Page 1

Hướng dẫn làm bánh sinh nhật hình trái tim tặng người yêu Một chiếc bánh kem hình trái tim là món quà thật ngọt ngào hco ngày sinh nhật của người ấy. Bài viết dưới đây xin chia sẻ đến bạn các mẫu bánh và cách làm bánh sinh nhật dễ thương tặng người yêu trong ngày sinh nhật sắp tới.

Hìình tráá i tim chìánh láì sựự biểể u hiểệự n thiểệ ng liểệ ng váì cáo cáả nháấ t. Bởải vìì đoá láì sựự kểấ t tinh váì hoì á hởựp trong tìình yểệ u, 2 tráá i tim cuả á 2 con ngựởìi nhựng hoì á chung moệự t nhiựp đáệự p. Báá nh gáto hìình tráá i tim cuũ ng láì sựự thểể hiểệự n tìình cáả m voệ bởì bểấ n cuả á báự n dáì nh cho ngựởìi áấ y. Cuì ng hoự c cáá ch láì m báá nh sinh nháệự t hìình tráá i tim ngáy nhểá !

Chuẩn bị nguyên liệu

 Boệự t mìì: 100g  Đựởìng: 100g  Trựáng gáì : 4 quáả  Bở nháự t  Kểm tựởi váì kểm đểể tráng trìá báá nh  Khuoệ n báá nh hìình tráá i tim Cách làm: Đáệự p trựáng rá moệự t chiểấ c báá t to, cho thểệ m đựởìng váì o váì sựả duự ng máá y đáá nh trựáng, đáá nh tán chuá ng rá, đáá nh vởái toấ c đoệự nhoả , cho tán noể i boự t khìá lểệ n, cho thểệ m moệự t chuá t bở nháự t điểề u chìảnh máá y toấ c đoệự trung bìình. Tiểấ p đểấ n, boệự t mìì báự n máng rá ráệ y miựn váì cho váì o báá t hoỗ n hởựp vựìá táự o đựởực. Tiểấ p tuự c đáá nh cho đểấ n khi táự o tháì nh moệự t hoỗ n hởựp hởựp nháấ t, miựn quáá nh thìì dựìng láự i.


Duì ng miểấ ng giáấ y nểấ n đểể loá t khuoệ n báá nh hoáặự c phểấ t dáề u quánh khuoệ n. Điểề u náì y giuá p báá nh khoệ ng biự dìánh váì o khuoệ n. Báự n coá thểể dểỗ dáì ng láấ y báự n rá khi chuá ng đáũ chìán máì khoệ ng biự vởũ hoáặự c biự náá t.

Cho hoỗ n hởựp boệự t láì m báá nh vựìá láì m váì o khuoệ n. Báự n nểệ n sựả duự ng khuoệ n hìình tráá i tim đểể táự o hìình đựởực chuáể n váì đểự p hởn. Nểấ u báự n khoệ ng chuáể n biự đựởực khuoệ n láì m báá nh coá hìình tráá i tim thìì coá thểể sựả duự ng khuoệ n hìình vuoệ ng hoáặự c hìình chựũ nháệự t. Nhựng sáu đoá , báự n pháả i thểệ m cáá c tháo táá c cáắ t báá nh tháì nh hìình tráá i tim.

>>>Xem thêm: Cách làm bánh sinh nhật hình các con vật


Cho khuoệ n báá nh váì o loì nựởáng ởả mựác nhiểệự t đoệự khoáả ng 170 – 180ºC trong thởìi gián khoáả ng 20 phuá t báá nh sểũ chìán. Báự n coá thểể kiểể m trá báằ ng cáá ch đáặự t táy trểệ n máặự t báá nh, áấ n xuoấ ng. Nểấ u tháấ y máặự t báá nh khoệ ng biự bểự p xuoấ ng thìì coá nghìũá láì báá nh đáũ đáự t.

Láấ y báá nh rá khoả i khuoệ n váì tiểấ n háì nh viểệự c phuả kểm vởái nhựũng báá nh đáũ đựởực sáẵ n trong khuoệ n hìình tráá i tim. Coì n đoấ i vởái khuoệ n báá nh hìình vuoệ ng / hìình chựũ nháệự t, báự n duì ng dáo cáắ t báá nh tháì nh hìình tráá i tim váì tiểấ n háì nh phểấ t kểm lểệ n toáì n boệự báá nh.


Tiểấ p đểấ n. báự n tiểấ n háì nh tráng trìá báá nh sáo cho đểự p máắ t nháấ t. Tuì y thểo sởả thìách váì trìá tựởảng tựởựng cuả á mìình, báự n coá thểể táự o hìình cho báá nh kểm hìình tráá i tim táặự ng ngựởìi áấ y cuả á mìình.

>>>Tham khảo thêm: cách làm bánh sinh nhật 3 tầng


Váệự y láì báự n đáũ coá cáá ch láì m báá nh sinh nháệự t hìình tráá i tim trong táy roề i! Cháắ c cháắ n ngựởìi áấ y cuả á báự n sểũ tháệự t háự nh phuá c váì đoá n nháệự n moá n quáì yá nghìũá náì y trong sựự xuá c đoệự ng.

Cáá ch láì m báá nh kểm táặự ng ngựởìi áấ y cuũ ng khoệ ng hểề khoá đuá ng khoệ ng náì o? Vởái nhựũng bìá quyểấ t láì m báá nh sinh nháệự t đởn giáả n máì Điểệự n máá y Flásh vựìá báệự t mìá đểấ n báự n, cháắ c cháắ n sểũ giuá p báự n chiểấ m troự n đựởực tìình cáả m cuả á ngựởìi áấ y. Khoệ ng tin thìì háũ y thựả nhểá !

Chúc bạn thành công và có những thành phẩm ưng ý nhất!

Nguồn: https://dienmayflash.com/cach-lam-banh-sinh-nhat-tang-nguoiyeu.html

Profile for Hailyflash

Hướng dẫn làm bánh sinh nhật hình trái tim tặng người yêu  

Một chiếc bánh kem hình trái tim là món quà thật ngọt ngào hco ngày sinh nhật của người ấy. Bài viết dưới đây xin chia sẻ đến bạn các mẫu bá...

Hướng dẫn làm bánh sinh nhật hình trái tim tặng người yêu  

Một chiếc bánh kem hình trái tim là món quà thật ngọt ngào hco ngày sinh nhật của người ấy. Bài viết dưới đây xin chia sẻ đến bạn các mẫu bá...

Advertisement