Page 1

Teraz

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin-Jeziorna i okolice

®

Luty 2015 / Gazeta bezpłatna ISSN 2082-3231 / Nakład: 10 000 egz.

Wilanów GROdZONA OAZAWIlANóW, MONOtONNA SAWAWIlANóW

–ROZWój cZYREGRES MIAStEcZKA?

Polska szkoła szkoła Polska dwujęzyczna dwujęzyczna nowa szkoła szkoła ii nowa Podstawowa Podstawowa w wilanowie wilanowie w

inwestycja Royal wilanów – pierwsza z czterech

NOWY ROK PRZYNOSI ZMIANY WPRAWIE festiwal światła w wilanowie

PARKING WILANóW


PARKING WIlANóW Miasteczku wilanów daleko do dzikiego zachodu, ale patrząc uważniej, można znaleźć pewne analogie. Polowanie na miejsce parkingowe popołudniami i wieczorami zamienia się w walkę o „być” albo „nie być”, ewentualnie zaparkować zgodnie z przepisami lub nie. najczęściej niestety nie. założeniem pomysłodawcy miasteczka miała być przestrzeń bez tysięcy samochodów parkujących na ulicach, stąd podziemne, pojemne parkingi, które powinny mieścić wszystkie pojazdy mieszkańców, zostawiając miejsce na zewnątrz dla gości i klientów lokali usługowych. tak się jednak nie stało. czy mamy za dużo samochodów, czy za dużo gości? a może za mało czasu na przemyślane umieszczenie auta na przeznaczonym do tego miejscu parkingowym? to, co widać na ulicach miasteczka, zbyt często zaskakuje, czasem śmieszy, ale najczęściej jednak denerwuje. Pozostawianie samochodów bezmyślnie w miejscach zupełnie do tego nie przeznaczonych blokuje ruch pieszych, przeszkadza mamom, które przemieszczają się z dzieckiem w wózku, nie wspominając o wózku inwalidzkim. Blokowanie chodników, dróg przeciwpożarowych, zostawianie samochodów na trawnikach lub po prostu na ulicy stało się dość nagminne. a zobaczyć można to między innymi w galerii zdjęć umieszczonej na jednym z forów e-wilanów.pl. 2TerazWilanówLuty

Standardemwśródmieszkańcówjestposiadanie2pojazdów(nieliczącwózkówdziecięcych).Większośćznaszainwestowaław podwójnemiejsceparkingowe,alejednaknie wszyscy,biorącolbrzymieprzecieżkredyty, przemyślelitęsprawęwłaściwie.Istądteż pewnietłoknachodnikach,wewnętrznych uliczkach,któresązzałożeniadwukierunkowe,aleczęstotrudnoprzejezdnewjednym chociażkierunku.Apóźniejnerwy,stres, wzajemneobwinianie.Człowiekczłowiekowi przeztamowanieruchustajesięwilkiem. Stądczęstywidokstrażymiejskiejnanaszych terenach,niektórzyniewytrzymują.Sąwewnętrzneulice,któreporadziłysobiezproblemem,naktórychparkujących samochodówbrak.Jakwidaćmożna.Można cierpliwością,uporemiprzedewszystkim konsekwencjąporadzićsobieznatrętnymi kierowcami,którymprzejściekilkukroków pieszosprawiakłopot. Boczęstookazujesię,żetoniebrakpodziemnegomiejscaparkingowegojestpowodemniepoprawnegoparkowaniapod sklepem,przedszkolem,fryzjeremczykosmetyczką,ale,niestety,naszelenistwo,które hamujeczłowiekaprzedprzejściem15krokówwięcejniżmusi.Zdarzasiętak,żezimno,pada,śniegwidokprzysłaniaiwtedy przejściekilkunastumetrówsprawiaproblem. Pocosięwszakzmęczyć,jeślimożnawjechaćpodsamedrzwi?Częstoniezastanawiającsięnadkonsekwencjamidlaruchuinnych, parkujemynaśrodkuulicy,chodnikulub trawnikutylkonakilkaminut.Nibynic,ale skalatworzyproblemwidocznynanaszych ulicach,zwłaszczaokołogodziny18.00lub 19.00,kiedytowiększośćwracazpracy, przystającnamomentprzysklepienaszybkie zakupy. Wrazzrosnącąliczbąmieszkańców,acoza tymiidzie–samochodów,problemnarasta. Ilośćmieszkańcówzwiększasię,noweinwe-


Nasze miasto stycjeoddawanesącokilkamiesięcy,ludziipojazdówwięcszybkoprzybywa.Teoretyczniemiejsc wpodziemnychparkingachrównież,alejakwidać–nierozwiązujetozawiłegotematu. Trudnopowiedzieć,cojestprzyczyną.Oczywisteodpowiedzi, którerzucająsięnausta,niezawszetchnąkulturąipoprawnością polityczną.Zbytczęstobrakuje namwyobraźniizwykłegopoczuciaprzyzwoitości,atłumaczymyto brakiemczasuizłąinfrastrukturą osiedla.Możeniebyłobycałego szumuwokółtego,gdybysytuacje dziwnegoparkowaniabyłysporadyczne,gdybyzdarzałysięokazjonalnie.Aletakniejest–wystarczy bowiemprzejśćprzezosiedleo dowolnejporzednialubnocy,aby natknąćsięnakilkadokilkunastu takichprzypadków.Samochody zaparkowanenaprzejściudlapieszych,wjeżdżającenachodnikw takisposób,żetrudnojestprzejść pojedynczejosobie,acodopiero mamielubtaciezwózkiem–a swojądrogąpomyślmywtakiej sytuacjiorodzicuzwózkiembliźniaczym,którychnanaszymosiedlujestniemało!Niemasięcodziwićirytacji,fukaniuizagryzaniuwzłościzębów.Stądnaklejkinaszybachzjednoznacznym przekazemitelefonydostrażymiejskiej,którajednakniezawszereagujetak,jak byśmysobietegożyczyli. OficerPrasowyKRPWarszawaIIpodinsp.MagdalenaBieniakinformuje,żekwestietebyłyomawianewtrakciedebatspołecznychzmieszkańcami.Sygnałytakie wpływająrównieżdodzielnicowychztegorejonu.„Nasząroląjestprzede wszystkimreagowanienawszelkieprzejawyłamaniaprawa,ajeżelimiejscparkingowychbrakuje,toniestetywieluużytkownikówpojazdówniestosujesiędo

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Sekretarz redakcji: Daniela Danielak-Palińska Redakcja: ul.Pory 78 02-757 Warszawa tel. 514 582 509 redakcja@teraz-wilanow.pl Reklama: Monika Szlachetko m.szlachetko@teraz-wilanow.pl reklama@teraz-wilanow.pl tel. 665 377 299, 514 582 509 Współpraca: Anna Krokosz Anna Mirska-Perry Agnieszka Rodziak Małgorzata Gabriel Małgorzata Wróblewska Laura Janisiewicz

Na okładce Teraz Wilanów: „Parking Wilanów” Na okładce Teraz Konstancin: Dorota Zieniewicz Foto: Wojtek Kwiatkowski

www.terazwilanow.pl

Luty TerazWilanów3

WYDAWCA:CAAMSp.zo.o., 02-757Warszawa,ul.Pory78,KRS:0000490860, SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie, XIIIWydziałGospodarczyKRS,kapitałzakładowy5000zł, REGON:146997610,NIP:5213662064


Nasze miasto obowiązującychprzepisówiparkujesamochodywmiejscachniedozwolonych.Wtejsytuacjiwilanowscypolicjanciwramachobchodurejonuwielokrotnie dokonywalikontrolitychmiejscpodkątemnieprawidłowegoparkowaniapojazdów.Wprzypadkuujawnienia wykroczeniaichsprawcykaranibylimandatamilubpolicjancistosowalipouczenia.Wrejontenkierowanebyły takżepatrolesłużbponadnormatywnych,gdziejednymz ichzadańbyłom.in.jegokontrolowaniewłaśniepodtym kątem.Zagadnienietopozostajewgłównejmierze przedmiotemzainteresowaniafunkcjonariuszystraży miejskiej,zuwaginaichuprawnieniawtymzakresie”– mówiPaniMagdalena. 2 – pasaż

WrozmowiezPaniąElwirąWiecheckązUrzęduDzielnicyWilanówdowiadujemysię,żetylkoAl.Rzeczypospolitejiul.BranickiegonależądoZarząduDróg Miejskich.Natomiastzarządziedzielnicypodlegająulice: Klimczaka,Hlonda,Kieślowskiego,HerbuKorczak,SarmackaiOśKrólewska.WiększośćpozostałychulicnaterenieMiasteczkaWilanówniejestdrogamipublicznymi (np.ulicSejmuCzteroletniegoczyLedóchowskiej)inadalnależądopodmiotówprywatnych–wspólnotmieszkaniowychczydeweloperów.Problemem,zjakim funkcjonariuszestrażymiejskiejspotykająsięprzypodejmowaniuinterwencjiwrejonieMiasteczkaWilanów,jest


Nasze miasto przedewszystkimbłędneoznakowanieprzezzarządcówdróg(głównie sątodrogiwewnętrzne)bądźbrakprojektóworganizacjiruchulubich niezgodnośćzeznakamijużustawionymi(np.znakisąustawianelub zdejmowane,azmianyteniesąjużuwzględnianewprojektach).Wynikatotakżezfaktu,żewiększośćdrógjestwzarządziewspólnotmieszkaniowychbudynkówprzynichusytuowanych. Opisanepowyżejsytuacje,czylinieprawidłowe,niezgodnezwłaściwym rozporządzeniemMinistraInfrastruktury,oznakowaniedróglubbrak wprowadzonychizatwierdzonychprojektóworganizacjiruchupowoduje,żestrażmiejskaniemapodstawprawnychdoegzekwowaniaprawidłowościparkowaniapojazdów–mówiJolantaBorysewiczzReferatu Prasowegostrażymiejskiejm.st.Warszawy.Dodatkowopoprosiliśmy PaniąJolantęowyjaśnieniejeszczejednejkwestii–mianowicie,zapytaliśmy,czyzdjęcieźlezaparkowanegopojazduzuwidocznionątablicąrejestracyjnąjestpodstawądoukaraniawłaściciela?Odpowiedźbrzmi następująco–„zdjęciadokumentującenaruszenieprzepisówruchudrogowegowykonaneprzezosobyprywatne,anastępnieprzesłanedo strażymiejskiej,niestetyniemogąstanowićsamodzielnejpodstawydo ukaraniakierowcypojazdu,którypopełniłwykroczeniedrogowe. Zgodniezart.17§3ustawyzdnia24.08.2001r.–Kodekspostępowaniawsprawachowykroczenia,strażomgminnym(miejskim)uprawnieniaoskarżycielapublicznegoprzysługujątylkowówczas,gdywzakresie swegodziałaniaujawniływykroczenieiwystąpiłyzwnioskiemoukaranie.Czyli–abystrażmiejskauzyskałastatusoskarżycielapublicznego– strażnikmusiuprzedniowramachpowierzonychmuzadań(wykonywanychczynności)ujawnićwykroczenie,awykroczenietomusimieścićsię wzakresiedziałaniastraży.Ujawnieniewykroczeniamożenastąpićrównieżnaskutekzawiadomieniaosobytrzeciej. Zatemkierowcaautaukazanegonafotografiiniezostanieautomatycznie pociągniętydoodpowiedzialności.Abywykorzystaćmateriałzdjęciowy należystawićsiędosiedzibywłaściwegoterytorialnieOddziałuTerenowegoStrażyMiejskiejm.st.Warszawyizłożyćdoprotokołuzawiadomienieopopełnieniuwykroczenia,zdjęciazostanądołączonejako dowódwsprawie.Zawiadomienieowykroczeniubędziepodstawądo wszczęciaiprzeprowadzeniaprzezstrażmiejskączynnościwyjaśniających,woparciuoprzepisyart.54Kodeksupostępowaniawsprawacho wykroczenia”.Tylewtejkwestii... Sąjednakwmiasteczkunieduże,wewnętrzneulice,zktórymizarządcy budynkówdoskonalesobieporadzili.Naktórychniemasamochodów, agdytylkojakiśzbłąkanypróbujezaparkować,spotykasięzostracyzmemiszybciutko–zestrażąmiejską,którawypełniaskrupulatnieswojeobowiązki,jeżelitylkozdążyprzyjechaćzanimdelikwentodjedzie. Czasemwystarczykonsekwencjaiszybkareakcja,abynauczyćkierowców,żejednakniewarto. Awystarczyłabychwilarefleksjinadtym,żewartozadbaćowspólnedobroiwspólnąprzestrzeń,jakąjesttrawnik,zieloneskwery,miejscadla pieszych.Spojrzećnasiebienawzajem,zastanowićsię,uśmiechnąćdo sąsiadaibyćczęściąmiasteczkowejwspólnoty,zamiastudawać,żejesteśmytutylkonachwilę.Botoniestrażmiejskajestlekarstwemnacałe złoparkowania,tylkomysami.Dopókiniezmienimynaszychprzyzwyczajeńinawyków,dopótybędziemyutyskiwaćnasiebienawzajem.Aż chciałobysiępowiedzieć–„chceszzmieniaćświat,zacznijodsiebie”. A.R.

Luty TerazWilanów5


Nasze miasto 1. Co zrobić, gdy straż miejska nie reaguje na zgłoszoną interwenCję:

– Przede wszystkim zgłaszając straży miejskiej konkretne zdarzenie, możemy od razu dowiedzieć się o numer, jaki został przydzielony temu konkretnemu zgłoszeniu. Dysponując nim, będzie nam łatwiej dowiedzieć po jakimś czasie, jakie działania zostały podjęte przez SM. Warto też dowiedzieć się o nazwisko strażnika, któremu przekazano daną interwencję do wykonania. Jeżeli stwierdzimy, że nic w danej sprawie się nie dzieje, bo naruszenie przepisu prawa nadal ma miejsce (np. samochód ciągle stoi zaparkowany w niedozwolonym miejscu), możemy złożyć skargę. By zrobić to skutecznie, również będzie nam potrzebny numer zgłoszenia. Skargę można złożyć za pomocą internetu (csk@strazmiejska.waw.pl) bądź listownie na adres: Straż Miejska m.st. Warszawy, ul. Młynarska 43/45 01-170 Warszawa Skarga powinna zostać rozpoznana w terminie 30 dni od jej zgłoszenia. Składając ją, warto też pamiętać, że zwierzchnikiem strażaków jest komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy, do którego bezpośrednio można kierować skargi, a w strukturze straży miejskiej działa referat skarg, w którym z kolei można dowiedzieć się o sposób załatwienia skargi. Strażnicy miejscy mają obowiązek zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami (art. 27 ust. 5 Ustawy o strażach gminnych). Czasami wystarczy tylko przypomnieć o tym obowiązku i relacja z funkcjonariuszami staje się zdecydowanie lepsza.

2. Czy sm ma obowiązek podjąć interwenCję tylko i wyłąCznie na skutek przesłania przez nas zdjęCia obrazująCego samoChód zaparkowany niezgodnie z prawem?

Często zdarza się tak, że mieszkańcy swoją interwencję ograniczają do przesłania na adres e-mail SM zdjęcia ze źle zaparkowanym autem. Liczą, że to wystarczy, by ukarać osobę łamiącą przepisy prawa. Niestety rzeczywistość jest bardziej wymagająca. Jeżeli zdjęcie w sposób dostateczny dokumentuje naruszenie przepisu prawa – widać na nim wyraźnie, jaki np. znak naruszono, kto go naruszył (poprzez numer rejestracyjny samochodu), kiedy do tego doszło (data, godzina), to oczywiście takie zdjęcie jest dowodem w postępowaniu wykroczeniowym. Gdy kierowca, który naruszył przepisy prawa przyjmie mandat, sprawa może być zakończona. Jednak w zdecydowanej większości przypadków praktyka jest taka, że osoba, która wykonała zdjęcie, musi złożyć zawiadomienie bezpośrednio w placówce terenowej SM – zeznaje ona wtedy jako świadek, że widziała konkretne naruszenie i przedkłada dowód w postaci zdjęcia. Tylko wtedy jest szansa na skuteczne zakończenie postępowania przed sądem. W sytuacji, kiedy dzwonimy z interwencją do SM, sami strażnicy mogą na etapie postępowania sądowego pełnić rolę świadków, bo to oni przyjeżdżają na miejsce, robią zdjęcia i w razie potrzeby składają zeznania. W rezultacie, choć to czasem wymaga poświęcenia czasu, warto złożyć zawiadomienie bezpośrednio z SM bądź zawezwać jej funkcjonariuszy na miejsce. Jeżeli będziemy dysponować numerem takiego zgłoszenia telefonicznego, możemy również dosłać do SM zdjęcie, wykonane przez nas jako dodatkowy dowód w sprawie. Adw. Małgorzata Gabriel Nocznicki i Gabriel Adwokaci sc

6TerazWilanówLuty


Nasze miasto Budżetpartycypacyjny2016 DobrainformacjadlamieszkańcówWilanowa!Jeszczedo17lutegomożnazgłaszaćprojektydobudżetupartycypacyjnegowWarszawie.Wartozainwestować swójczasipobudzićkreatywnemyślenie,ponieważwWilanowiekwotabudżetu partycypacyjnegona2016roktoaż800tys.zł.Dziękitejkwocienaszadzielnica możewzbogacićsięociekawerozwiązania.Projektymożnazgłaszaćpoprzezformularzinternetowy,któryjestdostępnynastronie:www.twojbudzet.um.warszawa.pl,natomiast9i16lutegopracownicywydziałówUrzęduDzielnicyWilanów będąpełnićdyżurykonsultacyjnepodczasetapuzgłaszaniaprojektówdobudżetu partycypacyjnego. Harmonogramdyżurówdostępnyjestnastronie:www.wilanow.pl.

PłotwokółŚwiątyniOpatrznościBożej

Przetarg naMiędzypokoleniowe CentrumEdukacji UrządDzielnicyWilanówinformuje,żezostałogłoszonyprzetargnawykonaniewformule„zaprojektujiwybuduj”MiędzypokoleniowegoCentrumEdukacjiprzy ul.Radosnej11.Terminskładaniaofertupływa9lutego.Budynekzostaniewcałościprzeznaczonynadziałalnośćoświatowąikulturalną.Znajdziesiętamm.in.: filiaBibliotekiPublicznejwWilanowie,żłobek,pomieszczeniadlawilanowskiejmłodzieżyiseniorów.W porozumieniuzwładzamiDzielnicyWilanówwykonawcabędziemiałobowiązekprzeprowadzeniakonsultacjispołecznychdotyczącychwykonanegoprojektu budynku.

DużokontrowersjiwprowadzapomysłogrodzeniaŚwiątyniOpatrznościBożejw MiasteczkuWilanów.Oilezrozumiałewydajesiębyćgrodzenieterenunaczas budowy,otyledośćzaskakującejestbudowanie„solidnegoogrodzenia”pooddaniubudowlidoużytkupublicznego.Świątyniaijejotoczeniewswoimzałożeniu powinnybyćotwartenawiernych,pomysłzamykaniacałegoterenuwgodzinach nocnychodbiegaodoczekiwań.BurmistrzWilanowa,PanLudwikRakowski,deklaruje,że„kwestiaogrodzenianiejestjeszczeprzesądzona”.Przypomnijmy,że niemówimytutajoniewielkiejprzestrzeni,leczozamykaniu170hektarówpól OtwartazostałaBiblitotekaPublicznawWilanowie wilanowskich.RadnidzielnicyproponujądialogzzarządcąCentrumOpatrzności przyul.Kolegiackiej3.Jestprzestronna,kolorowa,z Bożej. ciekawymksięgozbiorem.Bibliotekajestjużdostępna dlaczytelników.Nieladagratkąjestliteraturaobcojęzycznaworyginalne(popularno-naukowaipiękna),zarównowformiedrukowanej,jakiaudiobooków.W JestszansanaoszczędnościprzybudowieczęściobwodnicyWarszawy,azwłaszcza „Ogrodziebajek”będąsięodbywaćspotkaniaklubu południowegoodcinka,którynajbardziejinteresujemieszkańcówMiasteczkaWila- małegoczytelnika.Powstałatakżeosobnastrefadla nów.CzęśćodWilanowazmostemprzezWisłędoWałuMiedzeszyńskiegomoże młodzieży,zwolnymdostępemdoksięgozbioruimiejkosztowaćo1mldmniejniżkwotawpierwotnymkosztorysie.Najbardziejatrak- scemdograniawpopularne„planszówki".NiezabrakcyjnącenowoofertęzłożyłatureckafirmaGulermakwrazzPrzedsiębiorstwemBu- nietakżespotkańzautoramiiwystaw,jesttakże dowyDrógiMostówzMińskaMazowieckiego.Na5złożonychofertjestto możliwośćkorzystaniazbezpłatnegointernetuiczytelnajtańszaopcja.Firmadaje20latgwarancji.Pojawiająsięoczywiścieobawy,czy niczasopism.WychodzącnaprzeciwpotrzebomCzywykonawcajestwstaniewybudowaćtrasęwterminieidobrejjakościtymbardziej, telników,bibliotekajestczynnatakżewsoboty. żeplanowanyodcinekzwieranajtrudniejszyfragment,którymjestmostnaWiśle. GODZINYOTWARCIABIBLIOTEKIGŁÓWNEJNA UL.KOLEGIACKIEJ: –poniedziałki,wtorkiiczwartki–12:00–20:00, –środy,piątkiisoboty–09:00–16:00. NUMERYTELEFONUDOWILANOWSKICHPLACÓWEKBIBLIOTECZNYCH: 15styczniabr.Radam.st.Warszawypodjęłauchwałęwsprawieokreśleniakryte- –ul.Kolegiacka3:224235755(wypożyczalnia),22 riówrekrutacjidoprzedszkoliioddziałówprzedszkolnychwszkołachpodstawo- 2986263(biuro); wychprowadzonychprzezm.st.Warszawę,którebędąbranepoduwagęna –ul.Radosna11:223749584; drugimetapiepostępowaniarekrutacyjnego,określenialiczbypunktówzakażdez –ul.Przyczółkowa27A:bezzmian. tychkryteriówidokumentówniezbędnychdoichpotwierdzania.Szczegółowe przyjęteprzezRadękryteriadostępnesąnastronieinternetowejhttp://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/6823_kryteria-rekrutacji-do-przedszkoli.Większośćprzyjętychkryteriówobowiązywałajużw poprzednichlatach,znowychustaleń,zgodniezeznowelizowanąustawąosystemieoświaty,organprowadzącymożezastosowaćkryteriumdochodunaosobęw rodziniekandydata.Spełnianietegokryteriumpotwierdzanejestoświadczeniem rodzicakandydata.Rodzice,którzyniezechcąskorzystaćztegokryterium,nie 31mlnzłprzeznaczywtymrokuZarządDróg musząskładaćoświadczeniaowysokościdochodunaosobęwrodzinie.Rekruta- Miejskichnaszybkieremontyulic,czylitzw. cjadoprzedszkoliioddziałówprzedszkolnychrozpoczniesięwmarcubr.ibędzie frezowania.Powstałajużwstępnalistadróg,które prowadzonazwykorzystaniemsystemuinformatycznego.Informacjaoterminach, doczekająsięrównejnawierzchni.Wśródnichznalazły zasadachikryteriachrekrutacjidoprzedszkoliiszkółpodstawowychzostanieopu- sięwilanowskieulice,takiejakSytaodJarejdo Tuzinowej. blikowananastronieinternetowejBiuraEdukacjiwlutym2015r.

BibliotekaPubliczna przyul.Kolegiackiej3

Tańszaobwodnica?

Starenowekryteriarekrutacji wwarszawskichprzedszkolach

Listaulic,które wyremontuje wtymrokuZDM

Luty TerazWilanów7


Nasze miasto

INWESTYCJA ROYALWILANÓW – pierwsza z czterech

Miasteczko wilanów nieustannie się rozwija. nie ma końca widok dźwigów i budów, szczęśliwcy, którzy za oknami widzą finał jednej inwestycji już ze współczuciem patrzą na kolejne bloki, w których sąsiedztwie rozpoczyna się kopanie wielkich dołów pod parkingi. z drugiej strony, decydując się na zamieszkanie właśnie tutaj, świadomi byliśmy tego, że miną jeszcze lata, zanim nasze osiedle nabierze ostatecznego kształtu. i z ciekawością spoglądamy na nowe inwestycje, nowe budynki, ich kształt, dopasowanie do koncepcji Miasteczka oraz to, czy spełnią oczekiwania, jakie w nich pokładamy, czyli zwiększenie atrakcyjności dzielnicy. 8TerazWilanówLuty


Nasze miasto RoyalWilanówbędziepierwsząoddanąwielkopowierzchniowąinwestycjąz4zaplanowanychnaWilanowie.Planowanyipotwierdzonyprzezdeweloperainwestycjiterminoddaniabudynkutosierpień2015roku.Budowaobiektuzajmie dokładnie2lata.AutoremprojektujestpracowniaJemsArchitekci,ainwestorem GrupaCapitalPark,którajestdoświadczonymiaktywnymdeweloperemdziałającymnarynkunieruchomościwPolsceodponad10lat. Patrzącnabryłębudynkujużterazwidzimy,żeczaszakończeniabudowyjestbliski.LokalizacjabudynkuuzbieguulicPrzyczółkowejiKlimczaka,wpobliżuPałacu Wilanowskiego,anaprzeciwkonowegoUrzęduDzielnicyWilanów,toidealne położeniezwłaszczadlanajemcówbiurowychiusługodawców.Pięciokondygnacyjnybudynekbędziewwiększościwypełnionyprzestrzeniąbiurową,którazajmieprawie30tys.mkw.Wchwiliobecnejtrwaproceskomercjalizacjizarówno częścibiurowej,jakihandlowo-usługowejRoyalWilanów.JakwiemyodPaniSylwiiFilewicz,DyrektorDziałuDeweloperskiegowGrupieCapitalPark–swoje biuraprzeniosątum.in.Sygnity–jednaznajwiększychspółekdoradczychdla branżyITorazfirmabudowlanaErbudS.A.NakomfortowebiuraRoyalWilanów swojąsiedzibęzmienirównieżCapitalPark,inwestorideweloperprojektu,któregodotychczasowebiuromieścisięnazatłoczonymMokotowie.Pozostałe6 tys.mkw.wypełniąsklepy,lokaleusługowe,banki,cukiernie,restauracjeikawiarnie,zlokalizowanenaparterze.JużodsierpniawRoyalWilanówbędziemożna zrobićzakupy,załatwićwszystkiecodziennesprawy,umówićsięnaporannąkawę czynakolacjęzprzyjaciółmiwjednejzlicznychrestauracji,kawiarniibarów.Dobórnajemcówzostałdopasowanydopotrzebistylużyciamieszkańcówtejczęści miasta.WRoyalWilanówznajdąsięm.in.salonfirmowyNike,delikatesyPiotri Paweł,salonBang&Olufsen,browarirestauracjaBierhalle,flagowawiniarniaz restauracjąFineWine&Spirits,francuskanaleśnikarniaBastyliaChampagneBar& Creperia,śródziemnomorskiedelikatesyPiccolaItalia,KrakowskiKredensoraz myjniasamochodowa. Dużaliczbamiejscparkingowychsugerujesporoprzestrzeninietylkodlapracownikówbiur,alerównieżdlaklientówinwestycji.931miejscbędzieznajdowaćsię na3poziomachpodziemnych,apoziom–1mabyćudostępnionywłaśniedla

Luty TerazWilanów9


Nasze miasto

zmotoryzowanychklientówsklepówiusług,doktóregowjazdbędzieodbywałsięzdwóchstron,zarówno odulicyKlimczaka,jakiulicyPrzyczółkowej.PaniSylwiaFilewiczzapewnia,żeRoyalWilanówzagwarantuje270ogólnodostępnychmiejscparkingowych,dzięki czemuklienciigościenajemcówzłatwościąbędąmoglipozostawićsamochódiudaćsięnaspotkanie,co jestrzadkościąwjużistniejącychbiurowcach.Liczba miejscjestdostosowanadoplanowanejpowierzchni biurowo-usługowej,cozapewnikomfortparkowania wewnątrzbudynku,nieograniczająckomunikacjiw bezpośrednimotoczeniu.Naużytkownikówobiektu czekaćbędzieteżparkingnarowery,anapoziomie– 1wspomnianawcześniejmyjniasamochodowa.

10TerazWilanówLuty

GrupaCapitalParkzapewnia,żedlamieszkańcówprzyjaznebędą ogólnodostępneplaceidziedzińceotwarterównieżpozagodzinamipracybiurowca.Naotwartym,zewnętrznymPlacuTargowymi RynkuWilanowskimoraznawewnętrznym,zielonymdziedzińcu zostanązlokalizowanenajbardziejatrakcyjnezpunktuwidzenia mieszkańcówpunktyusługowe.WramachkoncepcjizagospodarowaniaterenuprzyRoyalWilanówpowstanieotwarta,animowanaprzestrzeńpubliczna,któraprzenikaćsiębędzieprzestrzenią obiektu.Bezpośredniozplacuprzylegającegodobudynkumożliwebędziewejściedopunktówhandlowo-usługowych.Nasamym placuwotoczeniudrzewikrzewówznajdąsięelementymałejarchitektury:fontanny,stojakinaroweryorazławki,naktórychchwilęwytchnieniaznajdąnietylkopracownicybiurowca,alerównież okolicznimieszkańcy.Inwestorplanujeróżnegorodzajuanimacje


Nasze miasto przestrzenispołecznejdostosowanedopórroku– nawiązującdosłówPaniSylwiiFilewicz,rozważane sątakierozwiązaniajakskatepark,boiskodosiatkówki,mini-golf,pop-upbary,BioBazar,kinoletnie czyteżlodowisko.RoyalWilanówmaszansestać sięnieformalnymcentrumdzielnicy,miejscemspotkań,przyjaznąprzestrzenią,wktórejżyciebędzie siętoczyćrównieżpozagodzinamipracybiur. Inwestorzakłada,żenowainwestycjabędziedoskonałąalternatywądlaMokotowa,naktórymz rokunarokpowstajecorazwięcejbiurowców,ale brakujeterenówzielonych.Wilanówdotejpory przyciągałzielenią,parkamiiprzestrzeniądowypoczynku,alebrakowałonanimnowoczesnych powierzchnibiurowych.RoyalWilanówmazmienićtęsytuację,oferującnajemcomkomfortpracy dziękiprestiżowejarchitekturzeijeszczeprzyjemniejszejprzestrzenipozabiurowcem.BiuraRoyal Wilanówzaprojektowanezostałyzmyśląokomfortowymfunkcjonowaniunajemców,zdalaod porannychkorkówtowarzyszącychtypowymzagłębiombiurowym.Pracownicybędąmogliswobodniedojechaćdoobiektuzarówno samochodem,komunikacjąmiejską,jakirowerem. Cowięcej,wodróżnieniuodbiurowcówzlokalizowanychnp.wcentrummiasta,RoyalWilanów zaoferujewyjątkowykomfortpracywzielonym otoczeniu.

BudżetPartycypacyjny2015 zostały już wybrane projekty, które będą realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2015. spośród 19 zgłoszonych projektów wybrano większością głosów 7 z nich. Przedstawiamy je poniżej wg ilości ważnych głosów od największej do najmniejszej.

1.WyznaczenietrasrekreacyjnychnaterenieDzielnicyWilanów. Projektzakładastworzenie,atakżeinwentaryzacjęjużistniejącychtras rowerowych,pieszychibiegowychdlamieszkańcówWilanowaicałej Warszawy.Celemprojektujestwykorzystanieterenówrekreacyjnych Wilanowa,promocjazdrowegostylużyciapoprzezaktywnośćfizyczną,atakżepromocjanaszejdzielnicy.Projektotrzymał1327głosów. 2.Parklinearnyprzyul.Klimczaka. Realizacjaparkulinearnegowzdłużul.Klimczaka,posadzeniezieleni, drzew,krzewów,kwiatów,żywopłotów,montażławek,zagospodarowanieKanałuWolnickiego.Projektotrzymał1258głosów. 3.BudowamostkudlapieszychnadPotokiemSłużewieckim. Projektpoleganarozbudowieciągupieszegoodidoprzystanku„Sobieskiego01”naskrzyżowaniual.Wilanowskiejial.Rzeczypospolitej. Projektotrzymał903głosy. 4.Bibliotekaplenerowa Matobyćekologicznabibliotekaplenerowazmożliwościąwymiany książekwramachakcji„Uwolnijksiążkę”,atakżeczytelniaczasopismi wymianapłytCDzfilmamiibajkami.Bibliotekamiałabysięmieścić przyul.Klimczaka.Ilośćotrzymanychgłosówto695. 5.Krainazabawek Dużąnadziejębudzizaplanowanaotwartaprzestrzeńbudowli.Towtemiejscabędzienajłatwieji Projektdotyczymodernizacjiprzedszkolnegoplacuzabaw,umożliwiającegoswobodnąibezpiecznązabawędzieci.Zakrespracobejmuje najprzyjemniejdlamieszkańcówdojśćpieszolub przyjechaćrowerempoto,byspędzićwolnyczas demontażstaregoplacu,przygotowaniepodłożapodbezpiecznąnanazewnątrzbudynku.Ważnejestto,żeterenten wierzchnię.Ułożeniebezpiecznejnawierzchni,posianietrawyiułoniebędziewżadensposóbogrodzony–coczęsto żenieciągówkomunikacyjnychmiędzyzabawkami.Zakupimontaż oznaczazamykany–pogodzinachzamknięciaści- nowych„stałych”sprzętówrekreacyjnych,ławekikoszanaśmieci. Projektotrzymał538głosów. słegocentrumbiurowo-handlowego. 6.StworzeniezielonejotulinyzkrzewówzimozielonychdlaCmentaMiasteczkonatomiastzdobędzienowąprzestrzeń rzaWilanowskiego. dotowarzyskichspotkań,spędzaniawolnegoczasu Projektobejmujeplanposadzeniazimozielonychkrzewóww3miejscachnatrawnikachwokółCmentarzaWilanowskiego.Głosowałona irobieniazakupów.Zadajemysobiepytanie,czy niewystarczynamjużdużychsklepówogólnospo- niego420osób. 7.Muzykałagodziobyczaje. żywczychczydelikatesów,takichjakPiotriPaweł, Ce lemprojektujestrozwójtalentumuzycznegodzieckaorazmożlimimożesąjużwtejchwiliAlma,SezamczySimple?Patrzączdrugiejstrony,wciążzwiększającasię wośćedukacjimuzycznejpołączonejzpasją.Zakupnowegopianina uatrakcyjniłbyczasspędzonyprzezuczniówwświetlicyszkolnej.Proliczbamieszkańcówbędziemiećwiększąmożliwośćwyboru.Wszyscybardzolicząnakolejnecie- jektuzyskał204głosy. kaweprzestrzeniesłużącelatemspotkaniomna powietrzu,azimąmiłympogawędkomwciepłych Wkolejnychmiesiącachplanujemybardziejszczegółowyopispownętrzach.Naszemiasteczkozkońcemlatanabie- szczególnychprojektów.CzekamyteżnakomentarzeodPaństwa!Jerzenowychkształtów,cowpołączeniuzukończo- ślichcielibysięPaństwopodzielićswoimiopiniamiprosimypisaćna adres:redakcja@teraz-wilanow.pl. nymjużratuszemdzielnicydajenowąjakość.

Luty TerazWilanów11


Nasze miasto wyorazwyjątkachodtegoprawa(np.transakcja,w którejcenazależyodwahańkursównarunkufinansowym,nabycieprogramówkomputerowych, nagrańdźwiękowychdostarczanychwzapieczętowanymopakowaniu,jeżeliuległoonootwarciu); 4. Terminy –terminodstąpieniaodumowyzawieranejnaodległośćipozalokalemprzedsiębiorcy uległwydłużeniuz10do14dni(liczonychoddostarczeniatowaru/usługi,14dnimaprzedsiębiorca nowy rok przeważnie przynosi wiele zmian w przepisach prawnych i to nie tylko tych podatkowych. tak też napoinformowaniekonsumentaorozstrzygnięciu reklamacji,którązłożyłwramachrękojmi,30dni stało się z początkiem roku 2015. nawydaniekonsumentowitowaru,chybażeinny sezon zmian, dotykających de facto wszystkich, zaczął terminwynikazzawartejumowy,2lataodwydania się już jednak z końcem grudnia 2014. towarutookresodpowiedzialnościsprzedawcyz tytułurękojmi(objęteniąsąroszczeniapowstałena A. Itak25grudnia2014r.weszływżycienowe skutekwadfizycznychbądźprawnychtowaru,jest przepisyUstawyoprawachkonsumenta,któraim- niezależnaodgwarancji); plementujedopolskiegosystemuprawnegozasa- 5. Płatności –przedsiębiorcaniemożeżądaćdodywynikającezDyrektywyParlamentu datkowejopłatyzaskorzystaniezkonkretnejformy EuropejskiegoiRadywsprawieprawkonsumenpłatności(np.kartakredytowa)wwysokości,która tów.Regulacjetejżeustawydotycząprzedsiębiorców przekraczakosztyponiesioneprzezsamegoprzedprowadzącychsprzedażnarzeczkonsumentów(osób siębiorcęnaskutekwyboruprzezkonsumentatej fizycznychnieprowadzącychdziałalnościgospodarczej),zarównotą formy(np.wysokośćprowizji); tradycyjną,jakisprzedażpoprzezinternetczyteżpozalokalemswo- 6. Koszty –tokonsumentponiesiekosztyzwrotu jegoprzedsiębiorstwa(tj.np.podczastargów,pokazów).Przedsiętowaru,aprzedsiębiorcazwrócijewrazzezwrobiorcycipowinnidostosowaćzasadydziałaniadonowychwymogów temcenyzatowar,aletylkodowysokościnajtańczęstonietylkopoprzezzmianęregulaminów,aleteżpoprzezzmia- szej,standardowejprzesyłkioferowanejprzez nynastronachinternetowych,zapomocąktórychprowadząsprzeprzedsiębiorcę; daż.Nowezasadyoczywiściemająwpływnawszystkietransakcje 7. Zwrot/reklamacja –przedsiębiorcasprzedakupnadokonywaneprzezkonsumentów.Zarównocipierwsi,jakici jącywtradycyjnympunkcieniemaobowiązku ostatnipowinnipoznaćnowezasady,bynależyciedbaćoswojepra- przyjęciazwrotutowaru,chybażezwrotnastępuje waijeegzekwować.Podstawoweregulacjewprowadzonewsponaskutekzłożeniareklamacjiztytułuwystąpienia mnianąustawąto: wadytowaru.Zwrotwprzypadkudokonaniazaku1. Obowiązki informacyjne –konsumentmusizostaćpoinformo- punaodległośćalbopozalokalemprzedsiębiorcy wanym.in.owszelkichdanychprzedsiębiorcy–sprzedawcy,ostajestmożliwywramachtzw.odstąpieniaodumowy, tecznejceniezamówionegotowarubądźusługi,głównychcechach comożenastąpićwterminie14dniodwydaniatoświadczenia,zakresiegwarancji,sposobieiprzesłankachwypowiewaru,zaśdozwrotutowarumusidojśćwciągu14 dzenia/rozwiązaniaumowy(teobowiązkidotycząteżsprzedawców dniododstąpienia.Przedsiębiorcadokonujący prowadzącychtradycyjneplacówkihandlowe,choćniemajązastoso- sprzedażynarzeczkonsumentamaobowiązek waniadodrobnychumówżyciacodziennego,którewykonywanesą rozpatrzećreklamacjęwkażdymprzypadku.Wanatychmiastpoichzawarciu); żne,żekonsumentwramachreklamacjimożeza2. Zgoda na cenę –ponoszeniekosztówwszelkichprodukżądaćodrazuobniżeniacenybądźmożeodstąpić tów/usługdodatkowychjestmożliwetylkopowyrażeniuwyraźnej odumowy,niemusiwykorzystywaćwcześniej zgodynatoprzezkonsumenta(np.ekspresowytermindostawy,roz- ofertynaprawytowaru. szerzonezasadygwarancji,dodatkoweubezpieczenieitd.).Zgoda konsumentamusizostaćwyrażonawmomenciedokonywaniazaku- B. Od1stycznia2015r.zmieniłosięwielereguł pu(zakazdopisywaniadodatkowychpozycjidorachunku); rządzącychprawempodatkowym.Znaczącejzmia3. Transakcje zawierane „na odległość” (internet, telefon) nieuległynp.zasadyrozliczaniawykorzystywania lub poza lokalem przedsiębiorcy –narzędzie,zaktóregopomo- samochodówsłużbowychdocelówprywatnych cądokonujesiętegotyputransakcji,powinnobyćskonstruowanetak, przezpracowników.Dokońcaroku2014r.toprabybyłojasne,żekonsumentdokonującyzakupumaświadomość,iż codawcamiałobowiązekwyliczyćwartośćświaddokonaniezamówieniapociągazasobąobowiązekzapłaty,konsuczeniazwiązanegozwykorzystaniemsamochodu mentmusizostaćpoinformowanyoprawiedoodstąpieniaodumo- firmowegodoużytkuprywatnego.Wartośćtasta-

NOWYROK PRZYNOSIZMIANY WPRAWIE

12TerazWilanówLuty


Nasze miasto nowiłaprzysporzeniedlapracownika,którebyłopodstawą donaliczeniapodatkudochodowegoodosóbfizycznych orazoskładkowania.Wwielufirmachwzwiązkuztymistniałyregulaminyużytkowaniasamochodówsłużbowychdocelówprywatnych,którewsposóbszczegółowyokreślały zasadytakiegoużytku.Ustawodawcapostanowiłuprościć sposóbrozliczaniaztegotytułuzfiskusemiwprowadziłryczałtowąwartośćświadczeniapolegającegonaprywatnym wykorzystaniusamochodufirmowegodlacelówprywatnych.Ryczałttenwynosi: –250złmiesięczniedlasamochoduopojemnoścido1600 cm3 ,codajekwotępodatkuwwysokości45zł(przyzastosowaniu18%stawkiPIT); –400złmiesięczniedlasamochoduopojemnościpowyżej 1600cm3 ,codajekwotępodatkuwwysokości72zł(przy zastosowaniu18%stawkiPIT). Teoretyczniezatemprzedsiębiorcomiichpracownikompowinnobyćłatwiej,jednakniejesttakdokońca,bowiem ustawodawcanieokreśliłwżadensposób,jakrozliczaćkosztydodatkowe,tj.np.kosztypaliwa,napraw,serwisu.Zuwaginatokoniecznejestwdalszymciąguwprowadzanie wewnętrznychregulaminówbądźpolitykokreślającychkto, najakichzasadach,wjakimwymiarzemożeużywaćsamochóddocelówprywatnychijakmasięrozliczaćztychdodatkowychkosztów.Istniejąróżnesposobyunormowania tychkwestii,przyczymzawszenależymiećnauwadzespecyfikęirzeczywistepraktykimającemiejscewkonkretnejfirmie. C. Każdyznaschcebyćtraktowanyuczciwieichcebyobciążeniapodatkowebyłyponoszonenatakichsamychzasa-

dachprzezosobyświadcząceusługiiczerpiąceznichdochody.Dotejporyprzepisyprawapodatkowegoprzewidywałylicznezwolnieniazobowiązkurejestracjitransakcjiza pomocąkasfiskalnych,cospotykałosięczęstozkrytyką osóbwykonującychzawodyniepodlegającetakimzwolnieniom.Zpoczątkiemrokuzniesionolimitobrotu(20000zł), poprzekroczeniuktóregopojawiałsięobowiązekrejestrowaniasprzedażyzapomocąkasyfiskalnejdlaniektórych profesjiobjętychpoprzedniozwolnieniem.Itakod1stycznia2015r.kasyfiskalnebezwzględunawartośćsprzedaży sąobowiązkowedlalekarzy,kosmetyczek,fryzjerów,mechaników,wulkanizatorów,stomatologów,prawników.Możemyzatemdomagaćsięparagonu,botylkowtensposób mamypewność,żeusługodawcarozliczysięzfiskusem.W tensposóbwyrażamyswojąpostawąprospołeczną. D. Znowymrokiemzmienionoteżinneprzepisypodatkowe,np.wzwiązkuzezmianamiwustawieopodatkudochodowymodosóbfizycznychzwiększonoulgęnatrzecie dziecko,którawzrośniez1668złdo2000zł,nakolejne dzieckoz2224złdo2700zł.WWilanowie,gdzietzw. dzietnośćjestbardzowysoka,ulgatabędziestosowana przezsporągrupępodatników. Zmianwprawiejestoczywiścieznaczniewięcej,powyżej zaprezentowałamjedyniekilkawybranychwedługkryterium ichzastosowania,tj.szerokościkręguosób,doktórychbędą miałyzastosowanie. Adw. Małgorzata Gabriel Nocznicki i Gabriel Adwokaci sc

Luty TerazWilanów13


Nasze miasto

FORdAYFItNESS

jUż OtWARtY 7 lutego otwarto nowy klub fitness foRday fitness w samym centrum Miasteczka wilanów! zlokalizowany jest na 3. piętrze biurowca RoByG office centeR przy al. Rzeczypospolitej 1.

ZAPRASZA WEEKEND

„ŚWIETLNYCH W

FORDAYFITNESSwyposażonyjestwstylowe,funkcjonalnei przedewszystkimintuicyjnewobsłudzeurządzeniarenomowanychfirm:Freemotion(USA)iGym80(Niemcy).Tennowoczesnysprzętzostałwyselekcjonowanytak,abykażdaosoba, niezależnieodetapuwytrenowania,mogłazrealizowaćwnaszym klubiepełnowartościowytreningkondycyjny,wzmacniającyiwytrzymałościowy. Jestteżcośdlafanówwspinaczki!Nowośćnarynkupolskim– ściankawspinaczkowaClimbStation! FORDAYFITNESSzajmujepowierzchnięprawie2000mkw. Przeszklone,przestronnewnętrzaklubuzaaranżowanesąwkolorystycespokojnegokobaltuienergetycznegoturkusu,codajemożliwośćpełnegokomfortućwiczeń. WnowymFORDAYFITNESSznajdujesięrównieżstrefarelaksu: salonThalgo,jacuzzi,łaźniaparowaisaunasucha. Klubjestczynnycodziennie.Odponiedziałkudopiątkuwgodzinachod6.00do22.30iwweekendyod9.00do20.00.Więcej informacjinastroniewww.forday.plinaFacebooku (FordayFitnessForLife-Wilanów).

Feeria barw, niezwykłe spektakle świetlne, show niejsze, ale nie jedyne punkty bogatego programu walu Światła w wilanowie. tegoroczne szczególną oprawę ze względu na Święto zakocha lentynkowy weekend 13–15 lutego. organizator stiwalu Światła w wilanowie są dziel wilanów, muzeum pałacu króla jana iii, partne philips lighting, multidekor, a partnerem głów

14TerazWilanówLuty


Nasze miasto

MYNA PEŁEN

WRAŻEŃ”!

laserowe i taneczne – to najmociii królewskiego Festiwydarzenie będzie miało a nych. Festiwal odbywa się w waami iii królewskiego Fenica wilanów, Centrum kultury e rem strategicznym jest firma nym – lotto.

FESTIWAL ŚWIATŁA WWILANOWIE 13–15LUTEGO

GłównąrolęwtrakcieFestiwaluodegraświatło, któreożywiprzestrzeńmiejskąWilanowainada jejwyjątkowycharakter.OświetlonabędzieelewacjaPałacu,uliceCendrowskiegoiStanisława KostkiPotockiegozaskocząwidzów,stającsięscenąprojektu„UliczkabraciPhilips”.Toolśniewająca instalacja,złożonazkilkusetpodświetlonychróżnymibarwamiparasolek,umieszczonychnad głowamispacerowiczów.Tużobokznajdowaćsię będziestrefarelaksu,wktórejnietylkozakochani będąmogliposłuchaćnażywostandardówjazzowych,zrobićwspólnezdjęcienamalowaneświatłem,wysłaćvideokartkęe-mailemdoznajomych czyrodziny.Niezabraknietakżeatrakcjidladzieci. Wstrefieprzygotowanejdlanajmłodszychodbywaćsiębędąpokazybaniekmydlanych. WStrefieMuzycznejFestiwalunaPlażyWilanów zachwycaćbędzieParkRzeźbŚwietlnych.Nascenie,ustawionejwnamiocie,wystąpiąartyści,w tympopularnaformacjatanecznaPatmanCrew, którawykonażywiołowytaniecinspirowanyświatłem.Niezwykłymwydarzeniem,któreporaz pierwszyzostaniepokazanewilanowskiejpubliczności,będziepokazmodyświetlnejinspirowanej architekturą,atakżekoncertyiwystępychoreograficzneprzygotowaneprzezgrupęstudentów PolitechnikiPoznańskiej„Illumination”.Festiwalto takżeshowlaseroweiniesamowitypokazsztucznychogni,dedykowanyzakochanymzokazjiich święta,choćgwarantujemy,żewywołaogromne emocjewśródwszystkichwidzówFestiwalu. DziękistaraniomZarząduDzielnicyWilanówcenybiletówwstępudoPałacuwczasietrwaniaFestiwaluŚwiatałzostałyobniżoneopołowę. PARKINGI! NaczasFestiwaluudostępnionezostanąGościom bezpłatneparkingiwnastępującychlokalizacjach: –UrządDzielnicyWilanów (wjazdodul.F.Klimczaka), –PocztaPolska(ul.St.KostkiPotockiego), –byłasiedzibaUrzęduDzielnicyWilanów (ul.St.KostkiPotockiego11). –1pasruchuwAl.Wilanowskiej (odul.Przyczółkowejdoal.Rzeczypospolitej), –1pasruchuwul.Przyczółkowej (doul.Branickiego). HarmonogramFestiwaludostępnybędzienastronie:www.wilanow.pl.

Luty TerazWilanów15


GROdZONAOAZAWIlANóW, MONOtONNASAWAWIlANóW –ROZWójcZYREGRESMIAStEcZKA? kilka wrót prowadzi do wilanowa. w dalszym ciągu, o wiele spraw, mniejszej i większej wagi, należy zadbać, aby podróż i sam moment przyjazdu do tej królewskiej dzielnicy dostarczał nam odpowiednich wrażeń, a życie w wilanowie było jak najlepsze. na to zasługuje nie tylko wilanowski „polski wersal”, ale i tutejsi, coraz liczniejsi mieszkańcy. teraz z największym niepokojem obserwuję postępującą budowę osiedli sawa i oaza wilanów. oba realizowane są w strategicznym punkcie osiedla i dzielnicy. Przyjrzyjmy się „naszemu Miasteczku” z kilku stron.

TraktKrólewski.Zimąbajecznieudekorowany. MiejscamipokrólewskuprowadzizZamkuna StarymMieście,ażdoWilanowa.Niecałatrasa jestjednakatrakcyjna.Jejfragmenty-odul.GagarinadoAl.Wilanowskiej–wołająopomstę donieba.Tomiejscazapomniane.Brakszpalerowych,przemyślanychnasadzeń,szpetnekładkinaziemneprzyul.Sobieskiego,powyginany, rdzewiejącypłotwmiejscurezerwynatramwaj,pamiętająceczasysowieckieparkinginaziemnezatandetnąsiatką–towszystkonijak sięmadotego,czymjestnazywane.Gdyby takmiastoprzeznaczyłotrochęśrodkówna Wiertnicza.Taulicastanowiwyjątkowyarchitektonicznymmiszmasz.Obecnawzdłużulicyzabudowawydawałbysięmniejchaotyczna,gdybywzdłużulicyzasadzonoodpowiedniodobranega- strategięspójnegozagospodarowaniategoważnegociągukomunikacyjnegoohistorycznych tunkowodrzewaikrzewypozwalająceprzysłonićefektyobecnejtutwórczości.Wówczasdroga walorach...Topowinnabyćatrakcyjna,ekspomogłabybyćnatyleuporządkowana,bystanowićodpowiedniewrotadoWilanowaiobecnego tuzałożeniapałacowo-ogrodowego.Notak,alepodrodzejestONA.Wilanowskaplaża.Nieste- nowanaturystomczęśćmiastaipowóddodutyniesposóbjejniezauważyć.Plażachoćtymczasowatozaczynamwątpić,żekiedykolwiekznik- mywarszawiaków.Zimądziękiprzepięknej dekoracji,jakzadotknięciemczarodziejskiejrónie.Kolejnysezonprzednami.Ufam,żeepokaorganizowanychtujarmarcznychfestynów żdżki,ulica,któranasporymodcinkujestzwyminęła.Liczymynadocelowezagospodarowanietegomiejsca,empatięwłaścicielaterenuijego współpracęzwładzamidzielnicy.ParknaprzedpolachPałacuWilanowskiegowinienbyćdostojny, czajniebrzydka,zmieniasięwiścieeuropejską pozbawionyreklamitymczasowych,tanichelementówkomercyjnych.Powiniendługotrwałosłu- aleję.Światełkanadajątraktowijednolitegocharakterunacałymodcinku,aspójnośćtoklucz żyćmieszkańcom.Zamiastimprezocharakterzemasowym,naktórychorganizacjęjestwiele dosukcesu.Takiefektmożnauzyskaćtakżew trzeciorzędnychlokalizacjiwWilanowie,powinnyodbywaćsiętukoncertymuzykipoważnejlub dzieńiwinnychsezonachpoprzezodpowiedjazzowej,wystawyrzeźbylubplakatu,wydarzeniakulturywysokiejwodpowiedniejoprawie.To nienasadzeniaielementymałejarchitektury. miejscetowizytówkadzielnicy. Natomiastświątecznąiluminacjęnależałoby Przyczółkowa.Tematwielokrotnieporuszany.TaulicapowinnałączyćMiasteczkoWilanówztere- przeprowadzićnietylkoal.WilanowskądoPałanamipałacowymi,aniedzielić,comamiejsceobecnie.Należyzadbaćozieleń,usnąćogrodzenia cuwWilanowie,aleial.Rzeczypospolitej.To (Wilanowska),zmniejszyćdozwolonąprędkośćdoprzynajmniej50km/h.Wwielumiastach ważnaoświdokowaŚwiątyniOpatrzności, świataprzyważnychhistorycznychzałożeniachigęstozaludnionychdzielnicachmieszkalnychjest wjazddozamieszkałegoprzezwieletysięcy to30km/h.NależyzrealizowaćprominentneprzejściedlapieszychnaprzedłużeniuOsiKrólewosóbosiedla.Wchwiliobecnej,świąteczne skiej(obecnejestzbytwysuniętenapółnoc).Nicniestoinaprzeszkodzie,abyautajadącezPOW ozdobyaroganckoomijająMiasteczko–toniewstronęPałacumusiałyzwolnić.Jesttowskazane,zamiastprzejeżdżaćtędyzprędkościąświatła wykorzystanamożliwośćnastworzeniebardzo takjakbybyłotomiejscenapustkowiu. atrakcyjnegodoniegowjazdu.

16TerazWilanówLuty


Narożniki budynków przy AL. RP: Realizacja (od lewej) Acciona, Robyg, Fadesa, Sawa Apartments. JednezwrótWilanowa–skrzyżowanieal.Wilanowskiejzal.Rzeczypospolitej-gdziezbiegająsiędwieosiewidokowe,stwarzająszansędla architektównastworzenietuczegośwyjątkowego,celebracjęmiejscai możliwościprojektowych.Kiedyobserwuję,cojesttubudowaneiplanowaneobawiamsię,żetaszansazostaniejednakzaprzepaszczona. PowstającetuprojektybędąraczejwątpliwąwizytówkądzielnicyiznanegozeswejotwartościiróżnorodnościarchitekturyMiasteczkaWilanów.Takiemuwrażeniuprzysłużyłasięjużopisywanaprzezmedia inwestycjaSawaWilanów.Uzbieguwspomnianychalej,wpółnocno wschodnimnarożnikucałejinwestycji,deweloperwybudowałgarażew miejscuparterowychpunktówusługowychbudynku.Wzniósłjetak,że wzasadziekażdysklepdziwnietubędziewyglądał,jeśliwogólepowstanie.Odstronypołudniowejzaszybamistojąjużzaparkowaneauta.Wyglądatojakzłysen.Jakteszybybędąsięprezentować,kiedy osiądzienanichsmogspalin?Jakbytegobyłomało,wnajbardziejwysuniętymwstronęcentrumpunkcie„NowegoWilanowa”budynekzamiastwypiąćpierśiwitaćnasatrakcyjnąfasadą,prezentujeścianę,która wyglądajakefektubocznyprojektu.Naponurej,wąskiejprzestrzeni widzimytrzyoknaoróżnychwielkościach.Zwykleczegośtakiegomożnasięspodziewaćztyłubudynku.Cóżtojest?Niewiem.Budynek wyglądajakbyniemiałprojektanta.SpójrzmyjakprezentująsięnarożnikibudynkówchoćbyprzyskrzyżowaniuAl.RPzKlimczaka/Hlonda.Każdyjestwyraźniezarysowanydziękiatrakcyjnym,narożnym apartamentom,podkreślonyożywiającymiokolicękawiarniamiwparterach.WSawie,wstrategicznejlokalizacji,mamyściętąściankęzprzypadkoworozmieszczonymioknami,któremogłybybyćoknamiWC. Jakmożnazmarnowaćtakipotencjał...?Sprawakolejnatopowtarzalnośćarchitekturyplanowanychtusiedmiubudynków,coś,czegostaraliśmysięzsukcesemunikaćwMiasteczku,abyłopraktykowanewlatach 90.XXw. Problempowtarzalnościjestteżwidocznywpowstającejpodrugiej stronieAL.RPinwestycjioznacznejskaliOazieWilanów.Dodatkowo deweloperzapowiedział,żechcepostawićwtymmiejscugrodzone osiedle.Byłabytowielkaszkoda,bowiemWilanówtonajbezpieczniejszadzielnicaWarszawy,toostatniemiejsce,wktórymstawianiepłotów majakikolwieksens.FirmaATAL–inwestorOazyWilanów–wmateriałachpromocyjnychinformuje,żezamierzazrealizowaćosiedleINNE odpozostałych,obecnychwtejczęściWarszawy,realizacji.Czyodmiennościąmabyćogrodzenieinwestycji–takiehasłodziałatunaludzi jakpłachtanabyka–amożechodziopowtarzalnośćwyrażającąsięw skopiowaniuipowieleniuarchitekturyjednegobudynku?PonieważOazaWilanów,wprzeciwieństwiedomiasteczkowychkwartałów,wktórychdziękikreacjiwewnętrznychdziedzińcówstrefaprywatajestjasno oddzielonaodpublicznej,nieposiadatakiegoukładu,postanowiono odseparowaćstrefyprywatneodogólnodostępnychuciekającsiędo najprostszegorozwiązania–płotu.Wchwiliobecnejrealizowanyjest pierwszyetapOazyWilanów.Kolejnyjestwdrodze.WMiasteczku, zrobionowszytko,cobyłomożliwe,abyuniknąćstawianianiepotrzebnychparkanów.Pozanielicznymiwyjątkamiudałosięstworzyćotwarte, dostępne,prawdziwiedemokratyczneiprzyjaznemiejscedożyciacechującesiętakżezróżnicowanąaczuporządkowanąarchitekturą,anie powtarzalnościątychsamychtypówbudynkówjakzaczasówkomunizmu.TerazdeweloperzCieszynapróbujezaprowadzićtuwłasny„po-

rządek”,choćtoonbudujewramachwiększejcałości.Ichoćfirma ATALdziałazgodniezliterąprawatoliczymynato,żeuszanujespecyfikęmiejscaiwykażezrozumieniedlapanującychtuzasad.Cokolwiek tupowstaniepozostanienalata.Niemożnaignorowaćfaktu,żebudowaniegrodzonychosiedlijestniezgodnezzasadamikształtowania przestrzenimiejskiejiszkodziczłowiekowi.Podstawowymzadaniem architekturyikrajobrazumiejskiegojestprzestrzennezdefiniowanieulic iprzestrzenipublicznych,jakoobszarówwspólnegoużytkowania.Zapewnieniedostępudoprzestrzeniitworzenietakichformprzestrzennych,któreminimalizująwykluczenieterenówwspólnychjestwięc priorytetowe.Deweloperchwalisięrealizacjąjednejogólnodostępnej ulicyprzezosiedle.Cozresztą?Jaktaulicabędziewyglądać?Czytak jakwprzypadkuAuraPark,gdzieprzestrzeńodul.Sarmackiej16-18 sprzedanonaogródki,więcspacerchodnikiemodbywasiętużprzy siatce?Dobregoprzykładuorganizacjiprzestrzeninietrzebaszukaćdaleko.Jestpodrugiejstronietejsamejulicy.GdziewięcwOazieWilanówbędąogrodzenia?Jakie?Tegoinwestorwyraźnieniepokazuje. ParkanuodstronyAl.Wilanowskiejzapewnieniedasięuniknąć(zrobił toBouyguesImmobilierwLaLumiere),alepowinienmiećonkilka wejśćibyćelegancki.Należyteżzapewnićprzynajmniejjedenotwarty ciągpieszyumożliwiającykomunikacjępółnoc-południewramach osiedlawetapieII(pierwszymajużpozwolenienabudowę).Powinien onumożliwiaćswobodneprzejścieodstronyMiasteczka,ażdo potokusłużewieckiegowewnątrzetapuIIistanowićdodatkowepołączeniedoplanowanejprzezATALulicyłączącejAl.Rzeczypospolitejz AL.Wilanowską.Pozostajenammiećnadzieję,żewładzeprzyjrząsię tymdetalomzeszczególnąuwagązanimzostanąwydanekolejnepozwolenianabudowę,adeweloperwykażesięelastycznością. InwestycjaATAL-ubędzieposiadaćwłasneboiskodogrywpiłkęnożną,koszykówkęisiatkówkę.Inwestorzastrzega,żeniechce,aby osobypostronnekorzystałyztychdobrodziejstw.Jednakbyograniczyć dostępdoboiskanietrzebaobwarowywaćpłotemcałegoetapuinwestycji.Możnanaprzykład,jakwprzypadkuOrlika,zamknąćboiskona klucz.Możnateżzróżnicowaćniecobudynki,abyśmyniemielipoczuciamonotonii.Niemówięodużejinterwencji,aowykorzystaniuróżnychmateriałówwykończeniowych,kolorystyce,grzedetalem architektonicznym.Skalaprojektujestnatyleduża(osiembudynków), żepowtarzalnośćformybędziesprawiaćbardzonieciekawewrażenie. Takakosmetykasprawiłaby,żemieszkańcyczulibysięwyjątkowo,ich budynkibyłyby,choćtrochęinne,boprzecieżkażdyznasjestinny,no chyba,żebędziemyprojektowaćznówjakzapoprzedniegosystemu, kiedywszyscybyliśmy–tacysami. Wracającz„wycieczki”nabudowęOazyWilanówprewencyjniewstępujędobiurasprzedażynowejinwestycjiwOsiKrólewskiej-LaClarte.Pytamotoiotamto,ażwkońcuwalęzgrubejrury:„Czybudynek będzieogrodzony?”.Panzdziałusprzedażynajpierwzmierzyłmnie wzrokiem,zrobiłwielkieoczyiwkońcuzdecydowanymgłosempowiedział:„CotoPaniniewie?Tuwszędziejesttakazasada,żeniczego sięniegrodzi”. Anna Mirska-Perry Członek Zarządu, Fundacja Nasze Miasteczko Napisz do autora: amp@naszemiasteczko.org

Luty TerazWilanów17


Co nowego...

cONOWEGOWcKW Poranek teatralny pt. „Przygody Koziołka Matołka” BurmistrzDzielnicyWilanówm.st.WarszawyLudwik RakowskiorazCentrumKulturyWilanówzapraszają wniedzielę22lutego2015r.ogodz.13.00doFilii przyul.Przyczółkowej27Anaporanekteatralnypt. „PrzygodyKoziołkaMatołka". SpektaklTeatru„VAŚKA”toteatralnykomiksdlanajmłodszejwidowni,stworzonynapodstawieksiążki KornelaMakuszyńskiegoiMarianaWalentynowicza. Spośródwieluprzygód,któreprzeżyłKoziołekMatołekwposzukiwaniuPacanowa,autorzyspektakluwybralite,którepokazująodwagę,dobroć,mądrośćorazżyczliwośćwobecludzi. Spektakljestzrealizowanywkonwencjizabawyteatralnej,ożywejakcji,pogodnymhumorzeiprzebojowejmuzyce. Serdeczniezapraszamy!Wstępwolny. Dotyk serca – Koncert Ewy Urygi CentrumKulturyWilanówzapraszawsobotę14 lutego2015r.ogodzinie17.00doSaliKameralnej przyul.Kolegiackiej3nakoncertpt."DotykSerca"w wykonaniuEwyUrygi. Darmowezaproszeniadoodbioruwrecepcji CentrumKulturyWilanówprzyul.Kolegiackiej3.

Bal Karnawałowy – Filia w Powsinie CentrumKulturyWilanówzapraszadzieciwwieku 4–6latwsobotę14.02.2015r.wgodz.14.00–16.00 doFiliiCKWprzyul.Przyczółkowej27anaBalpt. „Karnawałowapodróżdookołaświata”. Wprogramie: –karnawałowezabawyanimacyjne –naukatańcówzróżnychregionówświata –zabawysportoweizchustąklauza –skręcaniezwierzątekzbalonów Milewidzianeprzebranie! Zapisyprzyjmujemydodnia12lutego/czwartek podnumeremtel.226482224. Zapraszamy!

%

Medycyna Estetyczna i Kosmetyka Dr. Dariusz Kołodziejczak

Wysoki sTAndArd, niskie ceny, promocje

Kupon rabatowy

20%

Al. Wilanowska 7, Tel 224010665, 665665078, www.bellisana.pl 18TerazWilanówLuty

Bal Karnawałowy w Centrum Kultury Wilanów CentrumKulturyWilanówzapraszadzieciwwieku 4–6latwsobotę07.02.2015r.wgodz.11.00–13.00 doCentrumKulturyWilanówprzyul.Kolegiackiej3 naBalpt.„BajkowePodróże”. Chcecieprzeżyćniezwykłąprzygodęiwrazznami wyruszyćwniezapomnianąpodróżbajkowymszlakiem.Podrodzeodwiedzimywiele„MagicznychKrain”ispotkamycudownych,bajkowychprzyjaciół.W tęniezwykłąpodróżzabiorąWaspełnihumoruitemperamentuaktorzy, którzysprawią,żeprzygodatanadługozagościwwaszejpamięci. WnaszejpodróżyodwiedzimyPingwinyzMadagaskaru,MałąSyrenkę, Smerfy,Kopciuszka,KoziołkaMatołka,KotawbutachczyŚpiącąKrólewnę. Milewidzianeprzebranie! Zapisyprzyjmujemydodnia5lutego/czwartek podnumeremtel.668417228. Zapraszamy!


Co nowego... Powsińskie Zapusty Wewtorek17lutego2015r. CentrumKulturyWilanów, któreodlatkultywujetradycjęZapustów,serdecznie zapraszanakolejnąedycję tegowydarzenia,któreodbędziesięoczywiściew ostatnimdniukarnawału. PierwszymetapemPowsińskichZapustówbędzie przejściebarwnegokorowoduulicamiPowsinaoraz nawiedzenieokolicznych domostw.Zabawazapustna rozpoczniesięogodz. 18.30wDomuPracy TwórczejwPowsinieprzy ul.Ptysiowej3.ZapustycorocznieprzygotowujePracowniaEtnograficzna„Powsinianie”oraz Grupa30+.Wstępwolny. Monodram "Lifting" w wykonaniu Jolanty Żółkowskiej CentrumKulturyWilanów zapraszawniedzielę15lutego2015r.ogodz.17.00 dosiedzibyprzyul.Kolegiackiej3naspektaklteatralnypt.„Lifting"wwykonaniu JolantyŻółkowskiej. ”Lifting”tosłodko-gorzkahistoriaprawiepięćdziesięcioletniejMarty(Jolanta Żółkowska),którejżycie troszkęsię„zacięło”. Szwankujezdrowie(hormony),lustrowłazience bezlitośnieujawniaślady upływającegoczasu,zaśżycieintymnestraciłodawnywigoripowab.Wdodatkumążzaczynawyjeżdżaćwcorazdłuższedelegacje,którejaksięokazuje,nie sąwyłączniezwiązanezjegoaktywnościąnapoluzawodowym. ŚwiatMartywalisięwgruzy.Jednakbohaterkaspektakluznajduje wsobiedośćsiły,poczuciawłasnejwartościi...ogromnepokłady humoru,abynanowoodnaleźćradośćżycia.Szczególnie,żeto życieszykujedlaniejniespodziankę–pojawiasięjejdawnamiłość, jeszczezlatszkolnych.Całata,przepojonaniezwykłymoptymizmemhistoria,wzabawny,lekki,aleigłębokowzruszającysposób opowiadaokobiecie,którapomimoprzeciwnościdochodzido wniosku,żepięćdziesiątlattoniekoniecświataiwszystko,codobre,możesięjeszczezdarzyć.JolantaŻółkowskagraswojąrolę brawurowo.Zmianynastroju,klimatunastępująposobiewtempieprzewyższającymnawetzaskakującezmianykostiumów,które sąjednakrównienaturalnejakicałkowicieprzekonujące.Piękne tekstypiosenekEwyZelenay(nagrodapoetyckaim.ks.JanaTwardowskiegow2008r.)orazdoskonalepodkreślającanastrójiświetniewykonywanamuzykaPiotraGollitworząjedenz najciekawszychmonodramówkomediowychsezonu. Zapraszamypoodbiórdarmowychwejściówek,którebędądostępnewdwóchpunktachCentrumKulturyWilanów:ul.Kolegiacka3orazul.Przyczółkowa27A.

SAMEhItYNAScENIE WKUźNIKUltURAlNEj nowy sezon w kuźni kulturalnej zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie. w repertuarze znalazło się 16 wydarzeń znakomitych artystów. do obecnych już form wydarzeń dodano koncerty jazzowe. w ramach cyklu jazzowego zaplanowano cztery koncerty: nahorny trio 11 marca, soyka/karolak/skolik 14 kwietnia, aga zaryan 20 maja i Marysia sadowska 24 czerwca. dobry jazz w połączeniu z dobrą kolacją i dobrym winem to wyjątkowa rzecz w warszawie! WWilanowiegościćbędziemyśmietankękabaretową.Ci,którzylubią sięśmiać,będąmielikutemuuzasadnionepowody.Zaczynamy12lutegoodKabaretuMoralnegoNiepokojuznowymprogramem„Jerzyk dzisiajniepije”.3marcawystąpiKabaretMłodychPanówwnowym programie„10/10czyliUrodziny”,a20marcakabaretSmilerównieżz nowymprogramem„Czyjestwdomukakao”.17kwietniawystąpi dawnounasniegoszczonyAndrzejPoniedzielski,zeswoiminteligentnymłagodnymhumorem.8majazaczynamyodwystępukabaretuHrabiwprogramie„Tak,żeo”,akończymy21majanowymprogramem KabaretuAniMruMru„Skurcz”.18czerwcawystąpiKabaretSkeczów MęczącychzprogramemLIVE.Kabaretowowięcsamehityiprawiesamenoweprogramy! MuzyczniewKuźnirównieżbędziesiędziało.Opróczczterechkoncertówjazzowych,októrychjużwspomnieliśmy,zapraszamynadodatkowepięćwydarzeńmuzycznych.Zaczynamy27lutegokoncertem DorotaMiśkiewicz&Narciarzefeat.KubaBadach.Wdniu9kwietnia będziemygościćRyszardaRynkowskiego.24kwietniaponowniewystąpiwKuźniMarekDyjak,któregopopoprzednimkoncercieniechcieliśmywypuścić.28majazobaczymyKatarzynęMiller–zaśpiewa, poopowiada,atakżebędzieciemieliokazjępoznaćjejnowąksiążkę, któradopierocowyjdziezdrukarni.Cyklmuzycznykończymy12 czerwcakoncertemMichałaBajora. Wszystkieinformacjeowydarzeniachpodnumerem500200200oraz nastroniewww.kuzniakulturalna.pl.Każdewydarzenieogodzinie 20:30,aprzednimkolacjaodgodz.18:30.BiletydonabyciawKuźni lubnaportalachbiletowych. Dozobaczenia. Bertrand Jasiński

Luty TerazWilanów19


Małgorzata Wróblewska

świat na językach

Yearofthe Rokko

Chiń ski No wy Rok to rok ko zy i roz pocz nie się on 19 lu te go 2015 ro ku – zwia stu je rok spo koj ny i zba lan so wa ny. Cho ciaż na świe cie nie bra ku je woj ny, to jed nak ho ro skop chiń ski prze wi du je, że po kój zo sta nie utrzy ma ny. Ko za jest rów nież sym bo lem kul tu ry, a Chiń ski No wy Rok to po łą cze nie sta ro żyt nych zwy cza jów i no wo cze snej za ba wy. Dla Chiń czy ków jest to naj wa żniej sze ze świąt – war to po znać szcze gó ły ich tra dy cji.  Kalendarzchińskitosześćdziesięcioletni cyklskładającysięz„12ziemskichgałęzi” oraz„pięciuniebiańskichpni”.Każdejzgałęziodpowiadajednozezwierzątchińskiegozodiaku(szczur,bawół,tygrys,królik, smok,wąż,koń,owca,małpa,kogut,piesi świnia).Każdemuzpninatomiastodpowiadajedenzpięciużywiołów(drewno, ogień,ziemia,metaliwoda).Przezsześćdziesiątlatwykorzystanezostająwszelkie możliwekombinacjepołączeńżywiołui zwierzęcia.W2015rokubędzieobchodzonyrokkozy(wniektórychinterpretacjachrokowcy). Przygotowania DoobchodówNowegoRokuChińczycy przygotowująsięjużmiesiącwcześniej.W ósmydzieńostatniegomiesiącastaregorokucałarodzinaprzystępujedogeneralnych porządkówwdomu,potobywygnaćz niegowszystkiezłeduchy.WieluChińczykówstarasięteżspłacićwszystkiedługii rozwiązaćproblemy.

20TerazWilanówLuty

Rodzina jest najważniejsza ObchodychińskiegoNowegoRokusązawszebardzospektakularne.Ulicemiasttonąwczerwonychozdobach.Czerwonykolormachronićprzedzłem,zatemczerwonedekoracjeilampionywisząteżwewszystkichoknach.Jesttoświęto,naktóre czekającałerodziny.Chińczycyrozsypanipocałymkrajuzjeżdżajądorodzinnych domówiostatniegodniastaregorokuspotykająsiępodczasuroczystejkolacjicałą rodziną,anastępnieudająsiędoświątyń,gdziemodląsięopowodzeniewnowym roku.


świat na językach

eGoat. ozy. Prezenty i zabawy Wpierwszydzieńnowegorokukażdy,ktoniejestzamężny lubżonaty,otrzymujekopertyzmonetami,jednocześniekażdy,ktojestzamężnylubżonaty,powiniendawaćpieniądze. Dawaniepieniędzyjestznakiempowodzeniaidobrobytu. Czerwonekoperty,dawanedzieciomwczasieobchodów nowegoroku,toprezenturodzinowy–bowiemNowyRok wChinachjestchwilą,wktórejdowiekuosobydoliczasię kolejnyrokżycia.Ozmrokunaulicachodbywająsięzabawy ipokazysztucznychogni,tańce,korowody.Kulminacyjnym elementemświętowaniajestkorowódkilkudziesięciuosób, niosącychwyobrażeniesmoka.Zabawyulicznetrwajądo późnychgodzinnocnych. DrugiegodniaChińczycymodląsiędoswoichprzodkówi bóstw.Sąteżwyjątkowouprzejmiwstosunkudopsówi dobrzejekarmią,gdyżwierzą,żetegodniaprzypadająurodzinywszystkichpsów.Kolejnedniupływająpodznakiem odwiedzinbliskichijedzenia. Przesądy Wokresienoworocznymniewolnodenerwowaćsięikrzyczećnainnych,zwłaszczanadzieci,wzwiązkuzczymwiele przewinieńuchodzidzieciomnasucho.Nieszczęścieprzynosiupuszczenieczegośnapodłogę,przeklinanieoraznie ubieranieczarnychubrań. Święto Latarni PodwóchtygodniachobchodychińskiegoNowegoRoku kończąsięŚwiętemLatarni.PodczasŚwiętaLatarniulicami, przyozdobionymimorzemlampionów,przechodząliczne parady.Pracownicy,jadącydodomuzdalekichczęściChin, biorąnaczaschińskiegoNowegoRokunawetdomiesiąca wolnego. Tosięnazywaświętowanie!

Luty TerazWilanów21


Ogłoszenia

ADRESy SKLEPóW

zAP

22TerazWilanówLuty

zA RA S

My

Do

i uDz

! Ału

ul. sarmacka 20, Al. Wilanowska 9, ul. Lanciego 16, ul. chodkiewicza 8 lok. 8, ul. przejazd 6 lok. 7, ul. ponarska 1


Edukacja POlSKASZKOłAdWUjęZYcZNA

EGZAMINGIMNAZJALNY2013/2014(wynikiw%) VARSOVIA MOKOTÓW/woj.MAZOWIECKIE częśćhumanistyczna–Językpolski 74,3/70 87,4 częśćhistoryczna-Historia 67,3/60,9 84,2 częśćmatematyczna-Matematyka 58,8/50,2 82,5 częśćprzyrodnicza-Przyroda 59,9/54,1 82,0 JęzykobcyJ.angielski-Podstawowy 81,3/70,1 98,5 JęzykobcyJ.angielski-Rozszerzony 66,0/49,6 97,3 Warszawa, dnia 24.11.2014 Do Dyrekcji Gimnazjum Niepublicznego nr 13 Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Państwa szkoła znalazła się w pierwszej 10 naszego Rankingu niepublicznych gimnazjów 2014 w Warszawie. Gratulujemy Państwa nauczycielom i uczniom osiągnięcia na egzaminach tak świetnych wyników! 1. Prywatne Gimnazjum nr 1 (Wawer) 89.46 2. Społeczne Gimnazjum nr 333 STO (Białołęka) 88.78 3. Gimnazjum przy Społecznym LO nr 4 im. Batalionu AK "Parasol" (Usynów) 88.20 4. Społeczne Gimnazjum nr 4 STO (Ursus) 87.84 5. Społeczne Gimnazjum nr 5 STO (Włochy) 87.42 6. Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła" (Ursynów) 87.38 7. Społeczne Gimnazjum nr 31 (Wola) 87.14 8. Gimnazjum Niepubliczne nr 13 (Mokotów) 86.94 9. Społeczne Gimnazjum "Dwójka" nr 45 STO (Śródmieście) 86.92 10. Publiczne Gimnazjum STO w ZSP nr 1 STO (Rember-tów) 86.76

FragmentlistupochwalnegootrzymanegoodPortalu egzaminy.edu.pl. Na234gimnazjapubliczneiniepublicznewWarszawienaszaszkołajestna15miejscu,awdzielnicy Mokotównamiejscu2.

tą szkołą jest Gimnazjum niepubliczne nr 13, które powstało w 1999 r. i dołączyło tym samym do istniejących już szkół prowadzonych przez fundację edukacyjną „Varsovia”, która istnieje na rynku edukacyjnym od 22 lat. udało się stworzyć placówkę o bardzo wysokim poziomie nauczania przy jednocześnie życzliwym i przyjaznym podejściu do uczniów. od zarania szkoły oczkiem w głowie była nauka języków obcych, co z czasem zaowocowało utworzeniem klasy dwujęzycznej z językiem angielskim.

Zdniem1września2015r.: PROPONUJEMy: • klasę dwujęzyczną z językiem angielskim; • klasę ogólną z grupą językowo-dziennikarską lub językowo-informatyczną; •ciekawezajęciapozalekcyjne,któreniesądodatkowopłatne; •wyjazdydostoliceuropejskich,wtymcykliczniedoBerlina,Wiednia iBudapesztuoraznazielonąszkołę,podczasktórejrealizujemyczęść przedmiotówobowiązkowych; •udziałwtematycznychzajęciachnaterenieszkołyiwobrębieWarszawy; •zajęciasportowewhali„ArenaUrsynów”inabasenieSGGW; •lekcjezwykorzystaniemnowoczesnychśrodkówdydaktycznych. JęZyKI OBCE: •klasa dwujęzyczna: •7godzinj.angielskiego(wtymkonwersacjeznativespeakeremizajęcia zBusinessEnglish)orazelementyjęzykaangielskiegonaconajmniejdwóch przedmiotachobowiązkowych; •4godzinyj.niemieckiego; •2godzinyj.rosyjskiegolubj.francuskiego; •klasa ogólna: •5godzinj.angielskiego(wtymkonwersacjeznativespeakeremizajęcia zBusinessEnglish); •4godzinyj.niemieckiego; •2godzinyj.rosyjskiegolubj.francuskiego. EDUKACJA INFORMATyCZNA: Bardzoważnymelementemedukacjijestinformatyka.Wielunaszych absolwentówmożeposzczycićsięposiadaniemECDL(EuropejskiegoCertyfikatuUmiejętnościKomputerowych),któryjestuznawanywcałejEuropieizostał włączonyprzezRadęEuropydopakietówmającychnacelubudowęwEuropie SpołeczeństwaGlobalnejInformacji. Posiadamycertyfikowanelaboratorium,wktórymuczniowiemogązdawać wszystkietypyegzaminówECDL. Serdeczniezapraszamyna: SPOTKANIE INFORMACyJNE dosiedzibynaszychszkółprzyul.J.S.Bacha2 (nieopodalstacjimetraSłużew) dnia 14 marca 2015 o godz. 1100.

tel.(22)2189307lubtel./fax(22)8470817 www.varsovia.edu.pl;szkola@varsovia.edu.pl W Wilanowie pozyskaliśmy nowy budynek szkolny po Willi Brandt Schule. Przyjęcia do klas 0-1 w sposób ciągły www.varsovia.edu.pl, tel. 698 631 177

Luty TerazWilanów23


Uroda

Cellulit cellulit to przerost nierównomier nie roz ło żo nej tkan ki tłusz czo wej, któ ra two rzy na skó rze wy pu kłe grud ki i bruz dy. Re zul ta tem jest nie rów na, po fał do wa na po wierzch nia skó r y ły dek, ud, b i o d e r, p o ś l a d k ó w , b r z u c h a i ra mion. Po więk szo ne ko mór ki tłuszczowe zaczynają uciskać naczynia krwionośne i limfatyczne, upośledzając krążenie krwi oraz utrud nia jąc przy swa ja nie tle nu i skład ni ków odżyw c z y c h p r z e z ko m ó r k i . z o s t a j e zaburzony proces wydalania produktów przemiany materii i toksyn, a w rezultacie nasz c e l l u li t si ę po wi ę k sz a. dl a t e g o nie wolno bagatelizować tego pro ble mu, bo sam na pew no nie znik nie.

CELLULITWODNY

Wyróżniamycellulit„wodny”,„tłuszczowy”i„cyrkulacyjny”. Cellulitwodnyjestniecobolesnywdotyku.Poznamygopo tym,żepuchnąkostki,łydki,anaszenogisąobolałe.Natędolegliwośćpomagajądrenażlimfatyczny,masażmanualnyiwszelkie masaże endodermiczne, które pozwalają na poprawę krążeniakrwiilimfy,ułatwiającusuwanietoksynzorganizmuz warstwskóry,gdziesięgromadzą,powodującwłaśniecellulit. WalkęztymrodzajemcellulituwspomożezabiegBodyMix, któryzwalczatakżeniedoskonałościciała,nadmiartkankitłuszczowejczyzwiotczałąskórę.Skuteczniemodelujesylwetkę, drenujeorazmasujetkanki.Należypodkreślić,iżproblemynaczynioweniesążadnąprzeszkodądojegowykonania.Jednym zpodstawowychzabiegówopotwierdzonejskutecznościwle-

24TerazWilanówLuty


Uroda czeniucellulitujestEndermologieLPG.Urządzenietododatkowo:ujędrniaskórę,modelujeikształtujesylwetkę,wspomaga naturalne procesy zachodzące w organizmie, usuwa toksynyizbędneproduktyprzemianymaterii.

CELLULITTŁUSZCZOWY

Dotyczynajczęściejosóbznadwagą.Gdytyjemy,odkładasię tłuszcz,ajeślitenprocesjestzaburzony,odkładasięnierównomiernie i pojawia się cellulit. Przy tym rodzaju cellulitu wskazanyjestm.in.zabiegVelaShapeII.Innowacyjnyaparat podgrzewatkankętłuszczowąwcałymprzekrojudoodpowiedniowysokiejtemperatury,rozbijająckomórkitłuszczowe,acozatymidzie,redukującobwódciałanawybranym obszarzenawetdo7cm.Dziękiwspomagającemuzastosowaniupodciśnieniaorazmasażumechanicznegoskórastaje sięlepiejukrwiona,azarazemujędrnionaibardziejnapięta. ZabiegiemwspomagającymredukcjetkankitłuszczowejbędzietakżeLiposhock,wykorzystującydziałaniefaldźwiękowychiultradźwiękowych.Stosujesięgowzaawansowanych stadiachcellulitunataktrudnychpartiachciałajakudaipośladki.Skórapoddanazabiegowistajesięgładsza,jędrnaibardziejsprężysta.Ponadtopoprawiasięnapięcieskóryiznika efekt„ciężkichnóg”orazobrzękipoprzezusprawnienieprzepływulimfy,coumożliwiapozbyciesiętoksynzorganizmu.

PSEUDOCELLULIT

artykuł sponsorowany

Ostatnirodzaj,topołączeniewodnegoitłuszczowego,tzw. pseudocellulit.Brakruchuisiedzącapracatoczęsteprzyczynyjegopowstawania.Udołupośladkówpojawiająsięwówczasnierównościnaskórze.Niejesttojednakcellulit.Toefekt spadkunapięciamięśnipośladkowych,zmianaichkształtu.W takimprzypadkupolecamyzabiegVIPBodySystem,który ujędrni,wyszczupliciałopoprzezelektrostymulacjęmięśni orazzredukujepseudocellulit. Profesjonalnezabieginacellulitbędądoskonałymrozwiązaniemdlatych,którzymająbardziejzaawansowanystopień cellulituizmaganiawdomuzpomarańczowąskórkąnieskutkują,gdyżuporaćsięzniąmogą tylkoprofesjonaliścizodpowiednimsprzętem. Ilona Kacperczyk Specjalista pielęgnacji ciała Ambasada Urody

Luty TerazWilanów25

MEDYCYNAESTETYCZNA PoWięKSzAniE uST KWAS hiALuRonoWy niCi LifTinGuJąCE LECzEniE łySiEniA boTox MEzoTERAPiA iGłoWA DERMAPEn

NAJLEPSZEURZĄDZENIA uLThERA zAffiRo KRioLiPoLizA LiPoShoCK boDy Mix VELA ShAPE EnDERMoLoGiA LPG ThERMAGE

KOSMETOLOGIAESTETYCZNA PEELinGi KWASAMi MiKRoDERMAbRAzJA MEzoTERAPiA MiKRoiGłoWA inTRACEuTiCALS EnViRon SELVERT

MASAŻEISPA MASAżE oRiEnTALnE KLASyCznE LECzniCzE RyTuAły SPA AJuRWEDA PEELinGi

PIELĘGNACJADŁONIISTÓP PEDiCuRE LECzniCzy i PoDoLoGiA MAniCuRE i PEDiCuRE hybRyDoWy VinyLux

FRYZJER KoLoRyzACJA inoA i L’oREAL KERATynoWE PRoSToWAniE WłoSóW CzESAniE STRzyżEniE REGEnERACJA

WIZAŻIMAKIJAŻ PRzEDłużAniE i zAGęSzCzAniE RzęS 3D MAKiJAż PERMAnEnTny LonG TiME LinER MAKiJAż oKoLiCznośCioWy hEnnA

kUpon promocyjny

-20% ZABieGi

AnTyceLLULiToWe * nie łączy się z innymi promocjami Ambasada urody Medical SPA ul.hlonda 2, 02-972 Warszawa tel. 22 253 23 23, kom. 604 502 501 www.ambasadaurody.pl


Twoje dziecko

KARNAWAłOWA IMPREZA ZdZIEćMI cZYdlAdZIEcI? odpowiednik dzisiejszego karnawału istniał już w kulturze antycznej, jednak w Polsce zwyczaj hucznych obchodów karnawałowych zadomowił się dopiero w XVii wieku. dzisiejsze imprezy karnawałowe to szaleństwo pomysłów, w których obfite uczty połączone są z tańcami, zabawami i przebierańcami. coraz częściej spotykamy się z karnawałowymi imprezami firmowymi zamiast świątecznych kolacji, a także nowym trendem jest organizowanie imprez rodziców z dziećmi – kilka rodzin wspólnie umawia się na spotkanie, które staje się wyjątkową atrakcją zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci. Słowo„karnawał”pochodziodłacińskiegosłowa„carnavale”,którestanowi zbitkędwóchwyrazów:„caro”(mięso)i„vale”(bądźzdrów,żegnaj)–oznaczatozatembezpośrednio„pożegnaniemięsa”,alewszyscywiemy, żechodziohuczneświętowaniepomiędzyNowymRokiemaWielkimPostem.Najsłynniejszymkarnawałemwokresieśredniowieczairenesansu byłkarnawałwWenecji,późniejrównieznanystałsiękarnawałwRzymie, aobecnienajsłynniejszymkarnawałemnaświeciejestkarnawałwRioDe Janeiro. Wielkiekarnawałyświataprzyciągająswoichzwolenników,aleprzecieżkarnawałtoczas,wktórymszczególnąwagęprzykładasiędoradosnegospędzaniawolnegoczasuwdowolnejformie.Stądbyćmożerosnąca popularnośćimprezkarnawałowych,organizowanychprzezrodzicówdla dzieciirodzicówzdziećmi.Wystarczykilkachętnychrodzin,którewspólnie postanowiąświętowaćwtymokresie,aresztąjużmogązająćsięspecjaliści. WStarejPapiernidziałakawiarniaCafeFusion,któraorganizujeróżnegorodzajuprzyjęciaokolicznościowe,imprezyurodzinowedladzieci,warsztaty kulinarne,spotkaniafirmowe–rodzajetychimprezmożnawymieniaćbez końca…Istotnyjestfakt,żemożnazgłosićsięzpomysłemzorganizowania karnawałowegospotkaniarodzicówzdziećmilubpoprostuimprezytematycznejdladzieci,przedstawićswojepomysłyioczekiwania,abynastępnie wumówionymterminieskupićsięwyłącznienadobrejzabawie. Jestkilkaciekawychpropozycjistylizowaniaimprez,którewokresiekarnawałuciesząsiędużąpopularnością.Zacznijmyodpropozycjidladorosłych –mamytuAmericanHouseParty,HazardlubBrazilParty.AmericanHouse

6TerazKonstancinLuty


Partytopomysłnaimprezęwstyluamerykańskim. Wszystkieelementyzabawyzostanąodpowiedniodobrane,zaczynającdoamerykańskichszlagierówmuzycznych,poprzezsymboleAmerykiwwystroju miejsca,gdziebędzieodbywaćsięimpreza,ażpo menuzhamburgerami,którychniemożezabraknąć. Każdybędziesięczułtak,jakbywdanejchwilibyłw USA.Innypomysłdlaosób,którelubiąróżnegorodzajugry,toimprezawstyluHazard–minikasyno, żetony,gryplanszowelubpoker.Niemożeoczywiściezabraknąćwytwornychdrinków,koktajliieleganckonakrytegostołu.Imprezęmożnazorganizowaću siebiewdomulubwinnymwskazanymmiejscu.Jeśli miejscenatopozwala,towkarnawaleniepowinno namrównieżzabraknąćtańców.Wtedymożnasię pokusićoimprezęwstyluBrasilParty.Brazylijskagorącamuzyka,piórawstrojach,menuzgorącejBrazylii –wdomurównieżmożnastworzyćtakiklimat.WystarczyzgłosićsiędospecjalistówzCafeFusion,którzyzadbająowszystkieszczegóły. Jeślichodziostylizacjeimprezdladzieci,toobecnie natopieimprezowychtematówjestVioletta.Oprócz samychstrojówwstylugłównejbohaterki,należyzadbaćoczywiścieoróżowo-fioletowywystrójwnętrza,maskiwstyluVioletty,tortczekoladowy, owocowekoktajleiodpowiedniąmuzykę.InnapropozycjazabawydladziecitoKrainaLodu.Wtym przypadkumroźno-zimowascenografiaidealniepasujedolodowegomenu,akaraokezmuzykąfilmowąbędziewspaniałąatrakcją.Nakoniecoczywiście pozostajewymienićtradycyjnybalprzebierańców, którypozostajenatopielisty,najprawdopodobniejz uwaginaelementzaskoczenia,którytowarzyszy uczestnikom.Wszyscypojawiająsięnaimpreziew wybranychprzezsiebiestrojach,nastołachfeeria barwiróżnorodnychprzekąsek–tojestto,conajmłodsilubiąnajbardziej. Karnawałtotakiwyjątkowyczas,kiedymożemyposkromićwsobiewstyd,społecznekonwenanseibawićsięnacałego.Otwórzmysięnazupełnienowe doświadczenia,jakiemożenamdaćwyjątkowaimpreza.Pamiątkowezdjęciazimprezyiwspomnienia, którezostanąnazawsze,towystarczającepowody, dlaktórychwartozorganizowaćimprezękarnawałową. Zapraszamydokontaktuzespecjalistami zCafeFusion!

kontakt: tel. 512084770 littlefusioncafe@gmail.com

Dołącz do nas!

facebook.com/LITTLE.FUSION.URODZINY

Luty TerazKonstancin7

AUTOPROMOCJA

Twoje dziecko


Wywiad

koń – wielka miłość i pasja nigdy nie zapomniała co jej w „duszy gra“ . po wielu latach wróciła do tego, co naprawdę kocha i na czym jej naprawdę zależy. obudziła w sobie dawną miłość i pasję , a później stworzyła z tego biznes. kobieta sukcesu, czy szczęściara w siodle – dorota zieniewicz. Teraz Konstancin: Pani Doroto, skąd się wzięło Pani zainteresowanie końmi? Jak to się stało, że przerodziło się to najpierw w pasję, a później w biznes? Dorota Zieniewicz: Wszystkozaczęłosięjeszczenastudiach,wczasie stanuwojennego.NapierwszymrokutrafiłamdoStudenckiegoKlubuJeździeckiego,czylizaczęłamjeździćkonno.Wtamtychstrasznychczasach klubyte,szczególniesportowe,dawałymożliwośćniczymnieskrępowanegostudenckiegożyciatowarzyskiego.Wyjazdówzkońminawakacjedo gajówek,gdzieniebyłoprądu(!),gdziepławiłosiękoniewrzeceigalopowałoprzezrżyskapohoryzont.Imprezorganizowanychkilkarazywtygodniuorazbalizokazjiibezokazji(np.BalBezguścia).Udałonamsięnawet kontynuowaćtradycjękarnawałowegoBaluKoniarza,zainicjowanegojeszczewlatach70.ub.wieku.Natymbalubawilisiewszyscy,oddyrektorów stadnin,zawodników,powszystkichsympatykówjeździectwa.Paniew sukniachbalowych,częstowłasnoręcznieszytych,apanowiewefrakachi smokingach,zwyklewypożyczonychzteatrów,boktowtedymiałfrak? Zaczynaliśmypolonezem,kończyliśmymazuremoświcie.Naprzekór brakuperspektywnanormalneżycie.Ktoświadomieprzeżyłstanwojenny tenwie,oczymmówię.Przyjaźniewtedyzawiązanetrwajądodziś.

D.Z.: Toprawda,wszyscynapoczątkumylątepojęcia.Stadoto miejsce,gdzieżyjąogiery,wstadninieprzychodząnaświatźrebaki,awstajni(zwykle)uczymysięjeździćkonno....

T.K.: Jazda konna to sport nie dla każdego, bardzo często ludzie obawiają się kosztów, jakie muszą ponieść w związku z nauką. D.Z.: Prawdąjest,żetonienajtańszysport,aleterazuprawianie jakiegokolwieksportuniejesttanie.Staramysię,bywnaszym sklepiekażdyznalazłcośnawłasnąkieszeń.Muszęzaznaczyć,że wieleubrańznaszegosklepumożnazpowodzeniemużywaćjako ubraniaweekendowelubteżprzyuprawianiuinnychsportów,np. technicznebluzy,polaryczykurtkiz„kosmicznych“,oddychających materiałów.Taknaprawdęjesteśmyjedynymsportowymsklepem wKonstancinie!Ajeślichodziojeździectwo,jesteśmywstaniezaspokoićzarównopotrzebypoczątkującychjeźdźców,począwszy oddopasowaniakasku(najważniejszejczęścigarderoby!),jaki sprowadzićspecjalistycznysprzętdlazawodnika.Zresztąodpoczątkuwspółpracujemyzzawodnikami.Naszelogowidniejena czaprakach(to,copodsiodłem)iderkach(to,cokoniaprzykrywa) wieludoświadczonychzawodników,częstoczłonkówkadrynaroT.K.: A skąd wziął się pomysł na sklep i dlaczego Konstancin? dowej–takkonkurencjiskoków,jakiujeżdżenia.MożnajezobaD.Z.: Sklepjeździecki„KońskiŚwiat”istniałwKonstancinieod2002r., czyćtakżepodczaszawodówWKKWirajdówkonnych. potem(kiedygokupiłam)zostałprzeniesionyna2latadoWarszawy. Wieleosób,mieszkającychwKonstancinieiokolicach,jeździkonno,po- Sponsorujemy(główniewpostacinagród)zawodyogólnopolskiei siadawłasnekonie,aczęstosątodzieciimłodzieżbezgranicznieoddane regionalne,cyklLigaMazowsza,atakże,itujużwinnejformie, swejpasji.Dosklepujeździeckiego„wpadasię“często,jadąc„do“lub„ze“ tzw.klinikiczylikilkudniowetreningizjeźdzcamiświatowejklasy. NajbliższaklinikazvicemistrzemolimpijskimzSydney,Albertem stajni,musibyćpodrodze.WięcwróciliśmydoKonstancina.Chociaż sklepfunkcjonujeprzyul.Piłsudskiego11dopieroodsierpniazeszłegoro- Voorn,jużporazczwartybędziesponsorowanaprzeznaszsklep. kupozyskaliśmyjużwielunowychklientów,astarzykliencisąnamnadal bardzowierni.Ludzie„wędrują“zkońmipostajniach,zmieniająje,spoty- T.K.: Pani Doroto – co powoduje, że siodło jest tak wakająsięnazawodachiprzeztowielunaszychklientówznasięnagruncie żnym elementem jazdy? towarzyskim.Czasami,siedzącnanaszejkanapie,pijąkawę,którąchętnie D.Z.: Siodłotoistotnyłącznikpomiędzyczłowiekiemakoniem. wszystkichczęstujemy,irozmawiają.Bonaszskleptotakżemiejscespo- Naszecałeciałoprzekazujesygnały,„steruje“ruchemkonia.Aby uzyskaćzamierzonąreakcjękonia,sygnałytemusząbyćprawidłotkańtowarzyskichijesteśmyztegobardzodumni! we.Tylkowtedywspółpracaczłowiekaikoniabędziemiałasens, będzieharmonijna.Dobórsiodłajestjednymznajistotniejszych T.K.: Czy zespół sklepu „Koński Świat“ jest odpowiednio doelementówzarównodlakonia,jakijeźdźca.Źledobranesiodło, brany, aby służyć radą najbardziej wymagającym klientom? D.Z..: Nasikliencitoprzeważnieosobyjeżdżącekonnoodlat,posiadają- jakzłebuty,powodujeból,plecystająsięwrażliwe,powstajestan cewłasnekonie,więczwykledokładniewiedzą,czegopotrzebują.Tonaj- zapalny,cowdalszejperspektywiedajekontuzjenóg.Dlategodopasowaniesiodłapowinniśmypowierzyćspecjaliście,najlepiej bardziejwymagającyi„demaskujący“wszelkąniewiedzęklient.Dlatego przeszkolonemuprzezproducentadobrychsiodeł,ewentualnie naszaekipamusibyćdobrzeprzygotowna.Pracownicemająiwiedzęi doświadczenie.Większośćznichjeździiopiekujesięwłasnymikońmi.To doświadczonemufizjoterapeucielubtrenerowi. sprawia,żemogąprofesjonalniedoradzićprzywyborzesprzętutakdla jeźdźca,jakidlakonia. T.K.: Stado, stadnina, stajnia – dla przeciętnego człowieka wszystkie te słowa niczym się nie różnią...

4TerazKonstancinLuty

T.K.: Czy może Pani zarekomendować swoim klientom jakieś szczególne marki siodeł? D.Z.: Napolskimrynkudostępnesąprzeważniesiodłazagranicznychproducentów.Oczywiściedobresiodłokosztujeniemało. Najlepsząrekomendacjąsąopiniejeźdźcówizawodnikównaco-


Wywiad dzieńpracującychnadanymsprzęcie.Wystarczyprzyjrzećsięzawodowymjeźdzcomwysokiejklasy–wjakiejmarcestartują(niedługoCavaliada).Oczywiściesiodłoujeżdżeniowejestzupełnieinneniżsiodło skokowe.Innesąteżsiodławesternowe.Alepoczątkującyjeżdziec możespokojnietrenowaćwsiodlewszechstronnym,oczywiściedopasowanymdokonia,takżedziękispecjalistycznympodkładkom. T.K.: Kolejnym ważnym elementem podczas jazdy konnej jest kamizelka. Zdania są podzielone. Tak więc jeździć w kamizelce czy nie? D.Z.: Najważniejszytaknaprawdęjestdobrzedobrany,atestowany kask,którychroniglowę!Beztegonienależywsiadaćnakonia,szczególnienapoczątku.Natomiastkamizelkachroninasdoskonaleprzed urazamikręgosłupainarządówwewnętrznychpodczasupadkuzkonia (wystarczyobejrzećcrosswczasiezawodówWKKW,najcięższąkonkurencję).Dobrakamizelkajestwygodna,bozrobionazdrobnychelementów,takichklocków,któreukładająsiędociała.Niejesttania,ale możnająpóźniejodsprzedać,gdyżraczejsięnieniszczy.Jestemzwolennikiemjazdywkamizelce,szczególniemałychdzieci.Mójsynzawszejeździłwkamizelce,azacząłw2.rokużyciainiewyobrażam sobie,żebybyłoinaczej. T.K.: Czy wśród koni, które Pani posiada, jest jakaś szczególna rasa najbliższa Pani sercu? D.Z.: Wkoniachnajbardziejcenięcharakter.Potylulatachprzebywaniaztymizwierzętamimogępowiedzieć,żewygląd,coczęstojest związanezrasą,niemadlamnieznaczenia.Mamiećsercedoskoków! Koniekupujęitrenujęodkilkulat.Taknaprawdędałymidrugieżycie pośmiercimojegomęża,któryzginąłwwypadku.Decydujęsięna kupnokoniapokilkutygodniowejobserwacji.Patrzę,jaksięrozwija,jak rokuje,jakimacharakter.Naglecoś„kliknie“ipodejmujędecyzję.Mam toszczęście,żemojekonietrenowanesą,częstojeszczeprzedzaku-

pem,przezzawodnikatakdoświadczonegoiutalentowanegojak ŁukaszAppelijegozespół.TonajlepsifachowcywPolsce.Bonajważniejszetokupowaćkoniezpewnegoźródłaizudziałemdoświadczonychtrenerów,anapewnozbadaćjeprzedkupnemprzez zaufanegolekarza.Współczesnamedycynaiodpowiedni„trening“ potrafiąnakilkadninawetosłaprzemienićwkoniasportowego. Mamkilkakonisportowych,wygrywającychzawodyzagranicą,iżadenzakupniebyłchybiony.Żebynaprawdęzrozumiećkoniaiocenićgo,trzebaspędzićznimwielegodzin,opiekującsięipracującz nim.Miećpokoręiszacunekdopartnera,jakimjestdlanaskoń,bo beztegoniedasięuprawiaćprawdziwegojeździectwa.Atakijest zespółŁukaszaAppel. T.K.: Jak Pani ocenia poziom i rozwój jeździectwa w Polsce? D.Z.: Tonaszsportnarodowy,mamyogromnetradycjeiwkładw rozwójświatowegojeździectwa.Niestety,podczasIIWojnyŚwiatowejstraciliśmywiększośćkoniznaszychrodzimychhodowli,także specjalistównajwyższejklasy.To,coudałosięodbudować,paradoksalnieuległozniszczeniuwlatach90.ub.wieku,zbrakupaństwowychdotacji.Teraztrzebaliczyćnaprywatnychwłaścicieli, pasjonatówściągającychzaciężkiepieniądzenajlepszymateriałgenetycznyzzagranicy.Modlićsię,bystarczyłoimwytrwałości,aby konietenietylkodoprowadzićdostartówwzawodachnaeuropejskimpoziomie,aleteżbyudałosię„zasilić“nimipolskąhodowlę. Dziśpodnaszymijeźdzcamistartujewieleświetnychkoni,wwiększościzzagranicznychhodowli.Alebyjeździectwosięrozwijało, potrzebnisąsponsorzy... Dlategobardzocieszynaskażdynowyadeptsztukijeździeckiej,którypojawiasiewnaszymsklepie.Bomożetoprzyszłymistrzświata? Rozmawiała: Laura Janisiewicz

...wkrótce nowa kolekcja ul. piłsudskiego 11, 05-520 konstancin-Jeziorna, 22 402 91 51, 602 803 933, 602 407 055, www.salonkonskiswiat.pl

Dołącz do nas!

Sklep Jeździecki Koński Świat


Nasze miasto NAjbOGAtSZEGMINY: 13.KONStANcIN-jEZIORNA ZnajnowszegorankinguMinisterstwaFinansówwynika,żeKonstancin- Jeziornazajął13.miejscenaliścienajbogatszychgminwPolsce. Dochodygminywprzeliczaniunajednegomieszkańcawynoszą 4153,14zł.Too636złwięcejniżwrankinguopublikowanymrok wcześniej,kiedyKonstancinzajął21.miejscenaliścienajbogatszych gmin.

bEZPłAtNEUSUNIęcIE AZbEStUZdAchóW Ważnainformacjadla mieszkańcówgminy Konstancin-Jeziorna! Do16lutego2015r. urządczekanazgłoszeniaosóbzainteresowanychusunięciem trującegoazbestuzdachówswoichdomów lubbudynkówgospodarczych.Mieszkańcy gminymogąubiegaćsię otobezpłatnie! WojewódzkiFundusz OchronyŚrodowiskai GospodarkiWodnejw Warszawiekontynuujewtymrokurealizacjęprogramu„Usuwaniei utylizowanieazbestunatereniewojewództwamazowieckiego”.W ramachtejakcjiUrządMiastaiGminyKonstancin- Jeziornaporaz kolejnyzapraszamieszkańcówgminydoskładaniawniosków,dzięki czemuzdachówdomówibudynkówgospodarczychzniknierakotwórczyazbest. Wnioskiiformularzedopobranianastronieurzędu.

hARMONOGRAM WYbORUSOłtYSóW Od15lutegowgminieKonstancin- Jeziornarozpocznąsięspotkania,naktórychmieszkańcy będąwybieraćnowychsołtysów.Zkoleinaosiedlachnależącychdogminy:Obory,Mirkówi Grapawybranyzostanienowy zarząd.Zachęcamydoaktywnegouczestnictwawwyborach.Szczegółowyharmonogramspotkańna www.konstancinjeziorna.pl.

2TerazKonstancinLuty

hARMONOGRAM OdbIORUśMIEcI W2015ROKU Od1lutegodokońca2015r.obowiązywaćbędzienowyharmonogramodbioruśmieciiodpadówkomunalnychdlazabudowyjednorodzinnejwgminieKonstancin- Jeziorna.Śmieciodmieszkańców odbieraćbędziefirmaP.P.H.U.LekarozWoliDuckiej. Częstotliwośćodbioruodpadówkomunalnychdlazabudowyjednorodzinnejnieulegniezmianie.Śmiecizmieszaneiposegregowane będąwywożonezposesjico2tygodnie,szkłoopakowanioweraz wmiesiącu,agabarytyizużytysprzętelektrycznyielektroniczny dwarazywroku.Codwatygodniewokresieod1kwietniado30 listopadaodbieranebędątakżeodpadyzielone. Posegregowaneodpadykomunalne,odpadyzielone,gabarytyi elektrośmiecibędziemożnatakżeoddawaćwGminnymPunkcie SelektywnejZbiórkiOdpadówKomunalnychprzyul.Mirkowskiej 43cwKonstancinie- Jeziornie.Punktczynnyjestwponiedziałkiw godz.13.00–19.00,środywgodz.9.00–14.00,piątkiwgodz. 13.00–19.00isobotywgodz.10.00–18.00.

cENtRUMSPORtU WKONStAcINIE? Nieoddziświadomo,żewKonstancinie- Jeziorniebrakujedużego, wielofunkcyjnego,ogólnodostępnegokompleksusportowegozboiskami,stadionemlekkoatletycznym,pełnowymiarowąhalądoróżnychdyscyplinibasenem.Budowatakiegocentrumsportowego byławymienianawśróddalekosiężnychplanówburmistrzaKazimierzaJańczuka.Kolejnakadencjadajeszansęnaspełnienietychobietnic. WKonstancinie- Jeziornieobiektysportowo-rekreacyjnesąrozproszonewróżnychczęściachgminy.Sąm.in.przyszkolneboiskaisale gimnastyczneoraz„orlik”,placezabaw,ścieżkazdrowia,kompleks rekreacyjnyprzyul.BielawskiejitorwrotkarskiwSłomczynie.MamyteżobiektyklubówsportowychibasenwCentrumKompleksowejRehabilitacjiprzyul.Gąsiorowskiego.Mieszkańcyjednak twierdzą,żegminiebrakujedużego,wielofunkcyjnego,ogólnodostępnegoobiektu. ZdaniemburmistrzaKazimierzaJańczukanowykomplekssportowy mógłbypowstaćnaŁąkachOborskich,rozciągającychsięwzdłużAlei WojskaPolskiegolubnapolachnależącychobecniedoSzkołyGłównejGospodarstwaWiejskiegowWarszawie,znajdującychsięprzyul. Wilanowskiej,przytrasieprowadzącejdoGóryKalwarii.Samorząd musiałbyjednakpozyskaćtęnieruchomość.Toradnibędąmieliwtej kwestiidecydującygłos.Zagospodarowaniekilkudziesięciuhektarów ŁąkOborskichznalazłosięwśródpriorytetowychtematówRady Miejskiejnatękadencję,którepodczasostatniejsesjiwymieniłprzewodniczącyAndrzejCieślawski.


Nasze miasto KONStANcIN bEZdRUGIEGO WIcEbURMIStRZA Przed wyborami samorządowymi burmistrz kazimierz jańczuk odwołał swoich obu zastępców, czyli Ryszarda Machałka i dorotę Gadomską. Po wyborach, w których to burmistrz otrzymał mandat na kolejną kadencję, na stanowisko pierwszego wiceburmistrza wrócił Ryszard Machałek. jednak dorota Gadomska, drugi zastępca burmistrza, nie została ponownie powołana. Burmistrz jeszcze nie zdecydował, komu powierzyć te obowiązki.

bUdżEtKONStANcINA NAROK2015 w środę 14 stycznia Rada Miejska uchwaliła budżet konstancina-jeziorny na rok 2015. dochody samorządu zostały zaplanowane na ponad 130,4 mln zł, a wydatki na przeszło 152,2 mln zł, z czego aż 41,6 mln zł będzie wydane na zadania inwestycyjne.

Radniprzegłosowalibudżetjednogłośnie.Gminaplanujewydaćwtymrokuwięcejiplanuje teżwyższydochód.Planowanesąrównieżinwestycje.Dochodygminymająwynieść130,4 mlnzł,zczegobieżące(ponad123,4mlnzł)będąpochodziłyzwpływówm.in.zpodatNiepowołanieDorotyGadomskiejjestdość kówiopłatlokalnychorazsubwencjiogólnej.Natomiastmajątkowe(7mlnzł)zesprzedaży nieoczekiwane.OdwołanaDorotaGadom- nieruchomości.Wydatkimająsięzamknąćwkwocieponad152,2mlnzł,zktórychponad skaformalnieprzestaniepracowaćwmagi- 110,6mlnzłbędąstanowiływydatkibieżące,amajątkowe–41,6mlnzł.Deficytmasię stracie14lutego,kiedytoskończysięjej ukształtowaćnabezpiecznympoziomieponad21,8mlnzł,którezostanąpokrytezzaciątrzymiesięcznyokreswypowiedzenia.Bur- gniętychpożyczekinadwyżek.Natomiastprognozowanakwotazadłużeniagminynakoniec mistrzzastanawiasięnadobsadzeniemtego 2015r.wyniesieprawie10,4mlnzł. wakatu,aleniezdradzanazwiskewentualNajważniejszymiinajbardziejkosztownymiinwestycjamibędą: nychnowychkandydatów.Niewyklucza równieżpowrotudotychczasowejpaniwi- •pierwszyetapbudowyratuszaprzyul.Piaseczyńskiej.Wtymrokusamorządwydanaten ceburmistrz.Sytuacjajestwciążdynamiczna. cel10mlnzł.Budowamabyćukończonaw2016r.ipochłoniełącznieponad24,6mlnzł. •inwestycjewodociągowo-kanalizacyjne,zktórychnajwiększatobudowasieciwsołectwachpołożonychwpołudniowejczęścigminy(8mlnzł)oraznaterenieSkolimowaZaDorotaGadomskaprzedewszystkimzajchodniego(4mlnzł). mowałasięsprawamiplanistycznymi,ochro- •przebudowaciąguulicZubrzyckiegoiPrzesmyckiegowrazzinfrastrukturą(3mlnzł). nązabytkówiśrodowiska.Dotychczasdo •przedsięwzięciaoświatowe,takiejak:budowasaligimnastycznejwOpaczy(1,8mlnzł)i zadańdrugiegowiceburmistrzanależało przebudowa„TęczowegoPrzedszkola”wMirkowie(1,6mlnzł). zwłaszczanadzorowaniefunkcjonowania Innewydatki: •pomocspołeczna–8,7mlnzł. wydziałówPlanowaniaPrzestrzennego, GeodezjiiGospodarkiGruntami,Ochrony •gospodarkakomunalnaiochronaśrodowiskapochłonieprzeszło19,9mlnzł. ŚrodowiskaiRolnictwa,BiuraInformatyzacji •kulturaiochronadziedzictwanarodowego–4,9mlnzł. iInfrastrukturyInformacjiPrzestrzennej,ata- •kulturafizycznatoprawie2,5mlnzł. kżeOśrodkaPomocySpołecznej.Powołując •budżetZakładuGospodarkiKomunalnejsięgnieponad22,5mlnzł. •kosztylokalnegotransportuzbiorowego(autobusyZTM,mikrobusyL,wypożyczalnieroDorotęGadomską(architektkrajobrazu)na weróworazdopłatydobiletów)ogółemwyniosąponad3,9mlnzł. tostanowisko,burmistrzpodkreślał,żeliczy •gminnedrogitoponad11,3mlnzł,zczegoponad6mlnzłnaprzebudowęulic(m.in. najejwiedzęidoświadczeniewnadzoroZubrzyckiego,Działkowa,Zakopane,PiotraSkargi,Saneczkowaorazbudowaścieżkinad waniuprzygotowywaniaplanówzagospoda- Jeziorkąodul.Pułaskiegodoul.Warszawskiej). rowaniaprzestrzennegoorazwaktualizacji •bieżącewydatkiadministracyjneukształtująsięnapoziomieprawie14mlnzł,zczegopostudiumuwarunkowańikierunkówzagonad9mlnzłbędąstanowiłypensjeurzędników,a450tys.złdietyradnych.Nastrażmiejskąsamorządprzeznaczyponad1,6mlnzł. spodarowaniaprzestrzennegogminy.

Luty TerazKonstancin3


Teraz

Luty 2015 / Gazeta bezpłatna

Konstancin

rozmowa z panią dorotą zieniewicz

„koń – wielka Miłość i Pasja”

Profile for Teraz Wilanów

Terazwilanowluty2015  

Terazwilanowluty2015