__MAIN_TEXT__

Page 1

TERRES DE L’EBRE PRIMAVERA I TARDOR 2017 Caracterització de la demanda turística d’hotels, càmpings i establiments de turisme rural

-


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

Aquest 2017 les dades que es desprenen de l’estudi de la caracterització de la demanda turística d’hotels, càmpings i establiments de turisme rural a les Terres de l’Ebre, realitzat per l’Observatori de la Fundació d’Estudis Turístics, pertany als períodes de primavera i tardor. Desprès d’onze exercicis, vam considerar d’interès conèixer com és aquell turista que ens visita fora de la temporada estival i per això enguany hem desplegat el treball de camp en els períodes previ i posterior a l’època de major afluència de visitants. Segons aquest estudi, els turistes de més de 65 anys, catalans (majoritàriament de la demarcació de Barcelona), de classe mitjana, que viatgen en parella, consideren les Terres de l’Ebre com una destinació que transmet calma i tranquil·litat, i que viatgen en vehicle propi és el perfil tipus del turista que rep el nostre territori fora del període d’estiu. Aragonesos, valencians i bascos són els que més ens visiten des de la resta de comunitats autònomes fora de la temporada d’estiu. En canvi, durant l’estiu 2016 aquells que ens visitaren més van ser valencians, aragonesos i madrilenys. Els francesos continuen liderant el turisme estranger que reben les Terres de l’Ebre a la primavera i la tardor. Es detecta un augment notable d’holandesos, anglesos i alemanys (un 2,6%, 2,4% i 1,4%) respecte a l’estiu de l’any passat. Encara que el vehicle particular continua sent el mitjà de transport principal dels nostres turistes, decreix en 23.8 punts percentuals respecte a l’estiu passat. A la primavera i tardor es veu un alt increment d’aquells visitants que arriben en autocar (12.9% més) i autocaravana (passa del 1.7% al 7.7%). La classe mitjana en primer lloc i la mitjana – baixa en segon són les principals classes socials dels turistes que ens visiten. La mitjana-alta ocupa el tercer lloc. Pel que fa a les principals motivacions dels turistes que han visitat les Terres de l’Ebre per primera vegada, han estat conèixer la destinació i el relacionat amb la seva cultura (16,9%, amb un descens de 10.2 punts percentuals respecta a l’estiu de 2016), per atzar i casualitat, per descansar i pel Delta de l’Ebre (amb un descens del 4.2%). Visitar llocs d’interès cultural i/o natural (67,7%), passejar (61,1%) i relaxar-se i descansar (46,9%) han estat les principals activitats realitzades durant la primavera i la tardor de 2017. Destacar que el 31,9% dels turistes estrangers que visiten les Terres de l’Ebre practiquen activitats relacionades amb la bicicleta. Aquest percentatge és del 10,8% en el cas del turisme de Catalunya i del 7,3% en el turisme de la resta de l’Estat. Pel que fa a visites realitzades, el parc natural del Delta de l’Ebre ha estat el més visitat un any més (48,9%). L’han seguit Tortosa (19,5%, amb un increment del 9.2%), el parc natural dels Ports (11,9%), i Castelló (Peníscola/Morella) (9,5%).

Esperem de bon grat totes les dades que es desprenen de l’estudi us siguin d’utilitat en les tasques de planificació i promoció turística de les Terres de l’Ebre.

Martí Carnicer i Vidal President delegat del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

Informe de resultats |

2


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

Índex Índex ............................................................................................................................................................................. 3 Metodologia .................................................................................................................................................................. 6 1. PRESENTACIÓ ................................................................................................................................................... 7 2. OBJECTIUS ......................................................................................................................................................... 7 3. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’OPERACIÓ .................................................................................. 8 Cobertura .............................................................................................................................................................. 8 Àmbit geogràfic de referència .............................................................................................................................. 8 Àmbit poblacional ................................................................................................................................................ 8 Període de referència ............................................................................................................................................ 8 Grandària mostral ................................................................................................................................................. 8 4. DISSENY MOSTRAL ......................................................................................................................................... 9 Tipus i unitats de mostratge .................................................................................................................................. 9 Marc per a la selecció de les unitats mostrals ....................................................................................................... 9 Criteris d’estratificació ......................................................................................................................................... 9 Distribució de la mostra ........................................................................................................................................ 9 5. TREBALL DE CAMP........................................................................................................................................10 Mètode de recollida ............................................................................................................................................10 El qüestionari ......................................................................................................................................................10 6. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL DE CAMP ................................................................................................10 Organització, gestió i control..............................................................................................................................10 El control de qualitat dels treballs de camp ........................................................................................................10 Consistència interna ............................................................................................................................................10 Depuració de les dades .......................................................................................................................................10 7. ANÀLISI DE LES DADES ...............................................................................................................................10 Procediment d’elevació al total de la població ...................................................................................................10 8. DESCRIPCIÓ DE LES VARIABLES ...............................................................................................................11

Informe de resultats |

3


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

CARACTERÍSTIQUES DE LA MOSTRA ...............................................................................................................15 1-. Sexe ...................................................................................................................................................................16 2-. Composició per zones .......................................................................................................................................17 3-. Tipus d’establiment on s’ha realitzat l’enquesta ...............................................................................................18 CARACTERÍSTIQUES DEL TURISTA...................................................................................................................19 1-. Edat ...................................................................................................................................................................20 2-. Origen (I) ...........................................................................................................................................................21 2-. Origen (II) .........................................................................................................................................................22 2-. Origen (III) ........................................................................................................................................................23 2-. Origen (IV) ........................................................................................................................................................24 3-. Classe social dels turistes ..................................................................................................................................25 CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTADA ..................................................................................................................26 1-. Com va conèixer la destinació? .........................................................................................................................27 2-. Estada al territori ...............................................................................................................................................28 3-. Principals motivacions del viatge ......................................................................................................................29 4-. Acompanyants de viatge ...................................................................................................................................32 5-. Mitjà de transport ..............................................................................................................................................34 6-. Manera d’organització del viatge ......................................................................................................................35 7-. Temps d’anticipació de la reserva de l’allotjament ...........................................................................................36 RELACIÓ AMB LA DESTINACIÓ..........................................................................................................................37 1-. Fidelitat a la destinació ......................................................................................................................................38 2-. Activitats realitzades durant el viatge ...............................................................................................................39 3-. Principals visites realitzades durant el viatge ....................................................................................................40 4-. Despesa mitjana a la destinació per persona (“POCKET MONEY”) ...............................................................42 5-. Compra de productes en agrobotigues ..............................................................................................................43 VALORACIÓ DE LA DESTINACIÓ .......................................................................................................................44 1-. Valoració de diferents aspectes de la destinació ...............................................................................................45 2-. Valoració de diferents aspectes de la restauració ..............................................................................................46 3-. Els principals significats de la destinació ..........................................................................................................47 RESUM: LA DEMANDA TURÍSTICA A TERRES DE L’EBRE, ESTIU 2014.....................................................49 TAULES DE RESULTATS .......................................................................................................................................52 QÜESTIONARI .........................................................................................................................................................69 Informe de resultats |

4


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

Informe de resultats |

5


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

Metodologia

Informe de resultats |

6


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL 1. PRESENTACIÓ L’any 2017 l’estudi que recull les característiques de la demanda turística que han rebut les diferents modalitats d’allotjament – hotel, càmping i establiments de turisme rural – de la marca Terres de l’Ebre s’ha traslladat a la primavera i la tardor a fi i efecte de conèixer els perfils en aquesta època de l’any. Aquest document s’organitza de la següent manera. En primer lloc trobem els objectius i la metodologia emprada, l’anàlisi de dades i resultats. Dins de l’anàlisi s’inclou un text explicatiu de cadascuna de les variables i, a més a més, s’incorpora l’explicació de les relacions més significatives entre variables que han aparegut durant el processament de les dades. A més a més, es realitza la comparativa dels resultats del període analitzat amb el mateix període de l’any anterior. D’altra banda, tot i que continuem tenint dades comparatives amb l’any anterior la comparació interanual no correspon al mateix període, cal tenir-ho en compte per l’anàlisi de resultats.

2. OBJECTIUS • Diferenciar sociodemogràficament els turistes allotjats a Terres de l’Ebre de maig i juny de 2017 i de setembre i octubre de 2017. • Conèixer la distribució i les característiques dels turistes segons les diferents tipologies d’allotjament. • Descobrir les pautes de relació amb el territori dels turistes. • Obtenir les valoracions dels turistes sobre la destinació i els seus diferents components.

Informe de resultats |

7


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL 3. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’OPERACIÓ Cobertura L’estudi versa sobre turistes que pernocten a hotels, càmpings i establiments de turisme rural i que han realitzat una estada mínima d’una nit en algun municipi de les Terres de l’Ebre durant el període de maig, juny, setembre i octubre de 2017.

Àmbit geogràfic de referència Marca turística Terres de l’Ebre.

Àmbit poblacional L’àmbit poblacional el podem calcular mitjançant les operacions d’ocupació hotelera, de càmpings i establiments de turisme rural i les dades d’afluència a establiments d’allotjament públic col·lectiu. Cal recordar,però, que la mostra està condicionada per un panel d’establiments d’allotjament, els quals han tingut voluntat de col·laborar. Així, doncs, no tots els turistes de l’àmbit poblacional tenen la mateixa probabilitat d’estar reflectits a la mostra. Cal dir, però, que el panel, malgrat estar configurat amb un disseny no probabilístic, està treballat per a que reculli la màxima representativitat.

Període de referència Les enquestes s’han realitzat en el període comprés des del 28 d’abril fins el 30 de juny, i des del 12 de setembre fins el 31 d’octubre de 2017, de dimarts a dissabte.

Grandària mostral Es realitzen 738 enquestes al territori de Terres de l’Ebre.

Informe de resultats |

8


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL 4. DISSENY MOSTRAL Tipus i unitats de mostratge El mostratge és no probabilístic i és un tipus de mostratge ad-hoc amb diferents etapes. En una primera etapa s’estratifiquen les zones de la marca Terres de l’Ebre, distingint entre costa i interior. Seguidament es seleccionen les unitats primàries de mostratge (municipis) que presenten un nombre rellevant de places d’allotjament de caràcter turístic. Les unitats intermèdies (els establiments) formen part d’un panel d’establiments col·laboradors que s’ha mantingut bastant estable respecte a l’any 2014, amb un percentatge de renovació del voltant del 8%. En una tercera etapa es seleccionen aleatòriament els trams horaris i diaris d’entrevista, i el punt on s’enquesta. La unitat final de mostratge és l’individu turista allotjat a les Terres de l’Ebre, en el seu conjunt, i se seleccionen de manera aleatòria sistemàtica dins de cada establiment col·laborador.

Marc per a la selecció de les unitats mostrals La unitat de mostratge intermedi (municipi) ha estat triada intencionalment seguint el criteri que aquesta comptés, almenys, amb un 1 hotel o 1 càmping al seu territori.

Criteris d’estratificació L’estratificació respon a un criteri territorial i es troba distribuïda en dues zones delimitades per criteris d’homogeneïtat pel que fa a la dinàmica turística. La zona de costa inclou els municipis costaners compresos entre l’Ametlla de Mar i Alcanar. La resta de municipis configuren el que es denomina zona interior. Les enquestes s’han realitzat proporcionalment al volum teòric d’afluència als allotjaments d’aquestes dues zones.

Distribució de la mostra La mostra es troba distribuïda segons els estrats definits anteriorment i durant els set dies de la setmana. L’assignació del lloc d’enquesta es realitza a mode de conglomerats on aleatòriament s’assigna el lloc als diferents trams diaris d’enquestació, és a dir, a cada lloc s’enquesta en un dia assignat aleatòriament.

Informe de resultats |

9


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL 5. TREBALL DE CAMP Mètode de recollida La recollida d’informació es realitza mitjançant enquesta en format electrònic directament en contacte amb el turista implementada per enquestadors professionals entrenats específicament per a l’estudi realitzat i emprant Tablets. Exceptuant en els establiments de turisme rural on, en la majoria de casos, l’enquesta és distribuïda per l’allotjament rural i és autoadministrada pel turista.

El qüestionari El qüestionari comprèn les variables habituals a la recerca de mercats turístics (veure annex 36).

6. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL DE CAMP Organització, gestió i control El treball de camp s’ha dut a terme amb enquestadors professionals. Amb la gestió i supervisió d’un cap de camp. L’enquestador és entrenat i format en una sèrie d’aspectes. Així com també en el coneixement dels objectius d’informació que s’obtenen amb cada variable.

El control de qualitat dels treballs de camp Els treballadors de camp són supervisats i inspeccionats directament i en ocasions per sorpresa directament al seu treball de camp.

Consistència interna S’han realitzat proves de consistència interna del treball de camp amb un creuament de resultats per a cadascun dels enquestadors.

Depuració de les dades Durant el procés de gravació les dades són depurades per segon cop i es detecten i s’estudien les possibles inconsistències internes.

7. ANÀLISI DE LES DADES Procediment d’elevació al total de la població La mostra es pondera per elevar-la a l’univers corresponent. L’univers es calcula a partir de l’afluència a cadascuna de les zones. El criteri d’elevació és el nombre d’arribades de turistes a la zona a cadascun dels tipus d’allotjament turístic. El càlcul de l’univers es realitza prenent com a referència les dades d’ocupació d’hotels, càmpings i establiments de turisme rural de les zones enquestades segons l’operació d’ocupació d’establiments públics col·lectius que realitza quinzenalment l’Observatori de la Fundació Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya. Informe de resultats |

10


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL 8. DESCRIPCIÓ DE LES VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES A continuació es presenta una definició conceptual de les variables incloses al qüestionari. Les variables estan definides a partir de la consideració de quatre blocs temàtics: característiques sociodemogràfiques, característiques de l’estada, característiques de la relació del turista amb la destinació i un bloc sobre percepció i valoració de diferents aspectes de la destinació. El primer bloc de variables (característiques sociodemogràfiques) tenen com a objectiu caracteritzar socialment i demogràficament a l’individu.

Edat Els turistes entrevistats tenen 15 anys en endavant.

Origen Es pregunta la província en el cas dels turistes estatals i el país en el cas dels turistes estrangers. El nivell de desagregació màxim d’origen és d’àmbit comarcal en el cas de turistes que resideixen a la mateixa marca.

Classe social La variable classe social s'obté a partir de l'encreuament de variables entre el nivell d'estudis i la professió de la persona que aporta l’ ingrés principal a la llar. L'obtenció de la variable es realitza mitjançant el sistema proposat per l'associació Esomar (The European Society for Opinion and Marketing Research). El segon grup de variables té com a objectiu conèixer les característiques de l’estada que el turista realitza al municipi.

Com va conèixer la destinació Es recullen a través d’aquesta variable els canals més habituals de conèixer una destinació. Es contempla un “altres” amb resposta oberta per a poder recollir totes les respostes de l’entrevistat.

Estada al municipi La durada de l’estada es recull en nits.

Tipus d’establiment on s’allotja Es registra en quin tipus d’establiment s’allotja el turista, el qual coincideix amb l’espai on es duu a terme l’enquesta.

Motivació La pregunta sobre motivació és oberta i espontània. Per aquest motiu es registra la resposta tal i com l’enquestat l’esmenta. El motiu cultura inclou tot allò relacionat amb conèixer llocs diferents i interessants, visites culturals i descobrir noves zones on no havien estat mai Informe de resultats |

11


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL conèixer. Paisatge i natura inclou els paisatges, les activitats de contacte amb la naturalesa i la presència del mar. Feina inclou els que pernocten al municipi per motius laborals, però amb estades sempre inferiors a un any, viatges de negocis i incentius de cap de setmana. Assistir a esdeveniments inclou també conferències, convencions i seminaris.

Acompanyants al viatge Aquesta variable defineix el tipus de grup amb el que el turista ha viatjat. Donat que es defineix com a una pregunta de resposta única, en el cas que la resposta sigui múltiple, es converteix en una de sola tenint en compte els següents criteris: si la família té fills es prioritzarà sempre l'opció que assenyala els fills més petits; si el grup el formen famílies amb fills i amics, es prioritzen les famílies; si dues persones viuen plegades són considerades parella; si no viuen junts són considerades amics; un grup sènior és tot aquell que ve per grups de la Imserso o qualsevol altra associació o col·lectiu de majors de 65 anys.

Mitjà de transport Contempla tots els mitjans de transport possibles segons la via d’accés i diferencia de la resta de trens el tren d’alta velocitat i diferenciant els vols xàrter dels vols regulars i la localització de l’aeroport. La pregunta reflecteix el mitjà de transport amb el qual han realitzat el trajecte més llarg.

Manera d’organització del viatge Aquesta variable té com a finalitat distingir si la contractació i organització del viatge es realitza de manera directa o bé a través d’intermediaris com les agències de viatge, així mateix intenta distingir entre les agències de viatge tradicionals i agències de viatges d’Internet entre altres canals.

Temps de reserva de l’allotjament Es pregunta amb l’objectiu d’esbrinar el temps que fa que els turistes van contractar els serveis d’allotjament per a l’estada en aquesta destinació. El tercer grup de variables té com a objectiu conèixer la relació que el turista estableix amb la destinació.

Fidelitat a la destinació Aquesta variable pretén distingir els turistes que visiten la destinació per primer cop dels que ja han vingut altres vegades.

Activitats realitzades durant el viatge Les activitats realitzades fan referència al viatge actual i s'han definit de la següent manera: es considera “anar a la platja” totes les activitats que tenen relació amb banyar-se i prendre el sol; navegació pel riu Ebre, amb algun tipus d’embarcació; “Via Verda” fa referència al recorregut que es pot fer amb bicicleta, però també a Informe de resultats |

12


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL peu o a cavall, entre l’antiga estació de trens Lledó-Arnes i els nuclis de Roquetes i Tortosa; “senderisme pel GR-92” pel qual es pot anar des de l’Ametlla de Mar fins el Pont de l’Olivar (Ulldecona) passant per l’Ampolla i Amposta; “senderisme en general” que es practica en altres senders i rutes existents al territori; “birdwatching” és l’activitat que defineix l’observació d’aus; “gastronomia” entesa com a gaudir dels plats típics i/o elaborats amb els productes locals; i el “cicloturisme” que pretén descobrir el territori o fer turisme utilitzant la bicicleta (s’exclou en aquest cas la Via Verda, que ja té concepte propi).

Visites realitzades durant el viatge És una pregunta oberta i múltiple. Els llocs fan referència únicament al viatge actual però no es cenyeix a l’estada a Terres de l’Ebre, sinó que inclou visites realitzades a Costa Daurada i municipis propers a les marques turístiques.

Despesa a la destinació per persona La despesa per la qual es demana és pocket money, és a dir, tot allò que el turista ha pagat en efectiu o targeta un cop ja es troba a la destinació. Aquesta despesa no inclou l’allotjament ni el transport. Cal esmentar que aquesta variable conté errors de mesura, ja que hi ha turistes que són capaços d’anomenar amb molta concreció la despesa realitzada (ja sigui perquè es pregunta en el darrer dia del viatge o perquè és una persona que anota la despesa amb molt cura), però també hi ha turistes que diuen una xifra que correspon més a la “despesa desitjada” o pressupost, més que a la despesa real, perquè no són coneixedors –ni ho volen ser- de la despesa que realitzen durant el viatge. Enfront aquestes dificultats metodològiques cal dir que aquesta variable és només orientativa i que per conèixer les despeses a la destinació cal un altre tipus d’estudi. Es justifica, però, pel seu interès, incloure aquí aquests resultats orientatius, havent fet esment de les seves limitacions.

Compra de productes d’agrobotigues Aquesta pregunta intenta esbrinar quin és el grau de relació que el turista estableix en la compra de productes autòctons a les agrobotigues, així com el tipus de producte que adquireix. El quart grup de variables tenen com a objectiu conèixer la valoració que el turista realitza dels diferents aspectes de la destinació.

Valoració dels diferents aspectes de la destinació Els aspectes que es valoren són els següents: neteja de les àrees públiques, seguretat, amabilitat de la gent, servei d'allotjament, transports públics, facilitats per als vianants, entreteniment i vida nocturna, zones verdes i naturalesa, neteja de les platges i el mar, equipaments en les platges, recursos arqueològics i històrics, relació qualitat/preu, senyalització, restaurants en general, preu dels Informe de resultats |

13


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL restaurants, qualitat del menjar, varietat del menjar, menús, atenció al client en els restaurants. També es demana un grau de satisfacció general al final de la valoració de la resta dels ítems, per tant, el que es demana és un grau de satisfacció general reflexionat.

Significat de la destinació Mitjançant aquesta variable es demana a l’entrevistat que expressi amb la primera paraula que li vingui al cap el que significa per a ell la destinació. Així podem comprendre alguna cosa de la percepció que el subjecte té de la destinació.

Informe de resultats |

14


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

RESULTATS CARACTERÍSTIQUES DE LA MOSTRA

Informe de resultats |

15


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

1-. Sexe Base 2016: 762

ESTIU 2016

Homes

46,0% 54,0%

Dones

Gràfic 1 Composició de la mostra per sexe (2016) Base 2017: 738

PRIMAVERA TARDOR 2017

Homes

47,0% 53,0%

Dones

Gràfic 2 Composició de la mostra per sexe (2017)

La mostra recollida per a l’estudi està formada per 738 turistes que s’han allotjat en establiments regulats de la marca Terres de l’Ebre durant la primavera i la tardor de 2017. Aquesta contempla individus de quinze anys o més grans. Durant la primavera i la tardor de 2017, el 53,0% de la mostra van ser homes, mentre que el restant (47,0%) dones.

Informe de resultats |

16


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

2-. Composició per zones

ESTIU 2016

Costa Interior

23,9%

76,1% Base 2016: 762

Gràfic 3 Composició de la mostra per zones (2016)

PRIMAVERA TARDOR 2017

Costa Interior

27,2%

72,8% Base 2017: 742

Gràfic 4 Composició de la mostra per zones (2017)

NOTA: Es considera zona de costa tots els municipis litorals compresos entre l’Ametlla de Mar fins a Alcanar. La zona d’interior són la resta de municipis de Terres de l’Ebre.

Les enquestes estan ponderades en funció del volum total d’arribades segons la zona i la seva dinàmica turística. Per aquest motiu, la zona d’interior Terres de l’Ebre ha concentrat el 27,2% del total de turistes allotjats a la marca durant la primavera i la tardor de 2017 mentre que el 72,8% de l’afluència s’ha registrat a la zona de costa.

Informe de resultats |

17


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

Els turistes que provenen de l’Estat espanyol s’allotgen en un 63,6% en hotels de 4 i 5 estrelles. Aquest percentatge és 21,4 punts més elevat que el dels turistes catalans i 31,1 més que el dels turistes estrangers (veure Annex 1).

3-. Tipus d’establiment on s’ha realitzat l’enquesta ESTIU 2016

PRIMAVERA TARDOR 2017

43,7%

Hotel 4-5 estrelles

44,0% 13,2%

Hotel 3 estrelles

Hotel 2 estrelles o menys

18,6% 5,7%

7,6% 33,5%

Càmping

Establiment de Turisme Rural

28,0% 3,9%

1,8%

Base 2016: 762 Base 2017: 738

Gràfic 5 Distribució per tipus d’establiment

El 70,2% de les enquestes s’han realitzat a establiments hotelers, el 28,0% a càmpings i l’1,8% a establiments de turisme rural.

NOTA: La distribució total d’hotels, càmpings i establiments de turisme rural correspon a la distribució real de l’afluència que hi ha hagut a Terres de l’Ebre. Pel contrari, la categoria d’allotjament on s’ha recollit la mostra no depèn de les dades d’afluència sinó que depèn del panel adoptat format per establiments que han presentat la voluntat de col·laborar en l’estudi.

Informe de resultats |

18


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

RESULTATS CARACTERÍSTIQUES DEL TURISTA

Informe de resultats |

19


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

1-. Edat ESTIU 2016

15/24

25/34

PRIMAVERA TARDOR 2017

1,1%

3,6% 11,7%

8,7% 39,8%

35/44

45/54

55/64

65 o més

20,0% 24,6%

14,4% 12,6%

16,1% 10,2%

37,2%

Base 2016: 762 Base 2017: 738

Gràfic 6 Distribució per edat

Els turistes més grans de 65 anys han estat el grup més freqüent a les Terres de l’Ebre durant la primavera i la tardor de 2017 ja que representen el 37,2% del total. A aquests els ha seguit el grup d’edat format per turistes que tenen entre 35 i 44 anys amb el 20% de la freqüència.

Informe de resultats |

20


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

2-. Origen (I) El 70,1% dels turistes que s’han allotjat a l’interior de les Terres de l’Ebre durant la primavera i la tardor de 2017 són catalans. El 29,5% dels allotjats a la costa són estrangers (veure Annex 2).

ESTIU 2016

PRIMAVERA TARDOR 2017

54,5%

Catalans 53,7%

20,4%

Estrangers 25,8%

25,1%

Resta Estat 20,5% Base 2016: 762 Base 2017: 738

Gràfic 7 Distribució per origen (I)

El mercat català s’ha continuat mantenint com el més nombrós durant la primavera i la tardor de 2017 amb una freqüència del 53,7%. El mercat estranger l’ha seguit amb un 25,8%. És un 5,4% més que a l’estiu de 2016. Els turistes de la resta de l’Estat s’han situat en tercera posició aglutinant el 20,5% del total de turistes.

Informe de resultats |

21


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

2-. Origen (II) El 23,0% dels turistes que s’allotgen en càmpings provenen de la província de Barcelona. Aquests turistes representen el 67,0% dels qui s’allotgen en hotels de dues o menys estrelles (veure Annex 3).

PRIMAVERA TARDOR 2017

ESTIU 2016

41,8%

Barcelona

42,0% 6,3%

Tarragona

Lleida

Girona

6,5% 3,1%

3,6% 3,3%

1,6%

Resta Estat

Estrangers

25,1%

20,5% 20,4%

25,8%

Base 2016: 762 Base 2017: 738

Gràfic 8 Distribució per origen (II)

Els turistes barcelonins representen el 42,0% del total, seguits pel tarragonins amb una freqüència del 6,5%. El mercat lleidatà i el mercat gironí, representen, respectivament, el 3,6% i 1,6% dels turistes.

Informe de resultats |

22


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

2-. Origen (III) ESTIU 2016

Aragó País Valencià País Basc Madrid Castella la Manxa Navarra Andalusia Rioja, La Castella i Lleó Altres comunitats autònomes

PRIMAVERA TARDOR 2017 5,4%

6,7% 6,1%

4,6% 2,4%

2,3% 4,2%

2,0% 1,1%

1,4% 2,1%

1,1% 0,8%

0,6% 0,6%

0,4% 0,9%

0,3% 1,5%

1,4% 54,5%

Catalunya Estrangers

53,7% 20,4%

25,5%

Base 2016: 762 Base 2017: 738

Gràfic 9 Distribució per origen (III)

Els turistes a les Terres de l’Ebre, per Comunitats Autònomes, després del mercat català, que representa més de la meitat del total de turistes (53,7%), provenen, principalment, d’Aragó (6,7%), seguits del País Valencià (4,6%) i del País Basc (2,3%).

Informe de resultats |

23


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

2-. Origen (IV) Dels turistes allotjats en càmpings, un 11,2% són dels Països Baixos. Aquest percentatge és 8,9 punts més elevat que els qui s’allotgen en hotels (veure Annex 4 4).

ESTIU 2016 França Països Baixos Regne Unit Alemanya Bèlgica Suïssa Andorra Resta p. estrangers

PRIMAVERA TARDOR 2017 11,0%

9,3% 2,1%

4,7% 0,6%

3,0% 1,5%

2,9% 1,6%

1,8% 0,9%

1,6% 0,6%

0,3% 2,1%

2,2% 79,6%

Espanya

74,2%

Base 2016: 762 Base 2017: 738

Gràfic 10 Distribució per origen (IV)

El mercat francès ha continuat sent, entre el conjunt de turistes estrangers, el principal mercat emissor, representant el 9,3% del total de turistes. A aquest l’ha seguit el mercat dels Països Baixos (4,7%), l’anglès (3,0%), l’alemany (2,9%), i el belga (1,8%) La diferència entre el mercat dels Països Baixos i el Regne Unit en els dos períodes analitzats és estadísticament significativa. També la diferència en el mercat espanyol, ja que baixa 5,4 punts percentuals.

Informe de resultats |

24


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

3-. Classe social dels turistes El 41% dels turistes que s’allotgen a la costa de les Terres de l’Ebre són de classe mitjana baixa. En canvi, els qui s’allotgen a l’interior i són de classe mitjana baixa representen només un 20,6% del total (veure Annex 5).

ESTIU 2016

Alta

PRIMAVERA TARDOR 2017

3,9%

2,7% 26,9%

Mitjana Alta

20,2% 45,2%

Mitjana

36,1% 22,4%

Mitjana Baixa

Baixa

Ns/Nc

35,7% 0,8%

2,5% 0,8%

2,8%

Base 2016: 762 Base 2017: 735

Gràfic 11 Distribució per classe social

La classe mitjana ha estat el grup social predominant a les Terres de l’Ebre durant la primavera i la tardor de 2017. Aquest grup ha registrat una freqüència del 36,1% del total de turistes. La classe mitjana-baixa ha representat el 35,7% de turistes i la classe mitjana-alta, el 20,2%.

Informe de resultats |

25


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

RESULTATS CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTADA

Informe de resultats |

26


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

1-. Com va conèixer la destinació? Resposta dels turistes que visiten la zona per primera vegada. Resposta múltiple PRIMAVERA TARDOR

ESTIU 2016

38,2%

La coneixen des de sempre

26,3% 34,9%

Recomanació d'amics i/o parents

28,9% 27,2%

Internet

Guies especialitzades

Per casualitat

Agència de viatges convencional

De pas

A la TV, ràdio, revistes o diaris

Base 2016: 301 Base 2017: 238

Altres

26,7% 2,1%

6,8% 5,0%

5,1% 3,5%

4,7% 4,8%

4,1% 1,4%

2,0% 3,1%

16,2%

Gràfic 12 Distribució segons mitjà de coneixement de destinació

Dels turistes que han visitat les Terres de l’Ebre aquesta primavera i tardor per primera vegada, el 26,3% ja tenien coneixement de la destinació des de sempre. Resposta seguida pels que venien degut a la recomanació d’un amic o parent (28,9%) i pels que l’han conegut a través d’Internet (26,7%).

Les guies especialitzades han estat la font de coneixement un 4,7% més a la primavera i tardor del 2017 que a l’estiu del 2016.

Informe de resultats |

27


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL 2-. Estada al territori El 62,4% dels turistes allotjats a l’interior de les Terres de l’Ebre pernocten a la destinació entre 1 i 2 nits, mentre que a la zona costanera ho fa el 21,8% (veure dades a l’Annex 6). El 76,6% dels turistes que escullen hotels de dos estrelles o menys per a la seva estada s’hi estan entre 1 i 2 nits. (veure dades a l’Annex 7).

Turistes Estiu 2016

Turistes Primavera Tardor 2017

1 - 2 nits

16,7%

33,0%

3 nits

10,7%

14,8%

4 nits

9,5%

8,3%

5 nits

9,2%

11,9%

6 nits

16,5%

6,6%

7 nits

10,5%

6,5%

8 nits

2,6%

2,1%

9 nits

2,8%

2,9%

10 nits

5,1%

3,6%

11- 15 nits

9,0%

3,7%

16 - 30 nits

4,2%

1,8%

Més de 30 nits

3,2%

4,8%

Fins a 7 nits

73,1%

81,2%

8 – 15 nits

19,5%

12,3%

Més de 15 nits

7,4%

6,5%

MITJANA

6,5 nits

4,7 nits

DESVIACIÓ TÍPICA

16,2 nits

17,8 nits

Base 2016: 762 Base 2017: 742

Taula 1 Distribució per durada estada al municipi

L’estada més freqüent a la primavera-tardor de l’ any 2017 és la de 1-2 nits, representant el 33% dels turistes entrevistats, seguida per l’estada de 3 nits amb un 14,8% del total. L’estada mitjana durant la primavera-tardor s’ha situat en 4,7 nits.

NOTA: per a calcular la mitjana es tenen en compte les estades de menys de 30 nits al municipi.

Informe de resultats |

28


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

3-. Principals motivacions del viatge Resposta dels turistes que visiten la zona per primera vegada.

Imatge 1 Word Cloud per motivació de viatge dels turistes que vénen per primera vegada (2017)

Les principals raons dels turistes que han visitat Terres de l’Ebre per primera vegada aquests període de 2017 han estat conèixer la destinació i el relacionat amb la cultura (16,9%), per atzar i casualitat (10,9%), per descansar (9,6%) i pel Delta (8,8%).

Informe de resultats |

29


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

Resposta oberta i múltiple PRIMAVERA TARDOR 2017

ESTIU 2016 Cultura/Conèixer la destinació Atzar i casualitat

4,9%

10,9% 11,0%

Descansar

9,6%

Delta de l'Ebre

8,8%

Recomanació

8,8% 8,5%

8,1%

Clima

7,5%

Assistir a esdeveniments

7,3%

Preu

Base 2016: 300 Base 2017: 160

5,8%

14,2%

10,0%

4,9%

5,4%

Turisme

5,0%

Platja

5,0%

Feina

13,0%

10,9%

Paisatge i natura

Proximitat i ubicació

27,1%

16,9%

8,7% 12,7%

4,2%

Vacances

3,1%

Agrada

3,0%

4,5%

Gràfic 13 Distribució per motivació del viatge dels turistes que vénen per primera vegada NOTA: Incloses únicament les categories que superaven el 3% de freqüència, ja que aquesta pregunta, al ser oberta, proporciona una gran multitud de respostes variades. Paisatge aglutina a natura i muntanya, els Ports, riu, entorn i bonic.

Les principals raons dels turistes que han visitat Terres de l’Ebre per primera vegada aquests període de 2017 han estat conèixer la destinació i el relacionat. El viatge per motius laborals apareix a la primavera i la tardor 2017 i no existia a l’estiu de 2016.

Clima és tot allò relacionat amb una condició meteorològica favorable (sol, bon temps...). I quant a la proximitat es fa al·lusió a la ubicació, proximitat de la platja, etc.

Informe de resultats |

30


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL Resposta de tots els turistes.

El 16,9% dels turistes que visiten les Terres de l’Ebre per primera vegada vénen motivats per raons culturals. Els motius culturals mouen el 5,7% dels turistes que repeteixen la seva estada (veure l’Annex 8).

Imatge 2 Word cloud per motivació de viatge dels turistes (2017) Resposta oberta i múltiple PRIMAVERA TARDOR 2017

ESTIU 2016 Ho coneixien d'abans Feina

2,8%

9,3%

1,6%

8,5%

Agrada

8,3%

Descansar

7,2%

Paisatge i naturalesa

6,7%

Delta de l'Ebre

6,3%

Assisttir a esdeveniments Clima Proximitat i ubicació Recomanació Preu

19,6% 10,7%

8,0%

2,9%

6,1%

5,8% 5,3%

10,1%

8,7%

6,3%

4,6% 3,3%

4,1%

Platja

3,7%

Destinació familiar

3,7%

Base 2016: 760 Base 2017: 451

16,6%

14,9%

5,4% 6,0%

Turisme

3,1%

Allotjament

3,1%

Altres

3,4%

16,2%

Gràfic 14 Distribució per motivació del viatge

Informe de resultats |

31


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

El nombre de turistes que han visitat les Terres de l’Ebre per motius laborals ha incrementat en 7,4 punts percentuals (passen d’un 1,6% al 2016 a un 8,5% la primavera i la tardor de 2017). També augmenten els qui vénen perquè ja ho coneixien d’abans (un 9,3% el 2017 i un 2,8% l’estiu de 2016). A l’altre costat trobem els qui visiten les Terres de l’Ebre per descansar, que representaven un 19,6% al 2016 i baixen a un 7,2% la primavera i la tardor de 2017.

Informe de resultats |

32


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

4-. Acompanyants de viatge El 51,5% dels estrangers que han visitat les Terres de l’Ebre durant la primavera i la tardor de 2017 ho han fet acompanyats per la parella de 36 anys o més. Els catalans que han vingut amb la parella d’aquesta edat han estat un 36,9%,i els espanyols, un 27% (veure Annex 9).

ESTIU 2016

PRIMAVERA TARDOR 2017 30,1%

En família amb nens (0-5 anys) En família amb nens (6-12 anys) En família amb nens (+12 anys) Amb la parella de 35 i menys

10,9% 27,7%

7,2%

3,4% 4,7%

4,5% 38,6% 1,9%

4,1%

Amics adults menors de 25

0,5%

Amics adults (26-35 anys)

0,8%

Amics adults de 36 i més

1,5%

Sol Empreses i altres col·lectius Altres

En parella (2017) 43,1%

20,4%

Amb la parella de 36 i més Amb familiars adults de 36 i més

Famílies amb nens (2017) 21,4%

7,1%

0,5% 1,3% 9,4% 3,0%

12,5% 0,6%

7,3% 1,6%

0,4%

Base 2016: 760 Base 2017: 738

Gràfic 15 Distribució per acompanyants de viatge

El 43,1% dels turistes han vingut acompanyats per la seva parella. Aquests, han augmentat respecte a l’estiu de 2016 en 18 punts. A aquest perfil els han seguit aquells que han viatjat amb nens (21,4%) fins a 12 anys, seguits de molt a prop pels qui han viatjat sols o amb empreses i altres col·lectius (19,8%).

Informe de resultats |

33


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

5-. Mitjà de transport El 28,2% dels turistes de classe mitjana baixa han realitzat el seu trajecte fins la destinació en autocar. Els de classe mitjana alta que han utilitzat aquest transport són només un 0,7% (veure Annex 10).

ESTIU 2016

PRIMAVERA TARDOR 2017 93,3%

Vehicle particular o de lloguer Avió - Línia regular Barcelona Avió - Línia xàrter Barcelona

69,5% 1,3% 1,5% 0,7%

Avió - Reus Ryanair

0,4% 0,7%

Avió - Altres aeroports

0,5% 0,8%

Tren

2,1% 2,5%

Tren AVE

0,2% 0,9%

Autocar Autobús Autocaravana Altres

Avió (2017) 3,7%

Tren (2017) 3,5%

0,3% 13,2% 0,8% 1,7% 7,7% 0,2% 1,7%

Base 2016: 759 Base 2017: 738

Gràfic 16 Distribució per mitjà de transport

Els turistes de les Terres de l’Ebre han arribat principalment al municipi on s’han allotjat mitjançant vehicle particular o de lloguer. Aquest any ho han fet el 69,5% dels entrevistats.

NOTA: La variable mitjà de transport es refereix al mitjà utilitzat per a realitzar el trajecte més llarg per a arribar fins a la destinació. Els que afirmen que han arribat en avió ho han fet fora de la destinació.

Informe de resultats |

34


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

6-. Manera d’organització del viatge Els estrangers són els qui reserven més sovint l’allotjament directament un cop a la destinació (30,4%). Aquest percentatge està per sobre dels turistes provinents de la resta de l’Estat espanyol (17%) i encara més baix és el dels turistes catalans (12,8%) que reserven l’allotjament un lloc arriben a la destinació (veure Annex 11).

ESTIU 2016

PRIMAVERA TARDOR 2017 46,6%

Mitjançant Internet

35,6% 12,7%

Directament, a la destinació

18,1% 27,2%

Directament, en origen

No l'han organitzat ells

16,1% 2,4%

14,6% 8,0%

Mitjançant agència de viatges convencional

Altres

No ho sap

8,7% 0,9%

5,9% 2,2%

1,0%

Base 2016: 762 Base 2017: 742

Gràfic 17 Distribució per manera d’organització del viatge

L’organització del viatge mitjançant Internet ha estat l’opció majoritària, sent un 35,6% de turistes els que l’han contractat a través d’agències de viatge on-line o buscadors. A aquests els han seguit els turistes que han realitzat directament la reserva amb l’empresa a la destinació, amb una freqüència del 18,1%. Aquesta modalitat incrementa en 5,4 punts respecte al 2016, en termes generals. Els turistes que han realitzat la seva reserva directament en origen han passat de ser un 27,2% l’estiu de 2016 a un 16,1% la primavera i la tardor de 2017

Informe de resultats |

35


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

Un 54,1% dels turistes que s’allotgen a l’interior de les Terres de l’Ebre contracta l’allotjament amb menys d’una setmana d’antelació. Els qui ho fan a la costa són només un 23,8%. Aquesta proporció s’inverteix en els turistes que contracten el seu allotjament amb una anticipació d’entre un i dos mesos: un 19,4% s’allotgen a la costa i un 4,2% a l’interior (veure Annex 12).

7-. Temps d’anticipació de la reserva de l’allotjament

Mitjana de dies d'antelació amb els que s’ha realitzat la reserva Desviació típica de temps d'antelació de la reserva

ESTIU 2016

PRIMAVERA TARDOR 2017

65,6 dies

41,5 dies

90,32 dies

58,9 dies

Taula 2 Mitjana del temps d’antelació de la reserva del viatge

Durant la primavera i la tardor de 2017 els turistes han reservat l’allotjament a les Terres de l’Ebre amb una mitjana de 41,5 dies d’antelació. ESTIU 2016

PRIMAVERA TARDOR 2017

1-7 dies

25,0%

32,0%

8-15 dies

13,0%

10,3%

16-30 dies

19,0%

27,7%

31-60 dies

16,4%

15,3%

61-120 dies

13,0%

7,9%

121-160 dies

3,3%

0,9%

Més de 160 dies

10,3%

5,9%

Taula 3 Repartiment per dies d’antelació

El 70% de turistes han d’antelació.

l’allotjament amb menys d’un mes

D’acord amb això, el 32,0% dels turistes totals ho han fet l’última setmana. En canvi, el 30,0% ho han fet amb una antelació superior a un mes. El 27,7% dels turistes organitzen el viatge amb entre 16 dies i un mes d’antelació; això és, 8,7 punts percentuals més que durant l’estiu de 2016.

Informe de resultats |

36


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

RESULTATS RELACIÓ AMB LA DESTINACIÓ

Informe de resultats |

37


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

.

1-. Fidelitat a la destinació ESTIU 2016

PRIMAVERA TARDOR 2017

40,1%

Visita la destinació per primera vegada 31,5%

59,9%

Ja hi ha estat més vegades 68,5%

Base 2016: 760 Base 2017: 738

Gràfic 18 Distribució per fidelitat a la destinació

Un 31,5% dels turistes que han visitat les Terres de l’Ebre durant la primavera i la tardor de 2017 ho han fet per primera vegada, mentre que el 68,5% ja hi han estat abans, repetint així la seva destinació de viatge. A l’estiu de 2016 hi va haver també més turistes que repeteixen que no pas turistes que van visitar la destinació per primera vegada, però cal destacar que al 2017 hi ha un 8,6% més de turistes que repeteixen.

Informe de resultats |

38


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

2-. Activitats realitzades durant el viatge El 31,9% dels turistes estrangers que visiten les Terres de l’Ebre practiquen activitats relacionades amb la bicicleta. Aquest percentatge és del 10,8% en el cas del turisme de Catalunya i del 7,3% en el turisme de la resta de l’Estat (veure dades a l’ Annex 13).

Resposta múltiple PRIMAVERA TARDOR 2017

ESTIU 2016

60,7%

Visitar llocs culturals i/o naturals

67,7% 26,1%

Passejar

61,1% 32,8%

Relaxar-se i descansar

46,9% 67,7%

Platja

43,3% 21,6%

Gastronomia

30,3%

Relaxar-se sense sortir de l'allotjament

35,9%

20,2% 15,0%

Cicloturisme Treballar Senderisme en general Comprar Esport i activitats físiques

Activitats de salut Pesca Via Verda Activitats aquàtiques (navegació riu…) Birdwatching

15,5% 2,9%

9,1% 5,8%

8,8% 6,1%

8,4% 5,0%

8,2% 0,7%

7,1% 7,1%

6,6% 4,3%

5,1% 9,5%

4,0% 2,1%

4,0%

Base 2016: 762 Base 2017: 738

Gràfic 19 Distribució per activitats realitzades durant el viatge

Visitar llocs d’interès cultural i/o natural (67,7%), passejar (61,1%) i relaxar-se i descansar (46,9%) han estat les principals activitats realitzades durant la primavera i la tardor de 2017.

Informe de resultats |

39


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

Els turistes allotjats en càmpings visiten el Parc Natural del Delta en un 62,7%, i els qui s’allotgen en hotels ho fan en un 43,5% (Annex 14).

3-. Principals visites realitzades durant el viatge

Imatge 3 Word cloud per visites realitzades durant el viatge (2017)

El Parc Natural del Delta de l’Ebre ha esdevingut la visita més realitzada pels turistes allotjats a hotels, càmpings i establiments de turisme rural de les Terres de l’Ebre, registrant un 48,9% de freqüència. Tortosa (19,5%), El Parc Natural dels Ports (11,9%), i Castelló (9,5%) han estat els següents espais més freqüentats del territori. Durant la primavera i la tardor de 2017 ha augmentat el percentatge de turistes que visiten Tortosa (un 19,5% respecte a un 10,3% l’estiu de 2016). Tortosa, doncs, passa davant dels Parc Natural dels Ports i es situa com a segona visita més realitzada.

Informe de resultats |

40


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL Resposta múltiple ESTIU 2016

PRIMAVERA TARDOR 2017 47,1%

P.N. Delta de l'Ebre

48,9% 10,3%

Tortosa

19,5% 11,7%

Parc Natural Els Ports

11,9%

Castelló (Penyíscola/Morella)

8,2%

Horta de Sant Joan

7,9%

Tarragona

9,5% 8,8% 5,9%

8,1%

Salou

2,5%

Cambrils

2,2%

Miravet

3,1%

Barcelona Franja d'Aragó (Terol)

7,3% 6,3% 5,9% 5,0%

5,3% 6,7%

10,9%

Resta comarques de Tarragona Altres llocs de Catalunya Altres Cap

16,9%

24,6% 2,5%

10,0% 13,3%

9,1% 27,9%

20,7%

Gràfic 20 Distribució per visites realitzades

Informe de resultats |

41


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL La despesa dels turistes que s’allotgen a la zona costanera supera el doble de la dels qui s’allotgen en zones de l’interior de les Terres de l’Ebre (177,6€ i 72,7€, respectivament) (Veure Annex 15). Els turistes d’entre 55 i 64 anys presenten una despesa mitjana per persona de més del doble que els turistes amb edats compreses entre els 25 i 44 anys (veure Annex 16). Els turistes estrangers presenten una despesa mitjana per persona significativament més alta que els turistes catalans i de la resta de l’Estat (veure Annex 17).

4-. Despesa mitjana a la destinació per persona (“POCKET MONEY”) Durant el total de la seva estada. Turistes Estiu 2016

Turistes Primavera Tardor2017

Menys de 200 euros

56,3%

40,2%

De 200 a 300 euros

5,3%

4,10%

De 301 a 500

2,9%

2,2%

De 501 a 900

1,0%

0,5%

De 901 a 1000

0,2%

0,3%

Més de 1001

0,0%

0,9%

Ns/Nc

34,2%

51,8%

MITJANA PER PERSONA

129€

151€

DESVIACIÓ TÍPICA

125€

269€

Base 2016: 762 Base 2017: 742

Taula 4 Distribució de la despesa i despesa mitjana per persona

El rang de despesa mitjana més freqüent durant l’estada a les Terres de l’Ebre ha estat el de menys de 200 euros per persona amb una freqüència del 40,2% dels turistes. Un 1,7% dels turistes ha realitzat una despesa superior als 500 euros per persona durant tota la seva estada. La despesa mitjana per persona durant els períodes estudiats de 2017 ha estat de 151,4€, mentre que el 2016 va ser de 129,0€.

NOTA: La despesa no inclou ni allotjament ni transport (cal tenir en compte que la despesa total de l’estada està afectada per la durada d’aquesta). Cal tenir en compte en la interpretació de resultats l’alt percentatge del buit de resposta (Ns/Nc).

Informe de resultats |

42


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

Mentre que la major part dels turistes allotjats als municipis costaners compren arròs (56,8%), el 49,9% i el 37,5% dels allotjats a la zona interior compren vi i mel respectivament. (veure dades a l’Annex 18).

5-. Compra de productes en agrobotigues Resposta del 36,7 % del total de turistes que afirmen haver comprat productes en agrobotigues. El 2016 aquesta xifra va ser del 39,9%. Resposta múltiple PRIMAVERA TARDOR 2017

ESTIU 2016

53,1%

Arròs

41,4% 27,2%

Oli

28,2% 16,9%

Vi

23,7% 13,4%

Mel

22,9%

Vermut, cava, licors i altres begudes

23,1%

21,5% 9,1%

Pa de pagès

10,4% 6,6%

Rebosteria i pastissos Olives

2,9%

Fruites

2,8%

Embotits Base 2016: 289 Base 2017: 254

7,9%

Verdures

4,6% 3,3% 3,3%

1,4% 0,9%

0,4%

Gràfic 21 Distribució per productes adquirits en agrobotigues

Els productes d’agrobotigues que més han comprat els turistes a les Terres de l’Ebre han continuat sent l’arròs (41,4%) i l’oli (28,2%).

NOTA: La variable embotits inclou embotit, botifarra i fuet.

A diferencia de l’any anterior, el següent producte més demandat durant la primavera i la tardor de 2017, després de l’arròs i l’oli, ha estat el vi (23,7%).

Informe de resultats |

43


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

RESULTATS VALORACIÓ DE LA DESTINACIÓ

Informe de resultats |

44


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

El 22,6% dels turistes que s’allotgen als municipis costaners de Terres de l’Ebre puntuen amb un 5 (excel·lent) les facilitats per als vianants. En canvi, només un 6,9% dels qui s’allotgen a l’interior donen la màxima puntuació a aquest ítem (veure dades a l’Annex 19).

1-. Valoració de diferents aspectes de la destinació (Valoració d’1 - molt deficient - a 5 - excel·lent-)

Neteja de les àrees públiques Seguretat Amabilitat de la gent Servei d’allotjament Transports públics Facilitats per als vianants Entreteniment i vida nocturna Zones verdes i naturalesa Neteja de les platges i el mar Equipaments de les platges Senyalització Relació qualitat/preu

4,2 4,4 4,6 4,4 3,1 4,4 4,1 4,6 4,1 4,1 4,1 4,2

PRIMAVERA TARDOR 2017 3,9 4,2 4,4 4,3 3,3 3,8 3,3 4,5 3,6 3,4 3,8 4,0

Grau de satisfacció general

4,5

4

ESTIU 2016

Base 2016: 650 Base 2017: 634

Taula 5 Valoració de diferents aspectes de la destinació

En una escala de l’1 al 5 el grau de satisfacció general que han manifestat els turistes entrevistats, per terme mig, ha estat d’un 4. Encara que alguns aspectes de la destinació han mantingut la puntuació ha estat més alta respecte a l’estiu de 2016, en la majoria ha disminuït, sent la més destacable la dels equipaments a les platges, que disminueix 7 dècimes.

Informe de resultats |

45


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

2-. Valoració de diferents aspectes de la restauració (Valoració d’1 - molt deficient - a 5 - excel·lent-)

Preu Qualitat Varietat Menús Atenció al client

4,3 4,4 4,4 4,4 4,5

PRIMAVERA TARDOR 2017 3,8 4,1 4,0 4,0 4,2

Restaurant en general

4,4

4,1

ESTIU 2016

Base 2016: 362 Base 2017: 430

Taula 6 Valoració de diferents aspectes dels restaurants

En una escala compresa entre l’1 i el 5, sent el 5 un excel·lent, la valoració mitjana que han expressat els turistes sobre els establiments de restauració de les Terres de l’Ebre ha estat d’un 4,1. Aquesta valoració ha disminuït respecte a l’estiu de 2016, sobretot en quant a la valoració del preu, que ha baixat quatre dècimes.

Informe de resultats |

46


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

3-. Els principals significats de la destinació

Imatge 4 Word cloud per significats de la destinació (2017)

Considerar el territori de les Terres de l’Ebre com una destinació que transmet calma i tranquil·litat ha estat el significat més freqüent entre els turistes, amb una freqüència de resposta d’un 29,7%, seguit del significat “naturalesa” (9,9%) i “Ebre” (9%). Un 19,3% de turistes menys que l’estiu de 2016 atribueixen a les Terres de l’Ebre un significat de calma i tranquil·litat. En canvi, els turistes que atribueixen a la destinació la paraula “Ebre” passen de ser un 1% a l’estiu de 2016 a ser el 9% la primavera i la tardor de 2017

Informe de resultats |

47


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

Resposta oberta PRIMAVERA TARDOR 2017

ESTIU 2016

47,2%

Calma

27,9% 9,2%

Natura Ebre Bonic

9,9% 1,0%

9,0% 5,3%

8,3%

Gastronomia

2,2%

Magnífic

2,5%

Mar "Good" Agrada Vacances Platja Rural - agrícola Acollidor Aigua

4,3% 3,9% 3,9% 1,0%

3,8% 2,1% 2,8%

1,7% 1,7%

1,7% 1,2% 1,1% 1,1%

Base 2016: 758 Base 2017: 738

Gràfic 22 Distribució per significat de la destinació NOTA: incloses únicament les categories que superaven un 1% de freqüència. NOTA: calma inclou relax, descansar, pau i tranquil·litat. Magnífic inclou excepcional, extraordinari, fabulós, formidable, impressionant... Natura es refereix a naturalesa, diversitat flora i fauna i riu Ebre. Gastronomia té en compte arròs, vi, gastronomia en general...

Informe de resultats |

48


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

RESUM: LA DEMANDA TURÍSTICA A TERRES DE L’EBRE, PRIMAVERA I TARDOR 2017 •

Els turistes més grans de 65 anys han estat el grup més freqüent a les Terres de l’Ebre durant la primavera i la tardor de 2017, ja que representen el 37,2% del total. A aquests els ha seguit de lluny el grup d’edat format per turistes que tenen entre 35 i 44 anys amb el 20% de la freqüència.

El mercat català s’ha mantingut com el més nombrós durant la primavera i la tardor de 2017, amb una freqüència del 53,7%, el mercat estranger l’ha seguit amb un 25,8% i el mercat espanyol s’ha situat en tercera posició aglutinant el 20,5% del total de turistes.

Els turistes barcelonins representen el 42% del total, seguits pel tarragonins amb una freqüència del 6,5%.Finalment, el mercat gironí i el mercat lleidatà, representen, respectivament, el 3,6% i l’1,6% dels turistes.

Si es comparen els turistes de les Terres de l’Ebre per Comunitats Autònomes, després del català que representa més de la meitat del total de turistes (53,7%), aquests provenen, principalment, d’Aragó (6,7%), del País Valencià (4,6%), i d’Euskadi (2,3%).

El mercat francès ha continuat sent, entre el conjunt de turistes estrangers, el principal mercat emissor, representant el 9,3% del total de turistes. A aquest l’ha seguit el mercat dels Països Baixos (4,7 %), l’anglès (3%) i l’alemany (2,9%).

La classe mitjana ha estat el grup social predominant a les Terres de l’Ebre durant la primavera i la tardor de 2017. Aquest grup ha registrat una freqüència del 36,1% del total de turistes; la classe mitjana-baixa ha acollit el 35,7% de turistes i la classe mitjana-alta, el 20,20%.

Dels turistes que han visitat les Terres de l’Ebre aquest any per primera vegada, el 26,3% ja tenien coneixement de la destinació des de sempre. Resposta seguida pels que venien degut a la recomanació d’un amic o parent (28,9%) i pels que l’han conegut a través d’Internet (26,7%).

L’estada més freqüent per aquest any 2016 és la de 1-2 nits, representant el 33% dels turistes entrevistats, seguida molt de prop per l’estada de 3 nits amb un 14,8% del total. L’estada mitjana en estades inferiors a 30 dies s’ha situat en 4,7 nits.

Les principals raons dels turistes que han visitat Terres de l’Ebre per primera vegada enguany han estat conèixer la destinació i el relacionat amb la cultura (16,9%), per atzar i casualitat (10,9%), per descansar (9,6%) i pel Delta de l’Ebre (8,8%).

Informe de resultats |

49


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL •

El 43,1% dels turistes han viatjat acompanyats per la parella, els quals respecte a l’estiu de 2016 han augmentat 18 punts. A aquest perfil els han seguit aquells que han viatjat amb la família amb nens (21,4%).

Els turistes de les Terres de l’Ebre han arribat principalment al municipi on s’han allotjat mitjançant vehicle particular o de lloguer. Aquest estiu ho han fet el 69,3% dels entrevistats, una xifra 24 punts percentuals per sota de la de l’estiu de 2016.

L’organització del viatge mitjançant Internet ha estat l’opció majoritària, sent un 35,6% de turistes els que l’han contractat a través d’agències de viatge on-line, buscadors.... A aquests els han seguit els turistes que han realitzat directament la reserva amb l’empresa una vegada a la destinació, amb una freqüència del 18,1%.

La primavera i la tardor de 2017 els turistes han reservat l’allotjament a les Terres de l’Ebre amb una mitjana de 41 dies d’antelació. El 70,0% de turistes han contractat l’allotjament amb menys d’un mes d’antelació. D’acord amb això, el 32,0% dels turistes totals ho han fet l’última setmana. En canvi, el 30,0% ho han fet amb una antelació superior a un mes. Cal destacar també que l’organització feta amb més de 200 dies d’antelació ha passat de ser del 6,8% l’any 2016, al 2,2% l’any 2017.

Un 31,5% dels turistes que han visitat les Terres de l’Ebre durant la primavera i la tardor de 2017 ho han fet per primera vegada, mentre que el 68,5% ja hi han estat abans, repetint així la seva destinació de viatge.

Visitar llocs culturals i/o naturals (67,7%) i passejar (61,1%) han estat les principals activitats realitzades durant la primavera i la tardor de 2017.

El Parc Natural del Delta de l’Ebre ha esdevingut la visita més realitzada pels turistes allotjats a hotels, càmpings i establiments de turisme rural de les Terres de l’Ebre, registrant un 48,9% de freqüència. Tortosa (19,5%), El Parc Natural dels Ports (11,9%), i Castelló (9,5%) han estat els següents espais més freqüentats del territori.

El rang de despesa mitjana més freqüent durant l’estada a les Terres de l’Ebre ha estat el de menys de 200 euros per persona amb una freqüència del 40,2%, mentre que sols un 1,7% dels turistes ha realitzat una despesa superior als 500 euros per persona durant tota la seva estada. La despesa mitjana per persona la primavera i la tardor de 2017 ha estat de 151,6€, mentre que el 2016 va ser de 129,1€.

Els productes d’agrobotigues que més han comprat els turistes a les Terres de l’Ebre han continuat sent l’arròs (41,1%) i l’oli (28,2%). A diferencia de l’any anterior, el següent producte més demandat aquest 2017, després de l’arròs i l’oli, ha estat la mel (22,9%).

Informe de resultats |

50


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL •

En una escala de l’1 al 5 el grau de satisfacció general que han manifestat els turistes entrevistats, per terme mig, ha estat d’un 4. En la majoria d’aspectes la puntuació ha disminuït lleugerament respecte a l’estiu de 2016 ( la més destacable la dels equipaments a les platges, que baixa set dècimes).

En una escala compresa entre l’1 i el 5, sent el 5 un excel·lent, la valoració mitjana que han expressat els turistes sobre els establiments de restauració de les Terres de l’Ebre ha estat d’un 4,1. L’aspecte que més ha variat ha estat la valoració del preu, que ha baixat cinc dècimes.

Considerar el territori de les Terres de l’Ebre com una destinació que transmet calma i tranquil·litat ha estat el significat més freqüent entre els turistes, amb una freqüència de resposta d’un 27,9%, seguit del significat “naturalesa” (9,9%) i “Ebre” (9,0%).

Informe de resultats |

51


CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA PRIMAVERA I TARDOR 2017

TERRES DE L’EBRE.- HOTELS – CÀMPINGS – ESTABLIMENTS TURISME RURAL

ANNEX TAULES DE RESULTATS NOTA METODOLÒGICA: Qualsevol desviació de dècimes respecte a la suma dels percentatges al 100% d’aquelles categories de resposta no múltiple és deguda als efectes d’arrodoniment numèric a un decimal. Les lletres (A, B, C....), que acompanyen cada una de les dades, assenyalen els valors on es troben diferències estadísticament significatives amb relació a les columnes a les quals fan referència. El fet que algunes apareguin en majúscula i d’altres en minúscules és per a distingir el grau de confiança. Mentre que les majúscules designen un grau de confiança del 95%, les minúscules representen un grau de confiança del 90%.

Annex 1. Distribució de tipus establiment per origen Origen I A. Catalans

B. Resta Estat

C. Estrangers

Enquestes

354

144

240

Univers ( x 1000)

106

41

51

42.2% -B23.6% --10.7% --20.1% --C 3.4% ---

63.6% A-C 13.8% --3.0% --19.6% --C ---

32.5% -B12.1% --4.0% --51.3% AB---

Hotel 4-5 estrelles Hotel 3 estrelles Hotel 2 estrelles o menys Càmping Establiments de Turisme Rural

Annex 2. Distribució d’origen per zones ZONA A. SUD

B. INTERIOR TERRE DE L EBRE

Enquestes

612

126

Univers ( x 1000)

145

53

Informe de resultats |

52


TERRES DE L’EBRE.- HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL Catalans

47.7% -B 22.8% -29.5% -B

Resta Estat Estrangers

70.1% A14.3% -15.5% a-

Annex 3. Distribució d’origen (II) per tipus d’establiment Allotjament total A. Hotel 4-5 estrelles

Enquestes Univers ( x 1000) Barcelona Tarragona Lleida Girona Resta Estat Estrangers

B. Hotel 3 estrelles

C. Hotel 2 estrelles o menys

D. Càmping

269

86

27

351

E. Establiments de Turisme Rural 5

87

37

15

55

4

43.5% ---D3.8% ----E 0.6% ----3.5% ----29.6% ---d19.0% ---D-

55.9% ---D7.2% --------4.9% ----15.2% ----16.8% ---D-

67.0% ---D----2.5% ----8.2% ----8.2% ----14.0% ---D-

23.0% ABC-9.6% ----4.1% ----1.8% ----14.3% a---47.2% ABC--

58.0% ----42.0% A--------------------

Annex 4. Distribució d’origen (IV) per tipus d’establiment ALLOTJAMENT A. Hotel

B. Càmping

C. Turisme Rural

Enquestes

382

351

5

Univers ( x 1000)

139

55

4

Informe de resultats | Provisional

53


TERRES DE L’EBRE.- HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL Espanya Alemanya Andorra Bèlgica Dinamarca França Irlanda Itàlia Luxemburg Països Baixos Polònia Regne Unit Suïssa Països Centre Europa. Països Nòrdics. E.E.U.U. Llatinoamèrica Asia

82.1% -B1.0% -B0.4% --1.3% --0.3% --7.1% --0.3% --0.2% ----2.3% -B--2.1% --1.5% --0.6% --0.3% --0.4% ----0.3% ---

52.8% A-7.9% A-0.2% --3.3% ----15.5% ------0.3% --11.2% A-0.4% --5.4% --2.0% --0.3% --0.3% ----0.2% -----

Informe de resultats | Provisional

100.0% -------------------------------------

54


TERRES DE L’EBRE.- HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL Annex 5. Distribució de la classe social per zona ZONA

A. SUD Enquestes

612

B. INTERIOR TERRES DE L’EBRE 123

Univers ( x 1000)

145

51

2.0% -18.3% -33.1% -41.0% -B 3.0% -2.7% --

4.7% -25.8% -44.8% -20.6% A1.0% -3.1% --

ALTA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA BAJA BAJA NS - NC

Annex 6. Distribució de les pernoctacions segons la zona ZONA A. SUD

B. INTERIOR TERRES DE L’EBRE

Enquestes

613

129

Univers ( x 1000)

145

54

0.1% -21.8% -B 12.1% -9.0% -15.3% -B

1.1% -62.4% A21.9% -6.4% -2.8% A-

1 - 2 nits 3 nits 4 nits 5 nits 6 nits

Informe de resultats | Provisional

55


TERRES DE L’EBRE.- HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL 7 nits

8.9% -B 8.1% -2.9% -4.0% -4.8% -5.1% -2.4% --

8 nits 9 nits 10 nits 11 - 15 nits 16 - 30 nits Més de 30 nits

0.6% a2.1% ---0.2% --0.2% --

Annex 7. Distribució de les pernoctacions segons el tipus d’allotjament Allotjament total A. Hotel 45 estrelles

Enquestes Univers ( x 1000) Visitant 1 - 2 nits 3 nits 4 nits 5 nits 6 nits 7 nits

B. Hotel 3 estrelles

C. Hotel 2 estrelles o menys

D. Càmping

269

86

28

354

E. Establimen ts de Turisme Rural 5

87

37

15

56

4

----21.5% -BC-9.6% ----9.7% ----21.1% -B-d11.6% ----9.3%

----64.1% A--D15.7% ----8.8% ----2.2% A---0.7% ----3.0%

2.4% ----76.6% A--D18.5% ----2.4% -------------

0.7% ----16.4% -BC-20.6% ----6.8% ----7.9% a---5.0% ----6.4%

----58.0% ----25.9% ----16.1% -------------

Informe de resultats | Provisional

56


TERRES DE L’EBRE.- HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL 8 nits 9 nits 10 nits 11 - 15 nits 16 - 30 nits Més de 30 nits

----3.7% ----5.2% ----4.9% ----2.3% ----0.6% ----0.6% ---D-

--------3.3% ----------------2.3% -----

-----------------------------

----1.7% --------5.0% ----9.7% ----5.4% ----14.5% A----

-----------------------------

Annex 8. Distribució de les motivacions per fer la visita segons si visiten o no per primera vegada És la primera vegada que visita el municipi? Enquestes Univers ( x 1000) Platja Vacances Descansar Clima Agrada Cultura Segona residència Costum/hàbit

A. Sí 160

B. No 291

42

79

5.0% -3.1% -9.6% -7.5% -3.0% -16.9% -B --

3.1% -1.0% -6.0% -4.8% -11.2% -5.7% a1.2% -4.3%

Informe de resultats | Provisional

57


TERRES DE L’EBRE.- HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL Preu Visitar familiars i amics Imserso Proximitat i ubicació PortAventura Mar Recomanació Ho coneixien d'abans Feina Turisme Fer visita turística Catalunya Espanya Atzar i casualitat Destinació familiar Assistir a un esdeveniment Per les característiques de l'allotjament Bicicleta Estudis/ Formació Festa Bon tracte / Amabilitat de la gent

-5.4% -1.7% -2.5% -5.8% -2.2% -0.4% -8.5% --B 4.2% -5.0% --0.6% -1.3% -10.9% -2.9% -7.3% -1.4% -2.6% ---Informe de resultats | Provisional

-3.4% -7.9% -1.6% -5.0% -0.2% -1.4% -2.5% -14.3% A10.8% -2.0% -0.5% -0.3% -0.9% -3.2% -4.2% -5.5% -4.1% -2.2% -1.4% -0.2% -0.8% 58


TERRES DE L’EBRE.- HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL --1.1% -8.1% --8.8% -0.6% -0.3% -0.4% -2.6% --1.1% -3.9% --

Gastronomia Mitjans de comunicació i internet Paisatge i naturalesa Shopping Delta de l'Ebre Pesca Activitats al mar (nàutiques, aquàtiques) Oferta d'activitats i serveis variada Birdwatching No massificat No ho han triat ells Altres

-0.5% --6.0% -1.1% -4.9% -2.3% -0.7% -0.2% -1.9% -0.2% -3.0% -3.0% --

Annex 9. Acompanyants de viatge per procedència Origen I A. Catalans Enquestes

354

B. Resta Estat 144

Univers ( x 1000)

106

41

51

9.4% --7.5% --1.9%

19.7% --11.4% --3.9%

6.9% --2.7% --6.0%

Amb la família amb nens entre 0 i 5 anys Amb la família amb nens entre 6 i 12 anys Amb la família amb nens de 13 i més

C. Estrangers 240

Informe de resultats | Provisional

59


TERRES DE L’EBRE.- HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL --5.1% --36.9% --0.1% --4.0% --0.7% --1.7% --10.2% --0.5% --13.5% --8.6% ---

Amb la parella de 35 i menys Amb la parella de 36 i més Amb altres familiars adults de 35 i menys Amb altres familiars adults de 36 i més Amics adults menors de 25 Amics adults entre 26 i 35 anys Amics adults de 36 i més Escoles Sol Empreses i altres col·lectius

--4.8% --27.0% --C 0.6% --5.0% ----0.3% --5.7% ----9.2% --12.4% --C

--2.9% --51.5% -B--3.8% --0.4% --1.3% --10.8% ----13.2% --0.5% -B-

Annex 10. Mitjà de transport utilitzat segons classe social CLASSE SOCIAL A. ALTA

Enquestes Univers ( x 1000) Cotxe particular Cotxe de lloguer Avió - Línia regular Barcelona Avió - Línia xàrter

19

B. MITJANA ALTA 140

5

39

C. MITJANA 261

D. MITJANA BAIXA 276

71

70

E. BAIXA

F. NS - NC

20

19

5

5

65.8% ----------5.0%

75.4% ---d-4.8% -----2.7%

73.5% ---d-2.5% -----2.0%

57.0% -bc--------

64.2% -----------

48.8% ----------3.4%

------

-----0.7%

------

-----0.8%

------

-----9.7%

Informe de resultats | Provisional

60


TERRES DE L’EBRE.- HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL Barcelona Avión - Reus Ryanair Avió - Reus Línia xàrter Avió - altres aeroports Tren Tren AVE Autobús de línia Autocar Moto particular Vaixell Autocaravana Altres

---------------5.0% --------------------5.7% ---------------18.5% -----------

-----0.7% ---------------5.6% ---------------0.7% ---D-----------6.4% -----3.0% ------

-----1.6% -----0.4% -----1.5% -----0.6% -----1.9% -----0.9% -----5.6% ---D-0.2% ----------6.8% -----2.6% ------

---------------0.3% -----1.7% -----0.8% -----0.9% -----28.2% -BC-------0.4% -----9.6% -----0.4% ------

------------------------------6.5% -----25.5% --------------------3.9% ------

--------------------20.2% ---------------9.7% -----4.9% ----------3.4% -----------

Annex 11. Forma d’organització del viatge segons la procedència dels i les turistes Origen I A. Catalans Enquestes

354

B. Resta Estat 144

Univers ( x 1000)

106

41

51

9.8% --33.7% --18.1% ---

10.2% --38.4% --15.2% ---

5.4% --38.0% --12.7% ---

Mitjançant agència viatges convencional Mitjançant Internet Directament (en origen)

C. Estrangers 240

Informe de resultats | Provisional

61


TERRES DE L’EBRE.- HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL Directament (a la destinació) No l'han organitzat ells Altres No ho sap

12.8% --C 17.6% --7.2% --0.8% ---

17.0% --16.7% --2.5% -----

30.4% A-7.0% --5.9% --0.6% ---

Annex 12. Temps de decisió del viatge segons la zona ZONA 2 A. SUD Enquestes

422

B. INTERIOR TERRES DE L’EBRE 93

Univers ( x 1000)

109

40

23.8% -B 9.6% -30.7% -19.4% -B 8.0% -1.2% -4.4% -3.0% --

54.1% A12.3% -19.7% -4.2% A7.9% --1.8% ---

1-7 dies 8-15 dies 16-30 dies 31-60 dies 61-120 dies 121-160 dies 161-200 dies Més de 200 dies

Informe de resultats | Provisional

62


TERRES DE L’EBRE.- HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL Annex 13. Distribució de les activitats realitzades a la destinació segons origen Origen I A. Catalans Enquestes

354

B. Resta Estat 144

Univers ( x 1000)

106

41

51

37.0% --44.3% --6.0% --1.9% --0.8% --28.4% --36.8% --61.7% --6.8% --0.8% --6.8% --18.5%

49.3% --45.3% --12.8% --2.1% --3.1% --33.6% --43.3% --63.3% --6.5% --1.0% --5.5% --21.9%

51.6% --53.5% --4.7% --0.9% --4.5% --25.1% --39.7% --58.0% --13.3% --2.9% --13.2% --22.4%

--0.4% --6.3% --30.2% --10.7% --5.4%

--1.6% --5.2% --22.5% --12.4% --4.5%

--2.3% --8.3% --36.5% --3.2% --5.1%

Platja Relaxar-se i descansar Activitats de salut (balneari, spa, etc.) Assistir a espectacles, esdeveniments Visitar parcs temàtics i/o aquàtics Visitar llocs d'interès cultural Visitar llocs d'interès natural Passejar Comprar Congressos, convencions i fires Esport i activitats físiques Relaxar-se sense sortir de l'hotel, càmping o apartament Discoteques i sortir de nit Pescar Gastronomia Treballar Via verda

C. Estrangers 240

Informe de resultats | Provisional

63


TERRES DE L’EBRE.- HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL Bicicleta Senderisme en general Senderisme GR/92 GR-99 - Camí de Sirga Birdwatching Activitats aquàtiques (navegació riu, activitats marítimes…) Visitar vinyes i cellers Assistir a tradicions i festes Altres activitats

--10.8% --C 10.7% --0.7% ----2.8% --4.8%

--7.3% --C 4.6% --1.1% ----2.4% --3.3%

--31.9% AB8.4% --0.6% --0.5% --8.0% --3.0%

--1.7% --0.1% --6.6% ---

----0.3% --8.3% ---

--0.2% --0.9% --4.9% ---

Annex 14. Distribució de les activitats realitzades a la destinació segons origen ALLOTJAMENT A. Hotel

B. Càmping

C. Turisme Rural

Enquestes

382

351

5

Univers ( x 1000)

139

55

4

4.5% --6.9% --5.2% --6.5% --0.8% ---

7.7% --8.9% --9.5% --12.9% --1.3% ---

-----------

Barcelona Salou Cambrils Tarragona La Pineda/ Vila-seca

Informe de resultats | Provisional

64


TERRES DE L’EBRE.- HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL Reus Torredembarra Calafell Altafulla Parc natural Delta de l’Ebre Poblet Santes Creus Montserrat Girona ciutat, Figueres o Costa Brava Tortosa Miravet Horta de Sant Joan Espais de la Batalla de l’Ebre Parc natural Els Ports Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix Priorat Resta comarques de Tarragona Altres llocs de Catalunya Franja d'Aragó (Terol) Castelló (Penyíscola/Morella) Cap

1.4% --0.6% ----0.3% --43.5% -B0.5% --0.3% --0.4% ----20.5% --6.2% --8.3% --1.6% --9.3% --C -

3.1% --0.7% --0.8% --0.8% --62.7% A-1.3% --0.6% --0.9% --1.2% --15.6% --4.4% --10.4% --1.6% --15.5% --0.3%

--------42.0% ----------42.0% --16.1% ------58.0% A--

--2.1% --24.6% --7.9% --3.8% --8.2% --23.8%

--0.6% --26.0% --15.7% --5.2% --13.5% --14.1%

-------------

Informe de resultats | Provisional

65


TERRES DE L’EBRE.- HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL ---

---

---

Annex 15. Despesa mitjana a la destinació segons zona ZONA 2 SUD Enquestes

613

INTERIOR TERRES DE L’EBRE 129

Univers ( x 1000)

199

145

177.6

72.7

A. DESPESA MITJANA PER PERSONA

Annex 16. Despesa mitjana a la destinació segons edat Edat

Enquestes Univers ( x 1000) A. DESPESA MITJANA PER PERSONA

Fins 24 anys 21

25 / 34 anys 66

35 / 44 anys 132

45 / 54 anys 106

55 / 64 anys 128

65 anys o més 285

7

17

39

28

32

74

77.0

104.4

93.3

207.6

222.2

166.2

Annex 17. Despesa mitjana a la destinació segons procedència del/la turista Origen I Catalans

Resta Estat

Estrangers

Enquestes

354

144

240

Univers ( x 1000)

106

41

51

127.7

134.2

209.6

A. DESPESA MITJANA PER PERSONA

Informe de resultats | Provisional

66


TERRES DE L’EBRE.- HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL

Annex 18. Compra de productes en agrobotigues segons zona ZONA 2 A. SUD Enquestes Univers ( x 1000) Arròs Begudes Vi Rebosteria i pastissos Mel Oli Pa de pagès Olives Verdures Fruites Embotit Altres

213

B. INTERIOR TERRES DE L’EBRE 41

46

18

56.8% -B 26.4% -13.4% -B 10.3% -17.0% -18.5% -B 10.5% -2.2% -0.5% -2.8% -1.1% -2.6% --

1.6% A9.1% -49.6% A2.0% -37.6% -52.7% A9.9% -10.7% --4.6% -2.0% ---

Annex 19. Valoració de les facilitats per als vianants segons la zona ZONA 2 A. SUD Enquestes

479

B. INTERIOR TERRES DE L’EBRE 105

Informe de resultats | Provisional

67


TERRES DE L’EBRE.- HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL Univers ( x 1000)

113

41

1: molt deficient

1.7% -7.2% -19.7% -48.7% -22.6% -B

1.0% -8.8% -28.6% -54.7% -6.9% A-

2 3 4 5: excel·lent

Informe de resultats | Provisional

68


TERRES DE L’EBRE.- HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL

ANNEX 35 QÜESTIONARI

Informe de resultats | Provisional

69


TERRES DE L’EBRE.- HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL

Informe de resultats | Provisional

70


TERRES DE L’EBRE.- HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL

Informe de resultats | Provisional

71


TERRES DE L’EBRE.- HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL

Informe de resultats | Provisional

72


TERRES DE L’EBRE.- HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL

https://terresdelebre.travel terresdelebre@dipta.cat

Informe de resultats | Provisional

73

Profile for Terres de l'Ebre Tourism Board

Caracterització de la demanda turística Terres de l'Ebre 2017  

L’estudi de caracterització de la demanda turística d’hotels, càmpings i establiments d’allotjament rural 2017 extreu informació sobre les c...

Caracterització de la demanda turística Terres de l'Ebre 2017  

L’estudi de caracterització de la demanda turística d’hotels, càmpings i establiments d’allotjament rural 2017 extreu informació sobre les c...

Advertisement