

18

19


LUNCH OP LOCATIE

LEERBEDRIJF

TWW, BESTE LEERBEDRIJF INFRA!

Een van onze 10 leermeesters aan het woord…

KEET IN DE KEET Vrijdag 28 juni 2013 vond de ‘locatielunch’ plaats op het Negam werk

NICO LOOHUIS, UITVOERDER EN LEERMEESTER.

EN DAN NOG EVEN DIT…

de Hunzehoek in Tubbergen. Hier wordt in opdracht van Waterschap

Sinds juni 1983 werkzaam bij de TWW. In het 4e jaar

Dat wij het beste leerbedrijf

Regge en Dinkel gewerkt aan het meanderen van de beek, ook worden

MTS liep ik stage bij de TWW en na het behalen van mijn

infra van 2013 zijn maakt mij

indrukwekkende stuwen gebouwd. De genodigden waren naast

diploma kon ik direct in dienst komen. Hiervoor had ik ook al

natuurlijk heel trots. Wij zijn

opdrachtgevers ook relaties uit het bedrijfsleven. De bezoekers waren

vakantiewerk bij de TWW gedaan. Ik houd van mijn vak en

ook een mooi bedrijf. Technische

onder de indruk van de kunstwerken die hier verrijzen. Dat is dus ook

ga iedere dag met plezier en trots naar mijn werk.

mensen worden

weg- en waterbouw!

schaars over een WAT IS ER VERANDERD DE AFGELOPEN 30 JAAR?

paar jaar. De jeugd

Na de lunch in de aangeklede schaftketen togen we naar het werk ‘in

Vroeger werd er veel mankracht gebruikt, het verschil

van nu kan kiezen

uitvoering’. Sommigen namen zelfs even plaats op de graafmachine

met nu is dat er aan elke kraan diverse soorten bakken

voor een boeiende

en droegen hun steentje bij aan het project.

en een palletvork bevestigd kan worden en zelfs een

toekomst, inclusief

draaikantelstuk aan de giek. Dit levert tijdsbesparing

het verdienen van

en gemak op, voor de grondwerker en de stratenmaker.

goede boterham;

Vroeger werd er nog wel eens gekaart bij slecht weer,

de wegenbouw.

tegenwoordig kan er door de kwaliteit van de werkkleding

n

onder alle werkomstandigheden doorgewerkt worden. Tegen de komst van het ‘computertijdperk’ zag ik enorm op, het is verrassend hoe snel je ook daar aan went. Nu kan ik niet meer zonder. De tijdsdruk op een werk neemt wel meer toe. Vaak door de aanbestedingen middels EMVI zit er tijdsdruk op. EN DE GEMIDDELDE LEERLING? Ik heb meerdere stagiaires begeleid van MBO tot HBO. Van de leraren die de jongens begeleiden, hoor ik dat het steeds moeilijker wordt om jeugd te stimuleren tot een opleiding in de weg- en waterbouw. Het is wel bijzonder dat ik nog steeds leraren ontmoet tijdens het stage bezoek, waar ik zelf les van heb gehad. Om meer jeugd in aanraking te laten komen moet er op opleidingen meer aandacht geschonken worden aan ook ons vak, bijvoorbeeld via de bedrijvendagen. Dit is onlangs bij ons georganiseerd voor VMBO leerlingen, met een rondleiding op het bedrijf en een bezoek op ons werk in Oldenzaal. De leerling van nu is mondiger geworden en gaat makkelijker met verplichtingen om. Een verslag te

En wie zijn de mannen op de voorpagina? Projectleider John Snippert samen met zoon Floris. Floris was apetrots dat hij als fotomodel samen met zijn vader mocht poseren. Weet Floris al wel

TUBBERGEN

wat hij wil worden? Tja, voetbal is zijn passie, geen bal is veilig voor Floris. Dus profvoetballer is een optie, maar wegenbouwer net als zijn vader misschien ook wel. Papa is natuurlijk zijn grote voorbeeld. Er komt echter een leeftijdsfase John, dat dit nog wel (tijdelijk) kan veranderen…

laat inleveren is voor hen bijvoorbeeld niet zo’n probleem. Fotografie: Evert van de Worp

20

21


TENSLOTTE

NAWOORD

IS EEN GEDRUKTE GLOSSY NOG WEL VAN DEZE TIJD?

NOG EEN PRIJS! Jaarlijks vindt de zware strijd voor de Twentse Voetbalkampioenschap voor

De afgelopen 20 jaar heeft communicatie in alle vormen een verandering ondergaan. Bedrijven die afhankelijk

wegenbouwers plaats. De beste voetballers

waren van communicatie (wie niet?) en dachten dat Internet ‘niet zo’n vaart gaat lopen’ hebben het zwaar.

van de Twentse wegenbouwers worden

De nieuwe media speelt een grote rol, zeker qua snelheid van verspreiding. En niet te vergeten, alles wat

hiervoor afgevaardigd naar het toernooi. In

EN DAT DE CONTACTEN ONDERLING OOK SPORTIEF ZIJN BLEEK UIT DE TAART DIE NAMENS EEN COLLEGA WERD BEZORGD.

2013 werd de wisselbokaal gewonnen door een van onze teams. Zo ziet u maar weer. Sport, trots en vakmanschap een winnende combinatie!

En dan nog even dit... Zelfs het vakbondsblad is trots op ons!

Wij passen ons aan...

op Internet staat blijft op Internet, of je het nu verwijdert of niet, alles is terug te vinden. Gepaste digitale creativiteit doet zijn intrede. In onze branche brengt dat een behoorlijke cultuurshock teweeg. En als de eerste stappen op social media worden gezet, wat meld je niet en wat wel op de bedrijfsaccount op Twitter, FaceBook en LinkedIn? Kun je privé en zakelijke berichten wel echt los van elkaar zien? Google uw naam en alles wordt op één hoop gegooid. In onze branche zien we diverse stadia in het gebruik van social media. Een aantal bedrijven zien het belang ervan nog steeds niet of weten niet hoe hier een begin mee te maken. Toch is het belangrijk om ook als (wegen)bouwer met roots in een andere tijd mee te gaan in deze nieuwe tijd. Kennis van het vak combineren met kennis van deze tijd. De middelen en innovaties voor snelle en directe communicatie ontwikkelen zich verder en u moet mee op deze golf. We moeten waken geen branche te worden uit de oude tijd, we hebben immers mensen van nu nodig om de toekomst van ons vak te waarborgen. Voor

mers an beeld Beeldvor tekst Charlie Schuurm

Leerbedrijf

Casco

later.

is Bij Twents infraubmedmriejfr niemand een n dat succes Infra. Het geheim van tot Beste leerbedrijf is dit jaar uitgeroepen af en toe ook Het Oldenzaalse TWW pt. Hard werken en zo rece het is work n bij de asfaltploeg. Team als groenis onder meer te vinde huis begon er zelf ooit Leermeester Rene Meen zijn de ingrediënten. eens flink ouwehoeren ingen als Gijs Floothuis. leerl met vak het hij de kneepjes van tje. Tegenwoordig deelt

SORRY... EVEN OVERLAST

SORRY... HIER WORDT GEWERKT

Aandacht laat alles groeien, wij hebben u dat al vaker verteld en aandacht met een beetje humor kan best op zijn tijd. Opdrachtgevers Van der Valk en

Men verwachtte door email dat de papierstroom afnam, dit gebeurt nog niet voldoende, de e-mails worden nog te vaak uitgeprint en opgeborgen in mappen, voor de zekerheid. Er is voorspeld dat over tien jaar email niet meer bestaat. Dan communiceren we middels korte berichtjes online en niet middels uitgebreide briefwisseling per email. Past dan onze Glossy nog wel in deze tijd? Digitale opslag van foto’s kent inmiddels ook een kentering, geprinte fotoboeken zijn razend populair. Daarom, eenmaal per

McDonalds verrasten wij met een op maat gemaakt

jaar een naslagwerk laten drukken met mooi nieuws in een aaibaar formaat vinden

excuus bord.

wij een aanvulling op het huidige digitale aanbod. Tenminste, voor nu.

Echter, hoe mooi het persoonlijke profiel ook is op de social media, zelf koester ik de

Leermeester Rene

20

22

Meenhuis (links) brengt

samen met de rest

van de asfaltploeg

leerling Gijs FLoothu

is (met blauwe muts)

de kneepjes van het

vak bij. decem ber 2013

opstoakels

SOMS IS COMMUNICEREN IN DUIDELIJKE TAAL HET BESTE MIDDEL. EÉN WOORD ZEG DAN MEER DAN EEN A4 MET TEKST.

omschrijving van communicatie van Prof. Dr. Anne van der Meiden: “Ik kiek oe an, ie kiekt mien an, wiele kiekt mekaar an”, voor mij communicatie in zijn zuiverste soort. Voor altijd. Tot ziens!

Karin Rog 23


RIOOLVERVANGING JOHANNAWEG / TUINDORPSTRAAT TE HENGELO; HERINRICHTING BINNENTERREIN MUGGENPLEIN TE DEVENTER; REALISEREN NOORDSINGEL – FASE 3 (FASE 2) TE HAAKSBERGEN; ASFALTONDERZOEK TERREIN VLIEGVELD TWENTE TE ENSCHEDE; AFVOER VERONTREINIGDE GROND TERREIN STORK TE HENGELO;AANLEGGEN P-PLAATS VEENTJESFASE 6 TE DOETINCHEM; AANBRENGEN WIJZIGINGEN P-TERREIN PRAXIS / NETTORAMA TE ENSCHEDE; AANLEG MTB-BAAN / 2X JEU DE BOULESBAAN / BASKETBALVELD OP HET HULSBEEK TE OLDENZAAL;PLAATSEN VEEROOSTERS OUDE BOEKELERDIJK TE ENSCHEDE; SLOOP KANTOOR EN BESTRATING DEFENSIE– DEPOT MARKELO; UITBAGGEREN VIJVER BERINGSTRAAT TE GLANERBRUG; AANBRENGEN KELDERDRAINAGE BASTILLION WBO TE OLDENZAAL; AANBRENGEN STALEN DOORPERSING, INCL. BIJKOMEND WERK BORNERBROEKSESTRAAT TE BORNERBROEK; GROND- EN STRAATWERK KANTOOR LA TRAMONTANE TE ENSCHEDE; BRM INDUSTRIETERREIN ECHELPOEL III TE WEERSELO; - AANLEG DUAL DRIVE LANE MCDONALD’S TE APELDOORN; PLAATSEN OAC (CONTAINERS) TE ALMELO; HERINRICHTING MARKGRAVEN, DEELTRAJECTHUNZERHOEK TE TUBBERGEN; HERINRICHTING MIDDEN REGGE “MARSDIJK OOST EN KATENHORST” TE HELLENDOORN; SLOPEN PAND CZAAR PETERSTRAAT 229-231 TE AMSTERDAM; WRM STRATEN BOSBES, ROZENBOTTEL NOORD EN MOREL TE HENGELO; GROND- EN STRAATWERK ZORGCENTRUM HET WEGGELER TE ALMELO; GROND- EN STRAATWERK 8-TAL WONINGEN KUIPERSDIJK TE ENSCHEDE; AANLEG RIOLERING / KOLKEN ZWOLSEKANAAL TE VROOMSHOOP; INRICHTING / AANLEGGEN DIVERSE SPEEL PLEKKEN OP HET HULSBEEK TE OLDENZAAL; GROND- EN STRAATWERK DE MEIBRINK TE DINXPERLO; GROOT ONDERHOUD WESTSINGEL TE HAAKSBERGEN; IPR 2013 - RECONSTRUCTIE NICOLAAS BEETSSTRAAT TE ALMELO; BRM SINGEL WONEN (BORNSCHE MATEN) - FASE 3 TE BORNE; INRICHTING OPENBARE RUIMTE REEËNSTRAAT TE SILVOLDE; WRM SINGEL WONEN, GEDEELTE HESSELERBEEK ZUID TE HENGELO; BRM EN WRM PLAN DE SCHAKER TE TWELLO; REGGEHERSTELPROJECT MIDDEN REGGE, PERCEEL MARSDIJK-OOST EN PERCEEL KATENHORST TE HELLENDOORN; HERINRICHTING MARKGRAVEN – DEELTRAJECT HUNZERHOEK TE TUBBERGEN; MAKEN PEILSLEUVEN POTKAMPSTRAAT TE OLDENZAAL; AANLEGGEN HWA-RIOLERING BIJ DE WENDAKKER TE OLDENZAAL; AANBRENGEN GRASBETONBLOKKEN KOMMERDIJK TE GENDT; AANLEGGEN TIJDELIJK FIETSPAD ZONNEKAMP TE OLST; HERSTEL FIETSPAD WECHELERWEG TE SCHALKHAAR; RIOOLRENOVATIE RHIENDERINKLAAN EN BOSLAAN TE WARNSVELD; GROOT ONDERHOUD N733 (ENSCHEDE - OLDENZAAL); GROOT ONDERHOUD N743 (ZENDEREN – ALMELO) / N346 (DELDEN – LOCHEM) / N741 (DELDEN); RECONSTRUCTIE EEKTESTRAAT – FASE 3 TE OLDENZAAL; BRM WEEMSELERVELD ZUID 3 - FASE 1 TE ALBERGEN; HERSTRAATWERK DEMMERSKAMP TE LONNEKER; AANPASSINGEN ENTREE EN P-PLAATS SPORTHAL DE HOOIBERG TE OLST; HERSTELLEN PLANTVAKKEN SCHELMAATSTRAAT TE OLDENZAAL; HERSTRAATWERK SCHOLTENDIJK TE OLDENZAAL; STRAATWERK LA-TRAMONTANE TE ENSCHEDE; VERVANGEN VETVANGPUT TANTE ANNIES TE OLDENZAAL; VERVANGEN VETVANGPUT PAVILJOEN AAN DE BLIKKERSMAATWEG TE ENSCHEDE; ASFALT VERVANGEN RONDOM VUILCONTAINERS RESTAURANT PAN TE DEURNINGEN; TIJDELIJKE BOUWWEG / VERLEGGEN HOESELDER WATERLEIDING OP XL-PARK TE ALMELO; HERINRICHTING RUTBEEK E.O. TE ENSCHEDE-ZUID; HERINRICHTING STAKENBEEK-SEGMENT 5 TE OLDENZAAL; TERREININRICHTING 58 WOONEENHEDEN BREEMARSWEG TE HENGELO; AANPASSEN PARKEERTERREIN SCHOLINGSBOULEVARD TE ENSCHEDE; ONTWERP / UITVOERING T.B.V. VOORKOMEN WATEROVERLAST 100 WONINGEN HET RIBBELT TE ENSCHEDE; RECONSTRUCTIE SLICHER VAN BATHSTRAAT TE AALTEN; HERINRICHTING DS. K. TERPSTRASTRAAT TE OLST; RIOOLVERVANGING HWA-STELSEL LELIESTRAAT TE BRUMMEN; VERVANGEN RIOLERING EN PLAATSEN OVERSTORTPUT PAPIERFABRIEK TE DOETINCHEM; RIOOLVERVANGING / AANLEG HWA OP DE BRUMMENSE ENK WEST TE BRUMMEN; STRAATWERK BEDRIJFSHAL SHELTER STORAGE TE OLDENZAAL; HERINRICHTING MARKGRAVEN, DEELTRAJECT HAMVELDSWEG TE TUBBERGEN; HERINRICHTING MARKGRAVEN, DEELTRAJECT OUDE ALMELOSEWEG TE TUBBERGEN; AANBRENGEN LOADDOCKS BEDRIJFSHAL SCHELMAATSTRAAT TE OLDENZAAL; VERBETERING HWA-AFVOER NAAR ELSMORS TE OLDENZAAL; RIOOLVERVANGING LOWEG EN OTTOWEG TE HENGELO; UITBREIDING EN VERBETERING FIETS- EN WANDELPADEN TE LOSSER FAHRBAHNRÄNDER DER STRASSE “GOORWEG” IN DIE GEMEINDE LAGE; AANLEG RABATSTROOK EN VOETPAD LANGS BONGENKAMP TE AALTEN; ASFALTERINGSWERK OPSLAG RIJKSWATERSTAAT TE HENGELO; AANPASSING DEDEMSVAARTSEWEG TE LUTTEN; RECONSTRUCTIE POTSKAMPSTRAAT TE OLDENZAAL; BRM CARINT SLOETSWEG TE HENGELO; ASFALTONDERHOUD 2013 - GEMEENTE AALTEN; VERLAGING BETONVLOER CLV-GEBOUW HAAKSBERGEN; AANPASSEN DRIE ROTONDES LEONARD SPRINGERLAAN TE DEVENTER; SLOOP SCHIPPERTSDIJK 5 EN OPBROEKWEG 24 RIJSSEN; RECONSTRUCTIE RICHTERINKSTRAAT TE AALTEN; RIOOLVERGROTING LELIESTRAAT TE BRUMMEN; WILSUM - AANBRENGEN ASFALT ZANDWINNING; HAAKSBERGEN - AANBRENGEN ASFALT BEDRIJVENTERREIN UNIPRO; OLST - ONDERHOUD DIVERSE WEGEN; LOSSER - TERREININRICHTING KETELHUIS DE POL; OLDENZAAL - WERKZAAMHEDEN SCHUT24 TERVELDSTRAAT; DICHTEREN - AANLEG PARKEERKOFFER; KAAK - DIVERSE WERKZAAMHEDEN N818; AALTEN - ABATSTROOK/VOETPAD BONGENKAMP; OLST - ASFALT KRUITBOSCH; ETC.

NOG WAT GEDAAN DE AFGELOPEN MAANDEN?


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.