0475 stichting 'theater na de dam' definitief signed

Page 1

Stichting 'Theater na de Dam' Amstel 266 1017 AM Amsterdam Betreft: Jaarrekening 2017

Bezoekadres: Singel 148 1015 AG Amsterdam Postadres: Postbus 3732 1001 AM Amsterdam Tel. 020-7719909 Fax 020-6655797 info@ifaa.nl www.ifaa.nl

ADMINISTRATIE EN PAYROLL - ACCOUNTANCY - BELASTINGADVIES


INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT 1 2 3 4

Opdracht Samenstellingsverklaring van de accountant Algemeen Bestuursverslag

3 3 4 5

JAARREKENING 1 2 3 4 5

Balans per 31 december 2017 Staat van baten en lasten 2017 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2017 Toelichting op de staat van baten en lasten 2017

6 7 8 10 13

BIJLAGEN 6

Bijlage 1: Vergelijking staat van baten en lasten met begroting

15


Aan het bestuur van Stichting 'Theater na de Dam' Amstel 266 1017 AM Amsterdam

Kenmerk

Behandeld door

Datum

17.04.75

SvB/EZ

28 maart 2018

Geacht bestuur, Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw Stichting. 1

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw Stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 83.621 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 22.638, samengesteld. 2

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: het bestuur De jaarrekening van Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst-en-verliesrekening over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting 'Theater na de Dam'. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. _____________________________________________________________________________ -3IFAA Accountants & Belastingadviseurs, Singel 148,1015 AG Amsterdam, ING bank NL05INGB0656004916 KvK nr 34146099


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________ 3

Algemeen

3.1

Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting 'Theater na de Dam' bestaan voornamelijk uit het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in het algemeen, en meer in het bijzonder de organisatie van een jaarlijkse theatermanifestatie op 4 mei, voorafgaand en direct na de nationale herdenking op de Dam te Amsterdam. Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, IFAA

Digitaal ondertekend door Edwin Zeeman DN: cn=Edwin Zeeman, o=Accountant, ou=Accountant, email=edwin@ifaa.nl, c=NL Datum: 2018.03.28 12:27:35 +02'00'

E. Zeeman Accountant-Administratieconsulent

_____________________________________________________________________________ -4-


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________ 4

BESTUURSVERSLAG

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting.

_____________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven -5-


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________ 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming)

31 december 2017

31 december 2016

27.632 55.989

765 67.663

83.621

68.428

83.621

68.428

25.215 22.638 28.532

25.215 28.532

76.385

53.747

7.236

14.681

83.621

68.428

ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

(1) (2)

TOTAAL ACTIVA PASSIVA Besteedbaar vermogen

(3)

Continuïteitsreserve Overige reserve Bestemmingsreserve Kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA

(4)

_____________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven -6-


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________ 2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

Baten Besteed aan doelstellingen

(5) (6)

2017

2016

293.220 263.004

275.162 239.132

30.216

36.030

7.418

10.153

22.798

25.877

-160 -

-41 -

22.638

25.836

Lasten Overige lasten

(7)

Saldo voor financïele baten en lasten Financiële baten en lasten Saldo van baten en lasten

(8)

_____________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven -7-


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________ 3

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de "Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende organisaties". De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. In de jaarrekening zijn de baten en lasten toegerekend aan de periode, waarop deze betrekking hebben. Voor zover van toepassing is in de bijlage een vergelijking met de begroting opgenomen.

Vestigingsadres Stichting 'Theater na de Dam' (geregistreerd onder KvK-nummer 34307240) is feitelijk gevestigd op Amstel 266 te Amsterdam.

Overige vorderingen en overlopende activa Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden en overlopende passiva Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reĂŤle waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

_____________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven -8-


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________

Resultaatbepaling Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen baten, de bestedingen aan doelstellingen en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten zijn verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten Inkomsten worden verantwoord in de periode waarop ze betrekking hebben. De directe kosten van deze inkomsten worden aan dezelfde periode toegerekend.

Besteed aan doelstellingen Hieronder zijn de direct aan een project toe te rekenen kosten verantwoord.

FinanciĂŤle baten en lasten De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

_____________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven -9-


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________ 4

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA 31-12-2017

31-12-2016

1. Vorderingen Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa

4.182 23.450

34 731 -

27.632

765

16.000 7.450

-

23.450

-

Overige vorderingen en overlopende activa Overige vorderingen Overlopende activa

Overlopende activa Vooruitbetaalde directe kosten Nog te factureren omzet

31-12-2017

31-12-2016

€ 6.700 750

-

7.450

-

989 55.000

42.654 25.009

55.989

67.663

2. Liquide middelen ABN-Amro bank, rekening-courant 57.42.20.348 ABN-Amro bank, spaarrekening 57.73.79.089

_____________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven - 10 -


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________

PASSIVA 3. Besteedbaar vermogen 2017

2016

Stand per 1 januari Dotatie

25.215 -

-621 25.836

Stand per 31 december

25.215

25.215

Continuïteitsreserve

Door middel van een bestuursbesluit is in 2017 besloten om een continuïteitsreserve te vormen ter grootte van het overschot 2016. Het bestuur heeft niet besloten om in het boekjaar 2017 te doteren aan de continuïteitsreserve aangezien de noodzakelijk geachte omvang nog niet voldoende kwantificeerbaar is. Indien het bestuur besluit de continuïteitsreserve in te zetten om de exploitatie van Stichting Theater na de Dam te waarborgen is er een bestuursbesluit nodig welke door alle bestuursleden getekend wordt. 31-12-2017

31-12-2016

Overige reserve

Overige reserve

22.638

-

De overige reserve is in 2017 gedoteerd met € 22.638. De verwachting is dat een aanzienlijk deel van de algemene reserve in 2018 gedoteerd dient te worden aan de continuïteitreserve. De reden hiervoor is dat de Stichting, vanwege het feit dat de subsidiestroom structureler van aard wordt, meerdere langlopende verplichtingen zal aan gaan. In 2017 was de toegekende subsidiestroom meer onzeker en is hier dan ook met de uitgaven rekening mee gehouden. Dit is dan ook een van de redenen voor het overschot in 2017. 2017

2016

28.532

28.532

Bestemmingsreserve Stand per 1 januari

De bestemmingsreserve is gevormd in 2015 ten behoeve van het 10-jarige jubileum in 2020.

_____________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven - 11 -


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________ 4. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren

31-12-2017

31-12-2016

â‚Ź

â‚Ź 2.636

14

2.500 1.100 1.000 -

7.500 5.667 1.000 500

4.600

14.667

Overige schulden en overlopende passiva Overlopende passiva Vooruitontvangen subsidies Vooruitontvangen donaties Accountantskosten Advieskosten

_____________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven - 12 -


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________ 5

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 2017

2016

5. Baten Baten van particulieren Baten van andere organisaties zonder winststreven

28.167 242.334

33.916 213.895

270.501

247.811

16.869 5.850

20.124 7.227

22.719

27.351

293.220

275.162

Besteed aan project "Theater na de Dam"

263.004

239.132

Voorstellingen Productiekosten Organisatiekosten Marketing Locaties

134.643 7.824 66.587 53.251 699

121.758 8.962 61.945 46.467 -

263.004

239.132

1.889 5.529

4.396 5.757

7.418

10.153

-

80

160 -

160 -39

160

121

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten Overige baten

6. Besteed aan doelstellingen

7. Overige lasten Wervingskosten Kosten beheer en administratie

8. Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rente en bankkosten Rentelasten en soortgelijke kosten Bankkosten Rente belastingdienst

_____________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven - 13 -


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________ Ondertekening bestuur voor akkoord

Amsterdam, 28 maart 2018

E.J. van der Ree

N. Aouaki - Schellevis

M.R.A. Fuchs

L. Zuidema

A. Timmerman

_____________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven - 14 -


bijlage bij rapport d.d. 28 maart 2018

Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 6

BIJLAGE 1: VERGELIJKING STAAT VAN BATEN EN LASTEN MET BEGROTING

KOSTEN Voorstellingen Productie Organisatie Marketing Overige lasten

Begroting 157.330 21.666 54.220 53.784 3.000

Eindafrekening 134.643 7.824 66.587 53.251 8.117

Verschillen 22.687 13.842 -12.367 533 -5.117

TOTAAL KOSTEN

290.000

270.422

19.578

INKOMSTEN Recette Subsidies Overige inkomsten

22.500 245.000 22.500

22.719 242.334 28.167

-219 2.666 -5.667

0

0

0

290.000

293.220

-3.220

Doorberekeningen derden TOTAAL INKOMSTEN

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 15 -


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.