Page 1

www.ThePunjabiStar.com

ijld: 16 AMk 10 - SATURday, APRIL 7, 2018

PUNJABI STAR

ravi@theasianstar.com

Tel: 604-591-5423 TELUS STORES Aldergrove 26310 Fraser Hwy.

ÕÙ»ËÇ ◊È Ã ŒË πÈ·Ë „Ù ¡Ê∞ ß‚ Áfl‚ÊπË $Ã˚

Burnaby Brentwood Town Centre Crystal Mall Lougheed Town Centre Metropolis at Metrotown 3855 Henning Dr. 4501 North Rd.

Coquitlam Coquitlam Centre 1071 Austin Ave.

Delta Scottsdale Centre 1517 56th St. 4841 Delta St. 4912 62nd St.

Langley Willowbrook Mall 8700 200th St. 19638 Fraser Hwy. 20159 88th Ave. 20202 66th Ave.

Maple Ridge Haney Place Mall 22661 Lougheed Hwy.

Mission Mission Smartcentre 32670 Lougheed Hwy.

New Westminster Royal City Centre

North Vancouver Capilano Mall Lynn Valley Centre 1295 Marine Dr. 1801 Lonsdale Ave.

Pitt Meadows 19800 Lougheed Hwy.

ß‚ Áfl‚ÊπË ‹¥ 12 ◊È Ã ‚Ê™Õ ∞·Ë•á øÒዬ ð∑ ¡Œ ÃÏ‚c Optik TV® •Ã TELUS ߢ≈⁄áÒ˜≈ ‹® 2 ‚Ê‹ flÊ‚Ã ‚ʮᕓ ∑⁄Œ „Ù˚ 1

Port Coquitlam 2020 Oxford Connector

Richmond Lansdowne Centre Richmond Centre 11686 Steveston Hwy.

Surrey

Optik TV +

·Ï⁄ζà „Ò

+

$75/◊„ËáÊ ÃÙed

TELUS ߢ≈⁄áÒ˜≈

6 ◊„Ëá ‹® 2 ‚Ê‹ ŒË ≈⁄◊ Ã˚ ¶◊ ∑Ë◊à (◊ı¡ÎŒÊ $118/◊„ËáÊ) ß‚ ’Ê•Œ ‹ÊªÎ „Ù∞ªË˚

3 ‚Ê™Õ

∞·Ë•á ÕË◊ “Ò∑‚

Central City Shopping Centre Cloverdale Crossing Guildford Town Centre Semiahmoo Shopping Centre 3189 King George Blvd. 7380 King George Blvd. 13734 104th Ave.

Vancouver Oakridge Centre Pacific Centre 220 East 1st Ave. 551 Robson St. 991 Denman St. 1095 West Pender St. 1143 Robson St. 1855 Burrard St.

Ùá ∑⁄Ù 1-844-284-7953 ¡ù

telus.com/Vaisakhi/Punjabi $Ã ¡Ê¥˚

2338 Cambie St. 2372 West 4th Ave. 2706 Granville St. 2748 Rupert St. 3121 West Broadway

West Vancouver Park Royal South

1. “‡∑‡ •“aÒ‹ 30, 2018 ãA∑ Á⁄„Êß‡Ë ªÊ„∑ù Á¡áÇù á ’Ëã 90 ÁŒáù Áflø TELUS TV ¡ù Internet áÊ Á‹¶ „Ù∞, flÊ‚ã ©“‹’œ „Ò˚ ßã‹Ê„ ÁŒAã Á’áù “‡∑‡ù ’Œ‹ ‚∑ŒË•ù „á˚ 3 ‚Ê™Õ ∞·Ë•á ÕË◊ “Ò∑‚ ‹® ¶◊ ∑Ë◊Ãù (◊ı¡ÎŒÊ $21/◊„ËáÊ) 25fled ◊„Ëá ÃÙed ·È⁄Í „ÙÀªË•ù˚ „Ù⁄ “aÙ◊Ù·á‹ “‡∑‡ù áÊ‹ Á◊‹Ê߶ á„Ñ ¡Ê ‚∑ŒÊ˚ Ω°≈-Ù Ω°≈ Á‚‚≈◊ •fl‡∑ãÊflù ‹ÊªÍ „ÙÀªË•ù˚ ßáÇù ‚flÊflù ‹® •¢ã◊ ÿÙªãÊ TELUS “aãËÁᜠfl‹Ùed Áá⁄œÊ⁄ã ∑ËãË ¡Ê∞ªË˚ “a◊Ù ·Ù á‹ “‡∑‡ Á◊‹À ÃÙed ’Ê•Œ Lite ‹® «Ê™áª⁄« ∑⁄á $Ã “a◊Ù ·Ù á •Ã ◊È Ã ß¢‚≈Ê‹·á •Ã ©“∑⁄á Œ Á∑⁄Ê∞ áÊ‹ ¡È»Ë ◊á‚ÍπË  Ë‚ ªÃË·Ë‹ „Ù ¡ÊflªË˚ ߢ≈⁄áÒ≈ ±∑‚Ò˜‚ ©“ÿÙª ŒË ‚Ë◊Ê •œËá „Ò; ‡Ê◊‹ «Ê≈Ê ãÙed fl°œ fl⁄ãÙed ©˜“⁄ flÊœÍ ∫⁄ø ‹ÊªÎ „Ùäª˚ Optik TV •Ã Internet flÊ‹Ë “‡∑‡ Optik TV •Ã Internet ‹® 2 ‚Ê‹ Œ ‚⁄Áfl‚ ±ª⁄Ë◊Òed≈ $Ã ‚Ê®á-•“ ∑⁄á flÊ‹ Á‚⁄  áfled ªÊ„∑ù flÊ‚Ã ©“‹’œ „Ò˚ ß‚ “aÙ◊Ù·á‹ ‚◊ed Œ •@à $Ã ¶◊ ∑Ë◊Ãù ‹ÊªÍ „ÙÀªË•ù˚ ß„ TELUS ‹ÙªÙ, telus.com •ã Optik TV ‚÷ TELUS Corporation Œ ≈⁄«◊Ê⁄∑‚ „á, ‹Êß‚Òed‚ •œËá fl⁄ã ª∞ „á˚ ß◊Á¡¬, ¶⁄≈fl⁄∑ •Ã ≈⁄«◊Ê⁄∑‚ ‹® ‚Ê⁄ ∑Ê“Ë⁄Ê®≈‚ ©áÇù áÊ‹ ‚¢’¢Áœã ◊Ê‹∑ù ŒË ◊‹∑Ë•ã „á˚ ‚Ê⁄ „A∑ ⁄Êπflb „á˚ © 2018 TELUS.


2

Saturday - April 7, 2018

ies ivsfKI, ieMzIaf pYsy Byjo suriKwaq qrIky nfl. CIBC ny $0 tRFsÌr ÌIs1 aqy jsLn mnfAux lfiek eykscyNj ryt nfl ies nUM suKfÜf kr idwqf hY. CIBC Global Money Transfer TM dy nfl KLusLIaF vMzo, KLusLIaF mnfE. . CIBC akfAuNt Kolo aqy afpxf pihlf Global Money Transfer. Byjx qy $50 pRfpq kro.2 Global Money Transfer dy nfl qusIN afpxf pihlf tRFsÌr Byjo aq $25 pRfpq kro.3 GMT25 pRomo koz vrqo ivsfKI dIaF vDfeIaF! cibc.com/transfer jF a CIBC Banking Centre qy jfE aqy afp afjLmfE.

isWK aqy pMjfbI kYnyzIanjL dy nfl AuhnF dy ivsfKI jsLnF ivwc sLrIk huMidaF CIBC mfx mihsUs krdf hY aqy sIimq smyN leI KMzf aqy ÅÆ Aukiraf, 1 afAuNs cFdI aqy 10 gRfm sony iswkf pysL kr irhf hY. afrzr krn leI CIBC Banking Centre jF preciousmetals.cibc.com qy jfE.

1 ibnF iksy vfDU PIs dy $15,000 kYnz y Ian qk tRf̂sPr kro. sIafeIbIsI dy PLr o n eykscyNj ryt lfgU hud M y hn. sIafeIbIsI globl mnI tRf̂jk Y Èn tRf̂jk Y Èn dI igxqI quhfzI iejfËqXog tRf̂jk Y ÈnF ivwc kIqI jFdI hY; bYk ˆ akfAuNt tRf̂jk Y Èn PLIs lfgU ho skdI hY. sIafeIbIsI globl mnI tRf̂sPLr nUM Byjx leI iewk sIafeIbIsI cYikMg, bwcq jf̂kRiY zt akfAuNt jF prsnl lfeIn hoxI jLrr U I hY. iËafdfqr tRf̂sPLr agly ibjLns idn qk pUrIaf̂ho jf̂dIaF hn; kuJ tRf̂sPLr leI 2 qoˆ3 ibjLns idnf̂dI loV hud M I hY. 2iewk nvfˆ sIafeIbIsI akfAuNt KolHo (bwcq, cYikMg jfˆ prsnl lfeIn) aqy akfAuNt KolHx dy 60 idnfˆ dy aMdr sIafeIbIsI globl mnI tRfˆsPLr kro aqy qusIˆ 20 ibjLns idnfˆ dy aMdr afpxy sIafeIbIsI cYikMg jfˆ bwcq Kfqy ivwc $50 kYnyzIan pRfpq krogy. pyÈkÈ apRYl 2, 2018 svyry 12:00:01 vjy qoˆ 22 apRYl, 2018 11:59:59 vjy eIstI qk clygI. 3jy quhfzy kol sIafeIbIsI akfAuNt hY pr qusIN ajy qk sIafeIbIsI globl mnI tRfˆsPr ("jIaYmtI") nhIˆ vriqaf, qfˆ qusIˆ jIaYmtI tRfˆsPr dI bynqI kro aqy 20 ibjLns idnfˆ dy aMdr quhfnUM afpxy sIafeIbIsI akfAuNt ivwc $ 25 kYnyzIan pRfpq hoxgy. pyÈkÈ apRYl 2, 2018 svyry 12:00:01 vjy qoˆ 22 apRYl, 2018 11:59:59 vjy eIstI qk clygI. CIBC Cube Design & “Banking that fits your life.” are trademarks of CIBC. All other trademarks are owned by CIBC.


www.ThePunjabiStar.com ijld: 16 AMk 10 - SATURday, APRIL 7, 2018

PUNJABI STAR

joS Aqy lgn dw sumyl: ig`l AYNf ig`l lwA Prm iksy vI vkwlq dy ik`qy leI, joS Aqy lgn do mh`qvpUrn ivSySqwvW huMdIAW hn[qusIN ieh dovNy isPæqW Gill and Gill Law in Surrey (ig`l AYNf ig`l lwA srHI) ivc dyKogy[ ienswPæ qy inp`Kqw sdky ieh XkInI bxwieAw jWdw hY ik hr p`KoN shI kMm kIqw jwvy[ ieh qusIN Anupm ig`l Aqy rwjpRIq ig`l vkIlW ivc dyKogy[Anupm ig`l Aqy rwjpRIq ig`l ‘ig`l AYNf ig`l lwA, bYirstrz AYNf soilstrz’ (S.Gill and Gill Law, Barristers and Solicitors) jo iltl ieMfIAw kMplYks ivc (#203-8078-128 stRIt srHI) Aqy 128 stRIt Aqy 80 AYivinXU dy kony qy siQq hY, ies dPæqr qoN kMm krdy hn[ bwkI pMnw 11 qy...

XU.ky. dy pMjwbIAwˆ ‘c Srwb pIx dI v`fI sm`isAw lMfn— ibRtyn ‘c rihx vwly 27 PIsdI is`Kwˆ dy pirvwr ‘c koeI nw koeI mŶbr Srwb dI Awdq qô pIVq hY[ ibRitS is`Kwˆ ‘c Srwb dy pRqI jwˆc krn leI bI.bI.sI. v`lô krvwey gey srvyKx

‘c ikhw igAw ik pMjwb ‘c Srwb pIx dy s`iBAwcwr qy ibRtyn ‘c Srwb pIx dI Awdq dy iml jwx kwrn Aijhw mMinAw jwˆdw hY ik ieh BweIcwrk mùdw bx igAw hY[ ies srvyKx ‘c 1,000 qô izAwdw ibRitS is`Kwˆ ny ih`sw ilAw hY qy drSwieAw igAw hY ik sm`isAw kwPI ivgV geI hY[ srvyKx ‘c drSwieAw igAw hY ik ieh iek AijhI sm`isAw hY ijs ‘qy BweIcwry ‘c KùlH ky g`l huMdI hY[ ibRtyn ‘c 430,000 is`K rihMdy hn[ srvyKx muqwbk is`K Drm ‘c Srwb pIx dI mnwhI hY, iPr vI 27 PIsdI ibRitS is`Kwˆ ny ikhw ik aunHwˆ dy pirvwr ‘c koeI nw koeI Srwb dI Awdq qô pIVq hY[

ravi@theasianstar.com

Tel: 604-591-5423

ihrn iSkwr mwmly ‘c slmwn Kwn ƒ 5 swl dI szw joDpur: kwlw ihrn iSkwr mwmly ‘c joDpur Adwlq ny slmwn Kwn ƒ 5 swl kYd qy 10 hzwr rupey jurmwny dI szw suxweI hY[ slmwn ƒ ihrwsq ‘c lY ilAw igAw hY qy jld hI auh joDpur sYNtrl jyl Byjy jwxgy[ mùK inAwiek mijstryt dyv kumwr K`qrI ny slmwn Kwn doSI krwr ho gey hn qy sYP, sonwlI, q`bU nIilmw qy duSAµq isµG ƒ brI kr id`qw igAw hY[ d`sxXog hY ik 1998 ‘c joDpur ‘c AwpxI iPlm ‘hm swQ swQ hY’ dI SUitµg dOrwn slmwn Kwn ‘qy iqµn v`K-v`K QwvW ‘qy ihrn dw iSkwr krn dy doS l`gy[ aunHW dI igRPqwrI vI hoeI qy slmwn dy kmry ‘coN puls ny iek ipsqOl qy rweIPl brwmd kIqI[ aunHW dy hiQAwr lwiesµs ‘c vI KwmIAW dyKIAW geIAW sn[

BwrqI inAw pRxwlI: kwlw ihrn mwrn dI szw 5 swl! id`lI ivc 3000 bygunwh mwrn dI koeI szw nhIN!

kyNdrI pµjwbI lyKk sBw au~qrI AmrIkw dw slwnw swihqk mylw

rUipµdr rUpI (srHI) ibk~r isµG Kosw - A~j 24 mwrc 2018 idn Sin~crvwr kyNdrI pµjwbI lyKk sBw auq~rI AmrIkw dw slwnw smwgm hr swl dI qrHW ie~Qy bµby bYNkut hwl iv~c hoieAw[ ies smwgm ƒ swihqk pRogrwm dy nwl nwl mnorµjnk vI r~iKAw igAw[ Kwx pIx dw ivSyS pRbµD sI[ bwkI pMnw 10 qy...

ALL STAR

Excavating & Demolition Ltd. • Demolition • Backfilling Excavating • Drain Tile Installation • Digging Lots • Land Clearing • Site Preparation

  

 604-516-6280  604-767-4399


4

Saturday - April 7, 2018

ibnHwˆ hiQAwrwˆ qô hI idn- idhwVy brŶptn ‘c lùitAw igAw bŶk Editor (India): Jaswinder Cheema +91-9316126819 +91-9915161501 Marketing and Sales: Ravinder S Cheema: 604.715.3847 Shamir Doshi: 604.649.7827 Harminder Kaur: 778.708.0481 Parminder Dhillon: 778.859.9234 Layout: Avee Singh Waseer Pre-Press: Iftikhar Ahmed brŶptn—brŶptn ivKy SnIvwr nUM idnidhwVy bŶk lùtx dI vwrdwq crcw dw ivSw bxI hoeI hY[ pIl rIjnl puls muqwbk ieh fkYqI torbrYm rof Aqy klwrk bulyvwrf ielwky ‘c swaUQ gyt SOipMg sŶtr ivKy siQq skoiSAw bŶk ‘c 31 mwrc nUM idn- idhwVy hoeI sI[ puls ny d`isAw ik jwˆc dOrwn swhmxy AwieAw hY ik fkYq ny qyzDwr hiQAwr ivKw ky kYSIAr qô nkdI kFvw leI pr Asl ‘c iksy ny koeI hiQAwr vyiKAw hI nhIˆ[ lutyrw pYdl hI nkdI lY ky Prwr ho igAw jo eIst ieMfIAn mUl dw d`isAw jwˆdw hY Aqy aUs dI aumr 25-30 swl dy krIb ho skdI hY[ vwrdwq vwly idn aus ny Dùp vwlIAwˆ AYnkwˆ lweIAwˆ hoeIAwˆ sn Aqy nIlI jInz qô ielwvw lwl rMg dI svYtSrt pweI hoeI sI[

Contributing Writers: Dr N.S. Mangat Jagjit Singh Diwana Contact: Phone: 604-591-5423 Fax: 604-591-8615 -----------------------------------------

Publication Mail Agreement No 428336012 Return undeliverable Canadian Addresses to Circulation Dept.

#202 - 8388, 128 Street, Surrey BC V3W 4G2 All advertising in The Asian Star is subject to the publishers’ approval and the advertiser agrees to indemnify the publishers against claims arising from publication of any advertisement submitted by the advertiser.


Saturday - April 7, 2018

5

ibRitS kolMbIAw ‘c ipCly swl nwlô vDyry lokwˆ ny krvweI AMg dwn rijstRySn vYnkUvr— kYnyfw dy sUby ibRitS kolMbIAw ‘c ipCly swl nwlô 15 PIsdI vDyry lokwˆ ny AMg dwn krn leI rijstRySn krvweI hY[ AweI. sI.bI.sI. (ienSOrŶs kwrporySn AŶf ibRitS kolMbIAw) Aqy bI.sI. trwˆsplwˆt dI swˆJ kwrn ieh ho sikAw hY[ jd qô AweI. sI. bI. sI. frweIvr lwiesŶs vrkrz ny gwhkwˆ nUM ies sMbMDI jwgrUk kIqw aus smŷ qô hux qk 125,000 lok bI.sI. trwˆsplwˆt nwl sMprk ‘c Awey[ bI.sI. trwˆsplwˆt dy mŶbr lIeyny AYplytn ny d`isAw,’’AMg dwn krnw bhuq zrUrI ho igAw hY[ ibRitS kolMbIAw ‘c 600 lok aufIk kr rhy hn ik koeI AMg dwn kry Aqy aunHwˆ nUM nvIˆ izMdgI iml sky[ ies ‘c ikfnI, idl Awid dwn krnw vI mùK hY[‘’aunHwˆ d`isAw ik ipCly swl 479 lokwˆ nUM dwn kIqy AMg imly sn[ aunHwˆ ikhw ik jykr lok AwpxI mOq qô bwAd vI iksy dI izMdgI bcw skdy hn qwˆ ieh SlwGwXog g`l

hY[ auh bhuq swry lokwˆ nUM izMdgI dw qohPw dy skdy hn Aqy jykr lok Aijhw krdy hn qwˆ ieh puMn dw kMm hY[ aùqrI vYnkUvr lwiesŶs dPqr dI mYnyjr kwryn nIlsn ny ikhw ik ieh iek swDwrx pRikirAw hY, ijs nwl koeI vI iksy nUM nvIˆ izMdgI dy skdw hY[ aunHwˆ ikhw ik aunHwˆ ny hux qk 500,000 lokwˆ nwl ies sMbMDI g`lbwq kIqI hY Aqy lokwˆ ny AMg dwn krn leI Awpxy nwˆ drj krvwey hn[ aunHwˆ ikhw ik ies leI lokwˆ nUM lwiesŶisMg dPqr jwx dI zrUrq nhIˆ pŶdI jykr auh cwhux qwˆ iek fonr (AMg dwnI) vjô sweIn Ap kr skdy hn[ lok bI.sI. trwˆsplwˆt rwhIˆ nwˆ rijstr krvw skdy hn[ aunHwˆ ikhw ik auh ies Xojnw nUM hor vI vDw rhy hn qwˆ ik lok ies nwl juV skx[ kwrporySn ny ikhw ik hux qk 1.2 imlIAn lokwˆ ny bI. sI. Awrgn fonrz ny rijstRySn krvweI hY[

Best Mortgage; Rate Guaranteed Switch Your Mortgage to RBC with No Cost

rYjIfYNSIAl mOrgyz

rI-PwienWs/ trWsPr

80 PIsdI q~k PwienYNs Awr.bI.sI. hom plwn

rYNtl pRwptI leI mOrgyz sYlP ieMplwief/ inaU ieMmIgrWt pYkyj

mukwbly dIAW ryt drW-90 idn leI ryt holf kMstr~kSn mOrgyz pYkyj- koeI PIs nhI

Harv Sanghe

(Mortgage Specialist)

Call: 604-506-4748 F: 604-586-3565 Mortgage.rbc.com/harv.sanghe harv.sanghe@rbc.com

GARY’S HOLISTIC RESTORATION CENTRE FUNCTIONAL MEDICINE

pur`xyÊrog~Êd`ÊkudrqIÊiel`jÊijvyN:

f`iebItIz 1ÊqyÊ2,ÊgTIE`,ÊidlÊdIE~Êibm`rIE~,Ê h`eIfoRkloinkÊsm@isE`v~,ÊcmVIÊdyÊrog,Ê EYlrjIÊEqyÊhorÊrog~Êd`Êiel`j,Ê koeIÊm`V`ÊpRB`vÊnhIN|

• mot`p` • dm` • strok • gTIE` • ifpRYSn • icMq` •Êm`eIgRyn • kYNsr • Proctitus • heIprtYnSn • ElsryitvÊ ÊÊÊkol`eIits

• idlÊdIÊibm`rI • nS`ÊCf`aux`Ê • Q`ier`iefÊdIÊsm@isE` • ijgrÊdIÊsm@isE` • E.N.T.Êsm@isE` • f`iebItIsÊiksm-I qy II • E.D. PCOS • cmVIÊdyÊrog,ÊcMblÊE`id • gYstRYikÊsm@isE` incl. Celiac, kronz • pRostrytÊdIÊsm@isE` EqyÊhorÊbhuqÊkuJ

hoimApYQIÊn`lÊkudrqIÊ iel`j,ÊhrblÊmYfIsn,Ê E`wurvYd,ÊnYcropYQI,ÊEqyÊ inaUtrSIEnlÊsl`hÊ mSvr`,ÊrIPlYksolojIÊ EqyÊEYkUpRYSrÊm`ilSÊE`idÊÊ f`rkÊPIlfÊm`eIkroskopIÊ n`lÊl`eIvÊbl@fÊ ivSlySxÊ

40Ês`l~Êd`Êqzrb`Ê somv`rÊqoNÊSnIv`r svyryÊ9 AMÊ-Ê6 PM EYqv`rÊ10 AMÊ-Ê5 PM isrPÊEpuieMmYNtÊn`l

gurpRIqÊ(gYrI)ÊisMGÊm~gt

Doctor of Homeopathy Certified Nutritionist & Homeopath M.A., C.N.P., R.O.H.P (Canada) Registered Orthomolecular Health Practitioner

604.808.8769 5700 120 ST, SURREY BC

W W W . G A R Y M A N G AT . C O M


6

Saturday - April 7, 2018

kwr / tr`k / motrswiekl tYksI jW eyAr bryk dw lwiesYNs pMjwbI ‘c lYx leI sMprk kro

trMp ny puiqn v`l vDwieAw sI dosqI dw h`Q

SO EA SY

AwtomYitk hweIvy tr`k - no gyAr no kl`c AOrqW vwsqy sunihrI mOkw, hux qusIN kwr dI qrWH ibnW gyArW qoN klws 1 dw lwiesYNs lY skdy ho jy tr`k dw lwiesYNs lYxw cwhuMdy ho pr AMgryzI nhIN AwauNdI jW G`t AwauNdI hY, bu`k dyK ky Gbrw jWdy ho qW fro nw, huxy Pon kro

604 614 5365

SO EASY Learning School

lrinMg lwiesYNs dI iqAwrI kMipaUtr nwl krvwauNdy hW

prYSrvwS Aqy rUP irpyAr v`fy prYSrvwS nwl Gr DvwaU[ AsIN C`qW, gtr klIn, frweIvyA qy ivMfovwS krdy hW[ purwxIAW C`qW bdlky Aqy C`qW dI murMmq vI krdy hW[ hor jwxkwrI leI PUn kro:

dljIq isMG rwey

604-807-1012

dljIq isMG rwey

AmrIkw—AmrIkw Aqy rUs ivcwly dI drwr G`t huMdI idKweI dy rhI hY[ jld hI rwStrpqI vwlidmIr puiqn Aqy AmrIkw dy rwStrpqI fonwlf trMp dI mulwkwq ho skdI hY[ rUsI AiDkwrI XUrI ESkov Anuswr trMp ny puiqn nUM vHwiet hwaUs Awaux dw s`dw id`qw hY[ AiDkwrI ny d`isAw ik AmrIkI rwStrpqI ny ieh s`dw bIqy mhIny id`qw sI pr qd dovŷ dySwˆ ny koeI kdm A`gy nhIˆ vDwieAw sI[ trMp ny Pon ‘qy id`qw s`dw dovŷ trMp Aqy puiqn ivcwly 20 mwrc nUM tYlIPon ‘qy g`l hoeI sI ijs ‘c trMp ny puiqn nUM coxwˆ ‘c ij`q leI vDweI id`qI sI[ vHwiet hwaUs ny ibAwn jwrI kr d`isAw ik dovwˆ dySwˆ dy rwStrpqIAwˆ ivcwly keI mùidAwˆ ‘qy g`l hoeI Aqy trMp ny puiqn nUM AmrIkw Awaux

dw s`dw id`qw[ hwlwˆik ESkov Anuswr hwly srkwr kol puiqn dI ies Xwqrw dI iqAwrI leI smwˆ nhIˆ hY[ do-p`KI mùidAwˆ ‘qy ho skdI hY crcw aùQy hI vHwiet hwaUs dI sk`qr swrw sŷfrs ny ies g`l dI puStI kIqI ik trMp ny bIqy mhIny puiqn nUM AmrIkw Awaux dw s`dw id`qw sI[ aunHwˆ dw kihxw hY ik dovwˆ dySwˆ dy rwStr pRDwn do-p`KI mùidAwˆ ‘qy crcw kr skdy hn[ izkrXog hY ik trMp Aqy puiqn dI ivdySwˆ ‘c keI vwr mulwkwq ho cùkI hY pr ieh puhlw mOkw hovygw jdô dovŷ vHwiet hwaUs ‘c Awhmoswhmxy hoxgy[ trMp dy rwStrpqI bxwaux dy bwAd qô hI AmrIkw Aqy rUs ‘c njdIkIAwˆ v`Dx dIAwˆ Kbrwˆ AwaûdIAwˆ rhIAwˆ hn[


Saturday - April 7, 2018

7

EntwrIE dy bjt dI suKvMq QytI v`lô SlwGw brŶptn,: brŶptn swaUQ qô ilbrl au m Idvwr suKvMq06Qy/2013 tI v`lô ipCly hPqy iv`q July 31-Aug. mMqrI cwrls sOsw v`lô pyS kIqy EntwrIE dy bjt dI isPq kIqI geI[ aunHwˆ nvIAwˆ AwriQk pihlkdmIAwˆ dw vI svwgq kIqw[ QytI ny AwiKAw ik swfw ArQcwrw ies leI vDIAw kwrguzwrI ivKw irhw hY ikaûik keI kwrobwr qy kwrobwrI bhuq vDIAw kMm kr rhy hn[ ienHwˆ sdkw hI keI mihlwvwˆ qy purS svyry aùT ky plwˆt, AwiPs jwˆ kMm vwlIAwˆ hornwˆ Qwˆvwˆ aùqy jwˆdy hn qy ies nwl hI EntwrIE KuShwl sUbw bixAw hY[ ivkws nUM hor sport dyx leI ilbrl srkwr v`lô strYtyijk invyS kIqw jw irhw hY[ is`iKAw, sik`lz qy tryinMg, nvŷ ienPrwstRkcr, kwrobwrI mwhOl qy in`ky kwrobwr SurU krn qy rozgwr dy mOky pYdw krn leI vI mwhOl iqAwr kIqw jw irhw hY[ ipCly cwr swlwˆ iv`c EntwrIE dy ArQcwry ny hyT ilKI kwrguzwrI ivKweI : jI 7 mulkwˆ iv`cô s`B qô ibhqrIn kwrguzwrI ivKweI[ swfI byrozgwrI dr if`g ky 5.5 PI sdI rih geI, jo ik ipCly vIh swlwˆ iv`c s`B qô G`t hY[ ipCly swl hI l`gBg roz 500 Pùl tweIm jObz iqAwr kIqIAwˆ geIAwˆ[ QytI ny AwiKAw ik votr jdô vot pwaux jwˆdy hn qwˆ aunHwˆ nUM Kud kolô do Aihm svwl pùCxy cwhIdy hn[ kI qusIˆ qy quhwfw pirvwr cwr swl pihlwˆ ijho ijhI izMdgI guzwr irhw sI aus nwlô hux ibhqr izMdgI ijau rhy hô? kI qusIˆ AwpxI qy Awpxy pirvwr dI sikaUirtI qy Biv`K nUM lY ky vDyry kwnPIfŶt hô? QytI ny

s y a D 7 ek! a We o 9pm 9 am t Tr uck Insura nc & Pro-Rate e

Ă ĂƒĂ„ à ðŸÕINSURANCE Ă ĂĽÂś àðœùð ùÂÆ TRUCK & PRO RATE ÍÅÇÂÊË ÂşĂ‡ĂƒÂłĂ— òÆ Õðçœ ԝ

íÅÂÆÚÅðœ çÆ ĂƒÂśĂ˛Ă… ùÂÆ Õù¯òðâœù ÇòŸÚ Ö¯ù¡ ÇçŸüÆ ÔË

AwiKAw ik auh qwˆ ies dw vwrI vwrI hwˆ iv`c hI jvwb dyxgy[ Ç ivksq ho irhw ArQcwrw vDyry rozgwr dy mOky pYdw krdw hY qy mOikAwˆ q`k swirAwˆ dI phuMc sukhindergill@gmail.com XkInI bxwauĚ‚dw hY[ ilbrl srkwr AwpxIAwˆ AqIq dIAwˆ qrjIhwˆ auĚ€qy * Home * Auto * Business hI sPlqw dI iemwrq * Commercial * Trucking isrjxw cwhuMdI hY[ ies leI AsIˆ mzbUq is`iKAw Your Certified & ExpertAdvisor isstm ilAwauxw cwhuMdy hwˆ[ Agly ds swlwˆ MSc, B.ED iv`c skUlwˆ dy inrmwx qy ienHwˆ dI murMmq leI AIII ĂĽÂŻÂş íÅÂÆÚÅðœ çÆ ĂƒÂśĂ˛Ă… ÇòŸÚ 16 iblIAn fwlr Ôð ü𡝠çÆ Ă‡Ă‚ÂłĂ´ÂŻĂ°Ă‹ÂşĂƒ ÏԚü ÔÆ Ă˛Ă…Ă‡ĂœĂŹ ðœà Óüœ ÕÆüÆ ĂœÂťĂ§Ă† ÔË àðŸÕ Ă ĂĽÂś Ă Ă‹Ă•ĂƒĂ† ÚùÅÀ°ä òÅÇùà  çÆ Ă‡Ă˘ĂƒĂ Ă‡ĂŹĂąĂ Ă† invyS kr rhy hwˆ[ AsIˆ imAwrI is`iKAw q`k swr Ă‡Ă‚ÂłĂ´ÂŻĂ°Ă‹ÂşĂƒ òÆ Õðçœ ԝĂ? Ă‡Ă•ĂƒÂś òÆ ü𡝠çÆ Ă‡Ă‚ÂłĂ´ÂŻĂ°Ă‹ÂşĂƒ ÕðòÅÀ°ä ĂĽÂŻÂş êÇÔù ĂƒĂ…Ăš ÇŸÕ òÅð ĂˇĂ°ĂˆĂ° ÇÎù¯Ă? ividAwrQIAwˆ dI phuMc XkInI bxwauxw cwhuMdy #114-6377-168th St., Surrey, BC V3S 3Y2 (Next to Fruiticana) Tel: 604.372.0170 hwˆ[ k`lH dIAwˆ nOkrIAwˆ leI sik`lz dw inrmwx kr rhy hwˆ qwˆ ik itaUSn PIs leI iv`qI shwieqw q`k suKwlI phuMc bxwaux leI Just one call for your all painting needs EAYseypI iv`c suDwr kIqw jw sky[ kYĚ‚ps dy pswr qy AwDuinkIkrn leI 3 iblIAn fwlr * Stucco Paint * Old & New Homes invyS krn jw rhy hwˆ[ EntwrIE AprYĚ‚tsiSp * Town Houses Appartments * Spray Painting strYtyjI dw pswr krn jw rhy hwˆ[ sik`lf * Commercial & Residential * Pressure Washing vrkrz dI mdd leI inaU EntwrIE tryinMg * Sky Paint for Ceiling * Interior & Exterior bYĚ‚k hY qy hunrmMd kwimAwˆ dI kmI nUM pUrw * Fence Painting * Rolling Painting * Any kind of Paint Job krn leI swfw ierwdw nOkrIdwqwvwˆ, kwimAwˆ qy tryinMg ieMstIicaUSnz nUM ie`kjuĚ€t krn dw     hY[ Over   ies qoĚ‚ ielwvw srkwr hspqwlwˆ, skUlwˆ, 10 Years Â?Â?   trwˆizt, pulwˆ qy sVkwˆ dy buinAwdI Fwˆcy of Experience     auĚ€qy 230 iblIAn fwlr dw pihlwˆ qoĚ‚ hI  AYlwinAw invyS krnw cwhuMdI hY[ ies qoĚ‚

  ielwvw nvyĚ‚ qy ApgRyf trwˆizt qy trwˆsportySn  ienPrwstRkcr leI 106 iblIAn fwlr r`Ky gey hn[ ies invyS nwl 140,000 nOkrIAwˆ Free estimates - Fast and quality work hr swl pYdw hoxgIAwˆ[ ies dy nwl hI Mandeep Jagdeep mihlwvwˆ dy sSkqIkrn leI vI pUrw zor 604-767-4954 604-338-7147 lwieAw jw irhw hY[

ĂƒÂšĂ‡Ă–ÂłĂ§Ă° Ă‡ĂƒÂłĂ˜ Çןù

Sukhinder S. Gill 604.724.4700

DMJ Painting Ltd.

HOUSE INSURANCE HOUSE

CONTENTS

LIABILITY

$450,000 $550,000 $650,000 $750,000

$315,000 $385,000 $455,000 $525,000

1 1 1 1

Million Million Million Million

PREMIUM

$302 /YEAR $346 /YEAR $407 /YEAR $467 /YEAR

Discounts vary due to circumstances individualand circumstances requirements. Discounts maymay vary due to individual policy requirements.and Ratespolicy subject to change without notice Rates subject to change without notice.

Above Rates Includes: * Senior Discount * Claims Free Discount * New Home Discount * Mortgage Free Discount * Home Production Discount * Deductible Applicable * Monthly Payment Plan

Ă ĂƒĂ„ Ôð ü𡝠çÆ Ă‡Ă‚ÂłĂ´ÂŻĂ°Ă‹ÂşĂƒ Ă˛Ă…Ă‡ĂœĂŹ ÕÆÎü Ă“ĂĽÂś Õðçœ ԝĂ?

ĂƒĂ…Ă˘Âś çøüð Ôøüœ çœ ĂƒÂźĂĽÂś ÇçÊ ĂƒĂ˛ÂśĂ°Âś I Ă˛ĂœÂś ĂĽÂŻÂş Ă´Ă…ĂŽ I Ă˛ĂœÂś üŸÕ ֚Ÿù¡çœ ÔÊĂ?

Call us to Save minimum 10% or more on your Insurance 604-351-6539

AMC INSURANCE SERVICES LTD.

AMC

YORKOFFICE) BUSINESS CENTER, CLOVERDALE Shopping Plaza, SURREY (HEAD LANGLEY COQUITLAM COQUITLAM VANCOUVER ABBOTSFORD #134-17455 - Hwy 10 #103-8399-200 St. 454-West Broadway, Eagle Ridge Plaza, 405-1192 Burquitlam #120-12888-80TH AVE., SURREY HEAD 526 Clarke Road, Coquitlam Landowne Dr, Coquitlam SURREY LANGLEY VANCOUVER Ph: 604.576.6648 Ph: 604.507.6666 Ph: 604.882.6000 Ph: 604.939.2425 Ph: 604-942-3555 Ph: 604-876-0126 Ph: 604.744.0360 1 minute away from AirCare

OFFICE

134 -17455, Hwy 10 160-20728 Willoughby Town Center Dr #404, 552 Clarke Rd 405-1192 Lansdowne Dr 454 West Broadway 604-939-2425 31696 South Fraserway 604-576-6648 604-882-6000 604-876-0126 604-942-3555 604-507-6666

#120, 12888 - 80th Ave.

128th St

80th Ave.

AMC Insurance

130th St.

www.amcinsurance.ca • jparmar@amcinsurance.ca


8

Saturday - April 7, 2018

zmIn pu`tx qoN pihlW swnUM &on kro jW AwnlweIn jwE BwvyN qusIN iksy jOb sweIt ’qy putweI kr rhy ho jW Awpxy bZIcy iv`c zmIn pu`t rhy ho, putweI krn qoN pihlW ieh pqw kro ik zmIn hyT ivCIAW gYs lweInW Aqy XuitltIAW ik`Qy hn[ nYcUrl gYs lweInW ik`Qy siQq hn, ies bwry mu&q jwxkwrI leI “bI.sI. vn kwl” nUM &on kro jW AwnlweIn jwE[ Aijhw krn nwl qusIN nukswnI geI gYs lweIn dI murMmq dy v`fy ^rcy qoN bc skdy ho[

sur`iKAq FMg nwl zmIn pu`tx leI iqMn Awswn kwrj 1

&on jW kil`k: “bI.sI. vn kwl” nUM 1-800-474-6886 ’qy &on kro jW

bconecall.ca ’qy jw ky “eI-itkt lokyt” ArzI jmHW kro[ 2

smIiKAw: do kMm-kwjI idnW dy AMdr-AMdr quhwnUM nYcUrl gYs dI lweIn

sMbMDI jwxkwrI iml jwvygI[ zmIn pu`tx qoN pihlW ies jwxkwrI nUM dyKo Aqy smJo[ 3

spStIkrn: kI quhwnUM ieh smJx iv`c mdd cwhIdI hY ik ik`Qy zmIn

pu`txI sur`iKAq hY? FortisBC (&orits bI.sI.) nUM 1-888-822-6555 ’qy &on kro[ murMmq dy v`fy ^rcy qoN bcx leI zmIn pu`tx qoN 3 idn pihlW “bI.sI. vn kwl” nUM 1-800-474-6886 ’qy &on kro[

FortisBC uses the FortisBC name and logo under license from Fortis Inc. (15-015.1 04/2016)


Saturday - April 7, 2018

9

ipCly hPqy AYn.fI.pI lIfr jgmIq isMG vloN pwrtI dy ADwr nMU mzbUq krn leI, bI.sI dy keI SihrW dw dOrw

jgmIq isMG vloN pwrtI dy ADwr nMU mjbUq krn leI bI sI dy v~K v~K SihrW dw dOrw kIqw jw irhw hY[eysy kVI dy qihq jgmIq isMG ny gurdvwrw ‘drbwr sRI gurU grMQ swihb’ srI ivKy hwjrI lvweI Aqy goibMd srvr skUl dy b~icAW, AiDAwpkW Aqy mwipAW nwl Ku~lI glbwq rwhI sWJ pweI[auhnW ny AwpxI ijMdgI dy qjrby Aqy AoKy pl vI b~icAW nwl swJy kIqy Aqy hr smyN cVdI klw ‘c rihx leI b~icAw nMU pRyirq kIqw[

vwtr pweIp’ lIk hox kwrn Krwb hoieAw Gr, bzurg joVy nUM nhIˆ imilAw muAwvzw We have a team of professional and experienced lawyers to assist you.

AweI.sI.bI.sI. Aqy prsnl ieMjrI klym ibRitS kolMbIAw— kYnyfw dy Sihr kYlovnw ‘c rihx vwly bzurg joVy ny d`isAw ik do swl pihlwˆ aunHwˆ dy Gr kol myn vwtr pweIp lIk hox kwrn aunHwˆ dw Gr Krwb hoxw SurU ho igAw Aqy hux aunHwˆ nUM ies kwrn hoey nukswn dw muAwvzw vI nhIˆ iml irhw[ 89 swlw rozmYrI lwloˆd ny ikhw ik aunHwˆ dw supinAwˆ dw Gr Krwb ho igAw Aqy ipCly 6 hPiqAwˆ qoˆ auh mwVI hwlq ‘c hn[ glynmor ielwky ‘c aunHwˆ dy Gr A`goˆ lMGx vwlI myn vwtr pweIp lIk huMdI rhI Aqy aunHwˆ dw Gr pwxI nwl Br igAw[ rozmYrI Aqy aunHwˆ dy pqI bYrt ny d`isAw ik pwxI kwrn aunHwˆ dy Gr dIAwˆ C`qwˆ, kMDwˆ Aqy PrS dw bhuq burw hwl ho cu`kw hY[ ies leI aunHwˆ dw BwrI nukswn hoieAw hY[ aunHwˆ ikhw ik Gr AMdr jwx qoˆ vI fr l`gdw hY ikauˆik keI kmirAwˆ dIAwˆ kMDwˆ Pu`l geIAwˆ hn[ drvwzy vI cMgI qrHwˆ bMd nhIˆ huMdy Aqy aunHwˆ nUM bhuq muSklwˆ dw swhmxw krnw pY irhw hY[ aunHwˆ ikhw ik lokl AiDkwrI aunHwˆ dI bynqI nUM sux nhIˆ rhy Aqy aunHwˆ nUM twl rhy hn[ aunHwˆ dy guAwˆFIAwˆ ny ikhw ik aunHwˆ dw Gr burI qrHwˆ nwl brbwd ho igAw hY[ hwlwˆik glynmor-AYlIsn iemprUvmYˆt ifstRikt dy AiDkwrIAwˆ ny ikhw ik ApRYl ‘c aunHwˆ nUM CotI ijhI lIkyj dI jwxkwrI imlI sI Aqy aunHwˆ ny ies nUM smyˆ ‘qy hI TIk kr id`qw sI[ ies pirvwr ny ikhw ik aunHwˆ dy Gr dw bImw hoieAw hY pr kMpnI dw kihxw hY ik auh ies dw muAwvzw nhIˆ Brngy[

swfy kol mwihr Aqy qzrbykwr vkIlW dI tIm quhwfI shwieqw leI hwzr hY[ AsIN pMjwbI, ihMdI Aqy aurdU ivc g`l krdy hW

PERSONAL INJURY LAWYERS 205 - 7134 King George Boulevard Surrey, BC V3W 5A3

T 604 449 7500 TF 1 888 449 7573

F E

604 449 7501 info@randhawalaw.ca


10

Saturday - April 7, 2018

kyNdrI pµjwbI lyKk sBw au~qrI AmrIkw dw slwnw swihqk mylw

pMnw 3 dI bwkI... AwrµB iv~c surjIq isµG mwDopurI v~loN pµjwbI bolI Aqy swfI mW DrqI kYnyfw dy mwx iv~c ku~J l&z gey (ipRqpwl ig~l styj skq~r vjoN styj qy hwzr hoey) pRDwngI mµfl iv~c pRDwn crn isµG, ikRSn Bnot,jsivµdr isµG ig~l, ib~kr isµG Kosw, hrBjn isµG mWgt, hrpwl isµG brwV siqkwr nwl bYTdy gey[ sBw dy mIq pRDwn mnjIq mIq ny sBw dI sQwpqI,

lgvweI[ surjIq isµG mwDo purI ny pirµt mIfIAw, tI.vI. Aqy ryifE mIfIAw swirAW dw Dµnvwd kIqw[ Zzlgo gurdrSn isµG bwdl AwpxI s~jrI Zzl nwl hwzr hoey[ ieµdrjIq isµG DwmI sµkyqk kivqw ‘ic~Kw bolI’ Awpxy fUµGy zzbwq nwl pyS krky gey[ rUipµdr KYrw rUpI qrnuµm iv~c AwpxI kivqw (nwnI dw ipµf ..,) nwl Awpxw rµg bnH ky gey[ ausqwd Zzlgo jsivµdr ig~l ku~J SyArW nwl AwpxI Zzl klw dw lohw

AxQ~k srgrmIAW Aqy mwxmqIAW pRwpqIAW dw vrnx kIqw smyN smyN isr sµswr dy pRis~D pµjwbI bu~DI jIvIAW, lyKkW Aqy sUKm klwvW nwl sbµDq sKSIAqW dw sBw dIAW iekq~rqwvW iv~c SmUlIAq dw izkr vI kIqw[ sBw v~loN smyN symyN bVI au~c pD~r dy swihqk smwgm vI kIqy gey Aqy pµjwbI swihq dIAW au~GIAW hsqIAW ƒ snmwinq vI kIqw jWdw irhw[ A~j ie~Qy snmwn dI lVI ƒ jwrI r~KidAW pRmu~K kvI lyKk Aqy FwfI klw dI mhwn hsqI igAwnI kyvl isµG inrdoS jI ƒ auhnW dIAW aumr Br dIAW prwpqIAW leI ivSyS snmwn id~qw igAw[ rcnwvW dy AwrµB iv~c s: mnjIq isµG inJ~r v~loN Dwrimk Sbd dw gwien kIqw igAw[ aus qoN mgroN au~Gy FwfI Aqy kvISr cmkOr isµG syNKoN ny Awpxy swQI klwkwr nwl FwfI klw dw Awpxw AnoKw rµg binHAw[ dljIq kilAwx purI ny dyS ipAwr dI ie~k rubweI khI[ AmrIk isµG lylH ny jIvn leI syD idµdI kivqw khI,kuivµdr cWd jI ny bYiTAW bYiTAW hwzrI

mnµvwky gey[ hrI isµG qwqlw ny ie~k kivqw dy nwl ie~k Zzl qrnuµm iv~c suxweI[ Dwrimk kivqw iv~c ivSyS nW igAwn isµG kotlI ny pµjwbI bolI ƒ swry pµjwbIAW dI bolI kihµidAW mW bolI ƒ ivSyS mwx id~qw[ plivµdr isµG rµDwvw ny pµjwb dy hyrvy dw gIq qrnuµm iv~c gw ky klyjy ƒ DUh pw id~qI[ ikRSn Bnot ny

212722047 - 2018 Vaisakhi Print Creative-POS-10x7-CAN.indd 1

ku~J sqrW Bgq isµG dy mwx iv~c kihky ie~k nvIN Zzl pyS kIqI[ hrivµdr kOr sohI ny pwS dI kivqw nwl hwzrI lgvweI ‘myry qy Aws nw kirE’ [ khwxIkwrw prvyz sµDU hsidAW hsidAW hwzrI lgvw ky gey[ KuShwl glHotI ny AwpxI jwxI pCwxI kivqw khI[ su~K gohlvVH ny gIq pyS krky swihqk pRogrwm ƒ mnorµjn bxwaux dw hIlw kIqw gurmyl bdySw ku~J jwxkwrIAW dy ky gey[ ipRQIpwl isµG sohI AwpxI vwriqk dI AnoKI vµngI nwl hwizr hoey[ AjYb isµG is~DU ny 2018 ny swihqk snmwn bwry dsidAW gurdrSn bwdl, hrBjn isµG mWgt, AmrIk plwhI, su~K gohlvVH dI sihmqI lYNidAW ies snmwn leI igAwnI kyvl isµG inrdoS dw nwm ilAw Aqy inrdoS jI dI jIvnI sµKyp rUp iv~c d~sI auhnW dIAW swihqk pRwpqIAW Aqy FwfI klw bwry d~isAw igAw[ ies qoN bwAd kyvl isµG jI ƒ sBw dy pRDwn, swry fwierYktrz Aqy Aey mu~K mihmwnW v~loN qwlIAW dI gUµj nwl (500 fwlr dI rwSI Aqy plYk ) nwl snmwinq kIqw igAw[ (pµjwb Bvn) su~KI bwT v~loN inrdoS jI ƒ 500 fwlr nwl snmwinq kIqw igAw[ igAwnI kyvl jI inrdoS jI ny styj qy hwzrI lgvwauNidNAW A~j dy snmwn dI rwSI iv~c ie~k 100 fwlr hor jmHW kridAW ieh rwSI pµjwbI boDI dI lwiebrYrI ƒ dwn krn dw AYlwn kIqw[ auhnW ieh vI ikhw ik auh aumr Br ies snmwn ƒ Xwd r~Kxgy[ bwkI pMnw 17 qy...

3/2/18 4:22 PM


Saturday - April 7, 2018

11

joS Aqy lgn dw sumyl: ig`l AYNf ig`l lwA Prm pMnw 3 dI bwkI... dovyN, Anupm Aqy rwjpRIq keI vrHy AYfimMtn ivc kwnMUnI syvw pRdwn krn qoN bwAd hux mYtro vYnkUvr ivc Aw gey hn, aùQy AwpxI lgn Aqy p~ky ierwdy vwly hox kwrn aunHW ƒ bhuq siqkwr pRwpq sI[aunHW ny AmrIkn lwA skUlW qoN lwA dI is`iKAw pUrI kIqI[ Anupm ny novw swauQ eIstrn XUnIvristI Pæort lOfrfyl Pælorfw (Nova South Eastern University in Ft, Lauderdale, Florida) Aqy rwjpRIq ny kys vYstrn irzrv XUnIvristI skUl AOPæ lwA klIvlYNf,EhwE (Case Western Reserve University School of Law in Cleveland, Ohio) qoN is`iKAw pRwpq kIqI[ BwvyN aunHW dI kwƒn dI is~iKAw XUnwieitf styts dy v`K v`K BwgW ivc hoeI pr iPr vI aunHW ny, G~t vrg dy lokW,jo ik G`t BwgSwlI hn Aqy auh ijnHW koL G`t Dn hY Aqy auh jo Adwlq dIAW pycIdw AOkVW qoN jwxU nhIN hn, leI kMm kIqw[ Anupm dw mYtro vYnkUvr ivc Aqy rwjpRIq dw AYfimMtn ivc pwlx posn hoieAw[ Anupm ny XU bI sI qoN AMfr gRYjueyt ifgrI pRwpq kIqI Aqy Awpxy vwDU smyN, aunHW AOrqW dI shwieqw kIqI jo durivhwr qoN bcx leI sur`iKAw cwhMdIAW sn Aqy iek`lIAW mwvW hn[“aus smyN AwpxI AMdrUnI pukwr ƒ AnuBv kIqw ik aunHW, ijnHW ƒ koeI ivSyS AiDkwr nhIN, koeI Awsrw nhIN ’qy Brosy Xog koeI nhIN hY, aunHW dI shwieqw krW,”Anupm ny ikhw[ies leI lwA dI ifgrI pRwpq krnw Aqy vkwlq krnw Aqy aunHW dI shwieqw krnw ijnHW ƒ shwieqw dI loV hY, sB qoN auq`m shwieqw krn dw FMg hY[ies leI auh swauQ &lorfw lwA skUl v`l geI[ rwjpRIq AYfimMtn ivc v`fw hoieAw ijs dI socxI vI ausy qrHW dI hI sI[auh, aunHW leI jo kwƒn qy inAW dI pRikirAw qoN GbrwauNdy hn,ie~k sroq bxnw cwhuMdw sI[“mYN hmySw hr iek leI ienswPæ Aqy inrp`Kqw cwhuMdw sI,” aunHW ny ikhw[lokW dw jd pulIs nwL vwsqw pYNdw hY jW AdwlqI pRikirAw qoN Gbrw jWdy hn qW auh cwhuMdy hn ik koeI kwƒnI mwhr aunHW dI AgvweI kry[ ies leI aunHW ny kys vYstrn (Case Western) ivc iqMn swl lwA dI pVHweI kIqI[ auh kRImInl lwA dI vkwlq krn leI AYfimMtn vwps Aw gey[ AwKær dovyN ie`k sWJy im`qr dy ivAwh ivc imly, hor g`lW qNo ielwvw inr-AwsirAW dI kwƒnI sMkt ivc shwieqw krn dy ie`k dUjy dy joS ƒ psMd kIqw[ aunHW ny ieh ie`k surqw qy KuSI dw iezhwr kIqw Aqy Anupm Aqy rwjpRIq dy ivAwh qoN bwAd auh rwjpRIq dy GrylU Sihr AYfimMtn ivc vs gey[Anupm ausy lwA Pærm ivc Swml ho geI ijs ivc rwjpRIq kMm krdw sI,Aqy PæYmlI lwA dy Kyqr ivc ausy Pærm ivc pRYkits krn l`g peI[ dohW ny Pyr Anupm dy GrylU Sihr ivc jwx dw &Yslw kIqw Aqy srHI ivc AwpxI lwA &rm SurU kr id`qI, ies qrHW Gill and Gill Law, Barristers and Solicitors (ig`l AYNf ig`l lwA, bYirstrz AYNf soilstrz) dw srHI ivc jnm hoieAw[“AsIN ie`Qy smùcI kwƒnI syvw prdwn krdy hW,” rwjpRIq ny ikhw[ auh kRImInl lwA (AprDW sMbDI kwƒn) Aqy iemIgrySn lwA qy kyNdirq krdy hn jdoN ik Anupm &YmlI lw in Surrey AivAkqIgq s`tW (personal injury),AweI sI bI sI Aqy rIAl Astyt (jwiedwd) dy kysW dI vkwlq krdI hY[ “AsIN nw kyvl mk`dimAW dw inptwrw krdy hW, swfw klwieMts vloN kort’c jwx dw lMbw qjrbw hY,”rwjpRIq ny ikhw[“AdwlqI kwrvweI SurU krn qoN pihlW,Xog slwh lYxI cMgI g`l hY,” rwjpRIq ny d`isAw[

Aqy mYtro vYnkUvr ivc kwƒnI slwh mSvry Aqy shwieqw leI sB qoN cMgI QW hY,Anupm Aqy rwjpRIq dw ‘Gill and Gill Law, Barristers and Solicitors in Surrey .srI AwiPs ‘c qusIN Awp 604-757-Gill (4455) qy &on krky phuMc skdy ho[


12

Saturday - April 7, 2018

bhuigxqI kYnyfIAnwˆ nUM kYnyfw-AmrIkw ivcwly tryf vwr hox dw KdSw Etvw,: ip`Cy ijhy nYnoz irsrc v`lô krvwey gey srvyKx Anuswr bhuigxqI kYnyfIAnwˆ nUM ieh KdSw hY ik nwPtw qy hornwˆ mùidAwˆ nUM lY ky Agly do swlwˆ iv`c kYnyfw qy AmrIkw drimAwn tryf vwr ho ky rhygI[jdô dovwˆ dySwˆ iv`c tryf vwr

dI sMBwvnw bwry svwl pùiCAw igAw qwˆ srvyKx iv`c Swml 19 PI sdI kYnyfIAnwˆ ny ieh mMinAw ik ies dI sMBwvnw bhuq izAwdw hY jdik 48 PI sdI ny ieh aumId jqweI ik ieh vwr hox dI QoVHI bhuq sMBwvnw hY[ cOvI PI sdI ny AwiKAw ik ieh tryf vwr hox dI bhuqI sMBwvnw nhIˆ jdik s`q PI sdI ny AwiKAw ik Aijhw nhIˆ ho skdw[ srvyKx iv`c ieh vI swhmxy AwieAw ik 54 PI sdI kYnyfIAn cwhuMdy hn ik PYfrl srkwr tryf sbMDI ieh g`lbwq jwrI r`KI jwvy qy ienHwˆ nUM ieh Aws vI hY ik kYnyfIAn stIl qy AYlUmInIAm aùqy lwey jwx vwly aùcy tYirPz dy sbMD iv`c

2.60*

5 Years variable closed

2.94*

5 Years fixed closed

AmrIkw Awpxw mn bdl lvy[ 26 PI sdI qô v`D dw kihxw hY ik kYnyfw nUM vI AmrIkw iKlwP bdlwlaU kwrvweI kridAwˆ hoieAwˆ tYirPz iv`c vwDw krnw cwhIdw hY[ nÔ PI sdI dw mMnxw hY ik AmrIkw v`lô kYnyfIAn vsqwˆ aùqy lwey tYirPz dy sbMD iv`c kYnyfw nUM nwPtw sbMDI g`l qoV dyxI cwhIdI hY[ isrP cwr PI sdI ieh mMndy hn ik kYnyfw nUM tYirP ^qm krvwaux leI AmrIkw nUM vwDU Cot dyxI cwhIdI hY[ AmrIkw dy rwStrpqI fOnlf trMp ny stIl aùqy 25 PI sdI qy AYlUmInIAm aùqy 10 PI sdI tYirP lwaux dy AYlwnnwmy aùqy dsq^q kIqy sn[ ieh tYirP aunHwˆ l`gBg hryk dyS aùqy lwaux dw AYlwn kIqw sI[ bwAd iv`c kYnyfw qy mYkisko nUM ies mwmly iv`c Cot dy id`qI geI[ ies dOrwn iv`q mMqrI ib`l mOrinaU bwry vI lokwˆ dI rwie pùCI geI[ mwrc dy SurU iv`c jdô 2018 dw PYfrl bjt jwrI kIqw igAw sI qwˆ mOrinaU dI kwrguzwrI bwry svwl kIqy gey sn, srvyKx iv`c 18 PI sdI kYnyfIAnwˆ ny AwiKAw ik auh mwVI kwrguzwrI ivKw rhy hn jdik 15 PI sdI ny AwiKAw ik mOrinaU dI kwrguzwrI qwˆ byh`d Krwb hY[ 35 PI sdI ny AwiKAw ik aunHwˆ dI kwrguzwrI AOsqn hY jdik 19 PI sdI ny AwiKAw ik auh cMgw kMm kr rhy hn[


Saturday - April 7, 2018

13

hux ies kMm ‘c vI shI swbq ho rhy ny smwrtPon AYp torwˆto -smwrtPon AYp zrIey KUn dy vhwA nUM mwpxw sMBv hY Aqy ies dy nqIjy rvwieqI jwˆc ivDI qô vD stIk pwey gey[ ies sMbMD ivc Koj krn vwly ivigAwnIAwˆ ny ieh g`l AwKI[ ‘kYnyfIAn mYfIkl AYsosIeySn jnrl’ ivc pRkwSq AiDAYn qô fwktrI Kyqr ivc smwrtPon dI sMBwivq vrqô dw pqw l`gdw hY[ kYnyfw dI Etwvw XUnIvristI dy bŷjwmIn ihbrt ny ikhw, ‘’smwrtPon dI aupl`bDqw kwrn G`t jwˆ ibnwˆ iksy Krc dy fwktrI Kyqr ivc cMgy qrIky nwl jwˆc leI iesqymwl viDAw hY[ ihbrt ny ikhw ik audwhrx leI kYmry Aqy ivsyS swPtvyAr jwˆ PotofwXof sŶsr zrIey smwrtPon dI vrqô KUn dy vhwA ‘c bdlwA nUM mwpx vwly XMqr plyiQsmogRwP dy rUp ivc kIqw jw skdw hY[ ies Koj ivc Swml 438

lokwˆ nUM do smUhwˆ ivc vMifAw igAw[ iek smUh dy KUn dy vhwA dI jwˆc AYp zrIey kIqI geI,

bRihmMf ivckwr siQq nIly rMg dy ies v`fy qwry dw nwˆ iekwrs hY[ ieh qwrw ieMnw dUr

tor~toÊqoNÊb`dÊhuxÊdUsrIÊlukySnÊsrIÊivcÊ

A1 HERBAL AYURVEDIC CLINIC jdik dUjy smUh dI jwˆc irvwieqI FMg nwl kIqI geI[ smwrtPon AYp dI jwˆc dy nqIjy 94 PIsdI shI rhy, jdik irvwieqI jwˆc ivc ieh AMkVw 84 PIsdI irhw[

hbl dUrbIn ny bRihmMf ‘c sB qô dUr siQq qwrw l`iBAw vwiSMgtn— nwsw dI hbl pUlwV dUrbIn ny hux q`k dw sB qô dUrvrqI qwrw l`iBAw hY[

hrblÊK`AÊÊÊÊÊÊrogÊBj`AÊÊÊÊÊÊÊqMdrusqIÊp`A

hY ik ies dI roSnI nUM DrqI q`k phuMcx ivc 9 Arb swl l`g gey[ dunIAw dI sB qô v`fI dUrbIn nwl vI ieh qwrw bhuq DuMdlw idKweI dyvygw[ hwlwˆik gRyvItySnl lynisMg nwˆ dI pRikirAw huMdI hY jo qwirAwˆ dI DuMdlI cmk nUM qyz kr idMdI hY, ijs nwl KgolivigAwrnI dUr dy qwry nUM vI dyK skdy hn[ brkly ivc XUnIvristI AwP kYlIPornIAw ivc ies SoD dI AgvweI krn vwly pYtirk kylI ny ikhw, ‘ieh pihlI vwr hY ik jdô AsIˆ iek v`fy Aqy AwpxI qrHwˆ dw iek`lw qwrw dyiKAw hY[‘ kylI ny ikhw, ‘qusIˆ auQy keI AwkwS gMgwvwˆ nUM dyK skdy ho pr ieh qwrw aus qwry qô G`t qô G`t 100 guxw dUr siQq hY, ijs dw AsIˆ AiDAYn kr skdy hwˆ[‘

*ÊEprySnÊqoNÊpihl~ÊiekÊv`rÊzrUrÊimlo *ÊifskÊdrdÊ:Êl@kÊivcoNÊl@qÊivcÊdrdÊj`xI ÊÊ(rIhÊdIÊdrd)Êj`xIÊkyÊmxkyÊih@lxyÊj~Êv@Dxy *Êsrv`eIklÊdrdÊ:ÊDOxÊivcÊdrdÊj~Êb~hÊivcÊ ÊÊdrdÊj~ÊisrÊivcÊdrdÊrihxI *ÊgoifE~Êd`ÊdrdÊ:Êau@Tx-bYTxÊj~ÊqurnÊiPrnÊ ÊÊn`Êskx`,ÊgoifE~ÊivcÊsozÊj~Êh@fIE~Êd`Êv@Dx`Ê ÊÊj~ÊG@sx`,ÊgTIE`,ÊjoV~ÊdIE~Êdrd~ *ÊstrYs,ÊpytÊdyÊrog,Êilvr,ÊcmVI,Ê *ÊhrÊqrH~ÊdIÊEYlrjI,Êmoc,Êcu@kÊj~ÊDrnÊdyÊpYx` *ÊhrÊqrH~ÊdIE~Êzn`n`Êibm`rIE~,ÊrsOlIE~,Ê ÊÊp@QrI,ÊmhInyÊd`Êv`D`ÊG`t`| *Êk`l`ÊpIlIE`ÊqyÊhorÊn`-mur`dÊbIm`rIE~ÊijnH~Ê ÊÊd`ÊqusINÊiel`jÊkrv`ÊkyÊinr`SÊhoÊcu@kyÊhoÊq~Ê ÊÊiekÊv`rÊs`nUMÊsyv`Êd`ÊmOk`ÊidAÊEqyÊTIkÊhoÊ ÊÊkyÊpRm`qm`ÊdyÊguxÊg`vo| *Ês`f`Êqzrb`ÊpIVHIÊdrÊpIVHIÊhYÊ *ÊhrÊqrH~ÊdIÊkmzorIÊd`Êp@k`Êiel`jÊ *ÊnbzÊdyKÊkyÊs`rIÊibm`rIÊd@sÊidMdyÊh~

sl`hÊmSvr`ÊiblkulÊmuPq vDyryÊj`xk`rIÊleIÊsMprkÊkro:

604-445-4700 hrbilstÊpI.ÊrUbl

UNIT #31- 8430 128 ST., KHALSA BUSINESS CENTER, SURREY

srI tr~toÊ nvINÊid@lI pMj`b 604-445-4700 905-874-3333 98766-74569 98185-65141 visit us: www.a1herbal.ca

a1herbal.ca

a1herbal.ca

not:Ês`rIE~Êdv`eIE~ÊEsINÊE`pÊbx`auNdyÊ h~ÊEqyÊhYlQÊkYnyf`ÊkoloNÊmnzUrSud`Êhn|Ê


14

Saturday - April 7, 2018

rUs ‘cô k`Fy gey ifplomYtwˆ ny AmrIkI dUqGr C`ifAw mwsko-jwsUs nUM zihr dyx ‘qy pYdw hoey ivvwd dy m`dynzr mwsko ivc vwiSMgtn ny dUqGr ivcô k`Fy gey AmrIkw dy 60 ifplomYtwˆ dw pihlw j`Qw A`j rvwnw ho igAw[ mOky ‘qy

mOjUd iek p`qrkwr ny d`isAw ik AmrIkw dy keI ifplomYtwˆ Aqy aunHwˆ dy pirvwrwˆ ny sQwnk smŷ muqwbk svyry 6:30 vjy dUqGr C`f id`qw Aqy auh 3 b`swˆ Aqy iek imMnIb`s ivc svwr ho ky hvweIA`fy v`l rvwnw hoey[ rUs ny ifplomYtwˆ nUM dyS C`fx leI A`j dI smŷ sImw id`qI sI[ ibRtyn ivc 4 mwrc nUM swilsbrI ivc

swbkw fbl eyjMt srgyeI sikRpl Aqy aunHwˆ dI DI XulIAw ‘qy nrv eyjMt nwl hmlw kIqw igAw, ijs ivc auh dovŷ gMBIr rUp nwl zKmI ho gey[ ibRtyn ny ies hmly dy ip`Cy rUs dw h`Q d`isAw hY[ ies qô bwAd ‘jYsy nUM qYsw’ nIqI dy qihq ifplomYtwˆ nUM Awpxy-Awpxy dyS ivcô k`Fx dw islilsw jwrI hY[ ibRtyn ny ikhw ies h`iqAw dy ip`Cy rUs dy hox dI ‘pUrI sMBwvnw’ hY[ hwlwˆik rUs ny hmlwvr rUp nwl ies doS nUM r`d kIqw hY[ AmrIkw XUrpI sMG dy mŶbrwˆ, nwto dySwˆ Aqy hor dySwˆ ny rUs dy 150 qô izAwdw ifplomYtwˆ nUM dyS inkwlw krn dw hukm id`qw sI Aqy rUs ny vI ies dw Aijhw hI jvwb id`qw[ mwrc dy AMq q`k rUs ny AmrIkw dy 60 ifplomYtwˆ nUM dyS C`fx leI ikhw Aqy nwl hI sŶt pItsbrg ivc vxj dUqGr nUM bMd krn dw hukm id`qw[ ifplomYtwˆ dy dyS C`f ky jwx dy m`dynzr dUqGr ivc keI vwhn Awaûdy Aqy jwˆdy hoey idKweI dy rhy hn[ keI vwhnwˆ ivc dyS inkwlw kIqy ifplomYtwˆ dy smwn Aqy pwlqU jwnvr vI hn[

pwik srkwr hwiPz seId nUM prySwn krnw bMd kry : lwhOr hweI kort lwhOr — sMXukq rwStr sur`iKAw prISd (XU. AỲn. AỲs. sI.) ny bIqy mMglvwr nUM A`qvwdIAwˆ dI ilst jwrI kIqI hY[ ies ivc pwiksqwn ivc rihMdy 139 A`qvwdIAwˆ smyq jmwq-aud-dwAvw dy muKI hwiPz seId dy nwm dw vI izkr kIqw igAw hY[ ies ilst dy iek idn bwAd hI lwhOr hweI kort ny pwiksqwn srkwr nUM ikhw hY ik auh hwiPz seId nUM prySwn krnw bMd kry[ XU. AỲn. AỲs. sI. v`lô jwrI ilst dw mjwk aufwaûidAwˆ lwhOr hweI kort ny pwiksqwn srkwr nUM AwdyS id`qw hY ik auh hwiPz seId dIAwˆ smwijk kilAwx nwl juVIAwˆ gqIivDIAwˆ nUM c`lx dyvy Aqy aus nUM prySwn krnw bMd kry[ XU. AỲn. AỲs. sI. ny mMglvwr nUM ijhVI ilst jwrI kIqI hY, aus ivc seId nUM ieMtrpol v`lô vwtŷf A`qvwdI d`isAw igAw hY[ AmrIkw ny vI seId ‘qy 10 imlIAn fwlr dw ienwm r`iKAw hY[ muMbeI hmilAwˆ dy mwstr mweIˆf hwiPz dy p`K ivc Adwlq ny ieh it`pxI iek ptISn dy jvwb ivc kIqI hY[ ies ptISn ivc hwiPz ny srkwr ‘qy doS lgwieAw sI ik auh aus dI pwrtI dy vYlPyAr pRojYkt ivc d`Kl AMdwzI kr rhI hY ikaûik srkwr Bwrq Aqy AmrIkw

dy dbwA ivc Aw geI hY[ ies ptISn ivc hwiPz ny ikhw sI ik pwrtI jwˆ iksy sMsQw nUM Dwrimk jwˆ smwijk kMmwˆ qô rokxw sMivDwn dy ivrùD hY[ jsits AmIaudIn Kwn ies ptISn dI suxvweI kr rhy sI[ seId dy vkIl ey. ky. fogr ny seId v`lô ptISn dwier kIqI sI[ Adwlq ny hux 23 ApRYl nUM ies ‘qy jvwb dwKl krn leI ikhw hY[ mwrc ivc vI fogr ny ies qrHwˆ dI hI ptISn seId v`lô dwier kIqI sI[ aus smŷ vI jsits Kwn ny rwj

Aqy dyS dI srkwr kolô 27 ApRYl q`k jvwb mMigAw sI[ hux jdik dovŷ ptISnwˆ smwn hn qwˆ Adwlq dovŷ muk`dimAwˆ dw PYslw iek`Ty dyx ‘qy ivcwr kr rhI hY[


Saturday - April 7, 2018

15

vwiSMgtn ivKy ‘nYSnl is`K fyA pryf’ 7 ApRYl nUM, is`Kwˆ iv`c BwrI auqSwh: ihMmq isMG inaUXwrk , -sRI gurU gRMQ swihb jI dI AgvweI ivc XU. AỲs.ey. dIAwˆ gurduAwrw pRbMDk kmytIAwˆ Aqy pMQk j`QybMdIAwˆ v`lô bxweI swˆJI sMsQw, is`K koAwrfInySn kmytI, eIst kost (XU. AỲs. ey.) v`lô 7 ApRYl nUM is`K fyA pryf k`FI jw rhI hY[ AmrIkw dI rwjDwnI vwiSMgtn fI.sI., pwrlImŶt dy swhmxy 319vŷ ^wlsw pRgt idvs (ivswKI) nUM smripq is`K fyA pryf gurU gRMQ swihb jI dI AgvweI hyT k`Fxw swrI dunIAwˆ dy is`Kwˆ leI mwx vwlI g`l hY[ ieh jwxkwrI idMidAwˆ koAwrfInySn kmytI dy kOAwrfInytr ihMmq isMG , kyvl isMG is`DU, hrijMdr isMG, vIr isMG mwˆgt, divMdr isMG idE ny d`isAw ik ^wlsw pRgt idvs ivswKI dy idhwVy nUM nYSnl is`K fyA dy qOr ‘qy mnwaux dI AmrIkI rwj dIAwˆ keI sUbw srkwrwˆ v`lô mwnqw imlI hY[ ies idn dI mh`qqw nUM mùK r`Kdy hoey is`K pMQk j`QybMdIAwˆ v`lô swihb gurU gRMQ swihb jI dI srpRsqI hyT 7 ApRYl, idn Sin`crvwr nUM pryf k`FI jw rhI hY[ is`K fyA pryf (is`K &rIfm mwrc) dupihr 12 vjy qô kYpItl ih`l vwiSMgtn fI.sI. v`l jwvygI[izkrXog hY ik sMn 2017 iv`c swihb gurU gRMQ swihb jI dI brgwVI, pMjwb qô SurU hoeI byhurmqI dy auprMq XU.AYs.ey. dy eIst kost dy gurduAwirAwˆ Aqy j`QybMdIAwˆ dy smUh aùdm sdkw hI AmrIkI is`Kwˆ dI ieh swˆJI sMsQw is`K koAwrfInySn kmytI, eIst kost (XU.AYs.ey.) hôd iv`c AweI,

ijs dy auprwilAwˆ sdkw is`K kOm ny QoVy ijhy smŷ iv`c keI kwmXwbIAwˆ pRwpq kIqIAwˆ[ sMn 2017 iv`c is`K kOks dy sihXog nwl ^wlsw swjnw idvs nUM AmrIkI pwrlImŶt iv`c spIkr pwl rwAn dI mOjUdgI iv`c ib`l 189 qihq pRvwinq krwauxw, iesy lVI iv`c A`gy quridAwˆ sUbweI srkwrwˆ knYktIkt, mYswcUsYs, pYnislvyinAw, fYlwvyAr Aqy ieMifAwnw ny vI 14 ApRYL nUM ‘is`K nYSnl fyA’ dI mwnqw id`qI hY[ iesy mwrc mhIny iv`c inaU jrsI sUbweI srkwr ny vI 14 ApRYl nUM is`K nYSnl fyA Aqy hr swl dy ApRYl dy mhIny nUM p`ky qOr ‘qy is`K AvyArnỲs mhIny dy nwˆ ‘qy pRvwn kIqw hY[ Xwd rhy ik iesy swl AmrIkw dy 96 gurduAwrw pRbMDk kmytIAwˆ v`lô BwrqI srkwr dy numwieMidAwˆ dI gurduAwirAwˆ iv`c srkwrI qOr ‘qy Dwrimk Aqy smwijk smwgmwˆ iv`c hwzrI Brn ‘qy pUrn pwbMdI lwaux iv`c vI is`K koAwrfInySn kmytI, eIst kost (XU.AYs.ey.) v`lô mùK BUimkw izMmyvwrI sihq inBweI sI[ ies mwrc dy k`Fx dw mùK AwdyS swihb gurU gRMQ swihb jI dI lgwqwr ho rhI byhurmqI nUM T`l pwaux leI jwgirq krnw, gurU nwnk swihb jI dy clwey inrml pMQ dw dyS-ivdyS iv`c v`D qô v`D pRcwr krnw, pMjwb dyS dI AjwdI, ^wlsw rwj dI sQwpnw, is`Kwˆ dI pihcwx, nslI hmilAwˆ dI rokQwm, is`K nOjvwnwˆ nUM AmrIkI rwjnIqI iv`c ih`sw lYx leI auqSwihq krnw Awid Swiml hn[

rUs ny kYnyfw dy 4 ifplomYtwˆ nUM k`iFAw bwhr torwˆto— XU.ky ‘c swbkw jwsUs Aqy aus dI DI nUM kiQq qOr ‘qy zihr dyx dy mwmly ny qUl PV ilAw hY Aqy ieh mwmlw gMBIr huMdw jw irhw hY[ rUs, AmrIkw Aqy kYnyfw Awid dySwˆ ‘c qxwA vDdw hI jw irhw hY[ kùJ idn pihlwˆ kYnyfw ny rUs dy 4 ifplomYtwˆ nUM Awpxy dyS ‘cô k`Fx dw AYlwn kIqw sI Aqy ies mgrô rUs ny vI 4 kYnyfIAn ifplomYtwˆ nUM bwhr k`Fx dw PYslw suxw id`qw hY[ kYnyfw dI ivdyS mMqrI ikRstIAw PrIlŶf ny eI-myl rwhIˆ d`isAw ik rUs srkwr v`lô 4 kYnyfIAn ifplomYtwˆ nUM k`iFAw jw irhw hY Aqy kYnyfw ienHwˆ nUM vwps ilAwaux leI iqAwrIAwˆ kr irhw hY[ izkrXog hY ik AmrIkw Aqy drjnwˆ Br XUrpIAn mulkwˆ v`lô ies sbMD iv`c k`Fy gey rUsI ifplomYts dI qrz aùqy PrIlŶf v`lô vI

ipCly somvwr nUM cwr rUsI ifplomYtwˆ nUM kYnyfw qô k`Fx dw AYlwn kIqw igAw sI Aqy ies qô bwAd rUs v`lô ieh kdm cùikAw igAw[ 4 mwrc, 2018 nUM rUs dy jwsUs srjyeI sikRpl Aqy aus dI DI XUlIAw nUM XU. ky. ‘c kiQq qOr ‘qy zihr id`qw igAw sI Aqy aunHwˆ dw ielwj c`l irhw hY[ ijs hspqwl ‘c aunHwˆ dw ielwj c`l irhw hY, aùQô dy fwktrwˆ ny d`isAw ik 33 swlw XUlIAw dI ishq ‘c qyzI nwl suDwr ho irhw hY Aqy aus dI ipqw dI hwlq Ajy vI gMBIr hY[ PrIlŶf dy pRỲs sk`qr Adwm Astn ny ikhw,’’AsIˆ pRBwivq hoey ifplomYtwˆ nUM kYnyfw vwps ilAwaux Aqy aunHwˆ nUM Aqy aunHwˆ dy pirvwrwˆ nUM hr sMBv mdd dyx leI koiSSwˆ krwˆgy[‘’


16

Saturday - April 7, 2018

Supreme Travels Ltd. Dilbagh S.Sidhu

Amritpal S. Sidhu

Directors (Jagraon Wale)

Non Stop Flights Vancouver / Delhi / Vancouver

nOkrI qô k`Fy gey mulwzmwˆ dw SGPC ‘qy hrismrq bwdl iKlwP pRdrSn Director (Jagraon Wale)

AYfvWs bu~k krvw ky ssqIAW itktW dw lwB pRwpq kro[

$760

VANCOUVER / DELHI / VANCOUVER

*Selected Flights Only, Rates are subject to availability AvylyibiltI cYk krn leI Pon kro

supremetravelsbc@gmail.com

vDyry jwxkwrI leI Pon kro

Tel: 778-564-2090 Cell:778-558-5090 OUR ASSOCIATE OFFICE IN JAGRAON, (LUDHIANA) PUNJAB.

8296-B 120 St Scott Road (A&S Insurance Wali Building) , Surrey

RENOVATION Do you want to build your dream house, call us We do all types of home renovations Professional remodeling bathroom, kitchen and offices • • • • •

Framing Drywal Plumbing Heating Painting

• Electrical • Taping • Finishing Carpentry • Kitchen Cabinets • Door Installation

• Window Installation • Tiles • Limited Flooring • Stone work • Boarding • Siding

Grow Akal Construction Ltd. Ph: 604-832-1682

pitAwlw: AỲs. jI. pI. sI. v`lô bIqy idnIˆ 500 qô vDyry mulwzmwˆ nUM nOkrI qô k`Fy jwx dw mwmlw qUl PVdw jw irhw hY[ iesy lVI ‘c pitAwlw dy Kwlsw kwlj ‘c vI 27 krmcwrIAwˆ nUM bwhr dw rsqw idKw id`qw igAw[ ijs dy ivroD vjô aukq mulwzmwˆ ny

AỲs. jI. pI. sI. pRDwn lÔgovwl Aqy kŷdrI mMqrI hrismrq kOr bwdl iKlwP nwArybwzI kIqI[mulwzmwˆ ny ikhw ik iek qwˆ pihlwˆ hI aunHwˆ nUM ieMnIˆ G`t qnKwh id`qI jwˆdI sI Aqy hux aunHwˆ dI nOkrI vI Koh ky aunHwˆ nUM do vkq dI rotI qô vI muQwz kr id`qw[

rweIs im`l ‘cô 56 kroV dw Jonw gwieb, kYptn vlô jwˆc dy hukm cMfIgVH(jsivMdr cImw) : mu`K mMqrI kYptn AmirMdr isMG ny AMimRqsr dI im`l ‘coˆ 56 kroV rupey dw Jonw gwieb hox sbMDI ivjIlYˆs jwˆc dy hukm id`qy hn[ kYptn AmirMdr isMG vloˆ izlw PUf Aqy splweI kMtrolr ey. pI. isMG nUM vI qurMq pRBwv nwl muA`ql kr id`qw igAw hY[ ies g`l dI puStI kYptn AmirMdr isMG dy mu`K/pRmu`K sk`qr suryS kumwr ny kIqI hY[ dUjy pwsy vIrUm`l mulKrwj jYn dIAwˆ do im`lwˆ ‘c bcy hoey Jny ‘qy AiDkwr jmwaux leI do eyjMsIAwˆ pngRyn Aqy vyAr

hwaUisMg ‘c lVweI iCV geI hY[ pMjwb nYSnl bYˆk ny vI ies ‘qy Awpxw klym zwhr kIqw hY[ dohwˆ eyjMsIAwˆ ‘coˆ Anwj iksdw hY, ies dI iPzIkl jwˆc krn leI PUf Aqy splweI ivBwg dI fwierYktr AnMidqw im`qrw ny iqMn mYˆbrI kmytI dw gTn kIqw hY[ AnMidqw im`qrw ny ikhw hY ik tIm nUM inrdyS id`qy gey hn ik dovyˆ rweIs im`lwˆ dI qurMq jwˆc kIqI jwvy Aqy vIfIEgRwPI krvweI jwvy[ ienHwˆ im`lwˆ nUM Alwt kIqy gey ku`l Jony dI Asl jwˆc sbMDI irport ivBwg nUM ByjI jwvy[

Specializing in: • Reefer • Dry Vans • Heated Loads Now hiring owner, operator and drivers - good pay, waiting time and medical benefits Iqbal Kang 778-883-5264 Opportunity for Ph: 604-593-1474 Fax: 604-593-1475 new drivers 8058 - 156 St., Surrey, BC V3S 3R5 info@appletransport.ca

www.appletransport.ca


Saturday - April 7, 2018

17

kyNdrI pµjwbI lyKk sBw au~qrI AmrIkw dw slwnw swihqk mylw pMnw 10 dI bwkI... auprµq sBw dy sk~qr ipRqpwl ig~l ƒ sBw pRiq syvwvW ihq 2018 dy volNntIAr AYvwrf ie~k plYk Aqy ku~J rwSI nwl snmwinq kIqw igAw[ hrijµdr isµG cImw ny gIq pyS kIqw[ ipRµsIpl AjIq isµG Syr ig~l Aqy pRo: bldyv isµG sIhrw dw ivSyS Dµnvwd kIqw igAw, surjIq isµG mwDopurI gIq nwl pyS hoey[ ^ws Dµnvwd-Fysw brdrz, iekbwl isµG JUtI, hrijµdr isµG cImw, kyvl isµG mulqwnI, mK~x Swh luBwxw, AjIq isµG is~DU, AjIq isµG bwjvw, mnjIq isµG pnysr,ig~l morWvwlI dw pirvwr, gurnwm isµG klyr, dlbIr isµG rwey, AjYb isµG is~DU, bldyv isµG bwT, hrismrn isµG, hrBjn isµG mWgt, kYm pirvwr, su~K gohlvVH, su~KI bwT, ieµfoknYfIAn pirvwr dyv hyAr, ieµfoknYfIAn tweImz,-hrjIq bYNs, kulivµdr AOjlw[ mIfIAw Aqy pqvµqy mihmwnW iv~c srokwr su~Kivµdr isµG cohlw, ilµk pµjwbI inaUj,(hrdm isµG mwn), cVHdI klw Akwl gwrfIAn (gurpRIq shoqw) pµjwbI eySIAn stwr (rvI cImw) PulvwVI mYgzIn (kuldIp m`lI), prvwsI A^bwr (imstr KµgUVw), sµGrS inaUz,ryfIE tI.vI.,(su~Kdyv isµG drdI), prweIm AYSIAw (fw: ipRQIpwl sohI),srdwr tI.vI.(pwl vVYc), mihk pµjwbI dI (kvµljIqiQµd), cYnl pµjwbI (su~K m~lI), Ku~lHw mµc hrivµdr Srmw Swiml sn[ ies qoN bwd swfy svrgvwsI Swier ig~l morWvwlI dy pirvwr Aqy auhnW dI supqnI zIrI ig~l ƒ sBw v~loN ruipµdr rUpI ny ie~k &ulkwrI Aqy pRDwn v~loN ie~k plYk nwl snmwinq kIqw igAw[ AYm.pI su~K DwlIvwl vloN ‘kyNdrI pµjwbI lyKk sBw au~qrI AmrIkw’ dy mwx iv~c pwrlImYNt iv~c khy gey SbdW dI vIfIE idKweI geI[ Awey mihmwn Aqy hwzr sroiqAW iv~c

blijµdr (ku~kI ig~l), blijµdr kOr ig~l, supqnI mnjIq mIq, su~KI iF~loN, AmrjIq SWq, prvyz sµDU, hrkIrq cwihl, spuqnI gurdrSn isµG bwdl, qµndIp qµmnw, su~KI is~DU, divµdr kOr jOhl, divµdr bCVw, mohn bC~Vw, mnjIq pnysr, supqnI pnysr, sipµdr isµG, SwhgIr ig~l, ipRqpwl sµDU, kuldIp mlHI, ikRSn bYktr[ sBw dI ^jwncI Aqy mIfIAw koArfInytr rUipµdr KYrw rUpI v~loN itkt ivk~rI dI syvw Aqy shwiek hrSrn kOr, (divµdr kOr jOhl,AmrIk lylH, dljIq kilAwx purI) v~lo pusqk prdrSnI qy, gurmyl bdySw (mYNbriSp), gurmIq isµG is~DU,AjYb is~DU Aqy plivµdr isµG rµDwvw ny (hwl pRbµDk ) dI syvw inBweI[ pRDwn crn isµG ny swirAW dw Dµnvwd kIqw-sBw dI hoNd swry hwzrIn nwl hY[ ies bwry sihXog leI sBw irxI rhygI[ jwgIr isµG johl ny hrmonIAm qy kwiv rµg pyS kIqw[ hrSrn kOr jI ny inrdoS jI ƒ vDweI id~qI Aqy ie~k kivqw nwl hwzrI lgvweI[ jy minhws v~loN swirAW ƒ vDweI-Awpxy v~lo kyNdrI sBw nwl juVy rihx dw pRx ilAw Aqy Awpxy v~loN hr sµBv shwieqw dw vwiedw kIqw[ ig~l morWvwlI dy pirvwr vl sBw ƒ 500 fwlr dyx leI sBw v~loN Dµnvwd kIqw igAw[ kUnr isµG v~loN inrdoS jI ƒ vDweI Aijhy pRogrwmW leI sBw dw Dµnvwd kIqw[ mihk tI.vI., pwl vVYc (srdwr tI.vI) Aqy swry hwzr mIfIey dw sBw ^ws Dµnvwd krdI hY[ ig~l morWvwlI dI PYimlI vloN ie~k l~kI frwA k~iFAw igAw jo ik gurpRIq isµG ig~l dy ih~sy AwieAw[ AnykW Swier ijnHW ƒ smW nhIN id~qw jw sikAw skq~r v~loN smyN dI nzwkq ƒ vyKidAW mw&I mµgI geI [ Aµq iv~c bµby bYNkUt hwl dy pRbµDk pwl brwV jI dw ivSyS Dµnvwd kIqw igAw[

vrkrW dI qurMq jrUrq hY, qn^wh qujrby Anuswr id`qI jwvygI

U.K. Accounting Services Ltd. - Income Tax - Corporate Taxes - Accounting & Payroll - GST / PST - Income Tax for Small Businesses - Incorporation of New Company

jo dilq modI srkwr dy iKlwP sVkwˆ ‘qy aunHwˆ nUM swfw slwm: rwhul gwˆDI nvIˆ id`lI— AnusUicq jwqI (AYs.sI. Aqy rwhul ny tvIt kIqw ik dilqwˆ nUM BwrqI AnusUicq jnjwqI (AYs.tI.) AYkt ‘c drj smwj dy sB qô hyTly aupinvyS ‘qy r`Kxw Awr. mwmilAwˆ ‘c q`qkwl igRPqwrI ‘qy rok sMbMDI AYs.AYs/ Bwjpw dy fI.AYn.ey. ‘c hY, jo ies LLB. suprIm kort dy PYsly dy ivroD ‘c A`j Bwrq soc nUM cuxOqI B.Com., idMdw hY au s nUM auh ihMsw nwl bMd dy ApIl ‘qy keI dilq sVkwˆ (Professional ‘qy auqr dbwaûAccountant) dy hn[ Awey hn[ Bwrq bMd dw Asr dyS Br ‘c 604-805-1594 rwhul ny ikhw ik hzwrwˆ dilq Brw-BYx Cell: dyKx nUM iml irhw hY[ Bwrq bMd ‘qy kwˆgrs A`j sVkwˆ ‘qy auqr ky modI srkwr qô Awpxy B 8045 -114 St., Delta BC pRDwn rwhul gwˆDI ny dilqwˆ dy p`K ‘c tvIt AiDkwrwˆ dI r`iKAw dI mMg kr rhy hn, AsIˆ E-mail: smallbusinesscare@hotmail.com krky kŷdr srkwr ‘qy inSwnw swiDAw[ aunHwˆ nUM slwm krdy hwˆ[

Umesh Parekh

- Income Tax Return $25 + Evenings, Weekend & 7 Days

Umesh Parekh B.Com., LLB.

ars 25 ye nce r e v O ie xper of E

(Professional Bookkeeper)

Cell: 604-805-1594 B 8045 -114 St., Delta BC

E-mail: info@ukaccounting.ca Website: www.ukaccounting.ca

This time change GST/PST instead of HST. One more change the amount from

E-mail: smallbusinesscare@hotmail.com


18

Saturday - April 7, 2018

zrUrI sUcnw

(ROAD CLOSURE)

ngr kIrqn pryf - Sincrvwr ApRYl 7, 2018


Saturday - April 7, 2018

19

modI srkwr nUM suprIm kort vlô v`fw Jtkw, AỲs. sI./ AỲs. tI. AYkt dy PYsly ‘qy styA nhIˆ nvIˆ id`lI—AỲs. sI./AỲs. tI. AYkt ‘c hoeIAwˆ qbdIlIAwˆ bwry suprIm kort ‘c suxvweI hoeI[ Adwlq ny Awpxy PYsly ‘qy styA dyx qô nwˆh krky modI srkwr nUM v`fw Jtkw id`qw[ suprIm kort ny ikhw ik auh AnusUicq jwqI/jnjwqI kwnUMn ‘qy 20 mwrc dy Awpxy PYsly sbMDI kŷdr dI muV ivcwr ptISn ‘qy ivsQwr nwl ivcwr krygI pr aus ny ies PYsly ivc ies ivSyS kwnUMn ADIn igRPqwrI Aqy pRvwngI dy mùdy ‘qy id`qy gey inrdySwˆ nUM styA dyx qô nwˆh kr id`qI[ bŶc ny ikhw ik AsIˆ AnusUicq jwqI/jnjwqI kwnUMn dI iksy vI Dwrw nUM kmzor nhIˆ kIqw pr isrP inrdoS ivAkqIAwˆ nUM igRPqwrI qô bcwaux leI aunHwˆ dy ih`qwˆ dI rwKI kIqI hY[ mwxXog j`jwˆ ny iek GMty qk kŷdr dI muV ivcwr ptISn ‘qy suxvweI dOrwn ikhw ik AnusUicq jwqI/ jnjwqI kwnUMn dIAwˆ Dwrwvwˆ dI vrqô inrdoSwˆ nUM frwaux leI nhIˆ kIqI jw skdI[ bŶc ny sp`St kIqw ik auh 20 mwrc dy PYsly ‘qy muV ivcwr leI kŷdr dI ptISn ‘qy mhwrwStr srkwr smyq mUl iDrwˆ dI ptISn dy nwl hI suxvweI krygI[ bŶc ny kŷdr dI muV ivcwr ptISn 10 idn bwAd sUcIb`D krn dw hukm idMidAwˆ mhwrwStr Aqy hornwˆ iDrwˆ nUM ikhw ik auh 2 idnwˆ AMdr AwpxIAwˆ ilKqI dlIlwˆ dwKl krn[ suxvweI dOrwn bŶc ny ieh vI ikhw ik jufISIAl smIiKAw dy Gyry ‘c AwieAw kwnUMn iSkwieq dwier

krn dy nwl hI zrUrI qOr ‘qy igRPqwrI dw AiDkwr nhIˆ idMdw[ ieh iek ivsiqRq kwnUMn hY Aqy PYsly ivc aus ny AweI. pI. sI. ‘c drj pRikirAw muqwbk hI ies ‘qy Aml krn leI ikhw hY[ Adwlq ny ieh vI sp`St kIqw ik ies kwnUMn dI iksy Dwrw

jwˆ inXm nUM nrm nhIˆ kIqw igAw[ AnusUicq jwqI/jnjwqI kwnUMn ADIn AỲP. AweI. Awr. drj hox qô pihlwˆ hI kiQq A`iqAwcwr dy pIVqwˆ nUM muAwvzw id`qw jw skdw hY[ bŶc ny ikhw ik ies kwnUMn ‘c drj AprwD hI Adwlq dy PYsly dI ivSw-vsqU hY Aqy AweI. pI. sI. ADIn hornwˆ AprwDwˆ dy mwmly ‘c AỲP. AweI. Awr. drj krn qô pihlwˆ jwˆc dI loV nhIˆ[ ies kwnUMn ADIn drj AprwDwˆ dI jwˆc mukMml krn leI aus ny v`D qô v`D 7 idnwˆ dI smwˆ h`d r`KI hY[

22-24K Gold and Silver Jewellery Custom Made Jewellery Repairs Lucky Birth Stones Appraisals

Baldev S. Sheenh 604.807.4851 (Cell)

#161 - 8120, 128th St. Surrey BC

(Payal Business Centre)

604.590.4066 www.satnamjewellers.com


20

Saturday - April 7, 2018

gVbVI krn vwilAwˆ nUM nhIˆ bKSwˆgy- kYg irport ‘qy kyjrIvwl

Noor Sweets & RESTAURAN & Noor Sweets RESTAUR

nvIˆ id`lI— id`lI dy mùK mMqrI ArivMd Kws kr ky AỲs.sI./AỲs.tI. Aqy ipCiVAwˆ kyjrIvwl ny ikhw hY ik kMtrolr Aqy AwfItr nwl juVIAwˆ soSl vYlPyAr skImwˆ, pYnSn jnrl (kYg) dI irport ‘c pweIAwˆ geIAwˆ skIm Aqy keI ivkws Xojnwvwˆ dy Aml ‘c gVbVIAwˆ leI doSI lokwˆ dy iKlwP sKq vI hIlwhvwlw kIqI geI hY[ sB qô vD hYrwn kwrvweI hovygI[ ies dy nwl hI aunHwˆ ny soSl krn vwly q`q dy qOr ‘qy ieh swhmxy AwieAw vYlPyAr skImwˆ ‘c kYg dI it`pxI dy hvwly hY ik sv`C Bwrq muihMm dy ADIn id`lI ‘c hux qô AỲl.jI. v`l ieSwrw krdy hoey ikhw ik q`k iek vI twielt nhIˆ bixAw hY[ kYg dI id`lI ‘c A`j rwSn mwPIAw pUrI qrHwˆ hwvI irport ‘c fI.tI.sI. ‘c pRbMDn dI kmI Aqy HIGH-CLASS hY Aqy irport qô sbk lŶdy hoey rwSn dI hom lwprvwhI kwrn mwlIAw nUM krIb pOnPROFESSIONA y 3 kroV iflvrI dy pRsqwv ‘qy dubwrw ivcwr krnw cwhIdw[ sUqrwˆ Anuswr id`lI srkwr ny irport nwl juVy 50 mwmilAwˆ nUM sI.bI. AweI. jwˆc dy hvwly krn dw PYslw kIqw hY[ kYg v`lô iv`q swl 2016-17 leI id`lI dy iv`q, mwlIAw, smwijk Aqy AwriQk Kyqrwˆ ‘qy jwrI iqMn irportwˆ dy ivDwn sBw ‘c pyS hox qô bwAd kyjrIvwl ny tvIt $ kr ky ikhw,’’kYg v`lô d`sy gey iBRStwcwr Aqy byinXmI dy hr O mwmly ‘c sKq kwrvweI kIqI G www.noorrestaurant.ca jwvygI[ koeI vI bKiSAw nhIˆ jwvygw[‘’ ies qô pihlwˆ irport dy iek ih`sy dI Poto post krdy hoey kyjrIvwl ny AỲl.jI. nUM AwVy h`QIˆ ilAw Aqy ikhw,’’id`lI ‘c pUrw rwSn isstm mwPIAw dIwww.noorrestaurant.ca lpyt ‘c hY[ iehI auh cIz hY, ijs nUM AỲl.jI. forstỲp iflvrI nUM Kwrj kr rupey dy nukswn dI g`l khI geI hY[ ngr ky bcwauxw cwhuMdy hn[ forstỲp iflvrI ies ingmwˆ dy kMmkwr ‘qy vI svwl cùky gey hn mwPIAw nUM Kqm kr skdI sI[‘’Catering Aqy ikhw igAw hY ik sVkwˆ dy inrmwx ‘c \kYg ny AwpxI irport ‘c AỲP.sI.AweI. dy Tykydwrwˆ-dI13588 lwprvwhI -Aqy dwjI kwrn 107 88nzrAM Ave., Surrey, B godwmwˆ ‘c vMf kŷdr q`k keI byinXmIAwˆ dw kMm nhIˆ hoey[ irport ‘c mYfIkl kwlj Aqy izkr kIqw hY[ srkwr nUM sB qô vD ieh g`l hspqwlwˆ dy XMqrwˆ Aqy buinAwdI Fwˆcy dI kmI cùB rhI hY ik aus dy vot bŶk vwly qbikAwˆ dI g`l vI khI geI hY[

Tiff Specia 200

VIP

Dine in - Take out - De

• Appetizers • Vegetarian • Rice specialities • Se • Tandoori delicacies • Go Chicken specials and mu Save up •to

$11,0000

604•591•19

107 - 13588 - 88 Ave., Surrey, B

NEW 2018 Silverado Double Cab 4x4 5.3L V8 Active Fuel Mgmt, A/C, Rear Vision Camera, Trailering Eqmt, Bluetooth, Cruise, Deep Tinted Glass #8SI8499 MSRP DUECK/GM DISCOUNT TRUCK MONTH DISC

$47,235 $4,560 $1,600

CASH PURCHASE DISC GM CCARD APP BONUS

$4,080 $1,000

Finance

OR Weekly

DL:8430

500 TRUCKS ON GROUND! 0% FINANCING UP TO 72 MOS!

Taxes and $549 documentation fee excluded. Offer ends March 31st, 2018 Paymnent 1.99% for 84 mos.

SELECTION, VALUE & TRUST ...Since 1926!

CALL AMIN

604.324.7222 400 S.E. MARINE DR.

SHOP 24 / 7 ON L I N E @ D U E C KG M .C OM


Saturday - April 7, 2018

21

jwmn Kwx nwl srIr nUM huMdy hn keI Pwiedy nvIˆ id`lI— jwmn iek Aijhw Pl hY, ijs ‘c keI gux mOjUd huMdy hn[ ies nUM Kwx nwl srIr nUM keI qrHwˆ dy Pwiedy huMdy hn[ SUgr dy mrIjw leI jwmn bhuq PwiedymMd hY[ ies dw K`tw-im`Tw suAwd srIr nUM keI qrIikAwˆ rwhI lwB phuMcwaûdw hY[ AwE jwxdy hwˆ ies dy PwieidAwˆ bwry... 1. pyt dI pRySwnI keI vwr izAwdw grm cIzwˆ jw mswlydwr cIzwˆ nwl pyt ‘c grmI pY jwˆdI hY Aqy pyt Krwb ho jwˆdw hY[ ies leI Kwˆdw hoieAw kùJ vI pcwaux ‘c bhuq muSkl huMdI hY[ ies leI jwmn ijMnwˆ ho sky KwE[ ies dI qwsIr TMfI huMdI hY jo pyt nUM TIk r`Kx ‘c mdd krdI hY[ 2. cmVI ‘qy inKwr ishq dy nwl-nwl jwmn nwl ichry dI rMgq vI inKwrI jw skdI hY[ ies leI jwmn dI pyst bxw ky ichry ‘qy lgwE[ ies nwl AwielI sikn qô Cutkwrw imlygw[ 3. mzbUq dMd ies nUM Kwx nwl

dMd Aqy msUVy mzbUq huMdy hn[ ies qô ielwvw jwmn dy bIjwˆ nUM pIs ky pyst bxw lE Aqy roz ies nwl br`S kro[ ies nwl dMd mzbUq huMdy hn[ 4. gurdy dI p`QrI gurdy hI p`QrI hox ‘qy kwPI pRySwnI huMdI hY[ AijhI hwlq ‘c jwmn dy bIjwˆ nUM sùkw ky pIs lE Aqy pwxI dy nwl KwE[inXimq rUp nwl ies dI vrqô krn nwl p`QrI inkl jwvygI[ 5. KUn dI kmI ijnHwˆ lokwˆ dy srIr ‘c KUn dI kmI huMdI hY[ aunHwˆ nUM hr roz jwmn Kwxy cwhIdy hn[ 6. ieMmaUintI jwmn ‘c mOzUd kYlSIAm,Awiern Aqy potwSIAm srIr dI rog pRqIroDk SkqI vDwaudw hY[ ies nUM Kwx nwl srIr dIAwˆ keI bImwrIAwˆ dUr huMdIAwˆ hn[


22

Saturday - April 7, 2018


Saturday - April 7, 2018

23

k`cy AMb dI vrqo krn nwl srIr nUM huMdy hn keI Pwiedy nvIˆ id`lI— k`cy AMb jwˆ kYrI dw nwm suxdy hI mUMh ‘c pwxI Awaux l`gdw hY[ grmIAwˆ Awauˆdy hI bwzwr Aqy sbzI mMfI ‘c KuSbUdwr Aqy hry-hry k`cy AMb dyK ky mn llcw jwˆdw hY[ hwlwˆik grmIAwˆ SurU huMdy hI Grwˆ ‘c k`cy AMb dI ctnI jwˆ kYrI dw Awcwr Aqy kYrI dw pMnw mu`K qOr ‘qy bxwieAw jwˆdw hY[ grmIAwˆ dy mOsm ‘c nw isrP K`tw-im`Tw k`cy AMb dI kYrI suAwd l`gdI hY sgoˆ ieh srIr leI ies mOsm ‘c KUb PwiedymMd vI huMdI hY[ jy quhwnUM k`cy AMb nwl hox vwly PwieidAwˆ bwry pqw cl jwvy qwˆ qusIˆ vI ies nUM Kwxw SurU kr dyvogy[ k`cw AMb cmVI dIAwˆ swrIAwˆ sm` i sAwvwˆ nUM srIr qoˆ dUr r`Kdw hY[ k`cy AMb ‘c ivtwimn sI dI mwqrw SB qoˆ izAwdw huMdI hY[ AwE jwxdy hwˆ grmIAwˆ ‘c k`cw AMb Kwx dy PwieidAwˆ bwry... 1. AYsIiftI jy quhwnUM AYsIiftI jwˆ CwqI ‘c jlx dI sm`isAw rihMdI hY qwˆ k`cw AMb quhwfy leI sB qoˆ cMgw Pl hY[ AYsIiftI nUM G`t krn leI iek k`cy AMb dI rozwnw vrqoˆ kro[ 2. grmI qoˆ bcwauˆdw hY k`cy AMb nUM nmk nwl Kwx nwl pwxI dI kmI nhIˆ huMdI[ 3. KUn swP kry k`cy AMb ‘c ivtwimn sI kwPI izAwdw

mwqrw ‘c mOjUd huMdw hY ijs vjHw nwl KUn ‘c mOjUd iksy vI qrHwˆ dI ASu`DI nUM dUr kr skdy hn[ 4. Qkwvt grBvqI AOrqwˆ nUM Awcwr jwˆ hor kuJ K`tw Kwx dw mn krdw hY[ ies leI k`cy hry AMb nwl aunHwˆ dI srIrk Qkwvt vI dUr ho jwˆdI hY[ 5. ip`q qoˆ Cutkwrw ip`q leI ieh bhuq hI cMgw aupwA hY[ sgoˆ ies ‘c kuJ Aijhy q`q mOjUd huMdy hn jo quhwnUM sUrj dy pRBwv qoˆ bcwauˆdy hn[ 6. ieMaUintI vDwey k`cw AMb srIr nUM rogwˆ pRqIroDk S m q w m q l b ieMaUintI nUM vDwauˆdw hY[ nwl hI ieh swnUM rogwˆ nwl lVx dI qwkq vI imldI hY[ 7. Bwr nhIˆ vDx idMdw AMb ‘c au`c mwqrw ‘c PweIbr mOjUd huMdy hn jo swfy srIr ‘coˆ PwlqU crbI nUM dUr krdw hY[ nwl hI ies ‘c KMf dI mwqrw vI G`t hI mOjUd huMdI hY ijs nwl Bwr vI nhIˆ vDdw[ 8. SUgr dy mrIzwˆ leI PwiedymMd k`cw AMb SUgr dy mrIzwˆ leI lwBkwrI huMdw hY[ SUgr lyvl nUM G`t krn leI k`cy AMb nUM dhIˆ Aqy cOlwˆ nwl Kw skdy ho[

pyt drd nUM dUr krn ‘c byh`d Asrdwr hn ieh GrylU nusKy nvIˆ id`lI— mOsm ‘c bdlwA kwrn ishq nwl juVIAwˆ pRySwnIAwˆ hoxw Awm g`l hY[ keI vwr swfy Bojn ‘c bdlwA Aqy pwcn ikirAw ‘c gVbVI dI vjHwˆ nwl vI pyt ‘c drd hoxw SurU ho jwˆdw hY[ ies leI GrylU aupwA dI vrqô nwl vI Awrwm pwieAw jw skdw hY[A`j AsIˆ quhwnUM kuJ Aijhy hI GrylU nusiKAwˆ bwry d`sx jw rhy hwˆ ijs dI vrqô nwl qusIˆ pyt drd qô Cutkwrw pw skdy ho[ AwE jwxdy hwˆ ies bwry... 1. Adrk pyt drd hox ‘qy Adrk dw Cotw ijhw tùkVw mUMh ‘c pw ky cUsx nwl drd qô Awrwm imldw hY[ DuMnI ‘qy Adrk dw rs lgwaûx nwl pyt drd TIk ho jwˆdw hY Aqy pwcn ikirAw vI ibhqr ho jwˆdI hY[ 2. ihMg b`icAwˆ dy pyt ‘c gYs dI vjHwˆ nwl drd hovy qwˆ QoVI ijhI ihMg ‘c pwxI imlwky pyst bxw lE[ ies nUM DuMnI ‘qy lgwaux nwl pyt drd Aqy gYs qô Cutkwrw imldw hY[ 3. mUlI pyt drd hox ‘qy mUlI dI vrqô krnw bhuq PwiedymMd huMdw hY mUlI ‘qy kwlw nmk lgw ky Kwx nwl pyt drd TIk ho jwˆdw hY[ 4. qulsI qulsI dy 10-12 p`iqAwˆ dy rs dI vrqô krn nwl jwˆ qulsI dI cwh pIx nwl Awrwm

imldw hY[ 5. myQI dy bIj dhIˆ dy nwl myQI dy bIj dw pwaUfr imlwky Kwx nwl drd qô Awrwm imldw hY[ 6. im`Tw sofw

pyt gYs dy kwrn drd qô pRySwn ho qwˆ 1 glws ‘c QoVw ijhw im`Tw sofw imlwky pIx nwl Awrwm imldw hY[ 7. AjvweIn 1 c`mc AjvweIn nUM qvy ‘qy BuMn ky aus ‘c kwlw nmk imlw ky Aqy ies nUM kosy pwxI nwl Kwx nwl drd TIk ho jwˆdw hY[


24

Saturday - April 7, 2018

ih`ckI qô Cutkwrw pwaux leI vrqo ieh Asrdwr GrylU nusKy nvIˆ id`lI— AwmqOr ‘qy keI lokwˆ nUM ih`ckI l`g jwˆdI hY pr kdy-kdy ih`ckI lMby smŷ qk pRySwn krdI hY[ kuJ lokwˆ nUM iek vwr ih`ckI l`g jwx ‘qy auh jldI TIk hox dw nwm hI nhIˆ lŶdI[ CwqI Aqy pyt dI mwspySIAwˆ iskuVx kwrn PyPVy qyzI nwl hvw iK`cx l`gdy hn Aqy swh lYx ‘c id`kq hox l`gdI hY, ijs kwrn ih`ckI AwauxI SurU ho jwˆdI hY[ keI vwr grm Kwx dy iekdm bwAd kuJ TMfw Kwx nwl vI ih`ckI AwauxI SurU ho jwˆdI hY[ kI hY ih`ckI? fwieAwPRwm nwm dI mwspySI idl Aqy PyPiVAwˆ nUM pyt qô v`K krdI hY[ ijs dw swh ‘c vI Aihm rol huMdw hY[ ies ‘c kwtRYKSn jwˆ sMkucn hox nwl PyPVy hvw dy leI Qwˆ bxdI hY[ jdô fwieAwPRwm mwspySI dw sMkucn vwrvwr hox l`gdw hY audô ih`ckI AwauxI SurU ho

jwˆdI hY[ ih`ckI Awaux dy kwrn - zrUrq qô izAwdw Kwxw Kwxw - izAwdw iq`Kw-mswlydwr Kwxw - jldbwjI ‘c Kwxw Kwx kwrn - Alkohl-Arytyf ifRMks pIxw - qxwA, Gbrwht - hvw dw qwpmwn ‘c Acwnk bdlwA Awauxw ikvŷ pweIey ih`ckI qô rwhq ? aûJ qwˆ ih`ckI kuJ smŷ bwAd Awpxy Awp TIk ho jwˆdI hY pr izAwdw smŷ qk ih`ckI nw rùkx ‘qy quhwnUM qurMq kuJ krnw cwhIdw hY[ lgwqwr izAwdw dyr q`k ih`ckI Awaux ‘qy qusIˆ kuJ GrylU aupwA kr

skdy ho[ AwE jwxdy hwˆ ih`ckI rokx dy kuJ GrylU aupwA 1. TMfw pwxI ih`ckI Awaux ‘qy quMrq 1 glws TMfw pwxI pIE[ jy ies nwl vI ih`ckI nhIˆ rùkdI qwˆ AweIs ikaUbs mUMh ‘c r`K ky hOlI-hOlI cUs lE[ 2. dwlcInI dwlcInI dy iek tùkVy nUM mUMh ‘c r`K ky kuJ dyr qk cusx nwl ih`ckI AwauxI bMd ho jwˆdI hY[ 3. lsx jwˆ ipAwz ies lsx jwˆ ipAwz nUM tùkiVAwˆ nUM suMGx nwl vI quhwnUM ies qô rwhq iml jwvygI[ ies qô ielwvw ih`ckI rokx leI qusIˆ gwjr dy rs nUM

vI suMG skdy ho[ 4. kwlI imrc ih`ckI nUM rokx leI kwlI imrc dw cUrx bxw ky Sihd nwl KwE[ ies nwl quhwnUM ih`ckIAwˆ qurMq rùk jwvygI[ 5. S`kr jy quhwnUM lgwqwr ih`ckI Aw rhI hY qwˆ AwpxI jIB dy Q`ly S`kr r`K lE[ ies qô ielwvw ih`ckI rokx leI qusIˆ 1 c`mc pwaUfr KwE[ Aijhw krn nwl ih`ckI qurMq bMd ho jwvygI[ 6. inMbU Alkohl, Arytyf ifRMks pIxw jwˆ smoikMg kwrn Awaux vwlI ih`ckI nUM rokx leI inMbU sB qô Asrdwr aupwA hY[ inMbU dw 1/4 tùkVw k`t ky mUMh ‘c pw ky cbwaux nwl ih`ckI AwauxI bMd ho jwvygI[

cYrI dy syvn nwl cmky ichrw Aqy imly cYn dI nIˆd

muMbeI — cYrI iek sugMiDq Aqy suMdr Pl hY[ Koj Anuswr cwr ‘co iek ivAkqI jwˆ 25% ivAkqI lok ieMsonimAw slIplysnys dy iSkwr hn Aqy hr pMjvyˆ ivAkqI nUM rwq nUM pMj GMty qoˆ izAwdw nIˆd nw Awaux dI sm`isAw hY[ ies sm`isAw vwly ivAkqIAwˆ nUM cYrI KwxIAwˆ cwhIdIAwˆ hn jwˆ iesdw jUs pIxw cwhIdw hY[ cYrI K`tw-im`Tw Pl hY Aqy bhuq hI svwd huMdw hY[ ieh pRotIn Aqy ivtwimn nwl BrpUr huMdI hY Aqy cMgI nIˆd ilAwaux ‘c mdd krdy hn[ cYrI dw jUs pIx vwly ivAkqI nUM lgBg 17 imMt izAwdw nIˆd AwauˆdI hY[ cMgI ishq leI nIˆd bhuq hI zrUrI hY[ A`jk`lH ivAsQ izMdgI Aqy rwq nUM kMm krn dy kwrn lok pUrI nIˆd lY nhIˆ pwauˆdy ijs nwl auh fwiebItIz, bl`f pRYSr Aqy nIˆd nw Awaux vrgIAwˆ sm`isAw dy iSkwr ho jwˆdy hn[ nIˆd dI golI Kwx nwl bhuq swry nukswn huMdy hn[ cYrI Kwx nwl ieh sm`isAw dUr kIqI jw skdI hY[ svyry-Swm iek iglws ibnHwˆ KMf dy cYrI dw jUs pIx vwly lokwˆ nUM vDIAw nIˆd AwauˆdI hY[ cYrI idl dI bImwrIAwˆ nUM vI dUr krdI hY[ ies ‘c AYˆtIAwksIfyˆt v`fI mwqrw ‘c huMdw hY[ jykr qusIˆ bwhr kMm krx leI jwˆdy ho jwˆ hwaUs vwieP ho qwˆ quhwnUM AwpxI ishq v`l ivSyS iDAwn dyxw cwhIdw hY[ cYrI dy syvn nwl qusIˆ qwzgI Aqy PurqI nwl kMm krogy Aqy swrw idn qwzgI vI mihsUs huMdI rhygI[ cYrI cmVI nUM pOSn idMdI hY[ ies ‘c mOjUd bItw kYrotIn sUrj dIAwˆ XU. vI ikrxwˆ qoˆ cmVI dI r`iKAw krdI hY[ ies dy nwl hI su`kI cmVI leI iesdw pyst kmwl dw kMm krdw hY[ ies dw pyst ichry ‘qy lgwaux nwl ichrw nrm Aqy cmkdwr huMdw hY[


Saturday - April 7, 2018

25

rwjg`dI leI mhwrwjy dy vwirsW dI AµdrUnI iK`coqwx ipCly AMk dI bwkI... mhwrwjw KVk isµG ny Awpxy bwry drbwrIAW ƒ ivSvws duAwieAw qy iek vkq qW Awpxy qwnwSwh ho jwx dy fr ƒ vI k`Fx dI koiSS kIqI[ pr aus dy Awpxy Brw Syr isµG nwl sbµD cµgy nw bx sky[ Syr isµG qW AwKrI vkqW ivc Awpxy ipqw dy ibmwrI vwly ibsqr dy kol vI nhIN Aw skdw sI ik ikqy KVk isµG ies dw Pwiedw auTw ky aus ƒ igR&qwr hI nw kr lvy[ aus dI pihlI qrjIh ieh sI ik auh phwVW v`l inkl jwvy qy kWgVw dy iklHy au`pr Awpxw kbzw jmw ky r`Ky[ aus ny audoN ieh ierwdw C`f id`qw jdoN Awpxy ipqw dI mOq dI ^br suxI qy AwpxI btwlw vwlI jgIr ƒ sµBwlx l`g ipAw[ aus ny drbwr ƒ ieqlwh vI Byj id`qI ik auh Awpxy ipqw dIAW Aµiqm rsmW ivc Swiml nhIN hovygw, ijµnI dyr q`k aus ƒ qs`lI nhIN idvw id`qI jWdI ik ies dOrwn aus ƒ igR&qwr nhIN kIqw jwvygw[ mhwrwjw KVk isµG ny ieh vcn dy id`qw, rwjw scyq isµG qy jmwdwr KuShwl isµG ny ies vwAdy dI jwqI zmwnq id`qI[ ies qrHW Sihzwdw lwhOr AwieAw qy Aµiqm rsmW dy AwKrI idn aus vyly SurU ho cu`ky iek A^bwr ‘pµjwb A^bwr’ ny ^br CwpI ik SwhI pirvwr Aµdr Awm sihmqI pweI jw rhI hY[ mhwrwjw KVk isµG ny 16 julweI, 1839 ƒ Awpxy mqryey Brw Syr isµG ƒ sRI vwihgurU jI ky ipAwry, au`jl dIdwr, inrml bu`D, AwKrI ArSdI qy ‘AYqzwdI’ XwnI ik swfy Awpxy Brw dIAW aupwDIAW nwl invwijAw[ pr SwhI pirvwr dI ieh ‘Awm sihmqI’ izAwdw dyr nhIN c`l skI[ mhwrwjw KVk isµG dy pu`qr nOinhwl isµG ny rwj ƒ Awpxy h`Q ivc lYx dw PYslw kr ilAw[ mhwrwjw rxjIq isµG dI mOq dy 19 idn bwAd ‘pµjwb A^bwr’ ny ^br id`qI ik Sihzwdw nOinhwl isµG ny swry srdwrW ƒ iek dsqwvyz au`pr dsqKq krn vwsqy ikhw, ijs ivc iliKAw sI ik nOinhwl isµG ƒ mhwrwjw KVk isµG dI g`dI dw hux qoN vwrs AYlwinAw jwvy qy hux auh aus dw mu^qwr hovygw[ aus ny Awpxy vloN hukm jwrI kIqw ik aus dy ipqw dy rwj iqlk smwroh ƒ aus dy lwhOr phuµcx q`k rok id`qw jwvy[ ies qoN ielwvw aus ny SwhI Kzwny dy swry pYsy, zyvrwq qy GoiVAW dI igxqI dw ihswb vI bxwaux ƒ ikhw, ijs dI jWc auh Aw ky krygw[ rwjw iDAwn isµG ies prvwny bwry sux ky Gbrw igAw[ iqlk smwroh AkqUbr q`k mulqvI kr id`qw igAw sI[ kuJ vzIr Aqy kuJ hor Sihzwdy dI hmwieq ivc KVHy hoey, sµDwvwlIey smyq, iDAwn isµG fogrw dy smrQk ho gey[ kuJ hor PkIr BrwvW qy rwjw dInw nwQ vrgy inrp`K rhy[ iDAwn ivc fogrw ny nOinhwl isµG ƒ jldbwzI qoN rokx vwsqy sunyhw ByijAw ik auh bxweI geI ivauNq ƒ ^rwb nw kry[ aus ny nOinhwl isµG dy ies h`k ƒ mµn ilAw ik rwj dy kµmkwj ivc aus dI pihl sB qoN Aihm hovygI qy aus ƒ mu^qwr vI mµinAw jwvygw[ mhwrwjw KVk isµG ny pihlW ies swrI g`l ƒ ibnW iksy iJjk mµn ilAw pr bwAd ivc cyq isµG bwjvw dy kihx ‘qy Awpxy ivcwr bdly, jo aus dw irSqydwr sI qy aus dI jwqI jgIr dI dyKBwl krdw sI[ cyq isµG bwjvw ny mhwrwjw ƒ mnwieAw ik auh Awpxy SwhI h`k AwswnI nwl nw C`fy qy aus ny nOinhwl isµG ƒ izAwdw hvw dyx qoN roikAw[ ies qrHW iek pwsy mhwrwjw KVk isµG qy cyq isµG bwjvw qy dUjI pwsy Sihzwdw nOinhwl isµG qy iDAwn isµG fogrw dy ivckwr qxwA pYdw ho igAw[ mhwrwjw KVk isµG ny Awpxy pu`qr ƒ aus dI sImw ivc r`Kx dw PYslw kIqw pr ieh swirAW ƒ sp`St ho igAw ik ieh sB kuJ cyq isµG bwjvw dy kihx au`pr ho irhw hY, jo mhwrwjw dy kµDy au`pr r`K ky AwpxI bµdUk aunHW dy iKlwP clwauxI cwhuµdw hY, ijnHW ƒ auh psµd nhIN krdw[ bwjvw q^q dy ip`Cy iek qwkq bxn ivc kwmXwb ho igAw[ aus

ny iklHy dy fogrw rKvwly htw id`qy qy iDAwn isµG ijs ƒ ‘ifEFIdwr’ dw iKqwb hwsl sI, ƒ Awpxy pu`qr hIrw isµG smyq mhwrwjw dI irhwieSgwh ‘qy Awauxw-jwxw rok id`qw[ qwkq ny bwjvw ƒ hµkwrI bxw id`qw qy auh iksy dI g`l suxn vwsqy iqAwr nhIN sI[ nOinhwl isµG bwjvw dI cVHq dy iKlwP ausy qrHW sI, ijs qrHW iDAwn isµG fogrw dy pr auh APgwnW ivru`D muihµm ivc PisAw hoieAw sI[ gulwb isµG fogrw AwpxI jgIr jµmU ivc phuµc igAw qy AwpxI qwkq ƒ phwVI ielwikAW ivc mzbUq krn dy Awhr ivc l`g ipAw[ vzIrW dI AwpsI iK`coqwx hux sB dy swhmxy Awaux l`g peI qy ZYr-vPwdwr lok ies dw Pwiedw auTw rhy sn[ mIAW rqn cµd qy aus dy pu`qr ipRQI cµd ny ngrotw dy ierd-igrd keI phwVI ielwikAW ‘qy kbzw

kr ilAw sI[ ieh bgwvq sI, ijs ƒ lihxw isµG mjITIAw ny AwswnI nwl dbwA id`qw, rwjpUqW ƒ hrw id`qw qy rqn cµd qy ipRQI cµd ƒ sµglW nwl bµnH ky lwhOr ilAWdw igAw[ Sihzwdw nOinhwl isµG dy srh`dI morcy ‘qy rihx nwl POjW ivc aus pRqI joS sI[ auDr jnrl vYnqUrw qy kYptn vwfy jo pµjwbIAW dw swQ dy rhy sn, AwpsI JgiVAW ivc aulJdy rhy, ijs krky kbwielI lokW nwl Xu`D kmzor pY irhw sI[ nOinhwl isµG ny ies kµm dw cwrj Awpxy h`Q lY ilAw[ aus ny krnl SyK bwsvwn ƒ kmwn sµBwlI qy A`gy vDx dw hukm id`qw[ QoVHy idnW bwAd hI pµjwbIAW ny drw KYbr pwr krky AlI msijd au`pr kbzw kr ilAw[ ies qoN bwAd auh kwbl v`l viDAw, ijhVw 9 Agsq, 1839 ƒ ienHW dy kbzy ivc Aw igAw[ bwkI Agly AMk ‘c pVo...


26

Saturday - April 7, 2018

sIqwPl krdw hY srIr dIAwˆ keI bImwrIAwˆ nUM Kqm jlMDr— sIqwPl isrP Pl hI nhIˆ, dvweI vI hY[ ivigAwnkwˆ dy Anuswr ies nUM Kwx nwl srIr dI kmzorI dUr huMdI hY[ sIqwPl iek im`Tw Pl hY[ ies ‘c kwPI mwqrw ‘c kYlorI huMdI hY[ ieh AwswnI nwl pcx vwlw Pl hY[ ies ‘c Awiern Aqy ivtwimn-sI dI mwqrw kwPI pweI jwˆdI hY[ sIqwPl dy bIjw nUM k`cw jwˆ BuMn ky Kw skdy ho[ ies nUM hr roz dy Kwx ‘c Swml vI kr skdy ho[ ies ‘c bhuq mwqrw ‘c kudrqI AwksIfYˆt ivtwimn-sI huMdy hn jo srIr dy rogwˆ nwl lVx dI SkqI ‘c mdd krdw hY[ AwE jwxdy hwˆ ies dy PwieidAwˆ bwry[ 1. sIqwPl Kwx nwl icVicVwpx dUr huMdw hY Aqy idmwg TMfw rihMdw hY[ 2. sIqwPl Kwx nwl dMdwˆ ‘c hox vwlw drd G`t ho jwˆdw hY[ 3. ies nwl A`Kwˆ dI rOSnI qyz huMdI hY[ 4. ies ‘c sMquilq mwqrw ‘c sofIAm, ivtwimn Aqy potwSIAm huMdy hn jo bl`f pRỲSr ‘c Acwnk hox vwly bdlwA nUM TIk krdw hY[ 5. sIqw Pl GbVwht nUM dUr krdw hY Aqy idl dI DVkx nUM TIk r`Kdw hY[ 6. ies nUM Kwx nwl JurVIAwˆ dI prySwnI dUr huMdI hY[

fwrk srkl dI sm`isAw nUM dUr krn leI vrqo ieh GrylU nusKy nvIˆ id`lI— A`Kwˆ dy Q`ly hox vwly fwrk srkls nwl isrP lVkIAwˆ hI nhIˆ lVky vI pRySwn hn[ ieh ichry dI ibaUtI nUM Krwb kr idMdy hn[ fwrk srkl pYx dw kwrn nzr kmzor hoxw, pUrI nIˆd nw lYxw jwˆ iPr izAwdw dyr kMipaUtr ‘qy kMm krnw ho skdw hY[ lVkIAwˆ ies nUM lukwaux leI ibaUtI pRwfkts dI vrqô krdIAwˆ hn jo isrP QoVHI dyr leI hI kMm krdy hn[ jy qusIˆ vI ies sm`isAw qô hmySw leI Cutkwrw pwauxw cwhuMdy ho qwˆ ieh GrylU nusKy quhwfy bhuq kMm dy hn[ AwE jwxdy hwˆ ienHwˆ bwry... 1. tmwtr dI pyst ies pyst nUM iqAwr krn leI kOlI ‘c tmwtr dw rs, inMbU dw rs, vysx Aqy hldI lY ky cMgI qrHwˆ nwl imlw lE[ iPr ies pyst nUM 20 imMt leI fwrk srkl ‘qy lgwE Aqy bwAd ‘c Do lE[ ies pRikirAw nUM hPqy ‘c 3 vwr kro[2. AwlU dy slweIs

fwrk srkl leI AwlU dy slweIs bhuq hI Asrdwr Aqy Awswn aupwA hn[ ies nUM A`Kwˆ ‘qy r`Kx qô pihlwˆ ichry nUM pwxI nwl Do lE Aqy bwAd ‘c 20 qô 25 imMt qk A`Kwˆ ‘qy r`Ko Aqy

Deep Clean Your Home

• • •

Right Way Cleaners

rYzIfYSIAl Aqy kmrSIAl kMnstRkSn qoN bwAd dIAW syvwvW kOntrYkt klIn-A`p

• ivMfoAW Aqy rsoeIAW dI sPweI • bYfrUm, ilivMg rUm Aqy bwQrUm dI sPweI Call: Nav 778-288-8489 Aman 604-446-1303

l a n io s s fe v ice o r P ser For free quote call: 604-505-5963

bwAd ‘c A`Kwˆ nUM swP kro[ 3. bwdwm dw qyl ies sm`isAw qô Cutkwrw pwaux leI bwdwm dw qyl vI kwPI PwiedymMd huMdw hY[ ies dI vrqô krn leI qyl nUM kuJ

imMtwˆ leI A`Kwˆ ‘qy l`gw rihx idE Aqy bwAd ‘c 10 imMt hlky h`Qwˆ nwl mswj kro[ 4. gulwb jl gulwb jl nw isrP ichry nUM swP krn leI hI nhIˆ sgô fwrk srkl qô rwhq idvwaux ‘c vI mdd krdw hY[ ies nUM vrqô ‘c ilAwaux leI gulwb jl ‘c iBEˆeI hoeI rUM nUM A`Kwˆ ‘qy 10 imMt leI r`Ko[ 5. cwhp`qI dw pwxI cwhp`qI nUM pwxI ‘c pw ky aubwl lE[ iPr Cwx ky TMfw hox idE[ ies qô bwAd rUM nUM ies ‘c iBEˆ ky fwrk srkl ‘qy lgwE[ iPr swP pwxI nwl ichrw Do lE[ 6. Sihd Aqy bwdwm dw qyl Sihd ‘c bwdwm dw qyl cMgI qrHwˆ nwl imlw lE[ ies nUM fwrk srkl ‘qy pUrI rwq l`gw rihx idE Aqy svyry pwxI nwl Do lE[ ies dI rozwnw vrqô krn nwl kuJ hI idnwˆ ‘c fwrk srkl h`t jwxgy[ 7. pudIny dIAwˆ p`qIAwˆ ies nusKy dI vrqô krn leI pudIny dIAwˆ p`qIAwˆ nUM pIs ky pyst iqAwr kr lE[ iPr ies nUM kuJ dyr leI l`gw rihx idE Aqy pwxI nwl Do ky swP kro[ 8. sMqry dw rs Aqy iglsrIn sMqry dy rs ‘c iglsIrn dIAwˆ kuJ bUMdwˆ imlwE Aqy ies nUM A`Kwˆ dy AwlyduAwly lgwE[ ieh bhuq Asrdwr aupwA hY[


Saturday - April 7, 2018

27

afE jI, hux jsLn mnfeIey.

Shaw vwloN pysL hY

ivsfKI PLYimlI bMzl.

75

$

*

/ mhInf

pihly 6 mhIinaF leI. isrPL $119/mhInf, 7-24 mhIinaF leI 2-sflfL ValuePlan nfl. inXimq kImq: $140/mhInf.

• Internet 150 • BlueSky TV • South Asian 4-Pack Channels ivsQfr leI 1-866-806-0031`qy kfl kro jF shaw.ca/vaisakhi`qy jfE.

Offer available for a limited time and is subject to change without notice. Price shown does not include tax. Offer only available in select market and applies to new customers only. New customers must not have subscribed to the selected Shaw service(s) (Internet or Video) or bundle in the past 90 days. Regular rates apply after 2-year commitment and are subject to change. Not all Shaw packages and services are available in all regions. Connection speeds may vary based on modem equipment, building wiring, Internet traffic, device capability and environmental conditions. Channel and Theme Pack availability varies by market. You may not resell Shaw services. The TV equipment and modem you rent, or purchase may be new or refurbished. Equipment not purchased by you must be returned to Shaw if any of your services are cancelled. If your offer includes BlueSky TV equipment, a maximum of twelve (12) TVs can be connect, requiring three (3) BlueSky TV HDPVRs with three (3) portal for each. This offer includes one (1) BlueSky TV HDPVR and two (2) portals. All Shaw services are subject to our Joint Terms of Service, Privacy Policy and Acceptable Use Policy located at www.shaw.ca. “Up to” speeds are based on optimal conditions. HD hardware is required for HD Programming. Early cancellation fees apply and will be calculated based on the number of months remaining in the 2-year ValuePlan multiplied by the early cancellation fee ($15 per month for the Internet only agreement or $20 per month for the Internet and TV agreement). Details on 2-year ValuePlans can be found at Shaw.ca/valueplandetails.


28

Saturday - April 7, 2018

msMmI dw jUs srIr dIAwˆ keI bImwrIAwˆ nUM krdw hY jVH qoˆ Kqm nvIˆ id`lI—msMmI dw jUs hr mOsm ‘c pIqw jwˆdw hY pr grmIAwˆ ‘c ies nUM pIx vwly lokwˆ dI igxqI izAwdw huMdI hY[ Swied quhwnUM pqw nhIˆ hovygw ik msMmI dw ieh jUs ikMnw PwiedymMd huMdw hY[ ies ‘c ivtwimn sI, potwSIAm, izMk, kYlSIAm, PweIbr mOjUd huMdy hn[ ies nwl hI ies ‘c kwpr Aqy AweIrn vI BrpUr mwqrw ‘c huMdy hY[ ies dI sB qô cMgI g`l ieh hY ik ies ‘c kYlorI Aqy PYt bhuq G`t huMdy hn[ K`ty-im`Ty suAwd vwlw msMmI Pl ishq leI bhuq PwiedymMd huMdw hY ies nUM im`Tw inMbU vI ikhw jwˆdw hY[ fwktr bImwr ivAkqI nUM msMmI Kwx jwˆ aus dw jUs pIx dI slwh idMdy hn[ A`j AsIˆ quhwnUM msMmI dy jUs dy hYrwn krn vwly PwieidAwˆ bwry d`sx jw rhy hwˆ AwE jwxdy hwˆ ies dy PwieidAwˆ bwry... 1. idl dI bImwrI msMmI dy jUs dI inXimq rUp ‘c vrqô krn nwl kolYstrol lYvl G`t ho jwˆdw hY jo hwrt AtYk dy Kqry qô bcwaux ‘c mdd krdw hY[ 2. pwxI dI kmI grmI ‘c jdô srIr ‘c pwxI dI kmI ho jwˆdI hY qwˆ izAwdw qô izAwdw msMmI dw jUs pIE[ 3. kbz grmI ‘c ies jUs dI vrqô krn nwl pyt dI sm`isAw hox dw Kqrw G`t ho jwˆdw hY[ ie`Qô q`k ik kbz q`k dI sm`isAw vI Kqm ho jwˆdI hY[ 4. dMdwˆ Aqy msUiVAwˆ leI PwiedymMd ies ‘c ivtwimn-sI BrpUr mwqrw ‘c iml jwˆdy hn[ ies nUM Kwx nwl dMdwˆ Aqy msUiVAwˆ ‘c hox vwly rogwˆ nUM dUr kIqw jw skdw hY[

5 imMtw 'c vwlW nMU rMg kro!

kMfISnr dw imSrx iblf-ien! p~ky rMg! krIm vrgI idK ifgdw nhI! iKlrdw nhI! ieko bwks keI vwr vriqAw vriqAw jw skdw hY!

5. kYlSIAm nwl BrpUr msMmI dy jUs ‘c kYlSIAm dI BrpUr mwqrw mojUd huMdI hY grBvqI mwˆ nUM ies dI inXmq rUp ‘c vrqo krnI cwhIdI hY[ ieh mwˆ Aqy b`cy dohwˆ dI ishq leI bhuq PwiedymMd huMdw hY[

6. KUn nUM swP kry KUn gMdw hox kwrn srIr ‘c PoVy iPMsIAwˆ Aqy KwrS dI sm`isAw ho jwˆdI hY[ ies leI roz svyry-Swm msMmI dw jUs pIxw cwhIdw hY jo KUn swP krdw hY Aqy ienHwˆ swrIAwˆ sm`isAwvwˆ qô rwhq dvwaûdw hY[ 7. Bwr G`t kry Bwr G`t krn leI msMmI kwPI mddgwr hY[ ies leI msMmI dw rs Aqy Sihd imlw ky pIx nwl Bwr qyzI nwl G`tdw hY[ 8. joVwˆ dw drd joVwˆ nwl sbMDq sm`isAwvwˆ ‘c ieh PwiedymMd huMdw hY ikaûik ies ‘c mOjUd ivtwimn sI joVwˆ ‘c hox vwly drd nUM G`t krdw hY[


Saturday, April 7, 2018

25


30

Saturday - April 7, 2018

grmIAwˆ ‘c jljIrw pIx nwl srIr nUM huMdy hn keI Pwiedy

nwrIAl pwxI pIx nwl srIr nUM huMdy hn keI Pwiedy nvIˆ id`lI— nwrIAl dy pwxI ‘c AŶtIAwksIfŶt Aqy poSk q`q BrpUr mwqrw ‘c mOjUd huMdy hn ies qô ielwvw ies ‘c ivtwimn sI, mYgnISIAm, mYgnIz, potwSIAm, sofIAm Aqy kYlSIAm mOjUd huMdy hn[ ieh srIr nUM ishqmMd r`Kx ‘c mdd krdy hn Aqy rog pRqIroDk SkqI nUM vDwaûdy hn[ grmIAwˆ ‘c ies dI vrqô krnw ishq leI kwPI PwiedymMd huMdw hY[ nwrIAl dw pwxI srIr ‘c pI. AỲc bxweI r`Kdw hY[ ies ‘c mOjUd AŶtIAwksIfŶts srIr ‘c mOjUd PRI rYfIkls nUM Kqm krdw hY Aqy keI bImwrIAwˆ qô rwhq idvwaûdw hY[ 1. fwieibtIz qô bcwey SUgr lyvl vDx kwrn srIr ‘c

ieMsuiln hwrmons dI kmI huMdI hY[ nwrIAl pwxI ‘c mOjUd AŶtIAwksIfŶts ieMsuiln dy sqRwv ‘c mdd krdw hY[ ies leI ieh fwieibtIz dy rogI leI kwPI PwiedymMd huMdI hY[ 2. hweI bl`f pRYSr nUM kMtrol kry hweI bl`f pRYSr nUM kMtrol krn ‘c nwrIAl dw pwxI bhuq hI mddgwr hY[ jy qusIˆ vI hweI bl`f pRYSr qô pRySwn ho qwˆ iek k`p nwrIAl pwxI idn ‘c do vwr pIE[ ies leI if`bw bMd nwrIAl pwxI nw lE ikaûik ieh hwnIkwrk huMdw hY[ 3. ikfnI ston k`Fy

ikfnI ‘c p`QrI hox ‘qy fwktr izAwdw qô izAwdw qrl pdwrQwˆ dI vrqô krn dI slwh idMdy hn[ ies leI nwrIAl pwxI bYst AwpSn hY[ ieh p`QrI nUM bwhr k`Fx ‘c kwPI mdd krdw hY[ 4. grB AvsQw ‘c PwiedymMd nwrIAl pwxI grBvqI AOrqwˆ leI bhuq hI PwiedymMd huMdw hY[ ieh b`icAwˆ dy ivkws krn ‘c mdd krdw hY[ grB AvsQw dOrwn hox vwlI Qkwvt, kbz Aqy jIA imclwaux vrgIAwˆ sm`isAwvwˆ qô Cutkwrw idvwaûdw hY[ 5. Bwr nUM kMtrol kry motwpy qô pRySwn lok keI qrHwˆ dIAwˆ ksrq Aqy fweIt cwrt Apxwaûdy hn[ aunHwˆ leI nwrIAl pwxI bhuq hI PwiedymMd huMdw hY[ ies nUM pIx nwl pyt pUrw idn BirAw-BirAw rihMdw hY Aqy BùK vI G`t l`gdI hY[ 6. pwxI dI kmI pUrI kry nwrIAl pwxI pIx nwl srIr ‘c pwxI dI kmI pUrI huMdI hY[ies leI pwxI dI kmI hox ‘qy ies dI vrqô zrUr kro[ 7. isrdrd qô Cutkwrw isrdrd hox ‘qy nwrIAl dw pwxI pIx nwl drd qô Cutkwrw imldw hY[ hŶgEvr qô Cutkwrw pwaux leI vI nwrIAl dw pwxI pIxw cwhIdw hY[ 8. h`fIAwˆ nUM mzbUq kry nwrIAl dy pwxI ‘c kYlSIAm bhuq mwqrw ‘c pwieAw jwˆdw hY[ ijs nwl h`fIAwˆ mzbUq huMdIAwˆ hn[

  JKM Framing Company qjurbykwr Aqy ibnHW qurjby vwly 

nvIˆ id`lI— grmIAwˆ ‘c jljIrw pIxw ishq leI lwBkwrI huMdw hY [ ies nwl srIr ‘c nmI bxI rihMdI hY, ijs nwl grmI dw Asr G`t huMdw hY[ ies ‘c mOjUd poSk q`q keI bImwrIAwˆ qô bcwaûdy hn[ A`j AsIˆ quhwnUM jljIrw bxwaux dw qrIkw Aqy ies nwl hox vwly PwieidAwˆ bwry d`sx jw rhy hwˆ AwE jwxdy hwˆ ies bwry... jljIrw bxwaux dI ivDI iek glws pwxI ‘c BuMinAw hoieAw jIrw pwaUfr, AMbcUr pwaUfr, kwlw nmk Aqy KMf pw ky imlwE[ ies ‘c pudInw Aqy hry DnIey dy p`iqAwˆ nUM pIs ky imlw lE[ bwAd ‘c inMbU Aqy brP pw ky pIE[ jljIrw pIx dy Pwiedy 1. zihrIly pdwrQwˆ nUM bwhr k`Fy srIr dy zihrIly pdwrQ dUr huMdy hn, ijs nwl sikn dI cmk vDdI hY[ 2. srdI-jukwm nUM dUr kry jljIrw pIx nwl srIr dI ieminaUtI vDdI hY, ijs nwl srdI-KMG qô bcwA rihMdw hY[ 3. aUrjw imldI hY ies ‘c ivtwimn sI huMdw hY, ijs nwl ies nUM pIx ‘qy qurMq aUrjw imldI hY[ 4. Bwr G`t kry jljIry nwl srIr dw mYtwbwlIzm vDdw hY, ijs nwl Bwr G`tdw hY[ 5. AnImIAw dI kmI jljIry ‘c Awiern huMdw hY, jo KUn dI kmI (AnImIAw) qô bcwaûdw hY[ 6. nmI bxwey ies nUM pIx nwl srIr ‘c nmI bxI rihMdI hY, ijs nwl grmI dw Asr G`t jwˆdw hY[ 7. pwcn ikirAw TIk r`Ky jljIry ‘c Qwiemwl huMdw hY, jo pwcn ikirAw TIk r`Kdw hY Aqy kbz vI dUr huMdI hY[ 8. grB AvsQw ‘c PwiedymMd ies ‘c Awiern Aqy kYlSIAm huMdw hY, jo grBvqI AOrqwˆ leI PwiedymMd huMdw hY[ 9. idmwg leI PwiedymMd jljIry ‘c ivtwimn bI-6 huMdw hY, ijs nwl idmwg dI qwkq vDdI hY[

cMgI qnKwh, rwief dw pRbMD Aqy vDIAw mwhOl Kulwant Mann

Cell: 604-338-9954

Surinder Mann

Cell: 604-720-2231


Saturday - April 7, 2018

31

ies kwrn vrux nhIˆ dy pwaûdy pirvwr nUM smwˆ, vjHw AweI swhmxy mub M eI— ipCly kwPI smyˆ qoˆ vrux Dvn dI grlPrYf ˆ nqwSw dlwl nwl brykA`p dIAwˆ Kbrwˆ kwPI surKIAwˆ ivc sI[ hwlwˆik ies qoˆ bwAd kuJ qsvIrwˆ ivc dovwˆ nUM iek`Ty idKweI

id`qy sn Aqy ieh pqw cilAw ik dovwˆ ivc sB TIk hY pr hwl hI ivc iek ieMtrivE ivc vrux ny ies g`l nUM mMinAw ik ipCly kuJ smwˆ qoˆ aunwH ˆ dI izMdgI ivc gVbV c`l rhI sI[ g`lbwq dOrwn vrux ny AwpxI sPlqw Aqy

PYimlI lweIP bwry ikhw,’’ ieh bhuq muSkl hY[ pirvwr Aqy krIbIAwˆ leI smwˆ nhIˆ hY Aqy ieh sB qoˆ BYVw hud M w hY[ Awpxy mwqwipqw nUM inrwS krnw ikauiˆ k mYˆ aunwH ˆ nUM smyˆ nhIˆ skdw[ Awpxy bImwr kijn nUM inrwS krnw ikauiˆ k mYˆ aunwH ˆ nUM dyKx nhIˆ jw pwaud ˆ w[‘’ vrux ny ikhw,’’mYnMU l`gdw hY ik hux mYˆ aunwH ˆ dy leI nhIˆ hwˆ[ mYˆ pbilk leI kMm kr irhw hwˆ[ auh myry qoˆ jo cwhud M y hn, mYˆ aunwH ˆ nUM sB kuJ dy irhy hwˆ[ sPl hoxw qlvwr dI Dwr ‘qy clx vrgw hud M w hY[ quhwfy kol sB kuJ nhIˆ ho skdw[ AKIr ivc kuJ nw kuJ qwˆ G`t pY hI jwˆdw hY[ mYˆ ikMnI vI koiSS krwˆ, mYˆ bhuq lokwˆ nUM inrwS krdw hwˆ[‘’ vrux ny A`gy ikhw,’’bwhr qoˆ dyKx nwl l`gdw hY ik sB TIk hY, pr Aijhw nhIˆ hY myrI izMdgI ivc vI pRS y wnIAwˆ Awaud ˆ IAwˆ hn[ hwl hI ivc myrI in`zI izMdgI bhuq v`fI pRS y wnI ‘c PsI sI[ mYˆ ies qoˆ sbk is`iKAw ik izMdgI bhuq CotI hY[‘’ vrux dIAwˆ ieh sB g`lwˆ ikqy aunwH ˆ dI grlPrYf ˆ nqwSw nwl irSiqAwˆ ivc AweI kVvwht dy v`l qwˆ ieSwrw nhIˆ kr rhIAwˆ[

AwiPs leI irsYpiSinst dI zrUrq hY PC Floors vwilAW nUM Awpxy dPqr leI iek irsYpiSinst dI qurMq zrUrq hY[ qnKwh qzrby Anuswr vDIAw id`qI jwvygI[ Pon kro - 604.593.7027 778.855.7027

CHOICE ELECTRIC

nMU qzrbykwr vrkrW dI qurMq loV hY qnKwh 12 fwlr qoN 20 fwlr pRqI GMtw[ kMm swrw swl cldw hY[ qzrbykwr vrkrW nUM pihl id`qI jwvygI[ 20 swlW dw qzurbw

A`j hI kMm qy jwx leI Pon kro

604.301.0123 jsivMdr (JASWINDER)


32

Saturday - April 7, 2018

GOBIND SARVAR SCHOOL (AN INDEPENDENT SCHOOL APPROVED AND FUNDED BY MINISTRY OF EDUCATION, B.C.)

goibMd srvr skUl ivKy swl 2018-2019 leI dwKlw SurU hY

pIR skl U , ikf M rgwrtn qNo klws 9 q~k dy b~icAW leI hx u y hI rijstrS y n krvwau goibMd srvr skUl sqMbr 2016 qoN nvIN iblifMg ivKy BweIcwry dI syvw kr irhw hY[ sqMbr 2018 qoN nOvI klws vI Swiml kIqI jw rhI hY[ goibMd srvr skUl loAr mynlYNf, Pryzr vYlI ijs ivc lYNglI Aqy AYbtsPorf dy eyrIey vI Swiml hn, dy BweIcwry dI syvw kr irhw hY, ividAwrQIAW leI swry hI eyrIey qoN b`sW dw pUrw pRbD M hY[ goibMd srvr skUl bhuq hI vwijb itaUSn PIs (90 fwlr pRqI mhInw) nwl hweI stYNfrf pVHweI pRdwn kr irhw hY[ swry hI tIcrz bI.sI. srkwr qoN srtIPweIf mwnqw pRwpq hn[ goibMd srvr skUl kol nOjvwn vlMtrIArz dI tIm hY jo 600 qoN vI vDyry b`icAW nMU eIvinMg Aqy vIkAYNf klwsW ivc pMjwbI, kIrqn Aqy q`bly dI is`iKAw dyNdy hn[ goibMd srvr skUl vloN b`icAW leI KyfW 'c vDyry Bwg lYx leI ivsyS pRg o rwm aulIky gey hn[ goibMd srvr skUl ivc ikMfrgwrfn qoN gryf 9 q`k dw dwKlw SurU hY[Awpxy b`icAW dI vDIAw pVHweI leI jldI rijstrySn krvwau[ 2018-2019 dy sYSn dIAW sItW ilmitf hn[

Please contact the school office for further details or visit our website.

8820 - 168 STREET SURREY BC V4N 6G7 Ph: 604-930-2122

email: info@gobindsarvar.ca, website: www.gobindsarvar.ca

myK (22 mwrc qoˆ 21 ApRYl) mn Bwauˆdy nqIjy imlx kwrn mn pRsMn rhygw[ Awmdn vDx kwrn AwriQk p`K mjbUq hovygw[ hwˆ, ishq dy mwmly iv`c swvDwnI dI loV hY[ imq`rwˆ dw rv`eIAwˆ sihXog pUrn hovygw[ pqnI dI ishq icMqw dw kwrx ho skdI hY[ lMbIAwˆ Xwqrwˆvwˆ Qkwaux vwlIAwˆ rihxgIAwˆ[ ijAwdw hvweI iklHy bxwauxy TIk nhIˆ hn[ ibRK (22 ApRYl qoˆ 21 meI) quhwfw Awqm ivSvws hI quhwnUM muSikl smyˆ coˆ k`Fygw[ pRoprtI iv`c invyS krn leI smwˆ AnukUl nhIˆ hY[ ishq dw iDAwn r`Kxw[bwhr Kwx qoˆ pRhyj krnw[ jIvn swQI Aqy sMqwn dw rv`eIAw vI prySwn kr skdw hY[ imQun (22 meI qoˆ 21 jUn) mwnisk SwˆqI imlygI[ qnwA G`t hovygw[ mn Swˆq rhygw[ sMqwn v`loˆ koeI KuSIAwˆ BirAw smwcwr iml skdw hY[ iksy loVvMd dI mdd krky quhwnUM KuSI hwsl hovygI[ pirvwr iv`c mwn-snmwn iv`c vwDw hovygw[ quhwfI g`l v`l iDAwn id`qw jwvygw[ krk (22 jUn qoˆ 21 julweI) mn bycYn rhygw[ ividAwrQIAwˆ leI vI cMgw smwˆ nhIˆ hY[ mn muqwbk irSqy nw imlx krky inrwSw rhygI[ ipqw Aqy Brw nwl ivvwd ho skdw hY[ vwhn clwaux vyly swvDwnI vrqo[ Srwb dw syvn sMBwl ky krojy ho sky qy nw kro[ isMG (22 julweI qoˆ 21 Agsq) jIvn iv`c sMGrS dw smwˆ SurU ho irhw hY[ quhwfw Awqm ivSvws hI quhwnUM ies muSikl smyˆ coˆ k`Fygw[ pRoprtI iv`c invyS krn leI smwˆ AnukUl nhIˆ hY[nvwˆ Gr jwˆ g`fI KrId skdy ho[ tYks Awid dy kwnUMnI mwmilAwˆ qoˆ Cutkwrw imlygw[ AwVqIAwˆ leI smwˆ cMgw hY[ kMinAw(21 Agsq qoˆ 21 sqMbr) nvIAwˆ Xojnwvwˆ bxngIAwˆ[ dosq hr muSkl iv`c swQ dyxgy[ shuirAwˆ v`loˆ sihXog imlygw[ AwriQk p`Koˆ hwlwq bhuq byhqr hoxgy[ kMpaUtr dy DMdy nwl juVy lokwˆ dw smwˆ bhuq cMgw rihx vwlw hY[ duSmnwˆ dIAwˆ swirAwˆ cwlwˆ nw-kwmXwb hoxgIAwˆ[ qulw (23 sqMbr qoˆ 23 AkqUbr) mn Bwauˆdy nqIjy imlx kwrn mn pRsMn rhygw[ Awmdn vDx kwrn AwriQk p`K mjbUq hovygw[ hwˆ, ishq dy mwmly iv`c swvDwnI dI loV hY[ imq`rwˆ dw rv`eIAwˆ sihXog pUrn hovygw[ pqnI dI ishq icMqw dw kwrx ho skdI hY[ lMbIAwˆ Xwqrwˆvwˆ Qkwaux vwlIAwˆ rihxgIAwˆ[ ibRSck (24 AkqUbr qoˆ 22 nvMbr) jIvn iv`c sMGrS dw smwˆ SurU ho irhw hY[ quhwfw Awqm ivSvws hI quhwnUM ies muSikl smyˆ coˆ k`Fygw[ pRoprtI iv`c invyS krn leI smwˆ AnukUl nhIˆ hY[ ishq dw iDAwn r`Kxw[ bwhr Kwx qoˆ pRhyj krnw[ jIvn swQI Aqy sMqwn dw rv`eIAw vI prySwn kr skdw hY[ Dn (22 nvMbr qoˆ 21 dsMbr) duSmnwˆ dI njr quhwfI kwmXwbI qy hY Aqy quhwfw gu`sw aunwˆ dy mksd nUM Awswn bxw skdw hY[ Byd dIAwˆ g`lwˆ iksy nwl swˆJIAwˆ krn qoˆ guryj kro[ sMqwn dI icMqw sqwvygI[ pirvwrk jIvn iv`c auQl-puQl mc skdI hY[ sucyq rihxw[ mkr (22 dsMbr qoˆ 21 jnvrI) ishq vI vDIAw rhygI[ bw`s quhwfy kMm qoˆ KuS rhygw[ sihXogIAwˆ dw vI swQ imlygw[ klw dy Kyqr nwl juVy lokwˆ leI cMgw smwˆ hY[ ishq cMgI rhygI[ nvwˆ Gr jwˆ g`fI KrId skdy ho[ tYks Awid dy kwnUMnI mwmilAwˆ qoˆ Cutkwrw imlygw[ AwVqIAwˆ leI smwˆ cMgw hY[ kuMB (22 jnvrI qoˆ 21 PrvrI) swirAwˆ koiSSwˆ dy bwvjUd kMm bxdy hoey nhIˆ idsxgy[ imhnq dy muqwbk Pl nhIˆ imlygw[ jIvn swQI nwl quhwfw ivvhwr TIk nhIˆ rhygw[ mwqw ipqw dI KuSI dw pUrw iDAwn r`Kxw[ sMqwn v`loˆ vI cMgI Kbr nhIˆ imlygI[ duSmn hwvI rihxgy[ mIn (22 PrvrI qoˆ 21 mwrc) mn Bwauˆdy nqIjy imlx kwrn mn pRsMn rhygw[ Awmdn vDx kwrn AwriQk p`K mjbUq hovygw[

swnUM kùk Aqy hYlpr dI zrUrq hY

hwˆ, ishq dy mwmly iv`c swvDwnI dI loV hY[ imq`rwˆ dw rv`eIAwˆ sihXog pUrn hovygw[ pqnI dI ishq icMqw dw kwrx ho skdI hY[ lMbIAwˆ Xwqrwˆvwˆ Qkwaux vwlIAwˆ rihxgIAwˆ[ ijAwdw hvweI iklHy bxwauxy TIk nhIˆ hn[


100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

Saturday - April 7, 2018

33

sMnI-bObI dI iPlm ‘c fwˆs nMbr krdI nzr AwvygI sonwkSI muMbeI— bwlIvùf AiBnyqrI sonwkSI isnhw ny d`isAw ik auh 'Xmlw pglw dIvwnw iPr sy' dy iek spYSl gIq 'qy iQrkdI njr AwvygI[ DrimMdr, sMnI idEl Aqy bObI idEl AiBnY iPlm 'Xmlw pwgl dIvwnw iPr sy' dy qIjy Bwg 'c iek spYSl gIq 'c sonwkSI fwˆs nMbr krdI nzr AwvygI[ iPlm 'c mihmwn BUimkw dy bwry 'c pùCy jwx 'qy sonwkSI ny ikhw, ''mŶ iek spYSl gIq 'c idKweI dy rhI hwˆ, slmwn Kwn, ryKw jI, DrimMdr Aqy inSicq rUp nwl mŶ vI hwˆ[ ies qrHwˆ dy AdBUq Aqy AnuBvI klwkwrwˆ nwl SUitMg krnw snmwn vwlI g`l hY[ aunHwˆ nwl styj SyAr krnI myry leI bhuq v`fI g`l hY Aqy mŶ ies gIq leI auqSwihq hwˆ[ ies qô ielwvw iPlm 'c slmwn kYimE krdy nzr Awauxgy[

Canada Tent House We We rentrent tents for all & parties tents for functions any function

Portable Sinks, Luxury Washrooms, Flooring, Stage, LED Lighting. For marriage party, birthday party or any program contact:

Now Open

100 100 95 95 75 75

25 25

Arjun Gill New work, new rate Tel: 604-598-2400 E-mail: info@canadatenthouse.com

Canada Tent House

ABHI INSURANCE AGENCY HIRING

Friday, March 24, 2017 11:02:32 AM

Abhi Insurance Agency is hiring Bookkeeper to start for full-time position as soon as possible in Surrey. Wage rate: $16/hr E-mail resume at: info@abhifinancial.com or contact at 604 996 6862

5 5 0 0

CAN-AM LUMBER MILL

BUY DIRECT FROM MILL· BEST PRICES IN BC

4X8X3/8" $19.95 PLYWOOD 4X8X1 12" $26.95 4X8X5/8" $31.95 PLYWOOD 4X8X3/4" $39.95 2X4X8' $3.29 STUDS 2X4Xl 0'$4.49 2X4X8' $3.95 TREATED 2X6X8' $7.95

LANDSCAPE SUPPLY, TOP SOIL, SAND, GRAVEL, ROUND & CRUSHED ROCK METAL ROOFING & WALL CLADDING . CEDAR, BEVEL, CHANNEL, HARDIE SIDIN

*APNA PUNJABI LUMBER YARD* RING: MALKIT or SAM SANGHA

604-580-1415

11635 - 130 St., Surrey, BC Fax: 604-580-1528 Email: can-ambuildingsupply@shaw.ca

We Deliver to Your Job Site (Even to the Moon) Where the Builders Buy!

Unit 202 - 12725, 80th Avenue, Surrey, BC


Saturday, April 7, 2018

25


Saturday - April 7, 2018

35

Punjabi Star - April 07 2018  
Punjabi Star - April 07 2018  
Advertisement