Educare 2013 nummer 4

Page 1

JAARGANG 31 •nr.4/2013 • E 6,60

Van status naar waarde:

Operation Education

• Ieder kind heeft recht op zijn eigen levensvisie • Voor welk soort motivatie ga jij? • Als er porno opduikt in je huis ...

praktische inspiratie voor ouders, opvoeders en leerkrachten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.