Jaarrekening Theater Na de Dam 2020

Page 1

Stichting 'Theater na de Dam' Kleine Gartmanplantsoen 10 1017 RR Amsterdam Betreft: Jaarrekening 2020

Bezoekadres: Singel 148 1015 AG Amsterdam Postadres: Postbus 3732 1001 AM Amsterdam Tel. 020-7719909 info@ifaa.nl www.ifaa.nl

ADMINISTRATIE EN PAYROLL - ACCOUNTANCY - BELASTINGADVIES


INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT 1 2 3 4

Opdracht Samenstellingsverklaring van de accountant Algemeen Bestuursverslag

3 3 4 5

JAARREKENING 1 2 3 4 5

Balans per 31 december 2020 Staat van baten en lasten 2020 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de staat van baten en lasten 2020 Overige toelichtingen en ondertekening van de jaarrekening

6 7 8 14 16


Aan het bestuur van Stichting 'Theater na de Dam' Kleine Gartmanplantsoen 10 1017 RR Amsterdam

Kenmerk

Behandeld door

Datum

20.04.75

JvdV / LdB

11 februari 2021

Geacht bestuur, Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw Stichting. 1

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw Stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 152.744 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 1.010, samengesteld. 2

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: het bestuur De jaarrekening van Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst-en-verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting 'Theater na de Dam'. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

IFAA Accountants & Belastingadviseurs, Singel 148,1015 AG Amsterdam, ING bank NL05INGB0656004916 KvK nr 34146099 _____________________________________________________________________________ -3-


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________ Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 3

Algemeen

3.1

Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting 'Theater na de Dam' bestaan voornamelijk uit het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in het algemeen, en meer in het bijzonder de organisatie van een jaarlijkse theatermanifestatie op 4 mei, voorafgaand en direct na de nationale herdenking op de Dam te Amsterdam. Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, IFAA

Digitaal ondertekend door L. de Bruijn DN: cn=L. de Bruijn, o, ou, email=leo@ifaa.nl, c=NL Datum: 2021.02.17 16:07:20 +01'00'

L. de Bruijn Accountant-Administratieconsulent

_____________________________________________________________________________ -4-


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________ 4

BESTUURSVERSLAG

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting.

_____________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven -5-


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________ 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na resultaatbestemming)

31 december 2020

31 december 2019

ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

73.911 78.833

45.947 123.593

152.744

169.540

152.744

169.540

25.215 35.199

25.215 34.190

60.414

59.405

92.330

110.135

152.744

169.540

PASSIVA Besteedbaar vermogen Continuïteitsreserve Overige reserve Kortlopende schulden

_____________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven -6-


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________ 2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

Baten Besteed aan doelstellingen

2020

2019

373.804 327.375

407.192 397.502

46.429

9.690

34.142 5.731 5.376

32.010 6.759 1.093

45.249

39.862

1.180

-30.172

-170 -

-154 -

1.010

-30.326

Lasten Personeelskosten Wervingskosten Kosten beheer en administratie

Saldo voor financïele baten en lasten Financiële baten en lasten Saldo van baten en lasten

_____________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven -7-


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________ 3

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de "Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende organisaties". De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. In de jaarrekening zijn de baten en lasten toegerekend aan de periode, waarop deze betrekking hebben. Voor zover van toepassing is in de bijlage een vergelijking met de begroting opgenomen.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister Stichting 'Theater na de Dam' (geregistreerd onder KvK-nummer 34307240) is feitelijk gevestigd op Kleine Gartmanplantsoen 10 te Amsterdam.

Overige vorderingen en overlopende activa Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde.

Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden en overlopende passiva Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Resultaatbepaling Projectopbrengsten en projectkosten Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen baten, de bestedingen aan doelstellingen en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten zijn verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Laste welke hun oorspong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

_____________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven -8-


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________

Besteed aan doelstellingen Hieronder zijn de direct aan een project toe te rekenen kosten verantwoord.

Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

_____________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven -9-


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA 31-12-2020

31-12-2019

11.411 62.500

4.295 13.152 28.500

73.911

45.947

11.411

13.152

62.500 -

27.500 1.000

62.500

28.500

62.500

27.500

1. Vorderingen Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Overige vorderingen en overlopende activa Overige vorderingen Overlopende activa

Overige vorderingen Te ontvangen subsidies

Overlopende activa Vooruitbetaalde directe kosten

31-12-2020

31-12-2019

€ -

1.000

_____________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven - 10 -


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________ 31-12-2020

31-12-2019

2. Liquide middelen ABN-Amro bank, rekening-courant 57.42.20.348 ABN-Amro bank, spaarrekening 57.73.79.089

74.833 4.000

119.593 4.000

78.833

123.593

_____________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven - 11 -


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________

PASSIVA 3. Besteedbaar vermogen 2020

2019

Stand per 1 januari Mutatie

25.215 -

25.215 -

Stand per 31 december

25.215

25.215

Continuïteitsreserve

Bij bestuursbesluit is in 2017 besloten om een continuïteitsreserve te vormen om op elk moment de vaste lasten voor een zekere periode door te kunnen betalen. De omvang van deze reserve wordt jaarlijks beoordeeld. Voor 2020 wordt geen aanpassing noodzakelijk geacht. 31-12-2020

31-12-2019

Overige reserve

Overige reserve

35.199

34.190

2020

2019

Bestemmingsreserve Stand per 1 januari Overige mutaties overige reserve

-

28.532 -28.532

Stand per 31 december

-

-

De bestemmingsreserve was gevormd ten behoeve van de 10e editie in 2019.

_____________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven - 12 -


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________ 4. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren

31-12-2020

31-12-2019

€ 5.054

27.875

552 -

532 378

552

910

32.700 33.570 5.250 118 14.014 1.072

63.100 7.500 5.250 91 4.350 1.059

86.724

81.350

Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Pensioenen

Overige schulden en overlopende passiva Overlopende passiva Vooruitontvangen subsidies Vooruitontvangen donaties Accountantskosten Nettoloon Te betalen kosten Reservering vakantiegeld

_____________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven - 13 -


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________ 4

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 2020

2019

5. Baten Baten van particulieren Baten van andere organisaties zonder winststreven

1.500 353.222

31.211 309.294

354.722

340.505

13.082 6.000

56.214 10.473 -

19.082

66.687

373.804

407.192

Besteed aan project "Theater na de Dam"

327.375

397.502

Voorstellingen Productiekosten Organisatiekosten Marketing

188.078 6.710 87.399 45.188

258.814 9.057 71.246 58.385

327.375

397.502

26.977 4.153 2.771 241

24.505 4.560 2.784 161

34.142

32.010

25.162 1.815

22.690 1.815

26.977

24.505

4.153

4.560

160 81

161 -

241

161

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten Overige baten Schoolvoorstellingen

6. Besteed aan doelstellingen

7. Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten

Lonen en salarissen Bruto lonen Vakantiegeld

Sociale lasten Premies sociale verzekeringswetten Overige personeelskosten Onkostenvergoedingen Overige personeelskosten

_____________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven - 14 -


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________ Personeelsleden Bij de stichting was in 2020 gemiddeld 0,4 personeelslid in dienst, berekend op fulltimebasis. Overige lasten 2020

2019

8. Wervingskosten Representatiekosten Reis- en verblijfkosten

4.897 834

6.708 51

5.731

6.759

3.914 700 762

6.388 -5.295

5.376

1.093

170 -

155 -1

170

154

9. Kosten beheer en administratie Administratiekosten Website Overige algemene kosten

10. Financiële baten en lasten Rentelasten en soortgelijke kosten Bankkosten Rente rekening-courant overige

_____________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven - 15 -


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________ 5

OVERIGE TOELICHTINGEN EN ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING

Ondertekening bestuur voor akkoord

Amsterdam, 11 februari 2021

E.J. van der Ree

L. Booij

M.R.A. Fuchs

L. Zuidema

_____________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven - 16 -


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.