Page 1

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin-Jeziorna i okolice

Wrzesień 2013 / Gazeta bezpłatna ISSN 2082-3231 / Nakład: 10 000 egz.

wielKie świętowAnie w wilAnowie - obchody 330 rocznicy wiktorii wiedeńskiej

świat na językach

BACK TO SCHOOL

Agata i Marek Kościkiewicz

„Z MuZyKą w sercu, Z tAlenteM w Kuchni”


Nasze miasto PółmeTeK PrAC Przy BudOwie PrzedSzKOLA Przy ul. św. urszuli ledóchowskiej trwa budowa 10-oddziałowego przedszkola. we wrześniu 2014 r. placówka przyjmie w swoich progach 250 dzieci. Kontrakt, o wartości ponad 9 mln zł netto, realizuje firma skanska. Prace budowlane idą pełną parą. to jedna z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych inwestycji w Dzielnicy wilanów. Przedszkolejestpierwszymelementemkompleksuoświatowego,któryjestrealizowanynatymterenie.Inwestycjaobejmujerealizacjędwukondygnacyjnegobudynkuopowierzchnicałkowitejponad 3tys.mkw.Wobiekcieznajdąsięsaleedukacyjnezzapleczemsanitarnymimagazynowym,salerekreacyjno-zabawowe,pomieszczeniadlapersoneluikadrynauczycielskiejorazpomieszczeniapomocyprzedmedycznej. Pracebudowlaneidąpełnąparą.Gotowajestkonstrukcjażelbetowabudynku,wykonanasiećwodno-kanalizacyjna.Wewnętrzubetonowegoszkieletutocząsiępracemurarskieitynkarskie,atakże związanezbudowąsieciwentylacyjnejiinstalacjicieplnej.Powakacjachrozpocznąsięrobotywykończeniowe,atakżepracewokółprzedszkola,związanezbudowąnawierzchniasfaltowychiparkingu. Jesieniąnatomiastwykonanezostanąplacezabaw. Powstanątrzyplacedlatrzechgrupwiekowych,oddzieloneodsiebiezielenią.Placzabawdlanajmłodszychznajdziesięwzachodniejczęścidziałki,najdalejodulicy.Każdyznichbędziewyposażony wpiaskowniceiurządzeniawielofunkcyjnedostosowanedoodpowiedniejgrupywiekowejumożliwiającezróżnicowanezabawyindywidualneizbiorowe.Podtymiurządzeniamizostaniewykonana bezpiecznanawierzchnia.Powstanietakżeścieżkaspacerowa,stolikiiławkiogrodoweorazstojakina rowery.Obiektbędzieposiadałjeszczeczwartyplaczabaw.Znajdziesięonnadachubudynku,natarasie.Tomiejsce,zadaszoneiosłonięteszklanymiekranamiprzedwiatremczydeszczem,będziewykorzystywanedozabawwdniniepogody. Dokońcarokucałyobiektbędziezamkniętyiwykończony–bezwyposażeniapomieszczeń,które zrealizowanebędzienapoczątkuprzyszłegoroku.Wszystkiepracezostanązakończonedokońca marca2014r. Przedszkoletopoczątek.„Obokzaplanowanojeszczeżłobekdlaok.100dzieci.-Umowanajegobudowęjestjużpodpisana–mówiburmistrzLudwikRakowski.–Budynekpowstanienajesieniprzyszłegoroku.Kolejnymetapembędziebudowaszkołypodstawowejdla500dzieci.” Jeśliwszystkiepraceizapowiedzizostanązrealizowane,jużwkrótcewilanowskiedziecibędąmiałybardziejkomfortowewarunkidonaukiizabawy.Trzymamykciukizarealizacjęwszystkichinwestycji.

NA Cześć KróLA JANA iii SOBieSKiegO

Już 8 września, w niedzielę, o godzinie 19.00 możesz poczuć magię muzyki XVii wieku. w budynku oranżerii Muzeum Pałac w wilanowie zostanie wykonane siedemnastowieczne oratorium Golia Abbattuto dzieło napisane przez Alessandro Melaniego na cześć króla Jana iii sobieskiego. Zabrzmi ono pierwszy raz w historii z okazji 330 rocznicy wiktorii wiedeńskiej.

2TerazWilanówWrzesień

TowiekowedziełozostałowskrzeszoneprzezJerzegoŻakawrazzzespołemKleineCammer-Musique.Opróczhistorycznychinstrumentów,takichjakklawesyn,skrzypcebarokoweczytrąbkabarokowa,będziemożnapodziwiaćśpiewwybitnychsolistówisolistek.WcieląsięoniwroleSaula,Goliata, Dawida,Merobipostaćnarratora(Testo). HistoriaprzedstawionawGoliaAbbattutoodwołujesiędostarotestamentowejopowieści(KsięgaSamuela)onapaściFilistynównaIzraelitówrządzonychprzezkrólaSaulaizwycięskiegopojedynku,jaki stoczyłprostypasterzDawid,poddanySaulazolbrzymemGoliatem.Tabiblijnahistoriaposłużyłalibreciściedostworzeniatekstuodwołującegosiędowydarzeńzwiązanychzodsiecząwiedeńską (1683)ichwalebnegozwycięstwaJanaIIIpodWiedniem.Oratoriumtonietylkoniepowtarzalnedoznaniasłuchowe,alerównieżgratkadlamiłośnikówhistorii,którzywGoliaAbbattutoodkryjąpolityczneniuansesiedemnastowiecznejEuropy. Biletywcenie20złotychmożnazakupićwkasiemuzeumod2września(poniedziałek)ażdogodzinykoncertu.DodatkowouprawniająonedozwiedzaniawystawyPrimusinterpares,poświęconej królowiJanowiIII.


Nasze miasto

wielKie świętowAnie w wilAnowie

Już 7 września rozpocznie się wielkie świętowanie w wilanowie i obchody 330 rocznicy wiktorii wiedeńskiej. Mieszkańców czeka aż 9 dni mocnych wrażeń. urząd Dzielnicy wilanów, Muzeum Pałac w wilanowie i centrum Kultury wilanów wraz z partnerami, przygotowali wyjątkowo bogaty program, w którym przenikać się będą akcenty wojskowe, historyczne i kulturalne. oto niektóre z propozycji:

7i8września: -pikniki,zawodysportowe,animacjedlanajmłodszychwPowsinie,Powsinku,naZawadach iKępieZawadowskiej -warsztatywMuzeumPałacuwWilanowie(będzieobowiązywaćbiletwstępu) -7wrześniaogodz.12.00naPlażyWilanówprzedstawienieteatralnedlanajmłodszychpod tytułem„Legendasp.zo.o.” -8wrześniaogodz.12.00naPlażyWilanówkolejneprzedstawienieteatralnedzieci–„BajkaosmokuKubie” -8wrześniaogodz.19.00naPlażyWilanówkoncertjazzowy-wystąpiMaciejFortuna -8wrześniaogodz.mapping(projekcjaświetlna)nafasadzieMuzeumPałacuwWilanowie -8wrześniawgodz.18.00–22.00naPlażyWilanówbitwaDJ-ównadźwiękiivisuale 9do11września: kinosamochodowenadachusklepuBRICOMAN.Wroligłównej-JamesBond. 12września-RocznicaBitwy: -godz.18.00uroczystamszaświętawkościeleśw.AnnyzasystążołnierzyWojskaPolskiego -godz.19.30nadziedzińcuMuzeumPałacuwWilanowie,widowiskohistorycznewwykonaniuZespołuReprezentacyjnegoWojskaPolskiegopt.„Sobieściada,czyliVenuszMarsem przymierzezwycięskie(whołdzieWiktoriiWiedeńskiej1683)”

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco

Redakcja: ul. Sarmacka 18 lok.2, tel. 22 885 30 20 fax: 22 258 13 92 redakcja@teraz-wilanow.pl Współpraca: Małgorzata Wróblewska Dorota Wójtowicz-Wielgopolan Adrian Gorkowski Reklama: reklama@teraz-wilanow.pl tel. 22 885 30 20 gorkowski@teraz-wilanow.pl tel: +48 514 58 25 09

Na okładce: Agata i Merek Kościkiewicz Foto: Radosław Nawrocki Fryzura: Studio Fryzur Mariusz Szymojko Makijaż: Katarzyna Zielińska

Dołącz do nas!

facebook.com/teraz.wilanow

www.terazwilanow.pl Foto archiwum: Mosur.Art.pl

Wrzesień TerazWilanów3

WYDAWCA:LEMMONHOUSESp.zo.o.02-972 Warszawa,ul.Sarmacka18lok.2,KRS:0000340072, SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie, XIIIWydziałGospodarczyKRS,kapitałzakładowy50.000zł, REGON:142035681,NIP:9512294400


Relacja

PACHNąCEZBOŻEM śWIęTOJUŻZANAMI 13września: -IIIFiestaBalonowaopucharBurmistrzaDzielnicyWilanówipierwsze lotybalonowe -godz.19.00nadziedzińcuMuzeumPałacu-WiedeńskaGala–widowiskooperetkoweprzygotowaneprzezartystówteatrumuzycznegowŁodzi 14września: -godz.10.00-18.00-napolachwilanowskichprezentacjaarmiipolskiejprzygotowanaprzezSiłyZbrojne,pokazsprzętuwojskowego, ćwiczebnepoleminowedlanajmłodszych,konkursyzupominkami -godz.11.00naBoiskuOrlikprzyul.św.U.Ledóchowskiejrozpoczniesięfamilijnaimpreza„Let’sGo!Rodzinnyrajdsportowo-językowy” -godz.12.00naPlażyWilanów–przedstawienieteatralnedladzieci „PanTotiiczarodziejskigrzbień” -porannyipopołudniowylotwramachIIIFiestyBalonowej.Wieczorempokazbalonówiwręczenienagróddlanajlepszychzałógbaloniarskich.Miejsce:PlażaWilanów -godz.19.30nadziedzińcuMuzeumPałacu-wiellkikoncertOrkiestry SymfonicznejFilharmoniiZabrzańskiejzudziałemgwiazdscenyoperowej,podnazwą„CarminaBurana”autorstwaCarlaOrffa

Jak co roku w ostatnią niedzielę sierpnia w Powsinie zorganizowano Powsińskie Dożynki - wydarzenie etnograficzne połączone z piknikiem rodzinnym i występami międzynarodowych oraz lokalnych zespołów folklorystycznych. Była to już ósma edycja tego święta. słoneczna pogoda dopisała, a zgromadzani goście ludzi bawiły się w Powsinie do późnych godzin nocnych.

Tradycyjniebarwnykorowóddożynkowy,wtymrokuprowadzonyprzezorkiestręzBiałorusi,przemaszerowałulicamiPowsinanaplacprzyDomuPracy Twórczej.Uroczystośćrozpoczęładziękczynnamszaśw.zategoroczneplony orazwintencjirolnikówkoncelebrowanapodprzewodnictwemks.InfułataJana

15września: -porannylotkończącyIIIFiestęBalonową -godz.12.00naPlażyWilanów-przedstawieniedladziecipt.„OpowieściWagantów” -godz.14.00nadziedzińcuMuzeumPałacuwWilanowie–musztra paradnaKompaniiReprezentacyjnejWojskaPolskiego -godz.18.00nadziedzińcuMuzeumPlakatu-koncertjazzowy.WystąpiRADEKNOWICKITRIO -godz.19.30nadziedzińcuMuzeumPałacuwWilanowie-pokaz modyprojektantaKubyBonecky’ego -godz.20.30nadziedzińcuMuzeumPałacuwWilanowie-mapping nafasadzieMuzeumPałacu„WielkaBitwaWiedeńska” -nazakończenieobchodówświętaWilanowa-festiwalsztucznych ognizbudynkuratuszawbudowieprzyPlażyWilanów Wimieniuwszystkichorganizatorów,partnerówipatronówmedialnych,gorącozapraszamy! Foto archiwum: Mosur.Art.pl

4TerazWilanówWrzesień


Relacja

Sikorskiego.Oprawęmuzycznązapewniłchór„ConBrio”zPowsina.Na ołtarzuzłożonowieńce-„małedziełasztukiludowej”-stworzoneztegorocznychpłodówziemi,którychpomysłowośćiwykonaniewzbudziłypowszechnyzachwyt. Momentemkulminacyjnymuroczystościbyłoprzekazaniechlebaprzez StarostówDożynek–ElżbietęTrzewikorazRomanaPenconka–gospodarzomdożynek–TomaszowiCiorgoniowi,ZastępcyBurmistrzaDzielnicyWilanów–orazHubertowiKrólakowi,PrzewodniczącemuRady DzielnicyWilanów,którzynastępniesymboliczniepodzielilisięchlebemz uczestnikamiuroczystości.Nazakończeniemszyśw.słowapodziękowaniawimieniuwładzsamorządowychwypowiedzieliBurmistrzDzielnicy WilanóworazPrzewodniczącyRadyDzielnicyWilanów. Poczęścioficjalnejprzyszłakolejnaprogramartystyczny.Miłośnicytańcai śpiewunaludowąnutęmiłechwilespędziliwczasiewystępówzespołu „BelyjeRosy”zBiałorusi,zespołu„Ugnele”zLitwyorazwystępówzespołówCentrumKulturyWilanów–„Grupa30+”,„Powsinianie”,„Kuźnia Artystyczna”oraz„Radosna”.Wysokipoziomprofesjonalizmuorazpiękne strojezespołuzBiałorusiwzbudziłyogólnyzachwytpubliczności. Szczególnąuwagęgościprzyciągnąłrównieżwystępkabaretowy„Grupy 30+”.Skeczprzedstawiającypowsińskieweselewywołałzasłużonyaplauz widowniizostałnagrodzonygromkimibrawami. Pozaprogramemartystycznymorganizatorzyzapewniliróżneatrakcje,aby każdyuczestnikimprezymógłznaleźćcośdlasiebie.Dladzieciprzygotowanokilkakącikówtematycznych.Najmłodsimogliobejrzećprzedstawienieteatralnept.„MazowieckaPyza”.Pozatymwtrakcieimprezydzieci mogłyuczestniczyćwwarsztatachszycialudowych„szmacianek”zksięgarniąEfka,warsztatachfilcowaniazpracowniąTamtosiamto,warsztatach plastycznychzCentrumKulturyWilanów.Dodyspozycjidziecibyłtakże kucyk,wózstrażacki,dmuchańceorazwatacukrowa,obwarzanki ipopcorn. Podpięknieudekorowanyminamiotamibogatozaprezentowałysięstoiska twórcówludowych,zrzeszonychwMazowieckiejRegionalnejOrganizacji Turystycznej,zregionalnymjadłemirękodziełemartystycznym.Każdyodwiedzającystoiskamógłzakupićwyśmienitewędlinyismakowitespecjały kuchnidomowej,chlebzesmalcemiogórkamikwaszonymi,miody,atakżebiżuterięiprzedmiotysztukiużytkowej.Pozawystawcaminadożynkachgościliśmytakżetwórcówludowych.Przezcałydzieńodbywałsię pokazpieczeniachlebawpiecu,atakżewarsztatrzeźbiarski,zktórego powstałypięknerzeźbykobietyimężczyznywstrojuwilanowskim. RzeźbystanąnaterenieDomuPracyTwórczej. PodczasdożynkowegofestynuwspaniałestoiskozaprezentowałoSZPZLOWarszawa-Mokotów,gdziekażdymógłzbadaćpoziomcukru,cholesterolu,ciśnieniatętniczego,zmierzyćmasęciała,wskaźnikBMI, porozmawiaćzlekarzem,uczestniczyćwdwóchwarsztatach:naukisamobadaniapiersizedukacjąprofilaktykirakapiersiorazpierwszejpomocy wnagłychprzypadkach. Odgodz.19.00przydźwiękachzespołu„Bałagan”dopóźnychgodzin nocnychtrwałazabawataneczna.Wspaniałaenergiamuzycznazespołu zgromadziłaprzedscenąrzeszedorosłych,młodzieżyidzieci,którzydoskonalesiębawili. PowsińskieDożynki2013przeszłyjużdohistorii.Składamygorącepodziękowaniasponsorom,partneromiosobom,któreprzyczyniłysiędo uświetnienianaszegowspólnegoświęta.

Wrzesień TerazWilanów5

Serdecznie zapraszamy ul. Hlonda 10/10, 02-972 Warszawa

tel. 22 253 78 39, pn.–pt.: 1100–1900, sob.: 1000–1600


Relacja

lAto w wilAnowie DlA MAłych i DlA Dużych lato w tym roku było wyjątkowo gorące i gorąca atmosfera dopisywała również WAKACJEWMIEśCIE podczas wielu imprez sportowych, „Dlamałych”zorganizowanoakcję„Latowmieście”.Uczniowie,którzy kulturalnych i koncertów. Każdy mógł wzięliwniejudział,przekonalisię,żewakacjewmieściewcaleniemuszą byćnudne.Akcjęprowadziłydwieplacówkiznaszejdzielnicy.Od1do31 znaleźć coś dla siebie. czy mały czy duży, lipcazajęciaodbywałysięwZespoleSzkółnr79im.St.KostkiPotockiego do wyboru było całe mnóstwo atrakcji. My przyul.Wiertniczej26.WsierpniunatomiastdyżurowałZespółSzkółnr2 im.WandyRutkiewiczprzyul.Gubinowskiej28/30. wybraliśmy kilka z nich, które cieszyły się Dzieciomzaproponowanobardzociekawyprogram,któryłączyłwalory popularnością, dobrą opinią i stworzyły poznawczezzasłużonymodpoczynkiem.Byłomnóstwogierizabawna świeżympowietrzu,zajęcianabasenieigrawkręglewParkuKulturyw niezapomniane wrażenia. Powsinie.


Relacja Dziecinajbardziejczekałynawycieczki.Wtym rokuodwiedziłystołeczneZOOiCentrumNauki Kopernik.Nadrobiłytakżezaległościfilmowe iobejrzałynajnowszekreskówki,grane wwarszawskichkinach.Nakoniecakcji„Lato wmieście2013”dzieciwzięłyudziałwfinałowej imprezie,któraodbyłasię23sierpniana CałorocznymStokuNarciarskim"Szczęśliwice".

GWIAZDYJAZZU

Tobyłabardzociekawapropozycja„dladużych” mieszkańcówdzielnicy.Wramachprojektu "WilanówJazzAllStars2013"wystąpili:Wojtek MazolewskiQuintet,MariaAlbanJuarezQuartet, GrażynaAuguściak&RGG,RadekNowickiTrio, Akiko&MarcinOlakTrio,MaciejFortunaTrio orazOleśBrothers&JorgosSkolias-Sefardix. Takiewyjątkowekoncertytobyłmióddlaserca wszystkichmelomanówinietylko.

WILANOWSKIELATOSZTUKI

Kolejnapropozycja„dlamałych”toprojekt artystycznyczylispektaklewystawianenascenie plenerowej,nawiązującedomniejlubbardziej znanychbajekibaśni.Napoczątekdzieci przeniosłysiędolasu,gdziespotkałyCzerwonego Kapturkaiwilka.Potemobserwowałyhistorię Calineczki,którawkońcuznalazłaszczęście…Były todwawdziesięciuprzedstawieńdladzieci przygotowanychwramachWilanowskiegoLata Sztuki.Każdespotkaniezbajkowymipostaciami cieszyłosiędużymzainteresowaniem.

SPOTKANIEPRZYDOŁKU

TużprzeddługimsierpniowymweekendemodbyłsiękolejnyturniejzcykluNobleBankPitch&Putt WilanówChallenge.Byłtojedenzcyklusiedmiuturniejówrozgrywanychna6dołkachwStrokeplay nettoorazStrokeplaybrutto.Nagrodyprzyznawanozapierwsze3miejscawkażdejkategorii. Dodatkowąnagrodąspecjalnąwtejedycjiturniejuzanajlepszywynikbruttokobietyimężczyznybył Mercedesnaweekend!RywalizacjitowarzyszyładegustacjawinprowadzonaprzezPiwnicęSmaków,a więcuczestnicymogliposmakowaćmiędzyinnymihiszpańskichwinPalaciodeVeranoRosadoiEllagar deIsillaVerdejoorazwłoskiegoGattoBianco.

Wrzesień TerazWilanów7


POCzyTAJ KSiążKę w PArKu Król Jan iii sobieski, który mieszkał latem w Pałacu w wilanowie słynął z zamiłowania do książek. Jego wilanowska biblioteka do dziś zachwyca wystrojem i oryginalnym katalogiem woluminów. Podobno król czytał traktaty filozoficzne, teologiczne, książki o gospodarowaniu, astronomii i kartografii, opowieści mitologiczne, ale też romanse. literacki gust Jana iii sobieskiego był bardzo zróżnicowany, dlatego w wilanowie podczas kolejnej edycji akcji „Parkowanie z książką”, którą organizuje Muzeum Pałac w wilanowie razem z wydawnictwem Media Guzik, każdy znajdzie dla siebie interesującą pozycję do poczytania w zaciszu ogrodów królewskich. Wdniu1wrześniawGajuAkademosa,któryoferuje wyjątkowopięknąsceneriędospędzeniapogodnego przedpołudnia,odbyłosięspecjalnespotkanieprzeznaczonedlanajmłodszychczytelników.Aktorki– MartaŻmudaTrzebiatowskaiAnnaCieślak–czytały nagłosznanedziecięcelektury.Wydarzeniemiałona celuzachęceniedzieciirodzicówdowzięciaudziałuw akcji„Parkowaniezksiążką”,wramachktórejWydawnictwoMediaGuzikprzygotowałopokaźnąofertęlekturdladzieci. Zachęcamydoswobodnegokorzystaniazumieszczonychnaregaleksiążek(regałzksiążkamidowypożyczaniaznajdujesięprzyPompowni),wędrowaniaznimipoparku,pogrążaniasięwlekturzewurokliwych zakątkachkrólewskiegoogrodu.Pozakończeniuczytaniaoczywiścieodstawiamyksiążkinapółkę,takabykolejnigościemielimożliwośćskorzystaniazzaparkowanychksiążek. Akcja „Parkowanie z książką” potrwa jeszcze do 22 września. Polecamy gorąco!

Nasze miasto

mieSzKAńCy wiLANOwA Są BArdzO AKTywNi „Mieszkańcy wilanowa są bardzo aktywni i lubią sport na świeżym powietrzu – mówi ludwik rakowski. – coraz więcej osób biega, jeździ na rowerze i rolkach. siłownie pod chmurką, które powstaną w wilanowie, na pewno przypadną im do gustu i poszerzą sportową ofertę w naszej dzielnicy – dodaje burmistrz rakowski.” 31lipcazakończyłosięgłosowaniewsprawielokalizacji nowychsiłowniplenerowychwWarszawie,wtym równieżwWilanowie.Mieszkańcysamizadecydują, gdzieonepowstaną.NaterenieWilanowabędątotrzy lokalizacje.Wkażdejsiłowniznajdziesięposześćurządzeń.Będątom.in.orbitrek,wioślarzinarciarz.Będądostępnedlawszystkichchętnychprzezcałądobęibezżadnychopłat.

POżegNANie wAKACJi w muzeum PLAKATu w ostatni weekend sierpnia, kończący wakacje i rozpoczynający również kolejny rok szkolny, w Muzeum Plakatu w wilanowie, odbyły się dwa interesujące spotkania poświęcone sztuce plakatu i jej twórcom. Wsobotę,31sierpnia,JoannęGórskaiJerzySkakun,którzyod2003roku prowadząstudiograficzneHomework,odsłanialikulisywarsztatuplakacisty. Wniedzielę,1września,byłostatnidzieńtrwania16.SalonuPlakatu Polskiego.Byłtoostatnidzwonekdoobejrzeniawystawy.Specjalniedla dzieci,wzwiązkuzezbliżającymsiępierwszymdniemszkoły,odbyłysię równieżfantastycznewarsztaty"Mojewakacje.Projektujemyplakat"-warsztatyzLechem Majewskim.Spotkaniepoprowadziłbardzocenionyiniezwykleutalentowanyartysta-Lech Majewski.Zestworzonychpracpowstałajednodniowawystawa„SalonNajmłodszych”. Dodatkowonajlepszedziełazostałynagrodzonewspaniałymigrami,ufundowanymiprzezfirmę GrannaSp.zo.o.Gratulujemyzwycięzcom!


Nasze miasto ATrAKCJe OgrOdu BOTANiCzNegO PAN w POwSiNie

imAge Of mOvemeNT co mnie porusza (?), co determinuje (?), co sprawia, że coś osiągam i odkrywam? te pytania zainicjowały międzynarodowy projekt „image of Movement”, zrealizowany przez grupy młodzieżowe z czech, włoch oraz z Polski. Głównedziałaniaprojektowe:warsztatyruchowe,fotograficzne,videooraz pokazysceniczneodbyłysięwlipcu2013rokuwDomuPracyTwórczej orazwParkuKulturywPowsinie.Tygodniowewarsztatykoncentrowałysię przedewszystkimnaanalizieiobserwacjiruchuprzywykorzystaniunowych technologiicyfrowych. MiędzynarodowespotkanierozpoczęłosięodgrymiejskiejwWilanowie,w czasiektórejmłodzieżzrealizowałapierwszezadaniafotograficzneivideo przywykorzystaniutelefonówkomórkowych. Wkolejnychdniachodbyłysięwarsztatyruchoweocharakterze międzykulturowym–uczestnicywzajemnieuczylisięodsiebiesekwencji tańcówtj.czeskapolka,polonezczysycylijskatarantella.Wybranemotywy ztychwielokulturowychaktywnościruchowych,stanowiłytakżeotematach etiudfilmowych,zrealizowanychwostatnichdniachprojektuorazokrótkich formachscenicznych,zaprezentowanychwmuszlikoncertowejwParku KulturywPowsinie. Niewątpliwietakżeważnymiwydarzeniamidlasamychuczestnikówprojektu byłozwiedzanieWarszawy,gdziem.in.zrealizowaliflashmobaorazwizyta wMuzeumPałacwWilanowie,wczasiektórejprzeprowadzili dokumentacjęfotograficzną. GłównymorganizatoremprojektubyłoCentrumKulturyWilanówprzy wsparciuMłodychLiderówzMłodzieżowegoDomuKulturyprzy Łazienkowskiej.Projekt„ImageofMovement”zostałdofinansowanyze środkówprogramuUniiEuropejskiej„Młodzieżwdziałaniu”.

10TerazWilanówWrzesień

Wizytawogrodziebotanicznymwlecietowyjątkowedoświadczenie natury.Wielegatunkówzakończyłookreswzrostu,jednakogródwtym czasiejestnadalbardzoatrakcyjny.Wogrodziebylinowymwciążkwitnie wieleodmianfloksóworazhost,aleatrakcjąjestrozpoczynającakwitnienie, kwitnącanabiałoiposiadającaduże,wonnekwiaty-hostawielkokwiatowa. Wdrugiejpołowiesierpniamożemyrównieżpodziwiaćwczesneodmiany astrów,pełnąkolekcjęmieczykóworazdaliizwanychteżgeorginiami.W arboretumwpełnikwitnieniaznajdująsięomżynyzwaneteżbudlejami,aw końcusierpniamożnateżobserwowaćzawiązująceidojrzewająceowoce wielugatunków. Byćmożeniewszystkimsąznanetedośćtrudnenazwygatunkówiodmian, dlategowartoudaćsiędoOgroduBotanicznegoPANispędzićtamczasna spacerzezprzewodnikiem.Wsierpniumożnabyłozapoznaćsięzkolekcją roślinleczniczychiprzyprawowychpt.„PrzyprawymałoznanewPolsce”,a takżezwiedzićkolekcjęroślinowocowychpt.„Owocemałoznane”. W dniu 7 września zapraszamy na kolejny z cyklu spacerów po ogrodzie z przewodnikiem pt. „Smak dawnych jabłek”. Tym razem może być nie tylko pięknie, ale i smacznie!


Nasze miasto Na deskach kuźNi kulturalNej Już został ogłoszony kalendarz wydarzeń Kuźni Kulturalnej na okres od września od grudnia 2013. organizatorom udało się zaprosić wspaniałych artystów. nowy sezon rozpocznie się już 27 września recitalem Magdy umer, a kolejne występy już wkrótce: • KabaretŁowcy.B -piątek4października-bilety90zł • KabaretAniMruMru -piątek18października-bilety100zł • StanisławSoyka -piątek8listopada-bilety100zł • MarcinDaniecKabaret - czwartek14listopada-bilety80zł • ArturAndrusRecital&Kabaret - środa27listopada-bilety80zł • Turnau&SikorowskiRecital -poniedziałek2grudnia-bilety120zł • PiotrBałtroczykKabaret -czwartek5grudniabilety-80zł • ZbigniewWodeckiRecital -środa18grudniabilety-60zł Wydarzeniezawszerozpoczynasięogodzinie20.30.Biletydo nabycianaportaluwww.biletynakabarety.pl.Zapraszamy!

APTeKA w SzPiTALu mediCOver godziny otwarcia: pon.-pt. 8.00–22.00, sob. 10.00–17.00, niedz. 10.00–19.00

SzPiTAL mediCOver Aleja rzeczypospolitej 5. wilanów

Wrzesień TerazWilanów11


Nasze miasto

RUSZYŁYZAPISYNAZAJęCIAWCENTRUMKULTURY WILANóWWSEZONIE2013/2014 centrum Kultury wilanów zaprasza do zapoznania się z bogatą ofertą programową zajęć artystyczno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Woferciem.in.:balet,modernjazz,joga,szkołakręgosłupa, językangielski,KuźniaArtystyczna,RobotykaiEksperymenty, KlubMałegoEinsteina,podstawyAndroida,zespółwokalny, studiopiosenki,naukagrynainstrumentach,podstawyfacebookadlasenioraorazwieleinnych. Podczasdniotwartychwniedzielę15września2013r.wfiliachCentrumKulturyWilanówbędziemożnauzyskaćszczegółoweinformacjedotycząceposzczególnychzajęć,zapytaćo program,cenyorazterminy. DNI OTWARTE 15.09.2013: ZOOśka-CentrumAktywnegoDziecka,ul.Wiertnicza26-godz.14.00-17.00 FiliawPowsinie,ul.Przyczółkowa27A-godz.10.00-13.00 W programie między innymi: spotkaniazinstruktorami, zapisynazajęcia,niespodzianki,konkursy,animacje,malowaniebuzi,prezentacjapracowniartystycznych,ruchowych, technicznych…orazwieleinnychatrakcji. Zapraszamy!!! Jużdzisiajzaplanujswójwolnyczas!Jużdzisiajzastanówsię jakiepasjechceszrozwijać! Zachęcamydokontaktu(22)6519820,(22)6482224 orazdozapoznaniasięzprogramemzajęćartystycznych wCentrumKulturyWilanóworaznastronieinternetowej: www.kulturawilanow.pl

10TerazWilanówStyczeń


Nasze miasto

„LET'SGO!

RODZINNYRAJDSPORTOWO- JęZYKOWY”

sport i nauka języków często idą ze sobą w parze. są to znakomite sposoby na spędzanie wolnego czasu w rodzinie, która dba o swoją aktywność sportową i umysłową. Prawie na zakończenie obchodów święta wilanowa – 14 września (sobota) – odbędzie się familijna impreza pt. „let’s Go! rodzinny rajd sportowo-językowy”, przygotowana przez dwie firmy z Miasteczka wilanów: szkołę językową the Palms oraz firmę let’s Go – organizatora rodzinnych wyjazdów sportowych. Jaksamanazwawskazuje,rajdpołączyaktywnośćsportowąznaukąjęzykaangielskiego.Zapraszamy rodzinyzdziećmiwwieku4-14lat,ogodzinie11.00naboiskoOrlikprzyul.św.U.Ledóchowskiej. Tubędzieumiejscowionebiurozawodów,startimetarajdu.Zachęcamydozabraniazesobą rowerów,hulajnóganawetrowerkówbiegowych.Rajdowaprzygodabędziemiałamiejscewróżnych punktachMiasteczkaWilanów,doktórychtrzebabędziedotrzeć.Wprogramieimprezysąkonkurencjesportoweorazpunktyjęzykowe,gdziedowykonaniabędzierozwiązaniekrótkiegozadaniajęzykowego.Zauczestnictwowposzczególnychkonkurencjach,drużynyzdobywająpunkty,anastępnie kierująsiędobiurazawodów,gdzieoddająswojekartystartowe.Ogodz.15.00nastąpioficjalnepodsumowanierywalizacjiiwręczenienagród.Każdadrużynaotrzymapamiątkowydyplom,adlazwycięskichrodzinorganizatorzyufundowaliwartościowenagrody:kursjęzykowyisprzętsportowy. Dodatkowonaboiskuprzewidzinesązabawyiróżnekonkurencjedlanajmłodszychuczestników(2-4 lata).AnimacjeplastycznezorganizujeCentrumKulturyWilanów. Drużyny,którechcąwziąćudziałwrajdziezapraszamynastronęportalucowwilanowie.plwceludokonaniabezpłatnejrejestracji.Dodatkowarejestracjabędzierównieżmożliwawbiurzezawodówna boiskuOrlik.

Zapraszamy i życzymy dobrej zabawy!

Wrzesień TerazWilanów13


Wywiad

rozmowa z Agatą i Markiem Kościkiewicz

„Z MuZyKą w sercu, Z

Agata i Marek Kościkiewicz, czyli muzyk i jego muza. artysta wszechstronnie utalentowany, mężczyzna 18 lat życia poświęciła, by czuł się kochany i wyjątkowy, się z nami, by opowiedzieć co ich teraz zajmuje, 14TerazWilanówWrzesień


z

Wywiad

tAlenteM w Kuchni” On - założyciel najpopularniejszego zespołu lat 90, dojrzały. Ona – młoda, piękna kobieta, która ostatnie nie tylko na scenie. W ostatnim dniu wakacji spotkali cieszy i daje energii do działania. Wrzesień TerazWilanów15


Teraz Wilanów: Witajcie. Może zacznijmy jak starzy dobrzy znajomi, bo każdy kto wyrósł na piosenkach De Mono, tak by się właśnie teraz czuł na moim miejscu? Co dobrego słychać u rodziny Kościkiewiczów? Marek Kościkiewicz: Brakwakacji.WzasadziedwamiesiącesiedzimywWarszawie,alenienarzekam,bojalubię Warszawęlatemizdecydowaniewolęwyjeżdżaćnawakacjepozasezonem.NiewiemjakAgata(śmiech).ItakzróżnychpowodówspędzamywakacjewWarszawie.Alew tymrokujeszczejednymzpowodówjestto,żepilnujemy Basico. Agata Kościkiewicz: Tojestgłównympowodemdla mnie. Marek: Nojajeszczemamkoncerty,boprzecieżwakacje dlamuzykówtojesttakiokres,gdykoncertujesięwięcejniż winnychmiesiącach. Agata: Naszczęścienaszedzieciwysłaliśmyna3obozy, więcwypełniliśmyimczasjaknależy. T. W.: A Basico to pomysł na czyjąś samorealizację, nudę czy może po prostu pieniądze? Marek: Wzasadziewszystko,alenienanudę,boraczejna nudęnienarzekamy. T. W.: Ale kto wyszedł z tym pomysłem w Waszym domu? Marek: Agataoczywiście!Oddawnaotymmyślała. Agata: Tak,tobyłozawszemoimmarzeniem,bypiecdla

16TerazWilanówWrzesień

ludzi,nietylkowdomu.Jakochamwypieki.Itujestemodpowiedzialnazamenudeserów. T. W.: To dlaczego nie otworzyła Pani cukierni albo kawiarni, tylko od razu restaurację? Agata: BopoznaliśmyAdama,naszegoznakomitegoszefa kuchniionprzekonałnas,bypójśćnacałośćinieograniczać siętylkodosłodkości. Marek: Przedewszystkim,tokochamydobrzezjeść,akompaniującsobiedobrymwinem,więcprzenieśliśmytozamiłowaniedonaszegonowegobiznesu.Uznaliśmy,żepoświęcimysię temutematowinapoważnie,aAdamnaszwspólnik,któryod 12latjestnarynkugastronomicznymWarszawyjednymzbardziejrozchwytywanychszefówkuchni(zaczynałuKręglickich wChianti),dałnamswegorodzajugwarancjęnapowodzenie tejinicjatywy. Agata: PozatymrozmawialiśmyzjednymzeznanychcukiernikówWarszawyizrozumieliśmy,żespecyfikategobiznesu niedokońcanasusatysfakcjonuje. Agata: Chcieliśmystworzyćmiejscespotkańdlaszerszejgrupyniżnasiznajomi. T. W.: A w waszym domu, kto gotował dla znajomych? Marek: Agatagotuje,choćodmomentuotwarciarestauracji niecorzadziej. T. W.: Czyli, że Basico jest spełnieniem Pani pasji? Agata: Jaknajbardziej!Każdyznaszejtrójki,zgodniezeswoją pasją,jesttuodpowiedzialnyzainnyrozdziałmenu.Dlatego takdobrzenamidziewtejtrzyosobowejspółce.


Marek: Dokładnie,jatujestemodpowiedzialnyzawina. Odjakiegośczasurozsmakowujęsięwwinachichcędzielić siętymsmakiemzinnymi. T. W.: Fani zespołu De Mono zastanawiają się tylko, dlaczego nazwaliście restauracje Basico, a nie Local Hero?* Agata: (śmiech)PrzezMarkawrodzonąskromność. Marek: Basicotozupełnienowyrozdziałwnaszymżyciu, bardziejkojarzysięzhiszpańskimlubwłoskimklimatem. Opróczmakaronówipizzy,którąwielunaszychklientów uważazanajlepsząwWarszawie,mamyteżowocemorza. PozastałymmenuAdamkomponujerównieżpotrawy,którezmieniająsiękażdegodnia.Daniadniazapisywanesąkredąnadużejczarnejtablicy.

Agata: PanMarekzwyklematakiezrywy,żecośmusięzachciewaugotować,zaopatrujesięwstosownąlekturę,sprzęty kuchenneimadużyzapałdotwórczości,alegdzieśtakwpołowiedrogi,parazniegouchodziikompozycjemuszędokończyćja,aonzasiadadodegustacjitejmojejimprowizacji. Marek: Dobrze,żemogęwtedyotworzyćbutelkędobrego wina. Agata: TerazmamyAdamaionrobiswojąimprowizacjępo mistrzowsku.

T. W.: Każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia z gastronomią wie, że to praca non stop, ludzie non stop, problemy i generalnie ciężki kawałek chleba. Czy małżeństwo Kościkiewiczów nie wolałoby po prostu zaśpiewać sobie „Zostańmy sami”?** Marek: Chcielibyśmy,toznaczyjabymchciał,ależonatwierdzi,żejużsię„nazostawała”samapodczasgdyjanagrywałem, T. W.: A można tutaj dostać ulubione danie Marka koncertowałemirozwijałemswojąmuzycznąkarierę. Kościkiewicza, które żona latami przygotowywała Agata: Tak.Jajużmiałamtyleczasudlasiebieidzieci,że mu na specjalne okazje? Agata: Oczywiście.Np.sernik,lubbezazwierzchukrucha wreszcienadszedłczasdlamojejsamorealizacji.Czuję,żeto wśrodkuciągnąca,puszystaiwilgotna.TerazMarekniemusi jestmójczas. czekaćnaspecjalneokazje,możejemiećregularnie T. W.: To w domu jest Pani szyją czy głową? (śmiech).AwłaśniedokartywprowadzamyhalibutazciaMarek: Mymamytakidemokratycznyukład,żerazempodejbattąiwarzywami-jednozulubionychdańMarka. mujemydecyzje,ustępujemysobienawzajem.Po18.latachraT. W.: Podobno komu w duszy gra muzyka, temu w zem,nadchodzitakimoment,żewdyskusjiwkońcuktośznas sercu bije talent do improwizacji kulinarnej. Czy w ustępuje. Agata: Naszczęścieniezawszemuszętobyćja(śmiech)! takim razie pan kompozytor Marek komponuje sam jakieś dania?

Wrzesień TerazWilanów17


Wywiad T. W.: A w waszym domu jest przewaga, czego lub kogo? Marek i Agata: Dzieci(śmiech)! Marek: AledomurządzałaAgata.

szczególniezokresufirmyfonograficznejZIC-ZAC,którejbyłemzałożycielem.

T. W.: Ktoś, kiedyś mi powiedział, że z muzyką jest jak z kochaniem - zawsze zdaje się jej słuchać inaczej. Czy T. W.: Ale przecież kończył pan ASP i zaraz po stusłucha Pani teraz tej muzyki męża inaczej, niż było to diach projektował pan meble? na początku Waszego związku? Marek: Oj,tobyłtakiepizod,więcejzabawyniżpracy.Poro- Agata: Oczywiście,żeinaczej!Ostatnioodkryłamnalistach kuzająłemsięmuzykąizałożyłemzespółDeMono.Dlatego muzyki,jakąMarekprzygotowałdlarestauracji,takikawałek, tesprawywnętrzarskiepozostawiamwrękachżony. któryMareknapisał5lattemunapłytęStereoProjekt.Polatach wróciłamdotejpłytyijejodbiórjestdlamniezupełnieinnyteT. W.: To, jakiej muzyki słuchacie, na co dzień, w do- raz,niżbyłkiedyś. mu? Agata: Głównieprojektówmuzycznych,nadktórymiMarek T. W.: A kontynuując ten liryczny dialog… Chyba katerazpracuje. żdy Polak w grupie wiekowej 35-55 lat zna na pamięć Marek: Rzeczywiściejestkilkanowychwyzwań.Posukcesie piosenkę De Mono „Kochać inaczej”, która wyciska z piosenki,,Takblisko”,którąnapisałemdlaRafałaBrzozowskie- nieszczęśliwe zakochanych wszystkie soki, a tym go,posypałysięzamówieniainnychartystównanoweutwory. szczęśliwym gra ku przestrodze. To jak jest w Waszym Przygotowujęteżdoartystycznegostartukilkuuzdolnionych związku? Czy przeszliście już wszystkie etapy tej wędebiutantów.Tobardzodługiproceszaczynającysięodprzy- drówki? Czy jesteście dopiero na półmetku? gotowaniarepertuarunapremierowąpłytę,poprzezpracę Marek: Terazpatrzęnażyciezupełnieinaczej. nadwizerunkiem,akończącnapomyślenaoprawękoncertówiwspółpracyzgrającyminażywomuzykami. T. W.: No więc, Pani Agato, pytanie do Pani: czy kiedy Podrodzemarketing,promocjaioczywiściesprawyfinansowe owej pamiętnej nocy spadła Pani w dół***… z roweru iprawne.Jesttegonaprawdęsporo,dlategoprzydajesięmoje wprost do stóp Marka, czy od razu wiedziała Pani, że wieloletniedoświadczeniezpracywmuzycznymbiznesie, przyszła na was pora, czy musiała Pani dojrzeć do tej


Wywiad świadomości? Miała Pani wtedy bardzo niewiele lat. Agata: Tak,toprawda.Spadajączroweruwpadłam…zakochałamsiępouszy.Marekmusiałdojrzewaćdotegotrochę dłużej. T. W.: Czyli jednak swój trafił na swego? A jak jest z waszymi chłopakami, czy podzielają wasze pasje, czy mają swoje własne? Marek: Wpewnymsensiemająswoje,aleteżpatrzącnarodziców,starająsięnasnaśladować.Janeklubipomagaćw kuchni,anawetsamugotować,aMikołajtourodzonysportowiec,tenisista. T. W.: A kto się u Was boi powrotu do szkoły? Agata: Jajużnaniązutęsknieniemczekam!Będęmogłabez skrupułówoddaćsięswojejpasjikiedychłopcybędąwszkole. T. W.: To na koniec jeszcze jedno pytanie o Basico czy nie przeszkadza wam to, że wasza restauracja jest poza śródmieściem Warszawy, gdzie łatwiej jest o klienta? Marek: Wilanówtoświetnemiejscezkilkupowodów.Po pierwsze,taczęśćWarszawybyłabardzodługoubogawgastronomicznąofertę.WrazzbudowąnowychmieszkańidomównaZawadachiwMiasteczkuWilanów,naturalnie powstałrynek,którytrzebabyłozagospodarować.Dzisiaj,żebydobrzezjeśćwokolicy,nietrzebaruszaćsiędocentrum. Nowelokaleserwujątutajnajbardziejpopularnepotrawyniemalzcałegoświata.Podrugie,mieszkającwWilanowiejesteśmybliskorestauracji,coniejestbezznaczenia,bomożemy byćwniejtakczęsto,jaktojesttylkokonieczne.Drogado domuzajmujenamkilkanaścieminut.Potrzecie,mieszkańcy Wilanowasąświetnymiklientami,ciekawyminowychsmakówichętniestołującymisięwrestauracjach.Terazmogą zjeśćinapićsięwinazostawiającsamochódpodswoimdomem. T. W.: To życzę Wam wspaniałych nowych wyzwań i wielu nowych klientów. Agata: ZapraszamywięcwszystkichdoBasico! *

DeMonojakopierwszypolskiwykonawcazdobył nagrodęMTVwkategoriiLocalHero ** TytułpiosenkizespołuDeMono *** Nawiązaniedoprzeboju„Kochaćinaczej”. wywiad przeprowadziła: Dorota wójtowicz-wielgopolan Foto: Radosław Nawrocki Fryzura: Studio Fryzur Mariusz Szymojko Makijaż: Katarzyna Zielińska

Wrzesień TerazWilanów19

WARSZAWASTOLICą śWIATOWEJMODY w dniach 4-6 października 2013 r., warszawa po raz piąty stanie się stolicą światowej mody. najlepsi szwajcarscy projektanci zaprezentują swoje kolekcje w warszawskim centrum eXPo XXi przy ul. Prądzyńskiego 12. obejrzymy pokazy m.in.: AsAnDri, little BlAcK Dress oraz Julie eGli.

Jesienna,piątajużedycja WARSAWFASHION WEEKENDodbywaćsię będziepodpatronatem AmbasadySzwajcarii, stądobecnośćszwajcarskichprojektantówtakich jak:CLAUDIAGÜDEL, TOUJOURSTOI&FAMILYAFFAIRSorazPARADISDES INNOCENTS.Podczas wydarzenia,swojekolekcjezaprezentująrównież znakomici,polscyprojektanci.Wśródnich–Viola śpiechowicz,którejpokazdopełniniezapomnianyperformance SpiritualFreelance,przygotowanyprzezprojektantkę,szwajcarskąwokalistkętybetańskiegopochodzenia–Dechen Shak-Dasayorazjednąznajpopularniejszychgwiazdpolskiejmuzyki–Natalię Kukulską.

„Wśródwspaniałychnazwisk,gościewydarzeniapoznająkolekcjem.in.LITTLEBLACKDRESS-markistworzonejprzezElianeDiethelmorazpolskiego pochodzeniaJoannySkoczylas.Klasyczną„małączarną”wodsłonietegofantastycznegoduetuzpolskimakcentemkoniecznietrzebazobaczyć!”–zdradzai zachęcaNataliaGłowacka,pomysłodawczynii producentkaWARSAWFASHIONWEEKEND. Wydarzenieobfitowaćbędziewniezliczone atrakcjededykowanewszystkimpasjonatommody,stylizacjiiświatowegostylu. BiletyizaproszeniaVIPwcenachod50do250 złdostępnenae-bilet.ploraznamiejscuwczasie trwaniawydarzenia.Więcejinformacjina www.fashionweekend.pl

DlA NASZych cZytelNiKów MAMy KilKA ZApRoSZeń Do RoZDANiA. otRZyMAją je pieRwSZe 4 oSoby, KtóRe oDpowieDZą NA pytANie: Kto Ze świAtowej SłAwy pRojeKtANtów jeSt uZNANy ZA AutoRA KoNcepcji „MAłej cZARNej”? i pRZeślą Swoje oDpowieDZi NA ADReS:

redakcja@teraz-wilanow.pl

Z DopiSKieM „wFw 2013”. cZeKAMy NA wASZe oDpowieDZi!


Małgorzata Wróblewska

świat na językach

Pierwszy dzień nowego roku szkolnego dzieci na całym świecie przeżywają tak samo. Niezależnie od kraju i szerokości geograficznej, są tak samo lekko zdenerwowane, podekscytowane i uśmiechnięte. Odświętnie ubrane maszerują na spotkanie z rówieśnikami. W nowych plecakach już czekają przygotowane nowe zeszyty, kredki, ołówki… Kupowanie wyprawki szkolnej to dość uniwersalny zwyczaj w wielu krajach, ale są także inne tradycje, które podgrzewają atmosferę tego wyjątkowego dnia. Wartonapoczątkuwspomnieć,żerozpoczęcierokuszkolnegowróżnychkrajachodbywa sięwróżnychterminach.PodobniejakwPolsce,napoczątkuwrześniarokszkolnyzaczyna sięwAmeryce,Anglii,Grecji,Belgii,Łotwiei Francji.Szwedzi,Duńczycyimieszkańcyniektórychlandówniemieckich,idądoszkoływ sierpniu,azatoHiszpanie,WłosiiPortugalczycy-dopierowdrugiejpołowiewrześnia. Australijczycy,cociekawe,napierwszezajęcia idąwstyczniu.WBrazyliirokszkolnyrozpoczynasiępokarnawale,czyliwlutym,a mieszkańcyChileidądoszkółdopierowmarcu.WJaponiiuczniowiezaczynająszkołęw kwietniu,awIndonezjirokszkolnyrozpoczynasięwlipcu.

Back to

Niezależnieodterminurozpoczęciarokuszkolnego,dzieciprzeżywajągotaksamo.Sąlekkozdenerwowane,podekscytowaneiuśmiechnięte.Jeśliidąpowakacjachnaspotkaniezrówieśnikamizeswojejklasy,tozdecydowaniemniejstresu imtowarzyszyniżpierwszoklasistom,którzyrozpoczynająswojąszkolnąprzygodę.Dlategowtymdniu,zarównorodzicejakinauczyciele,starająsięuprzyjemnićdzieciomtedoświadczenia,liczącnautrzymanieichpozytywnegonastawienia, motywacjiichęcidonauki.Wróżnychkrajachtowarzyszątemuróżnezwyczaje.

Dośćwyjątkowyjestpoczątekrokuszkolnegow niemieckiej szkole.Nauczyciele,rodzice,atakżestarsiuczniowie-wszyscychcą,bynajmłodsipoczulisięw szkolejakwmiłym,przyjaznymmiejscuiszybkoznaleźliprzyjaciół.Tradycjąjest przygotowywaniedlanichspecjalnychprezentówpowitalnych.Każdyuczeńotrzymujeogromną,kolorowątubęwkształciestożka,wypełnionącukierkamiidrobnymiprzyboramiszkolnymi.Wieleradościjestwodkrywaniu,coznajdujesięw tajemniczymopakowaniu.Klasydrugiesąodpowiedzialnezaopiekęnadmłodszymikolegami.Przygotowująprogramartystyczny,apotem prowadządosallekcyjnychipokazująmiejscenaukii wypoczynku.Każdyczujesięraźniej,gdyzarękę trzymagostarszyimądrzejszykolega. W Japonii panujetradycjarobieniazdjęćprzy wejściudoszkołyorazorganizowanieuroczystejakademiiwszkolnejsaligimnastycznej. Ceremonia,zwananyugakushiki, manaceluspecjalne powitanienowychuczniówiichrodziców.Dzieci nosząspecjalnemundurkiszkolne(Gukuran dla chłopcówiSailorfuku dladziewczynek),arodziceprzychodządoszkołybardzoelegancko ubrani.Wszystkiemamyobowiązkowopojawiająsięwtradycyjnychkimonach. W Rosji nowyrokszkolnyrozpoczynasię1września iznanyjestjakoDzieńWiedzy.Uczniowieprzynoszą swoimnauczycielomkwiaty,apierwszoklasiścisąnoszeninaplecachprzezstarszychkolegów.Towarzyszytemu mnóstwohałasu,wywołanegopoprzezdzwonienie dzwonkami.

20TerazWilanówWrzesień


świat na językach

School

W Indiach pierwszydzieńszkołyzwanyjest DniemPrzyjęcialubPraveshanotsavam. Uczniowiesąwitaniprezentami,naktóre składająsięnoweplecaki,balony,cukierkii książki.Rozpoczęcierokuszkolnegoma miejscepóźnąwiosną,corównieżkorespondujezrozpoczęciemsezonumonsunowego,stądoprócztradycyjnejwyprawki, dziecidostająrównieżkoloroweparasole.

W Stanach Zjednoczonych szczególnepowitanieprzygotowująnauczyciedladzieci,alerównieżdlaichrodziców. Organizowanesątzw.orientation days lub open days,któremająnaceluzapoznaniesięzwychowawcą,przedstawienierodzicomzasadpanującychwklasie,zapoznaniedziecizesobąi miejscemnauki.Dzieciprzygotowująrównieżprezentydla swoichnauczycieli.Wszyscyprześcigająsięwpomysłachna ręcznierobioneniespodzianki. Ważne,abytendzieńkojarzyłsiędzieciomzmiłymidoświadczeniami.Powiniendostarczaćpozytywnychemocjiisprawiać imradość.Niktniejestbardziejszczerywswoichocenach,niż dzieci.Jakimsięcośbardzopodoba–idąwciemno,jeślinie –tociężkobędziejepóźniejprzekonać.Zatemżyczymy wszystkimmiłegoprzyjęciawprogachszkolnychiwspaniałych przeżyćnietylkopierwszegodnia. Have a great school year, everyone!! Małgorzata wróblewska m.wroblewska@thepalms.edu.pl

Wrzesień TerazWilanów21


Uroda POPIERWSZE –DIAGNOZA

Podstawąpielęgnacjisąodpowiedniodobrane zabiegiikosmetyki.Dlategoniezbędnajestporadaspecjalisty,aprawidłowadiagnozadapoczątek skutecznejpielęgnacji.WKosmetycznychInstytutachDrIrenaEriskosmetyczki,zanimustalą wspólniezklientkąodpowiedniezabiegiipielęgnacjędomową,wykonująbadanieskóryoraz przeprowadzająwywiadkosmetyczny.Pozwala tonaustalenienajbardziejodpowiedniegoprogramupielęgnacyjnego,dobranegodoaktualnegostanuskóryijejewentualnychproblemów.

PIELęGNACJA TWARZY

ARTYKUŁSPONSOROWANY

PIELĘGNACJA SKÓRY PO LECIE

latem nasza skóra cały czas była eksponowana na działanie promieni słonecznych, co sprawiło, że nabrała pięknego koloru. Jednak nawet jeśli odpowiednio o nią dbałyśmy, to należy jej się regeneracja. skóra na skutek promieni uV, wiatru, słonej wody, stała się przesuszona i bardzo delikatna. Dlatego wymaga szczególnie troskliwej i kompleksowej pielęgnacji. 22TerazWilanówWrzesień

Sposóbpielęgnacjiskórytwarzypolecie,wdużejmierzezależyodjejtypuirodzaju,alezawszemawspólnymianownik:NAWILŻANIE. Wartoskorzystaćzzabiegównawilżających. Wśródnichnaszczególnąuwagęzasługujątez wykorzystaniemkwasuhialuronowego.Takizabiegpolecanyjestdlaskórywymagającejnietylkonawilżenia,aletakżeskutecznejterapii przeciwzmarszczkowej.Kwashialuronowyma działaniesilnienawilżające,wnikadogłębokich warstwskóry,dziękiczemuzapewniaintensywnąregeneracjęiobjętościowewypełnienie zmarszczek. Dlaskórsuchychiwrażliwych(tedwieprzypadłościnajczęściejwystępująwparze)wartozastosowaćprogrampielęgnacyjnyzzastosowaniemaktywnychskładnikówgłębokoidługotrwalenawilżającychikojącychskórę.Ichdziałaniewzmacniasięultradźwiękami.Wefekcie skórastajesięgładka,optymalnienawilżonaoraz ukojona. ZabiegizwitaminąCtoodpowiedźnapotrzeby cerszarych,zmęczonych,onierównymkolorycie.WysokiestężeniewitaminyCgwarantuje głębokąodnowęirewitalizacjęskóryorazskutecznedziałanieprzeciwrodnikowe.


Uroda Kontynuacjązabiegówjestodpowiedniodopasowanapielęgnacjadomowa.Kompleksowyprogram pielęgnacyjnywartowzbogacićokremintensywnie nawilżającyiwygładzającyzmarszczki.

PIELęGNACJACIAŁA

Zabiegipielęgnacyjneciałapolecietoprzede wszystkimnawilżanie,ujędrnianieiwygładzanie. Preparatyzastosowanewzabiegupowinnywykazywaćdziałanienawilżające,ujędrniające,regenerująceirewitalizujące.Masażciałapobudzanaturalne procesyodnowyiregeneracjiorazwzmacniadziałaniepreparatów.Pozabiegustanskóryulegawyraźnejpoprawie. Osobyzeskórązobniżonąelastycznością,zcellulitem, wymagająspecjalistycznej pielęgnacji.Zaawansowane technologiczniezabiegimodelująsylwetkęnawetw miejscachopornychnadietęczygimnastykę. Oczywiścieniemniejważnajestregularnapielęgnacjawdomu.IdealnympreparatemowielokierunkowymdziałaniupielęgnacyjnymjestDrIrenaEris ProsystemHomeCareMIKRONAPRAWADNA. Recepturaserumzawierazaawansowaneskładniki aktywne,dziękiczemupreparatstymulujeprocesy naprawczewskórzenapoziomiekomórkowym,a wefekcieregeneruje,odmładzaiczyniskóręelastycznąijędrną.

COśDLACIAŁA IZMYSŁóW

Wartozadbaćnietylkoourodę,aletakżeodobre samopoczucie.Oddaćsięmasażowiprzyjemnościowemunp.zwykorzystaniemświec.Jesttomagicznyrytuałzużyciemwosku,którypozapaleniu świecyzamieniasięwciepłyaromatycznyolej.Masażodżywiaskórę,aniepowtarzalnyaromatsprawia,żezabiegstajesięwyjątkowymprzeżyciemi wprowadzawstangłębokiegorelaksu.

Zapraszamy Kosmetyczny instytut Dr irena eris ul. Kosiarzy 37 Rezerwacja telefoniczna: (22) 651 82 93 lub 692 036 920 www.Drirenaeris.com/instytut

Wrzesień TerazWilanów23


Uroda

FrAncusKie Bon ViVAnt

odkrywamy sekrety stylu życia

ARTYKUŁSPONSOROWANY

i nieprzemijającej urody Francuzek FRANcuZKi Nie tyją (i Nie StARZeją Się?) KsiążkaMireilleGuilianopt.„Francuzkinietyją”toświatowy bestsellericoświęcejniżprzewodnikpokulinarnychzwyczajachkobietweFrancji.Toporadnikprzyjemnegożycia,któryinspirujeimotywujekobietynacałymświeciedowprowadzania zpozorudrobnychzmianwswoimjadłospisieczycodziennych zwyczajach.Książkatazawdzięczaprawdopodobnieswójsukces obiegowejopinioFrancuzkach,wedługktórejsąoneładniejsze,szczuplejszeibardziejseksowneodresztyświata.Trudno ztympolemizować,skorobadanieprzeprowadzonewśród Brytyjek pokazało, że w ich ocenie statystyczna Francuzka wyglądaażosiedemlatmłodziejodswojejrówieśniczkina Wyspach,atonailelatwyglądamy,zależygłównieodkondycji skórytwarzy,rąkiszyiorazszczupłejsylwetki.Francuzkibardzo wcześniezaczynająpielęgnacjęanti-aging,unikająsłońca,wolą schodyodwindyiodżywiająsięzgłową:wybierająprodukty pełnowartościowe,odrzucającwyjałowionewersjelight,ale jedzązumiarem,stawiającnajakośćilokalnesklepikioraztargi warzywne.Ichpodejścieprzejawiasiętakżewmodzie(klasyka zgórnejpółki)orazwtym,jakdbająourodę.Wewszystkich tychdziedzinachposzukująjednocześnietradycjiinajwyższej jakości.Itakjaknafrancuskimstolenieznajdziemy złegowina,takwkosmetyczce Francuzki nie ma miejsca na kompromisy i półśrodki. Królują tu –taksamojakwkuchni –produktypełnowartościowe, pozbawione sztucznych wypełniaczy, będ ąc e esenc ją teg o, co w nat ur ze najleps ze.

24TerazWilanówWrzesień

uRoDA po FRANcuSKu Niem al czterd zieś ci lat tem u nat ur aln y trend nie istn iałglob aln ie,podc zasgdyweFranc jirozk wit ał w tym czasie w najlepsze, stojąc w opozycji do dominującegokultusyntetyków,którenigdyprzecieżnie będą w stanie przenikać do skóry tak jak substancje naturalne.Lata90.przyniosłyjednakzmianę,akonsumenck a świad om ość wzros ła, by po rok u 2000 wyb uchn ąć ze zdwojon ą siłą na całym świec ie. Dziśwszys cyuważ nieprzyg ląd am ysięetyk iet om kupowanych kosmetyków, zdajemy sobie sprawę z istoty stężeń substancji aktywnych (im wyższe stężenie,tymszybszyilepiejwidocznyefekt),szukamy konkretnych składników, mając coraz lepszą wiedzę nt.ichprzeznaczeniaidziałania.Oilejednakwkażdej gaz ec ie przec zyt am y, żekwashialuronowyjest jedn ym z najs kut eczniejs zych naw ilżac zy, a  d r o ż d ż e  ś w i e t n i e sprawdzają się w pielęgnacji skóry trądzikowej, o tyle już nie tak łatwo u w i e r z y ć ,  ż e  w y c i ą g zwasabimożemiećdobroc zyn n y wp ływ na skóręwrażliwą.Ajednak! AlcheMiA NAtuRy Wasabi to japoński chrzan, tak pikantny, że podczas jedzeniapotrawzjegododatkiemkręciwnosie,ale wkosmetologiijestrozchwytywanąnowością:nietylko ogranicza działanie wolnych rodników, lecz także stymulujekrążenie,dotleniaidostarczaskórzecenne mikroelementy, wapń, potas i sporą dawkę wit. C. Sprawdza się także w wypadku suchych, łamliwych włosów,przywracającimblaskisprawniezamykając łuski włosów. Z kolei wykorzystanie korzenia kudzu wpielęgnacjiskórywrażliwejireaktywnejdajedoskonałeefektywpostacinatychmiastowegozmniejszenia zaczerwienienia i reakcji alergicznych. W połączeniu z wyciągiem z oczaru, redukuje on nagły rumień, podrażnieniaidyskomfortoweswędzenie,awłączenie dopielęgnacjiolejkuSachaInchizapewniasilneodżywienieipobudzeniezdolnościautoregeneracyjnych,co


Uroda przyda się skórze suchej, delikatnej czy dojrzałej. Do świata roślin sięgamy także po 40. rż. w poszukiwaniu fitohormonów, np. estrogenów, których poziomspadawrazzwiekiem,alepełenjestichwyciągzpochrzynu,który znajdziemywujędrniającychkremachimaskachdotwarzy. jAK to DZiAłA? Włączaniebiologicznychsubstancjiaktywnychdopielęgnacjijestdziśstandardem,jednakniekażdykosmetykopartyonaturalneskładnikidziałatak,by dałosięzauważyćjakąkolwiekzmianęwkondycjiczywiekuskóry.Zwracajmy uwagę na to co Francuzki, czyli na kluczową kwestię stężeń substancji aktywnych. W typowym drogeryjnym kremie nie przekraczają one kilku procent,dodatkowowarstwarogowaskóryutrudniaichprzenikanie,niedziwi więcbrakefektów.Istniejąjednakprofesjonalnemarkikosmetyczne,wktórych produktachznajdziemynawetdo60%substancjiaktywnych.Wartopytaćonie wdobrychsalonachkosmetycznych. FRANcuSKA AMbASADA uRoDy Odwiedzana nie tylko przez francuskiegwiazdy(zaglądadoniej np.BradPitt)paryskaAmbasada Urody znajduje się na Polach Elizejskichwjednejznajbardziej prestiżowychlokalizacjiwmieście. Stanowiautorskąkoncepcję instytutu kosmetycznego, stworzoną przez twórców najbardziej francuskiej z francuskichmarekkosmetycznych – B i o l o g i q u e  Re c h e r c h e . O d  odmładzających i bankietowychzabiegówprzedwielkim wyjściem, przez lecznicze t e r a p i e  przeciwtrądzikoweinagradzaneprzezekspertówmodelującezabiegi na ciało, aż po Remodeling Face (uznany przez „New York Magazine” za Najlepszyniechirurgicznyliftingtwarzy)iświęcącątriumfywEuropieiUSA mezoterapię mikroigłową, która według badań prowadzonych przez uniwersyteckieośrodkinaukowezwiększaabsorpcjęskładnikówaktywnychaż tysiąckrotnie.Dotegomożliwośćzakupukosmetykówtejmarki(np.kultowego LotionuP50,nazwanegoprzezredakcję„ElleMagazine”(US)kosmetykiem, któryzmieniażycie!)sprawiły,żenawzorzecparyskiejAmbassadedelaBeaute nacałymświeciepowstającertyfikowaneprzezBiologiqueRechercheinstytuty kosmetyczne, w Polsce znane pod nazwą Ambasad Urody. Jedną z nich znajdziemy w warszawskim Wilanowie, gdzie do wypróbowania osiągnięć profesjonalnejfrancuskiejkosmetologiizachęcająjesiennerabaty–20%nazakup kosmetykówBiologiqueRechercheiaż–30%nazabiegitejmarki.

Wrzesień TerazWilanów25


Ogłoszenia COMP DATA Sp. z o.o.

02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 134a tel/fax: (22) 858-15-05 www.compdata.pl

Tonery i aTramenTy oryginalne i zamienniki sprzedaż i napraWa drukarek komputery i notebooki opieka serWisoWa dla firm

KIM

RA zAP

MY SzA

DO

! Ału I z uD

ADRESY SKLEPÓW: ul. Sarmacka 20, Al. Wilanowska 9 ul. Lanciego 16, ul. Chodkiewicza 8 lok. 8 ul. Przejazd 6 lok. 7

Dołącz do nas!

facebook.com/DelikatesyOrganic 26TerazWilanówWrzesień

dOrAdzTwO POdATKOwe Jerzy dąBrOwSKi

-BIURO RACHUNKOWE -DORADZTWO PODATKOWE -PEłNY ZAKRES USłUg EKONOMICZNYCH WilanóW - Wiktorii Wiedeńskiej 7/7 501 127 199, 602 269 482 email: jmdabrowscy@poczta.onet.pl


Uroda KriOTerAPiA w KOSmeTyCe

w SALONie PięKNidłO cryolift kosmetologiczny to metoda wywodząca się z badań naukowych, poparta badaniami medycznymi. aparat cryolift wykorzystuje najnowocześniejszą z technik krioterapii - ,,efekt elektronicznej kostki lodu” - głowicy chłodzącej, przewodzącej zimmno. to wyjątkowe łączenie działania substancji odmładzających i przywracających młodzieńczą aktywność skóry z efektem krioterapii. Wysokiej jakości preparaty z biostymulującym efektem generowanego, stabilizowanego zimna, uwalniają zimno o temperaturze od -10 do -18 stopni c, bezpośrednio na skórę, nie wywołując uczucia dyskomfortu, które stosowane bezpośrednio na skórę zwiększa, stymulację komórek skóry do ich naturalnej odnowy i regeneracji. Gwałtowne oziębienie powoduje zwiększone mikrokrążenie, dotlenienie i odżywienie komórek oraz lepsze wykorzystanie wtłaczanych później kompleksów biologicznych. Pozwalając na lepszą ich penetrację w głębsze obszary skóry, a ich czynniki aktywne są w pełni przyswajalne. jest to zabieg dla każdego, w zależności od doboru preparatu. Zabieg cryolift ukierunkowany jest więc na przyczynę i konkretne docelowe działanie. szczególnie polecany jest do skóry wrażliwej i alergicznej. jest to alternatywa dla osób ze skłonnośnią do podrażnień. Można ten zabieg połączyć ze wcześniejszym oczyszczeniem skóry manualnie lub kwasami oraz dodać wybraną technikę masażu. Głównym zadaniem i efektem jest przywrócenie świeżości, witalności i młodości. Następuje ujędrnienie i uelastycznienie skóry. Zabieg zapewnia synergiczny i optymalny efekt działania krioplastyki czyli liftingującej terapii zimnem w połączeniu z biostymulującym działaniem leczniczego światła led. Etapy zabiegu 1 etap: terapia światłem led tzw.: luminoterapia - jest zabiegiem nieinwazyjnym, nie powoduje uszkodzenia termicznego tkanek, bo nie rozgrzewa skóry. Można go wykonywać jako oddzielny zabieg lub łącznie z krioplastyką o każdej porze roku i z każdym fototypem skóry. Wykrzystuje się światło widzialne o odpowiedniej długosci fali o działaniu leczniczym. Określona długość fali wiąże się z odpowiednią barwą wiązki. jest to kolor: czerwony, żółty, zielony czy niebieski. emisja 4 kolorów światła zwiększa spektrum działania i optymalizuje efekt luminoterapii. dodatkowo wykorzystywane są dwa moduły światła: ciągły i pulsujacy, co zapewnia odpowiednią stymulację komórek. luminoterapia podnosi potencjał energetyczny komórek zawiadamiając i stymulując nasze tzw. centra energetyczne, jakimi są mitochondria komórkowe, do aktywności. Pobudza, dotlenia, zwiększa metabolizm i optymalny sposób przyswajania substancji odżywczych dostarczanych skórze podczas krioplasyki czyli w następnym etapie zabiegu krioterapii. działa leczniczo, leczy fotostarzenie, poprawia koloryt skóry, leczy trądzik pospolity, przyspiesza gojenie ran. działa przeciwzapalnie, likwiduje płytkie przebarwienia, reguluje zaburzenia pigmentacyjne, zmniejsza wiotkość skóry, redukuje blizny i rozstępy. Światło led ma więc bardzo wszechstronne i zróżnicowane spektrum działania dla naszej skóry. kosmetolog może dla nas opracować indywidualny program terapeutyczny. 2 etap: krioplastyka – liftingująca terapia zimnem cryolifting powoduje poprawienie mikrocyrkulacji. Zimna temperatura ujędrnia i liftinguje, zmuszając nasze struktury skóry do ciągłej pracy, fundując jej tzw.: ,, fitness''. jakość naczynek krwionośnych znacznie się poprawia. są zwężone, uelastycznione, obkurczone i ujedolicone, a koloryt skóry wyrównany. Podskórnie ich poziom w splotach naczyniowych jest obniżony i nie widoczny, nie prześwitują ze względu na poprawienie się wszystkich warstw naskórka i skóry właściwej po podaniu i wniknięciu głębiej preparatów leczniczych. jest to bardzo dobre rozwiązanie dla cer naczyniowych.

Zwiększenie mikrokrążenia podczas zabiegu powoduje również lepsze dotlenienie komórek skóry i poprzez nośnik- cząsteczki tlenu. Następuje efektywnejsze transportowanie i przenikanie składników aktywnych , bioprzyswajalnych w głębsze obszary skóry. Następuje stymulacja tkanek, fibroblastów do produkcji włókien kolagenu i elastyny w skórze właściwej. są to główne struktury odpowiedzialne za jakość naszej skóry i zachowanie naszej młodości. Paradoks naczynioruchowy skurczy i rozkurczy naczyń pozwala również szybciej pompować krew oraz wpływać na ruch drenujący. lepsze przetransportowanie krwi z naczyń do układu limfatycznego naszych chłonek. Następuje ustąpienie opuchlizn, zatrzymywania wody czy odtoksycznienia, miejsca poddanego masażowi głowicy cryoliftingu. cryolift umożliwia szybkie zablokowanie przewodzenia nerwowego, co prowadzi do miejscowego znieczulenia wybranego fragmentu skóry. W związku z tym skóra wybranego przez nas fragmentu twarzy czy ciała może być na koniec zabiegu poddana mezoterapii igłowej, modelowaniu z wypełniaczem czy lipolizie - rozpuszczaniu i redukcji tkanki tłuszczowej. Wykonanie iniekcji śródskórnych stało się w dzisiejszych czasach bardzo modną i skuteczną metodą docelowego i szybkiego poprawiania wygladu naszej twarzy czy ciała. 3 etap: nałożenie maski pozabiegowej dobranej do potrzeb naszej skóry w celu zwieńczenia całego zabiegu. składniki jakie wprowadza się w czasie terapii stanowią na każdym etapie symbiozę i kompatybilność w swym działaniu. Do wtłaczanych substancji należą: NctF żel – wyjątkowy kompleks polirewitalizujący, koktajl 55 składników - stanowi bombę składników odżywczych. jest bogaty w witaminy a, B, c, e, k, makro, mikro-elementy, aminokwasy, koenzymy, kwasy nukleinowe i antyoksydanty. Posiada właściwości intensywnie regenerujące, odżywcze i stymuluje różnorodne reakcje biochemiczne w skórze. kolagen żel – kompleks zawiera frakcjonowany kolagen o silnych właściwościach nawilżających. dNa żel – składnik silnie regenerujący i stymulujący metabolizm skóry. Zawiera wyciągi komórkowe, otrzymywane z kawioru łososia. Efekty po zabiegu: - odświeżenie, nawilżenie, ujędrnienie i pobudzenie skóry do jej naturalnej odnowy - odżywienie, uelastycznienie, przywrócenie gęstości skóry - poprawienie owalu i dawnych rysów twarzy, - uniesienie opadających części ciała: powieki, policzki - tzw. ,,chomiki'”, kąciki oczu, ust - napięcie twarzy, szyji, dekoldu, piersi i pośladków - ujędrnienie wewnętrznych części ciała: ramion, ud, zwiotczałej skóry brzucha i biustu np.: po ciąży - zmniejszenie naczynek - zwężenie porów - zmniejszenie produkcji gruczołów łojowych - zmniejszenie trądziku wraz z zaskórniakami i krostami - zmniejszenie i leczenie rozstępów, blizn Zalecenia: Zaleca się wykonać zabieg jednorazowo jako bankietowy lub w serii 4-6 zabiegów raz na tydzień lub później co dwa tygodnie. Zaleca się stosować preparaty pozabiegowe do pielęgnacji domowej jako kontynuacja terapii gabinetowej i uzyskanie lepszych rezultatów końcowych. serdesZNie ZaPrasZaMY na cryolift wykorzystujący krioterapię jak i inne zabiegi z zakresu kosmetologii, fryzjerstwa, manicure, pedicure do nowo otwartego salonu kosmetycznego PiĘkNidŁO Miasteczko Wilanów, Villa Verde ul. adama Branickiego 12 lok.4

Wrzesień TerazWilanów27


Nasze dziecko

Urodzinymarzeń –tomożliwe!

Co zrobić, aby kolejne przyjęcie urodzinowe dziecka było dla niego niezapomniane? Najlepszym rozwiązaniem będzie podarowanie mu z tej okazji wycieczki do krainy fantazji!

Urodzinymaluchasąwyjątkowąokazjądoświętowania.Możnazorganizowaćjewdomuiwrestauracji,alenajlepszymrozwiązaniemzpewnościąbędziewybraniesalizabawwswojejokolicy.Totam dziecibędąmogłyposzalećnawielokolorowejkonstrukcjizbasenemzpiłkami,amałyjubilatpoczuje sięnaprawdęwyjątkowodziękiprzyjęciumarzeń.Niewątpliwymplusemdlarodzicówjestfaktpowierzeniaorganizacjiurodzinprofesjonalistom,którzytymsamymzdejmązichbarkówciężarmartwieniasięokażdydetal.Animatorzyzadbają,abyscenariuszprzyjęciadopasowanyzostałdo indywidualnychpotrzebdziecka,aponadtosalazabawzapewniwszelkieatrakcje–odzaproszeń, przezodpowiedniąaranżacjęwystroju,potortoraz–conajważniejsze–dobresamopoczuciedzieckaikomfortrodziców. JeślimałaZosiajużwpieluchachodkrywałatajemniceświata,aakuratzbliżająsięjej5urodziny,najlepszympomysłemnawyjątkoweprzyjęciebędziepodróżdokrainymałychodkrywców.Towłaśnie tutaj,wmagicznejprzestrzeni,gdzieświatynaukiiczarówjeszczestarająsięzesobąwspółistnieć, ciekawewszystkiegodzieciprzeżyjąfascynującąprzygodę.Kolorowesubstancje,parującenaczynia, lód,ogień,wodai...niemożliwestaniesięmożliwe!Ktowie,możepotakiejprzygodziewgronie przyjaciółmałaZosiazostanienaukowcem?Jednojestpewne–długobędziepamiętaćtendzień! Antekcodzienniedosiadakonianabiegunachipokonujesmoki?Jedynąsłusznąreceptąnaudane świętowanieurodzinAntkawgronieprzyjaciółbędziewyprawieniemuprzyjęciamałegorycerza! Tylkotuspełniąsięjegomarzenia:prawdziwacharakteryzacja,poktórejstoczywalkęwrycerskim turnieju,apóźniejzostaniepasowanynaprawdziwegorycerza!Całejzabawietowarzysząnajróżniejszezmagania,acałośćuwieńczysmakowitytort. MamaZuziwiedziałaodpoczątku,żejejcórkakocharówniemocnoiksiężniczkiipiratów,więczdecydowała...niewybierać.Zpomocąprzyszliprofesjonalnianimatorzy,którzydopasowaliscenariusz imprezydomarzeńdziewczynki.WefekcieZuziawcudownej,księżniczkowejsukniprzeszłachrzest piracki,otrzymałaczarnenakryciegłowyiwrazzuczestnikamiswojegoprzyjęciaposzukiwałaskarbu, doktóregodrogawiodłaprzezsztormy,rekiny,tajemniczewyspy...Wartobyłozobaczyćtęradość natwarzydziewczynkizarcy-udanegoprzyjęcia. Gwarancjąudanegoprzyjęciawsalizabawjestindywidualnepodejściedopotrzebimarzeńkażdego dzieckaorazkompleksowaorganizacjazuwzględnieniemwszelkichpotrzebrodziców.Ajeślitakie „czarodziejskie”urodzinychcemyurządzićwewłasnymdomu...nic prostszego–wystarczyzadzwonićizamówić„urodzinynawynos”,a docelowemiejsceprzyjęcianakilkagodzinstaniesięsiedzibąkrólewny czywioskąindiańską.

28TerazWilanówWrzesień


Zdrowie WYZNACZANIETRENDóW

WSTOMATOLOGII Piękny i zdrowy uśmiech jest wyrazem atrakcyjności, sukcesu i jakości życia. stan i wygląd zębów ma niebagatelny wpływ na naszą sferę psychiczną. Jest ważną częścią naszej osobowości i podkreśla indywidualność każdego człowieka. Aby wykonywane przez nas uzupełnienie protetyczne mogło się do tego pozytywnie przyczynić, stawiamy sobie wysokie wymagania jakościowe. lek.dent. irmina Materna

Znaczeniekoloruwestetyceprac protetycznych,zwłaszczalicówekma ogromneznaczenie.Towłaśnieodlicówekpacjenciwymagająspektakularnychzmianwswoimuśmiechu. Delikatne,niepozornepłatkiporcelanybardzoczęstonazawszezmieniają naszwizerunek,naszepostrzeganie czystylżycia.Nowoczesnastomatologiatonietylkonowinkitechniczne,aleprzedewszystkimindywidualnepodejściedopacjentaibardzozłożonezagadnienie. Dotychczaslekarzeskupialisięwyłącznienaaspekcieklinicznym wykonywanychuzupełnień,aleczęśćlaboratoryjnajestniemniej istotna.Zespółlekarz-pacjent-technikdentystyczny/ceramista, którymanaceludobropacjentajestjedynąsłusznądrogądo sukcesu. Etapprzygotowaniapacjentadopracyjakąsąlicówkijestbardzo ważny.Zależynamnietylkonapięknymwyglądzie,alerównież nafunkcjonalności.Pracujemyzpacjentemindywidualnie. Opróczmodelidiagnostycznychzwykonanymipróbnymilicówkami,zbieramyrazemztechnikiemdokumentacjefotograficzną orazomawiamydocelowykształt,wielkośćikolorprzyszłychzębów.Ztychtrzechczynnikówkolorjestkluczowy.Częstopacjentprzychodzącdogabinetumaswojewyobrażenienowego uśmiechu,aletylkodoświadczonytechnik,słuchającypacjenta potrafiodpowiedniopokierowaćpracąprotetycznąku100%zadowoleniudlaobustron. ChcączapewnićnaszympacjentomusługęnanajwyższymeuropejskimpoziomiemamywKlinicewłasnelaboratoriumprotetyczne,wktórymtechnik/ceramistapracujewspólniez pacjentemilekarzem.Dziękitemumamypewność,żegotowa pracaspełnioczekiwaniawszystkichzainteresowanych. WDeClinicpraceestetyczneniesądziełemprzypadku,sądokładniezaplanowaneiprzemyślane.Pacjentdecydującysięna metamorfozęuśmiechujestpacjentemświadomymiwymagającym,szukamiejscwktórychjegooczekiwaniazostanąspełnione wkażdymwymiarze.Jesteśmyjednąznielicznychklinikstomatologicznychztaknowatorskimpodejściemdopacjenta. lek.dent. irmina Materna Declinic

Wrzesień TerazWilanów29


Zdrowie

PowrÓt Koniec wakacji i powrót do szkoły dostarczają wielu emocji uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. chciałoby się, aby były to przeżycia przede wszystkim pozytywne i nastrajające optymistycznie na nowy rok wytężonej pracy. Dla wielu uczniów realizowanie obowiązku szkolnego stanowi jednak dość duże obciążenie i często bywa też czynnikiem stresogennym. osiąganie sukcesów w sferze edukacyjnej i społecznej rozwija u dziecka pewność siebie i poczucie skuteczności w działaniu, a zarazem pozwala mu osiągać coraz wyższy poziom wiedzy i umiejętności. częste niepowodzenia i negatywne oceny prowadzą do braku wiary we własne możliwości, a w konsekwencji do niechęci przed pokonywaniem nawet niewielkich trudności szkolnych i życiowych. Przed posłaniem dziecka do szkoły na pewno warto zrobić badania, dzięki którym upewnimy się, że nasze dziecko jest zdrowe i podoła obowiązkom szkolnym. Kilkagodzinwszkolnejławcetodużywysiłekdlamłodegoorganizmuprzyzwyczajonegogłówniedoruchuizabawy.Naróżneobciążeniazwiązanez rozpoczęciemnaukinarażonyjestwzrokisłuchdziecka(specjaliściporównują hałasnaprzerwiedotego,jakiwywołujemłotpneumatyczny)orazjegokręgosłupizęby.Dobrzewięczawczasuprzebadaćdziecko,boimzdrowszebędzie,idącdoszkoły,tymmniejszkódwyrządzązagrożenia,zjakimisięzetknie. Wartonabieżącokontrolowaćstanzdrowiadzieckaimiećnauwadze,żeróżnetrudnościprzejawiającesięwzachowaniumogąmiećpodłożewkłopotach zdrowotnych,naprzykładniedoleczonychinfekcjach,przewlekłychkatarach, alergiach,przerośniętychmigdałkach,grzybachprzewodupokarmowego.

makijażślubny iokolicznościowy

607640306

www.makeup.waw.pl 30TerazWilanówWrzesień

Czy nie ma wady wzroku? Jeślizauważysz,żetwojedziecko: - rysująclubpisząc,pochylagłowęipatrzybokiemnakartkę, - patrzybokiemnarzeczy,któreznajdująsięnawprostniego, - matrudnościzodwzorowaniemfigur,liter, - częstomrużyoczy, - skarżysię,żeboląjeoczy,gdydługopatrzynaliterylubliterymu„skaczą”albosięrozmazują, - nielubiczytać,trudnomudługoutrzymaćwzroknaprzedmiotach Niektórewadywzroku,naprzykładzezowanie,rodzicemogązauważyćsami. Inne–jakkrótkowzroczność–sątrudniejszedozaobserwowania,zwłaszcza jeśliwadajestniewielka,adzieckonieuskarżasięnakłopotyzwidzeniem.Dlategonawetjeśliuważasz,żetwojapociechamasokoliwzrok,wybierzsięz nimdookulisty.Bobyćmożewcaleniejesttak,jaksądzisz,imaluchmajakieś problemy,któreutrudniąmuuczestniczeniewzajęciachszkolnych.Alestwierdzićtomożetylkookulista.Zwizytąniewartozwlekać,ponieważewentualna wadaszybkosiępogłębi,gdydzieckozaczniespędzaćkilkagodzindziennienad książkami.


Zdrowie

Do sZKoły Czy nie ma wady kręgosłupa? Uwieludzieciwwiekuszkolnymstwierdzasięwadypostawy.Kilkulatek,którypotrzebujedużoruchu,uczęszczającdoszkoły,spędzawławcekilkagodzindziennie,apokilkugodzinachnaukijestwożonynadodatkowe zajęciainiewystarczamujużczasunazabawę.Tosprawia,żekościecnierozwijasięwłaściwie.Dużokrzywdy kręgosłupowiwyrządzarównieżciężkitornisterorazniewłaściwapostawaprzybiurku.Należyprzypominać dziecku,żebytrzymałostopynapodłodze,ałokciemiałooparte.Sporodzieci,którezaczynająnaukę,majuż problemyzpostawą,tyleżeniezdiagnozowane.Wizytauortopedypozwalajewykryćiniedopuścićdopogłębieniasię.Jeślicośokażesięniewporządku,koniecznebędąćwiczeniawdomulubrehabilitacja. Jeżelizamierzaszzapisaćdzieckonajakieśdodatkowezajęciasportowe,podczasbadaniaprzedposłaniem dzieckadoszkołypowiedzotymlekarzowi,ponieważniewszystkiesąwskazanedlakilkulatków,którychkościecwciążsięrozwija.Wprzypadkudzieciktóreuczęszczajądoklasoprofilusportowymprzedpodjęciem naukikoniecznabędziewizytaulekarzamedycynysportowej. Silniejsze, bo zaszczepione Jeślitwojedzieckoniemiałodotądwielukontaktówzrówieśnikami,ponieważniechodziłodoprzedszkolai wzwiązkuztymniezbytczęstochorowało,wartopomyślećowzmocnieniujegoodporności.Opróczhartowaniaidietybogatejwwitaminyimikroelementypamiętajoszczepieniachzalecanych.Uodparniająjednak dzieckonachoroby,któremogłybynadłuższyczasuniemożliwićmuchodzeniedoszkoły.Dzieckomożesz zaszczepićmiędzyinnymiprzeciwgrypie,meningokokom,pneumokokomczyWZWtypuA.Oszczegóły zawszemożeszspytaćswojegopediatrę. Czy nie ma wad wymowy? Wadywymowyutrudniająkontaktyzrówieśnikami,sątakżeprzyczynąkłopotówznaukączytaniaipisania. Dzieci,któremająproblemyzmową,sąrównieżwgrupieryzykadysleksji.Dlategowartosprawdzić,czy twojapociechanapewnopoprawniewymawiagłoski,nawetjeśliniemażadnychwyraźnychznaków,żetak niejest.Podczasbadanialogopedanietylkobędzierozmawiaćzdzieckiem,aletakżeocenibudowęjego zgryzu.Wniektórychprzypadkachkoniecznajestrównieżkonsultacjainnychspecjalistów,naprzykładaudiologa(ponieważwadywymowyczasemwynikajązproblemówzesłuchem)czyortodonty(kiedyprzyczyną kłopotówzmówieniemjestwadazgryzu). Objawydysleksjiudzieci: - problemyzorientacjąkierunkową(myleniegdzieprawo,gdzielewo) - nieustalonadominacjajednejstronyciała(dzieckojestoburęczne,albopraworęczne,aleprzezdziurkępatrzylewymokiem,nastawialeweucho) - zaburzeniauwagi,pamięci(niemożezapamiętaćdnitygodnia,pórroku,nauczyćsięwierszyka) - niesprawnośćruchowa,wtymmanualna:kłopotyzzapinaniemguzików,sznurowaniembutów,myciem

rąk,jedzeniemzapomocąsztućców,utrzymaniemrównowagi,naukąjazdynarowerze,grą wpiłkęlubwklasy - „małpichwyt”,zamocnelubzasłabeprzyciskanieołówka - nadruchliwość,impulsywność,niezrównoważenieemocjonalne - trudnościwbudowaniuzklocków,układanie puzzli - notoryczneprzekręcaniewyrazówiwady wymowy(dzieckosepleni,niewymawia„r”,jąkasię) - wszkolezapisywanieliterodprawejdolewej lubwodbiciulustrzanym,zmienianieprzedrostkówiprzyimków,przestawieniegłosek,przekręcaniesłów Czy dobrze słyszy? Możeszmiećwątpliwości,jeślidzieckoczęstonie reagujenato,comówisz,bądźgłośnonastawia telewizor.Wartotowyjaśnić,ponieważnauczycielkawszkolemożeewentualnyniedosłuch uznaćzaaroganckiezachowanie.Badaniesłuchu wykonujelaryngologlubaudiolog. Czy ma zdrowe zęby? Zbadańwynika,żepróchnicęmajużponad70 proc.polskichdzieci.Winnajestdieta–niedobórwapniaosłabiazęby,anieograniczonydostępdosłodyczyrobicałąresztę.Ponieważ wrazzpójściemdzieckadoszkołynajprawdopodobniejstraciszkontrolęnadtym,ilezjada słodyczy,wartozrobićmuprzeglądzębówi wyleczyćwszystkieubytki,apotemkontrolowaćstanzębówregularniecotrzymiesiące. Problemówzwiązanychzpowrotemdoszkoły niedasięuniknąć.Napewnochętniejwracasię doszkołyprzyjaznejidobrzezorganizowanej, wktórejwspanialinauczycieleciekawieprowadzązajęcia,awymaganianieprzerastająmożliwościucznia.Miejmynadzieję,żewtymroku szkolnymtakwłaśniebędzie.

Wrzesień TerazWilanów31


Razem możemy więcej...

Specjalizujemy się w zarządzaniu podeweloperskimi wspólnotami mieszkaniowymi. nasze biuro znajduje się na terenie Miasteczka Wilanów lemmonHouse sp. z o.o., ul. Sarmacka 18 lok. 143, 02-972 Warszawa. (budynek aURa PaRK-a) tel: +48 22 885-30-20, tel/fax: +48 22 258-13-92, e-mail: biuro@lemmonhouse.pl

www.lemmonhouse.pl


auDi roWińSki WajDEMajEr ul. Łukasza drewny 24 a. BLikLE al. Wojska Polskiego 3, konstancin aMErican BookStorE al. Wojska Polskiego 3, konstancin acciona ul. klimczaka / al. rzeczypospolitej aPtEka śW. łukaSZa al. Wojska Polskiego 3, konstancin aPtEka PHarMEDiL al. Wilanowska 9 lok.2 aPtEka j. i L. MarcinkoWScY ul. sarmacka 9

BananaZ al. rzeczpospolitej 18 www.bananazpl BarBEr SaLon uroDY ul. s. kostki Potockiego 24 c BatiDa ul. klimczaka 17 BEL PaESE ul. sarmacka 22 BELLiSana al. Wilanowska 7/3 BiStEcca BiStro ul. Branickiego 11 BruSH BY MacDonaLD-WLoDarSki ul. Bielawska 16, konstancin BoBo al. Wojska Polskiego 3, konstancin canDLE rooM al. Wojska Polskiego 3, konstancin carPE DiEM al. keN 98/u17 caStELLo ul. Wiertnicza 96

cEntruM kuLturY WiLanÓW ul. Wiertnicza 26 www.kulturawilanow.pl cEZar al. Wojska Polskiego 3, konstancin

cEntruM HanDLoWE Stara PaPiErnia al. Wojska Polskiego 3, konstancin www.starapapiernia.pl cka MrÓWka ul. Przekorna 33

coMP Data SP. Z o.o. uL. WiErtnicZa 134a www.compdata.pl cru WinE StorE ul. sarmacka 5k/2 cukiErnia St. StrZałkoWSki ul. kosiarzy 37 Da GraSSo ul. sarmacka 10 lok.B

Teraz Wilanów Miejsca, w których otrzymasz miesięcznik teraz Wilanów i konstancin Danco ul. Gen. l. Okulickiego, Piaseczno DEcLinic ul. Bernardyńska 16a DEcoLor ul. Przekorna 33 DEnticaL cEntEr ul. sarmacka 17 lok.120 DELi PariS ul. kazachska 1 DELikatESY SarMata ul.sarmacka 6/2u DErMika SaLon & SPa ul. sarmacka 10 DirEct ScHooL al. Wilanowska 5 DWÓr konStancin ul. Od lasu 23, konstancin- jeziorna DZięGiELEWSka inStYtut oka ul. sarmacka 6 EGurroLa DancE StuDio al. Wojska Polskiego 3, konstancin EGurroLa DancE StuDio ul. kasprzaka 24a ErGo HEStia S.a. ul. klimczaka 22 E. WEDEL – PijaLnia cZEkoLaDY ul. st. kostki Potockiego 24e FaBrica DE PaSjonE ul. klimczaka 5 FaSHion iSLanD al. Wojska Polskiego 3, konstancin GaLEria PoDrÓżY ul. Branickiego 10 lok. 120 GLaM LiFE ul. kazachska 3 lok. 155 GLoBaL FitnESS ul. sarmacka 5 GoLF ParkS PoLanD ul. Z. Vogla 19 GoSPoDa ZaLEWajka ul. Od lasu 23 konstancin GuSto – DELikatESY ul. klimczaka 5 HYDroPooL ul. Przekorna 33/3 Holiday travel center Sp. z o.o. ul. klarysewska 49a 02-936 Warszawa HoME SWEEt HoME ul. Branieckiego 9 inGLot al. Wojska Polskiego 3, konstancin itaka – Biuro PoDrÓZY ul. klimczaka 17/207 jan PiEkarZ al. Wojska Polskiego 3, konstancin kLiF – SkLEP Z oBuWiEM al. Wojska Polskiego 3, konstancin kiDS toWn ul. Wandy rutkiewicz 17 kołoMija - ul. Warszawska 3 konstańcin koSMEtYcZnY inStYtut Dr irEna EriS - ul. kosiarzy 37 koSMEtYcZnY inStYtut Dr irEna EriS - al. Wojska Polskiego 3, konstancin koSZYcZEk - DELikatESY ul. sarmacka 28b

krESoWiak al. Wilanowska 43 c kucHniE śWiata al. Wojska Polskiego 3, konstancin kWiatoWY ZakątEk ul. sarmacka 5k La PaSSion Du Vin al. Wojska Polskiego 3, konstancin La ViñuELa WinE Bar & WinE StorE - kimczaka 5 lok. 80

LEMMon HouSE ul. Sarmacka 18 lok.143 www.lemmonhouse.pl Lico - GaBinEt koSMEtYcZnY ul. klimczaka 8 lok. 34 MaGic WorLD al. Wojska Polskiego 3, konstancin MarionnauD al. Wojska Polskiego 3, konstancin ManDarin - ul. kremowa 63 Mała cZarna ul. klimczaka 5 lok.86 MiLanoVo - rEStaurant ul. st. kostki Potockiego 24 G MorPHo - ul. hlonda 10 lok.12u naLEśnikarnia naSZ naLEśnik ul.klimczaka 17 lokal 209

MuZEuM Pałac W WiLanoWiE ul. St. kostki Potockiego 10/16 www.wilanow-palac.pl

MuZEuM PLakatu W WiLanoWiE ul. St. kostki Potockiego 10/16 www.postermuseum.pl naSZ WiLanÓW niErucHoMości ul. Wiertnicza 45, nEckErMann PoLSka al. Wilanowska 9 nEW aGE HarDWarE SaLon koMPutEroWY aleja rzeczypospolitej 18 nianioWaniE ul.europejska 14c niEWaDa cLinic al. Wilanowska 5 lok.2 noWa kuźnia ul. kostki Potockiego 24 nuVoLari - ul. Łukasza drewny 24 nZoZ Xo DEntaL cLinic ul. sarmacka 9 lok. 110 outLEt końcówki kolekcji ul. sarmacka 1a lok 1 oPticoL – SaLon oPtYcZnY al. Wojska Polskiego 3, konstancin orGanic al. Wilanowska 9 / ul. sarmacka 20 oriGinE itaLia ProjEct al. Wojska Polskiego 3, konstancin

PaPiErnik ul. sarmacka 1B lok.22B PaPiErÓFFka al. Wojska Polskiego 3, konstancin PErFEct ViSion ul. sarmacka 17 PEtit BEBE ul. sarmacka 10 lok.8u

SuSHi ZuME ul. klimczaka 5 SZokLok al.Wilanowska 9a lok. u4 śWiat Wakacji al. Wojska Polskiego 3, konstancin śWiEtLica ucZniak ul. Gierymskiego 1

PiWnica SMakÓW ul. Sarmacka 20 lok. 137 www.piwnicasmakow.pl PLaY - al. Wojska Polskiego 3, konstancin PoLnorD - ul. klimczaka 3 PoMiDoro al. Wojska Polskiego 3, konstancin PraLnia LEMon FrESH ul. hlonda 2 / u2 PraLnia WiLanÓW ul. sarmacka 1a PrZYcHoDnia EScuLaP al. Wilanowska 9, lok.u1 i 2 PrZYcHoDnia WEtErYnarYjna oStoja SaLVEt, ul. hlonda 2 lok.u7

śWiat ZaBaWEk ul. Hlonda 10/10 tEcHno-DrY – PraLnia al. Wojska Polskiego 3, konstancin tEnuta śWiat Win i aLkoHoLi ul. klimczaka 17 lok. 210 tELEPiZZa ul. hlonda 10 tHE PaLMS ul. sarmacka 22 lok. 135 tik-SoFt Sp. z o.o. aleja Wilanowska 5 lok.19 tui centrum Podróży Wilanów ul. Przyczółkowa 400 www.tui.pl/tui-wilanow

miesięcznik bezpłatny

rEDakcja tEraZ WiLanÓW ul. Sarmacka 18 lok.143 www.terazwilanow.pl rE/MaX toP niErucHoMości ul. klimczaka 8 lok.42 www.remaxtop.pl rEStauracja cHina GarDEn ul. kazachska 1 roBYG - ul. klimczaka 12c SaLon FrYZjErSki Wojtka ZiELińSkiEGo al. Wojska Polskiego 3, konstancin SaLon uroDY MarYSiEńka ul. sarmacka 5k lok.8 SarMackiE SMakołYki ul. sarmacka 10 ScanDinaVian HouSE al. rzeczypospolitej 18 lok.70 SkLEP MięSno – WęDLiniarSki "P&P"S.c. - ul. sarmacka 6 lok.B3 S & B - al. Wilanowska 7 SHE - ul. sarmacka 16

SiLk & StonE ul. Zygmunta Vogla 2 www.silkandstone.pl SkLEP SWEEt LiVinG ul. kazachska 1 lok 30 SkaraBEuSZ - ul. sarmacka 10a SPa WiLanÓW - ul. Marconich 3 StaroPoLSki PiEc ul. sarmacka 28 StEEL ForESt al. Wojska Polskiego 3, konstancin StuDio rococo al. rzeczypospolitej 18 lok.135

urZąD DZiELnicY WiLanÓW ul. St. kostki Potockiego 11 www.wilanow.pl VaniLa HoME & coFFEE ul. Zaściankowa 98 VEnuS - ul. kazachska 1 ViLano - ul. kazachska 1 ViLanoVa rEStaurant ul. klimczaka 22 ViLLa noVa DEntaL cLinic ul. Marconich 3 ViLLa nuoVa – rEStauracja ul. st. kostki Potockiego 23 ViP FaSHion – oDZiEż MarkoWa al. Wojska Polskiego 3, konstancin

WEZYr HoLiDaYS al. rzeczypospolitej 18 www.wezyrholidays.pl WiEjSkiE SMaki ul. sarmacka 1b Winiarnia SuPEriorE al. Wilanowska 9a WinotoPia ul. Zaściankowa 96 lok.1B WitaMinka ul. klimczaka 17 lok. 204 YEGo PrEZEntY DLa MężcZYZn ul. sarmacka 1B ZiELEniak u Piotra al. Wojska Polskiego 3, konstancin żaBka - ul. sarmacka 20

Wrzesień TerazWilanów33


Dorota wójtowicz-wielgopolan

Felieton

ThankGodit’s pierwszywrześnia!

Koniecwakacjitokoniec laby,koniecupałówikoniec wymówek,żesezonogórkowy wpełni.Powrotydorzeczywistościzawszesątrudneszczególnie,gdyrozleniwienipięknąpogodąmusimypogodzićsięzpowrotemdoklimatyzowanychpomieszczeńbiurowych.Alenie wszyscy,jaksięostatniozorientowałam,cierpimyztegopowodu.Wostatnidzieńwakacjiudałomisięjeszczespotkaćzprzyjaciółkami,bytakzwanym„ostatnimrzutemnataśmę”nacieszyć sięurlopem.Icosięokazało,gdytakwtymmiłymgroniekobiecychzwierzeńodkryłyśmy,coktórejwduszygra?Noiokazało się,żeniejajednamarzęorozpoczęciurokuszkolnegoipowrociedorzeczywistości.WszystkiezsześciuzaprzyjaźnionychmatekPolekzgodnieuznałyśmy,żepowrótdokorporacjitodopiero rozpoczęcieurlopu.Nieważne,żetymsposobemzaczynamy pracęnadwóchetatach,bowbiurzeiwdomu.Nieważne,że przezpierwszetygodniewrześniabędziemywamokuorganizacyjnym,takzawodowojakirodzinnie.Najważniejsze,żewreszciewszystkowrócidonormy-dziecidoszkółiprzedszkoli,amy doetatowejośmiogodzinnejwolności.Wolnościodwłasnych krzykówbędącychbezskutecznąpróbądotarciadodzieci,od kłótnimiędzyrodzeństwem,odorganizacjiatrakcji,któretekłótnieikrzykizniwelują,iwreszcieodgarkuchni,którazapewnidobrzeobiecującejmłodzieżypełnowartościoweiwarteskosztowaniamenuzapewniwszyjejenergięnazajeciesięsobąbez ingerencjiautoratychwszystkichpunktówprogramu.Bożejak dobrzebędziezasiąśćdoExcelaizrobićsobiespiralecelów,wynikówiperspektyw.Tenmagicznyprogram,jakżadeninnybez udziałunaszejkreatywnościiinwencjitwórczejsprawi,żestworzymycoś,corzadkokiedysięmyli,jestdobrzeułożone,transparentneiwcaleniewymagaodnaskrzyków,perswazjiczy innychzewnętrznychformnacisku.Stojącwkorkunawjazdowej doWarszawyodstronyŁomianek,człowiekmaczasnanajróżniejszerefleksjeżyciowe.Inachodzągonietylkotakieemocjejak złość,zniecierpliwienieczyprzesytwszystkiego.Cogorszenachodzigozwątpieniewsenswakacji,macierzyństwa,małżeństwaiżyciawogóle.Szczególnie,gdydumającymzakierownicą człowiekiemjestkobieta,anienajlepszyzewszystkichkierowcównaziemi-ojciec,Polak.Boipocotowszystko,tagonitwa, tawalkaozapewnieniepotomnymwszystkiegoconajlepsze.Po cotestarania,bywykazaćsięodjaknajlepszejstrony,jakomatka, żona,córka,przyjaciółka,kochankaiwreszciepracownicaroku. „Pocowaszeswarygłupie…wnetitakzginiemywzupie”.Człowiekręceimózgurabia,bydziecidostaływszystkoconajlepszei nietylkonajlepszytornister,mundurek,edukację,zajęciapoza-

szkolne,aleibodźcie,którepróczwykształceniazapewniąpotomnymwysocerozwiniętąinteligencjęemocjonalną.Wszystko poto,bypóźniej,toonimieliodpoczątkudokońcatęsamągonitwę,walkę,rozterkiiwreszcietesamestanyzwątpienia.Amogłobybyćtakpięknie…ranokawka,porannagazetka,spokojna toaletkaikojącapodróżwkorkachdokorporacji.Od9.00do 17.00Excele,Wordy,narady,briefingiiraportyprzerwanegodzinkąnaprzyjacielskilunchykwmodnejknajpce.Popracysiłownia,masaż,randkazkorporacyjnymabsztyfikantem.Awieczorkiemrelaksacyjna,aromatycznakąpielzmodnąlekturąwdłoni. Mogłobybyćtakpięknie,gdybyczłowiekodmałegoniebyłnakręcany,żejegoroląjestpozostawićposobiepotomstwoizapewnićtrwałośćrasyludzkiejnaziemi.Mogłobybyćtak beztrosko,gdybyzdaćsięnanaukowców,którzywpróbówkach potomstwowylęgnąipaństwowesystemy,któreoddadząjew zarządzanieinstytucjikorporacyjno-podobnych,bytenaludzi młodzieżwyprowadziły.Ileżrodzicielskichrozczarowań,zachodu wychowawczegoiwreszciebóluegzystencjonalnegobynamto zaoszczędziło.Ailewydatkówmniej.Powiedzmy,że40%naszej korporacyjnejpensji,dochodówprzedsiębiorcylubtantiemówartystycznychszłobynatakąfabrykęludzi.Itakbyłobytaniej,niżw aktualnymschemaciespołecznym,gdziejakodobramatkaiporządnyojciecdwoimysięitroimybyudowodnićsobie,żedbamy oswójnarybeklepiejniżinni.Itakbysprostaćfinansowymwyzwaniom,zamiastrozmawiaćzdziećmioistotnychsprawachjak zanieczyszczenieplanety,głódkrajówtrzeciegoświatalubchoćby ciekawychjakniezgłębionykosmosczyrolamuzykiwżyciuczłowieka,zagonieniograniczamysięjedyniedokrótkichinicnieznaczącychpytań:cojadłeśwszkole?jakciposzłozmatmy?dużo maszlekcji?Lubkomend,którepomogąnamusystematyzować rutynękażdegodnia:zjedzowoc,umyjręce,wysmarkajnos– iwreszcie–odłóżtegoIpadadojasnejcholery!Amożezamiast tegowartobybyłoprzyjrzećsięnaszemudziecku,czyobynie zaczęłosięjużuniegozainteresowaniesprawamiseksu,którejak wiemywmłodymwiekupróczprzyjemnościprowadządoniekontrolowanejprokreacji.Możewartobypotomstwoprzygotowaćdotego,żekiedyśtakjaknam,przyjdzieimtoczyćbójze sobą,zeświatem,zczasemimyślamiwłasnyminadwynalezieniemjaknajlepszejgwarancjiichlepszegojutraijutraichpotomstwa.Tymczasemstojąctakwkorku,zmęczonafilozoficznym rozmyślaniemnadsensemludzkiegojestestwa,tłoczącymisię urlopowiczaminadrodzepowrotnejimoimipasażeramiztyłu, dotarłamdokresuwytrzymałości,tolerancjiipodróży.Thank Godit’spierwszywrześnia!

Dorota wójtowicz-wielgopolan

Wrzesień TerazKonstancin7


Nasze dziecko

Koniec wakacji Pełen wrażeń i wyzwań. Powrót do szkoły tuż tuż, a wraz z nim odwieczne radości i zmartwienia uczniów i ich rodziców. Zamiast obawiać się tego momentu, stresując przy okazji dziecko, zastanówmy się, jak płynnie przejść z trybu wakacyjnego do szkolnej codzienności. Przygotowującnaszedziecidorozpoczynającegosięwłaśnierokuszkolnego,pamiętajmy,byzadbaćprzedewszystkimoichemocje.Podczasspokojnejrozmowy,omówmy zdzieckiemnadchodzącemiesiące.Przypomnijmyprzyjemnewspomnieniazminionych latszkolnych,apierwszoklasistomprzedstawmyzaletychodzeniadoszkoły.Jeślidziecko sięstresuje,okażmymuwsparcieizrozumienie.Dladzieciszkołatodużewyzwanie,a wakacjetrwająnatyledługo,żeszczególnienajmłodsimogąsięodniejodzwyczaić.Dla pierwszoklasistyzkoleipójściedoszkołyjestwielkimprzeżyciemizmianądotychczasowegożycie.Zbeztroskiegoprzedszkolakadzieckostajesięuczniem,zawieranoweznajomości,podejmujenoweobowiązki,przeżywapierwszepoważnewzlotyiupadki. Zapytajdziecko,jakiemawyobrażeniaczyewentualneobawy.Rozmawiajciespokojnie, pozwólmałemuuczniowinawyrażenieswoichtroskinadziei.Jeślipowrótdoszkoły jestdrażliwymtematem,pójdźcienaspacerwjejokoliceipożartujciezzabawnychwydarzeńminionegoroku,oswajającwtensposóbnieuniknionypowrótdoszkolnejławy. Przyszłegopierwszoklasistęteżdobrzejestzabraćdoszkoły–niechzwiedziwszystkie pomieszczeniaipoznanauczycieli.Jeślimaszobawydotyczącetego,jakTwojedziecko poradzisobiewszkole,zwierzsięinnymdorosłym,aleniewjegoobecności.Dziecku trudniejbędzieuwierzyćwswojesiły,jeśliusłyszy,żeTymaszztymproblem.Niech wie,żewszystkieewentualnetrudnościpokonacierazem. Pozytywnymbodźcemdladzieckabędziezpewnościąwspólnywybórwyprawkiszkolnej.Zaangażujjewprzygotowania,pozwólnawybórproduktów,którepozwoląwyrazićjegoosobowośćizainteresowania.Oczywiściewgranicachrozsądku,omawiającz dzieckiemzbytwysokieceny,brakprzydatnościczyjakościniektórychprzedmiotów, którezechcemieć.

Przyjrzyjciesięrazemmiejscupracydziecka.Pamiętaj,każdyuczeńmusimiećw domuspokojnykątdonauki.Miejscenaukidzieckapowinnopozwolićnaskupienieipodkreślać,żeodrabianielekcjitonie obowiązek,któryspełniasięmimochodemiprzyokazji,alezadaniewymagające skupienia.Biurkolubstół,przyktórym pracowaćbędziedziecko,powinnybyć odpowiedniejwysokości,takabyniemęczyćkręgosłupa.Bardzoważnyjestdobór takiegokrzesła,którepozwolizachować odpowiedniąpozycjęizapobiegniepowstaniuwadykręgosłupa. Miejscepracypowinnobyćdobrze oświetlone–zwróćuwagęnaustawienie lampki,szczególniejeśliTwojedzieckojest leworęczne.Szanujprzestrzeńdziecka, tak,abyionouczyłosięszacunkudoczasuspędzonegonadksiążkami.Warto,aby uczeńpolubiłswójkącikdonauki.Zastanówciesięwięcwspólnie,jakgoudekorować–kolorowymplanemlekcji, wymarzonymprzybornikiemnadługopisy, czyteżzdjęciemnp.ukochanegopsaw ramce. Autor i zdjęcie: Studio caramella

6TerazKonstancinWrzesień


Punkt 13 Godz.16.00-17.30 ul. słomczyńska 23, ogród willi le Matin, skolimów Zespół „Piąty dzień" przedstawi nowy program „Frywolitki”. W autorskim przekładzie członków zespołu kokieteryjne i rubaszne piosenki m.in. Georges'a Brassensa, serge’a Gainsbourga, timura szaowa. Wystąpią: katarzyna kucharzewska, dominika Świątek, rene koelblen, stanisław Waszak. Punkt 14 Godz.16.30 ul. jaworowska 12, królewska Góra „jesteśmy ludźmi ziemi, jesteśmy ludźmi gwiazd, ziemia, woda, powietrze, ogień” Magiczny Wieczór Opowieści w wykonaniu Magdy Polkowskiej. Baśnie ludów Ziemi: http://basnieludowziemi.wix.com/basnieludowziemi. Na chwilę opuścimy tę baśń, którą nazwaliśmy własną, tą zatytułowaną naszym imieniem i przeniesiemy się w świat „inny”, który istnieje równolegle, by zaczerpnąć nowej wody, nowego powietrza. koncert – kąpiel w dźwiękach Gongów w wykonaniu kamili i artura domin http://wayofthesound.com. terapia dźwiękiem wpływa kojąco na system nerwowy, wzmacnia układ odpornościowy, wycisza umysł, równoważy wszystkie sfery życia. Punkt 6 Godz. 17.00 ul. źródlana 6/8, sala konferencyjna w hotelu „konstancja” w Parku Zdrojowym „salon konstanciński”. towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków konstancina zaprasza na spotkanie z p. tadeuszem W. Świątkiem poświęcone konstancinowi i jego rodom. Punkt 17 Godz.18.00 ul. leśna 49, chylice letnisko spotkanie z fotografem tomaszem Myślukiem kontakt : photobyMysluk.pl profil.studio@interia.pl Przed godz. 18.00 - konsultacje fotograficzne dla osób, które chcą porozmawiać o swoich inspiracjach i poddać wykonane przez siebie zdjęcia ocenie doświadczonego fotografa. Na spotkanie należ przygotować wybór max 50 zdjęć w formie plików, odbitek, stykówek lub slajdów. Obowiązują zapisy. Godz.18.00 - Wykład „Big view” to filozoficzno-śrubkologiczna opowieść o uciechach wynikających z używania analogowych kamer fotograficznych. Wykład będzie ilustrowany fotografiami prezentującymi odmienne sposoby myślenia o obrazie, zależne od typu użytej kamery. Można przynieść własny aparat w celu sprawdzenia jego stanu technicznego i przydatności do różnych zadań fotograficznych. Wstęp wolny czas ok. 90 min.

niEDZiELa - 8 WrZEśnia 2013

Punkt 5 Godz. 10.00-16.00 Punkt informacyjny przy pomniku bł. jana Pawła ii w Parku Zdrojowym Punkt 7 Godz.10.00-14.00 ul. strumykowa 5, konstancin-jeziorna Ogród historyczno-turystyczny. Wystawa starych zdjęć z konstancina-jeziorny (klub Miłośników historii konstancina-jeziorny) oraz zdjęć propagujących turystykę i przedstawiających uroki gminy konstancin-jeziorna (Bartek Biedrzycki oraz uczniowski klub sportowo-turystyczny: „traPer” działający w Zespole szkół nr 2 i 3). Pokaz filmów dotyczących historii gminy oraz jej atrakcji turystycznych (kroniki filmowe, wspomnienia mieszkańców, filmy uczniów, kącik dyskutanta, prezentacja książek map, pamiątek). Punkt 26 Godz. 10.00-15.00 cieciszew 11, wieś k. konstancina-jeziorny tęczowa Pasieka zaprasza na spotkanie z królową Matką pszczelą w ulu pokazowym oraz prelekcje z życia pszczół (godz. 10.30, 12.00, 14.00). Zapraszamy do degustacji miodu i zakupu. jeśli pogoda pozwoli - odbędzie się pokaz odlewania ozdobnych, pachnących świec. dla odważnych po godz. 15.00 możliwość obejrzenia wnętrza ula (w kapeluszach ochronnych). dla dzieci kolorowanki pszczele i trampolina. Punkt 23 Godz.10.00-18.00 ul. lipowa 9, Bielawa „Ogród otwarty dla zwierząt” kozy, króliki, owce i ptactwo domo-

Nasze miasto we z ogrodu Per-ZOO romana Persony. atrakcje dla dzieci z dojeniem kozy w liść łopianowy oraz zajęcia plastyczne. Godz.17.00 - koncert wiolonczelowy absolwenta szkoły muzycznej. Punkt 16 Godz.11.00-15.00 ul. klonowa i dom nr 4, Nowe Wierzbno Wystawa malarstwa ewy jabłońskiej „Mój konstancin” (prosimy o parkowanie samochodów na ul. chylickiej) Punkt 6 Godz.11.00-16.00 ul. źródlana 6/8, skwer przy hotelu „konstancja” w Parku Zdrojowym „kram w cieniu Warszawy” - towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków konstancina zaprasza do salonu literackiego w Parku konstancińskim na spotkanie z autorami albumu „Polacy z Wyboru”: tadeuszem W. Świątkiem, tomaszem Markiewiczem i krzysztofem Wittelsem (autorów wystawy pod tym samym tytułem w Warszawie, Berlinie i dreźnie) oraz autorem kolejnych pozycji rafałem chwiszczukiem. - konstanciński dom kultury zaprasza do obejrzenia wystawy planszowej wokół tężni pt. „konstancin i jego posesjonaci”. - Fundacja cultus prezentuje następujące książki: „królowa Wisła”, „Warszawa wielu kultur”, „Od sawy do kamy, czyli warszawski ruch społecznikowski kobiet” tadeusza W. Świątka i rafała chwiszczuka oraz „ulica Próżna w dzielnicy żydowskiej” rafała chwiszczuka - Wydawnictwo Veda reprezentowane przez sławomira rybałtowskiego prezentuje „rody Warszawskie” tadeusza W. Świątka. Punkt 10 Godz.11.00-16.00 ul. kościelna 12 skolimów Wystawa malarstwa emilii czyż-kędzierskiej „Perski jarmark”: płyty, książki, porcelana, szkło, figurki, dzbanki, kwiaty i inne. Punkt 21 Godz. 11.00 do zmierzchu ul. elektryczna 4 skolimów „chata Wuja toma” - prezentacja rysunków satyrycznych tomasza lachowskiego oraz książek poświęconych historii konstancina-jeziorny, - „zakręcony pomysł” pokaz prywatnej kolekcji urządzeń na korbę, - letni ogródek z napojami i posiłkami oraz świeże ryby, wędzone na miejscu. Punkt 6 Godz. 11.00-22.00 ul. źródlana 6/8 restauracja „Galeria konstancja” w Parku Zdrojowym „kolory w konstancji” wystawa ceramiki Bożeny Wiślickiej oraz malarstwo Małgorzaty druskiej. Punkt 1 Godz.12.00 ul. literatów 2 wieś Obory k. konstancina-jeziorny dom Pracy twórczej im. Bolesława Prusa - Pałac Obory spotkanie z poetami Oddziału Warszawskiego stowarzyszenia Pisarzy Polskich: katarzyną Boruń-jagodzińską, eugeniuszem kasjanowiczem, Piotrem Müldnerem-Nieckowskim i agnieszką syską Punkt 2 Godz.12.00-14.00 ul. stefana Żeromskiego 4 Willa „Świt” konstancin spotkanie w domu stefana .Żeromskiego – oprowadzają prof. alina kowalczykowa i prof. jerzy snopek. Punkt 11 Godz. 12.00-16.00 ul. Oborska 18a skolimów józef hertel - pisarz prezentuje swoje liczne książki poświęcone historii konstancina-jeziorny, książki o czesławie Miłoszu, stefanie Żeromskim oraz bł. janie Pawle ii. Punkt 18 Godz.12.00-16.00 ul. Przesmyckiego 25 chylice letnisko Ogród, malarstwo i fotografia - na wystawę i filiżankę doskonałej herbaty zaprasza artystka joanna sękowska-rutka. Punkt 19 Godz.12.00-17.00 ul. Grodzka 27 chylice letnisko Wernisaż „Ogrody Świata” kurator wystawy janina tuora. Godz. 15.00 Ogród muzyczny - śpiewa Maciej klociński. Galeria „szuflada” prezentuje artystyczną biżuterię, stroje i kapelusze „sztuka, moda, oprawa”. Punkt 6 Godz. 12.00-17.00 ul. źródlana 6/8 Galeria „atelier konstancja” w Parku Zdrojowym kącik artystyczny malarki Pauliny kopestyńskiej. Zabytki konstancina w akwareli. humorystyczny portret zodiakalny na poczekaniu. Punkt 3 Godz. 12.00-18.00 ul. sienkiewicza 9 Willa „Moja” konstancin

Malarstwo anny Buczkowskiej. spotkanie z artystką w godz.12.00-14.00. Punkt 5 Godz.14.00-16.00 ul. źródlana 6/8 sala konferencyjna w hotelu konstancja w Parku Zdrojowym Witold Giersz i jego filmy. autorska prezentacja filmów animowanych, krótkometrażowych – najnowszego filmu „signum” (premiera 14 lipca na Festiwalu” animator” w Poznaniu) inspirowanego malarstwem jaskiniowym oraz dziewięciu wybranych animacji malowanych temperą i farbami olejnymi: „Mały western”, „czerwone i czarne”, „koń”, „Pożar”, „Wspaniały marsz”, „stary kowboj”, „intelektualista”, „rondo alla turca” oraz lalkowy film „Oczekiwanie”. Witold Giersz jest laureatem wielu nagród na światowych festiwalach filmowych. Punkt 9 Godz. 14.30-16.30 ul. kościelna 4 skolimów exploring Nepal & adventures zaprasza na slajdowisko z wypraw w himalaje ilustrowane opowieściami i muzyką nepalską. Widzowie zostaną poczęstowani niezwykle aromatyczną i smaczną herbatą Masala tea, specjalnością kuchni nepalskiej, szczególnie lubianą przez uczestników trekkingów i ekspedycji. Punkt 24 Godz. 15.00 –17.00 ul. Powsińska 36 Bielawa wieś k. konstancina-jeziorny Maurycy stanaszek – autor książki „Na Łurzycu - zapomnianym regionie etnograficznym nad Wisłą” opowie o historii i kulturze Łurzyca. Piosenki regionalne wykona zespół „Powsinianie”. Punkt 20 Godz. 15.00-17.00 ul. Pułaskiego 6 skolimów dom artystów Weteranów scen Polskich Godz.15.00-15.15 koncert Zespołu Brass BaNd - uczniowie szkoły Muzycznej i stopnia w konstancinie-jeziornie oraz Państwowej szkoły i stopnia im. Oskara kolberga w Warszawie zagrają "jazz on a lazy day" johna kinyona oraz "american Patrol" Franca W. Meachama. trio klarnetowe ze szkoły konstancińskiej wykona polkę z Małej suity johannessa reicha. Przygotowanie zespołów: katarzyna skrzypczak. Godz 15.15-17.00 spacer po ogrodzie domu aktora w towarzystwie jego mieszkańców. Punkt 4 Godz. 17.00 amfiteatr w Parku Zdrojowym. „koncert na pożegnanie lata”. koncert symfoniczny na zakończenie sezonu letniego Orkiestra symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej pod dyrekcją janusza Powolnego z udziałem zespołu wokalnego aFFaBre .W programie przeboje muzyki musicalowej, filmowej oraz popularnej.

Wrzesień TerazKonstancin5


Nasze miasto

otWartE oGroDY W uZDroWiSku konStancin-jEZiorna Europejskie Dni Dziedzictwa „nie od razu Polskę zbudowano” SoBota - 7 WrZEśnia 2013

Punkt 5 Godz. 10.00-16.00 Punkt informacyjny przy pomniku bł. jana Pawła ii w Parku Zdrojowym Punkt 26 Godz. 10.00-15.00 cieciszew 11, wieś k. konstancina-jeziorny tęczowa Pasieka zaprasza na spotkanie z królową Matką pszczelą w ulu pokazowym oraz prelekcje z życia pszczół (godz. 10.30, 12.00, 14.00). Zapraszamy do degustacji miodu i zakupu. jeśli pogoda pozwoli odbędzie się pokaz odlewania ozdobnych, pachnących świec. dla odważnych po godz. 15.00 możliwość obejrzenia wnętrza ula (w kapeluszach ochronnych). dla dzieci kolorowanki pszczele i trampolina. Punkt 10 Godz. 10.00-16.00 ul. kościelna 12, skolimów Wystawa malarstwa emilii czyż-kędzierskiej „Perski jarmark”: płyty, książki, porcelana, szkło, figurki, dzbanki, kwiaty i inne… Punkt 12 Godz.11.00 ul. rycerska 2, studio „joga”, skolimów „Moja rodzina - rodzinne portrety”. Warsztaty malarskie dla dzieci z malarką agą jaworską. Prosimy o punktualne przybycie w ubraniach do pobrudzenia farbami. Wystawa agi jaworskiej „Z rodzinnego albumu” - najnowsza kolekcja obrazów monochromatycznych, czarno-białych oraz w sepii inspirowanych starymi fotografiami. aga jawo ukończyła asP z wyróżnieniem w 2001 roku. jest pedagogiem i terapeutą poprzez sztukę. jej prace są w wielu kolekcjach w kraju i za granicą Punkt 6 Godz.11.00-16.00 ul. źródlana 6/8, skwer przy hotelu „konstancja” w Parku Zdrojowym „kram w cieniu Warszawy” - towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków konstancina zaprasza do salonu literackiego w Parku konstancińskim na spotkanie z autorami albumu POlacY Z WYBOru – tadeuszem W. Świątkiem, tomaszem Markiewiczem i krzysztofem Wittelsem (autorów wystawy pod tym samym tytułem w Warszawie, Berlinie i dreźnie) oraz autorem kolejnych pozycji rafałem chwiszczukiem. - konstanciński dom kultury zaprasza do obejrzenia wystawy planszowej wokół tężni pt. kONstaNciN i jeGO POsesjONaci, - Fundacja cultus prezentuje następujące książki: „królowa Wisła”, „Warszawa wielu kultur”, „Od sawy do kamy, czyli war-

szawski ruch społecznikowski kobiet” tadeusza W. Świątka i rafała chwiszczuka oraz „ulica Próżna w dzielnicy żydowskiej” rafała chwiszczuka. - Wydawnictwo Veda reprezentowane przez sławomira rybałtowskiego prezentuje „rody Warszawskie” tadeusza W. Świątka Punkt 8 Godz. 11.00-17.00 ul. szpitalna 14, Villa la Fleur, skolimów Villa la Fleur zaprasza na wystawę wybranych artystów związanych z ecole de Paris. Zobaczyć można pejzaże, martwe natury i inne prace artystów: alfred aberdam, isaac antcher, eugeniusz eibisch, jacques Gotko, Mojżesz kisling, Maurycy Mędrzycki, jan jeske, jan Zawadowski, Władysław Ślewiński i inni. Prezentowane są także rzeźby i obrazy Bolesława Biegasa, henryka epsteina, rajmunda kanelby oraz martwe natury Meli Muter. Wystawę dopełniają meble i rzemiosło artystyczne w stylu art deco. Punkt 21 Godz. 11.00 do zmierzchu ul. elektryczna 4, skolimów, „chata Wuja toma” - prezentacja rysunków satyrycznych tomasza lachowskiego oraz książek poświęconych historii konstancina-jeziorny, - „zakręcony pomysł” pokaz prywatnej kolekcji urządzeń na korbę, - letni ogródek z napojami i posiłkami oraz świeże ryby, wędzone na miejscu. Punkt 6 Godz. 11.00- 22.00 ul. źródlana 6/8, restauracja „Galeria konstancja” w Parku Zdrojowym Wystawa tkaniny artystycznej Zoji elchlepp – artystki z denzlingen, miasta partnerskiego konstancina-jeziorny. Punkt 6 Godz. 11.00-22.00 ul. źródlana 6/8, restauracja „Galeria konstancja” w Parku Zdrojowym „kolory w konstancji” wystawa ceramiki Bożeny Wiślickiej oraz malarstwa Małgorzaty druskiej. Punkt 2 Godz.12.00-14.00 ul. stefana Żeromskiego, Willa „Świt” konstancin-jeziorna spotkanie w domu stefana Żeromskiego – oprowadzają prof. alina kowalczykowa i prof. jerzy snopek. Punkt 16 Godz.12.00-16.00 ul. klonowa i, dom nr 4, Nowe Wierzbno Wystawa malarstwa ewy jabłońskiej „Mój konstancin” (prosimy o parkowanie samochodów wzdłuż ulicy chylickiej). Punkt 11 Godz. 12.00-16.00 ul. Oborska 18a, skolimów józef hertel - pisarz prezentuje swoje liczne książki poświęcone historii konstancina-jeziorny, książki o czesławie Miłoszu, stefanie Żeromskim oraz bł. janie Pawle ii. Punkt 14 Godz.12.00 -16.00 ul. jaworowska 12, królewska Góra Wystawa batiku i malowanego jedwabiu izabeli Zalewskiej-kantek

Punkt 6 Godz. 12.00-17.00 ul. źródlana 6/8, Galeria „atelier konstancja” w Parku Zdrojowym kącik artystyczny malarki Pauliny kopestyńskiej. Zabytki konstancina w akwareli. humorystyczny portret zodiakalny na poczekaniu. Punkt 3 Godz. 12.00-18.00 ul. sienkiewicza 9, Willa „Moja”, konstancin-jeziorna Malarstwo anny Buczkowskiej. spotkanie z artystką w godz.12.0014.00 Punkt 22 Godz.12.00-18.00 ul. słoneczna 15, klarysew „dwie natury” Gabriela Przytuła - tkanina unikatowa, kolaż, rysunek dominika Piętkowska – malarstwo. Punkt 9 Godz. 12.00-18.00 ul. kościelna 4, skolimów Wystawa malarstwa artystów amatorów z denzlingen – miasta partnerskiego konstancina-jeziorny. Nana w Ogrodzie. Punkt 5 Godz. 13.00 Punkt informacyjny przy pomniku bł. jana Pawła ii w Parku Zdrojowym Wycieczka z przewodnikiem po konstancinie „Wspomnienia konstancińskie” Prosimy o punktualne przybycie. czas trwania wycieczki ok. 3 godz. Punkt 25 Godz. 13.00-16.00 ul. Gościniec 24, czarnów Wystawa malarstwa „lourdes i uczniowie” pejzaż, portret i abstrakcja. Wyprzedaż garażowa Punkt 15 Godz.15.00-19.00 ul. leszczynowa 10, Nowe Wierzbno kazimierz ryszka 1939-2007. Wystawa rzeźby, malarstwa i gwaszy. Wychowanek antoniego kenara i Mariana Wnuka. Wieloletni wykładowca warszawskiej asP. laureat konkursu rzeźbiarskiego na pomnik F. chopina w londynie. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. jego prace znajdują się w muzeach i zbiorach prywatnych (prosimy o parkowanie samochodów na ulicy chybickiej) Punkt 7 Godz.15.00-19.00 ul. strumykowa 5, konstancin-jeziorna Ogród historyczno-turystyczny. Wystawa starych zdjęć z konstancina-jeziorny (klub Miłośników historii konstancina-jeziorny) oraz zdjęć propagujących turystykę i przedstawiających uroki gminy konstancin-jeziorna (Bartek Biedrzycki oraz uczniowski klub sportowo-turystyczny "traPer” działający w Zespole szkół nr 2 i 3). Pokaz filmów dotyczących historii gminy oraz jej atrakcji turystycznych (kroniki filmowe, wspomnienia mieszkańców, filmy uczniów, kącik dyskutanta, prezentacja książek map, pamiątek).

4TerazKonstancinWrzesień


Nasze miasto

Czy KONSTANCiN -JeziOrNA TO NAJPięKNieJ uKwieCONe miASTO w POLSCe? Konstancin-Jeziorna to jedna spośród 80 miejscowości z całej Polski, która walczy o tytuł najpiękniej ukwieconego miasta w Polsce. Każdy mógł wesprzeć tę inicjatywę firmy terra i zagłosować na wybrane miasto na facebookowym profilu organizatora konkursu. Kiedyoddajemytennumermagazynudodruku,głosowniejeszczetrwa.Wynikibędąoficjalniezakomunikowane jużwponiedziałek2września.Zachęcamydosprawdzeniarezultatówgłosowanianastronieinspirowaninatura.pl. InicjatywafirmyTerraspotkałasięzdośćdużymzainteresowaniem.Wgłosowaniuwzięłoudziałponad800 osób.Nicdziwnego,przecieżkażdyznaschciałby mieszkaćwpięknymotoczeniuicieszyćoczypięknymi kompozycjamikwiatówzaoknemdomu,mieszkanialub firmy.Organizatorkonkursuigłosującywplebiscyciepoparliwtensposóbstaraniam.in.włodarzymiastizarządówwspólnotmieszkaniowychdbającychozieleńw przestrzenipublicznej. JeślinawetKonstancin- Jeziornaniezdobyłtytułu(chociaż mocnotrzymamykciuki,abywygranatrafiławteręce), toitakjesteśmyprzekonani,żebranieudziałuprzezmiastowtegorodzajuinicjatywach,potwierdza,żeKonstancin- Jeziornatowyjątkoweipięknemiejscedo zamieszkania.

Wrzesień TerazKonstancin3

mieSzKAńCy KONSTANCiNA-JeziOrNy OTwOrzą PrywATNe OgrOdy W dniach 7-8 września zapraszamy do zwiedzania zabytkowych willi i prywatnych ogrodów w Konstancinie-Jeziorna. W ramach tegorocznego Festiwalu „Otwarte Ogrody” można będzie również spotkać się z artystami, obejrzeć interesujące wystawy i spektakle oraz wziąć udział w koncertach i warsztatach edukacyjnych. Festiwal„OtwarteOgrody”odbywasiępodpatronatemEuropejskichDniDziedzictwa, którewtymrokuprzebiegająpodhasłem„NieodrazuPolskęzbudowano".Odpoczątku swegoistnieniacieszysiędużymzainteresowaniemwśródmieszkańcówKonstancina- Jeziornyinietylko.Wtymrokudlazwiedzającychotwartychbędzie26ogrodów. Szczególniepolecamywycieczkęwdniu7września,podczasktórejprzewodnikoprowadzi nasszlakiempięknychwilliiprzybliżyhistorięichmieszkańcówanakonieczaprowadzido ogroduhistoryczno-turystycznegoprzyul.Strumykowej5. NastępnegodniaFestiwalu,wOborach,miejscuhistorycznieważnymdlaKonstancina- Jeziorny,zabrzmiąsłowawspółczesnychpoetówskupionychwoddzialewarszawskimStowarzyszeniaPisarzyPolskich.Swojedrzwiiogrodydlazwiedzającychotwierająteżm.in. Willa„świt”,czyliDomStefanaŻeromskiegoorazpięknieodrestaurowana„VillalaFleur”,w którejbędziemymoglipodziwiaćprywatnąkolekcjęmalarstwaartystówszkołyparyskiej, rzemiosłoartystyczneimeblewstyluartdéco. „OtwarteOgrody”sąrównieżdoskonałąokazjądoprezentacjiartystycznychikulturalnych osiągnięćwybitnychikreatywnychmieszkańcówKonstancina- Jeziorny,oczymświadczybogatyprogramfestiwalu.ZapraszamydoodwiedzeniastronyUrzęduMiastaiGminy Konstancin- Jeziorny,gdziemożnapobraćpełenprogramFestiwalu.Wstępna wszystkiespotkania,wystawyikoncertybędziebezpłatny.


Nasze miasto POSPrząTANA JeziOrKA

Pasjonacikonstancińskiejprzyrodyspotkalisięwsierpniudwukrotnienaekospływ Jeziorką.CelemwyprawybyłoposprzątanierzekiwokolicachKonstancina- Jeziorny,awięcinnymisłowypływalikajakamiizbieraliśmieciprzezokoło3godziny. GodnepochwałyipodziwuwydarzeniezostałozorganizowaneprzezKrzysztofa Bajkowskiego,mieszkańcaKonstancina- JeziornyiJackaAndrzejaka,właściciela wypożyczalnikajakówzPiaseczna. Wpierwszymspływiewzięłoudział40osób-wsumiepłynęło20kajaków.Przepłynęliokoło5kmzbierającśmieciwprostzkajaków,aczasemwychodzącznich dorzekilubnabrzeg.Zebranookoło40-50workówśmieci,m.in.:szklaneiplastikowebutelki,folie,6oponsamochodowych,oponyrowerowe,skrzynkiplastikowe,deskiibelkidrewniane,butlęgazową,wiadra,nanawetsztucznąszczękę. ZebranetrofeaodebrałagminaKonstancin- Jeziorna. Organizatorzyzapewniająokolejnychedycjachekospływu.Jeślinieudasięwtym sezonie,tomożezarok.Trzymamykciukizadobrąinicjatywę!

fiLmOwO-muzyCzNe weeKeNdy w AmfiTeATrze wiadomo nie od dziś, że Amfiteatr w Parku Zdrojowym to najważniejszy punkt w Konstancinie. Zlokalizowany w centralnej części, zbudowany na planie koła o średnicy ponad 30 metrów, może pomieścić ponad 300 osób. WlipcuisierpniuwAmfiteatrzeParkuZdrojowegomiałmiejsce projektwakacyjnegokinaplenerowego.Dziękiwsparciufirmy SaurKonstancjamieszkańcyKonstancina-Jeziornymieliokazję obejrzećwpiątkowewieczorym.in.„Jasminum”,„Jakzostać królem”,„Yuma”,„Półżartempółserio”,atakże„Avatar”.Magia kinapodgołymniebem–bezcenne!

StacjarowerowanaterenieWilanowaprzyskrzyżowaniuul.Hlonda ial.Rzeczypospolitej.

Nie mA śLAdu PO veTuriLO JednośladyVeturiloszybkozyskałypopularnośćwWarszawie.Wstolicyjestjuż zarejestrowanych137.000użytkowników,adziennieodnotowujesięśrednio 10.000wypożyczeńrowerów.NiestetymieszkańcyKonstancina-Jeziornynie będąmoglinaraziedołączyćdotegogrona.Pełnomocnikprezydentam.st. Warszawyds.komunikacjirowerowejpoinformował,żewKonstancinie-Jeziornie narazieniepowstanąwypożyczalniejednośladówVeturilo.Niestetynegocjacje zoperatoremsystemuVeturilo,firmąNextbikePolska,niepowiodłysięizostały zakończone.Rozmowydotyczyływarunkówzamówieniauzupełniającego polegającegonauruchomieniuiprowadzeniu5stacji.Rozbieżnościcenowe stawianezamawiającemuprzezwykonawcębyłyzbytduże.Umowamiędzy ZTMaNextbikeniezostałazawarta,wkonsekwencjiczegoroweryVeturilonie zawitajądoKonstancina-Jeziorny.

Opróczfilmowychatrakcji,nadeskachamfiteatruniemogłozabraknąćwystępówmuzycznych.KonstancińskiDomKultury ugościłwtymrokuuczestnikówilaureatówznanychilubianych programówmuzycznychtakichjak:KasiaGrzesiekz"MustBe TheMusic",EwaSzlachcic,którabrałaudziałw„TakToLeciało”, „Szansanasukces”,„Bitwanagłosy”orazOlgęBarej–laureatkę „SzansynaSukces",uczestniczkętrzeciejedycjiprogramu"X Factor",którawystąpiłazzespołemPINwostatniweekend sierpnia. WszystkiespotkaniawAmfiteatrzeParkuZdrojowegociesząsię dużymzainteresowaniemmieszkańcówKonstancina.Wakacyjne weekendybyłyszczególnieoblegane,zarównozuwaginainteresującyrepertuar,atakżezewzględunaprzyjemnąauręciepłych,letnichwieczorów. AktualneinformacjeonadchodzącychwydarzeniachwAmfiteatrzemożnazawszeodnaleźćnastroniewww.konstancinskidomkultury.pl.Polecamy!

2TerazKonstancinWrzesień


Teraz

Wrzesień 2013 / Gazeta bezpłatna

Konstancin cZy KonstAncin -JeZiornA to nAJPięKnieJ uKwiecone MiAsto w Polsce?

Powrót do szkoły

nAsZe MiAsto:

Mieszkańcy Konstancina-Jeziorny otworzą prywatne ogrody

- Pełny ProGrAM nA stronie 4-5

Profile for Teraz Wilanów

Wrzesień teraz wilanów 2013  

Wrzesień teraz wilanów 2013