Teraz Wilanów marzec 2023

Page 1

t e r a z

t e r a z

® ® m i e s i ę c z n i k b e z p ł a t n y
m i e s i ę c z n i k b e z p ł a t n y
roc zni ca wy buc hu w o j n y w U k r a i n i e . wilanów pamięta! więcej z ieleni i b e z p i e c z e ń s t w a WilanóW ogłasza przetarg na nowy park lu k s u s o w e r e z y d e n c j e w m i a s t e c z k u w i l a n ó w

Wilano Wski F in ał WoŚP

Jest taki dzień tylko jeden raz w roku… Dzień, w którym czerwone serduszko nabiera wyjątkowej mocy 29 stycznia to był właśnie ten dzień w W ilanowie!

J u ż p o r a z k o l e j n y W i l a n ó w z a g r a ł z W i e l k ą O r k i e s t r ą Ś w i ą t e c z n e j Po m o c y.

Centr um Kultur y Wilanów, Młodzieżowy Dom Kultur y Wilanów, Bibliote k a P u b l i c z n a i C e n t r u m S p o r t u Wilanów pr zygotowały dla naszych mieszkańców moc atrakcji sportowych, rozr ywkowych i kulturalnych

Były rozgr ywki koszykarskie o puchar bur mistr za dzielnicy Ludwika R akowskiego, były występy zespołów wokalnych, tanecznych, instr umentalnych i artystycznych z zajęć Centr um Kultur y Wilanów, był pokaz mody strojów DecoAnn, spektakl t e a t r a l n y d l a n a j m ł o d s z y c h o r a z w a r s z t a t y k r e a t y w n e .

Klub Szefów Kuchni ugotował najw i ę k s z y w E u r o p i e 5 t y s l i t r ó w ! kocioł tajskiej zupy Harcer ze z 63 Wa r s z a w s k i e j D r u ż y n y „C i c h o -

c i e m n i ” c z ę s t o w a l i m i e s z k a ń c ó w z u p ą p r z e z c a ł y d z i e ń .

M a r z e c t e r a z W i l a n ó W / n a s z e m i a s t o 2

Zwieńczeniem dnia był koncert zespołu Pectus oraz wośp-owy mapping z laserowym światełkiem do nieba. Oj, działo się, działo! Pr zez cały dzień, od wczesnych godzin porannych do zmroku, można było spotkać na ulicach Wilanowa uśmiechniętych, serdecznych i bardzo zaangażowanych wolontariuszy z puszkami, głównie młodzież i dzieci To dzięki Nim i Wam – darczyńcom, ten dzień jest wyjątkowy, bo Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to ludzie, ludzie dobrej woli, dzięki któr ym orkiestra gra od 31 lat i będzie grać do końca świata i jeden dzień dłużej, a Wilanów razem z nią! R azem możemy więcej!

M ł o d z i l u d z i e , w o l o n t a r i u s z e s z t a b o w i z M ł o d z i e ż o w e j R a d y Dzielnicy Wilanów i XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im Stanisława Kostki Potockiego, do późnej nocy liczyli zebrane pieniądze 31. Finał WOŚP pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!” zakończył się w Wilanowie niesamowitym wynikiem - ponad 1 mln zł - pieniędzy zebranych do puszek i eskarbonek tr zech wilanowskich sztabów (największego, dzielnicowego, którego szefową jest Urszula Włodarska-Sęk i dwóch szkolnych) Na ten niesamowity wynik złożyły się także puszki i eskarbonki fir mowe zarejestrowane w naszym sztabie. Dziękujemy za Wasze serca i za wspólne granie!

R adio Nowy Świat wraz ze słuchaczami, sala zabaw Hop&Pop na Placu Vogla na Zawadach, sklepy Społem WSS Śródmieście Sezam w Alto w Miasteczku Wilanów, w Hali Mirowskiej, na Wiejskiej, na Marszałkowskiej, na Nowym Świecie, na Wspólnej, na Wareckiej i na Solcu, fitness klub Zdrofit Wilanów al. Rzeczypospolitej w Miasteczku Wilanów, piekar nia Baker y Wilanów w Royal Wilanów w Miasteczku Wilanów, Polsko-Francuska Szkoła i Pr zeds z k o l e „ L a Fo n t a i n e ” n a Wa n d y R u t k i e w i c z i R o l n e j , fi r m a infor matyczna Per fect Gym Solutions na Klimczaka, kluby fitn e s s Z D R O F I T p r z y M e r l i n i e g o w Wo d n y m Pa r k u Wa r s z awianka i na Bukowińskiej.

Ostateczne wyniki zbiórki poznamy 31 marca. Siema!

Zdjęcia: Amina Księżopolska, Arkadiusz Obszyński

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco

Redakcja: ul Klimczaka 1, 02-797 Warszawa redakcja@teraz-wilanow pl

Reklama: reklama@teraz-wilanow pl tel 512 084 770

Studio Teraz Wilanów: tel 515 326 951

Współpraca: Agnieszka Lesiak-Kraszewska Amina Księżopolska

Arkadiusz Obszyński

Wojciech Podgórski

NA OKłAdCe T eRAz WiLANóW: HAMP TON - LUKSUSOWe RezydeNCje W MiAST eCzKU WiLANóW GReeN HOUSe deVeLOPMeN T

Nakład (10 000 egz.) dystrybucja kontrolowana przez zKdP

Dołącz do nas!

TERAZ WILANóW-miesięcznik bezpłatny

WYDAWCA : CAAM Sp z o o , 02-757 Warszawa, ul Pory 78, KRS: 0000490860, Sąd Rejonowy dla m st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 5000zł, REGON: 146997610, NIP: 5213662064

terazwilanow.pl
www.terazwilanow.com

hałas n a obW odnic y

minął ponad rok od pełnego oddania do użytku Południowej obwodnicy Warszawy wraz z tunelem pod Ursynowem oraz sześć miesięcy od udzielenia zezwolenia na pełny ruch ciężarowy przez PoW Dla kierowców aut ciężarowych to wspaniała możliwość skrócenia drogi ze wschodu na zachód Polski i europy, lecz dla osób mieszkających najbliżej arterii, koszmar nieprzespanych nocy Ciągły, nieustający szum stał się ich codziennością i nie pozwala im spokojnie żyć.

W pobliżu południowej strony POW, gdzie nie ma ekranowania, a hałas pr zekracza dopuszc z a l n e n o r m y, o d b y ł a s i ę k o n f e r e n c j a p r a s o w a z udziałem radnych Wilanowa oraz posłanki na Sejm Alek s a n d r y G a j e w s k i e j O d m o m e n t u o t w o r z e n i a t e j r u c h l i w e j a r t e r i i , m i e s z k a ń c y p r z e k o n a n i o p r z e k r o c z e n i a c h d o p u s z c z a l n y c h n o r m h a ł a s u , d o m a g a l i s i ę n i e z w ł o c z n e g o p r z e p r o w a d z e n i a pomiarów, aby jak najszybciej Generalna Dyrekc j a D r ó g K r a j o w y c h i Au t o s t r a d z a m o n t o w a ł a b r a k u j ą c e e l e m e n t y o s ł o n G D D K i A n a p o s t ul a t y m i e s z k a ń c ó w o r a z r a d n y c h o d p o w i a d a ł a , ż e b a d a n i a z o s t a n ą p r z e p r o w a d z o n e w t e r m i n i e 12 miesięcy od uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

Hałas stał się jeszcze bardziej odczuwalny, kiedy w sierpniu GDDKiA zezwoliła ciężarówkom bez ograniczeń tonażowych i czasowych na por uszanie się po trasie, a 4.10.2022r. pr zedłużyła tę możliwość twierdząc, że eksper yment pr zyniósł niewielki wzrost tranzytu tirów na Południowej

Obwodnicy Warszawy

Generalna Dyrekcja pod koniec ubiegłego roku ogłosiła pr zetarg na „ Analizę porealizacyjną wraz z monitoringiem dla budowy drogi ekspresowej

S2-Południowa Obwodnica Warszawy, na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”

Opracowanie to będzie zawierać m in wyniki pomiarów poziomu hałasu, które poznamy w raporcie pod koniec roku Dla mieszkańców Wilanowa oznacza to kolejny rok życia w hałasie i oczekiwania na powrót do normalności sprzed budowy POW A mieszkańcy czekają już na to

ponad 2 lata – pr zypomina Paweł Czar necki, radny Dzielnicy Wilanów.

Od momentu otwarcia Południowej Obwodnicy Wars z a w y, o t r z y m u j e m y s k a r g i o d m i e s z k a ń c ó w o n i e u s t ającym hałasie Dociera on nawet do domów oddalonych o 2 km od trasy W tym czasie, wraz z władzami dzieln i c y, p o d e j m o w a l i ś m y s z e r e g d z i a ł a ń , a b y o g r a n i c z y ć s k u t k i i n w e s t y c j i o d d a n e j p r z e z G D D K i A , k t ó r e s ą u c i ą ż l i w e d l a m i e s z k a ń c ó w Wi l a n o w a , a l e i Wa w r a o r a z U r s y n o w a . S t w o r z y l i ś m y p e t y c j ę , p o d p i s a n ą p r z e z t y s i ą c o s ó b , o p i l n e u z u p e ł n i e n i e b r a k u j ą c y c h e k r a n ó w, w n i o s k o w a l i ś m y o z a i n s t a l o w a n i e o d c i n k o w e g o p om i a r u p r ę d k o ś c i , a b y o g r a n i c z y ć p r ę d k o ś ć s a m o c h o d ó w poruszających się obwodnicą Niestety, Główny Inspekt o r a t Tr a n s p o r t u D r o g o w e g o o d p o w i e d z i a ł , ż e a n a l i z a s t a n u b e z p i e c z e ń s t w a r u c h u d r o g o w e g o n i e d a j e p o ds t a w d o p o d j ę c i a d e c y z j i o j e g o r e a l i z a c j i – m ó w i Urszula Włodarska-Sęk, radna Dzielnicy Wilanów. Proponowaliśmy nasadzenia zieleni wzdłuż pasa, gdzie nie ma dzisiaj ekranów, wreszcie sami zleciliśmy przeprow a d z e n i e p o m i a r ó w b a d a ń a k u s t y c z n y c h Pi e r w s z e p o m i a r y h a ł a s u w y k o n a n e n a p o c z ą t k u r o k u 2 0 2 1 w s k a z y w a ł y n a w y n i k i h a ł a s u d o c h o d z ą c e p u n k t o w o , w okolicy ul Sytej, do poziomu nawet 70dB Następnie w budżecie Dzielnicy Wilanów zostały zabezpieczone środki finansowe na przeprowadzenie przez akredytowane laboratorium pomiarów akustycznych wzdłuż POW Badania były realizowane w kilku miejscach, w różnych okresach czasowych, przy zmiennych warunkach atmosfer ycznych Wyniki z początku 2021 roku nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu Należy jednak podkreślić, że w związku z opóźniającym się za-

M a r z e c t e r a z W i l a n ó W / n a s z e m i a s t o 4

kończeniem realizacji całości inwestycji, badania prowadzone były przy niższym od docelowego natężeniu ruchu samochodowego – dodaje

– Pier wotne założenia zakładały ekranowanie praktycznie na całym przebiegu trasy S-2 przez dzielnicę Wilanów. Wydane decyzje środowiskowe to potwier dzały. D i a l o g m i e s z k a ń c ó w, r a d n y c h i z a r z ą d u d z i e l n i c y z GDDKiA tr wa od wielu lat Odbywały się spotkania z przedstawicielami GDDKiA, na któr ych zapewniano nas o planie zabezpieczenia przed hałasem w postaci budowy ekranów akustycznych na praktycznie całym p r z e b i e g u t r a s y P O W p r z e z Wi l a n ó w N a s t ę p n i e GDDKiA dokonywała nowych ocen i prognoz oddziaływania na środowisko oraz natężenia hałasu, któr ych założenia, choćby natężenia ruchy budziły nasze poważne wątpliwości W rezultacie GDDKiA w ramach prowadzonych oszczędności na tej inwestycji zrezygnowała z ekranów na znaczącym przebiegu trasy R ada Dzielnicy Wilanów się temu sprzeciwiła podejmując stosowne stanowisko z wnioskiem do GDDKiA w sprawie budowy e k r a n ó w, b y ł o t o j u ż p o n a d 6 l a t t e m u , d o k ł a d n i e 31 stycznia 2017 r Niestety nasze postulaty pozostały bez szczególnego odzewu GDDKiA argumentowała to faktem, że na terenach bezpośrednio przylegających do trasy S-2 nie ma wielu zabudowań, nie biorąc przy tym pod uwagę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych już warunków zabudowy i pozwoleń na budowę Należy również dodać, że osiedla domów jednorodzinnych od dawna już istniejące, pozostają w chwili obecnej bez ochrony akustycznej przed hałasem z trasy S-2 Ponieważ GDDKiA pozostaje obojętna na apele samorządu dzielnicy Wilanów o zabezpieczenie mieszkańców prze hałasem z obwodnicy, postanowiliśmy sami dostarczyć dowody, wszczynające procedurę nałożenia na GDDKiA zabezpieczenia mieszkańców przed hałasem - infor muje Hubert Królak, pr zewodniczący rady Dzielnicy Wilanów

Pr zeprowadzone pr zez akredytowane laboratorium, na zlecenie Ur zędu Dzielnicy Wilanów w paździer niku 2022 roku, pomiar y wykazały, że

M a r z e c t e r a z W i l a n ó W / n a s z e m i a s t o 5 w z d ł u ż o b w o d n i c y d o c h o d z i d o p r z e k r o c z e ń d op u s z c z a l n y c h p o z i o m ó w h a ł a s u w ś r o d o w i s k u .

W związku z wykazanymi pr zekroczeniami dopuszczalnych nor m, sprawozdania z pomiarów hałasu za pośrednictwem Prezydenta m st Warszawy, pr zekazano do Ur zędu Marszałkowskiego Województwa

M a z o w i e c k i e g o , w c e l u w s z c z ę c i a p o s t ę p o w a n i a wynikającego z art. 362 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. Prawo Ochrony Środowiska, zmier zającego do nałożenia na podmiot negatywnie oddziałujący na środowisko, obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi S-2

– Mamy niezbite dowody na przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu z POW – mówi Posłanka Aleksandra Gaj e w s k a - i z a b i e g a m y w s p ó l n i e z w ł a d z a m i Wa r s z a w y o wszczęcie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego postępowania nakładającego na GDDKiA obowiązek uzupełnienia brakujących ekranów, a co za tym idzie adekwatnego zabezpieczenia mieszkańców dzielnicy Wilanów przed nadmiernym hałasem z POW – dodaje.

WilanóW ogłasz a

Prze targ na no Wy Park

Jak poinformował w mediach społecznościowych burmistrz W ilanowa ludwik Rakowski, udało się już rozpisać przetarg na zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 4,5 tys. mkw. między jezdniami ul. oś Królewska, pomiędzy sarmacką, a aleją Rzeczpospolitej (przy pomniku Jana iii sobieskiego) Warto przypomnieć, że w tym miejscu tym ma powstać park, w którym w dwóch szpalerach posadzonych zostanie ponad 100 drzew (w tym m.in. w ys o k i e n a p i ę ć - s z e ś ć m e t r ó w l i p y, c z y j e s z c z e w y ż s z e t u l i p a n o w c e ) . P l a n o w a n e j e s t r ó w n i e ż o k . 1 8 0 0 m k w. krzewów i bylin oraz ponad 2000 mkw trawników

Poza roślinnością w parku powstaną również ścieżki dla spacerowiczów, place i pomosty o różnej nawier zchni, zbior nik wodny i nowe oświetlenie. Na szkicach koncepcyjnych możemy zobaczyć, że układ ś c i e ż e k m a p r z e p l a t a ć s i ę z k a n a ł e m , t w o r z ą c f a l i s t y k s z t a ł t C a ł y park wygląda na grafikach, jak idealne miejsce do wypoczynku dla całych rodzin, wypełnione zielenią Pozostaje więc jedynie czekać na realizację tych planów. Ter min składania ofert w pr zetargu upłynął 23 lutego.

Źródło: https://www facebook com/burmistrzwilanowa

M a r z e c t e r a z W i l a n ó W / n a s z e m i a s t o 6

Więcej zieleni i

bezPieczeństWa

Czas na zgłaszanie pomysłów do kolejnej edycji w a r s z a w s k i e g o b u d ż e t u o b y w a t e l s k i e g o j u ż minął. Łącznie do ratusza wpłynęło ponad 1700 zgłoszeń, ale które spośród nich zostaną zrealizowane w 2024 r. dowiemy się dopiero w wakacje. Już teraz jednak warto przyjrzeć się niektórym statystykom i konkretnym pomysłom Przede wszystkim, spośród 1734 zgłoszonych pomysłów, 194 to projekty ogólnomiejskie Jeśli chodzi z kolei o podział na poszczególne dzielnice, to najmniej zgłoszeń w całej Warszawie spłynęło z W ilanowa, bo zaledwie 31

W każdej części miasta pr zeważają jednak pomysły związane z zielenią oraz bezpieczeństwem mieszkańców Pod o b n e t e n d e n c j e w i d a ć r ó w n i e ż w W i l a n o w i e . Wś r ó d zgłoszonych pomysłów znalazły się propozycje m.in. doświetlenia pr zejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, dr zewa dające cień na placach zabaw dla dzieci, uzupełnienie szpalerów dr zew, koncerty tematyczne, uzupełnienie bibliotecznych zbiorów, siłownie plenerowe, systemy monitor ujące czystość wody, czy budowa chodników.

Z wszystkimi pomysłami można zapoznać się na stronie bo.um.warszawa.pl. Teraz projekty pr zejdą pr zez ocenę komisji, a 15 czer wca zacznie się ostateczne głosowanie, którego wyniki poznamy między 1 a 13 lipca 2023 r Zwycięskie projekty będą realizowane w pr zyszłym roku

Źródło: https://bo um warszawa pl/

marki PREMIUM dla kobiet i mężczyzn

T R A N S I T

S M I N F I N I T Y

H E N R Y C H R I S T

R O S S O 3 5

C A M P O M A G G I

P U R O T A T T O

M A J E S T I C F I L A T U R E S

Nasze marki wybieramy według jednego klucza - tylko naturalne tkaniny i najwyższej jakości marki niszowe z sektora premium

Good mood Boutique:

Royal Wilanów - ul Klimczaka 1

(wejscie od ul. Klimczaka), tel. 570 513 868

Dom Mody Klif - ul. okopowa 58/72, 1 piętro

fb: @goodmoodboutique

kolejn e b o isko

zamiast lodoWisk a?

W ilanów ogłosiło przetarg na „Budowę zespołu boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy sP nr 300 przy ul Gubinowskiej 28/30 w Warszawie” Dodaje także, że jeśli realizacja planu pójdzie sprawnie, to boiska do piłki nożnej powinny być gotowe na nowy rok szkolny

Oznacza to jednak, że działające obecnie na terenie pr zy ul. Gubinowskiej lodowisko będzie funkcjonowało jedynie do końca sezonu zimowego Dlatego wiadomość o pr zetargu wzbudziła wiele wątpliwości wśród mieszkańców Wilanowa W komentar zach powtar zają się wypowiedzi, że boisk do piłki nożnej w okolicy nie brakuje, a lodowisko jest tylko jedno Nie wiadomo też, czy istnieje opcja pr zeniesienia ślizgawki w inne miejsce.

Dlatego mieszkańcy stwor zyli specjalną petycję, pod hasłem: „Utr zymanie lodowiska kr ytego pr zy ul. Gubinowskiej”. Autor zy proszą władze dzielnicy i miasta o ponowne rozpatr zenie swojej decyzji. „Obiekt ten nie spełnia funkcji jedynie sportowej, ale również społeczną zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. W okresie zimowym jest to jedno z niewielu miejsc, gdzie w mieście można spędzić aktywnie i miło czas całą rodziną” – czytamy w petycji, zakończonej apelem o otwarty dialog z zainteresowanymi sprawą mieszkańcami Wilanowa. Do tej por y dokument podpisało ponad 300 osób.

Źródło: https://www facebook com/photo?

M a r z e c t e r a z W i l a n ó W / n a s z e m i a s t o 8

co raz mniej koPciuchó W

Zgodnie z mazowiecką uchwałą antysmogową, od tego roku zakazane jest używanie pr zestar załych pieców na paliwo stałe, które nie spełniają określonych wymogów. Pozytywna zmiana w tym zakresie jest widoczna, ponieważ jeszcze w 2017 r w Warszawie było aż 15 tysięcy kopciuchów Dzięki stopniowej likwidacji liczba ta obecnie zmalała do 4,4 tys Z jednej strony można uznać taki wynik za sukces, a z dr ugiej pokazuje on że wciąż zostało sporo pracy do wykonania w zakresie poprawy jakości powietr za w Warszawie. Aby zmniejszyć tę liczbę, miasto od kilku lat udziela mieszkańcom dotacji na wymianę kopciucha na bardziej ekologiczne źródło ciepła

– W ubiegłym roku na wymianę kopciucha przyznaliśmy niemal 900 dotacji na łączną kwotę ponad 25,5 mln zł Dzięki miejskiemu wsparciu od początku stycznia do końca grudnia 2022 r. udało się zlikwidować ponad tysiąc takich pieców w lokalach prywatnych – tłumaczy Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator ds zielonej Warszawy

z a o s z c z ę d z i m y

Wię cej energii

W n a j b l i ż s z y m c z a s i e Wa r s z a w a c h c e o b j ą ć wszystkie miejskie obiekty tzw Systemem do Zar ządzania Energią System ten zbudowany jest z połączonych ze sobą ur ządzeń pomiarowo-regulacyjnych (liczniki energii elektr ycznej, ciepła, głowice ter mostatyczne) z ur ządzeniami teletransmisyjnymi. Ma on umożliwić zachowanie komfortu cieplnego w budynku, a pr zy tym niższe rachunki za media i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.

– Obecnie, w ramach pilotażu projektu, system zainstalowano w 10 placówkach oświatowych - czujniki zbierają dane o zużyciu mediów i integrują działanie wewnętrznych instalacji, ale też alarmują o sytuacjach awar yjnych,

Jak dodaje, ubiegły rok miał być ostatnim, któr ym mieszkańcy mogli ubiegać się o dot a c j e O s t a t e c z n i e s t o ł e c z n e w ł a d z e z d e c yd o w a ł y s i ę j e d n a k p r z e d ł u ż y ć m o ż l i w o ś ć s k ł a d a n i a w n i o s k ó w o f i n a n s o w e w s p a r c i e również na obecny rok i pr zyszłe lata. „Wysokość dofinansowania dla osób, które będą ubiegać się o wsparcie w wymianie kopciucha, pozostanie na dotychczasowym poziomie – będzie wynosić do 70 proc. Taka sama pozostaje również ścieżka składania wniosków – dokumenty w wersji papierowej można zostawić w dowolnym urzędzie dzielnicy lub wysłać pocztą” – czytamy w komunikacie.

Zdecydowano się również na inną zmianę

aby ubiegać się o dotację na wymianę kopciucha nie tr zeba już posiadać prawa do dysponowania nier uchomością. Dzięki temu na wsparcie mogą liczyć również mieszkańcy nier uchomości o nieuregulowanym stanie

prawnym

Źródło: https://um warszawa pl/-/usunieto-70-proc-kopciuchow -w -warszawie

umożliwiając zdalne zarządzanie ze stanowiska operatora – tłumaczy zastępca prezydenta Warszawy Renata Kaznowska Jak dodaje, jedną z placówek, gdzie tr wa pilotaż systemu jest pr zedszkole nr 420 pr zy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej w Wilanowie.

W każdej takiej placówce, objętej wspomnianym systemem, prowadzony jest szczegółowy monitoring parametrów instalacji gr zewczej i elektr ycznej oraz sterowanie ogr zewaniem w zależności od war unków zewnętr znych Projekt ma na celu stwor zenie zintegrowanego systemu, któr y będzie działał na terenie całej Warszawy, dlatego w latach 2023 – 2025 zarezer wowano 45 mln zł w budżecie miasta na jego dalszą rozbudowę w kolejnych obiektach miejskich Wdrożenie systemu ma pozwolić władzom miasta oszczędzać nawet 20 mln zł rocznie.

Źródło: https://um warszawa pl/

M a r z e c 2 0 2 3 t e r a z W i l a n ó W / n a s z e m i a s t o 9

ro cznica W ybuchu W ojn y W ukrain ie .

W ila nóW Pamię ta!

24 lutego 2022 r. obudziliśmy się w zupełnie innej rzeczywistości. tego dnia Rosja napadła na Ukrainę i rozpoczął się dramat milionów ludzi. Pamiętamy co działo się na granicy, na dworcach. Pamiętamy zbiórki z pomocą, przygotowywanie jedzenia, szukanie mieszkań, miejsc w szkołach słuchaliśmy wstrząsających opowieści przybywających do Polski, widzieliśmy zdjęcia pokazujące bestialstwo Rosjan, dokonywane również na cywilach te słowa i obrazy na zawsze zostaną z nami

We d ł u g d a n y c h O N Z o d 2 4 l u t e g o 2 0 2 2 r d o 2 stycznia 2023 r. liczba osób bezpośrednio poszkodowanych w wyniku ataku Rosji na Ukrainę wynosi 17 994, z czego 6 919 to zamordowani, a 11 075 to ranni Liczby te są znacznie wyższe, gdyż nie wszystkie dane docierają do Kijowa, a wiele masowych grobów nadal pozostaje nieodkr ytych

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę pr zybyło do nas wiele osób, niektóre potr zebowały tylko tymczasowego wsparcia, inne zostały na dłużej. Mieszk a ń c y W i l a n o w a z j e d n o c z y l i s i ę i w s p ó l n i e zorganizowali wiele akcji pomocowych Dzięki wo-

lontariuszom funkcjonowały magazyny z odzieżą i potr zebnymi artykułami, była akcja spr zedaży owoców i war zyw z TIR-a, któr y nie zdążył wjechać d o U k r a i n y. O r g a n i z o w a n o z b i ó r k i w s z k o ł a c h i pr zedszkolach Do wilanowskich szkół uczęszcza obecnie niemal 400 dzieci z Ukrainy, a my robimy wszystko co w naszej mocy, aby czuli się u nas dobr ze i bezpiecznie.

W rocznicę rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę, Centr um Kultur y Wilanów wraz z Dzielnicą Wilanów, zaprosiło ukraiński zespół Monysto, któr y za-

M a r z e c t e r a z W i l a n ó W / f o t o R e P o R t a ż 10
M a r z e c t e r a z W i l a n ó W / f o t o R e P o R t a ż 11

prezentował folklor ystyczne pieśni ukraińskie w tradycyjnych i nowoczesnych aranżacjach Koncertowi towar zyszyła wystawa zdjęć oraz pokaz filmu zrealizowanego podczas wyjazdu z pomocą humanitar ną z Wilanowa dla najbardziej potr zebujących mieszkańców Ukrainy. Autorami reportażu są Amina Księżopolska i Arkadiusz Obszyński.

To dzięki mieszkańcom Wilanowa oraz z inicjatywy radnej Dzielnicy Wilanów, Urszuli Włodarskiej-Sęk,

bur mistr za Wilanowa - Ludwika Rakowskiego oraz zastępcy bur mistr za Wilanowa - Artura Buczyńskiego, udało się zorganizować transport z pomocą

Dziękujemy! Tylko od naszego zaangażowania zależy, czy będziemy w stanie znów dowieźć pomoc do Ukrainy. Wkrótce znów r uszamy!

12 M a r z e c t e r a z W i l a n ó W / f o t o R e P o R t a ż
Autorzy zdjęć: Amina Księżopolska, Arkadiusz Obszyński

kole jny etaP budoW y tram Waju do Wil ano Wa

tr w a j ą c a o d m i e s i ę c y b u d o w a l i n i i t r a mw a j o w e j d o W i l a n o w a w k r a c z a w ł a ś n i e w kolejny etap. od 11 lutego plac budowy w y d ł u ż y ł s i ę , c o o z n a c z a ł o d u ż e zmiany zarówno dla kierowców, jak i osób k o r z y st a j ą c y c h z k o m u n i k a c j i m i e j s k i e j związ a n e j e s t t o z k o n i e c z n ą p r z e b u d o w ą wielu instalacji umieszczonych pod ziemią wzdłuż powstającej linii.

„Docelowo wykonawca robót, Budimex, planuje pracować na całym zamkniętym odcinku ulicy Jana III Sobieskiego i al Rzeczypospolitej między ul. van Beethovena a Branickiego” – infor muje ratusz. Jak czytamy, w pier wszej kolejności rozpocznie się pr zebudowa wodociągu i odwodnienia, a następnie r uszą pr zygotowania do pr zebudowy ciepłociągów, co będzie wiązało się z wykonaniem głębokich wykopów. Następnie zaplanowana jest pr zebudowa instalacji elektr ycznych, a wszystkie prace zostały rozplanowane do pr zełomu kwietnia i maja. „Z kolei czas na przebudowę głównej rury zaopatrującej tę część Warszawy w ciepło jest bardzo krótki. Podłączeń można dokonywać tylko od czerwca do sierpnia. Do tego czasu wykonawca musi przeprowadzić roboty przygotowawcze” – dodaje ratusz Na czas tr wania prac ur uchomione będą dodatkowe połączenia. Co ważne, podczas robót ponad 4-kilometrowy buspas będzie wyznaczony na całej długości ulicy Jana III Sobieskiego Ur uchomione będą dodatkowe połączenia autobusowe do metra, a w okresie ferii utr zymane, częstsze kursy autobusów linii 522 i kursowanie autobusów linii E-2. „Buspas, który dziś w kierunku centrum wytyczony jest pomiędzy ulicą van Beethovena a Dolną, ma zostać wydłużony od 18 lutego do al Wilanowskiej W godzinach szczytu komunikacyjnego ulicą Jana III Sobieskiego w kierunku centrum na ośmiu liniach kursuje blisko 50 autobusów WTP. Pojazdy te, w ciągu godziny, są w stanie przewieźć prawie 6 tys pasażerów Dzięki buspasowi autobusy będą się poruszały sprawniej i punktualniej” – pr zekonuje ratusz.

Z kolei od 13 lutego nowe połączenie z Wilanowa do metra linii M1 zapewniają autobusy linii 217

n a w y d ł u ż o n e j t r a s i e . Au t o b u s y t e k u r s u j ą o d skr zyżowania al. Rzeczypospolitej z ulicą Branickiego, pojadą Płaskowickiej, Cynamonową, Ghandi do stacji metra Imielin Dzięki temu z tej części Wilanowa, z jednego pr zystanku (u zbiegu al. Rzeczypospolitej i Branickiego), do stacji Imielin będzie można dojechać autobusami tr zech linii

– 2 1 7 , 2 6 3 i 3 1 9 . W g o d z i n a c h p o r a n n e g o szczytu autobusy mają odjeżdżać z tego miejsca

c o o k 4 - 5 m i n u t , a p o d r ó ż d o m e t r a p o t r w a 10-15 minut Pr zy Imielinie autobusy tych tr zech linii będą wyr uszały w kier unku Wilanowa także ze wspólnego pr zystanku.

Nie zmieniło się za to kursowanie innych linii, nawet w okresie ferii. W związku z ograniczeniami w r uchu drogowym autobusy linii 522 oraz E2 kursowały cały czas tak samo, jak w dni powszednie Z powodu prac zmieniony też końcowy odcinek trasy autobusów linii 172.

Ko l e j n e z m i a n y d r o g o w e r o z p o c z e ł y s i ę w r a z z początkiem ferii. W nocy z 10 lutego na 11 lutego nastąpi pr zełożenie r uchu na ul Jana III Sobieskiego z jezdni wschodniej na zachodnią, na odcinku od skr zyżowania z ulicą van Beethovena do skr zyżowania z ulicą Witosa. W kolejnych zmieniono r uch na odcinku od skr zyżowania z ulicą Witosa do skr zyżowania z aleją Wilanowską, a na alei Rzeczypospolitej. W pr zypadku bardzo intensywnych opadów śniegu lub deszczu czy silnych mrozów ter miny te mogą ulec niewielkiej zmianie Pr zypomnijmy: tramwaj do Wilanowa ma r uszyć w pier wszej połowie 2024 roku, a wy konawcą jest fir ma Budimex.

https://um warszawa pl/-/zmiany -w -ruchu-wzdluz-budowy -torowdo-wilanowa

M a r z e c t e r a z W i l a n ó W / n a s z e m i a s t o 13

M a r z e c t e r a z W i l a n ó W / l i f e s t y l e

LUKSUS OWE OSIEDL A

W MIASTECZKU WIL ANóW

r yne k l uksusow yc h nie ruchom ości ce chuj e bardzo o gran iczona d ostę pno ść, p ożąd an ie oraz wysoka cen a defini cja lu ksusowe j n ieruch omości do tyka w ielu asp ektów

Atrakcyjna, prestiżowa lokalizacja jest najbardziej istotna, ponieważ w największym stopniu deter minuje wzrost wartości inwestycji w czas i e D r u g i m e l e m e n t e m j e s t p r o j e k t a r c h it e k t o n i c z n y n i e r u c h o m o ś c i , k t ó r y p o w i n i e n s p e ł n i a ć e s t e t y c z n e o c z e k i w a n i a – p o n a d c z as o w y z d u ż y m i p r z e s z k l e n i a m i , w y k o n a n y z użyciem wysokiej jakości materiałów. Kolejne atr ybuty luksusu to otoczenie - dostęp do infrastr uktur y na wysokim poziomie, bardzo dobre szkoły w bliskiej odległości, tereny zielone oraz bezpieczeństwo, a to wszystko składa się na komfort mieszkańców

Osiedla Hampton Residence Wilanów oraz Art Garden Wilanów spełniają te kr yteria. Posiadanie własnego domu z ogrodem w Miasteczku

Wilanów, z r zeźbami wykonanymi z mar mur u l u b b r ą z u w p r z e s t r z e n i w s p ó l n e j j e d n e g o z osiedli, zdecydowanie oznacza luksus.

H a m p t o n R e s i d e n c e W i l a n ó w o r a z A r t G a r d e n W ilanów to osiedla nowoczesnych rezydencji, które pow s t a j ą j a k o o d p o w i e d ź n a r o s n ą c e o c z e k i w a n i a z a m o ż n y c h k l i e n t ó w – k o m f o r t o w a l o k a l i z a c j a w prestiżowej dzielnicy z bardzo dobrą infrastr ukturą w sąsiedztwie

Inwestorem jest doświadczony deweloper Green House Development, na którego koncie znajduje się już kilka apartamentowców klasy premium w Warszaw i e i K r a k o w i e O b e c n i e , o b o k l u k s u s o w y c h o s i e d l i w M i a s t e c z k u W i l a n ó w, k o ń c z y b u d o w ę d w ó c h pięciu budynków kurortu Wave Międzyzdroje Resort & S PA , n a g r o d z o n e g o E u r o p e a n Pr o p e r t y Aw a r d s 2022/23 oraz rozpoczyna budowę kolejnej inwestycji – AQUART Świnoujście Wellness&SPA.

P i e r w s z a z t r z e c h i n w e s t y c j i w r a m a c h o s i e d l a H a m p t o n R e s i d e n c e W i l a n ó w z o s t a ł a s p r z e d a n a Kolejna jest w trakcie budowy. Moder nistyczne br yły

14
Hampton Residence Wilanów – zdjęcie pierwszej inwestycji

rezydencji zaprojektowane są w tym samym stylu, któr y charakter yzuje elegancja, minimalizm, mieszczą się w doskonałej architektur ze. Kolor ystyka elewacji utr zymana jest w jasnych bar wach.

W Art Garden Wilanów, w pr zestr zeni osiedla, znajdą się r z e ź b y i n s p i r o w a n e n a t u r ą , k t ó r e z o s t a n ą u m i e s z c z o n e w z d ł u ż a l e i g ł ó w n e j , w s t a r a n n i e w y b r a n y c h m i e j s c a c h Rzeźbiarka - Ida Karkoszka, która posiada na swoim koncie wiele wystaw w Polsce i w Europie, twor zy cykl r zeźb ze szlachetnych materiałów - mar mur u i brązu. Prace będzie można podziwiać w otwartej pr zestr zeni - części wspólnej ogrodu Zamożne osoby coraz częściej otaczają się sztuką, bywa że są kolekcjonerami prac artystów reprezentujących również młode pokolenie.

W s p r z e d a ż y z n a j d u j ą s i ę n o w o c z e s n e r e z y d e n c j e o p ow i e r z c h n i o d o k 2 0 0 d o p o n a d 3 0 0 m k w K a ż d a z n i c h o t o c z o n a j e s t p r y w a t n y m o g r o d e m o p o w i e r z c h n i o d o k 5 0 0 d o o k 1 0 0 0 m k w J e s t t o z a p o w i e d ź n i e z w y k ł e g o k o m f o r t u i l u k s u s o w e g o w y p o c z y n k u w ś r ó d z i e l e n i .

Art Garden Wilanów to 22 ekskluzywne rezydencje z pr ywatnymi ogrodami realizowane w najwyższym standardzie. Prace budowlane są już mocno zaawansowane

Ekskluzywne osiedla z efektownymi alejami wewnętr znymi biegnącymi w centralnej części terenu, starannie zaprojektowana zieleń i oświetlenie podkreślą unikalny styl inwestycji i będą cieszyć oczy obecnych i pr zyszłych mieszkańców.

J a k o ś ć i s t y l ż y c i a o r a z k o m f o r t d l a w i e l u z a m o ż n y c h l u d z i t o k l u c z o w e aspekty luksusu, któr ych będzie można doświadczyć w tym miejscu.

N a p a r t e r a c h r e z y d e n c j i b ę d ą s t r e f y d z i e n n e , s a l o n y z a n e k s a m i k u c h e nnymi, spiżar nie, pomieszczenia gospod a r c z e P i ę t r a t o w y g o d n e s y p i a l n i e , komfortowe gabinety, łazienki i garder o b y. Ws z y s t k o s t a r a n i e z a p r o j e k t ow a n e t a k , a b y z a p e w n i ć m a k s y m a l n y k o m f o r t www.greenhousedevelopment.pl

M a r z e c t e r a z W i l a n ó W / l i f e s t y l e 15
Wizualizacja Art Garden Wilanów – Weremczuk Design Rzeźba autorstwa artystki Idy Karkoszki w Alei Rzeźb w Art Garden Wilanów Wizualizacja salonu w Hampton Residence Wilanów – Tissu Architecture

d o 2050 r. me tro do je dzie na Wilanó W?

W ł a d z e W a r s z a w y o g ł o s i ł y, ż e d o 2 0 5 0 r. p l a n u j ą z b u d o w a ć t r z y k o l e j n e l i n i e m e t r a . o z n a c z a ł o b y t o , że ponad połowa mieszkańców stolicy mieszkałaby wówczas w zasięgu dojścia do metra piechotą (ok 1000 m), a stacje znajdowałyby się w aż 17 z 18 dzielnic Warszawy

– Prawie 60 proc. mieszkanek i mieszkańców Warszawy korzysta z transportu publicznego, ponad 90 proc jest z niego zadowolonych Jesteśmy z tego dumni i będziemy rozwijać komunikację zbiorową – mówił prezydent Warszawy Rafał Tr zaskowski, ogłaszając plan pięciu linii metra. Prace projektowe nad planem tr wały kilka lat Uzyskał on pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, a obecnie ur zędnicy miejscy pr zygotowują materiał do uzgodnień i opinii ustawowych.

„Później, po przyjęciu uzgodnień i opinii, dokument zaprezentowany zostanie mieszkańcom podczas rozbudowanych konsultacji społecznych w maju i czerwcu Uwagi będzie można składać aż do końca września” – czytamy w komunikacie

Kiedy dokładnie miałaby rozpocząć się budowa kolejnych linii metra, na ten moment tr udno pr zewidzieć (prace projektowe nad tr zecią linią metra już się rozpoczęły). Jeśli jednak plany udałoby się wcielić w życie, to łączna długość linii metra wzrosłaby z 41,5 km do 113 km, a dostęp do podziemnej kolei uzyskałoby kilka kolejnych dzielnic, w tym Wilanów Mieszkańcy tej dzielnicy szczególnie powinni obser wować wiadomości dotyczące powstania czwartej linii.

„Z Wilanowa już w niedalekiej przyszłości tramwajem da się dojechać do centrum Trwa budowa linii W przyszłości będzie też metro Teraz podróż na plac Zawiszy zajmuje 36 minut Linią metra M4 dojedziemy w 25 minut Jeszcze więcej czasu zaoszczędzimy na trasie Wilanów-centrum. Obecnie potrzeba na to 31 minut, metrem z przesiadkami linią M4 i M1 – 18 minut” – zapewnia ratusz.

Jeśli wszystkie linie zostaną zbudowane zgodnie z planem, to na Mar ymoncie ma powstać kr zyżówka aż tr zech linii metra: M1, M2 i M4, a linie M1 i M4 będą się kr zyżować także w rejonie Dworca Południowego Według dostępnych na ten moment grafik w rejonie Wilanowa miałyby powstać tr zy stacje: Dolina Służewiecka, Stegny oraz Sobieskiego.

Źródło: https://um warszawa pl/-/stolica-pieciu-linii-metra

M a r z e c t e r a z W i l a n ó W / n a s z e m i a s t o 16

co ze s tr eFą

czys tego transPor tu?

Władze Warszawy nie ukr ywają, że w pr zyszłym roku zamier zają utwor zyć strefę czystego komfortu, aby ograniczyć wjazd do miasta najbardziej zanieczyszczającym powietr ze pojazdom Po strefie tej mogłyby więc por uszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie nor my emisji spalin (tzw nor my Euro, które są powiązane z datą produkcji pojazdu) – 87 proc mieszkańców i mieszkanek Warszawy chce, aby władze lokalne podejmowały działania, których celem jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, a 76 proc chce powstania stref y czystego transportu) Warszawa poważnie traktuje swoje zobowiązania zarówno wobec mieszkańców, jak i przepisów prawa, dlatego chcemy uruchomić strefę czystego transportu w stolicy w połowie 2024 roku – tłumaczy prezydent Rafał Tr zaskowski. Na ten moment wiadomo, że strefa ma funkcjonować od lipca 2024 r. i obejmie większość Śródmieścia oraz pr zylegające do niego fragmenty Woli, Ochoty, Saskiej Kępy, Grochowa i Pragi Granice strefy będą pokr ywały się z głównymi drogami i liniami kolejowymi, które nie zostaną objęte strefą „W pierwszym etapie ograniczenie wjazdu do SCT dotyczyłoby pojazdów benzynowych niespełniających normy Euro 2 (starszych niż 27 lat) i pojazdów z silnikiem Diesla niespełniających normy Euro 4 (starszych niż 18 lat) Później, konsekwentnie co dwa lata, zwiększane będą wymagania dotyczące standardów emisji spalin dla aut poruszających się w strefie” – uzupełnia stołeczny ratusz Niewykluczone jest też powiększenie samej strefy w kolejnych latach

Jednak dokładny obszar strefy czystego transportu, terminy jej wprowadzania, jak i wymogi czy też wyjątki dla wybranych gr up osób czy pojazdów nie zostały jeszcze precyzyjnie ustalone Właśnie w celu pr zedyskutowania z mieszkańcami tych szczegółów, władze miasta zaplanowały konsultacje społeczne Rozpoczęły się one 25 stycznia i mają potr wać pr zez kolejne tr zy miesiące Swoje uwagi do projektu można wysyłać na odpowiedni adres e-mail lub pr zez for mular z dostępny na stronie konsultacji. W najbliższych tygodniach odbędą się także spotkania online oraz dyżur y konsultacyjne w różnych dzielnicach miasta Ich dokładne ter miny również można sprawdzić w inter necie

Źródło: https://warszawa wyborcza pl/warszawa/

WarszaWa WŚród

najatrakcyjni ejszych

miast dla turystó W

Plebiscyt European Best Destination 2023 to konk u r s n a n a j l e p s z y k i e r u n e k t u r y s t y c z n y E u r o p y, w któr ym głosują inter nauci z całego świata i to oni decydują o tym, które z miast zdobędzie prestiżowy tytuł. W tym roku w gronie 20 miast nominowanych do finału znalazła się Warszawa (jako jedyne polskie miasto) Wygrana w takim plebiscycie byłaby więc dla Warszawy nie tylko okazją do w z m o c n i e n i a s w o j e j p o z y c j i i r o z p o z n a w a l n o ś c i , ale również mogłaby liczyć na wzrost r uchu tur ystycznego, co pr zekłada się na wymier ne kor zyści i dalszy rozwój miasta

– To niepowtarzalna okazja, żeby zachęcić gości z całego świata do wizyty w naszym mieście, aby mogli przekonać się sami jak przyjaznym, zielonym i otwartym dla wszystkich miastem jest Warszawa – mówi prezydent Rafał Tr zaskowski, zachęcając wszystkich warszawiaków i warszawianki do głosowania. Do współpracy włączyły się także m in warszawskie dzielnice, miejskie spółki, instytucje kultur y, a także wybrane uczelnie oraz hotele, czy restauracje i pr zedsiębiorstwa branżowe Aby zagłosować wystarczyło wejść na stronę inter netową plebiscytu (www.europeanbestdestinations.com), odszukać Warszawę na liście 20 miast i oddać swój głos Nie tr zeba było się rejestrować, ani wypełniać for mular zy, cały proces tr wał więc zaledwie kilka sekund Każdy uczestnik mógł oddać jeden głos dziennie aż do 10 lutego.

Źródło: https://um warszawa pl/-/warszawa-kandydatem-na-najlepszy -kierunek-tur ystyczny -2023

M a r z e c t e r a z W i l a n ó W / n a s z e m i a s t o 17

in noWacyjn e lab oratorium żyWnoŚc i

food lab to część dużego międzynarodowego projektu food trails, w którym uczestniczy Warszawa oraz dziesięć innych europejskich miast Każde z nich ma poświęcony temu zadaniu tzw. living lab. Uczestnicy „laboratorium innowacji” starają się opracowywać nowoczesne rozwiązania w oparciu o potrzeby grup, na rzecz których działają. W ykorzystują w tym celu badania, eksperymenty i kreatywne metody. – Warszawski Food Lab to uzupełnienie i poszerzenie dotychczasowych działań miasta na rzecz zrównoważonej polityki żywnościowej – tłumaczy Karolina zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego.

W ramach projektu Warszawa skupiła się na kwestii mar nowania żywności To priorytet w projekcie warszawskiej polityki żywnościowej, a jednocześnie jedno z największych

światowych wyzwań – tłumaczy w komunikacie stołeczny ratusz i pr zypomina, że według szacunków co roku w Unii Europejskiej do kosza trafia 88 mln ton żywności, a na całym świecie – aż 1,3 mld ton.

Dlatego warszawski Food Lab działa pr zede wszystkim na r zecz dwóch gr up, dla któr ych mar nowanie żywności jest istotnym problemem – stołecznych lokali gastronomicznych oraz organizacji char ytatywnych, które kor zystają z darowizn i gotują jedzenie dla swoich podopiecznych W pr zypadku pier wszej z tych gr up Food Lab stara się pr zede wszystkim opracować rozwiązania, które pomogą pr zedłużyć tr wałość żywności dzięki właściwemu magazynowaniu oraz pozwolą w bezpieczny sposób oddawać niewykor zystane jedzenie.

Dr ugie ważne zagadnienie, jakim zajmuje się stołeczny Food Lab, dotyczy kr yzysu uchodźczego

Pi e r w s z e t y g o d n i e p o w y b u c h u w o j n y w Ukrainie pokazały, jak dużym wyzwaniem jest dostęp do żywności oraz rozdysponowanie jej potrzebującym w sytuacji kryzysowej Food Lab – we współpracy z Warszawskim Bankiem Żywności – chce znaleźć sposób na zwiększenie i optymalne wykorzystanie zasobów jedzenia – czytamy

Warto także dodać, że docelowo stołeczny Food

L a b m a d z i a ł a ć w s t r u k t u r a c h U r z ę d u m . s t .

Wa r s z a w y j a k o i n t e r d y s c y p l i n a r n y z e s p ó ł z ł o -

ż o n y z p r z e d s t a w i c i e l i b i z n e s u , n a u k i , s a m o -

r ządu oraz mieszkańców

Źródło: https://um warszawa pl//nowe-spojrzenie-na-zywnosc-dziala-miejski-food-lab

M a r z e c t e r a z W i l a n ó W / n a s z e m i a s t o 18

brakuje

Pienięd zy na skrzyżoWanie

W ostatnich dniach stycznia Burmistr z Wilanowa Ludwik R akowski poinfor mował o wynikach pr zetargu na budowę skr zyżowania ulicy Pr zyc z ó ł k o w e j z u l . A . B r a n i c k i e g o i ul. Z. Vogla. Jak się niestety okazało, wszystkie z tr zech ofert są na ten moment zbyt drogie Władze Wilanowa dysponują na tę inwestycję kwotą ok. 24,8 mln zł (część z tej sumy poszła już na dokumentację), a nawet najtańsza w pr zetargu fir ma Fa l b r u k o c z e k u j e a ż 2 7 , 7 m l n z ł .

Kolejne dwie fir my chcą za pr zebudowę skr zyżowania ponad 29 mln zł

– Oferty będą teraz sprawdzane, jednak ewentualne rozstrzygnięcie przetargu będ z i e m o ż l i w e p o p r z y z n a n i u D z i e l n i c y dodatkowych środków przez R adę m.st. Warszawy – tłumaczy bur mistr z Wilanowa W efekcie, nawet jeśli uda s i ę p o z y s k a ć d o d a t k o w e f u n d u s z e (brakuje około 3 mln zł), to inwestycja prawdopodobnie pr zeciągnie s i ę n a 2 0 2 4 r Z a p e w n e w i ę c n i estety mieszkańcy Wilanowa spędzą j e s z c z e t r o c h ę c z a s u w k o r k a c h w t y m m i e j s c u , b o w y j a z d z M i a st e c z k a W i l a n ó w p r z e z s k r z y ż o w an i e u l . Pr z y c z ó ł k o w e j , B r a n i c k i e g o i Vo g l a n i e z o s t a n i e z b y t s z y b k o udrożniony Źródło: https://warszawa wyborcza pl/warszawa/

noWa o ds łona Vetur ilo już za chWilę

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, już 1 marca ur uchomiony zostanie rowerowy system Veturilo. Tym razem będzie on jednak funkcjonował nieco inaczej, niż w popr zednich sezonach Obecnie tr wają ostatnie pr zygotowania – w Warszawie zainstalowano już tr zy tysiące stojaków rowerowych w 300 lokalizacjach. „Nowe parkingi znacznie usprawnią proces wypożyczania i zwracania pojazdów Konstrukcja pozwoli na parkowanie także innych rowerów niż Veturilo oraz e-hulajnóg” – tłumaczą stołeczni ur zędnicy Co ważne, nowych rowerów nie tr zeba będzie pr zypinać bezpośrednio do stojaka, ponieważ zamek blokujący został wbudowany w tylne koło Dwukołowce mają być także bardziej wytr zymałe od swoich popr zedników, aby znieść częste użytkowanie, oraz „wandaloodpor ne”, czyli z jak najmniejszą liczbą r uchomych i łatwych do odkręcania części

Same stacje rowerów będą wyposażone w GPS, co pozwoli wyznaczyć „obszar stacji”, gdzie należy zwrócić rower Ponadto za dodatkową opłatą osoby kor zystające z systemu będą mogły zostawić pojazd w dowolnym miejscu, oczywiście zgodnie z pr zepisami r uchu drogowego. Na stacjach nie zobaczymy już jednak służących do wypożyczania rowerów ter minali. Służyć będzie do tego wyłącznie mobilna aplikacja Miejsce ter minali zajmą proste totemy infor macyjne w pięciu językach ustawione pr zy stacjach

Nowe Veturilo ma liczyć w wersji maksymalnej do 5500 rowerów. Powróci też możliwość finansowania nowych wypożyczalni bezpośrednio pr zez ur zędy dzielnic, co miało miejsce już w popr zednich latach

Źródło: https://tvn24 pl/tvnwarszawa/najnowsze/warszawa -koniec-szarpania-sie-z-elektrozamkiem-juz-za-dwa-tygodnie-ruszy -nowe-veturilo-

M a r z e c t e r a z W i l a n ó W / n a s z e m i a s t o 19
M a r z e c t e r a z W i l a n ó W / e D U K a C J a 21

sUmmeR time in malta

Kiedy wracamy z ferii, to od razu myślimy o wakacjach, a jeśli o wakacjach mowa, to nie ma lepszego wyjazdu niż obóz językowy ze szkołą The Palms.

Już od kilku lat szkoła organizuje wyjazdy zagraniczne z dziećmi i młodzieżą, podczas któr ych dzieci spędzają czas na rozwijaniu swoich umiejętności językowych i nawiązywaniu nowych przyjaźni z rówieśnikami z innych krajów.

W tym roku kolejna grupa The Palms wyjeżdża na Maltę.

Wypoczynek w ciepłym kraju z pięknymi widokami wydaje się być idealnym sposobem spędzania wakacji, nie tylko dla dorosłych, ale i dzieci oraz młodzieży. Jednak czy można połączyć relaks na złotej plaży z nauką języka tak, by otr zymać niezapomniany obóz?

W celu sprawdzenia tego wybraliśmy się z lemurem Akiki na Maltę - wyspę o zjawiskowej scenerii, która jednocześnie jako kraj anglojęzyczny, jest idealnym miejscem na naukę języka obcego.

Szkoła Malta Lingua, którą polecamy jako organizatora kursu, okazała się być str załem w dziesiątkę Jej placówka położona jest w Saint Julian's - w bardzo tur ystycznej, zarazem bezpiecznej miejscowości. Szkoła mieści się w

ogromnej kamienicy pośród bloków mieszkalnych, a jej wnętr ze ur ządzone jest w nowoczesnym stylu z nutą tradycyjnych maltańskich dekoracji Już na samym wejściu zostaliśmy bardzo miło ugoszczeni i oprowadzeni po całym budynku. Szkoła jest pr zestronna, ma wiele różn y c h s a l l e k c y j n y c h , w i ę k s z o ś ć z t a b l i c a m i m u l t i m ed i a l n y m i . Po s i a d a t a k ż e m a ł ą k a f e t e r i ę i m i e j s c e d o odpoczynku na dachu, na któr ym można spędzić pr zer wę ze znajomymi, chłodząc się w basenie

D o w i e d z i e l i ś m y s i ę r ó w n i e ż o p r o g r a m i e n a u c z a n i a i sposobach prowadzenia lekcji. Z zadowoleniem możemy stwierdzić, iż owe podejście do nauki w zupełności pokr ywa się z naszym - szkoła Malta Lingua stawia na komunikatywność i naukę z pr zyjemnością Lekcje są tam urozmaicone, pełne zabawy i rozmawiania w obcym języku. Po zajęciach, uczniowie udają się do części mieszkalnej szkoły, gdzie mają możliwość uczestniczenia

22 M a r z e c t e r a z W i l a n ó W / Ś W i a t n a J Ę z y K a C H

w rozmaitych grach i aktywnościach W samym hotelu możemy znaleźć dwa baseny - zewnętr zny i wewnętr zny, piłkar zyki, stół do bilardu, ogromną pr zestr zeń zieleni, a nawet taras na dachu, z leżakami, jacuzzi i zachwycającym widokiem na panoramę miasta. Czasu na nudę tam nie będzie!

Malta to pr zepiękna wyspa na Mor zu Śródziemnym, która razem z Gozo, położona jest między Afr yką a Sycylią Słynie ze swoich lagun o błękitnej wodzie, czy miasteczek, każde o swoim własnym charakter ze. Valetta, stolica Malty, to najnowocześniejsze miasto na wyspie. Znajduje się tam mnóstwo ciekawych muzeów i znakomitych restauracji. Nas jednak, bardziej ur zekło Saint Julian's, które pomimo braku statusu stolicy, wydawało się bardziej tętnić życiem W ciągu dnia, zapełnione były kawiarenki w wąskich uliczkach miasta oraz plaże utwor zone tam na życzenie mieszkańców. Nocą, wszystkie latar nie, miejskie lampy oraz neony restauracji zapalają się, twor ząc pr zepiękny łańcuch świateł odbijający się w tafli mor za.

Wycieczka na Maltę utwierdziła nas w pr zekonaniu, że połączenie pr zyjemnej nauki angielskiego z odpoczynkiem nad br zegiem mor za stanowi idealne połączenie na obóz językowy. Całym zespołem tęsknimy za śródziemnomorską wyspą i odliczamy dni do wakacji!

Zapraszamy młodzież w wieku od 14 lat na wspólny wyjazd na Maltę.

Dwa tygodnie wakacji

to będzie niezapomniany wypoczynek i nauka angielskiego w jednym!

Chętnych zapraszamy do kontaktu:

biuro@thepalms.edu.pl

23 M a r z e c t e r a z W i l a n ó W / Ś W i a t n a J Ę z y K a C H

M a r z e c t e r a z W i l a n ó W / W a R s z t a t y G o t o W a n i a W R o y a l W i l a n ó W / f o t o R e l a C J a 24

F

e

s t i Wa l s m a kó W i Ś W i e t n e j

z a b

aW y W z i m o W e j o d sło n i e !

J u ż p o r a z k o l e j n y T E R A Z W I L A N ó W z a p r o s i ł naszych najmłodszych na warsztaty kulinar ne tym razem w zimowe ferie.

D z i e c i a k i g o t o w a ł y, p o z n a w a ł y n o w e s m a k i , a wszystko to w fantastycznej atmosfer ze Zagwarantowaliśmy świetny klimat inspir ujący nasze dzieci!

W COOK STORY w ROYAL WIL ANóW w profesjonalnym (280m2) studio kulinar nym w prestiż o w y m m i e j s c u , d z i e c i u c z y ł y s i ę g o t o w a ć , w e

wspaniałym towar zystwie i pr zy muzyce w tle pr zeżywały kulinar ną pr zygodę

M a m y n a d z i e j ę , ż e d z i e c i p r z e i s t o c z y ł y s i ę w p r a w d z i w y c h s z e f ó w k u c h n i i p o n a s z y c h w a r s z t a t a c h z a s k o c z y ł y r o d z i c ó w w ł a s n o r ę c zn i e p r z y g o t o w a n y m i s m a k o w i t y m i ś n i a d an i a m i , obiadami i deserami!

Czas spędzony na naszych zimowych warsztat a c h b y ł d l a d z i e c i w s p a n i a ł ą n a u k ą i z a b a w ą i n a p e w n o z a c h o w a j ą m i ł e w s p o m n i e n i a i p r z e pisy na pyszne dania. Dzięki warsztatom niejedno dziecko odkr yło swój kulinar ny talent Zapraszamy serdecznie za rok i dziękujemy za wspólną zabawę!

M a r z e c t e r a z W i l a n ó W / W a R s z t a t y G o t o W a n i a W R o y a l W i l a n ó W / f o t o R e l a C J a 25
M a r z e c t e r a z W i l a n ó W / W a R s z t a t y G o t o W a n i a W R o y a l W i l a n ó W / f o t o R e l a C J a 26
M a r z e c t e r a z W i l a n ó W / W a R s z t a t y G o t o W a n i a W R o y a l W i l a n ó W / f o t o R e l a C J a 27 warsztatykulinarnewWilanowie warsztatykulinarne.wilanow@gmail.com
M a r z e c t e r a z W i l a n ó W / C o n o W e G o W C K W 28
M a r z e c t e r a z W i l a n ó W / C o n o W e G o W C K W 29

Półkolonie letnie 2023

d l a d z i e c i w w i e k u 5 - 8 o r a z 9 - 1 3 l at z a j ę c i a o d P o N i e d z i a Ł k u d o P i Ąt k u w g o d z i n a c h o d 9 . 0 0 d o 1 7 . 0 0 - od 21 marca 2023 ruszają zapisy na półkolonie letnie w wawa wake!

w wawa wake!!!

gr y i zabawy int egra cyjne n a św ieżym powietr zu sportow e aktyw nośc i z n aszym zespołem k tóry pr zygotowu je dziec i do zajęć na w odzie i na plaży n auka paddle board ak tywności na w odn ym torze pr zeszkód silent disc o war sztaty ta neczne danc e of c olours pla żow anie i relak s

I turnus - od 26.06.2023 do 30.06.2023 II turnus - od 03.07.2023 do 07.07.2023 III turnus - od 10.07.2023 do 14.07.2023 IV turnus - od 17.07.2023 do 21.07.2023 V turnus - od 24.07.2023 do 28.07.2023 VI turnus - od 31.07.2023 do 04.08.2023 VII turnus - od 07.08.2023 do 11.08.2023 VIII turnus - od 14.08.2023 do 18.08.2023 IX turnus - od 21.08.2023 do 25.08.2023
512084770 Wawa Wake: ul. Wsp ólna 80, 0 5-5 20 Konstancin-J eziorna Półkolonie w Wawa Wake www terazwilanow com www creativestory-wilanow com
C z e r w i e c t e r a z W i l a n ó W / P ó Ł K o l o n i e l e t n i e 2 0 2 3 31
ProGraMie
+48
turNusÓw aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu
w
PÓŁkoloNii MiĘdzY iNNYMi:
9
Oferta First minute