Page 1

www.ThePunjabiStar.com

ijld: 16 AMk 11 - SATURday, APRIL 14, 2018

PUNJABI STAR

ravi@theasianstar.com

Tel: 604-591-5423 TELUS STORES Aldergrove 26310 Fraser Hwy.

ÕÙ»ËÇ ◊È Ã ŒË πÈ·Ë „Ù ¡Ê∞ ß‚ Áfl‚ÊπË $Ã˚

Burnaby Brentwood Town Centre Crystal Mall Lougheed Town Centre Metropolis at Metrotown 3855 Henning Dr. 4501 North Rd.

Coquitlam Coquitlam Centre 1071 Austin Ave.

Delta Scottsdale Centre 1517 56th St. 4841 Delta St. 4912 62nd St.

Langley Willowbrook Mall 8700 200th St. 19638 Fraser Hwy. 20159 88th Ave. 20202 66th Ave.

Maple Ridge Haney Place Mall 22661 Lougheed Hwy.

Mission Mission Smartcentre 32670 Lougheed Hwy.

New Westminster Royal City Centre

North Vancouver Capilano Mall Lynn Valley Centre 1295 Marine Dr. 1801 Lonsdale Ave.

Pitt Meadows 19800 Lougheed Hwy.

ß‚ Áfl‚ÊπË ‹¥ 12 ◊È Ã ‚Ê™Õ ∞·Ë•á øÒዬ ð∑ ¡Œ ÃÏ‚c Optik TV® •Ã TELUS ߢ≈⁄áÒ˜≈ ‹® 2 ‚Ê‹ flÊ‚Ã ‚ʮᕓ ∑⁄Œ „Ù˚ 1

Port Coquitlam 2020 Oxford Connector

Richmond Lansdowne Centre Richmond Centre 11686 Steveston Hwy.

Surrey

Optik TV +

·Ï⁄ζà „Ò

+

$75/◊„ËáÊ ÃÙed

TELUS ߢ≈⁄áÒ˜≈

6 ◊„Ëá ‹® 2 ‚Ê‹ ŒË ≈⁄◊ Ã˚ ¶◊ ∑Ë◊à (◊ı¡ÎŒÊ $118/◊„ËáÊ) ß‚ ’Ê•Œ ‹ÊªÎ „Ù∞ªË˚

3 ‚Ê™Õ

∞·Ë•á ÕË◊ “Ò∑‚

Central City Shopping Centre Cloverdale Crossing Guildford Town Centre Semiahmoo Shopping Centre 3189 King George Blvd. 7380 King George Blvd. 13734 104th Ave.

Vancouver Oakridge Centre Pacific Centre 220 East 1st Ave. 551 Robson St. 991 Denman St. 1095 West Pender St. 1143 Robson St. 1855 Burrard St.

Ùá ∑⁄Ù 1-844-284-7953 ¡ù

telus.com/Vaisakhi/Punjabi $Ã ¡Ê¥˚

2338 Cambie St. 2372 West 4th Ave. 2706 Granville St. 2748 Rupert St. 3121 West Broadway

West Vancouver Park Royal South

1. “‡∑‡ •“aÒ‹ 30, 2018 ãA∑ Á⁄„Êß‡Ë ªÊ„∑ù Á¡áÇù á ’Ëã 90 ÁŒáù Áflø TELUS TV ¡ù Internet áÊ Á‹¶ „Ù∞, flÊ‚ã ©“‹’œ „Ò˚ ßã‹Ê„ ÁŒAã Á’áù “‡∑‡ù ’Œ‹ ‚∑ŒË•ù „á˚ 3 ‚Ê™Õ ∞·Ë•á ÕË◊ “Ò∑‚ ‹® ¶◊ ∑Ë◊Ãù (◊ı¡ÎŒÊ $21/◊„ËáÊ) 25fled ◊„Ëá ÃÙed ·È⁄Í „ÙÀªË•ù˚ „Ù⁄ “aÙ◊Ù·á‹ “‡∑‡ù áÊ‹ Á◊‹Ê߶ á„Ñ ¡Ê ‚∑ŒÊ˚ Ω°≈-Ù Ω°≈ Á‚‚≈◊ •fl‡∑ãÊflù ‹ÊªÍ „ÙÀªË•ù˚ ßáÇù ‚flÊflù ‹® •¢ã◊ ÿÙªãÊ TELUS “aãËÁᜠfl‹Ùed Áá⁄œÊ⁄ã ∑ËãË ¡Ê∞ªË˚ “a◊Ù ·Ù á‹ “‡∑‡ Á◊‹À ÃÙed ’Ê•Œ Lite ‹® «Ê™áª⁄« ∑⁄á $Ã “a◊Ù ·Ù á •Ã ◊È Ã ß¢‚≈Ê‹·á •Ã ©“∑⁄á Œ Á∑⁄Ê∞ áÊ‹ ¡È»Ë ◊á‚ÍπË  Ë‚ ªÃË·Ë‹ „Ù ¡ÊflªË˚ ߢ≈⁄áÒ≈ ±∑‚Ò˜‚ ©“ÿÙª ŒË ‚Ë◊Ê •œËá „Ò; ‡Ê◊‹ «Ê≈Ê ãÙed fl°œ fl⁄ãÙed ©˜“⁄ flÊœÍ ∫⁄ø ‹ÊªÎ „Ùäª˚ Optik TV •Ã Internet flÊ‹Ë “‡∑‡ Optik TV •Ã Internet ‹® 2 ‚Ê‹ Œ ‚⁄Áfl‚ ±ª⁄Ë◊Òed≈ $Ã ‚Ê®á-•“ ∑⁄á flÊ‹ Á‚⁄  áfled ªÊ„∑ù flÊ‚Ã ©“‹’œ „Ò˚ ß‚ “aÙ◊Ù·á‹ ‚◊ed Œ •@à $Ã ¶◊ ∑Ë◊Ãù ‹ÊªÍ „ÙÀªË•ù˚ ß„ TELUS ‹ÙªÙ, telus.com •ã Optik TV ‚÷ TELUS Corporation Œ ≈⁄«◊Ê⁄∑‚ „á, ‹Êß‚Òed‚ •œËá fl⁄ã ª∞ „á˚ ß◊Á¡¬, ¶⁄≈fl⁄∑ •Ã ≈⁄«◊Ê⁄∑‚ ‹® ‚Ê⁄ ∑Ê“Ë⁄Ê®≈‚ ©áÇù áÊ‹ ‚¢’¢Áœã ◊Ê‹∑ù ŒË ◊‹∑Ë•ã „á˚ ‚Ê⁄ „A∑ ⁄Êπflb „á˚ © 2018 TELUS.


2

Saturday - April 14, 2018

ies ivsfKI, ieMzIaf pYsy Byjo suriKwaq qrIky nfl. CIBC ny $0 tRFsÌr ÌIs1 aqy jsLn mnfAux lfiek eykscyNj ryt nfl ies nUM suKfÜf kr idwqf hY. CIBC Global Money Transfer TM dy nfl KLusLIaF vMzo, KLusLIaF mnfE. . CIBC akfAuNt Kolo aqy afpxf pihlf Global Money Transfer. Byjx qy $50 pRfpq kro.2 Global Money Transfer dy nfl qusIN afpxf pihlf tRFsÌr Byjo aq $25 pRfpq kro.3 GMT25 pRomo koz vrqo ivsfKI dIaF vDfeIaF! cibc.com/transfer jF a CIBC Banking Centre qy jfE aqy afp afjLmfE.

isWK aqy pMjfbI kYnyzIanjL dy nfl AuhnF dy ivsfKI jsLnF ivwc sLrIk huMidaF CIBC mfx mihsUs krdf hY aqy sIimq smyN leI KMzf aqy ÅÆ Aukiraf, 1 afAuNs cFdI aqy 10 gRfm sony iswkf pysL kr irhf hY. afrzr krn leI CIBC Banking Centre jF preciousmetals.cibc.com qy jfE.

1 ibnF iksy vfDU PIs dy $15,000 kYnz y Ian qk tRf̂sPr kro. sIafeIbIsI dy PLr o n eykscyNj ryt lfgU hud M y hn. sIafeIbIsI globl mnI tRf̂jk Y Èn tRf̂jk Y Èn dI igxqI quhfzI iejfËqXog tRf̂jk Y ÈnF ivwc kIqI jFdI hY; bYk ˆ akfAuNt tRf̂jk Y Èn PLIs lfgU ho skdI hY. sIafeIbIsI globl mnI tRf̂sPLr nUM Byjx leI iewk sIafeIbIsI cYikMg, bwcq jf̂kRiY zt akfAuNt jF prsnl lfeIn hoxI jLrr U I hY. iËafdfqr tRf̂sPLr agly ibjLns idn qk pUrIaf̂ho jf̂dIaF hn; kuJ tRf̂sPLr leI 2 qoˆ3 ibjLns idnf̂dI loV hud M I hY. 2iewk nvfˆ sIafeIbIsI akfAuNt KolHo (bwcq, cYikMg jfˆ prsnl lfeIn) aqy akfAuNt KolHx dy 60 idnfˆ dy aMdr sIafeIbIsI globl mnI tRfˆsPLr kro aqy qusIˆ 20 ibjLns idnfˆ dy aMdr afpxy sIafeIbIsI cYikMg jfˆ bwcq Kfqy ivwc $50 kYnyzIan pRfpq krogy. pyÈkÈ apRYl 2, 2018 svyry 12:00:01 vjy qoˆ 22 apRYl, 2018 11:59:59 vjy eIstI qk clygI. 3jy quhfzy kol sIafeIbIsI akfAuNt hY pr qusIN ajy qk sIafeIbIsI globl mnI tRfˆsPr ("jIaYmtI") nhIˆ vriqaf, qfˆ qusIˆ jIaYmtI tRfˆsPr dI bynqI kro aqy 20 ibjLns idnfˆ dy aMdr quhfnUM afpxy sIafeIbIsI akfAuNt ivwc $ 25 kYnyzIan pRfpq hoxgy. pyÈkÈ apRYl 2, 2018 svyry 12:00:01 vjy qoˆ 22 apRYl, 2018 11:59:59 vjy eIstI qk clygI. CIBC Cube Design & “Banking that fits your life.” are trademarks of CIBC. All other trademarks are owned by CIBC.


www.ThePunjabiStar.com ijld: 16 AMk 11 - SATURday, APRIL 14, 2018

PUNJABI STAR

ravi@theasianstar.com

Tel: 604-591-5423

Adwrw pMjwbI stwr Aqy eySIAn stwr vloN smUh BweIcwry nUM Kwlsy dy jnm idhwVy dIAW l`K l`K vDweIAW

AmirMdr dy dPqr ‘c hoieAw jwKV dw Apmwn cMfIgVH (jsivMdr cImw) - pMjwb dy mùK mMqrI kYptn AmirMdr isMG dy kMm krn dy FMg nUM lY ky sUby dy ivDwiekwˆ Aqy vrkrwˆ ivc ros lgwqwr vDdw jw irhw hY[ kYptn Awpxy

kŶp ivc hI ho rhI lIkyj qô ieMny pRySwn hn ik auh Awpxy dPqr Aqy invws ivKy KuPIAw g`lwˆ nUM bwhr jwx qô rokx nUM lY ky AiqAMq cOks rihx l`g pey hn[ mùK mMqrI dy kuJ hukmwˆ qô l`gdw hY ik aunHwˆ nUM AwpxI pwrtI dy sMsd mŶbrwˆ, mMqrIAwˆ Aqy ivDwiekwˆ q`k aùqy XkIn nhIˆ irhw[ bùDvwr AijhI hI vwprI iek Gtnw dOrwn kYptn AmirMdr isMG Awpxy Kws Aqy sUbweI kwˆgrs dy pRDwn sunIl jwKV AỲm. pI. nUM vI nwrwz kr bYTy[ jwKV mùK mMqrI nUM imlx leI phuMcy sn pr aunHwˆ nUM sI. AỲm. dI sikEirtI vwilAwˆ ny mobwiel Pon lY ky kYptn AmirMdr isMG dy kmry AMdr dwKl hox qô rok id`qw[ bwkI pMnw 5 qy pVo...

15 Awies hwkI tIm dI mOq ‘c Swml pMjwbI tr`k kMpnI hoeI sIl sskYcvwn— kYnyfw dy sUby sskYcvwn iv`c vwpry sVk hwdsy ‘c 15 AweIs hwkI tIm dy mŶbrwˆ dI mOq ho geI Aqy hor 14 iKfwrI zKmI ho gey[29 tIm mŶbr mYc Kyfx leI jw rhy sn Aqy rsqy ‘c iek sYmI tr`k dI aunHwˆ dI b`s nwl t`kr ho geI[ ikhw jw irhw hY ik tr`k frweIvr Aqy tr`k mwlk dovŷ pMjwbI hn[ ies mwmly iv`c Albrtw srkwr ny hwdswgRsq tr`k dy mwlk dI kYlgrI dI tr`k kMpnI ‘AwdyS idEl tr`k ilmitf’ nUM sIl kr id`qw hY[ trwˆsport mMqrI brwien mYsn ny d`isAw ik ieh kwrvweI sUby inXmwˆ dy AwDwr ‘qy kIqI hY qy

hux kMpnI dy swry KwiqAwˆ dw irkwrf kbzy iv`c lY ky jwˆc kIqI jwvygI[ jwˆc AiDkwrIAwˆ v`lô tr`k frweIvr dw nwˆ jnqk nhIˆ kIqw igAw[ bwkI pMnw 7 qy pVoH...

ivswKI dy idhwVy ‘qy dsmyS ipqw gurU goibMd isMG ny 1699 eIsvI nUM kysgVH iv`c pMj ipAwirAwˆ nUM AMimRq Ckw ky Kwlsw pMQ dI swjnw kIqI pMjwb dI DrqI myilAwˆ dw dyS hY[ ienHwˆ iv`coˆ ivswKI mylw Awpxw pRmu`K sQwn r`Kdw hY[ ivswK cVHdy hI hwVI dIAwˆ Pslwˆ dI ktweI SurU ho jwˆdI hY, ies leI ivswKI dw iqauhwr horwˆ KuSIAwˆ dy nwl AwriQk KuShwlIAwˆ vI lY ky Awauˆdw hY[ mhwn koS Anuswr ivswKI dw purb BweI pwro prm hMs ny gurU Amrdws jI dI AwigAw nwl SurU kIqw[ imAwn iv`coˆ qlvwr DUh ky l`Kwˆ sMgq dy BwrI iek`T iv`coˆ gurU swihb ny ie`k sIs dI mMg kIqI[ gurU swihb dI mMg muqwbk ie`k-ie`k krky pMj ipAwirAwˆ ny Awpxy sIs Arpx kIqy[ gurU goibMd isMG ny ienHwˆ pMj ipAwirAwˆ dI smrpx Bwvnw nUM prK ky AMimRq dI dwq bKSI Aqy pMj ipAwirAwˆ

qoˆ Kud AMimRq Ck ky 'Awpy gur cylw' dy nwˆ nwl ^wlsy nUM invyklI pCwx id`qI[ dsmyS ipqw ny ivswKI vwly idn ienHwˆ ikrqI isMGwˆ dy isrwˆ 'qy Awpxy h`QIˆ kLgIAwˆ sjweIAwˆ

Ay pMj ipAwirAwˆ nUM Awpxw hI rUp mMinAw[ ivswKI dy ies SuB idhwVy 'qy pMjwb iv`c Qwˆ-Qwˆ myly Brdy hn[ Bwvyˆ hux purwqnqw dw gUVHw rUp qwˆ myilAwˆ iv`c nhIˆ imldw pr iPr vI ikqy-ikqy Gol Aqy kuSqIAwˆ huMdIAwˆ hn[ AKwVy, gvMqrIAwˆ dy gOx, kvISrI Aqy F`f swrMgI nwl sUrmgqI dIAwˆ vwrwˆ l`gdIAwˆ hn[ BMgVy pYˆdy hn, g`qky bwzI huMdI hY, mwlvy iv`c mrdwˆ dy ig`iDAwˆ iv`c Dmwlwˆ vI ikDry-ikDry nzrIˆ pYˆdIAwˆ hn Aqy bwzIgr AwpxIAwˆ klwbwzIAwˆ idKwauˆdy hn[ 12 ApRYl 1857 dI ivswKI dw vI ieiqhws iv`c Aihm sQwn hY[ ies idn dI ivswKI vI 1699 eIsvI dI ivswKI vwˆg dyS vwsIAwˆ leI AwzwdI dw pYgwm lY ky AweI[ bwkI pMnw 9 qy pVo...

ALL STAR

Excavating & Demolition Ltd. • Demolition • Backfilling Excavating • Drain Tile Installation • Digging Lots • Land Clearing • Site Preparation

  

 604-516-6280  604-767-4399


4

Saturday - April 14, 2018

ibRitS kolMbIAw : hiQAwr, nSy Aqy nkdI smyq do doSI kwbU

ibRitS kolMbIAw — ibRitS kolMbIAw dy Sihr inaU vỲstimnstr dI puls ny bIqy idnIˆ hiQAwr, kokIn Aqy nkdI smyq do ivAkqIAwˆ nUM ihrwsq ‘c ilAw hY[ fYltw ‘c rihx vwly 19 swlw ielIAt bŶs Aqy 21 swlw fyivn bŶs nUM vIrvwr nUM puls ny ihrwsq ‘c ilAw[ puls ny src vwrMt jwrI krky dohwˆ dy Grwˆ Aqy vwhnwˆ dI qlwSI leI Aqy aunHwˆ nUM do hiQAwr imly jo gYr-kwnUMnI qrIky nwl r`Ky gey sn[ ies dy nwl hI v`fI mwqrw ‘c kokIn, EksIkofon, nkdI Aqy BMg vI imlI[ puls ny dohwˆ doSIAwˆ nUM ihrwsq ‘c lY ilAw hY[ ielIAt bŶs nUM gYr-kwnUMnI qrIky nwl hiQAwr r`Kx Aqy nSIly pdwrQ r`Kx smyq 8 doSwˆ ‘c ihrwsq ‘c ilAw igAw Aqy fyivn ‘qy gYr-kwnUMnI qrIky nwl hiQAwr r`Kx dy doS hn[ quhwnUM d`s deIey ik kYnyfw ‘c nSw qskrI Aqy frgz dI Evrfoz v`fI sm`isAw bxI hoeI hY[ dsMbr 2017 ‘c niSAwˆ dI Evrfoz kwrn bhuq swrIAwˆ mOqwˆ hoeIAwˆ sn Aqy iesy mwmly qihq puls ny jwˆc qyz kIqI hoeI hY[ ies mwmly ‘qy bolidAwˆ srjŶt jỲP skot ny ikhw ik auh ies qrHwˆ dy mwmilAwˆ dI jwˆc jwrI r`Kxgy Aqy ibRitS kolMbIAw sUby ‘c vD rhI nSw qskrI Aqy frgz Evrfoz nUM Kqm krn leI koiSSwˆ krdy rihxgy[ aunHwˆ ikhw ik auh ies mwmly ‘c hor vI igRPqwrIAwˆ krngy qwˆ ik lokwˆ nUM niSAwˆ dI dldl ‘c if`gx qô bcwieAw jw sky[

Editor (India): Jaswinder Cheema +91-9316126819 +91-9915161501 Marketing and Sales: Ravinder S Cheema: 604.715.3847 Shamir Doshi: 604.649.7827 Harminder Kaur: 778.708.0481 Parminder Dhillon: 778.859.9234 Layout: Avee Singh Waseer Pre-Press: Iftikhar Ahmed Contributing Writers: Dr N.S. Mangat Jagjit Singh Diwana Contact: Phone: 604-591-5423 Fax: 604-591-8615 -----------------------------------------

Publication Mail Agreement No 428336012 Return undeliverable Canadian Addresses to Circulation Dept.

#202 - 8388, 128 Street, Surrey BC V3W 4G2 All advertising in The Asian Star is subject to the publishers’ approval and the advertiser agrees to indemnify the publishers against claims arising from publication of any advertisement submitted by the advertiser.


Saturday - April 14, 2018

5

bIsI dy pRImIAr nwl pweIplweIn bwry g`lbwq leI trUfo nUM lwauxw cwhIdw hY zor : torIz ibRitS kolMbIAw : kMzrvyitvwˆ dw kihxw hY ik pRDwn mMqrI jsitn trUfo h`Qô trwˆs mwaUntyn pweIplweIn bcwaux dw mOkw KuMJ igAw hY[ aunHwˆ ieh vI AwiKAw ik ieh ies leI hoieAw ik auh ibRitS kolMbIAw dy pRImIAr jOhn hOrgn nwl mulwkwq krn qô AsPl rhy[ ipCly vIrvwr bIsI dy dOry dOrwn trUfo QoVHI dyr leI kYnyfIAn kost gwrf AwiPs iv`c vI ruky sn, ij`Qy aunHwˆ vwqwvrx dI ihPwzq qy kudrqI vsIilAwˆ dy ivkws drimAwn sMquln ibTwaux dI loV aùqy zor id`qw[ pweIplweIn dw ivroD krn vwilAwˆ ny vI ieh s`B vyiKAw suixAw[ hwlwˆik ieh eIvŶt bIsI dI ivDwnsBw qô ie`k iklomItr dI dUrI aùqy sI pr hOrgn

nwl trUfo ny koeI mulwkwq krn dw aucyc nhIˆ kIqw[ kMzrvyitv AYmpI ikRs vwrkŶitn dw kihxw hY ik ieh qwˆ pRDwn mMqrI leI qrjIhI kMm hoxw cwhIdw sI[ vwrkŶitn ny AwiKAw ik trUfo jy s`cmùc hI trwˆs mwaUntyn pweIplweIn dw inrmwx krnw cwhuMdy hn qwˆ aunHwˆ nUM hOrgn nwl qurMq mIitMg krn dI mMg krnI cwhIdI sI[ ipClIAwˆ grmIAwˆ iv`c vI trUfo dI audô nukqwcInI hoeI sI jdô bIsI dy pRImIAr dIAwˆ jUn iv`c hoeIAwˆ coxwˆ qô bwAd aunHwˆ dI hOrgn nwl pRsqwivq mIitMg iv`c vI pweIplweIn aùqy iDAwn kŷdirq nhIˆ sI kIqw igAw[ aus smŷ hOrgn ny pweIplweIn dy inrmwx nUM rokx leI swry sMBv hIly vrqx dw qh`eIAw pRgtwieAw sI[

GARY’S HOLISTIC RESTORATION CENTRE FUNCTIONAL MEDICINE

pur`xyÊrog~Êd`ÊkudrqIÊiel`jÊijvyN:

f`iebItIz 1ÊqyÊ2,ÊgTIE`,ÊidlÊdIE~Êibm`rIE~,Ê h`eIfoRkloinkÊsm@isE`v~,ÊcmVIÊdyÊrog,Ê EYlrjIÊEqyÊhorÊrog~Êd`Êiel`j,Ê koeIÊm`V`ÊpRB`vÊnhIN|

AmirMdr dy dPqr ‘c hoieAw jwKV dw Apmwn pMnw 3 dI bwkI... sUqrwˆ dI mMnIey qwˆ auQy mOjUd AiDkwrIAwˆ ny jwKV nUM Awpxw mobwiel Pon bwhr r`K ky AMdr jwx leI ikhw[ ies Gtnw qô byh`d pRySwn hoey jwKV ny sur`iKAw mulwzmwˆ vlô aunHwˆ nUM roky jwx nUM Awpxw Apmwn smiJAw[ jwKV mùK mMqrI dy ipRMsIpl sYktrI dy kmry ivc 10 imMt q`k bYTy rhy Aqy iPr mùK mMqrI nUM imly ibnwˆ hI vwps cly gey[ d`sxXog hY ik pMjwb ivc kYptn AmirMdr isMG dI srkwr nUM bxy svw swl ho igAw hY[ mùK mMqrI ny ijs qrHwˆ kwˆgrsI ivDwiekwˆ Aqy vrkrwˆ qô dUrI bxweI hoeI hY, aus kwrn

kwˆgrs ivc ‘qUPwn qô pihlwˆ vwlI SwˆqI’ vrgI hwlq bxI hoeI hY[ kwˆgrsI vrkrwˆ dI qwˆ C`fo, ivDwiekwˆ q`k dI ikqy vI suxvweI nhIˆ ho rhI[ jy mùK mMqrI dPqr ivc sUbweI kwˆgrs dy pRDwn Aqy AỲm. pI. nwl Aijhw rv`eIAw ApxwieAw jwˆdw hY qwˆ ieh svwl auTdw hY ik kwˆgrs pwrtI dI AwpxI hI srkwr ivc kI AihmIAq hY? sUqrwˆ dI mMnIey qwˆ kYptn AmirMdr ny jwKV dI nwrwzgI dUr krn dy Xqn SurU kr id`qy hn pr vyKx vwlI g`l ieh hY ik kwˆgrs pwrtI AMdr auiTAw nvwˆ bvwl kI rMg ilAweygw[

Best Mortgage; Rate Guaranteed Switch Your Mortgage to RBC with No Cost

rYjIfYNSIAl mOrgyz

rI-PwienWs/ trWsPr

80 PIsdI q~k PwienYNs Awr.bI.sI. hom plwn

rYNtl pRwptI leI mOrgyz sYlP ieMplwief/ inaU ieMmIgrWt pYkyj

mukwbly dIAW ryt drW-90 idn leI ryt holf kMstr~kSn mOrgyz pYkyj- koeI PIs nhI

Harv Sanghe

(Mortgage Specialist)

Call: 604-506-4748 F: 604-586-3565 Mortgage.rbc.com/harv.sanghe harv.sanghe@rbc.com

• mot`p` • dm` • strok • gTIE` • ifpRYSn • icMq` •Êm`eIgRyn • kYNsr • Proctitus • heIprtYnSn • ElsryitvÊ ÊÊÊkol`eIits

• idlÊdIÊibm`rI • nS`ÊCf`aux`Ê • Q`ier`iefÊdIÊsm@isE` • ijgrÊdIÊsm@isE` • E.N.T.Êsm@isE` • f`iebItIsÊiksm-I qy II • E.D. PCOS • cmVIÊdyÊrog,ÊcMblÊE`id • gYstRYikÊsm@isE` incl. Celiac, kronz • pRostrytÊdIÊsm@isE` EqyÊhorÊbhuqÊkuJ

hoimApYQIÊn`lÊkudrqIÊ iel`j,ÊhrblÊmYfIsn,Ê E`wurvYd,ÊnYcropYQI,ÊEqyÊ inaUtrSIEnlÊsl`hÊ mSvr`,ÊrIPlYksolojIÊ EqyÊEYkUpRYSrÊm`ilSÊE`idÊÊ f`rkÊPIlfÊm`eIkroskopIÊ n`lÊl`eIvÊbl@fÊ ivSlySxÊ

40Ês`l~Êd`Êqzrb`Ê somv`rÊqoNÊSnIv`r svyryÊ9 AMÊ-Ê6 PM EYqv`rÊ10 AMÊ-Ê5 PM isrPÊEpuieMmYNtÊn`l

gurpRIqÊ(gYrI)ÊisMGÊm~gt

Doctor of Homeopathy Certified Nutritionist & Homeopath M.A., C.N.P., R.O.H.P (Canada) Registered Orthomolecular Health Practitioner

604.808.8769 5700 120 ST, SURREY BC

W W W . G A R Y M A N G AT . C O M


6

Saturday - April 14, 2018

kwr / tr`k / motrswiekl tYksI jW eyAr bryk dw lwiesYNs pMjwbI ‘c lYx leI sMprk kro

kYnyfw ‘c ikrwey v`Dx kwrn AOKw hoieAw mkwn l`Bxw

SO EA SY

AwtomYitk hweIvy tr`k - no gyAr no kl`c AOrqW vwsqy sunihrI mOkw, hux qusIN kwr dI qrWH ibnW gyArW qoN klws 1 dw lwiesYNs lY skdy ho jy tr`k dw lwiesYNs lYxw cwhuMdy ho pr AMgryzI nhIN AwauNdI jW G`t AwauNdI hY, bu`k dyK ky Gbrw jWdy ho qW fro nw, huxy Pon kro

604 614 5365

SO EASY Learning School

lrinMg lwiesYNs dI iqAwrI kMipaUtr nwl krvwauNdy hW

prYSrvwS Aqy rUP irpyAr v`fy prYSrvwS nwl Gr DvwaU[ AsIN C`qW, gtr klIn, frweIvyA qy ivMfovwS krdy hW[ purwxIAW C`qW bdlky Aqy C`qW dI murMmq vI krdy hW[ hor jwxkwrI leI PUn kro:

dljIq isMG rwey

604-807-1012

dljIq isMG rwey

vYnkuvr—kYnyfw ‘c ikrwieAw v`Dx kwrn irhwieSI mkwn lYx leI ikrweydwrwˆ nUM sMGrS krnw pY irhw hY[ kYnfw morgyz Aqy hwaUisMg kwrporySn muqwbk kOmI p`Dr ‘qy ikrwey ipCly swl AOsqn 2.7 PIsdI v`D ky 947 fwlr pRqI mhInw ho gey hn[ ikrwey dy mkwnwˆ ‘c vI kmI AweI hY[ ies kwrn ikrweydwrwˆ nUM irhwieSI leI mkwn l`Bxy vI AOKy ho gey hn[ sI.AỲm. AỲc.sI. Anuswr dyS Br dy Sihrwˆ ‘c 2016 ‘c ikrwey ‘qy smùcI KwlI irhwieS dr (Bwv ikrwey ‘qy KwlI mkwn imlx dI dr) 3.7 PIsdI sI Aqy 2017 ‘c ieh G`t ky 3 PIsdI rih geI[ kwropyrySn ny ikrwey dI irhwieS bwry AwpxI swlwnw irport ‘c d`isAw ik ikrwey ‘qy mkwn dyx dy audyS nwl bxwey gey mkwn jwˆ iemwrqwˆ

AwbwdI dy ihswb nwl G`t hn[ ieh Gwt dI lwhw lŶidAwˆ pRweIvyt sYktr ny ikrwieAwˆ ‘c vwDw kr id`qw hY[ lokwˆ nUM ikrwey v`Dx kwrn irhwieS dI shUlq imlxI vI AOKI ho geI hY[ ibRitS kolMbIAw XUnIvristI ‘c BUgol ‘c pI.AỲc.fI. kr rhy kRYg jons ny ikhw ik mOjUdw hwlwq ies kwrn pYdw hoey hn, ikaûik PYfrl srkwr ny 1990 dy dhwky qô c`lI Aw rhI ikrwey leI bxweI geI iemwrqI irhwieS (iblifMg rŶtl hwaUisMg) Xojnw smwpq kr id`qI hY[ ies kwrn ikrwey dy mkwnwˆ ‘c kmI Aw geI Aqy lokwˆ ny in`jI qOr ‘qy mkwn jwˆ iemwrqwˆ bxw ky ikrwey ‘qy dyxIAwˆ SurU kr id`qIAwˆ hn Aqy ikrwieAwˆ ‘c vwDw kr id`qw hY[ jons ny ikhw ik srkwr ikrwey ‘qy irhwieS leI swlwnw sŶkVy iekweIAwˆ bxwaûdI sI, ijs dw lokwˆ nUM lwB huMdw hY[


Saturday - April 14, 2018

7

15 Awies hwkI tIm dI mOq ‘c Swml tr`k kMpnI hoeI sIl pMnw 3 dI bwkI... jwˆc AiDkwrIAwˆ muqwbk kMpnI kol isrP July 31-Aug. 06 do tr`k hn[ ienH wˆ /2013 ‘coĚ‚ iek tr`k ieh sI, jo hwdsy dw iSkwr ho igAw Aqy dUjw tr`k ies dw mwlk Awp clwauĚ‚dw hY[ ikhw jw irhw hY ik ijs tr`k nwl hwkI tIm dI b`s tkrweI aus nUM pMjwbI tr`k frweIvr clw irhw sI Aqy aus dw ro-ro ky burw hwl ho igAw hY[ irkwrf Anuswr kMpnI ny hwl hI iv`c ies kwrobwr iv`c pYr DirAw sI[ kMpnI dy mwlk suKmMdr isMG ny d`isAw ik hwdsy iv`c tr`k frweIvr dy bcx dI koeI Aws nhIˆ sI pr ijauĚ‚ hI aus nUM frweIvr dI slwmqI bwry pqw l`igAw qwˆ auh frweIvr nUM kYlgrI lY AwieAw[ aus ny d`isAw ik tr`k dy frweIvr ny mhInw pihlwˆ hI aus kol kMm SurU kIqw sI[ hwdsy qoĚ‚ bwAd roiel kYnyfIAn mwaUĚ‚tyn puls (Awr. sI. AYĚ€m. pI.) ny frweIvr nUM ihrwsq iv`c ilAw sI pr muĚ€FlI fwktrI jwˆc qoĚ‚ bwAd aus nUM Gr Byj id`qw igAw[ ies jwˆc bwry kYnyfIAn puls ny BwvyĚ‚ koeI irport jnqk nhIˆ kIqI pr ikhw jw irhw hY ik tr`k frweIvr v`loĚ‚ ‘stOp sweIn’ auĚ€qy kIqI glqI kwrn hI ieh hwdsw vwpirAw hY[ tr`k frweIvr nwl hmdrdI— imRqkwˆ dy pirvwrwˆ nUM jo Gwtw hoieAw hY, aus nUM koeI Br nhIˆ skdw[ hYrwnI dI g`l hY ik mipAwˆ v`loĚ‚ frweIvr iKlwP guĚ€sw nhIˆ sgoĚ‚ hmdrdI pRgt kIqI jw rhI hY[ pirvwrwˆ v`loĚ‚ jwrI p`qr iv`c mwipAwˆ ny ikhw hY ik ies hwdsy nwl tr`k frweIvr nUM fUMGw mwnisk sdmw l`g skdw hY, ijs krky auh frweIvr dI mwnisk hwlq TIk hox leI pRwrQnw kr rhy hn[ soSl mIfIAw ‘qy ies p`qr nUM fyF l`K qoĚ‚ v`D lokwˆ ny SyAr kIqw hY[ quhwnUM d`s deIey ik hwdsy dI auc p`DrI jwˆc SurU ho geI hY[ ies jwˆc iv`c kYnyfIAn puls qoĚ‚ ielwvw do sUibAwˆ sskYcvwn Aqy Albrtw dy trwˆsport ivBwg vI Swml hn[ ies hwdsy ny kYnyfIAn lokwˆ nUM ihlw ky r`K id`qw hY[ ies hwdsy sbMDI Sihr hMbolt iv`c hoey SrDwˆjlI smwgm iv`c pRDwn mMqrI jsitn trUfo qoĚ‚ ielwvw v`fI igxqI iv`c lokwˆ ny Bwg

s y a D 7 ek! a We o 9pm 9 am t Tr uck Insura nc & Pro-Rate e

Ă ĂƒĂ„ à ðŸÕINSURANCE Ă ĂĽÂś àðœùð ùÂÆ TRUCK & PRO RATE ÍÅÇÂÊË ÂşĂ‡ĂƒÂłĂ— òÆ Õðçœ ԝ

íÅÂÆÚÅðœ çÆ ĂƒÂśĂ˛Ă… ùÂÆ Õù¯òðâœù ÇòŸÚ Ö¯ù¡ ÇçŸüÆ ÔË

ilAw[ pUry kYnyfw iv`c lokwˆ v`lô pIVq kl`b brÔkoz dIAwˆ jrsIAwˆ pw ky iKfwrIAwˆ nUM SrDwˆjlI dyx dw islislw ipCly keI idnwˆ Ç qô jwrI hY[ hwkI pRymIAwˆ v`lô Awpxy Grwˆ Aqy dPqrwˆ A`gy hwkIAwˆ r`K ky iKfwrIAwˆ nUM SrDwˆjlI id`qI jw rhI hY[ lok pirvwr vwilAwˆ nUM mdd dy rhy hn[

sukhindergill@gmail.com

* Home * Auto * Business * Commercial * Trucking Your Certified & ExpertAdvisor

ĂƒÂšĂ‡Ă–ÂłĂ§Ă° Ă‡ĂƒÂłĂ˜ Çןù

AIII ĂĽÂŻÂş íÅÂÆÚÅðœ çÆ ĂƒÂśĂ˛Ă… ÇòŸÚ kYnyfw dy sUby sskYcvwn ‘c Aijhw iBAwnk hwdsw vwpirAw ik ijs ny hwkI tIm dy 15 mYĚ‚brwˆ dI jwn lY leI Aqy hor 14 zKmI ho gey[ imRqkwˆ dI Awqmw dI SwˆqI leI huMmbolft Sihr ‘c sog sBw r`KI geI, ijs ‘c pRDwn mMqrI trUfo qoĚ‚ ielwvw lgBg 3000 lok Swml hoey[ kYnyfw ‘c rih rhy is`K BweIcwry nUM vI ies durGtnw dw fUMGw sdmw l`gw hY [ ‘EntwrIE is`Kz AYĚ‚f gurduAwrw kOĚ‚sl’ v`loĚ‚ imRqkwˆ dI Awqmw dI SwˆqI leI AKMf pwT dy Bog pvwey jwxgy[ PYfrySn dy pRDwn dljIq isMG ny ikhw ik is`K BweIcwrw swQI kYnyfIAnz nwl KVHw hY[ kOĚ‚sl dy swbkw pRDwn ny ikhw ik ies drdnwk Gtnw ny sB nUM vlUMDr ky r`K id`qw hY[ aunHwˆ ikhw ik ienHwˆ b`icAwˆ dI mOq nwl aunHwˆ dy pirvwrwˆ nUM hI nhIˆ sgoĚ‚ pUry dyS nUM v`fw Gwtw ipAw hY[ aunHwˆ jwxkwrI id`qI ik 13 ApRYl nUM AKMf pwT AwrMB krvwey jwxgy Aqy 15 ApRYl nUM Bog pwey jwxgy[ quhwnUM d`s deIey ik ies tIm ‘c 16 qoĚ‚ 21 swl dy nOjvwn sn Aqy auh mYc Kyfx leI inpwivn jw rhy sn[ rsqy ‘c iKfwrIAwˆ dI b`s nwl sYmI tr`k dI t`kr ho geI[ ies dOrwn tr`k frweIvr vI zKmI ho igAw sI[ imRqkwˆ ‘c iKfwrIAwˆ qoĚ‚ ielwvw kpqwn Aqy koc vI hn[ puls ny ikhw ik auh mwmly dI jwˆc kr rhy hn ik hwdsy ‘c tr`k vwly dI glqI sI, jwˆ mOsm kwrn ieh hwdsw vwpirAw[

Sukhinder S. Gill MSc, B.ED 604.724.4700

Ôð ü𡝠çÆ Ă‡Ă‚ÂłĂ´ÂŻĂ°Ă‹ÂşĂƒ ÏԚü ÔÆ Ă˛Ă…Ă‡ĂœĂŹ ðœà Óüœ ÕÆüÆ ĂœÂťĂ§Ă† ÔË àðŸÕ Ă ĂĽÂś Ă Ă‹Ă•ĂƒĂ† ÚùÅÀ°ä òÅÇùà  çÆ Ă‡Ă˘ĂƒĂ Ă‡ĂŹĂąĂ Ă† Ă‡Ă‚ÂłĂ´ÂŻĂ°Ă‹ÂşĂƒ òÆ Õðçœ ԝĂ? Ă‡Ă•ĂƒÂś òÆ ü𡝠çÆ Ă‡Ă‚ÂłĂ´ÂŻĂ°Ă‹ÂşĂƒ ÕðòÅÀ°ä ĂĽÂŻÂş êÇÔù ĂƒĂ…Ăš ÇŸÕ òÅð ĂˇĂ°ĂˆĂ° ÇÎù¯Ă?

#114-6377-168th St., Surrey, BC V3S 3Y2 (Next to Fruiticana) Tel: 604.372.0170

DMJ Painting Ltd.

Just one call for your all painting needs * Old & New Homes * Town Houses Appartments * Commercial & Residential * Interior & Exterior * Any kind of Paint Job

* Stucco Paint * Spray Painting * Pressure Washing * Sky Paint for Ceiling * Fence Painting * Rolling Painting

      Â Â?Â? Â

   

 

Over

10 Years of Experience

 Free estimates - Fast and quality work

Mandeep

604-767-4954

HOUSE INSURANCE HOUSE

CONTENTS

LIABILITY

$450,000 $550,000 $650,000 $750,000

$315,000 $385,000 $455,000 $525,000

1 1 1 1

Million Million Million Million

PREMIUM

$302 /YEAR $346 /YEAR $407 /YEAR $467 /YEAR

Discounts vary due to circumstances individualand circumstances requirements. Discounts maymay vary due to individual policy requirements.and Ratespolicy subject to change without notice Rates subject to change without notice.

Above Rates Includes: * Senior Discount * Claims Free Discount * New Home Discount * Mortgage Free Discount * Home Production Discount * Deductible Applicable * Monthly Payment Plan

Ă ĂƒĂ„ Ôð ü𡝠çÆ Ă‡Ă‚ÂłĂ´ÂŻĂ°Ă‹ÂşĂƒ Ă˛Ă…Ă‡ĂœĂŹ ÕÆÎü Ă“ĂĽÂś Õðçœ ԝĂ?

Jagdeep

604-338-7147

ĂƒĂ…Ă˘Âś çøüð Ôøüœ çœ ĂƒÂźĂĽÂś ÇçÊ ĂƒĂ˛ÂśĂ°Âś I Ă˛ĂœÂś ĂĽÂŻÂş Ă´Ă…ĂŽ I Ă˛ĂœÂś üŸÕ ֚Ÿù¡çœ ÔÊĂ?

Call us to Save minimum 10% or more on your Insurance 604-351-6539

AMC INSURANCE SERVICES LTD.

AMC

YORKOFFICE) BUSINESS CENTER, CLOVERDALE Shopping Plaza, SURREY (HEAD LANGLEY COQUITLAM COQUITLAM VANCOUVER ABBOTSFORD #134-17455 - Hwy 10 #103-8399-200 St. 454-West Broadway, Eagle Ridge Plaza, 405-1192 Burquitlam #120-12888-80TH AVE., SURREY HEAD 526 Clarke Road, Coquitlam Landowne Dr, Coquitlam SURREY LANGLEY VANCOUVER Ph: 604.576.6648 Ph: 604.507.6666 Ph: 604.882.6000 Ph: 604.939.2425 Ph: 604-942-3555 Ph: 604-876-0126 Ph: 604.744.0360 1 minute away from AirCare

OFFICE

134 -17455, Hwy 10 160-20728 Willoughby Town Center Dr #404, 552 Clarke Rd 405-1192 Lansdowne Dr 454 West Broadway 604-939-2425 31696 South Fraserway 604-576-6648 604-882-6000 604-876-0126 604-942-3555 604-507-6666

#120, 12888 - 80th Ave.

128th St

80th Ave.

AMC Insurance

130th St.

www.amcinsurance.ca • jparmar@amcinsurance.ca


8

Saturday - April 14, 2018

CIBC v`loN sony qy cWdI dy ivl`Kx XwdgwrI is`ikAW nwl mnweI jw rhI hY ivswKI torWto, ApRYl 6, 2018: ivswKI dy iqauhwr mOky, CIBC v`loN ies vrHy dy jSnW ƒ sony qy cWdI dy is`ikAW nwl XwdgwrI bxwaux leI ^ws qOr ’qy kYnyfIAnW vwsqy ^ws iqauhwrI pySkS id`qI jw rhI hY[ kYnyfw ’c ivswKI dy ienHW is`ikAW dI pySkS isr& ie`ko-ie`k bYNk CIBC v`loN hI id`qI jWdI hY, ieh is`ky AwnlweIn Aqy coxvyN bYNikMg kyNdrW qoN ^rIdy jw skdy hn[ aunHW dw Awrfr iksy vI bYNikMg sYNtr qoN ipkAp leI id`qw jw skdw hY[ CIBC ie`k vwr iPr ies vrHy cWdI qy sony dy do v`Ko-v`Kry ifzwienW vwly XwdgwrI is`ikAW dI cox krn

dI pySkS kr irhw hY[ ieh is`ky 24 kYryt sony qy SùD cWdI dovW ’c hI auplbD hn Aqy ieh audXoigk imAwrW muqwbk hr p`KoN SùD hn[ iek AwaUNs cWdI dy is`ikAW dI kImq $59[95 Aqy 10 gRwm sony dy is`ky $625 dy hn[ sImq igxqI ivc auplbD ivswKI dy

ienHW is`ikAW ’qy is`K Drm dy mùK inSwn ‘KMfw’ Aqy ‘<>’ au¤kry hoey hn[ ieh kwly rMg dy klYmSYl CIBC kys ivc pYk kIqy hoey hn[ swl dy ies mOky ieh is`ky byh`d idlkS qy vwjb qoh&w hn[ CIBC dy gwhk ‘CIBC GlobAl Money TrAnswer’ dIAW ^ws pySkSW dw lwhw vI lY skdy hn[ nvyN gwhk jdoN CIBC dw nvW AkwaNt KolHdy hn, qd aunHW ƒ $50 imldy hn Aqy 2 qoN 22 ApRYl qk pRomo kof GMT25 dI vrqoN kridAW Awpxw pihlw globl mnI tRWs&r kro[ CIBC

dy mOjUdw gwhk 2 qoN 22 ApRYl qk pRomo kof GMT25 dI vrqoN kridAW jdoN pihlI vwr globl mnI tRWs&r krngy, qW aunHW ƒ $25 imlxgy[ 13 qoN 15 ApRYl qk ivswKI dy jSnW dOrwn kYnyfwvwsI, Bwrq ƒ pYsy Byjx leI ‘CIBC GlobAl Money TrAnswer’ syvw v`loN pySkS kIqI jw rhI ivSyS dr dw lwB lY skdy hn[ ‘CIBC GlobAl Money TrAnswer’ syvw smùcy ivSv ’c kYnyfIAnW leI im`qr-ipAwirAW ƒ pYsy Byjxw suKwlw qy vDyry ssqw bxwauNdI hY[ ieh $0 &Is mnI tRWs&r syvw hux Bwrq, ieMglYNf, AmrIkw, AwstrylIAw qy XUrop dy keI dySW smyq 50 qoN vI v`D dySW iv`c auplbD hY[

trwˆs mwaÛtyn pweIplweIn dy ivsQwr leI kYnyfw kr irhY ivcwr

ibRitS kolMbIAw— kYnyfw srkwr nMUu ikhw ik auh trwˆs mwaUˆtyn pweIplweIn dy ivsQwr nUM lY ky Awpxy swry bdlwˆ (AwpSnz) ‘qy ivcwr kr rhI hY[ pweIplweIn dy inrmwx nUM A`gy lY jwx leI ies ‘c jnqk PMf dw invyS vI kIqw jwvygw[ ikMfr mwrgn kYnyfw kMpnI ny ies pRojYkt dw vDyry kMm rok id`qw sI[ ies dy leI 31 meI dI AwKrI qrIk qYA kIqI geI hY[ kYnyfw ‘c kudrqI sroqwˆ dy mMqrI ijm kYr ny iek svwl dy jvwb ‘c ikhw,’’AsIˆ swry bdlwˆ ‘qy ivcwr kr rhy hwˆ[ AsIˆ jwˆc kr rhy hwˆ ik Albrtw srkwr nwl kMm krn leI kI zrUrI ho skdw hY[‘’ ijm kYr dw ibAwn aus smyˆ AwieAw jd Albrtw dI pRImIAr rwcyl nOtly ny ikhw ik qyl BrpUr sUbw pRojYkt nUM A`gy vDwaux leI pweIp lweIn ‘c invyS krn leI iqAwr sI[ ikMfr mwrgn kYnyfw ny AYqvwr nUM ikhw ik auh trwˆs mwaUˆtyn pweIplweIn dI smr`Qw nUM iqMn guxw vDwauxw dI Xojnw nUM r`d kr dyvygw[ ies dw ivsQwr Alrtw qoˆ ibRitS kolMbIAw qt qk kIqw jwxw hY pr 31 meI qoˆ pihlwˆ keI kwnUMnI Aqy inAwˆiek cuxOqIAwˆ nUM sulJwauxw hovygw[ d`s deIey ik swl 2016 ‘c srkwr v`loˆ ies Xojnw nUM mnzUrI id`qI geI sI pr ies mnzUrI iKlwP Adwlq ‘c ApIl kIqI geI hY[


Saturday - April 14, 2018

9

ivswKI dy idhwVy ‘qy dsmyS ipqw gurU goibMd isMG ny 1699 eIsvI nUM kysgVH iv`c pMj ipAwirAwˆ nUM AMimRq Ckw ky Kwlsw pMQ dI swjnw kIqI pMnw 3 dI bwkI... ies idn kUkw AMdoln dy bwnI siqgurU rwm isMG ny gurU goibMd isMG dI d`sI rihq mirAwdw muqwbk pMj ipAwirAwˆ nUM KMfy-bwty dw AMimRq Ckw ky Bwrq iv`c AMgryjwˆ dy rwj iKlw& AzwdI pRwpqI dw ibgl vjw id`qw[ aus smyˆ dIAwˆ lok bolIAwˆ iv`c AzwdI sMGrS dy ies ibrqwˆq nUM ieMJ ibAwn kIqw hY: ATwrwˆ sO sqvMjw dy iv`c jdoˆ ivswKI AweI[ dUr-dUr q`k G`l sunyhyˆ sMgq gurwˆ bulweI[ kOifAwˆ qweIˆ sMq bxw ky, guris`KI ruSnweI[ ib`ilAwˆ dw imlvrqn C`fky, kUkw lihr clweI[ rwm isMG siqgur ny, goirAwˆ nUM BwjV pweI[ ivswK iv`c pIly Pu`lwˆ vwlI sroˆ dI &sl dIAwˆ PlIAwˆ dwixAwˆ nwl Br jwˆdIAwˆ hn[ hrIAwˆ kcwr kxkwˆ rMg vtw ky sony rMgI BwA mwrn l`g jwˆdIAwˆ hn[ jd ikswn hvwvwˆ nwl lihrwauˆdIAwˆ Pslwˆ dy Kyq vyKdw hY qwˆ aus AMdr KuSIAwˆ dy byr p`k jwˆdy hn[ gulwb Aqy fylIAw mihkwˆ vMfx l`g jwˆdw hY[ bohV, ip`pl, twhlIAwˆ, qUq Aqy smu`cI bnspqI hry kcUr lvylvy cmkIly nvyˆ p`iqAwˆ nwl lihrwaux l`g jwˆdI hY[ AMbwˆ nUM bUr pY jwˆdw hY[ ivswK mhIny dy ies suh`px pRqI DnI rwm cwiqRk bhuq hI ^UbsUrq Sbdwˆ iv`c ieMJ ilKdy hn : p`k geIAwˆ kxkwˆ lukwT risAw[ bUr ipAw AMbwˆ nUM gulwb h`isAw[ bwgwˆ au`qy rMg PyirAw bhwr ny[ byrIAwˆ ilPweIAwˆ twhxIAwˆ dy Bwr ny[ sweIˆ dI ingwA j`g 'qy sv`lI ey[ c`l nI pRymIey, ivswKI c`lIey[ Bwvyˆ A`j k`lH kMbweInwˆ Aqy nvIn qknwlojI dy Anykwˆ aupkrn Aw gey hn, pr purwqn smyˆ iv`c hwVI dI Psl mMg pwky v`fdy sn[ mMg pwaux vyly swry Xwr-bylI, irSqydwr iek`Ty ho ky pihlwˆ ie`k Gr dI hwVI v`Fdy Aqy iPr vwrovwrI iek`Ty hoky ie`k-dUjy Gr dw kMm vwrI nwl inbyVI jwˆdy[ mMg pwaux vyly hwVI v`Fx vwilAwˆ iv`c joS Brn leI Kyqwˆ iv`c swrw-swrw idn Fol v`jdw[ ie`k dUsry nwl ij`d-ij`d ky lok dwqIAwˆ nwl hwVI v`Fdy[ lok bolIAwˆ rwhIˆ pqnI Awpxy pqI nUM ieho kihMdI nzr AwauˆdI hY: dwqI nUM lvwdy GuMgrU, hwVI v`FUMgI brwbr qyry[ dwqIAwˆ nwl hwVI v`Fxw sOKw kMm nhIˆ sI[ swrw idn auproˆ sUrj A`g vrHwauˆdw qy hyToˆ DrqI syk mwrdI[ Aijhy idRS nUM swfw s`iBAwcwr lok bolIAwˆ rwhIˆ ieMJ pRgt huMdw hY: vwFI krdI mur`ibAwˆ vwlI, iq`p-iq`p covy muVHkw[ purwqn khwvqwˆ bxIAwˆ hoeIAwˆ hn ik pMjwbI lok qwˆ dunIAwˆ iv`c Awauˆdy hI mylw mnwaux leI hn[ ienHwˆ myilAwˆ iv`c l`Kwˆ dI qwdwd iv`c lok phuMcdy hn[ ivswKI dy myly 'qy jwx dw sB nUM cwA huMdw hY[ muitAwrwˆ qoˆ qwˆ myly jwx dIAwˆ KuSIAwˆ swˆBIAwˆ nhIˆ jwˆdIAwˆ[ Aijhy cwvwˆ nUM lok bolIAwˆ ieMJ sp`St krdIAwˆ hn: ic`itAw kbUqrw ic`tIAwˆ vy A`KIAwˆ, iv`c kjly dI DwrI vy kbUqrw, swfI hoeI AY ivswKI dI iqAwrI vy kbUqrw[ jykr koeI muitAwr iksy kwrn myly iv`c jw nhIˆ skdI qwˆ auh myly jwˆdy Awpxy pqI nUM AwKdI hY : mYnUM n`qIAwˆ Bwbo nUM ip`pl p`qIAwˆ, ivswKI qoˆ ilAwˆdI hwxIAwˆ[

ivswKI dy myly dI rOxk mn nUM moh lYˆdI hY[ hr pwsy sjy iqAwr br iqAwr lokwˆ dI BIV nzr AwauˆdI hY[ Kwx pIx dy SOkIn hlvweIAwˆ qoˆ pkOVy, miTAweIAwˆ Aqy grmwgrm jlybIAwˆ Kwˆdy hn[ b`cy iKfOxy Aqy nvIAwˆ qoˆ nvIAwˆ klwqimk FMg nwl iqAwr kIqIAwˆ mn BwauˆdIAwˆ vsqwˆ KrIddy hn[ AOrqwˆ hwr iSMgwr dw swmwn ivswKI myly qoˆ KrIddIAwˆ hn[ srkswˆ, cMfolwˆ Aqy qrHwˆ-qrHwˆ dIAwˆ klwbwzIAwˆ nwl cuPyry KyVw

huMdw hY[ hr ichrw muskrwauˆdw hY[ ivswKI myly dI rOxk nUM vyK ky iksy gPryt mn iv`coˆ inkly ieh Sbd mShUr lok bolI dw rUp Dwrn kr gey hn : lokwˆ vyKxw ivswKI vwlw mylw, qy Aswˆ qyrI qor vyKxI[ pihlwˆ vrgIAwˆ KuSIAwˆ KyiVAw vwly rUh nUM AnMd dyx vwly ivswKI myly muV vyKx leI swnUM swfy s`iBAwcwr, mwˆ bolI, ipqw purKI jVHwˆ nwl juV ky kudrq nwl ie`k sur ho ky c`lxw pvygw[

We have a team of professional and experienced lawyers to assist you.

AweI.sI.bI.sI. Aqy prsnl ieMjrI klym swfy kol mwihr Aqy qzrbykwr vkIlW dI tIm quhwfI shwieqw leI hwzr hY[ AsIN pMjwbI, ihMdI Aqy aurdU ivc g`l krdy hW

PERSONAL INJURY LAWYERS 205 - 7134 King George Boulevard Surrey, BC V3W 5A3

T 604 449 7500 TF 1 888 449 7573

F E

604 449 7501 info@randhawalaw.ca


10

Saturday - April 14, 2018

idwlI cwlo nOn-stOp. CyqI hI, pUry sfl-Br leI. aYqkIN 8 jUn qoN, sfzIaF vYnkUvr qoN idwlI jfx vflIaF nOn-stOp PLlfeIts sfl-Br cwlxgIaF. sfzI iqMn qrHF dI aYvfrz-jyqU kYibn srivs df afnMd mfxo, ijs ivwc sLfiml hn ieMtrnYsLnl ibjLns klfs leI aglI pIVHI dIaF iswDy lyt skx vflIaF sItF, KuwlHI zuwlHI pRImIam iekOnmI klfs aqy iekOnmI klfs ivwc pihlF nfloN ijLafdf shUlqF. nfl hI, pMjfbI qy ihMdI bolx vfly PLlfeIt atYNzYNt, ieMzIan Kfxy dI vDIaf cox aqy coxvIaF bOlIvuwz iPLlmF qy gIq sMgIq. pUrf sfl-Br idwlI jfx vflI iewko-iewk nOnstOp Auzfx Bro qy sfzy 787 zRImlfeInr dIaF sB shUlqF df luqPL AuTfE. itktF buwk krn leI aircanada.com `qy jfE jF afpxy trYvl eyjMt nUM kfl kro.


Saturday - April 14, 2018

11

kYnyfw vYnkUvr bI.sI. iv`c is`KW ƒ AwieAW 110 swl qoN au~pr smW ho igAw hY is~KW ny kYnyfw iv~c Aw ky imhnq krky ijQy cµgy cµgy Gr Aqy kwrobwr sQwipq kr ley hn, EQy hr Kyqr ivc bhuq qr~kIAW kIqIAW hn[Aqy kYnyfIAn kwƒn ny is~KW ƒ bxdw mwx siqkwr Aqy au~c ruqby dy ky vI invwijAw hY[

pr ijnw au~c ruqibAW AhuidAW Aqy AiDkwrW nU AsIN mwx rhy hW, EQy q~k phuµcx leI swfy puriKAW vloN jo GwlxwvW GwlIAW hn,, sµGrS Aqy imhnq kIqI hY, aunHW ƒ AsIN ivswr rhy hW, jW koeI v~fy p~Dr qy Xwd krn dw auprwlw nhIN kIqw jw irhw[ ijs jgHw ñùúø iv~c sµq bwbw qyjw isµG jI dy au~dm auprwly Aqy lµmI fUµGI soc sdkw Kwlsw dIvwn suswietI vYnkUvr bxw ky nOrQ AmrIkw iv~c is~KW dy pihly gurduAwrw swihb dI 1866 2 ivKy sQwpnw kIqI geI , auh ieiqhwsk gurduAwrw swihb Aqy jgwh nU qy AsIN gvw cu~ky hW,,[ pr ku~J swl pihlW is~KW vloN au~dm krky EQy iek ieiqhwsk smwrk icµnH inSwnI vjoN sQwipq kIqw igAw,, qW ik swfIAW Awaux vwlIAW pIVHIAW ies jgwh ñøöö sYikµf AYvyinaU vYnkUvr nU vyK ky mwx kr skx ik ieh auh ieiqhwsk DrqI hY, ij~Qy BweI bdn isµG BweI Bwg isµG jI ny ShIdIAW pRwpq kIqIAW Aqy is~KW dy ies mulK iv~c brwbr dy SihrI bx ky rihx dy sµGrS ƒ liVAw sI[ ies piv~qr DrqI qy ShIdW dw KUn fuilAw hY Aqy ieQoN AjwdI dI lVweI leI sµGrS iv~iFAw igAw sI, ieh swfy is~KW leI bhuq hI mh~qvpUrn Aqy ieiqhwsk QW hY[ ipCly idnIN AsIN Akwl AkYfmI srI vloN b~icAW ƒ aus ieiqhwsk smwrk nU ivKwaux leI lY ky gey,, pr ieh smwrk inSwnI jo ik ku~J swl pihlW hI sQwipq kIqI geI sI aus dI hwlq vI koeI bhuqI cµgI nhIN sI[ jwly l~gy hoey sn, hirAweI aus ieiqhwsk smwrk nU Krwb kr rhI sI, kwrW motrW dI im~tI au~f au~f ky aus ƒ kwPI nukswn Aqy

gµdw kr rhI sI[ ieh g~l b~icAW ny bhuq hI iS~dq nwl mihsUs kIqI ik AsIN vYswKI qy Awpxy Awpxy gurU GrW iv~c inSwn swihbW dI syvw qW bhuq cwA Aqy siqkwr nwl krdy hW Aqy krnI vI cwhIdI hY, pr ies ieiqhwsk smwrk inSwnI v~l vI iDAwn dyx dI loV

hY[so b~icAW ny mihsUs krdy hoey bVy ipAwr nwl ies ieiqhwisk smwrk nU swP kIqw, jwly htwey, qy nmSkwr kIqI, Aqy pRx kIqw ik AsIN hr swl ies QW qy Aw ky hwjrI lgvw ky is~K kOm dy moFIAW nU Xwd krWgy, ijnHW AwgUAW dI kurbwnI iqAwg Aqy au~c lµmI soc sdkw A~j AsIN ies mulk iv~c brwbr dy AiDkwrW nwl kYnyfIAn khwaux dw mwx krdy hoey suKmeI ijµdgI bqIq kr rhy hW[Aµq ivc myry vloN swirAW ƒ h~Q joV ky bynqI hY ik jd koeI Awpxy kol bwhroN vYnkUvr vyKx leI s~jx im~qr AwauNdy hn qw AsI ij~Qy swrw vYnkUvr GumwauNdy hW EQy Awpxy ies ieiqhwisk sQwn dy Awp vI Aqy Awey hoey s~jxw im~qrW prwhuixAW nU vI drSn krweIey Aqy Awpxy kOmI ivrsy qoN jwxU hoeIey[ ieh AsQwn vYnkUvr dI brwf strIt qoN vYst sYikµf AYvyinaU qy 1866 +1860 qy siQq hY ies jgHw jrUr jwE jI Aqy kOmI cyqµnqw Awpxy b~icAW q~k vI phuµcwE, jI.. Dµnvwd.. dws igAwnI srvx isµG

vwqwvrx kYnyfw dI icqwvnI, Etwvw vwilAwˆ nUM Ajy vI pvygI CqrIAwˆ dI loV Etwvw— vwqwvrx kYnyfw dw Anumwn hY ik kYnyfw dy kuJ ielwikAwˆ nUM Ajy TMf dI hor mwr JlxI pvygI[ Awaux vwly hPqy ‘c mIˆh dy nwl brPbwrI dw vI Anumwn lwgwieAw igAw hY[ ies dy nwl hI kYnyfw dy rIvl vwqwvrx nỲtvrk ny AMdwjw lwieAw hY ik autwvw vwsIAwˆ nUM Ajy Awpxy nwl C`qrIAwˆ r`KxIAwˆ cwhIdIAwˆ ies qô bwAd pRswrxkrqw ny icqwvnI id`qI ik mIˆh qô bwAd SnIvwr nUM 10 qô 15 sŶtImItr q`k dI brPbwrI dI sMBwvnw hY qy AYqvwr nUM 10 sŶtImItr q`k dI brPbwrI qy 10 qô 15 sŶtImItr q`k mIˆh qy somvwr

nUM vI mIˆh pYx dI sMBwvnw hY[ bùDvwr nUM vI qyz hvwvwˆ dy nwl qwpmwn ‘c igrwvt kIqI jw skdI hY[


12

Saturday - April 14, 2018

kYnyfIAn DrqI ‘qy pYr r`Kx vwly hr SKs nUM dyxI pvygI ieh Aihm jwxkwrI torwˆto— kYnyfw ‘c dwKl hox vwly hr ivAkqI nUM bwieEmYitRk SnwKq leI aûglwˆ dy inSwn qy ichry dIAwˆ ifjItl qsvIrwˆ dyxIAwˆ hoxgIAwˆ[ 151 mulkwˆ nwl sMbMDq sYlwnIAwˆ, ividAwrQIAwˆ, pRvwsI kwimAwˆ jwˆ

pI.Awr. leI AwrjI dwier krn vwilAwˆ dy bwieEmYitRk vyrvy ley jwxgy qy sMbMiDq ivAkqI dy kYnyfw pùjx ‘qy ienHwˆ dw imlwn kIqw jwvygw[ bwieEmYitRk vyrvy iek`qr krn leI dunIAw dy 192 vIzw ArzI kŷdrwˆ ‘c shUlq muh`eIAw krvweI jwvygI[ hux q`k isrP 30 mulkwˆ qô Awaux vwly sYlwnIAwˆ, kOmwˆqrI ividAwrQIAwˆ qy pRvwsI kwimAwˆ dy bwieEmYitRk vyrvy iek`qr kIqy jwˆdy sn[ ies qô ielwvw kYnyfw ‘c Srn mMgx vwilAwˆ qy Awpxy mulk ‘cô k`Fy gey lokwˆ nUM hI bwieEmYitRk vyrvy dyxy pŶdy sn[ kYnyfw dI

pI.Awr. leI ArzI dwKl krn vwilAwˆ ‘qy vI nvwˆ inXm lwgU hovygw pr ieMmIgRySn qy istIzniSp ivBwg ny AmrIkI nwgirkwˆ nUM bwieEmYitRk Gyry qô bwhr r`iKAw hY[ ieMmIgRySn mMqrI Aihmd husYn ny ikhw ik bwieEmYitRk pRogrwm dw Gyrw vDwaux nwl kYnyfw dI ieMmIgRySn pRxwlI nUM vDyry Asrdwr bxwieAw jw skygw[ dUjy pwsy lok sur`iKAw mMqrI rwlP gufyl ny ikhw ik bwieEmYitRk skRIinMg rwhIˆ kYnyfIAn vDyry sur`iKAq rihxgy[ aunHwˆ ikhw ik ies isstm nwl doSIAwˆ dI pCwx krn ‘c muSikl nhIˆ AwvygI qy DoKwDVI dIAwˆ Gtnwvwˆ nUM vI roikAw jw skygw[ auQy hI Awlockw ny dlIl id`qI hY ik bwieEmYitRk qsdIk krn ‘c smwˆ l`gygw qy XwqrIAwˆ nUM hvweI A`ifAwˆ ‘qy id`kqwˆ dw swhmxw krnw pvygw[ ies nwl lokwˆ dI in`jI jwxkwrI jnqk hox dw fr vI bixAw rhygw[ bwieEmYitRk pRxwlI rwhIˆ pRwpq aûglwˆ dy inSwn nUM rwiel kYnyfIAn mwaÛtf puls dy fwtwbys ‘c drj inSwn nwl imlwieAw jwˆdw hY[ ies qrIky nwl sp`St ho jwˆdw hY ik sMbMDq ivAkqI dw koeI AprwDk irkwrf qwˆ nhIˆ jwˆ aus nUM AqIq ‘c kYnyfw qô ifport qwˆ nhIˆ kIqw igAw[ quhwnUM d`s deIey ik nvŷ inXm aunHwˆ mulkwˆ dy nwgirkwˆ ‘qy vI lwgU nhIˆ hoxgy ijnHwˆ nUM kYnyfw ‘c dwKl hox leI vIzw dI zrUrq nhIˆ pŶdI[

2.60*

5 Years variable closed

kYnyfw b`s hwdsw : zKmI iKfwrI dy pirvwr ny ‘tYtU’ bxvw ky pRgt kIqI hmdrdI

sskYcvwn -kYnyfw dy sUby sskYcvwn ‘c 6 ApRYl nUM vwpry b`s hwdsy ivc hwkI tIm dy 15 mŶbrwˆ dI mOq ho geI jdik 14 iKfwrI zKmI ho gey[ zKmI iKfwrIAwˆ dw

hovy[‘’ irXwn muqwbk audô hI aus dy mn ivc AwpxI bwˆh ‘qy ‘DVkx’ vrgw tYtU bnvwaux dw ivcwr AwieAw[ auh jldI nwl kmry ivcô bwhr AwieAw[ aus nwl

sskwtUn dy rwiel XunIvristI hspqwl ivc ielwj c`l irhw hY[ ies hwdsy ivc bcy iek iKfwrI dI DVkx hmySw aus dy BYx-Brw dI bwˆh ‘qy DVkygI[ ies iKfwrI dw nwˆ mOrgn gOibl hY, ijs dw hwly hspqwl ivc ielwj c`l irhw hY[ mOrgn dw pirvwr aus nUM imlx leI Aksr hspqwl Awaûdw rihMdw hY pr aus dy BYxBrw swrwh Aqy irXwn aus leI kuJ hor krn dI ie`Cw r`Kdy sn[ irXwn ny d`isAw,’’mŶ skrIn v`l dyK irhw sI[ mYnUM nhIˆ pqw ik ikMnI dyr mŶ aus v`l dyKdw irhw[ mŶ kuJ soc irhw sI[ mŶ nhIˆ sI cwhuMdw ik ieh pl kdy Kqm

BYx swrwh, aus dI mMgyqr mYlonI horn Aqy mOrgn dw dosq ifRaU QImwn vI sI auh vI irXwn nwl tYtU pwrlr gey Aqy AwpxI bwˆh ‘qy DVkx vrgw tYtU bxvwieAw[ auh cwry isrP A`Dy GMty ivc tYtU bxvw ky vwps hspqwl phuMc gey[ ie`Qy auh Awpxy Brw dy nwl-nwl hor pIVqwˆ pRqI hmdrdI pRgt kr skdy sn[ irXwn ny d`isAw ik mOrgn iek AdBùq b`cw hY[ auh bRonkos nwl juVn qô pihlwˆ AwpxI imfgỲt tIm dw kpqwn sI[ irXwn dw kihxw hY ik aus dy Brw mOrgn ny hwly q`k ieh tYtU nhIˆ dyiKAw hY pr aus nUM ivSvws hY ik auh ies tYtU nUM psMd krygw[

2.94*

5 Years fixed closed


Saturday - April 14, 2018

13

swbkw jwsUs dI bytI nUM hspqwl qô imlI CùtI lMfn-rUs dy swbkw jwsUs dI bytI XUlIAw skrIpl nUM hspqwl qô CùtI dy id`qI geI hY[ XUlIAw Aqy aus dy ipqw nUM ibRtyn dy sYilsbrI Sihr ivc iek nrv eyjMt v`lô zihr dy id`qw igAw sI[ sYilsbrI hspqwl dy aup mùK kwrjkwrI ikRstIn blYnSwrf ny d`isAw,’’hwly aunHwˆ dw ielwj pUrw nhIˆ hoieAw hY pr aunHwˆ ivc kwPI suDwr hY[‘’ aunHwˆ ny d`isAw ik 33 swlw rUsI jwsUs ny in`jqw dw snmwn krn dI ApIl kIqI hY[ aunHwˆ ny ikhw,’’srgyeI srkIpl (66) dI hwlq ivc XUlIAw dI qulnw ivc G`t suDwr ho irhw hY pr

swnUM aumId hY ik Awaux vwly smŷ ivc aunHwˆ nUM vI hspqwl qô CùtI iml jwvygI[‘’ ipqw-DI nUM 4 mwrc nUM sYilsbrI ivc iek bŶc ‘qy byhoSI dI hwlq ivc pwey gey sn, ijs nUM ibRtyn dy AiDkwrIAwˆ ny rUs v`lô h`iqAw dI koiSS krwr id`qw sI[ p`CmI dySwˆ ny ibRtyn dw smrQn kIqw pr mwsko ny ies mwmly ivc iksy qrHwˆ dI SmUlIAq qô ienkwr kIqw, ijs mgrô AMqr rwStrI p`Dr ‘qy gqIroD pYdw ho igAw sI[ keI dySwˆ ny rUs dy 150 ifplomYtwˆ nUM dyS ivcô bwhr k`F id`qw, ijs mgrô mwsko ny vI jvwbI kwrvweI kIqI sI[

AmrIkw ‘c iek BwrqI pirvwr dy 4 mŶbr hoey lwpqw vwiSMgtn -AmrIkw dy kYlIPornIAw ivc sVk mwrg qô Xwqrw leI inkly iek BwrqI pirvwr dy 4 mŶbrwˆ dy lwpqw hox dw mwmlw swhmxy AwieAw hY[ AiDkwrIAwˆ nUM iksy AnhoxI dw S`k hY ikaûik aunHwˆ dw mMnxw hY ik BwrqI pirvwr dI g`fI nwl myl KwˆdI iek AỲs. XU. vI. hVH dy pwxI nwl BrI ndI ivc vih geI hY[ mUl rUp nwl kyrl dw rihx vwlw Qotwip`lI pirvwr vIrvwr nUM portlŶf qô sYn jos dI Xwqrw leI inkilAw pr rsqy ivc hI lwpqw ho igAw[ kYlIPornIAw hweIvy pYtrol (sI. AỲc. pI.) muqwbk BUry rMg dI iek hôfw pwielt g`fI dI qlwS jwrI hY, jo Sùkrvwr nUM lygyt dy aùqr ivc krIb 5 mIl dI dUrI ‘qy siQq forw kRIk kol hweIvy 101 ‘qy dupihr 1:15 ‘qy pul qô Q`ly if`g geI sI[ iek smwcwr eyjMsI ny AwpxI Kbr ivc d`isAw ik ieh g`fI Qotwip`lI pirvwr dI g`fI nwl myl KwˆdI sI[ hwlwˆik sI. AỲc. pI. AiDkwrI ivlIAm vuMfrilc ny ikhw ik hwly q`k ies g`l dI puStI nhIˆ kIqI jw skdI ik dovŷ

g`fIAwˆ iek hI hn[ Qotwip`lI pirvwr dy sMdIp (42), sOmXw (38), isDwˆq (12) Aqy swcI (9) portlŶf, Erygwn qô sVk mwrg zrIey d`KxI kYlIPornweI Sihr vYlŷSIAw prq rhy sn[ auh sYn jos ivc Awpxy irSqydwrwˆ nUM imlx leI Tihrx vwly sn[ Pysbùk ‘qy pwey gey noits ivc ikhw igAw ik irSqydwrwˆ ny sMdIp Aqy aunHwˆ dy pirvwr nwl AwiKrI vwrI vIrvwr nUM g`lbwq kIqI sI Aqy Sùkrvwr nUM jdô auh aunHwˆ kol nhIˆ phuMcy qwˆ hPqy dy AKIr ivc aunHwˆ ny Qotwip`lI pirvwr dy ienHwˆ mŶbrwˆ dy lwpqw hox dI sUcnw id`qI[ sYn jos puls ivBwg ny ies g`l dI puStI kIqI ik Qotwip`lI pirvwr dy lwpqw hox dI sUcnw AYqvwr nUM id`qI geI[ aunHwˆ dw AwiKrI iTkwxw klymYQ-rỲfvùf nYSnl AŶf styt pwkrs eyrIAw sI, jo XUrykw dy aùqr ivc krIb 80 iklomItr dI dUrI ‘qy hY[ ies smwcwr eyjMsI muqwbk Qotwip`lI pirvwr vYlŷsIAw ivc rihMdw hY[ sMdIp XUnIAn bŶk dy aup pRDwn dy qOr ‘qy kMm krdy hn[

hrblÊK`AÊÊÊÊÊÊrogÊBj`AÊÊÊÊÊÊÊqMdrusqIÊp`A

tor~toÊqoNÊb`dÊhuxÊdUsrIÊlukySnÊsrIÊivcÊ

A1 HERBAL AYURVEDIC CLINIC *ÊEprySnÊqoNÊpihl~ÊiekÊv`rÊzrUrÊimlo *ÊifskÊdrdÊ:Êl@kÊivcoNÊl@qÊivcÊdrdÊj`xI ÊÊ(rIhÊdIÊdrd)Êj`xIÊkyÊmxkyÊih@lxyÊj~Êv@Dxy *Êsrv`eIklÊdrdÊ:ÊDOxÊivcÊdrdÊj~Êb~hÊivcÊ ÊÊdrdÊj~ÊisrÊivcÊdrdÊrihxI *ÊgoifE~Êd`ÊdrdÊ:Êau@Tx-bYTxÊj~ÊqurnÊiPrnÊ ÊÊn`Êskx`,ÊgoifE~ÊivcÊsozÊj~Êh@fIE~Êd`Êv@Dx`Ê ÊÊj~ÊG@sx`,ÊgTIE`,ÊjoV~ÊdIE~Êdrd~ *ÊstrYs,ÊpytÊdyÊrog,Êilvr,ÊcmVI,Ê *ÊhrÊqrH~ÊdIÊEYlrjI,Êmoc,Êcu@kÊj~ÊDrnÊdyÊpYx` *ÊhrÊqrH~ÊdIE~Êzn`n`Êibm`rIE~,ÊrsOlIE~,Ê ÊÊp@QrI,ÊmhInyÊd`Êv`D`ÊG`t`| *Êk`l`ÊpIlIE`ÊqyÊhorÊn`-mur`dÊbIm`rIE~ÊijnH~Ê ÊÊd`ÊqusINÊiel`jÊkrv`ÊkyÊinr`SÊhoÊcu@kyÊhoÊq~Ê ÊÊiekÊv`rÊs`nUMÊsyv`Êd`ÊmOk`ÊidAÊEqyÊTIkÊhoÊ ÊÊkyÊpRm`qm`ÊdyÊguxÊg`vo| *Ês`f`Êqzrb`ÊpIVHIÊdrÊpIVHIÊhYÊ *ÊhrÊqrH~ÊdIÊkmzorIÊd`Êp@k`Êiel`jÊ *ÊnbzÊdyKÊkyÊs`rIÊibm`rIÊd@sÊidMdyÊh~

sl`hÊmSvr`ÊiblkulÊmuPq vDyryÊj`xk`rIÊleIÊsMprkÊkro:

604-445-4700 hrbilstÊpI.ÊrUbl

UNIT #31- 8430 128 ST., KHALSA BUSINESS CENTER, SURREY

srI tr~toÊ nvINÊid@lI pMj`b 604-445-4700 905-874-3333 98766-74569 98185-65141 visit us: www.a1herbal.ca

a1herbal.ca

a1herbal.ca

not:Ês`rIE~Êdv`eIE~ÊEsINÊE`pÊbx`auNdyÊ h~ÊEqyÊhYlQÊkYnyf`ÊkoloNÊmnzUrSud`Êhn|Ê


14

Saturday - April 14, 2018

jilAwˆvwlw bwg kwˆf ‘qy muAwPI leI XU.ky srkwr ‘qy kYnyfIAn is`Kwˆ ny pwieAw dbwA Etwvw -ibRitS isAwsqdwn, ijnHwˆ ivc s`qwDwrI vI Swml hn, l`gBg iek sdI q`k 13 ApRYl 1919 jilAwˆvwlw bwg kqlkwˆf leI rsmI qOr ‘qy muAwPI mMgx qô dUr ho

gey hn[ swl 2013 ivc aus smŷ dy XU.ky. dy pRDwn mMqrI fYivf kYmrUn ny svIkwr kIqw sI ik ieh kqlkwˆf iek ‘Srmnwk kMm’ sI pr aus ny muAwPI nhIˆ mMgI sI[ ies mùdy ‘qy Bwrq srkwr v`lô koeI rmmI hmwieq nw imlx kwrn ‘jilAwˆvwlw bwg ShId pirvwr kmytI’ iek kYnyfIAn is`K PwaÛfySn dI mdd pRwpq krygI, ijs ny swl 1914 ivc hoeI kwmwgwtwmwrU Gtnw dI pYrvI kIqI Aqy ies leI Etwvw ny swl 2016 ivc rsmI muAwPI mMgI sI[ kYnyfw siQq pRoPYsr mohn isMG mYmorIAl PwaÛfySn dI AgvweI vwly swihb isMG iQMf

ny d`isAw ik aunHwˆ dI sMsQw rsmI muAwPI leI ibRtyn srkwr ‘qy dbwA pwaux leI iek AMdoln SurU krygI[ ies swl mwrc dy mhIny ivc AMimRqsr dy ShIdwˆ dy pirvwrwˆ nUM imlx mgrô iQMf ny ikhw ik auh XU.ky. gey sn Aqy ies mùdy nUM XU.ky. dI mIfIAw ivc auTwieAw sI[ aunHwˆ ny ikhw,’’mŶ iek hPqy jwˆ 10 idn ivc iPr qô aùQy jw irhw hwˆ Aqy ieh mùdw isAwsI pwrtIAwˆ dy AwgUAwˆ swhmxy auTwvwˆgw[ ies dy qihq XU.ky. srkwr ‘qy dbwA pwaux leI swfI lihr SurU hovygI[‘’ aunHwˆ ny ikhw ik swl 2013 ivc ibRitS pRDwn mMqrI fYivf kYmrUn ny jilAwˆvwlw bwg ivc iek Pùl SrDwˆjlI Bŷt krn dI pySkS kIqI sI[ ibRitS sMsdI mŶbrwˆ dIAwˆ kiSSwˆ leI sMsd v`lô koeI smrQn nhIˆ hY[ iQMf dy imSn dw smrQn kridAwˆ kmytI dy pRDwn mhyS byhl ny ikhw,’’brqwnvI srkwr nUM swfIAwˆ Bwvnwvwˆ nUM Swˆq krn leI AwpxI sMsd ivc pUrI muAwPI mMgxI cwhIdI hY[‘’ bIqy swl AkqUbr ivc brqwnIAw dy sMsdI mŶbr vIrŷdr Srmw ny sMsd dy SurUAwqI mqy ivc pRDwn mMqrI QYrysw myA nUM jilAwˆvwlw bwg dy kqlyAwm leI muAwPI mMgx dI ApIl kIqI sI[ hwlwˆik ies mùdy ‘qy crcw krn leI auh smr`Q sMsdI smrQn hwsl nhIˆ kr sky sn[ ies ny dsMbr 2017 ivc Bwrq dI Xwqrw dOrwn lMfn dy myAr swidk Kwn nUM pwiksqwn ivc bVq hwsl krn nUM lY ky iek pUrn Aqy rsmI muAwPI mMgI sI[

fwktr qy AwpxI hI mrIzwˆ nUM pRYgnŶt krn dw doS torwˆto-kYnyfw dy iek PrtIiltI fwktr ‘qy AwpxI hI mrIzwˆ nUM pRYgnŶt krn dw doS hY[ doS hY ik mrIzwˆ dI mrzI Aqy jwxkwrI dy ibnwˆ hI fwktr ny Awpxy sprm qô aunHwˆ nUM pRYgnŶt kIqw Aqy hux auh 11 b`icAwˆ dw jYivk ipqw hY[ fw. nwrmn bwrivn dy ivrùD pihlw mwmlw swl 2016 ivc Etwvw dy iek pirvwr ny drj krvwieAw sI[ ies pirvwr dw dwAvw hY ik fwktr ny swl 1990 ‘c b`cI dy ipqw dI Qwˆ Awpxy sprm nwl AOrq nUM grBvqI kIqw[ ies mwmly nwl juVy vkIlwˆ ny d`isAw ik aunHwˆ ny 150 v`Kry-v`Kry mrIzwˆ nwl fwktr bwry g`l kIqI[ ienHwˆ mrIzwˆ ivc 1970 dy dhwky ivc ielwj krvwaux vwly vI Swml hn[vkIlwˆ ny d`isAw ik fI. AỲn. ey. jwˆc qô pqw l`gdw hY ik 11 b`cy, ijnHwˆ dy mwqw-ipqw fwktr

kol ielwj leI Awey sn, dw jYivk ipqw Kud fwktr bwrivn hY[ iek hor mwmly ivc pqw l`gw hY ik 16 hor lokwˆ ny iSkwieq kIqI hY ik aunHwˆ ny fI. AỲn. ey. tYst krvwieAw qwˆ pqw l`gw ik aunHwˆ dI sMqwn dw jYivk ipqw koeI hor hY[


Saturday - April 14, 2018

15

rwStrmMfl Kyfwˆ ‘c kYnyfIAn iKfwrx ny ij`qy 8 qmgy, krvweI b`ly-b`ly golf kost/ibRitS kolMbIAw— AwstRylIAw dy Sihr golf kost ‘c 21vIAwˆ kwmnvYlQ gymz 2018 XwnI ik rwStrmMfl Kyfwˆ ho rhIAwˆ hn[ ienHwˆ Kyfwˆ ‘c v`K-v`K dySwˆ dy iKfwrI Swndwr Kyf dw pRdrSn kr rhy hn[ AwstRylIAw, Bwrq qô ielwvw ienHwˆ Kyfwˆ ‘c kYnyfw vI ibhqrIn pRdrSn kr irhw hY[ kYnyfIAn qYrwk tylr rk ny rwStrmMfl Kyfwˆ ‘c 8 qmgy ij`qy hn[ ieMny qmgy ij`qy ky aus ny kOmwˆqrI Kyf styj ‘qy ieiqhws rc id`qw hY[ aus dw nwˆ rwStrmMfl Kyfwˆ dI irkwrf bùk ‘c drj kIqw igAw hY[ 17 swlw kYnyfIAn qYrwk tylr ny 1 golf, 5 islvr Aqy 2 kwˆsy dy qmgy ij`qy hn[ tylr Awpxy ij`qy hoey qmigAwˆ nUM gl ‘c pw ky idKwaûdI hoeI nzr Aw rhI hY[ tylr qô pihlwˆ ies irkwrf nUM koeI bxw sikAw hY[ ies qô pihlwˆ 1966 ‘c kYnyfIAn qYrwk eIlyn tŶnr ny 7 qmgy ij`qy sn[ tylr rwStrmMfl Kyfwˆ ivc ih`sw lYx vwlI isMgl kYnyfIAn

PImyl iKfwrx hY[ ies qô pihlwˆ tylr 2016 dIAwˆ irE aulipMk Kyfwˆ ‘c kwˆsy dw qmgw ij`q cùkI hY[ tylr dw jnm kYnyfw dy sUby ibRitS kolMbIAwˆ dy Sihr klonw ‘c swl 2000 ‘c

hoieAw[ aus dy mwipAwˆ dw kihxw hY ik swnUM KuSI hY ik swfI DI qYrwkI dI cMgI iKfwrx hY Aqy aus ny 8 qmgy ij`qy[

kYnyfw : zKmI iKfwrIAwˆ dw hwl pùCx hspqwl pùjy pI. AỲm. trUfo sskYcvwn— kYnyfw dy sUby sskYcvwn ‘c vwpry sVk hwdsy ny sB dw idl vlUMDr ky r`K

id`qw hY, ijs ‘c hwkI tIm dy 15 mŶbrwˆ dI mOq ho geI Aqy 14 iKfwrI zKmI ho gey[ zKmI iKfwrIAwˆ dw sskwtUn dy rwiel XUnIvristI hspqwl ‘c ielwj c`l irhw hY, ijnHwˆ ‘cô cwr dI hwlq gMBIr d`sI jw rhI hY[ zKmI iKfwrIAwˆ dI ishq bwry pùCx leI kYnyfIAn pRDwn mMqrI jsitn trUfo hspqwl pùjy[ aunHwˆ nwl aunHwˆ dw v`fw pùq zyvIAr vI sI jo hwkI

dw bhuq SOkIn hY[ ies mOky zKmI iKfwrI irAwn strYsintzkI dw hwl pùCx pùjy trUfo dI aus dy pirvwr ny qsvIr iK`cI Aqy swˆJI kIqI[ irAwn dy pirvwr ny ikhw ik aunHwˆ nUM Awpxy pRDwn mMqrI ‘qy mwx hY[ trUfo dw bytw hwkI bwry kwPI jwxkwrI r`Kdw hY Aqy zKmI iKfwrIAwˆ nwl aus ny kwPI g`lwˆ kIqIAwˆ[ ies qô ielwvw trUfo ny imRqkwˆ dI Awqimk SwˆqI leI r`KI pRwrQnw sBw ‘c vI ih`sw ilAw[ zKmIAwˆ dw hwl pùCx leI kYnyfw dy aùGy iKfwrI (AỲn. AỲc. AỲl) SYlfn kYnyfI Aqy bOb ivlkI vI pùjy[ aunHwˆ d`isAw ik aunHwˆ dI izMdgI ‘c vI Aijhw rUh kMbwaU hwdsw vwpirAw sI[ 1986 ‘c aunHwˆ dI tIm jd b`s ‘c jw rhI sI qwˆ iek hwdsy ‘c aunHwˆ dI tIm dy cwr mŶbr mwry gey sn[ aunHwˆ ikhw ieMnw smwˆ bIqx mgrô auh ies nUM Bùl nhIˆ sky[ aunHwˆ qô ielwvw hor vI bhuq swry lokwˆ ny imRqkwˆ dI Awqmw dI SwˆqI leI Aqy zKmIAwˆ dy jldI TIk hox leI pRwrQnw kIqI[

is`Kwˆ nUM mwˆtrIAl puls ‘c vI dsqwr smyq ifaUtI krn dI iejwzq imly mwˆtrIAl - mwˆtrIAl dy iek kÔslr ny mqw pws kridAw aunHwˆ kwnUMn 'c soD krn dI vkwlq kIqI hY jo is`Kwˆ nUM dsqwr smyq puls syvw Swml hox dy rwh 'c AiV`kw bxdy hn[ kÔslr mwrivn rOtrŶf dy mqy 'c musilm AOrqwˆ nUM vI ihswb pihnx dI KulH id`qy jwx dI vkwlq kIqI hY[ Bwvŷ AijhIAwˆ qjvIzwˆ dw grmjoSI nwl svwgq kIqw jwxw cwhIdw hY[ pr mwhrwˆ dw mMnxw hY ik ikaUbk 'c keI AijhIAwˆ qwkqwˆ mOjUd hn jo Dwrimk sihxSIlqw dw rwh swP nw hox dyxgIAwˆ Aqy Awpxy isAwsI Pwiedy leI lok Bwvnwvwˆ nUM BVkwaux qô guryz nhIˆ krngIAwˆ[ mwˆtrIAl dI myAr vYlrI plwˆt dy ies qjvIz pRqI hwˆ p`KI pRqIikirAw idMidAw ikhw, 'AsIˆ jwxdy hwˆ ik hornwˆ kYnyfIAn Sihrwˆ 'c is`Kwˆ nUM dsqwr smyq puls syvw 'c Swml hox dI iejwzq iml cùkI hY Aqy qjvIz 'qy KulidlI nwl ivcwr krn leI iqAwr hwˆ[' myAr dI it`pxI AwaûidAw hI qjvIz dw ivroD SurU ho igAw Aqy kolISn AYvyinr ikaUbk pwrtI ny ibAwn jwrI kr id`qw ik puls mihkmy 'c Dwrimk pihrwvy dI iejwzq nhIˆ hoxI cwhIdI[ pwrtI ny dwAvw kIqw ik AkqUbr 'c hox vwlIAwˆ ivDwn sB coxwˆ dOrwn

ies mùdy nUM auCwilAw jwvygw[ izkrXog hY ik suprIm kort dy hukmwˆ qô bgYr ikaUbk 'c dsqwrDwrI puls APsr dyKx muSikl hoxgy[ rwXl kYnyfIAn mwaÛtf puls ny 1990 'c is`Kwˆ nUM dsqwr smyq puls syvw 'c Swml hox dI iejwzq id`qI sI[ pwrtI ikaUbk dy keI mŶbr vI Dwrimk pihrwvy 'qy pwbMdI lwgU r`Ky jwx dI hmwieq krdy vyKy jw skdy hn[ ieh g`l BùlI nhIˆ jw skdI ik ikaUbk 'c musilm AOrq dy mUMh F`kx 'qy pwbMdI vwlw kwnUMn isrP QoVIAwˆ AOrqwˆ kwrn ilAwˆdw igAw[ kYnyfw dy r`iKAw mMqrI hrjIq isMG s`jx vYnkUvr puls qô ielwvw kYnyfIAn POj 'c vI dsqwr smyq syvwvwˆ inBwA cùky hn[ aunHwˆ ny APgwinsqwn Aqy bosnIAw vrgy jMg pRBwivq ielwikAwˆ 'c vI AwpxIAwˆ Dwrimk rvwieqwˆ nwl koeI smJOqw nhIˆ kIqw Aqy hYlmt dI bjwey dsqwr sjw ky hI jMgI mYdwn 'c gey[ Aijhy 'c mwˆtrIAl dIAwˆ glIAwˆ 'c dsqwrDwrI puls APsr ikaû nhIˆ ho skdy[ torwˆto puls vI 3 dhwky pihlwˆ is`K APsr dI dsqwr nUM pRvwngI dy cùkI hY Aqy 2011 'c musilm AOrqwˆ leI ihzwb qô pwbMdI vI htw id`qI geI[


16

Saturday - April 14, 2018

Supreme Travels Ltd. Dilbagh S.Sidhu

Amritpal S. Sidhu

Directors (Jagraon Wale)

Non Stop Flights Vancouver / Delhi / Vancouver AYfvWs bu~k krvw ky ssqIAW itktW dw lwB pRwpq kro[

$760

VANCOUVER / DELHI / VANCOUVER

*Selected Flights Only, Rates are subject to availability AvylyibiltI cYk krn leI Pon kro

supremetravelsbc@gmail.com

vDyry jwxkwrI leI Pon kro

Tel: 778-564-2090 Cell:778-558-5090 OUR ASSOCIATE OFFICE IN JAGRAON, (LUDHIANA) PUNJAB.

8296-B 120 St Scott Road (A&S Insurance Wali Building) , Surrey

RENOVATION Do you want to build your dream house, call us We do all types of home renovations Professional remodeling bathroom, kitchen and offices • • • • •

Framing Drywal Plumbing Heating Painting

• Electrical • Taping • Finishing Carpentry • Kitchen Cabinets • Door Installation

• Window Installation • Tiles • Limited Flooring • Stone work • Boarding • Siding

Grow Akal Construction Ltd. Ph: 604-832-1682

purwxI krMsI dy l`Kwˆ rupey pey hn QwixAwˆ dy mwlKwinAwˆ ‘c Director (Jagraon Wale)

cMfIgVH- s`tybwzwˆ qy jUeybwzwˆ qô PVy gey purwxI krMsI dy l`Kwˆ rupey puls smwˆ rihMdy nhIˆ bdlvw skI[ krIb 18 l`K 53 hzwr dI purwxI krMsI dy 500 qy 1000 dy not dy rUp ivc Sihr dy v`K-v`K QwixAwˆ dy mwlKwinAwˆ ivc r`Ky hoey hn[ srkwr vlô purwxI krMsI bdlvwaux dy qYA smŷ nUM guzry hoey fyF swl qô v`D dw smwˆ bIq cùikAw hY[ cMfIgVH puls ny qYA smŷ ‘qy kys pRwprtI dy 18 l`K 53 hzwr rupey nw bdlvwaux ‘qy suprIm kort dw drvwzw KVkwieAw sI[ tRwiel kort jykr Awr. bI. AweI. nUM bdlx dw hukm idMdI hY qwˆ purwxI krMsI bdl id`qI jwvygI[ izlw Adwlq ivc jUey ivc s`ty dy keI kyswˆ dw inptwrw ho cùikAw hY pr purwxI krMsI nhIˆ bdlvweI jw skI[ ieMspYktr nUM bxwieAw sI nofl AiDkwrI srkwr ny 2016 ivc 500 qy 1000 dy notwˆ ‘qy pwbMdI lw ky nvIˆ krMsI jwrI kIqI sI[ srkwr ny purwxy notwˆ nUM bdlvwaux leI swl 2016 ivc smwˆ id`qw sI pr puls ivBwg AprwiDk mwmilAwˆ ivc kys pRwprtI hox kwrn 18 l`K 53 hzwr rupey bdlvw nhIˆ sikAw[ purwxI krMsI bdlvwaux leI puls ivBwg ny iek ieMspYktr nofl AiDkwrI inXukq kIqw sI[

ieMspYktr ny purwxI krMsI dy kyswˆ dI fItyl hwsl krky not bdlvwaux dy Xqn krky suprIm kort d drvwzw KVkwieAw sI[

ienHwˆ QwixAwˆ ivc r`KI hoeI hY purwxI krMsI jUey qy s`tybwzwˆ qô PVy gey 18 l`K 53 hzwr rupey 6 puls stySnwˆ dy mwlKwny ivc r`Ky hoey hn[ sB qô izAwdw purwxI krMsI sYktr-17 puls Qwxy dy mwlKwny ivc r`KI hoeI hY[ ieQy 6 l`K rupey pey hn, ijnHwˆ ivc 500 qy 1000 dy not hn[ sYktr-31 puls stySn ivc pMj l`K rupey, sYktr-34 puls stySn ivc 2 l`K 96 hzwr, sYktr-39 Qwxy ivc do l`K cwr hzwr qy sYktr-49 Qwxy ivc isr& 21 hzwr dI nkdI r`KI hoeI hY[

BwrqI imzweIlwˆ ‘c vDI keI dySwˆ dI idlcspI : r`iKAw mMqrI nvIˆ id`lI- r`iKAw mMqrI inrmlw sIqwrmx ny A`j ikhw ik keI dySwˆ dI BwrqI imzweIlwˆ ‘c idlcspI v`D rhI hY Aqy srkwr vI sihXogI dySwˆ nUM imzweIlwˆ vycx leI iqAwr hY[ sIqwrmx ny ikhw AsIˆ ies ‘qy iDAwn dy

rhy hwˆ[ aunHwˆ ikhw ik auh Bwrq dy sihXogI dySwˆ nUM imzweIlwˆ vycxw cwhuMdy hn[ kImq bwry c`l rhI g`lbwq dw izkr krdy hey r`iKAw mMqrI ny ikhw ik keI vwr iksy sOdy nUM lY ky PYsly ‘qy phuMcxw muSikl huMdw hY pr BwrqI imzweIlwˆ ‘c idlcspI vDI hY[

Atvwl ivvwd : Bwrq-kYnyfw ivcwly mMqrIAwˆ dI mIitMg r`d ibRitS kolMbIAw— Bwrq dI ivdyS mMqrI suSmw svrwj ny kYnyfw dI ivdyS mMqrI nwl hox vwlI bYTk qoˆ h`Q ip`Cy iK`c ley hn[ Asl ‘c kYnyfw dy pRDwn mMqrI jsitn

trUfo dy Bwrq dOry qoˆ bwAd kYnyfw dy iek sInIAr AiDkwrI ny ielzwm lwieAw sI ik Bwrq srkwr ny trUfo dy Bwrq dOry nUM Krwb krn dI koiSS kIqI sI[ iesy kwrn dovwˆ dy irSiqAwˆ ‘c ieh Ktws AweI hY[ kYnyfw dy s`dy ‘qy BwrqI ivdyS mMqrI suSmw svrwj dI ApRYl dy AwKrI hPqy kYnyfw dI ivdyS mMqrI ikRstIAw PRIlYˆf nwl mulwkwq dI aumId sI[ ieh s`dw kYnyfIAn pRDwn mMqrI jsitn trUfo dI Bwrq PyrI dOrwn modI qy trUfo dI mulwkwq qoˆ iek idn pihlwˆ 22 PrvrI nUM nvIˆ id`lI ivKy dovwˆ dySwˆ dy nyqwvwˆ ivcwly hoeI mIitMg dOrwn kIqw igAw sI[ hwlwˆik BwrqI ivdyS mMqrwly dy APsrwˆ ny

ies ‘qy it`pxI krn qoˆ ienkwr kridAwˆ isrP ieMnw hI ikhw ik ApRYl ‘c hox vwlI mulwkwq r`d kr id`qI geI hY qy iPlhwl mulwkwq dI nvIˆ qwrIk qYA nhIˆ kIqI geI hY[ izkrXog hY ik kYnyfw dy pRDwn mMqrI dy sInIAr AiDkwrI vloˆ id`qy ibAwn ‘qy Bwrq srkwr ny sKq ieqrwz jqwieAw sI qy ies nUM isry qoˆ Kwirj kr id`qw sI[ hwlwˆik jspwl Atvwl dy mu`dy ‘qy trUfo srkwr nUM vI kwPI nmoSI dw swhmxw krnw pY irhw hY[ Atvwl mu`dy ‘qy pRDwn mMqrI jsitn trUfo dI Bwrq PyrI qoˆ hux q`k ilbrl srkwr nUM vKq ipAw hoieAw hY[ Kbr hY ik kYnyfIAn sMsd dI nvIˆ kOmI sur`iKAw kmytI vloˆ jspwl mwmly dI ivSyS nzrswnI kIqI jwvygI[ izkrXog hY ik ivvwd dI SurUAwq pRDwn mMqrI trUfo dI Bwrq PyrI dOrwn smwgmwˆ ‘c KwilsqwnI smrQk rhy jspwl Atvwl dI mOjUdgI qoˆ hoeI sI[ Atvwl nUM trUfo dI ifnr pwrtI leI s`dw dyx qy trUfo dI pqnI nwl qsvIrwˆ vwierl hox qoˆ bwAd kYnyfIAn isAwsq BK geI[ iesy dOrwn trUfo dy kOmI sur`iKAw slwhkwr fYnIAl jIn ny kih id`qw ik Bwrq srkwr dy AMdrUnI q`qwˆ ny trUfo dy Bwrq dOry nUM dwgdwr kIqw[


Saturday - April 14, 2018

17

sRI Akwl q^q swihb ny iPlm ‘nwnk Swh &kIr’ dI irlIz ‘qy lgweI rok AMimRqsr— lMmy smyˆ qoˆ ivvwdwˆ ‘c rhI pMjwbI iPlm ‘nwnk Swh &kIr’ ‘qy A`j pUrn qOr ‘qy pwbMdI lgw id`qI geI hY[ ies sbMDI igAwnI gurbcn isMG jQydwr sRI Akwl q^q swihb ny bolidAwˆ ikhw ik sRI Akwl q^q swihb vloˆ ivvwidq iPlm ‘nwnk Swh &kIr’ ‘qy pUrn qOr ‘qy rok lgweI jwˆdI hY[ ‘nwnk Swh &kIr’ iPlm irlIz nhIˆ ho skdI[ ies sbMDI isMG swihb ny gurU nwnk nwm lyvw is`K sMgqwˆ nUM ApIl kIqI ik auh ‘nwnk Swh &kIr’ iPlm dw SwˆqmeI qrIky nwl ivroD krn[ SRomxI gurduAwrw pRbMDk kmytI vloˆ ies iPlm sbMDI id`qIAwˆ swrIAwˆ p`qrkwvwˆ mUloˆ hI r`d kr id`qIAwˆ geIAwˆ hn[ AY`s. jI. pI. sI. dy pRDwn vloˆ aukq iPlm dy pRswrx ‘qy rok lgwaux leI Bwrq dy pRDwn mMqrI

nirMdr modI, kyˆdrI gRih mMqrI rwjnwQ isMG qy mu`K mMqrI pMjwb kYptn AmirMdr isMG nUM vI ic`TI ilKI geI hY[ aunHwˆ ikhw ik sRI Akwl q^q swihb jI vloˆ jldI iek is`K sYˆsr borf sQwipq kIqw jwvygw, ijs ‘c AY`s. jI. pI. sI., id`lI is`K gurduAwrw pRbMDk kmytI, is`K ieiqhwskwr, bu`DIjIvI, Dwrimk SKsIAqwˆ, is`K sMsQwvwˆ, is`K sMprdwvwˆ, sMq smwj qy iPlm ieMfstrI ivcoˆ numwieMdy ley jwxgy[ is`K Drm nwl sbMDq iPlm bxwaux qoˆ pihlwˆ is`K sYˆsr borf qoˆ iPlm dI sikRpt iqAwr krn leI AwigAw lYxI zrUrI hovygI[ Dwrimk iPlm bxn auprMq is`K sYˆsr borf dI isPwirS auprMq hI sRI Akwl q^q swihb jI vloˆ iPlm nUM pRvwngI id`qI jwvygI[

vrkrW dI qurMq jrUrq hY, qn^wh qujrby Anuswr id`qI jwvygI

koienw ny sI. AỲm. kyjrIvwl dy tivtr ‘qy ilKI AijhI g`l ik hux ho rhI hY crcw nvIˆ id`lI— bwlIvùf ivc AwpxI bolfnỲs nUM lY ky iek v`KrI pihcwaux bxwaux vwlI Adwkwrw koienw im`qrw keI swlwˆ qô lweImlweIt qô dUr hn pr auh ienIˆ idnIˆ Awpxy soSl mIfIAw ‘qy kw&I AYkitv rihMdI

ny pI. AỲm nrŷdr modI dy iek idn dy vrq r`Kx dI Kbr nUM rItvIt krdy hoey ikhw,’’ieh shI ‘c byh`d ipAwrw hY... isrP iek idn dw vrq... Kud dy iKlwP[‘ ies qô bwAd kyjrIvwl dy ies tvIt nUM koienw im`qrw ny rItvIt kIqw Aqy nwl hI iliKAw,’’qusIˆ sB qô ipAwry ho[ qusIˆ Awpxy ipAwry ipAwry JUT leI lgwqwr lokwˆ kolô muAwPI mMgdy jw rhy ho[ mon vrq dy bwry ivc kI iKAwl hY[ ieh quhwnUM ipAwry ipAwry byie`zqI dy mwmilAwˆ qô bcweygw[‘’ quhwnUM d`s deIey ik koienw im`qrw ny swl 2001 ivc mwfilMg nwl Awpxy krIAr dI SurUAwq kIqI[ iPr auh kuJ ieSiqhwrwˆ ivc vI nzr AweI[ ies qô bwAd aunHwˆ swl 2002 ivc AweI iPlm ‘rof’ ivc iek AweItm nMbr kIqw[ swl 2004 ivc auh iPlm ‘muswiPr’ ivc nzr AweI ijs qô bwAd B.Com., aunHwˆ nUM LLB. kw&I pihcwx imlI[ bwAd ivc ‘eyk iKlwVI eyk hsInw’ (Professional Accountant) Aqy ‘Awpxw spnw mnI mnI’ vrgIAwˆ Cell: 604-805-1594 iPlmwˆ ivc vI aunHwˆ nUM Aihm ikrdwrwˆ ‘c hY[ bIqy idnIˆ aunHwˆ ny iek tvIt kIqw ijs dI B 8045 -114 St.,igAw Delta BC auh kw&I swlwˆ qô dyiKAw sI[ iPlhwl KUb crcw ho rhI hY[ E-mail: smallbusinesscare@hotmail.com iPlmI dunIAw qô dUr hY[ drAsl id`lI dy sI. AỲm. ArivMd kyjrIvwl

Umesh Parekh

U.K. Accounting Services Ltd. - Income Tax - Corporate Taxes - Accounting & Payroll - GST / PST - Income Tax for Small Businesses - Incorporation of New Company

- Income Tax Return $25 + Evenings, Weekend & 7 Days

Umesh Parekh B.Com., LLB.

ars 25 ye nce r e v O ie xper of E

(Professional Bookkeeper)

Cell: 604-805-1594 B 8045 -114 St., Delta BC

E-mail: info@ukaccounting.ca Website: www.ukaccounting.ca

This time change GST/PST instead of HST. One more change the amount from

E-mail: smallbusinesscare@hotmail.com


18

Saturday - April 14, 2018

gŶgstrwˆ dw soSl mIfIAw hŶfl krn vwly simq kuswvw puls irmwˆf ‘qy pyS kIqw igAw[ aus nUM 14 ApRYl q`k puls irmwˆf ‘qy Byj id`qw[ suimq nUM bIqy k`l id`lI qô AMqrrwStrI hvweI A`fy qô igRPqwr kIqw igAw sI[ ienHIˆ idnIˆ auh sweIpRs qô Bwrq

luiDAwxw - AwrgynweIz kRweIm kMtrol XUint (E. sI. sI. XU.) v`lô gŶgstrwˆ dw mIfIAw hŶfl krn dy doS ivc igRPqwr kIqy suimq kumwr kuswvw nUM mwxXog Adwlq ‘c

22-24K Gold and Silver Jewellery

Custom Made Jewellery

AwieAw sI[ suimq mUl rUp ‘c luiDAwxw dw rihx vwlw hY Aqy sweIpRs ivKy sYtlf hY[ puls muqwbk auh gŶgstrwˆ dw soSl mIfIAw hŶfl krdw sI[ ipCly 2 swlwˆ qô puls AiDkwrIAwˆ, vpwrIAwˆ Aqy audXogpqIAwˆ nUM DmkIAwˆ idMdw sI[ puls muqwbk iv`kI gÔfr, pRymw lwhOrIAw Aqy bùDw dy mwry jwx qô bwAd puls AiDkwrIAwˆ nUM Pysbùk ‘qy DmkI vI suimq ny hI id`qI sI[ auh iv`kI gÔfr srwvwˆ bodlw nwˆ dw Pysbùk AkwaÛt hŶfl kr irhw sI[ puls muqwbk ies qô pihlwˆ vI AYỲs. AYỲs. pI. rŶk

dy AiDkwrIAwˆ nUM soSl mIfIAw ‘qy DmkIAwˆ dy cùkw hY[ puls dI koiSS rhygI ik irmwˆf

dOrwn auh gŶgstrwˆ dy rihMdy ilMks bwry vI pqw kr sky[

ikMfr mOrgn mùdy aùqy Albrtw qy bIsI drimAwn pwVw hor vDw rhI hY ilbrl srkwr

Repairs

Lucky Birth Stones Appraisals

Baldev S. Sheenh 604.807.4851 (Cell)

#161 - 8120, 128th St. Surrey BC

(Payal Business Centre)

604.590.4066 www.satnamjewellers.com

AYnfIpI dy PYfrl AwgU jgmIq isMG dw kihxw hY ik ikMfr mOrgn pweIplweIn dy inrmwx leI PYfrl srkwr v`lô kIqIAwˆ jwx vwlIAwˆ iq`KIAwˆ it`pxIAwˆ qy DmkIAwˆ kwrn Albrtw qy bIsI drimAwn iK`coqwx kwPI v`D geI hY[ Albrtw qy bIsI drimAwn ies pweIplweIn pRojYkt nUM lY ky c`l rhy sMGrS aùqy tYkss siQq kMpnI v`lô ivrwm lw id`qw igAw hy[ PYfrl srkwr dw qrk hY ik ieh mwmlw kOmI ih`qwˆ iv`c hY[ ikMfr mOrgn v`lô ieh AYlwn kIqy jwx qô bwAd ik auh trwˆs mwaUntyn pweIplweIn dy pswr sbMDI pRojYkt aùqy gYr loVIˆdw Krcw sspŶf kr rhI hY, ibRitS kolMbIAw dy ies sbMD iv`c ivroD nUM vyKidAwˆ PYfrl srkwr dw kihxw hY ik auh ies pweIplweIn dy inrmwx leI rYgUlytrI, kwnUMnI qy iv`qI bdlwˆ nUM ivcwrygI[ bùDvwr nUM hwaUs AwP kwmnz dy bwhr p`qrkwrwˆ nwl g`lbwq kridAwˆ jgmIq isMG

C.S.T. Consultants Inc.

BC Helps Parents Boost their Education Savings!

ny AwiKAw ik ies qrHwˆ dIAwˆ it`pxIAwˆ nwl qwˆ dovŷ iDrwˆ ie`kjùt nhIˆ ho skxgIAwˆ[ sgô ies nwl Albrtw qy ibRitS kolMbIAw iv`c pwVw hor vDygw[ izkrXog hY ik jgmIq isMG ies pweIplweIn dy inrmwx dy iKlwP hn[

aunHwˆ dw kihxw hY ik vwqwvrx dy mulwˆkx sbMDI pRikirAw qô bwAd qwˆ PYfrl ilbrlwˆ nUM ibRitS kolMbIAw, Prst nySnz qy Albrtw nUM hdwieq krnI cwhIdI hY ik auh AiDkwr Kyqr dy sbMD iv`c suprIm kort AwP kYnyfw qô shI syD lYx[

suSmw ny jwrjIAw ‘c BwrqI ividAwrQIAwˆ nUM pRvyS nhIˆ dyx dw mùdw cùikAw

Start saving for your child’s future education in a Registered Education Savings Plan (RESP) and receive up to $8,400 in government grants.1 Open a CST RESP now and you’ll start receiving the Canada Education Savings grant (CESG). The CESG can add up to $7,200 to your child’s RESP. When your child turns six, they can receive an additional $1,200 from the B.C. Government. SURJIT S. MADHOPURI Branch Manager C.S.T. Consultants Inc. Branch 888 Tel: 604.594.7200 / Cell: 604.377.4171 Email: surjit.madhopuri@cstresp.com http://www.cstresp.com/6117

1 The Canada Education Savings Grant matches 20% of the first $2,500 you contribute to your child’s RESP each year up to a lifetime maximum of $7,200. BC Training and Education Savings Grant (BCTESG) is a one-time $1,200 grant available to BC resident children born on or after January 1st, 2006. Children are eligible for the BCTESG on their sixth birthday. You have until the day before your child’s ninth birthday to apply for the BCTESG. Conditions apply. ™ The Canadian Scholarship Trust Plan is a registered trademark of the Canadian Scholarship Trust Foundation. The CST Plan is only sold by Prospectus. You can get copies of the prospectus from www.cst.org or by calling 1.877.333.RESP(7377). MH1100(2017-04)

nvIˆ id`lI— ivdyS mMqrI suSmw svrwj ny jwrjIAw dy Awpxy hmruqbw imKyiel jwnyijdjy swhmxy shIˆ vIzw hox 'qy vI BwrqI ividAwrQIAwˆ nUM aunHwˆ dy dyS 'c pRvyS nhIˆ id`qy jwx dw mùdw cùikAw[ suSmw ny iek tvIt kr jwxkwrI id`qI ik kwnUMnI fI3 vIzw hox dy bwvjUd jwrjIAw 'c BwrqI ividAwrQIAwˆ nUM jwrjIAwˆ dI srkwr pRvyS ikaû nhIˆ dy rhI hY[ cuxy gey ividAwrQIAwˆ qy aunHwˆ ny gwrfIAn Awps 'c imlxw cwhuMdy hn[ ies tvIt dy jvwb 'c ivdyS mMqrI ny ikhw ik aunHwˆ nUM ies mwmly dI jwxkwrI hY qy BwrqI dUqGr ies mwmly nUM dyK irhw hY[ suSmw ny dyr Swm ikqy tvIt 'c jwxkwrI id`qI, 'mŶ aùp pRDwn mMqrI qy ivdyS mMqrI imKyiel jwnyijdjy nwl g`l kIqI hY[ aunHwˆ ny ies mwmly 'qy ivAkqIgq rUp nwl iDAwn dyx qy ies nUM h`l krn dw mYnUM Brosw id`qw[


Saturday - April 14, 2018

19â&#x20AC;&#x2DC;nwnk Swh PkIrâ&#x20AC;&#x2122; iPlm â&#x20AC;&#x2DC;qy hwly koeI pwbMdI nhIË&#x2020; lweI : kYptn

HIGH-CLASS cMfIgVH - muÌ&#x20AC;K mMPROFESSIONAL qrI kYptn AmirMdrSERVICE isMG lvygI Aqy jykr Biv`K ivc zrUrI hoieAw qwË&#x2020;

ny mMglvwr nUM ivvwdpUrn i&lm â&#x20AC;&#x2DC;nwnk Swh ies sbMD ivc FuÌ&#x20AC;kvwË&#x2020; PYslw ilAw jwvygw[ PkIrâ&#x20AC;&#x2122; dy muÌ&#x20AC;dy â&#x20AC;&#x2DC;qy koeI vI dKl nw dyx dw PYslw kYptn ny ikhw ik aunHwË&#x2020; ny ies i&lm dy kIqw hY, ikauÌ&#x201A;ik i&lm inrmwqw ny hI sUby ivc i&lm nUM irlIz nw krn dw PYslw kIqw hY[ aunHwË&#x2020; ny ikhw ik iPlm dy inrmwqw v`loÌ&#x201A; ies nUM irlIz nw krn dy ley gey PYsly dy m`dynzr ies i&lm â&#x20AC;&#x2DC;qy pwbMd$ I / month lwaux dw koeI vI Our Specialities, &Yslw gYr-zrUrI bx Great services igAw hY[ mIfIAw Quality foods ivc pwbMdI lwaux & your dIAwË&#x2020; Aw rhIAwË&#x2020; satisfaction irportwË&#x2020; dy ault kYptn AmirMdr isMG ny sp`St kIqw hY ik aunHwË&#x2020; dI srkwr ny pMjwb ivc i&lm â&#x20AC;&#x2DC;qy pwbMdI lwaux dw koeI hukm jwrI nhIË&#x2020; kIqw[ i&lm dy inrmwqw ny suprIm kort ivc ptISn dwier â&#x20AC;¢ iek Appetizers â&#x20AC;¢ Vegetarian dishes sbMD ivc Akwl q^q dy PYsly dw vI noits krky sp`St qOr â&#x20AC;&#x2DC;qy ikhw hY ik ies muÌ&#x20AC;dy dI â&#x20AC;¢nwzuRice specialities SeaBwvnwvwË&#x2020; food ilAw hY[ Akwl q^q ny k`l bhuq swrIAwË&#x2020; kqw nUM dyKdy hoey Aqy lokwË&#x2020;â&#x20AC;¢ dIAwË&#x2020; dy kwrn aundelicacies HwË&#x2020; ny hwl dI GVI â&#x20AC;¢pMGoat jwb sUby & ivclamb is`K sMsQwvwË&#x2020; v`loÌ&#x201A; ivroD kIqy jwx kwrn i&lm â&#x20AC;¢ Tandoori i&lm irlIz nw krn dw PY s lw kIqw hY [ muÌ&#x20AC; K â&#x20AC;¢ Chicken specials and much moreâ&#x20AC;&#x2DC;qy pwbMdI lwaux dw PYslw kIqw sI, ikauÌ&#x201A;ik mMqrI v`loÌ&#x201A; jwrI kIqy iek ibAwn ivc ikhw ienHwË&#x2020; sMsQwvwË&#x2020; ny sRI gurU nwnk dyv jI dw igAw hY ik ies vyly ies mwmly ivc sUbw icqrn krn â&#x20AC;&#x2DC;qy ieqrwz kIqw hY[ aunHwË&#x2020; ny srkwr v`loÌ&#x201A; koeI vI kwrvweI kIqy jwx dI ivroD kr rhIAwË&#x2020; is`K sMsQwvwË&#x2020; nUM ApIl kIqI zrUrq nhIË&#x2020; hY[ srkwr siQqI dw jwiezw ik auh iksy vI qrHwË&#x2020; dI ihMsw nw krn[

Tiffin Special 200

Dine in - Take out - Delivery

604â&#x20AC;¢591â&#x20AC;¢1950

8 - 88 Ave., Surrey, BC

luiDAwxw dw muMfw clwauÌ&#x201A;dw sI gOÌ&#x201A;fr gruÌ&#x20AC;p dw PysbuÌ&#x20AC;k pyj, hoieAw igRPqwr luiDAwxw-AwrgynweIzf krweIm kMtrol XUint dI tIm ny pitAwlw puls dI mdd nwl id`lI dy ieMdrw gwË&#x2020;DI ieMtrnYSnl eyArport qoÌ&#x201A; puls AYnkwaUÌ&#x201A;tr ivc mwry jw cuÌ&#x20AC;ky gYÌ&#x201A;gstr iv`kI gOÌ&#x201A;fr nwl sbMDq PysbuÌ&#x20AC;k â&#x20AC;&#x2DC;Syrw KuÌ&#x20AC;bx gruÌ&#x20AC;pâ&#x20AC;&#x2122; nUM hYÌ&#x201A;fl krn vwlw doSI suimq kySvw, jo ik luiDAwxw nwl sbMDq hY, nUM igRPqwr kr ilAw igAw hY[ gYÌ&#x201A;gstr gOÌ&#x201A;fr nwl pRymw lwhOrIAw Aqy hornwË&#x2020; dw jdoÌ&#x201A; AYnkwaUÌ&#x201A;tr hoieAw sI EdoÌ&#x201A; â&#x20AC;&#x2DC;Syrw KuÌ&#x20AC;bx gruÌ&#x20AC;pâ&#x20AC;&#x2122; nUM PysbuÌ&#x20AC;k â&#x20AC;&#x2DC;qy clwaux vwly v`loÌ&#x201A; AYnkwaUÌ&#x201A;tr â&#x20AC;&#x2DC;c Swml AiDkwrIAwË&#x2020; nUM mwrn dIAwË&#x2020; DmkIAwË&#x2020; vwlI post pweI geI sI[sweIpRs â&#x20AC;&#x2DC;c bYT ky Syrw KuÌ&#x20AC;bx gruÌ&#x20AC;p dI PysbuÌ&#x20AC;k clwaux vwlw koeI hor nhIË&#x2020;, sgoÌ&#x201A; suimq kySvw hI sI, jo kuJ smyÌ&#x201A; qoÌ&#x201A; dyS C`f ky sweIpRs â&#x20AC;&#x2DC;c rih irhw sI[ ies dI jwxkwrI imlx â&#x20AC;&#x2DC;qy krweIm kMtrol XUint v`loÌ&#x201A; doSI iKlwP luk AwaUt noits vI jwrI kIqw igAw sI[ somvwr nUM ijauÌ&#x201A; hI suimq sweIpRs qoÌ&#x201A; vwps id`lI eyArport â&#x20AC;&#x2DC;qy phuMicAw qwË&#x2020; XUint pitAwlw puls dI tIm ny aus nUM dboc ilAw[ doSI iKlwP swl 2017 â&#x20AC;&#x2DC;c rwjpurw puls ny hiQAwrwË&#x2020; nwl lYs ho ky ifkYqI krn dI Xojnw vrgIAwË&#x2020; DwrwvwË&#x2020; â&#x20AC;&#x2DC;c mwmlw drj kIqw sI[ ausy mwmly ivc puls kort â&#x20AC;&#x2DC;c pyS kr ky irmwË&#x2020;f â&#x20AC;&#x2DC;qy puCig`C krn dI iqAwrI â&#x20AC;&#x2DC;c hY[ ivdySwË&#x2020; â&#x20AC;&#x2DC;c bYTy swQI PYlw rhy

ny dihSq pMjwb â&#x20AC;&#x2DC;c srgrm v`K-v`K gYÌ&#x201A;gstr gruÌ&#x20AC;pwË&#x2020; dy srgrm mYÌ&#x201A;br, jo ik ivdySwË&#x2020; ivc B`j cuÌ&#x20AC;ky hn, auQy bYT ky soSl sweItwË&#x2020; â&#x20AC;&#x2DC;qy DmkI Bry post pw ky mwhOl Krwb kr rhy hn[ doSI suimq v`loÌ&#x201A; hux q`k ijMnIAwË&#x2020; vI postwË&#x2020; Aplof kIqIAwË&#x2020; geIAwË&#x2020;, aunHwË&#x2020; sB dw irkwrf XUint dI tIm dy kol hY[ ho skdy hn keI Kulwsy suimq qoÌ&#x201A; puCig`C qoÌ&#x201A; bwAd krweIm kMtrol XUint dy h`Q keI

ies qrHwË&#x2020; dy surwg l`g skdy hn, ijs ivc loVIË&#x2020;dy gYÌ&#x201A;gstrwË&#x2020; q`k phuMicAw jw skdw hY ikauÌ&#x201A;ik sUby â&#x20AC;&#x2DC;c srgrm keI gYÌ&#x201A;gstr Kud mobwiel Pon dw iesqymwl G`t krdy hn qwË&#x2020; jo puls aunHwË&#x2020; nUM nw l`B sky, auh Awpxy swQIAwË&#x2020; nwl sMprk bxwaux leI ivdySwË&#x2020; â&#x20AC;&#x2DC;c bYTy Awpxy nzdIkIAwË&#x2020; nwl sMprk kr ky Awpxw sMdyS A`gy dyx leI kihMdy hn[ d`isAw jw irhw hY ik suimq keI gYÌ&#x201A;gstrwË&#x2020; sbMDI jwxkwrI r`Kdw hovygw Aqy ieh hI puls leI PwieMdymMd ho skdw hY[


20

Saturday - April 14, 2018

dyS dy iksy vI ih`sy qô modI nUM hrwieAw jw skdw hY: idgivjy nvIˆ id`lI—kwˆgrs mhw sk`qr idgivjy isMG ny ikhw ik jykr rxnIqI shI hY qwˆ pRDwn mMqrI nirMdr modI nUM nw kyvl vwrwxsI qô sgô dyS dy iksy vI ih`sy qô hwrieAw jw skdw hY[ isMG ny iek in`jI tI.vI. cYnl nUM id`qy ieMtrivaU ‘c ikhw ik kwˆgrs pRDwn rwhul gwˆDeI dI pUrI koiSS hovygI ik auh 2019 dy Awm coxwˆ ‘c modI nUM hrwaux[ ies qô pihlwˆ gwˆDI ny ikhw sI ik iekjùt ivroDI iDr dy A`gy 2019 ij`qxw qwˆ dUr, pRDwn mMqrI Kud AwpxI vwrwxsI sIt vI gvw dyxgy[ aunHwˆ ny iekjùt ivroDI iDr dy v`lô modI Aqy BwrqI jnqw pwrtI (Bwjpw) nUM 2019 dy lok

tRweIistI ‘c Dmwkw krn dI iqAwrI ‘c sI irMkU

sBw coxwˆ ‘c hrwaux dy ivcwr dw smrQn krdy hoey ikhw ik PUlpur Aqy gorKpur dy aup coxwˆ ‘c ivroDI dlwˆ nUM iekjùt ho ky Bwjpw nUM mwq dyx dw audwhrx hn[ kwˆgrysI nyqw ny modI srkwr dy kwrjkwl dI Awlocnw krdy hoey ikhw ik aunHwˆ dy Swsn ‘c iPrkU qxwA viDAw hY[ modI srkwr dy ipCly cwr swl ‘c pRSwsn dI hwlq Ksqw ho geI hY Aqy ArQ ivvsQw Krwb ho geI hY[ aunHwˆ ny ikhw ik iPrkU ihMsw gMBIr icMqwXog hY[ aunHwˆ ny iek svwl dy jvwb ‘c ikhw ik mŶ zrUr rwjnIqI ‘c rhwˆgw, pkOVw nhIˆ qlwˆgw[ hwlwˆik myry rwjnIqI Biv`K dw PYslw pwrtI dy nyqw rwhulI gwˆDI krngy[

isAwsI frwmy dI Qwˆ tweItlr qy s`jx nUM pwrtI ‘cô k`Fy kwˆgrs : AkwlI dl SRomxI AkwlI dl ny A`j kwˆgrs nUM ikhw hY ik auh 1984 dy kqlyAwm dy doSIAwˆ jgdIS tweItlr Aqy s`jx kumwr qô Kud nUM v`K krn dw isAwsI frwmw nw kry Aqy dovwˆ dw AMdrUnI qOr 'qy smrQn krn dI Qwˆ aunHwˆ nUM qurMq pwrtI ivcô bwhr k`Fy[ ie`Qy iek pRỲs ibAwn jwrI kridAwˆ swbkw mMqrI Aqy AkwlI dl dy bulwry fw. dljIq isMG cImw ny ikhw ik A`j id`lI ivc Drny vwlI Qwˆ qô, ij`Qy rwhul gwˆDI ny BùK hVqwl 'qy bYTxw sI, tweItlr Aqy s`jx kumwr nUM cly jwx leI id`qw igAw hukm kwˆgrs dy pKMf dI iek hor auGVvIˆ imswl hY[ aunHwˆ ikhw ik s`cweI ieh hY ik ienHwˆ AwgUAwˆ dw

Drny vwlI Qwˆ 'qy jwxw ieh swibq krdw hY ik auh kwˆgrs pwrtI dy srgrm mŶbr hn[ Bwvŷ ik kwˆgrs pwrtI nUM mjbUrIv`s dovŷ AwgUAwˆ nUM Drny vwlI Qwˆ qô cly jwx leI kihxw ipAw, ikaûik ieh aunHwˆ nUM jnqk qOr 'qy pwrtI pRDwn nwl vyKy jwxw nhIˆ cwhuMdI sI pr kwˆgrs ny ienHwˆ iKlwP koeI vI kwrvweI krn qô swP ienkwr kr id`qw [ies qô swibq huMdw hY ik kwˆgrs pwrtI Aqy gwˆDI pirvwr nUM fr l`gdw hY ik ieh dovŷ AwgU kùJ Aijhy q`Q aujwgr nw kr dyx, ijnHwˆ nwl pwrtI dI sInIAr lIfriSp Aqy gwˆDI pirvwr 1984 kqlyAwm dy kyswˆ ivc lpyty jwx[

mohwlI - puls dy kol irmwˆf ‘qy c`l rhy AweI. AỲs. AweI. qô shwieqw pRwpq k`tVpMQI nOjvwn ieMdrjIq isMG irMkU kuJ ku idnwˆ ivc hI tRweIistI ivc v`fw Dmwkw krn dI iqAwrI ‘c sI[ bs auh pwiksqwnI eyjMsI AweI. AỲs. AweI. dy ieSwry dw ieMqzwr kr irhw sI[ ieh Kulwsw puls v`lô mulzm irMkU qô irmwˆf dOrwn kIqI geI pùCig`C dOrwn hoieAw hY[ ieh vI pqw

l`gw hY ik irMkU bIqy smŷ dOrwn pMjwb ‘c sRI gurU gRMQ swihb jI dI byAdbI sbMDI vwprIAwˆ Gtnwvwˆ qô kw&I pRySwn sI Aqy auh aunHwˆ Gtnwvwˆ dw bdlw lYxw cwhuMdw sI[ iesy mksd nwl krIb do mhIny pihlwˆ aus ny DmwkwKyz mtIrIAl KrIidAw sI[ A`j aus nUM irmwˆf ^qm hox ‘qy Adwlq ivc pyS kIqw igAw, ijQô aus nUM inAwiek ihrwsq ivc Byj id`qw igAw[

id`lI vwsI hux aujon pRdUSx qô prySwn, vDIAwˆ keI sm`isAwvwˆ nvIˆ id`lI—isr drd, Qkwvt Aqy swh lYx ‘c qklIP dI prySwnI Jyl rhy lok swvDwn ho jwx[ ies dw kwrn aujon pRdUSx dw vDxw vI ho skdw hY[ hYrwnI dI g`l qwˆ ieh hY ik ipCly 5 swl ‘c id`lI ‘c pihlI vwr ApRYl ‘c aujon pRdUSx dw p`Dr kwPI izAwdw ho igAw hY[ jykr lok soc rhy hn ik pI.AYm.2.5 Aqy pI.AYm. 10 dw p`Dr kwbU ‘c hY Aqy id`lI ‘c KùlH ky swh lieAw jw skdw hY, qwˆ ieh glqPihmI C`f dyx[ dyS dI rwjDwnI ies smŷ aujon pRdUSx Jyl rhI hY[ auh vI pMj swl ‘c sB qô vD hY[Awm qOr ‘qy id`lI ‘c aujon pRdUSx meI-jUn ‘c huMdw hY, pr ies vwr ieh ApRYl ‘c vI vD igAw hY[ jykr qhwnUM isr drd, swh lYx ‘c prySwnI,

Qkwvt mihsUs ho rhI hY qwˆ ies dw kwrn aujon pRdUSx vI ho skdw hY[ sPr dy muqwbk ipCly 5 swl ‘c aujon dw p`Dr ieMnw vD id`lI ‘c pihlI vwr hoieAw hY[ sI.pI.sI.bI. dy muqwbk aujon pRdUSx dw iek kwrn id`lI ‘c vD rhIAwˆ g`fIAwˆ dI igxqI hor ieMfstrI vI hY[ aùQy G`t bwrS vI ies dw iek kwrn hY[ aujon dy vDx nwl hvw ‘c 60 PIsdI q`k pRdUSx vDdw hY[ rwjDwnI dy vD ielwikAwˆ ‘c aujon pRdUSx qyzI nwl vD irhw hY[ hwlwˆik qYA imAwr qô iPlhwl ieh Q`ly hn, pr ivigAwnk icMqw ‘c hn[ aunHwˆ dw kihxw hY ik jykr aupwA nhIˆ kIqy gey qwˆ id`lI nUM Agly 2 qô 3 swl ‘c grmIAwˆ ‘c ies nwl kwPI nukswn hovygw[

Save up to

$11,0000 NEW 2018 Silverado Double Cab 4x4 5.3L V8 Active Fuel Mgmt, A/C, Rear Vision Camera, Trailering Eqmt, Bluetooth, Cruise, Deep Tinted Glass #8SI8499 MSRP DUECK/GM DISCOUNT TRUCK MONTH DISC

$47,235 $4,560 $1,600

CASH PURCHASE DISC GM CCARD APP BONUS

$4,080 $1,000

Finance

OR Weekly

DL:8430

500 TRUCKS ON GROUND! 0% FINANCING UP TO 72 MOS!

Taxes and $549 documentation fee excluded. Offer ends April 30th, 2018 Paymnent 1.99% for 84 mos.

SELECTION, VALUE & TRUST ...Since 1926!

CALL AMIN

604.324.7222 400 S.E. MARINE DR.

SHOP 24 / 7 ON L I N E @ D U E C KG M .C OM


Saturday - April 14, 2018

21

bRoklI srIr dIAwˆ keI bImwrIAwˆ nUM krdI hY jVH qô Kqm nvIˆ id`lI— bRoklI nUM hrI sbzI dy nwm nwl vI jwixAw jwˆdw hY[ ies nUM slwd Aqy sbzI dy rUp ‘c vI bxw ky Kwˆdw jw skdw hY[ ies ‘c pOSk q`q BrpUr mwqrw ‘c mOjUd huMdy hn[ Awiern, potwSIAm, kYlSIAm, kwrbohweIfRyts, ivtwimn ey Aqy sI vrgy gux BrpUr mwqrw ‘c huMdy hn[ ies leI ies nUM Awpxy Kwxy ‘c Swml krnw cwhIdw hY[ies dI rozwnw vrqô krn nwl srIr nUM keI Pwiedy huMdy h n [ AwE jwxdy hwˆ ies dy

PwieidAwˆ bwry... 1. bImwrIAwˆ nUM dUr r`Ky ies nUM Kwx nwl bImwrIAwˆ nwl lVn dI SkqI imldI hY ies leI bRoklI dI rozwnw vrqô krn nwl srIr keI qrHwˆ dIAwˆ bImwrIAwˆ qô dUr rihMdw hY[ 2. SUgr dy rogI leI PwiedymMd bRoklI ‘c keI Aijhy q`q BrpUr mwqrw ‘c mOjUd huMdy hn jo keI bImwrIAwˆ nUM dUr krn ‘c mdd krdy hn[ 3. kYlSIAm nwl BrpUr

roz iek k`p bRoklI Kwx nwl kYlSIAm dI kmI pUrI ho jwˆdI hY[ 4. A`Kwˆ dI sm`isAw dUr kry moqIAwˆ ibMd Aqy A`Kwˆ ‘c rOSnI G`t hoxw Awid sm`isAwvwˆ ‘c ieh byh`d PwiedymMd huMdI hY[ 5. KUn dI kmI bRoklI Kwx nwl AnIimAw dI sm`isAw qô Cutkwrw imldw hY[ ieh KUn dI kmI Aqy Alzwiemr nUM vI TIk kr skdI hY[ 6 . XwddwSq vDwey b`icAwˆ dI XwddwSq nUM vDwaux leI vI iek k`p bRoklI kuJ idnwˆ q`k roz KvwE[ 7. kŶsr dw Kqrw G`t kry ieh CwqI dy kŶsr, PyPVy dy kŶsr Aqy kolon dy kŶsr dy Kqry nUM vI G`t krdI hY[ 8. motwpw G`t kry jo lok motwpy dI sm`isAw qô pRySwn hn aunHwˆ leI ieh byh`d PwiedymMd huMdI hY[ 9. bl`f pRYSr nUM kMtrol kry bl`f pRYSr Aqy kolYstrol nUM kMtrol krn leI PweIbr, potwSIAm dI zrUrq huMdI hY Aqy ieh swry q`q ies ‘c mOjUd huMdy hn[ 10. idl leI PwiedymMd bRoklI dI vrqô nwl idl dIAwˆ bImwrIAwˆ qô Cutkwrw imldw hY[ ies nwl hwrt AtYk dw Kqrw vI G`t ho jwˆdw hY[

sÔx qô pihlwˆ BuMinAw hoieAw lsx Kwx nwl srIr nUM huMdy hn keI Pwiedy nvIˆ id`lI— lsx dI vrqo sbzI bxwaûdy smŷ kIqI jwˆdI hY[ ieh nw isrP Kwxy dw suAwd vDwaûdw hY sgô srIr nUM keI qrHwˆ dy poSk q`q vI idMdw hY, jy roz rwq nUM sÔx qô pihlwˆ BuMinAw hoieAw lsx Kwdw jwvy qwˆ ies nwl keI qrHwˆ dIAwˆ bImwrIAwˆ dUr huMdIAwˆ hn[ A`j AsIˆ quhwnUM aunHwˆ bImwrIAwˆ bwry d`sx jw rhy hwˆ ijnHwˆ ivc BuMinAw hoieAw lsx kwPI PwiedymMd swbq huMdw hY[ AwE jwxdy hwˆ aunHwˆ bwry... BuMinAw hoieAw lsx Kwx dy Pwiedy 1. idl nUM ishqmMd r`Kdw hY BuMinAw hoieAw lsx vDy hoey kolYstrol nUM G`t krdw hY Aqy idl nUM ishqmMd r`Kdw hY[ 2. zihrIly pdwrQwˆ nUM bwhr k`Fy lsx srIr ivc mOjUd swry zihrIly pdwrQwˆ nUM XUirn dy jrIey bwhr k`Fdw hY[ 3. h`fIAwˆ mzbUq kry ies qô ielwvw sÔdy smŷ lsx Kwx nwl h`fIAwˆ mzbUq huMdIAwˆ hn[ vDdI aumr dy lokwˆ leI ieh kwPI PwiedymMd swbq huMdw hY[ 4. AYnrjI idMdw hY BuMinAw hoieAw lsx Kwx nwl srIr ivc AYnrjI bxI rihMdI hY[ 5. kŶsr sÔx qô pihlwˆ BuMinAwˆ hoieAw lsx Kwx nwl srIr dy AMdr pYdw hox vwlI kŶsr dIAwˆ koSIkwvwˆ Kqm ho jwˆdIAwˆ hn[ 6. motwpw G`tdw hY rozwnw BuMny hoey lsx dI vrqô nwl swfy srIr ivc mYtwbolIzm vD jwˆdw hY Aqy motwpw vI G`t huMdw hY[ 7. ienPYkSn qô bcwey

lsx Kwx nwl srIr nUM iksy vI qrHwˆ dI ienPYkSn nhIˆ huMdI[ 8. bl`f pRYSr kMtrol kry BuMny hoey lsx ivc bl`f pRYSr nUM kMtrol ivc r`Kx dy gux huMdy hn[ jy qusIˆ vI bl`f pRYSr dy mrIj ho qwˆ BuMny hoey lsx dI vrqô kro[ 9. AsQmw dI sm`isAw dUr kry

ies dI vrqô nwl swh nwl juVIAwˆ sm`isAwvwˆ vI dUr ho jwˆdIAwˆ hn[ ijnHwˆ lokwˆ nUM swh lYx ivc id`kq AwaûdI hY aunHwˆ leI vI BuMinAw hoieAw lsx kwPI PwiedymMd huMdw hY[ 10. BùK vDwey ijnHwˆ lokwˆ nUM BùK G`t l`gdI hY[aunHwˆ leI vI BuMny hoey lsx dI iek klI vrdwn swbq huMdI hY[ 11. pyt ‘c AYisf dI sm`isAw dUr kry jy pyt ivc AYisf bxdw hY qwˆ sÔx qô pihlwˆ lsx dI iek klI dI vrqô kro ies nwl kwPI Pwiedw imldw hY[


22

Saturday - April 14, 2018


Saturday - April 14, 2018

23

AMb hI nhIˆ ies dI igtk dy vI hn keI Pwiedy nvIˆ id`lI— grmIAwˆ SurU huMdy hI lok AMb Kwxw SurU kr idMdy hn[ ies nUM Plwˆ dw rwjw mMinAw jwˆdw hY[ ieh Pl suAwd ‘c bhuq hI rsIlw huMdw hY[ ies nUM dyKdy hI mUMh ‘c pwxI Awaux l`gdw hY[ AMb dw Pl hI nhIˆ ies dI igtk vI ishq leI bhuq hI PwiedymMd

huMdI hY[ AwXurvyd ielwj ‘c ies dI igtk bhuq hI kMm dI cIz hY[ ies nwl keI hYlQ sbMDI sm`isAwvwˆ qoˆ Cutkwrw pwieAw jw skdw hY[ AMb dI igtk nUM GrylU aupwA ‘c vI vrqoˆ kr skdy ho[ A`j AsIˆ quhwnUM ieh d`sx jw rhy hwˆ ik ies nUM ik qusIˆ ies nUM ikhVI-ikhVI bImwrI ‘c Aqy ikvyˆ vrqo kr skdy ho[ 1. vwr-vwr dsq l`gxw dsq dI sm`isAw hox ‘qy AMb dI igtk bhuq hI kMm dI cIz hY[ ies nUM vrqoˆ ‘c ilAwaux leI AMb dI igtk,bIl, igrI Aqy imSrI dI brwbr mwqrw lY ky pIs lE[ idn ‘c ies dy do-do c`mc iqMn vwr KwE[ quhwnUM ies sm`isAw qoˆ bhuq jldI Cutkwrw iml jwvygw[ jy quhwnUM dsq ‘c KUn Aw irhw hY qwˆ AMb dI igtk nUM pIs ky l`sI ‘c imlw

ky pIE[ 2. dMdwˆ nUM ishqmMd r`Ky dMdwˆ leI ies dI mMjn bxwaux leI AMb dI igtk nUM pIs ky pwaUfr bxw lE[ iPr AMb dy p`iqAwˆ nUM su`kw ky jlwE Aqy pIs lE[ iPr ies nUM igtk dy pwaUfr ‘c imlw ky CwxnI nwl Cwx lE[ hr roz ies mMjn dI vrqoˆ nwl dMd sPYd Aqy mzbUq huMdy hn[ ies nwl dMdwˆ dIAwˆ sm`isAwvwˆ ijvyˆ dMdwˆ dw ihlxw, drd hoxw Aqy msUiVAwˆ ‘coˆ KUn inklx Awid qoˆ Cutkwrw pwieAw jw skdw hY[ 3. kolYstrol lyvl nUM G`t kry AMb dI igtk Krwb kolYstrol dy lyvl nUM G`t krdw hY[ ijs nwl bl`f SUgr dI sm`isAw qoˆ rwhq imldI hY[ 4. vwlwˆ dI sm`isAw qoˆ pwE Cutkwrw AMb dI igtk dw qyl sPYd vwlwˆ Aqy gMjypn qoˆ Cutkwrw idvwaux ‘c mdd krdw hY[ ies nUM bxwaux leI 10 qoˆ 12 AMb dIAwˆ igtkwˆ nUM igrI lY ky aus ‘c cMgI qrHwˆ nwl su`kw lE[ iPr ies nUM pIs ky k`pVy dI mdd nwl Cwx lE Aqy iPr ies nUM nwrIAl dy qyl ‘c cMgI qrHwˆ pkwE[ iPr ies qyl nUM rozwnw isr ‘qy lgwE[ 5. hwrt dI sm`isAw qoˆ imly rwhq bI.pI. hweI hox ‘qy AMb dI igtk dI vrqoˆ sIimq mwqrw ‘c kIqI jwˆdI hY qwˆ idl dIAwˆ bImwrIAwˆ qoˆ b`icAw jw skdw hY[ 6. mwhwvwrI ‘c izAwdw blIifMg nUM roky ijnHwˆ lVkIAwˆ nUM mwhwvwrI ‘c bhuq izAwdw blIifMg hovy aunHwˆ leI AMb dI igtk dI vrqoˆ bhuq kwrgwr aupwA hY[ ies dI vrqoˆ krn nwl dhIˆ ‘c igtk dw cUrn Aqy nmk imlw ky KwE[

l`sI pIx nwl srIr nUM huMdy hn keI Pwiedy nvIˆ id`lI— swfy Awly-duAwly Swied hI koeI Aijhw ienswn hovygw ijs nUM l`sI dw suAwd psMd nw hovy[ grmIAwˆ dy mOsm ivc pUry dyS ivc ies qrl pdwrQ nUM lok kwPI SÔk nwl pIˆdy hn[ quhwnUM d`s dyeIey ik l`sI isrP suAwd ivc hI ibhqr nhIˆ hY blik ieh bhuq PwiedymMd vI hY[ qwzI l`sI dI rozwnw vrqô krn nwl srIr nUM keI qrHwˆ dy poSk q`q AwswnI nwl iml jwˆdy hn[ AwE jwxdy hwˆ l`sI pIx nwl hox vwly PwieidAwˆ bwry... 1. pwcn qMqr leI ibhqr l`sI ivc cMgy bYktIrIAw dI mwqrw izAwdw huMdI hY ijs vjHw nwl ies dI vrqô nwl pUrw pwcn qMqr drusq rihMdw hY[ jy quhwnUM pyt nwl juVI koeI sm`isAw hY qwˆ iek glws l`sI pI lE kuJ dyr ivc hI qklIP dUr ho jwvygI[ 2. AYsIiftI qô rwhq jo lok hmySw AYsIiftI dI sm`isAw qô pRySwn rihMdy hn aunHwˆ nUM l`sI dI vrqô zrUr krnI cwhIdI hY[ l`sI dI qwsIr TMfI huMdI hY, ijs vjHw nwl hwrtbrn jwˆ Apc dI sm`isAw qô rwhq imldI hY[

3. Bwr G`t krn ivc mddgwr quhwnUM d`s dyeIey ik l`sI dI rozwnw vrqô krn nwl Bwr G`t huMdw hY[ijs vjHw nwl Bwr G`t krn ivc mdd imldI hY[ 4. h`fIAwˆ dI mzbUqI l`sI ivc kYlSIAm dI mwqrw izAwdw huMdI hY ijs vjHw nwl ies nUM rozwnw pIx nwl h`fIAwˆ Aqy mwspySIAwˆ mzbUq hox l`gdIAwˆ hn[ iek

k`p l`sI ivc 286 imlIgRwm kYlSIAm mOjUd huMdw hY[ jo ik rozwnw dy leI zrUrI kYlSIAm dI lgBg 30% hY[ 5. bl`f pRYSr nUM kMtrol krdw hY rozwnw l`sI pIx nwl srIr dw bl`f pRYSr kMtrol ivc rihMdw hY[ ies ivc mOjUd potwSIAm bl`f pRYSr nUM kMtrol krn dw kMm krdy hn[


24

Saturday - April 14, 2018

m`Crwˆ nUM Gr qô dUr r`Kx leI iesqymwl kro ieh qrIky nvIˆ id`lI— grmI dw mOsm Awaûdy hI m`Crwˆ dw kihr vD jwˆdw hY pr bwirS dy idnwˆ ivc qwˆ ieh Awpxy nwl keI qrHwˆ dIAwˆ bImwrIAwˆ vI lY ky Awaûdy hn m`Crwˆ dy k`tx nwl fŷgU, icknguinAw Aqy mlyirAw vrgIAwˆ Kqrnwk bImwrIAwˆ ho jwˆdIAwˆ hn pr aûJ qwˆ bwzwr ‘cô m`Crwˆ nUM dUr r`Kx Bjwaux dy leI keI qrHwˆ dIAwˆ krImwˆ iml jwˆdIAwˆ hn pr ieh sB ishq nUM nukswn vI phuMcw skdy hn[ ies leI m`Crw qô rwhq pwaux leI kuJ Awswn qrIky vrqxy cwhIdy hn[ 1. m`Crwˆ nUM Bjwaux dy leI koly nUM jlwE Aqy

aus ‘qy sMqry dy iClky pw idE[ ies nwl jo DUAwˆ inklygw aus nwl m`Cr vI B`j jwxgy[ 2. kYrosIn lŶp ivc im`tI dy qyl nwl inMm dy qyl dIAwˆ kuJ bUMdw, 2 it`kI pIsI hoeI kpUr Aqy 20 gRwm nwrIAl qyl imlwky jlwE[ jdô q`k ieh lŶp jlygw m`Cr Gr dy AMdr nhIˆ Awauxgy[ 3. nwrIAl qyl ivc inMm dw qyl imlw ky aus dw dIvw jlw ky ivhVy, kmry Aqy bwQrUm ivc r`K idE[ ies nwl m`Cr dUr B`j jwxgy[ 4. 100 gRwm AjvweIn nUM pIs ky aus ivc brwbr mwqrw ivc srô dw qyl imlwE[ iPr

ies qyl ivc g`qy dw tukVy nUM fubo ky swry kmirAwˆ ivc aûcweI ‘qy r`K idE[ 5. inMm dI p`qIAwˆ nUM jlwaux dy nwl jo DuAwˆ inklygw aus nwl m`Cr Gr dy AMdr nhIˆ Awauxgy[ 6. srIr ‘qy srô dw qyl lgwaux nwl m`Cr nhIˆ k`tdy[ 7. lÔg dy qyl ivc nwrIAl dw qyl imlw ky cmVI ‘qy lgwaux nwl Pwiedw huMdw hY iesdI bdbU nwl m`Cr nhIˆ Awaûdy[ 8. Gr ivc gŷdy dy Pùl lgwaux nwl m`Cr nhIˆ Awaûdy[

jldI krnw hY Bwr nUM kMtrol qwˆ KwE ieh cIzwˆ nvIˆ id`lI— mwfrn jmwny ‘c hr qIjw SKs motwpy qoˆ pRySwn hY[ vDy hoey Bwr kwrn

keI vwr lokwˆ nUM duijAwˆ dy swhmxy SrimMdw vI hox pYˆdw hY Kws krky lVkIAwˆ nUM[ motwpy

dI vjHw nwl lVkIAwˆ Awpxy mnpsMd k`pVy vI nhIˆ pihx pwauˆdIAwˆ[ Aijhy ‘c iPgr nUM

myntyn krn leI fwieitMg krdIAwˆ hn ijnHwˆ nwl aunHwˆ nUM ishq nwl juVIAwˆ sm`isAwvwˆ dw swhmxw krnw pYˆdw hY[ clo A`j AsIˆ quhwnUM kuJ Aijhy PUfs bwry d`sdy hwˆ ijnHwˆ nUM Kwx nwl quhwfw Bwr kMtrol ‘c rihMdw hY[ 1. kylw kyly ‘c izAwdw mwqrw ‘c PweIbr mOjUd huMdw hY ijs nUM Kwx nwl quhwnUM jldI Bu`K nhIˆ l`gdI Aqy pyt BirAw hoieAw mihsUs krdw hY[ Aijhy ‘c Bwr kMtrol ‘c r`Kx leI jMm ky kylw KwE[ 2. AYvokwfo AYvokwfo ‘c mOjUd Emygw-9 PYtI AYisf Bwr nUM G`t krn ‘c mddgwr hY[ ieh mYtwbwlIzm vDw ky Bwr nUM G`t krdw hY[ Aijhy ‘c ies dI rozwnw vrqoˆ kro[ 3. qrbUz grmIAwˆ ‘c lok qrbUz bhuq hI cwh nwl Kwˆdy hn[ ies ‘c izAwdw mwqrw ‘c pwxI huMdw hY[ PYt PRI qrbUz dI izAwdw vrqoˆ krn nwl qusIˆ Bwr nUM kMtrol ‘c r`K skdy ho[ 4. sMqrw jy qusI vw EvreIitMg qoˆ bcxw cwhuMdy ho qwˆ sMqry nUM AwpxI fweIt ‘c Swml kro[ ies ‘c ivtwimn ey, mOjUd huMdw hY ijs nwl Bwr qyzI nwl G`t huMdw hY[ 5. syb syb ‘c mOjUd PweIbr Bwr nUM kMtrol ‘c r`Kdw hY[ ies qoˆ ielwvw idl sbMDI rog, hweI bl`f pRYSr, SUgr vrgIAwˆ bImwrIAwˆ qoˆ bcwauˆdw hY[ 6. Anwr Anwr Emygw-6 PYtI AYisf dw cMgw sroq hY[ AYˆtIAwksIfYˆt nwl BrpUr Anwr Kwx nwl Bwr qyzI nwl G`t huMdw hY[ Aijhy ‘c qusIˆ AwpxI fweIt ‘c ies nUM zrUr Swml kro[ 7. ppIqw ppIqy ‘c ivtwimn sI, Poilk AYisf, potwSIAm, ivtwimn ey, eI Aqy ky BrpUr mwqrw ‘c mOjUd huMdw hY[ nwSqy ‘c ies dI izAwdw vrqoˆ krn nwl Bwr G`t huMdw hY[ 8. kIvI kIvI ‘c ivtwimn sI, eI Aqy ey potwSIAm kYlSIAm Aqy PweIbr mOjUd huMdw hY[ ies dI vrqoˆ nwl Bu`K G`t l`gdI hY[ 9. Anwnws Anwnws ‘c imnrls, ivtwimns Aqy AYˆtIAwksIfYˆt gux mOjUd huMdy hn jo ik qyzI nwl Bwr G`t krdy hn[ idn ‘c iek vwr ies dI vrqoˆ zrUr kro[


Saturday - April 14, 2018

25

cyq isµG bwjvw dw kql! ipCly AMk dI bwkI... Agsq, 1839 dy AKIr ivc Sihzwdw nOinhwl isµG qy gulwb isµG fogrw dovyN lwhOr phuµc gey sn[ iK`coqwx dubwrw SurU ho geI[ Sihzwdy ny bwdSwh ƒ ikhw ik swry slwhkwrW dI rwey hY ik bwjvw ƒ k`F id`qw jwvy[ bwdSwh ny nw isrP ies slwh ƒ nzrAµdwz kr id`qw, sgoN ieh hukm vI jwrI kIqw ik koeI vI jgIr bwjvw dI mnzUrI qoN ibnW iksy ƒ nw id`qI jwvy[ ‘pµjwb A^bwr’ ny 25 sqµbr, 1839 ƒ iliKAw ik mhwrwjw ny rwm isµG qy goibµd isµG nwmI do BrwvW dI ZYr-hwzrI dw kwrn pu`iCAw[ rwjw sucyq isµG ny d`isAw ik ieh aunHW qy cyq isµG ivc cldI duSmxI dy kwrn hY[ KVk isµG bhuq gu`sy ivc AwieAw[ aus ny iklHy dy igrd BwrI sur`iKAw qwienwq kIqI qy cyq isµG ƒ hukm id`qw ik AwpxIAW bµdUkW ƒ hmySw is`ky nwl Br ky pihrw dyx[ aus ny Awpxy pu`qr ƒ iek jgIr lY ky auQy Awrwm nwl rihx dI AwigAw nhIN id`qI[ Sihzwdw ny gu`sy ivc ikhw ik mYƒ jgIr dI koeI pRvwh nhIN, mYN swrI slqnq dw iPkr kr irhw hW[ rwjw iDAwn isµG qW BwvyN rhy pr hkUmq dy kµmW ivc cyq isµG dw dKl drusq nhIN hY[ Sihzwdw nOinhwl isµG ny koeI p`kw kdm cu`kx dw PYslw ilAw[ aus ny luiDAwxw dy ibRitS eyjµt klyrk ƒ Agwh kIqw, jo krnl vwfy dI ZYr-hwzrI ivc auQy qwienwq sI[ ies g`l dw XkIn imlx qoN bwAd ik Aµgryz aus vwsqy koeI musIbq nhIN bxngy, auh q^q dw kµm sµBwlx l`gw[ lwhOr dy A^bwr ny iliKAw ik kµvr nOinhwl isµG idn ivc do vwr drbwr lgwauNdw hY, ijs ivc pihly ruqibAW dy drbwrI qy sYNkVy muA`zz lok Swiml huµdy hn[ mhwrwjw KVk isµG ny AwpxI KohI hoeI Swn bcwaux vwsqy bwjvw qy iDAwn isµG ƒ iek-dUjy dI sihmqI nwl kµm krn Aqy bwjvw ƒ Sihzwdy dy rihm nwl c`lx dI slwh id`qI[ iDAwn isµG ny imlvrqn dyx qoN nWh kr id`qI pr Sihzwdw AwpxI cwl ‘qy kwiem irhw[ bwjvw ny mihsUs kIqw ik hux aus dy idn QoVHy rih gey hn[ aus ƒ Awpxy Aµg-r`iKAkW au`pr vI Brosw nhIN rih igAw sI qy mhwrwjw dy Kymy qoN bwhr nhIN rihxw cwhuµdw sI pr ieh cOksI vI aus ƒ bcw nw skI[ 8 AkqUbr, 1839 dI qVkswr ƒ Agly idnW ivc hox vwly mihl dy Aµdr dy kqlW dI pihlI lVI SurU ho geI[ iek AmrIkn krnl gwrfnr ijhVw rwjw iDAwn isµG dy qopKwny dw ieµcwrj sI qy ijhVw fogry dy kql imSn dw BweIvwl sI, ies qrHW dy sB vwikAwq dw vrnx krdw hY[ gwrfnr dy muqwibk cyq isµG bwjvw ny jnrl vYnqUrw ƒ Awpxy nwl rlw ilAw sI qy hux pUrI qrHW fogirAW dy ivru`D KVHw ho igAw[ kql qoN pihlW vwlI Swm auh drbwr Aµdr iDAwn isµG dy iKlwP bhuq BiKAw qy AKIr DmkI id`qI ik dyKxw Agly 24 GµitAW ivc qyry nwl kI bIqdI hY[ auDr iDAwn isµG h`Q ‘qy h`Q Dr ky nhIN bYTw hoieAw sI[ auh pUrI imhnq nwl APvwhW aufw irhw sI ik cyq isµG ny pµjwb ƒ AµgryzW h`Q vyc id`qw hY Aqy AµgryzW ny aus dy pirvwr ƒ lgwn dy hr rupeIey ivcoN 6 Awny dyx dw iekrwr kIqw hY[ aus ny v`fw h`Q pwaux qoN pihlW KVk isµG dI pqnI cWd kOr, Sihzwdw nOinhwl isµG, sµDwvwlIey, pµjwb dy bhuq swry APsr qy mh`l dI rwKI vwly ispwhI Awpxy nwl g`T ley sn[ 7 AkqUbr dI Swm ƒ mh`l dy rKvwilAW ƒ gupq hdwieq kIqI ik jy drvwzy au`pr kuJ vwpry qW aunHW ny dyK ky Axif`T kr dyxw hY[ AglI svyr dy 3 vjy jdoN Sihr su`qw ipAw sI qy cOkIdwr ‘jwgdy rho’ dIAW AwvwzW k`F irhw sI, krIb 15 AwdmI SwhI mh`l ivc Swiml hoey[ ‘kOx hY?’ iek Awvwz AweI[ iDAwn isµG fogrw ny jvwb id`qw,

‘mhwrwjw AµimRqsr dy ieSnwn vwsqy jw rhy hn qy AsW aus dI iqAwrI krvwauxI hY[’ jdoN ieh gru`p ‘znwnKwnw’ phuµicAw, ijQy mhwrwjw dy sOx dw mukwm hY, iek gupq h`Q ny ies Awaux vwly gru`p vwsqy iek qoN bwAd dUjw, sB drvwzy KolHy[ auh Awrwm nwl ‘bwdSwh-ey-q^q’ dIAW hnyrIAW pOVIAW cVH gey[ aus qoN A`gy SwhI Kvwbgwh XwnI sOx vwlw kmrw sI[ iDAwn isµG fogrw qy gulwb isµG fogrw ny kuJ Gusr-musr kIqI qy ausy vkq iek AwdmI nINd qoN jwigAw, Sor mcwieAw qy mdd leI duhweI pweI[ sucyq isµG fogrw ny golI clw ky aus ƒ hyTW fyg ilAw[ gulwb isµG ny sucyq isµG ƒ ies byvkUPI vwsqy fWitAw[ ies nwl hlcl mc geI qy sur`iKAw gwrf dOVn l`g pey[ iDAwn isµG fogrw aunHW ƒ SWq krn vwsqy A`gy ho ky imilAw[ kmWfr sUbydwr ny

pu`iCAw, ‘qusW golI ikauN clweI?’ iDAwn isµG ny aus ƒ s`jw h`Q ivKwieAw, ijs au`pr do AµgUTy sn qy cu`p rihx vwsqy ikhw[ sUbydwr ny SwhI Awrwmgwh v`l ieSwrw kIqw qy cu`p krky AwpxI bYrk v`l Aw igAw[ mhwrwjw dI Kvwbgwh dw drvwzw vI ibnW iksy hukm dy Ku`lH igAw qy ieh swrw gru`p Aµdr clw igAw[ mhwrwjw Awpxy ibsqr au`pr bYTw sI qy iek gVveIAw aus dy h`QW au`pr pwxI pw irhw sI ik auh Awpxw mUµh Do lvy[ auh qVkswr dI pRwrQnw dI iqAwrI kr irhw sI[ nzdIk vwlw ibsqrw, ijs au`pr cyq isµG bwjvw sONdw suixAw igAw, KwlI sI[ pr ibsqry dI cwdr qy isrhwxy dI hwlq d`s rhI sI ik QoVHI dyr pihlW hI ies ibsqry ivc koeI hovygw[ bwkI Agly AMk ‘c pVo...


26

Saturday - April 14, 2018

A`Kwˆ dI rOSnI vDwaux leI ies GrylU nusKy dI kro vrqo nvIˆ id`lI— jdô ivAkqI dIAwˆ A`Kwˆ dI rOSnI G`t ho jwˆdI hY qwˆ aus nUM bhuq swrIAwˆ muSklwˆ dw swhmxw krnw pŶdw hY[ jykr quhwfI nzr kmzor hY Aqy qusIˆ lgwqwr AYnk nhIˆ lgwaûdy qwˆ quhwnUM isrdrd, A`Kwˆ ‘c sùkwpn, DuMDlwpn Awid dIAwˆ sm`isAwvwˆ SurU ho jwˆdIAwˆ hn[ ies dOrwn keI qrHwˆ dy AwprySn krwaux qô bwAd vI quhwfI nzr TIk nhIˆ huMdI[ jykr qusIˆ AwprySn krwvwaux ‘c ivSvws nhIˆ r`Kdy qwˆ GrylU dvweI dI vrqô nwl AwpxIAwˆ A`Kwˆ nUM TIk r`K skdy ho[AwE jwxdy hwˆ ies GrylU nusKy bwry... AYlovyrw dw jUs dI sm`grI 1. do Coty c`mc AYlovyrw dw jUs 2. inMbU dw rs-2 Coty c`mc 3. Sihd- 2 Coty c`mc 4. tùkVy kIqy hoey AKrot- 2 Coty c`mc bxwaux dI ivDI jUs nUM bxwaux leI sm`grI nUM iek Bwˆfy ‘c pw ky imks kr lE[ iPr ies nUM iek glws ‘c pw lE[ ies qrHwˆ quhwfw hY hYlQ firMk iqAwr hY[ ies imSrx nUM Kwxw Kwx qô 30 imMt pihlwˆ pIE[ idn ‘c iqMn vwr ies jUs nUM dI vrqô kro[ ies nwl quhwfI A`Kwˆ dI rOSnI TIk hovygI[ AYlovyrw, inMbU dw rs, AKrot Aqy Sihd nwl kwPI h`d q`k nzr nUM TIk r`Kx ‘c mdd imldI hY[

inMbU pwxI srIr dIAwˆ keI sm`isAwvwˆ nUM krdw hY jVH qô Kqm nvIˆ id`lI— grmI dy mOsm ‘c Dùp qô Cutkwrw pwaux leI inMbU pwxI nUM bYst ifRMk mMinAw jwˆdw hY[ kuJ lok inMbU nUM slwd qwˆ kuJ ies nUM Srbq Awid ‘c pw ky vrqô krdy hn[ Bwr Gtwaux qô lY ky bl`f pRYSr nUM kMtrol krn qk ieh grmIAwˆ ‘c rwmbwx mMinAw jwˆdw hY[ AwE jwxdy hwˆ ikhVy-ikhVy hn inMbU pwxI pIx dy Pwiedy 1. zihrIly pdwrQ bwhr k`Fy srIr ‘c jmHw zihrIly pdwrQ ishq nwl juVIAwˆ bhuq swrIAwˆ pRySwnIAwˆ dw kwrn bxdy hn[ ies nwl pyt nwl juVIAwˆ bhuq swrIAwˆ id`kqwˆ vI AwauxIAwˆ SurU ho jwˆdIAwˆ hn[ ies mOsm ‘c inMbU pwxI dI vrqô zihrIly pdwrQwˆ nUM bwhr k`Fx ‘c mdd krdI hY[ svyr dy smŷ ies dI vrqô krn nwl swrw

idn pyt ishqmMd rihMdw hY[ ies nwl p`QrI bxn dI sm`isAw vI bhuq G`t ho jwˆdI hY[ 2. pwcn qMqr ibhqr pwcn qMqr Krwb hovy qwˆ BùK nw l`gx dI sm`isAw

Deep Clean Your Home

• • •

Right Way Cleaners

rYzIfYSIAl Aqy kmrSIAl kMnstRkSn qoN bwAd dIAW syvwvW kOntrYkt klIn-A`p

• ivMfoAW Aqy rsoeIAW dI sPweI • bYfrUm, ilivMg rUm Aqy bwQrUm dI sPweI Call: Nav 778-288-8489 Aman 604-446-1303

l a n io s s fe v ice o r P ser For free quote call: 604-505-5963

ho skdI hY[ ies nwl srIr ‘c kmzorI vI AwauxI SurU ho jwˆdI hY[ jo lok BùK nw l`gx dI iSkwieq krdy hn aunHwˆ nUM inMbU pwxI dI vrqô krnI cwhIdI hY[ ieh pyt dI soj, fkwr, jlx Aqy gYs qô rwhq idvwaûdw hY[ 3. bl`f pRYSr nUM kMtrol grmI dy mOsm ‘c bl`f pRYSr loA rihx dI sm`isAw Awm ho jwˆdI hY[ inMbU pwxI pIx nwl bl`f pRYSr TIk rihMdw hY[ ieh bl`f pRYSr nUM kMtrol krky qxwA nUM vI G`t krdw hY[ c`kr Aqy aultI Awaux ‘qy vI inMbU pwxI PwiedymMd rihMdw hY[ idn ‘c G`t qô G`t iek vwr inMbU pwxI zrUr pIE[ 4. sikn nUM bxwey gloieMg sikn dI sm`isAw mql`b AwielI sikn, muhwsy, kwlypn qô pRySwn ho qwˆ ieh dw ibhqr aupwA hY inMbU pwxI[ ies ‘c mOjUd AŶtIAwksIfŶt dy gux sikn nUM iftwks krn dw vI kMm krdy hn[ ijs nwl ichry ‘c rMgq AwauxI SurU ho jwˆdI hY[ 5. msUiVAwˆ dy drd qô Cutkwrw jy quhwfy msUiVAwˆ ‘c drd hovy qwˆ ies dy rs nwl mswz kro[ msUiVAwˆ ‘c jKm hox ‘qy vI qusIˆ ies dy rs nwl mswz kr skdy ho[ ies nwl bhuq Pwiedw imldw hY[ 6. gly dI KrwS dUr gly ‘c KrwS hox ‘qy grm pwxI ‘c inMbU dw rs imlw ky pIx nwl kwPI rwhq imldI hY[ ieh ienPYkSn qô bcwA krn dw kMm krdw hY[


Saturday - April 14, 2018

27

ieiqhws ‘qy iek Jwq- is`KW qy muslmwnW dI BweIcwrk sWJ sRI gurU nwnk dyv jI qoN lY ky mhwrwjw guldsqw bx ky jgq pRis`D hoieAw[ BweIcwry leI Awpxy A`lHw dI iebwdq krn rhy[ rxjIq isµG dy ^wlsw rwj q`k is`K-muslmwn vwsqy suµdr ‘msijd’ bxvweI sI[ d`sdy hn ‘sBy swJIvwl sdwiein qUµ iksY n idsih id`lI qoN lY ky kwbl kµDwr q`k ivSwl is`K BweIcwrk sWJ smyN-smyN kwPI gUVHI rhI ey[ ik aus ƒ Ajy qweIN isKWvwlI msijd kihµdy bwhrw jIauÒ’ rwj kwiem krn leI hoeIAW jµgW ivc ijQy jgq gurU bwbw nwnk dyv jI dy Avqwr Dwrn srdwr hrI isµG nlUAw, ijhy is`K jrnYlW ny ny[ is`K-muslmwnW dI pRp`k sWJ dIAW hor vI Syr-ey-pµjwb mhwrwjw rxjIq isµG is`KW dw smyN sB qoN pihlW gurU swihb dw dIdwr krn v`fy-v`fy kwrnwmy kr ivKwey qy jµgI SkqI dI keI imswlW qvwrIK ‘c sµBwlIANw peIAW ny, v`fw AwgU, dUr-AµdySI soc dw DwrnI qy hryk vwlI muslmwn AOrq dweI dOlqW sI[ DWk jmweI, auQy auprokq is`K rwj dI kwiemI r`b s`cw kry is`K muslmwnW dI ieh BweIcwrk mzHb ƒ qrjIh dyx vwlw dwrSink pYdw hoieAw sB qoN pihlW gurU nwnk dyv jI ƒ vlI-pIr sWJ hmySw rihµdI dunIAw q`k bxI rhy qy gurU hY, ijs ny qIKx bùDI qy XùD klw ‘c inpuµnqw qy slwmqI ivc muslmwnW dw vI v`fw Xogdwn qy r`b dIAW rihmqW dy Bµfwry vjoN muslmwn irhw hY[ Syr-ey-pµjwb mhwrwjw rxjIq isµG bwby dw klwm (gurbwxI) swfw rwh ruSnwauNdI hwsl krky hmySw jµgW ij`qIAW Aqy Awpxy smyN rwie bulwr hI smJ sikAw sI[ dw muslmwnW nwl sunyh qy sbµDW bwry Ajy q`k Aµdr ^wlsweI rwj Bwg ƒ lgwqwr AgWh qoN rwey bulwr dw Asl nWA kI sI : BwvyN ik bhuqw kuJ j`g zwihr nhIN ho sikAw[ mhwrwjw AgWh vDwieAw[ aunHW dy rwj Bwg qoN swrI rwey bulwr ƒ rwie bulwr iliKAw jWdw hY pr swihb dI 1839 eIsvI ‘c mOq auprµq SYqwn prjw qy sB lok KuS sn, lok ^wlsweI rwj myrI Koj dy muqwibk rwey bulwr dw AslI nWA ivDI qoN sµquSt ho mhwrwjw swihb ƒ ipAwr fogirAW dIAW is`K rwj ivroDI nIqIAW kwrn rwey blOr sI, ikauNik ieiqhws ivc iksy vI hor swry dw swrw ^wlsw rwj KyrUµ-KyrUµ ho igAw[ krdy sn[ mzHbI n&rqW dw dOr BwvyN Awid pµjwbI dw nWA bulwr nhIN imldw, gurU nwnk kwl qoN lY ky Ajoky smyN q`k cldw ipAw ey[ pRµqU ijs krky mhwrwjw swihb dy pirvwr dw jwnI dyv jI dy bcpn dy smyN &wrsI srkwrI zubwn qy mwlI nukswn hoieAw, AYpr kdy vI hwr dw jgq pRis`D mhwn is`K jrnYl mhwrwjw rxjIq sI, ies ielwky dy lok Kws qOr ‘qy muslmwn mUµh nw vyKx vwlI bhwdr is`K POjW dI sBrwvW isµG ny Awpxy rwj kwl smyN swry mjhbW ƒ Awpxy nWA &wrsI zubwn ivc r`Kdy sn[ eIrwn dI AwKrI jµg ‘c hwr hox qoN bwAd swizSI iekswr snmwn, ipAwr dyx, Awpxy ^wlsweI ivc Ajy vI lok PwrsI zubwn ivc pùqr dw nIqI qihq Aµgryz hwkm pUry Bwrq smyq Syrrwj ‘c aùc AhuidAW ‘qy qwienwq krn Aqy nWA blOr r`Kdy hn[ pr pµjwb ivc aunHW dw Aihm POjI qy rwjsI izµmyvwrIAW sONpx dI vjHw ey-pµjwb dy jwn qoN vI v`D ipAwry pµjwb aùqy nWA rwie bulwr vjoN hI pRis`D hoieAw[ krky ^wlsw rwj v`K-v`K DrmW -mzHbW dw sWJw kwbz ho gey[ BweI mrdwnw : gurU bwbw nwnk jI ny muslmwn mrwsI BweI mrdwnw ƒ BweI kih pUrI hXwqI (swrI aumr) Awpxy Aµg- sµg r`iKAw[ BweI mrdwnw qoN bwAd aunHW dw pùqr Aihzwd vI gurUAW dy drbwr ‘c rbwb vjwauNdw irhw, A`j vI BweI mrdwny dIAW AglIAW pIVHIAW ‘coN lok nnkwxw swihb ivc kIrqn krn AwauNdy hn[ sweIN mIAW mIr jI : is`K mzHb dw kyNdr qy sB mzHbW ƒ igAwn vµfx vwly r`b dw Gr sRI hirmµdr swihb sRI AµimRqsr dw nINh p`Qr vI sRI gurU Arjn dyv jI ny iek muslmwn &kIr sweIN mIAW mIr jI pwsoN rKvw ky muslmwn BweIcwry ƒ mwx bKiSAw[ BweI nbI KW-gnI KW : dsvyN gurU swihb sRI gurU goibd isµG jI ny vI Awpxy muslmwn SrDwlUAW ƒ hmySw ipAwr qy siqkwr id`qw[ muslmwn iPrky dy BweI nbI KW-gnI KW, pIr bùDU Swh, ijnHW dy pµj pùqr smyq hor cyly gurU swihb jI dI POj ‘c muZl hwkmW nwl lVdy ShIdIAW pw ky hmySw-hmySw leI Amr ho gey, ƒ A`j vI is`K pµQ ivc ivSyS siqkwr hwsl hY[ nvwb mlyr kotlw : sRI gurU goibµd isµG jI dy Coty swihbzwidAW bwbw zorwvr isµG qy bwbw &qih isµG ƒ ShId kIqy jwx mOky sUbw srhµd kol ies Gor pwp i^lw& hwA dw nwArw mwr ky ros pRgt krn vwly nvwb * mlyrkotlw s`cy-sùcy muslmwn ƒ vI pUrI kwienwq Xwd krdI ey[ Awid AnykW hor muslmwn, pIr-&kIr gurU Gr dy murId qy is`K gurUAW pRqI AQwh SrDw-Bwvnw qy pRym r`Kdy rhy pihly 6 mhIinaF leI. hn[ is`K gurUAW v`loN pwey pUrinAW qy d`sy inXmW muqwibk Ajy q`k vI is`K-muslmwn sWJ inBdI peI ey[ isrPL $119/mhInf, 7-24 mhIinaF leI kulYhxI 1947 Bwrq-pwiksqwn 2-sflfL ValuePlan nfl. vµf ny sWJy mulk ƒ do A`fry -A`fry mulk bxw id`qw[ is`KW dw muk`ds inXimq kImq: $140/mhInf. AsQwn jgq gurU bwbw nwnk dyv jI dI jµmx Boieµ nnkwxw swihb qy joqIjoiq smwaux vyly dw AsQwn drbwr swihb sRI krqwrpur (nwrovwl) smyq is`KW dw Axmùlw srmwieAw keI Drm AsQwn pwiksqwn ‘c rih gey, ijnHW ƒ is`K vIrW qy mnùKqw dy AlµbVdwrW dw Dwrimk srmwieAw smJ SrDw ivsQfr leI 1-866-806-0031`qy kfl kro jF Bwvnw nwl sµBwl ky hI nhIN r`iKAw, sgoN hor vI iSµgwr qy suµdr bxw ky shaw.ca/vaisakhi`qy jfE. kùl Awlm dy drSnW leI muslmwn bhu-igxqI vwly mulk pwiksqwn ny puKqw pRbµD kIqy hn[ CyvyN gurU swihb sRI gurU hirgoibµd swihb jI ny gurdwspur izlHy ‘c Offer available for a limited time and is subject to change without notice. Price shown does not include tax. Offer only available in select market and applies to new customers only. New customers must not have subscribed to the selected Shaw service(s) (Internet or Video) or bundle in the past 90 days. Regular rates apply after 2-year commitment and are subject to change. Not all Shaw packages and services are available in all regions. Connection speeds may vary based on modem equipment, building wiring, Internet traffic, device capability dirAw ibAws iknwry ipµf sRI and environmental conditions. Channel and Theme Pack availability varies by market. You may not resell Shaw services. The TV equipment and modem you rent, or purchase may be new or refurbished. Equipment not purchased by you must be returned to Shaw if any of your services are cancelled. If your offer includes BlueSky TV equipment, a maximum of twelve (12) TVs can be connect, requiring three (3) BlueSky TV HDPVRs with three (3) portal for each. This offer includes one (1) BlueSky TV HDPVR and two (2) portals. All Shaw services are hirgoibµdpur vsw ky auQy muslmwn subject to our Joint Terms of Service, Privacy Policy and Acceptable Use Policy located at www.shaw.ca. “Up to” speeds are based on optimal conditions. HD hardware is required for HD Programming. Early cancellation fees apply and will be calculated based on the number of

afE jI, hux jsLn mnfeIey.

Shaw vwloN pysL hY

ivsfKI PLYimlI bMzl.

75

$

/ mhInf

• Internet 150 • BlueSky TV • South Asian 4-Pack Channels

months remaining in the 2-year ValuePlan multiplied by the early cancellation fee ($15 per month for the Internet only agreement or $20 per month for the Internet and TV agreement). Details on 2-year ValuePlans can be found at Shaw.ca/valueplandetails.


28

Saturday - April 14, 2018

pIlIey dy rogI leI kwPI Pwiedymd M hY ieh GrylU nusKy jlMDr— pIlIAw swDwrx rog hY pr ies dw smŷ ‘qy ielwj nw hox ‘qy gMBIr rUp lY lŶdI hY[ ies dy hox ‘qy cmVI Aqy A`Kwˆ dw rMg pIlw pYx l`gdw hY[ ies rog dy hox kwrn KUn ivc ipq rs Aqy iblrUibn dI mwqrw dw vDxw hY[ ieh rog ilvr nwl sbMDq huMdw hY[ ijs kwrn Bojn pcwaux ‘c muSkl ho jwˆdI hY Aqy srIr ivc zihrIly pdwrQ bnx l`gdy hn[ ies nwl KUn dw rMg vI pIlw hox l`gdw hY[ ies rog dy l`Cx pihcwx ky ies nUM jldI TIk krn leI fwktrI trItmŶt dy nwl GrylU qrIky vI kIqy jw skdy hn[ A`j AsIˆ quhwnUM ies dy l`Cx Aqy GrylU ielwj d`sx jw rhy hwˆ[ ieh quhwfy leI bhuq PwiedymMd hoxgy[ pIlIAw rog dy l`Cx —A`Kwˆ Aqy cmVI dw pIlw pYxw[ — isr drd Aqy buKwr rihxw[ — mqlI Aqy aultI Awauxw Aqy Bojn nw pcxw[ — cmVI ‘c KwirS rihxw[ — QoVHw-ijhw kMm krn ‘qy Qkwvt hoxw[ pIlIey dy GrylU ielwj 1. mUlI dy p`iqAwˆ Aqy rs pIlIAw rogI leI mUlI dw rs hI nhIˆ aus dy p`qy vI kw&I PwiedymMd hY[ ieh srIr ‘cô ibilrUbIn k`Fx ivc mdd krdw hY[ pIlIAw dy rogI nUM rozwnw 2 qô 3 iglws mUlI dw rs

5 imMtw 'c vwlW nMU rMg kro!

kMfISnr dw imSrx iblf-ien! p~ky rMg! krIm vrgI idK ifgdw nhI! iKlrdw nhI! ieko bwks keI vwr vriqAw vriqAw jw skdw hY!

pIxw cwhIdw hY[ ies qô ielwvw ies dy p`iqAwˆ nUM pIs ky rs k`F kr pIqw jw skdw hY[ 2. tmwtr dw rs pIlIey qô jldI rwhq pwaux leI tmwtr dw rs vI bhuq vDIAw hY[ ies ivc ivtwimn sI BrpUr mwqrw ivc pwieAw jwˆdw hY jo lwiekopIn leI kwPI lwBdwiek huMdw hY[ ies

nUM pIx leI ies ivc QoVHw nmk Aqy kwlI imrc imlw idE[ 3. Awˆvlw Awˆvly nUM qusIˆ iksy vI qrHwˆ k`cw, sùkw ky jwˆ jUs bxw ky iesqymwl kr skdy ho[ ies ivc ivtwimn sI kwPI mwqrw ivc huMdI hY[ 4. lYmn jUs svyry ies dw syvn krn nwl pyt cMgI qrHwˆ swP huMdw hY[ pIlIey rogI leI ieh bhuq lwBdwiek aupwA hY ies nwl srIr ‘cô ivSYly pdwrQ bwhr Aw jwˆdy hn Aqy rogI Awpxy Awp mihsUs krdw hY[


Saturday - April 14, 2018

29

FARM and SPICE

Sabse Fresh.Hamesha!

Win free gifts and Nagar prizes on Sat 14th, Kirtan Sun 15th and Mon 16th

Happy Vaisakhi BESAN

TOMATOES

Special

48 3 3 31 98 98 68 3 8

Roma

bysn PANEER 28 ¢ $ 98 $ 98 CUCUMBER $ 2 FOR WHIPPED BUTTER CHICK PEAS CHANA DAAL ¢ 98 $ ¢ ¢ 98 BELL PEPPERS $ romw tmwtr

Mother Dairy

pnIr

4 lbs. Reg. $4.99

/lbs.

Reg. 99¢

Fresh

40 lbs. Reg. $49.99

KIrw

250g. Reg. $4.99

Foot Hills

Bulk

m`Kx

Bulk

Ku`ly ic`ty Coly

250g.

CoilAW dI dwl

Reg .99¢ ea.

/lbs.

Reg. $1.69

Green, Red, Yellow & Orange

98 ¢ 88 iSmlw imrcW

Reg. $1.29

¢

Awtw

Sher Desi Style

/lbs.

Fresh

/lbs.

Reg. $1.49

ATTA

SPINACH

20 lbs. Reg. $10.99

pwlk

ATTA Awtw

7

Millstream Multi Grain

98 $

10 lbs. Reg. $10.99

EGG PLANT Long & Baby

98 98 $7 pIly gMFy Yellow

50 lbs.

Reg. $10.99

Red

9

Bombay Best

540ml. Reg. $1.49

POTATOES AwlU

PARATHAS

Taza Family Pack

10 lbs. bag Reg. $3.99

GARLIC & GINGER lsn Aqy Adrk Fresh

prWTw

10 lbs. Reg. $7.99

Ambrosia /Royal Gala

ea. Reg. $6.99. Reg .49¢ ea.

Fresh

Reg. $1.29

APPLES

Red Delicious US, Gold Delicious

/lbs.

mUlI

ibsku`t

/lbs. Reg. $1.29

Reg. $5.99

BULK LIMIT 5 LBS PER ITEM PER INVOICE SHER ATTA LIMIT 2 BAGS PER PERSON PER INVOICE ONIONS LIMIT 2 BAGS PER PERSON PER INVOICE

#103 - 104 14320 64 Ave. Surrey BC | Tel: 604 593 6323

STORE OPEN 7 DAYS A WEEK, 9:00AM to 8:00PM |

Reg. $1.29

ORANGES sMqry Large

cwvl

/lbs.

Reg. $1.29

KINNO MANDARINS

KrbUjw

/lbs.

/pack

syb

/lbs.

Rozanna

DAIKON Eggless Punjabi AttaBISCUIT CANTALOUPE

78 ¢ 98 ¢ 88 ¢ 98

/lbs.

8 lbs. Reg. $7.99

8 lbs. Reg. $7.99

APPLES

¢

BUrI KMf

ibsku`t

25 lbs. bag

syb

PARLE-G BASMATI RICE

For

lwl gMFy

Reg. $12.99

¢ $ 98 $ 98

/lbs.

KMf

ONIONS

98 $

Millstream Punjabi Style

98 88 5 5 4 98 $2 $598 98¢ $598 ¢ $ 98 78¢ ¢ 98 78 4 ¢

ic`ty Coly

¢

ONIONS

Awtw

20 lbs. Reg. $10.99

Fresh

DnIAW

ea. Reg. 49¢

ATTA

CHICK PEAS WHITE SUGAR BROWN SUGAR Quality / Sher Heer

lMby / dysI bqwaUN

LOCATION 1

4 For

600g.

HOT Jalebi, Pakoras and Tea

Reg. $1.79

Reg. $1.29

CILANTRO

There will be lot of sampling and free give aways

ea.

Reg. $1.49

LIVE ON LOCATION

Reg. $1.49

iknUM sMqry Pakistan

Prices in effect while quantities last and are subject to change without notice. We reserve the right to limit quantities. Photos are illustrative purposes only and may not depict actual sale item.

/lbs.

Reg. $1.49

LOCATION 2

#9 - 10 12830 96 Ave. Surrey BC | Tel: 604 930 7742

Also Available from our 96 Ave. Store *the rates on this advertisement are valid from Friday,

Apr 13th till Thursday, Apr 19th, 2018

NATIONAL THANDAI

Assorted Masalas Haldiram


30

Saturday - April 14, 2018

pqI nUM quhwfw dIvwnw bxw dyxgIAwˆ ieh g`lwˆ

nwrIAl pwxI pIx nwl srIr nUM huMdy hn keI Pwiedy nvIˆ id`lI— nwrIAl dy pwxI ‘c AŶtIAwksIfŶt Aqy poSk q`q BrpUr mwqrw ‘c mOjUd huMdy hn ies qô ielwvw ies ‘c ivtwimn sI, mYgnISIAm, mYgnIz, potwSIAm, sofIAm Aqy kYlSIAm mOjUd huMdy hn[ ieh srIr nUM ishqmMd r`Kx ‘c mdd krdy hn Aqy rog pRqIroDk SkqI nUM vDwaûdy hn[ grmIAwˆ ‘c ies dI vrqô krnw ishq leI kwPI PwiedymMd huMdw hY[ nwrIAl dw pwxI srIr ‘c pI. AỲc bxweI r`Kdw hY[ ies ‘c mOjUd AŶtIAwksIfŶts srIr ‘c mOjUd PRI rYfIkls nUM Kqm krdw hY Aqy keI bImwrIAwˆ qô rwhq idvwaûdw hY[ 1. fwieibtIz qô bcwey SUgr lyvl vDx kwrn srIr ‘c ieMsuiln hwrmons dI kmI huMdI hY[

nwrIAl pwxI ‘c mOjUd AŶtIAwksIfŶts ieMsuiln dy sqRwv ‘c mdd krdw hY[ ies leI ieh fwieibtIz dy rogI leI kwPI PwiedymMd huMdI hY[ 2. hweI bl`f pRYSr nUM kMtrol kry hweI bl`f pRYSr nUM kMtrol krn ‘c nwrIAl dw pwxI bhuq hI mddgwr hY[ jy qusIˆ vI hweI bl`f pRYSr qô pRySwn ho qwˆ iek k`p nwrIAl pwxI idn ‘c do vwr pIE[ ies leI if`bw bMd nwrIAl pwxI nw lE ikaûik ieh hwnIkwrk huMdw hY[ 3. ikfnI ston k`Fy ikfnI ‘c p`QrI hox ‘qy fwktr izAwdw qô izAwdw qrl

pdwrQwˆ dI vrqô krn dI slwh idMdy hn[ ies leI nwrIAl pwxI bYst AwpSn hY[ ieh p`QrI nUM bwhr k`Fx ‘c kwPI mdd krdw hY[ 4. grB AvsQw ‘c PwiedymMd nwrIAl pwxI grBvqI AOrqwˆ leI bhuq hI PwiedymMd huMdw hY[ ieh b`icAwˆ dy ivkws krn ‘c mdd krdw hY[ grB AvsQw dOrwn hox vwlI Qkwvt, kbz Aqy jIA imclwaux vrgIAwˆ sm`isAwvwˆ qô Cutkwrw idvwaûdw hY[ 5. Bwr nUM kMtrol kry motwpy qô pRySwn lok keI qrHwˆ dIAwˆ ksrq Aqy fweIt cwrt Apxwaûdy hn[ aunHwˆ leI nwrIAl pwxI bhuq hI PwiedymMd huMdw hY[ ies nUM pIx nwl pyt pUrw idn BirAw-BirAw rihMdw hY Aqy BùK vI G`t l`gdI hY[ 6. pwxI dI kmI pUrI kry nwrIAl pwxI pIx nwl srIr ‘c pwxI dI kmI pUrI huMdI hY[ies leI pwxI dI kmI hox ‘qy ies dI vrqô zrUr kro[ 7. isrdrd qô Cutkwrw isrdrd hox ‘qy nwrIAl dw pwxI pIx nwl drd qô Cutkwrw imldw hY[ hŶgEvr qô Cutkwrw pwaux leI vI nwrIAl dw pwxI pIxw cwhIdw hY[ 8. h`fIAwˆ nUM mzbUq kry nwrIAl dy pwxI ‘c kYlSIAm bhuq mwqrw ‘c pwieAw jwˆdw hY[ ijs nwl h`fIAwˆ mzbUq huMdIAwˆ hn[

  JKM Framing Company qjurbykwr Aqy ibnHW qurjby vwly 

nvIˆ id`lI— ivAwh dw irSqw pqI-pqnI leI byh`d Kws huMdw hY[ ies irSqy nwl ienHwˆ dovwˆ dI izMdgI ‘c nvIˆAwˆ KuSIAwˆ AwaûdIAwˆ hn[ ivAwh dy kuJ mhIny q`k pqI-pqnI nUM iek-dUjy dIAwˆ hr g`lwˆ psMd AwaûdIAwˆ hn jo ik hr joVy dI lweIP dw ih`sw bx jwˆdIAwˆ hn[ keI vwr qwˆ CotI ijhI g`l hI pqI-pqnI ‘c ienHI izAwdw v`fI ho jwˆdI hY ik aunHwˆ dI Awps ‘c g`lbwq bMd ho jwˆdI hY[ jy qusIˆ vI nhIˆ cwhuMdI ik quhwfw pqI quhwfy qô dUr jwvy jwˆ g`lbwq bMd kry qwˆ ienHwˆ CotIAwˆ-CotIAwˆ g`lwˆ ‘qy iDAwn zrUr idE[ 1. hÔsly nwl kMm lE mrdwˆ nUM auh AOrqwˆ bhuq psMd AwaûdIAwˆ hn ijnHwˆ ‘c hÔslw huMdw hY[ auh aunHwˆ dI sihxSIldw dy dIvwny ho jwˆdy hn[ aûJ vI pqI-pqnI dy irSqy ‘c sbr hoxw bhuq zrUrI huMdw hY[ jy qusIˆ vI Awpxy pqI nUM aûglIAwˆ ‘qy ncwauxw cwhuMdI ho qwˆ Awpxy gùsy nUM kMtrol ‘c r`Ko[ 2. srprweIz idE pqI nUM Awpxw dIvwnw bxwaux leI aus leI kuJ spYSl kro[ aunHwˆ dy jnmidn jwˆ iksy Kws mOky ‘qy aunHwˆ nUM srprweIz idE[ srpRweIz dyx leI ikqy bwhr GuMmx jwE, kŶfl lweIt ifnr ‘qy jwE, iPlm dyKx jwE[ qusIˆ cwho qwˆ Awpxy swQI leI aunHwˆ dI Pyvrt ifS bxwE[ ieh CotIAwˆ-CotIAwˆ g`lwˆ quhwfy irSqy nUM mzbUq bxwaûdIAwˆ hn[ 3. aunHwˆ dIAwˆ g`lwˆ suxo jdô vI pqI Gr Awvy qwˆ aunHwˆ nwl g`l kro[ dPqr ‘c kI hoieAw, aunHwˆ dw idn ikho ijhw igAw ieh swrIAwˆ g`lwˆ pùCx nwl pqI nUM l`gdw hY ik ijvŷ quhwnUM aunHwˆ dI iPkr hY[ ies nwl quhwfy dovwˆ dy irSqy ‘c suDwr Awaûdw hY[

cMgI qnKwh, rwief dw pRbMD Aqy vDIAw mwhOl Kulwant Mann

Cell: 604-338-9954

Surinder Mann

Cell: 604-720-2231


Saturday - April 14, 2018

31

100 kroV dy kl`b ‘c Swiml hox vwlI cOQI iPlm bxI ‘ryf’ mub M eI— Ajy dyvgn dI iPlm ‘ryf’ ienHIˆ idnIˆ bwks AwiPs ‘qy cMgI kmweI kr rhI hY[ hwl hI ‘c iPlm ny kmweI dy mwmly ‘c 100 kroV dy kl`b ‘c AYt ˆ rI kr leI hY[ iPlm

ny hux q`k BwrqI bwks AwiPs ‘qy 100.14 kroV dw kwrobwr kr ilAw hY[ auQ ` y hI 22 idnwˆ dI kmweI nwl ieh iPlm swl 2018 dI cOQI 100 kroVI iPlm bx geI hY[ ies ilst

‘c swl 2018 ‘c 100 kroV kl`b ‘c Swiml hox vwlIAwˆ iPlm ‘pdmwvq’, ‘sonMU ky tItU kI svItI’, ‘bwgI 2’ Aqy ‘ryf’ hn[ quhwnUM d`s dyeIey iPlm ny pihly hPqy 63.05 kroV, dUjy hPqy 27.06 kroV, qIjy hPqy 9.60 kroV Aqy coQy hPqy dy pihly idn Sukrvwr 43 l`K rupey dI kmweI kr leI hY[ izkrXog hY ik ieh iPlm iek s`cI Gtnw ‘qy AwDwirq hY[ iPlm ‘c Ajy dyvgn ienkm tYks AiDkwrI dI BUimkw inBwA rhy hn[ iPlm ‘c AiBnyqrI ieilAwnw ifkrUz Ajy dyvgn dI pqnI dw ikrdwr inBwA rhI hY[ jwxkwrI muqwbk iPlm dw bjt 35 kroV d`isAw jw irhw hY[ ies iPlm nUM Bwrq ‘c 3,400 skRInz Aqy ivdySwˆ ‘c 369 skRInz ‘qy irlIz kIqw igAw hY[ ies qoˆ ielwvw ieh aumId krdy hwˆ ik iPlm Awaux vwly idnwˆ ‘c bwks AwiPs ‘qy cMgw ibznYs ` krn ‘c sPl rhygI[

AwiPs leI irsYpiSinst dI zrUrq hY PC Floors vwilAW nUM Awpxy dPqr leI iek irsYpiSinst dI qurMq zrUrq hY[ qnKwh qzrby Anuswr vDIAw id`qI jwvygI[ Pon kro - 604.593.7027 778.855.7027

CHOICE ELECTRIC

nMU qzrbykwr vrkrW dI qurMq loV hY qnKwh 12 fwlr qoN 20 fwlr pRqI GMtw[ kMm swrw swl cldw hY[ qzrbykwr vrkrW nUM pihl id`qI jwvygI[ 20 swlW dw qzurbw

A`j hI kMm qy jwx leI Pon kro

604.301.0123 jsivMdr (JASWINDER)


32

Saturday - April 14, 2018

GOBIND SARVAR SCHOOL (AN INDEPENDENT SCHOOL APPROVED AND FUNDED BY MINISTRY OF EDUCATION, B.C.)

goibMd srvr skUl ivKy swl 2018-2019 leI dwKlw SurU hY

pIR skl U , ikf M rgwrtn qNo klws 9 q~k dy b~icAW leI hx u y hI rijstrS y n krvwau goibMd srvr skUl sqMbr 2016 qoN nvIN iblifMg ivKy BweIcwry dI syvw kr irhw hY[ sqMbr 2018 qoN nOvI klws vI Swiml kIqI jw rhI hY[ goibMd srvr skUl loAr mynlYNf, Pryzr vYlI ijs ivc lYNglI Aqy AYbtsPorf dy eyrIey vI Swiml hn, dy BweIcwry dI syvw kr irhw hY, ividAwrQIAW leI swry hI eyrIey qoN b`sW dw pUrw pRbD M hY[ goibMd srvr skUl bhuq hI vwijb itaUSn PIs (90 fwlr pRqI mhInw) nwl hweI stYNfrf pVHweI pRdwn kr irhw hY[ swry hI tIcrz bI.sI. srkwr qoN srtIPweIf mwnqw pRwpq hn[ goibMd srvr skUl kol nOjvwn vlMtrIArz dI tIm hY jo 600 qoN vI vDyry b`icAW nMU eIvinMg Aqy vIkAYNf klwsW ivc pMjwbI, kIrqn Aqy q`bly dI is`iKAw dyNdy hn[ goibMd srvr skUl vloN b`icAW leI KyfW 'c vDyry Bwg lYx leI ivsyS pRg o rwm aulIky gey hn[ goibMd srvr skUl ivc ikMfrgwrfn qoN gryf 9 q`k dw dwKlw SurU hY[Awpxy b`icAW dI vDIAw pVHweI leI jldI rijstrySn krvwau[ 2018-2019 dy sYSn dIAW sItW ilmitf hn[

Please contact the school office for further details or visit our website.

8820 - 168 STREET SURREY BC V4N 6G7 Ph: 604-930-2122

email: info@gobindsarvar.ca, website: www.gobindsarvar.ca

myK (22 mwrc qoˆ 21 ApRYl) smwˆ AnukUl nhIˆ hY[ bxdy hoey kMm vI ivgV skdy hn[ quhwnUM l`gygw ijvyˆ sB quhwfy iKlwP ho gey hn[ dosqwˆ dw rv`eIAw vI pRySwn kr skdw hY[ ie`iCq Pl nw imlx kwrx ividAwrQI vrg vI inrwS rhygw[ ibRK (22 ApRYl qoˆ 21 meI) Dn lwB dw Xog hY[ shuirAwˆ vloˆ sihXog imlygw[ im`qrwˆ nwl Sihr qoˆ bwhr GuMmx dw pRogrwm bx skdw hY[ imhnq dw ijhVw drKq qusI icrwˆ pihlwˆ bIijAw sI, hux aus dw Pl Kwx dw vylw Aw igAw hY[ pr jldbwjI nw krnw pCqwauxw vI pY skdw hY[imQun imQun (22 meI qoˆ 21 jUn) mwnisk SwˆqI imlygI[ qnwA G`t hovygw[ mn Swˆq rhygw[ sMqwn v`loˆ koeI KuSIAwˆ BirAw smwcwr iml skdw hY[ iksy loVvMd dI mdd krky quhwnUM KuSI hwsl hovygI[ pirvwr iv`c mwn-snmwn iv`c vwDw hovygw[ quhwfI g`l v`l iDAwn id`qw jwvygw[ krk (22 jUn qoˆ 21 julweI) mn bycYn rhygw[ ividAwrQIAwˆ leI vI cMgw smwˆ nhIˆ hY[ mn muqwbk irSqy nw imlx krky inrwSw rhygI[ ipqw Aqy Brw nwl ivvwd ho skdw hY[ vwhn clwaux vyly swvDwnI vrqo[ Srwb dw syvn sMBwl ky krojy ho sky qy nw kro[ isMG (22 julweI qoˆ 21 Agsq) jIvn dw ieh vkq ku`J is`Kx dw hY[ muSkl smwˆ hY Aqy quhwnUM pqw l`g jwvygw ik kOx ikMnw swQ idMdw hY[ qnwA qwˆ rhygw, pr pRBU BgqI nwl sMqoS imlygw[ mhIny dy AwKrI ih`sy iv`c ku`J suDwr dy sMkyq imlxgy[ DIrj bxweI r`Kxw[ kMinAw(21 Agsq qoˆ 21 sqMbr) ieh quhwfy leI byhd sunihrI mhInw hY[ qusI jIvn iv`c ku`J nvwˆ krogy[ quhwfI isrjnSIlqw iv`c vwDw hovygw Aqy quhwfy kMm nUM slwihAw jwvygw[ dUr rihx vwly irSqydwrw vloˆ Su`B sMdyS Awvygw[ ivroDI quhwfy qy hwvI hox dI AsPl koiSS krngy[ qulw (23 sqMbr qoˆ 23 AkqUbr) ieh quhwfy leI byhd sunihrI mhInw hY[ qusI jIvn iv`c ku`J nvwˆ krogy[ quhwfI isrjnSIlqw iv`c vwDw hovygw Aqy quhwfy kMm nUM slwihAw jwvygw[ dUr rihx vwly irSqydwrw vloˆ Su`B sMdyS Awvygw[ ivroDI quhwfy qy hwvI hox dI AsPl koiSS krngy[ ibRSck (24 AkqUbr qoˆ 22 nvMbr) jIvn iv`c sMGrS dw smwˆ SurU ho irhw hY[ quhwfw Awqm ivSvws hI quhwnUM ies muSikl smyˆ coˆ k`Fygw[ pRoprtI iv`c invyS krn leI smwˆ AnukUl nhIˆ hY[ ishq dw iDAwn r`Kxw[ bwhr Kwx qoˆ pRhyj krnw[ jIvn swQI Aqy sMqwn dw rv`eIAw vI prySwn kr skdw hY[ Dn (22 nvMbr qoˆ 21 dsMbr) jykr qusI Awpxy gu`sy qy kwbU r`Kogy qwˆ sB ku`J quhwfy kMtrol iv`c rhygw[ duSmn quhwfy gu`sy dw Pwiedw cu`kx dI koiSS krngy[ Awpxw tIcw aulIk ky imhnq nwl jut jwE, sPlqw jrUr imlygI[ mkr (22 dsMbr qoˆ 21 jnvrI) swirAwˆ koiSSwˆ dy bwvjUd kMm bxdy hoey nhIˆ idsxgy[ imhnq dy muqwbk Pl nhIˆ imlygw[ jIvn swQI nwl quhwfw ivvhwr TIk nhIˆ rhygw[ mwqw ipqw dI KuSI dw pUrw iDAwn r`Kxw[ sMqwn v`loˆ vI cMgI Kbr nhIˆ imlygI[ duSmn hwvI rihxgy[ kuMB (22 jnvrI qoˆ 21 PrvrI) smwˆ AnukUl nhIˆ hY[ bxdy hoey kMm vI ivgV skdy hn[ quhwnUM l`gygw ijvyˆ sB quhwfy iKlwP ho gey hn[ dosqwˆ dw rv`eIAw vI pRySwn kr skdw hY[ ie`iCq Pl nw imlx kwrx ividAwrQI vrg vI inrwS rhygw[ mIn (22 PrvrI qoˆ 21 mwrc) Dn lwB dw Xog hY[ shuirAwˆ vloˆ sihXog imlygw[ im`qrwˆ nwl Sihr qoˆ bwhr GuMmx dw pRogrwm

swnUM kùk Aqy hYlpr dI zrUrq hY

bx skdw hY[ imhnq dw ijhVw drKq qusI icrwˆ pihlwˆ bIijAw sI, hux aus dw Pl Kwx dw vylw Aw igAw hY[


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

Saturday - April 14, 2018

33

SRIdyvI AYvwrf nwl snmwinq kIqw jwvygw ‘bwhUblI ‘ dI ies Pym Adwkwrw nUM muMbeI—ihMdI iPlm audXog Aqy swaUQ isnymw dovwˆ ivc kMm kr cùkI Adwkwrw qmMnw BwtIAw nUM 'jI Apsrw AYvwrfs' ivc SRIdyvI AYvwrf nwl snmwinq kIqw igAw[ qmMnw nUM ieh AYvwrf dyx SrUqI hwsn AweI sI[ qmMnw ny ikhw,''SRIdyvI aunHwˆ 'cô hn, ijnHwˆ qô mŶ ies ieMfstrI ivc Awpxy SurUAwqI swlwˆ ivc pRyrnw leI[ aunHwˆ dy nwm 'qy r`iKAw ienwm pRwpq krnw iksmq dI g`l hY[ mŶ aunHwˆ dI qrHwˆ bhuq G`t aumr ivc kMm

Canada Tent House We We rentrent tents for all & parties tents for functions any function

Portable Sinks, Luxury Washrooms, Flooring, Stage, LED Lighting. For marriage party, birthday party or any program contact:

Now Open

100 100 95 95 75 75

25 25

Arjun Gill New work, new rate Tel: 604-598-2400 E-mail: info@canadatenthouse.com

Canada Tent House

ABHI INSURANCE AGENCY HIRING

Friday, March 24, 2017 11:02:32 AM

Abhi Insurance Agency is hiring Bookkeeper to start for full-time position as soon as possible in Surrey. Wage rate: $16/hr E-mail resume at: info@abhifinancial.com or contact at 604 996 6862

5 5 0 0

SurU kr id`qw sI Aqy mŶ smJ skdI hwˆ ik ivrwsq bxwaux ivc dhwky l`g jwˆdy hn['' aunHwˆ ny ieMstwgrwm 'qy AYvwrf nwl AwpxI iek qsvIr post kIqI[ aunHwˆ ny kYpSn 'c iliKAw,''ieh mwn dw AnuBv hY[ izMdgI ivc keI idn bhuq Kws huMdy hn, pUrI izMdgI nUM ibhqr bxw idMdy hn[ A`j aunHwˆ 'cô hI iek idn hY[ SRIdyvI dy nwm 'qy snmwn pwauxw myry leI iksmq dI g`l hY[ 'jI qylgU', 'jI Apsrw AYvwrf nUM DMnvwd[''

CAN-AM LUMBER MILL

BUY DIRECT FROM MILL· BEST PRICES IN BC

4X8X3/8" $19.95 PLYWOOD 4X8X1 12" $26.95 4X8X5/8" $31.95 PLYWOOD 4X8X3/4" $39.95 2X4X8' $3.29 STUDS 2X4Xl 0'$4.49 2X4X8' $3.95 TREATED 2X6X8' $7.95

LANDSCAPE SUPPLY, TOP SOIL, SAND, GRAVEL, ROUND & CRUSHED ROCK METAL ROOFING & WALL CLADDING . CEDAR, BEVEL, CHANNEL, HARDIE SIDIN

*APNA PUNJABI LUMBER YARD* RING: MALKIT or SAM SANGHA

604-580-1415

11635 - 130 St., Surrey, BC Fax: 604-580-1528 Email: can-ambuildingsupply@shaw.ca

We Deliver to Your Job Site (Even to the Moon) Where the Builders Buy!

Unit 202 - 12725, 80th Avenue, Surrey, BC


34

Saturday - April 14, 2018

bsMq ru`q leI nvyN fIjwnW dw irvwj

lz I f t s Y b

AYnkW dy 3 (iqMn) joVy isrP $199 ‘c

ievŶt dOrwn KUbsUrq AMdwz ‘c nzr AweI AYSvirAw muMbeI— bwlIvùf AiBnyqrI AYSvirAw rwey nUM hwl hI ‘c puxy dy iek ievŶt ‘c dyiKAw igAw[ drsAl, AYSvirAw puxy ‘c bMts sMGw iblifMg dI EpinMg sYrymnI ‘qy pùjI sI[ ies dOrwn AYSvirAw ipMk klr dy lihMgy ‘c byh`d KUbsUrq nzr Aw rhI sI[ AYSvirAw nUM ievŶt ‘c Woman of Substance dy tweItl nwl nvwijAw igAw[ AYSvirAw aunHwˆ bhuq G`t bwlIvùf Adwkwrwˆ ‘cô iek hY ijsdw A`j vI PYnz iPlmwˆ ‘c vwpsI nUM lY ky ieMqzwr kr rhy hn[ AYSvirAw jld hI Ainl kpUr nwl iPlm ‘PMny Kwˆ’ ‘c nzr Awaux vwlI hY[ iPlm ‘c Ainl-AYSvirAw qô ielwvw

rwjkumwr rwE Aihm BUimkw ‘c idKweI dyxgy[

‘DVk’ dI SUitMg qô bwAd iek`Ty idKweI idKy eISwn-jwhnvI muMbeI— jwhnvI kpUr ies swl krn jOhr dI iPlm ‘DVk’ nwl bwlIvu`f ‘c fYibaU krn vwlI hY[ jwhnvI ienHIˆ idnIˆ iPlm dI SUitMg ‘c ibzI hY[ bIqI rwq jwhnvI nUM Awpxy sih-AiBnyqw eISwn K`tr nwl iPlm dI SUitMg Kqm hox qoˆ bwAd iek`Ty dyiKAw igAw[ ies dOrwn jwhnvI nIly rMg dy slvwr sUt ‘c idKweI id`qI, au`Qy hI eISwn sPyd klr dI tI-Srt Aqy jIns ‘c nzr Awey[‘ d`sxXog hY ik krn jOhr dy Drmw pRofkSn hyT ies iPlm dw inrmwx kIqw jw irhw hY[ ieh iPlm swl 2016 ‘c AweI mrwTI iPlm ‘sYrwt’ dw rImyk hY[

AYnkW dy iek joVy nwl nhI srygw hPqy dy s`qy idn Ku`lw hY

PrI AweI tYst

www.lighthouse.menu

m`CI Aqy pROnz ifS iPS pkOVw iPS krI

ickn Aqy vYzI ifS iPS it`kw

ic`lI iPS

ickn pkOVw

rwiel ickn it`kw b`tr ickn

pROn pkOVw

klwisk ickn it`kw

qMdUrI ickn ic`lI pnIr

swief Awfr

ic`lI ickn

kVwhI ickn

hux 7 lokySnW quhwfI syvw iv`c King George & 84 Ave.

Mission - 32423 Lougheed Hwy

604-599-4427

604-287-3399

88th Ave & 124 St.

Abbotsford - 31205 Maclure Road

Tues-Thurs, Sun: 2pm – 9:30pm Fri, Sat: 2pm - 10pm

Mon & Tues: 11am - 9pm Wed - Sun: 11am - 10pm

Mon, Wed-Thurs, Sun: 2pm – 9:30pm Fri, Sat: 2pm - 10pm

Mon, Wed – Sun: 11am – 9:30pm

778-564-3474

604-744-0099

96th Ave & 128 St.

Cloverdale - 17433 & Hwy 10

604-583-9958

604-372-1817

Mon, Wed-Thurs, Sun: 2pm – 9:30pm Fri, Sat: 2pm - 10pm

Mon, Wed-Sun: 12pm – 10pm

Guildford - 152nd St & 95 Ave: 604-588-8990


Saturday - April 14, 2018

35


36

Saturday - April 14, 2018


Vaisakhi Special

Saturday, April 14, 2018

Vaisakhi Special

Vol 16 Issue 11 Saturday, April 14, 2018

i 1

Tel: 604-591-5423

Kwlsy dy jnm Aqy s~iBAwcwrk pCwx dI pRqIk dw iqauhwr ‘ivswKI’ nvyˆ mnu`K dI isrjxw leI is`K lihr iv`c is&qI qbdIlI gurU goibMd isMG ny AprYl 1699 nUM ^wlsy dI isrjxw nwl kIqI[ ieh ivswK dI sMgrwˆd dy idn AwnMdpur iv`c iek`T iv`c is`Kwˆ dy smrpx dI Bwvnw dw jlvw sI[ ie`Qy hoey iek`T iv`c gurU swihb ny Awpxy is`Kwˆ dI prK krn dw AnoKw FMg ApxwieAw[ aunHwˆ iek`T iv`c juVy lokwˆ qoˆ isrwˆ dI mMg kIqI[ ieh suxidAwˆ hI smwj ivc Awpxy Awp nUM v`fw AKvwaux vwly v`fIAwˆ jwiedwdwˆ, jgIrwˆ dy mwlk qyzI nwl au`Qoˆ iKsk gey[ isr pyS krn vwly ikrqIAwˆ iv`c BweI dieAw rwm (lwhOr), BweI Drm dws (id`lI), BweI mohkm cMd (dvwrkw), BweI swihb cMd (ibdr) qy BweI ihMmq rwey (jgn nwQ purI) qoˆ Swml sn[ gurU swihb ny ienHwˆ nUM Awpxy pMj ipAwry ikhw qy AMimRq Ckw ky isMG swijAw[ iPr gurU swihb ny ienHwˆ pMj ipAwirAwˆ qoˆ Awp AMimRq CikAw qy goibMd rwey qoˆ goibMd isMG bxy[ 1919 dI ivswKI vyly j`ilHAwˆ vwly bwZ AMimRqsr iv`c AwzwdI leI Awvwz au`cI kr rhy inh`Qy

dyS Bgqwˆ ‘qy jnrl E’fvwier ny jo kihr kIqw, aus nwl swry dyS vwsIAwˆ dI rUh JMjoVI geI[ jilHAwˆvwlw bwZ mulk dI AwzwdI dI lihr iv`c ShId hoey pMjwbIAwˆ dw XwdgwrI sQwn hY, ij`Qy hr idn lok ShIdwˆ nUM isjdw krn Awauˆdy hn[ i v s w K I dy ArQ bhuq v`fy qy ivSwl hn[ AwpsI BweIcwry dI mzbUqI dw hokw idMidAwˆ hr iksy leI smwnqw, brwbrI qy vYr rihq, Apx`q Bry smwj dI isrjxw v`l vDxw hI ivswKI dw sMdyS hoxw cwhIdw hY[ ieh audoˆ hI ho skdw hY, jy AsIˆ

hr iksm dIAwˆ n&rqwˆ BrIAwˆ dIvwrwˆ Fwh ky Awpxy ivrsy qoˆ swˆJIvwlqw dI is`iKAw lYˆdy hoey vrqmwn dIAwˆ nvIAwˆ jugqwˆ, nvIˆ jIvn jwc Apxwauˆdy hoey ‘nIcwˆ AMdr nIc jwq……’ vwlI Bwvnw lY ky qurIey[ ien hI kI ikRpw ky sjy hm hYˆ… ivswKI ie`k mOsmI iqauhwr hY pr 1699 dI ivswKI vwly idn dsm pwqSwh gurU goibMd isMG ny ^wlsy dI swjxw kr ky is`K kOm leI ies nUM sdIvIˆ qOr ‘qy ieiqhwsk bxw id`qw[ jo audyS pihly pwqSwh gurU nwnk dyv jI lY ky c`ly sn, auh audyS ies idn is^r ‘qy pu`j igAw[ ieh ikhw jw

skdw hY ik 1699 dI ivswKI cmqkwrI rUp iv`c AweI, jo mnu`KI ieiqhws iv`c sdw Xwd rhygI[ gurU goibMd isMG duAwrw ^wlsy dI swjxw isr& Bwrq dy hI nhIˆ, sgoˆ dunIAwˆ dy ieiqhws iv`c ie`k invyklI Gtnw sI[ dsm pwqSwh dy snmu`K pihly pwqSwh gurU nwnk dyv qoˆ lY ky nOvyˆ pwqSwh gurU qyZ bhwdr qk isrjy mnu`K nUM sMpUrn rUp dyx dw mhwn kwrj sI[ auh pUrn mnu`K ijs dy mn iv`c sdw krqwr dI Xwd, s`c leI jUJx dw cwA, mnu`Kqw leI hmdrdI, duStwˆ dw ^wqmw krn leI qyZ qy ie`k prmwqwmw dI Et hovy[ ies kwrj dI sMpUrnqw leI dsm pwqSwh gurU goibMd isMG ny smyˆ dI rwjsI, smwijk qy Dwrimk pVcol qoˆ ip`Coˆ 1699 dI ivswKI mOky v`fy iek`T leI is`K sMgqwˆ nUM s`dy Byjy[ aunHwˆ dy ivSyS s`dy ‘qy v`fI igxqI iv`c sMgqwˆ sRI AwnMdpur swihb pu`jIAwˆ, ij`Qy sMgqwˆ dy iek`T iv`c gurU jI ny ^wlsy dI swjxw kIqI[ ies ieiqhwsk mOky dsm pwqSwh ny sMgqwˆ nUM sMboDn huMidAwˆ vwrI-vwrI pMj sIs mMgy sn[ aunHwˆ dy bcnwˆ ‘qy Krw auqridAwˆ BweI dieAw

Continued on page 33

From Prime Minister Justin Trudeau and your Liberal MPs

Happy Vaisakhi Rt. Hon. Justin Trudeau Papineau

John Aldag Cloverdale—Langley City 604.575.6595

Dan Ruimy Pitt Meadows—Maple Ridge 604.466.2761

Hon. Harjit Sajjan Vancouver South 604.775.5323

Sukh Dhaliwal Surrey—Newton 604.598.2200

Ken Hardie Fleetwood—Port Kells 604.501.5900

Randeep S. Sarai Surrey Centre 604.589.2441

Gordie Hogg South Surrey—White Rock 604.542.9495

Jati Sidhu Mission—Matsqui— Fraser Canyon 604.814.5710

Hon. Carla Qualtrough Delta 778.593.4007

Hon. Jody-Wilson-Raybould Vancouver Granville 604.717.1140


2 i Saturday, April 14, 2018 •

Vaisakhi Special


SATURDAY - April 15, 2017

Vaisakhi Special

Saturday, April 14, 2018

i 3

9


4 i Saturday, April 14, 2018 •

Vaisakhi Special

> Kwlsw dIvwn suswietI > <>vwihgurU jI kI Piqh]

pMQ kI jIq

dyg qyg Pqih

8000 Ross Street, Vancouver, B.C. Canada, V5X 4C5 Ph. (604) 568-9500, (604) 324-2010, Fax: (604) 322-0504

ieMfIAw qoN bwhr ieiqhwsk Aqy moFI sMsQw vwlw gurdvwrw swihb jo swfy bzurgW, ijnHW dI bdOql AsIN A`j su`K mwx rhy hW, ny bhuq qklIPW ivc dI lMGidAW hoieAw bxwieAw sI, vloN hr swl dI qrHW ies swl vI

mhwn ngr kIrqn 14 ApRYl, 2018 idn Sin`crvwr

zrUrI bynqIAW

nUM AXoijq kIqw jw irhw hY[ smUh sMgqW A`gy sinmr bynqI hY ik v`D qoN v`D ies ivc Swiml ho ky ies dI rOxk nUM vDwvo jI[

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ies swl gurduAwrw swihb jI dy myn hwl ivKy mu`K mihmwn 9:00 qoN 10:00 vjy q`k ivcwr r`Kxgy[ TIk 10:30 vjy svyry ngr kIrqn cwly pwvygw[ ngr kIrqn dw rUt purwxw ipCly swlW vwlw hI hY[ sur`iKAw dw Kws iKAwl r`Kxw hY[ b`icAW nUM Awpxy kMtrol ivc r`Ko[ sPweI dw v`D qoN v`D iKAwl r`Kxw hY[ lokW dIAW jwiedwdW dw iKAwl r`Kxw hY[ Gwh vgYrw au~pr nhIN c`lxw[ ij`Qy kwrW pwrk krnIAW mnHW hn au~Qy kwrW iblkul KVIAW nhIN krnIAW[ rsqy ivc r`Ky hoey vwSrUmW dI vrqoN kro[ AsIN aunHW swry pirvwrW dy bhuq-bhuq DMnvwdI hW jo rsqy ivc sMgqW dI syvw cwhI pwxI nwl krdy hn Aqy stwl lgwauNdy hn[ aunHW A`gy bynqI hY ik s&weI dw vI Kws iKAwl r`KO[ 10. pMjwbI mwrkIt ivc C`qW au~pr nw cVHo[ 11. hr Plot dy Awly-duAwly r`sI PVI jwvygI qW jo b`cy Acwnk dOV ky PlotW dy Q`ly v`l nw dOV ky jwx[ 12. ngr kIrqn ivc au~Gy ivdvwn Aqy pMQ pRis`D jQy Bwg lY rhy hn[ 13. pMjwbI mwrikt ivKy 50 AYvinaU ’qy styj l`gygI[ 14. PUf stwl lwaux vwilAW leI PUf syPtI srtIiPkyt lYxw zrUrI hY[ ies leI gurUGr nwl sMprk kro[

14 ApRYl idn Sin`crvwr svyry 8:00 qoN 9:00 vjy q`k gurUGr dI styj ’qy kIrqnI jQy Aqy FwfI jQy Dwrimk pRogrwm pyS krngy[ ngr kIrqn vwly idn ij`Qy vI ikqy ‘no pwrikMg’ dw sweIn hovy au~Qy AwpxIAW kwrW

13 ApRYl idn Su`krvwr bwAd duiphr 12:00 vjy inSwn swihb dy

pwrk nw kro[ PryzrivaU hwl dy mwlk sRI KMnw Anuswr ngr kIrqn vwly idn aunHW

colw swihb dI bdlI kIqI jwvygI[ smUh sMgqW nUM bynqI hY ik v`D qoN

dy hwl dI pwrikMg lwt svyry 8:00 vjy qoN bwAd dupihr 4:00 vjy q`k sMgqW leI muPq auplbD hovygI[

v`D ies syvw ivc h`Q vtwE[

sMgqW dy dws: smUh pRbMDk kmytI mlkIq isMG DwmI pRDwn

suKivMdr isMG ig`l KjwncI

jrnYl isMG BMfwl jnrl sk`qr

igAwnI hrimMdrpwl isMG

604-728-8548

604-290-3851

604-722-6544

778-706-5166


8

â&#x20AC;¢

Vaisakhi Special

â&#x20AC;¢

SATURDAY - April 15, 2017 Saturday, April 14, 2018 i 5

    
6 i Saturday, April 14, 2018 •

Vaisakhi Special


Vaisakhi Special

Saturday, April 14, 2018

HAPPY VAISAKHI

i 7


`af=pçìíÜ=^ëá~å=pí~ê|e~ééó=s~áë~âÜáKéÇÑ===N===OMNUJMQJNM===QWQSWQU=mj

8 i Saturday, April 14, 2018 •

Vaisakhi Special

`

j

v

`j

jv

`v

`jv

h

CDI College wishes you and your family a Happy Vaisakhi ! 1.877.905.7302 careers.cdi.college.ca


Vaisakhi Special

Saturday, April 14, 2018

i 9


10 i Saturday, April 14, 2018 •

Vaisakhi Special


Vaisakhi Special

Saturday, April 14, 2018

i 11


12 i Saturday, April 14, 2018 •

Vaisakhi Special


Vaisakhi Special

Saturday, April 14, 2018

i 13


14 i Saturday, April 14, 2018 •

Vaisakhi Special


Vaisakhi Special

Saturday, April 14, 2018

i 15


16 i Saturday, April 14, 2018 •

Vaisakhi Special


Vaisakhi Special

Saturday, April 14, 2018

i 17

Kwlsw pMQ dy swjnw idvs Aqy ivswKI dIAW smUh sMgqW nUM l`K l`K vDweI

NEW ERA BANQUET HALL

 

• Weddings • Receptions • Birthdays • Anniversaries • Company Banquets Gurmeet Jadge 604.537.5563 #201 - 9385, 120th Street, Delta BC

P: 604.930.2011 www.newerabanquethall.com

info@newerabanquethall.com


18 i Saturday, April 14, 2018 •

Vaisakhi Special


Vaisakhi Special

Saturday, April 14, 2018

i 19


20 i Saturday, April 14, 2018 •

Vaisakhi Special


Vaisakhi Special

Saturday, April 14, 2018

i 21


22 i Saturday, April 14, 2018 •

Vaisakhi Special


Vaisakhi Special

Saturday, April 14, 2018

i 23


24 i Saturday, April 14, 2018 •

Vaisakhi Special


Vaisakhi Special

Saturday, April 14, 2018

i 25


SATURDAY - April 15, 2017 26 i Saturday, April 14, 2018 •

Vaisakhi Special

47


SATURDAY - April 15, 2017

Vaisakhi Special

Saturday, April 14, 2018

i 27 43


28 i Saturday, April 14, 2018 •

Vaisakhi Special


Vaisakhi Special

Saturday, April 14, 2018

i 29


30 i Saturday, April 14, 2018 •

Vaisakhi Special


Vaisakhi Special

Saturday, April 14, 2018

i 31


32 i Saturday, April 14, 2018 •

Vaisakhi Special




Vaisakhi Special

Saturday, April 14, 2018

i 33

Kwlsy dy jnm Aqy s~iBAwcwrk pCwx... Aijhw s`c hY, ijs nwl mnu`KI izMdgI mu`lvwn vI huMdI hY qy moh-vwn vI[ ies dy is`ty vjoˆ mnu`KI mn iv`c inmrqw qy inrmwxqw dw ivkws huMdw hY[ ieho smwijk siQqIAwˆ iv`c qbdIlIAwˆ dI sUck qy AwpsI BweIcwrk swˆJ dw sB qoˆ v`fw sunyhw bx jwˆdI hY[ jdoˆ kory-k`krwˆ dy BMny lok Ku`lHy mOsm iv`c pu`jdy hn qwˆ ivswKI dw iqauhwr ^uSI vjoˆ mnwieAw jwˆdw hY[ purwqn simAwˆ iv`c ivswKI dy idn pyˆfU Kyfwˆ huMdIAwˆ[ audoˆ g`BrUAwˆ dy Gol (Bwv kuSqIAwˆ) hI mu`K sn jwˆ g`BrUAwˆ dy srIrwˆ nUM prKx vwsqy mUMglI Pyrn, Bwr cu`kx, dOV Awid dy mukwbly huMdy[ mgroˆ kb`fI iv`c g`BrUAwˆ dI zor AzmweI hox l`gI[ myly juVdy, mn pRcwvy leI bolIAwˆ pw ky n`icAw jwˆdw[ A`j dw BMgVw buinAwdI qOr ‘qy ienHwˆ hI nwcwˆ dw ie`k rUp hY[ iesy qrHwˆ pSUAwˆ dI jwn prKI jwˆdI qy bld g`fIAwˆ dIAwˆ dOVwˆ huMdIAwˆ[ bld g`fIAwˆ dIAwˆ dOVwˆ iv`c ih`sw lYx dy cwhvwn lMmw smwˆ pihlwˆ iqAwrI krdy[ aunHwˆ simAwˆ iv`c kuVIAwˆ dw Kyfwˆ iv`c ih`sw lYxw burw smiJAw jwˆdw sI, iesy krky kuVIAwˆ dIAwˆ Kyfwˆ bwry jwxkwrI nhIˆ imldI[ ^uSI mOky kuVIAwˆ smwijk gIqwˆ dI qwl nwl n`cdIAwˆ zrUr sn pr ig`Dy dy rUp iv`c[ ik`klI qy smUh gwx aus smyˆ dI hI pYdwvwr hY[ ivswKI sdIAwˆ purwxw iqauhwr hY[ pihlwˆ-pihl pyˆfU jIvn KyqIbwVI ‘qy inrBr krdw sI[ ies krky &sl bhuq mh`qvpUrn sI[ jdoˆ kxkwˆ in`srdIAwˆ, p`kdIAwˆ qwˆ sunihrI is`itAwˆ nUM dyK ky mnu`KI mn ^uSI nwl iKV au`Tdw[ &sl Gr Awaux au`qy hI swry kwrj krny huMdy sn, KyqIbwVI swfI AwriQkqw dw mu`K sRoq sI[ jdoˆ kxkwˆ v`Fx leI dwqrI pYˆdI qwˆ lok mn JUm au`Tdw, n`c pYˆdw[ ies qrHwˆ lok iek`Ty hoxy SurU ho gey, jo myly bx gey[ ienHwˆ myilAwˆ iv`c n`cdygwauˆdy lok izMdgI nUM Asl mwAinAwˆ iv`c mwnx l`gy[ ivswK mhIny kxkwˆ dI vwFI SurU huMdI, ijs dw AwrMB jSnwˆ nwl kIqw jwˆdw[ ivswKI swfy smwijk irSiqAwˆ ivcly moh dw pRgtwvw krdI hY[ kxk dIAwˆ vwFIAwˆ vyly Awm hI AwbHqwˆ (iksy dUjy dy kMm iv`c ibnwˆ pYisAwˆ dy mdd krnI) pYˆdIAwˆ[ lok iek`Ty ho ky ie`k-dUjy dw kwrj pUrw krdy[ ies qrHwˆ swˆJ vI vDdI qy kMm vI in`bV jwˆdw[ vwFIAwˆ vyly AwbHqIAwˆ dI syvw Awm krky S`kr iGau nwl huMdI sI[ vwFIAwˆ qoˆ bwAd &ilHAwˆ nwl (&lHy PlwhI dy CwipAwˆ nUM iek`Ty kr ky bxwey jwˆdy sn) kxkwˆ gwhIAwˆ jwˆdIAwˆ, DVwˆ l`gdIAwˆ, kxk qy qUVI v`K kIqy jwˆdy[ ies qrHwˆ &sl brswq SurU hox qoˆ pihlwˆ hI Gr Aw jwˆdI[

Happy Vaisakhi SURREY CITY COUNCIL WISHES YOU AND YOUR FAMILY A VERY

MAYOR LINDA HEPNER

080235

rwm, BweI Drm dws, BweI ihMmq rwie, BweI mohkm cMd qy BweI swihb cMd ny Awpxy sIs Byt kIqy[ gurU jI ny AMimRq iqAwr kIqw qy pMjwˆ nUM CkwieAw[ pMjwˆ dy nwˆ nwl ‘isMG’ Sbd lwieAw igAw[ iPr gurU jI ny bcn kIqw, ‘’A`j qoˆ quhwfw nvwˆ jnm hoieAw hY[ quhwfIAwˆ ipClIAwˆ jwqwˆ-goqwˆ sB ^qm qy A`j qoˆ qusIˆ vwihgurU jI dw ^wlsw ho[ ie`k prmwqmw dI Et r`KxI qy hor iksy dyvI-dyvqy, mVHI Awid nUM nhIˆ mMnxw[‘’ dsvyˆ pwqSwh ny pMj ipAwirAwˆ nUM AMimRq Ckwaux ip`Coˆ Awp aunHwˆ koloˆ AMimRq CikAw[ ieh dunIAwˆ dy ieiqhws iv`c ie`k v`KrI rIq sI, jdoˆ iksy gurU ny Awpxy cyilAwˆ nUM Awpxw rUp mMinAw hovy[ koeI vI kOm AwpxI jIvn-jwc krky sMswr iv`c au`cw ruqbw pwauˆdI hY[ siqgurwˆ ny ^wlsy nUM Awpxw ^ws rUp ikhw qy AMimRq Ckw ky is`Kwˆ dy jIvn ‘qy AwpxI S^sIAq dI fUMGI Cwp lw id`qI[ ijhVy lok pIVHIAwˆ qoˆ au`c jwqIAwˆ A`gy inmwxy bx jIvn guzwr rhy sn, auh gurU jI dI ikrpw sdkw SkqISwlI XoDy qy srdwr bx gey[ ^wlsy dI swjxw gurU goibMd isMG dw ie`k mhwn kwrj sI, ijs nUM ivdvwnwˆ ny kRwˆqIkwrI qy ieiqhwsk kdm d`isAw[ fw. gMfw isMG Anuswr ‘gaUAwˆ Syr bx geIAwˆ qy v`F Kwxy jwnvrwˆ dw hux koeI ^qrw nw irhw[‘ fw. jy.AY`s. gryvwl Anuswr ‘^wlsy dI isrjxw kr ky gurU swihb ny is`K pMQ nUM bwhr dI d^lAMdwzI nUM SkqI nwl rokx dy Xog bxw id`qw[ is`Kwˆ nUM jIvn blIdwn kr ky Awpxy AiDkwrwˆ dI rwKI dw rwh d`isAw[‘ fw. mYklof Anuswr ‘ienHwˆ pMj guris`Kwˆ nwl gurU swihb ny ^wlsw nwmI nvyˆ BweIcwry dI nIˆh r`KI[‘ dsmyS ipqw gurU goibMd isMG ny ^wlsy dI swjxw kr ky sMswr nUM sMq-ispwhI dw Aijhw nvIn, SkqISwlI qy ivl`Kx jIvn-isDwˆq id`qw hY, ijhVw hux qk Shwdqwˆ qy kurbwnIAwˆ dIAwˆ in`q-nvIAwˆ isKrwˆ Coˆhdw Aw irhw hY[ Shwdq dI Bwvnw qy SkqI, Aijhy jIvn-isDwˆq iv`coˆ hI aupjdI hY[ hryk dyS dy iqauhwr qy myly aus dI s`iBAwcwrk pCwx dy pRqIk huMdy hn[ ivswKI pMjwbIAwˆ vwsqy aunHwˆ dy lok jIvn nwl juiVAw nyVvwˆ s`c qy pCwx hY[ ieh sdIAwˆ purwxI rIq hY, swˆJ Bry jIvn dI Jlk, moh-muh`bq dw pRqIk qy pMjwbIAwˆ dI jIvn-jwc dw muhwˆdrw vI hY[ ieh swnUM Awpxy AMdr JwqI mwrn vwlI nvIˆ jIvn jwc b^Sdw

COUNCILLOR TOM GILL

COUNCILLOR BRUCE HAYNE

COUNCILLOR VERA LEFRANC

COUNCILLOR MARY MARTIN

COUNCILLOR MIKE STARCHUK

COUNCILLOR BARBARA STEELE

COUNCILLOR JUDY VILLENEUVE

COUNCILLOR DAVE WOODS

surrey.ca


34 i Saturday, April 14, 2018 •

Vaisakhi Special


Vaisakhi Special

Saturday, April 14, 2018

i 35


36 i Saturday, April 14, 2018 •

Vaisakhi Special


SATURDAY - April 15, 2017

â&#x20AC;¢

Vaisakhi Special

â&#x20AC;¢

Saturday, April 14, 2018

i 37

7

   

     

       

       ! "     

   ! "# 

!!$% 

!&"#% !! ' ( $)*!$"! 

#'( % ##)* +,-.,/ .00,1/ ! 2

#$%&%'''     


38 i Saturday, April 14, 2018 •

Vaisakhi Special

SHOP 24/7 @ WWW. SUKHIBATHMOTORS.COM

38 YEARS...WOO!! SUKHI BATH CELEBRATING 38 YEARS IN AUTO BUSINESS YOU CAN WIN

$3,800

0 DOWN 0 INTEREST 0 PAYMENT

DRAW ON MARCH 31 5PM (NO PURCHASE NECESSARY)

(FOR 6 MONTHS) UP TO 9 MONTHS

- BC’S LARGEST IN HOUSE DEALERSHIP - PAYMENTS START AS LOW AS

SUKHI BATH CEO of Sukhi Bath Group of Companies

CONSOLIDATE YOUR DEBT UP TO

$20,000 CASH BACK

$149.00 PER MONTH

The glow our customers bring to our dealership is more radiant than a thousand sunrises put together.

6,000,000.00

OVER

INVENTORY IN STOCK

*ALL PRICES EXCLUDE TAXES, $599 DOC FEE. SOME CONDITIONS MAY APPLY, O.A.C.

604-580-1000

*ON APPROVED CREDIT SOME CONDITIONS APPLY EXPIRY MAR 31, 2018

15437 Fraser Highway, Surrey DL #30825 Shop 24/7 @ www.sukhibathmotors.com

SHOP 24/7 @ WWW. SUKHIBATHMOTORS.COM

SHOP 24/7 @ WWW. SUKHIBATHMOTORS.COM

SHOP 24/7 @ WWW. SUKHIBATHMOTORS.COM

SHOP 24/7 @ WWW. SUKHIBATHMOTORS.COM

- MOST TRUSTED INDEPENDENT AUTO DEALERSHIP IN B.C. - LICENSED AND FULLY TRAINED STAFF - LICENSED AND FULLY TRAINED TECHNICIAN, ALL VEHICLES CERTIFIED - 30 DAYS EXCHANGE POLICY - ALL VEHICLES HAVE WARRANTY

SHOP 24/7 @ WWW. SUKHIBATHMOTORS.COM

SHOP 24/7 @ WWW. SUKHIBATHMOTORS.COM

SHOP 24/7 @ WWW. SUKHIBATHMOTORS.COM

SHOP 24/7 @ WWW. SUKHIBATHMOTORS.COM

SHOP 24/7 @ WWW. SUKHIBATHMOTORS.COM

SHOP 24/7 @ WWW. SUKHIBATHMOTORS.COM

SHOP 24/7 @ WWW. SUKHIBATHMOTORS.COM

SHOP 24/7 @ WWW. SUKHIBATHMOTORS.COM

SHOP 24/7 @ WWW. SUKHIBATHMOTORS.COM


Vaisakhi Special

Saturday, April 14, 2018

i 39


40 i Saturday, April 14, 2018 •

Vaisakhi Special

Punjabi Star - April 14 2018  
Punjabi Star - April 14 2018  
Advertisement