Page 1

NR 19 | 24.06.2010 | www.trajectum.hu.nl | magazine voor Hogeschool Utrecht

L A V I FEST IVAL V SUR S TIP ACHTERGROND DE MARKETING VAN SOCIAL MEDIA CULTUUR TRAJECTUM ZOMERSPECIAL FESTIVAL SURVIVALGUIDE REPORTAGE ZINGEVING DEEL 3: KRITISCHE STUDENTEN UTRECHT


(advertentie)


Interview Vierdejaars hbo-rechten Iftin Abokor, zij is vanaf eind juni algemeen bestuurslid van de landelijke studentenorganisatie ISO. Tijdens de laatste verkiezingscampagne werkte ze achter de schermen voor de Tweede Kamerfractie van GroenLinks en was de rechterhand lijsttrekker Femke Halsema.

16

Achtergrond Bloggen, Twitter, Hyves en online communities rukken op. Bedrijven en instellingen moeten ‘iets’ met social media. Maar wat? En hoe? Twee kenniscentra onderzoeken dit fenomeen samen met een groep bedrijven uit de Utrechtse creatieve industrie in het project De marketing van social media. Een gesprek met de onderzoekers.

20

Achtergrond We hebben ons er misschien allemaal wel eens schuldig aan gemaakt; even een verslag overnemen, een werkstuk van internet halen of een paar bladzijden uit een boek overtikken. In het voortgezet onderwijs wordt er niet zo moeilijk over gedaan. In het hoger onderwijs heet het plagiaat en daar staat straf op.

24

Reportage In drie afleveringen gaat Trajectums Jasmijn Masius op zoek naar zingeving. In deze laatste aflevering vergadert ze mee met de maatschappelijk betrokken Kritische Studenten Utrecht.

28

REdACTiONEEL

12

LEKKER WE IN EIGEN LAND

Het laatste nummer voor de zomervakantie. Alweer een jaargang voorbij. De laatste werkzaamheden aan een magazine voor de nieuwe eerstejaars die vanaf half augustus De Uithof bevolken, houdt de re­ dactie nog even bezig. Binnen de redactie is altijd onderwerp van ge­ sprek hoe we een goed blad door de vakantieperiode kunnen slepen. De inhoud moet immers langer meegaan dan de gebruikelijke twee weken. Tot 3 september, dan gaan we weer fris van start. Dus geen voetbal op de cover, Oranje kan er volgende week al uitliggen. Met vakantie gaat tenslotte bijna iedereen. Een vraag die ik deze weken dan ook vrijwel dagelijks krijg is waar ik deze zomer naar toe ga. Het liefst antwoord ik dan Botswana, Gualapagos, Suriname… Maar bijna verontschuldigend zeg ik: ‘Het wordt Terschelling dit jaar, om daar ook direct verklaring bij te geven, waarom we dit jaar in Nederland blijven: jonge hond die niet zo lang alleen kan blijven en eens lekker op het strand kan rennen drie weken lang , druk jaar achter de rug, geen zin in gedoe, lekker lezen en fietsen, niet te lang in auto of op bomvolle vliegvelden wachten door urenlange vertragingen. We blij­ ven lekker in eigen land. Een goede vakantie!

Janny Ruardy hoofdredacteur

In ‘t kort Eline van Beek studeert communicatiemanagement en is betrokken bij de organisatie van een nieuw festival: IBB Fest 2010. Op 28 augustus wordt het studentencomplex aan de Ina Boudier Bakkerlaan omgetoverd tot festivalterrein.

36

24/7 Het fotodagboek van student lerarenopleiding geschiedenis, drummer, danser, bokser en cultuurliefhebber Dennis Bontje.

24062010 TRAJECTUM 19

3


Terrasje pakken Een terras voor de ingang van school, nieuwe bus­ haltes en een rotonde. Dat zijn de ingrediënten van het beste ontwerp voor de T-splitsing Nijenoord. Het plan (zie illustratie) is bedacht door adviesbureau CA2, dat bestaat uit eerstejaars van de opleiding ruimtelijke ordening en planologie. De studenten win­ nen daarmee de wedstrijd ‘Terrasje pakken’: welke groep ontwerpt het beste concept voor de T-splitsing in de wijk Ondiep (waar de locatie van de faculteit Natuur en Techniek is gevestigd). De prijs bestaat uit 500 euro. De wedstrijd werd georganiseerd door United Stu­ dents, een diversiteitsplatform binnen de FNT. Hierbij moest rekening gehouden worden met de wensen van buurtbewoners, studenten en medewerkers. Een van de criteria was dat er een terras in opgenomen werd waardoor studenten minder snel richting stad gaan en hun vrije uurtjes op school doorbrengen. ‘Het ontwerp van CA2 sprong er uit door zijn eenvoud en uitvoerbaarheid’, zegt Pauline van Duin van United Students. ‘We hebben nu een subsidieaanvraag lopen bij het ministerie van VROM en eind oktober horen we of we geld krijgen voor de uitwerking.’ (JJ)

Onvrede bij sportclubs Binnen de studentensport­ verenigingen bestaat gro­ te onvrede over de aange­ kondigde bezuinigingen op de studentensport. Universiteit Utrecht – de grootste subsidieverstrekker – ziet zich vanwege krappe financiële middelen genoodzaakt te bezuinigen op de stichting Mesa Costa, de beheerder van sportcentrum Olympos. Daarbij kampt Olympos met een tekort omdat het onder meer een hogere huur voor de velden en zalen moet betalen. Om het hoofd boven water te houden heeft het sportcentrum met ingang van het komend jaar een aantal maatregelen afgekondigd, zoals een verhoging

4

TRAJECTUM 19 24062010

van de huur van sportfaciliteiten en een verlaging van de subsidie aan clubs. Ook individuele sporters gaan meer betalen. ‘Als we niks doen zijn we over een paar jaar failliet’, verklaart Jules Vereecken, directeur van Olympos. In een gezamenlijke brief aan het college van bestuur van de universiteit noemen de verenigingen de ‘draconische’ bezui­nigingen een aanslag op de begrotingen. Zij moeten de contributie verhogen, waardoor zij soms duurder worden dan reguliere clubs in de stad. Sommige clubs zoeken dan ook een andere locatie of overwegen te fuseren met burgerverenigingen.  ‘Ik baal hiervan als een stekker’, reageert directeur Jules Vereecken van Olympos. ‘De gemeente geeft meer subsidie aan hockeyclubs dan wij kunnen doen. Dat leidt ertoe dat de hockeyclubs in de stad goedkoper zijn dan de studentenhockeyclub.’ (GR) Zie ook Forum, pagina 10

Tumult stopt Debatcentrum Tumult  sluit per 1 juli zijn deuren. De organisatie praat met diverse partijen over een vervolg. Volgens directeur Miriam Gilissen is Tumult in 2008 en 2009 geconfronteerd met een fors verlies. Directie en bestuur vinden het niet verantwoord door te gaan. De circa vijf personeelsleden worden ontslagen.  Gilissen: ‘We hebben te maken met teruglopende inkomsten. Bedrijven hebben minder geld te besteden en er zijn minder fondsen beschikbaar. We moeten een groot deel van onze inkomsten uit de markt halen om de vaste

lasten te betalen. En er zijn geen reserves om dit op te vangen.’ Het onafhankelijk debatcentrum Tumult organiseerde wekelijks debatten over maatschappelijke onderwerpen. Tumult werd in 1997 opgericht met financiële steun van de HU, universiteit en gemeente. Sinds vijf jaar houdt Tumult zijn eigen broek op door het organiseren van debatten voor derden. De subsidie van de HU en universiteit werden afgebouwd. De directeur is in gesprek met de Universiteit Utrecht, Gemeentebibliotheek en gemeente over een vervolg. De HU is momenteel geen gesprekspartner maar is zeker welkom om te participeren, stelt Gilissen. ‘Het idee is dat er straks een zelfstandige organisatie komt die inhoudelijk, financieel en organisatorisch ondersteund wordt door de drie partijen’, zegt ze. Het streven is om van­af oktober weer debatten te organiseren. (GR)


Raad: kiescommissie moet aftreden De leden van de Centrale Kiescommissie moeten aftreden, vindt de cen­ trale medezeggenschaps­ raad (CMR). De commissie ligt onder vuur omdat tijdens de verkiezingen van de medezeggenschapsraden, eind vorig jaar, legio fouten zijn gemaakt. Zo is het verkiezingreglement meerdere keren overtreden en was de positie van de projectleider onduidelijk Deze kritiek kwam eind mei naar buiten in het evaluatie-

rapport over de verkiezingen. ‘Al met al heeft de CMR er weinig vertrouwen in dat deze kiescommissie de volgende verkiezingen wel op een professionele manier kan organiseren’, schrijft de raad in een brief. Daarbij stelt de CMR dat de functie van projectleider niet vervult dient te worden door de coach Bestuurlijke Participatie Studenten omdat deze rollen niet goed te combineren zijn. Eerder gingen er binnen de commissie stemmen op om er mee op te houden. Commissielid Jacqueline de Vogel en plaatsvervangend lid Hans Kramer constateerden eind november in een brief aan de CMR dat het vertrouwen van kandidaten en kiezers is ‘beschaamd’. De geloofwaardigheid en integriteit van de commissie kan alleen worden hersteld als de leden ervan worden vervangen, schreven zij. Cees Meijer, voorzitter van de kiescommissie, erkent dat er fouten zijn gemaakt. De leden zijn bereid af te treden, zegt hij. Daarover zijn zij in overleg met Wim Kuus, directeur van de stafdienst Studentenzaken. (GR)

Sumoworstelen met de manager Peshwan Mahmada, student bouwkunde, mocht dinsdag 22 juni een potje sumoworstelen met clustermanager Hiddo Velsink (links op de foto) van het Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO). Het was een ludieke actie van de Gemeenschappelijke Opleidingscommissie IGO om meer bekendheid te krijgen en aandacht te vestigen op de nieuwe Hyvespagina. Aan de actie was een prijsvraag verbonden wie het beste idee heeft om een probleem binnen de HU op te lossen. Dat kwam van bouwkundestudent Masja Roetban. Zij stelde voor dat studenten een eigen laptop meenemen om het gebrek aan goede computers op te vangen. Wie dit niet kan betalen krijgt er een van de hogeschool, maar moet in ruil daarvoor werken tijdens open dagen, ouderavonden en studiedagen. (GR)

KLEINE GROEI HU

De pil niet meer vergoed

Het aantal studenten bij Hogeschool Utrecht stijgt dit jaar met 1 procent in de voor­ aanmeldingen in vergelijking met vorig jaar. Dit is iets minder dan de prognose van 2 procent landelijke groei.

Jongeren tussen 18 en 21 jaar gaan meer beta­ len voor de tandarts en vrouwen ouder dan 21 krijgen de anticonceptie­ pil niet langer vergoed.

De animo voor de faculteit Natuur en Techniek lijkt fors te dalen. Ten opzichte van de­ zelfde periode vorig jaar meld­ de zich 12 procent minder studenten. Landelijk is de neergang 7 procent. De facul­ teit Economie en Management groeit met 3 procent (landelijk 1 procent) en Educatie stijgt

1 procent (terwijl het landelijk stagneert). De belangstelling voor de faculteit Gezondheids­ zorg is behoorlijk: 12 procent meer (ten opzichte van 13 pro­ cent landelijk). Communicatie en Journalistiek zit 6 procent in de lift (landelijk 10 procent) en Maatschappij en Recht te­ kent voor 2 procent meer stu­ denten (landelijk 4 procent). De peildatum van de vooraan­ melding bij Studielink is 21 juni. De ervaring leert dat de definitieve inschrijvingen bij de hogescholen hiervan kun­ nen afwijken. (GR)

Als de Tweede Kamer daar voor de zomer mee instemt, gaan de maatregelen vanaf 2011 in. Demissionair minister Ab Klink van Volksgezondheid maakte dat 21 juni bekend. De overheid moet de komende jaren flink bezuinigen op de zorg om te voorkomen dat de uitgaven met 1,4 miljard euro meer stij-

gen dan begroot. Ook voor ouderen wordt de zorg duurder: hulpmiddelen als rollators verdwijnen uit het basispakket. Daarnaast komt er een eigen bijdrage van tien euro per behandeling bij een logopedist, ergotherapeut of diëtist en komen behandelingen bij een fysiotherapeut vaker voor eigen rekening. Geestelijke gezondheidszorg wordt duurder en antidepressiva worden nog beperkt voorgeschreven. (HOP)

24062010 TRAJECTUM 19

5


Nieuw boek over hogeschool School maken, in het hart van het land – onder die titel beschrijven lector Ad van Liempt en Trajectumhoofdredacteur Janny Ruardy en een aantal andere auteurs de geschiedenis van zes opleidingen die vijftien geleden opgingen in de Hogeschool van Utrecht. In zes hoofdstukken wordt vanuit verschillende perspectieven het verhaal verteld van de laboratoriumschool, de heao, de School voor Journalistiek, de pabo, het instituut Social Work en verpleegkunde. De auteurs zijn anderhalf jaar bezig geweest om die geschiedenis in kaart te brengen. De een heeft al een lange historie, zoals de pabo, die als kweekschool stamt uit 1865. De jongste loot aan de stam is de heao, die pas in 1970 het levenslicht ziet. (JR) Het boek verschijnt op 26 augustus tijdens de opening van het nieuwe collegejaar.

HU­site alweer de beste De HU heeft de beste website van alle hoge­ scholen. Dat is de conclu­ sie van een onderzoek naar de sites van 41 hbo­ instellingen in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door het consultingbureau Strategy on Demand in samenwerking met de hoger onderwijssite ScienceGuide. De websites van hogescholen zijn beoordeeld door minimaal veertig studenten en enkele experts. Zij letten op: inhoud, bereikbaarheid, vormgeving, interactiviteit en techniek. Als tweede eindigde de Hogeschool van Amsterdam en op de derde plaats staat de NHL Hogeschool in Leeuwarden. Hekkensluiter is de Design Academy in Eindhoven. De Utrechtse Marnix Academie en de Amsterdamse Gerrit Rietveld Academie belanden respectievelijk op de tweede en derde plaats van onderen. Volgens Nico van Hemert van Strategy on Demand zijn veel

MEER ZOMERBAANTJES Studenten die een vakan­ tiebaan zoeken, hebben meer keus dan vorig jaar. Vooral in de horeca en industrie komen er weer baantjes bij, zeggen uitzendbureaus. Vorig jaar merkten ze dat Nederland in een economische crisis zat, maar nu gaat het beter. ‘Ik kan niet zeggen dat we terug zijn op het oude niveau’, aldus directeur Katinka Habermehl van ASA Student, die naar eigen zeggen half studerend Nederland in haar kaartenbak heeft. ‘Maar de trend omhoog is ingezet. Vooral in de horeca, catering en evenemen-

6

TRAJECTUM 19 24062010

websites ‘middelmatig’ omdat ze niet aansluiten bij de eisen van de jongste generatie studenten. Dat geldt vooral voor de bereikbaarheid en het interactieve karakter. De website van HU is in september vorig jaar vernieuwd. Een onderdeel is www.studentenwereld.hu.nl waarop tien studenten van alle faculteiten via Google Earth het studentenleven interactief weergeven. Ze houden blogs bij, plaatsen foto’s en filmpjes en communiceren via Twitter. De HU-site sleepte het afgelopen jaar drie prijzen in de wacht. (GR)

ten zijn weer meer bijbanen.’ Ook Randstad Uitzendbureau merkt deze zomer dat de economie weer uit het slop raakt. Woordvoerder Joost Ruempol: ‘De crisis heeft de uitzendbranche hard geraakt, maar nu zien we dat de industrie weer meer tijdelijke arbeidskrachten zoekt. Daar begint het herstel.’ De crisis wil hij relativeren: ‘Vorig jaar hadden studenten iets minder keus, maar er was nog altijd werk. Misschien moesten ze er iets verder voor reizen. Maar de crisis heeft bijvoorbeeld nauwelijks effect op de werkgelegenheid in de thuiszorg.’ (HOP)

Master journalistiek De faculteit Communicatie en Journalistiek start per januari volgend jaar met een master journalistiek. De master ‘journalistiek in een crossmediale nieuwsom­ geving’ duurt twee jaar en bestaat uit vier thematische masterclasses en een onder­ zoeksperiode. De master­ classes kunnen ook apart worden gevolgd. De oplei­ ding is bedoeld voor journa­ listen die met crossmediale technieken willen werken. Zij dienen zo’n drie jaar werkzaam te zijn in het vak. De faculteit heeft de oplei­ ding overgenomen van de Media Academie in Hilver­ sum, die vorig jaar failliet ging. Het programma is aan­ gepast door meer nadruk op het crossmediale karakter te leggen en een verzwaring van het onderzoeksgedeel­ te. Docenten zijn onder meer de lectoren Ad van Liempt en Pieter Broertjes en leden van de kenniskring. (GR)

U


Straatmuzikanten Het aantal straatmuzikanten in Utrecht is fors gedaald. Volgens straatmuzikant Thijs Hanrath zijn vooral de spelers uit de Balkan verdwenen vanwege de regeldrift van de gemeente. Het stadsbestuur kondigde in mei aan dat er een maximum aan het aantal straatmuzikanten werd gesteld. Daarna maakte het stadsbestuur een draai: iedereen mag spelen maar er is wel een vergunning van 60 euro vereist.

Heuvelrug Maatregelen zijn nodig om het gebied van de Utrechtse Heuvelrug voor te bereiden op klimaatverandering. Zo is het van belang water in natte perioden op te vangen en vast te houden voor tijden van droogte. Bovendien biedt het mogelijkheden voor energieopwekking door wind, zon of biomassa. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) gaat met het programmabureau Heel de Heuvelrug en de provincie Utrecht de mogelijkheden onderzoeken.

Het gebeurde enkele weken geleden. Goedgemutst kwam ik om half twaalf aan bij het lokaal waar ik moest lesgeven. Vreemd, er stonden geen studenten te wachten. Dan was hun vorige les zeker uitgelopen. Om vijf over half twaalf was er nog niemand en keek ik in mijn agenda of ik in het goede lokaal zat. Waarschijnlijk was er een roosterwijziging, die ik over het hoofd had gezien. Snel naar mijn werkkamer om Sharepoint op te starten. Nee, het lokaal was hetzelfde als in mijn agenda stond. Terug naar het lokaal, want nu zouden ze er zo langzamerhand wel zijn.

Spiegeldieven Buitenspiegels van Mercedessen zijn de afgelopen maanden erg in trek bij dieven. Dit jaar zijn al meer dan vijftig autobezitters hun spiegels kwijtgeraakt, zo maakte de politie bekend. Er liggen meer dan vijftig aangiftes bij de politie. De diefstallen vinden voornamelijk in Overvecht, Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd plaats. De politie heeft nog geen spoor van de daders en hoopt op tips om de diefstallen te stoppen.

Om kwart voor twaalf begon de harde waarheid tot me door te dringen. Er was niemand en er ging ook helemaal niemand komen. Vorige week viel de opkomst al tegen; er zaten twaalf studenten terwijl er 33 namen op mijn lijst stonden. Ik was een beetje sjaggo tegen ze geweest, want de helft was weer zonder rekenmachine naar mijn les gekomen. Dat moet je als docent nooit doen, je teleurstelling of woede laten blijken, want die negatieve energie, daar zit niemand op te wachten. Ook al zitten er twaalf studenten, je moet het beste geven wat je te bieden hebt. Doe alsof je in een uitverkocht Carré staat en speel de sterren van de hemel. Het was niet gelukt die dag. Er hing een sfeer van afwachting in de klas en er kwamen weinig vragen toen ik enthousiast de regressieanalyse op het bord uiteen zette.

Krakers De krakers die het oude pand van de Airmilesshop hadden gekraakt, moeten er weer uit. Dat heeft de Utrechtse rechtbank besloten. De krakers wilden er een weggeefwinkel beginnen. Eigenaar Paping stelde in een kort geding dat de huurders van de bovenste verdiepingen hun woning niet in konden omdat het slot veranderd was. Daarnaast wil hij het pand verbouwen tot 31 appartementen voor starters.

Het is de centrale wet in het onderwijs: als studenten niet komen, kun je ze niets leren. Het creëren van een band, het demonstreren hoe leuk jouw vak is; je kunt het allemaal vergeten, als je ze niet kunt motiveren om naar je les te komen. Om twaalf uur ging ik naar mijn werkkamer. Was er soms een treinstaking of busstaking die dag? Waren er misschien studentenacties gepland? Nee. En er was de avond ervoor ook geen studentenfeest.

Ad Franzen is docent op de HU

Club Poema Goed nieuws voor de technoliefhebbers. Club Poema blijft open. Een actie van personeel en bezoekers om de club aan de Drieharingstraat open te houden heeft de eigenaar op andere gedachten gebracht. Poema zou 3 juli de deuren sluiten. Binnen een dag kwamen 1350 steunbetuigingen binnen.

COLUMN

utrechtnieuws

No show

Het zat me dwars en ik begon er over te praten met één van mijn collega’s, die mentor was van de groep. ‘Wat raar, om half twee heb ik een verplichte mentorles voor ze gepland, aansluitend op jouw les’. Stiekem ging ik om twee uur door het raampje van het klaslokaal gluren. De klootzakken zaten er allemaal. Wacht maar, bij het tentamen neem ik ze allemaal te grazen.

Ad Franzen

24062010 TRAJECTUM 19

7


• Strand Oog in Al • Dinsdag 22 juni, 17.30 uur • Uitje HU-Diensten 8

TRAJECTUM 19 24062010

hET M


moment 24062010 TRAJECTUM 19

9


Op de opiniepagina laten elk nummer HU’ers hun licht schijnen over een actuele kwestie. Tevens is er ruimte op deze pagina voor ingezonden brieven. Deze mogen niet langer zijn dan 250 woorden. Mail uw bijdrage naar gerard.rutten@hu.nl. Langere, opiniërende stukken (max. 600 woorden) in overleg met de redactie.

Sporten moet betaalbaar blijven De studentensport in Utrecht is al niet ruim bedeeld en met de bezuinigingen op Sportcentrum Olympos dreigen de studenten­ sportverenigingen de dupe te worden, betogen de studenten­ sportverenigingen en Sportraad Utrecht

In Utrecht worden ontzettend veel verschillende activiteiten georganiseerd. Voor en vooral dóór studenten. Het is geweldig om te zien hoe druk en professioneel studenten bezig kunnen zijn met activiteiten naast hun studie. Waar de studie misschien de helft is van de basis voor een carrière, zijn activiteiten, zoals sporten en participatie in besturen, zeker even leerzaam. Utrecht als grote stad heeft lang niet de sportvoorzieningen waar behoefte aan is. Het is namelijk niet de meest toereikende stad richting de sportende student. Waar je in diverse andere studentensteden voor 50 tot 100 euro per jaar bijna alles kunt sporten wat je hartje begeert, ben je in Utrecht genoodzaakt om relatief grote aanslagen op je portemonnee te plegen. Sommige studentensportverenigingen (SSV’s) dreigen zelfs duurder te worden dan een burgersportvereniging. Dat is geen wenselijke situatie in een academisch omgeving. Een academische omgeving is er voor de vorming van de student. De studententijd is een belangrijke periode in het leven waar het meeste uit gehaald moet worden. De studentensporters slagen er vaak in om in een relatief korte tijd veel nieuwe ervaring op te doen én zich te vormen. Je bent bezig je kennis te vergroten, je horizon te verbreden en ook met contacten voor later te leggen. Het sporten bij een (studenten) sportvereniging creëert een teamgevoel. Dat moet niet alleen uit de studenten zelf komen, maar dient ook gestimuleerd te worden door Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en de gemeente Utrecht. Dit ondersteunen zij ook, maar te weinig in vergelijking met andere steden.

Studenten en zeker studentsporters zijn geen lastpakken. Het zijn enthousiaste mensen die ervoor zorgen dat het bruist aan alle kant in het ‘hartsie’ van het land. Sport alleen georganiseerd voor (en door) studenten is ideaal omdat de organisatie ervan optimaal aansluit bij het unieke levenspatroon van een student. Studenten van buiten Utrecht staan verbaasd te kijken als ze merken dat de studenten sporten in Wageningen, Nijmegen, Tilburg en Groningen vele malen meer gestimuleerd worden. Oftewel, er wordt meer van Utrecht verwacht dan er wordt waargemaakt. Gevolgen van de weinige investeringen in de studentensport in Utrecht zijn er zeker. Bezuinigingen hebben als gevolg dat ook het Utrechts Studenten Sportcentrum Olympos de volgende impopulaire maatregelen dreigt te nemen: 1) Een inkrimping van het sport aanbod 2) Een verhoging van de prijs om te sporten voor alle studentensporters En als de studentensport al niet ruim bedeeld is, dan valt er ook weinig vanaf te halen. Gevolgen zijn direct van invloed op het wel en wee van SSV’s, en indirect omdat er minder studenten gecharmeerd zullen zijn van Olympos en daardoor minder in aanraking komen met de SSV’s. Kortom, geen prettig vooruitzicht. Sporten moet betaalbaar zijn en Utrecht moet en kan als veelzijdige studentenstad niet onder doen in vergelijking met andere steden. Bart Gombert en Geert Jan Hahn namens de studentensportverenigingen en Sportraad Utrecht

FORUM 10

TRAJECTUM 19 24062010

O N D E R R E D A C T I E VA N G E R A R D R U T T E N


POLaLjij

Wat g er om deze z ? doen

Uitslag vorige poll: Waar ga jij het WK kijken?

Tot die tijd, namens de hele redactie: een heel fijne vakantie!

33%

0%

8%

25%

Live in Zuid足Afrika

WK?

Thuis

33%

Op de voetbalclub

Reager en op dit artikel? traject um.hu.n l

Dit is de laatste Trajectum van dit studiejaar. De redac足 tie zal tussen 8 juli en 16 augustus niet op haar plek zitten maar wel de website blijven vullen met vers nieuws. Dus houd deze zo足 mer trajectum.hu.nl in de gaten! Op 2 september verschijnt de eerste editie van de nieu足 we jaargang.

In de kroeg

Zomervakantie

24062010 TRAJECTUM 19

11


TRAJECTUM 19 24062010

iNTERViEw

12

Achter


DOOR GERARD RUTTEN

Vierdejaars hbo足rechten Iftin Abokor (26) is vanaf eind juni algemeen bestuurslid van de landelijke studentenorganisatie ISO. Ze was actief in de Opleidingscommissie en bij de Tweede Kamerfractie voor GroenLinks. Tijdens de laatste verkiezingscampagne was Iftin de rechterhand van de kandidaten, waaronder lijsttrekker Femke Halsema.

de schermen 24062010 TRAJECTUM 19

13


Het is de dag na de verkiezingen van de Tweede Kamer. Tot diep in de nacht heeft ze de uitslagen gevolgd. De voorafgaande weken fungeerde zij als persoonlijk begeleider van de kandidaten van GroenLinks tijdens de verkiezingstour. Als Femke Halsema meetourde was zij haar personal assistant. ‘Ik regelde zaken met de pers, hield de tijd in de gaten, kocht sigaretten voor haar, droeg haar tas. Als ze te lang met burgers praatte moest ik de boel vriendelijk afkappen’, vertelt Iftin Abokor. Ze is moe maar tevreden: ‘Het doel was om als een van de grote partijen een waardige regeringspartner voor een coalitie te worden. Met tien zetels is dat wel gelukt.’ Over Femke Halsema: ‘Ze is een kei in debatteren en een echte dossiervreter. Ze komt heel natuurlijk over en zo is zij ook echt. Ik zou niet in haar schoenen willen staan, want je wordt geleefd. Ze twittert veel, ze is vergroeid met haar telefoon.’ Voor deze – betaalde – functie is Iftin gevraagd. In 2008 liep ze stage bij de fractie van GroenLinks in de Tweede Kamer. Daarna bleef Iftin aan als vrijwilliger en hielp het campagneteam tijdens de Europese en gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens die stage werd ze lid van de partij. Daarvoor twijfelde ze of ze wel kleur moest bekennen. ‘Ik was bang dat ik me te jong politiek zou vastleggen. Daar heb ik veel over nagedacht. Maar als je een keuze maakt die dicht bij jezelf ligt dan kan dat niet fout zijn.’

Kijk je anders tegen het politieke circus aan nu je hebt meegedraaid in de verkiezingskaravaan? ‘Tijdens mijn stage en tijdens de verkiezingen merkte ik dat de politiek toegankelijk is. Veel mensen denken dat het een ondoordringbaar bolwerk is, mijn ervaring is anders. Politici zijn mensen en als je ze weet te overtuigen kun je ze ook beïnvloeden. Dat heb ik tijdens de laatste campagne wel geleerd.’ Wil je zelf in de politiek? ‘Dat weet ik nog niet. Ik ben met veel verschillende dingen bezig en die me aan het hart gaan. Medezeggenschap, politiek, debatteren, me inzetten voor anderen. De kansen komen vanzelf. Ik heb achter de schermen gewerkt en die ondersteunende rol vind ik heel interessant. Ik hoef niet per se achter de interruptiemicrofoon te staan. In mijn bestuursfunctie bij het ISO hoop ik eveneens achter de schermen mijn stempel te kunnen drukken. Ik heb samen met penningmeester Davy Paap de politieke lobby in mijn portefeuille. Met zijn tweeën gaan wij Den Haag enthousiast maken om juist meer te investeren in hoger onderwijs. Dat politieke spel vind ik leuk.’

‘Overal waar ik kom wil ik het iets beter achter laten dan ik het aantrof’

14

TRAJECTUM 19 24062010

Hoe ben je bij het ISO terecht gekomen? ‘Omdat ik actief ben in de medezeggenschap bij de hogeschool kwam ik achter het bestaan van het ISO. Voormalig HU-student Jochim Schueler geeft als oud-bestuurder presentaties over het ISO. Hij zei me vorig jaar dat het wel iets voor mij was. Maar het kwam me niet goed uit want ik ben al wat ouder en wilde afstuderen. Dat jaar wilde ik zeventig studiepunten halen – zowel de vierdejaarsvakken en enkele tweedejaarsvakken - en mijn afstudeerproject doen. Daarom werk ik sinds januari als juridisch stagiair voor de deelgemeente AmsterdamNoord. Dat loopt goed en ik krijg de ruimte voor het ISO. Ik heb twee gesprekken gehad met de huidige voorzitter Henno van Horssen en werd steeds enthousiaster.’ Waarom het ISO en niet de LSVB die meer GroenLinks-georiënteerd is? ‘De LSVb richt zich meer op individuele studenten. Terwijl het ISO bestaat uit de studentenfracties van medezeggenschapsraden van universiteiten en hogescholen, zoals de fractie MUST van Hogeschool Utrecht. Met mijn achtergrond als medezeggenschapper vind ik dat interessanter.’ Hoe kwam je in de Opleidingscommissie terecht? ‘In het eerste jaar van mijn studie stierf mijn stiefvader aan kanker en liep ik daardoor studievertraging op. Mijn studieloopbaanbegeleider begreep de situatie en zei dat ik rustig aan kon doen tijdens het rouwproces. Na de zomervakantie kreeg ik opeens een brief waarin stond dat ik niet genoeg studiepunten had gehaald. Als ik die in het tweede jaar niet zou halen moest van school af. De studentendecaan vertelde mij daarna dat ik geen negatief bindend studieadvies hoefde te krijgen omdat ik iets erg had meegemaakt


en naar een studentenpsycholoog zou kunnen. Niemand had dit in het eerste jaar verteld, daar was ik boos over. Die boosheid wilde ik ombuigen tot iets positiefs en daarom ben ik in de Opleidingscommissie gaan zitten om mee te denken hoe deze faciliteiten beter bekend kunnen worden bij de studenten. Er kan veel bij de hogeschool, maar er is veel onwetendheid. En de studie was nog vrij nieuw waardoor de instituutsdirecteur en opleidingsmanager nieuwsgierig waren naar hoe wij als studenten het zouden doen en graag input van ons wilden hebben. Na drie jaar ben ik door Emi Stikkelman, coach bestuurlijke participatie, gevraagd om OC-ambassadeur te worden en zodoende ondersteun ik alle OC’s van de faculteit.’ Wat is jouw drive om je hiervoor in te zetten? ‘Overal waar ik kom wil ik het iets beter achter laten dan ik het aantrof. Als ik met de opleiding klaar ben, moet het beter gaan dan toen ik begon. Ik zou heel kriebelig worden als ik alleen maar mee zou draaien en niets toe heb kunnen voegen.’ Hoezo? ‘Dat heeft met mijn achtergrond te maken: ik ben half Somalisch en half Nederlands. Omdat mijn vader de kans kreeg hier te studeren, te wonen en te trouwen, voel ik me bevoorrecht. Het is voor mij allemaal niet vanzelfsprekend. Ik voel de plicht om mijn best te doen en ervoor te zorgen dat mensen die na mij komen het nog beter hebben dan ik. Dat is mijn persoonlijke drijfveer.’

Hoe was jij als scholier? ‘Ik was makkelijk in de omgang, maakte snel vrienden. Ik heb het geluk dat ik wel een mooi meisje ben en kreeg daardoor veel aandacht. Mijn stiefvader, bij wie ik sinds mijn negende woonde, was een blanke Hollandse man. Ik hoefde niet op te boksen tegen anderen omdat ik een ander kleurtje had, maar stuitte wel tegen het verschil in sociale achtergrond. Ik ging naar een hockeyschool maar zat niet op hockey. Ik woonde niet in een groot huis in Bilthoven maar kwam uit een dorpje uit de buurt. Dan leer je wat brutaler en bijdehanter te zijn.’ Je hebt eerst communicatiemanagement gestudeerd maar bent ermee gestopt. Waarom? ‘Ik was uitgeloot bij journalistiek en begon toen maar bij communicatiemanagement bij dezelfde faculteit. Ik woonde net op kamers, was lid geworden van studentenvereniging Veritas en heb veel gefeest. Ik wist op een gegeven moment dat ik de propedeuse niet zou halen. Bovendien was het geen studie voor mij.’

Je bent met veel dingen tegelijk bezig. ‘Gedurende mijn studie, activiteiten binnen de medezeggenschap en GroenLinks heb ik vaardigheden en kennis opgedaan die ik goed kan gebruiken bij het ISO. Als bestuurder moet je snel kunnen schakelen tussen verschillende partijen, een grote dossierkennis binnen korte tijd opbouwen en over de drive beschikken je vast te willen bijten voor de verbetering van het hoger onderwijs. Dat ik politiek, medezeggenschap en mijn studie om kan buigen tot mijn bestuursfunctie maakt mij een bevoorrecht mens. Op dit moment zou ik namelijk niet kunnen kiezen tussen deze drie en nu hoeft dat gelukkig niet meer.’ CV Geboren: 1984 te Utrecht Middelbare school: atheneum, havo Opleiding: communicatiemanagement en hbo­rechten Stage: Tweede Kamerfractie GroenLinks Nevenactiviteiten: Opleidingscommissie hbo­rechten, OC­ambassadeur, coach UIT­dagen (introductie)

Waarom ben je overgestapt naar hbo­rechten? ‘Als ik de propedeuse gehaald zou hebben, was ik een universitaire studie rechten gaan doen. Maar het werd hbo-rechten. Met rechten leer je de regels van het spel des levens. Zo zie ik het. Ik heb niet de ambitie om advocaat te worden maar studeer puur voor de kennis en vaardigheden als onderhandelen en adviseren. Vriendinnen van mij die aan de universiteit rechten hebben gedaan vinden het doodeng om te presenteren en weten niet hoe je moet onderhandelen.’

PERSOONLIJK Favoriete politicus? Femke Halsema Laatst gelezen roman? Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht van Mark Haddon Favoriete vakantiebestemming? Namibië Koffie of thee? Koffie Café of restaurant? Café Handbal of hardlopen? Hardlopen Debat of vergadering? Debat Stad of dorp? Stad Fiets of openbaar vervoer? Fiets Krant of internet? Krant

24062010 TRAJECTUM 19

15


Bloggen, Twitter, Hyves en online communities rukken op. Bedrijven en instellingen moeten ‘iets’ met social media. Maar wat? En hoe? Iedereen is aan het experimenteren. Twee kenniscentra onderzoeken dit fenomeen samen met een groep bedrijven uit de Utrechtse creatieve industrie in het project De marketing van social media. Een gesprek met onderzoekers Gerlach Velthoven van het lectoraat Marketing, Marktonderzoek en Innovatie, Erik Hekman van het lectoraat Crossmedia Content en Herbert Pesch, directeur van het bedrijf Evident Interactive en bestuurslid van Creative Connection. DOOR GERARD RUTTEN

Social media is de benaming voor online platformen waar de gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie, de in­ houd verzorgen. Onder de noemer social media worden onder andere weblogs, fora, sociale netwerken als Hyves, Facebook en LinkedIn en dien­ sten als Twitter geschaard. Via deze media delen mensen verhalen, kennis en ervarin­ gen. Dit doen zij door zelf be­ richten te publiceren of door gebruik te maken van inge­ bouwde reactiemogelijkheden. Denk hierbij aan weblogs, waar lezers reacties kunnen achterlaten via een reactiefor­ mulier of middels trackbacks.

16

TRAJECTUM 19 24062010

Herbert Pesch: ‘Social media zijn enorm overhypt. Maar het is een vorm van communiceren die een flinke vlucht heeft genomen en het bedrijfsleven weet nog steeds niet wat ze hier mee aan moet. Social media zijn ontstaan vanuit de gemeenschap en zijn moeilijk te beïnvloeden terwijl een onderneming dit soort stromen naar hun hand wil zetten. Dat is een interessant spanningsveld waarbij grote fouten worden gemaakt, maar ook verrassende successen boven komen. Dat maakt dat social media op dit moment een superinteressant en relevant onderwerp is om te analyseren en te doorgronden. Je ziet iedereen achter elkaar aanrennen. Als bijvoorbeeld een verzekeraar – ik zal de naam niet noemen – iemand heeft ingehuurd om op social media te publiceren, houdt dat hordes mensen in grote congrescentra bezig. En dan blijkt het om een stagiair te gaan die op een kan-

toortje af en toe zit te twitteren, reageert op een blog of iets doet op LinkedIn. Dat gaat helemaal nergens over, maar het wordt heel groot gemaakt.’ Erik Hekman: ‘Ik vraag wel eens aan studenten tijdens een gastcollege wat social media zijn. En dan komen er antwoorden zoals YouTube, Twitter en user generated content. Dan feliciteer ik ze en vertel dat ze hiermee vijfhonderd euro kunnen incasseren op een congres als social media guru. De verhalen op die congressen over social media zijn al vier jaar lang hetzelfde. Er wordt te snel gezegd: we moeten Twitter gebruiken, of Hyves. Als ze dan eenmaal op Hyves zitten weten ze niet wat ze moeten doen. Er is onvoldoende over nagedacht.’ Gerlach Velthoven: ‘In een ander geval wilde een bedrijf een half jaar social media inzetten met als enige doel meer te verkopen. Ze zonden alleen hun boodschappen en deden niets

aan het sociale aspect. Kortom ze gebruikten social media op een manier waarop traditionele media werken.’ Herbert Pesch: ‘Iedereen is nog aan het experimenteren. Stel een klant van ons vraagt om via crowdsoursing in dialoog te gaan met de klanten om nieuwe producten te ontwikkelen. Het horrorscenario is dat je in allerlei media de ruimte geeft aan het publiek om te reageren en dat er zichtbaar geen of nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Wij als bureau moeten samen met onze klanten bedenken dat we niet die dingen doen die kansloos zijn en doodbloeden. Dan kan het zelfs tegen je werken. We moeten precies de goede momenten uitkiezen en de juiste middelen inzetten en daarmee scoren.’ Gerlach Velthoven: ‘Toen ik toevallig in contact kwam met Herbert ontstond het idee om iets met social media te doen.

FOTO’ S G ER ARD RUTTE N

Creatief met social


Ik wist dat er bij de faculteit Communicatie en Journalistiek ook interesse hiervoor bestond. Het leek ons interessant om te onderzoeken hoe de creatieve bedrijven omgaan met de oprukkende sociale media. Vandaar het aanbod van de hogeschool om dit te onderzoeken en de vraag aan de bedrijven om hen als onderzoeksobject te gebruiken. Hogeschool Utrecht heeft een aantal speerpunten benoemd waarvan de creatieve industrie er een is. Wij denken dat bedrijven en instellingen nog veel te weinig van creative professionals gebruik maken en dat de creatieve industrie nog lang niet altijd even professioneel werkt,

met name uit zakelijk oogpunt. We zijn toen in gesprek gegaan met Creative Connection (zie kader op deze pagina’s, red.) om te kijken wat er bij de communicatiebureaus leeft op het gebied van social media. Er kwamen twee vragen bovendrijven. Ten eerste: voor welke communicatie- of marketingvraagstukken zijn de sociale media geschikt? En ten tweede: hoe zet je ze succesvol in? Daar is een onderzoeksopzet voor gemaakt en zijn we aan de slag gegaan.’ Gerlach Velthoven: ‘Door die gesprekken met creatieve bureaus en hun klanten ontstaat er een beeld hoe ze de sociale media inzetten. De bureaus laten

media Erik Hekman: ‘Als bedrijven dan eenmaal op Hyves zitten, weten ze niet wat ze moeten doen’

Creative Connection: verliefd op de HU De creatieve industrie is een van de speerpunten van Hogeschool Utrecht. Daar­ toe is het programma Crea­ tive Experience Learning Labs (CELL) opgezet. Het programma moet de samen­ werking en kennisdeling van de HU met bedrijven in de creatieve sector een steun in de rug geven. CELL wordt uitgevoerd door de lectora­ ten Marketing, Marktonder­ zoek & Innovatie (faculteit Economie en Management), Crossmedia Content (facul­ teit Communicatie en Jour­ nalistiek) en Product Design & Engineering (faculteit Na­ tuur en Techniek). Studenten, docenten, on­ derzoekers en ondernemers participeren in een aantal concrete projecten, waarvan De marketing van social me­ dia er een is. Onderdeel van het CELL­programma zijn de ‘labs’, ruimtes waar met behulp van geavanceerde apparatuur onderzoek wordt gedaan. Deze labs bevinden zich op de drie betrokken faculteiten, op het Hilversumse Mediapark en bij het Utrechtse bedrijf Protospace. CELL is ontstaan vanuit het programma Creative Xcel­ lerator Noordvleugel, dat in september 2009 is gestart. Dit is een samenwerkingver­ band tussen de HU, de Ho­ geschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en de Task­ force Innovatie Utrecht (TFI). Het heeft als taak om de creatieve industrie in de regio Utrecht te innoveren en professionaliseren. Het is een uitvloeisel van program­ ma Connecting Creativity, dat twee jaar eerder startte met een vergelijkbaar doel.

zich er redelijk dik door betalen om op dit gebied te adviseren en wij zien dat er nogal amateuristisch mee wordt omgesprongen. Dat is op zich logisch want het is een betrekkelijk nieuw medium.’ Herbert Pesch: ‘De uitkomsten uit dit onderzoek helpen ons daarbij. Wij volgen de ontwikkelingen zelf natuurlijk ook. We hebben een stuk of acht cases op het gebied van social media, van Twitterfountains tot de Rabobankcommunity. Dus we pretenderen er wel iets van te weten, maar het is nog erg vers. Ik hoop dat hier zinvolle bruikbare tips uit voortkomen.’ Erik Hekman: ‘Voor onderzoekers is het vaak moeilijk om achter gegevens te komen, laat staan om informatie te krijgen over hele casussen. Je hebt veelal Amerikaanse voorbeelden waar de inzet van sociale media succesvol of minder succesvol zijn geweest. Maar we hebben er geen flauw idee van hoe het proces is verlopen of wat de statistieken zijn. Vanaf 1 april ben ik begonnen met mijn promotieonderzoek naar de waarde van social media. Een vraag die bedrijven zich stellen is veelal “hoe kun je geld verdienen met social media?” Binnen mijn onderzoek ga ik mij richten op waardecreatie binnen social media. Het gaat niet alleen om economische waarde. Er kan ook culturele, democratische waarde maar ook waardering gegenereerd worden. Dat mensen op internet met de duimpjes omhoog laten zien dat ze jouw bijdrage appreciëren. In dat verband is het interessant om te zien dat Esmée Denters haar liedjes op YouTube zette en veel bezoekers trok en waardering genereerde. Maar uiteindelijk stapt ze over naar de platenmaatschappij en verzilvert ze de economische waarde. Hier zien we dat verschillende waarden door middel van social media gegenereerd worden.’

24062010 TRAJECTUM 19

17

>


edia

Herbert Pesch: ‘We stellen drie casussen uit de praktijk ter beschikking en de onderzoekers kunnen ongegeneerd in de keuken kijken. Een ervan is een community die Rabobank Nederland opzet. Evident heeft met de bank een concept bedacht om regionale communities voor startende ondernemers. Doel is om eerder in te stappen in het traject van startende ondernemers. Dit door hen een community aan te bieden om in contact te komen met medestarters, business partners, branchegenoten, potentiële klanten en adviseurs. Rabobank wil met de community een onestopshop bieden voor kennis, advies en netwerken en hiermee tegemoet komen aan de bestaande behoeftes van de grote groep starters in Nederland. De bank gaat een serieuze dialoog met hen aan. Maar het komt niet vanzelf op

Gerlach Velthoven: ‘We zijn bezig met kennisontwikkeling waarvan ik nu al weet dat de praktijk er echt iets aan heeft’

18

TRAJECTUM 19 24062010

gang. De accountmanager die op een startersavond rondloopt moet hen op het bestaan ervan wijzen, zelf ook berichten posten en actief reageren op anderen. Dan ontstaat er reuring, gebeuren er dingen. Spannend.’ Gerlach Velthoven: ‘Wij hebben deze case onderzocht en hebben een interview met de verantwoordelijke van de Rabobank gehouden. Het bleek - in tegenstelling tot veel andere casussen die ik heb gezien – dat de Rabobank realistische verwachtingen heeft. Bedrijven moeten het alleen doen als ze een lange adem hebben en het zorgvuldig opbouwen. Je moet klein beginnen, mensen moeten interessante dingen te melden hebben zodat het aantrekkelijk is voor nieuwe leden. De bank realiseerde zich dat de gebruikers erbij betrokken moeten zijn. De belangrijkste content op zo’n site is niet wat de bank er op zet maar wat de starters tegen elkaar zeggen.’ Gerlach Velthoven: ‘Het doel van het project De marketing van social media is dat we terugkoppelen wat we gezien hebben in de cases. Dan houden we de creatieve bedrijven een spiegel voor. Uiteindelijk maken we een adviesmodel, een soort handleiding voor het gebruik van social media. Die bevat drie stappen. Ten eerste: denk goed na voordat je kiest voor een sociaal medium. Ten tweede moet het uitgewerkt worden zodat er een goede start volgt. Zowel in de literatuur als in de praktijk zien we dat hier vaak lichtzinnig over wordt gedacht. Men denkt dat een goed idee genoeg is, maar op het moment dat het live gaat moeten onder andere de crossmediale aspecten kloppen. De laatste stap is het meten van de vorderingen en gaandeweg verbeteringen aanbrengen totdat het medium optimaal draait. Donderdag 24 juni hebben we

een tussenpresentatie waarin we in gesprek gaan met de mensen van de bureaus. We hopen in een volgend project met deze mensen en wellicht meerdere bureaus die aanschuiven het adviesmodel echt uit kunnen gaan proberen in de praktijk. De bureaus gaan dan op pad met dit model waardoor we kunnen kijken of het werkt en waar we het moeten bijstellen. Dan groeit het hopelijk uit tot een soort standaard op het gebied van sociale media.’ Herbert Pesch: ‘Mijn droomscenario is om als creatieve industrie uit Utrecht samen met Hogeschool Utrecht een model op te bouwen waarmee we het rendement op het gebruik van social media min of meer kunnen voorspellen. En wij delen als eerste die kennis met de markt en dan straalt dat vervolgens weer op ons af.’ Erik Hekman: ‘Ik ga de resultaten en modellen direct gebruiken binnen het onderwijs. Vanaf september is er wederom het crossmediaproject in het tweede jaar van de opleiding digitale communicatie waar de resultaten perfect van pas komen. Ditzelfde geldt voor de nieuwe net ontwikkelde minor van ons lectoraat crossmedia content: Mobile Business Design.’ Gerlach Velthoven: ‘Dit project geeft een kans om in het bacheloronderwijs meer samenwerking aan te gaan. Er was eerder geen contact tussen de twee kenniscentra. En nu gaan ze ook samenwerken om een nieuw lectoraat commerciële communicatie te creëren. Kenniskringen werken naar mijn idee nog te weinig samen. In dit project zijn zo’n tien mensen betrokken en doen we dit eigenlijk voor het eerst. We zitten wekelijks om de tafel waarbij we ideeën en literatuur uitwisselen en elkaars hypotheses en onderzoeksopzetten bediscussiëren.


CELL = Creative Expe­ rience Learning Labs De creatieve industrie is een van de speerpunten van Hogeschool Utrecht. Daar­ toe is het programma Crea­ tive Experience Learning Labs (CELL) opgezet. Het programma moet de samen­ werking en kennisdeling van de HU met bedrijven in de creatieve sector een steun in de rug geven. CELL wordt uitgevoerd door de lectora­ ten Marketing, Marktonder­ zoek & Innovatie (faculteit Economie en Management), Crossmedia Content (facul­ teit Communicatie en Jour­ nalistiek) en Product Design & Engineering (faculteit Na­ tuur en Techniek). Studenten, docenten, on­ derzoekers en ondernemers participeren in een aantal concrete projecten, waarvan De marketing van social me­ dia er een is. Onderdeel van het CELL­programma zijn de ‘labs’, ruimtes waar met behulp van geavanceerde apparatuur onderzoek wordt gedaan. Deze labs bevinden zich op de drie betrokken faculteiten, op het Hilversumse Mediapark en bij het Utrechtse bedrijf Protospace.

We zijn bezig met een brok kennisontwikkeling waarvan ik nu al weet dat de praktijk er echt iets aan heeft. Tot nu toe zat de kennis veelal bij de bedrijven. De hogeschool loopt daarmee achter en nu zijn we met een inhaalslag bezig. We hebben als hogeschool echt iets te bieden.’ Herbert Pesch: ‘Ik kan vanuit mijn ervaring voorbeelden geven van goede en slechte samenwerking met de HU. Waar het minder ging was het platform Kennis laten Werken, een naar onze mening krachtig concept waarbij wij studenten en het bedrijfsleven met elkaar wilden laten matchen voor tijdelijke banen, stages en afstudeeronderzoeken. Uiteindelijk is dit niet echt van de grond gekomen. Wij hadden onderschat hoe lastig het is om een dergelijk vernieuwend concept te borgen in de operatie van

zo’n grote organisatie als de HU. Dan krijg je weerstand, wordt het niet opgepakt en dan lukt het dus niet. Als we nu als Creative Connection aankloppen ontmoeten we heel veel energie, creativiteit en enthousiasme. Bij het project De marketing van social media loopt het veel beter. Er gebeurt nu iets dat een half jaar geleden niet mogelijk was. Dat komt omdat de HU nu wel die daadkracht heeft om dit soort dingen te doen. De hogeschool wordt ondernemender.’ Gerlach Velthoven: ‘Dat komt naar mijn idee omdat we sinds een aantal jaren lectoren en kenniskringen hebben die de spil zijn tussen onderzoek, onderwijs en werkveld. Zij maken

mensen vrij om programma’s op te zetten die die werelden bij elkaar brengen.’ Erik Hekman: ‘De lectoren hebben een groot netwerk van bedrijven om zich heen. En er wordt onderzoek gedaan dat direct bruikbaar is binnen de bedrijven en het onderwijs; dus je bent waardevolle partners van elkaar en dat schakelt een stuk sneller.’ Herbert Pesch: ‘Ik zie dat de HU in een transitiefase zit. Als je kijkt naar de lectoraten, de derde geldstroom en onderzoeken dan is het nog veel subsidiewerk in plaats van echte verdiende euro’s. Maar dat is wel een weg die serieus ingeslagen is en met dit soort projecten komen we dicht bij elkaar.’

social med

Herbert Pesch: ‘We pretenderen iets van social media te weten, maar het is nog vers’

CELL is ontstaan vanuit het programma Creative Xcel­ lerator Noordvleugel, dat in september 2009 is gestart. Dit is een samenwerkingver­ band tussen de HU, de Ho­ geschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en de Task­ force Innovatie Utrecht (TFI). Het heeft als taak om de creatieve industrie in de regio Utrecht te innoveren en professionaliseren. Het is een uitvloeisel van program­ ma Connecting Creativity, dat twee jaar eerder startte met een vergelijkbaar doel.

24062010 TRAJECTUM 19

19


Vrouwkje Tuinman, docent bij cursussen van Studium Generale betrapte onlangs twee studenten op plagiaat. Voor het vak creatief schrijven gaf ze haar studenten de opdracht zelf een verhaal te bedenken. ‘Een student had een stuk van het internet gehaald. En bij de cursus effectief lezen moest de groep een leesverslag maken van een hoofdstuk uit een boek. Hiervoor had iemand een boekrecensie van internet geplukt.’ Tuinman was verbijsterd. ‘Het is zo dom. Aan het begin van de cursus vertel ik mijn studenten immers dat ze het niet goed of fout kunnen doen, zolang ze het maar proberen en inzet tonen.’ De studenten werden uit de cursussen gezet en konden allebei fluiten naar hun studiepunten. Leerlingen uit het mbo en voortgezet onderwijs kunnen nog redelijk hun gang gaan. Docenten controleren nauwelijks. Wanneer je toch gesnapt wordt, moet je de opdracht opnieuw doen of staat je in het ergste geval een onvoldoende te wachten. Maar daarmee kom je niet meer weg als je een vervolgstudie doet aan hogeschool of universiteit. Jatwerk heet hier plagiaat en daar staan harde straffen op. Een jaar niet deelnemen aan een cursus of geen tentamen mogen doen bijvoorbeeld. En dat levert weer studievertraging op.

KNIPPEN & We hebben ons er misschien allemaal wel eens schuldig aan gemaakt;

even een verslag overnemen, een werkstuk van internet halen of een paar bladzijden uit een boek overtikken. In het voortgezet onderwijs wordt er niet zo moeilijk over gedaan. In het hoger onderwijs heet het plagiaat en daar staat straf op.

D oor J elle J ansen

20

TRAJECTUM 19 24062010


Op de School voor Journalistiek worden gemiddeld vijf studenten per jaar betrapt, voor wie plagiëren zware consequenties heeft. Wanneer een student tegen de lamp loopt, moet deze voor de examencommissie verschijnen. Gerard Sweep, voorzitter van deze commissie bij journalistiek heeft het vermoeden dat meer studenten het niet zo nauw nemen met het maken van eigen werk: ‘Volgens mij is dit maar het topje van de ijsberg. Er zijn veel studenten die er toch mee weg komen. Daarnaast zijn er ook die door de mand vallen maar waarbij het tussen student en docent onderling afgehandeld wordt.’ Zo niet bij Eva Verhoeven. De derdejaars journalistiek werd vorig jaar door de examencommissie schuldig bevonden aan plagiaat. Voor het vak basismedia RTV moest ze een filmpje van het actualiteitenprogramma Netwerk bekijken en van seconde tot seconde noteren wat er aan beeld, geluid en tekst gebeurde. ‘Ik zat in tijdnood en vond dat we het op een nogal langdradige manier uit moesten werken. Daarnaast had de docent aangegeven dat het niet zo belangrijk was.’ Een klasgenoot van Verhoeven had de opdracht al gemaakt. Samen met een andere student nam ze – met medeweten van

Betere voorlichting In de auteursrechtenregeling van de HU staat een definitie: ‘Plagiaat is het uitgeven of publiceren van een werk van een ander alsof het het zijne is’ (art. 13 en 14 Auteurswet). Er wordt geen mel­ ding gemaakt van de eventuele sancties. In de Onderwijs en Examenregeling (OER) van de HU staat uitleg over moge­ lijke sancties op ‘onregelmatigheden’ maar niet wat hier allemaal onder valt. De voorlichting hierover kan duidelijk beter. Dat vindt ook Annette Wind, voorzitter van de examencommissie van Instituut Archimedes. Zij wijst op de studiegidsen van Archimedes. Daarin is extra aandacht besteed aan plagiaat en wordt uitgelegd hoe je juist moet cite­ ren en gebruik kunt maken van voet­ noten. Hierdoor zijn nieuwe studenten meteen op de hoogte van wat wel en niet mag. ‘Zo’n extra stukje voorlichting kan ik aan alle andere opleidingen aan­ bevelen.’ Gerard Sweep ziet dit ook in. ‘Het is de bedoeling dat er volgend jaar een plek op sharepoint komt waar stu­ denten gewezen worden op de gevol­ gen van plagiaat en fraude.’

de oorspronkelijke maker – de opdracht over. Met hier en daar wat aanpassingen. ‘Ik had niet het idee dat ik iets ergs deed’, zo verklaart ze haar handelen. Nadat ze het werk had ingeleverd ontvingen zij en haar studiegenoten een mail, waarin de docent meldde dat ze van fraude werden verdacht en voor de examencommissie moest verschijnen. ‘We waren bang dat we van school getrapt zouden worden. We wisten helemaal niet wat voor straf er op stond.’ Zo ver kwam het niet. Wel werd het werk met een onvoldoende beoordeeld en Verhoeven kreeg te horen dat ze het vak pas het volgende collegejaar mocht herkansen. ‘Ik vond het een vrij zware maatregel. Het ging in dit geval niet om een journalistiek stuk maar om een schoolse opdracht. De uitsluiting leverde mij studievertraging op en kostte me collegegeld.’ Toch begrijpt Eva Verhoeven dat er streng naar plagiaat gekeken wordt. ‘Je komt hier om een vak te leren. Je moet het zelf kunnen doen.’ Wat ze lastig aan het verhaal vindt is, dat zij hard gestraft zijn, terwijl ze weet dat andere docenten veel makkelijker zijn. Niet elke docent stapt meteen naar de examencommissie.’

& PLAKKEN 24062010 TRAJECTUM 19

21

>


‘Ik had niet het idee dat ik iets ergs deed’ Volgens Verhoeven is het geen gek idee wanneer studenten goed voorgelicht zouden worden over de definitie van plagiaat en de sancties die er op kunnen volgen. ‘En in milde gevallen volstaat een waarschuwing bij de eerste keer ook.’ Sweep onderkent dat de voorlichting omtrent plagiaat op de School voor Journalistiek beter kan. Volgens hem wordt er in de lessen voldoende op het onderwerp gehamerd, maar ziet hij dat vooral nieuwe studenten, afkomstig van het mbo of middelbaar onderwijs, tegen de strengere regels aan lopen. Ook Josja Mulder van de examencommissie van pedagogiek bij de faculteit Maatschappij en Recht beaamt dit. ‘Het probleem ligt voornamelijk bij de instromers die van het middelbaar onderwijs komen en niet weten dat even knippen en plakken niet kan in het hoger onderwijs.’ Het Utrechtse Leidsche Rijn College is een openbare school voor gymnasium, atheneum en havo. Decaan Peter Verkaaik begeleidt er leerlingen bij hun studiekeuze. Ook bij hem is bekend dat eerstejaars studenten soms moeite hebben met de regels omtrent knip- en plakwerk. Volgens Verkaaik zijn er op zijn school geen vaste afspraken omtrent plagiaatbestrijding. ‘Bij sommige vakken wordt er strenger op gelet, maar een systematische aanpak is er niet.’ Toekomstige hbo’ers worden volgens hem onvoldoende voorbereid op dit punt. ‘Een werkstuk in elkaar plakken kan natuurlijk niet, zeker met het oog op de vervolgstudie.’ Binnen de hogeschool is het probleem van plagiëren en frauderen bekend. Maar hoe maakt je studenten bewust van het voorkomen van een misstap die hen duur kan komen te staan? Zo’n vijf jaar geleden verscheen het rapport Advies aanpak plagiaat in de Hogeschool Utrecht, destijds uitgevoerd door het inmiddels opgeheven CETIS, het expertisecentrum voor onderwijsinno-

22

TRAJECTUM 19 24062010

vatie en ICT van Hogeschool Utrecht. In het rapport wordt een aantal maatregelen voorgesteld, onder andere het inrichten van plekken waar studenten snel een duidelijk beeld kunnen krijgen van plagiaatkwesties, bijvoorbeeld via een website en flyers. Tijdens een steekproef onder studenten gaven alle ondervraagden aan niet op de hoogte te zijn van de regels en sancties omtrent plagiaat. Dat het eigenlijk niet mag wisten ze, maar een aantal had zich er schuldig aan gemaakt. Een student gaf aan de opzet van een opdracht afgekeken te hebben bij een klasgenoot, een ander verklaarde uit tijdgebrek wel eens informatie van internet te gebruiken en te presenteren als van zichzelf. Eva Verhoeven ziet dit om haar heen ook geregeld gebeuren. ‘Ik weet dat er vooral in het eerste en tweede jaar vaak door studenten citaten of bronnen verzonnen worden. Er zijn meer studenten die dat wel doen dan niet, daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken.’ Ook luidt één van de conclusies in eerder genoemd rapport dat opleidingen binnen de HU zich bewust zijn van de problematiek omtrent plagiaat, maar dat ze hierin nog grotendeels hun eigen weg kiezen. ‘De nodige beleidscontext lijkt te ontbreken en de aandacht lijkt vooral naar detectie uit te gaan, terwijl de noodzakelijke preventiemaatregelen op dit moment nog onvoldoende getroffen zijn’, zo staat er te lezen. 'Faculteiten kiezen niet zozeer hun eigen weg maar brengen binnen de HU-brede regels striktere richtlijnen en uitvoeringsprocedures aan', aldus juridisch medewerker Caroline Stam. Volgens haar levert dit echter geen verwarring op. 'Nee, faculteiten hebben de taak hierover duidelijk te communiceren naar hun medewerkers en studenten. In de praktijk komt de uitvoering van het beleid binnen de diverse faculteiten veelal op hetzelfde neer.' Of dit echt zo is valt moeilijk te controleren. Preventie en voorlichting over plagiaat lijken vijf jaar na dato een ondergeschoven kindje te zijn. Faculteiten en opleidingen staat vrij om een eigen invulling te geven aan de regels zoals ze in de HU-brede OER beschreven staan en daarbinnen wordt niet altijd door elke docent op dezelfde manier gehandeld. De straf die iemand in het geval van fraude krijgt hangt van een individuele docent af.

Antiplagiaatsoftware In de loop der jaren zijn er verschillende computerprogramma’s ontwikkeld die ongeoorloofd knip­ en plakwerk van studenten opsporen. Ook Hogeschool Utrecht maakt gebruik van een dergelijk programma: Ephorus. Marcel Goor, me­ dewerker bij Ephorus: ‘Wanneer een docent een opdracht door ons program­ ma haalt, vergelijkt deze de ingevoerde tekst op het internet met zoveel moge­ lijk websites en documenten. Detecteert Ephorus een alinea of zin die overeen­ komt met een tekst op internet, dan maakt het programma hier melding van. ‘Een voorwaarde hiervoor is wel dat studenten hun werkstukken digitaal inle­ veren.’ Alles wat docenten invoeren in het programma wordt tevens opgesla­ gen in een database. Ook hier worden vervolgens nieuwe teksten mee vergele­ ken. ‘Onderwijsinstellingen hebben de mogelijkheid deze bestanden aan elkaar te koppelen om zo te voorkomen dat leerlingen van verschillende scholen werk van elkaar overnemen’, zo licht Goor toe. Toch lijken er hier en daar nog wat haken en ogen aan het programma te zitten. Zo zijn vertaalde teksten moei­ lijk terug te voeren naar hun oorspron­ kelijke bron. Ook boeken en bescherm­ de databases, van bijvoorbeeld kranten, kunnen niet door Ephorus gecontroleerd worden. Docenten kunnen dus niet blind op het computerprogramma vertrouwen en zullen naast Ephorus zelf speurwerk moeten blijven verrichten.


André is vierdejaars student journalistiek

COLUMN

Ontwennen Zaterdagmiddag beginnen opeens mijn vingers te trillen. Zweetdruppels spartelen mijn voorhoofd af en ik ben zo vermoeid dat ik een familiediner skip. Van vijf tot half tien lig ik slapend op bed. Die nacht val ik toch zonder proble­ men in een diepe droom. Ik zit aan wankele tafel een ten­ tamen te maken. De schoenen van de surveillant kraken bij elke stap. Achter me zit een verkouden student voort­ durend zijn neus op te halen. Ik word lachend wakker. Na deze week heb ik geen deadlines meer. Geen ongefun­ deerd en nodeloos kwetsend commentaar van docenten. Geen zeurende groepsgenoten. Na deze week telt alleen nog een lange vakantie. Ik zie er tegenop. Weken van niks doen liggen voor me. Ik houd niet van de zon. Ik haat zand tussen mijn tenen. Mijn lichaam is niet gemaakt voor tem­ peraturen boven de 20 graden. Het beeld van zuipende koters op een willekeurig Wad­ deneiland zorgt er voor dat ik een angstkreet uitsla die de buren van tien huizen verderop kunnen horen. Samenge­ pakte boerenjeugd in een vliegkeet naar de Middellandse Zee doen me verlangen naar een parachute. En ik heb hoogtevrees als een malle. Gordijnen dicht. Deuren op slot. Er is in heel Utrecht toch geen studiegenoot meer te bekennen. Terug naar hun ouders. Op trektocht door Zuidoost­Azië. Jezelf ontdekken in de krochten van Malawi. Pokeren in Peru. Of drie weken op de camping lekkerjezelfkapotzui­ pen. Mij niet gezien. Ik zet hoogstens een tentje op voor de HU. Met een beetje geluk gaan ze deze zomer wat ver­ bouwen en kan ik gewoon de douche naast de lift blijven gebruiken. Ik hoop wel dat de ontwennigsverschijnselen snel over gaan. De komende weken ga ik mijn type­ en muisvingers niet verwaarlozen en elke dag die vermaledijde Facebook­ testjes doen. Mijn doel is honderd keer klikken in tien se­ conden. Van mijn tafelpoot linksvoor heb ik al een halve centimeter afgezaagd en mijn huisgenoot heeft toege­ zegd vaak langs mijn deur te lopen met zijn netteschoe­ nenmethakje. Hooikoorts heeft al voor een eigen snot­ neus gezorgd. September, ik kom er aan!

ANdRÉ wEsTsTRATE

24062010 TRAJECTUM 19

23


Trajectumreporter Jasmijn drinkt thee met spreuken als containment and contentment are life’s greatest gifts. Maar wat ze daar precies aan heeft, weet ze ook niet. Dus gaat ze op zoek naar

ZiN G

24

E

TRAJECTUM 19 24062010

DEEL

3

V

I

N

G


Deze aflevering:

De Kritische Studenten Kritische Studenten Utrecht (KSU) is een onafhankelijke actiegroep die door middel van directe acties, workshops, debatten en demonstraties, zoveel mogelijk discussie en bewustzijn probeert te kweken onder Utrechtse studenten over negatieve veranderingen in het hoger onderwijs. KSU wil dat: • het hoger onderwijs opereert vrij van marktwerking, commercialisering en massaliteit • het hoger onderwijs een vrijplaats is voor onafhankelijk denken en ruimte biedt aan kritische geluiden • studenten in beweging worden gebracht door maat­ schappelijke betrokkenheid (Bron: www.kritischestudenten.nl) KSU is een open collectief, iedere student die zich in deze standpunten kan vinden en in actie wil komen, mag aankloppen bij de tweewekelijkse open vergaderingen in boekhandel De Rooie Rat aan de Oudegracht.

Woensdagavond half acht sta ik voor een gesloten deur van boekhandel Rooie Rat, links bolwerk uit de jaren zeventig. Ik bel aan. Er komt een lange jongen – legerpetje, vriendelijk gezicht – aanlopen. Hij geeft me een stevige hand en stelt zich voor als Alex (23), student liberal arts & sciences en contactpersoon van Kritische Studenten Utrecht (KSU). Hij is vanaf de oprichting betrokken bij de actiegroep. KSU is een jonge organisatie en bestaat sinds vorig jaar mei. Het is een initiatief studenten antropologie, filosofie en liberal arts & sciences die vinden dat er in het hoger onderwijs geen kritische omgeving wordt geboden. Alex: ‘Later kwamen we er achter dat er in 2000 ook al een groep

24062010 TRAJECTUM 19

25

>


Kritische Studenten Utrecht is geweest. Helaas zijn zij in 2002 gestopt. Sindsdien is er geen enkele organisatie in Utrecht geweest die op onze manier actie voert voor de kwaliteit van het onderwijs. Nu zijn wij er.’ Voor in de winkel zijn de lichten al uit. We lopen langs plafondhoge kasten gevuld met linkse lectuur. Het ruikt naar oud papier, hout en stof. Ik zie een collectie met titels als Capitalism’s long hot Winter has begun en ABC van het anarchisme. Achterin, bij de tweedehandsafdeling staat een tafel met een aangrenzende keukentje. Hier staan studenten cognitieve kunstmatige intelligentie Erik (26) en Poejesh (24) te kletsen. Poejesh werkt in de Rooie Rat en vraagt of ik ook thee wil. Even later komt hij met een thermosfles aan. Het heeft iets filmisch: vergaderen tussen de boeken over maatschappelijke zaken. De jongens zijn aardig en geïnteresseerd. Vrolijk ook. Erik is adrem en lacht veel. Poejesh is iets serieuzer. Hij kiest zijn woorden met zorg uit. Even later komen Kyra (23, liberal arts & sciences), Nima (25, CKI) en Freek (22, personeel en arbeid) binnengestapt. Kyra, het enige meisje in de groep, groet enthousiast en omhelst Alex. Nima, komt naast me zitten en stelt meteen veel vragen over mijn opleiding journalistiek en werk bij Trajectum. Aan de andere kant neemt nieuweling Freek plaats. Normaal gesproken vergaderen de studenten met z’n tienen. ‘Maar sinds kort studeert de helft van de leden in het buitenland’, legt Alex uit. Vanavond zijn ze met z’n zessen. En ik.

Geen hiërarchie, geen leiders

26

TRAJECTUM 19 24062010

Bij dit model hoort een soort codetaal; de zwaaiende beweging met de handen lijkt nog het meest op applaus voor doven. Ben je het met de redenering van iemand anders eens, dan mag je wapperen met de handen. Zo weet diegene dat je het met het standpunt eens bent. Voor vanavond is het wapperhanden niet nodig, omdat we met een te kleine groep zijn. ‘Zo kunnen we op elkaar reageren zonder dat het een chaos wordt,’ zegt Alex. Freek en Erik besluiten na de vergadering een kijkje te gaan nemen.

Omdat Freek, Erik en ik vanavond ‘nieuw’ zijn, volgt er een voorstelrondje. Alex geeft een korte uitleg over de kritische studenten en vertelt over zijn studie. ‘Tja, wat willen jullie nog meer weten?’, gooit hij in de groep. Erik besluit dat hij van iedereen de favoriete cartoonheld wil weten. Hij kent Nima en Poejesh nog van zijn ‘vroegere actieverleden’ en is door hen aangespoord om mee te doen met de kritische studenten. Zijn eigen favoriete held? ‘Batman. Omdat hij miljonair is, maar in zijn vrije tijd toch het kwaad bestrijdt’, stelt hij op semi-plechtige toon. Hij lacht: ‘Nee, joh dat is onzin. Ik weet het niet, maar ik vond het een leuke nerdenvraag.’ Freek kiest ook voor Batman, en vertelt dat hij personeel en arbeid aan Hogeschool Inholland studeert. ‘Oh, dus jij leert hoe je later mensen kan ontslaan’, plaagt Alex. Freek antwoordt serieus dat hij de studie met het oog op de vakbond heeft gekozen. Toen ik eerder op de avond informeerde naar de voorzitter van de club, kreeg ik geen duidelijk antwoord. Als de vergadering begint, begrijp ik pas waarom. De organisatie is horizontaal, dat betekent dat er geen hiërarchie bestaat en dus geen leiders zijn. Besluitvorming gaat via het consensusmodel: er wordt net zo lang onderhandeld tot er een formule is gevonden die voor iedereen aanvaardbaar is. Een voorstel wordt pas doorgevoerd als er niemand meer om een stemming vraagt. Dat betekent echter niet dat iedereen het er mee eens hoeft te zijn, als ze er maar mee kunnen leven.

‘Wie notuleert eigenlijk?’, vraagt Kyra. Er wordt automatisch naar Alex gekeken. ‘Als niemand het wil doen, doe ik het’, spreekt hij diplomatiek. Dat betekent ook dat hij vanavond het gesprek zal leiden. Hij begint met zijn eigen mededelingen. Er is een nieuw kraakpand waar mogelijk een creatieve broedplaats komt. Hij heeft contact opgenomen met de bewoners of de KSU een vaste plek kan krijgen. Binnenkort gaat hij langs voor een gesprek. ‘Wie mee wil, mag mee. Volgens mij is het een mooi pand.’ Alex noteert agendapunt een: overleg met bewoners kraakpand. Afgevinkt. In het kraakpand zal ook een drukker komen. Een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp: een actiekrant. Er wordt gebrainstormd over een onafhankelijk pamflet voor studenten, een ludiek protest dat ze eventueel kunnen verspreiden tijdens de Utrechtse Introductie Tijd (UIT).


Actievoeren doen de kritische studenten door middel van protesten en het organiseren van debatten. Verder bieden zij alternatieve workshops aan waarmee ze hopen enig bewustzijn bij de huidige studenten te kweken. De KSU-leden maken zich zorgen om maatschappelijke problemen. Aan de toon van overleg, serieus met zelfspot, maak ik op dat de kritische student anno 2010 niet langer met gebalde vuist op de barricade staat, maar ludieke middelen probeert te vinden om de boodschap over te brengen. De bekendste actie van de KSU tot nu toe, is de uitgave van het Nieuwe U-blad en de bezetting van het Bestuursgebouw van de universiteit afgelopen winter. Een satirisch protest tegen het verdwijnen van de papieren versie van het Ublad. Verder ondersteunden zij onlangs de schoonmakersta­ kingen en stonden zij met een aantal leden op het centraal station. ‘Schoonmakers en studenten steunen elkaar traditiegetrouw al jaren’, vertelt Kyra. Zelf stond ze ook te protesteren. Uit solidariteit. ‘De reden waarom studenten tegenwoordig niet in actie komen, is omdat ze niet goed op de hoogte zijn’, zegt Kyra. ‘Wanneer het kabinet vandaag bezuinigingen in het hoger onderwijs aankondigt, worden deze maatregelen vaak pas vijf jaar later doorgevoerd. De gedupeerden zijn de middelbare scholieren van nu. Tja, en die zijn met andere dingen bezig. Die mobiliseer je niet een, twee drie.’ De kritische studenten zijn goed op de hoogte en kennen de organisatie (vooral die van de universiteit) van binnen uit. Ze maken zich in tegenstelling tot het gros van de studenten wel druk om bezuinigingen, ontslag van docenten en de kwaliteit van het onderwijs.

Erik en Nima hebben het inmiddels over een foto op Facebook. De aandacht verslapt. Kyra besluit dat het pauze is: ‘ik zou wel een sigaretje lusten’. De helft van de aanwezigen loopt naar buiten. Nima, Poejesh en ik blijven binnen. Ik vraag aan de jongens waarom ze op deze manier actie voeren en bijvoorbeeld niet in de medezeggenschapsraad zitten. Zo kunnen ze het bestuur direct aanspreken, toch? Nima heeft een jaar ervaring opgedaan in zijn faculteitsraad en vertelt dat hij het bestuursmodel niet prettig vindt. ‘Te hiërarchisch. Als student lijkt het alsof je veel te vertellen hebt, maar in de praktijk blijkt dat alle besluitvorming in achterkamertjes gebeurt. Bovendien praten ze tijdens die vergadering in een jargon die je als student niet direct begrijpt. Tegen de tijd dat je goed op de hoogte bent, is het collegejaar alweer om.’ Hij geeft toe dat hij bij KSU vooral ‘kritisch op de achtergrond blijft, ik ben nu eenmaal geen schreeuwer’.

Niet met gebalde vuist op de barricade

Na de pauze worden de punten op een rij gezet. Er moet een vergadering komen voor de actiekrant. Maar dan is de bijeenkomst eigenlijk al zo goed als voorbij. Freek, Erik en Poejesh pakken de jassen om naar het krakersoverleg te gaan. ‘Wacht, laten we een datum voor de volgende vergadering prikken, want dan hebben we in ieder geval het gevoel dat we iets hebben gedaan’, vindt Alex.

Nima sluit de winkel af. Ik praat nog even met Kyra en vraag waar die gedrevenheid vandaan komt. ‘Ik maak me zorgen om de kwaliteit van het onderwijs. Bij KSU heb ik het idee dat ik er iets aan doe, in plaats van blijven zitten. Als iedere student zich in de besluitvorming binnen het onderwijs verdiept, zal er actie komen. De meeste studenten zijn slecht op de hoogte en realiseren zich bijvoorbeeld niet het effect dat de bezuinigingen op het onderwijs hebben.’ Ze geeft toe dat je, om te weten hoe het systeem werkt, je je wel een beetje moet inlezen. ‘Toen ik bij KSU kwam, vond ik het lastig, al die termen. Gelukkig is er altijd iemand die je bijpraat en kun je alles vragen. Nu zit ik er helemaal in.’ Na de bijeenkomst voel ik me lichtelijk passief. Waarom kom ik nooit echt in actie voor mijn idealen? vraag ik mezelf verwijtend af. Deze zoektocht naar ZINgeving heeft me aan het denken gezet. De Zin in Werk-training liet me zien dat je verantwoordelijk bent voor je eigen keuzes. De Studentenkerk leerde me hoe waardevol naar elkaar luisteren is, om met anderen even stil te staan bij de gebeurtenissen in de week. Bij de Kritische Studenten Utrecht besefte ik hoe belangrijk het is om maatschappelijk betrokken te zijn, om op de hoogte te zijn van wat er om je heen gebeurt. Hoewel de bijeenkomsten inhoudelijk niks met elkaar te maken hebben, zie ik wel overeenkomsten daar waar het draait om aandacht. Voor een onderwerp, voor elkaar. Je openstellen ook; pas als je iets van jezelf laat zien, krijg je wat terug. Het zoeken naar zingeving is persoonlijk en kan voor iedereen een andere invulling hebben. Dat is wel duidelijk.

24062010 TRAJECTUM 19

27


Eline van Beek (22) volgt de ver­ korte route communicatiema­ nagement en is betrokken bij de organisatie van een nieuw festi­ val: IBB Fest 2010. Op 28 augus­ tus wordt het studentencomplex aan de Ina Boudier Bakkerlaan omgetoverd tot festivalterrein. Waarom een IBB­festival? ‘In 2003 is er al eens een IBB-pop georganiseerd. Bas Kruithof, een van de initiatiefnemers, stapte destijds naar het woonbestuur met het idee voor een nieuw festival. Het moet een gratis feest worden voor alle bewoners van het IBB, maar eigenlijk is iedereen welkom. We willen zijn idee nieuw leven inblazen.’ Is het veel werk? ‘Het is heel veel gedoe: de juiste vergunningen, toiletten, eten, drinken, een podium en aan de geluidsnormen voldoen. Om de financiën rond te krijgen, moesten we op zoek naar sponsors en we hebben subsidie aangevraagd bij de gemeente.’ Zijn er al namen bevestigd? ‘Nobody Beats The Drum, Knobsticker, Kensington, Santanero en The Secret Love Parade treden in ieder geval op. We organiseren op 3 augustus ook nog een battle waarbij bands strijden om een plaats op het festival. Voorwaarde is wel dat tenminste één bandlid bewoner van het IBB is. Tot en met 30 juni kunnen bandjes zich bij ons opgeven.’ Wordt het IBB Fest een jaarlijks evenement? ‘Dat ligt aan het succes. Als het een geslaagde dag wordt en iedereen is enthousiast, wie weet. Het is wel mijn streven maar het hangt helemaal af van de opkomst en of er draagvlak voor is.’

28

TRAJECTUM 19 24062010

Wat is jouw rol binnen de organisatie? ‘Ik werk als stagemanager bij poppodium Ekko en heb daarom die taak ook bij het IBB Fest op me genomen. Daarnaast verzorg ik de programmering en boek ik de bands. Op de dag van het festival begeleid ik de artiesten en zorg ik er voor dat ze op tijd het podium op en af gaan.’ Ben je zelf een festival­ liefhebber? ‘Ja best wel. Ik ga ieder jaar naar Lowlands, ben twee keer op Pinkpop geweest en heb ook een keer backstage op Rock Werchter gewerkt. Vorig jaar ben ik voor het eerst naar Sziget geweest, een festival in Boedapest op een eiland in de Donau. Daar moet je echt een keer geweest zijn.’ Hoe zie jij je toekomst voor je? ‘Als ik mag dromen dan wil ik later wel bij platenmaatschappij Universal werken. Ik heb in het verleden al wat pr voor Warner Music gedaan en dat beviel goed. Het alternatievere Universal past muzikaal gezien beter bij me. Vooral interviews regelen voor artiesten en contact onderhouden met journalisten lijkt me erg leuk. Daarin komen mijn opleiding en mijn passie voor muziek mooi samen.’ Opgeven voor de battle? Mail naar: festival@ibbu.nl Meen info: www.ibbu.nl

Festivalganger

DOOR JELLE JANSEN


magazine van de Hogeschool Utrecht, verschijnt elke twee weken, behalve in de vakanties. De volgende Trajectum verschijnt donderdag 2 september, uiterste inzenddatum service-berichten en traatjes: donderdag 26 augustus voor 10.00 uur. Redactie­adres Bezoekadres: Padualaan 99, kamer 3S.140, Utrecht Postadres: Postbus 8611,3503 RP Utrecht Tel: (030) 258 66 90 e-mail: trajectum@hu.nl Website: www.trajectum.hu.nl Redactie

AGENdA

Trajectum, het redactioneel onafhankelijke

Dit keer geen uur­ gewone cult r aa m da agen t ch zi er ov n ee er­ m zo le al n va festivals en n ­evenemente en ht in Utrec Amersfoort!

zOMER

Janny Ruardy (hoofdredacteur, 258 66 92) Joyce Vanhommerig (eindredacteur, 258 66 93) Gerard Rutten (redacteur, 258 66 94) Jasmijn Masius (redacteur, 258 66 95) Maarten Nauw (webredacteur, 258 66 96) Nettie Peters (redactie-assistent, 258 66 90) Jelle Jansen (stagiair, 258 67 30) Trajectum TV wordt gemaakt door Pascale Veerling en Jacco Hamilton Medewerkers Ad Franzen, André Weststrate, Ype Driessen Fotograaf Kees Rutten Ontwerp Ontwerpwerk, Den Haag Opmaak Karel Oosting Advertenties Bureau van Vliet zandvoort@bureauvanvliet.com, tel: 023 - 571 47 45 fax: 023 - 571 76 80 Abonnementen € 32,50 per jaargang (of deel daarvan). Overmaken op giro 578565 van Hogeschool Utrecht, o.v.v. postadres en abonnement Trajectum Druk BDU, Barneveld Redactieraad Chris van der Heijden, Ad van Liempt, Ruud Koolen Trajectum is aangesloten bij het Hoger Onderwijs Persbureau © Trajectum Auteursrecht voorbehouden. Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur artikelen of illustraties geheel of gedeeltelijk over te

ZO 20 JU N I : ARK festival Stap in je slippers, blaas je strandbal op en waan je op een strandfeest tijdens dit festival. Er is eten, dans-, muziek-, en theateroptredens, acrobatiek, sport en lifestyle voor iedereen. Vanaf 14 uur, Jongeren Cultuurcentrum Kanaleneiland, gratis Korenfestival Groot (mee)zingfeest voor alle culturen en leeftijden, met onder andere Nooit meer eenzaam, Cantaba, Het Paleiskoor, ‘t Verzetje, Div-a-jazz en Kanaleneilandkoor van Jan van Wieringen. 13.00 - 17.00 uur, Houtzaagmolen de Ster, gratis ZA 26 JU N I Supernatural Funk Festival Twee podia met dj’s en liveoptredens, een seventies blaxploitation-bioscoop, danslessen, fabulous food en een mobiele chocoladebar. En dat alles geserveerd met een soundtrack vol warmbloedige drums, funky beats, jazzy ritmes en dampende funk. Genoeg plek om te chillen bovendien: geniet van de zon en de sounds op lazy loungekussens of lig languit in zand of gras. 14.00 - 23.00 uur, Strand Oog in Al, €25,- vvk, €30,- aan de deur ZA 26 T / M ZO 27 JU NI Dag van de Architectuur Gebouwen die normaal gesproken voor publiek niet toegankelijk zijn kun je bekijken tijdens de Dag van de Architectuur.

Thema is Tweede leven: Architectuur & hergebruik. Diverse locaties, meer info: www.dvda.nl Z O 4 J ULI Kade Concert Muziek golft door de stad tijdens het Culturele Zondag Kade Concert. Van latin tot smartlappen en van close-harmony tot de klassieke klanken van Händel. Utrechtse koren, het Domstad Jeugd Orkest, de Nieuwe Philharmonie Utrecht en studenten van Het Utrechts Conservatorium vullen de Utrechtse singel en werven met modern en klassiek geluid. Vanaf 16.30 uur VR 1 6 J ULI T/M Z O 1 AUG De Parade Het mobiele theaterfestival de Parade strijkt jaarlijks neer op het Moreelsepark. Het park verandert in een plein vol met theater, muziek, dans, film en bijzondere horeca. Nieuwe theatermakers, bekende muzikanten, jonge filmmakers en oude talenten. Moreelsepark, meer info: www. deparade.nl Z A 1 0 T/M Z O 1 1 J ULI Source Festival De Nedereindse Plas in Utrecht verandert, dankzij de combinatie van bewezen talent en vernieuwende acts, in een lustoord voor

de elektronische muziekliefhebber. Om de verschillende muziekpodia heen zal daarnaast ook genoeg ruimte zijn voor culturele en creatieve projecten in de vorm van kunst, theater en visueel. Nedereindse Plas, 11:00 - 23:00 uur, meer info: www.sourcefestival.nl VR 1 3 T/M Z O 1 5 A U G Summer Darkness Een uniek multidisciplinair dark-underground festival in de Benelux, georganiseerd door poppodium Tivoli. Diverse locaties Utrecht, meer info: www.summerdarkness.nl AMERSFOORT Z A 2 6 J UNI Roze Zaterdag Voor jong en oud, homo of hetero; Roze Zaterdag in de binnenstad van Amersfoort. Aan het begin van de middag start de parade met een vijftigtal wagens en enkele honderden voetgangers. Daarnaast is er een infomarkt en zijn er drie podia met muziek en theateroptredens. Diverse locaties Amersfoort, meer info www.rozezaterdagamersfoort.nl en www.keiroze.nl Z A 1 4 T/M Z O 15 A U G Vikingweekend Een kijkje in de vroege Middeleeuwen. Van 13 - 17 uur, Middeleeuws erf bij het CNME, meer info: www.amersfoort.nl/cnme Z A 2 1 T/M Z O 22 A U G Dias Latinos Festival met muziek en dans uit Latijns-Amerika. Diverse locaties, meer info: www.diaslatinos.nl VR 2 7 T/M Z O 2 9 A U G Festival Spoffin Nieuw multi-arts festival met straat- en locatietheater, dans, muziek en beeldende kunst. Binnenstad, Park Randenbroek, ijsbaanterrein, Eem, meer info: www.spoffin.nl

nemen.

24062010 TRAJECTUM 19

29


DOOR JASMIJN MASIUS

Noem een thema, een muziekstroom, een dag, een gemoedstoestand en er bestaat een festijn voor. Dus ook voor jou. Maar let op: het leven op een festival wijkt af van de normale wereld. Zo gelden er bijvoorbeeld andere omgangsregels (Ă­edereen is je vriend), valuta (koers: PEPERduur) en levenstandaard (minimaal). Dat klinkt zo in eerste instantie verre van aantrekkelijk, maar geloof ons: het festivalleven staat garant voor iedere dag FEEST. Mits je je goed voorbereidt. Hoe? Met Trajectums festivaletiquette, natuurlijk.

Trajectum zomerspecial 30

TRAJECTUM 19 24062010


CULTUUR

niet

wel 1) Vaar je eigen koers

3) Laat je gadgets thuis

1) Kamperen

Regel 1: hou het blokkenschema bij de hand. Het allerbelangrijkste naslagwerk voor de festivalbezoekers en meestal te vinden in het centerfold van het pro­ grammaboekje. Ontcijferen doe je door simpelweg bij de goede tijd en vooral de goede dag te kijken. Stippel vervolgens een flexibele route uit. Regel 2: plan niet te strak. Minstens een speling van een half uur tussen de optre­ dens. Want alleen het manoeuvreren door een hossende massa duurt al wel een paar minuten. Regel 3: KIES. Zul je net zien dat er twee persoonlijke favorietjes op hetzelfde moment spelen. Van hot naar her rennen is in dit geval niet mogelijk. Je zult de beide optredens maar half meemaken. Kies dus sowieso voor één. Valt het te­ gen, kun je altijd nog switchen.

Heel leuk zo’n iPhone met speakers, maar bij een lege batterij, heeft ‘ie niet meer waarde dan een hippe onderzetter. Als je een oude telefoon hebt liggen, neem die dan mee. Een hightech foto­ toestel is helemaal niet nodig. Hyperge­ stileerde festivalfoto’s maken de profes­ sionals wel. Neem een paar oldskool wegwerpcamera’s mee, verdeel die on­ der je vrienden. Oh, en een laptop is geen goed idee. Hoe mysterieus ben je als je een paar dagen NIET op Facebook of Hyves te volgen bent? HEEL.

Als het niet hoeft, doe het dan niet. Doe je het wel? Hou rekening met een ver­ stoorde nachtrust; verlepte beschonken lui stagediven op je tent, ’s ochtends een brandende zon op je verstikkende koe­ peltentje. Wat helpt: een slaapmutsje en oordopjes. Oh ja, een tip: en zet je tent op een vlakke ondergrond. Mocht het gaan spatten, dan drijf je in ieder geval niet weg.

2) Neem zo veel mogelijk cash mee

5) Kleed je naar de gelegenheid

Douchen?? Wahahaahahahahah.

Onthoud: je gaat naar een festival niet naar een haute couture modeshow (ten­ zij je de Fashionweek als festival be­ stempeld). Kleed je comfortabel. Veel laagjes is het devies. Houd er, vooral in Nederland, rekening mee dat het ieder moment kan gaan regenen. Dus stevige schoenen, een comfortabele broek, licht shirt, en een waterdichte jas.

Jaaahaaa, hij/zij is de prins(es) op het witte paard. Dat wist je zeker toen hij/zij Queens of the Stone Age precies op hetzelfde moment in zijn/haar handen begon te klappen. Wissel telefoonnum­ mers uit en spreek in normale omstan­ digheden af. Op een festival is geen nor­ male omstandigheid.

Sommige festivals hebben een pinauto­ maat. Heel handig, ja. Dachten ook die ontelbare wachtenden voor je in de rij. Ben je eindelijk aan de beurt en heb je cash, dan mag je nog een keer duimen­ draaien bij de muntjesbalie. Moet je in­ middels naar de wc? Dan mag je nog een keer. In de rij. Zeg je festivals, dan zeg je rijen. Die eerste kun je makkelijk ontwij­ ken door gewoon genoeg cash mee te nemen. Pas wel op: stop niet alles in je portemonnee. Verspreid het. Een paar tientjes in een oude sok, wat muntjes in je toilettas, groot geld in je onderbroek.

4) Eigen je een plek toe Je raakt je gezelschap hoe dan ook een keer kwijt. Dan is een ‘als we elkaar kwijt raken, zie ik je bij die derde licht­ mast van links’­afspraak verschrikkelijk handig.

2) Wachten Blijf niet te lang (lees: langer dan een half uur) bij de derde lichtmast van links staan. Tijd is plezier en het programma op het festival wacht niet. Bovendien: ben je je vrienden kwijt. Niet getreurd, er zijn ook andere leuke mensen.

3) Waarde hechten aan je lichamelijke hygiëne 4) Romance beginnen

5) Te gezond eten Vermijd vezels, groente en fruit want dat ene wil je zo min mogelijk doen op een dixie.

festival survivalguide 24062010 TRAJECTUM 19

31


;PFLKFFFO LBNFS LJKLEBOPQ XXXTTIYMOM

Goed geld verdienen met enquêteren voor een onderzoek naar verhuisgedrag? ₏10,92 – ₏12,72 bruto per uur Ben jij in juni en juli en/of september, oktober en november regelmatig beschikbaar en geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar Hanneke Posthumus: e-mail: posthumus@geo.uu.nl telefoon: 030-2531392

Dicht bij huis een leuke (bij)baan in de kinderopvang? Bij Ludens kun je direct aan de slag

ludens.nl/vacatures

(advertentie)


Beleef cultuur, bouw mee! Bij IBO-Nederland kun je als vrijwilliger 2 tot 4 weken meewerken aan unieke projecten wereldwijd. De kosten voor deelname zijn laag. Kijk op www.ibo-nederland.org

SNEL HEES OF EEN SCHORRE STEM? Moeilijk verstaanbaar of alles twee keer moeten zeggen? Meld je dan aan voor een gratis logopedieonderzoek, -advies of -behandeling in de opleidingskliniek logopedie. Bel naar: 030 - 25 85 777

WERKEN WANNEER JIJ WILT?! Via www.invalwerk.nl werk je op de tijden die jou uitkomen. Naschoolse opvang of een kinderdagverblijf, de keuze is aan jou. En het verdient nog goed ook!

KAMER GEZOCHT! Ik ga studeren en ben op zoek naar een kamer. Hierbij vraag ik om hulp, ken jij iemand die een kamer beschikbaar heeft voor een gezellige meid? noortjewielink@hotmail.com

COLISO Heb je een hobby of talent? Of bijzondere vragen? Organiseer sport en spel, een presentatie of een dialoogtafel met BN-er op jongeren(zon)dag 7 november in Utrecht. Voorbereidingsdag in september. www.coliso.nl

VPRO Gebruik jij Ritalin om beter te kunnen leren? Voor een VPRO programma ben ik op zoek naar studenten die Ritalin zonder recept van een arts gebruiken. Mail naar s.linssen@vpro.nl

In de rubriek FAQ geven studentendecanen Marianne Hamel, Nina Kalker en Jeanette van Ulden antwoord op veel gestelde vragen van studenten. Heb jij vragen? Dan kun je bij jouw eigen decaan terecht voor informatie, advies en hulp over en bij je studie. Maar ook bij bijzondere persoonlijke omstandigheden en financiële en materiële vragen. De studentendecanen hebben een onafhankelijke positie en gaan uit van de belangen van de student. Kijk op de studentendecanen-site op Sharepoint voor meer informatie.

Q: A:

Ik heb te weinig studiepunten voor een positief advies en nu moet ik weg. Kan ik nog wat doen?

Dat is vervelend, vooral als je deze opleiding graag had willen afmaken. Veel opleidingen kan je ook elders volgen. Het is jammer als je je studiegenoten hier moet missen, maar als je zeker weet dat dit de geschikte opleiding voor je is, schrijf je dan in bij een andere hogeschool voor dezelfde studie en zorg ervoor dat je volgend jaar wel voldoende studiepunten haalt. Soms is dezelfde opleiding elders geen optie, bijvoorbeeld omdat er maar een van is, in Utrecht, of omdat het een lotingstudie is. Je mag maar eenmaal meeloten voor dezelfde opleiding. Dan zal je iets anders moeten gaan doen. Als je persoonlijke omstandigheden had, waardoor je de nodige punten niet kon halen, dan heb je ze waarschijnlijk gemeld bij je studieloopbaanbegeleider, de studentendecaan en de examencommissie. De opleiding moet rekening houden met persoonlijke omstandigheden. Dat wil overigens niet zeggen dat je dan automatisch een opgeschort advies krijgt. In ieder geval moet je gehoord worden voordat je een negatief bindend studieadvies krijgt, je kunt dan je eventuele persoonlijke omstandigheden toelichten en vertellen waarom je vindt dat je mag blijven. Houd er rekening mee dat je met een opgeschort advies wel aan het eind van je tweede jaar je propedeusediploma zal moeten hebben. Een bindend negatief studieadvies is een zware beslissing die zorgvuldig genomen zal worden. Heb je redenen om daaraan te twijfelen, neem dan contact op met de studentendecaan die je kan helpen bezwaar aan te tekenen en zo nodig beroep. Ook kan de studentendecaan met je bekijken hoe je elders succesvoller kunt studeren. Hoewel een negatief studieadvies meestal voor onbepaalde tijd wordt gegeven, kan je later weer toelating tot de opleiding vragen wanneer je aannemelijk kunt maken, bijvoorbeeld door een propedeusediploma elders, dat je de studie van je keuze succesvol zult kunnen afronden.

dECAAN

TRAATJEs

IBO

TIP maak een afspraak met Centrum Studiekeuze in De Uithof via www.centrumstudiekeuze.nl als je je op andere mogelijkheden wil oriënteren.

Jeanette van Ulden

24062010 TRAJECTUM 19

33


PRiKBORd

HU

Serviceberichten, speciaal voor mede­ werkers en studenten van de hogeschool. Ook een bericht, oproep, mededeling, uitnodiging of boodschap? Mail Trajectum@hu.nl o.v.v. ‘servicebericht’. Eerstvolgende trajectum verschijnt 2 september. Deadline in te leveren servicebericht uiterlijk 26 augustus vóór 10 uur.

Winnaars HU-fotowedstrijd De fotowedstrijd Hoe vitaal ben jij? leverde een divers beeld op van de wijze waarop HU-medewerkers werken aan hun vitaliteit. Alle winnende en overige foto’s zijn te zien op www.vitaliteitsplein. hu.nl. Deze website geeft informatie over voorzieningen en diensten die kunnen bijdragen aan een gezond lichaam en vitale geest. Van sportvoorzieningen tot leefstijltrainingen. Geen overbodige luxe maar een stimulans om bewuster bezig te zijn met je gezondheid en vitaliteit; dat werkt prettiger. Heb jij zelf tips, informatie, foto’s/video’s of mededelingen die je met je collega’s wilt delen, stuur dan een bericht naar vitaliteitsplein@ hu.nl. En inschrijven voor de gratis Health Check kan nog steeds. Meer informatie: www.vitaliteitsplein.hu.nl

SV O

Conferentie: Van peuter tot puberk om

taa Leraren staan voor de vorm binnen hun eigen klas erwijs. ond ed go te geven aan l en taa en, lez om t gaa Als het iddels inm er zijn dan n ene rek swijzers materialen, handeling ed. rvlo ove in n en protocolle ijk enl eig het at sta Maar hoe het en ing kel wik ont de t me uters gedrag van peuters, kle en rs eke spr De en pubers? e dez op s der hou workshop stig uit om afk zijn ie ent fer con oek, de wereld van onderz ing. Zij leid op en ontwikkeling sinforoek erz ond e ent rec zullen ten ich matie, theoretische inz n tale ver en en praktijkervaring k ktij pra ’ nde sse naar een ‘pa van alledag. ober / Datum: dinsdag 5 okt den / Lei , Inn Locatie: Holiday . rium ina em w.s ww Meer info: en ies ent fer con er ond hu.nl studiedagen.

34

TRAJECTUM 19 24062010

FMR

Geld rolt De conferentie Geld rolt van het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling vormt de afsluiting van twee jaar onderzoek bij het project Jongeren & Schulden. De informatie, over het voorkomen van schulden bij jongeren en over de rol die de professionals daarbij spelen, komt uitgebreid aan bod. Doel van de conferentie is het onderwerp financiële preventie hoog op de agenda zetten bij de professionals. De bijeenkomst is bestemd voor iedereen die met jongeren te maken heeft, dus docenten, maatschappelijkwerkers, cliëntbegeleiders, casemanagers, deurwaarders, beleidsmedewerkers bij gemeenten en schuldhulpverleners. Er wordt niet alleen over, maar ook mét jongeren gesproken. Aan hen de vraag welke preventieve interventies werken en waarom. Datum: 25 augustus / Tijd:13.30 - 18 uur / Locatie: faculteit Maatschappij & Recht, Heidelberglaan 7 / Toegang: gratis/Meer info en aanmelden: www.hu.nl/evenementen

FEM

Presentatie proefschrift Lex van Teeffelen, lid van het lectoraat Financieel-economische Advisering bij Innovaties (FAI), verdedigt dinsdag 29 juni zijn proefschrift aan de Nyenrode Business Universiteit. Hij onderzocht de onderliggende factoren voor succes en falen bij bedrijfsoverdrachten in het MKB. Begin juli presenteert hij zijn proefschrift op de FEM. Na de presentatie is er gelegenheid voor vragen en discussie. Datum: donderdagmiddag 1 juli / Tijd: 15.30 - 16.45 uur, daarna borrel / Locatie: FEM, Padualaan 101 / Toegang: gratis

HU

Studentmediation

Studentmediators bemiddelen bij conflicten tussen studenten onderling. Deze conflicten kunnen in een groep spelen of tussen twee studenten onderling. De conflicten kunnen gaan over samenwerking, meeliften, botsende karakters enzovoorts. De studentmediator heeft een neutrale rol. Hij of zij begeleidt de betrokkenen in het zoeken naar oplossingen voor hun samenwerkingsproblemen of conflicten. Studentmediators bemiddelen in principe niet op de faculteit waar zij studeren; zij zijn dus afkomstig van een andere faculteit. Aanmelden: mediation@hu.nl

SBWU

Betere kansen bij autisme Studenten met een stoornis in het autisme spectrum vergroten hun kans op een succesvolle studententijd door begeleiding van de SBWU (Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht). In Casa Confetti is één unit gereserveerd voor deze studenten. In een begeleidingstraject van twee jaar worden zij voorbereid om uit te stromen naar reguliere huisvesting. Wekelijks komt een begeleider van de SBWU bij hen aan huis om hen te begeleiden bij huishoudelijke zaken, financiën, sociale contacten en dagstructuur. Ook vindt er begeleiding plaats door een decaan van hun opleiding. Doordat de studenten bij hun dagelijkse bezigheden worden ondersteund en getraind, wordt de kans dat zij tijdens hun studie vastlopen verkleind. Meer info: Margriet van Griensven: 030 - 236 1070 of margrietvangriensven@sbwu.nl


FE

USF

Openbare lezing Op uitnodiging van Petra Ponte en het lectoraat Gedrag en onderzoek in de educatieve praxis, komt professor Susan GroundwaterSmith van de University of Sydney uit Australië naar de Faculteit Educatie van de HU. Susan is als visiting professor verbonden aan het lectoraat. Als onderdeel van het programma zal Susan een openbare lezing verzorgen. De onderwerpen waar Susan onderzoek naar doet zijn: leerlingenparticipatie en de professionele ontwikkeling van docenten. Datum: vrijdagmiddag 17 september / Tijd: 15 tot 16 uur, met aansluitend een borrel / Locatie zal nog bekend worden gemaakt / Meer info en aanmelden: lectoraatgedrag@hu.nl.

FE

Fototentoonstelling In de kantine van de faculteit Educatie hangt de foto-expositie van Svante van der Rijst: Flora en Fauna. Ramona Colpaert, docente op het Instituut Theo Thijssen heeft deze tentoonstelling naar de FE gehaald. Op zijn 15de is Svante begonnen met fotografie en drie jaar geleden overgestapt naar de digitale fotografie. Zijn interesse gaat uit naar de natuurfotografie: vooral landschappen, flora en fauna. Meer informatie: www.svantefotografie.nl

Gezocht: bestuur 2010 Ambitieus? Doorzettingsvermogen? Teamplayer? Bestuurlijke ervaring opdoen? USF Studentenbelangen zoekt bestuur 2010/2011. Interesse? Kijk op www.usfstudentenbelangen.nl of mail naar bestuur@usfstudentenbelangen.nl.

USF

Normale huur Heb je al een kamer en betaal je daarvoor eigenlijk wel een normale huur? De student in Utrecht betaalt namelijk gemiddeld  119,- per maand teveel. Op www.normalehuur.nl kun je berekenen wat jouw kamer precies waard is. Ook vind je informatie over het wonen op kamers in Utrecht, de rechten die je hebt als huurder, verschillende woonvormen en krijg je zoektips voor het vinden van een kamer. Meer info: info@normalehuur.nl

LSVB

Gezocht: Wil jij wat betekenen voor studerend Nederland? De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zoekt nieuwe medewerkers en stagiaires. Meer info: www.LSVb.nl

PA RN AS SO S

Nieuw cursusseizoen

Alweer zin om ee n cursus te gaan doen na de zomer? Het nieuwe cursu sseizoen van Parnassos begin t in de week van 20 septembe r. Je kunt je inschrijven vanaf 23 augustus. Het cursusaanbo d is breed en uitgebreid: meer dan 80 cursussen op het ge bied van dans, theater, fotografi e, beeldende kunst, muziek, en meer. Info over het volle dige cursusaanbod: www.uu .nl/parnassos

DUURZAME STUDENT

Nieuwe site

Voor studenten, die best iets aan duurzaamheid willen doen, maar niet weten hoe je dat aan moet pakken is een site ontwikkeld. Op de site zijn allerlei artikelen te vinden over duurzaam uitgaan, winkelen en uit eten gaan. Maar ook kan je informatie krijgen over aan duurzaamheid gerelateerde opleidingen, stages en werk. Ook staan er regelmatig interviews en recensies en nieuws op het gebied van duurzame ontwikkelingen. Meer info: www.duurzamestudent. nl

DUURZAME STUDENT

Seminar: Effectiviteit van draagvlakactiviteiten Het ochtendprogramma van dit seminar bestaat uit een paneldiscussie met als onderwerp: leiden draagvlakactiviteiten tot aantoonbare gedragsveranderingen en mondiaal burgerschap en hoe kan het draagvlak verbreed worden voor meer duurzaamheid? In het middagprogramma geeft Ton Waarts, oud-lid van de Nationale Commissie voor Ontwikkelingsstrategie (NCO), een pleidooi voor een rechtvaardiger mondiaal bestel en Rolf Wijnstra (Ministerie van Buitenlandse Zaken) zal het draagvlakbeleid (DGIS) presenteren. Daarna is er ruimte voor discussie: in vier werkgroepen (overheden; maatschappelijke organisaties en natuurorganisaties; bedrijfsleven; sociale media) wordt besproken hoe verschillende actoren bijdragen en of minder versnippering van draagvlakactiviteiten leidt tot meer effectiviteit. Datum: 30 juni / Inschrijving tot 25 juni: www.singinganewpolicytune. nl/registration

OLYMPOS

Oranje op groot scherm Ben je al aangestoken door de Oranjekoorts? Kom met z’n allen de wedstrijden van Oranje kijken in de bar van Parnassos tijdens WK voetbal. De bar is steeds één uur voor aanvang van de wedstrijd open. Locatie: bar van Parnassos

HU

Jaarcongres Eind augustus vindt het HUjaarconges 2010 plaats. Tijdens het Jaarcongres wordt terug- en vooruitgeblikt. Hoe staat het met Koers 2012 en de University of Applied Sciences? Tijdens deze dag wordt stil gestaan wat dat betekent voor medewerkers, in het bijzonder docenten, en studenten. Dat krijgt vorm door een veelzijdig programma met een key-note speaker van naam, informatieve ronde tafelgesprekken en interactieve workshops. Aansluitend vindt vanaf 15.00 uur de officiële jaaropening plaats waarvoor je ook van harte bent uitgenodigd. Datum: 26 augustus / Tijd: 9.15 - 14.30 uur / Locatie: faculteit Economie & Management / Meer info, aanmelden en inschrijving voor programmanonderdelen: www.HUjaarcongres.hu.nl

TRAJECTUM

Vakantie

Dit is de laatste Trajectum van dit studiejaar. De redactie zal tussen 8 juli en 16 augustus niet op haar plek zitten. Op 2 september verschijnt de eerste editie van de nieuwe jaargang. Tot die tijd, namens de hele redactie: alvast een heel fijne vakantie!

24062010 TRAJECTUM 19

35


24/7 ‘Ik ben Dennis Bontje, 20 jaar, en doe de lerarenopleiding geschiedenis. Naast geschiedenis houd ik van cultuur en ga graag naar concerten en voorstellingen. Ook ben ik drummer, zit op boksen en op dansles.’

MAANDAG Een optreden van Cot ton Club, een dansgroep uit Am sterdam. Zij dansen de Charles ton en de Lindy hop, dansstijle n uit de jaren 20, die ik ook aan het leren ben.

WOENSDAG Naar een optreden van ‘s werelds enige Siamese tweeling singer­song­ writers: Evelyn Evelyn. Wat een briljant concert.

DINSDAG eren. Even bloedplasma don ier (of Met slechts drie kwart n als je bloed zelfs maar 10 minute redden. ens lev al je kan geeft)

VRIJDAG De verjaardag van mijn schoonmoeder. Lekker eten en voor­ al veel gezelligheid.

ZATERDAG uwe kamer. Verhuizen naar een nie . Vaarwel, oude kamer..

ZONDAG Werken als gids op de Domtoren. Wat een prachtige baan, en goed voor de kuitjes.

Ook een keer in deze rubriek? Geef je op via jasmijn.masius@hu.nl

DONDERDAG Met vrienden naar het Luxor theater, om daar Chicago te zien. Erg leuke musical, met leuke muziek en dansjes.

Trajectum 09/10 #19  

Trajectum - Magazine voor de Hogeschool Utrecht - www.trajectum.hu.nl - Jaargang 09/10 - Nummer 19 - 24 juni 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you