Page 1

ชื่อกิจกรรม เครื่องร่อนแบบเดินตาม (walkalong glider) วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นและอธิบายวิธีการสร้างเรื่องร่อนแบบเดินตามได้ 2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ ออกแบบและสร้างเครื่องร่อนแบบเดินตาม จากวัสดุที่เหมาะสมได้ 3.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับแต่งและแก้ไข และบังคับเครื่องร่อนได้ สาระสาคัญ เครือ่ งร่อนแบบเดินตามเป็นเครื่องร่อน ที่ไม่ต้องการมอเตอร์ หรือเครื่องยนต์ ในการสร้างแรงขับ แต่ อาศัยการเคลื่อนที่ของแผ่นการ์ดบอร์ด เพื่อสร้างกระแสอากาศให้เคลื่อนที่ผ่านปีกทาให้ได้แรงยก ที่ทาให้ เครื่องร่อนสามารถทางานได้

อุปกรณ์ แผ่นโฟม EP ปากคีบพร้อมสาย ยางรัดของวงเล็ก 10 เส้น

ฝอยลวดทองแดงจากสายไฟฟ้า ลวดนิโครม แผ่นฟรอยด์อลูมิเนียม

เทปกาว แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 61x65

ไม้บรรทัด หนังสือเล่มหนา (100 หน้าขึ้นไป) แผนไม้อัดขนาด 30x30x0.5 ซม.

กรรไกร หม้อแปลงไฟฟ้า 12 VDC

เครื่องมือ มีดคัตเตอร์, คีมตัดลวด สกูรเกลียวปล่อย 2 ตัว


เครื่องร่อนแบบเดินตาม (walk along glider) หลักการ เครื่องร่อนแบบเดินตามเป็นเครื่องร่อนแบบในร่ม (indoor glider) ไม่ต้องมีมอเตอร์หรือเครื่องยนต์ ขับเคลื่อน สามารถบินได้โดย อาศัยแรงยก( lift) ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผ่น card board ที่ผู้เล่นถือ ไว้ในลักษณะเอียงทามุมประมาณ 50-70 องศากับพื้นโลก เมื่อกระแสอากาศพบสิ่งกีดขวาง ก็จะเปลี่ยนทิศ ทางการเคลื่อนที่ขึ้นด้านบน ทาให้เกิดแรงยกที่ปีกของเครื่องร่อน โดยผู้เล่นจะสามารถบังคับ ให้ไปในทิศทาง ใดก็ได้ โดยการปรับมุม และองศาของแผ่น card board

ภาพที่ 1 ภาพจาลองการเกิดแรงยกเมื่อกระแสอากาศปะทะ cardboard

ภาพที่2 แรงยกจากแผ่น card board มีลักษณะเดียวกันกับกระแสลมพัดปะทะภูเขา


ปี กเล็กแก้ เอียง

ปี ก

ติดเทปกำว

เส้ นลวดถ่วงน ้ำหนัก

ภาพที่ 3 เครื่องร่อนแบบเดินตาม สร้างจากแผ่นโฟมหนา 1 มิลลิเมตร

ภาพที่ 4 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ถ่วงน้าหนัก


วิธีการสร้างเครื่องร่อนแบบเดินตาม 1. ตัดโฟมด้วยลวดความร้อน ให้หนาประมาณ 1 มิลลิเมตร โดยใช้ลวดนิโครมต่อกับหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 12 V

ลวดนิโครม

ภาพที่ 5-7 การตัดโฟมด้วยลวดความร้อน


2.วางแบบเครื่องร่อนบนแผ่นโฟม ติดเทปกาว แล้วตัดด้วยกรรไกร *โดยให้เว้นส่วนปลายปีกไว้ทั้ง 2 ด้าน

ภาพที่ 8 แบบเครื่องร่อนแบบเดินตาม

ปีกซ้าย ปีกซ้าย

ปีกขวา

ภาพที่ 9 วางแบบบนแผ่นโฟน แล้วตัดตามแบบ *โดยเว้นบริเวณที่ติดเทปกาวไว้


3.นาปีกเครื่องร่อน สอดไว้ในหนังสือ แล้วพับตามรูปแบบที่กาหนด

พับขึ้นเพื่อสร้างปีกเล็กแก้เอียง

พับลงเพื่อสร้างแพนอากาศ

ภาพที่ 10-11 พับกระดาษตามรอยประเพื่อสร้างปีกเล็กแก้เอียงและแพนอากาศ 4. ตัดโฟมที่เหลือออก

ปีกซ้าย

ปีกขวา

ภาพที่ 12 ภาพมุมมองด้านบน ของปีกซ้าย และปีกขวา


5. นาแบบออกอย่างระมัดระวัง แล้วนาปีกทั้ง 2 ข้างมาต่อกันจากนั้น ยึดด้วยเทปกาวใส

ภาพที่ 13 ภาพการต่อปีก 6. ตัดเศษโฟมเป็นรูป 3 เหลี่ยมติดส่วนหัว เพิ่มความแข็งแรง และติดเส้นลวดถ่วงน้าหนัก

ภาพที่ 14 การติดตุ้มถ่วงน้าหนัก


7. ตัดกระดาษวัดมุมจากแบบเพื่อวัดมุม

ภาพที่ 15 การวัดปีกเล็กแก้เอียง การปรับมุมชายปีกหน้า และการวัดมุมชายปีกหน้า 8. วิธีจับเครื่องร่อน

ภาพที่ 16 วิธีการจับเครื่องร่อนที่ถูกต้อง


9.ทดสอบการร่อน โดยให้ปล่อยเครื่องร่อนแล้วสังเกตอาการ

ภาพที่ 17 แสดงการทดสอบการร่อน 11. วิธีการถือแผ่น card board

ภาพที่ 18 ลักษณะการถือแผ่นการ์ดบอร์ด 12. วิธีการเล่น ปล่อยเครื่องร่อนในระดับเหนือศีรษะ แล้วปล่อยมือ จากนั้นให้ถือแผ่นการ์ดบอร์ดเดินตาม

ภาพที่ 19 วิธีการเดินตามที่ถูกต้อง


13.การบังคับเลี้ยว การบังคับเลี้ยวของเครื่องร่อนแบบเดินตาม ใช้วิธีการเพิ่ม หรือ ลด แรงยก ที่กระทาต่อปีกเครื่องร่อน ในแต่ละข้าง เช่น ถ้าต้องการเลี้ยวซ้าย ก็ให้เพิ่มแรงยก ที่ปีกด้านขวา โดยเอียงแผ่นการ์ดบอร์ดให้ด้านขวาสูง กว่าด้านซ้าย ในทานองเดียวกันถ้าต้องการเลี้ยวขวา ก็ให้เพิ่มแรงยกทีปีกด้านซ้าย โดยเอียงแผ่นการ์ดบอร์ดให้ ด้านซ้ายสูงกว่าด้านขวา

ภาพที่ 20 แสดงการบังคับเครื่องร่อนให้หมุนตามแกน roll เพื่อให้เครื่องร่อนเลี้ยว (มุมมองจากด้านหน้า)


เครื่องร่อนแบบเดินตามแบบที่ 1


เครื่องร่อนแบบเดินตามแบบที่ 2


เครื่องร่อนแบบเดินตามแบบที่ 3


เครื่องร่อนแบบเดินตามแบบที่ 4


เครื่องร่อนแบบเดินตามแบบที่ 5


เครื่องร่อนแบบเดินตามแบบที่ 6


ตัวอย่างการออกแบบเครื่องร่อนเดินตาม ชนิดแฟนซี


ภารกิจที่ 1 ให้นักเรียนเลือกแบบเครื่องร่อนแบบเดินตามมา 1 แบบเพื่อประกอบสร้าง แล้วตอบคาถามดังต่อไปนี้ 1 นักเรียนเลือกเครื่องร่อนแบบเดินตาม แบบที่ ........................ 2 เหตุใดถึงเลือกเครื่องร่อนแบบเดินตาม แบบนี้ ........................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ 3.นอกจากโฟมแล้ว นักเรียนคิดว่า วัสดุชนิดใด ที่นามาทาเครื่องร่อนแบบเดินตามได้ เพราะเหตุใด ......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ 4. ปัญหาและการแก้ปัญหาในการสร้างเครื่องร่อนแบบเดินตาม ปัญหา

การแก้ไข

ชื่อ-สกุล..............................................................................ชือ่ -สกุล.................................................................... โรงเรียน........................................................................... ชือ่ ทีม .....................................................................


ชื่อ-สกุล ................................................... ชื่อ-สกุล.................................................โรงเรี ยน ...................................................

ภารกิจที่ 2 ให้นักเรียนทดลองออกแบบเครื่องร่อนแบบเดิน ตามจินตนาการ


บรรณำนุกรม Rossoni ,Philip . (2012). Build and Pilot Your Own Walkalong Gliders. NewYork:McGraw-Hill. http://www.rubber-power.com/tag/walkalong [ 15 july 2016] http://www.sciencetoymaker.org/sciencetoymaker/Walkalong_Glider_History/ [ 15 july 2016] https://sites.google.com/site/walkalongglider [ 15 july 2016]

ชื่อกิจกรรม stem เครื่องร่อนแบบเดินตาม  

ใบความรู้ เรื่องเครื่องร่อนแบบเดินตาม โดย อ.เสนีย์ ศรีมณี ครู รร.ชุมชนบ้านบางโหนด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ชื่อกิจกรรม stem เครื่องร่อนแบบเดินตาม  

ใบความรู้ เรื่องเครื่องร่อนแบบเดินตาม โดย อ.เสนีย์ ศรีมณี ครู รร.ชุมชนบ้านบางโหนด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

Advertisement