Page 1

Chuyên gia tư vấn: Máy xịt rửa xe dây đai loại nào tốt nhất? Chào dienmayflash.com, em muốn mua một sản phẩm máy rửa xe dây đai để về sử dụng trong gia đình nhưng em còn thắc mắc không biết máy xịt rửa xe dây đai loại nào tốt nhất hiện nay? Mong chuyên mục tư vấn cho em. Em xin cảm ơn! (Vũ Nguyên – Thái Nguyên)

TRẢẢ LỜỜI:

Bạn Nguyên thân mến!

Cảả m ơn bảạ n đảã gửải cảâ u hỏả i vềề chuyềâ n muạ c tử vảấ n cuả ả diềnmảyflảsh.cỏm, vơới cảâ u hỏả i mảớ y xiạt rửảả xề dảâ y đải lỏảạ i nảà ỏ tỏấ t nhảấ t? chuớ ng tỏâ i xin giảả i đảớ p nhử sảu:

1. Máy phun xịt rửa xe dây đai loại nào tốt?

Mảớ y rửảả xề dảâ y đải tỏấ t nhảấ t trềâ n thiạ trửơàng thơài điềể m hiềâạ n tảạ i phảả i kềể đềấ n dỏà ng mảớ y rửảả cuả ả thửơng hiềâạ u Mảruyảmả, cỏớ truạ sơả tảạ i Nhảâạ t Bảả n sảả n xuảấ t vảà tung rả thiạ trửơàng. Thiềấ t biạ nảà y cỏớ mỏâạ t sỏấ tíớnh nảă ng vửơạt trỏâạ i hơn cảớ c dỏà ng sảả n phảể m khảớ c ơả chỏỗ nỏớ cỏớ đỏâạ ng cơ rảấ t chảắ c khỏả ề, đỏâạ bềề n tửơng đỏấ i cảỏ, đảả m bảả ỏ chảấ t lửơạng mảớ y tỏấ t trỏng thơài giản sửả duạ ng đỏề ng thơài linh kiềâạ n dềỗ dảà ng tíàm kiềấ m, thảy thềấ khi cỏớ hỏả ng hỏớ c xảả y rả bảấ t ngơà.


Bềâ n cảạ nh đỏớ , mảớ y sơả hửãu cỏâ ng suảấ t ỏể n điạnh, cỏớ khảả nảă ng đảớ nh bảy tảấ t cảả buạ i bảể n, nhảnh chỏớ ng, đềm lảạ i hiềâạ u quảả , nảă ng suảấ t lảà m viềâạ c cảỏ đỏấ i vơới nhửãng cơ sơả lảà m diạch vuạ rửảả xề. Ngỏảà i rả, khi hỏảạ t đỏâạ ng mảớ y khỏâ ng hềề phảớ t rả tiềấ ng ỏề n mảà ngửơạc lảạ i, chảạ y cửạc ềâ m, nhơà vảâạ y khỏâ ng ảả nh hửơảng đềấ n mỏạ i ngửơài xung quảnh duà bảạ n thảỏ tảớ c mảớ y trỏng khỏảả ng thơài giản nảà ỏ đi chảă ng nửãả

2. Tổng hợp các sản phẩm máy xịt rửa xe áp lực dây đai tốt nhất

Mỏâạ t sỏấ thiềấ t biạ mảớ y phun xiạt rửảả xề ảớ p lửạc dảâ y đải tỏấ t, cỏớ nhiềề u ngửơài ửả chuỏâạ ng đảã đửơạc diềnmảyflảsh.cỏm thỏấ ng kềâ trỏng bảả ng dửơới đảâ y:

>>Xềm thềâ m: mảớ y phun xiạt rửảả xề dảâ y đải cỏớ tỏấ t khỏâ ng?

- Máy rửa xe dây đai HL30


+ Cỏâ ng suảấ t: 2 HP + Lửu lửơạng nửơớc : 14-22 líớt/phuớ t + ẢÁ p suảấ t nửơớc: 10-40 kg/cm2 + Kíớch thửơớc mảớ y: 39 x 29 x 75 cm + Khỏấ i lửơạng mảớ y: 45 kg + Dảâ y vảà ỏ vảà dảâ y hỏề i: 2m + Dảâ y rửảả xề: cuỏâạ n 15m

- Máy rửa xe dây đai đầu nổ Diesel HL120/7,5KW

+ Mỏdềl : HL 120 Diềsềl + Thửơng hiềâạ u: HL Đảà i Lỏản + Cỏâ ng suảấ t đảề u nỏể : 16 HP + Cỏâ ng suảấ t đảề u bơm : 7,5 – 10 Kw + Lửu lửơạng : 100 líớt/phuớ t + ẢÁ p suảấ t : 40 bảr + Kíớch thửơớc : 54x150x135 cm + Trỏạ ng lửơạng : 110 kg + Bảả ỏ hảà nh : 12 thảớ ng


- Máy rửa xe dây đai TT50AB

+ Cỏâ ng suảấ t: 4 HP + Mỏtỏr: 2,2 Kw, dảâ y đỏề ng 100% + Lửu lửơạng nửơớc : 30-40 (líớt/phuớ t) + ẢÁ p suảấ t: 10-40 kg/cm2 + Kíớch thửơớc mảớ y: 44 x 31 x 35 cm + Khỏấ i lửơạng mảớ y: 40 kg + Dảâ y vảà ỏ vảà dảâ y hỏề i: 2m

- Máy rửa xe dây đai LS30

+ Cỏâ ng suảấ t: 3 HP + Mỏtỏr: 2,2 kW + Nguỏề n điềâạ n ảớ p: 220V + Lửu lửơạng nửơớc : 17-34 líớt/phuớ t + ẢÁ p suảấ t nửơớc: 15-45 kg/cm2 + Kíớch thửơớc mảớ y: 41 x 30 x 78 + Khỏấ i lửơạng mảớ y: 52 kg


- Máy rửa xe dây đai HL120

+ Cỏâ ng suảấ t: 7,5 – 10 HP + Mỏtỏr: 7,5 kW, dảâ y đỏề ng 100% + Nguỏề n điềâạ n ảớ p: 380V + Lửu lửơạng nửơớc : 75-125 líớt/phuớ t + ẢÁ p suảấ t nửơớc: 10-40 kg/cm2 + Kíớch thửơớc mảớ y: 52,5 x 39 x 56 cm + Khỏấ i lửơạng mảớ y: 118 kg- Đỏâạ dảà i dảâ y rửảả xề lỏã i thềớ p: 10 mềớ t + Đỏâạ dảà i dảâ y huớ t, dảâ y hỏề i: 3,5 mềớ t

- Máy rửa xe dây đai Maruyama 3 HP

+ Cỏâ ng suảấ t mảớ y: 2.2 Kw + ẢÁ p lửạc nửơớc: 40 – 50 Bảr + Lửu lửơạng nửơớc: 28 – 42 líớt/phuớ t


+ Tỏấ c đỏâạ vỏà ng quảy: 800 – 1200 vỏà ng/phuớ t + Nguỏề n điềâạ n ảớ p: 220 V, 380 V + Xuảấ t xửớ:Nhảâạ t Bảả n + Bảả ỏ hảà nh: 06 thảớ ng

>> Xềm thềâ m: Bảng giá máy xịt rửa xe cảâạ p nhảâạ t mơới nhảấ t 2019

Hy vỏạ ng vơới cảớ c thỏâ ng tin trềâ n sềã giuớ p bảạ n Nguyềâ n cỏớ đửơạc chỏ míành cảâ u trảả lơài chỏ cảâ u hỏả i mảớ y xiạt rửảả xề cảỏ ảớ p dảâ y đải lỏảạ i nảà ỏ tỏấ t nhảấ t? Nềấ u bảạ n cỏà n thảắ c mảắ c vảà ỏ vềề mỏdềl rửảả xề dảâ y đải bảạ n cỏớ thềể gửải vềề cảâ u hỏả i vềề chuyềâ n muạ c đềể đửơạc tử vảấ n.

Nguỏề n: https://diềnmảyflảsh.cỏm/mảy-ruả-xề-dảy-dải-lỏải-nảỏ-tỏtnhảt.html

Chuyên gia tư vấn: Máy xịt rửa xe dây đai loại nào tốt nhất?  

Chào dienmayflash.com, em muốn mua một sản phẩm máy rửa xe dây đai để về sử dụng trong gia đình nhưng em còn thắc mắc không biết máy xịt rửa...

Chuyên gia tư vấn: Máy xịt rửa xe dây đai loại nào tốt nhất?  

Chào dienmayflash.com, em muốn mua một sản phẩm máy rửa xe dây đai để về sử dụng trong gia đình nhưng em còn thắc mắc không biết máy xịt rửa...

Advertisement