Teraz Wilanów styczeń 2023

Page 1

waRs zawa pon ownie ws pieRa in vitRo Nowa pR zychodni a dRzewa na placu i p R z e ta R g n a s y g n a l i z a c J ę ® ® m i e s i ę c z n i k b e z p ł a t n y t e r a z m i e s i ę c z n i k b e z p ł a t n y t e r a z waR szawa pon owni e ws pieR a in vitRo Nowa pR zychodni a dRzewa na plac u i p R z e ta R g n a s y g n a l i z a c J ę c reative stor y FeRie ziMowe 2023 pod palMaMi c reative stor y FeRie ziMowe 2023 pod palMaMi Jubileu szowy budżet obywat elski Ju bileusz owy budżet obywatels ki

Wa rszaWa pon oWni e Wspi er a in vi tr o

Jak łatwo się domyśleć, to właśnie w warszawie rodzi się najwięcej dzieci w polsce stolica ma także jeden z najwyższych współczynników dzietności – blisko 1 6, podczas gdy średnia krajowa wynosi ok. 1.3. dlatego władze warszawy.

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco

Redakcja: ul Klimczaka 1, 02-797 Warszawa redakcja@teraz-wilanow pl Reklama: reklama@teraz-wilanow pl tel 512 084 770

Studio Teraz Wilanów: tel 515 326 951

Współpraca: Agnieszka Lesiak-Kraszewska Amina Księżopolska Ania Wibig Wojciech Podgórski

Niepłodność to coraz częściej powszechny problem, wymagający pomocy medycznej (w Warszawie problem niepłodności dotyczy szacunkowo około 25 tys. par). Właśnie dlatego na poc z ą t k u g r u d n i a s t o ł e c z n i r a d n i z d e c y d o w a l i s i ę p r z e z n a c z y ć ponad 40 mln zł na kolejną edycję programu leczenia niepłodności metodą pozaustrojową Dotychczas ze wsparcia miasta w leczeniu niepłodności skorzystało już blisko 8,5 tys par, stąd ostatnia decyzja radnych o zwiększeniu środków na kolejne lata tr wania prog r a m u – t ł u m a c z y M a g d a l e n a R o g u s k a , w i c e p r z e w o d n i c z ą c a R ady Warszawy

Wa r t o r ó w n i e ż p r z y p o m n i e ć , ż e w l a t a c h 2 0 2 3 - 2 0 2 5 Wa r s z a w a z a p e w n i t a k ż e b e z p ł a t n e z a j ę c i a w s z k o l e r o d z e n i a d l a p o n a d 1 0 t y s . c i ę ż a r n y c h . E d u k u j e o n a r o d z i c ó w m . i n . n a temat pr zebiegu ciąży, porodu, połogu i opieki nad noworodk i e m Ł ą c z n y k o s z t p r o g r a m u w y n i e s i e b l i s k o 16 mln zł

NA oKłAdCe T eRAz WiLANóW: ziMA W WiLANoWie foT AMiNA KSiężoPoLSKA

https://um warszawa pl/-/warszawa-finansuje-in-vitro-i-bezplatne-szkoly -rodzenia

Nakład (10 000 egz ) dystrybucja kontrolowana przez zKdP terazwilanow.pl www.terazwilanow.com

Dołącz do nas!

TERAZ WILANóW-miesięcznik bezpłatny

WYDAWCA : CAAM Sp z o o , 02-757 Warszawa, ul Pory 78, KRS: 0000490860, Sąd Rejonowy dla m st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 5000zł, REGON: 146997610, NIP: 5213662064

noWa przyc hodnia , drze Wa na plac u i prze targ na sygnalizację

Jak co miesiąc, staramy się podsumować przebudowy, remonty i przetargi, dotyczące w ilanowa oraz okolic. Również na przełomie listopada i grudnia nie zabrakło informacji o kolejnych zmianach.

Nowy budynek pr zychodni pr zy ul. Wiertniczej 81 ma być gotowy w pr zyszłym roku. Jak łatwo dostr zec na zdjęciach z tr wającej budowy, budynek nabiera już konkretnego kształtu, powstają kolejne jego piętra. Wiemy już także, co ma znaleźć się w środku. Na parterze znajdować się będzie poradnia dla dzieci chor ych, z trzema gabinetami pediatr ycznymi, jednym gabinetem zabiegowym, separatką – poinfor mował w mediach społecznościowych bur mistr z Wilanowa Ludwik R akowski Z kolei w poradni dzieci zdrowych funkcjonować będą dwa gabinety pediatr yczne wraz z punktem szczepień i gabinetem pr zygotowania

To nie wszystko Na pier wszym piętr ze pr zewidziano dwa gabinety ginekologiczne z węzłami sanitar nymi oraz gabinet położnej, dwa gabinety

stomatologiczne, tr zy gabinety lekarskie poradni POZ dla dorosłych oraz gabinet zabiegowy. Na drugim piętrze znajdzie się pracownia RTG a także gabinet badań USG, gabinet lekarski wraz z gabinetem zabiegowym Na tej samej kondygnacji zlokalizowana zostanie także poradnia rehabilitacyjna – dodaje bur mistr z Wilanowa.

Kolejna ważna zmiana miała miejsce na koniec listopada na skr zyżowaniu Al Rzeczypospolitej i ul Hlonda, napr zeciwko Świątyni Opatr zności Bożej Po latach oczekiwań wreszcie doszło do p r z y n a j m n i e j c z ę ś c i o w e g o r o z b e t o n o w a n i a p l a c u p r z y f o n t a n n a c h i p o s a d z e n i a d r z e w, a konkretnie platanów klonolistnych Prace będą p o l e g a ł y n a p r z e b u d o w i e c h o d n i k ó w i p l a c u w t a k i

S t y c z e ń t
i
/
z
M i a s t o 4
e r a z w
l a n ó w
n a s
e

sposób, aby nie naruszając istniejącej fontanny, posadzić nowe drzewa, krzewy i roślinność okr ywową maj ą c e z a z i e l e n i ć i s t n i e j ą c ą p r z e s t r z e ń – t ł u m a c z y wicebur mistr z Wilanowa Bartosz Wiśniakows k i . J a k d o d a j e , d r z e w a z o s t a ł y p o s a d z o n e zgodnie z projektem opracowanym na zlecenie, a prace były finansowane z oszczędności w pr zetargach 2022 roku.

Na koniec listopada otr zymaliśmy również odpowiedź na liczne pytania mieszkańców, dotyczące budowy sygnalizacji na skr zyżowaniu Branickiego i Sar mackiej Jak słyszymy, Zar ząd Dróg Miejskich otr zymał dwie oferty w pr zet a r g u n a t ę i n w e s t y c j ę Wy b r a n y w y k o n a w c a b ę d z i e m i a ł s z e ś ć m i e s i ę c y n a w y k o n a n i e do-

kumentacji, a sama sygnalizacja ma zostać wybudowana w pr zyszłym roku.

Na początku gr udnia bur mistr z Wilanowa Ludwik R akowski zasugerował również, że istnieje możliwość powstania dodatkowych ekranów akustycznych na drodze ekspresowej S2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła bowiem postępowanie na wykonanie analizy porealizacyjnej na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” Od wyników analizy zależy decyzja co do ewentualnej budowy dodatkowych ekranów akustycznych wzdłuż POW – infor muje bur mistr z Oferty złożone w ramach postępowania poznamy w dr ugiej połowie gr udnia

Źródło: https://www facebook com/burmistrzwilanowa

S t y c z e ń t e r a z w i l a n ó w / n a s z e M i a s t o 5

jubi leu szoW y budż et obyWatelski

na początku grudnia ruszyła jubileuszowa, 10 edycja warszawskiego budżetu obywatelskiego. okrągła rocznica stanowi oczywiście okazję do podsumowania dotychczasowych osiągnięć. przede wszystkim – przez ostatnie dziewięć lat mieszkańcy warszawy zgłosili blisko 21 tysięcy pomysłów na rozwój miasta. co roku, blisko 100 tys mieszkańców i mieszkanek poświęca swój czas, aby wybrać najlepsze propozycje, dzięki czemu przyczynia się do ich realizacji i ma wpływ na wygląd i funkcjonowanie naszej stolicy.

W ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego warszawiacy zgłosili 1943 propozycje, z któr ych do realizacji wybrano 326 projektów - Bar dzo cieszą nas te liczby i mam nadzieję, że w tym roku akt y w n o ś ć m i e s z k a ń c ó w i m i e s z k a n e k b ę d z i e p o d o b n a ,

a nawet większa – mówiła Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds pr zedsiębiorczości i d i a l o g u s p o ł e c z n e g o w w a r s z a w s k i m R a t u s z u , zachęcając wszystkich do ponownego zgłaszania pomysłów i głosowania.

S t y c z e ń t e r a z w i l a n ó w / n a s z e M i a s t o 6

A będzie na co głosować, bo w rozpoczynającej się 10 edycji do dyspozycji mieszkańców pr zeznaczono ponad 101 mln zł Jak zwykle głosować będzie można zarówno na projekty dzielnicowe, jak i obejmujące całą Warszawę. Zgłaszanie projektów potr wa do 25 stycznia, a zainteresowani mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie w trakcie dyżurów ur zędników i możliwości konsultacji swoich projektów Zgłoszenie projektu to nic trudnego (…) Wystarczy w prostych słowach opisać, co chcielibyśmy, żeby zostało zrobione, na jaką potrzebę odpowiada dany projekt i wskazać propozycję miejsca, gdzie projekt miałby zostać zrealizowany – pr zypomina ratusz.

Projekty, które pozytywnie pr zejdą wer yfikację w czer wcu zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców W ten sposób warszawiacy zdecydują co się zmieni w ich najbliższej okolicy, a także w całej Warszawie, w 2024 r. Warto również śledzić proces realizacji pomysłów, które zostały wybrane w ostatnich latach.

Źródło: https://um warszawa pl/-/10-lat-budzetu-obywatelskiego-nowe-otwarcie

Warsz aWiacy Wy biorą najlepszą książkę

Mieszkańcy warszawy mogą już zgłaszać swoje propozycje do 16 nagrody literackiej warszawy warto pamiętać, że wyróżnienie to jest przyznawane w pięciu kategoriach: proza, poezja, literatura dziecięca, książka o tematyce warszawskiej oraz komiks i powieść graficzna. ponadto jury konkursu zdecyduje również, do kogo trafi tytuł warszawskiego twórcy przyznawany za całokształt twórczości

- Nagroda Literacka m st Warszawy to nie tylko wyróżnienie dla autorów, ale też wskazówka dla miłośników książek, po jakie pozycje wydawnicze warto sięgnąć Cieszę się, że doceniamy twórczość w tak wielu gatunkach literackich, od prozy po komiks Warto pamiętać, że warszawska nagroda to nie tylko prestiż, ale i wymierne wsparcie finansowe, które zapewniamy laureatom oraz nominowanym autorom i autorkom – tłumaczy wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Swoje propozycje książek można zgłaszać za pomocą dostępnego w inter necie for mular za. Zgłoszenie pr zyjmowane są do końca stycznia. Na stronie nagrody dostępny jest także regulamin konkursu

https://um warszawa pl/-/warszawa-wybiera-najlepsza-polska-ksiazke-2022-roku

S
t
7
t y c z e ń
e r

Wracamy na lód W WilanoWie

- royal WilanóW zaprasza!

za oknem zima na całego, dlatego warto zacząć z niej korzystać. Royal wilanów, jak co roku, zaprasza na lodowisko pod chmurką. Ruch i relaks przy muzycznym akompaniamencie to coś, co miłośnicy zimy lubią najbardziej.

Do dyspozycji małych i dużych amatorów jazdy na łyżwach oddanych jest prawie 500 mkw. gładkiej tafli.

Lodowisko czynne jest codziennie. W tygodniu będzie można oddać się ślizgającemu szaleń-

stwu w godzinach 12:00-21:00, a w weekendy już od 11:00 Pr zy ślizgawce do dyspozycji gości będzie wypożyczalnia łyżew i jeździków do nauki jazdy Dorośli, kor zystający z aplikacji Royal Wilanów (do pobrania bezpłatnie w AppStore lub Google Play) również zapłacą jak za bilet ulgowy. Dla większych gr up, które chciałyby spędzić czas w swoim własnym gronie, będzie możliwość wynajęcia całego lodowiska. To idealna opcja dla całych rodzin, gr up pr zyjaciół czy współpracowników.

Wilanowskie lodowisko zlokalizowane będzie na placu zewnętr znym pr zy kompleksie Royal Wilanów i pozostanie tam aż do 5 marca 2023 r. Po zimowych szaleństwach warto ogr zać się gorącą herbatą czy posiłkiem w jednej z licznych restauracji i kawiar ni znajdujących się na parter ze budynku.

Zapytania dotyczące grupowych rezerwacji lodowiska należy kierować na adres: lodowisko@hightech eu com

S t y c z e ń t
z w i l a n ó w 8
e r a

coraz Wi ęcej ko nteneróW na elektrośmi eci

Jak przypomina warszawski ratusz, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika ani zostawiać w altankach śmietnikowych takie odpady powinny trafić do specjalnych punktów zbiórki lub pojemników

Dlatego w ramach tr wającej do lat współpracy miasta z fir mą ElektroEko (program „Moje miasto bez elektrośmieci”), charakter ystyczne zielone kontener y na elektrośmieci pojawiły się w kilkunastu warszawskich dzielnicach. Na razie jest ich 50, ale docelowo liczba ta ma się zwiększyć aż do 300 Co ważne, do kontenerów można wr zucać niewielkie ur ządzenia o wymiarach 20x50x40 cm, np żelazka, mikser y, lampki czy laptopy, a pr zez mniejszy otwór – także zużyte baterie. Każdy z pojemników znajduje się w otwartej, ogólnodostępnej pr zestr zeni. Dokładne lokalizacje kontenerów można sprawdzić w inter necie W Wilanowie i okolicach takie p o j e m n i k i m o ż n a z n a l e ź ć m i n p r z y u l i c a c h : Klimczaka (Royal Wilanów), Worobczuka, Wila-

nowskiej, Sytej, czy Biedronki Docelowo wszystk i e k o n t e n e r y n a e l e k t r o ś m i e c i b ę d ą w s k a z a n e również na interaktywnej mapie Ekopunktów w aplikacji Warszawa19115.

Jak wylicza ratusz, w 2021 r w punktach zbiórki ElektroEko w stolicy zebrano około 1,9 tys ton odpadów w postaci zużytego spr zętu elektr ycznego i elektronicznego, a do warszawskich PSZOK-ów i MPSZOK-ów pr zyjęto ponad 220 ton takich odpadów. W tym roku, do końca paździer nika, do mobilnych i stacjonar nych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych trafiło już 190 ton elektrośmieci

https://um warszawa pl/-/miasto-bez-elektrosmieci

S t y c z e ń t e r a z w i l a n ó w / n a s z e M i a s t o 9

zapoWiedż

Mija już niemal rok od początku wojny w ukrainie. w atakowanym przez Rosję kraju miliony ludzi starają się żyć zagrożenie wojną zderza się tu z trudną codziennością zniszczone domy, fabryki, brak pracy, jedzenia, wody, ogrzewania, przerwy w dostawie prądu i zima.

Walka o wolność to nie tylko żołnier ze na froncie, to także zwykli ludzie, dzieci, któr zy tragicznej sytuacji próbują pr zeżyć Bucza, Iripien - to nazwy miast, które na początku wojny pojawiały się we wszystkich mediach To tam Rosjanie bestialsko torturowali i zamordowali setki cywilów. Te i inne miasta już spadły z medialnych nagłówków i w związku z tym coraz mniej pomocy tam dociera.

Nie chcemy i nie możemy o nich zapomnieć Tuż pr zed Świętami, z Wilanowa wyjechał konwój z pomocą humanitar ną do Ukrainy. To pomoc od naszych mieszkańców, któr zy pr zed Świętami podzielili się ciepłem z tymi, któr zy go bardzo potr zebują. Wśród darów są tysiące pluszaków zebranych w wilanowskich szkołach i pr zedszkolach, z myślą o najmłodszych

Dziś dziękujemy naszym wilanowskim dzieciom za ich wielkie serca. Wszyscy jesteście Mikołajami!

W kolejnym numer ze reportaż prosto z Ukrainy

S t y c z e ń t e r a z w i l a n ó w / F o t o R e l a c J a 10
Foto: Amina Księżopolska
S t y c z e ń t e r a z w i l a n ó w / F o t o R e l a c J a 11
S t y c z e ń t e r a z w i l a n ó w / F o t o / o b i e k t y w n i e n a J p i ę k n i e J s z e 12 Foto: ania wibig
obiektyWnie najpiękniejsze

n arodz iny syn a

Po co f ot ogr afk a pr zy naro dzin ach? Czy n ie wyst arcz y, że tat a z robi ki lk a fo tek? W ielu f acet ów powiedział o m i, ż e f ot ogr af podczas po ro du jest dl a nich prawdzi wym wy bawieni em o d st resu , ż e tr zeba myśl eć o aparacie Czasem myśl o z robieniu „ładnego” zdjęci a po woduje, ż e cięż ko sku pi ć się na tym co właściwie si ę dz ieje A pr zecież dz ieje się prawdz iwy cu d – Twój wła sny cu d N ie war to n a niego patr zeć prz ez wiz jer aparatu F otografując po ro dy widzę, ż e po ró d dla mężczyzny jest również du żym pr zeżyciem War to poz wo li ć sobie pr zeżywać w peł ni, bez m y-

ślenia o ro bieniu z djęcia Mężcz yźn i są wspan iali po dcz as po rodu S ą wielk im wsparciem dla k o bi et y – i fiz yczn ym , k iedy tr z ymają z a rękę, robią m asaż, podają wo dę, i psychiczn ym, ki edy m ot ywu ją ro dz ąca kobi et ę do dalsz ego wysił ku. Kiedy n agle wyciągany jest apar at pom iędz y tr zym aniem za rękę a podawan iem wody z djęcia są bardz iej po zo wane i n ie będą oddawać spon tan iczn ych reakcji i wz rusz eń I co jest najważniejsze to t o że ki edy fo to gr afu je tat a, n ie m a go n a tych z djęciach Kiedy ś dz iecko nie będz ie mo gł o z obacz yć, jak t ata wit ał go na świecie –jak wspi er ał jego m am ę, jego ł z y wz r us z eni a, du m ę i ra do ść k i edy pi er wszy raz br ał mal eństwo n a ręce

S t y c z e ń t e r a z w i l a n ó w / F o t o / o b i e k t y w n i e n a J p i ę k n i e J s z e

13
Histo ria na ro dzin G ucia

S t y c z e ń t e r a z w i l a n ó w / F o t o / o b i e k t y w n i e n a J p i ę k n i e J s z e 14

15 S t y c z e ń t e r a z w i l a n ó w / F o t o / o b i e k t y w n i e n a J p i ę k n i e J s z e
16 S t y c z e ń t e r a z w i l a n ó w / F o t o / o b i e k t y w n i e n a J p i ę k n i e J s z e
S t y c z e ń t e r a z w i l a n ó w / F o t o / o b i e k t y w n i e n a J p i ę k n i e J s z e 17

S t y c z e ń t e r a z w i l a n ó w / c o n o w e g o w c k w 18

S t y c z e ń t e r a z w i l a n ó w / c o n o w e g o w c k w 19

ZapewNij dZiecku solidNy start w dorosłe życie prZeZ dwujęZycZNość

pol s k o- a ng i el s ki e pr z e ds zk ol e ma gi c Fi s h

Kształcenie dwujęzyczne sprawia, że język obcy służy do pr zyswajania więcej, niż tylko samego języka Nauczanie dwujęzyczne pozwala na stosowanie języka obcego w szerokim zakresie Służy do porozumiewania się i jednocześnie jest nar zędziem do poznawania świata i pr zyswajania wiedzy o nim

Nasze Pr zedszkole Magic Fish realizuje dwa programy nauczania: polską podstawę programową rozszer zoną o autorski program Magic Fish* oraz English Natio-nal Cur riculum Dla potr zeb naszej placówki połączyliśmy obie podstawy.

Wykor zystując alter natywne metody wspierające rozwój dziecka stwor zyliśmy autorski program, któr y umożliwia nam wspieranie rodziców w kształtowaniu człowieka pełnego miłości, odpowiedzialności, troski, empatii, człowieka, któr y jest śmiały i ma dobr y kontakt z otoczeniem

Dbamy o har monijny rozwój dziecka w sfer ze emocjonalnej, poznawczej i społecznej Bliskie są nam metody NVC i pedagogika Korczaka

S t y c z e ń t e r a z w i l a n ó w / e d u k a c J a 20
- od pona d 13 lat kształcimy z zaangażowaniem i pasją.

Jak dowodzą naukowcy, proces pr zyswajania dr ugiego języka może znacznie poprawić sprawność intelektualną oraz opóźnić star zenie się mózgu Badania pokazały, że dzieci, które uczą się lub mówią w języku obcym, czerpią dodatkowe kor zyści posługując się dwoma zestawami słownictwa i gramatyki jednocześnie. Nauka języka obcego wpływa na inteligencję kognitywną.

W Magic Fish nauka języka obcego odbywa się na wielu płaszczyznach Ma to wpływ na poprawę pamięci, pomaga w podejmowaniu decyzji, poprawia zdoln o ś ć k o n c e n t r a c j i u w a g i , p o b u d z a w i el o k i e r u n k o w ą p e r c e p c j ę , r o z w i j a wielozadaniowość, wzmacnia inteligencję kognitywną, czyli umiejętność wykor zystania nabytej wiedzy i infor macji w codziennych sytuacjach, poprawia znajomość języka ojczystego

Codzienne obcowanie z dwoma językami, jest nie tylko bardzo rozwojowe dla mózgu, ale również – popr zez ćwiczenia aparatu mowy – umożliwia dziecku naukę języka obcego w późniejszym życiu Jednak, im wcześniej wprowadzimy naukę dr ugiego języka, tym sprawniej będzie ona oddziaływała na rozwój mózgu dziecka

W Pr zedszkolu Magic Fish, naszym głównym celem jest wprowadzenie dzieci w świat języka angielskiego w naturalny sposób, tak aby od najmłodszych lat stał się on częścią ich codziennego życia W każdej gr upie pracuje dwóch nauczycieli w tym jeden anglojęzyczny (native speaker) Dzieci w swych najmłodszych latach są najbardziej ciekawe świata, dzięki czemu, pr zez swobodną zabawę i bez najmniejszych obciążeń, mogą pr zyswajać język obcy

Wy k o r z y s t u j e m y m e t o d ę w c z e s n e j i m m e r s j i c z y l i „ z an u r z e n i a ” d z i e c i w j ę z y k u a n g i e l s k i m . D z i e c i u c z o n e t ą m e t o d ą o s i ą g a j ą d o 1 1 r o k u ż y c i a d w u j ę z y c z n o ś ć War unkiem jest rozpoczęcie nauki najpóźniej w wieku 3 lat

S
21
t y c z e ń t e r a z w i l a n ó w / e d u k a c J a
www.magicfish.pl

22 S t y c z e ń t e r a z w i l a n ó w / Ś w i a t n a J ę z y k a c h

Jak skutecznie zRealizować postanowienie nowoRoczne

Poszukujemy osób, które co roku mają na liście swoich postanowień noworocznych te same rzeczy. Poszukujemy tych, którzy już kilka razy obiecywali sobie, że się „za siebie wezmą”. Poszukujemy tych, którzy próbowali się uczyć języka obcego wiele razy i do tej por y nie trafili na profesjonalną szkołę, skuteczne metody i lektorów z pasją. Jeśli jesteś jedną z tych osób, która pragnie w tym nadchodzącym roku skutecznie zrealizować postanowienie noworoczne o n a u c e j ę z y ka , ko n i e c z n i e z a d z w o ń do szkoły The Palms, umów się na spotkanie z metodykiem i rozpocznij realiz a c j ę s w o j e g o c e l u . Po p r z e c z y t a n i u t e g o k r ó t k i e g o t e ks t u p o c z u j e s z , ż e r e a l i z a c j a p o s t a n o w i e n i a n o w o r o c znego to pestka! Jaki jest tego sekret?

Metodyk The Palms pomoże ci określić prawidłowo cel noworoczny o nauce języka Jeśli chcesz wytr wać w swoim postanowieniu, musisz pr zede wszystkim wybrać taki cel, któr y jest realny Jeśli cel jest zbyt ambitny, satysfakcja ze spełnienia postanowienia noworocznego jest tak odległa, że stracisz zapał do konsekwentnej pracy, która ma ciebie doprowadzić do celu Dotyczy to każdego postanowienia noworocznego i w pr zypadku nauki języków jest tak samo. Musisz dobr ze dopasować swój cel do możliwości. Aby to prawidłowo zrobić, tr zeba najpier w określić twoje mocne i słabe strony w zakresie posługiwania się językiem obcym i stosowanych do tej por y metod nauki. Powinieneś też p o z n a ć s w ó j o b e c n y p o z i o m z n a j o m o ś c i j ę z y k a . We wszystkich tych sprawach pr zyjdzie ci z pomocą Metodyk szkoły językowej The Palms!

Kursy The Palms pomogą ci skutecznie zrealizować postanowienie noworoczne Metodyk zarekomenduje, które z oferowanych kursów w The Palms będą dla Ciebie najlepsze, aby skutecznie

z r e a l i z o w a ć p o s t a n o w i e n i e n o w o r o c z n e . M o ż e s z uczyć się indywidualnie lub dołączyć do gr upy, możesz uczyć się z podręcznikiem lub na podstawie autorskich programów dopasowanych do twoich c e l ó w - m a m y w i e l e d o z a o f erowania. Wyobraź sobie, że w końcu trafiłeś na profesjonalną szkołę, która wespr ze Cię w procesie nauki i nakreśli właściwy plan działania nauka języków z przyjemnością to jedyny sposób na efektywną naukę J e s t e ś m y p r z e k o n a n i , ż e w y b i e r a j ą c o f e r t ę s z k o ł y T h e Pa l m s r e a l i z a c j a t w o j e g o p o s t a n o w i e n i a p ó j d z i e g ł a d k o N a u k a j ę z y k ó w z p r z y j e m n o ś c i ą – t o n a s z a d o m e n a ! M y uczymy tak, żebyś mówił i wszystkie nasze metody są temu podpor ządkowane Na lekc j a c h d o ś w i a d c z y s z r ó ż n o r o dn o ś c i i s z y b k o z o r i e n t u j e s z s i ę j a k i e d u ż e r o b i s z p o s t ę p y U s i n g m u l i t i m e d i a , u s i n g r e a l i a , t e a t r a l i z a c j a i g r y j ę z ykowe – to elementy naszej metody Five Stars.

fiszkoteka The Palms ułatwi stały wzrost zasobów słownictwa Wyobraź sobie, że masz stały dostęp do nowych słówek na w y c i ą g n i ę c i e r ę k i To m o ż l i w e - j e s t w Tw o i m t e l e f o n i e Aplikacja mobilna – Fiszkoteka The Palms – jest bezpłatna dla wszystkich klientów naszej szkoły. Będziesz mieć dostęp do pełnego kursu dopasowanego do celu nauki i twojego poziomu

satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy J e s t e ś m y p e w n i , ż e z n a m i m o ż e s z z r e a l i z o w a ć p o s t a n ow i e n i a n o w o r o c z n e J e ś l i j e d n a k n i e p r z y p a d n i e C i d o g u s t u f o r m u ł a n a s z y c h z a j ę ć , t o m o ż e s z z r e z y g n o w a ć po 3 spotkaniach i otr zymać zwrot pieniędzy. Szczegóły tej promocji są dostępne w sekretariacie szkoły The Palms.

UMów się na bezPł aTne sPoTKanie z MeTodyKieM. UżyJ forMUl arza KonTaK Towego na sTronie

www.ThePalMs.edU.Pl

organ izac ja u ro dzin tWojego dzieck a

urodziny to bardzo pozytywne wydarzenie, które warto celebrować wraz ze swoimi przyjaciółmi doskonałą okazją do tego jest zorganizowanie imprezy urodzinowej. aby wszystko poszło zgodnie z planem i zabawa się udała, podczas organizacji urodzin należy pamiętać o kilku bardzo ważnych elementach oto przepis na planowanie urodzin w kliku prostych krokach, dzięki którym z pewnością będzie to udany dzień

lista gości i zaproszenia na urodziny Najważniejszy punkt to ustalenie, kto ma zostać zaproszony na wspólne świętowanie urodzin. Za pr zygotowanie listy gości warto zabrać się ze spor ym wypr zedzeniem, aby podczas organizacji urodzin wiedzieć, na jaką ilość osób planować pr zyjęcie, a także, co jest bardzo ważne, poinfor mować zaproszonych gości o pr zyjęciu z odpowiednim wypr zedzeniem Do tego celu posłużą najlepiej specjalne zaproszenia na urodziny Można je wręczyć osobiście bądź wysłać pocztą mailowową. Najważniejsze jest jednak to, aby zaproszenia urodzinowe zawierały najważniejsze infor macje:

- jaka jest okazja, kiedy odbędzie się impreza, w jakim miejscu, o której godzinie planowane jest rozpoczęcie zabawy

Są to infor macje podstawowe, aby było ciekawiej, w treści zaproszenia mogą znaleźć się specjalne zabawne wierszyki, które w or yginalny sposób pr zekażą te infor macje.

impreza tematyczna czy klasyczna

To bardzo ważna kwestia podczas organizacji urodzin i warto ją pr zemyśleć jeszcze zanim wyślemy zaproszenia urodzinowe Jeśli okaże się, że warto wybrać motyw pr zewodni, wówczas warto wybrać taki wzór zaproszeń, któr y będzie pasował do imprezy tematycznej. Jeśli temat zabawy wymagać będzie od gości specjalnego stroju, można o tym wspomnieć również w treści za-

S t y c z e ń t e r a z w i l a n ó w / w y d a R z e n i a 24

proszenia. Określenie motywu pr zewodniego nie jest konieczne, ale może okazać się str załem w 10 i być bardzo pomocne pr zy wybor ze dekoracji tematycznych odpowiedni wystrój, czyli dekoracje urodzinowe Ważną kwestią podczas organizacji urodzin jest pr zygotowanie miejsca imprezy w taki sposób, aby powstał klimat zabawy i świętowania. Nie powinno zabraknąć tradycyjnych dekoracji urodzinowych, takich jak balony, serpentyny czy girlandy W pr zypadku zabawy o określonym motywie pr zewodnim, warto zadbać również o dekoracje tematyczne, które będą nawiązywać do określonego tematu i będą stwar zać klimat związany z wybranym motywem, pr zenosząc gości do zupełnie innej r zeczywistości.

Przekąski i tort urodzinowy

O wielu r zeczach można zapomnieć, ale nie ma urodzin bez tortu. To obowiązkowy punkt celebrowania, a oczywiście na cieście urodzinowym nie może zabraknąć świeczek Podczas organizacji urodzin warto zastanowić się chwilę nad tortem Wybrać jego for mę, smak, a także kształt, gdyż obecnie torty to prawdziwe dzieła sztuki, które potrafią być niezwykle zachwycające. Tort urodzinowy można również dostosować do motywu pr zewodniego imprezy tematycznej, jeśli taki został wcześniej określony Warto również pr zemyśleć kwestię poczęstunku - czy będą to tylko pr zekąski, a może jakiś poczęstunek na ciepło? Ustalając menu, warto wziąć pod uwagę również preferencje zaproszonych gości atrakcje i muzyka Pr zede wszystkim ludzie twor zą atmosferę i klimat, warto im jednak trochę pomóc, aby zabawa szybciej się rozkręciła Dobr ze mieć w zanadr zu pr zygotowane propozycje zabaw, gier i konkurencji, które nie tylko ożywią gości, ale również zintegr ują ich ze sobą. Dodatkowo warto stwor zyć własną playlistę z muzyką, dodając do niej e n e r g i c z n e i p o w s z e c h n i e z n a n e u t w o r y, z a r ó w n o h i t y o s t a t n i c h l a t , jak i złote pr zeboje

Urodziny w domu? domowa atmosfera, może ogród, taras, albo duży salon?...

URODZINY TEMATYCZNE z CREATIVE STORY

S t y c z e ń t e r a z w i l a n ó w / w y d a R z e n i a 25

+ 4 8 5 1 5 3 2 6 9 5 1 C R E AT I V E S T O R Y W i l a n o w c r e a t i v e s t o r y. w i l a n o w @ g m a i l . c o m w i ę c e j s z c z e g ó ł ó w n a : w w w c r e a t i v e s t o r y - w i l
a n o w c o m
S t
z
ń t
i
/ R
c J
z w y d a R z e n i a 26
y c
e
e r a z w
l a n ó w
e l a
a

W i l a n o W s k i e tancerki z

medalami!

po d c z a s g r u d n i o w y c h z a w o d ó w „ ti m e f o r dance 2022 r ” w legionowie, tancerki z zes p o ł u ke e p o n d a n c e d a ł y p r z e p i ę k n y p o k a z ! ku n s z t d o c e n i l i s ę d z i o w i e p r z y z n aj ą c w i l a n o w s k i m t a n c e r k o m n a g r o d y, z ar ó w n o w k a t e g o r i a c h d l a f o r m a c j i , j a k i w r y w a l i z a c j i s o l o z e s p ó ł z o s t a ł n a g r o d z o n y 2 m i e j s c e m w k a t e g o r i i J a z z Fo r m a c j e J uniorzy, 4 miejscem w kategoriach: Mini Form a c j e J a z z J u n i o r z y o r a z M i n i Fo r m a c j e M o d e r n J u n i o r z y n i k o l a d ą b r o w s k a w y w a lc z y ł a 1 m i e j s c e w s o l o pe r f o r m i n g a r t i mp r o v i s a t i o n w s w o j e j k a t e g o r i i w i e k o w e j . zobaczcie jak było to wielka przyjemność zatrzymać te chwile w fotografiach keep o n dance to zespół taneczny działający przy cent Ru M kult u Ry w il anów pod kierunkiem instruktor i choreograf eweliny samul zespół ma na swoim koncie liczne sukcesy o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym wszelkie aktywności zespołu są nierozerwalnie związane z główną instytucją kulturalną w ilanowa –centrum kultury w ilanów. zajęcia zespołu odbywają się n a s a l a c h c e n t r u m ku l t u r y, w k i l k u j e g o f i liach, a występy zespołu są możliwe dzięki wsparciu instytucji grupa reprezentuje z sukc e s a m i d z i e l n i c ę n a l i c z n y c h z a w o d a c h w kraju i zagranicą w tym roku zespół brał udział w Międzynarodowym Festiwalu top art w c h o r w a c j i s k ą d t e ż p r z yw i ó z ł m e d a l e – 4 z ł o t e , 3 s r e b r n e i 1 b r ą z ( w t y m z a s o l o nina błaszczuk i tosia kulig, duet ola Filipek i w iktoria dębska oraz nina błaszczuk i tosia ku l i g ! ) o d t e g o r o k u z es p ó ł w s p ó ł p r a c u j e z klubem skk polonia, będąc oprawą artystyczną podczas meczów koszykówki kobiet rozgrywanych w centrum sportu w ilanów Już 8 stycznia zespół wystąpi podczas kolejnego meczu każdy nowy uczestnik zajęć ma możliwość rozpoczęcia treningu w grupach początkujących. poznaje podstawy klasyki, jazzu oraz tańca ulicznego, uczy się improwizować, tworzyć kreatywny ruch indywidualny. osoby z doświadczeniem tanecznym mogą wziąć udział w castingu do grup turniejowych.

Fanpage zespołu: www facebook com/keepondanceteam kontakt: centrum@kulturawilanow.pl

S t y c z e ń t e r a z w i l a n ó w / R e l a c J a z w y d a R z e n i a 27

S t y c z e ń t e r a z w i l a n ó w / a k t u a l n o Ś c i 28 w londynie podczas oficjalnej gali, zostały wręczone nagrody w ramach prestiżowego konkursu w branży w n ę t r z i n i e r u c h o m o ś c i e u r o p e a n property awards 2022/2023 oryginalny i unikatowy projekt autorstwa pracowni Modo architektura dla inwestora green house development został doceniony przez 80 n i e z a l e ż n y c h e k s p e r t ó w i o t r z y m a ł t y t u ł l a u r e a t a w k a t e g o r i i : a r c h i t e c t u r e Multiple Residence I n w e s t y c j a Wa v e M i ę d z y z d r o j e R e s o r t & S PA o b e j m u j e p i ę ć b u d y n k ó w a p a r t a m e n t o w y c h o n i e z w y k l e b o g a t e j i n f r a s t r u k t u r z e Po ł o ż o n e w pier wszej linii br zegowej pozwalają na kor zystan i e z e w s z y s t k i c h a t r a k c j i j a k i e o f e r u j e b e z p ośredni dostęp do Zatoki Pomorskiej.

KompleKs Wave międzyzdro Green House development prestiżoWą naGrodą euro

Architektura Wave Międzyzdroje Resort & SPA inspirowana jest miejscem, w któr ym realizowana jest inwestycja - nadmorskim br zegiem, wiatrem i falami Bałtyku Spiralny kształt każdego z budynków powoduje, że większość mieszkańców ma zapewniony widok na mor ze, może cieszyć się

oje resort & spa inWestora t uHonoroWany W londynie pean property aWards

2022/23.

całorocznym nasłonecznieniem i spektakular nymi zachodami słońca Projekt wyróżnia pr zeszklona fasada z panoramicznymi oknami i pr zeźroczyste balustrady tarasów i balkonów. Bezpośrednie sąsiedztwo szerokich, piaszczystych plaż i wydm zapewnia codzienny kontakt z naturą.

Część apartamentów kupowana jest w celach inwestycyjnych i zar ządzana pr zez dedykowanego operatora zajmującego się wynajmem, a pozostała część nabywana jest na użytek pr ywatny. Powier zchnie apartamentów wynoszą od 27 do 113 metrów kwadratowych

Kolejnym atutem jest dostęp do funkcji sportoworekreacyjnych dla najbardziej wymagających, w tym dwóch basenów (wewnętr znego oraz całorocznego zewnętr znego, podgr zewanego), dwóch jacuzzi (wewnętr znego i zewnętr znego), strefy Wellnes & SPA z saunarium, teżnią i solanką, brodzika dla dzieci, siłowni, pokoju zabaw dla dzieci, restauracji i kawiar ni, terenów zielonych i placu zabaw Strefa wspólna z udogodnieniami ma ponad 2300 mkw powier zchni Szeroka promenada wzdłuż sosen prowadzi do centr um Międzyzdrojów, gdzie mieści się m.in. Oceanarium. Zaletą jest również usytuowanie kompleksu w sąsiedztwie Wolińskiego Parku Narodowego

S t y c z e ń t e r a z w i l a n ó w / a k t u a l n o Ś c i 29

S t y c z e ń t e r a z w i l a n ó w / a k t u a l n o Ś c i 30

Cieszymy się, że kompleks Wave Międzyzdroje R esort & SPA zaprojektowany przez MODO Architektura, któr y powstał z myślą o komforcie mieszkańców, został laureatem prestiżowego konkursu European Property Awar ds 2022/23 W 2023 roku zostaną oddane do użytku kolejne dwa z pięciu budynków Wave M i ę d z y z d r o j e R e s o r t & S PA j e s t d o c e n i a n y p r z e z o s o b y s p ę d z a j ą c e w o l n y c z a s n a d m or z e m , o c z y m ś w i a d c z y w y s o k a f r e k w e n c j a , n i e z a l e ż n i e o d p o r y r o k u . N a d a l w o f e r c i e s p r z e d a ż y p o s i a d a m y a p a r t a m e n t y O b e c n i e prowadzimy również przedsprzedaż mieszkań w naszej nowej inwestycji AQUART w Świnoujściu – podkreśla deweloper.

E u r o p e a n Pr o p e r t y Aw a r d s j e s t e u r op e j s k ą c z ę ś c i ą I n t e r n a t i o n a l Pr o p e r t y Aw a r d s – j e d n e g o z n a j b a r d z i e j u z n an y c h k o n k u r s ó w b r a n ż o w y c h w r e g i on i e . N a g r o d y t e p r z y z n a w a n e s ą o d 2 9 - c i u l a t Z w y c i ę s k i e p r o j e k t y s ą w yb i e r a n e n a p o d s t a w i e s z c z e g ó ł o w e j oceny pr zez zespół ponad 80-ciu niezależnych ekspertów Pod uwagę brane są m.in. jakość, innowacyjność, or yginalność oraz zaangażowanie w zrównoważ o n y r o z w ó j . Z e s p o ł o w i j u r y p r z ewodniczą członkowie Izby Lordów

G r e e n H o u s e D e v e l o p m e n t z s i e d z i b ą w Warszawie jest deweloperem z piętnastoletnim doświadczeniem. Fir ma uzyskała certyfikat Developera Roku 2021 i 2 0 2 2 W o f e r c i e s p r z e d a ż y p o s i a d a obecnie luksusowe rezydencje z ogrodami w Wilanowie: Hampton Residence Wilanów oraz Art Garden Wilanów.

S t y c z e ń t e r a z w i l a n ó w / a k t u a l n o Ś c i 31

www.greenhousedevelopment.pl.

TERAZ WIL ANÓW i CREATIVE SToRy zapraszają na zimową pr zygodę d L A d Z I E C I W W I E k u 6 - 9 o R A Z 10 -13 L AT od PoNIEdZIAŁku do PIĄTku od godz. 9.00 do 17.00 Ferie zimowe 2023 TERAZ WIL ANÓW i CREATIVE SToRy zapraszają na zimową pr zygodę
w suntaGo!!! W PROgRAMIE MIęDZY INNYMI: tra nsport dziec i do sun tago - zb iórka w Miasteczk u w ilanów sportowe aktywności, k tóre przygotują dziec i do zajęć i zab aw w wodzie zajęcia i za bawy z insru ktorami na ponad 30 zjeżdżalniach - różne poziomy trudnośc i w zależnośc i od umiętności i wiek u dziec ka obiad i podwieczorek powrót dziec i do Miasteczk a w ilanów aktywnego wypoczynku pod paLmami BEZPIECZNIE ZoRgANIZujEmy TRANSPoRT gRuPoWE dZIECI W oBIE STRoNy Z WIL ANoWA. przed nami 2 TYgODNIE PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 13 14 15 16 17 luTEgO luTEgO luTEgO luTEgO luTEgO PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 20 21 22 23 24 luTEgO luTEgO luTEgO luTEgO luTEgO Z A R E Z E R W U j D A T ę ! CREATIVESTORY.Wilanow creativestory wilanow@gmail com w w w. c r e a t i v e s t o r y - w i l a n o w. c o m +48 515 326 951 CREATIVE STORY - Wilanów